JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. nosioce. potrebno je jasno definisati aktivnosti. Da bi se to postiglo. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. adekvatan izbor kadrova. kad god je to moguće. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. u bilo kojoj meri i na bilo koji način. Opštinski rukovodioci. pisane instrukcije o radu. .PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. koja će dobiti jasne i. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. normativno ureñenje postupaka. korektno i stručno.

.

4.1. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4.1.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 .1. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1.2. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2.1. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3.2. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.4.3. MALO MATEMATIKE 41 5.5.6.3.3.1. KONKURS ZA NACRTE 2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.3. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3. OTVORENI POSTUPAK 2. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2.5. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5.2. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3.5. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.2.2. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5.5. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1.4.

NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6.2. 7.7. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR.3. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR.4.5. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6.1.3. 7. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR.1. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR.2. 7. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6.5.4. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 .8.

SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 . Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. god. god. i 2004. pa se pristupilo pripremi novog zakona. čl. god.1. i usvojen je 22. čl. uslove i način pokretanja postupka. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. pravila za podnošenje ponude. 1-19). definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6). Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. telekomunikacija i saobraćaja. („Sl. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede.2. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . pristup dokumentaciji. glasniku RS“ 116/08 (str. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). glasnik RS“ 43/03 i 101/05). 83-92). energetike. god. način odreñivanja procenjene vrednosti. decembra 2008. ureñena zaštita podataka. čl. dokumentacija i evidentiranje. vrste i način objavljivanja oglasa. 20-82). definisan je predmet materije koju obuhvata. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. („Sl. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. i 2005. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki.___________________________________________________________________ 1. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. radovi i usluge). jula 2002. 1. podzakonska akta doneta su tokom 2003. 52-73) i stupio je na snagu 06. definisani izuzeci od primene Zakona. posebno novoprimljenim članicama. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. Nakon petogodišnje primene Zakona. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. rudarstva. god.god. Objavljen je u „Sl. glasnik RS“ 55/04). Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. čl. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. 1. januara 2009.

što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čl. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. čl.3. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. postupak zaštite prava. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. ponuñača. regulatornih i kontrolnih organa. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. čl. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. Iz tog razloga. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. 1. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. povećana javnost i transparentnost postupaka. Kao i u prethodnom Zakonu. 97) sadrži samo jedan član. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. čl. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. . su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. obrazovanje. jednostavnija procedura. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. čl. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. Osmim delom Zakona (Nadzor. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. čl. čl.

uslovi i način za pokretanje postupka. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. 26). obrazaca i sl. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. 7). odluka. Sve navedene i dr.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. naziv. 28). osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. predmet ugovora o javnim nabavkama. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. sprovoñenje. 1). podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. pravila čuvanja dokumentacije. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. subjekti u postupcima javnih nabavki. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. 1. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora.4. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. 1. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 .

5. 54). zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 30). uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. 30). 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. Iz tih razloga. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. 76). 1. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. 94). kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. program obuke. 97). odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. kao i da javna sredstva koriste namenski. 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. poslovi službenika za javne nabavke.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju. sistematizovanje poslova. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. Takoñe. 52). Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava.

obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. 1. prevashodno naručilaca. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. Takoñe. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. pre svega u pogledu zaštite prava. a njima se odreñuju i prava ponuñača. predmetnu. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 .

___________________________________________________________________ .

POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 .___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo.000.000 din). Iz više razloga. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. 5) konkurs za nacrte. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50.000. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti). U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. kriterijum i elementi kriterijuma 2. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). 2) restriktivni postupak.1. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. 2. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije. 4) prijem. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki.000 din. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. 3) obrazac ponude. Od dana objavljivanja javnog poziva. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. tehničke karakteristike. odnosno. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. U suprotnom. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. rok i mesto izvršenja i sl. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. Takoñe. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje.). 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . uslova za kvalifikaciju ponuñača. količinu. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. elemenata konkursne dokumentacije. elemente neophodne za pripremu ponude. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 6) tehničke specifikacije (vrstu. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). opis. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. dužan je da o tome. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. 3) uslovima za učestvovanje u postupku. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. odmah i bez naknade. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. telefaksom ili putem elektronske pošte. kvalitet. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. 2) predmetu nabavke. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

donosi se odluka o obustavljanju postupka. RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. ali ne kraći od 22 dana. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. partija III – toneri. odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu.2. 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. pružiti. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. koji poseduju odgovarajuću tehničku. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. U postupku prijema. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». (npr. donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. partija II – tipski obrasci. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). Rok može biti skraćen. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti.). namenu i svojstva).___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude.

Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. 3) obrazac prijave. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. 2) u uslovima hitnosti.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. naručilac može da odredi skraćeni rok. 2) predmetu nabavke. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. koja mora imati najmanje tri kandidata. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata.

3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. telekomunikacije i saobraćaj). 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. 4) komisija za javnu nabavku pregleda. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). dostavljanje odluke ponuñačima. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. energetika. rudarstvo. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. koji ne može biti duži od četiri godine.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. 2. obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. koju dostavlja svim ponuñačima. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . 5) po pravosnažnosti odluke o izboru.

prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. koji važe i za ostale postupke. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. Zakona.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. U drugom koraku.3. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. on ih implicitno sadrži. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. ali i pojednostavljenja procedure. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). 45. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. 2. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. a da se zatim. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) delatnosti. unete su i značajne sadržinske novine. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača.

nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. ali ne mora da učini). naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. kada god je to prihvatljivo.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. Shodnim tumačenjem. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. 2. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. razvoja ili eksperimenta. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. U slučaju hitnosti. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . U slučaju odbijanja svih ponuda. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. dobara ili usluga. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. kao i rizika vezanih za njih. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka.

Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). identičan je kao u otvorenom postupku. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. ili su sve ponude neodgovarajuće. 1). uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. vremenu i mestu otvaranja ponuda. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. otvaranje. pregled i stručnu ocenu ponuda. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. vremenu i mestu podnošenja ponude. predmetu nabavke. uslovima za učestvovanje u postupku. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. a može da sadrži i dodatne podatke). uslovi za učešće. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak.

POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. 2. razvoja ili eksperimenta. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. uz saglasnost ostalih poverilaca. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. u skladu sa propisima o likvidaciji. 3) ako zbog tehničkih.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji.

5) konkurs za nacrte. U osnovi. do donošenja posebnog podzakonkog akta. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . inženjerstva. 2.4.000. relativno retko sreće. 123-125).5.00 din). 4) radovi (nacrti. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti). U najkraćem. da u slučaju jednakih ostalih uslova. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. 2) umesto komisije za javnu nabavku. na Portalu javnih nabavki). Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja.___________________________________________________________________ 2. planovi. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. arhitekture. planove ili dizajn. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. Iako se u praksi naručilaca. – 2. 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona.g.900. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. dizajna i informatike. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. posebno na lokalnom nivou. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl.g. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. 6) su u obavezi. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. grañevinarstva. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke.

2) način pripreme konkursne doklumentacije. 2. pripremu konkursne dokumentacije. zaključenje ugovora). 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. U svakom slučaju. javno otvaranje ponuda. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi. obrazovanje komisije za javnu nabavku. odnosno sprovedenim postupcima. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu. izbor najpovoljnije ponude. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. overene račune i sl.). komponenti. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. kopije saobraćajnih dozvola i sl. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). Ukoliko je u postupku privatizacije. odnosno tri godine za dobra i usluge. kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. datumima i podacima o naručiocima. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. vrednostima. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. PPOD i sl. 2. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . kao što su knjigovodstvene popisne liste.) i lični sertifikati (npr. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. koja su važna za realizaciju nabavke. za poslednjih pet godina za radove. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. situacije za izvedene radove. sa navedenim ličnim podacima.obrasci M2/M4. 3. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. za poslednje tri poslovne godine. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima.

Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. sata i minuta. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. tač 16 Zakona). Pre svega. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. o tome odmah. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. 3. 1). Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. pre svega. Jasno i precizno odredjivanje datuma. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti.4. da dostavi: blagovremenu. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Dokazi iz tač. 3. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. ponuñač mora. pisanim putem obavesti naručioca. 2) i 5) – izvod iz registra.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. stav 1. a najkasnije u roku od pet dana. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije.5. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. nisu uslovljeni rokom izdavanja. kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. U nastavku. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. 3. Dalje. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). ispravnu. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. Pre svega. njegova ponuda se odbija kao neispravna. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz.

Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. naručilac može da predvidi i produženje roka. Po prijemu ponude. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. uz uzimanje potvrde o prijemu. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. uz naznaku neblagovremenosti. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. U slučaju kompleksnih nabavki. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. odnosno skraćeni rok. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. Po isteku roka za podnošenje. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. ukoliko nije objavljen javni poziv). utvrdi „primeren rok“. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju.

niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. tač 17 Zakona). tač 18 Zakona). a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. 3. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. ispravna i odgovarajuća. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. U toj situaciji. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. za koju je posle otvaranja ponuda. Posle otvaranja i pregleda ponuda. Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. stav 1. tač 19 Zakona). Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. a može da odbije i neprihvatljive ponude. 3. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. odgovarajuća – tehničke specifikacije. prihvatljiva – procenjena vrednost). stav 1. Prema Zakonu iz 2008. a na osnovu pregleda. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. pre svega je na neopreznim ponuñačima. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. koja ne ograničava. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. ispravna – obavezni uslovi. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. stav 1. 3.

___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 . Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. npr. precizni i jasno definisani. 12-16 postojećeg Pravilnika). 8. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. kvalitet. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . obzirom da se ništa „ne podrazumeva“.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. Ukoliko naručilac ne odgovori. potpiše od strane naručioca i overi. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. 5. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. 3. instrumenti koje izdaju poslovne banke. količina i opis dobara.posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani.___________________________________________________________________ pripremljen. 7. 4. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. kvalitet. način obračuna poreza. naročito kod nabavke radova. obrazac strukture cene (ranije profakture). model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača. radova ili usluga . tehničke karakteristike (specifikacije). 6. 2. poslovni račun za uplatu. tehničke karakteristike (specifikacije). sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. 9. količina i opis dobara. Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. vrsta. uputstvu za pripremu ponude. uputstvo za pripremu ponuda .

POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 . Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. pravnu (procedura). b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. 5. d) »načelo jednakosti« .___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. Uz to.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. sadržanih u čl. dimenziju. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude.izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. informatičku (automatska obrada) i dr. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. može biti i dosta složena. S druge strane. a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. objavljeni u javnom pozivu. c) »načelo transparetnosti« . lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 . naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. meñusobno razgraničeni.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke). 5.1. kadrovskih i finansijskih resursa). najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. 8-11. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje.

PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. b) ne smeju biti diskriminatorski. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). u Zakonu iz 2008. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. 5. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. U odnosu na prethodni. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. tako da ukupan zbir pondera iznosi 100. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). 51. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda.2. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani.___________________________________________________________________ 5. b) najniža ponuñena cena. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. Zakona. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem).3. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. sadržani u čl. ustanovljen po primenljivosti i značaju. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva.

pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma.kvalifikacionih uslova za učešće. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. 5. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima. Za tehničke kriterijume (npr. cena) relativne vrednosti značaja. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. uslovi plaćanja. a pre svega tehničkih specifikacija.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. post-prodajni servis. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja.4. tehničke i tehnološke prednosti. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. a za komercijalne (npr.). neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). tom elementu dodeli visok relativan značaj. isporuka opreme). ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. U suprotnom. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. podesnije su apsolutne. U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. rok izvršenja. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. itd. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. Logično je da. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. garantni period). Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. tekući troškovi i sl. a ukoliko to ne učini. estetske i funkcionalne karakteristike i sl. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. 5. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki.

Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane.5.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni. Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans . rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp . ne postoji pravni osnov. Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa .rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 . a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. ocene i vrednovanja ponuda. REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«.avans . 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . vrednovane i ocenjivane.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. 5. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude.

Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. 5. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih.x 10. funkcionalna i estetska rešenja.x 40.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. izrada projekta izvedenog objekta.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. Ap: % traženog 100 avansa. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. izrada glavnog projekta. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40.x 20. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova.40 pondera. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera.

Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. po check ili da/ne modelu. za javno otvaranje. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. Po završetku javnog otvaranja. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. • namerna greška ponudjača. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ 5.6. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. glasnik RS« 9/03. saglasno odredbama čl. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . vrši detaljan pregled prispelih ponuda. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. osim obrasca zapisnika. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. uz asistenciju službenika za javne nabavke. pregledu i stručnoj oceni ponuda. ili je njena tajnost povreñena. »Sl. U cilju efikasnosti. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. do donošenja novog pravilnika). 57. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. zaštiti na radu i uslovima rada. zapošljavanju i uslovima rada. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. i 58. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. Zakona. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. Pre pristupanja otvaranju. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim.

Prema odredbama Zakona iz 2008. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. 78. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. ponuda može biti odbijena. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. 5. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda..___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. Zakon (čl. U suprotnom. 4) način primene metodologije za dodelu pondera. Nakon razvrstavanja ponuda. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima.7. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. bez obzira na vrednost javne nabavke. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. Na osnovu izveštaja komisije. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Naručilac. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. takoñe.

naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. ocene i rangiranja ponuda.2 > SP → SP. čime je postupak javne nabavke okončan. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. odnosno DP x 1. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). pružaoci usluga i isporučioci dobara). zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). pregleda. odnosno DP + 20 < SP → SP. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. maja 2010.8. Zakonom iz 2008. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača.2 ≤ SP → DP. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. 3) 5. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP.

tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. 5. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno. do kraja treće godine ne viša od 10%. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 .

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 .___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. takoñe. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. finansijske i administrativno-terhničke poslove. Prvo. na predlog Vlade. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. Drugo. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki.1. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. Republičku komisiju. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. 6. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. bira i razrešava Narodna skupština RS. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. Važno je. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. Za svoj rad. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. 6.

tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu). ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. neosnovana primena pregovaračkog postupka).) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. odluka o obustavi postupka (npr. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr. S jedne strane. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. pod odreñenim uslovima. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. itd. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje.2. odnosno izazivanje štete. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki.___________________________________________________________________ 6. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. ne samo aktivan ponuñač. S druge strane. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa.

a u izvesnom smislu i javni interes. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. 6. nego realna šansa naručioca. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. 4). Dalje. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. To je više teorijska mogućnost. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. 5). navedenim rešenjima je onemogućena. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. odnosno Republičke komisije. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. (Dodatni materijali: Prilog br. Takoñe. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. ali svakako bez odlaganja).___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. ili preporučenom poštom uz povratnicu.

naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. (Dodatni materijali: Prilog br. U konkretnom primeru. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. 2) naziv i adresu naručioca. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. (Dodatni materijali: Prilog br. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. odnosno o odluci naručioca. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava.3. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. 7) potpis podnosioca. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. u smislu tač. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. Treba napomenuti da zahtev. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. 6. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. u suprotnom. (Dodatni materijali: Prilog br. (Dodatni materijali: Prilog br. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava.

Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. 10. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. odnosno ovlašćenom licu. kako u vremenu. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. odnosno drugog stručnog lica. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. (Dodatni materijali: Prilog br. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. kadija ti sudi». 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. tako i u troškovima postupka. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. odnosno opštinsko/gradsko veće. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. kojim je postupak praktično i okončan. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. pisanim izjašnjenjem. odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. odnosno Prilog br. 2) odbija zahtev kao neosnovan. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. 6. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . jer se tako postiže značajna ušteda. U svakom slučaju. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku.

rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. 6. drugi stepen postupka za zaštitu prava. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. (Dodatni materijali: Prilog br. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu.4. 3) rok za donošenje rešenja iz tač. nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje.

osim strankama u postupku. ali i ponuñača i. nisu poštovana njena uputstva. na dugi rok posmatrano. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. sadržani u odluci. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. pre svega naručilaca. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . ili 6. poništava postupak. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. u celini ili delimično. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. 2) odbija zahtev kao neosnovan. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki.

pojačana je i odgovornost Republičke komisije. važi i u postupku zaštite prava. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. čija odluka predstavlja izvršni naslov.000. poziv na broj 97. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . budžetsku inspekciju. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. O troškovima odlučuje Republička komisija.000. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. glasnik RS“ 85/04). Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. ništavi su. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. odnosno 30. i drugi put. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. ili u okviru posebnog zaključka. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. u smislu odredbi o zaštiti prava. naručilac mora podnosiocu. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. Indirektno. na njegov pisani zahtev.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. i po odredbama Zakona iz 2008. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. a nagrade stručnih lica (advokati. Naime. Istovremeno. 6.00 din. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. ali može se pokrenuti upravni spor. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. Pri odlučivanju. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava.50-016).5. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon.

POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 .000.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima). ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije. a za odgovorno lice narucioca od 20. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije.000 dinara.000 dinara. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom.000 do 1. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. 6.000 do 50. ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 . Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

1. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. 5) drugi relevantan dokaz . 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. Svakako. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. ukoliko su predmet navake radovi. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. osavremenjavanju. 3) izveštaj nadzornog organa. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude. uveden je nov pravni institut . relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova.negativne reference. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača.g. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. Iz tih razloga. i 7. 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke.2.

dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. To značajno smanjuje troškove. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak. podiže javnost rada. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga.gov.ujn.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. Portal javnih nabavki zamenio je. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke.rs. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. pre svega. 7.co. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti. ali i utrošeno vreme naručilaca. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. organi kontrole i revizije i dr. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. 2) javni poziv. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva.3. jer su.javnenabavke. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. uz odgovarajuće logovanje. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. NVO. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. državni organi). veoma efikasana način. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima.g. Na web adresi http://portal. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. Portalu mogu pristupati kako naručioci. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. pod odreñenim uslovima. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. čime se na još jedan. Takoñe. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda.rs . tako i ponuñači.

koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. 3) jedinstveni program obuke. da steknu propisani sertifikat. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. 5) uslove za sticanje sertifikata. Prema nekim. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. Osim postupka izdavanja sertifikata. 7. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. još uvek nezvaničnim najavama. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. Kao službenika za javne nabavke. Dakle. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju.4.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. jula 2009). kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. a i po donošenju novog Zakona. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. pri čemu će se test raditi pod šifrom. 7. Takoñe. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). nepokretnosti i prava u vezi sa njima). kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. bez obzira na procenjenu vrednost. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. razvoja ili eksperimenta. bez obzira na vrednost nabavke.. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6).___________________________________________________________________ Prilog br. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke.). pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja.. nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. odnosno 300 miliona za radove. naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku).

naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). zapošljavanju i uslovima rada. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza.). osim pozivanje na srpski standard. u svim oblastima javnih nabavki. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. a za dobra i usluge 3 godine). naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. propise o zaštiti na radu. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). referentni period za radove 5. preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. sertifikati. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. rezultati ocenjivanja i sl.___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. akreditacije. za radove period referentnih nabavki je 5 godina. a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni).

isključeno periodično informativno obaveštenje. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). a za radove preko 300 miliona). glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. pregovaračkom i postupku putem konkursa. zapošljavanju i uslovima rada). a može odbiti i neprihvatljive. prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma).26 dana. već i neodgovarajuće ponude. glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini.___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude. izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. kao i obaveštenje o obustavi postupka. izmeñu onih koje nisu odbijene. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. sa jedne strane. skraćen rok za dostavljanje „Sl. za prethodni raspis donji rok je 30 dana. u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku.za dobra/usluge preko 150 miliona. kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). sa druge strane.

podata o postupcima javnih nabavki. do 10-og u narednom mesecu. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). i na podatke o postupcima. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. nakon zaključenja ugovora. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. promenjen je naziv. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. jedinstveni program obuke službenika. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. zadržan je položaj. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. kao i da do 31. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. prikupljanje statističkih i dr. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem .). nabavka konsultantskih usluga). kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. osim podataka o zaključenim ugovorima. maja t. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). posebo javnih nabavki. poslovi službenika.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. dužan je da postupa kao naručilac. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona.g. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju.

a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). sastav. zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka.___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje.). na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). troškovima postupka. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. javni pravobranilac i dr. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. žalbama protiv zaključaka naručioca. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština.do isteka roka za podnošenje ponuda. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe.

DODATNI MATERIJALI 73 . odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija.

) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN .NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl. br. Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje.. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . uverenje o ispunjenosti uslova i sl.. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl.NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci . deklaracija i sl. Sertifikat kvaliteta. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – .___________________________________________________________________ Prilog br.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2.___________________________________________________________________ Prilog br. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7.

Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude.______________________________________________________________________ Prilog br. 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva.U toku celog postupka JN .ako je neblagovremen . odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji . odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.ako ga podnosilac ne dopuni . Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 .Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: .

O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. _______________ za ________ godinu. Naručilac M. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. glasnik RS“ 116/08). Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. br. stav 1. Zakona o javnim nabavkam. ________ od ______________ godine. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. usluga ili radova) br. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 10. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. shodno članu 108. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. stav 10.

odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 1. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. odlučeno kao pod tačkom 1. glasnik RS“ 116/08). OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. ovog zaključka. stav 2. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. stav 3.P. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Naručilac _______________ M. ____ od ______________ godine. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. 110. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. broj ______________ od _______________ godine. to je na osnovu odredbe člana 110. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. stav 2. glasniku RS“ br. to je u na osnovu odredbe člana 110. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. odnosno po protoku roka od 8 dana. usluga ili radova) br. _______________ za ________ godinu. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . nema aktivnu legitimaciju. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. ___ od ____). ovog zaključka. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku).___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. br. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 2.

3. stav 3. 5. Naručilac M. stav 2. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. pozivamo Vas da u smislu člana 109._______________. 2. 4. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. 7. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom.___________________________________________________________________ Prilog br. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava.P. glasnik RS“ 116/08). Zakona o javnim nabavkama („Sl. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. 6. Zakona o javnim nabavkama. stav 1. a koji je kod naručioca zaveden pod br. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava.

u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka.P. _______ od ____________ godine.___________________________________________________________________ Prilog br. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). usluga ili radova) br. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. ovog zaključka. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). Zakona o javnim nabavkama. to je odlučeno kao pod tačkom 1. Naručilac M. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 3. stav 4. glasnik RS“ 116/08). stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. _______________ za ________ godinu. br. Zakona o javnim nabavkama („Sl. broj______________ od _______________godine. u smislu odredaba člana 109.

glasnik RS“ 116/08). stav 1. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. zaveden kod naručioca pod br.___ sa uslovima za učešće. _________. _______ od _____. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. podnetog u postupku javne nabavke br. podnet u postupku javne nabavke (dobara. usluga ili radova) br. _________.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. __________ od ____ godine. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. stav 1. ____ od ________ godine. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. ___ od _______ godine. U zahtevanom roku. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111.

usluga ili radova) br. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku. jer ________________________________________________. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . stav 1. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. ____ pokrenut Odlukom naručioca br.P.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Shodno napred izloženom. odnosno da je to učinila protivno članu 51. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. naručilac je primenom odredbe člana 111. Zakona o javnim nabavkama. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. U postupku odlučivanja po zahtevu. Naručilac M. stav 5.

Zakona o javnim nabavkama._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. glasnik RS“ 116/08). Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. Zakona o javnim nabavkama („Sl.___________________________________________________________________ Prilog br. podnet u postupku javne nabavke (dobara. ____ od ________ godine. stav 1. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. _____ za godinu_______. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. tačka 2) i člana 112. to je na osnovu člana 107. ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________._________ od _________ godine. usluga ili radova) br. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. U zahtevanom roku. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. zaveden kod naručioca pod br. stav 1. _____. stav 6. ovog rešenja. ________ od ________. što je suprotno članu 51.___ sa uslovima za učešće. stav 1. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. blagovremene. usluga ili radova) br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. ____ od _____.P. podnetog u postupku javne nabavke br.

donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. broj ______________ od _______________ godine. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. ovog zaključka. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. stav 2. povukao zahtev za zaštitu prava. _______________ za ________ godinu.___________________________________________________________________ Prilog br. br. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Naručilac M. _____ od ________. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . usluga ili radova) br. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _____ od ______________ godine. glasnik RS“ 116/08). to je odlučeno kao pod tačkom 1. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111.

br. ovog zaključka. Naručilac M. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _________ od __________ godine. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ 116/08). _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ________ od ______________ godine. usluga ili radova) br. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________. stav 4. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. stav 5. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. to je odlučeno kao pod tačkom 1. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112.___________________________________________________________________ Prilog br. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku.P. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Rešenjem br. _______________ za ________ godinu. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. broj ______________ od _______________ godine. stav 4.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful