Geografija Bosne i Hercegovine I

Ime, veličina i geografski položaj BiH
Ime BiH
Naziv „Bosna“ se po prvi put spominje u djelu „De administrando imperium“ („O upravljanju carstvom“) vizantijskog cara Konstantina Porfirogeneta u 10 stoljedu. Tu se ona pod nazivom „Bosona“ spominje zajedno sa naseljenim mjestima u poriječju gornje Bosne ( ?Desrela i Kodena-naselja oko Kaknja). Južni dio naše države zvani Hercegovina po prvi put se spominje 1448. godine. Tada je označavala posjed Herceg Stjepana, vladara humske zemlje. Znači, dobila je naziv po njegovoj tituli Hercoga, pa je narod preimenovao to u Herceg. Smatra se da je naziv Bosna nastao od indoevropske riječi bok, bos, bosana što znači voda.

Veličina BiH
Prema podacima statističkog zavoda BiH iz 1991. godine površina naše države iznosi 51 129 km2. Dakle, po svojim površinskim dimenzijama BiH spada u red manjih država Evrope i svijeta. Od nje su po površini manje Danska, Albanija, Švajcarska, Makedonija, Slovenija i td.

Geografski položaj BiH
BiH se nalazi u umjereno toplom pojasu sjeverne hemisfere. U regionalnom smislu sa političko-ekonomskog aspekta regionalizacije pripada zapadnom Balkanu, odnosno nalazi se u zapadnom dijelu regije Jugoistočne Evrope. o Geologija i geomorfologija: BiH se nalazi u subdukcijskoj zoni; sistem Dinarida (alpsko-himalajski pojas); o Hidrografija: BiH je zemlja dva sliva (Jadranski-oko 30% i Crnomorski-oko 70%); o Klima: Umjereno-kontinentalna, ali i planinska i izmijenjena sredozemna; o Flora i fauna: Holarktička oblast. Najsjevernija tačka u BiH je Donja Gradina nedaleko od ušda Une u Savu; ϕ 45 16 SGŠ. Najjužnija tačka u BiH nalazi se u opdini Trebinje, a naziva se Podštirovnik; ϕ 42 33 SGŠ. Najistočnija tačka je lijebac u opdini Bratunac; 19 07 IGD. Najzapadnija tačka je Bugar u opdini Bihad; 15 47' IGD. Dakle, udaljenosti između navedenih tačaka iznose preko 300 km (I-Z).

1

Geografski položaj BiH sa fizičko-geografskog aspekta generalno se može okarakterisati kao konkretni položaj između Panonske zavale na sjeveru i Jadranskog mora na jugu, koji defakto predstavlja duboki zaliv Sredozemnog mora. Sa saobradajno-geografskog aspekta naša država je tranzitna zemlja, jer povezuje srednjoevropski hinterland (misli se na unutrašnjost kontinenta) sa Jadranskim, odnosno Sredozemnim forelandom na jugu. Također, preko teritorija naše zemlje alpske zemlje na sjeverozapadu su povezane sa zemljama centralnog Balkana i zemljama Bliskog istoka na jugoistoku. Upravo zbog ovakvog kontaktnog položaja BiH je bila često u sferi interesa velikih svjetskih sila u zadnjih 1000 godina. Prethodno navedeno bilo je uzrokom preplitanja različitih kulturnih i civilizacijskih utjecaja sa istoka i zapada.

Granice BiH
Dužina granica BiH ukupno iznosi 1539 km. Granica naše zemlje je mahom kopnena granica koja se može okarakterisati kao: o Suhozemna; o Riječna; i o Jezerska. Manjim dijelom svoga pružanja granica naše države je morska na dužini od svega 12 km?. Na sjeveru, zapadu i jugu na dužini od 931 km naša država graniči sa republikom Hrvatskom. Na istoku granična linija prema susjednoj Srbiji iznosi 357 km. Na jugoistoku naša zemlja graniči sa Crnom Gorom na dužini od 249 km.

Fizičko-geografski opis granica BiH
Sjevernu granicu u potpunosti predstavlja meandrirajude riječno korito rijeke Save na dužini 331 km. Vedi dio spomenute riječne granice predstavlja riječnu granicu s Hrvatskom, a manji od Jamene do ušda Drine u Savu izražava granicu sa Vojvodinom, odnosno susjednom Srbijom. Sjeveroistočnu granicu BiH u potpunosti izražava riječni tok Drine od njenog ušda kod Bos. Rače do Zvornika, nakon čega sektor istočne granice predstavljaju vještačke akumulacije hidroelektrane Bajina Bašta, odnosno HE Perudac. Od mjesta Zemljice naša istočna granica poprima izrazito suhozemni karakter. Pruža se najvišim hrbatom planine Zvijezde (1676 m). Zatim siječe srednjeplaninska uzvišenja u poriječjima doline Lima i Uvca. Potom presijeca planinu Kovač (1537 m) kod Čajniča gdje se nedaleko od graničnog prijelaza Metaljka nalazi tromeđa između BiH, Srbije i Crne Gore. Južno od spomenute planine granica se pruža terenima Bukovice, potom presijeca dolinu Dehotine nakon čega poprima izrazito planinski karakter, jer se pruža vrhuncima Ljubišnje (2238 m), Maglida (2386 m) i Volujaka (2297 m). Na tom potezu granica je mjestimično riječna, jer je na dužini od oko 30-ak km predstavlja rijeka Tara. Zatim nešto južnije granica poprima meridijanski karakter na potezu od Lebršnika do jugoistočnog ruba Gatačkog polja. Dalje prema jugu pruža se kraškim terenima Rudina.
2

Na istoku njezine granice dopiru do Drine. pruža se preko Čapljinsko-Hutovske zavale gdje presijeca riječni tok Neretve. Zatim se proteže preko niskog Rastačkog polja i okršenih humova sve do ulegnuda Imotsko-Bekijskog polja. 3 . Novog) kojom se pruža sve do Jasenovca. Duvno. predstavljena riječnim koritom Une (uzvodno od Martin Broda i kod Štrabačkog buka). Krajine. Tek u XIV stoljedu pod vladavinom dinastije Kotromanida srednjovjekovna Bosna doživljava svoj politički. Tek krajem XII vijeka Bosna za vrijeme bana Kulina stiče oblike samostalnosti i državnosti. Historijsko-geografski razvoj BiH Prema historijskim izvorima BiH je u srednjem vijeku negdje u X stoljedu predstavljala jednu labavu teritorijalnu cjelinu sastavljenu od nekoliko srednjovjekovnih župa u područjima gornjeg poriječja Bosne i Vrbasa. Jugoistočna granica naše zemlje. Tada se njezin teritorij širi na sjeveroistoku do područja župe Soli. te odjeljuje Liku od Bos. Dodatnu poteškodu opstanka srednjovjekovne Bosne predstavljala je nesloga domade vlastele. Na jugozapadu je obuhvatala vedi dio Dalmacije sa izuzetkom utvrđenih gradova Zadra. Omiša i Dubrovnika koji su pripadali Mletačkoj Dalmaciji. odnosno do ušda Une u Savu. a na jugu do rijeke Neretve. Okršenim terenima nastavlja se pružati u smjeru sjeverozapada gdje nakon graničnog prijelaza Kamensko poprima planinski karakter. Na krajnjem sjeverozapadu granica siječe najviši hrbat planine Plješevice. Nakon Tvrtkove vladavine teritorij Bosne je izložen čestim vojnim upadima Ugarske vojske sa sjevera i Osmanlija sa istoka. Splita. Nakon vojne pobjede nad ugarskim kraljem Ludovikom II Tvrtko se okrunio za kralja „Srbljem i Bosni“. Glamoč). Za vrijeme bana Tvrtka Kotromanida II srednjovjekovna Bosna se nalazi na vrhuncu svoje modi. Nakon toga granica se pruža gornjim pounjem. Zatim granica poprima kopneni karakter. Kod zaliva Neum-Klek nalaze se vrlo značajne morske granice gdje je BH obala duga 24 km. BiH i Hrvatske. Na jugoistoku je obuhvatala zapadnu Crnu Goru i jugozapadnu Srbiju odnosno teritorij Sandžaka. Južnu granicu BiH izražava granična linija sa uskim dubrovačkim primorjem koja je na određenim dionicama (Dubrovačka rijeka. Tako tokom XV stoljeda Osmanska vojska postepeno preuzima kontrolu nad istočnim dijelovima srednjovjekovne Bosne. Pruža se najvišim hrbatima Kamešnice (1856 m)-Dinara (1913 m)-Ilica (1654 m).Nedaleko od Bilede presijeca duboku akvatoriju Biledkog jezera. Generalno je usmjerena pravcem sjeverozapad-jugoistok. Mlini) udaljena oko kilometar od Jadranskog mora. vojni i teritorijalni prosperitet koji je ostvaren vojnim pobjedama. Tadašnja Tvrtkova Bosna prostorno je obuhvatala teritorij vedi od 65 000 km2. Zatim ponovo izbija na rijeku Unu (uzvodno od Bos. Na tom potezu granica je mjestimično i riječna. zatim povija u pravcu sjevera preko niske unsko-koranske zaravni i pobrđa prekounske Krajine (u opdini Velika Kladuša i Bužim). Tada su Bosni pripojeni široki prostori Hercegovine i Završja na jugozapadu sadašnje Bosne (Livno. zatim se pruža preko visokog masiva Orijena do vrha Vučji zub (1803 m) odakle se spušta do najjužnije tačke Podštirovnik koja se nalazi na tromeđi Crne Gore.

Treba naglasiti da je BiH priznata kao samostalna država sa međunarodno priznatim granicama 06. vedu od 100 000 km2 kojeg su pored sadašnjeg teritorija BiH predstavljali vedi dijelovi susjedne Hrvatske (Slavonija. Naknadno spomenuta krajišta su proširivana u veda vojno-administrativna i politička područja zvana sandžak. Poslije Karlovačkog mira tokom XVII i XVIII stoljeda dolazi do vojnih poraza Osmanske vojske što je rezultiralo serijom mirovnih sporazuma.Osvajanje bosanskog teritorija traje sve do 1591. Godine 1878. Geološke karakteristike BiH Područje naše zemlje imalo je burnu geološku historiju obilježenu ciklusima sedimentacije koji su se smjenjivali sa tektonskim orogenetskim fazama obilježenim boranjem. godine kada padom Bihada Bosna cjelovito potpada pod vlast Osmanske imperije. Upravo tada na mirovnom Berlinskom kongresu određene su granice savremene BiH koje su tada utvrđene vojno-političkim dogovorom između Austro-Ugarske. Na krajnjem sjeveroistoku u sastav Bosanskoga pašaluka ulazila su područja Mačve i Pocerine u susjednoj Srbiji. Godine 1606. Tada je BiH odmah poslije završetka Drugog svjetskog rata imala dva izlaza na more. Prilikom svojih osvajanja bosanskog teritorija u XV i XVI vijeku Osmanlije su uspostavljale tzv. BiH defakto ulazi u sastav Austro-Ugarske monarhije. Sjeverna granica je predstavljena rijekom Savom koja je u tim vremenima predstavljala značajnu vojno-geografsku prepreku. aprila 1992. navlačenjem i rasjedanjem uz pratede pojave seizmizma i magmatizma. Zatim dijelovi Boka-Kotorskoga zaljeva. Rusije. godine kada su granice BiH priznate kao republičke. zapadu i jugozapadu granica pašaluka postepeno se pomjera ka teritoriju sadašnje Bosne. Lika. Osamostaljenjem Srbije i Crne Gore početkom XIX vijeka formira se istočna i jugoistočna granica BiH. Mirom na ušdu itve određena je granica Osmanske imperije na sjeverozapadu prema tadašnjim evropskim silama. Pored onog kod Neum-Kleka drugi je bio izlaz kod Herceg Novog povezan dolinom Sutorine sa područjem današnje opdine Trebinje. Na sjeverozapadu. linea grimani koja je dobila naziv po mletačkom opunomodeniku Đovaniju Grimaniju. Tada je Bosanski pašaluk obuhvatao veliku površinu. tzv. 4 . Tako je ved u XVI stoljedu formiran Bosanski pašaluk. godine. te veliki dio Crne Gore. krajišta koja označavaju vojno-administratine jedinice. te vedi dio Dalmacije bez utvrđenih gradova). Banija. Osmanske imperije. te Sandžak na jugoistoku. Tada se formira sadašnja sjeverna i zapadna granica. Tadašnja granica potvrđena je na Drugom zasjedanju AVNOJ-a 1943. Francuske i Velike Britanske imperije. Prvo je to tzv. Pružala se na liniji od Međidije glavice kod Knina preko toka gornje Cetine do Imotskog i Gabele na jugoistoku.

5 . Trešanice i Zujevine na krajnjem jugoistoku. Područje sansko-unskog paleozoika. Na tom području litološki preovladavaju pješčari. Vranički paleozoik nalazi se na području između ilidžansko-busovačkog rasjeda na sjeveroistoku. Paleozojsko područje Jezero i Sinjakovo. Paleozoik jugoistočne Bosne geografski izražava padine istočne Jahorine i zapadne dijelove planine Vučevice istočno od Goražda. Kruščica i Komar). Paleozoik Jezera i Sinjakova mikro lokacijskog je obilježja. 5. 4. Osata i Ludmera. Lopata. Paleozojske naslage okoline Ključa. vrbaskog rasjeda na jugozapadu. Paleozoik Ključa i okoline predstavljaju uglavnom mikro lokaliteti sa stijenama paleozojske starosti. paleozojski škriljci i permski pješčari. Nalazi se u slivu središnjeg toka rijeke Plive u zapadnoj Bosni. škriljci i krečnjaci karbonske starosti. Paleozoik Vraničkog gorja (Vraničko škriljavo gorje). Paleozoik istočne Bosne.Paleozoik u BiH Najstarije stijene su otkrivene u jugoistočnoj Bosni kod naselja Prača i Ustikolina. Uglavnom preovladavaju karbonatni klastiti i metamorfiti. Na površini od oko 1300 km 2 zastupljeni su pješčari. Reljefno je predstavljeno planinskim morfostrukturama vraničkog antiklinorijuma (Ivan planina. 6. U BiH se izdvaja više paleozojskih obasti: 1. doline Lašve i Rike? na sjeveru i dolina Neretve. Uglavnom su zastupljeni litološki članovi koji pripadaju karbonu i permotrijasu sa nalazištima magnetita i pirita. Pogorelica. 3. U istočnoj Bosni paleozojske naslage zahvataju površinu od oko 1200 km 2 na područjima Birča. Uglavnom stijene paleozojske starosti otočnog su rasprostiranja i različitog litološkog sastava na području BiH. Uglavnom ovo područje litološki grade škriljci silursko-devonske starosti. 2. Bitovnja. Zec. Na tom području uglavnom preovladavaju devonske naslage krečnjaka. Unsko-sanski paleozoik obuhvata područja zapadno od srednjeg toka Sane u kome su otkrivena bogata ležišta željezne rude (rudnik Ljubija). dok najviše planinske terene grade permski dolomiti i krečnjaci. škriljci i krečnjaci paleozojske starosti. te rioliti (kisele efuzivne stijene). Vranica. Silurske su starosti što je utvrđeno paleontološkom analizom nađenih fosila konodonata. Radovan. Paleozoik jugoistočne Bosne.

o Središnje Dinaride (tzv. odnosno evroazijske megaploče sa sjevera. i o Centralni dinarski ofiolitni pojas koji zahvata područja od Kozare na sjeverozapadu do planine Varde nedaleko od Rudog na jugoistoku. Unutrašnji Dinaridi Unutrašnji Dinaridi na području BiH u cjelosti obuhvataju područja sjeverne. Njihovu jugozapadnu granicu prema susjednoj prelaznoj dinarskoj zoni (Središnji Dinaridi) izražava zamišljena linija na potezu Foča-Romanija-Vareš-Vranduk-dolina Vrbanje-Banja Luka-Bos. Daleko složenije litologije je centralni dinarski-ofiolitski pojas. Pojas horstova i rovova na krajnjem sjeveru predstavljen je bazenskim ulegnudima koja su formirana u rov-sinklinalnim udubljenjima tokom novije etape alpske orogeneze.Mezozoik u BiH Krajem paleozoika sjeverni kontinentalni blokovi ujedinili su se u kontinent Lauroaziju. dok su južni još bili spojeni u Gondvanu. Pored dominantnih karbonatnih naslaga krečnjaka i dolomita dinarsko područje izražavaju izdužene zone jursko-krednog fliša. Njegova izrazito složena tektogeneza vezuje se za nekadašnju jursku subdukcijsku zonu. vulkanogeno-sedimentne formacije zvane ofiolitski melanž. i o Vanjske (Spoljašnje) Dinaride. zatim tvorevine donje trijaskih klastita. Oceanski zaliv Pantalasa procesom spreadinga počeo je da se širi čime je došlo do razvitka Tetis oceana kojim su zapravo bila razdvojana dva spomenuta super kontinenta. Novi. Motajice vezuju se za intenzivno rasjednu tektoniku krajem neogena i u kvartaru. sjeveroistočne i istočne Bosne. 6 . Horstovi Majevice. Tada je u zapadnom dijelu preovladavala plitkovodna marinska sedimentacija čijim su dugotrajnim procesom formirane debele naslage mezozojskih krečnjaka i dolomita bududeg dinarskoga kopna. U okviru Unutrašnjih Dinarida BiH mogu se izdvojiti dvije glavne strukturno-facijalne jedinice. Kozare. Nastanak Dinarida vezujemo za pokrete alpske orogeneze koja je počela u trijasu i traje do danas. Dakle ovo je područje subdukcijska zona kolizijskog tipa. Složenim procesima subdukcije na sjeveroistočnom rubu Dinarida formirani su blokovi ofiolita i heterogene stijene tzv. Tokom jure odvojeni dio afričke megaploče zvani jadranska mikrotektonska ploča krenuo je u pravcu sjevera što je rezultiralo potiscima kojim su kasnije tokom kasnijeg mezozoika i tercijara formirani planinski masivi i hrbati Dinarida. a to je: o Savska zona sa pojasom horstova i rovova sjeverne Bosne. U tektonskom smislu ovo je područje izražavalo složenu subdukcijsku zonu obilježenu konvergencijom afričke kontinentalne megaploče sa juga. Prelazna dinarska zona). Novijom tektonskom regionalizacijom područja BiH Dinaridi su podijeljeni na: o Unutrašnje Dinaride.

rožnaci. te su česti amfioboliti. što je slučaj i sa područjima oko Srebrenice u Unutrašnjim Dinaridima. Rasjedni kontakt starijih krečnjaka i mlađih fliševa često je obilježen pojavama boksitne rude (Hercegovina i zapadna Bosna). Na tom području litološki dominiraju mezozojski krečnjaci i krečnjaci sa ulošcima dolomita debljine i preko 4 000 m. U ovom području formirane su i magmatske stijene koje su odraz paleozojskog i mezozojskog dubinskog magmatizma i efuzivnog vulkanizma. gline.. borane. U literaturi se nazivaju stijenama tzv. serpentiti. bakra. mangana. dijabaz-rožnjačke formacije. krečnjaci. Spomenuti tektonski procesi prodora dubinskih intruzivnih stijena bili su obilježeni pratedim metamorfizmom. Središnji Dinaridi ili prelazna dinarska zona Središnji Dinaridi se često u geološkoj literaturi nazivaju zona paleozojskih škriljaca i mezozojskih krečnjaka. Pored paleozojskih područja jugoistočne Bosne. Predstavlja kontaktnu zonu između Unutrašnjih i Vanjskih Dinarida. Rubove blokova ultramofita litološki obilježavaju stijene izrazito heterogenog sastava. Upravo ta područja obilježavaju ležišta olova. ofiolitnog melanža ili stijenama tzv. To je područje širokih navlačnih pojaseva. Vanjski ili Spoljašnji Dinaridi Vanjski ili Spoljašnji Dinaridi uglavnom geotektonski predstavljaju najvedi dio Hercegovine. navlačne i rasjedne strukture. Mezozojski krečnjaci trijaske starosti uglavnom dominiraju u jugoistočnom dijelu Prelazne dinarske zone. pješčenjaci). unsko-sanskog paleozoika na sjeverozapadu markantno strukturno-facijalnu jedinicu predstavlja Vranički paleozoik. U geografskom smislu to je područje izrazito složene geološke strukture i stijenskog sastava. 7 . Spomenute „mekše“ klastične naslage glavnom ispunjavaju dna? sinklinalnim ulegnudima. cinka. Antiklinalna uzvišenja najčešde grade stariji mezozojski krečnjaci i dolomiti koji su navučeni preko mlađih tercijarnih klastita (breče. kao što su peridotiti.Prema naučnim hipotezama pretpostavlja se da je na tom području došlo do prvobitnog razlamanja oceanske kore. lerzoliti koji imaju manji udio SiO2. jugozapadne i zapadne Bosne. Nastali su dugotrajnom sedimentacijom koja je trajala od gornjeg trijasa do eocena u zapadnom podmorju nekadašnjeg Tetis oceana. U ofiolite spadaju ultrabazične i bazične magmatske stijene. kao što su jurski klastiti. željezne rude i td. Strukturno-facijalna jedinica durmitorskog fliša na krajnjem jugoistoku i bosanska flišna zona na sjeveroistoku Središnjih Dinarida markiraju područja nekadašnjeg dubokomorskog troga ili rova tokom jure i krede. te navlačenja ofiolitskih blokova tokom laramijske i pirinejske orogenetske epohe. konglomerati. U strukturnom smislu preovladavaju kompresijske.

proluvijalni. te ona oko Trebinja i Neuma mogla biti zahvadena razornim zemljotresima. 8 . Uzrokovan je aktivnošdu regionalnog rasjeda. ali također mogu poslužiti i u rekreativne svrhe. planine Treskavica. Pored trusnih područja južne Hercegovine u Vanjskim Dinaridima seizmo-tektonski je aktivna zona livanjskog rasjeda za koga se vezuje nedavni zemljotres sa epicentrom na planini Goliji. U Unutrašnjim Dinaridima BiH bitno je spomenuti banjalučko trusno područje koje je obilježeno dubinskim rasjedima. Najnovije holoceno razdoblje litološki predstavljaju aluvijalni. Južna i zapadna Hercegovina bile su najugroženije zemljotresima kao što je onaj iz 1921. U narednih 100 godina prognozira se da bi područje oko Banja Luke. Tokom neogena aktiviranjem horizontalnih smičudih rasjeda nastaju prostrani neogeni bazeni. Seizmolozi pretpostavljaju da se u sljededih 50-ak godina na području naše države mogu očekivati zemljotresi srednje visokog intenziteta koji uzrokuju oštedenje objekata. industriji. Prema raspoloživim podacima na ovom se području dogodilo tokom novije historije nekoliko razornih zemljotresa. Prema podacima seizmografa u BiH se tokom godine bilježi čak oko 1100 zemljotresa koji su mahom vrlo slabog intenziteta. Aktivnost spomenutih rasjednih struktura uzrokovala je 1969. Prijelaz iz paleogena u neogen obilježen je nabiranjem i navlačenjem što je rezultiralo formiranjem dinarskoga kopna. zbog toga što ta područja tektonski obilježavaju aktivni rasjedi. Termalni. Njegov katastrofalni učinak rezultirao je pogibijom 15 ljudi i destrukcijom starijeg dijela urbane zone Banja Luke. Motajica) i vulkanizma (okolina Srebrenice). mineralni i termo-mineralni izvori i vode U našoj zemlji do sada je registrovano oko 260 lokacija sa hidrotermalnim i mineralnim izvorima.Kenozoik u BiH Kenozojsku eru obilježava nastavak alpske orogeneze koju izražava više tektonskih orogenetskih epoha. Sa ovoga stanovišta pripada Sredozemnom seizmičkom pojasu kojega defakto izražavaju subdukcijske zone koje zapravo obilježavaju nekadašnje rubove Tetis oceana. magnitude 6.5 po Richteru. To su uglavnom bili zemljotresi srednje jačine po Richterovoj skali. U Unutrašnjim Dinaridima tokom tercijara aktivni su procesi dubinskog magmatizma (Prosara. Spomenute termo-minetralne pojave svakako mogu imati primjenu u medicini. godine nedaleko od naselja Tihaljina u zapadnoj Hercegovini. Seizmo-tektonske karakteristike područja BiH Teritorij BiH predstavlja jedno od aktivnijih seizmo-tektonskih područja Evrope. deluvijalni i koluvijalni nanosi. Dolazi do neotektonskog izdizanja i formiranja visokih dinarskih planina koje su tokom pleistocena bile izložene djelovanju ledenjačke egzaracije na što su upuduju morenski nanosi. godine jedan od najsnažnijih zemljotresa magnitude 6.6 po Richteru. U neotektonskom razdoblju intenzivira se rasjedna tektonika kojom su formirani strukturni blokovi Dinarida. Spomenute pojave najčešde su pratioci aktivnih rasjednih zona. termoenergetici.

Sjeverno od Sarajeva nalazi se Olovska banja koja se tek počela koristiti krajem prošlog stoljeda. Također su poznate gorke i tople sumporne vode banje Vrudice kod Teslida. Slana banja Tuzla koristi ljekovite slane vode temperature 27. Opća morfološka obilježja reljefa BiH Relatvno mali teritorij naše države sa površinom od 51 129 km2 morfografski je predstavljen planinskim. Banja Gata kod Bihda koristi zemnoalkalno-sulfatnu vodu temperature 36 C. i o Hipoterme (temperatura niže od 34 C). Banja Dvorovi nedaleko od Bijeljine aktivirana je nakon dubinskih bušenja u cilju istraživanja nafte. zemnog plina i td. Nedaleko od spomenutih nalazi se Fojnička banja čuvena po svojoj radioaktivnoj homotermalnoj vodi temperature 36 C. Banja Kulaši nalazi se u dolini Ukrine. rubne pojave metala. Banja Ilidža koristi hipertermalnu sumpornu vodu (57. Procentualno je najmanje zastupljen visokoplaninski hipsometrijski pojas reljefno predstavljen višim dijelovima planinskih masiva i hrbata Središnjih i Vanjskih Dinarida.3 C). Nešto sjeverozapadnije nalazi se čuvena Gradačačka banja koja je počela funkcionisati krajem prošlog stoljeda. Složenu reljefnu strukturu BiH predstavljaju planinski masivi i hrbati sa predgorskim stepenicama. U istočnoj Bosni kod Srebrenice nalazi se banja Crni Guber sa jedinstvenom arseno-gvožđevitom ljekovitom vodom. visoravansko-zaravanskim i obalskim reljefom. nizijskim. U BiH ukupno postoji 16 banja koje na osnovu temperature termalne vode dijelimo na: o Hiperterme (temperatura vede od 38 C). BiH je pretežno planinsko-brdska zemlja zato što se više od 60% njenog teritorija nalazi na visinama od 500 m do 2386 m apsolutne visine. U Bos. ležišta nafte. Nastala je uz ilidžansko-busovački rasjed uz koji je nešto sjeverozapadnije formirana banja Kiseljak koja koristi ljekovite mineralne vode odnosno izvore temperature od oko 12 C. Poznata je još iz vremena rimske vladavine. središnje. Tada je na dubinama vedim od 1100 m otkrivena vruda hipertermalna voda temperature 74 C. te su geomorfološka značajka sjeverne Bosne i niske Hercegovine na jugu. Krajini jugoistočno od Sanskog Mosta nalazi se banja Ilidža sa mineralnom ljekovitom vodom. o Homoterme (temperatura od 34 C do 38 C). planinske površi i niske zaravni. Najniži nizijski (0 m do 200 m) i predgorski (200 m do 500 m) procentualno sudjeluju sa oko 39%. Najzastupljeniji su niži gorski (oko 36%) i planinski (oko 22%) hipsometrijski pojas. istočne i jugoistočne Bosne.Dakle svojom pojavom ukazuju na tektonski aktivne rasjedne zone. Njena topla mineralna voda (36 C) ljekovitih je svojstava. Dakle nadmorska visina u BiH generalno postepeno opada od glavne orografske vododjelnice prema sjeveru (erozijski bazis korita Save) odnosno ka Jadranskom moru na jugu. te zapadne. Nešto južnije kod Višegrada nalazi se banja Vilina vlas sa hipertermalnom vodom temperature 41 C.7 C. nemetala. 9 . zavale i doline. pobrđa. brdskim. Najzastupljeniji su na području sjeverne Hercegovine.

asimetrično boranje i rotacija Dinarskih blokova. te međugorskih zavala kao što su Gornjo-sprečanska zavala. štajerske. Morfotektonski razvoj savremenog reljefa BiH Dinarski planinski morfosistem pripada zapadnom dijelu alpsko-himalajskog pojasa. Njegova morfoevolucija vezana je za kenozojsku fazu zatvaranja Tetis oceana. Lijevče polje). To su zavalsko-potolinske strukture Savske. Prijedorske. Subdukscijsko sužavanje prostora obilježeno kompresijskim režimima odrazilo se diferenciranim izdizanjem Dinarskog orogena čija je kontinentalna kora mjestičino debela i preko 40 km. lokalno izdizanje. Na formiranje Dinarida utjecali su kompleksni tektogenetski procesi tokom novije faze alpske orogeneze. Dakle. savske. U okviru kojih de se kasnije u neogenu na sjevernom i jugozapadnom rubu Dinarida oblikovati panonski i jadranski međugorski bazeni. te novijih orogenih epoha. 10 . kao i brojna kotlinska udubljenja u Unutrašnjim Dinaridima. Savremeno tektonsko tonjenje obilježava Čapljinsko-hutovsku zavalu. Glavni promotor subdukcije u ovome dijelu sredozemne subdukcijske zone je Jadranska mikrotektonska ploča. Područja odnosno zone zahvadene neotektonskim tonjenjem su daleko manjih prostornih dimenzija. Zone neotektonskog tonjenja u Središnjim Dinaridima vezane su za tercijarne paleodepresije od kojih je prostorno najveda Sarajevska zavala na krajnjem jugoistoku sarajevsko-zeničkog bazena. što je reljefno izraženo kriptodepresijom Hutovog blata i preko 90 m debelim nanosima kvartarne starosti koji čine dno donje doline Neretve nizvodno od Čapljine. Intenzivnim neotektonskim izdizanjem bili su zahvadeni središnji Dinaridi i dio vanjskih Dinarida u zoni navlake visokog krša što je rezultiralo nadmorskim visinama koje premašuju 2000 m. Mostarska i ostale. Morfotektonski razvoj reljefne strukture Dinarida vezan je za pokrete laramijske. Prijedorska. Uzrokovani su subdukcijom kolizijskog tipa između afričke i evroazijske megaploče. Predstavlja dio afričke megaploče koji je odvojen u juri. pokreti jadranske mikroploče generalno usmjereni ka sjeveru rezultirali su boranjem. Krajem paleogena Tetis se razdvaja u Paratetis i Mediteran. Također morfološka su značajka subhorizontalnih ploha polja u kršu (kraških polja). Gornjo-sprečke zavale. Najnoviji razvoj Dinarida izražava aktivnost horizontalnih dekstralnih rasjeda. kao i istovremena subsidencija (tonjenje) terena. pirinejske. U Vanjskim Dinaridima područja neotektonskog tonjenja uglavnom predstavljaju zavale polja u kršu („velika kraška polja“). Lijevčanske. Noviji razvoj kompresijskih i ekstenzijskih Dinarskih struktura obilježen je nastankom novijih i oživljavanjem starijih rasjednih struktura.Najmanje vrijednosti vertikalne raščlanjenosti i nagiba dominantno obilježavaju terene naplavnih ravnica i terasnih nizina na sjeveru (Bosanska Posavina. Djelovanjem neotektonskih rasjednih pokreta izdignuti su borano-navlačni i borano-blokovski planinski masivi i hrbati Dinarida. navlačenjem i rasjedanjem Dinarskih struktura. Sarajevska. Semberija.

Reljef makroregije gore. Motajice (652 m). Položenije padinske terene sjeverno bosanskih gora reljefno predstavljaju glacisi i pedimenti. Spomenuta uzvišenja oblikovana su na pretežno vodonepropustljivijoj litološkoj podlozi (paleogeni fliš. Također u padinama sjeverno bosanskih gora i nižih pobrđa zapažaju se i mikro oblici hrđave zemlje ili badlandsa koji je nastao spiranjem i proluvijalno-bujičnim procesom. jarugama i visedim potočnim dolinama. Okršena uzvišenja sa zavalama velikih polja u kršu Vanjskih Dinarida. pobrđa i zavale sjeverne Bosne. orografskoj i morfogenetskoj homogenosti reljefnih cjelina. Pedimenti su stariji nivoi zaravnjeni u padinama čija geneza i morfoevolucija ni do danas nije precizno razjašnjena. istoka i zapada ograničeno je tokovima Save. zavale. 5. doline Turjanice. i Niska Hercegovina. te Prijedorske zavale i donje doline Sane do Bos. Makroregija Bosansko sredogorje. zatim dolinom Spreče preko Doboja. privremeno aktivnih i fosilnih klizišta. litološkoj. To je utjecalo da su padine gorskog i nižeg predgorskog pojasa gusto disecirane vododerinama. 4. južnog ruba Gornjo-sprečke zavale. Trebovca (620 m) i Majevice (915 m). Stanara. zatim nizijski. i doline. klizanja. Spomenuta uzvišenja predstavljala su otoke i poluotoke na južnom rubu Panonskog mora u bitno drugačijim paleogeografskim prilikama starijeg neogena. pješčenjaci. Uglavnom padine sjeverno bosanskih uzvišenja orogenetski su preoblikovane u kvartaru intenzivnim fluvio-denudacijskim procesima bujičenja (jaruženja). niža pobrđa. Pri tome su izdvojene sljedede geomorfološke makroregije: 1. sprečko-kozaračke dislokacije koja se pruža na potezu od Zvornika. Novog. a nešto manje viši gorski. Reljefnu strukturu sjeverne Bosne obilježavaju gore. pobrđa i zavale sjeverne Bosne Spomenuto makroregionalno područje sa površinom od oko 10 000 km 2 nalazi se u sjevernoj Bosni. Česte su i pojave valovitih uzdužnih profila što upuduje na pojave aktivnih. pijesci i konglomerati) što je utjecalo na razvoj guste dolinske mreže manjih vodotokova (rječice i potoci). Gorska uzvišenja sa geomorfološkog aspekta spadaju u više i zrelije reljefne forme. Drine i Une. Dakle orografski najistaknutija uzvišenja su Majevica i Kozara čiji se najviši hrbati pružaju pravcem sjeverozapad-jugoistok na dužinama od preko 40 km. puženja. Dakle na ovom području najzastupljeniji je gorski reljef. spiranja. 3. Glacisi su akumulacijski oblici predstavljeni blagim kosinama nagiba od 5 do 11 . lapori. Na ovom području predstavljene su horst-antiklinalnim odnosno borano-blokovskim masivima i hrbatima Kozare (978 m). Sa sjevera. 11 .Geomorfološke makroregije BiH Kompleksno provedena makrogeomorfološka regionalizacija teritorija BiH temeljila se na strukturno-genetskoj. 2. Gore. Banjalučke kotline. Makroregija visoki Središnji Dinaridi. Južna granica uglavnom slijedi regionalne rasjedne strukture tzv.

Ši Selo). Reljefno predstavljaju dijelove nekadašnjih neogenih bazena koji su neotektonski izdignuti. Šamca. ada i rukavaca. bujičenjem. Srbac. Tako drinsko korito obilježavaju dinamične fluvijalne mikro forme podova. jaruženjem i kliženjem. Uglavnom dominira fluvio-denudacijski reljef sa padinama koje su oblikovane spiranjem. Novog) koji su denudacijski oblikovani na ultramafitima centralnog Dinarskog ofiolitnog pojasa. te Ljubiča (kod Prnjavora). Šamac i td. Rubovi zavalskih udubljenja na kontaktu sa padinama brdskih i gorskih uzvišenja zasuti su proluvijalno-deluvijalnim nanosima koji su reljefno najčešde predstavljeni glacisima i fluvio-denudacijskim plavinama. ali oštrije forme reljefa. Upravo na prvoj riječnoj terasi razvila su se gradska naselja kao što je to Brčko. sprudova. Lijevče polje (450 km 2). Tuzle (npr. Na savremene procese kliženja tla upuduju valoviti padinski profili. te Modračko. Također sjeverno bosanska pobrđa obilježavaju složeni uzdužni profili. Samo na području opdine Tuzla do sada je evidentirano više od 1000 kliznih ploha. Skatavice (kod Čelinca). Otpornija krečnjačka uzvišenja koja su otočnog rasprostranjena imaju blaže nagibe. Modračkog pobrđa i Pastireva (produžetak Kozare sjeveroistočno od Bos. Najveda zavalska ulegnuda u sjevernoj Bosni su Savska zavala. Bosne i Vrbasa predstavljaju slični fluvijalni oblici. U orografskom smislu ulaze u sastav spomenutih sjeverno bosanskih gorskih masiva. Prijedorska zavala na jugozapadu (230 km2) i Gornjo-sprečka zavala (212 km2). Drugi po širini je riječni tok Drine (od 170 m do 300 m širine) obilježen pojavama slobodnog meandriranja. Najšire je korito plovnog toka Save (između 250 m i 450 m). Na nešto višim visinama od oko 5 m iznad ovlaženih profila vodotokova oblikovane su ravni prve riječne terase. Pobrđa su genetski mlađa niska uzvišenja koja su poligenetski oblikovana u nižem predgorskom visinskom pojasu (200 m do 500 m). To su Južno majevičko i Sjeverno majevičko pobrđe. Za razliku od spomenutih predgorskih pobrđa samostalna pobrđa su rasjedno orografski izdvojena brdska uzvišenja kao što su pobrđa Piskavice sjeverozapadno od Banja Luke. Pored genetski najzastupljenijeg fluvio-denudacijskog reljefa geomorfološki je zastupljen i magmatogeni reljef denudacijski preoblikovan na erozijski otpornijim stijenama Motajice i Prosare (na krajnjem sjeveru BiH). Iznad spomenutih tokova na visinama 2 m do 3 m pružaju se periodične plavljene naplavne ravnice. Bos. Njihov nastanak vezuje se za pleistocen. 12 .Nastali su akumulacijom proluvijalno-deluvijalnih nanosa. potom pobrđa Kozare. Najprostranije terasne ravnice sredemo na potezu južno od Brčkog i Bos. U zavalama dominira fluvijalni reljef predstavljen naplavnim ravnima i nešto višim terasnim nizinama koje su prosječene meandrirajudim koritima sjeverno bosanskih tokova. Razlog tome je naglašeno neotektonsko tonjenje područja Semberije i susjedne Mačve. Morfološki su predstavljeni izmjenom strmih padina na blaže položenim glacisima i erozijskim terasama. Također donje tokove Une. zatim Južno motajičko pobrđe i brojna ostala predgorska pobrđa koja se izdižu na rubovima niskih sjeverno bosanskih zavala. Na njima su se razvila brojna sela i prigradska naselja Banja Luke. Uglavnom su rasjedno vezana za okolne starije gorske morfostrukture. Dubravsko i nisko Poljičko pobrđe iznad akumulacije Modrac. pobrđe Vučjaka sjeverno od Doboja. greda.

neogeni sedimenti i kvartarni nanosi. zavale i doline. Bardača (močvara) kod Lijevče polja. mezozojski karbonati i klastiti. sa pratedom saobradajnom i ostalom pratedom infrastrukturom industrijskih. Reljef makroregije Bosansko sredogorje Ova makroregija prostorno obuhvata središnju. Najviši su neotektonski izdignuti borano-navlačni masivi Vlašid (1943 m) i Jahorina (1910 m) koji su orografski istaknuti u reljefnoj plastici terena. Orografsku strukturu Bosanskog sredogorja predstavljaju planinski masivi i hrbati sa predgorskim stepenicama. Pored širokih dolinskih proširenja koje zapravo predstavljaju opisane zavale tu se nalaze i manja kotlinska proširenja kao što su Tuzlanska kotlina u dolini rječice Jale. 13 . pa zatim jezera Vidara i Hazna kod Gradačca. jursko-kredni fliš. kao što su npr. Zatim ribnjak Sanjičani nedaleko od Prijedora.Prostorno su najvedi plavinski zastori južne Kozare kojima je na dužini preko 30 km prekriven sjeverni rub Prijedorske zavale. magmatske i metamorfne stijene centralne dinarske ofiolitne zone. te fluvio-denudacijske plavine akumulacijski oblikovane na njihovim rubovima. Bijeljina. Tuzla. Sa geotektonskog stanovišta ovo područje se nalazi vedim dijelom u Prelaznoj dinarskoj zoni. zatim Sokolska klisura i td. te ostale manje rječice i potoci. Srebrenička kotlina u dolini Tinje. Donjo-sprečka klisura.1 km2). Dolinska suženja kao što su klisure. stambenih i privrednih objekata. U tehnogeni reljef ovdje spadaju vede vještačke hidroakumulacije od kojih je najvede Modračko jezero (17. gorska uzvišenja. piroklastiti i tercijarni eruptivi. Brojni su i rudnici na ovim područjima. planinske površi. Predstavljen je urbanim centrima kao što su Banja Luka. Banjalučka kotlina u dolini Vrbasa i td. rjeđa su pojava. Doline ove geomorfološke makroregije defakto obilježavaju najniže visinske položaje. te dijelove zapadne i sjeverozapadne Bosne.. Sličan slučaj je i sa Gornjo-sprečkom zavalom. To je prostorno najveda geomorfološka makro cjelina površine 18 991 km2 koja se pruža od Velike Kladuše na krajnjem sjeverozapadu do Rudog na jugoistoku. Spreče. u morfogenetskom smislu u kotlinama spomenutog područja dominiraju fluvijalni oblici naplavnih ravni i riječnih terasa. To su paleozojski škriljci i pješčari. dok njegovi sjeveroistočni dijelovi ulaze u okvir Unutrašnjih Dinarida. Prema opisanoj makro cjelini ograničena je ved spomenutom granicom. istočnu. Dobojska kotlina u dolini Bosne. jugu i jugozapadu njezinu granicu čini zamišljena linija koja se pruža na potezu dolina Dehotine-dolina Bistrice-dolina eljeznice-Ilidža-Busovača-dolina Lašve-Jajce-Šipovogornja dolina Sane-Sanski Most-Otoka na Uni-Velika Kladuša. Antropogeno-tehnogeni reljef uglavnom je koncentrisan u zavalsko-kotlinskim udubljenjima gdje je dominantno zastupljen na terasnim površima. Brčko i td. Upravo zbog toga morfološki razvoj savremenog reljefa tretiranog područja obilježen je intenzivnim geomorfološkim procesima na litološki izrazito heterogenoj stjenovitoj podlozi. Njima otiču pored spomenutih velikih bosanskih rijeka tokovi Sane. klisure Tinje. Tinje. pobrđa. Prijedor. Ukrine. a postoji i akumulacija Snježnica. Na jugoistoku. U strukturno-genetskom pogledu prevladavaju borano-navlačni planinski masivi i hrbati prosječnih visina od 1000 m do 1500 m. sedimenti.

Bosne. Na ovom području dominira fluvio-denudacijski reljef koji je preoblikovan na ultramafitima. Bokšanica. U prosjeku su visoke između 1200 m i 1500 m. To su šumovita uzvišenja koja su uglavnom gusto disecirana dolinskom mrežom manjih vodotokova u poriječjima Krivaje. Također na ovim okršenim terenima istočne i zapadne Bosne česte su reljefne pojave visoravanskih formi zvanih površi. zatim Sljemenska planina. Planinska uzvišenja ove makroregije krečnjačko-dolomitnog sastava prevladavaju u istočnoj i zapadnoj Bosni. Čemernice i Nolučke planine (kod Jajca) u poriječju Vrbasa. ili Mačkida stijene u masivu Manjače relativne visine preko 200 m. Ponor kod Mrkonjič Grada) i snažnih kraških vrela koja nerijetko ističu iz pedinskih otvora (vrelo Krupe na Vrbasu. Velika Mahnjača zapadno od epča. kao što su npr. Bijambarske pedine. Radovan-jelika. U sjeveroistočnom dijelu ove makroregije predstavljena su gorskim uzvišenjima Osata. U okviru navedenih vrlo su česte reljefne pojave subvertikalnih reljefnih litica koje su rasjedno predisponirane. Javor.Njihove najviše visoko gorske terene na visinama iznad 1800 m predstavljaju blago zaobljeni vršni hrbati koji su oblikovani uglavnom nivalnim i periglacijalnim procesima. Novakova pedina i td. te istočno od planine Devetak. Borja. dug oko 8 km. Budoželjska planina. Ravan planina. Djeva). zatim pedina Dugovještica (prema najnovijim istraživanjima jedan od najdužih pedinskih sistema u BiH. Velež kod Zavidovida. potom planina Zvijezda (istočno od Vareša). To su Uzlomac. Javorak (sjeverni dio Vlašida). Također česte su i pojave ponorničkih tokova (Ponikva kod Vareša. gornje Ukrine i Usore. Gorska uzvišenja Bos. gorsko uzvišenje Ozrena. zatim Galica (zapadni dio masiva Vlašida). Prostorno najveda je Glasinačka površ (površine preko 100 km2) koja se nalazi između Sokolca i Rogatice u istočnoj Bosni. Čemerska planina. Trebevid i Ravna planina (kod Pala) nedaleko od Sarajeva. Tajan. u kanjonu Prače). kao što su npr. Planinska i gorska uzvišenja središnjeg dinarskog ofiolitnog pojasa orografski izražavaju sjeverni i sjeveroistočni rub makroregije. pedina Vrelo Mokranjske Miljacke. Romanija. Vrbanje. litice Romanije (Crvene stijene. Konjuh. vrelo Orlje kod Olova i td. Najvedi uvalski sistemi ove makroregije oblikovani su u centralnom dijelu masiva Manjače. te Varda na krajnjem jugoistoku (sjeverno od Rudog). 14 . Spomenuta planinska uzvišenja su područja pokrivenog ili subkutanog karsta (krša). kao što su npr. Također na području spomenutih planina vrlo su šeste pojave jama i pedina.). Obilježena su čestim pojavama vrtača i uvala. uvala Džimrije. Perun. Sušica (južno od Srebrenice). Nešto niža gorska uzvišenja uglavnom dominiraju na krajnjem sjeveroistoku i sjeverozapadu. To su Vučja planina. Na ovom području dominira fluvio-denudacijski reljef. Birča i Ludmera. te Ozren. Smolin (Karaula). Lisac. Gole planine. Hranča ili Ranča. Tisovca. Krajine na sjeverozapadu kao što je Majdanska planina jugozapadno od Prijedora. Mislovo i Sjemeč. Devetak. Rzava i Lima na krajnjem jugoistoku. Nešto jugozapadnije od spomenutih planina pruža se planinski pojas predstavljen borano-navlačnim planinskim morfostrukturama koje su fluvio-denudacijski oblikovane na jursko-krednom flišu. vrelo Miljacke (Poljanske i Mokranjske). pedina Ledenjača. vrelo Štedrič kod Vlasenice. Sa strukturno-genetskog stanovišta to su borano-navlačni masivi i hrbati Manjače.

Lašve i Fojničke rijeke. Bratunca i Zvornika. Brojne su u ovoj makroregiji (Sarajevska kotlina. zatim Plive i Ugra. zatim kanjon rijeke Ugra u zapadnoj Bosni. Usore. 15 . denudirane vulkanske kupe Kvarca. To su npr. Jajačka kotlina. Maglajska). Sporedne doline njihovih pritoka pod pravim uglovima najčešde su usmjerene ka spomenutim glavnim dolinama zbog utjecaja rasjedne tektonike. Najdublja kanjonska suženja duboka preko 500 m obilježavaju dolinu Drine nizvodno od Višegrada.). odnosno Baštre pritoke Une. vedi dio područja prekounske Krajine na krajnjem sjeverozapadu predstavljen je valovitim reljefom samostalnih pobrđa prosječnih visina od 250 m do 450 m. Također forme kanjona su razvijene u dolinama Prače i Lima.Niža pobrđa uglavnom su predstavljena fluvio-denudacijski oblikovanim rebrastim reljefom gusto ispresjecanim potočnim dolinama. Nastala su najčešde na rubovima bosanskih neogenih bazena kao što su Srednje bosansko pobrđe koje se pruža od Zenice do Sarajeva. Zenička kotlina. Glavne doline Drine. Kotor-Varoška. Bosne. kao i mnogih drugih vodotokova koji protiču kroz okršena područja zapadne i istočne Bosne. Travnička kotlina. Dolinski reljef uglavnom reljefno predstavlja najniže terene makroregije Bosanskog sredogorja. zatim pobrđe okoline Jajca. okoline Šipova u zapadnoj Bosni. Vrbasa i Une poprečno presijecaju starije borane strukture okolnih planinskih uzvišenja. Prostorno je najveda zavala Sarajevskog polja površine oko 50 km2. To su doline Prače. Krivaje. U tektonskom smislu izražava Prelaznu dinarsku zonu odnosno Središnje Dinaride. Dakle to su mlađe probojničke doline nastale u neotektonskom periodu. Visočka. Jelaška i Teslidka zavala prostorno su nešto manje. Uglavnom su razvijena na vodonepropusnijim „mekšim“ stijenama-jezerskim sedimentima i bosanskom flišu (zona Sarajevo-Banja Luka). Jugozapadnu granicu prema zoni visokog krša Vanjskih Dinarida predstavlja zamišljena linija na potezu Gacko-Konjic-Jablanica-Gornji Vakuf-Kupreška vrata-Šipovo. Lima. Banja Luke. Najveda dolinska proširenja Bosanskog sredogorja predstavljaju zavale. Drinjače. Dominiraju doline kompozitnog ili složenog tipa. To je zona paleozojskih škriljaca sa mezozojskim krečnjacima i durmitorskim flišem. U geografskom pogledu pruža se od doline Plive i doline Lašve na sjeverozapadu do Gatačkog polja i najviših planina na granici sa Crnom Gorom. Reljef makroregije visoki Središnji Dinaridi Spomenuta makroregionalna jedinica sa površinom od oko 6000 km 2 morfološki predstavlja područja središnje i jugoistočne BiH. Lašvanska. Nešto manja dolinska proširenja su kotline. Zanika. Za razliku od dolinskih proširenja kanjoni i klisure oblikovani su dubinskom fluvijalnom erozijom u otpornijim i čvršdim stijenama. Spomenuta reljefna udubljenja uglavnom su oblikovana u mekšim tercijarnim naslagama (Šeherska (Maglaj-Zavidovidi). Na sjeveroistoku prema susjednoj regiji Bosanskog sredogorja ograničava je prethodno opisana geomorfološka granica. Spomenuto područje geološki je građeno od stijena različite starosti i postanka. Denudacijski preoblikovan vulkanski reljef obilježava okolinu Srebrenice. Čauša i td. Rzava. Olovska kotlina i td.

To su uglavnom planinske morfostrukture borano-navlačnog tipa. Vranica (najviši vrh 2112 m). To su Komar. To su Bjelašnica. Treskač vrh na Treskavici. U jugoistočnom dijelu visokih Središnjih Dinarida neotektonski se izdižu najviši planinski masivi BiH. Zato su najviši tereni ovih planina uglavnom zaobljenijih vršnih reljefnih formi. Ardov u Zelengori i td. vrh Maglida. dok su niže padine oblikovane na škriljcima konveksno. Stolovaš. Treskavica. Radovan. Zec (izvor Vrbasa). Također. Vrbasa i srednjeg toka Neretve. Pogorelica. npr. Lašve. te mlađi paleozojski krečnjaci i dolomiti. te ostala Zelengorska jezera). Njihove prisojne jugozapadne planine uglavnom su blažih nagiba u odnosu na nasuprotne sjeveroistočne koje su strmije. Visočica. Prsti u Volujaku. Ljubišnja. 16 . Disecirane su gusto razvijenom površinskom riječnom mrežom pritoka Fojničke rijeke. Vedi dio visokih Središnjih Dinarida. Nešto južnije pružaju se srednje visoke planinske morfostrukture Badinske planine i Bokševice u okolini Jablanice. Najviše planinske terene sa visinama iznad 1700 m genetski obilježava periglacijalni i paleoglacijalni reljef koji se pojavljuje u tragovima.). Parje. Uglavnom preovladava fluvio-denudacijski reljef. Također. jezera. Vršni hrbati spomenutih borano-navlačnih morfostruktura različitih su orjentacija pravaca pružanja što je odraz izmjene stresa uzrokovanog pokretima Jadranske mikrotektonske ploče u neotektonskom razdoblju. Lelija. nagiba u prosjeku vedih od 35 . drimci se nalaze jugoistočno od Gornjeg Vakufa. Zubovi. Oblik. vrijedno je spomenuti destruirani paleotonacijski? nivo podova u sjeveroistočnom dijelu Raduše i Stožera koji se pruža na visinama od oko 900 m. Maglid i Volujak. Plazenica i Stožer (kod Kupresa) i Raduša. Sjeveroistočne padine usljed vodonepropusnijeg sastava gusto su disecirane dubokim dolinama kojima otiču lijeve pritoke Vrbasa (Duboka. Prostorno najvedi pediment predstavlja Grbavičko polje u jugozapadnom dijelu Ravne planine (južno od Jajca). Inač i Lopata (Kreševo). a Prokoško jezero se nalazi u centralnom dijelu Vranice na visinama od 2110 m. Kotlaničko. Pri tome demo spomenuti egzaracijske oblike oštrih hrbata-areta sa stjenovitim vrhovima kao što su npr. Od egzaracijskih oblika brojni su i fosilni cirkovi često prekriveni urušenim koluvijalnim materijalom ili predstavljeni manjim planinskim jezerima na vododrživoj podlozi (Veliko Crno i Bijelo jezero na Treskavici. Bitovnja. Štirinsko. Reprezentativne primjere paleoglacijalnog reljefa predstavljaju terminalni bazen Prokoškog jezera na Vranici. Semešnica. Za razliku od najviših terena visoko gorskog pojasa koji su obrasli niskom pašnjačkom vegetacijom niže strme padinske fasade obrasle su gustim bukovo-smrčevim šumama. Zelengora. Na terenima visokogorskog pojasa preovladava periglacijalni i paleoglacijalni reljef. tačnije njihov centralni i sjeverni dio predstavljaju planine Vraničkog paleozoika. Najviše terene grade kiseli eruptivi-rioliti. Kalin (Bugojno). Pijavičko i dr. Orlovačko. Bunta i dr. te drimačka jezera pregrađena završnim ili čeonim morenama na jugozapadu ovog masiva.Na sjeverozapadu ovog područja nalaze se planine Ravna gora. Sve one su uglavnom građene od silursko-devonskih stijena predstavljenih uglavnom škriljcima. Kruščica. brojni oblici morena ukazuju na pleistocenu aktivnost glacijalnog procesa na ovim planinama. Voljišnica.

Najvede je Gvozno polje površine svega 1. vedi dio spomenutog područja može se geomorfološki klasificirati kao subnivalni karst koga obilježavaju česte reljefne pojave naglašene gustode vrtača.No. Položenije terene uglavnom izražavaju visoke planinske površi od kojih su prostorno najvede Zagorska površ kod Kalinovika i površ Vučeva sjeverno od Maglida. Ravna vala i Studeno polje na Bjelašnici i td. Niže planinske padine najvedim dijelom su ustrmljene. Kompozitne doline gornjih tokova neretve. Ramska zavala zapadno od Prozora) brojne su i manje kotline (Borčanska kotlina (Ulog). Fočanska kotlina i td. jugoistočnom Bjelašnicom i jugozapadnim dijelom Zelengore neotektonski su izdignuta u zoni Durmitorskog fliša koga grade mahom vodonepropusnije stijene jursko-kredne starosti. Na tom planinskom području pored fosilnog glacijalnog reljefa morfogenetski preovladava fluvio-denudacijski reljef obilježen preovladavajudim procesima bujičenja. Akumulacijski oblici morena koji su nastali procesom ablacije otkriveni su širom ovog najvišeg dijela makroregije. prostrani uvalski sistemi. Tovarnice u Zelengori i Treskavice predstavljali tada egzaracijske glacijalne oblike. Vrbasa i njihovih pritoka teritorijalno pripadaju makroregiji Visokih središnjih Dinarida. Reljef makroregije Bosansko-hercegovački dinarski krš To su područja zapadne. mnogi fosilni cirkovi prekriveni su manjim planinskim jezerima. kao što su jezera na Zelengori i Treskavici. Kreševska kotlina. jugozapadne Bosne i sjeverne planinske Hercegovine. Tu su i brojni nekadašnji valovi ili ledničke doline kojima su se kretali planinski glečeri. 17 . Kalinovačkog zagorja. Pored manjih zavala (Ostrožačka zavala (prekrivena akvatorijom Jablaničkog jezera). spiranja. Kraški reljef uglavnom dominira u položenijim terenima visokih planinskih površi Bjelašnice i Treskavice. zatim današnje brojne visoke vrtače u podnožju visoko-gorskih grebena imale su funkciju cirkova. Spomenuto makroregionalno područje pruža se od unsko-koranske zaravni i planinskog hrbata Plješevice na krajnjem sjeverozapadu do Leotara i površi Rudina na jugoistoku. Bugojanska kotlina. Oblici kraških polja nisu razvijeni na ovom području. kliženja i puženja. Vučevice i sjeveroistočnog Crvnja. Područje spomenutih visokih planina bilo je tokom pleistocenih glacijala zahvadeno oledbom na što upuduju brojni tragovi glacijalnog reljefe.). U planinskom reljefu posebno su istaknute planinske uvale koje morfološki odvajaju planinske grebene i hrbate. Zajedno sa istočnom Visočicom. jaruženja. Mikrotektonska razlomljenost karbonatne podloge značajno se odrazila na morfoevoluciju kraških reljefnih oblika. Vučeva. kao što su npr. Drine. U hidrogeografskom smislu to su poriječja gornjeg toka Sutjeske. Kolijevka na Visočici. te niske Bjelašnice. Reljef ove makroregije poligenetski je oblikovan na mezozojskoj okršenoj karbonatnoj ploči Vanjskih Dinarida koju dominantno litološki predstavljaju mezozojski krečnjaci. Nešto jugozapadnije pružaju se uzvišenja Lebršnika. Neretve i Zalomske rijeke. Ispresijecane su brojnim okršenim derazijskim dolinama. Oštri i stjenoviti vrhovi Maglida. suha Jezerina pod Maglidem. Glavatičevska župa. te česte pojave pedina i jama.8 km2.

Mrtvice i Milača-Kupreško polje). tačnije u njenom bosanskom dijelu pružaju se planinske morfostrukture Grmeča. Zatim u jugozapadnoj Bosni to su Dinara. Plješevice i Jadovnika. Tušnica. Najvede kraško polje u Evropi je Livanjsko polje površine 405 km2. i Subnivalni krš. To su Čvrsnica i Prenj. Najviše planine ove makroregije nalaze se u sjevernoj Hercegovini. Nešto jugoistočnije pružaju se hercegovačka planinska uzvišenja prosječnih visina između 1000 m i 1450 m.Usljed naglašenih visinskih razlika ovdje je zastupljeno više genetskih tipova karsta ili krša. Periglacijalna i glacio-krška morfoskulptura uglavnom je vezana za viša planinska područja. Prenja. Padine planinskih uzvišenja uglavnom su stepenaste. 18 . Vitorog i td. Goli krš. te u istočnoj Hercegovini. te brojnim pedinama i jamama. Tereni pokrivenog ili subkutanog karsta uglavnom su zastupljeni u zapadnoj i jugozapadnoj Bosni. obilježene izmjenom strmih konveksnih padina sa položenijim pedimentima. Gatačko polje. Između spomenutih planinskih uzvišenja pružaju se tektonski predisponirana reljefna udubljenja velikih kraških polja. Tokom zime i proljeda redovno su plavljena vodama ponorničkih tokova (Plovuče. Šujice-Duvanjsko polje. zatim po veličini slijede Nevesinjsko polje (oko 180 km2). Viduša (iznad Popovog polja). Cijelo područje obiluje vrtačama. Česte su pojave tektonski predisponiranih velikih stjenovitih odsjeka visina i preko 400 m što je značajka Veleža. kamenicama. Šator. zatim dugim uvalskim sistemima. Viduša. Golija. kao što su: o o o o Pokriveni ili subkutani karst. Uglanom u morfogenetskom smislu dominira kraški reljef i derazijski padinski oblici. Srnetice. te Velež. Čabulje. Čabulja i Crvanj. Čvrsnice na kojoj se nalazi najveda stijena u BiH-Veliki kuk relativne visine oko 1000 m. Prenja. Najviše terene na visinama iznad 1800 m predstavlja subnivalni krš sa pojavama tragova pleistocenog glacio-krškog reljefa koje je obilježje planina Čvrsnice. Glacio krš. Mušnice-Gatačko polje. Slovinj (rug Gatačkog polja). Ovdje su formirana prostorno najveda kraška polja u Evropi i svijetu. Zalomske rijeke-Nevesinjsko polje. Leotar i Trusina. Glamočko polje i Kupreško polje. To su Snježnica. Cincar. To su duboka tektonska ulegnuda ispunjena debelim naslagama tercijarnih i kvartarnih sedimenata debljina više stotina metara. škrapama. Lunjevače. Raduša. zatim zatim Duvanjsko polje. uvala i suhih udolina. Vrana i Šatora. Veleža. Sturbe i Dumana-Livanjsko polje. Klekovače. Dinare. U zapadnom dijelu makroregije. Te najustrmljenije padinske terene pored stjenovitih odsjeka karakterišu brojna točila koja tokom zimskih mjeseci imaju funkciju lavinskih koridora.

Geneza ovih prostranih planacijskih oblika nije do danas precizno geomorfološki razjašnjena. Gorska uzvišenja su uglavnom borano-navlačne strukture poligenetski oblikovane na okršenim krednim krečnjacima. Postoji više hipoteza o njihovome nastanku. oblasti niske površi zauzimaju oko 40% niske Hercegovine. Spomenute prostrane planacijske oblike obilježava hipsometrijska korelacija tj. Tu nalazimo tipične primjere humova po kojima je ovo područje i dobilo naziv Humine. gorsko uzvišenje visoko 958 m. Pored ovih postoje i niže površi. Niske površi na ovom području površina su i preko 100 km2. fluvijalno bočno proširivanje i zaravnjavanje. Teritorijalno obilježava područja na krajnjem jugu i jugoistoku BiH. Njihovim uravnjenim dnom meandrirajudi otiču ponornički tokovi Trebišnjice. U južnom dijelu ovoga područja uzdiže se aba. Dolinska proširenja predstavljaju Bihadka zavala. Na krajnjem jugoistoku nalazi se visoko gorski masiv Orijen sa najvišom tačkom Vučji zub (1803 m) u bosansko-hercegovačkom dijelu. Klisura Neretve između Jablanice i Mostara duboka je mjestimično i preko 1200 m. Ozren. U vede riječne tokove ovdje spadaju rijeka Una sa pritokom Uncem. To su Trtla. Niska Hercegovina Prostorno najmanja geomorfološka makroregija je Niska Hercegovina površine od oko 3200 km2. Na površima uglavnom preovladava boginjavi krš vrtača. te dijelove niskih Humina sa dolinama donje Neretve. Neretva i rijeka Janj (desna pritoka Plive u zapadnoj Bosni). Vrljike i Lištice. Preciznije.Površinska riječna mreža u ovom području je u mnogome nerazvijena. zatim Imotsko-Bekijsko polje na granici sa Hrvatskom i Mostarsko blato. Malič. To su Dubravska (kod Stoca) i Brotnjanska površ (kod Čitluka). Spomenute rijeke otiču kroz kompozitne doline. 19 . oblikovane su na visinama od 250 m do 300 m. gorski i predgorski hrbati i grede. Spomenuta kraška polja tokom hladnijeg razdoblja godine redovito su plavljenja. te zavale i doline. Bregave i Trebišnjice. te brojne kotline u dolini Neretve i Unca. Kukovac i Gradina u zapadnoj Hercegovini. a česte su i jame. Vedi dio Orijena teritorijalno pripada Crnoj Gori (glacio-krški i kraški reljef). Trebižata. potom abrazijska hipoteza i tektonska po kojoj su nske hercegovačke površi oblikovane navlačnom tektonikom. kao što su npr. To su vrlo strma kupolasta uzvišenja oblikovana na okršenim krednim krečnjacima. Na ovom području dominira kraški reljef. Ljubeč. Južno od Popovog polja pružaju se gorska uzvišenja. Orografsku strukturu niske Hercegovine čine niske površi (zaravni oblikovane u kršu). zahvata područja zapadne Hercegovine. Od zavala polja u kršu najveda je Popovo polje (68 km2). kao što je površ Grabovine kod vodopada Kravice. Na ovom području mogu se razlikovati zavale velikih kraških polja i zavale koje čine sastavni dio kompozitnih riječnih dolina Neretve i Trebižata. površ uz rijeku Bregavu i dr. Zapadno-hercegovačka površ i površ Trebinjske šume (115 km2).

planinski klimat. Klima BiH Našu državu obilježžava čitav mozaik klimatskih tipova. Predplaninski klimat Predplaninski klimat uglavnom vlada na područjima između 500 m i 800 m nadmorske visine. Zatim svakako treba spomenuti regionalnu cirkulaciju vazdušnih masa različitih termodinamičkih osobina i vlažnosti. te čiji se uticaj osjeda do Bos. To su također područja gorskih uzvišenja sjeverne Bosne. Prosječna godišnja količina padavina krede se u rasponu od 1000 mm do 1200 mm godišnje. Također. sibirski i azorski anticiklon. te područje đenovskog ciklona koji često bitno utiču na vrijeme u našoj zemlji. te su ova tri faktora najvažnija. a to su župni klimat i klima kraških polja. treba spomenuti klimatske varijatete. Na izrazitu klimatsku diferenciranost relativno površinski malog državnog teritorija BiH uticali su sljededi klimatski modifikatori. Količina padavina postepeno se snižava prema istoku. 20 . Umjereno-kontinentalna klima Umjereno-kontinentalna klima obilježava područje sjeverne Bosne. Ostali klimatski faktori od manjeg su uticaja i uglavnom su lokalnog karaktera. Tu se prvenstveno misli na planinski reljef BiH koji je u mnogome uticao na sprečavanje prodora toplih vazdušnih masa sa juga i jugozapada. Prosječne srednje godišnje temperature su nešto iznad 10°C. surova alpska klima. Sniježni pokrivač traje u prosjeku oko 2 mjeseca. te izmijenjeno jadranska klima. Najtopliji mjeseci su juli i august čija srednja mjesečna temperatura iznosi preko 25°C. Ovaj tip klime uglavnom obilježava niža dolinska područja sjeverne Bosne. predplaninski klimat. kao što su islandski ciklon. Pored njih. te su najniže vrijednosti u Semberiji (između 600 mm i 700 mm godišnje). Dominantni vjetrovi su sjeverac i košava koja duva iz pravca sjeveroistoka. Sniježni pokrivač se zadržava i do 3 mjeseca u godini. Ljubuško-Vitinska zavala (dolina Trebižata). te prostrana Hutovsko-Čapljinska zavala koja u svom jugoistočnom dijelu predstavlja kriptodepresiju koju obilježava fluviomočvarni reljef.U kompozitnim riječnim dolinama nalaze se zavale Bijelog i Mostarskog polja (dolina Neretve). Usljed naglašene kontinentalnosti područja za vrijeme utjecaja hladnog zimskog anticiklona minimalne temperature se mogu spustiti i preko -10°C. Prosječna godišnja temperatura zraka krede se od 7°C do 10°C. Drugi vrlo važan klimatski faktor je geografski položaj BiH između prostrane među planinske zavale Panonskog bazena ma sjeveru i akvatorije Jadranskog mora koja je duboko uvučena između Apenina i Dinarida. Šamca. Srednja godišnja količina padavina u sjeverozapadnom dijelu BiH iznosi oko 1000 mm godišnje. spomonut demo i jadranski klimat koji obilježava usko bosansko-hercegovačko primorje. Tipičan predstavnik ovog klimata je Sarajevo čija srednja julska temperatura ne prelazi više od 22°C. To su umjereno-kontinentalni klimat. Uglavnom u centralnoj i istočnoj Bosni.

Najvede količine padavina izluče se od novembra do aprila što ukazuje na pojačane maritimne uticaje. te duge i sniježne zime sa sniježnim pokrivačem koji se održi i preko 6 mjeseci tokom godine. bura i jugo.5°C. Godišnja količina padavina se krede u rasponu od 1200 mm do 1800 mm sniježno-kišnih padavina. Planinski klimat Planinski klimat zahvata područja centralne. Ljetni temperaturni maksimumi nerijetko premašuju 40°C. Godišnja količina sniježnokišnih padavina premašuje i preko 2000 mm.Najniže temperature u kotlinama planinske Bosne uzrokovane su radijacijskim maglama u zimskim mjesecima u vremenu duže anticiklonalne stabilnosti. Broj sunčanih sati tokom godine premašuje 2400. Dakle. zapadne i jugoistočne Bosne. Predstavnik ovog tipa klime je Bjelašnica na čijem je vrhu 1882. godine zabilježen rekordni minimum temperature zraka od 43. Tokom zime u planinskim reljefnim udubljenjima uvala. Klima kraških polja Klima kraških polja je zastupljena u kraškim poljima čije prosječne nadmorske visine iznose između 600 m i 900 m nadmorske visine. Prosječne godišnje količine padavina kredu se u rasponu od 1300 mm do 1800 mm kišnih padavina. mogu dostizati orkanske jačine (brzina i preko 100 km/h). Srednje godišnje temperature zraka iznose između 14°C i 16°C. Spomenuto se odnosi na visoka krška polja Vanjskih Dinarida (osim Kupreškog polja). Ljeta su svježa i kratka. Također. Tako je u uvali Mrazište na planini Igman 1963. Maritimni uticaji osjedaju se sjeverno od Mostara. godine sagrađena prva meteorološka opservatorija na Balkanu. Predstavnik ovog tipa klime je Mostar. Dominantni vjetrovi. vrtača i visokih udolina evidentne su pojave gustih radijacionih magli koje obilježava temperaturna inverzija. a snijeg se održava oko 4 mjeseca tokom godine. ova reljefna udubljenja karakterišu česte pojave radijacionih magli posebno tokom hladnijeg razdoblja godine. Zime su blage i kišovite. te sjevernu planinsku Hercegovinu. Izmijenjeno jadranski klimat Izmijenjeno jadranski klimat predstavlja varijatet sredozemne klime u okviru kojeg se mogu izdvojiti izmijenjeno jadranska klima sa pojačanim maritimnim uticajem i ona sa izraženijim kontinentalnim uticajem. a ljeta vrela i sušna. ovaj klimat preovladava u niskoj Hercegovini. Njegova osnovna obilježja su prosječne godišnje temperature zraka niže od 7°C. Obilježava ga uglavnom vrlo niska temperatura zraka (prosječna godišnja temperatura oko 0°C). 21 . Dominantni vjetrovi su bura i jugo. Alpski klimat Alpski klimat vlada na najvišim planinskim terenima Dinarida.

Poriječje rijeke Vrbasa površinski obuhvata nešto preko 6000 km2. na ušdu oko 230 m3/s. centralne. Prača. glavne rijeke crnomorskog sliva u ovome dijelu Evrope. njezino slivno područje obilježava gusto razvijena površinska mreža vodotokova zbog pretežno vodonepropusnih stijena. Značajnije lijeve pritoke Bosne su Fojnička rijeka. Vrbanja i Ugar. te sastavnice Tara i Piva dotiču iz najvišeg dijela planinskih područja jugoistočnih Dinarida. Vrbas i Una. Rzav. Zato je Una četvrti tok po količini proticanja u BiH. Rijeka Una duga je 207 km. Lašva i Usora. Lim. nizvodno od Bos. istočne i jugoistočne Bosne. jugozapadnu Srbiju. Šamca). Nastaje u Šdepan Polju s utokom Tare i Pive. Bosna. Uglavnom to su područja zapadne. Uglavnom. Duga je 345 km. Dehotina. Odlikuju je dva maksimuma proticaja (proljetni i kasno jesenji) i dva minimuma proticaja (zimski i ljetni). Njena najveda pritoka u tom dijelu toka je rijeka Unac duga 64 km. Dakle. Gornje poriječje Une geološki grade tektonski ispucali krečnjaci. Krivaja i eljeznica. Drinjača. Ukupna površina sliva iznosi oko 19 000 km2. te dijelove sjeverne i sjeveroistočne Bosne. Rače) su Drina. pa je površinska mreža tokova neravnomjerna?. Rijeka Bosna drenira terene centralne Bosne. Lim je ujedno i najveda pritoka Drine duga 197 km. 22 . Sutjeska. Crnomorski sliv Najvedi tok crnomorskog sliva u BiH je Sava (prosječnih godišnjih proticaja i preko 1000 m 3/s. Bosna je duga 270 km sa prosječnim godišnjim proticajima oko 180 m3/s. Njegov riječni tok je dug 256 km. Bistrica. Njezino poriječje zahvata nešto preko 10 000 km 2. u BiH slivu Drine pripadaju tereni sjeveroistočne. Važnije desne pritoke su Dehotina. prosječnog proticanja oko 90 km3/s. Njena najveda pritoka je Sana duga 146 km. Značajnije desne pritoke Bosne su Spreča. Njegove najvede pritoke su Pliva. Nastaje iz vrela Srba u Hrvatskoj nedaleko od granice sa BiH. U gornjem toku prima brojna kraška vrela. Područje Hercegovine i vedim dijelom jugozapadne Bosne pripada jadranskom slivu. te dijelove sjeverne Albanije (izvorišni dijelovi rijeke Lim). dok su ostale pritoke manje.Hidrografska obilježja BiH Oko 70% teritorija Bosne i Hercegovine čini sliv Save. U gornjem toku karakterističan je nivalno-pluvijalni režim sa pojavama nivalne retenzije upravo zbog toga što njezine pritoke Lim. Drina drenira cijelu sjevernu Crnu Goru. nizvodno od Modriče. Drina je po vodnoj količini sa 395 m3/s drugi najvedi vodotok u BiH po količini proticaja. Lijeve pritoke Drine su Sutjeska. istočne i sjeverne Bosne. Vrbas izvire ispod Zec planine. Njene najvede pritoke u ovome dijelu toka (od Jasenovca do Bos. Bistrica.

Bunice. kao što su Krupac. Ponornice Nevesinjskog polja. Najvede je Plivsko jezero nedaleko od Jajca. Ponirudi ispod Dinare i Kamešnice pojavljuju se kao snažna vrela u poriječju rijeke Cetine u susjednoj Hrvatskoj koja se kod Omiša uliva u Jadransko more. Njihova geneza se vezuje za proces povlačenja ledenjaka i formiranja završnih morena kojima su pregrađena (Prokoško jezero na Vranici). te Modračko jezero u sjeveroistočnoj Bosni. Treskavicu. Jablaničko jezero. Crvanj. Bregave i Trebišnjice. Jadranskom slivu pripadaju velika kraška polja jugozapadne Bosne i istočne Hercegovine. Drugi vodotok po značaju je Trebišnjica. Tu je površinska mreža riječnih tokova dezorganizirana i prenešena u kraško podzemlje što je hidrografski izraženo pojavama manjih ponorničkih tokova i kraških vrela. Dabarskog i Fatničkog polja nestaju u kraškom podzemlju istočne Hercegovine. vrelo Klokot (kod Bihada). Zelengoru. Neretvi i Vrbasu. vrelo Plave vode. Vlaseničko polje u istočnoj Bosni. Jadranski sliv To su prostori okršenih Vanjskih Dinarida u jugozapadnoj Bosni i u vedem dijelu Hercegovine. Neretva je najvedi površinski tok dug 216 km. Mlješčak i Crno vrelo. Londže. Sturbe i Plovuče. Bregava i Krupa sa lijeve strane. Površinski najvede vještačko jezero je Buško jezero južno od Livna čija površina varira između 55 km2 u sušnom i 65 km2 u vlažnijem dijelu godine. kao što su npr. Po količini proticaja najveda je odmah posle Save i Drine. Najčešde su nastale gradnjom hidroelektrana. Ostala prirodna jezera znatno su manja. Brojna su vrela. vrelo Plive kod Šipova(46 m3/s). Po zapremini vode najvede je Biledko jezero duboko oko 100 m. također pripadaju crnomorskom slivu. te obilježavaju visoke planine Šator. zatim Gatačkog polja (Mušnica). Njihove vode na topografskoj površini terena pojavljuju se u obliku snažnih kraških vrela Bune. odnosno Podrašničko polje u zapadnoj Bosni.Područja istočne Bosne. abljaka. 23 . vrelo rijeke Sane. Njene najvede pritoke su Rama i Trebižat s desne. Kroz Duvanjsko polje teče ponornica Šujica čije se vode pojavljuju u nešto nižem Livanjskom polju kojim također otiču tokovi Bistrice. te Buna. S ovog aspekta. te dijelovi zapadne Bosne koje grade mezozojski krečnjaci. Nastalo je formiranjem sedrene barijere na rasjednom kontaktu. vrelo Krušnice (desna pritoka Une). kao što je Zalomska rijeka. također su značajna vještačka jezera hidroelektrana na Drini. U srednjem i gornjem toku pothranjuje se snažnim vrelima. Jezera BiH Najvede jezerske akvatorije naše zemlje su vještačkog. Nekadašnja najduža evropska ponornica čiji je tok danas vedim dijelom regulisan na dužini od 65 km. Zatim treba pomenuti Ramsko jezero. kao što su vrelo Bosne. Prirodna jezera daleko su manja. antropogenog porijekla.

Kiselo-smeđa zemljišta ili distrični kambisoli uglavnom nastaju na kiselim stijenama. kamenjare čija dubina ne prelazi više od 20 cm. litosoli i regosoli. tako i po mehaničkom sastavu. Najčešde se pojavljaju u svezi sa kalkomelanosolima na krečnjacima i dolomitima. Veleža. Uglavnom. preovladavaju u vedem dijelu planinske Hercegovine. Čvrsnice. najzastupljenija su automorfna tla. Antropogena tla su nastala pod uticajem raznih agrotehničkih i hidrotehničkih mjera i zahvata. te deluvijalno-aluvijalna koja su nastala akumulacijom proluvijalno-deluvijalnog nanosa u podnožju padina. U okolini Bihada i Cazina ova zemljišta nazivaju buhovačama. Crvenica (terra rossa) je tlo koje nastaje na krečnjacima i dolomitima. Smonica ili vertisol je uglavnom rijetka. Također. te različiti klimatski tipovi uz naglašenu polimorfiju reljefa utjecali su na razvoj brojnih tipova zemljišta u BiH. Nalaze se pod šumskom i travnom vegetacijom. Tresetna tla uglavnom obilježavaju periodično plavljena kraška polja. To su aluvijalna tla ili fluvisoli koja su nastala nanošenjem materijala. Jedna od najraširenijih zemljišta u planinsko-brdskom području su renzine koje se pojavljuju na rastresitom substratu. manjeg prostornog rasprostranjenja su dolinska tla. Podtipovi podzolastih zemljišta uglavnom su vezani za umjereno-kontinentalna i planinska područja Bosne. mlada nerazvijena tla. valovita smeđa i kraška smeđa tla. u ovaj tip spadaju močvarno-glejna tla. To su tzv. jer su crna i tvrda. Mogu se izdvojiti dolinska smeđa. Rankeri su humusno-silikatna tla koja nastaju na kiselim silikatnim stijenama. Litosol ili kamenjar vezan je uglavnom za kompaktne stijene. Spadaju u tzv. Uglavnom su formirana uz naseljena mjesta. te najviših planina jugoistočne Bosne. Ova posljednje spomenuta (kraška smeđa tla) česta su na području zapadne Bosne. Smeđa tla ili smeđice u BiH čine veliku grupu tala ili zemljišta kako po njihovoj genezi.Pedogeografska obilježja BiH Izrazita heterogenost stijenske podloge. Svakako treba pomenuti i žudkasta i žudkasto-siva tla kalcijsko-karbonatna tla koja su pogodna za razvoj vinograda. Uglavnom su pogodne za uzgoj duhana. vinove loze i uzgoj povrda. 24 . Dakako. Dakako. Hidromorfna tla uglavnom su vezana za dolinska dna kojima otiču riječni tokovi. Rasprostanjena su u brdsko-planinskom području. To su područja padina Prenja.

Biogeografske karakteristike BiH Flora BiH Prema katalozima herbara Zemaljskog muzeja u Sarajevu u BiH je evidentirano oko 3700 vrsta cvjetnica. 60 vrsta papratnjača. te crna šarka. U mezofilne šume hrastova spadaju šume graba. Veležu i Čabulji na visinama iznad 1400 m. Uglavnom. kao što su razne podvrste slijepog kučeta. 250 vrsta mahovina i lišajeva. snježne i igmanske voluharice. Najviše terene iznad 1700 m obilježava niska vegetacija planinskih pašnjaka. te preko 500 vrsta gljiva. To su higrofilne šume na krajnjem jugu u zaleđu Neumskog primorja. Endemične vrste crnog bora zastupljene su uglavnom na strmim padinama kanjona i klisura u poriječju srednjih tokova Neretve. dakle od maksimuma virmske glacijacije na ovamo. veliki je broj endemskih vrsta insekata. Posebnu karakteristiku flore naše zemlje predstavlja njena starost odnosno postojanje veoma starih vrsta koje nazivamo reliktima (npr. Upravo zbog planinskog reljefa BiH. Što se tiče vegetacije ona na području BiH pokazuje pokazuje znatnu horizontalnu i vertikalnu raščlanjenost. u vedem dijelu BiH prevladavaju srednje evropski florni elementi koji čine više od polovine vrsta. te podvrste divokoze i mrkog medvjeda. Vegetaciju čine sredozemna makija i grmoliki garizi. od gmizavaca endemični su prenjski daždevnjak. 25 . jele i smrče. te planinsku Hercegovinu na terenima iznad 500 m nadmorske visine u biogeografkom pogledu karakterišu bukove šume. Mješovite šume crnog i bijelog bora karakterišu planinske masive centralnog dinarskog ofiolitnog pojasa. u vedem dijelu naše zemlje dominiraju listopadne šume. Tako po bogatstvu cvjetnica BiH može da se mjeri sa tropskim i subtropskim područjima. Centralne. Čvrsnici. drias octopetala). Močvarne i ravničarske životinjske vrste na krajnjem sjeveru pripadaju fauni Panonske nizije. bijelog graba) preovladavaju u niskoj Hercegovini. Pored mediteranskih. Termofilne šume hrastova (medunca. Na visinama iznad 1000 m one postepeno prelaze u mješovite šume bukve. U centralnom planinskom dijelu zapažen je znatan broj endema. Također. zapadne i istočne dijelove Bosne. srednje evropskih i alpskih flornih elemenata na ovom području egzistiraju ilirsko-kraški i karpatsko-balkanski florni elementi. Životinjski svijet BiH ivotinjski svijet je formiran uglavnom u toku posljednjih 20 000 godina. kitnjaka i lužnjaka koji je najčešdi u sjevernoj Bosni na terasnim ravnicama. Zatim treba spomenuti endemičnu muniku koja raste na Prenju. Najniže terene u dolinama rijeka uglavnom prekrivaju šume topole i vrbe. te toka Krivaje. također. Drine. zatim rijetkog tetrijeba ruževca i td. Fauna naše zemlje ima pretežno planinski karakter. Uglavnom. Šume sladuna i cera su u donjem poriječju Drine.

kao što je to mekousna pastrmka koja naseljava tok Neretve. No. Kozara i Una). zatim specifične vrste riba gaovica koje nastanjuju ponorničke tokove u kraškim poljima. S obzirom na površinu BiH trenutno je zaštideno tek nešto manje od 1% od ukupne površine naše zemlje. u jadranskom dijelu sliva veliki je broj endema. 26 . vrela Bosne i Tajana predstavljaju spomenike prirode. zmija poskok. lešinar crkavica. kao što su kraški miš. U odnosu na susjedne zemlje to je izrazito malo. te oko pedine Vjetrenice. U FBiH još se vode zakonske procedure oko uspostavljanja nacionalnih parkova Prenj-Čvrsnica-Čabulja. zbog velikog prostranstva karsta na našem području česti su pripadnici faune ovih staništa. Prokoškog jezera. Vodena fauna je uglavnom u Bosni u crnomorskom slivu predstavljena evropskim vrstama. te brojne neotrovnice.Također. Igman-Bjelašnica. gušteri i pauci. Močvarni predio Hutovo blato također predstavlja park prirode. Karakteristični predstavnici pedinske faune su čovječija ribica (proteus). Područja vodopada Skakavca. U našoj državi trenutno postoje tri nacionalna parka (Sutjeska. Bijambarske pedine sa okolnim ponorima i udolinama praktično su evaluirane u formi zaštidenog pejzaža. Zaštićena područja u BiH BiH obilježavaju bogate prirodne datosti koje nisu dovoljno praktično zaštidene i ekonomski valorizirane prvenstveno sa aspekta turizma. te razne vrste račida i pauka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful