P. 1
rezidba breskve

rezidba breskve

|Views: 756|Likes:
Published by Almir Ame Smajić
Osnove rezidbe breskve
Osnove rezidbe breskve

More info:

Published by: Almir Ame Smajić on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

Breskva Rodno drvo je deo grančice koji ima duže ili kraće jednogodišnje letoraste sa cvetnim i lisnim pupoljcima

. Cvetni i lisni pupoljci mogu biti na letorastima, koji su: - kratki - jedan cvetni i jedan lisni pupoljak, - majski buketić 2-7 cm - sa više cvetnih pupoljaka, - slamasti (tanki) sa pojedinačnim cvetnim pupoljcima (10-15cm), - mešoviti - više pupoljaka zajedno (dva, tri i više) dužine preko 15 cm, - prevremeni - kad se pupoljci iz tekuće vegetacije razviju u letoraste. S obzirom na to gde se nalaze, razlikuju se tri grupe cvetnih pupoljaka, pa postoje i tri grupe sorti breskve: A, B i C. Sorte grupe A imaju cvetne pupoljke na celoj dužini tanjih i debljih grančica. Sorte grupe B imaju cvetne pupoljke na celoj dužini tanjih grančica, a na debljim, samo na vršnom delu. Sorte grupe C imaju cvetne pupoljke samo na vršnom delu debljih i tenjih grančica.

čak ako su na istom rodnom drvetu.kratka tanka (slamasta) grančica. D) dva cvetna. H) dva lisna i jedan cvetni. 7 . Sa tarošću stabla povećava se i količina vegetativne mase koja se rezidbom uklanja.15 pupoljaka.3 pupoljaka. B) jedan cvetni. 8 . Kratka rezidba . sorte i željene količine prinosa.malo duže majsko buketče. 9 . Smatra se da je ona prikladnija za starija stabla.A) jedan lisni. Rodni pupoljci kod breskve se nalaze na jednogodišnjim grančicama. Jačina primenjene rezidbe zavisi od svakog pojedinačnog stabla. manje vitalna i u manje povoljnim uslovima ishrane i vlažnosti.rezidba sa prekraćivanjem rodnih grančica . što se pored rodne grančice ostavlja i njena zamena.mešovita grančica sa cvetnim pupoljcima u gornjoj polovini grančica (praktično nerodna grančica). a gornji na 8 . L) jedan lisni i tri cvetna.stipularni pupoljci.srednje duga tanka (slamasta) grančica. Breskve za rod mogu se orezivati i na drugi način . 2 i 2a . što se nastoji da se ostavljaju letorasti za rod. bliže osnovnih grana. 4 . koje tek počinju da rađaju.prekraćivanjem rodnih grančica.nerodna grančica. C) jedan lisni i jedan cvetni. Oni se orezuju na 8 . 6 . donji letorast se orezuje radi zamene na 2 . Rezidba prekraćivanjem rodnih grančica izvodi se tako. kombinacija pupoljaka (cvetnih i lisnih) . pa je osnovno pravilo rezidbe da se rezidbom postigne što više novih letorasta koji a sebi nose vetne upoljke. Ova rezidba je dosta slična rezidbi vinove loze.Slika 1. G) tri lisna. 3 . uklanja se od prošlogodišnje vegetacije 20 do 30%. a kod starijih (starih 10 do 12 godina) može se ukloniti i do 70%. u zavisna od vitalnosti stabla. F) tri cvetna.15 pupoljaka.kratko majsko buketče.dard (samo jedan cvetni pupoljak).prevremena grančica. . 1a . kod voćaka. To se radi da bi se naredne godine obezbedio dovoljan broj novih letorasta koji se ostavljaju da donesu rod. Osnovni princip ovoj rezidbi je u tome.duga tenka (slamasta) grančica. Naredne godine se sasvim uklanja grančica koja je predhodne godine donela rod. 1b . Tako na primer. E) dva cvetna i jedan lisni. 5 . Rodne i nerodne grančice breskve: 1. od njegoveživotne snage.mešovita rodna grančica. I) dva cvetna i dva lisna. U neposrednoj blizini ovog letorasta. Slika 1. 1.

grančice su označene sa (a). Da bi se održala redovna rodnost.plodno zemljište uz eventualno navodnjavanje. a kratko orezana (B) imaće dva letorasta.) se znatno . sasvim se uklanjaju. u toku vegetacije se razvija nov letorast. ako su bile oštećene (lisne vaši. ostvarivanju visokih prinosa i dr. Ovakav sistem rezidbe pokazao je dobre rezultate. Iz tog razloga. dužem vremenu iskorišćavanja. ali ne i najrazvijeniji. Prikazan je isti princip na rodnom drvetu (5 i 6). Neposredno na mestu gde je grančica u osnovi orezana.ostavljene su mešovite rodne grančice na rastojanju od 25 .30 cm. jer i jedni i drugi letorasti su nedovoljno sazreli i sa manje rezervnih materija. Ovo se vidi na rodnom drvetu (4). koji se naredne godine ostavlja da rodi.02. Letorast na rodnoj grani (3) orezuje se pre vegetacije i to: gornji na desetak cvetnih pupoljaka.Karakteristično je da breskva medju svim voćnim vrstama najranije počinje da radja a iz razloga što u toku jedne vegetacije može da formira rodno drvo. a imaju u osnovi zamenu. U toku vegetacije isti letorast (1) doneće rod. koji se ogledaju u boljem kvalitetu plodova. U zavisnosti od mesta na kome se formira i od uslova u vegeteciji. Sastoji se u odabiranju mešovitih rodnih grančica koje se ne orezuju. Rezidba bez prekraćivanja grančica kod breskve. a donji na 2-3 cvetna pupoljka (A i B). Grančice. Pri ovome se vodi računa da rodne grančice budu pravilno raspoređene na rastojanju 20 do 30 cm jedna od druge. ni oni tanki. dobar kvalitet plodova sa visokom rodnošću.Šema rezidbe: zimskom rezidbom orezana su dva prošlogodišnja letorasta (1) duže je orezan (A) koji treba da donese rod i kraće (B) radi zamene. Za rod se biraju dovoljno razvijeni letorasti. dug period racionalne eksploatacije zasada. (detalj) na višegodišnjoj grani (1) . moljac i sl. ako nemaju zamenu. osnovni cilj rezidbe je da obezbedi svake godine dovoljan broj jednogodišnjih grana (novog rodnog drveta) za zamenu starih koje rezidbom potpuno uklanjamo. komercijalno gajenja breskve i nektarine je nezamislivo bez redovne rezidbe.2010. tipične rodne grane. god. Intezitet reidbe je izuzetno jači od ma koje druge voćne vrste iz razloga osetljivosti na zasenjavanje i na samo izduživanje provodnika hrane iz korena u list i obrnuto. mešovita grančica ostavljena za rod (A) doneće plodove. prekraćuju se na nekoliko pupoljaka. izuzev. Ako imamo normalne klimatske uslove beskva svake godine obilno cveta i zameće veliki broj plodova. jednogodišnje drvo kod breskve ( mešovite rodne grane. Ova rezidba se preporučuje tamo gde su vrlo povoljni zemljišni uslovi . Ostale grane se u osnovi uklanjaju radi bolje aeracije i osvetljenja.).majske kitice i vodopije koje su obradjene u tekstu od 01. U vegetaciji. Zato u prvim godinama njenog života rezidbom istovremeno formiramo željeni uzgojni oblik i regulišemo rodnost. koje su u predhodnoj godini donele rod.

Na mestima gde smo deficitarni sa mešovitim rodnim granama i gde je nastalo ogoljavanje. najbolje mešovitih. Pravilno izvedena rezidba sa jasnom vizijom šta se želi uz operacije koje prate proizvodnu godinu (ishrana.. . odnosno vršimo prekraćivanje na 2-3 okaca iz kojih dobijamo nove kvalitetne rodne grane u narednoj vegetaciji. mogućnost navodnjavanja. pravilna i blagovremena zaštita. Znači. naročito onih ostavljenih rodnih grana. Ipak. tako da kod iznurenih stabala rezidba mora da bude rigoroznija što podrazumeva jače ili slabije skraćivanje skeletnih grana da bi se pojačala vegetativna aktivnost u narednoj vegeteciji. izolacijom skeletnih grana i nepreklapanjem ostavljenih rodnih grana gde bi došlo do zasenjavanja. proredjivanje plodova. sistem gajenja (uzgojni oblik) i sortne osobine.razlikuje pa se sa njim i različito postupa u rezidbi. za zamenu prošlogodišnjih koje uklanjamo i da imamo dobru osvetljenost krune. pri svemu ovom treba voditi računa i o tome da se svake godine dobije dovoljno jednogodišnjih grana. To se postiže eliminacijom svog suvišnog nerodnog i prekobrojnog rodnog drveta. Rezidbom takodje moramo voditi računa da dobijemo optimalnu osvetljenost krune naročito kod kotlastog uzgojnug oblika. neke od tih grana trbamo rezati na „patlj“ ili „kondir“. Ovo naravno treba da prati pojačana ishrana i rigoroznije proredjivanje plodova. Način i intezitet rezidbe trba da prati opšte stanje voćaka.) treba da dovedu do toga da jednogodišnji prirast novih mešovitih rodnih grana bude 40-50 cm. sve ono što bi prouzrokovalo zasenjavanje i što bi beskorisno trošilo rezervne materije a time i ometalo pravilnu ishranu plodova i razvoj novih jednogodišnjeh grana treba ukloniti do osnove.. Svako odstupanje pokazuje na neki poremećaj uglavnom zbog agrotehničkih mera.

.

Ove grane spadaju kod breskve u najkvalitetnije rodno drvo.MAJSKE KITICE . 2. pa doĎe do cvetanja bez oplodnje. Cvetni pupoljci su obično takozvani grupni odn. 1.Breskva i nektarina spadaju u grupu voćnih vrsta koje najranije počinju sa raĎanjem. Do kraja jula kada počinje diferencijacija trebale bi da završe sa ratsom da bi se izvršila akumulacija rezervnih materija. Ovo je posledica toga da samo u jednoj vegetaciji mogu da formiraju rodno drvo. Broj cvetnih pupoljaka isključivo zavisi od dužine grane. Najkvalitetnije se obrazuju na dvogodišnjem drvetu ali mogu i iz pupoljaka na starijem drvetu.MEŠOVITE RODNE GRANE Obično su dužine oko 50cm i formiraju se na stablima jake vegetativne aktivnosti. Ako je on produžen slabi kvalitet cvetnih pupoljaka. Ipak za rod se ostavljaju dobro zdrvenjene i umereno bujne grane sa dosta cvetnih pupoljaka. Iz tog razloga razlikujemo nekoliko tipova rodnih grana. po dva sa jednim vegetativnim izmeĎu.

One spadaju u kratku rodnu granu i obrazuju se obično u uslovima jačeg opterećenja u predhodnoj godini koje je pratila lošija ishrana i nedostatak vode. „ kondir “ radi dobijanja kvalitetnijih u narednoj vegetaciji. Često rastu prilično zasenjene pa ostaju slabije zdrvenjene a cvetni pupoljci su im relativno loše izdiferencirani. koji su obično nepotpuno izdeferencirani. Ako doĎe do zametanja roda on je lošijeg kvaliteta zbog slabe ishranjenosti. Ekonomski su malo značajne jer daju lošije plodove i po pravilu se uklanjaju.VODOPIJE Na njima može biti cvetnih pupoljaka ali su u osnovi gledano nerodne. Rezidbom se obično uklanjaju ako postoji dovoljan broj drugih grana ili na ogoljenim delovima mogu da se režu na tkz. Dužine su 2-3cm i na sebi imaju nekoliko cvetnih pupoljaka sa jednim vegetativnim na vrhu. One se razvijaju na starijem drvetu iz pritajenih pupoljaka. Ove grane se eliminišu do osnove ( najbolje letnjom rezidbom da ne bi trošile previše hrane na uštrb ostalih grana ) ili na „ kondir “ da bi se iz njih razvila mešovita grana u narednoj vegetaciji. 4. Javljaju se kada nije izbalansirano opterećenje rodom a imamo kišno leto i jaču ishranu azotnim Ďubrivima.TIPIČNE RODNE GRANE Po izgledu su relativno tanke i dužine oko 30cm. . i ako doĎe do zametanja. MeĎutim. Iz ovih cvetnih pupoljaka. 3. Obično imaju cvetne pupoljke po celoj dužini osim pri osnovi i na vrhu koji su lisni. male lisne površine i zasenjenosti. TakoĎe treba ih ostavljati na mestima većeg ogoljenja krune. Na njima se obrazuju prevremene grane ali zbog produžene vegetacije nemaju dovoljno sazrevanje. plodovi budu lošeg kvaliteta jer velika lisna masa odvlači veliki deo hrane. kada nema dovoljno mešovitih mogu se ostaviti uz obavezno prekraćivanje da bi se iz tog vegetativnog pupoljka razvio kvalitetan mladar sa dosta lisne mase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->