P. 1
Apoptoza

Apoptoza

|Views: 51|Likes:
Tekst o apoptozi dobijen na izbornoj iz biohemije 2011. godine.
Tekst o apoptozi dobijen na izbornoj iz biohemije 2011. godine.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Бранко Лукић on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

Apoptoza

Ćelijska smrt, zajedno sa rastom i diferencijacijom, predstavlja suštinski deo životnog ciklusa ćelije. Homeostatska kontrola ćelijskog broja ostvaruje se putem dinamičkog balansa dva suprotna procesa – ćelijske deobe i ćelijske smrti (Alberts et al., 2002.). Uloga smrti ćelije u normalnom razvoju organizma, prvi put opisana je pedesetih godina prošlog veka, od strane Glucksmann-a i Saunders-a. Danas, jasno razlikujemo više oblika ćelijske smrti, a najčešća su fiziološka, programirana, ćelijska smrt ("suicidalna") – apoptoza (1965. godine Kerr) i zadesna ("akcidentalna") ćelijska smrt– nekroza (Ruddon,2007.). Apoptoza je proces genski regulisane ćelijske auto-destrukcije koji ima izuzetno značajnu ulogu u očuvanju homeostaze tkiva i organizma u celini. Biološka uloga apoptoze u normalnim fiziološkim uslovima organizma ogleda se u : • • • • • • Programiranom smanjenju broja ćelija tokom embriogeneze i metamorfoze (npr. formiranje prstiju ruke kod čoveka u toku embrionalnog razvića) Hormonima-posredovanom smanjenju broja ćelija kod odraslih organizama (npr. ćelije endometrijuma tokom menstrualnog ciklusa) Deleciji ćelija u ćelijskim populacijama koje karakteriše visok nivo proliferacije (epitelne ćelije intestinalnih kripti gastrointestinalnog trakta) Eliminaciju suvišnih ćelija u održavanju konstantnog broja ćelija (održavanje tkivne homeostaze) U imunskom odgovoru, tokom regulisane eliminacije specifičnih ćelijskih populacija kao i samih autorekativnih ćelija imunskog sistema Uklanjanje transformisanih ili na drugi način oštećenih ćelija (apoptoza je jedan od regulatornih mehanizama koji učestvuju u sprečavanju razmnožavanja alterisanih ćelija ) Postoji čitav niz bolesti tokom kojih dolazi do inhibicije procesa apoptoze. To su pre svega maligne bolesti, tokom kojih dolazi do narušavanja tkivne homeostaze u pravcu nekontrolisane proliferacije neoplastično transformisanih ćelija. Inhibicija apoptoze karakteristična je i za brojna autoimunska oboljenja. Dosadašnja istraživanja na raznim model sistemima (in vitro ispitivanja na ćelijama leukemija, limfoma, karcinoma dojke, karcinoma pluća) pokazala su da mogućnost antineoplastičnog agensa da indukuje apoptozu maligno transformisanih ćelija predstavlja pozitivan prognostički parametar.

DR 3.2007. delovanjem pojedinih enzima (perforin. U normalnim.). Fas ligand (FasL) vezivanjem za Fas receptor (FasR) indukuje proces apoptoze. antineoplastični agens postepeno gubi sposobnost da indukuje proces apoptoze malignih ćelija (Morselli et al. a aktiviraju se delimičnom i kontrolisanom proteolizom (Alberts et al. Fas associated death domain). i dve klase receptora za TRAIL (eng. procesom prenosa signala moguće je pokretanje sleda unutarćelijskih dogadjaja koji dovode do ulaska ćelije u process apoptoze. Ključni enzimi u procesu apoptoze. granzim B). 2002. death domain). Receptori smrti –ulazak ćelije u proces apoptoze može biti posledica vezivanja ekstraćelijskog signala. Kompleks proteina koji čine FasR. kondenzacije hromatina i citoplazme.2009. FADD i . jesu enzimi kaspaze. Naime FasR. “efektorne domene smrti” – DED. Receptori smrti pripadaju familiji TNFRs – eng. Proteini adapteri sadrže i tzv. Morfološke karakteristike procesa apoptoze U toku apoptoze dolazi do karakterističnih morfoloških promena koje se ispoljavaju bez obzira na vrstu tkiva ili okolnosti pod kojima je izazvana. prekida DNK u veznim (linker) regionima (fragmenti dužine 180 bp).). specifičnog liganda. pojave fosfatidil-serina (PS) na spoljašnjoj strani ćelijske membrane. i konačno do pojave apoptotskih tela i njihove digestije od strane okolnih ćelija (Ruddon. TNFR 1 (CD120a). a najpoznatiji su Fas (CD95). razgradnje citoskeleta. Vezivanjem odgovarajućih ekstracelularnih molekula za DR.. Fas ligand i TRAIL su najpoznatiji ligandi koji indukuju proces apoptoze. death receptors). intracelularnim signalima ili direktno. za tzv. nezavisno od načina kako je pokrenut.Istovremeno. TNF-α (vezuje se za TNFR 1).2007.). poseduje citoplazmatske domene koji se zbog svog značaja u prevođenju signala zovu još i domeni smrti DD (eng. Apoptoza je višefazni proces tokom kojeg dolazi do: gubitka medjućelijskih veza. danas se kao jedno od mogućih objašnjenja razvoja rezistencije malignih ćelija na antitumorske tretmane navodi mogućnost da. Molekularni mehanizmi procesa apoptoze – induktori apoptoze Indukcija apoptoze vrši se na jedan od tri načina: vezivanjem ekstracelularnih signala za receptore smrti. receptore smrti – DR (eng. koji interaguju sa sebi homologim efektornim domenima smrti enzima kaspaze 8. TNF – related apoptosis inducing ligand) – TRAIL R1 i TRAIL – R2 (Ruddon. zdravim ćelijama se nalaze u formi proenzima.. na primer. TNFR 2 (CD120b). oni interaguju sa homolognim domenima proteinskog adaptera FADD (eng. tokom tretmana. ili efektorskih ćelija imunskog sistema (citotoksičnih T limfocita i NK ćelija). tumour necrosis factor receptors. Tako.).

).2008). death inducing signaling complex) Slika 1. toplotni stres. kao šro su npr.adapterskog proteina. u prisustvu APAF 1 . hipoksija. Kada se prevaziđe inhibitorni efekat antiapoptotskih proteina Bcl2 familije. Ćelijski stres aktivira jedan ili više članova BH3-only familije proteina. Granzim B – Citotoksični T limfociti (CTL) i NK ćelije (eng. i koji indukuje proces apoptoze. što predstavlja početak izvršne faze procesa apoptoze. su u stanju da prepoznaju virusima inficirane ćelije. dolazi do promovisanja heterodimerizacije BAK – BAX koji formiraju kanale na membranama mitohondrija (Alberts et al. proces apoptoze može biti indukovan i intracelularnim signalima.. To je serin-esteraza koja može . apoptosis protease activating factor). vežu se za njih i pomoću enzima perforina razgradjuju ćelijsku membranu i omoguće ulazak enzima granzim B u inficirane ćelije. Aktivirana kaspaza 9 aktivira prokaspazu 3. aktivira prokaspazu 9 (APAF 3) i taj kompleks se naziva apoptozom (Taylor et al. DISC – death inducing signaling complex Intracelularni signali smrti – osim ekstracelularnih signala. Citohrom C (APAF 2 – eng. naziva se DISC kompleks (eng.. itd. radijacija.prokaspaza. Smatra se da intenzitet i dužina trajanja stresa predstavljaju ključne faktore u odluci ćelije da aktivira apoptotsku mašineriju. 2002. natural killer cells). najčešće kao odgovor ćelije na prisustvo stresora različite prirode. i ATP-a. virusna infekcija lekovi. Putem ovih kanala citohrom C napušta intramembranski prostor mitohondrije.

9. 5. 4.. Kaspaze se aktiviraju proteolitičkim mehanizmom . ključni dogadjaj tokom procesa apoptoze je kaskadna reakcija proteolitičke aktivacije enzima – kaspaza (Ruddon.2007. Prema svojoj biološkoj funkciji u ćeliji podeljene su u dve subfamilije: inflamatorne kaspaze – inicijatorske. 6. α- . a potom i izmedju velike subjedinice i propeptida (prodomena)..). Tako je formiran heterodimer. spektrin. a proteolitičko dejstvo kaspaza se zapaža u svim ćelijskim kompartmentima i ključnim ćelijskim strukturama Slika 2. 7.ili intracelularni. 10 kao i BID. 3. Sve kaspaze se sintetišu u formi zimogena (proenzima) koji se sastoji od 3 domena : propeptid na Nterminusu (može biti različite dužine). Molekularni mehanizmi procesa apoptoze – efektori apoptoze Bez obzira na vrstu stimulusa.dolazi do raskidanja peptidne veze na mestu aspartata. velike subjedinice i male subjedinice na C-terminusu (Alberts et al. Kaskadna reakcija aktivacije kaspaza je glavna karakteristika tzv. Glavne efektorske kaspaze su kaspaza 3. Kaspaze su cistein proteaze specifične za amino kiselinu aspartat. i 7.2008). 8. Poslednja faza aktivacije kaspaza predstavlja povezivanje dva heterodimera u aktivni tetramer. sa dva aktivna mesta preko kojih ispoljava svoju proteolitičku aktivnost na ciljnim proteinima.2002. 8. koji pokreće proces apoptoze.direktno da aktivira kaspaze 3. 10). sposobne za autoaktivaciju (kaspaze 1. Aktivacija kaspaza predstavlja siguran znak da je ćelija krenula putem suicida. Aktivacija kaspaza (Alberts et al. i apoptotske kaspaze – efektorske. 2002. 12*L). 6.). najpre izmedju velike i male subjedinice.) Ciljni proteini proteolitičkog dejstva kaspaza su: aktin i aktinu pridruženi protein (miozin.. 7. ekstra. koje aktiviraju drugi kaspazni molekuli (kaspaze 2. egzekutorne ili izvršne faze procesa apoptoze. i tako pokrene apoptozu (Taylor et al.

B cell leukemia/lymphoma 2). citoplazmatičnog dineina. Svi članovi ove familije sadrže najmanje jedan od ukupno četiri visoko konzervirana Bcl 2 homologa domena – BH domeni. Noxa i Bmf ) – promotori apoptoze. poput transkripcionih faktora NFAT (eng. Odnos proapoptotski i antiapoptotskih homodimera i heterodimera smatra se vrstom autonomnog ćelijskog reostata koji odredjuje vrstu ćelijskog odgovora na dejstvo apoptotskog stimulusa. Uloga Bcl 2 familije proteina u regulaciji procesa apoptoze – modulatori apoptoze Proteini Bcl 2 familije (eng.. eIF4H itd (Taylor et al. Bid. Hrk. Biološka uloga proteina Bcl 2 familije u regulaciji procesa apoptoze ogleda se u sposobnosti formiranja kanala na membranama mitohondrija putem kojih molekuli citohroma C. intermedijarni filamenti (vimetin. Bad. Bcl XL. su ključni intracelularni modulatori procesa apoptoze. Bim.sa proapoptotskim dejstvom. ne poseduju BH 4 domen  BH 3-only proteini (Bik. B i C (dolazi do kolapsa nuklearne lamine). Bak i Bok) . Puma. eIF4G. lamini A. keratini). . nuclear factor of activated T cells) i NFkB (eng. mikrotubularni protein i njima pridruženi proteini poput tau.sadrže sva četri homologa domena (BH 1 – BH 4)  Bax-u slični proteini (Bax. Bcl B) .). U ovu familiju proteina spadaju tri subfamilije:  anti-apoptotski proteini (Bcl 2. ćelija-ćelija interakcije..2008). Bcl W. koji je jedan od ključnih aktivatora izvršne faze apoptoze. filamin).).. sadrže samo BH 3 domen (Taylor et al. eIF4E.2008. eIF3. eIF4 B. proteini koji omogućuju ćelijsku adheziju. kao i ćelija-okoloćelijski matriks interakcije. MCL1. nuclear factor kB) ili proteina uključenih u proces inicijacije translacije eIF2a. housekeeping proteine. napuštaju mitohondrije (Alberts et al.aktinin. koji su odgovorni za proces dimerizacije i formiranja kanala na membrani mitohondrija. gelsolin. 2002.

. aktiviranjem jednog ili više članova BH3-only familije proteina. oslobadjanja Ca2+ . Ukoliko ćelija nije u mogućnosti da ispravi oštećenje dolazi do indukcije apoptoze. growth arrest and DNA damage). ishemija. razgradnje komponenti respiratornog lanca. GADD 45 (eng.) (Kroemer et al. i indukcije procesa apoptoze (p21. ciklin G. oštećenja spoljašnje membrane. kratkoživeći protein. U uslovima stresa dolazi do akumulacije p53 u citoplazmi. Kad se prevazidje inhibitorni efekat antiapoptotskih proteina Bcl2 familije. prestanka sinteze ATP-a. AIF (eng. nuklearni. apoptosis inducing factor). otkazivanja mehanizama odgovornih za održanje integriteta membrane. koji ima dve funkcije. Uloga mitohondrija u procesu apoptoze Brojni unutarćelijski signali (kao štu su npr. Protein p21 se vezuje za ciklin-zavisnu kinazu cdk2 (eng.2008) Uloga p53 u regulaciji procesa apoptoze P53 je tumorsupresorski. ulaska vode. Bcl2 familija proteina (Taylor et al.Slika 3. koji se ponaša kao transkripcioni aktivator gena čiji je proteinski produkt p21. mdm2 (ubikvitin E3 ligaza). DNK oštećenja. faktora koji indukuje apoptozu.). 2008. cyclin-dependent kinase2) i zaustavlja ćelijski ciklus. dolazi do promovisanja heterodimerizacije BAK – BAX i formiranja kanala na membranama mitohondrija.citohroma c. fas/APO1 itd. slobodnih radikala i pro-apoptotskih proteina . Otvaranje pore na membrani mitohondrije dovodi do smanjenja transmembranskog potencijala ΔΨm. ponaša se kao supresor transkripcije gena čiji su proteinski produkti neophodni za propagaciju ćelijskog ciklusa i ujedno kao aktivator transkripcije gena čiji su proteinski produkti uključeni u procese zaustavljanja ćelijskog ciklusa u G1 fazi. Smac/DIABLO (eng. second mitochondria- . oksidativni stres itd.) mogu da pokrenu ćeliju na apoptozu indukovanu mitohondrijama.. Bax. endonukleaze G (endoG).

da je nekroza zapravo treći tip programirane ćelijske smrti (apoptoza tip I. nekroza Dugo je vladalo mišljenje da je nekroza pasivan proces ćelijske autodestrukcije do koga dolazi kada ćelija nije u stanju da popravi oštećenja nastala lokalnom povredom tkiva. dok su Smac/DIABLO i Omi/HtrA2 antagonisti inhibitora apoptotskih proteina (IAP) i promotori aktivacije kaspaza (Ruddon. i ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže između sinteze i degradacije različitih ćelijskih produkata (Klionsky et al. makrofaga i drugih ćelija koje učestvuju u urodjenom imunskom odgovoru. Po ovom “scenariju“. ćelijske membrane i proteini.derived activator of caspases/direct IAP-associated binding protein with low pI) i Omi/HtrA2 (eng.. bubrenja organela i nasumične fragmentacije DNK (na agaroznom gelu se mogu detektovati fragmenti različite dužine). Autofagijom se razgrađuju i oštećene organele.. što može dovesti do daljeg oštećenja ćelija i tkiva (kod apoptoze membrane ostaje intaktna tokom čitavog procesa. Autofagija U ćelijskoj biologiji pod pojmom autofagije odnosno autofagocitoze se podrazumeva katabolički proces uključen u razgradnju samih ćelijskih komponenti uz pomoć lizozomske mašinerije . Danas se veruje da su greške u procesu autofagije ili njen izostanak jedan od važnih uzroka akumulacije ćelijskih oštećenja tokom procesa starenja ćelije (Levine et al. dolazi do inflamatorne reakcije. autofagija tip II). high temperature requirement A2).2009.2007.). AIF i endoG imaju ulogu u fragmentaciji DNK i kondenzaciji hromatina. već se zna da se javlja i u normalnim fiziološkim uslovima (Henriquez et al. . gubitka membranskog integriteta ćelije. ćelija postaje “žrtva“ pretrpljene traume i podleže pasivnom tipu ćelijskog umiranja.). da nije reč o pasivnom. Medjutim. Kao posledica oslobađanja unutarćelijskog sadžaja. Tokom nekroze dolazi do bubrenja plazma membrane.2008). rezultati dobijeni novijim istraživanjima govore suprotno .. To je precizno regulisan proces koji ima ulogu u kontroli ćelijskog rasta. i izostanka inflamatorne reakcije) (Taylor et al. Danas se proces nekroze ne vezuje više samo za patološka stanja poput šloga.).2008. ishemije i nekih neurodegenerativnih bolesti. razvića i homeostaze.). Apoptoza vs. dolazi do aktivacije neutrofila.2007. Autofagija je glavni mehanizam zadužen za preusmeravanje nutrijenata u uslovima „ćelijskog gladovanja“ prevashodno u procese koji su esencijalni za preživljavanje ćelije.. već o aktivnom procesu na koji se ćelija odlučuje kada drugi mehanizmi ćelijskog umiranja zakažu.

. u odsustvu proapoptotskih signala) ili može doprineti ćelijskom umiranju istovremeno sa apoptozom.). oko ciljnog regiona u ćeliji u svrhu njegovog izolovanja od ostatka citoplazme (Klionsky et al. mammalian target of rapamycin). (Codogno et al.). šaperonima posredovana autofagija i makroautofagija (Mizushima et al.. pri čemu su najvažniji regulatori autofagije pre svih mTORC1 i Beklin 1 kompleks. Ipak. godine (Klionsky et al.. obrazujući autofagolizozom.fagofore (autofagozoma).). značajan broj objavljenih radova ukazuje na činjenicu da makroautofagija može biti uzrok smrti ćelije (npr. Ukoliko je onemogućena kontrola pomenutih kompleksa. igraju ključnu ulogu u kontroli makroautofagije koja je izazvana nedostatkom nutritijenata.2005. . Molekulski mehanizmi kojima se odvija autofagija su: mikroautofagija. Dva povezana signalna puta.2007. Najpoznatiji mehanizam autofagije uključuje formiranje membrane poreklom od glatkog endoplazminog retikuluma .2008.).2005) Mnoge savremene studije ukazale su da apoptoza i autofagija dele zajedničke regulatorne elemente..2007..). nakon čega sledi razgradnja unutar-vezikularnog sadržaja. proces autofagije može dovesti do samodestrukcije ćelije (Pattingre et al. Otkriće ATG gena (eng: autophagy related genes) pružilo je ključne informacije o načinu formiranja autofagozoma kao i o ulozi makroautofagije u ćelijskom preživljavanju u uslovima manjka ili odsustva nutrijenata (Lum et al.2006. put fosfatidilinozitol-3-kinaze i put koji se odvija preko mTOR molekula (eng.Autofagija je reč grčkog porekla i označava da ćelija „jede“ (phagia) samu sebe ili svoje komponente. Utemeljivačem istraživanja u ovoj oblasti se smatra Christian de Duve koji je izveo pionirske eksperimente u kojima je opisao lizozome kao posebne entitete 1955. Formirana vezikula se zatim spaja sa lizozomom..

Princip delovanja enzima kisele fosfataze .Test aktivnosti kisele fosfataze Test aktivnosti kisele fosfataze koristi se kao indikator broja ćelija a može se koristiti i za procenu ćelijske proliferacije. U drugom koraku dolazi do deprotonizacije p-nitrofenola u baznoj sredini pri čemu nastaje žuto obojen p-nitrofenolat. i nastaje p-nitrofenol. Intenzitet boje proporcionalan je aktivnosti kisele fosfataze (odnosno broju živih ćelija) i određuje se spektrofotometrijski merenjem apsorbance na 405nm. Broj živih ćelija proporcionalan je aktivnosti endogene kisele fosfataze. Slika 4. Princip .endogena kisela fosfataza kao suspstrat koristi hromogen para-nitrofenilfosfat (pNPP). U prvom koraku reakcije kisela fosfataza katališe hidrolizu estarske veze fosfatne kiseline sa p-nitrofenil grupom.

. Neoplastična transformacija je višestepeni proces tokom kojeg dolazi do narušavanja tkivne homeostaze u pravcu nekontrolisane proliferacije ćelija. Primer za takav mehanizam je Rb protein (retino blastoma) . odgovornog za angiogenezu i prolazak kroz G1 kontrolnu tačku ćelijskog ciklusa.2008. mnogi antiproliferativni signali su zaslužni za održavanje tkivne homeostaze. Tumorske ćelije stiču autonomiju. ćelija stiče neke nove osobine..).2007. naime vezuje za sebe transkripcioni faktor E2F (Alberts et al. Mnogi onkogeni imitiraju normalan signal rasta.Karakteristike maligne ćelije Maligne bolesti nastaju neoplastičnom transformacijom ćelija i tkiva. kao npr sis onkogen čiji je proteinski produkt homolog β subjedinici PDGF-a (eng.). 2002). Karakteristike maligne ćelije (Kroemer et al. Njihova funkcija je zadžrvanje ćelija u Go fazi ćelijskog ciklusa.nefosforilisani Rb protein ima ulogu represora ekspresije gena neophodnih za prelazak ćelije u S fazu.) • Neosetljivost na inhibitore rasta – antiproliferativne signale – u normalnom tkivu. 2000. receptora za ove signale ili efektorskih intracelularnih molekula (Hanahan and Weinberg. platelet-derived growth factor). postaju nezavisne od vanćelijskih signala za rast mehanizmima koji uključuju promene na nivou ekstraćelijskih signala rasta. Tokom neoplastične transformacije.).. 2002. Kod različitih tumora primećena je . Slika 5. koju obično prati i inhibicija mehanizama koji ćeliju uvode u proces programirane ćelijske smrti (Alberts et al. odnosno sprečavanja prelaska iz G1 u S fazu. Mogu biti solubilni ili vezani za elemente okoloćelijskog matriksa (ECM) ili na površini okolnih ćelija. koji je razlikuju od normalne ćelije: • Smanjena potreba za faktorima rasta (FR) – normalna ćelija zahteva mitogene faktore rasta (FR) kako bi iz stanja mirovanja (G0) ušla u sledeću fazu ćelijskom ciklusa koja kasnije vodi ka deobi ćelije (Ruddon.

Telomere se sastoje od tandemski ponovljenih sekvenci i ustanovljeno je da pri svakom ćelijskom ciklusu dolazi do gubitka izmedju 50 i 100 bp. otkriveno je da funkciju “brojača” imaju telomerni regioni hromozoma (Hanahan and Weinberg. 2007. 2000.). nakon čega vijabilitet naglo počinje da opada osim ako se u kulturu ne doda neki od transformišućih onkogenih agenasa (Hanahan and Weinberg. Ova novostečena osobina ćelija ne samo da je bitna za dalju tumorogenezu već može da bude odgovorna i za rezistenciju na neke hemoterapeutike (Gabriel. Rb protein i propagacija kroz ćelijski ciklus (Alberts et al.).. 2000.). npr. 2002.) • Izbegavanje apoptoze – sposobnost tumorskih ćelija da uvećaju svoj broj je odredjena kako nekontrolisanom ćelijskom proliferacijom. Zašto dolazi do smrti ćelija nakon 70 deoba? Kako ćelija zna kroz koliko je deoba prošla? Odgovor na ova pitanja dobijen je tokom 90tih godina. usled čega njegov proteinski produkt nije u mogućnosti da veže E2F. Rezultat toga je nekontrolisana ćelijska deoba.2007. fibroblasti su u stanju da prodju izmedju 50 i 70 ćelijskih deoba. tako i izbegavanjem programirane ćelijske smrti – apoptoze (Ruddon.) • Neograničen replikativni potencijal – većina diploidnih normanih sisarskih ćelija ima ograničen životni vek u kulturi. Pored progresivne erozije . Slika 6.mutacija u Rb genu. Tako transformisane ćelije postaju imortalizovane i u stanju su da se dele neometano ukoliko im se obezbede dovoljne količine hranljivih materija i faktori rasta.

Ovi adhezivni molekuli su bitni za proces invazije i metastaziranja.).... usled mutacione inaktivacije gena. 2000.). Kod Vilmsovog tumora.). 90% bolesnika sa malignim bolestima umire usled metastaza. I treća grupa proteina inetegrini. otuda mnogi tumori povećavaju ekspresiju vaskularnih endotelijalnih faktora rasta (VEGF).).telomernih regiona. Najčešća promena koja se opaža kod tumorskih ćelija u interakcijama ćelije sa okoloćelijskim matriksom uključuje E-kadherine. 2004. Na ćelijama različitih tumora primećena je povećana ekspresija α5β1. U membrani svake ćelije postoje adhezivni molekuli koji mogu da ostvaruju homofilne i/ili heterofilne interakcije sa proteinima susedne ćelijske membrane. U većini maligno-transformisanih ćelija primećana je povećana ekspresija gena za telomerazu.). 2002. metastaziranju i tumorskoj angiogenezi.2007.). već ima i smanjenu ekspresiju gena za njihove inhibitore. koji prenose informaciju o inhbiciji rasta. Oni se vezuju za transmembranski tirozin-kinazni receptor na endotelnim ćelijama i iniciraju angiogenezu. neuroblastoma i sitnoćelijskog raka pluća. u proces invazije i metastaziranja uklječene su i ekstraćelijske proteaze. αvβ3. Metastaziranje se dešava putem krvotoka ili limfotoka. To su članovi imunoglobulinske superfamilije kao i Ca 2+-zavisna kadherinska familija. Ove promene mogu da dovedu do ćelijske smrti.). je važna za proces invazije i metastaziranja. primećena je smanjena ekspresija visoko adhezivnih molekula N-CAM i povećana ekspresija slabo-adhezivnih izoformi (Hanahan and Weinberg. ćelija-ćelija interakcije. kao i proteini koji omogućavaju vezivanje ćelija za okoloćelijski matriks (Alberts et al. • Invazija okolnih tkiva i metastaziranje – metastaziranje je pojava “širenja” tumora sa mesta nastanka na druga tkiva i organe. 2002. • Stalna angiogeneza – maligne ćelije su vrlo metabolički aktivne i kao takve zahtevaju stalno snabdevanje velikim količinama nutrijenata i kiseonika – dobru prokrvljenost tkiva (Ruddon. kao i između ćelija i vanćelijskog matriksa. Oni sprovode intraćelijske signale koji promovišu migraciju ali preko njih ćelija prima i signale za preživljavanje (Hjin et al. kao i kiselih i baznih fibroblastnih faktora rasta (FGF1/2) (Hanahan and Weinberg.2007. Kod velikog broja epitelinih tumora primećeno je da E-kadherini gube svoju funkciju. Ova familija proteina igra ključnu ulogu u regulaciji rasta tumora. što im daje neograničen replikativni potencijal (Alberts et al. Osnovna funkcija proteaza je da omogući tumorksoj ćeliji . Za očuvanje telomernih regiona odgovoran je enzim telomeraza. Pored proteina uključenih u interakcije između ćelija. αvβ5 integrina. često dolazi i do njihove fuzije i stvaranja ring hromozoma (Ruddon. kao i povećana količina ovog enzima u ćelijama. Njihova funkcija je vezivanje ćelije za okoloćelijski matriks. 2000. Tumorska ćelija ne samo da ima povećanu ekspresiju gena za ove proteaze.

Medjutim ove ćelije mogu da prepoznaju NK ćelije.). Često rast tumora nadmaši imunski odgovor. zato što je neefikasan ili zato što tumori razviju sposobnost da izbegnu napad imunskog sistema (Kroemer et al.. 2008. • Izbegavanje imunskog odgovora – imunski odgovor često ne uspeva da kontroliše rast tumora.2005.). kakav je npr. . Tumori koji rastu takodje razvijaju mehanizme izbegavanja imunskog odgovora:  Varijante koje su izgubile antigen – neki tumori prestaju da iskazuju antigene koji su meta napada imunskog sistema.  Drugi tumori prestaju da iskazuju molekule I klase MHC. probijanje kroz stromu. prolazak u krvne sudove. pa ne mogu da prikazuju antigene CD8+ T ćelijama.  Sami tumori mogu da proizvode molekule koji suprimiraju imunski odgovor. 2000.).degradaciju matriksa. kao i probijanje kroz normalne epitelne slojeve (Hanahan and Weinberg. Faktor transformacije beta (TGF β) . (Abbas and Lichtman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->