Apoptoza

Ćelijska smrt, zajedno sa rastom i diferencijacijom, predstavlja suštinski deo životnog ciklusa ćelije. Homeostatska kontrola ćelijskog broja ostvaruje se putem dinamičkog balansa dva suprotna procesa – ćelijske deobe i ćelijske smrti (Alberts et al., 2002.). Uloga smrti ćelije u normalnom razvoju organizma, prvi put opisana je pedesetih godina prošlog veka, od strane Glucksmann-a i Saunders-a. Danas, jasno razlikujemo više oblika ćelijske smrti, a najčešća su fiziološka, programirana, ćelijska smrt ("suicidalna") – apoptoza (1965. godine Kerr) i zadesna ("akcidentalna") ćelijska smrt– nekroza (Ruddon,2007.). Apoptoza je proces genski regulisane ćelijske auto-destrukcije koji ima izuzetno značajnu ulogu u očuvanju homeostaze tkiva i organizma u celini. Biološka uloga apoptoze u normalnim fiziološkim uslovima organizma ogleda se u : • • • • • • Programiranom smanjenju broja ćelija tokom embriogeneze i metamorfoze (npr. formiranje prstiju ruke kod čoveka u toku embrionalnog razvića) Hormonima-posredovanom smanjenju broja ćelija kod odraslih organizama (npr. ćelije endometrijuma tokom menstrualnog ciklusa) Deleciji ćelija u ćelijskim populacijama koje karakteriše visok nivo proliferacije (epitelne ćelije intestinalnih kripti gastrointestinalnog trakta) Eliminaciju suvišnih ćelija u održavanju konstantnog broja ćelija (održavanje tkivne homeostaze) U imunskom odgovoru, tokom regulisane eliminacije specifičnih ćelijskih populacija kao i samih autorekativnih ćelija imunskog sistema Uklanjanje transformisanih ili na drugi način oštećenih ćelija (apoptoza je jedan od regulatornih mehanizama koji učestvuju u sprečavanju razmnožavanja alterisanih ćelija ) Postoji čitav niz bolesti tokom kojih dolazi do inhibicije procesa apoptoze. To su pre svega maligne bolesti, tokom kojih dolazi do narušavanja tkivne homeostaze u pravcu nekontrolisane proliferacije neoplastično transformisanih ćelija. Inhibicija apoptoze karakteristična je i za brojna autoimunska oboljenja. Dosadašnja istraživanja na raznim model sistemima (in vitro ispitivanja na ćelijama leukemija, limfoma, karcinoma dojke, karcinoma pluća) pokazala su da mogućnost antineoplastičnog agensa da indukuje apoptozu maligno transformisanih ćelija predstavlja pozitivan prognostički parametar.

“efektorne domene smrti” – DED. Fas ligand (FasL) vezivanjem za Fas receptor (FasR) indukuje proces apoptoze. FADD i . Proteini adapteri sadrže i tzv. razgradnje citoskeleta. U normalnim. poseduje citoplazmatske domene koji se zbog svog značaja u prevođenju signala zovu još i domeni smrti DD (eng. TNF-α (vezuje se za TNFR 1). TNF – related apoptosis inducing ligand) – TRAIL R1 i TRAIL – R2 (Ruddon. zdravim ćelijama se nalaze u formi proenzima.Istovremeno. Fas associated death domain). Apoptoza je višefazni proces tokom kojeg dolazi do: gubitka medjućelijskih veza. specifičnog liganda.2007. granzim B). receptore smrti – DR (eng. jesu enzimi kaspaze. Vezivanjem odgovarajućih ekstracelularnih molekula za DR. Naime FasR.2009. procesom prenosa signala moguće je pokretanje sleda unutarćelijskih dogadjaja koji dovode do ulaska ćelije u process apoptoze. za tzv. a najpoznatiji su Fas (CD95). delovanjem pojedinih enzima (perforin.2007. TNFR 1 (CD120a). TNFR 2 (CD120b).. Tako. tokom tretmana. Receptori smrti –ulazak ćelije u proces apoptoze može biti posledica vezivanja ekstraćelijskog signala. kondenzacije hromatina i citoplazme.). intracelularnim signalima ili direktno.). Kompleks proteina koji čine FasR. pojave fosfatidil-serina (PS) na spoljašnjoj strani ćelijske membrane. 2002. Ključni enzimi u procesu apoptoze. ili efektorskih ćelija imunskog sistema (citotoksičnih T limfocita i NK ćelija). death domain). DR 3..). death receptors). koji interaguju sa sebi homologim efektornim domenima smrti enzima kaspaze 8. antineoplastični agens postepeno gubi sposobnost da indukuje proces apoptoze malignih ćelija (Morselli et al. Morfološke karakteristike procesa apoptoze U toku apoptoze dolazi do karakterističnih morfoloških promena koje se ispoljavaju bez obzira na vrstu tkiva ili okolnosti pod kojima je izazvana. i dve klase receptora za TRAIL (eng. danas se kao jedno od mogućih objašnjenja razvoja rezistencije malignih ćelija na antitumorske tretmane navodi mogućnost da. Molekularni mehanizmi procesa apoptoze – induktori apoptoze Indukcija apoptoze vrši se na jedan od tri načina: vezivanjem ekstracelularnih signala za receptore smrti. tumour necrosis factor receptors. na primer. prekida DNK u veznim (linker) regionima (fragmenti dužine 180 bp). a aktiviraju se delimičnom i kontrolisanom proteolizom (Alberts et al.). oni interaguju sa homolognim domenima proteinskog adaptera FADD (eng. Receptori smrti pripadaju familiji TNFRs – eng. Fas ligand i TRAIL su najpoznatiji ligandi koji indukuju proces apoptoze. i konačno do pojave apoptotskih tela i njihove digestije od strane okolnih ćelija (Ruddon. nezavisno od načina kako je pokrenut.

virusna infekcija lekovi. To je serin-esteraza koja može . vežu se za njih i pomoću enzima perforina razgradjuju ćelijsku membranu i omoguće ulazak enzima granzim B u inficirane ćelije. 2002. naziva se DISC kompleks (eng.2008). Aktivirana kaspaza 9 aktivira prokaspazu 3. Ćelijski stres aktivira jedan ili više članova BH3-only familije proteina.adapterskog proteina. su u stanju da prepoznaju virusima inficirane ćelije.. i ATP-a. Citohrom C (APAF 2 – eng. hipoksija. Granzim B – Citotoksični T limfociti (CTL) i NK ćelije (eng. radijacija. apoptosis protease activating factor). DISC – death inducing signaling complex Intracelularni signali smrti – osim ekstracelularnih signala. u prisustvu APAF 1 .). aktivira prokaspazu 9 (APAF 3) i taj kompleks se naziva apoptozom (Taylor et al. i koji indukuje proces apoptoze. što predstavlja početak izvršne faze procesa apoptoze. kao šro su npr. toplotni stres. itd. dolazi do promovisanja heterodimerizacije BAK – BAX koji formiraju kanale na membranama mitohondrija (Alberts et al.. natural killer cells). Smatra se da intenzitet i dužina trajanja stresa predstavljaju ključne faktore u odluci ćelije da aktivira apoptotsku mašineriju. najčešće kao odgovor ćelije na prisustvo stresora različite prirode. Kada se prevaziđe inhibitorni efekat antiapoptotskih proteina Bcl2 familije. proces apoptoze može biti indukovan i intracelularnim signalima. Putem ovih kanala citohrom C napušta intramembranski prostor mitohondrije.prokaspaza. death inducing signaling complex) Slika 1.

sposobne za autoaktivaciju (kaspaze 1. najpre izmedju velike i male subjedinice. i apoptotske kaspaze – efektorske. 2002. Tako je formiran heterodimer. ekstra. koji pokreće proces apoptoze. Molekularni mehanizmi procesa apoptoze – efektori apoptoze Bez obzira na vrstu stimulusa. 3.ili intracelularni.2007..2002. a proteolitičko dejstvo kaspaza se zapaža u svim ćelijskim kompartmentima i ključnim ćelijskim strukturama Slika 2. i 7. Aktivacija kaspaza (Alberts et al. Kaspaze su cistein proteaze specifične za amino kiselinu aspartat.. 10). 8. Aktivacija kaspaza predstavlja siguran znak da je ćelija krenula putem suicida. 7. Prema svojoj biološkoj funkciji u ćeliji podeljene su u dve subfamilije: inflamatorne kaspaze – inicijatorske. a potom i izmedju velike subjedinice i propeptida (prodomena).. Poslednja faza aktivacije kaspaza predstavlja povezivanje dva heterodimera u aktivni tetramer.direktno da aktivira kaspaze 3. 4. 5. 10 kao i BID.) Ciljni proteini proteolitičkog dejstva kaspaza su: aktin i aktinu pridruženi protein (miozin. Glavne efektorske kaspaze su kaspaza 3. Sve kaspaze se sintetišu u formi zimogena (proenzima) koji se sastoji od 3 domena : propeptid na Nterminusu (može biti različite dužine). 8. α- . 12*L). Kaskadna reakcija aktivacije kaspaza je glavna karakteristika tzv. Kaspaze se aktiviraju proteolitičkim mehanizmom . i tako pokrene apoptozu (Taylor et al.2008). sa dva aktivna mesta preko kojih ispoljava svoju proteolitičku aktivnost na ciljnim proteinima.). ključni dogadjaj tokom procesa apoptoze je kaskadna reakcija proteolitičke aktivacije enzima – kaspaza (Ruddon. 6. 7.dolazi do raskidanja peptidne veze na mestu aspartata. 9. velike subjedinice i male subjedinice na C-terminusu (Alberts et al.). egzekutorne ili izvršne faze procesa apoptoze. koje aktiviraju drugi kaspazni molekuli (kaspaze 2. 6. spektrin.

2008).). . eIF4E. Hrk. eIF4 B. su ključni intracelularni modulatori procesa apoptoze. 2002. gelsolin. B i C (dolazi do kolapsa nuklearne lamine).sadrže sva četri homologa domena (BH 1 – BH 4)  Bax-u slični proteini (Bax. koji su odgovorni za proces dimerizacije i formiranja kanala na membrani mitohondrija. Bid. Uloga Bcl 2 familije proteina u regulaciji procesa apoptoze – modulatori apoptoze Proteini Bcl 2 familije (eng.. Odnos proapoptotski i antiapoptotskih homodimera i heterodimera smatra se vrstom autonomnog ćelijskog reostata koji odredjuje vrstu ćelijskog odgovora na dejstvo apoptotskog stimulusa. proteini koji omogućuju ćelijsku adheziju.aktinin. Bcl XL.. Svi članovi ove familije sadrže najmanje jedan od ukupno četiri visoko konzervirana Bcl 2 homologa domena – BH domeni. keratini). koji je jedan od ključnih aktivatora izvršne faze apoptoze.. MCL1.2008. ćelija-ćelija interakcije. nuclear factor of activated T cells) i NFkB (eng. sadrže samo BH 3 domen (Taylor et al. kao i ćelija-okoloćelijski matriks interakcije. B cell leukemia/lymphoma 2). citoplazmatičnog dineina. Puma. U ovu familiju proteina spadaju tri subfamilije:  anti-apoptotski proteini (Bcl 2. Biološka uloga proteina Bcl 2 familije u regulaciji procesa apoptoze ogleda se u sposobnosti formiranja kanala na membranama mitohondrija putem kojih molekuli citohroma C. mikrotubularni protein i njima pridruženi proteini poput tau. Noxa i Bmf ) – promotori apoptoze. Bim. filamin). ne poseduju BH 4 domen  BH 3-only proteini (Bik. intermedijarni filamenti (vimetin. housekeeping proteine. Bcl W. lamini A.sa proapoptotskim dejstvom. poput transkripcionih faktora NFAT (eng. Bcl B) . nuclear factor kB) ili proteina uključenih u proces inicijacije translacije eIF2a. eIF4G. napuštaju mitohondrije (Alberts et al. Bad.). eIF3. Bak i Bok) . eIF4H itd (Taylor et al.

endonukleaze G (endoG). aktiviranjem jednog ili više članova BH3-only familije proteina. ishemija. U uslovima stresa dolazi do akumulacije p53 u citoplazmi.) mogu da pokrenu ćeliju na apoptozu indukovanu mitohondrijama.. growth arrest and DNA damage). koji ima dve funkcije. mdm2 (ubikvitin E3 ligaza). prestanka sinteze ATP-a.. i indukcije procesa apoptoze (p21. 2008. Kad se prevazidje inhibitorni efekat antiapoptotskih proteina Bcl2 familije.) (Kroemer et al. apoptosis inducing factor). DNK oštećenja. Ukoliko ćelija nije u mogućnosti da ispravi oštećenje dolazi do indukcije apoptoze.).Slika 3. ulaska vode. kratkoživeći protein. GADD 45 (eng. faktora koji indukuje apoptozu. Protein p21 se vezuje za ciklin-zavisnu kinazu cdk2 (eng. ponaša se kao supresor transkripcije gena čiji su proteinski produkti neophodni za propagaciju ćelijskog ciklusa i ujedno kao aktivator transkripcije gena čiji su proteinski produkti uključeni u procese zaustavljanja ćelijskog ciklusa u G1 fazi. fas/APO1 itd. slobodnih radikala i pro-apoptotskih proteina . nuklearni. Bax. koji se ponaša kao transkripcioni aktivator gena čiji je proteinski produkt p21. oslobadjanja Ca2+ . razgradnje komponenti respiratornog lanca. otkazivanja mehanizama odgovornih za održanje integriteta membrane. oštećenja spoljašnje membrane. oksidativni stres itd. Uloga mitohondrija u procesu apoptoze Brojni unutarćelijski signali (kao štu su npr. Otvaranje pore na membrani mitohondrije dovodi do smanjenja transmembranskog potencijala ΔΨm. ciklin G. cyclin-dependent kinase2) i zaustavlja ćelijski ciklus. Bcl2 familija proteina (Taylor et al. dolazi do promovisanja heterodimerizacije BAK – BAX i formiranja kanala na membranama mitohondrija.2008) Uloga p53 u regulaciji procesa apoptoze P53 je tumorsupresorski. second mitochondria- . Smac/DIABLO (eng. AIF (eng.citohroma c.

rezultati dobijeni novijim istraživanjima govore suprotno . ćelijske membrane i proteini.derived activator of caspases/direct IAP-associated binding protein with low pI) i Omi/HtrA2 (eng.. . ishemije i nekih neurodegenerativnih bolesti. Autofagija U ćelijskoj biologiji pod pojmom autofagije odnosno autofagocitoze se podrazumeva katabolički proces uključen u razgradnju samih ćelijskih komponenti uz pomoć lizozomske mašinerije . razvića i homeostaze. Po ovom “scenariju“. da nije reč o pasivnom.2007.da je nekroza zapravo treći tip programirane ćelijske smrti (apoptoza tip I. To je precizno regulisan proces koji ima ulogu u kontroli ćelijskog rasta.. i izostanka inflamatorne reakcije) (Taylor et al. nekroza Dugo je vladalo mišljenje da je nekroza pasivan proces ćelijske autodestrukcije do koga dolazi kada ćelija nije u stanju da popravi oštećenja nastala lokalnom povredom tkiva..). Kao posledica oslobađanja unutarćelijskog sadžaja.2008.). high temperature requirement A2). Medjutim. Autofagija je glavni mehanizam zadužen za preusmeravanje nutrijenata u uslovima „ćelijskog gladovanja“ prevashodno u procese koji su esencijalni za preživljavanje ćelije.).2008). već o aktivnom procesu na koji se ćelija odlučuje kada drugi mehanizmi ćelijskog umiranja zakažu. dolazi do inflamatorne reakcije. što može dovesti do daljeg oštećenja ćelija i tkiva (kod apoptoze membrane ostaje intaktna tokom čitavog procesa.2007. Danas se proces nekroze ne vezuje više samo za patološka stanja poput šloga. AIF i endoG imaju ulogu u fragmentaciji DNK i kondenzaciji hromatina.2009. i ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže između sinteze i degradacije različitih ćelijskih produkata (Klionsky et al. Apoptoza vs. Autofagijom se razgrađuju i oštećene organele. ćelija postaje “žrtva“ pretrpljene traume i podleže pasivnom tipu ćelijskog umiranja. Danas se veruje da su greške u procesu autofagije ili njen izostanak jedan od važnih uzroka akumulacije ćelijskih oštećenja tokom procesa starenja ćelije (Levine et al. bubrenja organela i nasumične fragmentacije DNK (na agaroznom gelu se mogu detektovati fragmenti različite dužine). makrofaga i drugih ćelija koje učestvuju u urodjenom imunskom odgovoru. dolazi do aktivacije neutrofila. Tokom nekroze dolazi do bubrenja plazma membrane. dok su Smac/DIABLO i Omi/HtrA2 antagonisti inhibitora apoptotskih proteina (IAP) i promotori aktivacije kaspaza (Ruddon. već se zna da se javlja i u normalnim fiziološkim uslovima (Henriquez et al.. gubitka membranskog integriteta ćelije. autofagija tip II).).

2007. Najpoznatiji mehanizam autofagije uključuje formiranje membrane poreklom od glatkog endoplazminog retikuluma .2005. Molekulski mehanizmi kojima se odvija autofagija su: mikroautofagija.). igraju ključnu ulogu u kontroli makroautofagije koja je izazvana nedostatkom nutritijenata.. .2007. mammalian target of rapamycin).Autofagija je reč grčkog porekla i označava da ćelija „jede“ (phagia) samu sebe ili svoje komponente. Dva povezana signalna puta.).).. značajan broj objavljenih radova ukazuje na činjenicu da makroautofagija može biti uzrok smrti ćelije (npr..). put fosfatidilinozitol-3-kinaze i put koji se odvija preko mTOR molekula (eng. u odsustvu proapoptotskih signala) ili može doprineti ćelijskom umiranju istovremeno sa apoptozom.). oko ciljnog regiona u ćeliji u svrhu njegovog izolovanja od ostatka citoplazme (Klionsky et al.. godine (Klionsky et al. nakon čega sledi razgradnja unutar-vezikularnog sadržaja...2008.2005) Mnoge savremene studije ukazale su da apoptoza i autofagija dele zajedničke regulatorne elemente. Ipak. pri čemu su najvažniji regulatori autofagije pre svih mTORC1 i Beklin 1 kompleks. Formirana vezikula se zatim spaja sa lizozomom. Otkriće ATG gena (eng: autophagy related genes) pružilo je ključne informacije o načinu formiranja autofagozoma kao i o ulozi makroautofagije u ćelijskom preživljavanju u uslovima manjka ili odsustva nutrijenata (Lum et al. Ukoliko je onemogućena kontrola pomenutih kompleksa. Utemeljivačem istraživanja u ovoj oblasti se smatra Christian de Duve koji je izveo pionirske eksperimente u kojima je opisao lizozome kao posebne entitete 1955.2006. (Codogno et al. obrazujući autofagolizozom. proces autofagije može dovesti do samodestrukcije ćelije (Pattingre et al. šaperonima posredovana autofagija i makroautofagija (Mizushima et al.fagofore (autofagozoma).

U prvom koraku reakcije kisela fosfataza katališe hidrolizu estarske veze fosfatne kiseline sa p-nitrofenil grupom. Princip delovanja enzima kisele fosfataze . Princip . i nastaje p-nitrofenol. U drugom koraku dolazi do deprotonizacije p-nitrofenola u baznoj sredini pri čemu nastaje žuto obojen p-nitrofenolat.Test aktivnosti kisele fosfataze Test aktivnosti kisele fosfataze koristi se kao indikator broja ćelija a može se koristiti i za procenu ćelijske proliferacije. Slika 4. Intenzitet boje proporcionalan je aktivnosti kisele fosfataze (odnosno broju živih ćelija) i određuje se spektrofotometrijski merenjem apsorbance na 405nm. Broj živih ćelija proporcionalan je aktivnosti endogene kisele fosfataze.endogena kisela fosfataza kao suspstrat koristi hromogen para-nitrofenilfosfat (pNPP).

.2007. Primer za takav mehanizam je Rb protein (retino blastoma) .). ćelija stiče neke nove osobine. 2002. Slika 5.Karakteristike maligne ćelije Maligne bolesti nastaju neoplastičnom transformacijom ćelija i tkiva. receptora za ove signale ili efektorskih intracelularnih molekula (Hanahan and Weinberg. Kod različitih tumora primećena je . koji je razlikuju od normalne ćelije: • Smanjena potreba za faktorima rasta (FR) – normalna ćelija zahteva mitogene faktore rasta (FR) kako bi iz stanja mirovanja (G0) ušla u sledeću fazu ćelijskom ciklusa koja kasnije vodi ka deobi ćelije (Ruddon. Tumorske ćelije stiču autonomiju.nefosforilisani Rb protein ima ulogu represora ekspresije gena neophodnih za prelazak ćelije u S fazu. Mogu biti solubilni ili vezani za elemente okoloćelijskog matriksa (ECM) ili na površini okolnih ćelija.. odnosno sprečavanja prelaska iz G1 u S fazu. platelet-derived growth factor). Mnogi onkogeni imitiraju normalan signal rasta. 2000. postaju nezavisne od vanćelijskih signala za rast mehanizmima koji uključuju promene na nivou ekstraćelijskih signala rasta. odgovornog za angiogenezu i prolazak kroz G1 kontrolnu tačku ćelijskog ciklusa.. Njihova funkcija je zadžrvanje ćelija u Go fazi ćelijskog ciklusa. kao npr sis onkogen čiji je proteinski produkt homolog β subjedinici PDGF-a (eng.).2008. koju obično prati i inhibicija mehanizama koji ćeliju uvode u proces programirane ćelijske smrti (Alberts et al. mnogi antiproliferativni signali su zaslužni za održavanje tkivne homeostaze.). Tokom neoplastične transformacije. naime vezuje za sebe transkripcioni faktor E2F (Alberts et al.) • Neosetljivost na inhibitore rasta – antiproliferativne signale – u normalnom tkivu. 2002). Neoplastična transformacija je višestepeni proces tokom kojeg dolazi do narušavanja tkivne homeostaze u pravcu nekontrolisane proliferacije ćelija. Karakteristike maligne ćelije (Kroemer et al.

Telomere se sastoje od tandemski ponovljenih sekvenci i ustanovljeno je da pri svakom ćelijskom ciklusu dolazi do gubitka izmedju 50 i 100 bp.). otkriveno je da funkciju “brojača” imaju telomerni regioni hromozoma (Hanahan and Weinberg. tako i izbegavanjem programirane ćelijske smrti – apoptoze (Ruddon. Tako transformisane ćelije postaju imortalizovane i u stanju su da se dele neometano ukoliko im se obezbede dovoljne količine hranljivih materija i faktori rasta.).mutacija u Rb genu.2007. Rb protein i propagacija kroz ćelijski ciklus (Alberts et al. nakon čega vijabilitet naglo počinje da opada osim ako se u kulturu ne doda neki od transformišućih onkogenih agenasa (Hanahan and Weinberg. Zašto dolazi do smrti ćelija nakon 70 deoba? Kako ćelija zna kroz koliko je deoba prošla? Odgovor na ova pitanja dobijen je tokom 90tih godina. 2007. 2002. 2000. usled čega njegov proteinski produkt nije u mogućnosti da veže E2F.).) • Izbegavanje apoptoze – sposobnost tumorskih ćelija da uvećaju svoj broj je odredjena kako nekontrolisanom ćelijskom proliferacijom. 2000.. Rezultat toga je nekontrolisana ćelijska deoba. npr. Slika 6. fibroblasti su u stanju da prodju izmedju 50 i 70 ćelijskih deoba.) • Neograničen replikativni potencijal – većina diploidnih normanih sisarskih ćelija ima ograničen životni vek u kulturi. Ova novostečena osobina ćelija ne samo da je bitna za dalju tumorogenezu već može da bude odgovorna i za rezistenciju na neke hemoterapeutike (Gabriel. Pored progresivne erozije .

kao i kiselih i baznih fibroblastnih faktora rasta (FGF1/2) (Hanahan and Weinberg. usled mutacione inaktivacije gena. To su članovi imunoglobulinske superfamilije kao i Ca 2+-zavisna kadherinska familija. 2004.). što im daje neograničen replikativni potencijal (Alberts et al.. Pored proteina uključenih u interakcije između ćelija.). koji prenose informaciju o inhbiciji rasta. Osnovna funkcija proteaza je da omogući tumorksoj ćeliji . I treća grupa proteina inetegrini.).telomernih regiona. otuda mnogi tumori povećavaju ekspresiju vaskularnih endotelijalnih faktora rasta (VEGF).). Kod velikog broja epitelinih tumora primećeno je da E-kadherini gube svoju funkciju. Najčešća promena koja se opaža kod tumorskih ćelija u interakcijama ćelije sa okoloćelijskim matriksom uključuje E-kadherine.). Ova familija proteina igra ključnu ulogu u regulaciji rasta tumora. 90% bolesnika sa malignim bolestima umire usled metastaza. metastaziranju i tumorskoj angiogenezi..2007. U većini maligno-transformisanih ćelija primećana je povećana ekspresija gena za telomerazu. Njihova funkcija je vezivanje ćelije za okoloćelijski matriks. • Invazija okolnih tkiva i metastaziranje – metastaziranje je pojava “širenja” tumora sa mesta nastanka na druga tkiva i organe. Oni se vezuju za transmembranski tirozin-kinazni receptor na endotelnim ćelijama i iniciraju angiogenezu. Ove promene mogu da dovedu do ćelijske smrti. Metastaziranje se dešava putem krvotoka ili limfotoka.). αvβ5 integrina. 2000. Za očuvanje telomernih regiona odgovoran je enzim telomeraza. neuroblastoma i sitnoćelijskog raka pluća. ćelija-ćelija interakcije.). 2002. Na ćelijama različitih tumora primećena je povećana ekspresija α5β1. Tumorska ćelija ne samo da ima povećanu ekspresiju gena za ove proteaze. kao i povećana količina ovog enzima u ćelijama. je važna za proces invazije i metastaziranja. kao i između ćelija i vanćelijskog matriksa. 2000. kao i proteini koji omogućavaju vezivanje ćelija za okoloćelijski matriks (Alberts et al. αvβ3. Ovi adhezivni molekuli su bitni za proces invazije i metastaziranja.2007. 2002.. U membrani svake ćelije postoje adhezivni molekuli koji mogu da ostvaruju homofilne i/ili heterofilne interakcije sa proteinima susedne ćelijske membrane. već ima i smanjenu ekspresiju gena za njihove inhibitore. Oni sprovode intraćelijske signale koji promovišu migraciju ali preko njih ćelija prima i signale za preživljavanje (Hjin et al. • Stalna angiogeneza – maligne ćelije su vrlo metabolički aktivne i kao takve zahtevaju stalno snabdevanje velikim količinama nutrijenata i kiseonika – dobru prokrvljenost tkiva (Ruddon. Kod Vilmsovog tumora. često dolazi i do njihove fuzije i stvaranja ring hromozoma (Ruddon. primećena je smanjena ekspresija visoko adhezivnih molekula N-CAM i povećana ekspresija slabo-adhezivnih izoformi (Hanahan and Weinberg. u proces invazije i metastaziranja uklječene su i ekstraćelijske proteaze.

. (Abbas and Lichtman. Tumori koji rastu takodje razvijaju mehanizme izbegavanja imunskog odgovora:  Varijante koje su izgubile antigen – neki tumori prestaju da iskazuju antigene koji su meta napada imunskog sistema. zato što je neefikasan ili zato što tumori razviju sposobnost da izbegnu napad imunskog sistema (Kroemer et al.degradaciju matriksa. kakav je npr.2005.  Drugi tumori prestaju da iskazuju molekule I klase MHC. kao i probijanje kroz normalne epitelne slojeve (Hanahan and Weinberg.).). prolazak u krvne sudove. Često rast tumora nadmaši imunski odgovor. • Izbegavanje imunskog odgovora – imunski odgovor često ne uspeva da kontroliše rast tumora. pa ne mogu da prikazuju antigene CD8+ T ćelijama. 2008.  Sami tumori mogu da proizvode molekule koji suprimiraju imunski odgovor. Faktor transformacije beta (TGF β) .). 2000.. probijanje kroz stromu. Medjutim ove ćelije mogu da prepoznaju NK ćelije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful