JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

adekvatan izbor kadrova. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. . u bilo kojoj meri i na bilo koji način. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. potrebno je jasno definisati aktivnosti. normativno ureñenje postupaka. korektno i stručno. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. pisane instrukcije o radu. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. nosioce. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. Opštinski rukovodioci. koja će dobiti jasne i. kad god je to moguće. Da bi se to postiglo.

.

1. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3.1. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3. OTVORENI POSTUPAK 2.4.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4.3.2.1.2. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.5.3.3.5.2.1.5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.2.3. KONKURS ZA NACRTE 2. MALO MATEMATIKE 41 5. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1.1. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 . PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5.4. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3.2. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5.6. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1.4. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1.4. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2.5.3.

4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR.3. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR.7.1. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR.3. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR. 7. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7.5. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 .4. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6.4. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6.8.5.2. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5.1. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6.2. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. 7. 7. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6.

SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 . Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

jula 2002. („Sl. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. god.___________________________________________________________________ 1. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. Objavljen je u „Sl. rudarstva. glasnik RS“ 55/04). Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. 1. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. 20-82). („Sl. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. energetike. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). telekomunikacija i saobraćaja. god. god. i 2004. vrste i način objavljivanja oglasa. definisan je predmet materije koju obuhvata. definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6). 1. posebno novoprimljenim članicama. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije.1. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. čl. Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). ureñena zaštita podataka. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. januara 2009. glasniku RS“ 116/08 (str. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. uslove i način pokretanja postupka. uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. decembra 2008. dokumentacija i evidentiranje. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). podzakonska akta doneta su tokom 2003. način odreñivanja procenjene vrednosti. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. čl. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. 83-92). 1-19). rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. god. i 2005. čl. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova.god. definisani izuzeci od primene Zakona. pa se pristupilo pripremi novog zakona. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti.2. radovi i usluge). Nakon petogodišnje primene Zakona. god. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. pravila za podnošenje ponude. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. čl. 52-73) i stupio je na snagu 06. i usvojen je 22. pristup dokumentaciji.

. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. jednostavnija procedura. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. čl. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. povećana javnost i transparentnost postupaka. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. regulatornih i kontrolnih organa. čl.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. čl. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. Kao i u prethodnom Zakonu. 1. čl. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. 97) sadrži samo jedan član. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. obrazovanje. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. Osmim delom Zakona (Nadzor. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. ponuñača.3. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. Iz tog razloga. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. čl. čl. čl. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. postupak zaštite prava.

odluka. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. predmet ugovora o javnim nabavkama. obrazaca i sl. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki.4. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. pravila čuvanja dokumentacije. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. 7). 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. 26). kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. sprovoñenje. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. 1. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. Sve navedene i dr. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. uslovi i način za pokretanje postupka. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. 1.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. 28). naziv. 1). ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. subjekti u postupcima javnih nabavki. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br.

Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. 30). deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. 54). uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju. zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 97). odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. Takoñe. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki.5. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. 1. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. poslovi službenika za javne nabavke. Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. 76). 30). Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. program obuke. 52). osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. 94). Iz tih razloga. sistematizovanje poslova. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. kao i da javna sredstva koriste namenski. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl.

1. a njima se odreñuju i prava ponuñača. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. prevashodno naručilaca. Takoñe. da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . pre svega u pogledu zaštite prava. predmetnu. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava.

___________________________________________________________________ .

___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 .

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . kriterijum i elementi kriterijuma 2. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki.000 din.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. 2) restriktivni postupak. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo.000 din). U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan.1. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50. 5) konkurs za nacrte. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti). 4) prijem. 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda.000. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.000. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Iz više razloga. 2. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100.

Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. elemenata konkursne dokumentacije. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva.). tehničke karakteristike. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). količinu. 3) obrazac ponude. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. rok i mesto izvršenja i sl. Od dana objavljivanja javnog poziva. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. uslova za kvalifikaciju ponuñača. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. elemente neophodne za pripremu ponude. opis. odmah i bez naknade. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). 3) uslovima za učestvovanje u postupku. telefaksom ili putem elektronske pošte. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. kvalitet. dužan je da o tome. 6) tehničke specifikacije (vrstu. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. odnosno. Takoñe. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 2) predmetu nabavke. U suprotnom. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju.

partija II – tipski obrasci. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». U postupku prijema. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. pružiti. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. ali ne kraći od 22 dana. partija III – toneri. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. namenu i svojstva). usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti.2. (npr. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude.). RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. Rok može biti skraćen. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. koji poseduju odgovarajuću tehničku. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. donosi se odluka o obustavljanju postupka. 2.

3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. koja mora imati najmanje tri kandidata. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. 3) obrazac prijave. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. naručilac može da odredi skraćeni rok. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. 2) u uslovima hitnosti. 2) predmetu nabavke.

donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. energetika. 2. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. 4) komisija za javnu nabavku pregleda.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. telekomunikacije i saobraćaj). 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. koji ne može biti duži od četiri godine. 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. koju dostavlja svim ponuñačima. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . dostavljanje odluke ponuñačima. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. rudarstvo. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude.

U drugom koraku. a da se zatim.3. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. koji važe i za ostale postupke. 2. Zakona. unete su i značajne sadržinske novine. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. 2) delatnosti. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. ali i pojednostavljenja procedure. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. on ih implicitno sadrži. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. 45. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja.

Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. razvoja ili eksperimenta. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. ali ne mora da učini). Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. U slučaju odbijanja svih ponuda. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. Shodnim tumačenjem. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. U slučaju hitnosti. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. kao i rizika vezanih za njih. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. kada god je to prihvatljivo. 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. dobara ili usluga. 2. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti.

već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. uslovima za učestvovanje u postupku. otvaranje. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. pregled i stručnu ocenu ponuda. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. vremenu i mestu podnošenja ponude. predmetu nabavke. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. vremenu i mestu otvaranja ponuda. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. a može da sadrži i dodatne podatke). identičan je kao u otvorenom postupku. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. 1). uslovi za učešće. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. ili su sve ponude neodgovarajuće. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak.

Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. razvoja ili eksperimenta. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. uz saglasnost ostalih poverilaca. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. 3) ako zbog tehničkih. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. 2. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. u skladu sa propisima o likvidaciji. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka.

inženjerstva. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. posebno na lokalnom nivou.000. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. 2. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara.___________________________________________________________________ 2. da u slučaju jednakih ostalih uslova. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. – 2. dizajna i informatike. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. 2) umesto komisije za javnu nabavku. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak.900. 5) konkurs za nacrte. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. U najkraćem. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona.g.5. grañevinarstva. 4) radovi (nacrti.4. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima.g. U osnovi. 6) su u obavezi.00 din). na Portalu javnih nabavki). relativno retko sreće. Iako se u praksi naručilaca. do donošenja posebnog podzakonkog akta. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. 123-125). 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti). planovi. arhitekture. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. planove ili dizajn. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu.

izbor najpovoljnije ponude. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. javno otvaranje ponuda. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. obrazovanje komisije za javnu nabavku. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). 2. zaključenje ugovora). 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. pripremu konkursne dokumentacije. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). odnosno sprovedenim postupcima. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. U svakom slučaju.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). sa navedenim ličnim podacima. koja su važna za realizaciju nabavke. kopije saobraćajnih dozvola i sl. situacije za izvedene radove. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 .) i lični sertifikati (npr. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . kao što su knjigovodstvene popisne liste. 2. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. PPOD i sl. overene račune i sl.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. vrednostima. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. datumima i podacima o naručiocima. odnosno tri godine za dobra i usluge. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. za poslednjih pet godina za radove.obrasci M2/M4. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. Ukoliko je u postupku privatizacije. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. za poslednje tri poslovne godine. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora.). kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. komponenti. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. 3.

da dostavi: blagovremenu. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. ispravnu. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. 2) i 5) – izvod iz registra. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. o tome odmah. pisanim putem obavesti naručioca. Dalje. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. a najkasnije u roku od pet dana. Dokazi iz tač. stav 1. 3. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. Pre svega. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. tač 16 Zakona). Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. ponuñač mora. Jasno i precizno odredjivanje datuma. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. Pre svega. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.4. sata i minuta. nisu uslovljeni rokom izdavanja. U nastavku. 3. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. 3. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. njegova ponuda se odbija kao neispravna.5. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. 1). kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. pre svega.

Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . naručilac može da predvidi i produženje roka. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. U slučaju kompleksnih nabavki. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. utvrdi „primeren rok“. Po isteku roka za podnošenje. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. ukoliko nije objavljen javni poziv). Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. Po prijemu ponude. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. uz uzimanje potvrde o prijemu. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. odnosno skraćeni rok. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. uz naznaku neblagovremenosti. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. rok se pomera na prvi sledeći radni dan.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda.

tač 19 Zakona). Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. Prema Zakonu iz 2008. koja ne ograničava. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. ispravna i odgovarajuća. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. odgovarajuća – tehničke specifikacije. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. ispravna – obavezni uslovi. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. a može da odbije i neprihvatljive ponude. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. stav 1. U toj situaciji. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. stav 1. Posle otvaranja i pregleda ponuda. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. pre svega je na neopreznim ponuñačima. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. tač 17 Zakona). bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. prihvatljiva – procenjena vrednost). Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. a na osnovu pregleda. stav 1. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. 3. za koju je posle otvaranja ponuda. 3. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. tač 18 Zakona). 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu.

POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 . Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. 3. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. tehničke karakteristike (specifikacije). poslovni račun za uplatu. uputstvo za pripremu ponuda . 8. način obračuna poreza. potpiše od strane naručioca i overi. Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. kvalitet. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. naročito kod nabavke radova.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima.___________________________________________________________________ pripremljen. instrumenti koje izdaju poslovne banke. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača. vrsta. 9. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. 7. količina i opis dobara. kvalitet. 4. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. 6. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. Ukoliko naručilac ne odgovori.posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. količina i opis dobara. radova ili usluga . 5. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. obrazac strukture cene (ranije profakture). tehničke karakteristike (specifikacije). uputstvu za pripremu ponude. npr. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. precizni i jasno definisani. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. 2. 12-16 postojećeg Pravilnika). sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva).

___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 . Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

c) »načelo transparetnosti« . od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. dimenziju. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. sadržanih u čl. pravnu (procedura). 5. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju.izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). d) »načelo jednakosti« . Uz to. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . može biti i dosta složena. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. objavljeni u javnom pozivu. a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano.1.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. informatičku (automatska obrada) i dr. metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. 8-11.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. meñusobno razgraničeni. b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke). kadrovskih i finansijskih resursa). Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). 5. lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). S druge strane. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 .

2. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. 5. 51. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. u Zakonu iz 2008. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). tako da ukupan zbir pondera iznosi 100. a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. ustanovljen po primenljivosti i značaju. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. sadržani u čl. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja.3. b) ne smeju biti diskriminatorski. U odnosu na prethodni. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. b) najniža ponuñena cena. Zakona. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«).___________________________________________________________________ 5. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača.

a ukoliko to ne učini. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. cena) relativne vrednosti značaja. a za komercijalne (npr. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . Logično je da.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude.4. 5. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). garantni period). tekući troškovi i sl. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. isporuka opreme). Za tehničke kriterijume (npr. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. rok izvršenja. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. podesnije su apsolutne. post-prodajni servis.). itd. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja.kvalifikacionih uslova za učešće. 5. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. estetske i funkcionalne karakteristike i sl. a pre svega tehničkih specifikacija. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. tom elementu dodeli visok relativan značaj. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki. uslovi plaćanja. U suprotnom. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. tehničke i tehnološke prednosti. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda.

a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa . 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. ne postoji pravni osnov. putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane. vrednovane i ocenjivane. REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. 5. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans .avans .___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp .rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 .5. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. ocene i vrednovanja ponuda.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr.

x 40.x 10. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena .___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. izrada projekta izvedenog objekta. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. Ap: % traženog 100 avansa. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. izrada glavnog projekta. 5. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. funkcionalna i estetska rešenja.x 20. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30.40 pondera.

može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. • namerna greška ponudjača. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. Pre pristupanja otvaranju. saglasno odredbama čl. 57. do donošenja novog pravilnika). proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. za javno otvaranje. osim obrasca zapisnika. »Sl. zaštiti na radu i uslovima rada. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. pregledu i stručnoj oceni ponuda. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. Zakona. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Po završetku javnog otvaranja. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. i 58. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. uz asistenciju službenika za javne nabavke. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. glasnik RS« 9/03. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda.___________________________________________________________________ 5. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. zapošljavanju i uslovima rada. ili je njena tajnost povreñena.6. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. po check ili da/ne modelu. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . U cilju efikasnosti.

U suprotnom. 4) način primene metodologije za dodelu pondera. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. Zakon (čl. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. Prema odredbama Zakona iz 2008. ponuda može biti odbijena. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. 5.. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Nakon razvrstavanja ponuda. Naručilac. takoñe. 78. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. bez obzira na vrednost javne nabavke.7. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. Na osnovu izveštaja komisije. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive).___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja.

PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. čime je postupak javne nabavke okončan. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. maja 2010. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. 3) 5. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). pregleda. pružaoci usluga i isporučioci dobara). a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma.2 > SP → SP. Zakonom iz 2008. ocene i rangiranja ponuda. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br.2 ≤ SP → DP. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. odnosno DP x 1. odnosno DP + 20 < SP → SP. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01.8.

5. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. do kraja treće godine ne viša od 10%. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 .

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 . Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. bira i razrešava Narodna skupština RS. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Važno je. takoñe. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. na predlog Vlade. finansijske i administrativno-terhničke poslove.1. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. Drugo. Prvo. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. 6. Za svoj rad. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. Republičku komisiju. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. 6. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki.

ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje. Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. S jedne strane. pod odreñenim uslovima. S druge strane. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. odluka o obustavi postupka (npr.2. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. ne samo aktivan ponuñač. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. itd. odnosno izazivanje štete. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. neosnovana primena pregovaračkog postupka). odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme).___________________________________________________________________ 6. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu).) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr.

a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. ali svakako bez odlaganja). nego realna šansa naručioca. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. ili preporučenom poštom uz povratnicu. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. Dalje. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. 4). nakon isteka roka za podnošenje ponuda. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. (Dodatni materijali: Prilog br. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. 6. a u izvesnom smislu i javni interes. Takoñe. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. 5). bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. navedenim rešenjima je onemogućena. Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. To je više teorijska mogućnost. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. odnosno Republičke komisije. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja.

tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. U konkretnom primeru. (Dodatni materijali: Prilog br. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. u smislu tač. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. (Dodatni materijali: Prilog br. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . (Dodatni materijali: Prilog br. 7) potpis podnosioca. 6. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. u suprotnom. (Dodatni materijali: Prilog br. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. 2) naziv i adresu naručioca. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. Treba napomenuti da zahtev. odnosno o odluci naručioca. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama.3. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom.

Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. odnosno Prilog br. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. kako u vremenu. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. 2) odbija zahtev kao neosnovan. 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. (Dodatni materijali: Prilog br. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. (Dodatni materijali: Prilog br. odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. 10. odnosno drugog stručnog lica.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. pisanim izjašnjenjem. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. tako i u troškovima postupka. jer se tako postiže značajna ušteda. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. kadija ti sudi». podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. kojim je postupak praktično i okončan. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. U svakom slučaju. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. odnosno opštinsko/gradsko veće. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. odnosno ovlašćenom licu. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana.

nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. 6. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. 3) rok za donošenje rešenja iz tač. drugi stepen postupka za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. (Dodatni materijali: Prilog br. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu.4.

ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. ali i ponuñača i. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. ili 6. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. sadržani u odluci. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. 2) odbija zahtev kao neosnovan. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. na dugi rok posmatrano. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. u celini ili delimično. pre svega naručilaca. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. nisu poštovana njena uputstva. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. osim strankama u postupku. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. poništava postupak. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca.

u smislu odredbi o zaštiti prava. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60.000. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. na njegov pisani zahtev. naručilac mora podnosiocu. odnosno 30. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. Indirektno. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku.000. ali može se pokrenuti upravni spor. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl.00 din. Naime. ništavi su. i po odredbama Zakona iz 2008. O troškovima odlučuje Republička komisija. budžetsku inspekciju. poziv na broj 97. i drugi put.5. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa. 6. a nagrade stručnih lica (advokati. ili u okviru posebnog zaključka. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. čija odluka predstavlja izvršni naslov. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. važi i u postupku zaštite prava. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .50-016). Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. glasnik RS“ 85/04).___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava. Pri odlučivanju. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. Istovremeno. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu.

000 dinara.000 do 50.000.000 dinara. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima). ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100. 6. a za odgovorno lice narucioca od 20.000 do 1.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 . Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. osavremenjavanju. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. Svakako.g. ukoliko su predmet navake radovi. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca.2. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. 5) drugi relevantan dokaz . Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. Iz tih razloga. 7.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. 3) izveštaj nadzornog organa. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude.negativne reference. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. uveden je nov pravni institut . NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina.1. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. i 7. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača.

pre svega. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. Portalu mogu pristupati kako naručioci. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak.ujn. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.rs. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije.gov. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. jer su. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. ali i utrošeno vreme naručilaca. Takoñe. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. podiže javnost rada.javnenabavke. čime se na još jedan. Portal javnih nabavki zamenio je.g. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. državni organi).rs . Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke.co. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. uz odgovarajuće logovanje. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti. 7. To značajno smanjuje troškove. Na web adresi http://portal. organi kontrole i revizije i dr. 2) javni poziv.3. tako i ponuñači. NVO. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. veoma efikasana način. pod odreñenim uslovima. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. još uvek nezvaničnim najavama. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. Kao službenika za javne nabavke. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. da steknu propisani sertifikat. Osim postupka izdavanja sertifikata. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. pri čemu će se test raditi pod šifrom. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. jula 2009). 7. 3) jedinstveni program obuke.4. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. Dakle. Takoñe. 5) uslove za sticanje sertifikata. Prema nekim.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . a i po donošenju novog Zakona. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. 7.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama.). dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. razvoja ili eksperimenta. preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja).. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. nepokretnosti i prava u vezi sa njima). tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor.___________________________________________________________________ Prilog br. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. odnosno 300 miliona za radove. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. bez obzira na procenjenu vrednost. bez obzira na vrednost nabavke. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008.. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6).

procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. osim pozivanje na srpski standard. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju.). akreditacije. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku.___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. referentni period za radove 5. a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. sertifikati. a za dobra i usluge 3 godine). precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. rezultati ocenjivanja i sl. propise o zaštiti na radu. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). za radove period referentnih nabavki je 5 godina. vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. zapošljavanju i uslovima rada. razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). u svim oblastima javnih nabavki.

izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). isključeno periodično informativno obaveštenje. a može odbiti i neprihvatljive. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. sa jedne strane. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. pregovaračkom i postupku putem konkursa. prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). izmeñu onih koje nisu odbijene. propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. kao i obaveštenje o obustavi postupka. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. zapošljavanju i uslovima rada). sa druge strane. za prethodni raspis donji rok je 30 dana. nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini.za dobra/usluge preko 150 miliona. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude. precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. skraćen rok za dostavljanje „Sl. a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). već i neodgovarajuće ponude. a za radove preko 300 miliona). smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana.26 dana. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak .

prikupljanje statističkih i dr. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem .osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju. posebo javnih nabavki. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . kao i da do 31. maja t. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. jedinstveni program obuke službenika.g. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. osim podataka o zaključenim ugovorima. izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. nakon zaključenja ugovora. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. podata o postupcima javnih nabavki. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa.). i na podatke o postupcima. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. promenjen je naziv. dužan je da postupa kao naručilac. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). do 10-og u narednom mesecu. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. nabavka konsultantskih usluga). zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). zadržan je položaj. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. poslovi službenika. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar).___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje).

preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke.).___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . javni pravobranilac i dr. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). troškovima postupka. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana.do isteka roka za podnošenje ponuda. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. sastav. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. žalbama protiv zaključaka naručioca. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu).

a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina. odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. DODATNI MATERIJALI 73 .

. Sertifikat kvaliteta. PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl. uverenje o ispunjenosti uslova i sl. Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl. deklaracija i sl. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . br.) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN .___________________________________________________________________ Prilog br.. iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci .) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.

Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl.___________________________________________________________________ Prilog br. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6.

U toku celog postupka JN .ako je neblagovremen . 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača . odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.ako ga podnosilac ne dopuni .______________________________________________________________________ Prilog br.Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude. Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 . odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva.

glasnik RS“ 116/08).P. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . _______________ za ________ godinu. stav 10. usluga ili radova) br. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Zakona o javnim nabavkama („Sl. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. Naručilac M. br. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkam. stav 10. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. shodno članu 108. stav 1. ________ od ______________ godine. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava.

stav 1. odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.

P. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. glasniku RS“ br. ovog zaključka. to je u na osnovu odredbe člana 110. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . ____ od ______________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). Kako je zahtev podnet neblagovremeno. broj ______________ od _______________ godine. glasnik RS“ 116/08). a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. nema aktivnu legitimaciju. _______________ za ________ godinu. Zakona o javnim nabavkama („Sl. ovog zaključka. odnosno po protoku roka od 8 dana.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. odlučeno kao pod tačkom 1. stav 2. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. ___ od ____). to je na osnovu odredbe člana 110. stav 1. utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. stav 2. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. stav 3. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). 110. usluga ili radova) br. br. Naručilac _______________ M. stav 2. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________.

7. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. a koji je kod naručioca zaveden pod br. Zakona o javnim nabavkama. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. 3. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109._______________. stav 3. 4. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava.P. Zakona o javnim nabavkama („Sl. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1.___________________________________________________________________ Prilog br. pozivamo Vas da u smislu člana 109. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. 6. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. 5. Naručilac M. 2. stav 1. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. stav 2. glasnik RS“ 116/08).

Zakona o javnim nabavkama („Sl. ovog zaključka. stav 4. Naručilac M. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. br. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. stav 3. Zakona o javnim nabavkama. glasnik RS“ 116/08).___________________________________________________________________ Prilog br. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. _______________ za ________ godinu. u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka.P. to je odlučeno kao pod tačkom 1. stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. u smislu odredaba člana 109. _______ od ____________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. broj______________ od _______________godine. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . usluga ili radova) br.

glasnik RS“ 116/08). kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. podnetog u postupku javne nabavke br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. stav 1. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. U zahtevanom roku. zaveden kod naručioca pod br.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1. _________. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. ___ od _______ godine. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. _______ od _____. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera.___ sa uslovima za učešće. ____ od ________ godine. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. _________. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . usluga ili radova) br. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. __________ od ____ godine.

izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. jer ________________________________________________. Zakona o javnim nabavkama. usluga ili radova) br. stav 5.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. Naručilac M. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. U postupku odlučivanja po zahtevu. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 .P. Shodno napred izloženom. odnosno da je to učinila protivno članu 51. ____ pokrenut Odlukom naručioca br. naručilac je primenom odredbe člana 111. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. stav 1.

što je suprotno članu 51. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. _____. to je na osnovu člana 107. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. glasnik RS“ 116/08). podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. ovog rešenja. podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1.P. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111._________ od _________ godine. usluga ili radova) br. ____ od _____. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. Zakona o javnim nabavkama („Sl. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. podnetog u postupku javne nabavke br. _____ za godinu_______._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN .___ sa uslovima za učešće. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. zaveden kod naručioca pod br. ________ od ________. stav 1. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. stav 1. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. blagovremene. U zahtevanom roku. tačka 2) i člana 112. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. ____ od ________ godine.___________________________________________________________________ Prilog br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. stav 6. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev.

P. povukao zahtev za zaštitu prava. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. stav 2. Naručilac M. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. _____ od ________. ovog zaključka. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 2. broj ______________ od _______________ godine. br. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . usluga ili radova) br. _____ od ______________ godine. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ 116/08). _______________ za ________ godinu.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. to je odlučeno kao pod tačkom 1.___________________________________________________________________ Prilog br. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača).

a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. Rešenjem br. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. _______________ za ________ godinu.P. ovog zaključka. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________. Zakona o javnim nabavkama („Sl. _________ od __________ godine. _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . to je odlučeno kao pod tačkom 1. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 4. stav 5.___________________________________________________________________ Prilog br. broj ______________ od _______________ godine. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. usluga ili radova) br. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. br. ________ od ______________ godine.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. Naručilac M. glasnik RS“ 116/08). donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. stav 4. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača).

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .