LJUDSKA PRAVA

1. ŠTO SU LJUDSKA PRAVA? Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojem svako ljudsko biće samim činom roĎenja, bez obzira na svoj spol, porijeklo ili državljanstvo, stiče odreĎena neotuĎivih prava. Nije svako pravo ljudsko pravo. Objektivno pravo je skup pravila po kojima se ljudi imaju vladati, stvorenog od nadležnog zakonodavca i podržanog autoritetom države ili meĎunarodne zajednice i sankcijama zbog kršenja prava koje država i meĎunarodne organizacije mogu nametati. Za objektivno pravo u nekim jezicima postoji poseban izraz (eng. law), kojim se ono odvaja od subjektivnih prava koja imaju subjekti prava, fizička i pravna lica (eng. right). U našem jeziku ovo razlikovanje ne postoji. Subjektivna prava počivaju na normi objektivnog prava koja im ta prava daje i zajamčuje. Ustav i zakoni jedne države uspostavljaju se za vrlo širok krug ljudi, sve punoljetne državljane, neka prava kao npr. pravo na učešće u izborima. Subjektivna prava potječu od države, od njenog ustavodavca i zakonodavca, bilo da je demokratski ili nedemokratski, i zavise od njene volje. MeĎu subjektivnim pravima izdvajaju se ona prava koja se ne duguju državi i njenoj volji, već ih ljudsko biće ima samim tim što je ljudsko biće, dakle, nezavisno od države i bez države. Ova prava nazivaju se ljudskim pravima – moralnog su porijekla, što znaći da potječu iz normativnog porijekla koji je iznad države i država ih mora poštovati bez obzira da li je na to pristala. Njih podržava liberalno shvaćanje da čovjek kao autonomno i racionalno biće ulazi u državnu zajednicu s nekim pravima koja mu se ne mogu oduzeti. Ljudska prava imaju još neka obilježja: pripadaju svim ljudima bez razlike, njihov broj je manji od sume svih mogućih subjektivnih i moralnih prava u svakoj datoj državi, zasnovana su na vrijednosti koja se priznaje svakom čovjeku, a ne na drugim osobinama, uključujući tu i njihove zasluge. nisu sva moralna prava koja pripadaju svakoj osobi ljudska prava. Ljudska prava su politička jer se ostvaruju u državi i odnose na državu.

najveći broj ljudskih prava usmjeren je isključivo na državu: njima se ona ograničava ili se od nje traži konkretno djelovanje. Najbolji primjer su slobode (sloboda izražavanja, kretanja i okupljanja) gdje se država ne smije miješati i činiti nešto što bi sputavalo ljude da koriste ove slobode. Obaveza države da se ograničava ili suzdržava karakteristična je za graĎanska i politička prava, a da bude aktivna za ekonomska i socijalna prava. Osnovna svrha države je da štiti prava svojih graĎana – osnovna prava mogu se shvatiti kao načela koja nadahnjuju sva ljudska prava. Najpoznatiji su oni proglašeni u Francuskoj revoluciji, koji su poslužili kao inspiracija za Deklaraciju o pravima čovjeka i graĎanina 1789.god., a to su sloboda, jednakost i bratstvo! Katalozi ljudskih prava do sada su se utvrĎivali političkim dogovorom i imali oblik osnovnih političkih deklaracija, ustava, zakona i meĎunarodnih ugovora. 2.IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA O LJUDSKIM PRAVIMA Izvori meĎunarodnog prava o ljudskim pravima isti su kao i drugi izvori meĎunarodnog javnog prava. Prema suvremenim shvaćanjima to su: međunarodni običaji, međunarodni ugovori, opća pravna načela prosvijećenih naroda i odluke međunarodnih organizacija. 2 3. MEĐUNARODNI OBIĈAJ MeĎunarodni običaji primjenjuju se na sve subjekte meĎunarodnog prava bez obzira da li su oni prihvatili običaje svojim unutrašnjim pravom ili ne. S druge strane, ugovori obavezuju samo one meĎunarodne subjekte koji su pristupili meĎunarodnim ugovorima. Običaj je nepisan izvor prava, koji svoje važenje nalazi u neproturječnoj praksi subjekata i u njihovom uvjerenju da su dužni postupati po običajnom pravilu. U meĎunarodnom pravu običajna pravima su mnogo češća i važnija nego u većini unutrašnjih pravnih sistema. Neka ljudska prava i neka pravila u vezi s njihovim uživanjem zagarantirana su meĎunarodnim običajnim pravom. To se odnosi na: apsolutnu zaštitu čovjekovog tjelesnog integriteta (zabrana torture) i na zabranu genocida, ropstva i rasne diskriminacije. MeĎunarodno pravo ne pravi razliku izmeĎu priznatih i nepriznatih subjekata i de facto i de iure vlada, sve države vezane su i običajima koja se tiču garancija ljudskih prava. Važenje meĎunarodnog običaja za jednu državu ne zavisi od njene volje. Običajna pravila u punoj mjeri stupaju na snagu stvaranjem nove države.

U suvremenom meĎunarodnom pravu se sve norme bez pravnih sankcija.6. To ima razne poslijedice. koji se uspostavljaju regionalnim višestranim ugovorima. ne podliježu ratifikaciji. U Africi – Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda od 27. 4. i protokolima uz nju. provodivost meĎunarodnih normi. studenog (11.1950.1981.11. pisani izvori meĎunarodnog javnog prava. Najrazvijeniji takav sistem je u Europi. nazivaju „meko pravo“. Konvencija o rasnoj diskriminaciji koju je u istom trenutku bilo ratificiralo 150 država. meĎu kojima je i ona koja se odnosi na sukcesiju takvih ugovora. To važi i danas.U tradicionalnom meĎunarodnom pravu bolje su bili zaštićeni stranci.1969. na koji svatko može da se poziva. na još jedan efikasan način. od kojih neki obvezuju velik broj država. tj. . Priroda ugovora o ljudskim pravima – ugovor o ljudskim pravima je u pravnom smislu riječi ugovor-zakon. Imamo još jedan razvijen sistem stvoren u Latinskoj Americi . Krajem lipnja 1996. tj. a potpisalo još 3 države. stvoreni suglasnošću država. jer poštovanjem ovog načela osigurava se. Svima im je zajedničko da se ugovorni subjekti moraju pridržavati načela pacta sunt servanta (ugovori se moraju poštovati). MeĎu njima najvažniji su višestrani ugovori. na to hoće li ugovor o ljudskim pravima obvezati sukcesore države koja je ratificirala ugovor. otvoreni su svim državama na svijetu kako bi uspostavile svjetski režim ljudskih prava. Postojeći ugovori o ljudskim pravima – Glavni izvori suvremenog meĎunarodnog prava o ljudskim pravima su meĊunarodni ugovori.11.. ali je zasjenjeno naglim razvojem ljudskih prava. a potpisalo još 6.Američkom konvencijom o ljudskim pravima od 22. Navedeni višestrani ugovori su univerzalne prirode. pa i one iz ovakvih sporazuma. otvorenim za države jednog kontinenta ili dijela svijeta. uspostavljen Europskom konvencijom o ljudskim pravima od 4.. a ne kao pripadnik svoje države. i protokolima uz nju. koje čovjek uživa kao ljudsko biće. koju je ratificiralo 195. pa i šefovi država – ali oni u državama u čije ime su sklopljeni ne prolaze kroz postupak usvajanja meĎunarodnih ugovora. najviše država okupljala je Konvencija o pravima djeteta od 20. 3 Politiĉki sporazumi – „meko pravo“ – njih sklapaju politički organi (vlada). npr.) 1989. MEĐUNARODNI UGOVOR Ugovori mogu biti bilateralni i multilateralni (konvencije). njime države uspostavljaju objektivni režim ljudskih prava. Važni su i regionalni sistemi zaštite ljudskih prava. Države imaju prema strancima obzira radi države čiji su oni državljani.

demokracije i ljudskih prava. pojmovi koji norme meĎunarodnog prava sadrže bez posebnog definiranja.12. o ljudskim pravima i pravima nacionalnih i etničkih manjina. Neke države su na taj način. U posljednje vrijeme njihova važnost se proteže i na druge subjekte. Ona je obvezatna. kao da je donešena iz nekog drugog izvora meĎunardonog prava. svečane preporuke Generalne skupštine UN – one preporuke kojima taj organ UN hoće da nazivom. i kao takav on nastaje kao samostalan izvor prava. JEDNOSTRANI AKTI DRŢAVE Država može jednostrano preuzeti meĎunarodnopravne obveze.stoljeća. U području ljudskih prava od velike je važnosti Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Njihov utjecaj na meĎunarodno pravo u novije vrijeme je sve veći. Irak. baltičke zemlje). zaštitile manjine (Albanija. svjetskog rata. tj. 8. nastale od MeĎunarodnog suda pravde. one koje stvaraju . „najteža kaznena djela“ itd. spada u tzv. U područja ljudskih prava najvažnija je primjena ovih načela da bi se objasnili i opisali standardi. time što daje odgovarajuću izjavu. jer ne sadrži konkretna pravila nego načela koja treba primjenjivati ako podobnijih pravila nema i na osnovu kojih treba postupati pri tumačenju drugih normi.5. OPĆA NAĈELA KOJA PRIZNAJU PROSVIJEĆENI NARODI Ovaj izvor meĎunarodnog prava je opće prirode. osobito u pogledu vladavine prava. osobito poglevlje II.1991. LJUDSKA PRAVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Napredak u područja ljudskih prava ne može se zamisliti bez meĎunarodnih organizacija. naročito u području ljudskih prava. 7. donešena je Deklaracija o Jugoslaviji. Te države su dužne poštovati odredbe Povelje UN-a i obveze prihvaćene u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji. Ovaj izvor prava smatra se precedentom. novonastale države su morale prihvatiti i odredbe Konvencije. načinom donošenja i općom atmosferom podari posebnu važnost. ukoliko one same to zatraže. Prema Deklaraciji o Jugoslaviji. Ovakvi akti se odnose i na priznavanje država. „razuman“. proizvodile su pravno djelovanje prema subjektima koji su bili stranke u sporu. ODLUKE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Sudske odluke. U tom smislu. Ova se načela izvode iz principa zajedničkih svim ili veći priznatih pravnih sistema svijeta. za koju se smatra da je jedan od najvažnijih dokumenata 20. 6. poslije 2. npr. 16. u kojoj su iznešeni pogledi na priznanje novonastalih država.

Vijeće za ekonomska i socijalna pitanja UN-a (EKOSOK) je prema Povelji UN opskrbljen najširim ovlaštenjima u području LJP. 4 Normiranje se može usporediti s zakonodavnom djelatnošću i predstavlja učešće meĎunarodne organizacije u stvaranju meĎunarodnih pravila i standarda. 2. ekonomsku suradnju. UNICEF.države i čije su članice države (meĎudržavne. koji se podnose članicama organizacije i dr.. Generalna (opća) skupština – odlučuje o nacrtima meĎ. nadziru poštovanje meĎunarodnih obaveza država da štite i poštuju LJP. UN ne mogu da učine ništa što ne želi većina njihovih članica. meĎuvladine organizacije). MeĎ. doprinose zaštiti LJP tako što njihovi organi. Ugovorna tijela dužna su da podnose izvještaje ovome organu. MeĎunarodne organizacije se bave normiranjem. Organi meĎ.). U sastavu UN-a djeluje 18 organa.org. širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. unapređivanjem i zaštitom ljudskih prava. Tokom 50 god. UNIVERZALNE ORGANIZACIJE – 10. ili organi stvoreni pod njihovim okriljem. 9. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD. UN ima 193 države članice (2011. državama na ratifikaciju i pristupanje. fondova i programa kao npr. 2 glavna organa UN za obavljanje funkcija iz područja LJP su: 1.org. Ujedinjenih nacija. ovakva nastojanja imala su svoje uspone i padove. UNHCR. prihvaćanje obaveza država da štite i poštuju LJP i stvaranje preduvjeta za uživanje LJP. usmjerena na širenje ideje o LJP. Sjedište Ujedinjenih naroda je u New Yorku.org.org. može stvarati pomoćne organe za svako područje. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove meĎu narodima. ugovora o LJP. to najčešće čine tako što donose odluke i preporuke (deklaracije) u kojima se definiraju ljudska prava. Priprema meĎ. Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). U nju ulaze predstavnici svih država-članica UN. te odlučuje o proračunu Organizacije. postojanja UN. razvijanje dobrosusjedskih odnosa. Francuska. ugovore radi podnošenja Generalnoj . priprema i usvajanje nacrta ugovora o ljudskim pravima. UN je meĎunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu. Unapređenje LJP je djelatnost meĎ. A) UJEDINJENI NARODI Staranje o ljudskim pravima je jedan od osnovnih zadataka najvažnije univerzalne meĎ. Ujedinjeno Kraljevstvo. FAO i UNESCO. pa i za ljudska prava.

utemeljena 1945. znanost i kulturu) specijalizirana je organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda. Komisija za ljudska prava je najvažniji organ UN koji se isključivo bavi LJP. njihove članove ne biraju organi UN već samo države koje su ratificirale odgovarajući ugovor ili mu pristupile. ILO). Osnovana je na prijedlog posebne komisije Mirovne konferencije u Parizu 1919.godine pod EKOSOK. ugovorna tijela – to su komiteti uspostavljeni posebnim ugovorima o LJP radi nadzora nad njihovom implementacijom. Najvažniji organ podreĎen Komisiji je Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina – sačinjava je 26 stručnjaka. C) UNESCO – Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje. prati sva pitanja iz ovog područja i daje odgovarajuće preporuke.skupštini. zabranu prinudnog rada. socijalna i kulturna prava. je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i meĎunarodno priznata ljudska i radnička prava. imenuje izvjestitelje itd. ovim putem regulirana su pitanja koja se odnose na poboljšanje uvjeta rada. korištenje slobodnog vremena radnika itd. poslodavaca i radnika punopravno sudjeluju u donošenju odluka. politiku zapošljavanja. U ovaj postupak uključena su i dva posebna organa: Komitet za sindikalnu slobodu i Komisija za istragu i mirenje po pitanju sindikalne slobode. Glavni organ MOR je Konferencija – usvaja nacrte meĎ. Članice odreĎuju tko će ih u njemu zastupati. Komitet protiv mučenja. Zahvaljujući njezinom postojanju države su prihvatile veliki broj konvencija (preko 160) i preporuka (preko 170). višestranom ugovoru ali je istovremeno i profesionalna organizacija u kojoj predstavnici vlada. U okviru Mor razvili su se i posebni postupci za zaštitu pojedinih prava. godine. Poseban položaj u UN imaju tzv. nagraĎivanje za rad. Pored glavnog organa postoje i Administrativni savjet i Međunarodni biro rada. koje bira Generalna skupština. Osnovana je 1919. odn. godine Poveljom iz Versaillesa i postala je prva specijalizirana agencija UN-a 1946. Komisija za status žena i Komitet (odbor) za ekonomska. Glavni cilj je doprinos miru i . koje se odnose na prava iz radnih odnosa i kojima je položaj radnika postao bolji. plaćene odmore. od kojih je najznačajniji postupak zaštite sindikalnih sloboda. 5 11. B) MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA ( MOR ) (International Labour Organization. Ovaj organ je političko tijelo.konvencija ili preporuka po pitanjima koja nisu zrela za ugovorno reguliranje. sastavljeno od 54 države članice UN. konferencije. Komitet za ljudska prava. političko je tijelo jer je sačinjavaju države – njih 53.god. Komitet za ukidanje diskriminacije prema ženama i Komitet o pravima dijeteta. godine. Može da obrazuje radne grupe. zaštitu na radu. 12. Komitet za ukidanje rasne diskriminacije. Zasniva se na meĎ. saziva meĎ. nastala je 1946.

ljudskih prava i temeljnih sloboda.11. promoviranje kulturoloških različitosti. 6 . Odgovarajuće regionalne organizacije uspostavile su i pokrenule mehanizme zaštite na osnovu posebnih ugovora usvojenih za zadovoljavanje regionalnih potreba.1950. D) REGIONALNE ORGANIZACIJE U univerzalnim meĎ. 13. zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. znanosti i kulture u cilju unapreĎenja općeg poštovanja pravde. programe tehničke naobrazbe. koga bira Generalna konferencija. sociologija. 3. Statuta UNESCO-a). ljudskih prava. meĎunarodne projekte zaštite svjetskog kulturnog i prirodnog naslijeĎa. vladavine zakona. institucija i centara diljem svijeta. 14. Članstvo u Vijeću Europe otvoreno je svim europskim demokratskim državama koje su prihvatile načelo vladavine prava i koje jamče temeljna ljudska prava i slobode svojim graĎanima. E) VIJEĆE EUROPE meĎunarodna organizacija 47 država članica šire europske regije. jedino je u Aziji još uvijek u embrionalnoj fazi. (Članak 1. 4. Projekti sponzorirani od strane UNESCO-a uključuju opismenjavanje. i Tajništvo. s više od 50 regionalnih ureda. organizacijama razvija se i regionalni sistem zaštite ljudskih prava. Ovaj proces je naročito uznapredovao u Europi. Izvršni odborsastavljen od 45 članova. čiji su glavni zadaci jačanje demokracije. Najveći doseg Vijeća Europe ogleda se u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. te pokušaja prevladavanja jaza izmeĎu digitalno razvijenih i nerazvijenih zemalja. potpisanoj u Rimu 4. prirodne i društvene znanosti. obuke učiteljskog kadra. kultura i 5. 2. Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu.sigurnosti promovirajući suradnju meĎu narodima na područjima obrazovanja. obrazovanje. komunikacija s informatikom. meĎunarodne znanstvene programe. UNESCO broji 193 države članice. Sjedište organizacije je u Parizu. regionalne i kulturne projekte povijesti. UNESCO provodi svoje akcije putem 5 glavnih programa: 1. godine (13 država članica Vijeća) i koja služi kao osnovni pravni dokument Europskom sudu za ljudska prava. iako se danas regionalno ureĎenje LJP osjeća na svakom kontinentu. Glavni organi su: Generalna konferencija-u kojoj su zastupljene sve države članice.

Osnovana je 1973. godine pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju (KESS). usvajanjem završnog akta Helsinške konferencije. Vijeće se bavi: zaštitom demokracije i vladavine prava zaštitom ljudskih prava. sastanak u Parizu (šefovi država i vlada) na kojem je usvojena Povelja za novu Europu (1990). posebno: socijalnih prava. Moskva 1991. b) održavanje bilateralnih sastanaka c) skretanje pažnje drugim članicama KESS-a na slučaj ili situaciju d) iznošenje pitanja na konferencijama. u Beču 1986. uspostavljeni su organi KESS-a. – nakon raspada istočnog bloka. razmatraju pitanja i donose odluke. 2. Druge konferencije: 1. – odustaje se od socijalističkih doktrina. u Beogradu 1978. Usvojen je i Berlinski mehanizam kojim se sve zemlje članice KESS-a mogu sazvati da suraĎuju prilikom izvanrednih neprilika gdje se krše načela Helsinškog završnog akta 7. u skladu s Europskom socijalnom poveljom jezičnih prava. 4. zlouporabu opojnih droga i organiziranog kriminala poticanjem demokratske stabilnosti kroz reforme. 5. u Kopenhagenu 1990. u skladu s Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima slobodom medija. SIDA. 1975. u Parizu 1989. a to su: Savjet KESS-a – sastoji se od ministara vanjskih poslova zemalja članica i Odbor starijih službenika – sastavljen od stručnjaka koji pripremaju sastanke Savjeta. u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima promocijom europskog kulturnog identiteta i raznolikosti. u skladu s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina problemima kojima se suočava europsko društvo. u Madridu 1983. F) ORGANIZACIJA ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS) jest meĎunarodna organizacija.Članak 1. 15. ksenofobiju. 6. zagaĎenje okoliša. 3.(a) Statuta: Cilj Vijeća Europe je postići bolju povezanost među svojim članova sa svrhom očuvanja i ostvarivanja ideala i načela koji su im zajednička baština i koja olakšava njihov ekonomski i socijalni napredak. „ Moskovski dokument o ljudskoj dimenziji KESS-a – slanje misija za istraživanje činjenica u zemlju koja je optužena za kršenje ljudskih prava . usvaja se Zaključni dokument koji je sadržavao odjeljak „Ljudska dimenzija Kess-a“ u kojem je ureĎen promatrački mehanizam koji se satoji od 4 faze: a) razmjena informacija i odgovori drugim državama na zahtjev. uključujući diskriminaciju.

koja kontrolira da . a u njoj se nabrajaju osnovna prava radnika: sloboda kretanja. socijalna i zdravstvena zaštita. Ameriĉki sustav za zaštitu ljudskih prava -odnosi se na dva pravna izvora: 1) Povelja organizacije američkih država (OAD) – odnosi se na sve države članice 2) Američka konvencija o ljudskim pravima – obvezuje samo članice ugovornice Povelja OAD: usvojena je 1948. Povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika. demokratizacija. KESS je 1. godine izmeĎu šest država (Belgije. Najznačajnija su: kontrola naoružanja. godine. ali koju Europski sud nije dužan primjenjivati. sloboda udruživanja. vjeroispovijest. sloboda kretanja i nastanjivanja.1.. stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta 1992. godine i ima sjedište u Luxembourgu. G) EUROPSKA UNIJA Europska unija (kratica EU) jedinstvena je meĎuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država. Europska unija formalno je uspostavljena 1. mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti. zaposlenja. Europski sud je osnovan 1952. Iako je EU ekonomska organizacija. osiguranje radnih i životnih uvjeta. koji se brine da se poštuju prava i osnovne slobode predviĎene Europskom konvencijom.. ali donešena odluka nije pravno obvezujuća. područje ljudskih prava je u odreĎenoj mjeri dotaknuto u pitanjima: zabrana svakog oblika diskriminacije. jednak tretman muškaraca i žena. OESS je najveća regionalna sigurnosna organizacija na svijetu. Europska unija danas broji 27 država članica. donešena je 1989. – u okviru OAD-a je formirana i MeĎuamerička komisija za ljudska prava. nagraĎivanja. Francuske. sukazivanje na socijalna i ekonomska prava u pogledu zaštite radnika te slobodnog prometa dobara i usluga. ljudska prava. Luksemburga i Nizozemske). nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. središnje Azije i Sjeverne Amerike. Europski parlament usvojio je Deklaraciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama.). 1989. a garantira osnovna prava pojedinaca bez razlike na rasu. nadzor izbora i privrede te zaštita okoliša. MeĎu 56 zemalja koje sudjeluju nalaze se države iz Europe. Stvoren je i Europski sud pravde. 17.1995. spol. 7 studenoga 1993. diplomacija.Bavi se nizom sigurnosnih pitanja. Italije. nacionalnost. svaki graĎanin EU može podnijeti zahtjev Europskom parlamentu za kršenje prava. preimenovana u OESS 16. Njemačke.

GraĎ. 1981. Obraćanje komisiji je moguće. presude suda su konačne. usvojena je Američka konvencija o ljudskim pravima. . 20. pr. MeĎunarodni odbor crvenog križa. Štiti pravo naroda na razvoj. Mogu im se obraćati samo države ugovornice i komisija. u Buenos Airesu je postala i formalni organ. člankom 71 Povelje UN-a je omogućeno sudjelovanje nevladinih udruga u radu vladinih organizacija putem EKOSOK-a. Afričkom poveljom je osnovana i Afrička komisija za ljudska prava (ali ne i sud). Afriĉki sustav zaštite ljudskih prava Organizacija afričkog jedinstva (OAJ). neosporne i obvezne. usvojen Protokol o ukidanju smrtne kazne. MeĎunarodni helsinški odbor. Amnesty International. koji zaključuje sporazume na temelju konzultacija sa nevladinim organizacijama.zemlje članice poštuju osnovna ljudska prava. a na daljnje razmatranje šalje (Skupštini šefova država i OAJ) pitanja koja se odnose na postojanje niza ozbiljnih i masovnih kršenja ljudskih prava. 18. pr. ali i svaka treća zainteresirana stranka (osobe i nevladine organizacije). Klasifikacija prava na osnovu njihove društvene prirode: GraĊanska i politiĉka prava tiču se u prvom redu odnosa pojedinca i države. Nevladine organizacije i ljudska prava Npr. zdravu životnu okolinu. socijalna i kulturna prava. i društvenu i državnu zajednicu. Protokolom iz San Salvadora (1988) garantiraju se još neka ekonomska. – može joj se obratiti svatko kome su kršena prava po konvenciji. Protokolom uz Povelju). MeĎunarodna komisija pravnika.1963. Druga posebnost je da navodi dužnosti pojedinca u odnosu na obitelj. iako nema organa za izvršenje. najvažnije je da ukažemo na razvrstavanje prava i sloboda na osnovu njihove društvene prirode i vrste njihovih nosilaca.. KLASIFIKACIJA LJUDSKIH PRAVA LJP i slobode mogu se klasificirati na razne načine. Tipična graĎ. (izraĎena po uzoru na Europsku konvenciju). i djelomično treću. MeĎuamerički sud za ljudska prava – ima 7 članova koji se biraju meĎu uglednim pravnicima. 8 19. naglašavaju autonomiju čovjeka u odnosu na državu. za davanje savjetodavnih mišljenja (mogu ih tražiti i zemlje OAD-a). 1969. ali i drugu. (1965. Svjetsko vijeće crkava. 1990. pravo na privatnu sferu i prava vezana za krivični postupak. su pravo na život.. Afrička povelja o pravima čovjeka i naroda (Bandžulska povelja) – sadrži prvu generaciju ljudskih prava. iako ju SAD nikad nisu potpisale. mir.

Zabrana diskriminacije je jedno od najvažnijih kolektivnih prava. i politička prava zasnovana su na načelu slobode. generacija .to su prava nabrojana u velikim dokumentima graĎanskih revolucija s kraja 18. INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA PRAVA Individualna prava su ona koja pripadaju osobi kao pojedincu. Ekonomska. generacija – obuhvaćaju se prava i zahtjevi za pravima nastali poslije 2. pravo na hranu itd. ograničavanje ili davanje prvenstva“ koje se zasniva na nekom nedozvoljenom razlogu i „ima za cilj ili poslijedicu ugrožavanje ili onemogućavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda“. koja je preuzeta iz lat. isključivanje. GraĎ. 21. kao što su pravo na razvoj. „Generacije“ ljudskih prava – neki autori i organizacije ljudska prava dijele u generacije: 1. i početkom 19. U suštini svako pravo ima kolektivnu dimenziju 22.Politička prava su prava participacije. Načelo jednakosti se ispostavlja kao načelo nediskriminacije. 2. generacija – ekonomska. kao zabrana diskriminacije meĎu ljudima. i politička prava. NAĈELO JEDNAKOSTI Osnovno načelo suvremenog prava o ljudskim pravima jeste da su svi ljudi jednaki. pravo na zdravu životnu okolinu. vjerske) grupe ljudi koja imaju neka zajednička obilježja. Ona je „svako razlikovanje. IzmeĎu ta dva prava formira se i pravo pojedinca da u zajednici uživa s drugima neko pravo. dakle graĎ. pravedan društveni položaj kako bi stvarno mogli da uživaju graĎ. jeste „razlikovanje“. Ova su prava u prvom redu zasnovana na načelima jednakosti i solidarnosti. . OPĆI UVJETI POD KOJIMA SE UŢIVAJU LJUDSKA PRAVA --23. Originalno značenje riječi „diskriminacija“. 9 24. tj. a Kolektivna ljudska prava – su ona koja pripadaju skupini ljudi ( tipično kolektivno pravo je pravo na samoopredjeljenje) prava manjine su isto tako kolektivna prava (nacionalne. Prihvaćanje nejednakosti ljudi ruši se cijeli koncept ljudskih prava. 3. zato se pojam diskriminacije u prvom redu mora graditi na osnovu opisa u nekim posebnim ugovorima..st. svjetskog rata. POJAM DISKRIMINACIJE Opći instrumenti o ljudskim pravima ne definiraju u potpunosti diskriminaciju. jezika. socijalna i kulturna prava. To su prava koja posjeduju ljudska bića zato što su ljudska bića. aktivno i pasivno biračko pravo i pravo na pristup javnoj službi. prava čovjeka da učestvuju u upravljanju državom i zajednicom. i politička prava. socijalna i kulturna prava su usmjerena na to da ljude dovedu u sličan.

prestaju se kriti iz straha od prijezira okoline.. boje. ZABRANA ZLOPORABE LJUDSKIH PRAVA Korištenje prava i sloboda s jasnom namjerom da se ona ukinu. koje se često nazivaju preferencijalni tretman ili afirmativna akcija. 25. jezika. vrijeĎaju ih i ucjenjuju.17 Europske konvencije. Osobe bez drţavljanstva ( apatridi ) – su u teškom pravnom i faktičnom položaju jer su svugdje stranci i ne uživaju zaštitu ni jedne države. UGROŢENE KATEGORIJE Osobe ukljuĉene u oruţane sukobe – u ratu izvjesne kstegorije ljudi gube zaštitu i podršku svoje države kada se naĎu u vlasti neprijateljske strane. vojska. 26. „Pozitivna diskriminacija“ – mjere za ispravljanje posljedica ranije diskriminacije. ruganju. gdje se . koja je najčešće zemlja njihovog državljanstva. No u novije vrijeme takav stav prema tim osoba se promijenio. pravnim normama. Osim tamo. Ova se vrsta diskriminacije propisuje otvoreno. imovine. Ove mjere moraju biti privremene. oni su samo formalno njeni državljani jer od nje ne mogu očekivati zaštitu. da traju dok se pripadnici zanemarene grupe ne izjednače s ostalima. dopušta im se sklapanje braka i posvajanje djece (Danska. i čl. Zaštitom osnovnih prava i interesa tih kategorija bavi se humanitarno pravo. Neke društvene grupe ulaze u eru nediskriminacije s teretom prošlosti. Švedska. vjeroispovijedi. Osobe drukĉije seksualne orijentacije – homoseksualci i lezbijke su u skoro svim država svijeta izloženi napadima. spola. U suvremenom meĎunarodnom pravu zabranjeno je razlikovanje na osnovu rase. političkog ili drugog uvjerenja. Čak i kada im ga njihova država ne oduzme. Izbjeglice – to su osobe koje zbog straha od proganjanja napuste zemlju u kojoj prebivaju.U području LJP diskriminacija predstavlja razlikovanje u pogledu posjedovanja i opsega prava koje nije dozvoljeno zbog osnova i načina razlikovanja. tj. nacionalnog i socijalnog porijekla. a još češće provodi u praksi. Ţene – u mnogim društvima se osobe ženskog spola stavljaju u nepovoljniji položaj od muškarca. Cilj ovakvih mjera je da se ispravi povijesna nepravda i da se svi ljudi postepeno dovedu u stanje stvarne jednakosti..). zarobljenike i civilno stanovništvo. Takve osobe isključuju se iz nekih zanimanja (školstvo. oni počinju slobodno izlaziti na ulice. diskriminaciji i kažnjavanju. smatraju ih „nenormalnima“ i bolesnima. Seksualni odnos istog spola smatrao se kaznenim djelom. roĎenja i drugog statusa.5 PGP-a.). zato im je položaj čak i teži od položaja apatrida. zato je zaštita LJP počela u ovoj područja i odnosila se na ranjenike. O tome vodi računa Univerzalna deklaracija.. Norveška. Države su ovlaštene da u korist povijesnih zapostavljenih grupa preduzimaju pozitivne mjere. ovakve odredbe su postavljene i u čl.

može se koristiti amnestijom. Ako je pobačaj dobrovoljan. ne može se izvršiti nad trudnom ženom. kojima bi se demokracija otklonila. NEĈOVJEĈNIH ILI PONIŢAVAJUĆIH POSTUPAKA I KAZNI Muĉenje ( tortura ) je jedan od najstarijih i nažalost danas najraspostranjenijih vidova unižavanja ljudskog dostojanstva i povrede ljudskih prava.još dodaje da se države ne mogu pozivati na meĎunarodne ugovore da bi ukinule postojeća prava zbog toga što u njima nisu spomenuta. mora biti izrečena u skladu sa zakonom koji je važio u trenutku kada je krivično djelo izvršeno. Pri tom se uglavnom misli na one koji. apsolutno je zabranjeno izricanje smrtne kazne osobi mlaĎoj od 18 god. PRAVO NA ŢIVOT Ako bi se postavilo koje ljudsko pravo je najvažnije. odgovor bi sigurno bio: pravo na život! Bez zaštite samog života. 27. . ne može se tvrditi da se jednom ukinuta smrtna kazna može ponovno uvesti samo zato što ju PGP donekle tolerira. Ovo pravo mora biti zaštićeno zakonom. Smrtna kazna: može se izreći samo za najteža kaznena djela ( umišljajni zločini sa smrtnim i krajnje teškim posljedicama). koja predstavlja kolektivno pomilovanje. od kojih najveću pažnju izazivaju pobačaj i eutanazija. u načelu od trenutka začeća! Eutanazija je lišavanje života ljudskog bića na njegov vlastiti zahtjev. ZABRANA MUĈENJA I SVIREPIH.. Pobaĉaj ( abortus ) predstavlja nasilni prekid trudnoće uz žrtvovanje ploda ( fetusa ). traže od drugoga (najčešće liječnika) da im u tome pomognu. obavljen uz pristanak ili na zahtjev trudne žene. za razliku od samoubojstva. 28. Npr. tj. uživanje drugih prava je ugroženo pa i nezamislivo. bitan je uzrast u trenutku izvršenja kaznenog djela. Svako ima pravo da mu se poštuje pravo na život. bez obzira kada se sudi. Svako ljudsko biće ima uroĎeno pravo na život. ne može biti izrečena a da se pritom povrijedi neko drugo zaštićeno PGP ili Konvencijom o genocidu. Ovo će se pravo štititi zakonom. kao neizlječivi bolesnici. U vezi s pravom na život nastaju brojna pitanja. pravo nje i njenog bračnog druga da planiraju obitelj dolazi u sukob s pravom zametka na život. ili da se prava manjina mogu smanjiti jer su bila iznad 10 meĎunarodnih standarda. žele da okončaju nepodnošljiv život ali. Opasnost od uvoĎenja teokracije ili demagogije u nekim zemljama. u okvir prava na život spada i pravo svakog osuĎenika da traži pomilovanje i zamjenu kazne. pravo žene da raspolaže svojim tijelom. Nitko ne može biti samovoljno lišen života.

Ovakvo neprekidno iščekivanje smrti je psihički nepodnošljivo i sve se češće smatra povredom ljudskih prava osuĎenika. ratni zarobljenici. fizička ili duševna. PGP s osobama lišenim slobode „ima se postupati čovječno i s poštovanjem uroĎenog dostojanstva ljudske osobnosti“. kao što su maloljetnost ili duševna bolest. Prema čl. 29. „hodnicima smrti“ čekaju na izvršenje kazne. koja može biti ograničena iz uobičajenih razloga. koje se smatralo krunskim dokazom njegove krivice.Mučenje se dugo priznavalo kao sasvim zakonit dio istražnog postupka u želji da se doĎe do priznanja okrivljenoga. U nekim zemljama (SAD. Izraz „mučenje“ označava svaki čin kojim se nekoj osobi nanosi velika bol ili patnja. PRAVO NA STATUS ---30. da bi se mogla kazniti za dijelo koje je izvršila ili se sumnja da je izvršila. 10. PRAVO NA DRŢAVLJANSTVO Državljanstvo se stječe roĎenjem ili priroĎenjem (naturalizacijom). Ovo pravo ne može se ukinuti ni ograničiti proglašenjem izvanrednog stanja. Jamajka) osuĎenici na smrt godinama u posebnim zatvorskim krilima tzv. st. 31. Surovo. s ciljem da se od nje ili neke treće osobe dobiju obavijesti ili priznanje. ali ne kao što se to nekada činilo diskriminiranjem zbog statusa udate žene ili izvanbračnog djeteta. Postupanje s osobama lišenim slobode – te osobe su bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. RoĎenjem se stječe na 2 načina: 1. 11 Zabrana nedobrovoljnog podvrgavanja znanstvenim eksperimentima – podvrgavanje osoba medicinskim ili znanstvenim opitima bez njenog slobodnog pristanka izjednačava se s mučenjem. . iste su prirode kao i mučenje ali je nanesena bol manjeg inteziteta. ali ne i uvijek i poslovnu sposobnost. Svako javno izvršenje smrtne kazne je nečovječno i ponižavajuće. PRAVO NA LIĈNOST (OSOBNOST) Ovo pravo podrazumijeva pravnu. neĉovjeĉno ili poniţavajuće postupanje i kaţnjavanje – ostali zabranjeni postupci i kazne nisu precizno opisani. Mučenje ne može zakonito ni z akoga da proizvede nikakve povoljne poslijedice: korištenje iskaza datih pod prinudom protivno je njegovoj zabrani i predstvalja povredu prava na ispravno suĎenje. 1. zatvorenici i pripadnici oružanih snaga u onoj mjeri u kojoj im je sloboda ograničena. a kada je ponižavanje u pitanju naglasak je više na psihičkom trpljenju zbog povrede dostojanstva nego na fizičkoj patnji.

no sve ovisi hoće li mu dotične države to dopustiti. pravo vlasništva. 32. prinudni rad se prema Konvenciji br. mogućnost tjelesnog kretanja u širokom prostoru i po slobodnom izboru. kao veza s državom. u potpunosti ili djelomično. Čovjek može imati 2 (bipatrid) ili više državljanstva. ali se zabrana samovoljnog i nezakonitog . rata potpisana je Dopunska kovencija o ukidanju ropstva. PRAVO NA (FIZIĈKU) SLOBODU Sloboda je širok pojam i obuhvaća bar mogućnost da se uživaju sva ljudska prava. Prema ovim ugovorima: rob je ljudsko biće nad kojim postoji. sloboda okupljanja itd. poslije 2. 34. dijete dobije državljanstvo one države na teritoriju koje je roĎeno (pravo tla). i čl. Trgovina robljem obuhvaća stjecanje roba silom ili kupovinom. trgovine robljem i ustanova i prakse sličnih ropstvu iz 1956. 1926.). 33. potpisan Akt protiv ropstva. Državljanstvo. postoji još i danas i ispostavlja se kao dužnost onoga koji radi na zemlji koja pripada drugome. ZABRANA NEZAKONITOG I SAMOVOLJNOG LIŠAVANJA SLOBODE Lišenje slobode je najčešće povezano s kaznenim postupkom. Svako dijete ima pravo da stekne državljanstvo. pod okriljem Društva naroda usvojena je Konvencija o ukidanju ropstva i trgovine robljem.. prodaju i prevoženje robova. Naturalizacijom stranac dobije novo državljanstvo na osnovi molbe i uz dokaz ispunjenih nekih zakonskih uvjeta.svj.8 PGP. koja se često formuliraju i kao „slobode“ (sloboda kretanja. 12 kmetstvo poznato kao „normalno“ stanje u doba feudalizma. S ropstvom se izjednačavaju i slijedeće situacije: ropstvo zbog duga koje nastaje tako što se dužnik obvezuje da otplatu duga zajamči svojim uslugama ili uslugama osoba nad kojima se stara. U SAD je ropstvo bilo dozvoljeno sve do 1863.dijete naslijeĎuje državljanstvo roditelja (pravo krvi) i 2. pruža usluge vlasniku a da svoj položaj ne može da promijeni. 29 smatra svaki rad ili usluga koji se iziskuju od nekog bez njegovog pristanka i pod prijetnjom kazne. da uz nagradu ili bez nje. ne smije se miješati s pripadnošću naciji (nacionalnošću). U najužem smislu riječi pod slobodom se u prvom redu podrazumijeva fizička sloboda. Državljanstvo se gubi: voljom državljanina ili kaznom gubitka državljanstva. u Briselu je 1890. ZABRANA ROPSTVA Nastojanja da se ukine ropstvo označavaju početak meĎunarodne suradnje za obranu osnovnih ljudskih prava.

kakve se npr. uhićeniku se odmah mora priopćiti razlog uhićenja. Ekstradicija je izručenje. primjenjuju radi liječenja. 35. Sloboda meĊunarodnog kretanja – u stara vremena granice na kopnu nisu bile jasno obilježene i stogo kontolirane pa njihov prelazak nije bio otežan. Protjerivanje stranca koji nezakonito boravi na teritoriju države u načelu je uvijek dozvoljeno. Prava osoba lišenih slobode – čak i kada je lišavanje slobode samo po sebi ispravno. SLOBODA KRETANJA Sloboda kretanja unutar drţavnog teritorija – državljani i stranci (kojima je dopušten ulazak na teritorij države) mogu se slobodno kretati i odlučiti gdje će se nastaniti unutar teritorija države. sprječavanja zaraza. a u najkraćem roku i za što ga se optužuje. Nekada se ova ograničenja odnose samo na strance. može se ograničiti zakonom samo iz uobičajenih razloga koji se odnose i na većinu drugih prava. Protjerivanje stranaca – je nareĎenje državnog organa strancu da napusti teritorij države u odreĎenom roku. On mora u najkraćem roku (od nekoliko dana što se često ne poštuje i uhićenik duže ostaje u rukama policijskih organa ) biti doveden pred sud ili drugog službenika sa sudskim ovlaštenjima i mora mu se u razumskom roku suditi. kao što se slobodno može napustiti teritorij vlastite države. uhićenik ili osoba u sličnom položaju treba da što manje trpi zbog lišenja slobode koje nije definitivno i razlikuje se od izdržavanja vremenske kazne. ali pri tome mora poštovati neke proceduralne uvjete. kontrole useljavanja. Iako izgleda sasvim prirodno ovo pravo se mnogo ograničavalo i još se ograničava. Lišenje slobode nije zakonito ako zakonom nisu propisani razlozi za njega i postupak po kojem se provodi. Države ljubomorno čuvaju svoje suverene ovlasti da odlučuju o ulasku i nastanjenju stranaca. pa čak i ako je izbjeglica. . pravosudni postupak u kojem sudbena vlast neke zemlje predaje sudbenoj vlasti druge zemlje osobu radi kaznenog postupka ili radi izdržavanja već pravomoćne kazne. Protjeranome se ostavlja mogućnost da ode u drugu zemlju po svom izboru. država ima pravo da protjeruje i strance koji su zakonito na njenom teritoriju. tako se i u nju slobodno može vratiti. Pravo ulaska na teritorij strane države ne postoji.ponašanja vlasti odnosi i na ostale oblike ograničavanja fizičke slobode. jer se u tom pogledu još uvijek nalazi u nadležnosti svoje države. Državljanin ima pravo na putovnicu i onda kada duže živi u inozemstvu. Ako je u pitanju kazneni postupak.

Ako je poslije izvršenja djela kazna zakonom ublažena.). Prikrivena ekstradicija postoji onda kada se stranac jednostavno predaje organima strane države radi provoĎenja kaznenog postupka. *Pravo na ravnopravan pristup sudu – svatko ima pravo da se obrati sudu pod jednakim uvjetima. sveto mjesto. 37. U tom pogledu ne može biti nikakvog razlikovanja čak ni kada je riječ o strancima.Većina država zabranjuje izdavanje vlastitih državljana. počinitelj kaznenog djela će biti osuĎen na blažu kaznu. Pravo azila može se promatrati i kao pravo čovjeka da dobije utočište. Nitko ne može da se poziva na ova prava i pogodnosti ako je izvršio meĎunarodno kazneno djelo (zločin protiv mira. kada se svatko mogao spasiti opasnosti i kaznenog gonjenja ako se skloni na neko zaštićeno. Uloga suda je veoma važna ako prava pojedinca ugrožava sama država. PRAVO NA PRISTUP SUDU I POŠTENO SUĐENJE Suvremeno pravo o ljudskim pravima polazi od toga da o stvarnom uživanju ljudskih prava mogu najbolje da prosuĎuju nezavisni i nepristrani sudovi. ZABRANA RETROAKTIVNOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA Uvjet da kazneno djelo bude zakonom utvrĊeno (nullum crimen sine lege) – načelo prema kojem nitko ne može da bude kazneno odgovoran zbog postupka koji u vrijeme izvršenja nije bio zakonom opisan kao kazneno djelo. PRAVO NA PRAVNU SIGURNOST I PRAVEDNO POSTUPANJE --38. Ovaj se običaj izgubio. 13 36. Ono se ubraja u prava koja se ne mogu ukidati ni ograničavati ni kada je proglašeno izvanredno stanje.st. čovječnosti. pojavio zahtjev da se ovo pravo prizna na teritoriju strane države. PredviĊenost kazne (nulla poena sine lege) – nitko ne smije biti osuĎen na kaznu koja nije bila zakonom propisana u trenutku izvršenja ili na kaznu koja je stroža od nje. PRAVO AZILA ( PRAVO NA UTOĈIŠTE) U meĎunarodnom pravu se pod „pravom azila“ podrazumijeva pravo države da na svom teritoriju ili na mjestu koje je pod njenom kontrolom pruži utočište strancu za koga smatra ugroženim. 39. izvršna vlast. tj. da bi se u 20. Nije svaka država koja se zove „sud“ dostojna toga imena. pa se ekstradicija u pravilu odnosi samo na strance. ratni zločin itd. . Ovo je jedno od osnovnih načela kaznenog prava. Pojam takvog prava potječe iz pradavnih vremena.

jer se obiteljski život zasniva na prefinjenim kombinacijama emocija. PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOSTI Pravo na privatnost predstvalja zbirni naziv za zaštitu nekoliko raznorodnih prava. da budu prisutne suĎenju i da jednako raspolažu pravnim lijekovima. nepovredivosti doma i prepiske. seksualni život itd. one mora da doĎu do riječi. *Pravo na poštovanje obiteljskog ţivota – značenje izraza „obiteljski život“ teško je precizno odrediti. *Pravo na privatni ţivot – privatni život predstavlja privatnu sferu. Pravo na privatni život zaštićeno je svim meĎunarodnim instrumentima. Ovaj izraz se može odnositi i na telefonske . osim kada to nije u interesu maloljetnika ili ako je riječ o bračnom sporu ili starateljstvu nad djecom. 40. kao i časti i ugleda pojedinca. Prisutnost publike i novinara može se ograničiti kada to iziskuju interesi morala. *Pretpostavka nevinosti . javnog poretka. pravo čovjeka da živi kako želi. ako bi škodilo interesima pravde. *Pravo na poštovanje doma (stana) – stan svakog čovjeka i obitelji je nepovrediv. *Naĉelo javnosti – postupak pred sudom mora da bude dostupan javnosti. s druge strane. zaštićen od javnosti. Teret dokaza je na tužiocu. obiteljski život i prepiska. PRAVO NA OSOBNO DOSTOJANSTVO ---14 41. s jedne strane. *Pravo na naknadu štete zbog neosnovane osude *Zabrana ponovnog suĊenja (ne bis in idem) – nikome se ne može ponovno suditi zbog istog kaznenog djela ako je već bio osuĎen ili osloboĎen odgovornosti konačnom presudom. Presuda se mora javno priopćiti. i to prava na poštovanje privatnog života. *Prava maloljetnika – država u postupku pred sudom mora voditi računa o uzrastu maloljetnika. postupak treba da bude takav da ih poštedi traumatičnih iskustava i da ih za uvijek ne obilježi kao prijestupnike.svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. *Pravo na poštovanje prepiske – komunikacija pisanjem. Dozvoljena su fakultativna ograničenja. radi poštovanja prava na privatni život. što znači da mora biti usmen i otvoren.Ravnopravnost mora da postoji i izmeĎu stranaka tijekom cijeloga postupka. kao kad su u pitanju privatni. obiteljskog života. nacionalne sigornosti. i osobnih i društvenih dužnosti. pravo na uspostavljanje i njegovanje odnosa s drugim ljudskim bićima.

u toku braka i u slučaju njegovog raskida. elektronska pošta. iako kao političko pravo ne bi bilo ostvarljivo bez zajednice s drugima. treba rasti u obiteljskoj sredini. u atmosferi sreće. nego samo priznaje pravo mirnog okupljanja. supružnici su ravnopravni u pogledu meĎusobnih graĎanskopravnih prava i obveza i u svom odnosu prema djeci. *Pravo na štrajk – ovo pravo predstavlja svojevrsnu garanciju istinitog sindikalnog udruživanja. SLOBODA UDRUŢIVANJA. Pravo na formiranje sindikata uključuje pravo sindikata da donose vlastita pravila. Pridjev „mirno“ ograničava pravo na okupljanje.. 45.). POSEBNA ZAŠTITA OBITELJI I DJETETA Brak i obitelj uživaju posebnu društvenu zaštitu. U vezi s brakom. EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA Ekonomska i socijalna prava su ona ljudska prava kojima se štiti ekonomski i socijalni položaj pojedinca. PRAVO NA OBRAZOVANJE SINDIKATA *Pojedinac će svoja individualna prava. da upravljaju svojim poslovima i da osnivaju sindikalne saveze. Univerzalna deklaracija zajedno sa slobodom udruživanja jamči pravo na slobodu mirnog okupljanja. 43. jer su sredstva za njihovo provoĎenje ograničena i zavise o stupnju ekonomske razvijenosti jedne države. individualno pravo a ne pravo bilo kakve grupe. Pravo na udruživanje je pravo pojedinca. Ukoliko bi nadležni organi imali razumne razloge da vjeruju da planirano okupljanje neće imati „miran“ karakter oni bi mogli zabraniti takve manifestacije. *PESK se bavi pitanjima prava na obrazovanje sindikata i time slobodu udruživanja uvodi u krug ekonomskih i socijalnih prava. PGP pak ne jamči svakome ovo pravo. Specifičnost eko. predstavlja manje formalan skup od „udruživanja“. ljubavi i razumijevanja. najbolje moći ostvariti i obraniti udružen s drugima. 15 . soc. Ova prava imaju za svrhu da svima osiguraju život dostojan čovjeku i da osiguraju ekonomsku nezavisnot. Ako štrajk nije dozvoljen ili je bitno ograničen onda sindikati gube svoju svrhu.razgovore. SLOBODA MIRNOG OKUPLJANJA „Okupljanje“ označava susretanje s ljudima. kao i na prijenos informacija putem telekomunikacijskih sredstava (faksovi. i kulturnih prava je u tome da se ova prava ne mogu u potpunosti provesti za kratko vrijeme. ima pravo na mišljenje i izražavanje. kao i njegovo pravo na državljanstvo. Prepiska svakog pojedinca je načelno zaštićena. Dijete ima pravo na ime odmah po roĎenju.. Zato ovo pravo mora biti zaštićeno i najvišim pravnim aktima svake zemlje. 44. 42.. pa i ona meĎunarodno garantirana.

odjevanje.) a čiji su izvor javni fondovi koji se popunjavaju iz poreza. Socijalna pomoć podrazumijeva naknadu koju pojedinci dobivaju na osnovu svog položaja (npr. povrede na radu ili umirovljenje. U PESK-u se navodi da: Države ugovornice priznaju pravo svakome na životni standard dovoljan za njega i njegovu obitelj.46.u najširem smislu podrazumijeva pravo na socijalno osiguranje i pravo na socijalnu pomoć. Nije dozvoljeno praviti razlike izmeĎu muškarca i žene u pogledu plaće za isti rad. Na taj se način neposredno povezuje zaštita ljudskog dostojanstva kao temeljnog ljudskog prava.. a posebno ne podrazumijeva pružanje besplatne zdravstvene zaštite. stanovanje. PRAVO NA ZDRAVLJE .).. razumna ograničenja dužine radnog vremena. pravo na besplatnu pomoć prilikom traženja posla).znači da svaki pojedinac ima pravo da uživa najviši dostupni standard fizičkog i mentalnog zdravlja. 50.) mnogo važnije za poboljšanje zdravlja nego što je to neposredna medicinska zaštita. čista voda itd. PRAVO NA SOCIJALNU SIGURNOST . i stalno poboljšanje životnih uvjeta. Kod socijalnog osiguranja radnici izdvajaju odreĎeni dio svoje plaće da bi oni i članovi njihove obitelji kasnije imali pravo na odreĎenu naknadu. Smatra se da je poboljšanje općih uvjeta života (npr. izbor rada i mjesta gdje će se taj rad obavljati.. POSEBNA ZAŠTITA MAJKI I DJECE . invalidi itd. povremeno plaćeno odsustvo i plaćene državne praznike. Radnici imaju pravo na odmor i slobodno vrijeme. npr. 49. Pravo na standard bi trebalo osigurati da nitko ne bude u situaciji da se mora izlagati poniženjima da bi preživio (prosjačenjem. poboljšanje ishrane. Ono podrazumijeva pravo da svatko ima mogućnost da osigura sredstva za život radom koji je slobodno izabrao ili prihvatio (pravo na izbor zanimanja. PRAVO NA DOSTOJAN ŢIVOTNI STANDARD Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima govori da svatko ima pravo na standard života koji osigurava zdravlje i blagostanje. u slučaju bolesti. čiji je značaj u tome što omogućava ekonomsku nezavisnost pojedinca. pri čemu rad jednake vrijednosti treba da bude jednako nagraĎen. što je jedan od preduvjeta slobode. 48. PRAVO NA RAD I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA *Pravo na rad – predstvalja jedno od osnovnih socijalnih prava. Pravo na zdravlje ne podrazumijeva da država treba jamčiti zdravstvenu zaštitu. nezaposleni. osigurati im dnevni i nedjeljni odmor.. podrazumijevajući odgovarajuću ishranu. prostitucijom itd. 47. *Pravo na pravedne i povoljne uvjete rada – radnici imaju pravo na pravednu plaću.

moraju biti zaštitćeni od društvenog i gospodarskog iskorištavanja. kao i pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa autora znanstvenih i umjetničkih djela. Prije samog razvoja koncepta ljudskih prava. tijekom i nakon poroda ne zaštićuje samo obitelj kao takvu. njegov značaj je mnogo veći. te zabrana rada djece na poslovima koji su štetni za njihovo zdravlje i moral. Što se tiče srednjeg obrazovanja. (UN 1989) 16 51. Ona obuhvaćaju pravo na sudjelovanje u kulturnom životu. država ne smije u školama da promovira nijednu posebnu religiju. pa je nedozvoljeno praviti bilo kakvu diskriminaciju u tom pogledu. Zaštita djece: po ESP. sigurnost prihoda tijekom porodinskog razdoblja.godine potrebne za rad. Tako PESK propisuje da osnovno obrazovanje mora biti obavezno. Danas se smatra da zaštita majki prije. Osnovna svrha ovog prava je da spriječi indoktrinaciju djece od strane države. PRAVO NA OBRAZOVANJE Iako se pravo na obrazovanje obično promatra kao jedno od kulturnih prava. U tom smislu se traži min. Posebna zaštita majkama je u prvom redu: osiguranje odsustva prije i poslije poroĎaja. besplatno i dostupno svima.. Pravo na obrazovanje obuhvaća i jednak pristup obrazovanju. tijekom odgoja i razvoja djece.). MeĎunarodna organizacija rada je zaštitila majčinstvo na meĎunarodnom nivou (1919. pravo na uživanje rezultata znanstvenog napretka.Obitelji se kao „osnovnoj i prirodnoj ćeliji društva“ daje veliki značaj. socijalna povelja) navodi duljinu trajanja porodinskog odsustva na min. 12 tjedana. nego daje doprinos ravnopravnosti žena. graĎ. 53.su usmjerena na očuvanje. političkih. države imaju obvezu da ga učine općim i dostupnim svima. budući da obrazovanje predstavlja preduvjet za potpuno uživanje drugih ljudskih prava. od fizičkih i moralnih rizika... dovode ih u opasnost ili mogu sprječiti njihov normalan razvoj. Na prvom mjestu podrazumijeva pravo da se stekne obrazovanje. ESP (Eur. kao i da se trude da postepeno uvedu besplatnu nastavu. 52. Prava djeteta su posebno zaštićena Konvencijom o pravima djeteta. KULTURNA PRAVA . PRAVO NA UĈEŠĆE U KULTURNOM ŢIVOTU . razvoj i širenje kulture i nauke. Posebno se ističe važnost zaštite u doba zasnivanja obitelji. ekonomskih i socijalnih. moralno ili filozofsko gledište.

Univerzalna deklaracija: Svatko ima pravo na društveni i meĎunarodni poredak u kojem prava i slobode objavljeni u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni. *Pravo na upravljanje nacionalnim resursima – ovo pravo se može promatrati i kao sastavni dio prava na samoopredjeljenje naroda.je opće kulturno pravo. po prvi put izričito. resursima.. zato što njihovu kulturu smatraju „neprihvatljivom“ ili „neprijateljskom“. 54. posebno pravo na život i prava na zdravlje. proklamativna prava. Zato se danas ne može zamisliti ni jedan moderan politički program u ekonomski razvijenim zemljama. 55. te se tu svrstavaju i prava solidarnosti . *Pravo na razvoj – ovo je jedno od prava solidarnosti čija je pravna priroda najviše osporavana. *Pravo na zdravu ţivotnu okolinu (sredinu) – ekološke katastrofe koje su potresle čovječanstvo su pokazale da bez zdrave životne okoline nema uživanja ni drugih ljudskih prava. a ne država. pošto se pojedinac samo posredno mogao nazreti kao njegov nosilac.. koji kao jedan od ciljeva ne proglašava i borbu za zdravu životnu okolinu. Pripadnici jedne kulture mogu sprječavati pripadnike druge u sudjelovanju u kulturnom životu. u Afričkoj povelji: Svi narodi imaju pravo na unutrašnji i meĎunarodni mir i sigurnost. USTAVNI TRETMANI LJUDSKIH PRAVA U BIH . POJEDINA PRAVA SOLIDARNOSTI *Pravo na mir i meĊunarodnu sigurnost – osnovu suvremenog meĎunarodnog prava predstavlja načelo zabrane rata i upotrebe nasilnih sredstava u rješavanju meĎunarodnih sporova. kao i da koristi proizvode kulture. ZNAĈAJ I PRAVNA PRIRODA Prava „treće generacije“ su po našoj sistematizaciji tzv. dakle prava koja se još uvijek ne mogu efikasno vršiti. to još uvijek nije dovoljno da se tvrdi da ona nisu ljudska prava. U tom pogledu država ima obavezu da štiti svačije pravo na učešće u kulturnom životu. PRAVA SOLIDARNOSTI – POJAM. Pravo na mir i sigurnost je definirano. Ovo pravo mogu da ugroze i drugi ljudi.. predstavlja pravo pojedinca da sudjeluje u društvenom životu jedne zajednice. ali kao pravo naroda. Ovakvo gledište se brani time što narod teško može slobodno odlučivati o svom političkom statusu bez kontrole nad svojim nac. Načela solidarnosti i prijateljskih odnosa ureĎivat će odose izmeĎu država. Njegova suština je u tome da država ima obvezu da poštuje pravo pojedinca da izražava i razvija svoju kulturu. MeĎutim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful