P. 1
Mehanika Fluida i Hidraulicne Masine Crnojevic

Mehanika Fluida i Hidraulicne Masine Crnojevic

|Views: 143|Likes:
Published by Hajrus Hott

More info:

Published by: Hajrus Hott on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

Univerziteta u Beogradu Masinski fakultet

Edicija:

Mehanika fluid a i· Hidraulicne masine

Masil!1sid fakuilet Univerziteta UI Beogratch.n

Edicija:

Mehanika fluids i hidraulicne masine
@

Klasicna i uljna hidraulika. I izdanje, 1998. - ova Imjiga

Crnojevic C.
€&

Izabrcma poglavlja iz hidrodinamike. I izdanje, 1998.

Cantrak S.
~

Statika i kinematika fluida. II izdanje, 1998.

Saljnikov V.
®

Mehanika fluida = Teorrija i praksa. VI izdanje, 1998.

Cantrak S., Marjanovic P., Benisek M., Pavlovic M., CmojeviC C.
@I

Prirucnik za proracl.ln strujanja siisljivog flu ida. V izdanje, 1997.

Pavlovic D. M, Stefanovic Z.
<II

Tehnika merenja. I izdanje, 1996.

Benisek M., Nedeljkovic M., Kilibarda R., GerasimoviC D.
III

Dinamika jednodimenzijskih strujanja flu ida.

n izdanje, 1995.

Djordjevic V.
Iill

Pumpe i ventilaiori· problem!, resenja, teorija. I izdanje, 1992.

Protic Z. Nedeljkovic M.
Oktobarska Imgrada grada Beograda za najvrednije dostignuce 11 oblasti tehnickih nanka za 1992. godinu

Urednici edicije:
III !lI
flI

iD

Prof. Prof. Prof. Prof.

dr Zoran Protic dr VIadan Djordjevic, akademik SAND dr Miroslav Benisek dr Svetislav Cantrak

Kljucne reci:

mirovanje fluida,hidraulika, Uljlla hidraulika, jednodimenzijsko strujanje flnida, kolicina kretaoja, kavitacija

Sadri't{j Hidraulicki potpU110 hrapave cevi Hidraulicki hrapave cevi
2.1.5.1.5. 2.1.5.1.6.

III

135

136
136
139

Odredivanje koeficijenta trenja - Moody-ev dijabrram Odredivanje koeficijenta trenja iterativnim plltem Odredivanje koeficijenta trellja primenom racullara Koeficijellt trenja prj dozvucnom strujallju stisljivog fluida ..... . Odredivanje koeficijenta trenja pri neizotermskom strujanju Gubici na lokalnim otporima .................................................................. . ......................................... . Struktura strujanja u lokalnim otporima Gubitak energije na lokalnim otporima Uopstena Bordina formula Odredivanje koeficijellta Iokalnog otpora Mec111sobni uticaj lokalllih otpora Podela cevovoda ...... ;............................................... .. ............................................................................................ . ....................................................................... .

2.1.5.1.7.
2.1.5.1.8.

140

2.1.5.1.9.
2.1.5.2 2.1.5.2.l.
2.1.5.2.2.

141 142

2.1.5.2.3. 2.1.5.2.4. 2.1.5.2.5. 2.1.6.

142 142 145 146 148
152

2.1.7 ..
2.1.8. 2.1.9.

Ekvivalentni koeficijellti 9tpora cevne Jeonice Strujna mailiiw u cevovodu Sprezanje pumpi Hidraulicki proracun pros tog cevovoda povezivanjem grana .......................................... .. Karakteristike pumpe i ccvovocla, i sprega pump a - cevovod

153 153 154
155 156

2.1.10. 2.2.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.

158
158 Hidraulicka karakteristika prostog cevovoda sa rednim ....................................................................................... . ............................... ..

158
169 176
176
177

Merenje brzine primenom Prandtlove sonde Hidraulicki proracun sIozenih cevovoda

2.3.1.

......................................... ..

2.3.2.
2.4.

Hidraulicka karakteristika slozenog cevovoda sa hiclraulicki parale lnim granama ...................................................................................... .
K:avliiacnja ......................................................................................................... .

205
205

2.4.1. 2.4.2.
2.4.3.

Opste

0

kavitaciji

Hidrodinamicka kavitacija Kavitacijska erozija Kavitacija II pmnpama ................................................................................. .
otV@I."1e

206 209
213
i lIlagl.avlke .......... ..

2.4.4.
2.5.

Staciolllall"llll:lll isticalllja IkJl"O:Z male

2.5.1.
2.5.2.

Stacionarna isticallja kroz male Isticanje kroz naglavke

G"

Jre

............................................ ..

.............................................................................. .

218 ':18 220
226

2.6.

IV

Sam:ia/
Protok tecnosti kroz veliki otvor. Zapremina tecl10sti koja i~tekne kroz veliki otvor za VTeme l1jegovog otvarallja
KV3ziist:acioIDlllllrIDl3 isticauja IDlcsiisljivog fllunda

2.6.1. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.
3.

226 235 235 257 264

K.vazistaciollama isticallja teCl10sti pri punjel1ju iIi praZlljenju rezervoara razlicitih oblika ....................................................................... . K.vazistacionarno preticanje tecnosti u spojel1im sudovima Kvazistaciollarno isticanje pri tOlljellju iIi izranjanju sudova

lP'RlMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICINE KRETANJA
Zakon 0 promel1i koIiCine kretanja za geometrijski slozene strujlle prostore ................................................................................................. . Moment sila nastao promel1om kolicine kretanja Udarac mlaza u cvrstu pregradu ................... ..
271

3.1. 3.2. 3.3.
4.
4.1.

273 288

OSNOVE DUNE HI1IlRAUUKE
OSOmlID!3 razmatranja

nprimena lIJijne hidranllike

4.2. 4.3.
4.3.l.
4.3.1.1. 4.3.1.2.

Hidraulicki sistemi preo@sa 1mage OSI1@ve pll"OraCUln3 VRS

lednacine koje se koriste za stacionarni proracun rada UHS Bernulijeva jednaCina JednaCina kontinuiteta

4.3.1.3. 4.3.2. 4.3.2.1.
4.3.2.2.

J ednaCina kretanja
Opsta razmatranja

......................................................................................... . ................................................................................ . ........................................................................ .

Energetski bilans UHS

Promena temperature ulja Stepen lcorisllosti UHS
Razvodnid

4.3.2.3.
4.4.

............................................................................... .

Graficko prikaziv3Jrnjc uljno-l!1idll"anIicld.b komponcnata

4.5. 4.5.l.

Sila aktiviranja razvodnika Hidraulicke karakteristike razvodnika Preracunavanje hidraulicke karakteristike

4.5.2. 4.5.3.
4.6. 4.6.l.
4.6.2. 4.7. 4.7.1.

Pumpe i hiidromotolr'i
Pumpe Hidromotori

.............................................................................. ..

.................................................................................................................. ..

HiidJr'ocilindtJr'i ................................................................................................... ..

Brzinsko polje

11

hidrocilindru

4.7.2.

Polje pritiska 11 hidrocilindru

301 302 303 303 304 305 306 306 306 307 308 310 311 312 313 314 315 315 316 320 320 322
:.;,

Saddaj

V

4.7.3. 4.2.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.6.l. 4.7.6.2. 4.7.7. 4.7.8.
4.7.9. 4.7.9.l. 4.7.9.2.

Faze kretanja Idipa Promeun hetne sHe hidrocilindra Siia trenja koja deluje na klip Strujanje kroz kruzne pro cepe Koncentrieni lcruzni procep Ekscel1tricni kruzni procep Dinamika hidrocilindra Hidraulicko kocenje kretanja Promeun He na izvijal1je ElasticuCl linija i kritieua sila izvijanja ................................................ . ................................ . Praktieni proraeuI1 hidrocilindra 11a izvijanje Literatura

323 324 325 329 329 332 333 336 340 340 343 361

VI

PREDGOVOR Polazni materijal-osnovu ove knjige cini dec koji je autor pisao u sklopu knjige Hidraulika-teonja, problemi, zadaci, autma S. Cantraka i C. Crnojevica, koja je bila u izdanju Gradjevinske knjige iz 1990. godine. Taj postojeCi telcst je preslldno uticao da koncepcija ove knjige uglavllom ostane ista kao i koncepcija kl1jige pretece, a to znaci da je posIe teorijskog uvoda neke oblasti dat odgovarajuCi broj primera. Prema tome, ova lmjiga istovremello predstavlja i lldzbenik iz dela teorije i zbirku resenih primera iz hidraulike i uljne hidraulike. VeCi deo rukopisa ove knjige bio je spreman za stampu jos 1993. godine, medjutim, sticajem razliCitih okolnosti stampanje ove kr~jige je odlozeno za neku drugu priliku. Ovo odlaganje mi je dalo dovoljno vremena, nadam se na racun poboljsanja kvaliteta, da se rukopis nakl1ad110 ddradi i dopuni sa novim poglavljima. U odnosu na pomenuto "prethodno" izdanje postojeCi teorijski delovi su uglavnom doradjeni, dok su neki potpuno preradjeni, a takodje su dodati i novi teorijski prilozi, a sa ciljem kompletiranja teorijskih znanja iz oblasti primenjene hidralllike. Odeljak 3. koji se odnosi na primenu zakona 0 promeni kolicine kretanja je pot-puno preradjen. Dodato je i novo poglavlje 4. Osnove uljne hidraulike, a sa namefOm da se OVOl11 knjigom, bar sto se primera tice, u potpunosti pokrije precJmet Hidraulika i pneumatika koji se slusa na trecoj godini studija Masinskog fakulteta u Beogradu. U sklopu lleke izlozene teorijske jedillice pojedine jednaCine i izrazi su zaokru.zeni a sa ciljem da se citoacu i vizueinim putel11 skrene pazllja 11a ono sto je vazno za pril11enu. " Treba napomenuti da je, izmecJju ostalog, autorov cilj bio da se da sto veCi broj primera, odnosllo problema, koji Sll u telcstu oznacelli sa problem iii P., a koji su dati posle oclgovarajuCih teorijskih osnova. Odabirdatih primera vrsen je taka da saddi spektar klasicnih primera iz oblasti mehanike fluicla, veti cleo originalnih zadataka koje je autor davao duzi niz godina 11a pismenim ispitima iz preeJmeta Hiclraulika i pneumatika i Mehanika fluida, kao ideo primera koji preclstavljaju stvarne illzcnjerske potrebe i problell1e. Pri izboru primera autor je nastojao da oni sto vernije odslikavaju realnu inzilljersku hidraulicku praksu. I pored toga, dat je i izvestau braj primera (zadaci radi zadataka) kojiill1aju veoma retku prill1enu, kao st-o su, 11a PI., slucajevi prisustva veceg broja medjusobno ne mesajuCih tecnosti u rezervoarima, iii neki primeri relativnog l11irovanja tecnosti, a Cija je svrha u korektnoj primeni teorijskih znanja na slozenim sillcajevima. Dati primeri II knjizi, a na osnovu dugogodisnjeg nastavl1o-pedagoskog iskustva, izlozeni Sll tako sto je jeclan broj primera i problema reSen detaljno, drugi je sa delil11icnim postupkom rd3vanja, dok je treCi clat samo sa zavrsnim fei3tnjem kako bi zainteresovani citaoci, kroz samostalan rad, l110gli da provere svoja stecena ZIlallJa. Ova knjiga je prvenstveno namenjena studentim<t masinskih fakulteta koji slusaju predmete: Hidraulika i pneul1latika, Hidromehanika i Mehanika fluida, iIi neki drugi precJll1et koji koristi znanja iz mehanike fluida, ali i inzinjerima i

Predgovor

VII

strucnjacima koji u svojoj praksi imaju potrebe za primenama mehanike fluida. S obzirom cia se teorijski cielovi, iii, pak,izvestan broj primera teorijskog karaktera, koji su dati u lrnjizi ugIavnom ocinose na iminjerski najceSee k6riseene oblasti mehanike fluida to znaci da se tim delovill1a sarno cielimicno pokrivaju potrebe predav<inja osnovnih Imrseva Mehanike fluid a, Hidromehanike i Hidraulike i pneumatike. Na kraju zelim c1a se zahvaiim sVcijoj supruzi Lji\jani koja je strp~jivo kompjuterski obradila i sioziia komplikovani tekst ove knjige i uradila veCinu slika. Zahvaljujem se dip. mas. inz. Nenadu Ivanovieu koji je uradio radnu verziju stika za odeljke 2.4-2.7. Zahvaljujem se kolegama i studentima koji su mi ukazali na stamparske greilke i nec1orecenosti u vee pomenutoj knjizi Hidral/lik:a koja mi je posluzila kao polazni materijal za nastajanje ove knjige. Posebnu zahvalnost dugujem recenzentima akademiku prof. dr. Vladanu Djordjevieu i prof. elf. Svetislavu Cantralru na datim sugestijama i savetima. Autom je potpuno jasno da su i pored ulozenog tnlda u toku pripreme, telmicke obrade i pregleda rukopisa lledorecenosti i stamparske greSke sastavni deo knjige. U tom smislu sve dobrOllamerne eita' ice ove knjige autor moli da ukazu na takva mesta. Svim korisnicima, a naroCito stlwentima, zelim uspdno elruzenje sa ovom knjigom, i nadam se ela ee njima za razumevanje llapisanog biti potrebllo mnogo manje vremena nego 8to je to meni bilo potrebno za pl'ipremu istog.
U Beogradu, 18. februara 1998.

Antol'

rad .poluprecnik.nap or.duzina .koeficijent hidralllicke lcarakteristike cevovoda . strujna energija po jedinici mase .maseni protok fluida .ugao.ubrzanje sile Zemljine tde (g = 9.hidraulicki precn. koeficijent korekcije kineticke energije .masa .ik . y.specificni zapreminski protok .povrSina poprecnog preseka . Z y .brzina strujanja . koeficijent korekcije koliCine kretanja F g G h.Rejnoldsov broj .L m In n.visina . temperatura . sila reakcije .zaprelIlll1a .poluprecnik. ubrzanje .Dekartove koordinate .koordinata te:tista povrSine u odnosu na nivo slobodne povrsi tecnosti .H 1 K I. polama koordinata .VIII SPISAK VAZNIjIH OZNAKA a A b c .duzina. apsolutna temperatura .duZina .teZina .normala na povrsinu. broj obrtaja .precnik . p p q r R Re T v v v w x.koeficijent krlltosti opruge .vremenski period.ekvivalelltl1i koeficijent otpora cevne deonice . gasna konstanta.moment inercije povrsine .vreme.pritisak .81 m / s 2 ) .zaprel11inski protok .modul elasticnosti .sila pritiska. snaga .ugao.sila ..

. 363 38. klip . z..srednja vrednost ..zid .ih oZltaica IX o LlP . knjige: Stranica UCeSce teorije Primera Slika Tabela . koeficijent brzine ... .koeficijent lokalnog otpora - koeficijent adijabate A.Spiftlk I'tlzlli..tangencijalni-viskozni napon .koordillatni pravac Statisticki prika'l....gustina .manometar.. sredllja vrednost ...debljina zida. q> CO .... K ..racva .pumpa.. y.. kriticno stanje .venti! .....pocetno stanJe ..ugaona koordinata. apsolutna visilla hrapavosti .pad/porast pritiska t.. !J p cr 1....trenje ..krivina.ugaona brzina Indeksi a ...teziste povrsine ...stallje atmosfere c k m o P R S T u v w x.5% 300 404 17 ..koeficijent protoka .koeficijcnt trenja .normalni napon ..usis .

.

1 slike se uocava da pri malim povrsinama M OdllOS M / M ima neravnomerni karakter.fak i Tlatpritifak Stt re/ativllipritisci imere J'e U odTloslt lla stallje atlllOJfore.1. Prema ovoj teoriji. I p deluju silom M.1a. m-masa molekula.l.-I~1 . I M~Mg . Ako fluid miruje.1. tada se pritisak II njemu naziva staticki pritisak.1. a njen deo M je dovoljno mali i moze se smatrati ravnom povrSi.1. Odnos ovih L. Tlatpritisak i apso/utnipritisak. MANOMETlU }L:Jl. i koja je jednaka odnosu normalne sHe liP i povrsine M na koju deluje ta sila: ~P--=--h-·m--(-M-/-M--)-=-dP-/-~..p i odbijaju se molekuli fluida. 1z ovog rezultata lcoji daje kineticlca teorija gas ova sledi da je pritisak veliCina koja je posledica promene kolicine kretanja i proporcionalna je broju mole kula i njihovoj kinetickoj energiji tanslatornog lu-etanja. odllosno tada se f1uid ne moze smatrati neprekidnom sredinom. udaraju fl. Ta lleravnomernost je vezana za nedovoljni broj molekula koji udaraju u povrsinu M. Sa ove Slika 1. pocevsi od jednog granicnog odnosa M = Mg fluid postaje neprekidna sredina a odnos f:. pritisak se moze defillisati kao skalarna prostorno-vremellska veliCina p == p(x.. POLJE PRITISKA.1. ! usled promene koliCine kretanja.y. za jednoatomne gasove.16. pritisak je odredjen izrazom: n 2 2 P =-mv =-nEk ' 3 3 pri cemu je n-broj molekula po jedillici Zapremllle. kao uostalom i na celokupnoj povrsini A. .A udari mole kula na povrsinu ~A. v-brzina translatornog kretanja i Ek = I11V 2 /2 -ldneticka ellergija translatornog kretanja mole kula. Kako pritisak predstavlja veoma znacajnu veliCinu stallja to ce se II ovom Odeljkll njegovom proucavanju posvetiti vise paznje. bilo da se f1uid nalazi u star~ll mirovanja ili kretanja.Potpriti. . PIf'R1l:isak Pritisak je jedTla od oSTlovmh ve/iana staTlja. Pri proucavunju lnirovanja f1uida od posebnog illtLt'~sa su sledeCi pritisci: atmoJfor:J'k~ potpritiJ'aA. Ova povrs je u opstem slucaju zakrivljena. s1.1. Ti !J.1. Pritisak fluida definise se i u kinetickoj teoriji gasova.1.1. Na povrsinu M. Merna jedinica za pritisak je Paskal [Pa].t) koja predstavlja normalni napon u fluidu.z. ___ _~ veliCina M / M graficki je b) a) prikazan na s1.p'/ M I_l_· postaje konstantan i naziva se pritiskom. Prema tome.1. Da bi se definisao pritisak posmatrace se povrS A koja je u kontaktll sa f111idom. Medjutim. a ako stmji tada se osim statickog mogu definisati totalni i dinamicki pritisak.

dok u laboratorijskim uslovima.2 Folje pritiska. Kod vazduha. OSI!Jl(DVIIll3 jedm!cin3 hidrostatike . 1. Ovaj fluidni delic izlozen je dejstvu zapremi.z) koji se nalazi u stanju mirovanja (s1. Ako je apsolutni pritisak u fluidu manji od atmosferskog (tach A sa s1. Kako se potpritisak meriod stanja atmosfere.1. dok za specijalne potrebe natpritisak u vazduhu moze da dostize vrednosti od par stotina bar-a. Tako na pr.1.1.manometra.PV ' dok se za fluid u stanju natpritiska (tacka B) apsolutni pritisak odredjuje kao PB = Pa + Pm' 1. natpritisci su mnogo veci. meri se u odnosu na apsolutnu nulu pritiska.2) tad a se razlika izmedju atmosferskog i apsolutnog pritiska naziva potpritirok. Slika 1. Ostvareni natpritisci u stisljivom i nestisljivol11 fluidu su razlicitog reda velicine.1.1. u uljnoj hidraulici natpritisci za industrijske potrebe su do 700 bar.y. za bilo koje stanje fluida.1. Iz te fluidne mase izdvojice se proizvoljna kontrolna zapremina V. kao stisljivog fluida. Ako je fluid u stanju potpritiska (tacka A)apsolutni pritisak je PA =: Pa . j analizirace se njena ravnoteZa.z nske sile po jedinici mase F. Kod nestisljivog fluida. " Apsolutni pritisak.1.2 Ako je apsolutni pritisak u fluidu veti od atmosferskog (tacka B sa s1. prikazan na sl.vakummetra..1. Potpritisak se oznacava sa PV' gde indeks /l potice od mernog instrument a .1. iz koje sledi da je: PV.1. lvIanometri Atmosforskipritiso/c je pritisak okolnog vazduha.2a). industrijski natpritisci su 6-8 bar. 1.1. ostvaruju se natpritisci do 15000 bar. ogranicena povrsinom A.2. Ovaj pritisak oznacava se sa PC! iIi Pb' a meri se u odnosti na apsolutnu nulu pritiska. tako da se za odgovarajuce geografsko podrucje moze smatrati konstantnom veliCinom. Natpritisak se oznacava sa Pm' gde indeks m potice od naziva mernog instrumenta . i menja se u veoma uskim grallicama. Pri tomese postavlja pitanje: koje sile deluju na fluid u stanju mirovanja i kakav zakon promene pritiska one izazivaju? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se fluidni delic zapremine dV. za specijalne namene. Njegova vredllost je promenljiva i zavisi od atmosferskih prilika. primenjenog u pneumatici.2b. Atmosferski pritisak je obicno reda velicine oko 1000 mbar. x te zato na njega deluje aj . mase dm =: pdV.max =: Pa' mada se ovo stanje u realnim tehnickim uslovima tesko moze ostvariti. to vazi Pv ~ Pa' Ova relacija istovremeno govori o maksimalnom potpritisku.Ojierov3 jiedllllacBlIllaJI Posmatrace se fluid gustine p = p(x.2) tada se razlika izmedju apsolutnog i atmosferskog pritiska naziva notpntiso/c.

Da bi ova jednacina bila zadovoljena. Odavde sledi da povrSinske sile deluju sarno na kOlltrolnoj povrsini A (v. (1. komponente rezultujuce .grad p = 0. Osim zapreminske sile na f1uidni delic deluje i povrsinska sila. dobra poznate. i ona fizicki izrazava ravnoteiu zapreminskih i povrsinskih sila koje deluju na fluid u stanju rnirovanja. iz koje se dalje dobija vektorska jednacina p-=F~=--gr--ad--p---I. veze izmedll povrsinskog integrala dobija novi oblik: zapreminskog iv (pF . sledi da mora biti zadovoljena jednakost pl. dobija se skalarna jednaCina dp = (Vp.1. sl.1. Na osnovu ove sHe nalazi se rezultujuca zapreminska sila koja de1uje na celokufmu zapreminu fluid a V. tada na povrsima preseka povrsine dA l deluju sile: -pdA] ipctA 1 koje su istog pravca i intenziteta.3). U ovim sHama (-pdA! =-pdA! iiI) zn. lvlanometri 3 elementarna zapreminskasila Fdm-= pFdV.2b). Ako se f1uidni delic. sist~mu Pri mirovanju fluid a u poIju sHe Zernljine teze(sl. A koja posredstvom.2) predstavlja skalarni oblik osnovne jednacine mirovanja fluid a koji se najceSce koristi za feSavanje prakticnih problema. Identican zakljucak vazl i za celokupnu ullutraslljost kontrolne zapremine V.dl) = (pF.1. Kada se u vektorskoj jednaCini (1. sto znaGi da u unutrasnjosti zaprernine fluidnog delica dV nema povrsinskih sila. I I \ (1. 1. zapremine dV.1.dl) .p dA .1) koja predstavlja osnovllil jednacinll mirovanja f1uida.grad p )dV r-I =0. t Iz jedllaCine ravnoteie sila koje delujulla kontrolnll zapreminu f111ida sledi jednakost: i v pFdV- f pdA=O. Fy i Fz komponente sile. u koordinatnom x.1) zamene vrednosti rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F = F/ + FyJ + ~l~.!-k minus potice od suprotnih smerova vektora sHe pritiska i orta spoljasnje llormale povrsine. S obzirom da je elementarna sila pritiska ip -= . koja u razvijenom obliku glasi: Idp=p(Fxdx+Fydy+Fzdz)l. to ce lljella rezultujuca vredllost biti pdA.1.1.1.1. odnosno sila pritiska. y i z. ali suprotnog smera. presece nekom ravni na dva dela (v. gde je z vertikalna koordinata.Polje pritiska. Ova jednacina se jos naziva i Ojlerovom jednacinom hidrostatike. Hid1l"osi:mticki z:mk@lIi rasp@dele pritisb.1.1. 1.2c). Kada se ponovo spoje preseceni delovi f1uidnog delica sHe pritiska se uravnotezuju. vrednost gradijenta pritiska (grad p == Vp) i kada se ona skalarno pomnozi sa elementom duzine vektora polozaja dl -= dx T +dy J +dz k.3. pri cemu su· Fx. s1. a s obzirom da je V proizvoljno izabrana zaprernina. kao: Iv pFdV.2) I lednaGina (1.

4

Polje pritiska. Manometri

zapreminske sile po. jedinici mase imaju vrednosti:
.
"

F." == 0, J<-; == 0

i

~ =

-g. Sa

ovim vrednostima sile Ojlerova jednaCina se znacajno pojednostavljuje i glasi : dp=--pgdz. (1.1.3) Ova jednaCina predstavlja diferencijalni obIik osnovnog zakona hidrostatike, primenjenog na polje zapreminske sile Zernljine tde i vaii kako za nestisljiv (p = const) tako i za stisljiv fluid (p:;c const). Ako se dalje posmatra rnirovanje nestisljivog £luida iz jednaCine (1.1.3) se dobija Slika 1.1.3
P + pgz == const ,

(1.1.4)

a sto predstavlja hldrostatickizakon raspodele pritiska. Iz ovog zakona sledi da se pritisak u nestisljivom £luidu, koji rniruje, lineamo menja sa dubinorn tecnosti. Pri mirovanju tecnosti nije prakticno da je koordinata z usmerena vertikaIno na vise (kao u izrazu (1.1.4», vee vertikaIno na niZe. DakIe, prakticno je uzeti da se rast koordinate z pokIapa sa porastom dubine tecnosti . Ako se jos koordinata z veze za nivo tecnosti u rezervoaru, hidrostaticki zakon raspodele pritiska dobija oblik

1P = Po +pgz I·
Konstanta integracije Po ima vrednost: Po = Pa ako je nivo tecnosti otvoren prerna atniosferi, Po = Pa - Pv ako iznad nivoa tecnosti vlada potpritisak Pv ' ili Po = Pa + Pm ako iznad nivoa tecnosti vlada natpritisak Pm'
1.1.4. bobaliske
~

(1.1.5)

eJk:viplilitiisne pmnrsJi.

Izobarske (ekvipritisne) povrsi su one povrsi na kojima je pritisak konstantan (p = const.). Ove povrsi su rayne ili krive, sto zavisi od polja zapreminskih sila. Ako se posrnatra mirovanje tecnosti tada Vail osnovna jednaCina hidrostatike (1.1.1) iz koje se zakljucuje da je rezultl1jl1Civektor zapreminskih sila F uvek norrnalan na izobarske povrsi (pF == grad p), a. sto je graficki prikazano na sL1. 1.4a. Prerna tome zapreminska sila F diktira oblik izobarske povrsi. Ako

~"'~-VV"'lc...,.1'

(It?

-..- ..... .... ---------.~~-

--

/?

CJ

b)

c)

e)

Slilm 1.1.4
tecnost miruje u polju sile Zemljine teze tad a na svaki £luidni delie deluje konstantna zapreminska sila if, odakle sledi da izobarske povrsi moraju biti rayne horizontalne povrsi. Ovaj zakljucak sledi i iz hid~ostatickogzakona raspodele pritiska (1.1.5). Nairne, ako se posmatra ravan na dubini z = canst., tada iz (1.1.5) sledi i da je p = const", odnosno da je izobarska povrs myna horizontalna povr!; (v.

Palje pritiska. 1vIanometri

5

s1. 1.1.4b). Ukoliko je zapreminska sila F i dalje konstantna, ali nagnuta pod llekim uglom Uodnosu na horizontahi, sto predstavlja slucaj relativnog mirovanja tecllosti pri translatornom kretanjll, izobarske povrsi i dalje ostajll raYne, ali nagnllte pod izvesnim uglom u odnosu na horizontaiu (v. sLl.1.4c). Ako zapreminska sila nije vise konstantna vee promellijiva, na pro neka je linearna funkcija od radijus vektora polozaja fluidnog deliea a sto odgovara relativnom rnirovanju tecnosti pri rotaciji (v. s1.1.1.4d), tada izobarske povrsi dobijaju zakrivljeni oblik (obrtnog paraboloida). Detaljnije 0 slucajevima re1ativllog mirovanja tecnosti pri translaciji i rotaciji biee reCi u poglavljima 1.7 i 1.8. U slucaju da se ne radi 0 mirovanju vee 0 kretallju tecnosti, na fluid deluju i dinarnicke sile, sto dovodi do znatnog uslozavanja polja pritiska. Tako na pI. aka se posmatra nivo povrsine vade reke iii mora sa sLl.l.4e, tad a je sasvim jasno da· je oblik povrsine vode, a samim time i polje pritiska, veoma slozello. Konstantnost pritiska na izobarskoj povrsi moze da se iskoristi i za prakticnu primenu. Tako na pI. ako se na izobarskoj povrsi uoce dye tacke A i B (v. sLl.1.4a) tada vaii p A = PB' Ova jednakost pritisaka se naziva jednaCina hidrostaticke ravlloteze koristi se za prakticllu primenu u mnogim oblastima hidrostatike. 1.:LS. Nivo slobodnc povdB. tecnosti Ako se posmatra polje pritiska u fluidu koji miruje u polju sHe Zemljine teze i u sklopu njega specijalna izobarska povrS na kojoj je pritisak jednak atmosferskom (p = Pa = canst.) tad a se ta izobara nazlj1a mvo slobodlle povr,fi tecnosti Ova izobarska povrs pri resavanju prakticnih primera moze da ima znacajnu ulogu, zato joj treba posvetiti posebnu painju. Na hidraulickim senlama ovaj nivo se oznacava sa trouglom (\7). Postoje tri karakteristicna slucaja poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti, ito: jedan kada je rezervoar otvoren prema atmosferi i dva slucaja zatvorenih rezervoara. Ako je sud (A) o/voren prema atmo.sftn; tada je nlvo tecnosti istovremeno i slobodna povrJ: Ako je sud (B)

Slika 1.1.5.1 zatvoren,i aka iznad nivoa tecnosti u sudu vlada potpritisak PV ' tad a se moze zarnisliti da se iz suda B izvuce pijezomctarska cevCica i tame gde se nivo tecnosti u njoj zaustavi taj nivo predstavlja nivo slobodne pnv:si. Knko II SUdli vlada potpritiJ'tlk; to ce nivo slobodne povrfi biti i.rpod nivoa tecnosti II J'lIdu na rastojanju x. Ovo rastajanje odreduje se iz jednacine hidrostaticke ravnoteie postavljene za

6

Polj"e pritiska. Manometri

izobarsku ravan I-I: P a = Pa - P v +pgx, i iznosi x = Pv/pg .Ako u sudu (C) iznad mvoa tecnosti vlada ndtpnlisal<; to ce Jzivo slobodne jJovr.fi tealOsti bitiiznad 1l.ivoa tealOstl It Sltdtt i t6 na rastojanju y = Pm / pg. Ovo rastojanje. odredeno je iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze postavljene za izobarsim ravan II-II, a koja glasi: Pa + Pm = Pa + pgy. Polje pritiska na proizvoljnoj dubini Z odredeno je izrazom (1.1.5) koji se svodi na oblik P = Pi + pgz, gde Pi predstavlja apsolutni pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru (i==A, B, C). Prema tome, pritisci Pi imaju vrednosti: P A = Pa ' PB == Pa - Pv i Pc = Pa + Pm' Graficki prikaz polja pritiska (p == Pi + pgz) dat je na 81.1.1.4 i naziva se dijagram hidrostatickih pritisaka. U praksi je veoma cest slucaj da se u rezervoaru nalaze dye iii vise tecnosti koje se ne meilaju. Tada je veoma vazno uoCiti da J'Vak:oj tealOstipripada njm 71lVO slobodne povr.fi tecnosti Da bi se pokazalo kako se dolazi do polja pritiska po visini u slucaju da u rezervoaru postoje dye tecnosti, gustina PI i Pz koje se ne mesaju, posmatrace se rezervoar sa sl.1.1.5.2.Postavljanjem jednaCina hidrostatickih ravnoteza za ravni I-I iII-II, koje glase:
Pd + Pm = Pa + PIgx

Pa + Pm + P!ghl == Pa + P2g)l,

dobijaju se rastojanja; X == Pm/ PIg i y = Pm/ P2g+hIPJ / P2' koja definisu polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti gustina PI i P2 (tacke N1 i N z na dijagramu sa s1. 1.1.5.2). U rezervoaru postoje sledeCi karakteristicni pritisci, ito: PA = Pa + Pm pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru; PB == Pa + Pm + P!gh1 - pritisak na povrsi razdvajanja tecnosti, i Pc == Pa + Pm + P1gh1 + pzghz - pritisak na dno rezervoara. NanoseCi pritiske u tackama A, i C dobija se dijagrall1 pritisaka prikazan na s1.1.1.5.2. Na ovom dijagramu prava AB, koja predstavlja polje hidrostatickih pritisaka u tecnosti gustine PI' sece izobaru P = Pa u tacki Nl koja se nalazi na nivou s16b6dhe pbvrsi tecnosti gustine Pl' Na istinacin dobija se tacka N 2 na nivou slobodne povrsitecnosti gustine P2' U tacki B koja leZi na povrsi pJ)'gh z .._Slika 1.1.5.2 . razdvajanja tecnosti prave AB i Be se seku, jer imaju razlicite nagibe. U ovoj tacici promena nagiba pravih izazvana je promenom gustine tecnosti, odnosno promenom polja pritiska. Primenom opisanog postupka lako se moze nacrtati dijagram hidrostatickih pritisaka za proizvoljan broj tecnosti, u rezelvoaru, po visini rezervoara, koje se ne meilaju.

B:

~

i

_

11..1.6. Pasolov zak@IDl

U rezervoaru miruje nestisljiv fluid gustine p. Upocetnom stanju mirovanja u kontrolnoj zapremini rezervoara V polje pritiska je odredjeno poznavanjem

Polje pritiska. Manometri

7

pritiska PA U nekoj tacki rezervoara. Neka se tacka A nalazi na istoj izobarskoj povrSi kao i klip precnika d. Na osnoVll ovog pritiska i hidrostatickog zakona raspodele pritiska moze se odrediti pritisak u nekoj drugoj proizVoljno izabranoj tacki B, ion iznosi: PB = PA +pgz. Ova funkcija je na dijagramu pritisaka (s1.1.1.6) prikazana pravom linijoID. Dejstvom sHe F na klip Stvara se poremecaj pritiska t,p A := 4F / d 2rr. koji narusava pocetno polje pritis1ca u rezervoaru. U novom stanju mirovanja pritisci u posmatranim tackama ce biti: P~ :::: PA +/)"PA P; :::: PE +/)"PB = P~ +pgz+ /)"PA' 1z ovih jednaCina se dobija jednakost: Slika 1.1.6 /)"p:::: APA :::: APE == const. koja predstavlja Paskalov zakon koji glasi: porenlecaj pritiska izazvan u jednoj tacki nestisljivog fluid a podjednako se prenosi na sve tacke kontrohle zapremine u kojoj se fluid nalazi. Graficka interpretacija ovog zakona prikazana je na s1.1.1.6. sa linijom koja je paralelna pocetnom rasporedu pritisaka po VISllll kontrolne zapremine. Paskalov zakon ima veliku primenu kod static.kih hidraulickih masina (presa, dizalica i td.).
1.1.7. PJrOIl":B1CllJl.IDI c!e'vn JPlod jJlHt'iitildwm

Kada se u cevi iIi sudu precnika d nalazi fluid pod konstantnim pritiskam P (sl.1.1.7a) tada usled povecanog pritiska moze doCi do pucanja cevi. Dakle, kada je sud izlozen povecanim pritiscima namece se osnovno pitanje kolika je debljina zida cevi pri kojoj ce biti bezbedan rad. U odredjivanju ove debljine ogleda se i proracun cevi pod pritiskom. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje posmatrace se preseci cevi sa poprecnim (sl.1.1.7b) i uzduznim opterecenjem (sl.1.1.7c). U aba slucaja merodavni proracunski presek je izlozensilamapritiska 1;. i istezanja F; :::: cr~, pri cemu je cr dozvoljeni napon istezanja cevi, dok indeks i oznacava poprecno (i=l) iii poduzno (i=2) opterecenje. Kako su ove dye sile u ravnotezi to se 1Z jednaCine ravnoteZc 1; :::: crAi dobijaju proracunske debljine zida cevi za poprecno (s1. 1. 1. 7b)

°

I

\

P4--::::crdniS1

d~

~

6)

=1f0'

pd

L

I

8
~I

i POdUZIlO opterecenje (81. 1.1. 7c)

cr

2cr 12razi za odredjivanje debljina

~

°
2

=-'.

pd

a)

b)

c)

Slika 1.1.7

8

Palje pritiska. lvfanametri

0 1 i O nazivaju se Mariotovirn forrnulama, i iz njih je oCigledno da vail relacija 2 2 :::: 201' odnosno da je 2 > OJ.Prema tome, za pr6racundebljine zida cevi pod pritisk0111 merodavn~l je debljina 02 :::: pd 120. Konacno, kao rezultat proracuna treba usvojiti debljinu zida cevi 0> 8 2 ,

°

°

.Problem 1.1-1. MeJr<ellRje priUska U-cevima

Na mernim rnestirna Ai B za pritisak prikljucen je diferencijalni manometar u B b) B obliku U-cevi u kome je nasuta a) rnanometarska tecnost gustine Pm (s1. A A tH P.Ll-l.a) iIi Pmj (s1. P.l.l-1b). Na ~ p p p p osnovu pokazivanja manometra h odrediti razliku pritisaka izmedu x tacaka A i B u sledeCim slucajevima: h a) ako je radni fluid voda gustine I p:::: 1000 kg / m 3 , b) ako je radni fluid vazduh gustine Slilm P.l.l-1 P :::: 1,2 kg 1m3 . Poznati podaci su: Pm:::: 13600kg 1 m3 ,h=lOQmm, H:::: 2m. c) Odrediti razliku pritisaka izmedu tacaka A i B ako se umesto klasicne U-cevi (s1. P.l.l-la) kao rnanometar koristi obrnuta U-cev (sl. P.1.1-1b).
RESENJE' XOda su u pilallju d/fereJ'lcflalni maJtometri sa tec77ostima, tada je llajboIje jednacinu hldrostaticKe ravnoteze pOJ'taviliza ekvipJitisnu ravall u mallometarsKoj tecllost! Koja se pOKlapa sa don;iin lllvoom razdva;all;a radl10g i mal1ometarJ'Kog jltttda. U razmatranom primem, to je ravan I-I. lednacina hidrostaticke ravnoteie, koja kaie da je PI :::: canst. bez obzira sa koje strane ravnoteZIlog Ilivoa se ovaj pritisak racuna, glasi
PA +pgx= PE + pg(H +x-h)+Pmgh.

Iz ove jednaCine dobija se trazena razlika pritisaka

I

/),p::::

PA

-

PB

::::

(Pm - p) gh+ pgH

I

(1.1.5)

Dobijeni izraz predstavlja opsti izraz za odredivanje razlike pritisaka, pomocu diferencijalnog rnanometra napunjenog tecnoscu. Za slucaj da SU prikljucci A i B na iSto01 nivou (H:::: 0), razlika pritisaka na manometru bi bila:

I/),P :::: (Pm - p)gh I
a) Za slucaj da je racIni fluid voda, a manometarski ziva, razlika pritisaka ce biti: /),p:::: 31980,6Pa. b) Za slucaj da je radni fluid vazduh, tad a ce razlika pritisaka biti /),p:::: 13364Pa. Medutirn, ako se proanalizira odnos gustina radnog i manornetarskogfluida, sledi da je Pm » p. Ovo vazi za slucajeve kadaje manometar:iJ'jlul1jm te('11OSCU (zivom, vodom, uljem, alkoholom itd.), a radllljlwdje f!azduhzliileKi mugigas; pa ,re gu.i'ti/la radnogjlutda ;/loze zal1emrmii u odnosu na gustinu manometarske tecnosti.

PoUe pritiska. Manometri

9

Ako se u navedenom primeru zanemari gustina vazduha, samo u clanu sa pokazivanjem manometra, tada se dobija: l'.J.p = 13365Pa.Ako bi, pak s druge strane, prikljucci manometra bili nu manjim visinskim razlikama. (do desetak metara), tada bi se Clan pgH mogao zanemariti. U tom slucaju razlika pritisaka bi mogla, krajnje pojednostavljeno, da se sracuna kao: b.p"" Pmgh = 13342Pa. 1z dobijenih brojnih vrednosti za razliku pritisaka vidi se opravdanost zanemarivanja gustine vazduha (gas a) u odnosu na gl.lstinu manometarske tecnosti. Kada se radi 0 veCim visinskim razlikama izmedu mernih prikljucaka tada se Clan pgH ne sme zane mariti. c) 1denticnim postnpkom kao u delovima zadatka pod a) i b) dobija se izmerena razlika pritiska:
b.p= PA
~

Ps = (p-Pm])gh+pgH .

Ovo resenje ukazuje da kod manometra sa okrenutom U-cevi gustina manometarske tecnosti mora biti manja od gustine radne tecnosti (Pm] < p).
Problem 1.1-2. Odrediti pokazivanje manometra spojenog sa rezervoarima A i B

sa s1. P.1.1-2. Dati su podaci: p] = lOOOkgl m3 , P2 =1200kg I m 3 , h] = 1m, h2 = 4m, h3 = 2m, h4 = 2m, Pm = 1000Pa, Pv = 2000Pa.

P3

= 800kg/ m ,

3

l?ESENJE' Pokazivanje manometra se nalazi iz jednaCine hidrostaticke ravnoteie postavljene za donji nivo razdvajanja fluida u manometru. Pri postavljanju jednacine hidrostaticke ravnoteze vazi da je na ekvipritisnoj A povdi manometra I-I, PI = canst, bez h2 obzira da Ii se pritisak racuna sa leve iii desne strane ravni I-I u manometru. Do yiltiska PJ do/azi se na taj naCiiz., J-ro se "h-ene" od najvifeg nivoa tecnosti i sabiraJi.t se svi hldrostatickipritircipo visini na /coje se "nazlazi': PrimenjujuCi opisano pravilo SIiIca P.1.1-2 za ravan I-I, jednaCina hidrostaticke ravnoteie glasi P a +Pm + Plgh 1 + P2gh2 = Pa - Pv + P3gh3 + P4gh4 + Pmgh . 1z ove jednaCine sledi
v p] P2 h = Pm + P +- h] +- I12 -P3 f13 Pmg Pm Pm Pm'
3

B

h

-

P4

Pm

!14

= 199 mm

Problem 1.1-3. U sistemu spojenih sudova nalaze se tri tecnosti gustina:

p] = 800 kg 1m , Pz = 900 kg I m 3 , P3 =1000Icg 1m3 • Odrediti: a) visinu pokazivanja manometra, i b) poloZaj nivoa slobodne povdi tecnosti gustine P2' mereno od

10

PoUe pritiska. Manometri

b

mvoa razdvajanja tecnosti gustina PI i P2' Poznate veliCine su: Pv = SOOPu, h = 1m, hl = 2m, li2 1m, h3 = 3m, Pm = 13600 kg/m 3 .
.R.eSENJE:

a)
H

Sli1<a P.1.l-3

b)

Problem 1.1-4. MikromaUllometJri sa l!Il:!llgl!lll!lltim piijezomd;allI"slldm cevckama U slucajevima kada je razlika pritiska koju treba meriti mala primenom klasicne U-cevi dobijarno veoma main merenu visinu h, potrebnu za primenu izraza (1.1.5), a sto direktno utice na tacnost me: enja. Naginjanjem manometara ovog tipa dobijaju se tzv. mikromanometri. Sa lljima se povecava tacnost merenja a sto omogucava merenje i malih razlika pritiska. Po pravilu ovi mikromanornetri se koriste za gas kao radni fluid i vodu iIi alkohol kao manometarski fluid. Primena ovih rnikrornanornetara data je kroz dva sledeca primera. a) NaCi veZll izmedju pokazivanja h i razlike pritisaka koju meri mikrornanornetar sa s1. P.1.1-4. Merni prildjucci mikromanometra A i B se naIaze na istoj visiri'i. b) Pijezometarska cevCica mikromanornetra savijena je u obliku kruznog isecka, poluprecnika R (s1. P.1.1-4b). U polozaju prikazanom na siici mikromanometar je neopterecen. Povrsina poprecnog preseka suda je A o ' a cevCice a. Kada se na mestirna A i B prikljuce pritisci A PA i PB (PA>PB)' tada ce B mikromanometar imati pokazivanje l. NaCi zavisnost raziike /1 .......--=--=-...,.... --"---_._--"" pritisaka od pokazivanja p rnikromanometra. Poznate b) a) velicine su: A o ' n, fa ,R, Pm' Slika P.I.l-4
-~--,--

L--'-~";"'-

RESE.NIE:

a) lednaCina hidrostaticke ravnoteZe manometra daje:
6.p= PA - PB = (Pm - p)ghsina .

b) Prime nom jednacina hidrostaticke ravnoteze i jednakosti zapremina, dobija se
,l R a 6.p:= P1 - P2:= pg ( lc ~vso+TI .
a

J

6 t I m3 ) i . U rezervoaru se meri pritisak pomocu tri redno povezal1a manometra. pokazivanje prvog manometra je y. koristi se jednaCina jednakosti zaprerrrina nestisljivih fluida: YD n/4 = xd n/4 iz koje sledi x = y(D I d)2. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstaa) pp ntan. D. potrebno je ove manometre postaviti na Slika P. dobija se pokazivanje prvog manometra. Manometri su postavljem tako da kada je potpritisak u rezervoaru P'.U-5 visinu Ho' Ova visina dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze.fE: Da bi niva tecnosti u sva tri 0'" b) manometfa. P. Na osnovu poznavallja vrednosti svih gustina tecnosti (Pl = 800kg 1m3 .1-5h). a drug a dva je isto i iznosi x. bio isti. pri c. potrebno je postaviti jednaCine hidrostaticke ravnoteze za sledece ekvipritisne povrsi: 1-11 Pa=Pl+pmgy. Tom prilikom. postavljene za nivo 0-0 Po = Po .o mvoi manometarskih tecnosti u sva tfi manometra su isti. Pm' p. P2 I OOOkg I m3. Po' RESEN. eliminacijom nepoznatih PI.1-5. Pm = 13.l. iobicno predstavlja dopunsku jednacinu iz koje se dobijaju veze izmedu nekih duzina. Izmedu rezervoara A i B nalaze se dva redno povezana manometra koji su postavljeni 11a razliCitim visinama. koje iznosi: 2 2 Pv . Poznate velicine su: Pvo' o"IW"ot U In '~p Pv ' d. Za nalazenje dopunske veze izmedu nepoznatih velicina x i y. 2-2 i 3-3 (vo sl.Pvo Problem 1.Polje pritiska.emu su pritisci PI i P2 na gornjim povrsinama razdvajanja fluida fiktivno uvedem zbog lakseg pisanja jednacina hidrostaticke ravnoteie.172 ix. Iz sistema hidrostatickih jednaCina ravnoteze. Pl+pg(yI2+xI2)==P2+Pmgx. Prvimanometar (1). 2-21 3-31 P2+pgx==P a -P v +pog(Ho -xI2)+P nr gx. sa Pvo na Pv' tada ce donji nivoi razdvajanja flllida u manometrima biti: 1-1. lvianometri 11 Problem 1. jednim svojim krajem otvoren je prema atmosferi i ima unutrasnji precnik D. u pocetnom trenlltkll.1-6. Kada se potpritisak u rezervoaru (I) (2) m (3) m poveca na Pv ' odrediti koliko je pokazivanje Pa manometra (1).Pva + Pagho' 1 lznOSl: Ho = Pvo / pog· Kada se II vazdusnom prostoru rezervoara potpritisak poveca. Druga dva manometra (2) i (3) medusobno su jednaka i imaju unutrasnji precnik cevi d. Za odredivanje pokazivanja prvog manometra. JednaCina jednakosti zapremina nestisIjivog flliida (jednaCina zapreminskog bilans a) veoma cesta se koristi u hidrostatici.

PI' P2' Pm' hI' h2' a. spojen je sa dva redno povezana diferencijalna manometra razliCitih precnika d i D.PJH] + P2 H 2jg == 162650Pa.1. D. P. _RESENfE- Pm "" pga . U pocetnom stanju mirovanja manometra klipovi u pOJacavaclma pritiska se nalaze na istom nivou. Kada u rezervoaru nema natpritiska vazduha iznad tecnosti gustine PI (Pm == 0) tada su u oba diferencijalna manometra nivol tecnosti na ravnoteznoj visinj 0-0.1-7. do"" lOmm. Rezervoar R. Usled dejstva natpritiska Pm nivoi tecnosti u rezervoaru i u manometrima zauzimaju polozaje prikazane na s1.1. te se zato u prikljucnimvodovimaugraduju pojacavaCi pritiska. Ovaj pad pritiska je mali. RESENfE- PA .1-7.PB == Pm + PI' == [Pm (h) +h2)-p(h+h)).1-8 . Uspostavljanjem strujanja kroz cev izmedu prikljucaka A iB ostvarice se pad pritiska f¥J. d. Kada fluid gustine 3 P == 1000 kg / m miruje u cevi tada je ravnoteZui nivo manometra 0-0.1-8. Manometri merodavnih visina (11 == 1m.Pigh + P2gh2 + Pmg( 1+ (~) l 2] Ii.Sm. Pm == 13600kg/ m 3 . H2 == 2m) odrediti razliku apsolutnih pritisaka izmedju prostora rezervoara A i B koji su ispunjeni vazduhom. Poznate veliCine su : P.l-6 ShIm P. h) == O. Za ovaj polozaj odrediti korelacioni izraz Pm"" Pm (H). H) "" 2m. SIika P. h2 == O.12 Polje pritiska. Manometar tada imapokazivanje h=100mm. u kome se nalaze dye tecnosti koje se ne mesaju.1. D p H Slika P.l-7 Problem 1.1. z o :~]h Problem 1.gm. Poznatipodaci su: D=100mm d == 2Smm. Odrediti razliku pritiska koju meri diferencijailli manometaL.

l. .l-I.l-S. te uvrStavanjem nadenih velicil1a: PI' . .Polje pritiska.) 6. bez uvodenja medupritiska PI' i P2'.l-9. moze se i direktno pisati. .P==(D) {Pm I .1. Ali.1-9 Problem 1. koji odgovara razlici pritisaka na diferencijalnom manometm bez pretvaraca pritisaka. a nivo povecanja ili umanjenja pritiska zavisi od odnosa precnika pretvaraca Did. Kako je povri3ina klipa ravna i poklapa se sa izobarskom povrsi. Pm' ho' d. Postavljanjem jednacine hidrostaticke ravnoteie za ekvipritisnu povrsinu I-I . dobija se: h =ho(d/D).. to ce sila pritiska bid jednaka proizvodu pritiska i povrsine Idipa. dobija se razEka pritisaka d 2 -do LCd) /:o.--. 1 lznosl: X==2(d) h.( d ) 2f D2 -1 . RESENJE' KoristeCi metodologiju proracuna kao i u primeru P. dobijeni izraz za razliku pritisaka se svodi na poznati izraz (p'rell1a P. Odrediti pokazivanje manometra sa ugradenim pretvaracima pritiska. Kada je manometar prikazan na sl. a dobija se iz o Jednakosh zapremma: -4-X=2-4h.1. --D - .4Pa . G. c1irektno spojen na merna mesta OIl ima pokazivanje ho ' Kako je ovo pokazivanje veliko to se a prikljucllim vodovima Ulanometra ugraduju pretvaraCi pritiska.l. potrebno je odrediti pritiske PI' i P2 'iza pojacavaca pritiska. Iz jednacina nivnotde sHa koje deluju na klipove pojacavaca D2T[ d 2 T[ (PI + pgy) -4. Manometri 13 RESENJE: Da bi se mogla postaviti jednuCina hidrostaticke ravnoteZe rnanometra. Jednacina hidrostaticke ravnoteie manometra za ekvipritislll1 povrsinu I-I.p J} pgh=625. U slucaju da je pretvarac istih c1ill1enzija (D / d 1). D. P. Pr(lblem 1. Poznate veliCine sa: p.+ G == p'j 42 dobijaju se pritisci P'I = (PI + pgy)(D / d)2 +4G / d T[ Pomeranje klipa x je u direktnoj vezi sa pokazivanjem manometra 11.1-Ut Kada se na prikljuccima zvonastog mikroll1anometra A i B spoje pritisci napajanja Pi i P2' tad a mikromanometar ima pokazivanje . tada treba mnogo vise paznje posvetiti korektnoll1 pisanju ove jednacine. te se iz tih razloga ovaj naGin pisanja jednaCine ne preporucuje. d 2 re 1d n 2 " • I do 2 PI '+pgz == P2'+pg(z+2x-h)+ Pmgh . h Pm Stika P.P2' ix.p = (Pm .1-'9.p)gh. PretvanlCi pritiska koriste se kada treba povecati iIi smanjiti ulazni pritisak.

Jl.0 -v- H=50mm. p =1000kg/ m3 . D2 = 160111111. manometarska tecnost ima sarno ulogu razdvajanja prostora koji su pod pritiskomgasa. dobija se razlika pritisaka flp= Pl . Na torusu. Ova promena poloiaja manometra omogucava merenje razlike pritisaka flp = P2 .1. P = [(D2 / Dl)2 -l]pgH = 12. pricvrscen je protiv-teg mase m (s1.l-lO manometra mi ptitiske gasa Pl i P2 (P2 > Pl) torusna cev sa protiv-tegom zauzima novi ravnoteZri polozaj koji je prikazan na sl.P2 G Problem lL. -- hidrostaticke ravnoteZe i jednakosti zapremina.14 Polje pritiska. P. B ---- RE'SENJE' Primenom jednaCina: ravnoteie sila. Ovaj sistem je obrtan oko horizonta1ne ose O. . Manometri jI>:. _. Poznati podaci su: Dl = 158mm.5Pa.I. P. Na osnoVll ovog pokazivanja odrediti razlikupritisaka kojil meri mikromanometar.I-ll Dobijeno resenje pokazuje da merena razlika pritiska ne zavisi od gustine manomefarske tecnosti.1-11a).Pl :=: 8R Dd 2rc mgsina': Slika P.Pl' Odtediti zavisnost razlike )ritisaka flp od ugla a koji definise poloiaj protiv-tega. p D3 = 200111m. Prikljucenjem Slika P. Prema tome.-:U. na rastojanju R.I-11b.l. U torusnom manometru precnika D i unutrasnjeg precnika cevi d na1azi se tecnost gustine p. L A D[ D2 flp(c/-) = P2 . . Komentarisati ulogl1 manometarske tecnosti na tad manometra.l.

pod kojom se grubo receno podrazumeva primena vazduhapod pritiskom.specificna zapremina. Kako se neki stvarni gasovi. Svako stanje gas a.8~ ~ 1.0 2 ~ .2.. p -gustina i T-apsolutna temperatura.2.1) pri cemu su: V .j "'L1 . R .4 0.2. -·---~k¢r 4 _ 11 proracuni izvode se pomocu 3 jednaCine stanja realnog gasa ~ 2 pV= ZmRT -+ u kojoj je koeficijent Z funkcija od pritiska i temperature.T).2. Izrazi (1.15 :1. odnosno Z = Z(p. koja glasi: 1 2· 3 P = I-bp (pRT-ap +abp-) . U praksi se jednaCine tipa Van-der Waalsove rede koriste.3 0. vazdllh.1 0. Za realne gasove postoji citav niz poluempirijskih jednaCina stanja.--. izmedu ove tri veliCine stanja.rtanja.20 MIROVANJE STISLJIVOG FLUIDA 1.. pri cemu su a i b koeficijenti koji uzimaju u obzirrealnostgasa./alctor reablOg gasa.. odreduju tri tennicke veliCine stanja.30_5 2 3 5 10 2030 50 p/PK Slika 1.masa gasa.5 TfT -O.1)=0.zapremina koju ispunjava gas. Uticaj realnosti gasa posebno treba ~eti u obzir pri uslovima povecanog pritiska i snizene temperature. ito: p-apsolutni pritisak.gasna konstanta (koja za vazduh ima vrednost R=287 J/lcgK). Jedna od njih je i Van-der Waals-ova jednacina.1 ). Ovaj dijagram je dat za I p= ZpRT I ~ ~d 8:§ 0. 1. aodreduju se eksperimentalnim putem za svald gas.2.1 2.1. Faktor realnog gasa se odreduje iz dijagrama sa s1.= \ 1 /' / ·--1.20.1.2. p . naziva se jednacinom . Jednostavniji . iii koeficijent kompresibilnosti. ~ I 1.- 0. najceSce se koriste prvi i treCioblik jednacine stanja idealnog gasa (1. Svaka funkcionalna veza flp. na pI.2. m = pV . I-c-'. U pnellmatici. Faktor realnog gasa .2 0. u uslovima veCih temperatura i nizih pritisaka mogu smatrati idealnim to se za njih jednacina stanja idealnog gas a moze pisati u jednom od sledeCih oblika: I pV = mRT -+ pv = RT -+ P = pRT I (1._. pa i idealnog. v = 1/ p .1) predstavljaju jednu jednaCinll samo napisanu u razlicitim oblicima. i naziva se ..2. Jledmllcina sbll11lja ideain(]lg galla Pod idealim gasom podrazumeva se onaj gas kod koga se medjumolekularne sile mogll zanemariti.2.2._. Jellin3cina stanja reaiulIJ)g gasa Svi gasovi su u sustini realni gasovi.2):.

T!7k =1. U uslovima mirovanja iii kvazistacionarnog kretanja gasa nema sile trenja pa se izentropa svodi na .4 57.74bar i tk ==-140. Ukoliko se iz nekog razloga promeni neka od ovih velicina ana za sobom povlaci promenui ostalih veliCina stanja. dobija s.50 0.3.65 2. U opstem slucaju ove promene su veoma slozene i pri inZenjerskoj primeni aproksimiraju se tzv.T).75D C.2 100 DC -114. -0- pi pn = const.2 2 2. oCitavaju se koeficijenti kompresibilnosti Z::= Z(p.. Odrediti stanje vazduha kao realnog gasa. pri sledecim usiovima: a) pi Pie =2.15 0.8 1. K ill razmene topJote sa P / P == const.l (1. politropskom promenom stanja koja se opisuje jednaCinom: l pV n ::= canst. b) pri izentropskoj promeni stanja (n=K). Zadatak pod pi Pk TITle t - 1.3 -8.7 693 110.2-1. lcadanema olcoliriom ni rada sile trenja pV == const.1. date iii formirane.2) gde je n stepen politrope.65 Tabela 1.4). .8 D C.16 Mirovanje stisljivogjluida redukovane uslove. se apsolutne vrednosti pritiska p == ~ Pie i temperature T == ~ ~C" Koriscenjem jednaCine stanja vazduha p p= ZRT = p::= ZpRT. ZR Z P p TkPk 1 Ovako odredene veIiCine stanja date su u tabeli 1.2. RE. Iz istih odnosa dobijaju.2. Ova jednaCina ima i dva specijalna oblika.2.95 bar 75.2.5 1132. Jedllll3CillJl3l pl"omellJle shmja Ako se u nekoj zapremini nalazi gas tada je njegovo termodinamicko stanje odredeno velicinama: p.2-1.e gustina vazduha: Cp.8 P kg/m 3 a 2 b 30 c 2.b) pi Pie =30. p/P=COl1st.2-1. Problem 1. Sa aspekta pneumatike interesantno je kriticno stanje· vazduha. odredene odnosima pip kiT I TIC' sa dijagrama s1. koje je odredenovelicinama: Pk = 37. t=57. Ove promene opisuju se jednacinom koja se zovejednaCina pTomene stanja. V (iIi p) i T. .2 . u odnosu na kriticno termodinamicko stanje (odredeno velicinama Pk i Tk)' pod kojim se podrazumevaono stanje kod koga nastaje direktni prelaz iz gasovite u tecnu fazu bez prethodne pojave magle. ito: a) pri izotermskoj promeni stanja (T = const).. TITle =2 .KY)T. kadaje 11==1 pV=const. i odnosa redukovanih veliCina. IC pri cemu je 1C stepen izentrope (za vazduh je K =1.fENJE· Za redukovane usiove stanja vazduha. 254.c) P =100 bar.

U jednaCinama promene stanja sa P je oznacen opJ'o/utnipniisoic. Pa =IOOOmbar. koji se odreduje kao P = P a + Pm u slucaju natpritiska.ki. Pmo = D2rr:' Pm] = D2rr: .Mirovanje stisljivog fiuida 17 adijabatu. Pm. a=400mm. U pneumatskom cilindru moze da se krece.. na pr.2-2 RESENJE: Za pocetno i krajnje stanje ravnoteze vaie jednakosti sila: G= Po"" Pmo -4-' iz kojih se dobijaju natpritisci : 4G F+G = Pm !-44(F+G) D'71 . ako je promena stanja: a) izotermska. D 2rr: . Problem 1. Nakon dejstva sile F=500N. i c) nacrtati proces up-Vi T-S dijagramu . RESENJE' U proizvoljnom polozaju na klip deluje sila pritiska P = pA.Pv u slucaju potpritiska u zapremini gasa.Pmo Pa + Pm! a=144mm. dobija se pomeranje klipa [ x= 1-( P + Pm a 11] 0) t( Pa + Pm! a=109. iIi P = Pa . klip teZine G= WON. Kako je . bez trenja.2-3. napisane u oblilru (Pa + Pmo) dobija se pomeranje Idipa x= 2 D rr: _ 4 a- (Pa + Pm1) ~ 4 (a-x). Dati podaci su: D=IOOmm. b) adijabatski. klip ce zauzeti novi ravnotezni polozaj. napisane u obliku (Pa + Pmo)(D4 rr: a)lC 2 = (Pa + Pm1t D4 rr:(a-x) J 2 ]K . lC b) Izjednacine adijabatske promene stanja pV =const. = P2 / P2' n Stika P."nja pV = const.1. Rad 5:lllbijal!l. Odrediti za koliko ce se spustiti klip. b) politropska. jednacinu politropske promene stanja za dva stanja gasa oznacena sa "I" i "2" dobija se operativno upotrebljivi oblik ove jednaCine : P1 / P111 Problem JL2-2. .ja gasa U pneumatskom cilindru se nalazi vazduh pod pritiskom PI' koji ispunjava zapreminu VI' Usled dejstva sile na ldip vazduh upneumatskom cilindru menja stanje i u novom ravnoteznom polozaju je podpritiskom P2' Odrediti rad sabijanja vazduha. ako vazduh menja stanje: a) izoterrru.5mm. koja pri elementarnom pomeranju za rastojanje dx daje rad BW =: Pdx= =: pAdx. a) Iz jednaCine izotermske promene st. PrimenjujuCi.

. KOMJ!l']['cslJiJri.....4...( ...1.2. U zavisnosti od naCina pretvaranja dovedene' energije u strujnu energiju razlikuju se klipru.. a) Za izotermsku promenu stanja T::= canst. a vrednost n ::= k adijabati.2. Ako se u njega uvrsti n =: K dobiee se adijabatski rad sabijanja.. Za primenu u pneumatici. jer se u toku procesa dobija..18 Mirovanje stisljivog jluida element zapremine dV == Adx to ce obavljeni rad biti oW:= pdV . eime se obezbedjuje njihov transport iii spremnost da gas obavi neki koristan mehanicki rad..3) rad sabijanja biti v..~/ n=(l) j ~ \=K n>1C n=ro P2 =cC:.3) dobija (1. pa se integraljenjem izraza (1. 4-------------~----~ +-------------------~ VI S Slika P.. P. pri cemu eksponent politrope uzima vrednosti l:s: n :S:oc.2'~ n<lC '-.5) definise opsti (politropski) rad sabi: anja gasa..1 V - ? \ .PI~lr(1l)~~!-lJl. 2' /~. VLr(~)n-I_1Jl...v' pdV f 1 pri eemu je male minus posledica usvojene konvencije po kojoj je rad sabijanja kompresije negativan jer se u toku prQcesa troili.= P1VI In--V p' 2 1 VI P2 (1.< 1C ~"" ~</ / P rconst.2...2-3..2...1I1 . .~1C .. odnosno p:= Plfli IV. 1 ) ~ n:~-=-------. c) Procesi sabijanja u p-V i T-S dijagramu prikazani su na s1... te ce prime nom izraza (1.2~3~1211}. S obzirom da su klipru kompresori interesantni za primenu u pneumatici toce u ovom Odeljku 0 njima biti vise reCi. Kompresori su strujne masine koje sluze za poveeanje pritisne energije gasova..2 ..nst.L2-3 1. najceSce se koriste ldipru kompresori koji po pravilu za industrijske potrebe obezbedjuju pritiske od 6 do 8 bar.. rotacioni i centrifugalni kompresori.. p .V ::= PIVI In -.2. J dV PIVI . Iz ovog izraza se dobija rad sabijanja vazduha: v (1. r-. '). n=1 dV w==-f PI vn Vn =_1_... fA' n>lC / ' " ..... n -1 V n-1 p t . 2 1 Izraz (1. Vrednost eksponenta n=l odgovara izotermi.) promena pritiska je odredena izrazom p::= PI (VI I V)11 .:-jvanje stisljivog fluida jeste taj sto se osnovne veliCinestanja i rad kompresora dosta tacno mogu odrediti na asnovu kvazistacionamagproraeuna. Osnovni razlog da se kompresori proub··~ju u sklopu ovog Odeljka..4) b) Za politropsku promenu stanja (pV I1 = canst. dok je radsirenja· ekspaIJzije pozitivan. rv ::= - V. .3) W::= .5) I PI I v. gde je radni fluid vazduh.2.2. vazi pV == P1VI . r'I 71~~/JO.".

adnosno proces kompresije koji traje sve do otvaranja IV kada zapoclllJe izduvavanje leomprimovanog gasa.2.1.2) entalpije i JiP. U jednom trenutku sila potpritiska savladava silu opruge UV i on se otvara Cime zapoCinje proces usisavanja gasa... Pri radll kampresora veama je vaZno odrediti rad Slika 1..obavljeni tehnicki rad. Izmedjll cela klipa u spoljasnjoj mrtvoj tacki SMT i ventila postoji jedna mala zapremina Vc ' koja je iz konstruktivnih razloga llvek prisutna. koji traje sve do UMT' . potreban za sabijanje vazduha. Hi == mc p7J (i == 1. Kretanjem klipa od UMT ka SMT zapaCinje proces smanjenja zapremine i porasta pritiska..' ekspanzija. poIitropi 1-21 sa n <K iIi 1-2111 sa n > K. .prvag zakona termadinamike. Rad idealnog Jkompll"esora Pod idealnim kompresoram podrazumeva se onaj kompresor kad koga nema stetne zapremine (Ve == 0).'/.4.entropija i qI_2 11 .2. UMT.1.1.. 2) usisavanje.. i koja se naziva "stetna" zapremina.. usisnog i izduvnog ventila (UV i IV) i krivajnog mehanizma (KM) preko koga se kIipu saopstava dovedeni rad proizeden elektromotorom iIi motorom sa unutrasnjim sagorevanjem. PI 1.2.2.. -7])+f pdV==H2 -HI +JiP.4.. ~ Vdp pri cemu su: m-masa gasa..)-f ~ 2 p2 ..1.4. odnosno ekspanzija gasa.4.4. iIi po izentropi 1.2.4. 3) kampresija i 4) patisldvanje.I2 ==mc p (T2 -T.razmenjena koliCina toplote.Miravanje stisljivogfluida 1. 12 == . 1.2.2.2. po kame se razmenjena kaIiCina toplote trasi na promenll unutrasnje energije i obavljanje rada: Q12 ==U2 -U j +Yr.. S = canst i ql_2 11 == 0.1..2 ==mcvO. Pll"iindip ll"21da 19 N a s1. Ovaj rad maze da se odredi primenam zakona 0 adrZanju energije .2-3 sledi da ce tehnicki rad sabijanja gasa biti: v Slika 1. Kruzni proces idealnog kompresora II p-V dijagramu prikazan je na s1. gde su S .1. Pri kretanju klipa od SMT ka unutrasnjoj mrtvoj tacld UMT nastaje porast zapremine i smanjenje h pritiska. JPz Vdp . Nastavljanjem leretanja od SMT lea UMT zapoCinje isti kruzrp proces koji se sastoji od cetiri faze ito: 1) . Klllzni proces idealnog kompresora.unlltrasnja energija. Kompresija gasa koja se odvija izmedju pritisaka PI i P2 moze da bude po: izotermi 1-2.:. == mcJ'i .. U. .2. Na osnovu izlozenog u P. piikazan je jedan jecinostepeni klipni kompresor koji se sastoji od Idipa koji moze da se krece u cilindru..211 sa n = le. .

2. 1. =n'PI P1 b) pri adijabatskom procesu (ql_2 I1 = 0) F~ .4.lC-) -1 =---1 pF1 C-.--l) .4. =eonst/ T 2 I) kompresora ovde se 2 / proces ekspanzije (kri.4. Kruzni proces klipnog kompresora.2. "1 l K T2 c) pri po Ii tropsko m procesu n P2 (n-l)ln] n T2 1'~12 =--lP1V. Visestepenii k@mpnsoJri Ponekad postoji potreba za obezvedjivanje vecih pri::lsaka gasa.2. K. gde su A i h povrsina cilindra i hod klipa redosledno.2. Da bi se ostvario sto manji rad kompresora treba teziti i da je proces kompresije izotermski (kriva 1-2) a ne izentropski (kriva 1-2') Cime se u radu vrsi uSteda kojaje na p-V dijagramu predstavlja povrSinu 12'2.4. Slika 1.1.-.3..>-" va 3-4) odvija uz . fP2 . a sto moze dase ostvari uzastopnim sabijanjem gasa u vise cilindara.K r P2 (K-1)/K .min' a to je ujedno i teorijski najmanji rad sabijanja .Q34 = 0. Ovakvi kompresori nazivaju se /llJb'/epem: .:.1. TeOJrijski lI.3). 1.//(: postepenu promenu preonst zapremine.'1. Kod realnih kompresora definise se mdna zapremina Vi. rad sabijanja gasa H~ . koja zavisi od konstruktivnih karakteristika kompresora.:. /1P1 n1] r Kako je u p-V dijagramu na s1."ai!ll stvarn@g komp1l"esoJt"3 Kod stvarnih kompresora prisutna je stetna zapremina VC' Njeno prisustvo znacajno menja izgled kruznog procesa u p-V i T-S dijagramu (s1.SPz V dp PI predsta- vljen srafiranom povrsinom to jednoznacno sledi da je tehnicki rad izotermske kompresije najmanji. . ~.JJ=---lP1r~ (-::. tj. 12 = -mcp(T~ -~) =- f h PI Vdp =---l P1V1 l(-) KP1 . = Ah .20 1v1irovanje stWjivogfluida a) pri izotermskom procesu f/ .2.12 = ..12 = WT=consl = H~. Za razliku od idealnog p.4. naroCito za potrebe transporta gas a gasovodima. kao i relativna steina zapremina I> = Vc /Vh . Wt12 .4. Da hi rad sabijanja kompresora s v bio sto manji pozeljno je da se ekspanzija b) a) gasa odvija bez razmene koliCine toplote sa okoliIiom.--1) . tj..:. d·P=-P1 v:1 1 P2 .2.

i =.2 =. u radu dobija usteda u odnosu na jednostepeni kompresor koja je na p-V dijagramu prikazana srafiranom povrsinom.i / PI'..i TC (lC-l)llC .l P2 . a sto . takodje.[C Pl.i i izentropska promena temperature gasa: T. " K" Pl.na izlazu iz stupnja.2)1 = 0 to se.1.. == canst. )(K-l)IK - T. To medjuhladjenje je najbolje obaviti tako da temperatura gasa na ulazu u sledeCi srupanj bude 7. 'T' - P2.J- ~/ / ! / // 2.=1 -1] ' . i(= 1.4 ~/ ~~:.1// 2 . prikazano na p-V dijagramu sa sl. == 7. ./t'i:.2.l.:.1 -IJ= -~ ](-1 P V t[TC (K-l)/K 11...=-mcp(T2i-7.stepen kompresije TC i = " 2 '. a drugi indeks oznacava posmatrani stnpanj kompresora.2.ie til s> 1 1. Ako se posmatra bilo koji stepen kOInpresora. Cime se prakticno priblizavamo izotermskoj kompresiji jednog jednostepenog kompresora koji bi imao isti stepen kompresije kao i visestepeni.2..4. a njegovim posredstvom se nalazi ukupan tehnicki rad visestepenog kompresora W t = ±'W.l.4.i K [ pz I (lC-l)h: -l=---lPli~I[TC .. Hi stepen.l.I)=---lPliVl' ( .. 2. K" J K (K-l)IK -1]. = 7. p =const 7' T l . z / ~~::-'< .4c. cime se namece potreba za hladjenjem gas a izmedjn susednih stupnjeva.') (K-l)/K 1.1 0) P =p. Kako se sabijanje u pojedinim stupnjevima vrsi bez razmene toplote (Ql..pv . Kruzni proces visestepenog kompresora je. tada moze da se definise stepen porasta pritiska ..2.' ) .. = -~~~ '=1 t. Ocigledno je iz ovih relacija da ce zbog porasta pritiska pri kompresiji gasn porasti temperatura..4b.Y./ 2. . Tehnicki rad bilo kog stepena kompresora je: ~.2.'Y4~I~ /1.1 / p/=const / p =const / s ----------~----~ b) V c) Slika 1. .4. ~/~~:~nst . .i ( P2..1 K-l'=l I.4.i / Pl..na ulazu i 2 .z == 1.. prikazan i u T-S dijagramu sa sL1.Mirovcmje siiSljivogjluida 21 Na sl. . Kruzni proces visestepenog klipnog kompresora.. ..'-/'. na pr.. ..1 = 7..4.4a sematski je prikazan jedan visestepeni kompresor sa z cilindara.1 1.J.:.z ) I pri cemu prvi indeks oznacava stanje: 1 .

Za podatke iz zadatka P. dobija pri jednakim stepenima kompresije svih stnpnjeva. Problem 1.i padovi pritisaka u hladnjacima mogu zanemariti.2-6. Odrediti rad sabijanja vazduha i razmenjenu koliCinu toplote. minimalan utrosak energije.koriscena veul pJ--.ir--. Poznate veliCine su: d.2.' PostavljajuCi uslov minimuma tehnickog rada dobija se veza izmedju pritisaka: PZ. r ·. . pod dejstvom opruge krutosti c i natpritiska vazduha Pmo' Kada na klip deluje 8ila F.J~ 12 == -278. D. RE. tj.6) Na osnovu ovog rezultata zakljucuje se da se kod visestepenih kompresora optimalan rad...2-4 odrediti rad sabijanja i temperatum na kraju procesa izentropske kompresije.SENJE. U pocetnom stanju ravnoteze klip pneumatskog amortizera. temperature i konstantnosti mase koja prolazi kroz sve stuplljeve (iii = canst ). =ifP:/p: Problem 1. Problem 1.2. b) politropska.Di RESENJE Slika P. NaCi korelacionu vezu izmedusile F i pomeranja klipa x. Tz == ~ (P2 / PI )(K-])/K = 489K. .'It "'11: I. Jednostepeni klipni kompresor izotermski sabija m=lkg vazduha ad pocetnog stanja opisanog sa PI == Ibar i II = 20 0 C na P2 == 6bar. tj.2-7. RESENJE Q == 12 Wr.2-4. Soliter je visole 100m.22 Mirovanje stisljivogjluida pri cemu jei zbog konstantnosti usisne.2-6 F(x) ==lc+(PQ r + Pmo ) D 2h-d 2 x JX d4 l Problem 1...-L = p Z p]' 7tl11:2 .1.2.i P2. == pl.2kJ..5 i c) adijabatska. tada klip ulazi u vazdusni prostor amortizera precnika D.1.' == TI'It • i=1 I (1. prikazanom na s1.6) i (1. koje je izazvano njenim dejstvom. Poznavanjem stepena sabijanja pojedinacnih stupnjeva dobija se i ukupan stepen sabijanja kompresora 'It ==. ako je promena stanja: a) izotermska. U podnozju jednog solitera izmerene su sledece velicine: Pa = lOOOmbar i '\ == 20 o e. sa stepenol1l politrope 11=1.1. Silu trenja zanemariti.2. .7) dobija se veoma jednostavna veza izmedju pojedinacnog i ukupnog stepena sabijanja J ompresora 'It j == V.. precnika d. P Q' P mo hi .i ov~ / OP2..Pin": . Odrediti stanje vazduha na vrhu I solitera. h. i koristeci pretpostavku da se PZ.]2 == -213kJ.i+1 ' koja daje optimalne vrednosti stepena kompresije 11:] == 11:2 == .J == 0.7) UzimajuCi u obzir relacije (1. da vazi relacija == == PU+P J PI. = 'It! == . c.2-6. == 11: z • (1. a vazduh menja stanje izotermski. nalazi se u pocetnom stal1ju ravnoteze.2-5. P.

385 mbar i = I8. ~ 1. = b) Politropska promena stanja odredena je odnosom P / pI! dobija promena gustine P == PI (p / P 1 ) 1/ Q canst.== -gH .4 mbar.33 mbar.0065°C/m. pri cemu konstanta ima vrednost a=O. 2 I 'I gH Temperatura na vrhu solitera je tl == t2 == 2oDe. ( l .1).02°e. (-~::L/n-I)/n 2 I Pal (3) Uvrstavanjem brojnih vrednosti u izraze (2) i (3) dobija se: Pa . vaZi pip == canst.1) odreduje se temperatura '£ == T. c) Kod adijabatske promene stanjaje n=](=1. te integraljenjcm u granicamaza z koordinatu od 0 do H. n-ll(Pa 1 r ] n -1 ==-gH. Pa2 Pal odakle sledi Pa == Pa exp(--R"') =988. n (2) Iz jednaCine politropske promene stanja i jednaCine stanja (1. Pal odakle se dobija promena pritiska sa visillom n -1 gH)n/Cn-ll Pa2 == Pa .-.1. odakle se 1 11 • Sada.2. sledi Pa J dp == -gH. p (1) Pal a) Za slucaj izotermske promene stanja (T == canst). b) U troposferi (0 s z S 11 Ian) temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to . .R 7.az.5..2. Standardna atmosfera Stanje standardne atmosfere opisujese na sledeCinaCin: a) Na Divou mora (z=O) temperatura i pritisak imaju vrednosti: fo:= 15°C i Po = 1013.3).388 mbar i to = 19. I n .Mirovai7je stisljivog jluida 23 RESEN. pa se iz izraza (2) i (3) dobija: Pa2 == 988. dobija se: P - Pal PI P Jdp P al == R7.4. odnosno p = PIP/Pal' Uvrstavanjem gustine vazduha u jednacinu (1). . t2 = 988.86 D e.l£ Koriscenjem OJ Ie rove jednacine za fluid u polju sile Zemljine tde (1. i koriscenjem jednaCine stanja (1.2. ponavljajuCi postupak kao n-I ) u zadatku pod a) sledi P r-p= dp 1 ""n Pa2 R7.

--.9) za granicu troposfere <z~~H=11km) dobijaju se veliCine stanja: t\ I = -56. p = Po) do proizvoljnog stanja (z=z.-.3636 kg! m3 ...-z)aR 1 p a . a) Na nivott mora (z=0) usvojeno je da vladaju standardni uslovi za temperaturu to == 15°C i za pritisak h=760rnmHg..az) . narocito u avijaciji.Z::ff--+------i---""----iPI»..az . Pll == 22614 Pa i PIl == 0.. jonosfera (60<z<750km) i egzosfera (z >750km)_ Za tehnicku primenu najinterasantnije su visine do 20km.J------------ r koja nakon integraljenja u granicama od stanja na nivon mora (z=O. piT su promen~jive i funkcije od vremena. jer svakom kilometru porasta visine odgovara pad temperature za M == -6. zbog potreba izvesnih proracuna.:.5 . odnosno Po = PHggh == 1013.:::.8) i (1.-z) glaR .2.SoC Z 20.2_9) Po 0 KoristeCi izraze (1. koji primenom jednacine stanja idealnog gas a daju gustinu vazduha Po == Pol R'Fa = 1.2·-.S0C Primenom ovog zakona jednaCine stanja dohija se zakon promene gustine 15°C .-7-':.226 kg! m3 • b) U troposferi temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to .3 ..-------=".-------. definisani su standardni uslovi atmosfere (1919 god. Zamenom ovako odredenog zakona promene gustine statike (1. U realnoj atmosferi zbog strujanja vazduha i klimatskih prolnena velicine stanja P.1 km temperatura vazduha je konstantna i ima vrednost ts = -56. (1. ( 1.2.24 Mirovanje stisljivogjluida c) U delu stratosfere 11 ~ z ~ 20.5°C. pri cemu je brojna vrednost konstante a=0.5°C_ Po jednaCini stanja ovoj promeni temperature odgovara promena gustine p P p(z) = RT == R(To ..=(l--.-----32. Medutim..0065°Clm.) koji u potpunosti odreduju stall/e slandardne atmosjere. jer se do tih visina obavljaju putnicki i vojni letovi aviona. _ -56. Iz tog razloga ovom delu standardne atmosfere treba posvetiti vise painje.------..2.-----. p=p) daje zakon promene pritiska P a -=(l-y. sliIca 1.. stratosfera (11 ~ z < 60 km).:. koje predstavljaju pocetne vrednosti standarc1ne atmosfere za stratosferu.8) Po 0 F---------·-i---·---'. Ovi slojevi se nazivaju: troposfera (O:S: z:S: 11 km).-L_l . i zato sto se do ove visine ima oko 90% celokupne vazdusne mase Zemljine atmosfere.33 mbar.2.5°C. U Zemljinoj atmosferi postoje slojevi vazduha koji imaju razliCite karakteristike. ----.3) dobija se diferencijalnajednaCina dp==-pgdz 47. ------Z U osnovnu jednaCinu hi2l1'o- => dp == p g dz aR l~/a-z ' [kmJ -2.1.

2607 0.25°C. p=314.8-10). 20 kll1 redosledno.6007 8 -37 0.5 0.2. RESENfE: Fonnalnim uvrstavanjell1 zadatih visina 11 izraze (1.1187 18 -56.8869 0.SOC. p= 0.2.L= ex Pll Ptt 1It Rgrs cz-m] .0740 0. 15. Odrediti velicine stanja standardne atll10sfere na vrhovima planina Mon-Blan (4807m) i Mont-Everest (8848111). Sa ove slilee se vidi da u sttatosferi postoje jos tti oblasti. dye sa linearnom i jedna sa konstantnom raspodeloll1 temperature.5329 0.13 ll1bar.3366 15 -56. z ~ 20. velicine stanja vazduha 11 standardnoj atmosferi na visinama z = 1.9074 5 -17.5 0.4285 10 -50 0.752 kg I m 3 • b) Mont-Everest: t=-42.2.0740 20 -56.0539 Problem 1.0539 0.2. Odrediti. s tom razlikom sto se izvesne konstante u njima menjaju.5 0.26 rnbar. 5.1. 18.2-10.Mirovanje stisljivogfluida 25 c) U lllZlm slojevima stratosfere (11 S.10) Na sl. Problem 1. p=554.5 0.3511 0. p = 0.5 0.51°C. RESENfE: a) Mon-Blan: t=-16.8-10) dobijaju se veliCine koje definisu stal1je standardne atll1osfere. z [km] t [0C] pi Po pi Po 0 15 1 1 1 8. .2-9.475 kg / m 3 . Ove velicine date su u sledecoj tabeli. 8.1 km) temperatura vazduha Je konstantna i ima vrednost ts = tll = -56. I u ovim oblastima zaleoni promene pritislea i gustine imaju oblile izraza (1.5. dat je graficki prikaz promene temperature i pritiska u troposferi i stratosferi. (1. 10. PonavljajuCi slican postupak kao i u dell! pod b) dobijajli se zakoni promene pritiska i gustine L=.1187 0.

. P. i opruge krutosti c=20N/cm. u vazdusnom prostoru levog cilindra vlada natpritisak Pmo = lbai . Cija je duzina u neopterecenom stanju b=250rnm. Odrediti silu kojom treba vuCi klip da bi se vazdusni prostor duplo povecao. koji ddi ldip u ravnotezi Pvu = 4G I D 2n+ pgh. odrediti silu koja moze da se savlada na klipnjaCi... Problem 1... h.l.pvo)dn / 8. a.3-2. U des nom dlindru nalazi se klip teiine G=15N. a ldip .. Na pocetku. Vazduh u deSllom hidrauIicko-pneumatskom cilindru menja stanje izotennski..3-1.26 Jl. koji se krece u cilindru bez trenja. P a' p. iz koje se dobija: l' = (Pa . P.3-1 potpritisak vazduha ddi ldip u ravnotezi. RESENJE: Iz jednaCine ravnoteze sila koje ::PVQ . Poznate velieine su: G.5 bar. Hidraulicno-pneumatski sistem prikazan na s1. odredeno je jos i sa natpritiskom ispod klipa Poi visinskom razlikom izmedu nivoa ho ' Iz jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip d n 2 2 'It po--=G+e(b-a)+PmJd -do )4 4 odreduje se natpritisak 2 4 d 2 _d0 PO =-2-[G+c(b-a)]+Pm 2 d 1T. a 2a t opterecuju klip: (-Pvo + pgh)D n/4+G = 2 ° .2a Slilca P. D.3-1 Nakon dejstva sile F. Usled dejstva sile F klip se spusta a pri tome vazduh menja stanje izotermski.1. .PV1)-4. mogu se postaviti jednaCine: izoL::rmske promene stanja i ravnoteZe sila koje deluju na klip 2 J) n (-Pvi +pgh)-4-+ G + F ::::: O. d 0 2 24017Pa. D 2n D:n (Pa .. Dati su podaci: D=200mm: d=lOOmm: do = 25 mm: a=200mm: h=lOOmm: p. sastoji se ad dva cilindra Ciji su teeni i vazdusni prostori spojeni. PrOblem 1.3. Ako se natpritisak u levom dlindru poveca na Pmi == 0.Pvo)-4..-lL111111111111111111111111 'h ~G +' odreduje se pocetna vrednost potpritiska.u hidraulicko-pneumatskom cilindru pomeri za z=50mm.a = (Pa . RESENfE: Pocetno stanje ravnoteie. HIDRO-PNEUMO-STATU<A Pod hidro-pneumo-statikom podrazumevaju se spregnuti problemi istovremenog mirovallja stisljivog i nestisljivog fluida. U polozaju prikazanom na s1.. osim zadatih velicina.3-2..1.:::: 900 kg/m3 i Pa == Ibar. .

6mm.l. postavljene za izobarsku ravan I-I: ho =(p o -P mo )/pg==1587. Klip se jednim delom nalazi u tecnosti gustinep]. hidraulicko-pneumatski sistem zauo ! zimace polozaj prikazan na s1. OCigledno je da je reSenje kvadratne jednacine p] == 100839 Pa..a +z) + P 2 ml (d . odrediti za koliko ce se klip pomeriti.8 N 22 re] . Hidropneumostatika 27 b) Slika P. y. a drugim delom il tecnosti gustine P2' Kada se nivo tecnosti gustine PI dopunsld poveca za x=200mm. Problem 1.3-2 dole se iz jednacine hidrostaticlee ravnoteze.3-2b. iz jednacine ravnoteze sila koje deluju na klip.3-3.2 = -63200 Pa. Za ovaj polozaj sistema mogu se postaviti sledece jednaCine: hidrostaticke ravnotde za izobarslru ravan II-II Pml +pg(ho-x-Y)==PI' izoterrnske promene stanja i jednakosti zapremina D rr. U tecnosti gustine PI nalazi se cilindar u kame moie da se krece ldip. . Vazduh u cilindru menja stanje izotermski.d - 2 4 rr. dobija se trazena sila F == PI r d2 l d re 4-[ G+c(b . P. Nakon povecanja natpritiska sa Pm na Pm .Pm! -pgho + pg(h+z)(l+l)2) Cija Sil resenja PI. Po=Pm +pgho ' odreduje visinska razlika o . Na haju. Eliminacijom iz ovih jednaCina. 4 2 x.1. dobija se kvadratna jednacina JPl~[P"l + pgho ~ pgz(l + ~:) Jr.d o )7i == 228. nepoznatih rastojanja x i y. + pgh(l +~: )Po} ~ 0 Pi" +lpa .I == +100839 Pa i P].

Go' d. G=30N. trazeno pomeranje klipa iznosi y= 5. 3 .3-3b. Cija je brojna vrednost Pmo = 4441 Pa. Usled dejstva sile Fmanji klip se spusti za Y a veCi za x rastojanje. moze se postaviti jednaCina ravnoteZe sila koje opterecuju klip b) PmoA +G+[p]gH + pzg(h . Za pocetno stanje mirovanja.9 mm.v. h. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip naIcon zavrsetka dejstva sile F. Pmo ' Pa' p. H. MSENl£: Zbog kraceg pisanja uvode se oznake za povrSine poprecnih preseka 2 2 A == D n / 4 i Ao == d n /4. Cija BU fdenja Y1 == 131 m i Y2 = 5. Pri tome se pritisak u v~dusnom prostoru promeni na Pm' Za odredivanje pomerimja manjeg klipa koriste se: jednacina ravnoteze sila koje deluju navecildip 2 2 Pm a) b) Slika P.Zbog jednostavnosti pisanja . d=50mm. iz kojih ce se elimillacijom natpritiska Pm! dobiti k.28 Hidropneumostatika In. F. RESENJE.Ao) == == P1gh] (A -Ao)+(p]gH + pzgh)A Slika P. Prema tome.3-4 .1.3-3 iz koje se dobija natpritisak u vazdusnom prostoru. h=O.9 mm. Hidraulicko-pneumatski cilindar prikazan na slid sastoji se iz dva dela . 1. a. 1J==lm. Dati podaci su: D=200mm.4m.a)j(A . b=0.vadratna jednaCina po Y. a vazdiih u komori· menjace stanje izotennski.3-4.5m. Za ovaj polozaj klipa postavljaju se jednacine ravnoteze sila Pm. Podad: G. Kada na manji klip deluje sila F.Ao)+[Plg(H +x)+P2g(h-y)jA i jednaCina izotermske promene stanja (Pa + Pmo)Ab = (Pa + Pm1 )A(b - y).l h1 == 0. P2 == 1000 kg / m 3 . A +G+[Plg(H +x)+ P2g(h-a.y)(A. Ispod veceg klipa je komora u kojoj se nalazi vazduh pod natpritisicom Pmo i opruga krutosti c i zapremine 6.Ao) = Plg(x+h1 . uvode se povrsine klipova Ao=d n/4 i A=D n:!4. D. a=O.precnika diD. Trenje zanemariti.1.5m. tada ce se klip kretati na dole. LIT!. Posle povecanja mvoa tecnosti za visinu x klip ce zauzeti polozaj prikazan na sl.y)j(A . PI == 800 kg / m Pa = 1000 mbar. Proolem 1. c.

3-5 Pm +lpa I --:4.111)[ . a natpritisak vazduha ce se poveeati.. G=200N. Nakon dejstva. i jednaCina izotermske promene stanja . b) adijabatska (K = 1. d=150rnrn.15 bar.pa-p". p=900kg/m. . a=300rnm.POlO + pga(l+A) JPm -lpa(-:4+ Pmo)+(l+A) pgaPmoJ = 0 F A1 l I F . " d D Slilca P. sile F=lOkN. Kako su konstante a] <0 . Odrediti natpritisak u vazdusnom prostoru .0. jednaCine promene stanja i jednaCine zapreminskog bilansa. -11K] Pm= A.111 l Cije je pozitivno resenje Pm = 5. RESEN]D~' rrimenom: jednaCina hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje se poklapaju sa nivoima tecnosti u akurnulatoru. na klip. klip ce se spustiti.3-5. jednaCina jednakosti zapremina AoY = Ax.112 If). PI/!' = pglf(Ao -A Va Ao c Ao pg If) .1. a3 =~ . Nakon eliminacije velicina x o ' x uvodenjem konstantI: al .620 bar.699 bar.V. U prethadnim jedl1aCinama konstante predstavljaju A = d 2n / 4 i .4).+Pmo-pga(l+A 1-( _ ) Pa P mo Cije je resenje Pm = 5. to ce kvauratna jednacina imati resenje Y = (-a 2 +Ja~ +4a1a3 ) (2a 1 koje pretstavlja porneranje manjeg klipa. c Ao pg a2 = F +(Pa + Pm)Ao . U vazdusnam prostoru hidraulicko-pneumatskog amartizera vlada natpritisak POlO = 0. i b) za slucaj adijabatske promene stallja jednaCina za pritisak F . dabija se: a) za slucaj izoterrnske prornene stanja kvadratna jednacina za natpritisak 2 .:. a kaje je nadeno rnetodom proste iteracije.Ax) u kojoj je zaprernma Vo =aA-. (%JP mo 3 Pa =lOOOmbar. : . aka je promena stanja: a) izotermska. Problcm 1. FVo dobija se kvadratna jednacina a1y +a 2y-a 3 =0. Dati podaci su: D=300mm..111 = D 2n! 4. a z > 0 i a 3 > 0 . Fl· . iIidropnewnostatika P+G ] Ao a +pg(h+H+x~y) A+G=:e(xo 29 [ +x)+PmA u kojoj je Xo staticka deformacija opruge kaja se adreduje iz ravnateie sila u pocetnom stanju mirovanja [Go I AD + pg(h+H)]A +G = exo + Pm A .pgA(Ao -. (Pa + Pmo)Vo :::: (Pa + pm)Cv'o .

3 ho =lOOmm.2 bar. H.7mm.~[Pm.+Pmo H pgA Pa + Pm ' b) pri politropskoj promeni stanja X= Pm == (F+G)/ A. h=120mm. Uvedene konstante su: A == D n /4 i Ao = d n / 4. Odrediti pomeranje klipa ako je promeua stanja a) izotermska. Dati podaci: D=lOOmm.12 bar. pri cemu je ~+lr l_(P +P nr mo pgA Pa + Pm )lfnJ H . D.1. Vazduh menja stanje izotermski. Problem 1. H pri cemu su pritisci odredeni: izrazom Po == TLpmo +pg(2H -h)-/iJ= 1. Kada na lclip deluje sila F lclip se spusta.30 Hidropneumostatika Problem 1. d=40mm. H p Pa RESENJE: Pomeranje klipa je X = P +p I Pj-Po " ho = 29.89 bar A r Gl Slika P.3-6.3-7 \ \ \ . H=lm. p=900kg/m. -~+ pg(2H -h)] + pghoPo} = 0 Cije je resenje Pj == 3. Iznad ulja vlrida natpritisak Pmo == 0.3-7.~ {Pa[P~. U hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja. -~+ pg(2H -h-ho)]}Pl . Pa = 1020 mbar. 2 2 RESENJE: Uvodjenjem pritisaka Pmo == G / A 2 A = D n / 4 pomeranje klipa ce biti: a) pri izotermskoj promeni stanja F X=--+ P".1. l p Slika P. Odrediti za koliko se klip podigne. sa stepenom politrope n. Pa. G=50N. Poznate velicine su: G.3-6 o i levadratnom jednaCinom P~ +{Pa . p. n. ako natpritisak u rezervoaru iznad ulja naraste na Pm] = 0. F. Rezervoar sa konstantnim nivoom ulja. spojen je sa hidraulickopneumatskim pojacavacem pritiska. b) politropska.4 bar.

4··3.1. a proracunska duzina hidraulickog pritiskivanja manzetne na klip h=lOmm. Oclrediti na korn se pritisku ventil sigurnosti otvara.4-2. sluzi za zastitu pneumatske (ili hidraulicke) instalacije od prekornernog porasta pritiska.5rn. ako iz bilo kog razloga dode do prekomernog porasta pritiska venti! sigurnosti se otvara. D 2 =20mm.1. c=lON/mm.41.006. Silu trenja zanemariti. Debljina manietne je 5=5mm. Zaptivanje klipa precnika D=200mm u vertikainom hidraulickom cilindru ostvaruje delovanje pritiska p=lOJ'vlPa na elasticnu manZetnu. Dati su podaci: d=10rnm.6N.1.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic1ce i pneumatske komponente 31 ]. h=O.H ::: 12.7E: F = J. Medutim.4-1 Problem 1. 4 h dobija se pritisak otvaranja ventila Pm C:. Slika P. RESEN. Odrediti sHu trenja izmedu manietne i ldipa ako je koeficijent trenja Ill. p= 890kgl m 3 • RESEJ\1]E: 1z jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na kuglicu u ventilu sigurnosti d 2n . tj. D 1=21mm.82 bar I D ? ] Slika P.4~1. Na pneumatskoj instalaciji koja je pod apsolutnim pritiskom od p=llbar..Lp(D+28)n h::: 395. U ventilu sigurnosti nalazi se opruga krutosti c=10N/mm koja je dugacka u neopterecenorn staI1~u a=50rnrn i pri statickom opterecenju b = 40rnrn. ako je otvor za ispustanje vazduha na rastojanju a=4mm. D=20mm. D 2 rc (Pm + pgH)-4-= c(a-b)+pgh-. U normalnim uslovima rada ventil sigurnosti nije u funkciji. p ::::0.4-3 RESENJE: Venti! za ogranicenje pritiska. H=lm.SKA RADNOG FLUmA NA IDJJRAULICKE I ll"NlEUMATSKlE KOMIPONlENTlE Problem 1. montiran je diferencijalni ventil za ogranicenje pritiska. SIlLlE PRITlI. Odrediti: a) Staticku deformaciju opruge xo' b) Na koliki se pritisak ventil otvara.4-2 Problem 1. 4c(a-b) d 2n + P!5l (dY h . . . Dati poclaci su: Pa=lbar. a Slika P.. ventil sigurnosti. D 3 =15mm.

p= 900kg/m 3 • a) b) Slika P. P(D2 -D3 )-Pa CD I -D3) 4==13. c"" IN /cm. pri cemu su . Kada je klip levog HPC neapterecen (pocetno stanje mirovanja).4-3b).P.1. G 2 == ION.1. Dati su podaci: d=80mm. ProD/em 1.l. a) Staticka deformacija opruge dobija se iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na klip promenljivog preseka: CD2 -d )4 P +-4.42mm I[ 2 2 2 2]11 b) Usled porasta radnog pritiska narusava se ravnotda sila koje deluju na klip. i na taj nacin stiti instalaciju od eventualnih ostecenja. Kada se dostigne granicna vrednost pritiska (v. Amortizacija kretanja klipa u HPC vdi se pomocu vazdusnih prostora oba HPC i opruge u desnam HPC. i iZllose: P mo == GIl A] i Pm] == (G 2 +cxo ) I A 2 .32 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicke i pneumatske komponente ispusta vazduh u atmosferu.27 bar . P a = lOOOmbar.4-4. tada se klip spustj za H==lQOmm. tad a jednacina ravnotde sila glasi: CD! -d )4 PI +-4-Pa == c(a+xo)+-4-Pa +(D3 -d )4 PI.Pa ==cxo +(D3 -d )4 P +-4. b=50mm.4-4a) odredeno je: natpritiscima Pmo i Pm]' koji se dobivaju iz jednaCinaravnotde sila koje deluju na klipove u HPC-ima. Odrediti kolika tada sila moze da se savlada na klipnjaci desnog HPC. == 500N. Sistem prikazan na sl.P. s1. . P. sl.Pa ' 1 2 2 11 D.tada je opruga sabijena za vrednost Xo == lOmm. Vazduh u HPC-ima menja stanje izotermski? Trenje u HPC-ima zanemariti. a=200mm. D=lOOmm..11 2 2 11 D]211 JZnosi xo==C.1. Kada na klip levog HPC deluje sila F. Gl = 200N.4-4 RESENfE: Pocetno ravnotezno stanje sistema (v.4-4 sastoji se od dva hidraulicnopneumatska cilindra (HPC). 2 2 re Dire D?re 2 2 re 1z ave jednaCine dabija se pritisak na kame ventil ispuSta vazduh iz sistema: PI == Pa + 4c(a+xo) CD] -D3 )11 2 2 = 11.

Ove veliCine bice odredene redom. na klipnjaci desnog HPC savladava se sila F 2 • Da bi se mogla odrediti ova sila. staticke deformacije Xo 1 zapremine fl. sLP. Klip precnika D2 ima teZinu G.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic7a! i pnewiwtske komponente 33 2 2 povrsine klipova Al ==D n/4 i A2 =d n/4. U sistemu se nalazi ulje gustine p. 1z jednacine ravl10teze sila koje deluju na ldip levog HPC dobija se natpritisak P:1O == (F. a vazduh u akumulatoru menja stanje izotermski. lednaCina izotermske promene stanja vazduha u levom HPC daje: X == H . Pri svemu ovome. + G) I A1 . dobija se trazena sila ProDlem 1.1. P.2.3). RESEN.4-5) sastoji se ad dva hidrocilindra i hidro-pneumatskog akumulatora./E.Pmo ) I CPa + P:o) Iz jednaCine zapreminskog bilansa tecnosti dobija se y == X All A 2 • Na osnovu ovih velicina. koji imaju precnike Di (i == 1. Polozaj dat na s1.1.a (P:o . Odrediti koliko ce se tom prilikom pomeriti klip precnika Dl? Slika P. Nakon dejstva sile Fl (v.P. konacno. koji iznosi: Pm1 =Pmo-pg(x+h+y).1.V. natpritisak se poveca na P:J!' dok se klip podigne za vrednost z. li desnorn HPC nivo ulja poraste za visinu y. Rastojanje x je jedno ad dvaresenja: . Primenom jednacine izotermske promene stanja vazduha u desnom HPC dobija se pomeranje Idipa * • I.3). i visinska h==(Pmo-Pml)/pg. pri cemn su povrsine = Di2n I 4 (i=1.2. prethodno treba naCi sve veliCine koje definisu novo stanje ravnoteze. U akumulatoru se nalazi opruga krutosti c.4a5. iz jednacine ravnoteZe sila. odreduje se natpritisak u desnom HPC.4-4b) klip levog HPC se spusH za H.IO' a nivo tecnosti se spusti za rastojanje X. tad a se klipovi u cilindrima pomeraju.Hod klipa precnika Dl je: h:= (A2x+ Ai ~31 pg F) I AI. tada.1. Hidraulicko-pneumatski sistem (sl. duzine a. koje deluju na ldip desnog HPC. natpritisak se poveca i irna vrednost P.4-5 oddava dejstvo sile Fl' Kada na klip precnika D} dopunski deluje sila F.4-5 Trenje u cilindrima zanemariti. i jednaCine hidrostaticke ravnoteze tecnosti za ravan I-I.

({= 1.4-7 sluzi za sinnrollizaciju kretanja klipova u hidrocilindrima. bY I[ F+F. F2 =O. Problem lA-6. AI) .1.4-6 gde Stl konstante : b=Pa+pg(a-A) Pm =t(-b+~b2 +4c) Al +A2 +A3 A +A [ 2 A_ F[ +F2 + Pmo A[ + A2 .4-7. .1.Fi -G = 0. Ako se ova pomeranja oznace sa x tada se iz zapremirtskog bilansa D2 = (2 -D:. ~ Pj ~ Fz ocirediti racini natpritisak Pl' u slede<Sim sluCcljevima: a) F[ = F2 =100kN. P.2-2 _. korne Je .a hidraulic'ke i pneumatske komponente X1.P2 (AI .~4A:. TeZine klipova u hidrocililldrima su G1 i G2 • U vazdUSllom prostoru akumulatora visille fl. G1 Pa • RESENJE: Trazeni natpritisak je Slika P.A3 ).1.P.___ stallje izoterrnski.2.3)..za koliko se jedan klip spusti diugi se za toliko podigne. A.2. Vazduh mellja . Kada Aa •klipove deluju sile Fl i F2 .Nai:ine..±"\J (P a + .l. b) Fl == lOOkN. p Slilca P."(A2a-AV) by]2 F } a sto zavisi od zadatih brojnih vrednosti. U sistemu se nalazi ulje gustine p. c -:xo+a--x. vlada natpritisak Pmo ' Nakoll dejstva sila Fl i ~ F2 ~ F1 F2 .3). . 160m·m. Atmosfersld pritisak je i!li.TII~G2 ~. pn..4-6 sastoji se od dva hidrocilindra i hidraulicko-plleumatskog akurnulatora povrslna poprecl1ih preseka Ai (i = 1. koje deluju na klipove.i.A) X= A3 x d0 bIJa preCl11 2 RESENJE: Zbog jednostavnijeg zapisa uvode se povrsine poprecnih preseka Ai = Di /4. U kojimasekrecu klipovi teZina G=800N. lSpUD[ .4-7 ·· v'k (A 1. ?)1I2 =. Sil1lii:onizacija kretal1ja je kada klipovi imaju ista p[ pomenirtja.pg(A[+A2+A3) pg A[+Az+A3 ProDlem 1. glase: p) (AI .i. Ovaj sistem ima dva jednaka hidrocililldra precnika D[ = 200mm D3 = 120mm. odrediti natpritisak u vaZdUSllOm a V \7 prostoru akumulatora. JednaCilla ravnoteZe sila.34 Sile pritiska radn. .og fluida l1. Hidraulicko-pneumatsld sistem prikazan na sl.+ F+F. Hidraulicki sistem prikazan na s1. I 2n \ \ njell uslov sinhronizaCije.i{ (p. )c -xo+a-:--X.A2 ) + P3 A3 .

l. +F2 p]=T+2T' 2 2 Uvriltavanjem zadatih brojnih vrednosti u izraz za natpritisak PI' dobivaju se resenja: a) Pj ~ 50.H = CPa + Pm)-. dobija se izraz za radni n'atpritisak G F. P a =lbar. odrediti dokoje tdine predmeta hidraulicka klesta mogu da stew. klipovi u hidrocilindrima se pomere za po hod h. Slika P.4-8 opruga krutosti c=50N/cm je neopterecena.4-8 b=100 mm. Prvo. dok seklip u pneumatskom cilindru pomeri za hod x. koja uz pomocjednaCine slicnosti xli =ylb.1. Porast pritiska u sistemu omogllcava sila F koja delllje na haju krute poluge. na osnovu hodova klipova u hidrocilindrima. tom prilikom pritisak u hidrauliclcom delu sistema je P a u pneumatskom cilindru Pm' Sve novouvedene velicim: treba odrediti.moze se postaviti jednaCina zapreminskog bilansa 2 d h = D/ y. l=200mm. P.Z!Cfs)2 h. Da bi se predmet stegao potrebno je klipove pomeriti za po hod h=40mm.27 bar . 35 Sabiranjem ovih jednaCina.a) Usled dejstva sile F.2 RESENJE.13 bar . Problem 1. 41t daje pomeranje klipa u pneumatskom cilindru: x=. Zatim. a) Ako na haju poluge deluje sila F=250N. Hidraulicka kleSta steiu predmet tdine G..-"'. a vazduh u pneumatskom cilindm je d pod atmosferskim pritiskom. H=150mm. na osnovu ovog pomeranja i jednaCine izotermske promene stanja Don . b) Kolikom silom treba delovati n~ haju poluge. 2 2 2 . a pri istim hodovima klipova? Smatrati da vazduh u pneumatskom cilindru menja stanje izotermski.. klip u glavnom cilindru se pomeri za hody.Sile pritiska radnog fiuida na hidraulic'lce i pneutnatske komponente pi(A1 -A3 )+ P2 A3 -P3(A 1 -A2 ) -F2 . Do=50 mm. a=500mm.. b) PI = 25.-(P -x).G = O. Dati su podaci: d=50mm. pri cemu je koeficijent trenja izmedu klipa i predmeta ~l=O. Sile viskoznog trenja zanemariti.4-8.l. da bi se mogao stezati duplo tez} predmet. D=80 mm. L_H__. don Pa -4. U polozaju kao na s1.

(T) . P. Pa=lOOOmbar. iz momentne jednacine (postavljene za obrtnu tacku poluge) [ Fa .n J== 2 b) KoristeCi nadjeno resenje iz dela zadatka pod a). L=400mm.. p =900kg 1m. . h=500mm.. dobija se teZina predmeta f. Hidraulicko-pneumatski sistem (s1. ..) L dl 2 X .(D) llFa -(cx+ Pm-4-)11 26..36 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicKe i pneumatske komponente dobija senatpritisak u pneumatskom cilindru: Pm == PaX / (H .x).. i=200mm.tGd m4a' Problem 1.6'1'l! ~recu horizontalno. 3 G=50N.4-9) se sastoji od dva hidrocilindra i pneumatskog amortizera.(ex + Pm D2n n .1.4-9. c=lN/cm. D..t d G == 2Y. gde su: 4G I d2 2 Pmo = (T+ pgh)Y. Na slici su prikazana klesta na aparatu za tackasto zavarivanje.l == 2JlP d 41t . If.4-9 pcidaci: d1=lOOmm. Dati su Slika P. a vazduh u pneumatskom amortizeru menja stanje .dz =50mm. Jcoscx. Pci • Problem 1. i u njemu uvrstavajuCi umesto G novu teZinu 2G i umesto sile Fnovu silu Fl ./ F ==-(-) +(cx+p -)-== 318 9N.9N. U pocetnom stanju mirovanja opruga krutosti c je neopterecena. dobija se: Gb D 2 Don .4-10. Odrediti silu F koja izaziva spustanje " klipa precnika d l zahodx =50mm. 4)1. d 3 =50mm. Konacno. izotermski. Za savladavanje sile zavarivanja F na elektrodama (ldestima) pritisak . . Usled dejstva sile F klipovi se pomeraju. Pm == (Pa +Pmo ) 11C 3 a a-Ted. 4 2 2 i jednaCine ravnoteZe sila koje deluju ria predmet G= 2FJ. Sve sHe ttenja zane mariti.1.pD--b 1 =0. a=500mm. Smatrati da se pri pomeranju l):lipova drugog hidrocilindra i pneumatskog cilindra klipnjace W.

D 1. tezillu hidrocilindra i sile trenja. Za slucaj da je ukupni stepen korisnog dejstva hidraulickog cilindra zakivackog uredaja ).85. h.4-12. RESENJE.· Al 4 [_ . S druge strane ovaj cilindar je povezan sa pneumatsko-hidraulickim pojacavacem pritiska.4-10 RESENJE. Za zakivanje na klipu precnika D=100mm. Slika P. Zanemariti teZinu kldta. FeD' a. a Problem l. Slilca P.96 i ukupni stepen korisnog dejstva hidropretvaraca ).4-H. Odrediti do kog ce natpritiska Pm konusni ventil zaptivati cevovod. Sile trenja i tezine zanemariti. odrediti precnik II komore visokog pritiska hidropretvaraca. . L. do.b ] A=-2-. d. d 1 . Poznate velicine su: d. Trenje zanemariti. d nIp . =0. potrebnoje ostvariti silu F==106.0=0. kao i protivpritisak u hidrocilindru zakivackog uredaja.SiZe pritiska radnog jluida na hidraulicke i pneuinatske komponente 37 komprimovanog vazduha iz mreze Pl se pojacava pneumatsko-hidraulickom pojacavacu pritiska: Hod elektroda pri tackastom zavarivanju je h~ Ocirediti odnos povrsina pneumatsko-hidraulickog pojacavaca pritiska da bi se na elektrodama ostvarila sila zavarivanja F.1 kN.1. Za otvaranje i zatvaranje izlazne cevi izrezervoara koristi se konmmi zatvarac koji je povezan sa hidraulicko-pneumatskim cilindrom.4-11 Problem 1. Do. h. p.J. U uredaju za zakivanje nalazi se hidraulicki pretvarac pritiska. p. Sila staticke deformacije opruge je FeD' Poznate velicine SU: Pl' F.d == D0 D 1Jpollolln 4F = 38mm.Fa + (Fco +2c-h)b . koji sa strane niskog pritiska Po =6bar ima pretnik Idipa Do =200mm.J. b.1. c. D.

a sto se postiZe dejstvom sile F..) p Slika P. Odrediti sHu kojom treba delovati na krajn poluge da bi se kretanje dobosa zaustavilo. Vazduh (pocetne debljine sloja a) menja stanje izotermski. za kojn je vezana opruga krutosti Co i staticke deformacije x o' Da bi se kretanje dobosa zaustavilo. sIuzi hidraulicka kocnica.a + pmo ) .4-12 Problem 11.4-13 tdine i viskoznog trenja zanemariti. Hidranlicka kocnica se sastoji od: dva jednaka hidrocilindra precnika d k .1. precnika klipa d i precnika klipnjace do. Za zaustavljanje obrtnog kretanja dobosa precnika D. obrtnog momenta M. p.e komponente RESENJE: TraZeni natpritisak iznad .nivoa tecnosti n rezervoaru je pg(Hd 2 -hD. x = Y -L ' dk 2 10 PIn -.1. i poluga dimenzija L i I + 10 .38 Sile pritiska radnog Jluida na hidraulicke i pneumatsk. glavnog hidraulickopneumatskog cilindra.J.L (. SHe Slika P. tj. u kome se nalazi opruga lautosti C i staticke deformacije Yo' a u pneumatskom delu cilindra vazduh pod natpritiskom Pmo. na cijim krajevima se nalaze kocione obloge koje u kontaktu sa dobosem imaju koeficijent trenja ). potrebno je kocione obloge pomeriti za po hod 8. 1 \ \ pri cemu su: Y = 28(-d) . koja je obrtna oko tacke 0.41-13. Gustina ulja je p..l.Pa' a-y .

2b).3) Slilca 1. uvek poklapa sa izobarskom povrsi bez obzira na mesto i polozaj tavne .39 1.5.5. deluje naravnu povrs p=-fpdA=-fit pd4n. DalcIe. Zbog veliCine ove povrsine moze se smatrati da na njoj vlada konstantan pritisak'fluida p.5.5. Aka se stisljiv fluid nalazi u nekoj konacnoj zapremini.2a) iii potpritiskom Pv (sL1.5. koja je izlozena natpritisku Pm (s1.na koju se zeli odtediti sila ptitiska.1 ravni R.5.1.5. (15.1 ) Vektori ii i P su kolinearni pa se iz izraza (1. Prema tome elementarna sila pritiska koja deluje na ovu povrsinu ce biti dP ='-pdAn. te se rezultujuca sila pritiska moze odtediti kao P =PA (1.1. tadase zbog male gustine gasa moze smatrati da je u celoj zapremini popun]enojfluidom pritisak konstantan. fluid om. SiIa pritiska na ravnu pons koja je u Jlmntadd. veliCine povtsine koja je u kontaktu sa fluidoID.5.2. ako izobarska i ravna povrs Ide u istoj ravni tad a je na celoj povrsiili A pritisak konstantan (v. Na osnovu iztaza (1. sl.5.1.2) bez obzira koji je fluid (stisljiv iii nestiSljiv) u kontaktu sa ravnom povrSinom. medusobnog polozaja izobarskih i rayne povrSi. pri cemu znak minus potice od toga sto su vektori sile pritiska i orta spoljasnje normale povrsine ii uvek suprotnog smera.5. A b) (1.5. sila pritiska dP je usmerena 1<a povrsi a ort normale i1 od povrsi ka fluidu.1.5. Integraljenjem .2) moze se svesti na veoma jednostavan oblik. Ovde se postavlja osnovno pitanje Icolika je sila pritiska koja deluje na ravnu povrs povrsine A? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se elementarna povrsina dA. P= tpdA . Zato ce se naCini odredivanja sile ptitiska koja deluje na ravan kada je ona u kontaktu sa stisljivim iii nestisljivim fluidom analizitati posebno.1) dobija intenzitet sile pritiska U nekim slucajevima izraz za silu pritiska (1. kao i od toga koji je fluid (stisljiv iIi nestisljiv) u kontaktu sa ravnom pavrsi.1b). SJ[lLE PllllITISKA NA RAVNE POVRSI Posmatra se promenljivo polje pritiska sa 51.1) i sprovedene analize zakljucuje Se da si1a ptitiska na ravnu povrs zavisi od: funkcije promene polja pritiska.ove elementame sile pritiska po povrSini dcbija se rezultujuca sila pritiska kojll. Talco na pI'.u sa stiUjivim. ave izobarske povrsi pro laze kroz povrSinu A koja lezi 1. AVO zapravo znaCi da se ravna povrs povrsine A. 1.1a koje je predstavljeno familijom izobarskih povrSi.

3).5.3. Integraljenjem ove sHe po pOVrS1l11 . Ovo za posledicu ima da se za odredivanje sile pritiska moze· koristiti izraz (1. jer su obe u kontakm sa stisljivim fiuidom.5. dobijaju se izrazi za odredivanje sila pritiska u slucaju natpritiska gasa u rezervoaru -f (1.5.4) (1. Poznato je iz zakona hidrostaticke raspodele pritislea u nestisljivom mirnom fluidu da se pritisak linearno menja sa dubinom tecnosti.1. U· cilju odredivanja sile pritislca posmatrace se elementarna povrsina dA.5. Ako se uvede pojam em/aT pri/islca za tacku u kojoj deluje rezultujuca sila pritiska na raVnu povrs. 1.5. P=(Pa+Pm)A-paA povrsi u stisijivom fluidu.2a) i ad rayne povrsi u sJucaju potpritiska gasa (sl.40 Site pritiska na ravne povrsi Stika 1. Sila pritiska lila ravlIlu pons koja je u kOJmiaktu sa Jmestisljivim fluid om Neka ravna povrs povrsine A.3a).1.Pv)A -f AllalizirajuCi izraze za sile pritiska (1. tada se moze kOllstatovati da se u slucaju stisljivog fluida centar pritiska poklapa sa tezistem povrsine.2.4-5) i dijagrame pritiska sa slike 1. dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na ravnu povrs . PrimenjuJuCi ovaj izraz za obe strane rayne povrSi A.5. na koju deluje hidrostatickipritisak p:::: pgz.5. sila pritiska stisljivog fluid a deluje u teiistu ravne povrSi.5.1.Zato sepostavlja pitanje kolika je rezua) ltujuca sila pritiska i gde je njena napadna tacka.2b).2. zakljucuje se da se sile pritiska stisljivog fluida odreduju preko relativnih pritisaka ida deluju lea ravnoj povrSi u slucaju natpritiska: gasa (sl.5. Zbog ove neravnomernosti pojedini delovi raYne povrsi koji imaju ism povrSinu bice izlozeni dejstvima razlicitih elementarnih sila pritiska. leii u" ravni nagnutoj pod uglom a u odnosu na horizontalu (sl. te ce zato na posmatranoj ravnoj pOVrSi polje pritiska biti neravnomeruo.5) i u slucaju potpritiska gasa u rezervoaru P= PaA-(Pa . koju kvasi tecnost gustine p.5. Dakle. te ce tada elementarna sila pritiskabiti dP:::: pgzdA.

3b). Zaldjucujemo da je rezultujuca ..5.3. Kako centrifugalni moment inercije moze imati vrednost I~T] ~ 0.5.1.vc =-. dalje. na pr. Na osnovu izlozenog zakljucuje se da leod ravnih povrsi tacku centra pritiska u odnosu na teiiste C odreduje rastojanje 6v c ako je povrs simetricna (sU. ako okvasena povrsina nema osu simetrije (v. Z iz koje posretstvom veze izmedu koordinata Vv A = v sincx (ze = ve sincx) sledi izraz =_l-S v2dA=~ VeA veA u kome je Iu moment inercije povrsineAu odnosu na osu "u". PonavljajuCi identican postupak kao i u prethodnom slucaju. Stajnerove teoreme: da je aksijalni moment inercije za proizvoljnu osu jednak zbiru sopstvenog momenta inercije za paralelnu tezisnu osu i polozajnog momenta inercije (iu = Ie +v.1..3c) tada postoji i horizontalna pomerenost tacke centra pritiska u odnosu na tdiste povrsine.vertikalno rastojanje od nivoa slobodne povrsi tecnosti do tezista okvasene povrsi i Pc = pgzehidrostaticki pritisak u teZistu povrsine. sl. dobija se polozaj dejstva sile pritiska u odnosu na teziste 1 2 _ Ie Vv =-A (veA+1e)=vc+t. osa o-u koja leZi u preseku rayne i slobodne povrSi.3b) u odnosu na osu koja prolazi laoz teiistetada je sa rastojanjem ~vc tacka centra pritiska jednoznacno odredena.staticki moment povrsine.u e := 1 -A Ve f ~YjdA A => ~uc := 1S T) -A Ve (1. iIi rastojanja 6ve i t.rila pntirka norma!na na ravllt/ povrS na koju de!It!~ da .Ve => fl. ali za proizvoljnu osu o-v. tako da se dobija relacija PV D = t vdP -+ pgzeAvv = pgt zvdA .5.5.c). Da bi se odredio polozaj tacke centra pritiska koristi se Varinjonova teorema koja glasi: moment rezultujuce sile u odnosu na proizvoljnu osu jednak je sumi momenata njenih komponenata u odnosu na istu osu. (1.re odreduje preko vredl'loJ'ti hldroJ'tatickogpritiska u teiistllpowii i da de!tije It tacki centrapritiJ'ka (D). Zc . Medutim. Kako. . sl.3a). Koriscenjem.5. Aka je okvasena ravna povrssimetricna (v. to isti predznak maze iroati i rastojanje 6u c ~ O..1.8) pn cemu je 1ST) centrifugalni moment inercije uodnosu na teiisne ose.6) =zeA .5. a sto zavisi od oblika povrsine A. je izbor ose proizvoljan to se za merodavnu moze uzeti. dobija se rastojanje horizontalne pomerenosti tacke centra pritiska u odnosu na teiiste fl.5.Site pritiska na ravne povrsi 41 pri cemu su: t I p =t pdA = zdA pgt zdA = pgze A = p'0] .11 (1.u e ako je povrs nesimetricna (sl.A).7) V ~' pn cemu su: Ie moment inercije povri3ine A u odnosu na teiisnu osu (~) i vc najkrace rastojanje od mvoa slobodne povrsi tecnosti do tezista povrsi mereno po ravni u kojoj lezi ravna povrS (sLL5.

b) iznad tecnosti u rezervoaru vlada natpritisak gasa.1. Za neke karakteristicne oblike povrsi momenti inercije dati su u tabeli T.6) merodavna visina za odredivanje sHe pritiska je Z c' dok je prema izrazu (1.1.1.1. Ravna povrs povrsine A nagnuta je pod uglom a u odnosn na horizontalu.42 Sile pritiska na ravne povrsi Za odredivanje polozaja dejstva sile pritiska potrebno je poznavati moment inercije povrsine u cidnosu na tezisneose.5. i c) iznad tecnosti u rezervoaru vlada potpritisak gasa.7) merodavno rastojanje za proracun centra pritiska rastojanje Vc = Zc \ sina. Oblik povrsi A ah Oblik povrsi A 12 -ah 1 2 1 -ah 2 ab7t Tabela 1. U traZenim slucajevima graficki prikaz ovih rastojanja je dat na slici P. I \ I Slib P.5.5-1 P.ESENJE Prema izrazu (1.5.l. Nju levasi sarno sa jedne strane tecnost gustine po Graficki prikazati nivoe slobodnih povrsi tecnosti i rastojanja koja sumerodavna za proracun sile pritiska i tacke centra pritiska u sledeCim slucajevima: a) rezervoar je otvoren prema atmosferi. Problem 105-1.S-I. .5.

PostavljajuCi jednaCine hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C1 i Cz ' odreduju se koordinate tih teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti gustina Pj i Pz' koje su dateizrazima: Z c1 Pm =.5-2 RESENJE" Na osnovu recenog u Odeljkli 1..5. a zatim. P.h 1) + p" (H .4-6) za posmatrane rayne povrsine definisu se sledece sile: P" h1 ==(Pm+P1gz)h]L 117 'P2 =(-Pv+P2 g -Z)h2 L .112 H .2.7) dobivaju rastojanja dejstva 8ila pritisaka p" i P2 u odnosu na pripadajuca teZista. =2m. H=3m.1. h2 l _ = HcoscxLP. P1 =lOOOleg/m. hi =Cj D1 =-A =-12 .5-2 su ucrtane sile pritiska i polozaji njihovog delovanja u odnosu na povrsine na koje se odnose.5.. koji je cibrtan aka tacke 0. Pm =SlcPa. P" == p. L=2m.2 +Azc. p" =lkPa. P2 =800kg/m'. nacrtati dijagram pritisaka hidrostatickog po visini poldopaca. koja glasi: _ h2 1 1 hI FcosaH +P2 (I1. i iznose: Azel leI h~ Ie2 .Aze2 =C2 D z =~=-12· 1Zc1 Zc] ""2Zc2 Zc2 Konacno...) = P" I(H -h2 ) + PM I(H-. cx=20°.) J= 24)2N . PrimenjujuCi izraze (1. PM == Pm(H -h1 )L . postavljanjem momentne jednaCine za obrtnu tacku 0.1.SiZe pritiska na ravne povrsi 43 ProNe"1f 105-20 Odtediti sHu F kojom treba vuCi uze dabi poceo cia se otvara pravougaoni vertikalni poklopac sirine L. Dati su podaci: 3 ' h] =lm.. prime nom izraza (1.h1 h1 .2-3.5.-z-+PM--2-+ ~ (H -Z+Azcr )-P2 (H -2+ Aze.+ Azcr ) .+ h1 P1g 2' Z e2 Pv h2 = ---+P2g 2' Sada se. "2 F Slikil. na s1. odreduje se sila kojom treba vuCi uze F 1 r H .(H -h2 )L . .

5-4. gustine p.5-3). RESENJE: Kako su hidraulicka sila koja deluje na ventil i polozaj njenog dejstva odredeni izrazima P = pgzeA. h=2m. bid odreden sa dva rastojanja I 6. Pokazati da je moment za odriavanje ventila u zatvorenom polaiaju nezavisan ad visine vode od gornje ivice ventila do nivoa slobodne povrsine vode. U vertikalnom zidu hidraulicke brane nalazi se pravougaoni otvor.5-3 Ovaj moment je ocigledno nezavisan od Z c' odnosno od poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti u odriosu ria teiiste.31mm .U c = AVe = 12(3H +2hsina) Problem 1.1.5-5. Slika P. &e = ED = Ie lAze' to ce moment neophodan za odriavanje ventila zatvorenim biti Slika P. Ulaz u kana! je zatvoren ventilom obrtanim oko horizontalne ose koja prolazi kroz njegovo teiiste C (v. Teska ravanska betonska brana dimenzija a.1. U kosom zidu nagnutom pod uglom a nalazi se poklopac oblika pravougaonog trougla.1.5. ah S obzirom da ttetirana ravna pOvTsina nema osu simetrije to ce polozaj tacke centra pritiska. h sina 2 / Slika P. H=4m.P. Ovaj zakljucak ne vaii ako se nivo tecnosti spusH ispod gornje ivice ventila. Ix . sa jedne i druge strane brane na visinama hI i h 2 • Sa donje strane brana je zasticena tako da se sila koja potice od podzerrmih voda moze zanemariti.3mm. b i H.5-5 .5-3. a= 1m. koji predstavlja ulaz u horizontalni ispusni kanal. 2 . visiile h i sirine I. sl.Primenom izraza (1. Dati podaci su: a=60°. Odrediti obrtni moment po jedinici duzine brane l(=lm) oko kriticne tacke O. p = lOOOkg I m 3 • RESENJE.6) dobija se sila pritiska koja deluje na trouglasti poklopac P = pgzeA = pg(H +'3hsma)Z-= 50567N. obrtni moment zatvaranja ventila zavisi od faktora pg i ad geometrijskog oblika ventila. 9.Vc = AVe = 6(3H +2hsinCt) = 37.1. koji kvasi tecnost gustine p.44 Sile pritiska na ravne povrsi Proplem 1. Proplem 1. u odnosu na teziste p6vrsine. Odrediti silu pritiska i polozaj njenog dejstva u odnosu na teziste rayne povrsi.5-4 I x:y a h sina 6. DakIe. gustine Pb' u kontaktu je sa vodom.

5-8.5-7.. gustine p. Slilca P.d.D...-= 1vJ Problem 1. Homogeni cilindricni poklopac tdine G koji moze da se okrece oko tacke 0 povezan je sa pneumatskim cilindrom. b i a napravljena je ad betona gustine Pb' Kosi zid brane samo sa jedne strane kvasi voda. Poldopac zatvara kruzru otvor precnika d. u odnosu na nivo slobodne povrsi. koji se nalazi na zidu nagnutom pod ug10m a u odnosu na horizontalu.Sile pritiska na ravne povrsi 45 J?ESENfE' Problem 1. koja sledi iz datog reSenja. pa tada nivo tecnosti u rezervoaru raste. Kada se rezelvoar dopunski napuni do visine h poklopac se otvara. U toku povecanja nivoa tecnosti u rezervoaru potpritisak ostaje !constantan.+h+H+fsina.1.Do. a. koje iznosi: h= " . H. ilV = CD = _c_ = sma cAVe 16ze p L. Teska brana dimenzija: a. da bude jednak nuli. . a koji se ima aka kriticne obrtne tacke O. Iznad tecnosti u rezervoaru nalazi se vazduh pod pritiskom Pv' U rezelvoar se povremeno doyodi tecnost. Posle koje visine h poklopac ce da se otvori? Poznate veliCine su: G.p" J?ESENJE: Kako je teziste poklopca. koja glasi: d 2n D 1 Don pgzc -4-(2+ ilVe ) = G (Dcosa+ a sina) + (Go .PV-4-)(Dcosa+asma)++--H -(D+ 4D)-2pgDd n pg 8 G. to ce rastojanje.5-6.S-6 pg-2-·--(bcosa---·-)+ Pbgb-g-tga sma 3 sma U zavisnosti od odnosa visine kvasenja h i geometrijske karakteristike brane 3b sinacosa. do visine h.p. / 2 Problem 1. SIika P. na kome deluje sila pritiska biti: J d2 .p" -4-)(Dcosa + a sina) 2 2 dobija se trazeno rastojanje. Homogeni cilindricni poklopac teZine G. u odnosu na teZiste.a. Pv d 2 sina (2+00 . Poklopac zatvara kruzni otvor precnika d. koji se nalazi na strmoj ravni. Don 2 . ._ _ _----">.5-7 1z momentne jednacine postavljene za obrtnu tacku 0. moze da se okrece oko tacke O. Odrediti ukupni obrtni moment po jedinici !lirine brane (1= 1m) koji potice od sile pritiska i sile teZine. pak. -. na rastojanju zc=-~. J?ESENJE: h2 h b 2 _a 2 .1. moment sHe pritiska moze da ima pozitivnu ili negativnu vrednost. ili.Go.

SIna .6) definisu se sledece sile: hI 112 ~ :::: P]gzcl-·.5) i (1.5-9..LWcz)+F] (h3 sma. d. h. Cz i C 3' dobijaju se polozaji teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti..PIg +T ' Z02 :::: - Pv PI 112 P2g +-.z03 ) +P2 (113 Sill a..5.5-7 i koristeCi uslov zadatka of! ro == 0 dobija se vrednost ugla . = arcsm{ 2D(f + 1 ! ) [ . I1 z .· RESEN..1..P3'a.12z02 sin a.(D 2 +-~) ]} -2 1 Pm pg pgd n 2 za koju sila F ima ekstremne vrednosti. +-'-+-2-'-.-111 +2 ' Py PI Pz 113 P g +-hl +-112 +-2 3 P3 P3 Polozaji dejstva sila pritisaka u odnosu na pripadajuce povrsine odredeni su izrazima: Z03 =- I f"V __0_1__ cl - h2 I I \.8Ga . P· == P3gz03h3L .5. SIna. p.H.A 2Vc2 . koji su odredeni izrazima: Py hI Zol =.. postavljene za obrtnu tacku 0 h3 .1. L PM = Pm-4Konacno.§i Pil:l F Odrediti ugao a.-L. postavljenih za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C].....L ...LWeI) = . Pro/. P. h3./em 105-90 Pregrada OA sirine L obrtna je oko tacke O.lR PonavljajuCi u potpunosti posrupak dat u primeru P. P?:::: PZgzc2 -. sma 1 .za koji ce sila u uzehl imati ekstre:inne vrednosti. Prema s1. ho DZn P" = Pv sina. d a.P2. h2 · hI P. ' b. . Poznate veliCine su: ho' h1' 112 .. D. Odrediti natpritisak u pneumatskom cilindru koji drZi pregradu u ravnoteii i nacrtati dijagram pritisaka po visini pregrade.1 ana osnovu izraza (1. (-2 -b. iz momentne jednaCine.L. G..12zcl sina. +-2-'-.lE· Koriscenjem jednacina hidrostatickih ravnotd<:1.D. Teiinu pregrade zanemariti. sma. PV' P]. Poznate veliCine su: a.46 Sile pritiska na ravne pov('. 2 21 I h2 I 03 h3 f"V __0_2__ 02 .zc3 = A3z03 = 12z03 . 3 sma. A VcJ . Pm' RESEN.

gzc. Pm =O. Pv=O.2. .5.PFublem l.A.L + 1 sina := 47 Na slici P.3). =---+. Dati su podaci: l=2m.4) i (1.cl PIg 2 ' c2 .S-9. pzg 2 'c3 P3g P3 2 SHe pritiska koje opterecuju zatvarac.P2(t.Sile pritiska na ravne povrsi . Pz i P3' Slika P. cl .sma dobija se trazeni natpritisak koji je odreden izrazom: 4 h3 h P : = .5-1O . Dva zai:'. ..ljene za obrtnu tacku 0. Konacno. koji je obrtan oko tacke O.z 3)+P)(h 3 sina+.? .5.forena rezervoara medusobno 8U odvojena pregradnim zidom u kome se nalazi zatvarac sirine /. (i = 1. PI == 1OOOleg / m .V 3 sma + sinc.z m D-nH c· 2 sma h h h +11 h D(h' 2 I A V) P (h' I 2 0)] + 'I 3 sma + sina + 2 sina . 3 P2 == lOOOkg / m 3 .' P3 :::: 3000kg / m 3 .5. koje levase tecnosti gustina Pi ' vertikalne koordinate teZista Ci U odnosu na nivoe slobodnih povrsi odredene 8U izrazima: Pm I.'-[P3 (-2 -/:.2 prikazan je dijagram rasporeda pritisaka koji deluju na pregradu.Pv pz I .~Vc2)+ P3C-t+~VC3) = 148kNm.Ll .l.2. N2 i N3 oznaceni mvol slobodnih povrSi tecnosti gU8tina: PI.I +-sma.. KoristeCi izraz (1. RESENJE: Za povrsine Ai = [2 (i == 1.lbar.S-9. z =--+-sma z =---+-sma z.1. Pv I. prema izrazima (1. hI +112 ho Pv(h3 sma+-··--+--·-)+PM H sma 2.2bar. Ci : ~Vci = I~Z'I)sina na kojima deluju sire pritiska ~.2 Stika P. .6) su: ~ == p. a=45°. Izracunati potreban momenat M koji obezbedjuje dati polozaj zatvaraca. Na ovom dijagramu Stl sa Nl.7) dobivaju se rastojanjau odnosu na t6Zista PM = Pm 12 . iz momentne jednaCine posf.3).1.S-lO. dobija se traienimoment lvf = PM 2 f- PI (t+Ml'cI).bYc2)+ .

Na kanalskoj prevoduici sirine l:::10m.S-lI pritiska koji deluje na svaka poluvrata gornjih i donjih vrata prevodnice u funkciji ad trenutne visinske razlike spoljasnje (gornje ili donje) i unutrasnje vode. sirine a=5.lem 11. koju zatvara hOlnogeni poklopac teZine G. c) Radni pritisak hidraulickog sistema koji sluzi za otvaranje i zatvaranje vrata je p=160bar. SvaIea poluvrata prevodnice spojen<i su sa hidrociliildrom.. poklopca. precnika el. 0:.5-12 RESEN. U vertikalnom ziehl nalazi se horizontalna spojna cev. b) Odrediti silu koja deluje 11a zaptivace. Svaka poluvrata.lE: a) Trazeni obrtni momenti su: Ml (z) == pg a [h~ -(~ + Z)2] 2 4 . Slika P. koji je nagnut pod uglom 0: i obrtan je oko ose O. Odrediti visinu fl. obrtna su oko vertikalnih osa 0-0./em 1. Visina gornje vade je hi == 8m. Aka bi neko nestnicnim radom pokusao otvoriti vrata prevodnice u najnepovoljnijem polozajll da li bi to magao? Uzeti da je protivpritisak u cilindru PD == 2bar . i koji su za poluvrata zglobno spojenCt na rastojanju b==2.1. po sredini vrata.2m. H. a) Odrediti zakon promel1e obrtnog momenta sile Slika P. dok je visina donje vode h2 == 4m.48 Site pritiska na ravne povr§i Pro/. nalaze se dvapara vrata.l.5-11. cije su dimenzije kEpa i klipnjace D=250mm i d==15Omm. tecnosti gustine P2' pri kojoj ce zapoceti otvaranje . Pz .5-12. za proizvoljni polozaj llivoa vode utiprevodnici. RESENJE: 46 H Pro/. G. Pl . Poznate veliCine su: d.6m i pod uglom 0:=40°. .

. D-d Kako je ovaj pritisalcmnogo veci od instalisanog (p=609... P. R. posle koje ce doCi do prelivanja vode preko pre grade. Poznate velicine su: h. 2? 2 2 Problem 1. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip nakon delovanja H sile F. M j (0). teZine G. Ispod velikog klipa nalazi se opruga krutosti c. Dalde.6bG) Stika P.2). p. UopstavajuCi ovaj zaldjucak moze se kazati da kad god postoji visinska razlika nivoa spoljasnje i unutrasnje vode da ce postojati si1a pritiska koja deluje na vrata prevodnice tako da se uvek obezbeduje neophodno zaptivanje.5-15. a i=2 na donja vrata prevodnice.:. dobice se izraz za pomeranje manjeg klipa: SlikaP. Pravougaoni poklopac dimenzija h i R..:.5-13 Problem :1. teZiste odredeno rastojanjima a i b u odnosu na obrtnu horizontalnu osu O. b.5-14.l.:. p. l. tada se klipovi spustaju sve do h zauzimanja novog ravnotetnog poloZaja.5-13. Hidraulicki sklop prikazan na 31.4>160bar) to u ovom slucaju nije moguce otvoriti vrata prevodnice.S-14 sastoji se od dva cilindra precnika diD. pri tome uvrstavajuCi Pm" =0 i Pm =0.l. Kada na mali klippocne delovati sila F. Zatvarac sluZi za regulisanje nivoa tecnosti u rezervoaru. H. F..re [1-( ~)21r Problem 1. u odnosu na obrtnu osu 0. ima.:. Odrediti visinu tecnosti u rezervoaru. ~~~~.:. sil-ine I.5-14.Sile pritiska na ravne povrSi 49 pri cemu se indeks i= 1 odnosi na gornja. h.:.l.:. (z) = I 2 ' (i=1..:. ~ y= F( ~r {c( ~)2 + pg D...4bar.. sila pritiska vode koja deluje na vrata prevodnice ddi ih u zatvorenom polozaju.:. Trenje klipova 0 zidove cilindra zane mariti. c. D.. Tada obrtni momenat ima maksimalnu vrednost. Za saviadavanje ovog obrtnog momenta potrebno je da u cilindru vlada pritisak 4Mj (0) D2 p= +PD =609.. d. breeD -d-)sina. RESENJE: H = hL/l l pglh(h 2 - ~R2)+6aG lJ2)-1I2 p 2(pglR . RESENJE: PonavljajuCi postupak izlozen u prime- ru P-1. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicko-pneumatski cilindar (HPC) dvosmernog dejstva. h 2a _p c) Najnepovoyniji slucaj je kada je voda u prevodnici ili na nivou gornje ili na nivou donje vfde.:. a...3-4. 2clMi (z) b) F. U HPC-u ugradena je opruga krutosti c i . G.j~ Poznati su sledeCi podaci: Go' G.

H. h. .a j x+ a :=:: 0 ." A C a o == (Pml . a.. a2 == -A' . B staticke deformacije xo' Kada se u rezervoaru A promeni natpritisak na Pm] tada se klip u HPC pomed. Za taj • (Pm] .50 Sile pritiska na ravne povrsi H II d --. o 1 .5-16. Poznate velicine su: Pa' Pm' P".x). i jednaCine izotermske promene stanja . dobijaju se sledeca resenja za pomeranje klipa: 1 XI2 (P m])=-2 (al±~Q~:":4a~a2)' . 0 0 . Ao == A] . xO' PI' P2 · . a sto iavisi od konkretnih brojnih podataka.A 2 . a l =-A + Pa + Pm +(Pml-Pm)T. te uvodenjem koeficijenata Al ca .a2 > 0). d.Pm)jf.5-15 1z jednaCine (1) dobija se natpritisak vazduha u pneumatskom delu cilindra: Pma== 1 [(Pm+PIgH)AI-CXO-(P2gh-py)A2]' o Nakon povecanja natpritiska u rezervoaru A sa Pm na Pml klip ce se pomeriti za rastojanje X a natpritisak u vazdusnom prostoru cilindra naraste na novi ravnotdni poloiaj klipa jednaCina ravrioteie sila (Pml + PIgH)A1 = c(xa +x)+ PmAO+(-Pv +pzgh)Az ' zajedno sa jednacinom (1) daje vezu izmedju pritisaka: Pmo)Ao' Koriscenjem ove veze. > 4a Oa 2 koji daje realna resenja kvadratne jednaCine. NaCi vezu izmedu pomeranja klipa i 'natpritiska Pm] ako vazduh u pneumatskom delu cilindra menja stanje izotermski. jednaCina ravnoteie sila koje opterecuju klip u pocetnom stanju mirovanja glasi: (Pm + PIgH)A1 == eXa + PmoAO + (-py +P2gh )Az ' (1) Stika P. Iznad rezervoal'a nalazi se cilindar precnika D u kame moze da se krece klip teZine G.. Poklopac Au kosom zidu zatvara kruzni otvol' precnika d. . Kako su svi uvedeni o koeficijenti pozitivni (a o > 0.Uvodenjem povrsma poprecnih D'n d'n A preseka: A]:=:: -4-' A2 =4"".1. D. a j > 0 . Problem 1.RESENJE.Pm)Aj • = cX+(Pm - (Pa + Pma)AOa:=:: (Pa + Pm)Ao(a. a2 dobija se kvadratna jednacina: a 2 x 2 Oba naelena resenja mogu biti pozitivna.e. P:. Silu trenja zanemariti.. a) Odrediti siIu kojom treba delovati na Idip da bi sHa pritiska na poklopac Abila dvostruko veca od sile pritiska koja deluje 11a ovajpoklopac kada nema dejstva . uz dopunski uslov a.

5-17a i b).1.2m.a. i ugao a=arctg(a/. Sud A kvadratnog poprecnog preseka stranice 2a. pre rna tome. h=O.~+-[p2gta+ P3g(a+b)]}A . Pm::=: 13600 kg 1m 3 . 1=0. Pl =: lOOOlegl m p" =24525 Pa. b=0.1. 3 .P. c) Slika P. J RESEP/7E: L-J Slika P. H=2. h2' el. u kome iznad nivoa tecnosti gustine Pl vlada potpritisak Pv' Ocrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac c. P.1. a. P4 =-[-Pv+Plg(l+ta)jA .2m. A =: J mogu se definisati sledece sile pritiska: ~ =: -[-Pv + Plg(l+t)jA. = [Pmgh -P3gCt+ b )jA .2m.5-17 RE'SENJE' Zbog jednostavnijeg pisanja uvodi se povrsil1a bocne strane piramide a a 2 + H2 . nakon dejstva sile.f!). Pz =: {PI".11.6m.Sile pritiika na ravne povr§i 51 sile na Idip.5·. Pz = 800kg/m\ P3::=: 1200kgl m 3 . b) Za leolileo ce se. h1. 1m. G Pl' PZJ Pa . sl. ObilazeCi ombtac piramide sa spoljasnje i unutrasnje strane zakljucuje se da tecnosti gustina Pl' P2i P3 kvase sedam karakteristicnih ravnih povrsina oblika trougla (v. zatvoren je zatvaracem C oblika omotaca kvadratne piramide visine H i postavlje~l u rezervoar E. do' D.Poznate veliCine su: a=1. ispunjen je tecnostima gustina Pz i P3 koje se ne mesaju.5-16 Problem 1. spustiti lelip aka vazduh menja stanje izotermski? Paznate velicine su.

flo su pOJIT. h=3m. Rezultujuce komponente sila pritiska su: Px = [.pg(Ha -8)(1-A)' s .pg8)} . visine H. Cilindricni sud tezine G.7). kolikom silom treba delovati na dna suda da bi onpotonuo. Odrediti.z:. a silu pritiska koja deluje na poklopac odrediti na osnovu hidrostatickog zakona raspodele pritiska. Pz = (-.P2 + P + P4 ) casa. Poklopac tezine G=2000N.S-lS pri cemu su natpritisci: pg8)2 +4[Pa (a +8) + Pmolpg .)-G..6. dok su sHe: P5 . .52 Sile pritiska na ravne povrsi Ps = {Pmg h -'-[Pzg1+P3g(a+b)1} 1 ' P =[Pmgh-P3g(~a+b)11 ' 6 P7 =-[-PV+P1g(l+a)jA. sve sHe pritiska deluju u odgovarajuCim centrima pritiska D j (i = 1.. Problem. s G Au Problem.5-18. Kada na dno suda deluje sila F tada sud tone u tecnost gustine p a vazduh u njemu menja '~tanje izotermski. na s1.iiTte A1 i A4 u poijupotprilljfca. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstantan. 1.7) na rastojanjima. prvo.1. P. F2 .74kN. moze da se krece po vodicama sa koeficijentom trenja iJ. Dati su podaci: 3 Pm =2kPa. koji na kosom zidu zatvara pravougaoni otvor. b=lm.1. = O. Ovaj zadatak moze i jednostavnije da se reM a a cemu ce biti vise reci u Odeljku 1.. . sile pritiska: .74kN Py = 0.5.t. pri cemu posebno treba naglasiti da sile pritislca . P3 i P4 nagnute su pod uglom a...z:. P4 i P7 deluju od raYne povrsi. = 440.z:. Zanemariti efekte izazvane isticanjem tecnosti. u odnosu na horizontalni pravac y. 3 2 Ukupna sila pritiska je P = ~ Px + P: + p} = 440. drugo. P6 i P7 nagnute poduglom a.5-17a i b. Pm =t{~(Pa - Pmo = A . p= lOOOkg 1m • . Slika P. Treba napomenuti. 1. Odrediti ugao a. u odnosu na tezista Cj .=O. + P2 + P3 + P4 + 2(Ps + P6 + Pi)j sina. u odnosu na vertikalni zpravac. tako da rad koji je potrebno izvrsiti zaotvararijepoklopca ima ekstremne vrednosti. te zato sile pritiska . i P4 deluju izTtad tdiSta zato . odredena izrazom (1.(Pa .z:.+pgH(As -A.z:. ima povrsinu dna spolja As i unutra Au' Ispod sud a nalazi se stub vazduha visine a. H RESElVJE: TraZenasila je: p F = PmA. a=2m. trece.5-19. i. da se celokupna povrsina zatvaraca C okvasena tecnoscu gustine P1 nalazi u potpritisku sto se da zakljuCiti prema polozaju slobodne povrsi. . debljine dna 0.

t~O sma. --2 = iw -('6 flpgba 3 + Ga) sma + flGa cosa.. dok je vucna sila u F(x) = F)..1.5-20. Ovi izvodi su: oW 1 . Rad otvaranja poklopca iznosi: fa 1 2 1 3". P. I' . a polozaj njenog tezista u odnosu na nivo sIobodne povrsi odreden je izrazom zc(x) = Pm I pg+h+k(a-x)Sina.Lba +('6pgba +Ga) Sllla.( .x) sina g ]ca .) = -85. potrebno je nati prvi i dtugi izvod funkcije rada pO uglu a.] (a ..31°. aka se poklopac krece po vodicallla sa koeficijentom trenja fl. Sila pritiska koja opterecuje trenutno okvasenu povdinu poklopca iznosi: P(x) = pgzc (x)A(x) = [Pm 1.l(x) = fl[P(x)-Hcosa].l.. Stika P.S-19b). s1.S-19 RESENlE..+ . max Problem 1. = {Pm + pgh + P2 (a .· Trenutno okvasena povrsina je A (x) = (a-x)b (v.x)b .pgh +k pg(a .l (x) m~etu: + Gsina. == arct . Za odredivanje ekstrellla.flGa cosa. fu == ('6 flpgba 3 + Ga) cosa + flGa Sllla.~.x)b . P(x) G ' ' v .. Za vrednost ugla ~=180-a=94. = 0. ' 1 • oa 1 pgba 1 a. Sila trenja iZllledu poklopca i yodice je: F). W == JOF(x)dx == 2(P m + pgh)f.x) Sina.Sile pritiska na ravne povrsi 53 b) Geosa. Nivo tecnosti u rezervaaru .J" .flGcosa + G siri'a. Naci rad otvaranja pravougaonog poklopca mase In. [I . 67° Iz jednaCine koju daje prvi izvod dobija se: { 6 G 2] ~L ?' a iz jednaCina drugog izvoda sledi da je za ovu vrednost ugla rad minimalan i on iznosi Wmin == 963J Ikg. fad je maksimalan i iznosi W == 11609 J I kg.

Dati podaci su: h=2m. Efekte isticanja tecnosti zanemariti. arcsin(H / h). 1 ) + 2. te:line G. c) Rad sile pritiska koji je potrebno uloziti da bi prelivanje vode preko brane prestalo.)]= 18.1.a) F(a) = 4b~~n~ [pglh(H -ih sino. Pm=lkPa. 1 . dobija se rad otvaranja poklopca: W:::: I-I-g{m+t pab(h+ ~. b t :J"'u'.4J. I Slika P. H=1.1.Sina)]. (cosa 2 . /=8m. 0.5-21. RRfENJE.1. m=lOkg. Pri tome u protivpritisnom prostoru hidrocilindra vlada pritisak Pc =2bar. p:::: lOOOkg 1m 3 . voda se preliva preko brane. sluzi za regulisanje nivoa. Na kanalu se nalazi brana cija pokretna homogena pregrada. SmatrajuCi da po visini vode u kanalu vlada hidrostaticki zakon raspodele pritiska. . b) Pritisak u radnom prostoru hidrocilindra koji obezbeduje ravnoteZu pre grade u polozaju definisanom sa uglom 0. Odrediti: a) Silu koja deluje na kIipnjacu svakog od hiclrocilindara.5-20 RESENJE.l.229bar. 1 =60°. ProJJlem 1.Ponavljajuci postupak proracuna izlozen u primeru P.90m. 1-1-=0.5-19.) +Gcosa] pri cemu su: a-ugao koji definise trenutni polozaj pregrade i ~ == arctg[ coso.cosal)j =. Stika P. t (D _d )n 4F(a 1 ) 2 2 +Pc D2 2 2 = D-d 34. 2 :::: pgl17 [H(a 2 - 2 0. U pocetnom polozaju ravnoteZe pre grade. definisanom uglom 0.54 Sile pritiska na raYne povrSi je konstantan. d=100mm.5-21 b) c) W = p= (i. G=2P kN. D=200mm. Dati podaci su: a=500mm.U}o. b=5m.22153J. Pokretnu pregradu brane u proizvoljnom polozaju ravnoteZe drZe dva simetricno postavljena hidrocilindra. 17= 1m. b= 100m.

1) koju kvasi sarno sa jedne strane tecnost gustine p. pri <semu su Slika 1.6)): !rp-j-::::-pg-z-c-jA-j-=----P-m-.1.3) U izrazu (1.y) (i=x.6. tj. na pr. to ce se njenom odredjivanju pristupiti na jednostavniji naCin.::zdA z elementarna zapremina koja ispunjava prostor od elementarne povrsi dA do nivoa slobodne povrsi tecnosti to ce rezultujuca sila pritiska u vertilcalnom pravcn biti: Pz :::: t pelA z z ::: pgt zelA z :::: pgt dV=:> z z r.! na rastojanjima merenim od teZista povrilina . i Pz njene komponente.55 1. 6. ~.pclA . Projektovanjem krive povrSi u horizontalnim pravcima Ox i Oy.1) (1. tada na nju deluje sila pritiska p:::: .zci :::: lc. SILE PRITJISKA NA K.1).5.6.2) Projektovanjem u vertikalnom pravcu elementarne sHe pritiska d~" koja deluje na elementarnu povrSinu ciA (s1.6. na nivo slobodne pO)lr§z: .6. i koja predstavlja.lljlllllll3 lkJrivlllI p'lHl'rS Ako se posmatra kriva povrS A proizvoljnog oblika (81.1. S obzirom da je silu P U opstem slucaju teSKo t odrediti resavanjem integrala. u odgovarajuCim koordinatnim ravnima dobijaju se rayne povrsi povrsina Ax iA y na koje deluju sile pritiska (odredene izrazom (1. koji je veoma jednostavall za prakticnu primenu. / AiZc. 6. (i=x.RIVE POVRSI I TELA KOlA SlE NALAZE U TECNOSTI 1. Ova sila pritiska se moze napisati leao P=:: p. Vz je zapremina dobfjena projektovanjem hive povrJ? It vertikablOm pmvcu.y) (1. SHe pll"itiska koje deil.cj-A-:""j'. Px ..6.6./ + pJ + pi..iIi. neld poklopac.-=-pg-=-=Vz-'I (1.1. odredjivanjem njenih komponenata. dobija se komponenta element arne sile pritiska dPz :::: pdAz :::: pgzelA z • S obzirom da je dV::.3).1.6.

1). Na osnovu napred recenog moze se odrediti sila pritiska koja deluje u proizvoljnoID pravcu odredenom jedinicnim vektorom s.+P}.) .:+~.56 SiZe pritiska na krive povrsi Vertilcalnastla pnliska P prolazi hvz tdiNe zttpremine Vz • Na osnovu poznavanja z komponenata moze se odrediti i intenzitet rezultujuce sile pritiska P=~P. 1=2m. p=lOOOkg/m • c) p A Slika P.Ii u vertzKalnom praVClt do .6~1 RESENJK Prj projektovanju poklopaca A i B u. Odrediti sile pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A sirine I.6.komponertta jedinicne stle koja deluje na btlo kLJii fluitlni debe i Vs . P =[Pm +pg(h+1 ~)]± R n .1. Vertikalne sile pritiska odreduju se primenom izraza (1.2m.3). =J pgzdAcos(ii. s) to ce sila pritiska u proizvoljnom pravcu bid: p.lel1e hive pow. 2 x1 x2 a koje su odredene primenom izraza (1. s Hm 8to se merodavl1e zapremzi'le odredtqu .P. s => Ips:::: pFFs I (1.ve se ne uzimaju u obzir. (v.6-1b).ile zapremine Vs' Problem 1.y) uglovi pod kojima je nagnuta rezultujuca sila pritiska su: (Xi = arctg(P 11.6. h=2m. Kako sa sl.6. (1.5) z U opstem slucaju napadne linije sila P ' P i P se ne seku u istoj x y z tacki sto za posledicu ima stvaranje momenta u odnosu na neku proizvoljno izabranu osu.lbar.. s) .6) pri cemu su: Fs = gcos(k. Trebanapomenuti cia se pri projektovanju odgovarajuce povr8ine preklapaju.s)J A As z_ _ dA cos(k.6-1. 1.fi na nlvo slobodlle povr.s) = pgcos(k. 2 P =[Pm + pg(h.6. (1.ira/iranjem prostora od olcva. horizontalnom pravcu dobice se rayne povrsi oblika pravougaonika povrsine A"I= Rl i polukruga povrsine Ax2 = R rc/2.4) U odnosu na horizontalne pravce (i=x. pa se zato sHe pritiska na takvim povrsinama uravnotezav<lju i kao tak. 3 Pm=O.~) JRl. sledi da je dPs =dPn cos(H. i sferni poklopac B poluprecnika R. Dati su podaci: R=O.1.6.s) .6.zapremifla dobijena projektovanjem hive povr. sl. na kojima deluju horizontalne sile pritiska.fi teCitosti u pmizvo!inom pravcu So Napadna linfia ow Slfe pmlazi kroz tezi.1.

0-2. P. moze da Se resi primenorn metode potiska (vidi Odeljak 1..2 . 23 z. Nivo slobodne povrsi tecnosti gustine PJ na1azi sena rastojanju Pn/PJg u odnosu na nivo tecnosti u sudu. J 7 Rezultujuce si1e pritiska. PjI Pz' RESENJE. P2 :::: lOOOkg / m 3 • .. D.Sile pritiska na krive povrsi 57 rtivoa s!obodrte povrsi Tom prilikom dvostruko srafirane zapremine (sl..1. l=lm. Problem 1. do. vertikalne sile pritiska su: Pm] . 2 Iz uslova zadatka p] I = 3 4 P2 dobija se izraz za sHu 2 F == (Pm +p1gh/~n + P2g(~ )2{H + ~ ell. h]=2m. 14 3 P =pg[ -R 21C+(h+-)R I.6-2 kvasi tecnost gustine PI' pa ce prema sl.86kN.3) za poklopac B-B. P2 )fJ +d3l}. T.Da bi se odredile sHe pritiska koje deluju na vezu A-A.P. H. l J dok sa donje strane povr!. potrebno je naCi polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti.2) za poklopac A-A i metode ravnotde tecnosti (vidi Odeljak 1. dok se po1ozaj nivoa slobodne povrsi tecnosti gustine P2 odreduje iz jednaCine hidrostaticke ravnoteZe P2gx = 4F / d.. Tezinu konusno-sfernog poklopca zanemariti.1. 2 pg 43 -. Konusno-polusferni poklopac sa gomje strane Slika P. Prema tome. 1 4 d 2 l ~ :::: PIg (h+ P1g)-4-+12(D +dD+d )fJ +"23("2) n . Ps == Px I R +(P P x2 z2 - Pz) . I ovaj zadatak veoma elegantno moze da se rdi primenom metoda ravnoteze tecnosti i potiska.n i iznosi X= 4F / pzgd.n. -R Pm 14 .6·3. takode. kvasi tecnost gustine Pz a vertikalna si1a pritiska na taj deo povrsi je: P2 fn 2 z 2 d 3 D rr. Problem 1.l.(h+-)---R 31C 'P =pg--R 31C. R=lm. FA = ~21 + Pz2 == 17. lJ :::: P2g 12(D +dD+d )H+ ("2) n+--(x-H) . jer definisusile koje se uravnotezuju. pv=3kPa. koje opterecujupoklopce A i B su: . d. P1 == 800kg / m 3 .P. Odrediti ukupnu silu prifiska koja opterecuje pregradni zid A-A sirine L.6.6. Odrediti silu F kojom treba delovati na ldip da bi veza A-A u pregradi P bila neopterecena. h2 =2m.6-1c) ne uzimaju se u obzir. Dati podaci su: ho=lm. ==pg [1 2 rr.=4m. ) 2 = 2504N.6-2b vertikalna si1a pritiska na taj deo hive povrsi biti: f D2 Pm· n n 2. Poznate veliCine sU:P m ' h. a =45°. Ovaj zadatak. 4 pg . 1)[(D2 +dD+d .

.8kN 2 P2g P2 komponenta sHe pritiska. +P2 [ (--+-h])2RL+. I.PI' + P1g2)h1 L+(-p" +P1gh l + P2g-Z)h2L == 206.' == P3gx2 L 12.4N.R +-4 R n)Lg+(P m + Plghl + P2gh2 + P3g-2 )-. Zid A -B sirine L po visini kvase tri tecnosti. PI' P1 1 2 . A Slika P.r • v ~ ·5· noo "7VV gl h=1m. . dobijase traiena visina nasipanja . Pz = p] ( . Ukupna sUa pritiska koja deluje na zid A-A je PA :::"Ii Px + Pz / 2 2 ::: 317. i vertikalna haL hI h1 P =-Pv-+(-Pv +P1g-Z )-. Pz = """k' m 3 .6-3 Slika P.. b) Kada se sa spoljasnje strane zida A-B naspe tecnost gustine P3 do visine x tada 2 je horizontalna komponenta sile pritiska P.11 ::: R = 1m.+ Z tgcx. +(Pm + P]gh1 + P2gh2 + P3gT)h-jL = 278kN .6_3) odreduju se horizontalna i vertikalna komponenta sHe pritisica. /1 3 =lm.1.7kN.R-rcL ~ a+(-p. L=jm.3) dobivaju se horizontalna hI .8kN. + Pz = 3 U. 1z uslova neopterecenosti zida u horizontalnom pravcu (Px ::: ?.-Lcosa =139. b) do koje visine treba nasuti sa spoljasnje strane zidaA-B tecnost gustine P3 da bi zid u horizontalnom pravcu bio neopterecen.6. h3 h3 .6.-Lcoscx. pa ce rezultujuca sila pritiska biti: ?:::~ P.leFIZ 1. Odrediti: a) re:zultu- jucu silu pritiska koja opterecuje zid A-B.'). Pm =5JrJ'a_ REj"ENJE: a) Primenom izraza (1.1.1) i (1.6-4..+P1gh1)IL=240.58 Sile pritiska na krive povrsi RESENJE: Primenom izraza (1. ~g '~cx. . smcx. . P3 ::: 1000 kg 1m. h? Px ::: .p"hoL+ (. k g I rn 3 .6.6-4 Prof.1) i (1.2kN. koHlea je tad a rezultujuca vertilealna sila pritiska_ Dati podaci su. koje iznose: R h2 P" ::: PmhL + (Pm + P1gZ)RL + (Pm + Plghl+ PzgT)h2L + h3 . PI::: {\. a=4 0 . 3 Pm 1 2 . h 2 =2fll.

. h=2m... 2 Lv'-" AV~L. .. Parabolicki zid definisan jednaCinom y = x .. RESENJE." == Pz' . H=O.. 3 .Horizontalne sile pritiska koje deluju na zid.. '''1navisin"1T1a h -2m. I1 h3 1 2 lJ Pz = P3l2" tgeL +(x-h3 ) tgeL +"4R n+(x-h1 -:-h2 -h3) Lg. PX2 = (P1g h1+ P2gT)h 2 B = 82.. 1 2 x P y2 \ Iz jednaCine parabole y = x 2 ." -lnn01ra/1TI"... • . 0::. i b) Kolika je tad a rezultujuca vertikalna sila pritiska koja opterecuje ovaj pregradni zid? Dati podaci su: a=lm.1.l LA. nalaze se dye cilindricne povrsi polu3 precnika R=lm.. '~2 -~~ ~. Vertikalna sila pritiska (iIi sila potiska) koja deluje sa spoljasnje strane zida A-B.Pz == 6819N.6~6..78kN. 3. dobija se rezultujuca vertikalna sila pritiska P.6.6-S Problem 1.La. a one iznosel1 == Jh1 +h2 i 1 2 =. 0'-"' O1. Odrediti: a) Natpritisak koji treba da deluje iznad tecnosti gustine P3 da bi rezultujuca horizontalna sila pritiska na zid A-A bila jednaka nuli.3) iznosi: . odreduju se granicne !coordinate u horizontainoll C=-~ll~ Slika P.. dok ga sa druge strane kvasi 3 tecnost gustine P3 == 800kg / m .. 'V AY I h2 dok je ukupna horizontalna sila jednaka njihovom zbiru. h -1m 1-'2 ... VVVJ. sirine B=4m.n~ J-Il ..6 ..... H h a) b) Slika P...1)... Sa jedne strane zid kvase tecnosti gustina P1 == 1000kg/m i P? == 1200 kg / m 3 ..Sm. prema izrazu (1... hi Problem Jl.6. '''b' .1.l... Konacno... kvase ~=xn~~j. sirine 1=4m.....L. su: 1 2 PX1 ==2"P1gBh1 =62. prema (1. A .6-6 pravcu do kojih tecnosti kvase zid... U zidu A-A.18kN..Jh'. .. koja je usmerena vertikalno na gore..L '" V''JV .1. Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu pritiska tecnosti koje deluju na zid..4kN...Sile pritiska na krive povrSi 59 x == ~2Px/(P3gL) = 4347mm..sj.. .. . i iznosi: Px == Px + Px = 14S.6~5....~ _Q(l(l1rlT/..

60

Sile pritiska na krive povrsi

Za odredivanje vertikalnih komponenata sila pritiska posmatraju se dikrencijalno mali elementi povrsina dA] idA 2 koji su okvaseni tecnqstima gustina PI i P2 na kojima vladaju hidrostaticki natpritisci: PI ::= Plg(h l + 112 - y) i P2::= P]ghl + P2g(h 2 - y). Primenom izraza (1.6.1) sile pritiska na krive povrsi su dP; = PidAi (v. sl.P.1.6-6), pri cemu indeks i ima vrednost 1 iii 2. Konacno, vertikalne komponente sile pritiska su:

~'I ==:J:~PIBdX==: Pl{Ch +h2)(lI- 12)-jU:- li)]B=25,03kN,
j

~'2 t P2 Bdx
::=

== [(PIghj

+ P2gh2)12 - P2g Ii ]B ::= 88,94kN,
::=

odnosno ukupna vertikalna sila pritiska je Py

PYI + ~'1 = 114kN.
2

PruD/enD 1.6-7. Zid definisan jednacinom y = ax 3 +bx +cx ima sirinu B=2m. Izuad vade vlada konstantan natpritisak P m =O,2bar. Odrediti rezultujucu silu pritiska koja deluje fla zid. Dati su podaci: l=lm, L=l,Sm, 0=1, b=2, c=3, 3 p= lOOOkg/ m .
2 RESENJE' UvodeCi visine: H::= a[3 +b1 +cl, i
3
'J

h==aL +bL-+cL-H, kaje se odreduju iz jednacine zida, i koristeCi postupak dat u primeru 1.6-6, dobivaju se komponente sile pritiska:

Px Py
SlikaP.1.6-7

=Pm(h+H)B+1pgH 2 B,

= Pm BL + pg[H - (4 13 +3[ 2 +2 /) Bl,
b

. a

c]

na osnovu kojih je rezultujuca sila pritiska

H

x

ProDlem 1.6-8. Na kanalu se nalazi homo gena obrtna pregrada .. brana, mase m=5t, sirine 1=10m, koja sluZi za regulisanje nivoa vode u kanalu. U poloZaju prikazanomna sl.P.1.6-8, u kanalu je maksimalna visina vode. U ovom polozaju pregradni zid ima oblik opisan jednaCinorn x = ky2. Pregradu drie u ravnoteii dva identicna, paralelno spojena, hidrocilindra. Odrediti: a) Horizontalnu i verfikalnu sHu pritiska koja opterecuje pregradu .

Stika P.1.6-8

Sile pritiska na krive povr,~i

61

b) Obrini moment u odnosu na horizontalnu obrtnu OSll x, a koji potice od dejstva . sile pritiska tecnosti. c) Polozaj dejstva vertikalne sile pritiska u odnosu na vertikalnu osuOy. d) Pritisak (PI) u radnom prostoru hidrocilindra koji branu drZi u ravnotezi, pri tome je vrednost protivpritiska P2 ==2bar. Silu trenja zane mariti. Dati podaci su: h=2m, H=4,2m, d=80mm, D=150mm, k=O,2.
RESENJE1 2 k

Py ="3 pglh' b) Obrtni moment vertikalne sile pritiska je
0

a)

P< =="2 pglh = 196,2kN; My ==
Xh

=52,32kN.

I xpg(h - y)ldx
0

==

1 10k 2 pglh 5 ,

tako da ukupni obrtni moment sila pritiska iznosi: h 1 3 22· Mp=Px.-:;+MY=30Pglh (5+3k 11 )=143,357kNm. c)
Xc

= My / Py =lokh =O,24rn
2

3

2

D2 d)
PI = Pz
D" -d
0

2

+.

n(D~

?

-d )Hcosa

2

kh 2 (kip +-2- mg ) = 19,12bar,

a 1.6.2. Sila potiska

= arctg[kl1 2 / (H -h)] = 19,98°.

Ako neko telo pliva u tecnosti gustine p tad a se vertikalna sila pritiska moze primenom izraza 1.6.3 odrediti u obliku:

P = pVg

(1.6.7)

pri cemu je V-zapremina potoplienog dela tela ako tela pliva na tecnosti (s1. 1.6.2.1a); Iii p zapreml;za tela, aka je tela zaronjeno u tecnosti (sI.1.6.2.1b). Sila pritiska (1.6.7) koja It vertikablOm praVClt delttje na telo, naziva se sila potiJi<a, iliArhimedova slla potiska. Ova slla ne zavisi od polia pritiska koje dada oko tell4 tj. ne zavisi od dubine na kojoj se tela nalazi. Na telo teiine G koje se nalazi u tecnosti deluje sila potiska P. Poredenjem ove dye sHe, zakljucuje se: da ako je G=P felo pliva I na tecnosti, iii u njoj 1ebdi; aka je G>P telo tone kroz tecnost; ili ako je G<P tela izranja iz tecnasti sve dok se ne postigne ravnoteza sila G=P. KoristeCi silu patiska citav niz problema znatno jednostavnije moze da se resi. Nairne, ako je kriva povrs (s1.1.6.2.2)

p

a)
Slil<a 1.6.2.1

b)

r-\7Q----.--..-z
."

\.

\J~

.,'

R

Slika 1.6.2.2

62

Sile pritiska na krive povrsi

okvasena sa tecnoscu gustine p, tada ,j'e moze ':zdvojiti karakterirtiCiza zapremina i nezavi,f/lo posmatratl l1.jena TllWloteza. Tom pnlikom izdvojena zupremina V ponaJa se lao da je telo te zapremlize zaronjeno It teCi-lOst. Tada na tela delujn: sila potiska

Po = pV g, normalna sila pritiska P na granicnu povrs A-A i sila reakcije veze N Prema tome, za izdvojenu zaprerninu vaz} ravnoteza sila:
IR=P/V+PVg!
Zbog uvodenja sile jJotiska, izlozeni postupak se moze nazvati metoda potiska.

R.

(1.6.8)

Pr.olllem il..6-9. Sud tdine G=lkN, oblika paralelopipeda stranica a=lm, b=2m i H=lm, pliva na vodi. Koliki (kvazistacionarni) Iad treba utrositi da bi se sud potopio?
l?Efhw7E: U pocetnoID stanju ravnoteze na sud deluje sila potiska Po = pgabho' pa se iz jednaCine ravnoteie sila Po = G do b~ia gaz suda ho = G! pgab. Kada na F(x), sud delui/;: promenljiva sila F(x) tad a sud v G tone. Pri tome, u proizvoljnom po.loZaju 5..1J.·_fr.;;fi~'.:"iM~,;-=-~x suda (v. sl.P.1.6-9b), na sud deluJe slla - =.t=- /""";{~~ po"':slra'~ "'~:t.';-;";,:'1?"'f'·):(Y; l.l ,,., ho I ;;%?,VA1".,.,;2',·'. v 0-l'i~JP:!;t:;2 P(x) = pV(x)g = pab(ho +x)g. ( P(x) Zataj proizvoljni polozaj vazi ravnotda !:I) sila P(x)=G+F(x), iz koje se dobija a) F(x)::: pgabx. Na kraju, na osnovu ove sile Slika P.1.6 ..9 dobija se rad potapanja: H-1'o I 2 W=0 F(x)dx ="2 pgab(H - ho) ::: 8835 J.
/i'/;%,."/' --

f

Pyo/PleJ'R 1.6~lO. Odrediti silu kOjOID treba delovati na konusno tela tezine G=400N da bi se ono potopilo. Dati su podaci:h]=200mm, h2 =300mm, h=lm,
d=500mm, PI = 800kg / m , P2 d
14----1 3
=:

900kg! m , P3 ::: lOOOkg / m . RESENJE: Qa, bi konusno telo potonulo potrebno je da sila F obezbedi polozaj tela prikazan na sl.P.1.6-10b. Tada je s geometrijske tacke gledista polozaj konusa odreden precnicima d] i. d 2 koji se nalaze it slicnosti trouglova d Cf2 d 1 · •• h Hc.:.(h +h2) H -hI' llznose:
1

3

.

3

a)

b)
Slilca P.1.6-10

dl

=~(H-hl), d2 =~[H-(hl+h2)1.

U tom nOVOID nivnotdnom polozaju na pojedine delove tela, a prema sl.P.1.6-10
2

deluju sledece sile potiska:
~ ::: PJV;g
=:

PJ U(d +ddJ+d] )hJg

11:

2

SiZe pritiska na krive povdi

63

P3 = P3V3g= P3 U(H -hI ·-h2 )g·

din

.

1z jednaCine ravnoteze sila za polozaj konusnog tela dat na sl.P.1.6-10b odreduje se sila kojom treba delovati da bi konusno tela potonulo, a ona iznosi: F", Pr +P2 + p., -G = 154,6N.
ProD/em 1.6-11. Cilindricni sud precnika Do napunjen je tecnoscu gustine p. Na tecnosti pliva plovak tezine G, koji se sastoji od dva cilindra precnika Did, i visina Hi h; i polusfere poluprecnika R. Kada na plovak deluje sila F plovak tone. Odrediti za koliko ce se klip spustiti nakon dejstva sile F. RESEN.!E: U pocetnom polozaju ravnoteie plovka (sl.P.1.6-11a) deluje sila potiska Po = pVog l;l kojoj je Vo potopljeni dec zapremine plovka, a pri tome vazi jednakost sila G = Po- Nakon ..... x F dejstva sile F plovak se spusti za tastojanje x (v. sl.P.1.6-11b). U tom novom ravnoteznom polo-h zaju na plovak deluje sila potiska:

P = P(Vo + f,V)g = Po + pg-4-(x+ y) Veza izmedu pomeranja x i y nalazi se iz jednacine zapreminskog bilansa xD 2n 14 = y(Dg - D2)1T./4,

D 2 7t

a)

b)

Slika p, 1.6-11

i glasi: y = xD2 1 (D; - D2). Kaleo za novo ravnoteZno stanje vaii jednakost sila F+G =P, to ce se iz ove jednacine dobiti pomeranje plovka: 4F D; _D2 x=-pgn D2 D2 .
o

PrOD/em 1.6-12. Sud S, tezine GI , ima povrsine poprecilih preseka unutra Au i spolja As' Sud je napunjen tecnoscu gustine Po, do visine H, il kojoj pliva cilindricni plovak povrsine preseka Ao i teiine Go' Sud S pliva u tecnosti gustine p. Kada se cilindricni plovak dodatno optereti tezinom G, odrediti za koliko se poveca nivo tecnosti u sudu i . H koliko sud utone u tecnost gustine p. RESENJE- Posle dodatnog opterecenja plovka sa teiinom G, nivo tecnosti u sudu se poveca za x = G/ PogAu' a sud S pri tome utone u tecnost gustine p za y = G/ pgAs .
p

I

\
\

As

G1

Slilm P.l.6.12

Problem 1l.6-13. Plovak konusno-cilindricno-sfemog oblika pliva na vodi. Nakon dejstva sile F plovak dodatno uroni u vodu, a pri tome ne potone. Odrediti za

64

Sile pritiska na krive povrsi

koliko se spustio plovak nakon dejstva sHe F. Poznate veliCine su: d, R, D, h, H, F, G, p. .
RESENJE- Nakon primene jednaCina ravnoteZe sila za

pocetni i krajnji polozaj mirovanja plovka, dobice se spustanje plovka:
x::=-- 312(-.---R --)+d -

H

D-d

I l

F +G

pgn

4 3

3

d h 4

2

3

p
_3

Slika P.1.6-13 Problem 1.6-14. Plovni objekat tezine G pliva na vodi. Dno plovnog objekta ima pravougaoni poprecni presek povrsine As' Na vrhu plovnog objekta nalazi se kruzni otvor precnika D i visine a. Da bi plovni objekat zaronio potrebno je povecati teZinu, a to se postiZe ubacivanjem vode u komo·ru K, koja ima povrsinu dna Au i visinu b. Pri punjenju komore vodom vazduh u komori menja stanje izotermski. Ako je natpritisak vazduha u komori na pocetku Pmo' odrediti koliki ce natpritisak vladati u komori kada plovni objekat zaroni.
D RESENJE- Kako je visina punjenja vodom

12(---R 3 _-)+d 3 pgn 3 4

G

4

d 2h

l J.

komoreK
1 D n G x=-( 4 H+--a--) Au "s 4 pg ,
2

to ce natpritisak u komori biti Pa x + Pmo b Pm= b-x As Treba napomenuti da je razmatrani problenl Stika P. i,6-14 sa krajnje pojednostavljenim modelom plovnog objekta, tj. podmornice. I pored toga opisani postupakzaronjavanja vaii i za realne modele podmornica. Pri izranjanju plovnogobjekta sila potiska treba da bude veca od sile tezine, sto se postize prainjenjem komore K.
Problem 1.6-l5. Predmet tezine G sastavljen je odcilindra precnika d i polusfere poluprecnika R. Predmet se jednim svojim delom nalazi u cilindricnom sudu precnika D, a drugim van suda u prostoru okolnogcatmosferskogpritiska Pa' U sudu, iznad tecnosti nalazi se stub vazduha visine apodnatpritiskom Pmo ' Kada na predmet deluje sila F tada predmet tone, a vatduh u cilindricnom sudu menja stanje adijabatski. Kolikom silom treba delovati napredmet da bi seon spustio za rastojanje x?
RESENJE' Pocetno stanje mirovanja predmeta moze da se, prema izlozenom u

Odeljku 1.6.2., razmatra uz pomoc sl.P.1.6-15b. Tada, na predmet tezine G deluje sila potiska Po = pVog i normalna sila pritiska PNo = Prnod2n / 4, i tada vaii jednacina ravl10tde sila:

Sile pritiska l1a krive povr§i

65

a)

b)

c)

Slika P.1.6·15 Po =: G+PNo . (1) Usled dejstva sile F, sistem ce zauzeti novi ravnoteini polozaj prikazan na s1. P.1.6-15c. Posle dejstva sile F, u odnosu na prvobitno ravnotezno stanje, nivo tecnosti u sudu ce se povecati za visinu y, a sto ce izazvati povecanje natpritiska na vrednost Pm' Primenom jednacina: zapreminskog bilansa adijabatske promene stanja
2 21t
IC

2 d rc 2 2 rc -4- x =(D -d )"4Y '

(Pa + Pmo )[(D -d )4'a] =: (Pa + Pm)[(D -d )4'(a- y)] , odreduju se visina porasta nivoa i novi natpritisak
d
2

2

21t

IC

Pm == (Pa + Pmo)(-y) - Pa • a2

a

1C

U razmatranom - novom ravnoteznom polozaju, prema Odeljku 1.6.2., na predmet deluju sila potiska P PN
d
2
=:

pVg =: pg[Vo + d
y.

4

1t

(x+y)], i normalna sila pritiska

=:

Pm -4-' pa tada vazl Jednacma ravnoteze sIla P =: F + G + PN , iz koje se uz
D2 d 21t
2)--'

1t

y.

y.

pomoe jednaCine (1) dobija sila
F==(Pm-Pmo+pgx
D -d
2

4

2r

Problem l.6-16. Gustinomer se sastoji ad sfere poluprecnika R i cilindricne cevcice poluprecnika r .. Pri baZdarenju gustinomer se prvo stavi u vodu, gustine Po' i tada ima pokazivanje 110 = 0, pri cemu je 110 brojpodeoka merrie skale (sl.P.1.6-16); a zatim se stavi u drugu baZdarnu tecnost, gustine P1' kada ima pokazivanje 111, Kada se gustinomer stavi u tecnost nepoznate gustine na skali se ocitava 11 podeoka. Kolika je merena gustina tecnosti?

Po

RESENJE' U toku baZdarenja i merenja sila potiska je:

Slika P.1.6-16

66

Sile pritiska na krive povrsi

Po == Po gVo == PI g(Vo + 171 LlV) == pg(Vo +11i1V)
gcle su Vo zapremina istisnute tecnosti kacla je gusti~omer u vodi i LlV zapremina koja odgovara jednom podeoku. Eliminisanjem iz prethodnih izraza zapremina Vo i L::.V dobija se merena gustina:

P POl fll +~( E.9.. -1)]. PI
==
/1 1

Problem 1.6-17. LeteCi balon mase In nalazi se na visini z gde je gustina vazduha r. U balonu nalazi se gas gustine Pg (p > Pg)' Kolika zapremina balona mora biti ispunjena gasom da bi se on nalazio u stanju ravnoteZe? RESENJE: Princip leta balona zasnivan je na ravnotezi sile teZine i sile potiska mg == (p- Pg )gV iz koje se dobija potrebna zapremina balona
V=inl(p-P g )·

Slika P.l.6-l7 ProDlem 1.6-1S. Konusni zatvarac je povezan pomocu krute poluge, obrtne oko tacke 0, sa pneumatskim cilindrom, a cilindar, pale, sa vazdusnim prostorom iznad ulja. Zatvarac je napravljen od materijala gustine natpritiska u sudu konusni zatvarae zaptivati. Masu poluge i klipa zanemariti. Dati su podaci: D=lOOmm, D]=100mm, a=200mm,
Pm
1,\

= 7800kg 1m3 • Do kog ce

b=150mm, H=O,5m, h=O,lm, P== 880kg/m . RESEN1E: Preenik zatvaraca na mestu zaptivanja je d=D/2. Sile koje opterecuju pOlUgll (v. sl.Pl.6-18b) su: teZina zaptivaca : 2 I D 1l '1 .. G ==P Vmg=Pm3-4- 2hg, Sla pntlsk a
m

3

a)

pneumo-cilindra PM == PmD;n I 4, sila potiska i normalna sHa pritiska koje deluju na zambljeni konus: 2 2 n Po == pVg== p(D +dD+d )12hg ,

b)

PN ==[Pm+pg(h+H) ]4'
1z momentne jednacine za taeku 0: PMb==(PN +G-·Po)a, dobija se:

d2n

SIiIca P,1.6-18

Pm

S;

pga 2 [ -+Hd 2 --:s(D 2 -2d+dD) == 11769Pa. 4G h 2 . 2 bD1 -ad npg

J'

.

Sile pritiska na krive povrsi PruDlem 1.6-19. U hidraulicnom-pneumatskom uredaju nalazi se klip koji sluzi za pokretanje ventila, i opruga krutosti c=lON/cm koja ima staticku deformaciju a=20mm. Odrediti: a) natpritisak Pmo' koji ddi ventil u polotajl1 prikazanom na slici P.1.6-19, i b) natpritisak vazduha neposredno pre otvaranja ventila. Nivo ulja u uredajl1 je konstantan. Sile viskoznog trenja na pokretnim povrsinama klipa i ventila zanemariti. Dati podaci su: H=O,lm, h=20mm, b=5mm, D j =40mm,
D=30mm, d=lOmm, d j =5mm, G=lON, p= 900kg/m .
3

67

RESEN.fE

Slika P.1.6-19 a) P rno == TC(D/-d 2 )
b) Pm=
n(Di -d ) \
24 2

{G+ca+pg~[ (d 2 -dJz)H -1CD2 +Dd -2d 2 ) J} =2S470Pa,

iG+c(a+b)+pg%[(d2-dt)(H-b)-fCD2+dD-2dzll=29712Pa.

PmD/em 1.6-20. ZatvaraCi ohlib konusa i polusfere nalaze se na poluzi,. koja je obrtna oko tacke O. ZatvaraCi su napravljeni od celika gustine Pm == 7800kg / m3 • Odrediti posle kog natpritiska Pm zatvaraci nece zaptivati. Masu po luge zanemariti. Dati su podaci: d=SOrrun, R=SOmm, D=2d,
h=SOmm, H=O,Sm, c=R/3, Ro=3/2R, H o=1,2m, a=300mm, b=lOOmm, P v =500Pa,

P == lOOOkg / m3 .
RESEN.fE
1 Pm ;::: R2'TC

Slika P.1.6-20
2 2 d 'TC D nh 'TC 2 . 2 1 (-P v + pgHo )-4-+ Pmg-6-- pg i2(D +dD+d )h

{ar bl

J+

2 3 2 3 2 } +"3 pgR 'TC- Pmg("3 R +Roc)'TC - pgH== 5249 Pa.

PruD/em 1.6-21. Konusni zatvarac, koji je napravljen od materijala gustine 3 Pj = 7800kg / m , ima zadatak da propusti ulje u cevovod pri porastunatpritiska iznad ulja. Pokretanje zatvaraca bmogucava pnel1matski cilindar precnika Dj = 50mm. U pneumatskom cilindru nalazi se opruga krutosti c=lON/mm, koja je prethodno sabijena za vrednost a=lOmm. Posle kog natpritiska zatvarac l1ece zaptivati cevovod? Konusni zatvarac i pneumatski cilindar povezaru su krutom polugom, koja je obrtna oko tacke O. Trenje u pneumatskom cilil1dru zanemariti. Dati su podaci: D=lOOrrun, d=SOmm, hj =120mm, 1i=60mm, H=O,Sm, L=O,2m,

\
\

I=O,3m, p == 900kg / m3 •

68

SiZe pritiska na krive povrsi RESENJE- Horizontalni konusni . zatvarac koji je jednim svojim delom u tecnosti gustine p. a dnigim u cevi pIecnika d,· moze da se izdvojeno posmatra (v. sl.P.1.6-21b), tada se prema 1.6.2. formira zapremina zarubljenog konusa na koju deluju sila potiska

D

~ifll··········-·-·-·a)
b)

Pz := pVg:= p~ (D 2 +dD+d 2 )hg;

i normalna sila pritiska PN := pgzcd2rc 14, Slika P.1.6-21 pri cemu je zc:= H +Pm 1 pg. Osim ovih sila pritiska na polugu deluju i sledece
sile: teZina konusnog zatvaraca G:= p,Fmg:= P;"g~21l hj' sila pritiska pl1eumatskog cilindra PM
".

2

:=

PmDj2rc 14, i sila u opruzi Fo := ca. Uvodenjem rastojanja:
Xc

polozaJ3 tezlsta zarublJenog konusa sile pritiska
flzc

y . y .

:= 4"

h D2+2dD+3d 2 D +dD+d-

2

1 , 1 polozaJa

v'

deJstva normalne

:= A~

I

c

=

j~Z , momentna jednaCina za tacku 0 glasi:
c

2

(PM - Fo)/ + Pzx c - G

4 - P" (L -I:!.zc) o.
:=

hI

.

Konacno, iz ove momentne jednaCine, dobija se traieni natpritisak:

Pm 2

4

(Djl-d L)n

2

2

hj . dl l . lFol+GT-PzXc+pg(HL-·16)J= 1,66bar.

r

Problem 1.6-22. U kosom pregradnom ziduizmedu dva rezervoara nalazi se zatvarac oblika polulopte. ledna pJegova stralla okyasella je tecnOsCll gustine PZ' a druga izlozena polju konstantl1og pritiska. Od:rediti pokazival1je h manometra, za slucaj da.sila istezanja veze A-A iZIlosi R j :=20kN. NaCi silu koja u tom sIucaju vezu A-A opterecuje na smicanje. Dati su podaci: hj=1,2m, lii=2,2m, R=0,4m, pv=8kPa, ((.=30°, Pj

= 900kg/m 3 ,

P2:= lOOOkg/m 3 , Pm =13600kg/m

3

.

b)

h
a)

Slika P.1.6-22

RESEN./E: Na OSIlOVU pokazivanja maIlometra, zakljucuje se da sa unutrasDje strane poklopca A-A vlada potpritisak, koji prema 1.1.5. iznosi PVG =Pmgh. Ovaj problem je n,!.jlakse reSiti primenom metode potiska, izlozene u Odeljku i.6.2.Prema ovoj metodi treba zapremil1u . poluiopte izdvojiti (v. sl.P.l.6-22b). Tada na izdvojel1u zapremil1u deluju:

Sile pritiska na krive povrsi

69

- sila potiska Po::: Pz Vog == 3" P2 gR n, . - nonnalna sila pritiska PN == (-P v + P1gh1 + P2gh2 )R n, - sila potpritiska Pv == PvoR2n , - i sila reakcije veze R== R; + Rs' Na vezu A -A deluje sila istezanja R; == PN + Pv - Po coscx, iz koje se dobija pokazi1 vanje manometra h::: 2 (R; + Po coscx- P )::: 134mm. N PmgR n Takode, na vezu A -A deluje i sila smicanja, koja izn08i Rs == Po sincx == 657 ,5N.
Problem 1.6-23. U rezervoaru se nalazi voda, a iznad nje vlada natpritisak Pm= 1,23bar. Na rezervoaru je montiran ventil 8igurnosti. Sediste ventila kruZnog oblika, poluprecnika r-=15mm, zatvara metalna kugla poluprecnika R=20mm. Sa gornje strane kugle nalazi se opruga krutosti c=lOON!cm, koja je staticki deformisana za rastojanje t1 x=lcm. Odrediti visinu vode u rezervoaru posle koje ce se ventil sigurnosti otvoriti. Gustina materijala od koga je kugla napravljena je Pm == 7800kg / m3 •
2

2

3

h

p
Slilca P.l.6-23

RESENJEh'2

pgr n

c~ +~Pmr_E.[3+(~)2J_Pm
-' P
6
I

pg

=2,035m, gdeje b=R-JR 2 -r 2 "

Problem 1.6-24. Konusni zatvarac u kosom zidu nagnutom pod uglom cx=4S0 u odnosu na horizontalu zaptiva otvor precnika d=lOOmm. Zatvarac se, s druge strane, naslanja na oprugu krutosti c=50N/cm, koja ima staticku deformaciju Xo =2cm. Odrediti posle kog natpritiska zatvarac nece zaptivati otvor. Dati podaci su: D==200mm, H=200mm, h=100mm, h1=lm,
h2 =2m,P1 =lOOOkglm
3 ,

Pz :::1200kglm3,

Pm ===7800kgl nz 3, pv=lkPa. RESENJE- Uvodenjem ~ila: D 2 nH d 2n G=Pmg12' R,= P1 U(H-h)g,
P2

nh = P212(D Z +dD+d 2 )g,

PN

===

(-Pv +P2ghZ)4--' Fe == CXo;

d 2n

.

dobija se:

Slika P.l.6-24

70

Sile pritiska na krive povrsi

1.6.3. Metoda Jr3VIII.oteze tec[U<[J)sti

U nekim slucajeyima, kada je kriva povrs slozenog oblika (v. sU.6.3a), rezultujuca sila pritiska na krivu povrs moze da se odredi primenom relativno jednostavnog postupka. Naime, ako tecnost gustine p kvasi krivu povrs A sa "unutrasnje" strane tada se uvodenjem jedne iii vise zamisljenih presecnih povrsi formira zapremina V ispunjena tecnoscu (s1.1. 6.3b) koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Av ' Cija ce se ravnoteza posmatrati (sl.1.6.3c). Uvedene presecne povrSl mogu biti proizvoljnog r__ _-'.-_:/ oblika. Medutim, kako je na ovim povrSlma, prema datom polju A ,p i· ./ pritiska, potrebno nati sile pritiska '\Si to je najpogodnije da su one oblika i'b \ ravnih. povrsi, jer se na takvim povrsima primenom izraza (1.5.6) sile pritiska jednostavno odreduju. b) a) Pri izdvajanju zapremine V (sl. Slika 1.6.3. 1.6.3t) na presecnoj povrsi (iIi presecnim povrsinama) uvode se dye normame sil" pritiska P (ili odgovarajuCi N braj parova sila pritiska) istog intenziteta ali suprotnog smera. Koriscenjem ovih sila i Ojlerove jednaCine (1.1.1) dobija se sila pritiska koja deluje na krivu povrs:

·' 10 iJi
~.=._.

P=-tpdA =PN +fAv pdA::: P + tgradpdV:= P + pgdV:= P + pV g:= P +6 N N N N
Na osnovu sprovedene analize zakljucuje se d~ je sila pritiska na kriVll povEs P jednaka vektorskom zbiru sile tezine fluic1a G u izdvojenoj zaprenuni V i sile pritiska na presecenoj povrMni PN' S obzirom da je sila pritiska na krivu povrs u izlozenom postupku dobijena iz ravnoteze sila koje deluju na izdvojenu zaprerrJnu tecnosti ova metoda se maze nazvati llteioda rav.1tote:fe~ tec.nosti Pri koriscenju.ove metode veoma je vazan izbor presecnih ravnih povrSi. Nairne, njih treba birati tako cia je zaprerninu V sto jednostavnije oc1rediti, bez obzira na broj presecnih povrsi. Treba napornenuti c1a se, ponekad, problemi ovogtipa uspesno mogu resiti i primenom pravila za odredivanje sila pritiska za proizvoljni pravac, a o cemu je bilo govora u Odeljku 1.6.1. Ako se pri formiranju zapremine V uvede veCi broj ravnih povrsi Ai' i neka je njihov broj i=m, tada P prec1stavlja rezultujucu silu pritiska sa svih uvedenih N preseka, taka da se sila pritiska na laivoj povrsi moze oc1rediti kao:
til

t

P=G+PN=pVg+LPmcA;iij.
1'=1
t

(1.6.9)

Ukoliko se u fonniranoj zapremini V, sa istim brojem presecnih povrsi A;, nalazi veCi braj tecl10sti razliCitih gustina Pi V=1,2, ... ,n) tacJa se sila pritiska na krivu povrs (1.6.9) svodi na oblik:
. n m

P=G+ P = CLpFJ)g+ ; = 1 ' LfimcAJi; , N )=1

(1.6.10)

Sile pritiska na krive povrsi

71

u kome su zapremine ~. delovi zapremine V ispunjeni tecnostima gustina Pi' Problem 1.2-25. Izmedu vertikaJnog i kosog zida rezervoara nalazi se cilindricni poklopac, poluprecnika R i sirine I. ~=v,*====l Odrediti intenzitet sile pritiska koja opterecuje poklopac, ako je on oblika: a) poklopca A (isprekidana linija sa sl.P.1.6-25a), b) poklopca B (puna linija). a) b) c) Dati podaci su: H=2m, 1=2m, 3 Slika P.1.6-25 R=lm, ex.=45°, P = lOOOkg / m .
RESENJE- RastavljajuCi veze pokolopaca A i B po vertikalnoj i kosoj ravni, nagnutoj pod uglom ex., formiraju se dye zapremine: V; = (n / 2 +a)lR 2 12 i
V2 = (3n 12 -a)IR 2 12. Zapremina VI je zapremina tela, te se zato na nju maze

primeniti metoda potiska, Odeljak 1.6.2., primenom koje na potopljeno telo deluje sila potiska Po = pf;;g. Zapremina V2 je ispunjena tecnoscu, teZine G = pV2 g, i na nju se primenjuje metoda ravnoteZe tecnosti, Odeljak 1.6.3. Na ravnim povrSinama po kojimje izvrseno rastavljanje veze deluju dye normalne sile pritiska:
PN ]

= pg(H - ~)Rl

;

PN2

= pg(H + ~ sina)RI.

KoristeCi izraze za rezultujuce sile pritiska dobijaju se resenja: a) b)

PA Ps

= J(PNI + PN2 sina)2 +(Po - PN2 cosa)2 = 62810N , = J(PNI + PN2 sina)2 +(G+ PN2 cosa)2 = 94446N.

Problem 1.6-26. ReSiti primer 1.6-1. primenom metoda potiska i ravnoteze tecnosti. RESENJEa) Za poklopac A-A primenjuje se metoda potiska. Uvodenjem dye rayne presecne povrsine, na kojima deluju normalne sile pritiska

p,,.
a)
b)

PNl=[Pm+pg(h-~)JRl;

PN2 =(Pm+pgh)RI,
VA
:=

formira se zapremina cilindricnog tela

i

Slika P.l.6-26

R 2nl, na kojn deluje sila potiska

Po == pVAg· Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopacA-A iznosi:

PA == ~ +(Po + PN2 )2 = 17,86kN. b) Pri rastavljanju veze B-B, formira se zapremina tecnosti VB G = pVBg, na koju deluju i dye normalne sile pritiska
PN3 . [ 4R = Pm + pg(h+3';)

\
I

= R 3 n,

teZine

J1

-zR n;

2

PN4

tako da ce sila pritiska na sferni poklopac biti:

=(Pm + pgh)-ZR 2n; PE =JP~3 + (G-· PN4 )2 = 2504N.

1

72

Sile pritiska na krive povrsi JProiJlem 1.6-27 •. Rditi primer 1.5-17. primenom metoda ravnotde tecnosti i

potiska.
RES.6NJE: Zbog jednostavnijeg pisanja

uvode se zapremine piramide
a)
b)

Vp =t(2a)2 H,VI =Vp

'

V2 =V3 =Vp 12.

Slika P.1.6-27 IZQvajanjem zapremine piramide sa strane tecnosti gustine PI dobija se iapremina VI (v. sl.P.1.6-27b) na koju deluju silekoje se odredjuju primenom metode ravnoteze 'tecnosti, i glase:

P.<I

==[-Pv+Plg(l+a)j(2a)2, PYI =PIVIg·

Izdvajanjem zapremine pir<).mide sa strail(~ okvasenih povrsi tecnostima gustina P2 i P3' dobivaju se zapremine V2 i V3 (sl.P.1.6-27a), na koje prema metodi potiska deluju sile: 2 P.<2 =[Pmgh -'P2gi-P3g(a+b)]2a , PY2 == P2 V2g,

L~<3 ==[Pmgh - (P3gi+ b)] 2a 2,

PV3

== P}"3g·

Dakle, ukupna horizontalna sila pritiska je Px == Px2 + P.d - P."l. = 440,74kN , dole je ukupna vertikalna si1a pritiska
. P,

= PYI -

PV2

-

PV3

=[PI -

~ (P2 + i?3) ] Vpg = O.
== 440,74kN.
.

Prema tome, ukupna sila pritisica je !'=

Problem 1.6-28. Rezervoar oblika zarubljenog konusa, .nalazi se na kosom zidu

.

Jp} + P.}.

nagnutom pod uglom ex,=45° prema horizontali., Pritisak u rezervoaru meri se zivinim manometrom, cije je pokazivanje a=300mm. Odrediti sHe. koje opterecuju zavrtnjeve A-A na istezanje i smicanje. Tezinu rezervoara' zanemariti. Dati su 3 . po daCl: d=O,5m, D=lm, h=lm, b=O;5m, P = lOOOkg 1 ro-', Pm = 13600kg/ ill . Napomena: Zadatak resiti projektovanjem hive povrsi u proizvoljnom pravcu i metodom ravnoteze tecnosti.
?

a)

b)

c)

Stika P.1.6-28 1?ESENJE- Postavljanjem jednaCine hidrostaticke ravnoteZe za manometat dobija se natpritisak u tacki M koji iznosi: Pm == Pmga:'" pgb. Zadatak ce se resavati

Site pritiska na krive povrSi

73

projektovanjem krive povrSi zarubljenog konusa u pravcima: i- istezanja i ssmicanja. U ovim pravcima komponente rezultujuce sile po jedinici mase koje deluju na fluidne delice (vo sI.Po1.6-28d) su: F; = gcosex. i Fs = g since Zapremine koje su merodavne za odredivanje sila pritiska, prema Odeljku 1.6.1. prikazane su srafurama na sl.P.1.6-28b i c. Medutim, odbacivanjem dvostruko srafiranih delova, jer se sile pritiska na njima uravnotezavaju, dobivaju se nove merodavne Vs' Dakle, prema izrazu (1.6.6) definisu se sledece sile zapremine: V;', V/, pritiska:
Pi
I

2 2 f/'F d I d n = P i i =... = Prn-4-' P; = pV;F; = ti2(D 2 +dD+d 2 )h---h lJgcosex., 4
1[
II ,

1[

p,. = pVsF;. == P~ (D 2 +dD+d 2 )hgsinex..
Prema tome, traZene sile istezanja i smicanja veze A -A su: Ri == P;'- P;"= 5079,7N, Rs = Ps =3178N. Ovaj primer, takode, veoma lako, moze da se resi metodom ravnotde tecnosti datom u Odeljku 1.6.3. Prema ovoj metodi, potrebno je posmatrati ravnoteZu tecnosti koja se nalazi u zarubljenom konusu. Tada se definisu sila te:line tecnosti G=

P;2 (D

2

+dD+d 2 )hg, i normalna sila pritiska PN := (Pm + pghcosex.) d:n koja

deluje na rastavljenu vezu A-A. Na osnovu ovih sila odreduju se reakcije veze: Ri := PN -Gcosex., Rs =Gsinex..
Problem 1.6-29. Sferno-konusni zatvarac obrtan oko horizontalne ose 0 zaptiva otvor u pregradnom zidu. Odrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac. Dati su podaci: R=500mm, r=300mm, h=lm, H=2m, ex.=45 0, Pm=2kPa, pv=2kPa,
p]

= lOOOkg / m3 ,

P2

= 800kg / m3 .

RESENJE: Zbog jednostavnijeg pisanja uvode se duzine a = ~ R2 - r2 i b=R-a. Da bi se problem resia izdvojice se zapremina zatvaraca (v. sl.P.1.6-29b) i analizirace se sile pritiska koje opterecuju H tu zapreminu. Sa strane tecnosti gustine p]' formira se zapremina leonusa, koju primenom metode ravnoteze tecnosti opteb) a) recuju sile Slika P.1.6-29
G:= p]V]g:= p] -3-ag , PNl
r n
2
:=

(Pm + p]gh)r n.

2

Sa strane tecnosti gustine P2 formira se zapremina zarubljene sfere, na koju se primenjuje metoda potiska. Prema tome na oyu zapreminu deluju sile:

1. G2 = P2Vjg· .PN1 )SillCX + PZ2 . Pz = (?'V2 . 2' 2)112 . Cilindricni pregradni zid kvase sa jedne strane jedna tecnost.P ) eosex.1. iIi kosom i vertikalnom. prikazane na sLP.1. = 377N. Na OSllOVU ovih sila pritiska odreduju se komponente rezultujuce sile pritiska: Px -= (PN2 . 4 3 Pz2 =P2V2g=P2(3R n-Vk)g.6-30a-d.1. Giji je polozaj prikazan na sl. Dati podaci su: 3 3 3 h 1=2m.V2=2R (n-cx)l. lllOgU tako da se resenja a) napisati kao: 2 P= {[CPN2-PN1)sincx] +[G2-POI+(PN2-PNI)COSCX] 2}1/2 =13. I b) P = \[(PHi PNl = Plghl A . cx=45°.6-30 2 b) c) d) Slika P.6-30.P.POI +(PN3 +PNZ .1 REJENJE' Pri rdavanju sva cedri postavljena problema. koja se odreduje izrazom Vk -= (3r2+b 2 )nb 16. P2 =900kg/m . poluprecIuka R=O.1. zidu nalazi se cilindricni poklopac.74 Sile pritiska na krive povrsi 2 PN2 =(-Pv+P2gH )r n.J~vl)cosctl = 12643N . Odrediti intenzitet rezultuju6e sile pritiska na cilindricni pregradni poklopac.G = 4001N.v3=-4-1. Slika P. Pm=O.6-30. Radi kraceg zapisa ovih sila uvode se oznake za merodavne proracunske povdine i zaprernine 1 2 1 2 • R 2n 1 2 a=RI. N1 odnosno rezultuJ'uca sila pritiska P -= (p2 + p2)112 x y = 40l9N.V4='4Rcxl. POI = PIVjg.P N2 . P3 =lOOOkg/m . Tom prilikom na izdvojene cilindricnezapremine deluju povrsinske i zaprerninske sile.5m i sirine 1= 2m. U pregradnom kosom. Prublem 1. gde je Vk -zapremina kalote. PI =800kg/m .6-30. treba koristiti metode ravnoteZe tecnosti i potiska.2kN.2bar. PN2 = P2gh2 A . h2 =lm. Vj=2Rnl.PN3 ) Sin aj +[G3 +G2 .A=2RI. a sa druge strane jedna iii dye tecnosti raz!icitih gustina.

G] = pJ/3g .(PM-PN 2 )COsaft = 24731. PN3 =:= (P2gh2 +P3g~ sina)a.PN3 + (PM -PN2 )sina]z +[Gl -P02 -P03 .SN PM = Pma. PN21 =[ Pm + pzg(h 2 - ~) Ja . d. PN3 == (Plgh l + P3g~ sina)a .6N c) P".6-31. R.~ sina)a.Site pritiska na krive povrsi 75 PNI = PlghlA.~)a .R A = F (2r I d) 2. REfENJE. a poldopac A-A ce biti opterecen. if.1. F.gustine PZ' U polozaju prikazanoID na sLP.P03 + (PN22 . N2 PN3 =(P2gh2 + P3g"2)a R .PN3 ) cosaJ }112 '" 23806. G2 = P2 (V2 +V3 )g. PN2 POI = pzg(h2 . P03 == P3 V3g· Problem 1. POI = Pl V3g . Konusno-polusferni zatvarac A-Asa spoljne strane kvasi tecnost gustine PI a sa unutrasnje tecnost. Odrediti silu koja OVOID prilikom deluje na zatvarac A-A.631 zatvarac je neopterecen. {[ Pm . G3 == P3 V2g· POI . na klip teiine G. G2 = P2 V4g. PNl == (Pm + p]g"2)a . G3 = pFzg· 2 d) P == {rPNI .PN21 + (PN3 . polje pritiska 11 tecnosti gustine Pz ce se promeniti. Usled dejstva sile F. G. PN22 ==[ Pm + pzg(h 2 + ~ sina) Ja. r.1. . P == P2g( h-R .PN22 ) smaJ2 + [G2 - 2 Pm =Plg(hl . Slilm P.6-31 1 \ I . = Plr~g. P02 = P2 VZg. R 2 2 sllla)a. Poznate veliCine su: h.

7.7. Fy i F z komponente sileo Kaleo je rezultujuca zapreminska sila konstantna to je po(ie sila koje c1eluje na fluid hornogeno.-F.fi.3) stavi p=K=const. RELA'fIVNO MIROVANJE 'fECNOS'fll PRI TRANSlLACUI 1.4) sledi da su izobare ravne povr. tada se 0 relativnom mirovanju. Osrmo'lfIDI.7. izuzev u pravcu koji je normalan na sHu F (povrs p=const. P®lje pdtiska i .1) nalazi fluid gustine p i aka se rezervoar kreee konstantnim translatornim ubrzanjem = tada fluid u odnasu na a a/ +ayJ +aJ rezervoar relativno miruje.7. konstantu C je najlakse odrediti. dobice se jednacine izobarskih povrSi: z=PF.1) Na fiuidni de lie. se moze iskoristiti za definisanje izobarskih povrsi.1. koje su u odnosu na horizontalu nagnute pod uglovima . Ojlerove jednaCine (1. pri relativnom mirovanju izazvanom konstantnim ubrzanjem ii deluje inercijalna sila po jedinici mase -a. Posle dobijanja konstante integracije C polje pritislca je potpuno odredeno. iz .7. y i z. u principu. Nadjeno polje pritiska.7. jednostavno. Ukoliko ubrzanje a nije konstantno.Y K-C Fx Fy (1.7. nivo tecnosti u rezervoam iii neku drugu karakteristicnu izobarsku POVIS.1.76 1.1xll jedIrnaciJllal rciaUvIDI.1). ali u slucajevima kada se veze za: nivo slobodne povrsi. S druge strane.x-F.2) sledi da je polje pritiska promenljivo n svim Slika 1. (1.4) Iz (1.3) u kome se konstanta integracije C odreduje iz granicnog uslova poznavanja pritiska u nekoj tacki fluidnog prostora u usvojenom koordinatnom sistemu OXYz.7. vazi i za relativno mirovanje fluida i ona u skalarnom obliku glasi: (1. 1. izobarske povdi Ako se u rezervoaru (v.7. na koji deluje sila teiine po jedinici mase g. Dakle.1) dobija se polje apsolutnog pritiska p= p(Fxx+Fyy+Fzz)+C .7.7. sa s1. Osnovna jednaCina mirovanja fluida Ojlerova jednaCina (1.1. s1.@g milrmr21Irnja flhlllida.1) napisane u vektorskom obliku: pF = grad p (1.7. i ono je linea17lo promenljivo sa koordinatama x .1). ne moze ni govoriti jer u tom slucaju fluid struji. rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je: F =if + ( -5) = FJ + FyJ + F'J = const.< Ovaj koordinatni sistem moze se. a koriseeni fizicko-matematicki model strujanja je sasvim drugaCiji nego onaj koji vazi za mirovanje fluida. ako· se u jednaCinu (1. . Integraljenjem jednacine (1. Nairne. pri cemu su F". vee promenljivo.7.1 pravcima. vezati bilo gde.

u koordinatnim pravcima.! tecnosti je rtn'na pow§.2. y.7.6) pn cemu su: z c . moguce je preCi sarno zato sto je polje pritiska p=p(x. odreduje se I rezultujuca sila pritiska P == ~ P.z) (1.5.7.P.!im~ a njena jednaCina se dobija iz (1.7.7. para/e/na sa osta/im izobarskim povr. Na osnovu komponenata P.4) za K = Pa' 1. z): Prime nom .5) Kao sto je ovaj izraz za silu pritiska bilo moguce pojednostaviti za primenu u Odeljcima 1.7. b) U slucaju kada tecnost basi hivlt povrs (s1. na nivo slobodne powsi. Od obIika za silu pritiska (1. b) c) Slika 1.y.7~3). linearno promenljivo sa koordinatama x. i pravci njenog dejstva.y. i z. i P e . a 0 cemu ce biti vise reci kroz primenu u slucajevima ravnih i krivih povrsi.=pV.7) gde se zapremine V. 7.2. !coji glasi: (1. (i=x. primenom opsteg izraza (1.7. y.2a).=PF. a) U sIucaju kada je okJlasena ra/lna POJlr. + p) + Pz2 odnosu na horizontalu odredeni uglovima (Xi . i 1.! (sl.7.z).7.a I!!:.6.7. / P).6).1.5.fAidA. sila pritiska se odreduje prime nom jednog ad izraza P = JA pdA == p~zcA = PeA (' .ll! lraVlIllC i krive povdi..5) na oblik (1.verti!caIno rastojanje ad tezistaokvasene povrSl do nivoa slobodne povrsi tecnosti. dobivajll projektova~em krive povrsi. Sila pritiska koja deluje na bilo kakvu ravnu iii krivu povrS A maze se odrediti.1).hidrostaticki pritisak u tezistu okvasene povrsi.Relativno mirovanje teenosti pri traJ7siaciji 77 a == arctg(p) . SHe pritiisl!!:. i s/obodna povr. z Fx Prema tome. predstavljeno izrazom (1. i za slucaj relativnog mirovanja tecnosti pri translaciji. koji su u == arctg(p. (i=x.l. to ce i ovde biti moguce.oje deJluju lIll.2b) tad a se kompbnente sile pritiska odreduju kao lj=tpdA. (1.

prolazi kroz teZista zapremina Vi (i=x. koriscenjem Ojlerove jednaCine (1.7. y. moze izdvojiti i II njoj posmatrati ravnoteZa tecnosti. Medutim. kao Ps = pVsFs (1. s).7.1.3a.7.ilOm. tada sila pritiska moze da se odredi primenom izraza (1.7. Medutim.1. za takav proizvoljan oblik tesko je naCi polje pritiska na povrsi..7. nije jednostavno odrediti.zapremina dobijena projektovanjem krive povdi. s).7. a) b) Slika 1.2). kriva povrs zatvara ravnom povrsi i na taj nacin se dobija zatvorena kontura koja ogranicava zapreminu V.7.7.3.prtlVCt~ 1. a) Metoda ravnote:fe tecnostt: Kada neku krivu povrs kvasi tecnost. dok je komponenta rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F~ = F cos(F. koriscenjem izraza (1. kao sto je prikazano na sl. na pI. Zato se. u s-pravcu.3. postupkom izlozenim u Odeljku 1.7. U tim slucajevima moguce je primeniti ili metodu ravnoteZe tecnosti (Odeljak 1.6.8) gde je Vs . ~ razloga jednostavnosti zapisa uvodi se komponenta .2c).7. na nivo slobodne povrsi tesnosti. integral u tom izrazu ponekad nije lako reSiti.7) sile pritiska je moguce odrediti za bilo kakav oblik krive povrsi: Ali.3) iii metodu potiska (Odeljak 1.2. Z. prime nom izraza N (1. a kao drugo. dobija se sila pritiska P"" - f pdA f piii + P I grad pdV + P JpFdV + P A = N A = V N = N V ( 1.6). u nekim slucajevima odredivanje merodavne zapremine Vi i nije tako lak posao. Sada se formirana zapremina V.9) u potpunosti definise silu pritiska koja deluje na krivu povrs (sl.2) i veze izmedu povrilinskog i zapreminskog integrala.koju ispunjava tecnost. Naime.1. sl.9) Izraz (1.7) moze se odrediti komponenta stle pritis!ca !coja dehije Ita hivlt povr. u cilju odredivanja sile pritiska. Napadna linija sila p.7. ttproizvo(. Tom prilikom.7.f odredenom ortom normale S (v. jer kriva povrs maze bitiproizvoljnog oblika.5). Ravne povrsi se uvode zato §to se na takvoj povrsi najlakse odreduje sila P .78 Relativl10 mirovanje tecnosti pri translaciji izraza (1.7.6. Odredivalllje sna ]!llJriUska teclllostii )lUll kri:wce JllovrlH meto«iama ravllllo1i:eze teCllll(])sti i poUska Ponekad sile pritiska na krive povrsi.3a).7.

6.7-1a) kreee se translatorno konstantnim ubrzanjem a:::: 4.7. Pm=1480Pa.sila inercije.1l' F F gde je G:::: pflg tezina tecnosti i F.3b). tj. Ova sila potiska definisanaje izrazom -PF =: -pr. normalna na izobare. a=45°.:: -P.l.7. Za slucaj mirovanja fluida ii:::: 0. jed ina razlika biee u smeru sile P . b) hfetoda potiska. a njen pravac napadne linije prolazi kroz teziste zapremine V.n+PN=-R (1. sl. i F predstavlja opftu (Arhiinedo/Ju) stlu potiska za slucaj jednoliko ubrzallog .Problem 1. D=lOOmm. jednacina (1. koje deluju na izdvojenu zapreminu (sl. koja deluje na bilo koji fluidni delle.P.fr:::: -pV(g -5). Na kraju treba napomenuti da napadna linija sila pritiska PF prolazi ktoz teiiste zapremille Vi ona je normalna na izobarske povrsi. jednacilla (1.1l =: -pV5 . glasi: . pa ce u usvojenom koordinatnom sistemu vezanom za F'~" F A Zc. Ona je.9) moze da se napise u sledecem 0 b liku P::::G+F.7. 13=60°.n :::: 0. P = lOOOkg/ m 3 • RESENJE Rezultujuea zapreminska sila po jedinici rnase.7-1 .Sm. b=O.7. Tom prilikom. Sud cilindricnog oblika (sl.Relativno mirovanje teci10sti pri translaciji 79 rezultujuce sile pritiska P :::: pVF. F. Prema tome. je F = g. Dakle.translatornog kretanja.1. tada se postupak opisan u Odeljku 1. U koliko je lleka kriva povrs okvasena taka da se pri rastavljanju veze dobija zapremina Vkoja nije ispunjena tecnoscu (v. takode. B i C.B P A B Slika P.1.7).7.1.5.7. 7.5m/ S2 Odrediti sile pritiska koje optereeuju poklopce A.1.10) se svodi na izraz (1.10) Ova jednaCina izraiava ravnoteiu sila koje deluju na izdvojenu fluidnu zaprerninu V Treba naglasiti da je rezultujuca sila pritiska P jedllaka sili reakcije veze R=. H=lm.3b).9). Dati podaci su: d=SOOrnm. h=lOOmrn. i za slucaj mirovanja (5 =0) svodi se na silu potiska (1.3a u potpunosti moze ponoviti.6. koja se razlaze na komponente: P :::: G+ F. /=lm. koja je sada usmerena lea nivo~ slobodne povrsi tecnosti. jednacina ravnoteie sila.

koja su detaljno opisana u Odeljcima 1.Pa ) x_ -b AE b-Ji ={pm - x=O z=(H+d/2+h) AC =[Pm + p(g-asina.5a i b.== arctg acosa == 25 6°. kao prvo. Fz g-asma.)zl· (1) S obzirom da su povrsille poklopca A.x+(g-asina. koji glasi: Pm Fx x (2) z == plFzl + IFil .)H]} d 4TC == 2217N. Uvrstavanjem ovih komponeilti sile F u Ojlerovu jednaCinu (1. sile pritiska: P i Pc mogu se A odrediti primenom izraza (1. maze da se napi~e u kracem obliku..x+(g. kada se ~uvrsti P = P a ' i glasi: Pm a cosa.1.) g-a sma. Za primenu ovih izraza potrebno je poznavati polozaj nivoa sIobodne povrSi tecnosti. liZ pOlloe (1. PE == (p.1). ugao nagiba izmadu horizontale i izobarskih povrsi. odrediti jednaCina slobodne povrsi tecnosti. tada se nivoi slobodnih povrsi nalaze na rastojanjima Pm / pg iIi Pv / pg. Fz = -g+asina.7.iznosi Fx y == arctg. Prvo. Iz uslova poznavanja pritiska na nivon tecnosti u sudu.9N. u kojima su natpritisci u teiistima povrsina odredeni if. iz jednaCine za polje pritiska (1).7). .)z] +C.7.8).n == 81.P. Ova jedn3cin3.P" = Pm .' Drugo.)(H +f+h) ] D.7. Zato ce se. ~A . d p[abcosa. to se sile pritiska na njima mogu odrediti primenom izraza (1..treba odrediti odgovarajuee geometrijske parametre. sile pritiska su: 2 PA == (p.)H]}-2 2 Slnl-' TC =1478N.)x=-I AA z=-Ji = {Pm + p[alcosa. Nairne. u koordillatnom pocetku (x=z=O.7.-(g-dsina.80 Relativno mirovanje tea10sti pri Irans!acUi nivo tecnosti u sudu projekcije sile biti: Fx =-acosa. Z= . ~ p(g -a sina. tj.p[acosa.4).. . dok se 8ila P moze odrediti prim~nom izraza B (1.razom (1). uodnosu na nivo tecnosti u sudu.asina. dobija se p = -p[acosa. odreduje se vertikalno rastojanje I I . B i C rayne povrsi.. odredenog jednacinom (1). koji se odreduje iz jednacine (2). podignut za rastojanje zm == Pm / plFJ Ako bi usudu iznad nivoa teiSnosti vladao potpritisak P v' tada bi Divo slobodne povrsi tecnosti bio ispod nivoa tecnosti u sudu na rastojanju Zv == Pv / ~FJ U slucaju da je IFzl == g. Fy = 0. 1z ovog obIika jednaCine slobodne povrsi tecnosti dolazi se do veoma vaznog zakljuiSka: da je nivo slobodne povrsi tecnosti. Ovaj zadatak moze se resiti drugaCije .+(g-asina. primenjene za teZiste poklopca B. Prema tome. P = Pa + Pm)' dobija se konstanta illtegracije C = Pa + Pm' pa ce polje pritiska biti P. Ova jednacina sledi iz polja pritiska. Pre nego se pre de na odredivanje sila pritiska.7.6). .

Odrediti.) H]BL == 16220N. Na kraju. IFBI =gcos~+asin(~-cx) = IFxlsin~+IFzlcos~.Cnosti pri translaciji 81 acoscx b H' g-asincx + . a) ugao u odnosu na horizontalu pod kojimje nagnut benzin.7-1 suprotnog smera od pozitivno orijentisanih OSa x i z. Pro- P = [Pm + p(g. U autocisterni koja ima povrsinu poprecnog preseka oblika elipse: nitlazise benZin. Problem 1.P.P.7. Prizmaticni sud sirine B=lm. Pm = 800Pa. p= 1000kg/m . dole se sa izrazom (1. Autocisterna se krece konstantnom brzinom v==70km!h u krivini ciji je nagib definisan uglom cx=2°.6) dobija se sila pritiska na dno suda F == g .a sin ()(. koji iznosi acoscx .9N PH .Relativl10 mirovanje te. a ona iznosi B Zc = p(g-asinti) . Nivo slobodne povrsi tecnosti prikazan nasl. krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a == Sml S2.:~ F 1478N U prethodnim izrazima za sile pritiska koriscene Su apsolutne vrednosti za komponente rezultujuce zapreminslee sile. potrebno je odrediti komponentu rezultujuce zapreminslee sile po jedinici mase u pravcu dejstva sHe P .8) odreduje sila = pVBIFBI = P llcl sI= 4~. b=1. Z = pVc I~ I= P-4-(zm +H +2+ h)(g-asmcx) =81. kao trece. napunjen do visine h.4) dobija se ugao pod kojim je nagnuta tecnost u odnosu na horizontalu.7.7-2.7. cx=30°.2m. Problem 1. b) silu pritiska koja opterecuje dno autocisterne.1. zato sto su sile pritiska ucrtane na sl.lm. d . RESENJE: Rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je jektovanjem ove sile na horizontalni i na vertikalni pravac. Pm .y)].1. primenom izraza (1. Dati su podaci: 3 L=2m.7) odreduju se sile pritislea PA Pc = PV:4 IFxl= P-4-(l+b+ t~)aCoscx=2217N. d2rr. ~ = arctg(----·-:--) == 30 60 • Pnmenom izraza g-aSl11cx ' (1. Iznad benzina vlada atmosferski pritisak.ii.7-3 odnosi se na stanje mirovanja na horizontalnom delu puta. Dati su podaci: a=lm. Odrediti ugao u odnosu na horizontalu pod kojim je nagnuta tecnost pri translaciji. na osnovu kojeg se.7-3. p =7S0kgl m 3 • . kao i silu koja opterecuje dno suda. H=lm. Konacno.7. i prime nom jednacine (1. odreduje rastojanje 11c =Zc [cos ~ + sin ~tg(~ . Radijus krivip. D2rr. h=O.e je R=600m.

7-5.4) sledi cosa B= arctg 2 3. . ). L..Fy = 0 i F. == g.. Odrediti ubrzanje tako da slobodna povrs bude upravna na poklopac suda AB.7-3 Nadena resenja vaze i za vagon-cisterne koje imaju poprecni presek ablika elipse. stranica 21=4m.:::ina. nska sila po jedinici mase F=:: g. a x o A B potom odrediti sHu pritiska koja ~ ga opt~recuje. sirine L.. Odrediti ubrzanje a.. Rezervoar se krece konstantnim translatornim . LP a gI .b 2h(Pm + Pv ) 1 pd cemu je b == (P m+ Pv ) / pg.azi otvor. ...1. tako da pritisci u vazdusnim prostorima obe komore h budu isti. Rezervoar R./em 1. S obzirom da je radijus krivine mnogo veti od poprecnih dimenzija autocisterne. b) Primenom izraza (1.. Poznate veliCine su: h.( g b) -a. = 30492N.7... Iznad nivoa vade desne komore je vazduh pod natpritiskom Pm' a iznad nivoa leve komore vlada potpritisak Pv ' U pregra Ji P. da je slohodna povrs normalna na poklopac AB . to ce se smatrati da je an = const . na kome se na rastojanju 112 na). +b J Pv +(Pa + Pm) h'. Slika P. Problem 1..a ima komponente Fx == ~c()scx.=45° prema horizontali. koje se nemesaju..6) dobija se sila pritiska na dna auto-cisterne P = pg(h + a)abn coscx.horizontalnim R ubrzanjem a.68°.1.7. a) Iz jednacine tipa (1.7-5 RESENJE: Rezultujuca zapremi-.Traieno ubrzanje je p H a=TI" . podeljen je pregradom P na dye jednake komore. Sud oblika kocke. . a ' % i '. Pro/. gRlv -sincx.. I.82 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji RESENJE: Kako se autocisterna nalazi u krivini to ce na fluidne delice delovati inercijalna sila po jedinici mase an = v 2 / R. i krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a pod uglom cx. nalazi se procep. H.. napunjen jedvema tecnostima gustina PI =::800kg/m3 i P2 =lOOOkgim 3 . . pri dnu." . Vazduh u komorama menja stanje izotermski.. 21 aJ Slika P.7-4.:. 1z uslova zadatka. 1 RESENJE. tako da voda moze da pretice iz komore u leomom.

.::.::. Prema tome. b. 2 ProD/em 1. U sudu se nalaze dye tecnosti gustilla PI i P2' koje se ne mesaju.76b. ::: Dakle. p::: Pa) i na razdelnoj poyrsi tecnosti (x=II2.A oft-A Slika P. ..1. d. PA2 ::: {P2 [/acosa+(g -asina)(h +d)].7-7... d+b. I. Odrediti sile pfitiska koje opterecuju poklopce A-A i B-B kada poyrs razdvajanja tecnosti prolazi kroz tacku D.. I 2 2 2 tga KoristeCi ova polja pritiska i izraze (1./ D -"""-". dobivaju se· . PI' P2' +z v -I h d -_-___p~~~-~~~~~~~~~A "~F. sirine B.P2 )g/ I 2tga. vezanom za mali otvor....-)(d+b)B .. PI (g-asina)(h+.\ ~~ . (p_ P /2) gl+p g(X_l)J_l. krece se konstantnim translatornirn ubrzanjem a koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. PAl::: PI[ alcosa+(g-aSilla)(h+f-b)]cd -b)B . p::: p a + PIgI12tga)..7. a. dobijaju se izrazi za sile: PA = PAl +PA2 . gde i=l oznacava tecnost gustine PI' a i=2 tecnost gustine P2' Koristeci uslove za pritisak u koordinatnom pocetku (x=O.Problem 1...Pa)~~IA2::: (PI +P2) t:a /3 = 141. U usvojenom koordinatnom sistemu.. horizontalna komponenta sile je Fx = g / tga. P1. Pozllate veliCine su: h.6).3) ima oblik: p(i) ::: Pigx I tga+Ci .PI)(g-asina)(h +d +b)}2bB ... ' b ". _~·:>//'li11---~- ~i'~ 1 ~-p. P2 ::: (p. Odrediti sile . P..7-5....' IE a) " - ~ <10_---3- VIe x b) :}>::. Polja pritisaka u posrnatranim tecnostima odredena su izrazima: P -. a.7...trallsJatornim ubrzanjem a::: 2ml S2.L7-6 RESENJE: Analiza sila koje deluju na poklopceA-A i B-B prikazana jena s1. Zatvoreni ciJindrielli sud (s1.7"7a) precnika D=200rnrn i visille H=300mm na poklopcu A ima pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=80mm od ose i u kojoj je voda napulljella do visille h=lOOmm. I tga a . Prizmaticni sud.3N ..konstante integracije CI ::: p a i C2 = Pa + (PI . odreduju se sile pritiska: (p_ p )(1)::: a :::[p . jednaCina za apsolutni pritisak (1.Lx. Sud se krece kOllstantllim horizontalllim .- PAl~A ' . B. ..=-:::---- g -. ::: (p- Pa)~~oAI =0. KoristeCi sHean postupak resavanja kao u primeru 1.Relativno mirovanje teenosti pri transIaciji 83 (Fz ::: 0) dobija se a::: g / sina. rezultujuca sila pritiska na poklopacAB je P AB P2 .· PE .(P2 -.-----.7-6.

7-7 RESENJE: SHe pritiska na poklopee A i E. odnosno iz nje rastojanje . potrebno je odrediti zapremine nastale projektovanjem hive povrsi poklopca E na nivo slobodne p0\rrsi tecnosti u vertikalnom i horizontalnom praveu.7. iz koga se dobija identican izraz za silu . u jednacinu (1.7). u ovom slucaju.8N .X a / g. tj.6) i iznosi: .1.7).7.7. integraleCi je. UvdtavajuCi komponente rezultujuce zapreminske sile Fx = -a. Za primenu zapreminske metode.84 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji pritiska koje deluju na poklopce A iE. z x a) b) G c) Slika P. i koristeCi u koordinatnom pocetku (x=z=O) gramem uslov P = Pa' dOblJa se polje pritiska P-Pa=-p(ax+gz).1). II PBx == pVBx Fx 14 D2 I I= P23(T) n:a .7.7-7b). izraza (1. mogu biti odredene na razlicite nacine. 2 / AA == pg(zo +h). pritiska i jednaCina slobodne povrsi tecnosti u koordinatnom sistemu vezanom za nivo slobodne povrsi i za osu simetrije suda. .D. . Ovde treba napomenuti da je zaprernina polusfere VBx dobijenaposle odbaeivanja dvostruko srafiranih zapremina u horizontalnorn praveu. To projektovcmje je prikazano na s1. Zato ce se odrediti polje. P. n: 4 = 35.P. sl. pre rna kojem ce kornponente sHe pritiska na poldopac B biti 11 4 D 3 D21[ l PBz == PVBz Fz = plZ3(T) rt+T(H+h+zo) Jg. jer Se na tim . z=-(zo+h) iIi primenom izraza (1. Fy ==0 i F. ako poklopae Bpredstavlja donji dec sfere i ako predstavlja gornji dec sfere.1. PA • Sila pritiska na poldopae B.z 0 =: aR / g koje definise polozaj usvojenog koordinatnog sistema u odnosu na pijezometarsku eevCieu.77b. =-g. u slucaju da on predstavlja donji deo sfere(v. Sila pritiska na poklopae A moze biti odredjena primenom izraza (1. iz kojeg se (za P=P a ) dobija jednacina slobodne povrsi tecnosti z == .1. odredice se zapreminskom (opstom) metodom i metodom ravnoteZe tecnosti.

uopstenom zaprerninskom metodom . Ovaj sud. krece se konstantnim translatornim ubizanjem nagnutim pod uglom a u odnosu na horizontalu. zatvara polusferno dno poluprecnika R=200mm. oblika eliptickog cilindra. ~=45°.7-8 F.7-9 .7. F Prema tome. koji je napunjen vodom. Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poldopac 15 je P~ = + = 148. sila pritiska na poklopac B iznosi p.) = 2. ali ovde taj izraz vise nema svrhe primenjivati. T/ ••• T V = 23 T TC. Sud napunjen vodom krece se konsta- ntnim translatornim ubrzanjem a = 3.7-8. a) Odrediti sile istezanJa i smicanja zavrtanjske veze A-A. primenom ravnoteze tecnosti.1. b) Koliko treba da bude ubrzanje a da bi sila smicanja zavrtnjeva A -A bila jednaka nuli? Dati podaci su: Pm := 2kPa. RE:SENJE' a) Slika P.9N F.7.7·9. h=lm.Relativno mirovanje te. ~pR3n[geos~-aSin(~-a)l = l02N. na polusferu deluje normalna sila Pzv i sila potiska P =-pVF=-pV(g-a)=-pVgk+pVaf. norma In·l a e lillSU 1 a S1 !Pix pi.~ I sila P. Rezervoar prizmaticno cilindricnog oblika. Dakle. df··~ se 81·1e: tezme G=pv g . Prema ovoj metodi. Ova sila moze da 8e odredi i primenom ravnoteie tecnosti. 2 P~ =J +(PN +G)2 =148. pritiska PN = P D41t (H +h +zo)g.1lleTCIJe Fin = pya7 . sila pritiska na poklopac B iznosi: . moze da se odredi. ProDlem 1. Pri tome tezinu polusfernog dna zanemariti. odnosno jednacina ravnoteie sila (1.c71Osti pri translaciji 85 delovima sile pritiska uravnoteiavaju.9N .7N .1. U slucaju da poklopac B predstavlja gornji deo sfere (v.9N. jednaCinom ravnoteie sila (1.izraz (1.=J(pVa)2+(PN -pVg)2 =107. s1. izdvaja se zapremina 14(D)3 ~.10).7-7c) izdvaja se zapremina polusfere V na !coju se primenjuje metoda potiska. kao i P~. Odrediti sHe pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A-A i ravni a. a = geos ~ / sin(~-cx.7). Fs := := pR 2 n { P.7. Slika P.' +(g + a sina)h +j R[ acos(~ -a) + gSin~l}:= 1858.73g b) Problem 1.27m / S2 koje je postavljeno pod uglom a=30° U odnosu na horizontalu.l.11). tj. Primenom ravnoteie tecnosti. P.

c) poluelipsoidnim poklopcem B. Ako se na cilindricnom rezervoaru.c == {[ Pc + pVc(g. kreee se kOl1stantl1im translatornim ubrzanjem nagnutim u odnosu na horizontalu pod uglom ex. 1=250mm. sirine B. Tom priikom izdvajaju se zapremine: Stika P. = {CPA -pvAacosex)2+[pVAcg-asinex)j2r/2 =2124N.+(g+asinex)(h +Rsin~)12Rlsin~::: 89. b=lOOmm. b) polusfernim poklopcem A2. RESENJE: Pri resavanju zadatka treba koristiti metode ravnotde tecnosti i potiska (Odeljak 1.3). gde su: PN = p[adcosex+(g +a sinex)(h +Rsin~)12RI sin~ .7-1. Odrediti intenzitete sila pritiska koje deluju na nove poklopce.()(. PVB(gcos~ +a sin(13. i d) polusfernim poklopcem C. iz primera 1. Dati podaci su: h=200mm. nalazi se pravougaoni : "-----'<c-------'* otvor koji je zatvoren I I"""f----'-_ poklopcem dvostrukog polucilindricnog oblika.1. p PVg Odrediti sile istezanja i b) a) smicanja zavrtanjske Slika P.12 sin~' f. B i C zamene sa: a) polusfernim poklopcem AI.• Sud napunjen tecnoscu gustine p. Problem 1.~' :::'--~. R=lOOmm. d=200mm.7-1.»)]Z + [pVB(gsin~.1-U.15N . ravni poklopci A. Problem 1. v:= (71:.: . PH = p[-abcosex. ~=45°.a sin()(.12' VB .B = {[PH - Pc .7-11 .7-10 VA .6N. ex. c .7-10. Primenom opisanog postupka dobijaju se resenja: 2 ___ I.=30°. U kOSOill zidu snda.1. PB iIi Pc' koje su vee odredene n primeru 1.~ + sin~cos~)R2l .12 ' na Cijim ravnim presecnim povrsinama deluju normalne sile pritiska PA .7.a cos(~ _a»)]2f/Z ::: 1258N 2 c) d) PR.79N . i A -nagnutoill pod uglom ~ I I u odnosu na horizontaI I In.__ --__Fj~" : 'll)g a . p= lOOOkgim3 • RESENJE: PA := J(~v + pVacoscxi +CpV)2 (g+a sinal ::=: 156.86 Relativno mirovanje teCnosti pri translacij'i poklopac B-B. d 3. a = 3m/::P.)] + (pVcacosex)Z }:= 83.._ _ _ _ 71:_ d3 / D3 11: ___ a) b) PAl = {CPA + pVAacosex)2 +[PVA (g-asinex)1 PA2 f/2 := 2331N.

R. I. R.7-13 Pp P2' a. Na oyu zapreminu tecnosti deluju sile: tdine pVg.p(V -Vo)[gcos~+asin«x. U sudu oblika kvadra. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a. sirine I. i normalna sila pritiska PN1 == p[-acosa(l. h.-. a. -T1 1 1 1 h 1 1 1 I I I I" .~ Slika P. Pri ovakvom kretanju suda odrediti sile istezanja i smicanja zavrtanjske veze A-A. Za vreme kretanja sud a tecnosti gustina PI i P2 ne kvase go rnj i poklopac suda. H. d. -. a. R. r. Na zapreminu tecnosti V == R 2 nB / 2 primenjuje se metoda ravnoteze tecnosti. Pm) Pm' 1 2 Slika P.1. RESENJE: TraZene sile istezanja i smicanja zavrtnjevaA-A su: . ~) p. I. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a=2g .. inercije pVa i normalna sila pritiska PN2 == p[-acosa(l+Rcos~)+(g+asina)(h+Rsin~)l2RB. Poznate velicine su: h. b. po kojoj na OVil zapreminu deluju dye komponente sile potiska pVog i pVoa. bude jednaka nulL Poznate veliCine su: I.. Problem 1. Na zapreminu Vo == r 2 nB / 2 primenjuje se metoda potiska. Odrediti ugao a taka da rezultujuca sila pritiska koja deluje na cilindricni poklopac A-A. sirine B. == PN1 +PN2 . koji je zutvoren (po celoj Slflm suda) polucilindricnim poklopcem A -A. ~. h.7-12 RESENJE: Problem 1. B) p.Vo)[gsin~ .7-13. Poznate velicine su: a. RESENJE: RastavljajuCi vezu A-A po ravnoj povrsi A-A formiraju se dye zapremine polusfernog oblika Vo i V. TeZinu poklopca zanemariti.acos(a+ ~)l ' koje opterecuju zavrtanjsku vezu A-A. i sila smicanja Fs == p(V . koji je nagnut pod uglom ~. nalazi se pravougaoni otvor. nalazi se pregrada B-C koja sud deli na dye komore. :::t=. koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. koje je nagnuto pod uglom a u odnosu nu horizontalu.1. projektovanjem navedenih sila u merodavnim pravcima dobijajll se: sila istezanja F. B. G.Relativno mirovanje tecnosti prj translaciji 87 veze A-A. c. (I=h).+~)]. koje su napunjene tecnostima gustina Pl i P2' U kosom delu pregradnog zida.7-12.r cos~) +(g+asina)(h -rsin~)l2rB.

p2)[gsin~ -acos(~-a)l ± R2nl.G sin~ . 2 pri cemu su sile: PNl PN2 .:= P N1 -PN2 +(PI-P2)[gcos~+asin(~-a)1±R2nl+GCOS~ .88 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji F. +Pl[acosa(bI2-d)+(g-asina)hl}2RI. = {Pm +P2[-acosa(c/2+d)+(g-asina)HJ}2RI. Ps ~ (PI . = {Pm.

inercije prenosnog translatornog kretanja -5 i obrtanja yJ.8. pa ee rezultujuca zaprerninska sila po jedinici mase biti: . opisanog jednaCinom (1. polje pritiska je linearno. 1z polja pritiska (1.3) opste jednacine familije obrtnih paraboloida: z-zo == [(x-x o)2 -(y. (j/F.89 1.3). koja i za slucaj rotacije vazl. Pofije pdti51ka n b..1.zo)' a njihove koordinate se odredjuju iz jednaCine (1. Slika 1.7.F == g-a+ro 2. sl.8. Fz = -(g+a z ) • Njihovim uvrstavanjern u jednaCinu relativnog rnirovanja (1.8. Tada. Temena obrtnih paraboloida Ide u tackama T(xo.1.2) u kome se konstanta integracije C odredjuje iz uslova poznavanja pritiska u nekoj taCld fluidnog prostora.1). Medutirn. Nairne.S.1). pa za takvo polje pritiska vazi sve onosto je vee receno za slucaj mirovanja. na fluidni delle (v.2).Yo.8. i za slucaj relativnog mirovanja pri translaciji.8.YO)2]q. dobija se polje apsolutnog pritiska P=P [ --:r(x +y )-(axx+ayy)-(g+az)zj+C ro2 2 2 l (1. RELATIVNO MlROVANJE TECNOSTI FR! ROTACIJI IJtl. neka se rezervoar istovrerneno kreee translatorno konstantnirn ubrzanjern 5 == a)" +a) +aJ i neka seokreee oko vertikalne ose konstantnom ugaonorn brzinom ill.8. aIm se posmatra polje pritiska na cilindricnim povrsima koje su opisane sa r=const. dobija se jednaCina izobarskih povrsi C .2) vise n(je lineamoJ vee je nelinearno. koji se nalazi na rastojadeluju zaprerninske site po nju odredenom radijus vektororn polozaja r == xi + jedinici mase: tdine g.7. r (1.K ro 2 ? 2· l 1 z=--l--+-2 (x-+y )-(a x+ayY)J r g+~ P .1) Komponente ove sile su: Fx ==ro 2 x-ax' Fy =ro 2 y-a y ..8. opisanog jednaCinorn (1.Ki:lko rezultl(juC-a zapreminska sda F n(je /Cons/aI/flIt? to polje pritislca (1.8. ..:o1l»ar51ke povdi Razrnatraee se opsti slucaj relativnog mirovanja tecnosti u odnosu na rezervoar. imaju vrednosti: . za p=K=const.3) i ona predstavljafomtlijl( obrfluh paraboloida. x (1.1.4)..

8.8.2a) . odnosno zbogpromen(iivDstirezultujuce zapreminske sile F.6) 1z ove jednaCine.8. ito: co 2r2 C-K co 2 r2 p= p(---gz)+C. Medutim. ona je detaljno proueavana u Odeljku 1. koji glase: a z:=--+-(x-+y).7) zakljueuje se da je 'slobodna povrS tecnosti oblika obrtnog paraboloida.8.7.7) ujedno ce biti i jednacina bilo kog obrtnog paraboloida (izobarske povrsi) kod koga je koordinatni sistem vezan u njegovom temenu. tada se primenoID granicnog uslova 1"=0. obrtni paraboloidi. (1. ako je ree 0 relativnom mirovanju fluid a sarno pri rotaciji. 1z jednaeine (1. i jednaCina bilo koje izobarske povdi kod koje je koordinatni sistem z-r vezan za teme obrtnog paiaboloida. interesantni za telmicku primenu..8.5) odreduje konstanta integracije C:= p a' te se polje Az piitiska svodi na oblik CO 2r2 .8. Ovde se postavlja pitanje kako se menja potje pritiska i kakav je izgled izobarskih povrsi? Odgovor na ova pitanje ce se naCi koriseenjem vee date analize iz Odeljka 1. jednaCine polja pritiska (1.8. jednaCine (1.8.8.1.8.)'IJlI!lIjenog tecl!lIoscu P:=pl-2 (x 2 +/)-gzJ+ C ' Ico 2 l C-K co 2 ? 2 Posmatra se cilindricni rezervoar polupreenika R (sl.8. NajeesCi slueajevi. relativnog mirovanja fluid a su iIi eista translacija iIi Cista rotacija.gzY· (1.8..8.8. pri \ \ .+ . takode.4) pg 2g Izobarske povrsi su. FO.2) i izobarskih povrsi (1.90 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji Treba napomenuti da je do zakriv(ienja izobarshlz povrJi doJlo zbognehomogenog po(/a pritiska. lednacina (1. dalje.. U nekim specijalnim slueajevima. R@tadja oko vertiblne ®se dHni!lJricl!lIog rezervoara l!lIall.4) imaju najprostije moguce oblike. Z : = .7) a) p b) c) Slika 1. Interesantno je.5) 2 pg 2g Dobijena jednaeina je. 1._ 'P-P a == p ( T .1. Ako se polamo . ujedno.2.8. razmotdti za koliko se. Kada se ovaj rezervoar okreee konstantnom ugaonom brzinom co tecnost zauzima polozaj prikazan na s1. Kada je ree 0 translaciji.cilindricni koordinatni sistem r-z vde za osu rotacije na nivou slobodne povdi teenosti. (1. tada je := 0. p:= Pa' iz jednacine (1.3) imaju jednostavnije oblike.2a.. koji tretiraju osnosimetriene probleme u odnosu na osu rotacije.2. za p:: P a' dobija se jednaCina slobodne povdi co 2r2 z:= 2"g" (1. ali sada imaju temena na osi rotacije.1. koji je u stanju nrirovanja napunjen teenoscu gustine p do visine H.

Kako se. Jedan deo hidrostatickog pritiska predstavlja konstantnu velicinu kaja se ima na osi rotacije P = pg(H -h1 ). podigne nivo tecnosti (visina h2 ) i za koliko se spusH teme obrtnog paraboloida (visina h). za toliko se na osi rotacije spusti nivo tecnosti. jednacirta (1. Ovaj pritisak se sastoji ad dva dela.@. to ce avaj izraz biti napisan u jednostavnijem obliku R x z v b) c) Slika 1.8. na pro na zidu i dnu rezervoara.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 91 rotaciji sud a. Ako se posmatra zid rezervoara.4).1.gz) . Ovdese maze izvesti opsti zakljucak da se na svim cilindricnim pavrsima (r=eonst. Na dalje ce se razmatriti palje pritiska na nekim karakteristicnim vertikalnim i horizontalnirn pavrsima.9) daje zakon promene pritiska P-Pa=pg(h1+h2-Z)=pgz*. sto za posledicu ima da polje pritiska zavisi sarno od koordinate z.3.1.8. Na dnu rezervoara kao ravm normainoj na osu rotacije hldrostaticki pdtisak je promenljiV (v.10) sledi da je na cilindricnoj ravni zida pritisak Iinearno promenljiv sa dubinom tecnosti (v.- 1. koordinata r je r=R=eonst.).8. kao p. (1. (1. R nh1 =2R n(h1 +h2) ~ h) =h2 =~ (1. .8.Pa = p((j)2R2 /2'.5).8. pri rotaciji u cilindricnom sudu.9) KoristeCijednacinu obrtnogparaboloida (b) zazid rezervoara 171 +/:12 =(j)2R2 12g i uvodeCi vertikalnu koordinatu z * = h) + h2 . pritisak linearno menja sa visinom tecnasti.8) Dobijeno reSenje je interesantno jer kaZe da za koliko se podigne nivo tecnosti na zidu. kaja deluje na bila kakvu ravnu iii krivu povrs.2c).2b).10) Iz jednaCine (1..8. i on izrazava uticaj rotacije tecnosti. sl. dak je drugi deo promenljiv Clan p(j) 2r 2 12. sta je identican zakljucak sa omm koji daje hidrostaticki zakon raspodele pritiska u mirnom fluidu (1.3. k~ja se meri od nivoa slobodne povrsi tecnosti po visini zida rezervoara.7.. Koristeci jednacine slobodne povdi.8.8. maze biti odredena primenom izraza (1. pri rotaciji tecnasti.8.1. sl. najceSce.z. traze vertikalne sile pritiska. SUe p1l"itJiska na 1l"2Vnle li kJrive povrsi Sila pritiska. . i zapreminskog bilansa tecnosti pre i u toku rotacije sledi (j)2R2 2 1 2 (j)2R2 h1 +h2 =~.

b=50mm.11) potrebno raspolagati sa nivoom slobodne povrsi i sa svim onim sto ga odreduje. radi lakSeg odredivanja zapremine VOl ili nekih njenih delova.3b).8. (1.94s.7. dok je za primenu izraza (1. potrebno je poznavati zapreminu nastalu obrtanjem povrsine Aa oko vertikalne ose (sl. sl. u kojoj se nalazi tecnost do visine h=200mm. p == lOOOkg / m 3 • • Vy c) presek D·D e) p.2).1. d= 100mm.8.-=-R TIff. presek D-D j) Poklopac c-c g) Slika P. Odrediti sile pritiska koje deluju na poklopce: A-A.1• UvrstavajuCi projekcije zapreminske sHe: Fx =::ro 2 x.8. ako poklopac C-C predstavlja deo cilindricne povrsi. na nivo slobodl1e povrSi tec'lzost/ (sl. Dati pedaci su: D=400mm.5) tada je potrebno raspolagati sa poljem pritiska opisanim izrazom (1.liA. H=300mm.1.Pri obrtanju suda.S-1.-.1. U nekim slucajevima.r2rndr=-. It vertikaillom proVelt. i ako predstavlja deo rayne povrsi.8.8.11) u kome je VOl zapremina nas/ala projek/ovalljern krive pOVl". pa obrtanjem nastala zapremina iznosi Va = 2nrcAo' NajcesCi sastavni deo zapremine VOl koja definise silu pritiska jeste cilindricna zapremina ispod obrtnog paraboloida (v.8-1 RESENJE. Cilindricni sud (sLP.1.1. U takvim slucajevima nalazi se rastojanje re . ugaona brzina iznosi (0 =mc/30= 20. Sud se okrece konstantnim brojem obrta n=200o/min. od tdista povrsine do ose rotacije.92 Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji (1.12) A 2g a ·4g 2 Iz dobijenog rezultata se zakljucuje da su zapremine ispod i iznad obrtnog paraboloida jednake i da imaju vrednost polovine zapremine odgovarajuceg cilindra.8-1ct) na poklopcu A-A ima na rastojanju R=lOOmm ekscentricno postavljenu pijezometarsku cevCicu.3a).3c). 1=500mm. Fy =(02 y i Fz =::-g u jednaCinu . Ako se sila pritiska trazi primenom izraza (1.8. Ova zapremina se odreduje kao 4 (02 fRoZ (0 21CR 1 2 V= zdA==. Sf ProDlem 1. B-B i C-C.8.

7.8-1j).8-Ib).Relativno mirovanje' tec710sti pri rotacifi 93 (1. odredena primenom izraza (1. za ovaj sJucaj.8-1b. Kako je u t odnosu na osu rotacije poklopac A-A osnosimetrican to ce se podil1tegralne veliCine napisati u polamo-cilindricnim koordinatama. razliCit slucaj od predhodnog karla je poklopac bic cleo cilindricne povrsi.itiJ*a na njemu ?leli?leamo (i nehomogeno). prema kome sledi: :J _ _ D lB-pVBrog-p 3(2) 3 rc+ D4 rc (l+h-a)+2 D4 rc D rc . polje pritiska odredeno jednaCinom (1).Prema tome. sila pritiska odredena .Pa == p[(x + i)co 12. za P = P a' dobija se jednaCina slobodne povrsi tecnosti.1.8-1c).5). i element povrsine dA = 2rndr koji vazi sarno za osnosimetricne povrsi (v. kod kojih je polama koordinata 1'2 == X2 + y2.1':.1. P. Najpre ce se odrediti sila pritiska na poldopac A-A.11). Uvrstavajuci u izraz (1. . Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati rastojanje Zo (vo sLP.~ .Pa )z=-Ch-a+!1) -4-= P T(T+ b ) + g(h-a+H) I 2 2 J4= 128.4rog == p[~(h-a) +2~zoJg .7. takode. lcoje se odreduje iz jednacine (2) i iznosi ovom drugom metodom iznosi: Zo 2 =co 2 D2 18g. ova sila pritiska moze biti odfedel1a i primenom izraza (1.11).8-1d) bice. i to za z = -(h .je lineamo i homogeno na cilindricnoj povrsi sa rc = canst./ S druge strane.4 = PV.7.. sl. koja glasi Z 2 2 = 2g (X + y co 2 2 2 ) .5. Sila pritiska koja deluje na poklopac B-B (sLP. f .P.Pa)dA.7. (1) 1z jednaCine (1).5) raspored pritiska (1). Dakle. prema kojima je d rc [co D. sl. sLP. Kada poklopac C-C predstavlja dec cilindricne povrsi (v.8. dobija se sila pritiska D/2 CO2 co 2 D2 D 2 rc PA == 0 p[T r2 +g(h-a)]2rndr==p[ 16g: +g(h-a)]-4-=522. i ona iznosi C =p a' Dakle. gde je VAro zaprernina prikazana srafurom na sl.8N.P. 2 Ako poldopac C-C predstavlja deo rayne povrSi (v. 2 ld rc Pc = (p.1). sustinski.8.P. y=O) dobija rastojanje a == co 2 R2 12g. polje apsolutnog pritiska odredeno je jednaCinom p.gz] +C Konstallta illtegracije C odreduje se iz uslova poznavanja pritiska (p =Pa) U koordinatnom pocetlru (x=y=z=O) .8-1e) tada je poJama koordinata ovog poklopca rc = D 12 +b = const.1.2) iii (1. Si1a pritiska na . (2) a iz koje se za uslov poznavanja koordinata na nivou slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevcici (x=R. Pry! l1aCin je primenom izraza (1. dobija se polje pritiska p = p[CX2 + i)co 2 12.1..a). tada je polie p. prema kome je PA = (p. te se za odredivanje sile pritiska mogu primeniti izrazi (1.1. 1 D 2 rc [2 2 1 J2 Zo g-1302.gz] . sto predstavlja. i to na dva nacina. koje u potpu110sti definise polozaj koordinatnog sistema.9N.6).2N ..1.

1.5). i b) poklopac sa sl. UYI 0'1 (3) a sto. sl. koristeCi izraz (l. U novouvedenim polarno-cilindricnim koordinatama element povrSine je dA = «yj dz) == a:i1"&P dYldcp =Y1drjdcp . Zl =Tjsincp.47s-1 • Za odredivanje sile pritiska primenom izraza (1.ie a= Q) 2 d..g11 S111CP+ g(h-a+H)l. p= 2700kgl m 3 • \ \ c) \ RESEfilfE: a) Sud se okreeSe konstantnom ugaonorn brzinorn co = me 130 = 1O.P. to se i. za I' = d3 12.l. Kalup se okrece konstantnim brojem obrta n=100o/min.P.5).7. koja je odredena jednacinom Z =0)21'2 12g .' (j}d 2 d 2 1[ postO]l dopunskl clan P-U-4-' koji je posledica razliCitih polja pritiska u .8-2.l. uostalom. polje pritiska odredeno jednaCil10m (1) nijena. 2 Ovde treba napornenuti da je za resavanje integrala koriscena trigol1ometrijska relacija COs 2 cp== (1 + cos2cp) 12. za primenu. a zatim i iz novouvedenih ortogonalnih koordinata prelazi se na polarno-cilindricne (X 1.94 Relativl10 mirovmz/e teCiwsti pri rotaci/i poklopac C-C.7. prvou Dekartove koordinate (xl 'YI . Iz jednaCine slobodne povrsi.CP)' Kako izmedu ovih koordinata postoje veze X==Xj +~ +b" Y==YI' Z==Zj"-(h-a+H).8-2c. koje je .8.3). . Odrediti silu pritiska koja deluje na: a) poklopac sa s1. dobijenoll1 iz (1. Yj ==TjCOSCP.11) potrebno je poznavati slobodnu pOVrs tecnosti. PoredeCi izraze za sile Po: i p~' sledi da u sili P.lminijurna na sredini poldopca ima mali otvO! za sipanje tecnog rnetala (veza sa atinosferom).8. Centrifugalni kalup za livenje ali. dobija serastojan. Da bi se odredila ova sila vI'si se transformacija koordinatnog sistema. u ovom slucaju. d 2 =300mrn. i sledi sa sl. v razrnatranim slucajevima.l. najpogodniji oblik polja pritiska co 2 D ? co 2 2 7 " p. ISg. aZI &r)"&P .8-1b i f). Dati podaci su: d l = lOOmm. P. i u njemu polje pritiska (3) za Xl == 0.Zl)' vezane za teziste poJrJopca C-C (v. Za primenu ovog izraza.=odTjdcp=g"2 { D d l (T+ b ) +16J+g(h-a+H) } =130N. az. bice odredjel1a primenom izraza (1.Pa = p[T(X1 +T+ b). Y1. Problem 1.P.8-lf Konacno.8-2a. h=50mm.z jednacine (1) dobija.+TTj COS-cP. dobija se sila pritiska " 'dl2 Pc = J 0 I 2n co 2 [ 0 (p-Pa )".jpogodnije za primenu. 2 . d 3 =400mm.

kruzni poklopac biti jednaka nuli. istovremeno se krece konstantnim ubrzanjem a:= 3ml S2 i okrece se konstantnom ugaonom brzinom ro.5N.a Jg::=593. RESEN.p. Dati podaci su: D=400mm.8-4.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 95 potrebno za odredivanje merodavne. c) one rastojanje R o' pri roo == 50s· 1 i b=177mm na. Problem 1. . 1=150mm.d1 ) 14 . Odrediti: a) stranicu kvadrata b.1. tako da sile pritiska koje deluju na kruzni i kvadratni poklopac budu iste. odrediti silu pritiska koja deluje na poklopac suda.P.IE: 2 I" Dn 2 d2 2 4 roR 2 n 22 Dnro 2] . I" 2 b) Sila pritiska na poklopac kalupa je Jrld3ro n 2 2 p:= pg4 16g +16(d2 -d1 ) 2 (d z +d1 )-(d3 -d2 )h I" it 2 . Na poklopcu suda nalazi se pijezometarska cevCica. ] := 364. Dati podaci su: D=400mm. h=lOOtnm. treba da se okrece da bi sila " .z 2 2 )-U(D +dD+d )H+~ g:=447N.apunjen tecnoscu gustine p. H=200mm. pritiska na poklopac u stanju obrtanja konstantnom ugaonom brzinom. p=lOOOkg/m3 • Slika P.' Problem 1.srafirane zapremine VOl (v.1E· ro =JL Ig(D2 H _IR3 -ahl) D2'1i 4 3 =12 6s· 1 ' Slika P.1. nalaze se dye pijezometarske cevcice unutrasnjih precnika d 1=4mm i d z=6mm. h=200mm. Uvodenjem poluprecnika torusa R := (d 2 .8-5. a=lOOmm. Na poklopcu suda.8-4 RESEN.1. oblika zarubljenog konusa visine H=200mm. Odrediti onu ugac)llu brzinu kojom ciliridricni sud. R=50mm. sl. -d1 )n 1 din l P::=pVOl g=pl2n(T+ R )"2 R n+ 4 h+"2-4. P=pl-4-CH+h. b) onu ugaonu brzinu pri kojoj ce sila pritiska na . d=200mm. na rastojanju R=75mrll.8-3 . ! ' .u kojoj je Vcida do visine h=lOOmm.8-3. sila pritiska iznosi dJ 1 2 (d. Cilindricni sud precnika D=200mm i sud kvadratnog poprecnog preseka.6N. d] +d2 g g Problem 1.8-2b). koje treba postaviti pijezometarsku cevCicu da sila pritiska na kvadratni pciklopac bude jednaka nuli. koje su na medusoh bnom rastojanju R=80mm. pri ro =lOs· 1 . bila duplo veca od sile pritiska na isH poklopac u stanju mirovanja. stranice b. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ro = lOs· J .

96 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji RESEN. koja glasi: 0)2(X2+y2) .7. je D 2n 1 Po = pVro(a+g):=: P-4-(h-H +2 zo )(a+g). i koriscenjem uslova p = p a za x=y=z=O. l J (4) Uslov zadatka. odredena izrazom (3).P. (2) z= 2(g+a) 1z jednacine (2) dobija se.11).1. iznosi Pk = 4Jo f'b/2 Jo(p. Iz uslova zadatka. b) Da bi sila pritiska na nelci poklopac. prema (1~8. dobija se polje pritiska a) c) 2 P-Pa=PT(X +y)-p(a+g)z 0) 2 2 (1) iz koga. primenom izraza (1.:=: -( a + g). Kada se cilindricnisudoktecenovom ugaonom brzinom O)j tada je sila pritiska na kruz. Fy = yO) 2 iF.Pa)z=_(h_Hldxdy= pb Pk . To ce prouzrokovati dejstvo potpritislca na sredisnjem inatpritiska na udaljenijem delu poklopca (v. (3) Sila pritisica lcoja deluje na kvadratni poklopac.8-5b)~ Sila pritiska na kruzpJ.pokiopac. takode. i rastojanje Zo = 0)2 D2 /8(a+g)koje je potrebno zaodredivanje sile pritiska (v~ sLP ~1.8-5c). dobija se . 7.sl. daje jednacinu ibl2 2[0)2 neb -6R )+(a+g)h 2 2 . rastojanje H =0)2 R2 /2(a+ g) koje definise polozaj koordinatnog sistema u odnosu.5).ni poklopac. za P = P a' sledi jednaCina slobodne povrsi. Po = b4+Lr12hca+g)_6R2]b2_12Po =0. da je nova sila pritiska jednaka nuli. 0)2 PO) 2 Cije je realno i pozitivno resenje b=l77mm. na zadati nivo tecnosti u pijezometarskoj cevCici. Njihovim uvrstavanjein u jednaCinu (1. bila jednaka nuli potrebno je da obrtni paraboloid slobodne povrsi sece polclopac.7E: a) Pri zadatom kretanju suda. u lcoji se zamenjuje polje pritiska (1) za z=-(h-H).1). za x=R i y=O. prirotaciji suda. komponente rezultujuce zapremiIliike sHe su: F: = xO) 2.

b2 ProD/em 1. Odrediti ugaonu brzinu pri kojoj ce konusni poklopac biti :___L . novozadatom. RESENJE: Sila pritiska na poklopac suda u stanju mirovanja (s1. Iznad vode se nalazi vazduh koji je pod natpritiskom Pm == SOOPa.8-6. 8W-D C) 1zraz (4) za silu pritiska vazi i kada se sud okrece.h neopterecen.. Odrediti ugaonu brzinu (j) tako da sila pritiska fluida na poklopac. Slika P.oJa za so b0 d nu povrs Ima 0 b]'l ~. Slika P. 1z stanja mirovanja sud poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom 00 . ugaonom brzinom 00 0.91s .Relativno mirovanje lecnosti pri rotaciji 97 (i)] =4 ~ (g+a)h ..8-Sa) iznosi p a) b) Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom CO tada je polozaj Po = Pm D 2TC I 4.l. . Poznate velicine su: a. izraza (1. od ose rotacije. 1:1 8R -D Slika P.l. pri rotaciji. Cilindricni sud precnika D=400rnm. dobija se Ro = 2(g+a)h 2 (Do +6 :::::79mm.Sm napunjena tecnost gustine p.S-6 ProD/em 1.8-7.8-8 .l. 11. D. P.S-7 PF'fIDlem 1.11) za sracunavanje sile pritiska P na konusni ornotac. 11. precnika D=lm i visine H=O.1. v' v • a ... Odrediti sile pritiska koje pri rotacijideluju na poklopceA i B. dobija se ugaona brzina (g+a)r:!}H/3+ h ) _ -I co=4 2 ! 2 -S. _] '? 2 == 64s . Konusni sud. b.C 2 z=:co r2 12(g+a).8. nalazi na rastojanju Ro' KoristeCi uslov PI< = 0.S-8. kada se h pijezometarska cevCica. Konusni sud istovremeno se okrece konstantnom ugaonom brzinom co i krece vertikalno nagore ubrzanjem a = Sm/ S2.Sm. I povrsl (1 S 3) . ima otvorenu pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=lm od ose rotacije. bude duplo veca od sile pritiska vazduha iz stanja mirovanja. p. RESENJE: Koriscenjern jednacine izobarskih Ir . RESENJE: 1 PA =: 2 2 2 24 pco ab(a +b ) .. u kojoj je do visine h=O. (i). i uslova zadatka P=O. napunjen je vodom do visine h=300mm. visine H=400mm. PB = P~-4-( fD 2TCco 2D2 16g +h)-abh l J..

P. osim sile pritiska P. koristeci uslov zadatka: P + PM ::: 2Po. i koriscenjem uslova za pritisak P = Pa + Pm' za r==z==O.omugaonom brzinom 00 = 15s.2 g koje definisu polozaj nivoa tecnosti u sudu.) biti Pm == const.8-9 Problem 1. precnika D==600mm. Na kraju. zapremina vazduha ostaje konstantna. I-I p 1 D RESENJE: Uvodenjem veliCina d = D~r--l-_-J-:-l--=_'-~=~g==. )](D -d 2 2 2 )4' 1t Pri rotaciji. to se ovo resenje odbacuje.=.' Uvrstavanjem komponenata rezultujuce zapreminske sile (Fr =roo 2 .Jg(H-h)oo+4[pg(H-h)-Pm ] =0 . Cilindricni sud.1. slede geometrijske i b= Doo JH-h .7. dobija se polje pritiska (1) 1z jednacine (1). Kada se cilindar okrece konstantnom • . dobija se sila pritiska tecnosti na poklopac suda d2 ::: 4D . trazeno resenje za ugaonu brzinu 00::: 17s-1 .- Problem 1. Sud se okrece konstanhi.7. U stanju mirovanja (sl.98 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji tecnosti u sudu prikazan na s1.5).1• Ovim resenjima odgovaraju vrednosti precnika d j =306mm i d 2 =748mm. Na osnovu izraza (1.1. Iznad ulja se luilazi klip tezine G=20N u kome se. pa ce pre rna politropskoj promeni stanja (p V n == const. za P == Pa + Pm' dobija se jednacina izobarske POvrSl nivoa tecnosti u sudu z == oo 2 r2 / 2g . na poklopac deluje i sila pritiska PM == Pmd2n /4. \ I Slika P.PrimenomjednaiSine izobarske povrsi za l'=d/2 i z=b.1 . Pri rotaciji suda natpritisak vazduha ostaje konstantan. Nairne.pgb+ j DI2 16 (D poo2 2 +d. napunjen je uljem gustine 3 p == 900kg / m do visine H=300mm. te je.pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja.Jg(H-h) 00 P == dl2 (p. na sredini.8-10) klip uravnotezi ddi potpritisak koji vlada u vazdusnom prostoru iznad klipa.Pa)z=b2rndr::: [Pm . Kolikom sHorn pri rotaciji treba delovati na Idip da bi slobodna povrs ulja dodirivala dno suda. dobija se kvadratna jednaCina oo 2 _ 8 .1. dakle.83s. nalazi maliotvor za vezu sa atmosferom. . Fz ::: -g) u jednacinu (1.8-9.P.1). D pD cIJa su resenja: 00] == 17s-] i 00 2 ::: 2. Kakoje d 2 >D. U hidraulicko .8-8b. i jednacine zapreminskog bilansa vazduha velicine D:7t (H -h)::: t~b. u kojem se koristi jednaCina polja pritiska (1) za z=b.8-10.

tada je polozaj tecnosti u sudu prikazan na Bl.1.S-II Prublem 1.8-l2 .pgHJD . Pa RESENJE Rezultujuca sila pritiska je p =lP16(D r (02 2 2 1 2 2 1t d21C +d ) + Pm .Pa . napunjen je uljem gustine p do visine h i slojem vazduha debljine a (h>a). ptecnika D. p" == Ibar . Hidraulicko-pneumatski cilindar. ali tako da vazduh dodiruje dno ciEndra.-)=393s-I .1. Odrediti sHu pritiska koja deluje na Idip. ~<te- risticna rastojanja: h1 == co 2 d. izmedu spoljasnjeg i unutrasnjeg cilindra precnika d 2 =200mm i d j =lOOmm.13.8-12b. i visine b == h PI' / Pa ' te resavanjem kvadratne jednacine: co 2 -~fibb 01+ 16gb _ 64G =0 D D2 pnD4 ' h Pa H dobija se ugaona brzina 4 CL 2 co==-(vgb+.5). G=lOON.8. Dati su podaci: D=200mm. U toku rotacije ne dolazi do prosipanja tecnosti iz suda. RESENJE: Kada se sud okrece konstantnom ugaoncim brzinom. Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj ce u vazdusnom prostoru cilindra vladati atmosferski pritisak. U cilindricnom sudu. h=lOOmm.Re/ativ170 miroval1jetecnosti pri rotaciji 99 ugaonom brzinom. d=50mm.8-10 1. pri kojojce slobodna povrS tecnosti dodirivati dna sud a i silu pritiska koja deluje na dno suda. / 8g. Sud poCinje da se ohece hmstantnom ugaonom brzinom co. 1znad vazduha nalazi se klip teiine G. a -t--f':. u cilindar ustrujava okolni vazduh.8.8-12. Pri rotaciji vazduh tnenja stanje politropski sa stepenom politrope n. nalazi se tecnostgustine p == lOOOkg/ m3 nasuta do visine H=184mm. a glasi H z == co 2 r2 / 2g. tako da slobodna povrsdodiruje dno sud a.~6 l--g-) 2D2 h 8g CO 2 D2 4G ) (2aD2)11 Pm == (Pa + D2 1t 11 ud2 .l. p == 1000kg / m3 RESENJE Uvodenjem potpritiska PI' =40 I (D 2 .d 2 )1t. Slika P.'~~~~~ I pri cemn sn h H=_co-(l.· Promena staDja vazduha je izotermska. Zapremine tecno- Stika P. /8g i ~ I a) b) 112 == 0/ d.. koji zatvara cilindar.P. koja sledi iz (1. 1z jednaCine slobodne povrsi tecnosti..1.d )'4+ Pm-4-= G.. dobivaju se L~ . tada kroz otvor u klipu. D D pn ' f! Slika P. Odtediti ugaonu brzinu.

r-z. U cilindru precnika D==200mm nalazi se manji cilindar.4 (a + b) + 2 (-4-h2. moze se koristiti uslov jednakosti zapremina Va =VO) iz kojeg sledi 24s. i uslov ravnotde sila P=G. Da bi se zadatak rdio uvodi se polarno-cilindricni koordinatni sistem.h1 )' Zato sto tecnost ne istice iz suda.4 h1 ).''-'j" Go (cU• 1 •8 1~ ~ \ ".5).8-13 KoristeCi jednakost zapremina tecnosti pre i u toku rotacije D 2 rc d 2 rc D 2 rc d 2n · 1 D 2 rc d 2 rc -4. pocinju okretati konstantnim ugaonim brzinama co =:: lOS-I. jer tecnost prostrujava kroz otvore u medjuzidu iz manjeg cilindra u veei.-4. pri rotaciji cilindra. 2 · 2 rc 1 d.8.H. Ciji je pocetak u odnosu na pocetni polozaj klipa odreden visinom b.(H + 11) . pdkazanih na sLP. Odrediti. u slucaju da je tecnost izmedu ciIindara: AZ ! a) otvorena prema at.1. pri tome eliminisuCi veliCinu b. tankih zidova.8-13a i c. Iz izraza (1.P.SN.1. prema (1. dobija se hod spustanja klipa . to sledi da je i Po =:: Pro' i to bez obzira na vrednost ugaone brzine co.. na kojima obrtni paraboloid sIobodne povrSi sece cilindre..1.1 • Sila pritiska koja deluje na dno suda u pocetnom stanju mirovanja je Po =:: pVog =:: 42.(H + b) .8. a u toku rotacije P =:: pVrog.100 Relativl10 mirovanje teenosti pri rotaciji sti u pocetnom stanju mirovanja (Va) i u toku rotacije (V".l. za koliko se spusti klip u manjem cilindru u odnosu na pocetno stanje nlvnotde klipa.h =:: -4. Cilindri se iz pocetnih stanja mirovanja.n dt rc Va = (d 2 -d] )-.8.h b) ako se na njoj nalazi prstenasti klip tdine H "1 . na tecnosti gustine p. koje deluju na klip u pocetnom polozaju mirovanja (sl.8~13. Tom prilikom klip u manjem cilindru se spusta.8-13a) odreduje se velicina 2 h == 4G I (pgd rc). VO) =2(4 h2 --4. +d1 ) =:: ProDlem 1. '10 r mosferi (s1. U cilindru manjeg precnika. Kada se cilindri okreeu konstantriom ugaonom brzinom tada se klip u unutrasnjem cilindru spusti za hod a (sl. (f) 2 = 4 JgH led. V usvojenom koordinatnom sistemu. Kako je Vo = Vffi . Slika P.. i .L8~13b).L • "'. jednaCina nivoa slobodne povrSi je z =:: co 2r2 I 2g. d 2 rc P =:: pVrog =:: p-4-(a+b+h r 12)g.15. precnika d=100mm. nalazi se klip tezine G. Ona daje visine hI =:: co 2d 2 /8g i h2 =:: co 2 D2 18g.) su .11) dobija se sila pritiska koja deluje na klip .a). I d I' I a) b) c) ml~ ?~ RESENJE: a) Iz jednacine ravnotde sila.

to ce se dobiti dva razliCita polja pritiska: Pi = Pi (oo 2r2 12 -gz)+Ci (i=1.P. 2 lla pro za tecnost gustine PI' koja glasi povrsi z = nJ2 . posle cega sledi doTe pa ce polje pritiska u fluidu gustine P2 biti odredeno jednaCillom C2 == Pa 4F +-2-- P2 (-8-. to se zn koordinate tacke O(r=O. Zatvoreni cilindricni sud precnika D.hl' h 2 .2). Ove velicine odreduju se iz jedllakosti zapremina tecnosti pre i u toku obrtallja. takvom da razdelna povrs h D tecnosti dodiruje dno suda h2 r (sl. dobija se hoel klipa a = (D . F. P. u kojoj se uVrStavaju koordinate tacke z == (hI + h2 ) . tacla obe tecnosti kvase poklopac Ger je h2 > hI)' a) b) Polozaj tecnosti prikazan na s1.g(z-h)] .gh). z=h) klipa P = P a +4F 1 dgn.1. i iznose: 00== ~(h1+h2)~glhl ' d==D~2hl/(hl+h2) Polje pritiska u fluidu koji relativno miruje pri rotaciji odredeno je jednaCinom (1. gde indeks i==l predstavlja tecnost gustine PI' a i==2 tecnost gustine P2' Za odredivanje konstante integracije C2 . Mali oivor na omotacu zatvara se klipom precnika do. odreden je ugaonom brzinom 00 i precnikom d na kome povrs razdvajanja fluida sece poldopac suda. oo 2D2 P2 . Kako su u sudu prisutne dye razliCite tecnosti. pa ce polje pritiska u fluidu gustine PI biti odredello jedllaCinom .5).d )(f} /16g == 2 2 2 a == ~g (D _d 2 2 ) == 19mm. Poznate veliCine su: D. don 4F 00 2 2 D2 (1) Za odredivanje konstnnte illtegracije C1 koristi se usIov jednakosti pritisaka u tecnostima gustina PI i P2 11a njihovoj razdelnoj povrSi. Problem 1. /z.Pa == -2-+ P2[T(r -4). b) Ponavijanjem postupka iz dela zaelatka pod a). na koji za vreme obrtanja deluje siia F.1.8-14b. 2 2 D4 1t h1 == t 2· d 41l (h1 + 112 ) i jednaCine razdeine . Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ill. KaIco je nn razdelnoj povrsi polje pritiska u potpunosti odredeno jednacinom (1). koristi se uslov poznavanja pritiska u tacki B (r=DI2. napunjen dvema tecnostirna gustina PI i P2' okrece se oko svoje vertikaine ose konstantnom ugaonorn brzinom oo.8. z=O) dobija najjednostavlliji oblik konstante C! = Cz. r==dl2.Refativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 10 1 19rnrn. Odrediti sHu pritiska na poklopac suda u slucaju da granicna povrs tecnosti koje se ne mesaju dodiruje dno suda.8-14b).8-14. do. Pl' P2' 111 <h 2 • RESENJE.

u polje pritiska (1). dobija se sila pritiska P= I co2[ 2 gh a ff (p. vaZl funkcionalna zavisnost: I(x]) = H(l.8. z) i novih koordinata (Xl 'YI . to primenom izraza (1.11) sledi CD . Zato se uvodi novi koordinatni sis tern koji je vezan za jednu od osnovica bocnih trouglastih povrsina (sl. pri rotaciji suda sa konstantnom ugaonom brzinom CD = 1O~-1. i uslova poznavanja pritiska (p = P a ) u pocetku koordinatnog sistema.Zl) glasi X =xl.8-15. 4 2 co 2 a 2 +a +-2JSlllcx.+z] coscx.. dxldz] = -3 pga (2h +-. RESENJE: Koriscenjem jednaCine (1. a zatim primenjujuci izraz (1. Sud oblika piramide visine h=500rnn1. (2) Slika P. =h I H.7. napunjen je vodom.8.102 Relativno mirovanje te610sti pri rotacij'i 2 2 2 4F co CO D2 PI .8-15b).IN. dobija se polje pritiska P.gz].l. za Yl = 0.gz) .8-15b). i =-h+ 11 sincx.-zl sin a . =a I H. polje pritiska odredeno jednacinom (1) nije najpogodnije.-) = 144.7.2 .P. Y = a+ Yl COScx. coscx.-8. ProIJlem 1. kako se iz jednaCine (1) dobija jednacina slobodne povrsi z = ~. na cetiri trougaone povrsine.dr= d. opterecuje omotac pitamide.+ PI (2 r . (x2+l). vezanog za vrh piramide (sl.8-15 pri cemu su: sincx.Pa = p[T(X + y ).4). co 2 2 Z (1) Za odredivanje sile pritiska" koja deluJe na omotac piramide. Odrediti silu pritiska koja. . Nairne..5).dr= dg1C -p(uj(D +d )+g(hl+hz-h)J CD -d )"4' 4F r (02 2 2 l} 2 2 1C Sabiranjem ovih sila dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopac suda P = PI + P2 . osnove oblika kvadrata 2a .Pa =.gh) doTe Na kraju. fDI2 dlZ (PZ-Pa)z=h t +hz 2nr.1.xI/a). u kome je polje pritiska odredeno jednacinom (1) i/ili jednacinom (2). y. Veza izmedu starih (x. 22ghl.1.P2 (-.Pa)Yr=odA =8 lal/Cx) PT Xl2 .H (a 2 +~)Zl +(H) 2z]2 + A 00 \ I g Treba napomenuti da se sila pritiska P maze odtediti i na nesto jednostavniji naCin. 2nr. i H= ~a 2 + h 2 • U novousvojenom koordinatnom sistemu za laake trougla. 2a (a= lOOmm). dobivaju se sHe pritiska koje deluju na poldopac sud a ~ = (2) J d/2 0 {4F r(j}d l CD D 1d n (PI-Pa)z=ht +I'J. Na vrhu piramide nalazi se mali otvor za vezu sa atmosferom. tj. primenom izraza (1. odnosno linije koje ogranicavaju povrSinu.n +PIl16-gChl +h Z )j+P2(gh---)J-4-' 8 { 2 2 2 2 P2= .P. UvrstavajuCi vezu izmedu koordinata (2).5).

1. 2 2 (2h+--) (Da 2 g .8-16 Slika lP. P.1. Cilindricni sud (sl.8.S-1Se)..8-18. R. h. napunjen je vodom i okrece se oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom (D =: lOS-I.P. dobija se polje pritiska (1) .8. i d) kruga (sl.J l 2·1"i zdxdyJg= -3 pga 4 a .1. p. 2 2 Problem 1. b) pravougaonilea (sl.P.1. 17. Ro.4). .l. b. Odrediti silu pritiska koja pri rotaciji suda deluje na pravougaoni poldopacA-A.. Horizontalni cilindricni sud. p. RESEN. Poznate veliCine su: G.8-18c). Stika P. .P. R.8-16 1Z stanja mirovanja pocinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom (D.. D). (D.8-17 Problem 1.S-lSd).1E: Ponavljanjem postupka datog u primeru 1. pn odredivanju sile P. r.P.-- ~ co a) c) d) e) Stika P.RESENIE: a) Usvajanjem pravouglog koordinatnogsistema (Xl' Yl' Zl) u ternenu obrtnog paraboloida ..6N. c. b.1. Na osi suda nalazi se mali otvorza vezu sa atmosferom. 00 . 2 2 2 l FA == pabTL (D2 +R -1' + 12 (a +b cos Ct.P.slobodne povrSi(sl. Poznate veliCine su: G.. PF'rubiem U~·16.(2a) h+4 . pcluprecnika R=lOOmm i duiine 2a=400mm.8.Relativno mirovanje tec710sti pri rotaciji 103 P =: pV(Og =0 p(2a) 2 1 h--. dobija se trazena sila pritiska 2 P=P[o. Odrediti silu pritiska koja deluje n3 poklopac A-A. (~ 2 +a )+gR]R n=:97.8-17.S-IS .1. Ct.) J. c) trougla (sl. 18b).1.1.8~18a) i koriscenjem jednaCine (1. Odrediti sHu pritiska koja c1eluje na ekscentricno postavljenu (u odnosu na osu rotacije) povrsinu oblika: a) elipse (sl.P.p.8-18a) olcrece se konstantnom ugaonoill brzinom co..8-15 dobija se si1a pritiska D)212gh 2 2 J.' . Sud sa 81.l. RESENJE: KoristeCi potpuno identican postupale opisan u zadatleu 1.

(x. Hidraulicki sistem se sastoji od-2l'vahidrocilindra precnika diD. prikaian je na sl.p 2 2 ] } R -Ro +'4(a +b ) + gh 2 (5) Na osnOVLl izraza (5). za a=b. Zl =z-(h-d). + y. dobija se rastojanje d=ro 2Rgl2g koje odreduje ' poloiaj koordinatnog sistema u odnosu na nivo tecnosti u pijezometarskoj cevcici. D.cilindricne koordinate.: ako sud miruje (ro=O) sila pritiska koja deluje na povrilinu elipse iznosi P = pghabn. Prvo.d) . a. . u stanju rnirovanja. (2) a zatim se posredstvom parametarskih jednacina elipse x=arcoscp. kao na pr. p. tada ce klip zauzimati novi ravnoteini poloiaj. (4) Konacno. iznosi p= = 2 Pa)z=O ay ay If (p. posredstvom relacija Xl =R+x.7. pri rotaciji. G. YI =y. ro 2 2 . 2 d) ReSenje sledi iz izraza (5). sila pritiska na ekscentricno postavljenu povrsinu. 1z jednaCine slobodne povrsi tecno- sti.Pa)z=odxdy= flaf(p-7 1 : ~~I drdcp= 0 ar lf271 f00 (p-A Pa)z=oabrdrd<p= pabn {ro2 [2 T 1 a.gz}.8-18b). prime nom izraza (1. Odrediti za koliko se podigne klipu desnomhidrocllindru. iIi ako je u pitanju knizna povrs poklopca precnika D (a=b=DI2. u odnosu na pocetno stanje rnirovanja.104 Relativno mirovanje tec110Sti pri rotaciji i jednaCina slobodne povrsi Zl = ~.5) i polja pritiska (4) (za =0).8-19.. ro P=PT (c+a) -c 3'+ab 12-Ro 2{[ = P-4-[gh + 16 (D D27i. Kako oblik polja pritiska (1) nije pogodan za direktno integraljenje to ce se izvrsiti dvostruka transformacija koordinata. posredstvom veza izmedu koordinata (2) i (3). Iz jednacine (1). Za odredivanje sHe pritiska polje pritiska (1) treba integraliti po povrsini oblika elipse. Poznate velicine S11: d.Pa = P { 0)2 [R2 +2aRcoscp+ a 2r2 cos 2 cp+b 2r2 sin 2 <pj + g(h .P.l. Hidrocilindri su postavljeni na medllsobnom rastojanju a.S-19. dobija se polje pritiska 2 P. Kada se sistem okrece konstantnom ugaonom brzinom ro. prelazi se u novi ortogonalni koordinatni sistem vezan u preseku osa simetrije elipse (sl.). i glasi 2 2 2 Problem 1.1. R=O) sila pritiska je P b) c) . za: Xl =-R O YI =0 i Zl =d.P. polamo . y=brsin(p (3) prelazi 1).8Ro )] . 2 3 3] b (b 2 2)} +pghab.' 2 b 2 2} ab b ro J1 [ 4 j a 2 7. ro. u odnosu na osu rotacije. Levi cilindar otvoren je prema atmoSferi. mog'll se dobiti i izrazi za sile pritiska za nelee jednostavnije slucajeve. Poloiaj tecnosti u cilindrima. dok se udesnom na tecnostinalazi klip tezine G. P = P~4l3' (c+a)3(3a-c)+c +-S--a Ro + pghT' P == pa n [(R -Rg +a 12) ro 12+ghj .

RESENJE: m= { 4 D2 }1/2 [--2-(M .. pri cemu ce. Pri tome deo tecnosti iz rezervoara istekne prospe se.P. R RESENfE Kada se rezervoar okrece konstantnom ugaonom brzinom. Sistem prikazan na sl. Rezervoar poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom co. m. 1 = PO) 2 'IT).(r) dz)r 3dr =-PO) 2 nR 4H -0)2R2) (. p.1. Dakle.tecl1osti pri rotaciji 105 D p co~ ~ '/"'·"1"% ~------~~ a ( Slika P.. gde je co 2 R2 12g = h. h.2)0)2/ 2g = 12 (r). kineticka energija preostale koliCine tecnosti iznosi E K dE K 1 ="2 (rm) 2 pdV = PC!) 2 'ITr 3drdz . (r) 4 5 6g I .Relativno mirovanje .8-21.a. konstantnom ugaonom brzinom co.[R ( Jf. Otvoreni konusni rezervoar.8-21.-0 I. II (r). M. Kineticka energija elementarno male mase fluida je Stika P.. a preostala tecnost u rezervoaru zauzima polozaj prikazan na sl. zauzimati polozaj definisan visinskom razlikom h.2 m)+h] 8a +D -d pD'IT d 16g 2 2 2 Problem 1.1. tada deo tecnosti istekne iz njega. Poznate velicine su: d. Hidraulicki sistem se okrece. Izracunati koji deo tecnosti.l. poluprecnika R i visine H. i obrtnog paraboloida z =(R . D +d g 2 2 Problem 1.1. oko vertikalne ose cilindra precnika d.d ).8-21 U usvojenom koordinatnom sistemu mogu se definisati jednaCine povrsi koje ogranicavaju fluiclnu zapreminu. U opstem slucaju. i napunjen je tecnoscu gustine p iznad koje se nalaze klipovi masa m i lv!. u stanju mirovanja ceo je napunjen tecnoscu gustine p.8-20 RESENJE H= d co 2 2 2 2 2 16 (8a + D .8-20 sastoji se od dva hidraulicka cilindra precnika diD. .8-20. D. od prvobitne koliCine. Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj tecnost u rezervoaru ima maksimalnu kineticku energiju. Odrediti omi ugaonu brzinu m pri kojoj ce klipovi u cilindrima. cije je osno rastojanje a. ostaje u rezervoaru.P. obrtni paraboloid slobodne povrsi da sece povrs konusa. ito: konusa 2 z = H(l-r / R) =.

.8.8.. Odrediti: a) polje hidrostatickog pritiska u okeanu.+ . A v V v . pri cemu je radi jednostavnosti zapisa uvedena oznaka go =: g(R).8-24 a) Iz Ojlerove jednaCine dplp=:Fxdx+Fydy. Za opisani naCin kretanja suda. i neka se tom prilikom u tecnosti nalazi tela zapremi'ne V i gustine Pm (sl. Slika P.! p(g-a+0)2.4. taka da zakon promene ubrzanja glasi: g(r) = go (R 1r)2. koje se nalazi u tecnosti.p..:)dV. Prime nom ovog uslova iz jednacine (a) se ~obija jednacina slobadne povrsi 0)2 goRh .1.108 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji g(R) = 9. SHe koje delnjn os telo koje tile mdazi u fiuidn koji lrellativno milt'nje Razmatrace se slucaj kada se neld sud istovremeno lade konstantnim ubrzanjem i okrece aka vertikalne ose konstantnom ugaonam brzinom CD.dV=:-! pFdV=:.:. J?ESENJE: S obzirom da se Zemlja okrece oko svoje cl..1. i koriseenjem veza izmedju Dekartovih i polarnih koordinata x = r cosq> i y = r sinq> . 2 Kako je R »h to jednacina slabodne povrsi maze da se napise u obliku: 0)2 R2 2 h(q» = --cos cp. Iz l1slova poznavanja ubrzanja g(R) odredjuje se konstanta a = g(R) R2 = go R2 . delie..-a+0)2. a p=-f pdA=-! grad. dobija se diferencijalna jednaCina dp p =: [-g(r) +0)2r cos 2 <p] dr . na proizvoljnoiza. (a) b) Na praizvaljnaj geografskoj sirini nivo slobodne povrsi (p = p a) definisan je radijusom r(<p)=R+h(q»..4a).1). prema (1. deluje rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase F=:g.g R+g . r(n / 2) ReSavanjem ave diferencijalne jednacine i primenom granicnog uslova h(re / 2) =0.bran fluidni.8. u kojoj su Fx=x0)2_g(r)cosq> i Fy = -gsincp . 8 Aa) koj a a granicava zapremimi V iiznosi '.. 2go 1.2(R +h)3 cas <p =0 . p = Pa' dobija se hidrostaticko polje pritiska u okeanu P-Pa R2 0)2' 2 2 .= . p 0 0 r 2 =R. b) jednaCinu slobodne povrsi okeana i c) dubinu vode na ekvatoru..deluje sila pritiska na okvasenu povrsinu A (s1.1.81ml S2. Na tela zapremine V.r cos q>. s' 0) ose za jedan dan to je njena ugaona brzina 0) = 2re 184600.

"? (j) . 1=300mm. iz jednacine ravnoteie sila koje cleluju na telo.q. i inercijske sHe prenosnog translatornog kretanja -PmVa i obrtnog kretanja Pm Vro2 r::. Za dva ortogonalna pravca SiT) mogu se postaviti jednaCine ravnoteze sila t F" COs(P-()(.8. Dati su podaci: p=1000kg/m3 . -PmVa sila inercije i FlI sila u uzetu.8.}== (Pm .8.4b)..8.:/ .8-25.ftenu Arhimedovu siill potiJ'Ka koja deluje na najkracem rastojanjll od ose rotacije do tdista C (sl.8-2S prikazano na sl.).PV (g .8. (1.14) . Ceo sistem se krece niz strmu ravan konstantnim ubrzanjem. U tom cilju analiziraju se siie koje deluju b) na zapreminu sfere V == R3n.8.8-25a.4.gsiu()(.I----"--. h=lOOmm.1.).25a.~ .4b. 1.8. Dalde. masena sila Fm == PmV(g-a+ro2r.:~~~::::::::!f.J b) p m Va 0 a) Siika 1. Najpre ce se odrediti ubrzanje a koje dovodi kuglicu u posmatrani polozaj sa sl. za slucaj da je p ::::60°. dobija se reakcija veze (1.P.=45°.13) Izraz (1. Sve sile kojedeluju na telo prikazane su na sl. Na potopljeno tela deluju jos i sile: tezine PmVg. Odrediti silu pritisIca koja deluje na z zadnju sU'anu suda AB.. G=: PmVg sila teiine.. /" -. na tela gustine Pm deluje "::::::~~'i. leao na pI. nalazi se homogena sfera poluprecnika R igustine Pm koja je priCvrScena uzetom za sud. tada jednaCina (1.P. toee sila pritiska koja deluje na telo biti p = -pVeg -a +ro2r::). rc . UIcoliko je posmatrana tela slobodno.25b. Konacna.1.p)V(a . R=50mm.8. koja ispunjava prizmaticni sud sa sl. ()(. Prublem 1. U tecnosti gustine p.~. s tim sto je R== O. Pm == 7800kg/m\ b=lm. . RE'SENJE:.1..8.a) sila pritiska.1. kod problema separacije.14) vaZi.Relativno mirovanje teihosti pri rotaciji 109 Kaleo je ~ == t trdV vektor polozaja tezista C zapremine V usmeren po uop. gde su: p == .1.13) definise !z potopljenu zapreminu tela V. a sto je Slika P.

::~-~. U tecnosti se nalazi . Konacno. i primenom jednacine (1.80m! s fl..1. = 1. vuee sHorn F ali taka da kocka zauzima horizontalni polozaj.14).. u kojoj se uvrstavaju komponente rezultujuce zapreminske sile Fx == a cosa. PrOb. Poznate velicine su: a. primenom izraza (1.. i Fz == a sinex. 'C7 -~ . pomocu koga je moguce vuei kocku.1.8. 1z ovih jednaCina dobija se 2 a = (1 + tga.8-25a) za nivo slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevCici. translatorno ubrzanje ~~..Pa)z=-(h+b/2) ·b x=b-/ 2 :::: pl a(b -l)cosa. Odrediti sHu koja opterecuje oslonac 0 u ovom polozaju kocke. napunjenom tecnoscu gustine p nalazi se kocka. koja je uzetom dmine 1=60mm pricvrscena za osovinu suda.8-27. Sustine 3 Pm == 7800kg! m . U tacki A kocke vezano je drugo me. dobija Se polje pritiska p. Cilindricni sud precnika D=500mm napunjen je vodom do visine h=1m.-~::.110 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji koje.x-(g-asina.{em 1.)z]. 2 = 6508 N. -<I homo gena sfera poluprecnika R=30mm i ..=60° odrediti minimalnu visinu suda H pri kojoj ne dolazi do prosipanja tecnosti.:. dobija se trazena sila pritiska PAB == (p. Pm' Q).. napravljena od mat~rijala gustine Pm koja visi 0 tanko uze zanemarljive mase vezano za obrtnu tacku O.Pa == p[acosa. D2 RESENJE: H =h + 16(l +R) sin a.) .7. direktno stede iz jednaCine (1.8-26 ..g. RESENJE- H p D Slika P. tgj-' cosa. inace.P.+(g-asina.7.:r. Problem 1. :D . Ceo sistem se okrece konstantnom ugaonom brzinom Q) oka vertikalne ase. H. U cilindricnom sudu. D. stranice a. VezujuCi koordinatni sistem z -x (sl.-:.20m.6/. h H Slika P. LS-27 .. Za slucaj da je a..1). . vezano u taeki A.8-26. Karla se sud okrece konstantnim brojem obrtaja Q) tada se me. precnika D. P. I.=-::--.)(h+%) Jb ... g:::: 8.

.

.

kao na pro strujanja u vodovodima. kompresorom i s1. parovodima. Zato ce ovde biti nabrojane osnovne podele strujanja. automobila i s1. itd.1. Tipicni predstavnici prirodnih strujanja su: strujanja vode u rekama. a sio je u direktnoj vezi sa vrstom strujanja. Nestisljiva strujanja su na pro strujanja vode u vodovodima. strujanja gasa u gasovodima.energije strujanja se dele na prirodna iprtizttdna.tj. njene promene zanemarljive.ii1a. Tako na pro svakodilevno koristimo vodu sa cesme vodovodne mreZe. brodova. Sva ta kretanja: vode. ventilatorom. U zavisnosti od karaktera izvora strujne. Ova podela je izvrsena prema raz}icitojfiiickojsustini kojom se ovi rezimi tumace. gasovodima. pritisaka ili potencijalnih energija.ailija ittlZutrtlsnja. strujanja vazduha u prostorijama koje se ventilira:ju iii klimatizuju.). iii. Ovoj grupi strujanja pripadaju: strujanja vazduha oko letilica (aviona. strujanja vode oko plovnih objekata (camaca. ali bez velikog zalazenja u detalje.1. peCima. prirodna strujanja vazduha oko gradevinskih i fabrickih objekata. 0 ovim strujnim reZimima bice vise ieCiu narednill1 poglavljima. Da bi fluid mogao da struji mora da postoji izvor energije koji proizvodi strujanje..kao na pI. itd. iIi kretanjem tela kroz fluid (let aviona. dovodjenjem energije fluidu sa nekom strujnom masinom (pumpom. posmatramo kretanje vode u reci.1. helikoptera. morima i okeanima. Nauka koja se bavi proucavanjem mirovanja i kretanja fluida naziva se mehal7lka jltttda. Navedene podele su osnovne podeJe strujanja.). strujanja gasova u strujnim aparatima: raketnim motorima.) i vozila (autoIDobila. kretanju vazdusnih masa u atmosferi). Unutrasnjastrujanja SU ona koja se odvijaju u prostorima ogranicenim cvrstim povrsinama. kamiona. vozova i sl. Mehanika fluid a se deli na vise oblasti. Svakodnevno smo svedoci nekog procesa strujanja a da toga nismo ni svesni. naftovodima itd. vazduha i drugih tecTIosti i gasova nazivaju se strujanje jlmda. toplovodima. . Karakteristicna prinudna strujanja su strujanja u cevovodnim sistemima: vodovodima.St31 joe stJrllJ!janje? P~ll\rlleie stJrllljanja. gasovodima itd. TEORIJSKE OSNOVlE JEDNODIMENZIJSKIH NESTISLJMH STRUJANJA 2.). strujanja vazduha oko letilica itd~ . Pod stisljivim strujanjima se podrazumevaju ona strujanja kod kojih je gustina fluida promenljiva. vazduhovodima.III 2.ilisu. Spoljasnja strujanja su ona koja se imaju kada fluid struji oko nekog tela. mozda. raketa i s1. podmomica i s1. cildonima itd. pak. stu se podrazumeva pod pOJinom strujatlje i podele strtijal'~ja. U ovom poglavlju bice objasnjeno. iIi smo izlozeni vetru (tj. Pod prinudnim strujanjima podrazumevaju se ona strujanja koja su izazvana nekom prinudom . Nestisljfva strujanja su ona strujanja kod kojih gustina fluida ostaje konstantna. kretanje broda. za jltttdkoji se nalazi u staT/ju betanja kaze se da stnij~ a tajproces se naziva strtija17/e. DalcIe. Prema prostoru u kame ge obavlja strujanja se dele na spol. strujanja vazduha u atmosferi itd. ledno posmatrano strujanje . Prirodna strujanja su ona strujanja koja su izazvana dejstvom prirodnih sila koje su posledica razlike temperatura. Prema rezimu sa kojim fluid struji strujanja se dele na: !tlmlizam~ prelazna i turbttlelZlna. naftovodima. strujanja vazduha u ventilacionim sistemima itd.). Strujanja se dele i na nestdfjivtl i J'/tfl.

Kako SU u opstem slucaju ove jednacine veoma kompIikovane to ih je u punom obliku veoma tesko i nezahvalno resavati. Ovo za posledicu ima da se opste jednacine koje opisuju strujanje.1. itd. Jedn3ciine koje oplisujllJ stJr'ujanje lIllestRSljivog fl!lIJida U opStem slucaju strujanje je trodimenzijsko. stisljivo turbulentno strujanje. Osim ove podele moguce je stiSljiva strujanja razvrstati na: izoterrnska. . predstavlja jedan od osnovnih interesa i potreba u inzenjerskoj primeni i praksi? Odgovor na ovo pitanje je . strujanje gasa u gasovodima je prihudno. dvodimenzijsko (2D) iii trodimenzijsko (3D) strujanje. te ce se zato u ovom Poglavlju posebna painja posvetiti lD modelu strujanja. kontinuiteta i energije. U svim ovim slucajevima koriste se cevni sistemi . odnosno prilagodavanjem. a to je pravac koji se poklapa sa osom svalee pojedinacne cevi. jer grupisu probleme strujanja na grupe slicnih fizicko-matematickih modela. leao na pro transport fluid a iii transport energije fluidom.strujanje Njutnovskih i nenjutnovskih fluid a. .opsti sistem parcijalnih diferencijalnih jednaCina koje opisuJu strujanje i>vodi se na jednostavne diferencijalne iii algebarske forme koje su lako primeuljive u svakodnevnoj inZenjerskoj praksi. Ovde se moze postaviti pitanje: koja od oblasti mehanike fluida. . Za ID strujanja osnovni .112 Teorijske OS/1ove ID strujonja istovremeno pripada svakoj od navedenih grupa. Svako od navedenih osnovnihtipova strujanja moze se dalje razvrstati u podgrupe. Zato se problemi strujanja u cevima svrstavaju u grupu jednodimenzijskih strujanja. ada se u njemu fluid nekoristi zaobavljanje nekog radnog zadatka. U cevovodimapostoji jedan dominant an pravac strujanja.t) i . izentropska i realna. .cevovodi kroz koje fluid struji.izotermsko i neizotermsko strujanje.2.jednodimenzijsko (lD). Nairne. za dalji matematicki tretman. Zbog toga postoji potreba za njihovim pojednostavljivanjem. zavisno od razmatranog problema. OCigledllo je da postoji dosta razlicitih vrsta strujanja. leako analiticki tako i numericki.. 2. Tako na pro u zavisnosti od vrednos#Mahovog broja stisljiva strujac nja se dele na: dozvucna (subsonicna. M < 1). M> 1).stacionarno iIi nestacionarno strujanje. tako na pr.viskozno i neviskozno strujanje. aosnovne strujne velicme brzina i pritisak su funkcije od koordinata i vremena. M ~ 1) i nadzvucna (supersoniCna. I pored svih slicnosti i razlika sva ova strujanja se opisuju istim jednaCinama: kretanja (Navije-Stoksa). a sto zavisi od karaktera proucavanog problema. unutrasnje. postrojenje iii masinu. hladenje. Svaka od osnovnih grupa strujanja moze se dalje delhi prema izvesnim kriterijumima koji preciznije odreduju tip strujanja.relativno jednostavan jer su to jednodimenzijska staciollama sITujall/a.y. okolozvucna (transonicna. ali veoma korisne. teSkpje zamisliti neki energetski sistem. podmazivanje i s1.· adijabatska. iii koja grupa strujnih problema.z. grejanje. svode na razliCite fizickomatematicke modele. ito: . Zbog slozenosti realnih strujno-tehnickih problema svaka od osnovnih grupa strujanja je predmet posebnih naucnih iii inZenjerskih istrazivanja. Odavde sledi da su podele strujanja na razliCite grupe "veStacke". odnosno 11 =v(x.

1. A-Laplasov operator i w=Irotv ugaona brzina fluidnog delica. Postoje dva re.3) (2. Jedna ad moguCih definiCija turbulentnog strujanja jeste: turbulentno stmjoi(je je haoticno. / OXi = 0 .Ox +v-2 . Za strujanje stisljivog fluida ove jednaCine imaju slozeniji oblik. 'Xi Ov j Ov j 1 oj.Y.1) DIDt je materijalni izvod.1.ali istowemellO II tom ..1. U sistemu diferencijalnih jednaCina (2.1. Aka je fluid nestisljiv (p =const). Na osnovu ove kratke analize maze se zakljuciti da je laminarno strujanje slojevito strujanje kod koga se fluidni deliti ne mesaju sa okolnim fluidnim deliCima. strujanje se opisuje jednaCinama kretanja. y i z.2) nepoznate su tri komponente brzine v x' Vy i V z i pritisak p.<osu se m{{f{lt dejiniJ'oti sremzje ..4) OV.bolje receno oblast izmedju njih.1. at+via=~-. gllJ1ina. tempemturo i pnliJ'ok) imo}u slucojnikaro/cter It proJ'toru i V!tIJienUj . sto..1b) (2. Navije-Stoksovim 'ednacinama J5i= F -pgradp+ vAv Dv ~ 1 _ (2. Kod laminarnog strujanja dominantne su viskozne sile u fluidu. trodimeTlzijJ'ko stntjonje kod kogo J've J'trlljne velicine (brzina. Razlog tome je nepoznavanje svih reJevclntnih falctora koji uticu na karakteristike i strukturu ovog strujanja.1. ili po koordinatnim pravcima x.2) bice napisan u tenzorskom obliku .znaCi da se ano odvija pri manjim vrednostima Rejnoldsovog broja. utvrdjuje se na osnovu Rejnoldsovog broja koji predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila.z. Posledica ovoga je slab prenos toplote i mase pri laminarnom strujanju.1 a) koje je korisno napisati i U obliku ail _ _ ail v2 '_ 1 _ ar+(v. tj. sto za posledicu ima da se strujanje odvija u slojevima. koja se naziva preloznrt oblost strujanja. 2 i 3.rtic'ke /rednosti J'/ll/z stnij-n. u kome su Vi i 11 j komponente brzine.opste prihvacena definicija turbulentnog strujanja. j 0\ Oxi P (2.1. 1.Teorijske osnove ID strujanja p 113 = p(x. Zbog kraceg zapisa sistem diferencijalnih'jednacina (2.zima strujanja: larninomi i tllrbulentm: Granica . Ovaj sistem od cetiri nelinearne parcijalne diferencijalne jednacine resava se uz pomoc pacetnih i granicnih uslova. neuredjenr:. V)v = ar+grad(T)+ 2co xv:= F -pgradp+ v Av .2) U jednacini (2. tada strujnice u njima zbog relativno male brzine strujanja ostaju paralelne. lzesktcirmomo.1.rtotl. 2 i 3. Primena stati- stike nad strujnim velicinama omogucava da se kod turbulentnog strujanja haos .. Konkretna resenja ovog sistema diferencijalnih jednaCina za neke iole slozenije slucajeve je tdko nati.h veliCillO. Ako se posmaira laminarno strujanje u kanalima iii cevima sa paralelnim ziddvima. i jednaCinom kontinuiteta (2. a pri koriscenju ovih indeksa za jednu vrednost indeksaj indeks i ima vrednosti 1.. Jos uvek u literaturi ne postoji tacna .1) i (2. jer to zahteva primenu slozenih matematickih metoda.1)-(2.1. pri cen1U indeksi i i j imaju vrednosti 1. t).

rtrlijtll?ja. pa su samim tim i problemi turbulentnog strujanja mnogo slozeniji za resavanje. Fj =~. vidi se da brzina pulzira oko t=O b) t=T neke srednje vrednosti.fske osnove 1. Kako je turbulentno strujanje mnogo cesce od laminarnog.1. S druge strane. + I J: (2.T) glase: . 1z dijagrama brzina. merenjem brzine pomocu anemometra sa usija~ mm vlaknom s1.1. pri tome koristeCi pravila osrednjavarija. J P U-'-j U-'-i u-'-i J (2.proizvoljnoj tacki Vy J ~ strujnog polja sa izrazito nestacionarnim karaktev v(t) rom.5) vi = vi +V~.114 Teori. +v. Vi = V.1. na pr.6) te njihovim uvrstavanjem u Navije-Stoksove jednacine (2. da se nad njim moze primeniti odgovarajuCi matematicki aparat.2a. ab=ab+a'b'. -8 +Vi "-. =F. U jednacinama (2. U svakom sfucaju vreme merenja ne igra presudnu ulogu.-. polje stvarnih brzina (velicina) razlaze (po Rejnoldsu) nq. Kod turbulentnog strujanja do trenutne brzine strujanja u nekoj tacki sfrujnog prostora moze se doCi eksperimentalnim putem.1. 2. koja za neke veliCine a=a+a' i b=b +b' (a. I) v(t) da je brzina u posmatraVx )0 ~ ~ noj . p = p+p'. tj. Moze se kazati. Osrednjavanjem svih strujmh veliciIla. S druge strane.2b. vee broj mernih tacaka koji omogueava dobru statistiku. a+b=a+b ."-. napisane u tenzorskom obliku OV j _ OV i 1 op aov] -.1.p.b=v.2.1. u duhu relacije (2. a sto zavisi od karakteristika koriseene merne opreme. prosecna brzina a v~ je fluktuaciona komponenta brzine.srednja blzina po wemenu tj.p.5) pri cemu je Vj . Zato se.4). polje srednjih i polje pulzacionih-fluktuacionih brzina (veliCina) posredstvom relacije P j I )) (2.1. pri cemu zapis brzine izgleda kao na s1. a) Slika 2.a=a ..3) i jednaCinu kontinuiteta (2.dakle. 8al8xi =8al8xi ' dobijaju se: Rejnoldsove jednaCine..7) . Ova dugotrajnost merenja je reda veliCine sekunde iIi nekoliko sekundi. Zbog haoticnosti kretanja kod turbulentnog strujanja izmedju susednih fluidnih delica dolazi do razmene mase sto za posledicu ima bolju sveukupmi razmenu mase i energije. da je turbulentno strujanje sa mnogo slozenijom strukturom odlaminarnog. to ce se u ovom Odeljku analizirati turbulentna strujanja. turbulentno strujanje se moze posmatiati i kao strujimje kod koga postoji jasna struktuma hfjerarhfja vrtloga. a dobijeni rezultati biee veoma lako primenljivi i za laminarna strujanja. -. +~(y "-.D strujanja moze smatra·ti "uredjenim". -viv. Za korektno odredivanje vrednosti srednje brzine po vremenu u posmatranoj tacki strujnog prostora potrebno je da jevreme merenja T sto "duze". jasno je vidljivo VZ I).3) vi je trenutna brzina .) t W".1. kod turbulentnog strujanja.1.2.1.

a za nestisljivo turbulentna strujanja sistem Rejnoldsovih jednaCina (2. 'i ax. ipak. == 0 . . po visini preseka. 8= Fj --a. ua su naponi Iinearno srazmerni sa brzinom deformisanja &V &Vi -v'v' == VI ( . jer su turbulentni naponi v. U tu svrhu postoje mnogi modeli za odredjivanje ovih clanova.9b) o at 1 Ox. Jeon3cina imntlimlitda. Dopunski clan u jednacinama (2. Ako se u bilo kom narednom trenutku izmeri profil brzilla po .3a. odnosno uvodjenjem ekvivalel1tnog koeficijenta kinematske viskoznosti Vo == v + VI' one se svode na oblik 2 &Vj _ &Vj 1 8j5. j pri cemu je koeficijent proporcionalnosti VI " koeficijent turbulentne viskoznosti i on nije karakteristika fluida. ocigledno.8) Rejnoldsove jednaCilie fizicki ne predstavljaju "nove" jednaCine vee sarno oblik Navije-Stoksovih jednacina prilagoden turbulentnorn strujanju. Jedan od najpoznatijih ll10dela za turbulentne napone jeste algebarski model Boussinesq-a koji je zasnovan na analogiji sa viskoznim naponima..3).1.2 . (2. P j Ox.' + .7). posebno kod dvodirrienzijsldh i trodiinenzijskih strujnih problema. neravnomeran. Zato se u cilju zatvaranja sistema Rejnolelsovih jednaCina uvoele pretpostavke za turbulentne napone.1. Na kraju treba napomenuti da se za nestisljivo laminarna strujanja koristi sistem Navije-Stoksovih jednaCina (2.-+(1'+ VI ) . Sis tern Rejnoldsovih jednacina nije zatvoren sistem jednaCina. a 0 cemu ovde neee bid reCi. koji se nalazi u turbulentnoj fluidnoj struji. ali." Uvodjenjem turbulentne viskoznosti VI problem nije resen.1. vee je to veliCina koja je povezana sa karakteristikama strujanja. izmerile brzine strujanja tada bi raspored brzina izgledao leao lla s1. a Vj 8[+v. 1) Ox Ox.7) v. Kada bi se u jednom trenutku. 2.3. Bez obzira 0 kom se strujallju radilo laminarnom iii turbulentnom. Znacima navoda za Rejnoldsove napone zeli da se skrene paZnja na to da oni ne poticu oel clana Navije-Stoksovih jednaCina sa naponima vee od inercijalnih clanova.3a. i on je.v~ nepoznati.1.1. (2.Teorijske osnove ID strujanja 115 i jednaCina kontinuiteta divf. aVj -+v.. 2:1.-=F.. Ovi "naponi" se fizicki turn ace kao prenos kolicine kretanja na nivou fluktuacionog kretanja.1. 2. ) P Oxf e Ox. tj.• (2.) . parcijalnih diferencijalnih jednacina je tesko resavati.9a) 'X. SrreoJ!llja brzinl:1 Posmatraee se presek 1-1 sa s1. definitivni odgovor na ovo pitanje se jos uvek ne nazire. jer i za ovu velicinu treba koristiti odgovarajuce pretpostavke. == av.v} predstavlja tenzor Rejnoldsovih ili turbulentnih "napona". povrSine A. kao sto je to rnolekularna viskoznost.---+v-·. . Sa ovom pretpostavkom Rejl1oldsove jednaCine za l1estisljivo strujanje fluid a glase: 2 J aVj _ m j _ 1 a]5 .1.1. pomenute sisteme.

~ pVsrA =const. prelazi na pofie vremenslci osrednjemh brzina (s1. Medutim. zbog pros tome i vremenske slozenosti. 2. tada bi svakom merenju v v odgovarao drugaciji .8) turbulentno strujanje.:= vsrA == const.1. pri cemu su vsr. za operativnu imenjersku primenu. 2. tad a jednacina kontinuiteta glasi V:= vsr.1.' [m3 Is]..5). Zato se posredstvom izraza (2. ovi sistemi jednacina .13) pd eemu je liz maseni protok fluida.ednaCina kontlnuiteta nesti.1.If [ .4.1.2.If. Elllergijska jedoaciJll3 . Obieno se zeli znati koliki je zapreminski protok fluidne struje kroz neki strujni presek. jednaciinll! Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina (2.jA 1 := vsr . koje je dato na s1. Ukoliko je profil brzina v poznat.f!jivog sirujanja jlttlda.116 Teorijske OSl1ove ID strujanja visini preseka. a p srednja gustiria fluid a upreseku.vet) dt] dA := V }(2. Jasno je da se u nekom b) c) a) bilo kom strujnom Stika 2. vee sarno polje stvarnih brzina.1.BeJ!"lullRiijev:!ll.11) moze se definisati srednja blZlna po preseku ito kao: zamisljena konstanta brzina po preseku koja pomnozena sa povrsinom poprecnog preseka A daje isti protok kao i stvarno polje brzina~ Uvodenjem srednje brzine strujanja izraz za protok (2. tada se analiticki iii numericki moze nae! zapreminski protok fluida. .1.1. koja glasi V ~ liT (2.4) u potpunosti opisuje laminarno a sistem (2.7) i (2.1. tada jednacina kontinuiteta glasi: II. Ako je fluid stiff/iv.2.1.--:-:= v dA--'j. Kod laminamog strujanja ne postoji polje vremenski osrednjenih brzina. Na osnovu izraza (2.1..1. ne moze raditi sa takvim poljem brzina.3..3b). Sada se za jednu strujnu cev moze napisati. srednje brzine strujanja posmatranih preseka. Medutim.1.1:3) i (2.12) Ako se u nekoj strujnoj cevi ID toka posmatraju dva preseka povrsina Aj i A 2 . a na osnovu "dugotrajnih" merenja brzina u karakteristicnim tackama po visini preseka. osim u nekim jednostavnijim slucajevima.:B.3c) posredstvom izraza t- If V dA := .dA := .11) sr A A A A A A To' . ovakav postupak odredivanja protoka je dugotrajan._=[> oscilatorni karakter =V sr "'f> profila brzina.zA2 . preseku.10) se svodi na V == vsrA.1. 2..J [kgf s] (2..l i vsrX . zbog njihove slozenosti.3b prelazi napofje srednje blzlne (s1.3b. pa se zato sa polja vremenski osrednjenih brzina (kod laminarnog strujanja sa polja stvarnih brzina) s1. a on je odredjen izrazom Ir--r. Na kraju treba naglasiti da jednaCina kontinuiteta po svojoj fizickoj sustini predstavlja zakon 0 odrZanju mase.1.

:= potencijal F = grad [J. (2.1. Iz tog razloga u ovom Odeljku jednodimenzijskim strujanjima biee posveeena znacajna paznja. tj.15a) fdp 2 fdp \ \ Posredstvam jednaCine (2. sto znaCi da je p = pCp).1 Na dalje se polazi od Navije-Stoksove. To je moguee uraditi.7 r .Bernulijeva jednaciha za strujnicu e l -e2:=~ v/':.1b) u kojaj svaki Clan predstavlja neku jedinicnu silu.2. Ovakvo strujanje se naziva jednotizine11zjil'!co J'lmjatlje. Strujanja u cevima su najcesea unutrasnja strujanja i mogu se tretirati kao jednodimenzijska. Zato ih je potrebuo svesti ua jeduostavuije oblike iIi uprostiti da bi se mogli resavati "jeduostavniji" strujno-tehuicki problemi. Radi kraeeg zapisa uvodi se veliCina w v if njihov skalarui proizvod v v e=--U+ -:=-+gz+ .' ~2 sila.14) dabij a c1iferencijalna jednacina de:= v t:.dl = O.glawli jJravac J'trujanja. koji se poklapa sa osom cevi.2.if +2wx v·dl == v /':.4.Teorijske osnove ID strujanja 117 uisu pogodui za upotrebu. jednaCine kretanja (2. UCiuimo nekoliko pretpostavki 0 strujanju koje se analizira: 1) posmatra se stacionaruo (a / at = 0 ).1) izmec1ju proizvoljno izabranih preseka 1-1 i 2-2 sledi energijska .1.1.---::.mehtlntc!cu e!lergjju..15a) se dobija Bernulijev integral OjIerove jednacine . to se iz (2. Nairne. Kako je skalarni proizvoc1 grad e .1. kod cevi. Prema tome sledi da je -1 grad p = grad <1)= grad f~. aka je . 2 p 2 kaja predstavlja strtijnu .2. .15a) moze se analizirati jedan specijalni slucaj. SHka 2.fluld llevir!cozal1.4. kada postoji jedan dominantan pravac .1.14) \ . i tada se clan u NavijeStoksovim jednacinama <1). iz koje posle integraljenja duz strujnice (s1. u Navije-Stoksovim jednacinama nema Clanova koji potieu od tangencijalnih napona (v /':..).t-f 2 U ovoj jednacini zbog artoganalnosti vektara x i je ill x v. (2.17 == 0).1. tj.1. 3) Fluid se smart a barotropnim. Tada se uajvaznije promene strujnih velicina odigravaju u pravcu glavnog strujanja s. na pI. U tehnickoj praksi Za ovu klasu strujanja postoji veoma veliki interes. MnozeCi skalarno avu jednaCinu sa elementom dliZine strujnice Jf (s1. U avom slucaju iz (2. pa se promene u druga dva pravca mogu zanemariti.1. Ovaj pravac je oznacen sa s na s1.ii .1.4./ z Zl Zemljine teze potencijal je U = -gz. dl == de. dakIe.11 ·dl.1.4.:-~ ~~ p p ~v s 4) Posmatra se strujanje u polju konzervativnih/~> .1. i. .grad p moze napisati u obliku gradijenta neke funkcije <1)= a sto je zadovoljeno za Jdp / p.1) i primenjujuCi prethadne pretpostavke dabija se jednaCina za rad sila grad(v2/2-U dp/ p). s~caj kada zapreminska sila ima 8~. Za strujanje u polju sile .p . dl . 2) nestisljivo strujanje (p = const. cime se one svode na Ojlerove jednaCine. pri cemu je o z vertikalna koardinata uperena navise..v ·Jf .

realne strujne cevi (s1. prvo. a i u celom strujnom prostoru (ako je co = 0).= const.1. upravo. Cime se njena vainost prosiruje na strujno vlakno. ~ -e2 = Ive L1~ .16) resavaju se taka da se sa stvarne kiileticke energije prelazi mi kineticku energiju odredjenu preko srednjih vrednosti.1.2.15) se. Ako se podje ad Rejnoldsove jednaeine (2. / / /.1. 15c) pn cemu su vI' v2. ana njoj je jednodimenzijsld karakter strujanja.1.15) nije prihvatljiva za primenu u cevirria gde je jednodimenzijski karakter strujanja. do tezista taeakaA i B.1. proizvoljno izabranog. pa Se jednaeina (2.15) treba. . U tu svrhu jednaCina (2.e2 d~ =dm ~ VeS~~.118 Teorijske oSl1ove ID strujanja 2 p v -.15b) Na dalje ce se analizirati 'slucaj viskoznog.4.dAI=t (V22 +P2+gZ2)pv2ciAz+t(~veL1~dl)d}h.1. e1 dn.16) Integrali u prvim clanovirna sa leve i desne strane jednaCine (2. prosiriti sa strujnice na strujnu cev.9) i sprovedu iste matematieke operacije dobija se energijska jednaCina za strujnicu sa vremenski osrednjenim velieinama .1. mnozi sa elementom masenog protoka dm = pdV := PVI dA 1 = PV2 dA 2 .1. P . Nairne.zz /z / /.// z/ .2 tome vaznest jednaCine (2. .2 P 12 P 2 Ie -2- -2- (2. Prema tome i primena Bernulijeve jedlla. fd koji vaii za nestisljivo i stisljivo strujanje fluida.strujnice. Cine je ogranieena na jednodimenzijska strujanja. S obzirom da Bernulijeva jednaCina vaii za strujnicu to ona u obliku (2. Strogo uzevsi bilo koji od oblika jednaeine (2. P P I 2 -2 - -2 - (2. a dobijena jednaeina u// Z.1.. t (v21 +PI+gzI)pV.1. a zatim se integrali po popreenom preseku eime se vaznost jednaeine energetskog bilansa prosiruje na strujnu cev.dl I (2. Za nestisljivo strujanje se zbog konstantnosti gustine dobija vredriost integrala d P/ p = P/ p.2) ogranio mz./// //.1.15) vaii za strujnicu. dt predstavlja jednacinu bilansa energije za strujno vlakno. a Zl iZ2 visinske razlike ad referentnog nivoa 0-0.. .15b) svodi na oblik: J V P V P 2 v L1v·dl _I_+-L+gz =_2_+_+ gz +' J . e =2 U + . pri neviskoznom strujanju fluida konstantna.4.1. te prema Slika 2. 0 cavaju fluidni prostor.PI i P2 vremenski osrednjene vrednosti brzina i pritisaka u taekama Ai B preseka 1-1 i 2-2. nestisljivog strujanja. pri cemu s l e d i : ' . i to na sledeCi nacin . i leoji hze da jestrujna energija dui .

1. 2 VI PI 2 V2 P2 " 'f' =-- (2. k .17) a" = . u nekim slucajevima kada se u nizstrujnim preseeima profili brzina ne menjaju. i to izraZene prekostruJne energije po jediniei mase. odredjuje izrazom: 1 -3 (2. 2-m 119 f f (k . Prema .. dobija se jedilaCina a12+p+gzl =a22+p+gZ2 + I veL'. zbog ne poznavanja profila brzina. v '( -3 sr. tj.l PSI' I +gzc )Inl =: ( a 2 -Vsr '2 +-'-+gzc )" n~+ (f Ve LlV )/11.16) odredice se zbirno. a l -Vsr.vkeMk' f vsr.k . P -2'dA k =--A.1. kratko. (k== 1. odeljke 2. za bilo koji presek strujne eevi k. za proizvoljno izabralli strujlli presek llepozllat./c je srednji>S'tnijm~statlckipritisak u preseku k.1. dakle.vkefA Ie )'-2-mk =:a lc . a Zc je vertikafuorastojanje .L3a).energija.. dobija se jednaCina .k.2) i nadeno je na osnovu vaznosti hidrostatic1cog zakolla raspodele pritislcce u strujnom preseku (p I p+ gZI == const. i vazi da je 8v I ax = 0 gde je x poduzna koordillata. Na osnovu resenja integrala iz (2.18) koja predstavlja energijslcu jedllaCinu. Dalje.geodezijska visik lla od referelltnog llivoa do tezista povrsine preseka k. Ovde se. Ovaj koefieijent se. da se skalarnim mnozenjem sae16mentnom strujnice dobio Tad. i da se IIInozelljern sa masenim protokorn dobila snaga.Teorijske osnove 1D strujanja 2 2 vie3 1 v .= 12) . A Vsr. iz ove jednacine izostavljajuCi indeks "sr" u Clanovima sa srednjimbrzillama i pritiseima. a njihovo resenje glasi Pk ). Ova jednacina je u literaturi poznatakao uopstena Bemt/li/eva jedllaezna. f (-+gzk ) Pd'/'k P ~ =: (Psr.s!1 maseni protok fottda. . --+gzc ) mk P k.k .vdZ .da se krellulo od jednaCine kretanja.sr.1.058 (a~l) za razvijeni turbulentni i a=2 za razvijeni Iaminarni profil brzilla u eevima kruznog poprecnog preseka (v.A k Ak Koefieijent neravnomernosti kineticke energije iskljucivo zavisi od rasporeda brzina u posmatranom preseku i on je.sto istovremeno zllaci da tako dobfjena jednaeziza vaz! za i.L16). a po svojoj fizickoj sllstilli predstavlja zakon 0.1.3 . Integrali drugog i treceg clana sa obe strane znalm jednakosti jednacine (2. a takvi profili brzilla se nazivaju razvij{mim. -+--' pIp 2 I 2 2 Izmedju preseka 1-1 i 2-2 vazi jednaCina kontilluiteta /il == rill == Jil 2 =: COl1st~ pa se iz ( 2 2 prethodlle jednaCine eIiminise maseni protok. koeficijenti a k mogu teorijski tacno da se odrede.4a i 2. odrZanju energije svedell na jedinicu mase fluida. i indekse "e" u clanovima sa visinskim razlikama.S.. Ti razvijeni profili brzina su logaritamski kod turbulentnog i paraboIicki kod laminarnog strujanjai koeficijenti neravnomernosti kineticke energije imaju vrednosti: a=1.1.). Medutim. U dobijenom resenju Psr. PSI' 2 • A =-dl. treba potsetiti.k k Ak Tom prilikom pravi se grdka koja se obuhvata koeficijentom akkoji se naziva kocjicijent nel'ClVllomemosti iii popl'Clvni koeficijrmt kineticke enelgije (Koriolisov koeficijent)..5.

1. Osim Qvog oblika u primeni su jos dva potpuno ravnopravna oblika.4.1. jet prema .20) postaje: e] = ez + Yg Za objaslljenje nizstrujlle promene strujlle ellergije kotistice se jednacina (2. . Ovaj clan se. Oblik Bernulijeve jednacille (2.1. z3visi od geometrije strujlle cevi u kojoj se odvija strujallje..1. iIi flp = pYg = pghg i naziva se pad pritiska. /2 -. 2. ) (2.1. Dahle. ObIik Bernulijeve jed~aCine (2.1.20b) je veoma prakticall za primenu.4. u opstemslucaju.19) i on po svojoj fizickoj sustini predstavlja tad sila izazvanih viskoznim i turbulelltnim llaponima na putn izmedu posmatranih preseka.1. U ovom primeru zbbg nizstrujnog povecanja poprecnog preseka kineticka energija. Nairne.1.2). ttlcttpna strttjna energija nekog strujllOg preseka je jednaka zbiru kineticke.20) /coja vaZi za stTlijnu cev i operativna je za prakticnu primenu. pritisne i potencijaille energije 2 e k =-p-=CLkT+p+gZk' Pt.3 je jasno da jeu svakom nizstrujl10m preseku strujna energija manja za "gubitak" energije kojise ima izllledu dva posmatralla strujna pteseka.120 Teorijske osnove 1D strujanja tome. kineticica. eksplicitno ne moze odrediti jet se ne poznaje raspored brzina u poduznom pravcu. Pk / p -pritisna i gz k .g+Z2 +hg P2 [m]. Radi kraceg zapisa ovaj clan se oZllacava sa (2. Koji je medusoblli odnos pojedinih energetskih udela u· strujnoj ellergiji svakog nizstrujnog preseka.20c) tako da jedllaCina (2.20) je najceSce u upotrebi.20a) (2. svaki Clan jednaCine (2.20c) primenjena na krivolinijskoj strujnoj ceviprbmenljivdg pteseka sa sl. (2.18) ima svoj fizicki smisao energije.1.. Pojam gu~itka ellergije mora se shvatiti USIOVllO.k Vk Pk (k=1. Sa sliIce 2. dok clan sa integralom ptedstavlja gubitke strujne energije na putu od preseka 1-1 do preseka 2-2. u opstem slucaju.1.3 kod koje presek nizstrujno raste.20b) pri cemu gubitak strujne energije Yg ima oblik: hg = Yg / g i naziva se izgubljena visilla. dobija se energijska jednacina u obliku (2.2.1. oCigledno je da se u nizstrujnim ptesecima odigrava ttansformacijajedllog u drugi oblik ellergije.1. a zbog povecanja koordinate z potencijama energija strujeraste.potencijalna energija strujnog preseka (k=1. struje se smalljuje. lla pro u uljlloj hidraulicL BernuIijeva jednacina moze da se napise i u jedllom skracenom obliku. Konacllo. . koji glase: 2 VI PI 2 V2 CL l2g +-pgH] =CL 2 "2g+r. ito: CL k v.

Zato korektno odredivanje strujnih gubitaka zasluzuje posebnu painju.5. tada se fluid koji struji smatra neviskoznim. ~ a]T+r. Ox.1. ili preseci koji se nalaze na konstantnoj geodezijskoj visini i u kojima nivoi tecnosti mimju. jer izabrani stmjni preseci treba da imaju poznate koeficijente neravnomernosti.j.20d) a sto nije nista drugo do Bernulijev integral Ojlerove jednaCine za nestisljivo strujanje t1uida. ukazati za sta vtdi i /cada mo. tada treba upravo takve preseke birati za referentne i za njih postavljati Bernulijevu jednaCinu.-+gz] =a 2 T+ 2 VI v2 2 p +gz P2 2' (2. Gubid strujue cnergije \ \ U Odeljku 2..---.4.0-dl .i7ydY+L'. moze da se postavi za bilo koja dva strujna preseka nekog jednodimenzijskog strujanja._ _ C1 ___---r-.4.-_+_ Yg .WJ. Na kraju treba.ze da J'e pn"meni Bemuliieva jednacina. Ako se pri nekom procesu strujanja gubici strujne energije mogu zanemariti (Yg "" 0). Dak1e.1 : : " ..:::flYe(~V'. jos jednom.U.e = el .I.1. Ovde je razlika strujnih energija izmedu dva strujna preseka (L'. Pri izboru preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina treba bitiobazriv.21) . pri izvodenju Bernulijeve jednacine dobijen je izraz (2. a 0 cemu ce vise reCi biti u narednom Odeljku. U slucajevima kada se kineticka energija nekog strujnog preseka moze zane mariti.l.19) za gubitke energije na putu izmedu dva stmjna preseka.cdx+L'.1. otezan naGin odredivanja strujnih gubitaka. koji posredstvom izraza za turbulentne napone (v. (2. vaii za strujnu cev kod koje postoji jedan glavni pravac stnijanja.ll!f-. t.lU. U suprotnom. i uglavnom se koristi kod problema spoljasnjih strujanja. . a to su samo preseci sa razvijenim profilima brzina. pak. pa je kineticka energija tih preseka jednaka null.1.1. tada je primena Bemulijeve jednaCine jedino mOgUca ako se oni eksperimentalllim putem odrede. Bernulijeva jednacina. ako se ne znaju koeficijenti neravnomemosti.1. 2.ll.20) moze Se zaldjuCiti da je ona "relativno" jednostavna za primenu..aka Huli. . p] e]=e2 = canst.Teorijske qsnave IDstrujanja 121 zakonu 0 oddanju energije.1." .e2 = Yg) nazvana gubit/com stlUjne enellJije i ona posredstvom e ----c"""'-UJ.1. Tu jednostavnost primene narusava Clan Yg . a Bernulijeva jednaCina se svodi na oblik Slika 2. . iIi je. Odeljak 2.viz)=~ Ve&~ dx.1. sarna po sebi jedl. --1--1' pzlp a2 vil2 x procesa disipacije prelazi u toplotu.20d) je veoma retIeo primenljiva. U realnim uslovima strujanja jednaCina (2. energija se ne moze "izgubiti" vec sarno moze preCi u drugi oblik.3.I.2) glasi: ~ = fzYe L'. u principu.1. PosmatrajuCi bilo koji od oblika Bernulijeve jednaCine (2.

g 1m f pox.2.j --)0 't w)' gde je 0 obim preseka povrSine A.1. / ax.1. A'tjn Ac J pA ciAe . Za daljirad prakticno je uvesti vektor. za simetricllo razvijeno stmjanje. duzine I koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Ae = AI + A2 + Ao' gde su Al i A2 povdine protocnih poprecnih preseka 1-1 i 2-2 i An s --C> povrsina omotaca. 1 KoristeCi tom prilikom vezu izmedu povrsinskogi zapreminskog integrala.dV = A PI --dA e = Ad1V't. Element strujne cevi definisan je duiinom dl. povrSinom poprecnog preseka A i zapreminam dV=Adl.5.v dt I fl.. Nairne. jednaki nuli i ostajesamo integral po omotacu-ziciu strujne cevi Ao ' tj.21a) 1 Izraz za gubitak energije (2. a zatim integraliti po zapremini V.1.1. f r . = pVe elcvivalentni koeficijent dinamicke viskoznosti. pri cemu su illtegrali po povrsinama Al i A2 . dobija se Yg ::::. • r 't.1. tj zida cevi ('t.21a) maze se napisati u neSto jednostavnijern obliku pogodnom za prirnenu. a zatim povdillSkog integrala. ::: 'leOUj /OXp gde jeT]. gde je i1 vektor spoljasllje normale na povrsinu Ac' Integral po kontrolnoj povrsini Ae rastavlja se na tri integrala. U cilju dalje analize izraz (2.21) svodi na Y:::: --"dx. (2.1.2. komponenata napona 't j = 'txxnx +'t Jy l1y + 1: zz n z = 'tjjnj gde je nj (i=I.:: .22) . preselea A i tangencijalni na povrsini omotaca dA =Odl. v. posrnatrajmo jednu strujnu cev sa s1. pri cemu sledi tl~ pdV = ~ (t ~: dV)dl.21a) pri tome ga transformisuci na obHk zapreminskog.21a) ce se pomnozitisa elementom mase pdf.21b) Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati geometriju strujne cevi i tangencijalne napone na zidu cevi.122 Tearijske asnove ID strujanja 1z razloga jednostavnosti pisanja uvodi se oznaka za viskozne i turbulentne napone 't jj _:::: PVeau. Na njegovu kontrolnu povrsinu deluju normalni naponi na povrsinama protocnog Slika 2.1. odnosno tenzor.= vp .3) jedinicni vektar pravca xj . VracajuCi se sada izrazu (2.5.2.1. kao i Cinjenicu da je pri nepromenjenom protoku Yg = canst" dobija se gubitak energije po jedinici mase (2. Sada se izraz (2.. I (i=1. (2.3).f.1.

ad najveCih . Nairne. zato se gubici na takvim delovima nazivaju gubicirna na pravolinijskirn deonicarna. pa se zbog toga kaze da je turbulentno strujanje sa jasno utvrdenom hijerarhijskorn strukturom vrtIoga.22) '(ijclA predstavlja ukupnu silu "trenja" izazva- t nu viskoznim i turbulentnirn naponirna. pa ceo izraz predstavlja rad sda prottzrokol. I := (2. Zakljucuje se da su gubici direktna posledica gradijenta brzine. tj. ipak.22) za odredivanje strujnih gubitaka irnaju sallIo teorijski znacaj. Takode je jasno da. Prerna tome.oznaka 11.1. upravo. Strujni gubici se. Strujanje na nivou rnikrovrtloga se odriava u svirn nizstrujnirn presecima sa razvijenirn profilirna brzina. a to su preseci strujne cevi koji se nalaze u pravolinijskirn delovima cevovoda..amlz vis.1.rnikrovrtloga. ventili i s1. objasnjavaju prisustvorn napona u fluidu.?()zmin i turbuientllim llaponima na putn izrnedu dva strujna preseka sveden na jedinicu rnase. ito: gubici na lokalnirn otporirna .srvaraju.Teorijske oSl1ove ID strujanja 123 Na osnovu izraza (2. su posledica viskoznosti fluida. v.oznaka· fA' IrnajuCi u vidu da poduzni profili brzina nisupoznati. koristeCi izraze: Vajsbaha IYi. Da bi se. usled cega u fluidnoj struji postoji gradijent brzine prosecnog strujanja av I ax. Strujanje na nivou makrovrtloga odvija se na onirn rnestirna u cevovodu gde postoje usiovi za njihovo stvaranje. Tako stvoreni makrovrtlog putujuCi niz struju raspada se sve do najsitnijih vrtloga .. turbulentni naponi pv/8iJ ! ax. i. u izrazu (2.1.22) dolazi se do sustinskog objasnjenja 0 poreklu strujnih gubitaka.rnakrovrtloga do najrnanjih . ili krace gttbici uJ'ied tnm/a. a to su mesta sa slozenorn geornetrijom strujne cevi. iz bilo kog razloga. rnogli odrediti strujni gubici koriste se eksperirnentalne ili poluempirijske rnetode.1. odnosno kada su vece neravnornernosti u profilirna brzina. se generisu . S druge strane. Na nekorn rnestu gde je slozen geornetrijski oblik strujne cevi (na pro krivina). Prema tome. Na nekirn lokalnim otporirna rnakrovrtlozi se i ne stvaraju a gubitak energije je izazvan promenom poprecnog preseka iii prornenorn pravca strujanja.23) . Naponi llov! ax. Ova rnesta se u cevovodu nalaze na poznatirn lokacijama (krivine. odnosno da kada god dode. rnedudejstva fluida i cvrste granice zida. pa se gubici energije na takvirn mestima llazivaju iokail1i gubici energije.rnikrovrtloga. postoje dye gl1lpe gubitaka. strujanje na nivou milaovrtloga se kao takvo odrZava. i\ko nizstrujno vise nerna geornetrijskih prepreka na koje nailazi fluidna struja.1.21) i (2.). Torn prilikorn obe grupe gubitaka sracunavaju se kao velicine koje su proporcionalnc kinetickoj energiji odredenoj sa srednjom brzinorn strujanja. stvara se rnakrovrtlog koji oduzirna energiju od prosecnog strujanja. dakIe. to izrazi (2. kod turbulentnog strujanja moze se govoriti 0 strujanju na llivou rnakrovrtloga i strujanju na nivou rnikrovrtloga. tada su i intenzivniji gubici energije. zakljucuje se da kod turbulentnog strujanja postoje i vrtlozi razliCitih veliCina. do prornene u profilu brzina stvaraju se uslovi za nastajanje strujnih gubitaka. ukoliko su gradijenti brzina veCi. i gubici usled trenja . Dakle. zbog prisustva gradijenta brzine prosecnog strujanja. zbog gradijenta brzine.

. Zamenom izraza (2. ".. pri potpuno razvijenom laminarnom iii turbulentnom strujanju. kroz koju fluid struji srednjom brzinom v.l:nom strujanja ...P2 == 'tw A .-.v ..\ ~~~: o~:r~~.:js~n:~ jne cevi izdvoji i posmatra njegova ravnoteza.-_..1.' """.' A..A j .koeficijent trenja.~-.-. -~-"". ~ ~w "".. a na zidu cevi sila otpora trenja Fw == 't waf.'-.".1).srednja brzina prvog nizstrujnog preseka. odnosno gubitka usled trenja.. tada u presecima 1-1 i 2-2 deluju sile pritiska r.5.1.1.1.1. -C"'..27) u (2..5.28) . dobija se pad pritiska izmedu strujnih preseka 1-1 i2-2 Ol· Ap == PI .-"". da je to velicina proporcionaIna kinetickoj energiji strujnog preseka odredeno' sa sredn'ombrz.fi'F·!I_. v2 J "2' == '" L..broj pravolinijskih deonica..duzina cevi.== pA.1.2 se nalaze na meduL3- 9--' ~_Pl_. koja se potvrdjuje dimenzijskom analizom. == PIA i P2 = P2A.. U tu svrhu . .~. ".J Dh J=1 j (2. Posmatrace se samo jedan deo strujne cevi izmedu preseka F 1 i 2-2 koji 1 _ Lb.' ..124 Teorijske osnove ID stnljanja za odredivanje strujnog gubitka na lokalnom otporu..koeficijent lokalnog otpora.. I .1.""'... (2. 4RH 2 Dw 2 ' ~ ~ ~I~ ~ faktor trenja.".1...1.1.1. izmedu dva strujna preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina._". 4RH 2 DH 2 (2.s1.5. J=1 } == '" D~j Vi 1=1 2+ '" L.P2 A -'twOl= 0.. u kome je S . -"". (2. ..1.C"'-"..hidraulicki radijus i DfI-hidraulicki precnik. 1z jednacine ravnoteze ovih sil~ PIA . odrediti kao N Yg M N 2 M /.26) Slika 2.1 Za odredivanje tangencijalnog napona na zidu cevi koristi se pretposta'vka.. povrsine preseka A i obima preseka 0.-. 2.. to ce se ukupni strujni otpor... ..YI.-_. a.2.1.broj lokalnih otpora i Ai .5. . ' -."".25) gde je N .1.. Glllbici lllslcd trcnja 2.9.27) 'tw = Cf '2 pv pri cemu je Cf faktor proporcionalnosti. i Darsija 1 v2 I v2 y: = = A .= A ...26) dobija se pad pritiska I v2 I v2 Ap == p A .1.. - '''''~'t''---.i 1=1 + '" L. 1 i (2. pri cemu su: A ..-"'C..24) za odredivanje gubitka usled trerija...''. Kako u cevovodu ima vise i lokalnih otpora i pravolinijskih deonica.' -_.posmatrace se jedna pravolinijska deonica cevovoda konstantnog i proizvoljnog oblika poprecnog preseka (v.YA.1. RfI .._- . Darsijeva formula U ovom Odeljku bite izlozen nacin odredivanja pada pritiska u pravolinijskim delovima cevovoda.

i leao takav on ima znacajan uticaj l1a koeficijent trenja.--pvxVy)y=O 81:". 1 !.. Kod lokalnih otpora trenje na zidovima predstavlja sarno deo UkUpllOg gubitka energije.1. kao sto su: fizicke karakteristike Huida (viskoznost). Dahle.0 == drr. d '" ! karakteristika strujnog prostora (precnik cevi. a to je kruzni oblik cevi unutrasnjeg precnika d (A == d 2 rr.2) a ciji uti~ A V r--'.= 4Cf koeficijent trenja.1. u kame je t. ~ KoristeCi izraz (2.2. Zato se strujanjeu pravolinijskim delovilIl~ cevovoda izdvaja u posebnu grupu problema.5. na pravilno odredivanje koeficijenta trenja A. prakticno..1.> caj nije oCigledan iz izraza (2.1..2 delovima cevovoda ono je jedini gubitak strujne energije. -13 hrapavosti zidova i s1. posvetiti vise painje.jnoldsov broj Re = vd I v je bezdimenzijska velicina koja predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila u fluidu i sluzi za odredivanje reZima strujanja.29) g P d 2 d 2 Primena ovog izraza svodi se. 2.1.6enje koe[idjenta trenja.1.:sijeFlt . koji je inace najcesce u primeni. lFizicb tuma. U sillcaju da fluid ne struji kroz ceo presek cevi (iIi kanala).1.) hidraulicki precnik ima vrednost DH == d = 4Rfj. dobija se relacija za koeficijent trenja (2130) . pv 8 av -. (01-::--1.ftelZu Da.T . Izraz (2. pri tome imajuCi u vidu da se naponi na zidu sastoje ad viskozne i turbulentne komponente. te se tada opsta formula Darsija svodi na obHk IJ.27).151. vee same kroz deo preseka povrSineA tada velicina 0 predstavlja obim okvasenog dela cevi (ili kanala).28) predstavlja uop.sI. cia je koeficijel1t trenja veliCina koja zavisi od Rejnoldsovog broja (Re) i relativne hrapavosti zida cevi (BId). u narednim Odeljcima. A=4 Cf = .2 (J-l-.p I v2 I v2 Y =:-==A-/j..31) Re.-.l.2 = . Zato ce se ovom koeficijentu. racvi. . 81 d) (2. / 4. pv 6* r I \ \ . ventila. one je prisutno i kod: krivina. dok u pravolinijskim Slilca 2. gradijenta brzine prosecnog strujunja.30). pravolinijskih deonica itd.1.to/mulu koja SlllZi za odredivanje pada pritiska II pravolinijskim delovima cevovoda. na pr. odnosno: A=: ACRe. dimenzijskblllanaJizoID. RH == 2. S obzirom 'V f da Sil tangencijalni naponi na zidu prisutni na svim zidovima koji ogranicavaju strujni prostor dl2 to za posledicu ima da je trenje prisutno na svim cvrstim granicarna strujnog prostora. uy iz koje sledi da je koeficijent trenja bezdimenzijska veliCina koja zavisi od rnnogih veliiSinu.1.5. Pokazuje se. srednje brzine po preseku.··-'·-m. (v. Aka se posmatra specijalni slucaj oblika poprecnog preseka.Tearijske asnove ID strujanja 125 hidraulicki radijus i DH =4RH = ~ hidraulicki (ekvivalentni) precnik cevi.>i turbulentnih napona na zidu i od geometrijskih '.p= PA-::::? (2.

1. S druge stTane strujartje je razvijeno. dobijaju se jednacine: 1 8p 8 2 v 18v 0:= ---+ vC-+--) (2. odnosno da je p=p(x).3. poluempirijska i eksperimentalna. Ako se ovi preseci nalaze dovoljno daleko od lokalnih otpora I strujanje ee biti razvijeno I~--------------~------~----~ jednodimenzijsko (v = v x' vr := v<p = 0) i osnosimetriCllO (8/ 8<p = 0).1.1.5. sto znaci da se u svakom nizstrujnom preseku ima isH prom brzina.1.fnog poprecnogpreSI!KO Posmatraee se nestisljivo (p=const.2. cevi se dele na: a) A:= ACRe) . 1.33. U poluempirijske izraze za koeficijent trenja svrstavaju se svi oni izrazi koji su dobijeni koriseenjem poluempirijskih modela turbulencije. eliptickog i nekih drugih oblika poprecnog preseka.3a. napisanih u polarno-cilindricnim koordinatama.8 f d) .hidraulicki hrapave cevi.1. Ovu grupu Cine resenja za koeficijent trenja laminarnih strujanja u cevima kruznog. 1.1. resenja za koeficijent trenja mogu biti: egzaktna.3 a (2. 2. koje se ima izmedu preseka 1-1 i 2-2 sa s1.5. Konacno. vee je samo funkcija od poprecne koordinater (v=v(r)).hidraulicke glatke cevi. KoefidjclIllt trellja mmtraSnjih iaminarnih str1lJ!janja 0) Lominorno strojonjc 0 cevimo Kro. i c) A:= A(8 f d) . 1.1.32) pax or2 r or O=oplor ovlox=O (2. U zavisnosti od nacina odredivanja tangencijalnih napona na zidu strujnog prostora. te se zato izraz (2.1. Treba napomenuti da jedna te ista cev moze da pripada svakoj od ovih grupa.32) mogu zameriiti obicnim.) stacionarno (of ot = 0) laminarno strujanje u cevi kruznog poprecnog preseka.5.34) Iz jednaCine (2.1.hidraulicki potpuno hrapave cevi. Prime nom ovlh pretpostavki iz sistema Navije-Stoksovih jednacina Slika 2. te zato brzina nije funkcija poduzne koordinate x.126 Teorijske osnove ID strujanja U zavisnosti od medusobnog odnosa uticaja Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti.30) uvek ne moze direktno primeniti.34). b) A:= A(Re. te sledi . trecu grupu reSenja Cine rezultati dobijeni primenom raznih eksperimentalnih metoda. sto se zakljucuje iz jednacine kontinuiteta (2. kao i da se promenljive p i v mogu razdvojiti. Ovo za posledicu ima da se parcijalni izvodi iz jednacine (2. a sto zavisi od rdima strujanja u njoj.3) i jednaCine kontinuiteta. U egzaktna reSenja za koeficijenat trenja svrstavajuse sve one formule koje su dobijene iz tacnih reSenja Navije-Stoksovih jednacina. U opstem slucaju strujanja fluida kroz cevi tangencijalni naponi na zidu nisu poznati.33) sledi da pritisak nije funkcija od poprecnekoordinate r. 1.

.p I I. Na osnovu zakona promene brzine (2. tada se Opsti sistem diferencijalnih jednaCina (2. 'w 81: w A.38) Izraz (2. 3' ' i zakon raspodele viskoZllih napona u preseku dv 411 v . sto znaCi da se pri larrunarnorn strujanju u cevima sve kruzne cevi ponasaju kao hidraulicki glatke.) stacionarno (3/ at =0) jednodimenzijsko (v x = V.l.- I R2rc fR 0 .p:= PI . /. Zamenom ovih konstanti u jednaGinu (2. v=O odreduju konstante integracije CI = i C2 == L'R2 1411. Ako je problem odredjen razlikom pritisaka I:!. '=-11-=--1' dr R2 (2.35) Kako je p=p(x) a v=v(r) to leva i desna strana jednaCine (2.p 2 2 )==vmax[l-(:R) I" 2 1 (2.30) dobija se izraz za koeficijent trenja larninarnogstrujanja-u cevima knrlDOg poprecnog preseka: .) Loul-inorno slrnjonje izmed'n porolelnih ploeu Ako se posmatra nestisljivo (p=const. P == PI i x=l.pR2 /4111 maksimalna brzina u preseku.1. . == vs2Rlv 64 r:--64l => ~.1.1. 2.S.::::-v·(r)2rndr=2 3 R 2rcv s 0 korekcioni koeficijenti koliCine kretanja i kineticke energije [ 3 =1 2 -2 R rcv s fv R 0 2 4 (r)2rrcdr=. 1z druge od diferencijalnih jednacina (2.3b).35) dobija se opste resenje za brzinsko polje C v(r) =.35) moraju biti jednake istoj konstanti.36) dobija se .36) iz koga se primenom granicnih uslova: 1) 1"=0.411 1"2 -I. dole se maksimalna vrednost nalazi na zidu cevi = 411V8 IR.3-4) svodi na oblik .39) u kome je Re == vs2R / V= vsD Iv .. dr (I' dr):= -C .1.1.1. vidi se da koeficijent trenja zavisi sarno od RejnoldsovOgbioja. Iz dobijenog resenja za A.1.1.1. dr) == 11.37) odreduju se: srednja brzina strujanja u preseku V s :::: .1.Teorijslce oshove 1D strujanja dp d 2v dx == 11( dr2 127 +.1. VY = v z == 0) laminarno strujanje izmedu dugackih paralelnih ploca (s1. dvldr=O i 2) r=R. P == P2' i ima vrednost C == I:!.= pv.P2 ova konstanta se odreduje iz dela diferencijalne jednaGine (2.CIlnr + Cz (2.37) u kome je vmax = I:!.1. 1 dv 1d dv (2. koja se ima na osi cevi (r=O). (2.ptlrtlboliCki zakon promene brzine u poprecnom preseku ° v(r)::::~(R -r I:!.1.Rejnoldsov broj. Oni imaju rninimalnu vrednost u osi kanala '0:::: 0.35) dpldt=-C i granicnih uslova za pritisak: x=0.1.38) pokazuje da se viskozni naponi linearno rnenJaJu sa prornenorn koordinate r. koje se nalaze na medusobnorn rastojanju 2b. Zamenom napona 1: w u relaciju (2. 1 v(r)2rndr =-v 2 max' 1 fll3 a.

41 ) Cb /2y]. Primenom izraza (2.128 Teorijske osnove ID strujanja lop 0 " O=---+Vp OX c3y2 ' 2 (2. !J. v = V max ' dv/dy=O. Slika 2. iz istih razloga kao i kod kruznog preseka. II 2 kome je vmax = tlpb 12Y]1 brzina u osi kanala. Konacno.Rejnoldsov broj.. Cime se iz (2.1. koje glase (pj-P2)2b·l='t w 21·1 .41) dobijaju se: srednja brzina u preseku "s = 2b 1 fb 6 -b v(y)dy::: 3' vmax ' 35 ' 2 koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja 1 /3=--.l2.1.40) o= Op / oy.1.::: .5 .p I I) i brzinsko polje u obliku V(Y)=-2y]y +C1y+C2 2 C 2 • Koriscenjem navedenih granicnih uslova odrvdjujll se konstante C2 ::: C1 = 0 (2. prelazi se sa parcijalnih na obicne izvode. 2) y=±b ..fb z 2bvs v (y)dy=- 2 -b 5 dv 1 ·fb 3 u = _ · v (y)dy 3 2bvs -b 3Y] v s i viskozni napon na zidu rayne ploce 'tw = -Y](dy)y=±b :::: -b.42) pd istoj karakteristicnoj dimenziji strujnog prostora (D:.: 2b) zakljucuje se da je koeficijent trenja kod krliZnih cevi za 8/3 putaveci od koeficijenta trenja laminamog strujanja izmedu paralelnih ploca .1.v. v=O.) 2] .P=Pj-Pz=p}"Jf2b.39) i (2.1.1. OV / ox = 0 koji se rdava koriscenjem granicnih uslova 1) y=O.42) pv" u kome je Re = 2bvs Iv . posle cega se dobija resenje za brzillsko polje tlp 2 Y V(Y)=2y]I( b 2 -y)=v max [1 -(-. cijim se resavanjem dobija linearno polje pritiska p(x) =PI -!J. Izraz (2. PoredeCi izraze (2..1.p' x / I (C:::!J.1.1..41) pokazllje da i za laminarno strujanje izmedu paralelnih plota vazi parabolicki zakon raspodele brzina. dobija se izraz za koeficijent trenja laminarnog strujanja izmedu paralelnih ploca 4'tw 24 '). primenjujuCi jednaCinll ravnoteZe sila koje deluju izmedu preseka 1-1 i 2-2 i Darsijevu formulu..1.3b I u ovom slucaju.40) dobija obicna diferencijalna jednaCina dp dZv dx "" Y] dr 2 = -c .2 =: Re ' (2.

3. == 160 3Re I A=J2 Re .1. u nekim slucajevima.~ . I NII// N . Ravnostrani trollgao Kvadrat 3 J3 a a ..1. pri laminarnom strujanju.. Re=v Re 3a 2 _b 2 Krnzni procep a. dolazi do izraza za koeficijent trenja.504 1.r//. Re=vDH I v 2 2 vb A = 64 a +b . Koeficijent trenja okruglih i neokruglih cevi. tacnim resavanjem Navije-Stoksovih jednaCina. pri cemu je koeficijent A funkcija od oblika povrsine poprecnog preseka.10 0... A alb A de / a Pravougaonik D ~ {. a '~ ..5..50 2 1. de =4RH Ek. takode..1.. n =bl a .333 96 85 76 73 69 62 \ Tabela 2.3.'! d A=~ Re A= 64 (1-n)2 Re 1+n2 +(1-n 2 )/lnn .1. Izraz za koeficijente trenja.-vivalentni i precnik Oblik preseka cevi Paralelne ploce Geometrijski prikaz Izraz za koeficijent trenja (Re = V de I v) A=Re ' 24 :::I[~:'::::: 4b 2vb Re=-V Krug ® .818 1.33 0. tada se.39» i izmedu paralelnih ploca (izraz (2. . . ..r 8ab 3(a+b).42»..5.1..Teorijske asnove ID strujanja 129 c) Laminarno strojanje 0 ccpima razliififog o/Jlil:n U paragrafima a) i b)ovog Odeljka dobijenisu teorijskitacni izrazi za koeficijent trenja laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog preseka (izraz (2.2".. Tom prilikom dobija se struktura izraza za koeficijent trenja A= A IRe.-' (j) 2(a-b) Elipsa fJ2P: i:s '0' aL""J a a' ~ alf \.1. ~ 2a l+alb A=:Re b 0 0. ..-1: a. 'c II..25 0.20 0.. za cevi najcesce neokruglih geometrijskih oblika dati su u tabeli 2..667 1.".'I:.600 1.. }\leo cev nije kruznog vee nekog drugacijeg oblika poprecilOg preseka.

v~2 i v~v~ odgovarajuCi turbulentni naponi. jednodimenzijsko (vx = V. t.5. 0= ---+--(r-)--___:(rv v) pax rarBr rar rx (2.5.turbulentna komponenta napona i 't == 'tv +'tt-ukupni tangencijalni napon u nekojposmatranoj tacki preseka." (2.. 'tt == -pv~v~ . Iz ovog izraza sledi daje na zidu cevi (r=R) pritisak funkcija samo od poduzne koordinate pex) = Pw(x).1. vr == v'I' == 0) turbulentno strujanje u kruznoj cevi precnika D=2R.z fR (--.1.45) U Rejnoldsovim jednacinama (2.47) u kome su 'tv == l1av / dy . Integraljenjem jednacine (2. dok su V~2 . .1. 1 -r .-.1.1.41.1.1.2. pritome imajuCi u vidu da je v =vCr) dobija se novi oblik ove jednacine r p (x.2 0=---8 ---8 (rv )+-V.43) dobija se novi oblik -(p+pv' )=-(v' -v') ar a- 2" r 12" 2" 'P r r iz koga se integraljenjem u granicama od r do R (p = Pw' v~2 promene pritiska u poprecnom preseku = 0) dobija zakon (2.PVr + P -.2 -v'I' .9). Zarnenarn ove diferencijalne veze u jednacinu (2.1.1.1. da je v =vCr).47) dobija se zakon raspodele ukupnog napona u poprecnom preseku .43) prrr r r" 1 ap v a av 1 a -. te zato vati dpw / dx = ap / ax.1.46) pokazuje da u poprecnom preseku pritisak zavisi od fluktuacionih karakteristika brzinskog polja.4 definisani problem sis tern diferencijalnih jednaCina kontinuiteta (2. nestisijivo (p=const.45) slegi da brzina v ne zavisi od koardinate x.r) == Pw .j.). (t) dr vr dpw 1 d cfV -.= . Nakan transforrnacije jednaCine (2.44) av / ax = 0 (2.1. Iz jednaCine (2.-[ r('l1--pv v ) ] = -d [('t +'t )l I d (n).8) i Rejnoldsa (2.4.46) r Izraz (2. Odredlv311Rje IlmeficijclIRta tJrcmIja tllllll"lh>ulclllltllRog strmjamja m cevima Posmatrace se razvijeno.44). stacionarno (a/at = 0).1.1.1. =-dx rdr "dr rx rdr v t rdr (2.1.1.43-44) v je srednja brzina po vremenu.1. svodi se na oblik: lap 18 -. osnosimetricno (a / acp = 0).1.5.-.viskozna komponenta napona. koje je prikazano na s1. napisan u polarno-cilindricnomkoordinatnom sisternu.2 1-. Za ovako I X -Il> Slika 2.130 Teorijske osnove ID strujanja 2.

i 3) 0'" 0t . Na ovorn dijagramu u zavisnosti od medusobnog odnosa viskozne i turbulentne komponente napona razlikuju se tri oblasti. kod turbulentnog strujanja ukupni napon se sastoji od viskozne i turbulentne komponente.28.turbu!entno jezgro u kome su dominantlli turbulentni naponi (Ot »1:").50) Md:rsulliclld gIatkim cevima Za odredivanje odnosa brzina v *Iv s u hidraulicki glatkirn cevima maze se koristiti a) uruverzalni turbulentni profil brzina .49) 2 x tako da se konacno dobija zakon raspodele napona u poprecnom preseku 1:=rr.\.r ~= Izraz (2.1. dok je njegova maksimalna vrednost na zidu cevi o(R) = ow' Na osnovu izraza (2.5.(0) = 0.pv'v' = .50) pokazuje da se tangenCijalni napon u preselm linearno menja sa koordinatom r. U izrazu (2.1.50) koji vazi za turbulentno strujanje zakljucuje se da se tallgencijalni naponi u preseku kruzne cevi menjaju po linearnom zakonu.S. Za turbulentno strujanje u cevima ne postoji tacna teorijslco rdenje 113 osnovu kojega bi se odredili naponi u preselru. a samirn tbn i koeficijent trenja. na osnovu koje se odreduje tangencijalni napon kao 1: = pv*2 .1.. ili (2. za r=R. r x 2dx· iz koga.52) koja moze da posluzi za odredivanje koeficijenta trenja turbulentnog strujanja u cevima. TuuriHlllleJ!lltlmO 5ltrujaJ!llje 1m "y +"[ "w "w =~ R' (2.. pod kojom se podrazurneva upotreba pojednostavljenog modeia turbulentnog strujanja u kome se neki koeficijenti odreduju na osnovu eksperirnentalnih rezultata.. dobija se relacija .d R .4U.prelama ob!aJ'i u kojoj su viskozni i turbulentni naponi istog reda veliCine. 2.1.=8(v*lvB )2. Na dalje ce se razmatrati dva posebna slucaja turbulentnog strujanja u cevima i to kada se one h-etiraju leao hidraulicki·glatke i hidraulicki hrapave. (2.1. i da napon ima minim aInu vrednost na osi cevi .38) koji vaZi za laminarno strujanje i (2.51) Koriscenjem izraza (2. (2.v!skoznipodsloju korne su dominantni viskozni naponi (1:" »o[) . ledna od osnovnih veliCina poluempirijske teorije turbulentnog strujanja je brzina trenja v*. sledi i vrednost napona na zidu cevi 1 dpw' "w =.1.1.1.. sto strukturu turbulentnog strujanja 6ni znatno slozenijom od laminarne.1. (2.1. ito: 1) 1:"'1:.30).1.48) dy . Ova pote§koca prernoscava se po!uempti-tj:rkom teorijomturbulentnog strujanja.Teorijske osnove ID strujanja 131 dV 1 dpw (2..1. Ucesca viskozne i turbulentne kornponente napona u ukupnorn tangenc~ialnorn naponu prikaiana su na dijagramu sa s1.1. 2) 1: t ~ 1:" .1.52) sa VB oznacena je srednjabrzina strujanja u preseku..1. Medutim.48 i 51).4.2.

1.53-55) veoma dobro moze da se aproksimira stepenim zakonom (2.55) (2.74 5 5.105 8 9.. y + == v * y I v . 10 prelazna oblast (5 <y+ < 30) i . Ova zavisnost utvrdena je eksperimel1talno i data je u tabeli T. 5.+5.3. zone su u direktnoj vezi sa vee datim· odnosima izmedu 10 100 1000 l. 5<y+ <30 30<y+ (2.1.56).1. L4.5356) dat je na s1.l.132 Teorijske osnove ID strujanja 0<y+<5 v+ == J 11.10 6 9 10.1. 1. 0) Blozijusopo formulo Razvijel1i turbulentni profil brzina u hidraulicki glatkim cevima opisuje se stepenim zakonom (2.1. Univerzalni turbulentni profil poprecnom preseku.5 .1.56) lS.bezdimenzijska koordinata.2.bezdimenzijska brzina. Ekspol1ent stepenog zakol1a n i koeficijent C(n) zavise od Rejnoldsovog broja.5 b) stepeni profil brzina pri cemu su: v+ == v I v * .1.4.1. leao i konstante u funkcijama (2.54) (2.2. 30 Graficki prikaz funkcija (2.koeficijent stepenog zakona koji zavisi od eksponenta n. koji zavise od izbora merodavnog razvijenog profila brzina.S.1. Kao rezultat odgovarajuCih proracuna dobijaju se formule Blazijusa i Prandtla za odredivanje koeficijenta trenja.7510gy'. izmedu ovih zona.56) :*==c(n)(V:Y )l/n.2.+ -3.1.51ny+ + 5.5 Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki glatkih cevi mogu se koristiti dva razlicita pristupa. n-eksponent stepenog zakona i C(n). 5 o Ie Re n C(n) 10 7 8.53-56). Kod 25 univerzalnog turbulentnog profila 20 brzina postoje tri zone ito: + V 15 viskozni podsloj (0 < y + < 5) .1.2.57) koji se nakon primene za osu cevi .510.10 6 Tabela 2.6 3.1.1.53) (2. Uticaj Rejnoldsovog 10 broja na eksponent stepenogzakcina~ 11.1. 1.71 1.10000 viskoznih i turbulentnih napona u Slika 2. Za dobijanje ovihforrnula koriste se stepeni zakon (Blazijusova formula) i logaritamski zakon (Pral1dtlova formula) za razvijel1e turbulentne profile brzina.5.1. Granice brzina. odredene su na osnovu eksperimel1talnih rezultata brojnih istrazivaca.1.4). (2. U slucaju turbulentnog strujanja u hidraulicki glatkim cevima univerzalni turbulel1tl1i profil brzina opisal1 fUl1kcijama (2. logaritarnslea oblast (y + > 30).5 == 2. y-koordinata koja se meri od zida cevi (s1.5.5.

. (2. ~ =:: 49 =:: 1.56.1. dobijaju se karakteristike razvijenog turbulelltnog profila brzina Vs 49 50 43200_ =:: 60 .snove ID strujanja 133 y=R.59) odreduju se: srednja brzinastrujanja u preseku Vs =:: R 2n 1 fR 0 .lL 2 -L (.30521 Re l/4 • Dobijeni izraz za koeficijent trenja nesto malo odstupa od eksperimentalnih rezultata Blazijusa.3164/Rell41 (2..58).5 n=7 i C(7)=8. (2.63) koja vazi za turbulentllo strujanje u hidraulicki glatkim cevima u intervalu Rejnoldsovih brojeva 4000 <Re< 10 5 • Za posmatranu vrednost eksponenta stepenog zakona 11=7. dobijajuse vrednosti ~ = 1.1..52) i (2.R) rdr =V11l 2n2 (n+l)(2n+l) .Teorijske o.1. (2. V==Vm => V': v = CC n )(7)1/n *R .62) se svodi na Blazijusovu formulu IIe=0.. i v m brzina u osi cevi.01 i ex =:: 1.74.5). = 2. tada iz (2.62) sledi izraz za koeficijellt trenja Ie =:: 0.1.1.1.5. odeljak 21. 1 i ex::::.1.1.58) svodi na oblik: (2. Primenom profila brzina (2. ex =:: 40817 == 1.64) vm Povecavanjem vrednosti eksponenta 11.!1!.)n+l ( _ _ )n+l Ie -? n+ 1 .02 .1. Ako se za vrednost eksponenta stepenog zakolla uzme vrednost iz tabele T. 0 4n4(n+3)(2n+3) PrimenjujuCi odnos brzina Vs en Re dobijen iz relacije (2.3a) i razvijenom turbulelltnomstrujanju (~::d i ex::::.59) u kome su: y i r koordinate merene od zida i ose cevi.2.62) u kojoj je Re == 2Rv s I v Rejnoldsov broj. 1) zakljucuje se da je razvijeni turbulentni profil brzine ravnomerniji od laminarnog.1. iz izraza (2. (2. na pI.. T.61) R 2 7CV.1.1. a=-1-1v32rndr= (n+l)\2n+l)3 .1.1.- n+5 [ (n + 1)(2n + 1) J "/(n+l) 2 C(n)n 2 --"'-Re 2/ (n+l) .1. Dobijene vrednosti za koeficijente ~ i ex upucuju na zakljucak da se kod razvijenog turbulentnog strujanja u cevima moze smatrati da je ~::::. Sa ovom vrednoscu izraz (2. \ \ .1.1. Poredjenjem vrednosti koeficijenata ~ i a za stmjanje u cevima pri razvijenom laminarnom ( B= 4/3 i ex.60) sledi formula za koeficijent trenja _=:: V .60) i koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja ~=-/-1v22rndr= (n+I)(2n+l)2 R 'ltV. respektivno.. Zato je izvrsena korekcija koeficijenta C(n) na vrednost C(7)=8. i izraze (2.058 (2.03 cime turbulentni profil brzina postaje ravnomemiji. 2vm v·2rndr =:: R2 fR 0 r lin (1. 0 4n2(n+2) V* Vs .60-61). na 11=10 a sto vaZi za visoke vrednosti Rejnoldsovog broja (v.2:1.

z. (2.03291og(Re-li:) -0. primenjujuCi izraze (2.1.4. Za jednu datu' vredllost Rejnoldsovog broja Blazijusova formula (2.66) dobija se oblik logaritamskog zakona + vm-v R R (1 67 ) vm-v + =--=A·ln-=A1log2. primenom Prandtlove formule (2.1.(8/ D) ).55) v+=Aln/+B=A1log/+B. 2.. Al =5.9112 .71). Iz (2.67) sledi zakon promene brzine u poprecnom preseku +Av*ln-=vrn +Av*lnz·.10 6 .1. z=ylR .z.hmtno stD.65) pri cemu sU A=2.1. cevi se dele na hidraulicki hrapave (A = A(Re.134 Teorijske osnove ID strujanja 11) lIniDlerzolni zo.1.2).1.2.8 . dolazi posrupkom iteracije.5.63) direktno daje vrednostkoeficijentatrenja. v* y y koji se naziva zakon de/ieila brzine. Cija je vainost do vrednosti RejnoIdsovog broja Re < 3.1.1.65) za osu cevi y=R.1. ProyultlolJ'n/ormllllo Za opisivanje razvijenogturbulentnog profila brzina koristi se logaritamski zakon (2.52.4."Uljanje Ul hidr8Uliickiibl1"apavJim. Zamenom brojnih vrednosti univerzalnih konstanti sledi formula za koeficijent tienja l =. R primenom kojeg se dobija srednja brzina u preselru V=V rn y Vs = R.8 I D» i hidraulicki potpuno hrapave (Ie::: ). 2.68) Konacno.70).11.66 i 68) dobija se izraz za koeficijent trenja 1 Al r. koji se naziva univerza!ni zakon trenja u hidrau!icki g!atkim eel/inla.2.j81og(Re-vA.!ton henjn u liJidroulicld gIn/kim cepimn. v=v m => v:=Aln(Rv*/v)+B.75v* 3 (2. nakon koje se dobija izraz "* = 21og(Re~) -0. dole se do koeficijenta trenja.5.70) Na osnovu eksperimentalnih rezultata Prandtl je izvrsio korekciju brojnih konstanti u formuli (2.sova formula iina prakticnu prednost u odnosu na Prandtlovu formulu. (2.5. kaleo je vee receno u Odeljku 2. .75 i B=5.1. Zato.. Tmllm.)+ jg [ B-A 1 log(4v2)-I A ] . )+Av*[z(lnz-l)..71) za koeficijent trenja hidraulicki glatkih cevi. Primenom zakona (2. (lnz-i)]}[ Vs Kako je limzi lnz = 0 (j=1. to se izraz za srednju brzinu strujanja svodi na oblik: z~o . cevlima U zavisnosti od uticaja Rejl1oldsovog broja i hrapavosti cevi na koeficijel1t trenja.1. (2. (2.5 univerzalne konstante.n Iv2r7tdr=2tCvm +Av*lnz)(l-z)dz= 2{Vm(Z.1.1.1 c 3 -Ii: = . =vrn-IAv*=vm-3.1.1. u domenu svoje vainosti Blaziju...

77) . PrimenjujuCi izraz (2.----Ie = (2Iog ~ + 1.5<0+ <70 hidrauliCld hrapave cevi.5.5.2. taka da se dobija Karman-Nikuradzeova formula za koeficijent trenja .75.1.4 0.2.65)moze cla se napiSe i u obliku v+ = Ajlog)/ +B = Ajlogt+B-AjlOg(/ .I~~~~~~~ ~urm.=[islOg~+ Jg(c-f A )T Ie = (2Iog ~ (2.74.1.1.75) za osu cevi y=R. i .1.Tearijske asnove ID strujanja 0) Hirtlroltliifldpotpltf8o Imopove cep! 135 Logaritamski zakon brzine (2. Uvodenjem koeficijenta zavisnog ad hrapavosti cevi 11rr C(o+) = B-Ajlog8+ = B-Aln8+ 10 --f-.52) i (2. i to kao: .1.2 1.~ld (2.1.76) koja predstavlja univerza/ni zalcon Irenja II hidrau/iclcipolpuno /zrapaVlin cevinza.1.--.-~-f----+-f---f-+-1 (2.8+ <5 hidraulicki glatke cevi.1. UvrstavajuCi U ovaj zakon brojne vrednosti univerzalnih konstanti dobija se Karmanova formula + 1. .138. v=v m A) =5.1.2 log ~ )-2 =2Iog 3.8 1.75) R --+ vm=v*(A)log''5+C). 4.5.1. (2..679)-2.1. Za turbulentno strujanje u hldraulicki potpuno hrapavim cevima vrednost koeficijenta C(8+) je 8.68) dobija se formula za koeficijent trenja ~._'f--." ---If-+.f'l .0 2.5. -~- C=8. .6 2.°k~ -f--f--I---il---il---i clobija se oblik univerzalnog 10..~l{R/).!!8liFrCEpJ GEVI I HRAPAVE CEVI : (2.72) u kame je 0+ '" 8v * !)I karakteristika hrapavosti. taka da se logaritamsld za1con (2.2.679 je korigovana na 1.<\'.2 0. Sa ove slike se uocava da veliCina 8+ moze da se iskoristi leao kriterijum za odredivanje vrste cevi.1.74) 3. Zavisnost leoeficijenta koeficijenta C(o+ ) ad veJicine C(8+ )prema eksperimentima Nikuradzea 8+ prileazana je na s1.50 F' "~f"\" 'P'>""'T"" garitamskog zakana za strujal1je 7.74) svodi na konacan oblik v+ =Ajlog(y/8)+C.4 2.1.st2%~ '.. Na osnovu eksperimentalnih rezultata Nikuraclzea vrednost konstante 1.CW) 8 ~ l c~ I ]6°'..4..1.8 Prema eksperimentalnim rezuJog 8'· ltatima Nikuradzea zavisnost Slil<a 2.8+ > 70 hidraulicki potpuno hrapave c e v i .1. (2.II---i-I u hidraulicki hrapavim cevima v+ = A]logt +C(8+) = Alnt+C(8+) 6 5 ~~~T:rr'ir=~~~C.74)""2 = (1. 2 a zatim karisteCi izraze (2.1.73) 9 _ _ _ ~.1.

taka dobijeni dijagram nije operativan za primenu.1.1. 2. jer vaii za vestacke hrapavosti cevi. ipak. prvi je.1. za slucaj da se relativna hrapavost cevi moze zanemariti (6/ d ~ 0) svodi na Blazijusov izraz (2. U opstem slucaju turbulentnog strujanja tl cevima u obzir treba uzeti uticaje promene Rejnoldsovog broja i hrapavosti.2.65).vestackim hrapavostima cevi.) profil brzina postaje neravnomerniji.> d +Re 11(~ ~)1I4 /\.1.1.) veoma slozeni dijagram zavisnosti A:':=A(Re. IzrazColbrook-a glasi 1 8 2.11(5/ d) 114 • (2. Odredivanje koefidjenta trenja .1. Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki potpuno hrapavih cevi moze se koristiti i izraz Sifrinsona A= 0.1. . dok se u slucaju potpuno hrapaVih cevi (11 Re ~ 0) svodi na Sifrinsonov izraz (2. god.1. . treba korigovati sa jednom funkcijom od hrapavosti L1v+ = L1V + (0+). (2.2.5.80) r. Koristeci razvijeni turbulentni profil brzina. koji vazi za hidraulicki glatke cevi.4.80).1. i zbog toga mu pri upotrebi treba dati prednost.5.78) Medusobno slaganje formula Karman-Nikuradzea i Sifrinsona je veoma dobro i za uobicajene relativne hrapavosti cevi krece se u granicama od nekoliko procenata.51 (2. Nakon sistematizacije eksperimentalnih rezultata Nikuradze je dobio (1933. II) .5. Za razliku od izraza (2.2.8/d). . koji imaju medusobno slaganje u granicama 2+3%. Gime uticaj hrapavosti na koeficijent trenja postaje veoma izraZen. Sa ovom korekcijom dobija se opsti oblik y+ 5 70 univerzalnog logaritarnskog profila brzina Stika 2. izraz Altsula je veoma jednostavan za primenu.2. do koeficijenta trenja primenom izraza Kolbruka dolazi se iterativnim putem.L\v+ .2.79) Profil brzina kod hrapavih cevi U ticaj fur iCcije hrapavosti L\v+ na izglt:d profila brzina prikazan ja na s1. v+ = A Iny+ + B .136 TeoriJske osnove ID strujanja koja vazi za hidraulicki potpuno hrapave cevi. Ali.v+ (2. koje je ostvarivao nan-.78).4. Izraz Altsula se.1.5.63) za hidraulicki glatke cevi.1.1.Moody-ev dijagram U cilju odredivanja koeficijenta trenja. Sa live slike se uocava da porastom uticaja hrapavosti (L\vt < L\v.0 .Hidraolicki krapape' elf/pi Kod cevi kod kojih je hrapavost cevi veoma izraZena logaritamski zakon raspodele brzina (2.1. Re~A a izraz AltSula ima oblik . a zatim i Altsul su dosli do izraza za koeficijent trenja hidraulicki hra avih cevi. zato ovaj izraz nije operativan za primenu.?~njem na cev zrnaca pesk? T~zliCite veliCine. najvaznije serije eksperimenata izvrSio Nikuradze. On je vrsio eksperimente Sa razlicitim . pri tome obuhvatajuci oba relevantna uticaja Colbrook.::=-= -21og(3 71d +~) VA .1.81) Izrazi Kolbruka i AliSula daju dobre rezultate. Ali.

. 0. iIi obrnuto.1..-'-".oblast laminarnog strujanja.07 0.71d + 2. Gl . b) Frelazna oblast .F-'."-'+'.....1.005 0......""~ o/d=0... leao i da ova oblast predstavlja oblast hidraulicki glatkih cevi.'. . kerozina.80) konstruisao dijagram ..:.'.39) je u podrucju Rejnoldsovih brojeva Re:o..".~~.."".009 0.' _1_ =-21og( .kriticna vrednost Rejnoldsovog broja pri kojoj laminarno strujanje prelazi u turbulentno..01 0.05 3.! 6/d=O.*... ®-hidraulicki hrapave cevi i ~-oblast potpuno hrapavih cevi. Vee je receno da se."".'..".\..06 0.. <Il .0005 0.....-Re.........1... Moody-ev dijagram ...i'".. ito: CD .04 .. Gl-hidraulicki glatke cevi...09 0....~~ 6/d=O..o / d) ..~~~:. = ..'.i.0001 0..00001 10 4 Re 106 10 7 108 Slika 2..2...<Il-prelazna.".. Detaljnom analizom dijagrama pokazalo se da na njemu ima pet karakteristicnih oblasti...'4. I ' ' ...l...001 0..:.'7r-.08 0.77) i Kolbruka (2.05 0..-i.1....(Re. Prandtla (2. koja se jos naziva i kvadratna oblast.1 0.~".. ® .. koji ima veoma siroku primenu za odredivanje koeficijenta trenja. Iz tih razlogaMoody je.~~ 6/d=O.002 0.015 -----.'''4' 0.....51 ) tl2_ -.1.'.~+--.....112 _L :: :::+:::::Ii:::...... = .i. gde je Re k ..1.5.71).".0002 0. Oblasti CD-Iaminarna...03 ~"''!-~~~_''''''~-i+-i.. Zato ce se objasnjenju ovog dijagrama posvetiti vise paZnje..39)."'...(Re) ..(o / d).01 0.oblast hidraulicki potpuno hrapavih cevi Ie = A....Teorijske osnove ID strujanja 137 te bi vrednosti iz njega trebalo preracunavati za hrapavosti industrijskih cevi... ..".-~eF+...~:... koristeCi Nikuradzeovu ideju. i ~ .:..1.1. Re k = 2320..oblast hidraulicki hrapavih cevi .''~~~~~~~. Vaznost izraza (2.5..03 0...zavisnosti ko~fiGijenta t~enja od Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti..e==E~====m:=::±±m 6/d=O...04 6/d=0..j~".prelazna oblast.""............. Blazijusa (2.008 0. s1. U tehnickoj praksi laminamo strujanje ostvaruje se pri strujanju veoma viskoznih tecnosti: naite. Karman-Nikuradzea (2. a na osnovu formula Puazeja (2.'..... a) Ob/as! lami?lamog sITu/an/a Oblast laminamog strujanja na dijagramu prikazana je pravom linijom CD.l....l..~..5.l. ulja i s1....5..""".l.. koeficijent trenja pri laminarnom strujanju kroz cevi kruznog poprecnog preseka moze odrediti izrazom Poazeja A..1...oblast hidraulicki glatkih cevi . =64 / Re.1..."'.02 ~~~+i.4. ~.02 -"'-..63)..

ipalc. e) Potpuno ItTl2pave cevi U oblasti ® sa dijagrama uocava se da je A= A(O I d). U oblasti hidraulicki hrapavih cevi. takoae. koji vazi u celokupnoj prelaznoj oblasti. zona @) sa dijagrama.0025 VRe" .1.78). Altsula (2. Njene vrednosti. i u njoj koeficijent trenja zavisi same od Rejnoldsovog broja A= A(Re).2. U tu svrhu se definise srednja apsolutna hrapavost cevi lcoja zavisi od: materijala cevi.1. Zato se cevikojeradeu ovimrezimima nazivaju potpuno hrapave cevi.138 Teorijske osnove ID str:ujanja Prelazna oblast predstavlja oblast prelaska laminarnog u turbulentno strujanje.hidraulicki glatkih cevi do krive a-a ena dijagramu aproksimativno povucena) koja predstavlja granicu dvostruke zavisnosti A= A(Re. odnosno zavisi sarno od hrapavosti cevi.63) iii izrazom Prandtla (2.1. koristiti izraze za koeficijente trenja koji su dobijeni eksperimentalnim ispitivanjem takvih cevovoda.1. tj.28» kvadratna funkcija od srednje brzine strujanja. Iz tih razloga rdim rada u ovoj oblasti se izbegava.1..5. se uocava da je za jednu vrednost relativne hrapavosti old koeficijent trenja nepromenljiv (A=const. kada se radio dugackim cevovodima.1. tj. iIi obrnuto.o I d). Za korektno odredivanje koeficijenta trenja trebaznati koja je hrapavost cevi o kroz koju se odvija strujanje. Ta zavisnost je data Blazijusovim izrazom (2. date su u tabeli T.7/ JRe . U nekim specijalnim slucajevima. Ova oblast (zona CD· sa dijagrama) je nestabilna. Ova oblast se prostire od krive Ql . koeficijent trenja zavisi od Rejnoldsovog broja i od relativne hrapavosti. pase zato za ovu oblast kaie da je kvadratna oblast. d) Htdrauhcki hmpave cevi Hidraulicki hrapave cevi 8U one kod kojih viskozni podsloj ne pokriva neravnine na zidu. da ne bi doslo do greske u proracunu treba.80).1.0941d.za gasovode izraz Weymouth-a: .1I3 .02 +1. za odredivanje koeficijenta trenja postoji izraz Zajcenka A = 0. Tako na pro koristi se A = O. jer je pad pritiska u njoj (vidi izraz (2. A= A(Re. naCinaobradei stanja zidova cevi u eksploatacijskim uslovima.1.o/ d). Koeficijent trenja hidraulicki hrapavih cevi odreduje se izrazom Kolbruka (2.za strujanje nafte izraz Lange-a: A == 0.77).1. Kvadratnoj oblasti odgovaraju uslovi strujanja sa visokim vrednostima Rejnoldsovih brojeva kodkojih lcoeficijent trenja zavisi samo od relativne hrapavosti old. u podrucju vredIiosti Rejnoldsovih brojeva od 2320 < Re < 4000.71). dakle. za najcesce primenjeIie cevi.81). da koeficijent trenja ne zavisi od Rejnoldsovog broja. () Hidrauliclciglatke cevi U oblasti hidraulicki glatkih cevi (kriva C) sa dijagrama) viskozni podsloj pokriva sve neravnine na zidu cevi. iIi izrazom Altsula (2.81) ili Sifrinsona (2.5. Za koeficijent trenjaukVadratnoj oblasti vaZe izrazi Karman-Nikuradzea (2.1. Ipak.). te su i eksperimentalna merenja u njoj nepouzdana. S ~druge strane.

to njihova eksplicitlla reilenja ne postoje. tako da Se mogu sastaviti funkcij<e za koeficijent trenja 11.21.15+0. Medutim.5 2+4 0.8 3+9 1+3 0.6.ardale j 31m zardale i korodirane pocinkovane (gasovodi.03 0. mesing. Odredivanje koeficijenta trenja iteraiivnim putem Pri proracunll cevovoda potrebno je poznavti vrednost koeficijenta trenja.0015 0. takode.5 1.1-5.15 0. 2.1 0.6.15 1+1.jednoliko lako zardale posle dugogodisnje upotrebe Ijace z.5 0.3+1. vee se do njihdolazi primenom numerickih metoda.mestimicno zardale .5+4 0.3+0.05+0.1+0. Prema tome.05 0.1 0. Kako su u opstem slucaju ove funkcije slazene. st31do) celicne vllcene STANJE zrDA CEVI glatke nove ciscene posle duze upotrebe zardale sa jakom korozijom i rdom nove bitumenizirane upotrebljavane . nije poznata. izmedu ovih veliCina postoji funkcionalna zavisnost. Najjednostavnija metoda koja Se za ave potrebe koristi je metoda proste iteracije.1. vodovodi) nove (1/2 " do 41 nove nove bitumenizirane livene upotrebljavane-mestimicno zardale sa korodirani~nezdima ociscene posle duge upotrebe fino obradene drvene obicne neobradene izglacane betonskc od azbestnog cementa grubo obradene u drvenoj 2£lati neobradene nove upotrebljavane - Tabela 2.1.05+1 0.25+1 0. Sdruge --~ strane i brzina strujallja zavisi od gubitka usled trenja.Teorijske osnove ID strujanja 139 VRSTA CEVI -MATERIJAL vucene (bakar.5 0.Apsolutna hrapavostcevi.15 0. 0 [nun] 0.3+1 1+2.5 1+1.1. do koeficijenta trenja nije laka dati. u opstem slucaju.2 0. ciji je algoritam proracuna dat na s1.5.5.60 celicne varene upotrebljavane . Ovaj postupalc iteracije uzastopnih priblizenja za odredivanje .4 do 3 0.= f(A) iIi za brzinu v=j{v).5. jer on zavisi od brzine strujanja koja.1.

01315 0. RESENJE: Formule Prandtla i Kolbruka napisane u obliku pogodnom za iteraeiju glase: Colbrook ---Prandtl 2.51 8 og Re. pojedinacnog sracunavanja koefieijenta trenja. Clanovi uz kineticku energiju u Bernulijevim jednacinarna su kvadratne funkcije a koefieijenti trenja nelinearne funkeije ad brzina. na pr.3-6.2.elllom racIlmar3 U uslovima proracuna slozenih cevovoda koeficijente trenja veoma cesto treba sracunavati sto znatno poveeava obim pesia.01736 0.'u 2. Hi neka druga numericka metoda. Ovo s toga sto su to uobicajene vrednosti brzine strujanja tecnosti u dobro projektovanim hidraulickim sistemima. Re=500000 Re=120 000 Re=500 A ="4 1 [I (2. A=0.02 0.5. geometrija eevovoda i .02.5.Ako se iteracija obavlja po koefieijentima trenja korisno je za pocetnu vrednost uzeti Ao= 0. Iteraciju zapoceti sa vrednoscu Ao = 0.7) koji je baziran na teo:rijskom izlaga~ju saddanom u Odeljcima 2. Kada se problem opisuje veCim brojem jednaCina tada je pozeljno izvrsiti linearizaciju sistema jednaCina elme se· njegovo resavanje znaeaJno pojednostavljuje.D3058 0. postaviti n Bernulijevih jedriaCina i m jednaCina kontinuiteta. Pmblem 2. izlozenog u Odeljh. leao sto su: broj jednaCina.Sr2 .01316 A=0. so.1.01263 0. Odrediv31llje k@eficijelll. pri cemu se za resavanje moze korisl:iti· i iterativni postupak. U tu svrhu sastavice se algoritam (81.1. Pomenuti nelinearni sistem jednaCina nerna eksplicitno resenje. Za brzo utvrdivanje cIa Ii je cev hidraulicki glatka ili .71) 000 Re=120 000 (2.1.1.01705 0.O. U postupku iterativnog res:. odnosno formirati sistem od k=m+n jednaCina u kojima je Ie nepoznatih brzina (iIi protoka).d.1. Ovaj nelinearni sistem jednacina treba reSiti.01316 0. U opstern slucaju. rezim strujanja (laminarni iIi turbulentni).Ji: + 3.80) A = [21og(Re·J?:) ..01321 0.01733 A=O.03054 0. Zato je po~eljno.vanja sistema jednacina po brzinama stmjanja za pocetne vrednosti brzina tr"ba zadati vrednost iz intervala v=1-3rnJs.02.03054 2. Medutim.5.ta trenja pl"im..4.140 Teorijske osnove ID strujanja koeficijenta trenja vazi sarno bela se irna jedna funkcionalna zavisnost A=j(A). to ee u opStem slucaju dobijeni sistern jednacina biti nelinearan i nehomogen.Smm. Koji postupak reSavanja treba koristiti zavisi od mnago faktora kaji uticu na slozenost sistema nelinearnih jednacina.7. njegovo odredjivanje tretirati racunskom masinolIl.1. a i potrebno.71) i Kolbruka (2.1.02 0.1. po brzinama strujanja. vee se do njega dolazi prirnenorn numericke analize. sa tacnoScu [> ::no-5 .03132 0.l.01733 0.71d )r 2 Rezultati proracuna sa uzastopnim iterativnim vrednostima dati su u tabeIi. kod slozenog cevovoda sa ustaljenirn strujanjem moguee je. odnosno v=f(vJ.1.1.S. t. KoristeCi formule Prandtla (2.02 0.1.01732 0.1.02 0.03113 A=0. Kako su jednacine kontinuiteta linearne funkcije od brzina.03113 0. za vrednosti Rejnoldsovog broja Re=120000 i Re=500000.80) odrediti koeficijent trenja za cev precnika d=lOOmm i apsolutne hrapavosti o=O.1.

.hidraulicki potpuno hrapave cevi.----.~l [Hidr~l hrapaye I c~ I.7.1A2.-.1.... S. Za odredivanje koeficijenta trenja stisljivih strujal1ja gasapostoje. d. (' v. + / _ L '_ _. potpuno rHidra~~cki I . i Re > 500d 18 .5.5.hidraulicki glatke cevi..:i=--:-_< r----------~:Re>4000\ 83 ::=::=E:Re>2320> 1 .<. v. 40d /0 < Re < 500d /0 .1. )-----~=:>-----.-\ llt~ld cD .hidraulicki hrapave cevi.1.Teorijske osnove ID strujanja 141 hrapava.~---~AI. Detaljna analiz~ovih metoda sprovodi se u sklopu dela mehanike fluida koji se naziva clinamiKa gaJ'ova.---.-'-~______J Slilca 2.~Il ~ . kriterijum hidraulicke hrapavosti zida cevi dat u Odeljku 2. Ovako izraien kriterijum utvrdivanja hidrau!ickog kvaliteta zidacevi jednostavan je za primenu i kao takav koristi se u algoritmu za odredivanje koeficijenta trel1ja. 'I hrapave ceVI I' "11.-+--'_. iIi deo programa za odredivanje strujnih gubitaka hidraulickih sistema.. Umesto analize rezultata dobijerrih navedenim metodama ovdece sed~ti nesto pojednostavljena metoda proracuna zasnovana na formuli Voronina kod koje se odredivanje koeficijenta stisljivog strujanja bazira na pozhavanju koeficijenta trenja .-. Treba napomenuti da ovaj algoritam moze da predstavlja zasebnu celinu.--'--------'-----=::-._-<'iA-Aol<-.transfomrise se na'l1ovi oblik koji glasi: Re < 40d ! 8 . strujanje sa razmenom topiote i realno strujanje. adijabatsko. _ 1'~e<500/k.. .-. u sldopu dinamike gasova. KoristeCi ovaj algodtam veoma je jednostavno napisati program u nekom raspolozivom programskom jeziku. izrazen visinom 8+ . A 0 r---------~.--<?--. " L. 8. Algoritam za izratunavanje koeficijenta t~enja. metode koje tretiraju: izotermsko.. r:=~--. I I '-------r------' ~~ I ( k+ ~J 1141 r-:~.

.2%.5·] 05 i 0. 2. prosirenja. ventili./KRT .5 gde je T·· temperatura fluida i Tz - (2.VIcoliko se radi 0 stisljivim strujanjima sa veCim vrednostima Mahovog broja.5. koja jeprikazana na s1:2. Ta mesta u cevovodu su sa slozenom geometrijom. sto je propraceno znacajnim promenama u profilirnabrzina. bilo da su dozvucna iii nadzVllcna.1.brzina zvuka.83) pri cemu su: Ao . Za objasnjenje strukture strujanja u lokalnim otponma posmatrace se jedan od oSllovnih lokalnih otpora .~a A:=A o(TJ'F.krivina.1 M 2 )-0. Pri nailasku ovalcvog strujnog polja na krivillU doCi ce do znatnih .84) koji vati u domenu 2.)o.64r 2 . za uticaj trenja na strujanje treba konsultovati literaturu iz dinarnike jednodimenzijsih strujanja gasova. (2. V uslovima stmjanja tecnosti sa promenljivom temperaturom postoji vise metoda Zel odredjivanje koeficijenta trenja.8. Za odredivanje koeficijenta trenja pri neizoterrnskom turbulentnom strujanju tecnosti u hidralllicki glatlcim cevima moze se upbtrebitiizraz AltSula A:= [1.1.1. sto je osnovni razlog nastanka gubitka energije. Pri neizotermskom strujanju gasova koeficijent trenja SI:.821og(ReJllJrll ) -1. Odreiltiv3nje llmdidjenlta trlE!nja pri lIlleizotermskom stll"l!lI. leao na pr.1.1.85) temperatura zida. asamim tim nastaje promena kolicine kretanja.1.1. cak. do nizstrujnih promena u profilima brzina nastaju lokalni gubici energije. Gubki llia lokah:URIllIll otJ!lloJr'Rma 2.5. i koeficijenti dinamicke viskoznosti llz za temperaturu zida i 111 za srednju temperaturu tecnosti. V opstem slucaju ti novonastaIi profili brzina su neravnomerni i OStlO nesimetricni.1.koeficijent trenja izotermskog strujanja. 2.2. (2.5.47 .14 . l@kalirnnllllll otpoll"ima Na onim mestima u cevovodu gde dolazi. U krivinu (presek 1-1) ulazi fluidna struja koja je karakterisana razvijellim profilom brzina.9. slavine. OVde ce biti reci sarno 0 nekim ad tih mogucnosti. iz bilo kog razloga.5. dimenzije strujnog prostora.82) sledi da za vrednosti Mahovog broja do 0.. lz izraza (2.82) pri cemu je M=v/c . Po jednoj od tih metoda koeficijent tienja moze da se odredi leao A = Ao (l1 z /11 1 )°. Struktulra strujanja I!lI. Promena profila brzina ulokalnom otporu nastaje zbog promene brzine iii po pravcu iIi po intenzitetu.1.2.142 Teorijske osnove ID strufanfa nestisljivog strujanja (An) pd istim vrednostima Rejnoldsovog broja i mapavosti cevi.2.10 4 < Rc < 4.V nekim slucajevima zbog te neravnomernosti stvaraju se makrovrtlozi koji mogu imati. racve i s1.: krivine.Mahov broj.1. Kada razvijena ±1uidna stmja. v-brzina strujanja i c:= . Ova formula glasi A::: An(l+ K. (2.jall!jl!ll. odreduje pribliZnim izrazom Kutateladz.5.1. suzenja.1.1.6 greska koja se pravi ako se stisljivost fluid a zanemari ne prelazi 3.83 < 11z /111 < 2. koja se ima u pravolinijskoj deonici cevovoda. naide na ovakva mesta u cevovodtl ana se poremeti-deformise. usisi.

1b.2. s 4 vlpl ~ Pre~k2-2 a) -~~~. Na posmatranu zapreminufluida deluje i sila pritiska M==tpctA==f"vgradpdV=f"v ~~iiAdV..1. KoristeCi ovaj izraz sledi da u krivini ublizini spoljasnjeg zida rast radijusa R utiee na smanjenje pritiska. Osnovni razlog poremecaja profilabrzina jeste geometrija strujnog prostora.2. Medjutim. Samim tim stvorice se dye zone.2. Nairne. Ovu i onako slozenn .1.1a). koja utiee na kretanje fluidnih delica u pravcu normale ii.5.1.2. ' Posmatrajmo zapreminu 6V ispunjenu fluid om koja je ogranicena kontrolnom povrsinom M i koja se krece brzinom v po zakrivljenoj strujnici eiji je radijus krivine R (s1. Posmatraj:nci poduzne profile brzina sa 81. Na oVil zapreminu deluje inercijalna-centrifugalna sila ~" = tv P ~ dV. Ova zona ima veoma veIila uticaj na vrednost lokalnog otpora. 8p v2 6F:" == M sledi relacija &=PR' koja upucuJe na zakljueak da se pri kretanju fluidnog delica po zakrivljenoj strujnici efekat sile inercije uravnotezava sa efektOln gradijertta pritiska u pravcu normale. a sto je graficki prikazano na s1. profil brzina u preseku 4-4). promene brzine su dominantnije sto ukupno dovodi do porasta pritiska. ito: B-zona zdrave struje i C-vrtlozna zona. s tim sto je dominantniji uticaj intenziteta vrtlozenja. Kroz OVil povrs dolazi do razmene energije i mase izrnedu zdrave i vrtlozne zone.1. tj.2. 2. Vrtlozna zona C je zona u kojoj postoji povratno strujanje (v.5. Iz jednaCine ravnoteze sila. pa se u njoj mogu definisati dye oblasti.5. Povrs D koja deli ove dye zone maze da se nazove razdelna povrs. ka spoljasnjem zidu krivine.1. ali zbog ubrzanja ..f1uida porast brzine utiee na poraste pritiska.1 Struktura strujanja II krivini. i to: KG -konvergentna oblast u kojoj dolazi do suzenja fluidne struje i DO .1. UopstavajuCi ovaj zakljucak za spoljasnji i unutrasnji zid krivine sledi da na spoljasnjem zidu pritisak raste a naunutrasnjem opada.1.2.1.Prisustvo razdelne povrsi D znatno remeti strujni prostor zdrave struje. zato na nekom mestu (tacka A) nastati tzv.divergentna oblast u kojoj se fluidna struja siri. pri nailaskll na krivinu fluidna struja nece moei da prati geometriju strujnog prostora. oCigledno je da je struktura strujanja slozena. uz zanemarivanje viskoznosti. kako veliCinom tako i intenzitetom vrtlozenja.Teorijske osnove ID strujanja 143 poremecaja u profilima brzina koji su prikazani u presecima 2-4. inercijsko odlepljivanje struje.1.5. pa ce 4 p -.~ Trenje! Krivina i J _ _ _~~L~ok=·a=ln~io~tp~or~~ Trenje __ ~ S b) Slika 2. taka da ona predstavlja jednu nestabilnu povrs.

i ri"2 i od geometrije racve. merenja se komplikuju jer treba odrediti koeficijente neravnonernosti.sekundarnog strujanja dobija se rezultujuee vihorno strujanje.1. i u jednostavnoj geometriji krivine. +V2 • Koji je medusohni odnos protolea Vj i V2 ne zavisi same od geometrUe racve.2. svi poremecaji stmjllog pol/a izmedu ulaznog (presek 1-1) i izlaznog (preseka 5-5) razvijellog profi/a brzina pnpisl~jtt J-e pnsttstvtt lokalnog otpora. vee i od geometrije cevovoda koji se nastavljaju na grane 1 i 2.Va. ako je izbor mernih· preseka drugaciji. Pri m . Stmktura stmjanja u racvi. radi se 0 izbom mernih preseka. Sa uslozaval1jem geometrije lokall1og otpora uslozava se i struktura strujanja.2.2) u koju. 1. 1-1 i 2-2 izazvane su geometrijom racve. kod jedne racve (s1.1. Ti merni preseci moraju biti sa razvijenirn profilima brzina (kod krivine preseci 1-1 i 5-5). 1. sa protocima r~ i r72 . racvu vati jednaeina kontinuiteta Vo = Ii. Kroz ovu povrs dolazi do razmene energije izmedu dela ±1uidne strujekoji nastavlja kretanje lea grani 1 i dela koji skreee lea grani 2. nairne. Ta slozena strukhlfa stmjanja odrZava se nizstmjno sve do preseka 5-5. slozenu stmktum stmjanja. Sve promene strujnog polja nastale izmedu razvijenih profila brzina 0-0. Tako na pr. Zavisno od intenziteta razmene energije ova povrs moze da ima veoma slozen nestacionarni learakter. popreeni presek 2-2) koja nastaju zbog dejstva centrifugalnih sila koje utieu na pokretljivost fluid nih deliea u popreenom pravcu. Podela ulazne fluidne stmje na dva deia odvija se po razdelnoj povrsi A-B. pa ee i vihorno stmjanje da se javi u paru. u kame se po novo formira polje sa razvijenirn profilom brzina.144 Teorijske osnove ID strujanja stmktum stmjanja jos vise uslozava prisustvo tzv. PoIozajzaustavne tacke B.5. eirne se i ~ strujanje u racvi znatno usloV 2 z~l. sekundal7llh stmjanja (v. Ako se zaustavna taclea nalazi u tacki B' iIi E" tada se U okolini taeke B formira jedan vrtlog. protokom Vo' u racvi se ona deli na dYe.2. Ova cinjenica ima veoma veliki prakticni znacaj pri eksperimentalnom odredivanju gubitka energije u lokalnorn otporu. Za analizu struleture strujanja u racvi posmatraee se razvijeno ulazno strujanje u preseku 0-0 leoje se nailaskom na raevu deformise u pravcima 1 i2.glavnog i popreenog .==2 za larninarno strujanje).5. Sve ovo. Ove defcirmacije strujnog polja izraZene fiU kroz transformacije profila brzina svedo postizanja razvijeilih profila brzina u nizstrujnim presecima 1-1 i 2-2. upueuje na izuzetno. Za ovako definisanu Stika 2. Razdelna povrs se zavrsava zaustavnom tackom B. Slaganjem uzdtiznog . B' iIi B'''zavisi ad odnosa protoka V. Pri tome treba imati u vidu da je sekundarno strujanje upareno. ulazi fluidna struja sa razvijenim profilom brzina. jer se u njima znaju koeficijenti neravnomernosti kineticke energije (CXJ::il za turbulentno i 0. cak. U protivnom.2. a to je jedino moguee na osnovu eksperimentalnih rezultata merenj 1 profila brzina u mernim presecima. Prema tome.

a samim tim i na vrednost gubitka energije. a samirn tim i manji gubitak strujne energije. Fluidna sttuja koja skrece u granu 2 u tacki C se inercijski odvaja od zida. dalje. (i=:T. 2.brzina strujanja opada a pritisak raste. ..~P /2""'-7-.p je gl.:. a D..1.2 koji se nalazi izmedu preseka II i 2-2 i kod koga je visinska razlika izmedju preseka mala tako da se potencijalna energija s~ru~e ll1~~e zanem~riti.2. Izmedu ovih ---~F preseka vaze Jednacme BernuliJa ~ -' .lbitak (pad) pritiska I AI Sl'1 2 5 . Ova smanjenje brzine na ulasku u granu 1 maze dovesti do stvaranja jednog makrovrtloga (VI). VeliCina i intenzitet ove vrtlozne zone zavise od odnosa protoka r~ IV2 i od ugla ~. Kada je ree 0 geometriji lokalnog otpora treba napomenuti da jedan lokalni otpor.p.1.1. Zato treba teziti aerodinamickirn oblicima povrSina lokalnog otpora koje daju rnanje deformacije strujnog polja. 1 u kojima su VI i 1'2 srednje brzine strujanja u _ ' I . moze cia iroa vise razliCitih tehnickih resenja..2.i . 11 mnogim slucajevima zbog raspolozivog strujnog prostora kroz koji treba provuCi cevovod nije mogtlce ostvariti povoljnu geometriju lokalnog otpora..2. Odavde se.---.2) iz Bernulijeve jednaCine (2. Kada je god moguce ovaj zahtev treba realizovati.5. odnosno sto manju vrednost koeficijenta lokalnog otpora. a sto zavisi od odnosa protoka VI IV2 • Nairne. I presecima 1-1 i 2-2.1. GlIl!bitak elll!ergije na iollmJl1im otpol"imlll Za definisanjegubitka energije na lokalnom otporu posrnatracese jedan lokalni otpor promenljivog preseka sa sL2. Uvodenjem totalnih pritisaka strujnih preseka kao -(> f - '11.2.1.Teorijske osnove ID strujmy'a 145 prolasku iz grane 0 u granu 1 stmjni presek (kroz koji protice f)-I) se povecava. kod manjih vrednosti ovog odriosa doCi ce do stvaranja vrtlozne zone V1.2..86) se dobija izraz za pad pritiska na lokalnom otporu 2 (2.86) .' -I V =vIAr =v2 A2 . Od tih razliCitih mogucnosti treba izabrati ono tehnicko resenje koje daje manji gubitak strujne energije. d d' ./ . cime se formira vrtlofna zona V2.2 zbira statickog (Pi) i dinamickog pritiska (pa j v j2 /2) POi = Pi + pa j vj /2 .1. (2. na 10k alnom otporu kO]1 se 0 re· uJe pnmenom formule Vajsbaha (2.1. sto dovodi do· toga da . h{a _. U presecirna (a-a i b-b) nizstmjno od raeve zbog zakrivljenosti strujnica javljaju se inercijske sile koje dovode do pojave sekundarnih strujanja. dok kod veCih odnosa ptotoka ova vttlozna zona se ne fotmira.23).-=~ PI + pal vl 12 = 2 P2 i kontinuiteta + pa 2 v~ 12+ D.5. zakljucuje cia geometrija lokalnog otpora ima presudnu ulogu na izgled strukture stmjanja.87) . krivil1a. Medutim. na pr. PoredeCi strukture strujanja u krivini i racvi zakljucuje se da je zbog slozenosti strujne geornetrije racve struktura strujanja u njoj slozenija.VI I.

/:"P02=PS02 V . tad a iz izraza (2. Karla je ree 0 gubitlcu energije na lokalnorh otporu tada je veorna bitno znati koja je brzina rnerodavna za proracungubitka. sa 2.146 Teorijske osnove ID strujanja u korne je S2 koeficijent lokalnog otpora.1. tada se liZ koriscenje uslova jednakosti gubitka energije na lokalnom otporu SIV~ 12 = (2 veza izrnedu razliCito definisanih koeficijenata lokalnih otpora S2 =1.od razlike totalnih pritisaka oduzirna ueesce trenja koje se irna izmedu posmatranih strujnih preseka. Da bi se poznavali koeficijenti korekcije za merodavne strujne preseke II i 2-2 treba izabrati preseke u kojima se irnaju razvijeni profili brzina. dobija (2.1.1.87) rnoze se definisati pad pritiska na lokalnorn otporu l e a o . 2.1 i 0.1.2 .2. definisu se dva pada pritisica /:"POl=PSOlV(/2.5.5. rnoze da se definise sa srednjorn brzinorn VI iii srednjorn izlaznom-nizstrujnom brzinorn v 2 • Samirn tim rndgu se definisati. a v 2 srednja brzma prvog nizJ'trtqizog.1. ako· kod nekog lokalnog otpora postoji potreba za definisanjem koeficijenta S1' a sto posebno treba naglasiti.3.2.2.5. Iz ovog izraza sledi opsta relacija za odredjivanje koeficijenta lokalnog otpora 2 2A22 A22 S2=-2(POI-P02)=-p(PI-P2)(V) +cx. da ne bi doNo do zabune. razlika totalnih pritisaka izrnedu dva strujna preseka. Pod naglim .88) A2 ·2 Koristeci izraz (2. Tako na pr.1. pri cemu su SOl i S02 koeficijenti 10Icainih otpora pri prolaslcu i skretanju fluidne struje. alise tada. S obzirorn da je razliku statiekih pritisaka i protokrelativno jednostavno meriti to se koeficijent lokalnog otpora uglavnorn odreduje primenom eksperimentalnih metoda.89) I Alco se poznaju: razlika statiekih pritisaka PI .89) sledi i vrednost koeficijenta lO~. preseka. Ako je geometrija lokalnog otpora sIo:. za jedan te isti lokalni otpor. pn"primen~ kod fokafmh otpora dejiizife J'e samo ko¢'ciient 1. UIIJlPStellllllll BOll"lIiillllllll fOll"IDlIdllll Jedan od lokalnih otpora kod kojeg se koeficijent lokalnog otpora moze odrediti teorijskom analizom jeste slueaj nagIog prosirenja.1. za raevu s1.2.P2' protok V i koeficijent korekcije cx.1. PV2 (2. Nairne.2.2. U tim slueajevima presek 2-2 se postavlja dovoljno daleko od lokalnog otpora. 2 kod koga je merodavna nizstrUjiza brzina v 2 • Ali ipak.I(T) -cx.1(~) =Sl(Y) 2 1 VI 2 vi 12.~ena i u njoj dolazi do mesanja iIi razdvajanja fluidne struje tada se za svaki moguCi strujni tok definise odgovarajuCi gubitak strujne energije.2. respektivno. dva koeficijenta lokalnog otpora S1 i S2 koji su sa merodavnirn brzinama vI i v2' Medutirn. gubitak energije na lokalnorn otporu s1. Ponekad nije rnoguce pravilno odrediti rastojanje od lokalnog otpora do prvog nizstrujnog razvijenog profila brzina (presek 2-2).alnog otpora./2.

T' vj 2 .Teorijske osnove ID strujanja 147 prosnenjem se podrazumeva cev kad koje se naglo sa povrsine Al pre1azi na vecu povrsinu poprecnog preseka A 2 . Ve1icina vrtlozne zone zavisi od stepena sirenja poprecnog preseka A2! AI' kao i od reZima strujanja.1.5. gde je ii jedinicni vektor poduzne ose. ==()(.92) pri cemu su ~j i ~2 korekcioni koeficijenti kolicine kretanja.2 VI A2 2 .91) i promene koliCine kretanja primenjene za pravac strujanja fluida (detaljl1ija analiza promene kolicine kretanja data je u Odeljku 3. v2 2 v2 2 (2. koefi~ijent lokalnog otpora (za referentnu brzinu v 2 ).3. a) Laminamo snujanje . R == PIAl .2. Izmedu strujnih preseka 1-1 i 2-2 vaie jednacine Bernulija PI+pa 1 T+pglsmY=P2+pa 2 T+pC. (2. U ovim presecima su razvijelli profili brzina u kojima su korekcioni koeficijenti cx.) V1 2 v2 -2B1-+2~2 -()(. Pri ulasku fluidne struje u naglo prosirenje razvijeni profil brzina (presek 1-1) dolazi do inercijskog odvajanja i formiranja vrtlozne zone VZ. KoristeCi pretpostavku da se deo sile reakcije koji potice od trenja zbog malog rastojanja izmedju preseka II i 2-2 moze zanemariti.i i ~i (i=1. Sada se 1Z sistema jednaCina (2. Brojne vrednosti ovih koeficijenata zavise od rezima strujanja. a C. zato je potrebno posebno razmatrati slucajeve laminamog 1 turbulentnog strujanja.1 ( .P2 A 2 + p~r(~1V1 - ~2 v 2 ) + mgsin y.2 == cx.1.5. Naglo prosirenje karakteristike razvijenog strujanja.) Ii" == v1 A1 == v 2 A2 .1.A1) ii.3.1.1.93) izabrace se kruzni poprecni preseci cevi precnika DI i D 2 . Posle izvesnog rastojanja l od u1aznog preseka 1-1 fluidna struja se stabilizuje (presek 2-2) i po novo ima Slika 2. A2 v2 1 1 (2.90) kontinuiteta (2. a sto je prikazano na sl. i dmgo da formula vazi za proizvoljne oblike povrSinapoprecnih preseka A1 i A 2 • Za konkretnu primenu opste formule (2. U kontrolnoj zapremini izmedu preseka 1-1 i 2-2 nalazi se masa fluid a m == pV == pA 2 1.1 (-A) -2B 1-A +2~2 -cx.P1 CA2 .2.1.93) koji predstavija opstu Bordinu formulu za odredivanje koeficijenta Iokalnog otpora naglog prosirenja.1.2. kod kojih je stepen prosirenja preseka A2 ! A1 == (D 2 ! Dj)2.1.90-92) dobija izraz C. Ova formula pokazuje da' koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja ne~avisi od ugla nagiba y pod kojim se nalazi naglo prosirenje.2) poznati. sledi da rezultujuca sila reakcije deluje na povrsinu naglog prosirenja u preseku 1'·1' i iznosi R== .

1. .95b) U praksi se veoma cesto l1ailazina specijalni slucaj naglog prosirenja kada cev ulazi u rezervoar.i.1.93) odreduje se vred110st ovog koeficijenta lokalnog atpora. Ako se usvoje vrednosti ovih koeficijenata Pi ". vrednosti f3 i =4/3 i CJ. iz opste Bordine for-mule (2.93) dobija koeficijent lokalnog otpora l1aglog prosirenja pri turbulentnom strujanju v A S=Cl-.2) (prema izrazu (2.za turbulentno strujanje.. izuzetno. tj.64»).1.. So + C / Re .4.058 (i=1.za laminarno strujanje sa malim Re brojem. Prime110m izraza (2. koja iznasi .i =2 U""1. vazi da je povrsina poprecnog preseka rezervoara mnogo veea od povrsine paprecnog preseka cevi (A2 > > A 1 ). AVO za pasledicu ima da je brzina u poprecnom preseku rezervaara nmogo manja ad brzine u preseku cevi (V2 «vI)' ili je pak v2 '" o. ako se sa A] i A z oznace poprecru preseci cevi i rezervoara.1.94) 3 v2 v2 -'·1 1 b) TurbuleTttllo strujtHl.1. Ocigiedl1o je da kod laminarnog strujanja koeficijent lokalnog btpora zavisi i od geometrije i . Sa ovim vrednostima.l. gde su. 2./e Korekcioni koeficijenti razvijenog turbulentnog strujanja u cevima kruznog preseka imaju vrednosti P. - S= 1 B / Re n za Iaminarno stmjanje sa veCim Re brojem.1.1. (2.za laminarno strujanje.5. Zata se u avom specijalnom slucaju.p == PSI V [ /2 )..1. OdrlE«iiv3llllje befkijellllti::a loJkalnog @tPOIra U opstem slucaju kaeficijent lakalnog otpara zavisi ad geometrije i Rejnoldsovog broja.96) pri cemu indeks i oZl1acava broj uticajnih geometrijskih veliCi11a. c) Nagloprofire7tJ'e pn' ulas/at cevi u rezervoar (2. (2.2.2). A.1.5.a i ".)2 =(1 _ _ 2)2.148 Teorijske osnove 1D strujanja Korekcioni koeficijenti razvijenog . Altsul je funkcionalnu zavis110st (2. sledi izraz za koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja pri laminarnom strujanju 2 VI vI 2 A2 A2 ~=-(3--1)(--1)=-3(3-4 -l)(-A -1).opsta zavisnost .=1. Cis 0 veliCine koje zavise ad geometrije lokalnog otpora.96) prikazao 11a sledeCi naCin A / Re \ \ \ . B.3. Y =S v 22 /2 ="2 (v) -v2)2.88) i (2. U ovom slucaju.1.1.laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog presekaodredeni su u Odeljku 2. tada se iz izraza (2.02 i a i =1.1. (2. koeficijent lokalnog otpora defiruse sa prvom uzvod11om brzi110m (iJ.93).1. i imaju.95a) v2 A) U ovom slucaju gubitak strujne energije se svodi na 1 .

303sina+ O.1. ~ V2. + coso:.0 "'" const.87) zavisi samo od kvadrata brzine. tj. prakticno.~ ..~-- R-radijus krivine d-precnik cevi a-ugao n=A=(15) ..1. vati puna zavisnost (2. = 0.-: -~ J . -=r c..vrednost C..- 13 ". dok je kod turbulentnih strujanja uticaj Re broja zanemarljiv. =0. do kojeg se dolazi primenom eksperimentalnih metoda.P" A. (.. date su vrednosti koeficijenata lokalnih otpora.. zato se ovo podmcje naziva kvadra/na ob/as! zavis/1(wikoeji'cijetzta loka!nog otpora.5 C.003360:.61111) 1 2 uSlsnom olvoru Krivina u obIiku luka ". kod naglog prosirenja). == (Sino:.226sin' ct °0°0°0°0°0%° 000000 00000 000000 oooo~o~ 0 ooog. r Spajanje pod uglom . Odrediti gubitak strujne energije na lokalnom otporu. znaci poznavati vrednosti koeficijenta lokalnog otpora.5.2. -1 coso:. Ao -pOI'rSina olvora A-povrsina preseka USls sa ~. tj.0: dl R= 1. =0.707 _11)2 n" resetkorn " vaZi za male debljijne! Blenda na 1--- @jEj --~~-.=cj -..-1)2 1 A Borda Teorijsko resenje .:" +(1. . [46] arO] S=0. to stmjni gubitak prema izrazu (2. za neke karakteristicne slucajeve geometrije lokalnog otpora koje su najcesce kod cevnih vodova..(li)' Kako je kod razvijenog turbulentnog strujanja C.. =(. = (. .163(R)' ]90 ~ Ao d 2 C.. tako dakoeficijent lokalnog otpora zavisi samo od geometrije. 1.2.~. a \ Usis ~1J7 \~ '-"i~' . Naziv Skica Karakteristiena velicina Izraz .a[O] i. poluempirijskih iIi eksperimentalnih metoda.()08a O•75 c. ~ ! . a do kojih se doslo primenom: teorijskih.)O.6 5-6 segmenata I Vr ~ -'j='C> .96).0. n =(d / D)2 C. == (1. iIi u redim slucajevima primenom teorijskih metoda (kao na pr.505+ O. d 35 a s=[O.. == 0.1..1 ~ "" ". \ > I(~- ~~.Teorijske osi1ove ID strujanja 149 od Re-broja.- ~A. (Matthew) 24scgmcnta Krivina od cevnih segmenata Naglo prosirenje . Krivina ttt.4..131+0. U tabeli T..08 Napomena Autor Usis sa ostrom ivicom Usis sa oblom ivicom Usis nagnut pod uglom a "3 (.

.3 c == 813.n)2 ~ otvoru ...1 d=-1l55.=-'-a-'-2-+(--) sma 8sm"2 n n Napomena Autor Difuzor 1 EJ3J:~ -v n=Al A2 Al A21 <x.=a+bHlnH+cln H+H 2 Re> 10 4 a == -103. 1 ~h--D7e 1 Ii ) H=hID d Re> 10 4 Venti! 6 ..---:> 1 I :S:>i I n = (D) d . d s==a+-+-+-D DJD D<400mm JD Venti! sa kosim sedistem & D [mm] D<400mm b .28 d = 103.72 b==-136. 1 (1_-) n2 20n°.22 c == -133. 40° s= 1 (tg<x)0.. D ::> D[mm] !J c ..<x_ A2 Al n = A2 S- -Ssin(<x/2) S== (1-1 I n)2 sin <x Naglo suzenje <X < 30° -i---·_·_·¥ I ...n sinal Re 1-11 sina I I ~d~Y~ f I I D 17=d 1:. I: ~ C.56 2 2 +(1--) 2 Re (1.= lJ Zatvarac ~-. == (O. ···t." n Re = vodo > 10' o v (n=AoIA) 120 1+I(1+sina) 50 ( 1.Jl-n + ~~'b°o~o. 1:I-n AltSul D2 > DI 12 Ideljeik uslov na Blenda I 1 D 1"1 1 -.::.7 a == 0.{ .150 Teorijske osnove ID strujanja Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz .. ~!-- ~ 1.ukupna povrsina otvora A... : Al 1 .45 b == 106.57+ ° 043 -1) . C..-~~L I : a S '" 0.-11)..10°.0368 b == 28.LIdeJiCiI1 Konfuzor 1--. ~ A..2 c==-14.75 Re A.. A2 n=T I 1 Ideljeik D2 < DI 12 2 S== ( 2 1 0.. c S=a+-+-lnD D JD .707.vrednost 'A 112 -1 11-1 2 ' t.707 )2(1_1)2 "h-17 n Resetka za umirenje struje Klapna I-~~ °ooooo~ooooo 0000 000000 Ao .i"j ..33 Zasun ~ .0323'0.povrsina preseka aooao 1 .33 Laminarno strujanje -.35. ~ S== 2'(1.. : s==(l+ 0.45 a = 10.

i-2T(I-q)-+C. 0995.~~}" .1 2 q-- d d 2 s= 2.- I '15 I 30 I 45 I 0. F /'".~~ .047.50 .36 It.30 0.64 90 1.17 0.14 0..~ -J < 0.7 -0..2 . 0.41 1.10-7 d=6.452q+O.)z-B. A.8!.05 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0. = a+ba+ca 2 +da 3 + +ea 4 + laS +ga 6 e" 1. 0.10 0 C2 0 C] 0..74 1.10.~.55+4(%. 7...Pi = PC:.~. VO~ .49·10..I AI " '\ <. I. 1 A] + Levin = A3 q=V2 1V3 r A..4 I. a 1.1 <d<0.-. A. V3'~> I':.1<d<0. f.'.2) 1. .1. -if.6 Kuglasta slavina e ! .:..14 (71) ..2TqcoS<x+I-C o q 0 a[C] C v' VJr-%~~ a..135) (I-q) = AI = A2 .10 0.25 h ~ = 0.94 1.-+0. a[O} a < 65 0 I. q +C.. = PC:.78.10 ..1)+0.~. =1+A.10 0. .155(*)2 peeurka i sediste ventila ravni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) Ao ~''l:/r~ d.10-8 c = 2.vrednost Napomena Autor a" 3.." .~\~~ . 2 I A2 =(7) 2.Il.. m. 'ft. Vl~ V Sl =_1-2 (O.02.20.Teorijske Qsnove lD strujanja 151 Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz ..00 A2 -~" A.-'~. . 0. "1.iT (i=1.10 b" 1. Racve (razdelne) Ao VO~~ "'1" v'l'\j A2 r \ ..20 ° 0 0.. ....33 C2 0 C1 0 0 0. ~~~~~... .04 I 0.14 0 C2 0 0 0 0 C] 0.79.958 2' q q2 = (Crnojevic) -" "10 AI _ A] 1 2 1..11 A.' a.16 I 0.10-4 f = -4.. t.25 0 C2 0 0 0 0. ~z=l+l(.~:t ~ di '~p . = 0.10-8 Ventil r .-~~~:.p.~.:. Al A ../. .812 + 0..'-2)(1-q) -B A..15 (IY d ~ %.25 60 90 0 0..045.~_ V.125 < d < 0..6+0. ~r1L-liIh Ii! '--t--/ 8'1 d. Racve (sabirne) A2/ A3 a[O] 15 30 45 B C] 1.:'-.iT (/=1.z.25 0.0.10-6 g = 5.] RiO.46.r/o C.An AI ?L~_I:! -'I -J = 0.2) S.40 0.1 < ? . 7q 2_ 0.0.'::~ I 0.35 0.3::J(Aol_q -1) vI Levin I':. Az I I Tallcv 0.00 0 .dJ 60 0.14 0.25 h .'(A./. A .. h 0..

dakIe. t.d ~500 d[mml Tabela 2. -.30 od kombinacije posmatranih lokalnih otpora. Vrednosti koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne geometije lokalnih otpora. 2. prostim sabiranjem otpora. sledeCi lokalni otpor..4.S.h iz pretho.]=6 R "-~'>- r -='i d - S= 1. a to su ani lokalni otpori kod kojih je ulazna fluidna struja sa razvijenirn profilom brzina i kod kojih se izlazna fluidna struja stabilizuje do razvijenog profila brzina. odnosno metodom superpozicije..}. d / Ie. 90° . To su oni otpori kad kojih je ulazno i izlazno strujanje razvijeno. a sto zavisi 3.5.56 Ako se.4.1.2. 0.: izmedu lokalnih otpora.1. -:-::.6+ 500 d 50::.5. dnog lokalnog otpora ne razvijena I brzinsko palje nal1azi na sledeCi otpor. /-.lnog otpora. 2. Ako su u cevovodu prisutne pravolinijske deomce i usamljeni lokalni otpod tada se do ukupnog otpora dolazi primenom izraza (2.'. \ . Na kraju treba napomenuti da vrednosti iii izrazi za koeficijente lokalnih otpora u tabeli 2. . za slucajeve usamljenog otpora. bude Lu = ~. U tabeli sa Aje oznacen koeficijent trenja.5.52.2.1.koji imaju koeficijente lokalnih otpora ~l i S2' tada Tabela 2. pri veCirn Rejnoldsovim brojevima. ~ 45~ \ I .82 ex. Cime se struktura strujanja u njemu zllatno menja u odnosu na slucaj potpUDO usamijenoglakaillog otpora. a to ce biti kado. vaie samo za ltJ'am(/ene lokalne otpore.vrednost Napomena Autor Kompenzator 1-- jfl )! ' . uglavnom. Ova pojava I meousobni uticaj lokalnih otpora naziva se lilteljerenc!/a lokalnihotpora.2. Za to je potre1'ino da minimalno rastojanje izmedu lokalnih Raspored Ugao otporo.152 Teorijske oSl1ove ID strujanja Naziv Skica Karakteristicna velicina Izraz . Mledusobruli utic:mj !okaRnih ot~fi)ra Koeficijenti lokalnih otpora odreduju se.1. se porerneceno strujanje izazvano prisustvom prvog lokalnog otpora stabilizuje pre !lego fluidna struja naide na sledeCi lokalni otpor. Aka postaji medusobni uticaj . medusobniuticaj lokalnih otpora maze se zanemariti aka je Lu =(20-50)d.' I~~ -.:LS. pri cemu je S krivina koeficijent posmatranog loko. Ovakvo jednostavno sabiranje lokalnih otpora dopusteno je sarno onda kada predhodni lokalni otpor nema uticaja no.00 do. posmatraju dva lokalna otpora sa medusobllim uticajem.25). Eksperimentalna istrazivanja Sil pokazala 1.

6.1.2.)2 ·.. bez obzira na namenu.1. odnosno ~1+2 = S]+2 (Re.2.2. Prema tome.2d. naftovodi.1. leao i pravolinijslce deonice cevovoda precnika d i i duzina Ii (i=1.2. toplovodi.1. Dakle. ==i> . Pod slozemin. dva ventila.6. to gil oni cevovodi kod leojih postoji jedno iii vise mesta gde se cevovod grana. Svi ovi cevni sistemi prema geometriji.2.5. odnosno izlozenog u Odeljleu 2. Jl. V3 -v2 .2c).1. postepeno suzenja inaglog prosirenja. duzinom. medllsobne udaljenosti otpora i precnika cevi. dobija se gubitak strujne energije izrhedu presekaA-A i B-B YgA-B = (~VI +~kl +A. FodeRa cev@voda U savremenoj strujnoj tehnici susrece se veoma veHki broj cevnih sistema razliCite namene. hoz veCi broj prostih deonica.3)..1. date su vrednosti rezuItujuCih koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne slucajeve povezivanja krivina. Ek.6.2a).a) iii promenljivog (sI.2.1.1.6.5. mogu da se podele na proste i slozene. +(~k2 +Sv2 +A. Zato se.2. Ako u slozenom cevnom sistemu postoji rnnogo prostih deonica.)T+2 II vt 12 v. slozeni cevovod je sastavljen od zbira prostih deonica iIi prostih cevovoda. Pod pros'ftin cevovodom (s1.2. U tabeIi 2. koja se nalazi izmedu preselea A-A i B-B.1b) poprecnogpreseka.2. 13 vi gde je Vi srednja brzina strujanja deonice i=1.6..izrazloga jednostavnijeg zapisa llvodi ekvivalentni koeftcfient otpora cevne deonice.7.1. gasovodi.1.3. dok je kod strujanja sa malim Re brojem znatno slabija.vivalentni llmefkijenti OtP0ll"3 cevne de@uice Posmatrace se jedna prosta deonica slozenog cevnog sistema s1. 2.6. razgranati (s1.1. u kojoj su lokalni otpori: lcrivina. ugradenom armaturom i s1.Teorijske osnove ID strujanja 153 zavisno od uslova strujanja u njima i medusobnog rasporeda llkllpni lokalni otpor ~ 1+2 moze biti manji iIi veti ad aritmetickog zbira ~I +~ 2' RezuItujuCi koeficijent Iokalnog otpora zavisi od: uslova strujanja (Re broja).. Slika 2. odnosno glavnih pravaca strujanja. konstrukcijom.2b ) i prstenasti (s1. U bilo· kojoj prostoj deonici moze postojati veci broj cevi tazlicitih precnika.L25). oj _ _ _ _"'-==1>-""- bJ r:==r-=.5.1. Siozeni cevovodi mogu biti sa: hidraulicki paraleinim granama (s1. i aleo se pri pisanju energijske jednaCine prolazi sa glavnim pravcem strujanja.2. I./' c) SHb 2. 6.1. 2.3 d )T ' 3 .2) podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih postoji vise strujnih cevi. Ova zavisnost je u punom obliku prisutna kod strujanja sa velikim Re brojem. jasno je da zapis postaje duzi. kao sto su: vodovodi.7. d). Treba napomenuti da se u svakom slozenom cevovodu mogu uociti deonice koje su sastavljene od jedne strujne cevi.2. a samim tim i toliko .1) podrazumeva se onaj cevovod koji ima jednu strujnu cev konstantnog (s1.6.6.1.I ~)T+(~+A.6. 1(. vazduhovodi itd. cevol'odom (sI.2. Prime nom izraza(2. koji mogu biti sa razliCitom: geometrijom.1.

Ako se u cevovodu nalaz'i pumpa (s1.99) Odredivanjem ekvivalentnog koeficijenta deonice Cr .8.100) cime se zapis gubitaka znatno pojednostavio.98) Cr =Ls'(A )2+L:)} C )2. (2. (i=1.1..~ . za brzinu v r (za primer sa s1. vee da predstavlja zbir lokalnih i usputnih otpora u posmatranoj deonici. Izraz za ekvivalentni koeficijent otpora moze da se napise.1. I -d +(S +A 2 -d )(-A) +(-A --A) +(~k..broj pravolinijskih deoruca razliCitog precnika i Ar je povrsina poprecnog preseka u kome je referentna brzina vr' Za slucaj proste deomce cevovoda duzine ! i precnika d. nazivaju se hidraliliCke Karakteri. ~ + I~i . se zeli postiei..3 -d )(-A ) 111 22 32 233 1z dobijenog izraza za ekvivalentl1i koeficijent otpora proste deonice cevovoda sledi da ovaj koeficijel1t ne predstavlja nista sustinski novo.7 indeks je r=l).1.2.7a.=1 .1. sredivanjem izraza za gubitak Yg A-B . u opstem slucaju.154 Teorijske osnove ID strujanja razliCitih srednjih brzina strujanja.1. koji u sebi obuhvata i strujne otpore i geometriju ceVl1e deonice. (2. Strujna masina cevovodll. i za nju se definise ekvivalentni koeficijel1t otpora proste cevne deonice. sa kojim se strujni gubitakdeonice predstavlja leao li: == Kr V 2 !. )=1 f A ] ] gde su: n .98) se svodi na obUk Cr ::: A. gubitak u deonici iznosi Yg.1. ==[> b) sa s1. Ponekadje gubitakenergije bolje predstaviti kao funkciju protoka a ne brzine.rtilce cevo/loda.100) i (2.1. izraz (2.1. +~v +A.Il 2. brzil1a vI za cevovod sa s1.ll Za stvaranje strujne energije koriste se strujne masine: za. In .8a).2. dobija se ekvivalel1tni koeficijent otporil __ . tada Bernulijeva jednaCina postavljena za preseke 1-1 i 2-2 glasi .1.2. U takvim slucajevilna neka od tih srednjih brzina bira· se za meroa) davnu. koja tecnost obogaeuje energijom. II 12 AI 2 AI.101) bilo da su izraZene u obliku Yg I1p g = Jel). Al 2 13 Al 2 C=<-:'v +Sk +A. iIi = Jeri') .broj lokalnih otpora.. tecnosti pumpe.7a uvodeCi povrsine VI poprecnih preseka cevi Ai ::: d? 1t / 4 Stika 2.1.J . u obliku n Ar m I Ar (2.7.2. l1a pI.1. II. Za cevovod L~_-:B--<o L::. 1~1 . Tada se uvodi koeficijettt htdraulicke karaktens'Iilce cevne deoJZice Kr == Cr / 2A.101) Zavisnosti (2.1.2.3).1. a za gasove vel1tilatori iIi kompresori sto zavisi od nivoa pritiska koji.r = Cr 2" ' 2 Vr (2.

Ova veliCina nastala u turbini generatorom se pretvara u elektrienu energiju. g b) pri cemu je Yp [J I kg] - H H jedinicni rad pumpe . 2. i protoka ~/.'9. ako se na osnovu raspolozive strujne energije fluida u strujnoj masini energija pretvara u koristan mehanicki rad.korisna J'naga pumpe PH:::: pY/' = /:"pV.). VeliCina Yr sa aspekta strujanja predstavlja strujni gubitak. a dobivajuse na osnovu ekspetimentalnih ispitivanja pumpi. kao na pro kod turbina iIi hidromotora (v.103) p:::: pYr T/11t :=: /:"P Vl1t I I pri cemu je 11t .step en korisnosti strujne masine. 2. Na osnovu napora pumpe Yp ' iIi porasta pritiska /:"p.104) .'ka .8b).1. moze biti izrazena i porastom pritiska fluida pri prolasku kroz strujnu masinu /:"P = pYp' Ovaj drugi nacin predstavljanja uCinka strujne masine koristi se. odreduje se hidrau!ic. Yp = f (V).8.102) koja je potrebna za pogon strujne masine. Na osnovu velicine Yr . hidrauIiekim testerama i 81.s1.1. ne retko.1. Ove funkcidnalne zavisnosti glase: Yp:=: f (V).1. snage iIi stepena korisnosti od protoka. tj.rad po jedinici mase iIi napor I ~~.protok.Teorijskeosnove ID strujanja PI p P2 p a) 155 Yp+-=-+gH+Y.1.I-'-'­ pumpe. S druge strane. P = f (V) i '1 :=: 11(V) . Graficka interpretacija hidraulickih karakteristika pumpe prikazana je na s1.9a. iIi pada pritiska /:"p:=: pYr . +Y r PI p Pz p g pri eemu je Yr jedinicni napor turbine iIi hidrornotora.cew-ovod Pod karakteristikom pumpe podrazumeva se funkcionalna zavisnost izmedu: napora. Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2 glasi -+gH=-+Y. Ako se u obzir uzmu svi gubici energije van strujne masine i definise se ukupni stepen korisnosti l1 p' tada se dobija snaga pY/ /:"pV P=--=:-l1p l1p (2. i protoka kroz ovu vrstu strujnih masina dobija se snaga (2. Za primenu pumpi posebno VaZllU ulogu ima hidraulicka karakteristika napor . i spregapumpa .1. koja se obieno predstavlja u obliku (2. Kaliaktel'"istike pllllmpe ii cevlllvoda.1. dok. ali sa aspekta preostalog dela sistema to je Cisti dobitak energije.2. i kod pumpi i kod ventilatora. Energija koju fluid "primi" od strujne masine Slika 2. aka je nastala u hidromotoru ona sluzi za savladavanje obrtnih momenata (na pro na valjcima.

1O. pri cemu je veliCina .1. dok se ukupni napor povecavasto predstavlja osnovnu svrhu redne sprege.1.1.9.101). ispunjen uslov Yp = Ye . Tacka na dijagramu sL2. Nairne.2.1.10.1.156 Teorijske osnove ID strujanja y a) b) oj '0 Slika 2. Prema tome.1.9b.1. b i c zavisni od geometrijskih i kinematskih parametara pumpe.2. to je u svakom trenutku.9c gde se seku"krive hidraulickih karakteristika pumpe i cevovoda naziva se radna taCka (tacka RI).2.10.1. biti Y P 0:: P2 . Ako su redno spregnute dye purnpe koje irnaju karakteristike napora YpI i Yp2 ' tada ce rezultujuCinapor redno spregnutih pumpi biti ~+2 == YpI +Yp2 ' ili izrazeno preko pritisakaAp1+2 = t3p p l +!J. pri cemu su koeficijenti: a.1. prakticno.1b) napori u tackama A i B se sabiraju.). a njihove vrednosti odreduju se eksperimentalnim putem.PI) / p+ gH zavisna od pritisaka na referentnirn nivoima i od geodezijske visine izmedu nivoa.1. = (pz .s1.PI) / p+ gH +KV2.A ::: (pz .'(mje pump! Kod redne sprege pumpi s1. pri radu pumpe. Pri radu purnpe treba voditi racuna da radna tacka RT lezi u okolini maksimalnog stepena korisnosti pumpe. 2.105) predstavlja. i kao sto 1Z jednacine sledi to je kvadratna zavisnost od protoka Yp::: A + Kr/2. I Pumpe mogu da se sprefu redno i paralelno. S druge strane purnpa se spreze sa cevovodorn pa ce napor purnpe prerna trasi cevovoda. Graficka interpretacija hidraulicke karakteristike cevovoda prikazana je na s1."t'!z3nje p1lllmpi. pomoc1.Ova promena otpora u cevovodu veoma lako maze da se ostvari na pr. kod redne prege pUl7'P!pr%k ostaje kOllstantan (1/ == canst.1a kolicinatecnosti koja pro de kroz jednu pumpu proci ce i kroz drugu pumpu.tacka C. Ponavljanjem ovog \ \ . time se dobija rezultujuCi napor .9d) smanjuje se protok pumpe i obnmto. SplI.l ventila. poveCavanjem otpora u cevovodu (v. a) Redl10 povezi.s1. karakteristiku cevovoda: Z.P p2 ' Pri redno spregnutim pumpama za jednu vrednost protoka (v. Kako postoji sprega izmedu pumpe i cevovoda. KoristeCi jednoznacnu hidrauiicku vezu izmedu pumpe i cevovoda dolazi se do zakljucka da jedan ad naCina regulisanja protoka pumpe moie biti i promena hidraulicke karakteristike cevovoda.105) Desna strana jednacine (2.2. primenom Bernulijeve jednacine za nivoe 1-1 i 2-2 uz koriscenje izraza (2.PI + gH + KV2 P (2.

Slika 2.1. koje rade sa naporima Yp1 i Yp2 ' zato sto su u tackarna A i B isti pritisci vazi jednakost Ypl =Yp2 • S drugestrane ukupan protok paralelno spregnutih pumpi je V =V1 + T/2 • Ovo prakticno znaGi cia se paralelna sprega pumpi koristi za poveca:nje protoka.1.Teorijske osnove ID strujanja 157 postupka.10.2a.2 b) PaTalellta sprega pumpi Kod paralelne sprege dye pumpe s1.10.2. Ponavljanjem ovog postuplca za celo podrucje cada pumpi dobija se rezultujuca karakteristika paralalno spregnutih pumpi Yp1 +2 ' .10.2.1.10.) protoci iz tacaka C i D saberu (V = V +V2 ) pri cemu se dobija l tacka E hidraulicke karakteristike paralelno spregllutih pumpi.1. RezultU:juca karakteristika paralelno spregnutih pumpi s1. dobija se rezultujuca karakteristika spregnutih purnpi Ypi + 2 • v ~--~------+--~ V=const.2b dobija se ako se pri is/om rtaporu (Yp == canst.1 b) b) Stika 2. za celo podrucje rada purnpi.

IDIim JPlovezivaIDIjem grama V == 2 2 d 1f. U i-toj deonici. a suma lokalnih otpora i . Posle uspostavljanja stacionarnog strujanja sa srednjom brzinom v. vaZi i jednacina kontinuiteta V == Ii. 2 gde je m broj nizstrujnih promena preseka.+ gH == -+('A.odnosno protok tecnosti I:7=I S 4 4 V pg d £"'.1 ..P2 )/('A.m prostlit cevovoda. Koji od ovih zadataka treba reSavati zavisi od projektnih zahteva. PRORACUN PROSTIH CEVOVODA."~ r.a U Odeljku 2.2. odredivanje precnika cevovoda !coji omogucava projeletovani protok i odredivanje katakteristika strujne masine za zadati protok i geometriju cevovoda. odnosno to su oni cevovodi kod kojih postoji sarno jed an glavni pravac strujanja. Prema tome.1 koji spaja rezervoare A i B u kojima iznad nivoa tecnosti vladaju pritisci PI i Pz. Izmedu nivoa tecnosti H 1-1 i 2-2 u rezervoarima A i B moze da se . Kod prostih cevovoda mogu se reSavati tri grupe problema. pilt'ost@g cevovo«li. iZg(H + PI . Posmatra se prosti cevovad sa s1. Za strujanje u redno povezanim granama vazi zbir padova pritisaka . .edna slTU/na cev /constallinog ilipromen(jivogpopreCitog prese/ca. V == d 1f.cllm. .1.=1"'.Vm = const.158 2. = V =".-+ L. Kod prostih cevovoda sa promenljivim povrsinama poprecnih preseka. ito: odredivanje protoka kroz zadatu geometriju cevovoda.ll"sadicka karakteristiika JPlll"ostog cevovilllda sa It'e<<li.2. posmatrace se prosti cevovod prikazan na 81. PROlFJIU BRZINA 2.2.1.2.) U cilju odredivanja hidraulicke karakteristike prostog cevovoda Sa n redno povezanih grana. osim Bernulijeve jednacine. Hi«li. za koji se postavlja.1 i1 kojem su otpori dati sa ekvivalentnim koeficijentima otpora deonica Cj (i=1. u prostom cevovodu duzine I i precnika d.uoCi sarno jed an glavni pravac strujanja .2. Hiidr31l1lickli prorra. 2. ove dve jed'tacine sluze za hldrm£iich'proraCi.l+.2.i~i)P p d i=1 Z iz koje se adredjuje brzina strujanja .2.5 receno je da se pod prostim cevovodima podrazumevaju oni cevovodi kad kojih postoji.2.2..n).2.2. Bernulijeva jednaCina PI P2 I ~ v2 Slika 2. povrsine poprecnog preseka Ai' srednja brzina strujanja Vi daje protok Vi' dole ce koeficijent hidraulicke karakteristike biti Ki == pCi I (2Ai2).pravac a-a (oznacen L~~12!@2iBl8 2 strelicama). koeficijent trenja ce biti 'A.

2.2). 1)=lOm.2.7c=0. a zatim se koriste zavisnosti(2.V dijagramu ucrtaju pojedinacne hive K.2) dobivaju se ekvivalentne karakteristike prostog cevovoda sa rednim povezivanjem _ Ke = i=I Ki ~ Cej ~ Aj = . =const.2..=1 C.2.PrO/'Clc.20). kuglasta sIavina postavljenapoduglom cx.2. a u njoj su nepoznatevrednosti lokalnih otpora. 13=30m.2 n v2 i - n i1p= Li1Pi i=I = LPCj .2. Profili b.2. za jedan protok (V = canst.4 za usamljene Iokalne .1.2. KoristeCi tabelu T.2.S. Zato ce se.zliza 6p 159 V=const.25). d 3 =50mm.5 Krivine Kl i K2 nalaze se na rastcijanju 9 /8· d 3' Dati podaci su: d 1=40mm. krivina sa odnosom R = 4d J .. Pm=9810Pa. = V.Da bi se odredio protok vode potrebno je koristiti Bernulijevll jednacinu (2. Problem 2.02.. RESENJE. Medutim. 2 2 .) 2 (2.1 n Slika 2.1m prOJ'llh cevovoda. Slilca 2. pa se zato koristi jednaCina (2. eime se dobija pad pritiska i1pd = i1p a + i1Pb + i1p c u taeki d koja lezi na ekvivalentnoj krivoj cevovoda.2 Predstavljanjem ukupnog pada pritiska u jednom od oblika: i1p = pCejV j 12 = K. (:4. odrediti koeficijenti lokalnih otpora prema karakteristicnim podacima iz teksta zadatka.) sabiraju se padovi pritisaka u tackama a.2.2. Odrediti protok vode ako su ugradeni lokalni otpori: usis sa ostrom ivicom. s tim sto se tom prilikom graficki obim posla znatno povecava. suZenje pod uglom cx. Ponavljanjem ovog postupka za celokupno podrueje protoka dobija se ekvivalentna kriva cevovoda (kriva K e) sa rednim povezivanjem deonica. te koriscenjem jednaCina (2.1) (2. Opisani postupak u potpunosti vazi i za prosti cevovod sa n redno povezanihdeonica.2) i jednaeina kontinuiteta v= VI = V =.1.2. '2=20m.2.2. tj.1) i (2.2. b i c.H=2m.=1 ' (2.V . d 2 =60mm. Do ekvivalentne hidraulieke karakteristike dolazi se na sledeCi naCin: prvo se u i1p . Voda struji od rezervoara A ka rezervoaru B kroz prosti cevovod promenljivog poprecnog preseka.. prvo.' u kojima su Ke -ekvivalentni koeficijellt hidraulieke karakteristike i Cel -ekvivalentni koeficijent otpora cevnog sistema odreden za j-tu deonicu. U ovoj jednacini nisu poznati strujni gubici.=1 2 = LK// . zasun otvoren na hi d 3 = 0.=10°.2-1.2.3) Grafieka interpretacija hidraulicke karakteristike prostog cevovoda sa tri redno povezane deonice prikazana je na sI.2.1) i (2.=30°.1.

suzenje i C.l =10.. neposredno ispred i iza pumpe. Duzina usisne cevi je Le =4m. __d 2 7C 27C d 2 7C j ~'.2. I 2: ( .k =3.. koja struji larninarno..5m i hD=0. . kada su poznate vrednosti strujnih otpora pristupa se postavljanju Bernulijeve jednaCine.5 .• 'yg.P m c.. .. Kod prostih cevovoda to je lako moguce jer vazi jednacina kontinuiteta d2 .. b) Ako ugradena pumpa ima karakteristiku. Koliki tada treba da budu koeficijenti otpora ventila va da bi nivoi tecnosti u rezervoarima bili konstantni? e) Aka se u sistemu nalazi tecnost kinematicke vislcoznosti v == 5. nacrtati hidraulicku karakteristiku cevovoda (bez povratnog cevovoda) i naCi radnu tacku. +(" +A. Slika P.v =2. ...y +A d +1)(d ) " z z 2 3 3 sa kojom protok vode iznosi V=2.=V j .7m od zida cevi.975-.. ~ 1/~iV3 P +gH (~lt+Ss+lcd/ 2 + 2 ~(Sk+~d222. . . Projilibrzina H otpore dobivaju se vrednosti: C." =0.e (d] 1d 3 ) • Konacno. C. 2 lZ kOJe sledl veza lzmedu brzma: IVZi= XI-(d j I d 2 ) 1 '. . C. m I] d] z z 'z d] 4 13 d 1 4 =~.35 . '. I . dobija se brzina strujanja ..10-4 m2 Is.. \ '-'''.2._·J\··f~·:'" _~..2. Problem 2.4831/s. c) U tackama C i D.su +(. a drugi put na C.k +A. )2 '-. \ I .k =0. a) Odrediti snagu pumpe.s=0.. --_. mere se pritisci pomocu instrumenata VI i MI koji se nalaze na visinamahc ==0. .k".4 •.rtih cellolloda.29 kuglastu slavinu.2 =20 odrediti protok tecnosti i nacrtati nove hidraulicke kanikteristike cevovoda. d] +[(d ) -1] +«(.+(SS/l+Sk'+2 +Sv+lc d3 +'~~"2 koristeCi uspostavljene veze izmedu brzina i Bernulijevu jednaCinu. C. koja glasi ( ..5. Voda se istovremeno vraca iz rezervoara B u rezervoar A kroz povratni vod duzine l. I 2 I '<2-· >·.. kao i C. Yp=a .:::. Vj V. Sada.l..za krivine Kl i K2 koje 1+2 SU u interferenci (tabela 2. d )(d ) +«(. " . Yi-Vj! .5). Pumpa transportuje vodu od rezervoaraA ka rezervoaru B.I\:A::::::.-L .bV2.005 .za usis.160 ProraCtlit pro.. odrediti kolika je tada potrebna snaga pumpe? f) Nacrtati dijagramhidrostatickih pritisaka za prosti cevovod izmedu rezervoara A i B. .132 krivinu. promeni jedanput na C.2-2. .\Su = 2g(H + Pm / pg) .~. . Odrediti pritiske koje pokazuju vakumetar VI i manometar ML d) Ako se otpor (. redosledno.rV3:'= "\J.O'II =0.30 .' -L ~L Ii. +(. Nivoi tecnosti u rezervoarima su konstantni.= V 2 --==V 3 -3." '" " Kako su u Bernulijevoj jednacininepoznate tri brzine to dye od njih treba eliminisati.zasun ventila.2-1 za nivoe 1-1 i 2-2.

(1) 2g(h+ Pmp~PY )/(. Ako se uoce nivoi tecnosti u reze010arima 11 iE.fE a) Za odredivanje snage pumpe korist se izraz (2.02. D=60mm.V 11l p == 476 W..+(S 11 +(. II p =80%.=15.405 lis. YO +Al+l)::~. Profili brzina 161 k ::0. RESEN.2. koja vazi i za rezervoar A i za rezervoar B. b) 1z Bernulijeve jednacine (2) sledi hidraulicka karakteristika cevovoda Yc == A +BV2 u kojaj su kanstante Pm+Pv h A= +g. ~ fI ~v '" v a a) 2 3 4 5 6 V[Vs] b) Slika P.45Jlkg.5. iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe 1-1 i 2-2 P" Pm -p-+Yp == L v p+ gh+(Su +2(. h=5m.Ic =0.ProraCttl2 pros/fit ceJlOvoda. A=0. p p d 2 tada se dobija brzina strujanja u povratnom vodu Va == .2. p (3) (4) . Pv =lKPa.+A D +1)2 2 (2) dobija se napor pumpe Yp =86.5.~+l) == 2. i izmedu njih . shodno kojoj je protak V=4.5. odrediti patok i napor pumpe. (. Na osnovu ove brzine i jednaCine kontinuiteta vad 2 n I 4 == VD2yC 14.. treba paznavati brzinu stnijal1ja. +21. S druge strane.Y =2.k +S . da bi se on uspesno primel1io treba.1. L=20m. dobija se brzina st~ujanja u potisnom vodu: V == va Cd I D)2 == 1.2-2 Dati podaci su: P m=lKPa. shodno izrazu (2.za povratl1u cev postavi Bernulijeva jednaCina 1--211 Pm +gh==-£L. Da hi se odredio protok.u +I. SYO =17.102) odreduje se snaga pumpe p == pYj. 1-1 i 2-2. a=lOO. d=50mm. prethodna.102). zato ce se prvo adrediti brzil1a strujanja.243 ~ . 1=4m. Konacno. Sli =0. (. H=lm.558ml s.vo +A. (. Ali. b=698308.1.

162 Proraam prostlh (x/JO/loda. a _hri. B 2 =2136918).2.:: L ) V." = A + BJ/2. D +1 i 2 PI' Pm h (r r r r :.470 ~ ~ +H~u +2~v +2Sk +Si +J\.:: 1) koja nakon uvrstavanja napora pumpe Yp.i+l) (i:.pc' Koristeci dalje jednaCinu hidrostaticke ravnoteZe PD::: Pa + PMI + pghD' dobija se pokazivanje manometra PM1 :::Ap-PV1 +pg(hc -hD )=74977Pa.155 lIs. u kame je koeficijent Bi odreden izrazom. prema jednacini (3) predstavi u obliku 1". Kako su precnici usisnog i potisnog cevovoda isti (Dc'" DD = D). +l)v p p '-:lu '-:lv D 2' i jednacine hidrostaticke ravnoteZe Pc:. ucrtana karakteristika pumpe 1'1" U preseku krive karakteristike pumpe 1'p i karakteristike cevovoda Yc dobija se radna tacka RT. Ap = pYp =:: PD . takode.2) brzina strujanja ce biti Vi' Ova brzina se odreduje iz Bernulijeve jednaCine postav1jene za nivoe 1-1 i 2-2 -p+~~i =-p+g + '-:lu +2c.2. Profili b/zina Graficld prikaz zavisnosti (3) dat je na dijagramu sa 81.4b.v+ 2'-:lk +'-:li +1.:: 2) Sa ovim brzinama strujanja dobivaju se novi protocivode koji imose V =4. 2' ' (i:. c) Primenom Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i C Pa-Pv +gH= Pc +V +1" +A.:: Pa .665 ll. (4).2.2-2h. i kada se umesto S uvrsti novi otpor ~i (B]=1511478. P. tad a graficki prikaz ove zavisnosti izgleda kao na dijagramu sa sl.Yo' Za odredjivanje ovog J otpora ventila koristi se Bernulijeva jednaCina za preseke 2-2 i 1-1 .45J/kg. kojoj odgovaraju vrednosti: V=4. Na istom dijagramu je.Pvl + pghc' dobija pokazivanje vakummetra p Ie 2 Pvl = Pv +pg(he -H)+2:(S" +~v +1. d) Kada se otpor u cevovodu ~ promeni na Si (i=1.2. i obrnuto.7081/5 i 1 T)-2 =4. Da bi se nivoi tecnosti u rezervoarima odrzavali konstantnil1l treba da je zadovoljen uslov r~ ::: ~rOi' pa prema tome izmedju brzina trebada postoji veza voi ::: Vi (D / d)2 . to ce porast totalnog pritiska u pumpi biti jednak porastu statickog pritiska. S druge strane da bi se ostvarile ove brzine strujanja u povratnoj deonici otpor ventila t. D +1)v ::: 9511Pa. iznosi v ::: 1 b( D:7t) 2 a-(gh+~) ::: {1. Ako se nova karakteristika cevavada. a koje su vee odredene u zadatku pod a).405 lIs i Yp = 86.vo mora da ima novu vrednost C.Sa dijagrama je oCigledno: da manjim otporima u cevovodu odgovaraju veci protoci i manji naporl. sto se maze iskoristiti za regulisanje protoka iii napora u instalacijama.

.P.P3 Slika P. v.2-2c . (j=1. u iz koje se posredstvom jednaCine (1) dobija -+gI7=--+(C.Proracun prostih cevovoda. +C.Pi (Su+Svo+1)vo +64. ~ I Voi +".1. f) Radi kraceg zapisa pojedinacnih lokalnih otponi sa sl.68 (i = 1) C.vo-2(gH+ m 2 2 vI P + p..-+1)d' 2 2 1 V 2 I {14.2-2c uvode se oznake za padove pritisaka /':. va. ')=0 = PSi V2 /2.u++ Ad+ 1)= 1970 (i = 2) I .B) /':.52 J/kg sa kojom snaga pumpe iznosi P=472 W.s.Pj == PAX j / D ·v /2.29). Profili brztila 163 Pm i Pv p p . e) U slucaju da je strujanje u cevima laminarno koeficijent trenja se odreduje primenom izraza (2.. .573.2.k.930mls i A=64IRe=0. Sa ovom brzinom dobija se brzina strujanja i koeficijent trenja u cevi precnika D: v=0. .. zamenom kojeg se iz jednaCine (1) dobija kvadratna jednaCina za brzinu d P cije je pozitivno reSenje vo=1..vo+Ad+ 1)(. Zamenom veliCina v i A u jednacinu (1) dobija se napor pmnpe Yp =143.2.-) -(C.+C.7). 2 b. (i == u.339m1s.voi =(C..

81).106 • Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe tecnosti u akumulacijama dobija seizraz za napor turbine H Slilca P.1. Iz akumulacionog jezera 1200 I/s vode protice kroz turbinu.n D 2" u kome se koeficijent trenja odreduje primenom izraza (2. i naglog prosirenja.Xj..2-2c nacrtan je raspored relativnih (u odnosu na stanje atmosfere) hidrostatickih pritisaka po duzini cevovoda.164 Prorar:. Profili brzilta pri cemu su !:iPi gubici pritiska na lokaInim otporima: usisa.7) otpora.05mm sa kojomje A.Pv ' odnosno relativni pritisak . j=3. koja je na ulazu u pumpu.Ol09. .5 se dobija srednjavisina neravnina 6=1.1. Na samom izlazu iz pumpe vlada pritisak PD koji predstavlja maksimalnu vrednost hidrostatickog pritiska u hidraulickoj instalaciji.2-3 Yr ::: gH -l.1m prostlh cevovoda. i !:iPB) i usputnih (!:iPj. jer je promena pritiska linearna funkcija od duzine cevne deonice. RESENJR Na osnovu protoka dobija se brzina strujanja v = 4]/ / D 2 n::: 1. Za razliku od lokalnih otpora raspored pritiska kod pravolinijskih deonica je veoma jednostavno nacrtati. Na nivou tecnosti u rezervoaru A vlada apsolutni pritisak Pa . otpora i. krivine..5.5mm. sa kojom jekoeficijent trenja A. Raspored pritiska po duzini bilo kog lokaInog otpora zavisi od geometrije lokalnog otpora i odreduje se eksperimentalno. LahIne otpore racunati kao 10% od gubitaka usled trenja. v= 1. ventila. redosledno. . Do nivoa visine usisnog otvora cevi hidrostaticki pritisak se povecava na vrednost . pri tome pretvarajuCi strujnu energiju u koristan mehanicki rad.528m/ s.441. Dati podaci su: D=lm.2. dok su I1p j gubici usled trenja na pravolinijskim deonicama izmedu lokalnih otpora. Od ove vrednosti na ulazu u uSlSni cevovod pa do tacke C. P.2.2-3.2.1. je :P~ pMTr 11r. H=lOOm. L=3km.=O.1. 11r = 70%.Py + pgH.06. L v2 I \ I b) Za nove celicne cevi iz T. .J i ventila (l1pJ i otpora trenja (!:ip] + !:iP2)' pritisak opada na vrednost pc..4 kW. .55).1. Koristeci napred vee receno na s1. a) Za betonske cevi iz tabele 2.1. Za ave cevi snaga turbine iznosi P=7S3. prema izrazu (2. Dakle. Zbir duzina ovih deonica daje ukupnu duzinu cevovoda L::: ~~:. Zbog dovodenja energije pumpi pritisak u njoj raste za !:ip.!:ipc.5 sledi visina neravnina 6=O. Snaga turbine.5.Pv .=0. Od ove vrednosti na dalje potisnim cevovodom pritisak opada zbog lokalnih (2!:ih. Odrediti snagu 1:'urbine akc je ugradeni cevovod: a) betonski neobraden i b) od novih celicnih varenih cevi.0218. da bi na nivou tecnosti u rezervoaru B imao relativnu vrednost Pm' ProDlem 2. pa ce snaga turbine biti P=788.7 kW. sa kojom je Rejnoldsov broj Re =vD / v::: 1.10-6 m 2 Is.flpy. oCigledno je da se smanjivanjem visine neravnina smanjuje koeficijent trenja Cime se korisna snaga turbine povecava. zbog lokalnih otpora usisa (l1p.

l·fl. v = 10-6 m2 Is.2A.55ml s . Ako je . d) ako je pumpa koja se llalazi u cevovodu (u zadatku pod a» sa karakteristikom Yp ::. b) protok kroz cevovod u slueaju llestanka elektrielle ellergije. Odrediti: a) snagu pumpe koju je potrebno ugraditi u cevovod precnika d=200mm.:: 1997m/s 1. Y~ Iy =552 J/kg.21 O. Sa ovom brzinom novi protok iznosi V. Koeficijent trenja odredivati primenom obrasca A=0. dobija se napor pumpe yp =552.2.1. .Fromcun prost!!1 eel/ol/oda.TT ' (1) pri cemu su.3. Potrebe grada su V =80 lis vode.koeficijent trenja odreden datim izrazom. 12 kW.visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u akumulacijama. koji va.. koja glasi I v2 fp =-gH + 1. V[m3 lsD. (a=800Jlkg. b=38703.4.0054+0. 1 2gHd 1 ::.396/Reo.H . pa ce tada voda strujati sa novom .5. e) Ako cevovod ima preenik cevi iz zadatka pod c). .2-4 RESENJE: a) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za mvoe teenosti u akumulacijskim jezerima. 1'lp'=70%.1.81/ s. c) preenik cevovoda da bi se projektovalli protok ostvario bez pumpe. Grad B na nadmorskoj visini od 50m snabdeva se vodom za pice iz akumulacionog jezera A koje se nalazi na nadmorskoj visini od 150m. I v b) Slika P.2-4.3 J/kg.:: a -b V2 .396/(v]d /v)O.. Pro}ili brzina 165 Problem 2.manjom brzinom vI koja ce. Sa ovim naporom snaga pumpe iznosi P=63. H=lOOm .-.3 ' koje je nadeno numeriekom metodom proste iteracije opisanom u Odeljlm 2. b) Kada nestane elektricne energije napor pumpe je l~ =0.0054+0.=0.. au njemu se nalazi pumpa karakteristika datih u zadatlru pod d) odrediti koliki ce tada biti protok vode kroz cevovod i u dijagramti f-V ucrtati novu radnu tackn. u dijagramu f_rr ucrtati radnu taeku pumpe. dobija se resenje za brzinu strujanja v == . U istom dijagramu ucrtati i radne tacke pod b) i c).zi za Re<2·10 6 • Dati podaci su: 1=6km.0131 . = v j d 2 n I 4 =62.:: 2. Lokalni otpori iznose 20% od gubitaka na trenje. dati novi koeficijent· trenja AI' Ako se ove veliCine uvrste u jednaclllU (1).brzina strujanja koja odgovara projektovanom protoku i 11. v = 4V I d 2 n ::..

Odrediti snagu ugradene pumpe.osi na lllestu preseka sa krivOlll YO" i l1joj adgovara pratok VI =62. Na kraju.DO. u kojoj je Yp =0 jer nema pumpe u cevovodu..61/ d . dobija se preenik cevovoda D = 5~~: (4.166 Proraam prostliz cevOIJoda.22-5 nivoi vode u rezervaarima su konstantni. d 4 =100mm. Kao resenje za precnik D treba usvojiti prvi veCi standardni preenik cevi. e) KoristeCi Bernulijevu jedl1aCinu Yp . Prublem 2. pogodnija. karakteristilm pumpe YP.0054+0. r/2.02. tada se u preseku krivih Yo i Yp dobija radna tacka RT kojoj odgovaraju parametri V =80 1/s i Yp =552. nadeno metodom iteracije.k =0. SV4=4. jer tada nema mogucnosti kvarova pokretnih delova. 'I '2 RESENIE. =5kPa.3] == 219mm. 1.8 1/s. koja ima rdel1je V3 =97. Sv3=3. Kada se u isti dijagram ucrta kriva karakteristike pumpe. tada treba pristupiti restrikciji potrosnje vode.vi 12 i izraz za Y.)2. U svakom slucaju pozeljnije je resel1je bez pumpe.2-4b. Tl p =80%.. Pri ovom protoku vode pumpa ce raditi u radl10j tacki RT3 sa l1aparom YPj ==432. i 11.3 JJkg i trosice sl1agu := a+ gH I 9. =30m. = 10m. d) 1z jednaCine (1) sledi da je karakteristika cevo~oda Yo == -gH + K A.b r732 dobija se jednaCina za protok 0. pri cemu je konstanta K = 0. . d 2 =lOOmm. u slucaju nestanka elektricne energije. SV2 =5. napor pumpe Yp =61. 11.2. h=2m. Svl =2. sa iIi bez pumpe.396 (:~ Y'3 . strujanjakroz cevovod i koeflcijent trenja biti v2 == 4liT / D 2 rr.5. koristi se kriva Ye • S obzirom da je y" = Yp == 0. U hidraulickoj instalaciji prikazanoj na sl. 13=5m.=0. pa se karakteristika Na mestu preseka ove hive sa V. d 3=125mm.2~5.5. dobivaju se: protok V =39 1/s.45 J/kg i snaga pumpe P=2997 W.CTi").asom dobija se cevovoda opisuje krivom radna tacka kojoj odgovara projektaval1i protok od V =80 lJs. D P3 =60. c) Ako ugradeni cevovod ima precnik D tada ce brzin.P. niti ima eksploatacijskih troskova kroz utrosak elektricne energije. Grafickiprikaz ove zavisnosti dat je na dijagramu sa sLP. (4/ d 2rr.t. Profili baina pump a dugotrajno van pogona. tada ce gubici biti manji. to sledi da se radna tacka nalazi na i/' .2A.197 kW.3 ·[1 D. 14 =20m.6 I .. P v =2kPa.471/s. bez obzira da Ii Se radi 0 nestanku elektricne energije iIi 0 kvaru. Ekonomskom analizom treba utvrditi koja je varijanta.5. 2 ' U ovom slueaju iz Bernulijeve jednaCine (1). := a .=0.3 JJkg. Dati su podaci: d 1=150mm. y[ 0.. 1. Za odredivanje radne tacke. == -gH +1. 1'2 -Lb +'2"-5 A. aka je ugradeni cevovod veceg precnika.(V3)JV3 rr. .Postavljanjem cetiri Bernulijeve jednaCine i dye jednaCine kontinuiteta. a njegova brojna vrednost odredjena je primenorn metode proste iteracije.

Na instalaciji napunjenoj vodom izvrsen je eksperiment u kome se pomocu diferencijalnih manometara sa zivom mere padovi pritisaka. Sv=2.5.--------------------~~------------~------~ 2 2 k k 11 k V u p.2. ~u=Sk=0.m /S.3164TC--)gh p 2 D Pm . H=2m. Pm = 13600kg/m . v= 1.l1 p =80%.Prvo ce se odrediti brzina strujanja. to se uvrstavanjem istog u razliku f':.006·10.vodo. lo=5m. L=25m.p)gh + pgl.2-6.2-6 RESEN/E.ProraCltll prostlh cevO.Pl_2 = I v pgJ + pA.8rnm. Cirne se potvrduje da je primena izraza (2.Pl_2 dobija brzina strujanja v= [ Q.. i pokazivanja drugog diferencijalnog manornetra .63) za odredivanje koeficijenta trenja.2-5 Problem 2. pa ce koeficijent trenja irnati vrednosti A..607g-' . Dati podaci su: /=3m. L. i to koristeCi uslov jednakosti razlike pritisaka dobijene iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2 i pokazivanja diferencijalnog manarnetra. "2 2 Kako za hidraulicki glatke cevi vaii Blazijusov izraz (2. Sa ovom vrednoscu brzine Rejnoldsov broj iznosi Re=79884. Strujanje je turbulentno u hidraulicld glatkirn cevima. D = (Pm .=O.v k 4 4 VO 10 3 3 k Slika P.p J417 m =1. ho=lOOrnm. i koji glasi f':. h=1l. Na asnovu pokazivanja manometara odrediti koeficijent lokalnog otpora ventila va i snagu ugradene pumpe. Pro/iii blZino 167 Slika P.63) opravdana jer je Re < 10 5 . p=lOOOkg/rn .O 188.1. Na osnovu jednakosti pada pritisaka izmedu preseka 3-3 i 4~4. D=50mrn.1.2.D k 3 3 6 2 k.

0 Slika P.7 J Ikg. obinla 0tu =18. iza voza SI == 0.k +Svo +11. povrSine poprecnog preseka Ay = 8. .2.1. vaZi izraz (2.7m/s. Profili brzina .25 = 0. D + 1)2= 53.1).o /'. aproksimaciju za brzinu strujanja.145. vrednost koeficljenta lokalnog otpora ventila r '-ovo = 2gho Pm . SmatrajuCi da kretanje voza kroz tunel izaziva stacionarno nestisljivo strujanje odrediti srednje brzine strujanja vazduha u prostoru izmedju voza i tunela i u tunelu.075m .2.06. Koeficijent trenja u prostoru izmedju voza i tunela je 11.82m krece sebrzinom Vv =34.24m i hrapavosti zidova 8 =5mm (podaci vaze za Patchway tunel u Engleskoj). koji se smatra hidraulicki potpuno hrapavom cevi. tu 4A tu Do == 0 +0 tu 4(Atu -Ay) y ==2. 10 v 2 . povrsine poprecnog preseka A tu = 23. Za zadate geometrije tunela i voza definisu se hidraulicki precnici tunela i prostora izmedju voza i tunela Dtu ==O=5.1 .2-7.?romclIn prostih cevovoda.2m2 i obima Oy =9.1.2-7. Daljim kretanjem voza kroz tunel potiskuje se vazduh ispred i usisava vazduh iza voza..4 1. I pored efekata nestacionarnosti model stacionarnog I-D strujanja daje prvu.168 . sto s~arastrujanje vazduha kroz tunel. eksperimentalnim putem odredena.11(8/ D )O.2-7 RESENJE: Ulaskom voza u tunel stvara se poremecaj pritiska Cija je propagacija tipicno nestacionarni proces. dobija se napor pumpe 2 L v Yp = gH +(Su +2sv +8i. tu Kretanjem ispred sebe voz potiskuje vazduh protokom vv~ (sl..5.P _ A~ = 7 69 v2 P D" Konacno.14m2 .ProDlem 2. Koeficijenti lokalnih otpora su: na lokomotivi SI == 0.0195.1 Av .13m..0 = 0. dok se tunel sa strujnog aspekta tretira kao hidraulicki potpuno hrapava cev.u == 0. kroz tunel duzine L=1l40m.78) koji daje koeficijent trenja Atu == 0. a istovremeno trenjem povlaciu prostoru izmedju sebe i Slika P. AtuOtuL.2-7. Voz duzine 1=100m.2. veoma dobru. Za turbulentno strujanjeu tunelu. primenom BernulijevGl jednaCine za preseke 0-0 i 5-5. koji shodno izrazu (2.Ov.15 ina ulazu vazduha u tunel C.P. /::"P3-4 =p(Svo+A'D)2=(Pm~p)gho' dobija se.102) daje snagu pumpe P=212 W.

v.4) V ~> koji ustvari predstavlja kineticku energiju struje koja se u zaustavnoj tacki sonde (v=O) transforrnisala u pritisnu energiju. na pro primenoll1 diferencijahlog manometra kao I1p == (Pm .u +lc tu D +/ '[A Vy + (1.3.2. 12 trosi na savladavanje strujnih gubitaka u tunelu.A)vol 3 1) o ill Avy 3 =0 . to direktna primena Bernulijeve jednacine nije moguca. 2. Profili blzina 169 tunela kolicinu vazduha v0tako da J'ednaCina kontinuiteta gIasi: A. 7J. i= 1 Slika 2. voza i prostora izmedju voza i tunela ne pro laze iste kolicine vazduha. mere staticki pritisak P s ' Razlika totalnog i statickog pritiska naziva se dinamicki pritisak na I1p == Pt - Ps == v PT' 2 (2. redosledno.2. Cijimse numerickim resavanjem dobija brzina Vo = 1. tu 0 pri cemu su maseni protoCi !hj = pAivi (i=o. Merenje brzine Prandtlovom sondom . dovoljno. UzimajuCi u obzir da je A tu = Ay + A o ' i uvodeCi karakteristicni geometrijski odnos A =Ay / A tu ' jednacina kontinuiteta se svodi na oblik v tu =Avy+(l-A)vo' (a) S obzirom da kroz karakteristicne preseke tune la. Ovu razliku pritisaka je veOUla jednostavno meriti. rupiea koja se nalazi njenom vrhu meri zaustavni (totalni) pritisak PI' dok rupice koje se nalaze na zidusonde.tu.1)(l.Prorac7lm p!Vstlh cevovocia. Elirninisanjem brzine jednacina (a) i (b) dobija se kubna jednacina (C.498ml s..2.p)ghs' pri cemu su P!li i p gustine manometarske tecnosti i radnog fiuida.2. Zato se koristi jednaCina energetskog bilansa. po kojoj se raspoloziva (kineticka) energija stvorena kretanjem voza lizyv~ 12+li1ov. Jedna od metoda koja se u tu svrhu maze koristiti jeste primena Prandtlove sonde (s1.v).1 +lc o 7J)2 mo ' (b) .91m/ s. ! my 2+mo 2= (Sll +lc tu D+1)Tmtu +(S/ +C. . daleko od vrha.t +S1 +lc o v tu 1Z I L. Merenje brzine pll"imenom PrandUove sonde Veoma cesto u inzenjerskoj i istrazivackoj praksi javlja se potreba za merenjem brzine. odnosno v~ L -/ v~.A)vo3 + (C. Ova sonda se sastoji od dye koneentricne eevi na kojima postoje dye grupe rupiea.2. odnosno protoka fluida. 0 · vtuA tu ='i}v~ +voAo . . dole je fts pokazivanje manometra. v. Kada se ova sonda postavi u praveu strujanja.3). posredstvom koje iz relaeije (a) sledi srednja brzina strujanja u tunelu vtu = 13.3.

time se odreduje profil brzina u preseku.3) na rastojanjima merenim od zida cevi (2.3).. tako da je srednju brzinu moguce odrediti kao srednju aritmeticku vrednost izmerenih vrednosti brzina. merenjem brZine u deset tacaka kruznog preseka primenom Pral1dtlove sonde.2.. Tako na pr. 'to je ukupan broj mernih tacaka 2n./h. sto znatno uslozava proceduru odredivanja protoka..2. iii.2.8) dok se srednja brzina strujanja odreduje kao srednja aritmeticka vrednost Vs 1 ==-Lv 2n j=1 2n } = ..= ~ 2g(--1)h P . }=1 . .. konstantne protocne karakteristilce..2.2. integral u izrazu (2. Kako na svakom krugu ima po dye meme tacke.2. Za izbegavanje ovih poteskoca mnogi propisi za merenje protoka fluida definisu polozaj postavljanja sonde. Broj memih krugova moze biti proizvoljno izabran. ..2-8.5) v} == ~2g(Pm / p-l) ~hs. Ako je merni presek dovoljno daleko od lokalnih otpora i u njemu se ima razvijeni profil brzina tada je dovoljno izvrsiti merenja sarno 11 jednom pravcu provlacenjem sonde kroz poprecni presek (kao na s1. vee vise vrednosti brzina izmerenih u razlicitim tackama memog preseka. Polozaj mernih tacaka odreden je normom . pak.cl)L.6) Za odredivanje protoka. srednje brzine strujanja v s ' u opstem slucaju. Profili b.2. Za utvrdivanje karakteristike ventilatora. kruZnog ulaznog ONora precnika d=200nun i kvadratnog izlaznog otvora stranice a=170mm.zina IzjednaeavajuCi izmerenu razliku pritisaka sa dinamickim pritiskom (2.2. . a i=l.a pravca koji prolaze kroz poprecni presek. / d.170 Proraam prosllh cevovocla. KoristeCi tako definisani profil brzina odreduje se protok fluid a kroz krliZni poprecni presek cevi kao V == P¥ (2. najcesce se bira n=5 cime se ukupno ima 10 mernih tacaka u strujnom preseku..2.. Problem 2. U svakoj od memih tacaka brzina strujanja se odreduje izrazom (2. izvrsene su dye serije eksperimenata: a) U prvoj seriji eksperimenata izvrseno je bazdarenje ulazne mlaznice..2. (2.2g(-1!!. P . ipak. Za odredivanje protoka fluida potrebno je poznavati ne sarno jednu brzinu. U suprotnom potrebno je meriti u dva ortogonaln. (f=1. 2n p .. jedna 11a rastojanju a i ! d. .2. d~ A 0 s (2.j .7) pri cemu je n ukupan broj mernih krugova.2n) .J l~2n . (2.n memi krug na kome je postavljena sonda.6) treba resiti numericki... f vdA ==2n1 vrdr = v -4. a druga simetricno od ose cevi na rastojanju I-a.2...5) m .4) odreduje se brzina strujanjau tacki u kojoj je sonda postavljena. ali. za kruzne poprecne preseke cevi propis VDI 2044 precizira polozaje rnernih tacaka na koncentricnim krugovima (s1. kao I1P Pm v= .9) a protok fluid a iznosi V == v sd 2 n ! 4.

9 4 19. a) . d Slika P.5 93.3 74 6 11.4 53.Ba. U datam primeru etalon instrument je Prandtlova sonda a bazdareni instrument je mlaznica. (---71--l \'A.zln(l 171 VDI2044 (Odeljak 2. i - '1 44.2. Pod etalon instrumentorn podrazumeva se instrument vece klase od bazdarenog instrumenta.4 97. Profili b.1 8 4.6 88.7E KoristeCi izmerena stanje atmosfere i jednaCinu stanja (1. Na osnovu ovih merenja odrediti bazdareni koeficijent mlaznice. Stanje atmosfere odredeno je izmerenim velicinama P a =998 mbar ita = 20°e.8 10 0. zato stase vazduh pri datim uslovima strujanja panas a kaa nestisljiv fluid.8 9 2. Pri navedenim strujnim uslovima vazduh se ponasa kao nestisljiv fluid. Za merenje pritisaka korisceni su Betz-ovi mikromanometri napunjeni vodom (Pm :=: 1000kg/ m3 ).2027kg/ rn3 .3).2-8 RESEN.Pri tezimu strujanja u kome je izmereni pad pritiska na mlaznici hm =1l.2.7 66 5 15.4 21.idarenje mlaznice Baidariti neki uredaj za merenje znaci vIsitiporedenje pokazivanja etalon instrument a i instrurnenta Cija se karakteristika odreduje.2 81. Ova: gustina je ujedno i gustina vazduha u bila kom strujnam preseku.7 100 mm mm I:1h Tabela 2.1) odreduje se gustina vazduha p:= Pa I RT. Protok vazduha moze da se odredi primenom mlaznice pod uslovam .2.FromClIl't prostilt celJolloda.2mm izmereila su i pokazivanja manometra spojenog sa Prandtlovom sondom koja su data u tabeli 1.5- 7 7. b) U drugoj seriji merenja izvrsena su istovremena merenja padova pritisaka na (izbazdarenoj) rnlaznici i na ventilatoru (pri konstantnom broju obrtaja) koji su dati u tabeli 2.. hm Na osnovu datih rezultata merenja nacrtati karakteristiku ventilatora (dijagram r/ -l:1p).1 2 34 40 3 26. = 1..

10) dobija se koeficijent bazdarenja mlaznice K =V / K =5. == 19. Sa OVOID brzinom protok vazduha ee biti V = vsd 2 n / 4 == 0.6016 m3 / s.2. kao lokalnog otpora. ? • P 4V 2 pri cemu radna formula za odredivanje protoka glasi: IV KK I.POI 2 2 . KoristeCi.81) sa izmerenim padom pritiska na mlaznici APm = PST=2"S(-d ) = (Pm-p)gh m ..2. Profi!i blz/na da se poznajenjena protocna karakteristika. Prandtlovom sondom.684 m 3 /smll2 Ako karakteristika mernog instrumenta zavisi od protoka tad a je potrebno izvrsiti odgovarajuea bazdarenja u celokupnom predvidenom mernom opsegu. S obzirom da se ptf merenju sonda postavlja po propisima utvrdenim mernim tackama to se srednja brzina strujanja odreduje izrflzom (2.2. ili da je jednak zbiru staticke i dinamicke razlike pritisaka.1.1.2. =P2 - PI +2'(v 2 -VI) p 22 =P2 - . Da bi se na osnovu eksperimenata odredio porast pritiska u ventilatoru treba meriti staticku razlilcu pritisaka i protok.9.15 m/ s. sto je neuporedivo bde od merenja protoka Prandtlovom sondom.Jh. Protok vazduha se odreduje etalon IDetodom. p.1t == v. Upravo zato mlaznica mora da se bazdari. gde su povrsine AI =d n/4 i A2 =a dobija se izraz za porast pritisne energije u ventilatoru t'lp== P02 . 2 . Da bi se odredio bazdarni koeficijent mlaznice iz izraza (2. dalje izraz (2. podrazumeva se funkcionalna zavisnost t'lp = t'lp(V). Do protoka kroz mlaznicu dolazi se izjednacavanjem pada pritiska na njoj. odredenog izrazom Vajsbaha (2. tj.172 PromCi!?l prostih cevovoda. A2 ·:i V. pod karakteristikom strujne masine. Izlozeni princip bazdarenja mlaznice vazi i za bazdarenje blende i Venturijeve cevi. Na kraju treba naglasiti da kada je neki od ovih meraca izbaidaren tada se protok £Iuida odreduje samo na osnovu jednog ocitavanja (veliCina h m ). 2 2 i jednacine kontinuiteta v l A 1 =v 2 A 2 . Kako je staticki porast pritiska . dalde i ventilatora.9) i iznosi Vs = 10 2g(--1) P l~m i=IO 1=1 1.10) sledi da treba meriti protok kroz mlaznicu i pad pritiska na njoj (veliCina h m ). b) Hidl'tlu/icka karakteristika venti/atom Kako je vee receno u Odeljku 2.10) U OVOID izrazu S je koeficijent lokalnog otpora mlaznice a K je protQcna karakteristika (iIi bazdarni koeficijent) mlaznice.2 PI+2'[l-(T) ](T) 1 2 Iz ovog izraza sledi da je porast pritiska u ventilatoru jednak razlici totalnih pritisaka iza i ispred ventilatora. Primenom Bernulijeve jednacine za razvijene strujne pres eke ispred (1-1) i iza (2-2) ventilatora np+P1+pv1 /2==P2+Pv 2 /2. K= d:n ~r-~-(-Pp-m --1-) .. (2.

2785 0.Froracun proJ'tlh cevovoda. koja se meri od zida klipa.2 0.2.1978 365. pri cemu je Yl.3 Prolliem 2.::.0 0.0482 09236 0.::.2.6 4 717.9 982.1546 838. a +nrrrl-rrr$rr 0. Av: r Y Y ]0 (1+2a)3 Pmll/em 2. 800 ~ <l r -4l 1 "" 600 . a protok izrazom (2.17) i iznosi a= -1-fR v 3 27t d = 27 (1+a)2(l+4a).6 3 622. Profi!t' blzina 173 odreden izrazom P2 .::. Av. a h = R . 5 i - 1 1.2-S.7979 0.1E: Uvodenjem koordinate y koja se meri od ose cevi i koordinate Yj = Y .2.r je visina procepa.1. V 1..6 0.8 ° 6 7 8 9 10 6(J16 0.se'lzrazom (2. r YY 2 (1+a)2 Koeficijent korekcije kineticke energije odreduje.1 Karakteristika ventilatora. IzrazavajuCi protok kao proizvod srednje brzine v s i povrsine poprecnog preseka procepa A = (R 2 .2-8.4 V [m 3/s] Slika P. zadati linearni profil brzina opislfje se funkcijom v = Vo (1.2-9.2-9 3 l+a' Koeficijent korekcije koliCine kretanja odreduje se primenom izraza (3. adreduju se parast pritiska u ventilatoru i pratok. r ~ J r v2rcydy =-3 (1 + 2a)(1. Yj I h bezdimenzijska koordinata. a njihave brojne vrednasti nalaze se u tabeli 1'. KoristeCi parove podataka /1p V nacrtana je karakteristika ventilatora prikazana na sl.8 1.1.::. srednju brzinu i korekcione koeficijente koliCine kretanja i kineticke energije .7032 779.a)R Vo 2 11: . (Pm .Y.6 890.p Pa Tabela 3. Odrediti protok.2 966.2.4956 0.4) i iznosi ~.3813 0.3. Kroz kruznu cev poluprecnika j~ krece se klip poluprecnika r brzinom vo' Kretanje klipa stvara linearni profil btzina u procepu izmedu klipa i zida cevi.RESEN.-.y2)rc. gde su Vo brzina strujanja .0 1.2. pri cemu je a=rlR odnos poluprecnika.2-Ut Kroz kanal sirine I i visine h struji veda pri cemu je profil brzilla u poprecnom preseku opisan funkcijom v = Vo (y I hY.-1-fRv2211: d =1(1+a)(1+3a).4 0. Ovaj prom brzina daje protok V = J A velA = . . (Pm .10). to ce porasf pritiska u ventilatoru biti adreden izrazom P K2 40 2 2 l 1.-1---1----1 0. dobija se srednja brzina strujanja Va 1+2a v ---s - SlUm P.p)g6h +-2 a d 1C Na asnovu izmerenih veliCina 6h i 11m datih u tabeli T.)71 ).2 m3 Is /j.P.PI.(-2-) 1m ' 6p.6 2 513.4 935.2 1.p)g6h.

174

Proracall pTOJtth ceJloJloda. Profili brzliza
na slobodnoj povrsini i n odgovarajuci eksponent. Odrediti pl'otok, srednju brzinu i korekcioni koeficijent kinetieke energije za opisano strujanje. NaCi brojne vrednosti trazenih velicina za podatke 1=3111, h=3m, 11=112. Vo = 2m! s.

RES.l;J\(/E
Slika P.2.2-10 Brojne velieine su: v~ = 16m 3 1S,

v=-11+1
Vm

.

va I h

v =~ m 11 + 1

(n

a. = 371 + 1

+ 1)3

= 1,33m! s

i CI. = 1,35.

Problem 2.2-11. U kruznoj cevi poluprecnika R fluid struji turbulentno sa potpuno razvijenim profilom brzina opisanim stepenim zakonom (2.1.59).

Odrediti srednju brzinu i koeficijente korekcije.

RESENJE Ovaj problem je vee tretiran u Odeljku 2.1.S. 1.4. la, te je zato srednja brzina odredena izrazom (2.1.60) a koeficijenti korekcije izrazima (2.1.61).
Pro/JIem 2.2-12. Odrediti hidraulieki preenik strujnog preseka oblika: a) kruzne cevi, b) cevi oblika elipse, c) kruznog prstena, d) razmenjivaea toplote sa n cevi, e) pravougaonog kanala, f) trouglastog kanala, g) pravougaonog otvorenog kanala i
h) trouglastog otvorenog kanala.

@
:
a)

0;0' a my:.~.. t=r:~J: -- ~~ "R - ·g(~O- dl--i-o-I b/:\~lh _--+--)
:
b)

a a@dDI
~ :O~Q
<I) c)

;

llil
a
Il)

!:)~~Ji
g) h)

e)

Slika P.2.2-12 RESENJE KoristeCi definiciju hidraulickog preemka datu u Odeljlru 2.1.5.1.1
d h =4AIO,

za zadate geometrije poprecnog preseka cevi i kanala sledi:
2

a)
b)

d =4 D n/4 =D h Dn '
d :4~: 4ab, h n(a+b) a+b

c) f)

d "

=4--..EL:
2(a+b)
ail

2ab , a+b

C) d)

(D -d d h =' 4 (D+d)n
2 2

2

2

H
:=

D-d,
}1(

g)

2 = 2ah a+2b a+2b' ab d h = 4 a+2b'

d =4
Ii

d
h

1Dl 712...1!. D2 = 4---L.::'__ = _4_

/2
h)

(D+nd)n

D+nd'

.~ d h =4 2b

=-;;"

ah

Prolllem

2.2~13. U zatvorenom rezervoaru nalazi se teenost viskoznosti Tj=5.1O-3 Pas. U njemu se okreee tanki klip preenika D=lOOmm, ugaonom
0):=

brzinom

Is'), preko osovine precnika d=20mm. Procepi ispod i iznad klipa,

ProraCti!1 prostllt eevoj/oda. Frofili b,zina

175

debljine 15 = 5mm, su takvi da se pri rotaciji formira linearni profil brzina. Odrediti obrtni moment kojim tecnCist II tokll rotacije deluje na klip.
RESEN.lE:

III

11111
D

corpt 4 4 iv! = 328 (2D -d )

= 1,962·10-

5

Nm.

Prikazani uredjaj je ustvari obrtni viskozimetar Slika P.2.2.l3 koji na osnovu merenja obrtnog momenta i ugaone brzine daje dinamicku viskoznost ispitivanog fluida.

176

2.3. PRORACUN SLOZENlH CEVOVODA
2.3.1. HiallJr:aIlllUckll prol!":acmll sR@zcIIlill:i. cev@vo«l!a

Pod slozenim cevovodima podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih ima bar jedno mesto gde se cevovod grana - deli iIi spaja. Prema tome, fwd siozem!z cevm'oda postOji' vde ,ftrujmiz cevi a samim tim i vise glavnih pravaca strujanja odnosno gIavnih strujl1ih tokova. Najjedl10stavniji slucaj slozenog cevovoda je cevovod sa tri deonice prikazan na s1.2.3.1, koji povezuje tri rezervoara oznacena sa A, B i C. Neka iznad nivoa tecnosti u rezervoarima vladaju kOl1stantni pritisci P1' P2 i P3' Nco gU nivoi tecnosti u rezervoarima (1-1,2-2 i 3-3) konstantni tada su kineticke energije tih pre;;eka jednake nuli. Posle uspostavljanja stacionarnog strujnog toka ad rezervoara A ka rezervoarima B i C srednje brzine strujanja u cevnim deonicama ce biti Vi' a ukupni ekvivalentni otpori cevnih deonica Ci (i=1,2,3), Postujuci izlozeno u Odeljku (2.1.4), izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima mogu da se uoce dva razliCita strujna toka, ito: strujni tok a-a (oznacen strelicama) koji SIika 2.3.1 spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i B, i strujni tok b-b (oznacen punom-tankom linijom) koji spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i 'c. Za hidraulicki proracun razmatranog slozenog cevovoda mogu se postaviti dye Bernulijeve jednaCine za preseke 1-2 i 1-3, koje glase: 2 2 p] P2 V] v (2.3.1), -+gh=-+C]-2 +C2 - 2 ' 2 P p (2.3.1 )" Ovde se za razliku od prostih cevovoda gubici za jedan strujni tok dele na dye grupe gubitaka, ili vise grupa zavisno od slozenosti posmatranog strujnog toka, koji se odreduju sa razlicitim merodavnim kinetickim energijama. Nairne, svakom ad udela kineticke energije v; 12 (i=1,2,3) u jednacinama (2.3.1) odgovaraju razliCiti maseni protoci fluid a rhi' sto zapravo slozeni cevovod Cini sustinski drugacijim od prostog cevovoda. Pri proracunu slozenih cevovoda, 11a mestima grananja cevovoda, postavljaju se jednaCine kontinuiteta. Za posmatrani cevovod sa tri deonice jednacina kontinuiteta se primenjuje za racvu R, i glasi
3

)/'1

= j=2 ) =V2 +V3 LV

.

(2.3.2)

Na osnovu izlozenog za hidraulicki proracun slozenogcevovoda sa tIi grane, zakljucuje se da se htdraulic!ci promcun VI;!i primenom Bernuiijevzh jednacina i jednaCiize !continutleta. UopstavajuCi ovaj zakljucak na slozeni cevovod sa n

ProraCUl1 slo.iemlz ceJloJloda

177

deonica, zakljucuje se da se hidraulicki proracun sloienog cevovoda vrSl primenom odgovaraju6eg broja Bermilijevih i jednaCina kontinuiteta. 1z takvog sistema jednacina odreduju se nepoznate velicine: pritisci, precnici cevi, brzine stujanja iIi protoci, a sto zavisi od razmatranog slucaja sloienog cevovoda.
2.3.2. Hid:raUlHclka Jlrnll"alklte:riistilka sI®zeJ[mg cev®'I!®da sa lIddrmdiiclkii Jll!araleiJrltim graoam;m

Posmatrace se slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih deonica, koji je prikazan na s1.2.3.2.1, i u kome u svakoj deonici, povrsine Ai' odgovaraju ekvivalentni otpori Ci (i=l"."n). U Hoj deonici srednje brzine strujanja Vi' odnosno

Ll PA-B =const

Slika 2,3,2.1

Slilm 2.3.2.2

protoka Vi' koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike je Ki = pCi I (2A;). U cevovodu prikazanom na s1.2.3.2.1 uocavajuse dye karakteristicne tacke A i B, Tacka A je zajednicka polazna tacka za sve cevi (i=l" ... ,n), te je zato pritisalc u njoj PA zajednicki za sve deonice. S druge strane u tacki B zavsavaju se sve deonice, te je zato na kraju svih deonica pritisak isti i iznosi PS' PosrnatrajuCi jednu proizvoljno izabranu deonicu pad pritiska u njoj odreden je izrazorn I1p = PA - Ps. Ovaj pad pritiska se ima i u bilo kojoj drugoj deonici bez 0 bzira na geornetriju i broj lokalnihotpora u njoj. Dakle, izrnedu tacaka A i B vaii jednakost padova pritisaka . PA - PB = I1p = I1Pl =.,,= I1Pi =,,,= A.Pn = const. (2.3.3) Deonice sloienog cevovoda koje ispunjavaju uslov (2.3.3) nazivaju se hidraulicki paralell1e grane. Iz izraza (2.3.3), za bilo koje dye grane i ij, dohija se jednakost
pCi

-t =
V,
n
j

2

2 ~

pCf 2 '

(2.3.4)

iz koje sledi veza izrnedu brzina jednaCina kontinuiteta

Vi

= V j ~ Cf

I Ci . S druge strane, za racve A i B vaii
u ..

Va =vaAa =

b V Ai =vfbAi~Cj IC 1=1 .=1
~va'

i

(2.3.5)

\
I

iz koje se, na osnovu poznatog ukupnog protoka, maze odrediti brzina u bilo kojoj hidraulickiparalelnoj grani kao
V·=

(2.3.6)

]

b7=IAj-..jC;, I Ci

Ako se pad pritiska izmedu tacakaA i B izrazi preko ekvivalentnih karakteristika

178

Fromcun slozemh cevovod{l
2
Vj

2
Va

I1p ~ pC} T= pCe 2

=K Va

.2

i ako se iskoristi izraz (2.3.6) dobice se ekvivalentne hidraulicke karakteristike slozenog cevovoda sa hidraulicki paralelno povezanim granama C
e

=

(-'--'i=l

,\,n ---L _1_ 2 Ao .[c;)

].

K

e

= ("'\'~= 1 fK:l )-2 -'--'1 K.
I

(2.3.7)

sa kojima se slozeni cevovod sa n hidraulicki paraleino spojenih grana moze tretirati kao prosti cevovod sa jednim - ekvivalentnim otporom. Graficka interpretacija ekvivalentne hidraulicke karakteristike paralelno spojenih grana prikazana je na s1.2.3.2.2, za slucaj sa tri paralelne grane. U dijagramu I1p - V , prvo se ucrtavaju pojedinacne karakteristike Ki' a zatim se za crtanje ekvivaIentne hive cevovoda koriste izrazi (2.3.3) i (2.3.5). Nairne, pri jednom padu pritiska (l1p=const.) pojedinacni protoci u tackama a, b i c se sabiraju, Gime se dobija protok Vd = Va + Vb + Vc u tacki d koja leii 11<1 ekvivalentnoj krivoj cevovoda. Ponavljanjem ovog po stupka za celokupno podrucje padova pritisaka, dobija se elevivalentna kriva cevovoda Ke' Opisani postupak, u potpunosti, vail i za slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih grana, s tim sto se graficki obim posla znatno uvecava.
ProD/em 2.3-1. Data su tri rezervoara A, B i C, napunjena vodom, koji su spojeni siozenim cevovodom. a) Odrediti protok vode u svim deonicama slozenog cevovoda ako se strujanje odvija od rezervoara A ka rezervoarima B i C. b) Dati graficku interpretaciju odredivanja ukupnog protoka tecnosti aka Se strujanje u deonici "2" odvija lea i iz rezervoara B, kao i u slucaju da je V2 =0. Dati su podaci: h=lm, Jf=2m, lJ =lOm, '2 =5m, 13 =10m, d 1=lOOmm, d 2 =60mm,
d 3 =80mm,

Su =0.5, Sk =0,5,

SVI =3, Sv2=2, Sv3=3, SR2=O,5, SR3=0,1, A.=O,02.
y y

ll,dl,fi.
VI I

0,
V2

I

tii~
R3 R

I I

I
V3

k
~.;:>

R2

aj

k

.......
~

Q) /

--~,
b)

Lvl=tsJ:
c)
d)

Slika P.2.3-l

RESEN/P a) U slucaju strujanja tecnosti od rezervoara A prema rezervoarima B postavIjaju Se Bernulijeve jednaCine: za preseke 1-1 i 2-2

C,

~.'

ProraatlZ s/ozemlz eel/ol/oda

179

gh= (~II +SVI +Sk +71. ell )2+(SR2 +Sv2 +71. el +1)2

.

1.

" vC

~

" vi

z

i za preseke 1-1 i 3-3
2
'l . V l

gH=(SI/+SVl+Sk+A.-)-2 +(SR3+Sv3+Sk+A.- +1)-2' 1 l ~l G~ Zbog krateg zapisa prethodne dye jednaeine bite napisane u oblicima Z 2 gh = K1Vt + K2V} , gH = Kl';r; + Ki3 pri eemll koeficijellti hidralllieke karakteristike, shodno (2.1.101), iznose 8 I[ 8. 12 Kl = 42" (SII +SV[ +Sk +A.-) ; K2 = 42" (SR2 +SV2 +A.- +1) ; l d el l 1t G'l d 2 1t "2

l3

2
V3

(1)

d'3 d3 1t KoristeCi jednaCine (1), jedllaeinu kontinuiteta Vl = V2 + V3 i eliminacijom protoka V2 i V3 dobija se jednaGina za ukupni protok

8 ~ K3 = 42"CS R3 +S03 +Sk +A.- +1).

Kl Kl )2 4K~]. 4 [( Kl Kl It K + T+T [(l+T+K - K23 Vl -2g l+ K2K . 2 3 23 3

r
3

H)

2 Kl -KK(h+H)Vl+g
2 3

J .2 2[(y + H )2 -KK J=0, h 41tH y
2 3 2

Gije je pozitivno resellje, koje zadovoljava jednaCinu kontilluiteta, Vl =12,20 lis. Sa ovim protokom, iz jednaCina (1), preostala dva protoka imaju brojne vrednosti V2 =2,82 Us i V3=9,38 lis. b) Osim analitickog resenja, u zadatku pod a), do resenja za protok moze se doCi i grafo-analitiekom metodom koristeCi hidraulicke karakteristike cevovoda. Uvodenjem visinskih razlika lti _ R , od raeve R do nivoa teenosti u rezervoarima i-I (1=1,2,3), energija u raevi za slueaj strujanja teenosti ka rezervoaru B moze se odrediti na jedal1 od tri naGina
YR =ghl_R-KlV,: =gh2_R+K2V2=gh'3~R+K3V3'
." '? . .'

2

Kada se svaka od ovih zuvisnosti nacrta na dijagramu prikazanom na s1. P.2.3-1h dobivaju se tri krive CD, CD i @, pri eemu je ocigledno da visinske razlike h1_ R i nisu toliko bitne jer se za merodavne, na kraju, ipak, pojavljuju samo visinske razlike izmedu nivoa teenosti u rezelvoarima h iIi. Da bi se odredila radna tacica cevnog sistema hive (f) i @ treba sabrati. Sabiranje se obavlja tako cia se pri jednom naporu (Y=const) sabiraju protoci V(2+3) = V(2) +V(3)' Ponavljanjem ovog postupka za celolmpno podrucje napom dobija se rezultujuca - ekvivalentna kriva (2+3), u cijem se preseku Sa krivom CD nalazi tacka kojoj odgovara protok VI ==12,2 lis. U slucaju da se strujanje odvija od rezervoara A i B lea rezervoaru C, tada u odnosu na prethodni slueaj brzina u deonici CD menja smer, pa se energija u [(levi odreduje kao . . ., * .? . ') YR = ght- R - KJVl- = ghz_R - K2V2 = gh3_R + K3V3 -, -

180

Prolllc"im slo.femlt cevovoda

pri cemu je koeficijent hidraulicke karakteristike K; == (,,, +<;'v2 +'Alz / dz )- 8/ (di1C2). I ovde se, prvo, ucrtavaju (v. sl.P.2.3-1c) pojedinacne krive CD, Q) i Gl, a zatim se krive CD i <D sabiraju; pri cemu se za jedan napor (Y=const) sabiraju protoci [/(1+2) == [~l) +[/(2)' i na taj nacin, ponavljanjem postupka za celokupno podrucje napora, dobija se elcvivalentna kriva (1 + 2). U preseku krive Gl sa elcvivalentnom krivom (1 +2) dobija se radna tacka. Na kraju, u slucaju da je V? =0, energija u racvije
YR == gh l _ R
-KIV;~
-7

:=:

gh2_ R

:=:

gh 3_R +KF3 .

'2

Ponavljanjem, vee opisanog, grafickog postuplca u preseku krivih CD i Gl dobija se radna tacka (v. 81. P.2.3-1d).
ProD/em 2.3-2. U prikazanoj instalaciji sa sl.P.2.3-2 lokalni otpori mogu da se

odrede kao 10% od gubitaka na trenje. Odrediti ukl.lpni protok tecnosti, ako je strujanje a) turbulentno l.l hidral.llicki glatkim cevima (v= 1,06.10-6 m 2 Is), b) lal11inarno ( v = 4.10-5 m2 Is). Dati su podaci: 'a =10m, 11 = 12 =20m, d a=60mm, d l ==SOmm, d 2 ==40mm, h==l,Sm_

t
h

RESENJE- Kako su u ovom zadatku nepoznate tti brzine, to za resavanje problema treba postaviti tri jednacine. Te jednaCine su:

Vo '1 2 gh = 1,1 (/-"0 712+/"'1712)'
?

10

V1

o

(1)

I

2 I2 V 2 II v 1 2 p·l,l'A 1 712 = p-l,U 2 712 I 2

'

(2)

Va=ri;+T/2'

(3)

pri cemu su: (1)- Bernulijeva jednaCina, (2) Slika P.2.3-2 jednaCina hidraulicki paralelnih grana, koja je postavljena shodno iziazu (2.3.4), i (3) jednaCina kontinuiteta. Sistel11 jednaCina (1)-(3) resava se eliminacijom brzina VI i v 2 , i to tako sto se, prvo, iz jednaCine (2) dobije veza izmedu brzilla VI i v 2 • Zatim se koristi jednacilla (3) iz koje sled! veza izmedu Vo i v J uvrstavanjel11 koje se iz jednaCine (1) dobija brzina Voa) Za turbulentno strujanje u hidraulicki g1atkim cevima za koeficijente trenja vazi izraz (2.1.63), uvrstavanjem kojih u sistem jedna~ina (1 )-(3) se dobija brzina
S,7S g h[ 10 II ( . ]7/4 v = - - --+-o { vO,25 d~/4 d I5/4 d(+d;(*_)417(~~)517

d~

T1 )417.
J
.

m =1661,. s'

odnosno ptotok Va =4,71/s. b) Za laminarno strujanje koeficijenti trenja se odredujll izrazom (2.1.39) cijom se pril11enom II sistemu (1)-(3) dobija resenje za brzinu

3 o a zatim se iz Bernulijeve jednacine za preseke 0-0 i 1-1 gh1 = Cov. Slika P. iz Bernulijevih jednaCina postavljenih za preselce 0-0 i i-i (i=2. odredjuju brzina strujanja vo=~ . 3 1. iznosio V.. RESENJE' Najpre se shodno izrazu (2..]=3.. = 172 = V} = Va I 3 kontinuiteta slede brojne 3 ~~'i.-.Proracun slozemh cevovoda 181 v - 0- odnosno za protok tecnosti 170 =2.i vrednosti brzina: v] =1. konstantni. 13=40m.06. sk.5..1. 12+C1V~ 12. 2 .2. 1.. d 3 =60mm.21 .. V3 3 3 ProlJlem 2. au kojima su C j ekvivalentni koeficijenti deonica. I.1'0 +/.=6. Dati podaci su: d=50mm. I. Odrediti: a) visinsku razliku izmedu nivoa ulja u rezervoarima da bi protok kroz slozeni cevovod bio V=3 lis.u +1.V3 = . V2 2 v2 2gh3 Vo 2 13 I.-) (I. do=lOOmm. Nivoi tecnosti u rezervoarima su =2m.3-3 v 2 =1. 11=20m..u=0... 1 1/0 11 --l-+-( gh 35.2 v.3-4.329 mls.=0.(SR2 +/.310 mis. 2 d 1 d12+di~(~~)2 ]2 J 1112 -0969m ~ J -. takode. SRl=I.=0. I. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V3 tako da protoci ka rezervoarima A..1'1=3...vo=2. i jednaCine kontinuiteta Va = 3ft] . dobivaju se vredllosti koeficijenata lokalnih otpora ventila 2gh2 Vo 2 Iz Sv2 = .6. koje glase gh] =Cov~ 12+Cj 12.5.2 . 12 =30m.74 lis. Ulje struji iz rezervoara A ka rezervoaru B kroz slozeni i prosti cevovod.3-3.2. 1.R3 +I.5.2 ... d~ . 1. Ij =/2 =5m. ProlJlem 2. \ =2. l.d= 3. Konacno. /.R2=0. h2~5m..2v d~ .. 1 =1.Rl = I...5m.02.R3=1..R2 =0. d 1 = 40mm. B i C budu isti. I=lm. Dati podaci su: h 1 d 2 =70mm. d z =45mm.... lo=4m.6. 1.2.711 mls i V3 =2.=0..d+ 1) =16.. h 3=8m...Co(.. r s' I... "3 "0+ R3 VO RI R3 V2 k V3 ~2ghj Co +9 C l Cd) 1 1 do 4 V2~ vI VI =2. b) precllik cevi d 3 da biprotok kroz prosti cevovod..99) uvode ekvivalentni koeficijenti otpora deonica 0 i 1 10 Co = I.515m/s. v = 60mm Is.k + 7vd+ 1) = 9. I. 1z jednaCine V.5.... d j =80mm. I.v3 = 2.k=0.3).CO(-) ..

d v1 II . -- .2 =0.39) dobija kvadratna jednaCina 1 2 j SIika P. I:.1 =0.9mm~ ghrc Posle provere rezima strujanja (Re 3 =1637<2320) zakljucuje se cia je i u ovoj cevi strujanje laminarno. P. u cilju kraceg zapisa uvode se konstante II tl I. 2 71)2' 1. Pretpostavimo da je i u ostalim '7 deonicama slozenog cevovoda strujanje laminarno. napisane tako da svaki Clan ima dimenziju duzine. time je potvrdena opravdanost upotrebe izraza (2."1 ~t Pre nego se pristupi odredivanju visinske razlike h treba naCi jednu od brzina v 1 iIi v 2 . 12 == 9m.39).6.3. C1 =~Rl +~V1 +~k +1. 2 I1 V1 2 I 2 V2 2 rj r d 4l r64l v 641 v d l-C1 -C2(T) JV1 +l~+-2-(d) z dt dz 1 iz koje se posredstvom jednacine kontinuiteta 7 == V + r 2 i izraza (2.1.=64/Re=0. Dati su podaci: H=2m.071.628m_ b) Iz Bernulijeve jednacine postavljene za prosti cevovod gh == «(.. = 30mm. PrOD/em 2.2. +(. 1 .2. ~k = = 0.. Cime je potvrdena ispravnost pretpostavke laminarnosti strujan:ja i U ovim cevima.3. 1:. 1=5m. a zatim one daju Re I =584 i Re 2 =896. h I C2 =(.3 == 64/ Re 3 i brzina cevi 8ri" 2 16/3 vrc = 4r/ / d.. prvo. dobija se precnik d 3 = 4 --2(~" +~V3 +-V-. postavljene za nivoe tecnosti u rezervoarima. . Odrediti ukupan protok tecnostikroz slozeni cevovod prikazan na sl.39) slede vrednosti 11.39) koji daje vrednost koeficijenta trenja A.1. ~Rl = 0.v1 = 2." == 0. v 1 • Za odredivanje ove brzine koristi se jednaCina hidraulicki paralelnih grana -" (C1 +A 1 71)2= (C2 +11. ha osnoVll kojega se zaldjucuje da je u pocetnoj deonici slozenog cevovoda strujanje laminarno. d2 d 3 = 25mm.rc.v3 = 4.) 2g = 1.1.3·5. Na kraju iz Bernulijeve jednacine.-+ 1) = 38.050. ~R dl 0.R2 +~v2 +~k +l.875m1s.d 1 1 k [2. L=5m.v3 +71. [1 == 10m. na pr.3-4 2 1 2 2 +2C2(-2) d2 dd1 2 vJV l j d 4 2 6412v d 2 l -lC2 (z) v +-2-(T) vJ=O " d2 2 r Cije je pozitivno resenje v J =0.02.5. 195m1s.-S. te da vazi izraz (2.=0. daje vrednost brzine v 2 == 1.71. 3 71+ 1)2' 3 V3 13 2 V3 u kojoj su koeficijent trenja 71. ~v2 == 3. ~R3 = 0.182 ProraCtm slozemh cevovoda 2 RESENfE a) Prema zadatom protoku brzina strujanja v = 41/ / d rc = 1.7. ~R2 = 0.7V2 .1. pa primenom obrasca (2. -I:~' Dalje.528m/ s daje Re = vd /v= 1273 < 2320. = 40mm..110 i 71. dobija se trazena visina h == Co 2g +(Cj +A"l V 2/2 I VI " 71.3.d3 V3 'I pr Co =~u +~v +A d . [3 = 10m. d=50mm.6. I:.d v k R1 't V R2 i 3 . Ova brzina.

Cs =6.R3 + ""k 2 A 13 ) r +""v3 + d.V2 .~ 1). dobija se protok tecnosti fi':.7) i (2.VI+A~)~ I SlikaP.: K.. d2.1 4 2.. d4 ':. Zato se. nalazi ekvivalentni koeficijent K I_ 3 = ( I l l i=l Ii: )-2..IE' Ovaj zada:tak bice resen preko hidraulickekarakteristike cevovoda.':L+~R..Proracl!il. k 3 > =2(d 2n) (SRl+2Sk+(. Konacno. (+)2. b) Nacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku cevovoda. d7 = lOOmm. C6 =7. iz Bernulijeve jecinaCine gH:. a) Odrediti ukupni protok vode. C2 =4.3. Voda struji od rezervoara Rl lea rezervoaru R2 kroz slozeni cevQvod. posredstvom izraza (2. d s = 60mm.p t. 2 a zatim se za hidraulicki paralelne grane (1).A k Rl k.2.2..3-6 RESENJE' a) Uvodenjem koeficijenata hidraulickih karakteristika deonica - Ki = .3.. a zatim u tom dijagramu ucrtati radnu tacru. uvode koeficijenti hidraulickih karakteristika deonica 183 VI lJ.3-5 K 3 = 2 {-2~n :. A '" """ k J.J'/oielllh cevoFoda RESEN. 1'. d l = 50mm..2.: 40mm.3-6. t.. .dl. 12 K2 =2(-2-) (SR2 +2Sv2 +A d ~n ). u kome su precnici deonica d i i ekvivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. najpre. d6 =70mm.<' (~" +2~. J H j Id' ~~ )2 (- 'n 12.. . Dati su podaci: H=4m.2.3). (2)i (3).: 40mm.39511 s. 3 1. C3 =9. +).3) za sprezanje hidraulicki para1edj ~ lnih i rednih grana. za redno povezane grane nalazi se ekvivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike cevnog sistema: Ke = K + K I _ 3 == 1702131. K: ±( t. ~=~===~J R2 a) b) Slika P.7). i koriscenjem izraza (2.: ~ gH / Ke := 3. i na laaju. dobija se ekvivalentni koeficijenthidraulicke karakteristike . C7 =4. d z :. P 7 t i __: 1]) H . C4 =5.7). 4· r L. d 3 = 50mm. PrOblem 2. C!:::: 9. primenom izraza (2.

Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C.vl +A. + 1 3 l . . za cevovod sa s1. zamenjuju se ekvivalentnim deonicama (1 +2) odnosno (3+4)..b>O).3-7a sa proracunom se hece od deonice (3). Dakle. Kako je nivo tecnosti u rezervoaru B konstantan to vazi jednaCina kontinuiteta 7 V.2. I.k + A. b) Za cItanje hidraulicke karakteristike potrebno je. ].7).u +2C.pumpa ako je karakteristika pumpe data izrazom Yp =a-bV?'. A.3-6b. P. Dati podaci su: h =5m. d 3 RESENJE' a) Kada u cevnom sistemu postoje nezavisni presti delovi cevovoda tada proracun treba zapoceti. Kako je sa sl.'d+1)T o 1 10 Va 2 '1 2 VI (1) .k +(.!3 / d3 + 1) 12.R\+(. Zatim se ove hive sabiraju sa svojim rednim granama (5).5.847 m/s. ~v3 = 2.. pri cemu se nivo tecnosti u rezervoaru B odriava konstantnim isticanjem vode kroz presti cevovod (3).5. 12 = 30m. d 1 = 32rnrn. od tih deonica. C. redno spregnute grane (A +B) i (7) se sabiraju time se dobija ek-vivalentna kriva hidraulicke karakteristike K •. ]-2 .5. + 1. C.3~7.. Prublem 2.2 2m. II =5m. Nakon toga paraleIne grane A i B se zamenjuju ek-vivalentnom (A +B). a) Odrediti snagu ugradene pumpe.2. 'tlp =80%.k = 0. .l = 2..184 Froracun slozenih cevovoda K • =: K +( .V7 =: 0.6.44 I Is. Prvi naCin je postavljanjem Yp = gH +(C. ~u := 0. (a. prvo..P7 = pK. odnosno (6). 13 = 8m.7 ~(k+ fi.127 rnl s. upravo.v3 + 'A.v3 + 'A. u dijagrarriu t:.. to se za crtanje ekvivalentne karakteristike koriste postupci opisani..vo +1. iz koje se dobija brzina . b) Nacrtati hidraulicku karakteristiku slozenog cevovoda i radnu tacku sprege cevovod .V ucrtati pojedinaene hive (i) U=1. Kako za ostvarivanje strujanja sImi sarno potencijaIna energija (pgH) to je ilp = 0 sto znaci da se radna tach R T nalazi na V osi.2.4.)-'2+Ks 1. C.P.j2gH 1. za koju se postavlja Bernulijeva jednaCina: gH = (~u +l. = 13 .2. cime se dobivaju hive A i B. Za nivoe tecnosti u rezervoarima Rl i R2 vaii Bernulijeva jednaCina pgH = t:. kao i (3) i (4). c.R2 =1.5.j gH IKe = 14. ~(/k+ k)-2+ K6 ' sa kojim pIotok kroz cevovod iznosi V=:. =0.025. =25mm. 'd) T+ «(. 10 = 10m.p .2. SRI := 0. i 2.2. SV2 = 9. a sto je prikazano na sl. Prema tome. u OdeljCima 2. H =: .2.3. do = 50mm.P1 + ilps + t:. iz koje sledi v = v3 (d ! d )2 := 1. konacno.P. hidraulicki paraleIne grane (1) i (2).o= 2.V7 iz koje se dobija jednaCina karakteristike cevovoda '2 ilp =-pgH + pK.3-6a oeigledno da su pojedine deonice tedno iIi paralelno spregnute. Do brzine v maze se doCi na 1 2 "dva" nacina.vi V3 = I Vc'u +1. d2 = 40rnrn.

(2.2.1.194 ms / '2 lSR2+ S k+ S1'2+A....1'1 +Sk +A )2= -ghR_2 + (I.. iz koje sledi brojna vrednost· Yp = 44. snaga pumpe shodno izrazu (2.R2 +I.RI +1.A._ _~.8) a koja govori da je u za/vorenom sirtljnom kolu naporp"mpe jednak gubicima Ygzk ' 1 1 4 VI [IA..d2 .9b treba ucrtati pojedinacne karakteristike (i) (i=0. +1)T+(l.k +l...A. koja glasi Yp = Yg. nacin.102) iznosi P=202 W.. -<11-----"-----<..3-7a uocava se zatvoreno strujno kolo.zk .ProraClm jlozemlz cevovoda 185 ~:z Ji.. do napora pumpe moze se doCi i primenom Bernulijeve jednacine za za/voreno sinrjno kolo. +i. I 2 u kojoj su hR_ 1 i hR.3.13 J /kg.P.3-7 Za cevovod sa sl.k +lvd)T+(I.. u kojem su deoIDce (0).do'A." +/.866 m/ s." + A d +1) 'i + 2g(h + H) ])112 = 2.Kada se raspolaZe sa podacima 0 brzinama tada se pristupa odredivanju napora purnpe.:" 4 [(i.vo +I. pa vazi jednakost V~ YR = gh R_I + (1. 1 S druge strane do ove brzine dolazi se na nesto drugaCiji.3..2 +A +1)2 d 71 'I v. k V2 gH gh L-~~_ _ _ _'~." +2l.1. a sustinski isti.1'3 +A d +l)T d1 o 3 odakle se dobija resenje za napor pumpe Yp = 44.8) ima oblik 2 I 2 2 Ia Va 1 VI '3 V3 Yp = (I.2). b) Da bi se doslo do hidraulicke karakteristike najpre u dijagramu sa s1... Do napora pumpe dolazi se iz Bernulijeve jednacine (1) iIi (2). S druge strane.. i iz koje se dobija rnalopre nadeno reilenje za brzinu v 2 • Sa brzinama vI i v 2 ...k +1. y k H V3 ===u III 0 ~V3 vo Rl R2 k i2 ..3..RI +I. energija u racvi je ista i za granu (1) i za granu (2).13 J /kg.h so dab.u +1._ _ _ I~ h lQ. +1 . liZ pomoe jednaCine kontinuiteta Vo = Vj +V2' dobija se brzina strujanja va =VI (dl / d o )2 +V2 (d 2 / d O )2 = 1.2.2. (1) i (3). Nakon odredivanja napora i protoka. i za koje jednaCina (2. Nairne. 3 a) ~V2 V . d .2 visinske razlike od racve do nivoa 1-1 iIi 2-2. 1«!/---=:--I~iJ ilo I b) Slika P.. Zatim se hive (1) i (2) \ I ...vl +A.

H 2 d 3 == 40mm.3.1. Dati K su podaci: h = 1m.. (. dobija se jednacina za brzinu l1/2 2g(h + Pm / pg) m '..u +(.3 d+ 1)T 2 ! l J (.25 .. (..RI +I... ~uo==l. Posle toga krive (0) i (1 +2) se sabiraju po pravilima redne sprege.] d+1)T+ ((. a nakon toga struji ka potrosacu P. Istovremeno.m /s. == 1469.2..'V3 3 13 V .. ('k==0. Odrediti snagu pumpe. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim' proticanj. +(.1.v3 +(. Kada se raspolaze sa polozajem radne tacke tada je interesantno znati sta kojoj deonici pripada. Problem 2. Nivo vode u rezervoaru A je konstantan. Sa ovom brzinom iz jednaCine kontiuuiteta Vo =: V. (.V2 == 3.32). 3 ' V3 ((.. i posredstvom izraza za koeficijent trenja (2. jedna na krivoj (0) a druga na krivoj (1+2). H = 10m.06. ~u==0. Da bi se to utvrdilo prvo se iz radne tacke povuce vertikala ( V = const) . do == 80mm. '2 '3 6 d 2 == SOmm.4.5. Strujanje u cevima je turbulentno u hidraulicki glatldm cevima.v] == 1.V2 +A. za rezervoar B.. d 1 == 4Smm.072 m/s. jednaCinu kontinuiteta VI == V3 dobija se brzina V 1 = V3 Cd3 / el])2 == 1.1.7S.RI == 0. RESENJE' 1z Bernulijeve jednacine za nivoe tecnosti u rezervoarima B i C.186 Proraclin s/ozemh eevovoda sabiraju. kojima odgovara ukupni protok Ti"o' Potom se iz presecne tacke na krivoj (1 + 2) povuce horizontala (Y=const). +V2 dobija se brzina Vo == VI (d] /d O )2 +V2 (d2 / d O )2 == 1. (. == ISm.R2 +(.v3 == 4. S' 3 iz kojeg se. voda se vraca iz rezervoara B u rezervoar C. h == 10m. (.3-8. KoristeCi.R2 == 0. ina taj nacin se dobija ekvivalentna hidraulicka karakteristika cevovoda-kriva Yc ' U preseku karakteristika pumpe Yp i cevovoda Yc nalazi se radna tacka RT. TJ p == 0.k -0. p= 1000kg / m 3 .v3 +Sk +A.177~.0212.] =0.V1 + A.3164T vT. d+1)T= ((.3-8 I V 3 == Cije je brojno resenje naaenO metodom proste iteracije. taka da se pri jednom naporu sabirajll protoci. v==1. Cime se dobivaju dye presecne tacke.6. (. .63) za koeficijente trenja. /1 == Sm.7. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C.160m/ s koja shodno izrazu (2.. pa se tako dobivaju dye nove presecne tacke. Slika P. Pm == 5kPa. metodom proste iteracije dolazi do brzine v2 =2. to == 4m. r.1O. posle uvrstavanja izraza (2.vo == 2.5. time se dobija kriva (1 +2).63) daje koeficijent trenja A. +1+0. kojima odgovaraju protoci Ti] i V2 .. Za odreaivanje brzine strujanja V 2 koristi se uslov hidraulicke paralelnosti grane (2) i redllog zbira grana (1) i (3) 2 2 I 2 12 V2 '1 VI .em vode kroz njih. koje sada Ide na krivima (1) i (2).

U grani (2) slozenog cevovoda p1'otok vode se meri pomocu blende koja ima karakteristikll K = 0. Problem 2. l4 =2m. Koeficijent trenja racunati primenom formule '}. d 1 =40mm. I.ii sluti za menmje jJ/V/olea fluicia. i[ =4m. dobija snaga pumpe P=874 W. Sk =0."5".52.g '0 '2 sa kojim se. 1.2.pa ce tada na osnovu pokazivanja manometra h protok flllida biti odreden izrazom V = K.63) daje 71. 15 =3m. hz = 1.182.. 12 =10m.06.~==MF=~.0183.=0. Sk=O. d l =80mm.1. SR3=O.2. V4 S" =0.5. 1Q-6 m 2 3 .2.3-10 . Ri R2 Vi 14 =6m. tj. i d) snagu pumpe. SV2=12. "t'i:~·. 11p =0. iz iz1'aza (2.[ = 1.3-9 RESENJE: P=156. SRl=1. l =8m.o-d )-2 +(SR2+~V2+A. a) . Pm =13600kg/m p=1000kg/m RESEN..Jh. V= 1. Dati z podaci su: h. iz Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe tecnosti 11 rezervoarima A i C dobija se napor pumpe 2 2 1 ' Vo " '0 lz .5.8. d3 =50mm.160 IRe 0. da se zna koeficijent njene karakteristike K. 1.D. Dati podaci su: hl =2m. Pri radll pumpe mvoi tecl10sti u rezervoarima su konstantni. l3 = 1m.8. Konacno.2m. l2 =5111. A. SV2 =·0.845 m/s.3-10. d) = 25mm. Sa ovako odredenim protokoll1 brzina strujanja kroz cev 12nos1 2 V3 =4K.5. Odrediti snagu pumpe i koeficijent h lokamog otpora ventila V2.BleltdCl . SJika P. c) precnik cevi d 5' da bi nivo tecnosti 11 rezervoaru bio konstantan.015 m 3 Is m l12 i pokazivallje ma110metra h=121mm zivinog stuba.102). d 2 =60mm. SV[=l.02. Sv =2. "z =2m. Pumpa transportuje vodu iz rezervoa1'a A ka 1'ezervoa1'ima B i C.ie lokall'll 01]701' ko. d4 =50mm.. Problem 2.1. Tl p =O..0 =0.3." = 0. Is.3 W.5. SR2=0. 1[ =12m. S. k'. SRz=0.3-9. d 4 =50mm."4'=4.=0. Slika P.2-d +1)-2-= 110..4m.Proracu/t slozemh cevovoda 187 koja shodl1o iz1'azu (2. SV[ =2.8.)+(Suo+ 2 SvO+A. u 71.Jh I d rc = 1. " k. d z = 36mm. 13 =12m.1E: 3 . D=60mm. SV4=3.vz J Yp =g(H-h. Odrediti: a) koeficijel1t lokalnog otpo1'a blende~ b) koeficijent Jokalnog otpora velltila V3 da bi Hivo tecllosti u rezervoaru C bio kOl1stantan. Da bi se blenda uspeSno koristila za merenje protoka ona treba da bude izbazdarena.3. v v k SV3=4.7.

5.3) i za zatvoreno strujno kolo .188 ProraculI slozenih eel/ovoda Pad pritiska na blendi kao lokainorn otporu je !J.3-U. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V4 i V2 i snagu pumpe. Slika P.5kPa.p:::: !J.5. II = 5m. Sk =0.5.102).34 . S druge strane ova razlika pritisaka semed pomocu diferendjalnog manonietra i ana iznosi !J.3. Svo := 2. Sv3 == 4.3. Dati su podaci: h =2m.pm . 1 "" 10m.~R2 = 0.P m :::: (Pm . H = 4m. Problem 2.4 W. Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantni.P == 8 79 .3. Svl = 1. Svl = 5. 2 V3 P . Sk == 0.9) b) SV3 = 1.12a vod (1) sluzi za regulaciju protoka i naziva se optocni vod.5.3. 15 == 10m.6. Dati su podaci: d l == 75mm. Sv5 = 2. SRI == 0.1. Cija je relativna hrapavost 10-3 (p = 1000kg / m3 . d) P=950. Napornena: U delovima zadatka pod b) i c) koristiti numericku metodu proste iteracije. 10 == 2m.8). = 5m. do = 300mm.U cevoyodu prikazanom na s1. koeficijent lokalnog otpora blende (2. ds = 75mm.2. '2 '3 SR2 = 0. SV2 :::: 13. kontinuiteta hidraulicke paralelnosti grana (2.01 m3 / sm l!2 i pokazivanje zivinog manometra h=40mm. 2 YJ p =80%. meri se protok vode pornocu blende Cija je karakteristika K == 0. V= 10. II = 3m. Odrediti snagu ugradene pumpe.jednacina (2. to se iz nje dobija koeficijent 16kalnog otpora blende ":JB r = 2gh Pm .3. SRI =0. Pm == IkPa. c) d s =65mm. 14 = 4m.3-12.5. d l = d 2 = d 3 = 200mm. S" == 0. d 2 =40mm. v = 10-6 m2 / s). Sll = 0. kao i izraze za: koeficijent trenja (2.5.2. d 3 = 50mm. b) laminarno (p=8S0kg/m 3 . ako je strujanje: a) turbulentno u hidraulicki hrapavim cevima. dobivaju se trazena resenja Sv4 = 66. d 4 :::: 50mm.p) gh.. v=S·10-4 m2 Is). (2. Kako vaii jednakost !J. PI' == 15.1.3-11 pumpe (2. P.74 .63).77 RESENJE KoristeCi jednacine: Bernulija. Problem 2. Za posmatrani cevovod postavljaju se Bernulijeve jednaCine: za nivoe 0-1 '3 .8. c) Resiti zadatke pod a) i b) primenom hicIraulickih karakteristika i Iiacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku zatvorenog slozenog cevovoda.m 6 2 / s. = 10m. 11p = 0. RESENJE. SV3 = 3.8. . Tecnost struji kroz zatvorena strujna kola.p:::: PS B v£ /2.9) snagll P=321 W. U slozenom cevovodu. = 10m.3. u grani (3).

d 2 [3. b) Kako za laminarno strujanje za odredivanje koeficijenta trenja vazi izraz (2. to se izjednacine (3) dobija Yp = 39.)0.v b)~ ~ c) Slilm P.ProraCliIl dozemh cevovoda 189 za hidraulicki paralelne grane II V1 2 V2 13 V3 ) (I:. se jednacina za brzinu .102)sledi vreduost P=7960W.0 d)T+(SR1 +SIe +Svl +A.-1.I p.25.2..v3 +A3 T+ 1)2 (2 I 2 3 .3-12 a) Uvrstavanjem izraza (2. Zamenom nadenih velicina u jednaCinu (2) dobija se jednacimi v 3 = r +r VI == V3 • ~R2 +2sle +su +Sv3 +11. Vo =r~ +V2 (4) I" - " "I [2.1 T+ 1)2 = (I:.0202.81) za koeficijent trenja u jednaCinu (1) dobijp. 2 2 2 i za zatvoreno kolo ° kao i dye jednaCine kontinuiteta '0 Vo II v1 Yp = (Su +2svo +11. a) """ i le.1.2 =11.k +1:.020. dobijeno prostom iteracijom. takode.d 1 0 '" RJIe R2 vo .1 +11..k +1'2 T+ 1)2+(I:.3 ==0..Sa ovombrzinom iz jednacine (4) sledi V o = VI (d 1 1d O)2 +v2 (d2 1dO )2 = 2.I 'd+ l)T ' 1 2 2 (3) V2 =V3 . Kako seprimeuom izraza (2.259ml s. iz izraza (2.1. '"u .-1= VO II 1"F ).9 J / kg.stavanjem ujednaciuu (1) dobiti kvadratna jednacina \ I .-)' -.1.0 == 0.0202 i 71."v3 ' " I e ' d Y3" d3 cije je brojno resenje nadeno metodom proste iteracije.81) dobija 11..fiih .do .RI +I:. ' I = 2 ' 366 m ' s +r +1+OU. Konacno.r+l 1 1 1 cije je brojno resenje." +1:..R2 +I:.d 3 u = V3 Ie V3 l It frv 2 Ie ~ Vl1l.l..0. 3 (/3 +l2)1 d 2 +2 = 2716 m -3 G8v I 0'25 '1 " s' SRI +Sk +Svl +0.39) to ce se njegovim uvr.81) dobivaju vrednosti A] = 0..1.(1O-3+ 68V .11(10 +-d2 -. Kako iz jednaCine (4) sledi v 2 =V3 to se shodno izrazu (2..1." +/:.

8 Tabela P. koja vodi ka potrosacu P. Zato ce se sa pojedinacnih karakteristika preCi na ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku. d] "3 °.99) i (2. e) KoristeCi izraze (2.1 = 0. Kako iz jednaCine kontinuiteta (4) sledi 1'2 = V3 to se uvrstavanjem ove relacijeu jednaCinu (2) dobija lcvadratna jednacina 2 I] V 12 + 13 2 (~R1 +Sk +~v] + l)v] +64.0506. pri cemu su koriscenapravila crtanja opisana u Odeljcima 2.3-12 ° 1 3852 4136. Na ovom dijagramu naznacena je i karakteristika pumpe. turbulentno 463.081.3 7960 6710 Graficki prikaz dobijanja ekvivalentne hidraulicke. se redne deonice K2 i K3 zamenjuju jednom K 23 . Dati Sll podaci: .3.4 Ke 1546 1899. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A.3) i (2.190 Promcun s/ozemlt cevovoda Cije je pozitivno resenje V3 = 1.2. pa ce snaga pumpe biti P = pYpVo /.(~R2 +2~k +~u +~v3 +A3 -1-+2)v3 = 2 .2 i 2.8 3065 3 3551. +l 2 +-) sa kojim napor pumpe iznosi Yp = KeVa2. U tom cilju.3-12b. 11.01242m / sm1l2 koja je povezana sa diferencijalnim manometrom u·· kome je ziva. i konacno redne deoniee Ko i K123 zamenjuju se ekvivalentnom karakteristikom cevovoda Ke' Prime nom izraza (2.2.9 42. Konacno.1. U cevi precnika d=50mm.3 J /kg. dat je na dijagramu sa sl.jK +K3 JK. Sa ovim koeficijentima hidraulickih karakteristika cevovod sa sl. iz jednacine (3) dobija se napor pumpe Yp = 42. Problem 2. Cije je pozitivno resenje VI = 2.976m/ s.)-2 K e =K0 .2 = 0. P. P.0577 i 11.3 5091. prvo. drugo.3-12a ima elcvivalentnu hidraulicku semu prikazanu na s1. P. prema potrosacll P.:rt p' Rezultati proracuna dati su u sledecoj tabeli .102) daje snagu pumpe P=6719 W. Prcitok kroz instalaciju regulise se pomocll optocnog voda V2). (i=O.6 laminarno 488. blend a karakteristike 3 K =O. Sa poznatim brzinama v] i v 2 iz jednacine kontinuiteta (4) dobija se va = 2.1.7) dobija se ekvivalentni koeficijellt slozenog cevovoda (1 1 . pa ce se shodno izrazu (2.3-12c.2.3. U preseku ove dye karakteristike nalazi se radna tacka cevovoda oznacena sa R T.VI . OCigledno je da u cevovodu postoje redne i paralelne sprege izmedu nekih deonica.2. kroz rezervoar B.2.2.3).2.775 m/ s.9 Yp [J I kg] P [W] 39.1.101) dobivaju se koeficijenti hidraulickih karakteristika pojedinih deonica K.2. paralelne deonice K 23 i K1 se zamenjuju ekvivalentnom K 123 .1.3-13 pumpa. koji shodno izrazu (2.7 2 1524.112 m/ s.2. karakteristike. (grana sa ventilom Odrediti snagu koju trosi Slika P.1.3-13. ugradena je.39) dobiti: leo = 0.

d 2 == 60mm. == 8m... 12 == 3m. to == 12m. d 4 = 60rrun.02. ==6m.Fromcun slozenih cev'Ovoda 191 Pm == 3kPa.5.3-14. =0. <'. It == 2m.vj +Sl +/l-'d+ 1) .-. r.3 = 10.8. IIp == 0. Kj =--.z4(SR +Skl +<'. Pv == 800Pa. K5 == -2:4(l. Za zatvareni cevni sistem sa 81.7.2.- Kako vaii i drugi uslov hidraulicke paralelnosti K4V42 =K1V. d3 == 80mm.. d 1 == 80mm. Dati su u podaci: h==4m.= 2.-+1).-. SV4 == 11.5.. 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 1-1 i 0-0.5.3.lE" Radi kraceg zapisa llvesce se koeficijenti hidraulickih karakteristika cevnih deonica 8 fa 8 /1 Ko ==~(<'. /"2 ·2 ..5. SV2 == 2.8.K4 =7..025.v3 +S3+A. =K2V2 =K3 V 2 2 3 VTj Zatim se· iz uslova hidraulicke paralelnosti deanica K/.2 + K5V52. do == 120mm.-.351/5. k vs 12 =6m.5.3-14 RESEN. pIVO. p= 1000kg/ m 3 • Slilca P. Sk =0. to == 4m. TJ p == 0. SR1 == 1. d2 == 50mm.5. '2 Vs == Jgh / Ks = 18. Sk =0. dobija se snaga ugradene pumpe P==308 W. RESENJE" Odredivanjem protoka blende. SRO =0.. SVI = 1.= 0.u +2Svo +11.11. i b) napor pumpe posreclstvom ekvivalentnog koeficijenta hidralllicke karakteristike slozenag cevnog sistema.2.-) .. Sv5 == 10. dobija protok 2 1Z =V5 (1+~K1 / K2 +~K1! K3 )-1 =8. S2 = 9..75. n d4 4 n d5 c5 Da bi se odrediIa snaga pumpe potrebno je poznavati protok i napar pumpe. '4 'I Is == 10m. Svl == SV2 == 1. upravo tim redam. odrediti..T+ 1) .R +Sk +l. . zato ce se ave veliCine. ProDlem 2.-.v5 +A. a zatim koristeCi Bemulijeve jednaCine za nivoe tecnosti u rezervoarima A i B i za zatvoreno strujno kola (deonice "1" i "2").u +Sk +<'.R +Sv2 +1. ds =lOOmm..3-14 oclrediti: a) snagu ugradene pumpe. to se njega dobija pratok kroz optoeni vad V4 = "K1V1 +KsV5 I. h SkI = 0. 13 K3 =---z4(SR +Skl +<'. kao i odgovarajuce jednaCine kantinuiteta. SR = 1.7.. SR2 = 0. do == 65mm.. P. 13 ==8m.. n~ a n~ I 8 .2 +11. Su =0. h =100mm.v4 +11. 3 8 14 8 Is K4 =~(<'. <'.1 = 4.5.61/ s.28115. Sv3 == 2.. n~ . dobija se protok n~ 2 8 K2 ==~(<'. A.5. d l ==80nun. Su ==0. H == 1m.-+1). koja glasi gh = Kl52 .2 i jednacine kontinuiteta V5 == VI + V +V3 . Svo .-+1) .

iz jednaeine kantinuiteta primenjene za raeYU dobija se protak kroz pumpu f/o ::: V5 +V = 25.3-15 I Yp = ghj + (C. t.CA~I=0v" 11 1 1-..2. kada je ree 0 protacima.54) snaga pumpe 1znosi P=2393 W. +V2 .y +1. shodno izrazu (2.3) za redno i (2. Nivoi vode na svim etazama su konstalltni. ProDlem 2. Odrediti snagu pumpe koja obezbeduje projektovani pratok. P." 1z Bernulijevih jednaCina za nivoe 1-0 i 20.T)T+(SR +2C.5.3-16 vodase llalazi na tri nlvoa.. b) Primenom izraza (2.3-15.88 1I s. U rezervoaru sa s1.V02 = 74 J I kg. t. ProDlem 2.=0. U potisllom cevovodu na dmini = 5m meri se pad pritiska pomocll diferencijalnog manometra sa zivom.75 J Ikg.v = 1.. Potrebe u rezervoaru C su ri" = 2. 'Il p =80%. Dati su f=' ~=~~r-=I"'·T~v""d..4 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo. t. podaci: d = 40mm. '2 2 cije je realno resenje Vj = 1. 2 Su = 0.1E Prema projektovanom protoku brzina u cevi ka rezervoaru C iznosi v =4T/ I d 2 n ::: 1.R + 2C. h2 1= ::: Sm.d")V 1 r -L 2 g(hz -h )+(Su +Sk +Sv2 +/cd)V lJ= 0. dobija se napor pumpe: }~::: Ki'.5.02.2. Nivoi vode u svim rezervoarima su konstantni. 'a ..v + A~ + 1) v I 2 1 2 2 Y = gh2 +(Su +t. I Is.:38m.192 Fromcun slozemh cevovoda Konacno.==tI h2 1 ::: 1O. 10m. hI ::: 1= 15m. Potom se iz jednacine (1) dobija napor pumpe Yp = 119. v k'---~--~----~----~ VI R V2 Slika P.-d-)V 1 +2v(Su +Sk +Sv2 +/. Sk::: 0." +s/c +C. sa kojimje snaga pumpe P=299W. Odrediti: a)snagu ugradene pumpe. b) karakteristiku blende koju treba ugraditi u cevovod umesto meraca pada pritiska na duzini 10 da bi pIotok i pokazivallje bili isti..2.Y2 =3. Na kraju.1. 1.VI + A~) _ RESEN.592 m! s.7) za paralelno povezivanje cevnih deonica dobija se ekvivalentni koeficijent hidrauli6ke karakteristike K.5. SR:=: 1."~+L~+[K'+(k+ k+ Sa kojim napor pumpe iznosi Yp klTT d10497 = K.245 ml s. + Kl'4 2 ::: 74J Ikg. d + 1)2" ' p i jednacine kontinuiteta V2 2 2 2 v ' (1) (2) Vo =Ii.k +Sv2 +A. Pumpa prebacuje vodu iz dva donja u gornji deo rezervoara..'fi==:!=.3-16. 12m. u kome sn deonice (0) i (4). dobija se kvadratna jednacilla 1 11 -/2 2 12 (Sv1-Sv2 +/. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A i B u rezervoar C.3.vl =4. koje glase v~ 2 + (C.

2.5. Ll~ RESENfE: Sv2 = 58.5.7 . Ie . Ie C. 13 = 10m. ~R =0.3-17 ). Tip =80%. 1±"'=-==-~t1 . h2 == 6m. ~v =1. v RESENJEa) P=1916 W. Pm == 13600kg I m3 . ~1'-2. Dati su podaci: D=50mm. a potom odrediti snagu pUll1pe. Slika P. Fontana ima n+l mlazeva visine /Z.8.--~~~~~~-:J-h2 = O. LV3 Slika P.65!/s. d = 50mm..5m. U grani precnika D meri se protok pomocn blende Cija je karakteristika K = 10-2 m3 / sm 1/2. Lo' h. d. d == dl ==dz ==40rtun.2. H1 == 3m. ~R = 1. 11 == 2m. ~-----. 1. h1 =1m. - - - I" a "' Ie 1 D P== lOOOkgim J .02. sa kojom procI. Dati su podaci: p =: lOOOkg / m 3 . v 2 /2"" gh ..-l."2 . ukupan protok isticuCih miazeva je Ii-a = (n + l)V. Da bi svi mlazevi imali iste visine treba podesiti otpore preostalih n ventila. 12 = Sm. to ce protoci u' n+ 1 cevi bi ti isti.4 . A == 0. 12 = 8m. ~R1 =0. D.5. A=0.~R' Sr' ". RESENJE" Najpre se iz Bemulijeve jednaCine za preseke 1~ 1 i 2~2.k. d1 == 40mm. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V4 tako da nivoi vode u rezervoarima budu konstantni. (. ~u' ~k' Svo' ~v' Sin. dok je .02. d 2 == 45mm.2. Voda istice izcevi kroz mlaznike izlaznog precnika do. Tip.. Pm I d Ie = 4kPa.2 = 3. I == 15m.Ventil u prvoj cevi ima koeficijent lokaJn()g otpora ~1'o. Pm == 13600lcg/m3. Tip = 0. do == 60mm.k =0. fo == 10m. b) snagu pumpe. ('. Blenda je povezana sa zivinim manometrom Cije je pokazivanje h=125rnm. ~1'3 =15. Pv = SOOPa.Problem 2. Poznate veliCine su: do.5. ~u == 0..Prora(Yun J'iozelulz eel/ovoda 193 c) protok vode od srednjeg ka donjem nivou kada pnmpa nije u pogonu. P=450W. H. L. Prema jednacini kontinuiteta ovajprotok claje brzinu u cevi Vi = v( do / d) 2.5.O . r t ~ r Jh P I' --.6.1'0. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara B i C u rezervoar A. p. iiznosi h.:\~11 = 5m. Odrediti: a) koeficijente lokalnih otpota svih nventila. h = 120rnm.Problem 2. Prema tome. Pmo == lkPa. I =15m. Kako je visina svih mlazeva ista. H2 == 4m.014m /sm 3 1l2 v . ~"l =2..3-16 . --.\.. hi == Sm.3-18. ~______ . I )'h ~I -SR2=0.F-~~~~~k V1 =4..v1 =4.)k tecnosti iz jednog mlaza iznosi r/ = vd. S1'4 == 13. Hi (g) u IH" vo Ie (D VI V2 cD 1. d 3 == 40mm" d 4 == 30mm.5. 1.3-17.7. '4 = 5m.. b) c) K=O.n /4. I \ \ odredjuje brzina isticanja mlaza v = ~2gh .

.2 d dabija se koeficijent lakalnog otpora ventila S.. .i'&""lm".n..""J&"""f}"":%""<{".3-18 protok u bilo kojoj magistralnoj deonici Vf =Vo - jV = (n + 1.):5.194 ProraCit1Z slozenih cevovoda h .. PrOD/em 2.""»fi%""'~""')lm.. 8.... 100. RRfENJE: Protok izmeren blendolU . i on daje brzinu Vj = (11+1.j)V. 70. '% vo 7' vt tit I. 120 mm.1)(7) 2+Sm+ 1J"2' I do v 2 koji shodno izrazu (2.05m3 /sm1/2 i koja je pove:<.t. C. ~ V2 rd ====.3-19. d./!-:-7=%ib94"".''''... Slozeni cevovod ima 9 deonica precnika d t .2.~ R r Vn R Slika P. 20. Sa koeficijentam C1 obuhvacenjei lokalnL otpor blende.:0.j)(d o I d)2V.(S.2 v 1 V v2 ~ L· v~ (SR +Svo +A-..9).====~===::::~======:. l1p = 0. 15. 70. +A D)(D)4 L(n + 1. 100. Odrediti· smigu ugradene pumpe..""... U deonici precnika d l H meri se pratak pomocu blende cija je karakteristika K = 0." = Svo ..""'''. u kojima su otpod dati ekvivalentnim koeficijentima otpora C.. . 10.+2Sv+2Sk+AD)(D2n) La 4Vo 2[ (SR+Svo+ A-.J(Sr +A D)T 2 . dobija se napor pumpe Yp=gH+(s. J=I L d.2. (i=1.9).. 60.1.?' Da bi se poznavali koeficijenti otpora svih ventila indeksu i treba dati vredp..l@""*"":im"':!?h:d·~m~""?%i!""'.=150. 100. =?M"".. 1·······1 · · ' · l · · · i ' i 1 TiTlT'rnCI 2 ·········\9):~ ~ .=5."j).{".2" .8.:%""!.1)2+(Sm +l)"2=(SR +SVi +A )2+(Sm +1)"2+ f. 100...!!. 10.::==~ '·..osti i=1. ___ =1::=== tit if: f- VI ~ vi ~~ .. 12.2. "~"""i'#""i<'~"".-f0. 5. 2 ~ IiL-. a) 1z uslova hidraulicke paralelnosti O-te i i-te deoruce I V .102) daje snagu pumpe. (i=1.%n".. p=1000kg/m 3 . b) 1z Bemulijeve jednacine za preseke 0-1. Dati Sll podaci: H=)Om.d.j).--iXl-~ vt k V U :="..ana sa manometrom koji ima pokazivanje h=lOOmm. 15.

C. .78.v'. i primenom izraza (2.5.." +{ k+[ K.EN.)~2=52248. Ukupni zapreminskiprotok vodeu sistemu je V". i koriscenjem izraza (2. 220 1/ s.23.!E. 40. U jednom zatvorenom hidraulickom sistemu razni potrosaCi su redno i paralelno povezani. 20.7).2..3-21 Slika P.r/2 dobija se protok b) Slika P. r fT +K.80. . 10. 10. . + 3 + (1 I 1 1)_2 Pa JK: + . + JK. .3-21.43 (1/s) 2 ' .3. 80. {j-f. r)-=JApIKe =17.3. = 13.7). Podaci: di=lOO.3=20. Koeficijenti. rb-+ rb-}-2 +C rb-+ rh-. =2. RESENJR a) Kako je za zatvoreni hidraullcki sistem ek:vivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike K (1 1 )-2 K e = ..Froraatrl slo:ienih cevovoc/a 195 iznosi r~ = K Jh = 15.3-20 Problem 2.2.431-10'.211/s.81/ s.3) i (2. Strujanje 11 cevima je turbulentno u levadnitIloj oblasti atpora. Odrediti ukupni protok tecnosti gustine p = 900 kg 1m 3 ako je porast pritiska u pumpi Ap =72 kPa. 100 mm.[K.. 60..7) dobija se ekvivalentni koeficijent 2 hidraulicke karakteristike cevovoda K. hidraulickih karakteristika pojedinih deoruca su K j =20.41 Pa/(l/s)2 i=1.5.2. ./K5 . RES. 30.-=lO. .9).9.JK: +.7.2. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola Ap == K. 80. U deonicama zatvorenog hidraulickog sistema poznati su precnici cevi d j i ek:vivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. 70. Uvodenjem koeficijenata hidraulicke karakteristike K j = 8Cj 1dtn2 (i==1. 13. . 27.3) i (2.2 = 111.. K.. "K6 "Kg "K9 1z Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 dobija se napor pumpe Yp = gH + K. + JK.. i b)· nacrtati· ekYivalentnu hidrauliclru karakteristiku.5.1.7) dobija se koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike Ke=Kl+{ rb-+[K2 +( rb-r'2+K7rI/2+ "l} K 3 "l/K4 "'>. 7.Uvodenjem koeficijenata hidraulicke katakteristike K j = 8pCj I (d j n)2 (1=1. a) Odrediti ukupan pad pri tiska zatvorenog hidraulickog sistema.[K.-+ k +K. 62.6 J I kg.2. pa ce shodno izrazu (2. .6 Problem 2.102) snaga pumpe iznositi P==2197 W.

D=50mm.2. Odrediti zavisnost pada pritisaka izmedu tacaka MiN od protoka ako je strujanje u svakoj cevi: a) laminarno. b) KoristeCi.. U jednom zatvorellom hidraulickom sistemu n cevi precnika d i i duzine Ii povezane su: 1) redno.3-22 RE£ENJE Kako se lokalni gubici zanemaruju to u pojedinim deonicama treba uzeti samo gubitke usled trenja koji se odredjuju primenom Darsijevog izraza (2.L M ~ _l _dl_~.n·lO6 nl / s. ~ == 128pv Tt.2.5 V.3. P.032 (i=1. b) turbulentllo u hidraulicki potpuno hrapavim cevima.3-22b) vazi uslov (2. (1) a) Za larninarno strujanje koeficijent trenja odredujese primenom izraza (2. V= 0...03.5 bar.1..2. P. za piikazani cevovod sa s1. I1p. a) Stika P .V L ~ .21/8. v.2 Ai . n dj 4 pMN . = canst. a koji ima jedan od oblika Ii V i 8p li'2 I1Pi = PA.196 Proracun slozemlz cevovoda to ce ukupni pad pritiska iznositi I1p == K/ 2 == 6. pravila crtallja opisana u Odeljcima 2.3).3. dobija se dijagram hidraulicke karakteristike dat na sL P. Frob/enD 2.2. . Na mestima grananja i spajanja cevi kao i ostale lokalne gubitke zanemariti. P. L=95m. iCijom se zamenOffi u jednacinu (1) dobija linearna zavisnost pada pritiska od protoka 128pv Ii . Zadate velicine su: d p Ii' Ai U=1..'=8. . p= 985kg/m 3 . 30mm. Zapreminski protok V tecnosti gustine p i kinematske viskoznosti v isti je u oba slucaja povezivanja cevi. . == canst pa ce ukupni pad pritiska izmedu tacaka MiN biti 11 128pv " n Ii I1PMN == LI1Pi = . C'[__.2.3-21b.l) Kod redne sprege (s1. 12.1.3-22. 2) paralelno.2. 1z ovog uslova i iz jednacine (2) dobija se protok kroz i-tu deonicu . V_'_/-4"~_p_' M N __ L_'2]_'d_:--.3). 28.26). A=0.3. 0.n).035.04.2. -d -2 == . i n dj 2 . c) Izracullati korisnu snagu pumpe ako je n=3 i ako su dati podaci: d i =25.24a) vaZi uslov V. i~l n i=1 d.2) Kod paralelne sprege (s1. . a.39): 'Ai = 64/Re i = 16/[f~ I (d. i 2. r'. I1Pi ==-n-d 4 ~ • (2) ! a. Ii =10. 0. p. tj.2.1CV)] .2. 15m. V. Ai=0.2.3-21a.

od rezervoara R do deponije D. . korisna snaga pumpe P == /). .768m/s .2) Za paralelnu spregu se iz jednacine (1) dobija protok /). i 2 ==)OOm.=1 L. SkI ~ 0. b.=1 n V n d' b) Pri turbulentnom strujanju u hidraulicki potpuno hrapavim cevi~a koeficijent trenja nije funkcija ad Re-broja. koja trosi P=7. Smatrati da snaga pumpe ostajekonstantna. gustine p == 1000kg 1m3 . Gubitke u raevama RO i R zanemariti.PMN::: 7t 197 LV.5.PMN = .lbar. kW za ProDlem 2. A. U instalaciji se nalaze dye paralelno spregnute pumpe.pV ima brojne vrednosti: P==41. za koliko se tad a poveca protole transportovane tecnosti lea deponiji. n .3-23 sluzi zatransport i r z = 200 m3 I h kondenzata. SR2 = 0. i V • 2 b) Kada se zatvori ventil VI. =-2 V L/A.27.03.v=4(V1 + Ti2 ) I D rc = 1. S obzirom da radi sarno jedna pumpa to vaZi jednacina kontinuiteta V =:: Va iz leoje sledi v == vO' 1z Bernulijeve jednacine za preseke 0-1.25. a rade obe pumpe.3-23. H == 2m. kroz bilo koju deonicu.2 7t V= S. D=200mm.5 kW. Ukupan pad pritiska u zatvorenom hidraulickom kolu je L 1 4)/ " /).s/ozenih /eJloJloda cijom zamenom u jednaCinu kontinuiteta V == 128pv /). pa zato vazi puna kvadratna zavisnost (1).. D 2(D2n)~ .=1 d. a zatim se iz jednacine kontinuiteta 8p /)./).15.v2 := 4V2 / D rc = 1. a)Kada radi sarno jedna pumpa. d) 2 (L. b. 'sledi .2. S" == 0.PMN == L.-s • .Proracun.PMN +pA. = 0.n g" 2 .928 m/s.=IT J • ~ V.4 rednu. samo za deo zadatka pod b). Dati su podaci: Pm::: O. odnosno od protoka.5. P. Sv == 1. Sekondarno strujanje se ostvaruje protokom kondenzata Vj == Sf Is.P.3 kW za paralelnu spregu.l) Posredstvom jednaCine (1) dobija se ukupni pad pritiska za rednu spregu 8p '2f. REfENJE' a) Na osnovu zadatih protoka dobivaju se brzine: 2 2 z Vj =4Vj Id rc=O. Sk =:: 0. d== 80mm. Postrojenje prikazano sa s1.P== /). i P=5.=l ?ell)) c) Nakon provere reZima strujanja sledi da je Re = Dn v 4~ D == 226969 sto odgovara turbulentnom rdimu strujanja pa zadati podaci vail. I. odredjuje pad pritisaka V ".995m/s . Konacno. I=:: 5m. odrediti koeficijente lokalnih otpora ugradenih ventila VI i V tako da se ostvare zeljeni protoci V. SRI =1.~1 Ii. Vod (1) sluzi za stvaranje sekundarnog strujanja koje sprecava talozenje prljavstina na dno rezervoara R. leoja glasi . Pumpa Pi je radna a P2 rezervna.75. 11 == 10m.

1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo 2 1 2 • 31 V' I VI Ip =: posle zamene napora pump~ izrazom b) l +(SRZ +Sk +t.. Dakle. .-p.20.roblem 2.. +V2 ). .]1 (T~ +V2 )a =22%..D) V + gHV --. a) Odrediti l~kupan protok tecnosti ako =15 ~g ({)2. Yp2 =760 J / kg.198 PrortlGun s/ozemh cevovoda lz -fabrikc - . Dve pumpe (s1.2) koeficijenti hidraulickih karakteristika.. P. jet su grane sa pumpama identicne. Visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima je H. P.zs-+ 1+4(2~k] +2~v+6.. g Yp ] =: 790 J (kg. i na kraju iskoristi veza f/o =: V 12..Ie I.1.2. da bi se ostvarili zeljeni 1 protoci V. ~ I~ fr R2 V2 Iz.65. H=20m. i r 2 instalaciju treba uregulisati tako da se na ventilima dobiju otpori Sv] odnosno ~V2 .D. su dati podaci: K] = 10 d ({)2 . ~ + 1) v~ 2 I 2 V (1) (~u +2Sk +2~kl +2~v +A D)2+(~RI +~vl +A"d+ 1 )2' dobija se koeficijent lokalnog otpora Sv] =:1. ~) l~ +(2SkJ +2sv +1..1. K = 20 :g (f)2.3-24. pri cemu su veliCine Ki (1'=-.D.0:<\ u .Ie k frv Slika P. dole je u gIavnojcevnojdeonici gubitak Yc K2 = KV 2 . = gH +(s. povecanje protoka u slucaju pod b) U odnosu na slucaj pod a) iZllosi [Vb + (V. b) Povecanje protoka ostvaruje se ukljucivanjem i rezervne pumpe. +2Sk +1.D. U ovom slucaju protok u raevi RO se deli na dye jednake koliCine. dobija se kubna jednaCina 8 [ 2/+12 1 1 ] ' 3 ' 2Pl1p D 4 rc 2 ~u +3~k +~V2 +A----.=: 0 .3-23 Yp + P. pa zato vazi jednaCina kontinuiteta r? =: 2Vo' Kada se u Bernulijevu jednacinu (1) uvrsti napor pumpe Yp = Pl1 pPIjo' Clanovi sa brzinama pretvore u Clanove sa protocima.81/ s =: 266 m3 / h.v2 +1.102) dobija se koeficijent lokalnog otpora ventiia ~v2 =: 1.Ie Deponija k k I.3-24a) su paral~IIlospregnute i transportuju tecnost iz rezervoara A u rezervaor B. U cevrum deonicama u kojima se nalaze pumpe stujni gubici su dati izrazima 1~] =: Kl'j2 i Yg2 = K2V22 . leao i zatvaranjem vel1tila VI Cime je r~ =0. DakIe.2. Yp ~ =: Pl1 p / pT/o koji sledi iz (2. Cije je pozitivllO reilenje V = 73.

2 . y y+ b) y a) A +-------'---'----4-_ d) V Slika P.2 . P. Ypl =gH+K1Vl +KV . Ygl == Yg2 == 0. V=V.B= K (gH-Yp1)-(K2-Kj)(1PI-YPZ) ' 1 1 2 dobija se jednacina cetvrtog stepena CA z -4Kj K. gl e) ako su pumpe razliCitih karakteristika (Ypl > Yp2 ) a gubici Yg1 i Yg2 se ne mogu zanemariti..3-24a) treba cia bude ista za obastrujna putall ko. koje glase: .3-24 a) Dve paralelno spregnute pumpe. c) Yp1 == Yp2 ' Yg1 . . Bez obzira kakve Sli karakteristike paralelno spregnutih pumpi i odgovatajuCih cevovoda.iima se nalaze pumpe PI i P2 i ona iZllosi (2) . A="K(K2 -K 1 ) +K2 +KIKz . +V2 .'.2. energija u raevi R (v. cije reSenje y" =5 lis zaclovoljava sistem jednaCina (1). Karakteristikeparalelnospregnutih pumpi: b) Ypl == Yp2 . RESENJE a) leclnaCine koje definisu problem su: dye Brenulijeve jednacine (postavljene za Ilivoe tecnosti u rezervoarima ALB) i jednajedriacina kontinuiteta.zel'tih cevOJ/oda 199 Nacrtati hidraulicku karakteristiku sprege pumpe-cevovod i ucrtati radne tacke spregnutih pumpi i svake ponaosob u sledeCim slucajevima: b) ako su obe pumpe istih karakteristika. pri tome livodeCi konstante 2 K . e) Yp1 > Ypi'Ygl .. Yp2 =gH+K2V2 +KV . d) ako su pumpe razliCitih (nejednakih) karakteristika (Ypl > Yp2 ) a zanemaruju se gubici Y i Yg2 .Proracu/'l s/o. (1) Eliminacijom protoka Ttl i V iz sistema jednaciIla (1). .)V 4 +[ZAB+4Ki(Kz -K1)(Yp1 -YpZ )] V 2 +B=O. 2 2 (K 2 .2. Strujanje je turbulentno' u hiclraulicki potpuno hrapavim cevima.2 .. a gubici Ygl i Yg2 ll10gu cia se zanemare.:: Yg2 .:: Yg2 . d) Yp1 > Yp2 ' Ygl == Yg2 == 0.s!. .K l ) . c) ako su obe pumpe istih karakteristika a moze da se zanemari sarno gubitak Yg2 .2 .

koja leZi na rezultujucoj krivoj paralelno spregnutih pumpi Yp1 *+2' U preseku la. treba redukovati hidraulicku karakteristiku pUll1pe Pl.2.3-24c je ocigledna da radnim tachE'·]' pmnpi odgovaraju razliciti r~ i V • . tada treba dobiti redukovalze karakterisfike pumpi..B +Yc • (4) Dakle. dobija se redukovana hidraulicka karakteristika pumpe Pl. Prema tome. linije Y'. P. treba ucrtati krivu Yc ' koja predstavlja hidraulicku karakteristiku cevovoda. iz radne tacke. koji se nalaze na medusobnoj visinskoj razlici hR _ B . c) U slucaju da su pumpe jednakih karakteristika. 2 ?~'Jtoci . takode. prvo. Pavlacenjem vertikale (V = const) iz tacke D dabija se u presek:u sa krivQmYp1 radna tacka pumpe RTl.r.2. koja predstav!ja merge/ski tldeo pumpe PI It ra(vi R Na ovaj nacin. treba koristiti energiju u racvi. ali ovog puta za potisni deo cevovoda. Povlacenjem..3-24c prikazaIi je sIucaj kada je: Yg1 *. Cime se dobijaju: upreseku sa krivom Y 2 radna p tacka RT2 pumpe P2. Da bi se nacrtala hidraulicka karakteristika cevovoda. iz tacke na Y-osi. P.200 ProraCYll s/ozemh cevovoda S druge strane u racvi treba da je zadovoljena i jednacina kontinuiteta V=v"j+V2 • (3) lednacine (2) i (3) su osnovne jednacine koje se koriste za crtanje hidraulickih karakteristika paralelno spregnutih pumpi. Ove tacke se medu sobompoklapaju (RTl=RT2) zato sto su pumpe jednakih karakteristika a u vodovima do raeve gubici se zanemaruju. b) Kada se paralelno spregnu dye pumpe jednakih karakteristika i kada se gubici u vodovima do racve mogu zanell1ariti rezultujuca hidraulicka karakteristika paralelno spregnutih pumpi se dobija sabiranjem protoka pumpi pri jednom konstantnom naporu.'const u preseku sa krivima Yp1i 1'~2 dobijaju se radne tacke RTI i RT2 pojedinih pumpi.ghR. iz radne tacke treba povuCi horizontalu Y=const. P. i u preseku sa krivom Yp1 *' tacka D. ponavijanjell1 postupka za celokupno podrucjeprotoka. Ovaj postupak je. pa se tako dobija rezultujuCi protok Vc = VA + VB u tacki C.i u odgovarajuCim cevnim deonicama ne mogu zanemariti. objasnjen u Odeljku 2. ali da se glibi<. Sa s1.YgJ .10b. dobija se energija u racvi YR =. Tako na pro nasI.HSoj hidraulickoj karakteristici paralelno spregnutih pUll1pi YpJ + 2 ' Kada se ova 'rriva spregne sa hidraulickom karakteristikom cevovoda Yc dobija se radna tacka RT.isprekidana linija Yp1 ' Sada se koriscenjem izraza (2) i (3) pri jednom napom sabiraju protoci iz tacaka A i B.2. Redukcija hidraulicke karakteristike se VIS! taka da se pri jednom protoku od napora Yp1 oduzima gubitak YgP Cime se dobija veliCina Yp1 * = YpJ .0 i Yg2 = O.ivih Yp1 "+2 i .3-24b protoke iz tacke Atreba sabrati. koja se nalazi na rastojanju gh R _ B . Da bi se odredile radne tacke pojedinih<pumpi. dobija se radna tacka RT.1. Postavljanjem Bernulijeve jednaCine za preseke racve R i nivoa tecnosti u rezervoaru E. za slucaj sa s1. donekle. pa se tako dobija protok 2VA u tacki E koja lezi na rezultuj. Konkretno.

Grad A ima potrebe T~ == 800 II s. Ovom prilikom u tacki A kriva Yp 1+2 se "lomi" .1.2). U preseku krivih Yp1 *+2* i Ya dobija se radna taeka RI~ Za odredivanje radnih tacaka pojedinih pumpi. d2 == 600mm. P. Cevovodi su od celicnih varenih cevi sa stanjem zidova posle duzeupotrebe.menja nagib zato sto su hidraulicke karakteristike pumpi razlieite.S. b) Koliko paralelno spregnutih pumpi treba ugraditi u pumpnim stanicama PSl i PS2 umesto pumpi P1 i P2 ako se raspolaie pumpama koje imaju H karakteristike YpI. s tim sto je tada uputnije umesto hidraulieke karakteristike tipa Y == Jeri") koristiti njen oblik /:lp == Jeri"). P. prvo se iz RI povlaCi horizontala (Y=COl1st). LakaIne otpore racunati kao 10% od gubitaka na trenje. na pI.3-24d). a zatim se iz presecnih tacaka B i C na redukovanim krivima povlaee vertikale do. tada se koriscenjemizraza(2) i (3) dobija rezultujuca hidraulicka karakteristika spregnutih pumpi -kriva Yp1 + 2 (sl. preseka sa .V2 (i=1. Cevni sistem prikazan na s1. Opisani postupak za pumpe u potpunosti vaii i za paralelno sprezanje ventilatora. H == 100m. U preseku krivih Yp1+2 i Ya dobija se radna tacka RI.2. a) Odrediti potrebnu snagu za pogon pumpi. p=1000kg!m . REfENJE a) Za eelicne varene cevi koje se duzivremenski period nalaze u upotrebi iz tabele T. na pro Yp1 > Yp2 ' a neka postoje i gubici Yg1 i Yg2 • Ovom prilikom prvo se po postupku opisanom u zadatku pod c) dobijaju redukovane karakteristike pumpi Ypj * i Yp2 " Zatim se redukovane krive paralelno sprezu. e) U opstem slucaju paralelno spregnute pumpe mogu biti sa razlicitim naporima. a grad B V == 500 II s 2 vode.1. ProDlem 2. Prema projektnim protocima slede vredIlostibrzina sttujanja .3-25. d) Za slucaj pod c) odrediti broj pumpi koje treba da rade da bi ka gradu A imali projektni protok. neka je J~l > Yp2 ida se zanemaruju gubici Yg1 i Yg2 .. a 2 == 1636. = a.v=1.3-2S sluzi za snabdevanje dva grad a vodom za pice. '2:= 6 SIan. -b. krivima Yp1 i Yp2 eime se odreduju radne taekepumpi RTl i RT2.2. cime se dobija rezultujuca kriva hidraulieke karakteristike YW+2* koja se lomi utacki A.m !s. a1 =408. Podaci: h == SOm.06·1O:.5.Smm. 11 3 = lOIan. c) Ako I J J je pumpno postrojenje PS2 u kvaru a u PSi ugradene pumpe iz zadatka pod b) odrediti koliki je tada protok lea gradu A. 2 = 3787.d) Kada se pumpe razliCitih karakteristika paraleIno sprezu. d = 1m. bl 1= 20km. a povlacenjem iz nje horizontale Y=const i u preseku sa krivima Yp1 i Yp2 dobivaju se radne taeke pojedinih pumpi RTl i RI2.2. hrapavosti zida cevi 1) == O. b2 == 20000. d1 := 800mm.S se dobija vrednost apsolutne .

. tada odredeni broj pumpi iz PSl treba isldjuciti. .1. sledi .P2 == 14.1. (i=0.7 leW. b) Probleme snabdevanja vodom nije dobro resavati ugradnjom sarno jedne pumpe.1. Za resavanje ovog zadatka koriste se dye Bernulijeve jednacine. Izjednacine (1). =) . ? I I 2 Ypl +Yp2 = gfJ +1.. ..4 bar.2) tad a svaka od pumpi u p1. ReI = 1201l69.~ aj bl _Y pI =8 m = V2.:. koje glase: Yp1 + gh = 1.. sa kojima porasti pritiska u pumpama iznose b. =10431 I s vode.5 J Ikg..2). Q 2 .b/T2 i uvodeCi koeficijent hidra1.202 Froracun s/ozemlz cevovoda 4 . ill 4Ti"z ill v =_. -bJi"2 (i=1. au razmatranom slucaju i iz razloga zato sto je snaga jedne pumpe suvise· velika.78). ? I va ? 'I v]72.~.H o dT+ 1.7.. Ovi problemi u vodosnabdevanju resavaj1. (V +V )=166). zamenom koeficijenata trenja izrazom \ = 0. )025 .PI = 3.o do + 1\.1licke karakteristike eevovoda K =1! f o ~ !LCdO)4lC·_4_)2 2 Ll\. sledi pratok ri. Ako s1._ Y . Shodno izrazu (2. a tada za odredjivanje koeficijenata trenja vaii izraz (2. Jdgn:· 0 .1.. Sa ovim vrednostima Rebroja i sa podacima 15 i d.1 d] d1 .1 leI I va . .1 J Ikg i }'~2 = 1436.:. Zamenom ovih protaka u izraze za hidraulicke karakteristike pumpi slede brojevi ugradenih pumpi u pumpnim stanieama n = Va .. a shodno algoritmu 2. slede vrednosti za napore pumpi Ypl = 308.102) dobivaju se snage pumpi P I =500.5.08 bar i· b.b2_ . u slucaju pod c) nisu za protokom od V. nakon zamene protoka Til = 800 II s. Prema tome ukupna instalisana snaga iznosi P =P 1+P2 = 1398.6kW i P2 = 898. n a l +gh b] +Kn 2 = 10431/ s . iz bila kograzloga van pogona (V2 = 0). .lle2 TT 2 V 2 (1) 2 Iz ovih jednaCina. v =-=1592. koji PSI transportuje prema gradu A. p2 c) Kada su pumpe iz pumpne stanke PS2. _ill 4 V .4 kW. d) Ako potrehe grada A.1 u pumpnim stanicama PSi ugradene pumpe sa hidraulickim karakteristikama Ypi == a.1mpnoj stanlei PSI treba da ostvari protok V =Va / n.. v =-=17682 o en: ] 12 2 ' s·' I c/2 n: ' S' 2 d 2n: S' ' 1 koje daju: Reo = 1561520.1 leo 7fT + 1. sledi da je strujanje u hidraulicki potpuno hrapavim cevima.1 se ugradnjom vise paralelno spregnutih pumpi. 1m pri cemu su n i m brojevi ugradenih pumpi.11(15 / d. tada iz jednaCine (1) zamenorn hidrauIicke karakteristike pumpe izrazom Yp1 = a l . a u PS2 protok V =V..1.Rez = 1000974.

Problem 2. 6 2 RESENJE: Posle odredivanja pojedinacnih snaga pumpi sledi ~ == 170 W P2 = 67.102) s1edi Ib==97. 10 = 4m. Istovremeno voda se vraca iz B u C i struji iz C ka potrosacu P sa protokom V = 3. to povremerio treba da rade dye pumpe (V] ==724 lis).R2 == 0. 10 = 100rn. (..Proracttli sfozenih cevovoda 203 nl =V] In] I(G]+gh-KV1z ) =:2. i jednacine kontinuiteta V == VI + V2 ' sledi veza .2. 12 == 90m.2 "'7fT /!. llP] = ll p2 = 0. C.236 bar transportuju vodu iz rezervoara A i B pre rna rezervoaru C. Podaci: hI =40m.k = 0..4. Lokalne otpore racunati kao 20% odgubitaka na trenje. Interesantno bi bilo razmotriti kolild utrosak energije pri radu tri.6kW.4. V= 1. Rezervoar A je veliki. Rezervoari imaju konstantne nivoe vode. Smatrati da je. Strujanje je turbulentno u hidraulicki glatkim cevima. pa je nivo vode u njemu konstantan. l z = 10m.2 "']---ct.m Is.P2 == 1. c.43.8.4 W. u ovom slucaju. Prema tome.10.RI = 1. I] = 6m. v = 0.1.06.511 s. Kako je novoodredeni broj radnih pumpi 2 < H] < 3.106 cm2 ! s.8.8. Odrediti protok vode lea rezervoaru C.0.p] = 4.63).v] = 1. a povremeno tri pumpe (VI =870I/s). d 2 ::: 80mm.2 12 v.2. a koliki pri radu svih os am pumpi. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim proticanjem vode kroz njih.1. strujanje u svim deonicama kroz hidraulickiglatkecevi. p= 1000kg! m3 . do = 100mm. odnosno 1(S)==447. C.h2 ::: 10m. C. Pumpe Pi i P2.3-27 Problem 2.3-26 Slika P. hz = 3m. d l ::: 50mm. I v "'2 d T+ 1. 2 RESENJE Iz Bernulijevih jednacina P /!.v2 = 2.5.2 A. IIp] = ll p2 = 0. II ::: 150m. Podaci: h] = 5m. Shodno izrazu (2.7kW.T+ 1..7f2' 2 (1) u kojima se za odredivanje leoeficijenta trenja koristi izraz (2.p] II v~ I v2 =gh] +1.3-26. Odrediti snagu koja je potrebna za pogon pumpi. moguca je znacajna usteda elektricne energije. Pumpe Pi i P2 transportuju vodu iz rezervoaraA u rezervoare B i C.. VI PI VI '-------~R~2~~I~~-'k RI V2 P2 V2 Slika P.3-27. dye) pumpe mogu da "izbace" vodu do mesta racvanja cevovoda.V3 = 4. Ovde treba napomenuti da dobijena resenja vaze sarno ako ena pr.4 W pa ce ukupna snaga biti P == p] + P2 = 237.69 bar i /!. C.P2 -p-= ghz +1. koje imaju poraste pritiska /!. 13 == 10m.

C6 =20. RESENlE: a) C4 = 42. h3 = 10m. Nivoi vode u svim rezervoarima odd:avaju se konstantnim stalnim proticalljem vode kroz rezervoare. b) snagu ugradene pumpe.80. . b) P = 7029 W. Cs :::: 9. Problem 2.. odnosno trazeni protok liro = 8.7.6'.. voda se povratnim cevima. i b) snagu ugi:idene ptlmpe.60. Pajedine deonice slozenog cevovoda i=1. Cs = 45.02.2.60. 150.3-29 Problem 2. CI =10. C i D. ..8 imaju precnike di iel0tivalentne koeficijente otpora Ci • Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantIli. . b) P = 5877 W. CI = 5. C2 = 10.3-28 Slika P. 150.204 Proracun s/ozemh cellovoda (2) /:lp d B::::. iz rezervoara C i B. C2 =50. C6 :::: 35. TIp =0. d = lOUmm. U pojedinim deonicama precnika d i otpori su dati sa ekvivalelltnim koeficijentima otpora ~ (i=1. . 100mm (i=1. A=0.3. H:::: 5m. =100. Istovremeno.8). Podaci: I:::: 5m. . . Slika P. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B. vraca u rezervoar A. 100.017ml s. Pv = 981OPa. . i posredstvom koga se iz jednaCine (2) dobija brzina va:::: 1. . hI :::: 30m.0 II s. Pm = 19620Pa.7 . Podaci d.351ml s d Jl J J cije je brojno resenje dobijeno numericld.6). p = 1000 kg/ m\ TIp :::: 0. C4 =10.8. 112 :::: 20m.3 . 100. Cs =8..50.3-29. iz ovih rezervaara. d. RESENJE: a) C3 = 3.. 50.--I_gh _1_. Sv =2. = 200. C3 = 65.2. 200 mm (i=1. a p I II l[ J S/4 sledi jednaCina vI ={ B . Odrediti: a) ekvivalentni koeficijent otpara deonice (3). Odrediti: a) ekvivalentne koeficijente otpora deonica (4) i (5)..~ (-j-)5/4 (-j-)2 vI d {d + (-}-)2L l~ d II (d~ )5/4 vt4 -l 4l7P/4 }417 = 1.. Pumpa trallsportuje vodu iz rezervoara A ka rezervoarima B i C. Voda se. SlI =0. kaskadno vraca u rezerVaar A.. Sic =0. C7 :::: 40. h = 2m.3-28. .5.29. 80..

i obrnuto. pumpe. lokalni otpod. na predlogFruda. jer je praeena: sumom. Formiranje prvih mehurova pare predstavlja poeetni stadijum kavitacije. U uslovima stalnog nastajanja pare proces kavitacije se intenzjfikuje a takva kavitacija naziva se razvijenom. dode do smanjenja pritiska.1. ali i pored toga svi fenomeru vezani za ovu' pojavu nisu dovoljno razjasnjeni. vibracijama. i to tako: sto je veei pritisak veea je i temperatura kljucanja. Zavisnost pritiska kljueanja vode. Opste @ k:a!vitadji U tecnosti koja struji moze da nastane pojava leoja se naziva kavitacija. Mesta u hidrosistemima na kojima se javlja kavitacija su: usisru cevovodi. ito: polja pritiska. koje se naziva "hladno kljucanje". iIi na njoj. Kada oni dodu u polje povecanog pritiska prestaju uslovi za opstanakmehurova pare. sifoni turbina. temperature data je u tabeli 2.2. iz bilo kojih razloga. od. pri lokalnom ubrzanju tecnosti brzina strujanja raste sto je propraeeno smanjenjem pritiska. Pod kavitacijom se podrazumeva nestacionarni proces stvaranja. i on zavisi od mnogo faldora. Pri leavitaciji formira se parni mehur ili kaverna. rasta i kondenzacije parnih mehurova. Najmanja dimenzija mehura.1. tj. Kada pri strujanju tecnosti. U tecnosti postoje nerastvoreru gasovi.4. koji se nalazeu obUku mehurica. dolazi do osteeenja materijalaatase pojava naziva. temperature teenosti. Ako se kondenzacija zavrsava blizu cvrste granice. kada dostize vrednost pritiska isparavanja na datoj' temperaturi tecnosti. ali takvog da pritisak dostigne vrednost pritiska isparavanja na odredenoj temperaturi tecnosti. Pritisak kljucanja teenosti zavisi od temperature. u veeoj ili manjoj meri. hernijskih i elektricnih procesa koji se tom prilikom odigravaju. polja bJ. samo se burna isparavanje tecnosti naziva kljucanje:Sa aspekta proucavanja kavitacije interesantno je kljucanje na ruiim temp~raturaina. Kavitacija pocinje kada pritisak tecnosti ima kriticnu vrednost. sadrzaja nerastvorenih gasova i vremena prolaza tecnosti kroz zonu kavitacije. Kavitacija je u hidrosistemima nepozeljna pojava. opstrujavana tela i s1. erozijom materijala. na svim temperaturama. KAVI'll'AC][JA 2. poveeanjem gubitaka energije itd. povrsinskih napona. Medutim. pa zato dolazi do njihove kondenzacije. rezima strujanja. Smanjenje pritiska moze biti prouzrokovano prekomernim padom pritiska ili lokalnim ubrzanjem struje teenosti. Razlog tome je sto kavitacija predstavlja veoma slozenu pojavu i to sa aspekta hidraulickih. formiraee se prvi mehuriCi pare koji predstavljaju pocetak kavitacije. . Nairne.zina. eime se stvara plodno tlo za nastajanje kavitacije. !cao najceSce koriscenogradnog fiuida.. koja je reda . Isparavanje tecnosti vrsi se. kavitacija i dobiia ime. te je otuda. Pojava kavitacije je poznata jos s Inaja XIX veka. VeliCina mehurica je razliCita i zavisi od pritiska. vrste fiuida.4. Stvoreni mehurovi pare bivaju nosf:ni strujom tecnosti.Mvti'acijska erozija.4. termodinamickih.

.031 0.---.~rx ~~e.4. Smatra se da ovi nerastvoreni gasovi predstavljaju zacetnike-centre kavitacije..p pad pritiska na suzenju tecnost ' Dvofazni tok v1 turbulentnom strujanju isparavanje biti intenzivnije. Na kraju treba napomenuti da hidrauticki naCin izazivanja kavitacije nije jedini. Za objasnjenje pojave hidrodinamicke kavitacije koristice se struktura strujanja u zasunu prikazanom na s1.. Hidrodinamiclk.1 vanja.2. parni iIi meSoviti.1 ~I'-c------. S obzirom da . ~~T! ~.206 Kavitacija velicine IflID. vazduh CL 0.~~~~:P::.. Dakle. Aka· je to smanjenje pritiska takvo da se u jednom trenutku dostigne vrednost pritiska kljucanja Pic I BiIIIIIIIIII!111111 ~ (tacka A sa dijagrama) tecnost pocil1je da isparava. ~Je .2.2 Mehur u tecnosti moze biti: gasni.4.v II 1111i1 rnr I AP zano. ·1 Homogena! 2 . Kolicina nerastvorenih gasova u tecnosti odreduje se kao: (2. Zbog lokalnog ubrzanja strnje pritisak maze da opada do Pmin (koji se ima pri vmax)' a za otpocinjanje procesa kavitacije potrebno je da bude ispunjen • PK~r~. zavisi ad stisljivQsti gasa. a akc je ana nastala samo isparavanjem tecnosti tada se kavitacija naziva pama. Pl c pocetni pritisalc.. ~~~. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 2 2 V v2 l P1 + PT = P2 + PT + Ap .::t~:n!:::~ j:~~. P2 ..· diJo agr·amima· sa s1.1.89 0.2. U kajoj je 1. .2.... vee da postoji i akusticna kavitacija koja je izazvana zvucnim talasima.1.~r):~e:.4.1) pri cemu su: Vt . tach A predstavlja· pocetak procesa isparaStika 2.2.ll-.4.2. 1111)1111)111. a samim tim i procesa kavitacije..krajnji pritisak i CLkoeficijent nerastvorljivosti gasa u tecnosti.2.. L.02 Tabela 2. To smanjenje pritiska maze biti izazvano prekomernim padom pritiska iii lokalnim ubrzanjem struje tecnosti.ma.i.a kaviblc~ja Pod hidrodinamickom kavitacijom podrazumeva Se kavitacija stvorena snizavanjem pritiska tecnosti. Ako je centru kavitacije prethodio gasni mehur tada se kavitacija naziva ga.01 5 0.4.zapremina tecnosti..4.. Vrednosti koeficijenta nerastvorenih gasova koji se nalaze u vodi date Stl u tabeli 2. 204...~j~ja~ec~ast~eza~~! JWlillIlill. na.

Ovaj broj se veoma lako dobija. bezkavitacijskom reZimu rada lokalnog noD 1500 1100 300 500 700 900 otpora. ako je kavitacija razvijena.Pk == f.Sa ll1esta nastajimja najveCi broj nastalih parnih mehurova bice odnesen nizstrujno. za P2 == Pk i glasi: (2.I---'-L-. .2. Tako na pI. pri procesill1a kavitacije koristi se bezdimenzijski braj koji predstavlja odnos sila pritiska i inercije.2) Pl .4.lokalnog otpora i do naglog povecanja pada pritiska koje je propraceno smanjenjemprotoka. prikazani na dijagramu sa s1. Kada je ventil vise otvoren koeficijent lokalnog otpora je manji pa se tada kavitacijski rdim rada teze ostvamje. Zbog prisustva mehurova u poprecnom preseku protoeni presek teenosti se smanjuje. Na dijagramu se uocavaju oblasti konstantnog koeficijenta 1=0. Nakon toga.4. Mehurovi pare noseni strujoln tecnosti nizstrujno se uveeavaju. iz vee napisane Bernulijeve jednacine. a kavitacijski broj Kk pri kojem je nasrupila ova promenanaziva se kriticnim.p predstavlja karakteristicni pad pritiska u kome je Pk pritisak kljucanja tecnosti.4. iIi zbog opadanja pritiska. kako teorijskih tako i eksperimentalnih.-L-. Pri proll1eni vrednosti K koeficijenta lokalnog otpora za b-2% Slika 2.min' pri kojoj dolazi do naglih promena koeficijenta. h· U vrtloznoj zoni ~ _neposredno iza lokalnog otpora. .--'_.Kavitacifa 207 uslov Pmin :s.do minimalne vrednosti Kk.--_. Jifehura. Od broja mehurova u fluidnoj stmji zavisice koliko je smanjenje protocnog preseka i kolike ce bid promene strujnih veliCina._-'--. a ill karakteristicnu brzinu strujanja.2) a naziva se Ojlerov broj' iIi kavltac!i:r/ci bro/ U izrazu (2.2. pri elcsperimentalnoll1 ispitivanju ".---1==::1==. DakIe.8 lokalnog otpora koje odgovaraju 100 -'--.--L-. postifu se pri veCim priguserijima. Promene strujnih velieina idu.4. Smanjenje kavitacijskog broja odvija se. Time -ce se narusiti neprekidnost tecnosti i formirace se dvofazni tok. Hidrodinamicka kavitacija moze biti: mehutasta. ~ jednog ventila dobijeni rezultati su 500 +---j--j--+i.2 smatra se da je nastupila kavitacija. dotle da nastaje i potpuno 600 zagusenje stmjnog toka. pri daljem smanjenju kavitacijskog broja (K < K k ) proces kavitacije se intenzifikuje. povrsinska i vrtlozna. stvorice se parni cep . 700 cak.2 a odnose se na razliCite temperature 400 radne tecnosti i za razlieite polozaje otvorenosti ventila (bezdimenzijska 300 ve1iCina I).rta kavitacija je ona koja nastaje u oblastima snizenog pritiska a tom prilikom celokupna oblast snizenog pritiska "nijeispunjena mehurovima.kaverna. Za analizu dobijenih rezultata. kavitadjski fdimi radaventila. kao regulacijskih organa. iIi zbog meausobnog spajanja.2..

3b) takode se zasniva na prisustvu nerastvorenih gasova u tecnosti. Zbog dejstva hidrodinamicke sile mehur koji raste (s1. Na mestu sa koga se otldnuo l11ehur (s1.4.mehurova i nestajanje mehurova. ali i od uslova eksploatacije. Pri detaljnijim analizama ip I \ \ .4.208 Kavitacija Povrsins/ca kavitacija se odnosi na tacno odredenu povrsinu koja u zavisnosti od oblika opstrujavanog tela maze biti ti ablilcu: pojasa.2..4.2. svaka povrsina je u vecoj i1i manjoj meri hrapava.2.2. U trenutlrn kada Slika 2. Drugi model (s1. mm dostiZevrednost Pk" Tada mehuricu d)~ !Pmin max nerastvorenih gasova..4. zapoCinje novi ciIdus stvaranja mehura. Medutim. U odgovarajucem preseku na te1u (s1. Stvoreni mehurovi u tecnosti su razlicite veliCine ioblika.2..4.3 Tada se na povrsini mehura desava proces isparavanja elme paro-gasni mehur raste. a) ~ Na 81.nastajanje melmrova i kaverDi ima meharuzam koji se zasniva na prisustvu nerastvorellih gasova u tecnosti.4.rast mehura.4b) defotrnis(. Prvi model (s1.. U tim mikrol1eravninama nalaze Se zarobljeni sicusm mehuriCi gasova koji 11 uslovima delovanja lcriticllog :==-==-==-==-==-==-==-==-==-: pritiska U okolnoj tecnosti predstavljaju centre ----------. MehuriCi nerastvorenih ----------.2.4 hidrodinamicke sile nadvladaju povrsinske sile prianjanja mehura za cvrstu povrsi~u mellur se otkida sa povrsine (s1.2.ina kavitacija nastaje u vrtlozrum oblastima iza opstrujavanog tela iii prolaskom struje laoz lokalne otpore.4..2. se i izdufuje u -----..2. za kolikotoliko jednostavniju .4. U proceJ'U kavitacije postoje ITt' jaze: stvaranje mehurovil. KavitaciJski rnehur ce pnro nastati u centrima vrtloga.2. isparavClllja tecnosti. Ta hrapavost potite od tehnoloskog procesa obrade povrsine. rast . gasova noseni strujom tecnosti dolaze u zonu b) a) gde pritisak ima vrednost pritiska isparavanja.strujanja. a zavisno od polja pritiska moze nastati i u drugim delovima vrtloga. Naime. njima pritisci najmanji.2. jer SD u. Pr/la jaza kavitacije ... Taj proces stvaranja mehurova nastavlja se sve doleIe postoje uslovi oddavanja laiticnog pritiska Pk" Otkidanjem parnog mehura sa zida zapocinje clruga jaza "zivota" .2.4a) pritisak tR .4. koji se nalazi na zidu raste zapremma na racun isparavanja tecnosti. 2. Slika 2. Postoje dva madela uz pomoc kojih se objaslljava stvaranje celltara kavitacije.2. f/rtlo.analizu procesa kavitacije mehurovi se smatraju l11alim sferama ispunjenim pat·om (iii parom i gasom). .3a) odnosi se na stvaranje mehurova na povrsini tela. Osim ova dva naCina formiranja cel1tara isparavanja tecnosti treba naglasiti da parDi mehur moze cia nastane i u centrima vrtIoga...2. u ostalom l11ehuricu pare 11a zidu. smeru . prstena iIi mrlje.4d).2.4c).4 prikazan je proces stvaranja mehura na cvrstoj povrsini --eoi "iivotni put" parnog mehura pri -l\\>c) opstrujavanju tela.

U strujnim sistemima i masinama erozija povrsinanastaje zbog kavitacije u hidraulicnim sistemima iIi zbog udara kapi u parno-turbinskim postrojenjima.2. s obzirom da se pri kavitacijskoj eroziji ullistava .ako sezna da na nekim opstntjavanim povrSinama moze doCi do kavitacije tada se erozija materija ne maze spreCiti ali se moze ublaziti odgovarajuCim postupcima povrsinske zastite materijala. Zato je u hidrosistemima oJ'novno ne dozvoliti opadanje prdiska do !critiCize vrednosk Medutim.4. brzinom w. Tom prilikom leap se deformise i ima oblik prikazall na s1.gUstina tecnosti ie . 2. tad a je ta povrsina izlozena dejstvu velike sile na maloj povrSini. Rast parnog mehura odvija se do trellutka postizanja minimalnog pritiska Pmin' i tada je poluprecnik maksimalan i iznosi BOla. jer je pritisak taj koji dovodi do nastanka kavitacijskih mehurova. a u tu zapreminu velikom brzinom ustrujava tecnost. Kako se kOlldenzacija mehura obavlja trellutllo to se obicno kaze da je meltar tScezao iIi da je doziveo kolaps..' Posle ovog stanja. Upravo iz tog razloga proces erozije bice objasnjen uz pomoc eksperimentalnih rezultata postignutih u oblasti udarne erozije. upravo po uslovima koje namece pritisak (ptRt i obrnuto pt Rt).brzilla zvuka.1b. tada pri udant lcapi u cvtstu povrsinu nastctje udarna erozija. Ako se sa R oZl1aci poluprecnik sfernog mehura. Posmatrace se udar kapi vode. dahle. Tada pritisaic raste (priblizno) do vrednosti p =: pew. u cvrstu .Kako je .Kavitacija 209 kavitacije uzima se u obzir i odstupanje stvarnog mehura od idealizovanog sfernog kroz tzv. pri cemu su: P.lTeca /aza. pa ce sila pritiska koja deluje na metamu p()v~~inu biti P =: pr 2 rc. tj. Svi mehurovi koji se kondenzuju ne ucestvuju u razaranju povrsine.ftilSkog slo/a Tlla/erYLlla!cojlje izlozen kavitacyz: Preciznije.odnosi povdinski sIoj materijala. Naime. J aSIlO je.3. Usled toga na mestima kolapsa mehura naJ'Iqju lokaltzi hidro-udadpropTtlceni !taglli-n lokabui!t poras/om prdiska. Aka se kondenzacija mehura zavrsava na cvrstoj povrsini. Otkinuti mehur struja tecnosti nosi nizstrujno.3. kavitacijska erozija nastaje na OHom delu povrsine materijala koja je dugotrajno izlozena procesu kondenzacije mehurova. u parovodima u kojima para struji velikombi:zillom. kroz uticaj na pritisak.4. faktor oblik mehura. da je kavitacija nepozeljna pojava u hidrosistemima i da se protiv nje treba boriti svim raspolozivim sredstvima. i pored toga. Pri kOlldenzaciji mehura zapremina parne faze se trenutno smanjuje. ako se u pari nalaze kapi vode. U principu glavna borba protiv kavitacije odigrava se na hidrodinamickom polju. vee samo oni koji iscezavaju na njoj iIi blizu nje. uslovi za opstallak parne faze prestaju. Kod dugotrajnag procesa kondenzacije mehurova na cvrstoj povrsini ona ce biti ostecena. Od trellutka kada se u tecllosti postigne pritisak P > h. a taj praces se naziva kavitacijska erozija. ili blizu nje. tadace nizstrujll0 R da se menja. i tada llastaje kondenzacija mehura . kada dolazi do rasta pritiska (nailaska struje dvofaznog toka na pumpu iIi aa geometriju u kojoj se presek siri) nastaje proces smanjellja parnog mehura.metalnu povrsillll. proces identican kavitacijskoj eroziji. Kavit21djslka ~Jrozija Pod !cavdad/skom erozijom podrazumeva se plVces rtlZa!"tlT{/a POVr.

Mehanizam erozijskog razaranja povrsinskog sloja prikazan na s1.4. jer je u njoj veoma mali gubitak mase.--='--'~. Ipak. Prva faza.2. Zato ee se udar kapi osetiti u povrsinskom sloju ZONA UI1CAJA lJTIARA materijala. dovodi do razaranja povrsinskog sloja.210 Kavitacija 600 "::'--. povdinskim razaranjem materijala.u .4. starn razlikom sto je kod kavitacijske erozije impuls sile pritiska izazvan kondenzacijom parnog mehura. +l-'t---+---+-_. sto dovodi do odlamanja povrsinskih delica metala. gotovo trenutno.kojima sua. 500 sa oscilograma pritiska (s1. Zbog toga se u povrsins!<om sloju desava kontinualni proces promene naponskog stanja i slabljenja medukristalnih veza. koja se naziva lizlcubacioni period propracena je promenama naponskog stanja povrsinskog sloja i ona predstavlja "pripremu" za proces erozije. gotovo trenutan. dakle.2. Treea faza okarakterisana je' smanjenjem brzine eroziie.4. b i odsecci na osi fE2 i IE3 konstante koje zavise ad vrste Slika 2. Mvitactj"slcoj (iii udamoJ) eroztji mjedal1 matertjill. na primer' kodcelika. ta povrsina metala biva "bombardovana" impulsima sile P.3. Proces kavitacijske erozije propraeen je. katodna .. tacnije u zapremini a 'Q---.---I a 10 20 30 ogranicenoj tackama ABD. Druga faza je propracena maksimalnombrzillom erozije. tj. asamim tim i malcsimabtim ptbitkom mas-e.IE' sastoji se od tri faze.3.1 Clrne medukristalne veze metala na nekim delovima slabe a na nekirn ojacavaju.-'---r--. u cilju zastite povrsinskog sIoja vIsi se. tj.3. Opisani proces nastajanja udarne erozije potpuno je identic an sa procesom kavitacijske erozije.2 materijala. i kavitaciji sarno je pitallje vremena kada ce nastupiti razaranje povrsinskog sIoja.3.to ce cvrsta povrsina biti opterecena velikOll1 silom na izuzetno maloj 200 -11---1-"--+---1 povrsini. pri cemu je gubitak mase materijala prikazan kroz visinu erozijskog sloja . bez obzira ntll'ljegov leva/ltel i mehanicka svoJ"stv~ duzi wemenslci period ne moze odoletl: Dakle.pri razvijenoj 400 -tt--y--f-----r---I p (bar) 300 - 2. Pri uslovima razvijene udarne erozije (kavitacije) impulsi pritiska su veoma veliki i desavaju se u vremenu t = Rw / 2c 2 .1a) jasno uocljivo da je rast pritiska veoma veliki. U t (IlS) ovoj zapremini dolazi do a) b) promene naponskog stanja Slika 2.4. ali je i dalje proces intenzivall. Za brzinu erozije nekog materijala mogu se upotrebiti vremenski periodi 12 iIi t3' Tada su visine t slojeva erozije u ovimperiodima: 1 = at+IE2 2 ~~------~--------~ i 13 = bt + IE3 .

.

Sve eve sHe su promenljive zato sto se u tolm vremena dimenzije mehura menjaju. Odrediti zapreminu gasl10g mehura ako je gustina gas a u njemu Po' Poznate velicine su: R.Po)Vg . Kontakt mehura i povrsi ostvamje se preko kruznepovrsinepoluprecnika Ro' Pri opstrujavanju tecnoscu mehur se U poduzl1om pravcu deformise osnosimetricno. jer je za njihJ = O. Ovom prilikom u detaljniju analizu ovih sila se nece ulaziti. . Problem 204m2. pri stvarnom kretanju paro-gasnog mehura na njega deluju sledece sile: teZlne. posredstvom veze sine = r I R. Kontaktl1a povrsina izmedu mehura i rayne povrsine je krug poluprecnika r.212 Kavitacija iz jednaCine (1) sledi (2) Pritisak gasa u pocetnom stanju ravnoteZe mehura odreduje se. 8f loR == 0. dobija ° \ 1 b) Slika P. Za specijalne slucajeve promene stanja: 1'1=1 . shodno pravilima 1Z Odeljka 1. Za kvazistacionarnu ravnotezu sila koje .deluju na mehur moze se postaviti i jednaCina za vertikalni pravac a sto ovde nema potrebe raditi. a na njoj je povrsinski napon 0. iz jednacine (2). smanjuje.Pp +201 Ro' Iz uslova minimuma funkcijeJ.R (311 PgoRo)'." K 2 0 0\. dobija se poluprecnik R . pa je zato ovaj proces izrazito nestacionaran. inercije. Sferni mehur.1=0. upravo. nalazi se gasni mehur sfernog oblika ciji je poluprecnik R. pritiska. II.4-2 Problem 2.izotermske i n =1( adijabatske. I~ p. RESENJE: VdeCi analizu sHa koje deluju na mehur (sl.62.pr n_ 2rn0sin8 = iz koje se. P.2. u tecnosti gustine P koja je pod pritiskom p. 0 \1/(311-1) (4) PK == Pp +T(3n -1) 3n-p R a gO 0 Vrednosti koje daju izrazi (3) i (4) mogu se nazvati i kriticnim. Po' 0. potiska. iz izraza (3) i (4) lako bi se dobila odgovarajuca resenja. Naime. == Ro ip == Po. i iznosi Pgo == Po . viskoznog otpora i povrslnskih napona.sledi jednaCina ravnoteze 2 (p. jet je tada: . Na ravnoj povrsini. poluprecnika R. nalazi se na idealno glatkoj povrsi. a za f < 0 se j .4-3. ' (3) koji za vrednost minimuma funkcije if-=O) daje pritisak 20 1 ( 2.2.4-2b). Kad stvarnog procesa kretanja i msta paro-gasnog mehura kvazistacionarni model ravnoteze si1a nije potpun. Ovde treba napomenuti da za vrednosti funkcije f > 0 mehur raste.

. Py = 1 2..-. 213 -----. su ==: -- P" r ~-~ = pC5"Rodcp = 2RoO' fn cos8 cosep dep = 2RoO' fn cas(S] ---n-cp)' coscp dcp 0 0 2 2 =2RoO' foL cose] COS(--n-cp)+sin81 sin(--n-cp) j"coscpdcp ar e] -e 8] -e 1 = 2RnO' e -8 (8] -8z ) -n 1 / 2 sin8 0 • (sin8] + sin8 z).4-3 povrSine tecnost .cos8]). s:n O'yRodcp = 2RoO' s. Odrediti sile koje deluju na mehur u horizontaillom i vertikalnom pravcu a koje poticu od povrsinskih napona.na prednjoj i zadnjoj ivici mehura. + p}.P. a deluju u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Obicno se kriticni pritisak .s e cos <p Ro = Rsin8 0 • Zbog opstrujavanja gasnog mehura sferni oblik se deformise i ima. eventualno zbog prelaznih reZima rada pumpe. Poznate velicine su: R. PovrSinski napon izmedu zida i mehura je 0'. simetricni oblik prikazan· na sl. jer je u tim presecima pritisakminimalan.cnosti postize u presecima gde tecnost ulazi u kolo.4..2. .. RESENJE: Poluprecnik kruzne povrsine.4.4-3.(e] . 0'.pritisak isparavanja te. usisna vis ina (visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoaru i usisnog otvora pumpe) je velika. osno__.. pa ce povrsinski naponi u horizontalnom i vertikalnom pravcu biti: 0'" =0" cos8· coscp i O'y =0" sine.81' 8 2 . ...8 2 )cp In. <p proizvoljnom trenutku vremena. u . Dakle. Kavitacija 11 pumpama Kavitacija leao pojava prisutna je i u pumpama i ona u njima nastaje zbog smanjenja pritiska u usisnom vodu kada pritisakopadne dokriticne vrednosti. na kojoj se ostvaruje kontakt mehura i povrsi je IT c~. Ukupna sila koja potice od povrsinskih napona jeP~ = ~ P.. eventualno zbog prelaznih procesa u hidrosistemu (hidroudara)..mehur odreduje se kao: 8 = 8] .. sile koje poticu od povrSinskih napona. sin8dcp =2RnO' 8 ~8z sinElo(cos8z . Pumpa ce raditi u kavitacijskom reZimu zbog jednog od sledecih razloga: . U tom polozaju ugao nagiba kontaktne Slika P. 8 0 . otpori u usisnom cevovodu su veliki.2.Kavitacija Proizvoljni polozaj mehura odreden je uglovima nagiba8 1 i 8 2 . .

za nivo tecnosti u rezervoaru (0-0) i ulazni otvor pumpe (1-1). Zato ce se OVOln llticaju posvetiti vise paznje. tose pri postavljanju pumpe mora voditi racuna da bude zadovoljen uslov Hk > H. koji se odrednje primenom izraza (2. Za ovaj polozaj pumpe postavlja se BernuIijeva jednacina..av!tacijski reZlml racia I "-r.o'-:"-:--O-: I IY /1ll'~ 1 I I I ·1 I ' -J!-o-:. ako su neki od uticaja spregnuti.4. Uticaj visine postavljanja pumpe na pojedine clanove energijske jednaCine (1) prikazan je na s1. Frvo ce se H 1p I 11 i FA !=--. U polozaju kada je visina postavljanja pumpe Hie (polozaj K na slici) pritisak dostize vrednost pritiska isparavanja tecnosti Pic' Gime zapoCinje proces kavitacije pumpe.4..4a. nije dovoljno da sarno bude zadovoljen uslov Hk > H pa da pumpa pouzdano radio Zato se uvodi pojam kavitac(j:fke rezelYe pumpe (visina 1:1 h) koja predstavlja visinu na koju pumpu treba postaviti u odnosu na visirm postavljanja pumpe sa kavitacijskirn rezimom.:) Slika 2. i to naglo. 1z jednaCine (1) dobija se visina postavljanja (u odnosu na nivo tecnosti u rezervoaru) pumpe Pa . koja glasi 0 0 .--c--<.4. sve karakteristike pumpe (s1.I _:~_:_:-:-:{ bez~.--:~ 1"""'-/. pa da pumpa irna siguran bezkavitacijski fdim rada.3) Kada raste visina postavljanja pumpe pritisak opada. Pa PI I:lP g -=-+H+a .' oznacen sa N. 11-2% '1 . Za odredivanje ove visinske razlike postavlja se Bernulijeva jednaCina. U jednaCini (1) sa I:lp g oznacen je ukupan pad pritiska u usisnom cevovodu. Kriticna visina postavljanja pumpe. jer se pri njemu menjaju. za vrednost pritiska P1 == Pk' i iznosi: 2 I:l'Pg vI a ---o(2. 12g pg v.4 posmatrati "normalni" polozaj ugradene pumpe. Meautim.3). za preseke ulaza u pumpu(1-1) i kolo (K-K)..4.! li kr b) a) c.4. dobija se iz jednaCine (2.PI v~ I:lPg H==---a\--pg 2g pg 0 (2.2. pg pg .214 Km'itacija iii.25).4.+ .-»1 I I 11- ffi-t -----<>-j P rL_W_-! .2. pale. Na pojavu kavitacije u pumpama presudni uticaj imausisna visina.1.4. pri kojoj dolazi do kavitacije.4) J 2g pg' S obzirom da je kavitacijski rezim rada pumpe nepozeljan.2AAc). a koji odgovara bezkavitacijskom rezimu pumpe. U tu svrhu analizirace se polozaj ugraaene pumpe prikazane na sl. (1) u kojoj je svaki clan dimenzije visine.

tad a postaje znacajne oscilacije ulaznog (pJ i izlaznog (P2) pritiska pumpe~ Oscilacijeulaznog pritiska su dominantne i one se u prigusenom obiiku prenose na izlazni pritisak. Daljim povecanjem usisne visine pumpe kavitacija je tolilco intenzivna da dovodi do nagle promene hidraulickih karakteristika. (2.ftene visine postav(janja pumpe (polozaj D na slici).rezim rada pumpe dovodi do erozije kola i drugih delova pumpe koji su izlozeni udarnim pojavama izazvanim kolapsom mehurova.. i zato bi proizvodaci pumpi u svojim katalozima obavezno trebali da daju ovu karakteristilru. (2. Kada dode do promene ovih lcarakteristika za 1-2%(presek II).Pk +a j ::i.5) pg 2g Kavitacijska rezerva pumpe odreduje se eksperimentalnim putem i predstavlja veoma vaznu hidraulicku karakteristiku pumpe. snaga i stepen korisnosti). Daljim povecanjem visine usisavanja pumpe zapocinje procesJeclvitacije koji na pocetku nije toliko intenzivan. iz bilo kog razloga. to se potvrdujeda kavitacija predstavlja nestacionarnu pojavu..zim14 J'lgurno ce doCi do razaranja materijala i do ostecenja pltmpe. Kako oscilacije pritiska zavise od vremena.Kavitacija 2 2 215 pg 12g pg Ie 2g Ovde treba napomenuti da je presek ulaza u kolo pumpe (K~K)merodavan za pojavukavitacije u pumpi.--. radi u kavitacijskom reZimu. te se zato karakter hidraulickihkarakteristika malo menja. Pri bezkavitadjskom· re~i:inu rada prolIlena visine postavljanja pumpe ne utice na hidraulicke karakteristikepumpe. . Zatokavitacijski reZimrada treba izbegavati i protiv kavitacije se treba boriti.4c. ali osrednjavanjem po vremenu one imaju sinusni oblik. tj. 1z razloga sigurnog obezbedivanja bezkavitacijskog reZilIla rada.Pk +a :!.4. jer jePIe <Pl' S obzirom da se kineticka energijastruje preseka K-K moze zanerrmriti (?1) u odnosu na kineticku energiju struje ulaznog otvora 1-1. Glavru teren borbe protiv kavitacije . Ova konstantnostvaz~ do preseka 1.=.L+ M . to sledi izraz za kavitacijsku rezervu pumpe 2 ll+a ::i. Oscilacije pritiska u vremenu su stohastickog karaktera. tada sesmatra da je kavitacija potpuno razvijena.L-i~iz_n_o_s_i_ _ _-. Ako pumpa radi duffi vremenskiperiod u !cavitacijsJcom re.(protok. Proces kavitacijskog i bezkavitacijskog reZima rada pumpe prikazan je na dijagramu sa sl.4.4. a s druge strane.. PI = PJ (t) i P2 =P2 (t). Postojanje ovakvih oscilacijapritiska u pumpi uricu na pojavu suma i vibracija pumpe.5. koja se uobicajenom terminologijom koja vazi za pumpeozhacava sa NPSH (Net Positive Suction Head). !J.6) DakIe. Amplitude ovih oscilacija pritiska $uvece ako je pritisak manji i ako su kavitacijski mehurovi veci. za ostvarivanje bezkavitacijskog reZima rada pumpe potrebno je pumpu postaviti na visini H s H dop ' Ukoliko pumpa.4. a ne presek ulaznog otvora pumpe. uvodi se pojam dopu._4_. napor.kavitacijski.2.3) i (2r-.h =. koja se dobija iz izraza (2. PI .

d. . da bi se ostvario kavitacijski fdim rada pumpe.. Slika 2. odnosno da za vece temperature tecnosti pumpa mora biti potopljena.216 Kavitacija pumpi je pravilni izbor visine usisavanja i smanjenje usisnih gubitaka. ' _-11-_-". Odrediti V~ V protok kroz pllmpupii kome ce pllmpa raditi u k kavitacijskom rezimll. primenom izraza (2. prema tabeli 2..V' ~k' A. l. Na osnovu dobijenih rezultata sledi da temperatura tecnosti ima presudnu ulogu na visinu usisavanja pumpe.k+/vd)T== ~761mm. 0 usisnoj visini vee je dostareceno. P a> Pk' p.4-4 Gustina vode na temperaturi od 80°C iznosi: 3 Pso == P20 / [1 + ~(t . I. Borba protiv kavitaCije na terentl smanjenja pada pritiska ima oJ'novna pravila ito su u tlsisnom vodu ugradivati stc manje lokalnih otpora i potpuno izbegavati ugradnju regl.:c. H.13 m! s.:..to)] == 972 kg / m • Pritisci kljucanja vode. P20==998kg/m\ Pa==lOOOmbar..r. 1 4V 2 . protokom V.4. Odraditi dopustenu visinutlsisavanja pumpe ako se usisava voda temperature: a) to == 20°C i b) t == 80°C. Pumpa usisava vodu iz rezervoara.:..k=0.9. t==80°C. Pumpa usisava V == 20 11 s vode. Konacno..A Poznate velicine su: V. ..5.2.Pk.. Slika P.h == 6m.A tHdoP 1==3m'~u==3. su Pk20 == 2337 Pa i Pkso == 47360 Pa. P Odrediti pri kojoj se Vtednosti koeficijenta lokalnog u otpora ventila u pumpi javljakavitacija.llacijone armature. Problem 2. pri cemll je visina usisavanja H.4-4. d. .za t:= 20°C.d n iz koje slede rdenja: a) za potpritisak II rezervoaru \ \ \ .Pv Pk 1 .. a) Odrediti potpritisak Pv ' koji treba da vlada iznad vode u rezervoaru.1. k -1. /"=0. vazi Bernulijeva jednacina Pa . v d . za zadate temperature. c) Rezervoar je otvofen prema atmosferi.10-4 °e l • Dati su podaci: d == 150mm. 0 b) Rezervoar je otvor~nprenia atmosferi Pv "" 0 . Su' (. za Hdap= Pig L\h-CSu+(. Koeficijent temperaturskogsirenja vode je ~ == 4.4 .4. RESENJE: U kavitacijskom Jeiimu rada u presekll (1-1) ispred pumpe postize se vrednost pritiska kljucanja vode Pk' Za ovaj rezim rada.--'-"-+gH=-+-(s +S +s +A-+l)(-.6) dobija se dopustena visina usisavanja Pa . I v 2 {3. ProlJ/en8 2..2 -) (1) P P 2 uk. Kavitacijska rezerva pumpe jet.4-5..70m. za preseke 0-0 i 1-1..4.' - RESENJE Prema zadatom protoku brzina strujanja u usisnom cevovodu iznosi: v == 4V I d 2 1C == 1.5.02.

11' 12 ..4-6 11 f 32(/ J + 12 )v d2 + Kriticna visina.+A(/J+12)ld+l' b) za laminarno strujanje ..4-'1. gde je prema tabeli 2. u i/i I?< ~.Pic +pgH)( 4V) -(Su +Slc +/c"d+ 1) .5. . ~ . ako je protok vode ~ "" 4 II s. otpora ovog ventila menja se po h1---""k-~""':'-'--~<f-'-(iDH){I-zakonu sex) = A I Ax.4-6. ~.Pa .. Pumpa usisava vodu iz rezervoara kroz usism cevovod u kome se nalazi venti! v. A =d rc /4 povrsina poprecnog preseka cevi a Ax povrsina trenutnog otvora ventila. 4~ ~ b) za koeficijent lokalnog otpora ventila 2 d rc 2 I . .~ .Pk kR - pg Problem 2. Su' Sic' • hkr RESENJE' Protoci kroz cevovod su: a) za turbulentno strujanje ~~------------2gH . d 2 rc 1 V = 4 Su +Sk + H Slika P. za oba rezima.032 . Poznate velicine su: d. t=20°C.@%%~~ A :_______ \!!/~'.mi%i. laoz koji struji tecnost gustine p i viskoznosti v. ~ odnos povrsma A / Ax pn kome ce doCi do kavitacije ventila. d 2 rc V=4 Su+S. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicka natega (prosti cevovod). Dati podaci V· 2 =_==== =:=::= . C) za protok kroz pumpu . A Ax [ RESENJK = (~/ A)2 2 (Pa-Pk) .02. gde je \ =.u +Slc +S" +/c"d+ 1)(d 2 ' 7/ 2 .5.2.4-7 = lbar.2.. Svlc =p(Pa . ~ Pa' Pk' p.. Odrediti .1 za t=20°C pritisak kljucanja Pk . V.~:-.A. =¢o --.4.(Su +Sk+ Ad) J1I3 = 3.+A"d+ 1) Pro/Jlcm 2. Odrediti protok kroz nategu i kriticnu visinu hkr da natega radi u bezkavitacijskom rezimu. je h .d. p . u sledeCim slucajevima: a) strujanje je turbulentno sa konstantnim koeficijentom trenja /c. Su =0'.Kavitacija 217 PI' =Pa+ pgH -Pic -'2({. h=lm. A. I =lOm.~ p ~ b:::/.'O. Sk = 0.+s. Koeficijent lokalnog l. i b) strujanje je larninarno. 1 P gh = 2337 Pa. d=50mm.. d 2rc '2------------------------1--V=T p(Pa-Pk+pgH)/(Su+s.%m%mdmi%i. I~ ~ ~ V- \Ax su: P a Slika P.

. 2.p:::: PI ..Jr. pg . pak. Otvori kroz koje se vrsi isticanje dele se na male i velike. .1.1 koji se l1alazi u vertikalnom zidu. .v =-1 . 1z Bernulijeve jedhacine.P2 karakteristiena razlika pritisaka.. . ako je profil brzina po visini otvora promenljiv.5.+l)T' PI .5.1 p+gH=-p+Cr.1. dobija se brzina strujanja u kontrahovanom preseku P1 . takav otvor kad koga je brzina strujanja u preseku konsal1tna.1) pn cemu je cp:::: 1/ brzinski koeficijerit. Ovde treba napomenuti da prva interesovanja za istiCanje kroz male otvore poticu od Toricelija koji je. Za otvor kruznog poprecnog preseka koeficijent kontrakcijeje \1'= Ak I A = (d k I d)2 = 0. presudnu ulogu ima profil brzina. U tu svrhu pasmatra se kruzlli otvar sa s1.5. tada je ree 0 velikim otvorima.. P2 v 2 gde je r...lIlja klioz malle o1l:vore Pod malim atvarom podrazllll1eva se. iii. a to je one kod koga je protok konstantan. odnosno naCin odredivanja protoka. Nairne. izveo izraz v T :::: .5.. a opisllje se koeficijentom kontrq..P2· ... dalde..) = cp. po analogiji sa brzinom slobodnog pada tela sa visine H. postoji promena brzine ali takva da je mala iIi zanemarljiva.'edtm Ie lsti o/vor moze biti imali i Felt/a.218 2050 STACIONAlRNA ISnCANJA KROZ MAlLE OTVORE I NAGlLAVKE U ovom Odeljku razmatrace se stacionamo isticanje. + 1 . /:1P. zbog dejstva: inercijskih sila. postavljene za presek 1-1 i A kontrahovani presek K-K. Ovu podelu treba uslovno shvatiti jer. i suprotno. odnosno nepromenljivoscu karakteristienih nivoa teenosti u rezervoarirna. a 8to zavisi od mesta gde se otvor nalazi.2.. .:t{cije koji predstavlja odnos maksimalno suZene povrsine (presek K-K) i povrsine otvora kroz koju se vrsi isticanje. takvi otvori se nazivajumalim.· ab.5. na dubini Hod nivoa teenosti u rezervoaru A iznad kojeg vlada pritisak P1' Nakon otvaranja malog otvora nastupice isticanje tecIlosti u prostor pod pritiskom P2' Pri isticanju kroz mali otvO! ostrih ivica. struja nece moei da prati geometrijll otvora vee ce se protoeni presek suzavati. Staciionsr1ll3 istic:!ll. J (2. Kod avihotvora osnavni problem je odrediti protok fluida. Ako je profil brzina po poprecnom preseku otvora uniforman. pg.··v·2g(H +-) . .koeficijent lokalnog otpora suzenjamlaza definisan sa prvom nizstrujnom brzinom v i u kojoj je koeficijent lleravnomernosti a.J2gH za teorijskubrzinu isticanja.1.koja glasi: Slika2. . k == 1. Ta konstantnost protoka ostvaruje se vrernenskorn nepromenljivoscu polja pritiska.1) za slucaj da su rezervoari otvoreni (PI:::: P2 :::: Pa) i da je gubitak strujlle energije If+l - . Ocigledno je da se izraz za teorijsku brzinu isticanja veoma lakoInoze dobiti 1Z izraza (2. .smanjenje protocnog preseka naziva se /contra/cq/a.64.2g(H + . Ova suzenje . bez obzira na veliCinu.

64. tada se mlaz deformise kao sto je prikazano ria s1. ako je u pitanju kruZni otvor precnikad i aka se otvor nalazi na rastojanjima veCim od 3d i od dnai od zida tada je kontrakcija potpuna. ako je otvor blizu dna iIi bocnih zidova rezervoara. tj.1) sa cP je oznacen brzinski koeficijent. Medutim.97. pa se takva kontrakcija naziva potpunom. posle preseka K-K. moze dosta dObroda se sracuna primenom Kirhofovog obrasca IJI =n / (n + 2) =0.=0. za l-~ male kruZne otvore ostrih ivica. odnos povrsina kontrahovanog preseka i preseka otvora. tada je isticanje neometano. ako je isticanje kroz kvadratni otvor. a presek maksimalne kontrakcije K-K (s1. u odnosu na osnovni presek otvora..S/aeionama is/ieanja KrOZ male oil/ore i naglavke 219 zanemarljiv (. pri velikim Re-brojevima brzins. 1. polozaj otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i U odnosu na bocne zidove rezervoara.jC. U izrazu (2. naziva se inverzija mlaza.::: ~ =-i-~::: IJICP I (2.99.-P-):::!J. I!J. a najuticajniji su: oblik i veliCina otvora. ako se radi 0 pravougaonom otvow dimenzija a x b tada potpuna kontrakcija nastaje ako se otvor nalazi na veCim rastojanjima od 3a od dnai 3b od bocnog zida. pa se isticuCi mlaz u potpunosti ne defotniise.. I!::.1) nalazi sena rastojanju 1=d12 od otvora.1.v T ..2. Ako se otvor nalazi dovoljno daleko i pd nivoa tecnosti i ad zidova rezerv()ara. dolazi do znacajnih deformacija oblika protocnog preseka Slika 2. 2 Pri isticanju. Koeficijent kontrakcije. Koefieijent protolea predstavfja proizvod koefteijenata kontrakefie i brzinskog koejic!jent~ oc/nosno predstavfia odnos stvamog i teorfiskog proto/ca.2) u kome je !J.k:i koeficijent ima vrednost cP= 0.p ) ~ pg ~ pg (2. Za male lanzne otvore koeficijent kontrakcije ima vrednost 1JI::::0. Kontrakcija moze biti potpuna i nepotpun~ a 8to zavisi ad polozaja otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i u odnosu na bocne zidove i dno rezervoara.96+0. pa je tada koeficijent protoka !J..5. koeficijent protoka..3) i po svojoj fizickoj sustini ima vrednost 0::.611.5.5.5. Nairne.1. Pri isticanju kroz male otvore ostrih ivica. kako je vee receno.+1 i u sebi obuhvata hidraulicke gubitke nastale pri isticanju. i to veoma brzo. odnosno da je tecnost savrSena. iIi. tada do izraiaja dolaziuticajcvrstih granica.4) . Na pr. zato se 'takVa kontrakcija naziva nepotpunom. Koeficijent kontrakcije predstavlja.A i2g (H + tJ.62.2. i s1.2.=0.5. odnosno v 1 cp----(2. viskoznost tecnosti. a obicno se uzima cp=0. Ova velicina zavisi odmnogih faktora. .5.5.2 mlaza. Ova promena deformacija mlaza.1. Mnozenjern brzine v sa povrilinom Ak dobija se izraz za pratok V::: v Ak = \jJcpA 1r-2g-C-H-+-b. koji predstavlja odnos stvarne i teorijske brzine isticanja.

pv. Za odredivanje protoka koristice se: BemulijevajednaCiria za preseke 0-0 i f . jednaCina kontinuiteta vd 2n 14 =.696. precnika D. . sa 81. Analizom dijagrama dolazi se do sledeCih zakljucaka: prvo. 4 (~u (2.l su prakticno konstantni. Kada se mlaz dovoljno udalji od otvora. i tad a se u prostoru izmedu kontrahovane povrsine Slika 2.5. za male kruzne otvore 08trih iviea.kat viskoznosti je toliko izrazen da prakticno nema kontrakcije mlaza (\!f =1). 12 koja izrazava jedl1akost odgovarajuCih gubitaka prosirenja koji su sa koeficijentom lokalnog otporausisa strujne energije.2 strbje i zida cevi formira vrtlozna zona u kojoj vlada potpritisak Pv Cijim se dejstvom povecava protok.3 l. koja u· preseku K-K ispunjava kruznu povrsmu precnika d.-+1)p p 2 p D 2' u kojoj su koeficijenti lokalnih otpora ~ . :: :::==:===~f--_~-~NTmI-r~~.5)povezani relacijom ~uv...postepenog suzenja i Pa Pa r v~ -+gH=-h.1.=vID2n 14 i izraz za koeficijent kontrakcije \!flc == (d / D)2..5..-.postepenog \ \ .220 Stacionama isticanja hvz male o/vore i nag/aI-lee Kod kruZnog otvorainverzni mlaz imaoblik elipse..j1 i).. i..3. Slika 2.-dominantan uticaj na koeficijente: brzine.0.d Naglavci su kratke cevi koje sluie za povecanje koeficijenta protoka.:-.5) .5. Povecanje protoka prim~nom naglavka moze se tumaciti na sledeCi nacin: pri ulasku fluidne struje u cev nastaje kontrakcija struje. zbog dejstva inercijskih sila. Za objasnjenje rada naglavka posmatrace se cev.5. Kad malih otvora 05trih ivica 1. shodno kojima slediprotbk .. a samim tim i protoka.5.2. 12 =C.2 kroz koju se vrsi isticanje. 2. dIugo.0..-+(~ ? 2 Sp ... trece. za veoma male vtednosti Re-broja (Re< 25) efe.. u funkeiji od Re-broja (po Altsulu) prikazan je na dijagramu sa 0. za Re> lOs koeficijenti: cp. pri Re :::l 300 koeficijent protoka ima 10' 10' 10' 10' maksimalnu vrednost koja iznosi ~l 10' Re 10' =0. I VI +11. kontrakcije i protoka ima Rebroj. neprekidnost mlaza se narusava i nastaje kapljicasto strujanje. Karakter promene ovih koeficijenata.5 -h~-+--·---!--+s1. a naroCito u bocnim clelovima preseka 2-2·. 1 . D 2n V = J-l--J2gH .v2/2+C.1..

:~.-.5.883 0. ovo s toga sto se tada u potpunosti formirala vrtloZna zona .6)..873 0. ~ .' .. ako se umesto malog otvora ugradi spoljasnji cilindricni naglavak optirilalne duzine (I/ D =3+4). kOllUSni (konvergentni iIi divergentni) i zaobljeni..97 O.o = 0.857 5 8 0.6) \jf" Kod cilindricnih naglavaka najvece povecanje protoka ostvaruje se naglavcima duzine lID=3+4.815 0..938 0.5~1.4 16.zona potpritiska. /' ZAOBLJENI ~..787 0.947 0.909 0.809 0.7 30 36 45 0...925 0.. Podaci: ~=O. odredi Bordinom formulom.L.475 0.. odnosno zbog ne dovrsenog formiranja vrtlozne zone. a(O) J.920 0...896 0.. 0.~8 . Za koUke ce se povecati koefidjent protoka. Ako se u OVOID ia:azu zanemari trenje.2).66 20 57 0.-.2.778 0.743 0.. a istovremeno je fluidna struja ispunila ceo izlazni presek cevi.=:: . ~ /".98 0.··· ---.764 0.. p . 2 3 4 5 6 10 13. /I=:::: J-l. '. i ako se koeficijent lokalnog otpora I.97 0...I )-1/2 1-L= (-Z-+c.796 0._:::::: ::::::. tada se dobija koeficijent protoka naglavka .782 0..3 25.731 0. koja odgovara malim otvorima ostrih ivica. ~.937 0.06.Staciol1ama isticaJljtl !croz male olvore il1aglavke 221 U izrazu za protok koeficijent protoka predstavlja veliCinu .~ '~ .33 16...892 0..f'.620 10 20 30 40 50 60 0. .l. definisano za izlazni presek.."".799 0.. Tecnost istice kroz mali otvor ostrih ivica keji ima koeficijent protoka J. Daljim smanjenjem duzine naglavka ( 1/ D ~ 0) koeficijent protoka uzima vrednost j.799 0. *J-l. ~~ . Problem 2. NAGLAVCI CILINDRICNI -·-·~'~D"'=::::: KONUSNI ..5..747 0.l..idZa (2. C .33 10 a(O) J-l.62.p +"" D +1 .L=0. Ako je duzina naglavka manja od optimalne (1ID<3+4) tada se zbog potpunog ne ispunjavanja protocnog preseka fluidom.66 3+4 5 6.725 0. jer je naglavak kratak...-.66 8.L_. .. koeficijent protoka smanjuje.719 .64.l.908 0.2. r (2.946 0.761 0. RESENJE: Za slucaj isticanja kroz cilindricni naglavak precnika D (v~ s1.. <p 13.: lid 1. .* a(O) J.5.. Vrednosu koeflCljenata protoka zanaglavke razlicltlh konstruktlvnih izvodenja. . \jfk = 0. \ ~... Tabela 2..62... Naglavci se konstruktivno izvode kao: cilindricni (spoljasnji i unutrasnji).947 0.. koeficijent protoka se odreduje primenom i:l. P. Za neke od njih vrednosti koeficijenata protoka date su u tabeli 2. ..450 0. /':C.2.. .5..5. :::::::: J-l.~....

65 0.P. 4.75 +--+-""". Odrediti maksimalni odnos II D cilindricnog naglavka sa s1. i izraza \jIk = 2 VI == <p~2gH (d / D)2 . iznosi (f. do kojeg ce koeficijent protoka naglavka biti veCi od koeficijenta protoka malog otvora ostrih ivica (iJ.tk kljucanja Pk = 2337Pa.62. teorijsku i realnu.81 za optimalni odnos 1/ D = 3'. Problem 2. i. Do tog odnosa graficki prikazati zavisnost koeficijenta protoka naglavka u funkciji od odnosa 1/ D.06.o == 0.5-2 dlls -l-z IJl Problem 2.2.5. poznate velicine su: <p:.=0.maksimalnog odnosa nema efekta koristiti naglavak.lo == 0.2.64. D A Lf.64.5-2. ~:::: 0. Dalcie.6) za razlicite odnose naglavka 1/ D.2.5-2.5. \{lle == 0. 2 '1/1e (1) Kako je minimalna vrednost pritiska Pk == 0. u qdnosu na nivo horizontalne ose naglavka. do odnosa l/ D=57 ima smiJ¥a kOT/stiti cilindricni naglmJak.4%.60 t.·-)2+ 1 \{lk '+'k 1 l-I/2 J ~O. to se iz izraza (1) dobija maksimalna teorijska vrednost visine nalivanja . dobija se graficka zavisnost prikazana na dijagramu sa sl.2 koeficijent protoka odreden je izrazom (2. Od~editi maksimalne visine nalivanja vode u rezervoaru.2.l=0.2.5.82..v -+gH::::-+(s+1)-2' .5.62).--+--+--""''<k----I----I0. Pri isticanju vode kroz cilinciricpj naglavak sa s1.2. postavljeneza preseke 0-0 i1-1 sa s1. A= 0. a samim tim i protoka.l-l1o) /1100= 33.lo \V'c '11 pri kome su protoci kroz naglavak i mali otvor ostrih ivica isti.~ ~r-. Sa dijagrama sledi da koeficijent protoka ima maksimalnu vrednost J.""1-0.06.5. Povecanje koeficijenta protoka. RESENJ£: Za cilindricni naglavak sa s1. RESENJE Iz Bernulijeve jednacine.Ciji je pritisi.6). KoristeCi izraz (2. p p uz koriscenje jednacine kontinuiteta vd n / 4 ==vjlin /4. Pa == I bar. 2.2..222 S/acionama is/icanja kroz male o/pore i nagla)Jke I ~ r f.5-3.827. Preko ovog . koji odgovara apsolutnom vakuumu. Ako se u ovaj izraz uvrsti vrednost koeficijenta protoka f. za vrednost 1/ D=57 koeficijenti protoka naglavka i malog otvora su isti.-~'='+:~-::"" 20 30 ---50 40 l .2. Podaci: ~=0. koja odgovara malim otvorima.62 o 10 Mali otvOI -'-".5.02.=-1-2 +l+(1--)"JS== 57 .70 -j'. pa prema tome cilindricni naglavak ima efekta koristiti sarno do ovog odnosa.l==l2"+(1--. '+'k :::: 0. U rezervoaru se nalazi voda temperature 20°C.~~-T-. koja glasi: 2 Pa Pk . drugo. liD Slika P. dobija se odnbs 60 0. jer trenje ponistava ucinak naglavka. dobija se visina nalivanja vode u rezervoaru H Pa -Pk == pg (~+1)<p2 -\l{' .

transportovana pumpom. koji se od ivice otvora nalazi na rastojanju d/2.-":"'.. a u rezervoaru B da se poveca za visinu y.2 v 4cp2 H ' h koja vazi u x-z koordinatnom sistemu vezanom za presek K-K.2.5~4. Su==O. Iz rezervoara istiee voda kroz mali otvor ostrih ivica precnika d=10mm.5-5 ventili VI i V2 su zatvoreni. S1il<a P.2.97. odrediti domet mlaza .'_-1 2 2 H2 konstantan. Smatrati da je napor pumpe +--1. U polozaju prikazanom na sl.Jiih == 1945mm. Dakle. A= 0.2. Uvrstavanjem koordinata x:= D . V2 RESEN. h D==50mm.5-S k .d I 2 i z = h dobija se domet mlaza D== %+2CP.Problem 2. pa ce zato nivo vode u rezervoaru A da se spusti za visinu x. d==40mm.SA Problem 2. Iz Bernulijevih jednacina Slika P. . dakle. koji ima brzinski koeficijent cp=O. Ovom pritisku.77 m. S obzirom da se radi 0 slobodnom mlazu to se kretanje fluidnih delica maze opisati dinamickim jednaCinama koje vaze za horizontalni hitac. vrednost pritiska Pk == ne moze da se postigne.5.U preseku maksimalne kontrakcije K-K. H 2 ==lOm. h=2m. Medutim. A2 == 4 m . L==lOm. Yp ==175J/kg. Sic == 0. a pri toj vrednosti pritiska tecllost intenzivno isparava eime zapoCinje proces kavitacije. respektivno.RESEN. odgovara visilla nalivallja tecnosti H = 13. 1==5m.02. iz kojih '7 se eliminacijom vremena dobija jednaCina trajektorije mlaza v x 2 g x 2 x z==-(-) = .5-5. brzina strujanja je v == cp~2gH.Stacionama iJ'tieall/il Ic7vz male otvol'e i naglavke 223 H == 13.4Sm. Odrediti za koliko ce se spustiti nivo vade u rezervoaru A u odnosu na nivo u njemu u pocetnom HI stanju mirovanja.P. S== 0. pOJ'/e ove /liJ'ine nema efekta poveeavati viJ'inu na!ivanj~ /erplVfok klVZ nag/a/lak neee moCi da J'e poveea. ° . SV2 11\ == 3. Dati podaci su: Al == 2 m . iz jednaeina kretanja po xi z pravcu slede jednacine: x == vi i z == gt 2 12 . Nakon otvaranja ovih ventila voda istiee iz rezervoara A u rezervoar B.2. jer pri smanjenju pritiskaprvo se postize piitisak kljucanja Pk == 2337 Pa (za t=20°C). Aka se otvor nalazi na rastajanjima H=lm i h=lm od nivaa slabodne povrsi teenosti i od dna rezervaara. S H j =3m.fE. Ispod ove vrednosti pritisak nece opadati. SVI == 2.fE.5. Prema tome. vraca u rezervoar A.Posle otvaranja ventila VI i V2 pocetna Yp V2 ravnoteia vode u rezervoarima ce da se narusi. istovremena se voda.

-l z =[ (Su +2SV2 +2Sk -I-A D)(D)4 +s +2Sk +A Ci+ 1 J- 1/Z == 0.-l==(Sl/+Sy-l-7v-!i+l)-1I2==0.-lo == 0.2) definisn".[h.5-6 cija su resenja h2 == . == J. Sy == 1.Hz . ' 2 1 . I == 1m. Nakononiatanja malog otvora precnika d vazduh poCinje da istice u atmosferu.471. a pri tome temperatura .J2gHz Va =: J-l oaJ2g(h1 . .V2+ An)(D-) +s+2Sk+A'd+ 1 _ 1 d 4 _ . Su =0.11-1-(1:.62.h2 ) .)2 . [ 2 Yp =g(H2 -y)+ (Su+ 2Sk+ 2C.-lGfli == 3194mm .)2 -I. = 11.5. U rezervoar A stalno dotice V = 20 11 s vode_ Rezervoari A i B spojeni su malim otvorom ostrih ivica i prazne Se kroz identicne naglavke. I J.. KoristeCi uslove stacionamog istiCanja: ~).1 .J2g(h+H1 -x) d 2J( . KoristeCi uslov stacionarnog strujanja .se tri zapreminska protoka: r:.5~7.441/ s i V2 = 8.-l1 2 Yp ] x== [ (~L2) (H1+h)-I-Hz-g- /I Ai f-l1 /LA2 +(~) 2 J==lm.l ) Jh: +.== V. L d .2. teZineG.03.224 Stacionarna iJ'll~'allja b-oz Inale o/vore i nag/avlce h V1 g(h+H1 -X) =(Su +SV1 +A"d-+ 1)T . == paJ2gh1 pri cemu su: ' V2 = J-la. 1+.5. \ \ h1 == 5713mm. Problem 2. _ d n Yp 4VI2g(-i. nalazi Se sabijeni vazduh temperature t_ Iznad klipa vlada atmosferski pritisak.. +V.56 Us. 1-'0 if 1-'0 Ove visine daju protoke: V. U stacionarnim uslovima isticanja odrediti protoke kroz naglavke_ Dati su podaci: d == 50mm. RES-ENJ£: Shodno izrazu (2. dobija se visina J. ] v 22 T dobivaju se protoci vode Vi = f-l1 ~.5-6. V2 == ~L2 . J. Ispod klipa pneumo-cilindra.551 2 koeficijent protoka naglavka i a == d n 14 povrsina popreclJ.326. l Problem 2.' 2g 2 V L v~ 2 J.V1 + A~+ If1!2 == 0.1(1:. A== 0.-lG fii ..y) 2 u kojima su koeficijenti protoka P'l == (su +t.koliko tecnosti dotice u rezervoar tollko iz njega i istice U~l == ~72)' i jednacinu zapreminskog bilansa tecnosti A1x == A 2 y. ' J. i fi"o = V ..og 'preseka. slede 2 jednaCine Slika 2.

p=4(F+G)/(D -D. d.+ gH) _ Z d d P 32~tJ-l. fl. pocinje delovati sila F konstantnog intenziteta.1.1.zauzme no' i ravnoteini polozaj. H. zbog povecanja pritiska.2) iznosi Ii" == J. G.5. Kako je t=const.2. iz jednaCine stacionarnog isticanja V == VI'. F.5-8 . otvara ventil V i ulje kroz cevi-kanaIe izbdene u Idipu i klipnjaCi pocinje strujati laminarno. Pratok vazduha shadno izrazu (2. teiine G.fE: Trazeno vreme je T == D -zDg (H _h)A[JC32~1)2 +2ACE. Odrediti vreme za koje ce kIt) G F pod dejstvom sile F da se spusti . Odrediti vreme za koje ce se klip zaustaviti. h.Stacionama ift/call/a kroz male otvore i naglavke 225 vazduha se ne menja. 2 SlikaP. pa je zato vazduh nesti51jiv. Trenje klipa i klipnjace 0 zidove cilindra zanemariti. J. dobija se vreme za koje ce klip da zauzme novi ravnoteini polozaj: natpritiskam T==~ == V fl J.). t.5-8. S". d H pri cerou su: A==Su+sk+Sv+1 .JR(273+t) (D)2~Pa+Pm d. v. 5to data isticanje cini stacionarnim.L Pm . t. Konacno. D.5-7 Problem 2. Tada se u klipu.)'IT. Poznate veliCine su: G. Do. R.Sk'Sv' REfEN.1d 2 'IT /4· ~2 Pm I p. p. d.2. Gustina vazduha je p == (p a + Pm) I R(273 + t). d. Pa' REfENIE U toku isticanja vazduh je pod kanstantnim Pm == 4G I D2'IT == canst. U polozaju prikazanom na slici na ldip hidrocilindra. to je i p=const. Poznate veliCine su: D. Slika P.

Ova zavisnost za konkretan veliki otvor odreduje se iz jednaCine konture leoja oivicava veliki otvor.2). po visini otvora. ISUCANJE 1'ECNOSTli KROZ VELIKE OTVORE 2.1b) odredenom koordinatom y. Promena brzine. dobija se zapremina tecnosti V:= S -V(y)dy o Vo H 1 . opisuje se funkcianalnom zavisnoscu v:= cp.6. jer je pretpostavljeno da je po visini otvora fJ. prema izrazu (2.lmja Pod velildm otvorom podrazumeva se onaj otvor kroz koji tecnost istice i kod koga je profil brzina promenljiv po visini otvora.6.6. U slucaju da je pre isticanja veHlei otvor zatvoren. protok hoz elementarnn v=qJ·bgz povrSinu je d~' := V· dA := fJ.6. leoji se nalazi na dubini Vo a) b) z U odnosu na nivo slobodne SliIm 2.1a.2) V(y) := ~L.j2gzx(z)dz.6.3) Dalje.226 2. x(z) dz. jer on vazi za male otvore. Protok hoz trellutno otvorenu povrsinu velikog otvora.U tn svrhu posmatrace se poklopac u proizvoljnom polozaju otvorenosti (v.1) Nakon integraljenja. jer je promena ovog koeficijenta po visini otvora zariemarljiva.1 povrSi tecnosti.j2gz. po koordinati z. dobija se ukupni protok hoz veHlei otvor (. 11 kojoj je z vertikalna koordinata od elementa povrsine do nivoa slobodne povrsi tecnosti.5. koristeCi diferencijalnu jednacinu isticanja dV = r7dt (0 kojoj ce biti vi'se govora u Odeljku 2. ima brzinu povrsinu dA:= \jlx(z)dz. := fJ. PlC'ot@k tecJnosti kroz vellikn otVO>ll". s1.6.otvara brzinom Vo. Zapremilllla teclIlll{])s1i:li koja iistekne kll"o:ll veRiki ohm" :Ila vreme Imjegovog otv:ar. x(z) dz .4) .J2i fhh+Y .2) je f"2 i-. tada je interesantno znati koliCinu tecnosti koja istekne hoz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja poklopcem koji se krece . Za odredivanje protoka hoz veliki otvor potrebno je poznavati funkcionalnu zavisnost x(z). Proizvoljno 12abrani mali otvor sirine x(z) i visine dz. (2~6. Prema tome.7) i diferencijalni izraz za brzinupoklopca va := dy I dt.].6.6. (2. to se protok hoz otvor ne moze odrediti izrazorn (2.. S obzirom da je profil brzina po visini promenljiv. a graficka interpretacija ave zavisnosti prikazana je na sL2. (2.6.r.2. Ova pretpostavlea je potpuno opravdana. Zato se veliki otvor deli na veliki broj malih pravougaonih otvora. (2.=const./ii "1 Ovde treba napomenuti da je koeficijent protoka ispred znaka integrala.

. . Isti postupak se koristi i za odredivanje kolicine tecnosti kojaistekne kroz vdiki otvor za vreme njegovog zatvaranja. Izraz za protok (1). . .2. ->!II b . od odnosa he / a.. (3) Izraze u malim zagradama moguce je razviti u binorn~r red..1 pr'avougaonog otvora x(z)=b=const dobija se protok kroz veliki otvor Ii' -3t-"-'V. shodno izrazu (2).3'+. RESENlE: a) Zamenom u izraz (2.2) sirine Slika P. V.lStical?ie tecnostikroz /leilke O/vOTe 227 koja istelme za vreme otvaranja velikog otvora poklopcem.u 96 he (4) Iz izraza (4) sledi da je uvek Ii' < r:'M' odnosno da jeprotok kroz otvoikada se on tretira velikim manji od protoka kada se on smatra malim. C'" ."'Jl. am· .... .6..I2[1-~(2.i to fi'={J.-)2..3"~'. h ~(h3/2 3/2 (1) b) Kada se pravougaoni otvor smatra maliin tada se protok odreduje izrazom (2. Gornja i donja ivica velikog atvora nalaze se v na visinama hj i h2 u odnosu na nivo slobodne povrsi =. Ako se protok kroz veliki otvorodreduje pribliZnim izrazom (2).' J = 11.jer je a/2he < 1. 2 a) Odrediti protok kroz veliki otvor.l-. Zamenom hinomnilrtedova u izraz (3) sledi izraz za protok V = flab" 2ghe . zavisi od dubine na kojoj se otvor nalazi. posredstvom geomehijskih veza izmedu visina.. . . a sto je i normaino.lbJ2i[Che+I)3/2_Chc-I)312] . ll.2). c lc ". tj. koji se svodi na obHk (2) u kome je he = hJ + a 12 = 112 .. iz kojeg se. Greska koja se pravi kada se veliki otvOt smatra rna lim.6-:10 Tecnost gustine p istice kroz veliki pravougaoni otvor sirine b i visine a. . ~r 96 (/1) 2J-.!-:::: 1_. Za .visina od tetista pravougaonog otvora do mvoa slobodne povrSi tecnosti.a 12 .. )~~(2~ )2+'48(~~. jet je prafil brzina kod malog otvora ravnomeran po visini i ziito .E.(.6-1.:). (he +f)3/2 = h. moze da se napise u nesto drugacijemobliku./2 (1 + (he _f)3/2 2~c )3/2 = h.lg 2 _ h1 ) • -2._-. . '1 -+_..I2[I+i(2~e )+~{2~Ql2_}8(~ic. Problem 2. dobija veza izmedu protokakroz veliki i mali otvor .. ..pa sledi " .5..C b) Kolika se greska pravi ako se protok kraz velilei otvor odreduje leao protok kroz mali otvor. . tada se pravi odredena greska koja ce OVOID prilikom biti odredena. a ne tacnim (1).12(1- 2~ )312=h. i kada se protok odreduje izrazom (2).1 a e .. c pri cemu se razvoj u red ogranicio na cetiri clana.:-h~ =========/~I=' tecnostL J . _ .daje veti protok.

za navedene velike otvare. b) trougla sa vrhom okrenutim prema gore.00 0. U ovaj izraz treba.lQb3/2 "g. a.h 3/2 ]. b.l~v'2i[~(h+H)5/2 +1.)VJE: Protak kraz veliki otvor odreden je integralom (2.z)2 / b2 + (x / 2)2 / a 2 = 1 sledi protok (4) V = 64 j.2 vizuelnu interpretaciju greske posluziee dijagram sa sl. U vertikalnom zidu nalazi se veliki otvor kroz koji istice tecnost.l"l/g e) KoristeCi jednaCinu elipse (b .2. i (1) b) 1z slicnostitrouglova (z -h).Islicanje tecnosli !croz velilce oNore 1. c) trougla sa vrhomokrenutim lea dole.2%. koji je nacrtan uz pornoe jednacine (4). d) kruga.6-1.dz:= 2j. (2) c) KoristeCi vezu iZllledu promenljivih x=(h+H-z)b/H.0 1.2.l ~ fii[ich+H)5/2 + 15 h 5/2 -~Ch+ H)3/2 ].lbv'2i[ (h + H)3/2 . Sa dijagrama je jasno uocljivo da je pri odnosu he / a =1/2 najveea greska i ona iznosi (VM .6-2. h. pa je protok V = J.2). Odrediti protok kroz veliki otvor ako je on oblika:a) pravougaonika.dobija se protok 3/2 V = 2j. dobija se protok V == 64 C R 5/2 . e) elipse if) ako je protocna povrsina smestena izmedu dva kruzna luka i slobodne pavrsine. vee pri mabin odnOSlma he / a veli/ci otvor se moze smatrati /cao ma4 a protok kroz otvor se moze odredivati izrazom (2).6-2.5 0. Problem 2. r IS f) (5) (6) . uvrstiti zavisnost x(z) i nakon toga pristupiti resavanju integrala. tada je odnos he / a =1. Poznate veliCine su. R. Dalje..5 2. H.5 l~ hda 3.6-1.2. kada je greslea 1 %. h5/2 ' 3 .0 Slika P.97 0. lSj.V) IT/M = 4.I H == x / b sledi x = (z-h)b / H.228 . RES. j.(h+H)h ] . (3) d) Posredstvom jednaCine kruga CR _Z)2 +(x / 2)2 = R2.l ~. H 15 5 _1.[.0 Greska I a~~h I "} 2.99 J 1/ 0.fT~'J~fi~·M~"~·-·~-~"~-af~~ ::~f:{~Ji(~r a) b) c) d) e) f) Slika 2.I:!. .95 / ~--1 1.021.l.96 0.6. a) Za pravougaoni otvor je x(z)=b=const.paje pIotok V == j.P. Dakle. fiif:+ H 2 (z-h).

Odrediti protok kroz veliki otvor. to ce ukupni protok kroz veliki otvor biti V = Vi + V . iznosi 2 Vi == 2~L fJ2g( 15 (b +h +H)5/2 +~(b + If) 5/2 - tCb+h + H)(b+ H)3/2 ].6-3. pri cemu su koordinate z i x oznacene na s1. pri cemu su protoci 2 Vi . RESEN1E: S obzirom da se povrsina velikog otvora sastoji od dye povrSine: donje .~~~~.-1.2. ako se on sastojiod trougla i: a) pravougaonika.1v 2g.6-2c i iznosi 2 b) c) Slilm 2. b) Kolika se greska pravi. pri proizvoljnom odnosu fJ/R.62.6. c) JednaCina parabolickog otvora glasi: z = b + Hx 2 I a 2 . Problem 2. [ ~(b + Hi/2 + 15 b 5/2 -%(b + If) 3/2 ]. bvzCz~b)dz ==). = ~w. ). koji se nalazi na visini h ad mvoa slobodne povrsi teenosti. ako se protok kroz veliki kruzni otvor odredujekao protok kroz mali kruzni otvor. Problem 2. b.t~-:::--=:=:~~=:-~~:~:c::r kroz veliki otvor. prema izrazu (1) iz zadatka (2.1/2i ki [(2z-b)v'z(z-b) -b 2 InC-Jz-b +.£~. KoristeCi oyu jednaCinuiizraz (2.6-4. Teenost istiee kroz vertikalni veliki kruZniotvor poluprecnika R.1.1 .Jz)ll:+H =~ . b) trougla i c) parabolicke povrSine. Protok kroz povrsinu donjeg otvora je isti za sva tri velika otvora i... prema izrazu (3) iz zadatka (2. ~fb+H b vzx(z)dz=). H.2.kroz donji i V2 .l == 0.!~=~ -). a) t b) Protok kroz trouglastu povrsinu.kroz gornji deo povrsine.6-3 ]/2 === 2). a) Odrediti protok kroz veliki kruzni otvor za sledece podatke: R =1m.j2g[ (H +b)3/2 _b 3/2 j.1V 2g .trouglaste koja je ista za sva tri velika otvora i gornje koja je za svaki otvor razliCita.. h.2).6-4. h =5m i ). jer je Ti" == Vj +Ti"2' a) Protok kroz pravougaoni otvor. x Slika P. P.o~£i::~~~]n~. PoZ'nate velicine su: a. ·-.Jij r ~ a ·fb+H ~ .6.6-2).2) dobija se protok kroz veliki ot-vor oblika parabole V2 ==). .. odreduje se identicnim postupkom kao i u zadatku 2.6-3c.1 .kticanje tecnosti hvz ve!ike oNore 229 U delovima zadatka d) i e) sa x je oznacena ukupna sirina odgovarajuceg malog otvora.v'2gH[C 2H +b)v'fJ(b+H)-b21n(~1+ ~ +J¥")]. iznosi r/2 H h X! .

U cilju kraceg zapisa uvocli se koordinata tezista kruznog otvora H=h+R.)2 ] 32 H (3) Ako se protok odreduje po izrazu (2. uVeSce se i nova smena y= Rcoscp.Y 2dy /2 H-gCH) -R Z 2~L~2gH R2 f.94 m3 / s. Prema tome..812 k[ 1 sa kojim protok kroz veliki kruzni otvor iznosi V = 2fJ. Integral u izrazu (2) se ipak. = 2fJ. 2n).v2gH R 2[ 2cp -4"sm2cp-.:.. r.8H2 (8.:.~2gH R 2 n[1 ~(B. i glasi x = ~(z .. =vH l-ZH-g(H) -48(H) r.[ +.8:Z COSZ cpsin2 cp) dcp '2 r.-:-. pa zato numericko reSavanje ne dolazi u obzir.Z)2 = R2. i primenom Simpsonove metode za numericko resavanje integral a dobija se resenje integrala 1= S h h+2R f(z)dz~3 YO+4(YI +Y3+"'+Y2n-l)+2(Y2 +Y4+··'+Y2n-Z)+Yz n =3. sa kojima se izraz (1) svodi na oblik V=2fJ. integral u izrazu (1) trebaelegantnije reSiti. pri tome ce se usvojiti korak integracije k=0.v2gH = . b) Za kvalitetnu ocenu greSke.. to ce se njegovo resenje potraiiti numericki.Oi"e RESENfE: Protok kroz diferencijalno malu povrSinu kruznog otvora sa s1. Pre konacnog resavanje integrala zadd3ce se same tri CIana binomnog reda. i smena promenljivihy = H . <:p 1 . moze resiti.. Kako je y / H :< 1 to se ova funkcija moze razviti u binomni red ~ Y 1/2 1Y 1 Y 2 3 y 3 ] -yH-y=vH(l-H) r. (2) Jasno je cla kada osnovni integral u izrazu (1) nenia eksplicitno resenje d? ga nema ni integral u izrazu (2)..ly 1 Y 3J vR .2~ coscpsin2 cp. (Zi -h)(2R +h-zi ).jH-yJR 2 _y 2 dy.J2i e R .32 sm4cp) lin 1 1.. koja se pravi kada se veliki otvor smatra malim..fii 1= 20... u kojoj je Zi = ik..la (2)dol::iija V"" 2fJ. R 1 .SR[ 1. (sin 2 cp.-.. Nalazenjem vrednosti podintegralne funkcije Y i = f(zi) = Jz.230 lSlicallje lecllosli/croz wilke oiJ.1.' = fJ. pa se reila~anjernilltegra.:. razvojem funkcije ~ H . priblizno..~2gz 2xdz. pa ce protok kToz veliki otvor (1) biti Kako integral u izrazu (1) nema eksplicitno reilenje. iz jednacine (3) sledi veza izmeduprotoka kroz veliki i mali kruzni otvor .2.5. P. . a samlin tim broj koraka je 2n=2R / k. Veza izmedu koordinata x iz nalazi se iz jednaCine kruga x 2 + (R +h . J° 3R.y u red.1 je dr/ = fJ.64..2 r.z) .h)(2R + h.2) koji vazi za mali otvor tada je protok ~VJ = 1l~2gH R 2 n.1.z.2H 3sm cp. (i=0.

j . zaldjucuje se (sHeno kao i kod velikih pravougaonih otvora) da se cak i pri malim odnosima HIR veliki humi otvormozesmatratimalim i tad a se protok odreduje leao ri'M = J../ . Veliki pravougaoni otvor u kosom zidll.:. RESENJE... dobija se izraz za srednju brzinu strujanja na vocloslivu .2..j . osim koeficijenta brzine i kontrakcije. h) .97 zadatku 2. dobija se visina na prelivu h =2H/3.2 (izraz (4». za preseke ispred vodosliva i na samom vodoslivu.6-4.6-5. umesto nepoznatih veliCina ~ i Ao brzinski koeficijentcp = [~+ 1..95 .. a to iz razloga razlike u profilima SHka P. PrimenjujuCi uslov ekstrema ah =0.1 otvor koji se tretira kao mali veti od protoka kroz otvor koji se tretira kao HIR veliki.96 +---I---+----+------t----1 zakljucuje da je protok kroz kruzni. nagnutom pod uglom ex. P.J(. nesto drugacije definise...6.98 + I ' . za razliku od prethodnih zadataka..!J2gH R 2rc. U vodotoku se nalazi brana ..-4-----1 Kao i pri analizi dobijenog rezultata za .. pri kojoj protok ima maksimalnu vrednost.2 brzina. obuhvata u sebi i greSku koja se pravi kada se protok racuna prime nom pojednostavljenih izraza. jednaCine Bernulija i kontinuiteta (vA == voAo). Prema tome..99 -1----. 0.606.(A lAo) 2 r 1/2.768 greska je 1%.. te uvodeci Slika 2.6-5. Visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi vode.2. Pri odnosu HIRo=l. sto je ranije vee objasnjeno. koja se pravi kada se veliki kruzni ot\Jor smatra malim..+ .. duzine b.. protok na prelivu je av / 2c cpbH J2gH = mbfrJ2gfI . preko koje se voda sliva.siroka vodoslivna pregrada. Problem 2. U ovomslucaju koeficijent protoka..1 %. 3"\13 pri cemu je ovde In = 2cp /313 koeficijent protoka~. DalcIe.1 .2. protok preko pre grade je V = cpbh J2g(H -:--h). sa koje je jasno uoCljivo kolika je grdka za proizvoljni odnos HIR .Koristeci. i zida pre grade je H.."" 0. Odredjti pri kojoj visini h vodenog toka na pregradi ce protok biti maksimalan. ispred brane.t . V= ProDlem 2. Prema tome. otvara se poldopcemkoji se laece konstantnom . = 60° prema horizontali.6dpreliva koeficijentprotoka se..6-4. Najveca grdka se pravi kada je odnos HlRo=l i ona iznosi 3..+ . a potom odrediti i koeficijent H protoka ako je poznat brzinski koeficijent cp.v == cp J2g(I{ .0' 0.. a to iz razloga primene sto jednostavnijeg izraza za protok.-__-H '" gresku kod pravougaonog otvora u . tako se iovde 0. Izraz (4) ima graficki prikaz dat na s1.istjeanje tecnostih'Oz vdike otvore 231 (4) 0.

+(a-x)sino.r--= ::~:a~~~~ naak~ol:ei ~O!O~~~e.k~ea~~ su podaci: H=2m. U izraz (2.(H-+asma.7m3 • ~ (H · hvo 35 105 15 b) KoristeCi potpuno identican postupak leao i u zadatleu pod a) dobija se zapremina . h+ p p.) 3/2 sma. ]3/2 l J ZamenjujuCi ovaj protok u izraz (2. pg 2 {I Slika P.6. J-l= 0.-. b h+ ~~I +asi~a.3111 3 1z dobijenog rdenja za isteklu zapreminu vode u slucaju da je zid vertikalan (a.3). RESENJE.6. .. 3/? 2 Pm 5/2 Pm .. +(a-x)sina. =-3 ~hI2g-.b + h)5/2 + -±..(-+h+asma.6. a potom sve to u izraz (2..1. fh[J-lE.!!.232 lSticanje tec"ilosti kroz veltke otvore brzinom vo. shodno iznizu (2..[ h+ p p. S obzirom da je element trenutno otvorene pravougaone povrSine dA = b .4m 3 • Prolliem 2.62. Vex) = J-lfii-·sma.6-7 slicnosti trouglova. pg pg r l} = J 57. fiifH+y (z. P2. h =3m. biti .. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz H h " Vo -:?_--=--- . dz ! sina. u proizvoljnom trenutku vremena. f . dobija se zapreminavode koja istekne kroz veliki trougaoni otvor za vreme njegovog otvaranja V =. RESENJE':~)Polozaj trellUtne citvorenosti poklopea odreden je koordinatom y (s1.4) dobija se zapremina vode 2 fl b. = 20cm! s..4).H).6-7.l (H + h) 7/2 ..) -a+-5-·-LC-+h)-C-+h+asma. poIozaj poklopca odreden je koordinatom x. 5/2 V =-3 . to ce trenutni protok.[. U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni otvor koji se ofvara poklopcem cija je brzina Vo = 1 em! s.5m.Iz dz = r. dobijen iz odgovarajuce Slika P. Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja... Dati su padaci: a =2m.j2g { Pm .2..6-7b). H7!2 +~ H 5/2 ] = 170. b'= 1m.6-6 .2. h=i. = 90°) dobija se zapremina V(a.H) aIh. = 90°) = 58..b Pm . Pm =2 kPa.) Vo sma. a=im.. UvrstavajuCi izraz a) ~) x = (z .Iz dZ] dy Vo 0 h fl = 4J-lfii .Pri otvaranju velikog pravougaonog otvora.. pg sma..6.3).

Jz dZ}-.6-9. [z. ) . H=1m. PozIlate ve1icinesu: a.. U vertika1nom zidu na1azi se veHki otvor koji je zatvoren poklopcem..6-8. 7/2 8 7/2] 3 V=2)... Dati podaci su: a=1m. PrOD/em 2.1m3 . ako je velilei otvor oblika: a) pravougaonika.hCH +h)5/2 +h)3/2} =: 12. trenutno otvorenu povrsinu otvora.)2~llOS +h) ~[(H Vo h 7/2 _ +~(H V = 2 f2i (E..45 m .. Pri kretanju poklopca konstantnom brzinom Vo velilei otvor se otvara. h+H o Vo . b) Pri kretanju poidopca s leva na desno treIlutno otvorena povrsina velileog otvora ima oblik trapeza.6.)2lf ~[3-S('~'lJ(H +h) 7/2 +1.:. a tecIlost istice iz rezervoara.6(b) Vo • 8b odreden je koordinatom y. pri njegovom kretanju s ZI desna na levo.l Va h 105 a IS· 6 a· . 6 2 . 'C7 . -c----·----·-------f RESENJE: a) Trenutni po1ozaj H I poklopca. ).4) dobija =: fii (E. Za h . ============= Uvrstavanjem ovih veza u izraze (2.1 2). Odrediti zapreminu tecnosti leoja iste1me kroz veHlei otvor.3) i (2..2. +l~S H7I2[ 1 +(%)2 ] +125 [ (~)2 -1]H(H+h)S/2 } =: 27. . U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni veliki otvor koji zatvara poklopac.]. hH 5/2 +~(!!-i(H +h)3/2 + ).-:: a [ 1 5/2 hN .istieanje teellosti !croz ve/ike otllore 233 r.(H +h -i..6. a potom se shodno izrazu (2.. aka se poklopac kre6e: a) s desna na leva i b) s leva na desno. 3 ProD/em 2. h. i to trougla i pravougaonika.l'l/2g !tvo 10S(8H+lSh)(H+h) --3-(H+h) -lOSH =363.6-8 x=*[z-CH+h-i.6. i kroz njih se nadu trenutni protod primenom izraza (2.6.2. b) vaie re1acije izmedu promenljivih a) Slika P.. odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja. H.7m.6-9 .)] i y=*i. posredstvom slicnosti trouglova.2. l = 0 . prikazan na sLP..l H7/2]_1. h=1m.4). 15 6 . za vreme njegovog otvaranja. Kada se poklopac kre6e konstantnom brzinom Vo =SOmm/ s.l. b.J.a di. b) romba. cobija se zapremina V = r-l{~LJ2i fh+H-t. c) troug1a i d) trapeza.3). vo' a H a H h h a) b) c) d) Slilw P. Zato se ova povrSina deli na dYe.

6.J2i b { 105 CH +h+b) 7/2 -15CH +h+b)(H +h) 512 a 8 2 Vo -tCH +h+b)(H +h) 3/2 b +%CH +h)5/2 + ~S CH +h)7/2}. 2 V 3 =_iyfii ab[CH+h)5/2_ H 5/2_1 hH 3/2J. c) Ukupna zapremina koja istekne kroz veliki otvor je V = r~ +V2 +V3' pri cemn su: VI .fii !!:.kroz trougao za vreme njegovog otvaranja. 15 Vo h 2 . za sva cetiri slucaja. V2 . 2 Vo 1 r-VL. koristi se.1. pri cemu su istekle zapremine: VI . preko velikog otvora.zaprernina tecnosti koja istekne kroz gomji deo trougla za vreme njegovog otvaranja. V = 3 2 15 fl.zapremina koja istekne kroz donji den trougla za vreme njegovog otvaranja.[-J3/2]... b) V = ~111~ {i[CH +h)5/2 _H5/2]_hH3/2} 1 3 Vo . V2 .zapremina koja istekne kroz gomji den trougla (visine h osnove a) za vreme otvaranja donjeg dela povrsine.i5 V = 3 " "i:"g b [CH+h)3/2 _[-J3/2]. sprovodenjem kojeg se dobivaju zapremine: 2" ~g a) V = E-_rV_L.234 . Ove zapremine su: v:I = ~ 1J.kroz trougao za vreme otvaranja pravougaonika. i V3 .. 105 Vo h V2 = 2 fJ.lstieanje teCizostibvz /Je!ike o/vore RESENJE' Za odredivanje zaprernine tecnosti koja istekne kroz veliki otvOT za vreme kretanja poklopca.i5[CH +11)312 .{3(H +h)7/2 +711H 5/2 -7 H(H +11)5/2 +4H7/2} .fii ab {3(H +h)5/2 +2H512 -SH(H +h)3/2} . postupak dat u Odeljku 2.<kroz pravougaonik za vreme njegovog otvaranja i V3 . i one iznose VI 1~ ~l~ Cf)2{t[C[-J+h)7/21-hH5/2-th2H3/2}. h Vo d) Ukupna zapremina koj a istekne kroz veliki otvOt je V = VI + V2 + V3 .

1 proizvoljnog oblika i promenljive povrsine A(z) po visini rezervoara. NajceSce se pri kvazistacionarnom (nestacionarnom) isticanju tecnosti zeU znati vreme punjenja ili praZnjenja rezervoara. kao sto je to slucaj pri punjenju i prainjenju rezervoara fluidom. postavljeni zadatak se najlakSe resava ako z predstavlja visinskll razliku izmedu trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru (1-1) i nivoa SIika 2. Od odnosa protoka Vo i V(z) zavisi da Ii se rezervoar prazni (VO <V(z»).7. iIi se Va puni (Jio>V(z)). Iz Bernulijeve.7. Kod tecnosti koje se nalaze u rezervoarima kvazistacionarno isticanje nastaje zbog promenljivosti nivoa tecnosti koje je izazvano punjenjem iIi praznjenjem rezervoara. Da bi se odredilo ovo vreme posmatrace se rezervoar sa s1.2. nakon otvaranja ventiIa VO i V. KVAZliSTACIONARNA ISTICANJA NESTISLJIVOG FLUIDA 2. Ova koordinata moze da se bira proizvoljno. U pocetnom trenutku vremena (t=O). Vu(z) je ukupni protok tecnosti kroz trenutnu povrsinu A(z).1 (V(z) >r7o) od visine h2 do visine hj' Tada za kvhzistacionarrio isticanje vazi diferencijalna jednaCina d-V-=-rj-u (-z)-dt-=-[V-·(-z)---Vo-l~dt"""" (2. Ovako nastao model strujanja naziva se kvazlstaciol1amo J'trujal1je. medlltim. koja glasi: . nastace istovremeno punjenje rezervoara protokom Jio i p_raznjenje promenljivim protokom rj(z).fi It prislIJ'tvu promenljivog pof/a pritiska. za izvesnu klasu problema. jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2.1) 1""""'1 u kojoj su: dV = -A(z)dz elementarna promena zapremine tecnosti u rezervoaru. U daljem tekstu razmatrace se sIucaj praZujenja rezervoara sa 81. Ovo za posledicu ima da se za opisivanje strujanja mogu lcoristiti jednacine jednodimenzijskog stacionarnog strujanja .1 (2-2) gde se vrs} isticanje. A(z) je povrsina poprecnog preseka rezervoarariamonutnom.7.1.7. KvazistacioIDial:'na istkallllja itecJm@stft pJri pillllljeJmju iii pr3zJmjenju l'eZelt"V@dl!I'dl! radicliUh @Miks Nestacionarno isticanje nastaje ako se iJ'tictmje vr. Medjutim. koje izaziva vremensku promenu brzine strujanja. stvarne " trenutne promene brzine strujanja su male sto dovodi do toga da se u laatkom vremenskom intervalu stvarno nestacionarno strujanje moze smatrati stacionarnim. u toku kvazistacionarnog isticanja pritisci iznad nivoa tecnosti II rezervoarima Pj i P2 zavise od koordinate z.2.7.235 2. nivou tecnosti. a znak minus je zbog smanjenja koordinate z u toku praznjenja (odnosno dz<O). odnosno protoka. U opstem slucaju. V(z)je ukupni trenutni protok tecnosti kroz cevovod i Vo je dotok tecnosti.7.jednaCine Bernulija i kontinlliteta.

dok rdim strujanja veoma malo utice .1 od visine hI do visineh 2 . d rc PI .+ . i mnozenjem sa povrSinom 'd 2 rc /4. kojiimaju veti broj cevnih deonica. jer je povrsina poprecnog preseka trenutnog nivoa tecnosti po pravilu mnogo veca od povrsine poprecnog preseka cevi kroz koju se vrsi praznjenje. h I ~.1. NajveCi uticaj na koeficijent protoka ima geometrija cevovoda i ugradene armature. VI Pz vi(z) .-4-~2g(z+--..u +Sk +Sv +A. Koejicijm/ protoka (iii koeji"cije/'Zt iJ'ticanja) govori 0 gubicima eJZergije i izrazava ko!t!co je s/Jlamiprotok man]l od teorijskog..J" 'ok d 2 ' 2? .stujanja bez gllbitaka energije.. glasi: Z 2 g( z + PI pgP2 ) = 1..<1) zato sto su gubici u cevovodll uvek prislltni. Ako se isticanje vrsi kroz slozene cevovode.7.= (I.-)--p 2 P 2 '-.V • ·2 Poredenjem protoka koji se dobija iz ove Bernulijeve jednaCine i protoka po izrazu (2. tada je svrsishodno koristiti ekvivalentlli koeficijent otpora cevovoda Ce iIi ekvivalentnu karakteristiku cevovoda Ke' U tom slucaju Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2. s tim sto diferencijaina jednaCina isticallja ima oblik dV = A(z)dz = [VO -V(z)] dt.Pz V(z) = fJ. prema izrazima (2.101).-g-) 2 I (2..7. U slucaju kada istice gas gustine p.+ g z + . Ce.:f. +(r +r +r +A.1) i izraza za protok (2.7.7.2).236 Kvazistacionarna isticanja PI . koji se smatra nestisljivim fluidom..7.100) i (2.1. dolazi J'e uvek primenom energijskih (Bemu1ijevzlz)!ednacina l/etilZaCina kontlizuite/a. z+ PI-Pi pg A(z) dz (2.V =Ke. i posle integraljenja ove diferencijalne jednacine dobija se vreme praznjenja rezervoara T = r.2) sledi veza izmedu koeficijenta protoka i ekvivalentnih veliCina koeficijenta otpora i koeficijenta karakteristike cevovoda . po svojoj fizickoj sustini koe£icijentprotoka mora da bude manji od jedan (fJ. oznacen je koeficijent protoka. kroz mali otvor . Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja (2.7.(z) .procep povrsine poprecnog preseka A i koeficijeilta protoka fJ. ! v.y2g 4 fil.3) Opisani postupak u potpllnosti vazi i za punjenje rezervoara sa s1.00 koejicijenta pr%ka. u principll.Ld 2 rc. koji za posmatrani prosti cevovod iznosi fJ. "'v zanemarivanjem brzine VI u odnosu na brzinu V z (z). Teorijski protok je protok ideaIizovanog strujanja . .AJ%cPI-Pz) j.= .2) sa fJ.2) U jednaCini (2. iz prostora pod pritiskom PI u prosto! pod pritiskom P2 (pz < PI) protok fluida se odredllje izrazom Ir/=fJ.. dobija se ukupni protok tecnosti kroz cevovod .2.~+1)-1/2.7.

.7) za odgovarajuce brzine strujanja.Kvazistacionan1a/titicCmja 237 CI L~=A~' 1.7-1. V3 + V4 :::: V6 . RESENJE: Zbog lakSeg pisanja.7.. d 4 :::: 40mm. C1 2. c 5 =6. . d 7 =lOOrnm. dobija se brzina \/7' koja pomnozena povrsinom poprecnog preseka A7 daje ukupan pratok tecnosti V :::: fl7A7~2gH.6). c 7 =4.7-1b. U cevovodima prikazanim na slici P.ie koeficijentprotoka fl7 =[C1 +C2 (A 2 ~jaA3)2 +C7(~:)2 T/2 =0. uvode se oznake Ai = di2 rc 14 za povrsine poprecnih preseka cevi i Vi (i=1. P.. . c 4 = 5. . te odredivanjem brzine v 7 ' dobija se ukupan protok tecnosti r/7 = fl7A7 .2. d s:::: 60mm.2. Poznate velicine su: d j = 50mm. +V. c j = 9.4) A je povrsina onog poprecnog preseka cevi zakoji je odredena vrednost koeficijenta Ke' Problem 2.. Odrediti koeficijentprotoka cevovoda prikazanog: a) na s1.J2gH. te eliminisanjem brzina VI (i=1.: : c2 "2 2 VI . d 3=50mm. pri cemu. c6 =7.2.7-1 i Bernulijeve jednaCine gH= Cj V12 12 +csv. . U izrazu za pratok.c 2 =4. /2. koeficijent 7 protoka odreden je izrazom 1 \ jednaCina kantinuiteta V3 :::: V6 = ri 4 + V5 i r~ = V~ == v.289. P.. b) na s1.7.4) U izrazu (2. d 6:::: 70mm. SlikaP. d 2 = 40mm. c 3 =9. V5 + f/6 :::: V7 ..2. 2 2 ~ 2 Vs C1 "2+cs"2 = C3 "2+ C6 2 V3 jednaCina kontinuiteta Til + V 2 :::: a) b) Vs .. (2. a) Postavljanjem jednaCina za hidraulicld paralelne grane v~ V~ v. C3 "2 = C4 "2 . .7-1 poznati su precnici cevi d i i ekviva1entni koeficijenti otpora c i (i=1. 12.7). i Bernulijeve jednaCine gH=c1v{ 12+c2vi 12+c7 v.. v. . . 12 +c7v. .7-1a.

d . d II cI =SRI +Svl +Sk +A. a= A4 + AS V C4 / C5 U oba razmatrana slucaja koeficijent protoka znatno jednostavnije moze da se odredi primenom izraza (2.238 Kvazistacionarna isticanja gde je konstanta ..:+Fs) +K6 (I ll/2 1 lI/2}-2 +K7' b) f l r lJ-1/21-Z J +K7' koeficijent protoka ce bid iJ. Naime.7-2. d.o.7 == 1/ A.7) a potom i ekvivalentne karakteristike cevnog sistema: ~ CZ / C3 +C4 ( .2. Odrediti: a) ukupan promenljivi protok isticuce tecnosti.SR2 A. . z RESENJE: a) Kada su u pitanju slozeni cevovodi.ff) +dz 5. b) vreme praznjenj a rezervoara.o' kroz koji ustrujava vazduh gustine PO" Paznate su sledece veliCille: D. Cilindrieni rezervoar prazm se kraz nesimetricni slozeni cevovod. --'--A3----------"-2·------:::C A3 2 r-.2 gZ=C-+C 2 12' 2 22 i jednaCine kOlltinuiteta za raevu V = VI + V .7-2 2 v2 v2 v 2 dZ 1 . C2 =SR2 +Sv2 +Sk +AT+ 1 . iJ.S"J>S"2. 2 ) +c 2 J 2.-) +C6 (y) 6 J a) Ke =ll ( k + kr2 +Ks J +l Ck+ K)-2 +K6 J 1 1 1 -2 K e =K1 +lJK. dl' d 2 .4).. c) vreme prainjenja rezervoara ako je on sa gornje strane zatvoren i ako na njemu ima mali otvor precllika do i koeficijenta protoka iJ. 11' '2' h. Do koeficijenta protoka dolazi se iz Bernulijevih jednacina V 1 gz:=c-+c . .7. U razmatrallorn primeru postoje tri razliCite deomce. ~ +d dZ 2 -1 11.. H" SIl... J2Ke • Problem 2..t:k'~v. Stika P.SR1. pa se mogu definisati sledeCi koeficijenti protoka z ~ 2 Z Z 1 1 d 1 +d2 iI~ 2 . . do. -1 . 2 C l ra: d d . 2 '2 I koje su karakteristike pojedinih deonica slozellog cevovoda. uvodenjem karakteristika Ki = ci /2A.Po' p. . odnosno koeficijent protoka."d+ 1 .-:: Z 2 -1l=[c+c1 C 1 Z . tada je zbog kraceg pisallja pozeljllo uvesti konstallte I c=s.2 (i=1. III =[c( Z ) +cll 2 'f-Lz =[c( . s tiin sto se za svaku referentnu 2 brzinu u slozellom cevovodu moze definisati brzinski koeficijent. odnosno tri razliCite referentne brzine.+ K 3 +(JK.+Sv+A. I.

.:. Konacno.2.fu(J:.:.1t dz. koja kada se uvrsti u izraz za protok tecnosti daje jednoznacnu zavisnost ove velicine od koordinate z.." +I. Odrediti: a) koeficijent lokalnog otpora ventila v2tako da koeficijenti protoka oba cevovoda budu jednaki..=. Cilindricni rezervoar se prazni kroz dye cevi razlicitih duzina.\= 2. 7~3.=_=_=_=_~_ t=t 0 dz D RESENJE: a) Iz Bernulijevih jednacina. h:::: 2m.. VI::::: d 2n ..7.. Podaci: D:= 1m. ho ::::: 0... iIi V::::: V. se ima u cevi kroz koju protice celokupna masa tecnosti.. dobija se izraz za vreme praznjenja d:" T::::: fld 22D2 fii 1+.v = 1 + Ad + 1 1 +~ fL2 J "'u r +". slede izrazi za protoke . Iz dobijenihizraza za ukupni protok.. H::::: 1 m... oCigledno je da je zbog kraceg pisanja prakticnije raditi sa ukupnim protokom koji.u = 0. J. Va : : : flo din J:0 P v • Istovremeno se rezervoar prazni sa protokom tecnosti V(z) = fl ~2g(Z. s obzirom da su zaprerninski pratoci tecnosti i vazduha jednaki (Vo : : : Vez)) dobice se promena potpritiska Pv = fez). d 2n H u kojima su koeficijenti protoka flI::::: t=T h u Vl z ~1. I. +T72 := =(!-tA + fl2d.-d-+ 1 -'-----'1~--_1t_---t--"-> a ~fI SHkaP. b) vreme prainjenja rezervoara.. V2 1 = fL2 -4-~2g(z-ho)' h =0.02. t=O ~_=.5. A::::: 0.--.1.)1j.). sledi diferencijal Posle integraljenja dobija se vreme prainjenja rezervoara fld v2g vz fld v2g c) Pri spustanju nivoa tecnosti u oslobodenu zapreminu rezervoara vladace potpritisak Pv' Tom prilikom vazduh ustrujava u rezervoar protokom T= D2 2 ~ h fh+H dz 1= D2 2 ~(vh+H r.(..! I 4-j2gz . . postavljenih za nivoe 0-1 i 0-2.! d:1t -j2gz..=. Problem 2..1 + AhO / d = 2...5.v2 =: 1. b) Iz diferencijalne jednaCine iSticanja dV:= Vdt ::::: vremena dt ::::: D.. d::::: 50mm.d~)2 .Kvazistacionarnaisticanja 239 Ukupan 2 trenutni protok tecnosti je V::::: J.456.. -vh)..7-3 Iz zadatog uslova jednakosti koeficijenata protoka(fLi =fL2)' dobijaselcoe£icijent lokalnog otpora ventila I. ponavljajuCi postupak dat u zadatku pod b).-j2gz .Jh+H-Jh). P flo do . I..2 r h-h 0 I\..5m.

Jz+Jz-ho ~ 2D2f2i [(h+H)3/2 _h 3/2 -(h+H -ho )3/2 +(h-h o )3/2] fl]d ho 2g = 66.3).Y3 +(.Jz ~)d _ }J. 2Ai v K ] <JK .=lc+c j ( Aj + Az cj I c2 ~ + A3 ~)2J' c Ic J 3 .3).. I c =(. .Odrediti vre:rhe za koje se rezervoar isprazni do visine koja je za rastojanje a veca od ravnoteZnog nivoa vode u rezervoaru. Pl"o/.Uvodenjem koeficijenata . Ke =::: Ko +( + ~ + ~ )-2 => }J.lp('y.k +lvd+ 1 3 2 ceVl A = 4 ' i povdina poprecnih preseka • d 21[ A d..~ t=T - dz A ' I ] =SRJ +(.2. + V + V3 .-~.y + Iv d c] H ----:--15--.2. i jednacine kontinuiteta V =::: Ii. jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granamapc] v.0 z- dz .U +(. d. Integraljenjem diferencijala vremena. odnosno ukupni protok kroz slozeni cevovod V(z) = fiAJ2gz.R3 +i. z d z '2 . Iv.fljd2J2i h = racionaljenjem podintegralne funkcije D2 fh+H(.k'v'O' p. D.1. dobija se vreme pratnjenja rezervoara TD2 fh+H .7-4..= AJ2K • ./em 2. D 2 n' dV = (Vj +V2 )dt = --4-dz. dobija se koeficijent protoka r }J. a.. fl.?--". Tt---t'-=-"t'-ot.(z=1. RESENJE. /2:::: pczvi 12= pC3v~ /2. a koja glasi gz = cv 2 /2 +c]v.21[ .jK3 k- 2 e . dobija se diferencijal vremena dt =_ ~2 fljd f2i . Cilindricni rezervoar u koji doticekonstantan protok fio prazni se kroz nesimetrican slozeni cevovod.. te koriscenjem .Jz +Jz-ho dz..'('ri(i=1. Poznate veliCine su: d.·=~~.k + Iv-j-. Su.2. I. l-ln ..+ 1. (i=0.(.R2 +(.'~ 13 c3 =t.jd2hoJ2i h z. Koeficijent protoka posmatranogslozenog cevovoda moze veoma jednostavno dase odredi i preko koeficijenata hidraulickih karakteristika cevnih deonica kao 1 K =:::~.v] +(.. h. /2. i =-4.z.y'(. 0 (=0" III Vo r<= V .5 s.240 Kvazistacionarna isticanja b) Primenom diferencijalne jednacine praznjenja rezervoara . iz Bernulijeve jednaCine postavljene za z nivoe 0-1.3) .y2 +lv +1.. C =(.

-:.2.J h + H .7. VI Su = 0. Odrediti vreme za koje ce v se sud isprazniti do visine a=lOmm·vece od ravl1oteznog L.. H == 2m. Sr =0. Za vreme prainjenja u sud dotice kOl1stantan protok 170 =6 lis.r +. u i vazi za slucaj praznJenja sa istovremenim doticanjem tecnosti. L1 == 1m. dobija se diferencijal vremena odnosno integralni izraz T := _ Uvodenjem smene x = D2 f1d2 J2i fh+H Ho+a Fz .397. Sv = 3. tj. I r LI 4(er) (Su +Sk +Sv +Aa)+c.==-=:. koja glasi: " D2n [V(z) -Voldt:= dV = --4-dz. d = 40mm. Svl == 2. i integraljenjem dobija se vreme T= f-ld 2 2D2 J2i f.. tadaje Ho = 0.h-ffo (l + )dx JHo+a-ffo X rr. odnosno kada je kolicina tecnosti kojadotice rezervoar jednaka koliCini tecilosti koja iz njega istiee..02. . Cilindricni sud se prazni kroz simetricni slozeni cevovod.:.5.- ~ JH+h -. h = 2m.k nivoa tecnosti u sudu. Iz dobijenog izraza za vreme za koje se rezervoar isprazni do visine koja je"za a veca ad ravnoteZnog nivoa tecnosti u rezervoaru sledi zakljucak da: kada a-+O.Ponavljajuci sliean postupak kao u zadatku P./ii.~ rr== -= J2i Problem 2. Sk = 0. Podaci: L == 2m.==-=_~_==-=:.-)' f-ld 'l/ 2 g "Ho +a -vHo 2 2D2 r::-. A= 0.3. RESENJE. Ako se rezervoar prazni bez doticanja tecnosti(Vo =0).1 +Aer+ 1 I D H I V k L.7-5 0.2..A .7-4. dobija se ravnoteina visina teenosti u rezervoaru 1 4V H =_(_0_)2 o 2g fUl 2 n Iz diferencijalne jednaCine isticanja (2.A h \ I Sllka P.Jii.Kvazistacionarna isticanja 241 1z uslova jednakosti protoka pri stacionarnom isticanju 170 == V(z == Ho).d.-. pri tome uvodeci koeficijent protoka 1 J-L=~======================~== ] dl 4 . pa iz dobijenog izraza za vreme T.:>..' dz Fz -.:- Fa = ~('\IH+h-vHo+a+vHoln ~ r-r. I Vo T == J-Ld 2 (.d.5. tada T-+00.=:.J[i. D= 1m.lh). d] = 50mm.1).. sledi resenje za sluCaj potpunog prainjenja rezervoara (a =/1) 2 2D li\. nivo tecnosti u rezervoaru se asimptbtski priblizava ravnoteznom nivou.[ii.7-5.

H. D.[if. fH. prazni se kroz nesimetricni slozeni cevovod.h+H+li 'J" 'g b) Resenje ovog dela zadatka dobija se kada se u nadeno resenje zadatka pod a).h+H 2D2 ProDlem 2. I.~r. . Poznate velieine su: V ' h.. v[ v~ preseke 0-2: ":+ gz = c12 +c22 . H.-. Poznate velicille su: Cp Ai' (i=1. prikazan na s1. P.d nfii g te sprovodeCi postupak kao u zadatku P. . 2 p.· Prime nom Bernulijeve jednacine za p . a.-)= 3683.7 -7 .aju ekvivalentne koeficijente otpora ci i povrsine poprecnih preseka cevi Ai' Odrediti vreme praznjenja rezervoara. J ll trazeno vreme praznjenja rezervoara je .7-7. Ho. aka a) je 11 cevovodu ugradena pumpa. H u hi V v b) u cevovodu nema pumpe.= (~11 +~k +2~v +)v}+1-2A)-1/2.1 4d~o ) 2.-JHo -a 'I ._)2 -:.JH. A. 21g ( f.-:.----:::V g 2 (l' . J 1Ho+li.-.· a) Uvodenjem koeficijenata protoka fJ. Cilindricno konusni rezervoar. uvrstiA=O i B=O. i ravnoteznog polozaja u rezervoaru Slilca P.ln..Jh+ii).242 Kvazistacionarna isticanja i ravnotdni nivo tecnosti H 0 == .. ho'p"" p. ~ Fo~ -~Ho -a+~ .2.7-7 .. o RESENJE.2.Jh+ii -. 2D2 '~ ~ r. Odrediti vreme za koje se rezervoar napuni do visine a manje ad ravnoteZnog polozaja. Rezervoar koji je na pocetku napunjen vodom do visine H istovremeno se puni Konstantnim protokom ~ro i prazni kroz prosti cevovod. D.[if. pa sledi T== . dobija se trazeno vreme punjenja T= 20 l-ld -y2g . !-ld 2g . eiji je napor dat izrazom Yp == Av 2 + B... Pojedine grane slozenog cevovoda il .5). RESENJE.-Vh+H+~-1jHo-a+·f-1}Ho+f·ln . 2Ji"i [ Jh+H-JHo-a-.2. iznad nivoa teenosti ostaje konstantan. . konscenJem ov J' • Slika P..2. h. Za vreme praznjenja rezervoara natpritisak p".7-6 Ho 4v'" B' = (__0... " 1 =~(-vh+H -'JHo +a +"Ho In ~ r.2.5 s. l-ld1 'l/2g 'lja+Ho -"Ho Problem 2. 7 ~6. .7-4. d.

. 4f.2).l..2 == Y~ho .KvazistaciOnarna isticanja 243 jednaCine kontinuiteta ~ = V + V3 +V + ~.:- r. .Otpori u cevovodu dati su ekvivalentnim koeficijentima otpora cj · (i=O. pg -Ch +Pm)3/2 \Ch o pg J 0 +Pm)2[~h pg 0 +h+.:- r.:- J 1z diferencijalne jednaCine praznjenja cilindricnog dela rezervoara . 2 elirninacijom brzina v2 +V S ' dobija se ukupni protok tecnosti ~ = Il J AJ ~2g(z+ Pm I pg).llAlV2g _.cl'c2 ' Vo. 4J. Poznate veliCine su:R. -Jho+h+~.p.A (y)dy.1._ Z - vremenski D 1C 2 4WI lh Z ( .lAlJ2i Jz+Pm pg CIJlm se integraljenjem u granicama od hO+ h + H do ho + h. period vazi diferencijalna jednacina isticanja 2 dV2 == V(y )dt z = ..l1h. r.·.ho) D 12h . Pro/. )2 J2i JY+~.d2 . c.ho d y. pri cemu je koeficijent protoka odreden iznizom r III == lCl + C2 .'. Iz slicnosti trouglova: . Uvodenjem smene U = Y+ Pm I pg i integraljenjem dobija se vreme prafujenja konusnog dela rezervoara Tz = D2~ ho+h+fm/pg[u3/2 _ 2(h + Pm)Fu +(h + Pm)2 4 WIl V 2g h Pm 0+ pg o p g . CO. dobija se diferencijal vremena dt = _ l DZrr. dz . H. 4WIlh2 J2i {1. dobija se poluprecnik x = (y . Ukupno vreme praznjenja cilindricno . h. pri cemu je povrsina A(y) = x rr. dobija vreme praznjenja cilindricnog dela rezervoara 7J Za drugi = D2rr. 0pg -~h +PmJ}./em 2. Konusni rezervoar se istovremeno prazni kroz nesimetrican slozeni cevovod i puni konstantnim protokom Vo. Af lJ/2 ( A2 +A3 v~ +A4 V~ +A5 V~)2 cJ c.[Ch 5 0 +h+Pm)S/2_Ch +Pm)SI2J_1Ch +Pm)[Ch +h+ Pm )3/2_ pg 0 pg . o. jednakosti padova pritisaka u 2 4 hidraulicki paralelnim granama 2/ 2/ 2 2 C V 2 2=C 3V 3 2==C4 V 4 /2=c svs /2..7-8.JdU 'II U = D2rr. d oA. Y . Pm p g . DZrr.).konusnog rezervoara jeT == 7J + T2 .. Odrediti vreme za koje se konusni rezervoar isprazni do visine koja je za M veca od ravnoteine.. o pg . pa ce diferencijal vremena biti dt . d~ = T'Idt l = --4-dz. J 0 pg .~(Jrho-+-h-+-H-+-~-. .

h == 3m..=D=.: 80nun.025. 3. .6..7-9. Dati su podaci: R = 1m. b) cilindricnog rezervoara sirine B (s1. zatim eliminabijom brzina v1 i v2 dabija se 1 2 kaeficijent protaka . dobija se trazeno vreme T= ~d5J2i H 8 (Ji)2ll1..: V + V .2.../'. B == 4m.d). A.7-8 +(Ho -h)(SHo -h)(a-b)+JH. SY2 =...u ""..... =...jV~2l-_ I.A--".==1. Rezervoari prikazani na s1. P...C. 0.: Sm.2:7-9 su u pocetnom trenutku vremena napunjeni vadom.7-4 i P. 1. 11 == 1m.Z2.2..5.2. Otvaranjem ventila voda istice...7-7..7-9 koriscenjem Bernulijevih jednacina 2 2 V v1 gz =.. D. i.fii:Ca 2 _b 2 )+ .: 100mm. 12 == 4m.3. Sk == 0. 0.7-9a)."'.:~M+Ho -.l Slika P. Sv =. I. SR1 = 0. (a 4 _b4)+ 5 4 +~(SHo -h)(a 3 -b 3 )+(5Ho -3h).D.2. .7-9a).2. ~=.2.. a) ". 0.. Odrediti vremena prainjenja: a) sfernog rezervoara (s1. SR2 =..Jh+H-..A==~R~l--. {co +(c +l{ dg/(d~ +di ~~~::) J 1 r l12 Problem 2.(H _h)2 u kome su koriScene konstante definisane izrazima a=.244 Kvazistacionama isticanja RESENJE' Saglasno postupcima· !eSavanja sprovedenim u zadadma P. P.. d.2." Rl ll'd)..lntJ ' HO=(fldt/ig)!..Yl =. dz z h L r --. P.(a 5 _b 5 )+ sJH.7-9b).. . h. CT+cl 2" v2 c2 T 2 gz.: cT+ V 2 i jednacine kontinuiteta V. V VI ---:?1?'" .. b. k R2 b) SliIca P. 2.. i c) cilindricnog rezervoara sirine B (s1..4. P.fii. Su =..fii.k===l~V:3===t'R~2:..

1 dt=2 ~..2R . dobija se izraz r:= ~2(R+h)z_Z2 -(2R+h)h (2) uz pomoe koga moze biti odredena povrsinuA(z). za srafirani trougao sa s1.2. !ill rev 2g Integraljenjem ovog diferencijala vremena u granicama od 2R do 0.::- A(z) r dz rev 2g "z (1) u kome je povrsina A(z) razliCita za sva tri navedena slucaja.::. V proizvoljnom trenutku vremena ukupni protok odreden je izrazom 4 r /2 == 0.LD\/Zi Integraljenjem ovog izraza u granicama od h+ 2R do h dobija se vreme praZnjenja sfernog rezervoara T:= J. .J2g h z Kako se integral ne moze resiti u zatvorenom oblikifto ee se njegovom resavanju pristupiti numerickom analizom. .LD rev2g .. . Koordinata r dobija se iz izraza (2) za h=O.L D4 re ~2gi. dobija se diferencijal vremena dt = !ill 2 r. pa ee vreme praznjenja cilindricnog rezervoara biti "z \ \ f.. a) Povrsina poprecnog preseka na trenutnom Iiivou tecnosti u rezervoaru je A(z) := r 2 re.lz z . d z. Medutim. dobija se vreme praZnjenja cilindricnog rezervoara T == 16 3 !ill 2 reJ2g B (2R)3/2 = 10895 s. Ovaj koeficijent protoka je isti za sva tri dela zadatka.. 2 V = J. Uvrstavanjem povrsine A(z) u izraz (1). to iz izraza (1) sledi: 8B I 0 .398 . i iznosi r==~z(2R-z).LD re. dobija se diferencijal vremena 8B ~ dt == 2 r.J. J. pa seiz (1) posredstvom izraza (2)dobija 4 2(R+h)z-z2 -(2R+h)h d -.Jh +2R . I c) Kako je povrsina poprecnog preseka A(z) =2rB.Jh)}:= 152s.z dz. . b) PovrSina poprecnog preseka na trenutnom nivou tecnosti u rezervoaru je A(z)==2rB.JCl / C )2 2 . a koordinata: r odredena izrazom (2). Uvodenjem podiiltegralne funkcije y(z) =j[2(R+h)z-Z2 -(2R+h)h] / z T- _ BB 2 ~ h+SR~2(R+h)Z_Z2 "-(2R+h)h .LD2J2g 8 {1(R+h)[Ch+2R)3/2 _h 3/2 ]_1. ~. P..2(R+h)z-z--(2R+h)h r dz .[h+2R)5/2 _h 5/2 ]_ 3 5 -(2R +h)h(. . ova povrsina u svim slucajevima zavisi od promenljive koordinate r.Kvazistacionarna isticanja 245 J..7-9a.L = [C+C I ('~)4 /(l+... dt := . Prime nom Pitagorine teoreme. Iz diferencijalne jednaCine praznjenja rezervoara: dV = Vd( = -A(z)dz.

. =R .A=9i'/k k 1 k v - linij~m. RESENJE: Primenom Bernulijeve jednacirte Slika P. i jednaCine kontinuiteta V == V. i c) kada je isticanje kroz prost cevovod prikazan isprekidanom I h l Yp( v 21- . &) vrednost podintegralne funkcije za i=O. A. S" = 0. .7-10. V == r 12 = 0. napunjena je vodom za pice. . Odrediti vreme praznjenja cisterne u sledeCim slucajevima: b a) kada se u cevovodu nalazi pump a konstantnog napora Yp = 981J / kg. 11=20 broj polja integraljenja. Cisterna koja ima povrSinu poprecnog preseka oblika elipse.l. a a b) kada u cevovodu nema pumpe. 1 Dati su po aCI: == 2m.. 1==2m.. Konacno..k == 0. = --v2z(a+h)'-z2.02. D == 50mm. d 2n Diferencijalna jednacina isticanja glasi dV = Vdt == -A(z)dz..=0.. b==1. au njdem..2. ~+l) odnosno ukupni protok . .. odreduje se koeficij~nt protoka ------------'<::==1""'".1 korak integracije. fill n-v 2g 2 8B Problem 2.D=.metode trapeza. d==40mm... pri cemu je A (z)=2xB. ~d2n..7-10 _ _ 1 v 2 (V_V j )2 .11 +Sk +Sy +)c~+[ 1_(~)2 T +(~)4(2Sk+A..'d)T+ 2 +(2S k +A.5.+Sk+(v+A. (1) a) Vreme praznjenja rezervoara je .i!ik"""'·"""~z l.dz z+Yp / g '.7806 f &=0.J2i 8bB 2(a+h)z-z2 -h(2a+h) ---'---"------'-'--'. +l)T' D vt ~= {c..l nehma pumpe. L Yp+gz==Cc. = f (z. c.246 Kvazistacionarna isticanja i koriscenjem jedne od najjednostavnijih metoda numericke integracije . c. ~-4-~2g(z + Yp / g).3. a == m. pa ce diferencijal vremena biti dt = .d:--:)~"Xl---<=L=. duzine B=6m.486.y :::: 1. Iz jednacine elipse sledi: (E )2 +[Z-(ah+aJ2 b - = 1 ::::::> ' X b I .. dobija se resenje integrala h+2R Yo + Y n 1=R y(z)dz = &(--2-+ Yl + Y2 +"'+YI1 -1) = 0.i T= 2 1 =451s. trazeno vreme praznjenja cilindricne cist~rne je SlJ pn cemn Y. L==3m. Nakon otvaranja ventila V cisterna poCinje da se prazni kroz prikazani presti cevovod. -h(2a+h) a .n.5m.. .

] + 1 . kao i da ugradnja pumpe smanjuje vreme prainjenja cisterne.. z . pri cemu je integral numericki resen metodom trapeza i ima vrednost 1=0. moze se zakljuciti da je vreme isticanja manje ako je izlazni presek cevi na nizem nivou .u +t. +y. R.KvazjstaCionarna isticanja 2 . tada se prainjenja cisterne T == (1) dobija vreme ~Lad ~bB n/ii fh+2 a h V /2(a+h)-z h(2a+l1) dz == 6026s. lo. 247 2(a+h)z-z -h(20+11) d -'-.2. Problem 2. Poredenjem dobijenih rezultata za vremena praznjenja iste cisterne.. pri cemu je integral numericki odreden metodom trapeza.d1 .SvO.7-11 sastoje se od dye polusfere i jednog cilindra. g B~~ 12547s.T+ 1 . G 2 a + A. i ima vrednost TSbB IIi+2a 2 r.a. jednacine kontinuiteta Va == Ii. jedna- kostj padova pritisaka u hidrauliCld paralelnimgranama cj v.RI +Svl +2t. 12. / . cj =t.lJ29 . z-1017. c) U posmatranom cevovodu nema pumpe (Yp == 0).2. S".-. NaCi izraze za vremena prainjenja rezervoara.h !-lad rt"\l2g 1 == fh+2a h 2(a+h)z-z2-h(2a+h) d Y / z = 0.7-11 RESENJE: Uvodenjem konstanti: ~ ~ Co ==t. 1 i koriscenjem Bernulijeve jednacine za preseke O~L gz == Co v~ /2 + cj vf 12. Poznate su sledece velicine: h.. a isticanje je na nivou izlaznog otvora iz rezervoara (h=O). z p g .d2 .l2' do. . slede izrazi za koeficijent protoka .c2 =SR2 +Sv2+2Sk . z+ p g posn~dstvom b) Kada u cevovodu nema pumpe (Yp == 0).vo +A.. .7-11. tada posredstvolU (1) sledi: T== !-lad rr.-.lj.Sv2. a) !• a '"I b) k VI RI R2 V2 k ff?""' Slika P. P. Rezervoari se prazne kroz nesimetricni slozeni cevovod.OVG S toga 8to je tada brzina strujanja veca. +V2 .Sk.9056..12=:c2 v.]. 2g a ~bJzgf\/2(a+h)-Z dz== 332 f1d rr.Sr' A. Rezervoari prikazani na s1.4s. ali pri razliCitim uslovima isticanja. .k +A..Svl.

i Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 . d. sledi: dt= ~ldoTC[ii ~4 z(2R-z)TC+2aJzC2R-z) dz..10 . = 8R 2 -2 r. p.R+E. H.. Dl'D2 . Sva tri vremenska perioda bite odredena pomenutim redom. Fz Posle integraljellja u granicama ad 2R do 0.Jh+R).SRl. b) cilindricno-konusnog. c) cilindricno-konusno-polusfernog. Poznate veliCine 8U: D.2g i perioda praznjenja donje polusfere 13 "" 1 8 3/2 ]_-5 [Ch+R)5/2 _h 5/2 ]_h(11 + 2R)( .Jh +R +a)} . Odrediti vremena praznjenja rezervoara prikazanih na slid: a) cilindricno-konusnog. . d) cilindricno-polusferno-konusnog. a) Primenom diferencijalne jednacine isticanja dV::: v~dt ::: .7.A. ::: - J-l~~2g' 2 r.12a je T = ~ + T2 + T3 .vremenski period praZl~enja cilindricno-prstenastog dela rezervoara.A(z)dz.2.. 10 + 11 v2 1 gz = (~u +~k +SRl +A-d-+l)T+(SR +2Sk +~v +A"d)T ' v. pri cemu su: :z. b. vremenski period praznjenja kOllusno-prstenastog dela rezervoara i T3 vremenski period prainjenja konusnog dela rezervoara. dbbija se vreme isticanja T= 32 Ro[iC(!:. {co +c1 [dg l(d12 +d. R..C.::-::C.(h+ R+a)3121-~[Ch+2R+a)512~ -(h +R +a)5/2]_[R2 .Ay7E: a) Ulrnpno vreme praznjenja rezervoara sa s1. 1.Ch +R)[ (h +R)3/2 _h t-td'o .do.:. .). ito: perioda prainjenja gornje polusfere 8 :r. a polupIecnik r (dobijen iz Pitagorine teoreme r2 = R2 _(Z-R)2) iznosi r::: . h. S". + T2 + T3 • ProDlem 2. perioda praznjenja cilindricl10g dela T. Primenom jednaCine kontinuiteta ri" ::: 2V... 5 TC 3 J-ldgJi b) 'heme pIainjenja sastoji se od tri vremenska perioda.7-12. .JIHR -Jh)} 2 ~ {2:.{t(h+R+a)[Ch+2R+a)312 .vl.Sk'~R. ~ldo . .c...248 KVClzistacionarna isticanja J-l=. P.2g 3 .Jh+R+a -. a.. RESE.Jz(2R-z). ~)12rI2 i protok V(z) ::: J-l d!7r ~2gz " Dobijeni iZIazi za koeficijent protoka i pIotok vaze i za zadatak pod a) i pod b). 1. u kojoj je povrsina A(z)::: r 27t + 2ar. i e) cllii1dricI1o~polusfernog. Prema tome ukupno vreme praznjenja rezervoara je T == :r.". dobija se koeficijent protoka 11=1/ Irl-(r--+-2-r--+-r--+-A-L-)+-r----~r--+-r--+--A-!Q-+~-+--1 r V4 "'R "'k ':0 v d "'u "'k ':oRJ d .Ch+R+a)2jCJh +2R +a .

r2 :::: 2(~~b)(Y-h).. ----"----. O+b odreduju se poluprecnici kruznih preseka rj :::: ~ [y-(h+b)] . dobija se D2 _ D2 --r---- I..-. r2 .d.Kvazistacionarna Isticanja 249 1=0 A H dy a =:C> z h l.d. I.1.A b) H H R k h I. h I..rj 2 )rc.d. 7-12 odnosno protok .d..---: _ Za prvi vremenski period diferencijal vremena je 2 2 dV. k v v lo. Iz slictlOsti trouglova _rl__ y-Ch+b) D j 12 a ~_y-h \ I D2 12 --.d.=:::. V(z) = fl4v2gz.do..A a) k R RIb x !y a ={> VI V k il..:.j - V(z) - fld2.J1Hb+a+H -..A II l. R ~ '~>..1.d.2g ~ (.71 ~2gy ..:7 v l.... d 2rc r.. -~ v J" c) d) e) Stika P ..d.. = 2 fld \ . uvrstavanjem poluprecnika r1 i . I.A V ==C> v VI k lo.Jh+b +a). i uvodenjem konstanti Primenom diferencijalne jednaCine isticanja: -A(y)dy:::: V(y)dt2' u kojoj je protok V(y) = fl a. D2 -Dj _ dz dt .2.. .[iiJi· Posle integraljenja u granicama od h+b+a+H do h+b+a. _ U drugom vremenskom periodu trenutna povrsina poprecnog preseka u rezervoaru je promenljiva i iznosi A(y) = (r22 ..

{'!'[(h+b)5/2 _h 5/2 ]_lh[Ch+b)312 _h 3/2 ]+h2(. + Tz' pri cemu je vreme praznjenja cilindricno-konusnog dela 2 D l ~ ID 1. dobija se koeficijent protoka fl=[C. 3/2 to ce difereneijal vremena biti 2 I /1 -2/1. fl = lI.. .J/1 +b -Jh)}. U lzrazima za navedene vremenslce periode koeficijel1t protolca je 12 = -Fa)}. T= 2 f"+b+aAy-By+C d = 8 {iL[Ch+b+a5/2fld 2Jii h+b Y fld 2 Jii 5 ) 4 JY -(h +b)5/2]_ ~ [Ch+b +a)3/2 ... 2Di {1[(a+h)5/2 _a5I2l_~a[(a+h)3/2_a3/2J +a 2 C. pri cemu je iz odgovarajuce slicnosti trouglova dobijen poluprecnik r3 = 2(~~b) (x-h).~+Cc.J x[ca +h + H)512 .d~ +l)/(C..+-c.R+A.x Integraljenjem po x koordinati u granieama od h+b do /1.C~) 2 (a + h) 2 a + h + II . sledi dt =-~dx= A( ) D.~: + 1 ) ( 1 2 d0 d~ +d2~(c.v+A.250 Kvazistacionarna isticanja dobija Se 2 . pri cemu je vreme prainjenja cilindricno-konusnog dela rezervoara .. 3 fld 2 Jii(a+b)2 5 3 b) Uknpno vreme praznjenja je T = 7.v + ia I d + L e) Postavljanjem Bernulijevih jednacina za proizvoljni ..R +A..Jh +b +a .Jlab)}..x+ I)dx.trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i izlazne preseke eevi lcroz koje fluid istice u atmosieru... = f1d2 f2i ~ D.Ca +h)5/2] +t Ca +h)ci )2[ (a +h + H)3/2 .JC:. "Iii 2 Cx ~ld~ 2g(a+b) . )2rll2 Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T = 7.R +A. a + h) . leao jednacine kontinuiteta za racVll. T = 2D.(a+ h)312]}.5( Ii ) 2 X Jf JC.~+l) ..Ch +b)3/2] + CC.Ja+h fld2 Jiih 2 5 3 . a vreme praznjenja konusnog deja rezervoani. + T2 . S obzirom da je protok Vex) = fl cI:rr ~2gx. 3 Vex) . U trecem vremenskom periodu trenutna povrSina poprecnog preseka konusnog dela rezervoara je ACx) = I{re.u+C..

h5/2 ]-h(2R +h)(.7-13.JIHH)h . koriscenjem jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granama i jednacine kontinuiteta za racVll. dobija se koeficijent protoka fl. )2[ (R + h + H)3/2 . a vreme praznjenja dela rezervoara T2 = ~5 ~ {t(h+R)[(h+R)3!2 _h3/2]_~[(h+ R)5!2 .(R +h)3/2]}.J H +h -Jh)} 3· .0 +1)Cf)4.R -~(h+H +R)[(h+H +R)3/2 _(h+H)3!2] T = 2 +1[ (h+ H +R)5/2 . U odredenom trenutku elektromotorniventili Ell/tv. do R v k d d 1:. + T2 . +/c. . o .(1) = k I [2.. Pretpostaviti da se na pocetku otvaranja ventila EMV trenutno uspostavi turbulentni rezim strujanja u svim deonicama slozenog cevovoda i da . vreme praznjenja konusnog dela rezervoara.)4 1+ R v k d. U toku otvaral~a ventilakoeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu 1:. = d) Ukupno vreme praznjenja je T = 1.v+/c-}+[(f)2-1j2+C/c.Jh+R+ H -.Jr-+-H+. a simetricni slozeni cevovod je zatvoren.k+C.trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i jedan od izlaznih preseka cevi. a voda poCinje da istice u atmosferu.+ T2 • Problem 2. -(R+ h)5/2] +t(R +h)(~.L+l)(-2. +1:. pri cemu su ~2~ [(~)2 _R2 +(h+H +R)2 }. a vreme praZnjenja polusfernog dela rezervoara h +Ro)[C h +Ro)3/2 .u+1:. 2D2 fUl2 H2 J2i {I[CH +h)5/2 _h 5 5/2 ]_lh[(H+h)3/2 _h 3/2 ]+h 2C..K vazistacionarna isticanja 251 1.J h +R -.-..R+1:.= 1:.Ch+H)5!2]} vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara.. i koeficijent protoka 1l=1I C.•. +S +/c. = "A2 2 J-'Uo V Lg ~ {[Di .-: {[Rg _R2 +(h+Ro ~o<J2g +R)21(~h+Ra +R -~h+Ro F -~Ch+Ro +R)[Ch+Ro +R)3/2 -Ch+Ro)3!21+~[(h+Ro +R)5!2 ~(h+Ro)5!2]}.JL+(1:. +/c. =8r.t+ 1 r l" I d ( 1:. Odrediti kolika kolicina vode istekne iz suda za vreme otvatanja ventila. +1:. Cilindricni sud precnika Do rtapunjen je vodom..v1+Sk+A.L+l _'l1l2 . I ]J Vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara je 7. koji se nalaze u simetricnim granama slozenog cevovoda se otvaraju.Jh)} 7.Jh+R) -ic~ )2[(h+R+H)5/2 . ·Posle isteka vremena T ventili EMV su potpuno otvoreni..h3/2 1-i[ch +Ral/2 -h5/2]-hCh+2Ro)(Jh+Ro T2 = J1do~ {iC -Jh)} pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti: T == 7. 0 e) Postavljanjem Bernulijeve jednaCine zaproizvoljni .:(~ )2(h +R)2](. +1:...

dobija se protok vode kroz jednu od sime2 tricnih grana V(z. ho=h+H-l.Jh+2R-t. h. pri cemu je konstanta c = ~u + Ich I d + 1.fii-Fz cije reSenje. nakon integraljenja u granicama. R. za t.Ch+2R-a)5/2]8~ 3 5 -h(h+2R)(./2 gz / c + ~ C .t)dt = --1-dz. ~ u' A.2d 2 -.Jh+H -ho )· 2g I d Iz ovog resenja. t) = d 41t . k.Jh+2R-. d.Jh+H- 2J2i u h EMV d.Jk _k}1/2.E: Koriscenjem Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 0-1 . T.1e /~ Slika P. . a. Do.(1.'Jt / 4. D 2 1t posle razdvajanja promenljivih dobija se diferencija'na jednacina 2 t dt Do iz '/ct 2 +k =. Iz jednaCine isticanj a t) . i za z.7-14 T= ProD/em 2.Jcp +k -5) = c d 2~ (. L v~ 1 v2 gz = (Su +A.J dV = 2V(z. Pri otvaranju EMV voda istice u atmosferu. h.~. Kada je sfemi rezervoar pun tada je elektromotorni ventil (EMV') zatvoren. Odrediti koliko jevreme otvaranja ventila? Poznate velicine su: d.2. RESENJ.Jh+ H -.d+ l)T h i c jednaCine kontinuiteta za racvu Vo = 2Vl' i uvodenjem konstante = 4( ~) \~u + A ~) +~R +~k + Ie ~ + 1. dobija se visina opadanja nivoa za vreme otvaranja ventila I ]2 /C"cT2+k-5) .7-14.[Ch+2R)5J2 . . I. cDo pa ce kolicina vade koja istekne 1Z rezervoara za vreme otvaranja ventila biti V = hoD.od 0 do T.) d r 2 J2i}2 8cg.252 Kvazistacionarna isticanja H EMV koeficijent trenja ima konstantnu vrednost. L. If. a koeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu ~(t) = k / t 2 • Nakon atvaranja ventila nivo vade u rezervoaru spustio seza .(h+R)[ (h+ 2R)312 _ (h+2R_a)3J2] _1. 1e. D)T+(~R +Sk +~+A. Poznate su sledece velicine: D.E: Vreme otvaranja ventilaje "lie ~ { a2V2g {1. od h+H do h+H-ho' glasi: lC. k.J"r'~k' RESENJ.

l[ 2(/1 + R) - .KvazistaCionarna isticanja 253 Problem 2.7-16a) i b) cilindricnokonusnog rezervoara (sLP. dijafragma potpuno otvori.7 - h(h.Pa. dobija se diferencijal vremena dl == - l:~.P. dobijene iz Pitagorine teoreme za srafirani trougao. u trenutku T. Integraljenjem u granicarna od h+2R do h. h. i uvrstavanjem veze r2 == 2Ch+R)z_Z2 -h(h+2R).al' Pl. cija se stiilljivost zanernaruje. d rcg VC z)==128vl z . T RESENJE Problem 2.7-15 aO . I. 7-16b). Odrediti visinu tecnosti u sudu u trenutku kada se . D z Ii b) Slika P. Sve lokalne ::>tpore i kineticku energiju struje zanemari ti. Na dnu rezervoara povrSine A i vi sine Ii napunjenog vodom nalazi se mali otvor koeficijenta protoka Il i povrsine ao' koji je zatvoren dijafragmom. Poznate veliCine su: Slika P. D.Pri praZujenju suda okolni vazduh ustrujavau sud.H. odreduje se protok ulja .2.A.7-16.2.2R) ] dz. 4 2 Iz dobijenog izraza sledi da je protok linearna funkcija od koordinate z. Poznate velicine su: R. Odrediti vreme praznjenja: a) sfern)g (sl.2.2. H 0. Rezervoar se prazni kroz prrlst cevovod. U nekom trenutku vremena dijafragma poCinje da se otvara tako da se povrsina otvora menja linearno sa vrernenorn.15. d. kroz mali otvor na poklopcu suda.P. dobija se vrerne praZnjenja sfernog rezervoara . u kome ulje struji laminarno. jednak zapreminskorn protoku vode. Dijafragrna se potpuno otvori.7. H.\1. Prime- nom diferencijalne jednaCine isticanja dV == V(z)dt== ~r2rcdz.7-16 RESENJE: a) 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe O~l: gz == ?v~T' uVrStavanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A== 64v / vd. cija je povrsina aI' i koeficijent protoka Ill' Pri tome je zaprerninski protok vazduha.

4m. .. dobija se T. D21f. T= 12~vl[2R(h+R)_h(h+2R).• = D2.62.7-17 RESENJE: a) Vreme prainjenja sastoji se od dva vremenska periocla.dz .2.5m.5m.7. i to: vremena praznjenja cilindricnog dela 32v/D2 h+Ho+H ~ = d 4 g In I1+ H 0 ' i vremena praznjenja konusnog dela . c) konusnim dnom. (z) +V2 (Z)]dt1 == --4.2. fld 2h. d = 20mm. d 2n · · [V. H = 0. (z):= fl4~2g(z-h) i drugog vremenskog periocla koji se odnosi na praznjenje cilindricnopoluelipsoidnog dela rezervoara kroz jedan otvor sa protokom 4 Primenom diferellcijalne jedllaCine isticanja za prvi vremenski period V2 (y) = fl--J2gy . Posle racionaljenja poclintegralne funkcije. sledi: 2 · T:= 2 DJh+H(1.17. h b) Vreme prainjenja cilindricno-konusnog rezervoara sastoji se od dva vremena. 32vlD 2 1 2 2 h+Ho T2 = 4 2 (-2 Ho -hIio +h 1n-. i cl) polusfernim dnom. 1 7 . Problem 2.-Jz-h)dz== 2 D [(h+H)3/2_ h 3/2_ H 3/2] =2935s. b) cilindricnim dnom. R = 0. . 5"+H h dz -Jz-h fJ. NaCi vremena praznjenja cilindricnih rezervoara (s1.lnh+2RJ. d 2 rc V. ' .254 Kvazistacionarna isticanja d fJ .) . Dati su podaci: D = 1m.J2g +1.fii h 3 fld2hfli .d2. ito: prvog periocla koji se oclnosi na praznjenje cilindricnog dela rezervoara kroz dva otvora na razliCitim visinama sa protocima . Ro == 0.~L = 0. h = 1m. t~O a) b) c) d) Slika P. P.7-17) sa: a) poluelipsoidnim dnom. h d gHo pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti T = T1 + T2 . .

a. + T2 ::: 948. U ptoizvoljnom a) Slika P.2. ito: staticlcom deformacijom opruge. i menja se po zakonu 2 2 A(y):::D rc/4-r rc: 1z jednacine elipse: (rIR)2+(ylh)2::: 1. c) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a).7-18 b) .7-JlJt U fiksnom hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip teiine G. dobija se 2 '[. 1z diferencijalne jednacine isticanja: -A(y)dy::: V(y)dt2' nakon integraljenja dobija se 4 T2 ::: fld 2 D .KvazistaCionarna isficanja 255 U drugom vremenskom periodu povrSina poprecnog presekana visini trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru je· .4s. Poznate veliCille su: D. b) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). poluprecnik r je odreden izrazom r2:::(Rlh)2(h 2 _y2).5 s.H. 2 z 16 Z In"'- - T=7. Kada se u klipu otvoti ventil koeficijenta protoka fli povrsine pOpteCllog preseka a.Pmo' RESEN1E: Pocetno stanje 0 ravnoteze odtedeno je sa dye veliCille. dok je drugi vremenski period /'Jii(D -4R )Jh =655.. +T2 ::: 1143..65. promenljiva . p. Tz = fl d2 Jii(D -SRo )v Ro=2)7.15. "h = 888. koja se dobija iz jednacine tavnoteZe sila G + cXo = PmOA.po' fl. Odrediti vr~me spuStanja klipa do nivoa slobodlle povrsi tecnosti.G) Ie. Sa gornje strane klipa nalazi se opruga krutosti c. dok je drugi vremenski period: 14 D2 Jh =849. +Tz =613s . Wi 2g Ukupno vreme praznjenja rezervoara T = 7. C. Tz =15 fld 2 Tz = 2 2 /ii pa je ukupno vreme praznjenja rezervoara T =7. i visinskom razlilcom izmedu nivoa tecnosti h = P rnO / pg. tada vazduh istice u atmosferu. Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T::: 7. + T2 = 1182 s.J2i Sh[ (4) 0 2 -R 2 R 2 2JdY +(/i) y 2 JY::: 5 (5D -16R fld2 Iii 2 2 ) r.5s. Problem 2. a drugim je otvoten premaatmosferi. Cilindar je jednim svojim krajem potopljen u tecnost gustine p. d) SprovodeCi postupalc proracuna vremena praznjenja rezervoara kao i u zadatku pod a). G.s._2 D [(H+R)3/2_ R 3/2_ H 3/2]-3555 1-3fld 2R oJii 0 0 .5s. pri cemu je A = DZrc 14. i iznosi Xo = (PmOA .

P./ Vz -VPmo .7-19. G. dobija se brzina strujanja v. i iznosi Pm==PmO-cxIA. dobice se izraz za brzinu strujanja v. Poznate veliCine su: d. <J- c 1=0 I=t -=::: =- G RESENJE: Postavljanjem jednacine ravnotete sila za proizvoljni polozaj klipa pA = G+c[zo -(h +H -z)].3164 V~T(l+ pgA) CB+h+H) -CB+h) .7-20. 1 J h d2 .sledi izraz za trazeno vreme T-~ Vl H-I".A) B+h 2 b) Uvrstavanjem koeficijenta Blazijusovog trenja (izraz (2.2. FP:fD - r- lin dx _ 2A2 I _ IA . H.256 Kvazistacionarna isticanja trenutku vremena (s1. c. Zamenom novodobijenog izraza za brzinu v u izraz (2) i njegovim integraljenjem.2. dobija se proizvod ----2 d c AV == 2gT(1+ pgA)(B+z) Stika P.zo' Y. prazni se kroz cevovod za koji je po:z. V d T h (2) V a) Kada se za laminarno strujanje u izraz (1) uvrsti· koeficijent trenja A= 641 Re = My I vd . Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja Adx == f/dt. Rezervoar Vlsme h i slozenog oblika povrsine poprecno g preseka. Opruga krutosti c ima staticku deformaciju ZOo Odrediti vreme praznjenja hidrocilindra ako je trenje u cevi: a) laminarno i b) Blazijusovo.[ c. Promenljivi natpritisak vazduha moze Se . Kineticku energiju struje i sve lokalne otpore zanemariti.~ Precnik cevi kroz koju se vrsi . dobija se 7 D 2[ 2 (d d C J-417[ . a zatim njegovim integraljenjem.32» u izraz (1). protok vazduha je V = J. 3/7 3!7] T=3 C d) 0.1. Hidrocilindar se prazni kroz dugacki prosti cevovod pod dejstvom sile teZine kEpa G i sile opruge."IIPmo -c(H-h0 )IAj • . ProIJlem 2.nata vrednost ekvivalentIlOg koeficijenta hidraulicke karakteristike Ke ~ .7~18b). gA .IInc vPmo cx r- !p. doblja se T= 32ylD In B+h+H 4 d g(1+ P. uVrStavanjem izraza za protok i integraljenjem dobijene diferencijalne jednaCine.7-19 pri cemu su konstante A (1) c+p Cine isticanja dV == Vdt. Problem 2. h. IIII -D H Zo z t=T i Bernulijeve jednaCine za trenutni nivo ispod klipa i izlazni presek cevi l v2 p+pgz== PA <r-==9 ~ V(z) d. . l. Uvrstavanjem brzine v u izraz (2). 1z diferencijalne jedna- f dr:' == ( D)2 1MH dz. dobija se vreme praznjenja cilindra T == =-4- D2n i B= G+c(zo -h-1-l) . odrediti iz· jednaCine ravnoteZe sila G+c(XO-x)=PmA. D.W~2Pm 1 po.

z J..-).)h • S "JlSz 6. T= 1 J. dobija se izraz za vreme praznjenja (1) -J z a) Zbog jednostavllosti resavanja integrala uvod\.7.y/ a) b) Slika P..J6z(~lSZ-X2.lz -15z == 0.J2i('\I6 +lSarcslll.7.x 2 i y == xi 12..a.J2i 0 f A~) dz= h 1 dxdy)!£..La.Jz J.LaJ2i· fii 3/2 b) Iz jednaCina povrSi F j i F2 dobija se kvadratna jednaCina y2 +2y.7..lG 2g .z o.Jz to njihovom zamenom u izraz (1) sledi T== 1 ~J[2f.J2ii 0 Sef frdrdcp)~·== __1_f.znstadoIDl3Ir'IDlO pril'!ticaIDlje teclll®sii UIl spojenim sUIldovima Pod preticanjem se podrazumeva strujanje fluida izrnedjuspojenih sud ova.2.. 1. x x3 dz21 D ' . cije je resenje y = 3.. sa kojima se dobijajednaCina kardioide r==J.7....J2i 04(:c) .2.l[f(l+sincp)2d(p].fzdz2/J. 2 3/2 +15zarcslll r::-::.fzdz== 0 0 h 271 r d h 271 0 .. Zamenom ove jednaCine u izraz (1) sledi: T= 1 fla. k 2 0 H + 2.w.J. .. KVaJ!.Prema izrazu (2.2. avo resenje daje jednaCinu x ==. Odl'editi vreme praznjenja rezervoara.: se polarne koordinate r i cp (x=rcoscp i y==rsincp). 2g 0 0 .Lafii 0 2 == 1 1 1 271: IS' nh [cp-2coscp+")(CP--2 sin2cp)] . Kada se vrsi kvazistacionarno preticanje tei<:')0sti uspojenirn sudbvima (. Koriste6i izaz (2.Jz. llfu '.(l+sincp). 2 z .lz fdf h .lz) _ zx 2 = 0 b) izmedu povrsi Fj : x 2 + / == 15z F2 : x == 2y-Jz..7-20 ' RESENJE.l == 1/ aJ2Ke 2 u kome je a = d n/4 .rJ r == 3 . ako tecnost ispunjava zapreminu: a) opisanu funkcijom: (x 2 + y2 )(x 2 + y2 _ 2Y.4) koeficijent protoka je f.3).povrsina poprecnog preseka cevi.z"'.la2g 1[-2 (xJlsz-X x~)dxlJd:-== ~La 2g 0 0 .['6z koja predstavlja jednacinu presecne hive izmedu povrSi F j i F2 • Kako se jednacine povrsi }<~ i F2 mogu napisati u oblicima y == ~ 15z .-:12. .Kvazistacionarnaisficanja 257 prainjenje je d...z J.2) tada je protok tecnosti na osnovu Bernulijeve jednaCine za trenutne nivoe tecnosti u rezervoarima odreden izrazom . i imajuCi u vidu da je povrsina poprecnog preseka rezervoara na trenutnom nivou promenljiva.

. 2.... Z rastojanje izmedu trenutnih nivoa i....~P]-P1 V(z) = W-·· 2g(z+--") .'.". 1= Sm... h T = 24 r. " .6) ProDlem 2.2kg/ m 3 ..Po H l. A2 == 2 m 2 ... . A. jer u vazdusnom prostoru suda A vlada potpritisakp"..Odrediti vreme za koje se nivoi 2 vode izjedllace... " " ......Z2' odnosno u diferencijalnom obliku dz = dz] -dz 2 . "". Su =0.. Diferencijalna jednacina isticanja (2.......7-21. " V a) A AI u A2 B .... a diferencijali zapremina od koordinata z] i zz. Dati su podaci: d = 50mm. d27f. do = 2mm..7.. ....... "" . Po == 1...7.7.....!-ld 7f.5) i njenim integraljelljem u granicama od hT do ho dobija se vreme zauzimanja llovOg ravnotdnog poIozaja . == 0... ustrujavallje je mogllee. !-lo = 0.. 2. ".7.A....7. " .... i glasi z == z] . a tom prililcom U oslobodjeni prostor suda A ustrujava olcolni vazduh protokom Ti'o.2..5... ..... dz o Slika 2.. p] i P2 apsolutni pritisci koji u opstem slucaju zavise od koordinate z.. avo. ..62......2S8 Kvazistacionarna isticanja ......d.. Sv == 2..1) primenjena za slucaj preticanja glasi V(z)dl == -A] (z)dz] == Az (z)dz z .. to ove dye koordinate treba izraziti u funkciji od z.7....7-21 RESENJE: Otvaranjem ventila V sud A se prazni. ~~~~do.. pri tome vazduh ustrujava u sud A kroz mali otvor precnika do koji se nalazi na poklopcu suda.5) Kako protok zavisi od koordinate z.. (2. Postavljanjem ... primenom diferencijaine jednaCine (2..2 Konacrio. 4 pg pn cemu su: !-l koeficijent protoka cevovoda kroz koji se obavlja preticanje.5) dobija dz] == A 2 dz / (A] + A 2 ). H = 2m... te se na osnovu (2... b) Siika P.. (2. Ta veza sledi sa s1.....7...02.I2g I "r A (z)+A 2 ijz+ Pl~t (z) j J Aj(z)Az(z) • dz ... Sudovi A i 13 spojeni su sa cevi precnika d. Nakon otvarallja ventila... A] == 1 m . voda pretice iz suda A u sud 13.

D =50mm.--- T AA a d ] 2 A] +A z fiV(z) J-. dobija se vreme izjednaeavanja nivoa . 2 .-4-v2g(z. RESENJE. Sv2 :::. A:::._Z-= flod~rcJ2i (A] ] 2 +A 8 AA PO+(~)2 .5. Zamenom ove veze u diferen. Zz i z.7.5. A2 :=: 2m2.5). odnosno punjenja rezervoara B prema (2. I+L(flo d2O )2 Po fld Uvrstavanjem nadene veze u izraz za protok vade. tako da vreme izjednaeavanja nivoa bude duplokrace sa novim precnikom spojne cevi. Sll == 0.7-22. V ==f. 0. a 0 cernu je vee bilo reci u Odeljku 2. d~rc V(z):= flo-. 2) ··fl d 2 . d = 25mm.03. Sk := 0. dobija se .1J2gp. KoristeCi geometrijsku vezu izrnedu koordinata z=z]-ZZ' i jednakost zaprernina: -Ajdz] ==A zdz 2 .p iJ.Pv I pg) .==fl1a]~2gz pri cemu su koeficijenti protoka .4264. 3.d2 Problem 2. I Diferencijalna jednaeina prainjenja rezervoara A. Dati su podaci: A1 = 1m2. . d rc I 2 0. to zapreminski protoci vode i vazduha moraju biti isti (V = Vo)' Iz ove jednakasti sledi veza pg Pv = 2 z. CP Po 1 l+L(ilo d. dobija se traZena veza izmedu koordinata dz] = A/Az dz. Istovrememin otvaranjem ventila VI i V2 voda pretice iz suda A u sud B. Sudovi A i B spojeni su cevima.. a) Odrediti vreme izjednacavanja nivoa. u kome je koeficijent protoka fl:: (su +sv + A:~+ 1) -]12 := . I:=: 2m. h:= 1m.2. treba naCi vezu izmedu koordinata z].Jlj =7588s.-----. b) U slucaju da je venti! V2 zatvoren odrediti preenik cevi Do'u granisa ventilom VI. Sv] := 2.U poeetnorn trenutkll razlika izmedu nivoa vode u sudovima je h = 1m. Da bi se ova diferencijalna jednaCina reilila. glasi: -A] dZ j == A2 dz 2 =V(z) dt.7.· a) Postavljanjem Bernulijevih jednaCina za nivoe 0-1.cijaA lnu jednacinu praZnjenja rezervoara A i integraljenjem novodobijene diferencijalne jednacine.)2 2 fld 4 vZ. slede protoci V.Lz a2 J2gz.Kvazistacionarna isticanjtl Bernulijeve jednaeine za nivoe teenosti u sudovimaA i B u proizvoljnom trenutku vremena dobija se izraz za protok vode V = IJ. S druge strane protok vazduha je Va = flo (dgrc 14) J2 Pv 1 Po' S obzirom da u vodom oslobodenu zapreminu sud a A ustrujava vazduh. L == 5m.

~ )_1 Z2 b) Slika P.8 s. L. "L. A\ koeficijenta protoka .d.. s". p.-.. Kada se ova veza uvrsti u diferencijalnu jednaCinu preticanja vode posle integraljenja sledi T= A]A2 J~= ~ +V2 Aj +A2 h v 2 AjA2 (illaj +il2a2)1ii (A 1 +A2 ) fh.J>./. pri cemu je a. I. " a) Jk L 2 =Jij /«A . _ -_ _ _ w _ _ _ _ .417. I../. d.4mm gde je brojna vrednost nadena metodom numerickeiteracije. P B It A2 Ho RESENJE Nakon uvodenja: povdina:p()precnih preseka ___ Slika 2.. (1) Brojna vrednost iznosi: T = 342. 11 -r'~:-~~~I: '1:1'__ '''-----------B Zj ::. = D5n 12.343.. glasi: CV.5). +V2 )dt = -Ajdz j =A2 dz 2 • lz jednakosti zapremina-Aldz j = Azdzz .7-22 b) Nakon zatvaranja ventila V2.. \1 d.Svl' /C.260 Kvazistacionarna isticanja I j/2 il2 =(Su +2~k +S1'2 +/c D+1) FI =(Su +SVI +/c. H..Sv.2.s1'o. Na osnovu'izr~a (1).7-23 voV . h I". i b) vreme za koje se nivai vade u \7.7-23.do.(Al~~12) dz. L -1/2 =0. i geometrijske relacije Z = Zj .fh 2) ." +SVl+1)DO] = 68.zz' sledi veza izmedu koordinata dz z =.tako da protok vode za vreme isticanja iz rezervoara B bude konstantan. = 0.~ =(Su +S1'] +/c ~o +1)-1/2 i fl...d+ 1)- =0. Istovremenim otvaranjem svih ve. .~ 1. Problem 2.A vl A2 k V2 LD. A.a. i povecanjem precnika cevi sa d na Do.::. H A II A lU ""'~ ~v~ V / tC\ L:7"'LA'/. Koristeci uslov zadatka [*=TI2 dobija se novi precnik cevi Do =V4(F]d 2 +F2D2)2[/cl+«(.d j . dobija se novo vreme izjednacavanja nivoa T* = fl.. novi koeficijenti protoka iznose fl.7. Poznate veliCine su: A]> A2 ' Eo.7.: I ] =_ ___ - j dZ2 A 11 AI . rezetvaarima izjednace.. Odrediti: a) napor pumpe..ntila poCinje isticanje tecnosti iz rezervoara A i B. Iii (AI +A A1A2. dok su povrsine poprecnih preseka a j = d 2 rc / 4 i a 2 == D 2 rc /4.1) odnosno (2. Diferencijalna jednaCina preticanja prema (2.

d. Iz Bernulijeve jednaCine.vZ. = Ih I=T 1=0 RESENJE. d 41f. xo' p. Poznate velicine su: F. c. Odrediti vremeza koje ce klip da se pomeri za hod h. -k.R2.7-25.c. + k Problem 2.Kvazis(acioncwlw lsticanja . resenja se mogu napisati u sledeCimoblicima: '-) ) a) Yp==(flja )Ho-z]'g. ulja kroz spojnu cev i punjenje akumulatora uljem. h. Nakon otvaranja ventila V naCi vreme zauzimanja novog ravnoteil1og polozaja. D. Aodx = Vex) dt...-1-+1 ' i konstante k = ~o :0 Fa.Ij.::: ~C..vl'C. A A pri cemu su konstante A :::: D 2 n /4.· Usled dejstva sile F na ::==-=~==== klip hidrocilindra. 1 floa o 2 gde je z trenutna visinska razlika izmedu nivoa vade u rezervoarima i .7-25.0Zenjem sa d 2 n 14.[if.. v. ·-D o '-'-'.vo +A:~+l. Diferencijalna jednaCina punjenja akumulatora glasi. b) T==~_l-(JH -/ii. fl= ~(.c.sane trenutnim polozajima klipova F c(xo +x) --"'D-r~· ===-==i=+==== I v2 +PA d2 o zamenjivanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A=64/Re.v.[jj +k). 261 flo == ~c. i Illi1.dinamicka viskoznost. Ova pomeranje Slika P. Hidro-cilindri u kojima mogu dase.(. C FAo ' . dobija se protok ulja .Vl +A*+l. To punjenje akumulatora uljem prouzrokuje pomeranje klipa. I.7-24 opisuje x koordinata.krecu klipovi tetine G1 i Gz spojeni su slozenim cevovodom prikazanim na sLP2.u 1 1 1 1 +c.u+2tv +)'. A j . fll a 1J2i .Sk'(.7-241. Do. \ I . Gl'Gz' l. fl . postavljene za preseke opi./2' H. V(z) = 128 11 1 Ao (cA -xo-x). koja je prethodno sabijena za xo' Kada na ldip hidro-cilindra deluje sila F=const tada ulje kroz cev struji laminarno.U+C. / 4 i 11= pv . Ao:::: D~1f. nastace strujanje ..A2 .d 2. Hidraulicni cilindar i hidniulicni akuinulator spojeni su sa cevi precnika d i duzine l.2. Problem 2.RPC.A.ln . Zanemariti kineticku energiju struje i sve lokalne otpore. Poznate veliGine su: dA. U hidraulickom akumulatoru nalazi se opruga krutosti c. Integraljenjem po x u granicama od 0 do H:::: hA I Ao' gde je H hodklipa hidro-akumulatora koji sledi iz jednakosti zapremina h A = H Ao' dobija se trazeno vreme I 128A~ 111 (FAo /cA)":"'xo T= d4nc In(FAolcA)-Xo":"h{AIAo ).

U tom polozpju je klip HC2 iznad klipa HC].. Poznate velicine su: Do.fJ.G.262 Kvazistacionarna isticanja RESENJE' Vreme zauzimanja novog ravnoteZnog poloZaja je 8 AA l'G G ~ld gde je koeficijent protoka T= 2 TC..7-27nalazi se u stanju mirovanja. da se beeu bez trenja. REfENJE' TraZeno vreme je . i Do. Problem 2.7-26 Slika P.sv.7-27.ho.7-25 Slika P. Odrediti vreme za koje ce klipovi pod dejstvom sile F zauzeti novi ravnoteZni polozaj. Odrediti vreme zauzimanja novog ravnoteznog polozaja. Hidraulicki amortizer prikazan na sl. P. tad a ce nastati preticanje ulja iz manjeg u veti cilindar.2.a. Sa donje strane veceg cilindra nalazi se opruga krutosti c.2.[ii Al + A2 ] 2 H+-(-I __ 2) pg Al A2 SHka P.E:SENfE· ~= 1 S" +Sk +sv +A~~+(I. C.2.7-26.l].Ho.7-27 Problem 2. Poznate veliCine su: GI'G2 . p.+Sk +A. Cilindri su medusobno razdvojeni pregradom u kojojse nalazi mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka fl. p.7-26 klipovi u hldrocilindrima pod dejstvom sile F miruju.F. U polozaju prikazanom na s1.Sk . ~u .d2 .Dl'D2 . P. Kada na gornji klip deluje sila F.2.S' R.d].D.Go. Klipovi mogu. u cilindrima precnika D.~: +1)(~~)2 .l2' F.A.2. Po prestanku dejstva sile F l1astaje preticanje iz HC] u HC].

~O) 2Ao 1 [JL-(l+_C_. Napomena: Tecnosti se ne mesaju.7-28b. pri koriscenju zaprerninskog bilansa.1E: Stika P.o (x+hr ).s". mogu da se zanemare.hi' dp \. T= 1-W. x= A 2A (h 2 -z).AO)h _) F ] pgA . P. tj. I (1) Iz jednacine zaprerninskog biIansa A2h2 = Ajx+AZ(x+z) dobija se veza izmedu koordinata A . Dva velika rezervoara A i B (s1. definitivno. .2. odnosno Pm =k(x+hl)' Koristeci pocetne uslove (x=O. Odrediti vreme uspostavljanja novog ravnoteznog stanja u sistemu. Pm = Pmo) dobija se konstanta k = Pmo / hI' pa ce.zi' (i=I.7-28a). sa konstantnim povrsinama poprecnih preseka Al i A z ' spojena su sa cevi promenljivog poprecnog preseka i napunjena su tecnostima gustiUa PI i P2 do visina hI i h2 . u kome natpritisak u prostoru iznad tecnosti raste linearno sa trenutnom visinom nivoa tecnosti.KvazistaCionarna isticanja 263.:.7-28 Otvaranjem ventiIa V nastace pretisanje tecnostigustine P2 iz rezervoara B ka rezervoaru A. hI = 0.rc / 4 i A = D 2rc /4. 1+ Z (2) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 2. Tada ce u proizvoljnom trenutku vremeria polozaj sistema biti kao na s1. Problem 2. pgA A .J2i (1 + P. natpritisak iznad tecnosti menja se linearno sa visinom tecnosti u njemu.7-28. 2 a) k v RESEN.pgA· ' pri cemu hod manjeg klipa iznosi A 1 h= A A ·F. Ao pgA(l-----'L)+c----'L . tada je natpritisak u njemu PmO =0.A -. natpritisak biti odreden izrazom Pm = P.2 i 1-1 (koji se nalaze u tecnosti gustine P2)' koja glasi . P.Sk . Kada je rezervoar A prazan. PosIe otvaranja ventila V poCinje preticanje tecnosti lz otvorenog rezervoara B u zatvoreni rezervoar A.2. Poznate veliCine su: Ai .2).2. PmO' Su . U toku punjenja rezervoara A. Zapremine tecnosti u cevi. A A a povrsine klipova su Ao = D.

Kako protok zavisi od koordinate z. i koeficijenta protoka 12 d2 2 2 11 d2 4}-]/2 f..7.: f.l== { Su +Sk +AT+[l.\:+A2d2)T+ (v 2 - VI )2 2· +(Sv+S!c+AI~+1)2J 'I v{ l uz koris6enje: veze izmedu brzina v]:::: (d 2 I d l )2V2 dobijene iz odgovarajuce jednaCine kontinuiteta (~ :::: V ) i izraza (2) i (3). iz diferencijalne jednacine preticanja A 1dx:::: V(z)dt.7.Pmo H-h==h2 . gde je z visinska razlika izmedu nivoa slobodne povrsi okolne tecnosti i mvoa otvera kroz koji se vrili punjenje suda (s1. iIi visinska razlika izmedu nivoa slobodnih povrsi tecnosti u sudu ivan njega za slucaj podvodnog preticanja (s1.(d) ] +(sv +l.- Primenom. uz koris6enje diferencijahlOg oblika veze (2).--.31a). jednaCine zapreminskog bilansa A2h2 == Alh + A2H .2.k +A1 Ci+1)(d) 2] ] 1 dobi6e se izraz za pratok tecnosti V(z):::: f. Kvazistac[(J>narlfRO isticanje prn tOllljenju iii iZlI":ll1njsnjn s1lI.u+S. .7. P2gZ=:Pm+PIghl+P2l(l.. to izmedu ovih koordinata treba naCi vezu.-b-. za kraj~ie ravnotezno stanje. A2 PmO lh1 +P2g(1+il] IA 2 ) Konacna.3.ja(H-h)-bl 2g L.2.2) vazi izraz za protok ~/(z):::.3) tone puneCi se kroz mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka 1-1-.l7vaz-b .1) ima oblik A(y)dy == V(z)dt. tada na osnovu (2. .PIgh] .1t . 1 2.-= (Aj+A2)lld21t 2g +A A] A? - 4 8 2 )llad 2 1t 2 2 h2 fii[~ah.«li@va Kada atvoreni sud tdine G (s1.7. uvodenjem kanstanti 2 A a == 1+ PmO 2 b =llhl + Pmo (h1 + . I _ '2 V. a diferencijal zapremine od koordinate y koja govori 0 trenutnoj napunjenosti sucla. Za razmatrani slucaj diferencijalna jednaCina (2. i izraza (1) u kome se uvrstava x:::: h + h]> dobice se visinska razlika A] +A2 P2gh2 .7. dobija se vreme zauzimanja novog ravl1otdl1og polozaja T=dz Iii Hf-h <Jaz-b (AA]A2 r---.la~2gz.7.264 Kvazistacionarna isticanja . P2g(A1 + A2 ) P2 P2gh1 A1 + A2 .2. d. A2 ho ).3b).

7.zapremina koja odreduje silu potiska. Sve napred receno vaZi i za sudove kaji izranjaju iz tecnosti. (stabilno) pliva na vodi. x=Zh Y · Iz diferencijalne jednaCine punjenja suda A(x)dy '..29* treba naCi dopunsku vezu izmedu koordinata.2. dobija se izraz T= JV(z) dy . Problem 2. ako je sud ablika: a) konusa.Kvazistacionarna isticanja 265 Ta jednoznacna veza se dobija iz jedl1ac'il1e kvazistaticke ramotde sIf4 koja za proizvoljni vremenski trenutak glasi G+pgV(y)::: pgV(y.trenutna zapremina tecnosti u sudu i V lY..7) gde su: V(y) .-)2 . fL. a. p. Sud tankih zidova. ~(x) y (2) u kome je pratok V(z) = lla. Radi jednostavnosti crtanja to se moze uraditii tako lito se na slici sud fiksira a menjaju se polozaji nivoa tecnosti.J2gz.) "h-ho (4ho +Ihho +h ) * U slucajevima izranjanja i/ili tonjenja sudova veoma cesto je potrebno nacrtati sud u viSe uzastopnih polozaja. b) Za reSavanje integrala (2) Slika P. Kada se na mestu A koje se nalazi na nivou slobodne povrsi probusi otvor povrsine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fL sud tone. l?ESENJE: Iz slicnosti trouglova D I h ::: do I ho = d / (z + ho ) ::: 2x / y.z) . G+pg"3 x n y = pg"3-4-(z+ho). b) prizme sirine B.V(z)dt. (3) Sada se lako iz izraza (2) i diferencijalnog oblika izraza (3) dobija vreme tonjenja konusnog suda x2 rc 1C D T= Y)Jfl.dY ::: 2a fJ. G. d=h(z+h o )..J2". U trenutku kada je sud potonuo nivo vode u sudu je ispod nivoa otvora A.z) (2. Poznate velicine su: D. pri cemu je koordinata z trenutna visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi tecnosti i nivoa otvoraA.7-29. J.---h = 3 12G (!!.) \ \ f z"}"" (h o +z)2 () . slede veze D D ID (1) do =hho . Ta veza sledi iz uslova kvazistacionarne hidrodinarnicke ravnoteze sila 1 2 1 d 2n . Odrediti vreme tanjenja. 1C D 2 ~ 2 4 2 dZ=lOafLJ2i(r. . tdine G.fii. B.. h.7. o pgr:: D a) 1 d5 n . i korscenjem veza (1) dobija oblik /::: CZ+ho)3 -h. a) Gaz suda u pocetnom D trenutku ravnoteZe adreduje se iz llslova jednakosti sila: G = pg3"-4-hO' 1 posredstvom h veze (1) iznosi ./r.

a~2gz2 dtz .trenutku vremena G::: pgtdoBho.1. G+pgA 1x 2 = pgAOhJ +pgA3(5+x2 +Z2 -hI) . ito: ~ .hJ + 5) == pgAOhl + pgA3 (8 + x 3+ Z3 .2.vremena punjenja preostalog dela cilindra precnika D1 napuni. D1 ' D2 ' D3.7-30 RESENJE: Radi kraceg pisanja u toku izrade zadatka uvesce se oznake za povrsine poprecnih preseka Ai ::: Di21( / 4 (i=O. a. dx dx Za resavanje ovih diferencijalnih jednaCina. i glase: . do potpunog potapanja suda. fl. Gaz suda u pocetnom stanju ravnotde dobija se iz jednakosti sila G::: pgAoho. potrebno je naci ~eze izmedu koordinata xii Z i' (j=1. za koje se sarno dec unutrasnjeg prostora cilindra precnika D]. a..av 2 gh Problem 2. Cilindricni sud tezine G promenljivog popl'ecnog preseka po visini pliva na vodi.2.vremena tOIljenja do spoljne ivice dela suda precnika Do. p.av2gz p.Azdx 3 == fl. Otvaranjem malog otvora na dnu suda povdine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fl.B' Dopunska veza izmedu koordinata dobija se iz uslova kvazistacionarne hidrodinamicke ravnoteze sila 1 1 G+pg2"2xBy= pg2"dB(z+ho ) i posredstvom izraza (1) ima obhk (4) Vreme tonjenja suda prizmaticnog oblika dobija se iz izraza (2) u kome treba uvrstiti diferencijalni obHk izraza (4).h1 ) koje su postavljene za polozaje sa s1. T2 . h1 ' h2. G. G + pgA1 (h1 . dobija se gaz suda ho::: ~P~C.3). i iznosi ho ::: G /pgAo' Vreme tonjenja suda sastoji se od tri vremenska perioda.vremena punjenja dela cilindra precnika D2 . i iznosi / ::: (z+h O )2 -h~ T= y 2xBdy DB ho + r.redosledno. i T3 ..7~30b-d.::-::: r:::-f p.2.2.266 Kvazistacionarna isticanja b) 1z uslova hidrostaticke ravnoteie sila u pocetnom . a) fl·a b) c) d) Slika P. Ove veze sledeiz jednaCina levazistacionarnih hidrodinamickih ravnoteza sila G+pgA1 x1 ::: pgAo(5+X1 +Z1) .ah"\l2g II-rho -----y=-dz Z 2 3 0 'liZ DB r.25) + pgA2 (5 + x3 .:-z~(2ho+h)vh-ho' p. Diferencijalne jednaCine punjenjiisudau pojedinim vremenskim periodima glase A 1 1 ::: fl. i koriscenjemveze (1).a~2gz3 dt3 . 8. Poznate veliCine su: Do. Odrediti vreme za koje ce sud potonuti.3).7-30. P.a~2gz1 dt 1 ' A1 2 ::: fl. sud tone.

8 A A ~ A G As d.1-. §~ ~~ Au .Au. te njihovim integraljenjem sledi: 2 AoA1 r. koja radi sa konstantnim naporom Yp' Smatrati da je.7-32 .. L.:Z--=--.Au) As pgAs SlikaP.. G RESENJE: Traieno vreme iznosi SlikaP. hI -0+ A x2 . koristeCi granicne uslove na krajevima pojedinih vremenskih period a Zj = HI' Xj =h j -H j -5. pri punjenju rezervoara./ h1) . }..~·--=. H 3 ::::T ho.ld nJ2i (As .28. k pod konstantnim .g 0 I }. ~ Au ~p RESENJE: x "" x . H.:::: r./ ho . h.Sk' sv.w 8 T= 2 II S (1-_u)H+8---.\u.7. Prizmaticni sud teZine G.Su. Z3:::: H3 . napunjenje vodom do visine Hi pliva na vodi. Poznate su L d h sledece veliCine: G.h 2 Al A3 r.-:-2 (A. pliva na vodi.~ ) ('\IH2 ~'. Plovni objekat .:.p.1-32..A. 2 2 2 2 Ao Uvrstavanjem diferencijalnih veza izmedu koordinata Xii z j u diferencijalne jednaCine punjenja suda. d. Unutrasnja povrSina dna suda je All a ' spoljasnja As' Kada se na dnu suda probusi otvor G.o. X 3 • 3 3 3 3 267 ZI :::: -l 3 3 Iz ovih veza.1)h2 -(2T.l.~= r.31 Pro/Hem 2. X3 =hl +h2 -H3 -8.-:-2 (A . Date Sil sledece veliCine: G.d. sto se postize ubacivanjem vode u rezervoar A.. naCi vreme zauzimanja novog 13 ~ H ravnoteznog polozaja.As . ~~. tezine G.xI -0 Z2 =Tho A.A ) (""Ii H2 -" H1 ). H z = AOho..Ulfii (A -A 3 2 A2 A3 2 .?H.A ) (. B. Da bi podmornica zaronila potrel:?noje povecati tezinu. Voda se ubacuje pomocu pumpe.podmornica oblika prizme./H3)' Ukupno vreme tonjenja suda je T:::: 1\ +T2 +T3 • Problem 2.1)8.:. A Ii A.A hj -(T. Z2 :::: H2 ' x 2 = hj ..H.atmosferskim pritiskom. J.5.'.. Yp.la'li Lg j 3 ~:::: J.2.°A I hl -(2-:i-.A s' p. A.Kvazistqcionarnaisticanja Ao -A Ao Ao -A3 Al -A3 ho --A-.1)5.----·~ ~ ~ precnika d.7. r~1f'Zl'Z<'2iz=Z<'2iz===z:m vazduh u rezervoaru A.::. I I 3 3 3 Ao .}.r. Naci vreme za koje ce podmornica zaroniti... dliZine B. o 3 3 3 Ao Al A2 Ao· f2(A I -A2 ) l A3 -A2 z3 =Tho +(T-T-T+ 1)h l A +lJo.Ul.A1 A3 Aj . dobivaju se granice integraCije A A A A -A A H I = AOho-(Ao-l)hj-8.2.

H.Gaz plovnog objekta.I..J2i . sirine B=4m i visine H=4m) pliva na vodi.5m od nivoa vode. . projektil po gada plovni objekat probijajuCi ga sa obe strarte. Odrediti: a) vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozaja plovnog objekta. o P 0 A G ProD/em 2.--(H +-'-h-8 j. Nakon toga plovni objekat tone. d. NaCi vreme za kojece plovni objekat da potone. j.'I///.7-33 b) =-A H--gA . U unutrasnjosti plovnog objekta nalazi se komora napunjena vazduhom koji je pod atmosferskim pritiskom Pa' Debljina svih zidova je o.k.2.+lpg AAo JpgA -8 . k. II pocetnom trenutku. . pri tome pravi otvore precnika d=lOOmm i koeficijenta protoka Il""O. r:.51__ Ii H B Slika P. '/ .7-34..av2g g --+--11-8) pgAs g .268 Kvazistacionarna isticanja T= 2As ~ Yp . ://. '/h . jer u komoru ustrujava voda.d 2 n.. U jednom trenutku.. p. Vreme potapanja plovnog objekta sastoji se od dva vremena..I. b. ito: r. dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze G = pgBLho' i iznosi: 110 = pg~L = 1274mm. na dubini h=O. 8.~ =(a -28)(b -20). G lid ~ . G. xI cemu su konstante A=ab Stika P. RESENJE. G Yp pri cemu je koeficijent protoka ~l= (Sli +2sv +2Sk +lvfi-+l)-1/2..62.. Prazan plovni objekat tezine G=500kN (duzine L=10m. U jednom trenutku projektil probija sarno dno plovnog objekta. dimenzija a x b x H pliva na vodi. ProDlem 2. Ovim redom odrediCe se pomenuta vremena. b) do koje visine komora treba da se napuni vodom da bi plovni objekat potonuo? Poznate velicine su: a.vremena isticanja vode u atmosferu i T.vremena podvodnog preticfmja.Ipri Ao Ao 8 j.7-34 . Debljina svih zidova je ista i iznosi 0= lOOmm.I...7-33. T= Q.. Plovni objekat tezine G. pri tome na dnu pravi otvor precnika d i koeficijenta protoka Il. . _.P a • RESENJEa) Vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozajaje !~ .2. a natpritisak u komori menja se linearno sa visinom vode u komori (Pm = k· x)...

dobija se iz jednacine hidrodinamicke ravnoteze sila .:.(B-25)(L-25) (H -ho ) == 972mm... d 2n (1) pri cemu je koordinata z visinska razlika vode van plovnog objekta i nivoa otvora. Uvrstavanjem izraza (5) i diferencijalnog oblika. (5) 4 U izrazu (5) koordinata x predstavlja visinsku razliku izmedu nivoa slobodnih povdina van i unutar plovnog objekta. i njenim integraljenjem u granicama ad h1 do h2' dabija sci BL (B-28)(L-20) r..d 2nfii 5(B+L-25) ("hI --V h2) =947. jzraza (6) u diferencijalnu jednacinu (4). nakon cijeg integraljenja sledi Ii = fld n 2g .28)y x -ho _ _s:_ U = pgBL(x + y +5) i glasi BL-(B-25)(L--'25) BL y. i diferencijalnog oblika izraza (3) u diferencijalnu jednacinu (2)..-V2 = 1-l--'\I2gx . Diferencijalna jednacina podvodnog preticanja glasi dV = 2f/2 dt 2 ::: (B . + 7. Prvi vremenski period dobija se uvrstavanjem izraza (1).25)(L .28)(L .5 s == 26min4Ss. kada se u nju uvrsti da je x=h 2 i y = If -0-h 2 i ima vrednost BL .Bfi-g " d.-r. T2 = f1.Kvazis(acionarna isticanja Protok vode kroz jedan otvor je V= 269 .26) (3) Z"" BL y+h. sledi veza izmedu koordinata: (B . (6") I Gornja granica integracije h2 sledi iz jednacine (6).28)dy (4) pri cemu je protok . = 1604. h2 ::: If -5. hl= BL (ho-h-5)+h=1l27mm.28)(L . fld :Bfi-gCfh: -Jh) =657. odnosno CB .25) . d 2n r.48.z. J n 2g h '" pri cemu je gornja granica integracije h1 dobijena iz jedllacine(3) kada se uvrsti z=h 1 i y = ho -h-5. Diferencijalna jednaCina tonjenja glasi dV = 2Vdt j = (B-20)(L-25)dy.15 Ukupno vreme tonjenja plovnog objekta je T = r.28)(L . fl4~2gz . G:: pg(B . Veza izmedu koordinata x i y. (2) Iz jednaCine hidrodinamicke ravnoteze sila u toku tonjenja G+pgCB-28)CL-25)y= pgBL(z+ho -h). \ \ .

a. %~ "~ t fl.l. a.. Plovni objekat pliva na vodi.. NaCi vreme za koje ce voda da se. pri tome praveCi dye rupe povrSine .H -8)+h . Poznate veliCine su: G.7-35 prave otvore sarno u jednom bocnom zidu plovnog objekta.!. U jednom trenutku plovni objekat pogadaju dva projektila na dubinama h t--.7-35. p.G i H. napuni u unutrasnjosti plovnog objekta do nivoa prvog otvora. fl. 3 J.-~-. ~ ------~~J h H ~ Au ~ 7/.= 8 t Slika P..270 Kvazistacionarna isticanja Problem 2. h. Au.( .l. H. a i koeficijenta protoka j. As pgAs .A s ' j. Projektili RErENJE' Vreme punjenja plovnog objekta do nivoa prvog otvora je T=2 As [(b+H_h)312_H312_b312+h312j.GJ2iCH -h) pri cernu je konstanta All G · b = . 8.l.2.a ..

.

.

pri cemu je sa indd.1 koji predstavlja. ii] poklapaju sa smerovima brzina Vi i Vi' S obzirom da ima n ulazrrihi promena koliCine kretanja stacionamog strujanja biti In I \ I izlaznih preseka.izlaznih preseka. Ovaj presek se nakon promene vremena za dt pomeri u poloiaj i'-i ' koji se u odhosll na prethodni nalazi na rastojanju vidt i tom prilikom opise zapreminu dV.1b). kontrolnu zapreminu.1a uocava se zatvorena kontura K koja obuhvata siozeni strujni prostor.271 30 PlIUMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICJ!NE KRETANJA 3. . Za nalazenje sile reakcije na raspolaganju stoji poznati zakonmehanike 0 promeni koliCine kretanja.3. U tu svrhu posmatra se slozeni stmjni prostor s1.f/tttdom u kojoj se odigrava promena !coliCine kretanja. == dAi vidt. ogranicavaju sve cvrste povrsi slozenog strujnog prostora.)i veictorabrzine to ce element kolicine kretanja biti: . a sa j bilo !coji izlazni prese!c. dKi = dmi~ =pvidt dAivi = PVi2~lA.3. Zalkon 0 pll"omeni k®HCilDle Ikll"le1!:alllja stll"ujllle ]!»Jl"Ost<!H'e Za! geometll"ijslki.j" ('1\. u trenutku t. U ovom Odeljku bice izvedena jednaCina koliCine kretanja za slozene strujne prostore i za stacionarno strujanje fluida.=pdV. Kako je koliCina kretanja vektor koji je jednak proizvodu mase (dm. posmatrace se bilo koji ulazni presek i-i (s1. siozelllie Jedan od najvaznijih tehnickih problema u primenjenoj mehanici fluid a je odredivanje sile reakcije koja je nastalausled proticanja fluida kroz neki strujni prostor.1 Za analizu treba tloeit! !contro!nu zapremintt V ispttnjenu .oi svepovrsine Ai e ulaznih i A] .] = pv j tn Ovde treba napomenuti da se smerovi ortova normala iii i.dt iii (3.1) pri cemu je iii art normale povrsi Ai' Na osnovu izr~a (3.]1. a) \:=1 K t Vj =1 b) c) 1'v1. Za slozenusttujnu geometriju sa s1.ka. to ce . _I> I>~\ v.som i oznacen bilo koji ulazni. odnosno kontrolnu zapreminu Ii: Dakle. racvu sa n ulaznih i In izlaznih strujnih preseka.. Da bi se definisala koliCina kretanj~.=n R '0 i-I j-j Slika 3.3. u ovom slucaju. na pr.1)dobija se i element kolicine kretanja ~V 2dA· i d·..

a 1 ~K =-2-V A s. Pritisci Pi i P j su relativni pritisci i imaju vrednosti + Pm za stanje natpritiska iii -P v za stanje potpritiska u preseku.+P~iV.z . jedn. ~z .1.4).sila tdine fluida koji se nalazi u kontrolnoj zapremini. Koeficijent neravnomernosti kolicine kretanja je odnos izmedu stvarne kolicine kretanja odredene sa realnim profilom brzina ikolicine kretanja odredene sa srednjom brzinom po preseku.rezultujuca sila pritiska izlaznih preseIea. Konacno.5.1.3) ~se svodi na oblik m R = L(P.5) = LCPi A i +~imivi)i1i .J .LCPjA j J=1 +~jm/j)i1j +pV g .1 i izostavljat~em n indeksa "s" za srednju brzinu..1.2) Prema opstem zakonu mehanike 0 promeni kolicine kretanja izvod kolicine kretallja pO vrel7leJZlt daje glami vektor JPoijizih slia.rezultujuca sila pritiska ulaznih preseka. S.4) predstavlja koeficijent neravnomernosti kolicine lc. Dakle.k srednja brzina po preseku (shodno izrazu (2.02 .272 KoliCilla kretallja m n m 2 n dK= LdK -LdK.L" P ~ f· Ai V. n 1=1 . (3.kAk vs. Prime nom ovog zakona lZ jednaCine (3.k k f Ak Vk 2 dA . Kod razvijenih profila brzina ovaj koeficijent je poznat. kbefiCijent neravnomernosti koliCine kretanja predstavlja korekciju koja se pravi pri prelasku sa stvarnog profila brzina na srednju brzinu po preseku. oblik: FR = . (3.kAk-2_1_t v~ dA=~kv. Ukoliko profil brzina nije razvijen.3) kome su: PUI .)dt. iIi Busineskov koeficijent..11». jednaCina (3. tada se do koeficijenta neravnomernosti moze doCi. n·-Lv. j=1 J '=1 j=1 J J J .2) sledi integralni.sila reakcije iIi sila otpora fluida i G .=1 . iii = PUI + P.retanja.aCine kontinuiteta m1 = pTfI = pvAI .R + G (3.5. rh1 · J\ pvA J' == pV. U jednacini (3. i iznosi: ~ = 1. m Put = LPiAini ~l ~z == - J~ Lp A ji1j" j ZnaIe minus u izrazu za silu pritisIea ~z potice ad toga sto su ove sile suprotnih smerova od smerova odgovarajuCih ortova normala.za turbulentno strujanje (Odeljak 2. == p(Lv dA.2)Ai iii /=1.j) gde je vs. .o eksperimentaJnjm odredivanjem profila brzina u preseku.4.2 dA.k A" k ' k ' Ck=i.L" P j=1 U - ~ f Aj V dA j ii j J 2 - '=1 .3) treba resiti integral sa kvadratom brzine. R .\iAi ii. salp.1. J=! L(p j+P~ jv~)Aj ii j +pV g m (3. 8.·:::.. koriscenjem izraza (3. Rezultujuce sile pritiska koje deluju na ulaznim povrsinama Ai' odnosno izlaznim A) iznose n .3). .1) i ~=4/3 . U mehanici fluid a taj tip integrala seresava na sledeCi naCin: t v~dA=v.1.za laminarno strujanje u cevima krliZnog poprecnog preseka (Odeljak 2.

VeliCine u zagradama jednacine (3. U I ovim presecima deluju sile pritiska / dinamicke sile: I M fo ."dnacina (3. Za odredivanje momenta rezultujuce sile reakcije u OdllOSU . na proizvoljno izabranu tacku 0.Koli(tila !cretanja 273 koji predstavlja opsti oblik zakona 0 promeni kolicine kretanja primenjenog na proizvoljnu kontrolnu zapreminu slozenog strujnog prostora. . (3. preseka j-}.. Primenom zakona 0 promelli koliCine kretanja dobija se sila otpora fluida R. Ako se zeli odrediti sila sa kojom fluid deluje na cvrste povrsine koje ogranicavaju kontrolnu zapreminu.. Za prirnenu zakona 0 promeni koliCine kretanja potrebno je poznavati pritiske i brzille u svim presecima. ! r . ..2. dobija se rezultujuci moment sHe reakcije /I M = Rx ~ = LCPi + PPiVi2)AJi> ~ j=] j=l LCPj + PP jV~)Ajj1j x ~ + pV g x rg .. m (3. koji je prikazau na sl.7) . smerovima sreCb'l/llz brzlna it tim preseczma..5). a koji je prikazan na s1. koja je u opstem slucaju odredena izrazom (3.. iii osu.5)predstavljaju zbir statickog pritiska i dvostruke vrednosti dinarnickog pritiska.1a. Osim ovihsiia nakontrolnu zapreminu V deluju sila tdine pV g i sila reakcije R. Radi jednostavnijeg prikaza sa ove slike se izdvaja deo kontrolne zapremine koji se i .3.3. ~j ... odnosno zbir totalnog i dinamickog pritiska. jer se njena pninena sllodi samo lia projektOVall/e ortova nonna!a u!aznih i izlazmh prese!ca !coji se poklapaju so. Jc. . ~+~imiVi Pj+~jmjVj' M oYJO Napadne tacke dejstva ovih sila nalaze se u Slika 3.. . Ova sila u odnosu na nelru karakteristicnu tacku. Cije su napadne tacke dejstva odredene vektorima polozaja Fa i F . pale. posmatrace P': B)mJ 1j se opsti slucaj slozene strujne geometrije sa n V I ulaza i In izlaza.6) Ovde se ustvari radi 0 primeni na neku masu fluida Ul mehamci dobra poznatog za/cona 0 momentu leoliCine !cretanja.. stvara moment.5)je krajnje jednostavna za primenu.. nalazi izmedu ulaznog preseka i-i i i z l a z n o g . redosledno. tad a je ta sila reakcije veze istog pravca i illtenziteta kao i sila otpora f1uida ali suprotllog smera..l <"':) t. Usled promene koliCine kretanja u nekoj geometriji u kojoj se odvija strujanje nastaje sila reakcije. koja su u odnosu na tacku oodredena vektorima polozaja ~ i ~.zr.. koriste Bernulijeve jednaCine i jednacine kontilluiteta. C. a za to se.2 tezistima preseka. p. odnos~o Rveze :::: -R. Nalazeci momente navedenih sila. a koji glasi: moment izazvall promenom kolicine kretanja U odnosu na neku nepokretnu tacku jednak je zbiru momenata svih sila u odnosu na istu nepokretnu tacku. a sto je ustvari OSllOVlli interes proracuna.V" g '. u R odnosu na tacku 0.

a znaIe minus ukazuje da je ona suprotnog smera odsmera strujanja. R == P]-4-.3-2a aka u preseku I-lvlada patpritisak Pvl ==20kPa.3-1 Pz == PI +2VD . V == vddzrr. Pro"lem 3-2. Preseci 1-1 i 2-2 su sa razvijenim profilima brzina. jednaCine (3. Odrediti sile otpora koje nastaju usIed proticanja vode izmedu prirubuica 1-1 i 2-2. d z=dJ . za jedan ulaz i jedan izlaz dohija se trazena sila reakcije D2rr. a) Najpre se iz jednaCine kontinuiteta odreduju brzine strujanja v d == 5.5). I. Sk=0. medutim.3-2a) b) a==45°. generatorom) transfarrmsati u drugi oblik energije. d 2 =80mm.6 (st P. d 2 =80mm. tj. okrece oko ose Oz ugaonom brzinom 0). Tdinu vode izmedu prirubnica . == 0.274 Kolieino hetonjo a sto nije nista drugo do jedan oblik zakolla 0 promelli momenta koliCine kretanja. Ovi preseci su sa razvijenim profilima brzina. d 2rr. I..3-2c) d) a=180°. ~k =0.. Zanemariti tezinu tecnosti u krivini i visinsku razliku izmedu preseka 1-1 i 2-2.8 (st P. Odrediti silu reakcije tecnosti kaja deluje na krivinu. . koja se moze (na pr. 1d I D" 200mm.8) Ukoliko je obrtna kontrolna zapreminau radnim kolima pumpi i ventilatora.Ako se posmatrana zapremina u kojoj se odigravaprbmena koliCine kretanja.. aka se izmedu njih nalazi: a) postepeno suzenje (~==0.27m/ S. d 2 =d p I.P.45 (sl: P. Izmedu prirubuica 1 i 2 nalazi se krivina. ako su dati podaci: d] == 100mm.+1I==Of + :~~:~P)~Ol~~~~:/"~~omm. koja je u odnosu na horizontalu nagnuta pod uglom a.. 14 == vDD 2 n /4 b) Ponavljanjem postupka iz zadatka pod a) dobija:se sila otpora R=-2579N.3{sl.2('" + l)v d == 87193 a.k =0. na pr.=0. ako se pasmatra turbina tad a abrtni moment Moe daje korisnu snagu P. . Kroz krivinu protice V == 151/ s vode. i to u sledeCim slucajevima: a) a=75°.05 i Pm] == 20kPa. Kroz cevovod protice V == 40 II s vode. .3-2d) e) za krivinu sa 81.. tada obrtni moment !vIoz daje snagu P == MozO)' (3. a potom se iz Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 odreduje pritisak P2 P r 2 P Slika P. P.P2T+pV(v D -va) =2304N.05) i b) postepeno prosirenje (1. Primenam zakona 0 odrzanju koliCine kretanja.25).k =0.09m lsi v D = 1. Problem 3-1. tada se za savladavanje obrtnog momenta !vIoz mora uloziti snaga P (na pro prime nom elektromotora).3~2b) c) a=90°.

(d 2 / dj).2.Uvodenjem povrsina poprecnih preseka cevi Ai = di2 n / 4 (i=I. Pmo = 1 bar. .2 = 0.• '. d) R=360 N. protokomV. c) R=258 N.5). ex.)A1111 -(P2 + PV. + R~ .. 2]2 2 1. V''..rrvo se iz jednacine kontinuiteta Vo == VI +f7 . b) R=131. koja u vektorskom obliku glasi: +~[(l-(..)A2i12 i njenim projektovanjem na koordinatne pravce x i y..)vi]· predstavlja natpritisak P2 = +Pm 2' au zadatku pod R= (P1 + pv. U horizontalnu racvu dotice Va = 2501/ s vode.2) ipritisak u preseku 2-2 P2 = PI U zadacima a)-d) pritisak P2 e) potpritisak P'l. RESENJE. dobijaju se komponente Rx = (P1 + pvt )A 1 . iIi ponavljalljem postupka datog u Odeljku 2.' :--:-'._. D2 = 300mm. Nestisljiv fluid gustine p struji turbulen.112 ) . odreduju brzine strujanja 2 .Odrediti pad pritiska koji je nastao proticanjem fluid a kroz naglo prosirenje. Ry = -(P2 + pv.(P2 + pv.3. kroz cevi precnika D1 i D2 . dobijaju se brzine Vi = 4V / di2 n (i=1. Dati podaci su: Do = SOOmm.4 N. Ponavljanjem opisallog posmpka u svim zadatim prime. a iz racve isticu kolicine vode.Pv 2' Isto vazi i za presek 1-1.tho. .2).ii2 ). i veze izmedu protoka Ti1 = 2V2. = 60°. Problem 3-3.-.3.2) i koriscenjem jednacina kontinuiteta i Bernulija za preseke 1-1 i 2-2.\ 1 =:>I .1 = 0.. -' . (. .U lllaznompreseku naglog prosirenja cevi je razvijeno turbulelltno strujallje.1 dj d) a) b) c) Slika P.2).1. koje daju rezuItujucu silu otpora R =~R. pri cemu su brzine strujanja Vi = 4V / d?n \ \ Problem 3-4. dobija se pad pritiska pri turbulentnomstnijanju kroz naglo prosirenje P 2 t-p = 2(V1 -v 2 ) = I p[ . Koriscenjem jednaCine (3. Izracunati silu reakcije koja deluje na racvu.5). RESENJE.dma.6 N. koje stoje u odnosu 2:1. )A2 cos (ii1 . D1 = 400mm.k)V( -(l+(. za jedan ulaz i jedan izlaz.1.Primenom jednaCine (3. = . kroz naglo prosirellje ulaznog precnika d 1 i izlaznog precnikad 2 . e) R=165N .5..Koli6ilO kretonjo 27S 2 ' D ' -.Yz2 ' (i=1. dobijaju se sledece vrednosti za silu otpora a) R=249. (. ~i = 1 (i=0.3-2 RESENJE. )A 2 sin (111.7.

k2'" 0.~ ==300 . +R. i:::: 0. odnosno ukupna sila otpora R::: JR. i = 2.5). d J = 30mm. = 7174N. usled.:= --6184N. PrOD/em 3-5. Dati su podad: do = 50mm. 2 b2 Stika P. l 1.a z = 300mm. n 2 1.3-4b. za jedan ulaz i p 2 P 2 R = (Pmo +PVO)-4.3-5 .6. d 2 ::: 30mm. Ski = 0.273 mis. 'trenje zanemariti.' Odrediti silu otpora tecnosti i obrtni moment koji su nastali. r = P mu +'2Vo -'2(Sj +l)Vj:::: DO2 n _ Primenom zakona dva izlaza - 0 {99667pa. pod uglom ~ = arc tg CRy / Rx) = -59. Ry = -(P m2 + PV2 )-4-sma.no -(Pm) +PVj )-4-nj -(P m2 +pv2)-4-n2 2 2 D2 n _ 1 2 2 D2 n _ (1) dobijaju se komponente sile otpora 2 D2 n D2 2 DO n 2 J 2? n Rx :::(Pmo +PVo )-4--(Pm1 +PVj )-4--( Pmi +PV2)4cosu=3637N. b2 = lOOmm. a j ::: 400mm. a.326mis. i:= 2. Vi= D21 = {ll. koja ima pokazivanje h= 16ID11i. C. SI = 0. P.kojaje postavljena. u odnosu se staticki pritisak pomocu U . U preseku 0·0 meri 1. na X osu.24. i=l. i = 1. a zatim'se iz BernulijevihjednaCina dobijaju natpritisci Pm. jednaCina (3. = 60°. bl = 50mm.3-4 4V 1.8. Iz horizontalne racve voda istice u atmosferu.12. S2::: 0. 2 D{n .276 Kollcina kretanja o a) b) Slika P.179 mis.15. S= 0. 99629Pa. Dj :::: 40mm. kl 1.50 • Do sile otpora moze se doCi i grafickim prikazom vektorske jednacine (1) a sto je uCinjeno na 81. prorneni kotiCine kretanja.cevi sa ziv()m. promene koliCine kretanja.

7) daje traieni moment M =mv 1(a 1 sina+b l cosa)-lf~v2 Ca 2 sin~ +b2 cos~)::= O.5) dobija se sila otpora R = {Cm2V2 cos~-lhl VI cosa)2 + (Pmdgn: /4 -f-liJovo + riliv i sina+ ri12112 sin ~)2 }1/2 = 11. B.292m/ s.KoliCina Icrelanja 277 RESENJE Na osnovu pokazivanja manometra odredllje se pritisak u preselru 0-0 Pm ::= (Pm . ProDleOt . / Aj (i=1.2 == 0. )A 2 2 sin ~ .pv. Odrediti silu reakcije veze 0-0. 1:. d 3 = 30rnm. l pri cemu su maseru protoci Ihj = pVj dj 2 rc! 4 (i==0. c. 2· (P2 +PV2 )A z COS~+(PI +PVJ )Aj cosa J' 5/2 pri kome ova sila ima minimalnu vrednost. na osnovu zadatih protoka. Iz jednaCine (3. Smatrati da je cevovod kratak.567Nm. pa da sezato gubici lisled trenja mogu zanemariti. Ciji izvod oR ! 8y ::= 0 daje ugao y Slika P.(PI + pv~ )AI sina l .O. RESENJE Prvo se.3 = 0.~.3).1. c. SRl =0. 1:.3-4 odreduje se nkupna sila otpora tecnosti R. ~ =15°. d i (i==1. Trenje u racvi zanemariti_ Poznate velicine su: f. Problem 3-6. Ovaj pritisak u zadatojgeometriji racve daje brzinu strujanja U ulaznom preseku racve Vo = 1. 1:. U horizontalnu racvu doticu kotieine r~ i liz a iz nje istiee koliCina V~.736m/ s. odredujll brzine strujanja Vi = Ii.2.3-7. SR3 == 0. d2 == 2Smm. a potom se koriscenjem odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina i Stika P. Cija jekarakteristika K =. pri cemu je Aj = dj2 4 .3-7 . ima minimalnu vrednost. a 30°.[jj = voD. Voda istice iz cevovoda u atmost"em kroz mlaznice na krajevima cevi. Potom se iz Bernulijevih jednaCina za preseke 1-3 i 2-3 odreduju natpritisci PI i P2' Ponavljanjem slicnog po stupka kao u zadatku P.rc / 4 odrediti· brzina strujanja n dolaznoj cevi Vo = 2.1 =0. D3 = SOmm.p)gh::= 1977.4. H=40mrn.2.povrsina rc! poprecnog preseka cevi.3-6 == arctgl r (h -I.12. D1 = 80mm.8. Protok vade se meri pomocu blende.09m ! s.1.021m! s i 112 ::= I.5.R' P3 • .OSN dok jednacina (3. 0::: REfENJE: Najpre ce se na osnovu pokazivanja manometra spojenog sa blendom i prime nom jednacine kontinniteta rio == K. a.2). Odrediti ugao y' tako da ukupna sila otpora tecIlosti. d l = 40mm.R2 =0. Dati su podaci: Do = 100mm.7Pa.1. D z = SOmm.353rn / s i brzine strujanja u izlaznim presecimavi = 2. p. nastala usled promene koliCine kretanja.3).

P.PV2 4cos~ == 177. 2 d2 2 2 d] n . koje daju silu otpora R == (R. 2 Don _ '\' 2 d j n _ R = (Pmo + pVo )-4-no . Do =20mm. ~ D == lOmm. .istog pravca i intenziteta kao i sila R. .8 N. .I Stika P.3-S Prolilem 3-9. visin ike razlike izmedu preseka A-A i izlaznih preseka mlazeva. ~R = 0. 2 d3 n Ry =-pV] -4-smcx. l~l dobijaju se komponente sile otpora tecnosti 2 d2 d2 2 D on 2 1n 2 2n Rx :=: (PmO + pVo )-4-. p. dole jeu krajnjem preseku cevi (2-2) razvijen . Trazena sila reakcije veze 0-0 je . od rezervoara A prema rezervoaru B. Ulje gustine p i kinematske viskozIlosti v struji Iaminarno.PV1 -4.3-S.+PV2 4Sm~+pV3 -4-:=11.Na samom pocdku treba napomenuti dasu preseci 1-1 i 2-2.4N. Dati podaci su: d:= 5mm.3-9 . Odrediti sile koje opterecuju vezu 1-1 naistezanje i smicanje. P = lOOOleg! m 3 • REfENJE' Prime nom izraza v = J2gh za brzinu isticanja mlaza. U pocetnom preseku cevi (1-1) profil brzina je uniforman. v2 =7 . (. koji odgovaraju priru!:pickim vezama cevi. Smerovi ovih sila ucrtani su na s1. kao i teZinu vode u toj zapremini. i jedmi'Cina: kontinuiteta.~ =60°. Zbog razvoja laminarnog strujanja u cevi gubitak lisled trenja uvecati za koeficijent n. Fontana ima pet izlaznih mlazeva istih protoka.18 N i Rv =: 6.. leroz cev precnika d i duzine t. pri cemu srednji vertikalni mlaz ima visinu h=1274mm.8. i on iznosi /::. N aime. Zanemariti trenje u cevima. Bernulija i kolicine kretanja.301til S..~\\\. sa razliCitim profilima brzilla.36rn! s. .5.8N. cx.parabolicki profil brzina. Iz zakona o promeni kolicine hetanja 2 ~ 3 . Masa cevi je m.= 30°. ali je suprotnog smera.38m! s i V3 == 7. Problem 3-8.!-'PVj . Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu koje opterecuju vezuA-A nastalu usJed promene kolicin~ kretanja. Izmedu prirubnica 1-1 i 2-2 izmeren je pad pritiska.\ ~m == 0. RESENJE. 2 27t .4 ni .41 N. profil brzina U preseku 1-1 Slika P.278 Koliaila kretanja jednaCine kontinuiteta Vo::: V.COS CX.. +R~)1I2 == 177. +V2 +V3 dobivaju natpritisak Pmo = 28009Pa i brzine u izlaznim presecima v1 = 7 . dobivaju se horizontalna i vertikalna sila koje opterecujuvezu A-A a koje imaju brojne vrednosti RH == 0.

zine i pritiske. Ry (Pn = PTg1. /1. -+nA-P 12 P 22 d2' 2 2 2 posle zamene koeficijenta trenja izrazom (2.p == P1 .2 V 1 = P-h v = ''1 -r ro TC _f( n .koja pri protoku ri = 0 ima statieku eleformaciju a. P.5).p . koeficijenti neravnomernosti kinetieke energije i koliCine kretanja imaju vrednosti: 0.39).4 i 3..m.1 = 1. Ispod oboela je disk. Pri isticanju vode strujarije izmedju diska i oboda je radijalno. U tu svrhu se uocavaju tri preseka (s1. a pri zadatomprotoku V se nalazi na rastojanju h.1): S obzirom da je pad pritiska izmedu preseka 1-1 i 2-2 poznat (!J. mase V = 0 priljubljen uz obod.08d Re. -=:-+0. koji je pri protoku RESEN1E: Najpre treba odrediti odgovarajuce b. Odeljke 2. ProD/em 3·10.5. i-i i 22).Kolic~ita !creta17ja 279 je uniforman. R . m. jer ovaj izraz vazi sarno za razvijeno laminarno strujanje. Zato se ovaj gubitak racuna leao da je strujanje potpuno razvijeno. ali se On uvecava sa koeficijentom n koji ima vrednost od 2 do 2. to je gubitak usled trenja veti nego kod potpunog razvijenog laminarnog strujanja.3-lOa) 0-0. odnosno sile koje opterecuju vezu 1-1 na istezanje ismicrinJe d 2n . p. i za njih primenjuje jednacina kontinuiteta V = voro2n = v2rnh = v1 2Rnh. 0. Voda istice protokom Ii iz vertikalne cevi poluprecnika roo Na izlazu iz cevi nalazi se koaksijalni obod poluprecnika R. Prema tome. Oelrediti krutost opruge koja pri elatom protoku ddi disk na rastojanju h.P--+P(P1-P 2 )V"-4-]i -PTg1 k . ~1 = 1. jer se strujanje u cevi razvija od unifornmog do razvijenog parabolickog profila brzina i to na duzini 1 = O.2 = 2 i ~2 == 4/3 (v. Zakon 0 promeni koliCine kretanja. 1-1 ix-x.1." Rs == (p--1 + m)g . za razmatrani slucaj glasi R=[!J. iz koje slede veze izmedjlibrzina . a. Poznate veliCine su: ro' V. P. profile . 2 2 d d P Ovde treba napomenuti da se gubitak usled trenja ne moze odrediti kao 2 A·11 d ·v 12. jednaCina (3. Ri =Rx 4 a njihovi smerovi dejstva su ucrtani na s1.P2) to s6 iz Bernulijeve jednaCine P1 v P2 v Iv -+0. a u preseku 2-2 razvijen .1.brzina u presecima:l-1.parabolieki profil brzina. 4 Projektovanjem sile R na koordinatne pravce x i y dobijaju se komponente'sile d 2n ~ d 2n _ d 2 rc - otpora tecnosti Rx = (Ap-"3 Pv 1 2 d 2 rc )-4. Ispoel eliska je pricvrscenaopruga~rutosti c. Kako je ovde ree 0 razvoju laminarnog strujanja (v. dobija kvadratna jednaCinaza brzinu eije je pozitivno resenje v = _ 32nlv + (32nlv)2 + 2!J. ri Ii R '/0 = .3-9.

je '2 r 2 PV I 2r 11:dr = Pvoro 11:+-Pa = Po +P = Pva ro 11:+ pv ro 411:h 2 2 lln--ro R ro (1-2 R2 1 ? )J .. PoznateveliCine su: a. koja je prikazana na s1.P2 (P2 > P1)' 1. ledna od osnovnih fluidickih logickih komponenti je komponenta "ILl". p. Primenjuje se: u avionskoj tehnici.3-10b) vazi jednaCina ravnoteZe sila Pa + c(a +h) = mg to sledi da je potrebna krutost opruge c = (mg . d..Pv ' kao i da se isticanje vrsi u atmosferu (P1 = Pa ) tada se dobijaju odgovarajuCi potpritisci a) Pvo = 2(vo -v1 ) P 2 P 2 2 . Svi kanali kroz koje struji vazduh supravougaonog oblika visine h.3-10 Ukupna siia pritiska koja deluje na disk. pri tome smatrati da je strujanje vazduha nestisljivo. u medicini. 1i.280 Kolieino hdanjo 1z Bernulijevih jednaCina za preseke 0-1 i O-x " strujne 1~ v Po Vo P V P1 V -+-:=-+-:=-+1 p 2 p 2 P 2' 2 2· 2 i kada se uzme u obzir da su pritisci Po i P manji od atmosferskog. dakIe. Odrediti sile otpora vazduha koje opterecuju fluidicku komponentu.3-11 bna oblast strujne tehnike koja se koristi u sistemima prenosa informacija i upravljackih signala. Na slici je prikazan fluidicki logicki element "ILl".IE: Fluidika je pose- A ULAZ A 0 0 1 1 ~ B 0 1 0 c . P. u kojima su protoci vazduha V2 iii. za vojne i civilne potrebe. R2 r fR b) SIiIca P.Pvo i p:= Pa . a sastoji se od komponenata izazvanih konstantnim (Pvo) i promenljivim (p.. RESEN. tj. l Kako za disk (s1.D=C b) B IZLAZ ILI C 1 1 0 D 0 0 1 0 1 1 TABLICA ISTINITOSTI Slika P. b.Pd ) / (a + h) . Pv c(a+h) =2 v1 (7. a. kod digitalnihracunara i 1i sistemima automatizacije. tako da iz logicke komponente postoji sarno jedan izlazni rnlaz C iii D..P1 .3-11a (a . PrOD/em 3-11. kod koga se ulazni mlaz vazduha (UV') protoka V upravlja pomocu vodova A i B.r/2' Po .1).) poljem potpritiska. V. Po = Pa . P. h. kod qtketa i projektila.

predstavlja sigman dogadaj.na mestu ostre ivice "0". sa binamim brojevirna 0 Hi 1. iIi. po Bulovoj algebd. Ova cinjenica se moze iskoristiti na pI. leao i sile i Ry ' ali Sil suprotnog smera. P. Da se isparenja nebi prenosila u susedne radne prostorije u njoj treba obezbediti potpritisak od 5mmvodenog . U jednoj fabrickoj prostoriji. predstavljaju dogadaje "lazan" iIi "tacan". pa se za komponentu "IU" moze napraviti tabela istinitosti (v. Rx. pri projektovanju fluidicke komponente "ILl" treba voditi racuna cia se kao izlazna velicina pojavi sarno jedan mlaz C iIi D. je osnovno svojstvo koje se koristi pri radu fluidickih komponenti. P. Da bi se odredila 8ila otpora nastala lisled skretanja ulaznog mlaza treba odrediti odgovarajuce brzine i izlazrn pritisak. kornbinovano. tada bi trebalo da postoje cetiri logicke komponente "ILl" koje bi imale odgovarajuce izlazne signale koje im diktira binarni zapis broja. U logickoj komponenti "ILl" mogu da se ostvare dva stabilna stanja. Za odvodenje ovih isparenja iz prostorije treba obezbediti ri..dogadaji C iii C = D. Princip rada je sledeCi: vazdtih pod pritiskom dolazi u komponentu kroz ulazni vod UV. Element "ILI" moze da ostvari dva stabilna stanja. usled prerade radnog materijala nastaju isparenja. avo svojstvo prijanjanja mlaza uz cvrsti zid . -v~)lhd-(p+pv2)adCoscx. Tako na pI. Ovi dogadaji Sil kornplementarni.3-11). sledi P=Po+2Vo-(~+1)v p[ 2 2] . koji se ugraduju u izlaznim kanalima (vodovi "0" sa 81. pa se zato i naziva bistabilni element. iii. tabelu sa s1. u kojoj vlada temperatura t=20°C.= 3 m3 / s vazduha. ako se zeIi dobiti broj 13. +V2 2 va :=: bd' vJ = hd' v2 = hd' v =.PJ +p(v. tad a ce ulazni mlaz da priane uz zid desnog izlaznog kanala.. Brzine strujanja su J/o VJ V Va +V. Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja.Koanda efekat. Zato je u zidu ugraden aksijalni ventilator koji ova isparenja izbacuje u atmosferu. koji u binarnom sistemu ima zapis 1101. Sile otpora koje deluju na fluidicku komponentu su istog intenziteta.3-Ub). koja ce se opisati dogadajima izlaznog mlaza C ili D.KoliCiila Icretallja 281 sematski na s1.. a sto zavisi ad odnosa protoka i pritisaka u upravljackim vodovima A i B. R..3-11a) iIi centralno . U fluidickim komponentama obavezno treba da postoje vodovi za ozraCivanje. kada daminira upravljacki mlaz A.(p + pv )ad sina. Dogadaji C i D mogu se poistovetiti sa upravljackim signaIima "iskljuceno" i "ukljuceno". a ne nikako oba istovremeno. Da bi se ova tabela istinitosti ostvarila. slede leompollente sile otpora vazduha =[P2 . u logickom smislu. pak. pale. pa vaZi C = D. pa dogadaj E = C + D = C + C. ad 1z Bernulijeve jednaCine. Izlazni mlazevi . 2 Ry = (Po + pv~ )bd .5). Tako na pr. P. jednaCina (3.~ Problem 3-12. pri projektovanju digitalnih racunara iIi upravljackih sistema. postavljene za ulazni i izlazni mlaz. taj ulazni mlaz vazduha iz komponente moze da istice kroz jedan od dva izlazna otvora C ili D.

Turboreaktivni motor samo u pravcu ose motora. Odrediti ubrzanjesa kojim avion vertikalno uzlece. silu kojom on ucestvuje u 1110 kretanju aviona. Za vertikalno uzletanje aviona maseM=6t koriste se dva raketna motora protoka vazduha In = 50 kg lsi protoka goriva .2. Na krilima aviona nalaze se turboreaktivni mlazni motori ulaznog precnika d J == 500mm.282 Ko/ic"ina kretanja stuba (Pv = 49. Pa = I bar . d=400mm. Problem 3-14. Izduvni gasovi iz motora isticu vertikalno na dole brzinom v=600mls. Ovde treba napomenuti da se iz jednacine (3. U turboreaktivni motor dovodi se rno = 0.49kg / s. Nadena sila reakcije turboreaktivnog motora predstavlja za avian aktivnu silu kojom motor ucestvuje u njegovomletu. 7kg / s goriva.7E: Trazena sila reakcije je D n -d R==p .3-13. RESENJE: U uslovima standardne atmosfere na visini od z=5000m. cijim sago:evanjem na izlazu iz motom izduvni gasovi isticu brzinom od v2 =: 600ml s.+4P~2[ 1-(-) v 4 d 2n D 2 2J =4026N " Slika P.Ina = 1 kg Is.9. tj. RESEN.1) i iznosi kg P=(Pa-Pv)IRT=1. ()drediti silu reakcije mlaznog motora. Kompresor Komora za Turbina sagorevanje Promena koliCine kretanja odvija se Slika P.736Slcgl m 3 • Sa OVOID d gustinom vazduha i brzinom leta aviona vJ dobija se ulazni maseni protok vazduha u motor ml ." Pl vld~1I: / 4 == 40.3-12 pri cemu je gustina vazduha odredena izrazom (1. Avion leti u uslovima koji odgovaraju standardnoj atmosferi na visini od z=5000m brzinom od vJ = 280m/ s.05Pa). taka i u izlaznom preseku motora. RESENJE. prema Odeljku 1.2.5) dobija sila reakcije R = rn 2 v2 -lnlv 1 = (m J +mO)v2 -m J VI = 13377N.• 3 m Problem 3·13.5) eliminisu sile pritiska jer atmosferski pritisak vlada kako u uiaznom. Odrediti silu reakcije kojom ventilator deluje na zid.Kad raketnog motora postoji sarno jedan karakteristicni presek koji je na izlazu motora i kroz koji protice maseni pratok izduvnih gasova IiH rilo' S obzirom da gasovi isticu u atmosferu dejstvo sHe pritiska izostaje tako da se iz .188. gustina vazduha iznosi Pl == 0. Dati podaci su: D==500mm. te se zato iz jednacine (3.

Kolicifta kretanja 283 jednacine promene kolicine kretanja (3.: : : ..2.4 8. b) Iz izraza (2) sledi da se masa goriva pri kretanju menja sto znaCi da se kretanje rakete mora tretirati kao SIika P. U (i = 1.5kN.39~.: = const. step en rakete ukupna masa masa gonva i mj [t] Ingi[t] 1 161 147..2 3 9.3-14 Pro/. RESEN.71 s.lem 3-15. Jedna trostepena raketa (Ariane) ima masu kapsule Ink ::: 1.potisak rakete. mgt =: 209 .2t.2 Tabela T. odnosno sile potiska Ri = -RZi := lilgill (3) koja ima brojnu vrednost R):= 2450kN. Iz izraza (1) dobijaju se vremena sagorevanja pojediI1ih stupnjeva tj ::: mgj /.3-15 Nakon potpunog sagorevanja goriva u nekom stupnju raketa odbacuje taj stupanj cime se smanjuje masa rakete i postize njeno dodatno ubrzanje. Iz jedriacine kretanja aviona u vertikalnorn pravcu pri '-"-.5 2 37.7l gi . b) Pri vertikalnom letu odrediti koliku brzinu i na kojoj visini ima raketa neposredno pre odbacivanja prvog stupnja. odnosno I) ::: 210. Integraljenjem izraza (1) dobija se zakon promene mase goriva stupI~a koji je u radu t Ingi(t):=mgi(l -).2 t ukupne mase pojedinih stupnjeva i goriva u njima date u tabeli T..lE· Pre lansiranja ukupna mas a rakete je In =: Ink + In) + 1n2 + 1713 toku rada nekog stupnja rakete maseni protok goriva je rhgi ::: . a) Brzina gasova sagorevanja l1a izlazu raketnog motora je u:= 3500m/ s. uzletanju J\.jl. 12 := 168 s i 13 ::: 482. Pri sagoreval1ju goriva u pojedinim stupnjevima rakete ostvaruju se konstantni maseni protoci mg) := 700kg / s.6 34.. dt ti ding. ti (2) a) Zakon 0 promeni koliCine kretanja raketnog mbtora daje silu reakcije.J g dobija se vertikalno ubrzanje sa kojim avion uzlece a= ~f(n1+}iJO)v-g:=0.3) (1) pri cemu je znak minus zbog smanjenja mase goriva. rhg2 ::: 206kgl s i mg3 ·:= 17kg/ s.5) dobija sila reaktije isticuceg rnlaza R ::: (ril + rilo)v. s Slilm P.[ a = 2R . Sila reakcije R j koja se dobija isticanjem gasova sagorevanja je sila koja obezbeduje let .35 s.3-15 . pri tome silu otpora vazduha zanemariti. Odrediti koUke sile potiska rakete se ostvaruju u pojedinim stupnjevima. R 2 := 721kN i R3 := 59. 3-15.

gt~ r In Ingl ] Dobijena resenja nisu sarno prve aproksimacije zbog zanemarivanja sile otpora vazduha.23km.7t. . Ovim zanemarivanjem koriscenjem izraza (3) i (4) jednaCina kretanja (5) se svodi na jednacinu ding] Ct) dv = .5m/s...u sledeCim slucajevima: a) cisterna rniruje.(m-Ingl-)lnCIn-m gl -)-mlnln+mgl - gt 2 Zj ==-2+ut{1+Cmg1 -1) In (1--. t=O. lednaCina kretanja rakete glasi (4) mCt) dt 2 dv ::= -mg .12) dok pri veCim visinama. i b) cisterna se kreee Slika P.Rv + R z (5) pn cemu je Rv = A C w pet) v (t) / 2 sila otpora vazduha u kojoj je C w koeficijent otpora rakete.3-16 konstantnombrzinom U . sila otpora vazduha moze zanemariti.u Ino +lng1 (t) .284 Kolicina hetan/a kretanje tela promenljive mase. kao i silu otpora. Ina z(t) == --2 +(vo +ulnm)t+-. Ova analiza omogucava da se u prvoj aproksimaciji kretanja. tieba uzeti u obzir. v = Vo = 0. Masa rakete u prvoj fazi leta je mCt) == mo +mg] (t) pri cemu je Ino == m-Ing] == 61.--:) = 143. Problem 3-16. u kojoj se nalaze lokalni otpori usisa t. ima reSenje In v=v o -gt+uln () Ina +mg] t Ova brzina rakete (v = dz / dt) daje zakon kretanja utl [ t t t] . lcao i sto je dato u postavci problema. U autocisterni je voda koja istice kroz krtatku cev precnika d. h u koja definise trenutni Divo vode u cisterni. vee i zbog toga sto je ubrzanje Zemljine teze promenljivo sa visinom po zakonu g(z) = go (R+Z)2 ' pri cemu je R=6368 km poluprecnik Zemlje i go = 9. vazduh je razreden a njegova gustina je mala. Neposredno posle lansiranja kada je brzina mala raketa se kreee kroz gusee slojeve atmosfere (poglavlje 1. u i ventila Sv' Odrediti sHu reakcije isticueeg mlaza u funkciji 9d visine h i. kada je brzina velika. koja uz koriseenje pocetnih uslova z=O.81m/ 8 2 • Jasno je da pri tacnijim proracunima ove efekte. mg! t1 t1 t] 1z ovih resenja dobijaju se brzina i polozaj rakete neposredno pre odbacivanja njenog prvog stupnja mg1 v1 ==-gt1 +uln(1+-)=2206.gdt .2.

16/27 = 0.1. snagu koja omogucava kretanje glisera.5) daje izraz za silu reakcije: a) R==pVv=2Pghcp-d-n. S obzirom da u izlaznom preseku eevi nema kontrakcije ll11aza to je koeficijent protoka brojno jednak koeficijentu brzine (w=<]))..P.::--~.· Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja za pravac kretanja glisera dobija se sila reakcije R=pV(v-u)=812. a brzina isticanja odrednja je izrazom v == <]) .gde su:A == d 2n 14 povrsina poprecnog preseka i f.l == 11 ~~u +~v + 1 koefieijent protoka. . Hidro-gliser se pokrece aksiji:tinim ventilatorom bez kuCiilta pri cemu elisa iza ventilatora stvara horizontalni mla~vazduha precnika d=lm koji ima apsolntnu brzinu strujanja v=45m1s. Karakteristicne brzine na ulazn i izlazu kontrolne zaprell1ine sU V-I.J2gh.~8. Mlaz udara u lopaticu koja se nalazi na kolicima i pri tome ih pokrece brzinoll1 u.ha i.). Ovar~az vazduhaizaiiva kretanje glisera brzinom u=54 kmlh. = R u .':" " maksimalni stepen korisnosti.J2gh . dobija sedade priodnosu u/v=. S1).. Okolna . ·. R == pV(v-U).3-17 prikazana na s1. Primenom zakona 0 promeni kolicine kretanja za pravae kretanja dobija se sila reakcije koja gura kolica R = 2 P A (v . Ovako odredeni protok i brzina isticanja vaze za oba dela zadatka. V = f.3. tj. USled isticanja vode promena kolicine kretanja odvija se samo u horizontalnom pravcn.l A. Kroz fiksnu mlaznicu povrsine A istice horizontalni rnlaz vode brzinom v.!!.41N. Po v v Nalazenjem izvoda oytlo(ulv)=O.=4(1-!i.1 7 7 b) pri cell1u je zbog kretanja kamiona v.Kolicina krelanja 285 RESENJE Prema izlozenom u Odeljku 2.593./.1/3 stepen korisnosti maksimalan. atmosfera je definisana veliCil1ama stanja Pa ta Pa = Ibar i ta == 30°C. Odrediti silu reakcije mlaza vazdu. RESENJE. . i on tada ima vrednost ytm~ =.· Posmatra se kontrolna zapremina u kojoj se odigrava proa) b) mena kolicine kretanja a koja je Slika P. Problem 3-17.U relativna brzina isticanja vode. pa ce korisna snaga biti ..z:. Prolllem 3-18.ka P. Odrediti pri kOI11 odnosu brzina u/v prikazani sistem ce imati v <.. RESENJE.i==.3-17 b. Kroz rnlaz vode uloze se kineticka energija.. pa n OVOID slucaju jednacina (3..u)2 .. snaga Po korisnosti sistema = Inv 2 12 = pAv 3 12.7. 5ada se inoze odrediti i stepen yt=B. trenutni protok vode odreden je izrazom .

Ispod ravanske betonslcebrane vrsi se ispust vode. Segnerovo kolo se sastoji od dye radijaine cevi na cijim se krajevima nalaze mlaznice izlazl10g precnika d.25ml s.. Odrediti obrtni moment ~egnerovog kola. U kanalu pravougaonog preseka dubine H==2m struji voda srednjom brzinom 11 == O. => v If =-ol-Slika P-3.149kg/m3 gustina vazduha i V=(v-u)d 2n/4 zapreminski protok relativnog stmjanja vazduha. koje su na medusobnom rastojanju D..lE: Traieni obrtni moment je j\. nnD pn.lE: T==T(If -h ) +pHv (1-h) == 17196 m . Ejektor prikazan na sl. Mlaz primarnog fiuida istice u cev precnika d 3 i pri tome povIaei sekundarni fluid. pri tome je dubina isticuceg mlaza h==O.1- ". v Problem 3-20.286 Kolicrincz kretczll/a pri cemu su p==p"IRT=1..3-21 se sastoji od: mlaznice. U mlaznici se nalazi cev preenika d l . V.-.. n.P. Ukupni prC'tok tecnosti je rj.~~ - d3 ·V3 ..19 h R pg 2 2. d rc 60 Problem 3-21. kroz koju dolazi primarni fluid (velikom) brzinom v]. Smatrati da u izlaznom preseku mlaza primarnog fluida on povlaCi sekundarni Cev za mesanje ~'"<> -. .~.~- '~~~5-------------~~'l ~ ----\.1 U == . Slika P. ZanemarujuCi silu trenja i kontrakciju mlaza odrediti silu reakcije koja deluje po jedinici sirille brane. njegov transport. i b) u ejektoru (cev za mesanje i difuzor).3-21. Ovom ptilikom se trosi snaga P == R V = 12187 W .lm. RESEN..' 2 H N P'£SEN. koji dolazi kroz rnIazmcu precnika d2 = d3 brzinom v2 .l/ ·D == pV (v-u). Prolaskom primarnog fluida· kroz ulaznu mlaznicu brzina strujanja raste a pritisak opada sto omogucava usisavanje sekundarnog fiuida.------ 3 Stika P. Ko10 se okrece konstantnimbrojem obrta n 1~1 e/min). tj. a) u cevi za mesanje ako je ona kratka i trenje u njoj se moze zanemariti. cemu brzme v == -2.. Problem 3·Jl..--=(> ---.9. d. D. Odrediti porast-promenu pritiska. Ejektor . Poznate veliCine su: p."" .3-20 2 v su ' 2V. cevi za mdanje i difuzora. iste gustine.

Izmerene vrednosti uIaznog i izlaznog . aJijusviu1drugim merodavnim poprecnim presecima ejektora. U dlju odredivanja koeficijenta lokalnog otpora ciklona za rad bez cestica (izlazna cev C za cestice je zatvorena.058 i 0B :::: 1.Pj == p(y) [1. a) Primenom jednacina (b) i (c) dobija se porast pritiska u cevi za mesanje dj 2 d1 2 2 6P3j == P3 . sto znaci da je sila reakcije R:=O.3-22 ima pravougaoDu ulaznu cev dimenzija a=200mm i b=300mm.a u presekll A uJvraeno je da je srednja brzina strujanja v A == 15m/ s i da su koiekcioni koeficijenti' 0A == 1.KoliCiniJ/cretanja 287 fluid kroz prstenasti presek visine d 2 -. U posmatranom sillcaju primami i sekundami fluid su iste gustine. gustine Pj i P2 ne moraju biti iste. tecnostigasom itd. koja je postavljena prema horizohtalipbduglomex. Ovo izdvajanje se vrsi stvaranjem vihomog strujanja uciklonu. U tom slucaju raeli se 0 transportu sekundarnog fluida (iIi cvrstog materijala) gustinepz primarnim fluidom (obicno vodom iIi vazduhom) gustine Pj' Zbog ove mogucnosti ejektori su nasli primenll II transportu: brasna vazduhom. B == 1. koeficijenti nera~Il6~erl1osti brzinskog poJja jednaki jedinici. jer U ovom slucaju ih nema) izvrsena su odgovarajuca merenja sa vazduhom gustine P == 1. te se zato jednaCina koritinuiteta (a) svodi na oblik ~~+~~o=~~==~~.32 i ex. Za ejdctor vaZi jednaCina kontinuiteta pjvjA j +P2V2AZ 0= P3v3A3 == P4V4A4' (a) u kojoj su gustine: Pj primarnog fluid a. A == 1. RESEN7£ Radi jednostavnijeg pisanja uvode se oznake za povrsinepoprecnih preseka Ai == di rc / 4 U=1.+1)(y) 4 pvi h ' gdejebrzina v3=(VjAj+v2A2)/A3' ProD/col 3-22. ~ 2 2 Medlltim. 7 b) Izmedu preseka 3-3 i 4-4 difuzora vaZi Bemulijevajednacina P3 + /2 == P4 + p(s+1)v~/2 Primenom ave jednacine i jednaCina (b) i (c) dobijase porast pritiska u ejektam P d3 4 z 6P==P4-Pj== 6P3j+i[1-(C.aznom preseku B ciklona profil brzinaje turbulentnipotpuno razvijeni (ex.P3 A 3 + pViA1 + pv2.d j )rc /4.sekundamog fluida i P3 i P4 mesavine fluida. P2 . Ciklon sluzi za izdvajanje cvrstih cesticamaterijala 1Z struje fluida.02).-d j i da BU II ovom. Ciklon prikazan na sl. U cevi za mesanje izmedu preseka 2-2 i 3-30digrava se promena kolicine kretanja. A2 .4).2kg 1m3 • Merenjem ulaznog profila brzin. Gime se cestice.Al == (d. zbogdejstva inercijalnih sila krecu ka zidu ciklonaa samim tim i izdvajaju iz fluida. Koeficijent lokalnog otpora difuzorajes.5) glasi: (c) Kako je cev za mesanje fluid a hatka to se trenje u njoj moze zanemariti. U izJ.P.P3viA3 . A2 ·::: A3 -. Pj (Aj +A2 )..3. .= 15°. ? 2 .(d) J(v1 -V 2 ) 3· 3 R::::. sljake vodorn.96. a sila reakcije dobijena iz jednaCine (3. 1z ciklona izlazi kruzna cev precnika d=300mm.

98N. Udarac mlaza u tela Uvodenjem kontrolne zapremine Veon izmedu preseka ::'. pod uglovima y 2 i y 3 u odnosu na osu mlaza.. koje daju rezultujucu siIu reakcije ciklona R '" (R. i b) rezultujucu sHu realccije ciklona nastalu usled promene lcolicine kretanja.3a) koji istice kroz izlazni presek jedne mlaznice i udara u cvrstu pregradu pod uglom yl ' Tom prilikom ako se analizira ravanski problem mlaz se deli na dva dela.•.3.634.3.. j .732ml s. tako da udarac mlaza deluje izmedu ovih preseka odgovarajucom silom R na telo .(p A + PP II V A)AA' 2 2 - Projektovanjem ave jednaCine na horizontalni vertikalni pravacdobijaju se komponente sile R".3b) zakljucuje se da fluid u nju ulazi koliCinom kretanja riljp j.. SWca P..3. c) Slika 3..:\ a iz rije izlazi kolicinama kretanja Jn 2 P2 v2 i m3~3v3' Na povrsini koja ogranicava kantrolnu zapreminu vlada pritisak ..75N...3. RESENJE: a) Primenom jednaCine kontinuiteta za ulaznu i izlaznu cev ciklona dobija se brzina 2 VB = V A 4ab I d 1[ = 12.2 i 3 (s1.3-22.288 KoliCtita kretonja potpritiska su PA :::: 400Pa i PB =500Pa. b) JednaCina promene koliCine laetanja cilclona glasi R = (PB + P~BVB)AB . + R~) 112 = 12. S=-2 (PA -PB)+u A (-4 b) pVB a -u B =0. Iz Bernulijeve jednacine za iste preseke dobija se koeficijent lokalnog otpora ciklona 2 2 d 1[ 2 A .. Ciklon Ry 2 = (P A + PP A VA )ab sinu = Il. 3.. Udlall":!llc mlaza Ull cvntu pregll"adu Posmatrace se mlaz fluida (s1.53N. Na osnovu ovih merenja odrediti: a) koeficijent Iokalnog otpora cilclona koji radi sa cistim vazduhom. =(PB +p~Bv~)d27t/4-(PA +p~Av~)abcosu=5. Mlazevi se u presecima 2-2 i 3-3 odvajaju od tela.

2 i 3 moze se pretpostaviti da su korekcioni koeficijenti a j '= 1 (:=.5) ciobija se sila otponi fluida R (s1..E'NJE: Slika P.L]VI :::: 2(a l +~12~V2 :::: 2(a 2 +(13)V 3 ' 1 2 1 2 1 2 u kojima su a j (i = 1. te se zato na njoj dejstvo sila pritiska eliminise.::::V~ V2 'fa:- ~=V~· v3 fa:- Za posmatrane preseke 1.3) koeficijenti korekcije kinetickih energija preseka. (3..9) Za odredivanje sile R potrebno je poznavati vrednosti brzina v 2 i v 3 ' odnosno u kom se odnosu mlaz deli pri udarcu u cvrstu pregradu. ~j .3' i b) ako je fluid u mlazu savrsen.VI· Projektovanjem ove sile 11a pravac l10rmalan na plocu dobija se sila reakcije RES..13:::: 0) tad a su brzine strujanja u posmatranim presecima medusobno jednake (v] :::: v 2 :::: v 3 ). nakon odredivanja merodavnih brzina strujanja. koja ..3.3-23 . a ~12 i S13 koeficijenti lokalnih otpora pojedil1ih delova mlaza. pak.9). + R:) 112.2. Odrediti sHu reakcije i odl1oS kojim se mlaz deli u sledeCim slucajevima:" a) ako su koeficijenti lokalnih otpora delova mlazakojiskrecu /.Yj) .10) Ako se.ni 3 P v3 sin(y 3 . projektovanjem jednacine (3. Problem 3-23.KoliCiilah'danja 289 okoline u koju mlazistice. odnosno sila kojom fluid deluje na telo R=-Rf =In2~2v2 +1i13~3ii3 -J:ill~]vl.12:::: 0.3b). U tu svrhu koriste se Bernulijeve jednacine 2(. primelljena na posmatrani mlaz glasi R=pV3V3+PV2i72-pri. Nakon f primene jednacine promene kolicine kretanja (3. 1. te se zato otpori umlazu zanemaruju. Posle udarca u nepomicnu plocu mlaz se deli na dva dela. te se zato Odllosi izmedu brzina svode l1a obUk v3 /v l =1/JS13+ 1 .' a) lednaCina promene kolicine kretanja u mlazu (3. Mlaz tecnosti gustine p istice kroz mlazllicu.2 i 1.. Konacno. 1z ove jednacil1e slede odl1osi brzina -.::< 1). dimenzija a x b (b » a). strujanje u mlazu tretira kao strujanje savrSenog fluida (1.. V2/vl::::1/·J~12+1 Rx :::: ni2~2 v 2 cos(y j +y 2) +1i13~3 V3 cos(y 3 -'y 1) - mPl VI cosYI' l Ry :::: I:i1zP2 v 2 sin(y I +y 2):.nil PI VI siny I' 3 odnosno intenzitet rezultujuce sile R :::: (R. (3.. protokom r~ i ndara u ravnn plocu nagnutu poci uglo~ a u odnosu na horizontalu.je postavljena pod uglom y :::: arctg(Rx I Ry) u odnosu na horizontalu.9) dobijaju se komponente sile .

mase m=lOkg i duzine l=400mm.2+1+JS3+1 SU == S3 = 0. Ravanski horizontalni miaz vade istice iz mlaznice protokom V. pri eemu je brzina isticanja v = 4V 1d 2 n. odnosno brzinom v.. Silu trenja u osloncu zanemariti. o promeni kolicine kretanja u mlazu. 2 V.. Primenom ove relacije i jednacina Bemulija i kontinuiteta V.9).2 - ~c.290 Kolicina Icretanja dok se projektovanjem na poduzni pravac ploce dobija relacija Ry := PV3V3 - pV2 v2 - p~~ Vj cosa.3-23 dbbija se sila . pri cemu je brzina isticanja mlaza Vj := V I ab. jednacina (3.- V3 _ 1+ cosa. == ~S2+1+~S3+1 b) U slucaju strujanja savdenog fluid a vazi r-~2 ~ := V 2 . v~ 12:= (1+s 2 )vi 12 == (1+S3)v. . Iz uslova oR / oa.+i(l-~cosa. i udara u ravnu vertikalnu plocu.JC:. dabija se sila reakcije R:= pVv(l+cosa. Odrediti brzinu kojom voda treba da istiee iz mlaznice da bi ploca zauzela polozaj odreden UglOID a.casa. v. Odrediti silu kojam mlaz deluje na pioeu. ~ :'~' ~=::::::> Pru!Jlem 3-24. pri kome ce sila reakcije imati maksimainu vrednost..).=300. Pru!Jlem 3-25. := Ti"z +V3' dobijaju se traZeni odnosi protoka V.=O sila maksimalna i ona tada iznosi Slika P.~~J~L ~ ". I \ \ RESENJ£: Ponavljanjem identienog postupka kao reakcije mlaza u zadatku P.3-24 R == pT/v . 1. == 0 "dobija se da je za vrednost ugla a.+iCl+JC:. Nakon urlarca mlaza u simetrienu nepokretnu Iopaticu mlaz se deli na dva del a koji napustaju lopaticu pod uglom Ct..y . Voda istice 1Z mlaznice precnika d=lOmm i udara u homogenu obrtnu ravnu plocu.3-25 Pru!Jlem 3-26. == O. na rastojanju h==200mm od obrtnog oslonca ploce. te odnosi protoka 2 Sila kojom mlaz deluje na ploeu je odredena istim izrazom kao u zadatku pod a) R = pVjVj sin a.+icasa. 12.) T~ <. Odrediti silu reakcije i ugao a. 1z mlaznice precnika d istice mlaz vode protoka V.) T/3 _ K. " RESENJ£: Slika P.

.5 N v 1t. Na sredini lopatice nalazi se kruzni otvor precnika d = 20mm kroz koji voda istice u pravcu ose osnovnog mlaza./em 3-28.3-28 .5kg Is. 2 291 Koriscenjem momentne jednaCine za obrtnutaeku 0 Rh I cosa. Konacno iz jednacine ravnoteze sila koje Slika P. Ulje gustine p == 900kg 1m 3 istiee iz cevi (ventila).h == 4. pod pritiskom Po == Sbar protokom . a oprugaje tada staticld deformisana za Xo == 5mm. Zanemarujuci lokalne gubitke energije i kontrakciju mlaza odrediti silu kojom mlaz deluje na lopaticu. ) .99ml S pd nh Slika P. Odrediti silu F kojom treba delovati na klipnjacu da hi se disk nalazio na rastojanju h=5mm oel seeliSta ventila... 2 Sila R je ustvari sila nastala usled promellljivog polja pritiska ulja na disku.5) dobija Se sila kOjOID mlaz deluje na disk D n. pri tome nastaje osnosimetrican mlaz koji napusta disk (peeurku ventila precnika d=24mm) pod uglom od a=600.92m 1s dok iz Bernulijeve jednaCine Po + pv~ 12= pv 2 12 sledi brzina strujallja kojom se ulje odvaja od diska v = (vo + 2 Po / p)1/2 = 36. RESENIE: Najpre se odreduju merodavne brzine strujanja. ') ') Slika P. Za diskje vezana opruga krutosti c=lO N/mm.) = 1463.3-27 Pro/.Ko!icina!rretalijCt · d n R == pVvcosa == P-4-V2 cosa. Prime nom jednacine promene koliCine kretanja (3. preenika D==20mm. Zanemaiiti gubitke strujne energije i silu trenja u ldistu. RESENJE: R = P4v"(D" -d-)(l+2cosa. R = PO-4-+m (Vo -vcoscx.94ml s. Iz jedllaCine kontinuiteta se dobija brzina strujanja na izlazu iz cevi Vo = 41h / pD 2 n == 15. v= 2 == 24.3-26 Problem 3-27. Miaz vode udara u fiksnu ovalnu lopaticu sa koje voda odlazi pod uglom a. Iz kruzne mlaznice precnika D = 80mm istice voda brzinom v == 6 m/ s. Kada kroz venti! nema protoka ulja pecurka se l1aslanja na sediste. -mgiSina == 0 dobija se brzina isticanja 2mglsina. == 30°.

v 2 )/2 A V2Y P2 . • Za zadate padatke se dabija: a) B=10. te zato sila R predstavlja silu kojom . brzinom VI postavljenom pod uglorn C<. Fluid gustine p dotice u ravansku nepomicnu resetku. to ona ustvari obuhvata celu jednu lopaticu.l a lz nje istice brzinom v2 postavljenom pod uglom a 2 • Oba brzinska polja su unifonnna.6N. Ovom prilikom rnlaz se deli na zapreminske protoke ~ i Ti2 · Odrediti ugao Bpod leajim skrece fluidna struja.3-29 (casa -1) J- C<.3-30. RESEN. dobija razlika pritisaka ispred iza ~v resetke -~~~~_-. 1z ravanske rnlaznice istice mlaz nestisljivog fluida gustine p koji jednim delom udara u cvrstu pregradu postavljenu pod uglom a a drugim delom skrece pod uglom B. Kolika je brojna vrednost avog ugla ako je a=45° i a) V31T72 =: 112 i b) ~T3 / V = I? Gubitke lokalne energije i 2 tezinu fluida zane mariti.53°.1E: B= arccas[ casa + ~ Slika P.PI'" P(2 -V 2 VI V ly 2y Promena koliCine kretanja odvija se u me<iulopaticnom prostaru. Odrediti intenzitet i pravac dejstva sile reakcije koja deluje na jednu lopaticu.899° i b) B=20. Resetka zapremina V . 2)/2·= P(2 .6) dobija se sila reakcije u medulopaticnom prostoru pv. te se zato kao merodavna namece kontralna Slika P. p P2 RESEN. PrimenjujuCi jednacon Cinu promene kolicine kretanja (3.292 KoliCil1a h-etanja deluju na disk i klipnjacu odreduje se trazena sila./em 3-J@. R =: P2A2 - hAl +m(v2 -VI)' Kaleo posmatrana kontrolna zapremina obuhvatai gornji i donji deo lopatice. F = R-c(xo +11) = 45. visine h i medulopaticnog rastojanja d. Pl1'o/.1E: Radi jednostavnijeg zapisa uvode se oznake za aksijalne Vlx =: VI casal ' v2x = v 2 casa.. z i tangencijalne komponente brzina V ly =: Vj sinal ' v 2l' = v2 sina 2 • Koriscenjem jednacine kontinuiteta dhv lx =dhv2x ' dobija se jednakost aksijalnih brzina v lx =: v 2x ' dok se lz Bemulijeve jednaCine PI +pv. /2 =: P2 + /2. PnolJlem 3-29.

-). zatim kako i fluid kroz kolo struji relativnim-tangencijalnim na 10patiCe brzinama Wi' to ce . na ulazu u kola D1. koji kolo moze da ostvari.a) S obzirom da se kolo okrece konstantnom ugaonom brzinom ill = me / 30.)dh 12.Pl)dh+ln(v 2x -v 1. Do istog rezultata se dolazi ako se za kontrolnu zapreminu izabere zapI"emina V~on.. i c) maksimalni napor pumpe.11) r = (v 2y -v 1y )h cirkulacija oko profila. b1 i Bl ina izlazu iz kola D2 . Vmy=(vly+v2y)/2.=Vjx=v2x. sirinom i uglom lopatica.Pl)dh = p(v~v -vL. Ova sila deluje pod uglom Rx v my y = arctg. Naime. Kolo radijalne pumpe. V.'=V~1X+V.. .koja obuhvata iopaticu i po polovinu meciulopaticnog prostora Sa gomje i donje strane lopatice. v. gustine p.sano K geometrijskim velicinama: precnikom. to na ulaznom i izlaznom precniku kolapostoje obimske .3-31. posredstvom kojih sledi rezultujuca sila reakcije R="'I}Rx+Ry =pdh(v2y -V1y I 2 2 r V1y +V2\' )lC 2 ' ) 2 +Vj~~J 0 l l/2 Dobijeni izraz za silu reakcije moze da se napise i u jednostavnijem obliku. Ry mx odalde se zakljucuje da je ona normalna na pravac brzine v m" Problem 3~Jl. Projektoval1jem na aksijalni i tal1gencijalni pravac dobijaju se komponente Rx = (P2 .· /(o/icilltz !cretan/a 293 fluid deluje na lopaticu. u kojima su ri = Dj 12 poluprecnici kola.)-vrn-:=-p-h-r-v-m-'I ' 2y 1 pri cemu je (3.y. b) teorijski napor pumpe. Kolo centrifugalne pumpe okrece se konstantnim brojem obrta nCo/min). b2 i ~2' redosledno" Odrediti: a) moment na vratilu pumpe.r-R -=-p-d-h-(-'v.) = (P2 . RESENJE. . n !Ii Stika P." vnL. Protok tecnosti. uvodenjem srednje brzine i njenih komponenata v rn =(vj +v2 )/2 -:::::.= arctg(-.---V-)-.prenosne komponente brzine u = co r. dobija se konacan izraz za silu reakcije . Kolo je defini. kroz kolo je V . Ry = In (v 2y -v1y ) =pd hv1x (1'2y -v 1y ).

U skalarnom obliku moment se moze napisati kao 1M:::: pVk (V 2u i ' -v]l/i) I. Kolo pumpe se okrece konstantnim brojem obrta n=14500/min.. dobija se teorijski napor kola centrifugalne pumpe r---------------------D------------~ Y k =V 2u u z -v]u u ] ==u 2 (V zu -v]u -5-)= 2 0) (1 2V 2u -livlu) (3.12) dobio bi se novi izraz za moment. a sto se ovde nece sprovesti.294 KoliC/ita kretanja apsolutne brzine na ulazu / izlazu kola biti Vi :::: iii + ii\ (i=1.tgBi (i=1.::2 ..13) Konacno.::2 -v] x ~) . Moment ove sile. jer su vektori ~ kolinearni.2' pad kojima voda dotice i istice iz kola.12) pri cemu Stl brzine Vi" (i=1.5° i ~z == 22°. Shodno jednaCini (3. .1Cbi . a zatim se posredstvom k jednakosti Vir = W ir i W ir / Wi" = tgBi odreduju obirnske komponente relativne brzine Will:::: Vir / tg~i. b) Iz izraza za snagu kola Pk == 1\.2) obimske komponente apsolutne brzine. Ovde treba napomenuti da je protok kroz kolo v" veti od protoka tecnosti hoz pumpu Ii' za kolicinu Ll~T koja struji kroz pracep izmedu kola i spirale pumpe. i na kraju iz projekcija brzina na obimski pravac Slede obimske komponente apsolutne brzine Ii'. u odnosu na osu rotacije je if == (pVkV2 + Pz ) x. Da bi se odredile ove dye brzine. a to ce biti ako je ugao izmedubrzina u i VI <X. pa ce tad a i teorijski napar imati maksimalnu vrednost koja iznosi Yk. jednaki nuli.2). . i uglovima lopatica ~]::::: 23.14) JednaCina (3...5) sila otpora tecnosti koja deluje na lopatice je R== pli'. iz jednacina kontinuiteta V == vir 2ri 1Cb p k odrediti radijalne komponente brzine Vir:::: V ! 21./0) == P rikyk .< V iu ==U i -Will =U i 2~nb.(v2 -i\)+P2 -~. zamenom ovih brzina u izraz (3. ProbleM 3-32. (3.14) se naziva Ojlerova jednaCina i predstavlja osnovnu jednaCinu pri proucavanju turbomasina. c) Ako je v lu :::: 0. (3.(p/ikV] +~)x ~ = pVk (Vz x. prvo ce se.] :::: 90°. tada l moment ima maksimalnu vrednost M max = pVk V zul2. I \. I .I pri cemu su rnornenti sila pritisaka ~ x r.I i (J(.2). Voda struji kroz kolo pumpe Cija je geometrija definisana: precnicima D] =100mm i D z = 300mm. sirinama hI =40mrn i bz = 10mm. b) Odrediti uglove apsolutnog strujanja <X. Smatrati da su gubiCi protoka izmedu kola i kuCista pumpe zanemarljivi.max = v 2u U2 . a) Odrediti snagu koju je potrebno dovesti kolupumpe da bi protok vode bio V=20Ils.

:.64Nm.1 == arctg(v1r / V Iu ) = 22.12) dobija se obrtni mornent kola M = pV(v2uD2 -v]uDl)/2= 48.2 == arctg(v2r / 1I2u ) =6.) daje obimsku brzinu na ulazuuzakolo 1I3u := v2u D2 / D3 == 16. '··'L. D4 := 410rnm i 63 := b4 = 10mrn. Radijalna pumpa sa zakoloin c) Iza kola je ugradeno fiksno zako10 koje sluzi za usporavanje struje.959ml s. v 2r =V I Di1tb2 =2. RESENJE a) Ugaona brzina obrtanja kola ro = I7TC / 30 == 151.524rni s. == roD2 /2:= 22.054mi s . Konacno.. b) Koriscenjern trouglova brzina.12 u1 = roDl /2 == 7. iz zadatka pod a). Koriscenjem ovih brzina i uglova lopatica ~] i ~2 koristrursu se truoglovi brzina na ulazu u kolo i izlazu iz kola. Zakolo irna dirnenzijeD3 ==310mm.:.553m/ s. dok se iz jednaCine kontinuiteta za zakolo dobijaju radijalne brzine v3r = ~T / D3 1Cb3 == 2.932m/ s. : .. Slika P.': '.905°) jer se tada izbegava dodatno skretanje struje. Odrediti momentkoji deluje na zako10. ..3-32. c) Za dobro projektovano zakolo treba da bude (:1.04° .3 == 6.2= (:I.. Io!k4~dkretallja 295 KOLa ZAKOLC)'...1 daje obirnske brzine 1.. 1z ovihtrouglova brzina.8s.lzmedu kola i zakola strujanje se odvija sa konstantnim vihorom.::: 17.. (:1.592m/ s .. Uslov konstantnosti vihora (rvu = canst.2 isti kao i ulazni ugao lopatica zakola.13). d) Nacrtati strujnicu apsolutnog strujanja kroz kolo i zakolo.. Kako bi se izbeglo dopunsko skretanje struje zakolo se projektuje tako da je izlazni ugao struje izkola (:1...777m/ s. slede obirnske kornpohenteapsolutnihbrzina v1u = u1 -VII' / tg13 1 == 3. uVrStavanjem obirnskih komponenata btzina u jednaCiilU (3.. ... a sto je prikazano na sLP. v4r == V I D4 1tb4 == 1. v 2u == U 2 -v 2r ! tg13 2 ."::. dok se iz jednacine kontinuiteta za kolo dobijaju radijalne kornponente brzine VII' == V I Dl1tb 1 == 1.3-32.3(U razrnatranom slueaju (:1.905°.122rnls.8W.dobijaju se uglovi apsolutnog ulaznog i izlaznog strujanja kola (:1.'·: . odnosno hidraulicka snaga pumpe P == Mro == 7385. odnosno izraza (3. i e) odrediti porast pritiska u pumpi ako je ona sa i bez zakola.592m/s ..:::~.

tako da se momentna jednacilla svodi na konacan oblik Us = lil(V4u D4 -v3"D3 ) 12 .15) Izraz (3. Za razmatrani slucaj izraz (3.3-32. Aksijalni ventilator se okrece konstantnim brojem obrta n=1450o/min i pri tome transportuje vazduh gustine p == 1. a zatim i apsolutne vrednosti brzina I 2 2 V3 = 1.296 KolicilllZ h-el'anjlZ Koriscenjern nadenih lcomponenata brzina i uglova lopatica zakola konstruisu se . (3. d) KOl'isteCi uglove apsolutnih brzina (Xi (i=1.(p] + Iin!3) x r.15) daje moment Uk =-38. Ukoliko zakolo ne bi bilo fiksno moment Uk bi okretao zakolo u smeru suprotnom od smera okretanja kola. Porast pritiska u pumpi sa zakolom je /'o"P = /'o"p/c + /'o"P z = 5. . pIVO. tako da jednaCina (3. :: 300mrn.P. b) Odrediti obrtlli moment kola i hidrau.4) erta se strujnica apsolutnog strujanja.330ml s. snaguventilatora.0845bar.P +m(v4 -v3 )· 4 3 Moment sile reakcije zakola u odnosu na osu zakola je Mz == (P4 +n'lV4 ) x r:.3.' == 3. == 3. fluidna struja u kolo pumpe ulazi pod ugiom a j a 12 njega 1z1azi pod uglom a 2 • Pod ovim uglom (a 2 ==( 3 ) fluidna struja ulazi u zakoio da bi iz njega izasla pod ugloma 4 • e) rorast pritiska 11 kolu pumpe se dobija iz hidrauHcke snage kola i on iznosi /'o"Pk == PIT.6). Porast pritiska u zakolu odvija se iskljucivo na racun transformacije kineticke energije struje. i izlazni ugao lopatice ~2 = 70°.08ml S V4 == I 2 2 1/V4r +V411 == 3. daje siTu reakcije Rz = P .2kg/ m3 • Kolo ventilatora ima ul1utrasnji i spoljasnji precnik D" = 100mm i Di. U zakolu se odvija promena koliCine kretanja. Kalco su vektori sila pritiska P i P normalni na vektore polozaja r3 i 14 to su 4 3 rnomenti ovih sila jednaki nuli.3916bar..P3 == p(v~ .j V 3r +V311 = 17. a) Nacrtati trouglove ulaznih i izlaznih brzina i odrediti ulazni ugao lopatice tako da protok kroz ventilator bude V:: 1m3 1s. Problem 3-33.12) za moment koji opterecuje kolo pumpe.3-32. .15) za moment koji deluje na zakolo je istog oblika kao 12raz (3.P.6929bar. Dalcie. Jz ovih trouglova brzina odl'eduje se.674ml S.2.licku. Ovaj porastpritiska je isti za kolo pumpe sa ili bez zaIcola. a odreduje se iz Bemulijeve jednaCine i iznosi /'o"Pz == P4 . obimska komponenta bl'zine v 411 = V4r 1tga 4 . trouglovi ulaznih iizlaznihbrzina.v~) / 2 == 1. koja je prikazana na sl. koji su prikazanina sl.92Nrn.

pri cemu je ugaona brzina (j) = mr / 30 = 151.12) za moment pTOmene koliCinekretanja moze primeniti i za aksijalne turbomasine.P. Koristeci trougao brzina na ulazu u kolo dobija se trazeni ugao Iopatice ~l ::: arctg(v lx / til) ::: 64. i glasi (3. Pri crtanju ulaznog trougla brzina koriscen je uslov da ne postoji pred-rotacija struje. BirajuCi meridijanski presek na precniku Dl mogu se nacrtati trouglovi brzina prikazani na sl. Zato je sasvim svejedno koji ce se poluprecnik r izabrati kaomerodavni ia razmatranje.Kolicina hetan/a 297 . odnosno da fluidna struja dotice normalno u kolo.3-33. te je zato (Xl::: 90°.3-29 i P..16) dobija vrednost momenta M=O.lOSNm. Meridijanski I presek =- Slika P. je identicna sa vee datom analizom sila uprilIlerima P.°..16) Kaleo je za razmatrani meridijanski presek r::: rl ::: r 2 = Du /2.915m/ s.. dok se obirnska komponenta apsolutne brzine naizlazu iz kola odreduje iz trougla brzina i ima vrednost v2u = tlz -v2x / tg~2::: I.D. tako da se izraz (3. to se iz jednaCine (3. b) Analiza sila koje optereeuju ko10 aksijalnogventilat~rai pri promeni kolicine kretanja. Ovaj uslov daje obimsku komponentu apsolutne brzine vl " == O.5.799m/s. Obimske brzine kQla na posmatranom precniku su u=u l :::tl 2 =roD l /2=7.3-33.592m/s. sakojom se odredllje hidraulicka . .84 S-1 ? Aksijalne (protocne)' komponente apsolutne brzine odreduju se iz jednacine kontinuiteta i iznose .3-32. Aksijalni ventilator i houglovi brzina RESENJE' a) Kaleo lopatice nisu vitopere to one u svakom meridijanskom preseku odredenom poluprecnikom r imaju isti izgled. jer u svim meridijanskim presecima profil brzina ima isti karakter.)::: 15. 22· Vlx = V2x = 4V / reeDs .

1910mm. Na 05novu zadatog protoka kroz mlaznicu. okrece se konstantnim brojem obrta n=500o/min.2. . Precnik mlaznice na izlazu je Pri isticanju mlaza postoji lcontrakcija mlaza ciji je koeficijent kontrakcije \v =0. Prema tome. Ovaj rezultat upucuje na zakljucak da se u aksijalnim ventilatorima ostvaruje veoina mali porast pritiska.:.lE: Na samom pocetlcu treba napomenuti da je vertikalna peltonovska turbina dobila naziv po vertikalnom palozaju vratila kola.RESEN. odnosno d:. (3.832. V:. b) Slika P. kroz cev precnika Do:. Zatim se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina dobijaju pritisci aa mestima prirubnickih vezaA iB \ \ .:.3-34a je horizontalno.:. je Va =. Cetvoromlazna PeltoIiova turbina odreduju se brzine strujanja v:::: 4V / d 2n iVa'" 4Tjo I D 2n. 1200mm i turbinu. Koeficijent lokalnog otpora mlaza pri strujanju preko lopatice je S=O. kola turbine 51. Odrediti: a) sHe istezanja zavrtnjeva u vezama A-A i B-B. 0:. P.16.SI..Mm =. Problem 3-34.8m3 / s. P / V = pmr(v 2u -vIII) = pu(v2u -v lu )' (3. Na osnovu sprovedene analize moze se odrediti i porast pritiska u kolu kao b. .p:. ako su poznate velicine: D. Ukupni protok vade. 175mm.17) predstavlja Ojlerovu jednacinu za aksijalne turbomasine.16.' a potom ill sracunati za vrednost ugla y=O . Sm>Sk.17) Izraz (3.39W.p =.298 Kolicina !cretallja snaga ventilatora P=.:.. CI. 2 m3 / s po jednom izlaznom mlazu.3-34.39Pa. Za analizirani aksijalni ventilator se dobija b. Cetvoromlazna vertikalna peItonovska turbina precnika kola DK =. b) snagu i stepen korisnosti kola turbine za proizvoljni ugao y.

. P == 4RTw =15 RD. D21( . Da bi se ovi neieljeni efekti izbegli lopatice peltonovskih turbina se prave sa uglom y ~ 15°. Zato se uocava kontrolna zapremina Vkon (s1. S obzirom da se kolo okrece konstantnim brojem obrta. + 1. Ovaj rezultat ima sarno teorijski znacaj. obimska brzina lopatica biti 11 = Dk nl7 /60:. U prostoru u kome je voda u kontaktu sa lopaticom odvija se promena koliCine kretanja. medjutim. Cirne bi sveukupna korisna sila bila manja. za y=O. dj n cosy R == pV(Wj +W2 cosy) = P-4-(1+ . iIi u nekoj drugoj prirubniekoj vezi. odnosno llletodologiju opisanll u primeru P. Voda iz rnlaznice istiee brzinom v:.+1 Ova sila je za vrednost ugla y==O maksimalna i 1znos1 R=189. Pre rna tome sledi da ce voda lopatici doticati relativnorn brzinom Wj =Vj-u. Na sliean naein nasIe bi se i odgovarajuce sile II vezi C-C. Kako postoji kontrakcija mIaza.47m/ s.Jc. '. i za nju se koristi zakon (3. C. RB. RBy = PA sina. trazene sile istezanja zavrtanjskih veza A -A i B-B su RAi = RAXcosa-R ily sina RBi =Rsx sinB-RBy cosB .: 4V / d 2 n..3-2. iznosi Dk 1· . jer u realnim uslovirna ugao lopatice y=Oo dao bi maksirnalnu lokahlU vredllost sile. koja je u opstem slucaju u odnosu na obirnski pravac postavljena pod uglom y.J)(V j -u)v j .B+pVvoCsina 2 cosB). to c.i ilIlU vrednost n.5). b) Poslllatrace se isticanje vode iz mlaznice na kraju.. D n pri eelllu su sile pntlska PA = PA -4- Ps = Ps -4-' Dakle. to ce preenik suzenog mlaza biti j :::: = 160rnm. u kojoj se odvija promena kolicine kretanja. KoristeCi vezu izmedu relativnih brzina w 2 == wI /.3kN.0V brzina strujanja kroz ovaj presek iznositi Vi = 4V I d(n = 99. pa ce apsolutna d d.5).Ps cos. Snaga kola. koja sledi iz odgovarajuce Bernulijeve jednaeine. dobijaju se kbmponente sila reakcije R Ax = (pVvo + PA ) cosa. P.~ = PssinB-PA cosa+pVvo(sinB-cosa). koji daje sHu reakcije mlaza kojadeluje na lopaticu (1) pn cernu su n~ i ortovi normala izlaznih mlazeva sa lopatice. . Sa lopatice voda istice relativnom brzinom w 2..3-34b). tada:bi isticuCi mlaz na susednoj lopatici izazvao znacajnu sHu otpora.86MW Stepen korisl1osti je odnos korisne i ulazl1e snage. RAy = -[pJiT(v +1'0 sina) + PA sinal. iz jednacine (1) se dobija sila reakcije 2 .Kolicina hda17ja 299 KoristeCi zakon 0 promeni koliCine kretanja. izraz (3. izlazne cevi.TTYJ == 37.: 50m / s. kao i razmena energije izmedu mlaza vade i lopatice. bilo koje od eetiri. a sto ovde zbog obima posla nije sprovedeno.

. zbog neravnomemosti dejstva mlaza na lopaticu Oer se ena okrece) i gubitka usled okretanja kola u vazduhu.91. stvami koeficijent korisnog dejstva je manji za 4-5%. Dobijena vrednost stepena korisnosti je maksimalna vrednost koja bi se kolom mogia ostvariti.300 Ko!ici11. dakle ima realno maksimalnu vrednost 0.0. "'1 "1 .956. Medutim.9 . . 2 +1 pV-~ 2 "'1 Jr.a kretal'1/a 11 =Pk = P'1i Ru _= 2(1+ cosy )(l-:'!'!"')~= 0.

.

\ I .

mogucnost dobrog upravljanja i dr.a to su: jednostavan pre nos energije ad njenog izvora do mesta koriscenja. II teskoj industriji . na specijalnim vozilima i td. strugovima. na makazama za secenje lima. kocnice tockova i s1. na dizalicama.). velika brzina reagovanja. na drumskim i sinskim vozilima: koboni i upravljacki sistemi. dizalice.301 4. tenkovima. u hidroenergetici (na pro kod regulacije rada turbina) i hldrotehnici (za pogon vrata recnih i kanalskih prevodnica. na avionima: pogon stajne noge pri uzletanju i sletanju. Primena DH je toliko siraka da je veoma tesko nabrojati sve oblasti primene. i u drugim tehnickim sistemima prenosa snage iupravljanja.1. regulaciju nivoavode na prelivima i sl... sto se ni ovde nece roku-savati. pri cemu se vISi savladavanje sile pri translatornom kretanju. u livnicama . se transformise u neki koristan mehaniCki rad. koja je po pravilu zasnovana na pritisnoj energiji radnog fiuiua. buldozerima. Medjutim.. ili u sldopu nadgradnje drugih tehnickih sistema u . transportnim masinama (pogon vitia i s1. kao sto su: na alatniIn masinama: presama.zelezarama i valjaonicama za pogon valjackih linija i valjaekih stanova. dizalice. Uljno-hidraulicki sistemi (UHS) prvenstveno se primenjuje u sistemima prenosa snage. ako je radni fluid ulje tada se obieno misIi na posebnu oblast hidraulike koja se naziva u(. liftovi i td. na brodovima: pogon i podesavanje kormila. U uslovima razvoja i primelle savremene tehnike i telmologije UH zauzima veoma znacajno mesto. prikolicama (za njihova prainjenje) i td. ostvarivanje velikih sila i momenata sa malim pobudama. za vojne potrebe: upravljanjem oruzjima na avionima. Ova Cinjenica Cini primenu uljne hidraulike veoma sirakom. a za funkcije prenosa snage i upravljanja. brodovima. .ita hidraulika (UH).:tno kretanje i obrnuto. inzenjerijskhn masinama i 51. pogon tockova. rendisaljkama. laka zastita ad preopterecenja. poljoprivrednim masinama: traktorima (za podizanje radnog orudja). sistemi komande leta (pagan predkrilca i zakrilca).. laka transformacija strujne u mehanicku energiju. OSNOVNA RAZMATRANJA Jr PRIMENA DUNE mIlRAULllJKE Kada se kaze hidraulika obicno se pod time podrazumeva strujanje vode kao radnog fiuida. kojima primena VH prakticno predstavlja simbol modernizacije. Ovakvu dobru primenljivost URS-a omogucile gU neke njene prednosti u odnosu na adekvatne mehanicke i elektricne sisteme..J:::rmacija translatornog u. Na osnovu ovih prednosti i osobina UR moze .). odnosno problemi koji Stl tretirani u sklopu Odeljka 2.'. presama i td. U UHS-u strujna energija tluida. Dams je tesko zamisliti neku oblast tehnike a da se u njo] ne koriste UHS-i kao nezavisni sistemi.. iIi momenta pri obrtnom kretanju.sistemima za livenje pod pritiskom. iIi II sistemima upravljanja iii Ii regulacije. mali smeStajni prostor. ali ce se zato dati neke glavne oblasti primena. utovarivaCima i s1. rob 0tima i td. kombajnima (pogon radnih tockova i dobosa). jednostavna trans. rudarskim i gradjevinskim masinama: bagerima... br Isilicama.

dakle. zakljucuje da izvrsni organi predstavljaju vezu hidraulickog i mehaniekog sistema.a ujedno i izvor energije za Slika 4. hidraulici. Sa energetskog aspekta jedan . deomebanickog sistema za koji je iZvrsniorganpovezan. kao sto su: relativno mali stepen korisnosti. izvrsni organi i td. Ovde se. primenjene komponente zahtevaju visok stepen kvaliteta abrade povrsina a sto s jedne strane poveeava njihovu cenu.2. Dakle. zbog visokih pritisaka uIja veoma su prisutni problemi zaptivanja. creva i td. a da se nadgradnja ovih sistema obavlja kroz primenu znanja iz mehanike. kod lose odrZavanih URS-a curenje ulja utiee na zagadivanje radne sredine. koji je po pravilu pumpa. automatizacije. Kao sto se vee mogio primetiti UHS-i imaju svoju primenljivost. medjutim. ovde se radi a multidisciplinarnoj oblasti. cevi. praktieno. IDDRAULICKI SISTIEMI lP'RENOSA SNAGE Osnovni zadatak UHS-a je da izvrsi prenos energije od njenog izvora. 4.4.2). i td. a sto ee biti uCinjeno u ovoj knjizi. Ovi nedostaci DHS-a se ne mogu izbeCi. koji omogucavajufunkcionisanje DRS-a.ko se na <l==izVrsnom organu vrsi translatoF rnO kretanje tada se oni nazivaju hidro-cilindrima (He). Zato se bez puno objasnjenja moze kazati da su DHS-i veoma slozeni i odgovorni sistemi eiji se princip rada zasniva na hidraulici.izvrsni organ predstavlja gubitak energije nosene fluido1n. UHS-i imaju i znaeajnih nedostataka. a to je deo koji pripada i nazivu ave oblasti tj. a sto su modema masinogradnja i industrija '<leoma dobropratile. te je zato njihovom proueavanju nuzno posvetiti vise paZllje. Ta transformacija strujne energije u mehanieku obavlja se u UH komponentama (UHK) koje se nazivaju lzvrSn/OIgam: Na njima'se u zavisnosti od telmiekog zadatka kojeg treba obaviti savladava sila ili obttni moment (51. u svim oblastima tehnike gde obavljaju vise ili manje vazne telmicke zadatke.2. do mesta gde se ta energija pretvara u koristan mehanicki'Tad. iIi ako 1r ~'~~ se vrSi obrtno kretanje tada se oni nazivaju hidro-motorima (HM). A. zbog '/elikog gubitka energije u komponentama DHS-a veoma su izrazeni problemi zagrevanja ulja.302 Osnove uljne hidraulike se veoma laka zaldjuCiti da DR-a omogueava izradu koncepcijski novih masina i pogona. U ovoj knjizi bice reei sarno 0 onom delu UB. Svi t i l sastavni delovi UHS-a: pumpe. nazivaju se Komponentama .) i upravljanje. DRS prenosa snage. koji predstavlja OSllOVU fUl1kcionisanja UH komponenti i sistema. a s druge zahteva veoma Cisto ulje . kod dobro projektovanih i konstruktivno resenih sistema ani se mogu svesti na minimum. odnosno DRS-ima.odnosno prisustvo dobrih filtera. Izmedju izvora energije i izvrsnih organa postoji eitav niz elemenata za vezu (cevi. elektricnih i elektronskih sistema.

Proracun UHS-a se razlikuje kod sistema sa jednim i vise izvrSnih organa.3.Ako se pri kretanju UHK njihove karakteristike menjaju iVaZida je . sisterni hladjenja i preciscavanja ulja i s1. Kod sistema sa jednim izvrSnimorganolllkoristi se po jedna jednaCina Be rnulij a. koji opisuje ponasanje URS-a. ova podela je interesantna sa aspekta proracuna. i Sarno u izuzetnimslllcajevimamoie da se izvrsi njena 1inearizacija kada se dobija Ap = KV. Komponente za vezu su cevi. Ipak. kontinuiteta i kretanja. racve i s1. Ova razlika nije sustinske prirode. Primera ovih sistema ima mnogo. U· opstem slucaju ova zavisnost je nelinearna.. l\:1atematicke metode koje se koriste za resavanje sistema jedllaCin~. pasivne i komponente za vezu. Ove komponente dele se na a1ctivne.3. To su: rezervoari sa uIjem.hidrocilindri i hidromotori. vee formalne.tadase iove promene moraju uzeti u obzir u odgovarajuCim jed~aCinama. Prema broju izvrSnih organa UHS-i se dele na sisteme sa jednim i sisteme sa vise izvrilnih organa. pri cemu sprega izmedju jednaCina dolazi po brzinama. creva. 4 . pritiscimai pomeranjima. jer je ova podela ekvivalentna podeli u klasicnoj hidraulici na proste i slozene cevovode.OSl10ve ulJnehidraulike 303 UHS-a. Jedna od najcesee primenjivanihmetoda. sistemi sa vise izvrilnih organa su mnogobrojniji a njihov proracun je mnogoslozeniji od onog kojeg treba obaviti kod sistema sa jednim izvrilnim organom. Dakle. Jednacine koje se koriste za 8tac:iionarnii proraeulD rada UHS Za proracun stacionarnog rada UHS-a koriste. a odnosi se na broj jednacina leoje treba resavati. tako i za nestacionaran rad UHS-a je metoda zasnovana na primeni Laplasovih . Ovde ee se navesti same dva primer a ito: hidraulicke prese kod koje He obavlja translatorno kretanje i hidraulicke testere kod koje HM obavlja obrtno kretanje. tipa Ap =XV. kriyine.izvrsni organi . sarno leada je opravdana. UHS-i se mogu deliti po razliCitim kriterijumima.. . sieklasicne jednaCinehidraulike Bernulijeva jednaCina i jednacina kontinuiteta i jednacine mehanike GednaCine kretanja). Aktivne 1componente UHS-a su: . pri cemu je· K koeficijent proporcionalnosti. koji sIuze za transformaciju energije. dole selcod UHS~a sa vise izvsnih organa postavlja odgovarajuei broj Bernulijevih jednacina i jednaCina kontinuiteta. .pumpe (koje predstavljaju izvore energije). OSNOVE PRORACUNA UHS 4. Ovde ee biti reci same 0 podeli prema broju izvrsnih organa. su razlicite. . Ovako dobijeni sistem jednaCina predstavlja spregnuti sistemjednacina. potrebna je radi njegovoglakseg resavanja. leao i po jedna jednacina kretanja za svakupokretnu UHK. Pasivne komponente su one komponente koje aktivno ne ucestvuju u prenosu snage a neophodne su za njihovo funkcionisanje. Sistemi sa jednim izvrsnim organom su oni UHS-i kod kojih je prisutan sarno hidrocilindar iIi hidromotor. i one sIuze za transport fluida pod pritiskom izmedju aktivnih komponenata. kako ia staeionarni.1.Ap = f(V). Linearizacija pojedinih funkcijasistema jedilacina.hidraulic1ci razvodnici i ventili koji sIuze za upravljanje radom UHS-a.

Treba sarno napomenuti cia je pri radu sa UHS-ima veoma prakticno 2 raditi sa pritiskom. i ovcle nema nikakve razlike. U ovoj knjizi ce se u zadacima. kineticka energija strujnog pteseka u odnosu na energiju pritiska moze zanemariti. .1 Bernulijeva jednaCina glasi: . T). moze da se odtedi kineticka energija posmatranog strujnog preseka. te se zato. racvama i sl. predstavljen preko koeficijenta lokalnog otpora i racuna se I \ I .). uzece se primer razvijenog laminarnog strujanja ulja (p= 900kg/m3 ) sa brzinom od 2m 1S. U jednacini (4. koja je u UHSima od 20 do 400 bar. u UH Bernulijeva jednaCina se pise tako Up da svaki njen clan ima dimenziju pritiska. Tako na pro za slucaj jednog dela UHS-a sa s1. Poznavanjem koeficijenata CJ. .. cia se ulje smatra nestisljivim fluidom. a ne sa velicinom Y [J/kg]. a sto daje kineticku energiju .3.3.dinamicki pritisak PCJ. I. veoma cesto. d Dakle. Veoma slicna analiza vccli i za potencijalnu energiju geodezijski pritisak pgzl_2' koja se veoma cesto moze zaneliJariii u odnosu na pritisnu energiju.radi korektnosti. Kao i u klasicnoj hidraulici. 4.1i.1 i za strujnicu koja povezuje preseke 1-1 i 2-2 Slika 4. pad pritiska u UHS~usastoji se od pada ptitiska na lokalnim otporima i lisled trenja. gubitak je predstavljen sa padom pritiska. s druge strane ako hi se koristili koeficijenti lokalnih otpora om bi za UHK imali veoma velike brojne vrednosti. kao lokalnim otporiina. u UH se radi sa visokim pritiscima.1lo BlfR·lllluiijevlaI jOOllllliMHllllMi Izmedju Bemulijeve jednaCine koriscene u Odeljku 2. Ako se ova dobijena vrednost poredi sa redom velicinep:ritiska. Ovo dolazi zbog razloga sto s jedne strane proizvodjaCi UHK daju njihove karakteristike u funkciji prHiska i.k:ineticka uodnosu na.304 Osnove uUne hidraulike transformacija. Na UHK. / " Ie. dole je na klasicnim lokalnim otporima: krivinama.3.v 2 12 = 3600Pa. uziinati i kineticka i potecijalna energija.3. S obzirom da je u UHS-ima radni fluid ulje pod visokim pritiskom i da se ono pri prolasku kroz UHK zagreva to ce u opstem slucajli gustina ulja biti p = pep. to jednoznacno sledi da se .1. a ako se one zanemaruju to ce se posebnonagiasiti.3. Kod slozenih UHS sa veCim brojem izvrsnih organa i komponenti za rdavanje je potrebno koristiti rmmericke metode.1) i koja vazi za sIuCaj kada se radni fluid smatra nestisljivim fluidom (p = const.3. j ::::: 2 (~i ::::: 4/3) i za razvijeno turbulentno strujanje (Xi ~ 1 (~i ~ 1). ti. Medjutim.2).1.4.1) popravni koeficijenti (Xl i (X2 imaju vrednosti za razvijeno laminarno strujanje CJ. Da bi se ovo zanemarivanje opravdalo. (i::= 1.1) vazila potrebno je da se efekti stisljivosti ulja mogu zanemariti i da je temperatura ulja konstantna iIi priblizno konstantna. energiju pritiska moze zane mariti.. Da bi u ovom slucaju jednacina (4.r (4.

3.. oblik jednaCine kontinuiteta (4.Osnm.V2 12 (v.4) se ovde ne daje radi tog zakljuclea.2 1 Z dt p dt ' koji se koriscenjem modula stisljivosti fluida E = pdpldp svodi na \ .5.Vz "'" Tt+ E Vdp elt' (4. 4. vecda bi se ukazalo na neke efelete koje treba uzeti u obzir pri ne~t'Lcicinarnostimakoje sejav1j'1}'l U UHS-ima.. dm . Odelj-ak 2. dok ce turbulentni rdim strujanja biti veOma retIeo prisutan u UH instalacijama.2) Ako se.4.Za proracun pada pritiska usledtrenja koristi se.4) se. U UHS-ima se po pravilu koristi ulje koje ima relativno veliku vrednost koeficijenta visleoznosti. sto znaci da ce Rejnoldsov broj biti relativl10 mali. tada za svaku racYU vaii jednaCina kontinuiteta i=l 2>. ..3.3. tj. . fadi 0 slozenom URS-u.39): A.29). 0 sistemu sa vise izvrsnih organa. i da ce skora uvek rezim strujanja biti laminaran. sa ulaznim Ihl = prj l i izlaznim 1h z == pij 2 masenim protok fluida. i~· /' Kako je masa m = pV to jednacina kontinuiteta dobija '.3.. dV VI . (4000<Re<105)..1.m ~li~--m!1 mb 1 . .3. =LV . = liz)· Medjutim. U tu svrhu posmatra se UHK zapremine V. tada se moraju uzeti u obzir efekti . u"i.1.stisljivosti fluida jer je p = pep) (clan V / E· dp 1dt).3. . I drugo.3). kao i Mo se vidi iz jednaCine (4. Ovi efekti se uzimaju U obzir pri prelaznim (4. a sto znaCi da se njihova zaprenllna menja (Clan dV I elt).63) za turbulentno strujanje Ie=0.2.1. Razlika izmedju ovih masenih pratoka je posledica promene mase u kontrolnoj zapremini. ponasaju kao hidraulicki glatke cevi kod kojih je Ie = A.U'"u .(Re). uglavIlom. koeficijel1t trel1ja se odredjuje za laminarno strujanje u cevima izrazom (2. (Re=vDlv<2320) .3..3. JednaCina k-«mtiIDIuiteta Za slucaj stacionarnog nestisljivog strujanja lcroz URS sa s1. Darsijeva fontmla izraz (2.. oCigledno.1 jednacina kontinuiteta giasi: (4.3.-': ::m1 -mZ =Tt· i' . pa jednaCina kontinuiteta glasi. U UHS-ima sve cevi se.1. koji je.. dat i u naslovu Oddjka4.3. j=I) n m (4.3164/Re I/4 .3.2.2.2) .1. zato Sto je uljellUHKicevima pod visokim pritiscima. U nastavku ovog paragrafa ce se potraziti odgovor pod leojim uslovima vaze jednaCine kontinuiteta (4.3) pri cemu n oznacava broj ulaznih am izlaznih zapreminskih pratoka. Prema tome.1. Frvo.e uljne hidraulike 305 primenom izraza i:1PI = pC.2) i (4. calc. to se zidovi cevi i URK ponasaju elasticno.3. V+dV oblik p+dp V: _ V = dV + V dp Slika 4.1.3. svodi na oblik (V.3.1. sa s1.1.4) U slucaju stacionarnog strujanja jednacina (4. pale.=64/Re . ).1). i Blazijusovim izrazom (2.4.

D / Dt = 0/ ot +VjO / oXj-materij alni izvod i OV. jednaCina kretanja komponente koje VISe translatnorno kretanje glasi: In x:::: i~l IF.3) i (4.3.6) svode na jednostavne oblike: N l:F. JednaCina kretanja fluida UednaCil1a (2. pritisak i temperatura su medjusobno spregnuta.3. . k-koefieijent toploprovodljivosti fluida. J ednacine (4. odnosno velieine: brzina.3. Encrgdski lbiRans UHS 4\.3. (4. i=1 (4. koji nastaju.3. .3" JellillllaChl!l!2 krrelbllillJljOffi Koji se oblik jednaeine kretanja koristi pri proracunu zavisi od toga kalevo kretanje vrsi UHK .3. Zato se ovde oni nece ni resavati.3. Da bi se ove veze bolje uoCile napisimo.1. na pr. Prema drugom Njutnovom zakonu. 41.4) vaze. t kojoj su: T-temperatura fluida.5) dole se ona za ohrtno kretanje svodi na obIik N J <P = IJVf. Problemi ovog tipa.3.~J ' Xj UX 'Xi OX j k viskozna disipaeija. j~dnacinu energije Dr a aT ·Ovi _ pcvm =PQ+8x (ka:)-pax+CV' (4. Opsta r3zmatrallljOffi U opstem slucaju strujanje fluida promenljive temperature opisano je jednacinama Navije~Stoksa.translatorno iii obrtno.306 Osnove tlljne hidraulike procesima .5) i (4..3. dole su F.hidralllickim lldarima. N (4.3. J-moment inercije mase.2.2. pri staeionarnom radu DRS-a ovih efekata nema. Yjr Ovi oV j 2 Ovk l2 U c))==Tija-=2l(""-+a)--38ij. kontinuiteta i energije. u tenzorskom obliku.6) su napisane u skaiarnom oblilm jet se po pravilu one postavljaju za ose translaeije iIi rotaeije UHIC Vkoliko se radi 0 jednolikom kretanju He-a (x == canst -+ x == 0 ). pricemuse u obzir moraju uzeti i promelle f:.8) I 1 . Ova polja. pri naglim otvaranjima i zatvaranjima razvodnika.=1 =::0 i=l LMi =0.koji se tretiraju pri dinamiekom ponasanju UHS-a. su slozeni i njihova analiza ne predstavlja interes· ove knjige. q-razmenjena kolicina toplote.5) i (4. ate veze do laze iz jednacinakretaIija i energije.6) pri eemu su x i cp merodavna linijska i luena koordinata.3.'1lstil1e i viskoznosti od temperature.1. iIi 0 rotaciji HM-a konstantnom ugaonom brzinom «p == ()) =::-const -+ ip = 0). iIi se oni zanemaruju.. Ono sto je ovde interesantllo kazati jeste da je pri strujanju zagrejanih fluida problem odredjen strujnim(brzina i pritisak) i temperaturskim poljem. tako da jednaCine kontinuiteta (4. calc i jednodimenzijski. tada se dinamicke jednaCine (4.1. .3.7) 4. Medjutim. sHe koje deluju na komponente u translaeiji i M j momenti koji deluju na komponente u rotaeiji i i =N je njihov ukupni broj.3»za pravae i . Cv -speeificna toplota fluida.3.

geM kojisetraIlSformisu u toplotu.p V .la..024K).iusamOIlrUHS~u. U jednaCini kretanjaovaj clan potice od viskoznosti i vezan je za hidraulicke gubitke (v.2. rada:. Promena temperature uija U toku rada ulje prolazi kroz pumpe.3.Na samom pOCtku rada temperatura ulja raste. paragraf 2.3. valjanje tople-usijane metalne trake. Osim navedenog izvora toplote koji· senalit2.-. odnosno uticu na porast temperature radnog fluida. 1 ako je na slici .p je malo.3. i po temperaturi koja se u jednacini (4.' t ij Ox.8) i (4. c == 1880J / kgK) protice kroz HMprotokom od 211 I min pri tome praveCi pad pritiska od 100 bar .04K. ..10) krije krozviskoznost i gustinu. sve do postizanja maksimalne vrednosti Tmax' sIA.10) spregnute po brzinama i pritisku. medjujtim.koClaviona u ogranicenom smestajnom prostoru zbog prisustva niketnih· motora iii zbog aerodinamickog zagrevanja spoljnjih povrsina. na pr. sto za posledicu ima da je i promena temperature fluida zanemarljivo mala (primer: za vodu na 20 D e.p-I-p--'c1 (4. Pro/J/em 4-1.UHS-. pazato 0 ovoj pojavi pri projektovanju UHS-a treba obavezno voditi racuna. /)"T==6.3.3. (v.10) Sada se jasno vidi da su jednacine (4. ulje se zagreva. iIi na pravolinijskoj deonici. Na jednom lokalnom otporu.3.a i tom prilikom se zagreva na osnovu hidraulickih gubitaka sria. gde je pad pritiska /)"p iprotok V. doku jednacini enegrije on predstavlja jedan "izvor" toplote.2.. sto i nije tako retko.c u . izgubljena snaga je /)"p == iJ. i ona se pretv'lra u toplotu 1'M--::::-Q~=-rh-c-/)"-T-.11) pri cemu su c-specificna toplota fluida (za najceSce koriscena ulja ima vrednost c"'" 1880J IkgK) i iJ. na. u UH padovipritisl~a su veliki sto za posledicu ima zagrevanje ulja u UHS~u. Proces zagrevanjaulja trajeza celo vreme rada UHS-a . Odl:editi izgubljenu hidraulicku snagu i porast temperature ulja. a + P-&~+ ax. bstaledelove .T porast temperature fluida. UHK i. To je i osnovili razlog da se u klasicnoj hidraulici strujanje fluida smatra izotermskim. Ti izvori toplote su diktirani samim tehnoloskim procesomukome se nalazi UHS.Osnove uljne hidraulike 307 pomnozena sa brzinom Vi se svodi na oblik D p Dt (y) == pF. RESENJE: M=3.-~--/)"-T-"'=~/). pr. .:(pv j ) 1 V.2.ili. dolazi se do veoma vainog zakljucka da se hldraulicki gttbici enegnje procesom viskozne disipacfje' pretvaraju tt toplotu... zbog prisusva spoljnj~gizvora toploteplizudelova UHS-a.. Medjuti:in. ·) .3. od temperature· koja je jednaka teperaturi okoline. 41. ] ] Ov j a Ovj (4.Uklasicnojhidtaulici /:.od njegovog pustanja urad padO prestanka. Dakle.5kW . Ono sto je ovde vaino uociti to je clanviskozne disipacije 'tij Ovj IOx j koji se javlja u obe jednacine.5).. Ulje (p =880kg 1m3 .Vj -a..1. c = 4183 J / kgK i za pad pritiska na lakalnom otporu /)"p = Ibar dobija se /)"T:::: 0.

.. porastom temperat.3. lolcalnih otpora kroz koje ulje struji. ~. a sto znaCi da je snaga gubitaka jednaka koliCine tbplote leoja se odaje oleolini (M::: Qo)' Tada je maksimalna temperatura ulja u UHS-u Tmax manja od maksimalno dozvoljene temperature ulja f. Pri stabilnom radu UHS-a.max' sL4.. a drugi se predaje oleolini (Q~) preko svih povi'Sina URS-a. kod vojnih nadzvucnih aviona kod kojih je izrazeno priSllStvo zagrevanja ulja zbog spolja8nje toplote nastale usled aerodinamickog zagrevanja koriste Se sinteticka ulja sa dozvoljenom temperaturom do 300°C. porastom temperature viskoznost ulja opada 8to dovodi do smanjenja sposbnosti podmazivanja. tj.2. Stepen Ilmrisl!lloslti nBS Snaga koja je ulozena u UHS (P... koji na cVfstim povrSinama stvara tanku tvrdu' skramu koja moze ostetiti zaptivne elemente. temperatura ulja se ogranicava na 80°C. leao sto su UHS-i na avionima. Na pocetku. Osim ovih ndeljenih efekata porastom temperature moze se narusiti hemijskastabilnost ulja sto dovodi do oksidacije ulja. a zbog temperaturske zapreminske dilatacije u zazorima moze doCi do ostecenja UHK.1.max' Za pouzdan i dugotraa) :Z..) deli se na korisnu (PK ) i gubitke (M). u realnim uslovima rada zbog ukljucenja iIi iskljucenja razvodnika.ure ulja raste i temperatura URK.?o"'wc r. Tom prilikom jedan deo toplote se akllmulise ( Qa) U navedenim elementima UHS-a. I r_alni rad URS-a T max .2. Promena temperature ulja u UHS-u jan rad u UHS-ima maksimalna temperatura ulja se ogranicava u intervalu od.3. iIi.2. cevi..':==--l. AT /-"'=::":==='---1 b) f---~r'~ '~". veceg curenja ulja iz UHS-a.. Kod specijalnih DRS-a... Pu = PK +M . b.inaxpotrebno je ugraditi razmenjivac toplote koji hladi ulje odvodjenjem suvisne koliCine toplote QR' a koji se po pravilu nalazi u slopu rezervoara za. Uz prisustvo hladnjaka toplotna ravnotda se postize jednaCinom M=Q o +QR' 4. Da bi se u ovom slucaju ogranicila temperatura uljanaTs.. Temperatura se u UHS-u ogranicava jer dovodi do Citavog niza ndeljenih efekatao Nairne.50 do 60°C.P=Qo ~ -r--~------------ To -f--+-------------+------=-zagrevanje! hladjenje j +-~------------~------------~ t zagrevanje prestanak rada URS-a Slika 4. Prekomerni rast temperature ulja se postize kada jesnaga gubitaka veca od razmenjene !colicine toplote sa okolinom (M > Qo)' tada je maksimalna temperatura ulja Tmax veca od maksimalno dozvoljene temperature' ulja u UHS-u f..3. postizanjem temperature Tmax uspostavljena je toplotna ravnoteZa.3.308 OSl1ove uljne hidraulike promena temperature ulja prikazana glatkom a maksimalna· pravom linijom. koja se manifestujeizdvajanjem taloga u obliku smole.max . temperatura ulja se i vremenski menja.1b.3. ulje. (4.mavl-""*-~=:':"'. odnosno povre·menog rada izvrsnihorgana..12) .

== L. HC-irna. (4. (4. u uobicaj~flimoznakama.Aj I1PK =L. trenju. (4.17) i ovako odredjeni u sebi sadde i hidraulicke i meharucke gubitke.15) U UHS-ima stepen korisnosti se obicno krece oko 70 do 75%.13) 11 u V daljem tekstu bite izlozen naCin odredjivanja pojedinih snaga koje uticu na l1Hs' V tu svrhu posmatra se VHS sa s1.3. Nhidrocilindara i K . .1PkVk . Hidraulicki gubici na lokalnim otporima.14) pri cemu su M j obrtni mamenti stvoreni pogonskim masinama (elektromatorima iIi dizel motorima) i (fli odgovarajuce ugaone brzine.18) . (4.2.VHK Ulozena snaga u UHS je snaga na ulaznim vratilima pumpi Pu = '2: j~] ] Mj(i)j .19) .3.Osndve uljne hidraulike 309 prema tome. Ukupni gubitak snage u UHS-ll je liP = I1Pp +11Pc.M/u j j=1 (4. 4. To se postne smanjivanjem gubitaka energije. J-hidrmotora. trenju i UHK. d2m.3.3. Prvo. +11P). 11P)..2).j 2mj .=] .3. ulrupna korisna snaga je J .3.=1..2. N n=1 PK = I.lokalnim otporima..16) pri cemu su njegovi sastavni delovi. UHK.g1ase: 2 ~ v2 ~ /. Fnvn + I. redosledno. gubici na: pumpama. HM-imai UHK deo ulja izlazi-curi iz UHS-a (sl. Dakle. stepen korisnosti VHS-a bo odnos korisnei ulozene snage je PK I1P l1Hs=p=l-p.2 koji ima I-pumpi. (4. curenju i mehanicki gubicL· Gllbici smige u pllthpama su: 1 Mp = L(l-l1 p • j=1 ) Mj (i)j . ito: na HC-ima savladavaju se sile Fn brzinama VII i na HM-ima momenti !vI) ugaonim brzinama Stika 4.3.3. == L. (M=I+J+K+N) (4. Gubici usled curenjaulja su dvostruko nepozeljni. ""'1 Ne sarno u sklopu ova tri gubitka snage nego uopste u UHS-u gubici. Korisne snage su one kojima se na izvrsnim organima obavljaju radovi.3.r. ion iznosi: LlV=LLl~ =V1 -V2 i=1 M .3. zbog zazora u pumparna. .snage na UHK su dominantan clan. Pri projektovailju UHS-a jedan od vaznihzadataka jeste da se postigne 8to yeti stepen korlsnosti. +liPk +Mc +Mm . v ·x 11Pc.2 (fl). 4. dok kodlose projektovanih sistema moze da bude znatno manji.2.

ina pocetku rada dec toplote se trosi na akulisanje toplote u svim komponentama UHS-a (Qa)..v" pri cemu su kR-koeficijent provodjenja toplote. (4.prikaz ukupnih energetskih Stika 4.25) %S~J>F.4. +N. dok je kolicina toplote koja utice na porast temperature ulja u rezervoaru QR ==mc(Tz --7.3. Dodatna slozenost. toplotu odaju okolini. zato se u rezervoaru za ulje ugradjuje razmenjivac toplote kojioduzima koliCinu topote QR == kR AR I1TR ' (4.21) Kasnije. Graficki . pri cemu su kroz izraz (4.22) Q a = Lk. (QR) na porast temperature ulja.). koeficijentima provodjenja toplote ki' i merodavnim temperaturskim razlikama 11'F. 4.3.26) 2 je srednja logaritamska temperatura u kojo] su oznake prema 81.3.I C. tj.=1 (M =1 +J+K+N+N.. s jedne strane zagadjuje okolinu.vazi Qo == I::J. AR -rashladna povrsina i .3. maze se uneti kroz individualni nacin prikazivanja UHK.3. . da'. .3. ( t1'-t2 ") . u najveeem broju slucajeva avo je tesko ostvarljivo. 11'F. Ukoliko ovakav cevni sistem he postoji ova koilCina ulja. odnosno: (4.. HM-a UHK i pumpi.A.4. (4. Energetski bilans UHS zbivanja u UHS-u dat je na 81.P.4.3. GRAF][CKO PRIKAZIVANJE ULJNO-HlDRAPLICKm KOMPONENATA Hidraulicke seme slozenih sistema mogu biti veoma komplikovane.3. a u nasoj zemlji .310 Osnove uljne hidraulike Pozeljno je ovu kolicinu ulja sa sistemom za drenazu vratiti u rezervoar.2.17) na pumpama vee uzeti u obzir.23) preko svih povdina UHS-a A. a s druge mora biti dosuta u rezervoar.3. (4.) . Drugo. kao i nerazumljivost rada UHS-a.2.2.20) Mehanicki gubici snage Mm javljaju se na pokretnim povdinama HC~a. pri cemu je toplota razmenjena sa okolinom M (4.3.([2 '-tl ") I1TR == In[(tl '-t ") / (t2 '-tl " ) ] ' (4.l. Gubici snage se viskoznom disipacijom pretvaraju u toplotu.3. Medjutim.24) Pozeljno je u UHS-u da se svi gubici snage kro:z. deo na razmenu toplote sa okolinom (Q~) ideo. usled curenja nastaje i gubitak snage !vI M C == j=l e. Ll1pl1V .3.3. pri stabilnom radu UHS-a toploti gubici su: Q=Qa+QR . Da bi se to izbeglo uvederi je jedinstveni graficki naCin prikazivanja UH i pneumatskih komponenata kroz medjunarodne standarde ISO 1219 (International Organization for Standardization) i CETOP RP 41 (Comite Europeen de Transmissions Oleo-hydraulique et Pneumatique).2.

·.002-007.. dvosmerna pumpa. HM jednosmernog dejstva. l '" moguenost regulacije..Sanjima se vrsi izbor smera kretanja izvrilnog organa. V . HM dvosmernog dejstva. Pravougaonici filteri o DO] r-. _ ! .5.. Razvodmk .~ ·1 J sa IZVrsmm orgamma oznacavaJu se sa A. Strelice smerovi strujanja. B.. linija koja obuhvata neku celinu predstavljaju UHK sa obrtnim kretanjem. na pro min.5. nepovratni ventil." prigusnice.~se obicno oznacava sa dva broja.. Koriscenjem navedenih simbola lako se dobijaju ("izvedeni") simboli UHK: t {. Linije upravljacke linije. omogueavaju lako razumevarije rada hidrauliekih (i pneumatskih) instalacija... koja obi~oo vom)a A~ B rez. ozna~ava sa R: Pr~kljucci koji spajaju :t:<lZ\'.- ~ @ ~ jednosmerna pumpa.p R Slika 4. c.Osnove uljne hidraulike 311 njima odgovaraju standardi JUS N1. . Ovde se necedavatidetalji ovih standarda. Treba napomenuti da svi standardi predstavljaju vazece dogovore i praviia 0 nekim tehniekim pitanjima. t I.5= [fJ]Z] hidrocilindar.. obieno je to vod koji doIazi cd pumpe. Razvodnici imaju visepriklju~aka.Radi boljeg razllmevanja na hidrauliekim shemama rada UHS-a. gde moznacava . RAZVODNICI Razvodnici su UHK koje prikljucak ulja pod pritiskom spajaju sa jednim iIi vise cevododa koji vode ka i od izvrsnih orgima..od~k ·I. jer zainteresovani Citaoci veoma lako mogu doCi donjih. [> smer strujanja u pneumatsldm komponentama. vee ee se dati sarno njihovi osnovni principi koji. predstavljajurazvodnike i ventile. C. dok se pcikljuook u powatnoj geaui. pri· eemu se prikljueak ulja pod pritiskom. Osnovni simboli su: cevi .cevni vodovi.erv~a~u. razvodnik ventil sigurnosti.t~. 0.. 4._ . C!) -¢>- tJ Primenom navedenih simbola i UHK veoma lako Se mogu dobiti slozene UHK kao i tumaCiti rad i funkcionisanje siozenih UHS-a. --. Krugovi pumpe (kompresori) i hidromotori. Simboli koji opisuju funkciju su: Trouglovi II> smer strujanja u hidrauliekim komponentama. te je lako moguce da se navedeni standardi iz nekog razloga promene ida unekom drugom vremenu budu nosili neke nove brojeve..1 .:IE.·. treba napomenutida ventil sigurnosti stupa u funkciju sarno ako je iz bilo kog razloga doslo do prekomernog pcirasta pritiska.oznaeava sa P.

tvrmr I){ gJ p b) \={] ~. Vrednost ugla ct zavisi od konstrukcije zazora u razvodiku i od trenutnog polozaja klipa u razvodniku.5.312 Osnove uljne hidraulike broj prikljucaja a n btoj polozaja. U cilju odredjivanja sile reakcije R nastale promenom kolicine kretanja posmatraju se kontrolne zaprernine Vi i V2 sa s1. &to oznacava radni hod klipa.rO d) [pJ e) ~j) Slika 4. Shematski prikaz ovog razvodnika dat je na s1.4. od P-B i AR.S. Primenom za kontrolne zapremine VI i V2 zakona 0 . avo je razvodnik 4/3."snja il"lllzvo«llnika Ako se razvodnik iz stanja mirovanja :leU prernestiti u neki novi polozaj tada treba obezbediti silu aktiviranja F. Da bi razvodnik obavio svoju fllnkciju on konstruktivno moze biti izveden sa obrtnim telom i sa translatornim telom .5..4. Do ove sile se dolazi lZ jednacine kretanja pokretnog dela razvodnika koja glasi: A a) X '11> rrrrM~B. Stika 4.5. aktivill. Tako na pro razvodnik 4/3 sa s1. Sto oznacava povratni hod. u kojima X 01 i x 02 oznacavaju stafickedeformacije opruga.5. R ".4.klipom. sile u oprugama su Fcl = Cl (XOI + x) i Fe2 = c1 (X 02 .2.4a. SHa. 4.+Fcl-Fc2 +P..3 Razvodnik sa translatornim telom Slika 4. (4. P-B (AR) i l1eutrall1i polozaj.1 ima 4 prikljucka i 3 polozaja. Ovaj razvodnik bi se. F~ sila trenja Fel i ~2 sile opruga.2 Razvodnik sa obrtnim telom Jedan razvodnik sa klipol11 prikazanje na s1. i za uobicajena konstruktivna izvodjenja ima vrednost ct '" 69°. Razvodnik 4/3 sa obrtnirn telom prikazan je na s1.5.3. od protivpritisnog prostora HC ka rezervoaru.4. koristio za upravljanje radom He. Iz kontrohle zaprernine V1 istice fluid brzinom v.5. i pod uglom ct.5.3.5.5.1.x). tadallije struji ad B-R. dok u kontrolnu zaprerninu V2 dotiCe fluid brzinom v 2 i pod uglom ct. j od P-R kada HC miruje sto se naziva neutralnim polozajem razvodnika.1) u kojoj je m x sila inercije. Ako se ovirn tipom razvodnika zeli A~~ postiCi veCi broj poloZaja tada su konstruktivna resenja veoma slozena. tj.4. na pr. P sila neuravnoteienih pritisaka i R sila reakcije. Tom prilikom moguCi polozaji su P-A. zatim. Ako postoje. Ovaj nedostatak je uspesno resen sa razvodnikom sa klipom.4 NaCini aktiviranja razvodnika F=mx+R+P. prema tome on irna iste funkcije kao i razvodnici prethodno analizirani. a polozaji su mu P~A (B-R).

5. p = 900kg/ m3 .4c).4.5. ovajoblik za pad pritiska se retko upotrebljava. Hidraulicke iuJ. elektromagnetno (s1. Zbog velikih prigusenjakojasu prisutna u razvodnicima gubitak strujne energije se pretvara u toplotu sto se maIlifestujeporastom temperature radnog fluida. Kod dobro uravnoteienih razvodnika.3) proti(Se ulje. 1 x2 2 Prema tome.2) dobija se ukupna sila reakcije Rx :::: Rxl +RX2 :::: pCV. i to f~ :::: 25I! min lea izvrsnom org.Vl +r/2V 2 ) coso: . (4. prikazani su na shemama sa bocnih strana. u njima veIikipadovi priiisaka.. pri tome je ugao pod kojim ulje kroz nzvodnik struji 0:=69°.Vj cosO: j .5.v 1+V2 v2 ) coso: :::: 12. po pravilu. Padovi pritisaka u granama P. a koje moze da bude mihanicko sa rucicom (sIA. U odnosu na vrednost sile F vrsi Se izbor sile aktiviranja: razvodnika.3.5.2) Ukoliko leroz razvodnik istovremeno imamo n razlicitih protoka fluida sila reakcije se odredjuje kao R:::: P2.4.15m I s.4.4.3) . U HC kreee se ldip sa dvostranom klipnjacom brzinom vp =O. sila aktivirarija je F I::: R. Ovaj izraz vaii pod uslovom da su ulazno-izlazni smerovi strujanja u komorama razvodnilea leao na s1.riu i f/2 :::: 20ll min od izvdnog organa. RXI :::: pV1V coso: . dakle. gustine p:::: 850kg 1m 3 . pri tome pretpostavljajuCi da su pritisci u njima leonstantni i zahemaru]uCi sile tezine. odredjuje kao !1p = pc. Iokalni otpod te se zato na njima pad pritiska.jednacina (3. sto znaGi da su. Medjutim. RESENJE: 4. HC je spojen sa razvodnikom (4/3) sa klipom u kome su padovi pritisaka I1p::: /}. relativno male mase. to se brzine strujanja u procepima razvodnika mogu odrediti kao Vj :::: J211pj I p (i=1. vee se koristi oblik preleo protoka ·2 ? I1p::::aV .9 N. pneumatsko (s1. odnosno znacajni gubici energije. Problem 4-3. Odrediti silu leojom ulje deluje na klipove.raktcristike razvodllllika Razvodnici su UHK u kojima se strujanje obavlja u maIim kanalima i/ili u procepima. /2. v. Problem 4-2. Razvodnici su.5. D=lOOmm.-fA i B--»R sul1Pl == 3bar i I1P2:::: 1.:~=lr/. sa s1. NaCin aktiviranja. Kroz hidraulicki razvodnik 4/3 (s1.5.5Ae) i hidraulicko (sIA. ukupna sila realecije koja deluje na klip razvodnika je R:::: R"l +R"2 :::: PCV.2. a=pc. (4.5.PPA := I1PBR := 35bar. RESENJE: S obzirom da su dati padovi pritisaka u vodovima P-+A i B--»R .5. R :::: pV v2 coso: . Dati podaci su: d==25mm.Osnove uljnehidraulike 313 promeni kolicine kretanja .5Ad).5bar.' dobijaju se sile reakcije . Primenom izraza (4. Odrediti silu hidraulicleog otpora ulja koja deluje na ldip razvodnilea. za jedan polozaj klipa koji jedefinisan sa konstantnim procepom x=const.5.3.5). 0:=69°.4./2A-.2).4.3. komande y i z sa sIA.5.5Ab) ill sa papucicom (s1.4j).

4.5..Uizrazima (4.5. ili.5.gustina i viskoznost se menjaju. razlike pritiska primenom jednakosti padova pritiska na UHK kao lokalnom otporu i pada pritiska na ekvivalentnoj pravoIinijskoj deonici cevovoda.v).5. Zavisnosti ovog tipa se najcesee koriste kada se razvodnikom obavlja i neka funkcija regulacije. Gllstina se menja kao: (4.. Treba napomenuti da ako se polozaj klipa u razvodniku menja tada se menja i velicina ulazno-izlaznog procepa x (sI. postavlja se pitanje koliki je tom prilikom pad pritiska na UHK? Ovde je osnovni problem.314 Osnove uljne hidraulike AB B-R u kame je a koeficijent hidraulicke karakteristike i A-R A merodavnapovrsina poprecnog preseka. na pr.pla:=flAJ2!:"p/p.P1 := f (V).5 moguCih strujnih tokova odgovarati njegova kriva hidraulicke karakteristike (81. Ovde ee biti reCi 0 odredjivanju nove.6) sa indeksom 0 oznacene su referentne vrednosti na temperaturi to' Temperaturska promena veliCina P i v. na pt. dove see do promene pada pritiska u UHK. dok se Idnematska viskoznost u intervalu od lO-lOODC moze odrediti kao: (4. (4.Pi = PiS.4) u kome je f. pak. ako se u samom prbcesu ispitivanja UHK. vaZi relacija v(t) == va (to Itr . pak.. !:"p:= Jeri). P-A i B-R. PJieJr3cmmavanje . iIi se. dakle.5.4. U razvodniku istovremeno ima vise strujnih tokova. Podaci koji se u literaturi nalaze za jednu UHK obicno vaze za jednu temperaturu ulja i to onu Sa kojom je vrseno ispitivanje. tj. razvodnika. iz njega za poznato !:"p dobija protok V:=J!:..5) pri cemu je ~ koeficijent temperaturskog sirenja. T = PiA. pri istom zapreminskom protoku.erisltike Hidraulicka karakteristika. sto znaci da ce svakom od SIika 4. !:.5).. URS ne radi sa projektovanom temperaturom.Mdll":al1lllicke karak!l. I 2 Vi (i=1. 4. sto dovodi do promene hidraulicke karakteristike razvodnika koja postaje !:"p == J(x.L = 11 ~ koeficijent protoka razvodnika. Ove krive se za 8vaki razvodnik odredjuju eksperimentalo.· (iT' 2 Vi . ako se pd konstantnom protoku na jednoj temperaturi ulja t1 poznaje pad pritiska !:. Medjutim. temperaturi ulja t2 ? koja Iezi na sasvim drugoj hidrauIickoj karakteristici.5.2) .P2 na.6) gde je n koeficijent koji zavisi od vrste ulja.5. temperatura ulja menja.3)..P1' a sto odgovara jednoj tacki na ltrivoj hidraulicke karakteristike !:.3.5. Pri promeni temperature karakteristike ulja . Dakle. predstavlja funkcionalnu zavisnost pad a pritiska od protoka. koliki ce biti pad pritiska !:.5. kao sto je vee receno.5) i (4.

Yo = 32mm2 / s. P== O. a pumpe koje su u njima polcrecu se.6. odalde se zakljucuje da se St i Ai na isti naCin menjaju sa temperaturom.3164. UHS-i se nalaze na fiksnim i mobilnim masinama.to) t] nb /1p2=I1Pq+P(t2. Uljno-hidraulicke pumpe.5. elektromotorima na fiksnim i dizel motorima na mobilnim masinama.6.1. . kako bi ono kasnije bilo sposobno da obavi neki tehnicki zadatak. Na referentnoj temperaturi to == 15°C kara- kteristike ulja su: Po == 900kg / m 3 .9) koji sluzi za preracunavanje pada pritiska sa jedne na drugu temperaturu.=Ep.8) za dye razliCite temperature dobija se izraz 1+ ~(t] .9) dobija se: a) I1P2 = 5.1.8) Prilllenom relacije (4.Osnove uljne hidraulike 315 iz koje sledi 1/ d == St. Najcesce primenjivani tipovi pumpi su zupcaste (s1. ReZimi strujanja u URS-usu takvi dase cevi ponasaju kao hidraulicki glatke.4.6.5. Kroz hidraulicki razvodnik struji ulje temperatute t] = 40°C i tom prilikom pad pritiska je I1p] = lObar.1c).4.. Iz ovog rdenja sledi da porastom temperature pad pritiska opada. I1P2 == 8.44bar .U: 4. pa se zato koeficijent trenja odredjuje na sledeCi naCin == 1.6. / Ie.elSrivalentnoj cevi ' a {a 11 .4.1b) j klipno-aksijalne (s1.5. b == 114 -turbulentno strujanje Koriscenjem Darsijeve formule i izraza (4.7) Re a == 0. Koliki je pad pritiska na ovom razvodniku. Kada je rec 0 pumpama koje se.5. 4. krilne (s1..l v.5-7) <. na tempe~ raturi ulja od t2 == 55°C ako je strujanje a) laminarno i b) turbulentno u hidraulicki glatkim cevima? RESENlE: Direktnom primenom izraza (4. U c) Stika 4.6. Pl l d 2 2 en) ± 2-b l+~(tt-to)(ti) PoYol ~ nb 1/ 2 6 -- d5-n' (4.po pravilu. == const.1a). ==A.5.6. pri istom zapreminskom protoku.235bar . b == 1 -laminamo strujanje A=-b (4.-) ) O/ (4.lobija se pad pritiska u. Problem 4-4.t i.lwriste uUHS-ima tada je njihov prvenstveni zadatak da povecaju pritisak ulju.5. lP'UMlP'E I IDDROMOTOJ!. lP'uIDpe Pumpe su strujne maSllle koje Se koriste za transformaciju mehanicke u strujnu energiju.0007K] i n=2.

1) gde je llvp zaprerninski stepen korisnosti pumpe koji ima vrednost od 0.p obav~ia se obrtanjem zupcastog para kod zupcastih i krilaca kod krilnih pumpi..9.2) 0..6. protice radni fluid protokol11 V koji ima p~d pritiska t1p. Za ovaj tip HM protok se odredjuje leao I I ..98).pV'ln :.. M' moment koji se saopStava pumpi obrtanjem pogonskog vratila i co je njegova ugaona brzina.8 do 0.98 IIp :----' pri cemu su: 'lp stepen korisnosti pumpe koji za zupcaste pumpe ima vrednost od MC0 (4. slicno iIi identicno leao i zupcaste putnpe (s1.s:.3) Slika 4. Dizalica irna dobos precnilea D=im koja podize teret mase m=4000kg brzillom Vo =0.2 gde je llH stepen korisnosti. Sa aspekta proracuila DHS-a zupcaste i. ll v I-1 "" 1 i llHM = 0. Izmedju dobosa i HMnalazi se reduktor koji ima prenosni odnos i:= 1/ 100 (i =nd /17 HM ) i stepenakorisnosti llR = 0. tj.4.p V. ana osnovu cega se. n broj abrta vratila i llvp zapreminslei stepen korisnosti (l1vp = 0. mehanickih i zaprerninskih gubitaka i krece se u intervalu ad 0. Mw (4.4. IHllilr®m@torll Hidromotori su izvrsni organi sa obrtnim kretanjem u kojima se raspoloziva strujna energija pretvara u koristan mehanicki rad.6. Probleol 4~5. s1. HM se leonstruktivno najcesce izvode sa zupcastim parom. Ova snaga se koristi za ~ savladavanje abrtnog momenta A1 brojem obrta 17.::i_:--_ _.8+0. krilne pumpe se karakterisu specificnim protokom q. n obrtaja.4) gde je q (JitJ°) specificni protok.2. Za pogon dizalice koristi se zatvoreno hidra. a 0 cemu ovde nece biti reCi~ Porastpritiska u pumpi t. (4. Stvarni protok koji pumpa potiskuje je t manji od teorijskog zbog postajanja kolicine tecnosti M/ koja cirlmlise sarno kroz pumpu. HM ima sledece karakteristike: q = 66'. tj. ~04J (4. i odredjuje se kao !r/=qn. Odrediti potrebnu snagu pumpe za pagon UHS-a.6.] a sto'zavisi od tipa i konstrukcije pumpe.8 do 0.909. cija vrednost zavisi od konstrukcije HM. ugaonom t>p brzinom w. dok se kod klipruh taj zadatak obavlja kretanjem klipova.316 Osnove uljne hidraulike sklopu jednog tipa pumpi nailazi se na razlicita konstruktivna resenja.5mi s.9. za.1a).8 do 0. radnom zapreminom za jedan obrtaj koji se obicno izrazava u lit/a.:::o. stepen korisriosti DHS-a i UkUplli stepen korisno- .:.ulicko kolo u kome se nalaze pumpa i HM. 4.6..i"'zn:. Kroz 1-IM.pV P =--:. dobija teorijski zapreminski protak kroz pumpu V = q 11.6.7cm3 /0.. /::.6.9. prema tome ~ V rasoloziva hidraulicka snaga je /!:.2..:. Izmedju korisne i hidraulicke snage HM vazi relacija M C • P = !!:.6. Snaga potrebna za pogan pumpe.6.

652 ml s. I.9). specificni protok koji HM treba da iri1a :' . Elisa no ~ preko reduktora.l/d. koji ima prenosni odnos i = 1160 i ]I~ stepen korisnosti 11R = 0. snaga pumpe i stepeni korisnosti .95 i IIp ulja = 0. Zapreminski protok HM-a ri' = q I1HM /llvH :::: 70/ / min daje brzinu strujanja u1ja u cevovodu v:::: 4V / d n = 1. Slika P. llvP :::: 0.=C> V RESEN. pa ce njegova snaga biti Pd = lvIdUJd == mgvo =19.O~mo\Je uljne hidraulike 2 317 sti dizalice. KoristeCi karakteristike reduktora dobija se broj obrta i snaga HM-a I1HM = -.d za dobos dizalice. 11=p=ll[-[slln =63.2bar. IIp =0. . 2 Konacno. Pd = \ \ pumpu (q p == 65cm obezbedjuje 3 / 0 .= 1050.974kW .1PHM = 205. I. Iz izraza za snagu HM-a . Iz Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo dobija se porast pritiska u pumpi .-'" p UHS~a i dizalice su: P==-1l-=30.62kW . v==2.584kW . PHM :::: Pd IllR == 21. Odrediti snagu koju HM preda generatoru.I M .210.1PHM+pA. Pribrzini vetra od va = 40 km 1h elisa vetrenjace se okrece sa no = 36°/min i pri tome na svom vratilu proizvodi snagu Po = 60 kW.1p::::.68% .4-6 ..8.2841. 2 PHM = NfHMUJ HM :::: .v /2=212.10. pokrece zupcastu ~ p [ . HM je povezan sa strujanje generatorom koji za proizvodnju elektricne struje uobicajene frekvencije zahteva broj obrta nHM == 1800 o/min.91.55°/min. p=880kg/m 3 . Na osnovu brzine dizanja Slika P. Na osnovu vrednosti Rejnoldsovog broja Re = vd / v = 225 zakljucuje se da je u cevovodu laminarno strujanje i da je koeficijent trenja A:::: 64/ Re :::: 0. d=50mm) i HM (llvH =0. v=2.fE: Najpre se odredjuju podaci za mehanicki sistem.38bar.4-5 Vo ::::UJ d DI2 odredjuje se broj obrta izlaznog vratila dobosa I1d = 60vo I Drc:::: 9. Vetrenjaca koja sluzi za proizvodnju elektricne energijeima UHS prenosa snageu kome su ugradjeni pumpa i HM.36%. .4 m 2 /s) kroz cevovod (l==25m.95 i 11H = 0. dabija se obrtni moment MHM = 196.Problem 4-6.d=30mm.1Pm. llHs =-p=69.1p r. Na ovom vratilu se savladava moment M d = mgD 12.iTllHM ' UJ HM =nHMn 130 . tj.82) koja <F=> Vo (p = 900kg/ m 3 .d <=.4°1 min I nd . Ostali podaci su: /=15m.2N 1ill i pad pritiska .4 m /s.

6cm3 1° . RErEN7E: = 918. koja se akrece sa I1p :::: 1450 o /min. 'l"jvH :: 0. qp = 20cm 3 /0.96% 111 =112 Slika P. Odrediti brojeve abrta HM-a.10-4 m 2 Is. 11vl ::: 0.4-7 ProDlem 4-8. stepeni sigurnosti UHS-a i vetrenjace do generator a iznose 11HS == PHM I Pp = 73. Zanemaliti lokalne otpore llsisa. b) pad pritiska na prigusnici b. d==20mm.PHM ::: b.pA·lI d.p = PpY)p rv =201. b.2261.4 m i koji je pogonjen HM-om sa karakteristikama q2 '" 1440. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno struj110 kolo dobija se pad pritiska na HM-u f. HM-e pokrece pumpa karakteristika YJvp = 0.318 Osnove uljne hidraulike pri datim uslovima. pri tome ostvarujuCi obrtni moment MirM :::: PHM I co Hlv[ == 213.132 ml s sa kojom se dobija laminarno strujal1je (Re = 283) sa koeficijel1tom trenja A. Y) == P HM I Po == 66. V ~Ijanje alunUl1ijumske tralce obavlja se sa dva radna valjka precnika Dl =: 800mm koji su pogol1jeni sa dva identicna HM-a karakteristika ql :::: 1238. krivina i racvL Odrediti: a) sl1agu pumpnog agregata.. U UHS-n nalaze se dva identicna HM-a koji imaju karakterjstike 3 qH '" 30cm /0.. RE'SEJV7E: Pri zadatim uslovima pumpa radi u reZimu sa no pi'. Ostali podaci: b.SkN. step en korisnosti UHS-a i vetrenjaee od elise do generatora. PI' = ll~ :::54.97 i YJp =: 0.94% .98 i llH =0.4 bar . I:!.6kW. llv2 :::: 0.56% . 11HS = 76.7Sbar 2 sa kojim se dobija snaga koju HM preda generatoru PHM ::: APHIvl.395cm 10 P llHM l1p 3 • Konacno. Problem 4-7. /==20m. snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti UHS.Pf = 0.-llvp11 vH ==70. np =j=2160 0 /min .:':: 641 Re = 0.95.98 i llHl ::: 0.p.96.9 cm 3 /°. Na ovom valjku se savladava moment M2 ==3840Nm. P = 8753 W .9°/min . v = 3 .9 i koji.38l1min . Za pogon valjaka valjaclcog stana koristi se UHS sa HM-imll. Sa ovim reZlmom pumpa u cevovodu ostvaruje srednju brzinu strujanja ulja 2 v = 4V I d 7( = 1. V=q p l1 pll vp =133. Za namotavanje trake koristi se valjak Ciji je precnik D2 ::: 1.PR ::: 2 bar . S obzirom da ista koliCina fluida prolazi kroz pumpu i HM to se jz jednai5ine kontinuiteta V = qHMI1HM IllvH = q P I1p llvp dobija specifieni protok HM-a qHM =q -.PPR koji omogucava zeljeno krtetanje .3 bar. p = 850kg 1m3 .v 12 == 200.9.98 i 11m =0. savladavaju obrtne momente Ml == 40Nm i M z =: 30Nm. Pri brzini valjanja od v 0 =' 5inl s silareakcijekoja delllje po obimu valjaka je R1 ::: 9 .08Nm (CO H l-1 :::: 11H!\iJt 130) .'11 HM == 40.164kW .

.'do ==40mm..p = API1 +I'lPnv +2f.p v6=v7=v9=v10=1.21°/min. na osnovu cijih vrednosti se konstatuje da je u UHS~iIstnijanje larhinarno. 1]1 == 10m.3bar. VR ==2m/s . Slika PA-8 Sa ovim brzinama dobijaju se Rejnoldsovi brojeviu karakteristicrrim deonicama ReI ::= 2133 ..~o =: 2Vs ' r ~j2 == v3 ::= J:. 19 ==8m..Pn ==0. (~==6m. .. I'lPnv = 0.9ll min.v~/ 2. Is =4m.1 bar . 110 ==4in.2. .4°1 min . l2=5m.(j=1. (i=1... f.As == 0.Pf2 ==0.. v==0. R2 6. i koeficijenti trenja (A j ::= 64/Re j ) ukarakteristicnim granama iznose: 1v1 = 0. V == lOO. .08 .P t8 +I'lPI9 + tlptlo + f. . RESEN. A2 == 0.I'lPtG + f.65bar odnosno snaga pumpnog agregata P == I'lpV1 l'llp ==154.If I d f .333ml s ..2) jz kojih se odredjuju padovi pritisaka I'lp. == Pm/VmTlm --» I'lPH1 == 198.PIU == 1bar. Pri opterecenjima HM-a ]vl1 == R)D1 12== 3800Nm i M2 dobijaju se snage P[ii = M. H2 Koriscenje!iJ.1E: Na asnovu zadate brzine i dimenzija valjaka valjanja adredjuju se brbjevi abrta HM-a D i Ttl1i vo=~ ~-? 111 = 119. tlPH2 = 170. dobija se potrebni porast pritiska pumpe f.03 . 1Tlvi ~p Vm == 150.779m/s.Pil1 = 207.Pt7 + f.97 bar . d.27llmin ..T4 == Vs == VH2 ' T~ :::: V == V +T/6 == Tis +r~o ll 2 dobijaju se brzine strujanja: v j ==4VldJn .. p=800kg/m I'lPR1 ::= 3 ... 112 ==68. f...11) VI = Vl! = 1. 11 ==2m. '6' ==4m. A6:::: 0.2bar.03 . Re 6 = 2134 .sa deanicama 1-6-7-8-9-1011.P1.. f.61kW.==60mm. Is ==5m. a) 1z Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo. v2==v3=v4=vs=1. 13==6m. i oni daju gubitke usled trenja f.IQ--4 m2 Is.S.Osnove uljne hidraulike 319 HM-a za namotavanje i c) stepen korisnosti hidraulickog sistema. 17 =8m.06 . 4 bar . RC 2 == 1064 .8bar . = q/I.PR1 +I'lPm +¥[2 + I'lPLl --l... Res == 1601 .f = PA f .33m/s...OJ. koji daju pro toke ulja kroz HM-e: V. jednaCina kontinuiteta r Vs :::: vH1 ' V6 == V7 ::= r)-9 ==J:. Ostale poznate veliCine su: D=80mm.

protiv-pritisni prostor iz radnog hoda postaje radni prostor u povratnom hodu (s1.82 bar c) llHS = (2Ml co l + M 2 co 2 ) / p = 79.4.4.f¥J 12 . i V2 menjaju uloge. kod kojih se radni hod obavlja .7. Pri toj transformaciji savladava se radna sila F brzinom v p (indeks Pse koristi od engleske (francuske) reCi piston koja znaCi Idip).7.7c i d).7.7c) i dvostranom klipnjacom(s1. 4.7a) iIi silom teiine . dole se iz zapremine V2 odvodi ulje i ona se naziva protivpritisni prostor.7b) tada se uocavaju dye karakteristicne zapremine VI i V2 • Zapremina V. Osnovne podele hldrocilindara su pre rna nameni iprema broju klipnjaca. Zbog vaznosti HC-a Uovom odeljku ce se njihovom proucavanju posvetiti vise paznje. S obzirom da lelip vri3i radni i povratni hod to pri povratnom hodu zapremineV.f¥J f2 . da se radni prostorveZe za veCi a protivpritisni prostor za manji pritisak u leomorama cilindta.f¥J'4 . Prema broju kijpnjacaHC-i se dele na HC sa jednostranom (sL4.f¥J H2 .dejstvom sile pritiska a povratni silom opruge (s1.b).7. IDDROCllLINDllU Hidrocilindri su izvrsni organi koji sluze za transformacije strujne u mehanicku energiju.1) Hidrocilindri se ponekad koriste i za pretvaranje pravolinijskog u obrtno kretanje.f¥J JI .1. Ako se posmatra jedan HC dvosmernog dejstva (sl. ali tada mora postojati i odgovarajuCi zupCasti par. i to sa proracunskog a ne sa konstruktivnog aspekta. tj. 4. (s1. OCigledno je.f¥J 15 ~ f¥Jtll = 33.U inzenjerskoj praksi najcesce se koristi HC-i dvosmernog dejstva.pR 2. dobija se pad pritiska na prigusnici I':. kod kojih se i radni i povratni hod obavljaju silama pritislea (sL4. . (4.ll. jeona u koju se dovodi ulje i naziva se radni prostor. Veoma su retki UHS-i koji ne sadrZe HC kao izvdni organ.PPR '"= f¥J.18% .7d). i He dvosmernog dejstva. dakle. time se dobija korisna energija P= Fvp . G c) Slilca 4. Ova promena leontrolne zapremine Cini da je strujanje u HC-u nestacionarno. Prerna nameni HC-i se dele na: HC jednosmernog dejstva. Bwzillllslko polje llll Ihidrm:Himll.320 Osnove uljne hidraulike b) Iz Bernulijeve jednacine za strujnicu koja prolazi kroz deonice 1-2-3-4-5-11.f¥Jt3 .2 I':.1b). Hidrocilindri.f¥J"v .4.7.4.4.f¥J'1 ."llll Pri procesu izvlacellja-klipnjace iz HC-a zapremina ispunjena uljem se menja.

Na osnovu ove brzine.2. to sledi da je struktura strujanja u HC-u veoma slozena.1. Takva geometrija.7. odnosno povecanja kontrolne zaprernine. dolazi od konstruktivnih razloga.7.1. 4.5.1. uglavnom. doCi ce do forrniranja viSe vrtloznih zona (sl. Na ovoj slici prikazan je slucaj kada su cilindar i ulazni otvor za ulje saosni. Medjutim. Brzinsko polje radnog fluida u radnom i protiv-pritisnom prostoru manifestuje se kretanjem klipa brzinom Vp. Osim navedenih elemenata. Moze se kazati da je u opstem slucaju strujanje u HC-u trodimenzijsko i nestacionarno. struktura strujanja uHC-u zavisi i od pocetnog polozaja klipa i od njegove brzine kretanja.1.2a).7. Nestacionamoststrujanja u HC ad trenutnog polozaja klipa.2.OsnoVe uljne hidraulike 321 Kada se jos uzme u obzir i eventualna geometrijska slozenost kontrolne zapremine.l Slika. Na ovoj slici zatvorene strujnicepredstavljaju vrtloge. koja. koristiti rezultati vizualizacije strujanja prikazani na s1. Dalji rezultati vizualizacije strujanja mogu da se prikafu preko strujnih slika datih na s1.4. u odnosu na polozaj prikazan nasL4. kao i eventualno nesimetrican polozaj ulaznog (izlaznog) prikljucka za ulje.7. veoma slozeno za analizu. vrtlozna struktura u kontrolnoj zapremini HC-a postaje joil slozenija.3) forrnira se jedna vrtlozna zona (sL4. dakle. Daljim kretanjem Idipa. U pocetnim trenucima kretanja Idipa iza naglog prosirenja (Odeljak 2.7.7J.definisu.2b). s1.. da bi se ukazalo na mogucu strukturu strujanja u HC-ima.la) \ I .1.1 Vizualizacija strujanja u HC primenom lasera pri brzini klipa od 8. predstavlja naglo proSirenje.1.2d.1. zbog daljeg kretanja klipa. a koji su V.5 mm/s [20] dobijeni primenom laserske metode merenja.1. Zato ce se ovde.7.1.1.se karakteristicni protoci ulja (v. a njihov ukupan broj zavisi vp t a) t b) t c) d) I Slika 4. sa strujnog aspekta.7.4.4. Sa oveslikejasno je uo~ljivo da je nestacionarnost strujanja u cilindru direktno povezana sa trenutilim polozajem kUpa u cilindru. 4.

D 2n 2 n 2 ~ =: Pl-. dok se stacionarnim rezirnima rada one ne uzimaju U obzir.7. lP'oRje pritisika U lhIidrocilillldlf'u Strujno polje u karakteristienim pros to rima HC-a definisano je sa poljima brzina i pritisaka.Vp V] =: ... neravnomernosti rada pumpe. su posledica: ukljuCivanjai iskljucivanja razvodnika u drugim hidraulickim kolima. (4.2) 1z ovih izraza sledi da je brzina klipa ujedno i srednja brzina strujanja radnog fluidau komorama cilindra.. b) Na s1.7. koje se uocavaju na s1.7.4. klipa. .2. Cijim dejstvom se savladavaju sve ostaJe sile koje deluju na HC. Nasamom pocetICu kretanja Slika 4. 0 ovim ppjavama treba voditi racuna pri dinamickoj analizi rada DHS-a. zbog> aktiviranja razvodnika. nestacionarriost radne sile i dr.. prestanak rada drugih izvrsnih organa.:. Sa ove slike se uoeava --<>-f..7.1. asto moze da izazove V'ibracije mehanickih sklopova i sistema koji su povezani sa HC-om. Slieno kao i kod radne i protiv-pritisne zapremine. u radnom prostoru pritisak raste. a sto zavisi od brzine ukljuCivanja razvodnika.svoje uloge pri radnom i povratnom hodu.7..1. Korektno a) poznavanje pritisaka PI (ili P2) je veoma vazno jer je aktivna sila pritiska p] (iIi P2 ) ta koja obavlja korisno x dejstvo. tako i ovde radna i protiv-pritisna sila pritiska menJaJu .2. V2 =: 2 2 n CD -d )4'v p . da ce karakteristicni pritisci radriog fluicla u HC-u biti furikcije od vremena. 4.3) 4 pri eemu su ~ . vee je reeeno da je btzinsko polje povezano sa protokom. Ako su navedene pojave izraZene tada one rezuItiraju nestacionarnim dejstvom sile pritiska.2. 1z tog razloga analizi polja pritiska u HC-u ee se posvetiti vise paZnje.1a prikazanaje promena pritiska u radnom i protiv-pritisnom prostoru HC-a. U Odeljku 4. trenutan iIi postepen. i P2 sila protiv-pritiska. definisan periodom t]. D 2n -4.4.F" ' pritiska: . Moze se zakljuciti. dakle. tj p] = p] (t) i Pz =: pz (t). Ostale rieravnomernosti pritiska.7. odnosno sa brzinom kretanja klipa.1a.aktivna sila pritiska. P2 == P2 (D -d )4 ' (4. Polje pritiska u HC-u daje sile PI -::. moze da bUde. Taj pocetni porast ptitiska.2. nestacionarnosti strujnpgpolja u komorama HC-a.7...322 Osnove uljne hidraulike .radna ..f----=---_-<--"'-_ (x) nestacionarnost pritiska pri kretanju klipa.

b4 ::: PZ. ' a3 == -(P2. iIi period usporavanja klipa· (t3 ).PZ.l t Slika 4. i koje glase: a1t + b1 .2. i P2 ~ canst. 4.4. .1b prikazan je dijagram promene brzine kretanjaklipa. odnosl1.1a.2.l . KoristeCi ovaj dijagram.Pl. Na rastojanju x::: ']' prestankom ubrzalija:klipa.7. promene pritiska i brzine ldipa nisu skbkovite vee postepene.P1) / t3 bl == P!. a 8to je propraeeno pocetkom kretanja Idipa.1 - PI) t ' 3 T b3 == Pz.7. UldjuCivanjem razvodnikauzapreminf VI pritisak raste.O) / tl ..O . b) radni hod. kao i promenu pritiska u HC-u prikaza:qu na s1. Za ovakvo kretanje klipa dobijaju se zakoTl promene brzinei hoda klipa .. i iznose: a1 "' (PI . a sto je cest slucaj u inienjerskoj praksi.azt+~2·i / l s t] + t z t I +t2 stsT U ovim furikcijama T::: t] + t2 + t3 je ukupno vreme kretanja klipa.tj. ona mogu veoma dobro da se aproksimiraju linearnim i konstantnim· funkcijama koje su prikazane na sl.7.1 ) / t3 ' bz == PI. 1 - (PI. 0s t S 'I PI (t):= canst '.t2 i t 3 . koja su prikazana na s1. oznacenim sa tl . i c) zavrsni.O ' PI (tl):= P1 (t1 + t 2 )== PI' . p(t) Xi \ P1.P2) / t]. 4.4) odredjuju se iz uslova: p] (0) := p]. P2 (1') ::: hI .2.~.~nj~govim ubrzanjem.~I S t .7.2. ako Se mogu zanemariti promene pritiska u periodima t] i t 3 . a4 == -(P2 . U pojedinim fazama kretanja klipa. Faze kretanja itlipa Na s1. iIi periodubrzanja klipa (t]).72. a2 == (pu . i ako vreme ukljuCivanja razvodnika moze biti veoma kratko. u kome je pritisak prakticno konstantan.7. koji se karaktelise porastom pritiska.Duziria trajanjaove faze odredjuje se na taj nacin 8to se smatra da se u njoj radi ojednoIikoubrzanom kretanju. imaju nestacionarni karakter. Medjutim. zbog efekata stisIjivosti tecnosti.OSl101'e uljne hidraulike 323 Stvarna polja pritiska u komorama He-a.o- P2 _~~~~!~__~t2~____ ~si4 ~--~----------~--~ . P2 ~ canst.O . a konstante a i i bi (i= 1. postizanjem ravnomerne brzine kretanja klipa v p pIVa faza je zavrsena. Teorijskiposmatrano trenutnim uldjucenjem razvodnika pritisak bi porastaona PI a brzina: klipa na v p' Medjutim.4.2. oznacenperiodom t2 .1 + (P2 - PZ.3.1a. pzU])::: P2(t1 +t2 )::: Pz . Na pocetku pIVe faze klip mimje (x == 0) a pritisciu radnom i protiv-pritisnom prostom su p] 0 i P2 o.1 T )t 3 Prethodna analiza je ukazaia na siozenost polja pritiska u komorama HC-a.) . O P2 e ) == ho . definisu se sledeee faze kretanja klipa: a) pocetni period.4. Vreme ubrzanja klipa zavisi od brzine ukljucenja razv6c1mka. a sto rezultira dejstvom' konstantnih silapritiska ~ "" canst.2. tad a sledi da su karakteristicni pritisci konstantni (p] ~ canst.2. p] (T) ::: Pl.o .3.

Kao i u prvoj fazi. Konacno... Pror3.4). U njemu brzina klipa opada.7. Na pocetkU prve faze kreianja klip se kreee jednako ubrzano sa ubrzanjem a j =v~ ! 2/1' pa jednacina kretanja ldipa Slika 4.4. ukazuje za koliko je vreme radnog hoda duze pri realnom kretanju Idipa u odnosu na idealizovano kretanje klipa. . trenja i tdine) i omogueava pokretanje klipa. t=tl+t2+t3=Kt·hlvp.. primenom uslova na kraju kretanja klipa x(t])== II i V(tl) == v p dobija se ubrzanje klipa i duzina trajanja prve faze a] :. Pri povratnom hodu klipa uloge radne i protiv-pritisne zapreminese menjaju. rendisaljke.5) Dmgi vremenski period.5-7). podrazumeva se minimalna vrednost aktivne sile pritiska koja svojim dejstvom savladava sve ostale sile.4. radna sila nije konstantna. klipa postoji faktor gubitka vremena (ll + 1 ) I h koji zavisi od efekata pri 3 ubrzavanju i usporavanju klipa. na osnovu cega se odredjuje usporenje klipa i duzina trajanja treee faze a3=v~/2/3 t3=2l3/vP' (4. He vezan sa radnim stolom t=O x jedne alatne masine (s1. odredjena iz izraza (4. kretahje bez dejstva radne sileo Da bi se definisala ova sila posmatraee se primer kada je. odnosi se na savladavanje radne sile F. u uzem srnismu.7. (protiv-pritiska.8) pri cemu konstanta Kt =1+(1] +13)/h. a sto je propraceno porastom pritiska u radnom i opadanjem pritiska u protiv-pritisnom prostoru. DaIde. kod gradjevinskih i mdarskih masina.4.7.clJIn ikretne sHe HC Pod kretnom sHorn He-a.7) Pri radnom hodu klip predje put h == I] + 12 + 13 za vreme .7.: 2/1 / v p • (4. Daicie.6) Unekim slucajevima.324 Osnove uljne hidraulike a]==dvldt => v(t)==a]t => x==a]t2/2.7. na pr. tako da je vreme trajanja ove faze t2 == 2/2 Ivp . i ovde se smatra da se radi a jednako usporenom kretanju.: v~ I 2/] t] :. oznacen sa i 2 .7. a prethodno sprovedeni proracun vazi.7.4) pri cemu su za resavanje jednacine kretanja koriseeni pocetni uslovi x(O) == 0 i v(O) == O. kretanje neoptereeenog m klipa. oznacen sa t 3 . U ovom slucaju treba poznavati zakon promene radne sile F:. kretanje bez prve i treee faze.7. kao na pr.: F(t) iIi F = F(x) i rdavanjem jednaCine kretanja dobiti duzinu trajanja dmge faze. (4. pri realnom kretanju. to je sila koja omogueava. 4. tj. (4. tj. U najveeem braju slucajeva primene HC-a radna sila je konstantna (F::>J canst.7. (4. je period neposredno pre zaustavljanja klipa. TreCi vremenski period.) a sto utice na ravnomernost kretanja ldipa.

Sila trenja pokretnih delova HC-a je FT . precnika D. pak. kao uostalomveCinaprocepa u vp j \ I UH.7. Od stanja mirovanja pa do postizanja konstantne brzine kretanja v p klip predje put I pri tome se on jednoliko ubrzava.9) Ako klip.7. S obzirom da je radni pritisak PI veCi od protivpritiska P2 (PI> P2' iii ponekad PI» P2) to ce se usled razlike pritisak I'1p = PI .OSl1ove uljne hidraulike 325 glasi: ·m ~~ =ma I = 11 .P2 . horizontalnog iIi vertikalnog. i sila trenja FT3 moze biti sila suvog FT3 = f mg iIi viskoznog FT3 = ~v p trenja.aktivna sila pritiska 11 =m(al +gf)+P2 +FTJ +FT2 +FT3' (4. strujni prostor izmedjuklip~icilindra je koncentricni prsten visine h = R2 -R (sI. P2 = P2 (D 2 .P2 kroz procep uspostaviti (laminarno) strujanje protokom T7p .1h).d 2 )TC /4 je sila protivpritiska.FTJ - Fn .4.7. za primer sa s1. Sila trcJIlIja koja trllellUlj~ Slika P. dobija se: a) b) 4.. dodaje se sila tezine i sila opruge i s1.5. stoIa i klipa sa klipnjacom). mase pokretnih delova m i precnika klipnjace d.4. u izrazu za kretnu sHu eventualno se koriguje smerovi sila.4. koje se na klipu manifestuje sHorn .7. pod punim opterecenjem.5. Ovaj procep. 4. pri cemu je f koeficijent suvog i ~ koeficijent viskoznog trenja. u kojoj je m masa pokretnih delova (radnog predmeta.7. ali ipak dovoljno veliki da se uljellnjenm smatra neprekidnom sredinom.7. dakIe.5. tada se iz diferencijalne jednaCine kretanja. 1z prethodne jednaCine dobija se kretna .4-9 JIlI:at kHp j U He poluprecnika R2 = D2 /2 krece se klip poluprecnika RI = D /2 brzinom = x (s1. a protiv-pritisak je P2' RESENJE: Primenjuju6i postupak dat u Odeljku 4. Na hidraulickoj dizalici ugradjen je vertikalni He. dobija aktivna sila pritiska: 11 = m(al + g f) + F + Pz +FTJ +FT2+FT3 U zavisnosti od sistema u kome je ugradjen He i njegovog polaZaja. I~ = PID2TC / 4 je aktivna sila pritiska. Odrediti radni pritisak koji omogucava a) dizanje i b) spustanje tereta. zapoCinje kretanje uz prisustvo radne sile F. DakIe. jeste mali.FT3 . He ima funkciju dizanja i spustanja mase}vi. FTl i FT2 su sile viskoznog trenja na pokretnim delovima He. Proo/em 4-9.4.1a).

7.10) sledi da brzina strujanja u procepu ne zavisi od podllzne koordinate x.7.7..5.7.7.11).14) i iznose C = p.7. v(RI)=v p . Diferencijalna jednacina (4. to ce se strujanje analizirati u polarno-cilindricnom koordinatnom sistemu r.1. avo znaCi da je strujanje osnosimetricno.7.11) ax ar rar O=opIBr. (4.5.14) r=R j .7. (4. p i v zavise od razliCitih koordinata to se moze sa parcijalnih preCi na obicni diferencijale.15) = t. i ujedno izvrsiti razdvajanje promenljivih u jednacini kretanja (4. Kako se strujanje odvija u procepu koji se nalazi izmedju dva koncentricna kruga.. Iz druge od jednaCina (4.. tj.7. K x l .7. P(l)=P2 (4. v <p == 0 i vx =: V • Ako se uzme bilo koji presek defi- nisan sa koordinatom cp dobice se ista strujna slika.l3) dx "rar or Kaleo je leva stranajednaCine (4.7.13) dobija se resenje za polje pritislea p(x)=-Kx+C => p(x)=Pj-t.12) 1z jednacine kontinuiteta (4. Na dalje ce se analizirati stacionarno strujanje. to one moraju biti jednake istoj konstanti K (kao i u Odeljlru 2.l3) funkcija od x. (4. p(O) = PI .1 viskoznog trenja F)J. odnosno da je izvod bilo koje velicine f po koordinati <p jednak nuli (af / acp == 0).' U ovom paragrafu ce se pokazati da se moze naCi tacan izraz za silu trenja. (4. Dakle.7.p/l. Ova analiza dovodi do toga da se jednaCine kontinuiteta i Navije-Stoksa svode na oblik: av / ax == 0 .3). 1z jednacine kretar~ia (4.1. cp i x .12) sledi da pritisak ne zavisi od radijalne koordinate r. odnosno da je v == vCr).l3) dobija se resenje za brzinsko polje . (4.7. nakon cega sledi: dp ld Bv -=:TI--(r-)=-K.p pri cemu su konstante C i K odredjeni iz granicnih uslova (4..da je p = p(x). X = I .326 Osnove uljne hidraulike b} Slilm 4. i zanemariti zapreminske sile u fluidu.7.10) 2 ap a v 1 av 0= --+11(-2 +--) .7.l3) reSava se uz koriscenje granicnihuslova x = 0. OCigledno je da se strujanje u procepu odvija samo u pravcu ose x. r~R2' v(R 2 )=O' 1z prve diferencijalne jednaCine (4. pa su zato komponente brzine v r =0. sto predstavlja tacno reSenje Navije~Stoksovih jednacina. a desna funkcija od r.

21) dobija oblik: )r-F-.7...flVp .R 2In~ R1 (~)2_1 R] 1 ApR1 [(RZ)2 +1 +-8-1 R 11 1 Z .AVp) . (4.98 do 0..R~)v m' to sledi da je ta srednja brzina strujanja u procepu 1 1 [ vm=vp---p.7..p-+-~-V-p--'I ' (4. nn R2 411 l I n. Koriscenjem brzinskog polja (4. (2 InR2 I R1 ·-1) . /1 2 -1 l llm ) J' (4. pri cemu su konstante integracije v(r) = .R2 . R2 .99.21) posredstvolll koga se dobija sila viskoznog trellja klipa 2 R2 I R] -1 . to se moze definisati zapreminski stepen korisnosti HC-a llv = V.p 2 2 2 2 2 1 6.R2 ..(R 2 -R1 )J ' C2 =--1-v P + .t (4.Inn R1 Ovaj profil brzina daje protok ulja kroz pracep ' vp r 2 D.MTp RI7t 2 4 . Prema tome protolc koji definise brzinu kretanja klipa je Vp = Vi .+C Inr+C K ? 411.p R]2 .16) odredjuje se tangencijalni napon na zidu klipa: 'C w dv 11 I v p =11(dr)r=R1 =-R. -AVp =~ VI V p. 2 2 ~ == lllR2 IR 1 2117t1 ' sila trenja (4.18') Protok flVp predstavlja gubitak ulaznog protoka ulja u cilindar.Vp = rc(R. 7.LR1 +-1-(R2 -R1 )J 4 11 4 11 nn nn nn gde je n = R1 I R2 • Posredstvom ovih konstanti brzinsko polje se svodi na oblik 1 v(r)=--l-In---.l-=-a-D.t :::: r/~ I R]27t.r .OS/10ve uljne hidraulike 327 .22) .' I I K 2 2 l InR z K I 2 InRI z 2 l C1 =-1-lv p .llnn +~(2+ 2 D.J.7.-...17) In- R1 In- R1 Kako se ovaj protok moze odrediti i preko srednje brzine strujanja u procepu D. (4. odakle se dobija brzina klipa vp = Vi . 1 2.7.7.7.20) koji u realnim konstrukcijama HC-a ima vrednost 0. S obzirom da se teorijska brzina kretanja klipa dobija pri protoku AVp = 0 i iznosi v P. lI 2 ·l z Uvodjenjem koeficijellata 2 a = R1 J( R2IR]-1 . .16) R R2 .Vp =2rc v(r)rdr=rcvp(~-R1)+811I(R2-Rd(R2+R1-~)' Rl r ( 4. . 2Y]7tl FTj ='C w 2R17tl == RJ 7t 21llR I R] -lflp+ InR2/ R] vp.(-R) -l+-?-ln..7.19) D7 t . = -2-(~1.pR [ r 2 1- n r] 2 .7. 2 1 2 rc6. R z IR1 -1] R 2 InR] 2 2 (4.

pak.7. razvijanjem funkcije InR2 I R1 u Tejlorov red.7. "" InR=LCR-ltlnR" n=1 (R=R 2 IR j >1/2). sto znaCi da uticaj razlike .7.23) moze da se napise i u nesto izmenjenom obliku. odnosno viskozna sila.pri cemu se smatra da je strujanje izazvano sarno kretanjern klipa i da je tom prilikom profil brzina u procepu linearan v == v pY / h.24)" i naem dobijanja izraza (4.1) I R =h I R2 '" h I RI ._.328 Osnove uIjne hidraulike iz koga jednoznacno sledi da je sila viskoznog trenja klipa linearno srazmerna razlici pritisaka i brzini kretanja klipa. DakJe. (4. iIi. 11 I D]n ="w 2R]n I == --h. sledi da je priblizna vrednost sile viskoznog trenja F. a sto je za veliCinu procepa u UHK prihvatljivo.==.p mala (slueaj veCih procepa).24)" pojednostavljeni izraz (4.-.2~. FI] == ~x = ~vp = InR2 I R1 211nl vp . Ako se koeficijent ex napise u bezdimenzijskol1l obliku ex Ri I R( -1 R2n = 21nR2 I RI I 1> 0. zakljucuje se da je uticaj viskoznosti na silu trenja dvojak i obuhvata dejstvo razlike pritisaka i uticaj brzine kretanja klipa. a sto najceSee u UHK nije slucaj. kada se . i da je merodavna razlika pritisaka zanemarljiva.1.p = O. Prirnenom ovog profila brzina dobija se tangehcijalni napon na zidu klipa "w == 11 (dv ! dy) y=o = Tt v p ! h . In R '" (R . tj.> strujanje izrnedju klipa· i cilindra s1I 4. pritiska poveeava silu otpora trenja. poredeei izraz (4.-.24)' sledi da je izraz (4. . Nairne. i pri tome se zadrZavajuCi na prvom Clanu reda. Medjutim.5. otpora: F I] .-. U tu svrhu se posrnatra .I] Vp - _ Ttl D]n h vp' (4.7.24)" Ovaj izraz se veoma cesto koristi za proracunviskozne sile trenja u UHK. tj.1. Tada koeficijenti ex i ~ irnaju vrednosti ex ~ 0 i ~ ~ co. (4.7. Iz izraza (4.1. Interesantno je razmotriti i specijalni sIucaj procepa kada je on veorna mali.Ieee kroz sredinu konstantnog pritiska a sto daje .7._.23) koji vazi sarno pod uslovorn da je razlika pritisaka .22) i da yazi pod uslovima aa je u procepu linearni profil brzina. Izraz za viskoznu silu (4.22) dobija se klasicno koriseeni izraz za viskoznu sHu trenja .7. Rz ~ R] (Rz > RI ).7. da se klip '._.p moze zanemariti.. koje jasno govore 0 pojedinim udelirna sile trenja. to sledi da ee on za svako R2 I RI > 1 biti pozitivan.7.vp ..24)' Do ovog izraza se dolazi i na drugaciji naCl11.7.

[mml.lm/s.00004.t nalazi se ulje viskoznosti 11=5. Odrediti pri korn poluprecniku cilindra delovi sHe trenja kUpa koji poticu od viskoznosti i pritiska ce biti isti? RESENJE' Razlika pritiska II cilil1dru koja izaziva strujanje je /1p = lOMPa.p) "~(Vp)' sl.25) "m = A AV(y)dA =3 Rz +R1 . a po svom.5.p FI] (v p) = InR v p .geometrijskom obliku mogu biti koncentricni i ekscentricni kruzni prsten. FA-IO. tj zazori.l.. kao sto SU. Koncenil:ricni. koje daje R2 = 50. odnosno h = 2J. ili. U UHK najcesce se susrecu zazori koji omogucavaju funkcionisanje komponente.p iz koje se uumericki nalazi rdenje R = 1.00 R. a to su procepi izmedju cilindricnih povrSi. lcoji se nalazeizmedju nepokretnih delova. i s1.:'I = ( 21nR -1)R1-nD.20f. 4.6.7. 20 +--+-+.. Sila trenja koja deluje na klip.) = 0.izmedju nepokretruh paraleltdh ploca (Odeljak 2. prema (4.MPa i protiv-priti."£-+---+-1 pri cernu su: O-!~~~l--".'(~p)+FTJ(vp) .Premageometriji koJase formira procepi mogu biti ravanski .5.. U HC-u s14.IQ-3 Pas pod radnim pritiskom P1 = 1O.1.7.Rp je ustvari detaljno analiziran kroz Odeljak 4. iIi je pak. maze da se napise u obliku FI] = j''.1. koji imajufllukciju podmazivanja ili kroz njih imamo gllbitak-curenje ulja. Kroz cilindar se krece. jedna ploca pokretna.. j IF .7. 40 1S 30 10 . klipa i kuCistarazvodnika..>kom P2 = O.:. pale.4. 2 Rj D.ID. brzinom vp =O.Osnove uljne hidraulike 329 U slucaju linearnog profiIa brzina izmedju klipa i tela cilindra srednja brzina stmjanja fluida u procepu je 1 vp ~ +2R1 (4."'+---4 -+\--1.2 ? 21'ptl 50.7..p) = FYI (V p) dobija se jednaCina -2 211lvp R -21nR -(1+-. gde je R = R2 / R Zadavanjem visineprocepa intervalu h = R2 -R =[O. Sa ove slike se uocava da je za manje procepe dorninanran uticaj viskoznosti.6.1. u prikaz funkcija Slilm P. Graficki prikazati udeo viskoznosti i razlike pritisaka na ukupnu silu trel1ja. uuzni pr®ceI) \ \ I' Koncentricni kruzni procep izmedju klipa poluprecnika Rj i cilindra poluprecnika R 2 . na pr.7. StlrUljanje kroz kirUlzne procepe U Uffi( postoje procepi.. . klip poluprecnika R1 =50mrn i duzine l=50mm.002rnm. 4.4~l0 FTJ (D.3b). visine h =R2 . i procepi izmedju cilindricnih povrsi. dok je za vece procepe dominantan uticaj razlike pritisk9-' 1z uslova FTJ (D.22). pri kame su udeli viskoznosti i razlike pritiska na silu trenja isti. J Problem 4-10.l.7.m} dobija se graficki FI] (/1p) j . procepi izmedju klipa i cilindra He-a. izmedju pokretnih i nepokretnih delova.5.4MPa.

JiJco s~.26) daje razlilru pritisaka u procepu iz koje. 1. Sa ovom vrednoscu funkcije fin) izraz za koeficijent trenja (4.7.6. (4. ponekad se tretira koriscenjern resenja za strujanje izmedju paralelnih ploca (s1. Sasvim je svejedno koji od oblika izraza (4. Jasno je da se tom aproksimaCijOlll u proracunu pravi odgovarajuca greska. Problem 4.6.4-lIb). za n uzmu vreclnosti 11=[0.7.4997.P.5].::: R24 ::: R .n ) lInn e u kame je Re =vmDH / v Rejnoldsov broj.1) koji se ima izmedju nepokretnih cilindricnih povrsi (v p == 0).30. (4. KoristeCi upravo ta resenja ovde ce se analizirati specijalni slucaj koncentricnog krucnog prstena (s1. U literaturi iz UR kruzni koncentricni procep.n 2 pri cemu je n = R] / Rz karakteristicni geometrijski odnos procepa.18) i protok (4.7.330 Osnove uljne hidraulike Tom prilikom je analizirano strujanje u procepu izmedju tela cilindra i pokretnog klipa.27) tlVp = V m (R2 -RI )n = tlp 811' (1-n )(l+n ·11. tj. posle poredjenja sa opstom Darsijevom formulom tlp = pie ·11 DH . fen) ~:d..5 == 3/2.15) i dalje vaze. slucaj kada je strujanje izazvano. sled! izraz za koeficijent trenja v.17) se svocle na oblike: Slika 4. Resenje za brzinsko polje (4.999] funcija J(n) ima vrednosi J(n)=[l.P. U ovom slucaju srednja brzina strujanja (4.7. Ipak. u literaturi se najcesce koristi obliIc Ie =24/ Re R' U slucaju kada vazi izraz (4.16) ipolje pritiska (4.9.7. ali ipak manji ad jedan (0<n<1).28) se svodi na oblik 48 A.28) e 1+ n + (1.29).1 • 2 2 vm =--~ (1+n tlpR.26) (4. Relacija (4.samo razlikom pritisaka. . V=1211th. 3 (4.4~ lla). 0.7.7. dakJe.7. == 2Q.7. DH =2(R2 -RI ) = 211 hiclraulicki precnik procepa i fen) :::(1-n)2/[1+l1z +(1-n 2 )llnn] funkcija od geometrijskog parametra procepa.7. 2 811l 1-n 2 +--) Inn (4. eR eh pn cemu je Rejnaldsov broj definisan Re R =vmRH Iv definisan u odnosu na hidraulicki radijus (R H ::: DH / 4 = h 12) i Re h = Vmh / v u odnosu na visimi procepa.7.U.1\2 _D4 2 Z + Inn)' 1.29) Re . b) Slika PA-ll . srednja brzina i protok kroz koncentricni prstenasti pracep odredjeni su izrazima: Ie= R 64 2 2 Vm == tlp 12Tj1 h 2 . Za procepe koji se susreeu u UH parametar n je reela veliCine jedinice. 64 (l-n) z = R fen) .7.4. dirnenzija RI ' R2 i h (s1.29) koristimo za odredjivanje koeficijenta trenja. /2.31) pri cemu je precnik d =(D 2 + D] ) / 2 '=: Rz + RI . tlpdrr.7.7.7.

uz zanemarivanje sile trenja.28) za stvarni koeficijent trenja u kruznom prstenastorn procepu dobija se odnos koeficijenata trenja (1-n)2 -±f() ( RIR) 2 2 ... Primenom izraza (4. Sk' t:.Pp + p(Su +2Sk +A. RESENJE. te se zato on ne preporucuje za odredjivanje koeficijenta trenja u kruinom koncentricnom procepu. moze se zaklj!lCiti da se primenomizraza za koeficijent trenja Aa pravi gruba proracuns.28).Pn + t:.p p i t:.. Ova razlika pritisaka ostvamje strujanje u procepuprotokom VI i u obilaznoj cevi protokom )/2' Protok kroz procep odredjuje· se it Darsijeve formule ·(2. A A 4 a 3 ProD/em 4~12. pri cemu je Re = VDH Iv... koeficijent trenja je odredjen izrazom (2.28) u kojoj je koeficijent trenja odredjen izrazom (4.Pn' Strujanje u procepu i cevi je larninamo.P= 4F In(d( -d. Dakle.1.7. :::t:.ka greska.p = t:. Ovaj postuimk je vee sproveden u Odeljku 4.· . Radni i protiv-pritisni prostor HC-a . sa klipnjacom precnika do brzinom v p i pri tome savladava radnu sili F. 12 ravnoteze sila koje optereeuju ldip sa klipnjacom.) . Odrediti brzinu klipa. U HC precnika d 2 dotice ulje.6 ion daje protok ... nd 4 2 )(1+11 +~) 2 1-n 2 . i iznosi ..Osn6ve uljne hidraulike 331 Odrediti koliki je odnos koeficijenata trenja tacnog i aproksimativnog postupka? Dobijeni odnos komentarisati.1.7. RESENJE: Kao prvo iz jednacine . odredjujeserazlika pritisaka t:. Sil spojeni preko koncentricnog prstena izmedju klipa i cilindra i sa obilaznorn cevi precnika d i duzine L u kojoj se nalaze otpori: S". Kroz HC kreee se klip precnika d l duzine I.P128YjI(l-n .Rl)::: 2h. Uz pomoe ove veliCine dobija se aproksimativna vrednost koeficijenta trenja Aa = 48/Re. n=dl ld2 • Protok kroz zaobilazllu cev odredjuje se iz Bernulijeve jednacine 2 I v2 t:.4..Kada se vrSi aproksimacija stmjanja u kruznom koncentricnom procepu strujanjem izmedju paralelnih ploca. konstantnim protokorn V. visk6znosti Yj. Za proracun koeficijenta trenja kod koncentricnog kruinog prstana merodavan je hidraulicki precnik D H ::: 2(R 2 . II.3 n. Silu trenja koja deluje na klip sa kIipnjacom zanemariti.d'+l)T ' u kojoj je koeficijent trenja A2 ::: 641 Re 2 .7. n= 1 2 ' 1+n +(l-n )Ilnn Za male vrednosti parametra n vrednostfunkcije f (~ 1) ::: 3 12 daje odnos koeficijenata trenja AI Aa ::: 2. Slika P. .42) Aa :::24/Re h ' pri cemu je Re" :::vhlv Rejnoldsov broj.

Konacno.6.p-I::.332 Osnove uUne hidraulike pri cemu su konstante: p a="2(C. 1':'1.k+1) . Elementarna sila trenja je dFw = 1:) R dcp u kojoj je cp ugao. . lznosi h(cp) = Rz .Vj -V2 ) / (d 1 -do )71:.. . (4.7.. koji kroz elementarnu ------ . 321~ c=l::. to sledi da je sina..6. Dati.4. u kome rotacija osovine stvara linearni profiI brzina. e Pod dejstvom razlike pritisalca /).)max = e / Rl' ikako je e« RI'. u tacki A. n )karakteristicna g. koja se nalazi u cilindru precnika D2 = 2R 2 • U slucajukada se ose simetrije klipa i osovine nalaze na medjusobom ekscentricnom rastojanju e tada strujni prostor izmedju njih predstavlja ekscentricni kruini prsten(s1.RESENJE: Linearni p ofiI brzina u procepu v = Rwf" Slika P.lPas .~ = 7T2~lnD3 TC3~l112 D3 2h . +ri 2 + vp odredjuje se brzina = 4(V . S obzirom da je maksinialna yrednosttrigonometrijske funkcije (sina.R1 cosa-ecoscp . • '" 2 2 b=y . Prema tome visina procepa je odredjena relacijom h«p) = R2 -R1 -escos<p= a-ecos<p .2). precnika D1 = 2R1 i duiine t. ~ 0.2 procep ostvaruje se· protok fluid a.Pn-App' Konacno iz jednacine kontinuiteta za khpa v p He V = V. ~=O.P=lv1w= h Za zadate brojne vrednosti ove velicine iznose:M=1. podaci su: D=50mm.7W.~metri­ jska velicina i 11 = Rl / Rz. Problem 4-13.7. Odrediti moment trenja kojim ulje deluje na osovinu i snagu trenja. Strujni prostor kliznog leZaja predstavlja koncentricni kruzni prsten visine h i duzine I..u+2C. h h=O.:. Osovina precnika D=2R okrece se brojem obrta n u kliznom lezaju u kome se nalazi ulje viskoznosti ~. Visina procepa na proizvoljnom ugaonom polozaju. obrtni moment i snaga trenja iznose: M<= Rdi'w J . Posmatra se nepokretni klip. odnosno eosa. izmedju linija koje prolaze kroz teiista klipa i cilindra.028Nm i P=107.7. n=10000/s. odredjenim uglom cp.4-13 u kome su OJ = 2mc (n[o/s]) ugaona brzina i y koordinata koja se meri od zida ldaja. daje viskozni napon na zidu osovina 1: w = T\(dv / dy)y=".lmm. gde je a ugau.32) pri cemu je a = R2 -1~1 -= R2 (l.p kroz eIcscentricni Stika 4. 1=100mm. odnosno osovina.

729). .prornenljivih sila.pD2na 2)d<p12111 fCe) .. .. dobija se izraz za koeficijent trenja . koje su prisutne u mehanickorn sistemu koji polcrece . a sto je prakticno slucaj u literaturi iz UH..2R (1 + 3. Clan uz a 12Rz izostavlja.. iz izraza (4. Protok kroz procep odredjen preko srednje brziue iznosi rj = v m (R.7.(0) = 96/ Re koji vaZi za koncentricni kruzni procep. Dinamika hidrocmndra \ I Pod dinamikom HC-a podrazumeva se kretanjeklipa i klipnjace HC pod dejstvom stvarnih .35) kojoj je e = e 1a relativni ekscentricitet protepa.7. Prema tome.37) Odredjivanjem.7."'·f / Df[ ..f.7.11) hidraulicki precnik procepa.37) pada pritiska i poredeCi ga sa. (4.R12 )n.= Re fee) . . e e 2 U (4.7. U tu svrhu se posmatra He kod koga je dejstvo svih spoljnih sila. v. I1pDzna 12111 3 (l+2"e): 3_ 2 (4. Sa ovom pretpostavkom.p V- zr 12 11/ h (R 3 0 11 2 - _.35) ima vrednost f(O) = (1 +11) 12.7.7. (4.33) dobija se protok kroz koncenrticni prstenasti procep: dV =vdA =vh(Rz -h 12)d<p . pri cemu je funkcija 3_ a 3_ 4 f( -) = 1+2"e 2 .ekscentriciteta (e = 0) funkcija (4. Veoma cesto se u literaturi iz UH.7.z +ge ) .33) mogao odrediti protok potrebno je poznavati funkciju v = v(<p).36) o posledicama pomenutog zanemarivauja bice vise reCi na krajl! ovog paragrafa.34) . sto znaCi da je srednja brzina strujanja kroz ovu elementarnu povrsinu odredjena izrazom (4. zanemarivanje ovog CIana nije opravdano.. 12.7. _ f.7. sto znaCi da se u ovom pojednostavljenom slucaju protok odredjuje kao: v= .·izraz(4.. dalje. pa se primeuom izraza (4.Osnove uljl1ehidraulike 333 povdinu dA= h(R z -h 12)d<p iznosi: (4. Za odredjivanje ove f~nkcije koristi se pretpostavka da se protok kroz elementarnu povrsinu dll moze odrediti kao protok kroz odgovarajucu elementarnu povrSinu koncentricnog prstena visine h. U specijalnom slucaju kada nema .R1 ) = 2R2 (1.7. vrednost funkcije 1(0)= 1 ne dozvoljava da se iz (4. stoclaje koeficijent trenja 1.7. 4.38) 1 u kome je Re = v mDH / v Rejnoldsov broj i DH = 2(R2 . u fuukciji fCe) . Ovde treba napomenuti da ako se u funkciju f (e) vrsi izosta'lljahje clana liZ a / 2R2 .7. iz izraza (4.34) odredjuje srednja brziria strujanja kroz ekscentripni procep 11 R2 (1 3 vm = :11/ l=:~ 48 1+11 f(e). 3 (4.7.38) dobije resenje za koeficijent trenja koncentricnog kruznogprocepa. opstom Darsijevom formulom I1p = p..7.33) Da bi se primenom izraza (4.30).

leoja daje korene Ij 0 i 1'2 == -[31 In.41).. Ukoliko u skolpu HC-a. promenom sastava isleopavanog tla..J82 -oo 2 . Za partikularno rdenje vaH vee receno u sklopu analize jednaCine (4.. . ukome su konstantni pritisci PI i P2 ' klip poCinje da se kreCi iz stanja mirovanja: Odrediti zakon promene brzine i zakon kretanja klipa ako se u tokukretanja savladava a) konsta- . zamenjeno dejstvom jedne spoljnje sile F(t) ~g=~-'-1I>- X F(t). imaginarni iIi dvostruki. Koeficijenti . tj. Prema drugom Njutnovom zakonu jednaCina kretanja pokretnih delova HC glasi: mx = ~ (t).7.~l sila viskoznog trenja izmedju klipa i cilindra. Pro~ltI!m 4-14. u sklopu mehanickog sistema postoji opruga cije dejstvo se izraiava silom Fc "" ex. F112 =a 2 (pz . ili. dok se partikularno reSenje xp(t) tek moze naCi na osnovu poznavanja funlecija pet) i F(t).7.!2.P2)+~IX. Na osnovu izgleda learakteristicne jednacine .ll =ct.7. a sto direktno utice na oblik homogenog resenja.4.) III x(t) = xh(t)+Xp(t)== C1 e + Cze azt +xp(t) . l (PI . a12 =-8±.7. pri cemu je }. sledi da je resenje homogenog dela diferencijalne jednacine (4.22).. . (4.' u kome je 13 = 131 + 132 ukupni koeficijent viskoznog trenja i pet) = ~ (t). a F112 sila viskoznog trenja izmecljll kliplljace i kuCista cilindra.40) x"U) == C. ". pak. Ova sila moze imati konstantnu vrednost.'· Kod stacionarnog strujnog rezima sledi da je P = const.Pa)+~2x.1(PI.39) Sile trenja u HC-u odredjuju se primenom F.f3t1m + xp(t) .7. na pr.7.7.P2 (t)-Flll-~2 -F(t) izraza (4.334 G. Ovi leorelli mogudabudu realm. tada se diferencijalna jednacina kretanja (4.7. U horizontalnom HC-u prikazanom na s1.Pa) x+~ x= P(t)-F(t) (4.P2) '-ct. +Cz exp( -f3t / m).-2 _ r [31 m := 0.eksponenti aJ i a2 predstavljaju korene karaleteristicne jednaCine r 2 '1-28r+oo 2 =O.41) =0 Konstante integracije C1 i C2 odredjuju se iz pocetnih uslova.40) svodi na oblik m a njeno rdenje moze da se napise leao x+28 x+oo 2 x == P(t)-F(t) ' ajt (28 =oI m' 00 2 =.P2(t) -ct.move uljne hidraulike HC.7. pa opste resenje diferencijaIne jednaCine moze da se napiSe u oblik:u: x(t) =C1 +C2e.39) diferencijalna jednacina kretanja se svodi na oblik: m m. medjutim.rradjevinskih masina kada je njena promena izazvana. i iznose: (4. Zamenom ovih sila u (4.7.40) je sila koja potice od polja pritiska. leao s~o je to slucaj kod rudarskih i !. odnosno da obile partikularnog resenja zavisi od oblika funkcije F(t). 2 (pz . Ova sila predstavlja radlttt Slltt He-a. veoma cesto ona je promenljiva.

P=const..7. Poznate velicine su: D. RESENJE ZaddavajuCi iste oznake kao i u Odeljku 4..bK) e -f3tlm_bKebt . P .F) / p. In..(~ . Trazenjem partikularnog resenja diferencijalne jednacine (a) u obliku x(t) = At + Bexp(bt) dobijaju se konstante P A=j a' . x + m x == I() . U protivpritisnom prostoru HC-aprecnika D nalazi se opruga krutosti c koja je u pocetnom stanju mirovanjasabijena zarastojanje xo' Ukljucivalljem razvodllika u komorama HC-a vladajukonstantniprIHsciPI i P2 (PI> P2) klip poCinje da se krece pri tome ..-.--.. iz (b) slede trazeni zakoni xU) == ~ .1)K . za ovaj oblik partikularnog resenja. Primenom pocetnih uslova x(O) = x(O) = 0 iz (b) se dobijaju konstante: C2 == -CI == m( P .. . -B==K= b(p+mb)' Zadovoljavanjem pocetnih uslova x(O) = x(O) == 0 odtedjuju se konstante: mP mb . Konacno. pa se partikularno rdenje diferencijalne jednaCine (a) trcdi u obliku x p (t) == Ct..F) / m == const. -!l>- x O PI' P2' ' (X. Zadovoljavanjem. a. Poznate velicine su d. PI' (XI' (X2' ~1' ~.. b. m b) Kada se radna sila menja po zakonu F(t)== aexp(bt) funkcija l(t) ima oblik I(t) = P / m+aexp(bt) / In. C.F) / p2. m.7. P p2 . d. x(t) == m (p -bK) e.. D. sledi da je l(t) == (P . dobijase diferencijalna jednacina kretanja klipa: . m' P CI =-7+(T. p. p.diferencijalne jednaCine (a) dobija se konstanta C == (P . (a) (b) a) Za slucaj konstantne radne sile. p.. savladavajuCi radnu silu F = const.ProDlem 4-15. + C2e-~tlm + xp (t) . RESENJE Diferencijalna jednacina kretanja pokretnih delova cilindra glasi: SlikaPA-15 . Konacno.f3t1m -K it . NaCi X zakon kretanja klipa ako je sila opruge veca od sile viskozllOg trenja. p p + P I+K(l+ inb)_ mP. p2 (e-~tlm_l+~t).Osnove zilj'ne hidraulike 335 ntna radna sila (F=const. C2 ==p'(j-'-bK) .) i b) ako je raqna sila opisana zakonom F(t) == a exp(bt). t Cije je opste resenje: (/() ==. zamenom nadjenih konstanti u (b) i potom njegovim diferenciranjem dobijaju se zakon promene brzine i zakon kretanja klipa XU)== P-F (l_e-~t!m) p x(t)== m(P-F) . ) P F(t) t x(t) = C.

tako da se trazeni zalcon lcretanja svodi na oblilc 8 .e r2t =e.8. Kalea je partilcularno reSenje xp (t) == Co I co 2 .8. Hidraulieko kocenje se postize ugradnjom :. na pro mikroprekidaCima za ogranieavanje hoda.1 (Odeljak 4. 'Ako se iz bilo kojih razloga zaustavljanje klipa. Veoma je eest sIucaj u UHS-u da nema uredjaja za ogranieenje kretanja.7.(P1 .F Ona moze da se napise u obliku: .-e )] xU ) =. tj. Ovaj tip kocenja zasnovan je na porastu vislcozne sile trenje il trec()j fazi kretanja.8.2b) i poddiljivim prigusenjem(slA.7. (q=Je co2 . iIi C 1 i Czodgovarajuce konstante integracije.2).1).336 Osnove uljne hidraulike . vrsi udarom klipa 0 tela cilindra tada maze doCi do osteeenja cilindra. D 2n 2 271: -. Co .2c).7. HidrallllIicko itocenje kril!taJrnja Osnovni zadatak HC-a je da dejstvom aktivne' sile pritiska ~ u toku radnog hada savlada neku radnu silu F brzinom v p' Tom prilikom dijagram promene brzine klipa ima izgled prikazan na s1. hidraulickimkoeenjem. nepozeljno 11.4.. NajeesCi tip prigusnica jesa konstantnim (sIA. sto je. iIiudarom klipa 0 tela cilindra (kriva a sa s1. mx = P1 -. dilkie..Bt eCl sinqt+C2 cosqt) .2a).7. . Za pouzdan rad HC-a treba teiiti zaustavljanju ldipa bez udara na kraju trece faze kretanja.pz). pokretnih delova mase In.4.8.. Cime se postiZe deIirrricno ublaZavanje udara (kriva b)ilinjegovo potpuno izbegavanje (kriva c).8. kao na pro kod rueno upravljanih URS-a. to opste rese'lje diferencijalne jednaCine kretanja glasi: z Bt xp(t) = e. l Sa ovim korenima resenje homogenog dela diferencijaJne jednacine kretanja je: xh(t) =: Cte'it +C.Pz CD -d )4-cx.7. Koriscenjem pocetnih uslova kretanja xeO) == x(O) == 0 odredjuju se konstante C1 == -8 Co / qco 2 i Cz == -Co / co 2 .7.eC1 sinqt+Cz COSljt)+Co /co . To je razlog da se u zavrSnoj fazi kretanja klipa njegaY9kretanje llSp()raVa.. tako da je udar klipa 0 tela cilindra veorna moguca pojava.Px-c(x-xo ). UHS-u. co" q 4. a sto moze da se ostvari tzv..-4-. ux+co zx= C0' x+ 2'" pri cemu su konstante: 28= Jl m ' co 2 =:- c m' UzimajuCi u obzir uslov zadatka da je sila otpora veca ad sile viskoznog trenja (co > 8) dobijaju se koreni karakteristicne jednacine r2+28r+co 2 =0 =>r . pri cemu su ct i C.82 »). [1 -01 ( -smqt+cosqt.1 fazi zaustavljanja Idipa.4. promenljivim (s1. .dgusnice koja stupa u funk6j" '.z=-8±iq.7. Na kraju radnog hocla kretanje klipa prestaje (tree a faza kretanjaklipa) aktiviranjem razvoclnika.8.

Idipnjace i prigusnice defenisane su precnicima D. Dakle.p(x)(d2 -dl )4"=1: wAnx+1: W2 d 21CX .doA id2 • U drugoj fazi kretanja klipa radi se 0 stacionarnom rezimu rada sa Pl = canst. sto znaci da se uticaj razlike pritiska na dopunsku silu trenja moze zane mariti. ova razlika pritiska je fuJikcija od kordinate x. Tjd 7t.8.y=h .8. h 2Tj (4. takodje. P2 = const. keji se svodi na oblik tiFf] (x) ~ l = -h-x x . Karakteristicne dimenzije klipa.7. u posmatranom slucaju merodavna razlika pritisaka /:.otde dobija se merodavna razlika pritisaka I1p(x) =. U ovom proizvoljnom polozaju. .24).Osnove uljne hidraulike 337 a) b) Slika 4. dok je pritisak Pn = canst.fazi kocenja klip prigusnice precnika d l ulazi 11 cilindar precnika d2 . Ova razlika pritiska se odredjuje iz ravnoteze sila koje deluju na kontrolnu zapreminu procepa .2 X .7.. na prigusnicu deluje dopunska sjla trenja M (x)... gde se koorciinata y meri od zida cilindra.2 Na dalje ee se detaljno analizirati sarno slucaj hidraulickog kocenja primenom prignsnice konstantnog preseka (s1. dopunska sila trenja je odredjena izrazom (4. jer je njegova vrednosfdiktirana padom pritiska u povratnoj grani UHS-a.43) Kretanje klipa u fazi koeenja opisallo je diferencijalnom jednacinom .22). poznavati rrierodavnu razliku pritisaka.7. sto znaCi da su naponi na zidovima kontrolne zapremine 1: wI - -1: w2 - .P22 nije toliko znacajna. dy It Zamenom ovih napona u prethodnu jednaCinu nivn.2a). pri cemu su tangencijalni napon 1: wl na klipu pri~lsnice i 1: w2 na zidu cilindra.F'l (x) u sebi vee sadrZipretpostavku 0 linearnom profilu brzina u procepu v(y) =x y ! h. eime se fonnira koncentricni kruzrti procep visine h = (el 2 . 2 2 n i3.·U treeoj fazi .7. tako da jednaCina ravnoteze sila koje deluju na pokretne mase glasi: 2 2 n D n PleD -do)4"=F-~(0)+P2-4-' 2 (4. vp =const. . Za dalji proracun potrebno je. Zbog promenljivosti pritiska P2l (x).. koja se odredjuje izrazorn (4.dl )! 2 i trenutne duzine x.42) gde je F~ (0) sila trenja na pokretnim povrSinama.7. Izraz za dopunsku silu trenja i3..P = P2l .7.4. Medjutim. dVTjX -Tj(-) y=O.

7. dobija konacan oblik x = -K xx.7..0 .4.~(x).338 Osnove uljne hidraulike mx = Pj (D 2 -dg)*-F-~(x)-M~(x).3 PrOblem 4-16.7.30 postize se vrednost x = 0.6.6 0.8 - 'fi ~ 0.3.4 0. Medjutim.8. tj..48) i (4.4 0.45) u kome je konstanta 2 ll 1C dj D2 .7.P2t<D _d j 2 2 2 )*_ P22+' d 2 1C (4. Analiza jednacine (4.48).8 0.7.1). (4. Sa ove slike se jasno vidi da je ugradnjom prigusnice odgovarajuCih dimenzija moguce potpuno izbeCi pojavu udara klipa na kraju njegovogkretanja.7.. a 1 2 3 4 5 6 I (2 KV/'2 Slika 4.7.svodi na v(x)/vp=1"7(x/t)2.45) napise u obliku dX= -Kxdx.47) dat je na s1.44) Iz jednaCina (4. Smatrati da je srednja brzina strujanja u procepu jednaka .7. a ne po realnom modelu sa pokretnim !clipom.. tj.2 0.Ap(D _dj2)~ koja koriscenjem pretpostavke daje P~/x) slabopromenljivo u odnosu na F.l (0). dijagrama sa s1.47) dobija zakon kretanja klipa u toku hidraulickog kocenja x/l=(e/~2KVp _1)/(/~2Kvp +1).42) dobija se diferencijalna jednaCina mx = F'1 (0) -F~ (x) .0 ~"0.0 = 5..0 -t-r-r--r-'-r-r:-rc.6 .d j ll 1C 2 K=-(-+ )=--(D +d j d 2 ) . (4.3.4 0.46) Postavljanjem uslova da brzina klipa na kraju hoda prigusenja bude jednaka nuli. da vazi F" (x) "" F" (0).48) Graficki prikaz dobijenih rezultata (4.. i izraza za AF'1 ex) i Ap(x). 0.-.]. pokazuje da x -»/ za t~2Kvp -» 00. m h 2h2 2mh2 Kada se diferencijalna jednacina (4. dobija se duzina prigusnice I = ~2v p / K pri kojoj se to ostvaruje..7.-=-~c------.7..4.2 0.44) i (4.--"! 0.0 0. brzini klipa. Ako se kod hidraulickog kocenja kretanja klipa sa prigusnicom konstantnog poprecnog preseka (Odeljak 4.7. .111.7.7. odrediti kolika se greska pravi u proracunu. (4. tako da se u ovom slucaju brzina klipa. izraz (4.46). (4.99/.8) pad pritiska u procepu racuna po laminarnom modelu strujanja koji vaii za koncentricni prstenasti procep (Odeljak 4.0 0.. 1. njenim se reSavanjem dobija promena brzine klipa v(x)=v p -Kx 2 /2.47) S obzirom da je brzina klipa vex) = dx / dt .8.2 0. to se posle integraljenja izraza (4.7.8 1.7.7.8.7.. vee pri t~2Kv p 1.6 0.

7.47) i (4.+C." +C.OSl1ove uij"ne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja klipa (4.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz .d" h- . h u kojoj je A=96/Re koeficijent trel1ja (izraz (4. dok kroz dopunski kanal precllika el i duzine ! struji laminarno. a V protok kroz dopunskikanal.sledi relacija K d+d 2 -2d 2 _ 0 =6 2 1 K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscelljem modela koji ima kOllstalltu Ko' Problem 4-17. Ukupni protok na izIazu iz HC-a je If =V.-2 = .2c) klip prigusllice precnika d l ulazi U cililldar precnika d 2 • Tom prilikom kroz koncelltriclli prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.v+1)v7 +-0 v 2 -?xx=O.v +'AJ I d +l)v. Iz Bernulijeve jedllaCine za strujanje kroz kanall1p(x) == p(c.4. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v2 12Yj .".d 1 ) 12 i x = v p brzina klipa. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1. U ovom kanalu nalazi se dOPUllSki prigusni ventiI. Poredjenjem ove sa konstalltom K iz Odeljka 4. Efekte razlike pritiska lla silu trenja klipa zanemariti. Poredjenjem ovog pada pritiska sa feSenjem (4.7. sarno je pitanje kolika je konstanta K u njima..8. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4.u'C.d. d 1.. dobija se kvadratna jednacina 2 64v 4v. poznavalljem 2 protoka ~ i V bice poznat i ukupni protok. :~ prigusllice.+V2' pri cemu je r~ protok kroz koncentriclli pracep.43) I1p(x) = 2r]:i" 1112 u kojem je h == (el 2 . DakIe.d2 . . daje konstantu Ko =: m 311h~ (D 2 +d.43) dobija se I1po = 611p.25).l. Poznate veliCine su. Razlika pritisaka I1p o primenjella u postupku datom u Odeljku 4. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom lezi u pretpostavci da je brzilla strujanja u procepu jednaka brzini klipa.2d j2 ). u kojoj je A=:64/Re. 7.7.8.-d12)*=x~(d2+2dl)(d2-dl)' Razlika pritisaka je odredjena izrazoIll (4.7. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C.25) i ona daje protok ~ =v1(d.HC-a u funkciji trenutriog pol~'zaja./ "~. 12. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik. . Primenom modela strujanja sa l1epokretnim cilindricnim zidovima.p.7.7.2 xx DH .v.strujanjekrozkoncentricni 2 procep linearnim profilom brzina srednja brzina stnijanja je odredjena izrazom (4. I1Po(x)=:P21(X)-P22=PA.7. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova. (C.8.29). Za.7.Yj.C.7.v' RESENJE.48)vaZe.

1a). dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu U~ .7. ali ida je veoma slozena funkcija od ove koordinate.liniju e-e spoljasnja vlaknil (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz + t.9.1.340 Osn01'e u/jne hidraulike cije pozitivna rei3enje .J.49) Slika 4. Zato je pri proracunu HC-a obavezIlo izvrSiti njegovu proveru na izvijanje. v2 :::: S" +<. na osu ./. 4.9. pri cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu.fila i oznacava se sa FK • Pri I 2e> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i 10Illova.y+l 1 [ daje protok ]/2 = v2 d 2 rc /4. Po resenjima za pro toke Til. Posmatranjem. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaci.1.1. 4. .'-//. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljestena konzala F (a1.dz.91). Izmedju vlitkana promenljive duzine nalazi se i jedna linija cija se duzina ne SEka 4.9. Nairne. Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se hiti61a .7.7. aka je sila F dovoijno velika JoCi ce do savijanja. El:asticlIU3 RilIRija i biticlIUOlll siila izvijanja a) Posmatra se slucaj kada je doslo do izvijanja He sL4. Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.7.zglobom.7 . to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaJ najnepovoljniji. daIje. U. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R. Pror:!llclIlll!ll He lIRa izvijallJj!!'! Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog deJa klipnjace se menja.vaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje.9b.7.7. uvelib) canog elementa konzole visine dz.9a). Ova sila zavisi od konstrukcije HC i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . odnosu . kliznim Idajem iIi ukljdtenjem. i 1/2 vidi se da je ukupni kvazistacionarni pratok jednoznacno odredjen sa trenutnim polozajem prigusnice x.9.4.9.Zbog. i to i tako da je maksimalna sila sa kojom radi He manja od i .dz.4.4. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina HC-a maksimalna (s1.t.h:b~w4kriticne a) b) (4. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi. odnosno izvijanja HC-a (s1.7.J.

25).u'c.43) clobija se /':.43)f:.2c) klip prigusnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d2 • Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.7.Zastrujanjekrazkoncentricni pracep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odrecljena izrazom (4.n : • Razlika pritisaka je odredjel1a izrazom (4. RESEN.d 1) 12 i :i:::::: v p brzil1a klipa. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C.47) i (4.jJ(x)::: 211:( 1/t 2 u kojem je h ::: (d 2 .·sledi relacija Ko D2 +di-2d.7.C.d.Osnove uljne hidraulike 339 RESENJE: Zakoni kretanja klipa (4.29).-2 = . Razlika pritisaka /':.25) X d 2 +2d1 v 1 ::: 3 d +d] .7.4. . . .P 0 :::: 6/':.v. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti. 2 2 n.Po(x)==P21(X)-P22=pA. 7.48). 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /':.2 xx DH h u kojoj je A:::: 96/Re koeficijent trenja (izraz (4."" 6---:---"-----'K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem moclela koji ima konstantu Ko' Problem 4-17.'1.v' .p. a V protok kroz dopunski kanaI.7.. .8.p.v + All d + 1) vi 12. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil. Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.7. poznavanjem 2 protoka V. Ova veoma velika razlika u paclu pritiska clelom lezi u pretpostavci cia je brzilla strujallja u procepu jednaka brzini klipa.:::: 641 Re. mh Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4.vaze.8.. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.7.). Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka 2 x v 12'1. i )/2 bice poznat i ukupni pratok. Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4. u kojoj je A. dobija se kvadratna jednacina .P o primenjena u postupku datom u Odeljku 4.8.7E: Ukupni protok na izlazu iz HC-a je fi"='V1 +fi"2' pd cemu je ~~ protok kroz koncentricni procep.7. 2 i ona daje protok V! :::: v1 (d 2 -d1 )"4:::: X3(d z +2d1)(dz -dj ) .v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz He-a u funkciji trenutnbg pol~zaj't/=­ prigusnice.. Poznate velicine su: d p d2 . Dalcie.7.2d.p(x) :::: pC C... sarno je pitanjekolika je konstanta K u njima. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4." + C. /':. dok kroz clopunski kanal precnika d i duzine I struji laminarno. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik.l. a clrugim ivaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.7. daje konstantu Ko:::: 3Tj~ (D 2 + d.

Pri -t> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i lomova. Jasno je da je ta dliZina miniinalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.4.9.y+llv( d 2 )-+f1 xx (C.t:. 4.1.7. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljeiltena konzola F (a1.. Nairne. PrOll'3Cllllll He na izv~jaJ!ijje Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.1. (4. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.Zbogvaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje. dalje. Posmatnmjem. iklritiClll3 sUa ib/:vijallllja a) Posmatra se slucaj kadaje doslo do izvijanja He sl. aIm je sila F dovoljno velika loci ce do savijanja. i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi HC manja od kriticne a) b) I Fmax = FKlv I.9. Ehllstliclln:!ll lillnija . Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija r3ija se duzina ne Slika 4.7.7. .9b.d 2 2 r J daje protok V = v 2 d 7( /4.9a).4.4. dok su unutnlsnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (Ai. sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu. 4.340 Osno·ve uljne hidraulike cije pozitivno resenje v2 := 1 r 32v ~ 4v .dz .y+l). Zato je pri proracunu He-a obavezno izvrSiti njegovu proveru na izvijanje.9.7.7. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate.dz. uvelib) canog elementa kOIlZole visinedz.7.1a).49) pn cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent Slika 4. .zglobom..+C.u+C. Uodnosu na osu . Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu. odnosno izvijanja He-a (s1.91).4. 32v 1 C.1. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F.i. kliznim leZajem iii uldjestenjem. Ova sila zavisi od konstrukcije He i nacina njegovog povezivanja samehanickim delom sistema .7. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polazaj najnepovoljniji. Po resenjima za pro toke )11 i r/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjel1 sa trenutnim polozajem prigusnice x. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R.9.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i irnaju duzinu dz +t:. SUa F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se h:iticFltl stla i oznacava se sa FK.1.9. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi.

1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /:"p(x) = p(Su +Sv + 'AI / d + l)v~ /2. daje konstantu Ko = 3'l~ (D 2 +d.x 3 2 1 4. Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.v' Odrediti ukupan plotok ulja na izlazu iz HC-a u funkciji trenutriog polozaja __ .47) i (4. . IRe.7. u kojoj je'A = 64. dok kroz dopunski kanal precnika d i duzine I struji Iaminarno. i V2 bice poznat i ukupni protok. 11.Y.7. C. ~~ . Dakle.'" C. (r +r +1)1' Z +-v 2 --xx=O '?u '?v d2 h2 · . -2d1 ).7.d.P o = 6/:"p.25). C. x el z +2d1 v1 = 3 d 2 +d 1 ' i ona daje protok · V1 VI z (d 2 ...OSl1ove u!jne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja kEpa (4. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4. a Vz protok kroz dopunskikanal. protok kroz koncentricni procep. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom leZi u pretpostavci da je brzina strujanja u procepu jednaka brzini klipa.. Razlika pritisaka /:.48) vaze.29).sledi relacija K _0 -6 K - DZ+d 2 _2d 2 2 1 D2 +d d 1 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem modela koji ima konstantu Ko' Pro/JIcm 4-17. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v 2 1211.43) dobija se /:. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim priguse- njem (s1. Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.4..v' RESENfE Ukupni protok na izlazu iz HC-a je pri cerim je V.y 4.7. koji ima koeficijent lokalnog otpor"!. Re = vDf{ I v Rejnoldsov broj i Df{ hidraulicki precnik Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4. prigusnice. samo je pitanje kolika je konstanta K u njima.2c) klip prigllsnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d z .'~(el + ?d···(l2 ~ 1) c d) 1 • Razlika pritisaka je odredjena izrazom (4..P o primenjena u mh 2 postupku datom u Odeljku 4. Poznate velicine su: d p d z .43) /:"p(x) = 211x/ h 2 u kojem je h := (d 2 -el1 ) /2 i x = v p brzina klipa. p. Y. Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4.7.7. dobija se kvadratna jednacina z 64.8.7..8."'-' .7.l. /:"Po(X)=PZ1(X)-P22=P'A 2= h2 xx DH II kojoj je 'A = 96/ Rc koeficijent trenja (izraz (4. poznavanjem protoka V.8. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti. . U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil.7. Za strujanje krozkoncentricni procep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odredjena izrazom rj =V1 + Tt2 .d2)~.

4.1. Nairne. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija Cija se duzina ne Slika 4.l(-·)r +-2 xx(~u +~y + 1) .1.1a). uocava se da je on savijen i da je njegov radijus .7. Ova sila zavisi od konstrukcije He i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema .4.ije pozitivno reSenje v? . Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. .. uvelib) canog elementa kOllZole visine dz. Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se kriti6ztl . i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi He manja ad hiticne a) b) (4.4.9. Po feSenjima za pro toke r~ i f/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjell sa trenutnim polozajem prigusnice x. odno8no izvijanja He-a (81.zglobom..7. . kliznim leiajem ili ukljeStenjem~ Zbog vaznosti kriticne sile na rad He-a nacinu njenog odredjivanja posvetice se vise paZnje.9.? .y + ll. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaj najnepovoljniji.7. 1 I r 32v? 4\1 .liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz+lldz.4.. U odnosu na OSU . 4. '" V d'" h d'" J daje protok V = v2 d 2 n 14.Elasticna Hl!Ilija i klriticllll11 siRa inijanja a) Posmatra I>e slucaj kada je doslo do izvijanja He s1. Tada se He staticki moze prikazati kao ukljestena· konzola F (a1.9b. Posmatranjem. aIm je sila F dovoljna velika!oCi ce do savijanja.340 G.7. DakIe pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (It -Ildz. 32v 1 = c.ftia i oznacava se sa FIc' Pri radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dovede do deformacija i lomova. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.7..90). dalje.7.91).move uljne hidraulike c. Pri kretanju kUpa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.1 .49) Slika 4. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1. krivine R." + C. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate. Zato je pri proracullu He-a obavezno izvditi njegovlI proveru na izvijanje. pri cemu je faktar umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkeiji uloge He u sistemu.9. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi.7.9.

M=h·O'.y 2 dA=-_· J 0. 2 n 2 Za n=l i za minimalni presek koji ima po visi:iliHC~a.51) Elx U tehnickoj praksi se ne dozvoljavaju ugibi koji su 'veCi od 2% od ukupne duzine. A 341 primenom Hukovog zakona dobija se izraz za moment: 0' z = £ E. (4.7.. ) :::.7.7.Osnove uljne hidraulike menja.a. Sa ovim momentom jednacina elasticne linije dobija obHk: y"+k Y-= k yo 2 2 k 2 = F I Elx ' y koji ima opste resenje y(z) -= Cl cos(kz) + C2 sin(kz) + Yo 1z granienih uslova yeO) = 0 i y'(O) = 0 dobijaju se konstante C1 :::: Yo i C2 -= 0. dok granieni uslov y(l) :::: Yo daje resenje za koeficijent k:.51). Zanemarivanjem ovog Clana diferencijalna jednaeina elasticne linije ima obHk: IY"=MIElxl. To je linija e-e i ona se naziva e/asticna lini. .53) U ovom slucaju jednacina elasticne linije glasi: .y).52) Rdenje ove diferencijalne jednaCine zavisi od nacma pncvrscavanja krajeva cilindra i Idipnjace za mehanieki sistem.7.2. to se iz jednaCine (4.9:2) moment na proizvoljnom rastojanju z. a sto za posledicu ima da je clan y'2 mala velicimi. je JvJ=F(yo . a) Klipnjaca slobodna . dobija se kriticna sila izvijanja se F _ K - 1(2E Imin 4[2 (4.7.> F=E1:~(2n-l) (21)' .7.4.::(2n-l)2i' n (n=1.dA. '. Postavljanjem momentne jednaCine za osux .50) R A· R' u kome su E-modul elasticnosti i Ix-moment inercije povrsine poprecnog preseka.50) dobija jednaCina elasticne linije y"_ M (1+ y'2 )3/2 =: E E Ix M=. . Kako je radijus krivine odredjen diferencijalnom jednacinom: R:::: (1 +y'2 )3/2 I y". i slicnosti trouglova f>dz I dz =y I R =£.. (4. (4. llizeg reda U odnosu na ostale clanove diferencijalne jednaCine (4. izazvan silom F.ciftizdar tiki/estell U ovom slucaju (v. s1. odnosno od tipa osionca koji mogu da budu kIizni iii zglobni i ukljestenja. a to je poprecni presek 2 kHpnjace A =: d n 14 koji daje vrednost momenta illercije Ix:::: Jmin:::: d 4 n I 64.7.

7. Ova resenje maze da·· se napise U obliku k 2 = 2. b) a) jednacina elasticne Iinije i izraz za kriticnu silu Slika 4.4b.. ).3a). '~?. Kaleo je u ovom slucaju ldizni oslonac opterecen i horizontalnom silom Fo to je moment koji deluje na Y rastojanju M=-Fy-Fo(l-z).?. Z rc E I min (4.7.7.7.342 Osnove uljne hidraulike (4.7.:::J 2 (n / /)2 1 ono omogucava izracunavanje kriticne sile leao: y .F y. .56) z4 .) .046rc 2 / [2 .52) dobija se diferencijalna jednaCina elasticne linije y"+k Y=-Jik (l-z). za n == 1 i z=li2 dobija se da ona ima vrednost maksimalnog ugiba. (4.. dobijaju oblike: 2 . ~~'-::"'////(. ima vrednost kl=4.7. koji opterecuje bilo koji presek je M = .54) b) K/ipnjac0 i cilindar zglobno OSIOllj(!ili Kada su cilindar i klipnjaca zglobno vezani sa mehanickim sistemom (sI.4.2. ciji prvi koren.9.. C2 0 i k = nn / I .7.9.4..9. koja zadovoljavanjem granicnih uslova y' (0) = 0 i yeO) F 2 Fa 2 = 0 ima resenje: FoZ z 1 y(z)=F(T-l+coskz. numerickinadjen. U ovom slucaju moment. Uvtstavanjem ovog momenta u (4. Konstanta C2 nije odredjena. dobijaju se konstante C1 = 0.klsinkz). svodi diferencijalnu jednaCinu elastiF cne linije (4.9. C2 = Y max' Konacno. tada se HC staticki predstavlja kao greda (sl.7.4.55) y(Z)=YmaxSlfl(n. Cije je opste resenje: yet) = C1 cos(kz) +C2 sin(kz) Koriscenjem granicnih uslova yeO) =y(l) =0.7. (n =1.57) a) b) Slika 4. medjutim. prouzrokovan silom F.7. FK = Z2 * c) Klipnjaca zglobno vezana .7..9.4.. dakIe.9. .4a) tada HC predstavija gredu sa slike 4. (4.3.cilindar ukl/dten Kada je cilindar vezan prednjom iIi zadnjom prirubnicolll a ldipnjaca zglobno oslonjena (s1.3b).W//'-- Preostali granicni us16v y(l) =0 daje transcedentnu jednaCinu kl = tgkl.52) na oblik: y"=+k 2 y=O .7.4934097.

2) 4Irld<50=:.y... (4.cija Ir Ir redukovana duzina 21 1/2 je vrednost data u tabell 4.59) Slika 4.59) vidi se da se kriticna sila moze napisati u jedinstvenom obliku: FK 2 7t E 1min =--2- (4. 'W~~...7.7. RezimirajuCi izlozeno 12 prethodnog Odeljka moze se konstatovati da poredjenjem dobijenih resenja za kriticne sile izvijanja .9. Sa ovako odredjenom kriticnom silom maksimalna sila koja sme opterertiti ldipnjacu..61) U izrazu (4.60) Sematski prikaz oslanjanja u kome je HC~a.W dobija se jednacina elasticne linije A10 y(z) = F(l-coskz). minimalnog poprecnog preseka.55).9. Ovom prilikon na HC...2 (4. .7.9.5..7. deluje i moment M o ' ~F F tako da je karakteristicni moment koji opterecuje.9.5a) tada He predstavlja gredu obostrano ukljestenu (slA7. Redukovane duzine HC Fmax = 7t 2 E I min vIr 2 (4. tj.7.7. ito: 1) 41 r ld>50=:. Ako je ldipnjaca napravljena od cevi tada se za d uzima spoljasnji precnik Cd = d 2 )· .7.v=3+4 .5b).7..58 /1= 1 i koeficijent k kri ticna sila = 2nn / l F K iz koga se za dobija a) b) y 4n2Elmin = ---::--"-""..izrazi (4.49) je Tabela 4. osim sile F.eJtelli U slucaju da su cilindar i klipnjaea za ostale elemente veza:rii prirubnicama (s1. (4.7.6. () 4. Koriseenjem granicnih uslova: I yeO) = y(l) = y'(O) = y'U) = 0 . Ovde ce se navesti jedna preporuka za. AF t '.OsnG've uljne hidraulike 343 d) KltjJl?!aca i a!indaruk!.61) I min je moment inercije povrSine klipnjace.. proizvoljni presek grede M = Mo . koji se odredjuje kao 1min = d 4 "n 164 kada je ceo poprecni presek ispunjen materijalom.dt)71: / 64ako je klipnjaca napravljena od cevi spoljasnjeg precnika d2 i unutrasnjeg precnika d1 " Vee je receno da je v koeficijent sigurnosti Cija usvojena vrednost zavisi ododgovorncisti zadatka kojeg obavlja He. iIi 1min == (d.7. izbor koeficijentasigurnosti u funkciji karakteristicnog geometrijskog odnosa 4lr / d .4.57) i (4.2.Fy.7.53).7.2.9.v=5 . prema (4.7..

D = 4/ g(m+mo) U slucaju da je klipnjaca napravljena od punog poprecnog preseka njen precni. Radni sto se kre. Masa platforme i klipa sa klipnjacom je /no == 1000leg.4-19b. b) Koliki je stepen korisnosti sistema? c) Kolika je radna zapremilla pumpe po jednom obrtu?. zanemariti. Promenu mase radnog pJ:"edmeta u toku obrade. Primenom izraza (4. Ukupnu silu trenja racunati kao 10% od sile tezine.344 Osnove uljne hidraulike Problem 4-Jl.1. Sve lokalne otpore osim razvodnika i filtera. pre b) S abzirom da je eilindar ukljesten a klipnjaca slobadna to je redukovana duzina HC-a Ir = 2/. takodje. tom prilikom uzeti vrednost stepena sigurnosti v= 5. kao i kineticku energiju fluidne struje.1 koji uzima u obzir i sile trenja dabija se precnik Idipa = 267. Naizmellicno kretanje radnog stoIa obezbedjuje razvodnik cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu sa sl. b) precnik klipnjace ako je ona napravljena od punog preseka celika (E == 2· 1011 Pa) i ako je napravljena od cevi deljine zida 8 = 4mm. Problem 4-19. To kretanje izaziva HC (D=40mm. a) U toku radnog hoda savladava se sila rezanja R =3kN brzillom vp = IOem! s. RESENJE: a) 1z jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip i uvodjenjem faktora f= 1. ako je llvp:::: 0.7mm. koji se obradjuje. Na radnom stolu rendisaljke mase 1110 = 419. U jednom servisu HCse koristi kao auto-dizaliea koja treba da podigne do visine/=2m automobil mase m=1600kg. Za klipnjacu napravljenu od eevi debljine 8. = 0. Odrediti: a) precnik eilindra ako je radni pritisak p=5bar.7. == .ce preko podloge 1 koja ima koeficijent trellja J. ~..l( iznosi d = 'V641 min!"J( = 69.P. Do =20mm) (1"""/0 h. Cije je resenje d 2 =93."J dvosmernog dejstva sa jednostrukom klipnjacom.~ Odrediti snagu pumpe potrebnu za pogon UHS-a. moment inereije preseka je 1m in == (d~ -d:)re/64. zanemariti.-'''-'----''mm Ere2 . spoljasnjeg precnika d 2 i unutrasnjeg Slika PA-iS precnika d] =d2 -28. mase In =600 kg.8.4 kg nalazi se predmet. tako da se za odredjivanje spoljasnjeg precnika dobija jednacina d~ -(d2 -28)4 -641 min In =0.1. d) Kolika je brzina povratnog hoda ldipa? .61) za maksimalno opterecenje klipnjace FmB]{ == / g(m+nU dobija se moment inereije povrsine 4/ 2v rg(m+mo) I .91 i u slucaju kada se vratilo pumpe okrece konstanUllID brojem obrta n=1450° Inl~.4l1lIl} .3mm.i.

E=HOllpa).~yt-D.' i .lbar. p4 0 2 4 2 iz kojih se.-D )=V . odredjuju se zapreminski protoci v\ =. Sada septimenom Bermilijeve jednacine za povratni vod. koji odgovara duzini preclmeta. L=1.65 I! min pomocu kOj1h se 1Z dijagrama hiclraulicke karakteristike razvodnika dobijaju paclovi pritisaka 6. kao prvo.2127. odredjlljeprotiv-pritisaku HC-u P2 =-pgH+PA2cr2-"*6.= pv. PolazeCi. za preseke 2-2 i 0-0. tada se proracun URS-a upravo pocinje od izvrsnog organa. dalje. V 1 =V P --=V 1 D 2 1C 4 d 2 1C 4 V • 2 =V 1C 2 2 d 1C -(D .:. '=Re 1'] . i a potom. su: d'..1!. Nacrtati clijagram promene brzil1e klipa u toku jeclnog cildl)~. dok je maksimalni hod !cEpa.15bar.1Q.. Izvrsiti proracun HC-a na izvijanje (v=3.5.=0.d <2320 -+ !C1 64 ~('-12) A1=0.Pf=O.54l / min i)/2 =.3 Pas. 7.j) Pogonslci HC je ukljeilten na-p'. IIp=0. H=lm. .8. tj. odredjuju brzine strujanja v1=1.l0 mm. o 1 234567 'VJ(l/min) Slika P. OSl1ove ulj'ne hidraulike 345 e) Odreditivremena radnog i povratnog hocla.PZ (D' 2 -Do )-4' 1 Z IV? '>". Zane mariti sileviskoznog trenja i smatrati da su vremena ubrzanja i kocenja klipa ista. D 1C 2 1C F -R +~lg (l7l0 +l7l) = PI-4-.P1 = 0. Ostale poznate velicirie." odredjuje se racini pritisak Pl = 33.220bar.Pf =51842Pa .2836.45 bar i /}P2 =0.2m. m Tj=46. ".'.. koje dajukoeficijente trenja: Re. Na osnovu brzil1e kretanja klipa postavljaju se jednaCine kontinuiteta: Slika P. p=865kg/m3 .J ("'. 1=2m. kao drugo. od jednaCine ravnotde sila koje delujuna Idip .4-19b RE1ENfE: a) U slucajevima bda je poznato kretanje i opterecel1je izvrsnog organa.0.2 m/ s u povratnom vodu.6m/s u vodu pod visokim pritiskom i V 2 =1. Prime nom Bernulijeve jednaCil1e za preseke 0-0 i 1-1 dobija se porast pritiska u pumpi: .. A. kao sto je i dato u ovom primeru.. 5.4-19a .dnjoj prirubnici a klipnjaca je zglobno vezana.

lg(mo.I) Za ukljesteni cilindar i zglobno vezanu klipnjacu redukovana duzina je Ir =0.226bar v? .p= PI +pg Ii +!J.=9..346 Osnove uljne hidraulike . (m+mo)v p 1'.4-19c. uz koriscenje uslova zadatka tll =t13 i t21 =t23 . e) U toku ubrzanja (kocenja) kretanja klipa uradnom i povratnom hodu.48<%.PI +PA I "dT==33. 2 v· leao i duzine na kojima se obavljaju ova kretanja: (m+mo)v~ '] 21'. h p == 521. ~ 25. koriscenjem uslovax(tll) ==11) x(tll) =v p' x(t21 )==12 i X(t 21 ) == dobijaju se vremena ubrzanja pri radnom'ipovratnom hodu tIl v v.714 cm /° . a on je u povratnom hodu jednak r/I == v.6N. '21 p: 135. I !J. ukupna vremena radnog i povratnog hod a.lg(mo+m) ~=J.145 . 1z zakona kretanja.+m) .)=13. Kako je shematski i prikazano na sLP. ] 1.E Fmax 2 2 2 6277.7 L tako da je maksimaIno dozvoljena sila n2 EImin n 3D. tako da se za brzinu povratnog hoda dobija v. u kojima su radne sHe: F" ==R+J.5ms (m+mo)v.4-19c tl =tll +t12 H)3=2tll +(L-211)/vp =12. d) Kako se kolo pumpe okrece konstantnim brojem obrta to je protok kroz pumpu i dalje r/I . to u toku rada HC-a ne dolazi do izvijanja. 3 c) Radna zapremina pumpe je q == r~ / nllvp == 5.03s Konacno.4-19a promena kretanja klipa ostvaruje se elektromagnetnim aktiviranjem razvodnika primenommikro-prekidaca. 12 Radni hod Povratni hod (m+l7lo )vp .9ms. koja sa F x(t) == (m+'m ) o /2 F x(t):= Cm+'ino) t 2 (i=1. .06mm .9W.)n 14.33cm/s . (D 2 . .2).7 Lv S obzirom da je zadovoljen uslov Fmax > F=4kN . Graficki prikaz kretaI~a klipa u radnom i povratnbm h6du dat je na sl.2 2F I Slika P. vaii jednaCina kretanja (m+mo)x== pocetnim uslovima xeD) == x(O) = daje zakone kretanja ° F. su: t2 ::::t21 H22+123 =2/ 21 +(L-2/2)lv. koji daje snagu pumpe p== !J. uz zanemarivanje sila viskoznog trenja.pr~ b) I1s =57.27mm 9. vir 64·0. =V pD2 I(D 2 -D.D.P.

U UHS-u llalaze se dva vertikaiIJa redno povezana HC-a istih dimenzija (D=160mm.53%~ Problem 4-21.a+2)T vp { 41 . .d Odrediti sllagu pumpe i stepell kOriSllOsti UHS-a. pumpe (l1 p = 0.k =0. ostale lokahle otpore i sUu trellja HC-a zallemariti. UHSse sastoji od: HC-a dvosmernog dejstva sadvostrukom klipnjacom (D=60nun.4bar) i razvodllik Cija je hldraulicka karakteristika data izrazom f':. C. V= 104 2 1 =4m.v p2 i F2 " One ee. Do:::: 80mm).5 m.85). 4 l5 ==1.uo+C.0. spojnog cevoyoda (d=10 nun.tim iedomibitiod~edjelle" .U+8C.1 bar ).k+A. 12 == 4 m. l=2m) uljno-hldraulickog razvodllika (I':"PP-A =f':.47·10-4 m2 !s.5. koji imaju zapreminski stepell kOriSllosti l1v = 98 % i masa pokretnih delova m1 = 150 kg i' m2 == 200 kg.Pj] = O. filteri (!Y. v2]} =596W. Na klipnjaci HC-a pri radllom.PBR+I':"Pj+P(C.P. RE'SENJE" Za UHS prikazan na sl.m· H Slika P. Do == 20mm). u odnosu:riazadate velicine.MPa i l1p == 85%.= D k k Ie 1-. !Y. potrebno je joil pozllavati i velicine v].' m ! s. Kineticku energiju struje i silu viskozllOg trellja HC-a zallemariti.28ml s llHs :::: 80.Osnove uljne hidraulike 347 Problem 4~20. p=905kg!m3.5. Odrediti stepen korisllosti UHS-a. == 100kN i F2 brzinama vp1 == Semi s i v p2 ' Osim HC-a u UHS-u su ugradjelli: pumpa koja ima porast pritiska 6p == lO.Qstali poznati podaci su: d=25mm.55 bar) filtera (I':"Pj = 0. p=900kg!m3.pV]-4-)· (a) SlikaP. 2 2 1 t J ' p=~ F+(D -DO)41I':"PPA+f':. C.4-20 . upravo. Kineticku i potencijalnu ellergiju fluidne struje.u == 0. v = 1. Na HC-ima se savladavaju sile F. I] =1.4-21 IIp Da bi llfIS bilo odredjeno izrazom (a).p == a )/2 (a == 8. -E-':::-'-:::'-~-~'-~'-'€~~~~S:::f:::I+'<. 13 =3m. <.5m. ~ftN. v=0. i povratnom hodu savladava se radlla sila F=12kN brzinom v p =4cm/s.2.Pj2 =O.12 ·10-4 bar I (11 min)2).:-"'--'1 ~p v' F I.uo == 1.5bar.4-21 stepen korisllosti je definisan izrazom d 2n l1fIS = (FlV p1 +F2v p2 )/(6.PB-R = 0. Ostale poznate veliCine su: H=lm.

16225 i brzina kretanja klipa He 2 vpz =V 2 11 v (dl D)2 =37.L\p/1 .45 -+ A] = 0. D2 n .2) i (zapreminski) gubici protoka u HC-ima ~Vj = Vj .076 bar. odre9juje se iz jednaeine ravnoteie sila koje deluju na klip He:. iz jednacine V3 =V. Do 2 .1 +L\V1 =Vp2 /11v ' dobija se brzina u spojnoj cevi D z' Vz = v 1 .2 =PZ.? .p P . .0811 min koji daje u grani B-R razvodnika ~P2 '" a . kada je ree 0 jedn<.PA. d 2n VI = Vi -4. odredjuje se brzina strujanja i koeficijent trenja v pl D 2 64 v = . 1 llv d ' 1 Re 1 a potom i zapreminski protok V. duzine [3' izmedju HC-a V2 = V.017 bar .2149. treca nepoznata velicina. i iz Bernulijeve jednaCineza preseke b-c = (D z -Do)n (P11-4--~ -m1g) = 55. 1z jednaCine kontinuiteta VI =Vp1 . I iz jednaCine ravtoze sila Hel PZl 4 z '3 V2 PI. VPj=vpj-4-' ?? n Vpj =v p /D--D. Karakteristieni pritisci u HC-ima odredjuju se iz.V p] Cd) = 1. z \ \ . kao prvo. Bernulijevih jednacina za preseke O-a i d-O .701 bar . Konacno.5 -+ A =-=01225 ' . (j=1.235 bar .) =209m/s => ReI =522.Vp j .bija .191m/s => Rc 3 =297.1 -d-T = 91.PA. sila F2 . (i=1.2 = L\p /2 + ~P2 + PA.348 Osnove ulj'ne hidraulike U UHS-u se definisu protoci u spojnim cevima . i protok V3 = 35.8 -+ 11. = 61.55/ / min koji posredstvom hidraulicke karakteristike razvodnika daje pad pritiska u vodu P"A ~P1 = a· VIZ = 3.vl '" 0.3 -d-T = 1. 11 +/2 v? PJ.1 .t.2 + L\f.1 = ~P .?:z se do.75cm/s.9995 bar.4-21.( ..578 m/ s => Re z = 394. Definitivno.t.P1 .)4' (j=1.2 dT= 55. . D 2n [4+/5 v.94 bar P2. 1z jednaCine kontinuiteta za spojnu cev.3) protoci izazvani kretanjem klipa . .P.2) gde su vrednosti indeksa i i j prikazane na sl.tCinama kontinuiteta.2.~Vl =Vpl I llv . 3 =0. v 3 =v z [I-11 v(n) =1.

. paralelno povezana. 1] == 3 m.. sve lokalne otpore osim "zadatih.4-23b. I) = 2 m. koja se krece brzinom vp = 4. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. veoma jedn6stavno.0 /1 '\:~ ~ 1.25 em/ s. v p L":. =3 m. Tom prilikom zanemariti sve lokalne otpore osim razvodnika i Jiltera.carakteristika razvodnika data je na dijagramu sa s1. ( ' '5/3 = 2 m.Osnove ui. U UHS-u nalaze se dva jednaka vertikalna. p = 800kg / m 3.5 "'. Za podizanje kontinualnog tereta. a .2 CD . lljIs == 70.3W . .ne hidraulike 349 D 2n 2 2 n . koristi se hidraulicka platforma.-Do )4. dimenzija D=100mm i Do = 50mm. Odreditisnagu pumpe i stepen korisnosti UHS-a.'~p =5cmJs.m2g = 106. klipova i klipnjaca je G = 10 kN. i gubitke 11 spojnim cevima. .83 %. duzina klipova Ip = 100 mm i d~ina procepa izmedju klipnjace i cilindra 1=50mm. Osim HC-a u UHS-u su ugradjeni: pumpa (T]p = 89%).5 1.4-22b RESENJE: PonavljajuCipostUpke opisane primerima P. Hidraulicka J. Kineticku i F . iz izraza (a) dobija llHs = 74. 2 '2 -. i klipnjace i cilindra h = 2 !-lm. V = 60 mm / s. Ukupna sila viskoznog trenja u HC-ima je F. tezine G = 9 kN.4-22a Problem 4-23. Ukupna tezina platforme. D . Problem 4-22. razvodnik cija je karakteristika -data na dijagramu.0 V lL 10 ~ 1~ V (llmin) 20 25 30 • Slik~. zanemafiti. b) Ako je veliCina zazora izmedju klipa i cilindra.Pf =O.2 -4--P2. Da bi se obezbedila sinhronizacija kretanja platforme u UHS-u su ugradjena cetiri redno povezana HC-a. ""--11 Slika P.d=16mm. Poznate velicine su: d o =20 mm. U.0 3 .: .4~21 dobijase P = 3000.091kN . P.62 %. 10 =2 in. izrazenog silom F = 50 kN. (/ poteneijalnu energiju stmje.4~19ai P. a) ZanemarujuCi sileviskoznogtrenja na HCima odrediti snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti sistema.lbar) i venti! sigurnosti (kojije u toku normalnog rada platforme zatvoren).>* 0.] = lkN . ' q e 2.5 /. Sada se.~ 2.0 0. HC-a (D= 1OOmm iDa = 56 mm) koji sluze za sinfu6:cizaciju podizanja platforme na kojoj se savladava sila F = 7 kN brzino:ril. F2 =P]. filtera (t. odreditLsilu viskoznog trenja u HC~ima: Dobijeni rezultat komentarisati. Ostale poznate velicine su: d=16mm.

2 =55.&~ ~ 2. p=900kg/m .6 m2 /s REfENJE: a) Postupak rdavanja ovog zadatka je slican sa postupkom izlozenim u primeru PA19a. Sada se iz Bemulijeve jedl1aCine za preseke 01 odredjuje potrebni porast pritiska u pumpi t'lp= Pi +t'lPP_A +t'lPt.l +t'lPt.139»: = 0.5 . (a) F+G=2[Pi-4--P2 CD -Dohf] odredjuje se pritisak Pl = 51." 85 %.3 + t'lPt.4 . D'2_D2 v3 =v P .1085 0.5m.0678 . iIi onog iz primera PA-21. Slika PA-23a DalcIe. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 2-0 dobija se protiv-pritisak P2 = L\p B-R + t'lp j + t'lPt. l4=2m.2. s tom razlikom 3.lildi·v7"12 .jne hidraulike Iz=2. Re z .350 Osnove ul. d l =d4 ==do ' d 2 =d3 =d. a iz jednaCine ravnoteze sila koje deluju na platformu D2n.5 // 3.5 ~ "'" V.0 V 0. sa kojom se dobija l1fIS = Fv p / P =72. .17 bar .7 Re 4 =647. Slika PA-23b sto hiraulicki paralelna veza izmedju cilindara cini da se ovde radi 0 slozenom cevovodu.5 .6 Re 3 =404.5m/s o v2 =vpC~)2 =1. 1.3bar. 2 ..#~ <l 1.35[1 min posrecJstvoll1 cJijagrama sa sl.(i=1. Karakteristicni protoci kroz razvodnik v't = vid. = 0.1581 == 0.3.1l1 min i V4 = v"d.=1.5 ~ 0.88 %.n. odnosl1o snaga pumpe P=5488 W.4 = 2. v4=2v3(~)2=1.90 bar .. 3 L\pj=0.4) . / 4 = 32. ponavljajuCi i ovde pomenute posmpke iz odgovarajuCih jednaCil1a kontinuiteta se dobijaju brzine strujanja: Vi =2V2C%)2 =2.5 bar.n.=589.P.4-23b daju pacJove pritisaka L\PP_A = 3 bar t'lPb_R = 1.0 o 10 20 30 40 50 p2 V (Umin) .34m/s.953m/s .716m/S d koje daju Rejnoldsove brojeve: Rei =943.42 bar. posredstvolll kojih se dobijaju koeficijenti trenja (izraz(2.0 f 0. G/I l3=3m.--=-2-o:<. odnosno padovi pritiska usled trenja: "'i "'2 "'3= "'4 t'lPti=p·'A.0 // '2 2. 2 n. 11 p ·'. v=53·10.0988 . / 4 = 47.

2. (i=l. rnasa pokretnih delova m1 =. njeno zanemarivanje opravdano. R.53 N i one daju ukupnu sHu viskoznog trer~a u HC-irna Fll =:. prigusnice i purnpni agregat (l1 p Fl 11 ::: 85%). F2 pI ~ 6.4bar). He l i HC2 su vertikalni. 10.1 + FT].. 2) odredjuju se sile trenja izmedju klipa i cilindra i ~.4-24 a) Da bi se u radnorn hodll obavilo zeljeno ktetanje poitebno je podesiti prigusnice Pl i P2 na odgovarajuce padove pritisaka. R 'If.2. 2(FT]. HC-i se nalaze u slozenorn UHS-u u korne su ugradjeni: razvodnici hidraulicke karakteristike f:. Za istovrerneno savladavanje sila . i ! P2 ~~~~~.P fl =O.j =:.Osnove uljne hidraulike 351 1\1. 2 a2 =:.~~ Stika P.2 izrnedju klipnjace i tela 'cilindra. dimenzija Di I Do.lp InR I R 2 . PrODlem 4-24. pri cemu su: 2 a 1 =:. U odnosu na ostale sHe iz jednaCine (a) ova sila je nizeg reda veliCine te je zato. PI . Odrediti vrednosti tih prigusenja. R + h . dok je He 3 horizontalan.22) F~. 2 pvn I Brojne vrednosti ovih sila su: 39.P2 ' R = 2 D . Ovi.Pl = PJ . I R2 -1 (2 InR I R 2 1). 2pv'lf. filteri (f:.500 kg i m2 ::: 400 kg. QR . 3).f:. 99.1Q. 1'0 'If.F. brzinarna v p. u ovorn slucaju.J =:.i koriste se hidro- cilindri He.1 b) KoristeCi izraz (4~7.4 bar/(l/rnin)2).p=-aV 2 (a::: 9.5bar.04 N i Fll . =:.2) =:. b) Odrediti hidraulicke karakteristike pumpnog agregata.R2 =:.J =:.14 N. f:.Pj2 =0. 'i2 II'} -1 (2 in' I -1) '2 1'0 P2 ::: 1nrz I 1'0 F~. ajA]Ji + f\vp (i=l.

Vp1 +F2vP2 +F. c) Na osnovu vrednosti stepena korisnosti UHS-a TIffs =(F.Sbar).6bar .P P1 =21. Zanemariti: trenje u cevima i HC-ima. V. D2 == 100mm. Zanema- riti gubitke na lokalnim otporima. q = 150m 3/°. Odrediti: a) radne karakteristi1ce prese (silu i brzinu presovanja).p /2 = O.vp3)1 P ==71. U1cupna maim klipa i alata za presovanje je m=200kg. Poznate veliCine su: D1 = 80mm. 2 . n == 1450 o /min. D3 = 125mm. D3 = 250mm). DOl = 50mm. b) V == 121. dok se iz jednacine kontinuiteta za radni prostor HC-a .p/J = O.7 Q = 5477 W. kao i 1cineticlm i potencijahm energiju strllje.97 i TIp = 0. 2 Ukupna sila viskoznog trenja HC-a je FTJ = 2 kN. RES. i usled trenja zbog kratkih duzina cevnih deonica. F3 = 130kN . v p3 =8cml s.16bar . t:. U UHS-u prese nalazi se pumpa karakteristika 6p= 160bar. t:. F1 == 50kN. odrediti koliCinu toplote koju treba odvesti ulju sa rashladnim sistemom koji se nalazi u sklopu rezervoara.p = 114. b) stepen korisnosti URS-a. DO} == 70mm. preda okolini a 70% akumulise u rezervoaru. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. i c)brzinu povratnog hoda.Pl == a r J2 == 3.9. Tlvp = 0.65bar . RESENJE: I \ 1 a) Prema zadatim karakteristikama zUpCaste pumpe odredjuje se protok ~ = q /1 Tlvp = 21. R ProD/em 4-25.11 I min.26 % . nalazi se HC koji radi boljeg vodjenja ima dva radna prostora CD1 = 100mm. sve Iokalne otpore osim na UHK. D2 = 130mm. U hidraulickoj presi. S obzirom da je zadato da se 70% ove toplote uljem dovodi u rezervoar to ce kolicina toplote koju treba odvesti rashladnim sistemom biti Q = 0.352 Osnove uljne hidraulike c) Ako se pri prolaskl.225kW . v p2 = lOcml s.783bar. =vp(D3 -D J )nI4+vpD]nI4==vpD 3 nI4 . v p1 =5cml s. osim na UHK. Poznavanjem ovog protoka dobija se Slika P.ElVJE: a) t:. t:. kroz razmenu toplote. leao izvrshi organ. 2 . D02 == 50mm.409bar. F2 == 65kN.l ulja kroz UHS 30% snage gubitaka.S· 10-3 bar / (II min)2) i filteri (t:. P = 27. razvodnik sa kvadratnom hidrauliCkom karakteristikorn (a = 8. odredjuje se ukupna snaga gubitaka UHS-a koja se pretvara u toplohl Q=M=(l-TlffS)P=7825W.1111 min .P P2 ==5.4-25 i pad pritiska u razvodnilm t:. 2 2 .

pogonjenog HC-ima.. Konacno.391/ mm. llv = 20 cm 3 /°.2. v p :::: 7.~6 mml s.0.82mm/s. U UHS-u se koriste sIedece UHK: pump a (l:1p = 160 bar . 2 m/ s. V2 =:: vpCD3 -D2 )n/4:::: 15.im3 . tj. i iznose: PI =: P2 =:: I:1P-I:1PI -l:1p113 = 155. '2 ::::: 1 m. i kineticku i potencijalnu energiju struje zanemariti. p =: 900 kg. brzina presovanja. prigusni ventil i ventil sigurnosti. =: =0.86). RESENJE a) Na osnovu zadatog kretanja izvdnog()tgana veoma jednostavno se odredjuju protoci T~ u cevnim deonicama i==l. U cevnim deonicama 0.16.D ol =: 180 rom. Kretanje klipova izaziva ulmpnusilu trenja FT] = 3 kN. tako da maksimalna brzina strujanja u njima bude v:::.4. lY)p) Din 22n 22n _ = 86. tj./(D32 -D2 )n=9. 2 2 . b) Orediti hidraulicke karakteristike koje treba da ima prigusnica da bi se sa ugradjenom pumpom realizovalo zeljeno kretanje piese. je v p =: 5 mm! s.3 1112 1 s.014bar. q n =: 1800 °/min.2. 1z jednacine konti- Duiteta za povratni vod odredjuje se protok .28. Na hidraulickoj presi brzina kretanja alata. d) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? Sve lokalne otpore. a oni se dobijaju iz Bernulijevih jednacina za preseke 01. mm.10-3 bar / (l / min)2). a zatim se dobijaju proracu- nski precnici cevi di.pr II =: ~4r~ I vn . D2 =: 200 mm.62 bar .915kN. dimenzija DI =: 250 mm. Radi dobrog vodjenja alata pri presovanju koriste se tri HC-a.3. filteri (l:1pII = 0. Problem 4-26. Ostale poznate velicine su: 'I = 5 m. 2.514 bar.95. v =t2 . iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju naldip dobija se sila presovanja 2 . a) Dimenzionisati precnike di spojnih cevi (i=I.4). P3 =I:1pz +I:1PIZ =:: 2. 4 i 5 zanemariti i glibitke usled .8 bar.pr < di' Brojne vredn()sti· k6je se dobijaju ovim postupkom su: . a zatim i pad pritiska u odgovarajucoj grani razvodnika I:1P2 =:: aT/22 =: 2. 6pf2 0. '3 == 6 m. razvodnik sa kvadratnom hidraulickom karakteristikom (a =: 3..22.05 % • .4 blar). nepovratni ventil (6Pnv = 2 bar). 2 vp=::4V.34.Osnove uljne hidraulike 353 odredjuje brzina klipa. D3 D F=::PI-4-+ P2 C 3 -D j )/f-P3 C -D2)/f-mg-~ =7. Da hi bio zadovoljen uslov za brzinu stnrjanja cevima v:::. . 3.12. Koliki je gubitak snage u prigusnom vodu? c) Odrediti silu presovanja. Pri dimenzionisqnjucevi voditiracuna da su standardne dimenzije unutrasnjih precnika cevi: 7.trenja. 2m! s potrebno je da se u odnosll na protacul1skiprecnik llsvoji prva veca standardna vrednost.10:-:. di.Masa kHpova i pokretnog dela alata za presovanje je m =: 650 kg. 0-2 i 3-0. osim u UHK. b) c) llfIs = Fv pi Cl:1pV. IIp = 0. Za odredjivanje radne sile HC-a potrebno je poznavati i pritiske u radnom i protivpritisDom prostoru HC-a.

1 d) Tjl!S == 2 2 =: 1./:.. koji zadovoljava radnihod.5 m pokrece HM (q '" 0.1.pr =8. /:. nalazi se na radnom stolu mase ln2 =: 1000 kg koji klizi preko podloge sa koeficijentom trenja !l = 0.P3(D j -DO!)4.P3=: 0.09 l/min 0 ~ d 3. kada je potpuno otvoren. dobijen precnik cevi d 3 * =: 12 mm. Fv pi (/:. ? .067bar . c) Ponavljanjem slicnog postupka kao i u primerimaP.pr == lOmm => 12.. TIl! = 0.mg -F.5mm => V2 .4-19a i P. ovo nije merodavna vrednost jer u povratnom hodu kroz OVil cev protice koliCina Ii. Hidraulicka testera sluzi za secenje kamena.pr d4 =: 16mm.87 mm => d l == 22mm . =: V p D2 1CI 4 =: 9.734 bar .2l1° . Prolilem 4-27.. ali moze da se koristi i za regulisanje broja obitaja HM-a.95. .4311mm =: =: 2 ' ~ dl =: 12mm .581/ mi. V4 2 7.5W.P ·qnTlv ITjp) = 81. lednacina ravnoteze sila za pokretne de love izvrsnih organa daje sHu presovanja D I 1C D2 'It 2 2 1t F=: Pl-4-+ 2pz -4-.jednog koji pokrece kruznu testeru i drugog koji pokrece radni sto.pr == 18.731 I mm ~ d 4 ../4 . P2 =: 154.4-26 VI == vpCDI +2Di)1C / 4 == 33. U stopu DHS-a koji pogoni kruznu testeru ugradjen je venti} V cija je prevashodna namena za start HM-a:.6241 I min .354 Osnove u!jne hidraulike Slika P.722MN . DRS testere se sastoji od dva dela . mase m1 =: 5000 kg.Pp = /:. V3 =vp (Dj-D o1 )1r.'p=(/:.n ~ dJ. .4-21 dobijaju se karakteristicni pritisci u HC-irna PI=: 155.'P p )Vs=166.'Pnv+/:. Ovde treba napomenuti da je proracunorn. d 2 .92). /:.2 % . Kameni biok koji se obradjuje.p .P nv = 158bar.67rnrn => d 3*= 12I1LTJl => d 3 =: 22mm =: == V pD j 1C/4 2 14.6942bar. Medjutirn.Tjv = 0. a avo kretanje omogucava HC dimenzija D =: 80 mm i Do == 40 mm. Kruznu testeru precnika Dr == 2. Tom prilikom testera ostvaruje silu rezanja R=120Npostavljenu pod uglom a == 20° U odnosu na vertikalu. te pre rna tome i ovaj precnik treba da bude d 3 =: d l • b) )/5 == q nTjv - forI =: 0.

Hidromotorom kroz koji protice V:. 14 = 1 m. dok sila rezanja i dalje ostaje ista) potrebno je promeniti broj obrtaja na 11] :. d]:.:: 150Nm. 2 .JT= 28592 Pa ( . b) Zbog promena parametara rezanja (dubina i posmak. kiheticku i potencijalnu energijll struje. ilpr = 0.4 Wi pad pritiska ilPHM = P IVTiH :.489 ml S ostvaruje se laminarni rdim srujanja sa kojim je pad pritiska llsled trenja 2 I+L v A.:: 0.----. Brzinom strujanja·· kroz cevovod 4V / d 1t:.:: 12 mm.22 bar I (l / min)2. .savladava seobrtnimoment M== RDT 12:.4-27 RESENJE: a) Dva dela UHS-a su naizgled nezavisni.Osnove uljne hidraulike 355 a) U slucaju kada se na testeri ostvaruje maksimalni broj obrtaja 11 = 300 °/min (a ventil V je zatvoren) odrediti snagu zupeaste pumpe (TiP] :. i tom prilikom se dobija sn~ga PH = MilTCI30=4712. d L/ Slika P. medutim.83) koja je potrebna za pogon ovog dela UHS-a. a sto se postiZe otvatanjem ventila V.161 imin. 15 = 1. Ostale poinate veliCine su: 1=9m.66 bar . oni sumedusobno povezani preko opterecenja izvrsnih organa koji sen~lazellnjill1a.s m2 Is. = 3 m. '3 I.:: pA. L=lm. v=6·1O.:: 200 a/min.:: qnlTiv:':: 63.:: 2 mml s i da u povratnom hodll duzinu h=2m predje za t=30s. 10 = 2 m. . i silu viskoznog trenja He-a.:: 1.5m. U ovom delu UHS-a ugradjen je razvodnik Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a = 0.-~) ilPt :. 3 p=900kg/m . '] = 2 m.81) potrebne za pogon radnog stoIa i pad pritiska na· prigusnici kojom se regulise brzina radnog hoda. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe (Tip2 = 0. d = 30 mm. Zanemariti sve Ioka1ne otpore osim na UHK.5 bar.:: 48. Koliki pad pritiska i protok treba da se ostvate na ventilu da bi se ovaj rdim rada realizovao? c) Deo UHS-a koji sluzi za pogon tadnog stoIa tteba da obezbedi brzinu radnog hoda vp :.vd Iv ' V == .

. Vs := 2. AP3 = ar:. V3 = V 4 = 6. Kroz grimu za regulisanje protoka protice Ti"v = Ti" '.5) koje imaju brojne vrednosti V 1 :=: 2.13 ml s .< 2320 vid -+ A.D~) n 14 =0. Na osnovu protoka ulja odreduju se padovi pritiska u razvodniku API:= aT~2 = 4. v = 0.67 em/ s koja daje protok ulja (D Dg) 1t 14= 15.5W . b) U novom rezimu rada HM-a zbog promene broja obrtaja menja se protek i iznosi v.5). Prj povratnom hodu zahteva se brzina kretanja V.L[Cn.9 W.452 f! min. tako da ce potrebna snaga pumpe biti P = t.2579..158 bar . Vi i koje daju koeficijente trenja. radnog 2 - stoIa v.22 ml s . = v. Konacno. dok kroz povratnli grann UHS-a tada protice V3 :. i := 64 Re. Problem 4-28. iz Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola. S obzirom da je T/.67 em! s .89 eml s.357 bar -+ p=. Karakteristicni pritisei HC-a su Sada se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednacina dobija porast pritiska u pumpi IIp= P1 + API +APn +AP12:= 16. dok HC CD = lOOmm. sto za posledicu ima ugradnju regulacione grane 5 u kojoj je protok Vs = Vj . HM (q = O.08l 1 min..2 e) Na HC-u se savladava radna sila F = -Reos<X. 11v ~ 1) koji se okrece sa 11 == 400 °1 min ima zadatak savladavanja obrtnog momenta M = 75 Nm.05l! min ulja. a) Odrediti radne parametre pumpe. ...48 II min.dT+p)cVdT) =48. = Ap-(Ilp[ + pA. i pad pritiska na prigusnici /lp p = PI + AP12 .356 Osnove uljne hidraulike Porast pritiska u pumpi je /lp= IlPHM +Ilp[ +t. 1d i2 n ( i=1.: r)4 = vP (D 2 . = T/. . b) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? \ 1 . = h! t =6. brzinom Vv = 0.80 bar. Ii v i 2 . i razvodnik Cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu. .603/1 min. Do = 50mm) ima zadatak savladavanja sile F = 10 kN. .446 bar.'s = 111 q ! YIv = 42.T/2 :.548 bar. i b'~zine merodavan protok strujanja = 4V.. '. U toku radnog hoda radnom prostoru HC-a je potreban protok nlja 1/2 = v p D 2 n. v 2 =8..pV hl p1 = 6270. dobija se pad pritislea na ventilu /lpv Lv 0 Vv .2 = 409 Pa.+J..95. YIn = 0.iPi:= pA. > V to je za izbor pumpe 2 Ii. I -+ !. U UHS-u se nalaze clva redno povezana izvrsna organa HM i HC. +mz)g+Rsinaj = 5777 N.: 14.' 4 = 0.APtS = 11... dole zbog konstantnosti sile rezanja pad pritiska IlPHM i dalje ostaje isti.111 ! min.ll/o.495 m! s sa kojom se dobije koefieijent trenja laminamog strujanja A. 2 I . odnosilo padove pritisaka usled trenja Rei =-.Vs = 21.Pl =49.j d2 (1=1. ApT~ IYI p 2 =507.

11 =5m. i~p == 70.2. Y HS =: Prop/em 4-29.5 . 13 = 10m.97 kN .~ 10 20 30 40 50 V (//min) Slilca P.r 2. p=900kg/m3.Pf = 0. U UHS-u nalaze se u paralelnojsprezi HM (q == 48 em 1°. odrediti moment i broj obrtaja. ~'p . f). Za upravJjanje nidom izvrsnim organima koriste se dva ista razvodnika Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a:= 1.IO-3 bar / (ll min22. DQ == 50 mm).1 Fk / F:= 15.0 2. llH =: 0.seokrece sa n = 1000 °1 min i savIadava obrtni moment M == 100 Nm. Kineticku i potencijalnu energiju struje. F n:.Ostale poznate veliCine su: d = 20mm (za sve eevi). IIp =0._. 14 =15m. v=5·1O. kao i silu viskoznog trenja HC-a.5 1.98.4-28b RESENJE' a) Ii' == 40 II min .5 W. v p =85mm/s./' .1.8.0 1..5 -- ! 3.85% .0 3. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe i silu koja moze da se savladava na klipnjaci HC-a koja se krecebrzinom vp = lOem/s. sa b) Kada Se razvodnik koji upravija radom HC-a stavi u neutralni poloZaj i time zaustavi protok ulja kroz granu 2. l1v =0. kineticku i poteneijalnu energiju struje. 3 • / b) c) llHs==(Fvp+Mm)/p:=67. P = 5881.9 .9) i HC (D == 100 mm. Zanemariti sve lokalne otpore.4-28a SIika P. . Is ==lOm. 101lpa) su za preostaIe delove sistema zglobno vezani. a maksimalna duzina izmedu oslonaca je I == 2m.5 0..<-y /-<f~ V / / / / .58 bar . Radni parametri purnpe su u novorn rezimu isti sa parametrima iz prethodnog dela problema. 12 =15m. Fk == 158. (0=41.5 m2 Is.. sa kojima radi HM.96.5 bar.0 0. Odrediti kriticnu silu izvijanja i stepen sigurnosti HC-a na izvijanje. a) U slucaju kada rade oba izvrsna organa a HM.0 c . ~~-j ...Osnove uljne hidraulike 357 e) Cilindar i klipnjaca HC-a (E=2. sve lokalne otpore osim mi UHK i sHu viskoznog trenja HC-a zanemariti.:r::i~~b<}= _ 4.

U UHS-u se nalaze dva vertikalna hidrocilindra (Dl == 100 mm. F::::: 1I2. 1 =10m. l8=12m. 19=='lm. n =522.I2l! min .5 bar. == 80 kN i Fz =48 kN istom brzinom v p == 51iliil/4. p==900kg/m. Da bi se izvdila sinhronizacija kretanja izvrSuih organa koriste se 'dva direktno spregnuta hidromotora ('llvl = 11v2 == 0. .95) a translatorno sa dva direktno spojena HC~a (D = 60 mID.· q2 = 28.} ---' m -s- 2 RESENJE. == 97 .83. 11v == 0. 3 -5 . 'llH ::: 0. ProDlem 4·30.946 kW. DOl::::: 50 mm. 16=lm. dok se direktna veza radnog i protiv-pritisnog prostora HC-a koristi za povecanje brzine translatornog kretanja alata. '0:::: 1m. 4 5 m1 =80kg. b) M =92. v=5·10 . Koliki je broj obrtaja HM-a. 'llp =0. 14=lOm. Zanemariti sve lokame otpore osim na UHK.5bar.2 em3. koja sluzi zafinu obradu unutrasnjeg zida cilindricnih cevi. Do = 40 rum). Na masini za poliranje. Pri poliranju alat se okrece sa brojemobrta n i translira brzinom v p savladavajuCi obrtni moment M i aksijahlU silu F.F. 'llp =0. /:!"Pt = 0. Direktna veza HC-a se koristi zbog dobrog vodjenja illata.95). 10 \1= 4 '. 'lo==3m. /:!"P = 151.0042 bar / (l / min)2. kineticku i potencijalnu energiju struje i sHe viskoznog . RESENJE: a) V. trenja na HC-ima. D2 :::: 80 mm. 'llHS = 65.85. '5=lm. 13 == 10m.bi· se zadovoljila sinhronizacija kretanja. Obrtno kretanje se realii~je . Da bi se ostvarilo zeljeno .4°/min . Ostale poznate velicine su: d = 20 mln(za sve cevi). /:!"Ptl = Ibar. .HM-om (q= 60 em3/0 .8lkN. n::::: 1942. 12=5m. p==900kg/m 3 .98. 11 == 4m. SpecifiCni protok HMl je ql :::: 44. 13=2m... snaga pumpe i stepen korisnosti UHS-a? Koeficijent hidraulicke karakteristike razvodnika je a == 0. Preko jednog krutog nosaca vrsi se prenos translatornog kretanja sa HC-a na HM i na alat za poliranje. -4 m 2 I s.358 Osnove uljne hidraulike Ostale poznate veliCine su: d == 30 mm(za sve cevi).17'=12m. Do2 ::::: 40 mm) koji savladavajti sHe .93 %. 1 =2m.9. l1 ""'5m.o.2911 min. amasa ovih pokretnih delova je m=lOOkg.5 °/min.29 Nm .995 bar . Fl F2 11Hl ='llH2 =0.4-30 ProDlem 4-31. Slika P. 1112 =60kg. P = 9707 W. ostvaruje se slozeno kretanje alatakoje sesastojiodobrtnog i translatornog kretanja. /:!"Pf2 ==0. Odrediti specificni protok HM2 da . P = 28. IZ == 1m.

PI YV2 <l=Vi Y~ VI =C> Vpt m DO . prigusni ventili PI i P2 i ventil sigurnosti Vs. fi3 VH~ P 2 Y yV2 t-V ~ t-Vvs ~ Slika P. Odrediti hidraulicke 900 b 15 170 65 parametre prigusnih ventic 20 70 1000 200 la i ventila sigurnosti i 1200 I' stepen korisnostiUHS-a za d 200 80 20 parametrepoliranja date u e 20 220 1200 80 tabeli PA-3tL Bve lokalne Tabela P .1 otpore osim na UHK zanemariti.5 140 60 800 vs. D 2 1C • 2 2 1C • q 11 VI == V2 -V3 ' L\V == VI -VH ' ilVvs == Vp -Vj .4-31. Takodje zane mariti kineticku i potencijalnu energiju struje i trenje u UHS-u.. P2 i a 12.5 bar).3 bar. b. V3==v p CD -Do)"4 'VH=='ilv· Iz jednacina kontinuiteta za odgovarajuce racve u UHS-u dobijaju Se protoc! kroz ventile PI. v p' M i F) potrebno je izvrsiti reglilisanje 'fada n[o/ min] M[Nm] F[N] Rezim vp[cm/s] UHS-a na ventilima PI. II p == 0. redosledno: .10-3 bar / (l/ min)2 . razvodnik ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a == 5. Vp == 251/ min.4 . Karakteristicni . RESENJE: Protoci radnog fluida kroz HC-e i HM su: V2 ==V p .~V/''l'/kY/% 359 PI. P2 i vs.p/2 == 0. filteri (Ilp /1 == 0.Osnove uljne hidraulike .4-31 kretanje u UHS-u su ugradjeni: pumpa (Ilp =120 bat.Pf{ ="Mro 1VH'ilH' pri cemu je ro = 111C 130 ugaona brzina. U funkciji od izbora parametara poliranja (veliCine: 11. Sa protokom ulja VI pad pritiska na razvodniku je 6pR =aVj2. dok je pad pritiska na HM-u 8.81).

Sada se iz odgovarajucih Bemulijevih jednacina dobijaju padovi pritisaka na prigusnim ventilima i ventilu sigumosti: /':"pPI = C.823 72. 6.360 Osnove uy'ne hidraulike pritisci u HC-ima odredjuju se iz Bernulijeve jednaCine za povratni vod.930 88.785 11.99 31.P-(Pl + /':"pR + /':"pjl) . 9.Vvs tlPPI 6P P2 /:.PyS TlHs bar 15.579 2.7 119.08 15.4-31.6Pfl ' S obzirom da je snaga pumpe data (P = 6pVp / Tl p ) to sledi da je stepen korisnosti UHS-a TlHS = (Fv p + Mill) / P.103 23.87 20.448 2.349 77.7 119.816 31.2 Na osnovu dobijenih rezultata proracuna sledi da je stepen korisnosti UHS-a mali.08 15.583 0.2.220 9220 9220 37. VI Rezim a c.575 13.75 \ \ I .V lImin 0.azene proracunske vrednosti za zadatih pet rezima poliranja date suu tabeli P.930 119.690 9.425 11.pvs = 6.31 15. Tr.pj2' p\=P2+(mg+F)4/Dgn.4-31.7 119. odnosno iz jednacine ravnoteze sila zapokretni sklop.08 % 15.140 66.93 26. a sto je posledica velikih prigusenja na regulacionim ventilima.876 88. /':"pP2 = /':"pH + Pj2 .448 1 185 C.03 33.140 11.7 119. i iznose:' P2=/':"pR+/':"pH+6.p .7 b c d e Tabela P.

1986.eT aJI. Mecaniqu..AWUlUHOaupouiTieJl.H.Gradjevinska klljiga. Hacocbl MocKBa.rn.f"emjJIVNemi iz mehamke jllada sa iZ)lodlil1aiz teor[ie.H. HBaROB.aT. FUOpaBJllllW U CTPO:HH3. Masinski fakultet.<I>.C..(UIKe. 14. Cousteix J. Knen.razl'odmci . Toulouse. 3Hepnm. Paris.. PmK. vlocKBa. MexaHlllfll JICllc)KociTtli U za3a.. 'tle6aeBcKH. KaJIMhIKOBa. 1989.ecTBeHcKI. Aerodinamiqlle.c. Comolet R.. Cantrak. Mecanique experim. 11 gp. AJIhTllYJIb..U'-IeClfUX coiipoiThuMeHllJ7. ABepllH. Statique et dyn.lJ/ 8 MeciJiHblx zUOpaSJl.. lliB:qrgIGIM. 1986. OMO.amique desfluides reels. Beograd 1986. Tome J. C. Dyn.R. 1978.Felt/la. Fluidl1a tehnika N°l. Beograd.r. angew. 6. Tome U..!J....Kavitacija . 7. 8. 1982.Elektrohidraulika". Ka8uiTtaLl/.. Beograd.. Beograd. 1984. 15. ]J. turbomachines. pp. Petkovic Z.. lOT.. OMO. B. / . Caktrak S. E.. OS/lOl'ihidraulike ipnel/Illtltike.361 LITERATURA 1. Math.. OMO. Hidl'tltllilro. U lWCOCHble ciJlaHu. A. aapOOW-laMllKa. i dr. 2. BORDAS. ArporrpoMI13. C60PHUK 3aOa<(.. 1989.. Crnojevic c. C. )KHBOTOBCKHH.3. Meclr:69(1988) 6.Ci"l1ojevic c. Paris. 3.meumatilct! Ila ala/mill 54-85. Bellisek M.A.aT" MocKEa. ZAMM Z. Crnojevic C. A. 1990. Hidrattlika . Turbulence et couchelimite.H. n. T 564"T 567. jJlVb!em~ zadaci Gradjevi)'l~ka knjiga 1990. EYTaeB. Ciipa60 /. 1981. 10. 13-19. 3.II.uu. Pavlovic M.... K. 1990. MASSON.BH. Bnru.. Beograd.. B.. Crnojevic. 16.A.H. Candel S..A. teoriia.. Theoretical and experimental determinationcoefficients of en.e des flu ides. iio .a llKOJIa. Crnojevic. 5. A.H.. MarjanovitP. n. MeTaJIJlypnm.x. 9.ergy loss in the T-bran. ilOP.. Crnojevic c. Cmojevic. .0:. 3. 12. ASkovic R.liUlf ilo zuopa6.chs.. 17. Kavitacija.entale des flu ides. ''Hldl'vcilimln'''u knjici "Hidraulilro t]. B... 13.CEPAD. EOJIbllaKOE..!J. Kompreson.5ipomeHKo.!J. S. Cal1trak S.fintlma~ stl'. MaIIIllHocTpoeHne. MnHaeB.amlque desfluides non visqueu.bHOII ZUOpaBJlllKe.!J. 1987. C. u lmjizi "Ridraulika . L 1984. TIOIIOB. ma. 4. ASkovic. MocKBa.C. Ap3YMaRoB. Re.C. 5IHbllnH. C. 1987. 1987.X:. 11.

Bordas.. IA. 1986.M. Hughes..<P. MocKBa. TuopoMexaHuKa. 33... 21. Hajdin G.aT.r."Gradjevinska knjiga. BbICma5I IIlKonu.1lU'teCKue . 3HeproH3gaT.dwater wave~·. I(rreB. KOHCTaHTHHOB. Zbliica zadataka iz mehamkefluida. nlOpa6JlllKa. 27.PlenurriPress. Fluid dynamically caused cycle-to-cycle variations in piston-draven pipe expansion flows. Cy. qyraeB. Dillamiku. EM:o...M. 35. MOClma. TeXI-lLllleCKaR 'iuopoMeXaI-lLlKa.O. McGraw .afluKil Jlcuc)Kociflu. MocKBa.. Paris...C... to hydrodynaniicsan.51. 24. Circuits hydrauliques-une approcMinergetique. Gradjevinska knjiga. Bm:o. 37. HaCOCbl Ll HaCOCflble CtUllfl~lILli. Mecanismes oleo-hydrauliques. MallHHocTpoeHIIe. MocKBa. 1987.DOrdevic.. KYTenoB.. Durst F. '. r.aT. Beograd. KneB.aT. Cupa6o 1HllK ilo xuCJpa6. . Florida. Experimentsin Fluids 13. " 28.B.L.11.A.IiI..eeB. P.P. KHCeJIeB n. 1988.C60PflUK 3aOa t t.el-lWl YeJleMemTt(L"'(. 1991. jed/'tominerlz[iJ'hh J'tlUjtllijO Jllllda. HacocbI HHaCOCHble CTaHIJ.T..362 Literatura 18. K.n. MocKBa. 1980. 36. ITOlulu:jaHCKnll JI.3HeproaToMH3p. B. Laboratories Miami... OCflOBbl Mex. B.M.ocTpoeHIIe.c..JICUOKocLuutliaaa.M coilpoiuU6.. Ji:6yxqJa3l-lble LTteT.. weil/l0::mep'ieiflU'teCK02o 06pooY6oBaHLIJl. IT.r. 1969.eB. Brighton. T. 20. rpaOOBCKnH. 1986.. r. Lumbroso H. MIIHaeB.MbcKBa. TUopOOUllaMU1(a u {ueUJl006MeH i7pu fiapooopaaoBaHuu.a llKona. JIeHHHrpag. 3HeproaToMII3p. 1968.. Bm:o. NaucIia knjiga. Problemes resolus de mecaniquedesjZuides.lUlKa. TUopoMcxaHL1Ka u ia306aR owwMLlKa . W. 31.eJlbqIIK. Theory and problems offluid dynamics. New York.F. Bordas. 40.MaUluHbl. 1983.TuOpa6JlwCa. 39.Duric. 26. Faisandier I. B.. r. 1970. Loh. R. Labonville R. 38.ASkovie. TUOpaB. CTpeMaH.1987. 1983. ¢liJIillllIOB.1tU leCKU.. New York. 1975. 3HeprH5I. A.E.O:e:i1~I. MaIIlIIHoCTpoeHIIe.'fpbill1:3p. and Pelieira IC. ... A. I1BaHoB. Modern Developments in Gas Dynami~s. 1-10 (1992). CTpollH3p. Djordjevie V.o.HH. fl. 19. MocKBa. Beograd. v. l1p. MexaflllK~ .Beograd.. 1983. Mehaute. L L 30..i l ..M. . TUOpa6. JIeHIIHrpag.. An introduction.f. 1962. Fukui K.MocKBa" 1987. 29. Kapemru..K.o.Hill.H. K.O:YHqeBcKnll. 197L 34.HaYKu. 1989. M. Lj. 25..Paris. Schaums outline series.. Sasie.r.Editionde l'Ecole polythnique de Montreal. 32. Krsmanovie. CI>eg5IeBCKIf0:.. <pag.. 1986. V. B. H. ro. BOWrKYHcKHH" 51. Saljnikov.MocKBa. Mehanikafluida. CnollIIH. A.aIIIKona. 1969.1teflURM. 1987.F. JIoOaqeB. lO.aT. 1982. M.. KpHB'IemW. .E. 23. 22.P.lVL.

1978... Z. Beograd. MOCKBa. 48...UKa.. BOHTKYHCKHH.MUKa 6eHL71wlJltJ.. MocKBa. Pro tic. Ka6wTimiUJl. Tuopoa3poMe---cm-lUKa.R cyooczTipOlnTieJle~l. 1986. 56. 1979. Ward . PUl1lpe i Fentilatod . 50.Smith.PaA.c. AM¢HJIOX:Ii~Il.ides. 1979. 30noToB. Patemoster C. 1980. 1988. Z. Sasic. <DaAAeeB. 53. Saljnikov V. In. 1976. .5IeBC:rrn:H. JIeHHHrpa. He.. HHTYCOB. TuopoMexaHUlca. 1979. 1980.. Oxford. CYAocTpoemre.. Beograd.. 55. MocKBa. Cy.movi tllrbol1laSlila. CaMOIrJIOBR'l. O.. Protic. Gradevinska knjiga. B.. Cyp. Gradjevinska knjiga. 47.. Dover publications. JIeHImrpaA.literatura 41.temal Fluid Flow. B-42. Fluid mechanicsfor hydraulic engineers.B. RB.N.ProblemZ.o.. Statika i kinematika.. 57.M. Rouse H. 42. r.: P/ehanika/lttida. 44.. Voronjec K. 58. 51. Ouziaux R. CaMo:i!llloBwI. 1977. POlI<):J. Zadar. .o.uLl.. M&anique des fluides appliquee. 363 Obradovic.o.J. Elcspertirlel'!tablo odredivallje ko¢cijenata lokalmlz otpom h'iwita Ilapmv(jemlz od cevmlz segmenata.o. Clarendon Press. 1973.o. TUOpaBJ1. 5LM. AapOOUHa. JIerurnrpap. MaSinski fakultet. 45. Mecaniqll. Beograd. Nedeljkovic M. A. 1980.K. Obradovic N. Crnojevic. M. Edition Vyncke. 52. Beograd.. 54. Ct5opHUlC3aOa'-l Lio 2uopoaapoMexaHuKe MaliIHHocTpoeHlIe.o.o.eeB.ocTpbelille. ¢e. PelTier J. ee. Cy.. 43. C. 1O. 199146. 49. 3aoawluK UO 2LlopoMexaHuKe OJ1..oc'TpoeHHe.occTpoeHHe. Gradevinska knjiga... 1O. B.. B. 1989.. TaJIHeB..f!..B. l.es desjlll. Schlichting H. CTpoHH3...H. 1986. Boundery layer theory.. 1969.B. M. BORDAS.ecTBeHcKHH. K. reJ'feI1J"t4 teorija.M. XVII JKTPM. 1980.f. Paris.. MamI1HOCTpOeHHe. McGraw-Hill. Gand. OOLOBbl Mexm-lUKU JlCllOKOcUiu.aT. 1982.c.uida.epa. JIeHIDITpap. IIaBJIeHKo. Pa6I1HOBII'I E. r.. New York. MocKBa.

363 str.Beograd: Masinski fakultet Univerziteta.Biblioi. [361-363]. izd. : graf.8) a) Hidraulika ID =: 65041932 \ \ . 1998 (Beograd: Zavod za graficku tehniku Tehnolosko-metalurskog fakulteta). prikazi .] . Cvetlw Klasicna i uljna hidraulika / Cvetko Crnojevic.Kategorizadja [J puiMRkadji Nal.(Edicija Mehanika fluida i hidraulicne masine) I Tiraz 500."odna biblioteka Sribije.8) CRNOJEVIC. Beograd 532/533 (075. 24 cm.lTafija: str.6(075. .elF' . .IX. . .[1. ISBN 86-7083-317-4 621.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->