JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. kad god je to moguće. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. potrebno je jasno definisati aktivnosti. . odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. korektno i stručno. u bilo kojoj meri i na bilo koji način. Da bi se to postiglo. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. nosioce. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. normativno ureñenje postupaka. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. koja će dobiti jasne i. Opštinski rukovodioci. pisane instrukcije o radu.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. adekvatan izbor kadrova.

.

POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3.2. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3.3. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3. MALO MATEMATIKE 41 5. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1.5.6. OTVORENI POSTUPAK 2.4. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2. KONKURS ZA NACRTE 2.5. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 . POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1.2.3.3.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2.1.5.2. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3.3.1. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.3.1.4.1. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.5.2. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5.4.2.1.

8. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR. 7. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6. GLASNIK RS» 116/08) 87 .1.3. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 7. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6.5.5. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR.4. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6.2.1.4.7.3.2. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. 7. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6.

SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 . Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

jula 2002. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. podzakonska akta doneta su tokom 2003. dokumentacija i evidentiranje. pravila za podnošenje ponude. 1. čl. čl. god. glasniku RS“ 116/08 (str. god. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. Objavljen je u „Sl. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. čl. god. i 2005. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. i 2004. god. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. 52-73) i stupio je na snagu 06. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. („Sl. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova.2.___________________________________________________________________ 1. pristup dokumentaciji. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). ureñena zaštita podataka. Nakon petogodišnje primene Zakona. pa se pristupilo pripremi novog zakona. 83-92). 1. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. definisani izuzeci od primene Zakona. energetike. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. način odreñivanja procenjene vrednosti. god. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. čl. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. decembra 2008. posebno novoprimljenim članicama. 20-82). rudarstva. i usvojen je 22. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke.1. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05.god. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). glasnik RS“ 55/04). radovi i usluge). odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. („Sl. telekomunikacija i saobraćaja. januara 2009. vrste i način objavljivanja oglasa. definisan je predmet materije koju obuhvata. 1-19). uslove i način pokretanja postupka. definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6).

ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. obrazovanje. 97) sadrži samo jedan član. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. 1. .3. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čl. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. čl. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. postupak zaštite prava. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. čl. Iz tog razloga. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. ponuñača. regulatornih i kontrolnih organa. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. čl. čl. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. čl. Kao i u prethodnom Zakonu. Osmim delom Zakona (Nadzor. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. povećana javnost i transparentnost postupaka. čl. jednostavnija procedura. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom.

podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. 1. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. odluka. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. 1. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. 26).) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. obrazaca i sl. sprovoñenje. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. 7). 28). naziv. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki.4. subjekti u postupcima javnih nabavki. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. pravila čuvanja dokumentacije. predmet ugovora o javnim nabavkama. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. uslovi i način za pokretanje postupka. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. Sve navedene i dr. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. 1).___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki.

praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. Takoñe. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. 76).___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. 94). Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. 97). Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. 52). a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. kao i da javna sredstva koriste namenski. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. 1. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. sistematizovanje poslova. program obuke. Iz tih razloga. 54). Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. 30). pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. poslovi službenika za javne nabavke.5. 30). Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju. 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl.

da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. prevashodno naručilaca. 1. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . a njima se odreñuju i prava ponuñača. predmetnu. Takoñe. pre svega u pogledu zaštite prava. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki.

___________________________________________________________________ .

Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 .___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. 4) prijem. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. Iz više razloga. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. 5) konkurs za nacrte. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti).000 din). 2. U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. 2) restriktivni postupak. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100. kriterijum i elementi kriterijuma 2. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača.000. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki.000. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50.1.000 din. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije.

3) uslovima za učestvovanje u postupku. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. Takoñe. rok i mesto izvršenja i sl. odnosno. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). tehničke karakteristike. U suprotnom. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. odmah i bez naknade. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. količinu. telefaksom ili putem elektronske pošte. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. kvalitet. 6) tehničke specifikacije (vrstu. opis. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . da u roku od dva dana od dana prijema zahteva. elemenata konkursne dokumentacije. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. 3) obrazac ponude. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. dužan je da o tome. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju.). 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. 2) predmetu nabavke. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. uslova za kvalifikaciju ponuñača. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. elemente neophodne za pripremu ponude. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. Od dana objavljivanja javnog poziva.

pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. Rok može biti skraćen. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene.2. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. pružiti.). u slučaju da je objavljen prethodni raspis. partija II – tipski obrasci. RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. partija III – toneri. namenu i svojstva). koji poseduju odgovarajuću tehničku. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. U postupku prijema. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. 2. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. ali ne kraći od 22 dana. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. (npr. donosi se odluka o obustavljanju postupka.

Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. 2) predmetu nabavke. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. koja mora imati najmanje tri kandidata. naručilac može da odredi skraćeni rok. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. 2) u uslovima hitnosti. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. 3) obrazac prijave. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju.

zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). 2.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. rudarstvo. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). telekomunikacije i saobraćaj). Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. koju dostavlja svim ponuñačima. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. 4) komisija za javnu nabavku pregleda. energetika. 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. dostavljanje odluke ponuñačima. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. koji ne može biti duži od četiri godine. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv.

Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. U drugom koraku. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. on ih implicitno sadrži. 2. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. koji važe i za ostale postupke.3. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. ali i pojednostavljenja procedure. a da se zatim. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. 45. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. Zakona. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. unete su i značajne sadržinske novine. 2) delatnosti. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. pregovara do izbora najpovoljnije ponude.

kada god je to prihvatljivo. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. kao i rizika vezanih za njih. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. razvoja ili eksperimenta. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. 2. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. U slučaju odbijanja svih ponuda. dobara ili usluga. U slučaju hitnosti. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. Shodnim tumačenjem. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. ali ne mora da učini).

donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. uslovima za učestvovanje u postupku. identičan je kao u otvorenom postupku. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. uslovi za učešće. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. predmetu nabavke. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. 1). (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). pregled i stručnu ocenu ponuda.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. vremenu i mestu otvaranja ponuda. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. a može da sadrži i dodatne podatke). dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. otvaranje. ili su sve ponude neodgovarajuće. vremenu i mestu podnošenja ponude. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude.

ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. uz saglasnost ostalih poverilaca. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. u skladu sa propisima o likvidaciji. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . razvoja ili eksperimenta. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. 3) ako zbog tehničkih. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. 2. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine.

posebno na lokalnom nivou. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja.5. grañevinarstva. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . da u slučaju jednakih ostalih uslova. relativno retko sreće.g. 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak.00 din). Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom.g. planove ili dizajn. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. U najkraćem. inženjerstva. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. na Portalu javnih nabavki). Iako se u praksi naručilaca. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti). zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. – 2. do donošenja posebnog podzakonkog akta. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. 5) konkurs za nacrte. U osnovi. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima. arhitekture. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. 123-125). 2) umesto komisije za javnu nabavku. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo.___________________________________________________________________ 2. 6) su u obavezi. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva.4. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. 2. dizajna i informatike. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu.000. planovi.900. 4) radovi (nacrti. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara.

2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. U svakom slučaju. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. odnosno sprovedenim postupcima. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). 2) način pripreme konkursne doklumentacije. zaključenje ugovora). obrazovanje komisije za javnu nabavku. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. javno otvaranje ponuda. pozivanje ponuñača da dostave ponudu.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . 2. pripremu konkursne dokumentacije. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. izbor najpovoljnije ponude. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora).

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

datumima i podacima o naručiocima. sa navedenim ličnim podacima. Licence Inženjerske komore Srbije i sl.). Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). sa mišljenjem ovlašćenog revizora.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). 2. Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. koja su važna za realizaciju nabavke. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke.) i lični sertifikati (npr. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. PPOD i sl.obrasci M2/M4. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. overene račune i sl. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. kopije saobraćajnih dozvola i sl. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . vrednostima. odnosno tri godine za dobra i usluge. za poslednje tri poslovne godine. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). Ukoliko je u postupku privatizacije. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. za poslednjih pet godina za radove. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. 3. situacije za izvedene radove. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . komponenti. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. kao što su knjigovodstvene popisne liste. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu.

kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. 1). o tome odmah. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. nisu uslovljeni rokom izdavanja. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. 3. ispravnu. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.4. Pre svega. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. Pre svega.5. tač 16 Zakona). ponuñač mora. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. da dostavi: blagovremenu. pre svega. 3. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. a najkasnije u roku od pet dana. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. U nastavku. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. Dokazi iz tač. njegova ponuda se odbija kao neispravna. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. sata i minuta. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. Dalje. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. 3. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. Jasno i precizno odredjivanje datuma. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. stav 1. 2) i 5) – izvod iz registra. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. pisanim putem obavesti naručioca. zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama.

rok se pomera na prvi sledeći radni dan. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. uz naznaku neblagovremenosti. Po prijemu ponude. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. uz uzimanje potvrde o prijemu. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. odnosno skraćeni rok. U slučaju kompleksnih nabavki. ukoliko nije objavljen javni poziv). • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. Po isteku roka za podnošenje. naručilac može da predvidi i produženje roka. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. utvrdi „primeren rok“.

bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. Prema Zakonu iz 2008. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. stav 1. Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. odgovarajuća – tehničke specifikacije. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Posle otvaranja i pregleda ponuda. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. a na osnovu pregleda. 3. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. a može da odbije i neprihvatljive ponude. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. stav 1. ispravna – obavezni uslovi. tač 17 Zakona). Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. tač 19 Zakona). utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. 3. ispravna i odgovarajuća. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. tač 18 Zakona). Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. pre svega je na neopreznim ponuñačima. koja ne ograničava. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. za koju je posle otvaranja ponuda. 3. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. U toj situaciji. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. stav 1. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. prihvatljiva – procenjena vrednost). Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu.

Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 .___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

8. tehničke karakteristike (specifikacije). sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl.posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. instrumenti koje izdaju poslovne banke. tehničke karakteristike (specifikacije). vrsta. kvalitet. kvalitet. 4. količina i opis dobara. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. obrazac strukture cene (ranije profakture). sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. precizni i jasno definisani. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. 7. 9. Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. količina i opis dobara. uputstvo za pripremu ponuda . 2. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. potpiše od strane naručioca i overi. 12-16 postojećeg Pravilnika). obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. način obračuna poreza. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. 5. 6. 3. npr. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. radova ili usluga . ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. naročito kod nabavke radova. Ukoliko naručilac ne odgovori. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. uputstvu za pripremu ponude. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva.___________________________________________________________________ pripremljen. poslovni račun za uplatu. može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača.

___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 .

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano.1. c) »načelo transparetnosti« . informatičku (automatska obrada) i dr. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). kadrovskih i finansijskih resursa). precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. S druge strane. može biti i dosta složena. sadržanih u čl. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. 5. jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke). elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . objavljeni u javnom pozivu.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma.izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. d) »načelo jednakosti« . dimenziju.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. Uz to. pravnu (procedura). posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. 5. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« .kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude. naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. 8-11. meñusobno razgraničeni. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 .

2. b) najniža ponuñena cena. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. b) ne smeju biti diskriminatorski. 51. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. u Zakonu iz 2008. sadržani u čl. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda.3. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). tako da ukupan zbir pondera iznosi 100.___________________________________________________________________ 5. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. Zakona. 5. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. ustanovljen po primenljivosti i značaju. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. U odnosu na prethodni. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji.

naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije.). estetske i funkcionalne karakteristike i sl. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). tom elementu dodeli visok relativan značaj. uslovi plaćanja. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. 5. tekući troškovi i sl. cena) relativne vrednosti značaja. a ukoliko to ne učini. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. Logično je da. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. a za komercijalne (npr. garantni period). favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. podesnije su apsolutne. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. itd.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. Za tehničke kriterijume (npr. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . rok izvršenja. a pre svega tehničkih specifikacija.4. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. U suprotnom. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki. isporuka opreme).kvalifikacionih uslova za učešće. tehničke i tehnološke prednosti. 5. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. post-prodajni servis.

rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 . Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa .334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr. 5. vrednovane i ocenjivane.5. ne postoji pravni osnov. 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp .avans . putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . ocene i vrednovanja ponuda. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans .

gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«).x 20. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . izrada glavnog projekta.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. Ap: % traženog 100 avansa. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . 5.x 10. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. izrada projekta izvedenog objekta. funkcionalna i estetska rešenja. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu.x 40. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje.40 pondera. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera.

• namerna greška ponudjača.___________________________________________________________________ 5. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. i 58.6. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. Po završetku javnog otvaranja. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. saglasno odredbama čl. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. ili je njena tajnost povreñena. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. »Sl. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. do donošenja novog pravilnika). glasnik RS« 9/03. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. zapošljavanju i uslovima rada. po check ili da/ne modelu. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. pregledu i stručnoj oceni ponuda. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . Zakona. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. zaštiti na radu i uslovima rada. 57. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. U cilju efikasnosti. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. Pre pristupanja otvaranju.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. uz asistenciju službenika za javne nabavke. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. za javno otvaranje. osim obrasca zapisnika.

.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). Na osnovu izveštaja komisije. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. 78. Zakon (čl. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. 5. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. Prema odredbama Zakona iz 2008. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. Naručilac. Nakon razvrstavanja ponuda. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 .7. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. 4) način primene metodologije za dodelu pondera. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. takoñe. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. U suprotnom. bez obzira na vrednost javne nabavke. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. ponuda može biti odbijena. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke.

pregleda. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. pružaoci usluga i isporučioci dobara). a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla).___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. čime je postupak javne nabavke okončan. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem.2 > SP → SP. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. Zakonom iz 2008. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. ocene i rangiranja ponuda. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova. odnosno DP x 1. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci.2 ≤ SP → DP. 3) 5. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača.8. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. maja 2010. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. odnosno DP + 20 < SP → SP. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki.

POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . do kraja treće godine ne viša od 10%. 5. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 . Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. Drugo. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. 6. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. Važno je. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. na predlog Vlade. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . Za svoj rad. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava.1. bira i razrešava Narodna skupština RS. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. Republičku komisiju.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. finansijske i administrativno-terhničke poslove. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. Prvo. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. 6. takoñe. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci.

) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. ne samo aktivan ponuñač. S jedne strane.___________________________________________________________________ 6. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. odluka o obustavi postupka (npr. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. pod odreñenim uslovima. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). S druge strane. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu). Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. neosnovana primena pregovaračkog postupka). s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. odnosno izazivanje štete. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda.2. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. itd. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa.

Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. (Dodatni materijali: Prilog br. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. ali svakako bez odlaganja). 4). Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. Dalje. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. To je više teorijska mogućnost. ili preporučenom poštom uz povratnicu. 5). naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. a u izvesnom smislu i javni interes. Takoñe. nego realna šansa naručioca. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. odnosno Republičke komisije. Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. 6. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. navedenim rešenjima je onemogućena.

4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki.3. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. u smislu tač. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. odnosno o odluci naručioca. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. u suprotnom. (Dodatni materijali: Prilog br. 2) naziv i adresu naručioca. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. 7) potpis podnosioca. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. (Dodatni materijali: Prilog br. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. U konkretnom primeru. (Dodatni materijali: Prilog br. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. Treba napomenuti da zahtev. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. (Dodatni materijali: Prilog br.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. 6. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku.

uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. jer se tako postiže značajna ušteda. kadija ti sudi». Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. 2) odbija zahtev kao neosnovan.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. kako u vremenu. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. kojim je postupak praktično i okončan. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. odnosno drugog stručnog lica. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. odnosno opštinsko/gradsko veće. tako i u troškovima postupka. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. odnosno ovlašćenom licu. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. 10. odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. odnosno Prilog br. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. 6. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . (Dodatni materijali: Prilog br. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. U svakom slučaju. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. pisanim izjašnjenjem. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava.

nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. 3) rok za donošenje rešenja iz tač. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. drugi stepen postupka za zaštitu prava. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. (Dodatni materijali: Prilog br. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. 6. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji.4. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja.

ali i ponuñača i. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. osim strankama u postupku. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. u celini ili delimično. na dugi rok posmatrano. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . poništava postupak. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. 2) odbija zahtev kao neosnovan. sadržani u odluci. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. ili 6. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. nisu poštovana njena uputstva. pre svega naručilaca.

pojačana je i odgovornost Republičke komisije. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju.00 din. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. Indirektno. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. poziv na broj 97. i drugi put. u smislu odredbi o zaštiti prava. naručilac mora podnosiocu. i po odredbama Zakona iz 2008.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. Pri odlučivanju. ništavi su. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. Istovremeno. čija odluka predstavlja izvršni naslov.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. ali može se pokrenuti upravni spor. 6. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava.5. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. O troškovima odlučuje Republička komisija. a nagrade stručnih lica (advokati. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . važi i u postupku zaštite prava. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. glasnik RS“ 85/04). odnosno 30.000. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku. Naime. budžetsku inspekciju. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl.000. na njegov pisani zahtev.50-016). ili u okviru posebnog zaključka. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava.

6. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom. a za odgovorno lice narucioca od 20. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.000. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije.000 dinara.000 do 50. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava.000 do 1. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima).000 dinara.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 .___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. 7. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača.2. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. osavremenjavanju. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. 3) izveštaj nadzornog organa. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki.negativne reference. ukoliko su predmet navake radovi. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke.g. Iz tih razloga. Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. i 7. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. 5) drugi relevantan dokaz . 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke.1. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca. Svakako. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. uveden je nov pravni institut .

2) javni poziv. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). podiže javnost rada. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. Takoñe.co. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama.rs . naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. NVO.rs.3. Portal javnih nabavki zamenio je. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. tako i ponuñači. 7. pod odreñenim uslovima. ali i utrošeno vreme naručilaca. Portalu mogu pristupati kako naručioci. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. organi kontrole i revizije i dr.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca.ujn. veoma efikasana način. jer su. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. To značajno smanjuje troškove. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. čime se na još jedan.javnenabavke. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). Na web adresi http://portal. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. državni organi). Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. uz odgovarajuće logovanje. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima.g. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. pre svega. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke.gov. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača.

Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. 3) jedinstveni program obuke. Takoñe. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. Osim postupka izdavanja sertifikata. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. jula 2009). ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. 5) uslove za sticanje sertifikata. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. 7. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. da steknu propisani sertifikat. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. pri čemu će se test raditi pod šifrom. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. još uvek nezvaničnim najavama. 7. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. Kao službenika za javne nabavke. Prema nekim. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. Dakle. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku.4. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. a i po donošenju novog Zakona.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja.. izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora).. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. nepokretnosti i prava u vezi sa njima). odnosno 300 miliona za radove. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). razvoja ili eksperimenta. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6). naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija).). obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). bez obzira na vrednost nabavke. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku.___________________________________________________________________ Prilog br. naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. bez obzira na procenjenu vrednost. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama.

za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca).). a za dobra i usluge 3 godine). naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. referentni period za radove 5. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. zapošljavanju i uslovima rada. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki).___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. sertifikati. primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. u svim oblastima javnih nabavki. procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. akreditacije. precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. propise o zaštiti na radu. rezultati ocenjivanja i sl. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. osim pozivanje na srpski standard. vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). za radove period referentnih nabavki je 5 godina. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca.

a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok).___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. pregovaračkom i postupku putem konkursa. definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . za prethodni raspis donji rok je 30 dana. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki.26 dana. funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. zapošljavanju i uslovima rada). sa druge strane. u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude.za dobra/usluge preko 150 miliona. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. izmeñu onih koje nisu odbijene. isključeno periodično informativno obaveštenje. uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. kao i obaveštenje o obustavi postupka. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . sa jedne strane. opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). već i neodgovarajuće ponude. prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). a može odbiti i neprihvatljive. mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. skraćen rok za dostavljanje „Sl. a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. a za radove preko 300 miliona). smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne.

promenjen je naziv. maja t. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. poslovi službenika. podata o postupcima javnih nabavki. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. osim podataka o zaključenim ugovorima. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. dužan je da postupa kao naručilac.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). do 10-og u narednom mesecu.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. i na podatke o postupcima. prikupljanje statističkih i dr.g. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. zadržan je položaj. jedinstveni program obuke službenika. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. posebo javnih nabavki. nakon zaključenja ugovora. nabavka konsultantskih usluga). uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. kao i da do 31. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 .).

do isteka roka za podnošenje ponuda. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku.). proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. javni pravobranilac i dr. neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. troškovima postupka. sastav. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). za 50% povećane takse za podnošenje zahteva.___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). žalbama protiv zaključaka naručioca. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima).

DODATNI MATERIJALI 73 . preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona.

___________________________________________________________________ Prilog br.) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN . uverenje o ispunjenosti uslova i sl.) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . deklaracija i sl. iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl.. br.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab. Sertifikat kvaliteta.. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red .NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci . Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje.

Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6.___________________________________________________________________ Prilog br. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2.

Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 .______________________________________________________________________ Prilog br. 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača .Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: .Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude.ako je neblagovremen .U toku celog postupka JN . odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva. odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije. naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.ako ga podnosilac ne dopuni .

Naručilac M. glasnik RS“ 116/08). 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . br. Zakona o javnim nabavkam. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. ________ od ______________ godine.___________________________________________________________________ Prilog br. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. stav 1. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. shodno članu 108. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. _______________ za ________ godinu. stav 10. stav 10.

stav 1. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116.___________________________________________________________________ Prilog br. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.

OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. ___ od ____). ovog zaključka. br. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. usluga ili radova) br. odlučeno kao pod tačkom 1. stav 2. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. to je na osnovu odredbe člana 110. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). stav 2.P. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. stav 3. stav 2. glasniku RS“ br. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. Zakona o javnim nabavkama („Sl.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. 110. ovog zaključka. stav 1. utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. broj ______________ od _______________ godine. to je u na osnovu odredbe člana 110. Naručilac _______________ M. glasnik RS“ 116/08). odnosno po protoku roka od 8 dana. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. ____ od ______________ godine. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). _______________ za ________ godinu. nema aktivnu legitimaciju. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl.

pozivamo Vas da u smislu člana 109. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . stav 2. a koji je kod naručioca zaveden pod br. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. 4. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________._______________. 3. 2. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. glasnik RS“ 116/08). 5.P. 7. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. Zakona o javnim nabavkama. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. Naručilac M. stav 1. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. 6.___________________________________________________________________ Prilog br.

a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu).P. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. Naručilac M. Zakona o javnim nabavkama. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. broj______________ od _______________godine. _______________ za ________ godinu. u smislu odredaba člana 109. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. _______ od ____________ godine. glasnik RS“ 116/08). stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. br. usluga ili radova) br. stav 4. ovog zaključka. to je odlučeno kao pod tačkom 1. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. stav 3. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka.___________________________________________________________________ Prilog br. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača).

a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. U zahtevanom roku.___ sa uslovima za učešće. ____ od ________ godine.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. _________. usluga ili radova) br. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1. stav 1. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. ___ od _______ godine. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. __________ od ____ godine. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. podnetog u postupku javne nabavke br. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. _________. _______ od _____. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. zaveden kod naručioca pod br. glasnik RS“ 116/08). OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br.

Shodno napred izloženom.P. stav 1. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. jer ________________________________________________. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. Zakona o javnim nabavkama. usluga ili radova) br. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. U postupku odlučivanja po zahtevu. ____ pokrenut Odlukom naručioca br.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. odnosno da je to učinila protivno članu 51. Naručilac M. stav 5. naručilac je primenom odredbe člana 111. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku.

ovog rešenja. podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. ____ od ________ godine. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. usluga ili radova) br. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. što je suprotno članu 51. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 1. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. podnetog u postupku javne nabavke br. blagovremene. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi.P. glasnik RS“ 116/08). _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN .___________________________________________________________________ Prilog br. _____ za godinu_______. _____.___ sa uslovima za učešće. to je na osnovu člana 107._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. ____ od _____. usluga ili radova) br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. ________ od ________. stav 6. tačka 2) i člana 112._________ od _________ godine. U zahtevanom roku. Zakona o javnim nabavkama. stav 1. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. zaveden kod naručioca pod br. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br.

12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111.___________________________________________________________________ Prilog br. Naručilac M. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. povukao zahtev za zaštitu prava. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 2. glasnik RS“ 116/08). Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . usluga ili radova) br. ovog zaključka. _____ od ______________ godine. br. broj ______________ od _______________ godine. _______________ za ________ godinu. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br. to je odlučeno kao pod tačkom 1. _____ od ________. stav 2. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1.

u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. _________ od __________ godine. Naručilac M.P. to je odlučeno kao pod tačkom 1. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112.___________________________________________________________________ Prilog br. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________. usluga ili radova) br. Rešenjem br.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. stav 4. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. ovog zaključka. ________ od ______________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. _______________ za ________ godinu. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). stav 5. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. br. stav 4. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. broj ______________ od _______________ godine. _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Zakona o javnim nabavkama („Sl. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. glasnik RS“ 116/08).

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful