P. 1
ljudska prava

ljudska prava

|Views: 175|Likes:
Published by Stankovic Darko
skripta
skripta

More info:

Published by: Stankovic Darko on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

LJUDSKA PRAVA

1. ŠTO SU LJUDSKA PRAVA? Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojem svako ljudsko biće samim činom roĎenja, bez obzira na svoj spol, porijeklo ili državljanstvo, stiče odreĎena neotuĎivih prava. Nije svako pravo ljudsko pravo. Objektivno pravo je skup pravila po kojima se ljudi imaju vladati, stvorenog od nadležnog zakonodavca i podržanog autoritetom države ili meĎunarodne zajednice i sankcijama zbog kršenja prava koje država i meĎunarodne organizacije mogu nametati. Za objektivno pravo u nekim jezicima postoji poseban izraz (eng. law), kojim se ono odvaja od subjektivnih prava koja imaju subjekti prava, fizička i pravna lica (eng. right). U našem jeziku ovo razlikovanje ne postoji. Subjektivna prava počivaju na normi objektivnog prava koja im ta prava daje i zajamčuje. Ustav i zakoni jedne države uspostavljaju se za vrlo širok krug ljudi, sve punoljetne državljane, neka prava kao npr. pravo na učešće u izborima. Subjektivna prava potječu od države, od njenog ustavodavca i zakonodavca, bilo da je demokratski ili nedemokratski, i zavise od njene volje. MeĎu subjektivnim pravima izdvajaju se ona prava koja se ne duguju državi i njenoj volji, već ih ljudsko biće ima samim tim što je ljudsko biće, dakle, nezavisno od države i bez države. Ova prava nazivaju se ljudskim pravima – moralnog su porijekla, što znaći da potječu iz normativnog porijekla koji je iznad države i država ih mora poštovati bez obzira da li je na to pristala. Njih podržava liberalno shvaćanje da čovjek kao autonomno i racionalno biće ulazi u državnu zajednicu s nekim pravima koja mu se ne mogu oduzeti. Ljudska prava imaju još neka obilježja: pripadaju svim ljudima bez razlike, njihov broj je manji od sume svih mogućih subjektivnih i moralnih prava u svakoj datoj državi, zasnovana su na vrijednosti koja se priznaje svakom čovjeku, a ne na drugim osobinama, uključujući tu i njihove zasluge. nisu sva moralna prava koja pripadaju svakoj osobi ljudska prava. Ljudska prava su politička jer se ostvaruju u državi i odnose na državu.

najveći broj ljudskih prava usmjeren je isključivo na državu: njima se ona ograničava ili se od nje traži konkretno djelovanje. Najbolji primjer su slobode (sloboda izražavanja, kretanja i okupljanja) gdje se država ne smije miješati i činiti nešto što bi sputavalo ljude da koriste ove slobode. Obaveza države da se ograničava ili suzdržava karakteristična je za graĎanska i politička prava, a da bude aktivna za ekonomska i socijalna prava. Osnovna svrha države je da štiti prava svojih graĎana – osnovna prava mogu se shvatiti kao načela koja nadahnjuju sva ljudska prava. Najpoznatiji su oni proglašeni u Francuskoj revoluciji, koji su poslužili kao inspiracija za Deklaraciju o pravima čovjeka i graĎanina 1789.god., a to su sloboda, jednakost i bratstvo! Katalozi ljudskih prava do sada su se utvrĎivali političkim dogovorom i imali oblik osnovnih političkih deklaracija, ustava, zakona i meĎunarodnih ugovora. 2.IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA O LJUDSKIM PRAVIMA Izvori meĎunarodnog prava o ljudskim pravima isti su kao i drugi izvori meĎunarodnog javnog prava. Prema suvremenim shvaćanjima to su: međunarodni običaji, međunarodni ugovori, opća pravna načela prosvijećenih naroda i odluke međunarodnih organizacija. 2 3. MEĐUNARODNI OBIĈAJ MeĎunarodni običaji primjenjuju se na sve subjekte meĎunarodnog prava bez obzira da li su oni prihvatili običaje svojim unutrašnjim pravom ili ne. S druge strane, ugovori obavezuju samo one meĎunarodne subjekte koji su pristupili meĎunarodnim ugovorima. Običaj je nepisan izvor prava, koji svoje važenje nalazi u neproturječnoj praksi subjekata i u njihovom uvjerenju da su dužni postupati po običajnom pravilu. U meĎunarodnom pravu običajna pravima su mnogo češća i važnija nego u većini unutrašnjih pravnih sistema. Neka ljudska prava i neka pravila u vezi s njihovim uživanjem zagarantirana su meĎunarodnim običajnim pravom. To se odnosi na: apsolutnu zaštitu čovjekovog tjelesnog integriteta (zabrana torture) i na zabranu genocida, ropstva i rasne diskriminacije. MeĎunarodno pravo ne pravi razliku izmeĎu priznatih i nepriznatih subjekata i de facto i de iure vlada, sve države vezane su i običajima koja se tiču garancija ljudskih prava. Važenje meĎunarodnog običaja za jednu državu ne zavisi od njene volje. Običajna pravila u punoj mjeri stupaju na snagu stvaranjem nove države.

11. i protokolima uz nju.6. Važni su i regionalni sistemi zaštite ljudskih prava. Najrazvijeniji takav sistem je u Europi. To ima razne poslijedice. provodivost meĎunarodnih normi. To važi i danas. . U Africi – Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda od 27.1950. U suvremenom meĎunarodnom pravu se sve norme bez pravnih sankcija. Krajem lipnja 1996. Države imaju prema strancima obzira radi države čiji su oni državljani. a potpisalo još 6. Konvencija o rasnoj diskriminaciji koju je u istom trenutku bilo ratificiralo 150 država. Navedeni višestrani ugovori su univerzalne prirode. od kojih neki obvezuju velik broj država. 3 Politiĉki sporazumi – „meko pravo“ – njih sklapaju politički organi (vlada). Svima im je zajedničko da se ugovorni subjekti moraju pridržavati načela pacta sunt servanta (ugovori se moraju poštovati). pa i one iz ovakvih sporazuma.1981. npr. a potpisalo još 3 države. na još jedan efikasan način. koju je ratificiralo 195.Američkom konvencijom o ljudskim pravima od 22. MEĐUNARODNI UGOVOR Ugovori mogu biti bilateralni i multilateralni (konvencije). jer poštovanjem ovog načela osigurava se.11. ne podliježu ratifikaciji. Postojeći ugovori o ljudskim pravima – Glavni izvori suvremenog meĎunarodnog prava o ljudskim pravima su meĊunarodni ugovori. koje čovjek uživa kao ljudsko biće. stvoreni suglasnošću država. MeĎu njima najvažniji su višestrani ugovori. koji se uspostavljaju regionalnim višestranim ugovorima. meĎu kojima je i ona koja se odnosi na sukcesiju takvih ugovora.U tradicionalnom meĎunarodnom pravu bolje su bili zaštićeni stranci. nazivaju „meko pravo“. pisani izvori meĎunarodnog javnog prava. tj. uspostavljen Europskom konvencijom o ljudskim pravima od 4. na koji svatko može da se poziva. Imamo još jedan razvijen sistem stvoren u Latinskoj Americi . i protokolima uz nju.. na to hoće li ugovor o ljudskim pravima obvezati sukcesore države koja je ratificirala ugovor.. pa i šefovi država – ali oni u državama u čije ime su sklopljeni ne prolaze kroz postupak usvajanja meĎunarodnih ugovora. otvorenim za države jednog kontinenta ili dijela svijeta. Priroda ugovora o ljudskim pravima – ugovor o ljudskim pravima je u pravnom smislu riječi ugovor-zakon. otvoreni su svim državama na svijetu kako bi uspostavile svjetski režim ljudskih prava. studenog (11.) 1989. 4. tj. najviše država okupljala je Konvencija o pravima djeteta od 20. njime države uspostavljaju objektivni režim ljudskih prava. ali je zasjenjeno naglim razvojem ljudskih prava. a ne kao pripadnik svoje države.1969.

time što daje odgovarajuću izjavu. U tom smislu. kao da je donešena iz nekog drugog izvora meĎunardonog prava. tj. poslije 2. ukoliko one same to zatraže. Ovakvi akti se odnose i na priznavanje država. U području ljudskih prava od velike je važnosti Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ova se načela izvode iz principa zajedničkih svim ili veći priznatih pravnih sistema svijeta. svjetskog rata. Neke države su na taj način. demokracije i ljudskih prava. 7. 16. 8. osobito u pogledu vladavine prava. npr. novonastale države su morale prihvatiti i odredbe Konvencije. „najteža kaznena djela“ itd. o ljudskim pravima i pravima nacionalnih i etničkih manjina. naročito u području ljudskih prava. baltičke zemlje). pojmovi koji norme meĎunarodnog prava sadrže bez posebnog definiranja. načinom donošenja i općom atmosferom podari posebnu važnost. U posljednje vrijeme njihova važnost se proteže i na druge subjekte. Te države su dužne poštovati odredbe Povelje UN-a i obveze prihvaćene u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji. u kojoj su iznešeni pogledi na priznanje novonastalih država. JEDNOSTRANI AKTI DRŢAVE Država može jednostrano preuzeti meĎunarodnopravne obveze. LJUDSKA PRAVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Napredak u područja ljudskih prava ne može se zamisliti bez meĎunarodnih organizacija. osobito poglevlje II. one koje stvaraju . Prema Deklaraciji o Jugoslaviji. U područja ljudskih prava najvažnija je primjena ovih načela da bi se objasnili i opisali standardi. spada u tzv. Ona je obvezatna.12. proizvodile su pravno djelovanje prema subjektima koji su bili stranke u sporu. Njihov utjecaj na meĎunarodno pravo u novije vrijeme je sve veći. jer ne sadrži konkretna pravila nego načela koja treba primjenjivati ako podobnijih pravila nema i na osnovu kojih treba postupati pri tumačenju drugih normi.1991. „razuman“. donešena je Deklaracija o Jugoslaviji. Ovaj izvor prava smatra se precedentom. za koju se smatra da je jedan od najvažnijih dokumenata 20. nastale od MeĎunarodnog suda pravde.stoljeća. i kao takav on nastaje kao samostalan izvor prava. ODLUKE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Sudske odluke. Irak. svečane preporuke Generalne skupštine UN – one preporuke kojima taj organ UN hoće da nazivom. 6. OPĆA NAĈELA KOJA PRIZNAJU PROSVIJEĆENI NARODI Ovaj izvor meĎunarodnog prava je opće prirode. zaštitile manjine (Albanija.5.

ovakva nastojanja imala su svoje uspone i padove. MeĎunarodne organizacije se bave normiranjem.org. U sastavu UN-a djeluje 18 organa. usmjerena na širenje ideje o LJP.org. FAO i UNESCO. Generalna (opća) skupština – odlučuje o nacrtima meĎ. postojanja UN. Unapređenje LJP je djelatnost meĎ. državama na ratifikaciju i pristupanje. UN ne mogu da učine ništa što ne želi većina njihovih članica. može stvarati pomoćne organe za svako područje. širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. razvijanje dobrosusjedskih odnosa. MeĎ. UN ima 193 države članice (2011. UNIVERZALNE ORGANIZACIJE – 10. Vijeće za ekonomska i socijalna pitanja UN-a (EKOSOK) je prema Povelji UN opskrbljen najširim ovlaštenjima u području LJP. ugovore radi podnošenja Generalnoj . fondova i programa kao npr. Tokom 50 god. Organi meĎ. Francuska. UNHCR.. koji se podnose članicama organizacije i dr. ili organi stvoreni pod njihovim okriljem. unapređivanjem i zaštitom ljudskih prava. Ujedinjenih nacija. meĎuvladine organizacije).države i čije su članice države (meĎudržavne. ekonomsku suradnju. to najčešće čine tako što donose odluke i preporuke (deklaracije) u kojima se definiraju ljudska prava.org. 9. Ujedinjeno Kraljevstvo. UNICEF. Ugovorna tijela dužna su da podnose izvještaje ovome organu. Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). ugovora o LJP.org. UN je meĎunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu.). 4 Normiranje se može usporediti s zakonodavnom djelatnošću i predstavlja učešće meĎunarodne organizacije u stvaranju meĎunarodnih pravila i standarda. Priprema meĎ. te odlučuje o proračunu Organizacije. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove meĎu narodima. A) UJEDINJENI NARODI Staranje o ljudskim pravima je jedan od osnovnih zadataka najvažnije univerzalne meĎ. priprema i usvajanje nacrta ugovora o ljudskim pravima. prihvaćanje obaveza država da štite i poštuju LJP i stvaranje preduvjeta za uživanje LJP. 2. doprinose zaštiti LJP tako što njihovi organi. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD. Sjedište Ujedinjenih naroda je u New Yorku. nadziru poštovanje meĎunarodnih obaveza država da štite i poštuju LJP. pa i za ljudska prava. 2 glavna organa UN za obavljanje funkcija iz područja LJP su: 1. U nju ulaze predstavnici svih država-članica UN.

Komitet protiv mučenja. koje se odnose na prava iz radnih odnosa i kojima je položaj radnika postao bolji. Može da obrazuje radne grupe. plaćene odmore. Osnovana je 1919. Ovaj organ je političko tijelo. saziva meĎ. ILO). Pored glavnog organa postoje i Administrativni savjet i Međunarodni biro rada. politiku zapošljavanja.konvencija ili preporuka po pitanjima koja nisu zrela za ugovorno reguliranje. Glavni organ MOR je Konferencija – usvaja nacrte meĎ. je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i meĎunarodno priznata ljudska i radnička prava. 5 11. odn. godine. imenuje izvjestitelje itd. Poseban položaj u UN imaju tzv. B) MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA ( MOR ) (International Labour Organization. Najvažniji organ podreĎen Komisiji je Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina – sačinjava je 26 stručnjaka. nastala je 1946. C) UNESCO – Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. U okviru Mor razvili su se i posebni postupci za zaštitu pojedinih prava. socijalna i kulturna prava. od kojih je najznačajniji postupak zaštite sindikalnih sloboda. ugovorna tijela – to su komiteti uspostavljeni posebnim ugovorima o LJP radi nadzora nad njihovom implementacijom. Komitet za ukidanje diskriminacije prema ženama i Komitet o pravima dijeteta.skupštini. godine. Osnovana je na prijedlog posebne komisije Mirovne konferencije u Parizu 1919. njihove članove ne biraju organi UN već samo države koje su ratificirale odgovarajući ugovor ili mu pristupile. političko je tijelo jer je sačinjavaju države – njih 53. godine Poveljom iz Versaillesa i postala je prva specijalizirana agencija UN-a 1946. Komisija za status žena i Komitet (odbor) za ekonomska. znanost i kulturu) specijalizirana je organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda. zabranu prinudnog rada. U ovaj postupak uključena su i dva posebna organa: Komitet za sindikalnu slobodu i Komisija za istragu i mirenje po pitanju sindikalne slobode. koje bira Generalna skupština. prati sva pitanja iz ovog područja i daje odgovarajuće preporuke. sastavljeno od 54 države članice UN. višestranom ugovoru ali je istovremeno i profesionalna organizacija u kojoj predstavnici vlada. korištenje slobodnog vremena radnika itd. Glavni cilj je doprinos miru i . Komitet za ljudska prava. Komitet za ukidanje rasne diskriminacije. poslodavaca i radnika punopravno sudjeluju u donošenju odluka. Zahvaljujući njezinom postojanju države su prihvatile veliki broj konvencija (preko 160) i preporuka (preko 170). Članice odreĎuju tko će ih u njemu zastupati. nagraĎivanje za rad. Komisija za ljudska prava je najvažniji organ UN koji se isključivo bavi LJP. Zasniva se na meĎ.godine pod EKOSOK. zaštitu na radu. 12. konferencije. ovim putem regulirana su pitanja koja se odnose na poboljšanje uvjeta rada.god. utemeljena 1945.

13. (Članak 1. obuke učiteljskog kadra. ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu. s više od 50 regionalnih ureda. D) REGIONALNE ORGANIZACIJE U univerzalnim meĎ. prirodne i društvene znanosti. institucija i centara diljem svijeta.11. regionalne i kulturne projekte povijesti. Članstvo u Vijeću Europe otvoreno je svim europskim demokratskim državama koje su prihvatile načelo vladavine prava i koje jamče temeljna ljudska prava i slobode svojim graĎanima. zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. te pokušaja prevladavanja jaza izmeĎu digitalno razvijenih i nerazvijenih zemalja. čiji su glavni zadaci jačanje demokracije. 4. vladavine zakona. jedino je u Aziji još uvijek u embrionalnoj fazi. programe tehničke naobrazbe. iako se danas regionalno ureĎenje LJP osjeća na svakom kontinentu. UNESCO broji 193 države članice. organizacijama razvija se i regionalni sistem zaštite ljudskih prava. znanosti i kulture u cilju unapreĎenja općeg poštovanja pravde. Najveći doseg Vijeća Europe ogleda se u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Izvršni odborsastavljen od 45 članova. obrazovanje. 2. Projekti sponzorirani od strane UNESCO-a uključuju opismenjavanje. koga bira Generalna konferencija. kultura i 5. meĎunarodne projekte zaštite svjetskog kulturnog i prirodnog naslijeĎa. ljudskih prava. 6 . potpisanoj u Rimu 4. Sjedište organizacije je u Parizu. sociologija. komunikacija s informatikom. Odgovarajuće regionalne organizacije uspostavile su i pokrenule mehanizme zaštite na osnovu posebnih ugovora usvojenih za zadovoljavanje regionalnih potreba. promoviranje kulturoloških različitosti. i Tajništvo. 14.sigurnosti promovirajući suradnju meĎu narodima na područjima obrazovanja. Statuta UNESCO-a). 3. meĎunarodne znanstvene programe. godine (13 država članica Vijeća) i koja služi kao osnovni pravni dokument Europskom sudu za ljudska prava. E) VIJEĆE EUROPE meĎunarodna organizacija 47 država članica šire europske regije.1950. Ovaj proces je naročito uznapredovao u Europi. UNESCO provodi svoje akcije putem 5 glavnih programa: 1. Glavni organi su: Generalna konferencija-u kojoj su zastupljene sve države članice.

uključujući diskriminaciju. u Kopenhagenu 1990. Moskva 1991.(a) Statuta: Cilj Vijeća Europe je postići bolju povezanost među svojim članova sa svrhom očuvanja i ostvarivanja ideala i načela koji su im zajednička baština i koja olakšava njihov ekonomski i socijalni napredak. SIDA. – nakon raspada istočnog bloka. – odustaje se od socijalističkih doktrina. Druge konferencije: 1. 3. „ Moskovski dokument o ljudskoj dimenziji KESS-a – slanje misija za istraživanje činjenica u zemlju koja je optužena za kršenje ljudskih prava . u skladu s Europskom socijalnom poveljom jezičnih prava. 15. u skladu s Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima slobodom medija. posebno: socijalnih prava. ksenofobiju. usvaja se Zaključni dokument koji je sadržavao odjeljak „Ljudska dimenzija Kess-a“ u kojem je ureĎen promatrački mehanizam koji se satoji od 4 faze: a) razmjena informacija i odgovori drugim državama na zahtjev. b) održavanje bilateralnih sastanaka c) skretanje pažnje drugim članicama KESS-a na slučaj ili situaciju d) iznošenje pitanja na konferencijama. godine pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju (KESS). razmatraju pitanja i donose odluke. Usvojen je i Berlinski mehanizam kojim se sve zemlje članice KESS-a mogu sazvati da suraĎuju prilikom izvanrednih neprilika gdje se krše načela Helsinškog završnog akta 7. u Madridu 1983. 1975. zlouporabu opojnih droga i organiziranog kriminala poticanjem demokratske stabilnosti kroz reforme. usvajanjem završnog akta Helsinške konferencije. u Beču 1986. sastanak u Parizu (šefovi država i vlada) na kojem je usvojena Povelja za novu Europu (1990). zagaĎenje okoliša. 4. 5. 2. uspostavljeni su organi KESS-a. u Parizu 1989. a to su: Savjet KESS-a – sastoji se od ministara vanjskih poslova zemalja članica i Odbor starijih službenika – sastavljen od stručnjaka koji pripremaju sastanke Savjeta. u skladu s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina problemima kojima se suočava europsko društvo.Članak 1. 6. F) ORGANIZACIJA ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS) jest meĎunarodna organizacija. Osnovana je 1973. Vijeće se bavi: zaštitom demokracije i vladavine prava zaštitom ljudskih prava. u Beogradu 1978. u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima promocijom europskog kulturnog identiteta i raznolikosti.

nadzor izbora i privrede te zaštita okoliša. sukazivanje na socijalna i ekonomska prava u pogledu zaštite radnika te slobodnog prometa dobara i usluga. Europska unija formalno je uspostavljena 1. Iako je EU ekonomska organizacija. godine. godine i ima sjedište u Luxembourgu. ali koju Europski sud nije dužan primjenjivati. Povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika. Europska unija danas broji 27 država članica. mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti. osiguranje radnih i životnih uvjeta. Europski sud je osnovan 1952. Stvoren je i Europski sud pravde. vjeroispovijest. svaki graĎanin EU može podnijeti zahtjev Europskom parlamentu za kršenje prava. sloboda kretanja i nastanjivanja. G) EUROPSKA UNIJA Europska unija (kratica EU) jedinstvena je meĎuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država. a garantira osnovna prava pojedinaca bez razlike na rasu. 1989. središnje Azije i Sjeverne Amerike. koja kontrolira da . MeĎu 56 zemalja koje sudjeluju nalaze se države iz Europe. nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. Italije. Europski parlament usvojio je Deklaraciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. koji se brine da se poštuju prava i osnovne slobode predviĎene Europskom konvencijom.). sloboda udruživanja. donešena je 1989.. Najznačajnija su: kontrola naoružanja.1. socijalna i zdravstvena zaštita. ali donešena odluka nije pravno obvezujuća. KESS je 1. a u njoj se nabrajaju osnovna prava radnika: sloboda kretanja. 17. područje ljudskih prava je u odreĎenoj mjeri dotaknuto u pitanjima: zabrana svakog oblika diskriminacije. 7 studenoga 1993. ljudska prava. demokratizacija. godine izmeĎu šest država (Belgije. diplomacija. nacionalnost. nagraĎivanja. jednak tretman muškaraca i žena. zaposlenja.1995. Luksemburga i Nizozemske). OESS je najveća regionalna sigurnosna organizacija na svijetu. Francuske. Njemačke. preimenovana u OESS 16.. stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta 1992. spol. Ameriĉki sustav za zaštitu ljudskih prava -odnosi se na dva pravna izvora: 1) Povelja organizacije američkih država (OAD) – odnosi se na sve države članice 2) Američka konvencija o ljudskim pravima – obvezuje samo članice ugovornice Povelja OAD: usvojena je 1948.Bavi se nizom sigurnosnih pitanja. – u okviru OAD-a je formirana i MeĎuamerička komisija za ljudska prava.

. Tipična graĎ. pr. 1990. GraĎ.. i društvenu i državnu zajednicu. Obraćanje komisiji je moguće. Štiti pravo naroda na razvoj. Afričkom poveljom je osnovana i Afrička komisija za ljudska prava (ali ne i sud). Afrička povelja o pravima čovjeka i naroda (Bandžulska povelja) – sadrži prvu generaciju ljudskih prava. Mogu im se obraćati samo države ugovornice i komisija. 8 19. ali i drugu. i djelomično treću.zemlje članice poštuju osnovna ljudska prava. koji zaključuje sporazume na temelju konzultacija sa nevladinim organizacijama. MeĎunarodna komisija pravnika. 1969. Druga posebnost je da navodi dužnosti pojedinca u odnosu na obitelj. Protokolom uz Povelju). (izraĎena po uzoru na Europsku konvenciju). Afriĉki sustav zaštite ljudskih prava Organizacija afričkog jedinstva (OAJ). za davanje savjetodavnih mišljenja (mogu ih tražiti i zemlje OAD-a). zdravu životnu okolinu. (1965. a na daljnje razmatranje šalje (Skupštini šefova država i OAJ) pitanja koja se odnose na postojanje niza ozbiljnih i masovnih kršenja ljudskih prava. Svjetsko vijeće crkava. neosporne i obvezne. usvojen Protokol o ukidanju smrtne kazne. iako ju SAD nikad nisu potpisale. pr. KLASIFIKACIJA LJUDSKIH PRAVA LJP i slobode mogu se klasificirati na razne načine. . MeĎuamerički sud za ljudska prava – ima 7 članova koji se biraju meĎu uglednim pravnicima. presude suda su konačne. naglašavaju autonomiju čovjeka u odnosu na državu. Amnesty International. u Buenos Airesu je postala i formalni organ. člankom 71 Povelje UN-a je omogućeno sudjelovanje nevladinih udruga u radu vladinih organizacija putem EKOSOK-a. usvojena je Američka konvencija o ljudskim pravima. 18. iako nema organa za izvršenje. najvažnije je da ukažemo na razvrstavanje prava i sloboda na osnovu njihove društvene prirode i vrste njihovih nosilaca. Klasifikacija prava na osnovu njihove društvene prirode: GraĊanska i politiĉka prava tiču se u prvom redu odnosa pojedinca i države. su pravo na život. – može joj se obratiti svatko kome su kršena prava po konvenciji. pravo na privatnu sferu i prava vezana za krivični postupak. 1981. ali i svaka treća zainteresirana stranka (osobe i nevladine organizacije). MeĎunarodni odbor crvenog križa. 20.1963. socijalna i kulturna prava. mir. Nevladine organizacije i ljudska prava Npr. MeĎunarodni helsinški odbor. Protokolom iz San Salvadora (1988) garantiraju se još neka ekonomska.

NAĈELO JEDNAKOSTI Osnovno načelo suvremenog prava o ljudskim pravima jeste da su svi ljudi jednaki. i politička prava zasnovana su na načelu slobode. isključivanje. generacija . GraĎ. koja je preuzeta iz lat. socijalna i kulturna prava su usmjerena na to da ljude dovedu u sličan.. dakle graĎ. kao što su pravo na razvoj. jeste „razlikovanje“.to su prava nabrojana u velikim dokumentima graĎanskih revolucija s kraja 18.st. INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA PRAVA Individualna prava su ona koja pripadaju osobi kao pojedincu. a Kolektivna ljudska prava – su ona koja pripadaju skupini ljudi ( tipično kolektivno pravo je pravo na samoopredjeljenje) prava manjine su isto tako kolektivna prava (nacionalne. pravo na zdravu životnu okolinu. i politička prava. generacija – obuhvaćaju se prava i zahtjevi za pravima nastali poslije 2. 2. POJAM DISKRIMINACIJE Opći instrumenti o ljudskim pravima ne definiraju u potpunosti diskriminaciju. i politička prava. jezika. aktivno i pasivno biračko pravo i pravo na pristup javnoj službi. Načelo jednakosti se ispostavlja kao načelo nediskriminacije. tj. generacija – ekonomska. ograničavanje ili davanje prvenstva“ koje se zasniva na nekom nedozvoljenom razlogu i „ima za cilj ili poslijedicu ugrožavanje ili onemogućavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda“. 21.Politička prava su prava participacije. i početkom 19. zato se pojam diskriminacije u prvom redu mora graditi na osnovu opisa u nekim posebnim ugovorima. vjerske) grupe ljudi koja imaju neka zajednička obilježja. pravedan društveni položaj kako bi stvarno mogli da uživaju graĎ. Zabrana diskriminacije je jedno od najvažnijih kolektivnih prava. socijalna i kulturna prava. 9 24. OPĆI UVJETI POD KOJIMA SE UŢIVAJU LJUDSKA PRAVA --23. Ekonomska. To su prava koja posjeduju ljudska bića zato što su ljudska bića. Ova su prava u prvom redu zasnovana na načelima jednakosti i solidarnosti. prava čovjeka da učestvuju u upravljanju državom i zajednicom. IzmeĎu ta dva prava formira se i pravo pojedinca da u zajednici uživa s drugima neko pravo. pravo na hranu itd. svjetskog rata. . 3. „Generacije“ ljudskih prava – neki autori i organizacije ljudska prava dijele u generacije: 1. kao zabrana diskriminacije meĎu ljudima. Ona je „svako razlikovanje. U suštini svako pravo ima kolektivnu dimenziju 22. Prihvaćanje nejednakosti ljudi ruši se cijeli koncept ljudskih prava. Originalno značenje riječi „diskriminacija“.

Švedska. prestaju se kriti iz straha od prijezira okoline. imovine. Osobe drukĉije seksualne orijentacije – homoseksualci i lezbijke su u skoro svim država svijeta izloženi napadima. koje se često nazivaju preferencijalni tretman ili afirmativna akcija. Cilj ovakvih mjera je da se ispravi povijesna nepravda i da se svi ljudi postepeno dovedu u stanje stvarne jednakosti. vojska.. roĎenja i drugog statusa.. UGROŢENE KATEGORIJE Osobe ukljuĉene u oruţane sukobe – u ratu izvjesne kstegorije ljudi gube zaštitu i podršku svoje države kada se naĎu u vlasti neprijateljske strane. boje. 25. jezika. političkog ili drugog uvjerenja. U suvremenom meĎunarodnom pravu zabranjeno je razlikovanje na osnovu rase. Seksualni odnos istog spola smatrao se kaznenim djelom. a još češće provodi u praksi. Osim tamo. koja je najčešće zemlja njihovog državljanstva. i čl. zato im je položaj čak i teži od položaja apatrida.5 PGP-a. da traju dok se pripadnici zanemarene grupe ne izjednače s ostalima. Zaštitom osnovnih prava i interesa tih kategorija bavi se humanitarno pravo. zarobljenike i civilno stanovništvo.. oni su samo formalno njeni državljani jer od nje ne mogu očekivati zaštitu. Ove mjere moraju biti privremene. vjeroispovijedi. pravnim normama. Države su ovlaštene da u korist povijesnih zapostavljenih grupa preduzimaju pozitivne mjere. Takve osobe isključuju se iz nekih zanimanja (školstvo. vrijeĎaju ih i ucjenjuju. zato je zaštita LJP počela u ovoj područja i odnosila se na ranjenike. Norveška.U području LJP diskriminacija predstavlja razlikovanje u pogledu posjedovanja i opsega prava koje nije dozvoljeno zbog osnova i načina razlikovanja. Ova se vrsta diskriminacije propisuje otvoreno. nacionalnog i socijalnog porijekla. Osobe bez drţavljanstva ( apatridi ) – su u teškom pravnom i faktičnom položaju jer su svugdje stranci i ne uživaju zaštitu ni jedne države. No u novije vrijeme takav stav prema tim osoba se promijenio. tj. „Pozitivna diskriminacija“ – mjere za ispravljanje posljedica ranije diskriminacije.). Ţene – u mnogim društvima se osobe ženskog spola stavljaju u nepovoljniji položaj od muškarca. Čak i kada im ga njihova država ne oduzme. ruganju. 26. gdje se . oni počinju slobodno izlaziti na ulice.17 Europske konvencije. ovakve odredbe su postavljene i u čl. O tome vodi računa Univerzalna deklaracija.). Neke društvene grupe ulaze u eru nediskriminacije s teretom prošlosti. smatraju ih „nenormalnima“ i bolesnima. ZABRANA ZLOPORABE LJUDSKIH PRAVA Korištenje prava i sloboda s jasnom namjerom da se ona ukinu. diskriminaciji i kažnjavanju. Izbjeglice – to su osobe koje zbog straha od proganjanja napuste zemlju u kojoj prebivaju. spola. dopušta im se sklapanje braka i posvajanje djece (Danska.

koja predstavlja kolektivno pomilovanje. U vezi s pravom na život nastaju brojna pitanja. Ovo će se pravo štititi zakonom. žele da okončaju nepodnošljiv život ali. Smrtna kazna: može se izreći samo za najteža kaznena djela ( umišljajni zločini sa smrtnim i krajnje teškim posljedicama). bez obzira kada se sudi. u načelu od trenutka začeća! Eutanazija je lišavanje života ljudskog bića na njegov vlastiti zahtjev. apsolutno je zabranjeno izricanje smrtne kazne osobi mlaĎoj od 18 god. može se koristiti amnestijom. mora biti izrečena u skladu sa zakonom koji je važio u trenutku kada je krivično djelo izvršeno. Svako ima pravo da mu se poštuje pravo na život. u okvir prava na život spada i pravo svakog osuĎenika da traži pomilovanje i zamjenu kazne. odgovor bi sigurno bio: pravo na život! Bez zaštite samog života. bitan je uzrast u trenutku izvršenja kaznenog djela. kojima bi se demokracija otklonila. ZABRANA MUĈENJA I SVIREPIH. pravo žene da raspolaže svojim tijelom. Ako je pobačaj dobrovoljan. ili da se prava manjina mogu smanjiti jer su bila iznad 10 meĎunarodnih standarda. kao neizlječivi bolesnici. PRAVO NA ŢIVOT Ako bi se postavilo koje ljudsko pravo je najvažnije. ne može biti izrečena a da se pritom povrijedi neko drugo zaštićeno PGP ili Konvencijom o genocidu. traže od drugoga (najčešće liječnika) da im u tome pomognu. uživanje drugih prava je ugroženo pa i nezamislivo. od kojih najveću pažnju izazivaju pobačaj i eutanazija. Nitko ne može biti samovoljno lišen života. . 28. tj. ne može se izvršiti nad trudnom ženom. obavljen uz pristanak ili na zahtjev trudne žene.još dodaje da se države ne mogu pozivati na meĎunarodne ugovore da bi ukinule postojeća prava zbog toga što u njima nisu spomenuta. pravo nje i njenog bračnog druga da planiraju obitelj dolazi u sukob s pravom zametka na život. Opasnost od uvoĎenja teokracije ili demagogije u nekim zemljama. Svako ljudsko biće ima uroĎeno pravo na život. Npr. Pobaĉaj ( abortus ) predstavlja nasilni prekid trudnoće uz žrtvovanje ploda ( fetusa ). 27. za razliku od samoubojstva. Pri tom se uglavnom misli na one koji. Ovo pravo mora biti zaštićeno zakonom.. ne može se tvrditi da se jednom ukinuta smrtna kazna može ponovno uvesti samo zato što ju PGP donekle tolerira. NEĈOVJEĈNIH ILI PONIŢAVAJUĆIH POSTUPAKA I KAZNI Muĉenje ( tortura ) je jedan od najstarijih i nažalost danas najraspostranjenijih vidova unižavanja ljudskog dostojanstva i povrede ljudskih prava.

kao što su maloljetnost ili duševna bolest. 1. PRAVO NA LIĈNOST (OSOBNOST) Ovo pravo podrazumijeva pravnu. koje se smatralo krunskim dokazom njegove krivice. RoĎenjem se stječe na 2 načina: 1. Postupanje s osobama lišenim slobode – te osobe su bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. ali ne kao što se to nekada činilo diskriminiranjem zbog statusa udate žene ili izvanbračnog djeteta. koja može biti ograničena iz uobičajenih razloga. Svako javno izvršenje smrtne kazne je nečovječno i ponižavajuće. Jamajka) osuĎenici na smrt godinama u posebnim zatvorskim krilima tzv. Mučenje ne može zakonito ni z akoga da proizvede nikakve povoljne poslijedice: korištenje iskaza datih pod prinudom protivno je njegovoj zabrani i predstvalja povredu prava na ispravno suĎenje. Prema čl.Mučenje se dugo priznavalo kao sasvim zakonit dio istražnog postupka u želji da se doĎe do priznanja okrivljenoga. zatvorenici i pripadnici oružanih snaga u onoj mjeri u kojoj im je sloboda ograničena. „hodnicima smrti“ čekaju na izvršenje kazne. neĉovjeĉno ili poniţavajuće postupanje i kaţnjavanje – ostali zabranjeni postupci i kazne nisu precizno opisani. iste su prirode kao i mučenje ali je nanesena bol manjeg inteziteta. st. PRAVO NA DRŢAVLJANSTVO Državljanstvo se stječe roĎenjem ili priroĎenjem (naturalizacijom). . U nekim zemljama (SAD. 29. ratni zarobljenici. 11 Zabrana nedobrovoljnog podvrgavanja znanstvenim eksperimentima – podvrgavanje osoba medicinskim ili znanstvenim opitima bez njenog slobodnog pristanka izjednačava se s mučenjem. PGP s osobama lišenim slobode „ima se postupati čovječno i s poštovanjem uroĎenog dostojanstva ljudske osobnosti“. fizička ili duševna. Surovo. da bi se mogla kazniti za dijelo koje je izvršila ili se sumnja da je izvršila. Ovo pravo ne može se ukinuti ni ograničiti proglašenjem izvanrednog stanja. s ciljem da se od nje ili neke treće osobe dobiju obavijesti ili priznanje. 10. Izraz „mučenje“ označava svaki čin kojim se nekoj osobi nanosi velika bol ili patnja. PRAVO NA STATUS ---30. a kada je ponižavanje u pitanju naglasak je više na psihičkom trpljenju zbog povrede dostojanstva nego na fizičkoj patnji. 31. Ovakvo neprekidno iščekivanje smrti je psihički nepodnošljivo i sve se češće smatra povredom ljudskih prava osuĎenika. ali ne i uvijek i poslovnu sposobnost.

Državljanstvo se gubi: voljom državljanina ili kaznom gubitka državljanstva. prodaju i prevoženje robova. PRAVO NA (FIZIĈKU) SLOBODU Sloboda je širok pojam i obuhvaća bar mogućnost da se uživaju sva ljudska prava.dijete naslijeĎuje državljanstvo roditelja (pravo krvi) i 2.. Čovjek može imati 2 (bipatrid) ili više državljanstva. rata potpisana je Dopunska kovencija o ukidanju ropstva. 29 smatra svaki rad ili usluga koji se iziskuju od nekog bez njegovog pristanka i pod prijetnjom kazne. koja se često formuliraju i kao „slobode“ (sloboda kretanja.8 PGP. ali se zabrana samovoljnog i nezakonitog . Naturalizacijom stranac dobije novo državljanstvo na osnovi molbe i uz dokaz ispunjenih nekih zakonskih uvjeta. 12 kmetstvo poznato kao „normalno“ stanje u doba feudalizma. S ropstvom se izjednačavaju i slijedeće situacije: ropstvo zbog duga koje nastaje tako što se dužnik obvezuje da otplatu duga zajamči svojim uslugama ili uslugama osoba nad kojima se stara. dijete dobije državljanstvo one države na teritoriju koje je roĎeno (pravo tla).svj. Trgovina robljem obuhvaća stjecanje roba silom ili kupovinom. 1926. Državljanstvo. mogućnost tjelesnog kretanja u širokom prostoru i po slobodnom izboru. u Briselu je 1890. ZABRANA ROPSTVA Nastojanja da se ukine ropstvo označavaju početak meĎunarodne suradnje za obranu osnovnih ljudskih prava. 34. sloboda okupljanja itd. potpisan Akt protiv ropstva. poslije 2.). ZABRANA NEZAKONITOG I SAMOVOLJNOG LIŠAVANJA SLOBODE Lišenje slobode je najčešće povezano s kaznenim postupkom. i čl. U SAD je ropstvo bilo dozvoljeno sve do 1863. u potpunosti ili djelomično. 33. prinudni rad se prema Konvenciji br. Prema ovim ugovorima: rob je ljudsko biće nad kojim postoji. pod okriljem Društva naroda usvojena je Konvencija o ukidanju ropstva i trgovine robljem. pruža usluge vlasniku a da svoj položaj ne može da promijeni. U najužem smislu riječi pod slobodom se u prvom redu podrazumijeva fizička sloboda. kao veza s državom. 32. no sve ovisi hoće li mu dotične države to dopustiti. ne smije se miješati s pripadnošću naciji (nacionalnošću). da uz nagradu ili bez nje. postoji još i danas i ispostavlja se kao dužnost onoga koji radi na zemlji koja pripada drugome. pravo vlasništva. Svako dijete ima pravo da stekne državljanstvo. trgovine robljem i ustanova i prakse sličnih ropstvu iz 1956.

Protjerivanje stranca koji nezakonito boravi na teritoriju države u načelu je uvijek dozvoljeno. Lišenje slobode nije zakonito ako zakonom nisu propisani razlozi za njega i postupak po kojem se provodi. Države ljubomorno čuvaju svoje suverene ovlasti da odlučuju o ulasku i nastanjenju stranaca. primjenjuju radi liječenja. ali pri tome mora poštovati neke proceduralne uvjete. SLOBODA KRETANJA Sloboda kretanja unutar drţavnog teritorija – državljani i stranci (kojima je dopušten ulazak na teritorij države) mogu se slobodno kretati i odlučiti gdje će se nastaniti unutar teritorija države. Ako je u pitanju kazneni postupak. Državljanin ima pravo na putovnicu i onda kada duže živi u inozemstvu. Ekstradicija je izručenje. Nekada se ova ograničenja odnose samo na strance. . Protjerivanje stranaca – je nareĎenje državnog organa strancu da napusti teritorij države u odreĎenom roku. 35. On mora u najkraćem roku (od nekoliko dana što se često ne poštuje i uhićenik duže ostaje u rukama policijskih organa ) biti doveden pred sud ili drugog službenika sa sudskim ovlaštenjima i mora mu se u razumskom roku suditi. Prava osoba lišenih slobode – čak i kada je lišavanje slobode samo po sebi ispravno.ponašanja vlasti odnosi i na ostale oblike ograničavanja fizičke slobode. može se ograničiti zakonom samo iz uobičajenih razloga koji se odnose i na većinu drugih prava. uhićeniku se odmah mora priopćiti razlog uhićenja. država ima pravo da protjeruje i strance koji su zakonito na njenom teritoriju. a u najkraćem roku i za što ga se optužuje. Protjeranome se ostavlja mogućnost da ode u drugu zemlju po svom izboru. kakve se npr. Pravo ulaska na teritorij strane države ne postoji. Iako izgleda sasvim prirodno ovo pravo se mnogo ograničavalo i još se ograničava. pa čak i ako je izbjeglica. sprječavanja zaraza. uhićenik ili osoba u sličnom položaju treba da što manje trpi zbog lišenja slobode koje nije definitivno i razlikuje se od izdržavanja vremenske kazne. kontrole useljavanja. kao što se slobodno može napustiti teritorij vlastite države. tako se i u nju slobodno može vratiti. Sloboda meĊunarodnog kretanja – u stara vremena granice na kopnu nisu bile jasno obilježene i stogo kontolirane pa njihov prelazak nije bio otežan. jer se u tom pogledu još uvijek nalazi u nadležnosti svoje države. pravosudni postupak u kojem sudbena vlast neke zemlje predaje sudbenoj vlasti druge zemlje osobu radi kaznenog postupka ili radi izdržavanja već pravomoćne kazne.

Pravo azila može se promatrati i kao pravo čovjeka da dobije utočište. sveto mjesto. U tom pogledu ne može biti nikakvog razlikovanja čak ni kada je riječ o strancima. Nije svaka država koja se zove „sud“ dostojna toga imena. PredviĊenost kazne (nulla poena sine lege) – nitko ne smije biti osuĎen na kaznu koja nije bila zakonom propisana u trenutku izvršenja ili na kaznu koja je stroža od nje. Nitko ne može da se poziva na ova prava i pogodnosti ako je izvršio meĎunarodno kazneno djelo (zločin protiv mira.st. PRAVO NA PRAVNU SIGURNOST I PRAVEDNO POSTUPANJE --38. čovječnosti. Ono se ubraja u prava koja se ne mogu ukidati ni ograničavati ni kada je proglašeno izvanredno stanje. počinitelj kaznenog djela će biti osuĎen na blažu kaznu.). Prikrivena ekstradicija postoji onda kada se stranac jednostavno predaje organima strane države radi provoĎenja kaznenog postupka. kada se svatko mogao spasiti opasnosti i kaznenog gonjenja ako se skloni na neko zaštićeno. pojavio zahtjev da se ovo pravo prizna na teritoriju strane države. ZABRANA RETROAKTIVNOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA Uvjet da kazneno djelo bude zakonom utvrĊeno (nullum crimen sine lege) – načelo prema kojem nitko ne može da bude kazneno odgovoran zbog postupka koji u vrijeme izvršenja nije bio zakonom opisan kao kazneno djelo. tj. 37. Ako je poslije izvršenja djela kazna zakonom ublažena. . Ovo je jedno od osnovnih načela kaznenog prava. *Pravo na ravnopravan pristup sudu – svatko ima pravo da se obrati sudu pod jednakim uvjetima. Ovaj se običaj izgubio. PRAVO AZILA ( PRAVO NA UTOĈIŠTE) U meĎunarodnom pravu se pod „pravom azila“ podrazumijeva pravo države da na svom teritoriju ili na mjestu koje je pod njenom kontrolom pruži utočište strancu za koga smatra ugroženim. da bi se u 20. pa se ekstradicija u pravilu odnosi samo na strance.Većina država zabranjuje izdavanje vlastitih državljana. 13 36. izvršna vlast. PRAVO NA PRISTUP SUDU I POŠTENO SUĐENJE Suvremeno pravo o ljudskim pravima polazi od toga da o stvarnom uživanju ljudskih prava mogu najbolje da prosuĎuju nezavisni i nepristrani sudovi. ratni zločin itd. Uloga suda je veoma važna ako prava pojedinca ugrožava sama država. Pojam takvog prava potječe iz pradavnih vremena. 39.

postupak treba da bude takav da ih poštedi traumatičnih iskustava i da ih za uvijek ne obilježi kao prijestupnike. Ovaj izraz se može odnositi i na telefonske . *Pravo na privatni ţivot – privatni život predstavlja privatnu sferu. obiteljskog života.svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. što znači da mora biti usmen i otvoren. Teret dokaza je na tužiocu. s druge strane. *Pravo na poštovanje prepiske – komunikacija pisanjem. kao i časti i ugleda pojedinca. PRAVO NA OSOBNO DOSTOJANSTVO ---14 41. 40. ako bi škodilo interesima pravde. osim kada to nije u interesu maloljetnika ili ako je riječ o bračnom sporu ili starateljstvu nad djecom.Ravnopravnost mora da postoji i izmeĎu stranaka tijekom cijeloga postupka. *Prava maloljetnika – država u postupku pred sudom mora voditi računa o uzrastu maloljetnika. pravo na uspostavljanje i njegovanje odnosa s drugim ljudskim bićima. da budu prisutne suĎenju i da jednako raspolažu pravnim lijekovima. *Pravo na poštovanje doma (stana) – stan svakog čovjeka i obitelji je nepovrediv. *Pravo na naknadu štete zbog neosnovane osude *Zabrana ponovnog suĊenja (ne bis in idem) – nikome se ne može ponovno suditi zbog istog kaznenog djela ako je već bio osuĎen ili osloboĎen odgovornosti konačnom presudom. obiteljski život i prepiska. jer se obiteljski život zasniva na prefinjenim kombinacijama emocija. i osobnih i društvenih dužnosti. Pravo na privatni život zaštićeno je svim meĎunarodnim instrumentima. radi poštovanja prava na privatni život. nacionalne sigornosti. *Naĉelo javnosti – postupak pred sudom mora da bude dostupan javnosti. i to prava na poštovanje privatnog života. nepovredivosti doma i prepiske. Presuda se mora javno priopćiti. *Pravo na poštovanje obiteljskog ţivota – značenje izraza „obiteljski život“ teško je precizno odrediti. s jedne strane. zaštićen od javnosti. *Pretpostavka nevinosti . seksualni život itd. javnog poretka. one mora da doĎu do riječi. pravo čovjeka da živi kako želi. PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOSTI Pravo na privatnost predstvalja zbirni naziv za zaštitu nekoliko raznorodnih prava. Prisutnost publike i novinara može se ograničiti kada to iziskuju interesi morala. kao kad su u pitanju privatni. Dozvoljena su fakultativna ograničenja.

Ukoliko bi nadležni organi imali razumne razloge da vjeruju da planirano okupljanje neće imati „miran“ karakter oni bi mogli zabraniti takve manifestacije. najbolje moći ostvariti i obraniti udružen s drugima.). da upravljaju svojim poslovima i da osnivaju sindikalne saveze. EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA Ekonomska i socijalna prava su ona ljudska prava kojima se štiti ekonomski i socijalni položaj pojedinca. pa i ona meĎunarodno garantirana. Pridjev „mirno“ ograničava pravo na okupljanje. Specifičnost eko.. kao i njegovo pravo na državljanstvo. Ako štrajk nije dozvoljen ili je bitno ograničen onda sindikati gube svoju svrhu. 44. 43. 45. Prepiska svakog pojedinca je načelno zaštićena. PGP pak ne jamči svakome ovo pravo. *PESK se bavi pitanjima prava na obrazovanje sindikata i time slobodu udruživanja uvodi u krug ekonomskih i socijalnih prava. jer su sredstva za njihovo provoĎenje ograničena i zavise o stupnju ekonomske razvijenosti jedne države. u atmosferi sreće. 15 . PRAVO NA OBRAZOVANJE SINDIKATA *Pojedinac će svoja individualna prava. u toku braka i u slučaju njegovog raskida. ima pravo na mišljenje i izražavanje. SLOBODA MIRNOG OKUPLJANJA „Okupljanje“ označava susretanje s ljudima. *Pravo na štrajk – ovo pravo predstavlja svojevrsnu garanciju istinitog sindikalnog udruživanja. Dijete ima pravo na ime odmah po roĎenju. supružnici su ravnopravni u pogledu meĎusobnih graĎanskopravnih prava i obveza i u svom odnosu prema djeci. individualno pravo a ne pravo bilo kakve grupe. Univerzalna deklaracija zajedno sa slobodom udruživanja jamči pravo na slobodu mirnog okupljanja. U vezi s brakom. elektronska pošta.razgovore. Ova prava imaju za svrhu da svima osiguraju život dostojan čovjeku i da osiguraju ekonomsku nezavisnot. treba rasti u obiteljskoj sredini. soc. i kulturnih prava je u tome da se ova prava ne mogu u potpunosti provesti za kratko vrijeme. predstavlja manje formalan skup od „udruživanja“. iako kao političko pravo ne bi bilo ostvarljivo bez zajednice s drugima. Pravo na formiranje sindikata uključuje pravo sindikata da donose vlastita pravila. 42. nego samo priznaje pravo mirnog okupljanja. SLOBODA UDRUŢIVANJA.. POSEBNA ZAŠTITA OBITELJI I DJETETA Brak i obitelj uživaju posebnu društvenu zaštitu. kao i na prijenos informacija putem telekomunikacijskih sredstava (faksovi. ljubavi i razumijevanja.. Zato ovo pravo mora biti zaštićeno i najvišim pravnim aktima svake zemlje. Pravo na udruživanje je pravo pojedinca.

Pravo na standard bi trebalo osigurati da nitko ne bude u situaciji da se mora izlagati poniženjima da bi preživio (prosjačenjem.. nezaposleni. PRAVO NA ZDRAVLJE .. Na taj se način neposredno povezuje zaštita ljudskog dostojanstva kao temeljnog ljudskog prava. PRAVO NA DOSTOJAN ŢIVOTNI STANDARD Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima govori da svatko ima pravo na standard života koji osigurava zdravlje i blagostanje. Kod socijalnog osiguranja radnici izdvajaju odreĎeni dio svoje plaće da bi oni i članovi njihove obitelji kasnije imali pravo na odreĎenu naknadu. Radnici imaju pravo na odmor i slobodno vrijeme.znači da svaki pojedinac ima pravo da uživa najviši dostupni standard fizičkog i mentalnog zdravlja. Ono podrazumijeva pravo da svatko ima mogućnost da osigura sredstva za život radom koji je slobodno izabrao ili prihvatio (pravo na izbor zanimanja.u najširem smislu podrazumijeva pravo na socijalno osiguranje i pravo na socijalnu pomoć. razumna ograničenja dužine radnog vremena. 48. PRAVO NA RAD I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA *Pravo na rad – predstvalja jedno od osnovnih socijalnih prava. Socijalna pomoć podrazumijeva naknadu koju pojedinci dobivaju na osnovu svog položaja (npr. a posebno ne podrazumijeva pružanje besplatne zdravstvene zaštite. i stalno poboljšanje životnih uvjeta. što je jedan od preduvjeta slobode. povrede na radu ili umirovljenje. invalidi itd. prostitucijom itd. POSEBNA ZAŠTITA MAJKI I DJECE . u slučaju bolesti.. čiji je značaj u tome što omogućava ekonomsku nezavisnost pojedinca. osigurati im dnevni i nedjeljni odmor.46. stanovanje. odjevanje. pravo na besplatnu pomoć prilikom traženja posla).) a čiji su izvor javni fondovi koji se popunjavaju iz poreza. čista voda itd. poboljšanje ishrane. 50.) mnogo važnije za poboljšanje zdravlja nego što je to neposredna medicinska zaštita. 47. *Pravo na pravedne i povoljne uvjete rada – radnici imaju pravo na pravednu plaću.. pri čemu rad jednake vrijednosti treba da bude jednako nagraĎen. 49. Nije dozvoljeno praviti razlike izmeĎu muškarca i žene u pogledu plaće za isti rad.). npr. Smatra se da je poboljšanje općih uvjeta života (npr. PRAVO NA SOCIJALNU SIGURNOST . povremeno plaćeno odsustvo i plaćene državne praznike. podrazumijevajući odgovarajuću ishranu. izbor rada i mjesta gdje će se taj rad obavljati. Pravo na zdravlje ne podrazumijeva da država treba jamčiti zdravstvenu zaštitu. U PESK-u se navodi da: Države ugovornice priznaju pravo svakome na životni standard dovoljan za njega i njegovu obitelj.

ekonomskih i socijalnih. Na prvom mjestu podrazumijeva pravo da se stekne obrazovanje. (UN 1989) 16 51.Obitelji se kao „osnovnoj i prirodnoj ćeliji društva“ daje veliki značaj. moraju biti zaštitćeni od društvenog i gospodarskog iskorištavanja. pa je nedozvoljeno praviti bilo kakvu diskriminaciju u tom pogledu. ESP (Eur. PRAVO NA UĈEŠĆE U KULTURNOM ŢIVOTU . država ne smije u školama da promovira nijednu posebnu religiju. U tom smislu se traži min. razvoj i širenje kulture i nauke. socijalna povelja) navodi duljinu trajanja porodinskog odsustva na min. PRAVO NA OBRAZOVANJE Iako se pravo na obrazovanje obično promatra kao jedno od kulturnih prava. tijekom i nakon poroda ne zaštićuje samo obitelj kao takvu.). besplatno i dostupno svima. političkih. Tako PESK propisuje da osnovno obrazovanje mora biti obavezno. Posebna zaštita majkama je u prvom redu: osiguranje odsustva prije i poslije poroĎaja.. te zabrana rada djece na poslovima koji su štetni za njihovo zdravlje i moral. Pravo na obrazovanje obuhvaća i jednak pristup obrazovanju. nego daje doprinos ravnopravnosti žena. MeĎunarodna organizacija rada je zaštitila majčinstvo na meĎunarodnom nivou (1919. pravo na uživanje rezultata znanstvenog napretka. kao i da se trude da postepeno uvedu besplatnu nastavu. moralno ili filozofsko gledište. Posebno se ističe važnost zaštite u doba zasnivanja obitelji. graĎ. 53. Danas se smatra da zaštita majki prije. kao i pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa autora znanstvenih i umjetničkih djela. tijekom odgoja i razvoja djece.. Što se tiče srednjeg obrazovanja. od fizičkih i moralnih rizika. države imaju obvezu da ga učine općim i dostupnim svima. Prije samog razvoja koncepta ljudskih prava. Prava djeteta su posebno zaštićena Konvencijom o pravima djeteta. 12 tjedana. Ona obuhvaćaju pravo na sudjelovanje u kulturnom životu.godine potrebne za rad. budući da obrazovanje predstavlja preduvjet za potpuno uživanje drugih ljudskih prava. njegov značaj je mnogo veći.. Osnovna svrha ovog prava je da spriječi indoktrinaciju djece od strane države. Zaštita djece: po ESP. KULTURNA PRAVA .su usmjerena na očuvanje. dovode ih u opasnost ili mogu sprječiti njihov normalan razvoj. 52. sigurnost prihoda tijekom porodinskog razdoblja.

to još uvijek nije dovoljno da se tvrdi da ona nisu ljudska prava. *Pravo na upravljanje nacionalnim resursima – ovo pravo se može promatrati i kao sastavni dio prava na samoopredjeljenje naroda. Ovo pravo mogu da ugroze i drugi ljudi. ZNAĈAJ I PRAVNA PRIRODA Prava „treće generacije“ su po našoj sistematizaciji tzv. *Pravo na zdravu ţivotnu okolinu (sredinu) – ekološke katastrofe koje su potresle čovječanstvo su pokazale da bez zdrave životne okoline nema uživanja ni drugih ljudskih prava.. posebno pravo na život i prava na zdravlje. Univerzalna deklaracija: Svatko ima pravo na društveni i meĎunarodni poredak u kojem prava i slobode objavljeni u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni. dakle prava koja se još uvijek ne mogu efikasno vršiti. u Afričkoj povelji: Svi narodi imaju pravo na unutrašnji i meĎunarodni mir i sigurnost.. Pravo na mir i sigurnost je definirano. 54. te se tu svrstavaju i prava solidarnosti . proklamativna prava. MeĎutim. zato što njihovu kulturu smatraju „neprihvatljivom“ ili „neprijateljskom“. USTAVNI TRETMANI LJUDSKIH PRAVA U BIH . Ovakvo gledište se brani time što narod teško može slobodno odlučivati o svom političkom statusu bez kontrole nad svojim nac.je opće kulturno pravo.. kao i da koristi proizvode kulture. po prvi put izričito. *Pravo na razvoj – ovo je jedno od prava solidarnosti čija je pravna priroda najviše osporavana. predstavlja pravo pojedinca da sudjeluje u društvenom životu jedne zajednice. pošto se pojedinac samo posredno mogao nazreti kao njegov nosilac. Njegova suština je u tome da država ima obvezu da poštuje pravo pojedinca da izražava i razvija svoju kulturu. koji kao jedan od ciljeva ne proglašava i borbu za zdravu životnu okolinu. Zato se danas ne može zamisliti ni jedan moderan politički program u ekonomski razvijenim zemljama. Pripadnici jedne kulture mogu sprječavati pripadnike druge u sudjelovanju u kulturnom životu. ali kao pravo naroda. a ne država. U tom pogledu država ima obavezu da štiti svačije pravo na učešće u kulturnom životu. PRAVA SOLIDARNOSTI – POJAM. 55. resursima. Načela solidarnosti i prijateljskih odnosa ureĎivat će odose izmeĎu država. POJEDINA PRAVA SOLIDARNOSTI *Pravo na mir i meĊunarodnu sigurnost – osnovu suvremenog meĎunarodnog prava predstavlja načelo zabrane rata i upotrebe nasilnih sredstava u rješavanju meĎunarodnih sporova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->