Breskva Rodno drvo je deo grančice koji ima duže ili kraće jednogodišnje letoraste sa cvetnim i lisnim pupoljcima

. Cvetni i lisni pupoljci mogu biti na letorastima, koji su: - kratki - jedan cvetni i jedan lisni pupoljak, - majski buketić 2-7 cm - sa više cvetnih pupoljaka, - slamasti (tanki) sa pojedinačnim cvetnim pupoljcima (10-15cm), - mešoviti - više pupoljaka zajedno (dva, tri i više) dužine preko 15 cm, - prevremeni - kad se pupoljci iz tekuće vegetacije razviju u letoraste. S obzirom na to gde se nalaze, razlikuju se tri grupe cvetnih pupoljaka, pa postoje i tri grupe sorti breskve: A, B i C. Sorte grupe A imaju cvetne pupoljke na celoj dužini tanjih i debljih grančica. Sorte grupe B imaju cvetne pupoljke na celoj dužini tanjih grančica, a na debljim, samo na vršnom delu. Sorte grupe C imaju cvetne pupoljke samo na vršnom delu debljih i tenjih grančica.

A) jedan lisni. 9 .dard (samo jedan cvetni pupoljak).nerodna grančica.srednje duga tanka (slamasta) grančica. 6 .15 pupoljaka. uklanja se od prošlogodišnje vegetacije 20 do 30%. donji letorast se orezuje radi zamene na 2 . I) dva cvetna i dva lisna.3 pupoljaka. Rodni pupoljci kod breskve se nalaze na jednogodišnjim grančicama. 5 . L) jedan lisni i tri cvetna. od njegoveživotne snage. Rodne i nerodne grančice breskve: 1. B) jedan cvetni. Naredne godine se sasvim uklanja grančica koja je predhodne godine donela rod. bliže osnovnih grana. To se radi da bi se naredne godine obezbedio dovoljan broj novih letorasta koji se ostavljaju da donesu rod. 4 . E) dva cvetna i jedan lisni. U neposrednoj blizini ovog letorasta. a kod starijih (starih 10 do 12 godina) može se ukloniti i do 70%. Sa tarošću stabla povećava se i količina vegetativne mase koja se rezidbom uklanja. 1b . H) dva lisna i jedan cvetni.malo duže majsko buketče.kratka tanka (slamasta) grančica.15 pupoljaka. Osnovni princip ovoj rezidbi je u tome. 2 i 2a . Oni se orezuju na 8 . kombinacija pupoljaka (cvetnih i lisnih) . kod voćaka.mešovita grančica sa cvetnim pupoljcima u gornjoj polovini grančica (praktično nerodna grančica). 1.kratko majsko buketče. u zavisna od vitalnosti stabla. koje tek počinju da rađaju. manje vitalna i u manje povoljnim uslovima ishrane i vlažnosti. Smatra se da je ona prikladnija za starija stabla. F) tri cvetna. čak ako su na istom rodnom drvetu. Kratka rezidba . 3 . Ova rezidba je dosta slična rezidbi vinove loze. 1a . Jačina primenjene rezidbe zavisi od svakog pojedinačnog stabla. G) tri lisna.prevremena grančica. Tako na primer.duga tenka (slamasta) grančica.stipularni pupoljci. Rezidba prekraćivanjem rodnih grančica izvodi se tako. 7 . sorte i željene količine prinosa.mešovita rodna grančica. pa je osnovno pravilo rezidbe da se rezidbom postigne što više novih letorasta koji a sebi nose vetne upoljke. a gornji na 8 .rezidba sa prekraćivanjem rodnih grančica . što se nastoji da se ostavljaju letorasti za rod. Breskve za rod mogu se orezivati i na drugi način . D) dva cvetna. 8 . .Slika 1. C) jedan lisni i jedan cvetni.prekraćivanjem rodnih grančica. što se pored rodne grančice ostavlja i njena zamena. Slika 1.

dobar kvalitet plodova sa visokom rodnošću. U zavisnosti od mesta na kome se formira i od uslova u vegeteciji. koji se naredne godine ostavlja da rodi. Ako imamo normalne klimatske uslove beskva svake godine obilno cveta i zameće veliki broj plodova. koji se ogledaju u boljem kvalitetu plodova. prekraćuju se na nekoliko pupoljaka. Ovakav sistem rezidbe pokazao je dobre rezultate. komercijalno gajenja breskve i nektarine je nezamislivo bez redovne rezidbe. jer i jedni i drugi letorasti su nedovoljno sazreli i sa manje rezervnih materija.) se znatno . Rezidba bez prekraćivanja grančica kod breskve. u toku vegetacije se razvija nov letorast. Zato u prvim godinama njenog života rezidbom istovremeno formiramo željeni uzgojni oblik i regulišemo rodnost. ostvarivanju visokih prinosa i dr. mešovita grančica ostavljena za rod (A) doneće plodove. Da bi se održala redovna rodnost. a donji na 2-3 cvetna pupoljka (A i B). Pri ovome se vodi računa da rodne grančice budu pravilno raspoređene na rastojanju 20 do 30 cm jedna od druge.plodno zemljište uz eventualno navodnjavanje. Iz tog razloga. Ovo se vidi na rodnom drvetu (4). dužem vremenu iskorišćavanja. ako su bile oštećene (lisne vaši. Sastoji se u odabiranju mešovitih rodnih grančica koje se ne orezuju.ostavljene su mešovite rodne grančice na rastojanju od 25 . dug period racionalne eksploatacije zasada.2010.02. izuzev.Karakteristično je da breskva medju svim voćnim vrstama najranije počinje da radja a iz razloga što u toku jedne vegetacije može da formira rodno drvo.majske kitice i vodopije koje su obradjene u tekstu od 01. Ostale grane se u osnovi uklanjaju radi bolje aeracije i osvetljenja. Grančice. ni oni tanki. (detalj) na višegodišnjoj grani (1) .30 cm. god. ako nemaju zamenu. tipične rodne grane. jednogodišnje drvo kod breskve ( mešovite rodne grane.). U toku vegetacije isti letorast (1) doneće rod. sasvim se uklanjaju. koje su u predhodnoj godini donele rod. moljac i sl. a kratko orezana (B) imaće dva letorasta. Prikazan je isti princip na rodnom drvetu (5 i 6). Za rod se biraju dovoljno razvijeni letorasti. a imaju u osnovi zamenu. osnovni cilj rezidbe je da obezbedi svake godine dovoljan broj jednogodišnjih grana (novog rodnog drveta) za zamenu starih koje rezidbom potpuno uklanjamo. Neposredno na mestu gde je grančica u osnovi orezana. grančice su označene sa (a). ali ne i najrazvijeniji. Letorast na rodnoj grani (3) orezuje se pre vegetacije i to: gornji na desetak cvetnih pupoljaka. Intezitet reidbe je izuzetno jači od ma koje druge voćne vrste iz razloga osetljivosti na zasenjavanje i na samo izduživanje provodnika hrane iz korena u list i obrnuto. Ova rezidba se preporučuje tamo gde su vrlo povoljni zemljišni uslovi . U vegetaciji.Šema rezidbe: zimskom rezidbom orezana su dva prošlogodišnja letorasta (1) duže je orezan (A) koji treba da donese rod i kraće (B) radi zamene.

. Na mestima gde smo deficitarni sa mešovitim rodnim granama i gde je nastalo ogoljavanje. najbolje mešovitih. Pravilno izvedena rezidba sa jasnom vizijom šta se želi uz operacije koje prate proizvodnu godinu (ishrana. To se postiže eliminacijom svog suvišnog nerodnog i prekobrojnog rodnog drveta. neke od tih grana trbamo rezati na „patlj“ ili „kondir“. Način i intezitet rezidbe trba da prati opšte stanje voćaka.. mogućnost navodnjavanja. naročito onih ostavljenih rodnih grana. sistem gajenja (uzgojni oblik) i sortne osobine. sve ono što bi prouzrokovalo zasenjavanje i što bi beskorisno trošilo rezervne materije a time i ometalo pravilnu ishranu plodova i razvoj novih jednogodišnjeh grana treba ukloniti do osnove. proredjivanje plodova.. Ovo naravno treba da prati pojačana ishrana i rigoroznije proredjivanje plodova.) treba da dovedu do toga da jednogodišnji prirast novih mešovitih rodnih grana bude 40-50 cm. tako da kod iznurenih stabala rezidba mora da bude rigoroznija što podrazumeva jače ili slabije skraćivanje skeletnih grana da bi se pojačala vegetativna aktivnost u narednoj vegeteciji. odnosno vršimo prekraćivanje na 2-3 okaca iz kojih dobijamo nove kvalitetne rodne grane u narednoj vegetaciji. Rezidbom takodje moramo voditi računa da dobijemo optimalnu osvetljenost krune naročito kod kotlastog uzgojnug oblika. pravilna i blagovremena zaštita. pri svemu ovom treba voditi računa i o tome da se svake godine dobije dovoljno jednogodišnjih grana. Svako odstupanje pokazuje na neki poremećaj uglavnom zbog agrotehničkih mera. Znači. izolacijom skeletnih grana i nepreklapanjem ostavljenih rodnih grana gde bi došlo do zasenjavanja.razlikuje pa se sa njim i različito postupa u rezidbi. za zamenu prošlogodišnjih koje uklanjamo i da imamo dobru osvetljenost krune. Ipak.

.

Iz tog razloga razlikujemo nekoliko tipova rodnih grana. 2. po dva sa jednim vegetativnim izmeĎu. pa doĎe do cvetanja bez oplodnje. Ove grane spadaju kod breskve u najkvalitetnije rodno drvo. Najkvalitetnije se obrazuju na dvogodišnjem drvetu ali mogu i iz pupoljaka na starijem drvetu.MEŠOVITE RODNE GRANE Obično su dužine oko 50cm i formiraju se na stablima jake vegetativne aktivnosti. Ipak za rod se ostavljaju dobro zdrvenjene i umereno bujne grane sa dosta cvetnih pupoljaka. Cvetni pupoljci su obično takozvani grupni odn. Ovo je posledica toga da samo u jednoj vegetaciji mogu da formiraju rodno drvo.MAJSKE KITICE . Broj cvetnih pupoljaka isključivo zavisi od dužine grane. Ako je on produžen slabi kvalitet cvetnih pupoljaka.Breskva i nektarina spadaju u grupu voćnih vrsta koje najranije počinju sa raĎanjem. Do kraja jula kada počinje diferencijacija trebale bi da završe sa ratsom da bi se izvršila akumulacija rezervnih materija. 1.

TakoĎe treba ih ostavljati na mestima većeg ogoljenja krune. koji su obično nepotpuno izdeferencirani. Ekonomski su malo značajne jer daju lošije plodove i po pravilu se uklanjaju. Iz ovih cvetnih pupoljaka. kada nema dovoljno mešovitih mogu se ostaviti uz obavezno prekraćivanje da bi se iz tog vegetativnog pupoljka razvio kvalitetan mladar sa dosta lisne mase.VODOPIJE Na njima može biti cvetnih pupoljaka ali su u osnovi gledano nerodne. i ako doĎe do zametanja. Obično imaju cvetne pupoljke po celoj dužini osim pri osnovi i na vrhu koji su lisni.One spadaju u kratku rodnu granu i obrazuju se obično u uslovima jačeg opterećenja u predhodnoj godini koje je pratila lošija ishrana i nedostatak vode. MeĎutim. . 3. Ako doĎe do zametanja roda on je lošijeg kvaliteta zbog slabe ishranjenosti. Ove grane se eliminišu do osnove ( najbolje letnjom rezidbom da ne bi trošile previše hrane na uštrb ostalih grana ) ili na „ kondir “ da bi se iz njih razvila mešovita grana u narednoj vegetaciji. Dužine su 2-3cm i na sebi imaju nekoliko cvetnih pupoljaka sa jednim vegetativnim na vrhu.TIPIČNE RODNE GRANE Po izgledu su relativno tanke i dužine oko 30cm. Često rastu prilično zasenjene pa ostaju slabije zdrvenjene a cvetni pupoljci su im relativno loše izdiferencirani. male lisne površine i zasenjenosti. 4. Javljaju se kada nije izbalansirano opterećenje rodom a imamo kišno leto i jaču ishranu azotnim Ďubrivima. Na njima se obrazuju prevremene grane ali zbog produžene vegetacije nemaju dovoljno sazrevanje. „ kondir “ radi dobijanja kvalitetnijih u narednoj vegetaciji. One se razvijaju na starijem drvetu iz pritajenih pupoljaka. Rezidbom se obično uklanjaju ako postoji dovoljan broj drugih grana ili na ogoljenim delovima mogu da se režu na tkz. plodovi budu lošeg kvaliteta jer velika lisna masa odvlači veliki deo hrane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful