JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

Da bi se to postiglo. pisane instrukcije o radu. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. nosioce. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. koja će dobiti jasne i. normativno ureñenje postupaka. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. korektno i stručno. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. . Opštinski rukovodioci. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. kad god je to moguće. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. potrebno je jasno definisati aktivnosti. adekvatan izbor kadrova. u bilo kojoj meri i na bilo koji način.

.

3.4. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3. OTVORENI POSTUPAK 2. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5.2. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5.1.2. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5. MALO MATEMATIKE 41 5.2.4.3.5.5. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3.1. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3.4. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1. KONKURS ZA NACRTE 2.2.1.3. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2.5. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3.5.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 . KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1.3. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2.6.1.3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3.2.

8.1. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR.2. 7.4.5. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6.3. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 . 7. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR.2. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR.7. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7.3.5. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. 7. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR.1.4. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR.

POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 . Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

1. glasnik RS“ 55/04). uslove i način pokretanja postupka. 1-19). definisan je predmet materije koju obuhvata. definisani izuzeci od primene Zakona.1. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). 1. čl. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. god. i 2004. Nakon petogodišnje primene Zakona. („Sl. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. („Sl. rudarstva. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije.god. telekomunikacija i saobraćaja. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. vrste i način objavljivanja oglasa. čl. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. jula 2002. god. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. god.2. podzakonska akta doneta su tokom 2003. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). 52-73) i stupio je na snagu 06. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. ureñena zaštita podataka. i usvojen je 22. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. radovi i usluge). bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. 83-92). godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). pravila za podnošenje ponude. čl. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6). dokumentacija i evidentiranje. god. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. čl. januara 2009. god. način odreñivanja procenjene vrednosti. posebno novoprimljenim članicama. decembra 2008. 20-82). glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. glasniku RS“ 116/08 (str. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. pa se pristupilo pripremi novog zakona. pristup dokumentaciji. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. energetike. i 2005. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije.___________________________________________________________________ 1. Objavljen je u „Sl.

pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. čl. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. čl. čl. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. 97) sadrži samo jedan član. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. postupak zaštite prava. čl. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. Iz tog razloga. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. 1. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. . što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. povećana javnost i transparentnost postupaka. čl. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. čl. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. čl. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. Kao i u prethodnom Zakonu. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki.3. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. jednostavnija procedura. obrazovanje. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. ponuñača. Osmim delom Zakona (Nadzor. regulatornih i kontrolnih organa. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona.

___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. subjekti u postupcima javnih nabavki. naziv. odluka. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. Sve navedene i dr. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. 26). položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. uslovi i način za pokretanje postupka. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. pravila čuvanja dokumentacije. sprovoñenje. 1). Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. 7). 28). 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. 1. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br.4. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. obrazaca i sl. 1. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. predmet ugovora o javnim nabavkama.

Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . poslovi službenika za javne nabavke. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. sistematizovanje poslova. Takoñe. 94). praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. Iz tih razloga.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. 30). Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju. kao i da javna sredstva koriste namenski.5. 76). 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. 52). program obuke. 1. 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 30). 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. 54). kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. 97). Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl.

da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. predmetnu. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. prevashodno naručilaca. a njima se odreñuju i prava ponuñača. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. 1. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. Takoñe. pre svega u pogledu zaštite prava. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki.

___________________________________________________________________ .

POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 . Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti). 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100. 4) prijem. U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50. 2) restriktivni postupak. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije. Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki.000. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. kriterijum i elementi kriterijuma 2.000 din). Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. 2. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 .000. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak.000 din. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. 6) postupak javne nabavke male vrednosti.1. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. 5) konkurs za nacrte. Iz više razloga. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. 2) predmetu nabavke. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. 6) tehničke specifikacije (vrstu. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. Takoñe. opis. odmah i bez naknade. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. dužan je da o tome. rok i mesto izvršenja i sl. U suprotnom. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. telefaksom ili putem elektronske pošte. Od dana objavljivanja javnog poziva. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. količinu. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. odnosno. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. kvalitet. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). da u roku od dva dana od dana prijema zahteva.). elemenata konkursne dokumentacije. tehničke karakteristike. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. uslova za kvalifikaciju ponuñača. elemente neophodne za pripremu ponude. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. 3) uslovima za učestvovanje u postupku. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. 3) obrazac ponude.

nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. partija III – toneri. pružiti. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . 2.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude.). usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok može biti skraćen. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. (npr. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. ali ne kraći od 22 dana. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. U postupku prijema. partija II – tipski obrasci. koji poseduju odgovarajuću tehničku.2. donosi se odluka o obustavljanju postupka. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. namenu i svojstva). RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS».

naručilac može da odredi skraćeni rok. 3) obrazac prijave.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. 2) predmetu nabavke. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. koja mora imati najmanje tri kandidata. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. 2) u uslovima hitnosti. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze.

Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. 2. energetika. telekomunikacije i saobraćaj). obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . 4) komisija za javnu nabavku pregleda. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. rudarstvo. zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. dostavljanje odluke ponuñačima. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. koju dostavlja svim ponuñačima. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. koji ne može biti duži od četiri godine.

pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 45. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. 2) delatnosti. a da se zatim. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. koji važe i za ostale postupke. on ih implicitno sadrži. Zakona. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. unete su i značajne sadržinske novine. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). pregovara do izbora najpovoljnije ponude. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. 2. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće.3. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. ali i pojednostavljenja procedure. U drugom koraku.

Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. U slučaju hitnosti. kao i rizika vezanih za njih. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. dobara ili usluga. kada god je to prihvatljivo. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. ali ne mora da učini). U slučaju odbijanja svih ponuda. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. 2. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. Shodnim tumačenjem. Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. razvoja ili eksperimenta. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom.

on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. identičan je kao u otvorenom postupku. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. a može da sadrži i dodatne podatke). (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). ili su sve ponude neodgovarajuće. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. otvaranje. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. uslovi za učešće. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. vremenu i mestu otvaranja ponuda. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. vremenu i mestu podnošenja ponude.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. pregled i stručnu ocenu ponuda. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. uslovima za učestvovanje u postupku. predmetu nabavke. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. 1). Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 2.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. razvoja ili eksperimenta. 3) ako zbog tehničkih. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. uz saglasnost ostalih poverilaca. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. u skladu sa propisima o likvidaciji. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima.4. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. da u slučaju jednakih ostalih uslova. 6) su u obavezi. 2.g. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. planovi. 123-125). ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti).___________________________________________________________________ 2. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. – 2. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva.g. 5) konkurs za nacrte. posebno na lokalnom nivou. 4) radovi (nacrti. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo.900. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. relativno retko sreće. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. arhitekture. na Portalu javnih nabavki). Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. U osnovi. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. do donošenja posebnog podzakonkog akta.00 din).000. U najkraćem. Iako se u praksi naručilaca. grañevinarstva. 2) umesto komisije za javnu nabavku.5. planove ili dizajn. inženjerstva. dizajna i informatike. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja.

Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). U svakom slučaju. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). zaključenje ugovora). izbor najpovoljnije ponude. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. 2. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. pripremu konkursne dokumentacije. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu. javno otvaranje ponuda. odnosno sprovedenim postupcima. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. obrazovanje komisije za javnu nabavku.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. vrednostima. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . kopije saobraćajnih dozvola i sl. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . komponenti. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. za poslednjih pet godina za radove. 3. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. situacije za izvedene radove.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. PPOD i sl. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača.obrasci M2/M4. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). sa navedenim ličnim podacima.) i lični sertifikati (npr. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. Ukoliko je u postupku privatizacije. odnosno tri godine za dobra i usluge. kao što su knjigovodstvene popisne liste.). Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. datumima i podacima o naručiocima. koja su važna za realizaciju nabavke. overene račune i sl. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. za poslednje tri poslovne godine. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. 2. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti.

Pre svega. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. 3. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. pre svega. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. 3. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. ponuñač mora. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. 3. Pre svega. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. Dalje. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. da dostavi: blagovremenu. pisanim putem obavesti naručioca. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). nisu uslovljeni rokom izdavanja. njegova ponuda se odbija kao neispravna. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. U nastavku. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. 1). Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. sata i minuta. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. 2) i 5) – izvod iz registra.4.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. o tome odmah. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt.5. Dokazi iz tač. ispravnu. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. tač 16 Zakona). Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. Jasno i precizno odredjivanje datuma. a najkasnije u roku od pet dana. stav 1.

Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. uz uzimanje potvrde o prijemu. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. Po isteku roka za podnošenje. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. utvrdi „primeren rok“. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. naručilac može da predvidi i produženje roka. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. U slučaju kompleksnih nabavki. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Po prijemu ponude. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. odnosno skraćeni rok. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . uz naznaku neblagovremenosti. ukoliko nije objavljen javni poziv). a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu.

Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. pre svega je na neopreznim ponuñačima. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. 3. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. 3. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. za koju je posle otvaranja ponuda. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. stav 1. prihvatljiva – procenjena vrednost). 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. ispravna i odgovarajuća. Prema Zakonu iz 2008. koja ne ograničava. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. tač 19 Zakona). Posle otvaranja i pregleda ponuda. stav 1. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. ispravna – obavezni uslovi. a može da odbije i neprihvatljive ponude.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. odgovarajuća – tehničke specifikacije. 3. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. tač 18 Zakona). a na osnovu pregleda. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. tač 17 Zakona). U toj situaciji. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. stav 1. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl.

___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 .

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. količina i opis dobara. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. 7. uputstvu za pripremu ponude. način obračuna poreza. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. tehničke karakteristike (specifikacije). potpiše od strane naručioca i overi. 5.___________________________________________________________________ pripremljen. Ukoliko naručilac ne odgovori. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. kvalitet. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). uputstvo za pripremu ponuda . Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. 9. kvalitet. obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. naročito kod nabavke radova. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . instrumenti koje izdaju poslovne banke. npr. obrazac strukture cene (ranije profakture). radova ili usluga . 2. vrsta. precizni i jasno definisani. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. 8. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. 6. poslovni račun za uplatu. 12-16 postojećeg Pravilnika). količina i opis dobara. može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača. tehničke karakteristike (specifikacije).posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. 3.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. 4.

Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 .___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. ekonomsku (odreñivanje vrednosti).najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma. informatičku (automatska obrada) i dr.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. pravnu (procedura). 5.1. d) »načelo jednakosti« . Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 . jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke).kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. 5. Uz to. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« .izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. može biti i dosta složena. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. S druge strane. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. objavljeni u javnom pozivu. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). kadrovskih i finansijskih resursa). 8-11. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. meñusobno razgraničeni. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude. c) »načelo transparetnosti« . sadržanih u čl. dimenziju. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju.

U odnosu na prethodni. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera.2. Zakona. a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . tako da ukupan zbir pondera iznosi 100. 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. b) ne smeju biti diskriminatorski. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. ustanovljen po primenljivosti i značaju. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. 5.3. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder).___________________________________________________________________ 5. 51. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. b) najniža ponuñena cena. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. sadržani u čl. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). u Zakonu iz 2008. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa.

naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. Za tehničke kriterijume (npr. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. estetske i funkcionalne karakteristike i sl. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. post-prodajni servis. a ukoliko to ne učini. cena) relativne vrednosti značaja. podesnije su apsolutne. a za komercijalne (npr. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. isporuka opreme). izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . tom elementu dodeli visok relativan značaj. rok izvršenja. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor).kvalifikacionih uslova za učešće. tehničke i tehnološke prednosti. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. a pre svega tehničkih specifikacija. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . garantni period). poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano.). ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. 5. Logično je da. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. uslovi plaćanja. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. itd.4. tekući troškovi i sl. 5. U suprotnom. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda.

jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa . ne postoji pravni osnov.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans . a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. vrednovane i ocenjivane. putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp . 5.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr.5. ocene i vrednovanja ponuda. U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«.rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 .avans .

funkcionalna i estetska rešenja. Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«).40 pondera. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta.x 10. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. izrada projekta izvedenog objekta. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . Ap: % traženog 100 avansa. 5.x 20. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------.x 40. izrada glavnog projekta. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona.

6. do donošenja novog pravilnika).ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. po check ili da/ne modelu. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. osim obrasca zapisnika. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. uz asistenciju službenika za javne nabavke. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. zapošljavanju i uslovima rada. zaštiti na radu i uslovima rada. Zakona. U cilju efikasnosti. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. 57. Pre pristupanja otvaranju. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. pregledu i stručnoj oceni ponuda. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. • namerna greška ponudjača. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. saglasno odredbama čl. za javno otvaranje. Po završetku javnog otvaranja. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . vrši detaljan pregled prispelih ponuda. ili je njena tajnost povreñena. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. i 58. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju.___________________________________________________________________ 5. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. glasnik RS« 9/03. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. »Sl. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda.

Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). Zakon (čl. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. takoñe. 78.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. bez obzira na vrednost javne nabavke. ponuda može biti odbijena. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. Na osnovu izveštaja komisije. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. Naručilac. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. 5.. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. Nakon razvrstavanja ponuda. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca.7. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. 4) način primene metodologije za dodelu pondera.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. U suprotnom. Prema odredbama Zakona iz 2008. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive.

pružaoci usluga i isporučioci dobara). 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3) 5. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema.2 ≤ SP → DP. maja 2010. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. pregleda. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. ocene i rangiranja ponuda. čime je postupak javne nabavke okončan. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda.8. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). odnosno DP x 1. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). prednost je vezana za matično sedište ponuñača. Zakonom iz 2008. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. odnosno DP + 20 < SP → SP. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila.2 > SP → SP. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača.

do kraja četvrte godine ne viša od 5%. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . do kraja treće godine ne viša od 10%. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 .

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. takoñe. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . Važno je. 6. na predlog Vlade. Drugo. Republičku komisiju. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. Za svoj rad. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. bira i razrešava Narodna skupština RS. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. Prvo. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki.1. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. finansijske i administrativno-terhničke poslove. 6. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki.

___________________________________________________________________ 6. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. odnosno izazivanje štete. S druge strane. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. odluka o obustavi postupka (npr. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. ne samo aktivan ponuñač. Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr.) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. pod odreñenim uslovima. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. itd. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. neosnovana primena pregovaračkog postupka). neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr.2. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu). a nije mu omogućeno da u istom učestvuje. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. S jedne strane. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

4). Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. ali svakako bez odlaganja). U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. Dalje. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. Takoñe. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. nego realna šansa naručioca. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. navedenim rešenjima je onemogućena. (Dodatni materijali: Prilog br. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. a u izvesnom smislu i javni interes. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. ili preporučenom poštom uz povratnicu. To je više teorijska mogućnost. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. 6. odnosno Republičke komisije. 5). a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava.

2) naziv i adresu naručioca. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. (Dodatni materijali: Prilog br. 7) potpis podnosioca. (Dodatni materijali: Prilog br. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. u smislu tač. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse.3. (Dodatni materijali: Prilog br. 6. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. u suprotnom. (Dodatni materijali: Prilog br. Treba napomenuti da zahtev. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. odnosno o odluci naručioca. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. U konkretnom primeru.

kadija ti sudi». Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. odnosno opštinsko/gradsko veće. 10. podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. (Dodatni materijali: Prilog br. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. kako u vremenu. kojim je postupak praktično i okončan. 6. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. odnosno ovlašćenom licu. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. U svakom slučaju. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. tako i u troškovima postupka. pisanim izjašnjenjem. jer se tako postiže značajna ušteda. (Dodatni materijali: Prilog br. odnosno Prilog br. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. odnosno drugog stručnog lica. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. 2) odbija zahtev kao neosnovan. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava.

nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. 6. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. drugi stepen postupka za zaštitu prava.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. (Dodatni materijali: Prilog br. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja.4. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. 3) rok za donošenje rešenja iz tač.

ili 6. sadržani u odluci. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. na dugi rok posmatrano. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. nisu poštovana njena uputstva. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. poništava postupak. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. ali i ponuñača i. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. pre svega naručilaca. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. u celini ili delimično. osim strankama u postupku.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. 2) odbija zahtev kao neosnovan. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica.

čija odluka predstavlja izvršni naslov. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ili u okviru posebnog zaključka. u smislu odredbi o zaštiti prava. Istovremeno. ali može se pokrenuti upravni spor. Pri odlučivanju. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. 6. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. i po odredbama Zakona iz 2008.000. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije.000. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. glasnik RS“ 85/04). naručilac mora podnosiocu.5. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. budžetsku inspekciju.00 din. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava.50-016). i drugi put.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. O troškovima odlučuje Republička komisija. važi i u postupku zaštite prava. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa. Indirektno. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava. a nagrade stručnih lica (advokati. ništavi su.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. na njegov pisani zahtev. odnosno 30. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. Naime. poziv na broj 97.

000.000 do 50.000 do 1. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. a za odgovorno lice narucioca od 20. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 .000 dinara. 6.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima). ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava.000 dinara. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 . Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude.2. odnosno više od tri godine za dobra i usluge.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. 7. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. osavremenjavanju. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. Svakako. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca.g. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . uveden je nov pravni institut . kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki. 3) izveštaj nadzornog organa. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. Iz tih razloga. ukoliko su predmet navake radovi. 5) drugi relevantan dokaz . 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. i 7.negativne reference. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača.1. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke.

Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. 7. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.javnenabavke. veoma efikasana način. tako i ponuñači. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis.ujn.rs . Portalu mogu pristupati kako naručioci. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak.co. uz odgovarajuće logovanje. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude).g. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima. podiže javnost rada. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . organi kontrole i revizije i dr. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. čime se na još jedan.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. NVO. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga.3. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. To značajno smanjuje troškove. državni organi).gov. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. Na web adresi http://portal. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. Portal javnih nabavki zamenio je. ali i utrošeno vreme naručilaca. pre svega. jer su.rs. pod odreñenim uslovima. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. 2) javni poziv. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. Takoñe.

on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. Prema nekim. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. 7. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. 7. Osim postupka izdavanja sertifikata. Kao službenika za javne nabavke. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. Dakle. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . pri čemu će se test raditi pod šifrom. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. Takoñe. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. da steknu propisani sertifikat. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. a i po donošenju novog Zakona. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki.4. 3) jedinstveni program obuke. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. još uvek nezvaničnim najavama. 5) uslove za sticanje sertifikata. jula 2009).

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. razvoja ili eksperimenta. kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti.). nepokretnosti i prava u vezi sa njima). uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati.. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja).___________________________________________________________________ Prilog br. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda.. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). bez obzira na vrednost nabavke. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6). bez obzira na procenjenu vrednost. vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. odnosno 300 miliona za radove.

propise o zaštiti na radu. sertifikati. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. osim pozivanje na srpski standard. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. zapošljavanju i uslovima rada. procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). rezultati ocenjivanja i sl. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). akreditacije. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. za radove period referentnih nabavki je 5 godina. vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se.). u svim oblastima javnih nabavki. poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci.___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. referentni period za radove 5. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. a za dobra i usluge 3 godine).

a može odbiti i neprihvatljive. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. skraćen rok za dostavljanje „Sl. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. pregovaračkom i postupku putem konkursa. definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). isključeno periodično informativno obaveštenje. uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma).26 dana. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak .___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. zapošljavanju i uslovima rada). javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. a za radove preko 300 miliona). nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. kao i obaveštenje o obustavi postupka. funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki.za dobra/usluge preko 150 miliona. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. sa druge strane. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. već i neodgovarajuće ponude. smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). za prethodni raspis donji rok je 30 dana. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). sa jedne strane. izmeñu onih koje nisu odbijene.

nakon zaključenja ugovora. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. promenjen je naziv. osim podataka o zaključenim ugovorima. zadržan je položaj.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. prikupljanje statističkih i dr. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. i na podatke o postupcima. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. jedinstveni program obuke službenika. podata o postupcima javnih nabavki. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. nabavka konsultantskih usluga). odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. posebo javnih nabavki. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. maja t. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). do 10-og u narednom mesecu. kao i da do 31. dužan je da postupa kao naručilac. marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju.).g. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. formiranje i održavanje portala javnih nabavki.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . poslovi službenika. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima.

definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije.do isteka roka za podnošenje ponuda. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. javni pravobranilac i dr. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu).). sastav. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. žalbama protiv zaključaka naručioca. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. troškovima postupka. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja).___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki.

___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. DODATNI MATERIJALI 73 . odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona. preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina.

. Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red .NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci .) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN ..___________________________________________________________________ Prilog br. deklaracija i sl. iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . br.) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl. Sertifikat kvaliteta. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab. uverenje o ispunjenosti uslova i sl. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl.

3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2.___________________________________________________________________ Prilog br. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5.

ako je neblagovremen .Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude. odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana. 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača . odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.______________________________________________________________________ Prilog br.Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: .ako ga podnosilac ne dopuni .U toku celog postupka JN .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva. Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 .

________ od ______________ godine. glasnik RS“ 116/08). O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. Zakona o javnim nabavkama („Sl.___________________________________________________________________ Prilog br. br. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 10. _______________ za ________ godinu. Naručilac M. usluga ili radova) br. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. stav 1. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava. stav 10. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. shodno članu 108.P. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Zakona o javnim nabavkam.

Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ Prilog br. odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. stav 1.

____ od ______________ godine. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . stav 2. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. ___ od ____). _______________ za ________ godinu.P. ovog zaključka. glasniku RS“ br. Naručilac _______________ M. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). broj ______________ od _______________ godine. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. to je u na osnovu odredbe člana 110. odnosno po protoku roka od 8 dana. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. usluga ili radova) br. br. to je na osnovu odredbe člana 110. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). ovog zaključka. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. 110. utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. glasnik RS“ 116/08). OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 2. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. odlučeno kao pod tačkom 1. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. stav 1. stav 3. nema aktivnu legitimaciju.

4.___________________________________________________________________ Prilog br. 5. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. pozivamo Vas da u smislu člana 109. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. Zakona o javnim nabavkama. 7. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. Naručilac M. stav 1. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. stav 3._______________. 2. a koji je kod naručioca zaveden pod br.P. 6. stav 2. glasnik RS“ 116/08).

_______ od ____________ godine. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109.P. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Zakona o javnim nabavkama. ovog zaključka. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. stav 3. br.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 4. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . _______________ za ________ godinu. Zakona o javnim nabavkama („Sl. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. glasnik RS“ 116/08). u smislu odredaba člana 109. Naručilac M. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). broj______________ od _______________godine. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. usluga ili radova) br. to je odlučeno kao pod tačkom 1.

_____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . stav 1. _______ od _____. ____ od ________ godine. __________ od ____ godine. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. zaveden kod naručioca pod br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. _________.___ sa uslovima za učešće. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. usluga ili radova) br. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. podnet u postupku javne nabavke (dobara. stav 1.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. ___ od _______ godine. glasnik RS“ 116/08). Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. U zahtevanom roku. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. _________. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. podnetog u postupku javne nabavke br. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br.

naručilac je primenom odredbe člana 111. Shodno napred izloženom. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Naručilac M. stav 1. odnosno da je to učinila protivno članu 51. jer ________________________________________________. U postupku odlučivanja po zahtevu. ____ pokrenut Odlukom naručioca br.P. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. stav 5.

Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. podnetog u postupku javne nabavke br. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. _____ za godinu_______. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. usluga ili radova) br. tačka 2) i člana 112. ____ od _____. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . blagovremene. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. zaveden kod naručioca pod br._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. _____. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. U zahtevanom roku. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. glasnik RS“ 116/08). ________ od ________._________ od _________ godine. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. što je suprotno članu 51. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. stav 1. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. stav 6. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. ovog rešenja. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. usluga ili radova) br.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 1. to je na osnovu člana 107. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. podnet u postupku javne nabavke (dobara. ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda.___ sa uslovima za učešće. stav 1. ____ od ________ godine. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111.

_______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . _____ od ________. br.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111.P.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 2. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. glasnik RS“ 116/08). Zakona o javnim nabavkama („Sl. Naručilac M. _____ od ______________ godine. ovog zaključka. stav 2. usluga ili radova) br. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _______________ za ________ godinu. broj ______________ od _______________ godine. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. to je odlučeno kao pod tačkom 1. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). povukao zahtev za zaštitu prava.

Rešenjem br. usluga ili radova) br. ovog zaključka. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. ________ od ______________ godine. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________. _______________ za ________ godinu. stav 4. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . to je odlučeno kao pod tačkom 1.P.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. br. broj ______________ od _______________ godine. Naručilac M. stav 4. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. _________ od __________ godine. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ 116/08). stav 5.___________________________________________________________________ Prilog br.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful