JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

Opštinski rukovodioci. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. normativno ureñenje postupaka. kad god je to moguće. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. adekvatan izbor kadrova. Da bi se to postiglo. . u bilo kojoj meri i na bilo koji način. nosioce. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. korektno i stručno.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. potrebno je jasno definisati aktivnosti. pisane instrukcije o radu. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. koja će dobiti jasne i.

.

PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1. OTVORENI POSTUPAK 2.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3.1. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.3.4. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 . PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5.5.5. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5.1.3. MALO MATEMATIKE 41 5. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5.3.1.2.4. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.5.3.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1.1. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5.2. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1.2. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1.6. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4.2.4.2.1.4.5. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3. KONKURS ZA NACRTE 2.

5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR.5.1. 7. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR.3. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. 7. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR.1.4. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 . 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR.2. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. 7.7. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR.4. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR.2.3.8. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7.5.

POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 .SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

čl. čl. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). način odreñivanja procenjene vrednosti. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. rudarstva. 52-73) i stupio je na snagu 06. januara 2009. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05.2. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. definisan je predmet materije koju obuhvata. i 2004. god. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. god.1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. podzakonska akta doneta su tokom 2003. uslove i način pokretanja postupka. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije.___________________________________________________________________ 1. definisani izuzeci od primene Zakona. 1-19). god. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. pa se pristupilo pripremi novog zakona. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. vrste i način objavljivanja oglasa. ureñena zaštita podataka. radovi i usluge). pristup dokumentaciji. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. god. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. pravila za podnošenje ponude. Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. čl. 83-92). čl. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). i usvojen je 22. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. telekomunikacija i saobraćaja.god. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. decembra 2008. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. dokumentacija i evidentiranje. glasnik RS“ 55/04). jula 2002. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. 1. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. 1. glasniku RS“ 116/08 (str. i 2005. uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. („Sl. energetike. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). 20-82). god. Objavljen je u „Sl. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. posebno novoprimljenim članicama. Nakon petogodišnje primene Zakona. („Sl. definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6).

smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. čl. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. Kao i u prethodnom Zakonu. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. regulatornih i kontrolnih organa. čl. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. povećana javnost i transparentnost postupaka. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. čl. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. ponuñača. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. Iz tog razloga. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. postupak zaštite prava. jednostavnija procedura. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. . 97) sadrži samo jedan član. obrazovanje. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Osmim delom Zakona (Nadzor.3. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čl. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. čl. čl. 1. čl.

kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. sprovoñenje. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . 1. uslovi i način za pokretanje postupka. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. predmet ugovora o javnim nabavkama. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. 28). a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). 7). odluka.4. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. Sve navedene i dr. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. 1. 1). obrazaca i sl. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. 26). pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. pravila čuvanja dokumentacije. naziv. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. subjekti u postupcima javnih nabavki. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki.

zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. 76). Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova.5. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. sistematizovanje poslova. 97). 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. 52). kao i da javna sredstva koriste namenski. Takoñe. Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. Iz tih razloga. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. poslovi službenika za javne nabavke. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. 54). Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. 30). 30). 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. program obuke. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. 1. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. 94). osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju.

ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. pre svega u pogledu zaštite prava. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. Takoñe. a njima se odreñuju i prava ponuñača. prevashodno naručilaca. predmetnu. 1.

___________________________________________________________________ .

___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 . Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100.1. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. kriterijum i elementi kriterijuma 2. Iz više razloga.000. 2) restriktivni postupak. Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. 5) konkurs za nacrte. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo.000 din. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora.000. 2.000 din). 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. 4) prijem. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti).

količinu. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. opis. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije.). konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. odnosno. uslova za kvalifikaciju ponuñača. dužan je da o tome. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. elemente neophodne za pripremu ponude. 3) obrazac ponude. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. kvalitet. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. Od dana objavljivanja javnog poziva. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. tehničke karakteristike. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. U suprotnom. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). 3) uslovima za učestvovanje u postupku. telefaksom ili putem elektronske pošte. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . elemenata konkursne dokumentacije. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. 2) predmetu nabavke. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. 6) tehničke specifikacije (vrstu. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. rok i mesto izvršenja i sl. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. odmah i bez naknade. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. Takoñe.

pružiti. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. Rok može biti skraćen. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. U postupku prijema. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. ali ne kraći od 22 dana.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. 2. donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. namenu i svojstva). partija III – toneri. koji poseduju odgovarajuću tehničku. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču.). (npr. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . donosi se odluka o obustavljanju postupka. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. partija II – tipski obrasci. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene.

3) obrazac prijave. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. koja mora imati najmanje tri kandidata. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. naručilac može da odredi skraćeni rok. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. 2) u uslovima hitnosti. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. 2) predmetu nabavke.

zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . koju dostavlja svim ponuñačima. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. rudarstvo. telekomunikacije i saobraćaj). 2. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. koji ne može biti duži od četiri godine. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. dostavljanje odluke ponuñačima. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. energetika. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. 4) komisija za javnu nabavku pregleda.

Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. unete su i značajne sadržinske novine.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca.3. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. Zakona. koji važe i za ostale postupke. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. U drugom koraku. ali i pojednostavljenja procedure. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. on ih implicitno sadrži. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. 45. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. 2) delatnosti. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. 2. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. a da se zatim. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva.

može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. Shodnim tumačenjem. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. 2. kao i rizika vezanih za njih. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. dobara ili usluga. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. U slučaju hitnosti. razvoja ili eksperimenta. U slučaju odbijanja svih ponuda. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. kada god je to prihvatljivo. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. ali ne mora da učini). Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu.

vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. vremenu i mestu podnošenja ponude. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). a može da sadrži i dodatne podatke). logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. ili su sve ponude neodgovarajuće. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. pregled i stručnu ocenu ponuda. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. otvaranje. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 1). zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. predmetu nabavke. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . uslovi za učešće. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. uslovima za učestvovanje u postupku. identičan je kao u otvorenom postupku. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka.

pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. razvoja ili eksperimenta. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 2. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. uz saglasnost ostalih poverilaca. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. u skladu sa propisima o likvidaciji. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. 3) ako zbog tehničkih. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač.

potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. U osnovi. – 2. 2) umesto komisije za javnu nabavku. 123-125). U najkraćem. arhitekture. da u slučaju jednakih ostalih uslova. relativno retko sreće. planove ili dizajn.g. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. na Portalu javnih nabavki). dizajna i informatike. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara.00 din). 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja.000. 5) konkurs za nacrte. posebno na lokalnom nivou. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. grañevinarstva. planovi. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. 2. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .4. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. inženjerstva. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima. do donošenja posebnog podzakonkog akta. 6) su u obavezi. 4) radovi (nacrti. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti).5.900. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. Iako se u praksi naručilaca. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno.___________________________________________________________________ 2.g. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona.

4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. obrazovanje komisije za javnu nabavku. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. odnosno sprovedenim postupcima. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi. pripremu konkursne dokumentacije. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. 2. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. izbor najpovoljnije ponude. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. U svakom slučaju. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. zaključenje ugovora). javno otvaranje ponuda.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. kao što su knjigovodstvene popisne liste. komponenti.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. datumima i podacima o naručiocima. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. vrednostima. PPOD i sl. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju.). Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti.) i lični sertifikati (npr. za poslednje tri poslovne godine. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. za poslednjih pet godina za radove. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . kopije saobraćajnih dozvola i sl. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). overene račune i sl. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. sa navedenim ličnim podacima. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. 3. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. odnosno tri godine za dobra i usluge.obrasci M2/M4. situacije za izvedene radove. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. koja su važna za realizaciju nabavke. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. Ukoliko je u postupku privatizacije. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . 2.

Dokazi iz tač. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. ispravnu. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. Pre svega. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . stav 1. Dalje. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. pre svega. nisu uslovljeni rokom izdavanja. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. sata i minuta. njegova ponuda se odbija kao neispravna. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. a najkasnije u roku od pet dana. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova.4. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. o tome odmah.5. Jasno i precizno odredjivanje datuma. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. Pre svega. 3. U nastavku. tač 16 Zakona). zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. 1). kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. 2) i 5) – izvod iz registra. da dostavi: blagovremenu. ponuñač mora. 3. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. 3. pisanim putem obavesti naručioca.

ukoliko nije objavljen javni poziv). a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. odnosno skraćeni rok. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. U slučaju kompleksnih nabavki. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. utvrdi „primeren rok“. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Po isteku roka za podnošenje. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. uz uzimanje potvrde o prijemu. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. uz naznaku neblagovremenosti. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. naručilac može da predvidi i produženje roka. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. Po prijemu ponude. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti.

tač 18 Zakona). koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. ispravna i odgovarajuća. a može da odbije i neprihvatljive ponude. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. stav 1. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. ispravna – obavezni uslovi. tač 19 Zakona). ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. Prema Zakonu iz 2008. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. stav 1. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. Posle otvaranja i pregleda ponuda. stav 1. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. 3. za koju je posle otvaranja ponuda.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. pre svega je na neopreznim ponuñačima. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. koja ne ograničava. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 3. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. 3. tač 17 Zakona). Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . U toj situaciji. a na osnovu pregleda. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. prihvatljiva – procenjena vrednost). odgovarajuća – tehničke specifikacije.

Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 .___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

npr. 8. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. 4. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. uputstvo za pripremu ponuda .posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. radova ili usluga . sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. obrazac strukture cene (ranije profakture). potpiše od strane naručioca i overi. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. 6. uputstvu za pripremu ponude. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. Ukoliko naručilac ne odgovori. 2.___________________________________________________________________ pripremljen. kvalitet. 7. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. način obračuna poreza. 12-16 postojećeg Pravilnika). Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. tehničke karakteristike (specifikacije). ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). 3. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. vrsta. 9. naročito kod nabavke radova.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. instrumenti koje izdaju poslovne banke. kvalitet. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. količina i opis dobara. 5. tehničke karakteristike (specifikacije). poslovni račun za uplatu. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. precizni i jasno definisani. količina i opis dobara. može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača.

Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 .___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

pa i postupaka zaštite prava ponuñača. S druge strane. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. pravnu (procedura). a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano.izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. sadržanih u čl. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. 5. dimenziju. 5. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. d) »načelo jednakosti« . lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). informatičku (automatska obrada) i dr. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 . ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. može biti i dosta složena. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. c) »načelo transparetnosti« . a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. kadrovskih i finansijskih resursa).___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. meñusobno razgraničeni.1. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . 8-11. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. Uz to. objavljeni u javnom pozivu. jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke).

a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. u Zakonu iz 2008. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki.3. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. U odnosu na prethodni. 5. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. b) najniža ponuñena cena. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). b) ne smeju biti diskriminatorski. tako da ukupan zbir pondera iznosi 100. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. ustanovljen po primenljivosti i značaju.2. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 51. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. sadržani u čl. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji.___________________________________________________________________ 5. Zakona.

estetske i funkcionalne karakteristike i sl.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki.4. U suprotnom. rok izvršenja. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda.). a za komercijalne (npr. tom elementu dodeli visok relativan značaj. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. uslovi plaćanja. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. tehničke i tehnološke prednosti. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . cena) relativne vrednosti značaja. a ukoliko to ne učini. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. post-prodajni servis. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. Za tehničke kriterijume (npr. a pre svega tehničkih specifikacija. itd. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). garantni period). tekući troškovi i sl.kvalifikacionih uslova za učešće. Logično je da. 5. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. podesnije su apsolutne. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. isporuka opreme).) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. 5. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma.

rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . 5. U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude.avans .___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . ne postoji pravni osnov. Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans .5.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr. a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni. Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. vrednovane i ocenjivane. ocene i vrednovanja ponuda. 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa .rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 . rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp .

40 pondera.x 40. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). Na osnovu priloženog idejnog rešenja. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. izrada glavnog projekta. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. 5. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži.x 20. izrada projekta izvedenog objekta. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera.x 10. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. Ap: % traženog 100 avansa.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. funkcionalna i estetska rešenja. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------.

Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. pregledu i stručnoj oceni ponuda. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. ili je njena tajnost povreñena.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. • namerna greška ponudjača. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. do donošenja novog pravilnika). Zakona. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. glasnik RS« 9/03. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. saglasno odredbama čl. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. »Sl. zapošljavanju i uslovima rada. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. 57. osim obrasca zapisnika. po check ili da/ne modelu. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. U cilju efikasnosti. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. Pre pristupanja otvaranju. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. uz asistenciju službenika za javne nabavke. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu.___________________________________________________________________ 5. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. Po završetku javnog otvaranja. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. i 58. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. za javno otvaranje. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. zaštiti na radu i uslovima rada.6. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže.

a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. takoñe. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja.. Nakon razvrstavanja ponuda. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. U suprotnom. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. Naručilac. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. Prema odredbama Zakona iz 2008. ponuda može biti odbijena. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci.7. bez obzira na vrednost javne nabavke. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). 4) način primene metodologije za dodelu pondera. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. Na osnovu izveštaja komisije. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. 78. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. 5. Zakon (čl.

odnosno DP + 20 < SP → SP.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova.2 > SP → SP. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. pregleda. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. Zakonom iz 2008.2 ≤ SP → DP. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . a kada je predmet nabavke isporuka dobara. maja 2010. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg.8. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). odnosno DP x 1. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. ocene i rangiranja ponuda. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. 3) 5. pružaoci usluga i isporučioci dobara). a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. čime je postupak javne nabavke okončan. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača.

tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . do kraja četvrte godine ne viša od 5%. 5. do kraja treće godine ne viša od 10%. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 . Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. takoñe. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. bira i razrešava Narodna skupština RS. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. Prvo. Važno je. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. Republičku komisiju. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. na predlog Vlade. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. finansijske i administrativno-terhničke poslove. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. 6. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije.1. Drugo. Za svoj rad. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. 6.

lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu). Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. S jedne strane. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. odluka o obustavi postupka (npr. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje. odnosno izazivanje štete. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. ne samo aktivan ponuñač.___________________________________________________________________ 6. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. itd. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr.) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. neosnovana primena pregovaračkog postupka). Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. pod odreñenim uslovima. S druge strane. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca.2. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme).

To je više teorijska mogućnost. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. 5). bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. ali svakako bez odlaganja). (Dodatni materijali: Prilog br. ili preporučenom poštom uz povratnicu. Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. navedenim rešenjima je onemogućena. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. odnosno Republičke komisije. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. Dalje. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. a u izvesnom smislu i javni interes. 4). 6. Takoñe. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. nego realna šansa naručioca.

već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. 2) naziv i adresu naručioca. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. (Dodatni materijali: Prilog br. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. u smislu tač. Treba napomenuti da zahtev. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. (Dodatni materijali: Prilog br. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava.3. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. (Dodatni materijali: Prilog br. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. 7) potpis podnosioca. u suprotnom. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. U konkretnom primeru. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). (Dodatni materijali: Prilog br. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. odnosno o odluci naručioca. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. 6.

odnosno Prilog br. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. odnosno ovlašćenom licu. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. odnosno drugog stručnog lica. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. 6. jer se tako postiže značajna ušteda. 10. odnosno opštinsko/gradsko veće. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. 2) odbija zahtev kao neosnovan. kojim je postupak praktično i okončan. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. (Dodatni materijali: Prilog br. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. U svakom slučaju. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. kadija ti sudi». POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . tako i u troškovima postupka. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. (Dodatni materijali: Prilog br. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. pisanim izjašnjenjem. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. kako u vremenu. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke.

naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. 3) rok za donošenje rešenja iz tač.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka.4. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. (Dodatni materijali: Prilog br. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. 6. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. drugi stepen postupka za zaštitu prava. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana.

Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. sadržani u odluci. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. na dugi rok posmatrano. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. nisu poštovana njena uputstva. osim strankama u postupku. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. ili 6. pre svega naručilaca. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. u celini ili delimično. ali i ponuñača i. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. poništava postupak. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. 2) odbija zahtev kao neosnovan. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen.

kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. O troškovima odlučuje Republička komisija. Indirektno. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. u smislu odredbi o zaštiti prava. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. na njegov pisani zahtev. ali može se pokrenuti upravni spor. i po odredbama Zakona iz 2008. naručilac mora podnosiocu. 6. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju.000.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. ništavi su. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl. čija odluka predstavlja izvršni naslov.5. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. i drugi put. budžetsku inspekciju. Naime. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. glasnik RS“ 85/04).000.50-016). Pri odlučivanju. ili u okviru posebnog zaključka. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. važi i u postupku zaštite prava. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. Istovremeno. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. a nagrade stručnih lica (advokati. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. poziv na broj 97. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama.00 din. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon. odnosno 30. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa.

ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima). a za odgovorno lice narucioca od 20.000 dinara.000.000 dinara. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . 6.000 do 50.000 do 1. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 .___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

g. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008.negativne reference. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . 7. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. i 7. 5) drugi relevantan dokaz . 3) izveštaj nadzornog organa. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. ukoliko su predmet navake radovi. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. osavremenjavanju.1. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca. Svakako. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza.2. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. uveden je nov pravni institut .___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. Iz tih razloga. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki.

gov. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju).___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga. pod odreñenim uslovima. ali i utrošeno vreme naručilaca. To značajno smanjuje troškove. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke. Portal javnih nabavki zamenio je.co. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. pre svega. uz odgovarajuće logovanje. Takoñe. državni organi). Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. Portalu mogu pristupati kako naručioci. jer su. podiže javnost rada.rs . u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude).3. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. tako i ponuñači. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima.rs. organi kontrole i revizije i dr. veoma efikasana način. 7.g. čime se na još jedan. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. NVO. 2) javni poziv. Na web adresi http://portal. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti.ujn. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.javnenabavke.

Osim postupka izdavanja sertifikata. 7. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. Kao službenika za javne nabavke. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06.4. 7. još uvek nezvaničnim najavama. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. da steknu propisani sertifikat. Dakle. 3) jedinstveni program obuke. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. jula 2009). a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. Takoñe. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. Prema nekim. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. a i po donošenju novog Zakona. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. 5) uslove za sticanje sertifikata. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. pri čemu će se test raditi pod šifrom. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

___________________________________________________________________ Prilog br. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). bez obzira na vrednost nabavke.. pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. odnosno 300 miliona za radove. obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. nepokretnosti i prava u vezi sa njima). izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge.. isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. bez obzira na procenjenu vrednost. kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak).). dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. razvoja ili eksperimenta. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6).

procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . zapošljavanju i uslovima rada. vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). u svim oblastima javnih nabavki. rezultati ocenjivanja i sl. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard.). precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. referentni period za radove 5. za radove period referentnih nabavki je 5 godina. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu.___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. propise o zaštiti na radu. sertifikati. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). osim pozivanje na srpski standard. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. akreditacije. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. a za dobra i usluge 3 godine). naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza.

26 dana. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. za prethodni raspis donji rok je 30 dana. prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. a za radove preko 300 miliona). pregovaračkom i postupku putem konkursa. isključeno periodično informativno obaveštenje. propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. sa jedne strane. već i neodgovarajuće ponude. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. zapošljavanju i uslovima rada). opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). sa druge strane. nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. skraćen rok za dostavljanje „Sl. kao i obaveštenje o obustavi postupka. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude.za dobra/usluge preko 150 miliona. prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . izmeñu onih koje nisu odbijene. smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma).___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. a može odbiti i neprihvatljive. kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije).

uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. i na podatke o postupcima. podata o postupcima javnih nabavki.g. osim podataka o zaključenim ugovorima. prikupljanje statističkih i dr. nabavka konsultantskih usluga). sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. kao i da do 31. do 10-og u narednom mesecu. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. jedinstveni program obuke službenika. promenjen je naziv.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju. poslovi službenika. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja.). dužan je da postupa kao naručilac. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. nakon zaključenja ugovora.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. maja t. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. zadržan je položaj. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). posebo javnih nabavki. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija.

neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. žalbama protiv zaključaka naručioca. proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. sastav. a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl.). definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija).do isteka roka za podnošenje ponuda. konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. javni pravobranilac i dr. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. troškovima postupka. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku.

a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). DODATNI MATERIJALI 73 . preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina. a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona.

.) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN . uverenje o ispunjenosti uslova i sl.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. br. PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl.NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci . deklaracija i sl.___________________________________________________________________ Prilog br. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . Sertifikat kvaliteta.. iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.

glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4.___________________________________________________________________ Prilog br. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl.

Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude. 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva.Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: .ako je neblagovremen . Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 . odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.ako ga podnosilac ne dopuni . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.U toku celog postupka JN .______________________________________________________________________ Prilog br. odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .

________ od ______________ godine. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke.___________________________________________________________________ Prilog br. glasnik RS“ 116/08). 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . stav 1. stav 10. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. br. _______________ za ________ godinu. Zakona o javnim nabavkam. Naručilac M. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava.P. usluga ili radova) br. stav 10. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. Zakona o javnim nabavkama („Sl. shodno članu 108. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni.

Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ Prilog br. odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116. stav 1. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.

stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. ___ od ____). br. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . 110. _______________ za ________ godinu. stav 3. stav 2. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. broj ______________ od _______________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. ovog zaključka. odnosno po protoku roka od 8 dana. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. odlučeno kao pod tačkom 1. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. stav 2. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. glasniku RS“ br. nema aktivnu legitimaciju. glasnik RS“ 116/08). utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. Zakona o javnim nabavkama („Sl. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106.P. stav 2. stav 1. ____ od ______________ godine. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). to je na osnovu odredbe člana 110. ovog zaključka. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. usluga ili radova) br. Naručilac _______________ M. to je u na osnovu odredbe člana 110. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke.

glasnik RS“ 116/08). Zakona o javnim nabavkama. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. 4. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. 7. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. 5. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl.___________________________________________________________________ Prilog br. pozivamo Vas da u smislu člana 109. 3. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .P. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. 2. Naručilac M. 6. stav 1._______________. a koji je kod naručioca zaveden pod br.

to je odlučeno kao pod tačkom 1. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). _______________ za ________ godinu. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . broj______________ od _______________godine. u smislu odredaba člana 109. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. usluga ili radova) br.P. Zakona o javnim nabavkama („Sl. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. _______ od ____________ godine. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. stav 4. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. Naručilac M. br. u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. ovog zaključka. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. Zakona o javnim nabavkama. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača).___________________________________________________________________ Prilog br. glasnik RS“ 116/08). stav 3.

stav 1. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. _______ od _____. glasnik RS“ 116/08). a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude.___ sa uslovima za učešće. _________. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. usluga ili radova) br. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. _________.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. __________ od ____ godine. zaveden kod naručioca pod br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. U zahtevanom roku. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. ____ od ________ godine. podnetog u postupku javne nabavke br. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. ___ od _______ godine.

stav 5. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 .P. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. stav 1.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. U postupku odlučivanja po zahtevu. Shodno napred izloženom. odnosno da je to učinila protivno članu 51. jer ________________________________________________. ____ pokrenut Odlukom naručioca br. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. naručilac je primenom odredbe člana 111. Zakona o javnim nabavkama. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. Naručilac M. usluga ili radova) br.

a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. to je na osnovu člana 107. usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 1. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111.P. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. tačka 2) i člana 112. što je suprotno članu 51. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. stav 6. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . ovog rešenja. Zakona o javnim nabavkama. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. ____ od ________ godine. ____ od _____. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. glasnik RS“ 116/08). stav 1.___________________________________________________________________ Prilog br. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1.___ sa uslovima za učešće. zaveden kod naručioca pod br. ________ od ________. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br._________ od _________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. podnetog u postupku javne nabavke br. ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. U zahtevanom roku. podnet u postupku javne nabavke (dobara. _____ za godinu_______. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. blagovremene. usluga ili radova) br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. _____. stav 1. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br.

ovog zaključka. stav 2. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. br. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. _____ od ______________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. Zakona o javnim nabavkama („Sl.___________________________________________________________________ Prilog br. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. broj ______________ od _______________ godine. povukao zahtev za zaštitu prava. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). _______________ za ________ godinu. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara.P. _____ od ________. stav 2. Naručilac M. glasnik RS“ 116/08). _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . usluga ili radova) br. to je odlučeno kao pod tačkom 1.

Zakona o javnim nabavkama („Sl. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. Rešenjem br. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Naručilac M. stav 5. br. stav 4. _______________ za ________ godinu. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 4. ovog zaključka.P. broj ______________ od _______________ godine. ________ od ______________ godine. _________ od __________ godine. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________.___________________________________________________________________ Prilog br. glasnik RS“ 116/08). _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. to je odlučeno kao pod tačkom 1.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful