P. 1
Klinika za u glavu

Klinika za u glavu

|Views: 31|Likes:
Published by Podackilav
Psihologija!
Psihologija!

More info:

Published by: Podackilav on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Pregled sadržaja

1. UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU 1.1. Definicija, podjela i zadaci kliničke psihologije 1.2. Teorije ličnosti u kliničkoj psihologiji 1.2.1. Sličnosti i razlike teorija ličnostii 1.2.2. Strategije za ispitivanje ličnosti 1.3. Doprinosi kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji 1.3.1. Pojava kognitivnog pristupa 1.3.2. Zadatak kognitivnog pristupa unutar kliničke psihologije 1.3.3. Vrste kognitivnih teorija koje se koriste u kliničkoj psihologiji 1.4. Korišteni akronimi 2. PSIHODIJAGNOSTIKA 2.1. Definicija i funkcije psihodijagnostike 2.2. Modeli abnormalnog ponašanja i doživljavanja 2.2.1. Subjektivni model 2.2.2. Normativni model 2.2.3. Kulturalni model 2.2.4. Statistički model 2.2.5. Behavioristčki model 2.2.6. Psihodinamski model 2.2.7. Dijateza-stres model 2.2.8. Medicinski model 2.2.9. Biomedicinski model 2.3. Problem klasifikacije 2.3.1. Svrha i oblici klasifikacije 2.3.2. Operaciona definicija AND/P 2.3.3. Dijagnostički sistemi ICD-9 i DSM-IV 2.3.4. Diskretni i dimenzionalni pristup klasifikacijiPPP 2.4. Opažanje i procjenjivanje ličnosti 2.4.1. Podjela tehnika opažanja i procjenjivanja ličnosti 2.4.2. Razlike između laičkog i stručnog opažanja 2.4.3. Subjektivne pogreške kod opažanja i procjenjivanja ličnosti 2.4.4. Utjecaj kliničara na opažanje i procjenjivanje ličnosti 2.4.5. Pravila za opažanje i procjenjivanje ličnosti 2.5. Tehnike opažanja i procjenjivanja ličnosti 2.5.1. Opažanje ličnosti u prirodnoj situaciji, u test-situaciji i testovi ponašanja 2.5.2. Opažanje znakova i simptoma 2.5.3. Skale procjene 2.5.4. Upitnici i inventari ličnosti 2.5.5. Projektivne tehnike 2.5.6. Klinički intervju 2.5.7. Biografski pristup u ispitivanju ličnosti 2.5.8. Studija slučaja 1

2.5.9. Tehnike za opažanje vlastitog ja 2.5.10. Ispitivanje mentalnog statusa 2.6. Psihodijagnostički instrumenti koji se koriste u kliničkoj praksi 2.6.1. Psihodijagnostička procjena inteligencije 2.6.2. Psihodijagnostička procjena ličnosti 2.6.3. Psihodijagnostička procjena organskih oštećenja 2.7. Klinička prognoza 2.7.1. Uloga prognoze u kliničkoj psihologiji 2.7.2. Odnos kliničke i statističke prognoze 2.7.3. Glavni efekti kliničke prognoze 2.7.4. Određivanje uspješnosti predikcije 2.8. Validacija kliničke metode 3. DOPRINOSI KOGNITIVNOG PRISTUPA KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI 3.1. Osnovni problemi 3.1.1. Problem vjerodostojnosti samoiskaza 3.1.2. Problem svjesnog/nesvjesnog doživljavanja 3.1.3. Problem automatskih i kontroliranih procesa 3.1.4. Usporedba nesvjesnog kao kognitivnog i kao psihodinamskog konstrukta 3.2. Kognitivne teorije emocija 3.2.1. SCHACHTER/SINGERova teorija 3.2.2. WEINERova teorija 3.2.3. LAZARUSova teorija 3.3. Teorije atribucije 3.3.1. Uvod u teorije atribucije 3.3.2. Kauzalne atribucije 3.3.3. Atribucijske pogreške 3.3.4. Terapijska primjena spoznaja o atribuciji 3.4. Kognitivni pristup u tumačenju nastanka depresije i anksioznosti 3.4.1. Uvod u kognitivni pristup u tumačenju nastanka depresije i anksioznosti 3.4.2. BECKova trijada i nastanak depresije 3.4.3. Model anksioznosti BECKa, EMERYja i GREENBERGa 3.4.4. Ostali modeli depresije 3.4.5. SELIGMANova revidirana teorija naučene bespomoćnosti 3.4.6. ROTTERova koncepcija o lokusu kontrole 3.4.7. BANDURAina teorija samoefikasnosti 3.4.8. ELLISova koncepcija o iracionalnim mislima 4. ISPITNA PITANJA 5. LITERATURA

2

1. UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU
1.1. DEFINICIJA, PODJELA I ZADACI KLINIČKE PSIHOLOGIJE
Klinička metoda u psihologiji je kombinacija naturalističkog pristupa preuzetog iz medicine i eksperimentalno-statističko-testovnog pristupa, preuzetog iz opće psihologije.  Zadatak kliničke psihologije je primjena spoznaja iz psihologije:

• u dijagnostici, u razvijanju i primjeni (1) sistema za deskripciju te kategorijalnu i dimenzionalnu

klasifikaciju PPP, (2) tehnika za opažanje i procjenjivanje ličnosti i (3) psihodijagnostičkih instrumenata, čime se bavi psihodijagnostika, provođenju preventivnih mjera, čime se bavi psihopatologija,

• u patologiji, u istraživanju PPP, posebno njihove etiologije (uzroka) i patogeneze (razvoja), te u • u terapiji (1) tretmanom odn. uklanjanjem PPP uz izazivanje poželjnih promjena u doživljavanju,

ponašanju i mišljenju, (2) unaprijeđivanjem ljudskih potencijala pojedinca u cilju poboljšanja odn. unaprijeđenja prilagodbe, osobne efikasnosti i kvalitete svakodnevnog življenja, čime se bavi psihoterapija.

 Primarna uloga kliničkih psihologa je istraživanje PPP iz više razloga:

(1) (2)

jedini su među stručnjacima za mentalno zdravlje (a) osposobljeni za istraživanja i (b) upoznati sa normalnim doživljavanjem i ponašanjem, dijagnostika i tretman PPP su na sadašnjem stupnju razvoja znanosti pretežno simptomatski, a manjim dijelom etiološki,

a istraživanja se vrše u slijedećim područjima:

(1)
(2)

evaluacija pojedinačnih dijagnoza i dijagnostičkih sistema, evaluacija efekata psihoterapije.

Osnovni problem koji se javlja kod istraživanja je problem velikog varijabiliteta ispitanika u svim varijablama, budući da se najčešće koristi prigodni uzorak pomoću kojeg je teško dobiti homogene kriterijske skupine. Također, svrstavanje ispitanika u pojedine kategorije velikim dijelom ovisi o dijagnostičkim sposobnostima odn. metrijskim karakteristikama kliničara. Klinički psiholozi u svome radu, a posebno u timskoj dijagnostici i predlaganju tretmana surađuju sa kliničkim psihijatrima, koji pripisuju farmakoterapiju i kliničkim socijalnim radnicima, koji se bave socijalnim varijablama PPPa, a ponekad sarađuju i sa psihijatrijskim medicinskim sestrama. Klinički psiholozi samostalno smiju postavljati dijagnoze, ali ne smiju pripisivati lijekove jer ne poznaju medicinske kontraindikacije za njihovu primjenu.

3

u interpretaciji koja se odnosi na iste pojave.. kakva je njena struktura. odnosi u grupi. u tumačenju porijekla i međusobnih odnosa tih jedinica pa se na primjer. odnosi u obitelji. specifični metabolički procesi. faktori ličnosti. doživljajima pojedinca. uvažavaju postojanje dvije grupe varijabli koje su važne za razvoj ličnosti: (1) biološke ili nasljedne varijable kao što su npr. . stil življenja.1. i (2) socijalne varijable ili varijable iskustva kao što su npr. vanjskog ponašanja organizma. (2) organizma i (3) reakcija odn. iz učenja ili iz kombinacije nasljeđa i učenja. škola. u kojoj mjeri su ponašanje i ličnost pojedinca determinirani uzrocima iz organizma i okoline koji su izvan njegove kontrole. u naglašavanju podražajnih varijabli: npr. kao što su npr. ili reakcijskih varijabli.2. TEORIJE LIČNOSTI U KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI 1. nagoni.1. motivi. racionalnost ..determinizam se odnosi na to kako teorija ličnosti odgovara na pitanje u kojoj mjeri pojedinac kontrolira svoje ponašanje i ima slobodu da odlučuje o sebi odn. tipovi ličnosti. odn. simptomi i sindromi. koriste tri vrste varijabli koje proizlaze iz: (1) podražajne situacije. a koliko objektivnim činiocima. crte ličnosti. fiziološkom.2. fizikalnom i socijalnom okolinom. fenomenološko polje. sistemi navika. (4) (5) FULGOSI (1987) predlaže slijedećih devet bipolarnih dimenzija za uspoređi-vanje i razlikovanje teorija ličnosti: (1) nomotetičnost . (sub)kultura kojoj pojedinac pripada. tjelesna građa. odnos podražaj-reakcija. polaze od istih podataka: opaženog ponašanja i iskaza ispitanika. kojima svaka teorija daje različiti naglasak. genetsko naslijeđe..idiografičnost se odnosi na pitanje da li se teorija ličnosti zasniva na podacima psihometrijskog karaktera dobivenim istraživanjem velikog broja pojedinaca (nomotetičke teorije) ili na podacima kliničkog karaktera dobivenim promatranjem nekoliko pojedinaca putem individualnog pristupa (diografičke teorije).objektivnost se odnosi na to kako teorija ličnosti odgovara na pitanje koliko su ličnost i ponašanje pojedinca determinirani unutrašnjim-osobnim-subjektivnim iskustvima odn. potrebe. koriste sadržajno slične pojmove koji se odnose na iste pojave a iskazuju ih formalno različitom terminologijom. kakva je dinamika razvoja ličnosti: kako je ličnost pojedinca postala takva kakva je. (5) Teorije ličnosti se razlikuju: (1) (2) (3) u deskriptivnim jedinicama ličnosti koje su ralevantne za prirodu ličnosti..iracionalnost se odnosi na pitanje smatra li teorija ličnosti procese koji usmjeravaju čovjekovo ponašanje svjesnima ili nesvjesnima. Sličnosti i razlike između teorija ličnosti Svim teorijama ličnosti je zajedničko slijedeće: (1) (2) (3) (4) pokušavaju odgovoriti na dva pitanja: (1) kakva je priroda ličnosti odn. životni prostor. da li smatra da je čovjek svjestan ili da nije svjestan samog sebe i svojih postupaka. organizmičkih varijabli: npr.. u terminologiji koja se odnosi na iste pojmove.. subjektivnost . odn. sloboda . topografija ili organizacija i (2) kako teče razvoj ličnosti odn. za osobine ličnosti može smatrati da proizlaze iz biološkog nasljeđa. (2) (3) (4) 4 . životni prostor.. situacija u kojoj se ponašanje manifestira.

smatraju ličnost objektivnom i determiniranom pojavom i pretpostavljaju da je moguća potpuna znanstvena spoznaja ličnosti.heterostaza se odnosi na naglašavanje pojedinih vrsta motiva kao determinanti formiranja i razvoja ponašanja odn. • empirističke teorije ličnosti smatraju da je ličnost pojedinca najvećim dijelom određena i (8) spoznatljivost . • analitički (elementaristički) pristup: kod kojega su najmanje jedinice analize veze podražaj(6) homeostaza . a u kojoj mjeri su određeni okolinom: • nativističke teorije ličnosti smatraju da su ponašanje i ličnost pojedinca određeni naslijeđem: biološkom konstitucijom odn.(5) holizam . pod malim utjecajem okoline. a time i ponašanje i ličnost pojedinca predstavljaju sistem koji je usmjeren na neprekidno održavanje stanja unutrašnje ravnoteže i koji se opire svemu što tu ravnotežu narušava.okolina se odnosi na to kako pojedina teorija ličnosti odgovara na pitanje u kolikoj mjeri su pojedini aspekti ličnosti određeni nasljeđem. genetskom strukturom-predispozicijom. razvoj zbog čega treba i traži podražaje i teži samoaktualizaciji i razvoju svih svojih potencijalnosti. odgovor. mjerenja i eksperimenta pri čemu: • behaviorističke i faktorskoanalitičke teorije ličnosti. zbog čega nije usmjerena na očuvanje stabilnosti ravnoteže. prema kojem kriteriju razlikujemo: • homeostatičke teorije ličnosti koje pretpostavljaju da organizam. putem kojih jedinica analize teorija ličnosti proučava ponašanje i ličnost pojedinca prema kojem kriteriju se razlikuje: • sintetički (holistički) pristup. njegova ličnost u cjelini. dimenzija reaktivnost . koje imaju subjektivni pristup (9) proučavanju ličnosti. biokemijski.proaktivnost se odnosi na pitanje gdje su realni uzroci ponašanja i ličnosti čovjeka: u njemu samom (unutrašnji činioci) ili izvan njega (vanjski činioci) na osnovu kojeg kriterija se razlikuju: • proaktivne teorije ličnosti koje smatraju da ponašanje i ličnost pojedinca određuju unutrašnji procesi i da su ljudi aktivna bića pobuđena i usmjeravana tim procesima koji mogu biti materijalni: fiziološki. smatraju ličnost subjektivnom i nedeterminiranom i pretpostavljaju da nije moguća znanstvena spoznaja ličnosti. Definicije ličnosti proizlaze iz različitih teorija ličnosti. biološki ili psihološki. • reaktivne teorije ličnosti smatraju da je samo privid da ljudi iniciraju svoje ponašanje u sebi samima: ponašanje i ličnost pojedinca određuju izvanjski podražaji koje pojedinac ne može kontrolirati pa su ljudi reaktivna bića koja samo reagiraju na te podražaje.elementarizam se odnosi na pitanje na kojoj razini generalnosti. oblikovana odn. • heterostatičke teorije ličnosti pretpostavljaju da je ličnost pojedinca usmjerena na rast i (7) nasljeđe . odn. • fenomenološke i egzistencijalističke teorije ličnosti.nespoznatljivost odnosi se na pitanje da li je ličnost moguće i u kojoj mjeri istraživati znanstvenim metodama sistemnog objektivnog opažanja.  Sve različite definicije ličnosti dijele se u dvije grupe: A) behaviorističke definicije: definicije zasnovane na vanjskom manifestnom ponašanju i 5 . koje imaju objektivni pristup proučavanju ličnosti. ličnosti. pa među njima nema općeg konsenzusa. te su kao takvi stabilni odn. naučena pod utjecajem okoline. kod kojega je jedinica analize čitav pojedinac odn.

pa je njegova subjektivna prosudba vremenski nestabilna. agresivnost. odn. vjerovanja i očekivanja intervjuera. prikupljanja podataka (faktografski intervju). temeljni faktori (latentne varijable) koji su izvori varijabiliteta i kovarijabiliteta kod promatranih manifestnih varijabli. te u kooperativnosti i izdiferenciranosti rječnika. koji je profesionalnim ciljem usmjerena komunikacija dvije osobe sa komplementarnim ulogama. Strategije za ispitivanje ličnosti Postoje tri glavne strategije za istraživanje/ispitivanje ličnosti: (1) Klinički pristup. nestabilnosti koeficijenata korelacije. ili (b) putem konfirmatorne FA validirao određeni unaprijed formulirani strukturalni model. Nedostaci u primjeni faktorske analize su slijedeći: (1) nereprezentativan i mali uzorak ispitanika. što se koristi za dijagnostiku i predikciju ličnosti. tako da varira subjektivna prosudba istog PPP koje proizlaze iz intervjua sa istim ili različitim klijentima. Nedostaci kliničkog pristupa su slijedeći: (1) (2) (3) (4) relativno mala dijagnostička valjanost. ali se o njima zaključuje na osnovu opaženog ponašanja.2. (2) (3) AD1. Empirijskopsihometrijski pristup. behavioralnu i emocionalnu komponentu a provodi se u cilju opažanja i procjenjivanja (dijagnostički intervju). Klinički psiholog mora poznavati većinu teorija i opažati i procjenjivati ličnost sa različitih teorijskih pozicija. 6 . koje utječu na interpretaciju prikupljenih podataka. kao nestandardi-zirani mjerni instrument varira u prosudbama istog klijenta koje proizlaze iz različitih intervjua. zatim se utvrđuju njihove metrijske karakteristike. koji dovodi do značajne fluktuacije odn.B) nebehaviorističke definicije: definicije zasnovane na uzrocima ponašanja. dominantnost/submisivnost. teorija ili mjerni instrument ličnosti putem testiranja hipoteze o strukturi temeljnih izvora varijacije i kovarijacije među promatranim manifestnim varijablama. putem kombinacije psihometrijskog i kliničkog pristupa: konstruiraju se psihološki mjerni instrumenti za mjerenje konstrukata ličnosti čije postojanje pretpostavlja polazna teorija (upitnici i inventari ličnosti).2. odn. putem kliničkog intervjua. utjecaj stavova. halo-efekt. AD2. Faktorskoanalitički pristup. osim za vrlo izražene osobine ličnosti kao što su impulzivnost. te načine i postupke njihovog mjerenja. da bi se kasnije klinički primijenili.. između kojih se razlike smanjuju. koja sadrži verbalnu. niska pouzdanost subjektivnih prosudbi: kliničar-intervjuer. a koristi se i za savjetodavne i terapeutske svrhe (psihoterapijski intervju). 1. putem multivarijantnih postupaka statističke analize varijabli koje su reprezentativne u području ličnosti kako bi se (a) putem eksplanatorne FA utvrdila faktorska deskripcija ličnosti. pa se sa istim skupom polaznih manifestnih varijabli na različitim grupama ispitanika dobivaju različiti faktori (iz čega proizlazi da su faktori valjani ako su dobiveni na različitim uzorcima). subjektivne pogreške i pristranosti intervjuera kao npr. Nebehaviorističke definicije koriste hipotetičke konstrukte koji su pretpostavljeni procesi koji se ne mogu direktno opažati. na pretpostavljenim organizmičkim tendencijama reagiranja. Većina teorija ličnosti nudi ograničen broj konstrukata koji su ekonomičan sistem deskripcije varijabli indikativnih za ličnost. poteškoće ispitanika u točnom samoopažanju i uvidu.

nego i u većoj mjeri psihoterapijom. efikasnija ako se kombinira sa kognitivnom. 1.3. (5) AD3. Pokazalo se.1. a ne otkriva (kao što je to kod faktorskoanalitičkog pristupa). premda je objektivan u primjeni. DOPRINOS KOGNITIVNOG PRISTUPA KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI 1. formuliranju čestica u instrumentu odn. Primjena kognitivne psihologije u kliničkoj psihologiji omogućila je kliničkom psihologu da promjeni težište svojih aktivnosti i da se ne bavi samo psihodijagnostikom.3. što dovodi do umjetnog grupiranja takvih manifestnih varijabli uz jednu latentnu varijablu. što povećava motivaciju klijenta i produljuje efekte odn. Pojava kognitivnog pristupa Početkom 50-ih počinje opadati utjecaj behaviorizma u psihologiji. U drugom navratu treba 13 tjedana da se uzgubi 10 kilograma. pri tretiranju gojaznosti ljudi se kondicioniraju da koriste zdrave navike hranjenja. Nedostatak empirijskopsihometrijskog pristupa je u tome što. nego su trivijalne. u svakom slijedećem navratu kilogrami “idu teže dolje”. Kada se zbog kratkotrajnog efekta behavioralne terapije prestane sa dijetalnim hranjenjem za 9 tjedana se opet dobije 10 kg. interpretacije i imenovanja faktora. što varira ovisno o jezičnom umijeću i pojmovnom prostoru sastavljača. Dakle. pa se npr. kompozicija manifestnih varijabli. izboru ponašanja koje ćemo zahvatiti instrumentom. identifikacije. koji dovodi do pogrešne interpretacije faktora na osnovi tih varijabli.(2) (3) (4) nereprezentativan uzorak odn. a time i u kliničkoj psihologiji. osvijestiti njenu svrhu. savjetovanjem i zdravstvenom psihologijom . Na primjer. Naime. dijetom kroz 10 tjedana izgubi 10 kg. sve manje i manje vremena je potrebno da se postigne težina prije dijete. posebno kod nefaktorskoanalitičkih teorija. a da se povrati samo 5 tjedana. 7 . uvrštavanje u analizu manifestnih varijabli koje same za sebe nisu pouzdane i valjane. pitanja koja ćemo postavljati. odn. što se tumači plasticitetom metabolizma organizma. garbage out”) aposteriorno i arbitrarno određivanje postupka ekstrakcije i rotacije. dakle da je behavioralna terapija. Utjecaj behaviorizma slabi i zbog toga što se pokazalo da efekti behavioralne terapije nisu trajni: prividno uklonjen poremećaj ponašanja brzo se vraća. pa čim se počne uobičajeno jesti. Uvođenjem kognitivne terapije u behavioralnu nastoji se protumačiti funkcioniranje metabolizma i glavna svrha mršavljenja. pri čemu se apriorno mogu izabrati ponašanja koja nisu ni indikativna ni reprezentativna za ličnost. BANDURA to tumači time da instrumentalno kondicioniranje čovjeka nije identično onom kod životinja: čovjek treba uvidjeti S-R vezu odn. i počinje se razvijati kognitivna psihologija koja će imati značajan utjecaj i primjenjivost upravo u kliničkoj psihologiji te u zdravstvenoj i savjetodavnoj psihologiji. vremenski domet terapije. svaka nova dijeta dovodi do promjene metabolizma u smjeru pojačanog rada i boljeg iskorištavanja hranjivih tvari uz uzimanje manjih količina hrane. a 7 tjedana da se natrag dobije. da bi se ona ustalila u njegovom ponašanju. a “lakše gore”. što produljuje efekte terapije. uvrštavanje u analizu manifestnih varijabli koje su eksperimentalno zavisne. kod kojih se realnost ličnosti konstruira. U trećem navratu treba 16-20 tjedana da se izgubi ista težina. što ne može dovesti do utvrđivanja relevantnih faktora i predstavlja gigo efekt (“garbage in. subjektivan je u: (1) (2) (3) postuliranim konstruktima polazne teorije. koja se bazira na usvajanju veza podražaj-reakcija putem potkrepljivanja.

Kognitivni sadržaji i procesi se u suvremenoj kliničkoj psihologiji smatraju kao: (1) (2) (3) precipitativni odn.3. naučena bespomoćnost. kako se inkorporiraju u već postojeće iskustvo i putem kojih mehanizama djeluju na emocije i ponašanje. . faktori vulnerabilnosti odn. što predstavlja povratak na holistički pristup tretmanu PPP. negativne atribucije i/ili negativna očekivanja vlastite efikasnosti mogu direktno ometati tretman depresije. 8 . proces atribucije. kako ta znanja interno reprezentira odn. (8) (9) (10) a ekskluzivno ih primjenjuju psiholozi jer psihijatri koji koriste klasičnu psihijatrijsku dijagnostiku i terapiju nemaju kompetencije u kognitivnoj psihologiji. i/ili kognitivnim sadržajima kao što su kognitivne mape. negativne atribucije su svaki za sebe ili u kombinaciji faktori rizika za depresiju. 1.. uznemiravajuće misli) koji su u osnovi PPP nije novina u kliničkoj psihologiji.. pripreme za bolne pretrage. asocijativne mreže. tretman odn. (2) (3) (4) Pritom se koristi niz kognitivnih teorija. proces evaluacije sebe i okoline.. suzbijanje intenzivne kronične boli za koje ne postoji organski uzrok. neadekvatna sekundarna procjena kod suočavanja sa stresom. tretman gojaznosti. modela i koncepcija koje se bave kognitivnim funkcijama i procesima kao što su selektivna pažnja/percepcija. emocija i ponašanja. patološkog doživljavanja i ponašanja. gdje su nedostupni svjesnom doživljavanju. npr.2. izrazito eksternalni lokus kontrole. tretman ovisnosti. Zadatak kognitivnog pristupa unutar kliničke psihologije Zadatak kognitivnog pristupa unutar kliničke psihologije je ispitati i protumačiti (1) kako pojedinac stiče znanja o svijetu i o sebi samom. sadržaji pamćenja i mišljenja. faktori rizika za neki psihopatološki poremećaj. misli i ideja u nesvjesno. koji djeluju na tok liječenja i psihičkog i fizičkog oporavka. distorzije percepcije. rehabilitaciju pri mozgovnom i tjelesnom invaliditetu. Uvažavanje kognitivnih sadržaja (kao što su fiksne ideje. preventivu i terapiju kod srčanih bolesti. pripreme za operacije. taložni ili kumulacijski faktori za pojavu neprilagođenog odn. npr. Na primjer.Kognitivni pristup u psihoterapiji ima naglasak na intervenirajućim ili medijacijskim kognitivnim procesima koji posreduju između podražaja i reakcije i na interakciji kognitivnih funkcija.. terapijski faktori. Novina je u tome da se spoznaje iz kognitivne psihologije koriste u kliničkoj psihologiji nakon što su empirijski potvđene. bolna sjećanja. suzbijanje stresa. BREUER i FREUD su (1893) pretpostavili da su histerični simptomi uzrokovani potiskivanjem neugodnih spoznaja. kako se ta znanja integriraju sa već postojećim informacijama odn. npr. tretman depresije i anksioznosti. pohranjuje. negativističko mišljenje. nisko samopoštovanje.  Behavioralno-kognitivne tehnike se danas koriste za: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) modifikaciju ponašanja.

može doći do živčanog sloma zbog konflikta da li uzeti kontracepciju ili ne budući da za osobu njen sistem vrijednosti znači veoma mnogo.. interpretira. Prema kognitivnoj psihologiji. • nezaposlenost. koje nastoje protumačiti kako ljudi obraćaju pažnju na okolinu. nesvjesni kognitivni procesi procesiranja informacija a koji su kontrolirani odn. Na primjer. svi PPP su multifaktorski uvjetovani uzrocima koji mogu biti: (1) (2) (3) konstitucionalni. pomanjkanje socijalne podrške može proizlaziti iz negativnog stava i izbjegavajućeg ponašanja drugih ljudi prema osobama koje koje iracionalno vjeruju i deklariraju da “ljudi nisu njima skloni”. • gubitak bliske odn. • loš brak. Kognitivna psihologija naglašava da su problemi pojedinca proizašli iz njegove objektivne životne situacije. evaluira neki događaj i donosi odluke. važne osobe. Ove teorije zanemaruju procese motivacije i individualne razlike. osobni i okolinski.  Tri su problema na koje pokušavaju dati odgovor kognitivne teorije važna za kliničku praksu: (1) (2) (3) problem vjerodostojnosti samoiskaza: koje su granice ljudskih sposobnosti u točnosti samoiskaza o vlastitom doživljavanju i ponašanju. Vrste kognitivnih teorija koje se koriste u kliničkoj psihologiji U kliničkoj psihologiji se koriste tri vrste kognitivnih teorija: (1) kognitivne teorije proizašle iz laboratorijskih istraživanja u području eksperimentalne psihologije.. • labilan tip živčanog sustava. problem svjesnog/nesvjesnog doživljavanja: da li ljudi registriraju i procesiraju nesvjesne eksternalne podražaje i internalne procese i da li i kako na njih reagiraju i problem automatskih/kontroliranih procesa: koji su automatski odn.3. Na primjer.Kognitivne faktore vulnerabilnosti treba razlikovati od ostalih vulnerabilnih faktora za pojavu PPP kao što su: • pomanjkanje socijalne podrške. 1. ili da su “svi ljudi loši”. Navedeni faktori u svojoj osnovi mogu imati neadekvatno procesiranje informacija. kako percipiraju. Moramo upoznati kako pojedinac percipira.3. a u kojem stupnju je pod utjecajem faktora kojih pojedinac nije svjestan. 9 . Stoga je neobjektivno reći da pojedinac izmišlja svoje probleme ili da su ti problemi bezazleni. kako pamte informacije te kako ih se dosjećaju i koriste pri donošenju odluka i kako ti procesi utječu na ponašanje. da bi procijenili kakve će posljedice taj događaj imati za njegovo ponašanje. svjesni te u kojem stupnju je ponašanje svjesno kontrolirano.

JONES/DAVISova teorija korespondentnog zaključivanja. • socijalne percepcije. • prosocijalnog ponašanja. • kognitivne teorije motivacije: LEWINova koncepcija o razini aspiracije. kod anksioznosti i depresivnosti. • BANDURAina teorija samoefikasnosti. WEINERova teorija atribucije emocija. (3) kognitivne teorije i koncepcije nastale unutar kliničke psihologije: • KELLYjeva teorija personalnih konstrukata. WEINERova teorija atribucije postignuća. LAZARUSova kognitivna teorija emocija. 10 . KELLEYev model kovarijance i model kauzalnih shema. koje nastoje protumačiti (a) socijalnu percepciju odn.(2) kognitivne teorije nastale unutar socijalne psihologije ili tzv. ROTTERova koncepcija o lokusu kontrole. što je važno za prevenciju depresije i anksioznosti. • BECKova kognitivna teorija nastanka depresije. • ELLISova racionalno-emotivna terapija. koncepcija o motivaciji za postignućem. kako bi se utvrdili načini modifikacije neprilagođenih emocionalnih reakcija. • model anksioznosti BECKa. posebno depresije i anksioznosti. • motivacije. kako bi se utvrdilo čemu ljudi pripisuju svoje i tuđe ponašanje. Kognitivne teorije se također primjenjuju u kliničkoj psihologiji u istraživanjima: • nastanka nekih emocija. • samopoštovanja. Ove teorije se bave pojedincem i njegovim motivacijskim procesima te individualnim razlikama. • kognitivne teorije emocija: SCHACHTER/SINGERova teorija atribucije fiziološkog uzbuđenja. ROSENBERG/ABELSONova teorija afektivnokognitivne konzistencije. kako bi se utvrdilo kako čuvati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi. FESTINGERova teorija kognitivne disonance. • SELIGMANova revidirana teorija naučene bespomoćnosti. • teorije atribucije: HEIDERova teorija naivne epistemologije. kako bi se utvrdilo koliko su ljudi voljni uložiti truda u terapiju. ATKINSONOVa koje imaju primjenu u etiološkom tumačenju PPP i u terapiji. EMERYja i GREENBERGa.bolesnik. Među te teorije i koncepcije spadaju: • teorije konzistencije: HEIDERova teorija balansa. posebno u obitelji i pri odnosu liječnik. kako ljudi stiču i pohranjuju informacije o sebi i drugima iz socijalne okoline i kako ta znanja koriste u međuljudskim odnosima i (b) kako nastaju i prezistiraju emocije. posebno one neugodne i kako ih se može mijenjati npr. socijalno-kognitivne teorije.

1.4. KORIŠTENI AKRONIMI
• AND/P • d/p • l/p • NABE • o/p • OVE • PPP • RORT • TAT = abnormalno doživljavanje/ponašanje = doživljavanje/ponašanje = ličnost/ponašanje = naučena bespomoćnost = opažanje/procjenjivanje = očekivanje vlastite efikasnosti = psihopatološki poremećaj = Rorschachov test = test tematske apercepcije (od engl. Thematic Apperception Test)

11

2. PSIHODIJAGNOSTIKA
2.1. DEFINICIJA I FUNKCIJE PSIHODIJAGNOSTIKE
Psihodijagnostika je proces kategorijalnog ili dimenzionalnog klasificiranja simptoma i drugih prediktora PPP. Funkcije psihodijagnostičke klasifikacije su slijedeće:

(1) (2) (3) (4) (5)

administrativna: radi prikupljanja podataka za epidemiološka istraživanja, preventivna: radi planiranja prevencije, dijagnostička: radi određivanja tretmana odn. metode liječenja koja može biti psihoterapija ili terapija psihofarmacima, evaluvativna: radi procjene efekata psihoterapije, istraživačka: radi formiranja homogenih grupa.

ROSENHAN je (1973) pokazao da dijagnoza može biti i disfunkcionalna. Istraživao je kakvi su stavovi i kakva je interakcija osoblja duševnih bolnica sa pacijentima igranjem uloge pseudopacijenta koji dolazi u duševnu bolnicu i žali se psihijatru koji ga je primio da čuje glasove koji govore “prazno”, “šuplje”, “muklo”. Nakon što je primljen, pseudopacijent nije više govorio o tim simptomima i ponašao se potpuno normalno. Autor i još sedam asistenata, sa istom pričom o slušnim halucinacijama, posjećuju ukupno 12 psihijatrijskih klinika. Autor je iz svog iskustva i opažanja izdvojio: • da su medicinske sestre zabilježile u njegov karton da često iskazuje “abnormalnu aktivnost pisanja”, • da su neki od pacijenata u njegovoj sobi prepoznali njegovu ulogu tvrdeći da on nije “lud”, nego da je novinar ili profesor koji provjerava kako je u bolnici. Iskustva i opažanja ostalih pseudopacijenata su pokazala slijedeće:

• na osnovu iskaza pseudopacijenta, dijagnosticirana je shizofrenija, izuzev u jednom slučaju,

kada je dijagnosticirana manično-depresivna psihoza, a pseudopacijenti su otpušteni sa dijagnozom “shizofrenija u remisiji” (remisija je faza psihoze u kojoj dolazi do poboljšanja, ali ne i do potpunog izliječenja), ignorirajući ili pogrešno interpretirajući znakove koji su ukazivali na odsustvo poremećaja: pseudopacijentu je trebalo prosječno 19 dana normalnog ponašanja da ga se otpusti iz bolnice, kontaktu s njim, reagirajući na direktno postavljena pitanja ignoriranjem, odvraćanjem pogleda i odlaskom, su pseudopacijenti imali dojam da su “nevidljivi” ili nevažni da se o njima brine,

• osoblje je nakon prve dijagnoze nastavilo tretirati pseudopacijenta kao mentalno bolesnog • osoblje je, smatrajući pseudopacijenta shizofreničarem, potrošilo minimalno vremena u

• osoblje je obavljalo svoj posao i razgovoralo međusobno kao da pacijenata uopće nema, pa
na osnovu čega je autor zaključio da:

(1) (2)

psihijatrijska dijagnoza nije valjana, odn. nisu valjani kriteriji na osnovu kojih je donesena, dijagnoza ima svojstvo etikete odn. lijepi se za osobu, tako da se osobu zamjenjuje etiketom, što može izazvati i odbacivanje i zanemarivanje označene osobe,

12

(3)

postoji visok stupanj depersonalizacije u duševnim bolnicama.

Istraživanje je također pokazalo kako naturalističko opažanje može omogućiti istraživačima da opaze ono što nikad nebi mogli, da se predstavljaju kao istraživači. Nakon što je objavio rezultate navedenog istraživanja, autor je, kao odgovor na brojne kritike, najavio reprizu i dogovorio se sa osobljem jedne klinike da će tamo u roku od tri mjeseca uputiti nekoliko pseudopacijenata. U naznačenom periodu je čak 10 % primljenih potencijalnih pacijenata označeno “lažnima”, premda autor u kliniku nije uputio ni jednog pseudopacijenta.

2.2.MODELI ABNORMALNOG PONAŠANJA I DOŽIVLJAVANJA
Osnovno pitanje psihodijagnostike je gdje prestaje normalnost odn. mentalno zdravlje, a počinje psihopatološki poremećaj, odn. koji su kriteriji mentalnog zdravlja/bolesti. Abnormalno mentalno funkcioniranje odn. psihopatološki poremećaji se definiraju putem:

(1) (2)

modela, koji se koriste analogijama u određivanju dijagnostičkih kriterija mentalnog zdravlja/bolesti i operacionih definicija, kod kojih kao kriteriji mentalnog zdravlja/bolesti služe znakovi i simptomi.

Slijedeći su nedostaci modela abnormalnog doživljavanja i ponašanja: (1) vrijede koliko i teorija iz koje su izvedeni, abnormalno i normalno nisu u svim modelima jednoznačno definirani, među postojećim modelima postoje prekrivanja.

(2)
(3)

U nastavku će biti diskutirani različiti modeli abnormalnog doživljavanja i ponašanja, sa posebnim naglaskom na nedostacima pojedinog modela. 2.2.1. Subjektivni model Subjektivni model AND/P se zasniva na osobnom kriteriju procjenjivača: “normalno je ono ponašanje koje pojedinac prema vlastitom sudu smatra kod sebe ili kod drugih da je normalno i obratno” ili jednostavnije: “normalan je onaj tko se ponaša slično meni odn. tko se ne ponaša tako nije normalan”. Ovaj model nudi slijedeće dijagnostičke kriterije AND/P: mentalno bolesna osoba je ona osoba:

(1) (2)

koja samu sebe definira kao mentalno bolesnu i zatraži pomoć, koju drugi definiraju kao mentalno bolesnu osobu i upute je na psihijatrijski pregled.

Navedeni kriteriji imaju slijedeće nedostatke:

(1) (2) (3)

ne obuhvaćaju se oni koji trebaju pomoć, a nisu je potražili ili ih nitko nije uputio psihijatru/psihologu, mogućnost odlaska psihijatru/psihologu ovisi o sredini, zasnivaju se na laičkoj zdravorazumskoj prosudbi pojedinca ili grupe,

pa stoga navedeni model nema znanstvenu primjenu.

13

veliko odstupanje od odn. sudjelovanje u razgovoru u društvu. 2. Kulturalni model Kulturalni model AND/P koristi socijalni kriterij: “normalno je ono ponašanje koje prihvaća većina u nekoj kulturi a abnormalno ono što ne prihvaća”. a u zapadnoj • • civilizaciji su se dugo smatrali kao abnormalnost. Normativni model Normativni model AND/P kao kriterij koristi: 1. mjestu definiranja: npr..2. Model se često koristi u svakodnevnom životu.. “lošu” prilagodbu odn. 2.5. 2. dezorjentacija odn. što potvrđuju antropološka istraživanja: neka ponašanja koja su kod nas normalna u drugoj kulturi bi bila uvredljiva ili abnormalna. (b) promjena socijalne uloge u nižu. Isus. socijalna neučinkovitost za koju je indikativno (a) neslaganje sposobnosti pojedinca sa zahtjevima socijalnih uloga. obuhvaćeni su svi aspekti života pojedinca. intelektualna neučinkovitost za koju je indikativno (a) neslaganje objektivnih mjera inteligencije i životne uspješnosti pojedinca u postizanju ciljeva. uz trajni neuspjeh u udovoljavanju njenim zahtjevima. 2. 2. a u znanstvenom istraživanju dobiva svoje mjesto u utvrđivanju utjecaja kulture: • na pojavu PPP specifičnih za dotičnu kulturu. Nedostatak modela je u tome što: (1) (2) ne uzima u obzir da i su “idealne osobe” iskazivale neprilagođene oblike ponašanja.4. zapadnoj kulturi suicid oduvijek smatrao izrazom abnormalnog ponašanja odn. Mojsije.2. ako definicija prilagodbe ovisi o vremenu definiranja: npr. različite definicije su postojale 60-ih ili 90-ih godina našeg stoljeća. postoje neugodna čuvstva odn. osobni doživljaj nesreće i patnje. posljedicom PPP. načinu života” 2. Buda. pitanje je što je to loša prilagodba.. neadekvatnu prilagođenost pojedinca okolini u mišljenju.2. nepridržavanje i kršenje socijalnih normi u prvom redu od implicitnih (podrazumijevajućih. 2. posao.6. “idealnu osobu”. npr.. i obratno. selo ili grad i osobi koja procjenjuje ponašanje. slobodno vrijeme.: “normalno je ono ponašanje koje se približava njihovom “idealnom” ponašanju odn. 14 . kao što je to gledanje sugovorniku u oči. prema slijedećim kriterijima: 2.3. emocijama i ponašanju. koje određuje kultura). odn. (c) veliko odstupanje od uobičajene socijalne uloge.3. u Indiji se samoubojstva smatraju normalnim zbog vjerovanja u mogućnosti reinkarnacije.7.2. gubitak kontakta sa realitetom uz dezorganizaciju ponašanja. 2. ometa se okolina.. te od eksplicitnih (legalnih odn. zakonskih). kao što su Konfucije.: • u Staroj Grčkoj je homoseksualizam i transvesti(ti)zam smatran normalnim.2. Osnovni nedostatak tog kriterija je u tome što postoje međukulturalne razlike u tome kako pojedina kultura definira abnormalno ponašanje. • na legalno definiranje PPP u nekoj kulturi.1. seksualna devijacija. (c) inefikasnost u više područja socijalnog funkcioniranja kao što su obitelj. dok se u evropskoj civilizaciji odn. Zunji indijanci smatraju da je natjecanje bolesna pojava.

Pritom se razmatraju socijalni odnosi pojedinca u obitelji. • TKS (taijin-kyofu-sho) je PPP kojeg karakterizira izraziti strah da će se pojedinac ponašati na Unutar kulturalnog modela se razmatra i legalni princip kojim pojedina kultura definira abnormalno ponašanje putem zakona. koji se susreće u primitivnim društvenim zajednicama Malajskog arhipelaga i u drugim primitivnim plemenima u tropskim krajevima. bez djece. način kojim će uvrijediti druge osobe ili ih dovesti u neugodnu situaciju. ekonomskim klasama te religijskim i etničkim grupama. koji mogu razlikovati dobro od zla. što dovodi do toga da one uspjeh pripisuju drugima. halucinacije se kod muškaraca mogu smatrati simptomom umora. npr. 15 . sadizam. a neuspjeh sebi. pojedinac koji je svjestan da je učinio zlo. ratni zločinci. Slijedeći nalazi ukazuju na utjecaj zapadne kulture na spolne razlike u frekvenciji PPP odn. se u odnosu na žene. prihvatljivije je za ženu da pokazuje simptome PPP. pa se oslobađa krivnje. u odnosu 8:1. nesamostalnom. u agitiranom i agresivnom ponašanju u obliku sumanutog trčanja i napadanja svakog koga se sretne. fetišizam. na to da ima više dijagnosticiranih žena koje imaju PPP. Kod muškaraca. Taj se legalni princip u većini zapadnih kultura svodi na to da li počinitelj razlikuje dobro i zlo: pojedinac koji nije svjestan da je učinio zlo. nego za muškarca. koja je statistički značajno češća kod žena nego kod muškaraca. počinivši neko krivično djelo. Dispozicije za psihopatološke poremećaje podjednako distribuirane po svijetu. kao što je to ubojstvo npr. pa stvarno više pobolijevaju. psihički je poremećen. koji se aktiviraju kod dijagnostičara: na primjer. u profesionalnim grupama. sve dok se ne padne u nesvjest. Kulturalni model se proširuje na socijalno-kulturalni. uz potpunu neosjetljivost na vanjske podražaje. manje objektivnom te se smatra da se lakše uzbuđuje u manjim krizama nego odrasli muškarac. a češće kritizirane za neuspjeh. Navedeni legalni princip ima značajan nedostatak u tome što izuzima psihopate. što potvrđuje i nalaz da mlade majke manje pobolijevaju od PPP nego žene iste dobi. počinivši krivično djelo. i upućuje se na liječenje i obratno. zrela odrasla žena se smatra submisivnom. postoje dvostruka mjerila za muškarce i žene: isti simptomi se kod muškaraca i žena različito interpretiraju. nije psihički poremećen. a rijedak drugdje. a ne strah da pojedinac sebe dovede u neugodnu situaciju i bude odbačen (što se u zapadnoj kulturi naziva sociofobija). Kao primjeri utjecaja kulture na pojavu PPP mogu se navesti slijedeći kulturalno specifični PPP: • amok je akutni psihotični PPP koji se očituje u afektu bijesa odn. voajerizam i pedofilija). kao što su to npr. ako se ispituje kako socijalni odnosi u nekoj kulturi mogu utjecati na pojavu PPP. mazohizam. a kod žena simptomom PPP. ali istovremeno mogu biti počinitelji krivičnih djela. Veću frekvenciju dijagnosticiranih PPP kod žena se može protumačiti pretpostavkom da žene imaju više stresa u svom životu nego muškarci. u što spada ekshibicionizam. postoje stereotipi i kod muškaraca i kod žena protiv žena.• na spolne razlike u frekvenciji PPP u nekoj kulturi. među prijeteljima. nego dijagnosticiranih muškaraca koji imaju PPP: (1) (2) (3) (4) žene su rjeđe hvaljene za uspjeh. ali su njihove manifestacije kulturalno uvjetovane. pa se ne može osloboditi krivnje. iako su izložene većoj količini stresa trebale manje pobolijevati zbog veće odgovornosti i važnijih socijalnih uloga koje prihvaćaju. Toj pretpostavci se suprotstavlja pretpostavka da bi žene. češće dijagnosticiraju alkoholizam i parafilije (seksualno zadovoljavanje socijalno neprikladnim ili neuobičajenim podražajima. koji je poremećaj uobičajen kod mlađih muškaraca u Japanu. što je vulnerabilna atribucija koja pospješuje pojavu depresije.

oštra granica. iza kojih slijede behavioralni poremećaji: neuroze. EYSENCK (1975) uzima u obzir samo lijevu polovicu normalne distribucije : na samom kraju distribucije se nalaze psihijatrijski poremećaji: endogene simptomatske i organske psihoze. (2) (3) Uz statistički model se javljaju dva pitanja: (1) da li je odnos između normalnog i patološkog kategorijalan ili dimenziona-lan?. (2) da li je odnos između pojedinih PPP kategorijalan ili dimenzionalan? Postojeći dijagnostički sistemi su dominantno kategorijalni implicirajući da je odnos između pojedinih PPP kategorijalan. odn. diskretno i kvalitativno različito. na kontinuumu. razlikuju se tako da nema prijelaza između dva stanja. koja pretpostavlja kvalitativne razlike postoji samo između “duševnih bolesti” i “behavioralnih poremećaja”. što se ne uklapa u nastojanje da se kriterijem definira univerzalni koncept duševnog zdravlja/bolesti: kriterij koji dozvoljava da se ista osoba u jednoj sredini proglasi za bolesnu. mentalno zdravlje i mentalna bolest se nalaze na krajevima normalne distribucije: najčešće se javljaju abnormalna ponašanja. nisu sve ljudske kakakteristike normalno distribuirane. koja su prijelazna pojava koja nisu ni mentalna bolest ni mentalno zdravlje. koje se mogu izraziti normama.4.  Nedostaci ovog kriterija su slijedeći: (1) nije uvijek ono što je najčešće u populaciji ujedno i normalno. poremećaji karaktera.2. doživljavanje i ponašanje diskontinuirano odn. a potpuno zdrave zube ima svega 3% populacije (odnosi se na prvi način podjele normalne distribucije). diskontinualno ili kategorijalno po pretpostavci da se normalno i abnormalno kvalitativno razlikuju po principu ili/ili. velik dio PPP se ne može prikazati kvantitativno odn. koji nisu bolesti i ne spadaju u domenu psihijatrije već u domenu psihologije i na kraju normalno ponašanje.2. npr. 16 . Statistički model Statistički model AND/P kao kriterij uzima normalnu distribuciju sa različitim načinima podjele te distribucije: (1) (2) (3) mentalno zdravlje se nalazi na sredini normalne distribucije: normalno ponašanje je ono koje se najčešće javlja a abnormalno ono koje se rijetko javlja. najveći dio populacije ima više ili manje pokvarene zube. koje odstupa od prosječnosti. često ne uzima u obzir stratumske. na koje pitanje se odgovara definiranjem kategorijalnog i dimenzionalnog pristupa psihopatologiji. odn. već kvalitativno odn. dok se u drugoj smatra normalnom je problematičan. regionalne i/ili subkulturalne i etničke posebnosti. Na navedeno pitanje tek treba dati odgovor istraživanjima koja bi imala za cilj formiranje i testiranje dijagnostičkih subsistema koja se zasnivaju na dimenzionalnoj klasifikaciji unutar postojećih sistema za diskretnu kategorijalnu klasifikaciju. odn. bez da se daje eksplicitni odgovor: • prema kategorijalnom pristupu psihopatologiji AND/P je u odnosu na normalno • prema dimenzionalnom pristupu psihopatologiji AND/P je u odnosu na normalno doživljavanje i ponašanje kontinuirano odn. psihopatije.  Prednost kriterija je u tome što se bazira na kvantitativnim odstupanjima. predstavlja ekstreme na nekoj dimenziji. koje se smatraju “duševnim bolestima”.

imala je utjecaj na istraživanje (1) konflikata. kvantificiranje. kod fobija. razvila je neke prihvaćene koncepcije i konstrukte kao što su: (1) obrambeni mehanizmi i (2) uloga identifikacije sa istospolnim roditeljem u procesu socijalizacije i učenja spolnih uloga (FISHER i GREENBERG. ponašanje je uvjetovano: (1) (2) (3) biološkim funkcioniranjem organizma. nego premećaj u funkcioniranju ličnosti.2. umjetnost. i time potaknula interes za znanstvena istraživanja u tom području. nezavisno od ida (4) (5) (6) (7)  Nedostaci teorije su: (1) u metodologiji: (1) ne razlikuje opaženo i interpretirano ponašanje: Freud nije neposredno zapisivao svoja zapažanja nego koristi introspekciju koja je začinjena osobnim interpretacijama. prethodnog iskustva kao npr. superego). utjecala je ne pojavu ego-psihologije čija je polazna pretpostavka da se ego razvija sam. koja se u svijetu napušta. 2. motivacijom odn.2. odn.5.6. promjena u motivaciji kao npr. (2) nesvjesnog doživljavanja i ponašanja i (3) selektivne percepcije. psihologija. uklonila je tabue sa područja seksualnosti. (2) slaba prediktivnost budućeg ponašanja (2) 17 . i da postoji kontinuitet njegovog razvoja od najranije dobi. kod Alzheimerove bolesti. sveobuhvatno i interno konzistentno tretira i strukturalno-topografske i razvojnodinamičke aspekte ličnosti. posebno psihologije učenja na područje psihopatologije. prošlim učenjem. pa je abnormalno ponašanje rezultat: (1) (2) (3) promjena u biološkom funkcioniranju organizma kao npr. razinom aktivnosti. id. Prema ovom modelu. u znanstvenom pristupu: (1) ne može se podvrgnuti znanstvenoj verifikaciji zbog problematične semantike. dinamički model prepostavlja da PPP nije bolest.  Doprinosi psihoanalitičke teorije su: (1) (2) (3) poticajno je djelovala na mnoge struke. Psihodinamski model Psihodinamski model AND/P proizlazi iz psihoanalitičke teorije ličnosti. Za razliku od medicinskog modela. Behavioristčki model Ovaj model proizlazi iz primjene eksperimentalne psihologije. kod poremećaja pažnje. (2) kao ispitanike koristi uglavnom odrasle osobe viktorijanske kulture a posebno neudate srednjovječne žene. a posebno uz prevladavanje ida. kao što su medicina. 1977) ukazala je da je pojedinac determniran (a) biološkim nagonima i (b) osobnom poviješću.2. potiskivanje traumatskog doživljaja i fiksaciju na pojedinim razvojnim fazama. a kod nas i dalje perzistira. neispoljavanje psihičke energije. posebno među medicinarima. veze između teorijskih konstrukata i empirijskih varijabli te zbog figurativnog rječnika koji onemogućava objektivno operaciono definiranje psihoanalitičkih varijabli. njihovo mjerenje odn. koji se može pojaviti u vezi sa bilo kojom od strukturalnih jedinica ličnosti (ego.

DSM-III-R odn. ili dijateza može biti slaba. bioloških faktora koji proizlaze iz genetske konstitucije (naslijeđa) pojedinca: genotip pojedinca dovodi do urođene sklonosti odn. ali su prisutni brojni nepovoljni okolinski uvjeti odn. Ukoliko se okolinski stresori ne pojave ili ne prijeđu individualni prag. Dijateza je etiološki odn. psihosocijalnih faktora koji proizlaze iz stresora iz okoline pojedinca. odgoj u stresnoj okolini. kao što su preveliki zahtjevi okoline. 2. koja je institucija tog modela. FROMM. sukobi u obitelji. International Clasification of Diseases Svjetske zdravstvene organiza-cije. a stres precipitativni odn. Potvrde hipoteze se nalaze u genetskim studijama blizanaca. kako jedinka mentalno reprezentira svijet oko sebe. npr. na planu poremećaja u doživljavanju i ponašanju.. bolest se neće uopće pojaviti ni razviti. pa opet dolazi od ispoljavanja PPP. Izvori stresa su npr. 2.7. pa ako simptomi na osnovi 18 .Revisited. Medicinski model U medicinskom modelu po analogiji sa dijagnostikom somatskih bolesti se kao kriterijsko sredstvo koriste dijagnostički klasifikacijski sistemi: (1) (2) ICD-9 odn. odgoj sa shizofrenim roditeljem. patogenezu PPP potrebna interakcija između: (1) organskih uzroka odn. najvažniji regulatori ponašanja čovjeka. BANDURA odbacuje taj deterministički pristup i smatra da su svjesni ciljevi kojima je pojedinac usmjeren. okolinskih uvjeta odn. 1977) uvodi hipotezu da je za nastanak i razvoj odn. to se izmaštalo ili odsanjalo. tretira se različitim vrstama terapija u psihijatrijskoj klinici. ZUBIN i SPRING (1977) smatraju da se psihotična shizofrena epizoda javlja kod pojedinaca sa naslijeđenom dijatezom ka shizofreniji kada intenzitet ili količina stresora prijeđe individualni prag. koji osim dijagnostike služi i za sakupljanje podataka o distribuciji PPP širom svijeta. čiji pobornici Ana FREUD. VAN PRAAG. postdiktivna objašnjenja prošlog ponašanja pojedinca na primjer pretpostavljajući da ako se nešto u prošlosti nije dogodilo. koje se prema toj klasifikaciji dijagnosticira kao bolesno. a ne prošlo iskustvo. 1962.2. do genetske predispozicije ili dijateze ka određenim oblicima PPP koja dovodi do povećane vulnerabilnosti pojedinca na stresore iz okoline. SULLIVAN. čime se približavaju postavkama kognitivne psihopatologije. Ponašanje i doživljavanje. a trebalo se po teoriji dogoditi. uzročni faktor. KOHUT naglašavaju važnost učenja u genezi PPP. Klasičnu psihoanalizu od 50ih godina zamjenjuje neopsihoanaliza. Američke psihijatrijske asocijacije ili najnovije izdanje DSM-IV.pojedinca: teorija nudi samo aposteriorna odn. stresori te precipitativni i vulnerabilni faktori. posebno za shizofreniju.2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-III. neadekvatan način suočavanja sa okolinom i sl. U pojedinim slučajevima dijateza može biti toliko izražena da se poremećaj javlja i u najbenignijoj okolini. Model ne uzima u obzir da na pojavu poremećaja kod jedinki-potomaka sklonih PPP osim genetskih i okolinskih faktora utječu i psihološki faktori. pokretajući faktor pojave PPP. Dijateza-stres model Dijateza-stres model (MEEHL. (3) prevelik naglasak na nesvjesnom i na utjecaju prošlih doživljaja na doživljavanje i ponašanje pojedinca. (2) što u interakciji dovodi do pojave i razvoja PPP na fenotipskom planu odn. fizička i/ili emocionalna deprivacija. Navedena hipoteza se može primjeniti za većinu PPP. studijama srodnika te u studijama posvojenika (adoptiranih).8.

a to su samo hipotetički konstrukti. kao npr. • ulaže brigu i napor da ostane i bude zdrava odn. model pogrešno pretpostavlja da psihički poremećaji koji imaju iste simptome. a patološkim se smatra i nostalgija. prilago-đava se okolini. definicija mentalnog zdravlja putem negativne definicije . (7) (8) (9) normalno i abnormalno se pogrešno smatraju stanjima odn. uslijed višednevne deprivacije od sna ili uslijed povišene temperature). npr. • ne lomi se pod teretom vlastitih emocija i nije emocionalno ovisna. kao što je konstrukt i “mentalni poremećaj” ili “duševna bolest”. svojstvima organizma. onanija se počinje smatrati poremećajem nagona za održanjem vrste. kojima se tumače manifestna ali ne i latentna stanja. etiologiju. a u stvarnosti su rijetki primjeri sindroma koji se ne prepokrivaju u svojim simptomima sa nekim drugim sindromom. Na primjer. zanima se za njih i uspostavlja sa njima obostrano zadovoljavajuće međuljudske odnose. u nalaženju kombinacije simptoma čija kombinacija jednoznačno ukazuje na neki poremećaj. što može izazvati odbacivanje i zanemarivanje označene osobe od strane okoline te prihvaćanje uloge bolesnika od strane etiketirane osobe. što zajedno može podržavati psihopatološko funkcioniranje te osobe. daju se nespecifični lijekovi koji se primjenjuju po principu pokušaja i pogrešaka. “lijepi se” za osobu. kategorizacija pretpostavlja da su sindromi isključivi odn. somatskih poremećaja. efebofilija se smatra patološkom sklonošću starijih žena prema mladićima. (b) ometa funkcioniranje pojedinca i okoline “proročanstvom koje samo sebe ispunjuje”. pasivni i agitirani shizofrenici i (b) budući da se provodi simptomatsko liječenje. prihvaća sebe. vegetarijanstvo se počinje smatrati poremećajem nagona za ishranom. kao što je to na fizičkom planu. na prigodnim nereprezentativnim ispitanicima. da se ne preklapaju. odn. (c) ima negativnu konotaciju zbog neprosvijećenosti društva koje smatra da su PPP drugačiji od organskih odn. . fellatio i cunnilinctus se smatraju seksualnim perverzijama. već je to ona osoba koja uz odsustvo bolesti: (3) (4) (5) (6) • zadovoljna je sobom. • kompetentna je u većini životnih situacija. prihvaća odgovornost. Na navedeni je način mentalno zdravlje korisnika zdravstvene usluge po izlječenju definirano negativnom definicijom: odsustvom bolesti. simptomatska dijagnoza ne pomaže u liječenju jer (a) često osobe u istoj kategoriji imaju različiti tretman. etikete. traže se organski uzroci u poremećajima strukture i funkcije organa i sustava organa koji su u njegovoj osnovi. Nedostaci medicinskog modela su slijedeći: (1) (2) niska valjanost dijagnostičkih klasifikacijskih sistema svodi ih na nomenklature. Zbog navedenog. a nasuprot tome gotovo da nema simptoma PPP koji se ne može pojaviti i kod normalnih ljudi. halucinacije se kao simptom javljaju i kod abnormalnih i kod normalnih (npr. i dobiva naziv pathopatrialgija.kojih je dijagnosticiran pacijent nestanu. dijagnostičke kategorije su ustanovljene na nehomogenim grupama odn. tako da se osobu zamjenjuje etiketom. iskazuje sampoštovanje. dijagnoza ima svojstvo oznake odn. prihvaća novine i uspješno podnosi stres. ne postoji skup simptoma koji jednoznačno ukazuje na neki PPP. 19 . imaju i iste uzroke odn. • uglavnom je zadovoljna sa drugim ljudima. pacijent se smatra izliječenim. da pojava simptoma PPP jednoznačno ukazuje na PPP. “radi na svom zdravlju”. Prednost modela je u tome da kada se pojedinac proglasi bolesnim. a kada se neki sindrom proglasi bolešću. što proizlazi iz poteškoće modela u adekvatnoj klasifikaciji mentalnih bolesti odn. pruža mu se zaštita i prestaje biti odgovoran za svoje ponašanje.odsustvom bolesti preusko definira pojam mentalnog zdravlja: mentalno zdrava osoba nije samo ona kod koje postoji odsustvo bolesti. ILLICH (1975) kritizira medicinski model koji šireći se na područje socijalne patologije dovodi od zabrinjavajućeg širenja granica pojma mentalne nenormalnosti. što ima slijedeće posljedice: (a) nameće se odn.

svi PPP proizlaze iz biokemijskih poremećaja u organizmu koji dovode do mozgovnih disfunkcija. Na primjer. koji poremećaji mogu dovesti do akutnih ili kroničnih PPP: poremećaj apsorpcije neurotransmitera endorfina se npr. koje uzrokuju mikroorganizmi. smatra se mogućim uzrokom shizofrenije. u biomedicinskom modelu se koristi etiološka klasifikacija mentalnih bolesti. koje se odnose na biokemijske poremećaje u funkcioniranju pojedinih organa i sustava organa. a farmakološka terapija može pomoći kod funkcionalneegzogene depresije. endogene depresije se smatraju poremećajima u kemizmu neurotransmitera. koje utječu na kemizam mozga.2. Navedeni model ne uzima u obzir da metode tretmana ne moraju uvijek odgovarati etiologiji: na primjer. koje bolesti mogu dovesti do akutnih ili kroničnih PPP: progresivna paraliza čiji je uzročnik sifilis dovodi npr. koje se svrstavaju u tri kategorije: (1) (2) (3) infektivne bolesti. koje dovodi do odumiranja stanica mozga ili (c) psihološke. udarac u glavu. Dok je u medicinskom modelu klasifikacija PPP simptomatološka odn. koji neposredno upućuju na organsku etiologiju. koja je organski uzokovana. pa su kriterijska sredstva PPP biokemijski pokazatelji. uživanje droge ili alkohola.9. do deluzije veličine. koje prouzrokuju neinfektivne traume CNSa koje mogu biti (a) mehaničke: npr. a u koju kategoriju bolesti još spadaju npr. Biomedicinski model Prema biomedicinskom modelu AND/P. (b) kemijske. koja je uzrokovana psihološkim uzrocima. promjena socijalne okoline ili psihoterapija može pomoći u tretmanu simptomatske-endogene depresije. sistemske bolesti. encefalitis i meningitis. sindromska. 20 . neinfektivne bolesti.2. npr.

pa se svaki entitet može svrstati na jedan i samo jedan položaj na kontinuumu. SIMPTOMA I ZNAKOVA koji čine klinički sindrom odn. definiranje manično-depresivne psihoze kao poremećaja koji se može tretirati litijevim karbonatom ne pomaže liječniku u odluci da li tretirati pacijenta tim lijekom.1. pa se svaki entitet može svrstati u jednu i samo jednu kategoriju odn. budući da je klasifikacija na osnovu prognoze neupotrebljiva. a klasifikacija na osnovu etiologije na sadašnjem stupnju znanja neizvediva. zbog nepoznavanja etiologije većine njih. na osnovu pritužbi pacijenta i njegovog opisa subjektivnog iskustva odn. kao što je to bio slučaj sa Linneovom klasifikacijom biljaka i sa Mendeljejevom klasifikacijom kemijskih elemenata. objektivnih i opservabilnih poremećaja u njegovom ponašanju. sveobuhvatan popis kategorija entiteta. ETIOLOGIJE odn. To je danas primarni način klasifikacije PPP. na osnovu očekivanog razvoja poremećaja u vremenu. • diskretna tipologija: svrstavanje entiteta po tipovima koji su reprezentirani diskretnim kategorijama koje su diskontinuirane i međusobno isključive. U području mentalnih bolesti je. pri čemu se razlikuju akutni i kronični odn maligni (izlječivi) i benigni (neizlječivi) poremećaji. kontinuumima odn.3.3. Na primjer. omogućava generiranje hipoteza o međuodnosima različitih komponenti klasifikacije. biokemijskih poremećaja strukture ili funkcije živčanog sustava koji su osnovi odn. sistematizacije entiteta odn. sa formalno uređenim međusobnim odnosima kategorija u vidu diskontinuiteta. klasifikacija infekcija na temelju uzročnika je korisnija nego ona koja se zasniva na promjenama tjelesne temperature i na drugim znacima i simptomima pojedinih infekcija. ili na osnovu očekivanog ishoda poduzetog tretmana. kontinuiteta ili hijerarhije. koordiniranosti i supraordiniranosti. koji predstavljaju antecedentne uzročne uvjete simptoma odn. Klasifikacija ili razvrstavanje je način sistematizacije entiteta koji uključuje taksonomiju i nomenklaturu. objekata. NOMENKLATURA: službeno prihvaćen popis diskretnih kategorija entiteta i/ili entiteta u pojedinim kategorijama. Etologijska klasifikacija je najpoželjnija. • dimenzionalna tipologija: svrstavanje entiteta po tipovima koji su reprezentirani • hijerarhija: svrstavanje entiteta na način da su one u međusobnim odnosima subordiniranosti. Svrha i oblici klasifikacije Slijedeći su načini organiziranja i raspoređivanja odn. Na primjer. temeljena na podacima dostupnim prije početka tretmana. (2) (3) 21 . budući da je najvažnija funkcija dijagnoze određivanje tretmana i predviđanje ishoda bolesti. PROBLEM KLASIFIKACIJE 2. efikasna komunikacija je moguća jedino ako obje strane koriste istu klasifikaciju pojava i procesa koje su predmet njihovog istraživanja.2. grupu. PPP se može sprovesti na osnovu: (1) PROGNOZE odn. pojava i procesa u nekom području istraživanja: (1) (2) (3) TAKSONOMIJA: popis diskretnih kategorija entiteta i/ili entiteta u pojedinim kategorijama. na osnovu poznatih fizoloških odn. Klasifikacija na osnovu prognoze nije upotrebljiva u području dijagnostike. a ne nakon tretmana. a izvediv je putem diskretnih kategorija. Klasifikacija u području mentalnih bolesti odn. KLASIFIKACIJA: službeno prihvaćen iscrpan odn. etiološka klasifikacija za sada neizvediva. Klasifikacija predmeta istraživanja je temeljna i nužna aktivnost u svakom znanstvenom području iz dva razloga: (1) (2) omogućava znanstvenu komunikaciju. najpreciznija i najkorisnija jer su razlike u etiologiji pojedinih bolesti najizrazitije i stoga što etiološka klasifikacija omogućuje etiološku dijagnozu i terapiju. čime se potiče razvoj novih spoznaja. bolesti: etiologija prethodi patogenezi. unipolarnim ili bipolranim dimenzijama. putem kontinuuma ili putem hijerarhije. pa dijagnoza mora biti prospektivna odn.

koji se pojavljuju u toj kombinaciji najmanje 3 mjeseca”. c. eksplicitna i precizna pravila postavljanja dijagnoze.” nazivamo kritičnom kombinacijom simptoma.3. e i f. neki insistiraju na prisutnosti samo simptoma a i b. Kod većine postavljenih dijagnoza je odnos između konstitutivnih simptoma koji čine sindrom i korespondentne dijagnoze takav da se dijagnoza postavlja uz prisutnost različitih konstitutivnih siptoma. dakle takvih simptoma koji se pojavljuju samo u tom sindromu. Stoga takva formulacija pravila dijagnosticiranja dovodi do toga da neki kliničari postavljaju dijagnozu X uvijek kada su prisutni simptomi a. (2) 22 . izbor: • ekskluzivnih simptoma koji konstituiraju neki klinički sindrom.2. Simptome a i b nazivamo ekskluzivnim ili kardinalnim simptomima.” Ovakva formulacija daje korisne informacije. d. d. Navedeni pristup proizlazi iz činjenice da se gotovo nikad ne javlja slučaj da svi pacijenti unutar iste dijagnoze imaju sve simptome koji čine klinički sindrom. Operaciona definicija AND/P Psihopatološki poremećaji se danas primarno definiraju na osnovu kliničkih sindroma. Iz navedenog proizlaze dva osnovna problema koji se javljaju pri određivanju operacione definicije nekog PPP: 1. e i f su “većinom prisutni”. Ovakav pristup postavljanju dijagnoze predstavlja značajan izvor nepouzdanosti dijagnoza. Pretpostavimo da se dijagnoza X zasniva na prisutnosti neke kombinacije simptoma a. b i c. bez da se ijedan od prisutnih smatra najvažnijim odn.. d. Tradicionalna opisna udžbenička definicija ili rječnički opis sindroma daje preporuke za dijagnozu oblika: “Za postavljanje dijagnoze X simptomi a i b su “karakteristični”. e i f. a koje nisu prikladne za postavljanje dijagnoze te koliko dugo ti simptomi trebaju biti zajedno prisutni.2. operacionim definicijama. c. • inkluzivnih simptoma koji u kombinaciji sa ekskluzivnim siptomima daju kritičnu kombinaciju simptoma. simptomi d. ali ne iznosi koja je od mnogih mogućih kombinacija simptoma a. a kombinaciju “a ili b + (c + d) ili (c + e) ili (c + f) ili (d + e) ili. diskriminativna valjanost odn. zajedno sa barem dva od simptoma c. simptom c “predstavlja valjani dijagnostički znak”.. distinktivnost inkluzivih simptoma unutar dijagnostičkih kategorija: svaka dijagnostička kategorija mora sadržavati inkluzivne simptome po kojima će se razlikovati od drugih kategorija i minimalno se prekrivati sa njima po principu rang korelacije: rang važnosti pojedinog inkluzivnog simptoma treba u različitim sindromima biti različit odn. koji se sastoje iz klastera simptoma koji imaju tendenciju da se pojavljuju zajedno ili koji najčešće imaju karakterističan vremenski slijed. b. a pojavljuju se i u drugim dijagnostičkim kategorijama odn. d. odn. Za navedeni primjer operaciona definicija bi mogla glasiti: “Za postavljanje dijagnoze X moraju biti prisutni simptomi ili a ili b. Operaciona ili semantička definicija PPP je prema KENDELLu (1986) ona koja daje jasna. b. e i f najprikladnija za postavljanje dijagnoze X. Operaciona definicija PPP eliminira neodređenost prethodne formulacije navodeći eksplicitno koje kombinacije simptoma jesu. Slijedeći su daljnji problemi relevantni za operacione definicije PPP koji proizlaze iz problema valjanosti dijagnostičkih kategorija: (1) diskriminativna valjanost odn. ključnim. 2. simptome c. kovarijacija između parova sindroma minimalna. koji se problem nastoji riješiti uvođenjem operativnih definicija pojedinih PPP. distinktivnost ekskluzivih simptoma unutar dijagnostičkih kategorija: svaka dijagnostička kategorija mora sadržavati ekskluzivne simptome po kojima će se razlikovati od drugih kategorija i ne prekrivati se sa njima po principu Vennovih dijagrama: pojedini ekskluzivni simptom se treba pojaviti u jednom i samo jednom sindromu. a neki postavljaju dijagnozu X jedino ako je prisutno svih šest simptoma. određivanje kritičnog perioda trajanja kritične kombinacije simptoma. takve kombinacije simptoma koja se pojavljuje samo u jednom sindromu. • ekskluzivne kritične kombinacije simptoma koji konstituiraju neki klinički sindrom. e i f inkluzivnim ili pomoćnim simptomima.

identifikacija simptoma odn. reprezentativnost i sveobuhvatnost inkluzivnih simptoma za dijagnozu nekog PPP: sindrom treba uključivati sve potencijalne inkluzivne simptome koji u kombinaciji sa ekskluzivnim simptomima čine kritičnu kombinaciju simptoma. razdvaja simptomatološku od etiološke terminologije. a operacione definicije čine dijagnostički sistem za klasifikaciju. bez obzira koliko se dugo koristi i koliko se čini prikladna. potrebno je voditi računa ponajprije o zadovoljavajućim metrijskim karakteristikama simptoma. koja se zasniva na fiziološkim odn. sadrži što više ekskluzivnih simptoma i reprezentativne inkluzivne sim-ptome. posebno kod onih koji se odnose na djetinjstvo. agresivnosti) koji se mogu bolje konceptualizirati kao ekstremi na kontinuumu nego kao dihotomije. Nakon uspostavljanja etiološke dijagnoze poremećaja najčešće se mijenja njegovo sindromsko ime i postaje etiološko: tako je npr. poremećaji definiraju pomoću ekstremnog izražavanja nekog ponašanja (npr. što je nužno jer etiološki termini kontaminiraju postavljanje simptomatske dijagnoze. što npr. biokemijskim poremećajima strukture i/ili funkcije živčanog sustava. Budući da simptomi čine operacione definicije PPP. nije bio slučaj sa Alzheimerovom bolešću. doduše 23 .3. Dijagnostički sistemi ICD-9 i DSM-IV Kategorijalni pristup klasifikaciji PPP je prvi puta formalizirao KRAEPELIN (1883) koji je koristeći medicinski pristup predložio dijagnostički klasifikacijski sistem za PPP koji se. Uz operativne definicije PPP se javlja i pitanje jesu li simptomi dihotomni ili dimenzionalni simptoma. (4) (5) Premda korištenje operacionih definicije PPP predstavlja značajan napredak u dijagnostici. kliničkih sindroma će i dalje perzistirati jer predstavlja “pripremu terena” za usmjeravanje pažnje i napora istraživača na poremećaj i omogućava započinjanje istraživanja radi otkrivanja i razumijevanja njegove neurofiziopatogeneze. proizlazi iz konsenzualnosti stručnjaka različitih teorijskih orjentacija i profila: (1) u konotativnom i denotativnom značenju pojedinih ekskluzivnih i inkluzivnih simptoma. dijagnostika pojedinih PPP će se polako i postepeno ali sigurno kroz duže vrijeme zamijeniti etiološkom. otvorena je kritici kliničara i istraživača uz stalna poboljšavanja: svaka operaciona definicija je nužno privremena. te ako su dimenzionalni gdje se na koninuumu nalazi granica koja dijeli dimenziju na područje neindikativnosti i područje indikativnosti simptoma za neki PPP i kako je prepoznati. Navedeni problem je proizašao iz opažanja da se kod razvojnih poremećaja. Tranzicija psihopatoloških koncepata u neurofiziopatološke također dovodi i do redefiniranja i do promjene populacije pacijenata koji su obuhvaćeni novom etiološkom kategorijom poremećaja u odnosu na populaciju koja je bila obuhvaćena prethodnom simptomatskom kategorijom.2. Bez obzira na navedeni trend. koje se određuju kao i kod svih drugih postupaka mjerenja. 2. a koje nisu prikladne za postavljanje dijagnoze te koliko dugo ti simptomi trebaju biti prisutni. otkriće dodatnog kromosoma kod djece sa Downovim sindrom dovelo do preimenovanja sindroma u etiološki naziv trisomija 21.(3) sadržajna valjanost odn. da bi metrijske karakteristike dijagnostičkih kategorija i metrijske karakteristike dijagnostičkog sistema bile prihvatljive. simptomatska definicija odn. (2) u kritičnoj kombinaciji ekskluzivnih i inkluzivnih simptoma i (3) u kritičnom trajanju zajedničkog pojavljivanja kritične kombinacije simptoma. Na osnovu navedenog korisna definicija AND/P bi trebala imati slijedeće osobine: (1) (2) (3) daje jasna i eksplicitna pravila postavljanja dijagnoze navodeći koje kombina-cije simptoma jesu.

premještanje dijagnostike tog poremećaja sa sindromske na etiološku os klasifikacije. s obzirom na velike poteškoće u dijagnostici PPP zbog nedostataka objektivnih dijagnostičkih laboratorijskih kriterija PPP. ICD-9 je nastao kao uspio pokušaj da se nacionalne zajednice slože u općeprihvatljivom internacionalnom sistemu klasifikacije bolesti u kojoj su klasifikaciji PPP prisutni u početnim verzijama ICDa iz 1939. Posljednja verzija ICDa sadrži također kao sastavni dio opsežan riječnik korištenih termina koji je prateći samo za odjeljak ICDa o mentalnim poremećajima. uz pretpostavku da svaki poremećaj može biti dijagnosticiran uz izostanak simptoma više kategorije te uz prisutnost simptoma vlastite kategorije dok se simptomi karakteristični za sve niže kategorije mogu ali ne moraju biti prisutni. kada su obuhvaćeni jedino u kategoriji “mogući uzroci smrti” pa sve do zadnje verzije odn. budući da sve inovacije moraju imati pristanak internacionalne komisije koja broji mnogo članova. njihovih karakterističnih simptoma unutar ICDa slijedi hijerarhijski poredak: započinje organskim psihozama. “neorganskim”) psihozama. kao i kod putovanja konvoja ovisne o najsporijim članovima.. ICD-9 se sastoji iz 30 glavnih kategorija PPP.. što se prevodi kao “Međunaro-dna klasifikacija bolesti. ali koji su bili međusobno različiti odn. koji osim dijagnostike služi i za sakupljanje podataka o distribuciji PPP širom svijeta. gdje sukcesivno dobijaju sve više mjesta što ukazuje na postepeno uočavanje važnosti i porast interesa za AND/P. DSM-III-R iz 1987. arbitrarnu hijerarhijsku organizaciju simptoma. U području psihopatologije danas su u upotrebi slijedeći kategorijalni dijagnostički sistemi: (1) (2) ICD-9.  Nedostaci ICDa su slijedeći: (1) ne koristi operacione definicije nego ima “man-made” konstruiranu odn.. itd. revizija” Svjetske zdravstvene organizacije iz 1979. čiji je autor Američka psihijatrijska asocijacija. pri čemu su najrjeđi simptomi na vrhu hijerarhije a oni najčešći na dnu hijerarhije omogućava da se u psihijatriji slijedi temeljni princip medicinske dijagnostike da se pacijentu kada god je to moguće daje samo jedna unitarna dijagnoza. nakon čega slijede poremećaji ličnosti. a ponekad i kriterijima po kojima se razlikuje od srodnih poremećaja.. i stoga su radikalne promjene kao što je uvođenje operacionalnih definicija ili multiaksijalne dijagno-stike teško izvedive. za ispravljanje kojeg nedostatka se predlaže (a) upotreba obe vrste informacija. Svaki dijagnostički termin sadrži troznamenkasti ili četveroznamenkasti kod. a budući da svaka sadrži i subkategorije ICD ima ukupno 563 dijagnostičkih kategorija. pa su promjene.. neurotski poremećaji mogu biti dijagnosticirani jedino uz odsutnost simptoma psihoza.sastojao iz relativno malog broja sindroma. (b) kada se utvrdi patofiziologija nekog poremećaja. ali uz konzistentno odvajanje simptomatologije od etiologije korištenjem dviju osi klasifikacije.. a popraćen je kratkim opisom najbitnijih kliničkih pokazatelja PPP. devete revizije ICD-9 iz 1979. nekonzistentno koristi za neke PPP etiološke. a za neke PPP simptomatske odn. Tako na primjer. Klasifikacija mentalnih bolesti odn. DSM-IV je proizašao iz uočavanja nedostataka pojedinih ranijih verzija ICDa zbog kojih su uvedene slijedeće značajne inovacije u dijagnostičku klasifikaciju: 24 . AD1. prema Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-III-Revised što se prevodi kao “Dijagnostički statistički priručnik za mentalne poremećaje. prema International Clasification of Deseases. (2) (3) AD2. Budući da se u psihopatologiji skoro svaki simptom može pojaviti u kombinaciji sa gotovo bilo kojim drugim simptomom. nastavlja se sa funkcionalnim (psihogenim. veoma je konzervativan u promjenama. sindromske kriterije klasifikacije ili za iste PPP koristi i etiološke i simptomatološke termine. jedino raspored simptoma u vidu hijerarhije. Nakon što je sindrom identificiran on dobiva svoje ime i predstavlja jednu dijagnostičku kategoriju. ili najnovije izdanje DSM-IV iz 1993. neurotskim poremećajima. imali su svaki svoje vlastite specifične sipmtome. ali se mogu pojaviti karakteristični simptomi poremećaja ličnosti. treća revidirana verzija”. 9..

poremećaji hranjenja. Pojam multidimenzionalne klasifikacije nema ništa zajedničko sa pojmom dimenzionalna klasifikacija budući da pacijenti DSMovom dijagnostikom ne dobijaju dijagnoze na linearnim kontinuumima niti postoji međusobna geometrijska ili algebarska povezanost pojedinih osi. ali je proces klasifikacije znatno složeniji. Kliničke sindrome čine slijedeće dijagnostičke kategorije: 25 . psihosocijalni stresori i globalno funkcioniranje ispitanika. poremećaji spavanja. čine dijagnostičke kategorije PPP koji se odnose na kronična neprilagođena ponašanja koji trajno narušavaju socijalne odnose odn. poremećaji spolnog identiteta. oni koji su prvi put dijagnosticirani u razvojnom dobu. koja je originalno psihoanalitički termin (b) odbacivanja uvriježenih ali višeznačnih termina. poremaćaji kontrole imulsa. obzir prema termonologiji putem (a) korištenja ateoretskih opisnih termina kao npr. . uvažavanje somatskog i psihosocijalnog konteksta u donošenju dijagnoze putem uvođenja nezavisnih osi na kojima se procjenjuju opće zdravstveno stanje. profesiji i slobodnom vremenu. kao npr. tretman i/ili ishod PPP. v. dijagnostičkih kriterija. tumori i bolesti bubrega koji preko sastava krvi djeluju na mozgovno funkcioniranje. (c) izbjegavanja etioloških termina putem uklanjanja svih navoda o pretpostavljenim uzrocima ponašanja (što je već učinjeno u izradi DSM-III) kako bi sistem bio što više deskriptivan. operacioni dijagnostički kriteriji AND/P. Osi kojima se koristi DSM su slijedeće: i. pri čemu se na svakoj od osi vrši zasebna i najčešće kategorijalna odn. (a) postojeći akutni ili kronični somatski poremećaji odn. termina “anksiozni poremećaj” umjesto termina “neuroza”. Multiaksijalna klasifikacija priskrbljuje više informacija nego unitarna dijagnoza što omogućava stvaranje homogenih grupa i veći broj kvantitativnih analiza. poremećaji raspolo-ženja. KLINIČKI SINDROMI. a stresova nije bilo. Adekvatno korištenje navedenih operacionih kriterija značajno povećava pouzdanost dijagnosticiranja te čime se povećava ispravnost terapeutskih i prognostičkih zaključaka koji su izvedeni iz pojedine dijagnoze. ozljeda glave. diskontinuirana klasifikacija. (2) (3) (4) pa po svojoj formi i sadržaju ICD i DSM divergiraju. Pojedine osi su arbitrarno izabrani najvažniji aspekti PPP. na kojoj se osi putem GAF skale procjenjuje globalno funkcioniranje u tekućem svakodnevnom životu: u socijalnim odnosima. kao što je termin histerija i njihovom zamjenom neutralnim nazivima: tako je termin histerija zamijenjen terminom disocijativni poremećaj. i (b) podaci o tjelesnom funkcioniranju važni za tretman. ozbiljnost različitih psihosocijalnih stresora kojima je pojedinac bio izložen a koji mogu utjecati na dijagnozu. shizofrenija i drugi psihotični poremećaji. ii. jasno. uz navođenje najvišeg dosegnutog stupnja funkcioniranja u prošloj godini. koji se odnose na glavne sindrome PPP kao što su razvojni poremećaji odn. a što manje inferencijalan.(1) multiaksijalna odn. na kojoj se osi određuje opće zdravstveno stanje odn. poremećaji uslijed uzimanja psihoaktivnih tvari. osjetljivost na penicilin. . eksplicitno i detaljno izneseni za svaku dijagnostičku kategoriju putem navođenja koje kombinacije simptoma su dovoljne a koje nisu za postavljanje konkretne dijagnoze. tjelesne bolesti važne za razumijevanje PPP. PSIHOSOCIJALNI STRESORI. GLOBALNO FUNKCIONIRANJE. socijalnu adaptaciju. na kojoj se osi na skali od 1 do 7 određuje vrsta i intenzitet odn. anksiozni poremećaji. OPĆE ZDRAVSTVENO STANJE. sa rasponom procjena od 1 = najgore moguće funkcionira-nje do 90 = najbolje moguće funkcioniranje. kao npr. iv. multidimenzionalna evaluacija pacijenta na 5 odvojenih arbitrarnih osi odn. Kombinacija rezultata na IV i V osi može ukazivati na pojavu poremećaja ukoliko je globalno funkcioniranje u prošloj godini bilo slabo. poremećaji suđenja i drugi poremećaji. POREMEĆAJI LIČNOSTI. iii.

afektivni poremećaji. antisocijalna. 1985. i budući da se nakon svake revizije pojedinog dijagnostičkog sistema povećava broj dijagnostičkih kategorija. 26 . poremećaji pamćenja. na primjer na osi I: generalizirani anksiozni poremećaj. disocijativni poremećaji (poremećaji koji se odnose na iznenadne promjene svijesti i/ili pojma o sebi). ali dijagnoza može biti jednofacetna. Multiaksijalna dijagnoza se najčešće daje s obzirom na procjene koje su dobivene istovremeno na svim osima. Poremećaje ličnosti čine slijedeće dijagnostičke kategorije: paranoidna. histrionska. pokriva čitav spektar PPP te uključuje sve potencijalne dijagnoze. na osi IV: nezaposlenost i samački život zbog razvoda i na osi V: globalno funkcioniranje = 62 ili (b) daje se više dijagnoza na jednoj osi. a DSM-III-R ima 253 na prve dvije osi. Multifacetna dijagnoza se javlja u dva oblika: (a) daje se po jedna dijagnoza na svakoj osi. slaganje između dijagnostičara u evaluaciji istih slučajeva raste sa razvojem DSMa. poremećaji spavanja. . poremećaji prilagodbe. psihotični poremećaji. narcistička. postavlja se pitanje koji dijagnostički sistem najbolje odražava stvarni raspon odn. somatoformni poremećaji (poremećaji kod kojih pacijenti ukazuju na somatske tegobe. koji proizlaze iz metrijskih karakteristika dijagnostičkog sistema: 1. poremećaji kontrole impulsa. na primjer na osi I: demencija i poremećaj raspoloženja u kojem slučaju se daljnja evaluacija i/ili tretman zasnivaju na primarnoj dijagnozi. shizoidna. delirijumi. izbjegavajuća. sadržajna valjanost dijagnostičkog sistema s obzirom na: • reprezentativnost i sveobuhvatnost dijagnostičkih kategorija za dijagnozu PPP: budući da ICD ima 563 dijagnostičkih kategorija. poremećaji hranjenja. anksiozni poremećaji. poremećaji uslijed upotrebe psihoaktivnih tvari. U pravilu. na osi II: zavisna ličnost. a nisu psihijatrijski poremećaji).(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) razvojni poremećaji (prvi puta dijagnosticirani u djetinjstvu ili adolescenciji. Slijedeći su problemi relevantni za kategorijalnu klasifikaciju PPP. diskriminativna valjanost se razvojem DSMa povećava: sužavaju se dijagno-stički kriteriji postaju sve eksplicitniji čime se smanjuje prepokrivanje PPP koji se dijagnosticiraju. DSM-III je nisko pouzdan u dijagnozama na osi II. kognitivni poremećaji: demencije. zavisna i opsesivno-kompulzivna ličnost. ali se somatski poremećaji ne nalaze). dijagnostički sistem mora biti u stanju dijagnosticirati svaku osobu kod koje je prisutan neki poremećaj u doživljavanju i ponašanju. shizotipna.  Evaluacija DSMa je pokazala da: (1) (2) (3) pouzdanost dijagnoza odn. na osi III: hipertenzija. na primjer na osi I: alkoholna intoksikacija. kada se daje se jedna dijagnoza samo na jednoj osi. granična. kako bi se dala cjelovita i zaokružena procjena aktualnog funkcioniranja ispitanika. prema DRAKE i VAILLANT. seksualni poremećaji i poremećaji spolnog identiteta.

putem multi-aksijalne etiološke dijagnostike. a u DSM-III (1980) se počela razlikovati (a) egodistonička homoseksualnost. pouzdanost ili dosljednost dijagnostičkih kategorija: svaki trenirani dijagnostičar treba odrediti dijagnozu koja je konzistentna sa dijagnozama koje bi dobili drugi dijagnostičari odn. distinktivnost ili ekskluzivnost simptoma unutar dijagnostičkih kategorija: svaka dijagnostička kategorija mora sadržavati ekskluzivne simptome po kojima će se razlikovati od drugih kategorija i minimalno se prekrivati sa ostalim dijagnostičkim kategorijama (a) po principu Vennovih dijagrama: jedan simptom se treba pojaviti u jednom i samo jednom sindromu te (b) po principu rang korelacije: rang važnosti pojedinog simptoma treba u različitim sindromima biti različit odn kovarijacija između dvije kombinacije simptoma minimalna. kako bi sistem bio što više deskriptivan. diskriminativna 3.. 27 . (B) iz pretpostavke da uvođenje novih poremećaja i brisanje drugih odražava promjenu društvenih vrijednosti. izraziti kao položaj na kontunuumu. za koje se tvrdi da nisu diskretni poremećaji. etničkih te fizikalnih uzroka. da li kategorijalni sistemi klasifikacije. kakvi su ICD i DSM najbolje reprezentiraju prirodu psihopatoloških poremećaja. a ne napredak znanosti na čemu se jedino mogu zasnivati takve promjene. a ne njihovu istinsku prirodu odn. pa su nužna njihova daljnja istraživanja i poboljšanja. • upotreba operacionih definicija AND/P uz razdvajanje etiološke od simptomatološke • konvergencija sa drugim dijagnostičkim sistemima. Kao primjer se uzima povijest dijagnoze homoseksualnosti u DSM dijagnostičkom sistemu. savjetovališta. pa se mogu dijagnosticirati pomoću dimenzija ličnosti odn. koja je definirana kao seksualna preferencija prema osobi istog spola. 2. koji je problem proizašao (A) iz 4. U DSM-II (1968) homoseksualnost je definirana kao psihopatološka dijagnostička kategorija. Dakako da je manja ekološka valjanost onih dijagnostičkih kategorija koji su pod socijalnim utjecajima nego onih na koje utječe jedino znanstvena validacija. ekološka valjanost pojedinih dijagnostičkih kategorija. Istraživanja navedenih problema kod postojećih dijagnostičkih sistema za klasifikaciju ukazuju da su aktualno važeći sistemi bolji od svojih prethodnika. ili općenitije. a manja kod ostalih PPP. Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da dijagnostički sistemi za dijagnostičku klasifikaciju PPP trebaju imati slijedeće osobine: • primjenjivost u različitim kliničkim institucijama kao što su bolnice.. a ne promjene u znanstvenoj spoznaji. opažanja da dijagnoze mogu odražavati vjerovanja i evaluvativne sudove društva o AND/P. pri čemu pojedinac osjeća da ta preferencija nije u skladu sa osobnim spolnim željama i koja se smatra poremećajem spolnih želja i (b) ego-sintonička homoseksualnost koja je definirana kao seksualna preferencija prema osobi istog spola. Pouzdanost je veća kod manifestnijih PPP. • uvažavanje multifaktorskih uzroka PPP: bioloških.. sociokulturalnih. ali se ne približavaju zadovoljavajućim metrijskim karakteristikama. koje je pitanje postalo od posebne važnosti za poremećaje ličnosti. dijagnostike. socijalnih: socio-ekonomskih. mora postojati dijagnostički konsenzus ili suglasnost. Ukazuje se da navedena evolucija dijagnostike homoseksualnosti odražava (1) trend prihvaćanja homoseksualnosti u zapadnim društvima i (2) promjenu stava kreatora dijagnostičkog sistema koju promjenu stava oni dijele sa društvom u cjelini. U DSM-III-R (1987) je homoseksualnost kao PPP u potpunosti izbrisana. valjanost odn. pri čemu pojedinac osjeća da je ta preferencija u skladu sa osobnim spolnim željama koja se ne smatra poremećajem.• vrstu dijagnostičke klasifikacije PPP: s obzirom da se klasifikacija može izvršiti pomoću diskretnih kategorija ili pomoću jednog ili više dimenzionalnih kontinu-uma postavlja se pitanje da li diskretni pristup dijagnostici PPP odvraća pažnju od mogućnosti da se neki PPP mogu klasificirati i dimenzionalno. nego su ekstremi dimenzija ličnosti. a što manje inferencijalan. • prihvatljivost dijagnostičkih kategorija i dimenzija i konsenzualnost u dijagnostičkim odlukama stručnjaka različitih teorijskih orjentacija i profila. psiholoških. domovi zdravlja.

Odnos između entiteta koji se klasificiraju može biti osim diskretnog i dimenzionalan. • daje homogene grupe pacijenata unutar iste dijagnostičke kategorije.4. kod dihotomne klasifikacije: (1) (2) funkcionalnih i organskih poremećaja. pa je prije primjene pojedine od navedenih klasifikacija potrebno utvrditi prirodu varijabli koje podliježu klasifikaciji tako da se: • diskretnim varijablama smatraju one varijable čije su varijacije diskon-tinuirane odn. bez obzira koliko se dugo koristi i koliko se čini prilkadna. pa govorimo o dimenzionalnoj tipologiji odn. 2. kao npr. a takva klasifikacija je također prisutna u području PPP. dok obratno nije moguće budući da je broj kategorija arbitrarno i apriorno zadan i nepromjenjiv. entitete koji su svrstani uz granice susjednih kategorija. U formi diskretne tipologije su razvrstane biljke i životinje. Za sada nije poznat održiv sistem za dimenzionalnu klasifikaciju koji bi se odnosio na sve PPP nego se dimenzionalni sistem klasifikacije u području PPP koristi za poremećaje ličnosti i sporadično za druge poremećaje. kod koje se svaki entitet može svrstati na jedan i samo jedan položaj na kontinuumu i koja ima slijedeće prednosti u odnosu na kategorijalnu odn. pložajem na dimenziji.• navođenje primjera postupka dijagnostičke klasifikacije. nekog neograničenog raspona. postoje samo u diskretnim i ograničenim rasponima. diskretnu tipologiju: (1) (2) uvažava položaj “graničnih slučajeva” odn. psihotičnih i neurotičnih poremećaja. • otvorenost kritici kliničara i istraživača uz stalna poboljšavanja: svaka dijagnostička kvalifikacija je nužno privremena. može se konvertirati u arbitrarno i posteriorno zadan broj kategorija. Načelno se diskretna tipologija koristi za diskontinuirane varijable. (3) Slijedeći su nedostaci dimenzionalne tipologije: (1) (2) zahtijeva visoku familijarnost sa matematikom: ukoliko dimenzionalni klasifikacijski sistem uključuje jednu do tri dimenzije. ali ostaje pitanje koji se preostali poremećaji odn. dokida etiketiranje koje ima negativne konotacije budući da je položaj entiteta reprezentiran rezultatom odn. pa se svaki entitet može svrstati u jednu i samo jednu kategoriju. a ne imenom kategorije. a ukoliko ima više od tri dimenzije može se izražavati samo algebarski. a dimenzionalna za kontinuirane varijable.3. klasifikaciji. što bi vodilo kontinuumu. • dimenzionalnim varijablama se smatraju one varijable čije su varijacije kontinuirane unutar 28 . često treba biti konvertirana u kategorijalnu. grupe poremećaja mogu iskazati na dimenzionalan način. prije nego postane primjenjiva. pa se između dviju susjednih diskretnih kategorija ne može interpolirati beskonačno novih. može se iskazati algebarski ili geometrijski. Diskretni i dimenzionalni pristup klasifikaciji PPP Većina klasifikacija u znanosti su diskretne tipologije kod kojih se entiteti svrstavaju po tipovima koji su reprezentirani diskretnim kategorijama koje su diskontinuirane i međusobno isključive.

29 . neuropsihološke baterije.pri čemu se zaključak da li je neka varijabla diskontinuirana zasniva na principu empirijske eliminacije: ukoliko ne možemo konstruirati mjerni instrument za neku varijablu čiji će rezultati zauzimati bilo koju vrijednost unutar raspona mogućih rezultata. klinički intervju. WAIS). Cornell Index). u testsituaciji i testovi ponašanja. Nakon što je određena priroda varijable odn. studija slučaja. biografski pristup. projektivne tehnike. upitnici i inventari ličnosti (npr. opažanje znakova i simptoma. MMPI. kao što su: opažanje ličnosti u prirodnoj situaciji. ispitivanje mentalnog statusa. dimenzija da se mogu zahvatiti svi oblici PPP?. može se pristupiti njihovom mjerenju pri čemu: (1) diskretne psihopatološke varijable se mjere na nominalnoj skali. dimenzionalne psihopatološke varijable se mjere na ordinalnim i višim skalama uz korištenje psihometrijskih postupaka s kao što su: skale procjene. onda zaključujemo da se radi o diskretnoj varijabli. pojedinog PPP ili grupe PPP. kognitivni testovi (npr. pojedine dimenzije distinktivne ili postoji prekrivanje među njima?. • jesu li diskretne dijagnostičke kategorije odn. problemi-ma (2) I kategorijalni i dimenzionalni pristup dijagnostici PPP se suočavaju sa sveobuhvatnosti i distinktivnosti koji se problemi mogu izraziti slijedećim pitanjima: • koliko je potrebno dijagnostičkih kategorija odn. uz korištenje kliničkih postupaka opažanja i procjenjivanja.

dok je laičko slučajno. tehnike opažanja/procjenjivanja (mjerenja) ličnosti ovisi: • o teoriji uz koju pristaje kliničar. ali se u pravilu počinje sa kliničkim intervjuom.4. predmeta. pristup u mjerenju koji može biti (a) grupni (normativni). 2. OPAŽANJE I PROCJENJIVANJE LIČNOSTI 2. • ponekad uključuje manipulaciju podražajnih varijabli. Razlike između laičkog i stručnog opažanja Razlike između laičkog i stručnog opažanja proizlaze iz sistematičnosti stručnog opažanja koje je: • namjerno. na osnovu čega su moguća intraindividualna uspoređivanja sadašnjih i prošlih rezultata u mjerenoj osobini. vremena.4. kada se primjenjuju individualne tehnike o/p ličnosti. što utječe na način odn. (b) motivacija koja dovodi do nekog ponašanja. • ciljano na određena ponašanja i/ili osobine ličnosti dok je laičko globalno odn. 30 . kada primjenjuje globalne tehnike kao što su klinički intervju i projektivne tehnike. • o tome da li kliničara zanima (a) ponašanje.2.1. Općeprihvaćene recepture za redoslijed primjene navedenih tehnika nema. Podjela tehnika za opažanje i procjenjivanje ličnosti Tehnike za opažanje i procjenjivanje ličnosti su slijedeće: • opažanje u prirodnoj ili u test situaciji i testovi ponašanja • opažanje znakova i simptoma • opažanje putem skala procjene • projektivne tehnike • samoopažanje putem upitnika i inventara ličnosti • klinički intervju • biografski pristup u ispitivanju ličnosti • studija slučaja • tehnike za opažanje vlastitog ja • ispitivanje mentalnog statusa Izbor vrste odn. kada primjenjuje tehnike za deskripciju ponašanja ili U pravilu. nediferencirano. kada se koriste tehnike koje omogućavaju grupnu primjenu i na osnovu čega su moguća interindividualna uspoređivanja sadašnjih rezultata u mjerenoj osobini ili (b) individualni (idiosinkratični).2. načina i sekvenci opažanja. kliničkom psihologu je bitnija motivacija koja dovodi do ponašanja nego samo ponašanje.4. • objektivizirano definicijom mjesta.

3. ekstremnost procjenjivane osobine: točnije procjenjujemo one osobine koje su ekstremnije. temeljna atribucijska pogreška: tendencija procjenjivača da ponašanje poje-dinca atribuira više internalno (osobinama). aktiviranje stereotipa/predrasuda: manje točno procjenjujemo osobine koje aktiviraju stereotipe kod opažača. pogotovo ako se radi o neuspjehu. socijalna poželjnost osobine: točnije procjenjujemo osobine koje su manje socijalno poželjne. pri čemu je dijagnosticiranje standardizirani postupak čiji ishod ovisi jedino i isključivo o utvrđenim činjenicama. Subjektivne pogreške kod opažanja i procjenjivanja ličnosti Subjektivne pogreške kod procjene i opažanja su slijedeće: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) halo efekt: tendencija procjenjivača da osobine pojedinca procjenjuje na osnovu općeg dojma ili na osnovu neke dominantne osobine. Točnost opažanja i procjenjivanja ovisi i o slijedećim faktorima: (1) (2) (3) (4) sličnost sa opažanom osobom: točnije procjenjujemo osobe koje su nam slične. a manje točno osobe koje su različite od nas. Utjecaj kliničara na opažanje i procjenjivanje ličnosti U idealnom slučaju. 2. logička pogreška: tendencija procjenjivača da jednako procjenjuje osobine za koje smatra da su logički povezane iako one u stvarnosti ne moraju biti povezane. a osobine dijagnostičara irelevantne. a manje eksternalno (situacijom). koji ne odražava njegovu stvarnu sposobnost diskriminacije.4. • dijagnostički kriteriji i • dijagnostičar.2. pogreška sličnosti: tendencija procjenjivača da pozitivnije vreduje one osobine pojedinca koje su prisutne i kod njega samog. iako nema nikakve stvarne povezanosti između osobine koje procjenjuje i općeg dojma odn. jer su dijagnostički kriteriji konstantni. po pretpostavci da svi dijagnostičari proce-siraju iste činjenice na jednak način. ponašanju i ličnosti pojedinca. konstantna pogreška ili lična jednadžba: tendencija procjenjivača da konzistentno daje blage. 31 . pogreška kontrasta: tendencija procjenjivača da negativnije vreduje one osobine pojedinca koje nisu zastupljene kod njega samog. psihodijagnostika bi trebala odgovarati “input-output” modelu koji je originalno razvijen u području sudstva i koji primijenjen na psihodijagnostiku ima slijedeće varijable: • činjenice o psihofizičkom stanju. pogreška sukcesije: tendencija procjenjivača da osobine pojedinca procjenjuje u skladu sa prethodnim procjenama iste osobine kod drugih pojedinaca. pogreška prilagođavanja kriterija procjenjivanoj grupi: tendencija procje-njivača da daje različito stroge/blage procjene o pripadnicima dviju grupa samo zato jer se te dvije grupe u cjelini razlikuju. pogreška diskriminacije: tendencija procjenjivača da iskazuje preveliki raspon procjena.4. dominantne osobine. stroge ili umjerene procjene.4.

posebno pouzdanosti i valjanosti. mjesto i trajanje opažanja. Kako bi se poboljšao proces o/p potrebno je precizno definirati: • vrijeme. iskustva koje je ograničeno odn. treba eksplicitno definirati te precizno i detaljno opisati.5. istraživanja tog problema su veoma oskudna i/ili daju dvosmislene rezultate. a manje iskustvo sa ponašanjem i doživljavanjem normalnih. visoka tolerancija prema neodređenosti koja je česta u psihodijagnostici. Pravila za opažanje i procjenjivanje ličnosti Pravila za opažanje/procjenjivanje ličnosti i ponašanja imaju za cilj smanjiti utjecaj različitih izvora pogrešaka putem poboljšanja psihometrijskih karakteristika opažanja. pristrano: dijagnostičari imaju veće iskustvo sa ponašanjem i doživljavanjem pacijenata. • socijalna i kulturalna udaljenost dijagnostičara prema klijentu. halo-efekt. jer se efikasnom dijagnostikom smanjuje vjerojatnost pogrešaka u tretmanu. 2. psihoterapijska priprema radi uvida dijagnostičara u sebe.Međutim. • nezainteresiranost za probleme klijenta. pokazuje se da slijedeće osobine dijagnostičara mogu utjecati povoljno na dijagnostičku procjenu: 1. 2... socijalne interakcije... a odnose se na: .. emocionalna ili “vruća” inteligencija. posebno u timskom radu. koja proizlazi iz dužeg kliničkog staža odn. • percepcija sebe: najviše se griješi u pogledu onih crta ličnosti sa kojima su dijagnostičari kod sebe nezadovoljni. 3. kompetencija dijagnostičara. nefleksibilnost i stereotipnost mišljenja. • socijalna percepcija opterećena stereotipima i atribucijskim pogreškama. • prevelika ili premala emocionalna angažiranost dijagnostičara u odnosu na klijenta. implicitna teorija ličnosti..4. visoka socijalna inteligencija odn. osvještenost vlastitih stereotipa i predrasuda. • specifični trening u identifikaciji i suzbijanju osobnih pristranosti kao što su lična jednadžba. dok nepovoljno djeluju: • pretjerana samouvjerenost. distanciran odnos prema “vlastitom ja”. specifična ponašanja. Premda navedeni problem ima prvorazredno značenje za tretman PPP. pogotovo ako se radi o naturalističkom opažanju. kako opažači ne bi subjektivno određivali što opažati.proces opažanja i procjenjivanja i . • specifični trening u primjeni pojedinih dijagnostičkih metoda i u donošenju kliničkih prosudbi (ne povećava nužno pouzdanost kliničara). 5. 6. • ponašanja koja su predmet o/p kao što su npr. koja obuhvaća: • stručnost (znanje) i kliničko iskustvo. 32 . 4.sredstva opažanja i procjenjivanja: kliničara i instrumente koje koristi. • rigidnost odn.

• način registracije: bilježenje. • objektivizirano. lična jednadžba. (b1) individualno ili (b2) skupno. jer više opažača povećava pouzdanost opažanja. • sekvence opažanja: u jednom ili u više navrata pri čemu je najpodesnije koristiti opažanje koje je: • skupno. posebno manjinskim grupama. skale procjene.• način opažanja: (a1) direktno odn. • višekratno odn.. znanje i kliničko iskustvo. • poznavanje osobitosti kulturalnog miljea iz kojeg potiče ispitanik: npr. odn. • prilagođavanje skala procjene ciljnoj skupini. tokom intervjua ili (a2) indirektno. kroz polupropusno staklo ili skrivenim kamerama. posebno skala procjene. • standardizaciju instrumenta. koje je pouzdanije jer se zasniva na većem broju podataka i familijarizira opažanika sa situacijom opažanja. jer je bolje je smanjiti osjetljivost nego valjanost. npr. stupnjeva ilči razine. implicitna teorija ličnosti.. • psihoterapijsku pripremu kako bi se uvidom u sebe stekla kontrola nad nesvjesnim procesima koji iskrivljavaju opažanje stvarnosti. a poboljšanja instrumenata uključuju: • reduciranje oblika ponašanja koji se o/p na najviše 5. ljudi na selu ne govore spontano o svojim simptomima PPP ili o svojim osjećajima. Poboljšanja sredstava o/p uključuju kod kliničara odn. 33 . • poznavanje pogrešaka pri o/p: “halo efekt”. • reduciranje broja kategorija procjenjivanja na najviše 5 kategorija odn. video-snimanje. • timsko opažanje. • specifični trening: uvježbavanje u primjeni pojedine tehnike. u dužem vremenskom periodu. opažača-procjenjivača): • kompetenciju: stručnost odn. jer formalizacija procesa opažanja eliminira nesistematičnost opažanja. čime se smanjuje tendencija opaženog da iskazuje socijalno poželjno ponašanje).

da li • koje su situacije relevantne odn. pri čemu se jedna ili više osoba promatra u više navrata u definiranom vremenskom intervalu. provodi se tako da ispitivač organizira psihološku test-situaciju npr. i dobiva se tzv. Sastoje se iz različitih insceniranih situacija koje ispitanicima izgledaju realne. realnoj situaciji omogućuje opažanje spontanog ponašanja. te psihometrijski problemi: očekujemo da će biti kooperativan u test-situacijiili neće. što nije garancija veće pouzdanosti. registriraju se različiti oblici ponašanja i frekvencija njihovog javljanja. Testovi ponašanja se koriste kada se radi o osobinama koje ne možemo drugačije utvrditi nego preko ponašanja i kada ne možemo čekati da se neko ponašanje spontano pojavi. [iroki raspon ponašanja je potrebno putem apstrahiranja zajedničkih svojstava opaženog svesti na manji broj varijabli koje su međusobno nezavisne. opažanje epizoda ponašanja odn. laboratorijskoj situaciji. i frekvencija njihovog pojavljivanja čime se dobiva “situacioni uzorak ponašanja”. Opažanje ličnosti u prirodnoj odn. kojom se konkretnim i kompleksnim zadacima nastojala izvršiti selekcija špijunskog osoblja vojske SADa tokom WWII.5. koje omogućuju najšire generalizacije opaženog. (2) (3) Dvije su tehnike kojima se može opažati i kvantificirati ponašanje u prirodnoj i test situaciji: (1) opažanje cjelokupnog ponašanja u definiranom vremenskom intervalu. a provodi se tako da ispitanik ne zna da je opažan. tikovi. (1) problem valjanosti opaženog. Opažanje ličnosti testnoj odn.. mucanje. indikativnim za ličnost. npr. dovoljno sveobuhvatne i operaciono definirane. koji proizlazi iz pitanja koje aspekte ponašanja odn. problem pouzdanosti opažača. TEHNIKE OPAŽANJA I PROCJENJIVANJA LIČNOSTI 2.2. i u kojima se prati njihovo ponašanje. socijalna participacija. i o prirodi varijabli odn. Problemi koji se javljaju pri opažanju navedenim metodama su slijedeći: • koje vrste situacija koristiti: prirodnu ili test situaciju. a ne znamo koji je od njih valjano opažao. što ovisi o motivaciji ispitanika odn. “vremenski uzorak ponašanja”. pri čemu ispitanik zna da je opažan što artificijelizira njegovo ponašanje koje nije više spontano. u test-situaciji i testovi ponašanja Opažanje ličnosti i prirodnoj ili test situaciji i testovi ponašanja polaze od pretpostavke da se osnovni podaci za upoznavanje ličnosti dobivaju opažanjem ponašanja. specifičnih oblika ponašanja u definiranoj situaciji.. uvede ispitanika u neku frustrativnu situaciju i opaža njegovu toleranciju na frustraciju.1. epileptički napadi. pri čemu se kod jedne ili više osoba u više definiranih situacija promatraju definirani i jasno uočljivi specifični oblici i epizode ponašanja koji nas zanimaju. svađe. Kao primjer baterije testova ponašanja uzima se OSS-baterija (od Office of Strategic Services). Problem pouzdanosti otežava i činjenica da kliničar redovito sam opaža i s vremenom se počinje oslanjati na svoje iskustvo. o tome koje aspekte ličnosti i ponašanja želimo ispitati. uzorak kojih ponašanja ćemo smatrati relevantnim odn. Opažanje ličnosti u prirodnoj situaciji. Primjenjuje se u slučaju da ispitanik nije motiviran da sudjeluje u test-situaciji ili je priroda varijabli takva da se trebaju opažati u prirodnoj situaciji. koja je niska: opisi istog događaja od strane više opažača zbog unošenja različitih interpretacija se ne slažu međusobno. Problem otežava potreba da se na osnovu malog uzorka podataka o ponašanju pojedinca moraju donijeti generalizacijski zaključci. (2) Osnovni nedostaci navedenih tehnika su slijedeći: 34 .5. problem konzistencije ponašanja opažanika proizlazi iz pitanja je li ponašanje ispitanika u test-situaciji karakteristično i kao takvo relativno stabilno ili je situaciono izazvano u interakciji sa okolinom.

zahtijevaju timsko opažanje. PPP klijenta. i članovi obitelji pacijenta. njegov kognitivni status i obrazovanje. koji nisu podložni objektivnom mjerenju ni brojanju. • preporučiti daljnje pretrage ili specifični tretman. radi li se u konkretnom slučaju o poremećaju ili o specifičnoj strukturi ličnosti. opisa ponašanja uz koje treba iskazati stupanj izraženosti ili čestine tog ponašanja kod neke osobe. pa se više koriste u istraživanjima. koje povećava pouzdanost procjena. pritužbe o tegobama koje ima koje se tegobe nazivaju simptomima. a • inventari ličnosti se sastoje od velikog broja tvrdnji među kojima ispitanik odabire one koji se odnose na njegovo tipično doživljavanje i ponašanje. Prednost skala procjene što ih mogu primijeniti. • testirati hipotezu naknadnim intervjuom. psihozu. • primjeniti ih i postaviti hipotezu. Kako bi se smanjile pogreške pri procjenjivanju putem skala procjene potrebno je voditi računa o subjektivnim pogreškama kod procjenjivanja i poduzeti mjere za njihovo suzbijanje. • skala depresivnih stanja ili skala psihotičnog ponašanja kojom se ocjenjuju simptomi i znakovi koji ukazuju na depresiju odn. u prva tri dana hospitalizacije.2. osim psihijatara i psihologa i drugo medicinsko osoblje kao što su npr. • sestrinska skala za procjenu hospitalizacije pacijenata. 2. Upitnici i inventari ličnosti Upitnici i inventari ličnosti (zajednički se nazivaju “testovi ličnosti”) posljedica su nastojanja da se poveća objektivnost ispitivanja osobina ličnosti: • upitnici ličnosti predstavljaju oblik pismenog standardiziranog intervjua. Opažanje znakova i simptoma Prilikom opažanja klijenta/pacijenta registriraju se znakovi koji ukazuju na poremećaj i koji su objektivna ponašanja “vidljiva izvana” i podložna objektivnom mjerenju i brojanju i subjektivni samoiskazi odn. npr. namijenjena procjeni stupnja socijalizacije kod normalne i subnormalne djece od strane roditelja.4. 2. budući damnogi pacijenti lakše razgovaraju sa sestrama nego sa liječnicima. a manje u kliničkoj praksi. Slijedeći su primjeri kliničkih skala procjene: • DOLL-VINELANDova skala socijalne zrelosti. uz uvijek ista pitanja na koja ispitanici moraju odgovoriti. Upitnici i inventari ličnosti primarno služe za generiranje hipoteze o problemu odn. liječnici te posebno medicinske sestre. 35 . Osnovni nedostatak skala procjene je što većina nije standardizirana.5. Sastoje se iz niza tvrdnji odn. drugim instrumentom ili promatranjem. 2.5. ali nije ekonomično. opis ponašanja ne otkriva motivaciju ispitanika koja je u osnovi nekog ponašanja. pa se koriste na slijedeći način: • prije primjene saznati što više o problemu klijenta. a daju ograničenu količinu podataka.(1) (2) (3) skupe su: zahtijevaju puno vremena. Skale procjene Skale procjene služe za pridavanje brojčanih ili kategorijalnih ocjena pojedinim aspektima ponašanja.5.3. budući da isto ponašanje može imati različitu motivaciju.

neuroticizma i psihoticizma. objektivnost korigiranja i interpretacije rezultata visoka pouzdanost odgovora. često. komunikaciju dobivenih nalaza. jer se ispitanici lako dosjećaju što su odgovorili. književni jezik. ekstraverzije. putem EPQ-SR (Eysenck Personality Questionaire-Short Revised. ponekad. rijetko. tokom hospitalizacije). što može navesti kliničara na pogrešne zaključke. što ih može navesti da • rezultati su ovisni o tome (a) koliko je osoba voljna otvoreno iskazivati o sebi. • interpretacija je nepotpuna jer se koriste kvantitativni podaci a ispušta se kvalitativna analiza rezultata. što ovisi o stupnju obrazovanja ispitanika. stupanj sličnosti između profila osobe i neke kriterijske grupe. sa radnog mjesta). putem BDI (Beck Depression Inventory). na kojim odgovorima je dobiven ukupni rezultat. jer isti ukupni rezultat može proizlaziti iz različitih odgovora. • ukoliko se od ispitanika traže višekategorijalne procjene čestine/intenziteta javlja se problem značenja kojeg pojedini ispitanici individualno pridaju pojedinoj kategoriji odn. mjera nekog konstrukta. kod MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) se putem 566 pitanja određuje stupanj sličnosti ispitanika sa nekim psihijatrijskim kategorijama. stupnju čestine/intenziteta (nikad. 36 . odn. • ispitanike sklone introspekciji iritiraju predloženi odgovori tipa da-ne. (b) koliko dobro poznaje sebe kako će reagirati u hipotetskoj situaciji: ljudi sa sela se ne bave introspekcijom.  Nedostaci ispitivanja ličnosti upitnicima i inventarima ličnosti ponekad prelaze prednosti: • ne pružaju uvid u motivacionu osnovu ponašanja nego ukazuju na namjere ponašanja. nasumce zaokružuju odgovore. stupanj izraženosti neke latentne varijable kod ispitanika. • niska dijagnostička i prognostička valjanost (do 0. mjeri se konstrukt depresivnosti ili pomoću SSS (Sensation Seeking Scale) se mjeri potreba za podražajima. Prednosti upitnika i inventara ličnosti u odnosu na ostale načine ispitivanja ličnosti: • • • • jednostavnost primjene jer ne zahtijevaju posebnu stručnost i iskustvo. pogotovo individualna. što može otežati • omogućuju da ih nekompetentni pojedinci zloupotrebljavaju u primjeni. • ne dobivamo viđenje problema ispitanika u njegovim terminima. Upitnici i inventari ličnosti koriste se za prikupljanje tri vrste podataka: (1) stupanj izraženosti odn.40).. • procjene drugih ljudi (iz obitelji. socijalno poželjnih odgovora. uvijek/. indeks snage varijable koja je prethodno izdvojena putem FA. i (c) koliko razumije postavljena pitanja odn. ekonomičnost u utrošku vremena jer omogućavaju grupno ispitivanje.. npr. 1980) se određuje stupanj izraženosti introverzije. npr.) • postoji mogućnost preferiranja neiskrenih. npr. ali mnogo manja u kliničkoj situaciji primjene (kada ispitanik traži pomoć) nego u selekcijskoj-kompetitivnoj situaciji primjene. (2) (3) Sve navedene podatke treba nadopuniti podacima o dijagnostičkoj i prognostičkoj valjanosti prema vanjskom kriteriju kao što su: • naknadno praćenje ispitanika (npr. npr. • rezultati dobiveni na sličnim instrumentima. oni ne kopaju po sebi nego u vrtu.

Bellak je povezao psihoanalitički stav prema projekciji i istraživanja percepcije koja su pokazala: 1. ličnost. ali i na pozitivne emocije na osnovu čega se može proširiti pojam projekcije koja je. nakon čega primjenjuju TAT. Iz navedene koncepcije je proizašla pretpostavka da bi se nestrukturirani podražaji mogli koristiti za ispitivanje vlastitih potreba i želja koje pripisujemo drugima. a ne samo negativne aspekte. da se djelovanje vanjskih i unutrašnjih faktora na percepciju mijenja ovisno o strukturiranosti podražaja: što je podražaj više strukturiran u percepciji su važniji vanjski faktori. BELLAK . ali ne i dovoljno sredstvo. što se naziva projekcija iz čega proizlazi da se ispitivanjem kako pojedinac percipira neke podražaje može ujedno ispitivati i njegova ličnost. te osobina ličnosti. čime se.Problem razumijevanja moguće je djelomično ispraviti tako: • da se za konstrukciju upitnika koriste jednostavna pitanja. • da kliničar sjedi sučelice ispitaniku. STERN koristi višeznačne slike za ispitivanje pouzdanosti svjedočenja. da je percepcija pod djelovanjem: • vanjskih faktora: prirode podražaja i • unutrašnjih faktora: intenziteta motiva. BELL i ABT su 40-ih provjeravali da li projektivne tehnike ispituju projekciju u Freudovom smislu ili nešto drugo. Ispitanicima daju posthipnotičku sugestiju koje emocije da projeciraju u priči npr. radost. Projekciju FREUD (1896) eksplicitno definira kao obrambeni mehanizam putem kojeg se pojedinac štiti od anksioznosti pripisivanjem vlastitih socijalno nepoželjnih potreba i želja drugim ljudima. osim što se smanjuje ispitna anksioznost. Takva uvodna pitanja se nazivaju šok-apsorber pitanja. u nedovoljno strukturiran materijal pojedinac projecira čitavo svoje iskustvo odn. ujedno povećava motivacija za rješavanje upitnika. BINET i SIMON koriste nedefinirane podražaje za mjerenje inteligencije. Pokazalo se da su priče vezane za TAT odn. intervjuom i projektivnivnim tehnikama te informacijama iz osobne povijesti pojedinca.5. 2. žalost. čita i komentira pojedina pitanja zajedno sa ispitanikom kako bi bio siguran da ispitanik razumije pitanje. na percepciju i osmišljavanje neposredne situacije. Upitnici i inventari ličnosti su nužno. pa je dobiveni rezultat potrebno nadopuniti rezultatima dobivenim skalama procjena. Projektivne tehnike Upotreba nestrukturiranih podražaja prisutna je i prije pojave projektivnih tehnika: • • • • DA VINCI je smatrao da oblaci kao nestrukturirani podražaji raspaljuju maštu. Projektivna psihologija se počela naglo razvijati na osnovama psihoanalize kao protest protiv psihometrijski orjentirane psihologije. Dakle. ali se time poništavaju prednosti upitnika. postavljena uobiča-jenim govornim jezikom.. što je u skladu sa Freudom. dakle svako djelovanje prijašnjeg iskustva. Navedeni nalaz je također ukazao da se projekcija odnosi i na negativne emocije. a što je manje strukturiran važniji su unutrašnji faktori i veća je vjerojatnost da će ga pojedinac interpretirati u skladu sa svojim iskustvom. 37 . EBBINGHAUS koristi nedovršene rečenice u istraživanju pamćenja. testovna projekcija u skladu sa sugestijom. dozvoljava mu da pita što mu nije jasno... bilo negativnog. 2.5. Problem anksiogenosti ispitne situacije se rješava time da početna pitanja budu jednostavna. bilo pozitivnog. potreba i želja.

Teorija projekcije je ostala konglomerat jer pokušaji stvaranja jedinstvene projektivne teorije ličnosti unutar kliničke psihologije do sada nisu uspjeli. koja se smanjuje osmišljavanjem situacije kroz projekciju svojih želja. ovisna o strukturi ličnosti. pa se mora promatrati odn. što se manifestira u ekspresiji: verbalizaciji. i taj razvoj traje čitav život. dodavanja. ali su u skladu sa aktualnom. crtanju. (2) (3) Slijedeće se pretpostavke o ličnosti koje opravdavaju upotrebu projektivnih tehnika: • ličnost je proces. pa su za ličnost važne zakonitosti percepcije. • ličnost se formira kao cjelina. Odnosi se na iskaz o načinu kako pojedinac organizira svoju percepciju na osnovu svog prethodnog iskustva. tjeskobe. Odnosi se na slaganje većine ljudi u onom šta vide u nestrukturiranom materijalu i predstavlja opću prilagodbu pojedinca realitetu percipiranjem realiteta. 38 . • pojam o sebi regulira ponašanje: pojedinac se ponaša u skladu sa svojom slikom o sebi. bez iskrivljavanja. zahvaćati u cjelini. na potrebe i želje pojedinca koje se mogu identificirati u sadržaju ekspresivne reakcije. pa se može reći da se teorija projekcije oslanja na psihoanalizu i gestalt prsihologiju (teorija polja.). a ne na situaciji. što omogućavaju projektivne tehnike. interpretacije. taj pojam je ponekad toliko važan da se cijeni više od života. • percepcija djeluje na ličnost pojedinca. gestalt zakonitosti percepcije. dolazi do prisjećanja sadržaja koji nisu bili u skladu sa bivšom slikom. selektivnost percepcije.Projektivna percepcija se javlja u svakodnevnom životu. sliku o sebi): • pojam o sebi je naučen i zasniva se na prethodnom iskustvu. u novim. pa se može novim iskustvom promijeniti odn. željama i osobinama ličnosti. • pojam o sebi određuje koji će podražaji biti percipirani i upamćeni i kako: percipiraju se i pamte podražaji koji su u skladu sa slikom o sebi. nepoznatim situacijama. to ima više projekcije odn. projektivni (sadržajni aspekt): ovisi o adaptivnoj i ekspresivnoj reakciji i odnosi se na ono što pojedinac percipira odn. ekspresivni (formalni aspekt): relativno nepromjenjiva reakcija.. • ličnost je proces koji je stalno u interakciji sa okolinom i mora se promatrati situaciono. rekonstruirati. • pojam o sebi predstavlja organizirani i strukturirani sistem u kojem pojedinac brani i negativne aspekte te slike. • pojam o sebi može biti nerealitetan. nejasnim odn.. što je evidentno kod psihotičara. • ličnost se razvija posebno naglo u prvim godinama života pojedinca. a ne atomistički. koje podižu razinu anksioznosti odn. a ne statička struktura: zato projektivne tehnike pokazuju samo trenutni presjek ličnosti (pa ih je nužno dopuniti drugim tehnikama za o/p ličnosti). ovisna o podražajnoj situaciji. Tri su aspekta reakcije na neodređenu situaciju: (1) adaptivni (globalni aspekt): fleksibilna reakcija. strukturiranja podražaja u skladu sa vlastitim potrebama. glumi. a ako se slika o sebi promijeni. U projektivnoj psihologiji se mogu primijeniti slijedeće ROGERSove hipoteze vezane za pojam o sebi (doživljaj vlastitog ja. [to je veća anksioznost.

inerpretacija projekcije putem psihoanalize ili njenih derivata. a od njih se razlikuje po načinu konstrukcije i načinu interpretacije i po nastojanju da zahvate ličnost u cjelini. tehnike koje koriste vizualni podražajni materijal: • RORSCHACH test 39 . a obrambena ostaje ličnosti nego što su posljedice • ako se ne koristi. osobine upute: uputa podstiče spontanost. a obrambena se odnosi samo na motiv obrane od anksioznosti. postoji širok raspon stimulacije koji kroz kratko vrijeme dovodi do širokog raspona reakcija. ličnost i ponašanje predstavljaju cjelinu. nestrukturiranost. • može biti osviještena neosviještena. • ne mora biti vezana za interpersonalne odnose. tehnike koje koriste verbalni podražajni materijal: • test nedovršenih rečenica. a čemu doprinosi i obmanjujućoa uputa (npr. a obrambena iz realne životne situacije. • test konformnosti slobodnih asocijacija. pa se iz ponašanja neposredno zaključuje o ličnosti. obrambene projekcije proizlaze iz osobina testovne projekcije koja: • proizlazi iz artificijelne situacije kliničkog ispitivanja. kojeg ne omogućavaju druge tehnike. inicijativu i kreativnost u struktu-riranju podražaja. Jedina sličnost između vantestovne (obrambene) i testovne projekcije je da obe proizlaze iz podražaja koji su prijeteći za strukturu ličnosti i izazivaju anksioznost. Svrha projektivnih tehnika je istovjetna sa ostalim tehnikama o/p ličnosti: omogućiti uvid u ličnost. • otkriva i kardinalne i periferne motive pojedinca. ima manje posljedice po integritet nekorištenja projekcije kao obrambenog mehanizma. Projektivne tehnike se dijele na: 1. razlikovanje testovne i vantestovne odn.  Pet je glavnih momenata koji povezuju projektivne tehnike: (1) (2) (3) (4) (5) osobine podražaja: neodređenost odn. tokom ispitivanja od strane ispitanika. • JUNGov test asocijacija 2. da se radi o ispitivanju kreativnosti ili mašte). što će se pojasniti u nastavku. čime se smanjuje kontrola odgovora ispitanika. Zajedničke karakteristike projektivnih tehnika su: (1) (2) (3) podražaji se prezentiraju ispitaniku tako da svrha istraživanja nije manifestna. obrambene projekcije. osobine odgovora: sloboda u formi i u sadržaju strukturiranja odgovora.  Razlike testovne i vantestovne odn.

prisutnost simbola.. Sadržaj rečenica je prilagođen namjeni. pri čemu započetu priču ispitanik treba završiti. bezkonfliktni i neutralni a također su utvrđeni i standardi. • analiza rukopisa 4. tehnike aranžiranja: • test svijeta • LOEWENFELDov mozaik test. preciznost izražavanja. Ukoliko se za nekoliko takvih riječi ne da očekivana kotrastna asocijacija. iskazane tendencije Neki autori traže od ispitanika da po završetku primjene TNR označe one rečenice koje je dovršio na osnovu vlastitih emocija. Indikativni za intrapersonalni konflikt su nekonformni odgovori i odgovori koji imaju produženo vrijeme reakcije. sumnja se u latentni psihotični proces. za riječ gore je riječ dole. Tehnika slobodnih asocijacija se koristi na dva načina: • način KENTa i ROSANOFFa: u listu od 100 riječi se ubacuju kritične riječi i mjeri se vrijeme • način SEGALa: koristi se lista od 10 riječi koje imaju snažnu slobodnu asocijaciju po kontrastu koja latencije.).. originalnost. npr. • KAHNov test aranžiranja simbola. ispitanika u doživljavanju i ponašanju. “Volio bih znati. • ROSENZWEIGov test frustracije 3..” ili u trećem licu jednine (koje više potiču otvorenost i projekciju) pri čemu ispitanici moraju što brže nadopuniti te rečenice prvom mišlju koja im padne na pamet.. Kao varijanta TNR se pojavljuje dovršavanje priča. • prema sadržajnim karakteristikama: intenzitet emocija. • BENDER-gestalt vizuomotorni test (projektivistička interpretacija). koja može biti klinička ili selekcijska. broj riječi u dopuni. stavova. • test crtanja kuće/stabla/osobe. • igra. Tehnika nedovršenih rečenica se koristi tako da se ispitaniku daje veći broj (40-100) nedovršenih rečenica u prvom licu jednine.• test tematske apercepcije (TAT). Odgovori se analiziraju: • prema formalnim karakteristikama: vrijeme reakcije do pojave odgovora. samo se koristi verbalni podražajni materijal. ponavljanje sadržaja (već je sam broj odgovora koji se ponavljaju indikativan za opsesivnost). pa se te rečenice posebno analiziraju s obzirom na sadržanu projekciju. 40 . za riječ crno je kontrastna asocijacija riječ bijelo. je prisutna kod većine ljudi (npr. • psihodrama. misli i želja. kojeg prati sistem za brojčano bodovanje odgovora u tri kategorije: konfliktni. Najpoznatiji TNR su sastavili ROTTER i WILLERMAN (1947). kvalitet izražavanja. tehnika ekspresivnih pokreta: • test crtanja slike čovjeka ili slike porodice. što liči TATu.

• upotreba samo osjenčanosti mrlje (N). može biti prisutna u dva oblika: (1) primarna je upotreba forme. a studenti i visoko-obrazovani 3-5. ukazuje na nekontroliranu emocionalnost. a navodno ukazuje na sposobnost zahvaćanja objekata na objektivan i logičan način. • upotreba samo boje mrlje (C). životinja (A).. javlja se u postotku 2-4 % od približno R u protokolima normalnih ispitanika. a sekundarna je upotreba boje (FC) javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 4-5% od R. javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 30-50 % od R. a navodno • upotreba i forme i boje. 41 . • na dijelu mrlje koji je za ispitivača uočljiv odn. popularnih odgovora ima 7-10 od ukupno 20-30. realistična percepcija forme (F +) javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 70-80 % od R. lokalizaciju odgovora na površini podražaja: • na čitavoj mrlji (G). javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 1-2 % od R. vatra (Fi). krv (Bl).. a navodno ukazuje na pedantnost i na ono na što ispitanik obično obraća pažnju. javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 20-30% od R. što navodno ukazuje na intelektualnu produktivnost i širinu interesa što je neopravdano jer ispitanici mogu davati i velik broj odgovora kako bi smanjili anksioznost. javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 60-70 % od R. sadržaj odgovora: čovjek (H). javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 0-10 % od R. 2. na ego-snagu. (2) netočna percepcija forme (F-) javlja se u protokolima normalnih ispitanika u postotku od približno 1-3 % od R. 5. 3. utisak pokreta mrlje (K). neobičan-bizaran detalj (Dd). navodno ukazuje na difuznu anksioznost i depresivnost. a prisutna je u oblicima (1) točna. a • “dinamičnost” odn. a navodno ukazuje na socijaliziranu odn. ne javlja se u protokolima normalnih ispitanika. a navodno ukazuje na djelomično kontroliranu emocionalnost i živi temperamenat. i (2) primarna je upotreba boje. fizički predmeti (Obj). religija (Re). 6. 4. posebno na nekontrolirani bijes. u skladu sa listom uobičajenih odgovora većine ljudi. unutrašnji organi (At). a navodno ukazuje na sposobnost upotrebe očiglednih činjenica. očit-realističan detalj (D). Postupak se može više puta ponoviti. a navodno ukazuje na samokontrolu odn.. motiviracija ispitanika za koju je indikativno vrijeme promatranja slike te je li ispitanik nastojao dati što više odgovora ili se ograničio samo na jedan. umjetnost (Ars). ne javlja se u protokolima normalnih ispitanika. • na podlozi (S). originalnost (O) i popularnost (P) (ili “banalnost”) pojedinih kategorija odgovora. a navodno ukazuje na inteligenciju. mrlji tinte (5 crnobijelih. ukupni broj odgovora (R): normalni ispitanici daju prosječno 2-3 odgovora po mrlji (20-30 odgovora ukupno). 2 crnocrvenih i 3 u boji) koje se prezentiraju jedna po jedna ispitanicima od kojih se traži da kažu što vide na njima. a navodno ukazuje na iskrivljenu percepciju. formalne osobine podražaja koji najviše utječu na odgovore: • upotreba samo oblika mrlje (F). RORSCHACHov test (RORT) se sastoji od 10 slika odn. a sekundarna je upotreba forme (CF). • na dijelu mrlje koji je za ispitivača neuočljiv odn. Odgovori ispitanika se ocjenjuju i analiziraju s obzirom na slijedeće kategorije (slovni simbol je naveden u zagradama): 1. pri čemu se pitanja ispitivača baziraju na prethodnim zabilješkama. kontroliranu emocionalnost. a navodno ukazuje na fantaziju i sposobnost misaonog inhibiranja akcije.

jer ispitanik ne zna njihovo značenje. budući da osnovna emocija koja je izazvana može utjecati na percepciju slike. žalosti ili srdžbe koja se javlja nakon pokazivanja slike. različite odgovore različitim ispitivačima (sama pojavnost ispitivača djeluje na odgovore).  HOLZMANov test mrlja predstavlja modifikaciju Rorschacha. • test nije eksperimentalno ispitan jer se njegovi elementi teško operaciono definiraju.Dobiveni odgovori u protokolima se subjektivno interpretiraju ili se uspoređuju sa popisom odgovora koje daju pojedine grupe psihijatrijskih bolesnika. jer visokonestrukturirani materijal izaziva veliku anksioznost odn. jer daje relativno mali broj odgovora. prisutnost bizarnih sadržaja mišljenja i na to kako ispitanik procjenjuje sebe. koja onemogućava kvantitativna • osnova interpretacije je stereotipno zaključivanje. • bogat kontakt između kliničara i ispitanika. • osjetljiv je na trenutna emocionalna stanja. idiografsko-kvalitativnu metodu. radosti. • odgovori se teže manipuliraju nego kod intervjua. a njegovi rezultati se mogu prikazati kao multidimenzionalan profil. npr. • može se koristiti kao stresni intervju. • primjena testa zahtijeva visoku uvježbanost ispitivača. Interpretacija na osnovu stereotipa je potvrđena u eksperimentu u kojemu su ispunjeni protokoli dani na interpretaciju laicima (studentima prve godine psihologije) i iskusnim Rorschachovcima u kojim interpretacijama se pokazalo veliko slaganje od 80%. osjećaj ugroženosti. • stresnost. pa može poslužiti za ispitivanje utjecaja emocija na percepciju i mišljenje. • isti ispitanik daje iste odgovore istim ispitivačima odn. ako se vidi puno očiju. Također koristi mrlje tinte (njih 41). • predstavlja grubo mjerenje. Poželjno je registrirati emocionalnu reakciju straha. • predstavlja subjektivnu istraživanja. Rorschachov test treba uvijek koristiti uz druge tehnike o/p ličnosti uz oprez u skladu sa životnom poviješću ispitanika. ali za razliku od prethodnika može se primijeniti i grupno upotrebom mrlja na dijapozitivima i od strane manje iskusnog kliničara. • rezultati primjene u optimalnim uvjetima ukazuju na stupanj organizacije mišljenja ispitanika. Putem paralelne forme ispitana je pouzdanost. • postoje velika neslaganja u interpretacijama kliničara. riječ je o paranoji. pa je test za neke ispitanike kontraindikativan. 42 . Od ispitanika se traži da daje samo po jedan odgovor na svakoj mrlji. • zaključci o ispitaniku dobiveni testom ne mogu se zbog svoje prirode verificirati. Nedostaci RORTa su: • individualna i stoga neekonomična primjena. • na rezultate djeluje znanje i prošlo iskustvo ispitanika o projektivnim tehnikama. Prednosti RORTa su: • originalnost. a standardizacijom su dobivene norme u percentilima za 22 kategorije odgovora na 15 kategorija (uzoraka) ispitanika.

• za ocjenjivanje priča potreban je iskusni kliničar koji dobro poznaje psihoanalitičku teoriju i • validacija testa je otežana jer se TATom određuju potrebe koje se mogu samo indirektno opažati. 4. postoji verzija testa i za djecu (CAT). pa se ocjenjivanje odgovora ispitanika provodi putem pet komponenti priče: 1. Kao podražajni materijal postoji 30 spolno-specifičnih i spolnoneutralnih slika. Test tematske apercepcije (TAT) MORGANa i MURRAYa (1935). Nedostaci TATa: • koriste se staromodne fotografije iz časopisa. 3. a to bi bile one koje se ponavljaju u različitim pričama. za razliku od RORTa naglašava više sadržajni a manje formalni aspekt projektivnog odgovora. pri čemu se traže simbolički sadržaji koji ukazuju na nagone ida. heroj priče. potrebe i želje. ako se test primjenjuje individualno. pa je problematična njihova podražajna vrijednost: test treba renovirati. bogatije odgovore. Test tipa TATa bi uz određene modifikacije i uz određivanje mjernih karakteristika mogao postati koristan instrument za određivanje dominantnih potreba u životu pojedinca. ishod priče (sretan ili nesretan). ali to ne znači da je ispitanik dominantno pesimističan. 2. ili pričaju o događajima koji su se dogodili drugima ili o autobiografskim događajima iz vlastitog iskustva. a pri ispitivanju se koristi pola (ovisno o spolu ispitanika). Ako neki od navedenih aspekata ispusti. iz čega je ta situacija proizašla (prošlost) i kako će se situacija dalje razvijati (budućnost) te opis osjećaja i mišljenja osoba koje su na slici prikazane. 43 . Zadatak ispitanika je da na osnovu prezentirane slike ispriča priču. 5. Pretpostavka za ocjenjivanje TATa je da ispitanik u pričama projecira svoje motive. Na primjer. teoriju ličnosti MURRAYa . • ocjenjivanje priča je impresionističko. ako se test primjenjuje grupno u kojoj mora iznijeti što pojedina situacija prikazuje sada (sadašnjost). prisutni pritisci iz okoline. Na kraju primjene testa treba pitati ispitanika na temelju čega priča svoju priču. ispitivač ga na ispušteno podsjeti. Jedina prednost TATa u odnosu na RORT je u tome što potiče veći broj različitih asocijacija odn. čuli od drugih ljudi. prisutne teme: kombinacija potreba i pritisaka iz okoline. turobna slika potiče neugodne asocijacije i sjećanja. ili napiše priču. TAT se može analizirati analizom priče kao da se radi analiza snova u klasičnoj psihoanalizi. gledali na filmu. Osim za odrasle. koje su sami doživjeli. • validacijske studije testa nisu jednoznačne. ali koji ne ukazuju jednoznačno na neki PPP. potrebe sadržane u priči. na osnovu čega se određuje indeks optimizma/pesimizma. • neopravdana je pretpostavka da priče reflektiraju projekciju ispitanika jer ispitanici mogu pričati priče koje su pročitali. U modificiranoj verziji koristi se manji broj slika ili se test primjenjuje dvokratno. kako bi u pričama identificirao one elemente koji ukazuju na potrebe pojedinca.

 Test svijeta se sastoji iz makete kuće na selu koja sadrži likove iz dječje socijalne okoline. Pritom je važno da to bude prvi odgovor koji ispitaniku padne na pamet. pri čemo se igra djeteta lutkama ili slikovnicama opaža kroz poloprovidno (oneway) staklo. Test se može primijeniti za utvrđivanje ispitanikove tolerancije na frustraciju odn. od engl. tko je ta osoba. Od ispitanika se traži da složi tu maketu prema svom svijetu u kojem živi. prilagodljivosti pojedinca okolini. Pretežno se ipak koristi u psihoterapijske za iznalaženje rješenja konflikata pacijenta u relativno sigurnoj okolini terapijske grupe i za učenje određenih oblika ponašanja igranjem vlastitih životnih uloga. koji nastoje zahvatiti ličnost u cjelini. frustrativnim situacijama u kojima se javlja nemogućnost zadovoljenja neke potrebe. Osnovni nedostatak metode je oskudna validacijska podrška. Osnovni nedostatak testa je problematična dijagnostička valjanost: (1) odgovor ispitanika može odražavati odgovore većine ljudi u danoj podražajnoj situaciji. U terapijske svrhe igra se koristi kod odraslih u formi različitih društvenih igara. koji se nalazi iznad frustrirane osobe napiše kojim će riječima ta osoba reagirati na situaciju. Test daje dobar uvid u dječju percepciju svijeta i u odnose u obitelji. koju ispitanik treba odigrati u prisutnosti kliničara ili/i drugih pacijenata. utvrditi specifičan aspekt ličnosti: ponašanje ispitanika u konfliktnim odn. (1) U testu crtanja slike čovjeka (MACHOVER. razbijanje vrijedne vaze u gostima). za razliku od RORTa i TATa. Osnovni nedostatak testa je njegova staromodnost..  BENDER-gestalt vizuomotorni test se koristi uz projektivističku pretpostavku prema kojoj način na koji ispitanik osmišljava besmislene likove reflektira njegov način percepcije okoline. Igra često pokazuje ono što dijete ne bi nikada verbalno iskazalo. koji se koristi za procjenu intelektualnog razvoja djece. što ta osoba voli i sl. (2) U testu crtanja kuće/stabla/osobe (HTP test. pri čemu je jedna osoba u stanju frustracije koja je izazvana riječima i/ili postupcima druge osobe. a ne odgovor kao rezultat procjene kako bi u toj situaciji bilo najprikladnije reagirati. (2) često se događa da mirni ispitanici imaju paradoksalni rezultat: u testu izražavaju agresiju. Test se sastoji iz niza slika u kojima su prikazane osobe u različitim frustrativnim situacijama (npr. tako da ispitanik (najčešće je to dijete) ispriča priču o osobi koja je nacrtana. Zadatak ispitanika je da u prazan prostor. pri čemu kliničar može igrati ulogu oca). Koristi se kao dopuna testu čovjeka Goodenougha.  Igra se kao dijagnostička metoda koristi kod djece. ROSENZWEIGov test frustracije (RTF) ima za cilj. (3) U psihodrami (MORENO) se ispitaniku zadaje igranje određene uloge iz svakodnevnog života (npr. U dijagnostičke svrhe koristi se za uvid u konflikte pacijenta. osjetljivosti ispitanika na konfliktne situacije kao važnog aspekta prilagođenosti odn.: house/tree/person) se traži od ispitanika da nacrta navedeno i da priča o nacrtanom. 1949) se traži od ispitanika da nacrta čovjeka nakon čega se ispituje spol osobe (ako iz crteža nije jasno). Odgovori se procjenjuju prema tipu reakcije: agresivna/submisivna i prema smjeru agresije: prema drugome/prema sebi a interpretiraju u terminima teorija frustracije. uloga sina. te nepostojanje normativa. 44 . Pretpostavlja se da će se ispitanik identificirati sa sa frustriranom osobom i da je način reagiranja koji ispitanik pripisuje toj osobi ukazati na reakciju ispitanika u sličnoj situaciji.

Ekspresija ispitanika je kvantificirana (s obziriom na otvorenost/zatvorenost pločice i boje). sidro. srce. sa Klinički intervju predstavlja nezamjenjivo i najkorištenije sredstvo opažanja i procjenjivanja u cilju postavljanja dijagnoze (dijagnostički intervju). Projektivne tehnike treba koristiti sa oprezom: verbalni i/ili vizualni podražaji mogu utjecati na stanje ispitanika i npr. početna hipoteza o poremećaju i/ili preporuka za tretman ili daljnju (specifičniju) evaluaciju. • uvid u međuljudske odnose ispitanika. Test se može interpretirati psihoanalitički ili služi za otkrivanje bizarnosti u mišljenju. behavioralnu i emocionalnu komponentu. da (b) iznese utjecaj problema na svakodnevno 45 . Prvim kontaktom klijenta i inetrvjuera započinje početni (kontaktni) dio intervjua tokom kojega se nastoji upoznati problem klijenta. a koristi se i za prikupljanje činjeničnih podataka (faktografski intervju) te u savjetodavne i terapeutske svrhe (prateći-suportivni i psihoterapijski intervju). Također ih treba uvijek kombinirati sa ostalim tehnikama ispitivanja ličnosti. Posebno je važno da (a) klijent iznese problem svojim riječima i sa svoje točke gledišta: npr. Danas se projektivne tehnike koriste za: • uvid u socijalnu percepciju ispitanika. roditeljev iskaz se nužno nadopunjuje djetetovim. Interpretacija je relativno komplicirana. Nedostaci projektivnih tehnika su: • subjektivnost interpretacije koja je opterećena banalnim stereotipima. ambivalentnu (neodređenu) situaciju.  LOEWENFELDov mozaik-test se sastoji od pločica različitih boja i oblika (kvadrat.5. • za većinu nije moguće utvrditi metrijske karakteristike • kod tehnika kojima se dobivaju verbalni iskazi javlja se pitanje iskrenosti ispitanika. . jednostavan je u primjeni i koristi se za praćenje efekata terapije psihotičara. Treba birati tehnike koje imaju objektivni sistem ocjenjivanja i one koje daju relativno mnogo informacija u kratko vrijeme. • odgovore je teško kvantificirati. socijalni radnik.6. strah.. . pospješiti raspad njegove ličnosti.. • analizu reakcije ispitanika na stresnu odn. svećenik. a valjanost nepoznata. trokut. Klinički intervju Klinički intervju je profesionalnim ciljem usmjerena komunikacija dvije osobe komplementarnim ulogama. koja sadrži verbalnu. 2.. i redovito za postavljanje hipoteza a nikako konačnih zaključaka o ličnosti ispitanika. pa analiza ostaje na kvalitativnim opisima koje je nemoguće provjeriti.. a kod drugog uvid klijenta u vlastiti problem. pas. Od ispitanika se traži da poreda te simbole u kategorije: ljubav. • uvid u to kako pojedinac vidi sebe u odnosu na socijalnu okolinu. Razlika između dijagnostičkog i terapijskog intervjua je u tome što je kod prvog cilj uvid kliničara u problem klienta. mržnja. Intervju se inicira telefonskim pozivom klijenta ili osobe koja je zabrinuta za njegovo ponašanje kao što su članovi obitelji. KAHNov test simbola se sastoji od serije (16-20) prozirnih likova u boji kao što su škorpija. • “razbijanje leda” i uspostavljanje kontakta sa ispitanikom koji je zatvoren. nakon čega se dobiva inicijalna dijagnoza odn. pod pretpostavkom da je simboličko značenje pojedinih likova čvrsto utvrđena učenjem... • navođenje ispitanika da priča o sebi.) koje ispitanik treba složiti prema danoj uputi. ako je ispitanik dijete. zvijezda.

tokom kojeg kliničar ovisno o prirodi problema klijenta postavlja pitanja kojima nastoji detaljnije ispitati emocionalni.funkcioniranje te da (c) nestane atmosfera napetosti i uspostavi se odnos uzajamnog povjerenja. izostaviti važne informacije. Zavisno od stava kliničara u odnosu na klijenta tokom dijadne interakcije. intervju može biti direktivni (autoritativni. . prisiljavati na razgovor. klinikocentrični) i nedirektivni (permisivni. kod kojeg je definiran cilj intervjua. kod kojeg su pitanja unaprijed definirana. što ohrabruje ispitanika da iznese svoje osobne osjećaje i iskustva. (5) Slijedeće su prednosti nestandardiziranog intervjua: (1) (2) (3) (4) omogućava spontanu odn . na koje standardizirani intervju može biti neosjetljiv. intelektualni i socijalni status klijenta. prirodniju i fleksibilniju konverzaciju. u skladu sa čime intervjuer postavlja pitanja. najpodesniji za direktne opservacije i najadekvatnije procjenjuje emocionalno stanje pojedinca. njihov klinički sadržaj je redovito bogatiji. omogućava dobivanje hijerarhije klijentovih problema. kraće traje od nestandardiziranog. Prijelazom sa prikupljanja podataka na njihovu evaluaciju započinje središnji (eksplorativni) dio intervjua. polustrukturiran. Intervju može biti: (1) (2) (3) strukturiran. posebno s obzirom na značajne druge. pod pretpostavkom da klijent najprije iznosi svoje najizrazitije probleme. omogućava uspoređivanje pojedinaca i grupa. omogućava dobivanje odgovora na sva pitanja koja su indikativna ili relevantna za problem. što olakšava istraživanja. kod kojeg je definirano područje odn. a pitanja se postavljaju slobodno. jer se unaprijed definiranim popisom pitanja ne mogu zaobići odn. Tada se klijenta ne smije prekidati. kritične događaje i precipitativne rizične okolnosti. Završni (zaključni) dio intervjua ima za cilj privesti intervju kraju i pripremiti ispitanika za daljnje pretrage i/ili terapiju. koji će usmjeravati razgovor tako da dobije sve potrebne i relevantne informacije. slično metodi usmene ankete. slobodan (nestrukturiran). klijentocentrični). pa se različitim ispitanicima postavljaju ista pitanja. Slijedeće su prednosti standardiziranog intervjua: (1) (2) (3) (4) olakšava rad početnicima. U ovoj fazi se može očekivati anksioznost ili šutnja klijenta što ukazuje da se intervju približava sadržajima kritičnim za problem. Prednosti kliničkog intervjua su: (1) (2) (3) 46 služi za uspostavljanje prvog kontakta i familijarizira ispitanika sa kliničkim ispitivanjem. atmosfera je opuštenija. u skladu sa tim ciljem. Nakon što je tematika relevantna za problem iscrpljena. što treba iskoristiti za postavljanje prijedloga za rješavanje definiranog problema. niti negodovati zbog nekih njegovih izjava. omogućava kvantificiranje podataka. omogućava individualni pristup svakom klijentu. dijagnosticira specifične probleme ispitanika. kako su odgovori manje kontrolirani. na osnovu čega se testira ranije postavljena hipoteza o prirodi problema. tematika intervjua. a nedostatak je u tome što iziskuje stručnog i iskusnog kliničara.

Prva faza uključuje autoanamnestičko i heteroanamnestičko prikupljanje podataka o pojedincu kao što su: • tok emocionalnog. njegove nalaze treba smatrati indikacijama. što potvrđuje činjenica da se nalazi kliničkog intervjua često ne slažu sa nalazima dobivenim drugim tehnikama o/p ličnosti. (6) Nedostaci intervjua su slijedeći: (1) (2) (3) (4) relativno mala dijagnostička valjanost. Usprkos nedostacima. klinički intervju je neizbježna i stoga najkorištenija metoda o/p ličnosti. agresivnost. na koje druge metode mogu biti neosjetljive. 47 . osim za vrlo izražene osobine ličnosti kao što su impulzivnost. Zbog navedenih nedostataka kliničkog intervjua. halo-efekt. • životne krize.7. • precipitativni i vulnerabilni faktori. Biografski pristup u ispitivanju ličnosti Biografski pristup ispitivanju ličnosti temelji se na postavci da poznavanje prošlosti pojedinca olakšava razumijevanje njegovog aktualnog ponašanja i ličnosti. predstvlja fleksibilnu dijagnostičku metodu. niska pouzdanost subjektivnih prosudbi intervjuera: kliničar. vrijednosti i stavovi pojedinca. 2. poteškoće sa ispitanikom (1) u točnom samoopažanju i uvidu u vlastito doživljavanje i ponašanje. • tok obrazovne i poslovne karijere. • socijalno-kulturalna pripadnost. čime omogućava izvođenje specifičnih etioloških hipoteza. kritični događaji i razdoblja (u kojima je osoba vulnerabilna). kao nestandardizirani mjerni instrument varira u prosudbama klijenta koje proizlaze iz intervjua. • prisutni i prošli psihopatološki poremećaji. Cilj pristupa je sakupljanje podataka koji će omogućiti rekonstrukciju razvoja ličnosti i karakterističnih oblika ponašanja pojedinca. pristranosti intervjuera: npr. koja se može mijenjati u toku primjene i prilagođavati kljijentu. “radna dijagnoza”. na osnovu čega se postavljaju hipoteze o aktualnim poremećajima prisutnim kod pojedinca. sa posebnim naglaskom na utjecaj značajnih drugih na taj razvoj. (2) u kooperativnosti i izdiferenciranosti rječnika i (3) u davanju socijalno poželjnih. utjecaj stavova.5. socijalnog i spolnog razvoja. tzv. vjerovanja i očekivanja intervjuera na interpretaciju prikupljenih podataka. • centralni interesi. omogućava integraciju podataka o ispitaniku putem opće impresije koja je ponekad superiornija od statističke integracije. dominantnost/submisivnost. • aktualno zdravstveno stanje.(4) (5) dijagnosticira usko specifične probleme ispitanika. a ne nužno istinitih odgovora. Klinički intervju predstavlja uvid u postojeće poteškoće klijenta i izvor hipoteza koje provjeravamo upotrebom testova i drugih psihodijagnostičkih sredstava. koje trebaju biti potvrđene drugim tehnikama o/p ličnosti.

medicinski dosjei. . crteži) te uradaka dobivenih putem različitih metoda o/ p ličnosti. • podrazumijeva kliničke pretrage koje uključuju institucionalnu opservaciju. koji se dobiva putem intervjua (ako se studija slučaja ne odnosi na slučaj iz prošlosti).5. sindromima odn.. raniji psihološki nalazi. Nedostatak pristupa je u tome što iz istih biografskih podataka različiti procjenjivači izvode različite procjene i što samo poznavanje biografije nije dovoljno za valjano tumačenje ličnosti pojedinca. sa ukupnom kliničkom slikom ispitanika (dijagnostička studija slučaja) i za proučavanje efekata tretmana PPP (terapijska studija slučaja). pisma. sudski spisi. • procjene slučaja od relevantnih drugih. jer su pod utjecajem psihološke cenzure i zaboravljanja ispitanika. • predstavlja dominantno idiografsko-deskriptivni pristup. sprovedena. Pravila prikupljanja podataka u vidu selekcijskih i direkcijskih kriterija služe kao podsjetnik kliničaru za sistematičnost u sakupljanju podataka: • sakupljati podatke koji imaju najveću dijagnostičku relevantnost. • integrira više različitih metoda opažanja/procjenjivanja. 48 . posebno glede kritičnih životnih događaja čime se dobiva • analize osobne dokumentacije slučaja kao što su otpusna pisma.. Studija slučaja Studija slučaja je metoda koja se koristi za proučavanje povezanosti pojedinih psiholoških i socijalnih faktora sa simptomima.8.. umjetnička djela (literarni sastavi. nakon čega se postavlja dijagnoza i daje opis povijesti bolesti. • podatke interpretirati sa oprezom i kritičnošću. ako je opservacija kojima se nastoji dobiti longitudinalni (biografski) i transverzalni (aktualni) prosjek ličnosti ispitanika. • analize ponašanja ispitanika tokom opservacionog perioda u instituciji. Dijagnostička studija slučaja se sastoji iz: • životopisa. • duže traje i uključuje veći broj susreta sa slučajem. obrazovni i socijalno-kulturalni status ispitanika. kojim se dobiva autuanamneza.Druga faza uključuje testiranje hipoteza postavljenih u prvoj fazi. • imati u vidu uzrasni. U kliničkoj psihologiji su najpoznatije dijagnostičke studije slučaja multiplih ličnosti i idot savanata. intelektualni. • analize spontanih uradaka i materijalnih proizvoda djelatnosti ispitanika kao što su dnevnici. heteroanamneza. 2. Svako psihološko testiranje nije studija slučaja jer studija slučaja: • predstavlja niskostrukturiranu i manje formalnu metodu.

bolnica. npr. kako bi se ispitaniku olakšala diskriminacija. formalni aspekti govora: kontroliran. osobama. usiljen. glasnoća i visina sekvenci govora te govorni stil odn. pri čemu se procjenjuje: • prikladnost općeg fizičkog izgleda: odjeće. ”koje je vrijeme sada?” (godina. pogotovo kada se u tretmanu koriste lijekovi ili invazivne metode koristi se eksperimentalni nacrt sa jednim ispitanikom u kojem ispitanik predstavlja vlastitu kontrolu. Ispitivanje mentalnog statusa Ispitivanje mentalnog statusa se zasniva na: 1. 2. otupljeni (površni) afekti su često povezani sa shizofrenijom. grimase i manire. sadržajni aspekti govora: jasnoća i adekvatnost. jednostavnim zadacima. nakon čega se izračunava korelacija procjena. ubrzan ili kolebljiv-zastajkujući govor. situacijama ili idejama. odjel). • neverbalno ponašanje: kontakt očima.. za davne događaje.Tehnike za opažanje vlastitog ja Najpoznatija tehnika za opažanje vlastitog ja. slušanje nepostojećih glasova ili viđenje nepostojećih objekata ili bića se tipočno javlja kod shizofreničara. sat). • raspoloženje: dominantne emocije prilikom intervjua: tuga. nakita.Zbog važnosti terapijske studije slučaja.. “gdje se sada nalazimo?” (grad. stigmate. anksioznost.10. 49 . kontakt sa okolinom: pitanjima “kako se zovete?”. je Q-tehnika sortiranja. prikladnost smijeha. pri padu knjige na pod. Q-tehnika sortiranja se koristi za procjenjivanje osobina ličnosti: od ispitanika se traži da tvrdnje ili atribute o ličnosti koji su otisnuti na karticama sortira uzduž skale čiji su ekstremi ”potpuno točno” i “potpuno netočno” (za l/p ispitanika) i koja ima 5 do 15 podioka. euforija. govorne navike odn. godišnje doba. intoksikaciju ili shizofreniju. teško disanje. Dobiveni zaključci omogućavaju generalizaciju kada se sakupi dovoljno pojedinačnih analiza. ljutnja. Ukoliko se želi ispitati odnos između vlastitog ja i idealnog ja ispitanik sortira tvrdnje dva puta. koje klijent ne može razlikovati od realnosti. mjesec. • pažnja i koncentracija: izazivanjem orjentacijskog refleksa. Raspoređivanje se vrši od krajnjih podioka prema središnjim. tremor. dan. pri čemu svakom podioku treba pridati unaprijed zadani broj tvrdnji koji slijedi normalnu raspodjelu.5.... npr. odn. i • percepcija: posebno s obzirom na postojanje percepcije u odsutnosti vanjskih podražaja. držanje i pokreti tijela (globalna motorika). opažanjima fizičkog izgleda i neverbalnog i verbalnog ponašanja klijenta. za postignućem npr. apatija. • afekt: prikladnost i intenzitet emocija koje klijent povezuje sa pojedinim objektima. frizure. suha usta. artikulacija. • motivacija: inenzitet fizioloških motiva: prehrane. npr. 2. manifestacije A@S: blijedilo/crvenilo. bizarnosti u ponašanju. • pamćenje: za skore događaje. 2. vremenu i prema osobama odn. na odgovorima klijenta na pitanja kojima se ispituju različiti aspekti kognitivnog i emocionalnog funkcioniranja.5. izostanak kojeg indicira na ozljede ili degeneracije mozga. pojma slike ili predodžbe o sebi. tjelesna građa. pri čemu se procjenjuje: • orjentacija u prostoru.9. geste. znojenje. facijalna ekspresija... seksualnosti i socijalnih motiva. šminke. • verbalno ponašanje: kooperativnost/izbjegavanje konverzacije. prisutnost konfabulacija.

logičan i • uvid u problem: kako pojedinac percipira svoj problem... interpretacija izreka. (b) na osnovu socijalno-ekonomskog statusa. rješavanje jednostavnih aritmetičkih zadataka. prosječno i ispodprosječno inteligentne. Posebno je važno da se registriraju sve promjene u vezi sa temama razgovora.. na osnovu čega se vrši gruba trijaža inteligencije i klasifikacija ispitanika u iznadprosječno.• generalna inteligencija koja se procjenjuje (a) na osnovu govorne sposobnosti da se formuliraju i izraze različite ideje i na osnovu sofisticiranosti i tematike razgovora. opsesivne misli ili automatske negativističke misli te kognitivne distorzije. da li ga prepoznaje ili ga negira i • suđenje i zaključivanje: da li klijent donosi valjane i racionalne prosudbe pri donošenju životnih odluka i da li prilazi svojim problemima promišljeno ili zaključuje impulsivno. i da li sadrži fiksne ideje. koherentan. • forma (proces) i sadržaj mišljenja: da li je proces mišljenja klijenta fluidan. ili blokiran. posebno povijesti obrazovanja i zaposlenja i (c) putem jednostavnih zadataka kao što su informiranost. usporen ili u bujici kada se dotakne problematična tema. 50 . optužuje druge. ne razmatrajući posljedice svojih odluka.

” odn.80. Svaki subtest je za sebe homogen odn. zasićen g-faktorom inteligencije): sastoji se iz 14 zadataka u kojima se od ispitanika traži da razumije praktične situacije i da navede što treba napraviti u određenim okolnostima i zašto treba to napraviti.UTR = 0. Učinak u testu je stabilan u funkciji dobi ispitanika. • za procjenu inteligencije djece: WISC (1949). sličnosti (mjeri sposobnost generaliziranja/apstrahiranja.. zasićen generalnim i verbalnim faktorom inteligencije): sastoji se iz 13 zadataka u kojima ispitanik treba navesti u čemu su dva navedena pojma slična. (2) (3) (4) (5) 51 .UTR = 0. 1955). među nižim rezultatima. bolji učinak postižu računovođe i trgovci. svrsishodnoj aktivnosti i efikasnom odnosu prema okolini”. 1.60 . WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale.0. rST. Subtest je diskriminativan na nižim dijelovima skale odn... a ne uočavaju sličnosti time ukazuju na sniženu razinu intelektualnog funkcioniranja.ili globalni kapacitet pojedinca koji se manifestira u racionalnom mišljenju. čije značenje treba ispitanik protumačiti odn. Velika razlika između razine obrazovanja i učinka je klinički indikativna za PPP. sastoji se iz zadataka koji su istog tipa koji su poredani po težini odn. sklop različitih specifičnih intelektualnih sposobnosti “.. Prateći komentari ispitanika daju dodatnu količinu kvalitativnih podataka.. koliko korelira i sa subtestom obaviještenost i subtestom rječnik. razumijevanje (mjeri faktor rezoniranja. od lakših ka težim. Wechsler je inteligenciju kao definirao funkcionalistički kao “agregat. zasićen faktorom pamćenja): sastoji se iz dva dijela: u prvom dijelu je zadatak ispitanika da nakon samo jedne usmene prezentacije (ravnomjernim glasom. bez grupiranja) niza od 3 do 9 brojeva reproducira usmeno zadani niz istim redoslijedom.6. rST. informacije koje je prosječna odrasla osoba imala priliku steći u svojoj kulturi tokom prosječnih uvjeta školovanja i svakodnevnih aktivnosti. računanje: sastoji se iz 14 matematičkih problema koji zahtijevaju aritmetičke operacije na razini znanja iz osnovne škole. Bizarni idiosinkratični odgovori ukazuju na psihopatske tendencije. rST.80. Odgovori ispitanika se graduirano boduju (0.. unio 6 verbalnih subtestova i 5 neverbalnih subtestova. Rezultat u subtestu ovisi o stupnju školovanosti ispitanika.. rST.1.70. nego poznavanje bazičnih i općih činjenica. U ovom subtestu se također koriste poslovice. treba pokazati da ih razumije.  VERBALNI TESTOVI su: (1) obaviještenost (mjeri generalnu inteligenciju): sastoji se iz 29 zadataka u formi pitanja kojima se traže različita znanja odn. što ukazuje na sposobnost generalizacije na kontinuumu konkretnoapstraktno. Zadaci se prezentiraju usmeno. Ne traži se sofisticirano akademsko znanje.80. (b) o emocionalnoj stabilnosti ispitanika i (c) o aktualnoj pažnji rješavača.UTR = 0.6. Ispitanici koji najprije uočavaju razlike. Viši rezultati u subtestu ukazuju na višu inteligenciju. PSIHODIJAGNOSTIČKI INSTRUMENTI KOJI SE KORISTE U KLINIČKOJ PRAKSI 2. Subtest je diskriminativan na nižim dijelovima skale odn. a ispitanik ih mora riješiti bez olovke i papira. a u drugom dijelu je zadatak ispitanika da zadani niz od 2 do 8 brojeva reproducira obrnutim redoslijedom. Učinak u testu ovisi (a) o razini školovanja i zanimanju ispitanika: npr. Od svih subtestova ovaj je najzasićeniji generalnom inteligencijom. Psihodijagnostička procjena inteligencije Za psihodijagnostičku procjenu inteligencije u individualnoj primjeni se koriste skale koje je konstruirao i standardizirao Wechsler a koje su namijenjene: • za procjenu inteligencije odraslih: WB (Wechsler-Bellevue) I i paralelna forma II (1939). koja ne mora biti efikasna u rješavanju ostalih subtestova. među nižim rezultatima.2. Učinak u testu se ne mijenja sa dobi ispitanika. ali ukazuju i na tendenciju ka pedantnosti i detaljiziranju.UTR = 0. koji im je zajednički pojam. Stoga je autor u WB-II testu inteligencije nastojeći (a) mjeriti svaku sposobnost za sebe i pokriti širok raspon čovjekovih aktivnosti u kojima inteligencija dolazi do izražaja i (b) ne favorizirati niti penalizireti nijednu od intelektualnih sposobnosti. Nizak rezultat je indikativan za organicitet ili mentalnu defektnost.. pamćenje (mjeri opseg pamćenja za brojeve. odn. 2 boda).

. (2) (3) (4) (5) Brzina odn. upute prilagoditi ispitaniku. pa sastavlja likove putem pokušaja i pogrešaka. sastavljanje likova (mjeri sposobnost perceptivne sinteze) je subtest u kojemu se od ispitanika traži da od zadanih dijelova sastavi određeni lik. Za odgovore nekonzistentne sa priručnikom.UTR = 0.. već ga je potrebno iznova konstruirati. i može priskrbiti ispitaniku dodatne bodove. kodiranje (mjeri brzinu percepcije. rST. faktorom pamćenja i neverbalnim faktorom inteligencije) je subtest u kojemu se zadaje 9 simbola za 9 brojeva.0.UTR = 0. osim onog koji se trenutačno koristi.60. koja ispitanik prepričava u svom odgovoru. rST. Niski učinak imaju ispitanici sa tremorom. Na učinak u subtestu ne utječe okulomotorna koordinacija niti motorika. a kod neverbalnih za sve subtestove osim za dovršavanje slika. Prilikom primjene testa potrebno je voditi računa o slijedećem: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 52 držati van dohvata očiju ispitanika sav testovni materijal. ali nema uvida u odnose među dijelovima. slaganje kocki (ili: KOHSove kocke.UTR = 0. .. riječi koje se prezentiraju usmeno i vizualno. Ovog subtesta nema u verziji WB koja se koristi u Hrvatskoj budući da zbog jezičnih specifičnosti nije primjenjiv original: nije dovoljno da se taj subtest prevede.60. ni odnose među dijelovima. među nižim rezultatima. gruba i fina. Kod ovog subtesta. obzirno prekinuti rad ispitanika kod prekoračenja vremena. bolje je ležerno postavljati pitanja nego često konzultirati priručnik. Na učinak u testu povoljno utječu oštrina vida.. mogu se dobiti bodovi ako je interpretacija događaja logična. trajanje rješavanja se mjeri kod verbalnih testova za računanje. zasićen neverbalnim i generalnim faktorom inteligencije) je subtest u kojemu se ispitaniku daje 4 do 9 kocki koje imaju crvene.50 . Subtest može poslužiti za uspostavljanje kontakta sa ispitanikom. Učinak u testu opada u funkciji dobi ispitanika. a zadatak ispitanika je da reproducira zadani predložak. bijele i crveno-bijele plohe.  NEVERBALNI TESTOVI su: (1) redanje slika (zasićen neverbalnim faktorom i faktorom pamćenja): sastoji se iz 8 zadataka od kojih se svaki sastoji od slučajno poredanih kartica sa nacrtanim slikama. postavljati dodatna podpitanja.0. za koje ispitanik mora izreći značenje. Učinak u testu opada u funkciji dobi ispitanika. jednako zasićen i neverbalnim i verbalnim faktorom): sastoji se iz 21 kartice sa slikama na kojima nedostaju neki detalji. ali izbjegavati sugestivna pitanja.70.. a ispitanik treba utvrditi što nedostaje. Ispitanici iskazuju slijedeće tri strategije: (1) ispitanik odmah uočava i cjelinu i odnose među dijelovima.UTR = 0. mjeri sposobnost perceptivne analize i sinteze. rST. Učinak u testu se ne mijenja u funkciji dobi ispitanika. dovršavanje slika (mjeri točnost percepcije i sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog. a zadatak ispitanika je da u zadanoj listi brojeva za svaki broj ispiše odgovarajući simbol u vremenu od 90 sekundi. Niske rezultate u subtestu iskazuju senilni ispitanici i ispitanici sa organskim povredama mozga. fleksibilno ocijeniti učinak ispitanika: biti pošten prema sebi i prema ispitaniku. Subtest je diskriminativan na nižim dijelovima skale odn.60. okulomotorna koordinacija i pažnja a nepovoljno anksioznost/neurotičnost.30 . (2) ispitanik uočava cjelinu i shvaća što treba sastaviti. učinak najizrazitije opada sa dobi. Subtest može poslužiti za praćenje promjena u pamćenju ispitanika povodom elektrokonvulzivne terapije i povodom tretmana za poboljšanje pamćenja. a zadatak ispitanika je da zaključi na koji događaj se odnose i da ih poreda redoslijedom koji će prikazati odvijanje toga događaja. kada je odgovor ispitanika nejasan i kada nije moguće isprve bodovati njegov učinak. zasićen generalnim faktorom.Nemogućnost reprodukcije 5 brojeva unaprijed i 3 broja unatrag u dva pokušaja indikativno je za ispodprosječnu inteligenciju. te za postavljanje projektivnih pitanja. (3) ispitanik ne uočava ni cjelinu. a ovisi također o raspoloženju i koncentraciji ispitanika. rST. (6) rječnik: sastoji se iz 40 zadataka odn. onemogućiti ispitaniku uvid u ono što se unosi u protokol.

45-54. koji ukazuju na poremećaje u sintezi i organizaciji informacija. 18-19. a također je odnos muških i ženskih ispitanika u čitavom uzorku bio proprocionalan njihovom odnosu u populaciji. Budući da je varijabilitet učinka u testu kod osoba sa PPP veći od varijabiliteta učinka u testu normalnih ispitanika. sa 7 dobnih skupina: 16-17. Pokazalo se da se inteligencija ispitanika razvija i u dobi između 20 i 34 godina. 3544. koji su komparabilni i koji izražavaju učinak ispitanika zasebno za svaki pojedini subtest. čime se dobivaju tzv. Wechslerovi testovi nisu namijenjeni dijagnostici PPP nego mjerenju inteligencije: za većinu PPP se ne može na osnovu profila testa zaključiti o njegovom postojanju.. Može se. Tek je WAIS standardiziran na reprezentativnom uzorku od 1700 normalnih ispitanika. neverbalnim i svim subtestovima zajedno se zasebno zbroje. 53 . • za shizofreniju su indikativni niski rezultati u subtestu sličnosti (u kojem je također indikativno • za anksioznost su indikativni niski rezultati u subtestovima računanje. Broj ispitanika u pojedinim dobnim grupama bio je proporcionalan zastupljenosti tih dobnih grupa u populaciji. posebno za sve subtestove. 55-64. standardni rezultati u verbalnim. državljana SADa. pri čemu na PPP ukazuje razlika veća od 15 bdv između verbalnog i neverbalnog devijacionog kvocijenta inteligencije. koji ukazuju na dezorganizaciju misaonih procesa. a σ = 15 koju je skalu autor nazvao skala devijacionog kvocijenta inteligencije (DIQ). Utvrđene su norme za pojedine dobne skupine. opći ili ukupni. 20-24. kada ispitanici postižu najviše rezultate odn. 25-34. ali želimo li saznati razvijenost nekih specifičnih sposobnosti. Zasebna upotreba pojedinih subtestova za procjenu inteligencije nije dopuštena. (2) Test WB-I je standardiziran na uzorku od 1080 ispitanika koji je ograničen samo na stanovnike New Yorka oba spola. Poznate su slijedeće moguće indikacije za PPP: • za organske poremećaje su indikativni niski rezultati u subtestovima slaganje kocki (što proizlazi iz nejasne predodžbe ispitanika o cilju zadatka) i kodiranje. neverbalni i globalni DIQ pojedinca ukazuje na položaj ispitanika u distribuciji rezultata u odnosu na ispitanike njegove dobi. ali se ispitanik u cjelini ne ponaša inteligentno. na vrhuncu su svojih intelektualnih sposobnosti. Na osnovu provedene standardizacije Wechsler je mogao odrediti tok promjena prosječnog učinka ispitanika u čitavom testu za period od 16 do 64 godina. neverbalni i globalni. dobi od 16 do 64 godina. pa se taj zbroj transformira na skalu čiji je M = 100. a ne o apsolutnim indikacijama.Transformacija sirovih rezultata provodi se u dva koraka: (1) bodovi koje ispitanik dobije u pojedinom subtestu se transformiraju na skalu koja ima M = 10. Interpretacija učinka ispitanika po pojedinim subtestovima je opravdana i kod izrazito aberantnih rezultata. koji • za psiho(socio)patiju su indikativni niski rezultati u subtestovima obaviještenost. ukazuju na nizak usmjereni koncentrirani napor. Standardizacija po dobnim skupinama omogućuje uspoređivenje učinka ispitanika sa prosječnim učinkom njegove referentne dobne skupine. Verbalni. kada je jedna sposobnost izrazito razvijena. standardni rezultati. razumijevanje i redanje slika u kojima ispitanici iskazuju vlastite norme koje ukazuju na asocijalnost i antisocijalnost. ipak reći da se većina PPP očituje na neverbalnim subtestovima. a σ = 3. pamćenje i kodiranje. koji je pokrio čitavu teritoriju savezne države Minesotte. možemo primjenjivati samo neke ili manji broj subtestova i koristiti standardne rezultate kao mjeru razvijenosti pojedine sposobnosti. davanje idiosinkratičnih bizarnih odgovora i navođenje razlika zadanh pojmova) te visoki rezultati u subtestu obaviještenost i rječnik. tako da se dobivaju tri kvocijenta inteligencije: verbalni. treba biti oprezan pri zaključivanju o PPP na osnovi rezultata u testu i stoga govoriti o mogućim indikacijama. za dvije grupe subtestova i za cijeli test.

nije nađeno zadovoljavajuće objašnjenje za negativne QD. što bi imalo slijedeće posljedice: (1) kod ispitanika koji su uspješniji na neverbalnim subtestovima pojava deterioracije se ne bi mogla prepoznati jer bi se pod utjecajem deterioracije sume rezultata na obim grupama subtestova izjednačile. (2) (3) 54 . (2) (3) Opažena pojava je navela autora da zaključi: 1. kvaliteta inteligencije. brže opada učinak na verbalnim subtestovima a sporije na neverbalnim. sporije. 2. Dobiveni iznos QD se interpretira na slijedeći način: • QD iznosa do 10% se smatra normalnim varijabilitetom i stoga se ne uzima u obzir pri donošenju dijagnostičkog suda. opadanja i služi kao indikator trajnog gubitka intelektualnih sposobnosti (uslijed mehaničke traume.Uspoređivanjem krivulja prosječnog učinka u pojedinim subtestovima za različite dobne skupine autor je uočio da: (1) krivulja prosječnog učinka dobnih skupina na pojedinim subtestovima ima fazu uspona. šifriranje (svi su vremenski ograničeni) koji se rezultati uvrštavaju u formulu: QD = [(suma rezultata na otpornim subtestovima). i (2) ispitanici koji su uspješniji na verbalnim subtestovima bi bili redovito artificijelno svrstani u intelektualno deteriorirane. kao da nije uopće određivan. da se generacijske razlike u inteligenciji ne odnose samo na količinu odn. brže a kod drugih kasnije. promjenu učinka ispitanika tokom vremena u dvije skupine: • subtestovi otporni na promjene odn. nego se zbog mentalne deterioracije mijenja i struktura odn. nije indikativan za etiologiju mentalne deterioracije odn. na temelju kojih zapažanja je koncipirao koeficijent mentalne ili intelektualne deterioracije QD kao mjeru aktualne deterioracije inteligencije ispitanika koja omogućava određivanje stupnja mentalne deterioracije putem samo jednog mjerenja. stabilni tokom vremena i • subtestovi neotporni na promjene odn. krivulje se sve više razilaze na višim dobnim skupinama tako da je kod nekih subtestova opadanje prosječnog učinka sa dobi ranije odn. fazu platoa i fazu opadanja. kvantitetu. da je deterioracija ili propadanje inteligencije diferencijalno ta se stoga subtestovi WAISa mogu podijeliti s obzirom na vremensku stabilnost odn. fiziološkog poremećaja) ili privremenog opadanja efikasnosti. opadanje inteligencije u funkciji dobi je diferencijalno: u cjelini. koji je nedostatak ispravljen izjednačavanjem broja verbalnih i neverbalnih testova u grupi otpornih i u grupi neotpornih subtestova. infekcije ili organskog odn. nestabilni tokom vremena. QD se određuje sumiranjem rezultata na otpornim subtestovima: obaviještenost. ne razlikuje deterioraciju uslijed starenja od deterioracije uslijed moždanih oštećenja ili uslijed organskih poremećaja nego se kao nalaz koristi samo za simptomatsku dijagno-stiku. koji se javljaju kod 50% ispitanika koji se nedostatak ignorira preporukom da se negativni QD zanemaruje. Nedostaci u koncepciji koeficijenta deterioracije su slijedeći: (1) grupa neverbalnih testova je u cjelini podložnija padu učinka. odn. računanje.(suma rezultata na neotpornim subtestovima)] x 100/(suma rezultata na otpornim subtestovima). shvaćanje. sastavljanje kocki. pa se podjela subtestova na otporne i neotporne izjednačila sa podjelom testova na verbalne i neverbalne. • QD veći od 20% (to je empirijski utvrđena granična kriterijska vrijednost) se uzima kao pokazatelj mentalne deterioracije odn. dopunjavanje slika. sastavljanje predmeta i na neotpornim subtestovima: pamćenje.

iskazivanje vlastitih stavova glede osjetljivih pitanja kako bi se ostavio povoljan dojam. Ispitanici koji poriču takve tvrdnje mogu nijekati i tvrdnje koje imaju mnogo ozbiljnije kliničke implikacije. Budući da je korišteno 8 kliničkih grupa. slučaju. MMPI se sastoji iz 566 izjava kojima se procjenjuju interesi. odnosi u obitelji. opreznost odn. transparentno priznanje poremećenog mišljenja ili emocija. koja su indikativna za PPP. AD1. broj čestica na koje ispitanik nije dao odgovor.(od correction) skala: procjenjuje defanzivnost. psihopatiju i psihasteniju koje su dobile svoje akronimske i brojčane oznake. pa se rezultati na kliničkim skalama koji bi mogli biti pod utjecajem defanzivnosti umanjuju za vrijednost dobivenu na K-skali. odn.(od lie) skala: procjenjuje tendenciju lažiranja odgovora u smjeru “lažno dobro” (disimulacija) ili “lažno loše” (simulacija). ta čestica će se svrstati u skalu depresivnosti. a ne na osnovu neke polazne teorije niti u skladu sa njihovom facijalnom valjanošću. a mogu se koristiti i skale koje su razvijene u području psihologije ličnosti kao što su EPI Eysencka ili 16PF Cattella. 55 . nespremnost za • ?. hipomaniju. vjerovanja i ponašanja ispitanika. nema facijalnu valjanost. Apriorno zadana pitanja su naknadno grupirana u pojedine skale u skladu sa njihovom sposobnosti diskriminacije odgovora kliničke i normalne grupe ispitanika. • F.2.skala. MMPI kostruiran na osnovu kliničkih podataka od strane psihologa HATHAWAYa i psihijatra McKINLEYa (tokom 30ih. Neke čestice koje diskriminiraju klinički i normalni uzorak ispitanika imaju očiglednu facijalnu valjanost. “Ponekad na telefon odgovaram neljubazno.6.2. a neke na prvi pogled nemaju manifestnu povezanost sa mjerenim oblikom PPP. hipohondriju. pretjerivanje u pritužbama). neka čestica se može koristiti u mjerenju neke osobine čak i ako nije očigledno povezana sa mjerenom osobinom odn.”). dijagnosticiranih prema Kraepelinovom dijagnostičkom nozografskom sistemu metodom kontrastnih kriterijskih grupa je dobiveno 8 kliničkih skala: za depresivnost. Pri konstrukciji MMPI je korištena metoda kontrastnih kriterijskih grupa. shizofreniju. histeriju. somatske tegobe. poteškoće ispitanika u čitanju i razumijevanju tvrdnji i tendenciju simulacije (davanja lažno loših odgovora odn. budući da su mnoge čestice predstavljaju jasno odn. Skala se sastoji iz tvrdnji koje ukazuju na minorne slabosti i mane koje posjeduje skoro svatko od nas i koje spremno priznaje (npr. Psihodijagnostička procjena ličnosti Za psihodijagnostičku procjenu ličnosti koristi se u kliničkoj psihologiji veći broj skala od kojih su najpoznatije slijedeće skale koje su razvijene unutar kliničke psihologije: (1) (2) MMPI od Minnesota Multiphasic Personality Inventory i CSI. Navednim kliničkim skalama su pridružene dvije dodatne kliničke skale: skala maskulinih/femininih interesa i skala socijalne introverzije i četiri kontrolne skale ili “skale valjanosti”: • L. navike. Minnesota University) što je bila značajna inovacija.(od frequency) skala: procjenjuje nepažljivost u davanju odgovora. Na primjer. jer su testovi ličnosti do tada bili konstruirani tako da su autori slijedili unaprijed zadani teorijski pristup. paranoju. davanje odgovora po • K. Skala se koristi kao faktor korekcije. Skala se sastoji od čestica na koje potvrdni odgovor daje 10 % i manje normalnih ispitanika. Dakle.. na osnovu kojeg su derivirali čestice u skladu sa pretpostavkom da pojedina čestica mjeri neki teorijski relevantan konstrukt. od Cornell Selectee Index. na koja ispitanici odgovaraju sa DA/NE (točno/netočno).” odgovara drugačije nego grupa normalnih. ako grupa depresivaca ima tendenciju da na česticu “Često čitam krimi-priče. stavovi. ali ima kriterijsku valjanost.

dijagnostika PPP je otežana ukoliko ispitanik pokazuje visoke rezultate na većem broju kliničkih skala. a ne radi dijagnoze per se. Sirovi rezultat se transformira u standardizirani rezultat koji se nalazi na skali sa aritmetičkom sredinom od 50 i standardnom devijacijom od 10 bodova. i da može biti agresivan. Slijedeći su nedostaci MMPIa: (1) MMPI je razvijen na zastarjelom dijagnostičkom sistemu. pa osoba koja ima patološki profil treba biti hospitalizirana. 2-7 profil se redovito dobiva kod ispitanika koji traže psihološku pomoć i ukazuje na visoki rezultat dobiven na skali 2:depresivnost i skali 7:psihastenija ili. nazvan MMPI-2 ima slijedeće izmjene: (1) sadrži dodatne skale procjene kojima se dobivaju informacije koje se nisu mogle dobiti postojećim kliničkim skalama. ako se koristi informatički program. 1991) i novi. a klinički normalni visoke (GRAHAM. i odgovora pažljivo selekcioniranih kliničkih grupa iste bolnice. valjanost čitave skale određena je valjanošću dijagnostike kojom su određene kriterijske grupe. na primjer. MMPI se može koristiti radi dobivanja opće informacije o osobinama ličnosti ispitanika. visoki rezultat na skali psihopatije ukazuje da ispitanik ima natprosječan broj nekonformističkih stavova. nisu nezavisne: mnoge od skala su međusobno interkolerirane (GRAHAM. Osim što se rezultati pojedinog ispitanika dobiveni na MMPIu se interpretiraju s obzirom na rezultate na pojedinim skalama interpretiraju se i s obzirom na međusobni odnos rezultata na skalama putem analize profila. (2) 56 . a odnose se na specifične pritužbe pojedinca kao što su anksioznost. Sirovi rezultat ispitanika na pojedinoj skali je jednak broju “da” ili “ne” odgovora na tvrdnji koji indiciraju na poremećaj. (2) Revizija MMPIa je nedavno sprovedena (BEN-PORATH i sur. Standardizirani rezultat od 65 i više bodova na pojedinoj skali je klinički signifikantan. problemi sa niskim samopoštovanjem i sl. za što je poslužio prigodan uzorak rođaka i posjetitelja pacijenata bolnice Svečilišta Minnesota. MMPI ne mjeri osobine ličnosti. na osnovu kumuliranih profila prethodnih ispitanika pohranjenih u memoriji programa. revidirani inventar. MMPI omogućava usporedbu profila odgovora ispitanika sa profilom odgovora koje su dali ispitanici sa dijagnosticiranim PPP: sličnost u odgovorima odn. visoki rezultat na validacijskim skalama nužno ne invalidira rezultate dobivene na kliničkim skalama kod osoba sa psihotičnim poremećajima. Na primjer. kao što su shizofrenici. (2) (3) (4) (5) (6) Zbog navedenih nedostataka daju se slijedeće preporuke za upotrebu MMPI: (1) MMPI profil može ukazivati na dijagnozu ali se ona mora razmatrati u skladu sa ostalim nalazima. sadrži dodatne skale valjanosti. MMPI ima nisku dijagnostičku valjanost za PPP: klinički poremećeni ispitanici mogu iskazivati niske rezultate. pa dijagnostički sudovi dobiveni na MMPIu nisu u potpunosti konsistentni sa dijagnozama koje predlažu najnovije verzije DSMa. Usporedba i interpretacija se vrši na osnovu fiksnih pravila danih u “atlasima” u kojima je uz pojedini profil dana i deskripcija ispitanika koji imaju takav profil. kliničke skale nisu čiste mjere dijagnostičkih kategorija odn. problemi u familiji.. 1990). čime se povećava sposobnost testa da razlikuje pojedine dijagnostičke kategorije. 1990). Također. profilima ukazuje na sličnosti u psihopatologiji.MMPI je konstruiran i standardiziran pomoću usporedbe odgovora normalnih ispitanika. MMPI omogućava da se pojedine subskale koriste zasebno. ali pojedine skale odražavaju osobine ličnosti koje su povezane sa pojedinom dijagnostičkom kategorijom.

• patološke reakcije depresivnosti (7). neugodno odgovoriti. • psihosomatski gastrointestinalni simptomi (11). • patološke reakcije straha (8). hipohondričnost. lake i brze identifikacije PPP kod američkih regruta u WW II. impulsivnost. • davanje socijalno poželjnih odgovora. + uvodno neutralno pitanje (kojih ima 1 ili 10. koji daju mjeru intenziteta većeg broja neurotičkih tendencija: anksioznost. koja. • neurotičnost i anksioznost (7). ovisno o verziji). ukazuju na potrebu individualnog ispitivanja. • psihopatski simptomi (16). paranoidnost. 3 forme somatske konverzije. koji se uz skalu za ispitivanje temperamenta GUILFORDa i ZIMMERMANa (1910) smatra prvim upitnikom i pretečom testova za ispitivanje ličnosti. CSI je klasičan psihometrijski upitnik: se sastoji se iz 100 pitanja koji se odnose na simptome neadekvatne prilagodbe (forma CSI-N2): • osjećaj straha i neadekvatno ponašanje (18). Kao indikatori neprilagođenosti uzimaju se: • stop-pitanja koja su “zvona za alarm” odn. prema narudžbi Ministarstva obrane SADa. koji se dobiva kao zbroj odgovora na koje je ispitanik odgovorio sa “DA”. 57 . • ukupni testovni rezultat. hipresensitivnost. 1944) je nastao za potrebe masovne armijske trijaže odn. formulacija mnogih tvrdnji je osuvremenjena. • nasumično odgovaranje na pitanja. opsesivnostkompulsivnost. Pri odgovaranju. Po svom formatu. AD2. fobičnost. konstruirana je nova verzija za adolescente. a neke tvrdnje koje su ukazivale na običaje iz 30ih su izostavljene. ispitanici čine slijedeće pogreške: • preskakanje pitanja na koja im je teško odn. 1964). • pretjerana osjetljivost i sumnjičavost (6). uključujući i proporcionalan broj Afroamerikanaca (originalna normativna grupa bila je u cijelosti bjelačka). CORNELL SELECTEE INDEX (CSI) WEIDERa i sur. • hipohondrija i astenija (7). pri čemu je kritična granica koja ukazuje na postojanje PPP 19 bodova (MOMIROVI]. • psihosomatski neurocirkulatorni simptomi (5).(3) (4) (5) restandardiziran je na nacionalnom uzorku od 2600 normalnih odraslih ispitanika. (Cornell University. • ostali psihosomatski simptomi (15). • rezultati na pojedinim faktorima. analogno svom prethodniku Personal Data Sheet-u WOODWORTHa (1915) u WW I. na koja pitanja ispitanici odgovaraju sa DA ili NE. depresivnost. ukoliko ih ispitanik odgovori sa “DA”. prema MOMIROVI] i KOVAČEVI] (1970). agresivnost.

osobi. Dobiveni faktori prvog reda omogućuju finiju-multidimenzionalnu dijagnostiku.3. prema MOMIROVI]u (1964) oko 25%. a kada dođu na red kliničar bi intervjuom analizirao one žalbe koje su u upitniku najviše isticane i one koje su najmalignije. Forma CSI koja se naziva “medicinski CSI” se koristi kao pomoćno dijagnostičko sredstvo: ispunjavaju ga pacijenti u čekaonici. “organiciteta” javljaju se disfunkcije odn. • F-skala mjeri odgovore koji se odnose na atipična ponašanja. posebno zbog slijedećih osobina: 1.skala mjeri nesvjesnu tendenciju davanja socijalno poželjnih odgovora. u koju je unio slijedeće izmjene: 1. a budući da svi faktori drugog reda imaju visoke korelacije sa jednim faktorom trećeg reda. nego samo za utvrđivanje neurot-skih kontraindikacija kandidata za zanimanja i u vojsci i industriji te potrebe ispitanika za psihološkom pomoći. poželjnije je koristiti tvrdnje i točno/netočno odgovore. za koje skale postoji granični rezultat kod kojega se ukupni testovni rezultat odbacuje. 58 . 2. Osnovni prigovor CSIu se sastoji u slijedećem: umjeto pitanja i DA/NE odgovora.sa PPP) ima. faktorizacijom CSI je dobio 12 specifičnih faktora prvog reda i 3 faktora drugog reda. 2. • pažnje i koncentracije kao poremećaji u selekciji informacija i distraktivnost. visoka diskriminativna valjanost: diferenciranje neurotičnosti i normalnosti pomoću CSI je pouzdanije nego putem kliničkog intervjua: pogrešnih dijagnoza (dijagnosticiranih . prilagođenost širokom rasponu obrazovanja. odn. odbacio je stop-pitanja. čime se izbjegava mogućnost pojave dvostrukih negacija. . po osobi. • pamćenja najčešće kao poremećaji zapamćivanja kojeg nazivamo anterogradna amnezija i poremećaj dosjećanja kojeg nazivamo retrogradna amnezija. CSI se potvrdio kao korisno i valjano psihodijagnostičko trijažno sredstvo. ali je grublja dijagnostika pouzdanija. također po uzoru na MMPI: • lie. • kratko trajanje: 10 . tako da ukupno trajanje dijagnostičke procjene traje oko 30 minuta • mogu ga primijeniti i korigirati i laici: za obradu rezultata postrebno je oko 10 minuta po 3.20 min.6.bez PPP i nedijagnosticiranih . Psihodijagnostička procjena organskih oštećenja Kod moždanih organskih oštećenja tzv. umjesto kojih su uvedene dvije kontrolne skale. tendenciju ka disimulaciji. dobivši formu N4.. poremećaji slijedećih psihičkih procesa: • percepcije kao poremećaji perceptivne integracije koje nazivamo agnozije.CSI nije predviđen za dijagnostiku težih PPP. MOMIROVI] je (1964) standardizirao CSI na ispitanicima od 16 do 18 god. ekonomičnost: • mogućnost individualne i grupne primjene. 2. taj se treći faktor interpretira kao faktor generalnog neurotizma. kao kod MMPI.

BENDER GESTALT VIZUOMOTORNI TEST (BGVT) je jedan od prvih neuropsiholoških testova koji je bio osjetljiv na moždana oštećenja odn. afektivna inkontinencija. krvnog tlaka. pri čemu nije potreban savršeni uradak. kori velikog mozga. pri čemu su dijelovi cjeline hijerarhijski podređeni konfiguraciji.  Za utvrđivanje mozgovnih oštećenja se koriste slijedeći neverbalni testovi: (1) (2) Bender Gestalt vizuomotorni test (1938). a koji se odnose na gestalt principe percepcije i koji se ispitaniku eksponiraju pojedinačno određenim redoslijedom. iscrtati na uspravno postavljen bijeli list papira formata A4. utemeljenost na principima gestalt psihologije: • percepcija je cjelovita. odn. ali može koristiti 59 . a to su upravo integrativne funkcije koje su lokalizirane pretežno u broj kortikalnih i subkortikalnih struktura. koje organiziraju i sintetiziraju informacije.• govora kao poremećaji u verbalnoj recepciji i ekspresiji uz sačuvan govorni aparat koji se nazivaju afazije. Sastoji se iz 9 jednostavnih geometrijskih crteža (uvodni crtež “A”. koji su preuzeti od WERTHEIMERA (1923). vremenska ekonomičnost u primjeni testa i obradi podataka. koji se ne ocjenjuje i još 8 crteža). kod involutivnih procesa ili (2) psihopatološke regresije. kada dolazi do razgradnje višeg geštalta i vraćanje na geštalt nižeg reda u slučaju (1) normalne regresije. što omogućava da se svaki PPP može definirati stupnjem regresije. pa da to ima utjecaja na funkciju u cjelini. impulzivnost. koji je dobro diferencirao ispitanike s obzirom na stupanj njihovog organskog oštećenja mozga. prvi crtež reprezentira princip blizine. pijenja. • razvoj percepcije i okulomotorne kordinacije može regresirati. Na pitanja ispitanika kako treba crtati treba odgovarati kratko: “precrtajte što vidite”. pad tolerancije na Uočava se da su na mozgovna oštećenja naročito osjetljive one funkcije: • koje su integrativne odn. pa će npr. koje reprezentiraju pojedini crteži. zato što one angažiraju veći • koje su najdostupnije povredi. te je dovoljno da se jedan dio kompleksne aktivnosti prekine ili omete. frustraciju. • razvoj percepcije djeteta je fiziološki zasnovan i ide u smjeru percipiranja podražaja u strukturama i zahvaćanja sve većih cjelina: tako npr. Vrijeme rada je neograničeno. a ta cjelovitost je određena zakonima gestalta. Ispitanik se ne smije služiti geometrijskim pomagalima. nije samo suma osjeta. 2. npr. • ličnosti kao emocionalna labilnost. Bentonov test vizualne retencije (1955) Wechslerov test pamćenja (40-ih odn. • percepcija je strukturirana nadsumativna cjelina. • percepcija se zasniva na određenim principima. Osnovne dobre strane testa su: 1. Crteže koji su pred njim ispitanik treba gledajući ih reproducirati odn. govor ili pamćenje nego nervna regulacija hranjenja. percepcija sebe polazi od neizdiferenciranog “ja” i razvija se ka sve većoj diferencijaciji i organizaciji cjeline do formiranja geštalta “sheme tijela”. tokom WW II). • voljne motorike kao poremećaji naučenih voljnih pokreta uz sačuvanu motornu inervaciju koji se nazivaju apraksije. (3) AD1. uslijed povrede glave prije stradati percepcija. a obično traje 8 do 10 minuta. tjelesne temperature ili spavanja čiji su centri smješteni u nižim moždanim strukturama.

Test dobro grupno diferencira (ne nužno i individualno. testovni podaci ne mogu ukazati na najvjerojatniji razlog regresije. proizvoljni smještaj crteža na papiru. Osnovni nedostaci testa su: • test nije standardiziran. Papir na kojem crta ispitanik ne smije rotirati. • dob ispitanika: u rasponu od 15 . • identificirana regresija nije etiološki specifična odn. Pri kvalitativnoj analizi uratka u testu. vraćanje na prethodne crteže nije zabranjena. 1981). a slabiji učinak je redovito prisutan: • kod mentalno defektnih ispitanika. deformacija u obliku.50 godina. 60 . koje trebaju ukazati na postojanje regresije. a do 82 za psihotičare. što dovodi do nedijagnosti-ciranja onih koji imaju organska oštećenja. Broj grešaka ukazuje linearno na organsku i/ili funkcionalnu patologiju: što je veći broj pogrešaka veća su organska oštećenja mozga.nepacijent) iznosi 0. • velik broj ispitanika sa mozgovnim oštećenjima crta zadovoljavajuće reprodukcije (BIEGLER i EHRENFRUTH. • raspored odn.70. Perseveracija odn. • sposobnost crtanja.gumicu. do 68 za neurotične. Na učinak u testu ne utječu: • spol ispitanika: učinak muških i ženskih ispitanika se ne razlikuje. kao i normalnu od šizofrenu. a koeficijent prognostičke valjanosti za stupanj mozgovnog oštećenja izražen kao point-biserijalni koeficijent korelacije (korišten zbog dihotomije pacijent . Test ima visoku pouzdanost rtt = 0. uzimaju se u obzir slijedeće pogreške: • rotacija crteža. • komparativna disproporcija u veličini pojedinih crteža. • inteligencija ispitanika ali samo u rasponu od 90 do 110 bdv. postoji mogućnost značajne pogreške u individualnoj dijagnozi) normalne od neurotičnih i psihotičnih: prosječni broj pogrešaka u precrtavanju je do 50 za normalne.74. • kod slabije prilagođenih ispitanika. • distorzija odn. Ukupni testovni rezultat se dobiva zbrajanjem broja pogrešaka koje je ispitanik učinio u pojedinoj reprodukciji te se transformira na skalu z-vrijednosti. Test također dobro diferencira normalnu i mentalo defektnu djecu. konfiguracija crteža. njen stupanj i srodnost sa nekim kliničkim sindromom. a obrada rezultata je kvalitativna. Ispitivač ocjenjuje vjernost reprodukcije tako da registrira broj i vrste pogreški u odnosu na original i u odnosu na očekivanu kvalitetu reprodukcije u skladu sa dobi i obrazovanju ispitanika. • kod manje obrazovanih ispitanika.

distorzije. 90° ili180°.. pa se ne mogu smatrati mjerilom snage sposobnosti vizualne retencije. • rotacije. • značajno smanjen kvalitet uratka kada se vrijeme eksponiranja skrati na 5 sekundi. posebno reprodukcija “u ogledalu”. patognomične slijedeće pogreške: • ponovljeno izostavljanje perifernog odn. u odnosu na ostale crteže. BENTONOV TEST VIZUALNE RETENCIJE (BTVR) jedan je od najprimjenjivanijih tehnika za dijagnostiku moždanih oštećenja. BTVR sa sastoji iz tri paralelne forme (C. Služi za ispitivanje stupnja razvijenosti sposobnosti neposrednog i odloženog pamćenja vizualnih/neverbalnih grafički prezentiranih sadržaja. stanje vizualne percepcije. vizuale kratkoročne retencije i grafomotorne reprodukcije. • zadacima se ne može odvojeno procijeniti sačuvanost odn. najmanjeg crteža. procjenu stupnja grafomotoričke zrelosti. BGVT se koristi za utvrđivanje funkcionalnih poremećaja. BTVR se može primijeniti kao i BGVT. • pogreška premještanja i zamjene pojedinih likova. kada ispitanici samo precrtavaju likove. Svaki zadatak se sastoji iz tri jednostavna geometrijska crteža (likova) različite složenosti. kortikalnih disfunkcija. AD2. • pogreška veličine i proporcije.Osim za dijagnostiku organskih poremećaja mozga. ali i sposobnosti vizualne percepcije i grafomotorne reprodukcije. Uradak u testu se korigira odn. veličine i položaja: oni veći se nazivaju glavnima. određivanje inteligencije. vrsti i rasporedu pogrešaka u reprodukciji koje nisu sve jednake dijagnostičke težine i koje mogu biti: • pogreška izostavljanja ili dodavanja detalja u crtežu. ocjenjuje i analizira kvantitativno prema broju točnih reprodukcija i kvalitativno prema frekvenciji. Zadatak ispitanika je da nakon pažljivog promatranja podražajnog lista tokom eksponiranja u trajanju od 10 sekundi (C) ili 5 sekundi (D i E) i nakon uklanjanja podražaja po sjećanju što točnije reproducira podražaj na poseban papir uz neograničeno vrijeme crtanja. Uz treću seriju podražaja se koristi odgođena reprodukcija: nakon promatranja se daje pauza od 15 sekundi između uklanjanja slike i početka reprodukcije. ali pritom ispitanik nema mogućnosti brisanja i korekcije svog uratka. Slijedeći su nedostaci BTVR: • zadaci su laki. • pogreška rotacije u ravnini i prostoru za po 45°. indikativne su odn. Za dijagnozu organskog oštećenja mozga odn. D i E) od po 10 sukcesivnih zadataka. koji se nalaze svaki na svom listu. ali se za starije ispitanike koriste blaže norme učinka. Na učinak ispitanika. a oni manji perifernima. anksioznih i agravirajućih (koji nastoje prikazati svoje stanje težim nego što jest). osim navedenog utječe i inteligencija i dob: učinak rapidno raste sa dobi ispitanika. 61 . • pogreška perseveracije likova iz prethodnog zadatka. posebno disfunkcija pamćenja. • pogreška iskrivljavanja odn.. Neke vrste grešaka su nespecifične: sreću se kod neobrazovanih. praćenje efeketa elektrokonvulzivne terapije. • neadekvatna relativna veličina. loše moitiviranih.

nego se koristi samo ukupni testovni rezultat. njenog utjecaja na pamćenje. WTP je konstruiran kao kompilacija tada postojećih instrumenata za testiranje pamćenja koji su imali potvđenu teorijsku i praktičnu valjanost. Test predstavlja pokušaj da se konstruira test pamćenja na istim konstrukcijskim principima na kojima je konstruiran test inteligencije WB odn. snižena orjentacija je prisutna kod neurotičara i psihotičara. u rasponu od 0. koje omogućuju retest nakon tretmana. Osnovni nedostataci WTPa su: • zaobilazi pitanje faktorske strukture pamćenja. pri čemu se ne analiziraju parcijalni standardni rezultati na svakom subtestu. Osnovna prednost testa je jednostavnost i ekonomičnost primjene te nepostojanje sličnog ili boljeg instrumenta. asocijativno pamćenje: ispitanik treba nakon učenja (tri čitanja) metodom anticipacije reproducirati drugi član para asociraih riječi. što osporava smisao njihove zasebne primjene. logičko pamćenje: ispitanik treba reproducirati kratke logičke priče o nekom događaju.700. izreći abecedu. a ima ih 10 vizuelna reprodukcija: ispitanik treba po sjećanju reproducirati crtanjem predložak koji mu je prezentiran u trajanju od 10 sekundi. 62 .80.• neuspjeh u testu je teško interpretirati. WTP je standardiziran na američkom uzorku od 200 ispitanika dobi od 25 godina (uzrasne norme za starije ispitanike dobivene su dobnim korekcijama). pri čemu parovi riječi variraju po težini odn. napamet računati jednostavne aritmetičke zadatke i sl. WAIS: pamćenje se definira kao agregat sposobnosti. mentalna kontrola: ispitanik treba brojati dvadeset brojeva unazad zadanog. koje treba ispitivati omnibus baterijom testova. • rezultati ispitanika u WTPu visoko koreliraju sa rezultatima u WB/WAIS. orjentacija u prostoru i vremenu: ispitanik treba izreći osnovne podatke o sebi i okolini. pamćenje brojeva: identičan je subtestu pamćenja iz WB. konformnosti asocijacija. pa se test koristi samo kao trijažno sredstvo i treba se dopuniti drugim kliničkim i laboratorijskim neuropsihološkim podacima. u kojem zadatku ne uspijevaju anksiozni i perfekcionisti. nakon eksponiranja prvog člana para. Sastoji se iz slijedećih sedam subtestova kojima se ispituje verbalno i neverbalno neposredno pamćenje i pamćenje sa odloženom reprodukcijom: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) opća obaviještenost: identičan je subtestu obaviještenost iz WB. WECHSLEROV TEST PAMĆENJA (WTP) je test čija je namjena gruba trijažna dijagnostika disfunkcija u pamćenju. Također služi za testiranje pamćenja ispitanika koji se tuže na smetnje pamćenja: zaboravljivost ili nemogućnost učenja. za koju treba prirediti uzrasne norme i iz koje je moguće izvesti globalni indeks kvocijent pamćenja QM. WTP se koristi i za praćenje efekata elektrokonvulzivne terapije odn. Test ima dvije paralelne forme. koje ne moraju nužno biti organske etimologije koja ima za cilj ukazati na eventualnu potrebu daljeg neurospihološkog testiranja.

na primjer. suda o bolničkoj prilagodbi prezaštićenog djeteta. na primjer: prognoza neurotskog ponašanja vojnika u borbenoj situaciji na osnovu rezultata na EPI dobivenog pri selekciji za profesionalni vojni sastav. nakon kliničkog intervjua sa djetetom i njegovim roditeljima pri dolasku u bolnicu. prema broju ispitanika razlikuje se: • individualna prognoza: koja se odnosi samo na jednog ispitanika. dijagnoza depresivnosti na osnovu rezultata u Beckovom inventaru depresivnosti. na primjer: donošenje sintetičkog U kliničkoj psihologiji su češće od ostalih vrsta individualna prognoza. na primjer: prognoza razvoja alkoholne karijere maloljetne osobe. u forenzičkoj psihologiji predviđanje čestine i vrste budućeg delikventnog • postignuće npr. na osnovu poznavanja rezultata u jednoj ili više drugih varijabli. 3. kada se prognozira vremenski bliski kriterij.2.7. prema vremenskoj udaljenosti kriterija razlikuje se: • dijagnoza. na primjer: prognoza djelovanja grupne terapije na interakcije članova terapijske zajednice. • klinička prognoza.1. • predikcija.7. koje nazivamo prediktorskim varijablama. • ponašanje npr. Prognoza u psihologiji je postupak kojim se predviđa neko buduće: • psihofizičko stanje npr. Uloga prognoze u u kliničkoj psihologiji Prognoza ili predviđanje je postupak kojim se procjenjuju rezultati jedne varijable. u psihologiji rada predviđanje uspjeha u zanimanju. prema načinu objedinjavanja prediktorskih podataka u konačni prognostički sud razlikuje se: • statistička prognoza kod koje se koristi statistički algoritam. 63 . • rezultate u testovima sposobnosti i upitnicima ličnosti. • grupna prognoza: koja se odnosi na grupu više ili manje homogenih ispitanika.  VRSTE PROGNOZE razlikujemo prema slijedećim kriterijima: 1. koja se naziva kriterijska ili prognozirana varijabla. na primjer: određivanje rizika za razvoj delikventne karijere maloljetnog ovisnika na osnovu prognostičkih tablica. 2. kod koje se koristi subjektivno vrednovanje. ponašanja i /ili efekata resocijalizacije maloljetne osobe. kada se prognozira vremenski udaljeniji kriterij. • aktualno psihofizičko stanje i ponašanje pojedinca. dijagnoza i klinička prognoza. u kliničkoj psihologiji predviđanje toka razvoja i ishoda nekog psihopatološkog poremećaja na osnovi sadašnje dijagnostičke slike i anamneze.. koja se prognoza izvodi na temelju jednog ili većeg broja sadašnjih i/ili prošlih indikatora koji se odnose na: • životnu povijest pojedinca. KLINIČKA PROGNOZA 2. koji je utvrđen prethodnim istraživanjima.

(2) (3) (4) (5) (6) 2. neformalizirana i holistička. ono se kao “neurorizično” podvrgava dvogodišnjem ambulantnom praćenju u posebnoj ustanovi. oni se odlučuju na pobačaj ili se odlučuju na porod. a statistička se vrši na osnovu manjeg broja kategorija pojava.3. obiteljska terapija.7. valjanost kliničke predikcije ovisi o kliničaru. sa manjim frekvencijama pojavljivanja. standardizirana i analitička. klinička predikcija je sekvencijalna. a statistička za vremenski udaljen kriterij. a valjanost statističke ovisi o valjanosti prognostičkog algoritma koja je utvrđena prethodnim istraži-vanjima. prognoziran visok rizik od neuroloških poremećaja. jer se sastoji iz serije kratkoročnih predviđanja neposredno uslovljenim prethodnim predviđanjima. ili reagirajući obrambenim mehanizmima kao što je negacija saopćenog. a statistička prognoza kvantitativna. klinička prognoza je podesnija za predviđanje specifičnih oblika ponašanja. prognoziran skroman radni učinak. nestandardizirana odn.7. on se raspoređuje na ona radna mjesta koja neće biti usko grlo u proizvodnji. • socijalni: prognozi se nastoji prilagoditi socijalna okolina. Glavni efekti kliničke prognoze Glavni efekti kliničke prognoze nakon njenog saopćavanja mogu biti: • individualni ili grupni: danoj prognozi se nastoji prilagoditi pojedinac ili grupa na koje se prognoza odnosi.2. a kod statističke ciljan) i iz vrste podataka koji se prikupljaju. putem prihvaćanja činjenica i poduzimanja promjena u ponašanju.2. objektivna. zavisna od kliničara. Na primjer: (a) nakon što je uposleniku tzv. kao što je hipoksija. Na primjer: (a) 64 . što proizlazi iz načina prikupljanja podataka (koji je kod kliničke predikcije frontalan. a statistička za predviđanje općih oblika ponašanja. klinička prognoza je podesnija za vremenski bliski kriterij. a statistička nesekvencijalna jer uključuje samo jedno predviđanje. zaštitnih radionica koje upošljavaju subnormalne. Odnos kliničke i statističke prognoze Klinička i statistička prognoza se razlikuju u slijedećem: (1) klinička prognoza je kvalitativna te subjektivna i implicitna odn. (b) nakon što je roditeljima saopćeno da će njihovo još nerođeno dijete imati Downov sindrom. najčešće radna okolina ili porodica • institucionalni: prognozi se prilagođavaju institucije socijalne i zdravstvene zaštite. sa većim frekvencijama pojavljivanja. zasnovana na eksplicitnim pravilima. dovodi do zamjene rizičnih vojnika borbeno spremnijima. klinička predikcija se vrši na osnovu većeg broja kategorija pojava. Na primjer: (a) individualna prognoza kliničara upućena ovisniku od alkohola da ako nastavi piti može očekivati ozbiljne poremećaje percepcije u vidu halucinacija dovodi kod pojedinca do promjene u čestini uzimanja alkohola ili do odluke da će se podvrgnuti liječenju ili do negacije prognoze putem izgovora “to se meni ne može desiti”. maloljetna osoba kojoj je prognozirana karijera agresivnog ponašanja i delikvencije prijavljuje se centru za socijalni rad na čijem području je njeno stalno prebivalište radi poduzimanja odgovarajućih mjera kao što je npr. pritom smanjujući vlastita očekivanja glede budućih postignuća tog djeteta. pojedinca kojemu je prognoza data. (b) djetetu kojem je zbog nepovoljnih uvjeta poroda. (b) grupna prognoza vojnog psihologa upućena zapovjedniku vojne postrojbe da se kod dijela pojedinaca u postrojbi mogu očekivati neprilagođene neurotičke reakcije u stresnoj situaciji borbenog djelovanja.

a određuje se iz izraza E = 100 [1 . psihologijska prognoza je stohastička. pa se uz prognozu uvijek veže određena pogreška koja utječe na uspješnost prognoze. a rxy koeficijent korelacije između kriterija i prediktora. Budući da je vjerojatnost točnih predviđanja na osnovu slučaja za poremećaje ličnosti 10 % (prema DSM-IV postoji 10 vrsta poremećaja ličnosti. postotak povećanja točnih predviđanja u odnosu na vjerojatnost predviđanja na osnovi slučaja iznosi 15% . Na primjer. kakav je slučaj čest u kliničkoj psihologiji.2. gdje je rxy koeficijent korelacije između kriterija i prediktora odn. bez primjene prognostičkog postupka (prema PETZ.10 % = 5%. 1992).(1 . standardna devijacija pogrešaka prognoze. gdje je sy standardna devijacija kriterijske varijable. koeficijent prognostičke valjanosti prediktora. bez korištenja prognostičkog postupka. 65 . znači da postotak točnih predviđanja iznosi 15%. a razvije se kod njih 30 (kod njih 15%).  Postoje dvije mjere uspješnosti prognoze kvantitativnog . ukoliko putem kliničke prognoze kliničar prognozira da će se od 200 ispitanika sa blagim poremećajima ličnosti kod njih 40 (20%) razviti paranoidni poremećaj ličnosti. Uspješnost prognoze je mjera koja ukazuje sa kojom točnošću ili koliko često se ostvaruje predviđanje proizašlo iz nekog prognostičkog postupka.dimenzionalnog kriterija: • standardna pogreška prognoze je inverzna mjera uspješnosti prognoze: to je standardna devijacija razlika između prognoziranih i realno dobivenih vrijednosti u kriteriju odn.7. a njena veličina se procjenjuje pomoću izraza: sy⋅x = sy (1 .4. na osnovu slučaja/pogađanja. e ne deterministička. uspješnost prognoze se izračunava kao postotak povećanja točnih predviđanja putem nekog prognostičkog postupka u odnosu na postotak vjerojatnosti točnih predviđanja na osnovi slučaja odn.r2xy)1/2].kategorijalnog kriterija. pogreške predviđanja na osnovu prognostičkog postupka u odnosu na veličinu pogreške koja bi postojala na osnovu predviđanja na slijepo odn.r 2xy)1/2. • efikasnost prognoze je direktna mjera uspješnosti prognoze: to je postotak smanjenja Kod predviđanja kvalitativnog . a pogrešnih predviđanja 5%. uz pretpostavku da su poremećaji ličnosti jednako česti) uspješnost prognoze odn. Određivanje uspješnosti predikcije Zato što je kriterijska varijabla uvijek pod utjecajem velikog broja činilaca koje sve nije moguće predvidjeti i obuhvatiti prediktorima.

Unutar praktične valjanosti se određuje: • (b21) dijagnostička valjanost: u kojoj je mjeri test prediktivan za neki vremenski bliski kriterij. kliničkih mjernih instrumenta i postupaka može se utvrditi odn. glede njihove indikativnosti i reprezentativnosti za predmet mjerenja. pri čemu se utvrđuje (b1) teorijska (konstruktna) valjanost: u kojoj mjeri neki mjerni postupak mjeri neku hipotetsku osobinu ili konstrukt i (b2) praktična (pragmatička) valjanost: u kojoj je mjeri mjerni postupak dijagnostički valjan. na primjer: novu kliničku bateriju primijenimo na većem broju npr. uzorke koji se po nekoj osobini značajno razlikuju. ni eksterni konsenzus nije pouzdan kriterij. ali boljih kriterija nema. Dijagnostičku valjanost dijagnostičara utvrđuje se uspoređivanjem dijagnoze koju je dao kliničar sa dijagnozom koja proizlazi iz rezultata objektivnog mjernog instrumenta kao što je to test. na primjer: u kojoj mjeri Q-sort tehnika razlikuje anksiozne od normalnih. Budući da se psihijatri sami sa sobom slažu u nekoj dijagnozi 10-40%. na primjer: koreliramo rezultate koje dobivamo putem samoprocjena i putem skala procjene. dobro poznatom postupku. • (b13) konvergentna valjanost: u kojoj mjeri rezultati mjerenja neke osobine dobiveni jednom • (b14) diskriminantna valjanost: u kojoj mjeri rezultati mjerenja različitih osobina dobiveni sličnim • (b15) konkurentna valjanost: kao kriterij valjanosti testa koristimo grupnu pripadnosti odn. a koji se nazivaju kontrastne grupe. udaljeni kriterij na primjer: u kojoj se mjeri putem rezultata na EPI pri selekciji za profesionalni vojni sastav može predvidjeti neurotsko ponašanje ispitanika u borbenoj situaciji i Unutar dijagnostičke valjanosti može se kao kriterij valjanosti koristiti interni konsenzus: koreliranje pojedinih subtestova baterije ili koreliranje čestice testa sa ukupnim testovnim rezultatom ili eksterni konsenzus: slaganje dijagnoze postavljene na osnovu rezultata u testu sa nezavisnim dijagnozama grupe stručnjaka. metodama međusobno koreliraju. prognostički valjan i diskriminativan. VALIDACIJA KLINIČKE METODE Valjanost kliničke metode odn. anksioznih ispitanika i faktorski je analiziramo.8. rezultate na upitniku depresivnosti kojeg smo sami konstruirali uspoređujemo sa rezultatima na Beck-ovom inventaru depresivnosti. • (b22) prediktivna valjanost: u kojoj mjeri je rezultat na testu ili skali prediktivan za neki vremenski • (b23) diskriminativna valjanost: u kojoj mjeri neki mjerni postupak diskriminira ispitanike prema nekoj osobini.2. npr. b) EMPIRIJSKI. odn. • (b12) kongruentna valjanost: u kojoj mjeri rezultati novog mjernog postupka koreliraju sa rezultatima dobivenim na ranije konstruiranom. na primjer: u kojoj mjeri WAIS pokazuje sadašnju inteligenciju ispitanika. 66 . za istu skupinu ispitanika ili sa nekim teorijskim modelom. nisko su pouzdani. metodom koreliraju sa rezultatima mjerenja iste osobine dobivenim drugom metodom. putem (a1) pojavne (facijalne) valjanosti: procjenom reakcija ispitanika na pojedinu metodu i njihove spremnosti na suradnju. na primjer: kako ispitanik reagira na metode kompjuterske samoprocjene koja se uvodi u kliničku bateriju i (a2) sadržajne valjanosti: sistematskom logičkom analizom čestica testa ili subtestova baterije. na primjer: da li klinička baterija sadrži sve subtestove potrebne za temeljitu eksploraciju kognitivnog statusa ispitanika. na primjer: putem nove vrste neuropsihološkog testa utvrđujemo psihomotoriku osoba sa i bez infektivne traume mozga. Unutar teorijske valjanosti se određuje: • (b11) faktorska valjanost: u kojoj mjeri je neki mjerni postupak faktorski kompleksan. procijeniti: a) APRIORNO.

kao metrijska karakteristika ovisi o uzorku na kojemu je utvrđena. validnost kliničkog pristupa u cjelini ne određuje validnost svake metode ponaosob odn. zbog prirode podataka koji se tim metodama dobivaju. (2) (3) 67 . neka druga metoda sa manjim koeficijentom valjanosti može u većoj mjeri poboljšati ukupnu (sintetičku) valjanost te baterije. Pri procjeni validnosti kliničkog pristupa treba imati u vidu da: (1) validnost. sintetička valjanost baterije je nadsumativna. različite metode. ali uključivanje te metode u kliničku bateriju ne mora obavezno poboljšati dijagnostičku valjanost te baterije odn. validiraju na različit način odn. što potvrđuje činjenica da jedna dijagnostička metoda može imati za sebe veliku validnost. prema različitim kriterijima valjanosti.Procjena opravdanosti uključivanja neke metode u dijagnostičku bateriju zasniva se na tome koliko ona povećava točnost dijagnoze koja se postiže bez nje na osnovu postojeće baterije koji se problem naziva problem diferencijalne valjanosti.

Vjerodostojnost samoiskaza je ograničena zbog slijedećih nenamjernih sistematskih grešaka: (1) (2) (3) (4) ljudi iznose interpretaciju i opravdanja svoga ponašanja te vjerovanja i očekivanja. BROADBENT (1984) je uvježbavao ispitanike da pomoću kompjutera u tvornici kontroliraju rad kompleksnih strojeva.1. Pokazalo se da iako je napredak o vještini prisutan.3.OSNOVNI PROBLEMI 3. Već verbalizacija jednostavne motorne vještine koja je pod svjesnom kontrolom. koji se ne odnose samo na opise događaja. pogotovo kod kompleksnih međuljudskih odnosa koji sadrže mnogo relevantnih i irelevantnih odn. Kada se ispitanike pitalo zašto nisu priskočili u pomoć nitko ne navodi eksperimentalno potvđenu činjenicu i pravi uzrok nepomaganja: prisustvo većeg broja ljudi odn. ispitanici nisu u stanju opisati u čemu se sastoji taj napredak: verbalni iskaz o vlastitom procesu rada se ne poboljšava. Navedeno potvrđuje “fenomen pasivnog promatrača” kojeg su eksperimentalno potvdili LATANE i DARLEY (1972): vjerojatnost da će netko priskočiti u pomoć unesrećenoj osobi to je manja što je veći broj ljudi koji promatraju situaciju. ograničena. vožnja bicikla. predstavlja za većinu ljudi poteškoću.1. Problem vjerodostojnosti samoiskaza Kvaliteta odn. 68 . točnost-istinitost-vjerodostojnost i potpunost samoiskaza o vlastitom ponašanju i doživljavanju je veoma niska odn. bolje se pamte ugodni od neugodnih prošlih podražaja odn. mentalnih stanja i emocija koji nisu u potpunosti pod svjesnom kontrolom. Tek kada su ispitanicima dodatno dane detaljne verbalne instrukcije kako radi pojedini dio proizvodnog procesa kojim upravljaju. postoji optimizam pamćenja. WILSON (1984) je koristio dvije grupe studenata pri čemu: • ispitanici u grupi A procjenjuju svoje buduće ponašanje: da li će ostati u emocionalnoj vezi sa istom osobom u daljnjih godinu dana. da su bili sami da bi pomogli. koja pokazuju da što je detaljniji verbalni iskaz i introspekcija. Vjerodostojnost samoiskaza ispituje se utvrđivanjem konzistencije verbalnog iskaza o ponašanju i samog ponašanja (prošlog i budućeg). a u kliničkoj psihologiji se traže mnogo zahtjevniji iskazi. partnerom (u socijalnom. njihov verbalni iskaz se poboljšao. U različitim fazama uvježbavanja je tražio od ispitanika da verbaliziraju svoj napredak.1. to je manja njegova konzistencija sa budućim ili prošlim ponašanjem. već se koriste interpretacije: “bio sam u šoku” ili “nisam znao kako”. ljudi nisu svjesni svih različitih utjecaja okoline na njihovo ponašanje. a ne opis stvarnih uzroka i toka svoga ponašanja. emocionalnom i seksualnom smislu). već pretežno na opise doživljaja. kao što je to npr. kod nejasnih situacija iskaz se zasniva samo na salijentnim podražajima. distraktivnih podražaja. a • ispitanici u grupi B osim navedenog još i introspektivno procjenjuju zadovoljstvo odnosom odn. odn. pogotovo pri opisivanju prošlih doživljaja odn. doživljaja. DOPRINOSI KOGNITIVNOG PRISTUPA KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI 3.

eksponirao grupe slova i tražio od ispitanika da odgovore da li su te slova činila smislenu riječ i koju riječ. Osvještavanje cilja pomaže ljudima da se fleksibilno prilagođavaju i izabiru strategije koje su najefikasnije odn. vrijeme koje je potrebno ispitaniku da prepozna riječ. planovima i namjerama u budućnosti odn. liminalnim i supraliminalnim intenzi-tetima i traži iskaz o tome da li su ih vidjeli i koje su boje. 3. odn. pita ga se za boju tog subliminalnog podražaja. o kontroliranom ponašanju usmjerenom ka postizanju ciljeva. Pokazalo se da je broj točnih odgovora na taj upit statistički značajno veći nego kod slučajnog pogađanja. subliminalnih eksternalnih podražaja. nesvjesno procesiraju i djeluju na doživljavanje i ponašanje. Kod svih • Laboratorijska istraživanja SILVERMANa (1983) osim što potvrđuju postojanje represije. ne samo njegove fizikalne karakteristike. ispodpražni podražaji se registriraju. a svijesti su dostupni samo produkti tih procesa.2.1. Pokazalo se da ukoliko je supraliminalnom podražaju (npr. postavlja se pitanje da li ljudi registriraju takve podražaje. kontinuirana. također 69 . “četverokut”). nesvjesni internalni procesi su potencijalno dostupni svijesti. jer su uključeni u registraciju. to je manja konzistencija verbalnog iskaza i ponašanja u budućnosti. • kada se ljude nagrađuje za točnost i za veću usmjerenost na činjenice nego na dojmove. provokativni sadržaji za “nesvjesno”. Navedeno ukazuje da pojedinac nema uvid u sve ono što doživljava tokom učenja vještine. Slijedeći nalazi idu u prilog subliminalne percepcije: • ROLLMAN (1972) prezentira ispitanicima svjetlosne podražaje u vidu krugova različitih boja u subliminalnim. Problem svjesnog/nesvjesnog doživljavanja Prema psihoanalinitčkom pristupu. taktilne podražaje. a • Elektrofiziološka istraživanja pokazuju da se evocirani potencijali registriraju i za subliminalne • Istraživanja u području teorije detekcije signala su pokazala de je osjetljivost senzornih sistema • Verbalizacija neke naučene motorne vještine je redovito manjkava jer se samo na osnovu danih verbalnih uputa ona ne može naučiti. pa ne može to ni verbalizirati. Dakle. • kada se traži iskaz o nedavnim odn. ali ta nemogućnost ne utječe na izvođenje te vještine. Nalaz se tumači činjenicom da pri introspekciji ljudi koriste osobne interpretacije i rijetko prepoznaju prave uzroke ponašanja pa čine pogrešne uzročne atribucije.Praćenje parova je pokazalo se da što je više introspekcije (grupa B). da ne postoji dihotomija doživljava-nje/nedoživljavanje podražaja • MARCEL je (1983) pokazao da da ispitanici registriraju i značenje subliminalnog podražaja. smanjuje se leksičko vrijeme odlučivanja.  Točnost samoiskaza je veća: • kada se verbalno iskazuje o ciljevima. Kod nesvjesnih odn. ”kvadrat”) prethodio po značenju slični subliminalni (npr. da li dolazi do doživljaja podražaja kojih doživljaja ljudi nisu potpuno svjesni. transformaciju i skladištenje podražaja. odn. Autor je koristio metodu subliminalne vizualne psihodinamske aktivacije prezentirajući ispitanicima sa PPP (depresivcima i shizofrenima) tahitoskopski u 4 ms vulgarne slike i riječi koji su prema psihoanalizi kritični odn. Kada ispitanik odgovori da doživljajno nema podražaja. Mjeri se leksičko vrijeme odlučivanja. dakle da postoje elektrofiziološke promjene iako nema svjesnog doživljaja podražaja. vremenski bliskim događajima i/ili doživljajima. a prema kognitivnom oni nisu dostupni. pokazuju da se subliminalni podražaji doživljavaju. U provedenom eksperimentu autor je tahitoskopski prezentirao odn. najvjerojatnije dovode do cilja. prijenos. odn.

dok su depresivci intenzivirali negativna raspoloženja kojim PPP su se branili od dolaska provokativnih informacija u svijest. a ne samo za one koji su provokativni za “nesvjesno”. Kasnije je putem supraliminalne percepcije dobiven isti nalaz.ispitanika je došlo do pogoršavanja stanja: shizofreničari su iskazali povećanje količine patoloških oblika mišljenja i patološkog neverbalnog ponašanja. prilagodljivi različitim novim situacijama. mišljenja: što pokazuje npr. dakle uži raspon slobodnih asocijacija. inhibiraju svjesnim usmjeravanjem pažnje. nesvjesni kognitivni procesi procesiranja informacija. od strane podražaja iz okoline i od strane svjesnih kognitivnih procesa a može se obrazložiti bližim i daljim ciljevima i 70 . Slijedeća je kritika navedenog istraživanja: (1) nije se uspjelo replicirati. svjesni te u kojem stupnju je ponašanje svjesno kontrolirano.  Kontrolirani procesi su: • fleksibilni i adaptibilni odn. (3) neugodna emocionalna reakcija se dobiva i za druge neugodne podražaje. Združeno djelovanje percepcije i mišljenja u automatskom procesiranju informacija ilustrira se nalazom da se više slobodnih asocijacija daje na riječ koja je prezentirana subliminalno. aktivnu pažnju. a u kojem stupnju je pod utjecajem faktora kojih pojedinac nije svjestan. Beckova koncepciji selektivne apstrakcije pri čemu nesvjesna usmjerenost na negativne aspekte situacije blokira apstrakciju pozitivnih. što je potvrdilo prethodni nalaz.3. a prekidaju se odn. pažnje: što pokazauju istraživanja kapaciteta pažnje i “što je to?” fenomena. a koji su kontrolirani odn. habitualnu minimalnu pažnju. nesvjesni i kontrolirani odn. Kod svjesnog procesiranja informacija je. Problem automatskih i kontroliranih procesa Problem automatskih i kontroliranih procesa se odnosi na pitanje koji su automatski odn. • primjenjuju se u dobro poznatim situacijama. • zahtijevaju nehotimičnu odn. U području ponašanja se mogu identificirati dva oblika ponašanja: • kontrolirano ponašanje. novim i/ili nejasnim podražajima. kada se aktiviraju nenamjerno. • zahtjevaju hotimičnu odn. • aktiviraju se ili preusmjeravaju intenzivnim. koja ima ograničeni kapacitet procesiranja informacija i stoga uključuje selekciju informacija. što se tumači time da kada je uspostavljena perceptivna hipoteza pojedinac ne registrira asocijacije koje su disonantne toj hipotezi. (2) prezentirani neugodni subliminalni i supraliminalni podražaji i kod normalnih ispitanika imaju emocionalni naboj i izazivaju burne reakcije.  Automatski procesi su: • relativno nefleksibilni. brzi i stereotipni.1. svjesni kognitivni procesi procesiranja informacija postoje u području: (1) (2) (3) (4) percepcije: što pokazuju istraživanja o subliminalnoj percepciji i o selektivnoj percepciji. Automatski odn. 3. nego na riječ koja je prezentirana kao supraliminalni podražaj. pamćenja: što pokazuju istraživanja električne stimulacije kore velikog mozga putem koje se mogu nesistematski evocirati svi sadržaji koji su ikada svjesno registrirani i pohranjeni u pamćenju.

represijom: pojedinac potiskuje traumatsko iskustvo odn. pa dolazi do upamćivanja pogrešnih i nepotpunih informacija. Usporedba nesvjesnog kao kognitivnog i kao psihoanalitičkog koncepta Nesvjesno je: • u kognitivnj psihologiji: ni na koji način nije dostupno svijesti. Perceptivna obrana predstavlja tendenciju da osoba teže percipira one sadržaje koji su emocionalno neugodno obojeni čime “se brani” od njihovog dolaska u svijest (POSTMAN. FREUDov konceptu represije podržavaju nalazi o perceptivnoj obrani. Potvrđeno je postojanje perceptivne obrane nalazom da je prezentiranje 71 . 1947). produžuje se vrijeme perceptivne rekognicije što je potvrđeno metodom tahitoskopskog podraživanja: ukoliko se zadaju kritične riječi ili slike. a svjesni kontrolirani procesi uključeni u namjernu odn. slikama. • u psihoanalizi: potencijalno dostupno svijesti.1. veći je intenzitet praga prepoznavanja. Osim toga. što je potvrđeno metodom subliminalnog podraživanja: podražaj treba biti većeg intenziteta da bi ga prepoznali oni ispitanici kojima je taj podražaj anksiogen. a emocionalno pozitivno obojene sadržaje na periferiju vidnog polja drugog oka. Perceptivna obrana se demonstrira prezentacijom podražaja među kojima ima i onih “kritičnih” koji se teže prepoznavaju jer za njihovo prepoznavanje: • trebaju veći intenziteti podražaja. pa njihov nesklad ukazuje na glumljenu emociju. “namještenu” facijalnu ekspresiju aktiviraju neke druge mišiće. Ispitivanja su pokazala da se ljudi najbolje dosjećaju onih sadržaja u raspoloženju u kojem su bili prilikom zapamćivanja tih sadržaja. bazira se na davno stečenom prošlom iskustvu i ne da se obrazložiti odn. Tog iskustva se pojedinac u odrasloj dobi može sjetiti odn. a kod perceptivne obrane se osoba “brani” da informacije iz okoline dopru do svijesti. automatski procesi uključeni u spontanu facijalnu ekspresiju aktiviraju određene mišiće lica.• nekontrolirano ponašanje. Dakle. traumatskih iskustava iz djetinjstva: • FREUD tumači navedenu pojavu tzv. Nadalje. položaj tijela). 3. podražaj će duže gledati do prepoznavanja oni ispitanici kojima je sadržaj podražaja anksiogen. • Kognitivna psihologija tumači opisanu pojavu utjecajem snažnih emocija anksioznosti i straha na kogniciju. a u kojoj mjeri nesvjesnim kognitivnim procesima? Razlika između kontroliranog i nekontroliranog ponašanja potvrđena je u pokusima EKMANa (1985) koji je ispitivao facijalnu mikroekspresiju kod emocija: ljudi su u stanju kontrolirati facijalnu ekspresiju. Binokularno je mjerio apsolutni limen za svjetlosne podražaje. dio mišića lica je pod kontrolom svjesnih procesa. BRUNER i McGINNIES. pa bi zaboravljeni doživljaj trebalo reproducirati u stanju u kojem je naučen. Usporedba dvaju tumačenja nesvjesnog iznijet će se za pojavu poteškoća pri dosjećanju neugodnih doživljaja odn. ali teško mogu tome prilagoditi i ostale neverbalne znakove (npr. pri čemu se postavlja pitanje: u kojoj mjeri je naše ponašanje uvjetovano svjesnim kognitivnim procesima. radi se o “učenju ovisnom o stanju”. odn. koja može biti alternativno tumačenje opisane pojave. verbalizirati. od strane podražaja iz okoline i od strane nesvjesnih kognitivnih procesa. • treba duža ekspozicija podražaja. slobodne asocijacije i analizu parapraksisa čime se ujedno uklanja njegova anksioznost. a dio je pod kontrolom nesvjesnih procesa. “potiskivanjem” odn. odn. može ga osvjestiti kroz analizu snova. doživljaje u nesvjesno i štiti se anksioznošću od izlaska tog iskustva iz nesvjesnog u svjesno.4. što je suprotan proces od represije: kod represije se osoba “brani “ da prethodno zapamćene informacije iz pamćenja dođu u svijest. same ili zamaskirane drugim riječima odn. DIXON je (1960) potvrdio perceptivnu obranu u eksperimentu u kojem je emocionalno negativno obojene sadržaje prezentirao na periferiju vidnog polja jednog oka.

72 . smanjenja osjetljivosti desnog oka.emocionalno negativnog sadržaja lijevom oku dovelo do povećanja vidnog praga odn. do čega ne dolazi ako su oba periferna podražaja emocionalno neutralna.

. i nije im ništa rečeno o simptomima djelovanja injekcije. koje je tipično za snažni emocionalni doživljaj.2. nastojat će interpretirati to uzbuđenje putem događaja koji se zbivaju u okolini u momentu uzbuđenosti: student koji je opazio pojačano kucanje svoga srca će to interpretirati kao znak vlastite zabrinutosti. interpretacija emocionalno uzbuđujućeg neće dovesti do autentične emocije.3. (b) ispitanicima u grupi B nije ništa rečeno o simptomima odn. uvrijeđeno se mrgodi. perifernog fiziološkog uzbuđenja (arousala) koje je nespecifično jer ne sadrži specifične znakove za prepoznavanje emocije. budući da su i kolege s kojima je u društvu uzbuđeni i zabrinuti zbog nadolazećeg ispita. a zna zašto je uzbuđen. putem uspoređivanja sa drugim osobama. čime uzbuđenje dobiva identitet one emocije koju izražava osoba koja se opaža. ukoliko pojedinac nije fiziološki uzbuđen. KOGNITIVNE TEORIJE EMOCIJA 3. bijesno (prilikom ispunjavanja upitnika sa uvredljivim pitanjima npr. ispitanicima u kontrolnoj grupi je dana placebo injekcija koja ne dovodi do fizioloških promjena. putem znakova percipiranih i interpretiranih iz konteksta u kojemu se fiziološko uzbuđenje javlja. (4) (5) 73 . SCHACHTER/SINGERova (1962) teorija atribucije fiziološkog uzbuđenja SCHACHTER-SINGERova (1962) atribucijska. prijeti i prigovara. euforično (radi aviončiće od papira. tj.1. kognitivnog imenovanja (interpretacije) tog uzbuđenja kada je izvor tog uzbuđenja nepoznat. svim ispitanicima ubrizgavaju epinefrin.2. dvofaktorska ili “jukebox” teorija emocija uzima u obzir ono što nisu uzele u obzir prethodne teorije: interpretaciju tjelesnih promjena koje nastaju percepcijom nekog podražaja. “sa koliko muškaraca je vaša majka imala spolne odnose prije nego je upoznala vašeg oca”. Prema SCHACHTER/SINGERovoj (1962) dvofaktorskoj teoriji emocija. do fiziološkog uzbuđenja.. ili ljutito odn. a ne kao simptom svoje neispavanosti. koji dovodi do povećane aktivnosti simpatikusa odn. da bi na kraju poderao upitnik i ljutito napustio čekaonicu). ubrzano disanje. a ne zna zašto je uzbuđen. tresenje ruku). dok ispitanici u društvu pomoćnog eksperimentatora individualno čekaju u čekaonici na nastavak ispitivanja pomoćni eksperimentator se ponaša radosno odn.. neće nastojati interpretirati to uzbuđenje: student koji je istrčao kilometarsku stazu. efektima djelovanja injekcije koje mogu očekivati i (c) ispitanicima u grupi C je pogrešno rečeno da nakon injekcije mogu očekivati simptome djelovanja injekcije koji se neće pojaviti (“stopala će Vam postati neosjetljiva”). smije se. Iz navedene postavke se mogu izvesti slijedeća predviđanja: (1) ukoliko je pojedinac fiziološki uzbuđen.). nekog događaja kao (2) (3) Navedena predviđanja autori su potvrdili u eksperimentu u kojem manipuliraju sa dvije navedene varijable slijedećim redoslijedom: (1) (2) (3) svim ispitanicima daju lažnu uputu da se na njima ispituje utjecaj injekcije vitamina imena “Suproxin” na vizualnu percepciju. crvenjenje. (a) ispitanicima u grupi A je ispravno rečeno da nakon injekcije mogu očekivati fiziološko uzbuđenje kao simptome djelovanja injekcije (pojačano lupanje srca. ukoliko je pojedinac fiziološki uzbuđen. predstavlja interakciju (produkt) dvaju faktora: 1. i opazio ubrzano kucanje svoga srca neće nastojati interpretirati to uzbuđenje niti će ga pripisati emociji. 2. putem opažanja socijalne okoline kojoj se pojedinac nalazi odn. emocio-nalni doživljaj pojedinca je zajednička funkcija odn. baca kuglice zgužvanog papira u koš..

pa da dođe do pojave emocio-nalnog doživljaja. Analizom dobivenih rezultata se pokazalo da su ispitanici kojima nije bila ponuđena interpretacija uzroka vlastite fiziološke pobuđenosti (iz grupe B) imali potrebu da interpretiraju svoju fiziološku pobuđenost putem opažanja socijalne okoline odn. pa nisu imali potrebu da interpretiraju svoju fiziološku pobuđenost. što bi mogli nazvati “mišljenje ovisno o emocionalnom stanju”. invalidira nemogućnost replikacije istraživanja Schachtera i Singera (1962) na osnovu kojeg istraživanja je postavljena. promatrajući ih kroz poluprozirno staklo. da su ispitanici pretežno izabirali one fotografije kod kojih je prezentirana lažirana (manipulirana) viša frekvencija otkucaja srca iako do stvarne promjene frekvencije nije došlo. Slijedeće su kritike navedene teorije: (1) VALINS je (1966) doveo u pitanje nužnost fiziološkog uzbuđenja da bi došlo do emocije pokazujući da je dovoljno da osoba samo percipra ili misli da je uzbuđena (npr. dok su ispitanici u • da su u većoj mjeri iskazivali da doživljavaju emociju u kojoj je bio pomoćni eksperimentator u odnosu na ispitanike drugih grupa. (2) (3) (4) Osim što kognitivni procesi djeluju na emocije i emocije djeluju na kognitivne procese što pokazuje “učenje (odn. znakovi fiziološkog uzbuđenja trebaju vremena da se pojave i razviju. pamćenje i dosjećanje) ovisno o (emocio-nalnom) stanju” i dirigirane asocijacije kod mišljenja: dirigirane asocijacije kod ljudi u negativnom raspoloženju sadrže više negativnih (neugodnih) asocijacija nego kod ljudi koji su u pozitivnom raspoloženju. a kao mjeru emocionalnog doživljaja ispitanika samoopis emocionalnog doživljaja ispitanika u čekaonici koji je tražen u posteksperimentalnom intervjuu. Ispitanici su trebali izabrati fotografije koje su im se najviše sviđale. ispitanici sa prekidom leđne moždine na vratnom dijelu koji ne dobivaju informacije o svom fiziološkom uzbuđenju ipak doživljavaju pojedinu emociju. teoriju. a atribucija tog uzbuđenja često nastupa prije nego se oni u potpunosti manifestiraju. prema MARSHALLu i ZIMBARDOu (1979). putem uspoređivanja sa drugim osobama tako: • da su se ponašali u skladu sa ponašanjem pomoćnog eksperimentatora. U eksperimentu koji je proveo muški ispitanici su bili priključeni na elektrode koje su trebale registrirati i reproducirati kucanje njihovog srca. pa proizlazi da su ispitanici u ostalim grupama bili više pod utjecajem očekivanja stvorenog uputom nego pod utjecajem ponašanja pomoćnog eksperimentatora. 74 .Autori su kao mjeru emocionalnog izražavanja ispitanika koristili procjene sličnosti ponašanja ispitanika sa ponašanjem pomoćnog eksperimentatora. Pokazalo se. putem lažnog feedbacka). a kao podražaj su poslužile fotografije atraktivnih djevojaka iz Playboya. drugim grupama bili relativno indiferentni na ponašanje pomoćnog eksperimentatora i nisu to ponašanje podražavali.

. a to su slijedeći atributi: • sposobnost. • konsenzus ponašanja na tri razine i • ishod ponašanja na dvije razine: uspjeh/neuspjeh u nekom zadatku. ima sreće u A) lokus (mjesto) atribucije kauzalnosti: internalnost = u osobi samoj. • zalaganje.sposobnost se kao atribut koristi kada se opaža: • visoka konzistencija ponašanja: pojedinac koji uvijek uspješno rješava zadatke je sposoban. Zadatak ispitanika je da odrede stupanj u kojem se ponašanje može atribuirati sa 4 osnovna uzroka uspjeha/neuspjeha u nekom zadatku. • visok ili niski konsenzus ponašanja: zadatak je težak ako ga mnogi nisu riješili. • konzistencija ponašanja na tri razine. tri dimenzije: zadatku. • težina zadatka i • sreća.težina zadatka se kao atribut koristi uz opaženu: • visoku konzistenciju ponašanja: pojedinac koji ne rješava zadatke. WEINER je navedena 4 osnovna uzroka smjestio na dvije odn.2. a lagan ako su ga riješili mnogi. B) stabilnost/nestabilnost kauzalnog atributa u vremenu. Lokus kauzalnosti WEINER je kao dimenziju kauzalnosti preuzeo od HEIDERa (1958) i ROTTERa (1966). jer se su u njoj obuhvaćeni: A) ANTECEDENTI I ATRIBUTI WEINER i FRIEZE su (1971) polazeći od Kelleyevog model kovarijance proveli eksperiment sa 54 kombinacije antecedentnih informacija u atribucijskim dilemama sa slijedećim varijablama odn.zalaganje se kao atribut koristi kada se opaža: • niska konzistencija ponašanja: pojedinac koji čas uspijeva. . dobiva stalno teške zadatke.3.sreća se kao atribut koristi uz opaženu: • nisku konzistenciju ponašanja: pojedinac koji sporadično uspijeva u rješavanju. . . WEINERova teorija atribucije emocija Teorija je sveobuhvatna. čas ne uspijeva u zadatku se trudi sporadično. 75 . • niski konsenzus ponašanja: pojedinac koji jedini rješava zadatak kojeg drugi ne uspijevaju riješiti se posebno trudi.2. • niski konsenzus ponašanja: pojedinac koji jedini rješava zadatak kojeg drugi ne uspijevaju riješiti je sposoban. eksternalnost = u situaciji. Ustanovljeno je koje informacije dovode do atribucije pojedinih uzroka: . antecedentnim informacijama: • distinktivnost ponašanja na tri razine.

jer ovisi situaciji i ne može se kontrolirati. 76 . uzrok. u kockanju i u igrama na sreću je mogućnost utjecaja na ishod zadatka odn. jer su nalazi neodređeni. očekivanja postignuća. ali to ne mora ponoviti).C) kasnije je. nekontrolabilan i stabilan uzrok. kontrola zadatka ograničena ili minimalna). a neuspjeh nedovoljnom zalaganju imaju izraženiji motiv za postizanjem. Pojedinci koji uspjeh atribuiraju vlastitoj sposobnosti i zalaganju. nekontrolabilan i stabilan uzrok. ako očekujem da prođem. a da se ne ponavljaju nestabilni uzroci. ili općenito pozitivna ugodna čuvstva u slučaju uspjeha odn. kontrolabilan i nestabilan uzrok (npr. kontrolabilan i nestabilan • težina zadatka je eksternalan. Očekivanje odn. najčešće su bazične-generalne i javljaju se nakon procjene uspjeha/neuspjeha u zadatku. nekontrolabilan i nestabilan uzrok. B) KONZEKVENTI Kao konzekventi atribuiranja se razmatraju motivacija: motivacija za postizanjem u prvom redu. Pojedinci koji vlastiti neuspjeh pripisuju nedostatku sposobnosti imaju nizak motiv za postizanjem. • trenutno zalaganje (npr. • uznemirenost (nezadovoljstvo) u slučaju neuspjeha. emocije i ponašanje. kontrolabilan i stabilan uzrok. Emocije (afektivne reakcije) mogu biti: a) nezavisne od atribiuranja (atributa) uzroka ponašanja: one emocije koje ovise o ishodu: • sreća (zadovoljstvo) u slučaju uspjeha. kolega može pomoći u pripremi ispita. Nije jasno kako ti pojedinci atribuiraju uspjeh. subjektivna vjerojatnost uspjeha/neuspjeha u budućem zadatku je primarno pod utjecajem dimenzije percipirane stabilnosti/nestabilnosti uzroka uspjeha/ne-uspjeha u prethodnom zadatku: očekuje se da se stabilni uzroci ponavljaju u budućnosti. očekujući da nestabilni uzroci neće biti prisutni i da ću uspjeti. povećat će se očekivanje istog takovog ishoda u budućem zadatku. nekontrolabilan i nestabilan uzrok. • nastavnikova "osobna formula" je eksternalan. odn. npr. nekontrolabilan (ne može se u toku rješavanja pro-mijeniti) i stabilan • sreća je eksternalni. • raspoloženje je internalan. a padnem na ispitu: • i ishod pripišem stabilnom uzroku (sposobnosti ili težini zadatka). smanjit će se očekivanje uspjeha uz pojavu emocije beznadežnosti. jer ovisi pretežno o inteligenciji. pozitivnih posljedica. zbog nedovoljnosti tih dimenzija da obuhvate sve uzroke uveo i treću dimenziju: kontrolabilnost koja ukazuje na to u kojoj mjeri je ishod pojedinog zadatka podložan (samo)kontroli pojedinca (npr. • trenutna pomoć drugih je eksernalan. Navedene dimenzije su međusobno ortogonalne i definiraju slijedeće atribute: • sposobnost je internalan. Na primjer. • i ishod prethodnog zadatka pripišem nestabilnom uzroku (kao što je sreća ili raspoloženje). tada takva atribucija nema utjecaj na moje očekivanje ishoda u budućem zadatku: jednostavno ću ponoviti prethodni zadatak. učenje u trajanju od 5 sati) je internalan. • tipično zalaganje (tipičan dnevni učinak u pripremi za zadatak. uzrok. učenje čitave noći pred ispit) je internalan.

b) zavisne od atribuiranja (atributa) uzroka ponašanja:

• samopouzdanje/samopoštovanje (ponos), ako se uspjeh atribuira internalno: sposobnošću, • krivnja ili srdžba zbog neuspjeha, ako se atribuira internalnim, ali kontrolabilnim faktorom:
nedovoljnim zalaganjem,

• stid ili samosažaljenje, zbog neuspjeha, ako se atribuira internalnim, ali nekontrolabilnim
faktorom: sposobnošću (odn. nedostatkom sposobnosti)

• iznenađenje, ako se uspjeh atribuira srećom, • zahvalnost, ako se uspjeh pripiše pomoći koju su drugi pružili i
najčešće s kompleksne-specifične i javljaju se nakon primarnog atribuiranja uspjeha /neuspjeha putem ponovnog sekundarnog atribuiranja uspjeha/neu-spjeha ili putem atribuiranja bazičnih emocija proizašlih iz primarnog atribuiranja uspjeha/neuspjeha. Na primjer, sreća se javlja uz pozitivne posjedice nekog ponašanja, a ponos ako se uspjeh atribuira internalno: sposobnošću ili ako se pozitivna emocija sreće atribuira internalno: ponosan sam jer sam svojom sposobnošću osigurao svoju sreću. Emocije zavisne od atribuiranja uspjeha/neuspjeha vezane su uz dimenziju lokusa kauzalnosti i uz dimenziju kontrolabilnosti i javljaju se razvojno veoma rano, već kod 5-6 godišnje djece. Ponašanje u budućnosti koje zavisi od atribuiranja (pripisanog uzroka) ponašanja u sadašnjosti može biti:

• vlastito ponašanje, s obzirom na to kako smo sami atribuirali vlastito ponašanje i • ponašanje drugih prema nama, s obzirom na to kako su oni atribuirali naše ponašanje.
Vlastito ponašanje zajednički određuju očekivanja o ishodima budućeg zadatka i emocije vezane uz ishod prethodnog zadatka koji utječu na vjerojatnost pojavljivanja određenog ponašanja pri rješavanju budućeg zadatka. Budući zadatak se izvodi sa više uspjeha ako mu prethode visoka očekivanja i pozitivne emocije. Ponašanje drugih prema nama ovisi o tome čemu su oni pripisali naše ponašanje na dimenziji mogućnosti kontrole: ukoliko su naš neuspjeh pripisali nekontroljivim uzrocima, odnose se prema nama blagonaklono (i eventualno pružaju pomoć), a ukoliko su naš neuspjeh pripisali uzrocima koje smo sami mogli kontrolirati, javlja se ljutnja i izostaje pomoć. Na primjer: profesori su veoma zahtjevni prema studentima koji su očigledno sposobni, a pokazuju loš učinak, kauzalno zaključujući da se nisu dovoljno trudili. Na opisani način se dimenzija kontrolabilnosti koristi u procjeni da li drugoj osobi treba pružiti pomoć. 3.2.3. Lazarusova kognitivna teorija emocija LAZARUS (1989, 1991a) smatra da je emocija kompleksna psihofiziološka reakcija koja proizlazi iz interakcije (a) kognitivne procjene podražaja odn. situacije (primarna procjena) i (b) kognitivne procjene predstojeće transakcije između pojedinca i okoline (sekundarna procjena), u svrhu součavanja sa podražajem (događajem, situacijom, problemom) odn. u svrhu adaptacije na okolinu. Navedene procjene ovise o:

• karakteristikama podražaja: zahtjevnost, neizbježnost, (ne)jasnoća, • psihološkim karakteristikama pojedinca: hijerarhija vrijednosti, ciljevi, vje-rovanja, očekivanja,
samopoštovanje, osjećaj kontrole,

• sociokulturalnim faktorima: norme, vrijednosti i uloge.
i određuju kvantitet (intenzitet) i kvalitet (vrstu) emocije koja iz njih proizlazi.

77

PRIMARNA PROCJENA predstavlja percepciju siutuacije uz pridavanje značenja podražaju iz okoline kroz procjenu pojedinca o relevantnosti (važnosti) podražaja za njegovu dobrobit, odn. kroz procjenu da li je podražaj za pojedinca s obzirom na svoje posljedice pozitivan (ugodan), negativan (neugodan) ili neutralan. SEKUNDARNA PROCJENA predstavlja procjenu predstojeće transakcije pojedinca i okoline odn. osobnih i okolinskih izvora (potencijala, mehanizama) koji služe pojedincu za adekvatno suočavanje sa percipiranim podražajem, koje suočavanje može biti:

1. usmjereno na emocije izazvane nekim podražajem, 2. usmjereno na podražaj koji dovodi do emocije,
što također utječe na kvantitet (intenzitet) i kvalitet (vrstu) emocija. Na primjer, ako se primarnom procjenom neka osoba interpretira kao prijeteća, što dovodi do negativne emocije straha, suočavanje može biti (1) usmjereno na emocije: poricanje opasnosti ili reinterpretacija emocija, ili (2) usmjereno na podražaj: agresivno ponašanje prema toj osobi ili izbjegavanje te osobe. S obzirom na primarnu i sekundarnu procjenu emocija prema ugodnosti može biti:

• vrlo neugodna: ako se podražaj procijeni kao negativan, a potencijali za suočavanje minimalni
odn. neadekvatni, adekvatni,

• neugodna: ako se podražaj procijeni kao negativan, a potencijali za suočavanje optimalni odn. • ugodna: ako se podražaj procijeni kao pozitivan, a potencijali za suočavanje optimalni i • vrlo ugodna: ako se podražaj procijeni kao pozitivan, a potencijali za suočavanje maksimalni.
Lazarusova teorija emocija je proizašla iz autorovog psihološkog modela stresa, stoga ima poteškoća u tumačenju nastanka pozitivnih emocija, kod kojih gotovo da nema potrebe za suočavanjem odn. kod kojih je potreba za prilagodbom manja u odnosu na negativne emocije. Opisana teorijska koncepcija značajna je za kliničku psihologiju jer osim što efikasno tumači psihološki stres ukazuje da su emocije pojedinca pod utjecajem i onoga što misli i onoga što čini, te se mogu promijeniti djelovanjem na kogniciju ili prakticiranjem određenog ponašanja.

78

3.3.TEORIJE ATRIBUCIJE
3.3.1. Uvod u teorije atribucije Srž socijalne percepcije čini proces atribucijskog zaključivanja kojim se nekom ponašanju ili nekom događaju pripisuju neki uzroci ili se pojedincu pripisuju neke osobine koji navodno dovode do određenog ponašanja. Teorije atribucije pokušavaju odgovoriti na pitanje kako odn. na koji način, putem kojih kognitivnih procesa pojedinac zaključuje:

• o dispozicionim atributima drugih ljudi odn. o njihovim latentnim osobinama na osnovu
percepcije njihovog manifestnog ponašanja, koje zaključivanje heteroatribucija, a izražava se pitanjem “kakav je netko?”, nazivamo

dispoziciona

• o kauzalnim atributima drugih ljudi i socjalnih događaja odn. o uzrocima ponašanja drugih ljudi

i o uzrocima socijalnih događaja, na osnovu percepcije manifestnog ponašanja ljudi koje zaključivanje nazivamo kauzalna heteroatribucija, ili imputacije kauzalnosti a izražava se pitanjem “zašto se netko ponaša tako kako se ponaša?” ili “zašto se neka grupa ponaša tako kako se ponaša?”, vlastitog ponašanja na osnovu percepcije vlastitog manifestnog ponašanja, koje zaključivanje nazivamo dispoziciona i kauzalna autoatribucija, a izražava se pitanjima “kakva sam ja osoba?” i “zašto se ponašam tako kako se ponašam?”.

• o vlastitim dispozicionim i kauzalnim atributima odn. vlastitim latentnim osobinama i uzrocima

te se nastoje ispitati faktori koji na atribuciju utječu. Donošenje takvih zaključaka ima adaptativnu funkciju jer se njima ponašanju pripisuju stabilne dispozicije ili uzroci pa buduće ponašanje postaje predvidljivo čime se omogućava kontrola vjerojatnosti pojavljivanja tog ponašanja u smjeru postizanja ciljeva. Atribucijsko zakjučivanje koje može biti:

1. spontano, brzo-trenutačno, automatsko, nesvjesno, kada pojedinac ima dovoljno informacija koje
mu omogućavaju efikasno zaključivanje. Takve atribucije neopravdano ne provjeravamo, vjerujući u svoju “intuiciju”.,

2. namjerno, polagano, svjesno u situacijama: • kada je pojedinac iznenađen ili ugrožen iznenadnim, nejasnim ili negativnim događajem
odn. situacijom koji potkopavaju njegova vjerovanja i očekivanja i/ili dovode do gubitka samokontrole odn. kontrole nad situacijom, socijalne okoline i/ili ih socijalna okolina smatra neprikladnim, neadekvatne, odn.malobrojne i/ili neodređene,

• kada vlastiti stavovi, vjerovanja i mišljenja imaju slabu podršku drugih osoba iz • kada su informacije o nekom pitanju važnog za pojedinca nedovoljne i/ili • kada pojedinac upozna tuđe iskustvo koje smanjuje njegovu sigurnost u sebe,
pa pojedinac počinje tražiti dodatne informacije kako bi objasnio što se događa i validirao to objašnjenje. Tako, na primjer, totalno ignoriranje od strane prijatelja dovodi do dugotrajnije i svjesnije analize nego očekivani topli pozdrav. Atribuiranje je posebno prisutno uz pojavu negativnih, nego uz pojavu pozitivnih podražaja: na primjer, ljudi koji postanu oduzeti nakon saobraćajne nesreće, ili koji su oboljeli od raka traže objašnjenje svoga stanja (premda su kod bolesti atribucije najčešće netočne jer ljudi kao medicinski laici ne poznaju dovoljno svoju bolest) vše nego ljudi koji su dobili na lotu ili roditelji koji su dobili dijete.

79

Isto ponašanje možemo različito atribuirati. Ukoliko je zadatak težak. Na primjer: mogu biti sposoban da riješim domaći zadatak iz matematike. a različita heteroatribucija postignuća dovodi do različitih očekivanja. izvan osobe odn. Na primjer. Opažač koristi informacije o motivaciji i sposobnostima pojedinca te o situacionim faktorima da bi zaključio o uzrocima ponašanja tog pojedinca. pri čemu se atribucije često donose uz visok stupanj uvjerenja u njihovu točnost. pogotovo ako se zasnivaju na pogrešnim antecedentima. • moralne. različita autoatribucija emocija dovodi do različitih emocionalnih stanja. i to su informacije koje znamo: • o ranijem ponašanju. motivacija i sposobnost su dovoljni da se zadatak riješi. Prema HEIDERu (1958) lokus kauzalnosti odn. ono što uzrokuje neko ponašanje neke osobe može biti: • internalni-stabilan.2. mogu imati motivacije da riješim taj zadatak. kojeg čine okolinski (situacioni) faktori koji mogu pojačati ili oslabiti određeno ponašanje (npr. • autoreprezentacijske. Kauzalne atribucije U području kauzalnih atribucija treba posvetiti pažnju doprinosima HEIDERa. pa zadatak ostavljam neriješenog. koje se odnose na moralno suđenje: npr. sudbina. u skladu sa svojim znanjem. Depresija i anksioznost proizašli iz moralnih atribucija se teže tretiraju jer depresivne osobe koje su u svom životu nemoralno postupale smatraju da su depresiju i/ili anksioznost zaslužile svojim ponašanjem. Bog). u osobi samoj. etiketiranja) vlastitog iskustva. • eksternalni-nestabilan. ali sam bez motivacije. emocijama i ponašanju. pojedinac smatra da je zaslužio kaznu optužujući sebe za nemoralno ponašanje i. motivaciji. što ne mora odgovarati stvarnosti. Obrnuto. 80 . kod kojih dolazi do kategorizacije i imenovanja (identifikacije. uloženi trud i (a2) sposobnost osobe de izvede određeno ponašanje. iz okoline. 3. koji se javljaju nezavisno ili u kombinaciji. a čine ga: (a1) motivacija osobe odn. a različite atribucije dovest će do različitih konzekvenata. i KELLEYa te ROTTERa te WEINERa. drugi ljudi. Na primjer: ukoliko je zadatak lagan (težina zadatka je okolinski faktor).Informacije na kojima se zasniva socijalna percepcija i koje dovode do atribuiranja nazivaju se antecedentni uvjeti nekog ponašanja. ali ne i sposobnosti. pa zadatak opet ostaje neriješen.3. stavovima ciljnog pojedinca ili grupe. za njegovo rješavanje motivacija i sposobnost neće biti dovoljni. Kauzalne i dispozicione atribucije mogu biti: • identifikacijske. Moralne atribucije kojima pojedinac optužuje sebe i smatra da je sam zaslužio nesreću zbog vlastitog nemoralnog ponašanja imaju teže efekte od vulnerabilnih kauzalnih atribucija kada pojedinac neuspjeh pripisuje nedostatku vlastitih sposobnosti. sreća. • o situacionim uvjetima aktualnog ponašanja ciljnog pojedinca ili grupe. Na primjer: ukoliko je domaći zadatak riješen tada su motivacija i sposobnosti i situacioni faktori bili u skladu sa zadatkom. Konzekventi su posljedice do kojih dovodi proces atribucije u mišljenju. kada pretpostavljeni uzroci osobnih iskustva podržavaju vlastitu sliku o sebi. ovisno o našem poznavanju antecedenata.

drugom djetetu sa kojim se druži.. a druge u negativnom. odn. dok uspjehe drugih pripisujemo situaciji. npr. što predstavlja tendenciju percipiranja i procesiranja informacija koja je filogenetski prisutna i kod životinja i kod ljudi. sreći. pa npr. a odbijamo odgovornost za vlastita negativna ponašanja (neuspjehe). • hedonistička pristranost (self-serving bias). a ontogenetski se može zamijetiti kod djece. konzistentnost i konsenzus relevantne dimenzije na kojima se baziraju atribucije. 3. ne čine to na tako sistematičan način kako to model predviđa. zalaganju. a manje eksternalno (aktualnom situacijom). koja se odnosi na atribuciju vlastitog i tuđeg uspjeha: tendencija da sebe atribuiramo "u pozitivnom svjetlu". da preuzimamo odgovornost za vlastita pozitivna ponašanja (uspjehe). mladić koji se konzistentno upušta u romantične veze u kojima biva iskorištavan i ponižavan može percipirati da je uzrok nezadovoljavajućih veza izvan njega: u okrutnosti i bešćutnosti žena. a može se koristiti i za njihov tretman. • visoko konzistentno: ono se tako ponaša sa drugom djecom i u vrtiću. Hedonističku pristranost potvrđuju istraživanja LAUa i RUSSELa (1980). Atribucijske pogreške Pogreške koje proizlaze iz procesa atribucije uzroka ponašanja drugih i uzroka vlastitog ponašanja su: • temeljna atribucijska pogreška (efekt izvođač-promatrač). vlastite uspjehe atribuiramo internalno. nego što je to ponašanje u stvarnosti konzistentno i (2) previđanja konzistencije vlastitog ponašanja. a ne situaciji odn. Autori su analizirali izjave igrača. roditelj može nepoželjno (“zločesto”) ponašanje vlastitog djeteta pripisati djetetu. poraza internalnim ili eksternalnim uzrocima i nalaze: (1) da su 81 . U kompleksnim situacijama se uzročne atribucije donose tako da se uzročno asocijativno povezuju: • dominantni (salijentnih) događaji i • prostorno ili vremenski bliski događaji. npr. ogledavamo se i tražimo na što smo se spotaknuli.Prema KELLEYu (1967) ljudi procjenjuju informacije koje navode na atribuciju uzročnosti kroz tri dimenzije ponašanja: • distinktivnost u odnosu na drugi podražaj: da li se pojedinac ponaša na isti način u odnosu na drugi podražaj. • konzistentnost ponašanja pojedinca u vremenu: da li se pojedinac ponaša na isti način u odnosu na isti podražaj i u drugim situacijama ponaša na dani podražaj. koja se odnosi na atribuciju vlastitog i tuđeg neuspjeha: tendencija da tuđi neuspjeh atribuiramo više internalno (osobinama).. i na igralištu i kod rodbine i • nisko konsenzualno: druga djeca se tako zločesto ne ponašaju. Nastojanja pojedinaca da utvrde uzročno-posljedične veze u ponašanju koristi se u kliničkoj psihologiji zato što proces atribuiranja može dovesti do PPP.3.. trenera i sportskih novinara u člancima o sportskim događajima s obzirom na njihovo atribuiranje pobjede odn. čime onemogućavamo sebi prepoznavanje i razumijevanje vlastitih osobina (sposobnosti. Na primjer: ako opazimo prolaznika koji se spotaknuo. Takva tendencija može dovesti do pogrešnih atribucija. Empirijska istraživanja su potvrdila da su distinktivnost. svojim osobinama: sposobnosti..3. motiva. a vlastiti neuspjeh više eksternalno a manje internalno. ako je to ponašanje: • nisko distinktivno: ono se tako ponaša sa svom djecom. Pristranost dovodi do: (1) očekivanja veće konzistencije ponašanja drugih. Studije u kojima su korištene hipotetičke ili realne atribucijske situacije (dileme) su pokazale da ispitanici premda analiziraju informacije u 3 dimenzije ponašanja. • konsenzus u odnosu na ponašanje drugih: da li se i drugi ljudi ponašaju tako kako se pojedinac Na primjer. smatramo ga nespretnim a ako se isto dogodi nama..): npr.

da promijeni svoju emociju. Uz prvu atribuciju se javlja emocija krivnje ili srama. objašnjenje za fiziološko uzbuđenje koja je eksternalna vjerojatnije je da će doći do nemoralnog čina. varalo je svega 17. nego fiktivnim uzrocima može dovesti do željenog emocionalnog funkcioniranja. odn. a kontrolnoj da će ih pilula smiriti.3.4% ispitanika. a porazi podjednako i eksternalnim i internalnim uzrocima. Ponuđeno objašnjenje fiziološke uzbuđenosti A@S treba zadovoljiti kriterij uvjerljivosti što se postiže tako da je prilagođeno odn. i emocije utječu na kogniciju. atribucija se vrši u suprotnom smjeru. autori su zaključili da je takav atribucijski stil prisutan kod bolje prilagođenih zbog toga što podržava osjećaj kontrole tih ispitanika. Na primjer. Dok su čekali na učinak pilule. (2) da je bias jači kod igrača i trenera. pa ispitanici nisu mogli odoljeti napasti da varaju. a neuspjehe osobinama svojih suradnika. Terapijska primjena spoznaja o atribuciji Terapijska primjena spoznaja o atribuciji temelji se na: • WEINERovoj teoriji atribucije i • SCHACHTER/SINGERovoj teoriji (atribucije) emocija. Takve suprotne percepcije mogu dovesti do nerazumijevanja i konflikata. Njena osnovna postavka je da terapijski učinak proizlazi iz navođenja klijenta da krivo odn. a ne internalnim (npr. emociju krivnje zbog preživljavanja u emociju radosti što će moći učiniti nešto za svoje nastradale bližnje). to predstavlja plodno tlo za nastanak i održavanje depresije. koje emocije mogu imati različit utjecaj na daljnje ponašanje. nego kod novinara.5% ispitanika). Na primjer: pojedinac koji je u napasti da nešto ukrade i doživi uzbuđenje može to uzbuđenje atribuirati pomisli da će počiniti nemoralni čin ili pomisli da će biti otkriven. neurotička anksioznost) ili može neku “malignu” negativnu emociju preimenovati u “benignu” (npr. koje se ne atribuira pravim. a ne strahu ili sramu. a uzroci uspjeha pripisuju drugima. BULMAN i WORTMAN su (1977) pratili tok rehabilitacije paraplegičara nakon što su na početku tretmana ispitane njihove uzročne atribucije. uz negativnu emociju dosjećamo više negativnih iskustava. Na osnovu istraživanja atribucije fiziološkog uzbuđenja razvila se atribucijska terapija. Pogrešna atribucija fiziološkog uzbuđenja. zahtjevi situacije). Ispitanicima kojima je rečeno da se ispituje utjecaj vitamina na vizualnu percepciju dan je placebo.pobjede pretežno atribuirane internalnim. rješavali su test kojim se ispitivao rječnik uz uputu koja je povećavala motivaciju za rješavanjem ("ako se test ne riješi ispitat će vas tim psihologa kako bi ustanovili uzroke lošeg uspjeha"). a ne drugima.4. u kojoj ispitanici nisu mogli uzbuđenje pripisati piluli. Opisanu situaciju potvđuje istraživanje u kojemu je potvrđena pretpostavka: ako se osigura alternativna atribucija odn. kod učenja ovisnog o stanju. Zato se u tretmanu depresivnih osoba nastoje navedene atribucijske pogreške potaknuti i razviti. u kojoj su ispitanici svoje fiziološko uzbuđenje pripisali djelovanju pilule (varalo je 56. koje dovodi do toga da se npr. U kontrolnoj skupini. Pokazalo se da su tokom tretmana bolju psihološku prilagodbu pokazali oni ispitanici koji su svoju nesreću pripisivali sebi. gdje svaki član tima pripisuje uspjehe sebi (vlastitoj zasluzi). kao npr. npr. 3. Ukoliko obe pristranosti izostanu. pa se uzroci neuspjeha pripisuju se sebi. primjereno klijentu. objašnjenje koje se može ponuditi 82 . a uz drugu emocija straha. pogrešno atribuirajući uzbuđenje eksternalnim uzrocima (npr. što je blagotvoran faktor za rehabilitaciju. drugačije nego inače atribuira svoju uzbuđenost odn. Eksperimentalnoj skupini je rečeno da će ih pilula uzbuditi. nego su svoje uzbuđenje pripisali sramu ili strahu. Rezultati su pokazali da je bilo više varanja u eksperimentalnoj skupini. Klijent može atribuirati uzbuđenost na način koji mu omogućava efikasniju kontrolu nad situacijom. Osim što kognicija djeluje na emocije. Eksperimentator je na trenutak izašao iz sobe i time dao ispitanicima priliku da varaju (da prepišu ispravne odgovore). Obe navedene pristranosti se tumače našim vlastitim nastojanjem da unapređujumo i poboljšavamo pozitivnu sliku o sebi. mijenjajući atribuciju svog fiziološkog uzbuđenja. iz kognitivne interpretacije tog uzbuđenja. SCHACHTER/SINGERova teorija emocija smatra da emocija proizlazi iz atribucije fiziološkog uzbuđenja odn. Istraživanja atribuiranja daju ponekad neočekivane rezultate. Premda takav način atribucije na prvi pogled nema funkciju očuvanja pozitivne slike o sebi. Opisana pristranost može biti pogubna u timskom radu.

Autori navode ispitanike da sve tjelesne reakcije koje se pojave nakon početne hiperventilacije pripišu hiperventilaciji i da počnu smireno disati. (1967) su uspješno tretirali atribucijskom terapijom fobičare od zmija izlažući ih slijedećim situacijama: 1) slide sa zastrašujućom slikom zmije. Primjena atribucijske terapije ima više značajnih nedostataka: • osobito je važno kakvo se objašnjenje daje. "obmanuti" kljienti su značajno smanjili strah od zmije. nego simptomatska. Pokazalo se da su ispitanici u prvoj grupi. • preimenovanje djeluje samo u manje poznatim situacijama. atribucijska terapija može zasnivati i na preimenovanju nekog negativnog događaja u eufemizam odn. a ne nesanici (pacijenti koji pate od nesanice inače ne mogu zaspati jer su uzbuđeni pred spavanje). koja dovodi do kardiovaskularnih simptoma (pojačanog lupanja srca). CLARK. promjena imena simptoma u manje zastrašujuće djeluje smirujuće. Navedeni nalaz ukazuje da se osim na promjeni atribucije fiziološkog uzbuđenja. • terapija uključuje varanje klijenta. a drugoj grupi je rečeno da je pilula sedativ i da će ih smiriti i opustiti. uz lažnu povišenu frekvenciju srca i 3) umjereni elektrošok. a primjereno je ako se kaže "to vam je zbog pilule protiv mučnine koju ste maloprije uzeli". jer ne rješavamo uzroke poteškoća klijenta. na razvoju eufemističkig mišljenja. VALINS i sur. jer su pripisali uzbuđenje piluli. SALKOVSKIS i CHALKLEY (1985) su tretirali ispitanike sklone atacima panike preimenovanjem. stresni podražaj dovodi do hiperventilacije.nekome koji je uzbuđen pred polijetanje aviona nije primjereno ako se kaže "to je zbog jutarnje kave". Prvoj grupi je rečeno da su dobili sredstvo za indukciju fiziološkog uzbuđenja i da će od pilule osjećati pojačano uzbuđenje (nervozu). Atribucijska terapija putem preimenovanja se može efikasno koristiti i u tretmanu nesanice. Uzbuđenje se kod ispitanika javlja i uslijed slike zmije i uslijed elektrošoka. ako on kavu ne pije. 2) slide sa riječju "šok". koje oni pogrešno pripisuju npr. Objašnjenje dano drugoj grupi imalo je suprotan efekt: ispitanici u drugoj grupi još su teže zaspali. a ne slici zmije. uz lažnu normalnu frekvenciju srca. • terapija nije etiološka. Pokazalo se da usporedbi sa kontrolnom skupinom. 83 . kako bi prekinuli zatvoreni krug intenziviranja panike. lakše zaspali. Dakle. srčanom napadu. što dovodi do prestanka ataka. što dovodi do daljnje hiperventilacije i intenziviranja fizioloških reakcija. Lažnom povratnom informacijom o većoj frekvenciji otkucaja srca u situaciji (2) klijenti se uvjeravaju. da se njihovo uzbuđenje može u potpunosti pripisati riječi "šok". čije je fiziološko uzbuđenje preimenovano. što nije opravdano iz etičkih razloga. Kod takvih ispitanika. U eksperimentu STORMSa i NISBETTa (1970) dvije grupe ispitanika koji su patili od nesanice su dobile pilule (placebo) koje trebaju uzeti prije spavanja.

tonu identičnom onom u kojem je pojedinac bio prilikom zapamćivanja tih sadržaja. broj kazni..3. distorzirano percipiraju: precjenjuju količinu pozitivnih podražaja. iskustva u vlastitom životu. depresivci točno procjenjuju točne negativne i lažne pozitivne informacije. KOGNITIVNI PRISTUP U TUMAČENJU NASTANKA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE 3. prosuditi negativnije od nedepresivaca budući da se svaki događaj procjenjuje putem integracije situacionih informacija sa prijašnjim informacijama. a točno procjenjuju količinu pozitivnih. dakle. čak i 10 generacija unazad. a ne bavi se endogenim-biološkim-organskim depresijama koje su biokemijski uzrokovane npr. a podcjenjuju količinu negativnih. razvoj i održavanje depresije.1. i još k toma dosjećaju više pozitivnih nego negativnih iskustava. što dovodi do “depresivnog realizma” odn. Uvod u kognitivni pristup u tumačenju nastanka anksioznosti i depresije Kognitivni pristup u tumačenju nastanka anksioznosti i depresije nastoji odgovoriti na pitanje na koji način ljudi procesiraju informacije o sebi i svojoj okolini čime potiču nastanak. već kod male djece. Pokazalo se da depresivci točno procjenjuju količinu odn. najbrže i najčešće dosjećaju u emocionalnom raspoloženju odn. Ispitivanja su pokazala da slijedeći procesi potiču održavanju endogene odn. ili ako točno procjenjuju količinu negativnih informacija. a nedepresivci obrnuto. stoga je pogrešno pretpostaviti da depresivci stalno iskrivljuju realitet odn. da su klinički izvještaji depresivnih osoba a priori netočni. • genetski (genetska depresija): kod Amiša je identificiran na 11-om paru kromosoma gen za i koje su u čistoj formi rijetke ali kod kojih postoji mogućnost farmakološkog liječenja koje se može kombinirati sa kognitivnom terapijom. (d) imaju negativno mišljenje o sebi.4. a kod depresivaca u svijesti prevladavaju negativne informacije.4. Depresivci. a lošije procjenjuju točne pozitivne i netočne negativne. osoba u depresivnom stanju uglavnom dosjeća neugodnih sadržaja odn. nego je različita od slike svijeta nedepresivaca. (1) depresivne osobe (a) točno procjenjuju količinu negativnih događaja odn. Kognitivni pristup se bavi vrlo čestim egzogenim odn. reaktivnim-situacionim depresijama.: • nedostatkom neurotransmitera serotonina. najlakše. podcjenjuju količinu pozitivnih informacija. (e) vlastiti neuspjeh pripisuju (2) (3) (4) (5) 84 . Navedeno se ispitalo u eksperimentu u kojem je mjereno vrijeme reakcije uz davanje potkrepljenja a posteksperimentalno se depresivne i nedepresivne ispitanike pitalo da procijene koliko su puta bili nagrađeni i kažnjeni. depresivci će neodređene i nejasne situacije interpretirati odn. Stoga treba u kliničkom radu upoznati kako depresivci registriraju i procesiraju pozitivne informacije i raditi na tome da se ti procesi poboljšaju u smjeru optimističke percepcije. a nedepresivci se procjenjuju kao uspješni. depresivci (a) očekuju u budućnosti više negativnih događaja nego nedepresivci (b) procjenjuju sebe kao neuspješne u socijalnim odnosima. (c) imaju često doživljaj pomanjkanja ili potpunog gubitka kontrole nad onim što im se u životu događa. a ne samo negativne ili u negativno iskrivljene događaje kako se smatralo. a značajno podcjenjuju količinu pozitivnih iskustava ili (b) precjenjuju količinu negativnih događaja. a podcjenjuju količinu pozitivnih potkrepljenja. pamte i pozitivne i negativne događaje. ali ako točno procjenjuju količinu pozitivnih precjenjuju količinu negativnih informacija. funkcionalne depresije: manično-depresivnu psihozu na osnovu opažanja da se depresija kod nekih obitelji javlja sistematično. Oni mogu točno procjenjivati količinu pozitivnih i negativnih informacija. negativističke slike svijeta koja nije nužno iskrivljena. dakle također netočno odn. svojih prijašnjih depresivnih epizoda. što dalje produbljuje njenu depresiju što je u skladu sa pojavom “učenja ovisnog o stanju” kada se zapamćeni sadržaji najbolje odn.

uključujući i 85 . ovisno o motivima koji pokreću osobu. . (2) što odvodi do perzistencije depresije u “zatvorenom kognitivnom krugu” ili “depresivnoj spirali” u kojoj kognitivni procesi koji slijede depresivno raspoloženje pojačavaju depresiju. Kognitivne sheme se identificiraju se i promatraju: • sadržajno: kao cjelovita kognitivna struktura implicitnih znanja. Nakon toga. (e) donošenje odluka. procesiraju u skladu sa stvorenom kognitivnom shemom one informacije koje potvrđuju negativističku shemu (dakle. a anksiozna shema anksioznih se aktivira podražajima koji se percipiraju kao prijeteći i opasni odn. distorzija: predstavljaju procesiranja informacija. hiperaktivnosti i perzistencije u odnosu na druge. grupiraju se u subsisteme. Slijedeće su osobine depresivnih i anksioznih shema: (1) (2) (3) sadržane su u LTMu. a otežano skladište i dosjećaju pozitivne što dovodi do veće prisutnosti negativnih misli u svijesti pojedinca i do stvaranja negativističkih kognitivnih shema. negativne). alternativne sheme. pravila i pretpostavki o tome kakva je stvarnost i kakvi smo mi sami. (d) očekivanje budućih događaja i konačno. nesvjesno. (4) (5) (6) što dovodi do njene dominantosti.  MARKUS i SENTIS su (1984) pokazali da se informacije procesiraju u skladu sa kognitivnom shemom pojma o sebi. Navedeno dovodi do daljnjeg učvršćivanja postojeće sheme i održavanja generalnog negativističkog raspoloženja.internalnim stabilnim faktorima kao što su vlastite osobine. pozitivne) budući da informacijsku vrijednost novih informacija određuje stvorena negativistička shema. koje se nameću i dominiraju u odnosu na pozitivne informacije. pojedinac prvo zapaža i procesira informacije koje su u skladu sa stvorenom shemom. (b) selekciju informacija putem selektivnog zapamćivanja samo nekih informacija. dakle mislima čije se pojavljivanje ne može kontrolirati. kada se aktiviraju. a to pojačanje depresije pojačava kognitivne procese koji vode daljnjem pojačanju depresije itd. pa ljudi koji su dominantno depresivni ili anksiozni ne mogu objasniti zašto su anksiozni. • procesno: kao proces selekcije i interpretacije informacija. depresivna osoba registrira preveliku količinu negativnih podražaja zbog čega stvara negativističku kognitivnu shemu odn. ugrožavajući. “negativno se shematizira”. pamte te brže dosjećaju negativne informacije. Dakle. putem specifičnog kontinuiranog usmjeravanja pažnje samo na određene podražaje. ne potvrđuju stvorenu negativističku shemu (dakle. unatoč pozitivnim informacijama kojima je izložena. kognitivnu distorziju odn. (c) evaluaciju odn. neadekvatan način selekcije i aktiviraju se podražajima koji su u skladu sa tom shemom. a ne procesiraju one koje nisu u skladu odn. depresivne osobe različito procesiraju informacije od nedepresivnih jer sistematski: (1) selektivno (a) previđaju odn. ne percipiraju pozitivne informacije a registriraju i apstrahiraju negativne. samoindukcija: mogu se aktivirati i automatskim mislima tipa “sada će mi se nešto strašno dogoditi”. procesiranje informacija u skladu sa postojećom shemom je automatsko odn. pri čemu se aktivira ona shema koja je relevantna za podražaj: negativistička shema depresivaca se aktivira podražajima koji se percipiraju kao gubitak. interpretaciju događaja na nerealističan način a koji proizlaze iz interakcije osobina događaja i aktivirane kognitivne sheme. (b) lakše usvajaju odn. utječu na (a) prijem informacija. dok nedepresivci pripisuju vlastiti neuspjeh vanjskim nestabilnim uzrocima. koje prodiru “u sistem” vrlo teško kroz filter koji je u skladu sa stvorenom shemom. Zaključno. Ispitanici su dali samoprocjene na većem broju bipolarnih skala.

(2) (3) Veća količina samooptuživanja. Na navedenoj dimenziji izdvojene su ekstremne grupe i kojima su prezentirani pridjevi koji se odnose na polove dimenzije (npr. već mogu ukazivati na stvarno loš život ispitanika. BECKova teorija depresije 86 .. Nakon toga je ispitanicima zadavao istovremeno u oba uha parove podražajnih riječi: u lijevo uho imenice. prema uputi ispitanici trebaju obraćati pažnju na podražajne riječi u desnom uhu odn. Pokazalo se da ispitanici sa slikom o sebi kao nezavisni brže percipiraju atribute povezane sa polom nezavisnosti i obrnuto za ispitanike koji imaju sliku o sebi kao zavisni. beznadežnost. negativistička dosjećanja. bez obzira da li se svjesno ili nesvjesno percipiraju oslobađaju pažnju za brzo reagiranje i dovode do kraćeg vremena reakcije. trebaju obraćati pažnju na imenice. Kliničar stoga ne smije negirati negativna iskustva klijenta. natječe sa podražajem koji je u skladu sa shemom i koji se svjesno percipira. a u lijevo uho neutralni podražaji. a u desno pridjeve.4.dimenziju zavisnost-nezavisnost. što dovodi do dužeg vremena reakcije. Pokazalo se da je: (1) kraće vrijeme reakcije kada se u desno uho daju podražaji u skladu sa shemom o sebi. pri čemu. 3. za pol zavisnosti: “vezan”. “sputan”.2. nesvjesno u eksperimentu sa dihotičnim slušanjem i pridodanim zadatkom. sa enormnom količinom negativnih iskustava. Metodologijom kao u prethodnom istraživanju utvrdio je sheme o “vlastitom ja”. kraće vrijeme reakcije kada se na oba uha istovremeno daju podražaji koji su u skladu sa shemom o sebi. što oslobađa pažnju za brzo reagiranje i dovodi do kraćeg vremena reakcije. “ograničen”) pri čemu se ispitanici moraju što brže odlučiti da li se prezentirani atribut odnosi na njih ili ne. što se tumači time da podražaji koji su u skladu sa shemom. ne moraju a priori nužno ukazivati na shematsko procesiranje negativnih iskustava. Pridodani zadatak se sastojao u mjerenju vremena jednostavne reakcije na svjetlosni podražaj. a u lijevo uho podražaji koji su u skladu sa shemom o sebi što se tumači time da se podražaj koji je u skladu sa shemom i koji se nesvjesno percipira.  BARGH je (1984) pokazao da se procesiranje informacija u skladu sa postojećom shemom pojma o sebi odvija automatski odn. što se tumači time da se podražaj koji je u skladu sa shemom automatski procesira. duže vrijeme reakcije kada se u desno daju podražaji koji nisu u skladu sa shemom o sebi..

a da pacijenti nisu svjesni zašto im se javljaju i odakle se javljaju (autor nije odgovorio na pitanje što uzrokuje njihovu pojavu: da li neki nesvjesni podražaji npr. Takve selekcionirane informacije se pohranjuju i služe za daljnje selektivno pridavanje važnosti novim informacijama. bez obzira na prošle pozitivna iskustva iz toga odnosa. “nemam povjerenja u druge ljude”. što objašnjava zašto depresija perzistira i nakon prezentiranja disonantnih informacija. Apsolutističko “sve ili ništa” (crno-bijelo. Na primjer. Oni počinju sebe smatrati nesposobnima a svoju budućnost kao mučnu. sistematskih logičkih pogreška u mišljenju (procesiranju informacija) koje su najčešće arbitrarni zaključci na osnovu nedovoljnih. a nastavlja se zapamćivanjem tih informacija i njihovim daljnjim korištenjem u procjenjivanju situacije. Prekomjerno generaliziranje tipa “sve je protiv mene” je tendencija pojedinca da precjenjuje vjerojatnost pojavljivanja negativnih događaja u sličnim situacijama. pojedinac može intimni odnos koji je završio prekidom smatrati potpuno negativnim iskustvom. Najčešće kognitivne distorzije depresivnog mišljenja su: (1) Magnifikacija (katastrofiranje) predstavlja prenaglašavanje važnosti minornih neuspjeha odn. generalizirani poremećaj raspoloženja koji perzistira jer se osoba kognitivno ne prilagođava na adekvatan način na promjene u okolini. a ignorira pozitivne (i bitne) aspekte situacije. Takva vjerovanja ih senzitiziraju da u kasnijem životu interpretiraju svaki pa i najmanji osobni nedostatak ili neuspjeh odn. depresivne kognitivne sheme: (1) (2) (3) negativistička procjena sebe (samoprocjena) odn. Na primjer. “naivan sam i glup”. Ništa mi se u budućnosti neće dobroga desiti. kognitivnih distorzija odn. negativistička procjena svoje okoline i/ili svijeta u cjelini : “okolina mi postavlja prevelike zahtjeve i/ili zapreke koje je nemoguće prijeći i navodi me stalno da ne uspijevam i gubim”. što dovodi do generaliziranog čuvstva bespomoćnosti odn. negativistička procjena budućnosti: ”moja budućnost je beznadežna i “crna” i nemam snage da utječem na nju. Minimizacija je obrnut proces: pojedinac neopravdano minimizira svoje uspjehe.?). nevoljen i nesposoban za sreću”. što dovodi do depresije. pri čemu se neuspjesima neopravdano pridaje prevelika težina. koje je u osnovi anksioznosti i depresije . Te misli nekontrolirano ulaze u svijest i bivaju zapamćene. Osnova većine kognitivnih distorzija je selektivna apstrakcija. Distorzija je prisutna i u perekcionizmu: pojedinac može svako svoje postignuće koje nije izvrsno smatrati potpunim neuspjehom. pojedinac može primitak negativnog odgovora od poslodavca generalizirati na sve poslodavce. Navedene negativne sheme se usvajaju negativnim iskustvima u djetinjstvu i kasnije bivaju aktivirane negativnim životnim događajima. negativnih događaja. pun nedostataka. kontradiktornih i/ili neodređenih informacija. dihotomno) mišljenje je kognitivna distorzija kod koje se događaji vide kao ili dobri ili loši. Na primjer. To je gotovo automatski proces koji započinje usmjeravanjem pažnje na negativne aspekte okoline koje depresivna osoba (neopravdano) očekuje. prema BECKu. te se kasnije pojačavaju putem selektivne apstrakcije koja dovodi do tzv. BECK (1976) smatra da se depresija razvija putem usvajanja negativističkog načina mišljenja kojeg naziva “kognitivna trijada” i koju čine slijedeće negativističke odn. pri čemu se pojedinac trajno usmjerava i selektivno apstrahira negativne aspekte događaja (koji su najčešće nebitni detalji izdvojeni iz konteksta).Depresija je. negativna vjerovanja o sebi u formi samooptuživanja: “ja sam bezvrijedan. razočaranje kao totalni poraz. koje se javljaju spontano i naglo. (2) (3) 87 .”. pa u njoj očekujem daljnje i neizbježne tegobe i neuspjehe. BECK je (1967) opisao pojavu automatskih negativističkih misli u depresiji. apatičnosti. očekujući da će svi odbiti njegovu prijavu za posao. djeca mogu usvojiti stav da ništa što učine nije dovoljno dobro da zadovolji njihove roditelje ili nastavnike. Stvaranjem takve čvrste perceptivne hipoteze blokiraju se i ne registriraju se informacije koje su disonantne sa tom hipotezom.

ali ne i za riječi “rak”. Pretpostavka da osobe sa anksioznim shemama brže i lakše percipiraju i procesiraju prijeteće odn. za koje su duže vrijeme vrijeme identifikacije imali zdravstveno anksiozni ispitanici. • vlastito iskustvo sa većim brojem negativnih-averzivnih. Anksiozna shema se formira pod utjecajem bioloških faktora kao što su: • genetski (konstitucionalni. što održava negativno rasploženje i onemogućava pojedinca da se usmjeri na pozitivne aspekte svoga života. tjeskobnih) postoji kognitina shema koja je specifična za anksioznost i koju karakteriziraju specifične automatske misli: dok depresivci imaju automatske misli koje se odnose na gubitak. osjećajem bespomoćnosti. WATTS je (1986) pokazao da se kognitivne sheme za arahnofobiju mogu mijenjati uspoređujući učinak ispitanika ne stroop-testu prije i posllije tretmana desenzibilizacijom. njihovo značenje natječe sa fizičkim osobinama riječi odn. • postojanje međuljudskih odnosa koji induciraju anksioznost. (a) visoka podražljivost živčanog sistema odn. nasljedni) faktori kao što je npr. samosažaljenje i pesimizam. te pod utjecajem socijalnopsiholoških faktora. nego ispitanici kojima značenje tih riječi nije relevantno. Autor naglašava da je promjena shema mukotrpna posao jer treba smanjiti intenzitet dominantne sheme i postepeno uvoditi i izgrađivati novu. sa njihovom bojom. • stanje umora. 3. MATHEUS I McLEOD (1985) su pomoću stroop-testa potvrdili navedenu pretpostavku kod dvije grupe anksioznih: socijalno anksiozni su imali duže vrijeme prepoznavanja boje za riječi kao što su “nespretan”. 1987) u skladu sa svojom hipotezom o specifičnim kognitivnim shemama smatraju da kod anksioznih (potištenih. “glup”. posebno u obitelji.3. opasnih-prijetećih i stresnih situacija. EMERYja i GREENBERGa BECK . ugrožavajuće podražaje eksperimentalno je ispitana za tu namjenu prilagođenim stroop-testom: ispitanicima se prezentiraju različito obojene emocionalno neutralne riječi i emocionalno kritične riječi. Pokazalo se da su podražaji u vezi sa paucima prije tretmana imali duže vrijeme prepoznavanja. snižen prag za podražaje kod introvertiranih. prvenstveno faktora učenja kao što su: • postojanje anksioznog modela u socijalnoj okolini. EMERY i GREENBERG (1985.Automatske misli i kognitivne distorzije rezultiraju negativnom samoprocjenom. (b) gen za depresivnost utvrđen kod Amiša • prolazni ili trajni neurokemijski poremećaji. a kod intenzivne depresije dovodi i do osjećaja gubitka kontrole nad svojim procesom mišljenja. i traži se identifikacija boje. Model anksioznosti BECKa. nego poslije tretmana. Pretpostavka je. da se semantičke osobine riječi odn. “infarkt”.4. pa će ispitanici kojima je značenje pojedinih riječi relevantno imati duže vrijeme identifikacije boje. anksiozni imaju automatske misli koje se odnose na fizičku opasnost ili neko drugo ugrožavanje. 88 .

potencijalnih zamjenskih uloga. pa ga relativno malo podražaja aktivira što dovodi do dosjećanja ostalih negativnih iskustava (depresirajućih asocijacija) sa kojima je taj čvor povezan. predstavlja referentni sistem pojedinca o samom sebi. Uz intenzivnije emocije. slučaju. zarobljenosti u negativne emocije. pa model potvrđuje činjenica da se depresija ne javlja kod ljudi koji imaju nekoliko paralelnih. Čvorovi takve mreže su negativna emocionalna stanja. naprotiv. loša slika o sebi. Depresivne osobe.Ostali modeli depresije (1) MODEL ASOCIJATIVNE MREŽE BOWERa (1981) pretpostavlja da depresivna osoba upamćene negativne emocionalne doživljaje putem ponavljanja negativnog iskustva “umrežuje” odn. Depresija započinje ubrzavanjem procesiranja negativnih informacija o sebi i usporavanjem procesiranja pozitivnih informacija o sebi. Depresirajuće raspoloženje zbog nesklada između očekivane i realizirane uloge se može lako prenijeti sa roditelja na dijete. a niti (“konci”) iskustvo koje te čvorove povezuje. (4) MODEL ATRIBUCIJA pretpostavlja da depresivna osoba. koje zanemaruju. pogotovo ako realizirana uloga ne ovisi o osobi. nego o njenoj okolini. Ta reprezentacija predstavlja sistem podataka koji omogućava brzu kategorizaciju podataka o sebi odn. npr. neuspjehe pripisuje stabilnim internalnim faktorima. npr. (2) MODEL SOCIJALNIH ULOGA OATLEYa i BOLTONa (1985) pretpostavlja da su neka životna iskustva za pojedinca depresirajuća jer ugrožavaju odn. a sastoji se iz slijedećih atribucija: (1) (2) neuspjehe neopravdano pripisuje sebi. onemogućavaju realizaciju njegove centralne socijalne uloge koja je bitna za njegov identitet (najčešće je to kod odraslih osoba privređivanje). a ne okolini odn. i obrnuto i koja idu u prilog hipoteze da reprezentacija sheme o sebi predstavlja stabilnu mentalnu strukturu koja se teško mijenja. tok i održavanje depresije.4. ili dovode do gubitka nekoga koji je potreban za održavanje te socijalne uloge (npr. 89 . Ta depresirajuća iskustva dovode do nesklada između očekivane uloge i realizirane uloge. Istraživanja su pokazala da nedepresivne osobe pozitivne informacije o sebi procesiraju (percipiraju i pamte) efikasnije (lakše i brže) od negativnih. brže i lakše procesiraju negativne informacije o sebi. rastavom braka se gubi uloga supruge). predodžbom o sebi. što može rezultirati depresijom. pa ugrožavanje jedne važne životne uloge kompenziraju drugim ulogama. što dovodi do promjene slike o sebi. kao što je to kod prognanika i izbjeglica. počinje imati niži prag pobudljivosti. Blaga depresija proizlazi iz nesklada između slike o sebi i informacija iz okoline. sa mentalnom reprezentacijom vlastitog ja. zato što se brže dosjeća negativnih informacija ima negativistički stil kauzalnoatribucijskog zaključivanja koji je vulnerabilan jer pogoduje nastanku depresije i intenzivira njen tok. čvor s vremenom “postaje velik” odn. a kod teške je već stvorena negativistička odn. drugim ljudima: “ja sam za sve kriv” i obratno: uspjeh neopravdano pripisuje drugima. Tako promijenjena slika o sebi postepeno promijeni način procesiranja informacija. odn. Model uspješno tumači nastanak. a uspjehe nestabilnim eksternalnim faktorima. intenzivira poremećaj i održava ga.3.4. iskustvo odlaska u školu može povezivati čvor krivnje zbog loših ocjena i čvor anksioznosti zbog predstojećeg ispita znanja. Pojava depresije je vjerojatnija kod onih koji jednu važnu ulogu ne mogu zamijeniti sa nekom drugom. Model potvrđuju ranije navedena istraživanja koja pokazuju da se lakše i brže procesiraju informacije u skladu sa vlastitom slikom o sebi: oni koji imaju negativnu sliku o sebi brže procesiraju negativne informacije. povezuje u posebne “asocijativne mreže”. vlastitom sposobnosti. Na primjer. (3) MODEL SLIKE (SHEME) O SEBI KUIPERa (1983) pretpostavlja da je depresija povezana sa slikom odn. što dalje povećava intenzitet te emocije pa depresivno raspoloženje kulminira u osjećaju bespomoćnostibeznadežnosti odn.

Prije početka rada na svakom zadatku od ispitanika se tražio iskaz odn.. procjenu o tome kakav uspjeh očekuju. pokazuju u ponašanju simptome slične simptomima depresivnih ljudi. koje dovode do samooptuživanja i osjećaja krivnje. gubitak posla. . odn. Potvrđivanje očekivanja putem samoispunjenja prognoze intenzivira osjećaj bespomoćnosti. ako nauče da percipiraju sebe kao bespomoćne u kontroli potkrepljenja iz okoline. SELIGMAN (1975) smatra da depresivnost kod ljudi može proizaći iz izlaganja prividno nekontroljivim averzivnim podražajima. kao što su stres. zbog čega su ABRAMSON. • individualne razlike u perzistenciji i intenzitetu depresije. depresije koja je uzrokovana poznatim uznemirujućim događajem. izloženost podražaju koji se ne može kontrolirati “uči” organizam da je bespomoćan u prisutnosti tog podražaja i onda kada se taj podražaj može kontrolirati. SELIGMAN i TEASDALE (1978) reformulirali teoriju naučene bespomoćnosti 90 . @ivotinje koje su razvile naučenu bespomoćnost. neki postaju bespomoćni ne samo u danoj situaciji nego i u potpuno novim i različitim situacijama u odnosu na situaciju u kojoj je NABE naučena.(3) koristi moralne atribucije. prilagođavaju svoja očekivanja u odnosu na uspjeh ili neuspjeh u prethodnom zadatku. održavaju istu razinu očekivanja bez obzira o kojoj se vrsti zadataka radilo. Navedna koncepcija nije mogla protumačiti: • nisko samopoštovanje tipično za depresivce. itd. Svi ispitanici su rješavali dvije grupe zadataka: u prvoj grupi zadataka je njihovo uspješno rješavanje ovisilo o zalaganju i trudu ispitanika. ljudi mogu postati depresivni. Dakle. 3. a u drugoj grupi zadataka je njihovo uspješno rješavanje ovisilo isključivo od sreće. kao što je to npr.4. Autori su koristili tri grupe studenata ispitanika (1) depresivni ispitanici. Depresivnost proizlazi iz zatvorenog kruga odn iz “circulusa vitiosusa”: neuspjeh može dovesti do osjećaja bespomoćnosti i očekivanja daljnjih neuspjeha. bilo da se radi o izbjegavanju averzivnih podražaja. a kasnije i na ljudima i pojave reaktivne depresije kod ljudi odn. • individualne razlike u pojavi depresije: neki ljudi nikada ne postanu bespomoćni iako im se događaju neugodnosti.. (2) nedepresivni ispitanici i (3) nedepresivni ispitanici koji su prošli kroz postupak učenja NABE. koji dovodi do još manjih očekivanja.letargija. teškoće u učenju i sl. što odovodi do očekivanja da će i budući averzivni podražaji biti izvan kontrole pojedinca. U eksperimentima kojima je potvrđena pojava NABE se pokazalo da psi izloženi neizbježivom električnom šoku kasnije nisu mogli naučiti kako da izbjegnu šok koji se mogao izbjeći.5. nedostatak motivacije .. ili o dolaženju do pozitivnih podražaja. Pokazalo se da: • nedepresivni ispitanici na zadacima čije rješavanje ovisi o trudu prilagođavaju svoja • depresivni ispitanici i nedepresivni ispitanici koji su prošli kroz postupak učenja NABE ne očekivanja u odnosu na uspjeh ili neuspjeh u rješavanju prethodnog zadatka. SELIGMANova revidirana teorija naučene bespomoćnosti SELIGMAN (1967) je uočio sličnost između pojave naučene bespomoćnosti (NABE) koju je izazivao i istražio u laboratorijskim uvjetima najprije na psima. Dakle. dok na zadacima čije rješavanje ovisi o sreći održavaju istu razinu očekivanja. MILLER i SELIGMAN su (1976) pokazali da NABE izazvana u laboratoriji kao i depresivnost ne mijenjaju očekivanje o tome u kojoj mjeri ulaganje truda može utjecati na ishod postavljenog zadatka. smrt voljene osobe ili neuspjeh u visoko vrednovanoj aktivnosti.

nego i o načinu na koji ljudi sebi objašnjavaju vlastite neuspjehe. a ne npr. čak i nakon prethodnih neuspjeha odn.Autori smatraju da pojava depresije uslijed naučene bespomoćnosti kod ljudi koji ponavljano doživljavaju neuspjehe ne ovisi samo o percipiranju nemogućnosti kontrole nad podražajima. Prva komponenta vulnerabilnog atribucijskog stila potvrđena je u istraživanju rodilja koje su značajno češće imale postpartumsku depresiju ukoliko su kao trudnice iskazale visoku internalnost. a ponekad i uzrokuje depresiju. Teorija je potvrdila postavku da je “depresija bespomoćnosti” kompleksan poremećaj koji uključuje: • kognitivni poremećaj: poremećaj procesa učenja. • nestabilnim faktorima. a globalne atribucije sa generalnošću odn. Navedenu dimenziju je Seligman potvrdio na agentima osiguranja. • interpretiranjem uspjeha kao događaja koji ima specifične i ograničene posljedice. stabilne atribucije sa perzistencijom odn. pripisujući teškoće postpartalnog perioda vlastitim osobinama. dakle kompleksan doživljaj koji podgoduje. održava. • stabilnost/nestabilnost i • globalnost/ specifičnost. samooptužujući se. • interpretiraniem neuspjeha kao događaja koji ima globalne posljedice koje se odnose na sve a uzroke uspjeha: • eksternalnim faktorima. prema PETERSONu i SELIGMANu (1984) razviti vulnerabilni atribucijski ili eksplantorni stil kojim interpretira vlastite neuspjehe pripisivanjem uzroka neuspjeha: • internalnim faktorima: neuspjeh pripisujemo svojim sposobnostima i osobinama. Osjećaj bespomoćnosti je. • afektivni poremećaj: osjećaj bespomoćnosti i intenzivne tuge. kroničnošću depresije. s obzirom na slijedeće dimenzije atribucije: • internalnost/eksternalnost . • stabilnim faktorima koji su nepromjenjivi u vremenu i nad kojim pojedinac nema nikakve kontrole. pad samopoštovanja. šta pojedinac čini. Svaka dimenzija atribucije ima svoj specifični doprinos depresivnosti: internalne atribucije su povezane sa snižavanjem samopoštovanja. Koncepcija se kritizira argumentom kako nema dovoljno dokaza da se radi o uzročno-posljedičnoj vezi. odn. lošoj sreći ili distraktorima iz okoline. da depresivni atribucijski stil prethodi depresiji. intenzitetom osjećaja bespomoćnosti. pa ništa u vezi kontrole neuspjeha ne može učniti a ne prolaznim i promjenjivim faktorima. na olimpijskim plivačima.pesimizam. Pojedinac koji ponavljano doživljava neuspjehe može. drugim ljudima. odnosno o njihovom atribucijskom eksplanatornom stilu. Eksplanatorni stil se može protumačiti i kao temeljna osobina ličnosti koja varira na bipolarnoj dimenziji optimizam . jer je moguće da je takav stil zapravo posljedica depresije. i na profesionalnim košarkaškim timovima koji kao optimisti postižu bolje rezultate nego kao pesimisti. poraza. 91 . • motivacioni deficit: pasivnost i letargičnost.

tako da je bilo neizbježno da ona neće moći uspješno da odgovore na najveći broj tih zadataka.4. neke rečenice skale koje ukazuju na internalni lokus kontrole sadrže i kontrolabilne i nekontrolabilne činioce odn. Boga. Opravdanost toga postupka potvrđena je pri konstrukciji zdravstvenog lokusa kontrole: ukoliko pacijent vjeruje da njegovo zdravlje ovisi o sudbini. Nakon toga je djeci iz obe grupe dano da rješavaju veoma teške zadatke. slučaja. Autor je sproveo dugotrajni višednevni program rješavanja zadataka. a ukoliko vjeruje da njegovo (3) (4) 92 . a eksternalan u emocionalnom životu). prema WEINERu (1986). upućuju i na trud. ROTTERova koncepcija o lokusu kontrole ROTTER (1966) smatra da se ljudi razlikuju po relativno stabilnom stupnju vjerovanja o mjestu (lokusu. bolje ga opisuje.6.. Slijedeće su kritike koncepcije i skale lokusa kontrole: (1) (2) lokus kontrole nije potpuno generalizirano očekivanje: lokus kontrole za uspjeh i neuspjeh nisu zavisni. i koja imaju veoma slab učinak u okolnostima u kojima im prijeti neuspjeh. nazvani “internalci” smatraju da je u njima samima mjesto kontrole pojave tih potkrepljenja. pa se.. i na sposobnost.. da mogu vlastitim sposobnostima i trudom utjecati na njihovu pojavu. a manje kontroljivim uzrocima kao što je to uloženi trud. kao što je vlastita nesposobnost. Pokazalo se da su ta djeca sklonija da svoje neuspjehe pripisuju više nekontroljivim uzrocima. ispitanicima u toj grupi su omogućavana isključivo uspješna rješenja postavljenih zadataka. izvoru) kontrole pozitivnih i negativnih potkrepljenja. pri čemu ispitanik označava onu rečenicu koja vrijedi za njega odn. Neki ljudi. da su ta potkrepljenja pod utjecajem sreće. odn. Rotter je razvio skalu za mjerenje internalnosti-eksternalnosti (I-E/LCS) koja se sastoji iz 29 čestica od kojih se svaka sastoji iz para tvrdnji. sudbine. skala lokusa kontrole nije jednodimenzionalna. nego se. proizašla iz laboratorijskih ispitivanja tretira se kod ljudi treningom vještina kojima se izbjegava averzivna stimulacija. neko može biti internalan na poslu. utjecaj drugih ljudi nemaju istu težinu. eksternalci vjeruju da je sve ono što im se dešava stvar sreće. kako Rotter smatra. Zato LEVENSON (1974) predlaže da se eksternalni lokus kontrole podijeli u dvije komponente vjerovanja: (1) vjerovanje u slučaj. Skala se pokazala kao dobar prediktor ponašanja pojedinca u nepoznatim situacijama. kao ni lokus kontrole u različitim područjima života (npr. koje su učitelji opisali kao djecu bez vjere u vlastiti uspjeh. prema COLLINSu (1974) sastoji iz 4 vrste vjerovanja o kontroli: (1) vjerovanje u pravedan svijet. nasljedne uzroke ili sreću. Jedna grupa je uopućivana da preuzme odgovornost za učinjene greške i da ih pripisuje nedostatku uloženog truda. Boga i (2) vjerovanje u utjecaj utjecajnih drugih ljudi. u dvije grupe djece. odluku Boga. sudbinu. tada za svoje zdravlje ništa ne poduzima pa to vjerovanje negativno utječe na tok liječenja. Dakle. a internalci vjeruju da mogu u najvećoj mjeri upravljati svojom sudbinom. Pokazalo se da je se učinak djece kojima je prethodno bio dopušten samo uspjeh bio niži od djece koja su imala prethodno iskustvo neuspjeha i koja su naučena da snose ličnu odgovornost za svoj učinak i da neuspjeh pripisuju nedostatku vlastitog truda. sudbinu. Druga grupa je prolazila isključivo kroz iskustvo uspjeha. tj. Neki ljudi. • omogućavanjem slijeda uspjeha u obavljanju zadataka uz postepeno ulaganje sve većeg i većeg napora se stječe veće samopouzdanje u rješavanju zahtjevnih životnih zadaća. nazvani “eksternalci” smatraju da je izvan njih mjesto kontrole pojave potkrepljenja odn. 3. Boga ili drugih ljudi. uzroke: npr. u skali lokusa kontrole nije opravdano izjednačiti sve vanjske determinante potkrepljenja: vjerovanje u slučaj. brka lokus i kontrolabilnost činioca. koji određuje globalnageneralizirana očekivanja ishoda nejasnih i novih budućih situacija i upravlja ponašanjem pojedinca. (2) vjerovanje u politički odgovoran svijet.Postupci djelotvorni pri uklanjanju NABE djelotvorni su i u tretmanu depresivnosti: • eksperimentalna NABE kod ljudi.. (3) vjerovanje u težak i kompliciran svijet i (4) vjerovanje u predvidljiv svijet. DWECK je (1975) tretirao školsku djecu kod koje su se javili simptomi NABE.

3. anksioznost.). BANDURA (1982) razlikuje dvije vrste specifičnih osobnih očekivanja pojedinca odn. Očekivanje vlastite efikasnosti može biti visoko (pozitivno) ili nisko (negativno).. BANDURA je (1985) pokazao da visoko OVE dovodi do niske razine kateholamina u krvi. internalnije osobe više sudjeluju u liječenju. efekti psihoterapije i savjetovanja su bolji. što dovodi do zatvorenog kruga u kojem se OVE dalje smanjuje. pa ljudi sa visokim OVE u manjoj mjeri iskazuju simptome stresa (tremor. trud i ustrajnost u njihovom izvođenju. psihomotorni nemir. a naročito su dobri efekti. npr.4. 93 . ako psihoterapija na njih stavlja odgovornost za uspjeh. • očekivanje u vezi s vlastitom efikasnošću (OVE) odn. konkretnim i specifičnim životnim situacijama: • očekivanje u vezi s razultatom (ishodom) odn. (5) skala je primjerenija normama i vrijednostima pripadnika srednje klase. očekivanje da ako marljivo učim onda povećavam vjerojatnost uspjeha na ispitu. BANDURAina teorija samoefikasnosti Za razliku od ROTTERa. koji tokom terapije prelazi u internalni. pa se ne upušta u taj tretman • pojedinac uspješnije upravlja stresom ako ukoliko vjeruje da je sposoban da se snjime suoči i nosi. Slijedeći nalazi su dobiveni uvođenjem navedenog konstrukta u kliničku psihologiju: (1) (2) (3) (4) anksioznije/depresivnije osobe imaju eksternalniji lokus kontrole. a eksternalnij se manje pridržavaju lječničkih uputa. očekivanje da sam sposoban naučiti gradivo za ispit. ako su terapeut na istoj poziciji na dimenziji internalnost-eksternalnost. vjerovanja ili predviđanja koja ljudi imaju u vezi sa poznatim odn. Negativno OVE onemogućava nalaženje osobnih i okolinskih izvora za uspješno suočavanje sa stresom.. BANDURA smatra da je očekivanje vlastite efikasnosti (ili neefikasnosti) odlučujuće za izvođenje nekog ponašanja. trema.7. koji govori o generaliziranim očekivanjima. Pozitivno očekivanje o vlastitoj efikasnosti potiče vjerojatnost prihvaćanja izazovnih zadataka i energičnost (odlučnost). u vezi sa sposobnošću-uspješnošću uspješnog izvođenja nekog ponašanja u zahtjevnoj/prijetećoj situaciji tipa “mogu/ne mogu to učiniti”. onda to vjerovanje pozitivno utječe na tok njegovog liječenja. ni ne počinjem učiti za ispit. ali ako uz to očekujem da nisam u stanju naučiti gradivo. najefikasnije se liječe oni somatski i psihički bolesnici koji imaju slijedeću kombinaciju vjerovanja: internalni percipirani lokus kontrole i eksternalni lokus kontrole uz vjerovanje u utjecaj utjecajnih drugih ljudi. ali smatra da osobno neće biti efikasan u slijeđenju tog tretmana. nego nižim klasama i manjinskim grupama. posljedicama vlastitog ponašanja tipa “akoonda”.zdravlje ovisi o utjecaju utjecajnih drugih ljudi (zdravstvenog osoblja). • pojedinac može vjerovati u uspješnost tretmana protiv pušenja. Na primjer: • vjerujem da marljivost povećava vjerojatnost uspjeha na ispitu. npr.

Koncepcija je potvrđena u istraživanju BANDURAe i sur (1985) koje je pokazalo da fobični ispitanici koji sumnjaju u svoju sposobnost suočavanja sa fobičnim objektom (podražajem) imaju u krvotoku povišenu razinu hormona stresa adrenalina i noradrenalina.. • koje snizuju emocionalnu aktivaciju u izvođenju nekog zadatka. putem informacija iz medija (knjiga. koliko težak zadatak mogu savladati.Ljudi se među sobom razlikuju efikasnost: u slijedećim mjerljivim dimenzijama vjerovanja u vlastitu (1) (2) (3) sadržaj vjerovanja. radi navođenja pojedinca na samostalno aktivno djelovanje. 94 . stvarne efikasnosti kod ispitanika koji su bili u behavioralnoterapijskom tretmanu fobija je pokazalo da postoji visoka povezanost između te dvije varijable u 80-90 % slučajeva: ispitanici koji su nakon terapije dali niske procjene vlastite efikasnosti za izvođenje zadanog zadatka pretežno nisu bili efikasni u izvođenju tog zadatka i obratno. iskazati neko ponašanje i općenitost vjerovanja: da li se vjerovanje odnosi na veći broj situacija i ponašanja ili samo na neke. kako bi se informirao o vlastitoj efikasnosti lii radi upoznao sa tuđim iskustvom. snaga vjerovanja: koliko snažno vjerujem da neki zadatak mogu efikasno izvršiti odn. Provjeravanje veze procjene vlastite efikasnosti i kasnijeg ponašanja odn. kod ljudi koji nisu sigurni u vlastitu efikasnost. verbalna persuazija drugih ljudi tipa “ti to možeš“. to će upornije i dulje ustrajati u tome da riješi svoje probleme. • slaganje između procjene vlastite efikasnosti i kasnijeg ponašanja predstavlja zapravo slaganje procjene namjere da li ćemo i što ćemo učiniti i kasnijeg ponašanja • pojmovi “namjera” i “odluka” teško se razlučuju od pojma “očekivanje”. doživljaj emocionalne aktivacije: doživljaj intenzivnog emocionalnog uzbuđenja u izvođenju nekog zadatka snizuje očekivanje vlastite efikasnosti i obratno.  Slijedeći su nedostaci opisane koncepcije: • prediktivna valjanost samoprocjene vlastite efikasnosti potvrđena je samo kod fobija i kod odvikavanja od pušenja. Pojedinac procjenjuje vlastitu efikasnost putem slijedeća četiri izvora: (1) (2) (3) (4) informacije o vlastitoj kompetenciji iz vlastitog prošlog iskustva : “kako sam se prije nosio s tim ili sličnim zadatkom?”. jer što čovjek više vjeruje u svoju efikasnost.  Autor pokušava navedenom koncepcijom protumačiti efekte psihoterepije smatrajući da su efikasne su one psihoterapije: • koje povećavaju osobno vjerovanje u vlastitu samoefikasnost. tako opada razina tih hormona u krvi. • koje uključuju verbalnu persuaziju. zahtjevnost ponašanja: koji odn. informacije iz tuđeg iskustva: “kako se on/ona nosio s tim zadatkom?”. Kako njihovo očekivanje tokom psihoterapije postaje pozitivnije.) ili putem neposredne komunikacije sa ljudima koji su uspješno izvršili neki zadatak.. s obzirom na težinu zadatka odn. filmova.

ali nisu prikladne za odraslu osobu. ali je anksioznost neprikladna emocija ako se zasniva na iracionalnom procjenjivanju situacije. Ostvarivanju tih ciljeva doprinosi racionalno mišljenje i adekvatne emocije koje ih prate. koja se. prema Ellisu imaju urođenih i stečenih tendencija odn.8. • indoktrinacijom masovnih medija potencirano je stjecanje i održavanje iracionalnih ideja. anksiozni u novoj okolini. retrospektivnom kontrolom situacije. u kojoj smo krivo reagirali i koju nismo mogli odmah promijeniti. prema ELLISu (1956) imaju dva osnovna hedonistička cilja: • ostati u životu odn. Iracionalne ideje. ovisno o tvrdnji iz kojih nastaju. često i osjeća. putem kognitivnog restrukturiranja te situacije tako da utvrdimo uz koje pripreme ubuduće možemo kontrolirati svoje ponašanje u njoj. • biti relativno sretni odn. a ono što osjeća postaje dio njegovog mišljenja. Tako je. na primjer. održavaju se iz slijedećih razloga: • dijete ne može jasno i kritički razmišljati.Očekivanje vlastite efikasnosti može se poistovjetiti sa pojmom kontrole nad sobom i/ili situacijom. kognitivnom kontrolom: promjenom mišljenja o situaciji ili zadatku. 3. • roditelji i ostali odrasli u djetetovoj okolini imaju i sami razne iracionalne ideje. predrasude. prikladno da ljudi postaju oprezni i bojažljivi odn. 95 . Mišljenje i čuvstva mogu se oblikovati u razgovoru sa sobom tako da “unutrašnje tvrdnje” koje ljudi sami sebi govore postaju njihove misli i emocije. Unutrašnje tvrdnje mogu pokretati emocije koje mogu biti prikladne ili neprikladne.4. Tendencija ka iracionalnosti stiče se u djetinjstvu: ona biva kod male djece poticana i snažno se učvršćuje. podražaju. potencijala da budu racionalni i da proizvode ugodu i sebi i drugima ali i da budu iracionalni i destruktivni. • dijete insistira na neposrednom zadovoljenju svojih potreba. behavioralnom kontrolom: direktnim suočavanjem i reakcijom sa neugodni podražaj. a iracionalno mišljenje i neadekvatne emocije interferiraju sa tim ciljevima ili čak potpuno blokiraju njihovo postizanje. Ellis nadalje smatra da emocionalni poremećaji proizlaze iz ustrajanja u iracionalnosti i nelogičnosti mišljenja i iz neprihvaćanja realnosti te da ljudi sami kreiraju svoje emocionalne probleme jer ne koriste svoje mogućnosti racionalnog biranja i sami se indoktriniraju iracionalnim vjerovanjima (npr. stereotipe i praznovjerja koja prenose na dijete. Ljudi. Urođene tendencije potvrđuje nalaz da sve glavne ljudske iracionalnosti postoje kod svih ljudi bez obzira na stupanj obrazovanja i kulturu u kojoj žive. Ellis smatra da su mišljenje i emocije povezani u cirkularnom odnosu uzrok-posljedica: ono što netko misli. bez boli i patnje. ELLISova koncepcija o iracionalnim mislima Svi ljudi. preživjeti. budući da su djeca vrlo sugestibilna. informacijskom kontrolom: prikupljanjem informacija o neugodnom ili zahtjevnom zadatku odn. prema THOMPSONu (1981) može ostvariti na 4 načina: (1) (2) (3) (4) . iz masovnih medija). koje su za bespomoćno stanje djeteta bile prikladne.

Poremećeno emocionalno funkcioniranje potiče i održava jedno ili više od 12 osnovnih iracionalnih vjerovanja: (1) u omnipotenciju i perfekciju: “svatko (uključujući i mene) mora biti kompetentna i adekvatno ponašajuća osoba u svim mogućim situacijama i u svemu šta radi”.. samo ako se odlučim da je steknem”. “drugi se prema meni moraju ponašati pravedno. i/ili dovede pod kontrolu i učini manje opasnom/zastrašujućom”.. Ova iracionalna vjerovanja se mogu dopuniti i drugim iracionalnim vjerovanjima. trebam se sučiti sa tom situacijom i pokušati sve da se ta situacija promijeni. to i u sadašnjosti i zauvijek utječe na mene “ umjesto: “trebam učiti iz vlastitog iskustva. u stabilnost: “uvjeti u kojima živim moraju biti i ostati dobri. ali prihvaćam sebe kao nesavršenu osobu. u nemogućnost kontrole: “uopće nemam kontrolu nad vlastitim emocijama” umjesto “imam ogromnu kontrolu nad svojim emocijama.jer se ne znaju drugačije ponašati ili su emocionalno poremećene osobe”. a ljudi koji ih čine su neznalice . u važnost prošlosti: “prošlost je neizmjerno važna. bez muke i napora dobiti sve što želim. očajno i katastrofalno ako se stvari ne odvijaju kako želim” i “ako nešto izgleda ili može postati opasno ili zastrašujuće trebam o tome bez prekida misliti” umjesto “ako nešto u životu ne ide kako treba.: • “to (rak izazvan pušenjem ili sudar pri vožnji u alkoholiziranom stanju) se meni ne može dogoditi”. “najsretniji sam kada sam aktivan i kada se mogu posvetiti drugim ljudima i projektima koji su izvan mene samog”. umjesto: “trudim se da se ponašam što je moguće bolje. grozno. “Vi smatrate da.”). umjesto: “trebam se disciplinirati i suočiti sa životom”. pa moram uložiti veliki napor da ih promijenim u smjeru koji želim” umjestio “nedostaci i problemi drugih su primarno njihov problem i moj pritisak da ih se promijeni će njima biti od male koristi”. u uspjeh: “moram uspjeti i postići odobravanje za sve što činim inače ću sebe smatrati bezuspješnom i bezvrijednom osobom”. sudbina. tako da mogu uvijek. 96 . umjesto: “neka djela koja izvode ljudi su neprilagođena..) da bi riješio svoje probleme” umjesto: “moram se sam suočiti sa svojim problemima i pokušati ih riješiti”. natprirodna sila.. “ljudi koji izvode loša djela su zli i pokvareni i za to moraju biti strogo kažnjeni”. npr. koja ima opće ljudske slabosti i neke svoje specifične mane”. koje koristi bilo u prvom licu. u savšeni red: “užasno je. a život nepodnšljiv”. a ne robovati mu”. radi napredovanja u poslu)” i ”važnije je voljeti nego biti voljen”. a ne samim događajima”. umjesto: “kao odrasla osoba moram se koncentrirati na vlastito sampoštovanje i izboriti se za odobravanje samo u određene nužne svrhe (npr. u pasivnu sreću: “najjednostavnije je ne suočavati se sa životnim poteškoćama i odgovornošću. u bezuvjetnu ljubav: “kao odrasla osoba moram biti svo vrijeme voljen(a) i prihvaćen(a) od ljudi koji su mi važni”. i pustiti da sve ide kako ide” i “sreća se može postići inercijom i pasivnošću”. pa ako je u prošlosti nešto snažno djelovalo na moje emocije i ponašanje. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) u potrebu mijenjanja drugih: “za mene je egzistencijalno i vitalno važno što rade drugi ljudi iz (11) u “pravednost”: “ljudi se moraju odnositi jedni prema drugima fair i etično”. ili će svijet postati za mene odvratan. koja se svakodnevno javljaju i manifestiraju u ponašanju. bilo u obliku direktnog obraćanja pojedincu (npr. moje okoline. u nadnaravno: “potrebno mi je nešto jače i veće od mene samog (npr Bog. (12) u vanjske uzroke: “ljudska nesreća je uzrokovana vanjskim faktorima na koje se ne može djelovati” umjesto: “ljudske nesreća uzrokovana je i održavana stanovi-štima koja čovjek zauzima prema događajima. obzirno i ljubezno”.

• “uvjerenja uvaženih autoriteta ili većine su zasigurno točna i ne treba ih preispitivati”. Određeni događaj (A) se tumači kao jedini i izravni uzrok naše emocionalne reakcije (C). a ne zapravo iz medijatorne varijable B. 3. emocionalni poremećaji kao što su anksioznost ili depresivnost. Iracionalna vjerovanja intenziviraju emocionalne poremećaje. reakcija pojedinca na događaj i/ili vjerovanje o događaju: zadovoljstvo/sreća ili neugodne emocije odn. Nakon toga slijedi naša interpretacija tog događaja. To zapravo opisuje ABC okvir RET: 1. a ne interpretacije tog događaja. savršeni red. B = zamisli (vjerovanja = beliefs) odn. sreća. ponašanje) B = belief system: označava vjerovanja (ili samoverbalizacije osobe) C = consequences: označava posljedice ili reakcije osobe (npr. Pojedinac pogrešno pretpostavlja da C odn. počinje beskonačno negativističko lamentiranje. A = activating event: označava aktivirajući događaj (neko zbivanje. već ih mišljenje čini takvima. vjerovanje u važnost prošlosti ili u nemogućnost kontrole. omnipotencija. pothranjuju osjećaj bespomoćnosti. preferencije. diktira) sebi i drugima da se njene želje. grandioznost.• “postoji pravo i savršeno rješenje nekog problema. a ne samim događajem. pri čemu je A = aktivirajući događaj (activating event). Glavni Ellisov teorijski doprinos je analiza održavanja (perpetuiranja) iracionalnih zamisli (vjerovanja) putem A-B-C modela. netolerancija): osoba naređuje (zahtijeva. ponavljanje praćeno užasavanjem: kada netko ili nešto nije u skladu sa željama ili zahtjevima pojedinca. odnosno naše emocionalno reagiranje se smatra izravnom i nužnom posljedicom tog događaja. onda manje vrijedim od onih koji su već nešto izuzetno postigli”. emocionalni poremećaj) Na početku smo spomenuli Shakespearea koji kaže da “nema dobrog i lošeg. neugodna emocija slijedi direktno iz A. bezuvjetno zadovolje.  Slijedeće su osobine iracionalnih vjerovanja: (1) (2) (3) zahtjevnost (perfekcionizam. i sprečavaju pojedinca da poteškoću podnosi bez ljutnje i uzrujavanja odn. Dakle. što dovodi do povećanog emocionalnog uzbuđenja. smatra da su negativne emocije posljedica događaja. kognitivna procjena pojedinca o događaju A. i to u skladu sa našim vjerovanjima (B). naša “logika svakodnevnice” ne uzima baš u obzir ovaj stvarni slied događaja. Pravi slijed događaja: A B C Međutim. C = krajnja posljedica (consequence) odn. čežnje i zahtjevi (perfekcija. Vremenski se kao prvo se pojavljuje A (aktivirajući događaj). bezuvjetna ljubav. stabilnost. 2. ne Pretpostavljeni slijed događaja: A 97 . koji se tumače kao opća neuspješnost: npr.).. neugodnih emocija i racionalno se suoči sa situacijom. odn. prekomjerna generalizacija doživljenog neuspjeha/neugode. pa ne treba činiti ništa dok se ne nađe to rješenje”. snizuju očekivanja vlastite efikasnosti.. što sve zajedno interferira sa racionalnim mišljenjem i djelovanjem. uspjeh. • “ako ne uspijevam postići nešto izuzetno u životu. Nakon toga sijedi posljedica u obliku emocionalnog doživljavanja (C) – što znači da je naše emocionalno doživljavanje nekog zbivanja determinirano prije svega našom interpretacijom tog zbivanja.

U toku RETe potrebno je navesti kljienta da odbaci iracionalna vjerovanja i prihvati racionalna te smanjiti klijentovu anksioznost i umanjivanje vlastitih sposobnosti. neizvjesnosti i rizika. prihvaćanje nesigurnosti. već samo našu interpretaciju tog zbivanja. te posvećivanje nekom ili nečemu. Međutim. Svrha RETe je da pojedinac stekne realističniju i tolerantniju životnu filozofiju. Iz navedenog slijedi i primjena racionalno-emocionalne terapije (RET): ljudi mogu kontrolirati svoje emocije ukoliko steknu kontrolu nad svojim vjerovanjima kojima interpretiraju događaje oko sebe. koja je nužno prošla kroz filter naših vjerovanja i našeg svjetonazora. do intenziviranja utjecaja negativnih događaja na život pojedinca. 98 . gubitak posla). a istovremeno potaknuti interes za samokontrolu. osjećaji razočaranosti i beznađa potpuno normalni kada pojedinac doživi gubitak (npr. Pretpostavljeni slijed događaja je dakle: A → C. B C Ellis smatra da su strahovanje za budućnost. prihvaćanje sebe. fleksibilnije i racionalnije mišljenje. ako se na to nadovežu iracionalna vjerovanja. dolazi do težih emocionalnih poremećaja i do depresije odn. ignorirajući da je upleteno i naše kognitivno obrađivanje te situacije.uzimajući u obzir da mi uopće nismo doživjeli neki objektivni događaj.

Klinička i statistička prognoza: usporedba 31. Popis ispitnih pitanja 1. 5 glavnih momenata koji povezuju projektivne tehnike 23. oblici. 21. 99 . 9. 35. 4. Sličnosti i razlike između projekcije kao obrambenog mehanizma i testovne projekcije Klinički intervju: svrhe u koje se koristi. 28. 11. 16. nedostaci 25. U čemu se razlikuju teorije ličnosti i što im je zajedničko Strategije ispitivanja ličnosti Doprinos kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji Doprinosi socijalno-kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji Funkcije psihodijagnostike Subjektivni model Kulturalni model Statistički model Psihodinamski model Medicinski model Operacione definicije abnormalnog ponašanja i doživljavanja: osnovni problemi Kakva mora biti korisna definicija abnormalnog doživljavanja i ponašanja Dva osnovna problema koji se javljaju kod svih operativnih definicija abnormalnog ponašanja i doživljavanja Tehnike opažanja i procjenjivanja ličnosti Razlike između laičkog i stručnog opažanja Pogreške kod procjene i opažanja 5. 2. 10. 3. 7. 6. prednosti. 15. 8. 12. faze i pravila prikupljanja podataka 26. Studija slučaja: od čega se sastoji i je li svako psihološko testiranje studija slučaja Q-sort tehnika Ispitivanje mentalnog statusa: što sve uključuje Prognoza: njeno mjesto u kliničkoj psihologiji 30. 27. 17. 32.1. 20. ISPITNA PITANJA 4. Biografski pristup u ispitivanju ličnosti: cilj. 14.4. 13. 19. Glavni efekti kliničke prognoze Kako određujemo uspješnost predikcije Tipovi i metode validacije kliničkog pristupa WECHSLERov koeficijent intelektualne deterioracije: kvalitativna analiza. ciljevi. 33. 29. faze. 24. [to sve čini “kliničku osjetljivost” psihologa i odakle se javljaju individualne razlike u toj osjetljivosti Pravila dobrog opažanja Kada i kako koristimo skale procjene Prednosti i nedostaci upitnika i inventara ličnosti 22. logika i nedostaci Problem svjesnog/nesvjesnog: nalazi koji potvrđuju da čovjek prima i reagira na nesvjesne informacije 34. Utjecaj ličnosti dijagnostičara na uspješnost procjene 18.

42. 37. Statistički model 2. Problem samoiskaza: glavna ograničenja 4. Problem samoiskaza: glavna ograničenja Problem automatskih/kontroliranih procesa: dva kognitivna sistema koji procesiraju informacije BECKova trijada i nastanak depresije 39. Klinički intervju: svrhe u koje se koristi. Koje su mozgovne odn. psihičke funkcije naročito osjetljive i najprije stradaju kod mozgovnih oštećenja i zašto 4. Biografski pristup u ispitivanju ličnosti: cilj. Ispitivanje mentalnog statusa: što sve uključuje 6. Klinička i statistička prognoza: usporedba 8. faze i pravila prikupljanja podataka 4. Tipovi i metode validacije kliničkog pristupa 9. Operacione definicije abnormalnog ponašanja i doživljavanja: osnovni problemi 3. Prognoza: njeno mjesto u kliničkoj psihologiji 5. U čemu se razlikuju teorije ličnosti i što im je zajedničko 100 . Model anksioznosti BECKa. [to sve čini “kliničku osjetljivost” psihologa i odakle se javljaju individualne razlike u toj osjetljivosti 8. Medicinski model 2. Utjecaj ličnosti dijagnostičara na uspješnost procjene 7. BANDURAina teorija samoefikasnosti Koje su mozgovne odn. Biografski pristup u ispitivanju ličnosti: cilj. prednosti.Q-sort tehnika C 1.36. 38. faze i pravila prikupljanja podataka 9. 41. Kada i kako koristimo skale procjene 5. EMERYja i GREENBERGa 40. Razlike između laičkog i stručnog opažanja 3. oblici. Sličnosti i razlike između projekcije kao obrambenog mehanizma i testovne projekcije 6. Varijante pismenog ispita A 1. Sličnosti i razlike između projekcije kao obrambenog mehanizma i testovne projekcije 7. Doprinosi socijalno-kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji 3. EMERYja i GREENBERGa 6.2. Problem automatskih/kontroliranih procesa: dva kognitivna sistema koji procesiraju informacije 5. Kulturalni model 2. nedostaci 10.Glavni efekti kliničke prognoze B 1. psihičke funkcije naročito osjetljive i najprije stradaju kod mozgovnih oštećenja i zašto Tipične poteškoće ljudi sa mozgovnim oštećenjima 4. Model anksioznosti BECKa. Pravila dobrog opažanja 10. faze. ciljevi.

prednosti. nedostaci 10. Funkcije psihodijagnostike 8. Tehnike opažanja i procjenjivanja ličnosti 10. Funkcije psihodijagnostike 5. Kako određujemo uspješnost predikcije 7. psihičke funkcije naročito osjetljive i najprije stradaju kod mozgovnih oštećenja i zašto 8. Tipovi i metode validacije kliničkog pristupa 10. BANDURAina teorija samoefikasnosti 6. Tehnike opažanja i procjenjivanja ličnosti 9. Dva osnovna problema koji se javljaju kod svih operativnih definicija abnormalnog ponašanja i doživljavanja 4. ciljevi. Doprinos kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji E 1. logika i nedostaci 1. Prognoza: njeno mjesto u kliničkoj psihologiji 6. Utjecaj ličnosti dijagnostičara na uspješnost procjene 9. [to sve čini “kliničku osjetljivost” psihologa i odakle se javljaju individualne razlike u toj osjetljivosti 2. Utjecaj ličnosti dijagnostičara na uspješnost procjene 3. prednosti. Studija slučaja: od čega se sastoji i je li svako psihološko testiranje studija slučaja 7. ciljevi. nedostaci 8. Strategije ispitivanja ličnosti 7.7. ? 6. Razlike između psihometrijskog i kliničkog testiranja 8. Psihodinamski model 2. Kada i kako koristimo skale procjene 4. BECKova trijada i nastanak depresije 5. Kakva mora biti korisna definicija abnormalnog doživljavanja i ponašanja 3. Prednosti i nedostaci upitnika i inventara ličnosti 9. Klinički intervju: svrhe u koje se koristi. Problem svjesnog/nesvjesnog: nalazi koji potvrđuju da čovjek prima i reagira na nesvjesne informacije 3. Subjektivni model 2. Klinički intervju: svrhe u koje se koristi. oblici. Teoretsko objašnjenje intelektualnog deficita kod psihijatrijskih poremećaja 5. Koje su mozgovne odn. U čemu se razlikuju teorije ličnosti i što im je zajedničko 9. faze. F Teoretsko objašnjenje intelektualnog deficita kod psihijatrijskih poremećaja 1.Pogreške kod procjene i opažanja 101 . oblici. Doprinos kognitivnog pristupa kliničkoj psihologiji 4. D WECHSLERov koeficijent intelektualne deterioracije: kvalitativna analiza. faze.

Psihodinamski model 2. 5 glavnih momenata koji povezuju projektivne tehnike 3. Kada i kako koristimo skale procjene 8. WECHSLERov koeficijent intelektualne deterioracije: kvalitativna analiza. Tipične poteškoće ljudi sa mozgovnim oštećenjima 10. Studija slučaja: od čega se sastoji i je li svako psihološko testiranje studija slučaja 7. Ispitivanje mentalnog statusa: što sve uključuje 6. Teoretsko objašnjenje intelektualnog deficita kod psihijatrijskih poremećaja 9.G 1. [to sve čini “kliničku osjetljivost” psihologa i odakle se javljaju individualne razlike u toj osjetljivosti 4.Kakva mora biti korisna definicija abnormalnog doživljavanja i ponašanja 102 . logika i nedostaci 5.

103 . New Yersey. . THE END psiNET INICIJATIVA KLINIČKA PSIHOLOGIJA (PSIHODIJAGNOSTIKA SA KOGNITIVNOM KLINIČKOM PSIHOLOGIJOM) Zagreb.. T. N.. Zagreb. 1985.: Abnormal Psychology in a Changing World. • DOBSON. S. M. • BIRO. J. S.: Teorije ličnosti. S.:The principles of classification in relation to mental disease. S. 1991. A.. A.: Psychopatology. Prosvjeta.: Klinička psihologija. TAYLOR. • FISKE. Inc. D. Medicinska knjiga. Zagreb.. • HUDOLIN.1984. Beograd. Beograd-Zagreb.): Racionalno• NEVID.: Social Cognition.: General Psychpatology.. 1994. (ur. [kolska knjiga. Hall. Zagreb. [kolska knjiga. RATHUS. M. New York. S. V. GREENE. 1998. E.. V. . M. . 1992. 1986. • KENDELL. ... emotivne terapije. 1987. 1994 • KRIZMANI]. Cambridge. Zangwill. B. 1985. LITERATURA • BERGER.. in Shepherd. in RAMACHANDRAN. E. L. McGraw-Hill. Academic Press. Prentice • PETZ.. J. K. 1990. (Ed): Encyclopedia of human behaviour. S. San Diego. Nolit. PUSCH.: Teorijske osnove racionalno-emocionalne terapije. Društvo psihologa SR Hrvatske. Cambridge University press. Psihologijski rječnik. O. B. • FULGOSI.: Rječnik psihijatrijskog nazivlja. u Anić.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. R.: Psihodijagnostika. Zagreb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->