P. 1
Geografija Bosne i Hercegovine I

Geografija Bosne i Hercegovine I

|Views: 1,001|Likes:
Published by Semir Hamidovic

More info:

Published by: Semir Hamidovic on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

Geografija Bosne i Hercegovine I

Ime, veličina i geografski položaj BiH
Ime BiH
Naziv „Bosna“ se po prvi put spominje u djelu „De administrando imperium“ („O upravljanju carstvom“) vizantijskog cara Konstantina Porfirogeneta u 10 stoljedu. Tu se ona pod nazivom „Bosona“ spominje zajedno sa naseljenim mjestima u poriječju gornje Bosne ( ?Desrela i Kodena-naselja oko Kaknja). Južni dio naše države zvani Hercegovina po prvi put se spominje 1448. godine. Tada je označavala posjed Herceg Stjepana, vladara humske zemlje. Znači, dobila je naziv po njegovoj tituli Hercoga, pa je narod preimenovao to u Herceg. Smatra se da je naziv Bosna nastao od indoevropske riječi bok, bos, bosana što znači voda.

Veličina BiH
Prema podacima statističkog zavoda BiH iz 1991. godine površina naše države iznosi 51 129 km2. Dakle, po svojim površinskim dimenzijama BiH spada u red manjih država Evrope i svijeta. Od nje su po površini manje Danska, Albanija, Švajcarska, Makedonija, Slovenija i td.

Geografski položaj BiH
BiH se nalazi u umjereno toplom pojasu sjeverne hemisfere. U regionalnom smislu sa političko-ekonomskog aspekta regionalizacije pripada zapadnom Balkanu, odnosno nalazi se u zapadnom dijelu regije Jugoistočne Evrope. o Geologija i geomorfologija: BiH se nalazi u subdukcijskoj zoni; sistem Dinarida (alpsko-himalajski pojas); o Hidrografija: BiH je zemlja dva sliva (Jadranski-oko 30% i Crnomorski-oko 70%); o Klima: Umjereno-kontinentalna, ali i planinska i izmijenjena sredozemna; o Flora i fauna: Holarktička oblast. Najsjevernija tačka u BiH je Donja Gradina nedaleko od ušda Une u Savu; ϕ 45 16 SGŠ. Najjužnija tačka u BiH nalazi se u opdini Trebinje, a naziva se Podštirovnik; ϕ 42 33 SGŠ. Najistočnija tačka je lijebac u opdini Bratunac; 19 07 IGD. Najzapadnija tačka je Bugar u opdini Bihad; 15 47' IGD. Dakle, udaljenosti između navedenih tačaka iznose preko 300 km (I-Z).

1

Geografski položaj BiH sa fizičko-geografskog aspekta generalno se može okarakterisati kao konkretni položaj između Panonske zavale na sjeveru i Jadranskog mora na jugu, koji defakto predstavlja duboki zaliv Sredozemnog mora. Sa saobradajno-geografskog aspekta naša država je tranzitna zemlja, jer povezuje srednjoevropski hinterland (misli se na unutrašnjost kontinenta) sa Jadranskim, odnosno Sredozemnim forelandom na jugu. Također, preko teritorija naše zemlje alpske zemlje na sjeverozapadu su povezane sa zemljama centralnog Balkana i zemljama Bliskog istoka na jugoistoku. Upravo zbog ovakvog kontaktnog položaja BiH je bila često u sferi interesa velikih svjetskih sila u zadnjih 1000 godina. Prethodno navedeno bilo je uzrokom preplitanja različitih kulturnih i civilizacijskih utjecaja sa istoka i zapada.

Granice BiH
Dužina granica BiH ukupno iznosi 1539 km. Granica naše zemlje je mahom kopnena granica koja se može okarakterisati kao: o Suhozemna; o Riječna; i o Jezerska. Manjim dijelom svoga pružanja granica naše države je morska na dužini od svega 12 km?. Na sjeveru, zapadu i jugu na dužini od 931 km naša država graniči sa republikom Hrvatskom. Na istoku granična linija prema susjednoj Srbiji iznosi 357 km. Na jugoistoku naša zemlja graniči sa Crnom Gorom na dužini od 249 km.

Fizičko-geografski opis granica BiH
Sjevernu granicu u potpunosti predstavlja meandrirajude riječno korito rijeke Save na dužini 331 km. Vedi dio spomenute riječne granice predstavlja riječnu granicu s Hrvatskom, a manji od Jamene do ušda Drine u Savu izražava granicu sa Vojvodinom, odnosno susjednom Srbijom. Sjeveroistočnu granicu BiH u potpunosti izražava riječni tok Drine od njenog ušda kod Bos. Rače do Zvornika, nakon čega sektor istočne granice predstavljaju vještačke akumulacije hidroelektrane Bajina Bašta, odnosno HE Perudac. Od mjesta Zemljice naša istočna granica poprima izrazito suhozemni karakter. Pruža se najvišim hrbatom planine Zvijezde (1676 m). Zatim siječe srednjeplaninska uzvišenja u poriječjima doline Lima i Uvca. Potom presijeca planinu Kovač (1537 m) kod Čajniča gdje se nedaleko od graničnog prijelaza Metaljka nalazi tromeđa između BiH, Srbije i Crne Gore. Južno od spomenute planine granica se pruža terenima Bukovice, potom presijeca dolinu Dehotine nakon čega poprima izrazito planinski karakter, jer se pruža vrhuncima Ljubišnje (2238 m), Maglida (2386 m) i Volujaka (2297 m). Na tom potezu granica je mjestimično riječna, jer je na dužini od oko 30-ak km predstavlja rijeka Tara. Zatim nešto južnije granica poprima meridijanski karakter na potezu od Lebršnika do jugoistočnog ruba Gatačkog polja. Dalje prema jugu pruža se kraškim terenima Rudina.
2

Zatim granica poprima kopneni karakter. odnosno do ušda Une u Savu. Glamoč). Mlini) udaljena oko kilometar od Jadranskog mora. pruža se preko Čapljinsko-Hutovske zavale gdje presijeca riječni tok Neretve. Novog) kojom se pruža sve do Jasenovca. Zatim se proteže preko niskog Rastačkog polja i okršenih humova sve do ulegnuda Imotsko-Bekijskog polja. a na jugu do rijeke Neretve. Tada su Bosni pripojeni široki prostori Hercegovine i Završja na jugozapadu sadašnje Bosne (Livno. Krajine. Okršenim terenima nastavlja se pružati u smjeru sjeverozapada gdje nakon graničnog prijelaza Kamensko poprima planinski karakter. Tada se njezin teritorij širi na sjeveroistoku do područja župe Soli. zatim se pruža preko visokog masiva Orijena do vrha Vučji zub (1803 m) odakle se spušta do najjužnije tačke Podštirovnik koja se nalazi na tromeđi Crne Gore. Tek u XIV stoljedu pod vladavinom dinastije Kotromanida srednjovjekovna Bosna doživljava svoj politički. Duvno. Generalno je usmjerena pravcem sjeverozapad-jugoistok. Splita. Tek krajem XII vijeka Bosna za vrijeme bana Kulina stiče oblike samostalnosti i državnosti. Kod zaliva Neum-Klek nalaze se vrlo značajne morske granice gdje je BH obala duga 24 km. Nakon Tvrtkove vladavine teritorij Bosne je izložen čestim vojnim upadima Ugarske vojske sa sjevera i Osmanlija sa istoka. 3 . Južnu granicu BiH izražava granična linija sa uskim dubrovačkim primorjem koja je na određenim dionicama (Dubrovačka rijeka. predstavljena riječnim koritom Une (uzvodno od Martin Broda i kod Štrabačkog buka). Tadašnja Tvrtkova Bosna prostorno je obuhvatala teritorij vedi od 65 000 km2. Nakon toga granica se pruža gornjim pounjem. Jugoistočna granica naše zemlje. Na istoku njezine granice dopiru do Drine. Omiša i Dubrovnika koji su pripadali Mletačkoj Dalmaciji. zatim povija u pravcu sjevera preko niske unsko-koranske zaravni i pobrđa prekounske Krajine (u opdini Velika Kladuša i Bužim). vojni i teritorijalni prosperitet koji je ostvaren vojnim pobjedama. BiH i Hrvatske. Dodatnu poteškodu opstanka srednjovjekovne Bosne predstavljala je nesloga domade vlastele. te odjeljuje Liku od Bos. Pruža se najvišim hrbatima Kamešnice (1856 m)-Dinara (1913 m)-Ilica (1654 m).Nedaleko od Bilede presijeca duboku akvatoriju Biledkog jezera. Na jugozapadu je obuhvatala vedi dio Dalmacije sa izuzetkom utvrđenih gradova Zadra. Na krajnjem sjeverozapadu granica siječe najviši hrbat planine Plješevice. Nakon vojne pobjede nad ugarskim kraljem Ludovikom II Tvrtko se okrunio za kralja „Srbljem i Bosni“. Zatim ponovo izbija na rijeku Unu (uzvodno od Bos. Za vrijeme bana Tvrtka Kotromanida II srednjovjekovna Bosna se nalazi na vrhuncu svoje modi. Historijsko-geografski razvoj BiH Prema historijskim izvorima BiH je u srednjem vijeku negdje u X stoljedu predstavljala jednu labavu teritorijalnu cjelinu sastavljenu od nekoliko srednjovjekovnih župa u područjima gornjeg poriječja Bosne i Vrbasa. Na jugoistoku je obuhvatala zapadnu Crnu Goru i jugozapadnu Srbiju odnosno teritorij Sandžaka. Na tom potezu granica je mjestimično i riječna. Tako tokom XV stoljeda Osmanska vojska postepeno preuzima kontrolu nad istočnim dijelovima srednjovjekovne Bosne.

tzv. Tada je Bosanski pašaluk obuhvatao veliku površinu. Osamostaljenjem Srbije i Crne Gore početkom XIX vijeka formira se istočna i jugoistočna granica BiH.Osvajanje bosanskog teritorija traje sve do 1591. godine kada su granice BiH priznate kao republičke. Banija. Poslije Karlovačkog mira tokom XVII i XVIII stoljeda dolazi do vojnih poraza Osmanske vojske što je rezultiralo serijom mirovnih sporazuma. Prilikom svojih osvajanja bosanskog teritorija u XV i XVI vijeku Osmanlije su uspostavljale tzv. Sjeverna granica je predstavljena rijekom Savom koja je u tim vremenima predstavljala značajnu vojno-geografsku prepreku. zapadu i jugozapadu granica pašaluka postepeno se pomjera ka teritoriju sadašnje Bosne. Osmanske imperije. Na sjeverozapadu. te Sandžak na jugoistoku. Na krajnjem sjeveroistoku u sastav Bosanskoga pašaluka ulazila su područja Mačve i Pocerine u susjednoj Srbiji. Zatim dijelovi Boka-Kotorskoga zaljeva. godine kada padom Bihada Bosna cjelovito potpada pod vlast Osmanske imperije. aprila 1992. Prvo je to tzv. Upravo tada na mirovnom Berlinskom kongresu određene su granice savremene BiH koje su tada utvrđene vojno-političkim dogovorom između Austro-Ugarske. navlačenjem i rasjedanjem uz pratede pojave seizmizma i magmatizma. te vedi dio Dalmacije bez utvrđenih gradova). BiH defakto ulazi u sastav Austro-Ugarske monarhije. Lika. Godine 1878. Godine 1606. Pružala se na liniji od Međidije glavice kod Knina preko toka gornje Cetine do Imotskog i Gabele na jugoistoku. linea grimani koja je dobila naziv po mletačkom opunomodeniku Đovaniju Grimaniju. Geološke karakteristike BiH Područje naše zemlje imalo je burnu geološku historiju obilježenu ciklusima sedimentacije koji su se smjenjivali sa tektonskim orogenetskim fazama obilježenim boranjem. Pored onog kod Neum-Kleka drugi je bio izlaz kod Herceg Novog povezan dolinom Sutorine sa područjem današnje opdine Trebinje. Tadašnja granica potvrđena je na Drugom zasjedanju AVNOJ-a 1943. 4 . Treba naglasiti da je BiH priznata kao samostalna država sa međunarodno priznatim granicama 06. Naknadno spomenuta krajišta su proširivana u veda vojno-administrativna i politička područja zvana sandžak. Tada je BiH odmah poslije završetka Drugog svjetskog rata imala dva izlaza na more. te veliki dio Crne Gore. Rusije. Tada se formira sadašnja sjeverna i zapadna granica. godine. vedu od 100 000 km2 kojeg su pored sadašnjeg teritorija BiH predstavljali vedi dijelovi susjedne Hrvatske (Slavonija. krajišta koja označavaju vojno-administratine jedinice. Mirom na ušdu itve određena je granica Osmanske imperije na sjeverozapadu prema tadašnjim evropskim silama. Francuske i Velike Britanske imperije. Tako je ved u XVI stoljedu formiran Bosanski pašaluk.

Zec. Uglavnom su zastupljeni litološki članovi koji pripadaju karbonu i permotrijasu sa nalazištima magnetita i pirita. Paleozojsko područje Jezero i Sinjakovo. Paleozoik Vraničkog gorja (Vraničko škriljavo gorje). Uglavnom stijene paleozojske starosti otočnog su rasprostiranja i različitog litološkog sastava na području BiH. Vranica. Unsko-sanski paleozoik obuhvata područja zapadno od srednjeg toka Sane u kome su otkrivena bogata ležišta željezne rude (rudnik Ljubija). 2. Uglavnom preovladavaju karbonatni klastiti i metamorfiti. Paleozojske naslage okoline Ključa. 4. Vranički paleozoik nalazi se na području između ilidžansko-busovačkog rasjeda na sjeveroistoku. Kruščica i Komar). Radovan. Pogorelica. Bitovnja. Nalazi se u slivu središnjeg toka rijeke Plive u zapadnoj Bosni. Paleozoik jugoistočne Bosne geografski izražava padine istočne Jahorine i zapadne dijelove planine Vučevice istočno od Goražda. Paleozoik jugoistočne Bosne. Silurske su starosti što je utvrđeno paleontološkom analizom nađenih fosila konodonata. 6. U istočnoj Bosni paleozojske naslage zahvataju površinu od oko 1200 km 2 na područjima Birča. Reljefno je predstavljeno planinskim morfostrukturama vraničkog antiklinorijuma (Ivan planina. Paleozoik Jezera i Sinjakova mikro lokacijskog je obilježja. Uglavnom ovo područje litološki grade škriljci silursko-devonske starosti. Na tom području uglavnom preovladavaju devonske naslage krečnjaka. Na površini od oko 1300 km 2 zastupljeni su pješčari. 3. Trešanice i Zujevine na krajnjem jugoistoku. te rioliti (kisele efuzivne stijene). doline Lašve i Rike? na sjeveru i dolina Neretve. škriljci i krečnjaci karbonske starosti. Područje sansko-unskog paleozoika. Osata i Ludmera. dok najviše planinske terene grade permski dolomiti i krečnjaci.Paleozoik u BiH Najstarije stijene su otkrivene u jugoistočnoj Bosni kod naselja Prača i Ustikolina. 5 . paleozojski škriljci i permski pješčari. 5. U BiH se izdvaja više paleozojskih obasti: 1. škriljci i krečnjaci paleozojske starosti. Paleozoik istočne Bosne. vrbaskog rasjeda na jugozapadu. Na tom području litološki preovladavaju pješčari. Lopata. Paleozoik Ključa i okoline predstavljaju uglavnom mikro lokaliteti sa stijenama paleozojske starosti.

o Središnje Dinaride (tzv. Novijom tektonskom regionalizacijom područja BiH Dinaridi su podijeljeni na: o Unutrašnje Dinaride. Njegova izrazito složena tektogeneza vezuje se za nekadašnju jursku subdukcijsku zonu. i o Centralni dinarski ofiolitni pojas koji zahvata područja od Kozare na sjeverozapadu do planine Varde nedaleko od Rudog na jugoistoku.Mezozoik u BiH Krajem paleozoika sjeverni kontinentalni blokovi ujedinili su se u kontinent Lauroaziju. Motajice vezuju se za intenzivno rasjednu tektoniku krajem neogena i u kvartaru. Daleko složenije litologije je centralni dinarski-ofiolitski pojas. odnosno evroazijske megaploče sa sjevera. Oceanski zaliv Pantalasa procesom spreadinga počeo je da se širi čime je došlo do razvitka Tetis oceana kojim su zapravo bila razdvojana dva spomenuta super kontinenta. Unutrašnji Dinaridi Unutrašnji Dinaridi na području BiH u cjelosti obuhvataju područja sjeverne. dok su južni još bili spojeni u Gondvanu. a to je: o Savska zona sa pojasom horstova i rovova sjeverne Bosne. vulkanogeno-sedimentne formacije zvane ofiolitski melanž. Dakle ovo je područje subdukcijska zona kolizijskog tipa. U tektonskom smislu ovo je područje izražavalo složenu subdukcijsku zonu obilježenu konvergencijom afričke kontinentalne megaploče sa juga. Kozare. 6 . Prelazna dinarska zona). Njihovu jugozapadnu granicu prema susjednoj prelaznoj dinarskoj zoni (Središnji Dinaridi) izražava zamišljena linija na potezu Foča-Romanija-Vareš-Vranduk-dolina Vrbanje-Banja Luka-Bos. Novi. i o Vanjske (Spoljašnje) Dinaride. Nastanak Dinarida vezujemo za pokrete alpske orogeneze koja je počela u trijasu i traje do danas. Pored dominantnih karbonatnih naslaga krečnjaka i dolomita dinarsko područje izražavaju izdužene zone jursko-krednog fliša. zatim tvorevine donje trijaskih klastita. Složenim procesima subdukcije na sjeveroistočnom rubu Dinarida formirani su blokovi ofiolita i heterogene stijene tzv. Pojas horstova i rovova na krajnjem sjeveru predstavljen je bazenskim ulegnudima koja su formirana u rov-sinklinalnim udubljenjima tokom novije etape alpske orogeneze. Tada je u zapadnom dijelu preovladavala plitkovodna marinska sedimentacija čijim su dugotrajnim procesom formirane debele naslage mezozojskih krečnjaka i dolomita bududeg dinarskoga kopna. Horstovi Majevice. U okviru Unutrašnjih Dinarida BiH mogu se izdvojiti dvije glavne strukturno-facijalne jedinice. sjeveroistočne i istočne Bosne. Tokom jure odvojeni dio afričke megaploče zvani jadranska mikrotektonska ploča krenuo je u pravcu sjevera što je rezultiralo potiscima kojim su kasnije tokom kasnijeg mezozoika i tercijara formirani planinski masivi i hrbati Dinarida.

serpentiti. unsko-sanskog paleozoika na sjeverozapadu markantno strukturno-facijalnu jedinicu predstavlja Vranički paleozoik. U strukturnom smislu preovladavaju kompresijske. 7 .. Rasjedni kontakt starijih krečnjaka i mlađih fliševa često je obilježen pojavama boksitne rude (Hercegovina i zapadna Bosna). ofiolitnog melanža ili stijenama tzv. Vanjski ili Spoljašnji Dinaridi Vanjski ili Spoljašnji Dinaridi uglavnom geotektonski predstavljaju najvedi dio Hercegovine. Spomenute „mekše“ klastične naslage glavnom ispunjavaju dna? sinklinalnim ulegnudima. Pored paleozojskih područja jugoistočne Bosne. navlačne i rasjedne strukture. Mezozojski krečnjaci trijaske starosti uglavnom dominiraju u jugoistočnom dijelu Prelazne dinarske zone. Antiklinalna uzvišenja najčešde grade stariji mezozojski krečnjaci i dolomiti koji su navučeni preko mlađih tercijarnih klastita (breče. rožnaci.Prema naučnim hipotezama pretpostavlja se da je na tom području došlo do prvobitnog razlamanja oceanske kore. dijabaz-rožnjačke formacije. Predstavlja kontaktnu zonu između Unutrašnjih i Vanjskih Dinarida. U geografskom smislu to je područje izrazito složene geološke strukture i stijenskog sastava. Upravo ta područja obilježavaju ležišta olova. te navlačenja ofiolitskih blokova tokom laramijske i pirinejske orogenetske epohe. bakra. cinka. gline. Na tom području litološki dominiraju mezozojski krečnjaci i krečnjaci sa ulošcima dolomita debljine i preko 4 000 m. mangana. Strukturno-facijalna jedinica durmitorskog fliša na krajnjem jugoistoku i bosanska flišna zona na sjeveroistoku Središnjih Dinarida markiraju područja nekadašnjeg dubokomorskog troga ili rova tokom jure i krede. željezne rude i td. Središnji Dinaridi ili prelazna dinarska zona Središnji Dinaridi se često u geološkoj literaturi nazivaju zona paleozojskih škriljaca i mezozojskih krečnjaka. U literaturi se nazivaju stijenama tzv. To je područje širokih navlačnih pojaseva. Nastali su dugotrajnom sedimentacijom koja je trajala od gornjeg trijasa do eocena u zapadnom podmorju nekadašnjeg Tetis oceana. U ovom području formirane su i magmatske stijene koje su odraz paleozojskog i mezozojskog dubinskog magmatizma i efuzivnog vulkanizma. Rubove blokova ultramofita litološki obilježavaju stijene izrazito heterogenog sastava. kao što su jurski klastiti. pješčenjaci). lerzoliti koji imaju manji udio SiO2. U ofiolite spadaju ultrabazične i bazične magmatske stijene. Spomenuti tektonski procesi prodora dubinskih intruzivnih stijena bili su obilježeni pratedim metamorfizmom. kao što su peridotiti. te su česti amfioboliti. jugozapadne i zapadne Bosne. krečnjaci. što je slučaj i sa područjima oko Srebrenice u Unutrašnjim Dinaridima. konglomerati. borane.

6 po Richteru. Motajica) i vulkanizma (okolina Srebrenice). Sa ovoga stanovišta pripada Sredozemnom seizmičkom pojasu kojega defakto izražavaju subdukcijske zone koje zapravo obilježavaju nekadašnje rubove Tetis oceana. U neotektonskom razdoblju intenzivira se rasjedna tektonika kojom su formirani strukturni blokovi Dinarida. Spomenute termo-minetralne pojave svakako mogu imati primjenu u medicini. godine jedan od najsnažnijih zemljotresa magnitude 6.5 po Richteru. Aktivnost spomenutih rasjednih struktura uzrokovala je 1969. magnitude 6. Najnovije holoceno razdoblje litološki predstavljaju aluvijalni. Prema raspoloživim podacima na ovom se području dogodilo tokom novije historije nekoliko razornih zemljotresa. Seizmo-tektonske karakteristike područja BiH Teritorij BiH predstavlja jedno od aktivnijih seizmo-tektonskih područja Evrope. planine Treskavica. 8 .Kenozoik u BiH Kenozojsku eru obilježava nastavak alpske orogeneze koju izražava više tektonskih orogenetskih epoha. ali također mogu poslužiti i u rekreativne svrhe. To su uglavnom bili zemljotresi srednje jačine po Richterovoj skali. Prijelaz iz paleogena u neogen obilježen je nabiranjem i navlačenjem što je rezultiralo formiranjem dinarskoga kopna. U Unutrašnjim Dinaridima tokom tercijara aktivni su procesi dubinskog magmatizma (Prosara. Južna i zapadna Hercegovina bile su najugroženije zemljotresima kao što je onaj iz 1921. proluvijalni. godine nedaleko od naselja Tihaljina u zapadnoj Hercegovini. U narednih 100 godina prognozira se da bi područje oko Banja Luke. Pored trusnih područja južne Hercegovine u Vanjskim Dinaridima seizmo-tektonski je aktivna zona livanjskog rasjeda za koga se vezuje nedavni zemljotres sa epicentrom na planini Goliji. Uzrokovan je aktivnošdu regionalnog rasjeda. Njegov katastrofalni učinak rezultirao je pogibijom 15 ljudi i destrukcijom starijeg dijela urbane zone Banja Luke. Termalni. Prema podacima seizmografa u BiH se tokom godine bilježi čak oko 1100 zemljotresa koji su mahom vrlo slabog intenziteta. U Unutrašnjim Dinaridima BiH bitno je spomenuti banjalučko trusno područje koje je obilježeno dubinskim rasjedima. deluvijalni i koluvijalni nanosi. Dolazi do neotektonskog izdizanja i formiranja visokih dinarskih planina koje su tokom pleistocena bile izložene djelovanju ledenjačke egzaracije na što su upuduju morenski nanosi. Seizmolozi pretpostavljaju da se u sljededih 50-ak godina na području naše države mogu očekivati zemljotresi srednje visokog intenziteta koji uzrokuju oštedenje objekata. Tokom neogena aktiviranjem horizontalnih smičudih rasjeda nastaju prostrani neogeni bazeni. termoenergetici. mineralni i termo-mineralni izvori i vode U našoj zemlji do sada je registrovano oko 260 lokacija sa hidrotermalnim i mineralnim izvorima. te ona oko Trebinja i Neuma mogla biti zahvadena razornim zemljotresima. Spomenute pojave najčešde su pratioci aktivnih rasjednih zona. industriji. zbog toga što ta područja tektonski obilježavaju aktivni rasjedi.

pobrđa. središnje. te su geomorfološka značajka sjeverne Bosne i niske Hercegovine na jugu. Najzastupljeniji su na području sjeverne Hercegovine. 9 . U Bos. BiH je pretežno planinsko-brdska zemlja zato što se više od 60% njenog teritorija nalazi na visinama od 500 m do 2386 m apsolutne visine. Procentualno je najmanje zastupljen visokoplaninski hipsometrijski pojas reljefno predstavljen višim dijelovima planinskih masiva i hrbata Središnjih i Vanjskih Dinarida. visoravansko-zaravanskim i obalskim reljefom. i o Hipoterme (temperatura niže od 34 C). nemetala. Banja Gata kod Bihda koristi zemnoalkalno-sulfatnu vodu temperature 36 C. Složenu reljefnu strukturu BiH predstavljaju planinski masivi i hrbati sa predgorskim stepenicama. U BiH ukupno postoji 16 banja koje na osnovu temperature termalne vode dijelimo na: o Hiperterme (temperatura vede od 38 C). istočne i jugoistočne Bosne. U istočnoj Bosni kod Srebrenice nalazi se banja Crni Guber sa jedinstvenom arseno-gvožđevitom ljekovitom vodom. o Homoterme (temperatura od 34 C do 38 C). Poznata je još iz vremena rimske vladavine. Sjeverno od Sarajeva nalazi se Olovska banja koja se tek počela koristiti krajem prošlog stoljeda. Banja Kulaši nalazi se u dolini Ukrine. nizijskim.Dakle svojom pojavom ukazuju na tektonski aktivne rasjedne zone. Banja Dvorovi nedaleko od Bijeljine aktivirana je nakon dubinskih bušenja u cilju istraživanja nafte. Krajini jugoistočno od Sanskog Mosta nalazi se banja Ilidža sa mineralnom ljekovitom vodom.3 C). Opća morfološka obilježja reljefa BiH Relatvno mali teritorij naše države sa površinom od 51 129 km2 morfografski je predstavljen planinskim. planinske površi i niske zaravni. zavale i doline. Slana banja Tuzla koristi ljekovite slane vode temperature 27. brdskim. Nedaleko od spomenutih nalazi se Fojnička banja čuvena po svojoj radioaktivnoj homotermalnoj vodi temperature 36 C. te zapadne. zemnog plina i td. Tada je na dubinama vedim od 1100 m otkrivena vruda hipertermalna voda temperature 74 C. Najzastupljeniji su niži gorski (oko 36%) i planinski (oko 22%) hipsometrijski pojas. ležišta nafte. Nešto sjeverozapadnije nalazi se čuvena Gradačačka banja koja je počela funkcionisati krajem prošlog stoljeda. Njena topla mineralna voda (36 C) ljekovitih je svojstava. Najniži nizijski (0 m do 200 m) i predgorski (200 m do 500 m) procentualno sudjeluju sa oko 39%. rubne pojave metala. Također su poznate gorke i tople sumporne vode banje Vrudice kod Teslida. Nešto južnije kod Višegrada nalazi se banja Vilina vlas sa hipertermalnom vodom temperature 41 C. Banja Ilidža koristi hipertermalnu sumpornu vodu (57.7 C. Nastala je uz ilidžansko-busovački rasjed uz koji je nešto sjeverozapadnije formirana banja Kiseljak koja koristi ljekovite mineralne vode odnosno izvore temperature od oko 12 C. Dakle nadmorska visina u BiH generalno postepeno opada od glavne orografske vododjelnice prema sjeveru (erozijski bazis korita Save) odnosno ka Jadranskom moru na jugu.

te međugorskih zavala kao što su Gornjo-sprečanska zavala. Krajem paleogena Tetis se razdvaja u Paratetis i Mediteran. Mostarska i ostale. kao i istovremena subsidencija (tonjenje) terena. Uzrokovani su subdukcijom kolizijskog tipa između afričke i evroazijske megaploče. Na formiranje Dinarida utjecali su kompleksni tektogenetski procesi tokom novije faze alpske orogeneze. Lijevče polje). Njegova morfoevolucija vezana je za kenozojsku fazu zatvaranja Tetis oceana. Morfotektonski razvoj reljefne strukture Dinarida vezan je za pokrete laramijske. Područja odnosno zone zahvadene neotektonskim tonjenjem su daleko manjih prostornih dimenzija. Sarajevska. 10 .Najmanje vrijednosti vertikalne raščlanjenosti i nagiba dominantno obilježavaju terene naplavnih ravnica i terasnih nizina na sjeveru (Bosanska Posavina. Subdukscijsko sužavanje prostora obilježeno kompresijskim režimima odrazilo se diferenciranim izdizanjem Dinarskog orogena čija je kontinentalna kora mjestičino debela i preko 40 km. pokreti jadranske mikroploče generalno usmjereni ka sjeveru rezultirali su boranjem. Lijevčanske. Dakle. Predstavlja dio afričke megaploče koji je odvojen u juri. asimetrično boranje i rotacija Dinarskih blokova. Glavni promotor subdukcije u ovome dijelu sredozemne subdukcijske zone je Jadranska mikrotektonska ploča. navlačenjem i rasjedanjem Dinarskih struktura. U okviru kojih de se kasnije u neogenu na sjevernom i jugozapadnom rubu Dinarida oblikovati panonski i jadranski međugorski bazeni. savske. pirinejske. Morfotektonski razvoj savremenog reljefa BiH Dinarski planinski morfosistem pripada zapadnom dijelu alpsko-himalajskog pojasa. U Vanjskim Dinaridima područja neotektonskog tonjenja uglavnom predstavljaju zavale polja u kršu („velika kraška polja“). Zone neotektonskog tonjenja u Središnjim Dinaridima vezane su za tercijarne paleodepresije od kojih je prostorno najveda Sarajevska zavala na krajnjem jugoistoku sarajevsko-zeničkog bazena. Također morfološka su značajka subhorizontalnih ploha polja u kršu (kraških polja). Savremeno tektonsko tonjenje obilježava Čapljinsko-hutovsku zavalu. Djelovanjem neotektonskih rasjednih pokreta izdignuti su borano-navlačni i borano-blokovski planinski masivi i hrbati Dinarida. Gornjo-sprečke zavale. Prijedorska. Intenzivnim neotektonskim izdizanjem bili su zahvadeni središnji Dinaridi i dio vanjskih Dinarida u zoni navlake visokog krša što je rezultiralo nadmorskim visinama koje premašuju 2000 m. što je reljefno izraženo kriptodepresijom Hutovog blata i preko 90 m debelim nanosima kvartarne starosti koji čine dno donje doline Neretve nizvodno od Čapljine. lokalno izdizanje. Najnoviji razvoj Dinarida izražava aktivnost horizontalnih dekstralnih rasjeda. To su zavalsko-potolinske strukture Savske. Prijedorske. Semberija. Noviji razvoj kompresijskih i ekstenzijskih Dinarskih struktura obilježen je nastankom novijih i oživljavanjem starijih rasjednih struktura. štajerske. kao i brojna kotlinska udubljenja u Unutrašnjim Dinaridima. te novijih orogenih epoha.

Dakle na ovom području najzastupljeniji je gorski reljef. pobrđa i zavale sjeverne Bosne. klizanja. 11 . zavale. Spomenuta uzvišenja predstavljala su otoke i poluotoke na južnom rubu Panonskog mora u bitno drugačijim paleogeografskim prilikama starijeg neogena. pješčenjaci. Drine i Une. Gore. privremeno aktivnih i fosilnih klizišta. zatim dolinom Spreče preko Doboja. istoka i zapada ograničeno je tokovima Save. Stanara. Gorska uzvišenja sa geomorfološkog aspekta spadaju u više i zrelije reljefne forme. Česte su i pojave valovitih uzdužnih profila što upuduje na pojave aktivnih. Također u padinama sjeverno bosanskih gora i nižih pobrđa zapažaju se i mikro oblici hrđave zemlje ili badlandsa koji je nastao spiranjem i proluvijalno-bujičnim procesom. i Niska Hercegovina. Južna granica uglavnom slijedi regionalne rasjedne strukture tzv. Sa sjevera. Glacisi su akumulacijski oblici predstavljeni blagim kosinama nagiba od 5 do 11 . lapori. Makroregija Bosansko sredogorje. doline Turjanice. sprečko-kozaračke dislokacije koja se pruža na potezu od Zvornika. pijesci i konglomerati) što je utjecalo na razvoj guste dolinske mreže manjih vodotokova (rječice i potoci). Položenije padinske terene sjeverno bosanskih gora reljefno predstavljaju glacisi i pedimenti. te Prijedorske zavale i donje doline Sane do Bos. Trebovca (620 m) i Majevice (915 m). litološkoj. Makroregija visoki Središnji Dinaridi. Motajice (652 m). Okršena uzvišenja sa zavalama velikih polja u kršu Vanjskih Dinarida. i doline. zatim nizijski. Reljefnu strukturu sjeverne Bosne obilježavaju gore. pobrđa i zavale sjeverne Bosne Spomenuto makroregionalno područje sa površinom od oko 10 000 km 2 nalazi se u sjevernoj Bosni. 5. Banjalučke kotline. spiranja. niža pobrđa. puženja. Dakle orografski najistaknutija uzvišenja su Majevica i Kozara čiji se najviši hrbati pružaju pravcem sjeverozapad-jugoistok na dužinama od preko 40 km. To je utjecalo da su padine gorskog i nižeg predgorskog pojasa gusto disecirane vododerinama. jarugama i visedim potočnim dolinama. a nešto manje viši gorski. orografskoj i morfogenetskoj homogenosti reljefnih cjelina. 2.Geomorfološke makroregije BiH Kompleksno provedena makrogeomorfološka regionalizacija teritorija BiH temeljila se na strukturno-genetskoj. Spomenuta uzvišenja oblikovana su na pretežno vodonepropustljivijoj litološkoj podlozi (paleogeni fliš. Na ovom području predstavljene su horst-antiklinalnim odnosno borano-blokovskim masivima i hrbatima Kozare (978 m). Pri tome su izdvojene sljedede geomorfološke makroregije: 1. Novog. južnog ruba Gornjo-sprečke zavale. Uglavnom padine sjeverno bosanskih uzvišenja orogenetski su preoblikovane u kvartaru intenzivnim fluvio-denudacijskim procesima bujičenja (jaruženja). 3. Pedimenti su stariji nivoi zaravnjeni u padinama čija geneza i morfoevolucija ni do danas nije precizno razjašnjena. 4. Reljef makroregije gore.

Srbac. greda. Lijevče polje (450 km 2). bujičenjem. Skatavice (kod Čelinca). Također donje tokove Une. Ši Selo). te Ljubiča (kod Prnjavora). Samo na području opdine Tuzla do sada je evidentirano više od 1000 kliznih ploha. Uglavnom su rasjedno vezana za okolne starije gorske morfostrukture. Prijedorska zavala na jugozapadu (230 km2) i Gornjo-sprečka zavala (212 km2). U zavalama dominira fluvijalni reljef predstavljen naplavnim ravnima i nešto višim terasnim nizinama koje su prosječene meandrirajudim koritima sjeverno bosanskih tokova. Najveda zavalska ulegnuda u sjevernoj Bosni su Savska zavala. Pored genetski najzastupljenijeg fluvio-denudacijskog reljefa geomorfološki je zastupljen i magmatogeni reljef denudacijski preoblikovan na erozijski otpornijim stijenama Motajice i Prosare (na krajnjem sjeveru BiH). 12 . Šamac i td. Iznad spomenutih tokova na visinama 2 m do 3 m pružaju se periodične plavljene naplavne ravnice. Dubravsko i nisko Poljičko pobrđe iznad akumulacije Modrac. Tako drinsko korito obilježavaju dinamične fluvijalne mikro forme podova. Upravo na prvoj riječnoj terasi razvila su se gradska naselja kao što je to Brčko. ada i rukavaca. Uglavnom dominira fluvio-denudacijski reljef sa padinama koje su oblikovane spiranjem. Tuzle (npr. Na savremene procese kliženja tla upuduju valoviti padinski profili. Također sjeverno bosanska pobrđa obilježavaju složeni uzdužni profili. Šamca. Razlog tome je naglašeno neotektonsko tonjenje područja Semberije i susjedne Mačve. Bosne i Vrbasa predstavljaju slični fluvijalni oblici. Najšire je korito plovnog toka Save (između 250 m i 450 m). Bos. jaruženjem i kliženjem. Najprostranije terasne ravnice sredemo na potezu južno od Brčkog i Bos. Rubovi zavalskih udubljenja na kontaktu sa padinama brdskih i gorskih uzvišenja zasuti su proluvijalno-deluvijalnim nanosima koji su reljefno najčešde predstavljeni glacisima i fluvio-denudacijskim plavinama. Na njima su se razvila brojna sela i prigradska naselja Banja Luke. Njihov nastanak vezuje se za pleistocen. Morfološki su predstavljeni izmjenom strmih padina na blaže položenim glacisima i erozijskim terasama. Novog) koji su denudacijski oblikovani na ultramafitima centralnog Dinarskog ofiolitnog pojasa. Otpornija krečnjačka uzvišenja koja su otočnog rasprostranjena imaju blaže nagibe. sprudova. Reljefno predstavljaju dijelove nekadašnjih neogenih bazena koji su neotektonski izdignuti.Nastali su akumulacijom proluvijalno-deluvijalnih nanosa. potom pobrđa Kozare. Na nešto višim visinama od oko 5 m iznad ovlaženih profila vodotokova oblikovane su ravni prve riječne terase. To su Južno majevičko i Sjeverno majevičko pobrđe. te Modračko. Za razliku od spomenutih predgorskih pobrđa samostalna pobrđa su rasjedno orografski izdvojena brdska uzvišenja kao što su pobrđa Piskavice sjeverozapadno od Banja Luke. ali oštrije forme reljefa. Modračkog pobrđa i Pastireva (produžetak Kozare sjeveroistočno od Bos. zatim Južno motajičko pobrđe i brojna ostala predgorska pobrđa koja se izdižu na rubovima niskih sjeverno bosanskih zavala. U orografskom smislu ulaze u sastav spomenutih sjeverno bosanskih gorskih masiva. Pobrđa su genetski mlađa niska uzvišenja koja su poligenetski oblikovana u nižem predgorskom visinskom pojasu (200 m do 500 m). Drugi po širini je riječni tok Drine (od 170 m do 300 m širine) obilježen pojavama slobodnog meandriranja. pobrđe Vučjaka sjeverno od Doboja.

Antropogeno-tehnogeni reljef uglavnom je koncentrisan u zavalsko-kotlinskim udubljenjima gdje je dominantno zastupljen na terasnim površima. neogeni sedimenti i kvartarni nanosi. zavale i doline. Ukrine. jursko-kredni fliš. Upravo zbog toga morfološki razvoj savremenog reljefa tretiranog područja obilježen je intenzivnim geomorfološkim procesima na litološki izrazito heterogenoj stjenovitoj podlozi. Orografsku strukturu Bosanskog sredogorja predstavljaju planinski masivi i hrbati sa predgorskim stepenicama. Pored širokih dolinskih proširenja koje zapravo predstavljaju opisane zavale tu se nalaze i manja kotlinska proširenja kao što su Tuzlanska kotlina u dolini rječice Jale. Prema opisanoj makro cjelini ograničena je ved spomenutom granicom. U strukturno-genetskom pogledu prevladavaju borano-navlačni planinski masivi i hrbati prosječnih visina od 1000 m do 1500 m. Na jugoistoku. Bijeljina. kao što su npr. To je prostorno najveda geomorfološka makro cjelina površine 18 991 km2 koja se pruža od Velike Kladuše na krajnjem sjeverozapadu do Rudog na jugoistoku. Njima otiču pored spomenutih velikih bosanskih rijeka tokovi Sane.Prostorno su najvedi plavinski zastori južne Kozare kojima je na dužini preko 30 km prekriven sjeverni rub Prijedorske zavale. gorska uzvišenja. Sličan slučaj je i sa Gornjo-sprečkom zavalom. Tuzla.1 km2). zatim Sokolska klisura i td. Banjalučka kotlina u dolini Vrbasa i td. To su paleozojski škriljci i pješčari. Brčko i td. Reljef makroregije Bosansko sredogorje Ova makroregija prostorno obuhvata središnju. Srebrenička kotlina u dolini Tinje. te dijelove zapadne i sjeverozapadne Bosne. te fluvio-denudacijske plavine akumulacijski oblikovane na njihovim rubovima. U tehnogeni reljef ovdje spadaju vede vještačke hidroakumulacije od kojih je najvede Modračko jezero (17. 13 . pobrđa. jugu i jugozapadu njezinu granicu čini zamišljena linija koja se pruža na potezu dolina Dehotine-dolina Bistrice-dolina eljeznice-Ilidža-Busovača-dolina Lašve-Jajce-Šipovogornja dolina Sane-Sanski Most-Otoka na Uni-Velika Kladuša. Doline ove geomorfološke makroregije defakto obilježavaju najniže visinske položaje. piroklastiti i tercijarni eruptivi. Brojni su i rudnici na ovim područjima. dok njegovi sjeveroistočni dijelovi ulaze u okvir Unutrašnjih Dinarida. magmatske i metamorfne stijene centralne dinarske ofiolitne zone. Spreče. te ostale manje rječice i potoci. Najviši su neotektonski izdignuti borano-navlačni masivi Vlašid (1943 m) i Jahorina (1910 m) koji su orografski istaknuti u reljefnoj plastici terena. Donjo-sprečka klisura. Sa geotektonskog stanovišta ovo područje se nalazi vedim dijelom u Prelaznoj dinarskoj zoni. Prijedor. Dobojska kotlina u dolini Bosne. Dolinska suženja kao što su klisure. Predstavljen je urbanim centrima kao što su Banja Luka. planinske površi. rjeđa su pojava. pa zatim jezera Vidara i Hazna kod Gradačca. Tinje. istočnu. sedimenti.. Zatim ribnjak Sanjičani nedaleko od Prijedora. sa pratedom saobradajnom i ostalom pratedom infrastrukturom industrijskih. klisure Tinje. stambenih i privrednih objekata. Bardača (močvara) kod Lijevče polja. a postoji i akumulacija Snježnica. mezozojski karbonati i klastiti. u morfogenetskom smislu u kotlinama spomenutog područja dominiraju fluvijalni oblici naplavnih ravni i riječnih terasa.

Budoželjska planina. kao što su npr. Čemernice i Nolučke planine (kod Jajca) u poriječju Vrbasa. Na ovom području dominira fluvio-denudacijski reljef koji je preoblikovan na ultramafitima. uvala Džimrije. Smolin (Karaula). zatim pedina Dugovještica (prema najnovijim istraživanjima jedan od najdužih pedinskih sistema u BiH. zatim Sljemenska planina. Romanija.). Također na ovim okršenim terenima istočne i zapadne Bosne česte su reljefne pojave visoravanskih formi zvanih površi. Rzava i Lima na krajnjem jugoistoku. vrelo Štedrič kod Vlasenice. Konjuh. Djeva). To su Uzlomac. Nešto niža gorska uzvišenja uglavnom dominiraju na krajnjem sjeveroistoku i sjeverozapadu. Lisac. dug oko 8 km. kao što su npr. vrelo Miljacke (Poljanske i Mokranjske). Također česte su i pojave ponorničkih tokova (Ponikva kod Vareša. Perun. Na ovom području dominira fluvio-denudacijski reljef. u kanjonu Prače). U prosjeku su visoke između 1200 m i 1500 m. To su šumovita uzvišenja koja su uglavnom gusto disecirana dolinskom mrežom manjih vodotokova u poriječjima Krivaje. Javor. Planinska i gorska uzvišenja središnjeg dinarskog ofiolitnog pojasa orografski izražavaju sjeverni i sjeveroistočni rub makroregije. Krajine na sjeverozapadu kao što je Majdanska planina jugozapadno od Prijedora. Radovan-jelika. To su Vučja planina. Bosne. Vrbanje. Nešto jugozapadnije od spomenutih planina pruža se planinski pojas predstavljen borano-navlačnim planinskim morfostrukturama koje su fluvio-denudacijski oblikovane na jursko-krednom flišu. litice Romanije (Crvene stijene. Bokšanica. U okviru navedenih vrlo su česte reljefne pojave subvertikalnih reljefnih litica koje su rasjedno predisponirane. gorsko uzvišenje Ozrena. pedina Vrelo Mokranjske Miljacke. Čemerska planina. U sjeveroistočnom dijelu ove makroregije predstavljena su gorskim uzvišenjima Osata. Gorska uzvišenja Bos. Velika Mahnjača zapadno od epča. 14 . Gole planine. kao što su npr. Najvedi uvalski sistemi ove makroregije oblikovani su u centralnom dijelu masiva Manjače. Prostorno najveda je Glasinačka površ (površine preko 100 km2) koja se nalazi između Sokolca i Rogatice u istočnoj Bosni. Trebevid i Ravna planina (kod Pala) nedaleko od Sarajeva. Tisovca. te Varda na krajnjem jugoistoku (sjeverno od Rudog). Tajan. Mislovo i Sjemeč.Njihove najviše visoko gorske terene na visinama iznad 1800 m predstavljaju blago zaobljeni vršni hrbati koji su oblikovani uglavnom nivalnim i periglacijalnim procesima. vrelo Orlje kod Olova i td. te istočno od planine Devetak. Ravan planina. potom planina Zvijezda (istočno od Vareša). Sušica (južno od Srebrenice). pedina Ledenjača. Velež kod Zavidovida. ili Mačkida stijene u masivu Manjače relativne visine preko 200 m. te Ozren. Također na području spomenutih planina vrlo su šeste pojave jama i pedina. Borja. Devetak. Spomenuta planinska uzvišenja su područja pokrivenog ili subkutanog karsta (krša). Planinska uzvišenja ove makroregije krečnjačko-dolomitnog sastava prevladavaju u istočnoj i zapadnoj Bosni. gornje Ukrine i Usore. Birča i Ludmera. Sa strukturno-genetskog stanovišta to su borano-navlačni masivi i hrbati Manjače. Bijambarske pedine. Hranča ili Ranča. Obilježena su čestim pojavama vrtača i uvala. Javorak (sjeverni dio Vlašida). Novakova pedina i td. Ponor kod Mrkonjič Grada) i snažnih kraških vrela koja nerijetko ističu iz pedinskih otvora (vrelo Krupe na Vrbasu. zatim Galica (zapadni dio masiva Vlašida).

Dakle to su mlađe probojničke doline nastale u neotektonskom periodu. Rzava. Zenička kotlina. zatim kanjon rijeke Ugra u zapadnoj Bosni. Najveda dolinska proširenja Bosanskog sredogorja predstavljaju zavale. U tektonskom smislu izražava Prelaznu dinarsku zonu odnosno Središnje Dinaride. Spomenuto područje geološki je građeno od stijena različite starosti i postanka. Glavne doline Drine. Lašve i Fojničke rijeke. To su npr. Banja Luke. Također forme kanjona su razvijene u dolinama Prače i Lima. Usore. odnosno Baštre pritoke Une. vedi dio područja prekounske Krajine na krajnjem sjeverozapadu predstavljen je valovitim reljefom samostalnih pobrđa prosječnih visina od 250 m do 450 m. Jajačka kotlina. Čauša i td. Jelaška i Teslidka zavala prostorno su nešto manje. Zanika.Niža pobrđa uglavnom su predstavljena fluvio-denudacijski oblikovanim rebrastim reljefom gusto ispresjecanim potočnim dolinama. To je zona paleozojskih škriljaca sa mezozojskim krečnjacima i durmitorskim flišem. Brojne su u ovoj makroregiji (Sarajevska kotlina. Lašvanska. Bosne. Bratunca i Zvornika. okoline Šipova u zapadnoj Bosni. Olovska kotlina i td. Jugozapadnu granicu prema zoni visokog krša Vanjskih Dinarida predstavlja zamišljena linija na potezu Gacko-Konjic-Jablanica-Gornji Vakuf-Kupreška vrata-Šipovo. Sporedne doline njihovih pritoka pod pravim uglovima najčešde su usmjerene ka spomenutim glavnim dolinama zbog utjecaja rasjedne tektonike. Spomenuta reljefna udubljenja uglavnom su oblikovana u mekšim tercijarnim naslagama (Šeherska (Maglaj-Zavidovidi). 15 . Maglajska). Najdublja kanjonska suženja duboka preko 500 m obilježavaju dolinu Drine nizvodno od Višegrada. To su doline Prače. zatim pobrđe okoline Jajca. Prostorno je najveda zavala Sarajevskog polja površine oko 50 km2. Nastala su najčešde na rubovima bosanskih neogenih bazena kao što su Srednje bosansko pobrđe koje se pruža od Zenice do Sarajeva. zatim Plive i Ugra. Drinjače. Dominiraju doline kompozitnog ili složenog tipa. Na sjeveroistoku prema susjednoj regiji Bosanskog sredogorja ograničava je prethodno opisana geomorfološka granica. Za razliku od dolinskih proširenja kanjoni i klisure oblikovani su dubinskom fluvijalnom erozijom u otpornijim i čvršdim stijenama. Lima.). Travnička kotlina. Visočka. kao i mnogih drugih vodotokova koji protiču kroz okršena područja zapadne i istočne Bosne. Vrbasa i Une poprečno presijecaju starije borane strukture okolnih planinskih uzvišenja. Nešto manja dolinska proširenja su kotline. Kotor-Varoška. U geografskom pogledu pruža se od doline Plive i doline Lašve na sjeverozapadu do Gatačkog polja i najviših planina na granici sa Crnom Gorom. Denudacijski preoblikovan vulkanski reljef obilježava okolinu Srebrenice. denudirane vulkanske kupe Kvarca. Uglavnom su razvijena na vodonepropusnijim „mekšim“ stijenama-jezerskim sedimentima i bosanskom flišu (zona Sarajevo-Banja Luka). Krivaje. Dolinski reljef uglavnom reljefno predstavlja najniže terene makroregije Bosanskog sredogorja. Reljef makroregije visoki Središnji Dinaridi Spomenuta makroregionalna jedinica sa površinom od oko 6000 km 2 morfološki predstavlja područja središnje i jugoistočne BiH.

To su Bjelašnica. jezera. Pijavičko i dr. Visočica. vrijedno je spomenuti destruirani paleotonacijski? nivo podova u sjeveroistočnom dijelu Raduše i Stožera koji se pruža na visinama od oko 900 m. Treskavica. Od egzaracijskih oblika brojni su i fosilni cirkovi često prekriveni urušenim koluvijalnim materijalom ili predstavljeni manjim planinskim jezerima na vododrživoj podlozi (Veliko Crno i Bijelo jezero na Treskavici. Parje. U jugoistočnom dijelu visokih Središnjih Dinarida neotektonski se izdižu najviši planinski masivi BiH. Najviše planinske terene sa visinama iznad 1700 m genetski obilježava periglacijalni i paleoglacijalni reljef koji se pojavljuje u tragovima. Maglid i Volujak. nagiba u prosjeku vedih od 35 . Vršni hrbati spomenutih borano-navlačnih morfostruktura različitih su orjentacija pravaca pružanja što je odraz izmjene stresa uzrokovanog pokretima Jadranske mikrotektonske ploče u neotektonskom razdoblju. Lelija. Sve one su uglavnom građene od silursko-devonskih stijena predstavljenih uglavnom škriljcima. Prostorno najvedi pediment predstavlja Grbavičko polje u jugozapadnom dijelu Ravne planine (južno od Jajca). Zelengora. Zato su najviši tereni ovih planina uglavnom zaobljenijih vršnih reljefnih formi. te drimačka jezera pregrađena završnim ili čeonim morenama na jugozapadu ovog masiva. Ardov u Zelengori i td. drimci se nalaze jugoistočno od Gornjeg Vakufa. Njihove prisojne jugozapadne planine uglavnom su blažih nagiba u odnosu na nasuprotne sjeveroistočne koje su strmije. Pogorelica. a Prokoško jezero se nalazi u centralnom dijelu Vranice na visinama od 2110 m. Vrbasa i srednjeg toka Neretve. Zubovi. Za razliku od najviših terena visoko gorskog pojasa koji su obrasli niskom pašnjačkom vegetacijom niže strme padinske fasade obrasle su gustim bukovo-smrčevim šumama. Lašve. Plazenica i Stožer (kod Kupresa) i Raduša. Nešto južnije pružaju se srednje visoke planinske morfostrukture Badinske planine i Bokševice u okolini Jablanice. Pri tome demo spomenuti egzaracijske oblike oštrih hrbata-areta sa stjenovitim vrhovima kao što su npr. Zec (izvor Vrbasa). dok su niže padine oblikovane na škriljcima konveksno. Stolovaš. Također. Semešnica. Ljubišnja. 16 . Treskač vrh na Treskavici. Inač i Lopata (Kreševo). brojni oblici morena ukazuju na pleistocenu aktivnost glacijalnog procesa na ovim planinama. Kotlaničko. Radovan. Bunta i dr. To su Komar. tačnije njihov centralni i sjeverni dio predstavljaju planine Vraničkog paleozoika. te ostala Zelengorska jezera). Bitovnja. Orlovačko. Na terenima visokogorskog pojasa preovladava periglacijalni i paleoglacijalni reljef. Disecirane su gusto razvijenom površinskom riječnom mrežom pritoka Fojničke rijeke. Voljišnica. Prsti u Volujaku. Štirinsko. Kalin (Bugojno). Sjeveroistočne padine usljed vodonepropusnijeg sastava gusto su disecirane dubokim dolinama kojima otiču lijeve pritoke Vrbasa (Duboka. To su uglavnom planinske morfostrukture borano-navlačnog tipa. te mlađi paleozojski krečnjaci i dolomiti. vrh Maglida.Na sjeverozapadu ovog područja nalaze se planine Ravna gora. Kruščica. npr. Oblik. Također.). Uglavnom preovladava fluvio-denudacijski reljef. Najviše terene grade kiseli eruptivi-rioliti. Reprezentativne primjere paleoglacijalnog reljefa predstavljaju terminalni bazen Prokoškog jezera na Vranici. Vranica (najviši vrh 2112 m). Vedi dio visokih Središnjih Dinarida.

jugoistočnom Bjelašnicom i jugozapadnim dijelom Zelengore neotektonski su izdignuta u zoni Durmitorskog fliša koga grade mahom vodonepropusnije stijene jursko-kredne starosti. Najvede je Gvozno polje površine svega 1. Vučeva.8 km2. Nešto jugozapadnije pružaju se uzvišenja Lebršnika. 17 . kliženja i puženja. Mikrotektonska razlomljenost karbonatne podloge značajno se odrazila na morfoevoluciju kraških reljefnih oblika. Neretve i Zalomske rijeke. Položenije terene uglavnom izražavaju visoke planinske površi od kojih su prostorno najvede Zagorska površ kod Kalinovika i površ Vučeva sjeverno od Maglida. Kraški reljef uglavnom dominira u položenijim terenima visokih planinskih površi Bjelašnice i Treskavice. Oblici kraških polja nisu razvijeni na ovom području. jugozapadne Bosne i sjeverne planinske Hercegovine. te česte pojave pedina i jama. Fočanska kotlina i td. Ramska zavala zapadno od Prozora) brojne su i manje kotline (Borčanska kotlina (Ulog). suha Jezerina pod Maglidem. U planinskom reljefu posebno su istaknute planinske uvale koje morfološki odvajaju planinske grebene i hrbate. Tu su i brojni nekadašnji valovi ili ledničke doline kojima su se kretali planinski glečeri. Na tom planinskom području pored fosilnog glacijalnog reljefa morfogenetski preovladava fluvio-denudacijski reljef obilježen preovladavajudim procesima bujičenja. Vrbasa i njihovih pritoka teritorijalno pripadaju makroregiji Visokih središnjih Dinarida. Ispresijecane su brojnim okršenim derazijskim dolinama. Ravna vala i Studeno polje na Bjelašnici i td. Oštri i stjenoviti vrhovi Maglida. Pored manjih zavala (Ostrožačka zavala (prekrivena akvatorijom Jablaničkog jezera). Niže planinske padine najvedim dijelom su ustrmljene. kao što su jezera na Zelengori i Treskavici. Kreševska kotlina. U hidrogeografskom smislu to su poriječja gornjeg toka Sutjeske. te niske Bjelašnice. Vučevice i sjeveroistočnog Crvnja. Kompozitne doline gornjih tokova neretve. Glavatičevska župa. Područje spomenutih visokih planina bilo je tokom pleistocenih glacijala zahvadeno oledbom na što upuduju brojni tragovi glacijalnog reljefe. mnogi fosilni cirkovi prekriveni su manjim planinskim jezerima. vedi dio spomenutog područja može se geomorfološki klasificirati kao subnivalni karst koga obilježavaju česte reljefne pojave naglašene gustode vrtača. Reljef makroregije Bosansko-hercegovački dinarski krš To su područja zapadne. Kalinovačkog zagorja. prostrani uvalski sistemi. kao što su npr. Spomenuto makroregionalno područje pruža se od unsko-koranske zaravni i planinskog hrbata Plješevice na krajnjem sjeverozapadu do Leotara i površi Rudina na jugoistoku. Bugojanska kotlina.). Tovarnice u Zelengori i Treskavice predstavljali tada egzaracijske glacijalne oblike. spiranja. Kolijevka na Visočici. zatim današnje brojne visoke vrtače u podnožju visoko-gorskih grebena imale su funkciju cirkova. Reljef ove makroregije poligenetski je oblikovan na mezozojskoj okršenoj karbonatnoj ploči Vanjskih Dinarida koju dominantno litološki predstavljaju mezozojski krečnjaci. Akumulacijski oblici morena koji su nastali procesom ablacije otkriveni su širom ovog najvišeg dijela makroregije. jaruženja. Zajedno sa istočnom Visočicom. Drine.No.

Golija. Cijelo područje obiluje vrtačama. te brojnim pedinama i jamama. Viduša. Glamočko polje i Kupreško polje. Najviše planine ove makroregije nalaze se u sjevernoj Hercegovini. Dinare. te u istočnoj Hercegovini. U zapadnom dijelu makroregije. Mrtvice i Milača-Kupreško polje). Plješevice i Jadovnika. Čabulja i Crvanj. uvala i suhih udolina. Periglacijalna i glacio-krška morfoskulptura uglavnom je vezana za viša planinska područja. Klekovače. Prenja. Vitorog i td. tačnije u njenom bosanskom dijelu pružaju se planinske morfostrukture Grmeča. To su Snježnica. Veleža. 18 . Prenja. Šujice-Duvanjsko polje. Čabulje. Padine planinskih uzvišenja uglavnom su stepenaste. zatim po veličini slijede Nevesinjsko polje (oko 180 km2). Raduša. Srnetice. Tokom zime i proljeda redovno su plavljena vodama ponorničkih tokova (Plovuče. kao što su: o o o o Pokriveni ili subkutani karst. Cincar. kamenicama. Leotar i Trusina. Šator. To su Čvrsnica i Prenj. škrapama. Česte su pojave tektonski predisponiranih velikih stjenovitih odsjeka visina i preko 400 m što je značajka Veleža. Najvede kraško polje u Evropi je Livanjsko polje površine 405 km2. Nešto jugoistočnije pružaju se hercegovačka planinska uzvišenja prosječnih visina između 1000 m i 1450 m. To su duboka tektonska ulegnuda ispunjena debelim naslagama tercijarnih i kvartarnih sedimenata debljina više stotina metara. Čvrsnice na kojoj se nalazi najveda stijena u BiH-Veliki kuk relativne visine oko 1000 m. Gatačko polje. Te najustrmljenije padinske terene pored stjenovitih odsjeka karakterišu brojna točila koja tokom zimskih mjeseci imaju funkciju lavinskih koridora. Slovinj (rug Gatačkog polja). Zatim u jugozapadnoj Bosni to su Dinara. Najviše terene na visinama iznad 1800 m predstavlja subnivalni krš sa pojavama tragova pleistocenog glacio-krškog reljefa koje je obilježje planina Čvrsnice.Usljed naglašenih visinskih razlika ovdje je zastupljeno više genetskih tipova karsta ili krša. Tereni pokrivenog ili subkutanog karsta uglavnom su zastupljeni u zapadnoj i jugozapadnoj Bosni. Vrana i Šatora. te Velež. Viduša (iznad Popovog polja). Tušnica. i Subnivalni krš. Goli krš. Zalomske rijeke-Nevesinjsko polje. Između spomenutih planinskih uzvišenja pružaju se tektonski predisponirana reljefna udubljenja velikih kraških polja. Sturbe i Dumana-Livanjsko polje. Uglanom u morfogenetskom smislu dominira kraški reljef i derazijski padinski oblici. Mušnice-Gatačko polje. Glacio krš. Ovdje su formirana prostorno najveda kraška polja u Evropi i svijetu. zatim zatim Duvanjsko polje. obilježene izmjenom strmih konveksnih padina sa položenijim pedimentima. zatim dugim uvalskim sistemima. Lunjevače.

Trebižata. Preciznije. Dolinska proširenja predstavljaju Bihadka zavala. zahvata područja zapadne Hercegovine. Bregave i Trebišnjice. Klisura Neretve između Jablanice i Mostara duboka je mjestimično i preko 1200 m. zatim Imotsko-Bekijsko polje na granici sa Hrvatskom i Mostarsko blato. te dijelove niskih Humina sa dolinama donje Neretve. Orografsku strukturu niske Hercegovine čine niske površi (zaravni oblikovane u kršu). Ozren. U vede riječne tokove ovdje spadaju rijeka Una sa pritokom Uncem. gorsko uzvišenje visoko 958 m. kao što su npr. Na površima uglavnom preovladava boginjavi krš vrtača. U južnom dijelu ovoga područja uzdiže se aba. te brojne kotline u dolini Neretve i Unca. Tu nalazimo tipične primjere humova po kojima je ovo područje i dobilo naziv Humine. Na ovom području mogu se razlikovati zavale velikih kraških polja i zavale koje čine sastavni dio kompozitnih riječnih dolina Neretve i Trebižata. oblikovane su na visinama od 250 m do 300 m. To su vrlo strma kupolasta uzvišenja oblikovana na okršenim krednim krečnjacima. Spomenute rijeke otiču kroz kompozitne doline. 19 . te zavale i doline. Vedi dio Orijena teritorijalno pripada Crnoj Gori (glacio-krški i kraški reljef). Južno od Popovog polja pružaju se gorska uzvišenja. Postoji više hipoteza o njihovome nastanku. Na krajnjem jugoistoku nalazi se visoko gorski masiv Orijen sa najvišom tačkom Vučji zub (1803 m) u bosansko-hercegovačkom dijelu. Geneza ovih prostranih planacijskih oblika nije do danas precizno geomorfološki razjašnjena. Vrljike i Lištice. Teritorijalno obilježava područja na krajnjem jugu i jugoistoku BiH. Pored ovih postoje i niže površi. Ljubeč. gorski i predgorski hrbati i grede. To su Trtla. Na ovom području dominira kraški reljef. potom abrazijska hipoteza i tektonska po kojoj su nske hercegovačke površi oblikovane navlačnom tektonikom. fluvijalno bočno proširivanje i zaravnjavanje. To su Dubravska (kod Stoca) i Brotnjanska površ (kod Čitluka). Zapadno-hercegovačka površ i površ Trebinjske šume (115 km2). a česte su i jame. Spomenuta kraška polja tokom hladnijeg razdoblja godine redovito su plavljenja.Površinska riječna mreža u ovom području je u mnogome nerazvijena. Neretva i rijeka Janj (desna pritoka Plive u zapadnoj Bosni). Gorska uzvišenja su uglavnom borano-navlačne strukture poligenetski oblikovane na okršenim krednim krečnjacima. Niska Hercegovina Prostorno najmanja geomorfološka makroregija je Niska Hercegovina površine od oko 3200 km2. oblasti niske površi zauzimaju oko 40% niske Hercegovine. površ uz rijeku Bregavu i dr. Kukovac i Gradina u zapadnoj Hercegovini. Niske površi na ovom području površina su i preko 100 km2. Od zavala polja u kršu najveda je Popovo polje (68 km2). kao što je površ Grabovine kod vodopada Kravice. Spomenute prostrane planacijske oblike obilježava hipsometrijska korelacija tj. Malič. Njihovim uravnjenim dnom meandrirajudi otiču ponornički tokovi Trebišnjice.

a to su župni klimat i klima kraških polja. To su također područja gorskih uzvišenja sjeverne Bosne. Ljubuško-Vitinska zavala (dolina Trebižata). 20 . Zatim svakako treba spomenuti regionalnu cirkulaciju vazdušnih masa različitih termodinamičkih osobina i vlažnosti. Dominantni vjetrovi su sjeverac i košava koja duva iz pravca sjeveroistoka. Prosječne srednje godišnje temperature su nešto iznad 10°C. Ostali klimatski faktori od manjeg su uticaja i uglavnom su lokalnog karaktera. Sniježni pokrivač se zadržava i do 3 mjeseca u godini. te su najniže vrijednosti u Semberiji (između 600 mm i 700 mm godišnje). te su ova tri faktora najvažnija. Sniježni pokrivač traje u prosjeku oko 2 mjeseca. Predplaninski klimat Predplaninski klimat uglavnom vlada na područjima između 500 m i 800 m nadmorske visine. te prostrana Hutovsko-Čapljinska zavala koja u svom jugoistočnom dijelu predstavlja kriptodepresiju koju obilježava fluviomočvarni reljef. planinski klimat. Tu se prvenstveno misli na planinski reljef BiH koji je u mnogome uticao na sprečavanje prodora toplih vazdušnih masa sa juga i jugozapada. Pored njih. surova alpska klima. Prosječna godišnja temperatura zraka krede se od 7°C do 10°C. te izmijenjeno jadranska klima. Umjereno-kontinentalna klima Umjereno-kontinentalna klima obilježava područje sjeverne Bosne. Najtopliji mjeseci su juli i august čija srednja mjesečna temperatura iznosi preko 25°C. Tipičan predstavnik ovog klimata je Sarajevo čija srednja julska temperatura ne prelazi više od 22°C. sibirski i azorski anticiklon. Količina padavina postepeno se snižava prema istoku. To su umjereno-kontinentalni klimat. treba spomenuti klimatske varijatete. Srednja godišnja količina padavina u sjeverozapadnom dijelu BiH iznosi oko 1000 mm godišnje. spomonut demo i jadranski klimat koji obilježava usko bosansko-hercegovačko primorje. Uglavnom u centralnoj i istočnoj Bosni. kao što su islandski ciklon. Usljed naglašene kontinentalnosti područja za vrijeme utjecaja hladnog zimskog anticiklona minimalne temperature se mogu spustiti i preko -10°C. Ovaj tip klime uglavnom obilježava niža dolinska područja sjeverne Bosne. te čiji se uticaj osjeda do Bos. Također. Klima BiH Našu državu obilježžava čitav mozaik klimatskih tipova. te područje đenovskog ciklona koji često bitno utiču na vrijeme u našoj zemlji. Drugi vrlo važan klimatski faktor je geografski položaj BiH između prostrane među planinske zavale Panonskog bazena ma sjeveru i akvatorije Jadranskog mora koja je duboko uvučena između Apenina i Dinarida. Prosječna godišnja količina padavina krede se u rasponu od 1000 mm do 1200 mm godišnje. predplaninski klimat.U kompozitnim riječnim dolinama nalaze se zavale Bijelog i Mostarskog polja (dolina Neretve). Šamca. Na izrazitu klimatsku diferenciranost relativno površinski malog državnog teritorija BiH uticali su sljededi klimatski modifikatori.

Njegova osnovna obilježja su prosječne godišnje temperature zraka niže od 7°C. Dominantni vjetrovi.Najniže temperature u kotlinama planinske Bosne uzrokovane su radijacijskim maglama u zimskim mjesecima u vremenu duže anticiklonalne stabilnosti. a snijeg se održava oko 4 mjeseca tokom godine. mogu dostizati orkanske jačine (brzina i preko 100 km/h). Prosječne godišnje količine padavina kredu se u rasponu od 1300 mm do 1800 mm kišnih padavina. Ljeta su svježa i kratka. Godišnja količina padavina se krede u rasponu od 1200 mm do 1800 mm sniježno-kišnih padavina. vrtača i visokih udolina evidentne su pojave gustih radijacionih magli koje obilježava temperaturna inverzija. Dominantni vjetrovi su bura i jugo. Klima kraških polja Klima kraških polja je zastupljena u kraškim poljima čije prosječne nadmorske visine iznose između 600 m i 900 m nadmorske visine.5°C. te duge i sniježne zime sa sniježnim pokrivačem koji se održi i preko 6 mjeseci tokom godine. godine sagrađena prva meteorološka opservatorija na Balkanu. Tako je u uvali Mrazište na planini Igman 1963. Obilježava ga uglavnom vrlo niska temperatura zraka (prosječna godišnja temperatura oko 0°C). ovaj klimat preovladava u niskoj Hercegovini. Srednje godišnje temperature zraka iznose između 14°C i 16°C. Alpski klimat Alpski klimat vlada na najvišim planinskim terenima Dinarida. bura i jugo. godine zabilježen rekordni minimum temperature zraka od 43. Dakle. Zime su blage i kišovite. te sjevernu planinsku Hercegovinu. Najvede količine padavina izluče se od novembra do aprila što ukazuje na pojačane maritimne uticaje. Godišnja količina sniježnokišnih padavina premašuje i preko 2000 mm. zapadne i jugoistočne Bosne. Planinski klimat Planinski klimat zahvata područja centralne. Također. a ljeta vrela i sušna. Spomenuto se odnosi na visoka krška polja Vanjskih Dinarida (osim Kupreškog polja). Maritimni uticaji osjedaju se sjeverno od Mostara. ova reljefna udubljenja karakterišu česte pojave radijacionih magli posebno tokom hladnijeg razdoblja godine. Tokom zime u planinskim reljefnim udubljenjima uvala. Predstavnik ovog tipa klime je Bjelašnica na čijem je vrhu 1882. Broj sunčanih sati tokom godine premašuje 2400. Ljetni temperaturni maksimumi nerijetko premašuju 40°C. 21 . Predstavnik ovog tipa klime je Mostar. Izmijenjeno jadranski klimat Izmijenjeno jadranski klimat predstavlja varijatet sredozemne klime u okviru kojeg se mogu izdvojiti izmijenjeno jadranska klima sa pojačanim maritimnim uticajem i ona sa izraženijim kontinentalnim uticajem.

nizvodno od Bos. Njena najveda pritoka u tom dijelu toka je rijeka Unac duga 64 km. Prača. Rače) su Drina. istočne i jugoistočne Bosne. Nastaje u Šdepan Polju s utokom Tare i Pive. Dehotina. Značajnije desne pritoke Bosne su Spreča. glavne rijeke crnomorskog sliva u ovome dijelu Evrope. Njezino poriječje zahvata nešto preko 10 000 km 2. Crnomorski sliv Najvedi tok crnomorskog sliva u BiH je Sava (prosječnih godišnjih proticaja i preko 1000 m 3/s. na ušdu oko 230 m3/s. Rzav. Drinjača. Bosna. Njena najveda pritoka je Sana duga 146 km. Područje Hercegovine i vedim dijelom jugozapadne Bosne pripada jadranskom slivu. Bistrica. Drina drenira cijelu sjevernu Crnu Goru. u BiH slivu Drine pripadaju tereni sjeveroistočne. Ukupna površina sliva iznosi oko 19 000 km2. Njegov riječni tok je dug 256 km. Zato je Una četvrti tok po količini proticanja u BiH. njezino slivno područje obilježava gusto razvijena površinska mreža vodotokova zbog pretežno vodonepropusnih stijena. Šamca). te dijelove sjeverne i sjeveroistočne Bosne. Važnije desne pritoke su Dehotina. Sutjeska. Njene najvede pritoke u ovome dijelu toka (od Jasenovca do Bos. Njegove najvede pritoke su Pliva.Hidrografska obilježja BiH Oko 70% teritorija Bosne i Hercegovine čini sliv Save. Gornje poriječje Une geološki grade tektonski ispucali krečnjaci. te sastavnice Tara i Piva dotiču iz najvišeg dijela planinskih područja jugoistočnih Dinarida. Poriječje rijeke Vrbasa površinski obuhvata nešto preko 6000 km2. Vrbas i Una. U gornjem toku karakterističan je nivalno-pluvijalni režim sa pojavama nivalne retenzije upravo zbog toga što njezine pritoke Lim. dok su ostale pritoke manje. prosječnog proticanja oko 90 km3/s. Vrbas izvire ispod Zec planine. Lim. nizvodno od Modriče. Uglavnom to su područja zapadne. pa je površinska mreža tokova neravnomjerna?. Drina je po vodnoj količini sa 395 m3/s drugi najvedi vodotok u BiH po količini proticaja. Vrbanja i Ugar. Nastaje iz vrela Srba u Hrvatskoj nedaleko od granice sa BiH. Uglavnom. U gornjem toku prima brojna kraška vrela. jugozapadnu Srbiju. Dakle. 22 . Bistrica. Odlikuju je dva maksimuma proticaja (proljetni i kasno jesenji) i dva minimuma proticaja (zimski i ljetni). centralne. Rijeka Una duga je 207 km. te dijelove sjeverne Albanije (izvorišni dijelovi rijeke Lim). Značajnije lijeve pritoke Bosne su Fojnička rijeka. Rijeka Bosna drenira terene centralne Bosne. istočne i sjeverne Bosne. Duga je 345 km. Lijeve pritoke Drine su Sutjeska. Lašva i Usora. Bosna je duga 270 km sa prosječnim godišnjim proticajima oko 180 m3/s. Krivaja i eljeznica. Lim je ujedno i najveda pritoka Drine duga 197 km.

Ponirudi ispod Dinare i Kamešnice pojavljuju se kao snažna vrela u poriječju rijeke Cetine u susjednoj Hrvatskoj koja se kod Omiša uliva u Jadransko more. Zatim treba pomenuti Ramsko jezero. Dabarskog i Fatničkog polja nestaju u kraškom podzemlju istočne Hercegovine. kao što je Zalomska rijeka. Najčešde su nastale gradnjom hidroelektrana. vrelo Krušnice (desna pritoka Une). vrelo rijeke Sane. Ponornice Nevesinjskog polja. vrelo Plive kod Šipova(46 m3/s). odnosno Podrašničko polje u zapadnoj Bosni. također su značajna vještačka jezera hidroelektrana na Drini. te Buna. Drugi vodotok po značaju je Trebišnjica. Crvanj. kao što su vrelo Bosne. vrelo Plave vode. Njihova geneza se vezuje za proces povlačenja ledenjaka i formiranja završnih morena kojima su pregrađena (Prokoško jezero na Vranici). U srednjem i gornjem toku pothranjuje se snažnim vrelima. Površinski najvede vještačko jezero je Buško jezero južno od Livna čija površina varira između 55 km2 u sušnom i 65 km2 u vlažnijem dijelu godine. kao što su npr. 23 . Jadranskom slivu pripadaju velika kraška polja jugozapadne Bosne i istočne Hercegovine. Brojna su vrela. Njene najvede pritoke su Rama i Trebižat s desne. Kroz Duvanjsko polje teče ponornica Šujica čije se vode pojavljuju u nešto nižem Livanjskom polju kojim također otiču tokovi Bistrice. Najvede je Plivsko jezero nedaleko od Jajca. S ovog aspekta. također pripadaju crnomorskom slivu. Treskavicu. Po zapremini vode najvede je Biledko jezero duboko oko 100 m. Sturbe i Plovuče. antropogenog porijekla. te obilježavaju visoke planine Šator. Bregave i Trebišnjice. Mlješčak i Crno vrelo. Njihove vode na topografskoj površini terena pojavljuju se u obliku snažnih kraških vrela Bune. Jablaničko jezero. Bregava i Krupa sa lijeve strane. Vlaseničko polje u istočnoj Bosni. te Modračko jezero u sjeveroistočnoj Bosni.Područja istočne Bosne. te dijelovi zapadne Bosne koje grade mezozojski krečnjaci. kao što su Krupac. vrelo Klokot (kod Bihada). Tu je površinska mreža riječnih tokova dezorganizirana i prenešena u kraško podzemlje što je hidrografski izraženo pojavama manjih ponorničkih tokova i kraških vrela. Neretvi i Vrbasu. Po količini proticaja najveda je odmah posle Save i Drine. Prirodna jezera daleko su manja. Nastalo je formiranjem sedrene barijere na rasjednom kontaktu. Jezera BiH Najvede jezerske akvatorije naše zemlje su vještačkog. Zelengoru. Neretva je najvedi površinski tok dug 216 km. Jadranski sliv To su prostori okršenih Vanjskih Dinarida u jugozapadnoj Bosni i u vedem dijelu Hercegovine. Bunice. Londže. abljaka. Ostala prirodna jezera znatno su manja. Nekadašnja najduža evropska ponornica čiji je tok danas vedim dijelom regulisan na dužini od 65 km. zatim Gatačkog polja (Mušnica).

Dakako. Najčešde se pojavljaju u svezi sa kalkomelanosolima na krečnjacima i dolomitima. te različiti klimatski tipovi uz naglašenu polimorfiju reljefa utjecali su na razvoj brojnih tipova zemljišta u BiH. Smeđa tla ili smeđice u BiH čine veliku grupu tala ili zemljišta kako po njihovoj genezi. Ova posljednje spomenuta (kraška smeđa tla) česta su na području zapadne Bosne. To su tzv. Rankeri su humusno-silikatna tla koja nastaju na kiselim silikatnim stijenama. valovita smeđa i kraška smeđa tla. Također. Rasprostanjena su u brdsko-planinskom području. manjeg prostornog rasprostranjenja su dolinska tla. Litosol ili kamenjar vezan je uglavnom za kompaktne stijene. u ovaj tip spadaju močvarno-glejna tla. jer su crna i tvrda. Antropogena tla su nastala pod uticajem raznih agrotehničkih i hidrotehničkih mjera i zahvata. litosoli i regosoli. te deluvijalno-aluvijalna koja su nastala akumulacijom proluvijalno-deluvijalnog nanosa u podnožju padina. To su aluvijalna tla ili fluvisoli koja su nastala nanošenjem materijala. preovladavaju u vedem dijelu planinske Hercegovine. vinove loze i uzgoj povrda. Tresetna tla uglavnom obilježavaju periodično plavljena kraška polja. Dakako. Smonica ili vertisol je uglavnom rijetka. Hidromorfna tla uglavnom su vezana za dolinska dna kojima otiču riječni tokovi. Uglavnom su formirana uz naseljena mjesta. Jedna od najraširenijih zemljišta u planinsko-brdskom području su renzine koje se pojavljuju na rastresitom substratu. Nalaze se pod šumskom i travnom vegetacijom. Uglavnom. Veleža. Svakako treba pomenuti i žudkasta i žudkasto-siva tla kalcijsko-karbonatna tla koja su pogodna za razvoj vinograda. Čvrsnice. To su područja padina Prenja. Podtipovi podzolastih zemljišta uglavnom su vezani za umjereno-kontinentalna i planinska područja Bosne. Crvenica (terra rossa) je tlo koje nastaje na krečnjacima i dolomitima. Uglavnom su pogodne za uzgoj duhana. Spadaju u tzv. 24 . U okolini Bihada i Cazina ova zemljišta nazivaju buhovačama. Kiselo-smeđa zemljišta ili distrični kambisoli uglavnom nastaju na kiselim stijenama. tako i po mehaničkom sastavu.Pedogeografska obilježja BiH Izrazita heterogenost stijenske podloge. kamenjare čija dubina ne prelazi više od 20 cm. mlada nerazvijena tla. Mogu se izdvojiti dolinska smeđa. te najviših planina jugoistočne Bosne. najzastupljenija su automorfna tla.

Endemične vrste crnog bora zastupljene su uglavnom na strmim padinama kanjona i klisura u poriječju srednjih tokova Neretve. To su higrofilne šume na krajnjem jugu u zaleđu Neumskog primorja. te toka Krivaje. Posebnu karakteristiku flore naše zemlje predstavlja njena starost odnosno postojanje veoma starih vrsta koje nazivamo reliktima (npr. Drine. Fauna naše zemlje ima pretežno planinski karakter. kao što su razne podvrste slijepog kučeta. Najniže terene u dolinama rijeka uglavnom prekrivaju šume topole i vrbe. drias octopetala). Vegetaciju čine sredozemna makija i grmoliki garizi. Na visinama iznad 1000 m one postepeno prelaze u mješovite šume bukve. U centralnom planinskom dijelu zapažen je znatan broj endema. srednje evropskih i alpskih flornih elemenata na ovom području egzistiraju ilirsko-kraški i karpatsko-balkanski florni elementi. zapadne i istočne dijelove Bosne. te podvrste divokoze i mrkog medvjeda. Upravo zbog planinskog reljefa BiH. jele i smrče. u vedem dijelu BiH prevladavaju srednje evropski florni elementi koji čine više od polovine vrsta. U mezofilne šume hrastova spadaju šume graba. Najviše terene iznad 1700 m obilježava niska vegetacija planinskih pašnjaka. Što se tiče vegetacije ona na području BiH pokazuje pokazuje znatnu horizontalnu i vertikalnu raščlanjenost. snježne i igmanske voluharice. 25 . 60 vrsta papratnjača. Termofilne šume hrastova (medunca. Također. zatim rijetkog tetrijeba ruževca i td. bijelog graba) preovladavaju u niskoj Hercegovini.Biogeografske karakteristike BiH Flora BiH Prema katalozima herbara Zemaljskog muzeja u Sarajevu u BiH je evidentirano oko 3700 vrsta cvjetnica. 250 vrsta mahovina i lišajeva. Veležu i Čabulji na visinama iznad 1400 m. Centralne. također. Zatim treba spomenuti endemičnu muniku koja raste na Prenju. Pored mediteranskih. Močvarne i ravničarske životinjske vrste na krajnjem sjeveru pripadaju fauni Panonske nizije. te planinsku Hercegovinu na terenima iznad 500 m nadmorske visine u biogeografkom pogledu karakterišu bukove šume. od gmizavaca endemični su prenjski daždevnjak. u vedem dijelu naše zemlje dominiraju listopadne šume. Mješovite šume crnog i bijelog bora karakterišu planinske masive centralnog dinarskog ofiolitnog pojasa. Tako po bogatstvu cvjetnica BiH može da se mjeri sa tropskim i subtropskim područjima. te preko 500 vrsta gljiva. Šume sladuna i cera su u donjem poriječju Drine. Uglavnom. veliki je broj endemskih vrsta insekata. Čvrsnici. kitnjaka i lužnjaka koji je najčešdi u sjevernoj Bosni na terasnim ravnicama. Životinjski svijet BiH ivotinjski svijet je formiran uglavnom u toku posljednjih 20 000 godina. dakle od maksimuma virmske glacijacije na ovamo. Uglavnom. te crna šarka.

kao što je to mekousna pastrmka koja naseljava tok Neretve. Bijambarske pedine sa okolnim ponorima i udolinama praktično su evaluirane u formi zaštidenog pejzaža. te oko pedine Vjetrenice. U našoj državi trenutno postoje tri nacionalna parka (Sutjeska. zbog velikog prostranstva karsta na našem području česti su pripadnici faune ovih staništa. U FBiH još se vode zakonske procedure oko uspostavljanja nacionalnih parkova Prenj-Čvrsnica-Čabulja. lešinar crkavica. Igman-Bjelašnica. No. Prokoškog jezera. Kozara i Una). te brojne neotrovnice. Vodena fauna je uglavnom u Bosni u crnomorskom slivu predstavljena evropskim vrstama. Karakteristični predstavnici pedinske faune su čovječija ribica (proteus). vrela Bosne i Tajana predstavljaju spomenike prirode. U odnosu na susjedne zemlje to je izrazito malo. Područja vodopada Skakavca. 26 .Također. Zaštićena područja u BiH BiH obilježavaju bogate prirodne datosti koje nisu dovoljno praktično zaštidene i ekonomski valorizirane prvenstveno sa aspekta turizma. gušteri i pauci. u jadranskom dijelu sliva veliki je broj endema. Močvarni predio Hutovo blato također predstavlja park prirode. zmija poskok. S obzirom na površinu BiH trenutno je zaštideno tek nešto manje od 1% od ukupne površine naše zemlje. kao što su kraški miš. zatim specifične vrste riba gaovica koje nastanjuju ponorničke tokove u kraškim poljima. te razne vrste račida i pauka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->