JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

pisane instrukcije o radu. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. koja će dobiti jasne i. Opštinski rukovodioci. potrebno je jasno definisati aktivnosti. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. . korektno i stručno. kad god je to moguće. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. adekvatan izbor kadrova. u bilo kojoj meri i na bilo koji način. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. nosioce. Da bi se to postiglo. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. normativno ureñenje postupaka. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da.

.

2.2. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5.2. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. MALO MATEMATIKE 41 5.1.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4.4. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1. KONKURS ZA NACRTE 2. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1.5. OTVORENI POSTUPAK 2. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1.3.1.2. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.3.4. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3.1. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3.5. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5.5.6. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2.2. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3.3. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5.4. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 .5.4.3.1.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5.

7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR.2. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6.5.5.4. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 7. GLASNIK RS» 116/08) 87 . 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7. 7. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR.7.1. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. 7. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR.4. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR.3.1. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR.3.8.2.

SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 .

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. god. januara 2009. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. i 2005. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. pa se pristupilo pripremi novog zakona. 1. god. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Nakon petogodišnje primene Zakona. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija).god. čl. telekomunikacija i saobraćaja. energetike. 20-82).___________________________________________________________________ 1. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. podzakonska akta doneta su tokom 2003. pristup dokumentaciji. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. ureñena zaštita podataka. radovi i usluge). glasniku RS“ 116/08 (str. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. čl. definisani izuzeci od primene Zakona. vrste i način objavljivanja oglasa. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . 1. glasnik RS“ 55/04). („Sl. 52-73) i stupio je na snagu 06. čl. rudarstva. god. i usvojen je 22. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. uslove i način pokretanja postupka. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6). način odreñivanja procenjene vrednosti. god. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. („Sl. dokumentacija i evidentiranje. definisan je predmet materije koju obuhvata. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. pravila za podnošenje ponude. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02).2. Objavljen je u „Sl. god.1. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. 1-19). i 2004. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. jula 2002. decembra 2008. čl. 83-92). 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. posebno novoprimljenim članicama.

U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. 1. čl. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. jednostavnija procedura. obrazovanje. čl. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava.3. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. čl. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. Osmim delom Zakona (Nadzor. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. čl. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. povećana javnost i transparentnost postupaka. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. . status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. čl. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. Kao i u prethodnom Zakonu. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. Iz tog razloga. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. regulatornih i kontrolnih organa.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. ponuñača. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. 97) sadrži samo jedan član. postupak zaštite prava. čl. čl. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa.

3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. Sve navedene i dr. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora.4. subjekti u postupcima javnih nabavki. 1). naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. uslovi i način za pokretanje postupka. 26).) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . 1. 1. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. pravila čuvanja dokumentacije. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. odluka. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. 28). unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. 7). 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. sprovoñenje. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. predmet ugovora o javnim nabavkama. obrazaca i sl. naziv. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite.

Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. 97). Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. Iz tih razloga. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. poslovi službenika za javne nabavke. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. kao i da javna sredstva koriste namenski. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. program obuke. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. 54). u odnosu na verifikovana evropska rešenja. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. 76). zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. 52). 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . 30). Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. 1. Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. Takoñe. 30). kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. 94).5. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. sistematizovanje poslova.

POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. predmetnu. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. prevashodno naručilaca. Takoñe. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. a njima se odreñuju i prava ponuñača. pre svega u pogledu zaštite prava. 1. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

___________________________________________________________________ .

___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 .

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti). jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.000.000. U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije.1. 4) prijem. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. 2) restriktivni postupak. 5) konkurs za nacrte. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. kriterijum i elementi kriterijuma 2. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 2. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora.000 din. Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki.000 din). Iz više razloga. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100.

8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. 2) predmetu nabavke. opis. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. uslova za kvalifikaciju ponuñača. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. 3) obrazac ponude. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. elemenata konkursne dokumentacije.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije.). telefaksom ili putem elektronske pošte. količinu. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). Takoñe. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. U suprotnom. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. 6) tehničke specifikacije (vrstu. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. rok i mesto izvršenja i sl. tehničke karakteristike. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. dužan je da o tome. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju. 3) uslovima za učestvovanje u postupku. kvalitet. odmah i bez naknade. Od dana objavljivanja javnog poziva. elemente neophodne za pripremu ponude. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. odnosno.

RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.). koji poseduju odgovarajuću tehničku. 2. (npr.2. pružiti. U postupku prijema. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. donosi se odluka o obustavljanju postupka. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». Rok može biti skraćen. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati).___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. partija III – toneri. partija II – tipski obrasci. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. ali ne kraći od 22 dana. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. namenu i svojstva). odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju.

sa periodom za koji važi – najduže dve godine. koja mora imati najmanje tri kandidata. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 2) u uslovima hitnosti. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. 2) predmetu nabavke. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. naručilac može da odredi skraćeni rok. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 3) obrazac prijave. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava.

Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. energetika.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. telekomunikacije i saobraćaj). može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. 2. 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). koju dostavlja svim ponuñačima. obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. rudarstvo. dostavljanje odluke ponuñačima. Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. koji ne može biti duži od četiri godine. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. 4) komisija za javnu nabavku pregleda. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv.

naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. unete su i značajne sadržinske novine. 45. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. Zakona.3. Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. ali i pojednostavljenja procedure. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. on ih implicitno sadrži. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. 2) delatnosti. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. 2. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. a da se zatim. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. U drugom koraku. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. koji važe i za ostale postupke. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008.

1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. kao i rizika vezanih za njih. ali ne mora da učini). 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. 2. Shodnim tumačenjem. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. kada god je to prihvatljivo. U slučaju odbijanja svih ponuda. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. razvoja ili eksperimenta. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. dobara ili usluga. U slučaju hitnosti.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke).

pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). pregled i stručnu ocenu ponuda. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. vremenu i mestu podnošenja ponude. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. otvaranje. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. a može da sadrži i dodatne podatke). Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. identičan je kao u otvorenom postupku. predmetu nabavke. ili su sve ponude neodgovarajuće. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. uslovima za učestvovanje u postupku. uslovi za učešće. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. vremenu i mestu otvaranja ponuda. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. 1). naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. u skladu sa propisima o likvidaciji. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. razvoja ili eksperimenta. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. uz saglasnost ostalih poverilaca. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. 3) ako zbog tehničkih. 2. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude.

posebno na lokalnom nivou. planove ili dizajn. dizajna i informatike. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu.5. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. relativno retko sreće. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. U osnovi. Iako se u praksi naručilaca. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. 123-125). planovi. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom.g. 4) radovi (nacrti. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. arhitekture. U najkraćem.000. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. 2. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. 2) umesto komisije za javnu nabavku. 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva.g.900. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. da u slučaju jednakih ostalih uslova.4.00 din). usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. na Portalu javnih nabavki). do donošenja posebnog podzakonkog akta. – 2. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. 5) konkurs za nacrte. inženjerstva. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti). grañevinarstva. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke.___________________________________________________________________ 2. 6) su u obavezi.

zaključenje ugovora). odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. 2. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. obrazovanje komisije za javnu nabavku. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. pripremu konkursne dokumentacije. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. javno otvaranje ponuda. izbor najpovoljnije ponude. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). U svakom slučaju. odnosno sprovedenim postupcima. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 . Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

situacije za izvedene radove. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. vrednostima. 2. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . koja su važna za realizaciju nabavke. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br.) i lični sertifikati (npr. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. odnosno tri godine za dobra i usluge.obrasci M2/M4. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN).). kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. overene račune i sl. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . PPOD i sl. Ukoliko je u postupku privatizacije. za poslednjih pet godina za radove. komponenti. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. kao što su knjigovodstvene popisne liste. datumima i podacima o naručiocima. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). sa navedenim ličnim podacima. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. kopije saobraćajnih dozvola i sl. 3. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. za poslednje tri poslovne godine. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača.

zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. 3. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. stav 1. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. njegova ponuda se odbija kao neispravna. ispravnu. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. Dalje. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. Pre svega. Jasno i precizno odredjivanje datuma. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. 1). Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. tač 16 Zakona). KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. 3. sata i minuta. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. a najkasnije u roku od pet dana. pre svega. 2) i 5) – izvod iz registra. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. 3. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). U nastavku.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda.5. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije.4. ponuñač mora. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. da dostavi: blagovremenu. nisu uslovljeni rokom izdavanja. Dokazi iz tač. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. pisanim putem obavesti naručioca. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. o tome odmah. Pre svega.

Po prijemu ponude. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. odnosno skraćeni rok. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. naručilac može da predvidi i produženje roka. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. ukoliko nije objavljen javni poziv). Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. uz naznaku neblagovremenosti. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. Po isteku roka za podnošenje. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. utvrdi „primeren rok“. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. U slučaju kompleksnih nabavki. uz uzimanje potvrde o prijemu. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju.

tač 17 Zakona). 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. za koju je posle otvaranja ponuda. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. ispravna – obavezni uslovi. stav 1. 3. a može da odbije i neprihvatljive ponude. Prema Zakonu iz 2008. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. ispravna i odgovarajuća. tač 19 Zakona). odgovarajuća – tehničke specifikacije. Posle otvaranja i pregleda ponuda.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. koja ne ograničava. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. stav 1. 3. U toj situaciji. a na osnovu pregleda. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. tač 18 Zakona). 3. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. prihvatljiva – procenjena vrednost). a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. pre svega je na neopreznim ponuñačima. stav 1. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom.

POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 . Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

količina i opis dobara. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. 3. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. 9. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). npr. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . potpiše od strane naručioca i overi.___________________________________________________________________ pripremljen. način obračuna poreza. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. 4. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. radova ili usluga . Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. 8. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. uputstvo za pripremu ponuda . obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. obrazac strukture cene (ranije profakture). kvalitet. 7.posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. kvalitet. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. 12-16 postojećeg Pravilnika). može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača. količina i opis dobara. Ukoliko naručilac ne odgovori. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. vrsta. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. tehničke karakteristike (specifikacije). naročito kod nabavke radova. tehničke karakteristike (specifikacije). instrumenti koje izdaju poslovne banke. uputstvu za pripremu ponude. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. 2. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. 5. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. 6. precizni i jasno definisani. poslovni račun za uplatu.

Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 .___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« .1.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. dimenziju. 5. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. informatičku (automatska obrada) i dr. jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke). a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . d) »načelo jednakosti« . pravnu (procedura). Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude. metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. S druge strane. meñusobno razgraničeni. kadrovskih i finansijskih resursa). objavljeni u javnom pozivu. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. c) »načelo transparetnosti« .kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. 5. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 .izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. Uz to. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. sadržanih u čl. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. može biti i dosta složena. lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. 8-11.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda.

Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. b) najniža ponuñena cena. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. U odnosu na prethodni. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). 5. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. ustanovljen po primenljivosti i značaju. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. sadržani u čl. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji.___________________________________________________________________ 5.3. u Zakonu iz 2008. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Zakona. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. b) ne smeju biti diskriminatorski.2. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. 51. tako da ukupan zbir pondera iznosi 100.

pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije .kvalifikacionih uslova za učešće. tekući troškovi i sl. U suprotnom. podesnije su apsolutne. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. garantni period). U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. tehničke i tehnološke prednosti.4. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. a za komercijalne (npr. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. isporuka opreme).) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. rok izvršenja. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. 5. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki.). estetske i funkcionalne karakteristike i sl. a ukoliko to ne učini. Logično je da. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. 5. itd. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima. cena) relativne vrednosti značaja. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. a pre svega tehničkih specifikacija. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. uslovi plaćanja. Za tehničke kriterijume (npr. tom elementu dodeli visok relativan značaj. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. post-prodajni servis. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude.

Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans .5. rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp .rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni.avans . Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane. a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr. ocene i vrednovanja ponuda. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ne postoji pravni osnov.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . 5. REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa . vrednovane i ocenjivane. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma.rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 .

Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera.x 20. funkcionalna i estetska rešenja.40 pondera. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. Ap: % traženog 100 avansa. 5. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. izrada glavnog projekta. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. izrada projekta izvedenog objekta.x 10. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova.x 40. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana.

neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. U cilju efikasnosti. za javno otvaranje. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Zakona. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. pregledu i stručnoj oceni ponuda. po check ili da/ne modelu. ili je njena tajnost povreñena.6. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. zapošljavanju i uslovima rada. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. Pre pristupanja otvaranju. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . do donošenja novog pravilnika). • namerna greška ponudjača. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. 57. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. saglasno odredbama čl. zaštiti na radu i uslovima rada. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . glasnik RS« 9/03. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. Po završetku javnog otvaranja. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. osim obrasca zapisnika. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. »Sl. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. uz asistenciju službenika za javne nabavke. i 58.___________________________________________________________________ 5. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje.

Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Prema odredbama Zakona iz 2008. 4) način primene metodologije za dodelu pondera.7. 78. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. takoñe. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. bez obzira na vrednost javne nabavke. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. Nakon razvrstavanja ponuda. 5. U suprotnom.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. Naručilac. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). Zakon (čl.. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . Na osnovu izveštaja komisije. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. ponuda može biti odbijena.

gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača.2 ≤ SP → DP. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.8. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). odnosno DP x 1. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. pružaoci usluga i isporučioci dobara). Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. 3) 5. Zakonom iz 2008. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. ocene i rangiranja ponuda. pregleda. maja 2010. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. odnosno DP + 20 < SP → SP. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma.2 > SP → SP. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). čime je postupak javne nabavke okončan.

do kraja treće godine ne viša od 10%. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno. 5. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 . Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. na predlog Vlade. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. 6.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. takoñe. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. Za svoj rad. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. Republičku komisiju. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. finansijske i administrativno-terhničke poslove. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. Drugo. bira i razrešava Narodna skupština RS. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki.1. Važno je. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. 6. Prvo. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije.

tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu). lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. itd. S druge strane. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. odnosno izazivanje štete. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana.) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca.___________________________________________________________________ 6. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odluka o obustavi postupka (npr. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. ne samo aktivan ponuñač. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje.2. S jedne strane. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. neosnovana primena pregovaračkog postupka). Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. pod odreñenim uslovima.

navedenim rešenjima je onemogućena. To je više teorijska mogućnost. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. 6. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. ali svakako bez odlaganja). Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. 5). Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. (Dodatni materijali: Prilog br. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. 4). Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. Takoñe. ili preporučenom poštom uz povratnicu. Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. nego realna šansa naručioca. Dalje. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. a u izvesnom smislu i javni interes. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. odnosno Republičke komisije. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku.

tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. Treba napomenuti da zahtev. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). 6. u smislu tač. 2) naziv i adresu naručioca. (Dodatni materijali: Prilog br. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. (Dodatni materijali: Prilog br.3.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. 7) potpis podnosioca. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. odnosno o odluci naručioca. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. U konkretnom primeru. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. u suprotnom.

U svakom slučaju. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. jer se tako postiže značajna ušteda. 10. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. odnosno opštinsko/gradsko veće. odnosno ovlašćenom licu. tako i u troškovima postupka. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. kojim je postupak praktično i okončan. odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. 6. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. 2) odbija zahtev kao neosnovan. kadija ti sudi». podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. odnosno Prilog br. kako u vremenu. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. pisanim izjašnjenjem.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. odnosno drugog stručnog lica. (Dodatni materijali: Prilog br. (Dodatni materijali: Prilog br.

6. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji.4. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. drugi stepen postupka za zaštitu prava. 3) rok za donošenje rešenja iz tač. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. (Dodatni materijali: Prilog br. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji.

Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. ali i ponuñača i. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. 2) odbija zahtev kao neosnovan. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. pre svega naručilaca. sadržani u odluci. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. nisu poštovana njena uputstva. osim strankama u postupku. poništava postupak. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. u celini ili delimično. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. na dugi rok posmatrano. ili 6. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju.

5. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. ali može se pokrenuti upravni spor. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. važi i u postupku zaštite prava. u smislu odredbi o zaštiti prava. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. i po odredbama Zakona iz 2008. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. a nagrade stručnih lica (advokati. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa. Indirektno. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku.00 din. Istovremeno. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. O troškovima odlučuje Republička komisija. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. naručilac mora podnosiocu. glasnik RS“ 85/04). Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon. Pri odlučivanju.50-016).00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. 6. čija odluka predstavlja izvršni naslov. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. ili u okviru posebnog zaključka. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. na njegov pisani zahtev. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. odnosno 30. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. i drugi put. ništavi su. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava.000. budžetsku inspekciju. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. poziv na broj 97. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl. Naime. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava.000. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima).000. Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom.000 do 50. a za odgovorno lice narucioca od 20. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.000 dinara. 6.000 dinara. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije.000 do 1.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 .

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. Svakako. 7. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. i 7. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. 3) izveštaj nadzornog organa. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina.g. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude.negativne reference. uveden je nov pravni institut . Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki.1. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem.2. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. 5) drugi relevantan dokaz . data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. ukoliko su predmet navake radovi. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Iz tih razloga. osavremenjavanju.

u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki.gov. uz odgovarajuće logovanje. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. ali i utrošeno vreme naručilaca. jer su. Takoñe. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke. 2) javni poziv.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila.co. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Portal javnih nabavki zamenio je. državni organi).rs. 7. Na web adresi http://portal. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. Portalu mogu pristupati kako naručioci.g. NVO. To značajno smanjuje troškove. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. podiže javnost rada. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji.3. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal. pre svega. čime se na još jedan. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva.javnenabavke. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). veoma efikasana način. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca.ujn. organi kontrole i revizije i dr. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. tako i ponuñači. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. pod odreñenim uslovima. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“.rs .

jula 2009). POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. još uvek nezvaničnim najavama. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. Osim postupka izdavanja sertifikata. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki.4. 7. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. da steknu propisani sertifikat. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. Takoñe. Dakle. Kao službenika za javne nabavke. a i po donošenju novog Zakona. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. pri čemu će se test raditi pod šifrom. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. 5) uslove za sticanje sertifikata. 3) jedinstveni program obuke. 7. Prema nekim. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku. bez obzira na vrednost nabavke.). naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. nepokretnosti i prava u vezi sa njima). su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. odnosno 300 miliona za radove. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ Prilog br. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije.. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . razvoja ili eksperimenta. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. bez obzira na procenjenu vrednost.. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6). pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima.

referentni period za radove 5. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. propise o zaštiti na radu. preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). zapošljavanju i uslovima rada. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). akreditacije. poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. sertifikati. za radove period referentnih nabavki je 5 godina. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). osim pozivanje na srpski standard. precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. a za dobra i usluge 3 godine).___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije).). u svim oblastima javnih nabavki. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. rezultati ocenjivanja i sl. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove.

proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. već i neodgovarajuće ponude. a može odbiti i neprihvatljive. izmeñu onih koje nisu odbijene.26 dana. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). skraćen rok za dostavljanje „Sl. precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. isključeno periodično informativno obaveštenje. kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. zapošljavanju i uslovima rada). za prethodni raspis donji rok je 30 dana. sa druge strane. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. a za radove preko 300 miliona). javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. sa jedne strane. propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). pregovaračkom i postupku putem konkursa. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana).za dobra/usluge preko 150 miliona. prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. kao i obaveštenje o obustavi postupka. izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka).___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera.

a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. do 10-og u narednom mesecu. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. poslovi službenika. kao i da do 31. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. podata o postupcima javnih nabavki. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. maja t. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). osim podataka o zaključenim ugovorima. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su.). a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . zadržan je položaj. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. nabavka konsultantskih usluga). kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci).osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . promenjen je naziv. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac.g. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. prikupljanje statističkih i dr. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). i na podatke o postupcima. marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. nakon zaključenja ugovora. jedinstveni program obuke službenika. izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. dužan je da postupa kao naručilac. precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). a posebno javnih nabavki malih vrednosti. posebo javnih nabavki. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona.

do isteka roka za podnošenje ponuda. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda.). proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. žalbama protiv zaključaka naručioca. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). sastav. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. javni pravobranilac i dr. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke.___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. troškovima postupka. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana.

a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona. DODATNI MATERIJALI 73 . podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina. odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata.

) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE ..) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN .NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god.. uverenje o ispunjenosti uslova i sl. Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl.NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci . deklaracija i sl. PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.___________________________________________________________________ Prilog br. br. Sertifikat kvaliteta.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2.___________________________________________________________________ Prilog br. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 .

4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača .ako ga podnosilac ne dopuni . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva. odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.U toku celog postupka JN . Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 .Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude. odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .ako je neblagovremen .______________________________________________________________________ Prilog br.

Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. usluga ili radova) br. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. br. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. Naručilac M. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. glasnik RS“ 116/08). stav 10. ________ od ______________ godine. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . _______________ za ________ godinu. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. stav 1.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkam. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. shodno članu 108. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava. stav 10.

stav 1. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116.

stav 3. odlučeno kao pod tačkom 1. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). usluga ili radova) br. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. nema aktivnu legitimaciju. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. ovog zaključka. glasnik RS“ 116/08). _______________ za ________ godinu. glasniku RS“ br. to je u na osnovu odredbe člana 110. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. br. 110. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Zakona o javnim nabavkama („Sl. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. to je na osnovu odredbe člana 110. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. odnosno po protoku roka od 8 dana. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. stav 2. stav 2. ____ od ______________ godine. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. broj ______________ od _______________ godine.P. stav 1.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. ___ od ____). ovog zaključka. Naručilac _______________ M. stav 2. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke.

5. 3. 6. pozivamo Vas da u smislu člana 109. Naručilac M. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. 4. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. 7. 2. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109.P.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. a koji je kod naručioca zaveden pod br. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. Zakona o javnim nabavkama. stav 2. glasnik RS“ 116/08)._______________. stav 3.

u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Zakona o javnim nabavkama. stav 3. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. _______________ za ________ godinu. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 4. _______ od ____________ godine. glasnik RS“ 116/08). broj______________ od _______________godine. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. u smislu odredaba člana 109.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. to je odlučeno kao pod tačkom 1.P. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. usluga ili radova) br. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. br. Naručilac M. ovog zaključka. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 .

Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. zaveden kod naručioca pod br. _________. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. ___ od _______ godine. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. stav 1. _______ od _____. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. stav 1. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. ____ od ________ godine. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. glasnik RS“ 116/08). _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. __________ od ____ godine. podnet u postupku javne nabavke (dobara. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. U zahtevanom roku.___ sa uslovima za učešće. _________. podnetog u postupku javne nabavke br. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. usluga ili radova) br.

usluga ili radova) br. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. Shodno napred izloženom. naručilac je primenom odredbe člana 111. ____ pokrenut Odlukom naručioca br. Naručilac M. jer ________________________________________________. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca.P. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. stav 5. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. stav 1. U postupku odlučivanja po zahtevu. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. odnosno da je to učinila protivno članu 51. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Zakona o javnim nabavkama. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku.

tačka 2) i člana 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. usluga ili radova) br. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. glasnik RS“ 116/08). stav 1. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava._________ od _________ godine. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. ________ od ________. U zahtevanom roku. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. stav 1. što je suprotno članu 51. zaveden kod naručioca pod br. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. to je na osnovu člana 107. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. podnetog u postupku javne nabavke br. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. ____ od _____._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. stav 1. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br.___________________________________________________________________ Prilog br. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. _____ za godinu_______. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. usluga ili radova) br. _____.___ sa uslovima za učešće. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . podnet u postupku javne nabavke (dobara. Zakona o javnim nabavkama. blagovremene.P. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. stav 6. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. ____ od ________ godine. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. ovog rešenja. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja.

___________________________________________________________________ Prilog br.P. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). broj ______________ od _______________ godine.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 2. Naručilac M. ovog zaključka. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. glasnik RS“ 116/08). usluga ili radova) br. _____ od ________. povukao zahtev za zaštitu prava. _____ od ______________ godine. to je odlučeno kao pod tačkom 1. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . _______________ za ________ godinu. stav 2. br. Zakona o javnim nabavkama („Sl.

ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. _________ od __________ godine. usluga ili radova) br. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. stav 4. glasnik RS“ 116/08). _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . _______________ za ________ godinu. to je odlučeno kao pod tačkom 1. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. Rešenjem br. stav 4. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________. stav 5. br. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. ________ od ______________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112.P. ovog zaključka. Naručilac M. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1.___________________________________________________________________ Prilog br. broj ______________ od _______________ godine.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .