P. 1
Glavni Odgajivacki Program-KOZARSTVO

Glavni Odgajivacki Program-KOZARSTVO

|Views: 1,268|Likes:
Published by dragan_p2

More info:

Published by: dragan_p2 on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

INSTITUT ZA STOČARSTVO BEOGRAD-ZEMUN

GLAVNI ODGAJIVAČKI PROGRAM U OVČARSTVU I KOZARSTVU KOZARSTVO

BEOGRAD, 2010.

SADRŽAJ
UVOD…..............................................................................................................................................4 Specifičnosti i značaj kozarstva...............................................................................................4 1.1. STANJE KOZARSTVA...............................................................................................................5 1.1.1. Brojno stanje koza..........................................................................................................5 1.1.2. Rasni sastav i proizvodnost koza...................................................................................5 1.2. KONCEPT RAZVOJA KOZARSTVA………………………………………………………....6 1.2.1. Smer i intezitet proizvodnje…………………………………………………………....6 1.3. OSNOVNE SMERNICE ZA IZVOĐENJE ODGAJIVAČKOG RADA……...………………..8 1.4. MERE UNAPREĐENJA KOZARSTVA…...…………………………………………………..8 1.4.1. Odgajivački ciljevi……………………………………………………………………..8 1.4.2. Mogućnosti genetskog unapređenja…………………………………………………...8 1.5. METODE I TEHNOLOŠKI POSTUPCI U IZVOĐENJU ODGAJIVAČKOG PROGRAMA...9 1.5.1. Izgradnja centara za unapređenje koza (reprodukciono-genetski centri)….................11 1.5.2. Reprodukcija i oplemenjivanje koza……………………………………………..…..11 1.5.3. Broj koza sa osnovnim proizvodnim pokazateljima i ciljevi koje treba ostvariti……12 1.6. PRAVCI RAZVOJA I DUGOROČNE MERE……….………………………………………..12 1.7. MESTO I ULOGA DRŽAVE….……………………………………………………………....13 1.7.1. Mesto i uloga Instituta za stočarstvo………………………………………………....13 1.7.2. Izvozne mogućnosti kozarske proizvodnje…………………………………………..14 1.8. PRAVCI IMPLEMENTACIJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA…………………………...14 1.9. IZRADA SISTEMA SAVETODAVNE SLUŽBE…………………………………………….14 1.10. ZNAČAJ SELEKCIJE ZA RAZVOJ NAŠEG KOZARSTVA………………………………15 1.10.1. Osnovni principi primene selekcije koza na mleko i meso…………………………15 1.10.2. Način sprovođenja selekcije koza…………………………………………………..16 1.10.3. Pripreme za sprovođenje selekcije koza…………………………………………….17 1.10.4. Uticaj smera proizvodnje na ocenjivanje koza……………………………………...17 1.10.5. Ocenjivanje i razvrstavanje koza u klase……………………………………………17 1.10.6. Ocenjivanje i razvrstavanje jarčeva u klase…………………………………………18 1.10.7. Testiranje jarčeva…………………………………………………………………...19 1.10.7.1. Biološki test jarčeva ...……………………………………………………19 1.10.7.2. Performans test jarčeva…………………………………………………...20 1.10.7.3. Progeni test jarčeva u progeno-testnim stanicama………………………..21 1.10.7.4. Progeni test jarčeva na mlečne osobine…………………………………..21 1.10.7.5. Progeno testiranje jarčeva na farmama…………………………………...22 1.11. MATIČNA EVIDENCIJA U KOZARSTVU………………………………………………...23 1.11.1. Osnovni principi…………………………………………………………………….23 1.11.2. Matični list za kozu ili jarca (glavna matična knjiga)………………………………23 1.11.3. List umatičenja (prijemna knjiga)…………………………………………………..23

1.11.4. Proizvodni list za mlečnost koza……………………………………………………24 1.11.5. Registar matičnih koza……………………………………………………………...24 1.11.6. Izvod iz matične knjige (pedigre)…………………………………………………...24 1.12. ICAR-OVA PRAVILA, STANDARDI I SMERNICE ZA EVIDENTIRANJE MLEKA KOD KOZA…………………………………………………………………………………………24 1.12.1. Oganzacja evidentiranja…………………………………………………………….25 1.12.2. Identifikacija grla…………………………………………………………………...25 1.12.3. Tip koza koje će se kontrolisati……………………………………………………..25 1.12.4. Operacija evidentiranja mleka………………………………………………………25 1.12.4.1. Referentna laktacija……………………………………………………….25 1.12.4.2. Interval u evidentiranju…………………………………………………...25 1.12.4.3. Operacija evidentiranja mleka…………………………………………….25 1.12.4.4. Datum prvog evidentiranja mleka………………………………………...26 1.12.4.5. Minimalan broj evidentiranih podataka…………………………………..26 1.12.4.6. Kraj laktacije……………………………………………………………...26 1.12.5. Štampanje rezultata……………………………………………………………...….26 1.12.6. Utvrđivanje težine mleka i sadržaja masti i proteina……………………………….27 1.12.7. Metode izračunavanja………………………………………………………………27 1.12.7.1. Metoda br.1……………………………………………………………….27 1.12.7.2. Metoda br.2……………………………………………………………….27 1.13. ORGANIZACIJA IZVOĐENJA ODGAJIVAČKO-SELEKCIJSKOG PROGRAMA U KOZARSTVU SRBIJE………………………………………………………………………28 LITERATURA……………………………………………………………………………………..30 PETOGODIŠNJI PROGRAM MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA……………………………………………………………………………………….33 PRILOZI……………………………………………………………………………………………32

te da će trebati veliki napori. a da je privredna obnova šuma bila sa nekvalitetnom žbunastom vegetacijom i vrlo spora. što omogućava brzo povećanje stada I značajnu proizvodnju mesa. u odnosu na svoju masu koza luči 10 i više puta veću količinu mleka u laktaciji. a gajenje plemenitih i oplemenjenih rasa nije bilo podsticano i skoro da nije postojalo. Danas se smatra da je suzbijanje takve vegetacije brstom i pašom koza korisno. jer se kvalitetne šume štite od požara i da doprinosi dobrom održavanju prirodnih travnjaka. Odgajivači koza u planinsko brdskim krajevima pretrpeli su veliku štetu. Protekla decenija je donela zapažene promene gledišta o kozarstvu i povećano interesovanje za intenzivnije oblike gajenja na individualnim gazdinstvima. uprkos ranijoj tradiciji i povoljnim prirodnim uslovima. To ističe opravdanost sistematskog prilaza mogućnostima za razvoj kozarstva. U uslovima agrarne prenaseljenosti i privredne nerazvijenosti kozarstvo je bilo ekstenzivno. sa kojim je kozarsto kao grana stočarstva bilo osudjeno na likvidaciju. Medjutim. Odlukom tadašnje vlasti donet je Zakon 1954. broj koza je minimalan. što je ubrzalo napuštanje planinskih područja. da štete nanete šumama zbog brsta koza nisu bile prevelike. Broj koza je bio veliki sa pritiskom na postojeće resurse stočne hrane. Proizvodnja mesa i mleka po grlu je bila niska.UVOD U Republici Srbiji u porastu je zainteresovanost proizvođača i drugih za gajenje koza. Ona se najčešće sreće kod porodica sa kućom i malim posedom zemljišta bilo u naseljima. Specifičnosti i značaj kozarstva U poređenju sa drugim preživarima koza se izdvaja i ističe sledećim svojstvima: • • • • vrlo izražena sposobnost proizvodnje mleka. Treba razvijati savremene farme u privatnom vlasništvu do kapaciteta i obima koji će obezbediti punu zaposlenost nekoliko lica i povoljne proizvodne i ekonomske efekte. Sa njim je praktično likvidirana domaća koza. poluintenzivan. U prošlosti. u asocijacijama odgajivača koza i na zadružnim farmama u tranziciji. a obim proizvodnje za tržište zanemarljivo mali. . Treba omogućiti obnovu gajenja koza na ekstenzivan. ulaganja i vremena da se napisano u Programu ostvari. koza se odlikuje vrlo dobrom plodnošću. Osnovni zadatak u razvoju kozarstva je povećanje broja koza i veći obim proizvodnje po grlu. godine o zabrani gajenja koza. a koji ni dan danas nije proglašen nevažećim. u velokoj meri su ostali bez sredstava za egzistenciju. a po sastavu je slično mleku žene. U periodu tranzicije i svojinske transformacije sa mnogo nezaposlene radne snage i sa ekonomskim poteškoćama vrlo je korisno za porodični budžet i gajenje malog broja koza po vlasniku. Takođe. Najviše je bilo razvijeno u planinskim i brdskim krajevima. u odgajivačkom radu mora ćemo i nadalje saradjivati s velikim i glavnim odgaijivačkim cemtrima u svetu. Gubitkom stada koza. ima sposobnost brzog i efikasnog transformisanja hrane u mleko. Gajena je domaća balkanska koza malih proizvodnih sposobnosti. Svesni smo da je naš odgajivački rad u kozarstvu gotovo na početku. a gde je moguće i intenzivan način kod poljoprivrednika u krajevima gde je kozarstvo ranije bilo razvijeno. ali vrlo skromna u pogledu uslova gajenja i izrazito otporna. postoji interes stranaca da ulože kapital u savremenu proizvodnju kozijeg mleka koje bi se prerađivalo u kvalitetne kozije sireve za izvoz. U vezi s tim. gajenje koza je bila vrlo značajna delatnost. zbog štete koju nanose šumama. bilo van njih. kako bi smo sstvarili željeni genetski napredak naših populacija koza u celini. kozije mleko je vrlo kvalitetno i lako svarljivo. Ispostavilo se kasnije. a imajući u vidu da su naše populacije koza male.

zatim kod balkanske koze nižih oblasti. vrlo pokretljiv. izdržava duga pešačenja. Melezi plemenitih rasa i domaće balkanske koze su različitih genotipova. 1. Telesne mase se kreću od 35 do 50 kg. Tip balkanske koze viših područja je sitniji. I ako su to mali preživari izmedju njih postoje značajne biološke i proizvodne razlike. Melezi balkanske i drugih rasa koza su zastupljeni sa oko 35%.• koza se dobro prilagođava različitim uslovima. Prosečna mlečnost svih grla je od 200 do 350 litara mleka u laktaciji. Smer proizvodnje koza je mleko i meso. od ekstenzivnih do intenzivnih. već se na bazi anketa koze registruju zajedno sa ovcama. dok su grla u tipu alpske. srbska bela koza sa oko 5%.3 jareta po kozi. a mlečnost 150 do 250 litara sa masnoćom mleka od 4. Najniža je kod balkanske koze viših područja.1. Kada je reč o broju koza postoje dosta nesigurne procene. Sve do danas ne postoji zvanični statistički popis broja i proizvodnje koza. Mlečnost koza je vrlo neujednačena.1. nemačke šarene i sanske rase prisutna sa oko 5%. Dobre su mlečnosti i u neselekcionisanim stadima. Dobro su prilagođeni na umereno ekstenzivne i umereno intenzivne uslove ishrane i nege.1. Prema aktuelnim podacima u Srbiji ima oko 150 000 koza svih kategorija. rogat ili šut. ali to nije dovelo do vidnije obnove njihovog gajenja. Koze se registruju zajedno sa ovcama. srnaste.8 do 2.0% mlečne masti u laktaciji od 240 do 290 dana. Koze ovog tipa su rogate sa dugom dlakom tamne boje ili su šarene. zatim kod srbske bele koze. 1. Rase koje se koriste kao melioratori domaće balkanske koze. a njene proizvodne sposobnosti se mogu znatno unaprediti oplemenjivanjem. U toku osamdesetih godina shvatanja o štetnosti koza se menjaju. nemačke šarene i sanske rase.. a najveća kod grla u tipu alpske. Vrlo su plodni sa 1. Na njihovoj proizvodnji se zasnivala egzistencija stanovništva. Broj im se povećava. Plodnost balkanske koze je oko 120%. a boje od bele do tamno crvene. Najčešće se sreću melezi sa sanskom – domaća bela sanizirana koza (srbska bela koza). Anketom sprovedenom u 1980. sa telesnom masom 35 do 45 kg.1. Broj koza je iznosio do 35% od broja ovaca.8 do 4. prosečna mlečnost iznosi 250 do 350 litara mleka sa 3.2. a mogu se gajiti i u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima su: . Laktacija traje 200 do 290 dana. vrlo otporan na oštre pa i surove uslove sredine. STANJE KOZARSTVA 1. mirnijeg temperamenta i gaji se u blizini okućnice. Beograd – Zemun utvrdjeno je da u Srbiji ima oko 33% od predratnog brojnog stanja. Ovde treba pomenuti da se čini greška kada se koze izjednačavaju sa ovcama. manje mlečnosti.2 % u zavisnosti od tipa i uslova ishrane i nege. jednobojne ili šarene. Danas je balkanska koza nižih područja zastupljena sa oko 40%. a viših područja sa 15%. Rasni sastav i proizvodnost koza U periodu kada je broj koza bio veliki. U zapatima od 10 do 50 koza mlečnost u proseku iznosi od 250 do 400 litara mleka. Tip balkanske koze nižih područja je krupniji. godini od srane Instituta za stočarstvo. a potom sa alpskom rasom. ekstenzivno je gajena balkanska koza sa smerom proizvodnje mleko – meso. Plodnost iznosi 1.0 do 4. Brojno sranje koza Tridesetih godina prošlog veka koze i ovce su brojno bile vrlo zastupljene domaće životinje u brdsko – planinskim područjima. Balkanska koza – Dosta je laka. srnaste.0 jareta prosečno po kozi.

Mlečnost alpske koze je visoka. jakih udova. Snažna je i čvrste građe. Gaji se u čistoj rasi. Vime je srednje veličine i pravilnog oblika. Kao dobar meliorator uvožena je u mnoge zemlje sveta i Sredozemlja. Boja dlake može biti različita. nemačku id r. kratka. Prosečna mlečnost je 700 do 800 kg. Izvozi se u više zemalja Evrope i izvan nje. Sanska rasa koza se smatra jednom od najmlečnijih. 1. Nemačka šarena. Primer za to je Francuska sa oko 1. zatim tip sa tamnim leđima i slabinama dok su vrat i plećke svetle boje. Značajna osobina ove rase koza je izražena otpornost i prilagođenost gajenju kako u ravničarskim tako i brdsko-planinskim predelima. U nerazvijenim zemljama to je uslovljeno porastom broja stanovnika i potrebom da se proizvodi više mleka . Prosečna telesna masa sanske rase je 60 do 80 kg. Koža je fina i glatka a dlaka je kratka. a postoje velike mogućnosti da se višestruko povećavaju. a u selekcionisanim zapatima 1000 kg pa i više. a najčešće se javlja svetlo žuta (bež) boja sa crnim nogama i leđnom linijom. . a potom višebojni (šareni) tip. austrisku . sa crnom prugom duž leđne linije.2. telesne mase 40 do 80 kg. Vodi poreklo iz Švajcarskih i Francuskih alpa. Smer i intenzitet proizvodnje Smer proizvodnje mleko-meso u kozarstvu. a to su u prvom redu sanska i alpska rasa koza. Dobro podnosi stajski i ekstenzivni pašnjački način gajenja pod različitim klimatskim uslovima. prosečno od 135 do 180%. Postoji nemačka. (Bunte Deutsce Edelzeige) Ima slične karakteristike kao i alpska i srnasta švajcarska rasa.2 miliona muznih koza i proizvodnjom oko 40. ima sve uslove da se zadrži i razvija i u budućnosti. Rase koza sa kojima je oplemenjivana. U novije vreme razvija se tržište kvalitetnih sireva od kozijeg mleka i raste zainteresovanost za intenzivno gajenje koza visoke mlečnosti. gusta i sjajna. što stvara uslove da se uz govedarstvo i ovčarstvo razvija i kozarstvo. dobrih dubina tela. Srednje je veličine. razvijenog grudnog koša. gusta i fina. KONCEPT RAZVOJA KOZARSTVA U svetu se povećava broj koza. alpska koza brzo popravlja mlečnost i telesne okvire. a služi i za ukrštanje sa drugim rasama koza. pre svega sa autohtonim u cilju njihove melioracije.1. Kozije mleko je do danas korišćeno u svežem . To se u prvom redu odnosi na kabastu stočnu hranu. što treba imati u vidu pri izboru rase za oplemenjivanje domaćih koza. Takođe se može unaprediti proizvodnja stočne hrane na oranicama. Plodnost je 180 do 200%. Plodnost je dobra. ima vrlo dobru mlečnost uz poboljšanu ishranu. Prosečna mlečnost ove rase je 400 do 600 kg mleka. 1. fina.2. Telesna masa odraslih grla je 50-80 kg. snažnog i kompaktnog trupa sa dobro razvijenim vimenom.a i u SAD-u i Kanadi. Naša država raspolaže sa prostranim travnjacima na oko 30% poljoprivrednog zemljišta.000 t sireva godišnje. Srnasta švajcarska rasa (“švajcarska brdska rasa”). Sanska rasa. holandska i druge rase u tipu sanske koze. tako da danas imamo italijansku.Alpska rasa. koji je do sada postojao. U razvijenim zemljama ranije je gajen ograničen broj kvalitetnih koza kao dopunska delatnost. Kostret je bele boje. do 900 kg mleka u laktaciji. sa srednje dugim i čvrstim nogama. smeđe-kestenjaste boje. Postojeći resursi stočne hrane nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni. Kao meliorator. Naša domaća balkanska koza u ekstenzivnim usovima ishrane i nege ispoljava dobru mlečnost. Poreklom je iz Švajcarske odakle je izvožena u brojne zemlje Evrope i sveta. a i mesa. francuska. a plodnost 130 do 180%. Dlaka je kratka.

a rasprostranjene su u svetu. proređivale žbunasto šiblje podsticale rast višeg šumskog rastinja i štitile šume od požara. Koze mogu da pasu na kvalitetnom travnjaku. a mogu se uvesti i druge rase radi ukrštanja. Prerada kozijeg mleka u sireve koji će asortimanom i kvalitetom zadovoljiti zahteve savremenog tržišta. Prerada kozijeg mleka u kvalitetne sireve od posebnog je značaja. stručnoj radnoj snazi i delom u novim tehnologijama. Koze su brstom stvarale prolaze. Sa porastom standarda. Sa proizvodnjom mesa ide i koža. odnosno Srbiji bilo je ranije razvijeno ekstenzivno kozarstvo. pre svega inostranog.stanju ili prerađivano u sir na tradicionalan način od strane vlasnika koza. ali je plodnija od ovaca. U našoj zemlji. Zato je neophodna pomoć države. To potvrđuje opravdanost obnove ekstenzivnog načina gajenja koza u svrhu proizvodnje mleka i mesa u krajevima gde će ulaganja biti minimalna. To su sanska. Razvoj savremenih farmi za intenzivno gajenje koza i proizvodnju sireva od kozijeg mleka za izvoz biće mogući uz većinsko učešće stranog kapitala. Ranija i sadašnja prerada kozijeg mleka u sireve lokalno je ograničena. Domaća balkanska i domaća neselekcionisana sanizirana koza više brsti nego što pase i bila je korisna u proređivanju nisko rastuće makije koja je bila toliko gusta da je bila slabo prohodna. može se sušiti. Mešavina trava i leguminoza i lucerkino seno zimi. izmenu rasnog sastava. To je uslovljeno malim brojem koza po stadu i ukupno. Jedan od uslova je raspoloživost oranica na kojima će se proizvoditi kvalitetna kabasta hrana. na drugom je mestu po značajnosti. Prerada kozijeg mleka u sireve obuhvatala bi proizvodnju domaćih kozijih sireva i francuskih. Gajile bi se rase koza koje su sa dobrom sposobnošću prilagođavanja. Proizvodnju domaćih sireva treba obavljati po standardnom postupku i sa zaštitom porekla. odnosno posebnih institucija. uz redovno korišćenje koncentrovanih hraniva su neophodni u ishrani visoko mlečnih koza. jareća i kozija. u dužem periodu. pa je na ceni kod potrošača koji su na njega navikli. od bitnog je značaja za razvoj kozarstva. Preradne objekte za kozije mleko treba izgraditi uz genetske centre i istaknute farme koje bi se pored proizvodnje bavile i preradom kozijeg mleka i to kako sopstvenog tako i otkupljenog od susednih proizvođača. a mogu se hraniti i iz jasala. specifičnog je mirisa i ukusa. a na zahtev kupaca i tržišta i sireve iz drugih zemalja. Meso od starijih. švajcarske. Država treba da podrži izgadnju dva centra (reprodukciono-genetski) za unapredjenje kozarstva u brdko-planinskom i ravničarskom području. Od domaćih sireva treba razviti proizvodnju belog mekog sira i polutvrdog (tvrdog) sira od kozijeg mleka. ali je odličan za popravku strukture i bonitet zemljišta. nemačke. škartiranih grla. Proizvodnja mesa u prvom redu jarećeg. ako se predhodno provere i utvrde povoljni efekti. Intenzivno gajenje koza može se razviti u nižim brdskim područjima. treba očekivati da se razvije domaće tržište za zakve visokovredne namernice. Sa obnovom i unapredjenjem kozarstva povećao bi se broj i ostvarila veća mlečnost po grlu i mnogo veća ukupna proizvodnja kozijeg mleka. Pored sireva koji će biti namenjeni za izvoz kozije mleko se u razvijenim zemljama prodaje za konzum i kao visokovredan nepasterizovan proizvod (nativan) i prerađuje u maslac i jogurt. alpska i srnasta. Postojale su veće farme koza na zadružnim farmama. pa je proizvodnja kvalitetnog jarećeg mesa značajnija. Jedan od uslova za to je da se te površine umereno opterete sa kozama i da se tada u toku brsta i paše pokreću. Koza ima manje izraženu sposobnost za meso. koje bi se razvijale uz podršku države u centrima za unapređenje i institutima. kao i tradicijom u ranijem periodu da se vlasnici stada bave proizvodnjom i preradom mleka. Poluintenzivan način gajenja koza u stadima od najmanje 150 grla biće razvijen u planinskim krajevima kod proizvođača koji će ulagati u stočnu hranu. . Jareće meso sa manje je loja i pečeno ima izvanredan ukus. koja je vredna za preradu i izradu kvalitetnih proizvoda visoke tržišne cene. Obnova i razvoj kozarstva počinju od minimalnog broja koza i zanemarljivog obima proizvodnje kozijeg mleka i mesa. Proizvodnja kvalitetnih sireva od kozijeg mleka uslovljena je izgradnjom novih ili revitalizacijom postojećih objekata i novim postupcima prerade. Stajnjak od koza je niske tržišne vrednosti. objekte i svoje znanje. Domaće učešće bilo bi u zemljištu. italije.

4. Relativna ekonomska vrednost . 1. OSNOVNE SMERNICE ZA IZVODJENJE ODGAIVAČKOG RADA Genetsko unapređenje populacija koza određeno je mnogim činiteljima od kojih su bitni: a) određivanje uzgojnih ciljeva b) organizacija i mogućnosti mjerenja određenih osobina c) poznavanje udjela nasljednosti (h2) za pojedine osobine.težina navedenih osobina biće 65-75 : 35-25 u korist proizvodnje mleka. a zatim meso. sanskoj i nekim drugim. U novije vreme . glavni proizvod mleko. s minimalnim ulaganjima i srazmerno njima i niskom proizvodnosti kako mleka. U različitim organizacijskim sistemima proizvodnje osnovni proizvod biće kozje mleko. MERE UNAPREĐENJA KOZARSTVA Ekstenzivno gajenje većeg broja koza u prošlosti i držanje 5 do 10 koza danas odlikuju se odsustvom mera unapređenja proizvodnih postupaka. trajanje međubremenog.Imajući u vidu trendove kozarske proizvodnje u pojedinim evropskim državama možemo sa velikom verovatnoćom zaključiti da će se u budućnosti i naša kozarska proizvodnja temeljiti na mlečnim rasama. Nužno je naglasiti da se u Srbiji kozarska proizvodnja odvijala u više bitno različitih organizacijskih i tehnoloških sistema. Drugi po značenju proizvod biće kozje meso. Prema tome možemo zaključiti da će u odgajivačkom programu težište biti na genetskom unapređivanju populacije koza za proizvodnju i kvalitet mleka. kao što su veličina legla. u raznim organizacijskim sistemima. gdje je uz veća ulaganja na temelju plemenitih mlečnih rasa. te fenotipske i genetske međuovisnosti između pojedinih svojstava. Pojave degenerativnih i nasednih mana. U većini stada.Tehnologiju proizvodnje domaćih svojinu. prvenstveno mlada jaretina.1.20) te će se genetsko unapređivanje populacije prvenstveno odvijati putem testiranih jarčeva. prvenstveno kao sirovina za proizvodnju različitih vrsta sira i drugih prerađevina.poslednjih 15-tak godina. uklanjaće se izlučivanjem takvih životinja iz dalje reprodukcije.mlada jaretina. koje su česte u koza. Osobine plodnosti. Suprotno tome. Još je oskudniji broj istraživanja o genetskim i fenotipskim korelacijama . postupno se organizuje kozarska proizvodnja na savremeniji način.09 . kozijih sireva treba patentirati i zaštititi kao intelektualnu 1.2 Mogućnosti genetskog unapređivanja U literaturi ima relativno malo podataka o udelu naslednosti (heritabilitetu) za bitne proizvodne osobine koza. Najveći broj koza držan je na ekstenzivan pašno-štalski način.0. U tom sistemu glavni proizvodni cilj bilo je meso .3. 1. Prilog navedenom je činjenica da su plodnost i mlečnost u pozitivnoj korelaciji.4. savremeno kozarstvo karakteriše se brojnim merama unapređenja. prvenstveno na alpini.4. Odgajivački ciljevi U kozarskoj proizvodnji selekcija treba biti usmerena na ona svojstva koja u određenim sistemima proizvodnje daju najveće ekonomske učinke. koze se nisu muzle ili pak u manjoj meri za potrebe vlastitog domaćinstva. tako i mesa. posebno poremećaja u razvitku reproduktivnog sistema. imaju niske vrednosti heritabiliteta (0. njihove genetske i fenotipske varijacije. 1. odnosno međujaridbenog razdoblja. te proizvodnja mesa.

te se njihovo genetskounapređivanje u populacijama koza može relativno brzo realizovati. koji su uticali na stanje u toj grani stočarstva. a u proseku za sve laktacije iznositi oko 0.85 0. jedan je od odlučujućih činilaca od kojih zavisi mogući genetski progres. Proizvodnja mesa.70 0.58 0.60.između pojedinih proizvodnih i fizioloških odlika. koje će u povoljnim uslovima proizvodnje ostvariti optimalnu proizvodnju. Iloje i Van Vlec 1978.30-0. U izvodjenju Programa uključene su metode i tehnološki postupci. Odgajivačko selekciski rad je gotovo simboličan.79 0. 1. osim na količinu proizvedenog mleka i masti. Veličina populacija.70 0. merena telesnom masom do odbjanja ima osrednje vrednosti heritabiliteta. METODE I TEHNOLOŠKI POSTUPCI U IZVOĐENJU ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U izvođenju odgajivačko selekcijskog rada cilj je da u odredjenim rasama stvorimo genetsku osnovu za pojedine osobine matičnih grla. kovencionalnim metodama kvantitativne i kvalitativne genetike. b) u međunarodnom prometu priplodnih koza i jarčeva bitni su podaci za odgajivačku vrednost tih svojstava. Program će se prvenstveno temeljiti na tzv.50-0. U tabeli 1.. a novija saznanja s područja .20-0. U izvođenju Programa.09-0.50 0. Prvenstveno se svodi na registraciju proizvodnje mleka i plodnosti u manjem broju stada uvezenih plemenitih rasa koza.30. posebno treba obratiti pažnju na sadržaj belančevina u mleku i to radi dva bitna razloga: a) količina belančevina odlučujući je činilac proizvodnje kozjih sireva.17 0. odnosno u dogledno vreme. koje se pri proceni odgajivačke vrednosti trebaju uvažavati.5. U Srbiji do sada nije napravljen odgajivački Program u kozarstvu.16 -0.60 0. koristiti ćemo se iskustvima i naučnim saznanjima zemalja koje već decenijama sistematski izvode odgajivačke programe. Vrednost udela naslednosti za sadržaj (%) i količinu mlečne masti i belančevina su na približno istomj nivou kao u goveda.) OBELEŽJE Veličina legla Uzrast kod prvog jarenja Međujaridbeni period Proizvodnja mleka u laktaciji % mlečne masti Količina mlečne masti (kg) % belančevina u mleku Vreme muže Obim vimena Dužina vimena Širina vimena Razmak između sisa Dužina sisa Obim sisa Telesna masa jaradi pri odbijanju Telesna masa jaradi u uzrastu od 7 meseci RASPON VREDNOSTI 0. Osim toga.91 0.60-0.50 Iz izloženih podataka je vidljivo da se heritabilitet proizvodnje mleka kreće u rasponu od 0. odnosno njihovih potomaka odgajenih kod nas. Naznačeni su i bitni činioci. brojnost kontrolisanog dela populacija koza određuje mogućnosti primene određenih metoda i postupaka u sprovođenju odgajivačko-selekcijskog rada.koje je moguće sada primenitii.16-0. Prema većini autora najveći je u prvoj laktaciji. S obzirom da do sada nismo imali vlastiti odgajivački program.30 0. Tabela 1: Vrednost heritabiliteta (h2) za bitne osobine u koza (Sheep and goat prodaction 1982.97 0. Osobine muznosti i građa kozjeg vimena imaju visoki heritabilitet (h2). iznosimo podatke vrednosti heritabiliteta za važnije osobine koza. Pri tome treba istaknuti da su istraživanja sprovedena na različitim rasama i u bitno različitim uslovima proizvodnje.15 0.86 0.50 0.20 0.

.biotehnologije i citogenetike će se primeniti kada budu naučna saznanja proverena i kada će postojeći ulovi omogućiti njihovu praktičnu primenu.

SHEMA SELEKCIJE MLEČNIH RASA KOZA POPULACIJA KOZA Prirodni pripust i veštačko osemenjavanje MATIČNA STADA NUKLEUS ZAPATI NEKONTROLISANA STADA Prirodni pripust i veštačko osemenjavanje POREKLO KONFORMACIJA TELA KONTROLA PROIZVODNJE MLEKA NAJBOLJE KOZE M. – Majke jarčeva O.J. ODABRANO MUŠKO POTOMSTVO BIOLOŠKI TEST TEST NA MLEČNOST I MUZNOST KONFORMACIJA TELA REPRODUKTIVNE OSOBINE NAJBOLJI JARČEVI O.J.J. IZLUČENA GRLA PERFORMANS TEST INTEZITET RASTA TIP I OBLIK REPRODUKTIVNE OSOBINE NADPROSEČNI JARČEVI ODABRANI NAJBOLJI RODITELJI IZLUČENA GRLA M.J. NAJBOLJI JARČEVI O.J. – Očevi jarčeva .

U centrima će se unapređivati proizvodnja i konzerviranje stočne hrane. udruženja odgajivača i licencirani farmeri. objekte.2. Reprodukcija i oplemenjivanje koza Proizvodne sposobnosti koza treba stalno unapređivati. Svaki centar raspolagao bi sa osnovnim stadom od najmanje 500 koza. Kasnije. U izgradnji genetskih nukleusa i visoko kvalitetnih jarčeva koristiće se intenzivna selekcija. a drugi intenzivan sistem gajenja koza.1. Drugi osnovni postupak u oplemenjivanju je ukrštanje domaće koze i njenih meleza sa jarčevima sanske. Međutim.1. savremenom tehnikom i tehnologijom i visokom proizvodjnjom kvalitetnog mleka i mesa. koje će nabavljati i koristiti u reprodukciji ostali komercijalni proizvođači kozijeg mleka i grla za meso. Stalan genetski napredak će se ostvariti preko matične evidencije. Prvi bi centar razvijao poluintenzivan. Centri će se odlikovati sa kvalitetnim stadima koza. Takve genotipove. progenog testa jarčeva. embrio transfer i progeni test. ili suvlasnički odnos između asocijacije i države. veštačkog osemenjavanja i transfera embriona. Razvojni centri za stočarstvo u vlasništvu države u predhodnom periodu odigrali su značajnu ulogu u unapređenju ove grane poljoprivrede u više zapadnih zemalja. kontrole mlečnosti. na predlog komisije za godišnji pregled centra za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje koju obrazuje ministar. Nabavku i korišćenje kvalitetnih jarčeva iz genetskih centara treba podsticati premijama i regresima. finansiranje stručnjaka angažovanih u razvoju novih postupaka i obuci drugih odgajivača treba da ostane u nadležnosti institucija koje licencira država. prodajom viskokovrednih priplodnih grla i drugih proizvoda biće moguća otplata kredita.alpske i drugih plemenitih rasa koza. pedigre. Međutim. intenzivne selekcije. Oni će imati i male mlekare za preradu kozijeg mleka. Zato je partnerstvo države neophodno. Sa tim će se obezbediti javnost u radu i dostupnost novih tehnologija. princip profita treba dopuniti sa razvojnom funkcijom centra u unapređenju kozarstva. a najmanje jedanput godišnje. Moguća je u principu angažovanost privatnog kapitala u izgradnji centra.5.5. reprodukcija i zdravstvena zaštita koza. . država. da je priplodnjak upisan u glavnu matičnu evidenciju domaćih životinja i da ima dozvolu za njegovo korišćenje izdatu od strane ministra. Visoko kvalitetni jarčevi u veštačkom osemenjavanju daju veliki broj kvalitetnog potomstva preko koga se masovno poboljšava proizvodnost i kvalitet koza. 1. u prvom redu jarčeve. a drugi u ravničarskom. Izgradnja centara za unapređenje koza (reprodukciono-genetski centri) Svrha centara je stvaranje genotipova koza koji su najpogodniji za određene uslove gajenja. Kapitalna ulaganja u zemljište. Zato su neophodna genetski visokovredna stada koza u centrima iz kojih bi drugi odgajivači nabavljali i koristili priplodna grla. Jedan bi prema prirodnim resursima i načinu gajenja koza bio u brdsko-planinskom području. Vlasnik centra može biti asocijacija odgajivača. ishrana. Obavljaće se stručna obuka drugih odgajivača koza i demonstrirati novi postupci. radom centra. Za unapređenje kozarstva neophodna su najmanje dva genetska centra. One će odgajivati mlada priplodna grla. Napredne farme koza oko genetskih centara biće drugi krug i učesnik u unapređenju kvaliteta kozarske proizvodnje. Odabiranje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje vrši se po potrebi. koristiće drugi proizvođači. pre svega muška priplodna grla. Centar za reprodukciju koza i veštačko osemenjavanje može da koristi za veštačko osemenjavanje odabrane priplodne jarčeve ako ima matični list priplodnjaka. Glavnim odgajivačkim programom mora biti obezbeđeno dovoljno priplodnjaka za veštačko osemenjavanje i određeni uslovi i način korišćenja priplodnjaka za veštačko osemenjavanje. opremu i osnovno stado u početku su velika i njih može najsigurnije da pribavi država.

Broj koza sa osnovnim proizvodnim pokazateljima i ciljevi koje treba ostvariti U obnovi kozarstva treba ostvariti obim i kvalitet proizvoda koji će biti prepoznatljivi kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. . osnovnih energetskih i proteinskih hraniva (kukuruz. • izvršiti adaptacije postojećih i koliko je moguće izgradnju novih objekata za uzgoj koza.3. suncokretova sačma i druga hraniva).6. mogao bi predstavljati zavidan potencijal Srbije u smislu obezbeđenja znatnog broja pre svega zdravih. meso). • mlečnost 150 do 220 litara.000 grla u poluintenzivnom gajenju. iako smanjen i opterećen brojnim problemima i teškoćama. sojina sačma. Broj koza: • 50. a samim tim i zdravstveno bezbednih i kvalitetnih animalnih proizvoda (mleko. • 100. • plodnost 150% • mlečnost od 150 do 350 litara Proizvodnja koza u intenzivnom gajenju • telesna masa koza 65 do 80 kg. preradu i dr. Zato će ovde biti izložen procenjen broj koza i njihove proizvodne sposobnosti koje bi bilo nužno dostići da bi prisutnost na tržištima bila trajna i ekonomski opravdana. pre svega mere kreditno monetarne politike staviti u funkciju povećanja kozarske proizvodnje.1. • uspostaviti zadovoljavajući zdravstveni status grla i obezbediti njihovo održavanje.000 grla u ekstenzivnom gajenju. Proizvodnost koza u ekstenzivnom gajenju: • telesna masa koza 35 do 45 kg. • povećati stepen povezanosti primarne proizvodnje sa prerađivačkom industrijom i trgovinom.000 grla u intenzivnom gajenju. • 100. • odrediti standarde na osnovu kojih se utvrđuje kvalitet proizvoda uz primenu plaćanja na osnovu kvaliteta. Ispunjenjem ovih uslova postojeći fond koza. • obezbediti odgovarajuće funkcionisanje robnih rezervi. 1. • plodnost 170 do 200% • mlečnost 600 do 800 litara. Proizvodnja koza u poluintenzivnom gajenju: • telesna masa koza 45 do 65 kg. potpunije korišćenje uslovljeno je značajnim ulaganjima u proizvodnju. • podsticajne mere države. međutim. a potom i kvalitetnih životinja.5. • u svim ovim segmentima sve oblike proizvodnje ravnomerno tretirati. Postojeći prirodni resursi i njihovi neiskorišćeni potencijali omogućavaju višestruko povećanje broja koza i obima proizvodnje. Njihovo. PRAVCI RAZVOJA I DUGOROČNE MERE Da bi se poboljšalo postojeće stanje u kozarskoj proizvodnji neophodno je: • obezbediti dovoljne količine pašnjačkih površina. kao osnovne preduslove kontinuirane kozarske proizvodnje. • plodnost 120%.

• donošenju propisa i standarda o proizvodnji i prometu proizvoda po međunarodnim kriterijumima 1. mesa i kože. • obezbedjenju sredstava za intervencije u slučaju poremećaja na tržištu. mesa i kože počinje praktično od minimalnog broja koza.). • podsticanju stručnog obrazovanja proizvođača. Kako robnih proizvođača nema. • podsticanju vlasničke transformacije. stručne poljoprivredne službe i istraživanju u kozarstvu. poseduje odgovarajuće prostorije. mogućnosti izvoza i rd. Angažovanje i podrška države su potrebni u oblasti poljoprivrede i stočarstva i šire u makroekonomskoj politici. 1.7. savetovanja i izdavanja stručnih publikacija i drugih vidova informacija o tehnološkim inovacijama (izdaje časopis Biotehnologija u stočarstvu). Šire posmatrano uloga države je u: • stvaranju povoljnog makroekonomskog miljea. • donošenju propisa o zaštiti proizvoda sa poreklom. podsticaju izvoza kozijih sireva. MESTO I ULOGA DRŽAVE Razvoj kozarstva u svrhu robne proizvodnje mleka. • podsticanju razvoja delatnosti sa komparativnim prednostima (značajni resursi. • izradi studija i programa razvoja kozarstva. formiranje osnovnog stada. • podsticanju proizvodnje u korišćenju genetski superiornih priplodnih grla.Količina pomenutih proizvoda uveliko bi morala prevazići potrebe sopstvenog stanovništva i obezbediti značajan višak. U oblasti poljoprivrede i kozarstva podrška države je neophodna u: • uređenju zemljišta i poboljšanju njegove plodnosti. laboratorije i tehničku opremu i informacioni sistem i može kvalifikovano da obavlja sledeće poslove: • da organizuje bazu podataka i edukativne aktivnosti u vidu održavanja seminara. • projektuje i realizule adaptaciju postojećih farmi. Mesto i uloga Instituta za stočarstvo Institut za stočarstvo u Zemunu je kadrovski osposobljen. objekata za preradu mleka i tekuću proizvodnju. • zaštiti životne sredine. • zaštiti zemljišta od zagađenja. . • obezbedjenju povoljnih kredita za objekte i opremu. koji bi bio namenjen izvozu. • prilagodjavanju sredstava za razvoj neophodne infrastrukture (genetski centri). • sprovodi savetodavno-konsultativne poslove s ciljem razrade modela proizvodnje visoko vrdene hrane. to je inicijalna i razvojna uloga države neophodna. Pri svemu tome morale bi se uvažiti sve specifičnosti kozarske proizvodnje i stepen krize u kome se ona u ovom trenutku nakazi. značajnih prirodnih resursa i povoljnih signala o tržištu i izvorima sredstava.1.7.intelektualna svojina.

a još manje uhodana ili ozvaničena.9.Bosna i Hercegovina.7. PRAVCI IMPLEMENTACIJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA • • • • • • • Prezentacija i promocija glavnog odgajivačkog programa potencijalnim proizvođačima. Slovenija. Italija. IZRADA SISTEMA SAVETODAVNE SLUŽBE U KOZARSTVU Da bi selekcija koza i vođenje matičnih knjiga. • ostale zemlje OECD-a . 1. Češka. Mađarska. Odgovarjuće selekcijske službe ili organizacije koje su se prihvatile toga posla. Bugarska. Izrada programa i projekata revitalizacije postojećih farmi i novih reprodukcionogenetskih centara Identifikacija vlasnika. Iran. a u Republici i okruzima su tom pitanju različito prilazili. Hrvatska • istočnoevropske zemlje – Rumunija. Švajcarska i sl. Grčka. kao neophodne zootehničke mere. projektovanje i izgradnja privatnih farmi koza. uspešno poslužile unapređenju proizvodnje koza. kreditorima i drugim zainteresovanima. prerade i prometa proizvoda kozarstva.8. Japan. treba da se sprovede istraživanje objedinjeno na nivou Srbije. Razvojni program unapređenja koza u Srbiji ne postoji. Poslednjih godina počelo je ubrzano zasnivanje kozarske proizvodnje u individualnim gazdinstvima. 1. Obezbeđenje povoljnih kredita za izgradnju privatnih farmi. Zato je neophodno detaljno sagledavanje i donošenje osnovnih principa i parametara na kojima treba da se zasniva i sprovodi uzgojno selekcijski rad i matično knjigovodstvo za koze. organima vlasti. Izrada programa marketinga kozijih sireva sušenog mesa i prerađevina od mesa. jer. Jordan. pa ga izvode neplanski i parcijalno ili nikako.2. Makedonija. Takvo stanje nas je zateklo bez ikakve prakse o selekcijskom radu i matičnom knjigovodstvu za koze. Izrael. dok organizaciona šema funkcionisanja još nije potpuno precizirana. nisu dovoljno osposobljene da ga uspešno sprovedu. Povezivanje proizvođača. za razliku od ostalih vrsta domaćih životinja. Selekcijski rad se. što se radi o malom broju životinja u odnosu na ostale vrste stoke. • zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka – Saudiska Arabija. Republika Srpska. kao ni vođenje matičnog knjigovodstva. Izrada programa formiranja osnovnih stada koza sa sopstvenom proizvodnjom i uvozom grla. Irak. niti je na tom nivou razmatrano pitanje selekcije koza i vođenje matičnih knjiga. Ovo utoliko pre. niti uzgojno – selekcijski rad. ne bude usaglasilo na nivou Srbije. Nemačka. • zemlje u razvoju – afričke temlje. Belorusija. • zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza – Rusija. kod nas za koze nikad nije postojala organizovana selekcijska služba. većinom. Ukrajina. izvodi prema nahođenju pojedinih stručnjaka za ovčarstvo.Kina. kreditora i iztvoznika u cilju unapređenja proizvodnje. Austrija. a posebno ocenjivanje životinja i vođenje matičnih knjiga.1. Zato se stalno oseća velika . Zato je nivo primenjene selekcije uglavnom nedovoljno definisan. njihova različitost će dovoditi do zabuna i teškoća razne prirode. • Evropska unija – Kipar. Ukoliko se selekcija. Kazahstan i dr. Slovačka. Poljska. Neka od ovih gazdinstava proizvode i prodaju priplodni materijal pa stiču pravo na određene benificije. Izvozne mogućnosti kozarske proizvodnje Najznačajnija ciljna tržišta za izvoz poljoprivrdenno prehrambenih proizvoda iz kozarske proizvodnje mogu se sistematizovati sledećim redosledom: • zemlje predhodne Jugoslavije .

Međutim. a ukoliko se želi da stado dobije nov kvalitet. 1. diferencirane. pretpostavljamo da ni predloženi parametri za ocenjivanje nisu potpuno pogođeni. Zbog toga se pravila selekcijskog rada u okviru čiste rase mogu lako primenjivati. pri selekcijskom radu u narednom periodu.opterećenost poistovećivanjem koza sa ovcama. misli na jareće meso. Selekcija uopšte. Zbog takvog rasnog stanja moraće da se. Upravo zato mora se što pre početi sa širom primenom selekcije. kod naših koza nije jasno utvrđen rasni sastav. o vođenju selekcije i matičnog knjigovodstva u okviru predloženih rasnih grupa. ima za cilj da u tom pravcu usmeri izgradnju rasnog sastava naših koza. matiče i za sad rasno nedefinisane. zatim razni melezi. primenom selekcije u okviru navedenih rasnih grupa.10.10. a uz to često i regionirane. a posebno za vrstu stoke kod koje ranije nisu primenjivane nikakve zootehničke mere niti postoji ustaljeno iskustvo. Sadašnje procene o rasnoj pripadnosti su prilično orjentacione. Osnovni principi primene selekcije koza na mleko i meso Zasnivajući povećanje mlečnosti i plodnosti koza na selekciji. Budući da je ovo naš prvi pokušaj uvođenja selekcijskog rada u naše kozarstvo. selekcija na mlečnost ima vrlo visoko mesto. Budući da se za povećanje proizvodnje mesa. Srećna okolnost je da su mlečnost i plodnost u pozitivnoj korelaciji ( h2 = 0. pre svih ostalih treba sistematski sprovoditi. Takvo stanje ne može biti garancija ostvarenju bilo kakvih razvojnih programa u oblasti kozarstva na širem planu. već i rasno izdvajanje i usmeravanje. Smatramo da će primena selekcijskog rada u kozarstvu znatno omogućiti.4 ). Zbog nedovoljnog fenotipskog i genotipskog poznavanja naših koza. zavisno od njihovog daljeg usmeravanja. prvenstveno. Pod uslovima istog heritabiliteta i utvrđenog inteziteta selekcije kao kod goveda. kao i otkrivaje nepoznatih zakonomernosti značajnih za dalji rad na unapređenju ove proizvodnje. Genetski potencijal za mlečnost koza. a takođe i odabrane balkanske koze nižih područja. Genetski momenat u proizvodnji mleka koza je posebno značajan. ZNAČAJ SELEKCIJE ZA RAZVOJ NAŠEG KOZARSTVA Kod svih naših vrsta domaćih životinja rase su. čiji je proces na stvaranju novih tipova ili populacija u toku. odnosno vrši ukrštanje i primenjuje selekcija potomaka. mora da bude osnovna mera koju. Nažalost. manje ili više. uticajem na mlečnost ukrštanjem i selekcijom. Otuda se predlaže mogućnost da se. kod koza se postiže preko dva puta ( pa i više ) veći . ne samo povećanje proizvodnje i pravilno usmeravanje gajenja koza. Takođe će poslužiti i da se sagleda mogućnost za njihovo genetsko i proizvodno popravljanje. onda se uvodi rasa. 1. Ovaj predlog. treba ga stalno dograđivati i usklađivati sa našim novim saznanjima i promenama do kojih se bude došlo u rasnom pogledu. vrlo mlečne koze u svetu. pod uslovima dobre ishrane. transformisaće se u visoku proizvodnju mleka. tipova ili rasa. postale su mnoge. to bi usmeravanje selekcije koza išlo jednom od ova dva pravca. to se kao mogućnost povećanja te vrste mesa nameće popravljanje plodnosti. Mnogi smatraju da je značaj selekcije na mlečnost efikasniji nego primena određenih genetskih metoda ( ukrštanja ). domaće oplemenjene koze. u slučaju slabomlečnih rasa.1. došlo do čistih populacija. Ovo se predlaže upravo zato da bi se. pa se utoliko sigurnije i brže može ostvariti uspeh selekcije koza na kombinvani smer proizvodnje. pored neznatnog broja čistih rasa ( uglavnom inostranih ). prave manji ili veći ustupci kada se radi o uslovima koje treba da ispuni čista rasa. a posebno u slučaju primene visokog indeksa selekcije. što je nepravilno. kakve su pretežno naše. Obzirom da je za našu privredu značajna proizvodnja mleka i mesa. i to ili pojedinačno ( mleko ili meso ) ili u oba pravca istovremeno ( mleko – meso ). postoji mogućnost selekcije u okviru čistih rasa. Bez obzira da li se radi o određenim rasama ili o nedefinisanim rasnim tipovima koza.

Selekcija je naročito korisna ako se umešno odabiraju mužjaci. nisu ujednačeni i harmonični. ali ne i izrazita mesnatost. koji se ocenjuju prema plodnosti majke i kćeri. Selekcija na plodnost koza je izvodljivija nego ovaca. Svaka rasa ima svoj standard koji je znak tipa životinje. pa ni potomci toga ukrštanja nisu međusobno slični. Selekcija na plodnost. Obzirom na nisku naslednost ( h2 = 0.genetski godišnji uspeh zbog nižeg genetskog intervala ( veći broj ženskih potomaka i manji broj osobina za selekciju). što neće uvek biti moguće u slučaju našeg kozarstva. ukoliko je rasa jasno definisana. Selekcijom mogu da se izbace rasno nečista grla. vrlo teško. manje ili više nekontrolisanog. odnosno visoka plodnost. Za uspešnu selekciju treba znati cilj koji se očekuje i tip rase kom pripada životinja. treba odabrati samo one životinje koje prenose poznate osobine rase. Budući da ti melezi. U našim uslovima. procena priplodne vrednosti i razvrstavanje u klase mora biti sprovedeno i prilikom uvođenja novih rasa. Zato se može očekivati da će. gde postoji veliko šarenilo meleza. Na veći genetski efekat utiče heterozis. Odgovarajuća provera proizvodnih sposobnosti. na način kojim se obezbeđuje međunarodna merljivost dobijenih rezultata. ali ima i uspešnih slučajeva. a pri vrlo strogoj selekciji traženog potomstva. Međutim. Procenjivanje vrednosti životinja može da bude fenotipsko. već su osobine obe rase nepravilno zastupljene. u drugim proizvodnja mesa. Rezultati procenjene priplodne vrednosti koza koriste se za razvrstavanje kvalitetnih priplodnih koza u klase. kao i činjenica da u svim tim slučajevima uslovi pod kojima se gaje koze mogu biti intezivni ili ekstezivni. od kojih svaka unosi značajan udeo ( stvaranje „sintetičkih linija“ ). to je neophodno da se prate mnogi proizvodni pokazatelji značajni za svako navedeno proizvodno usmeravanje i izvrši procena priplodne vrednosti.07 ). O kontroli proizvodnih sposobnosti i drugih osobina koza odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima vode zbirku podataka. pretežno. Sastoji se u izboru najboljih životinja oba pola. posle nekoliko generacija. Pri selekciji treba imati u vidu plodnost majke. Testiranje proizvodnih sposobnosti koza vrši testna stanica u skladu sa glavnim odgajivačkim programom. je takođe mera koja može da omogući povećanje ove osobine. jer je češće bližnjenje. 1. selekcija na plodnost bi bila dugotrajnija. Zato su u ovakvim slučajevima neuspesi brojniji nego uspesi. Kontrola proizvodnih sposobnosti i procena priplodne vrednosti koza vrši se na način i metodama koje su određene glavnim odgajivačkim programom. Selekcija na bližnjenje može da se sprovodi prema podacima jednog ili više jarenja. hibrida i uveženih kvalitetnih priplodnih koza u glavni odgajivački program postojećih rasa. inače. provenijenci. a u trećim mleka i mesa zajedno. jedan od dva tipa nadvladati drugi i stado se vratiti. tačnosti i usmeravanja. u nekim uslovima proizvodnje. ali se potpuni cilj postiže ako se procena priplodnih grla vrši istovremeno i po fenotipu i po genotipu. povećavajući tako proizvodnu vrednost stada. To naročito dolazi do izražaja ako su dobro odabrane 3 ili više rasa. Ovakva parenja raznih meleza su vrlo složena i treba ih pažljivo izvoditi. međusobnog parenja.2. to je teško dobiti i očuvati ujednačenu i harmoničnu mešavinu. pa može da se kroz ukrštanje postigne povećanje mlečnosti i plodnosti koza. važna visoka proizvodnja mleka. Selekcija se sastoji u izboru priplodnjaka sposobnih da prenesu osobine rase i da ih razviju do maksimuma. dolaziće do njihovog. linija. sigurno. jednoj od prvobitnih rasa. . Kontrola proizvodnih sposobnosti i metode za procenu priplodne vrednosti koza moraju biti u skladu sa međunarodno priznatim postupcima i metodama.10. Budući da je. odnosno proizvodnju mesa. nema izrazito mesnate rase koza. Da ne bi došlo do prenošenja nedostataka. ostvaren prilikom ukrštanja. Stvaranje „sintetičkih linija“ je. a vrednost zavisi od pravilnog izbora rase. Način sprovođenja selekcije koza Primena i smišljeno vođenje selekcije omogućava popravljanje proizvodnje stada.

Za ocenu proizvodnje mleka. a ove ocene se uključuju u ocenu za „tip“. oblik i veličina sisa. 1.1. Ocenjivanje vimena se vrši između 4 i 5 meseci po jarenju. Zbog neraščišćenog rasnog sastava u našem kozarstvu. Za osobinu koja u jednom smeru proizvodnje koza nije značajna. koje se sastoje u trajnom prikupljaju niza podataka na osnovu kojih se vrši ocenjivanje i klasiranje životinja. Sadržaj proteina je posebno značajan za preradu mleka u sir ( smatra se da sadržaj mleka u koza utiče 4 puta više na sir nego sadržaj mlečne masti ). Na osnovu rezultata dobijenih ocenjivanjem koze se svrstavaju u sledeće klase: E. I. sadržaj proteina u mleku ( obavezno za sve koze kao najznačajniji sastojak za randman sira ) i mlečne masti ( što nije obavezno ako se utvrđuje sadržaj proteina. za sad. Uticaj smera proizvodnje na ocenjivanje koza Uticaj smera proizvodnje nameće određene prilaze ocenjivanju koza. Pod ocenom vimena se podrazumeva: dobra razvijenost vimena i izjednačenost obe polovine. ocena trupa ( uključu-jući ocenu vimena ). Podmladak se ne klasira. Samo ako se poseduje takav materijal moguće je da se selekcija pravilno sprovede i ostvare očekivani rezultati. ocenjivanje i razvrstavanje u klase. kao i telesnoj masi pri rođenju. (u smeru proizvodnje mesa nije značajna proizvodnja mleka). Ocenjivanje i razvrstavanje koza u klase Ocenjuju se visokoproizvodne uvezene rase ( značajne za rad na genetskom popravljanju naših koza). onda i sa 90 dana. predlaže univerzalni način izbora podataka. melezi sa visokoproizvodnim rasama koza i odabrane balkanske koze nižih područja. i to ocenama od 1 – 4. potrebne su dobro obavljene pripreme. Ocenjivanje koza se vrši najmanje dva puta u toku života. količina mleka. a drugi put sa navršene 3 godine. II i III. Prirodni podmladak se razvrstava u I. neće se prikupljati podaci. sadržaja proteina i mlečne masti služe podaci iz redovne kontrole mlečnosti po laktacijama. telesna masa. II i III klasu. 1. obično. još uvek ne bi bilo realno da se taj momenat uzima u obzir i prave posebni prilazi za svaki smer. obradi za 1/3 stada i u slučaju kad se utvrđuje sadržaj proteina ). Pri izboru mladih koza. a ukoliko je odlučivanje ranije. sa 30 dana i pri odlučivanju. dobra povezanost.4. s tim što su predlozi navedeni za prikupljanje podataka.3. tako podešeni da mogu da posluže za sve smerove. sadržaj proteina u mleku majke ne sme da bude ispod 28– 30 g na 1 litar mleka. Ia. ali se. već se vrši odabiranje prema naslednim manama. .5.10.10. i to prvi put sa 7 – 12 meseci. ocenjivanja i klasiranja koza. niti će se vršiti ocenjivanje te osobine.10. plodnost. Pri ocenjivanju i klasiranju koza uzima se u obzir: poreklo grla. ustljena domaća oplemenjena koza ( sanizirana domaća koza ). Zato se. Pripreme za sprovođenje selekcije koza Da bi selekcija koza mogla da se uspešno sprovodi.

Kod koza sa proizvodnjom mleka većom od prosečne u prve dve laktacije prosečna masnoća mleka može da bude manja za 0. II i III. Ocenjivanje i razvrstavanje jarčeva u klase Jarčevi za priplod se razvrstavaju u klase: E. pored zadovoljenih svih ocena za Ia klasu. predstavljaju „idealan“ tip koze odgovarajuće rasne pripadnosti.2 %. telesnoj masi i poreklu. Polazi se od toga da će to biti put ka iznalaženju proizvodnih životinja za koje će ovo biti jedina mogućnost da se počne s rasnim diferenciranjem na širem nivou. a u ekstezivnom gajenju 2 l. u umereno intezivnom gajenju 2. Ia. . a i u dužem periodu. Danas. ustaljenosti proizvodnje i izrazitog prevazilaženja normativa za klasu Ia.Za ocenjivanje i razvrstavanje koza u klase uzimaju se sledeći normativi: Rasna pripadnost Visokoproizvodne rase Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Količina mleka ( kg ) Količina proteina ( g / kg ) Količina mlečne masti ( g / kg ) Plodnost ( % ) Poreklo za generaciju ( poena ) Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Količina mleka ( kg ) Količina proteina ( g / kg ) Količina mlečne masti ( g / kg ) Plodnost ( % ) Poreklo za generaciju ( poena ) Balkanska selekcionisana koza Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Količina mleka ( kg ) Količina proteina ( g / kg ) Količina mlečne masti ( g / kg ) Plodnost ( % ) Poreklo za generaciju ( poena ) 3 40 400 30 35 180 2 2 35 350 30 36 180 2 1 35 300 30 37 150 1 5 55 800 29 34 220 2 4 50 650 30 35 200 2 4 55 700 29 35 200 2 3 45 550 30 36 190 2 3 50 600 29 36 180 1 2 45 500 30 37 180 1 3 45 500 29 37 170 1 40 400 30 38 170 Ia Klase I II III Oplemenjene domaće koze i ustaljeni melezi Balkansku selekcionisanu kozu će biti teško identifikovati u odnosu na manje ustaljene meleze.10. a ocenjuju se prema: proceni tipa ( od 5 do 1 ). 1. orjentacija mnogih gazdinstava će biti i na ovu kozu. Koze se razvrstavaju u klasu E ako. Pri odabiranju koza u stadima visoke mlečnosti treba za intezivni tip gajenja odabrati one koze u kojih je dnevni maksimum proizvodnje mleka u toku godine bio 3.75 l.5 l.6. I.

Testiranje jarčeva. Grla mlađa od 3 godine ( ali ne mlađa od 1.1.6.10. Pregled jaradi obavlja se najkasnije do 30 dana posle rođenja. Pojava teških jarenja kod koza uzrokuje česta oštećenja reproduktivnog trakta majke i može dovesti do uginuća i koze i jareta. Zbog bojazni da je pojava šutosti oba roditelja povezana sa prenošenjem jalovosti preko muških potomaka ( 20 % ). sadržaj proteina u mleku majke ne sme da bude ispod 30 – 34 g na 1 litar mleka ( što je za priplodnjake posebno važno ). Osobine koje se prate su: masa jaradi. Jarčevi koji nisu ispitani na potomstvo ne mogu se svrstati u klasu E.10. za umereno intezivne 3. Biološki test jarčeva Biološkim testom jarčeva ocenjuje se priplodna vrednost jarčeva za osobine degenerativnih mana i prenošenja nasledne osnove za pojavu teških jarenja kod koza. Pri izboru mladog mužjaka. procena .75 l. je od velike koristi u selekciji. Ia i I kad dostignu 3 godine i ako su pokazali izvanredne rezultate u prenošenju mlečnosti i plodnosti. to muški priplodni podmladak mora da bude rogat ili da ima jednog rogatog roditelja. za ekstenzivne 3 l. Po svakom jarcu potrebno je imati informacije o 80 slučajno odabrane jaradi. odnosno njihova kategorizacija prema proizvodnji njihovih kćeri. Testiranje jarčeva Najbolji i nasigurniji način procenjivanja priplodne vrednosti je testiranje priplodnih muških grla.6.Kod razvrstavanja u klase jarčevi treba da ispune sledeće minimalne uslove: Rasna pripadnost Visokoproizvodne rase Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Podaci o poreklu ( poena ) Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Podaci o poreklu ( poena ) Tip ( poena ) Telesna masa ( kg ) Podaci o poreklu ( poena ) 5 90 3 4 85 3 3 75 2 4 85 2 3 80 2 2 70 2 3 80 2 2 75 2 2 70 1 2 75 1 1 70 1 1 65 1 70 1 65 E Klase Ia I II III Oplemenjena domaća i ustaljeni melezi Balkanski selekcionisani jarčevi Jarčevi se svrstavaju u klase E. Pri odabiranju jarčeva za stada visoke mlečnosti. odnosno jarad treba u ranoj fazi života izlučiti iz odgoja.5 l. Pojava degenerativnih mana ima veliki negativni učinak jer vrlo često dolazi do uginuća jareta.2. 1. za intezivne uslove gajenja treba odabrati jarčeve kod čijih je majki dnevni maksimum mleka u toku godine bio 4.5 godine ) mogu da budu razvrstana i u I klasu. pod uslovom da se testiranje sprovodi kompletno i da se uzimaju svi elementi koji doprinose najrentabilnijem gajenju. a ne prenose nikakve nasledne mane. 1.

opšteg izgleda. reproduktivnim odlikama i 5. 2 poena.10. 5 poena. Od ukupnog broja jarčeva sa završenim performans testom 30-40% odabira se za dali priplod (prirodni pripust i veštačko osemenjavanje). Jarčevi koji ne zadovoljavaju zadate kriterijume biće isključeni iz priploda. U testnim stanicama svi jarčevi drže se u približno istim uslovima te je moguće tačnije meriti veći broj osobina. Jarad se svrstava u kategorije: • laka (bez intevencije). • teška (sa intervencijom veterinara). Ostale osobine elemente nezavisne selekcije. 3 poena. oceni tipa. treći sledi u uzrastu od 5 meseci i četvrti u starosti od 210 dana (7 meseci). . ženski i različitog pola). Za svakog jarca iz performans testa izračunava se odgajivačka vrednost za pojedinu osobinu te zbirna odgajivačka vrednost u koju će biti uključen intenzitet prirasta jarca te odgajivačke vrednosti roditelja za proizvodnju mleka.5 do 3 meseca. 2 poena. razvijenosti pojedinih delova tela. Istovremeno se registruju blizanci (muški. I jedan i drugi sistem testiranja mladih jarčeva ima prednosti i nedostatke. Registruje se broj mrtvorođene jaradi kao i smrtnost u prvih mesec dana.6. Performans test jarčeva Svrha performans testa je da se prati rast i razvitak odabrane mlade muške jaradi do polne zrelosti. vitalno. pa je potrebno da se ukaže na pojedinost svake. Ocena jaradi vrši se po šemi: • jare sa urođenim manama • slabo razvijeno i avitalno • normalno razvijeno i vitalno • normalno razvijeno. komisija vrednuje pri odabiru jaraca na kraju testa u uzrastu od 210 dana. U farmskim uslovima testiranje je jevtinije. tip i oblik. te na osnovu odgajivačke vrednosti roditelja za bitna svojstva odabiraju se mladi jarčevi za dalje gajenje. 3. Performans test organizuje se u testnim stanicama i na farmama. Registruju se komplikacije pri jarenju. prisustvo degenerativnih mana i drugih osobina vezanih za konformaciju i proizvodni tip. sledeći u uzrastu od 2. Ove dve mogućnosti se međusobno razlikuju. Prvi odabir priplodne jaradi vrši se odmah nakon rođenja. odnosno traži veća ulaganja finansijskih sredstava. ali je postupak testiranja skuplji. Na osnovu podataka o odgajivačkoj vrednosti za sopstveni prirast. te reproduktivne odlike mladih jarčeva. 1 poen. Testiranje se sprovodi na farmama i u progeno – testnoj stanici. 4. 4 poena. intenzitetu prirasta u periodima testa. 1. ali se razlike u proizvodnim uslovima odražavaju na tačnost ocene praćenih osobina. vitalnost. 2. Vrednovanje pojedinih jarčeva u performans testu temelji se na sledećim osobinama: 1.3. sadržaj belančevina i masti u mleku. odgajivačkim vrednostima roditelja. u tipu Ocene jarenja: • normalno • otežano • teško 3 poena.

odstupanje ispitivane grupe od grupe sa kojom se upoređuje za prosečni dnevni prirast h2 = 0. jer nemamo gazdinstava sa selekcionisanim stadima koza. kojoj u budućem razvoju našeg kozarstva treba posvetiti posebnu pažnju. jarenju i kompletnoj kontroli prve laktacije. dužina trupa. pa za duži period nema izgleda da će se ostvariti. Međutim.10.5. obim grudi.4. program o usmeravanju razvoja kozarstva da bi se postavio pravi cilj progeno – testnoj stanici. širina karlice ) kao i oceni tipa.1. Uz to. kao i odgoj prikupljenog podmlatka.6. Njeno postojanje jedino može da omogući značajna pomoć sa strane. potom. dubina grudi. obavi prema rezultatima mlečnosti njihovih kćeri za prvih 100 dana laktacije. Za izračunavanje opemenjivačke (odgajivačke) OV i relativne oplemenjivačke ROV vrednosti koriste se sledeće osobine: • prosečni dnevni prirast • topli randman • udeo mišića u trorebarnom isečku OV = DP x h2 DP .procenu tipskih karakteristika koje se zasnivaju na praćenju osnovnih eksterijernih mera ( visina grebena. Na kraju se utvrđuje relativna priplodna vrednost jarca. Međutim. Obzirom na mali broj koza u zemlji. Za test se koriste podaci dobijeni tokom prve laktacije.34 za topli randman h2 = 0. njihovom gajenju. 1.evidentira se količina namuženog mleka. Rangiranje jarčeva se. prva laktacija je uvek znatno niža nego kasnije laktacije. sadržaj proteina. neophodnih za vršenje progenog testa. niti imamo. troškovi održavanja i rada testne – stanice su vrlo visoki. oblika i vimena i mase tela. na srpskom nivou. Jarčevi moraju imati podatke o laktacijskoj proizvodnji najmanje 20 kćeri. Za sada nemamo bitnih uslova za zasnivanje i pravilan rad progeno – testne stanice za jarčeve. sadržaj i količina mlečne masti.10. bila bi dovoljna samo jedna progeno – testna stanica. Kćeri jarčeva testiraju se na: . ali to ne sme da bude razlog da se za dalji razvoj kozarstva ne odaberu druge prigodne metode. parenju. Progeni test jarčeva u progeno – testnoj stanici Testiranje u progeno – testnoj stanici se sastoji u prikupljanju na isto mesto i držanju pod potpuno istim uslovima kćeri jarčeva koji se testiraju. Progeni test jarčeva na mlečne osobine Progeni test na mlečne osobine bazira se na podacima o utvrđenoj laktacijskoj pro-izvodnji kćeri jarčeva u testu. zasnivanje i održavanje progeno – testne stanice je vrlo skupo. Testiranje je vrlo povoljno. Najrealnije je da to bude progeno – testna stanica jarčeva za selekciju domaće bele ustaljene oplemenjene koze ( sanizirane domaće koze ). a potom pri zalučivanju. .4 za udeo mišića u trorebarnom isečku h2 = 0. pa ne uspeva da omogući uspostavljanje finansijske ravnoteže.6.4 Postupak: OV = 2 X [ (y – A) x b ] / W . protok mleka i indeks vimena. jer omogućava maksimalan broj potomaka za utvrđivanje porasta i proizvodnje kćeri za sve jarčeve.

25 x h2 ] W = (n1 x n2 ) / (n1 + n2 ) n1 = broj sinova ispitivanog jarca n2 = broj vršnjaka ROV = [ (OV + prosečna vrednost vršnjaka) / prosečna vrednost vršnjaka ] x 100 Uravnotežena ROV = W1 ROV1 + W2 ROV2 + W3 ROV3 ROV1 .fiksni uticaj genetske grupe i Sjk .25 OV jarčeva za pojedine osobine (količina mleka.relativni značaj za topli randman = 0. Ovaj tip testiranja u kozarstvu je mnogo teži nego u govedarstvu.relativna OV za dnevni prirast ROV2 .y . umanjujući uticaj sredine raznolikošću situacija.relativna OV za topli randman ROV3 .osobina Fi .50 W2 . mlečne masti i procenat mlečne masti) računa se: OVb = 2 x (Gj +Sjk) 1. b= 0.35 W3 .slučajni uticaj jarca j po grupi i eijkl .relativni značaj za dnevni prirast = 0. .6.15 Pri izračunavanju odgajivačke vrednosti metodom otac – ćerka (Sire model) koristi se sledeći model: Yijkl = Fi + Gj +Sjk + eijkl Yijkl .fiksni uticaj stada x godine x sezone Gj .neprotumačeni utcaji Vrednost a = (4 – h2) / h2 Za navedene osobine uzet je h2 = 0. neće moći da se ostvari u širim razmerama. zbog nedostatka sredstava. gde se sprovodi veštačko osemenjivanje.relativni značaj za udeo mišića u isečku = 0.6. dok je u kozarstvu samo na individualnim gazdinstvima. Ovde je potrebno mnogo truda osoblja zaduženog da uzima i prikuplja podatke ( o količini mleka.10. o trajanju laktacija i plodnosti ). Smatra se da je neophodno da budu obuhvaćene najmanje 3 organizacije koje gaje ove kćeri. Progeno testiranje jarčeva na farmama Testiranje na farmama se sastoji u praćenju života i proizvodnje velikog broja kćeri raspoređenih u brojnim gazdinstvima. Mada bi bila korisna primena ovog tipa testiranja. ali je u odnosu na progeno – testne stanice znatno jeftinije. verovatno da.relativna OV za udeo mišića u isečku W1 .25 x h2 W / 1 + [ (W – 1) x 0.tačnost procene . količini i udelu proteina i masti u mleku.dnevni prirast sinova x broj sinova A .dnevni prirast vršnjaka x broj sinova b .

Za matičenje dolaze u obzir sve napred navedene rasne grupe naših koza. odnosno kad dostignu telesnu masu od 33 – 35 kg.11. jer ih neće biti mnogo obuhvaćenih selekcijom. i to bi bilo za farmu na kojoj se koze gaje ili za region na kome se nalaze udružena gazdinstva – asocijacije odgajivača. prisustvo minđuša i sl. povežu i ukoriče. 1. Osnovni principi Da bi se moglo pravilno usmeravati unapređenje proizvodnje koza i primenjivati potrebne zootehničke mere. Treba da se vodi posebno za svaku rasu ili rasnu kombinaciju. treba da se stalno vodi: • matični list za kozu ili jarca ( Glavna matična knjiga ). Matični list za kozu ili jarca ( Glavna matična knjiga ) Matični list za kozu ili jarca se još zove Glavna matična knjiga. tip i podobnost životinje za predviđeni smer proizvodnje. jer je praksa da se ovi listovi slažu po rastućem broju u zajedničku knjigu.1. U njega se upisuju podaci iz Knjige umatičenja i Registra matičnih koza. Upisuju se svi podaci o identifikaciji životinja. Za matičnu evidenciju koza. neophodno je da se vode određeni podaci o svakoj odabranoj životinji. nema nikakve svrhe. MATIČNA EVIDENCIJA U KOZARSTVU 1. koji se tetoviraju ili se stavi ušna markica. Za uvođenje u Matični list služe matični brojevi u desnom uvu.3. • proizvodni list za mlečne koze. ukoliko to zahtevaju propisi za ostale vrste domaćih životinja. poznatom poreklu za 3 generacije predaka i o proizvodnim osobinama jaradi do odlučivanja. List umatičenja ( Prijemna knjiga ) Matičenje koza se vrši kada se mlade kozice i jarčevi odaberu za priplod. zavisno od rasne pripadnosti. kako je to najčešći slučaj. • izvod iz matične knjige ( Pedigre ). Vođenje matične evidencije zahteva jednoobraznost. 1. Ne treba očekivati da se umatiči veliki broj koza.1. ). Matični list za kozu ili jarca se vodi za svaku umatičenu životinju. a ispunjava se sa obe strane. rogatost. • registar matičnih koza. Izuzetak su koze s rudimentovanom ušnom školjkom. Pritom se u Listu umatičenja unesu podaci za telesnu masu i telesne mere. može da proširi obim prikupljanja podataka i obrazaca za vođenje evidencije. . a najmanje do 90 dana. o njihovim proizvodnim osobinama. Ukoliko neka organizacija želi.11. U jednu Matičnu knjigu se unose podaci za jednu rasu. Matični list ima uobičajenu veličinu.11. • list umatičenja ( Prijemna knjiga ). Za kozice je to u starosti od 7 – 8 meseci. odnosno praćenjem potrebne evidencije.11. Matičenje koza ne sme biti samo sebi cilj i uslov za sticanje određenih benificija.2. za koje se broj tetovira na unutrašnju stranu repa. Matična evidencija se vodi na karticama ili u posebnim knjigama. Tamo gde matičenje neće služiti za pravilno sprovođenje selekcije. a ubeleže se i neki spoljni znaci ( boja. Matične listove vodi matičar pod rukovodstvom stručnjaka – selekcionera. koje treba da su povezane. na osnovu kojih se utvrđuje razvijenost i konformacija tela. Matični listovi za koze se drže odvojeno od matičnih listova za jarčeve.

ukupna dnevna količina mleka. Podaci se prikupljaju po uobičajenim metodikama za dobijanje proizvodnih pokazatelja za ovce i krave. 1. rasa. Ubeleženi podaci se unose u Matični list za kozu . odnosno kupljeno. ICAR-ova pravila. plodnost. Izvod iz matične knjige ( Pedigre ) Izvod iz Matične knjige ili Pedigre izdaje se uz svako prodato. Ovi podaci se prenose iz Matičnog lista ( Obr.5. razvoj i upotreba jareta. Ovi podaci mogu dobro da posluže da se računskim putem dođe do mnogih korisnih pokazatelja. Pritom se upiše i broj iz levog uva ( matični broj majke i godina rođenja jareta ). jarenje. trajanje svake laktacije.11. broj Izvoda. Sva tumačenja o podacima i skraćenicama su posebno naznačena.Pri ovom odabiranju izvrši se tetoviranje ( odnosno stavljanje ušnih markica ) u desno uvo ili s donje strane repa. podaci o identitetu grla. Grla za koja se izdaje Izvod iz matične knjige sa 50 % porekla moraju imati podatke o poreklu oca najmanje za 2 godine. s tim što se stavljaju rastući matični brojevi. 1. U Izvod iz matične knjige se unose sledeći podaci: naziv i adresa organizacije ovlašćene za izdavanje Izvoda. godina rođenja. podaci o poreklu za najmanje 3 generacije predaka i odgovarajućim proizvodnim podacima. vodi se: datum kontrola mlečnosti u toku godine. 1.4. br. proteina ( kg ) i mlečne masti ( kg ) za ceo period na koji se kontrola odnosi. Proizvodni list za mlečnost koza Proizvodni list za mlečnost koze se vodi za svaku kozu posebno i za svaku godinu posebno. kao i potpis ovlašćenog lica te organizacije. Registar matičnih koza Registar matičnih koza služi za unošenje podataka o proizvodnji koza za tekuću godinu. trajanje kontrolnog perioda ( interval od 26 – 33 dana ).6. početak i kraj muže. a koji se odvaja iz posebne sveske na perforiranom delu. U ovaj Registar se. 1. matični i registarski broj. standarda i smernica je da se dobiju rezultati koji se mogu upotrebiti za integrisane šeme selekcije i za međunarodnu razmenu životinja i informacija. Izdaje ga ovlašćena selekcijska služba. grlo. kao i podaci o ukupnoj godišnjoj mlečnosti iz Proizvodnog lista za mlečnost koza .12. sadržaj proteina i mlečne masti (u %). Objedinjen je za koze i jarčeve. unose za sve koze svi podaci o proizvodnji iz Proizvodnog lista koze . kao i ukupna količina mleka ( kg ). . a zatim za svaku kontrolu: količina mleka pri svakoj dnevnoj muži ( vrši se ujutru i uveče ). Takođe se naznači datum izdavanja Izvoda i pečat organizacije ovlašćene za izdavanje Izvoda. standardi i smernice za evidentiranje mleka kod koza Cilj ovih pravila.11. a takođe i za ceo period od početka muže do svake kontrole na koju se podaci odnose. Izvod iz matične knjige predstavlja jedan list koji se popunjava podacima sa obe strane. K – 1 ). Ovom evidencijom su obuhvaćeni: oplodnja. Pored podataka o identitetu. pored podataka o identitetu.11.

Od strane zvaničnog lica koje vrši evidenciju (Metoda A) Sledeće mogućnosti se navode : .12. • proveravanje podataka i periodična inspekcija farmi gajenja. 1. Operacija evidentiranja mleka Evidentiranje mleka može se izvršiti na različite načine u skladu sa uslovima u zemljama članicama organizacije. upotreba knjige jarenja.4.12.12. Važno je tetovirati ili obeležiti onu jarad koja će se zadržati za priplod. 1. Tip koza koje će se kontrolisati Sve koze pomužene na dan evidentiranja mleka moraju da se kontrolišu.1.3.2. 1. Identifikacija grla Identifikacija jaradi treba da se obavi najkasnije 30 dana od rođenja.4.12. Interval u evidentiranju Izabrani interval utvrđuje organizacija i on može da se izvrši preko različitih formi u skladu sa uslovima svake zemlje članice organizacije. • beleženje podataka. • organizacija kontrolisanog pripusta. Organizacija evidentiranja Dozvoljena je potpuna sloboda u pogledu načina na koji se evidentiranje mleka organizuje u različitim zemljama. Različite operacije evidentiranja su sledeće: • identifikacija životinja tetoviranjem (ili nekim drugim načinom obeležavanja koji se smatra sigurnim). 1.1. 1. Operacija evidentiranja mleka 1.12. Izabrana dužina laktacije treba da bude deklarisana od strane organizacije.4.12.1.12.3.2.4. Referentna laktacija Minimalna dužina laktacije treba da bude 150 dana a maksimalna 240 dana. pod uslovom da su lokalna udruženja odobrena od strane nacionalnih organizacija.

Minimalan broj evidentiranih podataka Potrebne su najmanje 3 urađene evidencije da bi se ocenila laktacija. evidentiranje se može stopirati do 100 dana. U slučaju veterinarskih restrikcija za datu oblast. 1. 1.12.4.4. potrebno je pomnožiti prinos sa brojem dana jednakih polovini dana izabranog perioda. sisanje se ignoriše i procenjuje se proizvodnja počev od 40 dana po jarenju. evidentiranje se može stopirati za period ne duži od 75 dana za pojedinačna grla i/ili za cello stado. Štampanje rezultata Proizvodnja može biti izražena u kg ili ml. Količina mleka proizvedenog u domuzivanju ne sme biti uključena.4. Količine mleka mogu se izmeriti upotrebom svakog instrumenta čija je preciznost 20 gr ili ml.5. Kraj laktacije Da bi se procenila proizvodnja mleka za period od poslednje evidencije do zasušenja. 1.12. Prosečan interval evidentiranja (dani) 14 21 28-34 36 42 30 Broj evidencija godišnje 26 17 11-13 10 8-9 12 Simbol A2 A3 A4 A5 A6 At Od strane vlasnika ovaca ili zvaničnog lica za evidenciju u saradnji sa vlasnikom (Metoda B) Evidentirani časovi 24 Prosečan interval evidentiranja (dani) 30 Broj evidencija godišnje 12 Simbol B ICAR-ov Odbor odlučuje o simbolima drugih metoda. 1.4. evidentiranje mora početi (podvrgnuto uslovima u prethodnom paragrafu) 40 dana posle jarenja. evidentiranje ne sme da počne pre 10-og dana od jarenja. U odnosu na izračunavanje proizvodnje mleka.5. U slučaju kada jarad sisa.Evidentirani časovi 24 24 24 24 24 Naizmenično evidentiranje ujutru i uveče *Metoda A se smatra standardnom. .6.12. Određivanje sadržaja masti ili proteina (ili azotne materije) je prepušteno izboru.12. U slučaju godišnjih praznika. Datum prvog evidentiranja mleka U slučaju kada se ne primenjuje sisanje.

2. Prinos mleka od laktacije se dobija uzimanjem ukupnog prinosa mleka izračunatog za sve intervale. tj. 4.7.6. 2). Opremu koja se koristi za određivanje sadržaja masti i proteina treba periodično proveravati u skladu sa odgovarajućim standardima. Količina masti i proteina sadržanih u mleku se dobija na isti način. Prosečan udeo masti i proteina sadržanih u mleku dobija se kako je rečeno u Metodi 1. 2 Za svaki interval između dva uzastopna testiranja radi se posebna kalkulacija dodavanjem rezultata izmerenih težina dva dana testiranja. Količnik se onda množi sa brojem dana između dva dana testiranja. Mleko treba izmeriti na osnovu težine ili pomoću instrumenta koji odobrava ICAR ili članica organizacije ako je u upotrebi pre 1. Utvrđivanje težine mleka i sadržaja masti i proteina 1. Količina masti i proteina sadržanih u mleku se dobija na isti način.12.7. trebalo bi s vremena na vreme slediti specifikacije i uputstva koje odobrava Komitet. Svaka organizacija koja je članica je dužna da informiše Komitet o ovim standardima.12. janurara 1995. Za analizu je potreban uzorak kompozitnog mleka od 24 časa.1. Uzorke treba uzeti nakon što je mleko koje je proizvela jedna koza ispravno pomešano. Dodavanje ovih prinosa iz intervala daje ukupno mleko proizvedeno za ceo period laktacije. 1. Treba primenjivati metode odobrene od strane Komiteta za određivanje sadržaja masti i proteina (ili azotne materije).12. 1 Za svaki interval između dva uzastopna testiranja pravi se posebna kalkulacija količine proizvedenog mleka množenjem rezultata merenja urađenih na dan testiranja sa brojem dana u intervalu koji vode ka danu testiranja. Opremu i materijal koji se koristi za analize treba da pripremi ili proveri tehnička služba iste organizacije. 2. Metoda br. 1. uzimanje prosečnih rezultata za svaki dan testiranja u periodu za koji je dan testiranja srednja tačka ili primenom prosečnih rezultata na početku i na kraju perioda (vidi Metoda br. Prosečan udeo masti i proteina sadržanih u mleku se dobija množenjem ukupne količine masti i proteina (u celim kg) sa 100 i deljenjem ovih ukupnih suma sa ukupnom sumom mleka (u celim kg). Što se tiče metara za mleko i menzura.1.12. i deljenjem ovog iznosa sa dva.. 3. Metoda br.7. Analiza na sadržaj proteina (ili azota) i masti mora da se uradi na istom uzorku mleka. Ako se koristi konzervans on ne sme da utiče na rezultate analize uzorka. Metode koje uključuju centralni princip treba da budu preferentne. proveren od strane odgovarajuće vladine agencije dotične zemlje. 1. i ako je moguće. Metode izračunavanja Ukupna količina mleka i procenat buterne masti i/ili proteina treba da se izračuna pomoću jedne od sledeće dve metode (ili pomoću neke druge metode ako se dokaže da je ona isto tako tačana). .

13. od odgajivača. Pri Institutu za stočarstvo može se organizovati Savet (naučno – stručno telo) za realizaciju nadzora Programa.SELEKCISKOG PROGRAMA U KOZARSTVU SRBIJE Svaki odgajivački Program je kompleksan i zavisi od više činilaca i institucija. preko selekcijskih službi. te predlagati nove ideje . brojevi koji nedostaju se mogu proceniti uzimanjem proseka prethodnog ili kasnijeg testiranja ili pomoću neke druge odgovarajuće metode. Zbog toga njegova poželjna realizacija zahteva jedinstvenu organizaciju na svim meritornim nivoima u Srbiji. Vlada Republike Srbije prihvata odgajivačko–selekciski Program u kozarstvu. te se na taj način koordinira rad svih subjekata u sprovođenju programa. Institut za stočarstvo će izraditi pravilnike za organizaciju i sprovođenje pojedinih delova Programa. ustanove i drgi subjekti koji na različite načine doprinose realizaciji Programa. Navedeno se ostvaruje u saradnji sa svim navedenim službama. Institut za stočarstvo je centralna Vladina institucija. Realizacija odgajivačkog programa temelji se na Zakonu o merama za unapređivanje stočarstva Republike Srbije. Odnos pojedinih subjekata u izvođenju Programa prikazan je shematski.Ako se beleženje podataka stopira za period koji ne prelazi 100 dana. 1. do Ministarstva poljoprivrede. Njegov zadatak je da organizuje i sprovodi odgajivačko-selekcijski program i genetsko unapređivanje koza na području Republike Srbije. ORGANIZACIJA IZVODJENJA ODGAJIVAČKO . te tako stvara pretpostavke za uspešnu realizaciju Programa. Pravilnici će biti sastavni delovi Programa. a Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede brine o njegovom uspešnom sprovođenju . šumarstva i vodoprivrede. ovlašćena je i zadužena za izvođenje odgajivačko-selekcijskog rada. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE VETERINARSKE STANICE INSTITUT ZA STOČARSTVO FAKULTETI I INSTITUTI REGIONALNI CENTRI OSNOVNI SUBJEKTI (ORGANIZACIJE) ODGAJIVAČI 1. 2. a u njenom programu učestvuju institucije.

Takođe.i rešenja. Čine ga naučni i stručni radnici koje imenuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede. te da će biti potrebni veliki napori. 5. kako bismo ostvarili željeni genetski napredak naših populacija koza u celini . U vezi sa tim.Regionalni centri i Osnovni (Organizacije) subjekti samostalno će i u saradnji sa Institutom za stočarstvo. posebno u proizvodnji novih generacija priplodnjaka i plodkinja i njuhovo korišćenje. Aktivno učestvuju u proizvodnji novih generacija životinja u čemu nalaze adekvatan ekonomski interes. Odgajivači priplodnih ženskih i muških grla koza visoke genetske vrednosti odgajaju i iskorišćavaju kvalitetni deo populacije. ulaganja i vremena da se napisano u Programu ostvari. 3. u odgajivačkom radu moraćemo i nadalje sarađivati sa glavnim odgajivačkim centrima u svetu.selekcijskog rada vezani su sa selekcijskom službom i službama reprodukcije. U izvođenju odgajivačko . a uz odgovarajuću finansisku podršku može se primeni. Navedene Naučne ustanove tesno sarađuju sa Institutom za stočarstvo kao nosiocem Programa angažovanog od strane Ministarstva. Napomena: Odgajivačko – selekcijski Program u kozarstvu Srbije je podložan dopunama. veterinarskim službama i stanicama na terenu obavljati poslove odabira grla za dalju reprodukciju. te na taj način omogućiti realizaciju sprovođenja odgajivačkog Programa u kozarstvu. 4 Naučni radnici sa Fakulteta i drugih Instituta mogu da predlažu nova rešenja i aktivno učestvuju u izvođenju pojedinih faza programa. Delom sufinansiraju odvijanje selekcijskog programa. Program će biti usaglašen sa novim Zakonom iz stočarstva i pratećim Pravilnicima. . izmenama i usaglašavanjima sa sličnim ili istim Programima u oblasti kozarske proizvodnje. Svesni smo da je naš odgajivački rad u kozarstvu gotovo na početku. a imajući u vidu da su naše populacije koza male.

Niška Banja 20. G. 61. Stočarstvo 35. Radojković D.. str. Petrović M. knjiga III. L. J. 48.. Nenadić M. J.F.F.M. Jugoslovensko savetovanje ’’Unapređenje govedarstva. (1997) : Stanje i mogućnosti unapređenja kozarstva u Jugoslaviji. 3. StuttgartHohenheim. M.. Beograd-Zemun 23. Beograd. Prentice-Hall. (1999) : Nova tehnološka rešenja u odgajivanju koza u Institutu za stočarstvo. Projekat predat Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede. A. Zbornik radova UDK : 636:637. (1987): Group breeding shemes and simplified recording in sheep omprovement... (1981): Goat production. Farming press.L. Owen: New techniques in Sheep production.. DairySci. M. Niška Banja 21.. Guittet. (1978): Reproduction and breeding of goats. Žujović M. Rako. Aleksić S. 7. Mekić C. 3-164 2. IV konferencija o hrani : ’’Stočarska proizvodnja. B. Žujović M. Guide de l'elevur. Gali. (1982) : Rase koza. Engelwood Cliffs. kvalitet. str. (1978): The dairy goat as a model in lactation studies. Žujović M. Dairy Sci. 1981: Razvoj intenzivne kozarske proizvodnje (farme mliječnih koza). 9... (1991): Goat farming. Haenlein.1. 209-212. Posebna publikacija 19. Shelton.. 18.. šumarstva i vodoprivrede.. Zbornik radova UDK : 636:637. Larson.. april 21-25. (1985): Ziegenhaltung ein Betriebszweig mit Perspektiven. 13. Žujović M. Marinkov S. Dairy sci. prerada. Mowleirt. Vol. 10231029.U..W.D. J.: (1994): All about goats. Elsevier. Iz: I. Žujović M. Poljoprivredni fakultet Novi Sad .. Subotica 22. Lasley. Numbero Special (1980): Le Corrousel. Petrović P.. 1825... 1011-1022. ovčarstva ikozarstva u cilju veće proizvodnje mleka’’. Referat održan na seminaru iz kozarstva u Dimitrovgradu.. 1975. J. 61. Radović Č. Thume. Savremena poljoprivreda. promet. Žujović Miroslava. Zbornik referata. (2005) : Selekcija u stočarstvu. (1992) : Genetsko stanje i unapređenje koza u cilju povećanja proizvodnje mleka. Farming press London. (1982): Sheep and goat production. Inoviran program za Ministarstvo poljoprivrede. Grubić G. London. Jugoslovensko savetovanje ’’Unapređenje govedarstva. ovčarstva ikozarstva u cilju veće proizvodnje mleka’’. (1978): Dairy gotit managcment..M. 17. (1992) : Stanje i mogućnosti razvoja ovčarstva i kozarstva. Vlahović Milica. vol. Mežunarodni simpozijum : ’’Dostignuća u stočarstvu 97’’. Van Vleck (1978): Genetics of dairy goats: a review. J. str. 12. Beograd 11. 994-1010. Iloje... Str.L str. Faycz. J. (1975). O.. 1-6 24.B. 47-49. FAO (1992): FAO production Vearbook. Marali. 16. Krajinović M.. 1-30. E. Žujović M. 4. 43-47. and Matthevs. Butterworth and Co. str. J. ekonomija i zaštita životne sredine’’.. Coop. Institut za stočarstvo. Paris. 15. L. 407-411..II sekcija. 61.. C. Mekić C.. J..DairySci. Hetheringron. 61. Žujović M. (1999) : Genetski resursi i unapređenje u kozarskoj proizvodnji.G. B.. Simpozijum sa međunarodnim učešćem : ’’ Naučna dostignuća u stočarstvu 99’’. str. Petrović M. (1995) : Stanje i pravci razvoja ovčarstva i kozarstva.. Žujović M. M. oktobar 10-12. Paris 1980. Miščević B. (1987): Genetics of livestock improvement. Čobić T. LE. Petrović P. London 6..M. 23-26. 1521-1528. Nenadić M. (1999) : Modeli organizovanja ovčarske i kozarske proizvodnje na seoskim gazdinstvima. Lachcvre. Petrović P. 14.M.. Amsterdam-Oxford-New York.... Bulletin de l'Elevage francais. Owen.LITERATURA 1. 8. A. La Maison Rustigu. Žujović M.. Zbornik radova. 46 5. 10.. Stojković M. Academic presso.. str. London..

Đorđević-Milošević Suzana. (2005) : Importance and perspective of goat production in Republic of Serbia. 43-47..Herceg Novi 28. 50. jun 11-15.. Petrović P.. (2000) : Projekat ’’Revoko’’-kozarstvo. Negovanović D. Krajinović M.. vol.. 3-15. Žujović M. pp. Savremena poljoprivreda. 120-134 . Gluhović M. Žujović M.M. Žujović M. Petrović P. no.. Žujović M. Josipović S. (2001) : Perspektiva ovčarskih i kozarskih domaćinstava u novom milenijumu. 2.. 8. pp. Petrović P. 3-4... Vrnjačka Banja 29. 1-2.M.Srpsko Sarajevo.. str.. vol. Novo rešenje recenzirano i prihvaćeno. Agroinovacije. (2001) : Ovčarstvo i kozarstvo u našim domaćinstvima za naredni vek.M. Naručilac Consseco Institut. Novi Sad 26.25. praksa i promet u agraru’’. 48. II savetovanje : ’’Nauka. 337-341. (1999) : Genetski resursi i unapređenje u kozarskoj proizvodnji. Simpozijum sa međunarodnim učešćem : ’’Naučna dostignuća u stočarstvu’’. Nešić Zorica. Mekić C. Strsoglavec Stela. vol. Savremena poljoprivreda... Gluhović M. Žujović M. str.Beograd 27. Journal of mountain agriculture on the Balkan. Tomić Zorica..

6. br.000 20 25 25 AUTOHTONE RASE KOZA Red.000 20 25 20 3.000 3.500 3. 1. 2014. 1. 4.000 4.000 2.600 1.Petogodišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa PLEMENITE RASE KOZA Red. 2011.500 25 30 25 . 3.000 10 15 10 2.500 3. 5. 6.500 4.000 5.000 5 5 5 4.500 2.500 15 20 20 5.500 5. 5. 3. 2. 3.000 10 15 15 5. 2012.400 15 20 15 2. 2013.000 600 600 7 8 5 1. 2.000 4. 1.000 1. godine 2010. 4. 2011.500 2. Mere selekcije Selekcijske smotre Kontrola produktivnosti koza Kontrola mlečnosti koza Performans test jarčeva Biološki test jarčeva Progeni test jarčeva Planirani maksimalni godišnji obim do 2014.000 3.500 7 10 10 4.500 1. godine 2010.500 4. 2012.000 2. br. 2014. 2013. Mere selekcije Selekcijske smotre Kontrola produktivnosti koza Kontrola mlečnosti koza Performans test jarčeva Biološki test jarčeva Progeni test jarčeva Planirani maksimalni godišnji obim do 2014.000 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->