Univerziteta u Beogradu Masinski fakultet

Edicija:

Mehanika fluid a i· Hidraulicne masine

Masil!1sid fakuilet Univerziteta UI Beogratch.n

Edicija:

Mehanika fluids i hidraulicne masine
@

Klasicna i uljna hidraulika. I izdanje, 1998. - ova Imjiga

Crnojevic C.
€&

Izabrcma poglavlja iz hidrodinamike. I izdanje, 1998.

Cantrak S.
~

Statika i kinematika fluida. II izdanje, 1998.

Saljnikov V.
®

Mehanika fluida = Teorrija i praksa. VI izdanje, 1998.

Cantrak S., Marjanovic P., Benisek M., Pavlovic M., CmojeviC C.
@I

Prirucnik za proracl.ln strujanja siisljivog flu ida. V izdanje, 1997.

Pavlovic D. M, Stefanovic Z.
<II

Tehnika merenja. I izdanje, 1996.

Benisek M., Nedeljkovic M., Kilibarda R., GerasimoviC D.
III

Dinamika jednodimenzijskih strujanja flu ida.

n izdanje, 1995.

Djordjevic V.
Iill

Pumpe i ventilaiori· problem!, resenja, teorija. I izdanje, 1992.

Protic Z. Nedeljkovic M.
Oktobarska Imgrada grada Beograda za najvrednije dostignuce 11 oblasti tehnickih nanka za 1992. godinu

Urednici edicije:
III !lI
flI

iD

Prof. Prof. Prof. Prof.

dr Zoran Protic dr VIadan Djordjevic, akademik SAND dr Miroslav Benisek dr Svetislav Cantrak

Kljucne reci:

mirovanje fluida,hidraulika, Uljlla hidraulika, jednodimenzijsko strujanje flnida, kolicina kretaoja, kavitacija

Sadri't{j Hidraulicki potpU110 hrapave cevi Hidraulicki hrapave cevi
2.1.5.1.5. 2.1.5.1.6.

III

135

136
136
139

Odredivanje koeficijenta trenja - Moody-ev dijabrram Odredivanje koeficijenta trenja iterativnim plltem Odredivanje koeficijenta trellja primenom racullara Koeficijellt trenja prj dozvucnom strujallju stisljivog fluida ..... . Odredivanje koeficijenta trenja pri neizotermskom strujanju Gubici na lokalnim otporima .................................................................. . ......................................... . Struktura strujanja u lokalnim otporima Gubitak energije na lokalnim otporima Uopstena Bordina formula Odredivanje koeficijellta Iokalnog otpora Mec111sobni uticaj lokalllih otpora Podela cevovoda ...... ;............................................... .. ............................................................................................ . ....................................................................... .

2.1.5.1.7.
2.1.5.1.8.

140

2.1.5.1.9.
2.1.5.2 2.1.5.2.l.
2.1.5.2.2.

141 142

2.1.5.2.3. 2.1.5.2.4. 2.1.5.2.5. 2.1.6.

142 142 145 146 148
152

2.1.7 ..
2.1.8. 2.1.9.

Ekvivalentni koeficijellti 9tpora cevne Jeonice Strujna mailiiw u cevovodu Sprezanje pumpi Hidraulicki proracun pros tog cevovoda povezivanjem grana .......................................... .. Karakteristike pumpe i ccvovocla, i sprega pump a - cevovod

153 153 154
155 156

2.1.10. 2.2.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.

158
158 Hidraulicka karakteristika prostog cevovoda sa rednim ....................................................................................... . ............................... ..

158
169 176
176
177

Merenje brzine primenom Prandtlove sonde Hidraulicki proracun sIozenih cevovoda

2.3.1.

......................................... ..

2.3.2.
2.4.

Hidraulicka karakteristika slozenog cevovoda sa hiclraulicki parale lnim granama ...................................................................................... .
K:avliiacnja ......................................................................................................... .

205
205

2.4.1. 2.4.2.
2.4.3.

Opste

0

kavitaciji

Hidrodinamicka kavitacija Kavitacijska erozija Kavitacija II pmnpama ................................................................................. .
otV@I."1e

206 209
213
i lIlagl.avlke .......... ..

2.4.4.
2.5.

Staciolllall"llll:lll isticalllja IkJl"O:Z male

2.5.1.
2.5.2.

Stacionarna isticallja kroz male Isticanje kroz naglavke

G"

Jre

............................................ ..

.............................................................................. .

218 ':18 220
226

2.6.

IV

Sam:ia/
Protok tecnosti kroz veliki otvor. Zapremina tecl10sti koja i~tekne kroz veliki otvor za VTeme l1jegovog otvarallja
KV3ziist:acioIDlllllrIDl3 isticauja IDlcsiisljivog fllunda

2.6.1. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.
3.

226 235 235 257 264

K.vazistaciollama isticallja teCl10sti pri punjel1ju iIi praZlljenju rezervoara razlicitih oblika ....................................................................... . K.vazistacionarno preticanje tecnosti u spojel1im sudovima Kvazistaciollarno isticanje pri tOlljellju iIi izranjanju sudova

lP'RlMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICINE KRETANJA
Zakon 0 promel1i koIiCine kretanja za geometrijski slozene strujlle prostore ................................................................................................. . Moment sila nastao promel1om kolicine kretanja Udarac mlaza u cvrstu pregradu ................... ..
271

3.1. 3.2. 3.3.
4.
4.1.

273 288

OSNOVE DUNE HI1IlRAUUKE
OSOmlID!3 razmatranja

nprimena lIJijne hidranllike

4.2. 4.3.
4.3.l.
4.3.1.1. 4.3.1.2.

Hidraulicki sistemi preo@sa 1mage OSI1@ve pll"OraCUln3 VRS

lednacine koje se koriste za stacionarni proracun rada UHS Bernulijeva jednaCina JednaCina kontinuiteta

4.3.1.3. 4.3.2. 4.3.2.1.
4.3.2.2.

J ednaCina kretanja
Opsta razmatranja

......................................................................................... . ................................................................................ . ........................................................................ .

Energetski bilans UHS

Promena temperature ulja Stepen lcorisllosti UHS
Razvodnid

4.3.2.3.
4.4.

............................................................................... .

Graficko prikaziv3Jrnjc uljno-l!1idll"anIicld.b komponcnata

4.5. 4.5.l.

Sila aktiviranja razvodnika Hidraulicke karakteristike razvodnika Preracunavanje hidraulicke karakteristike

4.5.2. 4.5.3.
4.6. 4.6.l.
4.6.2. 4.7. 4.7.1.

Pumpe i hiidromotolr'i
Pumpe Hidromotori

.............................................................................. ..

.................................................................................................................. ..

HiidJr'ocilindtJr'i ................................................................................................... ..

Brzinsko polje

11

hidrocilindru

4.7.2.

Polje pritiska 11 hidrocilindru

301 302 303 303 304 305 306 306 306 307 308 310 311 312 313 314 315 315 316 320 320 322
:.;,

Saddaj

V

4.7.3. 4.2.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.6.l. 4.7.6.2. 4.7.7. 4.7.8.
4.7.9. 4.7.9.l. 4.7.9.2.

Faze kretanja Idipa Promeun hetne sHe hidrocilindra Siia trenja koja deluje na klip Strujanje kroz kruzne pro cepe Koncentrieni lcruzni procep Ekscel1tricni kruzni procep Dinamika hidrocilindra Hidraulicko kocenje kretanja Promeun He na izvijal1je ElasticuCl linija i kritieua sila izvijanja ................................................ . ................................ . Praktieni proraeuI1 hidrocilindra 11a izvijanje Literatura

323 324 325 329 329 332 333 336 340 340 343 361

VI

PREDGOVOR Polazni materijal-osnovu ove knjige cini dec koji je autor pisao u sklopu knjige Hidraulika-teonja, problemi, zadaci, autma S. Cantraka i C. Crnojevica, koja je bila u izdanju Gradjevinske knjige iz 1990. godine. Taj postojeCi telcst je preslldno uticao da koncepcija ove knjige uglavllom ostane ista kao i koncepcija kl1jige pretece, a to znaci da je posIe teorijskog uvoda neke oblasti dat odgovarajuCi broj primera. Prema tome, ova lmjiga istovremello predstavlja i lldzbenik iz dela teorije i zbirku resenih primera iz hidraulike i uljne hidraulike. VeCi deo rukopisa ove knjige bio je spreman za stampu jos 1993. godine, medjutim, sticajem razliCitih okolnosti stampanje ove kr~jige je odlozeno za neku drugu priliku. Ovo odlaganje mi je dalo dovoljno vremena, nadam se na racun poboljsanja kvaliteta, da se rukopis nakl1ad110 ddradi i dopuni sa novim poglavljima. U odnosu na pomenuto "prethodno" izdanje postojeCi teorijski delovi su uglavnom doradjeni, dok su neki potpuno preradjeni, a takodje su dodati i novi teorijski prilozi, a sa ciljem kompletiranja teorijskih znanja iz oblasti primenjene hidralllike. Odeljak 3. koji se odnosi na primenu zakona 0 promeni kolicine kretanja je pot-puno preradjen. Dodato je i novo poglavlje 4. Osnove uljne hidraulike, a sa namefOm da se OVOl11 knjigom, bar sto se primera tice, u potpunosti pokrije precJmet Hidraulika i pneumatika koji se slusa na trecoj godini studija Masinskog fakulteta u Beogradu. U sklopu lleke izlozene teorijske jedillice pojedine jednaCine i izrazi su zaokru.zeni a sa ciljem da se citoacu i vizueinim putel11 skrene pazllja 11a ono sto je vazno za pril11enu. " Treba napomenuti da je, izmecJju ostalog, autorov cilj bio da se da sto veCi broj primera, odnosllo problema, koji Sll u telcstu oznacelli sa problem iii P., a koji su dati posle oclgovarajuCih teorijskih osnova. Odabirdatih primera vrsen je taka da saddi spektar klasicnih primera iz oblasti mehanike fluicla, veti cleo originalnih zadataka koje je autor davao duzi niz godina 11a pismenim ispitima iz preeJmeta Hiclraulika i pneumatika i Mehanika fluida, kao ideo primera koji preclstavljaju stvarne illzcnjerske potrebe i problell1e. Pri izboru primera autor je nastojao da oni sto vernije odslikavaju realnu inzilljersku hidraulicku praksu. I pored toga, dat je i izvestau braj primera (zadaci radi zadataka) kojiill1aju veoma retku prill1enu, kao st-o su, 11a PI., slucajevi prisustva veceg broja medjusobno ne mesajuCih tecnosti u rezervoarima, iii neki primeri relativnog l11irovanja tecnosti, a Cija je svrha u korektnoj primeni teorijskih znanja na slozenim sillcajevima. Dati primeri II knjizi, a na osnovu dugogodisnjeg nastavl1o-pedagoskog iskustva, izlozeni Sll tako sto je jeclan broj primera i problema reSen detaljno, drugi je sa delil11icnim postupkom rd3vanja, dok je treCi clat samo sa zavrsnim fei3tnjem kako bi zainteresovani citaoci, kroz samostalan rad, l110gli da provere svoja stecena ZIlallJa. Ova knjiga je prvenstveno namenjena studentim<t masinskih fakulteta koji slusaju predmete: Hidraulika i pneul1latika, Hidromehanika i Mehanika fluida, iIi neki drugi precJll1et koji koristi znanja iz mehanike fluida, ali i inzinjerima i

Predgovor

VII

strucnjacima koji u svojoj praksi imaju potrebe za primenama mehanike fluida. S obzirom cia se teorijski cielovi, iii, pak,izvestan broj primera teorijskog karaktera, koji su dati u lrnjizi ugIavnom ocinose na iminjerski najceSee k6riseene oblasti mehanike fluida to znaci da se tim delovill1a sarno cielimicno pokrivaju potrebe predav<inja osnovnih Imrseva Mehanike fluid a, Hidromehanike i Hidraulike i pneumatike. Na kraju zelim c1a se zahvaiim sVcijoj supruzi Lji\jani koja je strp~jivo kompjuterski obradila i sioziia komplikovani tekst ove knjige i uradila veCinu slika. Zahvaljujem se dip. mas. inz. Nenadu Ivanovieu koji je uradio radnu verziju stika za odeljke 2.4-2.7. Zahvaljujem se kolegama i studentima koji su mi ukazali na stamparske greilke i nec1orecenosti u vee pomenutoj knjizi Hidral/lik:a koja mi je posluzila kao polazni materijal za nastajanje ove knjige. Posebnu zahvalnost dugujem recenzentima akademiku prof. dr. Vladanu Djordjevieu i prof. elf. Svetislavu Cantralru na datim sugestijama i savetima. Autom je potpuno jasno da su i pored ulozenog tnlda u toku pripreme, telmicke obrade i pregleda rukopisa lledorecenosti i stamparske greSke sastavni deo knjige. U tom smislu sve dobrOllamerne eita' ice ove knjige autor moli da ukazu na takva mesta. Svim korisnicima, a naroCito stlwentima, zelim uspdno elruzenje sa ovom knjigom, i nadam se ela ee njima za razumevanje llapisanog biti potrebllo mnogo manje vremena nego 8to je to meni bilo potrebno za pl'ipremu istog.
U Beogradu, 18. februara 1998.

Antol'

visina .teZina .maseni protok fluida .modul elasticnosti .koordinata te:tista povrSine u odnosu na nivo slobodne povrsi tecnosti . strujna energija po jedinici mase .duZina .pritisak .Dekartove koordinate .zaprelIlll1a .specificni zapreminski protok .ik .nap or. sila reakcije .ekvivalelltl1i koeficijent otpora cevne deonice .ubrzanje sile Zemljine tde (g = 9.precnik .sila ..VIII SPISAK VAZNIjIH OZNAKA a A b c .koeficijent hidralllicke lcarakteristike cevovoda .vreme.zaprel11inski protok .Rejnoldsov broj . y.sila pritiska. koeficijent korekcije koliCine kretanja F g G h. snaga .masa .hidraulicki precn.rad . gasna konstanta.ugao.L m In n.povrSina poprecnog preseka .poluprecnik. koeficijent korekcije kineticke energije .moment inercije povrsine .H 1 K I.duzina. apsolutna temperatura .brzina strujanja . ubrzanje . temperatura . Z y .81 m / s 2 ) .koeficijent krlltosti opruge . broj obrtaja . p p q r R Re T v v v w x. polama koordinata .poluprecnik.ugao.normala na povrsinu.vremenski period.duzina .

.pad/porast pritiska t. klip .. K ......teziste povrsine .krivina... q> CO ..trenje ..manometar.tangencijalni-viskozni napon .stallje atmosfere c k m o P R S T u v w x. knjige: Stranica UCeSce teorije Primera Slika Tabela .pocetno stanJe .pumpa. 363 38.koeficijent lokalnog otpora - koeficijent adijabate A.ugaona brzina Indeksi a ...venti! .ugaona koordinata. kriticno stanje ..zid .. !J p cr 1...ih oZltaica IX o LlP ...gustina ..koeficijcnt trenja . apsolutna visilla hrapavosti ..Spiftlk I'tlzlli.....srednja vrednost .. sredllja vrednost . koeficijent brzine . z..racva .koordillatni pravac Statisticki prika'l.usis .5% 300 404 17 .. y.... .debljina zida..koeficijent protoka ...normalni napon .

.

pocevsi od jednog granicnog odnosa M = Mg fluid postaje neprekidna sredina a odnos f:.p i odbijaju se molekuli fluida. udaraju fl. v-brzina translatornog kretanja i Ek = I11V 2 /2 -ldneticka ellergija translatornog kretanja mole kula. pritisak se moze defillisati kao skalarna prostorno-vremellska veliCina p == p(x. kao uostalom i na celokupnoj povrsini A. POLJE PRITISKA.1.1.1. i koja je jednaka odnosu normalne sHe liP i povrsine M na koju deluje ta sila: ~P--=--h-·m--(-M-/-M--)-=-dP-/-~.1. Da bi se definisao pritisak posmatrace se povrS A koja je u kontaktll sa f111idom. Na povrsinu M.y.-I~1 . I p deluju silom M.1. Medjutim. ___ _~ veliCina M / M graficki je b) a) prikazan na s1. Ova povrs je u opstem slucaju zakrivljena.16. a ako stmji tada se osim statickog mogu definisati totalni i dinamicki pritisak. PIf'R1l:isak Pritisak je jedTla od oSTlovmh ve/iana staTlja.fak i Tlatpritifak Stt re/ativllipritisci imere J'e U odTloslt lla stallje atlllOJfore. pritisak je odredjen izrazom: n 2 2 P =-mv =-nEk ' 3 3 pri cemu je n-broj molekula po jedillici Zapremllle. Prema ovoj teoriji.1. s1. ! usled promene koliCine kretanja. . .1 slike se uocava da pri malim povrsinama M OdllOS M / M ima neravnomerni karakter. Prema tome. Pritisak fluida definise se i u kinetickoj teoriji gasova.. Sa ove Slika 1.1.A udari mole kula na povrsinu ~A. Ta lleravnomernost je vezana za nedovoljni broj molekula koji udaraju u povrsinu M. Ti !J.p'/ M I_l_· postaje konstantan i naziva se pritiskom.1. Merna jedinica za pritisak je Paskal [Pa]. Tlatpritisak i apso/utnipritisak. bilo da se f1uid nalazi u star~ll mirovanja ili kretanja. Odnos ovih L.. 1z ovog rezultata lcoji daje kineticlca teorija gas ova sledi da je pritisak veliCina koja je posledica promene kolicine kretanja i proporcionalna je broju mole kula i njihovoj kinetickoj energiji tanslatornog lu-etanja.1a. odllosno tada se f1uid ne moze smatrati neprekidnom sredinom.1. MANOMETlU }L:Jl.t) koja predstavlja normalni napon u fluidu.z.l. Kako pritisak predstavlja veoma znacajnu veliCinu stallja to ce se II ovom Odeljkll njegovom proucavanju posvetiti vise paznje. za jednoatomne gasove. Pri proucavunju lnirovanja f1uida od posebnog illtLt'~sa su sledeCi pritisci: atmoJfor:J'k~ potpritiJ'aA. m-masa molekula. I M~Mg . Ako fluid miruje.1. tada se pritisak II njemu naziva staticki pritisak.Potpriti. a njen deo M je dovoljno mali i moze se smatrati ravnom povrSi.

" Apsolutni pritisak.1.z nske sile po jedinici mase F. ostvaruju se natpritisci do 15000 bar. i menja se u veoma uskim grallicama. lvIanometri Atmosforskipritiso/c je pritisak okolnog vazduha. Iz te fluidne mase izdvojice se proizvoljna kontrolna zapremina V. primenjenog u pneumatici.2b.Ojierov3 jiedllllacBlIllaJI Posmatrace se fluid gustine p = p(x. iz koje sledi da je: PV. Kako se potpritisak meriod stanja atmosfere. Ako je apsolutni pritisak u fluidu manji od atmosferskog (tach A sa s1. Potpritisak se oznacava sa PV' gde indeks /l potice od mernog instrument a .. prikazan na sl.max =: Pa' mada se ovo stanje u realnim tehnickim uslovima tesko moze ostvariti.1. OSI!Jl(DVIIll3 jedm!cin3 hidrostatike .1. 1.PV ' dok se za fluid u stanju natpritiska (tacka B) apsolutni pritisak odredjuje kao PB = Pa + Pm' 1.1.1. Pri tomese postavlja pitanje: koje sile deluju na fluid u stanju mirovanja i kakav zakon promene pritiska one izazivaju? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se fluidni delic zapremine dV. za specijalne namene.1.1. u uljnoj hidraulici natpritisci za industrijske potrebe su do 700 bar. industrijski natpritisci su 6-8 bar. tako da se za odgovarajuce geografsko podrucje moze smatrati konstantnom veliCinom. meri se u odnosu na apsolutnu nulu pritiska. ogranicena povrsinom A. Kod vazduha.2. za bilo koje stanje fluida.z) koji se nalazi u stanju mirovanja (s1. natpritisci su mnogo veci. mase dm =: pdV. Ostvareni natpritisci u stisljivom i nestisljivol11 fluidu su razlicitog reda velicine.1.y. Ako je fluid u stanju potpritiska (tacka A)apsolutni pritisak je PA =: Pa . to vazi Pv ~ Pa' Ova relacija istovremeno govori o maksimalnom potpritisku. Ovaj pritisak oznacava se sa PC! iIi Pb' a meri se u odnosti na apsolutnu nulu pritiska. Natpritisak se oznacava sa Pm' gde indeks m potice od naziva mernog instrumenta .1. dok za specijalne potrebe natpritisak u vazduhu moze da dostize vrednosti od par stotina bar-a.1. Atmosferski pritisak je obicno reda velicine oko 1000 mbar.2) tad a se razlika izmedju atmosferskog i apsolutnog pritiska naziva potpritirok. Ovaj fluidni delic izlozen je dejstvu zapremi. dok u laboratorijskim uslovima. kao stisljivog fluida. 1. Tako na pr.2a).2 Ako je apsolutni pritisak u fluidu veti od atmosferskog (tacka B sa s1.manometra. j analizirace se njena ravnoteZa.vakummetra. Kod nestisljivog fluida. Njegova vredllost je promenljiva i zavisi od atmosferskih prilika. x te zato na njega deluje aj . Slika 1.2) tada se razlika izmedju apsolutnog i atmosferskog pritiska naziva notpntiso/c.1.2 Folje pritiska.

2c). i ona fizicki izrazava ravnoteiu zapreminskih i povrsinskih sila koje deluju na fluid u stanju rnirovanja.1. sist~mu Pri mirovanju fluid a u poIju sHe Zernljine teze(sl.3. iz koje se dalje dobija vektorska jednacina p-=F~=--gr--ad--p---I. 1.1. ali suprotnog smera. Hid1l"osi:mticki z:mk@lIi rasp@dele pritisb.1. Kada se u vektorskoj jednaCini (1. vrednost gradijenta pritiska (grad p == Vp) i kada se ona skalarno pomnozi sa elementom duzine vektora polozaja dl -= dx T +dy J +dz k. kao: Iv pFdV.!-k minus potice od suprotnih smerova vektora sHe pritiska i orta spoljasnje llormale povrsine.1) koja predstavlja osnovllil jednacinll mirovanja f1uida. sto znaGi da u unutrasnjosti zaprernine fluidnog delica dV nema povrsinskih sila.dl) . u koordinatnom x. odnosno sila pritiska. zapremine dV.1. gde je z vertikalna koordinata. (1. Na osnovu ove sHe nalazi se rezultujuca zapreminska sila koja de1uje na celokufmu zapreminu fluid a V. dobija se skalarna jednaCina dp = (Vp. y i z. presece nekom ravni na dva dela (v. a s obzirom da je V proizvoljno izabrana zaprernina. sledi da mora biti zadovoljena jednakost pl. pri cemu su· Fx. Ova jednacina se jos naziva i Ojlerovom jednacinom hidrostatike. to ce lljella rezultujuca vredllost biti pdA. sl.dl) = (pF.1. Osim zapreminske sile na f1uidni delic deluje i povrsinska sila. tada na povrsima preseka povrsine dA l deluju sile: -pdA] ipctA 1 koje su istog pravca i intenziteta. 1.3). Kada se ponovo spoje preseceni delovi f1uidnog delica sHe pritiska se uravnotezuju. veze izmedll povrsinskog integrala dobija novi oblik: zapreminskog iv (pF . lvlanometri 3 elementarna zapreminskasila Fdm-= pFdV.1.2) I lednaGina (1. Identican zakljucak vazl i za celokupnu ullutraslljost kontrolne zapremine V. dobra poznate.2) predstavlja skalarni oblik osnovne jednacine mirovanja fluid a koji se najceSce koristi za feSavanje prakticnih problema.1) zamene vrednosti rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F = F/ + FyJ + ~l~.2b).Polje pritiska. koja u razvijenom obliku glasi: Idp=p(Fxdx+Fydy+Fzdz)l.1.grad p )dV r-I =0.p dA . S obzirom da je elementarna sila pritiska ip -= . Fy i Fz komponente sile. Ako se f1uidni delic. t Iz jedllaCine ravnoteie sila koje delujulla kontrolnll zapreminu f111ida sledi jednakost: i v pFdV- f pdA=O. I I \ (1. Odavde sledi da povrSinske sile deluju sarno na kOlltrolnoj povrsini A (v. Da bi ova jednacina bila zadovoljena. A koja posredstvom.grad p = 0. komponente rezultujuce . U ovim sHama (-pdA! =-pdA! iiI) zn.1.1. s1.1.

4

Polje pritiska. Manometri

zapreminske sile po. jedinici mase imaju vrednosti:
.
"

F." == 0, J<-; == 0

i

~ =

-g. Sa

ovim vrednostima sile Ojlerova jednaCina se znacajno pojednostavljuje i glasi : dp=--pgdz. (1.1.3) Ova jednaCina predstavlja diferencijalni obIik osnovnog zakona hidrostatike, primenjenog na polje zapreminske sile Zernljine tde i vaii kako za nestisljiv (p = const) tako i za stisljiv fluid (p:;c const). Ako se dalje posmatra rnirovanje nestisljivog £luida iz jednaCine (1.1.3) se dobija Slika 1.1.3
P + pgz == const ,

(1.1.4)

a sto predstavlja hldrostatickizakon raspodele pritiska. Iz ovog zakona sledi da se pritisak u nestisljivom £luidu, koji rniruje, lineamo menja sa dubinorn tecnosti. Pri mirovanju tecnosti nije prakticno da je koordinata z usmerena vertikaIno na vise (kao u izrazu (1.1.4», vee vertikaIno na niZe. DakIe, prakticno je uzeti da se rast koordinate z pokIapa sa porastom dubine tecnosti . Ako se jos koordinata z veze za nivo tecnosti u rezervoaru, hidrostaticki zakon raspodele pritiska dobija oblik

1P = Po +pgz I·
Konstanta integracije Po ima vrednost: Po = Pa ako je nivo tecnosti otvoren prerna atniosferi, Po = Pa - Pv ako iznad nivoa tecnosti vlada potpritisak Pv ' ili Po = Pa + Pm ako iznad nivoa tecnosti vlada natpritisak Pm'
1.1.4. bobaliske
~

(1.1.5)

eJk:viplilitiisne pmnrsJi.

Izobarske (ekvipritisne) povrsi su one povrsi na kojima je pritisak konstantan (p = const.). Ove povrsi su rayne ili krive, sto zavisi od polja zapreminskih sila. Ako se posrnatra mirovanje tecnosti tada Vail osnovna jednaCina hidrostatike (1.1.1) iz koje se zakljucuje da je rezultl1jl1Civektor zapreminskih sila F uvek norrnalan na izobarske povrsi (pF == grad p), a. sto je graficki prikazano na sL1. 1.4a. Prerna tome zapreminska sila F diktira oblik izobarske povrsi. Ako

~"'~-VV"'lc...,.1'

(It?

-..- ..... .... ---------.~~-

--

/?

CJ

b)

c)

e)

Slilm 1.1.4
tecnost miruje u polju sile Zemljine teze tad a na svaki £luidni delie deluje konstantna zapreminska sila if, odakle sledi da izobarske povrsi moraju biti rayne horizontalne povrsi. Ovaj zakljucak sledi i iz hid~ostatickogzakona raspodele pritiska (1.1.5). Nairne, ako se posmatra ravan na dubini z = canst., tada iz (1.1.5) sledi i da je p = const", odnosno da je izobarska povrs myna horizontalna povr!; (v.

Palje pritiska. 1vIanometri

5

s1. 1.1.4b). Ukoliko je zapreminska sila F i dalje konstantna, ali nagnuta pod llekim uglom Uodnosu na horizontahi, sto predstavlja slucaj relativnog mirovanja tecllosti pri translatornom kretanjll, izobarske povrsi i dalje ostajll raYne, ali nagnllte pod izvesnim uglom u odnosu na horizontaiu (v. sLl.1.4c). Ako zapreminska sila nije vise konstantna vee promellijiva, na pro neka je linearna funkcija od radijus vektora polozaja fluidnog deliea a sto odgovara relativnom rnirovanju tecnosti pri rotaciji (v. s1.1.1.4d), tada izobarske povrsi dobijaju zakrivljeni oblik (obrtnog paraboloida). Detaljnije 0 slucajevima re1ativllog mirovanja tecnosti pri translaciji i rotaciji biee reCi u poglavljima 1.7 i 1.8. U slucaju da se ne radi 0 mirovanju vee 0 kretallju tecnosti, na fluid deluju i dinarnicke sile, sto dovodi do znatnog uslozavanja polja pritiska. Tako na pI. aka se posmatra nivo povrsine vade reke iii mora sa sLl.l.4e, tad a je sasvim jasno da· je oblik povrsine vode, a samim time i polje pritiska, veoma slozello. Konstantnost pritiska na izobarskoj povrsi moze da se iskoristi i za prakticnu primenu. Tako na pI. ako se na izobarskoj povrsi uoce dye tacke A i B (v. sLl.1.4a) tada vaii p A = PB' Ova jednakost pritisaka se naziva jednaCina hidrostaticke ravlloteze koristi se za prakticllu primenu u mnogim oblastima hidrostatike. 1.:LS. Nivo slobodnc povdB. tecnosti Ako se posmatra polje pritiska u fluidu koji miruje u polju sHe Zemljine teze i u sklopu njega specijalna izobarska povrS na kojoj je pritisak jednak atmosferskom (p = Pa = canst.) tad a se ta izobara nazlj1a mvo slobodlle povr,fi tecnosti Ova izobarska povrs pri resavanju prakticnih primera moze da ima znacajnu ulogu, zato joj treba posvetiti posebnu painju. Na hidraulickim senlama ovaj nivo se oznacava sa trouglom (\7). Postoje tri karakteristicna slucaja poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti, ito: jedan kada je rezervoar otvoren prema atmosferi i dva slucaja zatvorenih rezervoara. Ako je sud (A) o/voren prema atmo.sftn; tada je nlvo tecnosti istovremeno i slobodna povrJ: Ako je sud (B)

Slika 1.1.5.1 zatvoren,i aka iznad nivoa tecnosti u sudu vlada potpritisak PV ' tad a se moze zarnisliti da se iz suda B izvuce pijezomctarska cevCica i tame gde se nivo tecnosti u njoj zaustavi taj nivo predstavlja nivo slobodne pnv:si. Knko II SUdli vlada potpritiJ'tlk; to ce nivo slobodne povrfi biti i.rpod nivoa tecnosti II J'lIdu na rastojanju x. Ovo rastajanje odreduje se iz jednacine hidrostaticke ravnoteie postavljene za

6

Polj"e pritiska. Manometri

izobarsku ravan I-I: P a = Pa - P v +pgx, i iznosi x = Pv/pg .Ako u sudu (C) iznad mvoa tecnosti vlada ndtpnlisal<; to ce Jzivo slobodne jJovr.fi tealOsti bitiiznad 1l.ivoa tealOstl It Sltdtt i t6 na rastojanju y = Pm / pg. Ovo rastojanje. odredeno je iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze postavljene za izobarsim ravan II-II, a koja glasi: Pa + Pm = Pa + pgy. Polje pritiska na proizvoljnoj dubini Z odredeno je izrazom (1.1.5) koji se svodi na oblik P = Pi + pgz, gde Pi predstavlja apsolutni pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru (i==A, B, C). Prema tome, pritisci Pi imaju vrednosti: P A = Pa ' PB == Pa - Pv i Pc = Pa + Pm' Graficki prikaz polja pritiska (p == Pi + pgz) dat je na 81.1.1.4 i naziva se dijagram hidrostatickih pritisaka. U praksi je veoma cest slucaj da se u rezervoaru nalaze dye iii vise tecnosti koje se ne meilaju. Tada je veoma vazno uoCiti da J'Vak:oj tealOstipripada njm 71lVO slobodne povr.fi tecnosti Da bi se pokazalo kako se dolazi do polja pritiska po visini u slucaju da u rezervoaru postoje dye tecnosti, gustina PI i Pz koje se ne mesaju, posmatrace se rezervoar sa sl.1.1.5.2.Postavljanjem jednaCina hidrostatickih ravnoteza za ravni I-I iII-II, koje glase:
Pd + Pm = Pa + PIgx

Pa + Pm + P!ghl == Pa + P2g)l,

dobijaju se rastojanja; X == Pm/ PIg i y = Pm/ P2g+hIPJ / P2' koja definisu polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti gustina PI i P2 (tacke N1 i N z na dijagramu sa s1. 1.1.5.2). U rezervoaru postoje sledeCi karakteristicni pritisci, ito: PA = Pa + Pm pritisak na nivou tecnosti u rezervoaru; PB == Pa + Pm + P!gh1 - pritisak na povrsi razdvajanja tecnosti, i Pc == Pa + Pm + P1gh1 + pzghz - pritisak na dno rezervoara. NanoseCi pritiske u tackama A, i C dobija se dijagrall1 pritisaka prikazan na s1.1.1.5.2. Na ovom dijagramu prava AB, koja predstavlja polje hidrostatickih pritisaka u tecnosti gustine PI' sece izobaru P = Pa u tacki Nl koja se nalazi na nivou s16b6dhe pbvrsi tecnosti gustine Pl' Na istinacin dobija se tacka N 2 na nivou slobodne povrsitecnosti gustine P2' U tacki B koja leZi na povrsi pJ)'gh z .._Slika 1.1.5.2 . razdvajanja tecnosti prave AB i Be se seku, jer imaju razlicite nagibe. U ovoj tacici promena nagiba pravih izazvana je promenom gustine tecnosti, odnosno promenom polja pritiska. Primenom opisanog postupka lako se moze nacrtati dijagram hidrostatickih pritisaka za proizvoljan broj tecnosti, u rezelvoaru, po visini rezervoara, koje se ne meilaju.

B:

~

i

_

11..1.6. Pasolov zak@IDl

U rezervoaru miruje nestisljiv fluid gustine p. Upocetnom stanju mirovanja u kontrolnoj zapremini rezervoara V polje pritiska je odredjeno poznavanjem

Polje pritiska. Manometri

7

pritiska PA U nekoj tacki rezervoara. Neka se tacka A nalazi na istoj izobarskoj povrSi kao i klip precnika d. Na osnoVll ovog pritiska i hidrostatickog zakona raspodele pritiska moze se odrediti pritisak u nekoj drugoj proizVoljno izabranoj tacki B, ion iznosi: PB = PA +pgz. Ova funkcija je na dijagramu pritisaka (s1.1.1.6) prikazana pravom linijoID. Dejstvom sHe F na klip Stvara se poremecaj pritiska t,p A := 4F / d 2rr. koji narusava pocetno polje pritis1ca u rezervoaru. U novom stanju mirovanja pritisci u posmatranim tackama ce biti: P~ :::: PA +/)"PA P; :::: PE +/)"PB = P~ +pgz+ /)"PA' 1z ovih jednaCina se dobija jednakost: Slika 1.1.6 /)"p:::: APA :::: APE == const. koja predstavlja Paskalov zakon koji glasi: porenlecaj pritiska izazvan u jednoj tacki nestisljivog fluid a podjednako se prenosi na sve tacke kontrohle zapremine u kojoj se fluid nalazi. Graficka interpretacija ovog zakona prikazana je na s1.1.1.6. sa linijom koja je paralelna pocetnom rasporedu pritisaka po VISllll kontrolne zapremine. Paskalov zakon ima veliku primenu kod static.kih hidraulickih masina (presa, dizalica i td.).
1.1.7. PJrOIl":B1CllJl.IDI c!e'vn JPlod jJlHt'iitildwm

Kada se u cevi iIi sudu precnika d nalazi fluid pod konstantnim pritiskam P (sl.1.1.7a) tada usled povecanog pritiska moze doCi do pucanja cevi. Dakle, kada je sud izlozen povecanim pritiscima namece se osnovno pitanje kolika je debljina zida cevi pri kojoj ce biti bezbedan rad. U odredjivanju ove debljine ogleda se i proracun cevi pod pritiskom. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje posmatrace se preseci cevi sa poprecnim (sl.1.1.7b) i uzduznim opterecenjem (sl.1.1.7c). U aba slucaja merodavni proracunski presek je izlozensilamapritiska 1;. i istezanja F; :::: cr~, pri cemu je cr dozvoljeni napon istezanja cevi, dok indeks i oznacava poprecno (i=l) iii poduzno (i=2) opterecenje. Kako su ove dye sile u ravnotezi to se 1Z jednaCine ravnoteZc 1; :::: crAi dobijaju proracunske debljine zida cevi za poprecno (s1. 1. 1. 7b)

°

I

\

P4--::::crdniS1

d~

~

6)

=1f0'

pd

L

I

8
~I

i POdUZIlO opterecenje (81. 1.1. 7c)

cr

2cr 12razi za odredjivanje debljina

~

°
2

=-'.

pd

a)

b)

c)

Slika 1.1.7

8

Palje pritiska. lvfanametri

0 1 i O nazivaju se Mariotovirn forrnulama, i iz njih je oCigledno da vail relacija 2 2 :::: 201' odnosno da je 2 > OJ.Prema tome, za pr6racundebljine zida cevi pod pritisk0111 merodavn~l je debljina 02 :::: pd 120. Konacno, kao rezultat proracuna treba usvojiti debljinu zida cevi 0> 8 2 ,

°

°

.Problem 1.1-1. MeJr<ellRje priUska U-cevima

Na mernim rnestirna Ai B za pritisak prikljucen je diferencijalni manometar u B b) B obliku U-cevi u kome je nasuta a) rnanometarska tecnost gustine Pm (s1. A A tH P.Ll-l.a) iIi Pmj (s1. P.l.l-1b). Na ~ p p p p osnovu pokazivanja manometra h odrediti razliku pritisaka izmedu x tacaka A i B u sledeCim slucajevima: h a) ako je radni fluid voda gustine I p:::: 1000 kg / m 3 , b) ako je radni fluid vazduh gustine Slilm P.l.l-1 P :::: 1,2 kg 1m3 . Poznati podaci su: Pm:::: 13600kg 1 m3 ,h=lOQmm, H:::: 2m. c) Odrediti razliku pritisaka izmedu tacaka A i B ako se umesto klasicne U-cevi (s1. P.l.l-la) kao rnanometar koristi obrnuta U-cev (sl. P.1.1-1b).
RESENJE' XOda su u pilallju d/fereJ'lcflalni maJtometri sa tec77ostima, tada je llajboIje jednacinu hldrostaticKe ravnoteze pOJ'taviliza ekvipJitisnu ravall u mallometarsKoj tecllost! Koja se pOKlapa sa don;iin lllvoom razdva;all;a radl10g i mal1ometarJ'Kog jltttda. U razmatranom primem, to je ravan I-I. lednacina hidrostaticke ravnoteie, koja kaie da je PI :::: canst. bez obzira sa koje strane ravnoteZIlog Ilivoa se ovaj pritisak racuna, glasi
PA +pgx= PE + pg(H +x-h)+Pmgh.

Iz ove jednaCine dobija se trazena razlika pritisaka

I

/),p::::

PA

-

PB

::::

(Pm - p) gh+ pgH

I

(1.1.5)

Dobijeni izraz predstavlja opsti izraz za odredivanje razlike pritisaka, pomocu diferencijalnog rnanometra napunjenog tecnoscu. Za slucaj da SU prikljucci A i B na iSto01 nivou (H:::: 0), razlika pritisaka na manometru bi bila:

I/),P :::: (Pm - p)gh I
a) Za slucaj da je racIni fluid voda, a manometarski ziva, razlika pritisaka ce biti: /),p:::: 31980,6Pa. b) Za slucaj da je radni fluid vazduh, tad a ce razlika pritisaka biti /),p:::: 13364Pa. Medutirn, ako se proanalizira odnos gustina radnog i manornetarskogfluida, sledi da je Pm » p. Ovo vazi za slucajeve kadaje manometar:iJ'jlul1jm te('11OSCU (zivom, vodom, uljem, alkoholom itd.), a radllljlwdje f!azduhzliileKi mugigas; pa ,re gu.i'ti/la radnogjlutda ;/loze zal1emrmii u odnosu na gustinu manometarske tecnosti.

PoUe pritiska. Manometri

9

Ako se u navedenom primeru zanemari gustina vazduha, samo u clanu sa pokazivanjem manometra, tada se dobija: l'.J.p = 13365Pa.Ako bi, pak s druge strane, prikljucci manometra bili nu manjim visinskim razlikama. (do desetak metara), tada bi se Clan pgH mogao zanemariti. U tom slucaju razlika pritisaka bi mogla, krajnje pojednostavljeno, da se sracuna kao: b.p"" Pmgh = 13342Pa. 1z dobijenih brojnih vrednosti za razliku pritisaka vidi se opravdanost zanemarivanja gustine vazduha (gas a) u odnosu na gl.lstinu manometarske tecnosti. Kada se radi 0 veCim visinskim razlikama izmedu mernih prikljucaka tada se Clan pgH ne sme zane mariti. c) 1denticnim postnpkom kao u delovima zadatka pod a) i b) dobija se izmerena razlika pritiska:
b.p= PA
~

Ps = (p-Pm])gh+pgH .

Ovo resenje ukazuje da kod manometra sa okrenutom U-cevi gustina manometarske tecnosti mora biti manja od gustine radne tecnosti (Pm] < p).
Problem 1.1-2. Odrediti pokazivanje manometra spojenog sa rezervoarima A i B

sa s1. P.1.1-2. Dati su podaci: p] = lOOOkgl m3 , P2 =1200kg I m 3 , h] = 1m, h2 = 4m, h3 = 2m, h4 = 2m, Pm = 1000Pa, Pv = 2000Pa.

P3

= 800kg/ m ,

3

l?ESENJE' Pokazivanje manometra se nalazi iz jednaCine hidrostaticke ravnoteie postavljene za donji nivo razdvajanja fluida u manometru. Pri postavljanju jednacine hidrostaticke ravnoteze vazi da je na ekvipritisnoj A povdi manometra I-I, PI = canst, bez h2 obzira da Ii se pritisak racuna sa leve iii desne strane ravni I-I u manometru. Do yiltiska PJ do/azi se na taj naCiiz., J-ro se "h-ene" od najvifeg nivoa tecnosti i sabiraJi.t se svi hldrostatickipritircipo visini na /coje se "nazlazi': PrimenjujuCi opisano pravilo SIiIca P.1.1-2 za ravan I-I, jednaCina hidrostaticke ravnoteie glasi P a +Pm + Plgh 1 + P2gh2 = Pa - Pv + P3gh3 + P4gh4 + Pmgh . 1z ove jednaCine sledi
v p] P2 h = Pm + P +- h] +- I12 -P3 f13 Pmg Pm Pm Pm'
3

B

h

-

P4

Pm

!14

= 199 mm

Problem 1.1-3. U sistemu spojenih sudova nalaze se tri tecnosti gustina:

p] = 800 kg 1m , Pz = 900 kg I m 3 , P3 =1000Icg 1m3 • Odrediti: a) visinu pokazivanja manometra, i b) poloZaj nivoa slobodne povdi tecnosti gustine P2' mereno od

10

PoUe pritiska. Manometri

b

mvoa razdvajanja tecnosti gustina PI i P2' Poznate veliCine su: Pv = SOOPu, h = 1m, hl = 2m, li2 1m, h3 = 3m, Pm = 13600 kg/m 3 .
.R.eSENJE:

a)
H

Sli1<a P.1.l-3

b)

Problem 1.1-4. MikromaUllometJri sa l!Il:!llgl!lll!lltim piijezomd;allI"slldm cevckama U slucajevima kada je razlika pritiska koju treba meriti mala primenom klasicne U-cevi dobijarno veoma main merenu visinu h, potrebnu za primenu izraza (1.1.5), a sto direktno utice na tacnost me: enja. Naginjanjem manometara ovog tipa dobijaju se tzv. mikromanometri. Sa lljima se povecava tacnost merenja a sto omogucava merenje i malih razlika pritiska. Po pravilu ovi mikromanornetri se koriste za gas kao radni fluid i vodu iIi alkohol kao manometarski fluid. Primena ovih rnikrornanornetara data je kroz dva sledeca primera. a) NaCi veZll izmedju pokazivanja h i razlike pritisaka koju meri mikrornanornetar sa s1. P.1.1-4. Merni prildjucci mikromanometra A i B se naIaze na istoj visiri'i. b) Pijezometarska cevCica mikromanornetra savijena je u obliku kruznog isecka, poluprecnika R (s1. P.1.1-4b). U polozaju prikazanom na siici mikromanometar je neopterecen. Povrsina poprecnog preseka suda je A o ' a cevCice a. Kada se na mestirna A i B prikljuce pritisci A PA i PB (PA>PB)' tada ce B mikromanometar imati pokazivanje l. NaCi zavisnost raziike /1 .......--=--=-...,.... --"---_._--"" pritisaka od pokazivanja p rnikromanometra. Poznate b) a) velicine su: A o ' n, fa ,R, Pm' Slika P.I.l-4
-~--,--

L--'-~";"'-

RESE.NIE:

a) lednaCina hidrostaticke ravnoteZe manometra daje:
6.p= PA - PB = (Pm - p)ghsina .

b) Prime nom jednacina hidrostaticke ravnoteze i jednakosti zapremina, dobija se
,l R a 6.p:= P1 - P2:= pg ( lc ~vso+TI .
a

J

2-2 i 3-3 (vo sl. Kada se potpritisak u rezervoaru (I) (2) m (3) m poveca na Pv ' odrediti koliko je pokazivanje Pa manometra (1). Pm' p. P.1-6. eliminacijom nepoznatih PI. postavljene za nivo 0-0 Po = Po .1-5. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstaa) pp ntan. 2-21 3-31 P2+pgx==P a -P v +pog(Ho -xI2)+P nr gx. u pocetnom trenlltkll.172 ix.6 t I m3 ) i . pokazivanje prvog manometra je y. jednim svojim krajem otvoren je prema atmosferi i ima unutrasnji precnik D. Pm = 13.Polje pritiska. Poznate velicine su: Pvo' o"IW"ot U In '~p Pv ' d. koristi se jednaCina jednakosti zaprerrrina nestisljivih fluida: YD n/4 = xd n/4 iz koje sledi x = y(D I d)2.l.Pva + Pagho' 1 lznOSl: Ho = Pvo / pog· Kada se II vazdusnom prostoru rezervoara potpritisak poveca. Druga dva manometra (2) i (3) medusobno su jednaka i imaju unutrasnji precnik cevi d. Po' RESEN. U rezervoaru se meri pritisak pomocu tri redno povezal1a manometra. Izmedu rezervoara A i B nalaze se dva redno povezana manometra koji su postavljeni 11a razliCitim visinama. P2 I OOOkg I m3. lvianometri 11 Problem 1. Prvimanometar (1). iobicno predstavlja dopunsku jednacinu iz koje se dobijaju veze izmedu nekih duzina.fE: Da bi niva tecnosti u sva tri 0'" b) manometfa.U-5 visinu Ho' Ova visina dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze. JednaCina jednakosti zapremina nestisIjivog flliida (jednaCina zapreminskog bilans a) veoma cesta se koristi u hidrostatici. potrebno je ove manometre postaviti na Slika P. pri c. Za odredivanje pokazivanja prvog manometra. Tom prilikom. a drug a dva je isto i iznosi x. potrebno je postaviti jednaCine hidrostaticke ravnoteze za sledece ekvipritisne povrsi: 1-11 Pa=Pl+pmgy. Iz sistema hidrostatickih jednaCina ravnoteze. Za nalazenje dopunske veze izmedu nepoznatih velicina x i y.emu su pritisci PI i P2 na gornjim povrsinama razdvajanja fluida fiktivno uvedem zbog lakseg pisanja jednacina hidrostaticke ravnoteie. koje iznosi: 2 2 Pv . Na osnovu poznavallja vrednosti svih gustina tecnosti (Pl = 800kg 1m3 . Manometri su postavljem tako da kada je potpritisak u rezervoaru P'. dobija se pokazivanje prvog manometra. bio isti. D. Pl+pg(yI2+xI2)==P2+Pmgx.Pvo Problem 1.1-5h).o mvoi manometarskih tecnosti u sva tfi manometra su isti. sa Pvo na Pv' tada ce donji nivoi razdvajanja flllida u manometrima biti: 1-1.

te se zato u prikljucnimvodovimaugraduju pojacavaCi pritiska. Rezervoar R. Poznatipodaci su: D=100mm d == 2Smm. H2 == 2m) odrediti razliku apsolutnih pritisaka izmedju prostora rezervoara A i B koji su ispunjeni vazduhom.1. u kome se nalaze dye tecnosti koje se ne mesaju.Pigh + P2gh2 + Pmg( 1+ (~) l 2] Ii. Kada u rezervoaru nema natpritiska vazduha iznad tecnosti gustine PI (Pm == 0) tada su u oba diferencijalna manometra nivol tecnosti na ravnoteznoj visinj 0-0.gm. Poznate veliCine su : P. Kada fluid gustine 3 P == 1000 kg / m miruje u cevi tada je ravnoteZui nivo manometra 0-0. h) == O. D. Usled dejstva natpritiska Pm nivoi tecnosti u rezervoaru i u manometrima zauzimaju polozaje prikazane na s1. do"" lOmm.1.1. _RESENfE- Pm "" pga . Manometar tada imapokazivanje h=100mm. P.1-8.1-8 .1-7.Sm. z o :~]h Problem 1. d. Pm == 13600kg/ m 3 .PB == Pm + PI' == [Pm (h) +h2)-p(h+h)). H) "" 2m. Ovaj pad pritiska je mali. Odrediti razliku pritiska koju meri diferencijailli manometaL. h2 == O. Manometri merodavnih visina (11 == 1m.l-6 ShIm P. RESENfE- PA . Uspostavljanjem strujanja kroz cev izmedu prikljucaka A iB ostvarice se pad pritiska f¥J. U pocetnom stanju mirovanja manometra klipovi u pOJacavaclma pritiska se nalaze na istom nivou. PI' P2' Pm' hI' h2' a. Za ovaj polozaj odrediti korelacioni izraz Pm"" Pm (H).1-7.1.l-7 Problem 1. SIika P.PJH] + P2 H 2jg == 162650Pa. spojen je sa dva redno povezana diferencijalna manometra razliCitih precnika d i D.12 Polje pritiska. D p H Slika P.

--.l-9. P.Polje pritiska. Kako je povri3ina klipa ravna i poklapa se sa izobarskom povrsi. h Pm Stika P. Jednacina hidrostaticke ravnoteie manometra za ekvipritislll1 povrsinu I-I. c1irektno spojen na merna mesta OIl ima pokazivanje ho ' Kako je ovo pokazivanje veliko to se a prikljucllim vodovima Ulanometra ugraduju pretvaraCi pritiska. a dobija se iz o Jednakosh zapremma: -4-X=2-4h. tada treba mnogo vise paznje posvetiti korektnoll1 pisanju ove jednacine. dobijeni izraz za razliku pritisaka se svodi na poznati izraz (p'rell1a P. .l-I. moze se i direktno pisati.1-'9. te se iz tih razloga ovaj naGin pisanja jednaCine ne preporucuje. U slucaju da je pretvarac istih c1ill1enzija (D / d 1).. bez uvodenja medupritiska PI' i P2'. Kada je manometar prikazan na sl. RESENJE' KoristeCi metodologiju proracuna kao i u primeru P. Ali.+ G == p'j 42 dobijaju se pritisci P'I = (PI + pgy)(D / d)2 +4G / d T[ Pomeranje klipa x je u direktnoj vezi sa pokazivanjem manometra 11.1-Ut Kada se na prikljuccima zvonastog mikroll1anometra A i B spoje pritisci napajanja Pi i P2' tad a mikromanometar ima pokazivanje .p)gh. D.P==(D) {Pm I .l.1.1-9 Problem 1. a nivo povecanja ili umanjenja pritiska zavisi od odnosa precnika pretvaraca Did. d 2 re 1d n 2 " • I do 2 PI '+pgz == P2'+pg(z+2x-h)+ Pmgh .( d ) 2f D2 -1 . . PretvanlCi pritiska koriste se kada treba povecati iIi smanjiti ulazni pritisak. G. koji odgovara razlici pritisaka na diferencijalnom manometm bez pretvaraca pritisaka.l-S. dobija se: h =ho(d/D). te uvrStavanjem nadenih velicil1a: PI' . Iz jednacina nivnotde sHa koje deluju na klipove pojacavaca D2T[ d 2 T[ (PI + pgy) -4.l. Pr(lblem 1. potrebno je odrediti pritiske PI' i P2 'iza pojacavaca pritiska. dobija se razEka pritisaka d 2 -do LCd) /:o. Postavljanjem jednacine hidrostaticke ravnoteie za ekvipritisnu povrsinu I-I .P2' ix. 1 lznosl: X==2(d) h.4Pa . Poznate veliCine sa: p. --D - . Pm' ho' d.p J} pgh=625. Odrediti pokazivanje manometra sa ugradenim pretvaracima pritiska.1. Manometri 13 RESENJE: Da bi se mogla postaviti jednuCina hidrostaticke ravnoteZe rnanometra. .) 6.p = (Pm . to ce sila pritiska bid jednaka proizvodu pritiska i povrsine Idipa.

Jl. Manometri jI>:.l-lO manometra mi ptitiske gasa Pl i P2 (P2 > Pl) torusna cev sa protiv-tegom zauzima novi ravnoteZri polozaj koji je prikazan na sl. p =1000kg/ m3 . U torusnom manometru precnika D i unutrasnjeg precnika cevi d na1azi se tecnost gustine p. P. Prema tome.P2 G Problem lL. P. p D3 = 200111m.1-11a). _.5Pa. P = [(D2 / Dl)2 -l]pgH = 12.1. Prikljucenjem Slika P. B ---- RE'SENJE' Primenom jednaCina: ravnoteie sila. D2 = 160111111. L A D[ D2 flp(c/-) = P2 . Ova promena poloiaja manometra omogucava merenje razlike pritisaka flp = P2 .0 -v- H=50mm.14 Polje pritiska. dobija se razlika pritisaka flp= Pl .l. -- hidrostaticke ravnoteZe i jednakosti zapremina. na rastojanju R.l. Komentarisati ulogl1 manometarske tecnosti na tad manometra. pricvrscen je protiv-teg mase m (s1. Ovaj sistem je obrtan oko horizonta1ne ose O.I.I-ll Dobijeno resenje pokazuje da merena razlika pritiska ne zavisi od gustine manomefarske tecnosti. manometarska tecnost ima sarno ulogu razdvajanja prostora koji su pod pritiskomgasa. Na torusu. .Pl :=: 8R Dd 2rc mgsina': Slika P. Poznati podaci su: Dl = 158mm.I-11b.-:U. . Na osnoVll ovog pokazivanja odrediti razlikupritisaka kojil meri mikromanometar.Pl' Odtediti zavisnost razlike )ritisaka flp od ugla a koji definise poloiaj protiv-tega.

_.1./alctor reablOg gasa.3 0.2.1.2 0. aodreduju se eksperimentalnim putem za svald gas.T). p -gustina i T-apsolutna temperatura. ito: p-apsolutni pritisak. Faktor realnog gasa se odreduje iz dijagrama sa s1. na pI. Jledmllcina sbll11lja ideain(]lg galla Pod idealim gasom podrazumeva se onaj gas kod koga se medjumolekularne sile mogll zanemariti.4 0.20._. vazdllh.2. Jednostavniji . ~ I 1.2. pri cemu su a i b koeficijenti koji uzimaju u obzirrealnostgasa.specificna zapremina. U pnellmatici.1 0. v = 1/ p .2.8~ ~ 1. p . koja glasi: 1 2· 3 P = I-bp (pRT-ap +abp-) .2. odreduju tri tennicke veliCine stanja. izmedu ove tri veliCine stanja.0 2 ~ . Svako stanje gas a. Faktor realnog gasa . najceSce se koriste prvi i treCioblik jednacine stanja idealnog gasa (1.masa gasa. Izrazi (1. Ovaj dijagram je dat za I p= ZpRT I ~ ~d 8:§ 0.. I-c-'. iii koeficijent kompresibilnosti. u uslovima veCih temperatura i nizih pritisaka mogu smatrati idealnim to se za njih jednacina stanja idealnog gas a moze pisati u jednom od sledeCih oblika: I pV = mRT -+ pv = RT -+ P = pRT I (1. R . Jellin3cina stanja reaiulIJ)g gasa Svi gasovi su u sustini realni gasovi. naziva se jednacinom .15 :1.1 ).--.2. Kako se neki stvarni gasovi.2. -·---~k¢r 4 _ 11 proracuni izvode se pomocu 3 jednaCine stanja realnog gasa ~ 2 pV= ZmRT -+ u kojoj je koeficijent Z funkcija od pritiska i temperature.. Svaka funkcionalna veza flp. pod kojom se grubo receno podrazumeva primena vazduhapod pritiskom. U praksi se jednaCine tipa Van-der Waalsove rede koriste.- 0.zapremina koju ispunjava gas.5 TfT -O.. Uticaj realnosti gasa posebno treba ~eti u obzir pri uslovima povecanog pritiska i snizene temperature.= \ 1 /' / ·--1. Jedna od njih je i Van-der Waals-ova jednacina. pa i idealnog. i naziva se .2.rtanja.1) pri cemu su: V . odnosno Z = Z(p.j "'L1 .gasna konstanta (koja za vazduh ima vrednost R=287 J/lcgK)..2):.20 MIROVANJE STISLJIVOG FLUIDA 1.30_5 2 3 5 10 2030 50 p/PK Slika 1.1)=0. Za realne gasove postoji citav niz poluempirijskih jednaCina stanja.2. 1. m = pV .2.1) predstavljaju jednu jednaCinll samo napisanu u razlicitim oblicima.1 2.

koje je odredenovelicinama: Pk = 37. .T).74bar i tk ==-140. u odnosu na kriticno termodinamicko stanje (odredeno velicinama Pk i Tk)' pod kojim se podrazumevaono stanje kod koga nastaje direktni prelaz iz gasovite u tecnu fazu bez prethodne pojave magle.3.b) pi Pie =30. date iii formirane.95 bar 75. U opstem slucaju ove promene su veoma slozene i pri inZenjerskoj primeni aproksimiraju se tzv.l (1.50 0. .2-1.2. T!7k =1.c) P =100 bar.2 2 2.fENJE· Za redukovane usiove stanja vazduha.2.2 .e gustina vazduha: Cp.16 Mirovanje stisljivogjluida redukovane uslove. Problem 1.2) gde je n stepen politrope. odredene odnosima pip kiT I TIC' sa dijagrama s1. b) pri izentropskoj promeni stanja (n=K). politropskom promenom stanja koja se opisuje jednaCinom: l pV n ::= canst. p/P=COl1st. U uslovima mirovanja iii kvazistacionarnog kretanja gasa nema sile trenja pa se izentropa svodi na . -0- pi pn = const.1. Zadatak pod pi Pk TITle t - 1. kadaje 11==1 pV=const. Jedllll3CillJl3l pl"omellJle shmja Ako se u nekoj zapremini nalazi gas tada je njegovo termodinamicko stanje odredeno velicinama: p. t=57. Ukoliko se iz nekog razloga promeni neka od ovih velicina ana za sobom povlaci promenui ostalih veliCina stanja. pri sledecim usiovima: a) pi Pie =2. oCitavaju se koeficijenti kompresibilnosti Z::= Z(p.7 693 110. Ova jednaCina ima i dva specijalna oblika.8 P kg/m 3 a 2 b 30 c 2. Sa aspekta pneumatike interesantno je kriticno stanje· vazduha. 254. Iz istih odnosa dobijaju.8 D C.KY)T.2. i odnosa redukovanih veliCina.2-1.4).15 0. dobija s. ito: a) pri izotermskoj promeni stanja (T = const).8 1. Ove promene opisuju se jednacinom koja se zovejednaCina pTomene stanja..2.5 1132. RE. K ill razmene topJote sa P / P == const. TITle =2 .2-1.. Odrediti stanje vazduha kao realnog gasa. IC pri cemu je 1C stepen izentrope (za vazduh je K =1.65 Tabela 1. V (iIi p) i T.2 100 DC -114. ZR Z P p TkPk 1 Ovako odredene veIiCine stanja date su u tabeli 1.3 -8. se apsolutne vrednosti pritiska p == ~ Pie i temperature T == ~ ~C" Koriscenjem jednaCine stanja vazduha p p= ZRT = p::= ZpRT.75D C.4 57. lcadanema olcoliriom ni rada sile trenja pV == const.65 2.

Pmo = D2rr:' Pm] = D2rr: .ja gasa U pneumatskom cilindru se nalazi vazduh pod pritiskom PI' koji ispunjava zapreminu VI' Usled dejstva sile na ldip vazduh upneumatskom cilindru menja stanje i u novom ravnoteznom polozaju je podpritiskom P2' Odrediti rad sabijanja vazduha. Problem 1.. RESENJE' U proizvoljnom polozaju na klip deluje sila pritiska P = pA. = P2 / P2' n Stika P. Pa =IOOOmbar.2-3. Pm. b) adijabatski. iIi P = Pa . Odrediti za koliko ce se spustiti klip. ako je promena stanja: a) izotermska.ki. Nakon dejstva sile F=500N.5mm. dobija se pomeranje klipa [ x= 1-( P + Pm a 11] 0) t( Pa + Pm! a=109. Dati podaci su: D=IOOmm. klip ce zauzeti novi ravnotezni polozaj. na pr. Rad 5:lllbijal!l. koji se odreduje kao P = P a + Pm u slucaju natpritiska. lC b) Izjednacine adijabatske promene stanja pV =const. U pneumatskom cilindru moze da se krece. klip teZine G= WON.1. i c) nacrtati proces up-Vi T-S dijagramu .2-2 RESENJE: Za pocetno i krajnje stanje ravnoteze vaie jednakosti sila: G= Po"" Pmo -4-' iz kojih se dobijaju natpritisci : 4G F+G = Pm !-44(F+G) D'71 . U jednaCinama promene stanja sa P je oznacen opJ'o/utnipniisoic. Kako je . koja pri elementarnom pomeranju za rastojanje dx daje rad BW =: Pdx= =: pAdx. b) politropska. a) Iz jednaCine izotermske promene st. bez trenja. a=400mm. jednacinu politropske promene stanja za dva stanja gasa oznacena sa "I" i "2" dobija se operativno upotrebljivi oblik ove jednaCine : P1 / P111 Problem JL2-2. napisane u obliku (Pa + Pmo)(D4 rr: a)lC 2 = (Pa + Pm1t D4 rr:(a-x) J 2 ]K . napisane u oblilru (Pa + Pmo) dobija se pomeranje Idipa x= 2 D rr: _ 4 a- (Pa + Pm1) ~ 4 (a-x).Mirovanje stisljivog fiuida 17 adijabatu.Pv u slucaju potpritiska u zapremini gasa. . PrimenjujuCi.Pmo Pa + Pm! a=144mm."nja pV = const. ako vazduh menja stanje: a) izoterrru. D 2rr: .

fA' n>lC / ' " . rv ::= - V....nst.. n=1 dV w==-f PI vn Vn =_1_. 1 ) ~ n:~-=-------.. c) Procesi sabijanja u p-V i T-S dijagramu prikazani su na s1. n -1 V n-1 p t .2 . 4-------------~----~ +-------------------~ VI S Slika P..PI~lr(1l)~~!-lJl.4) b) Za politropsku promenu stanja (pV I1 = canst. eime se obezbedjuje njihov transport iii spremnost da gas obavi neki koristan mehanicki rad.. J dV PIVI .~1C .V ::= PIVI In -. Osnovni razlog da se kompresori proub··~ju u sklopu ovog Odeljka... pa se integraljenjem izraza (1. KOMJ!l']['cslJiJri.2-3.. Za primenu u pneumatici..2~3~1211}.".2.1 V - ? \ .18 Mirovanje stisljivog jluida element zapremine dV == Adx to ce obavljeni rad biti oW:= pdV .. S obzirom da su klipru kompresori interesantni za primenu u pneumatici toce u ovom Odeljku 0 njima biti vise reCi.L2-3 1. 2' /~.. dok je radsirenja· ekspaIJzije pozitivan.. 2 1 Izraz (1.2'~ n<lC '-. VLr(~)n-I_1Jl. vazi pV == P1VI ..:-jvanje stisljivog fluida jeste taj sto se osnovne veliCinestanja i rad kompresora dosta tacno mogu odrediti na asnovu kvazistacionamagproraeuna. Kompresori su strujne masine koje sluze za poveeanje pritisne energije gasova.2.. odnosno p:= Plfli IV..3) dobija (1.1I1 . rotacioni i centrifugalni kompresori. p .) promena pritiska je odredena izrazom p::= PI (VI I V)11 . r-..< 1C ~"" ~</ / P rconst. te ce prime nom izraza (1.2.4.( ..3) rad sabijanja biti v.2. U zavisnosti od naCina pretvaranja dovedene' energije u strujnu energiju razlikuju se klipru.. ').~/ n=(l) j ~ \=K n>1C n=ro P2 =cC:... ... najceSce se koriste ldipru kompresori koji po pravilu za industrijske potrebe obezbedjuju pritiske od 6 do 8 bar...v' pdV f 1 pri eemu je male minus posledica usvojene konvencije po kojoj je rad sabijanja kompresije negativan jer se u toku prQcesa troili.. Vrednost eksponenta n=l odgovara izotermi.. a) Za izotermsku promenu stanja T::= canst.2. .. Ako se u njega uvrsti n =: K dobiee se adijabatski rad sabijanja. P...= P1VI In--V p' 2 1 VI P2 (1. gde je radni fluid vazduh... jer se u toku procesa dobija.2.1....5) definise opsti (politropski) rad sabi: anja gasa.5) I PI I v. pri cemu eksponent politrope uzima vrednosti l:s: n :S:oc.3) W::= .2. r'I 71~~/JO. a vrednost n ::= k adijabati. Iz ovog izraza se dobija rad sabijanja vazduha: v (1..

' ekspanzija.4..4. U jednom trenutku sila potpritiska savladava silu opruge UV i on se otvara Cime zapoCinje proces usisavanja gasa.:.)-f ~ 2 p2 . 1. Izmedjll cela klipa u spoljasnjoj mrtvoj tacki SMT i ventila postoji jedna mala zapremina Vc ' koja je iz konstruktivnih razloga llvek prisutna.2-3 sledi da ce tehnicki rad sabijanja gasa biti: v Slika 1.prvag zakona termadinamike. Nastavljanjem leretanja od SMT lea UMT zapoCinje isti kruzrp proces koji se sastoji od cetiri faze ito: 1) . iIi po izentropi 1. po kame se razmenjena kaIiCina toplote trasi na promenll unutrasnje energije i obavljanje rada: Q12 ==U2 -U j +Yr. S = canst i ql_2 11 == 0. usisnog i izduvnog ventila (UV i IV) i krivajnog mehanizma (KM) preko koga se kIipu saopstava dovedeni rad proizeden elektromotorom iIi motorom sa unutrasnjim sagorevanjem.. Rad idealnog Jkompll"esora Pod idealnim kompresoram podrazumeva se onaj kompresor kad koga nema stetne zapremine (Ve == 0). -7])+f pdV==H2 -HI +JiP. i koja se naziva "stetna" zapremina. Pri radll kampresora veama je vaZno odrediti rad Slika 1.obavljeni tehnicki rad. JPz Vdp ...razmenjena koliCina toplote.unlltrasnja energija. UMT... poIitropi 1-21 sa n <K iIi 1-2111 sa n > K.2. .2. PI 1. Na osnovu izlozenog u P.'/. adnosno proces kompresije koji traje sve do otvaranja IV kada zapoclllJe izduvavanje leomprimovanog gasa.1.4.2. Kruzni proces idealnog kompresora II p-V dijagramu prikazan je na s1. Ovaj rad maze da se odredi primenam zakona 0 adrZanju energije . == mcJ'i .1..2. 3) kampresija i 4) patisldvanje.2. gde su S .1.2) entalpije i JiP. . 2) usisavanje...2. ~ Vdp pri cemu su: m-masa gasa..1. Kretanjem klipa od UMT ka SMT zapaCinje proces smanjenja zapremine i porasta pritiska. Pll"iindip ll"21da 19 N a s1.1. 12 == .4..2.Miravanje stisljivogfluida 1. piikazan je jedan jecinostepeni klipni kompresor koji se sastoji od Idipa koji moze da se krece u cilindru.entropija i qI_2 11 .. Klllzni proces idealnog kompresora. potreban za sabijanje vazduha.4. odnosno ekspanzija gasa.2 ==mcvO. Kompresija gasa koja se odvija izmedju pritisaka PI i P2 moze da bude po: izotermi 1-2. .4.211 sa n = le. U..2. koji traje sve do UMT' . Pri kretanju klipa od SMT ka unutrasnjoj mrtvoj tacld UMT nastaje porast zapremine i smanjenje h pritiska.2.1.I2 ==mc p (T2 -T.. Hi == mc p7J (i == 1..

4.4.Q34 = 0. tj. 12 = -mcp(T~ -~) =- f h PI Vdp =---l P1V1 l(-) KP1 .3). =eonst/ T 2 I) kompresora ovde se 2 / proces ekspanzije (kri.. kao i relativna steina zapremina I> = Vc /Vh . Da bi se ostvario sto manji rad kompresora treba teziti i da je proces kompresije izotermski (kriva 1-2) a ne izentropski (kriva 1-2') Cime se u radu vrsi uSteda kojaje na p-V dijagramu predstavlja povrSinu 12'2. = Ah . /1P1 n1] r Kako je u p-V dijagramu na s1.4.--1) . Da hi rad sabijanja kompresora s v bio sto manji pozeljno je da se ekspanzija b) a) gasa odvija bez razmene koliCine toplote sa okoliIiom.:. a sto moze dase ostvari uzastopnim sabijanjem gasa u vise cilindara. naroCito za potrebe transporta gas a gasovodima. Ovakvi kompresori nazivaju se /llJb'/epem: .JJ=---lP1r~ (-::. "1 l K T2 c) pri po Ii tropsko m procesu n P2 (n-l)ln] n T2 1'~12 =--lP1V.4.1.'1.-.2.4. 1.3.//(: postepenu promenu preonst zapremine. tj.min' a to je ujedno i teorijski najmanji rad sabijanja . TeOJrijski lI.4.SPz V dp PI predsta- vljen srafiranom povrsinom to jednoznacno sledi da je tehnicki rad izotermske kompresije najmanji.2.lC-) -1 =---1 pF1 C-.2. rad sabijanja gasa H~ .12 = ..1. gde su A i h povrsina cilindra i hod klipa redosledno. Kruzni proces klipnog kompresora. Za razliku od idealnog p. d·P=-P1 v:1 1 P2 .>-" va 3-4) odvija uz . . 1.--l) . =n'PI P1 b) pri adijabatskom procesu (ql_2 I1 = 0) F~ .. ~. Wt12 .K r P2 (K-1)/K .12 = WT=consl = H~.:. Slika 1.2.2.2.:. K. fP2 ."ai!ll stvarn@g komp1l"esoJt"3 Kod stvarnih kompresora prisutna je stetna zapremina VC' Njeno prisustvo znacajno menja izgled kruznog procesa u p-V i T-S dijagramu (s1. Kod realnih kompresora definise se mdna zapremina Vi.20 1v1irovanje stWjivogfluida a) pri izotermskom procesu f/ . Visestepenii k@mpnsoJri Ponekad postoji potreba za obezvedjivanje vecih pri::lsaka gasa. koja zavisi od konstruktivnih karakteristika kompresora.

.. Kruzni proces visestepenog kompresora je.2)1 = 0 to se.na izlazu iz stupnja. takodje.=1 -1] ' .i TC (lC-l)llC . " K" Pl. . . a njegovim posredstvom se nalazi ukupan tehnicki rad visestepenog kompresora W t = ±'W.... .l.1 1./t'i:.'-/'.Y. = -~~~ '=1 t../ 2.l P2 .i K [ pz I (lC-l)h: -l=---lPli~I[TC .1// 2 . Ako se posmatra bilo koji stepen kOInpresora. tada moze da se definise stepen porasta pritiska .=-mcp(T2i-7.:..i ( P2. To medjuhladjenje je najbolje obaviti tako da temperatura gasa na ulazu u sledeCi srupanj bude 7.. a sto ..z ) I pri cemu prvi indeks oznacava stanje: 1 .1. cime se namece potreba za hladjenjem gas a izmedjn susednih stupnjeva. .J...J- ~/ / ! / // 2.1 = 7.stepen kompresije TC i = " 2 '.4 ~/ ~~:. .i =. prikazano na p-V dijagramu sa sl.4b.1 -IJ= -~ ](-1 P V t[TC (K-l)/K 11.1 K-l'=l I.4a sematski je prikazan jedan visestepeni kompresor sa z cilindara.1 / p/=const / p =const / s ----------~----~ b) V c) Slika 1.l.4c.i / Pl..2. Cime se prakticno priblizavamo izotermskoj kompresiji jednog jednostepenog kompresora koji bi imao isti stepen kompresije kao i visestepeni.4.2. a drugi indeks oznacava posmatrani stnpanj kompresora. ~/~~:~nst . Tehnicki rad bilo kog stepena kompresora je: ~. u radu dobija usteda u odnosu na jednostepeni kompresor koja je na p-V dijagramu prikazana srafiranom povrsinom.2.na ulazu i 2 ..i / PI'.2 =..:.. Kruzni proces visestepenog klipnog kompresora.1 0) P =p. .i i izentropska promena temperature gasa: T.' ) . = 7.4.') (K-l)/K 1.. Ocigledno je iz ovih relacija da ce zbog porasta pritiska pri kompresiji gasn porasti temperatura. )(K-l)IK - T. na pr.pv .. i(= 1. == canst.4..4.2.4. p =const 7' T l . .2.Mirovcmje siiSljivogjluida 21 Na sl. 2. Hi stepen..I)=---lPliVl' ( . prikazan i u T-S dijagramu sa sL1. 'T' - P2.z == 1. == 7. z / ~~::-'< .'Y4~I~ /1. Kako se sabijanje u pojedinim stupnjevima vrsi bez razmene toplote (Ql. K" J K (K-l)IK -1].l.ie til s> 1 1.[C Pl.

Tz == ~ (P2 / PI )(K-])/K = 489K.J == 0. = 'It! == . pod dejstvom opruge krutosti c i natpritiska vazduha Pmo' Kada na klip deluje 8ila F. P Q' P mo hi . =ifP:/p: Problem 1. tj. U podnozju jednog solitera izmerene su sledece velicine: Pa = lOOOmbar i '\ == 20 o e..2-7. == 11: z • (1.7) UzimajuCi u obzir relacije (1. Odrediti rad sabijanja vazduha i razmenjenu koliCinu toplote. tj. da vazi relacija == == PU+P J PI.Di RESENJE Slika P. i koristeci pretpostavku da se PZ.-L = p Z p]' 7tl11:2 .koriscena veul pJ--. r ·. temperature i konstantnosti mase koja prolazi kroz sve stuplljeve (iii = canst ). . NaCi korelacionu vezu izmedusile F i pomeranja klipa x.2. h.6) i (1. a vazduh menja stanje izotermski.i P2. D.2.]2 == -213kJ.6) Na osnovu ovog rezultata zakljucuje se da se kod visestepenih kompresora optimalan rad. U pocetnom stanju ravnoteze klip pneumatskog amortizera. RE.J~ 12 == -278.ir--.2-6. Silu trenja zanemariti. == pl. Jednostepeni klipni kompresor izotermski sabija m=lkg vazduha ad pocetnog stanja opisanog sa PI == Ibar i II = 20 0 C na P2 == 6bar.i ov~ / OP2.. Za podatke iz zadatka P.2.22 Mirovanje stisljivogjluida pri cemu jei zbog konstantnosti usisne.. precnika d. tada klip ulazi u vazdusni prostor amortizera precnika D. ako je promena stanja: a) izotermska.5 i c) adijabatska.' == TI'It • i=1 I (1. Poznate veliCine su: d. P. Soliter je visole 100m.. c. Problem 1. Problem 1.2-4 odrediti rad sabijanja i temperatum na kraju procesa izentropske kompresije.2-5. Odrediti stanje vazduha na vrhu I solitera. nalazi se u pocetnom stal1ju ravnoteze..' PostavljajuCi uslov minimuma tehnickog rada dobija se veza izmedju pritisaka: PZ.i+1 ' koja daje optimalne vrednosti stepena kompresije 11:] == 11:2 == .1.i padovi pritisaka u hladnjacima mogu zanemariti.2-6.SENJE. minimalan utrosak energije. prikazanom na s1.2-6 F(x) ==lc+(PQ r + Pmo ) D 2h-d 2 x JX d4 l Problem 1.'It "'11: I.7) dobija se veoma jednostavna veza izmedju pojedinacnog i ukupnog stepena sabijanja J ompresora 'It j == V.2.1. RESENJE Q == 12 Wr. Poznavanjem stepena sabijanja pojedinacnih stupnjeva dobija se i ukupan stepen sabijanja kompresora 'It ==. koje je izazvano njenim dejstvom. . sa stepenol1l politrope 11=1.2-4. b) politropska..1. .2kJ. dobija pri jednakim stepenima kompresije svih stnpnjeva..Pin": .

R 7. n-ll(Pa 1 r ] n -1 ==-gH.l£ Koriscenjem OJ Ie rove jednacine za fluid u polju sile Zemljine tde (1. . (-~::L/n-I)/n 2 I Pal (3) Uvrstavanjem brojnih vrednosti u izraze (2) i (3) dobija se: Pa . = b) Politropska promena stanja odredena je odnosom P / pI! dobija promena gustine P == PI (p / P 1 ) 1/ Q canst. pa se iz izraza (2) i (3) dobija: Pa2 == 988.2..4.1) odreduje se temperatura '£ == T. vaZi pip == canst.2. pri cemu konstanta ima vrednost a=O.5. n (2) Iz jednaCine politropske promene stanja i jednaCine stanja (1. p (1) Pal a) Za slucaj izotermske promene stanja (T == canst). dobija se: P - Pal PI P Jdp P al == R7.388 mbar i to = 19.86 D e. I n .0065°C/m. ~ 1. t2 = 988. Pa2 Pal odakle sledi Pa == Pa exp(--R"') =988. c) Kod adijabatske promene stanjaje n=](=1. Pal odakle se dobija promena pritiska sa visillom n -1 gH)n/Cn-ll Pa2 == Pa . . odnosno p = PIP/Pal' Uvrstavanjem gustine vazduha u jednacinu (1).-.1).1.3). sledi Pa J dp == -gH.4 mbar.385 mbar i = I8. te integraljenjcm u granicamaza z koordinatu od 0 do H. Standardna atmosfera Stanje standardne atmosfere opisujese na sledeCinaCin: a) Na Divou mora (z=O) temperatura i pritisak imaju vrednosti: fo:= 15°C i Po = 1013. 2 I 'I gH Temperatura na vrhu solitera je tl == t2 == 2oDe.az.Mirovai7je stisljivog jluida 23 RESEN. ponavljajuCi postupak kao n-I ) u zadatku pod a) sledi P r-p= dp 1 ""n Pa2 R7.02°e. odakle se 1 11 • Sada.33 mbar.2.== -gH . i koriscenjem jednaCine stanja (1. ( l . b) U troposferi (0 s z S 11 Ian) temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to .

2_9) Po 0 KoristeCi izraze (1.2.-z)aR 1 p a ..-------.J------------ r koja nakon integraljenja u granicama od stanja na nivon mora (z=O. U Zemljinoj atmosferi postoje slojevi vazduha koji imaju razliCite karakteristike. Ovi slojevi se nazivaju: troposfera (O:S: z:S: 11 km). a) Na nivott mora (z=0) usvojeno je da vladaju standardni uslovi za temperaturu to == 15°C i za pritisak h=760rnmHg.2. definisani su standardni uslovi atmosfere (1919 god. U realnoj atmosferi zbog strujanja vazduha i klimatskih prolnena velicine stanja P.. jonosfera (60<z<750km) i egzosfera (z >750km)_ Za tehnicku primenu najinterasantnije su visine do 20km.-7-':.3 .1.-L_l ..5°C.:. stratosfera (11 ~ z < 60 km).:.-----.3) dobija se diferencijalnajednaCina dp==-pgdz 47.. Medutim. jer svakom kilometru porasta visine odgovara pad temperature za M == -6.. i zato sto se do ove visine ima oko 90% celokupne vazdusne mase Zemljine atmosfere. pri cemu je brojna vrednost konstante a=0.SoC Z 20.5°C.1 km temperatura vazduha je konstantna i ima vrednost ts = -56. (1.8) Po 0 F---------·-i---·---'.) koji u potpunosti odreduju stall/e slandardne atmosjere.az . piT su promen~jive i funkcije od vremena.2. Zamenom ovako odredenog zakona promene gustine statike (1..az) .5°C_ Po jednaCini stanja ovoj promeni temperature odgovara promena gustine p P p(z) = RT == R(To .Z::ff--+------i---""----iPI».24 Mirovanje stisljivogjluida c) U delu stratosfere 11 ~ z ~ 20.-------=".9) za granicu troposfere <z~~H=11km) dobijaju se veliCine stanja: t\ I = -56.-. jer se do tih visina obavljaju putnicki i vojni letovi aviona. ( 1. ------Z U osnovnu jednaCinu hi2l1'o- => dp == p g dz aR l~/a-z ' [kmJ -2..:::.5 .0065°Clm.-----32. p=p) daje zakon promene pritiska P a -=(l-y.-z) glaR . Iz tog razloga ovom delu standardne atmosfere treba posvetiti vise painje. _ -56..2·-.S0C Primenom ovog zakona jednaCine stanja dohija se zakon promene gustine 15°C .226 kg! m3 • b) U troposferi temperatura vazduha se menja po linearnom zakonu t == to . koji primenom jednacine stanja idealnog gas a daju gustinu vazduha Po == Pol R'Fa = 1.2. ----. --.. odnosno Po = PHggh == 1013.8) i (1. sliIca 1.------. p = Po) do proizvoljnog stanja (z=z.3636 kg! m3 .33 mbar.. koje predstavljaju pocetne vrednosti standarc1ne atmosfere za stratosferu. narocito u avijaciji. Pll == 22614 Pa i PIl == 0. zbog potreba izvesnih proracuna.=(l--.

.5. 20 kll1 redosledno.0539 0. p=554.0740 20 -56. RESENfE: a) Mon-Blan: t=-16. 15.L= ex Pll Ptt 1It Rgrs cz-m] .SOC.6007 8 -37 0. velicine stanja vazduha 11 standardnoj atmosferi na visinama z = 1.475 kg / m 3 .2. RESENfE: Fonnalnim uvrstavanjell1 zadatih visina 11 izraze (1. 18. z ~ 20.9074 5 -17.2607 0.25°C. Ove velicine date su u sledecoj tabeli. (1.3511 0. p = 0.2-9.1187 18 -56.0539 Problem 1. 5.0740 0. dye sa linearnom i jedna sa konstantnom raspodeloll1 temperature. dat je graficki prikaz promene temperature i pritiska u troposferi i stratosferi.2. Odrediti velicine stanja standardne atll10sfere na vrhovima planina Mon-Blan (4807m) i Mont-Everest (8848111). p=314.5 0.5 0.8-10) dobijaju se veliCine koje definisu stal1je standardne atll1osfere.26 rnbar.10) Na sl.1187 0.5 0.2.8869 0. Sa ove slilee se vidi da u sttatosferi postoje jos tti oblasti.5329 0. z [km] t [0C] pi Po pi Po 0 15 1 1 1 8. PonavljajuCi slican postupak kao i u dell! pod b) dobijajli se zakoni promene pritiska i gustine L=. s tom razlikom sto se izvesne konstante u njima menjaju.3366 15 -56.5 0. 10.1 km) temperatura vazduha Je konstantna i ima vrednost ts = tll = -56.1. 8. I u ovim oblastima zaleoni promene pritislea i gustine imaju oblile izraza (1.752 kg I m 3 • b) Mont-Everest: t=-42.2.Mirovanje stisljivogfluida 25 c) U lllZlm slojevima stratosfere (11 S.2-10. Odrediti.13 ll1bar.4285 10 -50 0.5 0. p= 0. Problem 1.8-10).51°C.

3-2.u hidraulicko-pneumatskom cilindru pomeri za z=50mm.26 Jl.-lL111111111111111111111111 'h ~G +' odreduje se pocetna vrednost potpritiska.. D 2n D:n (Pa . Problem 1.1. a 2a t opterecuju klip: (-Pvo + pgh)D n/4+G = 2 ° . U polozaju prikazanom na s1.pvo)dn / 8. RESENfE: Pocetno stanje ravnoteie. Poznate velieine su: G. osim zadatih velicina. Vazduh u deSllom hidrauIicko-pneumatskom cilindru menja stanje izotennski.3-2. P. odrediti silu koja moze da se savlada na klipnjaCi.PV1)-4. Na pocetku. U des nom dlindru nalazi se klip teiine G=15N. d 0 2 24017Pa. PrOblem 1.. u vazdusnom prostoru levog cilindra vlada natpritisak Pmo = lbai ..3-1 potpritisak vazduha ddi ldip u ravnotezi. . h. Cija je duzina u neopterecenom stanju b=250rnm. . D.3. Usled dejstva sile F klip se spusta a pri tome vazduh menja stanje izotermski. koji ddi ldip u ravnotezi Pvu = 4G I D 2n+ pgh.5 bar. RESENJE: Iz jednaCine ravnoteze sila koje ::PVQ . HIDRO-PNEUMO-STATU<A Pod hidro-pneumo-statikom podrazumevaju se spregnuti problemi istovremenog mirovallja stisljivog i nestisljivog fluida.2a Slilca P.l.. Dati su podaci: D=200mm: d=lOOmm: do = 25 mm: a=200mm: h=lOOmm: p..3-1. odredeno je jos i sa natpritiskom ispod klipa Poi visinskom razlikom izmedu nivoa ho ' Iz jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip d n 2 2 'It po--=G+e(b-a)+PmJd -do )4 4 odreduje se natpritisak 2 4 d 2 _d0 PO =-2-[G+c(b-a)]+Pm 2 d 1T. i opruge krutosti c=20N/cm. sastoji se ad dva cilindra Ciji su teeni i vazdusni prostori spojeni. mogu se postaviti jednaCine: izoL::rmske promene stanja i ravnoteZe sila koje deluju na klip 2 J) n (-Pvi +pgh)-4-+ G + F ::::: O.:::: 900 kg/m3 i Pa == Ibar.a = (Pa .. Odrediti silu kojom treba vuCi klip da bi se vazdusni prostor duplo povecao. iz koje se dobija: l' = (Pa ..... P. P a' p. Ako se natpritisak u levom dlindru poveca na Pmi == 0.. a.1.Pvo)-4. Hidraulicno-pneumatski sistem prikazan na s1. a ldip .3-1 Nakon dejstva sile F. koji se krece u cilindru bez trenja.

. odrediti za koliko ce se klip pomeriti. dobija se trazena sila F == PI r d2 l d re 4-[ G+c(b .l.Pm! -pgho + pg(h+z)(l+l)2) Cija Sil resenja PI.. U tecnosti gustine PI nalazi se cilindar u kame moie da se krece ldip. OCigledno je da je reSenje kvadratne jednacine p] == 100839 Pa.2 = -63200 Pa.1.8 N 22 re] . Na haju. iz jednacine ravnoteze sila koje deluju na klip. + pgh(l +~: )Po} ~ 0 Pi" +lpa .d - 2 4 rr. Za ovaj polozaj sistema mogu se postaviti sledece jednaCine: hidrostaticke ravnotde za izobarslru ravan II-II Pml +pg(ho-x-Y)==PI' izoterrnske promene stanja i jednakosti zapremina D rr.I == +100839 Pa i P]. Problem 1.6mm.3-2 dole se iz jednacine hidrostaticlee ravnoteze. dobija se kvadratna jednacina JPl~[P"l + pgho ~ pgz(l + ~:) Jr. postavljene za izobarsku ravan I-I: ho =(p o -P mo )/pg==1587. nepoznatih rastojanja x i y.d o )7i == 228.3-3. hidraulicko-pneumatski sistem zauo ! zimace polozaj prikazan na s1. Po=Pm +pgho ' odreduje visinska razlika o . Nakon povecanja natpritiska sa Pm na Pm . a drugim delom il tecnosti gustine P2' Kada se nivo tecnosti gustine PI dopunsld poveca za x=200mm.a +z) + P 2 ml (d . 4 2 x. y. Eliminacijom iz ovih jednaCina. P. Vazduh u cilindru menja stanje izotermski. Klip se jednim delom nalazi u tecnosti gustinep].3-2b. Hidropneumostatika 27 b) Slika P.

Proolem 1. Dati podaci su: D=200mm. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip naIcon zavrsetka dejstva sile F. uvode se povrsine klipova Ao=d n/4 i A=D n:!4.5m. PI == 800 kg / m Pa = 1000 mbar.precnika diD. d=50mm.Ao) = Plg(x+h1 . F. Cija je brojna vrednost Pmo = 4441 Pa.y)(A. 1J==lm. iz kojih ce se elimillacijom natpritiska Pm! dobiti k. h. Kada na manji klip deluje sila F.Ao) == == P1gh] (A -Ao)+(p]gH + pzgh)A Slika P.3-4 . 1.vadratna jednaCina po Y.3-3b. Hidraulicko-pneumatski cilindar prikazan na slid sastoji se iz dva dela . b=0. A +G+[Plg(H +x)+ P2g(h-a.v.a)j(A .4m. Pmo ' Pa' p.Ao)+[Plg(H +x)+P2g(h-y)jA i jednaCina izotermske promene stanja (Pa + Pmo)Ab = (Pa + Pm1 )A(b - y).9 mm. P2 == 1000 kg / m 3 . MSENl£: Zbog kraceg pisanja uvode se oznake za povrSine poprecnih preseka 2 2 A == D n / 4 i Ao == d n /4. 3 . G=30N.1. Posle povecanja mvoa tecnosti za visinu x klip ce zauzeti polozaj prikazan na sl. Prema tome. LIT!. trazeno pomeranje klipa iznosi y= 5. Trenje zanemariti. Za ovaj polozaj klipa postavljaju se jednacine ravnoteze sila Pm. h=O. Usled dejstva sile Fmanji klip se spusti za Y a veCi za x rastojanje. Go' d. H.3-4.Zbog jednostavnosti pisanja . a.1. RESENJE. Ispod veceg klipa je komora u kojoj se nalazi vazduh pod natpritisicom Pmo i opruga krutosti c i zapremine 6. Pri tome se pritisak u v~dusnom prostoru promeni na Pm' Za odredivanje pomerimja manjeg klipa koriste se: jednacina ravnoteze sila koje deluju navecildip 2 2 Pm a) b) Slika P. Podad: G.y)j(A . a vazdiih u komori· menjace stanje izotennski.9 mm. c. a=O. moze se postaviti jednaCina ravnoteZe sila koje opterecuju klip b) PmoA +G+[p]gH + pzg(h .5m.28 Hidropneumostatika In. tada ce se klip kretati na dole.3-3 iz koje se dobija natpritisak u vazdusnom prostoru. D.l h1 == 0. Cija BU fdenja Y1 == 131 m i Y2 = 5. Za pocetno stanje mirovanja.

111)[ .112 If). FVo dobija se kvadratna jednacina a1y +a 2y-a 3 =0. a3 =~ . na klip. i b) za slucaj adijabatske promene stallja jednaCina za pritisak F . : . (%JP mo 3 Pa =lOOOmbar. a z > 0 i a 3 > 0 . c Ao pg a2 = F +(Pa + Pm)Ao .1..3-5 Pm +lpa I --:4. sile F=lOkN.699 bar.pgA(Ao -. aka je promena stanja: a) izotermska.0. a kaje je nadeno rnetodom proste iteracije.pa-p". Kako su konstante a] <0 . p=900kg/m.15 bar. Nakon eliminacije velicina x o ' x uvodenjem konstantI: al . jednaCine promene stanja i jednaCine zapreminskog bilansa. a natpritisak vazduha ce se poveeati. Nakon dejstva.Ax) u kojoj je zaprernma Vo =aA-. .4).:. b) adijabatska (K = 1. a=300rnm. Fl· . PI/!' = pglf(Ao -A Va Ao c Ao pg If) .. dabija se: a) za slucaj izoterrnske prornene stanja kvadratna jednacina za natpritisak 2 . U vazdusnam prostoru hidraulicko-pneumatskog amartizera vlada natpritisak POlO = 0.111 = D 2n! 4. " d D Slilca P. jednaCina jednakosti zapremina AoY = Ax. -11K] Pm= A. iIidropnewnostatika P+G ] Ao a +pg(h+H+x~y) A+G=:e(xo 29 [ +x)+PmA u kojoj je Xo staticka deformacija opruge kaja se adreduje iz ravnateie sila u pocetnom stanju mirovanja [Go I AD + pg(h+H)]A +G = exo + Pm A . G=200N. d=150rnrn. (Pa + Pmo)Vo :::: (Pa + pm)Cv'o . i jednaCina izotermske promene stanja . Problcm 1. RESEN]D~' rrimenom: jednaCina hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje se poklapaju sa nivoima tecnosti u akurnulatoru.+Pmo-pga(l+A 1-( _ ) Pa P mo Cije je resenje Pm = 5.620 bar. klip ce se spustiti.POlO + pga(l+A) JPm -lpa(-:4+ Pmo)+(l+A) pgaPmoJ = 0 F A1 l I F . Dati podaci su: D=300mm. U prethadnim jedl1aCinama konstante predstavljaju A = d 2n / 4 i . Odrediti natpritisak u vazdusnom prostoru .V. to ce kvauratna jednacina imati resenje Y = (-a 2 +Ja~ +4a1a3 ) (2a 1 koje pretstavlja porneranje manjeg klipa.3-5.111 l Cije je pozitivno resenje Pm = 5.

1. Kada na lclip deluje sila F lclip se spusta. Vazduh menja stanje izotermski. F.+Pmo H pgA Pa + Pm ' b) pri politropskoj promeni stanja X= Pm == (F+G)/ A.1. pri cemu je ~+lr l_(P +P nr mo pgA Pa + Pm )lfnJ H . H p Pa RESENJE: Pomeranje klipa je X = P +p I Pj-Po " ho = 29. Problem 1.30 Hidropneumostatika Problem 1. Rezervoar sa konstantnim nivoom ulja.3-6. l p Slika P. p. 2 2 RESENJE: Uvodjenjem pritisaka Pmo == G / A 2 A = D n / 4 pomeranje klipa ce biti: a) pri izotermskoj promeni stanja F X=--+ P". sa stepenom politrope n.~ {Pa[P~. p=900kg/m. Odrediti pomeranje klipa ako je promeua stanja a) izotermska. d=40mm. Pa = 1020 mbar. ako natpritisak u rezervoaru iznad ulja naraste na Pm] = 0.~[Pm. -~+ pg(2H -h)] + pghoPo} = 0 Cije je resenje Pj == 3.12 bar. D. G=50N. H. Odrediti za koliko se klip podigne.7mm. h=120mm. Dati podaci: D=lOOmm. Poznate velicine su: G. spojen je sa hidraulickopneumatskim pojacavacem pritiska.4 bar. Iznad ulja vlrida natpritisak Pmo == 0.3-7. Pa.3-6 o i levadratnom jednaCinom P~ +{Pa . H pri cemu su pritisci odredeni: izrazom Po == TLpmo +pg(2H -h)-/iJ= 1. 3 ho =lOOmm. -~+ pg(2H -h-ho)]}Pl . Uvedene konstante su: A == D n /4 i Ao = d n / 4. n. b) politropska. H=lm. U hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja.3-7 \ \ \ .2 bar.89 bar A r Gl Slika P.

. U normalnim uslovima rada ventil sigurnosti nije u funkciji.. Debljina manietne je 5=5mm. D 2 rc (Pm + pgH)-4-= c(a-b)+pgh-. . a Slika P.Lp(D+28)n h::: 395. Dati su podaci: d=10rnm.006. Slika P.6N. c=lON/mm. Oclrediti na korn se pritisku ventil sigurnosti otvara. a proracunska duzina hidraulickog pritiskivanja manzetne na klip h=lOmm. H=lm. RESEN.5rn. D 2 =20mm. p= 890kgl m 3 • RESEJ\1]E: 1z jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na kuglicu u ventilu sigurnosti d 2n . montiran je diferencijalni ventil za ogranicenje pritiska.41.4-2.4-2 Problem 1. 4 h dobija se pritisak otvaranja ventila Pm C:. Na pneumatskoj instalaciji koja je pod apsolutnim pritiskom od p=llbar.1.4-1 Problem 1.1. Medutim. sluzi za zastitu pneumatske (ili hidraulicke) instalacije od prekornernog porasta pritiska.82 bar I D ? ] Slika P. ako iz bilo kog razloga dode do prekomernog porasta pritiska venti! sigurnosti se otvara.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic1ce i pneumatske komponente 31 ].4~1. Silu trenja zanemariti.SKA RADNOG FLUmA NA IDJJRAULICKE I ll"NlEUMATSKlE KOMIPONlENTlE Problem 1. tj.1. Odrediti: a) Staticku deformaciju opruge xo' b) Na koliki se pritisak ventil otvara. p ::::0. D 3 =15mm. Odrediti sHu trenja izmedu manietne i ldipa ako je koeficijent trenja Ill.7E: F = J.4··3. . D 1=21mm. D=20mm. ventil sigurnosti. SIlLlE PRITlI. U ventilu sigurnosti nalazi se opruga krutosti c=10N/mm koja je dugacka u neopterecenorn staI1~u a=50rnrn i pri statickom opterecenju b = 40rnrn.4-3 RESENJE: Venti! za ogranicenje pritiska. Zaptivanje klipa precnika D=200mm u vertikainom hidraulickom cilindru ostvaruje delovanje pritiska p=lOJ'vlPa na elasticnu manZetnu. 4c(a-b) d 2n + P!5l (dY h . Dati poclaci su: Pa=lbar. ako je otvor za ispustanje vazduha na rastojanju a=4mm.H ::: 12. h=O.

Kada je klip levog HPC neapterecen (pocetno stanje mirovanja). s1.l. Odrediti kolika tada sila moze da se savlada na klipnjaci desnog HPC.1. c"" IN /cm.27 bar . Kada na klip levog HPC deluje sila F. ProD/em 1. D=lOOmm. i na taj nacin stiti instalaciju od eventualnih ostecenja. Sistem prikazan na sl. sl.32 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicke i pneumatske komponente ispusta vazduh u atmosferu.Pa ==cxo +(D3 -d )4 P +-4. tad a jednacina ravnotde sila glasi: CD! -d )4 PI +-4-Pa == c(a+xo)+-4-Pa +(D3 -d )4 PI. P(D2 -D3 )-Pa CD I -D3) 4==13. G 2 == ION. a) Staticka deformacija opruge dobija se iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju na klip promenljivog preseka: CD2 -d )4 P +-4. i iZllose: P mo == GIl A] i Pm] == (G 2 +cxo ) I A 2 .1.. a=200mm.4-4. Kada se dostigne granicna vrednost pritiska (v. Vazduh u HPC-ima menja stanje izotermski? Trenje u HPC-ima zanemariti. Gl = 200N. tada se klip spustj za H==lQOmm.P.4-4a) odredeno je: natpritiscima Pmo i Pm]' koji se dobivaju iz jednaCinaravnotde sila koje deluju na klipove u HPC-ima. 2 2 re Dire D?re 2 2 re 1z ave jednaCine dabija se pritisak na kame ventil ispuSta vazduh iz sistema: PI == Pa + 4c(a+xo) CD] -D3 )11 2 2 = 11. . P a = lOOOmbar.Pa ' 1 2 2 11 D.4-3b).11 2 2 11 D]211 JZnosi xo==C. Amortizacija kretanja klipa u HPC vdi se pomocu vazdusnih prostora oba HPC i opruge u desnam HPC.1.P. == 500N.42mm I[ 2 2 2 2]11 b) Usled porasta radnog pritiska narusava se ravnotda sila koje deluju na klip. pri cemu su . Dati su podaci: d=80mm.4-4 RESENfE: Pocetno ravnotezno stanje sistema (v. b=50mm.4-4 sastoji se od dva hidraulicnopneumatska cilindra (HPC). p= 900kg/m 3 • a) b) Slika P. P.tada je opruga sabijena za vrednost Xo == lOmm.

natpritisak se poveca na P:J!' dok se klip podigne za vrednost z.1.4a5. natpritisak se poveca i irna vrednost P.1. lednaCina izotermske promene stanja vazduha u levom HPC daje: X == H . li desnorn HPC nivo ulja poraste za visinu y.3).IO' a nivo tecnosti se spusti za rastojanje X. Hidraulicko-pneumatski sistem (sl. odreduje se natpritisak u desnom HPC. U sistemu se nalazi ulje gustine p. tada. dobija se trazena sila ProDlem 1. a vazduh u akumulatoru menja stanje izotermski.Hod klipa precnika Dl je: h:= (A2x+ Ai ~31 pg F) I AI. Klip precnika D2 ima teZinu G. tad a se klipovi u cilindrima pomeraju.Sile pritiska radnog fluida na hidraulic7a! i pnewiwtske komponente 33 2 2 povrsine klipova Al ==D n/4 i A2 =d n/4. iz jednacine ravnoteZe sila. sLP. Polozaj dat na s1.P. 1z jednacine ravl10teze sila koje deluju na ldip levog HPC dobija se natpritisak P:1O == (F. duzine a. Primenom jednacine izotermske promene stanja vazduha u desnom HPC dobija se pomeranje Idipa * • I./E. konacno.a (P:o .V. RESEN. Rastojanje x je jedno ad dvaresenja: . Ove veliCine bice odredene redom.4-5 oddava dejstvo sile Fl' Kada na klip precnika D} dopunski deluje sila F. Odrediti koliko ce se tom prilikom pomeriti klip precnika Dl? Slika P.4-5) sastoji se ad dva hidrocilindra i hidro-pneumatskog akumulatora.4-5 Trenje u cilindrima zanemariti.1. koji iznosi: Pm1 =Pmo-pg(x+h+y). na klipnjaci desnog HPC savladava se sila F 2 • Da bi se mogla odrediti ova sila. + G) I A1 . staticke deformacije Xo 1 zapremine fl.3). Nakon dejstva sile Fl (v.1.4-4b) klip levog HPC se spusH za H. koji imaju precnike Di (i == 1. pri cemn su povrsine = Di2n I 4 (i=1. U akumulatoru se nalazi opruga krutosti c. i visinska h==(Pmo-Pml)/pg. P.2. prethodno treba naCi sve veliCine koje definisu novo stanje ravnoteze. i jednaCine hidrostaticke ravnoteze tecnosti za ravan I-I. koje deluju na ldip desnog HPC.2. Pri svemu ovome.Pmo ) I CPa + P:o) Iz jednaCine zapreminskog bilansa tecnosti dobija se y == X All A 2 • Na osnovu ovih velicina.

Nai:ine. bY I[ F+F.i. A.2-2 _.1. korne Je . . b) Fl == lOOkN.A) X= A3 x d0 bIJa preCl11 2 RESENJE: Zbog jednostavnijeg zapisa uvode se povrsine poprecnih preseka Ai = Di /4.pg(A[+A2+A3) pg A[+Az+A3 ProDlem 1.za koliko se jedan klip spusti diugi se za toliko podigne. koje deluju na klipove. F2 =O. U kojimasekrecu klipovi teZina G=800N. 160m·m.a hidraulic'ke i pneumatske komponente X1. Kada Aa •klipove deluju sile Fl i F2 .i{ (p.1.TII~G2 ~. Hidraulicki sistem prikazan na s1. U sistemu se nalazi ulje gustine p.og fluida l1. P."(A2a-AV) by]2 F } a sto zavisi od zadatih brojnih vrednosti. ?)1I2 =.4-7 sluzi za sinnrollizaciju kretanja klipova u hidrocilindrima. Ako se ova pomeranja oznace sa x tada se iz zapremirtskog bilansa D2 = (2 -D:. Vazduh mellja .A3 ). odrediti natpritisak u vaZdUSllOm a V \7 prostoru akumulatora. Atmosfersld pritisak je i!li. Sil1lii:onizacija kretal1ja je kada klipovi imaju ista p[ pomenirtja. c -:xo+a--x.1. . p Slilca P. Hidraulicko-pneumatsld sistem prikazan na sl.P2 (AI .3).A2 ) + P3 A3 .4-6 gde Stl konstante : b=Pa+pg(a-A) Pm =t(-b+~b2 +4c) Al +A2 +A3 A +A [ 2 A_ F[ +F2 + Pmo A[ + A2 .~4A:..l.. I 2n \ \ njell uslov sinhronizaCije. JednaCilla ravnoteZe sila. glase: p) (AI . Ovaj sistem ima dva jednaka hidrocililldra precnika D[ = 200mm D3 = 120mm. vlada natpritisak Pmo ' Nakoll dejstva sila Fl i ~ F2 ~ F1 F2 .P. Problem lA-6.34 Sile pritiska radn. )c -xo+a-:--X.2. ~ Pj ~ Fz ocirediti racini natpritisak Pl' u slede<Sim sluCcljevima: a) F[ = F2 =100kN. lSpUD[ . TeZine klipova u hidrocililldrima su G1 i G2 • U vazdUSllom prostoru akumulatora visille fl. ({= 1.. .2.___ stallje izoterrnski.i. G1 Pa • RESENJE: Trazeni natpritisak je Slika P. pn. AI) .Fi -G = 0.4-6 sastoji se od dva hidrocilindra i hidraulicko-plleumatskog akurnulatora povrslna poprecl1ih preseka Ai (i = 1.4-7.3).4-7 ·· v'k (A 1.±"\J (P a + .+ F+F.

35 Sabiranjem ovih jednaCina. dok seklip u pneumatskom cilindru pomeri za hod x. +F2 p]=T+2T' 2 2 Uvriltavanjem zadatih brojnih vrednosti u izraz za natpritisak PI' dobivaju se resenja: a) Pj ~ 50. b) PI = 25. D=80 mm. 2 2 2 .l. Da bi se predmet stegao potrebno je klipove pomeriti za po hod h=40mm.4-8 opruga krutosti c=50N/cm je neopterecena. l=200mm. klipovi u hidrocilindrima se pomere za po hod h. tom prilikom pritisak u hidrauliclcom delu sistema je P a u pneumatskom cilindru Pm' Sve novouvedene velicim: treba odrediti. Do=50 mm. Zatim.G = O. 41t daje pomeranje klipa u pneumatskom cilindru: x=. Porast pritiska u sistemu omogllcava sila F koja delllje na haju krute poluge.4-8. Hidraulicka kleSta steiu predmet tdine G. klip u glavnom cilindru se pomeri za hody. b) Kolikom silom treba delovati n~ haju poluge.a) Usled dejstva sile F.13 bar . P a =lbar.H = CPa + Pm)-. Slika P. P. dobija se izraz za radni n'atpritisak G F. U polozaju kao na s1..Z!Cfs)2 h. na osnovu hodova klipova u hidrocilindrima. Prvo. a) Ako na haju poluge deluje sila F=250N.2 RESENJE.l. L_H__.4-8 b=100 mm. a=500mm. don Pa -4.1. da bi se mogao stezati duplo tez} predmet. Sile viskoznog trenja zanemariti. na osnovu ovog pomeranja i jednaCine izotermske promene stanja Don . a pri istim hodovima klipova? Smatrati da vazduh u pneumatskom cilindru menja stanje izotermski.27 bar .-(P -x)..-"'. odrediti dokoje tdine predmeta hidraulicka klesta mogu da stew.moze se postaviti jednaCina zapreminskog bilansa 2 d h = D/ y. a vazduh u pneumatskom cilindm je d pod atmosferskim pritiskom. Problem 1.Sile pritiska radnog fiuida na hidraulic'lce i pneutnatske komponente pi(A1 -A3 )+ P2 A3 -P3(A 1 -A2 ) -F2 .. pri cemu je koeficijent trenja izmedu klipa i predmeta ~l=O. H=150mm. koja uz pomocjednaCine slicnosti xli =ylb. Dati su podaci: d=50mm.

36 Sile pritiska radnogjluida na hidraulicKe i pneumatske komponente dobija senatpritisak u pneumatskom cilindru: Pm == PaX / (H . a=500mm.. Pci • Problem 1.t d G == 2Y.) L dl 2 X . Odrediti silu F koja izaziva spustanje " klipa precnika d l zahodx =50mm.x). D.9N.4-10. Za savladavanje sile zavarivanja F na elektrodama (ldestima) pritisak .6'1'l! ~recu horizontalno. P. Pm == (Pa +Pmo ) 11C 3 a a-Ted. izotermski. c=lN/cm. Smatrati da se pri pomeranju l):lipova drugog hidrocilindra i pneumatskog cilindra klipnjace W. iz momentne jednacine (postavljene za obrtnu tacku poluge) [ Fa .dz =50mm. h=500mm. 3 G=50N. gde su: 4G I d2 2 Pmo = (T+ pgh)Y.1. .(D) llFa -(cx+ Pm-4-)11 26.(T) . a vazduh u pneumatskom amortizeru menja stanje . U pocetnom stanju mirovanja opruga krutosti c je neopterecena.1.n J== 2 b) KoristeCi nadjeno resenje iz dela zadatka pod a).4-9.(ex + Pm D2n n ... d 3 =50mm. p =900kg 1m. i u njemu uvrstavajuCi umesto G novu teZinu 2G i umesto sile Fnovu silu Fl . Konacno.4-9) se sastoji od dva hidrocilindra i pneumatskog amortizera. L=400mm. Pa=lOOOmbar. Usled dejstva sile F klipovi se pomeraju.pD--b 1 =0. Dati su Slika P.tGd m4a' Problem 1. dobija se teZina predmeta f. Jcoscx. Sve sHe ttenja zane mariti. 4)1. If. .l == 2JlP d 41t . 4 2 2 i jednaCine ravnoteZe sila koje deluju ria predmet G= 2FJ..4-9 pcidaci: d1=lOOmm. Hidraulicko-pneumatski sistem (s1. i=200mm. Na slici su prikazana klesta na aparatu za tackasto zavarivanje. .../ F ==-(-) +(cx+p -)-== 318 9N. dobija se: Gb D 2 Don .

d 1 .J.b ] A=-2-. a Problem l.SiZe pritiska radnog jluida na hidraulicke i pneuinatske komponente 37 komprimovanog vazduha iz mreze Pl se pojacava pneumatsko-hidraulickom pojacavacu pritiska: Hod elektroda pri tackastom zavarivanju je h~ Ocirediti odnos povrsina pneumatsko-hidraulickog pojacavaca pritiska da bi se na elektrodama ostvarila sila zavarivanja F. Poznate velicine su: d. potrebnoje ostvariti silu F==106. Sila staticke deformacije opruge je FeD' Poznate velicine SU: Pl' F. Za otvaranje i zatvaranje izlazne cevi izrezervoara koristi se konmmi zatvarac koji je povezan sa hidraulicko-pneumatskim cilindrom. D.4-12. Slika P.4-10 RESENJE.1 kN. d.· Al 4 [_ .1.85. Zanemariti teZinu kldta. Odrediti do kog ce natpritiska Pm konusni ventil zaptivati cevovod.1. h. p. h. d nIp . p.4-11 Problem 1. .Fa + (Fco +2c-h)b .4-H. Trenje zanemariti. Za zakivanje na klipu precnika D=100mm. Za slucaj da je ukupni stepen korisnog dejstva hidraulickog cilindra zakivackog uredaja ). odrediti precnik II komore visokog pritiska hidropretvaraca. tezillu hidrocilindra i sile trenja.96 i ukupni stepen korisnog dejstva hidropretvaraca ). do. S druge strane ovaj cilindar je povezan sa pneumatsko-hidraulickim pojacavacem pritiska. koji sa strane niskog pritiska Po =6bar ima pretnik Idipa Do =200mm. FeD' a. U uredaju za zakivanje nalazi se hidraulicki pretvarac pritiska. L. Sile trenja i tezine zanemariti. D 1. b. Slilca P. c.d == D0 D 1Jpollolln 4F = 38mm. RESENJE. =0.J.0=0. Do. kao i protivpritisak u hidrocilindru zakivackog uredaja.

41-13. Gustina ulja je p. sIuzi hidraulicka kocnica.1.Pa' a-y .a + pmo ) . Hidranlicka kocnica se sastoji od: dva jednaka hidrocilindra precnika d k . Odrediti sHu kojom treba delovati na krajn poluge da bi se kretanje dobosa zaustavilo. na cijim krajevima se nalaze kocione obloge koje u kontaktu sa dobosem imaju koeficijent trenja ). x = Y -L ' dk 2 10 PIn -.. koja je obrtna oko tacke 0. potrebno je kocione obloge pomeriti za po hod 8. 1 \ \ pri cemu su: Y = 28(-d) . precnika klipa d i precnika klipnjace do.4-13 tdine i viskoznog trenja zanemariti. za kojn je vezana opruga krutosti Co i staticke deformacije x o' Da bi se kretanje dobosa zaustavilo.1. tj.L (. glavnog hidraulickopneumatskog cilindra.38 Sile pritiska radnog Jluida na hidraulicke i pneumatsk.l.e komponente RESENJE: TraZeni natpritisak iznad . p.J. a sto se postiZe dejstvom sile F. u kome se nalazi opruga lautosti C i staticke deformacije Yo' a u pneumatskom delu cilindra vazduh pod natpritiskom Pmo. Vazduh (pocetne debljine sloja a) menja stanje izotermski.4-12 Problem 11.nivoa tecnosti n rezervoaru je pg(Hd 2 -hD. obrtnog momenta M.. SHe Slika P. i poluga dimenzija L i I + 10 . Za zaustavljanje obrtnog kretanja dobosa precnika D.) p Slika P.

5. P= tpdA .5. Talco na pI'. uvek poklapa sa izobarskom povrsi bez obzira na mesto i polozaj tavne .5.2) moze se svesti na veoma jednostavan oblik. ave izobarske povrsi pro laze kroz povrSinu A koja lezi 1.1b).1.1) dobija intenzitet sile pritiska U nekim slucajevima izraz za silu pritiska (1. SiIa pritiska na ravnu pons koja je u Jlmntadd.u sa stiUjivim. Zato ce se naCini odredivanja sile ptitiska koja deluje na ravan kada je ona u kontaktu sa stisljivim iii nestisljivim fluidom analizitati posebno.na koju se zeli odtediti sila ptitiska. A b) (1.2a) iii potpritiskom Pv (sL1.1.5.1a koje je predstavljeno familijom izobarskih povrSi.39 1.1 ravni R.5.5. Aka se stisljiv fluid nalazi u nekoj konacnoj zapremini.5. koja je izlozena natpritisku Pm (s1.2. medusobnog polozaja izobarskih i rayne povrSi. pri cemu znak minus potice od toga sto su vektori sile pritiska i orta spoljasnje normale povrsine ii uvek suprotnog smera.5. Na osnovu iztaza (1. veliCine povtsine koja je u kontaktu sa fluidoID.2) bez obzira koji je fluid (stisljiv iii nestiSljiv) u kontaktu sa ravnom povrSinom.3) Slilca 1.ove elementame sile pritiska po povrSini dcbija se rezultujuca sila pritiska kojll.1.1) i sprovedene analize zakljucuje Se da si1a ptitiska na ravnu povrs zavisi od: funkcije promene polja pritiska. Ovde se postavlja osnovno pitanje Icolika je sila pritiska koja deluje na ravnu povrs povrsine A? Da bi se nasao odgovor na ovo pitanje posmatrace se elementarna povrsina dA. sl. AVO zapravo znaCi da se ravna povrs povrsine A.1.2b). SJ[lLE PllllITISKA NA RAVNE POVRSI Posmatra se promenljivo polje pritiska sa 51.5. kao i od toga koji je fluid (stisljiv iIi nestisljiv) u kontaktu sa ravnom pavrsi. tadase zbog male gustine gasa moze smatrati da je u celoj zapremini popun]enojfluidom pritisak konstantan. Integraljenjem . 1. te se rezultujuca sila pritiska moze odtediti kao P =PA (1. deluje naravnu povrs p=-fpdA=-fit pd4n. ako izobarska i ravna povrs Ide u istoj ravni tad a je na celoj povrsiili A pritisak konstantan (v. (15.5.5.5. Zbog veliCine ove povrsine moze se smatrati da na njoj vlada konstantan pritisak'fluida p. sila pritiska dP je usmerena 1<a povrsi a ort normale i1 od povrsi ka fluidu. DalcIe. fluid om. Prema tome elementarna sila pritiska koja deluje na ovu povrsinu ce biti dP ='-pdAn.1 ) Vektori ii i P su kolinearni pa se iz izraza (1.

Zbog ove neravnomernosti pojedini delovi raYne povrsi koji imaju ism povrSinu bice izlozeni dejstvima razlicitih elementarnih sila pritiska. Integraljenjem ove sHe po pOVrS1l11 . koju kvasi tecnost gustine p. Ako se uvede pojam em/aT pri/islca za tacku u kojoj deluje rezultujuca sila pritiska na raVnu povrs.1. jer su obe u kontakm sa stisljivim fiuidom.Pv)A -f AllalizirajuCi izraze za sile pritiska (1. PrimenjuJuCi ovaj izraz za obe strane rayne povrSi A.1. dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na ravnu povrs .5. zakljucuje se da se sile pritiska stisljivog fluida odreduju preko relativnih pritisaka ida deluju lea ravnoj povrSi u slucaju natpritiska: gasa (sl.2. dobijaju se izrazi za odredivanje sila pritiska u slucaju natpritiska gasa u rezervoaru -f (1. 1.5.5.1.5.3.40 Site pritiska na ravne povrsi Stika 1.2b). sila pritiska stisljivog fluid a deluje u teiistu ravne povrSi. U· cilju odredivanja sile pritislca posmatrace se elementarna povrsina dA. Ovo za posledicu ima da se za odredivanje sile pritiska moze· koristiti izraz (1.4) (1.5. Sila pritiska lila ravlIlu pons koja je u kOJmiaktu sa Jmestisljivim fluid om Neka ravna povrs povrsine A.5. te ce tada elementarna sila pritiskabiti dP:::: pgzdA. na koju deluje hidrostatickipritisak p:::: pgz.5. P=(Pa+Pm)A-paA povrsi u stisijivom fluidu. leii u" ravni nagnutoj pod uglom a u odnosu na horizontalu (sl. Dakle.Zato sepostavlja pitanje kolika je rezua) ltujuca sila pritiska i gde je njena napadna tacka.5.5. te ce zato na posmatranoj ravnoj pOVrSi polje pritiska biti neravnomeruo.3a). Poznato je iz zakona hidrostaticke raspodele pritislea u nestisljivom mirnom fluidu da se pritisak linearno menja sa dubinom tecnosti.5) i u slucaju potpritiska gasa u rezervoaru P= PaA-(Pa .5. tada se moze kOllstatovati da se u slucaju stisljivog fluida centar pritiska poklapa sa tezistem povrsine.3).2.2a) i ad rayne povrsi u sJucaju potpritiska gasa (sl.4-5) i dijagrame pritiska sa slike 1.

5.A). Stajnerove teoreme: da je aksijalni moment inercije za proizvoljnu osu jednak zbiru sopstvenog momenta inercije za paralelnu tezisnu osu i polozajnog momenta inercije (iu = Ie +v.. . a sto zavisi od oblika povrsine A.rila pntirka norma!na na ravllt/ povrS na koju de!It!~ da . Da bi se odredio polozaj tacke centra pritiska koristi se Varinjonova teorema koja glasi: moment rezultujuce sile u odnosu na proizvoljnu osu jednak je sumi momenata njenih komponenata u odnosu na istu osu.vc =-. sl.6) =zeA . (1.3b).u e ako je povrs nesimetricna (sl. Na osnovu izlozenog zakljucuje se da leod ravnih povrsi tacku centra pritiska u odnosu na teiiste C odreduje rastojanje 6v c ako je povrs simetricna (sU.5.5.vertikalno rastojanje od nivoa slobodne povrsi tecnosti do tezista okvasene povrsi i Pc = pgzehidrostaticki pritisak u teZistu povrsine..1.. tako da se dobija relacija PV D = t vdP -+ pgzeAvv = pgt zvdA .re odreduje preko vredl'loJ'ti hldroJ'tatickogpritiska u teiistllpowii i da de!tije It tacki centrapritiJ'ka (D). je izbor ose proizvoljan to se za merodavnu moze uzeti.5.1.3a).u e := 1 -A Ve f ~YjdA A => ~uc := 1S T) -A Ve (1. dobija se polozaj dejstva sile pritiska u odnosu na teziste 1 2 _ Ie Vv =-A (veA+1e)=vc+t.3. dalje.7) V ~' pn cemu su: Ie moment inercije povri3ine A u odnosu na teiisnu osu (~) i vc najkrace rastojanje od mvoa slobodne povrsi tecnosti do tezista povrsi mereno po ravni u kojoj lezi ravna povrS (sLL5.Ve => fl. ako okvasena povrsina nema osu simetrije (v.3b) u odnosu na osu koja prolazi laoz teiistetada je sa rastojanjem ~vc tacka centra pritiska jednoznacno odredena.11 (1. iIi rastojanja 6ve i t.1.8) pn cemu je 1ST) centrifugalni moment inercije uodnosu na teiisne ose. Medutim. dobija se rastojanje horizontalne pomerenosti tacke centra pritiska u odnosu na teiiste fl. Aka je okvasena ravna povrssimetricna (v. Zaldjucujemo da je rezultujuca .Site pritiska na ravne povrsi 41 pri cemu su: t I p =t pdA = zdA pgt zdA = pgze A = p'0] .3c) tada postoji i horizontalna pomerenost tacke centra pritiska u odnosu na tdiste povrsine.5. na pr. ali za proizvoljnu osu o-v. Zc . PonavljajuCi identican postupak kao i u prethodnom slucaju. Kako. Koriscenjem.staticki moment povrsine. Z iz koje posretstvom veze izmedu koordinata Vv A = v sincx (ze = ve sincx) sledi izraz =_l-S v2dA=~ VeA veA u kome je Iu moment inercije povrsineAu odnosu na osu "u". osa o-u koja leZi u preseku rayne i slobodne povrSi. sl.c). Kako centrifugalni moment inercije moze imati vrednost I~T] ~ 0. to isti predznak maze iroati i rastojanje 6u c ~ O.5.5.

Ravna povrs povrsine A nagnuta je pod uglom a u odnosn na horizontalu. Nju levasi sarno sa jedne strane tecnost gustine po Graficki prikazati nivoe slobodnih povrsi tecnosti i rastojanja koja sumerodavna za proracun sile pritiska i tacke centra pritiska u sledeCim slucajevima: a) rezervoar je otvoren prema atmosferi.1.1.5.5.1. U traZenim slucajevima graficki prikaz ovih rastojanja je dat na slici P. I \ I Slib P.ESENJE Prema izrazu (1.5. b) iznad tecnosti u rezervoaru vlada natpritisak gasa. Problem 105-1.5.S-I.6) merodavna visina za odredivanje sHe pritiska je Z c' dok je prema izrazu (1.7) merodavno rastojanje za proracun centra pritiska rastojanje Vc = Zc \ sina.1. Oblik povrsi A ah Oblik povrsi A 12 -ah 1 2 1 -ah 2 ab7t Tabela 1. Za neke karakteristicne oblike povrsi momenti inercije dati su u tabeli T. .5-1 P.42 Sile pritiska na ravne povrsi Za odredivanje polozaja dejstva sile pritiska potrebno je poznavati moment inercije povrsine u cidnosu na tezisneose.l. i c) iznad tecnosti u rezervoaru vlada potpritisak gasa.

h1 h1 . PrimenjujuCi izraze (1. a zatim. odreduje se sila kojom treba vuCi uze F 1 r H . na s1.. p" =lkPa. "2 F Slikil.2-3.) = P" I(H -h2 ) + PM I(H-. koja glasi: _ h2 1 1 hI FcosaH +P2 (I1.4-6) za posmatrane rayne povrsine definisu se sledece sile: P" h1 ==(Pm+P1gz)h]L 117 'P2 =(-Pv+P2 g -Z)h2 L . i iznose: Azel leI h~ Ie2 . PostavljajuCi jednaCine hidrostaticke ravnoteze za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C1 i Cz ' odreduju se koordinate tih teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti gustina Pj i Pz' koje su dateizrazima: Z c1 Pm =.+ h1 P1g 2' Z e2 Pv h2 = ---+P2g 2' Sada se.Aze2 =C2 D z =~=-12· 1Zc1 Zc] ""2Zc2 Zc2 Konacno.+ Azcr ) . P" == p.-z-+PM--2-+ ~ (H -Z+Azcr )-P2 (H -2+ Aze.5. H=3m. L=2m.5.7) dobivaju rastojanja dejstva 8ila pritisaka p" i P2 u odnosu na pripadajuca teZista. hi =Cj D1 =-A =-12 . .2. P1 =lOOOleg/m. P2 =800kg/m'.. prime nom izraza (1.(H -h2 )L .2 +Azc.SiZe pritiska na ravne povrsi 43 ProNe"1f 105-20 Odtediti sHu F kojom treba vuCi uze dabi poceo cia se otvara pravougaoni vertikalni poklopac sirine L. Dati su podaci: 3 ' h] =lm..1.1. P. Pm =SlcPa. h2 l _ = HcoscxLP. =2m.5.) J= 24)2N .5-2 RESENJE" Na osnovu recenog u Odeljkli 1.h 1) + p" (H . cx=20°.5-2 su ucrtane sile pritiska i polozaji njihovog delovanja u odnosu na povrsine na koje se odnose. PM == Pm(H -h1 )L . koji je cibrtan aka tacke 0.112 H .. nacrtati dijagram pritisaka hidrostatickog po visini poldopaca.. postavljanjem momentne jednaCine za obrtnu tacku 0.

ah S obzirom da ttetirana ravna pOvTsina nema osu simetrije to ce polozaj tacke centra pritiska. h sina 2 / Slika P. Ulaz u kana! je zatvoren ventilom obrtanim oko horizontalne ose koja prolazi kroz njegovo teiiste C (v. Odrediti silu pritiska i polozaj njenog dejstva u odnosu na teziste rayne povrsi. u odnosu na teziste p6vrsine.5-5 . Slika P.1.5-4. a= 1m. gustine Pb' u kontaktu je sa vodom. Pokazati da je moment za odriavanje ventila u zatvorenom polaiaju nezavisan ad visine vode od gornje ivice ventila do nivoa slobodne povrsine vode. visiile h i sirine I. 2 . U vertikalnom zidu hidraulicke brane nalazi se pravougaoni otvor. koji kvasi tecnost gustine p.5-3). H=4m.5-4 I x:y a h sina 6.1.5-3 Ovaj moment je ocigledno nezavisan od Z c' odnosno od poloiaja nivoa slobodne povrsi tecnosti u odriosu ria teiiste.6) dobija se sila pritiska koja deluje na trouglasti poklopac P = pgzeA = pg(H +'3hsma)Z-= 50567N.5. Ix . Odrediti obrtni moment po jedinici duzine brane l(=lm) oko kriticne tacke O. Dati podaci su: a=60°.5-3.1. p = lOOOkg I m 3 • RESENJE.31mm .3mm.P. Ovaj zakljucak ne vaii ako se nivo tecnosti spusH ispod gornje ivice ventila. sl. &e = ED = Ie lAze' to ce moment neophodan za odriavanje ventila zatvorenim biti Slika P.U c = AVe = 12(3H +2hsina) Problem 1. RESENJE: Kako su hidraulicka sila koja deluje na ventil i polozaj njenog dejstva odredeni izrazima P = pgzeA. h=2m. b i H. koji predstavlja ulaz u horizontalni ispusni kanal. obrtni moment zatvaranja ventila zavisi od faktora pg i ad geometrijskog oblika ventila. 9. gustine p. U kosom zidu nagnutom pod uglom a nalazi se poklopac oblika pravougaonog trougla. DakIe.Primenom izraza (1.44 Sile pritiska na ravne povrsi Proplem 1.5-5. sa jedne i druge strane brane na visinama hI i h 2 • Sa donje strane brana je zasticena tako da se sila koja potice od podzerrmih voda moze zanemariti. bid odreden sa dva rastojanja I 6.1.Vc = AVe = 6(3H +2hsinCt) = 37. Teska ravanska betonska brana dimenzija a. Proplem 1.

koja sledi iz datog reSenja.5-7.Go. ..p. do visine h. Homogeni cilindricni poklopac teZine G. Slilca P. a. -. to ce rastojanje.5-6.D. Kada se rezelvoar dopunski napuni do visine h poklopac se otvara. ilV = CD = _c_ = sma cAVe 16ze p L. koji se nalazi na zidu nagnutom pod ug10m a u odnosu na horizontalu. da bude jednak nuli..Sile pritiska na ravne povrsi 45 J?ESENfE' Problem 1. pak. moze da se okrece oko tacke O. na rastojanju zc=-~. Iznad tecnosti u rezervoaru nalazi se vazduh pod pritiskom Pv' U rezelvoar se povremeno doyodi tecnost.. Poklopac zatvara kruzni otvor precnika d. koje iznosi: h= " . u odnosu na teZiste.a. Odrediti ukupni obrtni moment po jedinici !lirine brane (1= 1m) koji potice od sile pritiska i sile teZine. Don 2 .+h+H+fsina. U toku povecanja nivoa tecnosti u rezervoaru potpritisak ostaje !constantan. H.-= 1vJ Problem 1.5-7 1z momentne jednacine postavljene za obrtnu tacku 0. ili. koja glasi: d 2n D 1 Don pgzc -4-(2+ ilVe ) = G (Dcosa+ a sina) + (Go .p" J?ESENJE: Kako je teziste poklopca.p" -4-)(Dcosa + a sina) 2 2 dobija se trazeno rastojanje. / 2 Problem 1. J?ESENJE: h2 h b 2 _a 2 .1. SIika P. Pv d 2 sina (2+00 ._ _ _----">. Homogeni cilindricni poklopac tdine G koji moze da se okrece oko tacke 0 povezan je sa pneumatskim cilindrom. Posle koje visine h poklopac ce da se otvori? Poznate veliCine su: G. Teska brana dimenzija: a. b i a napravljena je ad betona gustine Pb' Kosi zid brane samo sa jedne strane kvasi voda. u odnosu na nivo slobodne povrsi.1. .d. pa tada nivo tecnosti u rezervoaru raste. koji se nalazi na strmoj ravni. Poldopac zatvara kruzru otvor precnika d.S-6 pg-2-·--(bcosa---·-)+ Pbgb-g-tga sma 3 sma U zavisnosti od odnosa visine kvasenja h i geometrijske karakteristike brane 3b sinacosa. a koji se ima aka kriticne obrtne tacke O. moment sHe pritiska moze da ima pozitivnu ili negativnu vrednost. gustine p.5-8.Do. na kome deluje sila pritiska biti: J d2 .PV-4-)(Dcosa+asma)++--H -(D+ 4D)-2pgDd n pg 8 G.

5) i (1. Cz i C 3' dobijaju se polozaji teiista u odnosu na nivoe slobodnih povrSi tecnosti. p.z03 ) +P2 (113 Sill a.LWcz)+F] (h3 sma.PIg +T ' Z02 :::: - Pv PI 112 P2g +-.P2.LWeI) = . +-2-'-. P· == P3gz03h3L ./em 105-90 Pregrada OA sirine L obrtna je oko tacke O. Poznate veliCine su: ho' h1' 112 .46 Sile pritiska na ravne pov('. h2 · hI P. P. Pm' RESEN. 3 sma.. D.. SIna.1.1 ana osnovu izraza (1.5-7 i koristeCi uslov zadatka of! ro == 0 dobija se vrednost ugla . Teiinu pregrade zanemariti. d. iz momentne jednaCine. Odrediti natpritisak u pneumatskom cilindru koji drZi pregradu u ravnoteii i nacrtati dijagram pritisaka po visini pregrade. koji su odredeni izrazima: Py hI Zol =.L.. ' b. Poznate veliCine su: a.H.1. h. ho DZn P" = Pv sina. A VcJ .· RESEN.D. . 2 21 I h2 I 03 h3 f"V __0_2__ 02 ... sma 1 .za koji ce sila u uzehl imati ekstre:inne vrednosti.. Pro/. d a..zc3 = A3z03 = 12z03 . P?:::: PZgzc2 -. = arcsm{ 2D(f + 1 ! ) [ . L PM = Pm-4Konacno. G.-111 +2 ' Py PI Pz 113 P g +-hl +-112 +-2 3 P3 P3 Polozaji dejstva sila pritisaka u odnosu na pripadajuce povrsine odredeni su izrazima: Z03 =- I f"V __0_1__ cl - h2 I I \. I1 z . Prema s1.. postavljene za obrtnu tacku 0 h3 . +-'-+-2-'-..§i Pil:l F Odrediti ugao a. sma.(D 2 +-~) ]} -2 1 Pm pg pgd n 2 za koju sila F ima ekstremne vrednosti.6) definisu se sledece sile: hI 112 ~ :::: P]gzcl-·.-L..12zcl sina.lR PonavljajuCi u potpunosti posrupak dat u primeru P. (-2 -b.8Ga .P3'a.5.lE· Koriscenjem jednacina hidrostatickih ravnotd<:1.12z02 sin a. h3.A 2Vc2 . SIna .5.5-9...L .. postavljenih za izobarske ravni koje prolaze kroz teiista C].. PV' P].

sma dobija se trazeni natpritisak koji je odreden izrazom: 4 h3 h P : = .2 Stika P. hI +112 ho Pv(h3 sma+-··--+--·-)+PM H sma 2. Pv I.5.2..5.P2(t.PFublem l. cl .S-9.2 prikazan je dijagram rasporeda pritisaka koji deluju na pregradu.7) dobivaju se rastojanjau odnosu na t6Zista PM = Pm 12 . a=45°.z 3)+P)(h 3 sina+. KoristeCi izraz (1. dobija se traienimoment lvf = PM 2 f- PI (t+Ml'cI). pzg 2 'c3 P3g P3 2 SHe pritiska koje opterecuju zatvarac.gzc.5.5-1O . Dati su podaci: l=2m. Na ovom dijagramu Stl sa Nl.Sile pritiska na ravne povrsi .~Vc2)+ P3C-t+~VC3) = 148kNm. .2bar. Pm =O.2.? . 3 P2 == lOOOkg / m 3 .Pv pz I . Konacno.I +-sma. Dva zai:'. iz momentne jednaCine posf. PI == 1OOOleg / m . Pv=O. N2 i N3 oznaceni mvol slobodnih povrSi tecnosti gU8tina: PI.bYc2)+ .V 3 sma + sinc. Izracunati potreban momenat M koji obezbedjuje dati polozaj zatvaraca.S-9.forena rezervoara medusobno 8U odvojena pregradnim zidom u kome se nalazi zatvarac sirine /. Ci : ~Vci = I~Z'I)sina na kojima deluju sire pritiska ~. RESENJE: Za povrsine Ai = [2 (i == 1.L + 1 sina := 47 Na slici P.z m D-nH c· 2 sma h h h +11 h D(h' 2 I A V) P (h' I 2 0)] + 'I 3 sma + sina + 2 sina .Ll .1.lbar.A.l. prema izrazima (1. =---+.'-[P3 (-2 -/:.3). .6) su: ~ == p.1. Pz i P3' Slika P. .S-lO.' P3 :::: 3000kg / m 3 .ljene za obrtnu tacku 0. (i = 1. z =--+-sma z =---+-sma z.cl PIg 2 ' c2 .4) i (1. koje levase tecnosti gustina Pi ' vertikalne koordinate teZista Ci U odnosu na nivoe slobodnih povrsi odredene 8U izrazima: Pm I.. koji je obrtan oko tacke O.3).

koju zatvara hOlnogeni poklopac teZine G. cije su dimenzije kEpa i klipnjace D=250mm i d==15Omm.lE: a) Trazeni obrtni momenti su: Ml (z) == pg a [h~ -(~ + Z)2] 2 4 .2m.5-12. b) Odrediti silu koja deluje 11a zaptivace. Odrediti visinu fl. Pl . sirine a=5.S-lI pritiska koji deluje na svaka poluvrata gornjih i donjih vrata prevodnice u funkciji ad trenutne visinske razlike spoljasnje (gornje ili donje) i unutrasnje vode.48 Site pritiska na ravne povr§i Pro/.. po sredini vrata.l. precnika el. Poznate veliCine su: d. tecnosti gustine P2' pri kojoj ce zapoceti otvaranje . Visina gornje vade je hi == 8m. a) Odrediti zakon promel1e obrtnog momenta sile Slika P. RESENJE: 46 H Pro/. 0:. dok je visina donje vode h2 == 4m. Pz .6m i pod uglom 0:=40°. Slika P. nalaze se dvapara vrata.lem 11. U vertikalnom ziehl nalazi se horizontalna spojna cev. za proizvoljni polozaj llivoa vode utiprevodnici./em 1. SvaIea poluvrata prevodnice spojen<i su sa hidrociliildrom. koji je nagnut pod uglom 0: i obrtan je oko ose O. Na kanalskoj prevoduici sirine l:::10m. H. Aka bi neko nestnicnim radom pokusao otvoriti vrata prevodnice u najnepovoljnijem polozajll da li bi to magao? Uzeti da je protivpritisak u cilindru PD == 2bar . . i koji su za poluvrata zglobno spojenCt na rastojanju b==2.5-11.5-12 RESEN. Svaka poluvrata. c) Radni pritisak hidraulickog sistema koji sluzi za otvaranje i zatvaranje vrata je p=160bar. obrtna su oko vertikalnih osa 0-0. poklopca.1. G.

.:. sil-ine I. u odnosu na obrtnu osu 0.:.. Pravougaoni poklopac dimenzija h i R. D-d Kako je ovaj pritisalcmnogo veci od instalisanog (p=609. M j (0).6bG) Stika P.. D. Hidraulicki sklop prikazan na 31. F.:.4bar.. Poznate velicine su: h. a. teZiste odredeno rastojanjima a i b u odnosu na obrtnu horizontalnu osu O. a i=2 na donja vrata prevodnice. Kada na mali klippocne delovati sila F. Zatvarac sluZi za regulisanje nivoa tecnosti u rezervoaru.2).l. p. Tada obrtni momenat ima maksimalnu vrednost.5-13. U HPC-u ugradena je opruga krutosti c i . teZine G. 2clMi (z) b) F. 2? 2 2 Problem 1. ~ y= F( ~r {c( ~)2 + pg D.5-15. pri tome uvrstavajuCi Pm" =0 i Pm =0.. d.S-14 sastoji se od dva cilindra precnika diD.5-14. l. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicko-pneumatski cilindar (HPC) dvosmernog dejstva. R. breeD -d-)sina. sila pritiska vode koja deluje na vrata prevodnice ddi ih u zatvorenom polozaju. b. Trenje klipova 0 zidove cilindra zane mariti. Ispod velikog klipa nalazi se opruga krutosti c. RESENJE: PonavljajuCi postupak izlozen u prime- ru P-1. posle koje ce doCi do prelivanja vode preko pre grade. ima. (z) = I 2 ' (i=1.. p.Sile pritiska na ravne povrSi 49 pri cemu se indeks i= 1 odnosi na gornja.4>160bar) to u ovom slucaju nije moguce otvoriti vrata prevodnice.:. h.. Odrediti visinu tecnosti u rezervoaru. Dalde.:. UopstavajuCi ovaj zaldjucak moze se kazati da kad god postoji visinska razlika nivoa spoljasnje i unutrasnje vode da ce postojati si1a pritiska koja deluje na vrata prevodnice tako da se uvek obezbeduje neophodno zaptivanje. H. G. Za saviadavanje ovog obrtnog momenta potrebno je da u cilindru vlada pritisak 4Mj (0) D2 p= +PD =609. tada se klipovi spustaju sve do h zauzimanja novog ravnotetnog poloZaja. P.:. c..3-4. Odrediti za koliko ce se spustiti manji klip nakon delovanja H sile F.j~ Poznati su sledeCi podaci: Go' G.re [1-( ~)21r Problem 1.l.l.5-13 Problem :1..:. ~~~~.:.5-14....:. dobice se izraz za pomeranje manjeg klipa: SlikaP. h 2a _p c) Najnepovoyniji slucaj je kada je voda u prevodnici ili na nivou gornje ili na nivou donje vfde. RESENJE: H = hL/l l pglh(h 2 - ~R2)+6aG lJ2)-1I2 p 2(pglR .:..

NaCi vezu izmedu pomeranja klipa i 'natpritiska Pm] ako vazduh u pneumatskom delu cilindra menja stanje izotermski. a l =-A + Pa + Pm +(Pml-Pm)T. H. Poklopac Au kosom zidu zatvara kruzni otvol' precnika d. D.50 Sile pritiska na ravne povrsi H II d --. a j > 0 . d.e.a2 > 0). uz dopunski uslov a. P:.RESENJE.1. h. B staticke deformacije xo' Kada se u rezervoaru A promeni natpritisak na Pm] tada se klip u HPC pomed. > 4a Oa 2 koji daje realna resenja kvadratne jednaCine. Silu trenja zanemariti.x).. a2 dobija se kvadratna jednacina: a 2 x 2 Oba naelena resenja mogu biti pozitivna.5-15 1z jednaCine (1) dobija se natpritisak vazduha u pneumatskom delu cilindra: Pma== 1 [(Pm+PIgH)AI-CXO-(P2gh-py)A2]' o Nakon povecanja natpritiska u rezervoaru A sa Pm na Pml klip ce se pomeriti za rastojanje X a natpritisak u vazdusnom prostoru cilindra naraste na novi ravnotdni poloiaj klipa jednaCina ravrioteie sila (Pml + PIgH)A1 = c(xa +x)+ PmAO+(-Pv +pzgh)Az ' zajedno sa jednacinom (1) daje vezu izmedju pritisaka: Pmo)Ao' Koriscenjem ove veze. a sto iavisi od konkretnih brojnih podataka.. i jednaCine izotermske promene stanja .a j x+ a :=:: 0 . Kako su svi uvedeni o koeficijenti pozitivni (a o > 0.Uvodenjem povrsma poprecnih D'n d'n A preseka: A]:=:: -4-' A2 =4"".A 2 .Pm)jf. a. a2 == -A' . Iznad rezervoal'a nalazi se cilindar precnika D u kame moze da se krece klip teZine G. dobijaju se sledeca resenja za pomeranje klipa: 1 XI2 (P m])=-2 (al±~Q~:":4a~a2)' ." A C a o == (Pml . . jednaCina ravnoteie sila koje opterecuju klip u pocetnom stanju mirovanja glasi: (Pm + PIgH)A1 == eXa + PmoAO + (-py +P2gh )Az ' (1) Stika P.Pm)Aj • = cX+(Pm - (Pa + Pma)AOa:=:: (Pa + Pm)Ao(a. . o 1 . 0 0 .5-16. Poznate velicine su: Pa' Pm' P". Ao == A] . Za taj • (Pm] . Problem 1. xO' PI' P2 · .. a) Odrediti siIu kojom treba delovati na Idip da bi sHa pritiska na poklopac Abila dvostruko veca od sile pritiska koja deluje 11a ovajpoklopac kada nema dejstva . te uvodenjem koeficijenata Al ca .

2m. sl.5·. b) Za leolileo ce se. 1m. Pl =: lOOOlegl m p" =24525 Pa.a. Sud A kvadratnog poprecnog preseka stranice 2a. a.1. spustiti lelip aka vazduh menja stanje izotermski? Paznate velicine su. h1.~+-[p2gta+ P3g(a+b)]}A . b=0.5-16 Problem 1. do' D. Pm::=: 13600 kg 1m 3 .5-17a i b). Pz =: {PI". 3 . h=O. nakon dejstva sile. P4 =-[-Pv+Plg(l+ta)jA . pre rna tome. A =: J mogu se definisati sledece sile pritiska: ~ =: -[-Pv + Plg(l+t)jA. Pz = 800kg/m\ P3::=: 1200kgl m 3 . J RESEP/7E: L-J Slika P.f!).2m.1. ispunjen je tecnostima gustina Pz i P3 koje se ne mesaju.Poznate veliCine su: a=1. c) Slika P.P.Sile pritiika na ravne povr§i 51 sile na Idip.1. u kome iznad nivoa tecnosti gustine Pl vlada potpritisak Pv' Ocrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac c. zatvoren je zatvaracem C oblika omotaca kvadratne piramide visine H i postavlje~l u rezervoar E.2m. = [Pmgh -P3gCt+ b )jA . P. i ugao a=arctg(a/. h2' el. H=2.11. G Pl' PZJ Pa . 1=0. ObilazeCi ombtac piramide sa spoljasnje i unutrasnje strane zakljucuje se da tecnosti gustina Pl' P2i P3 kvase sedam karakteristicnih ravnih povrsina oblika trougla (v.5-17 RE'SENJE' Zbog jednostavnijeg pisanja uvodi se povrsil1a bocne strane piramide a a 2 + H2 .6m.

1. P.. drugo. Dati su podaci: 3 Pm =2kPa. sile pritiska: . P3 i P4 nagnute su pod uglom a.5-19. Poklopac tezine G=2000N. = 440. u odnosu na tezista Cj . sve sHe pritiska deluju u odgovarajuCim centrima pritiska D j (i = 1.z:. b=lm. Pm =t{~(Pa - Pmo = A . ima povrsinu dna spolja As i unutra Au' Ispod sud a nalazi se stub vazduha visine a.flo su pOJIT. u odnosu na horizontalni pravac y. H RESElVJE: TraZenasila je: p F = PmA. s G Au Problem. Odrediti.P2 + P + P4 ) casa. 3 2 Ukupna sila pritiska je P = ~ Px + P: + p} = 440.t.. p= lOOOkg 1m • . P6 i P7 nagnute poduglom a. Problem. kolikom silom treba delovati na dna suda da bi onpotonuo. u odnosu na vertikalni zpravac. da se celokupna povrsina zatvaraca C okvasena tecnoscu gustine P1 nalazi u potpritisku sto se da zakljuCiti prema polozaju slobodne povrsi. te zato sile pritiska . Treba napomenuti. . tako da rad koji je potrebno izvrsiti zaotvararijepoklopca ima ekstremne vrednosti.52 Sile pritiska na ravne povrsi Ps = {Pmg h -'-[Pzg1+P3g(a+b)1} 1 ' P =[Pmgh-P3g(~a+b)11 ' 6 P7 =-[-PV+P1g(l+a)jA. dok su sHe: P5 . Kada na dno suda deluje sila F tada sud tone u tecnost gustine p a vazduh u njemu menja '~tanje izotermski.7) na rastojanjima..5-18. prvo.1.z:. Pz = (-.. = O.)-G. Zanemariti efekte izazvane isticanjem tecnosti. koji na kosom zidu zatvara pravougaoni otvor. i. na s1.1. a silu pritiska koja deluje na poklopac odrediti na osnovu hidrostatickog zakona raspodele pritiska. debljine dna 0. Slika P.z:.. 1.74kN Py = 0. visine H.=O. h=3m. moze da se krece po vodicama sa koeficijentom trenja iJ. Nivo tecnosti u rezervoaru je konstantan.pg8)} .7).+pgH(As -A. a=2m. F2 .74kN. odredena izrazom (1.5. pri cemu posebno treba naglasiti da sile pritislca . + P2 + P3 + P4 + 2(Ps + P6 + Pi)j sina.pg(Ha -8)(1-A)' s .(Pa .5-17a i b. trece. . Ovaj zadatak moze i jednostavnije da se reM a a cemu ce biti vise reci u Odeljku 1. Odrediti ugao a. Cilindricni sud tezine G.6. . P4 i P7 deluju od raYne povrsi.z:.z:. Rezultujuce komponente sila pritiska su: Px = [.S-lS pri cemu su natpritisci: pg8)2 +4[Pa (a +8) + Pmolpg . i P4 deluju izTtad tdiSta zato .iiTte A1 i A4 u poijupotprilljfca.

1.flGa cosa. s1. = 0.S-19b).( .x) sina g ]ca . P. a polozaj njenog tezista u odnosu na nivo sIobodne povrsi odreden je izrazom zc(x) = Pm I pg+h+k(a-x)Sina.) = -85. fu == ('6 flpgba 3 + Ga) cosa + flGa Sllla. Naci rad otvaranja pravougaonog poklopca mase In. Rad otvaranja poklopca iznosi: fa 1 2 1 3". aka se poklopac krece po vodicallla sa koeficijentom trenja fl. = {Pm + pgh + P2 (a . I' . 67° Iz jednaCine koju daje prvi izvod dobija se: { 6 G 2] ~L ?' a iz jednaCina drugog izvoda sledi da je za ovu vrednost ugla rad minimalan i on iznosi Wmin == 963J Ikg. [I . ' 1 • oa 1 pgba 1 a. Nivo tecnosti u rezervaaru .. == arct .] (a .+ . W == JOF(x)dx == 2(P m + pgh)f.Sile pritiska na ravne povrsi 53 b) Geosa. Sila pritiska koja opterecuje trenutno okvasenu povdinu poklopca iznosi: P(x) = pgzc (x)A(x) = [Pm 1.l (x) m~etu: + Gsina.x)b . fad je maksimalan i iznosi W == 11609 J I kg. Stika P.~.5-20. Za vrednost ugla ~=180-a=94. Ovi izvodi su: oW 1 ..x) Sina. t~O sma.x)b .pgh +k pg(a .Lba +('6pgba +Ga) Sllla.flGcosa + G siri'a.... dok je vucna sila u F(x) = F).l. max Problem 1. potrebno je nati prvi i dtugi izvod funkcije rada pO uglu a. Za odredivanje ekstrellla.31°. P(x) G ' ' v . --2 = iw -('6 flpgba 3 + Ga) sma + flGa cosa.l(x) = fl[P(x)-Hcosa].S-19 RESENlE..· Trenutno okvasena povrsina je A (x) = (a-x)b (v.J" . Sila trenja iZllledu poklopca i yodice je: F).

(cosa 2 . d=100mm. Na kanalu se nalazi brana cija pokretna homogena pregrada. Dati podaci su: a=500mm.1. 0. m=lOkg.l.5-20 RESENJE. Efekte isticanja tecnosti zanemariti. b= 100m.5-21 b) c) W = p= (i.22153J.Sina)]. Odrediti: a) Silu koja deluje na kIipnjacu svakog od hiclrocilindara. 1 ) + 2. 1 . 1-1-=0.5-21.5-19.229bar. te:line G. c) Rad sile pritiska koji je potrebno uloziti da bi prelivanje vode preko brane prestalo.)]= 18. Stika P.1. t (D _d )n 4F(a 1 ) 2 2 +Pc D2 2 2 = D-d 34.1. definisanom uglom 0. Dati podaci su: h=2m. arcsin(H / h). 2 :::: pgl17 [H(a 2 - 2 0.54 Sile pritiska na raYne povrSi je konstantan. b t :J"'u'. voda se preliva preko brane. SmatrajuCi da po visini vode u kanalu vlada hidrostaticki zakon raspodele pritiska. Pokretnu pregradu brane u proizvoljnom polozaju ravnoteZe drZe dva simetricno postavljena hidrocilindra. RRfENJE. b=5m.Ponavljajuci postupak proracuna izlozen u primeru P. dobija se rad otvaranja poklopca: W:::: I-I-g{m+t pab(h+ ~.a) F(a) = 4b~~n~ [pglh(H -ih sino. Pm=lkPa. H=1.U}o. 1 =60°.cosal)j =. ProJJlem 1. /=8m.90m. 17= 1m. U pocetnom polozaju ravnoteZe pre grade. sluzi za regulisanje nivoa. G=2P kN. Pri tome u protivpritisnom prostoru hidrocilindra vlada pritisak Pc =2bar.) +Gcosa] pri cemu su: a-ugao koji definise trenutni polozaj pregrade i ~ == arctg[ coso. p:::: lOOOkg 1m 3 . I Slika P. D=200mm. . b) Pritisak u radnom prostoru hidrocilindra koji obezbeduje ravnoteZu pre grade u polozaju definisanom sa uglom 0.4J.

55 1.iIi.y) (i=x.2) Projektovanjem u vertikalnom pravcu elementarne sHe pritiska d~" koja deluje na elementarnu povrSinu ciA (s1. ~. tj. tada na nju deluje sila pritiska p:::: .. i Pz njene komponente. pri <semu su Slika 1. odredjivanjem njenih komponenata.1) koju kvasi sarno sa jedne strane tecnost gustine p.6)): !rp-j-::::-pg-z-c-jA-j-=----P-m-. u odgovarajuCim koordinatnim ravnima dobijaju se rayne povrsi povrsina Ax iA y na koje deluju sile pritiska (odredene izrazom (1. to ce se njenom odredjivanju pristupiti na jednostavniji naCin. Ova sila pritiska se moze napisati leao P=:: p. S obzirom da je silu P U opstem slucaju teSKo t odrediti resavanjem integrala. na nivo slobodne pO)lr§z: . neld poklopac.RIVE POVRSI I TELA KOlA SlE NALAZE U TECNOSTI 1.6. / AiZc./ + pJ + pi.6. dobija se komponenta element arne sile pritiska dPz :::: pdAz :::: pgzelA z • S obzirom da je dV::. koji je veoma jednostavall za prakticnu primenu..1).1.6. Px . SILE PRITJISKA NA K.3).lljlllllll3 lkJrivlllI p'lHl'rS Ako se posmatra kriva povrS A proizvoljnog oblika (81.1) (1.-=-pg-=-=Vz-'I (1.zci :::: lc.::zdA z elementarna zapremina koja ispunjava prostor od elementarne povrsi dA do nivoa slobodne povrsi tecnosti to ce rezultujuca sila pritiska u vertilcalnom pravcn biti: Pz :::: t pelA z z ::: pgt zelA z :::: pgt dV=:> z z r.5.! na rastojanjima merenim od teZista povrilina .6. na pr.3) U izrazu (1.6.6.1.cj-A-:""j'. i koja predstavlja. Projektovanjem krive povrSi u horizontalnim pravcima Ox i Oy.y) (1. Vz je zapremina dobfjena projektovanjem hive povrJ? It vertikablOm pmvcu. (i=x.1.6. 6. 6.pclA .1. SHe pll"itiska koje deil.

Odrediti sile pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A sirine I.y) uglovi pod kojima je nagnuta rezultujuca sila pritiska su: (Xi = arctg(P 11.6.6. na kojima deluju horizontalne sile pritiska.4) U odnosu na horizontalne pravce (i=x.lbar.+P}.lel1e hive pow.ve se ne uzimaju u obzir. (v.5) z U opstem slucaju napadne linije sila P ' P i P se ne seku u istoj x y z tacki sto za posledicu ima stvaranje momenta u odnosu na neku proizvoljno izabranu osu.2m.6-1b). horizontalnom pravcu dobice se rayne povrsi oblika pravougaonika povrsine A"I= Rl i polukruga povrsine Ax2 = R rc/2.ile zapremine Vs' Problem 1. s) to ce sila pritiska u proizvoljnom pravcu bid: p.1. 2 P =[Pm + pg(h. 3 Pm=O. (1.6) pri cemu su: Fs = gcos(k. s) .1.P. =J pgzdAcos(ii.6-1. 2 x1 x2 a koje su odredene primenom izraza (1.6. P =[Pm +pg(h+1 ~)]± R n . sledi da je dPs =dPn cos(H.) .fi na nlvo slobodlle povr. s Hm 8to se merodavl1e zapremzi'le odredtqu . p=lOOOkg/m • c) p A Slika P. (1.6~1 RESENJK Prj projektovanju poklopaca A i B u.1.s) .56 SiZe pritiska na krive povrsi Vertilcalnastla pnliska P prolazi hvz tdiNe zttpremine Vz • Na osnovu poznavanja z komponenata moze se odrediti i intenzitet rezultujuce sile pritiska P=~P. pa se zato sHe pritiska na takvim povrsinama uravnotezav<lju i kao tak.:+~. Na osnovu napred recenog moze se odrediti sila pritiska koja deluje u proizvoljnoID pravcu odredenom jedinicnim vektorom s.komponertta jedinicne stle koja deluje na btlo kLJii fluitlni debe i Vs .zapremifla dobijena projektovanjem hive povr.s)J A As z_ _ dA cos(k. Kako sa sl. 1=2m.. s => Ips:::: pFFs I (1. sl. Vertikalne sile pritiska odreduju se primenom izraza (1. 1. Dati su podaci: R=O.s) = pgcos(k.fi teCitosti u pmizvo!inom pravcu So Napadna linfia ow Slfe pmlazi kroz tezi.Ii u vertzKalnom praVClt do .1). i sferni poklopac B poluprecnika R. h=2m.6.~) JRl.6.6. Trebanapomenuti cia se pri projektovanju odgovarajuce povr8ine preklapaju.ira/iranjem prostora od olcva.3).

Ps == Px I R +(P P x2 z2 - Pz) .6-1c) ne uzimaju se u obzir.86kN. potrebno je naCi polozaje nivoa slobodnih povrsi tecnosti. d..0-2. Odrediti ukupnu silu prifiska koja opterecuje pregradni zid A-A sirine L. 14 3 P =pg[ -R 21C+(h+-)R I. Problem 1. Konusno-polusferni poklopac sa gomje strane Slika P. -R Pm 14 . jer definisusile koje se uravnotezuju.1. 2 Iz uslova zadatka p] I = 3 4 P2 dobija se izraz za sHu 2 F == (Pm +p1gh/~n + P2g(~ )2{H + ~ ell. l J dok sa donje strane povr!. Poznate veliCine sU:P m ' h.(h+-)---R 31C 'P =pg--R 31C. PjI Pz' RESENJE. Tezinu konusno-sfernog poklopca zanemariti.. R=lm. ==pg [1 2 rr. pv=3kPa. D. H. dok se po1ozaj nivoa slobodne povrsi tecnosti gustine P2 odreduje iz jednaCine hidrostaticke ravnoteZe P2gx = 4F / d. 1 4 d 2 l ~ :::: PIg (h+ P1g)-4-+12(D +dD+d )fJ +"23("2) n .n i iznosi X= 4F / pzgd. Odrediti silu F kojom treba delovati na ldip da bi veza A-A u pregradi P bila neopterecena.6-2b vertikalna si1a pritiska na taj deo hive povrsi biti: f D2 Pm· n n 2. P1 == 800kg / m 3 . Prema tome..P. P2 )fJ +d3l}. 4 pg . Dati podaci su: ho=lm.Sile pritiska na krive povrsi 57 rtivoa s!obodrte povrsi Tom prilikom dvostruko srafirane zapremine (sl. Problem 1.P.6-2 kvasi tecnost gustine PI' pa ce prema sl. h]=2m.n. P2 :::: lOOOkg / m 3 • . Ovaj zadatak. kvasi tecnost gustine Pz a vertikalna si1a pritiska na taj deo povrsi je: P2 fn 2 z 2 d 3 D rr. I ovaj zadatak veoma elegantno moze da se rdi primenom metoda ravnoteze tecnosti i potiska. 23 z.6. takode. h2 =2m.Da bi se odredile sHe pritiska koje deluju na vezu A-A.=4m.6.3) za poklopac B-B. koje opterecujupoklopce A i B su: . l=lm. a =45°. ) 2 = 2504N. moze da Se resi primenorn metode potiska (vidi Odeljak 1. 1)[(D2 +dD+d .l.2) za poklopac A-A i metode ravnotde tecnosti (vidi Odeljak 1.2 .. T. do.1. lJ :::: P2g 12(D +dD+d )H+ ("2) n+--(x-H) . 2 pg 43 -.6·3. Nivo slobodne povrsi tecnosti gustine PJ na1azi sena rastojanju Pn/PJg u odnosu na nivo tecnosti u sudu. P. vertikalne sile pritiska su: Pm] . FA = ~21 + Pz2 == 17. J 7 Rezultujuce si1e pritiska.

PI' + P1g2)h1 L+(-p" +P1gh l + P2g-Z)h2L == 206. I.-Lcosa =139. i vertikalna haL hI h1 P =-Pv-+(-Pv +P1g-Z )-.1. ~g '~cx. ..6-4. b) do koje visine treba nasuti sa spoljasnje strane zidaA-B tecnost gustine P3 da bi zid u horizontalnom pravcu bio neopterecen. h3 h3 . + Pz = 3 U. koHlea je tad a rezultujuca vertilealna sila pritiska_ Dati podaci su. Zid A -B sirine L po visini kvase tri tecnosti.6-4 Prof. +(Pm + P]gh1 + P2gh2 + P3gT)h-jL = 278kN . /1 3 =lm.3) dobivaju se horizontalna hI .+P1gh1)IL=240. +P2 [ (--+-h])2RL+. A Slika P.2kN. koje iznose: R h2 P" ::: PmhL + (Pm + P1gZ)RL + (Pm + Plghl+ PzgT)h2L + h3 .8kN.6.58 Sile pritiska na krive povrsi RESENJE: Primenom izraza (1.7kN. 1z uslova neopterecenosti zida u horizontalnom pravcu (Px ::: ?. PI' P1 1 2 . h? Px ::: . h 2 =2fll.p"hoL+ (. smcx. Pz = """k' m 3 . PI::: {\.. pa ce rezultujuca sila pritiska biti: ?:::~ P.6.1) i (1. Pm =5JrJ'a_ REj"ENJE: a) Primenom izraza (1. k g I rn 3 .6. b) Kada se sa spoljasnje strane zida A-B naspe tecnost gustine P3 do visine x tada 2 je horizontalna komponenta sile pritiska P.8kN 2 P2g P2 komponenta sHe pritiska. Ukupna sUa pritiska koja deluje na zid A-A je PA :::"Ii Px + Pz / 2 2 ::: 317.4N.1. 3 Pm 1 2 .' == P3gx2 L 12. Odrediti: a) re:zultu- jucu silu pritiska koja opterecuje zid A-B. L=jm.11 ::: R = 1m. dobijase traiena visina nasipanja .leFIZ 1.R +-4 R n)Lg+(P m + Plghl + P2gh2 + P3g-2 )-.R-rcL ~ a+(-p.-Lcoscx.+ Z tgcx.').1) i (1..6_3) odreduju se horizontalna i vertikalna komponenta sHe pritisica. . P3 ::: 1000 kg 1m. .r • v ~ ·5· noo "7VV gl h=1m. Pz = p] ( .6-3 Slika P. a=4 0 .

'V AY I h2 dok je ukupna horizontalna sila jednaka njihovom zbiru. prema izrazu (1.. odreduju se granicne !coordinate u horizontainoll C=-~ll~ Slika P.4kN.. '''b' .. sirine 1=4m. • ... Vertikalna sila pritiska (iIi sila potiska) koja deluje sa spoljasnje strane zida A-B. PX2 = (P1g h1+ P2gT)h 2 B = 82.L.Jh'. RESENJE. U zidu A-A. I1 h3 1 2 lJ Pz = P3l2" tgeL +(x-h3 ) tgeL +"4R n+(x-h1 -:-h2 -h3) Lg... .. kvase ~=xn~~j.. h=2m. hi Problem Jl.. 1 2 x P y2 \ Iz jednaCine parabole y = x 2 ....6. 0::. Parabolicki zid definisan jednaCinom y = x ..... i iznosi: Px == Px + Px = 14S. nalaze se dye cilindricne povrsi polu3 precnika R=lm... prema (1.Horizontalne sile pritiska koje deluju na zid.1.. '~2 -~~ ~.... Odrediti: a) Natpritisak koji treba da deluje iznad tecnosti gustine P3 da bi rezultujuca horizontalna sila pritiska na zid A-A bila jednaka nuli.l. .. dobija se rezultujuca vertikalna sila pritiska P...3) iznosi: .." -lnn01ra/1TI".6..6 .~ _Q(l(l1rlT/.1. a one iznosel1 == Jh1 +h2 i 1 2 =." == Pz' .1.. Konacno..... Sa jedne strane zid kvase tecnosti gustina P1 == 1000kg/m i P? == 1200 kg / m 3 .n~ J-Il . VVVJ.. 0'-"' O1.. A ..6~6..Sm. H h a) b) Slika P.78kN. 2 Lv'-" AV~L... Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu pritiska tecnosti koje deluju na zid. koja je usmerena vertikalno na gore....l LA.. .18kN. 3.Sile pritiska na krive povrSi 59 x == ~2Px/(P3gL) = 4347mm...6-6 pravcu do kojih tecnosti kvase zid. . H=O.L '" V''JV .Pz == 6819N.6~5.. 3 ..6-S Problem 1. i b) Kolika je tad a rezultujuca vertikalna sila pritiska koja opterecuje ovaj pregradni zid? Dati podaci su: a=lm. dok ga sa druge strane kvasi 3 tecnost gustine P3 == 800kg / m ... h -1m 1-'2 . sirine B=4m.La.1).sj.. '''1navisin"1T1a h -2m.. su: 1 2 PX1 ==2"P1gBh1 =62.

60

Sile pritiska na krive povrsi

Za odredivanje vertikalnih komponenata sila pritiska posmatraju se dikrencijalno mali elementi povrsina dA] idA 2 koji su okvaseni tecnqstima gustina PI i P2 na kojima vladaju hidrostaticki natpritisci: PI ::= Plg(h l + 112 - y) i P2::= P]ghl + P2g(h 2 - y). Primenom izraza (1.6.1) sile pritiska na krive povrsi su dP; = PidAi (v. sl.P.1.6-6), pri cemu indeks i ima vrednost 1 iii 2. Konacno, vertikalne komponente sile pritiska su:

~'I ==:J:~PIBdX==: Pl{Ch +h2)(lI- 12)-jU:- li)]B=25,03kN,
j

~'2 t P2 Bdx
::=

== [(PIghj

+ P2gh2)12 - P2g Ii ]B ::= 88,94kN,
::=

odnosno ukupna vertikalna sila pritiska je Py

PYI + ~'1 = 114kN.
2

PruD/enD 1.6-7. Zid definisan jednacinom y = ax 3 +bx +cx ima sirinu B=2m. Izuad vade vlada konstantan natpritisak P m =O,2bar. Odrediti rezultujucu silu pritiska koja deluje fla zid. Dati su podaci: l=lm, L=l,Sm, 0=1, b=2, c=3, 3 p= lOOOkg/ m .
2 RESENJE' UvodeCi visine: H::= a[3 +b1 +cl, i
3
'J

h==aL +bL-+cL-H, kaje se odreduju iz jednacine zida, i koristeCi postupak dat u primeru 1.6-6, dobivaju se komponente sile pritiska:

Px Py
SlikaP.1.6-7

=Pm(h+H)B+1pgH 2 B,

= Pm BL + pg[H - (4 13 +3[ 2 +2 /) Bl,
b

. a

c]

na osnovu kojih je rezultujuca sila pritiska

H

x

ProDlem 1.6-8. Na kanalu se nalazi homo gena obrtna pregrada .. brana, mase m=5t, sirine 1=10m, koja sluZi za regulisanje nivoa vode u kanalu. U poloZaju prikazanomna sl.P.1.6-8, u kanalu je maksimalna visina vode. U ovom polozaju pregradni zid ima oblik opisan jednaCinorn x = ky2. Pregradu drie u ravnoteii dva identicna, paralelno spojena, hidrocilindra. Odrediti: a) Horizontalnu i verfikalnu sHu pritiska koja opterecuje pregradu .

Stika P.1.6-8

Sile pritiska na krive povr,~i

61

b) Obrini moment u odnosu na horizontalnu obrtnu OSll x, a koji potice od dejstva . sile pritiska tecnosti. c) Polozaj dejstva vertikalne sile pritiska u odnosu na vertikalnu osuOy. d) Pritisak (PI) u radnom prostoru hidrocilindra koji branu drZi u ravnotezi, pri tome je vrednost protivpritiska P2 ==2bar. Silu trenja zane mariti. Dati podaci su: h=2m, H=4,2m, d=80mm, D=150mm, k=O,2.
RESENJE1 2 k

Py ="3 pglh' b) Obrtni moment vertikalne sile pritiska je
0

a)

P< =="2 pglh = 196,2kN; My ==
Xh

=52,32kN.

I xpg(h - y)ldx
0

==

1 10k 2 pglh 5 ,

tako da ukupni obrtni moment sila pritiska iznosi: h 1 3 22· Mp=Px.-:;+MY=30Pglh (5+3k 11 )=143,357kNm. c)
Xc

= My / Py =lokh =O,24rn
2

3

2

D2 d)
PI = Pz
D" -d
0

2

+.

n(D~

?

-d )Hcosa

2

kh 2 (kip +-2- mg ) = 19,12bar,

a 1.6.2. Sila potiska

= arctg[kl1 2 / (H -h)] = 19,98°.

Ako neko telo pliva u tecnosti gustine p tad a se vertikalna sila pritiska moze primenom izraza 1.6.3 odrediti u obliku:

P = pVg

(1.6.7)

pri cemu je V-zapremina potoplienog dela tela ako tela pliva na tecnosti (s1. 1.6.2.1a); Iii p zapreml;za tela, aka je tela zaronjeno u tecnosti (sI.1.6.2.1b). Sila pritiska (1.6.7) koja It vertikablOm praVClt delttje na telo, naziva se sila potiJi<a, iliArhimedova slla potiska. Ova slla ne zavisi od polia pritiska koje dada oko tell4 tj. ne zavisi od dubine na kojoj se tela nalazi. Na telo teiine G koje se nalazi u tecnosti deluje sila potiska P. Poredenjem ove dye sHe, zakljucuje se: da ako je G=P felo pliva I na tecnosti, iii u njoj 1ebdi; aka je G>P telo tone kroz tecnost; ili ako je G<P tela izranja iz tecnasti sve dok se ne postigne ravnoteza sila G=P. KoristeCi silu patiska citav niz problema znatno jednostavnije moze da se resi. Nairne, ako je kriva povrs (s1.1.6.2.2)

p

a)
Slil<a 1.6.2.1

b)

r-\7Q----.--..-z
."

\.

\J~

.,'

R

Slika 1.6.2.2

62

Sile pritiska na krive povrsi

okvasena sa tecnoscu gustine p, tada ,j'e moze ':zdvojiti karakterirtiCiza zapremina i nezavi,f/lo posmatratl l1.jena TllWloteza. Tom pnlikom izdvojena zupremina V ponaJa se lao da je telo te zapremlize zaronjeno It teCi-lOst. Tada na tela delujn: sila potiska

Po = pV g, normalna sila pritiska P na granicnu povrs A-A i sila reakcije veze N Prema tome, za izdvojenu zaprerninu vaz} ravnoteza sila:
IR=P/V+PVg!
Zbog uvodenja sile jJotiska, izlozeni postupak se moze nazvati metoda potiska.

R.

(1.6.8)

Pr.olllem il..6-9. Sud tdine G=lkN, oblika paralelopipeda stranica a=lm, b=2m i H=lm, pliva na vodi. Koliki (kvazistacionarni) Iad treba utrositi da bi se sud potopio?
l?Efhw7E: U pocetnoID stanju ravnoteze na sud deluje sila potiska Po = pgabho' pa se iz jednaCine ravnoteie sila Po = G do b~ia gaz suda ho = G! pgab. Kada na F(x), sud delui/;: promenljiva sila F(x) tad a sud v G tone. Pri tome, u proizvoljnom po.loZaju 5..1J.·_fr.;;fi~'.:"iM~,;-=-~x suda (v. sl.P.1.6-9b), na sud deluJe slla - =.t=- /""";{~~ po"':slra'~ "'~:t.';-;";,:'1?"'f'·):(Y; l.l ,,., ho I ;;%?,VA1".,.,;2',·'. v 0-l'i~JP:!;t:;2 P(x) = pV(x)g = pab(ho +x)g. ( P(x) Zataj proizvoljni polozaj vazi ravnotda !:I) sila P(x)=G+F(x), iz koje se dobija a) F(x)::: pgabx. Na kraju, na osnovu ove sile Slika P.1.6 ..9 dobija se rad potapanja: H-1'o I 2 W=0 F(x)dx ="2 pgab(H - ho) ::: 8835 J.
/i'/;%,."/' --

f

Pyo/PleJ'R 1.6~lO. Odrediti silu kOjOID treba delovati na konusno tela tezine G=400N da bi se ono potopilo. Dati su podaci:h]=200mm, h2 =300mm, h=lm,
d=500mm, PI = 800kg / m , P2 d
14----1 3
=:

900kg! m , P3 ::: lOOOkg / m . RESENJE: Qa, bi konusno telo potonulo potrebno je da sila F obezbedi polozaj tela prikazan na sl.P.1.6-10b. Tada je s geometrijske tacke gledista polozaj konusa odreden precnicima d] i. d 2 koji se nalaze it slicnosti trouglova d Cf2 d 1 · •• h Hc.:.(h +h2) H -hI' llznose:
1

3

.

3

a)

b)
Slilca P.1.6-10

dl

=~(H-hl), d2 =~[H-(hl+h2)1.

U tom nOVOID nivnotdnom polozaju na pojedine delove tela, a prema sl.P.1.6-10
2

deluju sledece sile potiska:
~ ::: PJV;g
=:

PJ U(d +ddJ+d] )hJg

11:

2

SiZe pritiska na krive povdi

63

P3 = P3V3g= P3 U(H -hI ·-h2 )g·

din

.

1z jednaCine ravnoteze sila za polozaj konusnog tela dat na sl.P.1.6-10b odreduje se sila kojom treba delovati da bi konusno tela potonulo, a ona iznosi: F", Pr +P2 + p., -G = 154,6N.
ProD/em 1.6-11. Cilindricni sud precnika Do napunjen je tecnoscu gustine p. Na tecnosti pliva plovak tezine G, koji se sastoji od dva cilindra precnika Did, i visina Hi h; i polusfere poluprecnika R. Kada na plovak deluje sila F plovak tone. Odrediti za koliko ce se klip spustiti nakon dejstva sile F. RESEN.!E: U pocetnom polozaju ravnoteie plovka (sl.P.1.6-11a) deluje sila potiska Po = pVog l;l kojoj je Vo potopljeni dec zapremine plovka, a pri tome vazi jednakost sila G = Po- Nakon ..... x F dejstva sile F plovak se spusti za tastojanje x (v. sl.P.1.6-11b). U tom novom ravnoteznom polo-h zaju na plovak deluje sila potiska:

P = P(Vo + f,V)g = Po + pg-4-(x+ y) Veza izmedu pomeranja x i y nalazi se iz jednacine zapreminskog bilansa xD 2n 14 = y(Dg - D2)1T./4,

D 2 7t

a)

b)

Slika p, 1.6-11

i glasi: y = xD2 1 (D; - D2). Kaleo za novo ravnoteZno stanje vaii jednakost sila F+G =P, to ce se iz ove jednacine dobiti pomeranje plovka: 4F D; _D2 x=-pgn D2 D2 .
o

PrOD/em 1.6-12. Sud S, tezine GI , ima povrsine poprecilih preseka unutra Au i spolja As' Sud je napunjen tecnoscu gustine Po, do visine H, il kojoj pliva cilindricni plovak povrsine preseka Ao i teiine Go' Sud S pliva u tecnosti gustine p. Kada se cilindricni plovak dodatno optereti tezinom G, odrediti za koliko se poveca nivo tecnosti u sudu i . H koliko sud utone u tecnost gustine p. RESENJE- Posle dodatnog opterecenja plovka sa teiinom G, nivo tecnosti u sudu se poveca za x = G/ PogAu' a sud S pri tome utone u tecnost gustine p za y = G/ pgAs .
p

I

\
\

As

G1

Slilm P.l.6.12

Problem 1l.6-13. Plovak konusno-cilindricno-sfemog oblika pliva na vodi. Nakon dejstva sile F plovak dodatno uroni u vodu, a pri tome ne potone. Odrediti za

64

Sile pritiska na krive povrsi

koliko se spustio plovak nakon dejstva sHe F. Poznate veliCine su: d, R, D, h, H, F, G, p. .
RESENJE- Nakon primene jednaCina ravnoteZe sila za

pocetni i krajnji polozaj mirovanja plovka, dobice se spustanje plovka:
x::=-- 312(-.---R --)+d -

H

D-d

I l

F +G

pgn

4 3

3

d h 4

2

3

p
_3

Slika P.1.6-13 Problem 1.6-14. Plovni objekat tezine G pliva na vodi. Dno plovnog objekta ima pravougaoni poprecni presek povrsine As' Na vrhu plovnog objekta nalazi se kruzni otvor precnika D i visine a. Da bi plovni objekat zaronio potrebno je povecati teZinu, a to se postiZe ubacivanjem vode u komo·ru K, koja ima povrsinu dna Au i visinu b. Pri punjenju komore vodom vazduh u komori menja stanje izotermski. Ako je natpritisak vazduha u komori na pocetku Pmo' odrediti koliki ce natpritisak vladati u komori kada plovni objekat zaroni.
D RESENJE- Kako je visina punjenja vodom

12(---R 3 _-)+d 3 pgn 3 4

G

4

d 2h

l J.

komoreK
1 D n G x=-( 4 H+--a--) Au "s 4 pg ,
2

to ce natpritisak u komori biti Pa x + Pmo b Pm= b-x As Treba napomenuti da je razmatrani problenl Stika P. i,6-14 sa krajnje pojednostavljenim modelom plovnog objekta, tj. podmornice. I pored toga opisani postupakzaronjavanja vaii i za realne modele podmornica. Pri izranjanju plovnogobjekta sila potiska treba da bude veca od sile tezine, sto se postize prainjenjem komore K.
Problem 1.6-l5. Predmet tezine G sastavljen je odcilindra precnika d i polusfere poluprecnika R. Predmet se jednim svojim delom nalazi u cilindricnom sudu precnika D, a drugim van suda u prostoru okolnogcatmosferskogpritiska Pa' U sudu, iznad tecnosti nalazi se stub vazduha visine apodnatpritiskom Pmo ' Kada na predmet deluje sila F tada predmet tone, a vatduh u cilindricnom sudu menja stanje adijabatski. Kolikom silom treba delovati napredmet da bi seon spustio za rastojanje x?
RESENJE' Pocetno stanje mirovanja predmeta moze da se, prema izlozenom u

Odeljku 1.6.2., razmatra uz pomoc sl.P.1.6-15b. Tada, na predmet tezine G deluje sila potiska Po = pVog i normalna sila pritiska PNo = Prnod2n / 4, i tada vaii jednacina ravl10tde sila:

Sile pritiska l1a krive povr§i

65

a)

b)

c)

Slika P.1.6·15 Po =: G+PNo . (1) Usled dejstva sile F, sistem ce zauzeti novi ravnoteini polozaj prikazan na s1. P.1.6-15c. Posle dejstva sile F, u odnosu na prvobitno ravnotezno stanje, nivo tecnosti u sudu ce se povecati za visinu y, a sto ce izazvati povecanje natpritiska na vrednost Pm' Primenom jednacina: zapreminskog bilansa adijabatske promene stanja
2 21t
IC

2 d rc 2 2 rc -4- x =(D -d )"4Y '

(Pa + Pmo )[(D -d )4'a] =: (Pa + Pm)[(D -d )4'(a- y)] , odreduju se visina porasta nivoa i novi natpritisak
d
2

2

21t

IC

Pm == (Pa + Pmo)(-y) - Pa • a2

a

1C

U razmatranom - novom ravnoteznom polozaju, prema Odeljku 1.6.2., na predmet deluju sila potiska P PN
d
2
=:

pVg =: pg[Vo + d
y.

4

1t

(x+y)], i normalna sila pritiska

=:

Pm -4-' pa tada vazl Jednacma ravnoteze sIla P =: F + G + PN , iz koje se uz
D2 d 21t
2)--'

1t

y.

y.

pomoe jednaCine (1) dobija sila
F==(Pm-Pmo+pgx
D -d
2

4

2r

Problem l.6-16. Gustinomer se sastoji ad sfere poluprecnika R i cilindricne cevcice poluprecnika r .. Pri baZdarenju gustinomer se prvo stavi u vodu, gustine Po' i tada ima pokazivanje 110 = 0, pri cemu je 110 brojpodeoka merrie skale (sl.P.1.6-16); a zatim se stavi u drugu baZdarnu tecnost, gustine P1' kada ima pokazivanje 111, Kada se gustinomer stavi u tecnost nepoznate gustine na skali se ocitava 11 podeoka. Kolika je merena gustina tecnosti?

Po

RESENJE' U toku baZdarenja i merenja sila potiska je:

Slika P.1.6-16

66

Sile pritiska na krive povrsi

Po == Po gVo == PI g(Vo + 171 LlV) == pg(Vo +11i1V)
gcle su Vo zapremina istisnute tecnosti kacla je gusti~omer u vodi i LlV zapremina koja odgovara jednom podeoku. Eliminisanjem iz prethodnih izraza zapremina Vo i L::.V dobija se merena gustina:

P POl fll +~( E.9.. -1)]. PI
==
/1 1

Problem 1.6-17. LeteCi balon mase In nalazi se na visini z gde je gustina vazduha r. U balonu nalazi se gas gustine Pg (p > Pg)' Kolika zapremina balona mora biti ispunjena gasom da bi se on nalazio u stanju ravnoteZe? RESENJE: Princip leta balona zasnivan je na ravnotezi sile teZine i sile potiska mg == (p- Pg )gV iz koje se dobija potrebna zapremina balona
V=inl(p-P g )·

Slika P.l.6-l7 ProDlem 1.6-1S. Konusni zatvarac je povezan pomocu krute poluge, obrtne oko tacke 0, sa pneumatskim cilindrom, a cilindar, pale, sa vazdusnim prostorom iznad ulja. Zatvarac je napravljen od materijala gustine natpritiska u sudu konusni zatvarae zaptivati. Masu poluge i klipa zanemariti. Dati su podaci: D=lOOmm, D]=100mm, a=200mm,
Pm
1,\

= 7800kg 1m3 • Do kog ce

b=150mm, H=O,5m, h=O,lm, P== 880kg/m . RESEN1E: Preenik zatvaraca na mestu zaptivanja je d=D/2. Sile koje opterecuju pOlUgll (v. sl.Pl.6-18b) su: teZina zaptivaca : 2 I D 1l '1 .. G ==P Vmg=Pm3-4- 2hg, Sla pntlsk a
m

3

a)

pneumo-cilindra PM == PmD;n I 4, sila potiska i normalna sHa pritiska koje deluju na zambljeni konus: 2 2 n Po == pVg== p(D +dD+d )12hg ,

b)

PN ==[Pm+pg(h+H) ]4'
1z momentne jednacine za taeku 0: PMb==(PN +G-·Po)a, dobija se:

d2n

SIiIca P,1.6-18

Pm

S;

pga 2 [ -+Hd 2 --:s(D 2 -2d+dD) == 11769Pa. 4G h 2 . 2 bD1 -ad npg

J'

.

Sile pritiska na krive povrsi PruDlem 1.6-19. U hidraulicnom-pneumatskom uredaju nalazi se klip koji sluzi za pokretanje ventila, i opruga krutosti c=lON/cm koja ima staticku deformaciju a=20mm. Odrediti: a) natpritisak Pmo' koji ddi ventil u polotajl1 prikazanom na slici P.1.6-19, i b) natpritisak vazduha neposredno pre otvaranja ventila. Nivo ulja u uredajl1 je konstantan. Sile viskoznog trenja na pokretnim povrsinama klipa i ventila zanemariti. Dati podaci su: H=O,lm, h=20mm, b=5mm, D j =40mm,
D=30mm, d=lOmm, d j =5mm, G=lON, p= 900kg/m .
3

67

RESEN.fE

Slika P.1.6-19 a) P rno == TC(D/-d 2 )
b) Pm=
n(Di -d ) \
24 2

{G+ca+pg~[ (d 2 -dJz)H -1CD2 +Dd -2d 2 ) J} =2S470Pa,

iG+c(a+b)+pg%[(d2-dt)(H-b)-fCD2+dD-2dzll=29712Pa.

PmD/em 1.6-20. ZatvaraCi ohlib konusa i polusfere nalaze se na poluzi,. koja je obrtna oko tacke O. ZatvaraCi su napravljeni od celika gustine Pm == 7800kg / m3 • Odrediti posle kog natpritiska Pm zatvaraci nece zaptivati. Masu po luge zanemariti. Dati su podaci: d=SOrrun, R=SOmm, D=2d,
h=SOmm, H=O,Sm, c=R/3, Ro=3/2R, H o=1,2m, a=300mm, b=lOOmm, P v =500Pa,

P == lOOOkg / m3 .
RESEN.fE
1 Pm ;::: R2'TC

Slika P.1.6-20
2 2 d 'TC D nh 'TC 2 . 2 1 (-P v + pgHo )-4-+ Pmg-6-- pg i2(D +dD+d )h

{ar bl

J+

2 3 2 3 2 } +"3 pgR 'TC- Pmg("3 R +Roc)'TC - pgH== 5249 Pa.

PruD/em 1.6-21. Konusni zatvarac, koji je napravljen od materijala gustine 3 Pj = 7800kg / m , ima zadatak da propusti ulje u cevovod pri porastunatpritiska iznad ulja. Pokretanje zatvaraca bmogucava pnel1matski cilindar precnika Dj = 50mm. U pneumatskom cilindru nalazi se opruga krutosti c=lON/mm, koja je prethodno sabijena za vrednost a=lOmm. Posle kog natpritiska zatvarac l1ece zaptivati cevovod? Konusni zatvarac i pneumatski cilindar povezaru su krutom polugom, koja je obrtna oko tacke O. Trenje u pneumatskom cilil1dru zanemariti. Dati su podaci: D=lOOrrun, d=SOmm, hj =120mm, 1i=60mm, H=O,Sm, L=O,2m,

\
\

I=O,3m, p == 900kg / m3 •

68

SiZe pritiska na krive povrsi RESENJE- Horizontalni konusni . zatvarac koji je jednim svojim delom u tecnosti gustine p. a dnigim u cevi pIecnika d,· moze da se izdvojeno posmatra (v. sl.P.1.6-21b), tada se prema 1.6.2. formira zapremina zarubljenog konusa na koju deluju sila potiska

D

~ifll··········-·-·-·a)
b)

Pz := pVg:= p~ (D 2 +dD+d 2 )hg;

i normalna sila pritiska PN := pgzcd2rc 14, Slika P.1.6-21 pri cemu je zc:= H +Pm 1 pg. Osim ovih sila pritiska na polugu deluju i sledece
sile: teZina konusnog zatvaraca G:= p,Fmg:= P;"g~21l hj' sila pritiska pl1eumatskog cilindra PM
".

2

:=

PmDj2rc 14, i sila u opruzi Fo := ca. Uvodenjem rastojanja:
Xc

polozaJ3 tezlsta zarublJenog konusa sile pritiska
flzc

y . y .

:= 4"

h D2+2dD+3d 2 D +dD+d-

2

1 , 1 polozaJa

v'

deJstva normalne

:= A~

I

c

=

j~Z , momentna jednaCina za tacku 0 glasi:
c

2

(PM - Fo)/ + Pzx c - G

4 - P" (L -I:!.zc) o.
:=

hI

.

Konacno, iz ove momentne jednaCine, dobija se traieni natpritisak:

Pm 2

4

(Djl-d L)n

2

2

hj . dl l . lFol+GT-PzXc+pg(HL-·16)J= 1,66bar.

r

Problem 1.6-22. U kosom pregradnom ziduizmedu dva rezervoara nalazi se zatvarac oblika polulopte. ledna pJegova stralla okyasella je tecnOsCll gustine PZ' a druga izlozena polju konstantl1og pritiska. Od:rediti pokazival1je h manometra, za slucaj da.sila istezanja veze A-A iZIlosi R j :=20kN. NaCi silu koja u tom sIucaju vezu A-A opterecuje na smicanje. Dati su podaci: hj=1,2m, lii=2,2m, R=0,4m, pv=8kPa, ((.=30°, Pj

= 900kg/m 3 ,

P2:= lOOOkg/m 3 , Pm =13600kg/m

3

.

b)

h
a)

Slika P.1.6-22

RESEN./E: Na OSIlOVU pokazivanja maIlometra, zakljucuje se da sa unutrasDje strane poklopca A-A vlada potpritisak, koji prema 1.1.5. iznosi PVG =Pmgh. Ovaj problem je n,!.jlakse reSiti primenom metode potiska, izlozene u Odeljku i.6.2.Prema ovoj metodi treba zapremil1u . poluiopte izdvojiti (v. sl.P.l.6-22b). Tada na izdvojel1u zapremil1u deluju:

Sile pritiska na krive povrsi

69

- sila potiska Po::: Pz Vog == 3" P2 gR n, . - nonnalna sila pritiska PN == (-P v + P1gh1 + P2gh2 )R n, - sila potpritiska Pv == PvoR2n , - i sila reakcije veze R== R; + Rs' Na vezu A -A deluje sila istezanja R; == PN + Pv - Po coscx, iz koje se dobija pokazi1 vanje manometra h::: 2 (R; + Po coscx- P )::: 134mm. N PmgR n Takode, na vezu A -A deluje i sila smicanja, koja izn08i Rs == Po sincx == 657 ,5N.
Problem 1.6-23. U rezervoaru se nalazi voda, a iznad nje vlada natpritisak Pm= 1,23bar. Na rezervoaru je montiran ventil 8igurnosti. Sediste ventila kruZnog oblika, poluprecnika r-=15mm, zatvara metalna kugla poluprecnika R=20mm. Sa gornje strane kugle nalazi se opruga krutosti c=lOON!cm, koja je staticki deformisana za rastojanje t1 x=lcm. Odrediti visinu vode u rezervoaru posle koje ce se ventil sigurnosti otvoriti. Gustina materijala od koga je kugla napravljena je Pm == 7800kg / m3 •
2

2

3

h

p
Slilca P.l.6-23

RESENJEh'2

pgr n

c~ +~Pmr_E.[3+(~)2J_Pm
-' P
6
I

pg

=2,035m, gdeje b=R-JR 2 -r 2 "

Problem 1.6-24. Konusni zatvarac u kosom zidu nagnutom pod uglom cx=4S0 u odnosu na horizontalu zaptiva otvor precnika d=lOOmm. Zatvarac se, s druge strane, naslanja na oprugu krutosti c=50N/cm, koja ima staticku deformaciju Xo =2cm. Odrediti posle kog natpritiska zatvarac nece zaptivati otvor. Dati podaci su: D==200mm, H=200mm, h=100mm, h1=lm,
h2 =2m,P1 =lOOOkglm
3 ,

Pz :::1200kglm3,

Pm ===7800kgl nz 3, pv=lkPa. RESENJE- Uvodenjem ~ila: D 2 nH d 2n G=Pmg12' R,= P1 U(H-h)g,
P2

nh = P212(D Z +dD+d 2 )g,

PN

===

(-Pv +P2ghZ)4--' Fe == CXo;

d 2n

.

dobija se:

Slika P.l.6-24

70

Sile pritiska na krive povrsi

1.6.3. Metoda Jr3VIII.oteze tec[U<[J)sti

U nekim slucajeyima, kada je kriva povrs slozenog oblika (v. sU.6.3a), rezultujuca sila pritiska na krivu povrs moze da se odredi primenom relativno jednostavnog postupka. Naime, ako tecnost gustine p kvasi krivu povrs A sa "unutrasnje" strane tada se uvodenjem jedne iii vise zamisljenih presecnih povrsi formira zapremina V ispunjena tecnoscu (s1.1. 6.3b) koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Av ' Cija ce se ravnoteza posmatrati (sl.1.6.3c). Uvedene presecne povrSl mogu biti proizvoljnog r__ _-'.-_:/ oblika. Medutim, kako je na ovim povrSlma, prema datom polju A ,p i· ./ pritiska, potrebno nati sile pritiska '\Si to je najpogodnije da su one oblika i'b \ ravnih. povrsi, jer se na takvim povrsima primenom izraza (1.5.6) sile pritiska jednostavno odreduju. b) a) Pri izdvajanju zapremine V (sl. Slika 1.6.3. 1.6.3t) na presecnoj povrsi (iIi presecnim povrsinama) uvode se dye normame sil" pritiska P (ili odgovarajuCi N braj parova sila pritiska) istog intenziteta ali suprotnog smera. Koriscenjem ovih sila i Ojlerove jednaCine (1.1.1) dobija se sila pritiska koja deluje na krivu povrs:

·' 10 iJi
~.=._.

P=-tpdA =PN +fAv pdA::: P + tgradpdV:= P + pgdV:= P + pV g:= P +6 N N N N
Na osnovu sprovedene analize zakljucuje se d~ je sila pritiska na kriVll povEs P jednaka vektorskom zbiru sile tezine fluic1a G u izdvojenoj zaprenuni V i sile pritiska na presecenoj povrMni PN' S obzirom da je sila pritiska na krivu povrs u izlozenom postupku dobijena iz ravnoteze sila koje deluju na izdvojenu zaprerrJnu tecnosti ova metoda se maze nazvati llteioda rav.1tote:fe~ tec.nosti Pri koriscenju.ove metode veoma je vazan izbor presecnih ravnih povrSi. Nairne, njih treba birati tako cia je zaprerninu V sto jednostavnije oc1rediti, bez obzira na broj presecnih povrsi. Treba napornenuti c1a se, ponekad, problemi ovogtipa uspesno mogu resiti i primenom pravila za odredivanje sila pritiska za proizvoljni pravac, a o cemu je bilo govora u Odeljku 1.6.1. Ako se pri formiranju zapremine V uvede veCi broj ravnih povrsi Ai' i neka je njihov broj i=m, tada P prec1stavlja rezultujucu silu pritiska sa svih uvedenih N preseka, taka da se sila pritiska na laivoj povrsi moze oc1rediti kao:
til

t

P=G+PN=pVg+LPmcA;iij.
1'=1
t

(1.6.9)

Ukoliko se u fonniranoj zapremini V, sa istim brojem presecnih povrsi A;, nalazi veCi braj tecl10sti razliCitih gustina Pi V=1,2, ... ,n) tacJa se sila pritiska na krivu povrs (1.6.9) svodi na oblik:
. n m

P=G+ P = CLpFJ)g+ ; = 1 ' LfimcAJi; , N )=1

(1.6.10)

Sile pritiska na krive povrsi

71

u kome su zapremine ~. delovi zapremine V ispunjeni tecnostima gustina Pi' Problem 1.2-25. Izmedu vertikaJnog i kosog zida rezervoara nalazi se cilindricni poklopac, poluprecnika R i sirine I. ~=v,*====l Odrediti intenzitet sile pritiska koja opterecuje poklopac, ako je on oblika: a) poklopca A (isprekidana linija sa sl.P.1.6-25a), b) poklopca B (puna linija). a) b) c) Dati podaci su: H=2m, 1=2m, 3 Slika P.1.6-25 R=lm, ex.=45°, P = lOOOkg / m .
RESENJE- RastavljajuCi veze pokolopaca A i B po vertikalnoj i kosoj ravni, nagnutoj pod uglom ex., formiraju se dye zapremine: V; = (n / 2 +a)lR 2 12 i
V2 = (3n 12 -a)IR 2 12. Zapremina VI je zapremina tela, te se zato na nju maze

primeniti metoda potiska, Odeljak 1.6.2., primenom koje na potopljeno telo deluje sila potiska Po = pf;;g. Zapremina V2 je ispunjena tecnoscu, teZine G = pV2 g, i na nju se primenjuje metoda ravnoteZe tecnosti, Odeljak 1.6.3. Na ravnim povrSinama po kojimje izvrseno rastavljanje veze deluju dye normalne sile pritiska:
PN ]

= pg(H - ~)Rl

;

PN2

= pg(H + ~ sina)RI.

KoristeCi izraze za rezultujuce sile pritiska dobijaju se resenja: a) b)

PA Ps

= J(PNI + PN2 sina)2 +(Po - PN2 cosa)2 = 62810N , = J(PNI + PN2 sina)2 +(G+ PN2 cosa)2 = 94446N.

Problem 1.6-26. ReSiti primer 1.6-1. primenom metoda potiska i ravnoteze tecnosti. RESENJEa) Za poklopac A-A primenjuje se metoda potiska. Uvodenjem dye rayne presecne povrsine, na kojima deluju normalne sile pritiska

p,,.
a)
b)

PNl=[Pm+pg(h-~)JRl;

PN2 =(Pm+pgh)RI,
VA
:=

formira se zapremina cilindricnog tela

i

Slika P.l.6-26

R 2nl, na kojn deluje sila potiska

Po == pVAg· Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopacA-A iznosi:

PA == ~ +(Po + PN2 )2 = 17,86kN. b) Pri rastavljanju veze B-B, formira se zapremina tecnosti VB G = pVBg, na koju deluju i dye normalne sile pritiska
PN3 . [ 4R = Pm + pg(h+3';)

\
I

= R 3 n,

teZine

J1

-zR n;

2

PN4

tako da ce sila pritiska na sferni poklopac biti:

=(Pm + pgh)-ZR 2n; PE =JP~3 + (G-· PN4 )2 = 2504N.

1

72

Sile pritiska na krive povrsi JProiJlem 1.6-27 •. Rditi primer 1.5-17. primenom metoda ravnotde tecnosti i

potiska.
RES.6NJE: Zbog jednostavnijeg pisanja

uvode se zapremine piramide
a)
b)

Vp =t(2a)2 H,VI =Vp

'

V2 =V3 =Vp 12.

Slika P.1.6-27 IZQvajanjem zapremine piramide sa strane tecnosti gustine PI dobija se iapremina VI (v. sl.P.1.6-27b) na koju deluju silekoje se odredjuju primenom metode ravnoteze 'tecnosti, i glase:

P.<I

==[-Pv+Plg(l+a)j(2a)2, PYI =PIVIg·

Izdvajanjem zapremine pir<).mide sa strail(~ okvasenih povrsi tecnostima gustina P2 i P3' dobivaju se zapremine V2 i V3 (sl.P.1.6-27a), na koje prema metodi potiska deluju sile: 2 P.<2 =[Pmgh -'P2gi-P3g(a+b)]2a , PY2 == P2 V2g,

L~<3 ==[Pmgh - (P3gi+ b)] 2a 2,

PV3

== P}"3g·

Dakle, ukupna horizontalna sila pritiska je Px == Px2 + P.d - P."l. = 440,74kN , dole je ukupna vertikalna si1a pritiska
. P,

= PYI -

PV2

-

PV3

=[PI -

~ (P2 + i?3) ] Vpg = O.
== 440,74kN.
.

Prema tome, ukupna sila pritisica je !'=

Problem 1.6-28. Rezervoar oblika zarubljenog konusa, .nalazi se na kosom zidu

.

Jp} + P.}.

nagnutom pod uglom ex,=45° prema horizontali., Pritisak u rezervoaru meri se zivinim manometrom, cije je pokazivanje a=300mm. Odrediti sHe. koje opterecuju zavrtnjeve A-A na istezanje i smicanje. Tezinu rezervoara' zanemariti. Dati su 3 . po daCl: d=O,5m, D=lm, h=lm, b=O;5m, P = lOOOkg 1 ro-', Pm = 13600kg/ ill . Napomena: Zadatak resiti projektovanjem hive povrsi u proizvoljnom pravcu i metodom ravnoteze tecnosti.
?

a)

b)

c)

Stika P.1.6-28 1?ESENJE- Postavljanjem jednaCine hidrostaticke ravnoteZe za manometat dobija se natpritisak u tacki M koji iznosi: Pm == Pmga:'" pgb. Zadatak ce se resavati

Site pritiska na krive povrSi

73

projektovanjem krive povrSi zarubljenog konusa u pravcima: i- istezanja i ssmicanja. U ovim pravcima komponente rezultujuce sile po jedinici mase koje deluju na fluidne delice (vo sI.Po1.6-28d) su: F; = gcosex. i Fs = g since Zapremine koje su merodavne za odredivanje sila pritiska, prema Odeljku 1.6.1. prikazane su srafurama na sl.P.1.6-28b i c. Medutim, odbacivanjem dvostruko srafiranih delova, jer se sile pritiska na njima uravnotezavaju, dobivaju se nove merodavne Vs' Dakle, prema izrazu (1.6.6) definisu se sledece sile zapremine: V;', V/, pritiska:
Pi
I

2 2 f/'F d I d n = P i i =... = Prn-4-' P; = pV;F; = ti2(D 2 +dD+d 2 )h---h lJgcosex., 4
1[
II ,

1[

p,. = pVsF;. == P~ (D 2 +dD+d 2 )hgsinex..
Prema tome, traZene sile istezanja i smicanja veze A -A su: Ri == P;'- P;"= 5079,7N, Rs = Ps =3178N. Ovaj primer, takode, veoma lako, moze da se resi metodom ravnotde tecnosti datom u Odeljku 1.6.3. Prema ovoj metodi, potrebno je posmatrati ravnoteZu tecnosti koja se nalazi u zarubljenom konusu. Tada se definisu sila te:line tecnosti G=

P;2 (D

2

+dD+d 2 )hg, i normalna sila pritiska PN := (Pm + pghcosex.) d:n koja

deluje na rastavljenu vezu A-A. Na osnovu ovih sila odreduju se reakcije veze: Ri := PN -Gcosex., Rs =Gsinex..
Problem 1.6-29. Sferno-konusni zatvarac obrtan oko horizontalne ose 0 zaptiva otvor u pregradnom zidu. Odrediti ukupnu silu pritiska koja deluje na zatvarac. Dati su podaci: R=500mm, r=300mm, h=lm, H=2m, ex.=45 0, Pm=2kPa, pv=2kPa,
p]

= lOOOkg / m3 ,

P2

= 800kg / m3 .

RESENJE: Zbog jednostavnijeg pisanja uvode se duzine a = ~ R2 - r2 i b=R-a. Da bi se problem resia izdvojice se zapremina zatvaraca (v. sl.P.1.6-29b) i analizirace se sile pritiska koje opterecuju H tu zapreminu. Sa strane tecnosti gustine p]' formira se zapremina leonusa, koju primenom metode ravnoteze tecnosti opteb) a) recuju sile Slika P.1.6-29
G:= p]V]g:= p] -3-ag , PNl
r n
2
:=

(Pm + p]gh)r n.

2

Sa strane tecnosti gustine P2 formira se zapremina zarubljene sfere, na koju se primenjuje metoda potiska. Prema tome na oyu zapreminu deluju sile:

POI +(PN3 +PNZ . Dati podaci su: 3 3 3 h 1=2m. POI = PIVjg.PN1 )SillCX + PZ2 . G2 = P2Vjg· . a sa druge strane jedna iii dye tecnosti raz!icitih gustina. U pregradnom kosom. iIi kosom i vertikalnom. = 377N. Pm=O. cx=45°. 2' 2)112 . poluprecIuka R=O. koja se odreduje izrazom Vk -= (3r2+b 2 )nb 16. Slika P.74 Sile pritiska na krive povrsi 2 PN2 =(-Pv+P2gH )r n. treba koristiti metode ravnoteZe tecnosti i potiska. Na OSllOVU ovih sila pritiska odreduju se komponente rezultujuce sile pritiska: Px -= (PN2 .J~vl)cosctl = 12643N . zidu nalazi se cilindricni poklopac.v3=-4-1.2kN.G = 4001N. P3 =lOOOkg/m .1.6-30 2 b) c) d) Slika P. PN2 = P2gh2 A .V4='4Rcxl.P N2 . gde je Vk -zapremina kalote.5m i sirine 1= 2m.1.P.1 REJENJE' Pri rdavanju sva cedri postavljena problema. Giji je polozaj prikazan na sl.V2=2R (n-cx)l. Cilindricni pregradni zid kvase sa jedne strane jedna tecnost. Tom prilikom na izdvojene cilindricnezapremine deluju povrsinske i zaprerninske sile.6-30. I b) P = \[(PHi PNl = Plghl A .6-30. Vj=2Rnl. h2 =lm. Pz = (?'V2 .P ) eosex.6-30.1.1.PN3 ) Sin aj +[G3 +G2 . P2 =900kg/m . PI =800kg/m . Radi kraceg zapisa ovih sila uvode se oznake za merodavne proracunske povdine i zaprernine 1 2 1 2 • R 2n 1 2 a=RI. N1 odnosno rezultuJ'uca sila pritiska P -= (p2 + p2)112 x y = 40l9N. Odrediti intenzitet rezultuju6e sile pritiska na cilindricni pregradni poklopac.1.A=2RI.2bar.6-30a-d. Prublem 1. 4 3 Pz2 =P2V2g=P2(3R n-Vk)g. prikazane na sLP. lllOgU tako da se resenja a) napisati kao: 2 P= {[CPN2-PN1)sincx] +[G2-POI+(PN2-PNI)COSCX] 2}1/2 =13.

(PM-PN 2 )COsaft = 24731. G3 = pFzg· 2 d) P == {rPNI . . Usled dejstva sile F. F.PN3 + (PM -PN2 )sina]z +[Gl -P02 -P03 . polje pritiska 11 tecnosti gustine Pz ce se promeniti.631 zatvarac je neopterecen. a poldopac A-A ce biti opterecen. N2 PN3 =(P2gh2 + P3g"2)a R . G2 = P2 V4g. PN3 == (Plgh l + P3g~ sina)a . R 2 2 sllla)a.P03 + (PN22 . if. PN3 =:= (P2gh2 +P3g~ sina)a. d. {[ Pm . PN2 POI = pzg(h2 . na klip teiine G.~ sina)a. PN21 =[ Pm + pzg(h 2 - ~) Ja . r.gustine PZ' U polozaju prikazanoID na sLP. Slilm P. = Plr~g.SN PM = Pma. P03 == P3 V3g· Problem 1.6-31 1 \ I . Konusno-polusferni zatvarac A-Asa spoljne strane kvasi tecnost gustine PI a sa unutrasnje tecnost.~)a . P == P2g( h-R .6-31.PN3 ) cosaJ }112 '" 23806. Odrediti silu koja OVOID prilikom deluje na zatvarac A-A. Poznate veliCine su: h.1. G2 = P2 (V2 +V3 )g. PNl == (Pm + p]g"2)a .6N c) P". G.1.Site pritiska na krive povrsi 75 PNI = PlghlA.PN21 + (PN3 . PN22 ==[ Pm + pzg(h 2 + ~ sina) Ja. R. POI = Pl V3g . G3 == P3 V2g· POI . REfENJE.R A = F (2r I d) 2. P02 = P2 VZg.PN22 ) smaJ2 + [G2 - 2 Pm =Plg(hl . G] = pJ/3g .

1xll jedIrnaciJllal rciaUvIDI. nivo tecnosti u rezervoam iii neku drugu karakteristicnu izobarsku POVIS. RELA'fIVNO MIROVANJE 'fECNOS'fll PRI TRANSlLACUI 1. Fy i F z komponente sileo Kaleo je rezultujuca zapreminska sila konstantna to je po(ie sila koje c1eluje na fluid hornogeno.7. koje su u odnosu na horizontalu nagnute pod uglovima . Nairne. i ono je linea17lo promenljivo sa koordinatama x .7. Nadjeno polje pritiska. Posle dobijanja konstante integracije C polje pritislca je potpuno odredeno.7.fi.-F.4) Iz (1.76 1. na koji deluje sila teiine po jedinici mase g. sa s1.7.1. izuzev u pravcu koji je normalan na sHu F (povrs p=const. a koriseeni fizicko-matematicki model strujanja je sasvim drugaCiji nego onaj koji vazi za mirovanje fluida. s1.Y K-C Fx Fy (1.1) napisane u vektorskom obliku: pF = grad p (1. konstantu C je najlakse odrediti. 1.1) nalazi fluid gustine p i aka se rezervoar kreee konstantnim translatornim ubrzanjem = tada fluid u odnasu na a a/ +ayJ +aJ rezervoar relativno miruje. y i z.1 pravcima. jednostavno.1. rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je: F =if + ( -5) = FJ + FyJ + F'J = const.7. Dakle. vazi i za relativno mirovanje fluida i ona u skalarnom obliku glasi: (1. pri relativnom mirovanju izazvanom konstantnim ubrzanjem ii deluje inercijalna sila po jedinici mase -a. dobice se jednacine izobarskih povrSi: z=PF. P®lje pdtiska i . S druge strane.1). izobarske povdi Ako se u rezervoaru (v. (1.1) dobija se polje apsolutnog pritiska p= p(Fxx+Fyy+Fzz)+C . tada se 0 relativnom mirovanju.7.< Ovaj koordinatni sistem moze se.7. vee promenljivo. Osrmo'lfIDI. ali u slucajevima kada se veze za: nivo slobodne povrsi.x-F.7. ako· se u jednaCinu (1.3) stavi p=K=const. .1) Na fiuidni de lie. se moze iskoristiti za definisanje izobarskih povrsi.1).1. ne moze ni govoriti jer u tom slucaju fluid struji.4) sledi da su izobare ravne povr.7. Osnovna jednaCina mirovanja fluida Ojlerova jednaCina (1. pri cemu su F". Ukoliko ubrzanje a nije konstantno.7.3) u kome se konstanta integracije C odreduje iz granicnog uslova poznavanja pritiska u nekoj tacki fluidnog prostora u usvojenom koordinatnom sistemu OXYz.2) sledi da je polje pritiska promenljivo n svim Slika 1.7.7. u principu.7. Ojlerove jednaCine (1. iz . Integraljenjem jednacine (1.@g milrmr21Irnja flhlllida. vezati bilo gde.

7. i P e .7.oje deJluju lIll.verti!caIno rastojanje ad tezistaokvasene povrSl do nivoa slobodne povrsi tecnosti.fAidA.2a).z). y.5.6.a I!!:.4) za K = Pa' 1.2b) tad a se kompbnente sile pritiska odreduju kao lj=tpdA. i pravci njenog dejstva.ll! lraVlIllC i krive povdi. b) U slucaju kada tecnost basi hivlt povrs (s1. i z. dobivajll projektova~em krive povrsi. para/e/na sa osta/im izobarskim povr.5) Kao sto je ovaj izraz za silu pritiska bilo moguce pojednostaviti za primenu u Odeljcima 1. / P). Na osnovu komponenata P.6). z): Prime nom . u koordinatnim pravcima.l. Sila pritiska koja deluje na bilo kakvu ravnu iii krivu povrS A maze se odrediti. i s/obodna povr. (1.7..7.! tecnosti je rtn'na pow§.7. z Fx Prema tome.y.1. na nivo slobodne powsi. !coji glasi: (1.!im~ a njena jednaCina se dobija iz (1.hidrostaticki pritisak u tezistu okvasene povrsi. Od obIika za silu pritiska (1.1).7.2.7. y.2.7. SHe pritiisl!!:.7) gde se zapremine V. koji su u == arctg(p.7. to ce i ovde biti moguce.=PF. i za slucaj relativnog mirovanja tecnosti pri translaciji. sila pritiska se odreduje prime nom jednog ad izraza P = JA pdA == p~zcA = PeA (' .z) (1.6) pn cemu su: z c . b) c) Slika 1.Relativno mirovanje teenosti pri traJ7siaciji 77 a == arctg(p) .P. (i=x. 7.=pV. + p) + Pz2 odnosu na horizontalu odredeni uglovima (Xi . predstavljeno izrazom (1. linearno promenljivo sa koordinatama x.5. a 0 cemu ce biti vise reci kroz primenu u slucajevima ravnih i krivih povrsi. (i=x.7~3). moguce je preCi sarno zato sto je polje pritiska p=p(x. i 1.5) na oblik (1.! (sl. odreduje se I rezultujuca sila pritiska P == ~ P. a) U sIucaju kada je okJlasena ra/lna POJlr.y. primenom opsteg izraza (1.

7. Odredivalllje sna ]!llJriUska teclllostii )lUll kri:wce JllovrlH meto«iama ravllllo1i:eze teCllll(])sti i poUska Ponekad sile pritiska na krive povrsi.7. jer kriva povrs maze bitiproizvoljnog oblika. Medutim. sl. dok je komponenta rezultujuce zapreminske sile po jedinici mase F~ = F cos(F.7. Zato se. a kao drugo. Napadna linija sila p.2).. Z.5). koriscenjem izraza (1. moze izdvojiti i II njoj posmatrati ravnoteZa tecnosti.2c).koju ispunjava tecnost.1. na pI.3a.9) u potpunosti definise silu pritiska koja deluje na krivu povrs (sl. dobija se sila pritiska P"" - f pdA f piii + P I grad pdV + P JpFdV + P A = N A = V N = N V ( 1. kriva povrs zatvara ravnom povrsi i na taj nacin se dobija zatvorena kontura koja ogranicava zapreminu V. integral u tom izrazu ponekad nije lako reSiti. a) Metoda ravnote:fe tecnostt: Kada neku krivu povrs kvasi tecnost. s). na nivo slobodne povrsi tesnosti.7.7) moze se odrediti komponenta stle pritis!ca !coja dehije Ita hivlt povr.7. ~ razloga jednostavnosti zapisa uvodi se komponenta .6.7. Sada se formirana zapremina V. nije jednostavno odrediti.3. Medutim. postupkom izlozenim u Odeljku 1.2. s).f odredenom ortom normale S (v. u nekim slucajevima odredivanje merodavne zapremine Vi i nije tako lak posao. prime nom izraza N (1.7) sile pritiska je moguce odrediti za bilo kakav oblik krive povrsi: Ali.prtlVCt~ 1.7. Naime.9) Izraz (1.7.1.1. U tim slucajevima moguce je primeniti ili metodu ravnoteZe tecnosti (Odeljak 1.78 Relativl10 mirovanje tecnosti pri translaciji izraza (1.zapremina dobijena projektovanjem krive povdi.2) i veze izmedu povrilinskog i zapreminskog integrala.3. Ravne povrsi se uvode zato §to se na takvoj povrsi najlakse odreduje sila P .3a).7. u cilju odredivanja sile pritiska.7. kao Ps = pVsFs (1. Tom prilikom. za takav proizvoljan oblik tesko je naCi polje pritiska na povrsi. ttproizvo(.7. koriscenjem Ojlerove jednaCine (1.6. y.7. kao sto je prikazano na sl. tada sila pritiska moze da se odredi primenom izraza (1.7. prolazi kroz teZista zapremina Vi (i=x.7. a) b) Slika 1. u s-pravcu.ilOm.3) iii metodu potiska (Odeljak 1.6).8) gde je Vs .

1l =: -pV5 .Problem 1.7. Dati podaci su: d=SOOrnm.7-1a) kreee se translatorno konstantnim ubrzanjem a:::: 4. jed ina razlika biee u smeru sile P . koja je sada usmerena lea nivo~ slobodne povrsi tecnosti.10) se svodi na izraz (1.1. 7. Dakle. takode.1.7. sl.fr:::: -pV(g -5).7. b) hfetoda potiska.B P A B Slika P.Sm. U koliko je lleka kriva povrs okvasena taka da se pri rastavljanju veze dobija zapremina Vkoja nije ispunjena tecnoscu (v. Prema tome.Relativno mirovanje teci10sti pri translaciji 79 rezultujuce sile pritiska P :::: pVF. H=lm. koja se razlaze na komponente: P :::: G+ F. Ona je.7).P.7-1 . P = lOOOkg/ m 3 • RESENJE Rezultujuea zapreminska sila po jedinici rnase.5.6.9) moze da se napise u sledecem 0 b liku P::::G+F. koje deluju na izdvojenu zapreminu (sl.5m/ S2 Odrediti sile pritiska koje optereeuju poklopce A. jednacina ravnoteie sila.1. tada se postupak opisan u Odeljku 1. i F predstavlja opftu (Arhiinedo/Ju) stlu potiska za slucaj jednoliko ubrzallog .3b). /=lm.sila inercije. Ova sila potiska definisanaje izrazom -PF =: -pr.3b). b=O. Tom prilikom.translatornog kretanja. a=45°.1l' F F gde je G:::: pflg tezina tecnosti i F. jednacina (1.6. jednacilla (1.7.3a u potpunosti moze ponoviti.1.n+PN=-R (1. glasi: . a njen pravac napadne linije prolazi kroz teziste zapremine V.10) Ova jednaCina izraiava ravnoteiu sila koje deluju na izdvojenu fluidnu zaprerninu V Treba naglasiti da je rezultujuca sila pritiska P jedllaka sili reakcije veze R=. Na kraju treba napomenuti da napadna linija sila pritiska PF prolazi ktoz teiiste zapremille Vi ona je normalna na izobarske povrsi. normalna na izobare. koja deluje na bilo koji fluidni delle. i za slucaj mirovanja (5 =0) svodi se na silu potiska (1.7. Pm=1480Pa. tj. Za slucaj mirovanja fluida ii:::: 0. B i C.l. F. D=lOOmm. h=lOOmrn. 13=60°. Sud cilindricnog oblika (sl. pa ce u usvojenom koordinatnom sistemu vezanom za F'~" F A Zc.n :::: 0.7. je F = g.:: -P.9).

Fz = -g+asina. u kojima su natpritisci u teiistima povrsina odredeni if.80 Relativno mirovanje tea10sti pri Irans!acUi nivo tecnosti u sudu projekcije sile biti: Fx =-acosa. ~ p(g -a sina. Uvrstavanjem ovih komponeilti sile F u Ojlerovu jednaCinu (1. Za primenu ovih izraza potrebno je poznavati polozaj nivoa sIobodne povrSi tecnosti. Zato ce se. PE == (p.)z] +C.7. koji se odreduje iz jednacine (2).) g-a sma. podignut za rastojanje zm == Pm / plFJ Ako bi usudu iznad nivoa teiSnosti vladao potpritisak P v' tada bi Divo slobodne povrsi tecnosti bio ispod nivoa tecnosti u sudu na rastojanju Zv == Pv / ~FJ U slucaju da je IFzl == g. Ovaj zadatak moze se resiti drugaCije . u koordillatnom pocetku (x=z=O.p[acosa. ~A . B i C rayne povrsi.8). 1z ovog obIika jednaCine slobodne povrsi tecnosti dolazi se do veoma vaznog zakljuiSka: da je nivo slobodne povrsi tecnosti. iz jednaCine za polje pritiska (1). odredenog jednacinom (1). P = Pa + Pm)' dobija se konstanta illtegracije C = Pa + Pm' pa ce polje pritiska biti P.asina.6). kada se ~uvrsti P = P a ' i glasi: Pm a cosa.P" = Pm .)(H +f+h) ] D.)H]}-2 2 Slnl-' TC =1478N.P. koji glasi: Pm Fx x (2) z == plFzl + IFil .. d p[abcosa. kao prvo.)H]} d 4TC == 2217N. .1).7.razom (1).. .7. koja su detaljno opisana u Odeljcima 1.1. sile pritiska: P i Pc mogu se A odrediti primenom izraza (1.n == 81. odrediti jednaCina slobodne povrsi tecnosti.7). Nairne.-(g-dsina. Pre nego se pre de na odredivanje sila pritiska.5a i b. dok se 8ila P moze odrediti prim~nom izraza B (1.+(g-asina. Prema tome. tada se nivoi slobodnih povrsi nalaze na rastojanjima Pm / pg iIi Pv / pg.x+(g.9N. Z= ..Pa ) x_ -b AE b-Ji ={pm - x=O z=(H+d/2+h) AC =[Pm + p(g-asina. liZ pOlloe (1. Ova jedn3cin3.)x=-I AA z=-Ji = {Pm + p[alcosa. .' Drugo. to se sile pritiska na njima mogu odrediti primenom izraza (1.x+(g-asina. Ova jednacina sledi iz polja pritiska. Fz g-asma. Prvo.4)..)zl· (1) S obzirom da su povrsille poklopca A.== arctg acosa == 25 6°. Fy = 0. primenjene za teZiste poklopca B. dobija se p = -p[acosa.7. maze da se napi~e u kracem obliku.treba odrediti odgovarajuee geometrijske parametre. sile pritiska su: 2 PA == (p. ugao nagiba izmadu horizontale i izobarskih povrsi. Iz uslova poznavanja pritiska na nivon tecnosti u sudu.7. uodnosu na nivo tecnosti u sudu. tj.iznosi Fx y == arctg. odreduje se vertikalno rastojanje I I .

1. Problem 1. odreduje rastojanje 11c =Zc [cos ~ + sin ~tg(~ .) H]BL == 16220N. kao i silu koja opterecuje dno suda.7-3. napunjen do visine h. b) silu pritiska koja opterecuje dno autocisterne. Nivo slobodne povrsi tecnosti prikazan nasl. potrebno je odrediti komponentu rezultujuce zapreminslee sile po jedinici mase u pravcu dejstva sHe P . IFBI =gcos~+asin(~-cx) = IFxlsin~+IFzlcos~. Odrediti.7. ~ = arctg(----·-:--) == 30 60 • Pnmenom izraza g-aSl11cx ' (1.6) dobija se sila pritiska na dno suda F == g . i prime nom jednacine (1. cx=30°. Prizmaticni sud sirine B=lm.y)]. Pm = 800Pa. d2rr. primenom izraza (1. U autocisterni koja ima povrsinu poprecnog preseka oblika elipse: nitlazise benZin. kao trece. Iznad benzina vlada atmosferski pritisak. Pro- P = [Pm + p(g.7-1 suprotnog smera od pozitivno orijentisanih OSa x i z.Cnosti pri translaciji 81 acoscx b H' g-asincx + .:~ F 1478N U prethodnim izrazima za sile pritiska koriscene Su apsolutne vrednosti za komponente rezultujuce zapreminslee sile.e je R=600m.8) odreduje sila = pVBIFBI = P llcl sI= 4~. b=1. h=O. p= 1000kg/m . Odrediti ugao u odnosu na horizontalu pod kojim je nagnuta tecnost pri translaciji. d .7-2.9N PH .P. na osnovu kojeg se. H=lm.1.a sin ()(.2m.7. Konacno.4) dobija se ugao pod kojim je nagnuta tecnost u odnosu na horizontalu. krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a == Sml S2. zato sto su sile pritiska ucrtane na sl. dole se sa izrazom (1. Autocisterna se krece konstantnom brzinom v==70km!h u krivini ciji je nagib definisan uglom cx=2°. p =7S0kgl m 3 • .7) odreduju se sile pritislea PA Pc = PV:4 IFxl= P-4-(l+b+ t~)aCoscx=2217N. D2rr. Na kraju. koji iznosi acoscx .lm. RESENJE: Rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase je jektovanjem ove sile na horizontalni i na vertikalni pravac.Relativl10 mirovanje te.7. Problem 1. a) ugao u odnosu na horizontalu pod kojimje nagnut benzin. Dati su podaci: a=lm. Z = pVc I~ I= P-4-(zm +H +2+ h)(g-asmcx) =81.7.P. Radijus krivip.ii. a ona iznosi B Zc = p(g-asinti) . Pm . Dati su podaci: 3 L=2m.7-3 odnosi se na stanje mirovanja na horizontalnom delu puta.

82 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji RESENJE: Kako se autocisterna nalazi u krivini to ce na fluidne delice delovati inercijalna sila po jedinici mase an = v 2 / R. Sud oblika kocke. 21 aJ Slika P. nska sila po jedinici mase F=:: g. Slika P.. koje se nemesaju.azi otvor. a) Iz jednacine tipa (1...:::ina. Pro/. a x o A B potom odrediti sHu pritiska koja ~ ga opt~recuje. . Problem 1..... +b J Pv +(Pa + Pm) h'.7-5 RESENJE: Rezultujuca zapremi-.1.. Poznate veliCine su: h.. = 30492N. stranica 21=4m./em 1. b) Primenom izraza (1.Fy = 0 i F. nalazi se procep. Iznad nivoa vade desne komore je vazduh pod natpritiskom Pm' a iznad nivoa leve komore vlada potpritisak Pv ' U pregra Ji P. tako da pritisci u vazdusnim prostorima obe komore h budu isti. i krece se translatorno konstantnim ubrzanjem a pod uglom cx. tako da voda moze da pretice iz komore u leomom. . podeljen je pregradom P na dye jednake komore.b 2h(Pm + Pv ) 1 pd cemu je b == (P m+ Pv ) / pg.7-5.a ima komponente Fx == ~c()scx.68°.horizontalnim R ubrzanjem a. S obzirom da je radijus krivine mnogo veti od poprecnih dimenzija autocisterne. Vazduh u komorama menja stanje izotermski.7-4..4) sledi cosa B= arctg 2 3. ). H. .7-3 Nadena resenja vaze i za vagon-cisterne koje imaju poprecni presek ablika elipse. Odrediti ubrzanje a. sirine L.7.:.1. gRlv -sincx. I. . Odrediti ubrzanje tako da slobodna povrs bude upravna na poklopac suda AB. Rezervoar R.6) dobija se sila pritiska na dna auto-cisterne P = pg(h + a)abn coscx.7. na kome se na rastojanju 112 na).. pri dnu.. to ce se smatrati da je an = const . a ' % i '. da je slohodna povrs normalna na poklopac AB . napunjen jedvema tecnostima gustina PI =::800kg/m3 i P2 =lOOOkgim 3 . 1z uslova zadatka. == g." ..( g b) -a.=45° prema horizontali..Traieno ubrzanje je p H a=TI" . 1 RESENJE. LP a gI . Rezervoar se krece konstantnim translatornim . L.

Lx.6)..- PAl~A ' .7-7. rezultujuca sila pritiska na poklopacAB je P AB P2 . P. PAl::: PI[ alcosa+(g-aSilla)(h+f-b)]cd -b)B . odreduju se sile pritiska: (p_ p )(1)::: a :::[p .PI)(g-asina)(h +d +b)}2bB . Odrediti sile pfitiska koje opterecuju poklopce A-A i B-B kada poyrs razdvajanja tecnosti prolazi kroz tacku D.. Prema tome.konstante integracije CI ::: p a i C2 = Pa + (PI .. dobivaju se· .-----. KoristeCi sHean postupak resavanja kao u primeru 1. Pozllate veliCine su: h.7-5. ::: Dakle. P2 ::: (p.::. dobijaju se izrazi za sile: PA = PAl +PA2 .1.L7-6 RESENJE: Analiza sila koje deluju na poklopceA-A i B-B prikazana jena s1..\ ~~ .. d... Zatvoreni ciJindrielli sud (s1. b. d+b. (p_ P /2) gl+p g(X_l)J_l.(P2 -..7. a..3) ima oblik: p(i) ::: Pigx I tga+Ci .=-:::---- g -.. Polja pritisaka u posrnatranim tecnostima odredena su izrazima: P -. krece se konstantnim translatornirn ubrzanjem a koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. Prizmaticni sud... U usvojenom koordinatnom sistemu.. ..P2 )g/ I 2tga.::.. p::: Pa) i na razdelnoj poyrsi tecnosti (x=II2. .· PE .. PI' P2' +z v -I h d -_-___p~~~-~~~~~~~~~A "~F.. vezanom za mali otvor. PA2 ::: {P2 [/acosa+(g -asina)(h +d)]. p::: p a + PIgI12tga). U sudu se nalaze dye tecnosti gustilla PI i P2' koje se ne mesaju.trallsJatornim ubrzanjem a::: 2ml S2. _~·:>//'li11---~- ~i'~ 1 ~-p. P1. jednaCina za apsolutni pritisak (1.3N . I. ::: (p- Pa)~~oAI =0..A oft-A Slika P.' IE a) " - ~ <10_---3- VIe x b) :}>::.7. ' b ".. a. PI (g-asina)(h+.Relativno mirovanje teenosti pri transIaciji 83 (Fz ::: 0) dobija se a::: g / sina.Problem 1.Pa)~~IA2::: (PI +P2) t:a /3 = 141. I 2 2 2 tga KoristeCi ova polja pritiska i izraze (1..-)(d+b)B ./ D -"""-". horizontalna komponenta sile je Fx = g / tga. sirine B. Sud se krece kOllstantllim horizontalllim . B.7"7a) precnika D=200rnrn i visille H=300mm na poklopcu A ima pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=80mm od ose i u kojoj je voda napulljella do visille h=lOOmm. gde i=l oznacava tecnost gustine PI' a i=2 tecnost gustine P2' Koristeci uslove za pritisak u koordinatnom pocetku (x=O.7-6..76b.. Odrediti sile . I tga a . 2 ProD/em 1..

u jednacinu (1. potrebno je odrediti zapremine nastale projektovanjem hive povrsi poklopca E na nivo slobodne p0\rrsi tecnosti u vertikalnom i horizontalnom praveu.7-7b). n: 4 = 35. . Fy ==0 i F. iz kojeg se (za P=P a ) dobija jednacina slobodne povrsi tecnosti z == . Ovde treba napomenuti da je zaprernina polusfere VBx dobijenaposle odbaeivanja dvostruko srafiranih zapremina u horizontalnorn praveu.1. odredice se zapreminskom (opstom) metodom i metodom ravnoteZe tecnosti.7. =-g. u slucaju da on predstavlja donji deo sfere(v.84 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji pritiska koje deluju na poklopce A iE. z x a) b) G c) Slika P.z 0 =: aR / g koje definise polozaj usvojenog koordinatnog sistema u odnosu na pijezometarsku eevCieu.7. odnosno iz nje rastojanje .1). 2 / AA == pg(zo +h). P. PA • Sila pritiska na poldopae B. integraleCi je.1. ako poklopae Bpredstavlja donji dec sfere i ako predstavlja gornji dec sfere. Zato ce se odrediti polje.7. z=-(zo+h) iIi primenom izraza (1.7).8N . i koristeCi u koordinatnom pocetku (x=z=O) gramem uslov P = Pa' dOblJa se polje pritiska P-Pa=-p(ax+gz). UvdtavajuCi komponente rezultujuce zapreminske sile Fx = -a. Sila pritiska na poklopae A moze biti odredjena primenom izraza (1. Za primenu zapreminske metode. mogu biti odredene na razlicite nacine.6) i iznosi: .7.P. izraza (1.77b.7). sl. II PBx == pVBx Fx 14 D2 I I= P23(T) n:a . jer Se na tim . . pre rna kojem ce kornponente sHe pritiska na poldopac B biti 11 4 D 3 D21[ l PBz == PVBz Fz = plZ3(T) rt+T(H+h+zo) Jg. iz koga se dobija identican izraz za silu . pritiska i jednaCina slobodne povrsi tecnosti u koordinatnom sistemu vezanom za nivo slobodne povrsi i za osu simetrije suda. u ovom slucaju.X a / g. To projektovcmje je prikazano na s1. tj.7-7 RESENJE: SHe pritiska na poklopee A i E.D.1.

primenom ravnoteze tecnosti. P. Rezervoar prizmaticno cilindricnog oblika. odnosno jednacina ravnoteie sila (1. uopstenom zaprerninskom metodom . U slucaju da poklopac B predstavlja gornji deo sfere (v. tj.7.9N . koji je napunjen vodom. T/ ••• T V = 23 T TC.) = 2. Dakle. b) Koliko treba da bude ubrzanje a da bi sila smicanja zavrtnjeva A -A bila jednaka nuli? Dati podaci su: Pm := 2kPa. zatvara polusferno dno poluprecnika R=200mm.7·9.1. Slika P. a) Odrediti sile istezanJa i smicanja zavrtanjske veze A-A. Fs := := pR 2 n { P.~ I sila P. df··~ se 81·1e: tezme G=pv g . Odrediti sHe pritiska koje opterecuju cilindricni poklopac A-A i ravni a.73g b) Problem 1. a = geos ~ / sin(~-cx. Ovaj sud.1. ~=45°. pritiska PN = P D41t (H +h +zo)g. ProDlem 1.7N . na polusferu deluje normalna sila Pzv i sila potiska P =-pVF=-pV(g-a)=-pVgk+pVaf. ~pR3n[geos~-aSin(~-a)l = l02N. Rezultujuca sila pritiska koja deluje na poldopac 15 je P~ = + = 148. s1.11).1lleTCIJe Fin = pya7 . Pri tome tezinu polusfernog dna zanemariti. sila pritiska na poklopac B iznosi: . F Prema tome. sila pritiska na poklopac B iznosi p.c71Osti pri translaciji 85 delovima sile pritiska uravnoteiavaju.7). oblika eliptickog cilindra.' +(g + a sina)h +j R[ acos(~ -a) + gSin~l}:= 1858. RE:SENJE' a) Slika P. moze da se odredi. Ova sila moze da 8e odredi i primenom ravnoteie tecnosti.Relativno mirovanje te. jednaCinom ravnoteie sila (1. Prema ovoj metodi. h=lm.izraz (1.7-7c) izdvaja se zapremina polusfere V na !coju se primenjuje metoda potiska. ali ovde taj izraz vise nema svrhe primenjivati.9N. Primenom ravnoteie tecnosti.9N F.=J(pVa)2+(PN -pVg)2 =107.27m / S2 koje je postavljeno pod uglom a=30° U odnosu na horizontalu.10). norma In·l a e lillSU 1 a S1 !Pix pi.7. 2 P~ =J +(PN +G)2 =148.7-9 .7-8 F. krece se konstantnim translatornim ubizanjem nagnutim pod uglom a u odnosu na horizontalu.7-8. izdvaja se zapremina 14(D)3 ~.l. kao i P~.7. Sud napunjen vodom krece se konsta- ntnim translatornim ubrzanjem a = 3.

7-1. p= lOOOkgim3 • RESENJE: PA := J(~v + pVacoscxi +CpV)2 (g+a sinal ::=: 156.+(g+asinex)(h +Rsin~)12Rlsin~::: 89. ex. = {CPA -pvAacosex)2+[pVAcg-asinex)j2r/2 =2124N.~ + sin~cos~)R2l . p PVg Odrediti sile istezanja i b) a) smicanja zavrtanjske Slika P.__ --__Fj~" : 'll)g a .3). PVB(gcos~ +a sin(13.a cos(~ _a»)]2f/Z ::: 1258N 2 c) d) PR.7-10 VA .6N. Problem 1. PH = p[-abcosex.• Sud napunjen tecnoscu gustine p. kreee se kOl1stantl1im translatornim ubrzanjem nagnutim u odnosu na horizontalu pod uglom ex. b=lOOmm.15N . c) poluelipsoidnim poklopcem B. 1=250mm. v:= (71:. nalazi se pravougaoni : "-----'<c-------'* otvor koji je zatvoren I I"""f----'-_ poklopcem dvostrukog polucilindricnog oblika. RESENJE: Pri resavanju zadatka treba koristiti metode ravnotde tecnosti i potiska (Odeljak 1.1-U.c == {[ Pc + pVc(g.7-11 . b) polusfernim poklopcem A2.)] + (pVcacosex)Z }:= 83.12 sin~' f.B = {[PH - Pc .7. Problem 1. i d) polusfernim poklopcem C. d 3. B i C zamene sa: a) polusfernim poklopcem AI.7-1.. R=lOOmm.1. ~=45°. U kOSOill zidu snda. i A -nagnutoill pod uglom ~ I I u odnosu na horizontaI I In.12 ' na Cijim ravnim presecnim povrsinama deluju normalne sile pritiska PA . Ako se na cilindricnom rezervoaru. d=200mm.86 Relativno mirovanje teCnosti pri translacij'i poklopac B-B. a = 3m/::P.a sin()(. Odrediti intenzitete sila pritiska koje deluju na nove poklopce. Dati podaci su: h=200mm. c .()(.»)]Z + [pVB(gsin~. ravni poklopci A.79N .1.~' :::'--~. sirine B. Tom priikom izdvajaju se zapremine: Stika P. gde su: PN = p[adcosex+(g +a sinex)(h +Rsin~)12RI sin~ . iz primera 1.: .7-10._ _ _ _ 71:_ d3 / D3 11: ___ a) b) PAl = {CPA + pVAacosex)2 +[PVA (g-asinex)1 PA2 f/2 := 2331N.12' VB . PB iIi Pc' koje su vee odredene n primeru 1.=30°. Primenom opisanog postupka dobijaju se resenja: 2 ___ I.

Na zapreminu tecnosti V == R 2 nB / 2 primenjuje se metoda ravnoteze tecnosti.acos(a+ ~)l ' koje opterecuju zavrtanjsku vezu A-A. i normalna sila pritiska PN1 == p[-acosa(l. projektovanjem navedenih sila u merodavnim pravcima dobijajll se: sila istezanja F. :::t=. Za vreme kretanja sud a tecnosti gustina PI i P2 ne kvase go rnj i poklopac suda.7-13.. i sila smicanja Fs == p(V . a. TeZinu poklopca zanemariti. ~. po kojoj na OVil zapreminu deluju dye komponente sile potiska pVog i pVoa. ~) p. r. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a=2g . == PN1 +PN2 . Problem 1. B. h. nalazi se pravougaoni otvor. Pri ovakvom kretanju suda odrediti sile istezanja i smicanja zavrtanjske veze A-A. sirine I. Poznate velicine su: a. c. koje je nagnuto pod uglom a u odnosu nu horizontalu. sirine B.Vo)[gsin~ .1. RESENJE: TraZene sile istezanja i smicanja zavrtnjevaA-A su: . R.+~)].~ Slika P. B) p. a. -T1 1 1 1 h 1 1 1 I I I I" . (I=h). Poznate velicine su: h.Relativno mirovanje tecnosti prj translaciji 87 veze A-A. I.p(V -Vo)[gcos~+asin«x. h.1. R. Pm) Pm' 1 2 Slika P.. koji je nagnut pod uglom ~.r cos~) +(g+asina)(h -rsin~)l2rB. G. -. R. nalazi se pregrada B-C koja sud deli na dye komore. Odrediti ugao a taka da rezultujuca sila pritiska koja deluje na cilindricni poklopac A-A.7-13 Pp P2' a. koje su napunjene tecnostima gustina Pl i P2' U kosom delu pregradnog zida. bude jednaka nulL Poznate veliCine su: I. RESENJE: RastavljajuCi vezu A-A po ravnoj povrsi A-A formiraju se dye zapremine polusfernog oblika Vo i V. inercije pVa i normalna sila pritiska PN2 == p[-acosa(l+Rcos~)+(g+asina)(h+Rsin~)l2RB. Na oyu zapreminu tecnosti deluju sile: tdine pVg. d. H. koji je zutvoren (po celoj Slflm suda) polucilindricnim poklopcem A -A. U sudu oblika kvadra. I. Na zapreminu Vo == r 2 nB / 2 primenjuje se metoda potiska.7-12.-.7-12 RESENJE: Problem 1. Sud se krece translatorno konstantnim ubrzanjem a. koje je u odnosu na horizontalu nagnuto pod uglom a. b.

p2)[gsin~ -acos(~-a)l ± R2nl.:= P N1 -PN2 +(PI-P2)[gcos~+asin(~-a)1±R2nl+GCOS~ . = {Pm +P2[-acosa(c/2+d)+(g-asina)HJ}2RI.88 Relativno mirovanje teenosti pri translaciji F. +Pl[acosa(bI2-d)+(g-asina)hl}2RI. Ps ~ (PI . = {Pm.G sin~ . 2 pri cemu su sile: PNl PN2 .

za p=K=const. . Pofije pdti51ka n b.S. na fluidni delle (v..3) i ona predstavljafomtlijl( obrfluh paraboloida. aIm se posmatra polje pritiska na cilindricnim povrsima koje su opisane sa r=const.1.1).K ro 2 ? 2· l 1 z=--l--+-2 (x-+y )-(a x+ayY)J r g+~ P .7.:o1l»ar51ke povdi Razrnatraee se opsti slucaj relativnog mirovanja tecnosti u odnosu na rezervoar.Yo.zo)' a njihove koordinate se odredjuju iz jednaCine (1. opisanog jednaCinorn (1. inercije prenosnog translatornog kretanja -5 i obrtanja yJ.Ki:lko rezultl(juC-a zapreminska sda F n(je /Cons/aI/flIt? to polje pritislca (1.YO)2]q. 1z polja pritiska (1.3). Temena obrtnih paraboloida Ide u tackama T(xo.2). dobija se polje apsolutnog pritiska P=P [ --:r(x +y )-(axx+ayy)-(g+az)zj+C ro2 2 2 l (1. pa za takvo polje pritiska vazi sve onosto je vee receno za slucaj mirovanja. imaju vrednosti: . polje pritiska je linearno.8.8.4). r (1. RELATIVNO MlROVANJE TECNOSTI FR! ROTACIJI IJtl.1) Komponente ove sile su: Fx ==ro 2 x-ax' Fy =ro 2 y-a y .1).8. koji se nalazi na rastojadeluju zaprerninske site po nju odredenom radijus vektororn polozaja r == xi + jedinici mase: tdine g.8.8.2) u kome se konstanta integracije C odredjuje iz uslova poznavanja pritiska u nekoj taCld fluidnog prostora.7..89 1. opisanog jednaCinom (1.8.2) vise n(je lineamoJ vee je nelinearno. koja i za slucaj rotacije vazl. Nairne. i za slucaj relativnog mirovanja pri translaciji. sl. Fz = -(g+a z ) • Njihovim uvrstavanjern u jednaCinu relativnog rnirovanja (1. Slika 1. Tada. Medutirn.1.. pa ee rezultujuca zaprerninska sila po jedinici mase biti: . neka se rezervoar istovrerneno kreee translatorno konstantnirn ubrzanjern 5 == a)" +a) +aJ i neka seokreee oko vertikalne ose konstantnom ugaonorn brzinom ill.. x (1. (j/F. dobija se jednaCina izobarskih povrsi C .8.F == g-a+ro 2.3) opste jednacine familije obrtnih paraboloida: z-zo == [(x-x o)2 -(y.8.1.

7) ujedno ce biti i jednacina bilo kog obrtnog paraboloida (izobarske povrsi) kod koga je koordinatni sistem vezan u njegovom temenu.8. dalje. NajeesCi slueajevi. tada je := 0.8. ujedno.90 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji Treba napomenuti da je do zakriv(ienja izobarshlz povrJi doJlo zbognehomogenog po(/a pritiska.. pri \ \ .4) pg 2g Izobarske povrsi su. ona je detaljno proueavana u Odeljku 1.8.)'IJlI!lIjenog tecl!lIoscu P:=pl-2 (x 2 +/)-gzJ+ C ' Ico 2 l C-K co 2 ? 2 Posmatra se cilindricni rezervoar polupreenika R (sl. ito: co 2r2 C-K co 2 r2 p= p(---gz)+C.4) imaju najprostije moguce oblike. Medutim.8.8. i jednaCina bilo koje izobarske povdi kod koje je koordinatni sistem z-r vezan za teme obrtnog paiaboloida.2a.2a) .2. (1. lednacina (1.3) imaju jednostavnije oblike.8.8. takode. Kada se ovaj rezervoar okreee konstantnom ugaonom brzinom co tecnost zauzima polozaj prikazan na s1.+ .8.8.2. koji glase: a z:=--+-(x-+y).8.1. Interesantno je.8.5) odreduje konstanta integracije C:= p a' te se polje Az piitiska svodi na oblik CO 2r2 .5) 2 pg 2g Dobijena jednaeina je.1.. interesantni za telmicku primenu.7) a) p b) c) Slika 1. razmotdti za koliko se.7) zakljueuje se da je 'slobodna povrS tecnosti oblika obrtnog paraboloida. ako je ree 0 relativnom mirovanju fluid a sarno pri rotaciji.cilindricni koordinatni sistem r-z vde za osu rotacije na nivou slobodne povdi teenosti. odnosno zbogpromen(iivDstirezultujuce zapreminske sile F. koji tretiraju osnosimetriene probleme u odnosu na osu rotacije.6) 1z ove jednaCine. tada se primenoID granicnog uslova 1"=0.2) i izobarskih povrsi (1. obrtni paraboloidi. koji je u stanju nrirovanja napunjen teenoscu gustine p do visine H. p:= Pa' iz jednacine (1.gzY· (1. Kada je ree 0 translaciji. (1.1.8.. U nekim specijalnim slueajevima. Z : = . R@tadja oko vertiblne ®se dHni!lJricl!lIog rezervoara l!lIall.8..8. jednaCine (1._ 'P-P a == p ( T . Ako se polamo . FO. Ovde se postavlja pitanje kako se menja potje pritiska i kakav je izgled izobarskih povrsi? Odgovor na ova pitanje ce se naCi koriseenjem vee date analize iz Odeljka 1. jednaCine polja pritiska (1. za p:: P a' dobija se jednaCina slobodne povdi co 2r2 z:= 2"g" (1.7. 1z jednaeine (1. relativnog mirovanja fluid a su iIi eista translacija iIi Cista rotacija.8. ali sada imaju temena na osi rotacije. 1.

. najceSce. sl.8.z. Ovdese maze izvesti opsti zakljucak da se na svim cilindricnim pavrsima (r=eonst.1.10) Iz jednaCine (1.8. podigne nivo tecnosti (visina h2 ) i za koliko se spusH teme obrtnog paraboloida (visina h).3.8.- 1. (1. na pro na zidu i dnu rezervoara. Kako se. R nh1 =2R n(h1 +h2) ~ h) =h2 =~ (1. i zapreminskog bilansa tecnosti pre i u toku rotacije sledi (j)2R2 2 1 2 (j)2R2 h1 +h2 =~. dak je drugi deo promenljiv Clan p(j) 2r 2 12.@.8. Na dalje ce se razmatriti palje pritiska na nekim karakteristicnim vertikalnim i horizontalnirn pavrsima. sto za posledicu ima da polje pritiska zavisi sarno od koordinate z.4). koordinata r je r=R=eonst.9) KoristeCijednacinu obrtnogparaboloida (b) zazid rezervoara 171 +/:12 =(j)2R2 12g i uvodeCi vertikalnu koordinatu z * = h) + h2 . sl. Na dnu rezervoara kao ravm normainoj na osu rotacije hldrostaticki pdtisak je promenljiV (v.Pa = p((j)2R2 /2'.8.1.8. i on izrazava uticaj rotacije tecnosti.3. kaja deluje na bila kakvu ravnu iii krivu povrs. kao p.8. pritisak linearno menja sa visinom tecnasti.8) Dobijeno reSenje je interesantno jer kaZe da za koliko se podigne nivo tecnosti na zidu.8. pri rotaciji u cilindricnom sudu. Koristeci jednacine slobodne povdi. traze vertikalne sile pritiska.). Jedan deo hidrostatickog pritiska predstavlja konstantnu velicinu kaja se ima na osi rotacije P = pg(H -h1 ).5). sta je identican zakljucak sa omm koji daje hidrostaticki zakon raspodele pritiska u mirnom fluidu (1. . to ce avaj izraz biti napisan u jednostavnijem obliku R x z v b) c) Slika 1. . k~ja se meri od nivoa slobodne povrsi tecnosti po visini zida rezervoara.10) sledi da je na cilindricnoj ravni zida pritisak Iinearno promenljiv sa dubinom tecnosti (v.gz) . pri rotaciji tecnasti.2b).9) daje zakon promene pritiska P-Pa=pg(h1+h2-Z)=pgz*.7. SUe p1l"itJiska na 1l"2Vnle li kJrive povrsi Sila pritiska. Ako se posmatra zid rezervoara. Ovaj pritisak se sastoji ad dva dela. maze biti odredena primenom izraza (1..8. jednacirta (1.1. (1.2c). za toliko se na osi rotacije spusti nivo tecnosti.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 91 rotaciji sud a.

3a).12) A 2g a ·4g 2 Iz dobijenog rezultata se zakljucuje da su zapremine ispod i iznad obrtnog paraboloida jednake i da imaju vrednost polovine zapremine odgovarajuceg cilindra. (1. Ako se sila pritiska trazi primenom izraza (1. d= 100mm. p == lOOOkg / m 3 • • Vy c) presek D·D e) p.5) tada je potrebno raspolagati sa poljem pritiska opisanim izrazom (1. Dati pedaci su: D=400mm.-.8.1. ugaona brzina iznosi (0 =mc/30= 20.11) u kome je VOl zapremina nas/ala projek/ovalljern krive pOVl". radi lakSeg odredivanja zapremine VOl ili nekih njenih delova. Sud se okrece konstantnim brojem obrta n=200o/min.8.Pri obrtanju suda. i ako predstavlja deo rayne povrsi.8.8.1.8.1• UvrstavajuCi projekcije zapreminske sHe: Fx =::ro 2 x.11) potrebno raspolagati sa nivoom slobodne povrsi i sa svim onim sto ga odreduje. od tdista povrsine do ose rotacije.8. Fy =(02 y i Fz =::-g u jednaCinu . B-B i C-C. potrebno je poznavati zapreminu nastalu obrtanjem povrsine Aa oko vertikalne ose (sl. H=300mm.8-1ct) na poklopcu A-A ima na rastojanju R=lOOmm ekscentricno postavljenu pijezometarsku cevCicu.S-1. u kojoj se nalazi tecnost do visine h=200mm.8-1 RESENJE. Ova zapremina se odreduje kao 4 (02 fRoZ (0 21CR 1 2 V= zdA==.8.3b). dok je za primenu izraza (1. U nekim slucajevima.94s.liA. na nivo slobodl1e povrSi tec'lzost/ (sl. b=50mm. Odrediti sile pritiska koje deluju na poklopce: A-A.1. U takvim slucajevima nalazi se rastojanje re . Sf ProDlem 1. Cilindricni sud (sLP.1.3c). 1=500mm. ako poklopac C-C predstavlja deo cilindricne povrsi. presek D-D j) Poklopac c-c g) Slika P.r2rndr=-.1.7. It vertikaillom proVelt.92 Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji (1.2).-=-R TIff. pa obrtanjem nastala zapremina iznosi Va = 2nrcAo' NajcesCi sastavni deo zapremine VOl koja definise silu pritiska jeste cilindricna zapremina ispod obrtnog paraboloida (v. sl.

6).1.1':.Prema tome. sustinski. Kako je u t odnosu na osu rotacije poklopac A-A osnosimetrican to ce se podil1tegralne veliCine napisati u polamo-cilindricnim koordinatama. za ovaj sJucaj.2N .je lineamo i homogeno na cilindricnoj povrsi sa rc = canst.1. Dakle.a).P. kod kojih je polama koordinata 1'2 == X2 + y2. Sila pritiska koja deluje na poklopac B-B (sLP. polje apsolutnog pritiska odredeno je jednaCinom p. koja glasi Z 2 2 = 2g (X + y co 2 2 2 ) . Kada poklopac C-C predstavlja dec cilindricne povrsi (v.1.1. takode. Uvrstavajuci u izraz (1.7. 1 D 2 rc [2 2 1 J2 Zo g-1302.8-1e) tada je poJama koordinata ovog poklopca rc = D 12 +b = const.Pa )z=-Ch-a+!1) -4-= P T(T+ b ) + g(h-a+H) I 2 2 J4= 128.8-1c). sLP.P..7..8-1b. Si1a pritiska na .. ova sila pritiska moze biti odfedel1a i primenom izraza (1. lcoje se odreduje iz jednacine (2) i iznosi ovom drugom metodom iznosi: Zo 2 =co 2 D2 18g. prema kome je PA = (p.4 = PV.1.5).1. i to na dva nacina. . y=O) dobija rastojanje a == co 2 R2 12g. sila pritiska odredena . i to za z = -(h . i element povrsine dA = 2rndr koji vazi sarno za osnosimetricne povrsi (v. koje u potpu110sti definise polozaj koordinatnog sistema. tada je polie p.8-1j).2) iii (1.11). gde je VAro zaprernina prikazana srafurom na sl.~ . i ona iznosi C =p a' Dakle. sto predstavlja. sl. Pry! l1aCin je primenom izraza (1.8. 2 ld rc Pc = (p.5) raspored pritiska (1). te se za odredivanje sile pritiska mogu primeniti izrazi (1.8-1d) bice. razliCit slucaj od predhodnog karla je poklopac bic cleo cilindricne povrsi.Relativno mirovanje' tec710sti pri rotacifi 93 (1.P.8-Ib). za P = P a' dobija se jednaCina slobodne povrsi tecnosti.7.5. dobija se sila pritiska D/2 CO2 co 2 D2 D 2 rc PA == 0 p[T r2 +g(h-a)]2rndr==p[ 16g: +g(h-a)]-4-=522. (1) 1z jednaCine (1). Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati rastojanje Zo (vo sLP. prema kojima je d rc [co D./ S druge strane.4rog == p[~(h-a) +2~zoJg . f .8.1).Pa == p[(x + i)co 12. dobija se polje pritiska p = p[CX2 + i)co 2 12. prema kome sledi: :J _ _ D lB-pVBrog-p 3(2) 3 rc+ D4 rc (l+h-a)+2 D4 rc D rc . Najpre ce se odrediti sila pritiska na poldopac A-A.gz] +C Konstallta illtegracije C odreduje se iz uslova poznavanja pritiska (p =Pa) U koordinatnom pocetlru (x=y=z=O) . (2) a iz koje se za uslov poznavanja koordinata na nivou slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevcici (x=R.itiJ*a na njemu ?leli?leamo (i nehomogeno). odredena primenom izraza (1.Pa)dA. polje pritiska odredeno jednaCinom (1).7. P.8N. 2 Ako poldopac C-C predstavlja deo rayne povrSi (v. sl.9N.11).gz] .

za I' = d3 12. koja je odredena jednacinom Z =0)21'2 12g .g11 S111CP+ g(h-a+H)l.Zl)' vezane za teziste poJrJopca C-C (v. az. PoredeCi izraze za sile Po: i p~' sledi da u sili P. U novouvedenim polarno-cilindricnim koordinatama element povrSine je dA = «yj dz) == a:i1"&P dYldcp =Y1drjdcp .. i sledi sa sl. h=50mm. Centrifugalni kalup za livenje ali.jpogodnije za primenu. dobijenoll1 iz (1. to se i.8-2a. v razrnatranim slucajevima.94 Relativl10 mirovmz/e teCiwsti pri rotaci/i poklopac C-C. aZI &r)"&P .3). d 2 =300mrn.8-2. i b) poklopac sa sl.8. p= 2700kgl m 3 • \ \ c) \ RESEfilfE: a) Sud se okreeSe konstantnom ugaonorn brzinorn co = me 130 = 1O. ISg. 2 .Pa = p[T(X1 +T+ b). bice odredjel1a primenom izraza (1.P. Problem 1. Za primenu ovog izraza. koje je . Y1.CP)' Kako izmedu ovih koordinata postoje veze X==Xj +~ +b" Y==YI' Z==Zj"-(h-a+H).8-1b i f). P.=odTjdcp=g"2 { D d l (T+ b ) +16J+g(h-a+H) } =130N. Odrediti silu pritiska koja deluje na: a) poklopac sa s1.l.7.ie a= Q) 2 d. u ovom slucaju.8-lf Konacno. polje pritiska odredeno jednaCil10m (1) nijena. dobija se sila pritiska " 'dl2 Pc = J 0 I 2n co 2 [ 0 (p-Pa )".l. UYI 0'1 (3) a sto. 2 Ovde treba napornenuti da je za resavanje integrala koriscena trigol1ometrijska relacija COs 2 cp== (1 + cos2cp) 12.5). Kalup se okrece konstantnim brojem obrta n=100o/min.z jednacine (1) dobija. sl. za primenu.1. Yj ==TjCOSCP. Iz jednaCine slobodne povrsi. Da bi se odredila ova sila vI'si se transformacija koordinatnog sistema.P.+TTj COS-cP. najpogodniji oblik polja pritiska co 2 D ? co 2 2 7 " p.l. a zatim i iz novouvedenih ortogonalnih koordinata prelazi se na polarno-cilindricne (X 1. dobija serastojan.8-2c.P.5).' (j}d 2 d 2 1[ postO]l dopunskl clan P-U-4-' koji je posledica razliCitih polja pritiska u .7. uostalom.11) potrebno je poznavati slobodnu pOVrs tecnosti.47s-1 • Za odredivanje sile pritiska primenom izraza (1. i u njemu polje pritiska (3) za Xl == 0. Dati podaci su: d l = lOOmm. Zl =Tjsincp. prvou Dekartove koordinate (xl 'YI . d 3 =400mm.lminijurna na sredini poldopca ima mali otvO! za sipanje tecnog rnetala (veza sa atinosferom). . koristeCi izraz (l.8.

-d1 )n 1 din l P::=pVOl g=pl2n(T+ R )"2 R n+ 4 h+"2-4. bila duplo veca od sile pritiska na isH poklopac u stanju mirovanja. h=lOOtnm. Odrediti: a) stranicu kvadrata b.1E· ro =JL Ig(D2 H _IR3 -ahl) D2'1i 4 3 =12 6s· 1 ' Slika P. pritiska na poklopac u stanju obrtanja konstantnom ugaonom brzinom. H=200mm.IE: 2 I" Dn 2 d2 2 4 roR 2 n 22 Dnro 2] . c) one rastojanje R o' pri roo == 50s· 1 i b=177mm na. Dati podaci su: D=400mm.apunjen tecnoscu gustine p. sl.kruzni poklopac biti jednaka nuli.srafirane zapremine VOl (v. istovremeno se krece konstantnim ubrzanjem a:= 3ml S2 i okrece se konstantnom ugaonom brzinom ro.p. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ro = lOs· J . ] := 364.Relativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 95 potrebno za odredivanje merodavne.6N.8-4 RESEN. tako da sile pritiska koje deluju na kruzni i kvadratni poklopac budu iste. Odrediti onu ugac)llu brzinu kojom ciliridricni sud. Cilindricni sud precnika D=200mm i sud kvadratnog poprecnog preseka. Dati podaci su: D=400mm.1. koje su na medusoh bnom rastojanju R=80mm. 1=150mm. koje treba postaviti pijezometarsku cevCicu da sila pritiska na kvadratni pciklopac bude jednaka nuli.8-5.' Problem 1. h=200mm. Problem 1.8-3 .8-3. sila pritiska iznosi dJ 1 2 (d. stranice b. Uvodenjem poluprecnika torusa R := (d 2 .a Jg::=593.P. . odrediti silu pritiska koja deluje na poklopac suda.1.1.u kojoj je Vcida do visine h=lOOmm. R=50mm. Na poklopcu suda. pri ro =lOs· 1 .5N. p=lOOOkg/m3 • Slika P. b) onu ugaonu brzinu pri kojoj ce sila pritiska na .8-2b). treba da se okrece da bi sila " .z 2 2 )-U(D +dD+d )H+~ g:=447N. a=lOOmm. na rastojanju R=75mrll. d=200mm. RESEN. d] +d2 g g Problem 1.8-4. nalaze se dye pijezometarske cevcice unutrasnjih precnika d 1=4mm i d z=6mm. P=pl-4-CH+h. I" 2 b) Sila pritiska na poklopac kalupa je Jrld3ro n 2 2 p:= pg4 16g +16(d2 -d1 ) 2 (d z +d1 )-(d3 -d2 )h I" it 2 . Na poklopcu suda nalazi se pijezometarska cevCica. oblika zarubljenog konusa visine H=200mm.d1 ) 14 . ! ' .

na zadati nivo tecnosti u pijezometarskoj cevCici. za P = P a' sledi jednaCina slobodne povrsi.8-5c).ni poklopac. Iz uslova zadatka.96 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji RESEN. Njihovim uvrstavanjein u jednaCinu (1. je D 2n 1 Po = pVro(a+g):=: P-4-(h-H +2 zo )(a+g). bila jednaka nuli potrebno je da obrtni paraboloid slobodne povrsi sece polclopac. za x=R i y=O. l J (4) Uslov zadatka. 0)2 PO) 2 Cije je realno i pozitivno resenje b=l77mm. dobija se . komponente rezultujuce zapremiIliike sHe su: F: = xO) 2. iznosi Pk = 4Jo f'b/2 Jo(p.7.:=: -( a + g). prirotaciji suda.5). rastojanje H =0)2 R2 /2(a+ g) koje definise polozaj koordinatnog sistema u odnosu. Fy = yO) 2 iF. daje jednacinu ibl2 2[0)2 neb -6R )+(a+g)h 2 2 . primenom izraza (1. b) Da bi sila pritiska na nelci poklopac. dobija se polje pritiska a) c) 2 P-Pa=PT(X +y)-p(a+g)z 0) 2 2 (1) iz koga. takode. To ce prouzrokovati dejstvo potpritislca na sredisnjem inatpritiska na udaljenijem delu poklopca (v. koja glasi: 0)2(X2+y2) . 7. Kada se cilindricnisudoktecenovom ugaonom brzinom O)j tada je sila pritiska na kruz.8-5b)~ Sila pritiska na kruzpJ. prema (1~8. (3) Sila pritisica lcoja deluje na kvadratni poklopac.11).pokiopac. Po = b4+Lr12hca+g)_6R2]b2_12Po =0.1. odredena izrazom (3). i koriscenjem uslova p = p a za x=y=z=O.7E: a) Pri zadatom kretanju suda.sl. da je nova sila pritiska jednaka nuli. i rastojanje Zo = 0)2 D2 /8(a+g)koje je potrebno zaodredivanje sile pritiska (v~ sLP ~1.P.1). u lcoji se zamenjuje polje pritiska (1) za z=-(h-H). (2) z= 2(g+a) 1z jednacine (2) dobija se.Pa)z=_(h_Hldxdy= pb Pk .

_] '? 2 == 64s . Cilindricni sud precnika D=400rnm.1. 8W-D C) 1zraz (4) za silu pritiska vazi i kada se sud okrece. precnika D=lm i visine H=O.Sm napunjena tecnost gustine p.. novozadatom. .8-8 ..Relativno mirovanje lecnosti pri rotaciji 97 (i)] =4 ~ (g+a)h .11) za sracunavanje sile pritiska P na konusni ornotac. b. RESENJE: Koriscenjern jednacine izobarskih Ir . (i).l.8-6. Slika P. Odrediti ugaonu brzinu (j) tako da sila pritiska fluida na poklopac. P.l. Slika P..C 2 z=:co r2 12(g+a). Odrediti ugaonu brzinu pri kojoj ce konusni poklopac biti :___L . ima otvorenu pijezometarsku cevCicu postavljenu na rastojanju R=lm od ose rotacije. 11. Odrediti sile pritiska koje pri rotacijideluju na poklopceA i B. kada se h pijezometarska cevCica.l. napunjen je vodom do visine h=300mm. b2 ProD/em 1. visine H=400mm. Poznate velicine su: a. u kojoj je do visine h=O. Konusni sud istovremeno se okrece konstantnom ugaonom brzinom co i krece vertikalno nagore ubrzanjem a = Sm/ S2.S-6 ProD/em 1.Sm. ugaonom brzinom 00 0.. p. pri rotaciji. dobija se ugaona brzina (g+a)r:!}H/3+ h ) _ -I co=4 2 ! 2 -S. 1:1 8R -D Slika P. od ose rotacije. D. Konusni sud. bude duplo veca od sile pritiska vazduha iz stanja mirovanja.8-Sa) iznosi p a) b) Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom CO tada je polozaj Po = Pm D 2TC I 4.S-7 PF'fIDlem 1.h neopterecen. v' v • a . RESENJE: Sila pritiska na poklopac suda u stanju mirovanja (s1.oJa za so b0 d nu povrs Ima 0 b]'l ~.. PB = P~-4-( fD 2TCco 2D2 16g +h)-abh l J.91s . izraza (1.. Iznad vode se nalazi vazduh koji je pod natpritiskom Pm == SOOPa. I povrsl (1 S 3) . RESENJE: 1 PA =: 2 2 2 24 pco ab(a +b ) . nalazi na rastojanju Ro' KoristeCi uslov PI< = 0.8-7.8.S-8. 1z stanja mirovanja sud poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom 00 . dobija se Ro = 2(g+a)h 2 (Do +6 :::::79mm. 11. i uslova zadatka P=O.

) biti Pm == const.PrimenomjednaiSine izobarske povrsi za l'=d/2 i z=b.- Problem 1.1. )](D -d 2 2 2 )4' 1t Pri rotaciji.Jg(H-h)oo+4[pg(H-h)-Pm ] =0 . i koriscenjem uslova za pritisak P = Pa + Pm' za r==z==O. Fz ::: -g) u jednacinu (1. Kada se cilindar okrece konstantnom • . Kolikom sHorn pri rotaciji treba delovati na Idip da bi slobodna povrs ulja dodirivala dno suda. za P == Pa + Pm' dobija se jednacina izobarske POvrSl nivoa tecnosti u sudu z == oo 2 r2 / 2g . dobija se polje pritiska (1) 1z jednacine (1). Na osnovu izraza (1.1. pa ce pre rna politropskoj promeni stanja (p V n == const. I-I p 1 D RESENJE: Uvodenjem veliCina d = D~r--l-_-J-:-l--=_'-~=~g==. to se ovo resenje odbacuje.1. na poklopac deluje i sila pritiska PM == Pmd2n /4.8-9 Problem 1. Pri rotaciji suda natpritisak vazduha ostaje konstantan. na sredini.Jg(H-h) 00 P == dl2 (p. \ I Slika P. .P. nalazi maliotvor za vezu sa atmosferom. napunjen je uljem gustine 3 p == 900kg / m do visine H=300mm. U stanju mirovanja (sl. Cilindricni sud. U hidraulicko . koristeci uslov zadatka: P + PM ::: 2Po.Pa)z=b2rndr::: [Pm . i jednacine zapreminskog bilansa vazduha velicine D:7t (H -h)::: t~b.7.1).98 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji tecnosti u sudu prikazan na s1. slede geometrijske i b= Doo JH-h .8-9.83s.2 g koje definisu polozaj nivoa tecnosti u sudu.5). te je. precnika D==600mm. dakle.1 . zapremina vazduha ostaje konstantna.' Uvrstavanjem komponenata rezultujuce zapreminske sile (Fr =roo 2 .7.8-10) klip uravnotezi ddi potpritisak koji vlada u vazdusnom prostoru iznad klipa. Sud se okrece konstanhi. Nairne. D pD cIJa su resenja: 00] == 17s-] i 00 2 ::: 2. Na kraju.pgb+ j DI2 16 (D poo2 2 +d. dobija se kvadratna jednaCina oo 2 _ 8 .1• Ovim resenjima odgovaraju vrednosti precnika d j =306mm i d 2 =748mm. Iznad ulja se luilazi klip tezine G=20N u kome se.omugaonom brzinom 00 = 15s. dobija se sila pritiska tecnosti na poklopac suda d2 ::: 4D . u kojem se koristi jednaCina polja pritiska (1) za z=b. trazeno resenje za ugaonu brzinu 00::: 17s-1 .=.8-10.pneumatskom cilindru moze da se krece klip bez trenja. P. Kakoje d 2 >D.8-8b. osim sile pritiska P.

8-l2 . u cilindar ustrujava okolni vazduh.Pa . p" == Ibar .1.pgHJD . a glasi H z == co 2 r2 / 2g. Sud poCinje da se ohece hmstantnom ugaonom brzinom co.S-II Prublem 1.d 2 )1t. 1znad vazduha nalazi se klip teiine G. U toku rotacije ne dolazi do prosipanja tecnosti iz suda. ptecnika D.~6 l--g-) 2D2 h 8g CO 2 D2 4G ) (2aD2)11 Pm == (Pa + D2 1t 11 ud2 . koji zatvara cilindar. tada je polozaj tecnosti u sudu prikazan na Bl.8.'~~~~~ I pri cemn sn h H=_co-(l. ~<te- risticna rastojanja: h1 == co 2 d. Zapremine tecno- Stika P. Odrediti sHu pritiska koja deluje na Idip. h=lOOmm. G=lOON. ali tako da vazduh dodiruje dno ciEndra. d=50mm. RESENJE: Kada se sud okrece konstantnom ugaoncim brzinom.Re/ativ170 miroval1jetecnosti pri rotaciji 99 ugaonom brzinom. Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj ce u vazdusnom prostoru cilindra vladati atmosferski pritisak... / 8g. Pri rotaciji vazduh tnenja stanje politropski sa stepenom politrope n. Slika P.8-10 1. izmedu spoljasnjeg i unutrasnjeg cilindra precnika d 2 =200mm i d j =lOOmm.· Promena staDja vazduha je izotermska. /8g i ~ I a) b) 112 == 0/ d. koja sledi iz (1.P. Hidraulicko-pneumatski cilindar. a -t--f':. tako da slobodna povrsdodiruje dno sud a. p == 1000kg / m3 RESENJE Uvodenjem potpritiska PI' =40 I (D 2 .8. tada kroz otvor u klipu. nalazi se tecnostgustine p == lOOOkg/ m3 nasuta do visine H=184mm. 1z jednaCine slobodne povrsi tecnosti.l.8-12.13.5). pri kojojce slobodna povrS tecnosti dodirivati dna sud a i silu pritiska koja deluje na dno suda. Dati su podaci: D=200mm. napunjen je uljem gustine p do visine h i slojem vazduha debljine a (h>a). dobivaju se L~ . Odtediti ugaonu brzinu.d )'4+ Pm-4-= G.1.1. D D pn ' f! Slika P. U cilindricnom sudu. i visine b == h PI' / Pa ' te resavanjem kvadratne jednacine: co 2 -~fibb 01+ 16gb _ 64G =0 D D2 pnD4 ' h Pa H dobija se ugaona brzina 4 CL 2 co==-(vgb+.-)=393s-I ..8-12b. Pa RESENJE Rezultujuca sila pritiska je p =lP16(D r (02 2 2 1 2 2 1t d21C +d ) + Pm .

8-13a i c.h =:: -4. jednaCina nivoa slobodne povrSi je z =:: co 2r2 I 2g.. Kada se cilindri okreeu konstantriom ugaonom brzinom tada se klip u unutrasnjem cilindru spusti za hod a (sl. i uslov ravnotde sila P=G.1 • Sila pritiska koja deluje na dno suda u pocetnom stanju mirovanja je Po =:: pVog =:: 42.8.4 (a + b) + 2 (-4-h2.H.1.. dobija se hod spustanja klipa . pri tome eliminisuCi veliCinu b. za koliko se spusti klip u manjem cilindru u odnosu na pocetno stanje nlvnotde klipa.h1 )' Zato sto tecnost ne istice iz suda.) su . (f) 2 = 4 JgH led.h b) ako se na njoj nalazi prstenasti klip tdine H "1 . na tecnosti gustine p. d 2 rc P =:: pVrog =:: p-4-(a+b+h r 12)g. '10 r mosferi (s1.L8~13b).15.8. Iz izraza (1. to sledi da je i Po =:: Pro' i to bez obzira na vrednost ugaone brzine co.. tankih zidova.SN. Tom prilikom klip u manjem cilindru se spusta. VO) =2(4 h2 --4.''-'j" Go (cU• 1 •8 1~ ~ \ ". moze se koristiti uslov jednakosti zapremina Va =VO) iz kojeg sledi 24s. na kojima obrtni paraboloid sIobodne povrSi sece cilindre. Ona daje visine hI =:: co 2d 2 /8g i h2 =:: co 2 D2 18g. pocinju okretati konstantnim ugaonim brzinama co =:: lOS-I. U cilindru precnika D==200mm nalazi se manji cilindar.l. prema (1.8-13a) odreduje se velicina 2 h == 4G I (pgd rc).n dt rc Va = (d 2 -d] )-.(H + b) .100 Relativl10 mirovanje teenosti pri rotaciji sti u pocetnom stanju mirovanja (Va) i u toku rotacije (V".-4.1.8-13 KoristeCi jednakost zapremina tecnosti pre i u toku rotacije D 2 rc d 2 rc D 2 rc d 2n · 1 D 2 rc d 2 rc -4. u slucaju da je tecnost izmedu ciIindara: AZ ! a) otvorena prema at.8~13. +d1 ) =:: ProDlem 1.a).5). nalazi se klip tezine G. r-z. precnika d=100mm. U cilindru manjeg precnika.11) dobija se sila pritiska koja deluje na klip . i .L • "'.8.4 h1 ). Cilindri se iz pocetnih stanja mirovanja. koje deluju na klip u pocetnom polozaju mirovanja (sl. I d I' I a) b) c) ml~ ?~ RESENJE: a) Iz jednacine ravnotde sila.P. V usvojenom koordinatnom sistemu. pdkazanih na sLP.(H + 11) . Odrediti.1. Da bi se zadatak rdio uvodi se polarno-cilindricni koordinatni sistem. pri rotaciji cilindra. jer tecnost prostrujava kroz otvore u medjuzidu iz manjeg cilindra u veei. Slika P. a u toku rotacije P =:: pVrog. 2 · 2 rc 1 d. Kako je Vo = Vffi . Ciji je pocetak u odnosu na pocetni polozaj klipa odreden visinom b.

takvom da razdelna povrs h D tecnosti dodiruje dno suda h2 r (sl. /z. Problem 1. to se zn koordinate tacke O(r=O.hl' h 2 . u kojoj se uVrStavaju koordinate tacke z == (hI + h2 ) . z=h) klipa P = P a +4F 1 dgn. Zatvoreni cilindricni sud precnika D.d )(f} /16g == 2 2 2 a == ~g (D _d 2 2 ) == 19mm. to ce se dobiti dva razliCita polja pritiska: Pi = Pi (oo 2r2 12 -gz)+Ci (i=1. koristi se uslov poznavanja pritiska u tacki B (r=DI2.1.5).8-14b. 2 lla pro za tecnost gustine PI' koja glasi povrsi z = nJ2 . KaIco je nn razdelnoj povrsi polje pritiska u potpunosti odredeno jednacinom (1).g(z-h)] . Mali oivor na omotacu zatvara se klipom precnika do. Kako su u sudu prisutne dye razliCite tecnosti. z=O) dobija najjednostavlliji oblik konstante C! = Cz. odreden je ugaonom brzinom 00 i precnikom d na kome povrs razdvajanja fluida sece poldopac suda. F. r==dl2. Odrediti sHu pritiska na poklopac suda u slucaju da granicna povrs tecnosti koje se ne mesaju dodiruje dno suda.8-14.8-14b). Pl' P2' 111 <h 2 • RESENJE. 2 2 D4 1t h1 == t 2· d 41l (h1 + 112 ) i jednaCine razdeine . Ove velicine odreduju se iz jedllakosti zapremina tecnosti pre i u toku obrtallja. do. i iznose: 00== ~(h1+h2)~glhl ' d==D~2hl/(hl+h2) Polje pritiska u fluidu koji relativno miruje pri rotaciji odredeno je jednaCinom (1.P.8. b) Ponavijanjem postupka iz dela zaelatka pod a). tacla obe tecnosti kvase poklopac Ger je h2 > hI)' a) b) Polozaj tecnosti prikazan na s1. Kada se sud okrece konstantnom ugaonom brzinom ill. posle cega sledi doTe pa ce polje pritiska u fluidu gustine P2 biti odredeno jednaCillom C2 == Pa 4F +-2-- P2 (-8-. P. oo 2D2 P2 .1. don 4F 00 2 2 D2 (1) Za odredivanje konstnnte illtegracije C1 koristi se usIov jednakosti pritisaka u tecnostima gustina PI i P2 11a njihovoj razdelnoj povrSi. gde indeks i==l predstavlja tecnost gustine PI' a i==2 tecnost gustine P2' Za odredivanje konstante integracije C2 . pa ce polje pritiska u fluidu gustine PI biti odredello jedllaCinom .2). dobija se hoel klipa a = (D . Poznate veliCine su: D.Pa == -2-+ P2[T(r -4).Refativno mirovanje tecnosti pri rotaciji 10 1 19rnrn.gh). napunjen dvema tecnostirna gustina PI i P2' okrece se oko svoje vertikaine ose konstantnom ugaonorn brzinom oo. na koji za vreme obrtanja deluje siia F.

IN. 22ghl. Na vrhu piramide nalazi se mali otvor za vezu sa atmosferom. odnosno linije koje ogranicavaju povrSinu. ProIJlem 1.2 .H (a 2 +~)Zl +(H) 2z]2 + A 00 \ I g Treba napomenuti da se sila pritiska P maze odtediti i na nesto jednostavniji naCin. opterecuje omotac pitamide. primenom izraza (1. osnove oblika kvadrata 2a . UvrstavajuCi vezu izmedu koordinata (2). 4 2 co 2 a 2 +a +-2JSlllcx. to primenom izraza (1.8. i H= ~a 2 + h 2 • U novousvojenom koordinatnom sistemu za laake trougla.8-15b). Nairne.4). na cetiri trougaone povrsine.gz].8-15 pri cemu su: sincx. z) i novih koordinata (Xl 'YI .8-15b). vezanog za vrh piramide (sl.-8. 2nr. tj. u kome je polje pritiska odredeno jednacinom (1) i/ili jednacinom (2).. Zato se uvodi novi koordinatni sis tern koji je vezan za jednu od osnovica bocnih trouglastih povrsina (sl.-) = 144. a zatim primenjujuci izraz (1.P.+ PI (2 r . vaZl funkcionalna zavisnost: I(x]) = H(l.l. Odrediti silu pritiska koja. kako se iz jednaCine (1) dobija jednacina slobodne povrsi z = ~. (x2+l).Pa)Yr=odA =8 lal/Cx) PT Xl2 .-zl sin a .11) sledi CD .xI/a). .+z] coscx.Pa = p[T(X + y ). napunjen je vodom.8-15.dr= d. y.5). i =-h+ 11 sincx. i uslova poznavanja pritiska (p = P a ) u pocetku koordinatnog sistema. Veza izmedu starih (x.P2 (-.Zl) glasi X =xl. (2) Slika P. Sud oblika piramide visine h=500rnn1.1.1.gz) .Pa =.102 Relativno mirovanje te610sti pri rotacij'i 2 2 2 4F co CO D2 PI . fDI2 dlZ (PZ-Pa)z=h t +hz 2nr. =h I H. co 2 2 Z (1) Za odredivanje sile pritiska" koja deluJe na omotac piramide.. pri rotaciji suda sa konstantnom ugaonom brzinom CD = 1O~-1.n +PIl16-gChl +h Z )j+P2(gh---)J-4-' 8 { 2 2 2 2 P2= .dr= dg1C -p(uj(D +d )+g(hl+hz-h)J CD -d )"4' 4F r (02 2 2 l} 2 2 1C Sabiranjem ovih sila dobija se rezultujuca sila pritiska koja deluje na poklopac suda P = PI + P2 . =a I H. 2a (a= lOOmm).7. dobija se polje pritiska P. RESENJE: Koriscenjem jednaCine (1. dxldz] = -3 pga (2h +-. dobivaju se sHe pritiska koje deluju na poldopac sud a ~ = (2) J d/2 0 {4F r(j}d l CD D 1d n (PI-Pa)z=ht +I'J.5).gh) doTe Na kraju. dobija se sila pritiska P= I co2[ 2 gh a ff (p. za Yl = 0.7. coscx. u polje pritiska (1).P. Y = a+ Yl COScx.8. polje pritiska odredeno jednacinom (1) nije najpogodnije.

Relativno mirovanje tec710sti pri rotaciji 103 P =: pV(Og =0 p(2a) 2 1 h--.P. h.P. (~ 2 +a )+gR]R n=:97. p.. Odrediti silu pritiska koja pri rotaciji suda deluje na pravougaoni poldopacA-A.8-15 dobija se si1a pritiska D)212gh 2 2 J. R.8-18c). Poznate veliCine su: G. Odrediti sHu pritiska koja c1eluje na ekscentricno postavljenu (u odnosu na osu rotacije) povrsinu oblika: a) elipse (sl. c) trougla (sl. napunjen je vodom i okrece se oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom (D =: lOS-I.1E: Ponavljanjem postupka datog u primeru 1. i d) kruga (sl. dobija se trazena sila pritiska 2 P=P[o. 00 .slobodne povrSi(sl.6N.8. D).) J. Cilindricni sud (sl. .p. b. 2 2 2 l FA == pabTL (D2 +R -1' + 12 (a +b cos Ct.P.1.(2a) h+4 . (D.P..8-16 Slika lP. Horizontalni cilindricni sud.S-lSd). r. Sud sa 81. pn odredivanju sile P. 2 2 Problem 1. Stika P.8-17 Problem 1.1..J l 2·1"i zdxdyJg= -3 pga 4 a ... Na osi suda nalazi se mali otvorza vezu sa atmosferom.1.RESENIE: a) Usvajanjem pravouglog koordinatnogsistema (Xl' Yl' Zl) u ternenu obrtnog paraboloida .1.1. Ro. . P. b. 17. RESEN. dobija se polje pritiska (1) . Poznate veliCine su: G. RESENJE: KoristeCi potpuno identican postupale opisan u zadatleu 1.-- ~ co a) c) d) e) Stika P.S-1Se)..8~18a) i koriscenjem jednaCine (1. c. Ct. Odrediti silu pritiska koja deluje n3 poklopac A-A.1.1.4). b) pravougaonilea (sl.l.P. 2 2 (2h+--) (Da 2 g . 18b). PF'rubiem U~·16.8.8-17.8-18. R.l.8-16 1Z stanja mirovanja pocinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom (D.S-IS .1.8-18a) olcrece se konstantnom ugaonoill brzinom co.8. pcluprecnika R=lOOmm i duiine 2a=400mm.P. p.' .

Hidrocilindri su postavljeni na medllsobnom rastojanju a. mog'll se dobiti i izrazi za sile pritiska za nelee jednostavnije slucajeve. Kako oblik polja pritiska (1) nije pogodan za direktno integraljenje to ce se izvrsiti dvostruka transformacija koordinata. tada ce klip zauzimati novi ravnoteini poloiaj. Poloiaj tecnosti u cilindrima. za a=b.). za: Xl =-R O YI =0 i Zl =d. . (x.d) . posredstvom veza izmedu koordinata (2) i (3).8Ro )] .gz}. p. dobija se rastojanje d=ro 2Rgl2g koje odreduje ' poloiaj koordinatnog sistema u odnosu na nivo tecnosti u pijezometarskoj cevcici. prikaian je na sl.P.5) i polja pritiska (4) (za =0).7..: ako sud miruje (ro=O) sila pritiska koja deluje na povrilinu elipse iznosi P = pghabn. 1z jednaCine slobodne povrsi tecno- sti. dok se udesnom na tecnostinalazi klip tezine G.Pa = P { 0)2 [R2 +2aRcoscp+ a 2r2 cos 2 cp+b 2r2 sin 2 <pj + g(h .Pa)z=odxdy= flaf(p-7 1 : ~~I drdcp= 0 ar lf271 f00 (p-A Pa)z=oabrdrd<p= pabn {ro2 [2 T 1 a. iznosi p= = 2 Pa)z=O ay ay If (p. posredstvom relacija Xl =R+x. prime nom izraza (1. iIi ako je u pitanju knizna povrs poklopca precnika D (a=b=DI2. pri rotaciji. u odnosu na pocetno stanje rnirovanja.8-19. D.P. Za odredivanje sHe pritiska polje pritiska (1) treba integraliti po povrsini oblika elipse. YI =y. a.S-19.p 2 2 ] } R -Ro +'4(a +b ) + gh 2 (5) Na osnOVLl izraza (5). (2) a zatim se posredstvom parametarskih jednacina elipse x=arcoscp.' 2 b 2 2} ab b ro J1 [ 4 j a 2 7. Hidraulicki sistem se sastoji od-2l'vahidrocilindra precnika diD. ro P=PT (c+a) -c 3'+ab 12-Ro 2{[ = P-4-[gh + 16 (D D27i. G. P = P~4l3' (c+a)3(3a-c)+c +-S--a Ro + pghT' P == pa n [(R -Rg +a 12) ro 12+ghj . (4) Konacno.104 Relativno mirovanje tec110Sti pri rotaciji i jednaCina slobodne povrsi Zl = ~. + y. kao na pr. R=O) sila pritiska je P b) c) .l. u odnosu na osu rotacije. prelazi se u novi ortogonalni koordinatni sistem vezan u preseku osa simetrije elipse (sl. Prvo. polamo . dobija se polje pritiska 2 P. 2 3 3] b (b 2 2)} +pghab. Odrediti za koliko se podigne klipu desnomhidrocllindru.8-18b).cilindricne koordinate. u stanju rnirovanja. Iz jednacine (1). Kada se sistem okrece konstantnom ugaonom brzinom ro. 2 d) ReSenje sledi iz izraza (5). i glasi 2 2 2 Problem 1.1. Poznate velicine S11: d. ro 2 2 . Zl =z-(h-d). y=brsin(p (3) prelazi 1). sila pritiska na ekscentricno postavljenu povrsinu. Levi cilindar otvoren je prema atmoSferi. ro.

pri cemu ce. i napunjen je tecnoscu gustine p iznad koje se nalaze klipovi masa m i lv!.tecl1osti pri rotaciji 105 D p co~ ~ '/"'·"1"% ~------~~ a ( Slika P. poluprecnika R i visine H. Otvoreni konusni rezervoar. i obrtnog paraboloida z =(R . Rezervoar poCinje da se okrece konstantnom ugaonom brzinom co. Hidraulicki sistem se okrece. a preostala tecnost u rezervoaru zauzima polozaj prikazan na sl. Odrediti omi ugaonu brzinu m pri kojoj ce klipovi u cilindrima. oko vertikalne ose cilindra precnika d.Relativno mirovanje . Odrediti onu ugaonu brzinu pri kojoj tecnost u rezervoaru ima maksimalnu kineticku energiju. (r) 4 5 6g I .8-21. h. RESENJE: m= { 4 D2 }1/2 [--2-(M . od prvobitne koliCine. 1 = PO) 2 'IT)..P.a. R RESENfE Kada se rezervoar okrece konstantnom ugaonom brzinom.2 m)+h] 8a +D -d pD'IT d 16g 2 2 2 Problem 1.. zauzimati polozaj definisan visinskom razlikom h.1.d ). Pri tome deo tecnosti iz rezervoara istekne prospe se.8-21.. Poznate velicine su: d.-0 I. tada deo tecnosti istekne iz njega.2)0)2/ 2g = 12 (r).8-20 sastoji se od dva hidraulicka cilindra precnika diD.8-20 RESENJE H= d co 2 2 2 2 2 16 (8a + D . D. u stanju mirovanja ceo je napunjen tecnoscu gustine p.P. Dakle.l. Sistem prikazan na sl. obrtni paraboloid slobodne povrsi da sece povrs konusa.(r) dz)r 3dr =-PO) 2 nR 4H -0)2R2) (.8-20.1.1. M. Kineticka energija elementarno male mase fluida je Stika P.8-21 U usvojenom koordinatnom sistemu mogu se definisati jednaCine povrsi koje ogranicavaju fluiclnu zapreminu. U opstem slucaju. ito: konusa 2 z = H(l-r / R) =. II (r).[R ( Jf. cije je osno rastojanje a. gde je co 2 R2 12g = h. D +d g 2 2 Problem 1. . ostaje u rezervoaru. kineticka energija preostale koliCine tecnosti iznosi E K dE K 1 ="2 (rm) 2 pdV = PC!) 2 'ITr 3drdz . m. p. konstantnom ugaonom brzinom co. Izracunati koji deo tecnosti.

.g R+g .8. (a) b) Na praizvaljnaj geografskoj sirini nivo slobodne povrsi (p = p a) definisan je radijusom r(<p)=R+h(q». Za opisani naCin kretanja suda.bran fluidni..1. na proizvoljnoiza. Na tela zapremine V.p. pri cemu je radi jednostavnosti zapisa uvedena oznaka go =: g(R). p 0 0 r 2 =R.r cos q>.+ . i neka se tom prilikom u tecnosti nalazi tela zapremi'ne V i gustine Pm (sl. taka da zakon promene ubrzanja glasi: g(r) = go (R 1r)2.2(R +h)3 cas <p =0 .108 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji g(R) = 9.-a+0)2.! p(g-a+0)2.8-24 a) Iz Ojlerove jednaCine dplp=:Fxdx+Fydy. A v V v .4a). 2go 1.deluje sila pritiska na okvasenu povrsinu A (s1.:.. r(n / 2) ReSavanjem ave diferencijalne jednacine i primenom granicnog uslova h(re / 2) =0. Odrediti: a) polje hidrostatickog pritiska u okeanu.. p = Pa' dobija se hidrostaticko polje pritiska u okeanu P-Pa R2 0)2' 2 2 .= . deluje rezultujuca zapreminska sila po jedinici mase F=:g. Iz l1slova poznavanja ubrzanja g(R) odredjuje se konstanta a = g(R) R2 = go R2 .1. u kojoj su Fx=x0)2_g(r)cosq> i Fy = -gsincp . b) jednaCinu slobodne povrsi okeana i c) dubinu vode na ekvatoru.:)dV. SHe koje delnjn os telo koje tile mdazi u fiuidn koji lrellativno milt'nje Razmatrace se slucaj kada se neld sud istovremeno lade konstantnim ubrzanjem i okrece aka vertikalne ose konstantnom ugaonam brzinom CD..1. s' 0) ose za jedan dan to je njena ugaona brzina 0) = 2re 184600. a p=-f pdA=-! grad. prema (1. delie.4.dV=:-! pFdV=:.8. 8 Aa) koj a a granicava zapremimi V iiznosi '. J?ESENJE: S obzirom da se Zemlja okrece oko svoje cl.81ml S2.1).8. 2 Kako je R »h to jednacina slabodne povrsi maze da se napise u obliku: 0)2 R2 2 h(q» = --cos cp... Slika P. Prime nom ovog uslova iz jednacine (a) se ~obija jednacina slobadne povrsi 0)2 goRh . i koriseenjem veza izmedju Dekartovih i polarnih koordinata x = r cosq> i y = r sinq> . dobija se diferencijalna jednaCina dp p =: [-g(r) +0)2r cos 2 <p] dr .. koje se nalazi u tecnosti.

. Dalde. Na potopljeno tela deluju jos i sile: tezine PmVg. iz jednacine ravnoteie sila koje cleluju na telo. G=: PmVg sila teiine. koja ispunjava prizmaticni sud sa sl.8.~ .1.4b).P.}== (Pm .25b.8. za slucaj da je p ::::60°.J b) p m Va 0 a) Siika 1.1.8. Dati su podaci: p=1000kg/m3 . h=lOOmm. Konacna.13) Izraz (1.8.. ()(. kod problema separacije.8. RE'SENJE:.8.:~~~::::::::!f.a) sila pritiska.8. gde su: p == . 1.14) .8. Za dva ortogonalna pravca SiT) mogu se postaviti jednaCine ravnoteze sila t F" COs(P-()(. 1=300mm.25a.8-2S prikazano na sl.14) vaZi. (1.Relativno mirovanje teihosti pri rotaciji 109 Kaleo je ~ == t trdV vektor polozaja tezista C zapremine V usmeren po uop. Pm == 7800kg/m\ b=lm. na tela gustine Pm deluje "::::::~~'i.~. Sve sile kojedeluju na telo prikazane su na sl.:/ .). U tecnosti gustine p.4b.).P.I----"--. R=50mm. a sto je Slika P. tada jednaCina (1.p)V(a . Odrediti silu pritisIca koja deluje na z zadnju sU'anu suda AB. UIcoliko je posmatrana tela slobodno. nalazi se homogena sfera poluprecnika R igustine Pm koja je priCvrScena uzetom za sud.8."? (j) . . -PmVa sila inercije i FlI sila u uzetu. Ceo sistem se krece niz strmu ravan konstantnim ubrzanjem. i inercijske sHe prenosnog translatornog kretanja -PmVa i obrtnog kretanja Pm Vro2 r::. toee sila pritiska koja deluje na telo biti p = -pVeg -a +ro2r::). Najpre ce se odrediti ubrzanje a koje dovodi kuglicu u posmatrani polozaj sa sl.gsiu()(.1. leao na pI. s tim sto je R== O.1..8-25a. U tom cilju analiziraju se siie koje deluju b) na zapreminu sfere V == R3n.q.13) definise !z potopljenu zapreminu tela V.4.PV (g .=45°.8-25. masena sila Fm == PmV(g-a+ro2r.1. rc .ftenu Arhimedovu siill potiJ'Ka koja deluje na najkracem rastojanjll od ose rotacije do tdista C (sl.. dobija se reakcija veze (1. Prublem 1. /" -.

P. primenom izraza (1.... = 1.110 Relativno mirovanje teenosti pri rotaciji koje. PrOb. napravljena od mat~rijala gustine Pm koja visi 0 tanko uze zanemarljive mase vezano za obrtnu tacku O. i Fz == a sinex.Pa == p[acosa. P. Problem 1.. g:::: 8.) . Konacno. Poznate velicine su: a.8-25a) za nivo slobodne povrsi tecnosti u pijezometarskoj cevCici.7.. D.20m. koja je uzetom dmine 1=60mm pricvrscena za osovinu suda. Za slucaj da je a. stranice a. -<I homo gena sfera poluprecnika R=30mm i . translatorno ubrzanje ~~. h H Slika P.::~-~. vuee sHorn F ali taka da kocka zauzima horizontalni polozaj.7.6/. ..1). Karla se sud okrece konstantnim brojem obrtaja Q) tada se me.-:. VezujuCi koordinatni sistem z -x (sl. direktno stede iz jednaCine (1. RESENJE- H p D Slika P.8-26 .8-26. tgj-' cosa. Ceo sistem se okrece konstantnom ugaonom brzinom Q) oka vertikalne ase.:r.1.:.+(g-asina. 2 = 6508 N. Cilindricni sud precnika D=500mm napunjen je vodom do visine h=1m.. Sustine 3 Pm == 7800kg! m .=-::--.=60° odrediti minimalnu visinu suda H pri kojoj ne dolazi do prosipanja tecnosti.. inace. i primenom jednacine (1. H. pomocu koga je moguce vuei kocku. 1z ovih jednaCina dobija se 2 a = (1 + tga. U cilindricnom sudu.1. :D .x-(g-asina.{em 1. dobija se trazena sila pritiska PAB == (p. napunjenom tecnoscu gustine p nalazi se kocka. I. vezano u taeki A. LS-27 .Pa)z=-(h+b/2) ·b x=b-/ 2 :::: pl a(b -l)cosa.. dobija Se polje pritiska p.)(h+%) Jb . U tacki A kocke vezano je drugo me. precnika D. u kojoj se uvrstavaju komponente rezultujuce zapreminske sile Fx == a cosa.)z].8. Pm' Q).14).80m! s fl.. D2 RESENJE: H =h + 16(l +R) sin a.8-27. U tecnosti se nalazi ..-~::. Odrediti sHu koja opterecuje oslonac 0 u ovom polozaju kocke. 'C7 -~ .g.

.

.

parovodima.1. Karakteristicna prinudna strujanja su strujanja u cevovodnim sistemima: vodovodima. DalcIe. iii. kao na pro strujanja u vodovodima. kamiona. Nestisljfva strujanja su ona strujanja kod kojih gustina fluida ostaje konstantna. prirodna strujanja vazduha oko gradevinskih i fabrickih objekata.).III 2. ventilatorom. brodova. helikoptera.ii1a. itd.tj.). Sva ta kretanja: vode. vazduha i drugih tecTIosti i gasova nazivaju se strujanje jlmda. naftovodima itd. strujanja gasa u gasovodima. Da bi fluid mogao da struji mora da postoji izvor energije koji proizvodi strujanje. Svakodnevno smo svedoci nekog procesa strujanja a da toga nismo ni svesni. raketa i s1.ilisu. gasovodima itd. iIi smo izlozeni vetru (tj.1. strujanja gasova u strujnim aparatima: raketnim motorima. dovodjenjem energije fluidu sa nekom strujnom masinom (pumpom. automobila i s1. strujanja vazduha oko letilica itd~ . pritisaka ili potencijalnih energija. iIi kretanjem tela kroz fluid (let aviona.energije strujanja se dele na prirodna iprtizttdna. pak. Navedene podele su osnovne podeJe strujanja. strujanja vazduha u atmosferi itd. a sio je u direktnoj vezi sa vrstom strujanja. 0 ovim strujnim reZimima bice vise ieCiu narednill1 poglavljima. podmomica i s1. peCima. stu se podrazumeva pod pOJinom strujatlje i podele strtijal'~ja. morima i okeanima. Ova podela je izvrsena prema raz}icitojfiiickojsustini kojom se ovi rezimi tumace. vazduhovodima.1. Zato ce ovde biti nabrojane osnovne podele strujanja. Strujanja se dele i na nestdfjivtl i J'/tfl. kretanje broda. strujanja vode oko plovnih objekata (camaca. TEORIJSKE OSNOVlE JEDNODIMENZIJSKIH NESTISLJMH STRUJANJA 2. Prema rezimu sa kojim fluid struji strujanja se dele na: !tlmlizam~ prelazna i turbttlelZlna.).. njene promene zanemarljive. Tipicni predstavnici prirodnih strujanja su: strujanja vode u rekama. Tako na pro svakodilevno koristimo vodu sa cesme vodovodne mreZe. Pod stisljivim strujanjima se podrazumevaju ona strujanja kod kojih je gustina fluida promenljiva.St31 joe stJrllJ!janje? P~ll\rlleie stJrllljanja. . ali bez velikog zalazenja u detalje. mozda. ledno posmatrano strujanje . Mehanika fluid a se deli na vise oblasti. kretanju vazdusnih masa u atmosferi). posmatramo kretanje vode u reci.kao na pI. naftovodima. strujanja vazduha u ventilacionim sistemima itd. Nestisljiva strujanja su na pro strujanja vode u vodovodima.). U ovom poglavlju bice objasnjeno. Ovoj grupi strujanja pripadaju: strujanja vazduha oko letilica (aviona. kompresorom i s1. itd. Prema prostoru u kame ge obavlja strujanja se dele na spol. U zavisnosti od karaktera izvora strujne. Pod prinudnim strujanjima podrazumevaju se ona strujanja koja su izazvana nekom prinudom . za jltttdkoji se nalazi u staT/ju betanja kaze se da stnij~ a tajproces se naziva strtija17/e. toplovodima.ailija ittlZutrtlsnja. cildonima itd. Spoljasnja strujanja su ona koja se imaju kada fluid struji oko nekog tela. gasovodima. vozova i sl. Unutrasnjastrujanja SU ona koja se odvijaju u prostorima ogranicenim cvrstim povrsinama. Prirodna strujanja su ona strujanja koja su izazvana dejstvom prirodnih sila koje su posledica razlike temperatura. strujanja vazduha u prostorijama koje se ventilira:ju iii klimatizuju.) i vozila (autoIDobila. Nauka koja se bavi proucavanjem mirovanja i kretanja fluida naziva se mehal7lka jltttda.

kontinuiteta i energije. ada se u njemu fluid nekoristi zaobavljanje nekog radnog zadatka. Nairne.stacionarno iIi nestacionarno strujanje.izotermsko i neizotermsko strujanje. hladenje. Jedn3ciine koje oplisujllJ stJr'ujanje lIllestRSljivog fl!lIJida U opStem slucaju strujanje je trodimenzijsko. tako na pr. . itd. a sto zavisi od karaktera proucavanog problema.jednodimenzijsko (lD). . teSkpje zamisliti neki energetski sistem. Za ID strujanja osnovni .y. Ovde se moze postaviti pitanje: koja od oblasti mehanike fluida. U cevovodimapostoji jedan dominant an pravac strujanja. te ce se zato u ovom Poglavlju posebna painja posvetiti lD modelu strujanja. OCigledllo je da postoji dosta razlicitih vrsta strujanja. M ~ 1) i nadzvucna (supersoniCna.strujanje Njutnovskih i nenjutnovskih fluid a. odnosno 11 =v(x. leako analiticki tako i numericki. Svako od navedenih osnovnihtipova strujanja moze se dalje razvrstati u podgrupe.· adijabatska.z.t) i . a to je pravac koji se poklapa sa osom svalee pojedinacne cevi. postrojenje iii masinu. jer grupisu probleme strujanja na grupe slicnih fizicko-matematickih modela. strujanje gasa u gasovodima je prihudno. I pored svih slicnosti i razlika sva ova strujanja se opisuju istim jednaCinama: kretanja (Navije-Stoksa). . Svaka od osnovnih grupa strujanja moze se dalje delhi prema izvesnim kriterijumima koji preciznije odreduju tip strujanja. iii koja grupa strujnih problema. zavisno od razmatranog problema. aosnovne strujne velicme brzina i pritisak su funkcije od koordinata i vremena.relativno jednostavan jer su to jednodimenzijska staciollama sITujall/a. stisljivo turbulentno strujanje. za dalji matematicki tretman. grejanje. Osim ove podele moguce je stiSljiva strujanja razvrstati na: izoterrnska. svode na razliCite fizickomatematicke modele.. Zbog toga postoji potreba za njihovim pojednostavljivanjem. podmazivanje i s1. unutrasnje. predstavlja jedan od osnovnih interesa i potreba u inzenjerskoj primeni i praksi? Odgovor na ovo pitanje je .2. izentropska i realna. M> 1). Odavde sledi da su podele strujanja na razliCite grupe "veStacke". Kako SU u opstem slucaju ove jednacine veoma kompIikovane to ih je u punom obliku veoma tesko i nezahvalno resavati. . M < 1).cevovodi kroz koje fluid struji. okolozvucna (transonicna.viskozno i neviskozno strujanje.1. Tako na pro u zavisnosti od vrednos#Mahovog broja stisljiva strujac nja se dele na: dozvucna (subsonicna. ali veoma korisne. ito: . Zato se problemi strujanja u cevima svrstavaju u grupu jednodimenzijskih strujanja.opsti sistem parcijalnih diferencijalnih jednaCina koje opisuJu strujanje i>vodi se na jednostavne diferencijalne iii algebarske forme koje su lako primeuljive u svakodnevnoj inZenjerskoj praksi. 2. dvodimenzijsko (2D) iii trodimenzijsko (3D) strujanje. leao na pro transport fluid a iii transport energije fluidom. Ovo za posledicu ima da se opste jednacine koje opisuju strujanje. U svim ovim slucajevima koriste se cevni sistemi .112 Teorijske OS/1ove ID strujonja istovremeno pripada svakoj od navedenih grupa. odnosno prilagodavanjem. Zbog slozenosti realnih strujno-tehnickih problema svaka od osnovnih grupa strujanja je predmet posebnih naucnih iii inZenjerskih istrazivanja.

at+via=~-.1. Za strujanje stisljivog fluida ove jednaCine imaju slozeniji oblik.1. 2 i 3.1 a) koje je korisno napisati i U obliku ail _ _ ail v2 '_ 1 _ ar+(v. a pri koriscenju ovih indeksa za jednu vrednost indeksaj indeks i ima vrednosti 1.ali istowemellO II tom . jer to zahteva primenu slozenih matematickih metoda. tada strujnice u njima zbog relativno male brzine strujanja ostaju paralelne.. U sistemu diferencijalnih jednaCina (2.. Na osnovu ove kratke analize maze se zakljuciti da je laminarno strujanje slojevito strujanje kod koga se fluidni deliti ne mesaju sa okolnim fluidnim deliCima.1b) (2. sto za posledicu ima da se strujanje odvija u slojevima. trodimeTlzijJ'ko stntjonje kod kogo J've J'trlljne velicine (brzina. Navije-Stoksovim 'ednacinama J5i= F -pgradp+ vAv Dv ~ 1 _ (2. tj. u kome su Vi i 11 j komponente brzine. Aka je fluid nestisljiv (p =const).1. Postoje dva re.4) OV.rtotl. Konkretna resenja ovog sistema diferencijalnih jednaCina za neke iole slozenije slucajeve je tdko nati. 'Xi Ov j Ov j 1 oj.znaCi da se ano odvija pri manjim vrednostima Rejnoldsovog broja.h veliCillO. Ako se posmaira laminarno strujanje u kanalima iii cevima sa paralelnim ziddvima. Zbog kraceg zapisa sistem diferencijalnih'jednacina (2..zima strujanja: larninomi i tllrbulentm: Granica . utvrdjuje se na osnovu Rejnoldsovog broja koji predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila.rtic'ke /rednosti J'/ll/z stnij-n. A-Laplasov operator i w=Irotv ugaona brzina fluidnog delica. pri cen1U indeksi i i j imaju vrednosti 1.<osu se m{{f{lt dejiniJ'oti sremzje .1. sto. 2 i 3.2) nepoznate su tri komponente brzine v x' Vy i V z i pritisak p.Y. Razlog tome je nepoznavanje svih reJevclntnih falctora koji uticu na karakteristike i strukturu ovog strujanja. Posledica ovoga je slab prenos toplote i mase pri laminarnom strujanju.1. y i z.opste prihvacena definicija turbulentnog strujanja. tempemturo i pnliJ'ok) imo}u slucojnikaro/cter It proJ'toru i V!tIJienUj .. j 0\ Oxi P (2.1.bolje receno oblast izmedju njih. i jednaCinom kontinuiteta (2.Ox +v-2 . lzesktcirmomo.2) U jednacini (2. t). Kod laminarnog strujanja dominantne su viskozne sile u fluidu.1. neuredjenr:. Primena stati- stike nad strujnim velicinama omogucava da se kod turbulentnog strujanja haos . ili po koordinatnim pravcima x. / OXi = 0 .Teorijske osnove ID strujanja p 113 = p(x. V)v = ar+grad(T)+ 2co xv:= F -pgradp+ v Av . Ovaj sistem od cetiri nelinearne parcijalne diferencijalne jednacine resava se uz pomoc pacetnih i granicnih uslova. Jedna ad moguCih definiCija turbulentnog strujanja jeste: turbulentno stmjoi(je je haoticno. koja se naziva preloznrt oblost strujanja. Jos uvek u literaturi ne postoji tacna .1)-(2. 1..1) DIDt je materijalni izvod. strujanje se opisuje jednaCinama kretanja.3) (2.2) bice napisan u tenzorskom obliku . gllJ1ina.1.z.1) i (2.1.

p = p+p'. na pr.1.3) vi je trenutna brzina . kod turbulentnog strujanja. + I J: (2. da je turbulentno strujanje sa mnogo slozenijom strukturom odlaminarnog.dakle. pa su samim tim i problemi turbulentnog strujanja mnogo slozeniji za resavanje. -viv. a sto zavisi od karakteristika koriseene merne opreme. napisane u tenzorskom obliku OV j _ OV i 1 op aov] -.. Moze se kazati. merenjem brzine pomocu anemometra sa usija~ mm vlaknom s1.a=a . prosecna brzina a v~ je fluktuaciona komponenta brzine. S druge strane.1. vee broj mernih tacaka koji omogueava dobru statistiku.2a. Osrednjavanjem svih strujmh veliciIla. I) v(t) da je brzina u posmatraVx )0 ~ ~ noj .1. jasno je vidljivo VZ I).1."-.2b. -. =F. pri tome koristeCi pravila osrednjavarija. a dobijeni rezultati biee veoma lako primenljivi i za laminarna strujanja. 8al8xi =8al8xi ' dobijaju se: Rejnoldsove jednaCine.114 Teori.T) glase: .5) vi = vi +V~.1. koja za neke veliCine a=a+a' i b=b +b' (a. tj. pri cemu zapis brzine izgleda kao na s1. ab=ab+a'b'.4). J P U-'-j U-'-i u-'-i J (2.3) i jednaCinu kontinuiteta (2. Ova dugotrajnost merenja je reda veliCine sekunde iIi nekoliko sekundi.2. polje stvarnih brzina (velicina) razlaze (po Rejnoldsu) nq.7) .p.1.2. polje srednjih i polje pulzacionih-fluktuacionih brzina (veliCina) posredstvom relacije P j I )) (2.1.1. U svakom sfucaju vreme merenja ne igra presudnu ulogu. turbulentno strujanje se moze posmatiati i kao strujimje kod koga postoji jasna struktuma hfjerarhfja vrtloga. S druge strane.fske osnove 1. Zbog haoticnosti kretanja kod turbulentnog strujanja izmedju susednih fluidnih delica dolazi do razmene mase sto za posledicu ima bolju sveukupmi razmenu mase i energije.1. 2.srednja blzina po wemenu tj. 1z dijagrama brzina. u duhu relacije (2.rtrlijtll?ja.-. da se nad njim moze primeniti odgovarajuCi matematicki aparat. Vi = V. +~(y "-..6) te njihovim uvrstavanjem u Navije-Stoksove jednacine (2.5) pri cemu je Vj .D strujanja moze smatra·ti "uredjenim". Kod turbulentnog strujanja do trenutne brzine strujanja u nekoj tacki sfrujnog prostora moze se doCi eksperimentalnim putem. to ce se u ovom Odeljku analizirati turbulentna strujanja.p.1. +v.b=v. Za korektno odredivanje vrednosti srednje brzine po vremenu u posmatranoj tacki strujnog prostora potrebno je da jevreme merenja T sto "duze".proizvoljnoj tacki Vy J ~ strujnog polja sa izrazito nestacionarnim karaktev v(t) rom. a) Slika 2. a+b=a+b . Fj =~. Zato se.) t W". U jednacinama (2. vidi se da brzina pulzira oko t=O b) t=T neke srednje vrednosti. -8 +Vi "-. Kako je turbulentno strujanje mnogo cesce od laminarnog.

U tu svrhu postoje mnogi modeli za odredjivanje ovih clanova.' + . == av. Jeon3cina imntlimlitda. ua su naponi Iinearno srazmerni sa brzinom deformisanja &V &Vi -v'v' == VI ( . jer i za ovu velicinu treba koristiti odgovarajuce pretpostavke.1. (2. parcijalnih diferencijalnih jednacina je tesko resavati. izmerile brzine strujanja tada bi raspored brzina izgledao leao lla s1. Sa ovom pretpostavkom Rejl1oldsove jednaCine za l1estisljivo strujanje fluid a glase: 2 J aVj _ m j _ 1 a]5 . definitivni odgovor na ovo pitanje se jos uvek ne nazire.9b) o at 1 Ox. Jedan od najpoznatijih ll10dela za turbulentne napone jeste algebarski model Boussinesq-a koji je zasnovan na analogiji sa viskoznim naponima. ocigledno.9a) 'X. neravnomeran.7) v. koji se nalazi u turbulentnoj fluidnoj struji..3). Ako se u bilo kom narednom trenutku izmeri profil brzilla po . . jer su turbulentni naponi v. a 0 cemu ovde neee bid reCi. a Vj 8[+v.3a." Uvodjenjem turbulentne viskoznosti VI problem nije resen. == 0 .7).1. Dopunski clan u jednacinama (2.• (2.v~ nepoznati. tj. Znacima navoda za Rejnoldsove napone zeli da se skrene paZnja na to da oni ne poticu oel clana Navije-Stoksovih jednaCina sa naponima vee od inercijalnih clanova.3. pomenute sisteme. P j Ox.1. (2. 2:1.) . Sis tern Rejnoldsovih jednacina nije zatvoren sistem jednaCina.---+v-·. ali.3a.1. ) P Oxf e Ox. 1) Ox Ox. Kada bi se u jednom trenutku.1.8) Rejnoldsove jednaCilie fizicki ne predstavljaju "nove" jednaCine vee sarno oblik Navije-Stoksovih jednacina prilagoden turbulentnorn strujanju.1. j pri cemu je koeficijent proporcionalnosti VI " koeficijent turbulentne viskoznosti i on nije karakteristika fluida.. 2. aVj -+v. 'i ax. SrreoJ!llja brzinl:1 Posmatraee se presek 1-1 sa s1. 8= Fj --a.1. povrSine A. odnosno uvodjenjem ekvivalel1tnog koeficijenta kinematske viskoznosti Vo == v + VI' one se svode na oblik 2 &Vj _ &Vj 1 8j5..Teorijske osnove ID strujanja 115 i jednaCina kontinuiteta divf. Ovi "naponi" se fizicki turn ace kao prenos kolicine kretanja na nivou fluktuacionog kretanja.-=F. Zato se u cilju zatvaranja sistema Rejnolelsovih jednaCina uvoele pretpostavke za turbulentne napone.1. ipak. Na kraju treba napomenuti da se za nestisljivo laminarna strujanja koristi sistem Navije-Stoksovih jednaCina (2. posebno kod dvodirrienzijsldh i trodiinenzijskih strujnih problema.2 . po visini preseka. kao sto je to rnolekularna viskoznost.-+(1'+ VI ) . 2.v} predstavlja tenzor Rejnoldsovih ili turbulentnih "napona". a za nestisljivo turbulentna strujanja sistem Rejnoldsovih jednaCina (2. vee je to veliCina koja je povezana sa karakteristikama strujanja. i on je. Bez obzira 0 kom se strujallju radilo laminarnom iii turbulentnom. .

a na osnovu "dugotrajnih" merenja brzina u karakteristicnim tackama po visini preseka.3b).:= vsrA == const.J [kgf s] (2. preseku.BeJ!"lullRiijev:!ll.1. tada se analiticki iii numericki moze nae! zapreminski protok fluida. tada bi svakom merenju v v odgovarao drugaciji .' [m3 Is]. Ako je fluid stiff/iv. Na kraju treba naglasiti da jednaCina kontinuiteta po svojoj fizickoj sustini predstavlja zakon 0 odrZanju mase.4.:B. zbog njihove slozenosti.If [ .5).13) pd eemu je liz maseni protok fluida.If. Zato se posredstvom izraza (2.1.11) sr A A A A A A To' . Obieno se zeli znati koliki je zapreminski protok fluidne struje kroz neki strujni presek.2.1. Medutim.3c) posredstvom izraza t- If V dA := .1. osim u nekim jednostavnijim slucajevima. ovi sistemi jednacina . ne moze raditi sa takvim poljem brzina..3b. Jasno je da se u nekom b) c) a) bilo kom strujnom Stika 2.12) Ako se u nekoj strujnoj cevi ID toka posmatraju dva preseka povrsina Aj i A 2 . pri cemu su vsr.2.3b prelazi napofje srednje blzlne (s1. a on je odredjen izrazom Ir--r. tada jednacina kontinuiteta glasi: II.8) turbulentno strujanje. .1..1.. Elllergijska jedoaciJll3 . pa se zato sa polja vremenski osrednjenih brzina (kod laminarnog strujanja sa polja stvarnih brzina) s1.1.1.11) moze se definisati srednja blZlna po preseku ito kao: zamisljena konstanta brzina po preseku koja pomnozena sa povrsinom poprecnog preseka A daje isti protok kao i stvarno polje brzina~ Uvodenjem srednje brzine strujanja izraz za protok (2.--:-:= v dA--'j. 2.. koje je dato na s1. vee sarno polje stvarnih brzina.1.7) i (2. ~ pVsrA =const.jA 1 := vsr .116 Teorijske OSl1ove ID strujanja visini preseka. Kod laminamog strujanja ne postoji polje vremenski osrednjenih brzina._=[> oscilatorni karakter =V sr "'f> profila brzina. a p srednja gustiria fluid a upreseku. Na osnovu izraza (2.l i vsrX . za operativnu imenjersku primenu. srednje brzine strujanja posmatranih preseka.dA := .4) u potpunosti opisuje laminarno a sistem (2.1:3) i (2. koja glasi V ~ liT (2.1.f!jivog sirujanja jlttlda. Sada se za jednu strujnu cev moze napisati. tad a jednacina kontinuiteta glasi V:= vsr. 2..1. Ukoliko je profil brzina v poznat.1. jednaciinll! Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina (2.1.zA2 . Medutim. prelazi na pofie vremenslci osrednjemh brzina (s1.1.3. 2.ednaCina kontlnuiteta nesti. zbog pros tome i vremenske slozenosti.vet) dt] dA := V }(2.10) se svodi na V == vsrA. ovakav postupak odredivanja protoka je dugotrajan.

Zato ih je potrebuo svesti ua jeduostavuije oblike iIi uprostiti da bi se mogli resavati "jeduostavniji" strujno-tehuicki problemi.. dl == de. sto znaCi da je p = pCp).1b) u kojaj svaki Clan predstavlja neku jedinicnu silu.2. iz koje posle integraljenja duz strujnice (s1. tj.4.7 r .2. na pI.14) \ . jednaCine kretanja (2.4.Teorijske osnove ID strujanja 117 uisu pogodui za upotrebu. koji se poklapa sa osom cevi.4. Strujanja u cevima su najcesea unutrasnja strujanja i mogu se tretirati kao jednodimenzijska. pri cemu je o z vertikalna koardinata uperena navise. 3) Fluid se smart a barotropnim.1 Na dalje se polazi od Navije-Stoksove. Tada se uajvaznije promene strujnih velicina odigravaju u pravcu glavnog strujanja s. To je moguee uraditi.glawli jJravac J'trujanja.mehtlntc!cu e!lergjju. ./ z Zl Zemljine teze potencijal je U = -gz. u Navije-Stoksovim jednacinama nema Clanova koji potieu od tangencijalnih napona (v /':.. 2) nestisljivo strujanje (p = const.14) dabij a c1iferencijalna jednacina de:= v t:.1.. UCiuimo nekoliko pretpostavki 0 strujanju koje se analizira: 1) posmatra se stacionaruo (a / at = 0 ). MnozeCi skalarno avu jednaCinu sa elementom dliZine strujnice Jf (s1.:= potencijal F = grad [J. .fluld llevir!cozal1. i. dl .grad p moze napisati u obliku gradijenta neke funkcije <1)= a sto je zadovoljeno za Jdp / p. Prema tome sledi da je -1 grad p = grad <1)= grad f~.ii .15a) moze se analizirati jedan specijalni slucaj.Bernulijeva jednaciha za strujnicu e l -e2:=~ v/':.dl = O.1.15a) fdp 2 fdp \ \ Posredstvam jednaCine (2.:-~ ~~ p p ~v s 4) Posmatra se strujanje u polju konzervativnih/~> . tj.1.if +2wx v·dl == v /':.1. (2.1. U avom slucaju iz (2.). Nairne. Za strujanje u polju sile .1. cime se one svode na Ojlerove jednaCine.1. kada postoji jedan dominantan pravac .1.11 ·dl. s~caj kada zapreminska sila ima 8~. kod cevi. SHka 2.v ·Jf .2.1) i primenjujuCi prethadne pretpostavke dabija se jednaCina za rad sila grad(v2/2-U dp/ p). i tada se clan u NavijeStoksovim jednacinama <1). Ovakvo strujanje se naziva jednotizine11zjil'!co J'lmjatlje.---::.t-f 2 U ovoj jednacini zbog artoganalnosti vektara x i je ill x v. pa se promene u druga dva pravca mogu zanemariti.17 == 0). to se iz (2. 2 p 2 kaja predstavlja strtijnu .' ~2 sila. Kako je skalarni proizvoc1 grad e .1. Ovaj pravac je oznacen sa s na s1.1.1) izmec1ju proizvoljno izabranih preseka 1-1 i 2-2 sledi energijska . U tehnickoj praksi Za ovu klasu strujanja postoji veoma veliki interes. Iz tog razloga u ovom Odeljku jednodimenzijskim strujanjima biee posveeena znacajna paznja.15a) se dobija Bernulijev integral OjIerove jednacine .1. aka je . (2. Radi kraeeg zapisa uvodi se veliCina w v if njihov skalarui proizvod v v e=--U+ -:=-+gz+ .4. dakIe.p .

1. dt predstavlja jednacinu bilansa energije za strujno vlakno.1. P .1. pri neviskoznom strujanju fluida konstantna.1. 15c) pn cemu su vI' v2.118 Teorijske oSl1ove ID strujanja 2 p v -. realne strujne cevi (s1.1. ana njoj je jednodimenzijsld karakter strujanja.2) ogranio mz.. i leoji hze da jestrujna energija dui . Prema tome i primena Bernulijeve jedlla. . upravo. e =2 U + . 0 cavaju fluidni prostor.. mnozi sa elementom masenog protoka dm = pdV := PVI dA 1 = PV2 dA 2 .15) se.16) Integrali u prvim clanovirna sa leve i desne strane jednaCine (2. .4.1. fd koji vaii za nestisljivo i stisljivo strujanje fluida. pri cemu s l e d i : ' .15) nije prihvatljiva za primenu u cevirria gde je jednodimenzijski karakter strujanja.= const.15) vaii za strujnicu. t (v21 +PI+gzI)pV.dl I (2.1.4. Za nestisljivo strujanje se zbog konstantnosti gustine dobija vredriost integrala d P/ p = P/ p. te prema Slika 2. ./// //.2. Ako se podje ad Rejnoldsove jednaeine (2.dAI=t (V22 +P2+gZ2)pv2ciAz+t(~veL1~dl)d}h. a i u celom strujnom prostoru (ako je co = 0). Cine je ogranieena na jednodimenzijska strujanja. i to na sledeCi nacin .2 P 12 P 2 Ie -2- -2- (2.PI i P2 vremenski osrednjene vrednosti brzina i pritisaka u taekama Ai B preseka 1-1 i 2-2.1. S obzirom da Bernulijeva jednaCina vaii za strujnicu to ona u obliku (2. Cime se njena vainost prosiruje na strujno vlakno.15b) Na dalje ce se analizirati 'slucaj viskoznog. ~ -e2 = Ive L1~ .2 tome vaznest jednaCine (2.strujnice. a Zl iZ2 visinske razlike ad referentnog nivoa 0-0. pa Se jednaeina (2. do tezista taeakaA i B. U tu svrhu jednaCina (2.e2 d~ =dm ~ VeS~~.9) i sprovedu iste matematieke operacije dobija se energijska jednaCina za strujnicu sa vremenski osrednjenim velieinama .1. prosiriti sa strujnice na strujnu cev. proizvoljno izabranog.15) treba.1. Nairne.1.1. a dobijena jednaeina u// Z.// z/ . / / /. a zatim se integrali po popreenom preseku eime se vaznost jednaeine energetskog bilansa prosiruje na strujnu cev. P P I 2 -2 - -2 - (2. prvo. Strogo uzevsi bilo koji od oblika jednaeine (2.zz /z / /.16) resavaju se taka da se sa stvarne kiileticke energije prelazi mi kineticku energiju odredjenu preko srednjih vrednosti. nestisljivog strujanja.15b) svodi na oblik: J V P V P 2 v L1v·dl _I_+-L+gz =_2_+_+ gz +' J . e1 dn.

zbog ne poznavanja profila brzina.k .). u nekim slucajevima kada se u nizstrujnim preseeima profili brzina ne menjaju.s!1 maseni protok fottda..L3a). dobija se jednaCina .k k Ak Tom prilikom pravi se grdka koja se obuhvata koeficijentom akkoji se naziva kocjicijent nel'ClVllomemosti iii popl'Clvni koeficijrmt kineticke enelgije (Koriolisov koeficijent). da se skalarnim mnozenjem sae16mentnom strujnice dobio Tad.da se krellulo od jednaCine kretanja. Ovde se. Ovaj koefieijent se.geodezijska visik lla od referelltnog llivoa do tezista povrsine preseka k.1.1. Ti razvijeni profili brzina su logaritamski kod turbulentnog i paraboIicki kod laminarnog strujanjai koeficijenti neravnomernosti kineticke energije imaju vrednosti: a=1.1. Ova jednacina je u literaturi poznatakao uopstena Bemt/li/eva jedllaezna. A Vsr.2) i nadeno je na osnovu vaznosti hidrostatic1cog zakolla raspodele pritislcce u strujnom preseku (p I p+ gZI == const. . a njihovo resenje glasi Pk ).vdZ . dakle.. i vazi da je 8v I ax = 0 gde je x poduzna koordillata. tj.16) odredice se zbirno. odrZanju energije svedell na jedinicu mase fluida. i da se IIInozelljern sa masenim protokorn dobila snaga. Integrali drugog i treceg clana sa obe strane znalm jednakosti jednacine (2. odeljke 2. kratko. Na osnovu resenja integrala iz (2. PSI' 2 • A =-dl. a po svojoj fizickoj sllstilli predstavlja zakon 0.17) a" = . za proizvoljno izabralli strujlli presek llepozllat. U dobijenom resenju Psr.A k Ak Koefieijent neravnomernosti kineticke energije iskljucivo zavisi od rasporeda brzina u posmatranom preseku i on je.vkeMk' f vsr. f (-+gzk ) Pd'/'k P ~ =: (Psr.4a i 2. --+gzc ) mk P k. Dalje./c je srednji>S'tnijm~statlckipritisak u preseku k.058 (a~l) za razvijeni turbulentni i a=2 za razvijeni Iaminarni profil brzilla u eevima kruznog poprecnog preseka (v. Prema .sto istovremeno zllaci da tako dobfjena jednaeziza vaz! za i. dobija se jedilaCina a12+p+gzl =a22+p+gZ2 + I veL'. k . i indekse "e" u clanovima sa visinskim razlikama.vkefA Ie )'-2-mk =:a lc . a l -Vsr. a Zc je vertikafuorastojanje .3 . (k== 1.1.. a takvi profili brzilla se nazivaju razvij{mim. treba potsetiti.sr.Teorijske osnove 1D strujanja 2 2 vie3 1 v .k .5.S. P -2'dA k =--A. i to izraZene prekostruJne energije po jediniei mase. koeficijenti a k mogu teorijski tacno da se odrede.18) koja predstavlja energijslcu jedllaCinu.energija.L16). v '( -3 sr. 2 VI PI 2 V2 P2 " 'f' =-- (2. za bilo koji presek strujne eevi k.. iz ove jednacine izostavljajuCi indeks "sr" u Clanovima sa srednjimbrzillama i pritiseima. -+--' pIp 2 I 2 2 Izmedju preseka 1-1 i 2-2 vazi jednaCina kontilluiteta /il == rill == Jil 2 =: COl1st~ pa se iz ( 2 2 prethodlle jednaCine eIiminise maseni protok.l PSI' I +gzc )Inl =: ( a 2 -Vsr '2 +-'-+gzc )" n~+ (f Ve LlV )/11.1. Medutim.k.1. 2-m 119 f f (k . odredjuje izrazom: 1 -3 (2.= 12) .

Nairne.g+Z2 +hg P2 [m].1. Ovaj clan se.18) ima svoj fizicki smisao energije. u opstemslucaju. Dahle.3 je jasno da jeu svakom nizstrujl10m preseku strujna energija manja za "gubitak" energije kojise ima izllledu dva posmatralla strujna pteseka.20) je najceSce u upotrebi. Sa sliIce 2. a zbog povecanja koordinate z potencijama energija strujeraste.20c) primenjena na krivolinijskoj strujnoj ceviprbmenljivdg pteseka sa sl. ito: CL k v.1.1. lla pro u uljlloj hidraulicL BernuIijeva jednacina moze da se napise i u jedllom skracenom obliku. dok clan sa integralom ptedstavlja gubitke strujne energije na putu od preseka 1-1 do preseka 2-2. Oblik Bernulijeve jednacille (2. kineticica.20b) pri cemu gubitak strujne energije Yg ima oblik: hg = Yg / g i naziva se izgubljena visilla. Koji je medusoblli odnos pojedinih energetskih udela u· strujnoj ellergiji svakog nizstrujnog preseka. (2.20) postaje: e] = ez + Yg Za objaslljenje nizstrujlle promene strujlle ellergije kotistice se jednacina (2. Radi kraceg zapisa ovaj clan se oZllacava sa (2. z3visi od geometrije strujlle cevi u kojoj se odvija strujallje. iIi flp = pYg = pghg i naziva se pad pritiska. eksplicitno ne moze odrediti jet se ne poznaje raspored brzina u poduznom pravcu. pritisne i potencijaille energije 2 e k =-p-=CLkT+p+gZk' Pt.20c) tako da jedllaCina (2. Osim Qvog oblika u primeni su jos dva potpuno ravnopravna oblika.. u opstem slucaju.3 kod koje presek nizstrujno raste. Pojam gu~itka ellergije mora se shvatiti USIOVllO.1. jet prema .20b) je veoma prakticall za primenu. ttlcttpna strttjna energija nekog strujllOg preseka je jednaka zbiru kineticke. Pk / p -pritisna i gz k . Konacllo.1. dobija se energijska jednacina u obliku (2.1. /2 -.4.1. koji glase: 2 VI PI 2 V2 CL l2g +-pgH] =CL 2 "2g+r.1.k Vk Pk (k=1. U ovom primeru zbbg nizstrujnog povecanja poprecnog preseka kineticka energija. .2).1. svaki Clan jednaCine (2. .20) /coja vaZi za stTlijnu cev i operativna je za prakticnu primenu. ) (2.1.19) i on po svojoj fizickoj sustini predstavlja tad sila izazvanih viskoznim i turbulelltnim llaponima na putn izmedu posmatranih preseka. ObIik Bernulijeve jed~aCine (2.1. struje se smalljuje.4.potencijalna energija strujnog preseka (k=1..1. 2. oCigledno je da se u nizstrujnim ptesecima odigrava ttansformacijajedllog u drugi oblik ellergije.120 Teorijske osnove 1D strujanja tome.20a) (2.2.

Bernulijeva jednacina.1 : : " . otezan naGin odredivanja strujnih gubitaka. a to su samo preseci sa razvijenim profilima brzina. a Bernulijeva jednaCina se svodi na oblik Slika 2. tada je primena Bemulijeve jednaCine jedino mOgUca ako se oni eksperimentalllim putem odrede. a 0 cemu ce vise reCi biti u narednom Odeljku. tada se fluid koji struji smatra neviskoznim._ _ C1 ___---r-.1.3.5. sarna po sebi jedl.1. 2.e = el . u principu. U slucajevima kada se kineticka energija nekog strujnog preseka moze zane mariti. moze da se postavi za bilo koja dva strujna preseka nekog jednodimenzijskog strujanja. Na kraju treba. energija se ne moze "izgubiti" vec sarno moze preCi u drugi oblik.20d) je veoma retIeo primenljiva. t.1. i uglavnom se koristi kod problema spoljasnjih strujanja. Gubid strujue cnergije \ \ U Odeljku 2. Tu jednostavnost primene narusava Clan Yg .1.l.-+gz] =a 2 T+ 2 VI v2 2 p +gz P2 2' (2. jos jednom. pri izvodenju Bernulijeve jednacine dobijen je izraz (2...:::flYe(~V'. pak.0-dl . iIi je. ~ a]T+r.Teorijske qsnave IDstrujanja 121 zakonu 0 oddanju energije. . PosmatrajuCi bilo koji od oblika Bernulijeve jednaCine (2.---.ll.e2 = Yg) nazvana gubit/com stlUjne enellJije i ona posredstvom e ----c"""'-UJ. Ovde je razlika strujnih energija izmedu dva strujna preseka (L'." .cdx+L'. ili preseci koji se nalaze na konstantnoj geodezijskoj visini i u kojima nivoi tecnosti mimju. jer izabrani stmjni preseci treba da imaju poznate koeficijente neravnomernosti.WJ. --1--1' pzlp a2 vil2 x procesa disipacije prelazi u toplotu.viz)=~ Ve&~ dx..4. Dak1e.i7ydY+L'.I. .ll!f-.21) .1.2) glasi: ~ = fzYe L'. U realnim uslovima strujanja jednaCina (2. Ako se pri nekom procesu strujanja gubici strujne energije mogu zanemariti (Yg "" 0). Pri izboru preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina treba bitiobazriv.U. koji posredstvom izraza za turbulentne napone (v. vaii za strujnu cev kod koje postoji jedan glavni pravac stnijanja. ako se ne znaju koeficijenti neravnomemosti.1. tada treba upravo takve preseke birati za referentne i za njih postavljati Bernulijevu jednaCinu.aka Huli. U suprotnom. Zato korektno odredivanje strujnih gubitaka zasluzuje posebnu painju.1.-_+_ Yg .1.20) moze Se zaldjuCiti da je ona "relativno" jednostavna za primenu.20d) a sto nije nista drugo do Bernulijev integral Ojlerove jednaCine za nestisljivo strujanje t1uida. Odeljak 2.19) za gubitke energije na putu izmedu dva stmjna preseka. pa je kineticka energija tih preseka jednaka null.ze da J'e pn"meni Bemuliieva jednacina.4.1.1.I. (2. . Ox. p] e]=e2 = canst.lU. ukazati za sta vtdi i /cada mo.j.

/ ax. Sada se izraz (2.2.1.f.1.21a) pri tome ga transformisuci na obHk zapreminskog.= vp .21a) maze se napisati u neSto jednostavnijern obliku pogodnom za prirnenu. jednaki nuli i ostajesamo integral po omotacu-ziciu strujne cevi Ao ' tj. dobija se Yg ::::.21a) 1 Izraz za gubitak energije (2. I (i=1. a zatim povdillSkog integrala.122 Tearijske asnove ID strujanja 1z razloga jednostavnosti pisanja uvodi se oznaka za viskozne i turbulentne napone 't jj _:::: PVeau. ::: 'leOUj /OXp gde jeT]..dV = A PI --dA e = Ad1V't. U cilju dalje analize izraz (2.1.21) svodi na Y:::: --"dx.. povrSinom poprecnog preseka A i zapreminam dV=Adl. gde je i1 vektor spoljasllje normale na povrsinu Ac' Integral po kontrolnoj povrsini Ae rastavlja se na tri integrala.1.1. pri cemu sledi tl~ pdV = ~ (t ~: dV)dl.v dt I fl. f r . Nairne. (2.5.j --)0 't w)' gde je 0 obim preseka povrSine A. VracajuCi se sada izrazu (2.2.3) jedinicni vektar pravca xj . A'tjn Ac J pA ciAe . • r 't. Za daljirad prakticno je uvesti vektor. v.22) . tj zida cevi ('t.1. odnosno tenzor.2. preselea A i tangencijalni na povrsini omotaca dA =Odl. za simetricllo razvijeno stmjanje. Na njegovu kontrolnu povrsinu deluju normalni naponi na povrsinama protocnog Slika 2. (2.:: . Element strujne cevi definisan je duiinom dl.1.21a) ce se pomnozitisa elementom mase pdf. = pVe elcvivalentni koeficijent dinamicke viskoznosti.5. g 1m f pox.1. komponenata napona 't j = 'txxnx +'t Jy l1y + 1: zz n z = 'tjjnj gde je nj (i=I. pri cemu su illtegrali po povrsinama Al i A2 . posrnatrajmo jednu strujnu cev sa s1.21b) Za primenu ovog izraza potrebno je poznavati geometriju strujne cevi i tangencijalne napone na zidu cevi. 1 KoristeCi tom prilikom vezu izmedu povrsinskogi zapreminskog integrala. duzine I koja je ogranicena kontrolnom povrsinom Ae = AI + A2 + Ao' gde su Al i A2 povdine protocnih poprecnih preseka 1-1 i 2-2 i An s --C> povrsina omotaca.3). kao i Cinjenicu da je pri nepromenjenom protoku Yg = canst" dobija se gubitak energije po jedinici mase (2. a zatim integraliti po zapremini V.1.

ukoliko su gradijenti brzina veCi. Strujanje na nivou makrovrtloga odvija se na onirn rnestirna u cevovodu gde postoje usiovi za njihovo stvaranje.1. Ova rnesta se u cevovodu nalaze na poznatirn lokacijama (krivine. odnosno kada su vece neravnornernosti u profilirna brzina.rnikrovrtloga.?()zmin i turbuientllim llaponima na putn izrnedu dva strujna preseka sveden na jedinicu rnase. turbulentni naponi pv/8iJ ! ax. pa se zbog toga kaze da je turbulentno strujanje sa jasno utvrdenom hijerarhijskorn strukturom vrtIoga. upravo. to izrazi (2. zato se gubici na takvim delovima nazivaju gubicirna na pravolinijskirn deonicarna. Takode je jasno da.1. rnedudejstva fluida i cvrste granice zida. tj. zbog prisustva gradijenta brzine prosecnog strujanja.1. do prornene u profilu brzina stvaraju se uslovi za nastajanje strujnih gubitaka. I := (2. se generisu . objasnjavaju prisustvorn napona u fluidu. ad najveCih . u izrazu (2. i. zakljucuje se da kod turbulentnog strujanja postoje i vrtlozi razliCitih veliCina.1.Teorijske oSl1ove ID strujanja 123 Na osnovu izraza (2. strujanje na nivou milaovrtloga se kao takvo odrZava.1. Zakljucuje se da su gubici direktna posledica gradijenta brzine.oznaka· fA' IrnajuCi u vidu da poduzni profili brzina nisupoznati. pa se gubici energije na takvirn mestima llazivaju iokail1i gubici energije..21) i (2.22) '(ijclA predstavlja ukupnu silu "trenja" izazva- t nu viskoznim i turbulentnirn naponirna. Strujni gubici se. a to su mesta sa slozenorn geornetrijom strujne cevi. ili krace gttbici uJ'ied tnm/a.23) . Naponi llov! ax. ipak. tada su i intenzivniji gubici energije.oznaka 11. stvara se rnakrovrtlog koji oduzirna energiju od prosecnog strujanja.srvaraju. v. Tako stvoreni makrovrtlog putujuCi niz struju raspada se sve do najsitnijih vrtloga .amlz vis. koristeCi izraze: Vajsbaha IYi. Na nekirn lokalnim otporirna rnakrovrtlozi se i ne stvaraju a gubitak energije je izazvan promenom poprecnog preseka iii prornenorn pravca strujanja. Na nekorn rnestu gde je slozen geornetrijski oblik strujne cevi (na pro krivina). i gubici usled trenja . Prerna tome.). a to su preseci strujne cevi koji se nalaze u pravolinijskirn delovima cevovoda. Torn prilikorn obe grupe gubitaka sracunavaju se kao velicine koje su proporcionalnc kinetickoj energiji odredenoj sa srednjom brzinorn strujanja. odnosno da kada god dode. i\ko nizstrujno vise nerna geornetrijskih prepreka na koje nailazi fluidna struja. iz bilo kog razloga. Da bi se. Prema tome. su posledica viskoznosti fluida. Dakle. kod turbulentnog strujanja moze se govoriti 0 strujanju na llivou rnakrovrtloga i strujanju na nivou rnikrovrtloga. dakIe. zbog gradijenta brzine.22) dolazi se do sustinskog objasnjenja 0 poreklu strujnih gubitaka. ito: gubici na lokalnirn otporirna . Strujanje na nivou rnikrovrtloga se odriava u svirn nizstrujnirn presecima sa razvijenirn profilirna brzina. pa ceo izraz predstavlja rad sda prottzrokol. Nairne. ventili i s1.rnakrovrtloga do najrnanjih . rnogli odrediti strujni gubici koriste se eksperirnentalne ili poluempirijske rnetode.22) za odredivanje strujnih gubitaka irnaju sallIo teorijski znacaj. usled cega u fluidnoj struji postoji gradijent brzine prosecnog strujanja av I ax. S druge strane. postoje dye gl1lpe gubitaka.rnikrovrtloga..

5..1.. pri potpuno razvijenom laminarnom iii turbulentnom strujanju.' .YI.1).' A. Posmatrace se samo jedan deo strujne cevi izmedu preseka F 1 i 2-2 koji 1 _ Lb.s1.. ..1. -"".hidraulicki radijus i DfI-hidraulicki precnik. I .-"'C. Zamenom izraza (2. to ce se ukupni strujni otpor.".1. u kome je S .srednja brzina prvog nizstrujnog preseka. "..i 1=1 + '" L..1.-_.-..P2 == 'tw A . koja se potvrdjuje dimenzijskom analizom...fi'F·!I_.. . U tu svrhu .P2 A -'twOl= 0.26) dobija se pad pritiska I v2 I v2 Ap == p A ..1.broj lokalnih otpora i Ai .koeficijent lokalnog otpora.... tada u presecima 1-1 i 2-2 deluju sile pritiska r. 1z jednacine ravnoteze ovih sil~ PIA .posmatrace se jedna pravolinijska deonica cevovoda konstantnog i proizvoljnog oblika poprecnog preseka (v. Glllbici lllslcd trcnja 2.-.-_.2 se nalaze na meduL3- 9--' ~_Pl_. a.1. izmedu dva strujna preseka za koje se postavlja Bernulijeva jednaCina.""'.. da je to velicina proporcionaIna kinetickoj energiji strujnog preseka odredeno' sa sredn'ombrz..5.:js~n:~ jne cevi izdvoji i posmatra njegova ravnoteza.' -_.YA. odrediti kao N Yg M N 2 M /.C"'-"..26) Slika 2.27) 'tw = Cf '2 pv pri cemu je Cf faktor proporcionalnosti. ..' """.-.24) za odredivanje gubitka usled trerija.v . Kako u cevovodu ima vise i lokalnih otpora i pravolinijskih deonica..~-. J=1 } == '" D~j Vi 1=1 2+ '" L.-"".= A . v2 J "2' == '" L. (2.. -C"'.. pri cemu su: A .''... povrsine preseka A i obima preseka 0. - '''''~'t''---.A j . i Darsija 1 v2 I v2 y: = = A . (2.duzina cevi.== pA.1.l:nom strujanja .1.1...124 Teorijske osnove ID stnljanja za odredivanje strujnog gubitka na lokalnom otporu...'-.5.25) gde je N .1.J Dh J=1 j (2. -~-"".1 Za odredivanje tangencijalnog napona na zidu cevi koristi se pretposta'vka.28) ._".5... odnosno gubitka usled trenja.1. a na zidu cevi sila otpora trenja Fw == 't waf...1.1.\ ~~~: o~:r~~. Darsijeva formula U ovom Odeljku bite izlozen nacin odredivanja pada pritiska u pravolinijskim delovima cevovoda. == PIA i P2 = P2A.broj pravolinijskih deonica... ". 2. 4RH 2 DH 2 (2.2.27) u (2.~..1. 1 i (2.9.1."".1.. 4RH 2 Dw 2 ' ~ ~ ~I~ ~ faktor trenja. . dobija se pad pritiska izmedu strujnih preseka 1-1 i2-2 Ol· Ap == PI . ~ ~w ""..koeficijent trenja. RfI . ' -._- ...". kroz koju fluid struji srednjom brzinom v.

28) predstavlja uop.1..p= PA-::::? (2.ftelZu Da.2 = .1.29) g P d 2 d 2 Primena ovog izraza svodi se.l. . uy iz koje sledi da je koeficijent trenja bezdimenzijska veliCina koja zavisi od rnnogih veliiSinu. 1 !.--pvxVy)y=O 81:". te se tada opsta formula Darsija svodi na obHk IJ.sI.6enje koe[idjenta trenja. posvetiti vise painje. pv 8 av -. 81 d) (2.151. pri tome imajuCi u vidu da se naponi na zidu sastoje ad viskozne i turbulentne komponente. na pr.1.>i turbulentnih napona na zidu i od geometrijskih '. dok u pravolinijskim Slilca 2. (v. 2. pv 6* r I \ \ .:sijeFlt .1..1. racvi. ventila. cia je koeficijel1t trenja veliCina koja zavisi od Rejnoldsovog broja (Re) i relativne hrapavosti zida cevi (BId)..2 (J-l-. odnosno: A=: ACRe.2.0 == drr.1. u narednim Odeljcima. U sillcaju da fluid ne struji kroz ceo presek cevi (iIi kanala). Izraz (2. koji je inace najcesce u primeni. kao sto su: fizicke karakteristike Huida (viskoznost).jnoldsov broj Re = vd I v je bezdimenzijska velicina koja predstavlja odnos inercijalnih i viskoznih sila u fluidu i sluzi za odredivanje reZima strujanja.= 4Cf koeficijent trenja.T . ~ KoristeCi izraz (2.1. na pravilno odredivanje koeficijenta trenja A. one je prisutno i kod: krivina. S obzirom 'V f da Sil tangencijalni naponi na zidu prisutni na svim zidovima koji ogranicavaju strujni prostor dl2 to za posledicu ima da je trenje prisutno na svim cvrstim granicarna strujnog prostora..2 delovima cevovoda ono je jedini gubitak strujne energije. u kame je t. Dahle. Zato se strujanjeu pravolinijskim delovilIl~ cevovoda izdvaja u posebnu grupu problema.27).5.Tearijske asnove ID strujanja 125 hidraulicki radijus i DH =4RH = ~ hidraulicki (ekvivalentni) precnik cevi. a to je kruzni oblik cevi unutrasnjeg precnika d (A == d 2 rr. dobija se relacija za koeficijent trenja (2130) . i leao takav on ima znacajan uticaj l1a koeficijent trenja.> caj nije oCigledan iz izraza (2.) hidraulicki precnik ima vrednost DH == d = 4Rfj. d '" ! karakteristika strujnog prostora (precnik cevi.1. dimenzijskblllanaJizoID.2) a ciji uti~ A V r--'. prakticno. -13 hrapavosti zidova i s1. gradijenta brzine prosecnog strujunja.to/mulu koja SlllZi za odredivanje pada pritiska II pravolinijskim delovima cevovoda.5. Pokazuje se. / 4. A=4 Cf = . Zato ce se ovom koeficijentu. lFizicb tuma. srednje brzine po preseku.-.30). pravolinijskih deonica itd. (01-::--1. RH == 2.1. vee same kroz deo preseka povrSineA tada velicina 0 predstavlja obim okvasenog dela cevi (ili kanala). Kod lokalnih otpora trenje na zidovima predstavlja sarno deo UkUpllOg gubitka energije.p I v2 I v2 Y =:-==A-/j.31) Re. Aka se posmatra specijalni slucaj oblika poprecnog preseka.··-'·-m.

5.hidraulicki hrapave cevi.3a.33) sledi da pritisak nije funkcija od poprecnekoordinate r.) stacionarno (of ot = 0) laminarno strujanje u cevi kruznog poprecnog preseka. Prime nom ovlh pretpostavki iz sistema Navije-Stoksovih jednacina Slika 2.hidraulicki potpuno hrapave cevi. resenja za koeficijent trenja mogu biti: egzaktna. Konacno. 2.3) i jednaCine kontinuiteta. i c) A:= A(8 f d) . KoefidjclIllt trellja mmtraSnjih iaminarnih str1lJ!janja 0) Lominorno strojonjc 0 cevimo Kro. 1. a sto zavisi od rdima strujanja u njoj. Treba napomenuti da jedna te ista cev moze da pripada svakoj od ovih grupa.32) mogu zameriiti obicnim. Ovo za posledicu ima da se parcijalni izvodi iz jednacine (2. vee je samo funkcija od poprecne koordinater (v=v(r)). U poluempirijske izraze za koeficijent trenja svrstavaju se svi oni izrazi koji su dobijeni koriseenjem poluempirijskih modela turbulencije.1.34) Iz jednaCine (2. b) A:= A(Re.34). odnosno da je p=p(x).8 f d) . 1.5. 1. sto se zakljucuje iz jednacine kontinuiteta (2.3.1.1. Ovu grupu Cine resenja za koeficijent trenja laminarnih strujanja u cevima kruznog.1.1. Ako se ovi preseci nalaze dovoljno daleko od lokalnih otpora I strujanje ee biti razvijeno I~--------------~------~----~ jednodimenzijsko (v = v x' vr := v<p = 0) i osnosimetriCllO (8/ 8<p = 0). sto znaci da se u svakom nizstrujnom preseku ima isH prom brzina. koje se ima izmedu preseka 1-1 i 2-2 sa s1. te zato brzina nije funkcija poduzne koordinate x. te sledi . S druge stTane strujartje je razvijeno.1. napisanih u polarno-cilindricnim koordinatama.126 Teorijske osnove ID strujanja U zavisnosti od medusobnog odnosa uticaja Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti.hidraulicke glatke cevi. cevi se dele na: a) A:= ACRe) .30) uvek ne moze direktno primeniti.2. eliptickog i nekih drugih oblika poprecnog preseka.fnog poprecnogpreSI!KO Posmatraee se nestisljivo (p=const. dobijaju se jednacine: 1 8p 8 2 v 18v 0:= ---+ vC-+--) (2.1.3 a (2. kao i da se promenljive p i v mogu razdvojiti.5. U zavisnosti od nacina odredivanja tangencijalnih napona na zidu strujnog prostora. U egzaktna reSenja za koeficijenat trenja svrstavajuse sve one formule koje su dobijene iz tacnih reSenja Navije-Stoksovih jednacina. te se zato izraz (2. 1. U opstem slucaju strujanja fluida kroz cevi tangencijalni naponi na zidu nisu poznati. poluempirijska i eksperimentalna.1.1.32) pax or2 r or O=oplor ovlox=O (2. trecu grupu reSenja Cine rezultati dobijeni primenom raznih eksperimentalnih metoda.33.

35) dobija se opste resenje za brzinsko polje C v(r) =.36) dobija se . 1z druge od diferencijalnih jednacina (2.30) dobija se izraz za koeficijent trenja larninarnogstrujanja-u cevima knrlDOg poprecnog preseka: .Teorijslce oshove 1D strujanja dp d 2v dx == 11( dr2 127 +.::::-v·(r)2rndr=2 3 R 2rcv s 0 korekcioni koeficijenti koliCine kretanja i kineticke energije [ 3 =1 2 -2 R rcv s fv R 0 2 4 (r)2rrcdr=. .35) Kako je p=p(x) a v=v(r) to leva i desna strana jednaCine (2.P2 ova konstanta se odreduje iz dela diferencijalne jednaGine (2. 1 dv 1d dv (2. Ako je problem odredjen razlikom pritisaka I:!.1.35) moraju biti jednake istoj konstanti..p 2 2 )==vmax[l-(:R) I" 2 1 (2. P == P2' i ima vrednost C == I:!.35) dpldt=-C i granicnih uslova za pritisak: x=0. vidi se da koeficijent trenja zavisi sarno od RejnoldsovOgbioja.36) iz koga se primenom granicnih uslova: 1) 1"=0.38) pokazuje da se viskozni naponi linearno rnenJaJu sa prornenorn koordinate r.1.411 1"2 -I.37) u kome je vmax = I:!.pR2 /4111 maksimalna brzina u preseku.1.1.p I I.39) u kome je Re == vs2R / V= vsD Iv . Na osnovu zakona promene brzine (2. dr) == 11. koje se nalaze na medusobnorn rastojanju 2b. '=-11-=--1' dr R2 (2.) Loul-inorno slrnjonje izmed'n porolelnih ploeu Ako se posmatra nestisljivo (p=const. Zamenom napona 1: w u relaciju (2.37) odreduju se: srednja brzina strujanja u preseku V s :::: .l. dole se maksimalna vrednost nalazi na zidu cevi = 411V8 IR. P == PI i x=l.CIlnr + Cz (2.1.1.3-4) svodi na oblik .- I R2rc fR 0 .1.Rejnoldsov broj.1.1.1. VY = v z == 0) laminarno strujanje izmedu dugackih paralelnih ploca (s1. tada se Opsti sistem diferencijalnih jednaCina (2. 3' ' i zakon raspodele viskoZllih napona u preseku dv 411 v .ptlrtlboliCki zakon promene brzine u poprecnom preseku ° v(r)::::~(R -r I:!.) stacionarno (3/ at =0) jednodimenzijsko (v x = V. /. Oni imaju rninimalnu vrednost u osi kanala '0:::: 0.1. v=O odreduju konstante integracije CI = i C2 == L'R2 1411.1.38) Izraz (2. dvldr=O i 2) r=R.1. == vs2Rlv 64 r:--64l => ~. (2. Iz dobijenog resenja za A.3b). 'w 81: w A.= pv. koja se ima na osi cevi (r=O). dr (I' dr):= -C .1..S. sto znaCi da se pri larrunarnorn strujanju u cevima sve kruzne cevi ponasaju kao hidraulicki glatke. Zamenom ovih konstanti u jednaGinu (2. 2. 1 v(r)2rndr =-v 2 max' 1 fll3 a.p:= PI .

2 =: Re ' (2. iz istih razloga kao i kod kruznog preseka. v = V max ' dv/dy=O.1. dobija se izraz za koeficijent trenja laminarnog strujanja izmedu paralelnih ploca 4'tw 24 ').1.39) i (2.. OV / ox = 0 koji se rdava koriscenjem granicnih uslova 1) y=O. Slika 2. Cime se iz (2.128 Teorijske osnove ID strujanja lop 0 " O=---+Vp OX c3y2 ' 2 (2. Izraz (2.1.42) pd istoj karakteristicnoj dimenziji strujnog prostora (D:.1. II 2 kome je vmax = tlpb 12Y]1 brzina u osi kanala.1.1.42) pv" u kome je Re = 2bvs Iv .1.3b I u ovom slucaju.40) o= Op / oy..Rejnoldsov broj.40) dobija obicna diferencijalna jednaCina dp dZv dx "" Y] dr 2 = -c .41) pokazllje da i za laminarno strujanje izmedu paralelnih plota vazi parabolicki zakon raspodele brzina.1. v=O.p' x / I (C:::!J. Konacno.. !J. primenjujuCi jednaCinll ravnoteZe sila koje deluju izmedu preseka 1-1 i 2-2 i Darsijevu formulu. PoredeCi izraze (2..1.1.::: .v. prelazi se sa parcijalnih na obicne izvode.: 2b) zakljucuje se da je koeficijent trenja kod krliZnih cevi za 8/3 putaveci od koeficijenta trenja laminamog strujanja izmedu paralelnih ploca .) 2] . posle cega se dobija resenje za brzillsko polje tlp 2 Y V(Y)=2y]I( b 2 -y)=v max [1 -(-.5 . cijim se resavanjem dobija linearno polje pritiska p(x) =PI -!J.p I I) i brzinsko polje u obliku V(Y)=-2y]y +C1y+C2 2 C 2 • Koriscenjem navedenih granicnih uslova odrvdjujll se konstante C2 ::: C1 = 0 (2.41 ) Cb /2y].l2. koje glase (pj-P2)2b·l='t w 21·1 . Primenom izraza (2.41) dobijaju se: srednja brzina u preseku "s = 2b 1 fb 6 -b v(y)dy::: 3' vmax ' 35 ' 2 koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja 1 /3=--.fb z 2bvs v (y)dy=- 2 -b 5 dv 1 ·fb 3 u = _ · v (y)dy 3 2bvs -b 3Y] v s i viskozni napon na zidu rayne ploce 'tw = -Y](dy)y=±b :::: -b.P=Pj-Pz=p}"Jf2b.. 2) y=±b .

. }\leo cev nije kruznog vee nekog drugacijeg oblika poprecilOg preseka..2"..-' (j) 2(a-b) Elipsa fJ2P: i:s '0' aL""J a a' ~ alf \.. n =bl a . pri cemu je koeficijent A funkcija od oblika povrsine poprecnog preseka. .-vivalentni i precnik Oblik preseka cevi Paralelne ploce Geometrijski prikaz Izraz za koeficijent trenja (Re = V de I v) A=Re ' 24 :::I[~:'::::: 4b 2vb Re=-V Krug ® .818 1. pri laminarnom strujanju....1...1. . Re=vDH I v 2 2 vb A = 64 a +b .. Re=v Re 3a 2 _b 2 Krnzni procep a.1.25 0. .1.600 1. == 160 3Re I A=J2 Re .-1: a.'I:. dolazi do izraza za koeficijent trenja. u nekim slucajevima..r 8ab 3(a+b). Izraz za koeficijente trenja.r//.3. tacnim resavanjem Navije-Stoksovih jednaCina.42». Koeficijent trenja okruglih i neokruglih cevi.1.~ . ~ 2a l+alb A=:Re b 0 0.667 1. I NII// N .".5. .'! d A=~ Re A= 64 (1-n)2 Re 1+n2 +(1-n 2 )/lnn . Tom prilikom dobija se struktura izraza za koeficijent trenja A= A IRe. tada se. A alb A de / a Pravougaonik D ~ {..504 1.39» i izmedu paralelnih ploca (izraz (2. 'c II. za cevi najcesce neokruglih geometrijskih oblika dati su u tabeli 2.33 0. de =4RH Ek.20 0.. Ravnostrani trollgao Kvadrat 3 J3 a a ....10 0.. a '~ .1.50 2 1.5.Teorijske asnove ID strujanja 129 c) Laminarno strojanje 0 ccpima razliififog o/Jlil:n U paragrafima a) i b)ovog Odeljka dobijenisu teorijskitacni izrazi za koeficijent trenja laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog preseka (izraz (2.333 96 85 76 73 69 62 \ Tabela 2.3. takode.

da je v =vCr).-[ r('l1--pv v ) ] = -d [('t +'t )l I d (n).1.-. 'tt == -pv~v~ .1. Iz ovog izraza sledi daje na zidu cevi (r=R) pritisak funkcija samo od poduzne koordinate pex) = Pw(x)..1.2 -v'I' .47) u kome su 'tv == l1av / dy .PVr + P -.2 1-.130 Teorijske osnove ID strujanja 2. Odredlv311Rje IlmeficijclIRta tJrcmIja tllllll"lh>ulclllltllRog strmjamja m cevima Posmatrace se razvijeno.). Zarnenarn ove diferencijalne veze u jednacinu (2.5. te zato vati dpw / dx = ap / ax.45) U Rejnoldsovim jednacinama (2.4 definisani problem sis tern diferencijalnih jednaCina kontinuiteta (2.9). v~2 i v~v~ odgovarajuCi turbulentni naponi.1. 0= ---+--(r-)--___:(rv v) pax rarBr rar rx (2. t.1.43) prrr r r" 1 ap v a av 1 a -. nestisijivo (p=const.1. stacionarno (a/at = 0). .= . vr == v'I' == 0) turbulentno strujanje u kruznoj cevi precnika D=2R. pritome imajuCi u vidu da je v =vCr) dobija se novi oblik ove jednacine r p (x. koje je prikazano na s1.turbulentna komponenta napona i 't == 'tv +'tt-ukupni tangencijalni napon u nekojposmatranoj tacki preseka.1.1.1.j.43) dobija se novi oblik -(p+pv' )=-(v' -v') ar a- 2" r 12" 2" 'P r r iz koga se integraljenjem u granicama od r do R (p = Pw' v~2 promene pritiska u poprecnom preseku = 0) dobija zakon (2.1.4.1. (t) dr vr dpw 1 d cfV -. Nakan transforrnacije jednaCine (2.45) slegi da brzina v ne zavisi od koardinate x. osnosimetricno (a / acp = 0).8) i Rejnoldsa (2.viskozna komponenta napona.46) pokazuje da u poprecnom preseku pritisak zavisi od fluktuacionih karakteristika brzinskog polja.44).1.-.41.r) == Pw .1.2.5. 1 -r . =-dx rdr "dr rx rdr v t rdr (2." (2.43-44) v je srednja brzina po vremenu.1.46) r Izraz (2. Za ovako I X -Il> Slika 2. jednodimenzijsko (vx = V. dok su V~2 . Integraljenjem jednacine (2.1.z fR (--.47) dobija se zakon raspodele ukupnog napona u poprecnom preseku .1. svodi se na oblik: lap 18 -.1.1.2 0=---8 ---8 (rv )+-V.5. Iz jednaCine (2. napisan u polarno-cilindricnomkoordinatnom sisternu.1.44) av / ax = 0 (2.

. na osnovu koje se odreduje tangencijalni napon kao 1: = pv*2 .4.30).Teorijske osnove ID strujanja 131 dV 1 dpw (2. 2.48) dy . (2. Ucesca viskozne i turbulentne kornponente napona u ukupnorn tangenc~ialnorn naponu prikaiana su na dijagramu sa s1.1.\.1. Na ovorn dijagramu u zavisnosti od medusobnog odnosa viskozne i turbulentne komponente napona razlikuju se tri oblasti. pod kojom se podrazurneva upotreba pojednostavljenog modeia turbulentnog strujanja u kome se neki koeficijenti odreduju na osnovu eksperirnentalnih rezultata.49) 2 x tako da se konacno dobija zakon raspodele napona u poprecnom preseku 1:=rr.50) pokazuje da se tangenCijalni napon u preselm linearno menja sa koordinatom r. dok je njegova maksimalna vrednost na zidu cevi o(R) = ow' Na osnovu izraza (2..(0) = 0.. sledi i vrednost napona na zidu cevi 1 dpw' "w =.50) koji vazi za turbulentno strujanje zakljucuje se da se tallgencijalni naponi u preseku kruzne cevi menjaju po linearnom zakonu.1.1. Medutim. (2. za r=R.1.50) Md:rsulliclld gIatkim cevima Za odredivanje odnosa brzina v *Iv s u hidraulicki glatkirn cevima maze se koristiti a) uruverzalni turbulentni profil brzina .1.1.turbu!entno jezgro u kome su dominantlli turbulentni naponi (Ot »1:"). kod turbulentnog strujanja ukupni napon se sastoji od viskozne i turbulentne komponente.52) sa VB oznacena je srednjabrzina strujanja u preseku. Na dalje ce se razmatrati dva posebna slucaja turbulentnog strujanja u cevima i to kada se one h-etiraju leao hidraulicki·glatke i hidraulicki hrapave.4U.1.2. Za turbulentno strujanje u cevima ne postoji tacna teorijslco rdenje 113 osnovu kojega bi se odredili naponi u preselru.S. ito: 1) 1:"'1:.=8(v*lvB )2.1. TuuriHlllleJ!lltlmO 5ltrujaJ!llje 1m "y +"[ "w "w =~ R' (2.1.1.51) Koriscenjem izraza (2. 2) 1: t ~ 1:" .5. ledna od osnovnih veliCina poluempirijske teorije turbulentnog strujanja je brzina trenja v*. a samirn tbn i koeficijent trenja.prelama ob!aJ'i u kojoj su viskozni i turbulentni naponi istog reda veliCine.1. Ova pote§koca prernoscava se po!uempti-tj:rkom teorijomturbulentnog strujanja.. i da napon ima minim aInu vrednost na osi cevi .1.1.48 i 51). sto strukturu turbulentnog strujanja 6ni znatno slozenijom od laminarne.38) koji vaZi za laminarno strujanje i (2.pv'v' = .. U izrazu (2. (2.v!skoznipodsloju korne su dominantni viskozni naponi (1:" »o[) .. i 3) 0'" 0t .28.1. dobija se relacija . ili (2.r ~= Izraz (2.d R .52) koja moze da posluzi za odredivanje koeficijenta trenja turbulentnog strujanja u cevima. r x 2dx· iz koga.

10 prelazna oblast (5 <y+ < 30) i .6 3.1.1.3. n-eksponent stepenog zakona i C(n).105 8 9.4.5 == 2.510.l. zone su u direktnoj vezi sa vee datim· odnosima izmedu 10 100 1000 l. y-koordinata koja se meri od zida cevi (s1.55) (2.1. Ekspol1ent stepenog zakol1a n i koeficijent C(n) zavise od Rejnoldsovog broja.1. 0) Blozijusopo formulo Razvijel1i turbulentni profil brzina u hidraulicki glatkim cevima opisuje se stepenim zakonom (2. 5<y+ <30 30<y+ (2.1.bezdimenzijska brzina.4).1.53-55) veoma dobro moze da se aproksimira stepenim zakonom (2.2.7510gy'.1.2.51ny+ + 5. leao i konstante u funkcijama (2.+ -3.5.10 6 9 10. L4.koeficijent stepenog zakona koji zavisi od eksponenta n.10 6 Tabela 2. y + == v * y I v .5.5356) dat je na s1. logaritarnslea oblast (y + > 30).56) :*==c(n)(V:Y )l/n.53) (2. (2. koji zavise od izbora merodavnog razvijenog profila brzina. Kod 25 univerzalnog turbulentnog profila 20 brzina postoje tri zone ito: + V 15 viskozni podsloj (0 < y + < 5) .1. Ova zavisnost utvrdena je eksperimel1talno i data je u tabeli T. 30 Graficki prikaz funkcija (2. 1. izmedu ovih zona..132 Teorijske osnove ID strujanja 0<y+<5 v+ == J 11.1. Za dobijanje ovihforrnula koriste se stepeni zakon (Blazijusova formula) i logaritamski zakon (Pral1dtlova formula) za razvijel1e turbulentne profile brzina.74 5 5.+5.1.1.5 . 5 o Ie Re n C(n) 10 7 8.1.5 Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki glatkih cevi mogu se koristiti dva razlicita pristupa. Kao rezultat odgovarajuCih proracuna dobijaju se formule Blazijusa i Prandtla za odredivanje koeficijenta trenja. Granice brzina.bezdimenzijska koordinata.1. 1.S.1.57) koji se nakon primene za osu cevi .56).1. U slucaju turbulentnog strujanja u hidraulicki glatkim cevima univerzalni turbulel1tl1i profil brzina opisal1 fUl1kcijama (2. Univerzalni turbulentni profil poprecnom preseku.54) (2.56) lS. Uticaj Rejnoldsovog 10 broja na eksponent stepenogzakcina~ 11. odredene su na osnovu eksperimel1talnih rezultata brojnih istrazivaca. 5.2.71 1.5.2.53-56).1.10000 viskoznih i turbulentnih napona u Slika 2.5 b) stepeni profil brzina pri cemu su: v+ == v I v * .

1.59) odreduju se: srednja brzinastrujanja u preseku Vs =:: R 2n 1 fR 0 .058 (2. tada iz (2. 1 i ex::::. iz izraza (2.1.60) sledi formula za koeficijent trenja _=:: V .1. Zato je izvrsena korekcija koeficijenta C(n) na vrednost C(7)=8. dobijajuse vrednosti ~ = 1.1. = 2.58).1. respektivno. na 11=10 a sto vaZi za visoke vrednosti Rejnoldsovog broja (v.- n+5 [ (n + 1)(2n + 1) J "/(n+l) 2 C(n)n 2 --"'-Re 2/ (n+l) .1. dobijaju se karakteristike razvijenog turbulelltnog profila brzina Vs 49 50 43200_ =:: 60 .64) vm Povecavanjem vrednosti eksponenta 11.1.62) sledi izraz za koeficijellt trenja Ie =:: 0.30521 Re l/4 • Dobijeni izraz za koeficijent trenja nesto malo odstupa od eksperimentalnih rezultata Blazijusa.R) rdr =V11l 2n2 (n+l)(2n+l) .58) svodi na oblik: (2.1..!1!. (2.1.61) R 2 7CV.. \ \ .63) koja vazi za turbulentllo strujanje u hidraulicki glatkim cevima u intervalu Rejnoldsovih brojeva 4000 <Re< 10 5 • Za posmatranu vrednost eksponenta stepenog zakona 11=7..62) se svodi na Blazijusovu formulu IIe=0.)n+l ( _ _ )n+l Ie -? n+ 1 . Sa ovom vrednoscu izraz (2. Ako se za vrednost eksponenta stepenog zakolla uzme vrednost iz tabele T. na pI.01 i ex =:: 1. i izraze (2..1. i v m brzina u osi cevi..1. ~ =:: 49 =:: 1.1.3a) i razvijenom turbulelltnomstrujanju (~::d i ex::::.1.1.1.52) i (2.02 . T.2:1.62) u kojoj je Re == 2Rv s I v Rejnoldsov broj. (2. 0 4n2(n+2) V* Vs .03 cime turbulentni profil brzina postaje ravnomemiji.56. 2vm v·2rndr =:: R2 fR 0 r lin (1. Primenom profila brzina (2.3164/Rell41 (2. Dobijene vrednosti za koeficijente ~ i ex upucuju na zakljucak da se kod razvijenog turbulentnog strujanja u cevima moze smatrati da je ~::::. Poredjenjem vrednosti koeficijenata ~ i a za stmjanje u cevima pri razvijenom laminarnom ( B= 4/3 i ex.snove ID strujanja 133 y=R..5 n=7 i C(7)=8. 0 4n4(n+3)(2n+3) PrimenjujuCi odnos brzina Vs en Re dobijen iz relacije (2. ex =:: 40817 == 1.2.60) i koeficijenti neravnomernosti brzinskog polja ~=-/-1v22rndr= (n+I)(2n+l)2 R 'ltV. (2.59) u kome su: y i r koordinate merene od zida i ose cevi.1. (2.60-61).1. V==Vm => V': v = CC n )(7)1/n *R .74.5). 1) zakljucuje se da je razvijeni turbulentni profil brzine ravnomerniji od laminarnog.Teorijske o.5. a=-1-1v32rndr= (n+l)\2n+l)3 .lL 2 -L (. odeljak 21.

1.1..1.1. u domenu svoje vainosti Blaziju.2).hmtno stD.!ton henjn u liJidroulicld gIn/kim cepimn.5. dolazi posrupkom iteracije.70) Na osnovu eksperimentalnih rezultata Prandtl je izvrsio korekciju brojnih konstanti u formuli (2..n Iv2r7tdr=2tCvm +Av*lnz)(l-z)dz= 2{Vm(Z. 2.z. )+Av*[z(lnz-l)."Uljanje Ul hidr8Uliickiibl1"apavJim. primenjujuCi izraze (2.2.1. Tmllm.z. (2. (2.11.1.j81og(Re-vA.70). cevi se dele na hidraulicki hrapave (A = A(Re. koji se naziva univerza!ni zakon trenja u hidrau!icki g!atkim eel/inla. Za jednu datu' vredllost Rejnoldsovog broja Blazijusova formula (2. v* y y koji se naziva zakon de/ieila brzine. primenom Prandtlove formule (2.8 I D» i hidraulicki potpuno hrapave (Ie::: ).71) za koeficijent trenja hidraulicki glatkih cevi.68) Konacno. nakon koje se dobija izraz "* = 21og(Re~) -0.1. (2.1. z=ylR . Iz (2. v=v m => v:=Aln(Rv*/v)+B. Zato.5.5.1.71).66 i 68) dobija se izraz za koeficijent trenja 1 Al r.1.65) pri cemu sU A=2.66) dobija se oblik logaritamskog zakona + vm-v R R (1 67 ) vm-v + =--=A·ln-=A1log2. (2. . to se izraz za srednju brzinu strujanja svodi na oblik: z~o .10 6 .1 c 3 -Ii: = .4.5 univerzalne konstante.63) direktno daje vrednostkoeficijentatrenja.65) za osu cevi y=R.(8/ D) ).1.9112 . =vrn-IAv*=vm-3.8 . ProyultlolJ'n/ormllllo Za opisivanje razvijenogturbulentnog profila brzina koristi se logaritamski zakon (2. kaleo je vee receno u Odeljku 2. 2.. dole se do koeficijenta trenja.)+ jg [ B-A 1 log(4v2)-I A ] . R primenom kojeg se dobija srednja brzina u preselru V=V rn y Vs = R. Primenom zakona (2. (lnz-i)]}[ Vs Kako je limzi lnz = 0 (j=1..75 i B=5.75v* 3 (2.2.55) v+=Aln/+B=A1log/+B.134 Teorijske osnove ID strujanja 11) lIniDlerzolni zo.1.1. cevlima U zavisnosti od uticaja Rejl1oldsovog broja i hrapavosti cevi na koeficijel1t trenja.52.1.1.67) sledi zakon promene brzine u poprecnom preseku +Av*ln-=vrn +Av*lnz·. Cija je vainost do vrednosti RejnoIdsovog broja Re < 3.sova formula iina prakticnu prednost u odnosu na Prandtlovu formulu.. Zamenom brojnih vrednosti univerzalnih konstanti sledi formula za koeficijent tienja l =.4. Al =5.03291og(Re-li:) -0.

~ld (2.1..8 1.1. Za turbulentno strujanje u hldraulicki potpuno hrapavim cevima vrednost koeficijenta C(8+) je 8.1.°k~ -f--f--I---il---il---i clobija se oblik univerzalnog 10. i . Sa ove slike se uocava da veliCina 8+ moze da se iskoristi leao kriterijum za odredivanje vrste cevi.1.2 0.52) i (2.8 Prema eksperimentalnim rezuJog 8'· ltatima Nikuradzea zavisnost Slil<a 2.75) za osu cevi y=R.1.II---i-I u hidraulicki hrapavim cevima v+ = A]logt +C(8+) = Alnt+C(8+) 6 5 ~~~T:rr'ir=~~~C..1.77) .8+ > 70 hidraulicki potpuno hrapave c e v i . taka da se dobija Karman-Nikuradzeova formula za koeficijent trenja .68) dobija se formula za koeficijent trenja ~.1. 2 a zatim karisteCi izraze (2. Zavisnost leoeficijenta koeficijenta C(o+ ) ad veJicine C(8+ )prema eksperimentima Nikuradzea 8+ prileazana je na s1. (2.<\'.73) 9 _ _ _ ~.1.679)-2.1..Tearijske asnove ID strujanja 0) Hirtlroltliifldpotpltf8o Imopove cep! 135 Logaritamski zakon brzine (2.0 2.1. i to kao: .2. taka da se logaritamsld za1con (2.138.2 log ~ )-2 =2Iog 3. (2. 4.5.1. Uvodenjem koeficijenta zavisnog ad hrapavosti cevi 11rr C(o+) = B-Ajlog8+ = B-Aln8+ 10 --f-.5.1.74) 3.74) svodi na konacan oblik v+ =Ajlog(y/8)+C.2.CW) 8 ~ l c~ I ]6°'.=[islOg~+ Jg(c-f A )T Ie = (2Iog ~ (2.65)moze cla se napiSe i u obliku v+ = Ajlog)/ +B = Ajlogt+B-AjlOg(/ .74)""2 = (1.I~~~~~~~ ~urm. -~- C=8.5<0+ <70 hidrauliCld hrapave cevi.1._'f--.75.1.8+ <5 hidraulicki glatke cevi. UvrstavajuCi U ovaj zakon brojne vrednosti univerzalnih konstanti dobija se Karmanova formula + 1. PrimenjujuCi izraz (2. . v=v m A) =5. .----Ie = (2Iog ~ + 1.1.5. Na osnovu eksperimentalnih rezultata Nikuraclzea vrednost konstante 1.72) u kame je 0+ '" 8v * !)I karakteristika hrapavosti.50 F' "~f"\" 'P'>""'T"" garitamskog zakana za strujal1je 7.75) R --+ vm=v*(A)log''5+C).4.4 0.4 2.74.5.1.679 je korigovana na 1.1.2.76) koja predstavlja univerza/ni zalcon Irenja II hidrau/iclcipolpuno /zrapaVlin cevinza..6 2..st2%~ '.~l{R/).2 1.f'l .-~-f----+-f---f-+-1 (2.!!8liFrCEpJ GEVI I HRAPAVE CEVI : (2." ---If-+.--.

1.4. i zbog toga mu pri upotrebi treba dati prednost. Odredivanje koefidjenta trenja . god.) profil brzina postaje neravnomerniji. Sa live slike se uocava da porastom uticaja hrapavosti (L\vt < L\v. II) .78).2. ipak.80). On je vrsio eksperimente Sa razlicitim .1.80) r.1.1. dok se u slucaju potpuno hrapaVih cevi (11 Re ~ 0) svodi na Sifrinsonov izraz (2.11(5/ d) 114 • (2.1. v+ = A Iny+ + B .1.1.vestackim hrapavostima cevi. koji vazi za hidraulicki glatke cevi. koje je ostvarivao nan-.51 (2.1. . taka dobijeni dijagram nije operativan za primenu.4. Za odredivanje koeficijenta trenja hidraulicki potpuno hrapavih cevi moze se koristiti i izraz Sifrinsona A= 0. . Sa ovom korekcijom dobija se opsti oblik y+ 5 70 univerzalnog logaritarnskog profila brzina Stika 2.81) Izrazi Kolbruka i AliSula daju dobre rezultate.5. Koristeci razvijeni turbulentni profil brzina. a zatim i Altsul su dosli do izraza za koeficijent trenja hidraulicki hra avih cevi.1. Gime uticaj hrapavosti na koeficijent trenja postaje veoma izraZen. Za razliku od izraza (2.2.::=-= -21og(3 71d +~) VA .v+ (2.2.78) Medusobno slaganje formula Karman-Nikuradzea i Sifrinsona je veoma dobro i za uobicajene relativne hrapavosti cevi krece se u granicama od nekoliko procenata.0 . Ali. zato ovaj izraz nije operativan za primenu.63) za hidraulicki glatke cevi. 2.65). do koeficijenta trenja primenom izraza Kolbruka dolazi se iterativnim putem.) veoma slozeni dijagram zavisnosti A:':=A(Re.5.Moody-ev dijagram U cilju odredivanja koeficijenta trenja.2.?~njem na cev zrnaca pesk? T~zliCite veliCine.1.1.5.8/d).5.1. Re~A a izraz AltSula ima oblik .2. za slucaj da se relativna hrapavost cevi moze zanemariti (6/ d ~ 0) svodi na Blazijusov izraz (2.1. jer vaii za vestacke hrapavosti cevi. pri tome obuhvatajuci oba relevantna uticaja Colbrook.> d +Re 11(~ ~)1I4 /\.79) Profil brzina kod hrapavih cevi U ticaj fur iCcije hrapavosti L\v+ na izglt:d profila brzina prikazan ja na s1.136 TeoriJske osnove ID strujanja koja vazi za hidraulicki potpuno hrapave cevi.Hidraolicki krapape' elf/pi Kod cevi kod kojih je hrapavost cevi veoma izraZena logaritamski zakon raspodele brzina (2. (2. izraz Altsula je veoma jednostavan za primenu. . treba korigovati sa jednom funkcijom od hrapavosti L1v+ = L1V + (0+). koji imaju medusobno slaganje u granicama 2+3%. Nakon sistematizacije eksperimentalnih rezultata Nikuradze je dobio (1933. najvaznije serije eksperimenata izvrSio Nikuradze. IzrazColbrook-a glasi 1 8 2. Izraz Altsula se.L\v+ . Ali. U opstem slucaju turbulentnog strujanja tl cevima u obzir treba uzeti uticaje promene Rejnoldsovog broja i hrapavosti.1. prvi je.

b) Frelazna oblast ..01 0.015 -----. . gde je Re k .....(Re) . i ~ ......"'..l.'''4' 0. Vaznost izraza (2.. Blazijusa (2. a na osnovu formula Puazeja (2.5.-Re.l.oblast hidraulicki potpuno hrapavih cevi Ie = A..009 0..''~~~~~~~....04 ...(Re.001 0. Karman-Nikuradzea (2...'..09 0. iIi obrnuto..~".. Prandtla (2... ~.1.' _1_ =-21og( .......06 0.l. leao i da ova oblast predstavlja oblast hidraulicki glatkih cevi.... Zato ce se objasnjenju ovog dijagrama posvetiti vise paZnje. koji ima veoma siroku primenu za odredivanje koeficijenta trenja..:.1..zavisnosti ko~fiGijenta t~enja od Rejnoldsovog broja i relativne hrapavosti.oblast hidraulicki hrapavih cevi .".... Detaljnom analizom dijagrama pokazalo se da na njemu ima pet karakteristicnih oblasti.""". koja se jos naziva i kvadratna oblast..oblast laminarnog strujanja.08 0. Gl-hidraulicki glatke cevi.02 ~~~+i.005 0... ulja i s1.l. 0.1... ®-hidraulicki hrapave cevi i ~-oblast potpuno hrapavih cevi.... s1..1.<Il-prelazna...""~ o/d=0. ® .1.. =64 / Re..F-'.39) je u podrucju Rejnoldsovih brojeva Re:o..~+--."..:.0001 0..'4..! 6/d=O..i.Teorijske osnove ID strujanja 137 te bi vrednosti iz njega trebalo preracunavati za hrapavosti industrijskih cevi.01 0.1........'.."-'+'.~~ 6/d=O.002 0.03 ~"''!-~~~_''''''~-i+-i..~....i'".j~".112 _L :: :::+:::::Ii:::.prelazna oblast.1.. kerozina..77) i Kolbruka (2.~~~:..""....."'.5.. koristeCi Nikuradzeovu ideju...04 6/d=0...80) konstruisao dijagram .~:.'7r-. Iz tih razlogaMoody je.4.\...05 0. Moody-ev dijagram ......kriticna vrednost Rejnoldsovog broja pri kojoj laminarno strujanje prelazi u turbulentno. a) Ob/as! lami?lamog sITu/an/a Oblast laminamog strujanja na dijagramu prikazana je pravom linijom CD.. Re k = 2320..05 3."....02 -"'-...(o / d). Gl .'.63)..~~ 6/d=O....5.03 0. U tehnickoj praksi laminamo strujanje ostvaruje se pri strujanju veoma viskoznih tecnosti: naite..........'...oblast hidraulicki glatkih cevi .. = ."".*.-~eF+. = ..1.-i.2... Oblasti CD-Iaminarna..o / d) ...0005 0..0002 0.71d + 2.i.71). koeficijent trenja pri laminarnom strujanju kroz cevi kruznog poprecnog preseka moze odrediti izrazom Poazeja A.."".".. <Il ...008 0..39).1.....5...'.-'-". I ' ' .e==E~====m:=::±±m 6/d=O. Vee je receno da se.51 ) tl2_ -. .1.l....00001 10 4 Re 106 10 7 108 Slika 2.....1 0.~~... ito: CD .'.:.07 0.".

kada se radio dugackim cevovodima. pase zato za ovu oblast kaie da je kvadratna oblast. Ipak. Tako na pro koristi se A = O.1.138 Teorijske osnove ID str:ujanja Prelazna oblast predstavlja oblast prelaska laminarnog u turbulentno strujanje.hidraulicki glatkih cevi do krive a-a ena dijagramu aproksimativno povucena) koja predstavlja granicu dvostruke zavisnosti A= A(Re. Kvadratnoj oblasti odgovaraju uslovi strujanja sa visokim vrednostima Rejnoldsovih brojeva kodkojih lcoeficijent trenja zavisi samo od relativne hrapavosti old. Altsula (2.).1.1I3 . U tu svrhu se definise srednja apsolutna hrapavost cevi lcoja zavisi od: materijala cevi. Ta zavisnost je data Blazijusovim izrazom (2. naCinaobradei stanja zidova cevi u eksploatacijskim uslovima. ipalc.5. te su i eksperimentalna merenja u njoj nepouzdana.1.71). jer je pad pritiska u njoj (vidi izraz (2. Ova oblast (zona CD· sa dijagrama) je nestabilna. U oblasti hidraulicki hrapavih cevi.28» kvadratna funkcija od srednje brzine strujanja.1.81) ili Sifrinsona (2.81). iIi obrnuto.7/ JRe . tj. za najcesce primenjeIie cevi. Za koeficijent trenjaukVadratnoj oblasti vaZe izrazi Karman-Nikuradzea (2. zona @) sa dijagrama. koji vazi u celokupnoj prelaznoj oblasti. takoae. Koeficijent trenja hidraulicki hrapavih cevi odreduje se izrazom Kolbruka (2.80). koeficijent trenja zavisi od Rejnoldsovog broja i od relativne hrapavosti. d) Htdrauhcki hmpave cevi Hidraulicki hrapave cevi 8U one kod kojih viskozni podsloj ne pokriva neravnine na zidu. se uocava da je za jednu vrednost relativne hrapavosti old koeficijent trenja nepromenljiv (A=const.5.za gasovode izraz Weymouth-a: .2. e) Potpuno ItTl2pave cevi U oblasti ® sa dijagrama uocava se da je A= A(O I d).1.1.1. za odredivanje koeficijenta trenja postoji izraz Zajcenka A = 0. tj. odnosno zavisi sarno od hrapavosti cevi. () Hidrauliclciglatke cevi U oblasti hidraulicki glatkih cevi (kriva C) sa dijagrama) viskozni podsloj pokriva sve neravnine na zidu cevi.0941d. da ne bi doslo do greske u proracunu treba.1. date su u tabeli T. koristiti izraze za koeficijente trenja koji su dobijeni eksperimentalnim ispitivanjem takvih cevovoda. iIi izrazom Altsula (2.77).1. Zato se cevikojeradeu ovimrezimima nazivaju potpuno hrapave cevi.78). Njene vrednosti.. Ova oblast se prostire od krive Ql . da koeficijent trenja ne zavisi od Rejnoldsovog broja. Za korektno odredivanje koeficijenta trenja trebaznati koja je hrapavost cevi o kroz koju se odvija strujanje. i u njoj koeficijent trenja zavisi same od Rejnoldsovog broja A= A(Re). U nekim specijalnim slucajevima. u podrucju vredIiosti Rejnoldsovih brojeva od 2320 < Re < 4000.o I d). Iz tih razloga rdim rada u ovoj oblasti se izbegava.02 +1.za strujanje nafte izraz Lange-a: A == 0.1.0025 VRe" . S ~druge strane.o/ d). dakle. A= A(Re.63) iii izrazom Prandtla (2.

1 0.5 0.2 0. 2.15 0.1-5.1+0.4 do 3 0. izmedu ovih veliCina postoji funkcionalna zavisnost.25+1 0. nije poznata. Medutim.ardale j 31m zardale i korodirane pocinkovane (gasovodi.jednoliko lako zardale posle dugogodisnje upotrebe Ijace z.05+1 0.21.0015 0. Prema tome.1.5 1.1. Kako su u opstem slucaju ove funkcije slazene.5+4 0.3+0.60 celicne varene upotrebljavane .3+1 1+2.5.05+0.= f(A) iIi za brzinu v=j{v). mesing.5 1+1.6.6. Odredivanje koeficijenta trenja iteraiivnim putem Pri proracunll cevovoda potrebno je poznavti vrednost koeficijenta trenja.5 0.15 1+1.Teorijske osnove ID strujanja 139 VRSTA CEVI -MATERIJAL vucene (bakar.5 2+4 0. ciji je algoritam proracuna dat na s1.1. to njihova eksplicitlla reilenja ne postoje.8 3+9 1+3 0.5. vee se do njihdolazi primenom numerickih metoda.Apsolutna hrapavostcevi. 0 [nun] 0.15+0.1. vodovodi) nove (1/2 " do 41 nove nove bitumenizirane livene upotrebljavane-mestimicno zardale sa korodirani~nezdima ociscene posle duge upotrebe fino obradene drvene obicne neobradene izglacane betonskc od azbestnog cementa grubo obradene u drvenoj 2£lati neobradene nove upotrebljavane - Tabela 2. takode.1 0.03 0. jer on zavisi od brzine strujanja koja.5.mestimicno zardale . u opstem slucaju. st31do) celicne vllcene STANJE zrDA CEVI glatke nove ciscene posle duze upotrebe zardale sa jakom korozijom i rdom nove bitumenizirane upotrebljavane . do koeficijenta trenja nije laka dati. Ovaj postupalc iteracije uzastopnih priblizenja za odredivanje .05 0.15 0. Sdruge --~ strane i brzina strujallja zavisi od gubitka usled trenja. Najjednostavnija metoda koja Se za ave potrebe koristi je metoda proste iteracije.3+1. tako da Se mogu sastaviti funkcij<e za koeficijent trenja 11.

Ji: + 3.1.1. U opstern slucaju.vanja sistema jednacina po brzinama stmjanja za pocetne vrednosti brzina tr"ba zadati vrednost iz intervala v=1-3rnJs.1.01263 0.1.1.1.02 0.d. Re=500000 Re=120 000 Re=500 A ="4 1 [I (2.02 0. a i potrebno.5.1.01315 0. pri cemu se za resavanje moze korisl:iti· i iterativni postupak.01736 0.02.03113 A=0.01316 0. so. t. Kada se problem opisuje veCim brojem jednaCina tada je pozeljno izvrsiti linearizaciju sistema jednaCina elme se· njegovo resavanje znaeaJno pojednostavljuje.2.Ako se iteracija obavlja po koefieijentima trenja korisno je za pocetnu vrednost uzeti Ao= 0. kod slozenog cevovoda sa ustaljenirn strujanjem moguee je.01732 0. izlozenog u Odeljh. U tu svrhu sastavice se algoritam (81. Iteraciju zapoceti sa vrednoscu Ao = 0. vee se do njega dolazi prirnenorn numericke analize.80) A = [21og(Re·J?:) .71) i Kolbruka (2.Sr2 .03054 0. sa tacnoScu [> ::no-5 .03113 0. postaviti n Bernulijevih jedriaCina i m jednaCina kontinuiteta.5.1. odnosno formirati sistem od k=m+n jednaCina u kojima je Ie nepoznatih brzina (iIi protoka). KoristeCi formule Prandtla (2.elllom racIlmar3 U uslovima proracuna slozenih cevovoda koeficijente trenja veoma cesto treba sracunavati sto znatno poveeava obim pesia.71) 000 Re=120 000 (2. Clanovi uz kineticku energiju u Bernulijevim jednacinarna su kvadratne funkcije a koefieijenti trenja nelinearne funkeije ad brzina.3-6. njegovo odredjivanje tretirati racunskom masinolIl.4. Pomenuti nelinearni sistem jednaCina nerna eksplicitno resenje. za vrednosti Rejnoldsovog broja Re=120000 i Re=500000.7) koji je baziran na teo:rijskom izlaga~ju saddanom u Odeljcima 2.l.03054 2.S.02 0.140 Teorijske osnove ID strujanja koeficijenta trenja vazi sarno bela se irna jedna funkcionalna zavisnost A=j(A).01705 0. Ovaj nelinearni sistem jednacina treba reSiti. rezim strujanja (laminarni iIi turbulentni).1.51 8 og Re. Za brzo utvrdivanje cIa Ii je cev hidraulicki glatka ili . Ovo s toga sto su to uobicajene vrednosti brzine strujanja tecnosti u dobro projektovanim hidraulickim sistemima.1.02.O.1. na pr.. to ee u opStem slucaju dobijeni sistern jednacina biti nelinearan i nehomogen.1. Koji postupak reSavanja treba koristiti zavisi od mnago faktora kaji uticu na slozenost sistema nelinearnih jednacina.01733 0.Smm. Medutim.7.. pojedinacnog sracunavanja koefieijenta trenja. Hi neka druga numericka metoda. A=0. leao sto su: broj jednaCina.D3058 0.02 0. Kako su jednacine kontinuiteta linearne funkcije od brzina.80) odrediti koeficijent trenja za cev precnika d=lOOmm i apsolutne hrapavosti o=O.01316 A=0. Pmblem 2. Odrediv31llje k@eficijelll. po brzinama strujanja.03132 0.71d )r 2 Rezultati proracuna sa uzastopnim iterativnim vrednostima dati su u tabeIi.'u 2.1. Zato je po~eljno.5. RESENJE: Formule Prandtla i Kolbruka napisane u obliku pogodnom za iteraeiju glase: Colbrook ---Prandtl 2.01321 0. geometrija eevovoda i . U postupku iterativnog res:. odnosno v=f(vJ.01733 A=O.ta trenja pl"im.

" L.-\ llt~ld cD . Ovako izraien kriterijum utvrdivanja hidrau!ickog kvaliteta zidacevi jednostavan je za primenu i kao takav koristi se u algoritmu za odredivanje koeficijenta trel1ja.---. I I '-------r------' ~~ I ( k+ ~J 1141 r-:~.--<?--.<. metode koje tretiraju: izotermsko. Za odredivanje koeficijenta trenja stisljivih strujal1ja gasapostoje. 40d /0 < Re < 500d /0 .hidraulicki glatke cevi.-. Umesto analize rezultata dobijerrih navedenim metodama ovdece sed~ti nesto pojednostavljena metoda proracuna zasnovana na formuli Voronina kod koje se odredivanje koeficijenta stisljivog strujanja bazira na pozhavanju koeficijenta trenja .-. v.. _ 1'~e<500/k. A 0 r---------~._-<'iA-Aol<-. i Re > 500d 18 ..-'-~______J Slilca 2...-. S.. r:=~--.hidraulicki hrapave cevi.~Il ~ .transfomrise se na'l1ovi oblik koji glasi: Re < 40d ! 8 .--'--------'-----=::-. KoristeCi ovaj algodtam veoma je jednostavno napisati program u nekom raspolozivom programskom jeziku. strujanje sa razmenom topiote i realno strujanje. Algoritam za izratunavanje koeficijenta t~enja.~l [Hidr~l hrapaye I c~ I.----. )-----~=:>-----.hidraulicki potpuno hrapave cevi. Treba napomenuti da ovaj algoritam moze da predstavlja zasebnu celinu. 'I hrapave ceVI I' "11.1A2.5.~---~AI. kriterijum hidraulicke hrapavosti zida cevi dat u Odeljku 2. + / _ L '_ _.Teorijske osnove ID strujanja 141 hrapava.1. d. potpuno rHidra~~cki I .1.7.-+--'_. u sldopu dinamike gasova.1.5. adijabatsko.. 8. .. (' v.:i=--:-_< r----------~:Re>4000\ 83 ::=::=E:Re>2320> 1 . izrazen visinom 8+ . Detaljna analiz~ovih metoda sprovodi se u sklopu dela mehanike fluida koji se naziva clinamiKa gaJ'ova.. iIi deo programa za odredivanje strujnih gubitaka hidraulickih sistema.

koeficijent trenja izotermskog strujanja./KRT . odreduje pribliZnim izrazom Kutateladz. lz izraza (2. OVde ce biti reci sarno 0 nekim ad tih mogucnosti. v-brzina strujanja i c:= .5 gde je T·· temperatura fluida i Tz - (2.5·] 05 i 0.: krivine. bilo da su dozvucna iii nadzVllcna.82) pri cemu je M=v/c .1.10 4 < Rc < 4. (2.V nekim slucajevima zbog te neravnomernosti stvaraju se makrovrtlozi koji mogu imati.1. za uticaj trenja na strujanje treba konsultovati literaturu iz dinarnike jednodimenzijsih strujanja gasova. Za odredivanje koeficijenta trenja pri neizoterrnskom turbulentnom strujanju tecnosti u hidralllicki glatlcim cevima moze se upbtrebitiizraz AltSula A:= [1. iz bilo kog razloga.821og(ReJllJrll ) -1.~a A:=A o(TJ'F. 2. l@kalirnnllllll otpoll"ima Na onim mestima u cevovodu gde dolazi. sto je propraceno znacajnim promenama u profilirnabrzina.142 Teorijske osnove ID strufanfa nestisljivog strujanja (An) pd istim vrednostima Rejnoldsovog broja i mapavosti cevi.14 .jall!jl!ll.2%. cak.64r 2 . Pri nailasku ovalcvog strujnog polja na krivillU doCi ce do znatnih .2. Odreiltiv3nje llmdidjenlta trlE!nja pri lIlleizotermskom stll"l!lI.83 < 11z /111 < 2. Promena profila brzina ulokalnom otporu nastaje zbog promene brzine iii po pravcu iIi po intenzitetu..1. Po jednoj od tih metoda koeficijent tienja moze da se odredi leao A = Ao (l1 z /11 1 )°.Mahov broj. (2.5. koja jeprikazana na s1:2. V uslovima stmjanja tecnosti sa promenljivom temperaturom postoji vise metoda Zel odredjivanje koeficijenta trenja. dimenzije strujnog prostora.1. asamim tim nastaje promena kolicine kretanja. Ova formula glasi A::: An(l+ K.brzina zvuka. prosirenja.1.6 greska koja se pravi ako se stisljivost fluid a zanemari ne prelazi 3. Pri neizotermskom strujanju gasova koeficijent trenja SI:.. 2. naide na ovakva mesta u cevovodtl ana se poremeti-deformise.47 . do nizstrujnih promena u profilima brzina nastaju lokalni gubici energije.1.)o.8. i koeficijenti dinamicke viskoznosti llz za temperaturu zida i 111 za srednju temperaturu tecnosti.1.9.VIcoliko se radi 0 stisljivim strujanjima sa veCim vrednostima Mahovog broja.1.1.83) pri cemu su: Ao . suzenja. ventili.1.5.5.1.2. sto je osnovni razlog nastanka gubitka energije.1. Za objasnjenje strukture strujanja u lokalnim otponma posmatrace se jedan od oSllovnih lokalnih otpora .krivina.5. (2. Kada razvijena ±1uidna stmja. usisi.2.1 M 2 )-0. leao na pr.84) koji vati u domenu 2. V opstem slucaju ti novonastaIi profili brzina su neravnomerni i OStlO nesimetricni.1. Ta mesta u cevovodu su sa slozenom geometrijom. Gubki llia lokah:URIllIll otJ!lloJr'Rma 2.5.85) temperatura zida. slavine. koja se ima u pravolinijskoj deonici cevovoda. U krivinu (presek 1-1) ulazi fluidna struja koja je karakterisana razvijellim profilom brzina.82) sledi da za vrednosti Mahovog broja do 0. Struktulra strujanja I!lI. racve i s1.

pa se u njoj mogu definisati dye oblasti.2. Ova zona ima veoma veIila uticaj na vrednost lokalnog otpora. Vrtlozna zona C je zona u kojoj postoji povratno strujanje (v.~ Trenje! Krivina i J _ _ _~~L~ok=·a=ln~io~tp~or~~ Trenje __ ~ S b) Slika 2. s tim sto je dominantniji uticaj intenziteta vrtlozenja. oCigledno je da je struktura strujanja slozena. s 4 vlpl ~ Pre~k2-2 a) -~~~. ' Posmatrajmo zapreminu 6V ispunjenu fluid om koja je ogranicena kontrolnom povrsinom M i koja se krece brzinom v po zakrivljenoj strujnici eiji je radijus krivine R (s1.2. inercijsko odlepljivanje struje. taka da ona predstavlja jednu nestabilnu povrs.Prisustvo razdelne povrsi D znatno remeti strujni prostor zdrave struje. UopstavajuCi ovaj zakljucak za spoljasnji i unutrasnji zid krivine sledi da na spoljasnjem zidu pritisak raste a naunutrasnjem opada. koja utiee na kretanje fluidnih delica u pravcu normale ii. ito: B-zona zdrave struje i C-vrtlozna zona. uz zanemarivanje viskoznosti. 2. Ovu i onako slozenn . Samim tim stvorice se dye zone.f1uida porast brzine utiee na poraste pritiska. Posmatraj:nci poduzne profile brzina sa 81. zato na nekom mestu (tacka A) nastati tzv.5.2.1. pri nailaskll na krivinu fluidna struja nece moei da prati geometriju strujnog prostora. a sto je graficki prikazano na s1..Teorijske osnove ID strujanja 143 poremecaja u profilima brzina koji su prikazani u presecima 2-4.2.1.1b. profil brzina u preseku 4-4).1. Kroz OVil povrs dolazi do razmene energije i mase izrnedu zdrave i vrtlozne zone. ka spoljasnjem zidu krivine. Osnovni razlog poremecaja profilabrzina jeste geometrija strujnog prostora. promene brzine su dominantnije sto ukupno dovodi do porasta pritiska. Nairne. tj.1.5. kako veliCinom tako i intenzitetom vrtlozenja. i to: KG -konvergentna oblast u kojoj dolazi do suzenja fluidne struje i DO . Povrs D koja deli ove dye zone maze da se nazove razdelna povrs.divergentna oblast u kojoj se fluidna struja siri.1. Na oVil zapreminu deluje inercijalna-centrifugalna sila ~" = tv P ~ dV. Medjutim.5.1a). ali zbog ubrzanja .5.1.1. Na posmatranu zapreminufluida deluje i sila pritiska M==tpctA==f"vgradpdV=f"v ~~iiAdV. pa ce 4 p -.2.1 Struktura strujanja II krivini. KoristeCi ovaj izraz sledi da u krivini ublizini spoljasnjeg zida rast radijusa R utiee na smanjenje pritiska.1. Iz jednaCine ravnoteze sila. 8p v2 6F:" == M sledi relacija &=PR' koja upucuJe na zakljueak da se pri kretanju fluidnog delica po zakrivljenoj strujnici efekat sile inercije uravnotezava sa efektOln gradijertta pritiska u pravcu normale..1.2.

protokom Vo' u racvi se ona deli na dYe.2) u koju. U protivnom. upueuje na izuzetno.1.glavnog i popreenog . Prema tome. Ove defcirmacije strujnog polja izraZene fiU kroz transformacije profila brzina svedo postizanja razvijeilih profila brzina u nizstrujnim presecima 1-1 i 2-2. Sve ovo. sekundal7llh stmjanja (v. popreeni presek 2-2) koja nastaju zbog dejstva centrifugalnih sila koje utieu na pokretljivost fluid nih deliea u popreenom pravcu. slozenu stmktum stmjanja. ako je izbor mernih· preseka drugaciji. 1-1 i 2-2 izazvane su geometrijom racve. radi se 0 izbom mernih preseka. Ova cinjenica ima veoma veliki prakticni znacaj pri eksperimentalnom odredivanju gubitka energije u lokalnorn otporu. Stmktura stmjanja u racvi. Podela ulazne fluidne stmje na dva deia odvija se po razdelnoj povrsi A-B. Slaganjem uzdtiznog . Pri m .sekundarnog strujanja dobija se rezultujuee vihorno strujanje.1. merenja se komplikuju jer treba odrediti koeficijente neravnonernosti. Ti merni preseci moraju biti sa razvijenirn profilima brzina (kod krivine preseci 1-1 i 5-5). Ta slozena strukhlfa stmjanja odrZava se nizstmjno sve do preseka 5-5. nairne. cak. i u jednostavnoj geometriji krivine.5. Za ovako definisanu Stika 2. Kroz ovu povrs dolazi do razmene energije izmedu dela ±1uidne strujekoji nastavlja kretanje lea grani 1 i dela koji skreee lea grani 2. B' iIi B'''zavisi ad odnosa protoka V. Razdelna povrs se zavrsava zaustavnom tackom B. pa ee i vihorno stmjanje da se javi u paru. sa protocima r~ i r72 . Pri tome treba imati u vidu da je sekundarno strujanje upareno. Zavisno od intenziteta razmene energije ova povrs moze da ima veoma slozen nestacionarni learakter.2. i ri"2 i od geometrije racve.2. eirne se i ~ strujanje u racvi znatno usloV 2 z~l. 1. Tako na pr. racvu vati jednaeina kontinuiteta Vo = Ii.2. a to je jedino moguee na osnovu eksperimentalnih rezultata merenj 1 profila brzina u mernim presecima. kod jedne racve (s1.5. 1. ulazi fluidna struja sa razvijenim profilom brzina. Za analizu struleture strujanja u racvi posmatraee se razvijeno ulazno strujanje u preseku 0-0 leoje se nailaskom na raevu deformise u pravcima 1 i2. Sve promene strujnog polja nastale izmedu razvijenih profila brzina 0-0. Sa uslozaval1jem geometrije lokall1og otpora uslozava se i struktura strujanja. vee i od geometrije cevovoda koji se nastavljaju na grane 1 i 2.144 Teorijske osnove ID strujanja stmktum stmjanja jos vise uslozava prisustvo tzv. jer se u njima znaju koeficijenti neravnomernosti kineticke energije (CXJ::il za turbulentno i 0. svi poremecaji stmjllog pol/a izmedu ulaznog (presek 1-1) i izlaznog (preseka 5-5) razvijellog profi/a brzina pnpisl~jtt J-e pnsttstvtt lokalnog otpora.2. Ako se zaustavna taclea nalazi u tacki B' iIi E" tada se U okolini taeke B formira jedan vrtlog.==2 za larninarno strujanje).Va. PoIozajzaustavne tacke B. u kame se po novo formira polje sa razvijenirn profilom brzina. +V2 • Koji je medusohni odnos protolea Vj i V2 ne zavisi same od geometrUe racve.

2 zbira statickog (Pi) i dinamickog pritiska (pa j v j2 /2) POi = Pi + pa j vj /2 . 2. krivil1a.2.2.87) .1. Medutim. Kada je ree 0 geometriji lokalnog otpora treba napomenuti da jedan lokalni otpor.1. Izmedu ovih ---~F preseka vaze Jednacme BernuliJa ~ -' .i .23).. Ova smanjenje brzine na ulasku u granu 1 maze dovesti do stvaranja jednog makrovrtloga (VI). GlIl!bitak elll!ergije na iollmJl1im otpol"imlll Za definisanjegubitka energije na lokalnom otporu posrnatracese jedan lokalni otpor promenljivog preseka sa sL2. cime se formira vrtlofna zona V2. Od tih razliCitih mogucnosti treba izabrati ono tehnicko resenje koje daje manji gubitak strujne energije. . d d' . Odavde se. U presecirna (a-a i b-b) nizstmjno od raeve zbog zakrivljenosti strujnica javljaju se inercijske sile koje dovode do pojave sekundarnih strujanja.. (i=:T.86) se dobija izraz za pad pritiska na lokalnom otporu 2 (2.2. 1 u kojima su VI i 1'2 srednje brzine strujanja u _ ' I . Kada je god moguce ovaj zahtev treba realizovati. Fluidna sttuja koja skrece u granu 2 u tacki C se inercijski odvaja od zida. a samim tim i na vrednost gubitka energije. sto dovodi do· toga da . dalje.1. na pr. (2. 11 mnogim slucajevima zbog raspolozivog strujnog prostora kroz koji treba provuCi cevovod nije mogtlce ostvariti povoljnu geometriju lokalnog otpora. VeliCina i intenzitet ove vrtlozne zone zavise od odnosa protoka r~ IV2 i od ugla ~.p.Teorijske osnove ID strujmy'a 145 prolasku iz grane 0 u granu 1 stmjni presek (kroz koji protice f)-I) se povecava.-=~ PI + pal vl 12 = 2 P2 i kontinuiteta + pa 2 v~ 12+ D..2.~P /2""'-7-.VI I.p je gl.:.1.. na 10k alnom otporu kO]1 se 0 re· uJe pnmenom formule Vajsbaha (2.. Zato treba teziti aerodinamickirn oblicima povrSina lokalnog otpora koje daju rnanje deformacije strujnog polja.5.86) . Uvodenjem totalnih pritisaka strujnih preseka kao -(> f - '11.2) iz Bernulijeve jednaCine (2. PoredeCi strukture strujanja u krivini i racvi zakljucuje se da je zbog slozenosti strujne geornetrije racve struktura strujanja u njoj slozenija. odnosno sto manju vrednost koeficijenta lokalnog otpora.' -I V =vIAr =v2 A2 . a D.brzina strujanja opada a pritisak raste.1.---.5.2 koji se nalazi izmedu preseka II i 2-2 i kod koga je visinska razlika izmedju preseka mala tako da se potencijalna energija s~ru~e ll1~~e zanem~riti./ . dok kod veCih odnosa ptotoka ova vttlozna zona se ne fotmira. a sto zavisi od odnosa protoka VI IV2 • Nairne.2. moze cia iroa vise razliCitih tehnickih resenja. I presecima 1-1 i 2-2.1.1. h{a _. kod manjih vrednosti ovog odriosa doCi ce do stvaranja vrtlozne zone V1. zakljucuje cia geometrija lokalnog otpora ima presudnu ulogu na izgled strukture stmjanja. a samirn tim i manji gubitak strujne energije.lbitak (pad) pritiska I AI Sl'1 2 5 .

2.P2' protok V i koeficijent korekcije cx. Pod naglim .1(~) =Sl(Y) 2 1 VI 2 vi 12.2. gubitak energije na lokalnorn otporu s1.5.1. dobija (2. 2 kod koga je merodavna nizstrUjiza brzina v 2 • Ali ipak. Iz ovog izraza sledi opsta relacija za odredjivanje koeficijenta lokalnog otpora 2 2A22 A22 S2=-2(POI-P02)=-p(PI-P2)(V) +cx.od razlike totalnih pritisaka oduzirna ueesce trenja koje se irna izmedu posmatranih strujnih preseka. razlika totalnih pritisaka izrnedu dva strujna preseka.1. a v 2 srednja brzma prvog nizJ'trtqizog. alise tada. PV2 (2. definisu se dva pada pritisica /:"POl=PSOlV(/2. ako· kod nekog lokalnog otpora postoji potreba za definisanjem koeficijenta S1' a sto posebno treba naglasiti.146 Teorijske osnove ID strujanja u korne je S2 koeficijent lokalnog otpora.1.3.1 i 0.I(T) -cx.2 . sa 2.87) rnoze se definisati pad pritiska na lokalnorn otporu l e a o ./2. za raevu s1. U tim slueajevima presek 2-2 se postavlja dovoljno daleko od lokalnog otpora. Karla je ree 0 gubitlcu energije na lokalnorh otporu tada je veorna bitno znati koja je brzina rnerodavna za proracungubitka.2. za jedan te isti lokalni otpor.88) A2 ·2 Koristeci izraz (2. tad a iz izraza (2. Nairne. rnoze da se definise sa srednjorn brzinorn VI iii srednjorn izlaznom-nizstrujnom brzinorn v 2 • Samirn tim rndgu se definisati.1. respektivno. pn"primen~ kod fokafmh otpora dejiizife J'e samo ko¢'ciient 1. Tako na pr. preseka. pri cemu su SOl i S02 koeficijenti 10Icainih otpora pri prolaslcu i skretanju fluidne struje.1. S obzirorn da je razliku statiekih pritisaka i protokrelativno jednostavno meriti to se koeficijent lokalnog otpora uglavnorn odreduje primenom eksperimentalnih metoda. /:"P02=PS02 V .~ena i u njoj dolazi do mesanja iIi razdvajanja fluidne struje tada se za svaki moguCi strujni tok definise odgovarajuCi gubitak strujne energije. tada se liZ koriscenje uslova jednakosti gubitka energije na lokalnom otporu SIV~ 12 = (2 veza izrnedu razliCito definisanih koeficijenata lokalnih otpora S2 =1. UIIJlPStellllllll BOll"lIiillllllll fOll"IDlIdllll Jedan od lokalnih otpora kod kojeg se koeficijent lokalnog otpora moze odrediti teorijskom analizom jeste slueaj nagIog prosirenja.1. Ako je geometrija lokalnog otpora sIo:.2.2.2.2.5. da ne bi doNo do zabune.89) sledi i vrednost koeficijenta lO~.alnog otpora. Da bi se poznavali koeficijenti korekcije za merodavne strujne preseke II i 2-2 treba izabrati preseke u kojima se irnaju razvijeni profili brzina.1.1.5. dva koeficijenta lokalnog otpora S1 i S2 koji su sa merodavnirn brzinama vI i v2' Medutirn.89) I Alco se poznaju: razlika statiekih pritisaka PI . Ponekad nije rnoguce pravilno odrediti rastojanje od lokalnog otpora do prvog nizstrujnog razvijenog profila brzina (presek 2-2). 2.

Posle izvesnog rastojanja l od u1aznog preseka 1-1 fluidna struja se stabilizuje (presek 2-2) i po novo ima Slika 2.5.1. sledi da rezultujuca sila reakcije deluje na povrsinu naglog prosirenja u preseku 1'·1' i iznosi R== . R == PIAl .T' vj 2 . Pri ulasku fluidne struje u naglo prosirenje razvijeni profil brzina (presek 1-1) dolazi do inercijskog odvajanja i formiranja vrtlozne zone VZ. a sto je prikazano na sl. gde je ii jedinicni vektor poduzne ose.93) izabrace se kruzni poprecni preseci cevi precnika DI i D 2 .5.2) poznati.1.) V1 2 v2 -2B1-+2~2 -()(.i i ~i (i=1.2.1.1. (2. KoristeCi pretpostavku da se deo sile reakcije koji potice od trenja zbog malog rastojanja izmedju preseka II i 2-2 moze zanemariti. U kontrolnoj zapremini izmedu preseka 1-1 i 2-2 nalazi se masa fluid a m == pV == pA 2 1.P1 CA2 . zato je potrebno posebno razmatrati slucajeve laminamog 1 turbulentnog strujanja.1 ( .92) pri cemu su ~j i ~2 korekcioni koeficijenti kolicine kretanja. Brojne vrednosti ovih koeficijenata zavise od rezima strujanja. A2 v2 1 1 (2.A1) ii. Ova formula pokazuje da' koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja ne~avisi od ugla nagiba y pod kojim se nalazi naglo prosirenje. Izmedu strujnih preseka 1-1 i 2-2 vaie jednacine Bernulija PI+pa 1 T+pglsmY=P2+pa 2 T+pC.Teorijske osnove ID strujanja 147 prosnenjem se podrazumeva cev kad koje se naglo sa povrsine Al pre1azi na vecu povrsinu poprecnog preseka A 2 .1. kod kojih je stepen prosirenja preseka A2 ! A1 == (D 2 ! Dj)2. v2 2 v2 2 (2.1 (-A) -2B 1-A +2~2 -cx. i dmgo da formula vazi za proizvoljne oblike povrSinapoprecnih preseka A1 i A 2 • Za konkretnu primenu opste formule (2.2 == cx.) Ii" == v1 A1 == v 2 A2 .2.1.1. U ovim presecima su razvijelli profili brzina u kojima su korekcioni koeficijenti cx.90) kontinuiteta (2.2.1. koefi~ijent lokalnog otpora (za referentnu brzinu v 2 ). ==()(.2 VI A2 2 . a C.91) i promene koliCine kretanja primenjene za pravac strujanja fluida (detaljl1ija analiza promene kolicine kretanja data je u Odeljku 3. Sada se 1Z sistema jednaCina (2.P2 A 2 + p~r(~1V1 - ~2 v 2 ) + mgsin y. a) Laminamo snujanje . Naglo prosirenje karakteristike razvijenog strujanja. Ve1icina vrtlozne zone zavisi od stepena sirenja poprecnog preseka A2! AI' kao i od reZima strujanja.3.3.93) koji predstavija opstu Bordinu formulu za odredivanje koeficijenta Iokalnog otpora naglog prosirenja.90-92) dobija izraz C.

ako se sa A] i A z oznace poprecru preseci cevi i rezervoara.1.p == PSI V [ /2 ). Altsul je funkcionalnu zavis110st (2.93).02 i a i =1. koja iznasi . Cis 0 veliCine koje zavise ad geometrije lokalnog otpora. B.058 (i=1. (2..93) odreduje se vred110st ovog koeficijenta lokalnog atpora. (2.=1. vazi da je povrsina poprecnog preseka rezervoara mnogo veea od povrsine paprecnog preseka cevi (A2 > > A 1 ).za laminarno strujanje. Sa ovim vrednostima.1. i imaju. A.opsta zavisnost . .1.1. vrednosti f3 i =4/3 i CJ.1.95a) v2 A) U ovom slucaju gubitak strujne energije se svodi na 1 . tj.l.1. AVO za pasledicu ima da je brzina u poprecnom preseku rezervaara nmogo manja ad brzine u preseku cevi (V2 «vI)' ili je pak v2 '" o.3. Y =S v 22 /2 ="2 (v) -v2)2. Prime110m izraza (2.1. sledi izraz za koeficijent lokalnog otpora naglog prosirenja pri laminarnom strujanju 2 VI vI 2 A2 A2 ~=-(3--1)(--1)=-3(3-4 -l)(-A -1). c) Nagloprofire7tJ'e pn' ulas/at cevi u rezervoar (2.95b) U praksi se veoma cesto l1ailazina specijalni slucaj naglog prosirenja kada cev ulazi u rezervoar. tada se iz izraza (2. (2.5.1./e Korekcioni koeficijenti razvijenog turbulentnog strujanja u cevima kruznog preseka imaju vrednosti P.96) pri cemu indeks i oZl1acava broj uticajnih geometrijskih veliCi11a.2) (prema izrazu (2.64»).93) dobija koeficijent lokalnog otpora l1aglog prosirenja pri turbulentnom strujanju v A S=Cl-.. izuzetno.laminarnog strujanja u cevima kruznog poprecnog presekaodredeni su u Odeljku 2.94) 3 v2 v2 -'·1 1 b) TurbuleTttllo strujtHl.2. U ovom slucaju.1.5. OdrlE«iiv3llllje befkijellllti::a loJkalnog @tPOIra U opstem slucaju kaeficijent lakalnog otpara zavisi ad geometrije i Rejnoldsovog broja. - S= 1 B / Re n za Iaminarno stmjanje sa veCim Re brojem. koeficijent lokalnog otpora defiruse sa prvom uzvod11om brzi110m (iJ.96) prikazao 11a sledeCi naCin A / Re \ \ \ .)2 =(1 _ _ 2)2.a i ".1.za laminarno strujanje sa malim Re brojem.1.i. iz opste Bordine for-mule (2. Ocigiedl1o je da kod laminarnog strujanja koeficijent lokalnog btpora zavisi i od geometrije i .i =2 U""1.4.1. Zata se u avom specijalnom slucaju.za turbulentno strujanje.148 Teorijske osnove 1D strujanja Korekcioni koeficijenti razvijenog . 2.2). Ako se usvoje vrednosti ovih koeficijenata Pi ". So + C / Re .88) i (2..1. gde su.

87) zavisi samo od kvadrata brzine. \ > I(~- ~~.-: -~ J . == (Sino:.226sin' ct °0°0°0°0°0%° 000000 00000 000000 oooo~o~ 0 ooog..2. d 35 a s=[O.0 "'" const. prakticno. == (1. .. Ao -pOI'rSina olvora A-povrsina preseka USls sa ~. = (.303sina+ O. poluempirijskih iIi eksperimentalnih metoda...003360:. + coso:.)O. tj.131+0. tj. 1. znaci poznavati vrednosti koeficijenta lokalnog otpora.vrednost C..61111) 1 2 uSlsnom olvoru Krivina u obIiku luka ". date su vrednosti koeficijenata lokalnih otpora. r Spajanje pod uglom .2. Naziv Skica Karakteristiena velicina Izraz .- ~A. za neke karakteristicne slucajeve geometrije lokalnog otpora koje su najcesce kod cevnih vodova. vati puna zavisnost (2.0.-1)2 1 A Borda Teorijsko resenje .1.- 13 ". [46] arO] S=0.96).. do kojeg se dolazi primenom eksperimentalnih metoda.4.~ .(li)' Kako je kod razvijenog turbulentnog strujanja C. dok je kod turbulentnih strujanja uticaj Re broja zanemarljiv. iIi u redim slucajevima primenom teorijskih metoda (kao na pr.6 5-6 segmenata I Vr ~ -'j='C> .1 ~ "" ".707 _11)2 n" resetkorn " vaZi za male debljijne! Blenda na 1--- @jEj --~~-. to stmjni gubitak prema izrazu (2.505+ O. ~ ! .. =0.5.5 C. tako dakoeficijent lokalnog otpora zavisi samo od geometrije.. U tabeli T.P" A.. a do kojih se doslo primenom: teorijskih. kod naglog prosirenja).0: dl R= 1. = 0.1.. (Matthew) 24scgmcnta Krivina od cevnih segmenata Naglo prosirenje .()08a O•75 c..163(R)' ]90 ~ Ao d 2 C.a[O] i. Odrediti gubitak strujne energije na lokalnom otporu. == 0.~. zato se ovo podmcje naziva kvadra/na ob/as! zavis/1(wikoeji'cijetzta loka!nog otpora. n =(d / D)2 C. -=r c. ...08 Napomena Autor Usis sa ostrom ivicom Usis sa oblom ivicom Usis nagnut pod uglom a "3 (.1..:" +(1. =0. -1 coso:.Teorijske osi1ove ID strujanja 149 od Re-broja. a \ Usis ~1J7 \~ '-"i~' . Krivina ttt. ~ V2.~-- R-radijus krivine d-precnik cevi a-ugao n=A=(15) . (.=cj -. =(.

Jl-n + ~~'b°o~o. ~!-- ~ 1.56 2 2 +(1--) 2 Re (1..2 c==-14.ukupna povrsina otvora A.3 c == 813..LIdeJiCiI1 Konfuzor 1--. ···t. : s==(l+ 0.n)2 ~ otvoru .-11)." n Re = vodo > 10' o v (n=AoIA) 120 1+I(1+sina) 50 ( 1..707.0323'0.150 Teorijske osnove ID strujanja Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz ... C..=a+bHlnH+cln H+H 2 Re> 10 4 a == -103.---:> 1 I :S:>i I n = (D) d .72 b==-136. ~ A. 1:I-n AltSul D2 > DI 12 Ideljeik uslov na Blenda I 1 D 1"1 1 -.::..{ ..35.vrednost 'A 112 -1 11-1 2 ' t.45 a = 10. 40° s= 1 (tg<x)0..10°. d s==a+-+-+-D DJD D<400mm JD Venti! sa kosim sedistem & D [mm] D<400mm b .-~~L I : a S '" 0. == (O.28 d = 103..=-'-a-'-2-+(--) sma 8sm"2 n n Napomena Autor Difuzor 1 EJ3J:~ -v n=Al A2 Al A21 <x. I: ~ C. D ::> D[mm] !J c .45 b == 106. ~ S== 2'(1.7 a == 0.. 1 (1_-) n2 20n°.. : Al 1 .707 )2(1_1)2 "h-17 n Resetka za umirenje struje Klapna I-~~ °ooooo~ooooo 0000 000000 Ao .<x_ A2 Al n = A2 S- -Ssin(<x/2) S== (1-1 I n)2 sin <x Naglo suzenje <X < 30° -i---·_·_·¥ I . A2 n=T I 1 Ideljeik D2 < DI 12 2 S== ( 2 1 0.1 d=-1l55.n sinal Re 1-11 sina I I ~d~Y~ f I I D 17=d 1:.33 Laminarno strujanje -.57+ ° 043 -1) . c S=a+-+-lnD D JD ..i"j .75 Re A...0368 b == 28.= lJ Zatvarac ~-.22 c == -133....povrsina preseka aooao 1 .33 Zasun ~ . 1 ~h--D7e 1 Ii ) H=hID d Re> 10 4 Venti! 6 .

.46.10-8 c = 2.4 I. = PC:.dJ 60 0.6 Kuglasta slavina e ! . a[O} a < 65 0 I.25 60 90 0 0.. .045.14 0../.2TqcoS<x+I-C o q 0 a[C] C v' VJr-%~~ a.10 .25 0 C2 0 0 0 0.10 0 C2 0 C] 0.33 C2 0 C1 0 0 0.. 'ft.49·10. q +C..-'~.-~~~:.~:t ~ di '~p . . ...05 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0.41 1.958 2' q q2 = (Crnojevic) -" "10 AI _ A] 1 2 1. Al A .~.. m..14 (71) .~\~~ .r/o C.. 0.1 <d<0.1 2 q-- d d 2 s= 2.2) 1.3::J(Aol_q -1) vI Levin I':.14 0 C2 0 0 0 0 C] 0... a 1.25 h ~ = 0.15 (IY d ~ %.20./.Pi = PC:..74 1.~.)z-B.iT (/=1.. A. ~r1L-liIh Ii! '--t--/ 8'1 d..'.10-8 Ventil r .. ~~~~~.30 0.16 I 0.~~}" . Vl~ V Sl =_1-2 (O..135) (I-q) = AI = A2 .35 0.0..8!.:. 7q 2_ 0.1)+0.Il. 2 I A2 =(7) 2. VO~ .10. . Az I I Tallcv 0.~~ . = a+ba+ca 2 +da 3 + +ea 4 + laS +ga 6 e" 1.10 0.10-4 f = -4.40 0. I. h 0. ..047.-+0.:.00 0 .94 1.0.02.00 A2 -~" A.:'-. Racve (sabirne) A2/ A3 a[O] 15 30 45 B C] 1.~ -J < 0.p.17 0.. t..78. =1+A.7 -0.25 h ..2) S. "1.79. V3'~> I':. A.11 A.155(*)2 peeurka i sediste ventila ravni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) pecurka i sediste ventila konusni (Bach) Ao ~''l:/r~ d.'::~ I 0.10 b" 1.'-2)(1-q) -B A.~_ V. F /'".36 It. -if.. 0.1. .I AI " '\ <.i-2T(I-q)-+C..6+0. ~z=l+l(.1<d<0...812 + 0.2 ." . A .An AI ?L~_I:! -'I -J = 0. 0995..- I '15 I 30 I 45 I 0. 1 A] + Levin = A3 q=V2 1V3 r A. 0.~.04 I 0.] RiO. = 0.64 90 1.iT (i=1.20 ° 0 0.10-7 d=6..10-6 g = 5. f... 7.-.55+4(%.50 .' a.25 0.125 < d < 0.1 < ? .z.'(A.~. Racve (razdelne) Ao VO~~ "'1" v'l'\j A2 r \ .452q+O.Teorijske Qsnove lD strujanja 151 Naziv Skica Karakteristiena velieina Izraz .vrednost Napomena Autor a" 3..14 0.10 0.

S. uglavnom.152 Teorijske oSl1ove ID strujanja Naziv Skica Karakteristicna velicina Izraz .82 ex. . Ako su u cevovodu prisutne pravolinijske deomce i usamljeni lokalni otpod tada se do ukupnog otpora dolazi primenom izraza (2.1. odnosno metodom superpozicije. sledeCi lokalni otpor.52.2. vaie samo za ltJ'am(/ene lokalne otpore.'. Ova pojava I meousobni uticaj lokalnih otpora naziva se lilteljerenc!/a lokalnihotpora.1. medusobniuticaj lokalnih otpora maze se zanemariti aka je Lu =(20-50)d.. Za to je potre1'ino da minimalno rastojanje izmedu lokalnih Raspored Ugao otporo.lnog otpora. To su oni otpori kad kojih je ulazno i izlazno strujanje razvijeno. se porerneceno strujanje izazvano prisustvom prvog lokalnog otpora stabilizuje pre !lego fluidna struja naide na sledeCi lokalni otpor. U tabeli sa Aje oznacen koeficijent trenja. Na kraju treba napomenuti da vrednosti iii izrazi za koeficijente lokalnih otpora u tabeli 2. -:-::.1.00 do.]=6 R "-~'>- r -='i d - S= 1. pri veCirn Rejnoldsovim brojevima. Aka postaji medusobni uticaj . a to su ani lokalni otpori kod kojih je ulazna fluidna struja sa razvijenirn profilom brzina i kod kojih se izlazna fluidna struja stabilizuje do razvijenog profila brzina.25). prostim sabiranjem otpora. a sto zavisi 3.koji imaju koeficijente lokalnih otpora ~l i S2' tada Tabela 2.4.d ~500 d[mml Tabela 2. Ovakvo jednostavno sabiranje lokalnih otpora dopusteno je sarno onda kada predhodni lokalni otpor nema uticaja no.}.2. 0.2.. /-.:LS.56 Ako se. Mledusobruli utic:mj !okaRnih ot~fi)ra Koeficijenti lokalnih otpora odreduju se. dakIe.4.1. Cime se struktura strujanja u njemu zllatno menja u odnosu na slucaj potpUDO usamijenoglakaillog otpora. -. d / Ie.5.30 od kombinacije posmatranih lokalnih otpora. za slucajeve usamljenog otpora. a to ce biti kado. \ . t. 90° . Vrednosti koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne geometije lokalnih otpora.5.5. dnog lokalnog otpora ne razvijena I brzinsko palje nal1azi na sledeCi otpor. Eksperimentalna istrazivanja Sil pokazala 1. ~ 45~ \ I . 2. pri cemu je S krivina koeficijent posmatranog loko.: izmedu lokalnih otpora. 2. bude Lu = ~.h iz pretho.' I~~ -. posmatraju dva lokalna otpora sa medusobllim uticajem.6+ 500 d 50::.vrednost Napomena Autor Kompenzator 1-- jfl )! ' .

5.7.2.2.2.I ~)T+(~+A.5. toplovodi. ugradenom armaturom i s1. oj _ _ _ _"'-==1>-""- bJ r:==r-=.2. dok je kod strujanja sa malim Re brojem znatno slabija.a) iii promenljivog (sI. Svi ovi cevni sistemi prema geometriji. mogu da se podele na proste i slozene. razgranati (s1.1.2. kao sto su: vodovodi.3 d )T ' 3 .. odnosno glavnih pravaca strujanja. 2. Pod pros'ftin cevovodom (s1. 2. Ova zavisnost je u punom obliku prisutna kod strujanja sa velikim Re brojem.1. konstrukcijom. Pod slozemin.1.1. leao i pravolinijslce deonice cevovoda precnika d i i duzina Ii (i=1.vivalentni llmefkijenti OtP0ll"3 cevne de@uice Posmatrace se jedna prosta deonica slozenog cevnog sistema s1.L25).2a). vazduhovodi itd. U tabeIi 2. koja se nalazi izmedu preselea A-A i B-B. cevol'odom (sI.1. I.1. Ako u slozenom cevnom sistemu postoji rnnogo prostih deonica. date su vrednosti rezuItujuCih koeficijenata lokalnih otpora za neke karakteristicne slucajeve povezivanja krivina.2.2c). V3 -v2 . u kojoj su lokalni otpori: lcrivina. slozeni cevovod je sastavljen od zbira prostih deonica iIi prostih cevovoda.6...3). medllsobne udaljenosti otpora i precnika cevi.)T+2 II vt 12 v. gasovodi. Zato se.1b) poprecnogpreseka.2) podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih postoji vise strujnih cevi. 6. i aleo se pri pisanju energijske jednaCine prolazi sa glavnim pravcem strujanja. Treba napomenuti da se u svakom slozenom cevovodu mogu uociti deonice koje su sastavljene od jedne strujne cevi. a samim tim i toliko . Slika 2.1. ==i> .6.1. hoz veCi broj prostih deonica.3. postepeno suzenja inaglog prosirenja./' c) SHb 2.2. Prema tome. dobija se gubitak strujne energije izrhedu presekaA-A i B-B YgA-B = (~VI +~kl +A.1.6.)2 ·.2.1. 1(.. Siozeni cevovodi mogu biti sa: hidraulicki paraleinim granama (s1. odnosno izlozenog u Odeljleu 2.2. Ek.1.6.1) podrazumeva se onaj cevovod koji ima jednu strujnu cev konstantnog (s1.6.6.1.2. Dakle. duzinom.1. dva ventila.5.1.Teorijske osnove ID strujanja 153 zavisno od uslova strujanja u njima i medusobnog rasporeda llkllpni lokalni otpor ~ 1+2 moze biti manji iIi veti ad aritmetickog zbira ~I +~ 2' RezuItujuCi koeficijent Iokalnog otpora zavisi od: uslova strujanja (Re broja). +(~k2 +Sv2 +A. U bilo· kojoj prostoj deonici moze postojati veci broj cevi tazlicitih precnika. koji mogu biti sa razliCitom: geometrijom.2. bez obzira na namenu. jasno je da zapis postaje duzi. 13 vi gde je Vi srednja brzina strujanja deonice i=1.6.2d.1. odnosno ~1+2 = S]+2 (Re. d).7. to gil oni cevovodi kod leojih postoji jedno iii vise mesta gde se cevovod grana. Prime nom izraza(2. naftovodi.2b ) i prstenasti (s1.6. Jl.6.izrazloga jednostavnijeg zapisa llvodi ekvivalentni koeftcfient otpora cevne deonice. FodeRa cev@voda U savremenoj strujnoj tehnici susrece se veoma veHki broj cevnih sistema razliCite namene.2.

ll Za stvaranje strujne energije koriste se strujne masine: za.2. tada Bernulijeva jednaCina postavljena za preseke 1-1 i 2-2 glasi .8a).100) cime se zapis gubitaka znatno pojednostavio.1. nazivaju se hidraliliCke Karakteri. koja tecnost obogaeuje energijom.1.99) Odredivanjem ekvivalentnog koeficijenta deonice Cr . ~ + I~i ..101) bilo da su izraZene u obliku Yg I1p g = Jel). i za nju se definise ekvivalentni koeficijel1t otpora proste cevne deonice.100) i (2.r = Cr 2" ' 2 Vr (2.Il 2. (2. Ako se u cevovodu nalaz'i pumpa (s1.98) se svodi na obUk Cr ::: A.2. Tada se uvodi koeficijettt htdraulicke karaktens'Iilce cevne deoJZice Kr == Cr / 2A. 1~1 . Za cevovod L~_-:B--<o L::. gubitak u deonici iznosi Yg.1. tecnosti pumpe.1. sa kojim se strujni gubitakdeonice predstavlja leao li: == Kr V 2 !. In . se zeli postiei.~ .7a uvodeCi povrsine VI poprecnih preseka cevi Ai ::: d? 1t / 4 Stika 2. II. U takvim slucajevilna neka od tih srednjih brzina bira· se za meroa) davnu. Ponekadje gubitakenergije bolje predstaviti kao funkciju protoka a ne brzine. l1a pI.2.7a.broj lokalnih otpora. iIi = Jeri') . +~v +A.J .. (i=1. brzil1a vI za cevovod sa s1.154 Teorijske osnove ID strujanja razliCitih srednjih brzina strujanja.2. a za gasove vel1tilatori iIi kompresori sto zavisi od nivoa pritiska koji..1. za brzinu v r (za primer sa s1. (2. sredivanjem izraza za gubitak Yg A-B ..1. Strujna masina cevovodll.7.=1 .1. )=1 f A ] ] gde su: n . ==[> b) sa s1.2.1. vee da predstavlja zbir lokalnih i usputnih otpora u posmatranoj deonici. u opstem slucaju. koji u sebi obuhvata i strujne otpore i geometriju ceVl1e deonice.1.rtilce cevo/loda. u obliku n Ar m I Ar (2.3 -d )(-A ) 111 22 32 233 1z dobijenog izraza za ekvivalentl1i koeficijent otpora proste deonice cevovoda sledi da ovaj koeficijel1t ne predstavlja nista sustinski novo.1.101) Zavisnosti (2.98) Cr =Ls'(A )2+L:)} C )2. izraz (2.1.1. Al 2 13 Al 2 C=<-:'v +Sk +A.broj pravolinijskih deoruca razliCitog precnika i Ar je povrsina poprecnog preseka u kome je referentna brzina vr' Za slucaj proste deomce cevovoda duzine ! i precnika d.7 indeks je r=l).3). II 12 AI 2 AI.1.8. Izraz za ekvivalentni koeficijent otpora moze da se napise. I -d +(S +A 2 -d )(-A) +(-A --A) +(~k. dobija se ekvivalel1tni koeficijent otporil __ .

Yp = f (V). 2.s1. ali sa aspekta preostalog dela sistema to je Cisti dobitak energije. moze biti izrazena i porastom pritiska fluida pri prolasku kroz strujnu masinu /:"P = pYp' Ovaj drugi nacin predstavljanja uCinka strujne masine koristi se. +Y r PI p Pz p g pri eemu je Yr jedinicni napor turbine iIi hidrornotora.1. Kaliaktel'"istike pllllmpe ii cevlllvoda. Za primenu pumpi posebno VaZllU ulogu ima hidraulicka karakteristika napor . a dobivajuse na osnovu ekspetimentalnih ispitivanja pumpi. hidrauIiekim testerama i 81.Teorijskeosnove ID strujanja PI p P2 p a) 155 Yp+-=-+gH+Y.1.8b). iIi pada pritiska /:"p:=: pYr . g b) pri cemu je Yp [J I kg] - H H jedinicni rad pumpe .protok.cew-ovod Pod karakteristikom pumpe podrazumeva se funkcionalna zavisnost izmedu: napora. i protoka kroz ovu vrstu strujnih masina dobija se snaga (2.1.step en korisnosti strujne masine. i spregapumpa .1. Na osnovu napora pumpe Yp ' iIi porasta pritiska /:"p. odreduje se hidrau!ic. i kod pumpi i kod ventilatora.1.korisna J'naga pumpe PH:::: pY/' = /:"pV.I-'-'­ pumpe. Graficka interpretacija hidraulickih karakteristika pumpe prikazana je na s1. Ove funkcidnalne zavisnosti glase: Yp:=: f (V). VeliCina Yr sa aspekta strujanja predstavlja strujni gubitak. i protoka ~/. S druge strane. koja se obieno predstavlja u obliku (2. Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2 glasi -+gH=-+Y. Ako se u obzir uzmu svi gubici energije van strujne masine i definise se ukupni stepen korisnosti l1 p' tada se dobija snaga pY/ /:"pV P=--=:-l1p l1p (2.'ka . ne retko.9a. tj. Energija koju fluid "primi" od strujne masine Slika 2.1.103) p:::: pYr T/11t :=: /:"P Vl1t I I pri cemu je 11t .8. 2. P = f (V) i '1 :=: 11(V) . dok.rad po jedinici mase iIi napor I ~~. aka je nastala u hidromotoru ona sluzi za savladavanje obrtnih momenata (na pro na valjcima.102) koja je potrebna za pogon strujne masine.'9. kao na pro kod turbina iIi hidromotora (v.104) . Ova veliCina nastala u turbini generatorom se pretvara u elektrienu energiju.2.1. Na osnovu velicine Yr .). ako se na osnovu raspolozive strujne energije fluida u strujnoj masini energija pretvara u koristan mehanicki rad. snage iIi stepena korisnosti od protoka.

PI) / p+ gH zavisna od pritisaka na referentnirn nivoima i od geodezijske visine izmedu nivoa.9.1. biti Y P 0:: P2 . a) Redl10 povezi. SplI.1. poveCavanjem otpora u cevovodu (v. time se dobija rezultujuCi napor .2.1.P p2 ' Pri redno spregnutim pumpama za jednu vrednost protoka (v.1b) napori u tackama A i B se sabiraju. b i c zavisni od geometrijskih i kinematskih parametara pumpe.156 Teorijske osnove ID strujanja y a) b) oj '0 Slika 2. pri cemu je veliCina . I Pumpe mogu da se sprefu redno i paralelno.105) predstavlja.PI + gH + KV2 P (2. pri radu pumpe. Pri radu purnpe treba voditi racuna da radna tacka RT lezi u okolini maksimalnog stepena korisnosti pumpe. pri cemu su koeficijenti: a.1.l ventila. ispunjen uslov Yp = Ye .1. primenom Bernulijeve jednacine za nivoe 1-1 i 2-2 uz koriscenje izraza (2. Ponavljanjem ovog \ \ .1.2.PI) / p+ gH +KV2. 2.A ::: (pz .1.tacka C. Nairne.s1. to je u svakom trenutku. dok se ukupni napor povecavasto predstavlja osnovnu svrhu redne sprege. i kao sto 1Z jednacine sledi to je kvadratna zavisnost od protoka Yp::: A + Kr/2. prakticno.'(mje pump! Kod redne sprege pumpi s1.2. kod redne prege pUl7'P!pr%k ostaje kOllstantan (1/ == canst.1O.10.1."t'!z3nje p1lllmpi. Ako su redno spregnute dye purnpe koje irnaju karakteristike napora YpI i Yp2 ' tada ce rezultujuCinapor redno spregnutih pumpi biti ~+2 == YpI +Yp2 ' ili izrazeno preko pritisakaAp1+2 = t3p p l +!J. KoristeCi jednoznacnu hidrauiicku vezu izmedu pumpe i cevovoda dolazi se do zakljucka da jedan ad naCina regulisanja protoka pumpe moie biti i promena hidraulicke karakteristike cevovoda. Graficka interpretacija hidraulicke karakteristike cevovoda prikazana je na s1. karakteristiku cevovoda: Z.).s1.Ova promena otpora u cevovodu veoma lako maze da se ostvari na pr.9d) smanjuje se protok pumpe i obnmto.1.101). Kako postoji sprega izmedu pumpe i cevovoda. a njihove vrednosti odreduju se eksperimentalnim putem.9b.1a kolicinatecnosti koja pro de kroz jednu pumpu proci ce i kroz drugu pumpu.9c gde se seku"krive hidraulickih karakteristika pumpe i cevovoda naziva se radna taCka (tacka RI).10.2. S druge strane purnpa se spreze sa cevovodorn pa ce napor purnpe prerna trasi cevovoda. Tacka na dijagramu sL2. Prema tome. = (pz . pomoc1.105) Desna strana jednacine (2.1.

2b dobija se ako se pri is/om rtaporu (Yp == canst. koje rade sa naporima Yp1 i Yp2 ' zato sto su u tackarna A i B isti pritisci vazi jednakost Ypl =Yp2 • S drugestrane ukupan protok paralelno spregnutih pumpi je V =V1 + T/2 • Ovo prakticno znaGi cia se paralelna sprega pumpi koristi za poveca:nje protoka.2.) protoci iz tacaka C i D saberu (V = V +V2 ) pri cemu se dobija l tacka E hidraulicke karakteristike paralelno spregllutih pumpi.1.10.10.1. za celo podrucje rada purnpi. RezultU:juca karakteristika paralelno spregnutih pumpi s1.2 b) PaTalellta sprega pumpi Kod paralelne sprege dye pumpe s1.1. dobija se rezultujuca karakteristika spregnutih purnpi Ypi + 2 • v ~--~------+--~ V=const.1.1 b) b) Stika 2.2.Teorijske osnove ID strujanja 157 postupka.2a. Slika 2. Ponavljanjem ovog postuplca za celo podrucje cada pumpi dobija se rezultujuca karakteristika paralalno spregnutih pumpi Yp1 +2 ' .10.10.

Posmatra se prosti cevovad sa s1.IDIim JPlovezivaIDIjem grama V == 2 2 d 1f.1 koji spaja rezervoare A i B u kojima iznad nivoa tecnosti vladaju pritisci PI i Pz. koeficijent trenja ce biti 'A. odnosno to su oni cevovodi kod kojih postoji sarno jed an glavni pravac strujanja. a suma lokalnih otpora i . V == d 1f.2. PRORACUN PROSTIH CEVOVODA. Prema tome.-+ L. Za strujanje u redno povezanim granama vazi zbir padova pritisaka .2.2.+ gH == -+('A.uoCi sarno jed an glavni pravac strujanja .1.l+.1 i1 kojem su otpori dati sa ekvivalentnim koeficijentima otpora deonica Cj (i=1.158 2.=1"'. pilt'ost@g cevovo«li..m prostlit cevovoda. 2 gde je m broj nizstrujnih promena preseka.pravac a-a (oznacen L~~12!@2iBl8 2 strelicama). = V =".Vm = const.ll"sadicka karakteristiika JPlll"ostog cevovilllda sa It'e<<li. povrsine poprecnog preseka Ai' srednja brzina strujanja Vi daje protok Vi' dole ce koeficijent hidraulicke karakteristike biti Ki == pCi I (2Ai2).2. Hiidr31l1lickli prorra.2.2.P2 )/('A. u prostom cevovodu duzine I i precnika d. 2.2. osim Bernulijeve jednacine. vaZi i jednacina kontinuiteta V == Ii.cllm. odredivanje precnika cevovoda !coji omogucava projeletovani protok i odredivanje katakteristika strujne masine za zadati protok i geometriju cevovoda.) U cilju odredivanja hidraulicke karakteristike prostog cevovoda Sa n redno povezanih grana. ito: odredivanje protoka kroz zadatu geometriju cevovoda.n). . Koji od ovih zadataka treba reSavati zavisi od projektnih zahteva. .i~i)P p d i=1 Z iz koje se adredjuje brzina strujanja . Bernulijeva jednaCina PI P2 I ~ v2 Slika 2. Hi«li.2. Posle uspostavljanja stacionarnog strujanja sa srednjom brzinom v.. Kod prostih cevovoda sa promenljivim povrsinama poprecnih preseka. za koji se postavlja.2.5 receno je da se pod prostim cevovodima podrazumevaju oni cevovodi kad kojih postoji."~ r.a U Odeljku 2. Kod prostih cevovoda mogu se reSavati tri grupe problema. U i-toj deonici. ove dve jed'tacine sluze za hldrm£iich'proraCi.odnosno protok tecnosti I:7=I S 4 4 V pg d £"'.1. Izmedu nivoa tecnosti H 1-1 i 2-2 u rezervoarima A i B moze da se .edna slTU/na cev /constallinog ilipromen(jivogpopreCitog prese/ca.2.1 .2. iZg(H + PI . PROlFJIU BRZINA 2. posmatrace se prosti cevovod prikazan na 81.

2.=1 ' (2.=1 2 = LK// . Do ekvivalentne hidraulieke karakteristike dolazi se na sledeCi naCin: prvo se u i1p .=10°. Zato ce se.1. kuglasta sIavina postavljenapoduglom cx. =const.5 Krivine Kl i K2 nalaze se na rastcijanju 9 /8· d 3' Dati podaci su: d 1=40mm.2). a u njoj su nepoznatevrednosti lokalnih otpora.=1 C. te koriscenjem jednaCina (2.2. a zatim se koriste zavisnosti(2. krivina sa odnosom R = 4d J . Slilca 2.2) i jednaeina kontinuiteta v= VI = V =.2. Opisani postupak u potpunosti vazi i za prosti cevovod sa n redno povezanihdeonica. 2 2 .2. pa se zato koristi jednaCina (2. KoristeCi tabelu T.2.1. '2=20m. eime se dobija pad pritiska i1pd = i1p a + i1Pb + i1p c u taeki d koja lezi na ekvivalentnoj krivoj cevovoda.. = V.2. Ponavljanjem ovog postupka za celokupno podrueje protoka dobija se ekvivalentna kriva cevovoda (kriva K e) sa rednim povezivanjem deonica.V dijagramu ucrtaju pojedinacne hive K..=30°.2. suZenje pod uglom cx.2. 13=30m. (:4.2.25).2.7c=0. prvo.1 n Slika 2..2) dobivaju se ekvivalentne karakteristike prostog cevovoda sa rednim povezivanjem _ Ke = i=I Ki ~ Cej ~ Aj = .2 Predstavljanjem ukupnog pada pritiska u jednom od oblika: i1p = pCejV j 12 = K.2. Odrediti protok vode ako su ugradeni lokalni otpori: usis sa ostrom ivicom.20).1. d 3 =50mm.S.Da bi se odredio protok vode potrebno je koristiti Bernulijevll jednacinu (2.2.V . Profili b. odrediti koeficijenti lokalnih otpora prema karakteristicnim podacima iz teksta zadatka.1) i (2.2 n v2 i - n i1p= Li1Pi i=I = LPCj . 1)=lOm.2-1.' u kojima su Ke -ekvivalentni koeficijellt hidraulieke karakteristike i Cel -ekvivalentni koeficijent otpora cevnog sistema odreden za j-tu deonicu.. RESENJE. za jedan protok (V = canst.) sabiraju se padovi pritisaka u tackama a. Problem 2. d 2 =60mm. Voda struji od rezervoara A ka rezervoaru B kroz prosti cevovod promenljivog poprecnog preseka.2.1) (2.3) Grafieka interpretacija hidraulicke karakteristike prostog cevovoda sa tri redno povezane deonice prikazana je na sI. b i c.4 za usamljene Iokalne .2.2. tj. U ovoj jednacini nisu poznati strujni gubici.1m prOJ'llh cevovoda. Medutim. Pm=9810Pa.H=2m.2.zliza 6p 159 V=const.2.PrO/'Clc.1) i (2. zasun otvoren na hi d 3 = 0. s tim sto se tom prilikom graficki obim posla znatno povecava.) 2 (2.02.

7m od zida cevi. .bV2. --_. .k +A. koja glasi ( ..I\:A::::::.rtih cellolloda.P m c. . . promeni jedanput na C. '.. +(" +A. Pumpa transportuje vodu od rezervoaraA ka rezervoaru B.l =10. ..=V j . C.. Duzina usisne cevi je Le =4m.. Kod prostih cevovoda to je lako moguce jer vazi jednacina kontinuiteta d2 .5). I 2: ( .. )2 '-. d )(d ) +«(. . odrediti kolika je tada potrebna snaga pumpe? f) Nacrtati dijagramhidrostatickih pritisaka za prosti cevovod izmedu rezervoara A i B. \ I .2. Yi-Vj! .' -L ~L Ii.2-1 za nivoe 1-1 i 2-2. Voda se istovremeno vraca iz rezervoara B u rezervoar A kroz povratni vod duzine l. " . 2 lZ kOJe sledl veza lzmedu brzma: IVZi= XI-(d j I d 2 ) 1 '.005 .. Slika P.za krivine Kl i K2 koje 1+2 SU u interferenci (tabela 2.5 . Odrediti pritiske koje pokazuju vakumetar VI i manometar ML d) Ako se otpor (..s=0." '" " Kako su u Bernulijevoj jednacininepoznate tri brzine to dye od njih treba eliminisati. I .y +A d +1)(d ) " z z 2 3 3 sa kojom protok vode iznosi V=2. Koliki tada treba da budu koeficijenti otpora ventila va da bi nivoi tecnosti u rezervoarima bili konstantni? e) Aka se u sistemu nalazi tecnost kinematicke vislcoznosti v == 5.v =2.10-4 m2 Is. Sada.2. b) Ako ugradena pumpa ima karakteristiku. kada su poznate vrednosti strujnih otpora pristupa se postavljanju Bernulijeve jednaCine.za usis.. a) Odrediti snagu pumpe..+(SS/l+Sk'+2 +Sv+lc d3 +'~~"2 koristeCi uspostavljene veze izmedu brzina i Bernulijevu jednaCinu.975-.k =0.• 'yg.. I 2 I '<2-· >·.2. koja struji larninarno.~. ~ 1/~iV3 P +gH (~lt+Ss+lcd/ 2 + 2 ~(Sk+~d222. Projilibrzina H otpore dobivaju se vrednosti: C. Problem 2._·J\··f~·:'" _~." =0.zasun ventila. mere se pritisci pomocu instrumenata VI i MI koji se nalaze na visinamahc ==0. Nivoi tecnosti u rezervoarima su konstantni.. \ '-'''. neposredno ispred i iza pumpe.l. d] +[(d ) -1] +«(.:::..-L . kao i C.rV3:'= "\J.30 .= V 2 --==V 3 -3.5..\Su = 2g(H + Pm / pg) .. . C.2 =20 odrediti protok tecnosti i nacrtati nove hidraulicke kanikteristike cevovoda.k =3.132 krivinu. dobija se brzina strujanja .O'II =0. +(.suzenje i C. . Vj V. redosledno. __d 2 7C 27C d 2 7C j ~'.e (d] 1d 3 ) • Konacno. Yp=a .29 kuglastu slavinu.160 ProraCtlit pro.2-2.su +(.5m i hD=0. a drugi put na C. nacrtati hidraulicku karakteristiku cevovoda (bez povratnog cevovoda) i naCi radnu tacku. c) U tackama C i D.k". .35 .. . C.4831/s.4 •.. m I] d] z z 'z d] 4 13 d 1 4 =~.

L=20m. Pv =lKPa.+(S 11 +(.u +I.~+l) == 2.45Jlkg. dobija se brzina st~ujanja u potisnom vodu: V == va Cd I D)2 == 1. da bi se on uspesno primel1io treba.za povratl1u cev postavi Bernulijeva jednaCina 1--211 Pm +gh==-£L.2-2 Dati podaci su: P m=lKPa.5.Ic =0. 1=4m. Ako se uoce nivoi tecnosti u reze010arima 11 iE.=15.Y =2.+A D +1)2 2 (2) dobija se napor pumpe Yp =86. S druge strane.405 lis.558ml s.. prethodna. shodno kojoj je protak V=4. (.k +S .102) odreduje se snaga pumpe p == pYj. h=5m.2.1. treba paznavati brzinu stnijal1ja.fE a) Za odredivanje snage pumpe korist se izraz (2.02. Profili brzina 161 k ::0. (1) 2g(h+ Pmp~PY )/(. p p d 2 tada se dobija brzina strujanja u povratnom vodu Va == . +21..102). Da hi se odredio protok. p (3) (4) .243 ~ .vo +A. zato ce se prvo adrediti brzil1a strujanja.1. Konacno. shodno izrazu (2. d=50mm. Na osnovu ove brzine i jednaCine kontinuiteta vad 2 n I 4 == VD2yC 14. b=698308. Ali. D=60mm.ProraCttl2 pros/fit ceJlOvoda. II p =80%. A=0.5.5. (.V 11l p == 476 W. Sli =0. (. 1-1 i 2-2. koja vazi i za rezervoar A i za rezervoar B. i izmedu njih . b) 1z Bernulijeve jednacine (2) sledi hidraulicka karakteristika cevovoda Yc == A +BV2 u kojaj su kanstante Pm+Pv h A= +g. YO +Al+l)::~. RESEN.2. H=lm. SYO =17. ~ fI ~v '" v a a) 2 3 4 5 6 V[Vs] b) Slika P. iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe 1-1 i 2-2 P" Pm -p-+Yp == L v p+ gh+(Su +2(. odrediti patok i napor pumpe. a=lOO.

(4).:: 1) koja nakon uvrstavanja napora pumpe Yp.2. 2' ' (i:. Ako se nova karakteristika cevavada.Yo' Za odredjivanje ovog J otpora ventila koristi se Bernulijeva jednaCina za preseke 2-2 i 1-1 . Kako su precnici usisnog i potisnog cevovoda isti (Dc'" DD = D).vo mora da ima novu vrednost C. i kada se umesto S uvrsti novi otpor ~i (B]=1511478.i+l) (i:. sto se maze iskoristiti za regulisanje protoka iii napora u instalacijama. takode. Na istom dijagramu je. tad a graficki prikaz ove zavisnosti izgleda kao na dijagramu sa sl.665 ll.2-2h. S druge strane da bi se ostvarile ove brzine strujanja u povratnoj deonici otpor ventila t.2. to ce porast totalnog pritiska u pumpi biti jednak porastu statickog pritiska.Pvl + pghc' dobija pokazivanje vakummetra p Ie 2 Pvl = Pv +pg(he -H)+2:(S" +~v +1. P. a koje su vee odredene u zadatku pod a). Da bi se nivoi tecnosti u rezervoarima odrzavali konstantnil1l treba da je zadovoljen uslov r~ ::: ~rOi' pa prema tome izmedju brzina trebada postoji veza voi ::: Vi (D / d)2 .45J/kg. +l)v p p '-:lu '-:lv D 2' i jednacine hidrostaticke ravnoteZe Pc:.2) brzina strujanja ce biti Vi' Ova brzina se odreduje iz Bernulijeve jednaCine postav1jene za nivoe 1-1 i 2-2 -p+~~i =-p+g + '-:lu +2c. kojoj odgovaraju vrednosti: V=4. a _hri.2.162 Proraam prostlh (x/JO/loda. ucrtana karakteristika pumpe 1'1" U preseku krive karakteristike pumpe 1'p i karakteristike cevovoda Yc dobija se radna tacka RT.7081/5 i 1 T)-2 =4.:: Pa .Sa dijagrama je oCigledno: da manjim otporima u cevovodu odgovaraju veci protoci i manji naporl. B 2 =2136918).pc' Koristeci dalje jednaCinu hidrostaticke ravnoteZe PD::: Pa + PMI + pghD' dobija se pokazivanje manometra PM1 :::Ap-PV1 +pg(hc -hD )=74977Pa.v+ 2'-:lk +'-:li +1.470 ~ ~ +H~u +2~v +2Sk +Si +J\.:: L ) V. Ap = pYp =:: PD .:: 2) Sa ovim brzinama strujanja dobivaju se novi protocivode koji imose V =4. d) Kada se otpor u cevovodu ~ promeni na Si (i=1. Profili b/zina Graficld prikaz zavisnosti (3) dat je na dijagramu sa 81." = A + BJ/2. prema jednacini (3) predstavi u obliku 1". c) Primenom Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i C Pa-Pv +gH= Pc +V +1" +A.405 lIs i Yp = 86.155 lIs. iznosi v ::: 1 b( D:7t) 2 a-(gh+~) ::: {1. u kame je koeficijent Bi odreden izrazom.2. D +1 i 2 PI' Pm h (r r r r :.4b. D +1)v ::: 9511Pa. i obrnuto.

')=0 = PSi V2 /2. +C.29).k.P. Sa ovom brzinom dobija se brzina strujanja i koeficijent trenja u cevi precnika D: v=0.+C. ~ I Voi +".. Zamenom veliCina v i A u jednacinu (1) dobija se napor pmnpe Yp =143.s. (j=1.vo-2(gH+ m 2 2 vI P + p.-) -(C.573.u++ Ad+ 1)= 1970 (i = 2) I . e) U slucaju da je strujanje u cevima laminarno koeficijent trenja se odreduje primenom izraza (2.2-2c uvode se oznake za padove pritisaka /':. ..2.Proracun prostih cevovoda. zamenom kojeg se iz jednaCine (1) dobija kvadratna jednaCina za brzinu d P cije je pozitivno reSenje vo=1..voi =(C.52 J/kg sa kojom snaga pumpe iznosi P=472 W.2-2c .1.Pi (Su+Svo+1)vo +64.339m1s. Profili brztila 163 Pm i Pv p p . 2 b.7). f) Radi kraceg zapisa pojedinacnih lokalnih otponi sa sl.930mls i A=64IRe=0.P3 Slika P.. (i == u. va.-+1)d' 2 2 1 V 2 I {14..68 (i = 1) C.2.Pj == PAX j / D ·v /2. u iz koje se posredstvom jednaCine (1) dobija -+gI7=--+(C. v.B) /':. ..vo+Ad+ 1)(.

1. L v2 I \ I b) Za nove celicne cevi iz T..2.J i ventila (l1pJ i otpora trenja (!:ip] + !:iP2)' pritisak opada na vrednost pc. prema izrazu (2. Raspored pritiska po duzini bilo kog lokaInog otpora zavisi od geometrije lokalnog otpora i odreduje se eksperimentalno.5 se dobija srednjavisina neravnina 6=1. redosledno.441. ventila.!:ipc.Pv ' odnosno relativni pritisak . Profili brzilta pri cemu su !:iPi gubici pritiska na lokaInim otporima: usisa.164 Prorar:.n D 2" u kome se koeficijent trenja odreduje primenom izraza (2. i naglog prosirenja.=0.528m/ s. sa kojom je Rejnoldsov broj Re =vD / v::: 1. otpora i. RESENJR Na osnovu protoka dobija se brzina strujanja v = 4]/ / D 2 n::: 1. oCigledno je da se smanjivanjem visine neravnina smanjuje koeficijent trenja Cime se korisna snaga turbine povecava..7 kW.Pv .1. je :P~ pMTr 11r. a) Za betonske cevi iz tabele 2. krivine.55).10-6 m 2 Is. Na samom izlazu iz pumpe vlada pritisak PD koji predstavlja maksimalnu vrednost hidrostatickog pritiska u hidraulickoj instalaciji.1.7) otpora.2-3 Yr ::: gH -l. pa ce snaga turbine biti P=788. Dakle. Od ove vrednosti na ulazu u uSlSni cevovod pa do tacke C. Snaga turbine. P.1. 11r = 70%. pri tome pretvarajuCi strujnu energiju u koristan mehanicki rad.Ol09. .1. Iz akumulacionog jezera 1200 I/s vode protice kroz turbinu. j=3.106 • Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za nivoe tecnosti u akumulacijama dobija seizraz za napor turbine H Slilca P. Na nivou tecnosti u rezervoaru A vlada apsolutni pritisak Pa . Od ove vrednosti na dalje potisnim cevovodom pritisak opada zbog lokalnih (2!:ih.1m prostlh cevovoda..05mm sa kojomje A.06. Zbir duzina ovih deonica daje ukupnu duzinu cevovoda L::: ~~:. .2-3.5 sledi visina neravnina 6=O. Dati podaci su: D=lm. jer je promena pritiska linearna funkcija od duzine cevne deonice.0218. LahIne otpore racunati kao 10% od gubitaka usled trenja. Odrediti snagu 1:'urbine akc je ugradeni cevovod: a) betonski neobraden i b) od novih celicnih varenih cevi. sa kojom jekoeficijent trenja A.2.2-2c nacrtan je raspored relativnih (u odnosu na stanje atmosfere) hidrostatickih pritisaka po duzini cevovoda. v= 1.Xj.5. dok su I1p j gubici usled trenja na pravolinijskim deonicama izmedu lokalnih otpora.1.2. da bi na nivou tecnosti u rezervoaru B imao relativnu vrednost Pm' ProDlem 2. Zbog dovodenja energije pumpi pritisak u njoj raste za !:ip. Do nivoa visine usisnog otvora cevi hidrostaticki pritisak se povecava na vrednost . .5mm. zbog lokalnih otpora usisa (l1p. L=3km. koja je na ulazu u pumpu.flpy. H=lOOm.81).4 kW. .5. i !:iPB) i usputnih (!:iPj. Za razliku od lokalnih otpora raspored pritiska kod pravolinijskih deonica je veoma jednostavno nacrtati.Py + pgH. Za ave cevi snaga turbine iznosi P=7S3. Koristeci napred vee receno na s1.=O.

l·fl.2-4 RESENJE: a) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za mvoe teenosti u akumulacijskim jezerima.2-4. b) protok kroz cevovod u slueaju llestanka elektrielle ellergije.:: 1997m/s 1.-. Ako je .55ml s ..1. Grad B na nadmorskoj visini od 50m snabdeva se vodom za pice iz akumulacionog jezera A koje se nalazi na nadmorskoj visini od 150m. koja glasi I v2 fp =-gH + 1. u dijagramu f_rr ucrtati radnu taeku pumpe. pa ce tada voda strujati sa novom .3 J/kg. Koeficijent trenja odredivati primenom obrasca A=0.0054+0.396/Reo.H ..2. Lokalni otpori iznose 20% od gubitaka na trenje. (a=800Jlkg. e) Ako cevovod ima preenik cevi iz zadatka pod c). 12 kW. c) preenik cevovoda da bi se projektovalli protok ostvario bez pumpe.81/ s. Y~ Iy =552 J/kg. . Potrebe grada su V =80 lis vode. v = 10-6 m2 Is. 1'lp'=70%.21 O.396/(v]d /v)O.1.visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u akumulacijama. d) ako je pumpa koja se llalazi u cevovodu (u zadatku pod a» sa karakteristikom Yp ::.manjom brzinom vI koja ce. H=lOOm .Fromcun prost!!1 eel/ol/oda. Sa ovom brzinom novi protok iznosi V.brzina strujanja koja odgovara projektovanom protoku i 11. V[m3 lsD. au njemu se nalazi pumpa karakteristika datih u zadatlru pod d) odrediti koliki ce tada biti protok vode kroz cevovod i u dijagramti f-V ucrtati novu radnu tackn..:: 2. dati novi koeficijent· trenja AI' Ako se ove veliCine uvrste u jednaclllU (1).:: a -b V2 . U istom dijagramu ucrtati i radne tacke pod b) i c).2A.0131 . b=38703.zi za Re<2·10 6 • Dati podaci su: 1=6km. Pro}ili brzina 165 Problem 2.koeficijent trenja odreden datim izrazom. dobija se napor pumpe yp =552. .. b) Kada nestane elektricne energije napor pumpe je l~ =0.3 ' koje je nadeno numeriekom metodom proste iteracije opisanom u Odeljlm 2. Sa ovim naporom snaga pumpe iznosi P=63. koji va.0054+0.=0.TT ' (1) pri cemu su. Odrediti: a) snagu pumpe koju je potrebno ugraditi u cevovod precnika d=200mm.5. = v j d 2 n I 4 =62. dobija se resenje za brzinu strujanja v == .3. I v b) Slika P. 1 2gHd 1 ::.4. v = 4V I d 2 n ::.

tada treba pristupiti restrikciji potrosnje vode.k =0.3 ·[1 D.t. 'I '2 RESENIE.Postavljanjem cetiri Bernulijeve jednaCine i dye jednaCine kontinuiteta.osi na lllestu preseka sa krivOlll YO" i l1joj adgovara pratok VI =62. 2 ' U ovom slueaju iz Bernulijeve jednaCine (1). U hidraulickoj instalaciji prikazanoj na sl. == -gH +1. P v =2kPa.. y[ 0. a njegova brojna vrednost odredjena je primenorn metode proste iteracije.3] == 219mm. u kojoj je Yp =0 jer nema pumpe u cevovodu.DO.vi 12 i izraz za Y. Tl p =80%.8 1/s. Dati su podaci: d 1=150mm. napor pumpe Yp =61. Profili baina pump a dugotrajno van pogona. D P3 =60.2A. pri cemu je konstanta K = 0.3 JJkg i trosice sl1agu := a+ gH I 9.=0. 13=5m. koristi se kriva Ye • S obzirom da je y" = Yp == 0. Pri ovom protoku vode pumpa ce raditi u radl10j tacki RT3 sa l1aparom YPj ==432. .b r732 dobija se jednaCina za protok 0. c) Ako ugradeni cevovod ima precnik D tada ce brzin.0054+0.396 (:~ Y'3 . =5kPa.45 J/kg i snaga pumpe P=2997 W. 14 =20m. nadeno metodom iteracije.5. := a . dobija se preenik cevovoda D = 5~~: (4. aka je ugradeni cevovod veceg precnika.3 JJkg. koja ima rdel1je V3 =97. r/2.(V3)JV3 rr.5.5. d 4 =100mm. sa iIi bez pumpe.. Kao resenje za precnik D treba usvojiti prvi veCi standardni preenik cevi. Kada se u isti dijagram ucrta kriva karakteristike pumpe. .)2. niti ima eksploatacijskih troskova kroz utrosak elektricne energije. (4/ d 2rr. Na kraju. e) KoristeCi Bernulijevu jedl1aCinu Yp . to sledi da se radna tacka nalazi na i/' . Grafickiprikaz ove zavisnosti dat je na dijagramu sa sLP.. 1. pa se karakteristika Na mestu preseka ove hive sa V. bez obzira da Ii Se radi 0 nestanku elektricne energije iIi 0 kvaru.P. Prublem 2. u slucaju nestanka elektricne energije. =30m. i 11. 1. tada ce gubici biti manji.CTi"). 1'2 -Lb +'2"-5 A. d 2 =lOOmm. SV2 =5.02. dobivaju se: protok V =39 1/s.asom dobija se cevovoda opisuje krivom radna tacka kojoj odgovara projektaval1i protok od V =80 lJs.2-4b. 11. tada se u preseku krivih Yo i Yp dobija radna tacka RT kojoj odgovaraju parametri V =80 1/s i Yp =552. Ekonomskom analizom treba utvrditi koja je varijanta. U svakom slucaju pozeljnije je resel1je bez pumpe. SV4=4.2~5. Za odredivanje radne tacke.197 kW.22-5 nivoi vode u rezervaarima su konstantni.. pogodnija.166 Proraam prostliz cevOIJoda.=0. Odrediti snagu ugradene pumpe. d 3=125mm. strujanjakroz cevovod i koeflcijent trenja biti v2 == 4liT / D 2 rr.471/s.2.61/ d .6 I . Svl =2. d) 1z jednaCine (1) sledi da je karakteristika cevo~oda Yo == -gH + K A. h=2m. Sv3=3. jer tada nema mogucnosti kvarova pokretnih delova. = 10m. karakteristilm pumpe YP.

1. Dati podaci su: /=3m. D=50mrn. v= 1.ProraCltll prostlh cevO.Pl_2 = I v pgJ + pA.63) za odredivanje koeficijenta trenja. Pm = 13600kg/m .2. pa ce koeficijent trenja irnati vrednosti A.v k 4 4 VO 10 3 3 k Slika P. h=1l. Na instalaciji napunjenoj vodom izvrsen je eksperiment u kome se pomocu diferencijalnih manometara sa zivom mere padovi pritisaka.3164TC--)gh p 2 D Pm .63) opravdana jer je Re < 10 5 .l1 p =80%. Cirne se potvrduje da je primena izraza (2.p J417 m =1. "2 2 Kako za hidraulicki glatke cevi vaii Blazijusov izraz (2..m /S. i pokazivanja drugog diferencijalnog manornetra .2-6 RESEN/E. to se uvrstavanjem istog u razliku f':. i koji glasi f':.2-6. lo=5m.006·10.1.2-5 Problem 2.=O. ~u=Sk=0. L=25m.--------------------~~------------~------~ 2 2 k k 11 k V u p. Sv=2. Strujanje je turbulentno u hidraulicld glatkirn cevima. p=lOOOkg/rn .O 188.p)gh + pgl.8rnm.D k 3 3 6 2 k.Pl_2 dobija brzina strujanja v= [ Q. Pro/iii blZino 167 Slika P.. ho=lOOrnm.vodo. i to koristeCi uslov jednakosti razlike pritisaka dobijene iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2 i pokazivanja diferencijalnog manarnetra. H=2m.2.607g-' . Na osnovu jednakosti pada pritisaka izmedu preseka 3-3 i 4~4. L.Prvo ce se odrediti brzina strujanja. Na asnovu pokazivanja manometara odrediti koeficijent lokalnog otpora ventila va i snagu ugradene pumpe.5. D = (Pm . Sa ovom vrednoscu brzine Rejnoldsov broj iznosi Re=79884.

Ov.2. iza voza SI == 0. a istovremeno trenjem povlaciu prostoru izmedju sebe i Slika P.. primenom BernulijevGl jednaCine za preseke 0-0 i 5-5.2-7 RESENJE: Ulaskom voza u tunel stvara se poremecaj pritiska Cija je propagacija tipicno nestacionarni proces.11(8/ D )O.?romclIn prostih cevovoda. povrSine poprecnog preseka Ay = 8. povrsine poprecnog preseka A tu = 23.. Koeficijenti lokalnih otpora su: na lokomotivi SI == 0.24m i hrapavosti zidova 8 =5mm (podaci vaze za Patchway tunel u Engleskoj).7m/s.168 .k +Svo +11.0 = 0.2.13m.102) daje snagu pumpe P=212 W.0 Slika P. Za turbulentno strujanjeu tunelu.o /'.P _ A~ = 7 69 v2 P D" Konacno.1 Av . Koeficijent trenja u prostoru izmedju voza i tunela je 11. sto s~arastrujanje vazduha kroz tunel.7 J Ikg. 10 v 2 . D + 1)2= 53.14m2 . Za zadate geometrije tunela i voza definisu se hidraulicki precnici tunela i prostora izmedju voza i tunela Dtu ==O=5. dok se tunel sa strujnog aspekta tretira kao hidraulicki potpuno hrapava cev.15 ina ulazu vazduha u tunel C..2-7. . aproksimaciju za brzinu strujanja. Voz duzine 1=100m.5.78) koji daje koeficijent trenja Atu == 0. Daljim kretanjem voza kroz tunel potiskuje se vazduh ispred i usisava vazduh iza voza.145. vrednost koeficljenta lokalnog otpora ventila r '-ovo = 2gho Pm . SmatrajuCi da kretanje voza kroz tunel izaziva stacionarno nestisljivo strujanje odrediti srednje brzine strujanja vazduha u prostoru izmedju voza i tunela i u tunelu.2-7.4 1.u == 0. dobija se napor pumpe 2 L v Yp = gH +(Su +2sv +8i.P. koji se smatra hidraulicki potpuno hrapavom cevi.82m krece sebrzinom Vv =34. tu 4A tu Do == 0 +0 tu 4(Atu -Ay) y ==2.06.2-7. koji shodno izrazu (2.1 . veoma dobru.1.ProDlem 2. obinla 0tu =18.2m2 i obima Oy =9. tu Kretanjem ispred sebe voz potiskuje vazduh protokom vv~ (sl.1. I pored efekata nestacionarnosti model stacionarnog I-D strujanja daje prvu. eksperimentalnim putem odredena.075m .0195.1). vaZi izraz (2. Profili brzina . /::"P3-4 =p(Svo+A'D)2=(Pm~p)gho' dobija se.25 = 0. kroz tunel duzine L=1l40m. AtuOtuL.2.

4) V ~> koji ustvari predstavlja kineticku energiju struje koja se u zaustavnoj tacki sonde (v=O) transforrnisala u pritisnu energiju. 0 · vtuA tu ='i}v~ +voAo . dole je fts pokazivanje manometra. voza i prostora izmedju voza i tunela ne pro laze iste kolicine vazduha. rupiea koja se nalazi njenom vrhu meri zaustavni (totalni) pritisak PI' dok rupice koje se nalaze na zidusonde.2.3. to direktna primena Bernulijeve jednacine nije moguca. .91m/ s.v. ! my 2+mo 2= (Sll +lc tu D+1)Tmtu +(S/ +C. odnosno protoka fluida. Kada se ova sonda postavi u praveu strujanja. po kojoj se raspoloziva (kineticka) energija stvorena kretanjem voza lizyv~ 12+li1ov.1)(l.. Zato se koristi jednaCina energetskog bilansa.tu.t +S1 +lc o v tu 1Z I L. na pro primenoll1 diferencijahlog manometra kao I1p == (Pm . 2.u +lc tu D +/ '[A Vy + (1. posredstvom koje iz relaeije (a) sledi srednja brzina strujanja u tunelu vtu = 13. mere staticki pritisak P s ' Razlika totalnog i statickog pritiska naziva se dinamicki pritisak na I1p == Pt - Ps == v PT' 2 (2.2. Merenje brzine pll"imenom PrandUove sonde Veoma cesto u inzenjerskoj i istrazivackoj praksi javlja se potreba za merenjem brzine. Cijimse numerickim resavanjem dobija brzina Vo = 1. 7J.p)ghs' pri cemu su P!li i p gustine manometarske tecnosti i radnog fiuida.Prorac7lm p!Vstlh cevovocia.A)vo3 + (C.2.2.498ml s. Ova sonda se sastoji od dye koneentricne eevi na kojima postoje dye grupe rupiea. odnosno v~ L -/ v~.v). Ovu razliku pritisaka je veOUla jednostavno meriti. UzimajuCi u obzir da je A tu = Ay + A o ' i uvodeCi karakteristicni geometrijski odnos A =Ay / A tu ' jednacina kontinuiteta se svodi na oblik v tu =Avy+(l-A)vo' (a) S obzirom da kroz karakteristicne preseke tune la. Elirninisanjem brzine jednacina (a) i (b) dobija se kubna jednacina (C. 12 trosi na savladavanje strujnih gubitaka u tunelu. i= 1 Slika 2. v.A)vol 3 1) o ill Avy 3 =0 .2. . daleko od vrha. Jedna od metoda koja se u tu svrhu maze koristiti jeste primena Prandtlove sonde (s1. Merenje brzine Prandtlovom sondom . dovoljno.3.1 +lc o 7J)2 mo ' (b) .3). Profili blzina 169 tunela kolicinu vazduha v0tako da J'ednaCina kontinuiteta gIasi: A. redosledno. tu 0 pri cemu su maseni protoCi !hj = pAivi (i=o.

4) odreduje se brzina strujanjau tacki u kojoj je sonda postavljena. Profili b.. (2.J l~2n . merenjem brZine u deset tacaka kruznog preseka primenom Pral1dtlove sonde. kao I1P Pm v= .zina IzjednaeavajuCi izmerenu razliku pritisaka sa dinamickim pritiskom (2.2..6) treba resiti numericki.n memi krug na kome je postavljena sonda. Polozaj mernih tacaka odreden je normom . }=1 ... (f=1. 2n p ./h.5) m . .2.2. / d. izvrsene su dye serije eksperimenata: a) U prvoj seriji eksperimenata izvrseno je bazdarenje ulazne mlaznice. P . iii.7) pri cemu je n ukupan broj mernih krugova. ali. ipak.5) v} == ~2g(Pm / p-l) ~hs.2. tako da je srednju brzinu moguce odrediti kao srednju aritmeticku vrednost izmerenih vrednosti brzina.9) a protok fluid a iznosi V == v sd 2 n ! 4. kruZnog ulaznog ONora precnika d=200nun i kvadratnog izlaznog otvora stranice a=170mm. KoristeCi tako definisani profil brzina odreduje se protok fluid a kroz krliZni poprecni presek cevi kao V == P¥ (2. srednje brzine strujanja v s ' u opstem slucaju. . .6) Za odredivanje protoka.2.2. 'to je ukupan broj mernih tacaka 2n. U svakoj od memih tacaka brzina strujanja se odreduje izrazom (2..2....2g(-1!!..= ~ 2g(--1)h P .2. Za odredivanje protoka fluida potrebno je poznavati ne sarno jednu brzinu. Ako je merni presek dovoljno daleko od lokalnih otpora i u njemu se ima razvijeni profil brzina tada je dovoljno izvrsiti merenja sarno 11 jednom pravcu provlacenjem sonde kroz poprecni presek (kao na s1.. pak. Za utvrdivanje karakteristike ventilatora. konstantne protocne karakteristilce. a druga simetricno od ose cevi na rastojanju I-a.. U suprotnom potrebno je meriti u dva ortogonaln.3) na rastojanjima merenim od zida cevi (2. najcesce se bira n=5 cime se ukupno ima 10 mernih tacaka u strujnom preseku. za kruzne poprecne preseke cevi propis VDI 2044 precizira polozaje rnernih tacaka na koncentricnim krugovima (s1. a i=l.3).2n) .2. Tako na pr. Broj memih krugova moze biti proizvoljno izabran.2.2.170 Proraam prosllh cevovocla.j . Za izbegavanje ovih poteskoca mnogi propisi za merenje protoka fluida definisu polozaj postavljanja sonde.cl)L.2. Kako na svakom krugu ima po dye meme tacke.2-8.. ... vee vise vrednosti brzina izmerenih u razlicitim tackama memog preseka. Problem 2.. (2. sto znatno uslozava proceduru odredivanja protoka. time se odreduje profil brzina u preseku. f vdA ==2n1 vrdr = v -4. d~ A 0 s (2. integral u izrazu (2. jedna 11a rastojanju a i ! d.8) dok se srednja brzina strujanja odreduje kao srednja aritmeticka vrednost Vs 1 ==-Lv 2n j=1 2n } = .a pravca koji prolaze kroz poprecni presek.

8 10 0. = 1..2 81. U datam primeru etalon instrument je Prandtlova sonda a bazdareni instrument je mlaznica. Pod etalon instrumentorn podrazumeva se instrument vece klase od bazdarenog instrumenta. Na osnovu ovih merenja odrediti bazdareni koeficijent mlaznice. Za merenje pritisaka korisceni su Betz-ovi mikromanometri napunjeni vodom (Pm :=: 1000kg/ m3 ).2. Protok vazduha moze da se odredi primenom mlaznice pod uslovam .FromClIl't prostilt celJolloda. hm Na osnovu datih rezultata merenja nacrtati karakteristiku ventilatora (dijagram r/ -l:1p).2. i - '1 44. Profili b.3).2mm izmereila su i pokazivanja manometra spojenog sa Prandtlovom sondom koja su data u tabeli 1..2-8 RESEN. a) .1 2 34 40 3 26.1) odreduje se gustina vazduha p:= Pa I RT.4 97.7 100 mm mm I:1h Tabela 2.7E KoristeCi izmerena stanje atmosfere i jednaCinu stanja (1. Pri navedenim strujnim uslovima vazduh se ponasa kao nestisljiv fluid.5 93. Ova: gustina je ujedno i gustina vazduha u bila kom strujnam preseku.4 53.7 66 5 15.2.3 74 6 11.Ba.5- 7 7.9 4 19.zln(l 171 VDI2044 (Odeljak 2. b) U drugoj seriji merenja izvrsena su istovremena merenja padova pritisaka na (izbazdarenoj) rnlaznici i na ventilatoru (pri konstantnom broju obrtaja) koji su dati u tabeli 2.8 9 2. Stanje atmosfere odredeno je izmerenim velicinama P a =998 mbar ita = 20°e.4 21.2027kg/ rn3 . (---71--l \'A.Pri tezimu strujanja u kome je izmereni pad pritiska na mlaznici hm =1l.1 8 4. zato stase vazduh pri datim uslovima strujanja panas a kaa nestisljiv fluid.idarenje mlaznice Baidariti neki uredaj za merenje znaci vIsitiporedenje pokazivanja etalon instrument a i instrurnenta Cija se karakteristika odreduje. d Slika P.6 88.

== 19. S obzirom da se ptf merenju sonda postavlja po propisima utvrdenim mernim tackama to se srednja brzina strujanja odreduje izrflzom (2.1t == v. Prandtlovom sondom.9) i iznosi Vs = 10 2g(--1) P l~m i=IO 1=1 1. K= d:n ~r-~-(-Pp-m --1-) .10) U OVOID izrazu S je koeficijent lokalnog otpora mlaznice a K je protQcna karakteristika (iIi bazdarni koeficijent) mlaznice. podrazumeva se funkcionalna zavisnost t'lp = t'lp(V).1. Na kraju treba naglasiti da kada je neki od ovih meraca izbaidaren tada se protok £Iuida odreduje samo na osnovu jednog ocitavanja (veliCina h m ).6016 m3 / s..684 m 3 /smll2 Ako karakteristika mernog instrumenta zavisi od protoka tad a je potrebno izvrsiti odgovarajuea bazdarenja u celokupnom predvidenom mernom opsegu. tj.81) sa izmerenim padom pritiska na mlaznici APm = PST=2"S(-d ) = (Pm-p)gh m . 2 .2. dalje izraz (2. Protok vazduha se odreduje etalon IDetodom. dalde i ventilatora. Profi!i blz/na da se poznajenjena protocna karakteristika. kao lokalnog otpora. b) Hidl'tlu/icka karakteristika venti/atom Kako je vee receno u Odeljku 2. Izlozeni princip bazdarenja mlaznice vazi i za bazdarenje blende i Venturijeve cevi. KoristeCi.2.POI 2 2 .172 PromCi!?l prostih cevovoda. p. odredenog izrazom Vajsbaha (2. Da bi se odredio bazdarni koeficijent mlaznice iz izraza (2.10) sledi da treba meriti protok kroz mlaznicu i pad pritiska na njoj (veliCina h m ).9. sto je neuporedivo bde od merenja protoka Prandtlovom sondom. Do protoka kroz mlaznicu dolazi se izjednacavanjem pada pritiska na njoj. gde su povrsine AI =d n/4 i A2 =a dobija se izraz za porast pritisne energije u ventilatoru t'lp== P02 .10) dobija se koeficijent bazdarenja mlaznice K =V / K =5.2 PI+2'[l-(T) ](T) 1 2 Iz ovog izraza sledi da je porast pritiska u ventilatoru jednak razlici totalnih pritisaka iza i ispred ventilatora. Kako je staticki porast pritiska . pod karakteristikom strujne masine. ili da je jednak zbiru staticke i dinamicke razlike pritisaka. 2 2 i jednacine kontinuiteta v l A 1 =v 2 A 2 . =P2 - PI +2'(v 2 -VI) p 22 =P2 - .. Da bi se na osnovu eksperimenata odredio porast pritiska u ventilatoru treba meriti staticku razlilcu pritisaka i protok. (2.15 m/ s. Upravo zato mlaznica mora da se bazdari.2. ? • P 4V 2 pri cemu radna formula za odredivanje protoka glasi: IV KK I. A2 ·:i V.Jh.2. Primenom Bernulijeve jednacine za razvijene strujne pres eke ispred (1-1) i iza (2-2) ventilatora np+P1+pv1 /2==P2+Pv 2 /2.1. Sa OVOID brzinom protok vazduha ee biti V = vsd 2 n / 4 == 0.

0 0.2 1. to ce porasf pritiska u ventilatoru biti adreden izrazom P K2 40 2 2 l 1.3.p)g6h.0482 09236 0. a h = R .2-9 3 l+a' Koeficijent korekcije koliCine kretanja odreduje se primenom izraza (3.::. 800 ~ <l r -4l 1 "" 600 . a +nrrrl-rrr$rr 0.p Pa Tabela 3. dobija se srednja brzina strujanja Va 1+2a v ---s - SlUm P.::..2.2-9.3 Prolliem 2. Av: r Y Y ]0 (1+2a)3 Pmll/em 2.(-2-) 1m ' 6p.1546 838.1978 365.2 966. Yj I h bezdimenzijska koordinata. gde su Vo brzina strujanja .0 1.::. 5 i - 1 1. a protok izrazom (2.9 982. Profi!t' blzina 173 odreden izrazom P2 .p)g6h +-2 a d 1C Na asnovu izmerenih veliCina 6h i 11m datih u tabeli T.-.8 ° 6 7 8 9 10 6(J16 0.2. IzrazavajuCi protok kao proizvod srednje brzine v s i povrsine poprecnog preseka procepa A = (R 2 .4956 0.1.4 V [m 3/s] Slika P.r je visina procepa.6 2 513. Odrediti protok. zadati linearni profil brzina opislfje se funkcijom v = Vo (1.Y. (Pm .2785 0.6 890. adreduju se parast pritiska u ventilatoru i pratok. r YY 2 (1+a)2 Koeficijent korekcije kineticke energije odreduje. pri cemu je Yl.7979 0.1E: Uvodenjem koordinate y koja se meri od ose cevi i koordinate Yj = Y .6 0.Froracun proJ'tlh cevovoda.2.8 1.17) i iznosi a= -1-fR v 3 27t d = 27 (1+a)2(l+4a).2 0.::.2.10). a njihave brojne vrednasti nalaze se u tabeli 1'.)71 ).se'lzrazom (2.-1---1----1 0.RESEN. Av.PI.2-S.6 3 622.2-Ut Kroz kanal sirine I i visine h struji veda pri cemu je profil brzilla u poprecnom preseku opisan funkcijom v = Vo (y I hY.4) i iznosi ~.6 4 717.a)R Vo 2 11: .4 0.2-8. . V 1.2 m3 Is /j. (Pm .y2)rc. r ~ J r v2rcydy =-3 (1 + 2a)(1.2. Ovaj prom brzina daje protok V = J A velA = .4 935.3813 0.1.1 Karakteristika ventilatora.7032 779.P. KoristeCi parove podataka /1p V nacrtana je karakteristika ventilatora prikazana na sl. srednju brzinu i korekcione koeficijente koliCine kretanja i kineticke energije . pri cemu je a=rlR odnos poluprecnika. koja se meri od zida klipa.-1-fRv2211: d =1(1+a)(1+3a). Kroz kruznu cev poluprecnika j~ krece se klip poluprecnika r brzinom vo' Kretanje klipa stvara linearni profil btzina u procepu izmedu klipa i zida cevi.

174

Proracall pTOJtth ceJloJloda. Profili brzliza
na slobodnoj povrsini i n odgovarajuci eksponent. Odrediti pl'otok, srednju brzinu i korekcioni koeficijent kinetieke energije za opisano strujanje. NaCi brojne vrednosti trazenih velicina za podatke 1=3111, h=3m, 11=112. Vo = 2m! s.

RES.l;J\(/E
Slika P.2.2-10 Brojne velieine su: v~ = 16m 3 1S,

v=-11+1
Vm

.

va I h

v =~ m 11 + 1

(n

a. = 371 + 1

+ 1)3

= 1,33m! s

i CI. = 1,35.

Problem 2.2-11. U kruznoj cevi poluprecnika R fluid struji turbulentno sa potpuno razvijenim profilom brzina opisanim stepenim zakonom (2.1.59).

Odrediti srednju brzinu i koeficijente korekcije.

RESENJE Ovaj problem je vee tretiran u Odeljku 2.1.S. 1.4. la, te je zato srednja brzina odredena izrazom (2.1.60) a koeficijenti korekcije izrazima (2.1.61).
Pro/JIem 2.2-12. Odrediti hidraulieki preenik strujnog preseka oblika: a) kruzne cevi, b) cevi oblika elipse, c) kruznog prstena, d) razmenjivaea toplote sa n cevi, e) pravougaonog kanala, f) trouglastog kanala, g) pravougaonog otvorenog kanala i
h) trouglastog otvorenog kanala.

@
:
a)

0;0' a my:.~.. t=r:~J: -- ~~ "R - ·g(~O- dl--i-o-I b/:\~lh _--+--)
:
b)

a a@dDI
~ :O~Q
<I) c)

;

llil
a
Il)

!:)~~Ji
g) h)

e)

Slika P.2.2-12 RESENJE KoristeCi definiciju hidraulickog preemka datu u Odeljlru 2.1.5.1.1
d h =4AIO,

za zadate geometrije poprecnog preseka cevi i kanala sledi:
2

a)
b)

d =4 D n/4 =D h Dn '
d :4~: 4ab, h n(a+b) a+b

c) f)

d "

=4--..EL:
2(a+b)
ail

2ab , a+b

C) d)

(D -d d h =' 4 (D+d)n
2 2

2

2

H
:=

D-d,
}1(

g)

2 = 2ah a+2b a+2b' ab d h = 4 a+2b'

d =4
Ii

d
h

1Dl 712...1!. D2 = 4---L.::'__ = _4_

/2
h)

(D+nd)n

D+nd'

.~ d h =4 2b

=-;;"

ah

Prolllem

2.2~13. U zatvorenom rezervoaru nalazi se teenost viskoznosti Tj=5.1O-3 Pas. U njemu se okreee tanki klip preenika D=lOOmm, ugaonom
0):=

brzinom

Is'), preko osovine precnika d=20mm. Procepi ispod i iznad klipa,

ProraCti!1 prostllt eevoj/oda. Frofili b,zina

175

debljine 15 = 5mm, su takvi da se pri rotaciji formira linearni profil brzina. Odrediti obrtni moment kojim tecnCist II tokll rotacije deluje na klip.
RESEN.lE:

III

11111
D

corpt 4 4 iv! = 328 (2D -d )

= 1,962·10-

5

Nm.

Prikazani uredjaj je ustvari obrtni viskozimetar Slika P.2.2.l3 koji na osnovu merenja obrtnog momenta i ugaone brzine daje dinamicku viskoznost ispitivanog fluida.

176

2.3. PRORACUN SLOZENlH CEVOVODA
2.3.1. HiallJr:aIlllUckll prol!":acmll sR@zcIIlill:i. cev@vo«l!a

Pod slozenim cevovodima podrazumevaju se oni cevovodi kod kojih ima bar jedno mesto gde se cevovod grana - deli iIi spaja. Prema tome, fwd siozem!z cevm'oda postOji' vde ,ftrujmiz cevi a samim tim i vise glavnih pravaca strujanja odnosno gIavnih strujl1ih tokova. Najjedl10stavniji slucaj slozenog cevovoda je cevovod sa tri deonice prikazan na s1.2.3.1, koji povezuje tri rezervoara oznacena sa A, B i C. Neka iznad nivoa tecnosti u rezervoarima vladaju kOl1stantni pritisci P1' P2 i P3' Nco gU nivoi tecnosti u rezervoarima (1-1,2-2 i 3-3) konstantni tada su kineticke energije tih pre;;eka jednake nuli. Posle uspostavljanja stacionarnog strujnog toka ad rezervoara A ka rezervoarima B i C srednje brzine strujanja u cevnim deonicama ce biti Vi' a ukupni ekvivalentni otpori cevnih deonica Ci (i=1,2,3), Postujuci izlozeno u Odeljku (2.1.4), izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima mogu da se uoce dva razliCita strujna toka, ito: strujni tok a-a (oznacen strelicama) koji SIika 2.3.1 spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i B, i strujni tok b-b (oznacen punom-tankom linijom) koji spaja nivoe tecnosti u rezervoarima A i 'c. Za hidraulicki proracun razmatranog slozenog cevovoda mogu se postaviti dye Bernulijeve jednaCine za preseke 1-2 i 1-3, koje glase: 2 2 p] P2 V] v (2.3.1), -+gh=-+C]-2 +C2 - 2 ' 2 P p (2.3.1 )" Ovde se za razliku od prostih cevovoda gubici za jedan strujni tok dele na dye grupe gubitaka, ili vise grupa zavisno od slozenosti posmatranog strujnog toka, koji se odreduju sa razlicitim merodavnim kinetickim energijama. Nairne, svakom ad udela kineticke energije v; 12 (i=1,2,3) u jednacinama (2.3.1) odgovaraju razliCiti maseni protoci fluid a rhi' sto zapravo slozeni cevovod Cini sustinski drugacijim od prostog cevovoda. Pri proracunu slozenih cevovoda, 11a mestima grananja cevovoda, postavljaju se jednaCine kontinuiteta. Za posmatrani cevovod sa tri deonice jednacina kontinuiteta se primenjuje za racvu R, i glasi
3

)/'1

= j=2 ) =V2 +V3 LV

.

(2.3.2)

Na osnovu izlozenog za hidraulicki proracun slozenogcevovoda sa tIi grane, zakljucuje se da se htdraulic!ci promcun VI;!i primenom Bernuiijevzh jednacina i jednaCiize !continutleta. UopstavajuCi ovaj zakljucak na slozeni cevovod sa n

ProraCUl1 slo.iemlz ceJloJloda

177

deonica, zakljucuje se da se hidraulicki proracun sloienog cevovoda vrSl primenom odgovaraju6eg broja Bermilijevih i jednaCina kontinuiteta. 1z takvog sistema jednacina odreduju se nepoznate velicine: pritisci, precnici cevi, brzine stujanja iIi protoci, a sto zavisi od razmatranog slucaja sloienog cevovoda.
2.3.2. Hid:raUlHclka Jlrnll"alklte:riistilka sI®zeJ[mg cev®'I!®da sa lIddrmdiiclkii Jll!araleiJrltim graoam;m

Posmatrace se slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih deonica, koji je prikazan na s1.2.3.2.1, i u kome u svakoj deonici, povrsine Ai' odgovaraju ekvivalentni otpori Ci (i=l"."n). U Hoj deonici srednje brzine strujanja Vi' odnosno

Ll PA-B =const

Slika 2,3,2.1

Slilm 2.3.2.2

protoka Vi' koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike je Ki = pCi I (2A;). U cevovodu prikazanom na s1.2.3.2.1 uocavajuse dye karakteristicne tacke A i B, Tacka A je zajednicka polazna tacka za sve cevi (i=l" ... ,n), te je zato pritisalc u njoj PA zajednicki za sve deonice. S druge strane u tacki B zavsavaju se sve deonice, te je zato na kraju svih deonica pritisak isti i iznosi PS' PosrnatrajuCi jednu proizvoljno izabranu deonicu pad pritiska u njoj odreden je izrazorn I1p = PA - Ps. Ovaj pad pritiska se ima i u bilo kojoj drugoj deonici bez 0 bzira na geornetriju i broj lokalnihotpora u njoj. Dakle, izrnedu tacaka A i B vaii jednakost padova pritisaka . PA - PB = I1p = I1Pl =.,,= I1Pi =,,,= A.Pn = const. (2.3.3) Deonice sloienog cevovoda koje ispunjavaju uslov (2.3.3) nazivaju se hidraulicki paralell1e grane. Iz izraza (2.3.3), za bilo koje dye grane i ij, dohija se jednakost
pCi

-t =
V,
n
j

2

2 ~

pCf 2 '

(2.3.4)

iz koje sledi veza izrnedu brzina jednaCina kontinuiteta

Vi

= V j ~ Cf

I Ci . S druge strane, za racve A i B vaii
u ..

Va =vaAa =

b V Ai =vfbAi~Cj IC 1=1 .=1
~va'

i

(2.3.5)

\
I

iz koje se, na osnovu poznatog ukupnog protoka, maze odrediti brzina u bilo kojoj hidraulickiparalelnoj grani kao
V·=

(2.3.6)

]

b7=IAj-..jC;, I Ci

Ako se pad pritiska izmedu tacakaA i B izrazi preko ekvivalentnih karakteristika

178

Fromcun slozemh cevovod{l
2
Vj

2
Va

I1p ~ pC} T= pCe 2

=K Va

.2

i ako se iskoristi izraz (2.3.6) dobice se ekvivalentne hidraulicke karakteristike slozenog cevovoda sa hidraulicki paralelno povezanim granama C
e

=

(-'--'i=l

,\,n ---L _1_ 2 Ao .[c;)

].

K

e

= ("'\'~= 1 fK:l )-2 -'--'1 K.
I

(2.3.7)

sa kojima se slozeni cevovod sa n hidraulicki paraleino spojenih grana moze tretirati kao prosti cevovod sa jednim - ekvivalentnim otporom. Graficka interpretacija ekvivalentne hidraulicke karakteristike paralelno spojenih grana prikazana je na s1.2.3.2.2, za slucaj sa tri paralelne grane. U dijagramu I1p - V , prvo se ucrtavaju pojedinacne karakteristike Ki' a zatim se za crtanje ekvivaIentne hive cevovoda koriste izrazi (2.3.3) i (2.3.5). Nairne, pri jednom padu pritiska (l1p=const.) pojedinacni protoci u tackama a, b i c se sabiraju, Gime se dobija protok Vd = Va + Vb + Vc u tacki d koja leii 11<1 ekvivalentnoj krivoj cevovoda. Ponavljanjem ovog po stupka za celokupno podrucje padova pritisaka, dobija se elevivalentna kriva cevovoda Ke' Opisani postupak, u potpunosti, vail i za slozeni cevovod sa n hidraulicki paralelnih grana, s tim sto se graficki obim posla znatno uvecava.
ProD/em 2.3-1. Data su tri rezervoara A, B i C, napunjena vodom, koji su spojeni siozenim cevovodom. a) Odrediti protok vode u svim deonicama slozenog cevovoda ako se strujanje odvija od rezervoara A ka rezervoarima B i C. b) Dati graficku interpretaciju odredivanja ukupnog protoka tecnosti aka Se strujanje u deonici "2" odvija lea i iz rezervoara B, kao i u slucaju da je V2 =0. Dati su podaci: h=lm, Jf=2m, lJ =lOm, '2 =5m, 13 =10m, d 1=lOOmm, d 2 =60mm,
d 3 =80mm,

Su =0.5, Sk =0,5,

SVI =3, Sv2=2, Sv3=3, SR2=O,5, SR3=0,1, A.=O,02.
y y

ll,dl,fi.
VI I

0,
V2

I

tii~
R3 R

I I

I
V3

k
~.;:>

R2

aj

k

.......
~

Q) /

--~,
b)

Lvl=tsJ:
c)
d)

Slika P.2.3-l

RESEN/P a) U slucaju strujanja tecnosti od rezervoara A prema rezervoarima B postavIjaju Se Bernulijeve jednaCine: za preseke 1-1 i 2-2

C,

~.'

ProraatlZ s/ozemlz eel/ol/oda

179

gh= (~II +SVI +Sk +71. ell )2+(SR2 +Sv2 +71. el +1)2

.

1.

" vC

~

" vi

z

i za preseke 1-1 i 3-3
2
'l . V l

gH=(SI/+SVl+Sk+A.-)-2 +(SR3+Sv3+Sk+A.- +1)-2' 1 l ~l G~ Zbog krateg zapisa prethodne dye jednaeine bite napisane u oblicima Z 2 gh = K1Vt + K2V} , gH = Kl';r; + Ki3 pri eemll koeficijellti hidralllieke karakteristike, shodno (2.1.101), iznose 8 I[ 8. 12 Kl = 42" (SII +SV[ +Sk +A.-) ; K2 = 42" (SR2 +SV2 +A.- +1) ; l d el l 1t G'l d 2 1t "2

l3

2
V3

(1)

d'3 d3 1t KoristeCi jednaCine (1), jedllaeinu kontinuiteta Vl = V2 + V3 i eliminacijom protoka V2 i V3 dobija se jednaGina za ukupni protok

8 ~ K3 = 42"CS R3 +S03 +Sk +A.- +1).

Kl Kl )2 4K~]. 4 [( Kl Kl It K + T+T [(l+T+K - K23 Vl -2g l+ K2K . 2 3 23 3

r
3

H)

2 Kl -KK(h+H)Vl+g
2 3

J .2 2[(y + H )2 -KK J=0, h 41tH y
2 3 2

Gije je pozitivno resellje, koje zadovoljava jednaCinu kontilluiteta, Vl =12,20 lis. Sa ovim protokom, iz jednaCina (1), preostala dva protoka imaju brojne vrednosti V2 =2,82 Us i V3=9,38 lis. b) Osim analitickog resenja, u zadatku pod a), do resenja za protok moze se doCi i grafo-analitiekom metodom koristeCi hidraulicke karakteristike cevovoda. Uvodenjem visinskih razlika lti _ R , od raeve R do nivoa teenosti u rezervoarima i-I (1=1,2,3), energija u raevi za slueaj strujanja teenosti ka rezervoaru B moze se odrediti na jedal1 od tri naGina
YR =ghl_R-KlV,: =gh2_R+K2V2=gh'3~R+K3V3'
." '? . .'

2

Kada se svaka od ovih zuvisnosti nacrta na dijagramu prikazanom na s1. P.2.3-1h dobivaju se tri krive CD, CD i @, pri eemu je ocigledno da visinske razlike h1_ R i nisu toliko bitne jer se za merodavne, na kraju, ipak, pojavljuju samo visinske razlike izmedu nivoa teenosti u rezelvoarima h iIi. Da bi se odredila radna tacica cevnog sistema hive (f) i @ treba sabrati. Sabiranje se obavlja tako cia se pri jednom naporu (Y=const) sabiraju protoci V(2+3) = V(2) +V(3)' Ponavljanjem ovog postupka za celolmpno podrucje napom dobija se rezultujuca - ekvivalentna kriva (2+3), u cijem se preseku Sa krivom CD nalazi tacka kojoj odgovara protok VI ==12,2 lis. U slucaju da se strujanje odvija od rezervoara A i B lea rezervoaru C, tada u odnosu na prethodni slueaj brzina u deonici CD menja smer, pa se energija u [(levi odreduje kao . . ., * .? . ') YR = ght- R - KJVl- = ghz_R - K2V2 = gh3_R + K3V3 -, -

180

Prolllc"im slo.femlt cevovoda

pri cemu je koeficijent hidraulicke karakteristike K; == (,,, +<;'v2 +'Alz / dz )- 8/ (di1C2). I ovde se, prvo, ucrtavaju (v. sl.P.2.3-1c) pojedinacne krive CD, Q) i Gl, a zatim se krive CD i <D sabiraju; pri cemu se za jedan napor (Y=const) sabiraju protoci [/(1+2) == [~l) +[/(2)' i na taj nacin, ponavljanjem postupka za celokupno podrucje napora, dobija se elcvivalentna kriva (1 + 2). U preseku krive Gl sa elcvivalentnom krivom (1 +2) dobija se radna tacka. Na kraju, u slucaju da je V? =0, energija u racvije
YR == gh l _ R
-KIV;~
-7

:=:

gh2_ R

:=:

gh 3_R +KF3 .

'2

Ponavljanjem, vee opisanog, grafickog postuplca u preseku krivih CD i Gl dobija se radna tacka (v. 81. P.2.3-1d).
ProD/em 2.3-2. U prikazanoj instalaciji sa sl.P.2.3-2 lokalni otpori mogu da se

odrede kao 10% od gubitaka na trenje. Odrediti ukl.lpni protok tecnosti, ako je strujanje a) turbulentno l.l hidral.llicki glatkim cevima (v= 1,06.10-6 m 2 Is), b) lal11inarno ( v = 4.10-5 m2 Is). Dati su podaci: 'a =10m, 11 = 12 =20m, d a=60mm, d l ==SOmm, d 2 ==40mm, h==l,Sm_

t
h

RESENJE- Kako su u ovom zadatku nepoznate tti brzine, to za resavanje problema treba postaviti tri jednacine. Te jednaCine su:

Vo '1 2 gh = 1,1 (/-"0 712+/"'1712)'
?

10

V1

o

(1)

I

2 I2 V 2 II v 1 2 p·l,l'A 1 712 = p-l,U 2 712 I 2

'

(2)

Va=ri;+T/2'

(3)

pri cemu su: (1)- Bernulijeva jednaCina, (2) Slika P.2.3-2 jednaCina hidraulicki paralelnih grana, koja je postavljena shodno iziazu (2.3.4), i (3) jednaCina kontinuiteta. Sistel11 jednaCina (1)-(3) resava se eliminacijom brzina VI i v 2 , i to tako sto se, prvo, iz jednaCine (2) dobije veza izmedu brzilla VI i v 2 • Zatim se koristi jednacilla (3) iz koje sled! veza izmedu Vo i v J uvrstavanjel11 koje se iz jednaCine (1) dobija brzina Voa) Za turbulentno strujanje u hidraulicki g1atkim cevima za koeficijente trenja vazi izraz (2.1.63), uvrstavanjem kojih u sistem jedna~ina (1 )-(3) se dobija brzina
S,7S g h[ 10 II ( . ]7/4 v = - - --+-o { vO,25 d~/4 d I5/4 d(+d;(*_)417(~~)517

d~

T1 )417.
J
.

m =1661,. s'

odnosno ptotok Va =4,71/s. b) Za laminarno strujanje koeficijenti trenja se odredujll izrazom (2.1.39) cijom se pril11enom II sistemu (1)-(3) dobija resenje za brzinu

i jednaCine kontinuiteta Va = 3ft] ..2 v..5.=0. iz Bernulijevih jednaCina postavljenih za preselce 0-0 i i-i (i=2. iznosio V. 2 d 1 d12+di~(~~)2 ]2 J 1112 -0969m ~ J -.5.2. 3 1.5.. Odrediti: a) visinsku razliku izmedu nivoa ulja u rezervoarima da bi protok kroz slozeni cevovod bio V=3 lis. do=lOOmm. I..=0. I.u=0. sk. 1z jednaCine V.R3=1.R2=0. "3 "0+ R3 VO RI R3 V2 k V3 ~2ghj Co +9 C l Cd) 1 1 do 4 V2~ vI VI =2. d j =80mm.06. 2 . koje glase gh] =Cov~ 12+Cj 12. RESENJE' Najpre se shodno izrazu (2..d= 3...2. Dati podaci su: d=50mm.R3 +I. = 172 = V} = Va I 3 kontinuiteta slede brojne 3 ~~'i. l. Ij =/2 =5m...5m. I. V2 2 v2 2gh3 Vo 2 13 I.1'0 +/. I=lm.3-3. lo=4m. I. ProlJlem 2..k=0. 11=20m.2 . konstantni.CO(-) .Co(.-) (I. d 1 = 40mm..]=3. I.i vrednosti brzina: v] =1. odredjuju brzina strujanja vo=~ .V3 = . V3 3 3 ProlJlem 2.515m/s.R2 =0.u +1.6. d z =45mm. 1. 1 =1.....3-4.711 mls i V3 =2. Nivoi tecnosti u rezervoarima su =2m.74 lis. 1..99) uvode ekvivalentni koeficijenti otpora deonica 0 i 1 10 Co = I. Dati podaci su: h 1 d 2 =70mm. B i C budu isti..2v d~ .. Slika P. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V3 tako da protoci ka rezervoarima A. 13=40m.d+ 1) =16. SRl=I. 1.6.=6.(SR2 +/. d~ . 1.. r s' I..Proracun slozemh cevovoda 181 v - 0- odnosno za protok tecnosti 170 =2..k + 7vd+ 1) = 9..=0. 12+C1V~ 12... au kojima su C j ekvivalentni koeficijenti deonica.02.. Ulje struji iz rezervoara A ka rezervoaru B kroz slozeni i prosti cevovod.3 o a zatim se iz Bernulijeve jednacine za preseke 0-0 i 1-1 gh1 = Cov. b) precllik cevi d 3 da biprotok kroz prosti cevovod..Rl = I.. Konacno.5..2.. v = 60mm Is. takode.-.310 mis.2 . h2~5m. /... d 3 =60mm.21 .. 1 1/0 11 --l-+-( gh 35.vo=2.3). \ =2.1'1=3..v3 = 2.. dobivaju se vredllosti koeficijenata lokalnih otpora ventila 2gh2 Vo 2 Iz Sv2 = .1.3-3 v 2 =1.329 mls. 12 =30m. h 3=8m.

L=5m.3. I:. 1:.7V2 . postavljene za nivoe tecnosti u rezervoarima. d=50mm. Odrediti ukupan protok tecnostikroz slozeni cevovod prikazan na sl. te da vazi izraz (2.v3 = 4. Na kraju iz Bernulijeve jednacine.rc..3 == 64/ Re 3 i brzina cevi 8ri" 2 16/3 vrc = 4r/ / d.1.v3 +71.-+ 1) = 38." == 0."1 ~t Pre nego se pristupi odredivanju visinske razlike h treba naCi jednu od brzina v 1 iIi v 2 . -I:~' Dalje. napisane tako da svaki Clan ima dimenziju duzine. prvo. 2 71)2' 1.d 1 1 k [2.182 ProraCtm slozemh cevovoda 2 RESENfE a) Prema zadatom protoku brzina strujanja v = 41/ / d rc = 1. = 30mm.050.875m1s. v 1 • Za odredivanje ove brzine koristi se jednaCina hidraulicki paralelnih grana -" (C1 +A 1 71)2= (C2 +11. 12 == 9m.110 i 71.d3 V3 'I pr Co =~u +~v +A d .. 1=5m. time je potvrdena opravdanost upotrebe izraza (2.1.02.3. 2 I1 V1 2 I 2 V2 2 rj r d 4l r64l v 641 v d l-C1 -C2(T) JV1 +l~+-2-(d) z dt dz 1 iz koje se posredstvom jednacine kontinuiteta 7 == V + r 2 i izraza (2. ~R2 = 0. daje vrednost brzine v 2 == 1. Dati su podaci: H=2m.071.39) dobija kvadratna jednaCina 1 2 j SIika P. u cilju kraceg zapisa uvode se konstante II tl I. 195m1s.2. ~k = = 0. -- .528m/ s daje Re = vd /v= 1273 < 2320.9mm~ ghrc Posle provere rezima strujanja (Re 3 =1637<2320) zakljucuje se cia je i u ovoj cevi strujanje laminarno.d v1 II . [3 = 10m. Pretpostavimo da je i u ostalim '7 deonicama slozenog cevovoda strujanje laminarno. . ~R dl 0. Ova brzina. h I C2 =(. dobija se precnik d 3 = 4 --2(~" +~V3 +-V-. a zatim one daju Re I =584 i Re 2 =896.628m_ b) Iz Bernulijeve jednacine postavljene za prosti cevovod gh == «(. ha osnoVll kojega se zaldjucuje da je u pocetnoj deonici slozenog cevovoda strujanje laminarno.1. +(.6.-S. 3 71+ 1)2' 3 V3 13 2 V3 u kojoj su koeficijent trenja 71. ~Rl = 0..6. I:.7. C1 =~Rl +~V1 +~k +1.71. na pr.39).=0.R2 +~v2 +~k +l.2 =0.5.1.1 =0.d v k R1 't V R2 i 3 . = 40mm.. ~v2 == 3.) 2g = 1.39) slede vrednosti 11.3-4 2 1 2 2 +2C2(-2) d2 dd1 2 vJV l j d 4 2 6412v d 2 l -lC2 (z) v +-2-(T) vJ=O " d2 2 r Cije je pozitivno resenje v J =0.3·5.v1 = 2. PrOD/em 2.39) koji daje vrednost koeficijenta trenja A. pa primenom obrasca (2. d2 d 3 = 25mm. ~R3 = 0.3. P.=64/Re=0. Cime je potvrdena ispravnost pretpostavke laminarnosti strujan:ja i U ovim cevima. 1 .2. [1 == 10m. dobija se trazena visina h == Co 2g +(Cj +A"l V 2/2 I VI " 71.

uvode koeficijenti hidraulickih karakteristika deonica 183 VI lJ.. i koriscenjem izraza (2..: 40mm. d4 ':.39511 s. ~=~===~J R2 a) b) Slika P.p t. posredstvom izraza (2.3).2. dobija se ekvivalentni koeficijenthidraulicke karakteristike .IE' Ovaj zada:tak bice resen preko hidraulickekarakteristike cevovoda. nalazi ekvivalentni koeficijent K I_ 3 = ( I l l i=l Ii: )-2. 1'. . C7 =4. Cs =6. i na laaju. a) Odrediti ukupni protok vode.2.: 40mm.: ~ gH / Ke := 3.2.. t. P 7 t i __: 1]) H . C!:::: 9.: K. 3 1. najpre. d l = 50mm. a zatim u tom dijagramu ucrtati radnu tacru. Konacno.V2 .':L+~R.7) i (2.J'/oielllh cevoFoda RESEN. .<' (~" +2~. b) Nacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku cevovoda.VI+A~)~ I SlikaP.3. iz Bernulijeve jecinaCine gH:. C3 =9. (+)2. PrOblem 2.. 4· r L.. d7 = lOOmm. Zato se. K: ±( t. J H j Id' ~~ )2 (- 'n 12. d 3 = 50mm. 2 a zatim se za hidraulicki paralelne grane (1). k 3 > =2(d 2n) (SRl+2Sk+(. d s = 60mm.Proracl!il. za redno povezane grane nalazi se ekvivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike cevnog sistema: Ke = K + K I _ 3 == 1702131. C6 =7.~ 1).3) za sprezanje hidraulicki para1edj ~ lnih i rednih grana. d z :..A k Rl k. u kome su precnici deonica d i i ekvivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. C4 =5. Dati su podaci: H=4m. +).3-6.. Voda struji od rezervoara Rl lea rezervoaru R2 kroz slozeni cevQvod.dl. C2 =4.7). d6 =70mm.3-6 RESENJE' a) Uvodenjem koeficijenata hidraulickih karakteristika deonica - Ki = .2.7). A '" """ k J.3-5 K 3 = 2 {-2~n :. 12 K2 =2(-2-) (SR2 +2Sv2 +A d ~n ).3.1 4 2. d2. (2)i (3). primenom izraza (2..R3 + ""k 2 A 13 ) r +""v3 + d.. dobija se protok tecnosti fi':.

od tih deonica. ~(/k+ k)-2+ K6 ' sa kojim pIotok kroz cevovod iznosi V=:. zamenjuju se ekvivalentnim deonicama (1 +2) odnosno (3+4). odnosno (6). ~u := 0.k = 0. 10 = 10m. 'tlp =80%. C. d 1 = 32rnrn. C. P.847 m/s.184 Froracun slozenih cevovoda K • =: K +( .!3 / d3 + 1) 12. u dijagrarriu t:.. za koju se postavlja Bernulijeva jednaCina: gH = (~u +l. II =5m.. konacno.2.k +(. + 1.V7 =: 0. pri cemu se nivo tecnosti u rezervoaru B odriava konstantnim isticanjem vode kroz presti cevovod (3). u OdeljCima 2..V7 iz koje se dobija jednaCina karakteristike cevovoda '2 ilp =-pgH + pK. = 13 . A.. Dakle. C.o= 2. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C.025. Prema tome.v3 + 'A.v3 + 'A.7). iz koje se dobija brzina .7 ~(k+ fi. d2 = 40rnrn. 12 = 30m. SRI := 0. ]-2 .k + A.p . za cevovod sa s1. Kako je sa sl. 'd) T+ «(.2.)-'2+Ks 1.44 I Is. kao i (3) i (4). Kako za ostvarivanje strujanja sImi sarno potencijaIna energija (pgH) to je ilp = 0 sto znaci da se radna tach R T nalazi na V osi.2.P.R\+(. do = 50mm. i 2. hidraulicki paraleIne grane (1) i (2). SV2 = 9.3-7a sa proracunom se hece od deonice (3).u +2C.3. cime se dobivaju hive A i B. redno spregnute grane (A +B) i (7) se sabiraju time se dobija ek-vivalentna kriva hidraulicke karakteristike K •.2.5.2. Prvi naCin je postavljanjem Yp = gH +(C.R2 =1. Za nivoe tecnosti u rezervoarima Rl i R2 vaii Bernulijeva jednaCina pgH = t:.2.pumpa ako je karakteristika pumpe data izrazom Yp =a-bV?'. prvo. Nakon toga paraleIne grane A i B se zamenjuju ek-vivalentnom (A +B).vo +1. iz koje sledi v = v3 (d ! d )2 := 1. Prublem 2.6. c.P. a sto je prikazano na sl.5. Dati podaci su: h =5m. Kako je nivo tecnosti u rezervoaru B konstantan to vazi jednaCina kontinuiteta 7 V.l = 2. Zatim se ove hive sabiraju sa svojim rednim granama (5). (a. d 3 RESENJE' a) Kada u cevnom sistemu postoje nezavisni presti delovi cevovoda tada proracun treba zapoceti. to se za crtanje ekvivalentne karakteristike koriste postupci opisani.3~7.vi V3 = I Vc'u +1.'d+1)T o 1 10 Va 2 '1 2 VI (1) . ~v3 = 2. upravo.. b) Nacrtati hidraulicku karakteristiku slozenog cevovoda i radnu tacku sprege cevovod . + 1 3 l .V ucrtati pojedinaene hive (i) U=1. 13 = 8m.4.5. =25mm.P1 + ilps + t:. I. Do brzine v maze se doCi na 1 2 "dva" nacina.P7 = pK.3-6b..2.. .vl +A. H =: .5.3-6a oeigledno da su pojedine deonice tedno iIi paralelno spregnute.j2gH 1. b) Za cItanje hidraulicke karakteristike potrebno je. a) Odrediti snagu ugradene pumpe.j gH IKe = 14. ].2 2m.b>O).127 rnl s. . =0.

a sustinski isti.8) a koja govori da je u za/vorenom sirtljnom kolu naporp"mpe jednak gubicima Ygzk ' 1 1 4 VI [IA..R2 +I.1'1 +Sk +A )2= -ghR_2 + (I.2 visinske razlike od racve do nivoa 1-1 iIi 2-2. i iz koje se dobija rnalopre nadeno reilenje za brzinu v 2 • Sa brzinama vI i v 2 .ProraClm jlozemlz cevovoda 185 ~:z Ji. (1) i (3). koja glasi Yp = Yg.." +/. (2. 1«!/---=:--I~iJ ilo I b) Slika P.A.. liZ pomoe jednaCine kontinuiteta Vo = Vj +V2' dobija se brzina strujanja va =VI (dl / d o )2 +V2 (d 2 / d O )2 = 1.do'A. Zatim se hive (1) i (2) \ I .. k V2 gH gh L-~~_ _ _ _'~.. y k H V3 ===u III 0 ~V3 vo Rl R2 k i2 ..9b treba ucrtati pojedinacne karakteristike (i) (i=0.1'3 +A d +l)T d1 o 3 odakle se dobija resenje za napor pumpe Yp = 44." +2l.2..2 +A +1)2 d 71 'I v.._ _ _ I~ h lQ.d2 .. snaga pumpe shodno izrazu (2. -<11-----"-----<. u kojem su deoIDce (0).2.2. +1 .u +1.P.866 m/ s. iz koje sledi brojna vrednost· Yp = 44.194 ms / '2 lSR2+ S k+ S1'2+A. do napora pumpe moze se doCi i primenom Bernulijeve jednacine za za/voreno sinrjno kolo..k +lvd)T+(I. 3 a) ~V2 V . energija u racvi je ista i za granu (1) i za granu (2)..2).A... nacin. I 2 u kojoj su hR_ 1 i hR.1.RI +1. +1)T+(l.k +l.3-7 Za cevovod sa sl.Kada se raspolaZe sa podacima 0 brzinama tada se pristupa odredivanju napora purnpe.. d .102) iznosi P=202 W.vo +I..13 J /kg.8) ima oblik 2 I 2 2 Ia Va 1 VI '3 V3 Yp = (I..13 J /kg.3-7a uocava se zatvoreno strujno kolo. +i.vl +A. Nairne.k +1.._ _~. Do napora pumpe dolazi se iz Bernulijeve jednacine (1) iIi (2)...1. Nakon odredivanja napora i protoka. pa vazi jednakost V~ YR = gh R_I + (1... i za koje jednaCina (2.3.zk ." + A d +1) 'i + 2g(h + H) ])112 = 2. b) Da bi se doslo do hidraulicke karakteristike najpre u dijagramu sa s1..3.3.RI +I.h so dab. S druge strane.:" 4 [(i. 1 S druge strane do ove brzine dolazi se na nesto drugaCiji.

1. H = 10m.. (.4. Strujanje u cevima je turbulentno u hidraulicki glatldm cevima. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim' proticanj. RESENJE' 1z Bernulijeve jednacine za nivoe tecnosti u rezervoarima B i C. Cime se dobivaju dye presecne tacke.160m/ s koja shodno izrazu (2.63) daje koeficijent trenja A. koje sada Ide na krivima (1) i (2). '2 '3 6 d 2 == SOmm.7.V2 == 3. r. Odrediti snagu pumpe. voda se vraca iz rezervoara B u rezervoar C.0212.RI +I. /1 == Sm. posle uvrstavanja izraza (2.3-8 I V 3 == Cije je brojno resenje naaenO metodom proste iteracije. Dati K su podaci: h = 1m.v3 +(. Da bi se to utvrdilo prvo se iz radne tacke povuce vertikala ( V = const) ..m /s.R2 +(.v3 +Sk +A. kojima odgovara ukupni protok Ti"o' Potom se iz presecne tacke na krivoj (1 + 2) povuce horizontala (Y=const).072 m/s.3-8. ~u==0.1O..] =0.186 Proraclin s/ozemh eevovoda sabiraju..R2 == 0... (. jednaCinu kontinuiteta VI == V3 dobija se brzina V 1 = V3 Cd3 / el])2 == 1.3164T vT..v3 == 4... Sa ovom brzinom iz jednaCine kontiuuiteta Vo =: V.5.v] == 1. Nivo vode u rezervoaru A je konstantan. .u +(. S' 3 iz kojeg se.] d+1)T+ ((...177~. Kada se raspolaze sa polozajem radne tacke tada je interesantno znati sta kojoj deonici pripada. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B i C. taka da se pri jednom naporu sabirajll protoci. v==1. H 2 d 3 == 40mm.V2 +A.7S.RI == 0. == 1469. ('k==0. +(. to == 4m. Slika P. metodom proste iteracije dolazi do brzine v2 =2. == ISm. +V2 dobija se brzina Vo == VI (d] /d O )2 +V2 (d2 / d O )2 == 1.25 .2. (.. za rezervoar B. time se dobija kriva (1 +2).06. pa se tako dobivaju dye nove presecne tacke. h == 10m. Problem 2.5.'V3 3 13 V .1. Istovremeno. 3 ' V3 ((.em vode kroz njih.3 d+ 1)T 2 ! l J (. d+1)T= ((. a nakon toga struji ka potrosacu P. KoristeCi. TJ p == 0. ina taj nacin se dobija ekvivalentna hidraulicka karakteristika cevovoda-kriva Yc ' U preseku karakteristika pumpe Yp i cevovoda Yc nalazi se radna tacka RT. i posredstvom izraza za koeficijent trenja (2.63) za koeficijente trenja.V1 + A.1. +1+0. Pm == 5kPa. (. jedna na krivoj (0) a druga na krivoj (1+2). (. Za odreaivanje brzine strujanja V 2 koristi se uslov hidraulicke paralelnosti grane (2) i redllog zbira grana (1) i (3) 2 2 I 2 12 V2 '1 VI .3. Posle toga krive (0) i (1 +2) se sabiraju po pravilima redne sprege. (. dobija se jednacina za brzinu l1/2 2g(h + Pm / pg) m '.32).k -0. do == 80mm.vo == 2. kojima odgovaraju protoci Ti] i V2 . ~uo==l.6. p= 1000kg / m 3 . d 1 == 4Smm.

d l =80mm. Slika P. SV4=3.63) daje 71.)+(Suo+ 2 SvO+A.3-9.3.o-d )-2 +(SR2+~V2+A.0 =0." = 0. d 1 =40mm.ie lokall'll 01]701' ko.8. 1. SV[=l.3-9 RESENJE: P=156. da se zna koeficijent njene karakteristike K. 15 =3m.845 m/s.5. iz Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe tecnosti 11 rezervoarima A i C dobija se napor pumpe 2 2 1 ' Vo " '0 lz .1.1E: 3 .=0. Dati podaci su: hl =2m. Pumpa transportuje vodu iz rezervoa1'a A ka 1'ezervoa1'ima B i C. 1Q-6 m 2 3 .2m. V= 1.4m. SJika P."4'=4. l3 = 1m. 12 =10m. d) = 25mm.Jh I d rc = 1.. l2 =5111.1. "t'i:~·. D=60mm.3.2.pa ce tada na osnovu pokazivanja manometra h protok flllida biti odreden izrazom V = K. SV2=12.8. d z = 36mm.3-10 .160 IRe 0. SRl=1.vz J Yp =g(H-h. Da bi se blenda uspeSno koristila za merenje protoka ona treba da bude izbazdarena. tj. " k. l4 =2m. A. U grani (2) slozenog cevovoda p1'otok vode se meri pomocu blende koja ima karakteristikll K = 0.ii sluti za menmje jJ/V/olea fluicia. V4 S" =0.. d4 =50mm. u 71. SRz=0..Proracu/t slozemh cevovoda 187 koja shodl1o iz1'azu (2. a) . Sa ovako odredenim protokoll1 brzina strujanja kroz cev 12nos1 2 V3 =4K. Problem 2.D. S. Pri radll pumpe mvoi tecl10sti u rezervoarima su konstantni.~==MF=~.[ = 1. Problem 2. Koeficijent trenja racunati primenom formule '}..0183. 1[ =12m. d3 =50mm.52.. Sk=O.2. l =8m. I. Konacno. Odrediti: a) koeficijel1t lokalnog otpo1'a blende~ b) koeficijent Jokalnog otpora velltila V3 da bi Hivo tecllosti u rezervoaru C bio kOl1stantan. Sk =0. 13 =12m.=0.2-d +1)-2-= 110.BleltdCl .02. i d) snagu pumpe.8. SV[ =2.2.3-10. v v k SV3=4. Tl p =O. i[ =4m. hz = 1. Dati z podaci su: h.5. iz iz1'aza (2. 1. d 2 =60mm.g '0 '2 sa kojim se. SR2=0. Odrediti snagu pumpe i koeficijent h lokamog otpora ventila V2.5.Jh.06. SV2 =·0.102). Ri R2 Vi 14 =6m. SR3=O. k'. Pm =13600kg/m p=1000kg/m RESEN. "z =2m.182.5. c) precnik cevi d 5' da bi nivo tecnosti 11 rezervoaru bio konstantan. 11p =0."5".7. Sv =2.015 m 3 Is m l12 i pokazivallje ma110metra h=121mm zivinog stuba. Is. dobija snaga pumpe P=874 W. d 4 =50mm.3 W.

d 4 :::: 50mm. II = 3m. Pm == IkPa.3. 2 V3 P .3..P == 8 79 .102). Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantni. d l = d 2 = d 3 = 200mm. Sk == 0.9) b) SV3 = 1.1.3-12. H = 4m.P m :::: (Pm . Odrediti snagu ugradene pumpe. 11p = 0. 1 "" 10m. S" == 0. S druge strane ova razlika pritisaka semed pomocu diferendjalnog manonietra i ana iznosi !J.2. Napornena: U delovima zadatka pod b) i c) koristiti numericku metodu proste iteracije. P.77 RESENJE KoristeCi jednacine: Bernulija. v = 10-6 m2 / s).5. SV2 :::: 13. = 10m. kontinuiteta hidraulicke paralelnosti grana (2. ds = 75mm. do = 300mm. Sll = 0. koeficijent lokalnog otpora blende (2.2. U slozenom cevovodu.p:::: PS B v£ /2. RESENJE.3.jednacina (2.34 .p:::: !J.5. c) Resiti zadatke pod a) i b) primenom hicIraulickih karakteristika i Iiacrtati ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku zatvorenog slozenog cevovoda.1. Sv5 = 2.63).m 6 2 / s.3-U. Problem 2. Dati su podaci: d l == 75mm. kao i izraze za: koeficijent trenja (2. ako je strujanje: a) turbulentno u hidraulicki hrapavim cevima. Svl = 1. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V4 i V2 i snagu pumpe. b) laminarno (p=8S0kg/m 3 . Sv3 == 4. . Problem 2. Svl = 5.5.5.188 ProraculI slozenih eel/ovoda Pad pritiska na blendi kao lokainorn otporu je !J. SRI == 0.3.9) snagll P=321 W.01 m3 / sm l!2 i pokazivanje zivinog manometra h=40mm. d 3 = 50mm.5kPa. Svo := 2.8.74 . 15 == 10m. Dati su podaci: h =2m.~R2 = 0. II = 5m. SRI =0. Sk =0. v=S·10-4 m2 Is). c) d s =65mm.3-11 pumpe (2. = 10m. meri se protok vode pornocu blende Cija je karakteristika K == 0.3. 14 = 4m. dobivaju se trazena resenja Sv4 = 66. PI' == 15. SV3 = 3. Tecnost struji kroz zatvorena strujna kola. 10 == 2m.8. Slika P. '2 '3 SR2 = 0.5. Cija je relativna hrapavost 10-3 (p = 1000kg / m3 .5. u grani (3).4 W. d 2 =40mm. to se iz nje dobija koeficijent 16kalnog otpora blende ":JB r = 2gh Pm . V= 10. d) P=950.8).12a vod (1) sluzi za regulaciju protoka i naziva se optocni vod.3) i za zatvoreno strujno kolo .3. Kako vaii jednakost !J. 2 YJ p =80%.U cevoyodu prikazanom na s1. = 5m.p) gh.pm . Za posmatrani cevovod postavljaju se Bernulijeve jednaCine: za nivoe 0-1 '3 .6. (2.

0202 i 71...l.r+l 1 1 1 cije je brojno resenje.Sa ovombrzinom iz jednacine (4) sledi V o = VI (d 1 1d O)2 +v2 (d2 1dO )2 = 2.0 d)T+(SR1 +SIe +Svl +A.. a) """ i le.81) za koeficijent trenja u jednaCinu (1) dobijp.1 +11. '"u .1.2.ProraCliIl dozemh cevovoda 189 za hidraulicki paralelne grane II V1 2 V2 13 V3 ) (I:.25. se jednacina za brzinu ."v3 ' " I e ' d Y3" d3 cije je brojno resenje nadeno metodom proste iteracije. to se izjednacine (3) dobija Yp = 39.k +1:.-1= VO II 1"F ).v b)~ ~ c) Slilm P. Kako iz jednaCine (4) sledi v 2 =V3 to se shodno izrazu (2. Vo =r~ +V2 (4) I" - " "I [2.81) dobija 11. Konacno. iz izraza (2.RI +I:..-1.259ml s.R2 +I:.I p. b) Kako za laminarno strujanje za odredivanje koeficijenta trenja vazi izraz (2.. Zamenom nadenih velicina u jednaCinu (2) dobija se jednacimi v 3 = r +r VI == V3 • ~R2 +2sle +su +Sv3 +11.1.3 ==0.d 1 0 '" RJIe R2 vo ..do .0202.)0. takode.." +/:." +1:.1.0 == 0. ' I = 2 ' 366 m ' s +r +1+OU. dobijeno prostom iteracijom. 2 2 2 i za zatvoreno kolo ° kao i dye jednaCine kontinuiteta '0 Vo II v1 Yp = (Su +2svo +11.39) to ce se njegovim uvr. 3 (/3 +l2)1 d 2 +2 = 2716 m -3 G8v I 0'25 '1 " s' SRI +Sk +Svl +0.I 'd+ l)T ' 1 2 2 (3) V2 =V3 .81) dobivaju vrednosti A] = 0.1.stavanjem ujednaciuu (1) dobiti kvadratna jednacina \ I .2 =11.020.1.d 2 [3.-)' -.fiih .d 3 u = V3 Ie V3 l It frv 2 Ie ~ Vl1l. Kako seprimeuom izraza (2.102)sledi vreduost P=7960W.v3 +A3 T+ 1)2 (2 I 2 3 .1 T+ 1)2 = (I:.(1O-3+ 68V ..0.11(10 +-d2 -.k +1'2 T+ 1)2+(I:.9 J / kg.3-12 a) Uvrstavanjem izraza (2.

976m/ s.)-2 K e =K0 . pa ce se shodno izrazu (2. se redne deonice K2 i K3 zamenjuju jednom K 23 .190 Promcun s/ozemlt cevovoda Cije je pozitivno resenje V3 = 1.081.8 Tabela P.0577 i 11. U cevi precnika d=50mm.6 laminarno 488.2 i 2. U preseku ove dye karakteristike nalazi se radna tacka cevovoda oznacena sa R T.2.1.39) dobiti: leo = 0.775 m/ s. koja vodi ka potrosacu P.jK +K3 JK.3).3-12b.2.3-13. U tom cilju. karakteristike. P. iz jednacine (3) dobija se napor pumpe Yp = 42.3-13 pumpa. paralelne deonice K 23 i K1 se zamenjuju ekvivalentnom K 123 .3) i (2.7) dobija se ekvivalentni koeficijellt slozenog cevovoda (1 1 .112 m/ s. (grana sa ventilom Odrediti snagu koju trosi Slika P. turbulentno 463. ugradena je. Na ovom dijagramu naznacena je i karakteristika pumpe.2 = 0.3 7960 6710 Graficki prikaz dobijanja ekvivalentne hidraulicke. Konacno. i konacno redne deoniee Ko i K123 zamenjuju se ekvivalentnom karakteristikom cevovoda Ke' Prime nom izraza (2.01242m / sm1l2 koja je povezana sa diferencijalnim manometrom u·· kome je ziva.3 5091. e) KoristeCi izraze (2.8 3065 3 3551.3-12a ima elcvivalentnu hidraulicku semu prikazanu na s1.2. koji shodno izrazu (2.2. P. Sa poznatim brzinama v] i v 2 iz jednacine kontinuiteta (4) dobija se va = 2.1.102) daje snagu pumpe P=6719 W.9 42. P.1.3.3-12c.1. pa ce snaga pumpe biti P = pYpVo /. Kako iz jednaCine kontinuiteta (4) sledi 1'2 = V3 to se uvrstavanjem ove relacijeu jednaCinu (2) dobija lcvadratna jednacina 2 I] V 12 + 13 2 (~R1 +Sk +~v] + l)v] +64. 11.2.(~R2 +2~k +~u +~v3 +A3 -1-+2)v3 = 2 . kroz rezervoar B.0506. Sa ovim koeficijentima hidraulickih karakteristika cevovod sa sl. Prcitok kroz instalaciju regulise se pomocll optocnog voda V2).1.2. Cije je pozitivno resenje VI = 2.2.:rt p' Rezultati proracuna dati su u sledecoj tabeli . +l 2 +-) sa kojim napor pumpe iznosi Yp = KeVa2. blend a karakteristike 3 K =O.2. Zato ce se sa pojedinacnih karakteristika preCi na ekvivalentnu hidraulicku karakteristiku.VI .7 2 1524.101) dobivaju se koeficijenti hidraulickih karakteristika pojedinih deonica K.1 = 0. Problem 2.3. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A.99) i (2. d] "3 °. Dati Sll podaci: .3-12 ° 1 3852 4136. prema potrosacll P.9 Yp [J I kg] P [W] 39. drugo. (i=O.2.3 J /kg. prvo. OCigledno je da u cevovodu postoje redne i paralelne sprege izmedu nekih deonica. pri cemu su koriscenapravila crtanja opisana u Odeljcima 2. dat je na dijagramu sa sl.4 Ke 1546 1899.

3..K4 =7. dobija se snaga ugradene pumpe P==308 W.2 i jednacine kontinuiteta V5 == VI + V +V3 . ProDlem 2.= 0.. S2 = 9.. pIVO. Pv == 800Pa. n~ a n~ I 8 . i b) napor pumpe posreclstvom ekvivalentnog koeficijenta hidralllicke karakteristike slozenag cevnog sistema. d3 == 80mm. ==6m. SVI = 1..v5 +A. Sk =0. Sv5 == 10. koja glasi gh = Kl52 . Sk =0. p= 1000kg/ m 3 • Slilca P. . dobija se protok n~ 2 8 K2 ==~(<'. d 4 = 60rrun. n~ .8.5.5. d2 == 50mm.v3 +S3+A. /"2 ·2 . Kj =--. Sv3 == 2.2.2 +11. H == 1m.-.. RESENJE" Odredivanjem protoka blende. 13 K3 =---z4(SR +Skl +<'.R +Sk +l.3-14 oclrediti: a) snagu ugradene pumpe. 13 ==8m.5..5.. d l ==80nun. h =100mm.T+ 1) . dobija protok 2 1Z =V5 (1+~K1 / K2 +~K1! K3 )-1 =8. Svl == SV2 == 1. '2 Vs == Jgh / Ks = 18. n d4 4 n d5 c5 Da bi se odrediIa snaga pumpe potrebno je poznavati protok i napar pumpe.u +2Svo +11.Fromcun slozenih cev'Ovoda 191 Pm == 3kPa.11.61/ s.2. =K2V2 =K3 V 2 2 3 VTj Zatim se· iz uslova hidraulicke paralelnosti deanica K/.-. TJ p == 0.-) . 3 8 14 8 Is K4 =~(<'..= 2. Dati su u podaci: h==4m. It == 2m. a zatim koristeCi Bemulijeve jednaCine za nivoe tecnosti u rezervoarima A i B i za zatvoreno strujno kola (deonice "1" i "2").2 + K5V52. Svo .-+1). SR = 1. 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 1-1 i 0-0.R +Sv2 +1.3-14 RESEN..5.-+1) .75. <'. k vs 12 =6m.. kao i odgovarajuce jednaCine kantinuiteta. SV2 == 2. =0.z4(SR +Skl +<'.-. Su =0. A. to == 4m..3-14.5.8. SRO =0..lE" Radi kraceg zapisa llvesce se koeficijenti hidraulickih karakteristika cevnih deonica 8 fa 8 /1 Ko ==~(<'. 12 == 3m.3 = 10. do == 65mm.. IIp == 0.7.7. do == 120mm. zato ce se ave veliCine. == 8m.5. Za zatvareni cevni sistem sa 81..vj +Sl +/l-'d+ 1) . P.. h SkI = 0. SR2 = 0. odrediti. r. upravo tim redam.1 = 4. <'.351/5. to se njega dobija pratok kroz optoeni vad V4 = "K1V1 +KsV5 I. Su ==0.v4 +11.- Kako vaii i drugi uslov hidraulicke paralelnosti K4V42 =K1V.-+1). SR1 == 1. d 1 == 80mm. ds =lOOmm. to == 12m. SV4 == 11.5.025.28115. '4 'I Is == 10m.-.02.u +Sk +<'. d 2 == 60mm. K5 == -2:4(l.

3-15. +V2 .3) za redno i (2. t. Dati su f=' ~=~~r-=I"'·T~v""d. d + 1)2" ' p i jednacine kontinuiteta V2 2 2 2 v ' (1) (2) Vo =Ii."~+L~+[K'+(k+ k+ Sa kojim napor pumpe iznosi Yp klTT d10497 = K. I Is.R + 2C." +s/c +C.:38m.192 Fromcun slozemh cevovoda Konacno.3-16 vodase llalazi na tri nlvoa.. Odrediti snagu pumpe koja obezbeduje projektovani pratok." 1z Bernulijevih jednaCina za nivoe 1-0 i 20. U potisllom cevovodu na dmini = 5m meri se pad pritiska pomocll diferencijalnog manometra sa zivom. Pumpa prebacuje vodu iz dva donja u gornji deo rezervoara. Potom se iz jednacine (1) dobija napor pumpe Yp = 119. dobija se kvadratna jednacilla 1 11 -/2 2 12 (Sv1-Sv2 +/. shodno izrazu (2.4 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo. '2 2 cije je realno resenje Vj = 1. ProDlem 2. hI ::: 1= 15m.. 12m.d")V 1 r -L 2 g(hz -h )+(Su +Sk +Sv2 +/cd)V lJ= 0.. 2 Su = 0.7) za paralelno povezivanje cevnih deonica dobija se ekvivalentni koeficijent hidrauli6ke karakteristike K.=0.2. t. h2 1= ::: Sm. t.02.Y2 =3. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A i B u rezervoar C.3.k +Sv2 +A. dobija se napor pumpe: }~::: Ki'. + Kl'4 2 ::: 74J Ikg.y +1. b) karakteristiku blende koju treba ugraditi u cevovod umesto meraca pada pritiska na duzini 10 da bi pIotok i pokazivallje bili isti. Nivoi vode na svim etazama su konstalltni.5. iz jednaeine kantinuiteta primenjene za raeYU dobija se protak kroz pumpu f/o ::: V5 +V = 25. 'Il p =80%. SR:=: 1.CA~I=0v" 11 1 1-..88 1I s.'fi==:!=.v + A~ + 1) v I 2 1 2 2 Y = gh2 +(Su +t. b) Primenom izraza (2. P. v k'---~--~----~----~ VI R V2 Slika P.v = 1.V02 = 74 J I kg.2.3-15 I Yp = ghj + (C.. Na kraju. Sk::: 0.54) snaga pumpe 1znosi P=2393 W. sa kojimje snaga pumpe P=299W.5.592 m! s. Potrebe u rezervoaru C su ri" = 2.-d-)V 1 +2v(Su +Sk +Sv2 +/.3-16. u kome sn deonice (0) i (4).VI + A~) _ RESEN. 1. koje glase v~ 2 + (C.T)T+(SR +2C.5.. ProDlem 2.2. 10m.1.245 ml s. podaci: d = 40mm. 'a .1E Prema projektovanom protoku brzina u cevi ka rezervoaru C iznosi v =4T/ I d 2 n ::: 1..==tI h2 1 ::: 1O. kada je ree 0 protacima. Nivoi vode u svim rezervoarima su konstantni. U rezervoaru sa s1.75 J Ikg. Odrediti: a)snagu ugradene pumpe.vl =4.

. D. A=0. A == 0.F-~~~~~k V1 =4.014m /sm 3 1l2 v .5. I =15m. I == 15m. Lo' h. fo == 10m. b) snagu pumpe. RESENJE" Najpre se iz Bemulijeve jednaCine za preseke 1~ 1 i 2~2.:\~11 = 5m. d1 == 40mm. Tip =80%.1'0.)k tecnosti iz jednog mlaza iznosi r/ = vd. Slika P. (.Ventil u prvoj cevi ima koeficijent lokaJn()g otpora ~1'o. d.8. d = 50mm.7. Prema tome. Fontana ima n+l mlazeva visine /Z. Pm == 13600lcg/m3. L. a potom odrediti snagu pUll1pe.k =0.2. Hi (g) u IH" vo Ie (D VI V2 cD 1. ~______ . S1'4 == 13. --. 13 = 10m.5m. Dati su podaci: p =: lOOOkg / m 3 ..3-16 . v 2 /2"" gh .5. ~"l =2. ~1'-2. Ie C. sa kojom procI. p. Pm == 13600kg I m3 . to ce protoci u' n+ 1 cevi bi ti isti. iiznosi h.. 12 = 8m. H1 == 3m. Prema jednacini kontinuiteta ovajprotok claje brzinu u cevi Vi = v( do / d) 2. d 2 == 45mm. Odrediti: a) koeficijente lokalnih otpota svih nventila.Problem 2. '4 = 5m.3-18. - - - I" a "' Ie 1 D P== lOOOkgim J . d == dl ==dz ==40rtun.7 .02.3-17. 1. 11 == 2m.Prora(Yun J'iozelulz eel/ovoda 193 c) protok vode od srednjeg ka donjem nivou kada pnmpa nije u pogonu. Da bi svi mlazevi imali iste visine treba podesiti otpore preostalih n ventila. Voda istice izcevi kroz mlaznike izlaznog precnika do.. Ll~ RESENfE: Sv2 = 58. do == 60mm.~R' Sr' ". H. Blenda je povezana sa zivinim manometrom Cije je pokazivanje h=125rnm.O . Kako je visina svih mlazeva ista.6.k. ~R =0. Pv = SOOPa. dok je . h2 == 6m. 1±"'=-==-~t1 . Pmo == lkPa. ~-----.4 . b) c) K=O. Ie . H2 == 4m. h1 =1m. Tip.--~~~~~~-:J-h2 = O.2.2 = 3. Tip = 0. hi == Sm. ('.5.2. ~1'3 =15. ukupan protok isticuCih miazeva je Ii-a = (n + l)V..02.\.-l. ~R1 =0.3-17 ). ~R = 1. Odrediti koeficijente lokalnih otpora ventila V2 i V4 tako da nivoi vode u rezervoarima budu konstantni.. 12 = Sm.5.5. I )'h ~I -SR2=0. ~u == 0. U grani precnika D meri se protok pomocn blende Cija je karakteristika K = 10-2 m3 / sm 1/2. h = 120rnm...n /4. I \ \ odredjuje brzina isticanja mlaza v = ~2gh .5."2 .v1 =4. v RESENJEa) P=1916 W.Problem 2. Poznate veliCine su: do.65!/s. P=450W. r t ~ r Jh P I' --. 1. LV3 Slika P. Dati su podaci: D=50mm. ~u' ~k' Svo' ~v' Sin. d 3 == 40mm" d 4 == 30mm. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara B i C u rezervoar A. Pm I d Ie = 4kPa. ~v =1.

. d.====~===::::~======:.j). (i=1."j)..:0.:%""!. 5. b) 1z Bemulijeve jednacine za preseke 0-1..):5.j)V. 2 ~ IiL-. 15..8.l@""*"":im"':!?h:d·~m~""?%i!""'. Sa koeficijentam C1 obuhvacenjei lokalnL otpor blende. i on daje brzinu Vj = (11+1.. 100.2. ~ V2 rd ====. .=150.''''.+2Sv+2Sk+AD)(D2n) La 4Vo 2[ (SR+Svo+ A-.2 v 1 V v2 ~ L· v~ (SR +Svo +A-. 100.t.2.. Dati Sll podaci: H=)Om.. Slozeni cevovod ima 9 deonica precnika d t . RRfENJE: Protok izmeren blendolU .3-19. 70. C. 100. 60.194 ProraCit1Z slozenih cevovoda h . 100.(S... l1p = 0.i'&""lm".ana sa manometrom koji ima pokazivanje h=lOOmm.J(Sr +A D)T 2 .d.?' Da bi se poznavali koeficijenti otpora svih ventila indeksu i treba dati vredp..~ R r Vn R Slika P.. "~"""i'#""i<'~"". J=I L d.""J&"""f}"":%""<{".2 d dabija se koeficijent lakalnog otpora ventila S... '% vo 7' vt tit I.j)(d o I d)2V.""»fi%""'~""')lm. Odrediti· smigu ugradene pumpe. +A D)(D)4 L(n + 1. 10. a) 1z uslova hidraulicke paralelnosti O-te i i-te deoruce I V ..--iXl-~ vt k V U :=".. U deonici precnika d l H meri se pratak pomocu blende cija je karakteristika K = 0.-f0. 12.. =?M""..::==~ '·."". 8. (i=1. .!!...3-18 protok u bilo kojoj magistralnoj deonici Vf =Vo - jV = (n + 1..=5.9).n.102) daje snagu pumpe.1)2+(Sm +l)"2=(SR +SVi +A )2+(Sm +1)"2+ f.1)(7) 2+Sm+ 1J"2' I do v 2 koji shodno izrazu (2. PrOD/em 2. p=1000kg/m 3 . dobija se napor pumpe Yp=gH+(s. 1·······1 · · ' · l · · · i ' i 1 TiTlT'rnCI 2 ·········\9):~ ~ .05m3 /sm1/2 i koja je pove:<. 20.2..{".. 120 mm.1." = Svo ..""'''./!-:-7=%ib94"". ___ =1::=== tit if: f- VI ~ vi ~~ .osti i=1. 15.9). u kojima su otpod dati ekvivalentnim koeficijentima otpora C. 10.%n"..2" .. 70.

7) dobija se koeficijent ekvivalentne hidraulicke karakteristike Ke=Kl+{ rb-+[K2 +( rb-r'2+K7rI/2+ "l} K 3 "l/K4 "'>. + JK.!E.6 J I kg. Ukupni zapreminskiprotok vodeu sistemu je V". .3. .23. 27.7). 7. Odrediti ukupni protok tecnosti gustine p = 900 kg 1m 3 ako je porast pritiska u pumpi Ap =72 kPa.2.3) i (2. 70. .)~2=52248. + 3 + (1 I 1 1)_2 Pa JK: + . C..78.5. i b)· nacrtati· ekYivalentnu hidrauliclru karakteristiku.[K..3=20.Froraatrl slo:ienih cevovoc/a 195 iznosi r~ = K Jh = 15. 100 mm.2 = 111.6 Problem 2. 13. 30.1. hidraulickih karakteristika pojedinih deoruca su K j =20.43 (1/s) 2 ' .3.[K. 10.JK: +. Uvodenjem koeficijenata hidraulicke karakteristike K j = 8Cj 1dtn2 (i==1. 60. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola Ap == K. RESENJR a) Kako je za zatvoreni hidraullcki sistem ek:vivalentni koeficijent hidraulicke karakteristike K (1 1 )-2 K e = .3) i (2. 62. K. U deonicama zatvorenog hidraulickog sistema poznati su precnici cevi d j i ek:vivalentni koeficijenti otpora Ci (i=1. {j-f. 80. = 13.2.80. i primenom izraza (2. Podaci: di=lOO. 10. + JK.81/ s. pa ce shodno izrazu (2.2. 20.2./K5 . "K6 "Kg "K9 1z Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 dobija se napor pumpe Yp = gH + K.3-21. U jednom zatvorenom hidraulickom sistemu razni potrosaCi su redno i paralelno povezani.2.7).." +{ k+[ K.5.211/s.Uvodenjem koeficijenata hidraulicke katakteristike K j = 8pCj I (d j n)2 (1=1. . . a) Odrediti ukupan pad pri tiska zatvorenog hidraulickog sistema.. rb-+ rb-}-2 +C rb-+ rh-. =2. RES.7) dobija se ekvivalentni koeficijent 2 hidraulicke karakteristike cevovoda K.3-21 Slika P.v'.7.r/2 dobija se protok b) Slika P. r)-=JApIKe =17. . .. r fT +K.-+ k +K. 220 1/ s.9).EN.9.431-10'. 80.5. 40.. . Strujanje 11 cevima je turbulentno u levadnitIloj oblasti atpora.-=lO.41 Pa/(l/s)2 i=1. i koriscenjem izraza (2.. Koeficijenti.3-20 Problem 2.102) snaga pumpe iznositi P==2197 W..

24a) vaZi uslov V. D=50mm. dobija se dijagram hidraulicke karakteristike dat na sL P. 1z ovog uslova i iz jednacine (2) dobija se protok kroz i-tu deonicu .5 V. . -d -2 == .035. p. a. pravila crtallja opisana u Odeljcima 2. P.5 bar. (1) a) Za larninarno strujanje koeficijent trenja odredujese primenom izraza (2.2. za piikazani cevovod sa s1. v.2.3-21b. 2) paralelno. c) Izracullati korisnu snagu pumpe ako je n=3 i ako su dati podaci: d i =25. V_'_/-4"~_p_' M N __ L_'2]_'d_:--.39): 'Ai = 64/Re i = 16/[f~ I (d..26). P. L=95m. Ai=0. 0. 12. V= 0. Ii =10.2.3-22b) vazi uslov (2. A=0.l) Kod redne sprege (s1.V L ~ .3-21a..3.2.L M ~ _l _dl_~.2. i n dj 2 . n dj 4 pMN .3-22. == canst pa ce ukupni pad pritiska izmedu tacaka MiN biti 11 128pv " n Ii I1PMN == LI1Pi = . i 2.3. a) Stika P . Zadate velicine su: d p Ii' Ai U=1. Na mestima grananja i spajanja cevi kao i ostale lokalne gubitke zanemariti.1. .2. Frob/enD 2. iCijom se zamenOffi u jednacinu (1) dobija linearna zavisnost pada pritiska od protoka 128pv Ii .2) Kod paralelne sprege (s1.3).21/8.1.2. V. 30mm. Odrediti zavisnost pada pritisaka izmedu tacaka MiN od protoka ako je strujanje u svakoj cevi: a) laminarno. i~l n i=1 d.n·lO6 nl / s..2.n). ~ == 128pv Tt.04.032 (i=1.2. . b) turbulentllo u hidraulicki potpuno hrapavim cevima.196 Proracun slozemlz cevovoda to ce ukupni pad pritiska iznositi I1p == K/ 2 == 6.. 28. b) KoristeCi. p= 985kg/m 3 . Zapreminski protok V tecnosti gustine p i kinematske viskoznosti v isti je u oba slucaja povezivanja cevi. a koji ima jedan od oblika Ii V i 8p li'2 I1Pi = PA.2 Ai . I1p. I1Pi ==-n-d 4 ~ • (2) ! a.'=8. tj. 15m. .3-22 RE£ENJE Kako se lokalni gubici zanemaruju to u pojedinim deonicama treba uzeti samo gubitke usled trenja koji se odredjuju primenom Darsijevog izraza (2. U jednom zatvorellom hidraulickom sistemu n cevi precnika d i i duzine Ii povezane su: 1) redno. r'.2. 0..3. = canst. P.3).1CV)] . C'[__.03.

5. kroz bilo koju deonicu.27.=1 L.3-23 sluzi zatransport i r z = 200 m3 I h kondenzata.=1 n V n d' b) Pri turbulentnom strujanju u hidraulicki potpuno hrapavim cevi~a koeficijent trenja nije funkcija ad Re-broja.s/ozenih /eJloJloda cijom zamenom u jednaCinu kontinuiteta V == 128pv /). gustine p == 1000kg 1m3 .75. Gubitke u raevama RO i R zanemariti.pV ima brojne vrednosti: P==41./).PMN::: 7t 197 LV. D=200mm. i P=5.-s • .25.n g" 2 . od rezervoara R do deponije D. Sk =:: 0. Vod (1) sluzi za stvaranje sekundarnog strujanja koje sprecava talozenje prljavstina na dno rezervoara R. za koliko se tad a poveca protole transportovane tecnosti lea deponiji. samo za deo zadatka pod b).2.=l ?ell)) c) Nakon provere reZima strujanja sledi da je Re = Dn v 4~ D == 226969 sto odgovara turbulentnom rdimu strujanja pa zadati podaci vail. = 0.~1 Ii. =-2 V L/A. H == 2m. korisna snaga pumpe P == /). d== 80mm. a rade obe pumpe. REfENJE' a) Na osnovu zadatih protoka dobivaju se brzine: 2 2 z Vj =4Vj Id rc=O.PMN = . Ukupan pad pritiska u zatvorenom hidraulickom kolu je L 1 4)/ " /).928 m/s. d) 2 (L. 'sledi .2 7t V= S. Sekondarno strujanje se ostvaruje protokom kondenzata Vj == Sf Is.lbar.2) Za paralelnu spregu se iz jednacine (1) dobija protok /).995m/s .v=4(V1 + Ti2 ) I D rc = 1.3 kW za paralelnu spregu. I.=IT J • ~ V.15.PMN +pA. SR2 = 0. A. S obzirom da radi sarno jedna pumpa to vaZi jednacina kontinuiteta V =:: Va iz leoje sledi v == vO' 1z Bernulijeve jednacine za preseke 0-1.4 rednu.l) Posredstvom jednaCine (1) dobija se ukupni pad pritiska za rednu spregu 8p '2f.P.P== /). Dati su podaci: Pm::: O. odnosno od protoka. . odrediti koeficijente lokalnih otpora ugradenih ventila VI i V tako da se ostvare zeljeni protoci V. odredjuje pad pritisaka V ".768m/s .5. kW za ProDlem 2. koja trosi P=7. Pumpa Pi je radna a P2 rezervna.03. Smatrati da snaga pumpe ostajekonstantna. a)Kada radi sarno jedna pumpa. 11 == 10m. I=:: 5m. a zatim se iz jednacine kontinuiteta 8p /). i V • 2 b) Kada se zatvori ventil VI.. D 2(D2n)~ . SkI ~ 0.v2 := 4V2 / D rc = 1. Sv == 1.Proracun. pa zato vazi puna kvadratna zavisnost (1). S" == 0. b.PMN == L. U instalaciji se nalaze dye paralelno spregnute pumpe.5 kW. b. Konacno. Postrojenje prikazano sa s1. P. SRI =1.3-23. leoja glasi .=1 d. . n . i 2 ==)OOm.

. g Yp ] =: 790 J (kg. DakIe. U ovom slucaju protok u raevi RO se deli na dye jednake koliCine. +2Sk +1. = gH +(s. dobija se kubna jednaCina 8 [ 2/+12 1 1 ] ' 3 ' 2Pl1p D 4 rc 2 ~u +3~k +~V2 +A----.zs-+ 1+4(2~k] +2~v+6. dole je u gIavnojcevnojdeonici gubitak Yc K2 = KV 2 . ~ I~ fr R2 V2 Iz. +V2 ).D. H=20m..3-23 Yp + P.2) koeficijenti hidraulickih karakteristika. P.roblem 2. P.D. pa zato vazi jednaCina kontinuiteta r? =: 2Vo' Kada se u Bernulijevu jednacinu (1) uvrsti napor pumpe Yp = Pl1 pPIjo' Clanovi sa brzinama pretvore u Clanove sa protocima.=: 0 .81/ s =: 266 m3 / h. Visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoarima je H. b) Povecanje protoka ostvaruje se ukljucivanjem i rezervne pumpe. leao i zatvaranjem vel1tila VI Cime je r~ =0. ~) l~ +(2SkJ +2sv +1..Ie I. pri cemu su veliCine Ki (1'=-.D.. K = 20 :g (f)2.Ie Deponija k k I. Yp2 =760 J / kg. povecanje protoka u slucaju pod b) U odnosu na slucaj pod a) iZllosi [Vb + (V.20. U cevrum deonicama u kojima se nalaze pumpe stujni gubici su dati izrazima 1~] =: Kl'j2 i Yg2 = K2V22 . a) Odrediti l~kupan protok tecnosti ako =15 ~g ({)2.v2 +1. i r 2 instalaciju treba uregulisati tako da se na ventilima dobiju otpori Sv] odnosno ~V2 .]1 (T~ +V2 )a =22%. da bi se ostvarili zeljeni 1 protoci V. Dakle. i na kraju iskoristi veza f/o =: V 12. Cije je pozitivllO reilenje V = 73.1.. jet su grane sa pumpama identicne. su dati podaci: K] = 10 d ({)2 . Dve pumpe (s1.102) dobija se koeficijent lokalnog otpora ventiia ~v2 =: 1.1. . .2.3-24.D) V + gHV --..3-24a) su paral~IIlospregnute i transportuju tecnost iz rezervoara A u rezervaor B.Ie k frv Slika P.0:<\ u .2. ~ + 1) v~ 2 I 2 V (1) (~u +2Sk +2~kl +2~v +A D)2+(~RI +~vl +A"d+ 1 )2' dobija se koeficijent lokalnog otpora Sv] =:1. Yp ~ =: Pl1 p / pT/o koji sledi iz (2.65..198 PrortlGun s/ozemh cevovoda lz -fabrikc - . 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kolo 2 1 2 • 31 V' I VI Ip =: posle zamene napora pump~ izrazom b) l +(SRZ +Sk +t.-p.

gl e) ako su pumpe razliCitih karakteristika (Ypl > Yp2 ) a gubici Yg1 i Yg2 se ne mogu zanemariti. d) ako su pumpe razliCitih (nejednakih) karakteristika (Ypl > Yp2 ) a zanemaruju se gubici Y i Yg2 . RESENJE a) leclnaCine koje definisu problem su: dye Brenulijeve jednacine (postavljene za Ilivoe tecnosti u rezervoarima ALB) i jednajedriacina kontinuiteta.2 .B= K (gH-Yp1)-(K2-Kj)(1PI-YPZ) ' 1 1 2 dobija se jednacina cetvrtog stepena CA z -4Kj K.s!.)V 4 +[ZAB+4Ki(Kz -K1)(Yp1 -YpZ )] V 2 +B=O.3-24a) treba cia bude ista za obastrujna putall ko. y y+ b) y a) A +-------'---'----4-_ d) V Slika P. e) Yp1 > Ypi'Ygl .2 .'.2 . +V2 .K l ) . cije reSenje y" =5 lis zaclovoljava sistem jednaCina (1).2 .:: Yg2 .zel'tih cevOJ/oda 199 Nacrtati hidraulicku karakteristiku sprege pumpe-cevovod i ucrtati radne tacke spregnutih pumpi i svake ponaosob u sledeCim slucajevima: b) ako su obe pumpe istih karakteristika. Ygl == Yg2 == 0. Yp2 =gH+K2V2 +KV . a gubici Ygl i Yg2 ll10gu cia se zanemare. c) Yp1 == Yp2 ' Yg1 .. . A="K(K2 -K 1 ) +K2 +KIKz . P. energija u raevi R (v.:: Yg2 .Proracu/'l s/o. Strujanje je turbulentno' u hiclraulicki potpuno hrapavim cevima.2. Ypl =gH+K1Vl +KV . (1) Eliminacijom protoka Ttl i V iz sistema jednaciIla (1). Bez obzira kakve Sli karakteristike paralelno spregnutih pumpi i odgovatajuCih cevovoda.. d) Yp1 > Yp2 ' Ygl == Yg2 == 0. . Karakteristikeparalelnospregnutih pumpi: b) Ypl == Yp2 . 2 2 (K 2 .3-24 a) Dve paralelno spregnute pumpe. . pri tome livodeCi konstante 2 K .iima se nalaze pumpe PI i P2 i ona iZllosi (2) . V=V.. koje glase: . c) ako su obe pumpe istih karakteristika a moze da se zanemari sarno gubitak Yg2 .2.

P.3-24c je ocigledna da radnim tachE'·]' pmnpi odgovaraju razliciti r~ i V • . P.10b.2. pa se tako dobija protok 2VA u tacki E koja lezi na rezultuj. ali da se glibi<. 2 ?~'Jtoci . Konkretno. iz radne tacke. dobija se redukovana hidraulicka karakteristika pumpe Pl. b) Kada se paralelno spregnu dye pumpe jednakih karakteristika i kada se gubici u vodovima do racve mogu zanell1ariti rezultujuca hidraulicka karakteristika paralelno spregnutih pumpi se dobija sabiranjem protoka pumpi pri jednom konstantnom naporu.3-24b protoke iz tacke Atreba sabrati. takode.ghR. i u preseku sa krivom Yp1 *' tacka D.200 ProraCYll s/ozemh cevovoda S druge strane u racvi treba da je zadovoljena i jednacina kontinuiteta V=v"j+V2 • (3) lednacine (2) i (3) su osnovne jednacine koje se koriste za crtanje hidraulickih karakteristika paralelno spregnutih pumpi.2. koja se nalazi na rastojanju gh R _ B . koji se nalaze na medusobnoj visinskoj razlici hR _ B . iz radne tacke treba povuCi horizontalu Y=const. Da bi se nacrtala hidraulicka karakteristika cevovoda. tada treba dobiti redukovalze karakterisfike pumpi. prvo.r. Prema tome. ali ovog puta za potisni deo cevovoda. Ove tacke se medu sobompoklapaju (RTl=RT2) zato sto su pumpe jednakih karakteristika a u vodovima do raeve gubici se zanemaruju.B +Yc • (4) Dakle. pa se tako dobija rezultujuCi protok Vc = VA + VB u tacki C.2. koja leZi na rezultujucoj krivoj paralelno spregnutih pumpi Yp1 *+2' U preseku la.YgJ . treba koristiti energiju u racvi. dobija se radna tacka RT.ivih Yp1 "+2 i . ponavijanjell1 postupka za celokupno podrucjeprotoka. Redukcija hidraulicke karakteristike se VIS! taka da se pri jednom protoku od napora Yp1 oduzima gubitak YgP Cime se dobija veliCina Yp1 * = YpJ . treba ucrtati krivu Yc ' koja predstavlja hidraulicku karakteristiku cevovoda. Tako na pro nasI..1. Povlacenjem. dobija se energija u racvi YR =.i u odgovarajuCim cevnim deonicama ne mogu zanemariti. treba redukovati hidraulicku karakteristiku pUll1pe Pl. Da bi se odredile radne tacke pojedinih<pumpi. donekle.. P. linije Y'.isprekidana linija Yp1 ' Sada se koriscenjem izraza (2) i (3) pri jednom napom sabiraju protoci iz tacaka A i B. iz tacke na Y-osi.0 i Yg2 = O.3-24c prikazaIi je sIucaj kada je: Yg1 *. koja predstav!ja merge/ski tldeo pumpe PI It ra(vi R Na ovaj nacin. Ovaj postupak je. objasnjen u Odeljku 2. Cime se dobijaju: upreseku sa krivom Y 2 radna p tacka RT2 pumpe P2. c) U slucaju da su pumpe jednakih karakteristika. Postavljanjem Bernulijeve jednaCine za preseke racve R i nivoa tecnosti u rezervoaru E.'const u preseku sa krivima Yp1i 1'~2 dobijaju se radne tacke RTI i RT2 pojedinih pumpi.HSoj hidraulickoj karakteristici paralelno spregnutih pUll1pi YpJ + 2 ' Kada se ova 'rriva spregne sa hidraulickom karakteristikom cevovoda Yc dobija se radna tacka RT. za slucaj sa s1. Sa s1. Pavlacenjem vertikale (V = const) iz tacke D dabija se u presek:u sa krivQmYp1 radna tacka pumpe RTl.

a) Odrediti potrebnu snagu za pogon pumpi. d2 == 600mm. c) Ako I J J je pumpno postrojenje PS2 u kvaru a u PSi ugradene pumpe iz zadatka pod b) odrediti koliki je tada protok lea gradu A. prvo se iz RI povlaCi horizontala (Y=COl1st).2. Grad A ima potrebe T~ == 800 II s. Podaci: h == SOm. '2:= 6 SIan.2). U preseku krivih Yp1 *+2* i Ya dobija se radna taeka RI~ Za odredivanje radnih tacaka pojedinih pumpi. na pro Yp1 > Yp2 ' a neka postoje i gubici Yg1 i Yg2 • Ovom prilikom prvo se po postupku opisanom u zadatku pod c) dobijaju redukovane karakteristike pumpi Ypj * i Yp2 " Zatim se redukovane krive paralelno sprezu. b) Koliko paralelno spregnutih pumpi treba ugraditi u pumpnim stanicama PSl i PS2 umesto pumpi P1 i P2 ako se raspolaie pumpama koje imaju H karakteristike YpI.1.. bl 1= 20km. = a. ProDlem 2.V2 (i=1. na pI. H == 100m.06·1O:.S. Prema projektnim protocima slede vredIlostibrzina sttujanja . a1 =408.3-2S sluzi za snabdevanje dva grad a vodom za pice. hrapavosti zida cevi 1) == O.2. cime se dobija rezultujuca kriva hidraulieke karakteristike YW+2* koja se lomi utacki A. LakaIne otpore racunati kao 10% od gubitaka na trenje. Cevni sistem prikazan na s1.m !s. 2 = 3787. preseka sa . d = 1m. Opisani postupak za pumpe u potpunosti vaii i za paralelno sprezanje ventilatora. P. d) Za slucaj pod c) odrediti broj pumpi koje treba da rade da bi ka gradu A imali projektni protok.2. Cevovodi su od celicnih varenih cevi sa stanjem zidova posle duzeupotrebe. krivima Yp1 i Yp2 eime se odreduju radne taekepumpi RTl i RT2. Ovom prilikom u tacki A kriva Yp 1+2 se "lomi" .Smm. p=1000kg!m . a 2 == 1636. e) U opstem slucaju paralelno spregnute pumpe mogu biti sa razlicitim naporima. P. a grad B V == 500 II s 2 vode. -b. a povlacenjem iz nje horizontale Y=const i u preseku sa krivima Yp1 i Yp2 dobivaju se radne taeke pojedinih pumpi RTl i RI2. a zatim se iz presecnih tacaka B i C na redukovanim krivima povlaee vertikale do. U preseku krivih Yp1+2 i Ya dobija se radna tacka RI.menja nagib zato sto su hidraulicke karakteristike pumpi razlieite.3-24d). REfENJE a) Za eelicne varene cevi koje se duzivremenski period nalaze u upotrebi iz tabele T.d) Kada se pumpe razliCitih karakteristika paraleIno sprezu.S se dobija vrednost apsolutne .1. s tim sto je tada uputnije umesto hidraulieke karakteristike tipa Y == Jeri") koristiti njen oblik /:lp == Jeri").v=1. b2 == 20000. neka je J~l > Yp2 ida se zanemaruju gubici Yg1 i Yg2 .3-25. tada se koriscenjemizraza(2) i (3) dobija rezultujuca hidraulicka karakteristika spregnutih pumpi -kriva Yp1 + 2 (sl.5. 11 3 = lOIan. d1 := 800mm.

1 leI I va .1..:. p2 c) Kada su pumpe iz pumpne stanke PS2.08 bar i· b.11(15 / d. a shodno algoritmu 2. =10431 I s vode. Ovi problemi u vodosnabdevanju resavaj1. tada iz jednaCine (1) zamenorn hidrauIicke karakteristike pumpe izrazom Yp1 = a l .1. sa kojima porasti pritiska u pumpama iznose b.1 u pumpnim stanicama PSi ugradene pumpe sa hidraulickim karakteristikama Ypi == a.o do + 1\. slede vrednosti za napore pumpi Ypl = 308. Sa ovim vrednostima Rebroja i sa podacima 15 i d.4 bar.1.. Shodno izrazu (2.102) dobivaju se snage pumpi P I =500.2) tad a svaka od pumpi u p1. iz bila kograzloga van pogona (V2 = 0).78). ? I va ? 'I v]72. a tada za odredjivanje koeficijenata trenja vaii izraz (2. Ako s1.. v =-=1592. 1m pri cemu su n i m brojevi ugradenih pumpi.7 leW. Prema tome ukupna instalisana snaga iznosi P =P 1+P2 = 1398.1 leo 7fT + 1.1 se ugradnjom vise paralelno spregnutih pumpi. . -bJi"2 (i=1. Zamenom ovih protaka u izraze za hidraulicke karakteristike pumpi slede brojevi ugradenih pumpi u pumpnim stanieama n = Va . n a l +gh b] +Kn 2 = 10431/ s .Rez = 1000974.:. (V +V )=166).5 J Ikg. Jdgn:· 0 . sledi pratok ri.. tada odredeni broj pumpi iz PSl treba isldjuciti.202 Froracun s/ozemlz cevovoda 4 . sledi ._ Y . Q 2 .lle2 TT 2 V 2 (1) 2 Iz ovih jednaCina.H o dT+ 1.. .1. . .5. Izjednacine (1).PI = 3.~. sledi da je strujanje u hidraulicki potpuno hrapavim cevima.6kW i P2 = 898..1licke karakteristike eevovoda K =1! f o ~ !LCdO)4lC·_4_)2 2 Ll\.b/T2 i uvodeCi koeficijent hidra1. koje glase: Yp1 + gh = 1.7. ReI = 1201l69. u slucaju pod c) nisu za protokom od V.1 J Ikg i }'~2 = 1436. . ? I I 2 Ypl +Yp2 = gfJ +1. ill 4Ti"z ill v =_..b2_ . _ill 4 V .2). (i=0. zamenom koeficijenata trenja izrazom \ = 0. nakon zamene protoka Til = 800 II s.1 d] d1 .~ aj bl _Y pI =8 m = V2. )025 . =) . d) Ako potrehe grada A.4 kW.P2 == 14. v =-=17682 o en: ] 12 2 ' s·' I c/2 n: ' S' 2 d 2n: S' ' 1 koje daju: Reo = 1561520. b) Probleme snabdevanja vodom nije dobro resavati ugradnjom sarno jedne pumpe.. a u PS2 protok V =V.. Za resavanje ovog zadatka koriste se dye Bernulijeve jednacine.1mpnoj stanlei PSI treba da ostvari protok V =Va / n. au razmatranom slucaju i iz razloga zato sto je snaga jedne pumpe suvise· velika. koji PSI transportuje prema gradu A.1.

C. do = 100mm.102) s1edi Ib==97. C. V= 1. odnosno 1(S)==447. Interesantno bi bilo razmotriti kolild utrosak energije pri radu tri. Pumpe Pi i P2 transportuju vodu iz rezervoaraA u rezervoare B i C. 6 2 RESENJE: Posle odredivanja pojedinacnih snaga pumpi sledi ~ == 170 W P2 = 67.69 bar i /!.0.8.10. 12 == 90m.. Odrediti protok vode lea rezervoaru C. I v "'2 d T+ 1.4.8. C.T+ 1.7f2' 2 (1) u kojima se za odredivanje leoeficijenta trenja koristi izraz (2. Rezervoar A je veliki.P2 -p-= ghz +1.6kW. llP] = ll p2 = 0. a koliki pri radu svih os am pumpi.3-26.k = 0. Podaci: hI =40m. to povremerio treba da rade dye pumpe (V] ==724 lis). l z = 10m.RI = 1. dok se nivoi vode u rezervoarima B i C odrZavaju konstantnim stalnim proticanjem vode kroz njih. strujanje u svim deonicama kroz hidraulickiglatkecevi. p= 1000kg! m3 .7kW. c..2. VI PI VI '-------~R~2~~I~~-'k RI V2 P2 V2 Slika P.p] = 4. C. IIp] = ll p2 = 0.63)..V3 = 4. 10 = 100rn. dye) pumpe mogu da "izbace" vodu do mesta racvanja cevovoda. I] = 6m.5. 10 = 4m.1.3-27 Problem 2. d 2 ::: 80mm.2 "'7fT /!. Shodno izrazu (2.m Is.106 cm2 ! s.h2 ::: 10m.p] II v~ I v2 =gh] +1. u ovom slucaju. II ::: 150m. Prema tome. moguca je znacajna usteda elektricne energije.8. v = 0.2 "']---ct. d l ::: 50mm. Rezervoari imaju konstantne nivoe vode.511 s.Proracttli sfozenih cevovoda 203 nl =V] In] I(G]+gh-KV1z ) =:2. 13 == 10m. Odrediti snagu koja je potrebna za pogon pumpi.1. Strujanje je turbulentno u hidraulicki glatkim cevima. 2 RESENJE Iz Bernulijevih jednacina P /!. Ovde treba napomenuti da dobijena resenja vaze sarno ako ena pr.v] = 1. Podaci: h] = 5m. Pumpe Pi i P2. Istovremeno voda se vraca iz B u C i struji iz C ka potrosacu P sa protokom V = 3. Lokalne otpore racunati kao 20% odgubitaka na trenje. pa je nivo vode u njemu konstantan. i jednacine kontinuiteta V == VI + V2 ' sledi veza .2 A. (. Smatrati da je.43.2.v2 = 2.P2 == 1.2 12 v.4 W pa ce ukupna snaga biti P == p] + P2 = 237..R2 == 0. Problem 2.4.4 W. Kako je novoodredeni broj radnih pumpi 2 < H] < 3. hz = 3m.236 bar transportuju vodu iz rezervoara A i B pre rna rezervoaru C. a povremeno tri pumpe (VI =870I/s).3-26 Slika P. koje imaju poraste pritiska /!.06.3-27.

60. C4 =10.--I_gh _1_. Odrediti: a) ekvivalentni koeficijent otpara deonice (3). U pojedinim deonicama precnika d i otpori su dati sa ekvivalelltnim koeficijentima otpora ~ (i=1. kaskadno vraca u rezerVaar A. Pajedine deonice slozenog cevovoda i=1.8 imaju precnike di iel0tivalentne koeficijente otpora Ci • Nivoi vade u svim rezervoarima su konstantIli. RESENJE: a) C3 = 3.. Cs =8. . a p I II l[ J S/4 sledi jednaCina vI ={ B . hI :::: 30m.3. Pv = 981OPa. iz rezervoara C i B. Sv =2. Cs :::: 9. RESENlE: a) C4 = 42. Odrediti: a) ekvivalentne koeficijente otpora deonica (4) i (5).6). A=0. d = lOUmm. 200 mm (i=1. 150. 150. .. Nivoi vode u svim rezervoarima odd:avaju se konstantnim stalnim proticalljem vode kroz rezervoare. i b) snagu ugi:idene ptlmpe..8). 100mm (i=1.7 . Podaci: I:::: 5m. Problem 2. C7 :::: 40.3-28 Slika P. C6 =20. Istovremeno. = 200. C i D. p = 1000 kg/ m\ TIp :::: 0. C2 =50.3 . h = 2m. Slika P.60. C3 = 65.50. . H:::: 5m.. 112 :::: 20m. Cs = 45.3-28. . 100.5. b) P = 7029 W. b) P = 5877 W. Voda se. CI =10. Podaci d. b) snagu ugradene pumpe..351ml s d Jl J J cije je brojno resenje dobijeno numericld... CI = 5. d. 100. . Pm = 19620Pa.. C2 = 10. Sic =0.0 II s.29. voda se povratnim cevima.. C6 :::: 35.~ (-j-)5/4 (-j-)2 vI d {d + (-}-)2L l~ d II (d~ )5/4 vt4 -l 4l7P/4 }417 = 1. Pumpa transportuje vodu iz rezervoara A u rezervoare B.017ml s. SlI =0.7. .8.3-29 Problem 2. iz ovih rezervaara.204 Proracun s/ozemh cellovoda (2) /:lp d B::::.2. 80. h3 = 10m. =100. vraca u rezervoar A. 50. . i posredstvom koga se iz jednaCine (2) dobija brzina va:::: 1. . Pumpa trallsportuje vodu iz rezervoara A ka rezervoarima B i C.02.80. odnosno trazeni protok liro = 8. .3-29. TIp =0.6'.2.

sadrzaja nerastvorenih gasova i vremena prolaza tecnosti kroz zonu kavitacije. Razlog tome je sto kavitacija predstavlja veoma slozenu pojavu i to sa aspekta hidraulickih. dode do smanjenja pritiska. rezima strujanja. erozijom materijala. samo se burna isparavanje tecnosti naziva kljucanje:Sa aspekta proucavanja kavitacije interesantno je kljucanje na ruiim temp~raturaina. iIi na njoj. Kavitacija pocinje kada pritisak tecnosti ima kriticnu vrednost. !cao najceSce koriscenogradnog fiuida. Isparavanje tecnosti vrsi se.2. i on zavisi od mnogo faldora. koja je reda . u veeoj ili manjoj meri. pa zato dolazi do njihove kondenzacije. opstrujavana tela i s1. ali i pored toga svi fenomeru vezani za ovu' pojavu nisu dovoljno razjasnjeni. i obrnuto.1. Kada pri strujanju tecnosti. vrste fiuida. formiraee se prvi mehuriCi pare koji predstavljaju pocetak kavitacije. Pritisak kljucanja teenosti zavisi od temperature. Najmanja dimenzija mehura.1. Pojava kavitacije je poznata jos s Inaja XIX veka. rasta i kondenzacije parnih mehurova. na svim temperaturama. Smanjenje pritiska moze biti prouzrokovano prekomernim padom pritiska ili lokalnim ubrzanjem struje teenosti. jer je praeena: sumom. termodinamickih. kavitacija i dobiia ime. kada dostize vrednost pritiska isparavanja na datoj' temperaturi tecnosti. KAVI'll'AC][JA 2. od. Mesta u hidrosistemima na kojima se javlja kavitacija su: usisru cevovodi.4.. polja bJ. koji se nalazeu obUku mehurica. U tecnosti postoje nerastvoreru gasovi. temperature teenosti. Nairne. te je otuda. lokalni otpod. Zavisnost pritiska kljueanja vode. Opste @ k:a!vitadji U tecnosti koja struji moze da nastane pojava leoja se naziva kavitacija. i to tako: sto je veei pritisak veea je i temperatura kljucanja. .Mvti'acijska erozija.zina. sifoni turbina. Pri leavitaciji formira se parni mehur ili kaverna. Kada oni dodu u polje povecanog pritiska prestaju uslovi za opstanakmehurova pare. Kavitacija je u hidrosistemima nepozeljna pojava. povrsinskih napona. ali takvog da pritisak dostigne vrednost pritiska isparavanja na odredenoj temperaturi tecnosti. tj. hernijskih i elektricnih procesa koji se tom prilikom odigravaju. vibracijama. Stvoreni mehurovi pare bivaju nosf:ni strujom tecnosti. iz bilo kojih razloga. temperature data je u tabeli 2. pri lokalnom ubrzanju tecnosti brzina strujanja raste sto je propraeeno smanjenjem pritiska.4. poveeanjem gubitaka energije itd. ito: polja pritiska. U uslovima stalnog nastajanja pare proces kavitacije se intenzjfikuje a takva kavitacija naziva se razvijenom.4. Medutim. VeliCina mehurica je razliCita i zavisi od pritiska. dolazi do osteeenja materijalaatase pojava naziva. koje se naziva "hladno kljucanje". Formiranje prvih mehurova pare predstavlja poeetni stadijum kavitacije. Ako se kondenzacija zavrsava blizu cvrste granice. Pod kavitacijom se podrazumeva nestacionarni proces stvaranja. pumpe. na predlogFruda. eime se stvara plodno tlo za nastajanje kavitacije.

U kajoj je 1.89 0. a akc je ana nastala samo isparavanjem tecnosti tada se kavitacija naziva pama.p pad pritiska na suzenju tecnost ' Dvofazni tok v1 turbulentnom strujanju isparavanje biti intenzivnije.2.4. 204.1) pri cemu su: Vt .031 0. Vrednosti koeficijenta nerastvorenih gasova koji se nalaze u vodi date Stl u tabeli 2. Zbog lokalnog ubrzanja strnje pritisak maze da opada do Pmin (koji se ima pri vmax)' a za otpocinjanje procesa kavitacije potrebno je da bude ispunjen • PK~r~.v II 1111i1 rnr I AP zano.~r):~e:. L..4.. ~~~.. vazduh CL 0.. Ako je centru kavitacije prethodio gasni mehur tada se kavitacija naziva ga.i.. Hidrodinamiclk.2.. Za objasnjenje pojave hidrodinamicke kavitacije koristice se struktura strujanja u zasunu prikazanom na s1. To smanjenje pritiska maze biti izazvano prekomernim padom pritiska iii lokalnim ubrzanjem struje tecnosti. tach A predstavlja· pocetak procesa isparaStika 2. 1111)1111)111.2. ~~T! ~.. Aka· je to smanjenje pritiska takvo da se u jednom trenutku dostigne vrednost pritiska kljucanja Pic I BiIIIIIIIIII!111111 ~ (tacka A sa dijagrama) tecnost pocil1je da isparava.4. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 2 2 V v2 l P1 + PT = P2 + PT + Ap . a samim tim i procesa kavitacije. vee da postoji i akusticna kavitacija koja je izazvana zvucnim talasima..1. P2 .::t~:n!:::~ j:~~.a kaviblc~ja Pod hidrodinamickom kavitacijom podrazumeva Se kavitacija stvorena snizavanjem pritiska tecnosti. zavisi ad stisljivQsti gasa.01 5 0. S obzirom da . Smatra se da ovi nerastvoreni gasovi predstavljaju zacetnike-centre kavitacije. Na kraju treba napomenuti da hidrauticki naCin izazivanja kavitacije nije jedini.02 Tabela 2.zapremina tecnosti.2.~~~~:P::. parni iIi meSoviti.ll-.2 Mehur u tecnosti moze biti: gasni.... Dakle.4.2.---. ·1 Homogena! 2 .2.~rx ~~e.1 ~I'-c------.ma.4. ~Je . Kolicina nerastvorenih gasova u tecnosti odreduje se kao: (2.· diJo agr·amima· sa s1.1 vanja. Pl c pocetni pritisalc..1.krajnji pritisak i CLkoeficijent nerastvorljivosti gasa u tecnosti.2.. .4.~j~ja~ec~ast~eza~~! JWlillIlill...206 Kavitacija velicine IflID. na.

Smanjenje kavitacijskog broja odvija se.2) Pl . Promene strujnih velieina idu.2. DakIe.2.-L-. povrsinska i vrtlozna.2 a odnose se na razliCite temperature 400 radne tecnosti i za razlieite polozaje otvorenosti ventila (bezdimenzijska 300 ve1iCina I). kavitadjski fdimi radaventila..8 lokalnog otpora koje odgovaraju 100 -'--.Pk == f. Za analizu dobijenih rezultata.I---'-L-. Pri proll1eni vrednosti K koeficijenta lokalnog otpora za b-2% Slika 2. Hidrodinamicka kavitacija moze biti: mehutasta.2 smatra se da je nastupila kavitacija. kako teorijskih tako i eksperimentalnih. stvorice se parni cep . pri daljem smanjenju kavitacijskog broja (K < K k ) proces kavitacije se intenzifikuje. 700 cak. Ovaj broj se veoma lako dobija. Zbog prisustva mehurova u poprecnom preseku protoeni presek teenosti se smanjuje.---1==::1==. pri procesill1a kavitacije koristi se bezdimenzijski braj koji predstavlja odnos sila pritiska i inercije. Nakon toga. dotle da nastaje i potpuno 600 zagusenje stmjnog toka. a ill karakteristicnu brzinu strujanja.4. a kavitacijski broj Kk pri kojem je nasrupila ova promenanaziva se kriticnim.2. iIi zbog opadanja pritiska.--'_.min' pri kojoj dolazi do naglih promena koeficijenta.rta kavitacija je ona koja nastaje u oblastima snizenog pritiska a tom prilikom celokupna oblast snizenog pritiska "nijeispunjena mehurovima._-'--. Od broja mehurova u fluidnoj stmji zavisice koliko je smanjenje protocnog preseka i kolike ce bid promene strujnih veliCina. Mehurovi pare noseni strujoln tecnosti nizstrujno se uveeavaju. iz vee napisane Bernulijeve jednacine.4.lokalnog otpora i do naglog povecanja pada pritiska koje je propraceno smanjenjemprotoka.4. bezkavitacijskom reZimu rada lokalnog noD 1500 1100 300 500 700 900 otpora. kao regulacijskih organa. Na dijagramu se uocavaju oblasti konstantnog koeficijenta 1=0. postifu se pri veCim priguserijima. .kaverna.Kavitacifa 207 uslov Pmin :s. Kada je ventil vise otvoren koeficijent lokalnog otpora je manji pa se tada kavitacijski rdim rada teze ostvamje. .do minimalne vrednosti Kk. prikazani na dijagramu sa s1. ~ jednog ventila dobijeni rezultati su 500 +---j--j--+i.--_.Sa ll1esta nastajimja najveCi broj nastalih parnih mehurova bice odnesen nizstrujno. Tako na pI. Jifehura. za P2 == Pk i glasi: (2. Time -ce se narusiti neprekidnost tecnosti i formirace se dvofazni tok. h· U vrtloznoj zoni ~ _neposredno iza lokalnog otpora.p predstavlja karakteristicni pad pritiska u kome je Pk pritisak kljucanja tecnosti.4. pri elcsperimentalnoll1 ispitivanju ".2) a naziva se Ojlerov broj' iIi kavltac!i:r/ci bro/ U izrazu (2.--L-. iIi zbog meausobnog spajanja. ako je kavitacija razvijena.

. zapoCinje novi ciIdus stvaranja mehura. jer SD u. prstena iIi mrlje. U proceJ'U kavitacije postoje ITt' jaze: stvaranje mehurovil.3 Tada se na povrsini mehura desava proces isparavanja elme paro-gasni mehur raste.4.3a) odnosi se na stvaranje mehurova na povrsini tela. Medutim.4b) defotrnis(. Pri detaljnijim analizama ip I \ \ ... U trenutlrn kada Slika 2.4.. u ostalom l11ehuricu pare 11a zidu.2. Postoje dva madela uz pomoc kojih se objaslljava stvaranje celltara kavitacije. f/rtlo.4. Taj proces stvaranja mehurova nastavlja se sve doleIe postoje uslovi oddavanja laiticnog pritiska Pk" Otkidanjem parnog mehura sa zida zapocinje clruga jaza "zivota" .2.4d).2. Pr/la jaza kavitacije .4. Osim ova dva naCina formiranja cel1tara isparavanja tecnosti treba naglasiti da parDi mehur moze cia nastane i u centrima vrtIoga.nastajanje melmrova i kaverDi ima meharuzam koji se zasniva na prisustvu nerastvorellih gasova u tecnosti.. Zbog dejstva hidrodinamicke sile mehur koji raste (s1. se i izdufuje u -----. U tim mikrol1eravninama nalaze Se zarobljeni sicusm mehuriCi gasova koji 11 uslovima delovanja lcriticllog :==-==-==-==-==-==-==-==-==-: pritiska U okolnoj tecnosti predstavljaju centre ----------. 2.4. U odgovarajucem preseku na te1u (s1. Ta hrapavost potite od tehnoloskog procesa obrade povrsine.2.2. njima pritisci najmanji.strujanja.2. Slika 2.208 Kavitacija Povrsins/ca kavitacija se odnosi na tacno odredenu povrsinu koja u zavisnosti od oblika opstrujavanog tela maze biti ti ablilcu: pojasa.. Prvi model (s1.2. koji se nalazi na zidu raste zapremma na racun isparavanja tecnosti.4 hidrodinamicke sile nadvladaju povrsinske sile prianjanja mehura za cvrstu povrsi~u mellur se otkida sa povrsine (s1.2. ali i od uslova eksploatacije.2. rast .2..rast mehura.2.analizu procesa kavitacije mehurovi se smatraju l11alim sferama ispunjenim pat·om (iii parom i gasom).3b) takode se zasniva na prisustvu nerastvorenih gasova u tecnosti..2.4a) pritisak tR ..2. KavitaciJski rnehur ce pnro nastati u centrima vrtloga. Stvoreni mehurovi u tecnosti su razlicite veliCine ioblika. isparavClllja tecnosti.4. a zavisno od polja pritiska moze nastati i u drugim delovima vrtloga. svaka povrsina je u vecoj i1i manjoj meri hrapava. mm dostiZevrednost Pk" Tada mehuricu d)~ !Pmin max nerastvorenih gasova.2.4.4.4 prikazan je proces stvaranja mehura na cvrstoj povrsini --eoi "iivotni put" parnog mehura pri -l\\>c) opstrujavanju tela.2. . Drugi model (s1.. smeru .mehurova i nestajanje mehurova. gasova noseni strujom tecnosti dolaze u zonu b) a) gde pritisak ima vrednost pritiska isparavanja. Naime.4c). a) ~ Na 81.4.ina kavitacija nastaje u vrtlozrum oblastima iza opstrujavanog tela iii prolaskom struje laoz lokalne otpore. MehuriCi nerastvorenih ----------. za kolikotoliko jednostavniju . Na mestu sa koga se otldnuo l11ehur (s1.

odnosi povdinski sIoj materijala. u cvrstu . ili blizu nje.Kavitacija 209 kavitacije uzima se u obzir i odstupanje stvarnog mehura od idealizovanog sfernog kroz tzv. Tada pritisaic raste (priblizno) do vrednosti p =: pew. kavitacijska erozija nastaje na OHom delu povrsine materijala koja je dugotrajno izlozena procesu kondenzacije mehurova.. Otkinuti mehur struja tecnosti nosi nizstrujno. uslovi za opstallak parne faze prestaju. Svi mehurovi koji se kondenzuju ne ucestvuju u razaranju povrsine. proces identican kavitacijskoj eroziji. U principu glavna borba protiv kavitacije odigrava se na hidrodinamickom polju. faktor oblik mehura. U strujnim sistemima i masinama erozija povrsinanastaje zbog kavitacije u hidraulicnim sistemima iIi zbog udara kapi u parno-turbinskim postrojenjima. s obzirom da se pri kavitacijskoj eroziji ullistava . a taj praces se naziva kavitacijska erozija. Kod dugotrajnag procesa kondenzacije mehurova na cvrstoj povrsini ona ce biti ostecena. Kavit21djslka ~Jrozija Pod !cavdad/skom erozijom podrazumeva se plVces rtlZa!"tlT{/a POVr. pri cemu su: P. jer je pritisak taj koji dovodi do nastanka kavitacijskih mehurova. Upravo iz tog razloga proces erozije bice objasnjen uz pomoc eksperimentalnih rezultata postignutih u oblasti udarne erozije. vee samo oni koji iscezavaju na njoj iIi blizu nje. pa ce sila pritiska koja deluje na metamu p()v~~inu biti P =: pr 2 rc. Rast parnog mehura odvija se do trellutka postizanja minimalnog pritiska Pmin' i tada je poluprecnik maksimalan i iznosi BOla.metalnu povrsillll.3.2. kroz uticaj na pritisak. Naime.gUstina tecnosti ie . Usled toga na mestima kolapsa mehura naJ'Iqju lokaltzi hidro-udadpropTtlceni !taglli-n lokabui!t poras/om prdiska. Tom prilikom leap se deformise i ima oblik prikazall na s1.1b. Kako se kOlldenzacija mehura obavlja trellutllo to se obicno kaze da je meltar tScezao iIi da je doziveo kolaps.3. upravo po uslovima koje namece pritisak (ptRt i obrnuto pt Rt).Kako je . i tada llastaje kondenzacija mehura . tada pri udant lcapi u cvtstu povrsinu nastctje udarna erozija. Posmatrace se udar kapi vode.ako sezna da na nekim opstntjavanim povrSinama moze doCi do kavitacije tada se erozija materija ne maze spreCiti ali se moze ublaziti odgovarajuCim postupcima povrsinske zastite materijala. dahle. kada dolazi do rasta pritiska (nailaska struje dvofaznog toka na pumpu iIi aa geometriju u kojoj se presek siri) nastaje proces smanjellja parnog mehura.lTeca /aza. i pored toga. tadace nizstrujll0 R da se menja.ftilSkog slo/a Tlla/erYLlla!cojlje izlozen kavitacyz: Preciznije. Pri kOlldenzaciji mehura zapremina parne faze se trenutno smanjuje.4.4. a u tu zapreminu velikom brzinom ustrujava tecnost. Zato je u hidrosistemima oJ'novno ne dozvoliti opadanje prdiska do !critiCize vrednosk Medutim. 2. Od trellutka kada se u tecllosti postigne pritisak P > h. Ako se sa R oZl1aci poluprecnik sfernog mehura. ako se u pari nalaze kapi vode. tad a je ta povrsina izlozena dejstvu velike sile na maloj povrSini. J aSIlO je. Aka se kondenzacija mehura zavrsava na cvrstoj povrsini.' Posle ovog stanja. da je kavitacija nepozeljna pojava u hidrosistemima i da se protiv nje treba boriti svim raspolozivim sredstvima. tj. brzinom w. u parovodima u kojima para struji velikombi:zillom.brzilla zvuka.

jer je u njoj veoma mali gubitak mase. u cilju zastite povrsinskog sIoja vIsi se. dakle. koja se naziva lizlcubacioni period propracena je promenama naponskog stanja povrsinskog sloja i ona predstavlja "pripremu" za proces erozije. 500 sa oscilograma pritiska (s1. tj. Ipak.3. Zbog toga se u povrsins!<om sloju desava kontinualni proces promene naponskog stanja i slabljenja medukristalnih veza..2 materijala.3. Treea faza okarakterisana je' smanjenjem brzine eroziie. gotovo trenutan.4. starn razlikom sto je kod kavitacijske erozije impuls sile pritiska izazvan kondenzacijom parnog mehura.4. Opisani proces nastajanja udarne erozije potpuno je identic an sa procesom kavitacijske erozije.3.to ce cvrsta povrsina biti opterecena velikOll1 silom na izuzetno maloj 200 -11---1-"--+---1 povrsini. gotovo trenutno. Proces kavitacijske erozije propraeen je. bez obzira ntll'ljegov leva/ltel i mehanicka svoJ"stv~ duzi wemenslci period ne moze odoletl: Dakle.1a) jasno uocljivo da je rast pritiska veoma veliki.---I a 10 20 30 ogranicenoj tackama ABD. povdinskim razaranjem materijala. asamim tim i malcsimabtim ptbitkom mas-e. Mvitactj"slcoj (iii udamoJ) eroztji mjedal1 matertjill. dovodi do razaranja povrsinskog sloja. +l-'t---+---+-_.IE' sastoji se od tri faze. ta povrsina metala biva "bombardovana" impulsima sile P. Za brzinu erozije nekog materijala mogu se upotrebiti vremenski periodi 12 iIi t3' Tada su visine t slojeva erozije u ovimperiodima: 1 = at+IE2 2 ~~------~--------~ i 13 = bt + IE3 . Prva faza. ali je i dalje proces intenzivall. U t (IlS) ovoj zapremini dolazi do a) b) promene naponskog stanja Slika 2.--='--'~.-'---r--.u . sto dovodi do odlamanja povrsinskih delica metala. b i odsecci na osi fE2 i IE3 konstante koje zavise ad vrste Slika 2.2. tj. na primer' kodcelika.210 Kavitacija 600 "::'--. Mehanizam erozijskog razaranja povrsinskog sloja prikazan na s1. tacnije u zapremini a 'Q---.kojima sua.4.3. Zato ee se udar kapi osetiti u povrsinskom sloju ZONA UI1CAJA lJTIARA materijala. pri cemu je gubitak mase materijala prikazan kroz visinu erozijskog sloja . i kavitaciji sarno je pitallje vremena kada ce nastupiti razaranje povrsinskog sIoja.1 Clrne medukristalne veze metala na nekim delovima slabe a na nekirn ojacavaju.2.4. katodna .pri razvijenoj 400 -tt--y--f-----r---I p (bar) 300 - 2. Druga faza je propracena maksimalnombrzillom erozije. Pri uslovima razvijene udarne erozije (kavitacije) impulsi pritiska su veoma veliki i desavaju se u vremenu t = Rw / 2c 2 .

.

Za kvazistacionarnu ravnotezu sila koje .deluju na mehur moze se postaviti i jednaCina za vertikalni pravac a sto ovde nema potrebe raditi. upravo.Po)Vg . posredstvom veze sine = r I R. Kontakt mehura i povrsi ostvamje se preko kruznepovrsinepoluprecnika Ro' Pri opstrujavanju tecnoscu mehur se U poduzl1om pravcu deformise osnosimetricno.1=0. ' (3) koji za vrednost minimuma funkcije if-=O) daje pritisak 20 1 ( 2. Kontaktl1a povrsina izmedu mehura i rayne povrsine je krug poluprecnika r. shodno pravilima 1Z Odeljka 1.4-3." K 2 0 0\. iz jednacine (2). P. Sve eve sHe su promenljive zato sto se u tolm vremena dimenzije mehura menjaju. I~ p. . Problem 204m2. jet je tada: . Sferni mehur. Ovom prilikom u detaljniju analizu ovih sila se nece ulaziti. Ovde treba napomenuti da za vrednosti funkcije f > 0 mehur raste.4-2 Problem 2. jer je za njihJ = O. dobija ° \ 1 b) Slika P. II. nalazi se na idealno glatkoj povrsi. pritiska. Za specijalne slucajeve promene stanja: 1'1=1 .62.Pp +201 Ro' Iz uslova minimuma funkcijeJ.R (311 PgoRo)'.2. Kad stvarnog procesa kretanja i msta paro-gasnog mehura kvazistacionarni model ravnoteze si1a nije potpun. Po' 0. smanjuje. Naime.2. Odrediti zapreminu gasl10g mehura ako je gustina gas a u njemu Po' Poznate velicine su: R.4-2b).pr n_ 2rn0sin8 = iz koje se. pa je zato ovaj proces izrazito nestacionaran. viskoznog otpora i povrslnskih napona. pri stvarnom kretanju paro-gasnog mehura na njega deluju sledece sile: teZlne. Na ravnoj povrsini. dobija se poluprecnik R . a na njoj je povrsinski napon 0. poluprecnika R. 8f loR == 0. iz izraza (3) i (4) lako bi se dobila odgovarajuca resenja. a za f < 0 se j . RESENJE: VdeCi analizu sHa koje deluju na mehur (sl. i iznosi Pgo == Po .sledi jednaCina ravnoteze 2 (p.izotermske i n =1( adijabatske. nalazi se gasni mehur sfernog oblika ciji je poluprecnik R. inercije.212 Kavitacija iz jednaCine (1) sledi (2) Pritisak gasa u pocetnom stanju ravnoteZe mehura odreduje se. 0 \1/(311-1) (4) PK == Pp +T(3n -1) 3n-p R a gO 0 Vrednosti koje daju izrazi (3) i (4) mogu se nazvati i kriticnim. potiska. u tecnosti gustine P koja je pod pritiskom p. == Ro ip == Po.

Py = 1 2. ..Kavitacija Proizvoljni polozaj mehura odreden je uglovima nagiba8 1 i 8 2 . ..(e] . Dakle. Ukupna sila koja potice od povrsinskih napona jeP~ = ~ P.cos8]). otpori u usisnom cevovodu su veliki. jer je u tim presecima pritisakminimalan.4. Odrediti sile koje deluju na mehur u horizontaillom i vertikalnom pravcu a koje poticu od povrsinskih napona. PovrSinski napon izmedu zida i mehura je 0'. osno__.4-3. a deluju u horizontalnom i vertikalnom pravcu. 8 0 . . eventualno zbog prelaznih reZima rada pumpe.cnosti postize u presecima gde tecnost ulazi u kolo.4-3 povrSine tecnost .P.2. RESENJE: Poluprecnik kruzne povrsine.. sin8dcp =2RnO' 8 ~8z sinElo(cos8z .mehur odreduje se kao: 8 = 8] . u .8 2 )cp In. Poznate velicine su: R.. s:n O'yRodcp = 2RoO' s.pritisak isparavanja te. Kavitacija 11 pumpama Kavitacija leao pojava prisutna je i u pumpama i ona u njima nastaje zbog smanjenja pritiska u usisnom vodu kada pritisakopadne dokriticne vrednosti.-... usisna vis ina (visinska razlika izmedu nivoa tecnosti u rezervoaru i usisnog otvora pumpe) je velika.4.s e cos <p Ro = Rsin8 0 • Zbog opstrujavanja gasnog mehura sferni oblik se deformise i ima... sile koje poticu od povrSinskih napona. 0'. na kojoj se ostvaruje kontakt mehura i povrsi je IT c~.. U tom polozaju ugao nagiba kontaktne Slika P. pa ce povrsinski naponi u horizontalnom i vertikalnom pravcu biti: 0'" =0" cos8· coscp i O'y =0" sine. eventualno zbog prelaznih procesa u hidrosistemu (hidroudara). <p proizvoljnom trenutku vremena. + p}. Obicno se kriticni pritisak .. su ==: -- P" r ~-~ = pC5"Rodcp = 2RoO' fn cos8 cosep dep = 2RoO' fn cas(S] ---n-cp)' coscp dcp 0 0 2 2 =2RoO' foL cose] COS(--n-cp)+sin81 sin(--n-cp) j"coscpdcp ar e] -e 8] -e 1 = 2RnO' e -8 (8] -8z ) -n 1 / 2 sin8 0 • (sin8] + sin8 z). Pumpa ce raditi u kavitacijskom reZimu zbog jednog od sledecih razloga: .na prednjoj i zadnjoj ivici mehura. simetricni oblik prikazan· na sl.2.81' 8 2 . 213 -----.

2.' oznacen sa N. tose pri postavljanju pumpe mora voditi racuna da bude zadovoljen uslov Hk > H. Za ovaj polozaj pumpe postavlja se BernuIijeva jednacina.2AAc). U jednaCini (1) sa I:lp g oznacen je ukupan pad pritiska u usisnom cevovodu. pale.4.4.4) J 2g pg' S obzirom da je kavitacijski rezim rada pumpe nepozeljan.PI v~ I:lPg H==---a\--pg 2g pg 0 (2.4..4a. U polozaju kada je visina postavljanja pumpe Hie (polozaj K na slici) pritisak dostize vrednost pritiska isparavanja tecnosti Pic' Gime zapoCinje proces kavitacije pumpe. sve karakteristike pumpe (s1. za preseke ulaza u pumpu(1-1) i kolo (K-K).4.--:~ 1"""'-/. Zato ce se OVOln llticaju posvetiti vise paznje.. koja glasi 0 0 . Za odredivanje ove visinske razlike postavlja se Bernulijeva jednaCina. pri kojoj dolazi do kavitacije.4. Uticaj visine postavljanja pumpe na pojedine clanove energijske jednaCine (1) prikazan je na s1.! li kr b) a) c. 12g pg v. pg pg .av!tacijski reZlml racia I "-r. Frvo ce se H 1p I 11 i FA !=--.4 posmatrati "normalni" polozaj ugradene pumpe. za nivo tecnosti u rezervoaru (0-0) i ulazni otvor pumpe (1-1). pa da pumpa irna siguran bezkavitacijski fdim rada.3) Kada raste visina postavljanja pumpe pritisak opada.25). koji se odrednje primenom izraza (2.o'-:"-:--O-: I IY /1ll'~ 1 I I I ·1 I ' -J!-o-:.214 Km'itacija iii. jer se pri njemu menjaju. i to naglo.--c--<.4. Pa PI I:lP g -=-+H+a . 1z jednaCine (1) dobija se visina postavljanja (u odnosu na nivo tecnosti u rezervoaru) pumpe Pa . ako su neki od uticaja spregnuti.I _:~_:_:-:-:{ bez~.:) Slika 2. Kriticna visina postavljanja pumpe. nije dovoljno da sarno bude zadovoljen uslov Hk > H pa da pumpa pouzdano radio Zato se uvodi pojam kavitac(j:fke rezelYe pumpe (visina 1:1 h) koja predstavlja visinu na koju pumpu treba postaviti u odnosu na visirm postavljanja pumpe sa kavitacijskirn rezimom.+ . Meautim. Na pojavu kavitacije u pumpama presudni uticaj imausisna visina.4. a koji odgovara bezkavitacijskom rezimu pumpe. dobija se iz jednaCine (2. 11-2% '1 .3). (1) u kojoj je svaki clan dimenzije visine.. U tu svrhu analizirace se polozaj ugraaene pumpe prikazane na sl.-»1 I I 11- ffi-t -----<>-j P rL_W_-! . za vrednost pritiska P1 == Pk' i iznosi: 2 I:l'Pg vI a ---o(2.2.1.

tada sesmatra da je kavitacija potpuno razvijena.=.Kavitacija 2 2 215 pg 12g pg Ie 2g Ovde treba napomenuti da je presek ulaza u kolo pumpe (K~K)merodavan za pojavukavitacije u pumpi. tj.5) pg 2g Kavitacijska rezerva pumpe odreduje se eksperimentalnim putem i predstavlja veoma vaznu hidraulicku karakteristiku pumpe. to sledi izraz za kavitacijsku rezervu pumpe 2 ll+a ::i.(protok.. Glavru teren borbe protiv kavitacije .6) DakIe. !J.5.4.rezim rada pumpe dovodi do erozije kola i drugih delova pumpe koji su izlozeni udarnim pojavama izazvanim kolapsom mehurova. koja se dobija iz izraza (2.--. PI . Pri bezkavitadjskom· re~i:inu rada prolIlena visine postavljanja pumpe ne utice na hidraulicke karakteristikepumpe. PI = PJ (t) i P2 =P2 (t). a ne presek ulaznog otvora pumpe. a s druge strane.. Daljim povecanjem visine usisavanja pumpe zapocinje procesJeclvitacije koji na pocetku nije toliko intenzivan. Zatokavitacijski reZimrada treba izbegavati i protiv kavitacije se treba boriti. i zato bi proizvodaci pumpi u svojim katalozima obavezno trebali da daju ovu karakteristilru. jer jePIe <Pl' S obzirom da se kineticka energijastruje preseka K-K moze zanerrmriti (?1) u odnosu na kineticku energiju struje ulaznog otvora 1-1.Pk +a j ::i. Daljim povecanjem usisne visine pumpe kavitacija je tolilco intenzivna da dovodi do nagle promene hidraulickih karakteristika.L-i~iz_n_o_s_i_ _ _-. Proces kavitacijskog i bezkavitacijskog reZima rada pumpe prikazan je na dijagramu sa sl.kavitacijski.4.4.zim14 J'lgurno ce doCi do razaranja materijala i do ostecenja pltmpe. (2.2.4.h =. Postojanje ovakvih oscilacijapritiska u pumpi uricu na pojavu suma i vibracija pumpe. te se zato karakter hidraulickihkarakteristika malo menja. to se potvrdujeda kavitacija predstavlja nestacionarnu pojavu. uvodi se pojam dopu. 1z razloga sigurnog obezbedivanja bezkavitacijskog reZilIla rada. snaga i stepen korisnosti). (2. ali osrednjavanjem po vremenu one imaju sinusni oblik.4c.Pk +a :!.ftene visine postav(janja pumpe (polozaj D na slici). Amplitude ovih oscilacija pritiska $uvece ako je pritisak manji i ako su kavitacijski mehurovi veci. napor. koja se uobicajenom terminologijom koja vazi za pumpeozhacava sa NPSH (Net Positive Suction Head). Kako oscilacije pritiska zavise od vremena. tad a postaje znacajne oscilacije ulaznog (pJ i izlaznog (P2) pritiska pumpe~ Oscilacijeulaznog pritiska su dominantne i one se u prigusenom obiiku prenose na izlazni pritisak. za ostvarivanje bezkavitacijskog reZima rada pumpe potrebno je pumpu postaviti na visini H s H dop ' Ukoliko pumpa. Kada dode do promene ovih lcarakteristika za 1-2%(presek II). Ova konstantnostvaz~ do preseka 1._4_. iz bilo kog razloga..3) i (2r-. radi u kavitacijskom reZimu.L+ M . . Oscilacije pritiska u vremenu su stohastickog karaktera. Ako pumpa radi duffi vremenskiperiod u !cavitacijsJcom re.

--'-"-+gH=-+-(s +S +s +A-+l)(-.4-4 Gustina vode na temperaturi od 80°C iznosi: 3 Pso == P20 / [1 + ~(t .to)] == 972 kg / m • Pritisci kljucanja vode. su Pk20 == 2337 Pa i Pkso == 47360 Pa.13 m! s.h == 6m. .k=0.216 Kavitacija pumpi je pravilni izbor visine usisavanja i smanjenje usisnih gubitaka. Problem 2. za Hdap= Pig L\h-CSu+(..10-4 °e l • Dati su podaci: d == 150mm.. Koeficijent temperaturskogsirenja vode je ~ == 4. Pumpa usisava vodu iz rezervoara.za t:= 20°C. k -1. protokom V. 1 4V 2 .5. .:.:.. Su' (. .9. za zadate temperature. I... Slika 2. 0 b) Rezervoar je otvor~nprenia atmosferi Pv "" 0 .Pv Pk 1 . Pumpa usisava V == 20 11 s vode. Kavitacijska rezerva pumpe jet. Odrediti V~ V protok kroz pllmpupii kome ce pllmpa raditi u k kavitacijskom rezimll.d n iz koje slede rdenja: a) za potpritisak II rezervoaru \ \ \ ..4.. a) Odrediti potpritisak Pv ' koji treba da vlada iznad vode u rezervoaru. I v 2 {3. c) Rezervoar je otvofen prema atmosferi.4.. t==80°C. d.2 -) (1) P P 2 uk. prema tabeli 2.4.:c.70m.. Na osnovu dobijenih rezultata sledi da temperatura tecnosti ima presudnu ulogu na visinu usisavanja pumpe. P20==998kg/m\ Pa==lOOOmbar.5.. H.V' ~k' A..1. pri cemll je visina usisavanja H.k+/vd)T== ~761mm.A tHdoP 1==3m'~u==3. l. odnosno da za vece temperature tecnosti pumpa mora biti potopljena.02.r.' - RESENJE Prema zadatom protoku brzina strujanja u usisnom cevovodu iznosi: v == 4V I d 2 1C == 1. ' _-11-_-".A Poznate velicine su: V. P a> Pk' p.Pk. RESENJE: U kavitacijskom Jeiimu rada u presekll (1-1) ispred pumpe postize se vrednost pritiska kljucanja vode Pk' Za ovaj rezim rada. vazi Bernulijeva jednacina Pa .4 .llacijone armature. Konacno.. ProlJ/en8 2.2. da bi se ostvario kavitacijski fdim rada pumpe.d. za preseke 0-0 i 1-1. /"=0. Odraditi dopustenu visinutlsisavanja pumpe ako se usisava voda temperature: a) to == 20°C i b) t == 80°C. Slika P.4-4.4-5.6) dobija se dopustena visina usisavanja Pa . P Odrediti pri kojoj se Vtednosti koeficijenta lokalnog u otpora ventila u pumpi javljakavitacija. 0 usisnoj visini vee je dostareceno. primenom izraza (2. Borba protiv kavitaCije na terentl smanjenja pada pritiska ima oJ'novna pravila ito su u tlsisnom vodu ugradivati stc manje lokalnih otpora i potpuno izbegavati ugradnju regl. v d .

~ .u +Slc +S" +/c"d+ 1)(d 2 ' 7/ 2 .4-6 11 f 32(/ J + 12 )v d2 + Kriticna visina.%m%mdmi%i. Sk = 0.Kavitacija 217 PI' =Pa+ pgH -Pic -'2({. =¢o --. V.4-6. t=20°C. Izmedu rezervoara A i B nalazi se hidraulicka natega (prosti cevovod). h=lm.+A(/J+12)ld+l' b) za laminarno strujanje .. A Ax [ RESENJK = (~/ A)2 2 (Pa-Pk) .2. Su' Sic' • hkr RESENJE' Protoci kroz cevovod su: a) za turbulentno strujanje ~~------------2gH . A. C) za protok kroz pumpu . Dati podaci V· 2 =_==== =:=::= ..4-'1.+s. Su =0'. d=50mm.mi%i.02. d 2rc '2------------------------1--V=T p(Pa-Pk+pgH)/(Su+s.+A"d+ 1) Pro/Jlcm 2. Odrediti .. u i/i I?< ~.'O. .~ p ~ b:::/.4. gde je \ =.Pk kR - pg Problem 2.~ .5. za oba rezima. . I~ ~ ~ V- \Ax su: P a Slika P.2. ~. 4~ ~ b) za koeficijent lokalnog otpora ventila 2 d rc 2 I . gde je prema tabeli 2.032 . d 2 rc 1 V = 4 Su +Sk + H Slika P..(Su +Sk+ Ad) J1I3 = 3.d. Svlc =p(Pa . Pumpa usisava vodu iz rezervoara kroz usism cevovod u kome se nalazi venti! v. laoz koji struji tecnost gustine p i viskoznosti v.@%%~~ A :_______ \!!/~'.5. ako je protok vode ~ "" 4 II s. A =d rc /4 povrsina poprecnog preseka cevi a Ax povrsina trenutnog otvora ventila. je h . i b) strujanje je larninarno.Pa . d 2 rc V=4 Su+S.4-7 = lbar. Poznate velicine su: d.1 za t=20°C pritisak kljucanja Pk . I =lOm. p .. 11' 12 .A. Odrediti protok kroz nategu i kriticnu visinu hkr da natega radi u bezkavitacijskom rezimu. u sledeCim slucajevima: a) strujanje je turbulentno sa konstantnim koeficijentom trenja /c.Pic +pgH)( 4V) -(Su +Slc +/c"d+ 1) .~:-. 1 P gh = 2337 Pa. ~ odnos povrsma A / Ax pn kome ce doCi do kavitacije ventila. otpora ovog ventila menja se po h1---""k-~""':'-'--~<f-'-(iDH){I-zakonu sex) = A I Ax.. ~ Pa' Pk' p. Koeficijent lokalnog l.

U tu svrhu pasmatra se kruzlli otvar sa s1. takvi otvori se nazivajumalim.J2gH za teorijskubrzinu isticanja. tada je ree 0 velikim otvorima. izveo izraz v T :::: .··v·2g(H +-) .5. ako je profil brzina po visini otvora promenljiv.Jr.. pg .smanjenje protocnog preseka naziva se /contra/cq/a.1.1 p+gH=-p+Cr. Ova suzenje . odnosno nepromenljivoscu karakteristienih nivoa teenosti u rezervoarirna. P2 v 2 gde je r.P2· . Ako je profil brzina po poprecnom preseku otvora uniforman.1) pn cemu je cp:::: 1/ brzinski koeficijerit. a to je one kod koga je protok konstantan. . po analogiji sa brzinom slobodnog pada tela sa visine H.. postoji promena brzine ali takva da je mala iIi zanemarljiva.5. . na dubini Hod nivoa teenosti u rezervoaru A iznad kojeg vlada pritisak P1' Nakon otvaranja malog otvora nastupice isticanje tecIlosti u prostor pod pritiskom P2' Pri isticanju kroz mali otvO! ostrih ivica.1 koji se l1alazi u vertikalnom zidu..5.1.. pak. Ocigledno je da se izraz za teorijsku brzinu isticanja veoma lakoInoze dobiti 1Z izraza (2. ..koja glasi: Slika2. struja nece moei da prati geometrijll otvora vee ce se protoeni presek suzavati. . presudnu ulogu ima profil brzina. Ovu podelu treba uslovno shvatiti jer.64. takav otvor kad koga je brzina strujanja u preseku konsal1tna..5.1) za slucaj da su rezervoari otvoreni (PI:::: P2 :::: Pa) i da je gubitak strujlle energije If+l - . /:1P. pg. dalde.· ab. zbog dejstva: inercijskih sila. Otvori kroz koje se vrsi isticanje dele se na male i velike.218 2050 STACIONAlRNA ISnCANJA KROZ MAlLE OTVORE I NAGlLAVKE U ovom Odeljku razmatrace se stacionamo isticanje. Ta konstantnost protoka ostvaruje se vrernenskorn nepromenljivoscu polja pritiska.:t{cije koji predstavlja odnos maksimalno suZene povrsine (presek K-K) i povrsine otvora kroz koju se vrsi isticanje. Ovde treba napomenuti da prva interesovanja za istiCanje kroz male otvore poticu od Toricelija koji je. bez obzira na veliCinu. Nairne. . i suprotno. Kod avihotvora osnavni problem je odrediti protok fluida.2... Staciionsr1ll3 istic:!ll.5. Za otvor kruznog poprecnog preseka koeficijent kontrakcijeje \1'= Ak I A = (d k I d)2 = 0. postavljene za presek 1-1 i A kontrahovani presek K-K... + 1 . a 8to zavisi od mesta gde se otvor nalazi.lIlja klioz malle o1l:vore Pod malim atvarom podrazllll1eva se.) = cp. odnosno naCin odredivanja protoka.v =-1 .. 2. a opisllje se koeficijentom kontrq.p:::: PI .+l)T' PI .P2 karakteristiena razlika pritisaka.2g(H + .koeficijent lokalnog otpora suzenjamlaza definisan sa prvom nizstrujnom brzinom v i u kojoj je koeficijent lleravnomernosti a. k == 1..1. . .'edtm Ie lsti o/vor moze biti imali i Felt/a. dobija se brzina strujanja u kontrahovanom preseku P1 . 1z Bernulijeve jedhacine. J (2. iii.

posle preseka K-K.=0. pa je tada koeficijent protoka !J.4) .97. tj.2.=0.64. odnos povrsina kontrahovanog preseka i preseka otvora. ako je u pitanju kruZni otvor precnikad i aka se otvor nalazi na rastojanjima veCim od 3d i od dnai od zida tada je kontrakcija potpuna. Mnozenjern brzine v sa povrilinom Ak dobija se izraz za pratok V::: v Ak = \jJcpA 1r-2g-C-H-+-b.1) sa cP je oznacen brzinski koeficijent.A i2g (H + tJ. . kako je vee receno.. dolazi do znacajnih deformacija oblika protocnog preseka Slika 2.5. za l-~ male kruZne otvore ostrih ivica.5.+1 i u sebi obuhvata hidraulicke gubitke nastale pri isticanju. iIi. moze dosta dObroda se sracuna primenom Kirhofovog obrasca IJI =n / (n + 2) =0. naziva se inverzija mlaza.2) u kome je !J.k:i koeficijent ima vrednost cP= 0.3) i po svojoj fizickoj sustini ima vrednost 0::.v T . Koefieijent protolea predstavfja proizvod koefteijenata kontrakefie i brzinskog koejic!jent~ oc/nosno predstavfia odnos stvamog i teorfiskog proto/ca.5. Na pr. odnosno da je tecnost savrSena. koeficijent protoka. i s1. pa se isticuCi mlaz u potpunosti ne defotniise. a presek maksimalne kontrakcije K-K (s1. tada je isticanje neometano.::: ~ =-i-~::: IJICP I (2.2. 1.S/aeionama is/ieanja KrOZ male oil/ore i naglavke 219 zanemarljiv (. i to veoma brzo.-P-):::!J. tada do izraiaja dolaziuticajcvrstih granica..62.1. Kontrakcija moze biti potpuna i nepotpun~ a 8to zavisi ad polozaja otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i u odnosu na bocne zidove i dno rezervoara.1. odnosno v 1 cp----(2. polozaj otvora u odnosu na nivo slobodne povrsi i U odnosu na bocne zidove rezervoara. U izrazu (2.1) nalazi sena rastojanju 1=d12 od otvora.5. Medutim.2 mlaza.. a najuticajniji su: oblik i veliCina otvora. tada se mlaz deformise kao sto je prikazano ria s1.jC. u odnosu na osnovni presek otvora. pri velikim Re-brojevima brzins. Ova promena deformacija mlaza. Koeficijent kontrakcije.96+0.1.611. Za male lanzne otvore koeficijent kontrakcije ima vrednost 1JI::::0. viskoznost tecnosti.5. 2 Pri isticanju. pa se takva kontrakcija naziva potpunom..5. I!::.5. I!J. ako je isticanje kroz kvadratni otvor. Nairne. zato se 'takVa kontrakcija naziva nepotpunom. Ova velicina zavisi odmnogih faktora.p ) ~ pg ~ pg (2. koji predstavlja odnos stvarne i teorijske brzine isticanja. Pri isticanju kroz male otvore ostrih ivica. ako je otvor blizu dna iIi bocnih zidova rezervoara.2..99. ako se radi 0 pravougaonom otvow dimenzija a x b tada potpuna kontrakcija nastaje ako se otvor nalazi na veCim rastojanjima od 3a od dnai 3b od bocnog zida. Ako se otvor nalazi dovoljno daleko i pd nivoa tecnosti i ad zidova rezerv()ara. a obicno se uzima cp=0. Koeficijent kontrakcije predstavlja.

u funkeiji od Re-broja (po Altsulu) prikazan je na dijagramu sa 0.-+(~ ? 2 Sp .. Povecanje protoka prim~nom naglavka moze se tumaciti na sledeCi nacin: pri ulasku fluidne struje u cev nastaje kontrakcija struje..2 kroz koju se vrsi isticanje. za male kruzne otvore 08trih iviea.5.5. Za odredivanje protoka koristice se: BemulijevajednaCiria za preseke 0-0 i f . :: :::==:===~f--_~-~NTmI-r~~.v2/2+C. a naroCito u bocnim clelovima preseka 2-2·.2.3. D 2n V = J-l--J2gH .j1 i).1..5) . 12 koja izrazava jedl1akost odgovarajuCih gubitaka prosirenja koji su sa koeficijentom lokalnog otporausisa strujne energije.696. 12 =C. koja u· preseku K-K ispunjava kruznu povrsmu precnika d.-dominantan uticaj na koeficijente: brzine.l su prakticno konstantni.. precnika D. 2. i tad a se u prostoru izmedu kontrahovane povrsine Slika 2. Slika 2. 4 (~u (2.0..postepenog suzenja i Pa Pa r v~ -+gH=-h. neprekidnost mlaza se narusava i nastaje kapljicasto strujanje. I VI +11. zbog dejstva inercijskih sila. Kada se mlaz dovoljno udalji od otvora.:-. i. pri Re :::l 300 koeficijent protoka ima 10' 10' 10' 10' maksimalnu vrednost koja iznosi ~l 10' Re 10' =0. Analizom dijagrama dolazi se do sledeCih zakljucaka: prvo. za veoma male vtednosti Re-broja (Re< 25) efe.=vID2n 14 i izraz za koeficijent kontrakcije \!flc == (d / D)2.pv.. shodno kojima slediprotbk .1.. dIugo.5)povezani relacijom ~uv. trece. Kad malih otvora 05trih ivica 1. sa 81..5 -h~-+--·---!--+s1.d Naglavci su kratke cevi koje sluie za povecanje koeficijenta protoka..2 strbje i zida cevi formira vrtlozna zona u kojoj vlada potpritisak Pv Cijim se dejstvom povecava protok. . za Re> lOs koeficijenti: cp.3 l.-+1)p p 2 p D 2' u kojoj su koeficijenti lokalnih otpora ~ ..220 Stacionama isticanja hvz male o/vore i nag/aI-lee Kod kruZnog otvorainverzni mlaz imaoblik elipse.-. Karakter promene ovih koeficijenata. kontrakcije i protoka ima Rebroj.. a samim tim i protoka.5.postepenog \ \ .5.. Za objasnjenje rada naglavka posmatrace se cev.0.kat viskoznosti je toliko izrazen da prakticno nema kontrakcije mlaza (\!f =1).5.. jednaCina kontinuiteta vd 2n 14 =. 1 .

-.731 0.. Podaci: ~=O.l.98 0.. ako se umesto malog otvora ugradi spoljasnji cilindricni naglavak optirilalne duzine (I/ D =3+4).925 0.5~1.' .. Za neke od njih vrednosti koeficijenata protoka date su u tabeli 2.06. /':C.idZa (2. ~ . kOllUSni (konvergentni iIi divergentni) i zaobljeni. Vrednosu koeflCljenata protoka zanaglavke razlicltlh konstruktlvnih izvodenja.. Za koUke ce se povecati koefidjent protoka. *J-l.. '.5.2.892 0.450 0.946 0..5.815 0.796 0. 0..-....""..883 0.L=0. .475 0.-. koja odgovara malim otvorima ostrih ivica.33 16.920 0. NAGLAVCI CILINDRICNI -·-·~'~D"'=::::: KONUSNI . \jfk = 0.938 0.. jer je naglavak kratak.··· ---. . definisano za izlazni presek.66 20 57 0.778 0.809 0.873 0..4 16.64.. a istovremeno je fluidna struja ispunila ceo izlazni presek cevi.908 0.857 5 8 0.. \ ~. .6).. i ako se koeficijent lokalnog otpora I..:~. koeficijent protoka smanjuje.5.L..~. /' ZAOBLJENI ~.33 10 a(O) J-l. ~ /".~8 .l.799 0.66 8.~ '~ . Naglavci se konstruktivno izvode kao: cilindricni (spoljasnji i unutrasnji)._:::::: ::::::. RESENJE: Za slucaj isticanja kroz cilindricni naglavak precnika D (v~ s1. a(O) J.. Tabela 2.p +"" D +1 . ~~ .l.=:: ..947 0. P. tada se dobija koeficijent protoka naglavka .787 0.Staciol1ama isticaJljtl !croz male olvore il1aglavke 221 U izrazu za protok koeficijent protoka predstavlja veliCinu ..: lid 1.97 O.620 10 20 30 40 50 60 0.62.... :::::::: J-l. p ..L_.896 0. .62.764 0.5.743 0.66 3+4 5 6.6) \jf" Kod cilindricnih naglavaka najvece povecanje protoka ostvaruje se naglavcima duzine lID=3+4.2.947 0..719 .. Ako se u OVOID ia:azu zanemari trenje.799 0...zona potpritiska.* a(O) J.5.. ~.. Ako je duzina naglavka manja od optimalne (1ID<3+4) tada se zbog potpunog ne ispunjavanja protocnog preseka fluidom. Problem 2.o = 0.2). 2 3 4 5 6 10 13.I )-1/2 1-L= (-Z-+c.725 0. /I=:::: J-l.f'... C . ovo s toga sto se tada u potpunosti formirala vrtloZna zona ... Tecnost istice kroz mali otvor ostrih ivica keji ima koeficijent protoka J..782 0. .97 0.761 0.3 25. odredi Bordinom formulom. Daljim smanjenjem duzine naglavka ( 1/ D ~ 0) koeficijent protoka uzima vrednost j. koeficijent protoka se odreduje primenom i:l..909 0. ..7 30 36 45 0... odnosno zbog ne dovrsenog formiranja vrtlozne zone..2. <p 13.937 0.747 0. r (2..

'+'k :::: 0. i. dobija se odnbs 60 0.6) za razlicite odnose naglavka 1/ D. i izraza \jIk = 2 VI == <p~2gH (d / D)2 . ~:::: 0.2 koeficijent protoka odreden je izrazom (2. koji odgovara apsolutnom vakuumu.06.l-l1o) /1100= 33. D A Lf.~ ~r-. Pa == I bar. p p uz koriscenje jednacine kontinuiteta vd n / 4 ==vjlin /4.·-)2+ 1 \{lk '+'k 1 l-I/2 J ~O.=0.5-2. pa prema tome cilindricni naglavak ima efekta koristiti sarno do ovog odnosa. Sa dijagrama sledi da koeficijent protoka ima maksimalnu vrednost J. \{lle == 0. liD Slika P.62 o 10 Mali otvOI -'-".2. drugo.l==l2"+(1--. Povecanje koeficijenta protoka.81 za optimalni odnos 1/ D = 3'.70 -j'.64.2.827. postavljeneza preseke 0-0 i1-1 sa s1.5. 2 '1/1e (1) Kako je minimalna vrednost pritiska Pk == 0.l=0.2. dobija se visina nalivanja vode u rezervoaru H Pa -Pk == pg (~+1)<p2 -\l{' . za vrednost 1/ D=57 koeficijenti protoka naglavka i malog otvora su isti. Od~editi maksimalne visine nalivanja vode u rezervoaru.4%.222 S/acionama is/icanja kroz male o/pore i nagla)Jke I ~ r f.~~-T-.5. 2. teorijsku i realnu.02.2.maksimalnog odnosa nema efekta koristiti naglavak.o == 0.v -+gH::::-+(s+1)-2' .--+--+--""''<k----I----I0.62.=-1-2 +l+(1--)"JS== 57 .lo == 0. RESENJE Iz Bernulijeve jednacine. KoristeCi izraz (2.62).65 0.P.5-2 dlls -l-z IJl Problem 2.64.. u qdnosu na nivo horizontalne ose naglavka.82. do odnosa l/ D=57 ima smiJ¥a kOT/stiti cilindricni naglmJak.5. Do tog odnosa graficki prikazati zavisnost koeficijenta protoka naglavka u funkciji od odnosa 1/ D. iznosi (f. Dalcie. Problem 2. A= 0. to se iz izraza (1) dobija maksimalna teorijska vrednost visine nalivanja .5. Ako se u ovaj izraz uvrsti vrednost koeficijenta protoka f.06.-~'='+:~-::"" 20 30 ---50 40 l .""1-0..75 +--+-""".tk kljucanja Pk = 2337Pa.5-3. Odrediti maksimalni odnos II D cilindricnog naglavka sa s1.2.5. Preko ovog .5-2.2. Podaci: ~=0.60 t. koja glasi: 2 Pa Pk .Ciji je pritisi. 4. do kojeg ce koeficijent protoka naglavka biti veCi od koeficijenta protoka malog otvora ostrih ivica (iJ.5.2.lo \V'c '11 pri kome su protoci kroz naglavak i mali otvor ostrih ivica isti. U rezervoaru se nalazi voda temperature 20°C.6). RESENJ£: Za cilindricni naglavak sa s1. poznate velicine su: <p:. a samim tim i protoka. Pri isticanju vode kroz cilinciricpj naglavak sa s1. dobija se graficka zavisnost prikazana na dijagramu sa sl.2. koja odgovara malim otvorima. jer trenje ponistava ucinak naglavka.

02.'_-1 2 2 H2 konstantan. a pri toj vrednosti pritiska tecllost intenzivno isparava eime zapoCinje proces kavitacije. Su==O. dakle.2 v 4cp2 H ' h koja vazi u x-z koordinatnom sistemu vezanom za presek K-K. respektivno. S H j =3m. S== 0. odrediti domet mlaza . 1==5m.2. Dakle. Ispod ove vrednosti pritisak nece opadati.Problem 2.Posle otvaranja ventila VI i V2 pocetna Yp V2 ravnoteia vode u rezervoarima ce da se narusi.P. istovremena se voda. L==lOm. Yp ==175J/kg. iz jednaeina kretanja po xi z pravcu slede jednacine: x == vi i z == gt 2 12 . iz kojih '7 se eliminacijom vremena dobija jednaCina trajektorije mlaza v x 2 g x 2 x z==-(-) = . Smatrati da je napor pumpe +--1. Dati podaci su: Al == 2 m . jer pri smanjenju pritiskaprvo se postize piitisak kljucanja Pk == 2337 Pa (za t=20°C). transportovana pumpom. pOJ'/e ove /liJ'ine nema efekta poveeavati viJ'inu na!ivanj~ /erplVfok klVZ nag/a/lak neee moCi da J'e poveea. Aka se otvor nalazi na rastajanjima H=lm i h=lm od nivaa slabodne povrsi teenosti i od dna rezervaara. S obzirom da se radi 0 slobodnom mlazu to se kretanje fluidnih delica maze opisati dinamickim jednaCinama koje vaze za horizontalni hitac.fE. koji se od ivice otvora nalazi na rastojanju d/2.2. SV2 11\ == 3.-":"'. Iz rezervoara istiee voda kroz mali otvor ostrih ivica precnika d=10mm. odgovara visilla nalivallja tecnosti H = 13. S1il<a P. Nakon otvaranja ovih ventila voda istiee iz rezervoara A u rezervoar B.Jiih == 1945mm. koji ima brzinski koeficijent cp=O. Uvrstavanjem koordinata x:= D . brzina strujanja je v == cp~2gH.2. Odrediti za koliko ce se spustiti nivo vade u rezervoaru A u odnosu na nivo u njemu u pocetnom HI stanju mirovanja. h=2m. Prema tome.2.5.SA Problem 2. . vrednost pritiska Pk == ne moze da se postigne. A2 == 4 m .5.5~4. A= 0.d I 2 i z = h dobija se domet mlaza D== %+2CP. ° .5-S k . vraca u rezervoar A.5-5 ventili VI i V2 su zatvoreni.fE. Ovom pritisku. H 2 ==lOm.Stacionama iJ'tieall/il Ic7vz male otvol'e i naglavke 223 H == 13. pa ce zato nivo vode u rezervoaru A da se spusti za visinu x. d==40mm.RESEN. h D==50mm. SVI == 2.97. Medutim.77 m.4Sm. U polozaju prikazanom na sl. a u rezervoaru B da se poveca za visinu y..5-5. Iz Bernulijevih jednacina Slika P. V2 RESEN.U preseku maksimalne kontrakcije K-K. Sic == 0.

Sy == 1.og 'preseka. U stacionarnim uslovima isticanja odrediti protoke kroz naglavke_ Dati su podaci: d == 50mm.-lG fii .J2gHz Va =: J-l oaJ2g(h1 . Nakononiatanja malog otvora precnika d vazduh poCinje da istice u atmosferu.== V. dobija se visina J.5~7. . KoristeCi uslove stacionamog istiCanja: ~).326.1 . A== 0. KoristeCi uslov stacionarnog strujanja .471. a pri tome temperatura . I J. Ispod klipa pneumo-cilindra.h2 ) . 1-'0 if 1-'0 Ove visine daju protoke: V. ] v 22 T dobivaju se protoci vode Vi = f-l1 ~. I == 1m. V2 == ~L2 .-lo == 0. [ 2 Yp =g(H2 -y)+ (Su+ 2Sk+ 2C.Hz .56 Us..5-6. Su =0. +V. == J.2.03.11-1-(1:. U rezervoar A stalno dotice V = 20 11 s vode_ Rezervoari A i B spojeni su malim otvorom ostrih ivica i prazne Se kroz identicne naglavke.' 2g 2 V L v~ 2 J. ' 2 1 .-l z =[ (Su +2SV2 +2Sk -I-A D)(D)4 +s +2Sk +A Ci+ 1 J- 1/Z == 0.1(1:. J. \ \ h1 == 5713mm.2) definisn".62. = 11.5. nalazi Se sabijeni vazduh temperature t_ Iznad klipa vlada atmosferski pritisak.se tri zapreminska protoka: r:..441/ s i V2 = 8.224 Stacionarna iJ'll~'allja b-oz Inale o/vore i nag/avlce h V1 g(h+H1 -X) =(Su +SV1 +A"d-+ 1)T .5-6 cija su resenja h2 == .koliko tecnosti dotice u rezervoar tollko iz njega i istice U~l == ~72)' i jednacinu zapreminskog bilansa tecnosti A1x == A 2 y.[h. slede 2 jednaCine Slika 2.V2+ An)(D-) +s+2Sk+A'd+ 1 _ 1 d 4 _ .551 2 koeficijent protoka naglavka i a == d n 14 povrsina popreclJ. i fi"o = V .y) 2 u kojima su koeficijenti protoka P'l == (su +t. l Problem 2.)2 .-lGfli == 3194mm . teZineG.l ) Jh: +. Problem 2. L d . RES-ENJ£: Shodno izrazu (2.. 1+.-l1 2 Yp ] x== [ (~L2) (H1+h)-I-Hz-g- /I Ai f-l1 /LA2 +(~) 2 J==lm.)2 -I.. == paJ2gh1 pri cemu su: ' V2 = J-la. ' J.J2g(h+H1 -x) d 2J( .-l==(Sl/+Sy-l-7v-!i+l)-1I2==0.V1 + A~+ If1!2 == 0.5. _ d n Yp 4VI2g(-i.

dobija se vreme za koje ce klip da zauzme novi ravnoteini polozaj: natpritiskam T==~ == V fl J. d H pri cerou su: A==Su+sk+Sv+1 . Odrediti vreme za koje ce kIt) G F pod dejstvom sile F da se spusti .JR(273+t) (D)2~Pa+Pm d.)'IT. p=4(F+G)/(D -D. 5to data isticanje cini stacionarnim.Stacionama ift/call/a kroz male otvore i naglavke 225 vazduha se ne menja.Sk'Sv' REfEN.1. Poznate veliCine su: D. Pratok vazduha shadno izrazu (2. Do.zauzme no' i ravnoteini polozaj.L Pm . v. D.). U polozaju prikazanom na slici na ldip hidrocilindra. iz jednaCine stacionarnog isticanja V == VI'.2) iznosi Ii" == J. p. G. F. fl.5-7 Problem 2. t. S". d. Tada se u klipu. pocinje delovati sila F konstantnog intenziteta.fE: Trazeno vreme je T == D -zDg (H _h)A[JC32~1)2 +2ACE. t.5-8. Trenje klipa i klipnjace 0 zidove cilindra zanemariti. Konacno. Gustina vazduha je p == (p a + Pm) I R(273 + t). d. R.1. J. Slika P. h. Odrediti vreme za koje ce se klip zaustaviti. Pa' REfENIE U toku isticanja vazduh je pod kanstantnim Pm == 4G I D2'IT == canst.2. otvara ventil V i ulje kroz cevi-kanaIe izbdene u Idipu i klipnjaCi pocinje strujati laminarno.5.5-8 .+ gH) _ Z d d P 32~tJ-l.1d 2 'IT /4· ~2 Pm I p.2. to je i p=const. Kako je t=const. zbog povecanja pritiska. H. d. pa je zato vazduh nesti51jiv. 2 SlikaP. teiine G. Poznate veliCine su: G.

po koordinati z. 11 kojoj je z vertikalna koordinata od elementa povrsine do nivoa slobodne povrsi tecnosti.226 2. Zato se veliki otvor deli na veliki broj malih pravougaonih otvora.6.J2i fhh+Y .7) i diferencijalni izraz za brzinupoklopca va := dy I dt.j2gz. (2. S obzirom da je profil brzina po visini promenljiv. jer je pretpostavljeno da je po visini otvora fJ.6. x(z) dz. := fJ. (2. Proizvoljno 12abrani mali otvor sirine x(z) i visine dz.2). PlC'ot@k tecJnosti kroz vellikn otVO>ll".5.lmja Pod velildm otvorom podrazumeva se onaj otvor kroz koji tecnost istice i kod koga je profil brzina promenljiv po visini otvora. opisuje se funkcianalnom zavisnoscu v:= cp. jer je promena ovog koeficijenta po visini otvora zariemarljiva.otvara brzinom Vo. U slucaju da je pre isticanja veHlei otvor zatvoren. po visini otvora. Ova zavisnost za konkretan veliki otvor odreduje se iz jednaCine konture leoja oivicava veliki otvor. Protok hoz trellutno otvorenu povrsinu velikog otvora. Prema tome. (2.=const.3) Dalje. Ova pretpostavlea je potpuno opravdana. dobija se zapremina tecnosti V:= S -V(y)dy o Vo H 1 . a graficka interpretacija ave zavisnosti prikazana je na sL2.6.1a.6.6.r.2) je f"2 i-.4) . to se protok hoz otvor ne moze odrediti izrazorn (2. x(z) dz . dobija se ukupni protok hoz veHlei otvor (.1 povrSi tecnosti.. ima brzinu povrsinu dA:= \jlx(z)dz. protok hoz elementarnn v=qJ·bgz povrSinu je d~' := V· dA := fJ. koristeCi diferencijalnu jednacinu isticanja dV = r7dt (0 kojoj ce biti vi'se govora u Odeljku 2. Zapremilllla teclIlll{])s1i:li koja iistekne kll"o:ll veRiki ohm" :Ila vreme Imjegovog otv:ar.6.U tn svrhu posmatrace se poklopac u proizvoljnom polozaju otvorenosti (v. Promena brzine.6.6. jer on vazi za male otvore.].1) Nakon integraljenja.2. ISUCANJE 1'ECNOSTli KROZ VELIKE OTVORE 2. s1.6.j2gzx(z)dz. (2~6./ii "1 Ovde treba napomenuti da je koeficijent protoka ispred znaka integrala. Za odredivanje protoka hoz veliki otvor potrebno je poznavati funkcionalnu zavisnost x(z). leoji se nalazi na dubini Vo a) b) z U odnosu na nivo slobodne SliIm 2.2) V(y) := ~L. tada je interesantno znati koliCinu tecnosti koja istekne hoz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja poklopcem koji se krece . prema izrazu (2.1b) odredenom koordinatom y.

Zamenom hinomnilrtedova u izraz (3) sledi izraz za protok V = flab" 2ghe .. .. a sto je i normaino.... Za .-)2.E. . od odnosa he / a. Gornja i donja ivica velikog atvora nalaze se v na visinama hj i h2 u odnosu na nivo slobodne povrsi =.a 12 ... am· .6.. a ne tacnim (1). .5. RESENlE: a) Zamenom u izraz (2.3'+._-.i to fi'={J.. (he +f)3/2 = h.6-1. c pri cemu se razvoj u red ogranicio na cetiri clana. . moze da se napise u nesto drugacijemobliku.!-:::: 1_. C'" .u 96 he (4) Iz izraza (4) sledi da je uvek Ii' < r:'M' odnosno da jeprotok kroz otvoikada se on tretira velikim manji od protoka kada se on smatra malim. jet je prafil brzina kod malog otvora ravnomeran po visini i ziito . . c lc ". dobija veza izmedu protokakroz veliki i mali otvor . shodno izrazu (2).' J = 11.. .I2[1-~(2. h ~(h3/2 3/2 (1) b) Kada se pravougaoni otvor smatra maliin tada se protok odreduje izrazom (2.12(1- 2~ )312=h.1 pr'avougaonog otvora x(z)=b=const dobija se protok kroz veliki otvor Ii' -3t-"-'V.6-:10 Tecnost gustine p istice kroz veliki pravougaoni otvor sirine b i visine a. tj. V. (3) Izraze u malim zagradama moguce je razviti u binorn~r red.1 a e . .pa sledi " . ll. .visina od tetista pravougaonog otvora do mvoa slobodne povrSi tecnosti. ->!II b . tada se pravi odredena greska koja ce OVOID prilikom biti odredena. i kada se protok odreduje izrazom (2).2). iz kojeg se./2 (1 + (he _f)3/2 2~c )3/2 = h.lg 2 _ h1 ) • -2. posredstvom geomehijskih veza izmedu visina. koji se svodi na obHk (2) u kome je he = hJ + a 12 = 112 . '1 -+_.:).lbJ2i[Che+I)3/2_Chc-I)312] .jer je a/2he < 1. ..2. zavisi od dubine na kojoj se otvor nalazi. Problem 2.:-h~ =========/~I=' tecnostL J .."'Jl.lStical?ie tecnostikroz /leilke O/vOTe 227 koja istelme za vreme otvaranja velikog otvora poklopcem..(. _ .C b) Kolika se greska pravi ako se protok kraz velilei otvor odreduje leao protok kroz mali otvor.. Izraz za protok (1). 2 a) Odrediti protok kroz veliki otvor..daje veti protok.l-. ~r 96 (/1) 2J-. )~~(2~ )2+'48(~~. Isti postupak se koristi i za odredivanje kolicine tecnosti kojaistekne kroz vdiki otvor za vreme njegovog zatvaranja.3"~'.2) sirine Slika P. Ako se protok kroz veliki otvorodreduje pribliZnim izrazom (2).I2[I+i(2~e )+~{2~Ql2_}8(~ic. Greska koja se pravi kada se veliki otvOt smatra rna lim.. .

(h+H)h ] ..l"l/g e) KoristeCi jednaCinu elipse (b .0 Greska I a~~h I "} 2.dz:= 2j.2).l ~ fii[ich+H)5/2 + 15 h 5/2 -~Ch+ H)3/2 ]. Problem 2.V) IT/M = 4.2. vee pri mabin odnOSlma he / a veli/ci otvor se moze smatrati /cao ma4 a protok kroz otvor se moze odredivati izrazom (2).[.2.I:!.lQb3/2 "g.l~v'2i[~(h+H)5/2 +1.228 .6.021.z)2 / b2 + (x / 2)2 / a 2 = 1 sledi protok (4) V = 64 j. (2) c) KoristeCi vezu iZllledu promenljivih x=(h+H-z)b/H. i (1) b) 1z slicnostitrouglova (z -h). H 15 5 _1. j.h 3/2 ]. tada je odnos he / a =1.fT~'J~fi~·M~"~·-·~-~"~-af~~ ::~f:{~Ji(~r a) b) c) d) e) f) Slika 2.96 0.5 0.Islicanje tecnosli !croz velilce oNore 1. U vertikalnom zidu nalazi se veliki otvor kroz koji istice tecnost.5 l~ hda 3. R.paje pIotok V == j. c) trougla sa vrhomokrenutim lea dole.l ~.6-1. kada je greslea 1 %. h5/2 ' 3 .dobija se protok 3/2 V = 2j. Dakle. r IS f) (5) (6) .99 J 1/ 0. Poznate veliCine su.5 2. Sa dijagrama je jasno uocljivo da je pri odnosu he / a =1/2 najveea greska i ona iznosi (VM .0 1.95 / ~--1 1. za navedene velike otvare.l. b.0 Slika P.lbv'2i[ (h + H)3/2 .00 0.2%.P.I H == x / b sledi x = (z-h)b / H. koji je nacrtan uz pornoe jednacine (4).2. uvrstiti zavisnost x(z) i nakon toga pristupiti resavanju integrala. a. a) Za pravougaoni otvor je x(z)=b=const.6-2.97 0. H. (3) d) Posredstvom jednaCine kruga CR _Z)2 +(x / 2)2 = R2.6-1. e) elipse if) ako je protocna povrsina smestena izmedu dva kruzna luka i slobodne pavrsine. pa je protok V = J. fiif:+ H 2 (z-h). d) kruga. RES.2 vizuelnu interpretaciju greske posluziee dijagram sa sl. Dalje. .)VJE: Protak kraz veliki otvor odreden je integralom (2. Odrediti protok kroz veliki otvor ako je on oblika:a) pravougaonika. b) trougla sa vrhom okrenutim prema gore. h. lSj.6-2. U ovaj izraz treba. dobija se protok V == 64 C R 5/2 .

Problem 2. b) trougla i c) parabolicke povrSine.6-2c i iznosi 2 b) c) Slilm 2.6-4.-1.1/2i ki [(2z-b)v'z(z-b) -b 2 InC-Jz-b +.6-3 ]/2 === 2). pri proizvoljnom odnosu fJ/R. prema izrazu (3) iz zadatka (2.1v 2g. ).~~~~. b.trouglaste koja je ista za sva tri velika otvora i gornje koja je za svaki otvor razliCita.!~=~ -).6-4.1 .62.6-3.kticanje tecnosti hvz ve!ike oNore 229 U delovima zadatka d) i e) sa x je oznacena ukupna sirina odgovarajuceg malog otvora.Jz)ll:+H =~ .2.6.. H. Teenost istiee kroz vertikalni veliki kruZniotvor poluprecnika R. iznosi 2 Vi == 2~L fJ2g( 15 (b +h +H)5/2 +~(b + If) 5/2 - tCb+h + H)(b+ H)3/2 ]. c) JednaCina parabolickog otvora glasi: z = b + Hx 2 I a 2 . Odrediti protok kroz veliki otvor.1.2). h. b) Kolika se greska pravi. koji se nalazi na visini h ad mvoa slobodne povrsi teenosti. Problem 2.Jij r ~ a ·fb+H ~ ..kroz gornji deo povrsine. pri cemu su koordinate z i x oznacene na s1. ·-. P.6. odreduje se identicnim postupkom kao i u zadatku 2.v'2gH[C 2H +b)v'fJ(b+H)-b21n(~1+ ~ +J¥")]. ako se protok kroz veliki kruzni otvor odredujekao protok kroz mali kruzni otvor. iznosi r/2 H h X! . [ ~(b + Hi/2 + 15 b 5/2 -%(b + If) 3/2 ].j2g[ (H +b)3/2 _b 3/2 j. x Slika P. a) t b) Protok kroz trouglastu povrsinu. KoristeCi oyu jednaCinuiizraz (2.. .6-2). prema izrazu (1) iz zadatka (2. ~fb+H b vzx(z)dz=).o~£i::~~~]n~.2.£~..t~-:::--=:=:~~=:-~~:~:c::r kroz veliki otvor. jer je Ti" == Vj +Ti"2' a) Protok kroz pravougaoni otvor. a) Odrediti protok kroz veliki kruzni otvor za sledece podatke: R =1m.1V 2g . = ~w. Protok kroz povrsinu donjeg otvora je isti za sva tri velika otvora i. h =5m i ).1 .kroz donji i V2 . to ce ukupni protok kroz veliki otvor biti V = Vi + V .l == 0. PoZ'nate velicine su: a.6-3c. RESEN1E: S obzirom da se povrsina velikog otvora sastoji od dye povrSine: donje . bvzCz~b)dz ==).2) dobija se protok kroz veliki ot-vor oblika parabole V2 ==). pri cemu su protoci 2 Vi . ako se on sastojiod trougla i: a) pravougaonika.

Prema tome. sa kojima se izraz (1) svodi na oblik V=2fJ.v2gH = .fii 1= 20. i smena promenljivihy = H . b) Za kvalitetnu ocenu greSke. = 2fJ. (Zi -h)(2R +h-zi )..z) ..ly 1 Y 3J vR . a samlin tim broj koraka je 2n=2R / k.-.2H 3sm cp. priblizno.1 je dr/ = fJ.jH-yJR 2 _y 2 dy.:.2~ coscpsin2 cp. (2) Jasno je cla kada osnovni integral u izrazu (1) nenia eksplicitno resenje d? ga nema ni integral u izrazu (2).32 sm4cp) lin 1 1. pa ce protok kToz veliki otvor (1) biti Kako integral u izrazu (1) nema eksplicitno reilenje.[ +. pa zato numericko reSavanje ne dolazi u obzir. moze resiti.. (sin 2 cp. Veza izmedu koordinata x iz nalazi se iz jednaCine kruga x 2 + (R +h . P.J2i e R . i glasi x = ~(z . U cilju kraceg zapisa uvocli se koordinata tezista kruznog otvora H=h+R.h)(2R + h.. 2n).~2gz 2xdz..8H2 (8. Kako je y / H :< 1 to se ova funkcija moze razviti u binomni red ~ Y 1/2 1Y 1 Y 2 3 y 3 ] -yH-y=vH(l-H) r. Pre konacnog resavanje integrala zadd3ce se same tri CIana binomnog reda.. R 1 . uVeSce se i nova smena y= Rcoscp. Nalazenjem vrednosti podintegralne funkcije Y i = f(zi) = Jz. iz jednacine (3) sledi veza izmeduprotoka kroz veliki i mali kruzni otvor .1.94 m3 / s. to ce se njegovo resenje potraiiti numericki..y u red.64..-:-.2) koji vazi za mali otvor tada je protok ~VJ = 1l~2gH R 2 n. (i=0. u kojoj je Zi = ik.~2gH R 2 n[1 ~(B. r. koja se pravi kada se veliki otvor smatra malim..2 r. J° 3R.812 k[ 1 sa kojim protok kroz veliki kruzni otvor iznosi V = 2fJ..)2 ] 32 H (3) Ako se protok odreduje po izrazu (2.' = fJ..la (2)dol::iija V"" 2fJ. pri tome ce se usvojiti korak integracije k=0.:. i primenom Simpsonove metode za numericko resavanje integral a dobija se resenje integrala 1= S h h+2R f(z)dz~3 YO+4(YI +Y3+"'+Y2n-l)+2(Y2 +Y4+··'+Y2n-Z)+Yz n =3.SR[ 1..z. pa se reila~anjernilltegra..2.Y 2dy /2 H-gCH) -R Z 2~L~2gH R2 f.230 lSlicallje lecllosli/croz wilke oiJ.Z)2 = R2. =vH l-ZH-g(H) -48(H) r.:.1.8:Z COSZ cpsin2 cp) dcp '2 r.5.v2gH R 2[ 2cp -4"sm2cp-. <:p 1 .Oi"e RESENfE: Protok kroz diferencijalno malu povrSinu kruznog otvora sa s1. razvojem funkcije ~ H .. . Integral u izrazu (2) se ipak. integral u izrazu (1) trebaelegantnije reSiti.

.. a to iz razloga razlike u profilima SHka P. dobija se izraz za srednju brzinu strujanja na vocloslivu .2.siroka vodoslivna pregrada.6. Veliki pravougaoni otvor u kosom zidll.j . 3"\13 pri cemu je ovde In = 2cp /313 koeficijent protoka~..(A lAo) 2 r 1/2.2 brzina.6-5. preko koje se voda sliva.95 .0' 0. obuhvata u sebi i greSku koja se pravi kada se protok racuna prime nom pojednostavljenih izraza. pri kojoj protok ima maksimalnu vrednost. umesto nepoznatih veliCina ~ i Ao brzinski koeficijentcp = [~+ 1.. a potom odrediti i koeficijent H protoka ako je poznat brzinski koeficijent cp.6-5.1 otvor koji se tretira kao mali veti od protoka kroz otvor koji se tretira kao HIR veliki. nesto drugacije definise.6-4.istjeanje tecnostih'Oz vdike otvore 231 (4) 0. i zida pre grade je H. sto je ranije vee objasnjeno. dobija se visina na prelivu h =2H/3. Prema tome. za razliku od prethodnih zadataka. osim koeficijenta brzine i kontrakcije. sa koje je jasno uoCljivo kolika je grdka za proizvoljni odnos HIR .-__-H '" gresku kod pravougaonog otvora u . PrimenjujuCi uslov ekstrema ah =0. = 60° prema horizontali.!J2gH R 2rc.:. zaldjucuje se (sHeno kao i kod velikih pravougaonih otvora) da se cak i pri malim odnosima HIR veliki humi otvormozesmatratimalim i tad a se protok odreduje leao ri'M = J. Pri odnosu HIRo=l. Visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi vode.2.97 zadatku 2. V= ProDlem 2.. koja se pravi kada se veliki kruzni ot\Jor smatra malim. P. za preseke ispred vodosliva i na samom vodoslivu..6dpreliva koeficijentprotoka se. Prema tome...96 +---I---+----+------t----1 zakljucuje da je protok kroz kruzni. RESENJE.J(.6-4.606.. protok na prelivu je av / 2c cpbH J2gH = mbfrJ2gfI . duzine b..1 %..v == cp J2g(I{ ./ ..j .Koristeci.1 . te uvodeci Slika 2..-4-----1 Kao i pri analizi dobijenog rezultata za . h) .98 + I ' ..2. DalcIe. U vodotoku se nalazi brana .2 (izraz (4».... Izraz (4) ima graficki prikaz dat na s1."" 0. Najveca grdka se pravi kada je odnos HlRo=l i ona iznosi 3. protok preko pre grade je V = cpbh J2g(H -:--h).t .+ . 0. a to iz razloga primene sto jednostavnijeg izraza za protok. ispred brane.. Problem 2. jednaCine Bernulija i kontinuiteta (vA == voAo).768 greska je 1%.+ . nagnutom pod uglom ex.99 -1----... U ovomslucaju koeficijent protoka. tako se iovde 0. Odredjti pri kojoj visini h vodenog toka na pregradi ce protok biti maksimalan. otvara se poldopcemkoji se laece konstantnom ..

6.232 lSticanje tec"ilosti kroz veltke otvore brzinom vo. dz ! sina. fiifH+y (z.!!.3).62.) Vo sma.) 3/2 sma. RESENJE':~)Polozaj trellUtne citvorenosti poklopea odreden je koordinatom y (s1.(-+h+asma. fh[J-lE. Pm =2 kPa. Dati su padaci: a =2m..6-7 slicnosti trouglova. RESENJE.7m3 • ~ (H · hvo 35 105 15 b) KoristeCi potpuno identican postupak leao i u zadatleu pod a) dobija se zapremina . shodno iznizu (2..k~ea~~ su podaci: H=2m.[.6. a potom sve to u izraz (2. P2. u proizvoljnom trenutku vremena.6. to ce trenutni protok.b + h)5/2 + -±.6-7. =-3 ~hI2g-..Iz dz = r. ]3/2 l J ZamenjujuCi ovaj protok u izraz (2.Pri otvaranju velikog pravougaonog otvora. = 90°) = 58...(H-+asma.3111 3 1z dobijenog rdenja za isteklu zapreminu vode u slucaju da je zid vertikalan (a. dobijen iz odgovarajuce Slika P. S obzirom da je element trenutno otvorene pravougaone povrSine dA = b . Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja.2..6-6 . biti .. 3/? 2 Pm 5/2 Pm .j2g { Pm .Iz dZ] dy Vo 0 h fl = 4J-lfii . Odrediti zapreminu vode koja istekne kroz H h " Vo -:?_--=--- . U izraz (2.4m 3 • Prolliem 2. a=im. 5/2 V =-3 .. b'= 1m. U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni otvor koji se ofvara poklopcem cija je brzina Vo = 1 em! s.) -a+-5-·-LC-+h)-C-+h+asma. h=i. poIozaj poklopca odreden je koordinatom x.H). H7!2 +~ H 5/2 ] = 170. pg 2 {I Slika P..[ h+ p p.4) dobija se zapremina vode 2 fl b..1. Vex) = J-lfii-·sma. UvrstavajuCi izraz a) ~) x = (z .l (H + h) 7/2 .H) aIh.2. = 90°) dobija se zapremina V(a.6-7b). dobija se zapreminavode koja istekne kroz veliki trougaoni otvor za vreme njegovog otvaranja V =. pg sma. h+ p p.-. pg pg r l} = J 57.r--= ::~:a~~~~ naak~ol:ei ~O!O~~~e.4).b Pm ... b h+ ~~I +asi~a... = 20cm! s. f . +(a-x)sina.. J-l= 0.6.3).5m. . +(a-x)sino. h =3m.

.6. [z. b) Pri kretanju poidopca s leva na desno treIlutno otvorena povrsina velileog otvora ima oblik trapeza.. +l~S H7I2[ 1 +(%)2 ] +125 [ (~)2 -1]H(H+h)S/2 } =: 27. b.4). Dati podaci su: a=1m. Odrediti zapreminu tecnosti leoja iste1me kroz veHlei otvor. H=1m. za vreme njegovog otvaranja.45 m .1m3 .Jz dZ}-.a di. 15 6 . ) . 'C7 . h+H o Vo .-:: a [ 1 5/2 hN .l. Zato se ova povrSina deli na dYe.l Va h 105 a IS· 6 a· . ============= Uvrstavanjem ovih veza u izraze (2. a tecIlost istice iz rezervoara.... H..4) dobija =: fii (E.2.l'l/2g !tvo 10S(8H+lSh)(H+h) --3-(H+h) -lOSH =363.(H +h -i.6(b) Vo • 8b odreden je koordinatom y.7m. hH 5/2 +~(!!-i(H +h)3/2 + ). c) troug1a i d) trapeza. ako je velilei otvor oblika: a) pravougaonika.istieanje teellosti !croz ve/ike otllore 233 r.6-8 x=*[z-CH+h-i.]. vo' a H a H h h a) b) c) d) Slilw P. aka se poklopac kre6e: a) s desna na leva i b) s leva na desno. h.. U vertikalnom zidu nalazi se trougaoni veliki otvor koji zatvara poklopac..6-8. Za h . b) romba.. -c----·----·-------f RESENJE: a) Trenutni po1ozaj H I poklopca.3) i (2. PrOD/em 2. Pri kretanju poklopca konstantnom brzinom Vo velilei otvor se otvara. Kada se poklopac kre6e konstantnom brzinom Vo =SOmm/ s.6-9 . i kroz njih se nadu trenutni protod primenom izraza (2. 7/2 8 7/2] 3 V=2). h=1m. odrediti zapreminu vode koja istekne kroz veliki otvor za vreme njegovog otvaranja. U vertika1nom zidu na1azi se veHki otvor koji je zatvoren poklopcem. ).1 2). l = 0 .)] i y=*i. pri njegovom kretanju s ZI desna na levo. b) vaie re1acije izmedu promenljivih a) Slika P..2. 3 ProD/em 2. prikazan na sLP.)2~llOS +h) ~[(H Vo h 7/2 _ +~(H V = 2 f2i (E. i to trougla i pravougaonika.J.:.6. a potom se shodno izrazu (2. 6 2 .hCH +h)5/2 +h)3/2} =: 12.6-9. posredstvom slicnosti trouglova..3). trenutno otvorenu povrsinu otvora.6.2.)2lf ~[3-S('~'lJ(H +h) 7/2 +1.6. PozIlate ve1icinesu: a.l H7/2]_1. . cobija se zapremina V = r-l{~LJ2i fh+H-t.

[-J3/2]. za sva cetiri slucaja.fii ab {3(H +h)5/2 +2H512 -SH(H +h)3/2} . postupak dat u Odeljku 2.6. 15 Vo h 2 . Ove zapremine su: v:I = ~ 1J.fii !!:.i5[CH +11)312 .J2i b { 105 CH +h+b) 7/2 -15CH +h+b)(H +h) 512 a 8 2 Vo -tCH +h+b)(H +h) 3/2 b +%CH +h)5/2 + ~S CH +h)7/2}. V2 . 2 V 3 =_iyfii ab[CH+h)5/2_ H 5/2_1 hH 3/2J. V = 3 2 15 fl. V2 .kroz trougao za vreme njegovog otvaranja.. 2 Vo 1 r-VL. pri cemu su istekle zapremine: VI .i5 V = 3 " "i:"g b [CH+h)3/2 _[-J3/2]. h Vo d) Ukupna zapremina koj a istekne kroz veliki otvOt je V = VI + V2 + V3 .. preko velikog otvora. sprovodenjem kojeg se dobivaju zapremine: 2" ~g a) V = E-_rV_L. b) V = ~111~ {i[CH +h)5/2 _H5/2]_hH3/2} 1 3 Vo . koristi se. i one iznose VI 1~ ~l~ Cf)2{t[C[-J+h)7/21-hH5/2-th2H3/2}.zaprernina tecnosti koja istekne kroz gomji deo trougla za vreme njegovog otvaranja.{3(H +h)7/2 +711H 5/2 -7 H(H +11)5/2 +4H7/2} .1.kroz trougao za vreme otvaranja pravougaonika. i V3 . 105 Vo h V2 = 2 fJ.zapremina koja istekne kroz donji den trougla za vreme njegovog otvaranja.234 .zapremina koja istekne kroz gomji den trougla (visine h osnove a) za vreme otvaranja donjeg dela povrsine.lstieanje teCizostibvz /Je!ike o/vore RESENJE' Za odredivanje zaprernine tecnosti koja istekne kroz veliki otvOT za vreme kretanja poklopca. c) Ukupna zapremina koja istekne kroz veliki otvor je V = r~ +V2 +V3' pri cemn su: VI .<kroz pravougaonik za vreme njegovog otvaranja i V3 ..

Medjutim.7. koje izaziva vremensku promenu brzine strujanja.7.7.jednaCine Bernulija i kontinlliteta.7.2. Ova koordinata moze da se bira proizvoljno. a znak minus je zbog smanjenja koordinate z u toku praznjenja (odnosno dz<O). stvarne " trenutne promene brzine strujanja su male sto dovodi do toga da se u laatkom vremenskom intervalu stvarno nestacionarno strujanje moze smatrati stacionarnim.1.235 2.1) 1""""'1 u kojoj su: dV = -A(z)dz elementarna promena zapremine tecnosti u rezervoaru. Vu(z) je ukupni protok tecnosti kroz trenutnu povrsinu A(z). Ovako nastao model strujanja naziva se kvazlstaciol1amo J'trujal1je. A(z) je povrsina poprecnog preseka rezervoarariamonutnom. nastace istovremeno punjenje rezervoara protokom Jio i p_raznjenje promenljivim protokom rj(z).fi It prislIJ'tvu promenljivog pof/a pritiska. Od odnosa protoka Vo i V(z) zavisi da Ii se rezervoar prazni (VO <V(z»). nivou tecnosti. kao sto je to slucaj pri punjenju i prainjenju rezervoara fluidom. V(z)je ukupni trenutni protok tecnosti kroz cevovod i Vo je dotok tecnosti. U daljem tekstu razmatrace se sIucaj praZujenja rezervoara sa 81. za izvesnu klasu problema. KvazistacioIDial:'na istkallllja itecJm@stft pJri pillllljeJmju iii pr3zJmjenju l'eZelt"V@dl!I'dl! radicliUh @Miks Nestacionarno isticanje nastaje ako se iJ'tictmje vr. Ovo za posledicu ima da se za opisivanje strujanja mogu lcoristiti jednacine jednodimenzijskog stacionarnog strujanja . postavljeni zadatak se najlakSe resava ako z predstavlja visinskll razliku izmedu trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru (1-1) i nivoa SIika 2. U opstem slucaju. U pocetnom trenutku vremena (t=O). jednaCine postavljene za preseke 1-1 i 2-2. medlltim. u toku kvazistacionarnog isticanja pritisci iznad nivoa tecnosti II rezervoarima Pj i P2 zavise od koordinate z.1 (V(z) >r7o) od visine h2 do visine hj' Tada za kvhzistacionarrio isticanje vazi diferencijalna jednaCina d-V-=-rj-u (-z)-dt-=-[V-·(-z)---Vo-l~dt"""" (2. KVAZliSTACIONARNA ISTICANJA NESTISLJIVOG FLUIDA 2. iIi se Va puni (Jio>V(z)).2. odnosno protoka. Kod tecnosti koje se nalaze u rezervoarima kvazistacionarno isticanje nastaje zbog promenljivosti nivoa tecnosti koje je izazvano punjenjem iIi praznjenjem rezervoara. Iz Bernulijeve.7.1 (2-2) gde se vrs} isticanje.7. nakon otvaranja ventiIa VO i V.1 proizvoljnog oblika i promenljive povrsine A(z) po visini rezervoara. koja glasi: . NajceSce se pri kvazistacionarnom (nestacionarnom) isticanju tecnosti zeU znati vreme punjenja ili praZnjenja rezervoara. Da bi se odredilo ovo vreme posmatrace se rezervoar sa s1.

J" 'ok d 2 ' 2? .y2g 4 fil.2..= . d rc PI . Koejicijm/ protoka (iii koeji"cije/'Zt iJ'ticanja) govori 0 gubicima eJZergije i izrazava ko!t!co je s/Jlamiprotok man]l od teorijskog.-4-~2g(z+--.7. i posle integraljenja ove diferencijalne jednacine dobija se vreme praznjenja rezervoara T = r.<1) zato sto su gubici u cevovodll uvek prislltni.-g-) 2 I (2.100) i (2.7.1 od visine hI do visineh 2 .2) sa fJ. h I ~.procep povrsine poprecnog preseka A i koeficijeilta protoka fJ. koji za posmatrani prosti cevovod iznosi fJ..= (I.1. kojiimaju veti broj cevnih deonica.+ g z + . kroz mali otvor ..7.Pz V(z) = fJ. Ako se isticanje vrsi kroz slozene cevovode. glasi: Z 2 g( z + PI pgP2 ) = 1.:f.2).2) sledi veza izmedu koeficijenta protoka i ekvivalentnih veliCina koeficijenta otpora i koeficijenta karakteristike cevovoda . Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja (2. dok rdim strujanja veoma malo utice .AJ%cPI-Pz) j.1. s tim sto diferencijaina jednaCina isticallja ima oblik dV = A(z)dz = [VO -V(z)] dt.V • ·2 Poredenjem protoka koji se dobija iz ove Bernulijeve jednaCine i protoka po izrazu (2.7. +(r +r +r +A.u +Sk +Sv +A. tada je svrsishodno koristiti ekvivalentlli koeficijent otpora cevovoda Ce iIi ekvivalentnu karakteristiku cevovoda Ke' U tom slucaju Bernulijeva jednaCina za nivoe 1-1 i 2-2.stujanja bez gllbitaka energije. koji se smatra nestisljivim fluidom. oznacen je koeficijent protoka..-)--p 2 P 2 '-. u principll. U slucaju kada istice gas gustine p.7. VI Pz vi(z) .236 Kvazistacionarna isticanja PI .. NajveCi uticaj na koeficijent protoka ima geometrija cevovoda i ugradene armature.~+1)-1/2. i mnozenjem sa povrSinom 'd 2 rc /4. z+ PI-Pi pg A(z) dz (2. "'v zanemarivanjem brzine VI u odnosu na brzinu V z (z).V =Ke.2) U jednaCini (2. ! v..Ld 2 rc..+ .(z) . prema izrazima (2.1) i izraza za protok (2.7. Ce. po svojoj fizickoj sustini koe£icijentprotoka mora da bude manji od jedan (fJ.3) Opisani postupak u potpllnosti vazi i za punjenje rezervoara sa s1.00 koejicijenta pr%ka. dolazi J'e uvek primenom energijskih (Bemu1ijevzlz)!ednacina l/etilZaCina kontlizuite/a. iz prostora pod pritiskom PI u prosto! pod pritiskom P2 (pz < PI) protok fluida se odredllje izrazom Ir/=fJ.7. Teorijski protok je protok ideaIizovanog strujanja .101). dobija se ukupni protok tecnosti kroz cevovod . . jer je povrsina poprecnog preseka trenutnog nivoa tecnosti po pravilu mnogo veca od povrsine poprecnog preseka cevi kroz koju se vrsi praznjenje.

4) U izrazu (2. Odrediti koeficijentprotoka cevovoda prikazanog: a) na s1. d 4 :::: 40mm.: : c2 "2 2 VI .6). d 2 = 40mm.. P.. c 4 = 5. .4) A je povrsina onog poprecnog preseka cevi zakoji je odredena vrednost koeficijenta Ke' Problem 2...c 2 =4. pri cemu. d 6:::: 70mm.7-1a.. C1 2. .7-1b. .7-1 poznati su precnici cevi d i i ekviva1entni koeficijenti otpora c i (i=1. . V3 + V4 :::: V6 . d 7 =lOOrnm.Kvazistacionan1a/titicCmja 237 CI L~=A~' 1. a) Postavljanjem jednaCina za hidraulicld paralelne grane v~ V~ v.ie koeficijentprotoka fl7 =[C1 +C2 (A 2 ~jaA3)2 +C7(~:)2 T/2 =0.2.7-1 i Bernulijeve jednaCine gH= Cj V12 12 +csv. . . v. te eliminisanjem brzina VI (i=1. c 5 =6. b) na s1. . SlikaP. +V. c6 =7. c 3 =9. 2 2 ~ 2 Vs C1 "2+cs"2 = C3 "2+ C6 2 V3 jednaCina kontinuiteta Til + V 2 :::: a) b) Vs .7). koeficijent 7 protoka odreden je izrazom 1 \ jednaCina kantinuiteta V3 :::: V6 = ri 4 + V5 i r~ = V~ == v. 12. uvode se oznake Ai = di2 rc 14 za povrsine poprecnih preseka cevi i Vi (i=1..7. U izrazu za pratok.2.2. .289. (2.7) za odgovarajuce brzine strujanja. dobija se brzina \/7' koja pomnozena povrsinom poprecnog preseka A7 daje ukupan pratok tecnosti V :::: fl7A7~2gH. V5 + f/6 :::: V7 . U cevovodima prikazanim na slici P.J2gH. c j = 9. d 3=50mm.2. /2. P. d s:::: 60mm. Poznate velicine su: d j = 50mm.7. 12 +c7v.7-1.. C3 "2 = C4 "2 . i Bernulijeve jednaCine gH=c1v{ 12+c2vi 12+c7 v. te odredivanjem brzine v 7 ' dobija se ukupan protok tecnosti r/7 = fl7A7 . c 7 =4. RESENJE: Zbog lakSeg pisanja..

2 gZ=C-+C 2 12' 2 22 i jednaCine kOlltinuiteta za raevu V = VI + V .238 Kvazistacionarna isticanja gde je konstanta .S"J>S"2.2 (i=1. Odrediti: a) ukupan promenljivi protok isticuce tecnosti. Cilindrieni rezervoar prazm se kraz nesimetricni slozeni cevovod..-:: Z 2 -1l=[c+c1 C 1 Z .+ K 3 +(JK. a= A4 + AS V C4 / C5 U oba razmatrana slucaja koeficijent protoka znatno jednostavnije moze da se odredi primenom izraza (2.. -1 . 2 ) +c 2 J 2.7. 11' '2' h. J2Ke • Problem 2. dl' d 2 ..2. ~ +d dZ 2 -1 11. H" SIl. . d. z RESENJE: a) Kada su u pitanju slozeni cevovodi.t:k'~v.+Sv+A... . 2 C l ra: d d .7-2.. C2 =SR2 +Sv2 +Sk +AT+ 1 . Stika P. . .o' kroz koji ustrujava vazduh gustine PO" Paznate su sledece veliCille: D. c) vreme prainjenja rezervoara ako je on sa gornje strane zatvoren i ako na njemu ima mali otvor precllika do i koeficijenta protoka iJ. iJ. s tiin sto se za svaku referentnu 2 brzinu u slozellom cevovodu moze definisati brzinski koeficijent.4). 2 '2 I koje su karakteristike pojedinih deonica slozellog cevovoda.7-2 2 v2 v2 v 2 dZ 1 . uvodenjem karakteristika Ki = ci /2A.7) a potom i ekvivalentne karakteristike cevnog sistema: ~ CZ / C3 +C4 ( .ff) +dz 5. tada je zbog kraceg pisallja pozeljllo uvesti konstallte I c=s. odnosno tri razliCite referentne brzine. Naime. odnosno koeficijent protoka.SR1. III =[c( Z ) +cll 2 'f-Lz =[c( . pa se mogu definisati sledeCi koeficijenti protoka z ~ 2 Z Z 1 1 d 1 +d2 iI~ 2 . d . I."d+ 1 . b) vreme praznjenj a rezervoara. do. --'--A3----------"-2·------:::C A3 2 r-.o. U razmatrallorn primeru postoje tri razliCite deomce.7 == 1/ A.-) +C6 (y) 6 J a) Ke =ll ( k + kr2 +Ks J +l Ck+ K)-2 +K6 J 1 1 1 -2 K e =K1 +lJK.Po' p.SR2 A. d II cI =SRI +Svl +Sk +A.:+Fs) +K6 (I ll/2 1 lI/2}-2 +K7' b) f l r lJ-1/21-Z J +K7' koeficijent protoka ce bid iJ. Do koeficijenta protoka dolazi se iz Bernulijevih jednacina V 1 gz:=c-+c .

. ponavljajuCi postupak dat u zadatku pod b).\= 2.! I 4-j2gz .:. J. I. +T72 := =(!-tA + fl2d.5.7. Problem 2." +I. V2 1 = fL2 -4-~2g(z-ho)' h =0.=_=_=_=_~_ t=t 0 dz D RESENJE: a) Iz Bernulijevih jednacina.:.! d:1t -j2gz. P flo do . t=O ~_=. b) vreme prainjenja rezervoara.. Konacno.-d-+ 1 -'-----'1~--_1t_---t--"-> a ~fI SHkaP. b) Iz diferencijalne jednaCine iSticanja dV:= Vdt ::::: vremena dt ::::: D.1.-j2gz . VI::::: d 2n ... postavljenih za nivoe 0-1 i 0-2...--.. 7~3. A::::: 0. dobija se izraz za vreme praznjenja d:" T::::: fld 22D2 fii 1+. . d 2n H u kojima su koeficijenti protoka flI::::: t=T h u Vl z ~1.d~)2 . Podaci: D:= 1m.1 + AhO / d = 2. H::::: 1 m.... s obzirom da su zaprerninski pratoci tecnosti i vazduha jednaki (Vo : : : Vez)) dobice se promena potpritiska Pv = fez).v = 1 + Ad + 1 1 +~ fL2 J "'u r +". koja kada se uvrsti u izraz za protok tecnosti daje jednoznacnu zavisnost ove velicine od koordinate z.. oCigledno je da je zbog kraceg pisanja prakticnije raditi sa ukupnim protokom koji.. Va : : : flo din J:0 P v • Istovremeno se rezervoar prazni sa protokom tecnosti V(z) = fl ~2g(Z.). sledi diferencijal Posle integraljenja dobija se vreme prainjenja rezervoara fld v2g vz fld v2g c) Pri spustanju nivoa tecnosti u oslobodenu zapreminu rezervoara vladace potpritisak Pv' Tom prilikom vazduh ustrujava u rezervoar protokom T= D2 2 ~ h fh+H dz 1= D2 2 ~(vh+H r..v2 =: 1.02...Jh+H-Jh).u = 0.fu(J:.Kvazistacionarnaisticanja 239 Ukupan 2 trenutni protok tecnosti je V::::: J..456.5. -vh). iIi V::::: V. se ima u cevi kroz koju protice celokupna masa tecnosti.1t dz... Odrediti: a) koeficijent lokalnog otpora ventila v2tako da koeficijenti protoka oba cevovoda budu jednaki. slede izrazi za protoke .=.7-3 Iz zadatog uslova jednakosti koeficijenata protoka(fLi =fL2)' dobijaselcoe£icijent lokalnog otpora ventila I.)1j. I.2 r h-h 0 I\..(.=. ho ::::: 0. d::::: 50mm.5m.... Iz dobijenihizraza za ukupni protok. Cilindricni rezervoar se prazni kroz dye cevi razlicitih duzina.2.. h:::: 2m.

odnosno ukupni protok kroz slozeni cevovod V(z) = fiAJ2gz.1.R3 +i.(z=1. a koja glasi gz = cv 2 /2 +c]v.fljd2J2i h = racionaljenjem podintegralne funkcije D2 fh+H(.2..?--".y'(.. RESENJE.. /2. Integraljenjem diferencijala vremena./em 2.lp('y. C =(. 0 (=0" III Vo r<= V . z d z '2 .Odrediti vre:rhe za koje se rezervoar isprazni do visine koja je za rastojanje a veca od ravnoteZnog nivoa vode u rezervoaru.+ 1. i =-4.Jz ~)d _ }J.k +lvd+ 1 3 2 ceVl A = 4 ' i povdina poprecnih preseka • d 21[ A d. Ke =::: Ko +( + ~ + ~ )-2 => }J.-~. D 2 n' dV = (Vj +V2 )dt = --4-dz. fl.= AJ2K • . + V + V3 .(... d.3)..0 z- dz . h. l-ln ..y2 +lv +1. I c =(.·=~~. (i=0. D.7-4. dobija se diferencijal vremena dt =_ ~2 fljd f2i .k'v'O' p.240 Kvazistacionarna isticanja b) Primenom diferencijalne jednacine praznjenja rezervoara . iz Bernulijeve jednaCine postavljene za z nivoe 0-1.k + Iv-j-.z. /2:::: pczvi 12= pC3v~ /2.Uvodenjem koeficijenata ..~ t=T - dz A ' I ] =SRJ +(.jK3 k- 2 e .5 s.Jz+Jz-ho ~ 2D2f2i [(h+H)3/2 _h 3/2 -(h+H -ho )3/2 +(h-h o )3/2] fl]d ho 2g = 66. Cilindricni rezervoar u koji doticekonstantan protok fio prazni se kroz nesimetrican slozeni cevovod.3).=lc+c j ( Aj + Az cj I c2 ~ + A3 ~)2J' c Ic J 3 . Iv.. i jednacine kontinuiteta V =::: Ii. Poznate veliCine su: d. Pl"o/.2.R2 +(.'~ 13 c3 =t. Koeficijent protoka posmatranogslozenog cevovoda moze veoma jednostavno dase odredi i preko koeficijenata hidraulickih karakteristika cevnih deonica kao 1 K =:::~.'('ri(i=1.U +(. a. I.jd2hoJ2i h z.21[ . Su.y + Iv d c] H ----:--15--.Y3 +(. te koriscenjem .2. Tt---t'-=-"t'-ot. jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granamapc] v. 2Ai v K ] <JK . dobija se vreme pratnjenja rezervoara TD2 fh+H .Jz +Jz-ho dz.3) . . dobija se koeficijent protoka r }J.v] +(.

H == 2m.~ rr== -= J2i Problem 2.[ii. -:.397.lh). tadaje Ho = 0.' dz Fz -.J[i. nivo tecnosti u rezervoaru se asimptbtski priblizava ravnoteznom nivou.Ponavljajuci sliean postupak kao u zadatku P.==-=:.2.. dobija se diferencijal vremena odnosno integralni izraz T := _ Uvodenjem smene x = D2 f1d2 J2i fh+H Ho+a Fz .3.. d] = 50mm.7-4. pri tome uvodeci koeficijent protoka 1 J-L=~======================~== ] dl 4 .k nivoa tecnosti u sudu. pa iz dobijenog izraza za vreme T. Odrediti vreme za koje ce v se sud isprazniti do visine a=lOmm·vece od ravl1oteznog L. sledi resenje za sluCaj potpunog prainjenja rezervoara (a =/1) 2 2D li\.. .h-ffo (l + )dx JHo+a-ffo X rr. h = 2m. i integraljenjem dobija se vreme T= f-ld 2 2D2 J2i f./ii.2. A= 0. Podaci: L == 2m. Iz dobijenog izraza za vreme za koje se rezervoar isprazni do visine koja je"za a veca ad ravnoteZnog nivoa tecnosti u rezervoaru sledi zakljucak da: kada a-+O. d = 40mm.7-5. Sk = 0. Svl == 2. Sv = 3.A h \ I Sllka P. Sr =0..1 +Aer+ 1 I D H I V k L. Cilindricni sud se prazni kroz simetricni slozeni cevovod.Jii.r +. dobija se ravnoteina visina teenosti u rezervoaru 1 4V H =_(_0_)2 o 2g fUl 2 n Iz diferencijalne jednaCine isticanja (2.. odnosno kada je kolicina tecnosti kojadotice rezervoar jednaka koliCini tecilosti koja iz njega istiee.7. Za vreme prainjenja u sud dotice kOl1stantan protok 170 =6 lis. VI Su = 0.A . RESENJE. Ako se rezervoar prazni bez doticanja tecnosti(Vo =0).==-=_~_==-=:. D= 1m..5.:. I r LI 4(er) (Su +Sk +Sv +Aa)+c. koja glasi: " D2n [V(z) -Voldt:= dV = --4-dz.-)' f-ld 'l/ 2 g "Ho +a -vHo 2 2D2 r::-.=:. u i vazi za slucaj praznJenja sa istovremenim doticanjem tecnosti.5. I Vo T == J-Ld 2 (.7-5 0.d.-.- ~ JH+h -. tj.:>. tada T-+00.J h + H .:- Fa = ~('\IH+h-vHo+a+vHoln ~ r-r.d.02.1). L1 == 1m.Kvazistacionarna isticanja 241 1z uslova jednakosti protoka pri stacionarnom isticanju 170 == V(z == Ho).

2 p.242 Kvazistacionarna isticanja i ravnotdni nivo tecnosti H 0 == ..5 s. D.Jh+ii -. 2D2 '~ ~ r. d. ~ Fo~ -~Ho -a+~ .2.-. !-ld 2g . uvrstiA=O i B=O. eiji je napor dat izrazom Yp == Av 2 + B.~r. a.7-7 .. H.----:::V g 2 (l' . .· Prime nom Bernulijeve jednacine za p ..-JHo -a 'I . .= (~11 +~k +2~v +)v}+1-2A)-1/2. l-ld1 'l/2g 'lja+Ho -"Ho Problem 2.5). Za vreme praznjenja rezervoara natpritisak p".JH.7-4.[if. ._)2 -:. RESENJE.Jh+ii)..· a) Uvodenjem koeficijenata protoka fJ.7-6 Ho 4v'" B' = (__0.7 -7 .. 2Ji"i [ Jh+H-JHo-a-. H..[if. Cilindricno konusni rezervoar.. fH. Rezervoar koji je na pocetku napunjen vodom do visine H istovremeno se puni Konstantnim protokom ~ro i prazni kroz prosti cevovod.1 4d~o ) 2. Pojedine grane slozenog cevovoda il .2. prikazan na s1. P.2. v[ v~ preseke 0-2: ":+ gz = c12 +c22 .d nfii g te sprovodeCi postupak kao u zadatku P.h+H 2D2 ProDlem 2. ho'p"" p. Poznate velieine su: V ' h. " 1 =~(-vh+H -'JHo +a +"Ho In ~ r. I. A.. H u hi V v b) u cevovodu nema pumpe. J 1Ho+li..aju ekvivalentne koeficijente otpora ci i povrsine poprecnih preseka cevi Ai' Odrediti vreme praznjenja rezervoara.2. iznad nivoa teenosti ostaje konstantan. .-)= 3683.h+H+li 'J" 'g b) Resenje ovog dela zadatka dobija se kada se u nadeno resenje zadatka pod a). konscenJem ov J' • Slika P.-:. 7 ~6. 21g ( f. pa sledi T== . dobija se trazeno vreme punjenja T= 20 l-ld -y2g . J ll trazeno vreme praznjenja rezervoara je . Poznate velicille su: Cp Ai' (i=1. i ravnoteznog polozaja u rezervoaru Slilca P. aka a) je 11 cevovodu ugradena pumpa.-. o RESENJE. h. Ho. D.-Vh+H+~-1jHo-a+·f-1}Ho+f·ln . Odrediti vreme za koje se rezervoar napuni do visine a manje ad ravnoteZnog polozaja.2.7-7.ln. prazni se kroz nesimetricni slozeni cevovod.

pa ce diferencijal vremena biti dt . dobija se poluprecnik x = (y .l.2).). r. Ukupno vreme praznjenja cilindricno .Otpori u cevovodu dati su ekvivalentnim koeficijentima otpora cj · (i=O. Iz slicnosti trouglova: . Odrediti vreme za koje se konusni rezervoar isprazni do visine koja je za M veca od ravnoteine. Konusni rezervoar se istovremeno prazni kroz nesimetrican slozeni cevovod i puni konstantnim protokom Vo. pri cemu je povrsina A(y) = x rr.ho) D 12h . Af lJ/2 ( A2 +A3 v~ +A4 V~ +A5 V~)2 cJ c. H.2 == Y~ho . . Poznate veliCine su:R.d2 . Pro/.. dz . Pm p g .·.p. pg -Ch +Pm)3/2 \Ch o pg J 0 +Pm)2[~h pg 0 +h+. )2 J2i JY+~.7-8. 4WIlh2 J2i {1.JdU 'II U = D2rr. d~ = T'Idt l = --4-dz. d oA..lAlJ2i Jz+Pm pg CIJlm se integraljenjem u granicama od hO+ h + H do ho + h. h.llAlV2g _. 4J. o pg .cl'c2 ' Vo. o. CO.~(Jrho-+-h-+-H-+-~-. Uvodenjem smene U = Y+ Pm I pg i integraljenjem dobija se vreme prafujenja konusnog dela rezervoara Tz = D2~ ho+h+fm/pg[u3/2 _ 2(h + Pm)Fu +(h + Pm)2 4 WIl V 2g h Pm 0+ pg o p g .1. jednakosti padova pritisaka u 2 4 hidraulicki paralelnim granama 2/ 2/ 2 2 C V 2 2=C 3V 3 2==C4 V 4 /2=c svs /2. c. -Jho+h+~..konusnog rezervoara jeT == 7J + T2 . .._ Z - vremenski D 1C 2 4WI lh Z ( .[Ch 5 0 +h+Pm)S/2_Ch +Pm)SI2J_1Ch +Pm)[Ch +h+ Pm )3/2_ pg 0 pg . pri cemu je koeficijent protoka odreden iznizom r III == lCl + C2 .:- r.ho d y. dobija se diferencijal vremena dt = _ l DZrr.'. period vazi diferencijalna jednacina isticanja 2 dV2 == V(y )dt z = .. dobija vreme praznjenja cilindricnog dela rezervoara 7J Za drugi = D2rr.. 0pg -~h +PmJ}. Y ./em 2.l1h.:- r.KvazistaciOnarna isticanja 243 jednaCine kontinuiteta ~ = V + V3 +V + ~. 4f. 2 elirninacijom brzina v2 +V S ' dobija se ukupni protok tecnosti ~ = Il J AJ ~2g(z+ Pm I pg).:- J 1z diferencijalne jednaCine praznjenja cilindricnog dela rezervoara .A (y)dy. DZrr. J 0 pg .

.. h.244 Kvazistacionama isticanja RESENJE' Saglasno postupcima· !eSavanja sprovedenim u zadadma P. 0..fii:Ca 2 _b 2 )+ .. Su =. 3. D. P. P. P.(a 5 _b 5 )+ sJH. 1. Otvaranjem ventila voda istice. 2..7-9a). b.: cT+ V 2 i jednacine kontinuiteta V. zatim eliminabijom brzina v1 i v2 dabija se 1 2 kaeficijent protaka .. Dati su podaci: R = 1m. SR1 = 0.7-8 +(Ho -h)(SHo -h)(a-b)+JH. i.. Rezervoari prikazani na s1. Sv =.jV~2l-_ I.: Sm.. ..A==~R~l--..l Slika P. CT+cl 2" v2 c2 T 2 gz.2.fii.A--". ..2.7-4 i P.. . I. dobija se trazeno vreme T= ~d5J2i H 8 (Ji)2ll1.: 80nun... {co +(c +l{ dg/(d~ +di ~~~::) J 1 r l12 Problem 2. 0..=D=.. ~=.u "". a) "...6..7-9b).2...7-9a).. h == 3m..: V + V . =.5.2."'. SY2 =. Odrediti vremena prainjenja: a) sfernog rezervoara (s1.2.: 100mm. b) cilindricnog rezervoara sirine B (s1.3. 12 == 4m. Sk == 0.Yl =..2:7-9 su u pocetnom trenutku vremena napunjeni vadom.7-9 koriscenjem Bernulijevih jednacina 2 2 V v1 gz =. B == 4m..7-7./'. (a 4 _b4)+ 5 4 +~(SHo -h)(a 3 -b 3 )+(5Ho -3h).C. P.D. dz z h L r --. 0..Z2.Jh+H-.fii.(H _h)2 u kome su koriScene konstante definisane izrazima a=.==1. i c) cilindricnog rezervoara sirine B (s1..k===l~V:3===t'R~2:. SR2 =. 11 == 1m.:~M+Ho -. k R2 b) SliIca P. d. V VI ---:?1?'" .d).." Rl ll'd)...2.2.lntJ ' HO=(fldt/ig)!..025..4.. A.7-9.

!ill rev 2g Integraljenjem ovog diferencijala vremena u granicama od 2R do 0. ova povrsina u svim slucajevima zavisi od promenljive koordinate r. dobija se diferencijal vremena dt = !ill 2 r. za srafirani trougao sa s1.z dz.Kvazistacionarna isticanja 245 J. pa ee vreme praznjenja cilindricnog rezervoara biti "z \ \ f.. 1 dt=2 ~.J2g h z Kako se integral ne moze resiti u zatvorenom oblikifto ee se njegovom resavanju pristupiti numerickom analizom.. I c) Kako je povrsina poprecnog preseka A(z) =2rB. Medutim. Prime nom Pitagorine teoreme.[h+2R)5/2 _h 5/2 ]_ 3 5 -(2R +h)h(. dobija se vreme praZnjenja cilindricnog rezervoara T == 16 3 !ill 2 reJ2g B (2R)3/2 = 10895 s.. to iz izraza (1) sledi: 8B I 0 . i iznosi r==~z(2R-z).LD rev2g .. 2 V = J..LD\/Zi Integraljenjem ovog izraza u granicama od h+ 2R do h dobija se vreme praZnjenja sfernog rezervoara T:= J.398 . pa seiz (1) posredstvom izraza (2)dobija 4 2(R+h)z-z2 -(2R+h)h d -. P. a koordinata: r odredena izrazom (2). .L = [C+C I ('~)4 /(l+. ~.::.2(R+h)z-z--(2R+h)h r dz . .7-9a. dobija se izraz r:= ~2(R+h)z_Z2 -(2R+h)h (2) uz pomoe koga moze biti odredena povrsinuA(z).J.. J. d z. dt := .. .Jh +2R .LD re.2. dobija se diferencijal vremena 8B ~ dt == 2 r. Iz diferencijalne jednaCine praznjenja rezervoara: dV = Vd( = -A(z)dz.JCl / C )2 2 . a) Povrsina poprecnog preseka na trenutnom Iiivou tecnosti u rezervoaru je A(z) := r 2 re. . b) PovrSina poprecnog preseka na trenutnom nivou tecnosti u rezervoaru je A(z)==2rB. Uvrstavanjem povrsine A(z) u izraz (1). Uvodenjem podiiltegralne funkcije y(z) =j[2(R+h)z-Z2 -(2R+h)h] / z T- _ BB 2 ~ h+SR~2(R+h)Z_Z2 "-(2R+h)h . .LD2J2g 8 {1(R+h)[Ch+2R)3/2 _h 3/2 ]_1.. V proizvoljnom trenutku vremena ukupni protok odreden je izrazom 4 r /2 == 0.2R .lz z .Jh)}:= 152s.::- A(z) r dz rev 2g "z (1) u kome je povrsina A(z) razliCita za sva tri navedena slucaja. Koordinata r dobija se iz izraza (2) za h=O. Ovaj koeficijent protoka je isti za sva tri dela zadatka.L D4 re ~2gi.

.. i jednaCine kontinuiteta V == V. L Yp+gz==Cc. i c) kada je isticanje kroz prost cevovod prikazan isprekidanom I h l Yp( v 21- .7-10.. Cisterna koja ima povrSinu poprecnog preseka oblika elipse.. -h(2a+h) a . a a b) kada u cevovodu nema pumpe.D=.=0. c. 1==2m.l..A=9i'/k k 1 k v - linij~m.. napunjena je vodom za pice.. . b==1. trazeno vreme praznjenja cilindricne cist~rne je SlJ pn cemn Y. duzine B=6m.l nehma pumpe.. . = --v2z(a+h)'-z2.7-10 _ _ 1 v 2 (V_V j )2 . 1 Dati su po aCI: == 2m. = f (z.metode trapeza.5. pa ce diferencijal vremena biti dt = .. odreduje se koeficij~nt protoka ------------'<::==1""'". A.1 korak integracije.7806 f &=0.dz z+Yp / g '.2. Iz jednacine elipse sledi: (E )2 +[Z-(ah+aJ2 b - = 1 ::::::> ' X b I ... fill n-v 2g 2 8B Problem 2. +l)T' D vt ~= {c. &) vrednost podintegralne funkcije za i=O.+Sk+(v+A. d==40mm. dobija se resenje integrala h+2R Yo + Y n 1=R y(z)dz = &(--2-+ Yl + Y2 +"'+YI1 -1) = 0. D == 50mm. d 2n Diferencijalna jednacina isticanja glasi dV = Vdt == -A(z)dz.k == 0.5m.02. Nakon otvaranja ventila V cisterna poCinje da se prazni kroz prikazani presti cevovod.246 Kvazistacionarna isticanja i koriscenjem jedne od najjednostavnijih metoda numericke integracije . c.'d)T+ 2 +(2S k +A. au njdem. ~d2n.. . =R . RESENJE: Primenom Bernulijeve jednacirte Slika P.. Odrediti vreme praznjenja cisterne u sledeCim slucajevima: b a) kada se u cevovodu nalazi pump a konstantnog napora Yp = 981J / kg. a == m. Konacno. (1) a) Vreme praznjenja rezervoara je .d:--:)~"Xl---<=L=. ~-4-~2g(z + Yp / g). ~+l) odnosno ukupni protok ..y :::: 1. 11=20 broj polja integraljenja. .J2i 8bB 2(a+h)z-z2 -h(2a+h) ---'---"------'-'--'. L==3m. pri cemu je A (z)=2xB. S" = 0..i T= 2 1 =451s.486.n. V == r 12 = 0.11 +Sk +Sy +)c~+[ 1_(~)2 T +(~)4(2Sk+A.3.i!ik"""'·"""~z l.

SvO.l2' do. z+ p g posn~dstvom b) Kada u cevovodu nema pumpe (Yp == 0). Problem 2. z-1017. +V2 .7-11 sastoje se od dye polusfere i jednog cilindra. ali pri razliCitim uslovima isticanja.4s. 247 2(a+h)z-z -h(20+11) d -'-. slede izrazi za koeficijent protoka .h !-lad rt"\l2g 1 == fh+2a h 2(a+h)z-z2-h(2a+h) d Y / z = 0. z p g . c) U posmatranom cevovodu nema pumpe (Yp == 0).lJ29 .]. 2g a ~bJzgf\/2(a+h)-Z dz== 332 f1d rr. / . g B~~ 12547s.] + 1 .d1 . Rezervoari se prazne kroz nesimetricni slozeni cevovod. tada posredstvolU (1) sledi: T== !-lad rr.u +t.T+ 1 . 12.OVG S toga 8to je tada brzina strujanja veca.-. jednacine kontinuiteta Va == Ii. R..2. jedna- kostj padova pritisaka u hidrauliCld paralelnimgranama cj v.d2 . . P. kao i da ugradnja pumpe smanjuje vreme prainjenja cisterne. 1 i koriscenjem Bernulijeve jednacine za preseke O~L gz == Co v~ /2 + cj vf 12.12=:c2 v.2. Poznate su sledece velicine: h. tada se prainjenja cisterne T == (1) dobija vreme ~Lad ~bB n/ii fh+2 a h V /2(a+h)-z h(2a+l1) dz == 6026s.c2 =SR2 +Sv2+2Sk .9056. pri cemu je integral numericki resen metodom trapeza i ima vrednost 1=0.Sk. a) !• a '"I b) k VI RI R2 V2 k ff?""' Slika P.-.k +A. lo. NaCi izraze za vremena prainjenja rezervoara. Rezervoari prikazani na s1. G 2 a + A. S".7-11 RESENJE: Uvodenjem konstanti: ~ ~ Co ==t. pri cemu je integral numericki odreden metodom trapeza..vo +A.Svl. . Poredenjem dobijenih rezultata za vremena praznjenja iste cisterne. moze se zakljuciti da je vreme isticanja manje ako je izlazni presek cevi na nizem nivou . +y. i ima vrednost TSbB IIi+2a 2 r.Sv2.a. .7-11.lj.. z .. a isticanje je na nivou izlaznog otvora iz rezervoara (h=O).Sr' A.KvazjstaCionarna isticanja 2 . cj =t..RI +Svl +2t..

dbbija se vreme isticanja T= 32 Ro[iC(!:. S". = 8R 2 -2 r.SRl..A. 10 + 11 v2 1 gz = (~u +~k +SRl +A-d-+l)T+(SR +2Sk +~v +A"d)T ' v. a. ito: perioda prainjenja gornje polusfere 8 :r. . perioda praznjenja cilindricl10g dela T..248 KVClzistacionarna isticanja J-l=. d.Jh+R). Dl'D2 . 1.vl. R.Ch +R)[ (h +R)3/2 _h t-td'o . p. i Bernulijeve jednacine za nivoe 0-1 . 5 TC 3 J-ldgJi b) 'heme pIainjenja sastoji se od tri vremenska perioda..Ay7E: a) Ulrnpno vreme praznjenja rezervoara sa s1. RESE. i e) cllii1dricI1o~polusfernog..{t(h+R+a)[Ch+2R+a)312 .c.. b. Odrediti vremena praznjenja rezervoara prikazanih na slid: a) cilindricno-konusnog. c) cilindricno-konusno-polusfernog.A(z)dz..2g 3 .Jh +R +a)} . + T2 + T3 • ProDlem 2.R+E.12a je T = ~ + T2 + T3 . H.Jh+R+a -.. u kojoj je povrsina A(z)::: r 27t + 2ar. b) cilindricno-konusnog.JIHR -Jh)} 2 ~ {2:.7-12.vremenski period praZl~enja cilindricno-prstenastog dela rezervoara.Ch+R+a)2jCJh +2R +a . d) cilindricno-polusferno-konusnog. sledi: dt= ~ldoTC[ii ~4 z(2R-z)TC+2aJzC2R-z) dz.7. ~ldo . h. a) Primenom diferencijalne jednacine isticanja dV::: v~dt ::: .C. ::: - J-l~~2g' 2 r. 1. {co +c1 [dg l(d12 +d..2g i perioda praznjenja donje polusfere 13 "" 1 8 3/2 ]_-5 [Ch+R)5/2 _h 5/2 ]_h(11 + 2R)( .".::-::C. ~)12rI2 i protok V(z) ::: J-l d!7r ~2gz " Dobijeni iZIazi za koeficijent protoka i pIotok vaze i za zadatak pod a) i pod b).2. .).Jz(2R-z). Fz Posle integraljellja u granicama ad 2R do 0. vremenski period praznjenja kOllusno-prstenastog dela rezervoara i T3 vremenski period prainjenja konusnog dela rezervoara. Primenom jednaCine kontinuiteta ri" ::: 2V. .10 .Sk'~R. dobija se koeficijent protoka 11=1/ Irl-(r--+-2-r--+-r--+-A-L-)+-r----~r--+-r--+--A-!Q-+~-+--1 r V4 "'R "'k ':0 v d "'u "'k ':oRJ d ..do. P. pri cemu su: :z.(h+ R+a)3121-~[Ch+2R+a)512~ -(h +R +a)5/2]_[R2 . Poznate veliCine 8U: D. a polupIecnik r (dobijen iz Pitagorine teoreme r2 = R2 _(Z-R)2) iznosi r::: . . Sva tri vremenska perioda bite odredena pomenutim redom.:. Prema tome ukupno vreme praznjenja rezervoara je T == :r.

Jh+b +a). i uvodenjem konstanti Primenom diferencijalne jednaCine isticanja: -A(y)dy:::: V(y)dt2' u kojoj je protok V(y) = fl a. R ~ '~>..2. D2 -Dj _ dz dt . I.71 ~2gy . dobija se D2 _ D2 --r---- I.---: _ Za prvi vremenski period diferencijal vremena je 2 2 dV.do.A a) k R RIb x !y a ={> VI V k il.. r2 .=:::.Kvazistacionarna Isticanja 249 1=0 A H dy a =:C> z h l.. d 2rc r. . h I. I.A II l.d.. k v v lo..d.d. Iz slictlOsti trouglova _rl__ y-Ch+b) D j 12 a ~_y-h \ I D2 12 --. r2 :::: 2(~~b)(Y-h).2g ~ (..A b) H H R k h I.rj 2 )rc.d.1. V(z) = fl4v2gz.d.[iiJi· Posle integraljenja u granicama od h+b+a+H do h+b+a..d..A V ==C> v VI k lo...:7 v l.....j - V(z) - fld2. ----"----.J1Hb+a+H -.1.. -~ v J" c) d) e) Stika P . 7-12 odnosno protok . uvrstavanjem poluprecnika r1 i .:.. O+b odreduju se poluprecnici kruznih preseka rj :::: ~ [y-(h+b)] .d. = 2 fld \ . _ U drugom vremenskom periodu trenutna povrsina poprecnog preseka u rezervoaru je promenljiva i iznosi A(y) = (r22 .-..

~: + 1 ) ( 1 2 d0 d~ +d2~(c....Ch +b)3/2] + CC. S obzirom da je protok Vex) = fl cI:rr ~2gx. 3 fld 2 Jii(a+b)2 5 3 b) Uknpno vreme praznjenja je T = 7.d~ +l)/(C..v + ia I d + L e) Postavljanjem Bernulijevih jednacina za proizvoljni .(a+ h)312]}.Jh +b +a .5( Ii ) 2 X Jf JC. pri cemu je vreme prainjenja cilindricno-konusnog dela rezervoara .R+A. 3/2 to ce difereneijal vremena biti 2 I /1 -2/1..trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i izlazne preseke eevi lcroz koje fluid istice u atmosieru..J x[ca +h + H)512 .u+C. + Tz' pri cemu je vreme praznjenja cilindricno-konusnog dela 2 D l ~ ID 1. = f1d2 f2i ~ D. {'!'[(h+b)5/2 _h 5/2 ]_lh[Ch+b)312 _h 3/2 ]+h2(.C~) 2 (a + h) 2 a + h + II .JC:. U trecem vremenskom periodu trenutna povrSina poprecnog preseka konusnog dela rezervoara je ACx) = I{re. a + h) .. "Iii 2 Cx ~ld~ 2g(a+b) .+-c.Ca +h)5/2] +t Ca +h)ci )2[ (a +h + H)3/2 .R +A. + T2 . a vreme praznjenja konusnog deja rezervoani.Ja+h fld2 Jiih 2 5 3 . U lzrazima za navedene vremenslce periode koeficijel1t protolca je 12 = -Fa)}. dobija se koeficijent protoka fl=[C.x Integraljenjem po x koordinati u granieama od h+b do /1..v+A. leao jednacine kontinuiteta za racVll.250 Kvazistacionarna isticanja dobija Se 2 .R +A.. 3 Vex) .~+l) . . )2rll2 Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T = 7. T= 2 f"+b+aAy-By+C d = 8 {iL[Ch+b+a5/2fld 2Jii h+b Y fld 2 Jii 5 ) 4 JY -(h +b)5/2]_ ~ [Ch+b +a)3/2 . sledi dt =-~dx= A( ) D..~+Cc.J/1 +b -Jh)}. 2Di {1[(a+h)5/2 _a5I2l_~a[(a+h)3/2_a3/2J +a 2 C. T = 2D.x+ I)dx.. pri cemu je iz odgovarajuce slicnosti trouglova dobijen poluprecnik r3 = 2(~~b) (x-h).. fl = lI.Jlab)}.

JIHH)h . ·Posle isteka vremena T ventili EMV su potpuno otvoreni. = d) Ukupno vreme praznjenja je T = 1.v1+Sk+A. dobija se koeficijent protoka fl.Ch+H)5!2]} vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara.... o .L+l)(-2. +S +/c.v+/c-}+[(f)2-1j2+C/c.k+C. +1:. a voda poCinje da istice u atmosferu.+ T2 • Problem 2. = "A2 2 J-'Uo V Lg ~ {[Di .t+ 1 r l" I d ( 1:.(1) = k I [2.7-13. +/c..L+l _'l1l2 .Jr-+-H+.J H +h -Jh)} 3· .. + T2 .(R +h)3/2]}. 2D2 fUl2 H2 J2i {I[CH +h)5/2 _h 5 5/2 ]_lh[(H+h)3/2 _h 3/2 ]+h 2C. koji se nalaze u simetricnim granama slozenog cevovoda se otvaraju.h5/2 ]-h(2R +h)(. )2[ (R + h + H)3/2 .:(~ )2(h +R)2](.-.R -~(h+H +R)[(h+H +R)3/2 _(h+H)3!2] T = 2 +1[ (h+ H +R)5/2 . Cilindricni sud precnika Do rtapunjen je vodom.R+1:.K vazistacionarna isticanja 251 1.trenutni nivo tecnosti u rezervoaru i jedan od izlaznih preseka cevi.)4 1+ R v k d.h3/2 1-i[ch +Ral/2 -h5/2]-hCh+2Ro)(Jh+Ro T2 = J1do~ {iC -Jh)} pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti: T == 7.-: {[Rg _R2 +(h+Ro ~o<J2g +R)21(~h+Ra +R -~h+Ro F -~Ch+Ro +R)[Ch+Ro +R)3/2 -Ch+Ro)3!21+~[(h+Ro +R)5!2 ~(h+Ro)5!2]}. +/c.J h +R -. I ]J Vreme praznjenja cilindricno-polusfernog dela rezervoara je 7.Jh+R+ H -. a vreme praznjenja dela rezervoara T2 = ~5 ~ {t(h+R)[(h+R)3!2 _h3/2]_~[(h+ R)5!2 .u+1:. i koeficijent protoka 1l=1I C. a vreme praZnjenja polusfernog dela rezervoara h +Ro)[C h +Ro)3/2 .0 +1)Cf)4.Jh+R) -ic~ )2[(h+R+H)5/2 .. 0 e) Postavljanjem Bernulijeve jednaCine zaproizvoljni . Odrediti kolika kolicina vode istekne iz suda za vreme otvatanja ventila. koriscenjem jednakosti padova pritisaka u hidraulicki paralelnim granama i jednacine kontinuiteta za racVll. U toku otvaral~a ventilakoeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu 1:.. do R v k d d 1:. .•.JL+(1:. +1:. U odredenom trenutku elektromotorniventili Ell/tv.. a simetricni slozeni cevovod je zatvoren.= 1:. vreme praznjenja konusnog dela rezervoara. +1:. pri cemu su ~2~ [(~)2 _R2 +(h+H +R)2 }. =8r. Pretpostaviti da se na pocetku otvaranja ventila EMV trenutno uspostavi turbulentni rezim strujanja u svim deonicama slozenog cevovoda i da . -(R+ h)5/2] +t(R +h)(~.Jh)} 7.

D)T+(~R +Sk +~+A.Ch+2R-a)5/2]8~ 3 5 -h(h+2R)(. pri cemu je konstanta c = ~u + Ich I d + 1. L v~ 1 v2 gz = (Su +A. dobija se protok vode kroz jednu od sime2 tricnih grana V(z. dobija se visina opadanja nivoa za vreme otvaranja ventila I ]2 /C"cT2+k-5) .Jk _k}1/2.J dV = 2V(z. h.252 Kvazistacionarna isticanja H EMV koeficijent trenja ima konstantnu vrednost.(1.7-14 T= ProD/em 2. L. Pri otvaranju EMV voda istice u atmosferu.2d 2 -.Jh+2R-t.(h+R)[ (h+ 2R)312 _ (h+2R_a)3J2] _1.'Jt / 4.[Ch+2R)5J2 . za t.7-14.1e /~ Slika P.Jcp +k -5) = c d 2~ (.Jh+H- 2J2i u h EMV d.2. Iz jednaCine isticanj a t) .~. t) = d 41t . Kada je sfemi rezervoar pun tada je elektromotorni ventil (EMV') zatvoren. ho=h+H-l. k.fii-Fz cije reSenje. D 2 1t posle razdvajanja promenljivih dobija se diferencija'na jednacina 2 t dt Do iz '/ct 2 +k =. a koeficijent lokalnog otpora ventila se menja po zakonu ~(t) = k / t 2 • Nakon atvaranja ventila nivo vade u rezervoaru spustio seza . d.) d r 2 J2i}2 8cg. Do. ~ u' A.E: Koriscenjem Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe 0-1 . RESENJ.E: Vreme otvaranja ventilaje "lie ~ { a2V2g {1.od 0 do T.Jh+2R-.t)dt = --1-dz. . If. Odrediti koliko jevreme otvaranja ventila? Poznate velicine su: d.d+ l)T h i c jednaCine kontinuiteta za racvu Vo = 2Vl' i uvodenjem konstante = 4( ~) \~u + A ~) +~R +~k + Ie ~ + 1.Jh+ H -. h. od h+H do h+H-ho' glasi: lC. R./2 gz / c + ~ C . k. 1e. . nakon integraljenja u granicama.J"r'~k' RESENJ. a.Jh+H -ho )· 2g I d Iz ovog resenja. cDo pa ce kolicina vade koja istekne 1Z rezervoara za vreme otvaranja ventila biti V = hoD. I. Poznate su sledece velicine: D. i za z. T.

H. dobija se diferencijal vremena dl == - l:~.7-16.2. D z Ii b) Slika P. Sve lokalne ::>tpore i kineticku energiju struje zanemari ti. U nekom trenutku vremena dijafragma poCinje da se otvara tako da se povrsina otvora menja linearno sa vrernenorn.7-16a) i b) cilindricnokonusnog rezervoara (sLP.P. H 0.2. Poznate velicine su: R.7.Pa.7-16 RESENJE: a) 1z Bernulijeve jednacine postavljene za nivoe O~l: gz == ?v~T' uVrStavanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A== 64v / vd.2R) ] dz. Odrediti visinu tecnosti u sudu u trenutku kada se . kroz mali otvor na poklopcu suda. d. Integraljenjem u granicarna od h+2R do h. odreduje se protok ulja . T RESENJE Problem 2.H.15. cija je povrsina aI' i koeficijent protoka Ill' Pri tome je zaprerninski protok vazduha. Prime- nom diferencijalne jednaCine isticanja dV == V(z)dt== ~r2rcdz.7-15 aO . cija se stiilljivost zanernaruje.A. Dijafragrna se potpuno otvori. h. I. u kome ulje struji laminarno. dijafragma potpuno otvori. 4 2 Iz dobijenog izraza sledi da je protok linearna funkcija od koordinate z.KvazistaCionarna isticanja 253 Problem 2. dobijene iz Pitagorine teoreme za srafirani trougao.7 - h(h.Pri praZujenju suda okolni vazduh ustrujavau sud. Odrediti vreme praznjenja: a) sfern)g (sl. dobija se vrerne praZnjenja sfernog rezervoara . d rcg VC z)==128vl z . jednak zapreminskorn protoku vode. u trenutku T.P. 7-16b). i uvrstavanjem veze r2 == 2Ch+R)z_Z2 -h(h+2R). Na dnu rezervoara povrSine A i vi sine Ii napunjenog vodom nalazi se mali otvor koeficijenta protoka Il i povrsine ao' koji je zatvoren dijafragmom. Poznate veliCine su: Slika P.al' Pl. D.2.\1.l[ 2(/1 + R) - . Rezervoar se prazni kroz prrlst cevovod.2.

2.• = D2.d2. T= 12~vl[2R(h+R)_h(h+2R). P.lnh+2RJ. D21f. b) cilindricnim dnom.4m. H = 0. Posle racionaljenja poclintegralne funkcije..7-17 RESENJE: a) Vreme prainjenja sastoji se od dva vremenska periocla.) . t~O a) b) c) d) Slika P. .254 Kvazistacionarna isticanja d fJ . i cl) polusfernim dnom. (z) +V2 (Z)]dt1 == --4. 32vlD 2 1 2 2 h+Ho T2 = 4 2 (-2 Ho -hIio +h 1n-. ' . Ro == 0.~L = 0. ito: prvog periocla koji se oclnosi na praznjenje cilindricnog dela rezervoara kroz dva otvora na razliCitim visinama sa protocima . h b) Vreme prainjenja cilindricno-konusnog rezervoara sastoji se od dva vremena. 1 7 . d 2 rc V.5m. c) konusnim dnom. d = 20mm.62. Problem 2.2.J2g +1. Dati su podaci: D = 1m.-Jz-h)dz== 2 D [(h+H)3/2_ h 3/2_ H 3/2] =2935s. 5"+H h dz -Jz-h fJ. d 2n · · [V. R = 0. fld 2h.17.fii h 3 fld2hfli . sledi: 2 · T:= 2 DJh+H(1. dobija se T. h d gHo pa ce ukupno vreme praznjenja rezervoara biti T = T1 + T2 . i to: vremena praznjenja cilindricnog dela 32v/D2 h+Ho+H ~ = d 4 g In I1+ H 0 ' i vremena praznjenja konusnog dela .7-17) sa: a) poluelipsoidnim dnom.7.dz . h = 1m.5m. (z):= fl4~2g(z-h) i drugog vremenskog periocla koji se odnosi na praznjenje cilindricnopoluelipsoidnog dela rezervoara kroz jedan otvor sa protokom 4 Primenom diferellcijalne jedllaCine isticanja za prvi vremenski period V2 (y) = fl--J2gy . . . NaCi vremena praznjenja cilindricnih rezervoara (s1.

5 s..5s.. "h = 888. a. Poznate veliCille su: D. ito: staticlcom deformacijom opruge. +Tz =613s . dok je drugi vremenski period /'Jii(D -4R )Jh =655.7-JlJt U fiksnom hidraulicko-pneumatskom cilindru moze da se krece klip teiine G. + T2 = 1182 s. G. tada vazduh istice u atmosferu.2. c) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). a drugim je otvoten premaatmosferi.15.65. b) Prvi vremenski period je isti kao i u zadatku pod a). + T2 ::: 948. i iznosi Xo = (PmOA . +T2 ::: 1143. i visinskom razlilcom izmedu nivoa tecnosti h = P rnO / pg. Wi 2g Ukupno vreme praznjenja rezervoara T = 7. C. pri cemu je A = DZrc 14.J2i Sh[ (4) 0 2 -R 2 R 2 2JdY +(/i) y 2 JY::: 5 (5D -16R fld2 Iii 2 2 ) r. Problem 2. Tz = fl d2 Jii(D -SRo )v Ro=2)7. dobija se 2 '[. Ukupno vreme praznjenja rezervoara je T::: 7. 1z diferencijalne jednacine isticanja: -A(y)dy::: V(y)dt2' nakon integraljenja dobija se 4 T2 ::: fld 2 D . Odrediti vr~me spuStanja klipa do nivoa slobodlle povrsi tecnosti. Kada se u klipu otvoti ventil koeficijenta protoka fli povrsine pOpteCllog preseka a. Cilindar je jednim svojim krajem potopljen u tecnost gustine p. 2 z 16 Z In"'- - T=7.H._2 D [(H+R)3/2_ R 3/2_ H 3/2]-3555 1-3fld 2R oJii 0 0 . poluprecnik r je odreden izrazom r2:::(Rlh)2(h 2 _y2). koja se dobija iz jednacine tavnoteZe sila G + cXo = PmOA.4s.KvazistaCionarna isficanja 255 U drugom vremenskom periodu povrSina poprecnog presekana visini trenutnog nivoa tecnosti u rezervoaru je· .s. p.Pmo' RESEN1E: Pocetno stanje 0 ravnoteze odtedeno je sa dye veliCille.5s. Sa gornje strane klipa nalazi se opruga krutosti c. Tz =15 fld 2 Tz = 2 2 /ii pa je ukupno vreme praznjenja rezervoara T =7.G) Ie. promenljiva . dok je drugi vremenski period: 14 D2 Jh =849. d) SprovodeCi postupalc proracuna vremena praznjenja rezervoara kao i u zadatku pod a). U ptoizvoljnom a) Slika P.7-18 b) .po' fl. i menja se po zakonu 2 2 A(y):::D rc/4-r rc: 1z jednacine elipse: (rIR)2+(ylh)2::: 1.

"IIPmo -c(H-h0 )IAj • . Problem 2.nata vrednost ekvivalentIlOg koeficijenta hidraulicke karakteristike Ke ~ . Zamenom novodobijenog izraza za brzinu v u izraz (2) i njegovim integraljenjem./ Vz -VPmo . dobija se 7 D 2[ 2 (d d C J-417[ .~ Precnik cevi kroz koju se vrsi . G. . doblja se T= 32ylD In B+h+H 4 d g(1+ P. 1 J h d2 .32» u izraz (1). dobija se proizvod ----2 d c AV == 2gT(1+ pgA)(B+z) Stika P. prazni se kroz cevovod za koji je po:z.IInc vPmo cx r- !p. FP:fD - r- lin dx _ 2A2 I _ IA .W~2Pm 1 po. dobija se brzina strujanja v. Rezervoar Vlsme h i slozenog oblika povrsine poprecno g preseka. l.256 Kvazistacionarna isticanja trenutku vremena (s1.7-19. H. protok vazduha je V = J.A) B+h 2 b) Uvrstavanjem koeficijenta Blazijusovog trenja (izraz (2. Koriscenjem diferencijalne jednaCine isticanja Adx == f/dt. 1z diferencijalne jedna- f dr:' == ( D)2 1MH dz. uVrStavanjem izraza za protok i integraljenjem dobijene diferencijalne jednaCine. i iznosi Pm==PmO-cxIA. IIII -D H Zo z t=T i Bernulijeve jednaCine za trenutni nivo ispod klipa i izlazni presek cevi l v2 p+pgz== PA <r-==9 ~ V(z) d. V d T h (2) V a) Kada se za laminarno strujanje u izraz (1) uvrsti· koeficijent trenja A= 641 Re = My I vd . 3/7 3!7] T=3 C d) 0. Kineticku energiju struje i sve lokalne otpore zanemariti.3164 V~T(l+ pgA) CB+h+H) -CB+h) .2.7-19 pri cemu su konstante A (1) c+p Cine isticanja dV == Vdt. dobija se vreme praznjenja cilindra T == =-4- D2n i B= G+c(zo -h-1-l) . Uvrstavanjem brzine v u izraz (2).2. c. a zatim njegovim integraljenjem. Poznate veliCine su: d.[ c. gA .sledi izraz za trazeno vreme T-~ Vl H-I". Opruga krutosti c ima staticku deformaciju ZOo Odrediti vreme praznjenja hidrocilindra ako je trenje u cevi: a) laminarno i b) Blazijusovo. ProIJlem 2. D. P. Hidrocilindar se prazni kroz dugacki prosti cevovod pod dejstvom sile teZine kEpa G i sile opruge.1. dobice se izraz za brzinu strujanja v. odrediti iz· jednaCine ravnoteZe sila G+c(XO-x)=PmA.7~18b). <J- c 1=0 I=t -=::: =- G RESENJE: Postavljanjem jednacine ravnotete sila za proizvoljni polozaj klipa pA = G+c[zo -(h +H -z)].zo' Y. Promenljivi natpritisak vazduha moze Se . h.7-20.

La.J6z(~lSZ-X2.fzdz== 0 0 h 271 r d h 271 0 .z o. ..(l+sincp). KVaJ!.a. i imajuCi u vidu da je povrsina poprecnog preseka rezervoara na trenutnom nivou promenljiva..Jz to njihovom zamenom u izraz (1) sledi T== 1 ~J[2f. cije je resenje y = 3.J2i 04(:c) . .-:12.J2i('\I6 +lSarcslll. 2g 0 0 .Prema izrazu (2.la2g 1[-2 (xJlsz-X x~)dxlJd:-== ~La 2g 0 0 .. Kada se vrsi kvazistacionarno preticanje tei<:')0sti uspojenirn sudbvima (.['6z koja predstavlja jednacinu presecne hive izmedu povrSi F j i F2 • Kako se jednacine povrsi }<~ i F2 mogu napisati u oblicima y == ~ 15z . x x3 dz21 D ' ..y/ a) b) Slika P.4) koeficijent protoka je f.7-20 ' RESENJE. 2 3/2 +15zarcslll r::-::.lz fdf h .lG 2g .Lafii 0 2 == 1 1 1 271: IS' nh [cp-2coscp+")(CP--2 sin2cp)] .z J. ako tecnost ispunjava zapreminu: a) opisanu funkcijom: (x 2 + y2 )(x 2 + y2 _ 2Y.znstadoIDl3Ir'IDlO pril'!ticaIDlje teclll®sii UIl spojenim sUIldovima Pod preticanjem se podrazumeva strujanje fluida izrnedjuspojenih sud ova.2.l[f(l+sincp)2d(p].J. Zamenom ove jednaCine u izraz (1) sledi: T= 1 fla.7..J2i 0 f A~) dz= h 1 dxdy)!£.3)...)h • S "JlSz 6. k 2 0 H + 2.-). 1.7.2.z"'.J2ii 0 Sef frdrdcp)~·== __1_f.2. dobija se izraz za vreme praznjenja (1) -J z a) Zbog jednostavllosti resavanja integrala uvod\..rJ r == 3 ..Kvazistacionarnaisficanja 257 prainjenje je d. llfu '..x 2 i y == xi 12.lz) _ zx 2 = 0 b) izmedu povrsi Fj : x 2 + / == 15z F2 : x == 2y-Jz. Koriste6i izaz (2.7.Jz..w.z J.lz -15z == 0.: se polarne koordinate r i cp (x=rcoscp i y==rsincp).LaJ2i· fii 3/2 b) Iz jednaCina povrSi F j i F2 dobija se kvadratna jednaCina y2 +2y. T= 1 J.7. avo resenje daje jednaCinu x ==.2) tada je protok tecnosti na osnovu Bernulijeve jednaCine za trenutne nivoe tecnosti u rezervoarima odreden izrazom .. 2 z ...fzdz2/J. sa kojima se dobijajednaCina kardioide r==J.povrsina poprecnog preseka cevi. Odl'editi vreme praznjenja rezervoara..l == 1/ aJ2Ke 2 u kome je a = d n/4 .Jz J.

. 4 pg pn cemu su: !-l koeficijent protoka cevovoda kroz koji se obavlja preticanje.. A] == 1 m ....d. jer u vazdusnom prostoru suda A vlada potpritisakp"..5) i njenim integraljelljem u granicama od hT do ho dobija se vreme zauzimanja llovOg ravnotdnog poIozaja . " V a) A AI u A2 B .. Su =0. == 0. .7-21 RESENJE: Otvaranjem ventila V sud A se prazni..."... "" . Z rastojanje izmedu trenutnih nivoa i..62.... " .!-ld 7f.. ""... ". do = 2mm.. b) Siika P.. Postavljanjem ... voda pretice iz suda A u sud 13. " .2kg/ m 3 ..7.A... Po == 1..7. ..7-21..... . Nakon otvarallja ventila..7...Odrediti vreme za koje se nivoi 2 vode izjedllace.. a tom prililcom U oslobodjeni prostor suda A ustrujava olcolni vazduh protokom Ti'o....5) Kako protok zavisi od koordinate z. 2......Po H l.. ....2 Konacrio.. 2.I2g I "r A (z)+A 2 ijz+ Pl~t (z) j J Aj(z)Az(z) • dz ... ustrujavallje je mogllee.. Ta veza sledi sa s1. p] i P2 apsolutni pritisci koji u opstem slucaju zavise od koordinate z. a diferencijali zapremina od koordinata z] i zz...02.......... primenom diferencijaine jednaCine (2. Dati su podaci: d = 50mm...~P]-P1 V(z) = W-·· 2g(z+--") . h T = 24 r. Sudovi A i 13 spojeni su sa cevi precnika d.5.. Diferencijalna jednacina isticanja (2. dz o Slika 2.. te se na osnovu (2. (2. (2... avo.1) primenjena za slucaj preticanja glasi V(z)dl == -A] (z)dz] == Az (z)dz z ... " " .. to ove dye koordinate treba izraziti u funkciji od z. d27f....7... Sv == 2. A2 == 2 m 2 . A.7...6) ProDlem 2..Z2' odnosno u diferencijalnom obliku dz = dz] -dz 2 .. pri tome vazduh ustrujava u sud A kroz mali otvor precnika do koji se nalazi na poklopcu suda....7..... H = 2m..2S8 Kvazistacionarna isticanja . i glasi z == z] ...7..5) dobija dz] == A 2 dz / (A] + A 2 ). !-lo = 0...2.'...... 1= Sm.. ~~~~do.

a 0 cernu je vee bilo reci u Odeljku 2.==fl1a]~2gz pri cemu su koeficijenti protoka . dobija se traZena veza izmedu koordinata dz] = A/Az dz. I:=: 2m.5.Pv I pg) .d2 Problem 2. 2 . I+L(flo d2O )2 Po fld Uvrstavanjem nadene veze u izraz za protok vade. Sv] := 2. treba naCi vezu izmedu koordinata z]. d~rc V(z):= flo-. Dati su podaci: A1 = 1m2.-4-v2g(z. A:::. 2) ··fl d 2 ..· a) Postavljanjem Bernulijevih jednaCina za nivoe 0-1. slede protoci V.5. d rc I 2 0.Lz a2 J2gz. RESENJE.7-22. dobija se vreme izjednaeavanja nivoa .Jlj =7588s. V ==f.2. a) Odrediti vreme izjednacavanja nivoa.-----. glasi: -A] dZ j == A2 dz 2 =V(z) dt. 0. to zapreminski protoci vode i vazduha moraju biti isti (V = Vo)' Iz ove jednakasti sledi veza pg Pv = 2 z. S druge strane protok vazduha je Va = flo (dgrc 14) J2 Pv 1 Po' S obzirom da u vodom oslobodenu zapreminu sud a A ustrujava vazduh. Sv2 :::.7. CP Po 1 l+L(ilo d.--- T AA a d ] 2 A] +A z fiV(z) J-.Kvazistacionarna isticanjtl Bernulijeve jednaeine za nivoe teenosti u sudovimaA i B u proizvoljnom trenutku vremena dobija se izraz za protok vode V = IJ. Zz i z. h:= 1m. KoristeCi geometrijsku vezu izrnedu koordinata z=z]-ZZ' i jednakost zaprernina: -Ajdz] ==A zdz 2 . D =50mm.p iJ. Sudovi A i B spojeni su cevima. .4264.cijaA lnu jednacinu praZnjenja rezervoara A i integraljenjem novodobijene diferencijalne jednacine. odnosno punjenja rezervoara B prema (2.7.U poeetnorn trenutkll razlika izmedu nivoa vode u sudovima je h = 1m.5).1J2gp. I Diferencijalna jednaeina prainjenja rezervoara A. Sk := 0. dobija se . L == 5m._Z-= flod~rcJ2i (A] ] 2 +A 8 AA PO+(~)2 . Zamenom ove veze u diferen. b) U slucaju da je venti! V2 zatvoren odrediti preenik cevi Do'u granisa ventilom VI. Sll == 0. d = 25mm.03. Istovrememin otvaranjem ventila VI i V2 voda pretice iz suda A u sud B. u kome je koeficijent protoka fl:: (su +sv + A:~+ 1) -]12 := . tako da vreme izjednaeavanja nivoa bude duplokrace sa novim precnikom spojne cevi. 3. Da bi se ova diferencijalna jednaCina reilila. A2 :=: 2m2.)2 2 fld 4 vZ.

Sv..: I ] =_ ___ - j dZ2 A 11 AI . . I. = 0. I.8 s.4mm gde je brojna vrednost nadena metodom numerickeiteracije.7... " a) Jk L 2 =Jij /«A . dobija se novo vreme izjednacavanja nivoa T* = fl..260 Kvazistacionarna isticanja I j/2 il2 =(Su +2~k +S1'2 +/c D+1) FI =(Su +SVI +/c. Istovremenim otvaranjem svih ve. \1 d.J>.~ 1. glasi: CV.zz' sledi veza izmedu koordinata dz z =.. p. Odrediti: a) napor pumpe. A\ koeficijenta protoka . h I".Svl' /C.5).d j .d.-. P B It A2 Ho RESENJE Nakon uvodenja: povdina:p()precnih preseka ___ Slika 2. Diferencijalna jednaCina preticanja prema (2.d+ 1)- =0.ntila poCinje isticanje tecnosti iz rezervoara A i B. (1) Brojna vrednost iznosi: T = 342..fh 2) . H. Na osnovu'izr~a (1). i geometrijske relacije Z = Zj .1) odnosno (2. i povecanjem precnika cevi sa d na Do.(Al~~12) dz. Koristeci uslov zadatka [*=TI2 dobija se novi precnik cevi Do =V4(F]d 2 +F2D2)2[/cl+«(.tako da protok vode za vreme isticanja iz rezervoara B bude konstantan.. Iii (AI +A A1A2. ~ )_1 Z2 b) Slika P.7-23." +SVl+1)DO] = 68.A vl A2 k V2 LD./. 11 -r'~:-~~~I: '1:1'__ '''-----------B Zj ::. "L. dok su povrsine poprecnih preseka a j = d 2 rc / 4 i a 2 == D 2 rc /4. = D5n 12.do. rezetvaarima izjednace..417.7-23 voV . d. L -1/2 =0. s". Kada se ova veza uvrsti u diferencijalnu jednaCinu preticanja vode posle integraljenja sledi T= A]A2 J~= ~ +V2 Aj +A2 h v 2 AjA2 (illaj +il2a2)1ii (A 1 +A2 ) fh.s1'o./.::.343.7. A. +V2 )dt = -Ajdz j =A2 dz 2 • lz jednakosti zapremina-Aldz j = Azdzz .7-22 b) Nakon zatvaranja ventila V2.2. pri cemu je a. i b) vreme za koje se nivai vade u \7. H A II A lU ""'~ ~v~ V / tC\ L:7"'LA'/. L. Poznate veliCine su: A]> A2 ' Eo. _ -_ _ _ w _ _ _ _ . novi koeficijenti protoka iznose fl... Problem 2...a.~ =(Su +S1'] +/c ~o +1)-1/2 i fl.

Problem 2. = Ih I=T 1=0 RESENJE.(. / 4 i 11= pv .. c.u 1 1 1 1 +c. ·-D o '-'-'. \ I . A j . D.ln . xo' p. d 41f.U+C. Integraljenjem po x u granicama od 0 do H:::: hA I Ao' gde je H hodklipa hidro-akumulatora koji sledi iz jednakosti zapremina h A = H Ao' dobija se trazeno vreme I 128A~ 111 (FAo /cA)":"'xo T= d4nc In(FAolcA)-Xo":"h{AIAo ). ulja kroz spojnu cev i punjenje akumulatora uljem. koja je prethodno sabijena za xo' Kada na ldip hidro-cilindra deluje sila F=const tada ulje kroz cev struji laminarno. fll a 1J2i .7-241.0Zenjem sa d 2 n 14. V(z) = 128 11 1 Ao (cA -xo-x).vo +A:~+l. Poznate velicine su: F...-1-+1 ' i konstante k = ~o :0 Fa. Ao:::: D~1f. C FAo ' .A2 . To punjenje akumulatora uljem prouzrokuje pomeranje klipa. A A pri cemu su konstante A :::: D 2 n /4. Diferencijalna jednaCina punjenja akumulatora glasi.c. -k.[if.u+2tv +)'.7-25.vl'C.Ij. 261 flo == ~c. h.c. Odrediti vremeza koje ce klip da se pomeri za hod h./2' H.. d.Kvazis(acioncwlw lsticanja . fl .::: ~C. Zanemariti kineticku energiju struje i sve lokalne otpore. Poznate veliGine su: dA.A.dinamicka viskoznost. i Illi1.krecu klipovi tetine G1 i Gz spojeni su slozenim cevovodom prikazanim na sLP2. Hidro-cilindri u kojima mogu dase. dobija se protok ulja .sane trenutnim polozajima klipova F c(xo +x) --"'D-r~· ===-==i=+==== I v2 +PA d2 o zamenjivanjem koeficijenta trenja za laminarno strujanje A=64/Re. v. Iz Bernulijeve jednaCine. U hidraulickom akumulatoru nalazi se opruga krutosti c.Sk'(.7-24 opisuje x koordinata. nastace strujanje .[jj +k).RPC. Gl'Gz' l.R2.2. 1 floa o 2 gde je z trenutna visinska razlika izmedu nivoa vade u rezervoarima i . Ova pomeranje Slika P. fl= ~(. Nakon otvaranja ventila V naCi vreme zauzimanja novog ravnoteil1og polozaja. Do. postavljene za preseke opi. Aodx = Vex) dt. + k Problem 2. Hidraulicni cilindar i hidniulicni akuinulator spojeni su sa cevi precnika d i duzine l.v..· Usled dejstva sile F na ::==-=~==== klip hidrocilindra.d 2.vZ. resenja se mogu napisati u sledeCimoblicima: '-) ) a) Yp==(flja )Ho-z]'g. I.Vl +A*+l.7-25. b) T==~_l-(JH -/ii.

[ii Al + A2 ] 2 H+-(-I __ 2) pg Al A2 SHka P.2. U polozaju prikazanom na s1. Po prestanku dejstva sile F l1astaje preticanje iz HC] u HC]. Odrediti vreme zauzimanja novog ravnoteznog polozaja.7-26 klipovi u hldrocilindrima pod dejstvom sile F miruju.2.+Sk +A.l2' F.d2 .G.Sk .a. Sa donje strane veceg cilindra nalazi se opruga krutosti c.2.E:SENfE· ~= 1 S" +Sk +sv +A~~+(I. Hidraulicki amortizer prikazan na sl. Cilindri su medusobno razdvojeni pregradom u kojojse nalazi mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka fl.2. da se beeu bez trenja.Go.F.7-27nalazi se u stanju mirovanja.S' R.Dl'D2 .D. p. i Do. Klipovi mogu. Problem 2.7-27 Problem 2. Poznate veliCine su: GI'G2 .7-26 Slika P.fJ..ho.sv.A.2.262 Kvazistacionarna isticanja RESENJE' Vreme zauzimanja novog ravnoteZnog poloZaja je 8 AA l'G G ~ld gde je koeficijent protoka T= 2 TC.d].7-26. Poznate velicine su: Do. C. U tom polozpju je klip HC2 iznad klipa HC]. P. tad a ce nastati preticanje ulja iz manjeg u veti cilindar. u cilindrima precnika D.7-25 Slika P. ~u . Odrediti vreme za koje ce klipovi pod dejstvom sile F zauzeti novi ravnoteZni polozaj. REfENJE' TraZeno vreme je . p. Kada na gornji klip deluje sila F.l]..~: +1)(~~)2 . P.Ho.7-27.

1+ Z (2) Iz Bernulijeve jednaCine postavljene za preseke 2. PmO' Su .7-28a). Ao pgA(l-----'L)+c----'L .1E: Stika P. Zapremine tecnosti u cevi.2). PosIe otvaranja ventila V poCinje preticanje tecnosti lz otvorenog rezervoara B u zatvoreni rezervoar A. Problem 2.7-28. A A a povrsine klipova su Ao = D. 2 a) k v RESEN. hI = 0.2. Odrediti vreme uspostavljanja novog ravnoteznog stanja u sistemu.AO)h _) F ] pgA . pri koriscenju zaprerninskog bilansa.2 i 1-1 (koji se nalaze u tecnosti gustine P2)' koja glasi . pgA A . definitivno. Dva velika rezervoara A i B (s1. tada je natpritisak u njemu PmO =0. tj. sa konstantnim povrsinama poprecnih preseka Al i A z ' spojena su sa cevi promenljivog poprecnog preseka i napunjena su tecnostima gustiUa PI i P2 do visina hI i h2 . Tada ce u proizvoljnom trenutku vremeria polozaj sistema biti kao na s1. Kada je rezervoar A prazan. u kome natpritisak u prostoru iznad tecnosti raste linearno sa trenutnom visinom nivoa tecnosti. odnosno Pm =k(x+hl)' Koristeci pocetne uslove (x=O.7-28b.2.:.hi' dp \. natpritisak biti odreden izrazom Pm = P.pgA· ' pri cemu hod manjeg klipa iznosi A 1 h= A A ·F.zi' (i=I.J2i (1 + P. I (1) Iz jednacine zaprerninskog biIansa A2h2 = Ajx+AZ(x+z) dobija se veza izmedu koordinata A .s".2. P. . mogu da se zanemare.o (x+hr ).~O) 2Ao 1 [JL-(l+_C_. natpritisak iznad tecnosti menja se linearno sa visinom tecnosti u njemu. Pm = Pmo) dobija se konstanta k = Pmo / hI' pa ce. T= 1-W.KvazistaCionarna isticanja 263. Poznate veliCine su: Ai .Sk .7-28 Otvaranjem ventiIa V nastace pretisanje tecnostigustine P2 iz rezervoara B ka rezervoaru A. U toku punjenja rezervoara A.A -. x= A 2A (h 2 -z). P.rc / 4 i A = D 2rc /4. Napomena: Tecnosti se ne mesaju.

2.-= (Aj+A2)lld21t 2g +A A] A? - 4 8 2 )llad 2 1t 2 2 h2 fii[~ah. uvodenjem kanstanti 2 A a == 1+ PmO 2 b =llhl + Pmo (h1 + . d. Za razmatrani slucaj diferencijalna jednaCina (2. a diferencijal zapremine od koordinate y koja govori 0 trenutnoj napunjenosti sucla. gde je z visinska razlika izmedu nivoa slobodne povrsi okolne tecnosti i mvoa otvera kroz koji se vrili punjenje suda (s1.1t .7.l== { Su +Sk +AT+[l. i izraza (1) u kome se uvrstava x:::: h + h]> dobice se visinska razlika A] +A2 P2gh2 .7.264 Kvazistacionarna isticanja .ja(H-h)-bl 2g L. A2 PmO lh1 +P2g(1+il] IA 2 ) Konacna.la~2gz. Kvazistac[(J>narlfRO isticanje prn tOllljenju iii iZlI":ll1njsnjn s1lI.7. iIi visinska razlika izmedu nivoa slobodnih povrsi tecnosti u sudu ivan njega za slucaj podvodnog preticanja (s1.2. dobija se vreme zauzimanja novog ravl1otdl1og polozaja T=dz Iii Hf-h <Jaz-b (AA]A2 r---. jednaCine zapreminskog bilansa A2h2 == Alh + A2H .«li@va Kada atvoreni sud tdine G (s1.31a)..--. iz diferencijalne jednacine preticanja A 1dx:::: V(z)dt.3b). za kraj~ie ravnotezno stanje.1) ima oblik A(y)dy == V(z)dt.2) vazi izraz za protok ~/(z):::.l7vaz-b . A2 ho ).Pmo H-h==h2 .: f.7. I _ '2 V.7.3) tone puneCi se kroz mali otvor povrsine a i koeficijenta protoka 1-1-.k +A1 Ci+1)(d) 2] ] 1 dobi6e se izraz za pratok tecnosti V(z):::: f. 1 2..\:+A2d2)T+ (v 2 - VI )2 2· +(Sv+S!c+AI~+1)2J 'I v{ l uz koris6enje: veze izmedu brzina v]:::: (d 2 I d l )2V2 dobijene iz odgovarajuce jednaCine kontinuiteta (~ :::: V ) i izraza (2) i (3).-b-.(d) ] +(sv +l. i koeficijenta protoka 12 d2 2 2 11 d2 4}-]/2 f. tada na osnovu (2.7. .PIgh] . P2g(A1 + A2 ) P2 P2gh1 A1 + A2 .3. Kako protok zavisi od koordinate z.u+S. .- Primenom. to izmedu ovih koordinata treba naCi vezu. P2gZ=:Pm+PIghl+P2l(l. uz koris6enje diferencijahlOg oblika veze (2).2.

G+pg"3 x n y = pg"3-4-(z+ho). a) Gaz suda u pocetnom D trenutku ravnoteZe adreduje se iz llslova jednakosti sila: G = pg3"-4-hO' 1 posredstvom h veze (1) iznosi . h.trenutna zapremina tecnosti u sudu i V lY. tdine G. slede veze D D ID (1) do =hho ..29* treba naCi dopunsku vezu izmedu koordinata.7-29.7. U trenutku kada je sud potonuo nivo vode u sudu je ispod nivoa otvora A.fii. x=Zh Y · Iz diferencijalne jednaCine punjenja suda A(x)dy '. l?ESENJE: Iz slicnosti trouglova D I h ::: do I ho = d / (z + ho ) ::: 2x / y. Sud tankih zidova. Odrediti vreme tanjenja. dobija se izraz T= JV(z) dy .) "h-ho (4ho +Ihho +h ) * U slucajevima izranjanja i/ili tonjenja sudova veoma cesto je potrebno nacrtati sud u viSe uzastopnih polozaja. Kada se na mestu A koje se nalazi na nivou slobodne povrsi probusi otvor povrsine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fL sud tone.dY ::: 2a fJ. pri cemu je koordinata z trenutna visinska razlika izmedu nivoa slobodne povdi tecnosti i nivoa otvoraA. b) Za reSavanje integrala (2) Slika P. G.7. Sve napred receno vaZi i za sudove kaji izranjaju iz tecnosti.Kvazistacionarna isticanja 265 Ta jednoznacna veza se dobija iz jedl1ac'il1e kvazistaticke ramotde sIf4 koja za proizvoljni vremenski trenutak glasi G+pgV(y)::: pgV(y.J2gz.J2". . fL. 1C D 2 ~ 2 4 2 dZ=lOafLJ2i(r. B.-)2 . Ta veza sledi iz uslova kvazistacionarne hidrodinarnicke ravnoteze sila 1 2 1 d 2n . Radi jednostavnosti crtanja to se moze uraditii tako lito se na slici sud fiksira a menjaju se polozaji nivoa tecnosti.zapremina koja odreduje silu potiska.. b) prizme sirine B..z) . i korscenjem veza (1) dobija oblik /::: CZ+ho)3 -h. ~(x) y (2) u kome je pratok V(z) = lla. ako je sud ablika: a) konusa. Problem 2.V(z)dt.) \ \ f z"}"" (h o +z)2 () .---h = 3 12G (!!. Poznate velicine su: D./r. d=h(z+h o ). J.z) (2. p. a.. o pgr:: D a) 1 d5 n . (3) Sada se lako iz izraza (2) i diferencijalnog oblika izraza (3) dobija vreme tonjenja konusnog suda x2 rc 1C D T= Y)Jfl.7) gde su: V(y) .2. (stabilno) pliva na vodi.

G.h1 ) koje su postavljene za polozaje sa s1. h1 ' h2. Poznate veliCine su: Do.2.av2gz p. G+pgA 1x 2 = pgAOhJ +pgA3(5+x2 +Z2 -hI) .trenutku vremena G::: pgtdoBho.B' Dopunska veza izmedu koordinata dobija se iz uslova kvazistacionarne hidrodinamicke ravnoteze sila 1 1 G+pg2"2xBy= pg2"dB(z+ho ) i posredstvom izraza (1) ima obhk (4) Vreme tonjenja suda prizmaticnog oblika dobija se iz izraza (2) u kome treba uvrstiti diferencijalni obHk izraza (4).3). sud tone.vremena punjenja dela cilindra precnika D2 . i T3 . Gaz suda u pocetnom stanju ravnotde dobija se iz jednakosti sila G::: pgAoho. Diferencijalne jednaCine punjenjiisudau pojedinim vremenskim periodima glase A 1 1 ::: fl.3).vremena tOIljenja do spoljne ivice dela suda precnika Do.av 2 gh Problem 2. Odrediti vreme za koje ce sud potonuti. i iznosi / ::: (z+h O )2 -h~ T= y 2xBdy DB ho + r. ito: ~ .. dx dx Za resavanje ovih diferencijalnih jednaCina.2.redosledno. G + pgA1 (h1 .a~2gz2 dtz . potrebno je naci ~eze izmedu koordinata xii Z i' (j=1. i glase: . i koriscenjemveze (1).7-30 RESENJE: Radi kraceg pisanja u toku izrade zadatka uvesce se oznake za povrsine poprecnih preseka Ai ::: Di21( / 4 (i=O.:-z~(2ho+h)vh-ho' p. a.2. fl. za koje se sarno dec unutrasnjeg prostora cilindra precnika D].25) + pgA2 (5 + x3 .266 Kvazistacionarna isticanja b) 1z uslova hidrostaticke ravnoteie sila u pocetnom . Ove veze sledeiz jednaCina levazistacionarnih hidrodinamickih ravnoteza sila G+pgA1 x1 ::: pgAo(5+X1 +Z1) . Otvaranjem malog otvora na dnu suda povdine poprecnog preseka a i koeficijenta protoka fl..a~2gz3 dt3 . p.1. Cilindricni sud tezine G promenljivog popl'ecnog preseka po visini pliva na vodi.::-::: r:::-f p.Azdx 3 == fl. 8. D1 ' D2 ' D3.a~2gz1 dt 1 ' A1 2 ::: fl. dobija se gaz suda ho::: ~P~C. do potpunog potapanja suda.vremena punjenja preostalog dela cilindra precnika D1 napuni. i iznosi ho ::: G /pgAo' Vreme tonjenja suda sastoji se od tri vremenska perioda. a) fl·a b) c) d) Slika P. a.7-30.7~30b-d.hJ + 5) == pgAOhl + pgA3 (8 + x 3+ Z3 . P.ah"\l2g II-rho -----y=-dz Z 2 3 0 'liZ DB r.2. T2 .

~ ) ('\IH2 ~'. L.~= r.o. ~~. Date Sil sledece veliCine: G.A1 A3 Aj .31 Pro/Hem 2.g 0 I }.28.1)h2 -(2T. B.:Z--=--... H 3 ::::T ho.7.7-32 .l.h 2 Al A3 r.-:-2 (A . d. Z2 :::: H2 ' x 2 = hj .. Z3:::: H3 .1)5. Naci vreme za koje ce podmornica zaroniti.~·--=.A s' p./ ho . k pod konstantnim .atmosferskim pritiskom. H z = AOho. A.Su.A hj -(T. A Ii A. H. naCi vreme zauzimanja novog 13 ~ H ravnoteznog polozaja. Da bi podmornica zaronila potrel:?noje povecati tezinu. h.A.1-. dliZine B. o 3 3 3 Ao Al A2 Ao· f2(A I -A2 ) l A3 -A2 z3 =Tho +(T-T-T+ 1)h l A +lJo. 2 2 2 2 Ao Uvrstavanjem diferencijalnih veza izmedu koordinata Xii z j u diferencijalne jednaCine punjenja suda. pri punjenju rezervoara.r.1-32. napunjenje vodom do visine Hi pliva na vodi.7.'.:. Yp.xI -0 Z2 =Tho A. te njihovim integraljenjem sledi: 2 AoA1 r.Au) As pgAs SlikaP. J.. I I 3 3 3 Ao . §~ ~~ Au . koristeCi granicne uslove na krajevima pojedinih vremenskih period a Zj = HI' Xj =h j -H j -5./H3)' Ukupno vreme tonjenja suda je T:::: 1\ +T2 +T3 • Problem 2.A ) (""Ii H2 -" H1 ).?H. tezine G. r~1f'Zl'Z<'2iz=Z<'2iz===z:m vazduh u rezervoaru A./ h1) ..Ul.. X 3 • 3 3 3 3 267 ZI :::: -l 3 3 Iz ovih veza. Plovni objekat . G RESENJE: Traieno vreme iznosi SlikaP. X3 =hl +h2 -H3 -8.----·~ ~ ~ precnika d.Ulfii (A -A 3 2 A2 A3 2 . Prizmaticni sud teZine G.d..p. Unutrasnja povrSina dna suda je All a ' spoljasnja As' Kada se na dnu suda probusi otvor G.A ) (.ld nJ2i (As ..1)8.:. 8 A A ~ A G As d.w 8 T= 2 II S (1-_u)H+8---. Poznate su L d h sledece veliCine: G.-:-2 (A.:::: r.Sk' sv.la'li Lg j 3 ~:::: J.5. sto se postize ubacivanjem vode u rezervoar A.. Voda se ubacuje pomocu pumpe. }.Au.2. ~ Au ~p RESENJE: x "" x . koja radi sa konstantnim naporom Yp' Smatrati da je.podmornica oblika prizme.°A I hl -(2-:i-. pliva na vodi.2.As .H.. dobivaju se granice integraCije A A A A -A A H I = AOho-(Ao-l)hj-8.\u.}. hI -0+ A x2 .Kvazistqcionarnaisticanja Ao -A Ao Ao -A3 Al -A3 ho --A-.::.

xI cemu su konstante A=ab Stika P. p. Odrediti: a) vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozaja plovnog objekta. U unutrasnjosti plovnog objekta nalazi se komora napunjena vazduhom koji je pod atmosferskim pritiskom Pa' Debljina svih zidova je o. projektil po gada plovni objekat probijajuCi ga sa obe strarte.7-34.+lpg AAo JpgA -8 .P a • RESENJEa) Vreme zauzimanja novog ravnote±nog polozajaje !~ ..av2g g --+--11-8) pgAs g . U jednom trenutku.. ProDlem 2. r:.62.I. _. jer u komoru ustrujava voda.7-33.k..vremena isticanja vode u atmosferu i T. G. pri tome na dnu pravi otvor precnika d i koeficijenta protoka Il. Debljina svih zidova je ista i iznosi 0= lOOmm.51__ Ii H B Slika P. RESENJE.~ =(a -28)(b -20).268 Kvazistacionarna isticanja T= 2As ~ Yp .. Prazan plovni objekat tezine G=500kN (duzine L=10m. dimenzija a x b x H pliva na vodi. a natpritisak u komori menja se linearno sa visinom vode u komori (Pm = k· x).vremena podvodnog preticfmja. pri tome pravi otvore precnika d=lOOmm i koeficijenta protoka Il""O. dobija se iz jednaCine hidrostaticke ravnoteze G = pgBLho' i iznosi: 110 = pg~L = 1274mm. k. Plovni objekat tezine G. sirine B=4m i visine H=4m) pliva na vodi. Nakon toga plovni objekat tone.Gaz plovnog objekta.'I///. o P 0 A G ProD/em 2.d 2 n. na dubini h=O. j.2.. NaCi vreme za kojece plovni objekat da potone.7-33 b) =-A H--gA ..Ipri Ao Ao 8 j.--(H +-'-h-8 j.. T= Q.5m od nivoa vode. Ovim redom odrediCe se pomenuta vremena. .. II pocetnom trenutku. ://. 8. H. '/ . . G Yp pri cemu je koeficijent protoka ~l= (Sli +2sv +2Sk +lvfi-+l)-1/2..7-34 .2. ito: r.I. Vreme potapanja plovnog objekta sastoji se od dva vremena.. G lid ~ .J2i .. d. '/h . U jednom trenutku projektil probija sarno dno plovnog objekta.. b. . b) do koje visine komora treba da se napuni vodom da bi plovni objekat potonuo? Poznate velicine su: a.I.

z. (5) 4 U izrazu (5) koordinata x predstavlja visinsku razliku izmedu nivoa slobodnih povdina van i unutar plovnog objekta. i njenim integraljenjem u granicama ad h1 do h2' dabija sci BL (B-28)(L-20) r.15 Ukupno vreme tonjenja plovnog objekta je T = r. nakon cijeg integraljenja sledi Ii = fld n 2g . jzraza (6) u diferencijalnu jednacinu (4). fl4~2gz .28)y x -ho _ _s:_ U = pgBL(x + y +5) i glasi BL-(B-25)(L--'25) BL y.28)(L .. T2 = f1. (2) Iz jednaCine hidrodinamicke ravnoteze sila u toku tonjenja G+pgCB-28)CL-25)y= pgBL(z+ho -h).Bfi-g " d..28)(L .26) (3) Z"" BL y+h.28)(L . hl= BL (ho-h-5)+h=1l27mm. G:: pg(B . h2 ::: If -5.-r.(B-25)(L-25) (H -ho ) == 972mm.48.25)(L .28)dy (4) pri cemu je protok . d 2n r. odnosno CB . Veza izmedu koordinata x i y.:. dobija se iz jednacine hidrodinamicke ravnoteze sila . Prvi vremenski period dobija se uvrstavanjem izraza (1).d 2nfii 5(B+L-25) ("hI --V h2) =947. kada se u nju uvrsti da je x=h 2 i y = If -0-h 2 i ima vrednost BL .. fld :Bfi-gCfh: -Jh) =657.25) . sledi veza izmedu koordinata: (B . Uvrstavanjem izraza (5) i diferencijalnog oblika. Diferencijalna jednacina podvodnog preticanja glasi dV = 2f/2 dt 2 ::: (B . \ \ .-V2 = 1-l--'\I2gx . d 2n (1) pri cemu je koordinata z visinska razlika vode van plovnog objekta i nivoa otvora. Diferencijalna jednaCina tonjenja glasi dV = 2Vdt j = (B-20)(L-25)dy. = 1604.. (6") I Gornja granica integracije h2 sledi iz jednacine (6). + 7. i diferencijalnog oblika izraza (3) u diferencijalnu jednacinu (2).5 s == 26min4Ss.Kvazis(acionarna isticanja Protok vode kroz jedan otvor je V= 269 . J n 2g h '" pri cemu je gornja granica integracije h1 dobijena iz jedllacine(3) kada se uvrsti z=h 1 i y = ho -h-5.

a .7-35. pri tome praveCi dye rupe povrSine .a. %~ "~ t fl. Poznate veliCine su: G. p. 8.7-35 prave otvore sarno u jednom bocnom zidu plovnog objekta.2. H. Projektili RErENJE' Vreme punjenja plovnog objekta do nivoa prvog otvora je T=2 As [(b+H_h)312_H312_b312+h312j.H -8)+h . fl. Plovni objekat pliva na vodi.!.GJ2iCH -h) pri cernu je konstanta All G · b = . Au. ~ ------~~J h H ~ Au ~ 7/. a. a i koeficijenta protoka j. 3 J.= 8 t Slika P..l. h. U jednom trenutku plovni objekat pogadaju dva projektila na dubinama h t--. napuni u unutrasnjosti plovnog objekta do nivoa prvog otvora. NaCi vreme za koje ce voda da se.-~-.l..l..( ..G i H. As pgAs .A s ' j.270 Kvazistacionarna isticanja Problem 2.

.

.

oi svepovrsine Ai e ulaznih i A] .)i veictorabrzine to ce element kolicine kretanja biti: .1)dobija se i element kolicine kretanja ~V 2dA· i d·.=pdV.f/tttdom u kojoj se odigrava promena !coliCine kretanja..1 Za analizu treba tloeit! !contro!nu zapremintt V ispttnjenu . kontrolnu zapreminu.izlaznih preseka.3. ii] poklapaju sa smerovima brzina Vi i Vi' S obzirom da ima n ulazrrihi promena koliCine kretanja stacionamog strujanja biti In I \ I izlaznih preseka.=n R '0 i-I j-j Slika 3. Za slozenusttujnu geometriju sa s1.1) pri cemu je iii art normale povrsi Ai' Na osnovu izr~a (3. _I> I>~\ v. pri cemu je sa indd. a sa j bilo !coji izlazni prese!c. . Da bi se definisala koliCina kretanj~. odnosno kontrolnu zapreminu Ii: Dakle.ka.3..]1. ogranicavaju sve cvrste povrsi slozenog strujnog prostora.1b).1a uocava se zatvorena kontura K koja obuhvata siozeni strujni prostor. U tu svrhu posmatra se slozeni stmjni prostor s1.1 koji predstavlja. to ce . dKi = dmi~ =pvidt dAivi = PVi2~lA. racvu sa n ulaznih i In izlaznih strujnih preseka. Zalkon 0 pll"omeni k®HCilDle Ikll"le1!:alllja stll"ujllle ]!»Jl"Ost<!H'e Za! geometll"ijslki. Ovaj presek se nakon promene vremena za dt pomeri u poloiaj i'-i ' koji se u odhosll na prethodni nalazi na rastojanju vidt i tom prilikom opise zapreminu dV.] = pv j tn Ovde treba napomenuti da se smerovi ortova normala iii i. na pr. Kako je koliCina kretanja vektor koji je jednak proizvodu mase (dm. u ovom slucaju.271 30 PlIUMENA ZAKONA 0 PROMENI KOLICJ!NE KRETANJA 3.j" ('1\. u trenutku t. Za nalazenje sile reakcije na raspolaganju stoji poznati zakonmehanike 0 promeni koliCine kretanja.3. a) \:=1 K t Vj =1 b) c) 1'v1.dt iii (3. == dAi vidt.som i oznacen bilo koji ulazni. siozelllie Jedan od najvaznijih tehnickih problema u primenjenoj mehanici fluid a je odredivanje sile reakcije koja je nastalausled proticanja fluida kroz neki strujni prostor. U ovom Odeljku bice izvedena jednaCina koliCine kretanja za slozene strujne prostore i za stacionarno strujanje fluida. posmatrace se bilo koji ulazni presek i-i (s1.

retanja.3) kome su: PUI .z .R + G (3.kAk vs. Rezultujuce sile pritiska koje deluju na ulaznim povrsinama Ai' odnosno izlaznim A) iznose n . n·-Lv. == p(Lv dA. 8. jednaCina (3. U jednacini (3. Ukoliko profil brzina nije razvijen.4) predstavlja koeficijent neravnomernosti kolicine lc. jedn.2)Ai iii /=1.L" P j=1 U - ~ f Aj V dA j ii j J 2 - '=1 .za turbulentno strujanje (Odeljak 2.02 . (3.. koriscenjem izraza (3.3). m Put = LPiAini ~l ~z == - J~ Lp A ji1j" j ZnaIe minus u izrazu za silu pritisIea ~z potice ad toga sto su ove sile suprotnih smerova od smerova odgovarajuCih ortova normala. U mehanici fluid a taj tip integrala seresava na sledeCi naCin: t v~dA=v. Dakle.LCPjA j J=1 +~jm/j)i1j +pV g . a 1 ~K =-2-V A s.1) i ~=4/3 .272 KoliCilla kretallja m n m 2 n dK= LdK -LdK. rh1 · J\ pvA J' == pV. Kod razvijenih profila brzina ovaj koeficijent je poznat.+P~iV.1.4.k k f Ak Vk 2 dA . iii = PUI + P.rezultujuca sila pritiska ulaznih preseka.2) sledi integralni.o eksperimentaJnjm odredivanjem profila brzina u preseku.k srednja brzina po preseku (shodno izrazu (2. j=1 J '=1 j=1 J J J .sila reakcije iIi sila otpora fluida i G . iIi Busineskov koeficijent. n 1=1 . i iznosi: ~ = 1.1. Prime nom ovog zakona lZ jednaCine (3.4). Koeficijent neravnomernosti kolicine kretanja je odnos izmedu stvarne kolicine kretanja odredene sa realnim profilom brzina ikolicine kretanja odredene sa srednjom brzinom po preseku. S. Konacno.5.rezultujuca sila pritiska izlaznih preseIea. J=! L(p j+P~ jv~)Aj ii j +pV g m (3.3) treba resiti integral sa kvadratom brzine.5.=1 .za laminarno strujanje u cevima krliZnog poprecnog preseka (Odeljak 2.11».j) gde je vs.\iAi ii.1.L" P ~ f· Ai V.k A" k ' k ' Ck=i.2 dA. kbefiCijent neravnomernosti koliCine kretanja predstavlja korekciju koja se pravi pri prelasku sa stvarnog profila brzina na srednju brzinu po preseku..3) ~se svodi na oblik m R = L(P. tada se do koeficijenta neravnomernosti moze doCi.1 i izostavljat~em n indeksa "s" za srednju brzinu.2) Prema opstem zakonu mehanike 0 promeni kolicine kretanja izvod kolicine kretallja pO vrel7leJZlt daje glami vektor JPoijizih slia. ..5) = LCPi A i +~imivi)i1i .1.kAk-2_1_t v~ dA=~kv. Pritisci Pi i P j su relativni pritisci i imaju vrednosti + Pm za stanje natpritiska iii -P v za stanje potpritiska u preseku.·:::.sila tdine fluida koji se nalazi u kontrolnoj zapremini. oblik: FR = . (3. salp.1. ~z .)dt. .aCine kontinuiteta m1 = pTfI = pvAI . R .J .

tad a je ta sila reakcije veze istog pravca i illtenziteta kao i sila otpora f1uida ali suprotllog smera... Jc. VeliCine u zagradama jednacine (3.. ~j . Za odredivanje momenta rezultujuce sile reakcije u OdllOSU . Primenom zakona 0 promelli koliCine kretanja dobija se sila otpora fluida R.l <"':) t.. dobija se rezultujuci moment sHe reakcije /I M = Rx ~ = LCPi + PPiVi2)AJi> ~ j=] j=l LCPj + PP jV~)Ajj1j x ~ + pV g x rg . pale. ! r . smerovima sreCb'l/llz brzlna it tim preseczma.2.Koli(tila !cretanja 273 koji predstavlja opsti oblik zakona 0 promeni kolicine kretanja primenjenog na proizvoljnu kontrolnu zapreminu slozenog strujnog prostora. Ako se zeli odrediti sila sa kojom fluid deluje na cvrste povrsine koje ogranicavaju kontrolnu zapreminu. p.5). koji je prikazau na sl. Usled promene koliCine kretanja u nekoj geometriji u kojoj se odvija strujanje nastaje sila reakcije. m (3.. . u R odnosu na tacku 0.. . a koji je prikazan na s1.2 tezistima preseka. odnosno zbir totalnog i dinamickog pritiska."dnacina (3. koja su u odnosu na tacku oodredena vektorima polozaja ~ i ~. nalazi izmedu ulaznog preseka i-i i i z l a z n o g .7) . Za prirnenu zakona 0 promeni koliCine kretanja potrebno je poznavati pritiske i brzille u svim presecima. U I ovim presecima deluju sile pritiska / dinamicke sile: I M fo . C.V" g '. a koji glasi: moment izazvall promenom kolicine kretanja U odnosu na neku nepokretnu tacku jednak je zbiru momenata svih sila u odnosu na istu nepokretnu tacku.. a sto je ustvari OSllOVlli interes proracuna. redosledno... na proizvoljno izabranu tacku 0. Osim ovihsiia nakontrolnu zapreminu V deluju sila tdine pV g i sila reakcije R.6) Ovde se ustvari radi 0 primeni na neku masu fluida Ul mehamci dobra poznatog za/cona 0 momentu leoliCine !cretanja. a za to se. (3. odnos~o Rveze :::: -R. .1a. Ova sila u odnosu na nelru karakteristicnu tacku... Nalazeci momente navedenih sila. stvara moment. Cije su napadne tacke dejstva odredene vektorima polozaja Fa i F .. . koja je u opstem slucaju odredena izrazom (3. jer se njena pninena sllodi samo lia projektOVall/e ortova nonna!a u!aznih i izlazmh prese!ca !coji se poklapaju so. posmatrace P': B)mJ 1j se opsti slucaj slozene strujne geometrije sa n V I ulaza i In izlaza. preseka j-}.3.5)predstavljaju zbir statickog pritiska i dvostruke vrednosti dinarnickog pritiska. ~+~imiVi Pj+~jmjVj' M oYJO Napadne tacke dejstva ovih sila nalaze se u Slika 3.zr.3.5)je krajnje jednostavna za primenu. koriste Bernulijeve jednaCine i jednacine kontilluiteta. iii osu.. Radi jednostavnijeg prikaza sa ove slike se izdvaja deo kontrolne zapremine koji se i .

I. Problem 3-1. R == P]-4-.P2T+pV(v D -va) =2304N..3-2d) e) za krivinu sa 81. ako su dati podaci: d] == 100mm. 1d I D" 200mm.274 Kolieino hetonjo a sto nije nista drugo do jedan oblik zakolla 0 promelli momenta koliCine kretanja. za jedan ulaz i jedan izlaz dohija se trazena sila reakcije D2rr. Zanemariti tezinu tecnosti u krivini i visinsku razliku izmedu preseka 1-1 i 2-2.3-2a aka u preseku I-lvlada patpritisak Pvl ==20kPa. i to u sledeCim slucajevima: a) a=75°.3~2b) c) a=90°. a potom se iz Bernulijeve jednaCine za preseke 1-1 i 2-2 odreduje pritisak P2 P r 2 P Slika P.27m/ S.2('" + l)v d == 87193 a. ~k =0. okrece oko ose Oz ugaonom brzinom 0). aka se izmedu njih nalazi: a) postepeno suzenje (~==0.3-1 Pz == PI +2VD . tj. d 2 =d p I. tada se za savladavanje obrtnog momenta !vIoz mora uloziti snaga P (na pro prime nom elektromotora). I.8 (st P.P. Preseci 1-1 i 2-2 su sa razvijenim profilima brzina. Izmedu prirubuica 1 i 2 nalazi se krivina.6 (st P.=0. d 2 =80mm. koja je u odnosu na horizontalu nagnuta pod uglom a. 14 == vDD 2 n /4 b) Ponavljanjem postupka iz zadatka pod a) dobija:se sila otpora R=-2579N. generatorom) transfarrmsati u drugi oblik energije.25). . Odrediti sile otpora koje nastaju usIed proticanja vode izmedu prirubuica 1-1 i 2-2. Sk=0.k =0. d 2 =80mm. Ovi preseci su sa razvijenim profilima brzina.. Odrediti silu reakcije tecnosti kaja deluje na krivinu.3-2c) d) a=180°.. ako se pasmatra turbina tad a abrtni moment Moe daje korisnu snagu P. na pr.3-2a) b) a==45°.. d 2rr.Ako se posmatrana zapremina u kojoj se odigravaprbmena koliCine kretanja. tada obrtni moment !vIoz daje snagu P == MozO)' (3. .5).45 (sl: P. Kroz krivinu protice V == 151/ s vode.+1I==Of + :~~:~P)~Ol~~~~:/"~~omm. Pro"lem 3-2. Kroz cevovod protice V == 40 II s vode. medutim. == 0.09m lsi v D = 1. .8) Ukoliko je obrtna kontrolna zapreminau radnim kolima pumpi i ventilatora. koja se moze (na pr.05 i Pm] == 20kPa.3{sl.k =0. jednaCine (3.05) i b) postepeno prosirenje (1. d z=dJ . Primenam zakona 0 odrzanju koliCine kretanja. V == vddzrr. Tdinu vode izmedu prirubnica . P.. a znaIe minus ukazuje da je ona suprotnog smera odsmera strujanja. a) Najpre se iz jednaCine kontinuiteta odreduju brzine strujanja v d == 5.

Primenom jednaCine (3.Pv 2' Isto vazi i za presek 1-1. Dati podaci su: Do = SOOmm.1 dj d) a) b) c) Slika P.3. (.ii2 ).7. odreduju brzine strujanja 2 .. D2 = 300mm. D1 = 400mm. (.tho.. kroz cevi precnika D1 i D2 . ~i = 1 (i=0. dobijaju se komponente Rx = (P1 + pvt )A 1 .-. d) R=360 N.)vi]· predstavlja natpritisak P2 = +Pm 2' au zadatku pod R= (P1 + pv.5). pri cemu su brzine strujanja Vi = 4V / d?n \ \ Problem 3-4. RESENJE. RESENJE.)A2i12 i njenim projektovanjem na koordinatne pravce x i y. . V''. -' . koje stoje u odnosu 2:1. b) R=131. iIi ponavljalljem postupka datog u Odeljku 2. koje daju rezuItujucu silu otpora R =~R. e) R=165N .2).2).\ 1 =:>I . Problem 3-3. c) R=258 N.112 ) .(P2 + pv.)A1111 -(P2 + PV. ._.6 N.2) i koriscenjem jednacina kontinuiteta i Bernulija za preseke 1-1 i 2-2.2) ipritisak u preseku 2-2 P2 = PI U zadacima a)-d) pritisak P2 e) potpritisak P'l. Koriscenjem jednaCine (3.dma.5).Uvodenjem povrsina poprecnih preseka cevi Ai = di2 n / 4 (i=I.2.4 N. kroz naglo prosirellje ulaznog precnika d 1 i izlaznog precnikad 2 . Izracunati silu reakcije koja deluje na racvu. a iz racve isticu kolicine vode. protokomV.(d 2 / dj).U lllaznompreseku naglog prosirenja cevi je razvijeno turbulelltno strujallje. dobijaju se brzine Vi = 4V / di2 n (i=1.5. ex.rrvo se iz jednacine kontinuiteta Vo == VI +f7 . Ponavljanjem opisallog posmpka u svim zadatim prime.. U horizontalnu racvu dotice Va = 2501/ s vode...2 = 0. Ry = -(P2 + pv. )A 2 sin (111. )A2 cos (ii1 .Odrediti pad pritiska koji je nastao proticanjem fluid a kroz naglo prosirenje. = .3-2 RESENJE.. dobijaju se sledece vrednosti za silu otpora a) R=249. + R~ . za jedan ulaz i jedan izlaz.1.1 = 0.3.Koli6ilO kretonjo 27S 2 ' D ' -.1.Yz2 ' (i=1. = 60°. 2]2 2 1. dobija se pad pritiska pri turbulentnomstnijanju kroz naglo prosirenje P 2 t-p = 2(V1 -v 2 ) = I p[ . Nestisljiv fluid gustine p struji turbulen. Pmo = 1 bar.• '. i veze izmedu protoka Ti1 = 2V2. koja u vektorskom obliku glasi: +~[(l-(. .' :--:-'.k)V( -(l+(.

k2'" 0. u odnosu se staticki pritisak pomocu U .326mis. SI = 0. S= 0. S2::: 0. C. za jedan ulaz i p 2 P 2 R = (Pmo +PVO)-4. Vi= D21 = {ll.kojaje postavljena. d J = 30mm. r = P mu +'2Vo -'2(Sj +l)Vj:::: DO2 n _ Primenom zakona dva izlaza - 0 {99667pa. a zatim'se iz BernulijevihjednaCina dobijaju natpritisci Pm. i = 1. 99629Pa. pod uglom ~ = arc tg CRy / Rx) = -59. d 2 ::: 30mm. Iz horizontalne racve voda istice u atmosferu.~ ==300 .8. Dati su podad: do = 50mm. Ry = -(P m2 + PV2 )-4-sma. P.cevi sa ziv()m. promene koliCine kretanja. i:::: 0.3-4b. U preseku 0·0 meri 1. kl 1.3-5 .5). jednaCina (3. i=l. prorneni kotiCine kretanja. n 2 1.3-4 4V 1. = 60°.' Odrediti silu otpora tecnosti i obrtni moment koji su nastali. PrOD/em 3-5. a. +R. bl = 50mm. l 1.276 Kollcina kretanja o a) b) Slika P. = 7174N.12. koja ima pokazivanje h= 16ID11i.50 • Do sile otpora moze se doCi i grafickim prikazom vektorske jednacine (1) a sto je uCinjeno na 81. usled.no -(Pm) +PVj )-4-nj -(P m2 +pv2)-4-n2 2 2 D2 n _ 1 2 2 D2 n _ (1) dobijaju se komponente sile otpora 2 D2 n D2 2 DO n 2 J 2? n Rx :::(Pmo +PVo )-4--(Pm1 +PVj )-4--( Pmi +PV2)4cosu=3637N. na X osu.179 mis.15. odnosno ukupna sila otpora R::: JR. Ski = 0. i = 2. 2 b2 Stika P.24. a j ::: 400mm.6.a z = 300mm.273 mis. Dj :::: 40mm. i:= 2. 2 D{n . b2 = lOOmm. 'trenje zanemariti.:= --6184N.

B.3-7.pv.7Pa.p)gh::= 1977.09m ! s. c. H=40mrn.8.OSN dok jednacina (3. Iz jednaCine (3.3-7 .736m/ s.567Nm.rc / 4 odrediti· brzina strujanja n dolaznoj cevi Vo = 2. pri cemu je Aj = dj2 4 .7) daje traieni moment M =mv 1(a 1 sina+b l cosa)-lf~v2 Ca 2 sin~ +b2 cos~)::= O.(PI + pv~ )AI sina l . pa da sezato gubici lisled trenja mogu zanemariti.353rn / s i brzine strujanja u izlaznim presecimavi = 2. Potom se iz Bernulijevih jednaCina za preseke 1-3 i 2-3 odreduju natpritisci PI i P2' Ponavljanjem slicnog po stupka kao u zadatku P. d l = 40mm.3-6 == arctgl r (h -I. ~ =15°. SRl =0.R2 =0. / Aj (i=1. odredujll brzine strujanja Vi = Ii.292m/ s.021m! s i 112 ::= I. SR3 == 0. Dati su podaci: Do = 100mm. c.2 == 0.2. Ciji izvod oR ! 8y ::= 0 daje ugao y Slika P.3 = 0. a. RESENJE Prvo se. Voda istice iz cevovoda u atmost"em kroz mlaznice na krajevima cevi.[jj = voD.R' P3 • . D1 = 80mm. nastala usled promene koliCine kretanja. Problem 3-6.2). 0::: REfENJE: Najpre ce se na osnovu pokazivanja manometra spojenog sa blendom i prime nom jednacine kontinniteta rio == K. 1:.O.3-4 odreduje se nkupna sila otpora tecnosti R. D z = SOmm.4. d 3 = 30rnm. 2· (P2 +PV2 )A z COS~+(PI +PVJ )Aj cosa J' 5/2 pri kome ova sila ima minimalnu vrednost.1. Trenje u racvi zanemariti_ Poznate velicine su: f.1 =0.1. p. D3 = SOmm. a potom se koriscenjem odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina i Stika P.~.12. Ovaj pritisak u zadatojgeometriji racve daje brzinu strujanja U ulaznom preseku racve Vo = 1. U horizontalnu racvu doticu kotieine r~ i liz a iz nje istiee koliCina V~. )A 2 2 sin ~ .1. 1:. 1:.3). ima minimalnu vrednost.5) dobija se sila otpora R = {Cm2V2 cos~-lhl VI cosa)2 + (Pmdgn: /4 -f-liJovo + riliv i sina+ ri12112 sin ~)2 }1/2 = 11.5. Protok vade se meri pomocu blende. Cija jekarakteristika K =. a 30°. Odrediti silu reakcije veze 0-0.3). Odrediti ugao y' tako da ukupna sila otpora tecIlosti. l pri cemu su maseru protoci Ihj = pVj dj 2 rc! 4 (i==0. d2 == 2Smm.povrsina rc! poprecnog preseka cevi. na osnovu zadatih protoka. d i (i==1. ProDleOt .2.KoliCina Icrelanja 277 RESENJE Na osnovu pokazivanja manometra odredllje se pritisak u preselru 0-0 Pm ::= (Pm . Smatrati da je cevovod kratak.

3-S Prolilem 3-9.8N. Zbog razvoja laminarnog strujanja u cevi gubitak lisled trenja uvecati za koeficijent n.38m! s i V3 == 7.41 N. Iz zakona o promeni kolicine hetanja 2 ~ 3 . v2 =7 . Smerovi ovih sila ucrtani su na s1. N aime.+PV2 4Sm~+pV3 -4-:=11.parabolicki profil brzina.4N. Odrediti horizontalnu i vertikalnu silu koje opterecuju vezuA-A nastalu usJed promene kolicin~ kretanja. Ulje gustine p i kinematske viskozIlosti v struji Iaminarno. Masa cevi je m. visin ike razlike izmedu preseka A-A i izlaznih preseka mlazeva. .3-9 . +V2 +V3 dobivaju natpritisak Pmo = 28009Pa i brzine u izlaznim presecima v1 = 7 . P. . koje daju silu otpora R == (R.PV1 -4. Problem 3-8. +R~)1I2 == 177. ~ D == lOmm.. Bernulija i kolicine kretanja.5. leroz cev precnika d i duzine t. RESENJE. i on iznosi /::.278 Koliaila kretanja jednaCine kontinuiteta Vo::: V. . (. Izmedu prirubnica 1-1 i 2-2 izmeren je pad pritiska. 2 d3 n Ry =-pV] -4-smcx.18 N i Rv =: 6.~\\\. 2 d2 2 2 d] n . Dati podaci su: d:= 5mm. pri cemu srednji vertikalni mlaz ima visinu h=1274mm.301til S. 2 27t . Odrediti sile koje opterecuju vezu 1-1 naistezanje i smicanje. . profil brzina U preseku 1-1 Slika P. dobivaju se horizontalna i vertikalna sila koje opterecujuvezu A-A a koje imaju brojne vrednosti RH == 0. p.8. sa razliCitim profilima brzilla.= 30°..\ ~m == 0. 2 Don _ '\' 2 d j n _ R = (Pmo + pVo )-4-no . i jedmi'Cina: kontinuiteta. U pocetnom preseku cevi (1-1) profil brzina je uniforman. kao i teZinu vode u toj zapremini.PV2 4cos~ == 177. P = lOOOleg! m 3 • REfENJE' Prime nom izraza v = J2gh za brzinu isticanja mlaza. ali je suprotnog smera. Zanemariti trenje u cevima.36rn! s. cx. ~R = 0. Fontana ima pet izlaznih mlazeva istih protoka. Trazena sila reakcije veze 0-0 je .Na samom pocdku treba napomenuti dasu preseci 1-1 i 2-2. Do =20mm.3-S.8 N.!-'PVj .I Stika P.4 ni . od rezervoara A prema rezervoaru B.. dole jeu krajnjem preseku cevi (2-2) razvijen . l~l dobijaju se komponente sile otpora tecnosti 2 d2 d2 2 D on 2 1n 2 2n Rx :=: (PmO + pVo )-4-.istog pravca i intenziteta kao i sila R.COS CX. koji odgovaraju priru!:pickim vezama cevi.~ =60°.

zine i pritiske. koji je pri protoku RESEN1E: Najpre treba odrediti odgovarajuce b. profile . Ry (Pn = PTg1.5). -+nA-P 12 P 22 d2' 2 2 2 posle zamene koeficijenta trenja izrazom (2. /1..koja pri protoku ri = 0 ima statieku eleformaciju a." Rs == (p--1 + m)g . 0.P--+P(P1-P 2 )V"-4-]i -PTg1 k . p.3-9. P. -=:-+0. Poznate veliCine su: ro' V.2 = 2 i ~2 == 4/3 (v.1): S obzirom da je pad pritiska izmedu preseka 1-1 i 2-2 poznat (!J. i za njih primenjuje jednacina kontinuiteta V = voro2n = v2rnh = v1 2Rnh.1. Ispod oboela je disk. 2 2 d d P Ovde treba napomenuti da se gubitak usled trenja ne moze odrediti kao 2 A·11 d ·v 12. 1-1 ix-x. 4 Projektovanjem sile R na koordinatne pravce x i y dobijaju se komponente'sile d 2n ~ d 2n _ d 2 rc - otpora tecnosti Rx = (Ap-"3 Pv 1 2 d 2 rc )-4. ali se On uvecava sa koeficijentom n koji ima vrednost od 2 do 2.p == P1 .5.3-lOa) 0-0. U tu svrhu se uocavaju tri preseka (s1. P.P2) to s6 iz Bernulijeve jednaCine P1 v P2 v Iv -+0.1 = 1. a u preseku 2-2 razvijen .parabolieki profil brzina. Oelrediti krutost opruge koja pri elatom protoku ddi disk na rastojanju h.brzina u presecima:l-1.2 V 1 = P-h v = ''1 -r ro TC _f( n . a. to je gubitak usled trenja veti nego kod potpunog razvijenog laminarnog strujanja.p . a pri zadatomprotoku V se nalazi na rastojanju h. i-i i 22). Zakon 0 promeni koliCine kretanja. Zato se ovaj gubitak racuna leao da je strujanje potpuno razvijeno. dobija kvadratna jednaCinaza brzinu eije je pozitivno resenje v = _ 32nlv + (32nlv)2 + 2!J. ProD/em 3·10.m. Ispoel eliska je pricvrscenaopruga~rutosti c. jer se strujanje u cevi razvija od unifornmog do razvijenog parabolickog profila brzina i to na duzini 1 = O. R . m. Odeljke 2.1. ~1 = 1. odnosno sile koje opterecuju vezu 1-1 na istezanje ismicrinJe d 2n . iz koje slede veze izmedjlibrzina . mase V = 0 priljubljen uz obod. jednaCina (3.Kolic~ita !creta17ja 279 je uniforman.08d Re. Voda istice protokom Ii iz vertikalne cevi poluprecnika roo Na izlazu iz cevi nalazi se koaksijalni obod poluprecnika R. jer ovaj izraz vazi sarno za razvijeno laminarno strujanje. ri Ii R '/0 = . Prema tome. Ri =Rx 4 a njihovi smerovi dejstva su ucrtani na s1.39). Pri isticanju vode strujarije izmedju diska i oboda je radijalno. koeficijenti neravnomernosti kinetieke energije i koliCine kretanja imaju vrednosti: 0.4 i 3. Kako je ovde ree 0 razvoju laminarnog strujanja (v. za razmatrani slucaj glasi R=[!J.

. Na slici je prikazan fluidicki logicki element "ILl".280 Kolieino hdanjo 1z Bernulijevih jednaCina za preseke 0-1 i O-x " strujne 1~ v Po Vo P V P1 V -+-:=-+-:=-+1 p 2 p 2 P 2' 2 2· 2 i kada se uzme u obzir da su pritisci Po i P manji od atmosferskog. Primenjuje se: u avionskoj tehnici. kod koga se ulazni mlaz vazduha (UV') protoka V upravlja pomocu vodova A i B. koja je prikazana na s1. P. kod qtketa i projektila. a sastoji se od komponenata izazvanih konstantnim (Pvo) i promenljivim (p. Po = Pa . h.P2 (P2 > P1)' 1. RESEN. Odrediti sile otpora vazduha koje opterecuju fluidicku komponentu.3-11a (a .. je '2 r 2 PV I 2r 11:dr = Pvoro 11:+-Pa = Po +P = Pva ro 11:+ pv ro 411:h 2 2 lln--ro R ro (1-2 R2 1 ? )J .3-10b) vazi jednaCina ravnoteZe sila Pa + c(a +h) = mg to sledi da je potrebna krutost opruge c = (mg . u kojima su protoci vazduha V2 iii. R2 r fR b) SIiIca P.3-10 Ukupna siia pritiska koja deluje na disk. u medicini. PoznateveliCine su: a.D=C b) B IZLAZ ILI C 1 1 0 D 0 0 1 0 1 1 TABLICA ISTINITOSTI Slika P.. tj. V. kod digitalnihracunara i 1i sistemima automatizacije. dakIe. b.Pvo i p:= Pa . d. l Kako za disk (s1.r/2' Po . 1i. za vojne i civilne potrebe. Svi kanali kroz koje struji vazduh supravougaonog oblika visine h.) poljem potpritiska.Pd ) / (a + h) . tako da iz logicke komponente postoji sarno jedan izlazni rnlaz C iii D.. a. Pv c(a+h) =2 v1 (7. p.P1 . PrOD/em 3-11.1). pri tome smatrati da je strujanje vazduha nestisljivo.IE: Fluidika je pose- A ULAZ A 0 0 1 1 ~ B 0 1 0 c . P. ledna od osnovnih fluidickih logickih komponenti je komponenta "ILl".3-11 bna oblast strujne tehnike koja se koristi u sistemima prenosa informacija i upravljackih signala.Pv ' kao i da se isticanje vrsi u atmosferu (P1 = Pa ) tada se dobijaju odgovarajuCi potpritisci a) Pvo = 2(vo -v1 ) P 2 P 2 2 .

Princip rada je sledeCi: vazdtih pod pritiskom dolazi u komponentu kroz ulazni vod UV. +V2 2 va :=: bd' vJ = hd' v2 = hd' v =. slede leompollente sile otpora vazduha =[P2 . avo svojstvo prijanjanja mlaza uz cvrsti zid . koja ce se opisati dogadajima izlaznog mlaza C ili D. Za odvodenje ovih isparenja iz prostorije treba obezbediti ri. Da bi se ova tabela istinitosti ostvarila. ako se zeIi dobiti broj 13. Izlazni mlazevi .5). leao i sile i Ry ' ali Sil suprotnog smera. u logickom smislu. Ovi dogadaji Sil kornplementarni. Dogadaji C i D mogu se poistovetiti sa upravljackim signaIima "iskljuceno" i "ukljuceno". iIi. u kojoj vlada temperatura t=20°C. Brzine strujanja su J/o VJ V Va +V. pa se zato i naziva bistabilni element. Ova cinjenica se moze iskoristiti na pI. usled prerade radnog materijala nastaju isparenja. pa dogadaj E = C + D = C + C. Da se isparenja nebi prenosila u susedne radne prostorije u njoj treba obezbediti potpritisak od 5mmvodenog .. Zato je u zidu ugraden aksijalni ventilator koji ova isparenja izbacuje u atmosferu.= 3 m3 / s vazduha. ad 1z Bernulijeve jednaCine. P. tad a ce ulazni mlaz da priane uz zid desnog izlaznog kanala. Sile otpora koje deluju na fluidicku komponentu su istog intenziteta.. -v~)lhd-(p+pv2)adCoscx. Rx. je osnovno svojstvo koje se koristi pri radu fluidickih komponenti. Da bi se odredila 8ila otpora nastala lisled skretanja ulaznog mlaza treba odrediti odgovarajuce brzine i izlazrn pritisak. 2 Ry = (Po + pv~ )bd .3-Ub). pa se za komponentu "IU" moze napraviti tabela istinitosti (v. sledi P=Po+2Vo-(~+1)v p[ 2 2] . Tako na pr. P.~ Problem 3-12. po Bulovoj algebd. kada daminira upravljacki mlaz A. postavljene za ulazni i izlazni mlaz. R.3-11a) iIi centralno . Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja. jednaCina (3. taj ulazni mlaz vazduha iz komponente moze da istice kroz jedan od dva izlazna otvora C ili D. tabelu sa s1.3-11). pale.dogadaji C iii C = D. iii. koji u binarnom sistemu ima zapis 1101. U jednoj fabrickoj prostoriji.na mestu ostre ivice "0".(p + pv )ad sina.. predstavljaju dogadaje "lazan" iIi "tacan". pa vaZi C = D. kornbinovano. pri projektovanju fluidicke komponente "ILl" treba voditi racuna cia se kao izlazna velicina pojavi sarno jedan mlaz C iIi D. sa binamim brojevirna 0 Hi 1.. predstavlja sigman dogadaj.Koanda efekat. koji se ugraduju u izlaznim kanalima (vodovi "0" sa 81.PJ +p(v. pri projektovanju digitalnih racunara iIi upravljackih sistema. Element "ILI" moze da ostvari dva stabilna stanja. tada bi trebalo da postoje cetiri logicke komponente "ILl" koje bi imale odgovarajuce izlazne signale koje im diktira binarni zapis broja. U fluidickim komponentama obavezno treba da postoje vodovi za ozraCivanje. a sto zavisi ad odnosa protoka i pritisaka u upravljackim vodovima A i B.KoliCiila Icretallja 281 sematski na s1. U logickoj komponenti "ILl" mogu da se ostvare dva stabilna stanja. P. pak. Tako na pI. a ne nikako oba istovremeno.

736Slcgl m 3 • Sa OVOID d gustinom vazduha i brzinom leta aviona vJ dobija se ulazni maseni protok vazduha u motor ml .Ina = 1 kg Is.188.5) eliminisu sile pritiska jer atmosferski pritisak vlada kako u uiaznom.1) i iznosi kg P=(Pa-Pv)IRT=1.7E: Trazena sila reakcije je D n -d R==p . Na krilima aviona nalaze se turboreaktivni mlazni motori ulaznog precnika d J == 500mm. Nadena sila reakcije turboreaktivnog motora predstavlja za avian aktivnu silu kojom motor ucestvuje u njegovomletu. te se zato iz jednacine (3.+4P~2[ 1-(-) v 4 d 2n D 2 2J =4026N " Slika P. Odrediti ubrzanjesa kojim avion vertikalno uzlece. Turboreaktivni motor samo u pravcu ose motora. RESENJE: U uslovima standardne atmosfere na visini od z=5000m. Problem 3-14. gustina vazduha iznosi Pl == 0. d=400mm.Kad raketnog motora postoji sarno jedan karakteristicni presek koji je na izlazu motora i kroz koji protice maseni pratok izduvnih gasova IiH rilo' S obzirom da gasovi isticu u atmosferu dejstvo sHe pritiska izostaje tako da se iz .2.• 3 m Problem 3·13. silu kojom on ucestvuje u 1110 kretanju aviona.9.282 Ko/ic"ina kretanja stuba (Pv = 49.49kg / s. prema Odeljku 1.2.5) dobija sila reakcije R = rn 2 v2 -lnlv 1 = (m J +mO)v2 -m J VI = 13377N. Pa = I bar . Izduvni gasovi iz motora isticu vertikalno na dole brzinom v=600mls.05Pa).3-13. Odrediti silu reakcije kojom ventilator deluje na zid." Pl vld~1I: / 4 == 40. tj. cijim sago:evanjem na izlazu iz motom izduvni gasovi isticu brzinom od v2 =: 600ml s. ()drediti silu reakcije mlaznog motora. U turboreaktivni motor dovodi se rno = 0. Dati podaci su: D==500mm. Kompresor Komora za Turbina sagorevanje Promena koliCine kretanja odvija se Slika P. taka i u izlaznom preseku motora. 7kg / s goriva. RESEN. Ovde treba napomenuti da se iz jednacine (3. Za vertikalno uzletanje aviona maseM=6t koriste se dva raketna motora protoka vazduha In = 50 kg lsi protoka goriva .3-12 pri cemu je gustina vazduha odredena izrazom (1. Avion leti u uslovima koji odgovaraju standardnoj atmosferi na visini od z=5000m brzinom od vJ = 280m/ s. RESENJE.

5) dobija sila reaktije isticuceg rnlaza R ::: (ril + rilo)v.2t.3-14 Pro/.[ a = 2R . s Slilm P.2 3 9.5 2 37.5kN. U (i = 1. Jedna trostepena raketa (Ariane) ima masu kapsule Ink ::: 1.3-15 Nakon potpunog sagorevanja goriva u nekom stupnju raketa odbacuje taj stupanj cime se smanjuje masa rakete i postize njeno dodatno ubrzanje. Iz izraza (1) dobijaju se vremena sagorevanja pojediI1ih stupnjeva tj ::: mgj /.6 34.4 8. a) Brzina gasova sagorevanja l1a izlazu raketnog motora je u:= 3500m/ s. 3-15. odnosno I) ::: 210. dt ti ding. R 2 := 721kN i R3 := 59.lem 3-15.lE· Pre lansiranja ukupna mas a rakete je In =: Ink + In) + 1n2 + 1713 toku rada nekog stupnja rakete maseni protok goriva je rhgi ::: . Kolicifta kretanja 283 jednacine promene kolicine kretanja (3. pri tome silu otpora vazduha zanemariti. rhg2 ::: 206kgl s i mg3 ·:= 17kg/ s. Sila reakcije R j koja se dobija isticanjem gasova sagorevanja je sila koja obezbeduje let .7l gi .2 Tabela T. Iz jedriacine kretanja aviona u vertikalnorn pravcu pri '-"-.35 s.39~.2.. step en rakete ukupna masa masa gonva i mj [t] Ingi[t] 1 161 147. 12 := 168 s i 13 ::: 482. b) Pri vertikalnom letu odrediti koliku brzinu i na kojoj visini ima raketa neposredno pre odbacivanja prvog stupnja.jl.71 s. RESEN...3-15 . odnosno sile potiska Ri = -RZi := lilgill (3) koja ima brojnu vrednost R):= 2450kN..3) (1) pri cemu je znak minus zbog smanjenja mase goriva. b) Iz izraza (2) sledi da se masa goriva pri kretanju menja sto znaCi da se kretanje rakete mora tretirati kao SIika P.potisak rakete. Integraljenjem izraza (1) dobija se zakon promene mase goriva stupI~a koji je u radu t Ingi(t):=mgi(l -). ti (2) a) Zakon 0 promeni koliCine kretanja raketnog mbtora daje silu reakcije. Pri sagoreval1ju goriva u pojedinim stupnjevima rakete ostvaruju se konstantni maseni protoci mg) := 700kg / s. Odrediti koUke sile potiska rakete se ostvaruju u pojedinim stupnjevima.J g dobija se vertikalno ubrzanje sa kojim avion uzlece a= ~f(n1+}iJO)v-g:=0. uzletanju J\.2 t ukupne mase pojedinih stupnjeva i goriva u njima date u tabeli T. mgt =: 209 .: = const.: : : .

Ovim zanemarivanjem koriscenjem izraza (3) i (4) jednaCina kretanja (5) se svodi na jednacinu ding] Ct) dv = . U autocisterni je voda koja istice kroz krtatku cev precnika d.81m/ 8 2 • Jasno je da pri tacnijim proracunima ove efekte.5m/s. tieba uzeti u obzir. lednaCina kretanja rakete glasi (4) mCt) dt 2 dv ::= -mg .23km. vee i zbog toga sto je ubrzanje Zemljine teze promenljivo sa visinom po zakonu g(z) = go (R+Z)2 ' pri cemu je R=6368 km poluprecnik Zemlje i go = 9. Problem 3-16. gt~ r In Ingl ] Dobijena resenja nisu sarno prve aproksimacije zbog zanemarivanja sile otpora vazduha. koja uz koriseenje pocetnih uslova z=O. kao i silu otpora. Neposredno posle lansiranja kada je brzina mala raketa se kreee kroz gusee slojeve atmosfere (poglavlje 1. lcao i sto je dato u postavci problema.3-16 konstantnombrzinom U . .u Ino +lng1 (t) .12) dok pri veCim visinama.--:) = 143.. sila otpora vazduha moze zanemariti.7t. i b) cisterna se kreee Slika P. ima reSenje In v=v o -gt+uln () Ina +mg] t Ova brzina rakete (v = dz / dt) daje zakon kretanja utl [ t t t] .284 Kolicina hetan/a kretanje tela promenljive mase. vazduh je razreden a njegova gustina je mala.gdt . Ova analiza omogucava da se u prvoj aproksimaciji kretanja.2. h u koja definise trenutni Divo vode u cisterni. v = Vo = 0. Masa rakete u prvoj fazi leta je mCt) == mo +mg] (t) pri cemu je Ino == m-Ing] == 61..(m-Ingl-)lnCIn-m gl -)-mlnln+mgl - gt 2 Zj ==-2+ut{1+Cmg1 -1) In (1--. t=O. u i ventila Sv' Odrediti sHu reakcije isticueeg mlaza u funkciji 9d visine h i. mg! t1 t1 t] 1z ovih resenja dobijaju se brzina i polozaj rakete neposredno pre odbacivanja njenog prvog stupnja mg1 v1 ==-gt1 +uln(1+-)=2206.Rv + R z (5) pn cemu je Rv = A C w pet) v (t) / 2 sila otpora vazduha u kojoj je C w koeficijent otpora rakete. kada je brzina velika.u sledeCim slucajevima: a) cisterna rniruje. Ina z(t) == --2 +(vo +ulnm)t+-. u kojoj se nalaze lokalni otpori usisa t.

P. Problem 3-17. snaga Po korisnosti sistema = Inv 2 12 = pAv 3 12. atmosfera je definisana veliCil1ama stanja Pa ta Pa = Ibar i ta == 30°C. Kroz fiksnu mlaznicu povrsine A istice horizontalni rnlaz vode brzinom v. 5ada se inoze odrediti i stepen yt=B. pa n OVOID slucaju jednacina (3. .3-17 b.':" " maksimalni stepen korisnosti. Primenom zakona 0 promeni kolicine kretanja za pravae kretanja dobija se sila reakcije koja gura kolica R = 2 P A (v . i on tada ima vrednost ytm~ =.=4(1-!i.1/3 stepen korisnosti maksimalan. = R u .l A. a brzina isticanja odrednja je izrazom v == <]) .. trenutni protok vode odreden je izrazom . 16/27 = 0. Okolna .).Kolicina krelanja 285 RESENJE Prema izlozenom u Odeljku 2.3.. USled isticanja vode promena kolicine kretanja odvija se samo u horizontalnom pravcn. Po v v Nalazenjem izvoda oytlo(ulv)=O.i==.1 7 7 b) pri cell1u je zbog kretanja kamiona v. . Mlaz udara u lopaticu koja se nalazi na kolicima i pri tome ih pokrece brzinoll1 u. pa ce korisna snaga biti . Prolllem 3-18.. snagu koja omogucava kretanje glisera. Ovako odredeni protok i brzina isticanja vaze za oba dela zadatka. R == pV(v-U). Ovar~az vazduhaizaiiva kretanje glisera brzinom u=54 kmlh.gde su:A == d 2n 14 povrsina poprecnog preseka i f.ka P../.593. RESENJE.3-17 prikazana na s1.!!.l == 11 ~~u +~v + 1 koefieijent protoka. dobija sedade priodnosu u/v=.J2gh . Karakteristicne brzine na ulazn i izlazu kontrolne zaprell1ine sU V-I.U relativna brzina isticanja vode.ha i.::--~.41N.7.u)2 .· Primenom zakona 0 promeni koliCine kretanja za pravac kretanja glisera dobija se sila reakcije R=pV(v-u)=812.z:. V = f. S obzirom da u izlaznom preseku eevi nema kontrakcije ll11aza to je koeficijent protoka brojno jednak koeficijentu brzine (w=<])).J2gh.~8. tj.. Odrediti pri kOI11 odnosu brzina u/v prikazani sistem ce imati v <. ·. RESENJE. S1)..· Posmatra se kontrolna zapremina u kojoj se odigrava proa) b) mena kolicine kretanja a koja je Slika P.5) daje izraz za silu reakcije: a) R==pVv=2Pghcp-d-n. Odrediti silu reakcije mlaza vazdu. Hidro-gliser se pokrece aksiji:tinim ventilatorom bez kuCiilta pri cemu elisa iza ventilatora stvara horizontalni mla~vazduha precnika d=lm koji ima apsolntnu brzinu strujanja v=45m1s.. Kroz rnlaz vode uloze se kineticka energija.1.

Smatrati da u izlaznom preseku mlaza primarnog fluida on povlaCi sekundarni Cev za mesanje ~'"<> -. Ispod ravanske betonslcebrane vrsi se ispust vode. Ko10 se okrece konstantnimbrojem obrta n 1~1 e/min). U mlaznici se nalazi cev preenika d l .P... nnD pn.286 Kolicrincz kretczll/a pri cemu su p==p"IRT=1..1- ". koji dolazi kroz rnIazmcu precnika d2 = d3 brzinom v2 ."" .3-21.19 h R pg 2 2. tj.lE: T==T(If -h ) +pHv (1-h) == 17196 m . . Odrediti porast-promenu pritiska. pri tome je dubina isticuceg mlaza h==O. Poznate veliCine su: p. U kanalu pravougaonog preseka dubine H==2m struji voda srednjom brzinom 11 == O. Slika P. Ovom ptilikom se trosi snaga P == R V = 12187 W . Problem 3·Jl.~~ - d3 ·V3 . Segnerovo kolo se sastoji od dye radijaine cevi na cijim se krajevima nalaze mlaznice izlazl10g precnika d. a) u cevi za mesanje ako je ona kratka i trenje u njoj se moze zanemariti. Prolaskom primarnog fluida· kroz ulaznu mlaznicu brzina strujanja raste a pritisak opada sto omogucava usisavanje sekundarnog fiuida. cevi za mdanje i difuzora. i b) u ejektoru (cev za mesanje i difuzor). V. Ejektor .-.3-20 2 v su ' 2V.. d. v Problem 3-20.' 2 H N P'£SEN. iste gustine. RESEN.149kg/m3 gustina vazduha i V=(v-u)d 2n/4 zapreminski protok relativnog stmjanja vazduha. cemu brzme v == -2.1 U == . njegov transport.. Ejektor prikazan na sl. Ukupni prC'tok tecnosti je rj.l/ ·D == pV (v-u). d rc 60 Problem 3-21. D.. => v If =-ol-Slika P-3.~.------ 3 Stika P. koje su na medusobnom rastojanju D.25ml s.9. n.. kroz koju dolazi primarni fluid (velikom) brzinom v]. Mlaz primarnog fiuida istice u cev precnika d 3 i pri tome povIaei sekundarni fluid.lm.lE: Traieni obrtni moment je j\.3-21 se sastoji od: mlaznice. ZanemarujuCi silu trenja i kontrakciju mlaza odrediti silu reakcije koja deluje po jedinici sirille brane. Odrediti obrtni moment ~egnerovog kola..--=(> ---.~- '~~~5-------------~~'l ~ ----\.

aJijusviu1drugim merodavnim poprecnim presecima ejektora.-d j i da BU II ovom.5) glasi: (c) Kako je cev za mesanje fluid a hatka to se trenje u njoj moze zanemariti.02). B == 1.+1)(y) 4 pvi h ' gdejebrzina v3=(VjAj+v2A2)/A3' ProD/col 3-22. sljake vodorn. jer U ovom slucaju ih nema) izvrsena su odgovarajuca merenja sa vazduhom gustine P == 1. A == 1.Pj == p(y) [1. U tom slucaju raeli se 0 transportu sekundarnog fluida (iIi cvrstog materijala) gustinepz primarnim fluidom (obicno vodom iIi vazduhom) gustine Pj' Zbog ove mogucnosti ejektori su nasli primenll II transportu: brasna vazduhom. Pj (Aj +A2 ). zbogdejstva inercijalnih sila krecu ka zidu ciklonaa samim tim i izdvajaju iz fluida. RESEN7£ Radi jednostavnijeg pisanja uvode se oznake za povrsinepoprecnih preseka Ai == di rc / 4 U=1. Za ejdctor vaZi jednaCina kontinuiteta pjvjA j +P2V2AZ 0= P3v3A3 == P4V4A4' (a) u kojoj su gustine: Pj primarnog fluid a. 7 b) Izmedu preseka 3-3 i 4-4 difuzora vaZi Bemulijevajednacina P3 + /2 == P4 + p(s+1)v~/2 Primenom ave jednacine i jednaCina (b) i (c) dobijase porast pritiska u ejektam P d3 4 z 6P==P4-Pj== 6P3j+i[1-(C.32 i ex.4). Gime se cestice.sekundamog fluida i P3 i P4 mesavine fluida.3-22 ima pravougaoDu ulaznu cev dimenzija a=200mm i b=300mm.P.P3viA3 . Izmerene vrednosti uIaznog i izlaznog . tecnostigasom itd. U cevi za mesanje izmedu preseka 2-2 i 3-30digrava se promena kolicine kretanja. Ovo izdvajanje se vrsi stvaranjem vihomog strujanja uciklonu. koja je postavljena prema horizohtalipbduglomex.= 15°. U izJ. Ciklon prikazan na sl. ? 2 .96.aznom preseku B ciklona profil brzinaje turbulentnipotpuno razvijeni (ex. koeficijenti nera~Il6~erl1osti brzinskog poJja jednaki jedinici.P3 A 3 + pViA1 + pv2.2kg 1m3 • Merenjem ulaznog profila brzin. .KoliCiniJ/cretanja 287 fluid kroz prstenasti presek visine d 2 -. a) Primenom jednacina (b) i (c) dobija se porast pritiska u cevi za mesanje dj 2 d1 2 2 6P3j == P3 . U dlju odredivanja koeficijenta lokalnog otpora ciklona za rad bez cestica (izlazna cev C za cestice je zatvorena. a sila reakcije dobijena iz jednaCine (3. A2 ·::: A3 -.(d) J(v1 -V 2 ) 3· 3 R::::. U posmatranom sillcaju primami i sekundami fluid su iste gustine.. ~ 2 2 Medlltim. P2 .3.058 i 0B :::: 1. sto znaci da je sila reakcije R:=O.a u presekll A uJvraeno je da je srednja brzina strujanja v A == 15m/ s i da su koiekcioni koeficijenti' 0A == 1.Al == (d.d j )rc /4. A2 . te se zato jednaCina koritinuiteta (a) svodi na oblik ~~+~~o=~~==~~. Ciklon sluzi za izdvajanje cvrstih cesticamaterijala 1Z struje fluida. Koeficijent lokalnog otpora difuzorajes. 1z ciklona izlazi kruzna cev precnika d=300mm. gustine Pj i P2 ne moraju biti iste.

.3b) zakljucuje se da fluid u nju ulazi koliCinom kretanja riljp j..:\ a iz rije izlazi kolicinama kretanja Jn 2 P2 v2 i m3~3v3' Na povrsini koja ogranicava kantrolnu zapreminu vlada pritisak .. tako da udarac mlaza deluje izmedu ovih preseka odgovarajucom silom R na telo ..288 KoliCtita kretonja potpritiska su PA :::: 400Pa i PB =500Pa. pod uglovima y 2 i y 3 u odnosu na osu mlaza.732ml s. Mlazevi se u presecima 2-2 i 3-3 odvajaju od tela.634.3a) koji istice kroz izlazni presek jedne mlaznice i udara u cvrstu pregradu pod uglom yl ' Tom prilikom ako se analizira ravanski problem mlaz se deli na dva dela.3. b) JednaCina promene koliCine laetanja cilclona glasi R = (PB + P~BVB)AB . SWca P. RESENJE: a) Primenom jednaCine kontinuiteta za ulaznu i izlaznu cev ciklona dobija se brzina 2 VB = V A 4ab I d 1[ = 12..3-22. koje daju rezultujucu siIu reakcije ciklona R '" (R. Na osnovu ovih merenja odrediti: a) koeficijent Iokalnog otpora cilclona koji radi sa cistim vazduhom.. Udlall":!llc mlaza Ull cvntu pregll"adu Posmatrace se mlaz fluida (s1. Udarac mlaza u tela Uvodenjem kontrolne zapremine Veon izmedu preseka ::'..75N. Ciklon Ry 2 = (P A + PP A VA )ab sinu = Il. i b) rezultujucu sHu realccije ciklona nastalu usled promene lcolicine kretanja. =(PB +p~Bv~)d27t/4-(PA +p~Av~)abcosu=5. Iz Bernulijeve jednacine za iste preseke dobija se koeficijent lokalnog otpora ciklona 2 2 d 1[ 2 A ..3.(p A + PP II V A)AA' 2 2 - Projektovanjem ave jednaCine na horizontalni vertikalni pravacdobijaju se komponente sile R". 3.3.98N.53N. c) Slika 3.. + R~) 112 = 12. j . S=-2 (PA -PB)+u A (-4 b) pVB a -u B =0.2 i 3 (s1.•.3..

1.nil PI VI siny I' 3 odnosno intenzitet rezultujuce sile R :::: (R. protokom r~ i ndara u ravnn plocu nagnutu poci uglo~ a u odnosu na horizontalu. Mlaz tecnosti gustine p istice kroz mlazllicu. Konacno. koja . (3. Odrediti sHu reakcije i odl1oS kojim se mlaz deli u sledeCim slucajevima:" a) ako su koeficijenti lokalnih otpora delova mlazakojiskrecu /. V2/vl::::1/·J~12+1 Rx :::: ni2~2 v 2 cos(y j +y 2) +1i13~3 V3 cos(y 3 -'y 1) - mPl VI cosYI' l Ry :::: I:i1zP2 v 2 sin(y I +y 2):. U tu svrhu koriste se Bernulijeve jednacine 2(. Nakon f primene jednacine promene kolicine kretanja (3. odnosno sila kojom fluid deluje na telo R=-Rf =In2~2v2 +1i13~3ii3 -J:ill~]vl. 1z ove jednacil1e slede odl1osi brzina -. te se zato otpori umlazu zanemaruju.. te se zato na njoj dejstvo sila pritiska eliminise.10) Ako se.2. projektovanjem jednacine (3.. primelljena na posmatrani mlaz glasi R=pV3V3+PV2i72-pri.KoliCiilah'danja 289 okoline u koju mlazistice. ~j ..ni 3 P v3 sin(y 3 .3-23 .je postavljena pod uglom y :::: arctg(Rx I Ry) u odnosu na horizontalu. strujanje u mlazu tretira kao strujanje savrSenog fluida (1.. te se zato Odllosi izmedu brzina svode l1a obUk v3 /v l =1/JS13+ 1 .3) koeficijenti korekcije kinetickih energija preseka..12:::: 0.5) ciobija se sila otponi fluida R (s1. + R:) 112.Yj) .3b).2 i 1.' a) lednaCina promene kolicine kretanja u mlazu (3. a ~12 i S13 koeficijenti lokalnih otpora pojedil1ih delova mlaza.13:::: 0) tad a su brzine strujanja u posmatranim presecima medusobno jednake (v] :::: v 2 :::: v 3 ). (3.E'NJE: Slika P.::< 1).3.VI· Projektovanjem ove sile 11a pravac l10rmalan na plocu dobija se sila reakcije RES..::::V~ V2 'fa:- ~=V~· v3 fa:- Za posmatrane preseke 1. dimenzija a x b (b » a).L]VI :::: 2(a l +~12~V2 :::: 2(a 2 +(13)V 3 ' 1 2 1 2 1 2 u kojima su a j (i = 1.9) dobijaju se komponente sile .3' i b) ako je fluid u mlazu savrsen. nakon odredivanja merodavnih brzina strujanja.9) Za odredivanje sile R potrebno je poznavati vrednosti brzina v 2 i v 3 ' odnosno u kom se odnosu mlaz deli pri udarcu u cvrstu pregradu. Problem 3-23.9). 2 i 3 moze se pretpostaviti da su korekcioni koeficijenti a j '= 1 (:=.. Posle udarca u nepomicnu plocu mlaz se deli na dva dela. pak.

Odrediti brzinu kojom voda treba da istiee iz mlaznice da bi ploca zauzela polozaj odreden UglOID a. 12..3-23 dbbija se sila . " RESENJ£: Slika P. == O. v~ 12:= (1+s 2 )vi 12 == (1+S3)v. == ~S2+1+~S3+1 b) U slucaju strujanja savdenog fluid a vazi r-~2 ~ := V 2 . o promeni kolicine kretanja u mlazu.9).JC:. == 0 "dobija se da je za vrednost ugla a. Primenom ove relacije i jednacina Bemulija i kontinuiteta V. Ravanski horizontalni miaz vade istice iz mlaznice protokom V. . pri cemu je brzina isticanja mlaza Vj := V I ab. na rastojanju h==200mm od obrtnog oslonca ploce. I \ \ RESENJ£: Ponavljanjem identienog postupka kao reakcije mlaza u zadatku P. te odnosi protoka 2 Sila kojom mlaz deluje na ploeu je odredena istim izrazom kao u zadatku pod a) R = pVjVj sin a. := Ti"z +V3' dobijaju se traZeni odnosi protoka V. pri kome ce sila reakcije imati maksimainu vrednost. i udara u ravnu vertikalnu plocu.).- V3 _ 1+ cosa. Voda istice 1Z mlaznice precnika d=lOmm i udara u homogenu obrtnu ravnu plocu.. Odrediti silu kojam mlaz deluje na pioeu.3-25 Pru!Jlem 3-26.=O sila maksimalna i ona tada iznosi Slika P.=300. Pru!Jlem 3-25. 2 V.) T/3 _ K.2+1+JS3+1 SU == S3 = 0. pri eemu je brzina isticanja v = 4V 1d 2 n.+icasa. 1. Nakon urlarca mlaza u simetrienu nepokretnu Iopaticu mlaz se deli na dva del a koji napustaju lopaticu pod uglom Ct.3-24 R == pT/v .2 - ~c.+iCl+JC:. jednacina (3. Odrediti silu reakcije i ugao a. ~ :'~' ~=::::::> Pru!Jlem 3-24.~~J~L ~ ". mase m=lOkg i duzine l=400mm.290 Kolicina Icretanja dok se projektovanjem na poduzni pravac ploce dobija relacija Ry := PV3V3 - pV2 v2 - p~~ Vj cosa..casa.+i(l-~cosa. v.) T~ <. Silu trenja u osloncu zanemariti. 1z mlaznice precnika d istice mlaz vode protoka V. dabija se sila reakcije R:= pVv(l+cosa.y . Iz uslova oR / oa.. odnosno brzinom v.

== 30°.Ko!icina!rretalijCt · d n R == pVvcosa == P-4-V2 cosa. Odrediti silu F kojom treba delovati na klipnjacu da hi se disk nalazio na rastojanju h=5mm oel seeliSta ventila.92m 1s dok iz Bernulijeve jednaCine Po + pv~ 12= pv 2 12 sledi brzina strujallja kojom se ulje odvaja od diska v = (vo + 2 Po / p)1/2 = 36. Konacno iz jednacine ravnoteze sila koje Slika P..h == 4. pod pritiskom Po == Sbar protokom . pri tome nastaje osnosimetrican mlaz koji napusta disk (peeurku ventila precnika d=24mm) pod uglom od a=600. preenika D==20mm. Kada kroz venti! nema protoka ulja pecurka se l1aslanja na sediste.3-28 . Iz kruzne mlaznice precnika D = 80mm istice voda brzinom v == 6 m/ s.3-26 Problem 3-27.5 N v 1t. Miaz vode udara u fiksnu ovalnu lopaticu sa koje voda odlazi pod uglom a.5kg Is. a oprugaje tada staticld deformisana za Xo == 5mm. Prime nom jednacine promene koliCine kretanja (3./em 3-28.3-27 Pro/. Zanemarujuci lokalne gubitke energije i kontrakciju mlaza odrediti silu kojom mlaz deluje na lopaticu. ') ') Slika P. Za diskje vezana opruga krutosti c=lO N/mm.. Iz jedllaCine kontinuiteta se dobija brzina strujanja na izlazu iz cevi Vo = 41h / pD 2 n == 15.. Zanemaiiti gubitke strujne energije i silu trenja u ldistu. 2 Sila R je ustvari sila nastala usled promellljivog polja pritiska ulja na disku. Na sredini lopatice nalazi se kruzni otvor precnika d = 20mm kroz koji voda istice u pravcu ose osnovnog mlaza. RESENIE: Najpre se odreduju merodavne brzine strujanja. Ulje gustine p == 900kg 1m 3 istiee iz cevi (ventila). v= 2 == 24. -mgiSina == 0 dobija se brzina isticanja 2mglsina.94ml s. R = PO-4-+m (Vo -vcoscx. ) .) = 1463. RESENJE: R = P4v"(D" -d-)(l+2cosa.99ml S pd nh Slika P. 2 291 Koriscenjem momentne jednaCine za obrtnutaeku 0 Rh I cosa.5) dobija Se sila kOjOID mlaz deluje na disk D n.

292 KoliCil1a h-etanja deluju na disk i klipnjacu odreduje se trazena sila.6) dobija se sila reakcije u medulopaticnom prostoru pv./em 3-J@. 2)/2·= P(2 .PI'" P(2 -V 2 VI V ly 2y Promena koliCine kretanja odvija se u me<iulopaticnom prostaru. RESEN.1E: B= arccas[ casa + ~ Slika P. Odrediti intenzitet i pravac dejstva sile reakcije koja deluje na jednu lopaticu.1E: Radi jednostavnijeg zapisa uvode se oznake za aksijalne Vlx =: VI casal ' v2x = v 2 casa. to ona ustvari obuhvata celu jednu lopaticu. visine h i medulopaticnog rastojanja d. p P2 RESEN. dobija razlika pritisaka ispred iza ~v resetke -~~~~_-. brzinom VI postavljenom pod uglorn C<.. z i tangencijalne komponente brzina V ly =: Vj sinal ' v 2l' = v2 sina 2 • Koriscenjem jednacine kontinuiteta dhv lx =dhv2x ' dobija se jednakost aksijalnih brzina v lx =: v 2x ' dok se lz Bemulijeve jednaCine PI +pv. Ovom prilikom rnlaz se deli na zapreminske protoke ~ i Ti2 · Odrediti ugao Bpod leajim skrece fluidna struja. 1z ravanske rnlaznice istice mlaz nestisljivog fluida gustine p koji jednim delom udara u cvrstu pregradu postavljenu pod uglom a a drugim delom skrece pod uglom B. te se zato kao merodavna namece kontralna Slika P.3-30. Fluid gustine p dotice u ravansku nepomicnu resetku. Kolika je brojna vrednost avog ugla ako je a=45° i a) V31T72 =: 112 i b) ~T3 / V = I? Gubitke lokalne energije i 2 tezinu fluida zane mariti. /2 =: P2 + /2. PnolJlem 3-29.6N. F = R-c(xo +11) = 45.l a lz nje istice brzinom v2 postavljenom pod uglom a 2 • Oba brzinska polja su unifonnna.899° i b) B=20. te zato sila R predstavlja silu kojom .53°.3-29 (casa -1) J- C<. PrimenjujuCi jednacon Cinu promene kolicine kretanja (3. • Za zadate padatke se dabija: a) B=10. Resetka zapremina V . R =: P2A2 - hAl +m(v2 -VI)' Kaleo posmatrana kontrolna zapremina obuhvatai gornji i donji deo lopatice. Pl1'o/.v 2 )/2 A V2Y P2 .

. gustine p. Naime. Ry = In (v 2y -v1y ) =pd hv1x (1'2y -v 1y ). sirinom i uglom lopatica. kroz kolo je V . Kolo je defini.r-R -=-p-d-h-(-'v. u kojima su ri = Dj 12 poluprecnici kola.-)." vnL.. b2 i ~2' redosledno" Odrediti: a) moment na vratilu pumpe.---V-)-. i c) maksimalni napor pumpe. Protok tecnosti.· /(o/icilltz !cretan/a 293 fluid deluje na lopaticu.y.Pl)dh = p(v~v -vL.)-vrn-:=-p-h-r-v-m-'I ' 2y 1 pri cemu je (3. to na ulaznom i izlaznom precniku kolapostoje obimske . n !Ii Stika P.prenosne komponente brzine u = co r. posredstvom kojih sledi rezultujuca sila reakcije R="'I}Rx+Ry =pdh(v2y -V1y I 2 2 r V1y +V2\' )lC 2 ' ) 2 +Vj~~J 0 l l/2 Dobijeni izraz za silu reakcije moze da se napise i u jednostavnijem obliku.11) r = (v 2y -v 1y )h cirkulacija oko profila.3-31. b) teorijski napor pumpe.)dh 12. dobija se konacan izraz za silu reakcije . Ova sila deluje pod uglom Rx v my y = arctg. zatim kako i fluid kroz kolo struji relativnim-tangencijalnim na 10patiCe brzinama Wi' to ce .koja obuhvata iopaticu i po polovinu meciulopaticnog prostora Sa gomje i donje strane lopatice. . na ulazu u kola D1.. b1 i Bl ina izlazu iz kola D2 . koji kolo moze da ostvari.= arctg(-.) = (P2 . V.'=V~1X+V. Do istog rezultata se dolazi ako se za kontrolnu zapreminu izabere zapI"emina V~on.=Vjx=v2x. v.Pl)dh+ln(v 2x -v 1. uvodenjem srednje brzine i njenih komponenata v rn =(vj +v2 )/2 -:::::. Kolo radijalne pumpe.sano K geometrijskim velicinama: precnikom.a) S obzirom da se kolo okrece konstantnom ugaonom brzinom ill = me / 30. RESENJE. Vmy=(vly+v2y)/2. Ry mx odalde se zakljucuje da je ona normalna na pravac brzine v m" Problem 3~Jl. Kolo centrifugalne pumpe okrece se konstantnim brojem obrta nCo/min). Projektoval1jem na aksijalni i tal1gencijalni pravac dobijaju se komponente Rx = (P2 .

< V iu ==U i -Will =U i 2~nb. a sto se ovde nece sprovesti. Da bi se odredile ove dye brzine.12) dobio bi se novi izraz za moment. a zatim se posredstvom k jednakosti Vir = W ir i W ir / Wi" = tgBi odreduju obirnske komponente relativne brzine Will:::: Vir / tg~i. sirinama hI =40mrn i bz = 10mm. dobija se teorijski napor kola centrifugalne pumpe r---------------------D------------~ Y k =V 2u u z -v]u u ] ==u 2 (V zu -v]u -5-)= 2 0) (1 2V 2u -livlu) (3. jednaki nuli.2).tgBi (i=1.] :::: 90°.1Cbi . zamenom ovih brzina u izraz (3. I \./0) == P rikyk .2).2' pad kojima voda dotice i istice iz kola.(v2 -i\)+P2 -~. (3.5) sila otpora tecnosti koja deluje na lopatice je R== pli'.. U skalarnom obliku moment se moze napisati kao 1M:::: pVk (V 2u i ' -v]l/i) I. b) Iz izraza za snagu kola Pk == 1\. Kolo pumpe se okrece konstantnim brojem obrta n=14500/min.I pri cemu su rnornenti sila pritisaka ~ x r. Shodno jednaCini (3.14) JednaCina (3. (3.13) Konacno.::2 -v] x ~) . u odnosu na osu rotacije je if == (pVkV2 + Pz ) x.::2 . Smatrati da su gubiCi protoka izmedu kola i kuCista pumpe zanemarljivi. Voda struji kroz kolo pumpe Cija je geometrija definisana: precnicima D] =100mm i D z = 300mm.294 KoliC/ita kretanja apsolutne brzine na ulazu / izlazu kola biti Vi :::: iii + ii\ (i=1. Ovde treba napomenuti da je protok kroz kolo v" veti od protoka tecnosti hoz pumpu Ii' za kolicinu Ll~T koja struji kroz pracep izmedu kola i spirale pumpe. pa ce tad a i teorijski napar imati maksimalnu vrednost koja iznosi Yk. c) Ako je v lu :::: 0. i uglovima lopatica ~]::::: 23. prvo ce se. b) Odrediti uglove apsolutnog strujanja <X. i na kraju iz projekcija brzina na obimski pravac Slede obimske komponente apsolutne brzine Ii'.. a) Odrediti snagu koju je potrebno dovesti kolupumpe da bi protok vode bio V=20Ils. .. iz jednacina kontinuiteta V == vir 2ri 1Cb p k odrediti radijalne komponente brzine Vir:::: V ! 21. Moment ove sile. jer su vektori ~ kolinearni. .. ProbleM 3-32.12) pri cemu Stl brzine Vi" (i=1.I i (J(.14) se naziva Ojlerova jednaCina i predstavlja osnovnu jednaCinu pri proucavanju turbomasina.5° i ~z == 22°.max = v 2u U2 .(p/ikV] +~)x ~ = pVk (Vz x. a to ce biti ako je ugao izmedubrzina u i VI <X. tada l moment ima maksimalnu vrednost M max = pVk V zul2.2) obimske komponente apsolutne brzine. I .

:. odnosno hidraulicka snaga pumpe P == Mro == 7385.3 == 6.. (:1. dok se iz jednaCine kontinuiteta za zakolo dobijaju radijalne brzine v3r = ~T / D3 1Cb3 == 2. d) Nacrtati strujnicu apsolutnog strujanja kroz kolo i zakolo..8W.2 == arctg(v2r / 1I2u ) =6.12 u1 = roDl /2 == 7.. D4 := 410rnm i 63 := b4 = 10mrn. slede obirnske kornpohenteapsolutnihbrzina v1u = u1 -VII' / tg13 1 == 3..592m/ s .. == roD2 /2:= 22.2= (:I.524rni s.054mi s . v 2r =V I Di1tb2 =2. i e) odrediti porast pritiska u pumpi ako je ona sa i bez zakola..1 == arctg(v1r / V Iu ) = 22.. c) Za dobro projektovano zakolo treba da bude (:1.1 daje obirnske brzine 1.'·: .2 isti kao i ulazni ugao lopatica zakola. Konacno.:::~. iz zadatka pod a). uVrStavanjem obirnskih komponenata btzina u jednaCiilU (3.932m/ s. Zakolo irna dirnenzijeD3 ==310mm. Odrediti momentkoji deluje na zako10.3(U razrnatranom slueaju (:1..3-32. .:. .13). dok se iz jednacine kontinuiteta za kolo dobijaju radijalne kornponente brzine VII' == V I Dl1tb 1 == 1..... Slika P. RESENJE a) Ugaona brzina obrtanja kola ro = I7TC / 30 == 151.905°) jer se tada izbegava dodatno skretanje struje.905°.04° . a sto je prikazano na sLP.) daje obimsku brzinu na ulazuuzakolo 1I3u := v2u D2 / D3 == 16.122rnls. b) Koriscenjern trouglova brzina.3-32. v4r == V I D4 1tb4 == 1.8s..lzmedu kola i zakola strujanje se odvija sa konstantnim vihorom. 1z ovihtrouglova brzina.12) dobija se obrtni mornent kola M = pV(v2uD2 -v]uDl)/2= 48. Koriscenjem ovih brzina i uglova lopatica ~] i ~2 koristrursu se truoglovi brzina na ulazu u kolo i izlazu iz kola.dobijaju se uglovi apsolutnog ulaznog i izlaznog strujanja kola (:1.::: 17. Io!k4~dkretallja 295 KOLa ZAKOLC)'. Kako bi se izbeglo dopunsko skretanje struje zakolo se projektuje tako da je izlazni ugao struje izkola (:1. Radijalna pumpa sa zakoloin c) Iza kola je ugradeno fiksno zako10 koje sluzi za usporavanje struje. : ."::.777m/ s. Uslov konstantnosti vihora (rvu = canst. '··'L.553m/ s.959ml s..64Nm..': '. odnosno izraza (3. v 2u == U 2 -v 2r ! tg13 2 .592m/s ..

' == 3. (3. obimska komponenta bl'zine v 411 = V4r 1tga 4 . .4) erta se strujnica apsolutnog strujanja. Problem 3-33. b) Odrediti obrtlli moment kola i hidrau.3-32. Porast pritiska u pumpi sa zakolom je /'o"P = /'o"p/c + /'o"P z = 5. koji su prikazanina sl. Ovaj porastpritiska je isti za kolo pumpe sa ili bez zaIcola.3916bar.licku. trouglovi ulaznih iizlaznihbrzina.3.12) za moment koji opterecuje kolo pumpe. i izlazni ugao lopatice ~2 = 70°.08ml S V4 == I 2 2 1/V4r +V411 == 3. Kalco su vektori sila pritiska P i P normalni na vektore polozaja r3 i 14 to su 4 3 rnomenti ovih sila jednaki nuli.0845bar. daje siTu reakcije Rz = P ..674ml S. d) KOl'isteCi uglove apsolutnih brzina (Xi (i=1. a) Nacrtati trouglove ulaznih i izlaznih brzina i odrediti ulazni ugao lopatice tako da protok kroz ventilator bude V:: 1m3 1s.P.(p] + Iin!3) x r. U zakolu se odvija promena koliCine kretanja.92Nrn. tako da jednaCina (3.P.P3 == p(v~ .15) za moment koji deluje na zakolo je istog oblika kao 12raz (3. snaguventilatora. == 3.6929bar. a zatim i apsolutne vrednosti brzina I 2 2 V3 = 1. tako da se momentna jednacilla svodi na konacan oblik Us = lil(V4u D4 -v3"D3 ) 12 . Aksijalni ventilator se okrece konstantnim brojem obrta n=1450o/min i pri tome transportuje vazduh gustine p == 1. Za razmatrani slucaj izraz (3.15) daje moment Uk =-38. :: 300mrn.330ml s.P +m(v4 -v3 )· 4 3 Moment sile reakcije zakola u odnosu na osu zakola je Mz == (P4 +n'lV4 ) x r:.3-32.296 KolicilllZ h-el'anjlZ Koriscenjern nadenih lcomponenata brzina i uglova lopatica zakola konstruisu se . Dalcie.15) Izraz (3. .2kg/ m3 • Kolo ventilatora ima ul1utrasnji i spoljasnji precnik D" = 100mm i Di.v~) / 2 == 1.2. fluidna struja u kolo pumpe ulazi pod ugiom a j a 12 njega 1z1azi pod uglom a 2 • Pod ovim uglom (a 2 ==( 3 ) fluidna struja ulazi u zakoio da bi iz njega izasla pod ugloma 4 • e) rorast pritiska 11 kolu pumpe se dobija iz hidrauHcke snage kola i on iznosi /'o"Pk == PIT. Porast pritiska u zakolu odvija se iskljucivo na racun transformacije kineticke energije struje.6). a odreduje se iz Bemulijeve jednaCine i iznosi /'o"Pz == P4 . Jz ovih trouglova brzina odl'eduje se. koja je prikazana na sl.j V 3r +V311 = 17. pIVO. Ukoliko zakolo ne bi bilo fiksno moment Uk bi okretao zakolo u smeru suprotnom od smera okretanja kola.

Meridijanski I presek =- Slika P. dok se obirnska komponenta apsolutne brzine naizlazu iz kola odreduje iz trougla brzina i ima vrednost v2u = tlz -v2x / tg~2::: I.84 S-1 ? Aksijalne (protocne)' komponente apsolutne brzine odreduju se iz jednacine kontinuiteta i iznose .P.592m/s. Aksijalni ventilator i houglovi brzina RESENJE' a) Kaleo lopatice nisu vitopere to one u svakom meridijanskom preseku odredenom poluprecnikom r imaju isti izgled..16) Kaleo je za razmatrani meridijanski presek r::: rl ::: r 2 = Du /2.5. to se iz jednaCine (3.lOSNm. 22· Vlx = V2x = 4V / reeDs .D.3-32.°.16) dobija vrednost momenta M=O.799m/s.Kolicina hetan/a 297 . Ovaj uslov daje obimsku komponentu apsolutne brzine vl " == O. te je zato (Xl::: 90°. b) Analiza sila koje optereeuju ko10 aksijalnogventilat~rai pri promeni kolicine kretanja. Zato je sasvim svejedno koji ce se poluprecnik r izabrati kaomerodavni ia razmatranje. .915m/ s. Koristeci trougao brzina na ulazu u kolo dobija se trazeni ugao Iopatice ~l ::: arctg(v lx / til) ::: 64..3-29 i P.)::: 15. sakojom se odredllje hidraulicka . Pri crtanju ulaznog trougla brzina koriscen je uslov da ne postoji pred-rotacija struje. tako da se izraz (3.12) za moment pTOmene koliCinekretanja moze primeniti i za aksijalne turbomasine. i glasi (3.3-33. BirajuCi meridijanski presek na precniku Dl mogu se nacrtati trouglovi brzina prikazani na sl. odnosno da fluidna struja dotice normalno u kolo. pri cemu je ugaona brzina (j) = mr / 30 = 151.3-33. je identicna sa vee datom analizom sila uprilIlerima P.. jer u svim meridijanskim presecima profil brzina ima isti karakter. Obimske brzine kQla na posmatranom precniku su u=u l :::tl 2 =roD l /2=7.

Ovaj rezultat upucuje na zakljucak da se u aksijalnim ventilatorima ostvaruje veoina mali porast pritiska.p:. b) snagu i stepen korisnosti kola turbine za proizvoljni ugao y.2.:. . 0:. Sm>Sk.39Pa. 175mm. P. 2 m3 / s po jednom izlaznom mlazu.16. b) Slika P.lE: Na samom pocetlcu treba napomenuti da je vertikalna peltonovska turbina dobila naziv po vertikalnom palozaju vratila kola. Prema tome.:. Na 05novu zadatog protoka kroz mlaznicu..3-34.832. Zatim se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednaCina dobijaju pritisci aa mestima prirubnickih vezaA iB \ \ .:.' a potom ill sracunati za vrednost ugla y=O .17) predstavlja Ojlerovu jednacinu za aksijalne turbomasine.RESEN. .298 Kolicina !cretallja snaga ventilatora P=. V:. Cetvoromlazna vertikalna peItonovska turbina precnika kola DK =.Mm =.1910mm.39W. 1200mm i turbinu.p =. Problem 3-34.16. Ukupni protok vade. Cetvoromlazna PeltoIiova turbina odreduju se brzine strujanja v:::: 4V / d 2n iVa'" 4Tjo I D 2n. Za analizirani aksijalni ventilator se dobija b. kola turbine 51.17) Izraz (3. kroz cev precnika Do:. Odrediti: a) sHe istezanja zavrtnjeva u vezama A-A i B-B. Precnik mlaznice na izlazu je Pri isticanju mlaza postoji lcontrakcija mlaza ciji je koeficijent kontrakcije \v =0.8m3 / s. P / V = pmr(v 2u -vIII) = pu(v2u -v lu )' (3. CI. Na osnovu sprovedene analize moze se odrediti i porast pritiska u kolu kao b. Koeficijent lokalnog otpora mlaza pri strujanju preko lopatice je S=O..3-34a je horizontalno.SI. (3.:. odnosno d:. ako su poznate velicine: D. je Va =. okrece se konstantnim brojem obrta n=500o/min.

Kako postoji kontrakcija mIaza. iIi u nekoj drugoj prirubniekoj vezi.5)..Jc. dobijaju se kbmponente sila reakcije R Ax = (pVvo + PA ) cosa.. C. . iznosi Dk 1· . odnosno llletodologiju opisanll u primeru P.. koja je u opstem slucaju u odnosu na obirnski pravac postavljena pod uglom y. D21( . P.86MW Stepen korisl1osti je odnos korisne i ulazl1e snage. S obzirom da se kolo okrece konstantnim brojem obrta. '. kao i razmena energije izmedu mlaza vade i lopatice. tada:bi isticuCi mlaz na susednoj lopatici izazvao znacajnu sHu otpora. Voda iz rnlaznice istiee brzinom v:. Pre rna tome sledi da ce voda lopatici doticati relativnorn brzinom Wj =Vj-u. obimska brzina lopatica biti 11 = Dk nl7 /60:.: 50m / s. u kojoj se odvija promena kolicine kretanja. jer u realnim uslovirna ugao lopatice y=Oo dao bi maksirnalnu lokahlU vredllost sile.3-34b). a sto ovde zbog obima posla nije sprovedeno.: 4V / d 2 n. Cirne bi sveukupna korisna sila bila manja. to ce preenik suzenog mlaza biti j :::: = 160rnm. RBy = PA sina. RB.. Na sliean naein nasIe bi se i odgovarajuce sile II vezi C-C. + 1.J)(V j -u)v j . koja sledi iz odgovarajuce Bernulijeve jednaeine. za y=O. medjutim. Snaga kola.B+pVvoCsina 2 cosB).3kN.+1 Ova sila je za vrednost ugla y==O maksimalna i 1znos1 R=189.i ilIlU vrednost n. KoristeCi vezu izmedu relativnih brzina w 2 == wI /. dj n cosy R == pV(Wj +W2 cosy) = P-4-(1+ .3-2. Sa lopatice voda istice relativnom brzinom w 2. trazene sile istezanja zavrtanjskih veza A -A i B-B su RAi = RAXcosa-R ily sina RBi =Rsx sinB-RBy cosB . pa ce apsolutna d d.Ps cos. to c. izlazne cevi. Da bi se ovi neieljeni efekti izbegli lopatice peltonovskih turbina se prave sa uglom y ~ 15°.47m/ s. i za nju se koristi zakon (3. b) Poslllatrace se isticanje vode iz mlaznice na kraju.TTYJ == 37. iz jednacine (1) se dobija sila reakcije 2 .0V brzina strujanja kroz ovaj presek iznositi Vi = 4V I d(n = 99. izraz (3. koji daje sHu reakcije mlaza kojadeluje na lopaticu (1) pn cernu su n~ i ortovi normala izlaznih mlazeva sa lopatice. P == 4RTw =15 RD. D n pri eelllu su sile pntlska PA = PA -4- Ps = Ps -4-' Dakle.Kolicina hda17ja 299 KoristeCi zakon 0 promeni koliCine kretanja.5). bilo koje od eetiri. Zato se uocava kontrolna zapremina Vkon (s1. RAy = -[pJiT(v +1'0 sina) + PA sinal.~ = PssinB-PA cosa+pVvo(sinB-cosa). Ovaj rezultat ima sarno teorijski znacaj. U prostoru u kome je voda u kontaktu sa lopaticom odvija se promena koliCine kretanja.

Dobijena vrednost stepena korisnosti je maksimalna vrednost koja bi se kolom mogia ostvariti.0. "'1 "1 .300 Ko!ici11. Medutim. stvami koeficijent korisnog dejstva je manji za 4-5%.9 .956. zbog neravnomemosti dejstva mlaza na lopaticu Oer se ena okrece) i gubitka usled okretanja kola u vazduhu. . .91.a kretal'1/a 11 =Pk = P'1i Ru _= 2(1+ cosy )(l-:'!'!"')~= 0. 2 +1 pV-~ 2 "'1 Jr. dakle ima realno maksimalnu vrednost 0.

.

\ I .

. odnosno problemi koji Stl tretirani u sklopu Odeljka 2. na brodovima: pogon i podesavanje kormila. iIi II sistemima upravljanja iii Ii regulacije. ako je radni fluid ulje tada se obieno misIi na posebnu oblast hidraulike koja se naziva u(.. i u drugim tehnickim sistemima prenosa snage iupravljanja. u hidroenergetici (na pro kod regulacije rada turbina) i hldrotehnici (za pogon vrata recnih i kanalskih prevodnica. poljoprivrednim masinama: traktorima (za podizanje radnog orudja).). na specijalnim vozilima i td. U uslovima razvoja i primelle savremene tehnike i telmologije UH zauzima veoma znacajno mesto.). strugovima. prikolicama (za njihova prainjenje) i td. inzenjerijskhn masinama i 51. kombajnima (pogon radnih tockova i dobosa).'.. Dams je tesko zamisliti neku oblast tehnike a da se u njo] ne koriste UHS-i kao nezavisni sistemi. mogucnost dobrog upravljanja i dr. dizalice. utovarivaCima i s1. sistemi komande leta (pagan predkrilca i zakrilca). kocnice tockova i s1. dizalice. presama i td. Primena DH je toliko siraka da je veoma tesko nabrojati sve oblasti primene. Ovakvu dobru primenljivost URS-a omogucile gU neke njene prednosti u odnosu na adekvatne mehanicke i elektricne sisteme. sto se ni ovde nece roku-savati. jednostavna trans. brodovima. regulaciju nivoavode na prelivima i sl. kao sto su: na alatniIn masinama: presama.:tno kretanje i obrnuto. na makazama za secenje lima.ita hidraulika (UH). za vojne potrebe: upravljanjem oruzjima na avionima.a to su: jednostavan pre nos energije ad njenog izvora do mesta koriscenja. ili u sldopu nadgradnje drugih tehnickih sistema u . ostvarivanje velikih sila i momenata sa malim pobudama. na avionima: pogon stajne noge pri uzletanju i sletanju.sistemima za livenje pod pritiskom. mali smeStajni prostor. laka transformacija strujne u mehanicku energiju.1.. buldozerima. koja je po pravilu zasnovana na pritisnoj energiji radnog fiuiua. tenkovima. OSNOVNA RAZMATRANJA Jr PRIMENA DUNE mIlRAULllJKE Kada se kaze hidraulika obicno se pod time podrazumeva strujanje vode kao radnog fiuida. se transformise u neki koristan mehaniCki rad. Uljno-hidraulicki sistemi (UHS) prvenstveno se primenjuje u sistemima prenosa snage. ali ce se zato dati neke glavne oblasti primena. iIi momenta pri obrtnom kretanju... u livnicama . kojima primena VH prakticno predstavlja simbol modernizacije.. a za funkcije prenosa snage i upravljanja. br Isilicama. rendisaljkama. laka zastita ad preopterecenja. liftovi i td. na dizalicama. na drumskim i sinskim vozilima: koboni i upravljacki sistemi. velika brzina reagovanja.. rob 0tima i td. pogon tockova. U UHS-u strujna energija tluida. rudarskim i gradjevinskim masinama: bagerima. transportnim masinama (pogon vitia i s1.. Na osnovu ovih prednosti i osobina UR moze .301 4. pri cemu se vISi savladavanje sile pri translatornom kretanju. Medjutim.J:::rmacija translatornog u. Ova Cinjenica Cini primenu uljne hidraulike veoma sirakom.zelezarama i valjaonicama za pogon valjackih linija i valjaekih stanova. II teskoj industriji .

zakljucuje da izvrsni organi predstavljaju vezu hidraulickog i mehaniekog sistema. Dakle. DRS prenosa snage. kod dobro projektovanih i konstruktivno resenih sistema ani se mogu svesti na minimum. a sto su modema masinogradnja i industrija '<leoma dobropratile. Ovde se. a sto ee biti uCinjeno u ovoj knjizi.2). cevi. koji je po pravilu pumpa. primenjene komponente zahtevaju visok stepen kvaliteta abrade povrsina a sto s jedne strane poveeava njihovu cenu. do mesta gde se ta energija pretvara u koristan mehanicki'Tad. UHS-i imaju i znaeajnih nedostataka. IDDRAULICKI SISTIEMI lP'RENOSA SNAGE Osnovni zadatak UHS-a je da izvrsi prenos energije od njenog izvora. elektricnih i elektronskih sistema. iIi ako 1r ~'~~ se vrSi obrtno kretanje tada se oni nazivaju hidro-motorima (HM). deomebanickog sistema za koji je iZvrsniorganpovezan.a ujedno i izvor energije za Slika 4. hidraulici. praktieno.izvrsni organ predstavlja gubitak energije nosene fluido1n.2.302 Osnove uljne hidraulike se veoma laka zaldjuCiti da DR-a omogueava izradu koncepcijski novih masina i pogona. Svi t i l sastavni delovi UHS-a: pumpe. ovde se radi a multidisciplinarnoj oblasti. zbog '/elikog gubitka energije u komponentama DHS-a veoma su izrazeni problemi zagrevanja ulja. A. Ta transformacija strujne energije u mehanieku obavlja se u UH komponentama (UHK) koje se nazivaju lzvrSn/OIgam: Na njima'se u zavisnosti od telmiekog zadatka kojeg treba obaviti savladava sila ili obttni moment (51. dakle. medjutim.odnosno prisustvo dobrih filtera. izvrsni organi i td.4. kao sto su: relativno mali stepen korisnosti.) i upravljanje. i td. Sa energetskog aspekta jedan . zbog visokih pritisaka uIja veoma su prisutni problemi zaptivanja. koji predstavlja OSllOVU fUl1kcionisanja UH komponenti i sistema. a to je deo koji pripada i nazivu ave oblasti tj. automatizacije. a s druge zahteva veoma Cisto ulje . U ovoj knjizi bice reei sarno 0 onom delu UB.ko se na <l==izVrsnom organu vrsi translatoF rnO kretanje tada se oni nazivaju hidro-cilindrima (He). Zato se bez puno objasnjenja moze kazati da su DHS-i veoma slozeni i odgovorni sistemi eiji se princip rada zasniva na hidraulici. Kao sto se vee mogio primetiti UHS-i imaju svoju primenljivost. Izmedju izvora energije i izvrsnih organa postoji eitav niz elemenata za vezu (cevi. 4. te je zato njihovom proueavanju nuzno posvetiti vise paZllje. nazivaju se Komponentama . creva i td. koji omogucavajufunkcionisanje DRS-a.2. u svim oblastima tehnike gde obavljaju vise ili manje vazne telmicke zadatke. a da se nadgradnja ovih sistema obavlja kroz primenu znanja iz mehanike. odnosno DRS-ima. kod lose odrZavanih URS-a curenje ulja utiee na zagadivanje radne sredine. Ovi nedostaci DHS-a se ne mogu izbeCi.

kako ia staeionarni.Ap = f(V). sistemi sa vise izvrilnih organa su mnogobrojniji a njihov proracun je mnogoslozeniji od onog kojeg treba obaviti kod sistema sa jednim izvrilnim organom.3. . a odnosi se na broj jednacina leoje treba resavati. Dakle. Primera ovih sistema ima mnogo. kriyine. pasivne i komponente za vezu. Ovde ee se navesti same dva primer a ito: hidraulicke prese kod koje He obavlja translatorno kretanje i hidraulicke testere kod koje HM obavlja obrtno kretanje. OSNOVE PRORACUNA UHS 4. tipa Ap =XV.pumpe (koje predstavljaju izvore energije). koji sIuze za transformaciju energije. Sistemi sa jednim izvrsnim organom su oni UHS-i kod kojih je prisutan sarno hidrocilindar iIi hidromotor. koji opisuje ponasanje URS-a.. 4 . Ovako dobijeni sistem jednaCina predstavlja spregnuti sistemjednacina. pritiscimai pomeranjima. leao i po jedna jednacina kretanja za svakupokretnu UHK. Ove komponente dele se na a1ctivne. pri cemu je· K koeficijent proporcionalnosti. ova podela je interesantna sa aspekta proracuna. . kontinuiteta i kretanja. sisterni hladjenja i preciscavanja ulja i s1. UHS-i se mogu deliti po razliCitim kriterijumima.Ako se pri kretanju UHK njihove karakteristike menjaju iVaZida je . l\:1atematicke metode koje se koriste za resavanje sistema jedllaCin~. . i one sIuze za transport fluida pod pritiskom izmedju aktivnih komponenata.3.hidraulic1ci razvodnici i ventili koji sIuze za upravljanje radom UHS-a. racve i s1. jer je ova podela ekvivalentna podeli u klasicnoj hidraulici na proste i slozene cevovode. vee formalne. creva. i Sarno u izuzetnimslllcajevimamoie da se izvrsi njena 1inearizacija kada se dobija Ap = KV. Jedna od najcesee primenjivanihmetoda. Prema broju izvrSnih organa UHS-i se dele na sisteme sa jednim i sisteme sa vise izvrilnih organa. sarno leada je opravdana. To su: rezervoari sa uIjem. Ova razlika nije sustinske prirode. dole selcod UHS~a sa vise izvsnih organa postavlja odgovarajuei broj Bernulijevih jednacina i jednaCina kontinuiteta. Kod sistema sa jednim izvrSnimorganolllkoristi se po jedna jednaCina Be rnulij a. Proracun UHS-a se razlikuje kod sistema sa jednim i vise izvrSnih organa.1. pri cemu sprega izmedju jednaCina dolazi po brzinama.hidrocilindri i hidromotori. Ovde ee biti reci same 0 podeli prema broju izvrsnih organa. U· opstem slucaju ova zavisnost je nelinearna. tako i za nestacionaran rad UHS-a je metoda zasnovana na primeni Laplasovih .. potrebna je radi njegovoglakseg resavanja. su razlicite. Aktivne 1componente UHS-a su: . Linearizacija pojedinih funkcijasistema jedilacina. Pasivne komponente su one komponente koje aktivno ne ucestvuju u prenosu snage a neophodne su za njihovo funkcionisanje. Ipak. sieklasicne jednaCinehidraulike Bernulijeva jednaCina i jednacina kontinuiteta i jednacine mehanike GednaCine kretanja).tadase iove promene moraju uzeti u obzir u odgovarajuCim jed~aCinama. Jednacine koje se koriste za 8tac:iionarnii proraeulD rada UHS Za proracun stacionarnog rada UHS-a koriste. Komponente za vezu su cevi.izvrsni organi .OSl10ve ulJnehidraulike 303 UHS-a.

Ako se ova dobijena vrednost poredi sa redom velicinep:ritiska. to jednoznacno sledi da se . T).3.3.3. Tako na pro za slucaj jednog dela UHS-a sa s1. Kao i u klasicnoj hidraulici. te se zato. Da bi u ovom slucaju jednacina (4. Kod slozenih UHS sa veCim brojem izvrsnih organa i komponenti za rdavanje je potrebno koristiti rmmericke metode. U ovoj knjizi ce se u zadacima. i ovcle nema nikakve razlike. / " Ie.k:ineticka uodnosu na. cia se ulje smatra nestisljivim fluidom. dole je na klasicnim lokalnim otporima: krivinama..1lo BlfR·lllluiijevlaI jOOllllliMHllllMi Izmedju Bemulijeve jednaCine koriscene u Odeljku 2. pad pritiska u UHS~usastoji se od pada ptitiska na lokalnim otporima i lisled trenja.1 Bernulijeva jednaCina glasi: . Ovo dolazi zbog razloga sto s jedne strane proizvodjaCi UHK daju njihove karakteristike u funkciji prHiska i. I. gubitak je predstavljen sa padom pritiska. Da bi se ovo zanemarivanje opravdalo. koja je u UHSima od 20 do 400 bar.1) vazila potrebno je da se efekti stisljivosti ulja mogu zanemariti i da je temperatura ulja konstantna iIi priblizno konstantna.4. uzece se primer razvijenog laminarnog strujanja ulja (p= 900kg/m3 ) sa brzinom od 2m 1S. U jednacini (4.1 i za strujnicu koja povezuje preseke 1-1 i 2-2 Slika 4.).1) i koja vazi za sIuCaj kada se radni fluid smatra nestisljivim fluidom (p = const.1i. energiju pritiska moze zane mariti. j ::::: 2 (~i ::::: 4/3) i za razvijeno turbulentno strujanje (Xi ~ 1 (~i ~ 1). u UH Bernulijeva jednaCina se pise tako Up da svaki njen clan ima dimenziju pritiska.3. u UH se radi sa visokim pritiscima.2). s druge strane ako hi se koristili koeficijenti lokalnih otpora om bi za UHK imali veoma velike brojne vrednosti.. Na UHK. Medjutim.dinamicki pritisak PCJ. d Dakle.304 Osnove uUne hidraulike transformacija.3.r (4.1.v 2 12 = 3600Pa. a ako se one zanemaruju to ce se posebnonagiasiti. racvama i sl. predstavljen preko koeficijenta lokalnog otpora i racuna se I \ I . veoma cesto. 4. uziinati i kineticka i potecijalna energija. a ne sa velicinom Y [J/kg].radi korektnosti. . a sto daje kineticku energiju . S obzirom da je u UHS-ima radni fluid ulje pod visokim pritiskom i da se ono pri prolasku kroz UHK zagreva to ce u opstem slucajli gustina ulja biti p = pep. ti. kineticka energija strujnog pteseka u odnosu na energiju pritiska moze zanemariti. (i::= 1. Poznavanjem koeficijenata CJ.1. moze da se odtedi kineticka energija posmatranog strujnog preseka. Treba sarno napomenuti cia je pri radu sa UHS-ima veoma prakticno 2 raditi sa pritiskom. kao lokalnim otporiina. Veoma slicna analiza vccli i za potencijalnu energiju geodezijski pritisak pgzl_2' koja se veoma cesto moze zaneliJariii u odnosu na pritisnu energiju.1) popravni koeficijenti (Xl i (X2 imaju vrednosti za razvijeno laminarno strujanje CJ.3. .

Prema tome. = liz)· Medjutim. ponasaju kao hidraulicki glatke cevi kod kojih je Ie = A. sto znaci da ce Rejnoldsov broj biti relativl10 mali. oblik jednaCine kontinuiteta (4.3.. dat i u naslovu Oddjka4.3.3.2.1.Za proracun pada pritiska usledtrenja koristi se. vecda bi se ukazalo na neke efelete koje treba uzeti u obzir pri ne~t'Lcicinarnostimakoje sejav1j'1}'l U UHS-ima.m ~li~--m!1 mb 1 .-': ::m1 -mZ =Tt· i' . U UHS-ima se po pravilu koristi ulje koje ima relativno veliku vrednost koeficijenta visleoznosti.1 jednacina kontinuiteta giasi: (4. svodi na oblik (V. u"i. zato Sto je uljellUHKicevima pod visokim pritiscima.2) .3.(Re). U UHS-ima sve cevi se.2. .1.1. ... tada za svaku racYU vaii jednaCina kontinuiteta i=l 2>.39): A.2.4) U slucaju stacionarnog strujanja jednacina (4. to se zidovi cevi i URK ponasaju elasticno.2) i (4.29). . 0 sistemu sa vise izvrsnih organa.. dm .1).1. sa s1.3. Ovi efekti se uzimaju U obzir pri prelaznim (4. JednaCina k-«mtiIDIuiteta Za slucaj stacionarnog nestisljivog strujanja lcroz URS sa s1. i da ce skora uvek rezim strujanja biti laminaran. uglavIlom.V2 12 (v. sa ulaznim Ihl = prj l i izlaznim 1h z == pij 2 masenim protok fluida.4) se ovde ne daje radi tog zakljuclea.1.4. I drugo.=64/Re . U tu svrhu posmatra se UHK zapremine V. fadi 0 slozenom URS-u. pale. pa jednaCina kontinuiteta glasi. koeficijel1t trel1ja se odredjuje za laminarno strujanje u cevima izrazom (2.2 1 Z dt p dt ' koji se koriscenjem modula stisljivosti fluida E = pdpldp svodi na \ .3164/Re I/4 .63) za turbulentno strujanje Ie=0.Vz "'" Tt+ E Vdp elt' (4. dok ce turbulentni rdim strujanja biti veOma retIeo prisutan u UH instalacijama.4) se. koji je. kao i Mo se vidi iz jednaCine (4. U nastavku ovog paragrafa ce se potraziti odgovor pod leojim uslovima vaze jednaCine kontinuiteta (4. tj. Razlika izmedju ovih masenih pratoka je posledica promene mase u kontrolnoj zapremini.4.3.3. j=I) n m (4.U'"u .3.3.Osnm. (4000<Re<105).1. tada se moraju uzeti u obzir efekti . i~· /' Kako je masa m = pV to jednacina kontinuiteta dobija '... a sto znaCi da se njihova zaprenllna menja (Clan dV I elt).e uljne hidraulike 305 primenom izraza i:1PI = pC.5.stisljivosti fluida jer je p = pep) (clan V / E· dp 1dt). Darsijeva fontmla izraz (2. i Blazijusovim izrazom (2.. dV VI .3).1.1.3.3.1. oCigledno. ).2) Ako se..3. Odelj-ak 2.3.3) pri cemu n oznacava broj ulaznih am izlaznih zapreminskih pratoka.3. . V+dV oblik p+dp V: _ V = dV + V dp Slika 4. calc. 4. Frvo. =LV . (Re=vDlv<2320) .

Da bi se ove veze bolje uoCile napisimo.3" JellillllaChl!l!2 krrelbllillJljOffi Koji se oblik jednaeine kretanja koristi pri proracunu zavisi od toga kalevo kretanje vrsi UHK .5) dole se ona za ohrtno kretanje svodi na obIik N J <P = IJVf.5) i (4. q-razmenjena kolicina toplote.6) svode na jednostavne oblike: N l:F.2. jednaCina kretanja komponente koje VISe translatnorno kretanje glasi: In x:::: i~l IF. J-moment inercije mase. (4. N (4. . koji nastaju. Cv -speeificna toplota fluida.. Ono sto je ovde interesantllo kazati jeste da je pri strujanju zagrejanih fluida problem odredjen strujnim(brzina i pritisak) i temperaturskim poljem.3. j~dnacinu energije Dr a aT ·Ovi _ pcvm =PQ+8x (ka:)-pax+CV' (4. Zato se ovde oni nece ni resavati. pri staeionarnom radu DRS-a ovih efekata nema. tada se dinamicke jednaCine (4.1.3.3. dole su F.3.3. Yjr Ovi oV j 2 Ovk l2 U c))==Tija-=2l(""-+a)--38ij.3. 41. odnosno velieine: brzina.2. na pr. Ova polja. iIi se oni zanemaruju.5) i (4.3. ate veze do laze iz jednacinakretaIija i energije. Opsta r3zmatrallljOffi U opstem slucaju strujanje fluida promenljive temperature opisano je jednacinama Navije~Stoksa.1. kontinuiteta i energije.3.1.3. tako da jednaCine kontinuiteta (4.306 Osnove tlljne hidraulike procesima .3.hidralllickim lldarima.6) su napisane u skaiarnom oblilm jet se po pravilu one postavljaju za ose translaeije iIi rotaeije UHIC Vkoliko se radi 0 jednolikom kretanju He-a (x == canst -+ x == 0 ).3. iIi 0 rotaciji HM-a konstantnom ugaonom brzinom «p == ()) =::-const -+ ip = 0). Problemi ovog tipa. u tenzorskom obliku. i=1 (4.~J ' Xj UX 'Xi OX j k viskozna disipaeija. Encrgdski lbiRans UHS 4\.3»za pravae i . Prema drugom Njutnovom zakonu. pricemuse u obzir moraju uzeti i promelle f:. Medjutim. k-koefieijent toploprovodljivosti fluida.'1lstil1e i viskoznosti od temperature. t kojoj su: T-temperatura fluida.3. .6) pri eemu su x i cp merodavna linijska i luena koordinata. J ednacine (4. pritisak i temperatura su medjusobno spregnuta.koji se tretiraju pri dinamiekom ponasanju UHS-a. . sHe koje deluju na komponente u translaeiji i M j momenti koji deluju na komponente u rotaeiji i i =N je njihov ukupni broj.=1 =::0 i=l LMi =0.translatorno iii obrtno.4) vaze. JednaCina kretanja fluida UednaCil1a (2. calc i jednodimenzijski.7) 4.. su slozeni i njihova analiza ne predstavlja interes· ove knjige.3. D / Dt = 0/ ot +VjO / oXj-materij alni izvod i OV. pri naglim otvaranjima i zatvaranjima razvodnika.3) i (4.8) I 1 .

ulje se zagreva. Medjuti:in. rada:. a + P-&~+ ax.T porast temperature fluida. Promena temperature uija U toku rada ulje prolazi kroz pumpe. na pr. bstaledelove . (v. pazato 0 ovoj pojavi pri projektovanju UHS-a treba obavezno voditi racuna. odnosno uticu na porast temperature radnog fluida.5).ili.koClaviona u ogranicenom smestajnom prostoru zbog prisustva niketnih· motora iii zbog aerodinamickog zagrevanja spoljnjih povrsina.Osnove uljne hidraulike 307 pomnozena sa brzinom Vi se svodi na oblik D p Dt (y) == pF. gde je pad pritiska /)"p iprotok V.3. doku jednacini enegrije on predstavlja jedan "izvor" toplote.-~--/)"-T-"'=~/). 1 ako je na slici . zbog prisusva spoljnj~gizvora toploteplizudelova UHS-a.2. iIi na pravolinijskoj deonici. sto i nije tako retko. U jednaCini kretanjaovaj clan potice od viskoznosti i vezan je za hidraulicke gubitke (v. c == 1880J / kgK) protice kroz HMprotokom od 211 I min pri tome praveCi pad pritiska od 100 bar .2.Uklasicnojhidtaulici /:.:(pv j ) 1 V. Ono sto je ovde vaino uociti to je clanviskozne disipacije 'tij Ovj IOx j koji se javlja u obe jednacine.a i tom prilikom se zagreva na osnovu hidraulickih gubitaka sria.p-I-p--'c1 (4.3.10) Sada se jasno vidi da su jednacine (4.1.10) spregnute po brzinama i pritisku. /)"T==6.p je malo. na.. sve do postizanja maksimalne vrednosti Tmax' sIA. Ti izvori toplote su diktirani samim tehnoloskim procesomukome se nalazi UHS.3. Odl:editi izgubljenu hidraulicku snagu i porast temperature ulja.. RESENJE: M=3.UHS-.iusamOIlrUHS~u.5kW .3. u UH padovipritisl~a su veliki sto za posledicu ima zagrevanje ulja u UHS~u.. UHK i. ·) .3. pr. Osim navedenog izvora toplote koji· senalit2.la.2. dolazi se do veoma vainog zakljucka da se hldraulicki gttbici enegnje procesom viskozne disipacfje' pretvaraju tt toplotu.. . To je i osnovili razlog da se u klasicnoj hidraulici strujanje fluida smatra izotermskim. i ona se pretv'lra u toplotu 1'M--::::-Q~=-rh-c-/)"-T-. Proces zagrevanjaulja trajeza celo vreme rada UHS-a .p V .04K..3. Ulje (p =880kg 1m3 .. Na jednom lokalnom otporu. paragraf 2. Pro/J/em 4-1.c u . .. valjanje tople-usijane metalne trake.024K). od temperature· koja je jednaka teperaturi okoline.11) pri cemu su c-specificna toplota fluida (za najceSce koriscena ulja ima vrednost c"'" 1880J IkgK) i iJ.geM kojisetraIlSformisu u toplotu.Na samom pOCtku rada temperatura ulja raste. medjujtim.3. c = 4183 J / kgK i za pad pritiska na lakalnom otporu /)"p = Ibar dobija se /)"T:::: 0.' t ij Ox.. i po temperaturi koja se u jednacini (4.od njegovog pustanja urad padO prestanka. ] ] Ov j a Ovj (4.-.8) i (4.10) krije krozviskoznost i gustinu. Dakle.Vj -a. izgubljena snaga je /)"p == iJ. 41. sto za posledicu ima da je i promena temperature fluida zanemarljivo mala (primer: za vodu na 20 D e.

lolcalnih otpora kroz koje ulje struji.2.. cevi.ure ulja raste i temperatura URK.max' sL4. Pu = PK +M .':==--l. postizanjem temperature Tmax uspostavljena je toplotna ravnoteZa. koji na cVfstim povrSinama stvara tanku tvrdu' skramu koja moze ostetiti zaptivne elemente.3. Kod specijalnih DRS-a.12) . tj. Da bi se u ovom slucaju ogranicila temperatura uljanaTs. a sto znaCi da je snaga gubitaka jednaka koliCine tbplote leoja se odaje oleolini (M::: Qo)' Tada je maksimalna temperatura ulja u UHS-u Tmax manja od maksimalno dozvoljene temperature ulja f. Tom prilikom jedan deo toplote se akllmulise ( Qa) U navedenim elementima UHS-a..3.max .50 do 60°C. temperatura ulja se i vremenski menja.mavl-""*-~=:':"'. a drugi se predaje oleolini (Q~) preko svih povi'Sina URS-a. (4. ~.1b. Stepen Ilmrisl!lloslti nBS Snaga koja je ulozena u UHS (P. Na pocetku. u realnim uslovima rada zbog ukljucenja iIi iskljucenja razvodnika. Temperatura se u UHS-u ogranicava jer dovodi do Citavog niza ndeljenih efekatao Nairne.3.308 OSl1ove uljne hidraulike promena temperature ulja prikazana glatkom a maksimalna· pravom linijom. Prekomerni rast temperature ulja se postize kada jesnaga gubitaka veca od razmenjene !colicine toplote sa okolinom (M > Qo)' tada je maksimalna temperatura ulja Tmax veca od maksimalno dozvoljene temperature' ulja u UHS-u f.inaxpotrebno je ugraditi razmenjivac toplote koji hladi ulje odvodjenjem suvisne koliCine toplote QR' a koji se po pravilu nalazi u slopu rezervoara za..2. koja se manifestujeizdvajanjem taloga u obliku smole.max' Za pouzdan i dugotraa) :Z. Promena temperature ulja u UHS-u jan rad u UHS-ima maksimalna temperatura ulja se ogranicava u intervalu od..... Pri stabilnom radu UHS-a. kod vojnih nadzvucnih aviona kod kojih je izrazeno priSllStvo zagrevanja ulja zbog spolja8nje toplote nastale usled aerodinamickog zagrevanja koriste Se sinteticka ulja sa dozvoljenom temperaturom do 300°C.3.. I r_alni rad URS-a T max . temperatura ulja se ogranicava na 80°C. porastom temperat.) deli se na korisnu (PK ) i gubitke (M).2. Osim ovih ndeljenih efekata porastom temperature moze se narusiti hemijskastabilnost ulja sto dovodi do oksidacije ulja.. a zbog temperaturske zapreminske dilatacije u zazorima moze doCi do ostecenja UHK. AT /-"'=::":==='---1 b) f---~r'~ '~". iIi.P=Qo ~ -r--~------------ To -f--+-------------+------=-zagrevanje! hladjenje j +-~------------~------------~ t zagrevanje prestanak rada URS-a Slika 4. Uz prisustvo hladnjaka toplotna ravnotda se postize jednaCinom M=Q o +QR' 4.. odnosno povre·menog rada izvrsnihorgana. porastom temperature viskoznost ulja opada 8to dovodi do smanjenja sposbnosti podmazivanja.. ulje. leao sto su UHS-i na avionima.?o"'wc r..3. b..1. veceg curenja ulja iz UHS-a.

(M=I+J+K+N) (4.3. ion iznosi: LlV=LLl~ =V1 -V2 i=1 M .2. Gubici usled curenjaulja su dvostruko nepozeljni.3. Ukupni gubitak snage u UHS-ll je liP = I1Pp +11Pc. redosledno. ""'1 Ne sarno u sklopu ova tri gubitka snage nego uopste u UHS-u gubici. J-hidrmotora.3. 4. . 11P).r. To se postne smanjivanjem gubitaka energije. v ·x 11Pc..2.Aj I1PK =L. ito: na HC-ima savladavaju se sile Fn brzinama VII i na HM-ima momenti !vI) ugaonim brzinama Stika 4..g1ase: 2 ~ v2 ~ /. Fnvn + I. Nhidrocilindara i K .17) i ovako odredjeni u sebi sadde i hidraulicke i meharucke gubitke.lokalnim otporima. (4.2 koji ima I-pumpi. UHK. 4. (4.3. == L.3. u uobicaj~flimoznakama. ulrupna korisna snaga je J .14) pri cemu su M j obrtni mamenti stvoreni pogonskim masinama (elektromatorima iIi dizel motorima) i (fli odgovarajuce ugaone brzine. N n=1 PK = I.3.=] . (4. Pri projektovailju UHS-a jedan od vaznihzadataka jeste da se postigne 8to yeti stepen korlsnosti. gubici na: pumpama. (4.16) pri cemu su njegovi sastavni delovi. .2 (fl). d2m.2. zbog zazora u pumparna.3. +11P).3. +liPk +Mc +Mm . Korisne snage su one kojima se na izvrsnim organima obavljaju radovi.13) 11 u V daljem tekstu bite izlozen naCin odredjivanja pojedinih snaga koje uticu na l1Hs' V tu svrhu posmatra se VHS sa s1.snage na UHK su dominantan clan. == L. HC-irna. HM-imai UHK deo ulja izlazi-curi iz UHS-a (sl. trenju i UHK.Osndve uljne hidraulike 309 prema tome. Dakle.j 2mj . trenju.1PkVk .15) U UHS-ima stepen korisnosti se obicno krece oko 70 do 75%.18) .=1. (4.3.M/u j j=1 (4.2). dok kodlose projektovanih sistema moze da bude znatno manji.3. curenju i mehanicki gubicL· Gllbici smige u pllthpama su: 1 Mp = L(l-l1 p • j=1 ) Mj (i)j .VHK Ulozena snaga u UHS je snaga na ulaznim vratilima pumpi Pu = '2: j~] ] Mj(i)j . Hidraulicki gubici na lokalnim otporima.19) . Prvo. stepen korisnosti VHS-a bo odnos korisnei ulozene snage je PK I1P l1Hs=p=l-p..

24) Pozeljno je u UHS-u da se svi gubici snage kro:z. koeficijentima provodjenja toplote ki' i merodavnim temperaturskim razlikama 11'F.26) 2 je srednja logaritamska temperatura u kojo] su oznake prema 81.P.=1 (M =1 +J+K+N+N.2.21) Kasnije.prikaz ukupnih energetskih Stika 4.. a s druge mora biti dosuta u rezervoar. maze se uneti kroz individualni nacin prikazivanja UHK. 4. a u nasoj zemlji . AR -rashladna povrsina i .3.3.310 Osnove uljne hidraulike Pozeljno je ovu kolicinu ulja sa sistemom za drenazu vratiti u rezervoar.3. odnosno: (4. u najveeem broju slucajeva avo je tesko ostvarljivo.2.17) na pumpama vee uzeti u obzir. tj. .). dok je kolicina toplote koja utice na porast temperature ulja u rezervoaru QR ==mc(Tz --7.3. s jedne strane zagadjuje okolinu.2.3. (QR) na porast temperature ulja.A.3.vazi Qo == I::J.3. usled curenja nastaje i gubitak snage !vI M C == j=l e. pri cemu su kroz izraz (4.25) %S~J>F. Graficki . Drugo. Gubici snage se viskoznom disipacijom pretvaraju u toplotu. kao i nerazumljivost rada UHS-a. (4. +N. pri cemu je toplota razmenjena sa okolinom M (4. Ll1pl1V ..4. pri stabilnom radu UHS-a toploti gubici su: Q=Qa+QR . Medjutim.22) Q a = Lk.3.) . 11'F.20) Mehanicki gubici snage Mm javljaju se na pokretnim povdinama HC~a.2. ( t1'-t2 ") .3.3.4.3.23) preko svih povdina UHS-a A. toplotu odaju okolini. . Energetski bilans UHS zbivanja u UHS-u dat je na 81.4.v" pri cemu su kR-koeficijent provodjenja toplote. GRAF][CKO PRIKAZIVANJE ULJNO-HlDRAPLICKm KOMPONENATA Hidraulicke seme slozenih sistema mogu biti veoma komplikovane. deo na razmenu toplote sa okolinom (Q~) ideo.3. HM-a UHK i pumpi. Ukoliko ovakav cevni sistem he postoji ova koilCina ulja. Da bi se to izbeglo uvederi je jedinstveni graficki naCin prikazivanja UH i pneumatskih komponenata kroz medjunarodne standarde ISO 1219 (International Organization for Standardization) i CETOP RP 41 (Comite Europeen de Transmissions Oleo-hydraulique et Pneumatique).([2 '-tl ") I1TR == In[(tl '-t ") / (t2 '-tl " ) ] ' (4. (4.l. Dodatna slozenost. ina pocetku rada dec toplote se trosi na akulisanje toplote u svim komponentama UHS-a (Qa).I C. zato se u rezervoaru za ulje ugradjuje razmenjivac toplote kojioduzima koliCinu topote QR == kR AR I1TR ' (4.3.. da'. (4.

5= [fJ]Z] hidrocilindar. V . Osnovni simboli su: cevi . HM jednosmernog dejstva. razvodnik ventil sigurnosti.. 4. obieno je to vod koji doIazi cd pumpe. Linije upravljacke linije. ..t~.. jer zainteresovani Citaoci veoma lako mogu doCi donjih.Sanjima se vrsi izbor smera kretanja izvrilnog organa.Radi boljeg razllmevanja na hidrauliekim shemama rada UHS-a.5. _ ! . linija koja obuhvata neku celinu predstavljaju UHK sa obrtnim kretanjem. c.5. na pro min.. gde moznacava . l '" moguenost regulacije..~se obicno oznacava sa dva broja." prigusnice.002-007. nepovratni ventil.1 . Koriscenjem navedenih simbola lako se dobijaju ("izvedeni") simboli UHK: t {.Osnove uljne hidraulike 311 njima odgovaraju standardi JUS N1. Pravougaonici filteri o DO] r-. te je lako moguce da se navedeni standardi iz nekog razloga promene ida unekom drugom vremenu budu nosili neke nove brojeve. dok se pcikljuook u powatnoj geaui. Strelice smerovi strujanja. predstavljajurazvodnike i ventile.. Treba napomenuti da svi standardi predstavljaju vazece dogovore i praviia 0 nekim tehniekim pitanjima.. --.·. 0.. RAZVODNICI Razvodnici su UHK koje prikljucak ulja pod pritiskom spajaju sa jednim iIi vise cevododa koji vode ka i od izvrsnih orgima._ .erv~a~u.. omogueavaju lako razumevarije rada hidrauliekih (i pneumatskih) instalacija. ·. HM dvosmernog dejstva.~ ·1 J sa IZVrsmm orgamma oznacavaJu se sa A.. Razvodnici imaju visepriklju~aka.od~k ·I. [> smer strujanja u pneumatsldm komponentama. Ovde se necedavatidetalji ovih standarda.. C. vee ee se dati sarno njihovi osnovni principi koji. koja obi~oo vom)a A~ B rez. dvosmerna pumpa. treba napomenutida ventil sigurnosti stupa u funkciju sarno ako je iz bilo kog razloga doslo do prekomernog pcirasta pritiska. B. Krugovi pumpe (kompresori) i hidromotori.- ~ @ ~ jednosmerna pumpa. t I.cevni vodovi.:IE.oznaeava sa P.p R Slika 4. Razvodmk . C!) -¢>- tJ Primenom navedenih simbola i UHK veoma lako Se mogu dobiti slozene UHK kao i tumaCiti rad i funkcionisanje siozenih UHS-a. pri· eemu se prikljueak ulja pod pritiskom. ozna~ava sa R: Pr~kljucci koji spajaju :t:<lZ\'. Simboli koji opisuju funkciju su: Trouglovi II> smer strujanja u hidrauliekim komponentama.

Do ove sile se dolazi lZ jednacine kretanja pokretnog dela razvodnika koja glasi: A a) X '11> rrrrM~B. Razvodnik 4/3 sa obrtnirn telom prikazan je na s1. tadallije struji ad B-R. dok u kontrolnu zaprerninu V2 dotiCe fluid brzinom v 2 i pod uglom ct.5.1) u kojoj je m x sila inercije.5."snja il"lllzvo«llnika Ako se razvodnik iz stanja mirovanja :leU prernestiti u neki novi polozaj tada treba obezbediti silu aktiviranja F. U cilju odredjivanja sile reakcije R nastale promenom kolicine kretanja posmatraju se kontrolne zaprernine Vi i V2 sa s1. zatim. sile u oprugama su Fcl = Cl (XOI + x) i Fe2 = c1 (X 02 .3.5.5. (4. od P-B i AR.4.4.3. 4. tj. Ovaj razvodnik bi se. j od P-R kada HC miruje sto se naziva neutralnim polozajem razvodnika. avo je razvodnik 4/3.5.1 ima 4 prikljucka i 3 polozaja. Tako na pro razvodnik 4/3 sa s1. koristio za upravljanje radom He. i pod uglom ct.S.. Vrednost ugla ct zavisi od konstrukcije zazora u razvodiku i od trenutnog polozaja klipa u razvodniku.5.4 NaCini aktiviranja razvodnika F=mx+R+P.4a.4. &to oznacava radni hod klipa. od protivpritisnog prostora HC ka rezervoaru.klipom.2. Stika 4. a polozaji su mu P~A (B-R). P sila neuravnoteienih pritisaka i R sila reakcije. i za uobicajena konstruktivna izvodjenja ima vrednost ct '" 69°.. P-B (AR) i l1eutrall1i polozaj. na pr. Iz kontrohle zaprernine V1 istice fluid brzinom v.4. tvrmr I){ gJ p b) \={] ~.3 Razvodnik sa translatornim telom Slika 4.x). SHa.5. R ".5.1.+Fcl-Fc2 +P.5. F~ sila trenja Fel i ~2 sile opruga. u kojima X 01 i x 02 oznacavaju stafickedeformacije opruga.2 Razvodnik sa obrtnim telom Jedan razvodnik sa klipol11 prikazanje na s1.312 Osnove uljne hidraulike broj prikljucaja a n btoj polozaja. Da bi razvodnik obavio svoju fllnkciju on konstruktivno moze biti izveden sa obrtnim telom i sa translatornim telom . Primenom za kontrolne zapremine VI i V2 zakona 0 . aktivill. Ako se ovirn tipom razvodnika zeli A~~ postiCi veCi broj poloZaja tada su konstruktivna resenja veoma slozena. Ako postoje. prema tome on irna iste funkcije kao i razvodnici prethodno analizirani. Ovaj nedostatak je uspesno resen sa razvodnikom sa klipom. Tom prilikom moguCi polozaji su P-A. Sto oznacava povratni hod.rO d) [pJ e) ~j) Slika 4. Shematski prikaz ovog razvodnika dat je na s1.4.

Dati podaci su: d==25mm. Ovaj izraz vaii pod uslovom da su ulazno-izlazni smerovi strujanja u komorama razvodnilea leao na s1.3) proti(Se ulje. (4.3.5. sto znaGi da su. prikazani su na shemama sa bocnih strana. dakle. i to f~ :::: 25I! min lea izvrsnom org.5Ad).raktcristike razvodllllika Razvodnici su UHK u kojima se strujanje obavlja u maIim kanalima i/ili u procepima.Vj cosO: j .Osnove uljnehidraulike 313 promeni kolicine kretanja . Padovi pritisaka u granama P. pri tome je ugao pod kojim ulje kroz nzvodnik struji 0:=69°. Kroz hidraulicki razvodnik 4/3 (s1.9 N.2.. u njima veIikipadovi priiisaka. odredjuje kao !1p = pc. Hidraulicke iuJ. HC je spojen sa razvodnikom (4/3) sa klipom u kome su padovi pritisaka I1p::: /}.3) . Iokalni otpod te se zato na njima pad pritiska. to se brzine strujanja u procepima razvodnika mogu odrediti kao Vj :::: J211pj I p (i=1.3.4.4.15m I s. ovajoblik za pad pritiska se retko upotrebljava.5. pri tome pretpostavljajuCi da su pritisci u njima leonstantni i zahemaru]uCi sile tezine.4./2A-.5bar.5.riu i f/2 :::: 20ll min od izvdnog organa.5.-fA i B--»R sul1Pl == 3bar i I1P2:::: 1. Problem 4-2. 1 x2 2 Prema tome. R :::: pV v2 coso: . NaCin aktiviranja. RESENJE: 4.2) dobija se ukupna sila reakcije Rx :::: Rxl +RX2 :::: pCV.2) Ukoliko leroz razvodnik istovremeno imamo n razlicitih protoka fluida sila reakcije se odredjuje kao R:::: P2.Vl +r/2V 2 ) coso: . vee se koristi oblik preleo protoka ·2 ? I1p::::aV .jednacina (3. sila aktivirarija je F I::: R. RESENJE: S obzirom da su dati padovi pritisaka u vodovima P-+A i B--»R . Odrediti silu hidraulicleog otpora ulja koja deluje na ldip razvodnilea.5). p = 900kg/ m3 . odnosno znacajni gubici energije. ukupna sila realecije koja deluje na klip razvodnika je R:::: R"l +R"2 :::: PCV. U odnosu na vrednost sile F vrsi Se izbor sile aktiviranja: razvodnika.' dobijaju se sile reakcije . pneumatsko (s1. (4. RXI :::: pV1V coso: . 0:=69°.4.4c).2). Zbog velikih prigusenjakojasu prisutna u razvodnicima gubitak strujne energije se pretvara u toplotu sto se maIlifestujeporastom temperature radnog fluida.5. /2.4j). Problem 4-3. Primenom izraza (4.4.5.5Ae) i hidraulicko (sIA. D=lOOmm. po pravilu. Razvodnici su.3.v 1+V2 v2 ) coso: :::: 12.4. komande y i z sa sIA.5.5. a koje moze da bude mihanicko sa rucicom (sIA.5. a=pc.PPA := I1PBR := 35bar. v. za jedan polozaj klipa koji jedefinisan sa konstantnim procepom x=const.5. Odrediti silu leojom ulje deluje na klipove. elektromagnetno (s1. Kod dobro uravnoteienih razvodnika.:~=lr/. sa s1. Medjutim. U HC kreee se ldip sa dvostranom klipnjacom brzinom vp =O.5Ab) ill sa papucicom (s1. gustine p:::: 850kg 1m 3 . relativno male mase.

na pt.5.5. dakle. tj.. T = PiA.gustina i viskoznost se menjaju.5.v).5 moguCih strujnih tokova odgovarati njegova kriva hidraulicke karakteristike (81. dove see do promene pada pritiska u UHK.P2 na. Dakle. ako se pd konstantnom protoku na jednoj temperaturi ulja t1 poznaje pad pritiska !:. dok se Idnematska viskoznost u intervalu od lO-lOODC moze odrediti kao: (4.5. temperaturi ulja t2 ? koja Iezi na sasvim drugoj hidrauIickoj karakteristici.Mdll":al1lllicke karak!l.6) sa indeksom 0 oznacene su referentne vrednosti na temperaturi to' Temperaturska promena veliCina P i v. Treba napomenuti da ako se polozaj klipa u razvodniku menja tada se menja i velicina ulazno-izlaznog procepa x (sI.4. Zavisnosti ovog tipa se najcesee koriste kada se razvodnikom obavlja i neka funkcija regulacije. kao sto je vee receno. sto znaci da ce svakom od SIika 4.· (iT' 2 Vi . Podaci koji se u literaturi nalaze za jednu UHK obicno vaze za jednu temperaturu ulja i to onu Sa kojom je vrseno ispitivanje.5. PJieJr3cmmavanje . !:"p:= Jeri). I 2 Vi (i=1. pak. vaZi relacija v(t) == va (to Itr . Medjutim. na pr.4. URS ne radi sa projektovanom temperaturom. razvodnika. ako se u samom prbcesu ispitivanja UHK.pla:=flAJ2!:"p/p.Uizrazima (4. 4.5.5.6) gde je n koeficijent koji zavisi od vrste ulja. temperatura ulja menja.5.2) ...3).. Ovde ee biti reCi 0 odredjivanju nove. koliki ce biti pad pritiska !:. pak. Gllstina se menja kao: (4. Ove krive se za 8vaki razvodnik odredjuju eksperimentalo. postavlja se pitanje koliki je tom prilikom pad pritiska na UHK? Ovde je osnovni problem.L = 11 ~ koeficijent protoka razvodnika. razlike pritiska primenom jednakosti padova pritiska na UHK kao lokalnom otporu i pada pritiska na ekvivalentnoj pravoIinijskoj deonici cevovoda.Pi = PiS. (4. P-A i B-R.erisltike Hidraulicka karakteristika. iz njega za poznato !:"p dobija protok V:=J!:.5) i (4.3.4) u kome je f. predstavlja funkcionalnu zavisnost pad a pritiska od protoka. sto dovodi do promene hidraulicke karakteristike razvodnika koja postaje !:"p == J(x.P1' a sto odgovara jednoj tacki na ltrivoj hidraulicke karakteristike !:. U razvodniku istovremeno ima vise strujnih tokova.P1 := f (V). iIi se.5) pri cemu je ~ koeficijent temperaturskog sirenja.314 Osnove uljne hidraulike AB B-R u kame je a koeficijent hidraulicke karakteristike i A-R A merodavnapovrsina poprecnog preseka. Pri promeni temperature karakteristike ulja .5. pri istom zapreminskom protoku. !:..5). ili..

Kada je rec 0 pumpama koje se.5.lwriste uUHS-ima tada je njihov prvenstveni zadatak da povecaju pritisak ulju. P== O. elektromotorima na fiksnim i dizel motorima na mobilnim masinama.6. 4. UHS-i se nalaze na fiksnim i mobilnim masinama.po pravilu.5. == const.44bar . lP'UMlP'E I IDDROMOTOJ!.7) Re a == 0. Iz ovog rdenja sledi da porastom temperature pad pritiska opada.6.9) dobija se: a) I1P2 = 5.lobija se pad pritiska u. Pl l d 2 2 en) ± 2-b l+~(tt-to)(ti) PoYol ~ nb 1/ 2 6 -- d5-n' (4.t i. ==A.1a).1.elSrivalentnoj cevi ' a {a 11 . na tempe~ raturi ulja od t2 == 55°C ako je strujanje a) laminarno i b) turbulentno u hidraulicki glatkim cevima? RESENlE: Direktnom primenom izraza (4.to) t] nb /1p2=I1Pq+P(t2.Osnove uljne hidraulike 315 iz koje sledi 1/ d == St. / Ie.5. pri istom zapreminskom protoku. a pumpe koje su u njima polcrecu se. b == 114 -turbulentno strujanje Koriscenjem Darsijeve formule i izraza (4...6.8) Prilllenom relacije (4.4.4. Uljno-hidraulicke pumpe. odalde se zakljucuje da se St i Ai na isti naCin menjaju sa temperaturom.1c). kako bi ono kasnije bilo sposobno da obavi neki tehnicki zadatak.1b) j klipno-aksijalne (s1. Problem 4-4.4. ReZimi strujanja u URS-usu takvi dase cevi ponasaju kao hidraulicki glatke. Na referentnoj temperaturi to == 15°C kara- kteristike ulja su: Po == 900kg / m 3 .5. pa se zato koeficijent trenja odredjuje na sledeCi naCin == 1. I1P2 == 8. b == 1 -laminamo strujanje A=-b (4.235bar . Yo = 32mm2 / s.9) koji sluzi za preracunavanje pada pritiska sa jedne na drugu temperaturu.l v. Najcesce primenjivani tipovi pumpi su zupcaste (s1. U c) Stika 4. lP'uIDpe Pumpe su strujne maSllle koje Se koriste za transformaciju mehanicke u strujnu energiju.-) ) O/ (4.1.6.6.U: 4.5-7) <. .6.5.8) za dye razliCite temperature dobija se izraz 1+ ~(t] . Koliki je pad pritiska na ovom razvodniku.=Ep.3164.0007K] i n=2.5. Kroz hidraulicki razvodnik struji ulje temperatute t] = 40°C i tom prilikom pad pritiska je I1p] = lObar. krilne (s1.

Za pogon dizalice koristi se zatvoreno hidra.8 do 0.6.4) gde je q (JitJ°) specificni protok. Kroz 1-IM. HM ima sledece karakteristike: q = 66'.] a sto'zavisi od tipa i konstrukcije pumpe. tj. /::.. IHllilr®m@torll Hidromotori su izvrsni organi sa obrtnim kretanjem u kojima se raspoloziva strujna energija pretvara u koristan mehanicki rad.5mi s. za.6. prema tome ~ V rasoloziva hidraulicka snaga je /!:.4. M' moment koji se saopStava pumpi obrtanjem pogonskog vratila i co je njegova ugaona brzina. Probleol 4~5.::i_:--_ _.2) 0. Dizalica irna dobos precnilea D=im koja podize teret mase m=4000kg brzillom Vo =0. Izmedju dobosa i HMnalazi se reduktor koji ima prenosni odnos i:= 1/ 100 (i =nd /17 HM ) i stepenakorisnosti llR = 0.8 do 0. stepen korisriosti DHS-a i UkUplli stepen korisno- . (4.. Snaga potrebna za pogan pumpe. ana osnovu cega se.909.8+0. ll v I-1 "" 1 i llHM = 0. a 0 cemu ovde nece biti reCi~ Porastpritiska u pumpi t.p V.6. ~04J (4.pV P =--:.6..9.7cm3 /0.s:..ulicko kolo u kome se nalaze pumpa i HM. Odrediti potrebnu snagu pumpe za pagon UHS-a. protice radni fluid protokol11 V koji ima p~d pritiska t1p.2.6.9.:::o.8 do 0.pV'ln :.2.98). s1. Za ovaj tip HM protok se odredjuje leao I I .4.6. Izmedju korisne i hidraulicke snage HM vazi relacija M C • P = !!:. tj.:.. dok se kod klipruh taj zadatak obavlja kretanjem klipova. ugaonom t>p brzinom w.6. mehanickih i zaprerninskih gubitaka i krece se u intervalu ad 0. radnom zapreminom za jedan obrtaj koji se obicno izrazava u lit/a.3) Slika 4.98 IIp :----' pri cemu su: 'lp stepen korisnosti pumpe koji za zupcaste pumpe ima vrednost od MC0 (4. n broj abrta vratila i llvp zapreminslei stepen korisnosti (l1vp = 0. cija vrednost zavisi od konstrukcije HM.p obav~ia se obrtanjem zupcastog para kod zupcastih i krilaca kod krilnih pumpi.1a).6. Mw (4.316 Osnove uljne hidraulike sklopu jednog tipa pumpi nailazi se na razlicita konstruktivna resenja.9. 4. HM se leonstruktivno najcesce izvode sa zupcastim parom. Sa aspekta proracuila DHS-a zupcaste i. Stvarni protok koji pumpa potiskuje je t manji od teorijskog zbog postajanja kolicine tecnosti M/ koja cirlmlise sarno kroz pumpu.i"'zn:.:. dobija teorijski zapreminski protak kroz pumpu V = q 11. n obrtaja. Ova snaga se koristi za ~ savladavanje abrtnog momenta A1 brojem obrta 17.1) gde je llvp zaprerninski stepen korisnosti pumpe koji ima vrednost od 0. i odredjuje se kao !r/=qn.. slicno iIi identicno leao i zupcaste putnpe (s1.. krilne pumpe se karakterisu specificnim protokom q.2 gde je llH stepen korisnosti.

Pd = \ \ pumpu (q p == 65cm obezbedjuje 3 / 0 .d za dobos dizalice.1PHM+pA.4°1 min I nd . Ostali podaci su: /=15m. pa ce njegova snaga biti Pd = lvIdUJd == mgvo =19.d <=.974kW . 2 PHM = NfHMUJ HM :::: .4-6 .210.iTllHM ' UJ HM =nHMn 130 .1p r.=C> V RESEN.95 i IIp ulja = 0. I. Elisa no ~ preko reduktora.38bar.4-5 Vo ::::UJ d DI2 odredjuje se broj obrta izlaznog vratila dobosa I1d = 60vo I Drc:::: 9.91. IIp =0. Slika P. Pribrzini vetra od va = 40 km 1h elisa vetrenjace se okrece sa no = 36°/min i pri tome na svom vratilu proizvodi snagu Po = 60 kW. HM je povezan sa strujanje generatorom koji za proizvodnju elektricne struje uobicajene frekvencije zahteva broj obrta nHM == 1800 o/min. Na ovom vratilu se savladava moment M d = mgD 12. Zapreminski protok HM-a ri' = q I1HM /llvH :::: 70/ / min daje brzinu strujanja u1ja u cevovodu v:::: 4V / d n = 1.95 i 11H = 0. v=2. . Iz izraza za snagu HM-a . snaga pumpe i stepeni korisnosti .36%. d=50mm) i HM (llvH =0.. .I M .v /2=212.9).55°/min. Vetrenjaca koja sluzi za proizvodnju elektricne energijeima UHS prenosa snageu kome su ugradjeni pumpa i HM.2N 1ill i pad pritiska .d=30mm. Na osnovu vrednosti Rejnoldsovog broja Re = vd / v = 225 zakljucuje se da je u cevovodu laminarno strujanje i da je koeficijent trenja A:::: 64/ Re :::: 0.1Pm.68% .652 ml s. PHM :::: Pd IllR == 21.4 m 2 /s) kroz cevovod (l==25m.-'" p UHS~a i dizalice su: P==-1l-=30.O~mo\Je uljne hidraulike 2 317 sti dizalice. KoristeCi karakteristike reduktora dobija se broj obrta i snaga HM-a I1HM = -. 11=p=ll[-[slln =63. pokrece zupcastu ~ p [ . Iz Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo dobija se porast pritiska u pumpi .82) koja <F=> Vo (p = 900kg/ m 3 . v==2. p=880kg/m 3 .10.Problem 4-6.fE: Najpre se odredjuju podaci za mehanicki sistem. specificni protok koji HM treba da iri1a :' .62kW . 2 Konacno.2bar. koji ima prenosni odnos i = 1160 i ]I~ stepen korisnosti 11R = 0.l/d. dabija se obrtni moment MHM = 196.4 m /s.584kW . I.2841.8.= 1050. Odrediti snagu koju HM preda generatoru. tj. llHs =-p=69. Na osnovu brzine dizanja Slika P.1PHM = 205. llvP :::: 0.1p::::.

Pf = 0. RErEN7E: = 918. savladavaju obrtne momente Ml == 40Nm i M z =: 30Nm. snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti UHS.38l1min . krivina i racvL Odrediti: a) sl1agu pumpnog agregata.4 m i koji je pogonjen HM-om sa karakteristikama q2 '" 1440.08Nm (CO H l-1 :::: 11H!\iJt 130) .pA·lI d.96. Sa ovim reZlmom pumpa u cevovodu ostvaruje srednju brzinu strujanja ulja 2 v = 4V I d 7( = 1. /==20m. HM-e pokrece pumpa karakteristika YJvp = 0. Problem 4-7.. Za namotavanje trake koristi se valjak Ciji je precnik D2 ::: 1. qp = 20cm 3 /0. Ostali podaci: b.2261. U UHS-n nalaze se dva identicna HM-a koji imaju karakterjstike 3 qH '" 30cm /0.3 bar.132 ml s sa kojom se dobija laminarno strujal1je (Re = 283) sa koeficijel1tom trenja A. b. d==20mm.395cm 10 P llHM l1p 3 • Konacno.97 i YJp =: 0.56% . pri tome ostvarujuCi obrtni moment MirM :::: PHM I co Hlv[ == 213. Y) == P HM I Po == 66. p = 850kg 1m3 .7Sbar 2 sa kojim se dobija snaga koju HM preda generatoru PHM ::: APHIvl. koja se akrece sa I1p :::: 1450 o /min.98 i 11m =0. 'l"jvH :: 0. Na ovom valjku se savladava moment M2 ==3840Nm. llv2 :::: 0.SkN.9 cm 3 /°. Pri brzini valjanja od v 0 =' 5inl s silareakcijekoja delllje po obimu valjaka je R1 ::: 9 .6cm3 1° .. Odrediti brojeve abrta HM-a.:':: 641 Re = 0.'11 HM == 40.PHM ::: b.PPR koji omogucava zeljeno krtetanje .10-4 m 2 Is. 1z Bernulijeve jednaCine za zatvoreno struj110 kolo dobija se pad pritiska na HM-u f.95.p. PI' = ll~ :::54. np =j=2160 0 /min .p = PpY)p rv =201.98 i llH =0. RE'SEJV7E: Pri zadatim uslovima pumpa radi u reZimu sa no pi'. P = 8753 W . stepeni sigurnosti UHS-a i vetrenjace do generator a iznose 11HS == PHM I Pp = 73. V=q p l1 pll vp =133.9°/min . S obzirom da ista koliCina fluida prolazi kroz pumpu i HM to se jz jednai5ine kontinuiteta V = qHMI1HM IllvH = q P I1p llvp dobija specifieni protok HM-a qHM =q -.v 12 == 200.96% 111 =112 Slika P.164kW .PR ::: 2 bar .94% . v = 3 .-llvp11 vH ==70. 11vl ::: 0. 11HS = 76. step en korisnosti UHS-a i vetrenjaee od elise do generatora.6kW.4-7 ProDlem 4-8.9. Zanemaliti lokalne otpore llsisa.98 i llHl ::: 0. V ~Ijanje alunUl1ijumske tralce obavlja se sa dva radna valjka precnika Dl =: 800mm koji su pogol1jeni sa dva identicna HM-a karakteristika ql :::: 1238. I:!. Za pogon valjaka valjaclcog stana koristi se UHS sa HM-imll.318 Osnove uljne hidraulike pri datim uslovima.4 bar . b) pad pritiska na prigusnici b.9 i koji.

779m/s. Res == 1601 .03 .33m/s. 11 ==2m.2) jz kojih se odredjuju padovi pritisaka I'lp. (i=1. jednaCina kontinuiteta r Vs :::: vH1 ' V6 == V7 ::= r)-9 ==J:. 17 =8m. . dobija se potrebni porast pritiska pumpe f...Pt7 + f. p=800kg/m I'lPR1 ::= 3 . A6:::: 0.65bar odnosno snaga pumpnog agregata P == I'lpV1 l'llp ==154.==60mm..P t8 +I'lPI9 + tlptlo + f.1E: Na asnovu zadate brzine i dimenzija valjaka valjanja adredjuju se brbjevi abrta HM-a D i Ttl1i vo=~ ~-? 111 = 119.OJ.. == Pm/VmTlm --» I'lPH1 == 198. l2=5m. i oni daju gubitke usled trenja f. Re 6 = 2134 . v2==v3=v4=vs=1.Pn ==0. V == lOO.Osnove uljne hidraulike 319 HM-a za namotavanje i c) stepen korisnosti hidraulickog sistema.08 .8bar .1 bar .As == 0. na osnovu cijih vrednosti se konstatuje da je u UHS~iIstnijanje larhinarno.9ll min.T4 == Vs == VH2 ' T~ :::: V == V +T/6 == Tis +r~o ll 2 dobijaju se brzine strujanja: v j ==4VldJn . 13==6m. (~==6m.. = q/I.... 112 ==68. R2 6.'do ==40mm.sa deanicama 1-6-7-8-9-1011.21°/min. a) 1z Bernulijeve jednacine za zatvoreno strujno kolo.P1. Slika PA-8 Sa ovim brzinama dobijaju se Rejnoldsovi brojeviu karakteristicrrim deonicama ReI ::= 2133 .(j=1. . '6' ==4m.Pf2 ==0..11) VI = Vl! = 1.3bar.2bar.97 bar .p = API1 +I'lPnv +2f. Is ==5m. .PIU == 1bar.I'lPtG + f. I'lPnv = 0.. RESEN.PR1 +I'lPm +¥[2 + I'lPLl --l.2. f. d. f. 4 bar .p v6=v7=v9=v10=1.. RC 2 == 1064 .06 . Pri opterecenjima HM-a ]vl1 == R)D1 12== 3800Nm i M2 dobijaju se snage P[ii = M.03 ..61kW.27llmin . A2 == 0.. 110 ==4in.f = PA f . f.. v==0..333ml s . i koeficijenti trenja (A j ::= 64/Re j ) ukarakteristicnim granama iznose: 1v1 = 0.If I d f . 1Tlvi ~p Vm == 150.. tlPH2 = 170. VR ==2m/s .. 19 ==8m. Is =4m.IQ--4 m2 Is..4°1 min . .. 1]1 == 10m.v~/ 2. koji daju pro toke ulja kroz HM-e: V.~o =: 2Vs ' r ~j2 == v3 ::= J:.S.. Ostale poznate veliCine su: D=80mm.Pil1 = 207. H2 Koriscenje!iJ.

b). Prema broju kijpnjacaHC-i se dele na HC sa jednostranom (sL4. ali tada mora postojati i odgovarajuCi zupCasti par.pR 2.320 Osnove uljne hidraulike b) Iz Bernulijeve jednacine za strujnicu koja prolazi kroz deonice 1-2-3-4-5-11. kod kojih se i radni i povratni hod obavljaju silama pritislea (sL4. dole se iz zapremine V2 odvodi ulje i ona se naziva protivpritisni prostor.1) Hidrocilindri se ponekad koriste i za pretvaranje pravolinijskog u obrtno kretanje.ll.f¥Jt3 . kod kojih se radni hod obavlja . Osnovne podele hldrocilindara su pre rna nameni iprema broju klipnjaca.4."llll Pri procesu izvlacellja-klipnjace iz HC-a zapremina ispunjena uljem se menja.18% .f¥J f2 . dakle. . S obzirom da lelip vri3i radni i povratni hod to pri povratnom hodu zapremineV.7c) i dvostranom klipnjacom(s1.4. G c) Slilca 4. Zbog vaznosti HC-a Uovom odeljku ce se njihovom proucavanju posvetiti vise paznje. IDDROCllLINDllU Hidrocilindri su izvrsni organi koji sluze za transformacije strujne u mehanicku energiju.7.f¥J'1 .7b) tada se uocavaju dye karakteristicne zapremine VI i V2 • Zapremina V.7.1b). Hidrocilindri. 4.f¥J 12 .7c i d).2 I':. (4.4.f¥J H2 . i to sa proracunskog a ne sa konstruktivnog aspekta.82 bar c) llHS = (2Ml co l + M 2 co 2 ) / p = 79.U inzenjerskoj praksi najcesce se koristi HC-i dvosmernog dejstva. OCigledno je.7.dejstvom sile pritiska a povratni silom opruge (s1. jeona u koju se dovodi ulje i naziva se radni prostor.f¥J JI .7a) iIi silom teiine . 4. Prerna nameni HC-i se dele na: HC jednosmernog dejstva.1. da se radni prostorveZe za veCi a protivpritisni prostor za manji pritisak u leomorama cilindta. Pri toj transformaciji savladava se radna sila F brzinom v p (indeks Pse koristi od engleske (francuske) reCi piston koja znaCi Idip).7.PPR '"= f¥J.f¥J'4 .f¥J"v .7d). time se dobija korisna energija P= Fvp .4. tj. i He dvosmernog dejstva.f¥J 15 ~ f¥Jtll = 33. Ako se posmatra jedan HC dvosmernog dejstva (sl. Bwzillllslko polje llll Ihidrm:Himll. protiv-pritisni prostor iz radnog hoda postaje radni prostor u povratnom hodu (s1.4.7. dobija se pad pritiska na prigusnici I':. Ova promena leontrolne zapremine Cini da je strujanje u HC-u nestacionarno. i V2 menjaju uloge. Veoma su retki UHS-i koji ne sadrZe HC kao izvdni organ. (s1.

5 mm/s [20] dobijeni primenom laserske metode merenja.la) \ I . Na ovoj slici zatvorene strujnicepredstavljaju vrtloge. struktura strujanja uHC-u zavisi i od pocetnog polozaja klipa i od njegove brzine kretanja. doCi ce do forrniranja viSe vrtloznih zona (sl.1. Takva geometrija. Osim navedenih elemenata. Na ovoj slici prikazan je slucaj kada su cilindar i ulazni otvor za ulje saosni. a njihov ukupan broj zavisi vp t a) t b) t c) d) I Slika 4.7. u odnosu na polozaj prikazan nasL4. kao i eventualno nesimetrican polozaj ulaznog (izlaznog) prikljucka za ulje.1 Vizualizacija strujanja u HC primenom lasera pri brzini klipa od 8. U pocetnim trenucima kretanja Idipa iza naglog prosirenja (Odeljak 2. Dalji rezultati vizualizacije strujanja mogu da se prikafu preko strujnih slika datih na s1.1. Moze se kazati da je u opstem slucaju strujanje u HC-u trodimenzijsko i nestacionarno. 4. uglavnom.5.l Slika. Medjutim. vrtlozna struktura u kontrolnoj zapremini HC-a postaje joil slozenija. sa strujnog aspekta.4. a koji su V. Brzinsko polje radnog fluida u radnom i protiv-pritisnom prostoru manifestuje se kretanjem klipa brzinom Vp.1. dakle.7.2. to sledi da je struktura strujanja u HC-u veoma slozena. dolazi od konstruktivnih razloga.se karakteristicni protoci ulja (v.7.7.definisu.7. Zato ce se ovde. veoma slozeno za analizu. zbog daljeg kretanja klipa. Nestacionamoststrujanja u HC ad trenutnog polozaja klipa.7.1.4. koja.1.3) forrnira se jedna vrtlozna zona (sL4.2a). da bi se ukazalo na mogucu strukturu strujanja u HC-ima.1.1. Sa oveslikejasno je uo~ljivo da je nestacionarnost strujanja u cilindru direktno povezana sa trenutilim polozajem kUpa u cilindru. Daljim kretanjem Idipa. koristiti rezultati vizualizacije strujanja prikazani na s1.4.1. Na osnovu ove brzine.OsnoVe uljne hidraulike 321 Kada se jos uzme u obzir i eventualna geometrijska slozenost kontrolne zapremine. odnosno povecanja kontrolne zaprernine.1. 4.2.2b).7. s1.1..7J.2d. predstavlja naglo proSirenje.

.. D 2n 2 n 2 ~ =: Pl-.7.svoje uloge pri radnom i povratnom hodu.2) 1z ovih izraza sledi da je brzina klipa ujedno i srednja brzina strujanja radnog fluidau komorama cilindra. koje se uocavaju na s1.7. vee je reeeno da je btzinsko polje povezano sa protokom.4. dakle. 1z tog razloga analizi polja pritiska u HC-u ee se posvetiti vise paZnje.2. su posledica: ukljuCivanjai iskljucivanja razvodnika u drugim hidraulickim kolima. zbog> aktiviranja razvodnika.3) 4 pri eemu su ~ .7.4.. a sto zavisi od brzine ukljuCivanja razvodnika.7.F" ' pritiska: .7. moze da bUde..aktivna sila pritiska. Ako su navedene pojave izraZene tada one rezuItiraju nestacionarnim dejstvom sile pritiska. neravnomernosti rada pumpe. prestanak rada drugih izvrsnih organa. asto moze da izazove V'ibracije mehanickih sklopova i sistema koji su povezani sa HC-om.7. Taj pocetni porast ptitiska.7. dok se stacionarnim rezirnima rada one ne uzimaju U obzir. tako i ovde radna i protiv-pritisna sila pritiska menJaJu .. V2 =: 2 2 n CD -d )4'v p .Vp V] =: . Ostale rieravnomernosti pritiska.radna . Korektno a) poznavanje pritisaka PI (ili P2) je veoma vazno jer je aktivna sila pritiska p] (iIi P2 ) ta koja obavlja korisno x dejstvo. tj p] = p] (t) i Pz =: pz (t). u radnom prostoru pritisak raste.322 Osnove uljne hidraulike . D 2n -4. klipa.1a.. (4. lP'oRje pritisika U lhIidrocilillldlf'u Strujno polje u karakteristienim pros to rima HC-a definisano je sa poljima brzina i pritisaka. . Moze se zakljuciti.1. trenutan iIi postepen. odnosno sa brzinom kretanja klipa. 4. P2 == P2 (D -d )4 ' (4. i P2 sila protiv-pritiska. U Odeljku 4.2.2..:. nestacionarnosti strujnpgpolja u komorama HC-a..1.1a prikazanaje promena pritiska u radnom i protiv-pritisnom prostoru HC-a. 0 ovim ppjavama treba voditi racuna pri dinamickoj analizi rada DHS-a. definisan periodom t]. da ce karakteristicni pritisci radriog fluicla u HC-u biti furikcije od vremena. Polje pritiska u HC-u daje sile PI -::. b) Na s1.2. Sa ove slike se uoeava --<>-f.f----=---_-<--"'-_ (x) nestacionarnost pritiska pri kretanju klipa. Slieno kao i kod radne i protiv-pritisne zapremine. nestacionarriost radne sile i dr.. Nasamom pocetICu kretanja Slika 4. Cijim dejstvom se savladavaju sve ostaJe sile koje deluju na HC.

promene pritiska i brzine ldipa nisu skbkovite vee postepene. p] (T) ::: Pl.72.) .Duziria trajanjaove faze odredjuje se na taj nacin 8to se smatra da se u njoj radi ojednoIikoubrzanom kretanju. iIi periodubrzanja klipa (t]). definisu se sledeee faze kretanja klipa: a) pocetni period. 1 - (PI.1 ) / t3 ' bz == PI. UldjuCivanjem razvodnikauzapreminf VI pritisak raste.t2 i t 3 .4) odredjuju se iz uslova: p] (0) := p]. 0s t S 'I PI (t):= canst '.. a 8to je propraeeno pocetkom kretanja Idipa. koja su prikazana na s1.l t Slika 4. zbog efekata stisIjivosti tecnosti. P2 ~ canst. a konstante a i i bi (i= 1.tj.l . 4. Faze kretanja itlipa Na s1. tad a sledi da su karakteristicni pritisci konstantni (p] ~ canst.Pl. ' a3 == -(P2.7. postizanjem ravnomerne brzine kretanja klipa v p pIVa faza je zavrsena.2. Za ovakvo kretanje klipa dobijaju se zakoTl promene brzinei hoda klipa . Medjutim.1 - PI) t ' 3 T b3 == Pz. odnosl1.O ..1b prikazan je dijagram promene brzine kretanjaklipa.O . oznacenperiodom t2 . oznacenim sa tl . imaju nestacionarni karakter. Na rastojanju x::: ']' prestankom ubrzalija:klipa.4. b4 ::: PZ. ako Se mogu zanemariti promene pritiska u periodima t] i t 3 . i koje glase: a1t + b1 .o- P2 _~~~~!~__~t2~____ ~si4 ~--~----------~--~ . ona mogu veoma dobro da se aproksimiraju linearnim i konstantnim· funkcijama koje su prikazane na sl. i ako vreme ukljuCivanja razvodnika moze biti veoma kratko. b) radni hod.2. i c) zavrsni.1 T )t 3 Prethodna analiza je ukazaia na siozenost polja pritiska u komorama HC-a. O P2 e ) == ho . .2.3. koji se karaktelise porastom pritiska.1a. 4.~I S t .~nj~govim ubrzanjem.o .P2) / t]. a2 == (pu .azt+~2·i / l s t] + t z t I +t2 stsT U ovim furikcijama T::: t] + t2 + t3 je ukupno vreme kretanja klipa. u kome je pritisak prakticno konstantan.3. a4 == -(P2 . iIi period usporavanja klipa· (t3 ).PZ.4. a sto rezultira dejstvom' konstantnih silapritiska ~ "" canst.1a. i P2 ~ canst. kao i promenu pritiska u HC-u prikaza:qu na s1. KoristeCi ovaj dijagram.~.4.2.2.7. pzU])::: P2(t1 +t2 )::: Pz .OSl101'e uljne hidraulike 323 Stvarna polja pritiska u komorama He-a. Na pocetku pIVe faze klip mimje (x == 0) a pritisciu radnom i protiv-pritisnom prostom su p] 0 i P2 o. a sto je cest slucaj u inienjerskoj praksi.7. p(t) Xi \ P1.O) / tl .O ' PI (tl):= P1 (t1 + t 2 )== PI' .7. Teorijskiposmatrano trenutnim uldjucenjem razvodnika pritisak bi porastaona PI a brzina: klipa na v p' Medjutim. U pojedinim fazama kretanja klipa.7.2. P2 (1') ::: hI .2.P1) / t3 bl == P!. i iznose: a1 "' (PI .1 + (P2 - PZ. Vreme ubrzanja klipa zavisi od brzine ukljucenja razv6c1mka.

Konacno.: v~ I 2/] t] :. 4.7. (protiv-pritiska. pri realnom kretanju.7) Pri radnom hodu klip predje put h == I] + 12 + 13 za vreme .: 2/1 / v p • (4. t=tl+t2+t3=Kt·hlvp.5) Dmgi vremenski period. U njemu brzina klipa opada.7. a sto je propraceno porastom pritiska u radnom i opadanjem pritiska u protiv-pritisnom prostoru.: F(t) iIi F = F(x) i rdavanjem jednaCine kretanja dobiti duzinu trajanja dmge faze.7. je period neposredno pre zaustavljanja klipa. kretanje bez prve i treee faze. (4. (4.clJIn ikretne sHe HC Pod kretnom sHorn He-a. odnosi se na savladavanje radne sile F. Kao i u prvoj fazi.7. na pr. podrazumeva se minimalna vrednost aktivne sile pritiska koja svojim dejstvom savladava sve ostale sile. . (4. i ovde se smatra da se radi a jednako usporenom kretanju.4).7. odredjena iz izraza (4. to je sila koja omogueava.7.4. kao na pr.4.) a sto utice na ravnomernost kretanja ldipa. tj.7. Daicie. rendisaljke.6) Unekim slucajevima.5-7). ukazuje za koliko je vreme radnog hoda duze pri realnom kretanju Idipa u odnosu na idealizovano kretanje klipa. na osnovu cega se odredjuje usporenje klipa i duzina trajanja treee faze a3=v~/2/3 t3=2l3/vP' (4. DaIde. Pror3. trenja i tdine) i omogueava pokretanje klipa. radna sila nije konstantna. oznacen sa i 2 .324 Osnove uljne hidraulike a]==dvldt => v(t)==a]t => x==a]t2/2.4) pri cemu su za resavanje jednacine kretanja koriseeni pocetni uslovi x(O) == 0 i v(O) == O. kod gradjevinskih i mdarskih masina. kretahje bez dejstva radne sileo Da bi se definisala ova sila posmatraee se primer kada je.4.. TreCi vremenski period. U najveeem braju slucajeva primene HC-a radna sila je konstantna (F::>J canst. kretanje neoptereeenog m klipa. U ovom slucaju treba poznavati zakon promene radne sile F:.7. u uzem srnismu.. tj. He vezan sa radnim stolom t=O x jedne alatne masine (s1. Pri povratnom hodu klipa uloge radne i protiv-pritisne zapreminese menjaju.8) pri cemu konstanta Kt =1+(1] +13)/h. klipa postoji faktor gubitka vremena (ll + 1 ) I h koji zavisi od efekata pri 3 ubrzavanju i usporavanju klipa.. oznacen sa t 3 . Na pocetkU prve faze kreianja klip se kreee jednako ubrzano sa ubrzanjem a j =v~ ! 2/1' pa jednacina kretanja ldipa Slika 4. primenom uslova na kraju kretanja klipa x(t])== II i V(tl) == v p dobija se ubrzanje klipa i duzina trajanja prve faze a] :.7. tako da je vreme trajanja ove faze t2 == 2/2 Ivp . a prethodno sprovedeni proracun vazi.

1h).4-9 JIlI:at kHp j U He poluprecnika R2 = D2 /2 krece se klip poluprecnika RI = D /2 brzinom = x (s1. mase pokretnih delova m i precnika klipnjace d.7. dobija se: a) b) 4. dobija aktivna sila pritiska: 11 = m(al + g f) + F + Pz +FTJ +FT2+FT3 U zavisnosti od sistema u kome je ugradjen He i njegovog polaZaja.. ali ipak dovoljno veliki da se uljellnjenm smatra neprekidnom sredinom.7.FT3 . horizontalnog iIi vertikalnog. stoIa i klipa sa klipnjacom).P2 .4.5. jeste mali. dakIe. pak.4.7. 4.5.1a). He ima funkciju dizanja i spustanja mase}vi. strujni prostor izmedjuklip~icilindra je koncentricni prsten visine h = R2 -R (sI. S obzirom da je radni pritisak PI veCi od protivpritiska P2 (PI> P2' iii ponekad PI» P2) to ce se usled razlike pritisak I'1p = PI .4. za primer sa s1.d 2 )TC /4 je sila protivpritiska. precnika D.FTJ - Fn . P2 = P2 (D 2 .7.5. a protiv-pritisak je P2' RESENJE: Primenjuju6i postupak dat u Odeljku 4. DakIe.9) Ako klip.7. Ovaj procep.OSl1ove uljne hidraulike 325 glasi: ·m ~~ =ma I = 11 . Proo/em 4-9.7. Od stanja mirovanja pa do postizanja konstantne brzine kretanja v p klip predje put I pri tome se on jednoliko ubrzava. pri cemu je f koeficijent suvog i ~ koeficijent viskoznog trenja. Odrediti radni pritisak koji omogucava a) dizanje i b) spustanje tereta. u kojoj je m masa pokretnih delova (radnog predmeta. Sila trenja pokretnih delova HC-a je FT . i sila trenja FT3 moze biti sila suvog FT3 = f mg iIi viskoznog FT3 = ~v p trenja. FTl i FT2 su sile viskoznog trenja na pokretnim delovima He. tada se iz diferencijalne jednaCine kretanja.4.P2 kroz procep uspostaviti (laminarno) strujanje protokom T7p . Sila trcJIlIja koja trllellUlj~ Slika P. dodaje se sila tezine i sila opruge i s1. pod punim opterecenjem. zapoCinje kretanje uz prisustvo radne sile F. Na hidraulickoj dizalici ugradjen je vertikalni He.aktivna sila pritiska 11 =m(al +gf)+P2 +FTJ +FT2 +FT3' (4. I~ = PID2TC / 4 je aktivna sila pritiska. 1z prethodne jednaCine dobija se kretna . u izrazu za kretnu sHu eventualno se koriguje smerovi sila. koje se na klipu manifestuje sHorn . kao uostalomveCinaprocepa u vp j \ I UH.

7. Kako se strujanje odvija u procepu koji se nalazi izmedju dva koncentricna kruga.7..326 Osnove uljne hidraulike b} Slilm 4.l3) reSava se uz koriscenje granicnihuslova x = 0.da je p = p(x).l3) funkcija od x. (4.7. i zanemariti zapreminske sile u fluidu. sto predstavlja tacno reSenje Navije~Stoksovih jednacina. to one moraju biti jednake istoj konstanti K (kao i u Odeljlru 2. X = I . i ujedno izvrsiti razdvajanje promenljivih u jednacini kretanja (4. (4. p(O) = PI . odnosno da je v == vCr).10) sledi da brzina strujanja u procepu ne zavisi od podllzne koordinate x.7.p pri cemu su konstante C i K odredjeni iz granicnih uslova (4.. Na dalje ce se analizirati stacionarno strujanje.11). a desna funkcija od r.14) r=R j . v <p == 0 i vx =: V • Ako se uzme bilo koji presek defi- nisan sa koordinatom cp dobice se ista strujna slika.1 viskoznog trenja F)J.1. K x l .5.14) i iznose C = p.13) dobija se resenje za polje pritislea p(x)=-Kx+C => p(x)=Pj-t. nakon cega sledi: dp ld Bv -=:TI--(r-)=-K.15) = t.12) sledi da pritisak ne zavisi od radijalne koordinate r. tj.7.l3) dx "rar or Kaleo je leva stranajednaCine (4.10) 2 ap a v 1 av 0= --+11(-2 +--) .7. r~R2' v(R 2 )=O' 1z prve diferencijalne jednaCine (4..12) 1z jednacine kontinuiteta (4.7. Ova analiza dovodi do toga da se jednaCine kontinuiteta i Navije-Stoksa svode na oblik: av / ax == 0 . cp i x . avo znaCi da je strujanje osnosimetricno. (4. pa su zato komponente brzine v r =0. (4.p/l.5. p i v zavise od razliCitih koordinata to se moze sa parcijalnih preCi na obicni diferencijale. Dakle. (4.11) ax ar rar O=opIBr. 1z jednacine kretar~ia (4. Iz druge od jednaCina (4.7.7.7.7. OCigledno je da se strujanje u procepu odvija samo u pravcu ose x. odnosno da je izvod bilo koje velicine f po koordinati <p jednak nuli (af / acp == 0).1. v(RI)=v p . Diferencijalna jednacina (4.3). to ce se strujanje analizirati u polarno-cilindricnom koordinatnom sistemu r. P(l)=P2 (4.7.l3) dobija se resenje za brzinsko polje .7..7.7.' U ovom paragrafu ce se pokazati da se moze naCi tacan izraz za silu trenja.

Vp =2rc v(r)rdr=rcvp(~-R1)+811I(R2-Rd(R2+R1-~)' Rl r ( 4..(R 2 -R1 )J ' C2 =--1-v P + .-.l-=-a-D.99.R2 .7.. 2Y]7tl FTj ='C w 2R17tl == RJ 7t 21llR I R] -lflp+ InR2/ R] vp.7.r . -AVp =~ VI V p. nn R2 411 l I n.llnn +~(2+ 2 D.R2 .18') Protok flVp predstavlja gubitak ulaznog protoka ulja u cilindar. pri cemu su konstante integracije v(r) = .p R]2 . .17) In- R1 In- R1 Kako se ovaj protok moze odrediti i preko srednje brzine strujanja u procepu D.LR1 +-1-(R2 -R1 )J 4 11 4 11 nn nn nn gde je n = R1 I R2 • Posredstvom ovih konstanti brzinsko polje se svodi na oblik 1 v(r)=--l-In---.7.Vp = rc(R. = -2-(~1. odakle se dobija brzina klipa vp = Vi . /1 2 -1 l llm ) J' (4.AVp) . . 2 1 2 rc6. 2 2 ~ == lllR2 IR 1 2117t1 ' sila trenja (4.7. 1 2.20) koji u realnim konstrukcijama HC-a ima vrednost 0. to se moze definisati zapreminski stepen korisnosti HC-a llv = V. Koriscenjem brzinskog polja (4.16) R R2 .(-R) -l+-?-ln.OS/10ve uljne hidraulike 327 . Prema tome protolc koji definise brzinu kretanja klipa je Vp = Vi .7.21) posredstvolll koga se dobija sila viskoznog trellja klipa 2 R2 I R] -1 .7. (2 InR2 I R1 ·-1) . (4.21) dobija oblik: )r-F-.Inn R1 Ovaj profil brzina daje protok ulja kroz pracep ' vp r 2 D.98 do 0. R2 ...p-+-~-V-p--'I ' (4.t (4.+C Inr+C K ? 411..J.' I I K 2 2 l InR z K I 2 InRI z 2 l C1 =-1-lv p .. S obzirom da se teorijska brzina kretanja klipa dobija pri protoku AVp = 0 i iznosi v P.flVp . lI 2 ·l z Uvodjenjem koeficijellata 2 a = R1 J( R2IR]-1 .pR [ r 2 1- n r] 2 ..t :::: r/~ I R]27t.p 2 2 2 2 2 1 6.7. (4.16) odredjuje se tangencijalni napon na zidu klipa: 'C w dv 11 I v p =11(dr)r=R1 =-R..7.MTp RI7t 2 4 .22) .19) D7 t .R 2In~ R1 (~)2_1 R] 1 ApR1 [(RZ)2 +1 +-8-1 R 11 1 Z . R z IR1 -1] R 2 InR] 2 2 (4.R~)v m' to sledi da je ta srednja brzina strujanja u procepu 1 1 [ vm=vp---p. 7.

kada se . da se klip '.1.-.23) moze da se napise i u nesto izmenjenom obliku.-._.p mala (slueaj veCih procepa).7.vp .7. Nairne..7. (4.24)" i naem dobijanja izraza (4.7.> strujanje izrnedju klipa· i cilindra s1I 4. poredeei izraz (4. 11 I D]n ="w 2R]n I == --h. sledi da je priblizna vrednost sile viskoznog trenja F. "" InR=LCR-ltlnR" n=1 (R=R 2 IR j >1/2).1. i pri tome se zadrZavajuCi na prvom Clanu reda.24)' sledi da je izraz (4.1. tj. iIi. Iz izraza (4. koje jasno govore 0 pojedinim udelirna sile trenja.24)" Ovaj izraz se veoma cesto koristi za proracunviskozne sile trenja u UHK._.pri cemu se smatra da je strujanje izazvano sarno kretanjern klipa i da je tom prilikom profil brzina u procepu linearan v == v pY / h.7. otpora: F I] . i da je merodavna razlika pritisaka zanemarljiva. Interesantno je razmotriti i specijalni sIucaj procepa kada je on veorna mali. razvijanjem funkcije InR2 I R1 u Tejlorov red.Ieee kroz sredinu konstantnog pritiska a sto daje . In R '" (R .5.23) koji vazi sarno pod uslovorn da je razlika pritisaka . zakljucuje se da je uticaj viskoznosti na silu trenja dvojak i obuhvata dejstvo razlike pritisaka i uticaj brzine kretanja klipa.22) i da yazi pod uslovima aa je u procepu linearni profil brzina.24)" pojednostavljeni izraz (4.328 Osnove uIjne hidraulike iz koga jednoznacno sledi da je sila viskoznog trenja klipa linearno srazmerna razlici pritisaka i brzini kretanja klipa.-. Izraz za viskoznu silu (4.. Medjutim.1) I R =h I R2 '" h I RI . (4.p moze zanemariti. a sto je za veliCinu procepa u UHK prihvatljivo.7.p = O. Rz ~ R] (Rz > RI ). tj. pritiska poveeava silu otpora trenja. Tada koeficijenti ex i ~ irnaju vrednosti ex ~ 0 i ~ ~ co. to sledi da ee on za svako R2 I RI > 1 biti pozitivan. FI] == ~x = ~vp = InR2 I R1 211nl vp . U tu svrhu se posrnatra . pak. Prirnenom ovog profila brzina dobija se tangehcijalni napon na zidu klipa "w == 11 (dv ! dy) y=o = Tt v p ! h . DakJe. a sto najceSee u UHK nije slucaj.7._.22) dobija se klasicno koriseeni izraz za viskoznu sHu trenja . odnosno viskozna sila.7.7.24)' Do ovog izraza se dolazi i na drugaciji naCl11. .==. Ako se koeficijent ex napise u bezdimenzijskol1l obliku ex Ri I R( -1 R2n = 21nR2 I RI I 1> 0.2~. sto znaCi da uticaj razlike .I] Vp - _ Ttl D]n h vp' (4.7.

t nalazi se ulje viskoznosti 11=5. pri kame su udeli viskoznosti i razlike pritiska na silu trenja isti.[mml.lm/s. prema (4.7. klip poluprecnika R1 =50mrn i duzine l=50mm.) = 0.p) = FYI (V p) dobija se jednaCina -2 211lvp R -21nR -(1+-.4~l0 FTJ (D.Osnove uljne hidraulike 329 U slucaju linearnog profiIa brzina izmedju klipa i tela cilindra srednja brzina stmjanja fluida u procepu je 1 vp ~ +2R1 (4. koje daje R2 = 50. .7.. Kroz cilindar se krece. jedna ploca pokretna.p) "~(Vp)' sl..ID..5. brzinom vp =O. 4.20f. Koncenil:ricni..00 R."'+---4 -+\--1.2 ? 21'ptl 50.6. U UHK najcesce se susrecu zazori koji omogucavaju funkcionisanje komponente. Odrediti pri korn poluprecniku cilindra delovi sHe trenja kUpa koji poticu od viskoznosti i pritiska ce biti isti? RESENJE' Razlika pritiska II cilil1dru koja izaziva strujanje je /1p = lOMPa. Graficki prikazati udeo viskoznosti i razlike pritisaka na ukupnu silu trel1ja.Premageometriji koJase formira procepi mogu biti ravanski . kao sto SU.p FI] (v p) = InR v p .izmedju nepokretruh paraleltdh ploca (Odeljak 2. i procepi izmedju cilindricnih povrsi.. 40 1S 30 10 .m} dobija se graficki FI] (/1p) j .'(~p)+FTJ(vp) . maze da se napise u obliku FI] = j''. 2 Rj D."£-+---+-1 pri cernu su: O-!~~~l--". gde je R = R2 / R Zadavanjem visineprocepa intervalu h = R2 -R =[O.4. J Problem 4-10.l. 20 +--+-+.p iz koje se uumericki nalazi rdenje R = 1. iIi je pak.l.25) "m = A AV(y)dA =3 Rz +R1 . procepi izmedju klipa i cilindra He-a. na pr.IQ-3 Pas pod radnim pritiskom P1 = 1O. koji imajufllukciju podmazivanja ili kroz njih imamo gllbitak-curenje ulja. U HC-u s14.>kom P2 = O. i s1. a to su procepi izmedju cilindricnih povrSi.5.00004.1.5.6. StlrUljanje kroz kirUlzne procepe U Uffi( postoje procepi.7.7.. lcoji se nalazeizmedju nepokretnih delova.1. Sa ove slike se uocava da je za manje procepe dorninanran uticaj viskoznosti. visine h =R2 . ili. a po svom. u prikaz funkcija Slilm P.7.4MPa. j IF .:. dok je za vece procepe dominantan uticaj razlike pritisk9-' 1z uslova FTJ (D. klipa i kuCistarazvodnika. Sila trenja koja deluje na klip.Rp je ustvari detaljno analiziran kroz Odeljak 4.002rnm. FA-IO. izmedju pokretnih i nepokretnih delova. uuzni pr®ceI) \ \ I' Koncentricni kruzni procep izmedju klipa poluprecnika Rj i cilindra poluprecnika R 2 .:'I = ( 21nR -1)R1-nD.1..MPa i protiv-priti. pale. odnosno h = 2J. 4.22).7.geometrijskom obliku mogu biti koncentricni i ekscentricni kruzni prsten. tj zazori.3b).

2 811l 1-n 2 +--) Inn (4. srednja brzina i protok kroz koncentricni prstenasti pracep odredjeni su izrazima: Ie= R 64 2 2 Vm == tlp 12Tj1 h 2 .27) tlVp = V m (R2 -RI )n = tlp 811' (1-n )(l+n ·11. fen) ~:d.n 2 pri cemu je n = R] / Rz karakteristicni geometrijski odnos procepa.samo razlikom pritisaka. V=1211th.7. == 2Q.999] funcija J(n) ima vrednosi J(n)=[l.7. eR eh pn cemu je Rejnaldsov broj definisan Re R =vmRH Iv definisan u odnosu na hidraulicki radijus (R H ::: DH / 4 = h 12) i Re h = Vmh / v u odnosu na visimi procepa. Ipak. (4.6.28) se svodi na oblik 48 A.5 == 3/2.1) koji se ima izmedju nepokretnih cilindricnih povrsi (v p == 0). 1. Problem 4.6. (4. u literaturi se najcesce koristi obliIc Ie =24/ Re R' U slucaju kada vazi izraz (4. 0.17) se svocle na oblike: Slika 4.7. tlpdrr. Sa ovom vrednoscu funkcije fin) izraz za koeficijent trenja (4..7.7.5].330 Osnove uljne hidraulike Tom prilikom je analizirano strujanje u procepu izmedju tela cilindra i pokretnog klipa.29) koristimo za odredjivanje koeficijenta trenja.7.15) i dalje vaze.28) e 1+ n + (1. dakJe.::: R24 ::: R .29).4997. DH =2(R2 -RI ) = 211 hiclraulicki precnik procepa i fen) :::(1-n)2/[1+l1z +(1-n 2 )llnn] funkcija od geometrijskog parametra procepa.9.7. posle poredjenja sa opstom Darsijevom formulom tlp = pie ·11 DH . Jasno je da se tom aproksimaCijOlll u proracunu pravi odgovarajuca greska. Za procepe koji se susreeu u UH parametar n je reela veliCine jedinice. U ovom slucaju srednja brzina strujanja (4.7. sled! izraz za koeficijent trenja v.P.U.7. 64 (l-n) z = R fen) .26) (4. dirnenzija RI ' R2 i h (s1.7.26) daje razlilru pritisaka u procepu iz koje.7.1 • 2 2 vm =--~ (1+n tlpR.n ) lInn e u kame je Re =vmDH / v Rejnoldsov broj. 3 (4.4.16) ipolje pritiska (4. za n uzmu vreclnosti 11=[0.7. ali ipak manji ad jedan (0<n<1). /2. Resenje za brzinsko polje (4.1\2 _D4 2 Z + Inn)' 1.7.P.30. U literaturi iz UR kruzni koncentricni procep. JiJco s~. slucaj kada je strujanje izazvano.29) Re .7.31) pri cemu je precnik d =(D 2 + D] ) / 2 '=: Rz + RI . KoristeCi upravo ta resenja ovde ce se analizirati specijalni slucaj koncentricnog krucnog prstena (s1. Relacija (4.4-lIb). tj. b) Slika PA-ll .7. .4~ lla). Sasvim je svejedno koji od oblika izraza (4. ponekad se tretira koriscenjern resenja za strujanje izmedju paralelnih ploca (s1.18) i protok (4.

p p i t:.Pn' Strujanje u procepu i cevi je larninamo. te se zato on ne preporucuje za odredjivanje koeficijenta trenja u kruinom koncentricnom procepu. A A 4 a 3 ProD/em 4~12.42) Aa :::24/Re h ' pri cemu je Re" :::vhlv Rejnoldsov broj. RESENJE.· . Primenom izraza (4.Pn + t:. n=dl ld2 • Protok kroz zaobilazllu cev odredjuje se iz Bernulijeve jednacine 2 I v2 t:..6 ion daje protok . II. uz zanemarivanje sile trenja.Kada se vrSi aproksimacija stmjanja u kruznom koncentricnom procepu strujanjem izmedju paralelnih ploca.7. n= 1 2 ' 1+n +(l-n )Ilnn Za male vrednosti parametra n vrednostfunkcije f (~ 1) ::: 3 12 daje odnos koeficijenata trenja AI Aa ::: 2.4. koeficijent trenja je odredjen izrazom (2. Slika P..p = t:.ka greska.Rl)::: 2h.) . 12 ravnoteze sila koje optereeuju ldip sa klipnjacom.. visk6znosti Yj... konstantnim protokorn V.P128YjI(l-n .d'+l)T ' u kojoj je koeficijent trenja A2 ::: 641 Re 2 .P= 4F In(d( -d.28) za stvarni koeficijent trenja u kruznom prstenastorn procepu dobija se odnos koeficijenata trenja (1-n)2 -±f() ( RIR) 2 2 .. Silu trenja koja deluje na klip sa kIipnjacom zanemariti. Uz pomoe ove veliCine dobija se aproksimativna vrednost koeficijenta trenja Aa = 48/Re. U HC precnika d 2 dotice ulje. i iznosi . Ova razlika pritisaka ostvamje strujanje u procepuprotokom VI i u obilaznoj cevi protokom )/2' Protok kroz procep odredjuje· se it Darsijeve formule ·(2.Pp + p(Su +2Sk +A. :::t:. pri cemu je Re = VDH Iv. odredjujeserazlika pritisaka t:. Sil spojeni preko koncentricnog prstena izmedju klipa i cilindra i sa obilaznorn cevi precnika d i duzine L u kojoj se nalaze otpori: S". sa klipnjacom precnika do brzinom v p i pri tome savladava radnu sili F. Sk' t:.7.1... Kroz HC kreee se klip precnika d l duzine I. Ovaj postuimk je vee sproveden u Odeljku 4. Za proracun koeficijenta trenja kod koncentricnog kruinog prstana merodavan je hidraulicki precnik D H ::: 2(R 2 . Radni i protiv-pritisni prostor HC-a ..7. Dakle.28).1.Osn6ve uljne hidraulike 331 Odrediti koliki je odnos koeficijenata trenja tacnog i aproksimativnog postupka? Dobijeni odnos komentarisati. Odrediti brzinu klipa. nd 4 2 )(1+11 +~) 2 1-n 2 . moze se zaklj!lCiti da se primenomizraza za koeficijent trenja Aa pravi gruba proracuns.28) u kojoj je koeficijent trenja odredjen izrazom (4.3 n. . RESENJE: Kao prvo iz jednacine .

2 procep ostvaruje se· protok fluid a..k+1) . Elementarna sila trenja je dFw = 1:) R dcp u kojoj je cp ugao.u+2C. koji kroz elementarnu ------ .4.p kroz eIcscentricni Stika 4.~metri­ jska velicina i 11 = Rl / Rz.2). ~=O.. S obzirom da je maksinialna yrednosttrigonometrijske funkcije (sina. Prema tome visina procepa je odredjena relacijom h«p) = R2 -R1 -escos<p= a-ecos<p . Konacno..R1 cosa-ecoscp .6. 321~ c=l::.lPas .Pn-App' Konacno iz jednacine kontinuiteta za khpa v p He V = V. precnika D1 = 2R1 i duiine t. 1':'1. u tacki A. daje viskozni napon na zidu osovina 1: w = T\(dv / dy)y=". to sledi da je sina. • '" 2 2 b=y . odnosno osovina.)max = e / Rl' ikako je e« RI'.RESENJE: Linearni p ofiI brzina u procepu v = Rwf" Slika P. odredjenim uglom cp. koja se nalazi u cilindru precnika D2 = 2R 2 • U slucajukada se ose simetrije klipa i osovine nalaze na medjusobom ekscentricnom rastojanju e tada strujni prostor izmedju njih predstavlja ekscentricni kruini prsten(s1. (4. Osovina precnika D=2R okrece se brojem obrta n u kliznom lezaju u kome se nalazi ulje viskoznosti ~.p-I::.6. odnosno eosa.7..4-13 u kome su OJ = 2mc (n[o/s]) ugaona brzina i y koordinata koja se meri od zida ldaja. Posmatra se nepokretni klip. ~ 0. .32) pri cemu je a = R2 -1~1 -= R2 (l.028Nm i P=107. Dati. n )karakteristicna g. gde je a ugau.:. e Pod dejstvom razlike pritisalca /). izmedju linija koje prolaze kroz teiista klipa i cilindra.~ = 7T2~lnD3 TC3~l112 D3 2h . Strujni prostor kliznog leZaja predstavlja koncentricni kruzni prsten visine h i duzine I. u kome rotacija osovine stvara linearni profiI brzina.332 Osnove uUne hidraulike pri cemu su konstante: p a="2(C.7. lznosi h(cp) = Rz .lmm. h h=O. +ri 2 + vp odredjuje se brzina = 4(V . Problem 4-13. podaci su: D=50mm. . n=10000/s.P=lv1w= h Za zadate brojne vrednosti ove velicine iznose:M=1. 1=100mm.Vj -V2 ) / (d 1 -do )71:.7W. obrtni moment i snaga trenja iznose: M<= Rdi'w J .7. Odrediti moment trenja kojim ulje deluje na osovinu i snagu trenja. Visina procepa na proizvoljnom ugaonom polozaju.

30).729).prornenljivih sila. Dinamika hidrocmndra \ I Pod dinamikom HC-a podrazumeva se kretanjeklipa i klipnjace HC pod dejstvom stvarnih .34) odredjuje srednja brziria strujanja kroz ekscentripni procep 11 R2 (1 3 vm = :11/ l=:~ 48 1+11 f(e). iz izraza (4. .7. sto znaCi da se u ovom pojednostavljenom slucaju protok odredjuje kao: v= . dalje.34) . vrednost funkcije 1(0)= 1 ne dozvoljava da se iz (4. _ f.33) mogao odrediti protok potrebno je poznavati funkciju v = v(<p). Ovde treba napomenuti da ako se u funkciju f (e) vrsi izosta'lljahje clana liZ a / 2R2 .35) kojoj je e = e 1a relativni ekscentricitet protepa.36) o posledicama pomenutog zanemarivauja bice vise reCi na krajl! ovog paragrafa. opstom Darsijevom formulom I1p = p.. zanemarivanje ovog CIana nije opravdano.38) dobije resenje za koeficijent trenja koncentricnog kruznogprocepa. Prema tome.11) hidraulicki precnik procepa. (4. e e 2 U (4. I1pDzna 12111 3 (l+2"e): 3_ 2 (4.R12 )n.7.37) Odredjivanjem.35) ima vrednost f(O) = (1 +11) 12.7."'·f / Df[ .7. v. a sto je prakticno slucaj u literaturi iz UH. Za odredjivanje ove f~nkcije koristi se pretpostavka da se protok kroz elementarnu povrsinu dll moze odrediti kao protok kroz odgovarajucu elementarnu povrSinu koncentricnog prstena visine h.. pri cemu je funkcija 3_ a 3_ 4 f( -) = 1+2"e 2 . pa se primeuom izraza (4.. u fuukciji fCe) . ..Osnove uljl1ehidraulike 333 povdinu dA= h(R z -h 12)d<p iznosi: (4.p V- zr 12 11/ h (R 3 0 11 2 - _.7.7. dobija se izraz za koeficijent trenja . 12. U tu svrhu se posmatra He kod koga je dejstvo svih spoljnih sila.7. stoclaje koeficijent trenja 1. (4. 4.f.. sto znaCi da je srednja brzina strujanja kroz ovu elementarnu povrsinu odredjena izrazom (4.2R (1 + 3.33) dobija se protok kroz koncenrticni prstenasti procep: dV =vdA =vh(Rz -h 12)d<p ...7.7.·izraz(4.33) Da bi se primenom izraza (4. U specijalnom slucaju kada nema .38) 1 u kome je Re = v mDH / v Rejnoldsov broj i DH = 2(R2 .z +ge ) . Veoma cesto se u literaturi iz UH. koje su prisutne u mehanickorn sistemu koji polcrece .7.7.7. 3 (4.(0) = 96/ Re koji vaZi za koncentricni kruzni procep.7.pD2na 2)d<p12111 fCe) .37) pada pritiska i poredeCi ga sa. Sa ovom pretpostavkom. Protok kroz procep odredjen preko srednje brziue iznosi rj = v m (R.R1 ) = 2R2 (1.ekscentriciteta (e = 0) funkcija (4.7.= Re fee) . .7.. iz izraza (4. Clan uz a 12Rz izostavlja.

.-2 _ r [31 m := 0.334 G. Ovi leorelli mogudabudu realm. promenom sastava isleopavanog tla. a12 =-8±.7.!2. tj. Zamenom ovih sila u (4.f3t1m + xp(t) .. ukome su konstantni pritisci PI i P2 ' klip poCinje da se kreCi iz stanja mirovanja: Odrediti zakon promene brzine i zakon kretanja klipa ako se u tokukretanja savladava a) konsta- . l (PI .7.~l sila viskoznog trenja izmedju klipa i cilindra. .41).. (4.39) Sile trenja u HC-u odredjuju se primenom F.7. Za partikularno rdenje vaH vee receno u sklopu analize jednaCine (4. veoma cesto ona je promenljiva. dok se partikularno reSenje xp(t) tek moze naCi na osnovu poznavanja funlecija pet) i F(t).7.7. i iznose: (4.eksponenti aJ i a2 predstavljaju korene karaleteristicne jednaCine r 2 '1-28r+oo 2 =O..Pa)+~2x. u sklopu mehanickog sistema postoji opruga cije dejstvo se izraiava silom Fc "" ex.'· Kod stacionarnog strujnog rezima sledi da je P = const.7. pak..7. tada se diferencijalna jednacina kretanja (4.22). odnosno da obile partikularnog resenja zavisi od oblika funkcije F(t).rradjevinskih masina kada je njena promena izazvana. Na osnovu izgleda learakteristicne jednacine . Ova sila predstavlja radlttt Slltt He-a. U horizontalnom HC-u prikazanom na s1. leao s~o je to slucaj kod rudarskih i !.Pa) x+~ x= P(t)-F(t) (4.4.1(PI.P2) '-ct. +Cz exp( -f3t / m). Ukoliko u skolpu HC-a. imaginarni iIi dvostruki. pri cemu je }.41) =0 Konstante integracije C1 i C2 odredjuju se iz pocetnih uslova. Ova sila moze imati konstantnu vrednost. pa opste resenje diferencijaIne jednaCine moze da se napiSe u oblik:u: x(t) =C1 +C2e. Prema drugom Njutnovom zakonu jednaCina kretanja pokretnih delova HC glasi: mx = ~ (t).7.7.7. leoja daje korene Ij 0 i 1'2 == -[31 In. F112 =a 2 (pz . a F112 sila viskoznog trenja izmecljll kliplljace i kuCista cilindra. Pro~ltI!m 4-14.39) diferencijalna jednacina kretanja se svodi na oblik: m m. Koeficijenti .' u kome je 13 = 131 + 132 ukupni koeficijent viskoznog trenja i pet) = ~ (t).) III x(t) = xh(t)+Xp(t)== C1 e + Cze azt +xp(t) . ili.ll =ct.40) svodi na oblik m a njeno rdenje moze da se napise leao x+28 x+oo 2 x == P(t)-F(t) ' ajt (28 =oI m' 00 2 =.move uljne hidraulike HC.40) je sila koja potice od polja pritiska.P2(t) -ct. a sto direktno utice na oblik homogenog resenja. sledi da je resenje homogenog dela diferencijalne jednacine (4. 2 (pz . ".P2)+~IX.J82 -oo 2 . na pr. medjutim.P2 (t)-Flll-~2 -F(t) izraza (4. zamenjeno dejstvom jedne spoljnje sile F(t) ~g=~-'-1I>- X F(t).40) x"U) == C.

C. P=const. x(t) == m (p -bK) e. p. In.F) / p2. p2 (e-~tlm_l+~t). U protivpritisnom prostoru HC-aprecnika D nalazi se opruga krutosti c koja je u pocetnom stanju mirovanjasabijena zarastojanje xo' Ukljucivalljem razvodllika u komorama HC-a vladajukonstantniprIHsciPI i P2 (PI> P2) klip poCinje da se krece pri tome . Primenom pocetnih uslova x(O) = x(O) = 0 iz (b) se dobijaju konstante: C2 == -CI == m( P . (a) (b) a) Za slucaj konstantne radne sile. P p2 . p. RESENJE ZaddavajuCi iste oznake kao i u Odeljku 4. savladavajuCi radnu silu F = const. ) P F(t) t x(t) = C. iz (b) slede trazeni zakoni xU) == ~ . m b) Kada se radna sila menja po zakonu F(t)== aexp(bt) funkcija l(t) ima oblik I(t) = P / m+aexp(bt) / In. + C2e-~tlm + xp (t) .F) / m == const..1)K ..Osnove zilj'ne hidraulike 335 ntna radna sila (F=const. P ... Konacno. za ovaj oblik partikularnog resenja.7. D. Poznate velicine su: D. sledi da je l(t) == (P . NaCi X zakon kretanja klipa ako je sila opruge veca od sile viskozllOg trenja. -!l>- x O PI' P2' ' (X..--. t Cije je opste resenje: (/() ==. Konacno. p p + P I+K(l+ inb)_ mP.ProDlem 4-15. PI' (XI' (X2' ~1' ~. pa se partikularno rdenje diferencijalne jednaCine (a) trcdi u obliku x p (t) == Ct.. b. C2 ==p'(j-'-bK) .F) / p. -B==K= b(p+mb)' Zadovoljavanjem pocetnih uslova x(O) = x(O) == 0 odtedjuju se konstante: mP mb .. zamenom nadjenih konstanti u (b) i potom njegovim diferenciranjem dobijaju se zakon promene brzine i zakon kretanja klipa XU)== P-F (l_e-~t!m) p x(t)== m(P-F) . p. Trazenjem partikularnog resenja diferencijalne jednacine (a) u obliku x(t) = At + Bexp(bt) dobijaju se konstante P A=j a' .(~ . dobijase diferencijalna jednacina kretanja klipa: .) i b) ako je raqna sila opisana zakonom F(t) == a exp(bt).-. RESENJE Diferencijalna jednacina kretanja pokretnih delova cilindra glasi: SlikaPA-15 . x + m x == I() . .diferencijalne jednaCine (a) dobija se konstanta C == (P . m. m' P CI =-7+(T. Poznate velicine su d..7. a. d.bK) e -f3tlm_bKebt ..f3t1m -K it . Zadovoljavanjem..

1 fazi zaustavljanja Idipa.8. to opste rese'lje diferencijalne jednaCine kretanja glasi: z Bt xp(t) = e.dgusnice koja stupa u funk6j" '.-4-.2b) i poddiljivim prigusenjem(slA. nepozeljno 11. mx = P1 -. Hidraulieko kocenje se postize ugradnjom :.4.. [1 -01 ( -smqt+cosqt. iIiudarom klipa 0 tela cilindra (kriva a sa s1. Veoma je eest sIucaj u UHS-u da nema uredjaja za ogranieenje kretanja. iIi C 1 i Czodgovarajuce konstante integracije. hidraulickimkoeenjem. kao na pro kod rueno upravljanih URS-a.7.7. . a sto moze da se ostvari tzv. pri cemu su ct i C. sto je.7.pz). UHS-u. Co . Kalea je partilcularno reSenje xp (t) == Co I co 2 . NajeesCi tip prigusnica jesa konstantnim (sIA. (q=Je co2 . co" q 4.Pz CD -d )4-cx.eC1 sinqt+Cz COSljt)+Co /co .1 (Odeljak 4.. Za pouzdan rad HC-a treba teiiti zaustavljanju ldipa bez udara na kraju trece faze kretanja. pokretnih delova mase In.z=-8±iq.-e )] xU ) =. Cime se postiZe deIirrricno ublaZavanje udara (kriva b)ilinjegovo potpuno izbegavanje (kriva c). na pro mikroprekidaCima za ogranieavanje hoda.7. tako da je udar klipa 0 tela cilindra veorna moguca pojava.8. D 2n 2 271: -.2c).. promenljivim (s1.Bt eCl sinqt+C2 cosqt) . vrsi udarom klipa 0 tela cilindra tada maze doCi do osteeenja cilindra.Px-c(x-xo ). tako da se trazeni zalcon lcretanja svodi na oblilc 8 . ux+co zx= C0' x+ 2'" pri cemu su konstante: 28= Jl m ' co 2 =:- c m' UzimajuCi u obzir uslov zadatka da je sila otpora veca ad sile viskoznog trenja (co > 8) dobijaju se koreni karakteristicne jednacine r2+28r+co 2 =0 =>r .8.1).. Koriscenjem pocetnih uslova kretanja xeO) == x(O) == 0 odredjuju se konstante C1 == -8 Co / qco 2 i Cz == -Co / co 2 . To je razlog da se u zavrSnoj fazi kretanja klipa njegaY9kretanje llSp()raVa.2a).(P1 . 'Ako se iz bilo kojih razloga zaustavljanje klipa. .4.8.8.7.8. dilkie.336 Osnove uljne hidraulike . Ovaj tip kocenja zasnovan je na porastu vislcozne sile trenje il trec()j fazi kretanja.82 »).e r2t =e. HidrallllIicko itocenje kril!taJrnja Osnovni zadatak HC-a je da dejstvom aktivne' sile pritiska ~ u toku radnog hada savlada neku radnu silu F brzinom v p' Tom prilikom dijagram promene brzine klipa ima izgled prikazan na s1. Na kraju radnog hocla kretanje klipa prestaje (tree a faza kretanjaklipa) aktiviranjem razvoclnika.2).7. l Sa ovim korenima resenje homogenog dela diferencijaJne jednacine kretanja je: xh(t) =: Cte'it +C..7.4.F Ona moze da se napise u obliku: . tj.

dok je pritisak Pn = canst.22).2 X . ova razlika pritiska je fuJikcija od kordinate x. gde se koorciinata y meri od zida cilindra. pri cemu su tangencijalni napon 1: wl na klipu pri~lsnice i 1: w2 na zidu cilindra.y=h . na prigusnicu deluje dopunska sjla trenja M (x). vp =const.·U treeoj fazi .2a).43) Kretanje klipa u fazi koeenja opisallo je diferencijalnom jednacinom . Dakle. Idipnjace i prigusnice defenisane su precnicima D.24). dy It Zamenom ovih napona u prethodnu jednaCinu nivn. Tjd 7t.fazi kocenja klip prigusnice precnika d l ulazi 11 cilindar precnika d2 .P22 nije toliko znacajna. U ovom proizvoljnom polozaju. Za dalji proracun potrebno je.doA id2 • U drugoj fazi kretanja klipa radi se 0 stacionarnom rezimu rada sa Pl = canst... sto znaci da se uticaj razlike pritiska na dopunsku silu trenja moze zane mariti. P2 = const. . Zbog promenljivosti pritiska P2l (x).Osnove uljne hidraulike 337 a) b) Slika 4.p(x)(d2 -dl )4"=1: wAnx+1: W2 d 21CX .. Medjutim.7. poznavati rrierodavnu razliku pritisaka. dopunska sila trenja je odredjena izrazom (4.4. eime se fonnira koncentricni kruzrti procep visine h = (el 2 .7. Izraz za dopunsku silu trenja i3.7. u posmatranom slucaju merodavna razlika pritisaka /:. sto znaCi da su naponi na zidovima kontrolne zapremine 1: wI - -1: w2 - . h 2Tj (4. keji se svodi na oblik tiFf] (x) ~ l = -h-x x . koja se odredjuje izrazorn (4.2 Na dalje ee se detaljno analizirati sarno slucaj hidraulickog kocenja primenom prignsnice konstantnog preseka (s1.7.8. Karakteristicne dimenzije klipa.42) gde je F~ (0) sila trenja na pokretnim povrSinama. .P = P2l . jer je njegova vrednosfdiktirana padom pritiska u povratnoj grani UHS-a.dl )! 2 i trenutne duzine x.. takodje. 2 2 n i3.7.7. tako da jednaCina ravnoteze sila koje deluju na pokretne mase glasi: 2 2 n D n PleD -do)4"=F-~(0)+P2-4-' 2 (4.. Ova razlika pritiska se odredjuje iz ravnoteze sila koje deluju na kontrolnu zapreminu procepa .8.F'l (x) u sebi vee sadrZipretpostavku 0 linearnom profilu brzina u procepu v(y) =x y ! h. dVTjX -Tj(-) y=O.otde dobija se merodavna razlika pritisaka I1p(x) =.

42) dobija se diferencijalna jednaCina mx = F'1 (0) -F~ (x) .8) pad pritiska u procepu racuna po laminarnom modelu strujanja koji vaii za koncentricni prstenasti procep (Odeljak 4.8 - 'fi ~ 0.2 0.d j ll 1C 2 K=-(-+ )=--(D +d j d 2 ) . .2 0.47) S obzirom da je brzina klipa vex) = dx / dt .7. (4. to se posle integraljenja izraza (4.7. tj.7.46) Postavljanjem uslova da brzina klipa na kraju hoda prigusenja bude jednaka nuli.338 Osnove uljne hidraulike mx = Pj (D 2 -dg)*-F-~(x)-M~(x).7. dobija konacan oblik x = -K xx..45) napise u obliku dX= -Kxdx.0 ~"0.7.44) Iz jednaCina (4.48) i (4.6 0.6 0.Ap(D _dj2)~ koja koriscenjem pretpostavke daje P~/x) slabopromenljivo u odnosu na F.7. a 1 2 3 4 5 6 I (2 KV/'2 Slika 4. da vazi F" (x) "" F" (0).3 PrOblem 4-16.7. njenim se reSavanjem dobija promena brzine klipa v(x)=v p -Kx 2 /2.. pokazuje da x -»/ za t~2Kvp -» 00.0 0. tj.-. 1.svodi na v(x)/vp=1"7(x/t)2.]. (4. dobija se duzina prigusnice I = ~2v p / K pri kojoj se to ostvaruje.4 0. Smatrati da je srednja brzina strujanja u procepu jednaka .7. izraz (4. (4.4. (4..4 0.8. brzini klipa. vee pri t~2Kv p 1.0 = 5. Ako se kod hidraulickog kocenja kretanja klipa sa prigusnicom konstantnog poprecnog preseka (Odeljak 4..7.8 0.--"! 0. Sa ove slike se jasno vidi da je ugradnjom prigusnice odgovarajuCih dimenzija moguce potpuno izbeCi pojavu udara klipa na kraju njegovogkretanja. m h 2h2 2mh2 Kada se diferencijalna jednacina (4.7.48) Graficki prikaz dobijenih rezultata (4.6 .2 0.6...7.1).44) i (4...-=-~c------.7. odrediti kolika se greska pravi u proracunu.8. 0.99/.P2t<D _d j 2 2 2 )*_ P22+' d 2 1C (4.4 0.47) dat je na s1.l (0).48). tako da se u ovom slucaju brzina klipa. a ne po realnom modelu sa pokretnim !clipom.4.7.30 postize se vrednost x = 0.7.111.46). Analiza jednacine (4.~(x).3..7.45) u kome je konstanta 2 ll 1C dj D2 .0 .7.47) dobija zakon kretanja klipa u toku hidraulickog kocenja x/l=(e/~2KVp _1)/(/~2Kvp +1).8 1. i izraza za AF'1 ex) i Ap(x). dijagrama sa s1.0 -t-r-r--r-'-r-r:-rc.8.. Medjutim.7.3.0 0.

poznavalljem 2 protoka ~ i V bice poznat i ukupni protok." +C. (C.v+1)v7 +-0 v 2 -?xx=O. d 1.29). u kojoj je A=:64/Re.25) i ona daje protok ~ =v1(d.".d" h- .7.d 1 ) 12 i x = v p brzina klipa. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.d2 .7. Iz Bernulijeve jedllaCine za strujanje kroz kanall1p(x) == p(c. daje konstantu Ko =: m 311h~ (D 2 +d. Efekte razlike pritiska lla silu trenja klipa zanemariti.8. dok kroz dopunski kanal precllika el i duzine ! struji laminarno. U ovom kanalu nalazi se dOPUllSki prigusni ventiI.v.47) i (4.7.25). koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C. sarno je pitanje kolika je konstanta K u njima./ "~. DakIe.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz .HC-a u funkciji trenutriog pol~'zaja. I1Po(x)=:P21(X)-P22=PA. Za.7. 7.u'C.p.d. dobija se kvadratna jednacina 2 64v 4v.2c) klip prigusllice precnika d l ulazi U cililldar precnika d 2 • Tom prilikom kroz koncelltriclli prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina. Ukupni protok na izIazu iz HC-a je If =V.2 xx DH .sledi relacija K d+d 2 -2d 2 _ 0 =6 2 1 K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscelljem modela koji ima kOllstalltu Ko' Problem 4-17.C. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4..OSl1ove uij"ne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja klipa (4. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom lezi u pretpostavci da je brzilla strujanja u procepu jednaka brzini klipa.48)vaZe.v +'AJ I d +l)v. . Primenom modela strujanja sa l1epokretnim cilindricnim zidovima.7. Poredjenjem ove sa konstalltom K iz Odeljka 4.strujanjekrozkoncentricni 2 procep linearnim profilom brzina srednja brzina stnijanja je odredjena izrazom (4.v' RESENJE.l. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v2 12Yj . Poznate veliCine su.-2 = . 12.Yj.+V2' pri cemu je r~ protok kroz koncentriclli pracep.7.-d12)*=x~(d2+2dl)(d2-dl)' Razlika pritisaka je odredjena izrazoIll (4.7.2d j2 ). Poredjenjem ovog pada pritiska sa feSenjem (4.8.43) I1p(x) = 2r]:i" 1112 u kojem je h == (el 2 . Razlika pritisaka I1p o primenjella u postupku datom u Odeljku 4. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik.+C.7.8. . a V protok kroz dopunskikanal.4. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.7. :~ prigusllice. h u kojoj je A=96/Re koeficijent trel1ja (izraz (4.43) dobija se I1po = 611p..

9.7 . i 1/2 vidi se da je ukupni kvazistacionarni pratok jednoznacno odredjen sa trenutnim polozajem prigusnice x. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina HC-a maksimalna (s1.vaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje.4.7.9.1a).fila i oznacava se sa FK • Pri I 2e> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i 10Illova. 4. uvelib) canog elementa konzole visine dz. ali ida je veoma slozena funkcija od ove koordinate.49) Slika 4.dz. Pror:!llclIlll!ll He lIRa izvijallJj!!'! Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog deJa klipnjace se menja.7. Ova sila zavisi od konstrukcije HC i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . kliznim Idajem iIi ukljdtenjem.1.y+l 1 [ daje protok ]/2 = v2 d 2 rc /4.dz.91). U. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu U~ . aka je sila F dovoijno velika JoCi ce do savijanja.9. Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu. El:asticlIU3 RilIRija i biticlIUOlll siila izvijanja a) Posmatra se slucaj kada je doslo do izvijanja He sL4.liniju e-e spoljasnja vlaknil (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz + t. Posmatranjem. i to i tako da je maksimalna sila sa kojom radi He manja od i . Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljestena konzala F (a1.9. Nairne.zglobom.1. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R.J. daIje.7. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaJ najnepovoljniji.7. na osu .'-//.340 Osn01'e u/jne hidraulike cije pozitivna rei3enje .7.9. Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.4. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. odnosu . Zato je pri proracunu HC-a obavezIlo izvrSiti njegovu proveru na izvijanje.7.J./.Zbog. pri cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu.1. . Izmedju vlitkana promenljive duzine nalazi se i jedna linija cija se duzina ne SEka 4. 4. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaci.9a).7. v2 :::: S" +<.9b.4. Po resenjima za pro toke Til. odnosno izvijanja HC-a (s1.h:b~w4kriticne a) b) (4. Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se hiti61a .t.

-2 = .v' .:::: 641 Re. dobija se kvadratna jednacina .d 1) 12 i :i:::::: v p brzil1a klipa. Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4.7. .8. poznavanjem 2 protoka V.u'c.C.25) X d 2 +2d1 v 1 ::: 3 d +d] ..7. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka 2 x v 12'1. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil. a V protok kroz dopunski kanaI. i )/2 bice poznat i ukupni pratok.43)f:.P 0 :::: 6/':.'1. 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /':.).48).4.p(x) :::: pC C. 2 2 n.7.·sledi relacija Ko D2 +di-2d.7E: Ukupni protok na izlazu iz HC-a je fi"='V1 +fi"2' pd cemu je ~~ protok kroz koncentricni procep. /':.jJ(x)::: 211:( 1/t 2 u kojem je h ::: (d 2 ." + C. Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima.p.v' Odrediti ukupan protok ulja na izlazu iz He-a u funkciji trenutnbg pol~zaj't/=­ prigusnice."" 6---:---"-----'K D2 +d1d 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem moclela koji ima konstantu Ko' Problem 4-17.v.d.25). Ova veoma velika razlika u paclu pritiska clelom lezi u pretpostavci cia je brzilla strujallja u procepu jednaka brzini klipa. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim prigusenjem (s1.7. 2 i ona daje protok V! :::: v1 (d 2 -d1 )"4:::: X3(d z +2d1)(dz -dj ) .7. Poznate velicine su: d p d2 .. 7.47) i (4.43) clobija se /':.8.2 xx DH h u kojoj je A:::: 96/Re koeficijent trenja (izraz (4. daje konstantu Ko:::: 3Tj~ (D 2 + d. .v + All d + 1) vi 12. .vaze.7. sarno je pitanjekolika je konstanta K u njima. a clrugim ivaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova.Osnove uljne hidraulike 339 RESENJE: Zakoni kretanja klipa (4.P o primenjena u postupku datom u Odeljku 4.p. Re=vDHlv Rejnoldsov broj i DH hidraulicki precnik. u kojoj je A.. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti.29).2c) klip prigusnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d2 • Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.7. RESEN.l. dok kroz clopunski kanal precnika d i duzine I struji laminarno. mh Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4.n : • Razlika pritisaka je odredjel1a izrazom (4..7. koji ima koeficijent lokalnog otpor~ C.8. . Dalcie.2d.7. jer je ona ustvari odredjena izrazom (4. Razlika pritisaka /':.Zastrujanjekrazkoncentricni pracep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odrecljena izrazom (4..Po(x)==P21(X)-P22=pA.

91). uocava se da je on savijen i da je njegov radijus krivine R.9.7. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. odnosno izvijanja He-a (s1. .7. Tada se HC staticki moze prikazati kao ukljeiltena konzola F (a1.y+l).9b.4. aIm je sila F dovoljno velika loci ce do savijanja. 4.9. Nairne. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polazaj najnepovoljniji. (4.i.. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija r3ija se duzina ne Slika 4. kliznim leZajem iii uldjestenjem. Ehllstliclln:!ll lillnija .1.dz.9.. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.4. Jasno je da je ta dliZina miniinalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi. uvelib) canog elementa kOIlZole visinedz. Posmatnmjem.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i irnaju duzinu dz +t:.dz .+C. dok su unutnlsnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (Ai. PrOll'3Cllllll He na izv~jaJ!ijje Pri kretanju klipa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.9. 32v 1 C.t:.y+llv( d 2 )-+f1 xx (C.1. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate. Uodnosu na osu . Pri -t> radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dove de do deformacija i lomova.7.7.9a). Dakle pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.1. Zato je pri proracunu He-a obavezno izvrSiti njegovu proveru na izvijanje.49) pn cemu je faktor umanjenja v ustvari koeficijent Slika 4. dalje.1a).1.zglobom.4.9.4.340 Osno·ve uljne hidraulike cije pozitivno resenje v2 := 1 r 32v ~ 4v .7. 4. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi. . Ova sila zavisi od konstrukcije He i nacina njegovog povezivanja samehanickim delom sistema .d 2 2 r J daje protok V = v 2 d 7( /4. Po resenjima za pro toke )11 i r/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjel1 sa trenutnim polozajem prigusnice x. iklritiClll3 sUa ib/:vijallllja a) Posmatra se slucaj kadaje doslo do izvijanja He sl.Zbogvaznosti kriticne sile na rad He-a naCinu njenog odredjivanja posvetice se vise painje. SUa F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se h:iticFltl stla i oznacava se sa FK. i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi HC manja od kriticne a) b) I Fmax = FKlv I.7.7.u+C. sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkciji uloge He u sistemu.

8. koji ima koeficijent lokalnog otpor"!.P o primenjena u mh 2 postupku datom u Odeljku 4. Y.l. C."'-' . .7. poznavanjem protoka V.v' Odrediti ukupan plotok ulja na izlazu iz HC-a u funkciji trenutriog polozaja __ . u kojoj je'A = 64.7. 1z Bernulijeve jednaCine za strujanje kroz kanal /:"p(x) = p(Su +Sv + 'AI / d + l)v~ /2. Dakle.25). jer je ona ustvari odredjena izrazom (4. Pri hidraulickom kocenju kretanja klipa sa promenljivim priguse- njem (s1. (r +r +1)1' Z +-v 2 --xx=O '?u '?v d2 h2 · .'~(el + ?d···(l2 ~ 1) c d) 1 • Razlika pritisaka je odredjena izrazom (4. Tom prilikom kroz koncentricni prstenasti procep struji ulje sa linearnim profilom brzina.'" C.7.P o = 6/:"p. a Vz protok kroz dopunskikanal.d. protok kroz koncentricni procep.43) dobija se /:. Poredjenjem ove sa konstantom K 1Z Odeljka 4. daje konstantu Ko = 3'l~ (D 2 +d. dok kroz dopunski kanal precnika d i duzine I struji Iaminarno. samo je pitanje kolika je konstanta K u njima. U ovom kanalu nalazi se dopunski prigusni ventil. Poznate velicine su: d p d z . -2d1 ). /:"Po(X)=PZ1(X)-P22=P'A 2= h2 xx DH II kojoj je 'A = 96/ Rc koeficijent trenja (izraz (4..7.8. ~~ . IRe.v' RESENfE Ukupni protok na izlazu iz HC-a je pri cerim je V. Darsijeva formula daje potrebnu razliku pritisaka x v 2 1211. a drugim i vaznijim delom u koriscenju modela strujanja izmedju nepokretnih zidova. .7. Za strujanje krozkoncentricni procep linearnim profilom brzina srednja brzinastrujanja je odredjena izrazom rj =V1 + Tt2 .8. prigusnice. Ova veoma velika razlika u padu pritiska delom leZi u pretpostavci da je brzina strujanja u procepu jednaka brzini klipa. Razlika pritisaka /:.. i V2 bice poznat i ukupni protok.7.7.7. Efekte razlike pritiska na silu trenja klipa zanemariti.. 11. p. C.y 4.4. x el z +2d1 v1 = 3 d 2 +d 1 ' i ona daje protok · V1 VI z (d 2 .sledi relacija K _0 -6 K - DZ+d 2 _2d 2 2 1 D2 +d d 1 2 koja upucuje na gresku koja se pravi koriscenjem modela koji ima konstantu Ko' Pro/JIcm 4-17..47) i (4. dobija se kvadratna jednacina z 64.2c) klip prigllsnice precnika d1 ulazi u cilindar precnika d z ..OSl1ove u!jne hidraulike 339 RESENJE Zakoni kretanja kEpa (4.43) /:"p(x) = 211x/ h 2 u kojem je h := (d 2 -el1 ) /2 i x = v p brzina klipa.48) vaze.7.d2)~..Y.29). Primenom modela strujanja sa nepokretnim cilindricnim zidovima. Re = vDf{ I v Rejnoldsov broj i Df{ hidraulicki precnik Poredjenjem ovog pada pritiska sa resenjem (4.x 3 2 1 4.

. dok su unutrasnja vlakna (b-b) skracena i imaju duzinu (It -Ildz. Izmedju vlakana promenljive duzine nalazi se i jedna linija Cija se duzina ne Slika 4. 32v 1 = c.Elasticna Hl!Ilija i klriticllll11 siRa inijanja a) Posmatra I>e slucaj kada je doslo do izvijanja He s1. Po feSenjima za pro toke r~ i f/2 vidi se da je ukupni 2 kvazistacionarni protok jednoznacno odredjell sa trenutnim polozajem prigusnice x. pri cemu je faktar umanjenja v ustvari koeficijent sigurnosti cija se vrednost usvaja u funkeiji uloge He u sistemu. krivine R." + C.9.4. U odnosu na OSU . . i to taka da je maksimalna sila sa kojom radi He manja ad hiticne a) b) (4. a da je maksimalna pri potpuno izvucenoj klipnjaCi. 4.7.4.340 G.9. Pri kretanju kUpa kroz cilindar ukupna duzina cilindm i izvucenog dela klipnjace se menja.7. odno8no izvijanja He-a (81. Posmatranjem.liniju e-e spoljasnja vlakna (a~a) su izduzena i imaju duzinu dz+lldz.90).l(-·)r +-2 xx(~u +~y + 1) . uvelib) canog elementa kOllZole visine dz. Nairne.1.1a).9. ali i da je veoma slozena funkcija od ove koordinate.1.y + ll.91). Sila F pri kojoj dolazi do izvijanja naziva se kriti6ztl .. Tada se He staticki moze prikazati kao ukljestena· konzola F (a1.ftia i oznacava se sa FIc' Pri radu He-a pojava izvijanja je nepozeljna jer moze da dovede do deformacija i lomova.7. i da je na kraju kretanja klipnjace duzina He-a maksimalna (s1.4. Kada se uzme u obzir da se pri izvlacenju klipnjace savladava neka F>FK radna sila F. Zato je pri proracullu He-a obavezno izvditi njegovlI proveru na izvijanje. .zglobom.7.? .1 . 1 I r 32v? 4\1 . Jasno je da je ta duzina minimalna pri potpuno uvucenoj klipnjaCi.ije pozitivno reSenje v? .7. uocava se da je on savijen i da je njegov radijus . DakIe pri proracunu He-a na izvijanje osnovni problem je odrediti kriticnu sHu.9b.49) Slika 4.7.7. Ova sila zavisi od konstrukcije He i naCina njegovog povezivanja sa mehanickim delom sistema . dalje. kliznim leiajem ili ukljeStenjem~ Zbog vaznosti kriticne sile na rad He-a nacinu njenog odredjivanja posvetice se vise paZnje.9. to sledi da je sa aspekta opterecenja ovaj polozaj najnepovoljniji..4.. aIm je sila F dovoljna velika!oCi ce do savijanja. '" V d'" h d'" J daje protok V = v2 d 2 n 14.move uljne hidraulike c.

dA.. a) Klipnjaca slobodna . i slicnosti trouglova f>dz I dz =y I R =£. ) :::.7. (4.9:2) moment na proizvoljnom rastojanju z. To je linija e-e i ona se naziva e/asticna lini.::(2n-l)2i' n (n=1. dok granieni uslov y(l) :::: Yo daje resenje za koeficijent k:. Zanemarivanjem ovog Clana diferencijalna jednaeina elasticne linije ima obHk: IY"=MIElxl.y). '. a to je poprecni presek 2 kHpnjace A =: d n 14 koji daje vrednost momenta illercije Ix:::: Jmin:::: d 4 n I 64.2. .52) Rdenje ove diferencijalne jednaCine zavisi od nacma pncvrscavanja krajeva cilindra i Idipnjace za mehanieki sistem. je JvJ=F(yo .Osnove uljne hidraulike menja. (4.a.7. llizeg reda U odnosu na ostale clanove diferencijalne jednaCine (4. to se iz jednaCine (4. (4. M=h·O'..53) U ovom slucaju jednacina elasticne linije glasi: . Sa ovim momentom jednacina elasticne linije dobija obHk: y"+k Y-= k yo 2 2 k 2 = F I Elx ' y koji ima opste resenje y(z) -= Cl cos(kz) + C2 sin(kz) + Yo 1z granienih uslova yeO) = 0 i y'(O) = 0 dobijaju se konstante C1 :::: Yo i C2 -= 0.51). Kako je radijus krivine odredjen diferencijalnom jednacinom: R:::: (1 +y'2 )3/2 I y". odnosno od tipa osionca koji mogu da budu kIizni iii zglobni i ukljestenja. A 341 primenom Hukovog zakona dobija se izraz za moment: 0' z = £ E.51) Elx U tehnickoj praksi se ne dozvoljavaju ugibi koji su 'veCi od 2% od ukupne duzine.y 2 dA=-_· J 0.7.ciftizdar tiki/estell U ovom slucaju (v.4.> F=E1:~(2n-l) (21)' . s1.7. 2 n 2 Za n=l i za minimalni presek koji ima po visi:iliHC~a.7.50) R A· R' u kome su E-modul elasticnosti i Ix-moment inercije povrsine poprecnog preseka.7.50) dobija jednaCina elasticne linije y"_ M (1+ y'2 )3/2 =: E E Ix M=. . a sto za posledicu ima da je clan y'2 mala velicimi. Postavljanjem momentne jednaCine za osux . dobija se kriticna sila izvijanja se F _ K - 1(2E Imin 4[2 (4. izazvan silom F.7.

54) b) K/ipnjac0 i cilindar zglobno OSIOllj(!ili Kada su cilindar i klipnjaca zglobno vezani sa mehanickim sistemom (sI.7. Ova resenje maze da·· se napise U obliku k 2 = 2.7.. (4.7. Kaleo je u ovom slucaju ldizni oslonac opterecen i horizontalnom silom Fo to je moment koji deluje na Y rastojanju M=-Fy-Fo(l-z).046rc 2 / [2 . b) a) jednacina elasticne Iinije i izraz za kriticnu silu Slika 4. . Cije je opste resenje: yet) = C1 cos(kz) +C2 sin(kz) Koriscenjem granicnih uslova yeO) =y(l) =0.9.4.4a) tada HC predstavija gredu sa slike 4. C2 = Y max' Konacno.9. .7. koji opterecuje bilo koji presek je M = .7. tada se HC staticki predstavlja kao greda (sl.klsinkz). ~~'-::"'////(.) .4.7..57) a) b) Slika 4.55) y(Z)=YmaxSlfl(n... ima vrednost kl=4.4. dobijaju oblike: 2 .. U ovom slucaju moment.cilindar ukl/dten Kada je cilindar vezan prednjom iIi zadnjom prirubnicolll a ldipnjaca zglobno oslonjena (s1.3a). C2 0 i k = nn / I . koja zadovoljavanjem granicnih uslova y' (0) = 0 i yeO) F 2 Fa 2 = 0 ima resenje: FoZ z 1 y(z)=F(T-l+coskz.W//'-- Preostali granicni us16v y(l) =0 daje transcedentnu jednaCinu kl = tgkl.?. ciji prvi koren.:::J 2 (n / /)2 1 ono omogucava izracunavanje kriticne sile leao: y .3.52) na oblik: y"=+k 2 y=O . Uvtstavanjem ovog momenta u (4.7. za n == 1 i z=li2 dobija se da ona ima vrednost maksimalnog ugiba.56) z4 .4934097. Z rc E I min (4.F y.7.7.9.3b)..7.9.342 Osnove uljne hidraulike (4.2. numerickinadjen. dakIe. svodi diferencijalnu jednaCinu elastiF cne linije (4. Konstanta C2 nije odredjena.9. (4.4.7. prouzrokovan silom F.9.7.4b.52) dobija se diferencijalna jednaCina elasticne linije y"+k Y=-Jik (l-z). dobijaju se konstante C1 = 0. ). '~?. (n =1. FK = Z2 * c) Klipnjaca zglobno vezana . medjutim.

5a) tada He predstavlja gredu obostrano ukljestenu (slA7.61) I min je moment inercije povrSine klipnjace.7.OsnG've uljne hidraulike 343 d) KltjJl?!aca i a!indaruk!.57) i (4. Ako je ldipnjaca napravljena od cevi tada se za d uzima spoljasnji precnik Cd = d 2 )· ..6.59) Slika 4. Ovom prilikon na HC.2 (4. AF t '. RezimirajuCi izlozeno 12 prethodnog Odeljka moze se konstatovati da poredjenjem dobijenih resenja za kriticne sile izvijanja .v=3+4 .7.5b). proizvoljni presek grede M = Mo .61) U izrazu (4....eJtelli U slucaju da su cilindar i klipnjaea za ostale elemente veza:rii prirubnicama (s1.49) je Tabela 4..9.53).9.. ito: 1) 41 r ld>50=:. 2) 4Irld<50=:.55).7..5. (4.2.9. () 4. (4.4.7.7. prema (4.60) Sematski prikaz oslanjanja u kome je HC~a.v=5 . . tj. Koriseenjem granicnih uslova: I yeO) = y(l) = y'(O) = y'U) = 0 .. Sa ovako odredjenom kriticnom silom maksimalna sila koja sme opterertiti ldipnjacu.izrazi (4. izbor koeficijentasigurnosti u funkciji karakteristicnog geometrijskog odnosa 4lr / d .dt)71: / 64ako je klipnjaca napravljena od cevi spoljasnjeg precnika d2 i unutrasnjeg precnika d1 " Vee je receno da je v koeficijent sigurnosti Cija usvojena vrednost zavisi ododgovorncisti zadatka kojeg obavlja He.7. Redukovane duzine HC Fmax = 7t 2 E I min vIr 2 (4.7. Ovde ce se navesti jedna preporuka za.. koji se odredjuje kao 1min = d 4 "n 164 kada je ceo poprecni presek ispunjen materijalom. osim sile F.2.7.7.7.W dobija se jednacina elasticne linije A10 y(z) = F(l-coskz).59) vidi se da se kriticna sila moze napisati u jedinstvenom obliku: FK 2 7t E 1min =--2- (4.cija Ir Ir redukovana duzina 21 1/2 je vrednost data u tabell 4. deluje i moment M o ' ~F F tako da je karakteristicni moment koji opterecuje.7... 'W~~.9.Fy.y.7. iIi 1min == (d.58 /1= 1 i koeficijent k kri ticna sila = 2nn / l F K iz koga se za dobija a) b) y 4n2Elmin = ---::--"-"".7.. minimalnog poprecnog preseka.9.

koji se obradjuje.i.~ Odrediti snagu pumpe potrebnu za pogon UHS-a. Za klipnjacu napravljenu od eevi debljine 8. ~. tom prilikom uzeti vrednost stepena sigurnosti v= 5.7.4-19b.4 kg nalazi se predmet.l( iznosi d = 'V641 min!"J( = 69. b) precnik klipnjace ako je ona napravljena od punog preseka celika (E == 2· 1011 Pa) i ako je napravljena od cevi deljine zida 8 = 4mm. zanemariti. Odrediti: a) precnik eilindra ako je radni pritisak p=5bar. mase In =600 kg. Naizmellicno kretanje radnog stoIa obezbedjuje razvodnik cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu sa sl.D = 4/ g(m+mo) U slucaju da je klipnjaca napravljena od punog poprecnog preseka njen precni. ako je llvp:::: 0. Problem 4-19.1 koji uzima u obzir i sile trenja dabija se precnik Idipa = 267.ce preko podloge 1 koja ima koeficijent trellja J.1.. Radni sto se kre.4l1lIl} . Primenom izraza (4.1. Sve lokalne otpore osim razvodnika i filtera. b) Koliki je stepen korisnosti sistema? c) Kolika je radna zapremilla pumpe po jednom obrtu?.61) za maksimalno opterecenje klipnjace FmB]{ == / g(m+nU dobija se moment inereije povrsine 4/ 2v rg(m+mo) I . zanemariti. takodje. pre b) S abzirom da je eilindar ukljesten a klipnjaca slobadna to je redukovana duzina HC-a Ir = 2/.91 i u slucaju kada se vratilo pumpe okrece konstanUllID brojem obrta n=1450° Inl~. d) Kolika je brzina povratnog hoda ldipa? . kao i kineticku energiju fluidne struje. a) U toku radnog hoda savladava se sila rezanja R =3kN brzillom vp = IOem! s.P.8. == .3mm.7mm. Na radnom stolu rendisaljke mase 1110 = 419. U jednom servisu HCse koristi kao auto-dizaliea koja treba da podigne do visine/=2m automobil mase m=1600kg. Promenu mase radnog pJ:"edmeta u toku obrade. Do =20mm) (1"""/0 h. RESENJE: a) 1z jednaCine ravnoteie sila koje deluju na klip i uvodjenjem faktora f= 1. Ukupnu silu trenja racunati kao 10% od sile tezine. moment inereije preseka je 1m in == (d~ -d:)re/64. tako da se za odredjivanje spoljasnjeg precnika dobija jednacina d~ -(d2 -28)4 -641 min In =0."J dvosmernog dejstva sa jednostrukom klipnjacom. Cije je resenje d 2 =93. Masa platforme i klipa sa klipnjacom je /no == 1000leg.-'''-'----''mm Ere2 .344 Osnove uljne hidraulike Problem 4-Jl. = 0. To kretanje izaziva HC (D=40mm. spoljasnjeg precnika d 2 i unutrasnjeg Slika PA-iS precnika d] =d2 -28.

45 bar i /}P2 =0.-D )=V . 7. p4 0 2 4 2 iz kojih se.3 Pas.. tj.220bar.Pf =51842Pa ..2 m/ s u povratnom vodu. OSl1ove ulj'ne hidraulike 345 e) Odreditivremena radnog i povratnog hocla.j) Pogonslci HC je ukljeilten na-p'. A. ". kao sto je i dato u ovom primeru.'.=0. Sada septimenom Bermilijeve jednacine za povratni vod. koji odgovara duzini preclmeta. Prime nom Bernulijeve jednaCil1e za preseke 0-0 i 1-1 dobija se porast pritiska u pumpi: .PZ (D' 2 -Do )-4' 1 Z IV? '>".1!. Zane mariti sileviskoznog trenja i smatrati da su vremena ubrzanja i kocenja klipa ista.Pf=O. PolazeCi. tada se proracun URS-a upravo pocinje od izvrsnog organa.P1 = 0. D 1C 2 1C F -R +~lg (l7l0 +l7l) = PI-4-. IIp=0. su: d'. ..' i . za preseke 2-2 i 0-0.4-19b RE1ENfE: a) U slucajevima bda je poznato kretanje i opterecel1je izvrsnog organa.2127. odredjuju se zapreminski protoci v\ =. kao prvo.d <2320 -+ !C1 64 ~('-12) A1=0. V 1 =V P --=V 1 D 2 1C 4 d 2 1C 4 V • 2 =V 1C 2 2 d 1C -(D .15bar.~yt-D. L=1. i a potom. dalje.54l / min i)/2 =.0.1Q.5.lbar..l0 mm.2836. H=lm. Izvrsiti proracun HC-a na izvijanje (v=3. kao drugo. '=Re 1'] . p=865kg/m3 . o 1 234567 'VJ(l/min) Slika P.2m. odredjlljeprotiv-pritisaku HC-u P2 =-pgH+PA2cr2-"*6.4-19a . Na osnovu brzil1e kretanja klipa postavljaju se jednaCine kontinuiteta: Slika P.. E=HOllpa).:. od jednaCine ravnotde sila koje delujuna Idip . dok je maksimalni hod !cEpa. 1=2m.8.6m/s u vodu pod visokim pritiskom i V 2 =1.dnjoj prirubnici a klipnjaca je zglobno vezana." odredjuje se racini pritisak Pl = 33. koje dajukoeficijente trenja: Re.= pv. Ostale poznate velicirie. 5.65 I! min pomocu kOj1h se 1Z dijagrama hiclraulicke karakteristike razvodnika dobijaju paclovi pritisaka 6.J ("'. m Tj=46. Nacrtati clijagram promene brzil1e klipa u toku jeclnog cildl)~. odredjuju brzine strujanja v1=1.

] 1.4-19c tl =tll +t12 H)3=2tll +(L-211)/vp =12. ukupna vremena radnog i povratnog hod a.145 . a on je u povratnom hodu jednak r/I == v. I !J.)n 14.P. .33cm/s . koriscenjem uslovax(tll) ==11) x(tll) =v p' x(t21 )==12 i X(t 21 ) == dobijaju se vremena ubrzanja pri radnom'ipovratnom hodu tIl v v. vir 64·0. vaii jednaCina kretanja (m+mo)x== pocetnim uslovima xeD) == x(O) = daje zakone kretanja ° F. Kako je shematski i prikazano na sLP. (m+mo)v p 1'.+m) .PI +PA I "dT==33.06mm . uz koriscenje uslova zadatka tll =t13 i t21 =t23 .27mm 9. e) U toku ubrzanja (kocenja) kretanja klipa uradnom i povratnom hodu. (D 2 .4-19a promena kretanja klipa ostvaruje se elektromagnetnim aktiviranjem razvodnika primenommikro-prekidaca.346 Osnove uljne hidraulike . d) Kako se kolo pumpe okrece konstantnim brojem obrta to je protok kroz pumpu i dalje r/I .7 L tako da je maksimaIno dozvoljena sila n2 EImin n 3D.=9.03s Konacno. 2 v· leao i duzine na kojima se obavljaju ova kretanja: (m+mo)v~ '] 21'.lg(mo. koji daje snagu pumpe p== !J.E Fmax 2 2 2 6277.5ms (m+mo)v.)=13. '21 p: 135.. to u toku rada HC-a ne dolazi do izvijanja.9ms. 3 c) Radna zapremina pumpe je q == r~ / nllvp == 5. 1z zakona kretanja.6N. tako da se za brzinu povratnog hoda dobija v. koja sa F x(t) == (m+'m ) o /2 F x(t):= Cm+'ino) t 2 (i=1.D.714 cm /° .4-19c.48<%.9W.2). =V pD2 I(D 2 -D. ~ 25.p= PI +pg Ii +!J. su: t2 ::::t21 H22+123 =2/ 21 +(L-2/2)lv.I) Za ukljesteni cilindar i zglobno vezanu klipnjacu redukovana duzina je Ir =0. .pr~ b) I1s =57.7 Lv S obzirom da je zadovoljen uslov Fmax > F=4kN .2 2F I Slika P. 12 Radni hod Povratni hod (m+l7lo )vp .lg(mo+m) ~=J. uz zanemarivanje sila viskoznog trenja.226bar v? . Graficki prikaz kretaI~a klipa u radnom i povratnbm h6du dat je na sl. h p == 521. u kojima su radne sHe: F" ==R+J.

upravo.28ml s llHs :::: 80. l=2m) uljno-hldraulickog razvodllika (I':"PP-A =f':. 13 =3m.55 bar) filtera (I':"Pj = 0.pV]-4-)· (a) SlikaP.12 ·10-4 bar I (11 min)2). ostale lokahle otpore i sUu trellja HC-a zallemariti. ~ftN. !Y.53%~ Problem 4-21.PB-R = 0.Qstali poznati podaci su: d=25mm.tim iedomibitiod~edjelle" . .2. C. == 100kN i F2 brzinama vp1 == Semi s i v p2 ' Osim HC-a u UHS-u su ugradjelli: pumpa koja ima porast pritiska 6p == lO.d Odrediti sllagu pumpe i stepell kOriSllOsti UHS-a. koji imaju zapreminski stepell kOriSllosti l1v = 98 % i masa pokretnih delova m1 = 150 kg i' m2 == 200 kg.5.u == 0.uo+C. Na HC-ima se savladavaju sile F. 12 == 4 m. filteri (!Y.p == a )/2 (a == 8. spojnog cevoyoda (d=10 nun.' m ! s.Pj] = O.MPa i l1p == 85%. Do:::: 80mm).4-21 stepen korisllosti je definisan izrazom d 2n l1fIS = (FlV p1 +F2v p2 )/(6. C.U+8C. V= 104 2 1 =4m.m· H Slika P. <.a+2)T vp { 41 . i povratnom hodu savladava se radlla sila F=12kN brzinom v p =4cm/s.k =0.47·10-4 m2 !s.PBR+I':"Pj+P(C. UHSse sastoji od: HC-a dvosmernog dejstva sadvostrukom klipnjacom (D=60nun. v2]} =596W. Do == 20mm). Ostale poznate veliCine su: H=lm. p=905kg!m3.5 m. -E-':::-'-:::'-~-~'-~'-'€~~~~S:::f:::I+'<. potrebno je joil pozllavati i velicine v].5m.4-21 IIp Da bi llfIS bilo odredjeno izrazom (a).4-20 . v = 1. pumpe (l1 p = 0.4bar) i razvodllik Cija je hldraulicka karakteristika data izrazom f':.85). I] =1. Na klipnjaci HC-a pri radllom.5. RE'SENJE" Za UHS prikazan na sl. 2 2 1 t J ' p=~ F+(D -DO)41I':"PPA+f':. v=0.P.Pj2 =O. p=900kg!m3.uo == 1.Osnove uljne hidraulike 347 Problem 4~20. Kineticku energiju struje i silu viskozllOg trellja HC-a zallemariti. Odrediti stepen korisllosti UHS-a.k+A. U UHS-u llalaze se dva vertikaiIJa redno povezana HC-a istih dimenzija (D=160mm.v p2 i F2 " One ee. Kineticku i potencijalnu ellergiju fluidne struje.:-"'--'1 ~p v' F I.1 bar ).= D k k Ie 1-. 4 l5 ==1.5bar.0. u odnosu:riazadate velicine.

2149. 3 =0.1 +L\V1 =Vp2 /11v ' dobija se brzina u spojnoj cevi D z' Vz = v 1 . sila F2 . .L\p/1 .tCinama kontinuiteta.578 m/ s => Re z = 394. i iz Bernulijeve jednaCineza preseke b-c = (D z -Do)n (P11-4--~ -m1g) = 55.55/ / min koji posredstvom hidraulicke karakteristike razvodnika daje pad pritiska u vodu P"A ~P1 = a· VIZ = 3.PA.94 bar P2.2 + L\f. Bernulijevih jednacina za preseke O-a i d-O .191m/s => Rc 3 =297.2 dT= 55.2 =PZ. 1z jednaCine kontinuiteta za spojnu cev. = 61.3) protoci izazvani kretanjem klipa .75cm/s.t. v 3 =v z [I-11 v(n) =1.p P .) =209m/s => ReI =522. 11 +/2 v? PJ.2 = L\p /2 + ~P2 + PA.235 bar .~Vl =Vpl I llv .4-21.PA. .1 = ~P . . I iz jednaCine ravtoze sila Hel PZl 4 z '3 V2 PI.9995 bar.Vp j . z \ \ .0811 min koji daje u grani B-R razvodnika ~P2 '" a . d 2n VI = Vi -4.017 bar .348 Osnove ulj'ne hidraulike U UHS-u se definisu protoci u spojnim cevima .2) gde su vrednosti indeksa i i j prikazane na sl. kao prvo. odredjuje se brzina strujanja i koeficijent trenja v pl D 2 64 v = .?:z se do. D 2n [4+/5 v. odre9juje se iz jednaeine ravnoteie sila koje deluju na klip He:. D2 n .701 bar .P1 .5 -+ A =-=01225 ' .bija . treca nepoznata velicina. duzine [3' izmedju HC-a V2 = V. Definitivno. i protok V3 = 35.45 -+ A] = 0.P. Do 2 . Konacno.( .)4' (j=1.8 -+ 11. (i=1.vl '" 0.1 . (j=1. kada je ree 0 jedn<.1 -d-T = 91.V p] Cd) = 1. 1 llv d ' 1 Re 1 a potom i zapreminski protok V..3 -d-T = 1.16225 i brzina kretanja klipa He 2 vpz =V 2 11 v (dl D)2 =37.t. VPj=vpj-4-' ?? n Vpj =v p /D--D. iz jednacine V3 =V.2) i (zapreminski) gubici protoka u HC-ima ~Vj = Vj .? . 1z jednaCine kontinuiteta VI =Vp1 . Karakteristieni pritisci u HC-ima odredjuju se iz.076 bar.2.

' q e 2. iz izraza (a) dobija llHs = 74.62 %. koja se krece brzinom vp = 4. lljIs == 70. odreditLsilu viskoznog trenja u HC~ima: Dobijeni rezultat komentarisati. Sada se. Ostale poznate velicine su: d=16mm.~ 2. Poznate velicine su: d o =20 mm. b) Ako je veliCina zazora izmedju klipa i cilindra. Odreditisnagu pumpe i stepen korisnosti UHS-a.ne hidraulike 349 D 2n 2 2 n . duzina klipova Ip = 100 mm i d~ina procepa izmedju klipnjace i cilindra 1=50mm. Tom prilikom zanemariti sve lokalne otpore osim razvodnika i Jiltera. P.4-22a Problem 4-23. filtera (t. dimenzija D=100mm i Do = 50mm.m2g = 106. =3 m. p = 800kg / m 3. ( ' '5/3 = 2 m.. 1] == 3 m.'~p =5cmJs.091kN . v p L":. i gubitke 11 spojnim cevima. razvodnik cija je karakteristika -data na dijagramu. ""--11 Slika P.-Do )4.4~19ai P.0 /1 '\:~ ~ 1. 10 =2 in. .. koristi se hidraulicka platforma.Pf =O. 2 '2 -. klipova i klipnjaca je G = 10 kN. a) ZanemarujuCi sileviskoznogtrenja na HCima odrediti snagu pumpnog agregata i stepen korisnosti sistema.4-22b RESENJE: PonavljajuCipostUpke opisane primerima P. U. izrazenog silom F = 50 kN.carakteristika razvodnika data je na dijagramu sa s1.0 3 . i klipnjace i cilindra h = 2 !-lm.25 em/ s. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje.4~21 dobijase P = 3000. Osim HC-a u UHS-u su ugradjeni: pumpa (T]p = 89%). Problem 4-22. HC-a (D= 1OOmm iDa = 56 mm) koji sluze za sinfu6:cizaciju podizanja platforme na kojoj se savladava sila F = 7 kN brzino:ril.lbar) i venti! sigurnosti (kojije u toku normalnog rada platforme zatvoren). Ukupna tezina platforme. a .4-23b.>* 0.Osnove ui. D . paralelno povezana. Za podizanje kontinualnog tereta.2 -4--P2. (/ poteneijalnu energiju stmje.3W .5 1. Da bi se obezbedila sinhronizacija kretanja platforme u UHS-u su ugradjena cetiri redno povezana HC-a. U UHS-u nalaze se dva jednaka vertikalna. zanemafiti.5 "'.0 0.] = lkN . F2 =P]. veoma jedn6stavno. Ukupna sila viskoznog trenja u HC-ima je F.: . Kineticku i F .0 V lL 10 ~ 1~ V (llmin) 20 25 30 • Slik~. sve lokalne otpore osim "zadatih. tezine G = 9 kN.2 CD .83 %. V = 60 mm / s. .5 /. Hidraulicka J.d=16mm. I) = 2 m.

v4=2v3(~)2=1. 2 .=589.5 bar.. 11 p ·'.953m/s .4) .6 Re 3 =404.&~ ~ 2.jne hidraulike Iz=2.0678 .0 f 0. a iz jednaCine ravnoteze sila koje deluju na platformu D2n. 2 n.lildi·v7"12 . Slika PA-23a DalcIe. d l =d4 ==do ' d 2 =d3 =d.0988 ." 85 %.42 bar.1581 == 0.=1.5 ~ 0. G/I l3=3m.350 Osnove ul.34m/s. odnosl1o snaga pumpe P=5488 W. v=53·10.716m/S d koje daju Rejnoldsove brojeve: Rei =943.17 bar . sa kojom se dobija l1fIS = Fv p / P =72. Re z .1l1 min i V4 = v"d.1085 0.90 bar ..0 // '2 2.5 ~ "'" V.4-23b daju pacJove pritisaka L\PP_A = 3 bar t'lPb_R = 1.n.5 . posredstvolll kojih se dobijaju koeficijenti trenja (izraz(2. / 4 = 32. p=900kg/m .5 .6 m2 /s REfENJE: a) Postupak rdavanja ovog zadatka je slican sa postupkom izlozenim u primeru PA19a.3. . l4=2m.88 %.139»: = 0.3bar.n.7 Re 4 =647. (a) F+G=2[Pi-4--P2 CD -Dohf] odredjuje se pritisak Pl = 51. iIi onog iz primera PA-21.2 =55. 1z Bernulijeve jednaCine za preseke 2-0 dobija se protiv-pritisak P2 = L\p B-R + t'lp j + t'lPt.3 + t'lPt.0 o 10 20 30 40 50 p2 V (Umin) .5 // 3.5m. odnosno padovi pritiska usled trenja: "'i "'2 "'3= "'4 t'lPti=p·'A.4 = 2. Sada se iz Bemulijeve jedl1aCine za preseke 01 odredjuje potrebni porast pritiska u pumpi t'lp= Pi +t'lPP_A +t'lPt.l +t'lPt.P.4 .5m/s o v2 =vpC~)2 =1. 3 L\pj=0. ponavljajuCi i ovde pomenute posmpke iz odgovarajuCih jednaCil1a kontinuiteta se dobijaju brzine strujanja: Vi =2V2C%)2 =2.(i=1. s tom razlikom 3. Slika PA-23b sto hiraulicki paralelna veza izmedju cilindara cini da se ovde radi 0 slozenom cevovodu.0 V 0. Karakteristicni protoci kroz razvodnik v't = vid.#~ <l 1.35[1 min posrecJstvoll1 cJijagrama sa sl. 1.--=-2-o:<. = 0. / 4 = 47.2. D'2_D2 v3 =v P .

22) F~. He l i HC2 su vertikalni.lp InR I R 2 . R. pri cemu su: 2 a 1 =:. b) Odrediti hidraulicke karakteristike pumpnog agregata.P2 ' R = 2 D . Ovi.2) =:.R2 =:.14 N.4bar). i ! P2 ~~~~~. HC-i se nalaze u slozenorn UHS-u u korne su ugradjeni: razvodnici hidraulicke karakteristike f:.p=-aV 2 (a::: 9.Osnove uljne hidraulike 351 1\1.J =:. Odrediti vrednosti tih prigusenja. (i=l. R 'If. njeno zanemarivanje opravdano. QR . PI .i koriste se hidro- cilindri He.4 bar/(l/rnin)2). filteri (f:. PrODlem 4-24.53 N i one daju ukupnu sHu viskoznog trer~a u HC-irna Fll =:. 2) odredjuju se sile trenja izmedju klipa i cilindra i ~.J =:. U odnosu na ostale sHe iz jednaCine (a) ova sila je nizeg reda veliCine te je zato. dimenzija Di I Do. 2. rnasa pokretnih delova m1 =.04 N i Fll .~~ Stika P. F2 pI ~ 6. 99. ajA]Ji + f\vp (i=l.F. brzinarna v p.. 1'0 'If.f:. 2 pvn I Brojne vrednosti ovih sila su: 39.j =:.P fl =O. 2pv'lf. R + h .2 izrnedju klipnjace i tela 'cilindra.5bar. I R2 -1 (2 InR I R 2 1).1 + FT].500 kg i m2 ::: 400 kg. 2(FT].1Q. 10. 3).Pl = PJ .4-24 a) Da bi se u radnorn hodll obavilo zeljeno ktetanje poitebno je podesiti prigusnice Pl i P2 na odgovarajuce padove pritisaka.2. 2 a2 =:.Pj2 =0. prigusnice i purnpni agregat (l1 p Fl 11 ::: 85%). =:. u ovorn slucaju.1 b) KoristeCi izraz (4~7. f:. Za istovrerneno savladavanje sila . 'i2 II'} -1 (2 in' I -1) '2 1'0 P2 ::: 1nrz I 1'0 F~. dok je He 3 horizontalan.

D2 = 130mm. U1cupna maim klipa i alata za presovanje je m=200kg.7 Q = 5477 W. v p2 = lOcml s. RES. leao izvrshi organ. t:.P P2 ==5. V.225kW . sve Iokalne otpore osim na UHK. kao i kineticku i potencijalnu energiju struje. razvodnik sa kvadratnom hidrauliCkom karakteristikorn (a = 8. preda okolini a 70% akumulise u rezervoaru. D2 == 100mm.16bar . kroz razmenu toplote. v p1 =5cml s.6bar . 2 Ukupna sila viskoznog trenja HC-a je FTJ = 2 kN.4-25 i pad pritiska u razvodnilm t:. v p3 =8cml s.11 I min. D3 = 250mm). kao i 1cineticlm i potencijahm energiju strllje. Tlvp = 0. D02 == 50mm. 2 . n == 1450 o /min. U hidraulickoj presi. RESENJE: I \ 1 a) Prema zadatim karakteristikama zUpCaste pumpe odredjuje se protok ~ = q /1 Tlvp = 21. 2 .p /2 = O.Pl == a r J2 == 3. t:.p = 114. odrediti koliCinu toplote koju treba odvesti ulju sa rashladnim sistemom koji se nalazi u sklopu rezervoara. i c)brzinu povratnog hoda. nalazi se HC koji radi boljeg vodjenja ima dva radna prostora CD1 = 100mm.Vp1 +F2vP2 +F. D3 = 125mm.409bar.97 i TIp = 0. osim na UHK.26 % . t:. S obzirom da je zadato da se 70% ove toplote uljem dovodi u rezervoar to ce kolicina toplote koju treba odvesti rashladnim sistemom biti Q = 0. q = 150m 3/°. 2 2 . =vp(D3 -D J )nI4+vpD]nI4==vpD 3 nI4 . F3 = 130kN .783bar.65bar . Poznate veliCine su: D1 = 80mm. odredjuje se ukupna snaga gubitaka UHS-a koja se pretvara u toplohl Q=M=(l-TlffS)P=7825W.P P1 =21.ElVJE: a) t:. F1 == 50kN. b) V == 121. Poznavanjem ovog protoka dobija se Slika P. P = 27. c) Na osnovu vrednosti stepena korisnosti UHS-a TIffs =(F. Zanemariti: trenje u cevima i HC-ima. dok se iz jednacine kontinuiteta za radni prostor HC-a .l ulja kroz UHS 30% snage gubitaka.vp3)1 P ==71. R ProD/em 4-25. Zanema- riti gubitke na lokalnim otporima. DO} == 70mm. b) stepen korisnosti URS-a.Sbar).9. F2 == 65kN. DOl = 50mm.1111 min .S· 10-3 bar / (II min)2) i filteri (t:. U UHS-u prese nalazi se pumpa karakteristika 6p= 160bar. Odrediti: a) radne karakteristi1ce prese (silu i brzinu presovanja).p/J = O. i usled trenja zbog kratkih duzina cevnih deonica.352 Osnove uljne hidraulike c) Ako se pri prolaskl.

U UHS-u se koriste sIedece UHK: pump a (l:1p = 160 bar . tako da maksimalna brzina strujanja u njima bude v:::. q n =: 1800 °/min.014bar.trenja.pr < di' Brojne vredn()sti· k6je se dobijaju ovim postupkom su: . p =: 900 kg. di.28./(D32 -D2 )n=9. 3. 2 vp=::4V. Pri dimenzionisqnjucevi voditiracuna da su standardne dimenzije unutrasnjih precnika cevi: 7. 0-2 i 3-0. Za odredjivanje radne sile HC-a potrebno je poznavati i pritiske u radnom i protivpritisDom prostoru HC-a.3. v p :::: 7.pr II =: ~4r~ I vn . osim u UHK. Radi dobrog vodjenja alata pri presovanju koriste se tri HC-a.34.4 blar).3 1112 1 s. iz jednaCine ravnoteZe sila koje deluju naldip dobija se sila presovanja 2 .10-3 bar / (l / min)2). Ostale poznate velicine su: 'I = 5 m. P3 =I:1pz +I:1PIZ =:: 2. Koliki je gubitak snage u prigusnom vodu? c) Odrediti silu presovanja. tj. V2 =:: vpCD3 -D2 )n/4:::: 15. a zatim i pad pritiska u odgovarajucoj grani razvodnika I:1P2 =:: aT/22 =: 2.4). Problem 4-26. brzina presovanja. D3 D F=::PI-4-+ P2 C 3 -D j )/f-P3 C -D2)/f-mg-~ =7. Na hidraulickoj presi brzina kretanja alata. i iznose: PI =: P2 =:: I:1P-I:1PI -l:1p113 = 155.im3 . dimenzija DI =: 250 mm. prigusni ventil i ventil sigurnosti. D2 =: 200 mm. 2m! s potrebno je da se u odnosll na protacul1skiprecnik llsvoji prva veca standardna vrednost. 2 2 . IIp = 0.2. 4 i 5 zanemariti i glibitke usled . U cevnim deonicama 0. b) Orediti hidraulicke karakteristike koje treba da ima prigusnica da bi se sa ugradjenom pumpom realizovalo zeljeno kretanje piese. 2 m/ s.514 bar. Konacno. nepovratni ventil (6Pnv = 2 bar). Da hi bio zadovoljen uslov za brzinu stnrjanja cevima v:::. a) Dimenzionisati precnike di spojnih cevi (i=I. b) c) llfIs = Fv pi Cl:1pV.12. mm. pogonjenog HC-ima.2.0. '3 == 6 m. v =t2 . 6pf2 0.05 % • .10:-:.86). a oni se dobijaju iz Bernulijevih jednacina za preseke 01. .95.16. razvodnik sa kvadratnom hidraulickom karakteristikom (a =: 3.8 bar. je v p =: 5 mm! s.915kN.82mm/s. RESENJE a) Na osnovu zadatog kretanja izvdnog()tgana veoma jednostavno se odredjuju protoci T~ u cevnim deonicama i==l.~6 mml s. tj. '2 ::::: 1 m.4..62 bar .22. lY)p) Din 22n 22n _ = 86.391/ mm. 1z jednacine konti- Duiteta za povratni vod odredjuje se protok . 2.Masa kHpova i pokretnog dela alata za presovanje je m =: 650 kg. llv = 20 cm 3 /°. Kretanje klipova izaziva ulmpnusilu trenja FT] = 3 kN. =: =0.D ol =: 180 rom. a zatim se dobijaju proracu- nski precnici cevi di.Osnove uljne hidraulike 353 odredjuje brzina klipa.. filteri (l:1pII = 0. d) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? Sve lokalne otpore. i kineticku i potencijalnu energiju struje zanemariti.

P2 =: 154. Medjutirn. koji zadovoljava radnihod. a avo kretanje omogucava HC dimenzija D =: 80 mm i Do == 40 mm.067bar . ali moze da se koristi i za regulisanje broja obitaja HM-a.'P p )Vs=166. Hidraulicka testera sluzi za secenje kamena.1. lednacina ravnoteze sila za pokretne de love izvrsnih organa daje sHu presovanja D I 1C D2 'It 2 2 1t F=: Pl-4-+ 2pz -4-. Kameni biok koji se obradjuje.6942bar.87 mm => d l == 22mm .. Tom prilikom testera ostvaruje silu rezanja R=120Npostavljenu pod uglom a == 20° U odnosu na vertikalu.P nv = 158bar.pr d4 =: 16mm..92).67rnrn => d 3*= 12I1LTJl => d 3 =: 22mm =: == V pD j 1C/4 2 14. ? .P3(D j -DO!)4.. /:.P ·qnTlv ITjp) = 81.731 I mm ~ d 4 . V4 2 7.n ~ dJ.5mm => V2 .'p=(/:. dobijen precnik cevi d 3 * =: 12 mm. te pre rna tome i ovaj precnik treba da bude d 3 =: d l • b) )/5 == q nTjv - forI =: 0. d 2 .4-19a i P.722MN . nalazi se na radnom stolu mase ln2 =: 1000 kg koji klizi preko podloge sa koeficijentom trenja !l = 0. kada je potpuno otvoren. DRS testere se sastoji od dva dela .581/ mi. Fv pi (/:.4-26 VI == vpCDI +2Di)1C / 4 == 33. V3 =vp (Dj-D o1 )1r.'Pnv+/:.mg -F.1 d) Tjl!S == 2 2 =: 1.4311mm =: =: 2 ' ~ dl =: 12mm .09 l/min 0 ~ d 3.2 % .Tjv = 0. Ovde treba napomenuti da je proracunorn.pr =8.. U stopu DHS-a koji pogoni kruznu testeru ugradjen je venti} V cija je prevashodna namena za start HM-a:.95. c) Ponavljanjem slicnog postupka kao i u primerimaP. TIl! = 0.4-21 dobijaju se karakteristicni pritisci u HC-irna PI=: 155./:. mase m1 =: 5000 kg.5 m pokrece HM (q '" 0.6241 I min .P3=: 0.5W. /:.Pp = /:.pr == 18.pr == lOmm => 12. Prolilem 4-27.2l1° .jednog koji pokrece kruznu testeru i drugog koji pokrece radni sto. =: V p D2 1CI 4 =: 9. Kruznu testeru precnika Dr == 2.734 bar ./4 . . . ovo nije merodavna vrednost jer u povratnom hodu kroz OVil cev protice koliCina Ii.p .354 Osnove u!jne hidraulike Slika P.

= 3 m. d = 30 mm. i tom prilikom se dobija sn~ga PH = MilTCI30=4712.:: 12 mm. oni sumedusobno povezani preko opterecenja izvrsnih organa koji sen~lazellnjill1a. d]:. Koliki pad pritiska i protok treba da se ostvate na ventilu da bi se ovaj rdim rada realizovao? c) Deo UHS-a koji sluzi za pogon tadnog stoIa tteba da obezbedi brzinu radnog hoda vp :.s m2 Is.489 ml S ostvaruje se laminarni rdim srujanja sa kojim je pad pritiska llsled trenja 2 I+L v A. 10 = 2 m. v=6·1O.:: pA.5 bar. 14 = 1 m. Hidromotorom kroz koji protice V:.161 imin. d L/ Slika P.22 bar I (l / min)2.:: 200 a/min.:: 48. kiheticku i potencijalnu energijll struje.4-27 RESENJE: a) Dva dela UHS-a su naizgled nezavisni.----. '3 I.:: 150Nm.:: 1.:: 0.savladava seobrtnimoment M== RDT 12:.83) koja je potrebna za pogon ovog dela UHS-a. Ostale poinate veliCine su: 1=9m. Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe (Tip2 = 0. 3 p=900kg/m . '] = 2 m.5m.Osnove uljne hidraulike 355 a) U slucaju kada se na testeri ostvaruje maksimalni broj obrtaja 11 = 300 °/min (a ventil V je zatvoren) odrediti snagu zupeaste pumpe (TiP] :.4 Wi pad pritiska ilPHM = P IVTiH :.:: qnlTiv:':: 63.66 bar . a sto se postiZe otvatanjem ventila V. medutim. Zanemariti sve Ioka1ne otpore osim na UHK. U ovom delu UHS-a ugradjen je razvodnik Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a = 0. 15 = 1.vd Iv ' V == . L=lm.-~) ilPt :.:: 2 mml s i da u povratnom hodll duzinu h=2m predje za t=30s. Brzinom strujanja·· kroz cevovod 4V / d 1t:.81) potrebne za pogon radnog stoIa i pad pritiska na· prigusnici kojom se regulise brzina radnog hoda. ilpr = 0. i silu viskoznog trenja He-a. . dok sila rezanja i dalje ostaje ista) potrebno je promeniti broj obrtaja na 11] :. .JT= 28592 Pa ( . 2 . b) Zbog promena parametara rezanja (dubina i posmak.

. = T/. > V to je za izbor pumpe 2 Ii. dok HC CD = lOOmm. Kroz grimu za regulisanje protoka protice Ti"v = Ti" '. U toku radnog hoda radnom prostoru HC-a je potreban protok nlja 1/2 = v p D 2 n. dobija se pad pritislea na ventilu /lpv Lv 0 Vv . . HM (q = O.D~) n 14 =0. v 2 =8.80 bar. = v.446 bar. U UHS-u se nalaze clva redno povezana izvrsna organa HM i HC.. Karakteristicni pritisei HC-a su Sada se iz odgovarajuCih Bernulijevih jednacina dobija porast pritiska u pumpi IIp= P1 + API +APn +AP12:= 16.. Na osnovu protoka ulja odreduju se padovi pritiska u razvodniku API:= aT~2 = 4. ApT~ IYI p 2 =507. . I -+ !.95. brzinom Vv = 0. iz Bernulijeve jednaCine za zatvoreno strujno kola. Problem 4-28. dole zbog konstantnosti sile rezanja pad pritiska IlPHM i dalje ostaje isti.452 f! min. . YIn = 0.'s = 111 q ! YIv = 42.j d2 (1=1.13 ml s . Vs := 2..05l! min ulja.ll/o.89 eml s. v = 0. b) Koliki je stepen korisnosti UHS-a? \ 1 .9 W. dok kroz povratnli grann UHS-a tada protice V3 :.67 em! s .2 e) Na HC-u se savladava radna sila F = -Reos<X. Ii v i 2 . a) Odrediti radne parametre pumpe. 1d i2 n ( i=1.08l 1 min.2 = 409 Pa.: r)4 = vP (D 2 . radnog 2 - stoIa v.pV hl p1 = 6270. Do = 50mm) ima zadatak savladavanja sile F = 10 kN..: 14. Prj povratnom hodu zahteva se brzina kretanja V..APtS = 11. i := 64 Re.548 bar.158 bar .< 2320 vid -+ A..2579. odnosilo padove pritisaka usled trenja Rei =-. i b'~zine merodavan protok strujanja = 4V. .L[Cn.356 Osnove uljne hidraulike Porast pritiska u pumpi je /lp= IlPHM +Ilp[ +t..+J.603/1 min. V3 = V 4 = 6.48 II min. sto za posledicu ima ugradnju regulacione grane 5 u kojoj je protok Vs = Vj .67 em/ s koja daje protok ulja (D Dg) 1t 14= 15.iPi:= pA.495 m! s sa kojom se dobije koefieijent trenja laminamog strujanja A. = Ap-(Ilp[ + pA. tako da ce potrebna snaga pumpe biti P = t.' 4 = 0. i pad pritiska na prigusnici /lp p = PI + AP12 .. 11v ~ 1) koji se okrece sa 11 == 400 °1 min ima zadatak savladavanja obrtnog momenta M = 75 Nm.5). i razvodnik Cija je hidraulicka karakteristika data na dijagramu. '. AP3 = ar:. +mz)g+Rsinaj = 5777 N.Vs = 21.357 bar -+ p=.Pl =49. Vi i koje daju koeficijente trenja.111 ! min.. 2 I .dT+p)cVdT) =48. b) U novom rezimu rada HM-a zbog promene broja obrtaja menja se protek i iznosi v. = h! t =6.T/2 :. S obzirom da je T/. Konacno.5W .5) koje imaju brojne vrednosti V 1 :=: 2.22 ml s .

kao i silu viskoznog trenja HC-a. a) U slucaju kada rade oba izvrsna organa a HM.5 -- ! 3. llH =: 0.5 0. p=900kg/m3. Is ==lOm.9 .5 1.0 3._.1 Fk / F:= 15. Odrediti kriticnu silu izvijanja i stepen sigurnosti HC-a na izvijanje.4-28a SIika P. sa kojima radi HM. f). Y HS =: Prop/em 4-29.Pf = 0. U UHS-u nalaze se u paralelnojsprezi HM (q == 48 em 1°.r 2. Za upravJjanje nidom izvrsnim organima koriste se dva ista razvodnika Ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a:= 1.0 2.2. Fk == 158.0 1.96. v=5·1O. Zanemariti sve lokalne otpore.. P = 5881. . Odrediti hidraulicke karakteristike pumpe i silu koja moze da se savladava na klipnjaci HC-a koja se krecebrzinom vp = lOem/s.. 13 = 10m.Ostale poznate veliCine su: d = 20mm (za sve eevi)./' . Radni parametri purnpe su u novorn rezimu isti sa parametrima iz prethodnog dela problema.1.seokrece sa n = 1000 °1 min i savIadava obrtni moment M == 100 Nm. 11 =5m. 14 =15m.5 bar.0 0.:r::i~~b<}= _ 4. 12 =15m.0 c . sve lokalne otpore osim mi UHK i sHu viskoznog trenja HC-a zanemariti. Kineticku i potencijalnu energiju struje. 101lpa) su za preostaIe delove sistema zglobno vezani.5 m2 Is. ~'p .5 W.. v p =85mm/s..97 kN .5 . ~~-j . l1v =0.4-28b RESENJE' a) Ii' == 40 II min . 3 • / b) c) llHs==(Fvp+Mm)/p:=67.9) i HC (D == 100 mm.Osnove uljne hidraulike 357 e) Cilindar i klipnjaca HC-a (E=2.~ 10 20 30 40 50 V (//min) Slilca P.IO-3 bar / (ll min22. DQ == 50 mm). IIp =0.8. kineticku i poteneijalnu energiju struje. F n:. a maksimalna duzina izmedu oslonaca je I == 2m. i~p == 70.58 bar .98. sa b) Kada Se razvodnik koji upravija radom HC-a stavi u neutralni poloZaj i time zaustavi protok ulja kroz granu 2.85% .. odrediti moment i broj obrtaja.<-y /-<f~ V / / / / . (0=41.

14=lOm. Zanemariti sve lokame otpore osim na UHK. DOl::::: 50 mm.bi· se zadovoljila sinhronizacija kretanja. l1 ""'5m. l8=12m. ProDlem 4·30. Slika P. 1 =10m.5 bar. SpecifiCni protok HMl je ql :::: 44. RESENJE: a) V.5bar. Preko jednog krutog nosaca vrsi se prenos translatornog kretanja sa HC-a na HM i na alat za poliranje. 1 =2m. b) M =92. == 97 . 'llp =0. 'llp =0. Do2 ::::: 40 mm) koji savladavajti sHe . Obrtno kretanje se realii~je . /:!"Pt = 0. P = 28. P = 9707 W. p==900kg/m. snaga pumpe i stepen korisnosti UHS-a? Koeficijent hidraulicke karakteristike razvodnika je a == 0. '0:::: 1m. Pri poliranju alat se okrece sa brojemobrta n i translira brzinom v p savladavajuCi obrtni moment M i aksijahlU silu F.95). '5=lm. -4 m 2 I s.F. p==900kg/m 3 .} ---' m -s- 2 RESENJE. IZ == 1m. /:!"Pf2 ==0.995 bar . 13=2m. trenja na HC-ima.17'=12m.83. == 80 kN i Fz =48 kN istom brzinom v p == 51iliil/4.85.98.946 kW. /:!"P = 151.2911 min. 13 == 10m. 3 -5 . Koliki je broj obrtaja HM-a. kineticku i potencijalnu energiju struje i sHe viskoznog . F::::: 1I2.HM-om (q= 60 em3/0 .4°/min . 19=='lm. dok se direktna veza radnog i protiv-pritisnog prostora HC-a koristi za povecanje brzine translatornog kretanja alata. 4 5 m1 =80kg.4-30 ProDlem 4-31. 'lo==3m. ostvaruje se slozeno kretanje alatakoje sesastojiodobrtnog i translatornog kretanja. n::::: 1942.5 °/min.95) a translatorno sa dva direktno spojena HC~a (D = 60 mID. koja sluzi zafinu obradu unutrasnjeg zida cilindricnih cevi. . Da bi se izvdila sinhronizacija kretanja izvrSuih organa koriste se 'dva direktno spregnuta hidromotora ('llvl = 11v2 == 0.29 Nm . Ostale poznate velicine su: d = 20 mln(za sve cevi).0042 bar / (l / min)2. 'llH ::: 0.. n =522. amasa ovih pokretnih delova je m=lOOkg. Da bi se ostvarilo zeljeno .. .8lkN. Fl F2 11Hl ='llH2 =0. 1112 =60kg. v=5·10 . 10 \1= 4 '. U UHS-u se nalaze dva vertikalna hidrocilindra (Dl == 100 mm. Na masini za poliranje.358 Osnove uljne hidraulike Ostale poznate veliCine su: d == 30 mm(za sve cevi).2 em3. Do = 40 rum). 'llHS = 65. 16=lm. Odrediti specificni protok HM2 da . D2 :::: 80 mm. /:!"Ptl = Ibar.o.I2l! min .9.93 %.· q2 = 28. 12=5m. Direktna veza HC-a se koristi zbog dobrog vodjenja illata. 11v == 0. 11 == 4m.

prigusni ventili PI i P2 i ventil sigurnosti Vs. Vp == 251/ min.4-31 kretanje u UHS-u su ugradjeni: pumpa (Ilp =120 bat. razvodnik ciji je koeficijent hidraulicke karakteristike a == 5.. II p == 0. Sa protokom ulja VI pad pritiska na razvodniku je 6pR =aVj2. V3==v p CD -Do)"4 'VH=='ilv· Iz jednacina kontinuiteta za odgovarajuce racve u UHS-u dobijaju Se protoc! kroz ventile PI. Karakteristicni .10-3 bar / (l/ min)2 .Pf{ ="Mro 1VH'ilH' pri cemu je ro = 111C 130 ugaona brzina. Odrediti hidraulicke 900 b 15 170 65 parametre prigusnih ventic 20 70 1000 200 la i ventila sigurnosti i 1200 I' stepen korisnostiUHS-a za d 200 80 20 parametrepoliranja date u e 20 220 1200 80 tabeli PA-3tL Bve lokalne Tabela P . Takodje zane mariti kineticku i potencijalnu energiju struje i trenje u UHS-u. dok je pad pritiska na HM-u 8.Osnove uljne hidraulike .~V/''l'/kY/% 359 PI. filteri (Ilp /1 == 0. RESENJE: Protoci radnog fluida kroz HC-e i HM su: V2 ==V p .4 .5 140 60 800 vs. v p' M i F) potrebno je izvrsiti reglilisanje 'fada n[o/ min] M[Nm] F[N] Rezim vp[cm/s] UHS-a na ventilima PI. D 2 1C • 2 2 1C • q 11 VI == V2 -V3 ' L\V == VI -VH ' ilVvs == Vp -Vj . P2 i vs.3 bar.5 bar). fi3 VH~ P 2 Y yV2 t-V ~ t-Vvs ~ Slika P. redosledno: .p/2 == 0. PI YV2 <l=Vi Y~ VI =C> Vpt m DO . P2 i a 12. b.81). U funkciji od izbora parametara poliranja (veliCine: 11.4-31.1 otpore osim na UHK zanemariti.

/':"pP2 = /':"pH + Pj2 .Vvs tlPPI 6P P2 /:.7 119.816 31.140 66.pj2' p\=P2+(mg+F)4/Dgn. VI Rezim a c.823 72.7 119.azene proracunske vrednosti za zadatih pet rezima poliranja date suu tabeli P.360 Osnove uy'ne hidraulike pritisci u HC-ima odredjuju se iz Bernulijeve jednaCine za povratni vod.4-31.7 119.08 % 15.448 2.4-31.220 9220 9220 37. 6.876 88. odnosno iz jednacine ravnoteze sila zapokretni sklop.785 11.2.93 26.87 20. 9.08 15.V lImin 0.P-(Pl + /':"pR + /':"pjl) .6Pfl ' S obzirom da je snaga pumpe data (P = 6pVp / Tl p ) to sledi da je stepen korisnosti UHS-a TlHS = (Fv p + Mill) / P.140 11.930 119.425 11.7 119.349 77.690 9. Tr. i iznose:' P2=/':"pR+/':"pH+6.7 b c d e Tabela P.08 15.pvs = 6.2 Na osnovu dobijenih rezultata proracuna sledi da je stepen korisnosti UHS-a mali. a sto je posledica velikih prigusenja na regulacionim ventilima.p .579 2.PyS TlHs bar 15.583 0.448 1 185 C.930 88.99 31.75 \ \ I .103 23.31 15.575 13.03 33. Sada se iz odgovarajucih Bemulijevih jednacina dobijaju padovi pritisaka na prigusnim ventilima i ventilu sigumosti: /':"pPI = C.

3.C. 5.. B.. 8. Statique et dyn. Beograd 1986. n.. ma. ASkovic R. Hidl'tltllilro. K. MaIIIllHocTpoeHne.bHOII ZUOpaBJlllKe.aT. Crnojevic C. Beograd.fintlma~ stl'.lJ/ 8 MeciJiHblx zUOpaSJl. 15.ergy loss in the T-bran. Ap3YMaRoB. Kompreson.Gradjevinska klljiga. turbomachines. OMO. 14.. 1987. MeTaJIJlypnm. 1987.R. C.(UIKe.!J.. pp. ABepllH. 3.e des flu ides. Hidrattlika . ilOP. jJlVb!em~ zadaci Gradjevi)'l~ka knjiga 1990...5ipomeHKo.A. 1987.liUlf ilo zuopa6.aT" MocKEa. u lmjizi "Ridraulika . Theoretical and experimental determinationcoefficients of en. Crnojevic c. Knen. Aerodinamiqlle.rn. Turbulence et couchelimite.. MexaHlllfll JICllc)KociTtli U za3a. 6. Tome U. Paris. OMO.. Cmojevic. Masinski fakultet.. Bnru.H.0:..x. ASkovic. Pavlovic M. n. Crnojevic. Cantrak.C. ''Hldl'vcilimln'''u knjici "Hidraulilro t]. 12. Toulouse...c. A.a llKOJIa..meumatilct! Ila ala/mill 54-85. 'tle6aeBcKH. PmK. ]J. 1989.. Math. FUOpaBJllllW U CTPO:HH3.!J. S. Crnojevic c. AJIhTllYJIb.H..C. 13.. 1990. KaJIMhIKOBa. Meclr:69(1988) 6.Kavitacija . Bellisek M. Cal1trak S.Elektrohidraulika". Kavitacija. 2.ecTBeHcKI. ZAMM Z. Fluidl1a tehnika N°l. C. B. Hacocbl MocKBa.Ci"l1ojevic c. 1986. 4. Ciipa60 /. Ka8uiTtaLl/.H. Re. 13-19. EYTaeB. TIOIIOB.H..AWUlUHOaupouiTieJl. aapOOW-laMllKa. A..A. MarjanovitP.razl'odmci . B.II. 17.. 11 gp.!J. iio .uu.361 LITERATURA 1.. C60PHUK 3aOa<(.Felt/la. 1986. EOJIbllaKOE.r. MASSON.amlque desfluides non visqueu. i dr. teoriia.. Caktrak S.CEPAD. Beograd.BH. C. Mecanique experim. 11. 1989. MocKBa. MnHaeB. vlocKBa. Cousteix J. OMO. A.. Dyn.!J. 3. OS/lOl'ihidraulike ipnel/Illtltike. 1978.A.U'-IeClfUX coiipoiThuMeHllJ7. Crnojevic. )KHBOTOBCKHH. 1981. ArporrpoMI13.entale des flu ides. 7. lliB:qrgIGIM.. C.. Beograd. E.H.. Tome J. Paris. / . BORDAS.3. 1982....f"emjJIVNemi iz mehamke jllada sa iZ)lodlil1aiz teor[ie..<I>.X:. lOT. T 564"T 567. Candel S.amique desfluides reels.chs. Beograd. 10. Petkovic Z... 1990. 3Hepnm. 1984. Mecaniqu. 9.eT aJI. U lWCOCHble ciJlaHu. HBaROB. 16. Comolet R. angew. L 1984.. 5IHbllnH. .

OCflOBbl Mex.aT. Schaums outline series. KpHB'IemW..F.PlenurriPress..r..HaYKu. 32. nlOpa6JlllKa. B.O:e:i1~I. Beograd... Kapemru. Bm:o. Circuits hydrauliques-une approcMinergetique. Gradjevinska knjiga. Modern Developments in Gas Dynami~s. 26. Hughes. Dillamiku. HacocbI HHaCOCHble CTaHIJ. 25. MOClma.11... 27.MbcKBa. 38. 1969.eB. 39. r.E.el-lWl YeJleMemTt(L"'(. TUopoMcxaHL1Ka u ia306aR owwMLlKa . . Cy.K.aIIIKona.3HeproaToMH3p. Bordas..Paris. T.. ITOlulu:jaHCKnll JI.. BbICma5I IIlKonu. Brighton. 3HeproaToMII3p. A. fl..P.. . Mehanikafluida.M coilpoiuU6. L L 30..f. 24.eJlbqIIK. Fluid dynamically caused cycle-to-cycle variations in piston-draven pipe expansion flows. 33.1lU'teCKue . TuopoMexaHuKa.<P.n.B.. TUOpa6..aT. B. 1988. MaIIlIIHoCTpoeHIIe.F.. HaCOCbl Ll HaCOCflble CtUllfl~lILli. Mecanismes oleo-hydrauliques.. '."Gradjevinska knjiga. 1986.. Bm:o. 1982. KYTenoB.c. 197L 34.aT. BOWrKYHcKHH" 51. NaucIia knjiga. 40.E. TUopOOUllaMU1(a u {ueUJl006MeH i7pu fiapooopaaoBaHuu.O. Saljnikov. MIIHaeB. New York. 1989.. rpaOOBCKnH. Sasie. Loh. W.. KHCeJIeB n... K. MexaflllK~ . Bordas. An introduction. Zbliica zadataka iz mehamkefluida.362 Literatura 18. KOHCTaHTHHOB.dwater wave~·. 1986. Fukui K. V.T.TuOpa6JlwCa.. 22. 19. M. r. 37. 1991. to hydrodynaniicsan. 1970.ASkovie.ocTpoeHIIe. I(rreB. CTpeMaH. New York. 29. P. <pag. Experimentsin Fluids 13. 1987. JIeHHHrpag. . 21.MocKBa" 1987. . jed/'tominerlz[iJ'hh J'tlUjtllijO Jllllda.Duric. Faisandier I. lO.HH. Lumbroso H.C. Theory and problems offluid dynamics.r.IiI.Editionde l'Ecole polythnique de Montreal. TUOpaB.. KneB.1987.L. 1968.lUlKa.. l1p... Ji:6yxqJa3l-lble LTteT.a llKona. A. JIoOaqeB. 31. Durst F. Labonville R. 36. JIeHIIHrpag. McGraw . 1983. 1983.M. CnollIIH. 1969.M. 1962. 20. Mehaute. 1975. ro. 3HeproH3gaT. 23.1teflURM.DOrdevic. K.M.O:YHqeBcKnll. MocKBa.. Krsmanovie. H. EM:o.... MocKBa. Beograd. IT.afluKil Jlcuc)Kociflu.i l .'fpbill1:3p.aT. 1-10 (1992). r.eeB. MocKBa. 1986.Beograd. B. Paris. Hajdin G.1tU leCKU.MaUluHbl.M.o. CI>eg5IeBCKIf0:. Florida. " 28. IA.JICUOKocLuutliaaa. CTpollH3p. 35.C60PflUK 3aOa t t. v. M. B. Lj. I1BaHoB. weil/l0::mep'ieiflU'teCK02o 06pooY6oBaHLIJl.H. MocKBa...A.Hill. MocKBa. qyraeB.. 1987. and Pelieira IC. Laboratories Miami. 3HeprH5I. Problemes resolus de mecaniquedesjZuides. Djordjevie V.r.MocKBa.51. MallHHocTpoeHIIe. Cupa6o 1HllK ilo xuCJpa6.P..o. TeXI-lLllleCKaR 'iuopoMeXaI-lLlKa. R. ¢liJIillllIOB.lVL. 1980. A. 1983..

MocKBa. HHTYCOB. 1980.o. JIeHIDITpap.temal Fluid Flow. B-42. Protic. 55. 56.B.o. Beograd. K. 30noToB.uLl. 1978. Edition Vyncke. 51. Gradevinska knjiga. ee.ides..o. XVII JKTPM.f!. M. 50. Beograd... 47.literatura 41. 57. reJ'feI1J"t4 teorija.. Pro tic... . MocKBa. 1982. Cy. 1979. IIaBJIeHKo.ocTpbelille... M&anique des fluides appliquee. Patemoster C.. Ct5opHUlC3aOa'-l Lio 2uopoaapoMexaHuKe MaliIHHocTpoeHlIe. 1980. 1976.o.occTpoeHHe. 1969.H.. 1980. Tuopoa3poMe---cm-lUKa. Sasic. 363 Obradovic. 3aoawluK UO 2LlopoMexaHuKe OJ1.. 48. CYAocTpoemre. POlI<):J. C. Voronjec K. B. B.movi tllrbol1laSlila. Obradovic N. 1977... 1986.o. r. Gradevinska knjiga. Boundery layer theory. Statika i kinematika..K.... Saljnikov V. Ouziaux R. 52. 1O. Crnojevic. MocKBa. Cy. Oxford. Gradjevinska knjiga. 43. 1989.. BORDAS.. AapOOUHa. PelTier J. 49. M. Paris..N. 54. Pa6I1HOBII'I E. CaMo:i!llloBwI. Nedeljkovic M.. 44.B.. 1980. TuopoMexaHUlca. Ward . <DaAAeeB.c. 1988. Beograd.M. 1O. 53.. Mecaniqll.5IeBC:rrn:H. Rouse H. CTpoHH3.o.c. He.oc'TpoeHHe. MaSinski fakultet.: P/ehanika/lttida.R cyooczTipOlnTieJle~l. l.. RB.J. 1979. A. Cyp.B.MUKa 6eHL71wlJltJ. . TaJIHeB. TUOpaBJ1.PaA. r. 42.. CaMOIrJIOBR'l. MamI1HOCTpOeHHe. Elcspertirlel'!tablo odredivallje ko¢cijenata lokalmlz otpom h'iwita Ilapmv(jemlz od cevmlz segmenata. New York. Fluid mechanicsfor hydraulic engineers. McGraw-Hill. B. O. Ka6wTimiUJl.. Beograd. Z.. In.UKa. JIerurnrpap.ecTBeHcKHH. MOCKBa.f. OOLOBbl Mexm-lUKU JlCllOKOcUiu.M. ¢e. JIeHImrpaA. Gand.eeB. Zadar. PUl1lpe i Fentilatod . 1979.es desjlll.o.aT. 5LM... Clarendon Press.Smith. Schlichting H. 58.. Dover publications. AM¢HJIOX:Ii~Il.. 45.ProblemZ. 199146. BOHTKYHCKHH. 1986.uida.epa. Z. JIeHHHrpa. 1973.

izd.lTafija: str. [361-363].(Edicija Mehanika fluida i hidraulicne masine) I Tiraz 500.elF' . Cvetlw Klasicna i uljna hidraulika / Cvetko Crnojevic.Beograd: Masinski fakultet Univerziteta. Beograd 532/533 (075.[1. . prikazi . ISBN 86-7083-317-4 621. . 363 str.IX. .Biblioi.Kategorizadja [J puiMRkadji Nal. : graf.8) a) Hidraulika ID =: 65041932 \ \ ."odna biblioteka Sribije.8) CRNOJEVIC.6(075. 1998 (Beograd: Zavod za graficku tehniku Tehnolosko-metalurskog fakulteta). . 24 cm.] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful