P. 1
Izvjestaj o See6 Zemljama Jun 2012

Izvjestaj o See6 Zemljama Jun 2012

|Views: 31|Likes:
Published by Danijel Kokošar

More info:

Published by: Danijel Kokošar on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Redovni ekonomski izvještaj za Jugoistočnu Evropu

5. juni 2012.

Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region

i

JUGOISTOĈNA EVROPA: REDOVNI EKONOMSKI IZVJEŠTAJ

5. juni 2012.

ii

SADRŢAJ

SKORAŠNJA EKONOMSKA DEŠAVANJA, IZGLEDI I IZAZOVI PREMA ―ZLATNOM RASTU‖ U JUGOISTOĈNOJ EVROPI

1.

SKORAŠNJA EKONOMSKA DEŠAVANJA, IZGLEDI I IZAZOVI POLITIKA .............. 1
A. GLOBALNO OKRUŢENJE – U NAJBOLJEM SLUĈAJU MJEŠOVITA SLIKA –A U NAJGOREM KATASTROFA ................................................................................................................. 1 B. RAST SEE6—SPOR OPORAVAK ................................................................................................. 5

C. TRGOVINA I DEŠAVANJA NA MEĐUNARODNOM PLANU – POBOLJŠANJE DEVIZNOG RAĈUNA, RELATIVNO ROBUSNE FDI .............................................................................................. 9 D. FISKALNA POLITIKA I JAVNI DUG – RIZIK U PORASTU ................................................... 13

E. MONETARNA POLITIKA I FINANSIJSKI SEKTOR – NASTAVAK OSLOBAĐANJA OD DUGA (DELEVERAGING) .................................................................................................................. 19 F. DEŠAVANJA NA TRŢIŠTU RADA U SEE6 – ZABRINJAVAJUĆI TRENDOVI .................... 26

G. SIROMAŠTVO, NEJEDNAKOST I PERCEPCIJA UĈINKA KRIZE U SEE6 – JOŠ ZABRINJAVAJUĆIH TRENDOVA ..................................................................................................... 34 H. I. IZGLEDI ZA 2012-13 .................................................................................................................... 41 IZAZOVI POLITIKA ..................................................................................................................... 44

2. ZLATNI RAST U JUGOISTOĈNOJ EVROPI: KLJUĈNE IMPLIKACIJE ZA REFORME POLITIKA .................................................................................................................................... 47
A. B. UVOD ............................................................................................................................................. 47 TRGOVINA I FINANSIJE: PRIMARNI POKRETAĈI „KONVERGENCIJE― U SEE6 ............ 49

C. PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE: RAST PRODUKTIVNOSTI, ALI OGRANIĈENA ULOGA INOVACIJA ........................................................................................................................................... 54 D. RAD I UPRAVLJANJE: VISOKA NEZAPOSLENOST, STARENJE STANOVNIŠTVA, NATEGNUTI BUDŢETI ....................................................................................................................... 56 E. ZAKLJUĈCI I IMPLIKACIJE NA REFORMU POLITIKA: OD KONVERGENCIJE DO REFORME RADA I UPRAVLJANJA .................................................................................................. 62

iii

...................... 23 Slika 38: Nominalni y-o-y rast kredita domaćinstvima do marta 2012 ................................... 5 Slika 5: Oporavak investicija u zemljama SEE6 (2008 index=100) ............................................ 6 Slika 9: Realni rast BDP-a u SEE6................................... 23 Slika 39: Loši krediti (Non-performing loans – NPL) (% ukupnih kredita) ................................. EU10 i EU15 (%) .......................................................................... 11 Slika 24: Vanjski dug............................. 25 Slika 42: Rezerve za kreditne gubitke........... 2008-2011 ................................................ 20 Slika 34: Ukupni depoziti (vrijednost u Euro........................................................................................ 9 Slika 17: Rast uvoza (%).................................................................................... 16 Slika 30: Javni dug u SEE6 (procenat BDP-a) .............. 7 Slika 12: Uĉešće u realnoj bruto dodanoj vrijednosti (gross value added............................................... % BDP) Slika 23: FDI po stanovniku (neto........................................................................... 7 Slika 11: Uĉešće u realnom BDP-u u SEE6 kao regiji (%) ........................................................GVA) u zemljama SEE6 (%) ............................................................................................................................................................................................. 9 Slika 18: Rast izvoza i uvoza ......................................... 6 Slika 7: Oporavak neto izvoza u zemljama SEE6 (2008 index=100) ....................................... 12 Slika 25: Ukupno izdane meĊunarodne obveznice u odabranim SEE6 (mln............................................................................................................................................................................................................................... 10 Slika 19: Deficit tekućeg raĉuna (CAD) i trgovinski bilans ................. 10 Slika 20: Deficit tekućeg raĉuna (CAD) po zemljama............. 2 Slika 3:Rast industrijske proizvodnje I uvoza u Evropi ............................................................. 2 Slika 4: Oporavak realnog BDP-a u zemljama SEE6 (2008 index=100) ................................................................................................................................................. 1 Slika 2: Industrijska proizvodnja je 2012 u bitnoj mjeri se oporavlja 2012 . 12 Slika 27: Ostvareni prihodi u SEE6.................... 12 Slika 26: Ukupni javni i privatni vanjski dug (% BDP-a) ................................................ 22 Slika 35: Realni y-o-y rast kredita privatnom sektoru do marta 2012* ...................................................................................................................................................... 19 Slika 32: Petogodišnje CDS marţe za najvaţnije matiĉne banke evropskih banaka (u baziĉnim poenima) ........... sept....................................... 23 Slika 36: Nominalni y-o-y rast kredita privatnom sektoru do marta 2012............................................... 7 Slika 14: Inflacija u SEE6....................... 6 Slika 10: Uĉešće u realnom BDP-u u SEE6 (%)....................................... 5 Slika 6: Oporavak potrošnje u zemljama SEE6 (2008 index=100) .................................................. 14 Slika 28: Ostvareni rashodi SEE6.......................................................................... (% BDP-a) ........................................................ 7 Slika 13: Uĉešće u realnoj bruto dodanoj vrijednosti (GVA) u zemljama SEE6 kao regiji (%) .............................. 25 iv . 2008 – 2011 ................................................... 15 Slika 29: Marţe na suvereni vanjski dug SEE 6 (u bps) ................. 23 Slika 37: Nominalni y-o-y rast kredita privatnim kompanijama do marta 2012 ................................................................................................................................ 11 Slika 22: Strana direktna ulaganja (FDI................................................................................................. 10 Slika 21: Doznake radnika 2008-2011 (% BDP-a) ......................................................................................... 8 Slika 15: Izvoz (% BDP-a) ................. (%) .................................. 19 Slika 33: ECB LTRO-i i roĉno finansiranje banaka (u milijardama Eura) ..... USD) .Slike Slika 1: Globalna finansijska neizvjesnost.............................................................. neto............................................. (% BDP-a) ................ 9 Slika 16: Izvoz i ekonomski rast (%) .....................ROA)...... 2008=100) ................. prosjek SEE6 (% BDP-a) .......................................... 6 Slika 8: Realni rast BDP-a u zemljama SEE6 (%)..... 24 Slika 40: Povrat na sredstva u bankarskom sektoru (return on assets ......... US$) ........................................................................................................................................................ 25 Slika 41: Povrat na kapital u bankarskom sektoru (return on equity -ROE)................................ 18 Slika 31: Marţa Euribor–OIS (%) ......................................... kao procent ukupnih bruto kredita .............................................

........................ i stopa emigracije visoko obrazovane radne snage (2000) .............. 27 Slika 45: Stope nezaposlenosti u SEE6 i EU10 ....... Crna Gora i BJR Makedonija ................... 1996–2008 .............000 stanovnika (2010)........................... 1995-2010 .. 26 Slika 44: Promjene stope nezaposlenosti od 2008 do 2011 (u procentnim poenima)........................... 29 Slika 47: Stope zaposlenosti u SEE6 (2011) ................................. 42 Slika 56: Maloprodaja (Jan 2010 = 100........................ 35 Slika 51: Krivulje uĉestalosti rasta................................................................................................................ 60 v ............................................................... Procent BDP -a....... SEE6 i Drţave istoĉnog partnerstva 2009-10 (ili najnovije dostupne) ....................................................................................................................... 57 Slika 63: Opći rashodi vlade (% BDP-a)............. 53 Slika 61: Stopa nezaposlenosti kao procent ukupne radne snage (2009 ili najnoviji dostupni podaci) ......................................... ne SA) ..................................................................................... 56 Slika 62: Neto migracije na 1.................................. srednja vrijednost.......... EU11................................ u hiljadama USD..................... bez SA) ................ 2009..................................................................................................Slika 43: Promjene stope nezaposlenosti i rast BDP-a u SEE6.................................... 2000-10 ............................ 32 Slika 50: Regionalni trendovi siromaštva 2005-2009 (%) ............................... 42 Slika 57: EXPY za poluproizvode...... 30 Slika 48: Promjene realnog BDP-a i stopa zaposlenosti 2011: godišnji podaci za SEE6 (lijevo i kvartalni podaci za BJR Makedoniju (desno) (u procentima) .................................. 27 Slika 46: Registrirana nezaposlenost tokom 2011 (januar 2011 = 100) .......................................... Slika 53: Najvaţniji kanali utjecaja Slika 54: Najvaţniji mehanizmi nošenja sa krizom .......................................... Srbija................ 2009 ......................... 59 Slika 64: Opći bruto dug vlade (% BDP-a)................................................................ 38 Slika 55: Industrijska proizvodnja (3m/3m.................................................... 60 Slika 65: Radna snaga u SEE6 će se smanjiti za oko jednu ĉetvrtinu u periodu 2010-50 ............ procent promjene............. 50 Slika 59: Tokovi kapitala.................... 31 Slika 49: Bruto prosjeĉne promjene nominalne plaće (januar 2011 = 100) ............................. 50 Slika 58: Izvoz i uvoz roba i usluga u EU15......................... 52 Slika 60: Indeks GDP per capita (EU15 Sjever i Kontinental =100)...................... Error! Bookmark not defined.................... prosjek za period vrijednosti medijane grupe ......................................... 36 Slika 52: Percepcija uĉinka krize .....

.............. 13 Tabela 3: Fiskalni odgovori vlada u 2012 .......................... (%) .... 14 Tabela 4: Rejting suverenog kredita * ............................................................................ 100=izvrsno) ...................................................................................................................... 30 Tabela 6: MeĊunarodno usporedive procjene uĉestalosti siromaštva i ekstremnog siromaštva u SEE6 2005-2010............................................................................................. 16 Tabela 5: Stope uĉešća (aktivnosti) 2011...................... 28 Okvir 2: Uloga aktivnih politika trţišta rada (ALMP) u rastu zaposlenosti ................................... Error! Bookmark not defined.............................................................................. 34 Tabela 7: Izgledi za rast u zemljama SEE6................................................................ u procentima ............................ 2011...................... 63 vi .................................................. 41 Tabela 8: Odabrani pokazatelji javnog duga................................................................................................................... 45 Tabela 9.......................................................... 55 Okviri Okvir 1: Regionalni trendovi nezaposlenosti u Srbiji .................................................................... 0=loše........................... Tabela 2: FIskalni deficit u SEE6 (procenat BDP-a) ...............................Tabele Tabela 1: Globalni izgledi rasta ............ Indeks poslovanja (Doing Business Index) (0-100.................... 32 Okvir 3: Reforma trţišta rada: priĉa o dvije zemlje (i neke lekcije) ...................................... po spolu.................. 58 Aneks Aneks 1: Grupiranja zemalja koje je korišteno u ovoj bilješci ...............

ECA PREM). Agim Demukaj. Tim je koristio smjernice i savjete Yvonne Tsikata (Direktor. Damir Cosić. Erjon Luci. Kaspar Richter. Borko Handjiski. ECA PREM). Zahvalnost duguje korisnim komentarima i podršci koje su dali Andrew Burns (Menadţer. U ovom izvještaju. Evgenij Najdov. a ĉine ga Ron Hood. Crnu Goru. na osnovu nedavno završenog izvješaja Svjetske banke „Zlatni rast― autora Indermit Gill.Ovaj izvještaj dva puta godišnje radi tim ekonomista u Odjelu za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju (World Bank’s Europe and Central Asia Region’s Poverty Reduction and Economic Management Department . BJR Makedoniju i Srbiju. Kosovo. vii . Caterina Ruggeri Laderchi.). ECAPREM2).org). Tim predvodi Ţeljko Bogetić (zbogetic@worldbank. DECPG) i Juan Zalduendo (Vodeći ekonomista. Bosnu i Hercegovinu. and Juan Zalduendo (2012. ECAVP). Martin Raiser. Duško Vasiljević i Danijela Vukajlović-Grba. Posebnu tematsku bilješku o Zlatnom rastu na zapadnom Balkanu izradili su Abebe Adunga i Aleksandra Iwulska. „jugoistoĉna Evropa― se odnosi na šest zemalja zapadnog Balkana (SEE6): Albaniju. Satu Kahkonen (Menadţer sektora. Dilek Aykut. Kenneth Simmler. Lazar Sestović.

a uglavnom se radi o mladima i dugotrajno nezaposlenima. što će se morati nastaviti i tokom srednjoročnog razdoblja kako bi se izbjegli kasniji finansijski problemi. U načelu.REZIME Nakon što su ostvarile rast od 2. a likvidnost adekvatnom u većini zemalja. Dugoročni plan strukturalnih reformi SEE6 koji je neophodan da bi se održala u pogodnu mašina konvergencije mora biti fokusiran na poticanje jačanja trgovine i finansijskih tokova i reformu tržišta rada i javnog sektora. Ipak. posebno u scenariju šire zaraze uzrokovane krizom u Grčkoj.2 posto u 2011. one će se materijalizirati odgovarajućim politikama i reformama.0 posto u 2012. sve u svemu. većina zemalja u regionu moraju usvojiti programe fiskalne konsolidacije kako bi obrnuli dinamiku duga.s obzirom na postojane značajnih rizika u Eurozoni vezanih sa krizom u Grčkoj. nivoi NPL-a (kredita koji se ne vraćaju). kapitalni amortizeri i rezerve se čine solidnima. prosječna stopa nezaposlenosti u SEE6 je više od dva puta veća od prosjeka u odnosu na zapadnu Evropu. I pored teške kratkoročne situacije. iako visoki. rani pokazatelji govore da šest zemalja jugoistočne Evrope (SEE6) prolaze kroz period drastičnog usporavanja i mogu očekivati rast od samo 1. Sa visokim nivoom javnog duga i finansijskih pritisaka. Dobre su vijesti da. i velikim društvenim pritiscima. SEE6 ima historijsku mogućnost da iskoristi evropski „voz konvergencije“ – smanjenje dugoročnog jaza u prihodima po glavi stanovnika sa razvijenim zemljama Evropske unije (EU). iako sa povećanim rizicima i izložen negativnim šokovima. a srednja klasa je postala osjetljiva suočena sa velikim udarima i ispražnjenim finansijskim amortizerima domaćinstva i štednjom. ali ove koristi ne dolaze same po sebi. finansijski sektor u SEE6 ostaje relativno dobro pozicioniran. Napredak postignut u smanjenju siromaštva prije krize sada uzima suprotan smjer. nemoguće je previše naglasiti značaj djelovanja nadležnih vlasti u smislu poduzimanja pro-aktivnih mjera kojim se od banaka traži da izgrade amortizere i ojačaju otpornost sektora. Dalje. Na nivou od oko [23] posto. Loša vijest je socijalna situacija: zemlje SEE6 imaju najviše stope nezaposlenosti i siromaštva u Evropi. Loši ekonomski uvjeti u Eurozoni koče ekonomsku aktivnost i prihode vlade u zemljama SEE6. Suočeni sa mnogo umjerenijim izgledima za rast nego prije krize. se generalno stabiliziraju. rast je relativno slab i uglavnom „bez radnih mjesta“ tokom novonastalog oporavka 2010-11. vlade zemalja SEE6 bi trebale usvojiti mnogo ambicioznije i urgentnije planove strukturalnih reformi u cilju postizanja rasta i zapošljavanja. što ima uništavajući utjecaj na ljudski kapital. U SEE6. isti taj „voz konvergencije“ očekuje nove zemlje-kandidate meĎu SEE6.. viii . Sve zemlje koje su ranije stupile u EU prošle su ovaj snažan proces „sustizanja“.

1. nepostojanje solidnih ekonomskih programa u pogoĎenim zemljama.000 Belgija ekonomija se i dalje mora suočiti sa lošim vjetrovima 800 povećanja cijena nafte. nego su pojaĉala neizvjesnost i strahove od novog velikog globalnog širenja krize. ukljuĉujući u zemljama u razvoju. dok MMF-ov Pogled na svjetsku ekonomiju (World Economic Outlook) iz aprila 2012. 1. svjetski ekonomski rast dodatno Slika 1: Globalna finansijska neizvjesnost usporava ove godine i iako su kratkoročne ekonomske novosti u Eurozoni bile pozitivne na CDS spredovi za zemlje sa najvećim spredovima su olabavili. u stvari predviĊa smanjenje od -0..1 koji je projiciran u izdanju iz septembra 2011. globalni obim uvoza roba se smanjio. što bi moglo dovesti do daljeg širenja zaraze. Zaraza fiskalne krize iz Evrope proširila se i na zemlje u razvoju i na zemlje sa visokim prihodima. dešavanja tokom druge polovice godine ne samo da su usporile aktivnost u evropi i na globalnom nivou. g. mada se očekuje njegovo Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 jačanje u drugoj polovini godine. i vanjskih resursa kojima će se oni podržati. rizik produbljenja previranja i širenja 1. Ovo je u skladu sa Pogledom na svjetsku ekonomiju Svjetske banke (Global Economic Outlook) (oĉekuje se objavljivanje u junu 2012). stvarajući znaĉajne negativne vjetrove za globalni rast. a mnoge traže održivi model rasta u novom okruženju. Nakon teške 2011.200 Italija Čak i ako se kriza u Grčkoj uredno riješi.600 Irska Postoji velika neizvjesnost oko ishoda krize u Grčkoj 1. I dok upravljanje krizom ostaje u prvom planu razmatranja politika u zemljama visokog prihoda. ali neki bi opet mogli porasti početku. Najveći rizici za njen nastanak su vezani za nepovoljan ishod krize u Grčkoj.3 posto za ovu godinu u usporedbi sa rastom od 1.400 Španjolska i njenih implikacija na Evropu i globalne ekonomije. Povećana neizvjesnost tokom druge polovice godine dovela je do velikih prodaja na globalnom trţištu kapitala. IZGLEDI I IZAZOVI POLITIKA GLOBALNO OKRUŢENJE – RASTUĆI RIZICI U EUROZONI A.800 Portugal negativnog utjecaja je nedavno naglo porastao. PredviĊanja rasta za 2012 u Eurozoni su generalno revidirana u smislu smanjenja. smanjenim dotokom kapitala 600 i fiskalna konsolidacija i konsolidacija bankarskog 400 sektora u zemljama visokog prihoda će uzrokovati da 200 0 rast bude relativno slab. Kao posljedica toga. Smanjenje industrijske proizvodnje koncentriran je u zemljama EU. Sve u svemu. SKORAŠNJA EKONOMSKA DEŠAVANJA. 1 . većina razvijenih ekonomija su se u potpunosti oporavile od krize. Ovaj izvještaj usvaja polazni scenarij koji pretpostavlja da će se izbjeći velika kriza Eurozone. globalna ekonomija je prošla kroz nova previranja. Globalna industrijska proizvodnja ostala je na niskom nivou u drugoj polovici 2011. Tokom 2011. svjetska 1. Eurozona treba odlučan i koordiniran odgovor politika kako bi se taj rizik ograničio.1.

U odgovoru na finansijske pritiske na evropske banke ECB je krajem decembra i krajem februara uvela Operacije dugoroĉnog refinansiranja (long-term refinansing operations – LTRO). Do kraja aprila 2012 marţe i stope Credit Default Swapa (CDS) za zemlje visokog prihoda i zemlje u razvoju vratile su se blizu nivoa kojeg su imali 2011.1 posto tokom prvog kvartala 2012 (vidi sliku 2). kao i zbog velikih poplava na Tajlandu). poĉelo ubrzavati. Ovaj porast aktivnosti je uglavnom zasnovan i evidentan u svim zemljama – i onim visokog. koje je prije toga prošlo kroz 6 mjeseci opadanja aktivnosti u drugoj polovici 2012. Poboljšani uvjeti na finansijskim trţištima tokom prva ĉetiri mjeseca ove godine odrazili su se (i doprinijeli) preokretu na realnoj strani ekonomije. Trgovinski tokovi takoĊer jaĉaju. Opadanje globalne averzije rizika tokom ovih mjeseci dovelo je do oporavka trţišta kapitala. Jedna triliarda LTROa su pomogli u jaĉanju povjerenja u meĊubankarsko trţište što je dovelo do znaĉajnog popuštanja Eurobor-Eonia marţe. Slika 2: Industrijska proizvodnja je 2012. volatilnost burzi (utvrĊena prema VIX indeksu) pala je na najniţi nivo od 2007. Potraţnja za uvozom u zemlje u razvoju snaţno je skoĉila u ĉetvrtom kvartalu 2011. mada su još uvijek ograniĉavajući. iako je tada uvoz u Euro-podruĉje i dalje opadao. uglavnom zbog velike potraţnje u zemljama u razvoju.Tokom prvih ĉetiri mjesec 2012 uvjeti se popravljaju. koja je bila jako slaba tokom većeg dijela druge polovice 2011 (dijelom zbog poremećaja isporuka zbog zemljotresa i tsunamija u Japanu. u Slika 3:Rast industrijske proizvodnje i uvoza u bitnoj mjeri se oporavlja 2012. Ovaj skok potraţnje je pokrenuo porast izvoza i zemalja u razvoju i razvijenih ekonomija. Do kraja marta. Evropi 2 . Ĉak je i Euro podruĉje. Globalna ekonomska aktivnost je takoĊer ojaĉala u 2012. Poboljšanje podataka o industrijskoj proizvodnji su se dijelom odrazili u podacima o BDP-u za Euro podruĉje za prvi kvartal (Slika 3). i globalna trţišta su povratila gotovo sve gubitke koje su imali u drugoj polovici 2011. i srednjeg i niskog prihoda. i rasla je po anualiziranoj stopi od 20 posto tokom tri mjeseca do kraja marta 2012. Globalna industrijska proizvodnja. poĉela je opet jaĉati u prvom kvartalu 2012-kada je rasla po anualiziranoj stopi od 10. koja procjenjuje spremnost evropskih banaka da kreditiraju jedna drugu u neosiguranom meĊubankarskom poslovanju.

ukljuĉujući FDI. što je proces koji je intenziviran od druge polovice 2011. 3 . sa postojećom nesigurnošću finansijskih trţišta. mjere napetosti na finansijskom trţištu. potaknute fiskalnim propustima. i više od 70 posto za zemlje u regiji Evrope i Centralne Azije. meĊutim. Slabi dotok kapitala je dijelom odraz smanjenja dugovanja (deleveraging) bankarskog sektora u Evropi. A dobit u ekonomijama sa visokom marţom je pala. meĊunarodni dotoci kapitala u zemlje u razvoju. globalna finansijska trţišta su i dalje nervozna. mada u Eurozoni sporim korakom (Tabela 1). dok je cijena industrijskih roba. Stope rasta bi polako trebale porasti u srednjoroĉnom razdoblju. pala za 10 odnosno 13 posto. Došlo je do pogoršanja i drugih finansijskih indikatora. i politiĉkom neizvjesnošću u Eurozoni. posebno u posljednjem kvartalu 2011. a burze u zemljama u razvoju i u zemljama visokih prihoda izgubile su oko 12 posto u periodu od 1. kao što je Credit Default Swap (CDS) su skoĉile blizu vršne vrijednosti koju su imale u jesen 2011. Obnovljena nervoza na trţištu dovela je do velikog skoka cijene rizika na globalnom nivou. preokrenuli tok ranijih poboljšanja u sentimentu trţišta. Ovo odraţava polazni scenario urednog rješavanja neizvjesnosti vezanih za euro podruĉje i izbjegnutog širenja krize na druge ekonomije Eurozone i na globalnu ekonomiju. ĉime je nestala sva korist ostvarena od januara. direktni utjecaj na rast zemalja u razvoju će biti ograniĉen (dijelom zato što je bilo manje utjecaja krize) ali povećani potresi trţišta. Unatoĉ sadašnjem oporavku vrednovanja na trţištu kapitala i tokovima obveznica. će prema predviĊanjima usporiti tokom 2012. napetosti u euro podruĉju bi mogle eskalirati donoseći sa sobom rizik širenja krize. vratio se odreĊeni nivo tenzija dok se investitori opet fokusiraju na izazove sa kojima se suoĉavaju evropske zemlje sa visokom marţom. Ipak. Nagao pad sindiciranog kreditiranja kojeg su povele evropske banke od sredine 2011 i ograniĉenja u finansiranju trgovine. Jedna svijetla taĉka jeste da su. Oporavak bi se trebao nastaviti. U Eurozoni. ukazuju da su zemlje u razvoju znaĉajno pogoĊene. Povećani potresi u Euro zoni u maju su. Obnovljene tenzije će dodati na već postojeće negativne vjetrove .fiskalna i bankarska konsolidacija u zemljama visokih prihoda će rezultirati slabijim rastom tokom 2012. Nedavno su opet skoĉile tenzije na trţištu. MeĊu najrazvijenijim zemljama CDS stope se trenutno kreću na nivou od oko 60 posto svoje vršne vrijednosti. Pod pretpostavkom da se uvjeti u evropskim zemljama visokih prihoda neće znaĉajnije pogoršati. smanjivanjem rejtinga banaka. strana direktna ulaganja (foreign direct investments ili FDI) iz evropskih ekonomija sa visokim prihodima ostala snaţna tokom 2011. kao što je nafta i bakar. i vjerojatno je da će doći do slabljenja dotoka stranih direktnih ulaganja. Teški uvjeti u prekograniĉnom bankarskom kreditiranju će.Ipak. Od aprila 2012. Praktiĉno se valute ekonomija u razvoju su izgubile izmeĊu 3 i 7 posto u odnosu na USD. unatoĉ tim poboljšanjima. iako sporije nego što je to bilo prije krize dok posustaje usporavanje uzrokovano fiskalnom konsolidacijom. U drugim zemljama visokog prihoda ovo povećanje je bilo nešto manje naglo. prema oĉekivanjima. unatoĉ naglom padu kredita banaka i drugih vrsta prekograniĉnog toka sredstava. smanjen dotok kapitala . U svakom sluĉaju. meĊunarodni tokovi kapitala ka zemljama u razvoju ostaju nekih 13 procenata ispod nivoa iz 2011. potrajati još neko vrijeme. dok je u onim koja imaju sredstva u „sigurnosti― („safe haven assets―) opala. maja i 23 maja.

koji je u pripremi). kreatori politika tek trebaju pronaći odgovarajuću kombinaciju strukturalnih i makroekonomskih politika kako bi u potpunosti smanjili tenzije na finansijskim trţištima i generirali rast.0 1. maja 2012. ali bi pomoglo ublaţiti udar na zemlje-uvoznice nafte.7 2014f 3. Neuredno odvijanje obaveza prema suverenom dugu bi moglo pokrenuti mnogo ubrzaniji proces oslobaĊanja duga banaka u Evropi a ekonomijama u Evropi i Centralnoj Aziji. što bi dovelo do smanjenja prihoda vlade i prihoda izvoznika nafte i metala.2 1.9 5.3 1.4 Izvor: Svjetska banka Globalni ekonomski izgledi (Global Economic Prospects).0 1.8 2011e 2.8 1.0 7. i moglo bi doći do naglog pada globalnog BDP-a (vidi Global Economic Prospects.4 1.5 5.6 2012f 2. posebno u Evropi. napetosti koje proistjeĉu iz politiĉke neizvjesnosti koja postoji u Euro podruĉju će vjerojatno predstavljati najozbiljniji potencijalni rizik za zemlje u razvoju. Januar 2012 i Jun 2012. niti jedna regija u svijetu ne bi bila pošteĊena. Ali unatoĉ tome.9 0.3 6. U neposrednom periodu. kako u smislu domaćih strukturalnih i fiskalnih politika evropskih ekonomija sa visokom marţom i na nivou institucija Euro –podruĉja. 1/ Preliminarne projekcije od 29. turizam. rast realnog BDPa (u procentima) Svijet Zemlje visokog dohotka Zemlje u razvoju Memo: Euro zona 2010 4.6 6. mnoge bi zemlje mogle biti prinuĊene da jako zareţu i u vladinu i u javnu potrošnju ako doĊe do zamrzavanja globalnih finansija. U sluĉaju ozbiljne recesije. cijene roba bi mogle jako pasti. što bi se moglo desiti u sluĉaju teške krize. robe ili imaju visok nivo kratkoroĉnog duga ili potreba za srednjoroĉnim finansijama bit će najteţe pogoĊene. Ipak. Rizici po ovaj privremeni oporavak i dalje postoje. Zemlje koje se snaţno oslanjaju na doznake izvana. Mnoge su zemlje smanjile izloţenost kratkoroĉnom dugu dijelom i zbog toga što se Euro-zona oslobaĊa duga (deleveraging).3 -0. koje su najviše pogoĊene.3 2.3 2013f 3. U sluĉaju nastanka ozbiljne krize u Eurozoni. procjene osoblja.Tabela 1: Izgledi globalnog rasta. i u manjoj mjeri u Latinskoj Americi.1 3. 4 . Postignut je odreĊeni napredak u Evropi na frontu politika.

5 . kao i dugoroĉni faktori meĊu kojima je i investicijska klima.2 Slika 4: Oporavak realnog BDP-a u zemljama SEE6 (2008 index=100) Slika 5: Oporavak investicija u zemljama SEE6 (2008 index=100) Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. sastav rasta se mijenja. razlikuje od zemlje do zemlje. sa gotovo ravnomjernom podjelom izmeĊu ulaganja i potrošnje. likvidnost. kao i recesija. Dalje. koju su usporili kratkoroĉni faktori. i nisu još sve zemlje dostigle nivo aktivnosti koji su imale prije krize (Slika 4). Rast u SEE6 u prosjeku je bio 2. Kao i u drugim regijama. U stvari. osim na Kosovu i odnedavna u BJR Makedoniji. zemlje koje su doţivjele snaţnu recesiju (Bosna i Hercegovina. Crna Gora i Srbija) imaju teškoća da se vrate na isti nivo (Slike 4-7).8 procentnih poena) pošto se uvoz oporavio više od izvoza. MMF za BiH i KOS Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. Crnu Goru i Srbiju. MeĊutim. za 2011. Zemlje koje su uspjele izbjeći recesiju (Albanija i Kosovo) odnosno doţivjele skromno usporavanje rasta (BJR Makedonija) već su 2010. nakon toga. Politiĉki faktori su takoĊer doprinijeli domaćoj ekonomskoj neizvjesnosti i slabom oporavku.9 posto u 2006-8. Bosnu i Hercegovinu.2 posto u 2010-11. domaća potraţnja doţivljava bum. koje su snaţno pogoĊene globalnom krizom.B. sa uĉešćem od 3 procentna poena u rastu. Vanjska potraţnja je postala opterećenje za rast (-0. 1 2 SEE6 obuhvaćaju: Albaniju. U 2011. Nova vlada je oformljena u februaru 2012. vanjska potraţnja (neto izvoz) je izvukla regiju iz recesije 2010. RAST SEE6 —SPOR OPORAVAK 1 Rast je u zemljama SEE6 bio relativno spor tokom 2011. Kosovo. MMF za BiH i KOS za 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke. kašnjenja u plaćanju. ĉak i u odnosu na zemlje EU10 i EU 15. Uvjetno bi se moglo reći da rast nije bio robustan dijelom i zbog slabe investicijske aktivnosti. što je ugrozilo kreiranje politika. (Slike 89). MeĊutim. Eurostat i kalkulacije osoblja Svjetske banke. u manjoj mjeri.. oporavak investicija je bio spor. u usporedbi sa 4. BJR Makedoniju. Bosna i Hercegovina je prošla kroz razdoblje od 15 mjeseci (oktobar 2010 do januara 2012) bez centralne vlade i bez budţeta. prestigle nivo realnog BDP-a iz 2008. Oporavak se. Sastav rasta se promijenio u pravcu domaće potraţnje (Slike 10-11). odraţavajući oporavak potrošnje i. oporavak se u SEE6 ĉini sporim. investicija. kao što su kredit.

EU10 i EU15 (%) Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. Slika 8: Realni rast BDP-a u zemljama SEE6 (%) Slika 9: Realni rast BDP-a u SEE6. MMF za BiH i KOS Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. MMF za BiH i KOS. Eurostat i kalkulacije osoblja Svjetske banke. gdje graĊevinarstvo daje znaĉajan doprinos rastu. MMF za BiH i KOS za 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke. MeĊutim.9 procentnih poena) i poljoprivreda (0. Svi najvaţniji sektori osim graĊevinarstva dali su pozitivan doprinos rastu 2011 (Slike 1213). za 2011. dok je u sektoru graĊevinarstva došlo do zaustavljanja pada u odnosu na 2010. Industrija i graĊevinarstvo su najteţe pogoĊene tokom recesije 2009.8 posto bruto dodane vrijednosti (gross value added – GVA). a usluge (0. industrija se oporavlja po osnovu oporavka izvoza (0. 6 . zbog slabog oporavka kredita i institucionalnih ograniĉenja u sektoru. Godine 2011.Slika 6: Oporavak potrošnje u zemljama SEE6 (2008 index=100) Slika 7: Oporavak neto izvoza u zemljama SEE6 (2008 index=100) Izvor: Nacionalni uredi za statisiku. Izvor: Nacionalni uredi za statistiku i Eurostat. Ĉini se da je BJR Makedonija izuzetak od ovog modela. djelatnost graĊevinarstva je i dalje slaba u Crnoj Gori.6 procentnih poena).2 procentna poena) su dale pozitivan doprinos ukupnom rastu od 1. gdje graĊevinarstvo biljeţi pad dvije godine zaredom (2009 i 2010) nakon buma na trţištu nekretnina.

MMF za BiH i KOS Izvor: Nacionalni uredi za statistiku.Slika 10: Uĉešće u realnom BDP-u u SEE6 (%) Slika 11: Uĉešće u realnom BDP-u u SEE6 kao regiji (%) Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. a podaci iz Bosne i Hercegovine za 2011 nisu dostupni. inflacija raste zbog globalnog rasta cijena hrane i energije. MMF za BiH i KOS in 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke. Slika 12: Uĉešće u realnoj bruto dodanoj Slika 13: Uĉešće u realnoj bruto dodanoj vrijednosti (gross value added. Kosovo ne za 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke.7% u aprilu 2012. Posebno u zemljama SEE6 veliki dio indeksa potrošaĉkih cijena (CPI) otpada na cijene hrane i energije. MeĊutim. Inflacija je svoj vrhunac dostigla u prvom kvartalu 2011 kad su popustili vanjski pritisci. Kolaps domaće potraţnje tokom 2008-2009 doveo je do pada inflacije. Posebno je Srbija iskusila skok inflacije kada je CPI svoj vrhunac dosegao u aprilu 2011 na nivou od 14. objavljuje sektorske podatke o rastu.GVA) u zemljama vrijednosti (GVA) u zemljama SEE6 kao regiji SEE6 (%) (%) Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. od poĉetka posljednjeg kvartala 2009. nakon toga je smanjen na 2. MMF za BiH i KOS za 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke. Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. nakon što je rasla od kraja 2009. Razvoj inflacije odraţava razvoj realne ekonomske aktivnosti. 7 . Inflacija je svoj vrhunac doţivjela u prvoj polovici 2011. MMF za BiH i KOS in 2011 i kalkulacije osoblja Svjetske banke.7 posto godina-na-godinu. i sada se postupno smanjuje (Slika 14).

(%) Izvor: SEE6 Nacionalni uredi za statistiku. 8 .Slika 14: Inflacija u SEE6.

C. (Slika 15). izvoz iz SEE6 je porastao za 14. u januaru 2012 se biljeţi veliki pad rasta izvoza u cijeloj regiji – ponderirani prosjek pada od 6 posto (17 posto ako se iskljuĉe Srbija i Albanija).3 posto u EU10 (Slika 16). izvoz se vratio na nivoe prije krize. Nakon robusnog oporavka 2010 i tokom prve polovice 2011. od kojeg lavovski dio (28.8% izvoza zemalja SEE6. U 2011. a posebno je vaţna za Srbiju. Ali dublji razlog za usporavanje izvoza je negativna ekonomska klima u EU. Do trećeg kvartala 2010. Zanimljivo je da je samo jedna zemlja – BJR Makedonija – uspjela dovoljno orijentirati svoj izvoz u znaĉajnoj mjeri prema najdinamiĉnijoj velikoj evropskoj ekonomiji – Njemaĉkoj.1 posto u odnosu na 14. rast realnog 9 . Na trgovinu unutar regije otpada oko 22. RELATIVNO ROBUSNA STRANA ULAGANJA Progresivna integracija ekonomija SEE6 u EU Slika 15: Izvoz (% BDP-a) znaĉi da je trgovina sa EU kljuĉni faktor izvoznih rezultata SEE6 i njihovog ukupnog ekonomskog rasta. TRGOVINA I VANJSKA SITUACIJA – POBOLJŠANJE TEKUĆEG RAĈUNA.7 posto godina za godinu (y-o-y). koja dovodi do smanjenja potraţnje za uvoznom robom i niţih cijena metala. Slika 16: Izvoz i ekonomski rast (%) Slika 17: Rast uvoza (%) Izvor: Centralne banke SEE6 i Eurostat. EU je i dalje glavno izvozno trţište za SEE6 na koje otpada 56% ukupnog izvoza (2011). Izvor: Centralne banke SEE6 i Eurostat. Napomena: Rast izvoza je oznaĉen stupcima.3 posto). izvoz iz SEE6 usporava.7 posto) otpada na Italiju i Njemaĉku. Nakon izuzetno jake zime koja je pogodila većinu od SEE6 zemalja. a nakon toga je postao umjereniji na 7% tokom posljednjeg kvartala 2011. odraţavajući usporavanje potraţnje u Eurozoni i faktore vezane za vrijeme. Crnu Goru i Kosovo (gdje je ovaj udio u prosjeku 28. Rast izvoza je dostigao vrhunac u prvom kvartalu 2011 na 29. Izvor: Centralne banke SEE6 i UNCTAD.

3 -8.0 -30 -40 -19. CAD se u regiji SEE6 popravio – za oko 9.BDP-a linijama.4 -26. uĉinak viših cijena nafte i hrane su bili primjetni.6 -22. ali su u zadnje dvije godine doznake nešto smanjene odraţavajući teške uvjete u zemljama Eurozone. postoje znaĉajne razlike u sluţbenim brojkama meĊu zemljama.5 procentnih poena BDPa. Doznake u Srbiju su 10 . kada je došlo do rasta cijene energije. TakoĊer. Pošto je (%. koji odrţavaju rast FDI. uvoz je dalje porastao u 2011 za 13. Slika 19: Deficit tekućeg raĉuna (CAD) i trgovinski bilans .5 procentnih poena BDP-a (Slike 18-19). a rast izvoza se oporavio mnogo brţe. Doznake tradicionalno predstavljaju amortizer vanjskih šokova u SEE6.CAD) i trgovinski bilansi su se Slika 18: Rast izvoza i uvoza znaĉajno oporavili nakon krize. Izvor: Centralne banke SEE6 .2 2008 2009 2010 2011 Izvor: Centralne banke i IMF WEO i kalkulacije osoblja Svjetske banke.5 -10.7 -50 -60 -29. Domaća potraţnja i uvoz poluproizvoda i kapitalnih roba. Ipak. i CAD i trgovinski bilansi su se malo pogoršali u cijeloj regiji (Slika 20). Dinamika uvoza u SEE6 je tokom razdoblja 2009-2011 bila sliĉna dinamici izvoza. Sliĉan razvoj dogaĊaja primijećen je i u zemljama EU10. Tokom 2011. Nakon naglog pada 2009 i oporavka od 9 posto tokom 2010. Deficit tekućeg raĉuna (Current account deficits . Trgovinski bilans se takoĊer popravio za 6. doprinijeli su tome. Izvor: Centralne banke SEE6 .u 2011 u odnosu na 2008.6 posto (Slika 17). odraţavajući generalnu preorijentaciju na domaću potraţnju. posebno u prvoj polovici godine. uvoz opao više od izvoza u svim zemljama.8 -21. a posebno na Kosovu gdje su CAD i trgovinski bilansi snaţno pogoĊeni izgradnjom autoputa ka Albaniji i s tim vezanim uvozom. godina na godinu) 2009. (% BDP-a) MNE KOS ALB SEE6 SRB BiH MKD 0 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 2010 2011 -10 -20 -9. (% BDP-a) CAD 2008 2009 Trade Balance Slika 20: Deficit tekućeg raĉuna (CAD) po zemljama. g.

dok su u drugim zemljama ostale na relativno nepromijenjenom nivou (Slika 21). 11 .200 1.znaĉajno opale. kao i finansijski i poljoprivredni sektor (BJR Makedonija) bili su najuspješniji sektori kad se radi o privlaĉenju stranih direktnih ulaganja.0 14.5 posto 2009 spale na 6.0 2. SRB. Slika 21: Doznake radnika 2008-2011 (% BDP-a) 2008 16. Strane direktne investicije u BJR Makedoniju su takoĊer udvostruĉene kao udio u BDP-u i po glavi stanovnika.9 posto u 2011. KOS.0 0. Srbija je privukla najveći iznos FDI u regiji – 2.0 - 2010 1.0 2.0 4. kao i u Sjedinjenim Drţavama. BJR Makedonija). Slika 22: Strana direktna ulaganja (FDI. koja je dobila najveći iznos FDI po stanovniku (Slika 23). neto. ALB i BiH definiraju doznake sa naknadama za zaposlenike. investicija i rasta u SEE6 – doţivio je robustan porast od 20 posto tokom 2011 (Slika 22). Strana direktna ulaganja su se više nego udvostruĉila u Srbiji u 2011 – godini koja se ĉini izuzetnom s obzirom na veliku investiciju FIAT-a u tvornicu automobila u Kragujevcu i investiciju belgijskog Delhaise od skoro 1 milijarde Eura.4 1. MKD i CG koriste užu definiciju doznaka. U agregatnom iznosu. Auto dijelovi u industrijskom sektoru (Srbija. USD) SEE6 7.0 12. % BDP) Slika 23: FDI po stanovniku (neto. Regija ima koristi od velike dijaspore radnika u EU zemljama visokih prihoda.0 8.400 2011 6.0 6.8 4.0 4. i sa 9.4 milijarde USD 2011.4 5. Izvor: Centralne banke SEE6. Kanadi i Australiji.0 6.0 1.0 5. nakon koje slijedi Crna Gora.0 3. FDI––vaţan izvor finansiranja. Crnu Goru i BJR Makedoniju bi mogle biti podcijenjene.000 800 600 400 200 869 341 284 285 232 199 77 2008 2009 2010 2011 0 MNE SRB KOS SEE6 ALB MKD BiH Izvor: Centralne banke SEE6.0 2009 2010 2011 KOS BiH ALB SRB SEE6 MKD MNE Izvor: Centralne banke SEE6 .0 10.5 5. Procjene za Srbiju.

ĉetiri zemlje su ostvarile pristup meĊunarodnim komercijalnim trţištima izdavanjem Euroobveznica (Eurobonds) (BJR Makedonija 2009.0 0. BJR Makedonija). Vanjski dug je smanjen za 3.0 100. Izvor: Centralne banke i Ministarstva finansija (MF) zemalja SEE6. iako će se on poĉeti povećavati nakon povlaĉenja stand-by aranţmana MMF-a. (Slika 24). što je doprinijelo rastu njihovog duga.7 posto u 2011 (nakon vršne vrijednosti od 64. Osim toga. 2011 i 2012.0 50. Kosovo je i dalje netipiĉna vrijednost (outlier) sa najniţim nivoom duga. Crna Gora 2010. Slika 26: Ukupni javni i privatni vanjski dug (% BDP-a) 2008 150. ali javni vanjski dug nastavlja trend prema gore. 12 .2 2008 22. neke od zemalja SEE6 su iskoristile svoju MMF kvotu i kreditna sredstva (npr.5 procentnih poena BDP-a na 60. gdje Crna Gora i Srbija imaju najviši. a Kosovo3 najniţi nivo (Slika 26). Ukupni vanjski dug znaĉajno varira meĊu zemljama SEE6. Albanija 2010. Kosovo ima vrlo ograniĉen pristup meĊunarodnim finansijskim trţištima i kao posljedica toga.3 1000 800 600 400 200 17.0 2009 2010 2011 2012 MNE SRB SEE6 MKD BiH ALB KOS Izvor: Centralne banke and MoFs of SEE6. US$) 1200 60.9 2009 26. WB. debt 64.0 2011 0 ALB MK MNE SRB Izvor: MF zemalja SEE6. Srbija. i Srbija 2011) (Slika 25) ili ukljuĉivanjem na meĊunarodna kreditna trţišta sa IBRD garancijama (Srbija. 3 Za razliku od drugih SEE6 zemalja.8 51.7 External debt 70 60 50 40 30 20 10 0 o/w Gov. Slika 24: Vanjski dug.1 posto BDP-a u 2010). Od juna 2009. iako manjom brzinom nego prije 2011. BJR Makedonija i Bosna i Hercegovina su nešto malo ispod prosjeka za SEE6. do marta 2012.1 60. prosjek SEE6 (% BDP-a) Slika 25: Ukupno izdane meĊunarodne obveznice u odabranim SEE6 (mln.3 2010 26. Ovo izravnavanje slijedi nakon znaĉajnog porasta i u omjerima bruto vanjskog duga i vladinog duga prema BDP-u u periodu 2008-2010. ima nizak vanjski dug. BJR Makedonija). IMF. Crna Gora i Srbija su obje daleko iznad regionalnog prosjeka i imali su najbrţi rast duga.Brzo smanjenje duga (deleveraging) privatnog sektora dovelo je do smanjenja ukupnog vanjskog duga u SEE6.

Većina zemalja je. ĉime su se povećali rashodi na automatsku stabilizaciju u zemljama SEE6 i prinudile zemlje SEE6 da izvrše druge prilagodbe fiskalne politike.8 -3. Crna Gora i Srbija.4 -7. odnosno u sluĉaju BiH MMF-a.9 -2. Ukupni prihodi (u realnim terminima) u ĉetiri zemlje SEE6 još uvijek su ispod nivoa iz 2008.4 -2.2 KOS 0. a Srbija i Crna Gora su tu najviše pogoĊene (Slika 27).5 -0. Kosovo je opet izuzetan po svom niskom nivou javnog duga i deficita koji ostavljaju odreĊeni fiskalni prostor za zadrţavanje visokog nivoa javnih investicija u strateške projekte kao što su regionalni autoputevi.6 -2. akciza i carinskih prihoda. Albaniji.0 -2. TakoĊer. U 2011.6 0. Srbija.6 -2.7 -4.7 -6.2 -0.7 -0. mada su podaci za april već mnogo bolji. Tabela 2: Fiskalni deficiti u SEE6 (procent BDP-a) 2005 2006 2007 2008 ALB -3.3 -3.6 -4.D.5 13 .9 MKD CG -1.0 -4. Sliĉni trendovi su zabiljeţeni tokom prva dva mjeseca i u Srbiji. Odgovarajući na takvu situaciju. BJR Makedoniji) i dugovanja općina u Crnoj Gori stvaraju dodatne teškoće za privatni sektor u već odranije izazovnom okruţenju. većina zemalja SEE6 mora usvojiti programe fiskalne konsolidacije kako bi obrnula dinamiku duga i time izbjegla finansijske probleme u budućnosti (Tabela 2).0 -5. od kojih su najuoĉljivije Albanija.2 -4. vlade su se više oslonile na pozajmljivanje od domaćih i stranih IFI (Crna Gora.7 -4. koji su vaţni u smislu njegove povezanosti sa susjedima.4 -3.9 -3. u. U isto vrijeme dolazi do porasta prihoda za 5. a znaĉajno ispod planiranih iznosa.3 -3.5 2010 -3.3 2009 -7. Albanija). Gomilanje budţetskih dugovanja privatnom sektoru (npr. s obzirom da su prihodi opali za 11.8 2. Slaba ekonomska aktivnost se odrazila na smanjenu naplatu kljuĉnog instrumenta prihoda – prihoda na dodanu vrijednost.5 BIH 0.0 6.6 -3.6 Ponderira ni prosjek -1. prihodi su bili manji od budţetskih projekcija vlade u svim zemljama osim na Kosovu.0 0. U ovom teškom okruţenju.8 3.5 -3.1 -1. Ĉini se da je Crna Gora u tom smislu najviše pogoĊena.2 -3. pripremila svoje inicijalne budţete za 2012 sa donekle optimistiĉnim pretpostavkama rasta i to je dovelo do znaĉajne nedovoljnosti ostvarenih prihoda.1 -1. dodatno pogoršani zimskim uvjetima.8 7. U BJR Makedoniji i Albaniji prihodi su uglavnom bili na ravnomjernom nivou u realnom smislu.9 Izvor:Kalkulacije zaposlenih izvršene na osnovu podataka MF. FISKALNA POLITIKA I JAVNI DUG – RIZIK U PORASTU Loši ekonomski uvjeti u Eurozoni imali su negativan utjecaj na ekonomsku aktivnost i prihode vlade.5 -2.9 posto godina-na-godinu u prvom kvartalu 2012. ĉini se. Osim na Kosovu.0 -0.7 SRB 1. pogoršanje uvjeta na formalnom trţištu rada dovelo je do smanjenja prihoda od poreza na osobni prihod i doprinosa za socijalno osiguranje.5 -5. Sliĉni trendovi se nastavljaju tokom prvog kvartala 2012. Pritisci javnog i finansijskog duga nagomilavaju se u nekoliko zemalja.6 -2.2 -0. sa rastućim nivoom javnog duga i pritiscima za finansiranje.4 1. prihodi vlade su znaĉajno pogoĊeni usporavanjem ekonomske aktivnosti.1 2.2 0.6 2011 -3. i dijelom kompenziraju raniji nedostatak.

kapitalni rashodi i usluge. (Slika 28). Albanija takoĊer signalizira da će revidirati svoj budţet kao odgovor na pogoršano vanjsko okruţenje.posto y-o-y na Kosovu. BJR Crna Gora [Usvojila Vlada u aprilu 2012] Parlament usvojio u maju 2012 Oĉekuje se nakon izbora Srbija Izvor: Osoblje Svjetske banke. Za sada je izuzetak Crna Gora. Neplanirani uvoz elektriĉne energije Spor rast. dok su prihodi od poreza u stvari smanjeni za 0. Ostale zemlje SEE6 tek treba da poduzmu konkretne mjere. prihodi Pozvane drţavne garancije Spor rast.0 90.0 100. a ne na povećanje stope poreza (Tabela 3). smanjenje tekuće i kapitalne potrošnje Povećanje poreznih stopa Zamrzavanje plaća i penzija* Makedonija. Mjere koje su vlade poduzimale u odgovor na ovakvu situaciju za sada se koncentriraju na jaĉanje napora naplate i smanjenja potrošnje. ovo je uglavnom posljedica jednokratne naplate dividendi. meĊutim. Tabela 3: Fiskalni odgovori vlada u 2012 Zemlja Albanija Fiskalni pritisci Spor rast. prohodi. real 130. * U ovisnosti od vladine odluke 14 . koja je doţivjela najveći pad prihoda i vlada je u aprilu 2012 usvojila revidirani budţet kojim se smanjuju rashodi i uvode mjere prihoda. Vlada BJR Makedonije je usvojila dodatni budţet u aprilu koji se zasniva na pretpostavci niţeg rasta i budţetirala prihode. Slika 27: Ostvareni prihodi u SEE6.4 posto da bi ostala u okvirima originalnog budţetskog deficita. ukljuĉujući i smanjenje potrošnje od 4. prihodi Redovna revizija sredinom godine Spor rast.0 BiH KOS MKD MNE SRB 80. prihodi Spor rast. Novi specifiĉni porezi i naknade.6 posto.0 120. prihodi Status prilagodbe Oĉekuje se u julu 2012 Kljuĉne mjere U razmatranju Bosna i Hercegovina Kosovo Nije objavljeno Oĉekuje se sredinom 2012 Nije objavljeno Smanjenje potrošnje i nove mjere prihoda ĉije se usvajanje oĉekuje Smanjenje potrošnje.0 ALB 2008 = 100 110. 2008-2011 Government revenues.0 2008 2009 2010 2011 Izvor: Kalkulacije osoblja Svjetske banke zasnovane na podacima nadleţnih organa.

vlade su nastavile smanjivati rashode u odgovor na nedovoljnost prihoda da se zadrţi u okviru finansijskih ograniĉenja. u Crnoj Gori. Ĉini se da ih pokreće nivo deficita.0 ALB BiH KOS MKD MNE SRB 2008 2009 2010 2011 Izvor: Osoblje Svjetske banke.Prilagodbe rashoda iz 2011 su bile širokog obima.0 100. ukupni iznos vladinih dugovanja (uglavnom na općinskom nivou) dokumentiran je da iznosi oko 3. Slika 28: Ostvareni rashodi SEE6. Rashodi na Kosovu u 2011 su bili 8 posto niţi od budţeta. Sa izuzetkom Kosova.5 posto BDP-a na kraju 2011. ĉime je u kratkoroĉnom razdoblju oteţano vršenje bilo kakve prilagodbe4. BJR Makedonija je takoĊer izvršila korekciju budţetske potrošnje smanjivanjem potrošnje na robe i usluge i kapitalne potrošnje. i to uglavnom kapitalna ulaganja i subvencije. mada indirektni i posredni dokazi iz privatnog sektora ukazuju na to da se radi o znaĉajnim iznosima.0 130. vlada implementira program smanjenja dugovanja u općinama.0 110. ukljuĉujući kratkoroĉno dug. Osim navedenog.0 2008 = 100 120. ĉini se da je ekonomsko usporavanje razotkrilo postojeće slabosti okvira javnog finansijskog upravljanja. ne postoje pouzdani podaci o budţetskim dugovanjima. ĉini se da je potrošnja u SEE6 snaţno nagnuta prema plaćama i socijalnim naknadama. gdje su plaće rasle nešto više nego ostale kategorije potrošnje. Kao odgovor na ovo.0 90. subvencija i drugih tekućih rashoda.0 80. MeĊutim. Poĉetkom 2012. sa strogim uvjetima potrošnje. Rashodi su najviše smanjeni u Crnoj Gori. to bi se moglo promijeniti ukoliko doĊe do pogoršanja situacije u 4 Potpunije razmatranje strukture prihoda i potrošnje fiskalnih sektora u SEE6 zemljama navodi se u Okviru 2 u prethodnom SEE RER. Ovo prouzrokuje dodatna ograniĉenja za privatni sektor u ekonomskom okruţenju koje je i tako puno izazova. 15 . Bruto finansijske potrebe5 u 2012-13 su u SEE6 znaĉajne. postoje izvještaji o kašnjenjima u plaćanju do kojih dolazi u nekoliko SEE6 zemalja. Iako su do sada zemlje SEE6 uspijevale prenijeti dug. meĊutim. Rashodi u Srbiji su bili u skladu sa budţetom. Na primjer. 2008 – 2011 Government expenditures. to je prije odraz ograniĉenja kapaciteta implementacije nego finansijskih ograniĉenja. ukljuĉujući nefunkcionalne sheme povrata (refundiranja) i neadekvatnu kontrolu opredijeljenosti. ali i sve veće oslanjanje na kratkoroĉni dug u nekoliko zemalja. 5 Potrebe za finansiranjem se definiraju kao nivo deficita i otplata domaćeg i stranog duga. real 140. meĊutim. U drugim zemljama. Posebno je smanjena potrošnja u Albaniji i Crnoj Gori poĉetkom 2012 u odnosu na 2011. i odnosile su se na smanjenje investicija.

FYR Montenegro Serbia Izvor: Osoblje Svjetske banke. ne oĉekuje se da će doći do znaĉajnog smanjenja potreba za finansijskim sredstvima. što bi moglo bitno ograniĉiti pristup finansijskim sredstvima. BJR Crna Gora Srbija Q4. krećući se izmeĊu 570 i 880 baziĉnih poena. i povećati znaĉaj rizika prenošenja (roll-over). Development Prospects Groups.org/INTPROSPECTS/ReIzvors/334934-1302024558568/78464531326146297898/DECPGWeekly_032912. ali su opet porasli zbog intenziviranja prevrata u Eurozoni. kao i komercijalnih i bilateralnih kreditora.11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Albania Macedonia. Slika 29: Marţe na suvereni vanjski dug SEE 6 (u bps) 1. i dalje su visoke i mogle bi se dodatno povećati suoĉene sa krizom koja se širi iz Grĉke. Uz relativno male korekcije fiskalnog bilanca koje su predviĊene u SEE6 za 2013. * Na [June 5. koji se moţe naći na: http://sitereIzvors. March 2012.000 800 600 400 200 0 Q4. Kosovo nema suvereni rejting. Tabela 4: Rejting suverenog kredita * _____________________________________________________________________ Rejting (S&P) Albanija Bosna i Hercegovina Makedonija.11 Q2. ipak su ostali na visokom nivou (Slika 29).10 Q1. marţe na dug koji su izdale zemlje SEE6 smanjene su izmeĊu 80 i 290 baziĉnih poena u odnosu na kraj 2011. 6 World Bank. Iako su troškovi kreditiranja za zemlje u razvoju (ukljuĉujući SEE6) nešto opali poĉetkom 2012 kao posljedica smanjenja averzije prema riziku6.pdf 16 .10 B+ B+ BB BB BB- Dec-11 B+ B BB BB BB Jan-12 B+ B BB BB BB Feb-12 B+ B BB BB BB Mar-12 B+ B BB BB BB ____________________________________________________________ Izvor: Standard & Poor.200 1.worldbank. Do kraja marta 2012. Weekly Global Economic Brief.11 Q3. 2012].. znaĉajan iznos kratkoroĉnog duga će zadrţati bruto potrebe za finansiranjem na visokom nivou.finansijskom sektoru.400 1. Ipak. Iako se oĉekuje da će pokriće većeg dijela deficita doći od meĊunarodnih finansijskih organizacija. Vanjski uvjeti finansiranja su teški.

Pod pretpostavkom da ne nastupe veliki vanjski šokovi.1 posto BDP-a. pojaĉano pozajmljivanje od strane javnog sektora ĉini se da je zadovoljeno na većini lokalnih trţišta. dok su potraţivanja prema vlastima povećana. Javni dug u Srbiji je dosegao 45. Uzimajući u obzir troškove javnog duga i njegovu strukturu. Situacija u Bosni i Hercegovini takoĊer iziskuje paţljivo praćenje pošto su depoziti vlade smanjeni. unatoĉ relativno niskom fiskalnom deficitu. ali po većim cijenama nego godinu dana ranije. a veliki udio kratkoroĉnog duga predstavlja poseban razlog za zabrinutost. ovaj trend nije odrţiv. Vlada u Albaniji je već neto duţnik finansijskom sektoru.4 posto BDP-a. i probleme u koordinaciji politika. Javni dug Albanije je takoĊer malo porastao na 58. ali slabo stanje u Eurozoni i Zapadnom Balkanu bi ipak moglo dovesti do daljih pritisaka. iako sa većim troškovima. Srbija i dalje ima solidne depozite u centralnoj banci. Kao posljedica finansijskih deficita i drţavnih garancija u nekim zemljama SEE6. Crna Gora i Srbija su takoĊer bile u mogućnosti pozajmiti potrebne iznose.4 posto BDP-a u Makedoniji. javni dug nastavlja rasti u svim zemljama osim na Kosovu (Slika 30). iako je tu rizik donekle ublaţen relativno niskim omjerom kredit-depozit u finansijskom sektoru. ni ona se ne nalazi u zoni sigurnosti.9 posto godinu dana ranije. pribliţivši se zakonskoj granici od 60%. Albanija. Ĉini se da je i BJR Makedonija u sliĉnoj situaciji. U Crnoj Gori. U BJR Makedoniji. Dosegao je nivo od 11. posebno ako se odgaĊa fiskalna konsolidacija. mada postoji odreĊeni rizik ukoliko domaći dug postane neatraktivan za investitore.9 posto BDP-a. Javni dug u Bosni i Hercegovini ostao je stabilan na 39. i 4. ali s obzirom na njena institucionalna i ograniĉenja pozajmljivanja. na primjer. ove tri zemlje će trebati poduzeti znaĉajne napore da obrnu negativnu dinamiku duga i smanje nivoe duga i s tim povezane slabe taĉke taĉke i to tokom duţeg vremenskog razdoblja. S obzirom da je finansijski sektor visoko likvidan u većini zemalja SEE6.6 posto BDP-a u Crnoj Gori. Vlasti na Kosovu i u Bosni i Hercegovini izdale su svoj prvi kratkoroĉni domaći dug (trezorske zapise ili T-bills) koji su do sada apsorbirale lokalne banke po relativno niskim cijenama. Nekoliko je zemalja već doseglo zabrinjavajući nivo duga s obzirom na njihove fiskalne i institucionalne kapacitete i finansijska ograniĉenja. rizik od nesolventnosti vlade u SEE6 je nizak. povećan je sa 51 na 56.7 posto BDP-a u Srbiji. javni dug (zajedno sa garancijama) je povećan za više od 5 procentnih poena BDP-a izmeĊu 2010 i 2011 na oko jedne trećine BDP-a uglavnom zbog isplate 220 miliona EURA MMF-ove Precautionary Liquidity Line (PLL) i 130 miliona komercijalnog zajma kojeg garantira IBRD (koji finansira budţet za 2012). 6. Depoziti u Crnoj Gori su se oporavili isplatom zajma Credit Suisse. Javni dug Crne Gore. iako plitka. ukljuĉujući garancije. BJR Makedonija je bila u stanju prenijeti svoj domaći dug iako interes investitora za dugoroĉno dospijeće fluktuira. BJR. Na primjer. u odnosu na 42. i dalje zahtijevaju vladin dug. Albanija i Crna Gora (ukljuĉujući garancije) su najzaduţenije zemlje u SEE6.8 posto BDP-a do kraja 2011. Kosovo i BJR Makedonija imaju nivoe duga kojima je mnogo lakše upravljati. nedavno pozvane drţavne 17 . osim što već ima veliki dug. Dugoroĉno. Kosovo i dalje ima znaĉajne depozite i neto je kreditor finansijskog sektora. Koliĉina vladinih garancija postao je znaĉajan dio obaveza javnog duga u SEE6 tokom zadnjih godina. SEE6 će morati paţljivo pratiti i ograniĉiti korištenje garancija na prudentan nivo pošto bi pozivanje na garancije moglo predstavljati veliki dodatak na postojeće potrebe za finansiranjem.Domaća trţišta. Za razliku od nje.

0 50.0 0.0 MNE ALB 2008 SRB 2009 BiH 2010 2011 MKD KOS Izvor: Osoblje Svjetske banke.0 60. Slika 30: Javni dug u SEE6 (procenat BDP-a) 70.0 10. Crnu Goru i Srbiju 18 .0 30. Napomena: Ukljuĉujući vladine garancije za BJR Makedoniju.0 40.0 20.garancije za zajmove za ĉeliĉanu i tvornicu aluminija izloţile su budţet znaĉajnom dodatnom pritisku.

CDS marţe za velike matiĉne banke banaka u ECA regiji su opale tokom prvog kvartala 2012 što ukazuje da je rizik od nevraćanja takoĊer opao zahvaljujući LTRO-ima. (Slike 32-33). trţišni uvjeti su daleko od normalnih.41 posto krajem marta (u odnosu na 0.98 posto na kraju februara. Slika 31: Marţa Euribor–OIS (%) Slika 32: Petogodišnje (u baziĉnim poenima) 700 600 500 400 300 EBA's recapitalization plan announcement CDS marţe za najvaţnije matiĉne banke evropskih banaka LTRO1 LTRO2 Unicredit SocGen KBC Intesa Erste Raiffeisen SEB Nordea 200 100 0 19 . MONETARNA POLITIKA I FINANSIJSKI SEKTOR – NASTAVAK SMANJENJA DUGOVA (DELEVERAGING) Iako su tenzije na finansijskim trţištima Euro zone malo popustile. mada odnedavna opet rastu. Uvjeti finansiranja banaka su se poboljšali u prvom kvartalu 2012 zahvaljujući pruţanju ogromne koliĉine likvidnosti od ECB-a (više od triliona Eura) u obliku jeftinih dugoroĉnih zajmova kroz njene dugoroĉne operacije refinansiranja (long-term refinansing operations .E.5 posto poĉetkom decembra 2011.LTRO). Ali to je još uvijek dobro iznad pred-kriznih nivoa.64 posto krajem februara) (Slika 31).OIS (Overnight Indeks Swap) marţom (razlika izmeĊu meĊubankovne ponuĊene stope i prekonoćne indeksirane stope. Dva LTRO koja su pomogla jaĉanju povjerenja u meĊubankovno trţište. mjeri nespremnost evropskih banaka da kreditiraju jedna drugu) za 22 baziĉnih poena na 0. što ukazuje na to da se banke još uvijek suoĉavaju sa jazom u finansiranju. ove marţe ostaju povišene.77 posto sa nivoa od 0. i 1. Euro meĊu-bankarska ponuĊena stopa (Euro Inter-Bank Offer Rate – EURIBOR) – kojim se mjeri voljnost evropskih banaka da posuĊuju jedna drugoj na neosiguranom meĊu-bankovnom trţištu – nastavlja padati na 0. ali historijski. što je pokazano padom Euribor.

Znaĉajnim naporima vlada SEE6 i monetarnih vlasti – i skorijih aktivnostima ECB-a SEE6 su za sada izbjegle neorganizirano smanjenje duga. Unatoĉ gubitku finansiranja od ne-povezanih meĊunarodnih banaka. i zemlje SEE6. To jest. Banke u SEE6 u generalno dobro kapitalizirane i likvidne. iako su smanjile izloţenost ne-povezanim bankama. Ovaj razvoj dogaĊaja pogoduje nastavku oporavka i smanjenju ugroţenosti finansijskog sektora u SEE6. TakoĊer. a sistemske slabosti su znaĉajno smanjene u odnosu na period prije krize. Ipak. unatoĉ pritiscima finansiranja nakon 2008. a samo ograniĉen dio dodatne likvidnosti je završio u realnoj privredi. moguće je. meĊunarodne banke su generalno odrţale izloţenost SEE6 zemljama. Slika 33: ECB LTRO-i i roĉno finansiranje banaka (u milijardama Eura) 1 Promjena u drţanju vladinih dionica od strane monetarnih i finansijskih institucija euro podruĉja od kraja novembra 2011 do februara 2012. LTRO-i su smanjili pretisak finansiranja na banke. Veći dio likvidnosti koja je dana evropskim bankama iskorištena je za profitabilnu trgovinu (carry-trade) (i to sa bankama koje su u mogućnosti da posuĊuju na nivou 1 posto i ulaţu u suverene dionice sa visokim prinosom). ukupne vanjske obaveze su porasle u većini bankovnih sistema Centralne. da ojaĉaju svoje bilance stanja i šire reĉeno. 20 . Oĉekuje se da će banke i dalje biti pod trţišnim i regulatornim pritiskom (koji je uvećan zahtjevima EBA od kraja juna) da vodeće banke Eurozone osnaţe kapital i likvidnost. ukljuĉujući. Istoĉne i Jugoistoĉne Evrope (CESEE). smatra se da je masivna injekcija ECB-a u decembru 2011 i februaru 2012 izbjegla neorganizirano rješavanje sredstava i naknadno smanjenje kredita u evropskom bankarskom sistemu. jer sada LTRO sredstva pokrivaju više od 60 posto duga banaka koji dospijeva 2012. Ali u Evropskom finansijskom sistemu i dalje postoje znaĉajni rizici. da prilagode svoje modele poslovanja odrţivijem novom ekvilibrijumu. Izvor: MMF-ov izvještaj o globalnoj finansijskoj stabilnosti. april 2012.

MeĊutim. Tu je u igri moglo biti nekoliko faktora:    strateško opredjeljenje mnogih matiĉnih banaka da ostanu prisutne u regiji CESEE. MeĊunarodno monetarni fond (MMF). Evropsku investicijsku banku (EIB). naime. Inicijativa ukljuĉuje Evropsku komisiju (EC). Ako banke ipak odluĉe smanjiti zajmove u svojim knjigama. Evropsku centralnu banku (ECB. došlo je do postupnog oporavka. Ipak. (iii) efektivna komunikacija izmeĊu vlasti u zemljama domaćina i matiĉnoj zemlji kako bi se izbjeglo zaštitno izdvajanje likvidnosti. Bez obzira na ugovorno dospijeće kredita. Evropski duţnosnici. Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). kao promatraĉa). a finansijske institucije koje se meĊusobno natjeĉu ne nastoje znaĉajno povećati svoju izloţenost.0 su. nivo depozita je sada iznad vršne vrijednosti od prije krize. roditeljsko finansiranje nije opalo od trećeg kvartala 2011. posebno u zemljama SEE6. Nakon naglog pada depozita na poĉetku prvog vala krize krajem 2008. to će vjerojatno imati veze sa kreditnim gubicima. Revitalizacija Beĉke inicijative. Evropski odbor za sistemski rizik (ESRB). ĉini se da bankovni krediti u regiji rastu finansirani iz izvora lokalnih depozita.kada je došlo do naglog zastoja brzog rasta. i (v) opredjeljenje IFI-ja da analiziraju rizike.0. u kombinaciji sa njihovim malim lokalnim portfeljima u SEE6.0 da pomognu izbjegavanje neorganiziranog smanjenja duga u zemljama u razvoju u Evropi – regiji koja je najosjetljivija na efekte prestrojavanja velikih banaka. Grupaciju Svjetske banke (WBG) i domaće organe. ĉime se smanjuje izloţenost bankarskog sistema meĊunarodnom finansiranju. Regulatorna koordinacija izmeĊu zemalja domaćina i matiĉnih zemalja je od kritiĉnog znaĉaja za krhko ekonomsko okruţenje gdje se domaće vlasti mogu fokusirati prije svega na probleme svoje zemlje. Beĉ 2. kao što su se neki bojali. i problemi vezani za suţavanje bilanci stanja koje se uglavnom sastoje od zajmova. Gledajući 21 . za razliku od perioda prije krize. U Bosni i Hercegovini se nivo depozita upravo vratio na vršni nivo od prije krize. stoga nastoji spojiti domaće i meĊunarodne vlasti sa IFI da potaknu koordinaciju politika u tim zemljama. meĊunarodne finansijske institucije (IFI) i bankarske grupe su u januaru 2012 postigle sporazum o skupu principa u okviru Beĉke inicijative 2. (iv) revizija od strane nadzornih koledţa EBA-inih planova rekapitalizacije i njihovog uĉinka na zemlje domaćine. da se postigne: (i) opredjeljenje domaćih vlasti da se razmotri utjecaj regulatornih mjera u Evropi u nastajanju i da ostvare efektivnu komunikaciju sa zemljama domaćinima. koje nemaju ni robusna trţišta kapitala niti uspostavljena sekundarna trţišta za prodaju zajmova. zadnjih mjeseci se primjećuje usporavanje oporavka depozita. ponude savjete o politikama i koordiniraju svoju podršku regiji. došlo je do malog smanjenja depozita tokom prvog kvartala za regiju u cjelini. (ii) napori vlasti u zemljama domaćinima da razviju lokalne izvore finansiranja. U svim zemljama osim Crne Gore. smanjenje izloţenosti klijentima je teško postići u okruţenju gdje poduzeća trpe posljedice slabih ekonomskih uvjeta. Sveukupno. izmeĊu ostalog. Ciljevi Beĉa 2. ukupni nivo depozita u zemljama SEE6 se oporavio na vršne vrijednosti od prije krize (Slika 34). Evropskog regulatora za bankarstvo (European Banking Authority ili EBA). zadrţana profitabilnost poslovanja u ovim zemljama.

0 posto) i Kosovu (13. ali je do mjeseca marta došlo do pada od 6. koja je prošla kroz najveću ekspanziju i najveći pad kredita 7).5% tokom prva tri mjeseca 2012. (Slike 3738). u odnosu na rast od gotovo 7% u drugoj polovici 2011. za cijelo podruĉje i za pojedinaĉne zemlje. Unatoĉ stresu kojeg su finansijski sistemi iskusili u drugoj polovici 2011. Nominalna stopa rasta godina za godinu (y-o-y) kredita privatnom sektoru do januara 2012 za SEE6 (mjereno kao medijana stopa rasta pojedinaĉnih zemalja) kreće se oko 8 posto tokom prethodne godine. je najvjerojatnije vezan za previranja na finansijskim trţištima do kojih je došlo u drugoj polovici 2011. Rast kredita je pozitivan u većem dijelu regije. 2008=100) 160 140 120 100 80 60 40 20 ALB KOS MNE SEE6 total BIH MKD SRB Dec-06 Dec-07 Dec-09 Dec-10 Izvor: Centralne banke SEE6 .ukupne brojke za regiju. Ovaj obrat situacije. sa odreĊenim usporavanjem u kreditnim društvima tokom februara i marta. 22 Dec-11 Dec-05 Dec-08 Jun-06 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-07 . ali stope rasta su znaĉajno ispod nivoa od prije krize i u skladu sa smanjenom potraţnjom (Slika 35-36). dok je preostalih sedam banaka zabiljeţilo pozitivan rast kredita. . ali u februaru i martu 2012 nalazi se na nivou od 7 posto. Rast godina-na-godinu (y-o-y) kredita poslovnim subjektima bio je 9-10 posto tokom većeg dijela 2011. 7 Ukupni rast kredita u Crnoj Gori je deprimiran kao odraz kontrakcije kredita i prenošenja loših kredita na matiĉne banke / faktoring društva u ĉetiri velike banke. Rast kreditiranja privrednih društava i domaćinstava odvijao se priliĉno sliĉnim tokovima. Slika 34: Ukupni depoziti (vrijednost u Euro. sept.6%). mada one nisu ni blizu onih neodrţivih stopa iz perioda prije krize. Najveće stope rasta kredita zabiljeţene su u Albaniji (11. rast kredita je ostao pozitivan u većini SEE6 zemalja (osim Crne Gore.2 posto.. depoziti su se smanjili za 2.

Izvor: Centralne banke SEE6 . 23 . Izvor: Centralne banke SEE6 . Slika 37: Nominalni y-o-y rast kredita privatnim kompanijama do marta 2012 Slika 38: Nominalni y-o-y rast kredita domaćinstvima do marta 2012 70 60 50 40 30 20 70 ALB BIH KOS MKD MNE SRB SEE6 median 60 50 40 30 20 ALB BIH KOS MKD MNE SRB SEE6 median 10 0 -10 -20 -30 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 10 0 -10 -20 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Izvor: Centralne banke SEE6 .Slika 35: Realni y-o-y rast kredita privatnom sektoru do marta 2012* Slika 36: Nominalni y-o-y rast kredita privatnom sektoru do marta 2012 70 60 60 50 40 30 ALB BIH KOS MKD MNE SRB SEE6 median 50 40 30 20 ALB BIH KOS MKD MNE SRB SEE6 median 20 10 10 0 0 -10 -20 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 -10 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 * Podaci za CG nisu dostupni. Izvor: Centralne banke SEE6 .

31 posto u BJR Makedoniji. NPL su i dalje u porastu. Omjeri adekvatnosti kapitala u bankarskom sektoru su i dalje u većini zemalja solidni (u decembru 2011 iznosio je 13. Slika 39: Loši krediti (Non-performing loans – NPL) (% ukupnih kredita) 30 25 20 ALB BIH KOS MKD MNE SRB SEE6 median 15 10 5 0 2007:Q1 2007:Q4 2008:Q3 2009:Q2 2010:Q1 2010:Q4 2011:Q3 Izvor: Centralne banke SEE6 . Rezerve za kreditne gubitke. i 22 posto u Crnoj Gori. uglavnom kao posljedica prodaje loših kredita faktoring društvima i/ili matiĉnim bankama. godine (Slike 40-41).6 posto u Albaniji. likvidna sredstva prema ukupnim sredstvima iznosila su 38 posto u Srbiji. banke u većem dijelu regije su bile profitabilne 2011. (Slika 42). to se uglavnom odnosi na neke male banke u domaćem vlasništvu.5 posto u Crnoj Gori. Ovaj kroniĉno visoki nivo NPL-a ugroţava zarade banaka. NPL su posebno visoki u Srbiji i Albaniji . i u manjoj mjeri. Javne i nadzorne vlasti trebaju ostati budne i paţljivo pratiti i stalno nanovo procjenjivati rizike i poduzeti pravovremenu akciju na bilo kakav znak slabosti sistema. koje su relativno visoke i rastu i dalje kao posljedica pogoršanja NPL-a. njihovu kapitalizaciju. sposobnost privlaĉenja novih investitora i. 15. i neke javne banke. NPL su se stabilizirali na povišenoj razini. 24 . Nakon skoka na poĉetku krize.8 posto u BJR Makedoniji. U Albaniji.3 posto u Bosni i Hercegovini. Generalno stabiliziranje NPL-ova i likvidne i dobro kapitalizirane banke meĊutim ne smiju zamagliti ĉinjenicu da jedan broj manjih i banaka u drţavnom vlasništvu imaju problema. dalje. U Srbiji su NPL stabilni na oko 18-19 posto. 15. naplate kredita. 16. 27 posto u Bosni i Hercegovini. iako se generalno njihov udio postupno povećava. Crna Gora ima najviši nivo NPL-ova. ipak pojedine banke imaju problema u zadrţavanju nivoa adekvatnog kapitala. dostiţući 20 posto u martu 2012.1 posto u Srbiji). ali to je naglo smanjeno u drugoj polovici 2011.NPL-ovi (loši krediti) su i dalje na znaĉajno povišenom nivou. spremnosti da odobravaju kredite. Od decembra 2011. S tim na umu. i 19. daju dodatno osiguranje od naglog povlaĉenja bankarskog sistema. u prosjeku 14 posto u SEE6 (Slika 39). Generalno.

25 .Slika 40: Povrat na sredstva u bankarskom sektoru (return on assets . kao procent ukupnih bruto kredita 12 Dec-08 10 Dec-09 Sep-11 Dec-10 Dec-11 Mar-11 Jun-11 8 6 4 2 0 ALB BIH KOS MKD MNE SRB Izvor: Centralne banke SEE6 . Izvor: Centralne banke SEE6 .ROA) 4 3 2 1 Slika 41: Povrat na kapital u bankarskom sektoru (return on equity -ROE) 30 20 10 0 0 -10 -1 -2 -3 -4 -5 2006:Q1 ALB BIH KOS MKD MNE SRB 2007:Q3 2009:Q1 2010:Q3 2012:Q1 -20 -30 -40 -50 2006:Q1 ALB BIH KOS MKD MNE SRB 2007:Q3 2009:Q1 2010:Q3 2012:Q1 Izvor: Centralne banke SEE6 . Slika 42: Rezerve za kreditne gubitke.

Slika 43: Promjene stope nezaposlenosti i rast BDP-a u SEE6. Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori su znaĉajno više nego u periodu prije krize. stope nezaposlenosti u Srbiji. Procjene rasta BDP-a su preuzete iz WDI (2011). su uspjele smanjiti nezaposlenost u odreĊenoj mjeri.18). koja je generalno mnogo viša nego u ostatku Evrope i u EU10.12). oko -0.5 -5. Jednim dijelom. Ista procedura je primijenjena i na procjene nezaposlenosti za Crnu Goru.0 -2. do 2007. Stoga su one isključene. za razliku od njih.0 7.09 (t=-2. (2012). ove promjene odraţavaju strukturalne reforme koje su u Crnoj Gori i Kosovu dovele do znaĉajnog smanjenja zaposlenosti u javnom sektoru.0 12. radno-apsorbirajućeg rasta u SEE6 i potrebu za snaţnim politikama stabilizacije i strukturalnim politikama koje potiĉu rast. DEŠAVANJA NA TRŢIŠTU RADA U SEE6 – ZABRINJAVAJUĆI TRENDOVI Rast u zemljama SEE6 nije postigao efekte u smislu smanjenja visoke nezaposlenosti. 26 . 2000-10 7 Annual %-point change in unemployment rate. To znaĉi da bi sa nepromijenjenim modelom rasta trebalo pet godina snaţnog rasta od prosjeĉnih 5 posto ili više da bi došlo do znaĉajnog pada nezaposlenosti – oko 5 posto ukupno. Dalje. Osjetljivost stope nezaposlenosti na rast je mnogo niža u zemljama SEE6 nego u EU10.2036x + 0. donosi 0. Ove su procjene kombinirane kako bi se izračunala ukupna vrijednost za Srbiju i Crnu Goru za 2008 do 2010. Procjene za Srbiju i Crnu Goru su kombinirane u originalne KILM serije.0 2. “Jobs in ECA.F. 2000-10 Napomene: Broj zapažanja je 52. Kao posljedica toga. ali krećući sa vrlo visokog nivoa. Dalje. Ovo naglašava kritiĉnost pokretanja robusnog. Standardna greška za koeficijent rasta BDP-a je 0.2 posto. Potom.2.5 5. Procijenjena elastiĉnost nezaposlenosti u odnosu na rast u SEE6 zemljama je bila relativno niska. nakon globalne krize. nastavila je rasti tokom 2011 u nekoliko zemalja SEE6. BJR Makedonija i Kosovo. Disagregirani statistički podaci procjenjivani su korištenjem slijedeće metodologije: procjene nezaposlenosti i radne snage na osnovu ankete radne snage za stanovništvo iznad 15 godina starosti dostupne su iz nacionalnih statističkih ureda. 2000-10 y = -0.2 posto smanjenja stope nezaposlenosti (Slika 43). Zapažanja u Albaniji 200-02 su identificirani kao ekstremne vrijednosti (outliers) sa apsolutnom vrijednošću standardiziranog rezidua većeg od 2. veza rast-nezaposlenost je manje povoljna u SEE6 nego u komparativnim zemljama – a taj trend zabrinjava. Islam and A.5 -3 -8 0. Izvori: R. u prosjeku.5 -12.955 2 -7. stopa nezaposlenosti u SEE6.” prateći dokument za Izvještaj o regionalnom tržištu rada (Regional Labor Market report) koji je u pripremi. Potom je primjenom omjera omjer KILM Procjena na naše kombinirane procjene za 2008 izvršena prognoza za Srbiju i Crnu Goru od 1999 do 2007. unatoĉ smanjenja proizvodnje u BJR Makedoniji u 2009 (Slika 44). korištenjem omjer radne snage u Srbiji prema radnoj snazi zajedno u Srbiji i Crnoj Gori 2008. Procjene stopa nezaposlenosti preuzete su iz MOR-ove KILM baze podataka (preuzeti 4.5 10.0 Annual growth in real GDP (%).5 -10. izračunate su procjene radne snage u Srbiji za 1999. što znaĉi da jedan procent rasta.

27 . Napomena: Podaci za Kosovo 2010-2011 nisu dostupni. neaktivnosti.8 Na primjer. 8 LFS podaci za SEE6 su nisu skupljani dovoljno ĉesto u nekoliko SEE6 zemalja. tako da nije moguće uraditi potpuno aţuriranu analizu trţišta rada koja bi se odnosila na sve zemlje iz regije za 2011.Slika 44: Promjene stope nezaposlenosti od 2008 do 2011 (u procentnim poenima) Izvor: Ankete radne snage (Labor Force Surveys -LFS) nacionalnih ureda za statistiku. ĉetvrtina stanovništva iz te grupe je prešla iz statusa neformalne zaposlenosti na status neaktivnosti izmeĊu aprila 2008 i aprila 2009. Stope nezaposlenosti u Albaniji zasnivaju se na administrativnim izvorima.000). pritiske. izmjerena stopa nezaposlenosti bila je stabilna na nivou od 31. Podaci za Albaniju potjeĉu konkurentne restrukturiranje i porast stope iz administrativnih izvora.10 U BJR Makedoniji. doseţući nivo ud 23. Napomene: Korišteni su podaci iz najnovijih LFS iz 2011. stopa nezaposlenosti u Srbiji raste i dalje. Porast neaktivnosti je bio posebno visok na poĉetku finansijske krize i meĊu neformalno zaposlenima. 10 Podaci iz LFS panela omogućuju razlaganje determinanti porasta nezaposlenosti. ali je potom porasla na 31. IzmeĊu aprila 2008 i aprila 2011.000). ali i do smanjenja broja ekonomski aktivnog stanovništva (za oko 35. 9 Slike se zasnivaju na definiciji „radno sposobnog stanovništva― starosti od 15 godina nadalje.79 posto u novembru 2011 – rekord otkad su uvedene ankete radne snage prije petnaest godina (Okvir 1). To odraţava kontinuirani gubitak zaposlenosti u industriji i uslugama u Srbiji. došlo je i do znaĉajnog porasta nezaposlenih (više od 200. Slika 45: Stope nezaposlenosti u SEE6 i EU10 Rast proizvodnje u 2011 nije pratio pad nezaposlenosti u većini zemalja SEE6 – naizgled ukazuje na rast bez novih radnih mjesta (Slika 45).2 posto u prva tri kvartala 2011. Podaci za Kosovo su iz 2009. Albanija i Kosovo nisu vršile LFS od 2009.8 posto u posljednjem kvartalu. dijelom Izvor: Ankete radne snage nacionalnih ureda za statistiku.

5 posto). nezaposlenost mladih dostiže alarmantan nivo. Iako nisu dostupni novi podaci za BiH i Kosovo.3 odnosno 30. Biti bez posla duţi vremenski period ima negativne posljedice na vještine i radne sposobnosti ljudi. Za razliku od njih. u Crnoj Gori je došlo do trajnog pada stope nezaposlenosti tokom 2011. ali je još viša u pojedinim regijama koji bi mogli iziskivati posebnu paţnju vlada kao „vruće taĉke― visoke nezaposlenosti i socijalnih napetosti. Izvor: Osoblje Svjetske banke.6 posto u novembru 2011). dok se ĉini i da je podruĉje Kragujevca iskusilo smanjenje nezaposlenosti nakon dolaska velike FIAT-ove tvornice. To. mada se podaci ne mogu dobiti. BJR Makedonija ima najvišu izmjerenu stopu nezaposlenosti mladih (59.3 procenata. kad je nezaposlenost povećana za 2 posto od aprila do novembra 2011. koja je najveća ekonomija u SEE6: nezaposlenost je najveća u jugoistoĉnom dijelu zemlja (26. Iako se ovo treba kvalificirati preliminarnom napomenom da je potrebno provjeriti sluţbene podatke o nezaposlenosti u BJR Makedoniji u smislu pokrivenosti i preciznosti.5 posto) je prestigla tradicionalno visoku ruralnu nezaposlenost (21. Na Kosovu od 2009 nije raĊena LFS. Najnoviji LFS u BiH obavljen je u aprilu 2011.8 posto). Okvir 1: Regionalni trendovi nezaposlenosti u Srbiji Nezaposlenost je u SEE6 visoka. ĉini se da je nezaposlenost mladih u tim zemljama još i veća. a podaci za Albaniju trenutno nisu dostupni korisnicima od iste godine. ali to nije sluĉaj i sa Srbijom.2 posto u Q1 na 18. i više od 70 posto onih u Srbiji posao traţe duţe od godinu dana.4 posto u Q4 2011). Više od 80 posto osoba koje traţe posao u BiH i Crnoj Gori. U pojedinim zemljama. nezaposlenost mladih u Srbiji iznosila je 51. Situacija je vjerojatno sliĉna i u drugim zemljama. TakoĊer. gdje zaposlenost doseţe vršnu vrijednost tokom ljetne turistiĉke sezone. a najniţa u Beogradu (20.4 posto u Q4 2011). iako stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori pokazuje veliku sezonsku promjenjivost. U BJR Makedoniji i Crnoj Gori. kada je nezaposlenost iznosila 27. Praćenje regionalne nezaposlenosti kvalitetnim i aţurnim podacima je vaţno u praćenju dešavanja na lokalnom trţištu rada i formuliranje odgovora politika. i dalje na visokom nivou. nakon koje slijedi Crna Gora (39. Nezaposlenost mladih (15-24) ne samo da je najveća u odnosu na sve druge dobne skupine. a biljeţi i najveći rast tokom 2011 – 9 procenata povećanje godina-na-godinu u Q4.4 procentnih poena više nego u 2010). ukljuĉujući nezaposlenost mladih. Na primjer. urbana nezaposlenost u 2011 (25. podruĉje Beograda je trpjelo posebno negativne posljedice zadnjih mjeseci. ali Crna Gora zapošljava znaĉajan broj radnika-migranata tokom ljetne turistiĉke sezone.8 posto) za osobe koje traţe posao sa srednjom školom. Kao rezultat toga. nego je ona i rasla tokom 2011 u svim zemljama za koje su dostupni nedavni LFS.Za razliku od nje. nema sumnje da je nezaposlenost. stopa nezaposlenosti u Srbiji je najveća (26. stopa nezaposlenosti meĊu nisko kvalificiranom radnom snagom je vrlo visoka – 37. Zanimljivo je da je znaĉajno povećanje nezaposlenosti zadnjih par godina je više pogodilo urbana podruĉja nego ruralna. od 21. što ima uništavajući efekat na ljudski kapital. Isto tako.9 posto u Q4.6 posto (0. Još jedan problem je to što je veliki procent nezaposlenih u SEE6 iz kategorije dugoročno nezaposlenih. Nezaposlenost meĊu osobama sa niskim nivoom stručnosti (samo sa osnovnim obrazovanjem ili manje) je i dalje veća nego kod kvalificiranih radnika u BJR Makedoniji i Crnoj Gori. stope nezaposlenosti su dosta neravnomjerne u Srbiji. 28 .9 posto u novembru 2011. suprotno nekim percepcijama.

na kategoriju starosti od 25 do 49 godina otpada većina smanjenja uĉešća. FYR Montenegro Serbia Kosovo Albania Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. 29 . ali sliĉno kao i na Kosovu. Ovaj trend implicira trajan gubitak radne snage s obzirom da osobe starije od 50 godina obiĉno imaju teškoća u vraćanju na trţište rada. Loša strana toga jeste što su ti podaci.opet. ono je historijski niţe nego u zemljama EU 10. Ipak. za Albaniju i Kosovo administrativni podaci su jedini dostupan izvor za praćenje dešavanja na trţištu rada tokom zadnje dvije godine. i u konaĉnici moţe dovesti do toga da osoba koja traţi posao postane neaktivna. Pad u Crnoj Gori i Srbiji je posljedica smanjenja uĉešća starije populacije (50+ u Crnoj Gori i 55+ i Srbiji). Slika 46: Registrirana nezaposlenost tokom 2011 (januar 2011 = 100) 110 105 100 95 90 85 80 BiH Macedonia. BJR Makedonija je zabiljeţila najstrmiji pad registriranih nezaposlenih (oko 13 posto y-o-y). Osim nezaposlenošću. i ne mogu se usporeĊivati sa regijom s obzirom na razlike u metodologiji i kvalitetu s obzirom na razlike u metodologiji i kvaliteti. registrirana nezaposlenost je porasla u Bosni i Hercegovini i Srbiji za oko 2 posto tokom 2011. stopa nezaposlenosti ostaje visoka na oko 20 posto. U Crnoj Gori. U Albaniji (koja objavljuje samo kvartalne podatke) broj registriranih nezaposlenih osoba ostao je konstantan tokom 2011. To bi moglo opisati kao privremeni gubitak uĉešća. godine. U BJR Makedoniji. što bi moglo biti relevantno ako se ekonomska aktivnosti zaposlenost povrate. i ovo je uglavnom bila posljedica promjene regulative. Stopa uĉešća (aktivnosti) opala je tokom 2011 u ĉetiri zemlje SEE za koje su dostupni podaci o LFS 2011 (Tabela 5). u principu manje pouzdani od LFS. kada je poĉeo naglo opadati. godine. aţurirane informacije. SEE6 su opterećene i niskom stopom učešća na tržištu rada. Prema ovim podacima. Podaci iz administrativnog izvora predstavljaju dopunske. ali to je bilo uglavnom posljedica administrativnih promjena (digitalizacije baze podataka nezaposlenih). što je u skladu sa širom slikom oslikanom gore u tekstu. s druge strane. koje u velikoj mjeri potvrĊuju već oslikanu sliku trendova nezaposlen osti. umanjuje njihove izglede da naĊu posao u budućnosti. a dodatno je smanjena u 2011. Sve zemlje SEE6 prikupljaju neke podatke o trţištu rada iz administrativnih izvora (Slika 46). Na Kosovu je broj registriranih nezaposlenih bio stabilan do decembra 2011.

koja je sliĉna onoj koja postoji u EU zemljama (14 procentnih poena. povećavajući broj izgubljenih radnih mjesta od 2008 na 560. U Crnoj Gori. na 35.2 53. Crnu Goru i Srbiju. Crna Gora i Albanija imaju najmanju razliku izmeĊu stopa uĉešća ţena i muškaraca. Stopa zaposlenosti je pala Izvor: Anketa radne snage Nacionalnih ureda za statistiku.3 Muškarci 73.7 66.5 posto na kraju 32 Q4 2011 (najniţa stopa u posljednjih šest mjeseci). Tabela 5: Stope uĉešća (aktivnosti) u 2011.0 55. 39 zaposlenost se smanjila za 3 procentna poena u Q1 2011.9 procenta (nešto niţa nego u aprilu 2010).3 55. BJR Kosovo Crna Gora Srbija 61.000. Sve u svemu.9 Izvor: Ankete radne snage nacionalnih ureda za statistiku. LFS koji je u BiH raĊen u aprilu 2011. 35 Stopa zaposlenosti BJR Makedonije se 34 mijenjala tokom cijele 2011. Iako je BDP povećan izmeĊu dva i tri posto u ĉetiri SEE6 zemlje prema LFS podacima.8 37.4 46. iako se ne raspolaţe najnovijim podacima.7 47.8 Ţene 51. razliĉiti pokazatelji trţišta rada u SEE6 potvrĊuju da je ekonomski rast tokom perioda oporavka 2010-2011 bio uglavnom „bez radnih mjesta―. broj ljudi koji su izgubili posao je i dalje veći od broja onih koji su našli posao.Rodni dispariteti u stopama uĉešća su i dalje evidentni u svim zemljama SEE6. U Srbiji. da bi se povratila u 37 naredan dva kvartala samo da bi opet pala 36 (ispod 39 posto) u zadnjem kvartalu 2011. stope zaposlenosti su 30 . vidi Tabelu 5). Jaz izmeĊu spolova u druge ĉetiri zemlje je veći od jaza koji postoji u većini zemalja EU10. a posebno na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. u odnosu na posljednji 38 kvartal 2010. Prema raspoloţivim LFS podacima za Slika 47: Stope zaposlenosti u SEE6 (2011) BJR Makedoniju.6 32.8 44. kao što je bio cijelo FYR Macedonia Montenegro Serbia vrijeme od poĉetka globalne ekonomske krize 2008-9.5 47. godine.9 56.3 posto u novembru 2011. godine i 33 završila na nivou od 38.3 26. 41 stope zaposlenosti nisu primjetno 40 porasle (Slika 47).3 68.1 41. po spolu.8 Referentni period 2009 Q4 2009 Q4 Novembar April BiH 44. u procentima Stopa aktivnosti Albanija Makedonija. procjenjuje stopu zaposlenosti na 31.

0 0.5 1.5 posto niţa nego 2010.000 u sektoru finansijskih usluga. kao i prehrana i ugostiteljstvo biljeţe porast od 2.3 posto).700) – uz napomenu da je pad broja zaposlenih u graĊevinarstvu i poljoprivredi u najvećoj mjeri sezonske naravi. Industrija i poljoprivreda u Crnoj Gori.000 radnih mjesta). poljoprivredi i graĊevinarstvu. moţda odraţavajući promjenu koja je u toku u toj zemlji i koja ekonomiju preusmjerava u pravcu usluga i turizma.0 -1.0 1.5 -1. Godine 2011. Skok je u decembru bio još viši. U BJR Makedoniji. dok se u uslugama evidentira povećanje zaposlenosti.000 u poljoprivredi. Ne iznenaĊuje što slabi rezultati trţišta na općem nivou dovode do smanjenja realnih naknada.5 0. Mjeseĉna plaća u Srbiji biljeţi najveće povećanje y-o-y u januaru 2012 (7. gdje je izgubljeno 7.900). 11. sektori koji su pretrpjeli najteţe posljedice u smislu zapošljavanja su graĊevinarstvo (gotovo 7. Nasuprot tome. Slika 48: Promjene realnog BDP-a i stopa zaposlenosti 2011: godišnji podaci za SEE6 (lijevo i kvartalni podaci za BJR Makedoniju (desno) (u procentima) 3.000 radnih mjesta koja su otvorena u trgovini na veliko i preprodaji. zaposlenost u uslugama je blago povećana zbog novih 5.0 2. S druge strane.5 -2. trinaesta 11 Promjena stope zaposlenosti koja se raĉuna kao razlika od godine do godine (y-o-y) izmeĊu stopa zaposlenosti. u procentima.000 u veletrgovini i maloprodaji. i usluge veletrgovine i maloprodaje (3. godine.5 3.0 -0. Izvor: Nacionalni uredi za statistiku. Otvaranje novih radnih mjesta je izgubilo zamah u trećem kvartalu iako je BDP i dalje nastavio biljeţiti rast na y-o-y osnovi. uglavnom zbog sezonskih utjecaja.0 SRB MKD GDP growth MNE Empoyment change BiH 1 0 -1 Q1 GDP growth Q2 Employment change Q3 3 2 6 5 4 Izvor: Nacionalni uredi za statistiku.5 procentnih poena11 (Slika 48). U zemljama koje redovno rade LFS. što ukazuje da je gubitak radnih mjesta bio koncentriran u industriji. i 9. Samo BJR Makedonija objavljuje kvartalne podatke i za BDP i za zaposlenost (od LFS). Srbija je zabiljeţila najveći jaz izmeĊu rasta proizvodnje i zaposlenosti: BDP je porastao za 3 posto 2011.5 2.000 radnih mjesta u posljednjem kvartalu 2011. Albanija i Kosovo ne objavljuju mjeseĉne podatke o plaćama. poljoprivreda (5. ali to je sezonski efekt isplate bonusa (npr. 10. obrazovanje. dodatni uvid se moţe steći promatranjem uzorka zapošljavanja po sektorima. Došlo je do otvaranja odreĊenog broja radnih mjesta u sektorima obrazovanja i energetike.000 u graĊevinarstvu. Tamo je zaposlenost odraţavala rast BDP-a u prvoj polovici 2011.000 radnih mjesta u periodu april do novembar: 24. nominalne plaće su porasle u Srbiji i Bosni i Hercegovini i marginalno u BJR Makedoniji. kultura i rekreacija. a pale su u Crnoj Gori (Slika 49). mada je oporavak zapošljavanja bio sporiji.smanjene za 0.000 odnosno 2.5 do 11. 31 .000 radnih mjesta svaka. dok je stopa zaposlenosti bila 1. Ekonomija Srbije je izgubila 57.

5 posto. iako su neke zemlje tokom zadnje dvije godine uvele odreĊene politike kako bi suzbile rast nezaposlenosti. Kosovo i Srbija nisu usvojile nikakve izmjene svoje radne legislative. To bi moglo ukljuĉivati proširenje mjera i programa koji su se pokazali efikasnima i uĉinkovitima u okviru ukupnih budţetskih ograniĉenja.2 poto doprinosa za Fond Rada (koje plaćaju poslodavci). Realne plaće su se smanjile u Crnoj Gori. aktivne politike trţišta rada (active labor market policies -ALMP) imaju potencijal da unaprijede djelovanje trţišta rada tako što će pojaĉati potraţnju ili unaprijediti ponudu radne 32 . Crna Gora je dodala 0. TakoĊer. sam obim nezaposlenosti i drugi problemi vezani za trţište rada koji su razmatrani gori ukazuju da bi ove zemlje trebale razmotriti agresivnije mjere rješavanja problema nezaposlenosti. potrošnja na aktivne programe trţišta rada je i dalje mnogo niţa nego u komparativnim zemljama. BiH. dok je prosjek u BJR Makedoniji bio 0. nije bilo većih promjena politike zapošljavanja tokom 2011 i u prvom kvartalu 2012. Minimalna plaća se primjenjuje na nekoliko sektora. Nominalni rast u Bosni i Hercegovini iznosio je 4. plaće su ostale na istom nivou u Srbiji. i moţda. posebno nezaposlenosti mladih. U budućnosti. eksperimentiranje na osnovu dobrih meĊunarodnih praksi (Okvir 2). dok je BJR Makedonija utvrdila minimalnu naknadu 2011 (koja je utvrĊena kao 39 posto nacionalne prosjeĉne plaće).4 posto niţi u januaru 2012 (y-o-y). meĊutim. I nešto što je jednako vaţno. Pokazatelji koji opisuju investicijsku klimu ukazuju na to da radna regulativa ostaje problematiĉna i element socijalne zaštite (posebno u BiH) i da daju poticaje ljudima da ne traţe aktivno posao. Okvir 2: Uloga aktivnih politika trţišta rada (Active Labor Market Policies -ALMP) u povećanju zaposlenosti U vrijeme ekonomskog pada. zemlje trebaju postići mnogo veći napredak u smanjenju ograniĉenja trţišta rada. FYR Montenegro Serbia Izvor: Nacionalni uredi za statistiku Unatoĉ velikoj nezaposlenosti i problema na trţištu rada. investicijske klime i otvaranja radnih mjesta. ali sa faznom implementacijom u sektorima tekstila i prerade koţe. U realnom smislu. Slika 49: Bruto prosjeĉne promjene nominalne plaće (januar 2011 = 100) 130 125 120 115 110 105 100 95 90 BiH Macedonia. Albanija.plaća). Aktivne politike trţišta rada (ALMP) su i dalje nedovoljno razvijene u ovoj regiji. a zabiljeţile blagi porast u Bosni i Hercegovini.

dok se smatra da su programi pomoći u traţenju posla generalno imali povoljan uĉinak. Na primjer. kao npr. posebna kategorija naknada za demobilisane borce u BiH) mogla bi implicitno stvoriti prepreke za ukljuĉivanje na trţište rada. (iii) otpuštanja zaposlenih izvršena u okviru nekog od ovih programa nakon što period vaţenja subvencije istekne. SEE6 troši relativno manje na ALMP nego zemlje EU.4 posto BDP-a u zemljama OECD-a. za razliku od onih kojima je teţe naći posao. Na primjer.17 posto BDP-a 2008. MeĊutim. a neke troše ĉak 1 posto BDP-a (Austrija i Belgija) Dokazi o uĉinkovitosti ALMP u SEE6 su još uvijek malobrojni. BJR Makedonija ima uvjete vezane za rad i usluge posredovanja u zapošljavanju za osobe koje traţe socijalnu pomoć. Programi obuke u uĉionici i uz rad su se pokazali ne posebno povoljnim u kratkom roku. i (iv) privlaĉenje najlakše zaposlivih osoba koje traţe posao u program. ljudima je dopušteno da rade i zadrţe svoj status korisnika socijalne pomoći. prekvalifikacije. Srbija takoĊer primjenjuje pilot „sve na jednom mjestu― za pomoć sa gotovinskim naknadama (transferima). ili ĉak uĉinkovite. Srbija je 2010 na ALMP potrošila samo 0. ali neki od njih (npr. Sve se jaĉi naglasak stavlja na pomaganje ljudima da smanje svoju ovisnost o gotovinskim naknadama i da promoviraju svoju zaposlivost. dok savjetovanje u zapošljavanju unaprjeĊuje uparivanje potraţnje i ponude. i mogu imati neţeljene posljedice. Na osnovu njih. javnih radova. ALMP mogu varirati od subvencija na plaću do podrške pokretanju posla. nisu sve ALMP efikasne. OECD zemlje sa mnogo manje izraţenim problemom nezaposlenosti troše u prosjeku 0. u Srbiji. zemlje bi trebale ojaĉati upravljanje ALMP-jevima. savjetovanja o poslu i pomoći u traţenju posla.: (i) zamjena subvencioniranih za nesubvencionirane radnike (de facto re-alokacijom radnih mjesta na radnike koji imaju koristi od tih programa. posebno u kratkoroĉnom razdoblju (1 godina). obuka unaprjeĊuje kvalitetu ponude radne snage. Za razliku od njih. Srbija i Kosovo su uvele ALMP poput javnih radova koji su usmjereni na dugoroĉno nezaposlene korisnike pomoći kao zadnjeg utoĉišta. Potrebno je izvršiti dodatne procjene uĉinka ALMP u SEE6. BJR Makedonija je izdvojila 0.snage – ali one nisu ĉarobni metak. socijalnom skrbi i uslugama zapošljavanja. a ne i na druge).37 posto za istu godinu. MeĊunarodno iskustvo pokazuje da ove intervencije mogu biti skupe. Moderna tehnologija (e-uparivanje i korištenje mobilnih telefona) nudi nove mogućnosti za smanjenje informativne asimetrije i olakšanje uparivanja odgovarajućih zaposlenika i poslodavaca. Mjere poput subvencija na plaću ili javnih radova najĉešće utjeĉu na potraţnju za radnom nagom. (ii) davanje subvencija poslodavcima koji su zapošljavali radnike ĉak i kada nema tih programa. Crnoj Gori i Kosovu. 33 . a Crn Gora 0. Programi socijalne pomoći u regiji su dobro usmjereni. Nedavno izvršena evaluacija subvencija za samo-zapošljavanje u Srbiji ukazuje na pozitivan utjecaj na zapošljavanje i plaće. Nedavno izvršena meta-analiza djelotvornosti 199 nedavno provedenih ALMP izvuĉenih iz 97 studija provedenih u periodu 1995-2007 pokazuje da su programi subvencioniranog zapošljavanja u javnom sektoru relativno neuĉinkoviti. i ukloniti prepreke aktiviranju koje su implicitne u njihovim sistemima socijalne zaštite.1 posto BDP-a. ali pokazalo se da je njihov relativni utjecaj pozitivniji nakon dvije godine. MeĊunarodni dokazi ukazuju na to da su neke ALMP djelotvornije od drugih.

Ovo ukupno smanjenje uĉestalosti siromaštva u Crnoj Gori i Srbiji se odnosilo na sve grupe siromašnih (npr. Nasuprot tomu. a procjene siromaštva se prave u skladu sa ustaljenom metodologijom koja omogućuje usporedbe zemalja. Albaniji. gdje je potrošnja po glavi izmeĊu PPP USD 2. SIROMAŠTVO.5 USD PPP.3 Bosna i Hercegovina 1. a na osnovu postojećih anketa. TakoĊer. Sliĉno se odnosi i na ekstremno siromaštvo.G.1 36. a ova osjetljivost na nivo cijena je osnova za oprez pri tumaĉenju ovih ppp rezultata (str. Procjenjuje se da u SEE6 1.8 2.0 Srbija 5.5 Kosovo 45. 13 U Bosni i Hercegovini postoje sumnje u kvalitetu PPP podataka iz 2005.9 16.5 Crna Gora 25.3 16.0 2. ECAPOV je baza podataka anketa domaćinstava za sve zemlje Istoĉne Evrope i Centralne Azije. (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ekstremno siromaštvo (US$ 2.5 / dan) Albanija 18.4 8.0 2. U smislu trendova koji se odnose na regiju u cjelini. Makedoniji nalaze se meĊu sedam najviših u Evropi. i one koji ţive u umjerenom siromaštvu.5 81.2 Makedonija. Kako je navedeno u dokumentu Svjetske banke (2009) Zaštita siromašnih tokom globalne krize: 2009 Aţurirani podaci o siromaštvu u BH.4 Siromaštvo (US$ 5 / dan) Albanija 64.5 20. potaknuta robusnim ekonomskim rastom i povećanjem prihoda.12 SEE6 imaju veće stope siromaštva i nezaposlenosti nego druge zemlje Istoĉne Evrope i Centralne Azije: meĊunarodno usporedive stope siromaštva na Kosovu. izmjerene stope siromaštva u Bosni i Hercegovini su vjerojatno bitno podcijenjene. BJR 32. BJR 7.8 42. a Srbija i Crna Gora najniţu (Tabela 6). Stopa siromaštva za Bosnu i Hercegovinu je vjerojatno znaĉajno podcijenjena zbog problema sa procjenom PPP za ovu zemlju.7 Crna Gora 3. siromaštvo se definira kao ţivot sa manje od pet USD dnevno. 12). SEE6 zemlje su heterogene u smislu uĉestalosti i trendova siromaštva.9 14. NEJEDNAKOST I PERCEPCIJA UĈINKA KRIZE U SEE6 – JOŠ ZABRINJAVAJUĆIH TRENDOVA S obzirom da je posao bilo gdje na svijetu onaj kljuĉ koji vodi iz siromaštva.5 i 5 / dan).4 27. Podaci iz ove baze su standardizirani.3 1.7 Makedonija.0 10. u Albaniji i BJR Makedoniji smanjenje siromaštva pratila je povećana koncentracija broja siromašnih koji ţive u umjerenom siromaštvu.1 1.1 Bosna i Hercegovina 11.1 37. godine. Procjene zasnovane na nacionalnim metodologijama nude sliĉne trendove. one koji ţive u ekstremnom siromaštvu sa manje od 2.5 milion ljudi ţivi u ekstremnom siromaštvu.0 13. 12 Od ukupnog broja stanovnika koji se procjenjuje na gotovo 19 miliona.3 14. uĉestalost siromaštva je ubrzano opadala prije 2008.6 20.5 USD dnevno. Kosovo i Albanija imaju najveću učestalost.1 36.4 0. a gotovo 6 miliona u siromaštvu prema metodologiji ECAPOV.7 Izvor: ECAPOV-a baza podataka.7 Srbija 28.1 16.8 2.1 13. Ekstremno siromaštvo koje se definira kao ţivljenje na manje od 2.3 62.13 .6 9.4 1.7 87.8 1.0 Kosovo 85.9 46. nivo cijena PPP u Bosni i Hercegovini su mnogo niţe nego kod susjeda tako da ako koristimo prosjeĉni nivo cijena koje su bitno više nego što se sada procjenjuje. Tabela 6: MeĊunarodno usporedive procjene uĉestalosti siromaštva i ekstremnog siromaštva u SEE6 2005-2010. ne iznenaĊuje što profil siromaštva u SEE6 odraţava zabrinjavajuću sliku i trendove na trţištu rada.1 17.7 32. 34 .

dostupni podaci za Crnu Goru. uĉestalost siromaštva u SEE6 je još uvijek znaĉajno veća nego u MIC-CIS i EU10 zemljama. ukazuju na to da unatoĉ ekonomskom oporavku. što je blizu ukupnim procjenama za regiju Istoĉne Evrope i Centralne Azije. Projekcije izraĊene na osnovu podataka iz ranijih godina koriste se za godine gdje podaci ankete nisu dostupni 16 LIC-CIS zemlje su Armenija. na primjer. Godine 200914 oko 1. u skladu sa negativnim rastom BDP-a 2009.15 SEE6 se povoljnije usporeĊuju sa Zemljama niskog prihoda u Zajednici neovisnih drţava (LIC-CIS)16.Globalna finansijska kriza zaustavila je ili preokrenula ovaj napredak: rast nezaposlenosti nakon krize praćen je rastom siromaštva.5 .8 posto stanovništva u SEE6 ţivjelo je ispod praga ekstremnog siromaštva. ukidanjem štednje. Ipak. Ovo odraţava kontinuirane probleme na trţištima rada i povećano opterećenje domaćinstava i time potaknute strategije za nošenje sa situacijom. prodajom aktive). Kirgistan i Moldavija. U regiji SEE6 kao cjelini. Crna Gora i Srbija). Tadţikistan. dok je stopa ekstremnog siromaštva 2009 bila ispod 2 posto. ţive neposredno iznad praga ekstremnog siromaštva (sa PPP US$ 2. (npr. gdje je 2009 ĉetvrtina stanovništva još uvijek ţivjela ispod praga ekstremnog siromaštva. (Slika 50). uĉestalost siromaštva i dalje raste. Regionalne procjene ECAPOV-a za odreĊenu godinu zasnovane su na stvarnim podacima za neku zemlju kad su ti podaci dostupni. raspoloţivi podaci za BJR 14 15 Ovo je posljednja godina za koje su podaci o siromaštvu dostupni u većini zemalja ECA regije. Opet je usporedba povoljnija u odnosu prema mnogo siromašnijoj regiji LIC-CIS. Sliĉni modeli se primjenjuju i na distribuciju umjerenog siromaštva u zemljama SEE6.5/dan) Uĉestalost siromaštva (PPP US$ 2. Slika 50: Regionalni trendovi siromaštva 2005-2009 (%) Uĉestalost ekstremnog siromaštva (PPP US$ 2. Stope siromaštva u SEE6 se ne mogu povoljno usporeĊivati sa ostatkom regije Evrope i Centralne Azije. Dodatnih 4. 35 . Azerbajdţan.5-5/dan) tokom 2009. odnosno 23 posto stanovništva u SEE6.5 miliona ljudi ili 7. Mada nepostojanje najnovijih podataka oteţava procjenu preciznog utjecaja nedavne finansijske krize na SEE6 u cjelini.5-5/dan. gdje više od 40 posto stanovništva ţivi sa US$2.5/dan) Izvor: ECAPOV baza podataka. U tri zemlje za koje su na raspolaganju podaci za 2009 (BJR Makedonija. Gruzija.4 miliona ljudi. BJR Makedoniju i Srbiju. stope ekstremnog siromaštva su se povećale izmeĊu 2008 i 2009. ali više nego u zemljama EU10 ili MIC-CIS.. uĉestalost siromaštva je sliĉna ECAPOVim procjenama za Istoĉnu Evropu i Centralnu Aziju. Iako je svih šest zemalja registriralo pozitivan rast realnog BDP-a u 2010.

U sve ove tri zemlje GIC otkriva da je magnituda smanjenja potrošnje u 2009 u odnosu na 2008 bila najveća na niţem dijelu distribucije blagostanja kad je nastupila kriza. na primjer.Makedoniju. Za razliku od njih. gdje se primjećuje veći rast na niţem nivou spektruma blagostanja (otprilike donjih 10 posto) i umjereni pad za sve druge. Crnu Goru i Srbiju ukazuju da porast siromaštva u SEE6 tokom 2010 i 2011 moţe potaći divergenciju stopa siromaštva u odnosu na zemlje EU10. Paneli na slici 51 navode GIC za 2008-2009 za Srbiju. itd.2010 6 Growth incidence Growth in mean 95% confidence bounds Growth at median 2 Annual growth rate % Annual growth rate % -2 -6 -10 -14 1 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 -14 -10 -6 -2 2 Mean growth rate Mean growth rate 1 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 17 GIC se radi na osnovu dvije ankete domaćinstava za koje se rangiraju zapaţanja od najsiromašnijeg do najbogatijeg. BJR Makedoniju i Crnu Goru. u Crnoj Gori je u vremenu 2009-2010 došlo do obratnog modela rasta potrošnje. Sliĉna je slika i u BJR Makedoniji. Srbija. za koje je pad izraţeniji. osim najviših 10 posto distribucije. Ovo se pribliţava aproksimaciji istinskog rata potrošnje koje bi domaćinstvo moţda imalo kada nema panel podataka koji prate isto domaćinstvo u vremenu. Trendovi distribucije prihoda tokom globalne krize su takoĊer bili nepovoljni. ne samo na donjem dijelu distribucije kojeg identificira linija siromaštva. Crna Gora i BJR Makedonija Serbia 2008-2009 6 Growth incidence Growth in mean 95% confidence bounds Growth at median Serbia 2009 . Novonastali ekonomski oporavak nije promijenio ukupnu sliku. 36 . ali je obim smanjenja potrošnje i dalje veći na donjem dijelu distribucije. Uĉinak rasta (odnosno krize) na ukupnu distribuciju mogu se analizirati Krivuljama uĉestalosti rasta (Growth Incidence Curves -GIC). koliko za drugi percentil odozdo. Slika 51: Krivulje uĉestalosti rasta. U periodu od 2009 do 2010 u Srbiji.17 Gledajući ukupnu raspodjelu blagostanja moţe se steći uvid u to što se dešava. siromašni su podnijeli najveći teret nedavne ekonomske krize u odnosu na ostatak društva. rast potrošnje bio je negativan za većinu domaćinstava. Ovo se koristi za razradu varijacija potrošnje u razliĉitim anketama za svaki percentil distribucije (odnosno koliko je porasla potrošnja za najniţi procent. Jednostavno reĉeno.).

U svim zemljama udio 37 . Uĉinak se ĉini Izvor: LITS 2010. U svih SEE6 zemalja. Ova „objektivna― slika siromaštva i nejednakosti koja se zasniva na podacima o distribuciji moţe se dopuniti informacijama o Slika 52: Percepcija uĉinka krize percepciji utjecaja krize na regiju i strategijama How much was your HH affected by the crisis? koje su se koristile u odnosu na nju (Slika 52).Montenegro 2008-2009 40 Growth incidence Growth in mean Mean growth rate 95% confidence bounds Growth at median Montenegro 2009-2010 40 Growth incidence Growth in mean Mean growth rate 95% confidence bounds Growth at median 20 Annual growth rate % Annual growth rate % 0 -20 -40 1 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 -40 -20 0 1 20 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 FYR Macedonia 2008-2009 20 20 FYR Macedonia 2009-2010 Annual growth rate % Annual growth rate % 0 -20 -40 Growth incidence Growth in mean 95% confidence bounds Growth at median -40 -20 0 Growth incidence Growth in mean 95% confidence bounds Growth at median -60 1 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 -60 Mean growth rate Mean growth rate 1 10 20 30 40 50 60 70 Expenditure percentiles 80 90 100 Izvor: Osoblje Svjetske banke. najvećim u Srbiji. Ovo je vaţno jer socijalno i blagostanje domaćinstva inherentno ovisi od subjektivnih i društvenih 0 20 40 60 80 100 procjena šireg ekonomskog i društvenog okruţenja. koju su zajedno pripremili EBRD i Svjetska banka. gdje 40 posto odraslih ispitanika navodi da je kriza na njih imala veliki utjecaj. i te procjene mogu opet imati povratni utjecaj na ukupnu ekonomsku i društvenu klimu i ekonomske odluke i izglede dugoroĉnog rasta. EBRD. Ovakvi podaci su prikupljani u drugim krugu Ankete Ţivota u tranziciji (Life in Transition Survey -LiTS II) u drugoj polovici 2010. imala ili veliki ili priliĉan utjecaj. a manje od jedne petine odraslog stanovništva smatra da kriza nije imala nikakvog utjecaja na njihovo domaćinstvo. Svjetska banka. 2010. oko 60 posto odraslih osoba navode da je kriza na njih (% of adults) A great deal A fair amount Just a little Not at all Montenegro Albania Kosovo BiH FYROM Serbia Source: LiTS II.

38 . Izvor: LITS 2010. Oko petine stanovništva u Albaniji i BJR Makedoniji navode da su morali prestati kupovati lijekove ili odloţiti posjete lijeĉniku. telefon ili Internet. iako je smanjenje plaća/broja sati rada bio na bliskom drugom mjestu. Dalje. U svim zemljama osim Bosne i Hercegovina. 2010. Ovo podrţava blisku povezanost izmeĊu trţišta rada i blagostanja u SEE6. najvaţniji put prenošenja utjecaja krize na rast siromaštva bio je smanjenje naknada ili radnih sati – što je navelo više od 50 posto stanovništva pogoĊenog krizom. drugi najĉešći mehanizam prijenosa bio je smanjenje doznaka.stanovništva koji je znaĉajno pogoĊen ili priliĉno pogoĊen bio je sliĉan u svim tercilima potrošnje – uĉinak krize jednako su osjetila siromašna i bogata domaćinstva. U Bosni i Hercegovini. smanjeni dotok doznaka (koje su u toj zemlji posebno visoke) imao je malo prominentniju ulogu. Srbiji i Crnoj Gori. phone. Srbiji i BJR Makedoniji. or internet 70 50 40 30 20 10 0 BiH Kosovo Albania Serbia FYROM Montenegro Source: LiTS II. 2010. Na Kosovu. MeĊutim. domaćinstva su smanjila. potrošnju luksuznih roba i nekih izbornih usluga (Slika 54). u Crnoj Gori. i gotovo 70 posto stanovništva BJR Makedonije. oko 40 posto stanovništva navodi da su morali odloţiti plaćanje raĉuna za komunalije ili ukinuti TV. Ovakvu strategiju nošenja sa krizom navodi gotovo pola stanovništva Bosne i Hercegovine. uĉestalost ovih ekstremnijih strategija nošenja sa krizom kao što je smanjenje potrošnje osnovnih namirnica. odlaganje lijeĉenja ili odlaganje plaćanja komunalija veća je u donjem tercilu potrošnje. EBRD. 60 50 40 30 20 10 0 BiH Montenegro Albania Serbia Kosovo FYROM Source: LiTS II. kriza je utjecala na više od potrošnje luksuznih roba – veliki dio stanovništva u svim zemljama (a posebno u Srbiji i BJR Makedoniji) navode smanjenje potrošnje osnovnih ţivotnih namirnica. prvo i prije svega. U Albaniji i BJR Makedoniji gubitak posla bio je drugi najĉešće navoĊen put nakon smanjenja plaća/broja radnih sati (Slika 53). Slika 52: Najvaţniji kanali utjecaja Slika 53: Najvaţniji mehanizmi nošenja sa krizom Main crisis coping mechanisms (% of adult population) Main crisis impact pathways (% of crisis-affected population ) Reduction in wages or hours Job loss or closed business Reduced flow of remittances Additional work undertaken Reduced consumption of luxury goods Reduced consumption of staple foods Stopped buying medications / postponed doctor visits Reduced vacations 70 60 Reduced consumption of alcohol / cigarettes Delayed utilities payments / cut TV. Da bi izašli na kraj sa krizom. Svjetska banka.

Najvaţniji zakljuĉci ove procjene bili su da odrţavanje djelotvorne zaštite sa smanjenim ukupnim sredstvima nakon krize iziskuje znaĉajne reforme: (i) (ii) (iii) da se smanji potrošnja na naknade zasnovane na pravima (bez imovinskog cenzusa). Samo BJR Makedonija troši više na naknade po osnovu imovinskog cenzusa nego na kategorijske programe. da se poveća korištenje i obuhvat socijalne pomoći na osnovu imovinskog cenzusa. Tokom 2000. i da se poveća njihova fleksibilnost i responsivnost na krize i udare.33 posto BDP-a usmjerenih na socijalnu pomoć u 2008-2009 i još više – 3. da se smanje negativni poticaji za zapošljavanje koji su ugraĊeni u socijalnu pomoć zadnjeg izbora. Implementation and Performance‖ The World Bank Washington DC. najveći dio sredstava ide na kategorijske programe. potraţnja za naknadama za nezaposlenost i socijalnom pomoći povećala se. Springer. razlog za ovakav rezultat – kad bi se one smanjile na regionalni prosjek od 0. Boryana and Ramya Sundaram (2011) ―Social Safety Nets in the Western Balkans: Design. mada su reforme iz 2008 povećale udio programa koji ne iziskuju imovinski cenzus. ali nedavna teška ekonomska kriza postavlja izazov sposobnostima vlade da zaštiti siromašne i ugroţene. zdravstvo i obrazovanje. Bosna i Hercegovina je uoĉljiv izuzetak: sa 3. New York 39 .5 posto BDP-a.Otreţnjujući nalazi pokazatelja siromaštva i nejednakosti i anketa LITS bi trebali navesti kreatore politika u zemljama SEE6 da zastanu i zapitaju se: „što se moţe uĉiniti?―18 Percepcija velikog udjela stanovništva koji se mora nositi sa krizom tako što smanjuje potrošnju osnovnih namirnica i izdvajanja za zdravstvo ukazuje na to da zemlje SEE6 imaju teškoća da uspostave efikasne sisteme za odgovor na krizu. kategorijske naknade su konzistentno apsorbirale veći dio izdvajanja za socijalnu pomoć u odnosu na naknade koje se odobravaju na osnovu imovinskog cenzusa. dok je u isto vrijeme došlo do smanjenja prihoda vlade. Bosna i Hercegovina je se nalazi meĊu onim zemljama Evrope i Centralne Azije koje najviše troše. Mjere socijalne sigurnosti bi trebale imati kljuĉnu ulogu u tim odgovorima. forthcoming in Ruggeri Laderchi and Savastano ―Poverty and Exclusion in the Western Balkans: new directions in poverty and analysis‖.4 do 0. Nedavno izvršena evaluacija mreţe socijalne zaštite u SEE6 dovela je do zakljuĉka da su neke od njih reagirale fleksibilnije od drugih. Tokom krize i nakon nje.8 procenat BDP-a u odnosu na prosjeĉnu potrošnju od 1. Rashodi naknade za demobilizirane borce su. Konkretnije:  Javna potrošnja na socijalnu pomoć u smislu udjela u BDP-u u zemljama SEE6 je na nivou koji je usporediv sa ostatkom Istoĉne Evrope i Centralne Azije (1. kako se ĉini. ukupna potrošnja na socijalnu pomoć u Bosni i Hercegovini bi se izjednaĉila sa prosjekom u SEE6.7 posto BDP-a u svim zemljama u regiji.9 posto BDP-a 2010.  18 Gotcheva. Potrošnja na socijalnu pomoć je neravnopravna. što je dovelo do pritisaka da se smanji potrošnja na socijalnu zaštitu.

Dok kad se mjeri kao dio post. Generalno. a Crna Gora ima najveću stopu rasta potrošnje na invalidske naknade zadnjih godina. nego i invaliditet. a najviša na Kosovu (više od 0.transferne potrošnje korisniĉkog domaćinstva ova velikodušnost izgleda relativno velika u usporedbi sa shemama socijalne zaštite koji pruţaju sliĉnu zaštitu u ECA. gdje iznose 75 posto). U isto vrijeme. 40 . privremenu nezaposlenost zbog brige za novoroĊenĉe.5 posto BDP-a) kao i u BJR Makedoniji.  Prioriteti potrošnje se razlikuju od zemlje do zemlje. ali nizak obuhvat (najveća pokrivenost je 40 posto donjeg kvintila za sigurnosnu mreţu Kosova). naknade socijalne zaštite nisu jako velikodušne u odnosu na minimalnu plaću – variraju od 7 do 20 posto minimalne plaće (sa izuzetkom Crne Gore.9 posto BDP-a) u regiji. socijalna pomoć ima solidnu preciznost u ciljanju. Velikodušnost ovih naknada znaĉajno varira od jedne zemlje SEE6 do druge. Potrošnja na socijalnu pomoć zadnjeg izbora je relativno visoka u Crnoj Gori (blizu 0. što dovodi do programa manjeg obima sa uskim pokrićem i velikim greškama iskljuĉivanja. ili povećanje broja ovisne djece u obitelji. SEE6 više troše na invalidske naknade nego druge zemlje Evrope i Centralne Azije. Obuhvat je izuzetno nizak ĉak i u zemljama koje imaju višestruke programe socijalne zaštite koji su kreirani da zaštite i da ublaţe višestruke rizike koji su vezani ne samo za siromaštvo.7 posto BDP-a). Potrošnja na socijalnu pomoć zadnjeg izbora je vrlo niska u Srbiji i Bosni i Hercegovini. gdje odraţava veliku uĉestalost siromaštva i koncentraciju potrošnje na manji broj programa naknada. gdje Albanija biljeţi najveću potrošnju (0.

H.

IZGLEDI ZA 2012-13

SEE6 ulaze u razdoblje usporenog rasta i teţih prilagodbi. Prosjeĉan rast 2012 u SEE6 se oĉekuje na nivou od 1.1 posto u odnosu na 2.2 posto 2011. S obzirom na oĉekivanja slabog rasta 2012 za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju, posebno, ove tri zemlje neće doseći nivo pred-kriznog realnog BDP-a do 2013. godine. Ekonomski izgledi eurozone, na koju se SEE6 posebno oslanjaju kad se radi o potraţnji izvoza, doznake i FDI su bolji nego što su bili prije šest mjeseci, ali i dalje postoje znaĉajni rizici. Posebno je potrebno spomenuti da će oporavak SEE6 zaostajati za drugim zemljama u tranziciji i razvoju koje imaju globalne veze koje su manje centrirane na Evropu. Fiskalne prilagodbe će se morati nastaviti pod teţim okolnostima, kao i napori da se sprijeĉi da nivo javnog duga postane neodrţiv. Rast kredita će vjerojatno ostati slab, a finansijski sektor, sve više ovisan od lokalnih depozita kako se nastavlja smanjenje dugova evropskih banaka (deleveraging) morat će se u isto vrijeme baviti povećanim nivoom NPL-ova (loših kredita). Prvi kvartal 2012 bio je posebno teţak za SEE6. Nasuprot globalnom oporavku rasta industrijske proizvodnje, industrijska proizvodnja u ovoj regiji je pogoĊena istovremeno smanjenjem potraţnje u Evropi za uvozom, kao i teškim zimskim uvjetima koji su paralizirali cijelu regiju tokom februara 2012. Dalje, rast globalnih cijena nafte će dodatno usporiti ekonomsku aktivnost, kao što će uĉiniti i smanjenje dugova (deleveraging) bankovnog sektora Evrope – proces koji se intenzivirao nakon kraja 2011. Kako se ekonomski izgledi za 2012 poĉinju pogoršavati, malo je vjerojatno da će u kratkoroĉnom periodu doći do odskoka u zapošljavanju. Sa projiciranim rastom BDP-a od 1.1 posto 2012, izgledi za znaĉajan rast zaposlenosti su mali. Visoko-frekventni podaci o industrijskoj proizvodnji i maloprodaji ukazuju na isti zakljuĉak (Slika 55-56). Spor rast kredita, nedostatak znaĉajnog fiskalnog prostora za investicije koje bi generirale zapošljavanje, kao i slabi izgledi za izvoz ukazuju na dalje pogoršanje uspješnosti trţišta rada. MeĊutim, znaĉajne strane direktne investicije bi mogle dovesti do preokreta na lokalnim trţištima rada, ali s obzirom na slab i neizvjestan izgled Evrope, vjerojatnost da će se ostvariti ovakav scenarij je niska. Uzeti zajedno, ovi trendovi impliciraju da će zemlje SEE6 ostati na dvostrukom kolosijeku rasta tokom 2012. Zemlje koje imaju visok nivo duga i oslanjale su se uglavnom na vanjsku potraţnju za oporavkom (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, i u odreĊenoj mjeri, Albanija) će se suoĉiti sa sporim rastom ove godine, dok će BJR Makedonija i Kosovo imati bolji, mada još uvijek niţi rast nego 2011 (Tabela 7). Ovo je u skladu sa daljim smanjenjem tekućeg raĉuna 2012-13, što odraţava dijelom fiskalnu konsolidaciju koja je u toku.
Tabela 7: Izgledi za rast zemalja SEE6
2012 1.6 0.5 4.0 2.0 0.5 0.5 1.0 Realni rast BDP-a (%) 2013 2.5 1.5 4.1 3.2 1.5 3.0 2.6

ALB BIH KOS MKD CG SRB SEE6

41

Slika 54: Industrijska proizvodnja (3m/3m, procent Slika 55: Maloprodaja (Jan 2010 = 100, bez SP) promjene, bez SP)

Izvor: Nacionalni uredi za statistiku i kalkulacije osoblja Svjetske banke.

Izvor: Nacionalni uredi za statistiku i kalkulacije osoblja Svjetske banke.

Izgledi za rast izvoza SEE6 tokom 2012 su i dalje pozitivni, mada na umjerenom nivou od 8 posto, pod pretpostavkom da ne doĊe do daljeg produbljivanja krize Eurozone. Ovo je unatoĉ najnovijem svoĊenja na umjereniji nivo ili ĉak pada y-o-y nakon prvih mjeseci godine, uglavnom zbog teške zime i privremenog utjecaja euro krize. U svakom sluĉaju, oĉekuje se da će rast uvoza biti umjeren na nivou od oko 5 posto tokom 2012. god., ĉime se implicira slabija potraţnja koja je posljedica smanjenog ekonomskog rasta i daljeg suţavanja deficita vanjskog tekućeg raĉuna. Unatoĉ pogoršanom okruţenju za FDI uzrokovanom krizom u Eurozoni, SEE6 ostvaruju koristi od jednog broja novih investicija koje su nedavno najavljene (npr. BJR Makedonija, Srbija). Dugoroĉniji izgledi za FDI su i dalje pozitivni. MeĊutim, postoje evidentne razlike izmeĊu zemalja. Srbija je u januaru 2012 doţivjela znaĉajan odliv kao posljedicu kupovine manjinskog udjela u drţavnom telekomu Grĉke OTE; ali oĉekivanja za 2012 su da će priliv FDI u Greenfield investicije biti sliĉna onom tokom 201. Kosovo oĉekuje da će FDI osjetiti poticaj od prodaje telekoma (PTK) poĉetkom 2013. Jedan primjer kako se FDI mogu koristiti za proširenje lokalne izvozne baze je BJR Makedonija: ulaskom dvije velike kompanije za auto-dijelove 2007. godine, izvoz komponenti za automobilsku industriju postao je vaţan dio izvoza iz te zemlje. Sve zemlje osim Kosova i Albanije imaju relativno visok nivo vanjskog duga, gdje su Crna Gora, i u manjoj mjeri Srbija, zagazili u podruĉje rizika. Iako se dio duga odnosi na sluţbene kreditore, on predstavlja rizik prenošenja ukoliko se pristup trţištu dodatno suzi. Ipak, većina ovog duga dospijeva nakon 2012, a u dosta sluĉajeva 2015 ili kasnije. Kratkoroĉno, vlada Crne Gore bi se mogla suoĉiti sa rizikom da mora platiti ranije garancije koje je dala za kredit od 90 miliona eura za tvornicu aluminija, koje dospijevaju. S obzirom na vanjsko i regionalno okruţenje, budući rast kredita će vjerojatno u najboljem sluĉaju biti umjeren, i pratiti rast lokalnih depozita kao novog dominantnog
42

izvora finansiranja, i moţe biti i gori ukoliko doĊe do pogoršanja krize u Eurozoni. Produţenje perioda oteţanog pristupa kreditima moţe proisteći od povećane averzije matiĉnih banaka da se oslone na finansiranje banaka i ograniĉenja transfera unutar grupe izmeĊu matiĉnih banaka i njihovih supsidijarnih banaka u ECA-i. Sporiji rast kredita ostavlja problem dugoroĉnog finansiranja rasta privatnog sektora. Pojedine manje banke se suoĉavaju sa velikim izazovima, i to bi moglo izvršiti pritisak na već uzak fiskalni prostor. Na primjer, u Srbiji je drţava od dvije male domaće banke zatraţila dokapitalizaciju, a druga domaća banka biljeţi velike gubitke 2011. godine, koji su joj zbrisali kapital i sada je pod privremenom upravom, sa mogućnošću dokapitalizacije od strane drţave. Bez proaktivnog i kooperativnog pristupa, NPL-ovi će vjerojatno ostati na povišenom nivou, što će dodatno usporiti ekonomski oporavak. Stope NPL-a u većini zemalja ove regije su visoke. To utjeĉe na kvalitetu aktive bankarskog sektora, rezultate poslovanja i troškove pozajmljivanja. Lošiji ekonomski izgledi za regiju znaĉe da će zajmoprimci koji ne mogu vraćati kredit i dalje biti u situaciji da se bore za opstanak i da će vrijednost kolaterale ostati na deprimiranom nivou još neko vrijeme. Brzo rješavanje NPL-a nosi obećanje da će se ukloniti vaţan faktor koji usporava ekonomski rat u SEE6 zemljama, ali to će iziskivati proaktivan i kooperativan pristup19. Javne finansije će i dalje biti izloţene pritiscima u cijelom podruĉju SEE6 tokom preostalog dijela 2012 i tokom 2013. Sa izuzetkom Crne Gore, koja namjerava deficit smanjiti na 2.5 posto BDP-a 2012, a dodatno smanjiti u srednjoroĉnom razdoblju, fiskalne prilagodbe koje se trenutno predviĊaju u drugim zemljama SEE6 su skromne. Srbija je planirala ukupnu prilagodbu od 0.6 posto BDP-a tokom dvije godine (iako ovo tek treba da usvoji nova vlada), dok je Albanija zacrtala da riješi deficit od 3 posto BDP-a tokom 2012. BJR Makedonija namjerava zadrţati nepromijenjen deficit od 2.5 posto BDP-a. Kosovo, u skladu sa svojom solidnom fiskalnom pozicijom, povećava deficit kako bi omogućio veća izdvajanja za kapitalne rashode. Projicira se porast deficita u Bosni i Hercegovini tokom 2012, nakon korekcija koje su potrebne da bi se stvorio fiskalni prostor za dolazeće otplate. TakoĊer, pretpostavke koje su u osnovi dijaloga o fiskalnim politikama u većini zemalja SEE6 ukljuĉuju i umjerenu recesiju u Eurozoni poĉetkom 2012, nakon kojega slijedi ubrzan oporavak. U takvom okruţenju, jedan konzervativniji pristup sa bolje razraĊenim mjerama zaštite bi bio pogodniji s obzirom na već ranije u ovom izvještaju opisane ekonomske rizike jer bi oni mogli imati dalji negativni uĉinak na prihode i dostupno finansiranje.

19

Izvor: Beĉka inicijativa koordinacije evropskih banaka: radna grupa o NPL u Centralnoj, Istoĉnoj i Jugoistoĉnoj Evropi) (European Banking Coordination ―Vienna‖ Initiative: Working Group on NPLs in Central, Eastern and Southeastern Europe).

43

sa povećanim oslanjanjem na relativno plitka domaća trţišta. Crna Gori i Srbiji je u proteklim godinama na ne neodrţivoj putanji pa će stoga morati izvršiti mnogo jaĉe korektivne radnje. znaĉajan dio javnog duga u zemljama SEE6 (Albanija. Crna Gora i Srbija). ĉime se daje osnova za valutni rizik. Maastichtški kriterij od 60 posto BDP-a koji se obiĉno smatra odrţivim zasnovan je na bitno drugaĉijim pretpostavkama vezanim za ekonomsko okruţenje u odnosu na one sa kojima se suoĉavaju zemlje SEE6. Sa rastućim nivoom duga. Strogom 20 Sve više jaĉa novi konsenzus da prudentan nivo duga za napredne zemlje ne bi trebao biti veći od 60 posto BDPa. Ovo se ne moţe dovoljno naglasiti. sa izuzetkom Albanije. rizici domaćeg duga takoĊer rastu. će probiti gornju granicu zaduţenosti od 60 posto BDP-a (Albanija) odnosno 45 posto BDP-a koje su utvrĊene njihovom domaćom legislativom. i Albanija i Srbija će. Kao rezultat toga. kao i rizik neusklaĊenog dospijeća. ovo su široki pokazatelji koji bi mogli posluţiti kao grubo mjerilo (vidi. oĉekuje se njihov dalji rast. nedavni radni papir MMF-a koji su izradili Baldacci. alternativna mjera – javni dug kao procent godišnjih prihoda vlade – je iznad prosjeka EU10 (Tabela 8). U osnovnom scenariju. vlasti u SEE6 trebaju još jednom razmisliti o tome koji bi se nivo javnog duga mogao smatrati odrţivim. kao i ―Restoring Debt Sustainability After Crisis: Implications for the Fiscal Mix. ukljuĉujući SEE6 – 40 posto BDP-a. javni dug će i dalje rasti tokom 2012. pitanja pristupa trţištu i strukture duga sa kojima ţive zemlje SEE6 danas. Iako je teĉajni rizik nešto ublaţen relativno visokim nivoom rezerve i generalno solventnom pozicijom prema vani. Suoĉena sa znaĉajnim fiskalnim pritiscima i visokim nivoom duga i sa postojećim politikama. Osim toga. iako je javni dug izraţen kao procent BDP-a još uvijek niţi nego u komparabilnim zemljama EU10. December 2010. 21 Rashodi za kamate su u prosjeku 1 posto BDP-a u zemljama SEE6. što će uĉiniti da SEE ostanu ranjive. IZAZOVI POLITIKA Glavni kratkoroĉni izazov politika za SEE6 je fiskalna politika i dug. Gupta i Mulas-Grandos:―Getting Debt Under Control. gdje su rashodi za kamate 2011 iznosili 3. sa tek manjim poboljšanjem oĉekivanim u 2013. Osim toga. Bosna i Hercegovina. velike promjene teĉaja valute bi mogle imati znaĉajan utjecaj na fiskalnu solventnost. Još jedan razlog je taj što će fiskalna konsolidacija koja oĉekuje mnoge od ovih zemalja dodatno smanjiti fiskalni prostor. Dalje. vjerojatno bi prudentan nivo bio bitno niţi20 i vlasti u tim zemljama trebaju razviti kredibilne srednjoroĉne do dugoroĉne fiskalne strategije koje će dovesti do stabilizacije i smanjenja javnog duga.‖ IMF WP/10/232). meĊutim. iako su tekući troškovi servisiranja duga još uvijek podnošljivi21.1 posto BDP-a. na primjer. ne poduzmu li se znaĉajne korektivne mjere. Uvaţavajući rizike vanjskog okruţenja.I. Jedan razlog zbog kojega je situacija u SEE6 drugaĉija jeste da se ove zemlje sve više udaljavaju od koncesionog pozajmljivanja prema trţišnom finansiranju koje povećava troškove duga i smanjuje rok dospijeća. samo se od Crne Gore oĉekuje da će uspjeti smanjiti nivo duga u ovom razdoblju. Javni dug u Albanija. uz istovremeno poboljšanje strukture javnih rashoda prebacivanjem teţišta na kritiĉna ulaganja u infrastrukturu. Osim toga. 44 .‖ Finanse & Development. Iako konkretan nivo duga za svaku specifiĉnu zemlju zavisi od niza varijabli. a za zemlje u razvoju. ovo u kritiĉnoj mjeri ovisi od implementacije ambiciozno planiranih fiskalnih prilagodbi. BJR Makedonija i Srbija) denominiran je ili fiksiran za stranu valutu. Proces prilagodbe će morati uznapredovati u nekim zemljama SEE6 koje trenutno imaju viši nivo javnog duga (Albanija. i sa i dalje znaĉajnim rizicima.

postavlja se pitanje uĉinkovitosti tih fiskalnih pravila i okvira za upravljanje javnim finansijama. U suprotnom. SEE6 će se suoĉiti sa povećanim rizicima. dobro bi bilo da izbliza prate dugovanja privatnog sektora i da blisko suraĊuju sa monetarnim vlastima na jaĉanju finansijske discipline.6 1. SEE6 imaju priliku da ostvare dinamiĉan „zlatni rast― i to će biti vezano za oporavak i 45 . ĉiji je Moody's rejting malo opao na B3. srednjoroĉne fiskalne strategije. Dalje u budućnosti.7 KOS 18. % BDP-a ALB 227.5 SRB 116.1 BIH 84. ali i dalje imaju spreadove veće od 500 bps. % prihoda vlade Potrebe za finansiranjem. Kao prvi korak. % BDP-a Plaćanje kamata. U takvom okruţenju. ali sa povećanjem dugovanja.strukturom rashoda u više zemalja SEE6. zemlje SEE6 moraju nastaviti jaĉati svoje okvire upravljanja javnim finansijama (PFM).4 Izvor: Procjene osoblja Banke na osnovu podataka koje su dostavila ministarstva finansija i MeĊunarodni monetarni fond Napomena: Kratkoroĉni dug prikazan na bruto osnovi kod raĉunanja potreba za finansiranjem. Sama prilagodba nije dovoljna: s obzirom na plitka domaća trţišta kapitala. U isto vrijeme. takva prilagodba moţe predstavljati izazov i iziskivati donošenje teških politiĉkih odluka. Tabela 8: Odabrani pokazatelji javnog duga. Sa izuzetkom Bosne i Hercegovine.7 2. u globalnom okruţenju koje ima averziju prema riziku. Albanija. 2011 Javni dug. Dugoroĉno. BJR Makedonija i Crna Gora nametnule su fiskalna ograniĉenja koristeći dokumente nivoa strategija. zemlje SEE6 su do sada uspijevale izbjeći smanjenje kreditnog rejtinga. ĉuvara politika koji blisko prati i procjenjuje fiskalna dešavanja i politike. i promoviranje reformi sa ciljem unaprjeĊenja konkurentnosti. blisko pratiti i agresivno raditi na smanjenju nagomilanog duga i tokovima budţetskih i poreznih dugovanja. TakoĊer. ciljevi prihoda i izvori finansiranja se moraju realno procijeniti i kreirati mjere prihoda i rashoda tako da izravnaju uĉinak okruţenja sporijeg rasta. a i Crna Gora razmatra zakon kojim će se uvesti gornja granica nivoa duga. ukljuĉujući rezervne obaveze.2 14.0 0.7 8.9 24. jaĉi razvoj domaćeg trţišta je potreban kako bi se restrukturirao nagomilani dugoroĉni dug u instrumente sa duţim dospijećem i ublaţio rizik od povećanog oslanjanja na domaće trţište. trebaju se sagledati još jednom kako bi se osiguralo da se stabilizira nivo javnog duga i da se u odnosu na njega pokrene trend smanjenja. i pod pretpostavkom da neće doći do katastrofiĉnog kolapsa u kratkom roku. Ovim se znaĉajno pojaĉava rizik prenošenja sa kojima se i inaĉe suoĉavaju zemlje SEE6. ukljuĉujući i rizik prenošenja i rizik pristupa trţištu. BJR Makedonija planira reviziju javnog duga na ciljnu vrijednost od 30-35 posto BDP-a.7 3.8 CG 151.5 10.3 0. Uvaţavajući sve ove fiskalne institucije.0 1. Dobivanje boljih kreditnih uvjeta će iziskivati primjenu kredibilnih fiskalnih programa za jaĉanje fiskalnih i ekonomskih temelja. Srbija je osim toga uspostavila Fiskalni savjet. mnoge SEE6 će se morati okrenuti pozajmljivanju izvana da bi finansirale svoj deficit i otplatu duga tokom ovog teškog razdoblja. ukljuĉujući smanjenje fiskalnog deficita i nivoa duga. Većina zemalja SEE6 su usvojile neki vid formalnih ograniĉenja nivoa javnog duga. Kosovo i Srbija su formalno postavile gornje granice vladinog duga kroz fiskalne zakone.6 0.8 7. restrukturiranje rashoda.0 MK 108. IFI mogu pomoći tako što će omogućiti finansiranje pod povoljnijim uvjetima dok se ne pokrene ekonomski oporavak i poboljšaju se uvjeti za pristup finansijskim trţištima.

i starenje stanovništva. posebno meĊu mladima. I tada. Ali oporavak će biti svjetliji i neposredniji izgled. ovaj izvještaj navodi razloge za optimizam i predlaţe politike koje su potrebne da bi osigurale ostvarenje tog potencijala. 46 . a napredak u smislu smanjenja siromaštva će se obnoviti ako se uredno riješi grĉka kriza. i ako se snaţna paţnja posveti dugom naslijeĊu potreba za strukturalnim reformama koje su razmatrane u posljednjem SEE RER. Gledajući evropsku budućnost SEE6 – nakon ovog teškog kratkoroĉnog razdoblja – postoje razlozi za optimizam. ako se vlasti budu drţale prudentnih fiskalnih politika i politika javnog duga. trţište rada. ako se izbjegne produţeni utjecaj na investicije koje podrţavaju rast u narednim kvartalima.same Evrope. dugoroĉne stope rasta SEE6 vjerojatno se neće vratiti i odrţati na nivou koji su imale neposredno prije krize. tendenciju emigracije najobrazovanijih ljudi. U noti koja slijedi o „Zlatnom rastu― i izgledima za njegovo postizanje u zemljama SEE6. Ovakve politike – fokusirane na investicijsku klimu. reforme javnog sektora i institucija – bit će jako potrebne da se suoĉi sa upornim izazovima u ovoj regiji. Tu spadaju tvrdoglavo visoke stope nezaposlenosti.

ukljuĉujući postignuti napredak i izazove sa kojima se suoĉava regija SEE6 u pogledu kljuĉnih tematskih podruĉja koje pokriva GGR – konvergenciju prihoda. Zemlje SEE6 su osjetile napredak u rastu produktivnosti od poĉetka 1990-ih. ali uloga inovacije i istraţivanja i razvoja u sektoru poduzetništva je i dalje jako ograniĉena (Odjeljak III). U principu. reforme trţišta rada (npr.2. isti „voz konvergencije― ĉeka i nove zemlje kandidate za EU koje se nalaze meĊu SEE6. SEE6 se suoĉavaju sa mogućnošću jedne od najgorih demografskih tranzicija u narednih nekoliko decenija   22 Ova bilješka se zasniva na nedavnom izvještaju Svjetske banke „Zlatni rast― (Gill. one će se materijalizirati samo ako se usvoje odgovarajuće politike i reforme (vidi odjeljak II dalje u tekstu). a poslovno okruţenje je generalno poboljšano. poduzetništvo i inovacije. smanjenje krutosti zapošljavanja i otpuštanja. koji analizira evropski ekonomski model u šest tematskih podruĉja: trgovina i finansije. Najvaţnije poruke su slijedeće:  Povećana trgovinska i finansijska integracija posluţili su kao velika „mašina konvergencije― – smanjenje prihodovnog jaza prema razvijenim „jezgrenim― zemljama EU – za zemlje koje su se ranije pridruţile Evropskoj Uniji (EU). 47 . Reiser and Richter 2012). rad i upravljanje. Bilješka prilagoĊava kljuĉne poruke i implikacije politika za šest zemalja Jugoistoĉne Evrope (SEE6): Albaniju. kojeg je izradio Ured glavnog ekonomiste Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju – na primjer zemalja SEE6. U pogledu upravljanja. Ali ove koristi nisu automatske. posredovanje u zapošljavanju i obuku. Bosnu i Hercegovinu. poduzetništvo i inovacije. BJR Makedoniju. trgovine i finansija. MeĊutim. Crnu Goru i Srbiju. i rad i upravljanje. povlaĉi implikacije i lekcije iz zemalja SEE6 u smislu dugoroĉnih reformi razvojnih politika u budućem razvoju. što ukazuje na neophodnost reformiranja rada i upravljanja (odjeljak IV). TakoĊer. trošak otpuštanja) i aktivne politike trţišta rada koje promoviraju. Ova bilješka predstavlja adaptaciju nedavno objavljenog Izvještaja o zlatnom rastu (Golden Growth Report -GGR). rast zaposlenosti u SEE6 i dalje zaostaje. dominantna potrošnja na socijalnu zaštitu). i dalje su od kritiĉnog znaĉaja za rješavanje izazova dugoroĉne nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih. U pogledu rada. ZLATNI RAST U JUGOISTOĈNOJ EVROPI: KLJUĈNE IMPLIKACIJE ZA REFORME POLITIKA22 UVOD A. iako postoji dosta sliĉnosti izmeĊu SEE6 i Zapadne Evrope (npr. Kosovo. izmeĊu ostalog. a većina zemalja u regiji se danas suoĉava sa visokim nivoom nezaposlenosti i relativno niskim stopama uĉešća. veliĉina vlade je relativno manja u SEE6. U njoj se razmatraju kljuĉna ekonomska dešavanja u Evropi iz dugoroĉne perspektive. Za objašnjenje drugih grupa zemalja koje se koriste u ovoj Bilješci vidjeti Aneks I. Unatoĉ napretku u outputima i produktivnosti koji je postignut od poĉetka 1990-tih.

i migracijom prema vani – što sve predstavlja veliki problem za socijalnu zaštitu i penzione sisteme. 48 . zemlje SEE6 koje ţele iskoristiti potencijal „Zlatnog rasta― suoĉavaju se sa zajedniĉkom politikom da se mašina konvergencije odrţi u pogonu tako što će se pokrenuti povećani trgovinski i finansijski tokovi sa jedne strane. troškove zdravstvene skrbi i javne finansije. smanjenjem radne snage. Ovakav plan je rezimiran u zakljuĉnom odjeljku (Odjeljak V). a sa druge strane izvršiti reforma rada i upravljanja.– sa starenjem stanovništva. Reforma socijalne zaštite i zdravstva bi danas bila od kritiĉnog znaĉaja za zemlje iz ove regije kako bi bile spremnije za demografsku tranziciju i starenje stanovništva sutra.  I na kraju.

BJR Makedonija i Crna Gora postale su sluţbeni kandidati za prijem u Evropsku Uniju (EU) 2005. 2008). a Albanija i Bosna i Hercegovina su potencijalni kandidati.B. Rajan. sofisticiranost izvoza iz SEE6 za poluproizvode je i dalje niţa nego kod EU11 kao grupe. Ne samo da je udio izvoza iz SEE6 prema EU15 porastao. and Subramanian (2007) ili Gourinchas and Jeanne (2009). nego i sofisticiranost roba koje se izvoze u EU15 je unaprijeĊena u periodu od 2000 do 2008 godine. Razlog za to je jasan: stvarno ili ĉak izgledno ĉlanstvo u EU sluţi kao sidro za meĊunarodne investitore (Stojkov i Zalduendo. Ali u izvozu SEE6 još uvijek dominiraju proizvodi koji iziskuju nisku struĉnu spremnu i proizvodi koji iziskuju intenzivno korištenje prirodnih resursa (Kathuria. Vaţno je reći da ovu mašinu konvergencije uglavnom pokreće trgovina i finansije.075 2008. Što je vaţno spomenuti. i potiĉe rast prihoda i konvergencija (prema nivou EU).23 ĉime se daje doprinos rastu manje bogatih ekonomija Evrope. 2011). Analiza sastava izvoza (Slika 58) ukazuje da su izvozom iz SEE6 u 2009-10 dominirali poluproizvodi (12. Raiser i drugi (2012) navode da je smanjenje vaţnosti izvoza u EU15 dijelom vezano za manji rast BDP-a u zemljama EU15.od razvijenih ka zemljama u razvoju – za razliku od ostatka svijeta. Srbiji je odobren status kandidata u februaru 2012. VIdi: Prasad. uz relativno nisko uĉešće kapitalnih roba i izvoza modernih usluga.5 procenata BDP-a). kapital u Evropi teĉe „nizbrdo―. TRGOVINA I FINANSIJE: PRIMARNI POKRETAĈI „KONVERGENCIJE― U SEE6 Zemlje SEE6 postaju integriranije sa Zapadnom Evropom i svijetom. EU15 i Zemalja istoĉnog partnerstva. iako se ĉini da je ta veza jaĉa za EU12 nego za SEE6. Postoji snaţna veza izmeĊu strane štednje i ekonomskog rasta u zemljama-kandidatima za EU.371 u 2000 na US$13. koja je zadnja godina za koju su bili dostupni potpuni podaci za korištenje u ovoj analizi (Slika 57). Gill. odnosno 2010. koji donosi posebne koristi u obliku povećanih trgovinskih i finansijskih tokova. Ova bliţa integracija sa Zapadnom Evropom donijela je sa sobom ekonomske koristi. ukljuĉujući jaĉe trgovinske i finansijske veze i konvergenciju prihoda. . MeĊutim. Zemlje SEE6 su znaĉajno povećale svoju vanjsku trgovinu i sofisticiranost te trgovine. godine.4 posto BDP-a) i tradicionalne usluge (10. Iako SEE6 kao regija ima bolje performanse od EU15 Jug. te performanse su manje od EU11. Izvoz u i iz SEE6 je postao sofisticiraniji tokom posljednje decenije: u prosjeku je sofisticiranost izvoza u EU15 kad se radi o poluproizvodima porasla sa US$8. 23 U drugim regijama ĉini se da kapital ne teĉe „nizbrdo―’. 49 . ĉime se ukazuje da ova regija ima još dobar put pred sobom u smislu iskorištavanja izvoza visoke vrijednosti.

Slika 56: EXPY za poluproizvode.6 posto BDP-a) i Srbija (15. u hiljadama USD. poluproizvode i kapitalne robe ne ukljuĉuje Kosovo i Crnu Goru. Vidi: Hausmann. Hwang and Rodrik (2007). a u 2003-07 na Albaniju. Izvor: Ujedinjene nacije. MeĊu zemljama SEE 6. BJR Makedonija je bila najveći izvoznik potrošaĉkih roba (11.8 posto BDP-a) su bile lideri u regiji u smislu izvoza poluproizvoda. Podaci za uvoz poluproizvoda u Bugarsku nisu dostupni. a Crna Gora je bila najveći izvoznik tradicionalnih usluga 24 EXPY mjeri sofisticiranost izvoza/uvoza tako što vrši procjenu produktivnosti izvozno/uvozne korpe zemlje. EXPY za izvoz odreĊene zemlje se raĉuna kao izvozom ponderirana prosjeĉna vrijednost PRODY za tu zemlju. SEE6 i Drţave istoĉnog partnerstva 2009-10 (ili najnovije dostupne) Napomena: Zbog dostupnosti podataka. prosjek SEE6 za potrošaĉke robe. 50 . Podaci za izvoz i uvoz usluga u Dansku datiraju iz 2004. Bosnu i Hercegovinu i BJR Makedoniju. i WDI. gdje je PRODY mjera nivoa „sofisticiranosti― svakog izvoznog sektora. Izvor: Kalkulacije osoblja Svjetske banke. Slika 57: Izvoz i uvoz roba i usluga u EU15. Zbog dostupnosti podataka. EU11.6 posto BDP-a). MMF. Bosna i Hercegovina (18. 1996–200824 Exports 16 14 12 10 8 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 18 16 14 12 10 1996 1998 2000 EU15 EU15 Imports 2002 2004 World 2006 2008 Trade in intermediate goods of: EU11 with EU15 SEE with EU15 World World BGR+ROM with World with Napomena: EU11 ne ukljuĉuje Bugarsku i Rumunjsku pošto su one prikazane odvojeno. na osnovu UN Comtrade. srednja vrijednost. medijana za SEE6 u 1996-2002 i 2008 odnosi se na Albaniju i BJR Makedoniju.

dok je Albanija imala najveći uvoz tradicionalnih usluga. koji je bio daleko veći nego EU11 (2. MeĊu ekonomijama SEE6. U periodu 2001-08.8%). na 49 posto 2010. tokovi kapitala su podrţavali rast.1 % BDP) i Drţava istoĉnog partnerstva (3. nakon koje je slijedila Albanija (6. i u uvozu u SEE6 dominirali su poluproizvodi (22.7% BDP). Tokovi kapitala su već bili znaĉajni tokom ranih 2000 (Slika 3. godine više od 80 posto ukupne aktive banaka u SEE6 bilo u stranom vlasništvu (Claessens and van Horen. a većinu dotoka predstavljale su FDI (Slika 3). ali je porastao sa 25 posto 2005. Uvoz kao udio BDP-a ostao je na višem nivou nego u EU15 Jug. i nije prelazio pet posto BDP-a u 2009-2010.8 posto BDP-a). Što se tiĉe izvoza.(22 posto BDP-a).4% BDP-a). Ipak. a najniţi u Albaniji (38 posto) i Kosovu (37 posto). BJR Makedonija (4.8 posto BDP-a). Isto tako. i u Zemljama istoĉnog partnerstva. i a njihov je nivo posebno nizak u Bosni i Hercegovini (0.1 posto BDP-a) i Srbija (4 posto) bile su lideri meĊu SEE6 u izvozu modernih usluga. Bosna i Hercegovina je bila regionalni lider u uvozu potrošaĉkih roba i poluproizvoda. ali su dodatno porasli u periodu neposredno prije krize (Slika 3. Rezultat je bio da je 2009. 51 . sa relativno niskim udjelom modernih usluga.9 posto). U SEE6.9 posto BDP-a). Crna Gora je imala najveći udio dotoka FDI u odnosu na BDP (17. i krediti privatnom sektoru u Evropi u nastajanju su znaĉajno porasli (Slika 4). ali su stvarali i nove rizike. većina FDI sredstava je došla u formi finansijskih ulaganja u bankarski sektor. 2012). ali na manjem u odnosu na uvoz EU15 Kontinentalne i EU 11. moderne usluge nisu prešle pet posto BDP-a u zemljama SEE6. omjer kredita privatnom sektoru prema BDP-u bio je najviši u Crnoj Gori (67 posto BDP-a). lijevi panel). ĉime se potakao ekonomski rast i prihodovna konvergencija. regija je privukla najveći dotok FDI izraţen kao procent BDP-a (6. Izvoz modernih usluga je bio jako skroman u zemljama u regiji. MeĊu zemljama SEE6. MeĊu zemljama SEE6. Tokom 2010. Ovakvi finansijski tokovi su sa svoje strane dodatno proširili obim sredstava koja su na raspolaganju za davanje kredita. Sastav uvoza bio je sliĉan onome kod EU 15 Jug i Zemljama istoĉnog partnerstva. rast kredita privatnom sektoru izraţen kao procent BDP-a stagnirao je u periodu 2000-2004. Uĉešće stranih banaka varira od 70 posto u BJR Makedoniji do 93 posto u Albaniji i Bosni i Hercegovini. kapitalni tokovi u SEE6 bili su jednaki kao oni prema EU11. nakon koje je slijedila Albanija (15. Kad se radi o finansijama. desni panel).

‖ se odnosi na Zemlje istoĉnog partnerstva. Povećana trgovina i tokovi kapitala su. prilike se uglavnom nalaze u povećanju sofisticiranost izvoza. „LAC― oznaĉava Latinsku Ameriku i Karibe. prtn. East Asia LAC 2005-2008 FDI Portfolio Other Total Capital Flows CA Balance FX Reserves. Što se tiĉe finansijske integracije. ukljuĉujući i potencijalno negativne efekte kredita koji nisu osigurani od rizika u stranoj valuti (unhedged lending). na US$1933 u 2010) i za 46 posto veći nego u 2000. a FX je devizni teĉaj. iako su finansijski dotoci u bankarski sektor bili korisni. CA oznaĉava tekući raĉun. Ekonomije u ovoj regiji će trebati jaĉe iskoristiti prilike za trgovinu i finansijske integracije koje nudi Zapadna Evropa i ostatak svijeta kako bi mašina konvergencije ostala upaljena. EU11 SEE E. ukljuĉujući trgovinu kapitalnim robama i modernim uslugama. godine (sa US$916 1995. izmeĊu ostalog. change Napomena: ―EU coh. prosjek za period vrijednosti medijane grupe 2001-2004 24 20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 EU15 EU Coh. i 21 posto nivoa u EU11. BDP po glavi u 2010 se u prosjeku više nego udvostruĉio u odnosu na nivo 1995. EU11 SEE E. balona aktive. Izvor: Kalkulacije osoblja Svjetske banke zasnovana na Gill. Indeks BDP po glavi stanovnika (EU15 Sjever i Kontinental =100) ukazuje da je konvergencija postojala od 2000. Raiser. Procent BDP -a. posluţili kao „motori konvergencije― za SEE6 (Slika 59). smirivanje kreditnog rasta i aktivnu primjenu makroprudencijalnih politika. mada je tada konvergencija bila mnogo manja nego u EU 11 (Slika 60). East Asia LAC EU15 EU Coh. vlasti će trebati paţljivo štititi osjetljive taĉke finansijskog sektora. i kretanja u pravcu izvoza sa većom dodanom vrijednosti. Ovo će iziskivati.‖ se odnosi na zemlje EU kohezije. prtn. prtn. Što se tiĉe trgovine.Slika 58: Tokovi kapitala. 52 . prema tome. ―E. BDP po glavi stanovnika u SEE6 danas je samo 6. još je dug put. i buma potrošnje. Iako je došlo do konvergencije prihoda u SEE6 (u pravcu nivoa EU15) u posljednjih 15-ak godina.6 posto nivoa za EU15 Sjever i Kontinental. and others (2012).

Izvor: Svjetska banka: Indikatori svjetskog razvoja (World Development Indiators -WDI) 2011.Slika 59: Indeks GDP per capita (EU15 Sjever i Kontinental =100). 53 . 1995-2010 EU11. SEE6 and Eastern Partnership 25 20 15 10 5 0 EU11 SEE Eastern Partnership Napomena: Podaci se odnose na razliĉite periode za pojedine zemlje: Kosovo (2000-2010) i Crna Gora (1997-2010).

C. Godine 2012 je trebalo u prosjeku 22 dana u zemljama SEE6 da se osnuje firma. Institucije u SEE6 se takoĊer ĉine slabima. oko 30 posto u EU15 Kontinental. što je predstavljalo skok sa 81. Isto tako. Isto tako. dok je BJR Makedonija imala najniţi godišnji rast produktivnosti od SEE6 (1. Primjer Zastave je dobra ilustracija kako se SEE6 polako sve više integriraju u globalnu ekonomiju.5 hiljada konstanti 2005 US$). ostaje na vrlo ograniĉenom nivou.6 posto).8) je mnogo lakše nego u Bosni i Hercegovini ( 55. inovacija i rasta. Odraţavajući 54 . osnivanje firme u SEE6 bilo je najteţe od svih evropskih zemalja. Sliĉna unaprjeĊenja poslovne klime zapaţena su i u drugim zemljama SEE6: u Albaniji. ipak još zaostaje za EU15 Sjever i Kontinental. Ipak. Firme u SEE6 izdvajaju manje na inovacije nego firme u bilo kojem drugom dijelu Evrope. prenijela neka sredstva sa fabrike automobila Zastava. na 5 u 2012. poslovno okruţenje u SEE6. sedam puta veći nego u EU15 Sjever. nego i za njegovanje produktivnosti. meĊutim. mjesta koje je zauzimala 2006 (od 155 ekonomija). kao i za EU 11 (vidi Tabelu 9). Uloga inovacija u zemljama SEE6. Ovo se takoĊer odraţava u izvozu inovativnih proizvoda. Albanija je imala najveću ukupnu produktivnost rada u 2009 (12. TakoĊer.3 posto. Ali nivo produktivnosti u SEE6 je još uvijek daleko ispod onoga u EU15: godine 2009. dovela je do znaĉajnog unaprjeĊenja poslovne klime. gdje je FIAT uloţio skoro 700 miliona. TakoĊer. Godine 2012 ova zemlja je zauzimala 22 mjesto po lakoći poslovanja (od 183 ekonomije). iznoseći 15 posto u odnosu na oko 20 posto u EU 11 i EU 15 Jug. Prema Svjetskoj banci (2012). Rezultat ovog stranog vlasništva je bio veći rast produktivnosti (Gill. broj procedura neophodnih za osnivanje firme smanjen je sa 11 u 2004. Ukupna investicija je blizu 1 milijarde EUR.1 posto BDP-a). gdje samo EU15 Jug ima lošije performanse od SEE6. Izgledi integracije u EU su takoĊer doveli do unaprjeĊenja poslovnog okruţenja. dok je Vlada uloţila dio gotovine. FIAT i Vlada Srbije osnovali su zajedniĉko poduzeće. Godine 2011. Izdvajanja javnog sektora na istraţivanje i razvoj (R&D) je daleko ispod 1 posto BDP-a u svim zemljama SEE6. u odnosu na 53 koliko je postupak trajao 2004. i dvostruko veći od EU11. a vlada oko 300 miliona Eura. 25 posto u Zemljama istoĉnog partnerstva. U periodu 1995-2010. i obavezala se da će izvršiti ulaganja u povezanu infrastrukturu. gdje se Srbija i Albanija nalaze negdje na sredini. FIAT je uloţio gotovinu i opremu. PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE: RAST PRODUKTIVNOSTI.4) ili Kosovu (56.7) i Crnoj Gori (70. osim u Crnoj Gori (1.. Godine 2008. na primjer. pet puta veći nego u EU15 Jug.1). Srbija ej zabiljeţila najveći godišnji rast produktivnosti (8 posto). dok je taj iznos bio samo 6 hiljada u Bosni i Hercegovini. postoje znaĉajne varijacije meĊu zemljama SEE6: poslovanje u BJR Makedoniji (DB 2011 indeks 76. i iznad 35 u EU15 Sjever. MeĊu SEE6. Raiser and others 2012). broj dana potreban da se sudski provedu ugovori smanjen je sa 706 iz 2004 na 493 2012. prilagodba domaće legislative u BJR Makedoniji EU zakonu. koja je druga po veliĉini nakon Zemalja istoĉnog partnerstva (6. iako je usporedivo sa EU15 Jug. udio visoko obrazovane populacije starosne dobi 30-34 godine bio je najniţi u Evropi. produktivnost je u SEE6 rasla prosjeĉnom godišnjom stopom od 4. postoje i odstupanja unutar pojedinih regija. godine. ALI OGRANIĈENA ULOGA INOVACIJA Perspektiva ĉlanstva u EU djeluje kao sidro ne samo za privlaĉenje investicija.9 posto). ukupna produktivnost rada (hiljade konstanti 2005 US$) u EU 15 Kontinental bio je skoro devet puta veći nego u SEE6.

14 79.12 81. Kao posljedica toga.95 Poslovanje 90.13 60. Indeks poslovanja (0-100.86 73. što je najniţi udio u Evropi.28 83.71 70. Napomena: 1/Pogledati Aneks 1 za definicije grupa zemalja.88 73.15 56.52 70.32 80.22 64. SEE6 dobiva samo marginalne prihode od autorskih prava i licenci iz inozemstva (0.43 64.16 74. 100=izvrsno) Grupe zemalja1/ EU15 Sjever EU15 Kontinental EU15 Jug EU11 SEE6 Istoĉno partnerstvo Ukupno 87.06 procenata BDP-a).60 70.40 68.63 Pokretanje 94. Tabela 9.34 63.28 Izvor: Procjene osoblja zasnovane na Izvještaju o poslovanju (Doing Business) Svjetske banke za 2011.ovakvu ograniĉenu ulogu inovacija.37 82. na proizvode srednjeg i visokog tehnološkog nivoa iz SEE6 i usluga koje su intenzivne u smislu znanja otpadalo je 17 posto ukupnog izvoza roba 2010. 0=loše.28 73.13 62.65 Institucije 80. 55 .40 84.

i jedan od deset u Albaniji su ostali nezaposleni. Situacija sa zapošljavanjem je bila tek marginalno bolja u drugim ekonomijama SEE6: jedan od ĉetiri radnika u Bosni i Hercegovini. jedan od sedam u Srbiji. Slika 60: Stopa nezaposlenosti kao procent ukupne radne snage (2009 ili najnoviji dostupni podaci) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EU15 North EU15 EU15 South Continental EU11 SEE6 Eastern Partnership ALB BIH KSV MKD MNE SRB Napomena: Podaci se odnose na 2009 ili najskoriju dostupnu godinu. Visoka nezaposlenost podvlaĉi potrebu da zemlje u regiji ne samo primijene politike koje potiĉu rast. gotovo polovica radne snage na Kosovu i gotovo jedno od troje u BJR Makedoniji i Crnoj Gori bili su nezaposleni (Slika 7). 56 .D. nego da unaprijede fleksibilnost trţišta radne snage i njenu mobilnost kroz reformu. SEE6 kao regija je prošla gore od bilo kojeg drugog regiona u Evropi (Slika 61). oni ipak nisu još doveli do otvaranja onoliko radih mjesta koliko zemlje SEE6 trebaju. Podaci za Bjelorusiju su nedostupni. U Okviru 3 navedeni su primjeri zemalja koje su uspješno poduzele reforme trţišta rada zadnjih godina. radnog zakonodavstva kako bi njihove ekonomije postale sposobnije da se natjeĉu. STARENJE STANOVNIŠTVA. NATEGNUTI BUDŢETI Iako su izgledi ĉlanstva u EU i ekonomske integracije doveli do konvergencije prihoda u SEE6. statistiĉki podaci o nezaposlenosti su vrlo otreţnjujući: u 2009. TRŢIŠTE RADA I ULOGA VLADE: VISOKA NEZAPOSLENOST. izmeĊu ostalog. I zaista. Izvor: Svjetska banka.

gdje je gotovo jedan od tri graĊana sa visokim obrazovanjem otišao iz zemlje. Drţave istoĉnog partnerstva takoĊer biljeţe odlazak migranata iako je stopa mnogo veća nego u SEE6. stopa emigracije visoko obrazovnih Iraca je iskljuĉena iz prosjeka EU15 Sjever. mnogi se odluĉuju na emigraciju. dok je Albanija imala najniţi nivo (17. desni panel). Neto emigracija je najviša u Albaniji (-15%). Pošto im je teško naći posao.000 population 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 EU15 North EU15 EU15 South Continental EU11 SEE6 Eastern Partnership Emigration rate of tertiary educated (% of total tertiary educated population) 25 20 15 10 5 0 EU15 North EU15 EU15 South Continental EU11 SEE6 Eastern Partnership Napomena: Podaci za neto migraciju sa Kosova nisu dostupni. dok se zadrţava na nivou od -4 i 0 ljudi na 1000 stanovnika u ostatku zemalja u regiji.5 posto). i stopa emigracije visoko obrazovane radne snage (2000) Net migration. Podaci o stopama emigracije visoko obrazovane radne snage za Kosovo. najveću stopu emigracije biljeţi BJR Makedonija. dok EU 15 i EU 11 privlaĉe imigrante. Izvor: Svjetska banka.000 stanovnika (2010).Slika 61: Neto migracije na 1. Po zemljama. gotovo dvostruko veću od EU11 i EU15 Jug (Slika 8. Za emigraciju. SEE6 biljeţi negativnu neto migraciju 2010 (Slika 8. Priroda i sastav te emigracije su takoĊer vaţni: SEE6 je imala najveću stopu emigracije visoko obrazovane radne snage u Evropi. lijevi panel). jedan od pet graĊana sa visokim obrazovanjem je emigrirao. 57 . Crnu Goru i Srbiju nisu dostupni. Isto tako. U SEE6. U stvari. per 1.

i više od ĉetvrtine je išlo na socijalnu zaštitu. (Slika 9): EU15 Sjever (20. Kljuĉna komponenta reforme upravljanja u budućnosti je prema tome osiguranje efikasnijeg pruţanja usluga u zdravstvu. Iwulska (2011). Sa ovom reformom. 2010. kad se zaposle.5). izmeĊu ostalog.3 procenata BDP-a). Fleksigurnost. MOR. EU15 Kontinental (19 procenata). Ĉak i u javnom sektoru poslodavci uţivaju odreĊenu fleksibilnost u utvrĊivanju plaća. povećanje fleksibilnosti trţišta rada moţe donijeti sliĉan uspjeh. Scarpetta and others 2005). Ova fleksibilnost je zapoĉela jako rano nakon tranzicije. usvajanjem aktivnih programa trţišta rada.3 posto u 2000 na 6 posto 2008 (procent ukupnog broja plaćenih zaposlenika. za razliku od ponderiranog prosjeka OECD od 23. Izvor: Rutkowski. uĉestalost dugoroĉne nezaposlenosti u Danskoj zadrţavao se na nivou od 9. bolje ciljanje. i postoji od najmanje 1970-tih (Iwulska. suoĉavaju sa znaĉajnim izazovima osiguranja veće efikasnosti i učinkovitosti javne potrošnje.1 posto.6 procenata). 58 . obrazovanju i socijalnoj zaštiti kroz. godine. EU11 (14. gdje je 1=oteţano propisima.5 posto u ostatku EU15. Prosjeĉna veliĉina vlade u SEE6 je oko 40 posto BDP-a usporediva je sa Zemljama istoĉnog partnerstva. i Drţave istoĉnog partnerstva (11. I iako je nedavno došlo do blagog rasta nezaposlenosti na 16. zemlje SEE6 trošile su oko 40 posto svog BDP-a. dobro funkcionira u Danskoj. Prema Indeksu poslovanja Svjetske banke za prakse zapošljavanja i otpuštanja (indeks se kreće od 1 do 7. Statistika Estonija. 2011).9). Treće. Kao posljedica toga.Okvir 3: Reforma trţišta rada: Priĉa o dvije zemlje (i neke lekcije) Nije lako uĉiniti trţište rada fleksibilnim. IzmeĊu 1995. ĉini se. i nivou naknada za nezaposlenost (Rutkowski.7 procenata). Anketa radne snage). ali manja nego u gotovo bilo kojoj drugoj grupi u Evropi (Slika 63). ali dvije zemlje su uspjele postići taj cilj.7 posto 2000 na 5. trošak programa trţišta rada je veliki: Danska je 2008 utrošila 4. Sa izuzetkom Srbije (19 posto). nezaposlenima se daje poticaj da se vrate na rad. lako je zaposliti i otpustiti radnika: svake godine jedan od pet Danaca bude nezaposlen.5 posto 2008. 7= fleksibilnost koju odreĊuje poslodavac). uglavnom kao vid prelaska na novo radno mjesto. institucionalne reforme. Estonija. Drugo. predviĊa se ponovni pad na 5. Fleksigurnost u Danskoj je rezultat postupne evolucije struktura... Taj se aranţman naziva „fleksigurnost―. potrošnja na socijalnu zaštitu u prosjeĉnom iznosu od 11 posto nije posebno velika kad se usporedi sa drugim regijama u Evropi. a ne jednokratnih odluka. Iako se zemlje sa razliĉitim nivoom prihoda mogu suoĉavati sa drugaĉijim izazovima. U ovom Okviru razmatraju se iskustva dvije ekonomije na drugaĉijem nivou razvoja: Danska i Estonija. omogućujući pri tom vrijedne lekcije za druge zemlje u SEE6. Danska: U Danskoj. U 2009. meĊutim. radnici uţivaju jedan od najvelikodušnijih sistema beneficija u Evropi.8 posto do 2016 (MMF WEO).9 posto zbog finansijske krize 2008-09. Prvo. EU15 Jug (18.5 posto BDP-a na aktivne programe rada. praga prihoda koji ne podlijeţe oporezivanju.5. i veću odgovornost za korištenje javnih resursa. SEE6 zemlje se. Ipak. kad je Estonija implementirala promjene u pregovaranju o plaći 1992. znaĉajno je smanjena gustoća sindikata sa 14. I na kraju. Fleksigurnost je spoj tri elementa. i 2008. Estonija ima jednu od najfleksibilnije radne legislative u Evropi u nastajanju. smanjena je stopa nezaposlenosti sa 13. oformljeno je Društveno-ekonomsko vijeće i dana mu je odgovornost za utvrĊivanje minimalne naknade. nezaposlenost je u prosjeku bila 4. propisi trţišta rada su kombinacija fleksibilnosti za poslodavca i prihodovne sigurnosti za radnike. Godine 1999.9 posto. Funkcionira zato što Danska ima dugu povijest samo-regulacije partnera na trţištu rada. Scarpetta and others (2005). godine Estonija je zabiljeţila najveći rezultat od svih zemalja EU11 (4. u odnosu na 8.

BJR Makedonija je imala najniţi nivo duga. Godine 2009. Prosjeĉan nivo duga kao procent BDP-a je veći nego u Zemljama istoĉnog partnerstva i EU11. Većina poreznih prihoda potjeĉe od poreza na robe i usluge.8 posto BDP-a). kao i o općim rashodima vlade na obrazovanje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 59 . OECD. gdje Srbija prima najveći ukupni porezni prihod kao procent BDP-a. Ovaj region prikuplja oko 22 posto BDP-a u ukupnim poreznim prihodima. dok su Bosna i Hercegovina. ali samo jedan procentni poen dolazi od poreza na dobit poduzeća. 2009 25 Health 20 15 10 5 0 EU15 North EU15 Continental EU15 South EU11 SEE6 Education Social Protection Eastern Partnership Napomena: Podaci za opće rashode vlade na zdravstvo na Kosovu nisu dostupni. MeĊutim. sa uoĉljivim izuzetkom EU15 Sjever (35.Slika 62: Opći rashodi vlade (% BDP-a). godine. potrošnja vlade je i u SEE6 bila veća od prihoda. Kao što je sluĉaj i sa ostatkom Evrope. Crna Gora i Srbija imale nivo bruto duga izmeĊu 36 i 41 posto BDP-a.5 posto BDP-a) – što je najniţa stopa u Evropi (Tabela 2). Kao rezultat toga. Albanija je zabiljeţila najviši bruto vladin dug od oko 60 posto BDP-a. ova regija je već akumulirala znaĉajan nivo duga (Slika 64). postoji znaĉajna heterogenost unutar regije SEE6. što je gotovo jednako prosjeku EU15 Kontinental. od oko 24 posto BDP-a 2009. što je otprilike na istom nivou kao i u ostatku Evrope. dok su porezi na dobit poslovnih subjekata posebno mali (1. Postoji odreĊeni nivo heterogenosti unutar SEE6 grupe. Izvor: MMF.

Od zemalja SEE6.1 posto do 2050. Bosna i Hercegovina će starjeti najvećom brzinom (sa omjerom ovisnosti koji će narasti na 55.5 do 2050. sa 19. Izvor: MMF. 2009 25 Health 20 15 10 5 0 EU15 North EU15 Continental EU15 South EU11 SEE6 Education Social Protection Eastern Partnership Napomena: Podaci za opći bruto dug vlade na Kosovu nisu dostupni. MeĊunarodna baza podataka. nakon koje slijedi BJR Makedonija (sa 16.S.Slika 63: Opći bruto dug vlade (% BDP-a). Slika 64: Radna snaga u SEE6 će se smanjiti za oko jednu ĉetvrtinu u periodu 2010-50 (projicirana kumulativna promjena radno sposobnog stanovništva. prelazeći stopu zavisnosti EU15 Sjever (41. SEE6 trenutno ima drugi najniţi procent ovisnosti (18 posto) u Evropi (nakon Drţava istoĉnog partnerstva) ali ovo će se više nego udvostruĉiti na 43.7) i Drţava istoĉnog partnerstva (37.8 u 2010).1 do 2050). uz znaĉajno starenje stanovništva (Slika 65).7 u 2010 do 43. 2010–50.7) do 2050. Demografske projekcije za SEE6 pokazuju da će doći do smanjenja radne snage za gotovo jednu ĉetvrtinu (25%) u periodu 2010-50. u procentima) 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2010 SEE North-East Asia Emerging Europe Western Europe North America 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Izvor: U. 60 . OECD. biro za popis.

i zdravstvene skrbi. To znaĉi da je potrebno izvršiti znaĉajne fiskalne prilagodbe kako bi se riješilo pitanje tekućeg disbalansa i budućih troškova koji se odnose na starenje stanovništva. MeĊutim. 61 .Starenje stanovništva će dovesti do povećanja troškova za penzije i zdravstvenu skrb. i 2020.4 procenata) izmeĊu 2010. Raiser and others (2012). što odraţava veći omjer ovisnosti. iza koje slijede Drţave istoĉnog partnerstva (3.8 procenata). u Evropi u nastajanju. i 2020.0 procenata) i EU 12 (2. EU kandidati otkrivaju najviše potrebe za prilagodbom (3.9). kada se primarni bilans cikliĉno korigira. kada se od manjeg broja radnika oĉekuje da izdrţavaju mnogo veći broj starih osoba. u zemljama ĉlanicama za Eu prilagodba u primarnom bilansu od 3. vršeći dodatni pritisak na javne finansije. ali niţe od EU12 (4. Penzioni sistemi u SEE6 će vjerojatno biti jako opterećeni kao posljedica starosti stanovništva. Troškovi zdravstvene skrbi će takoĊer vjerojatno znaĉajno porasti jer će zemlje morati platiti zdravstvenu skrb za stare osobe. ukljuĉujući tu reforme penzionog sistema i sistema socijalnih transfera.9). Prema navodima Gill. Ovo je više nego u Zemljama istoĉnog partnerstva (2.4 posto BDP-a je zahtjev koji treba ispuniti izmeĊu 2010.

smanjenje krutosti propisa o zapošljavanju i otpuštanju. posebno za mlade i obrazovane. ukljuĉujući reforme 62 . To znaĉi da je potrebno izvršiti velike fiskalne prilagodbe kako bi se riješili i tekući disbalansi i budući troškovi koji se odnose na starenje stanovništva. Penzioni sistemi u SEE6 će vjerojatno biti teško opterećeni. prosjeĉna veliĉina vlade u SEE6 je manja od praktiĉno bilo koje druge grupacije u Evropi. ĉime se odraţava povećani omjer ovisnosti.3 posto u periodu 1995-2010. pošto se od manjeg broja radnika oĉekuje da izdrţavaju mnogo veći broj starih osoba. troškove zdravstvene skrbi i javne finansije. balona aktive.) i aktivne politike trţišta rada koje promoviraju.  Uloge vlada: Na nivou od oko 40 posto BDP-a. ali taj rast u globalu nije doveo do otvaranja dovoljnog broja radnih mjesta. SEE6 i dalje ostaju najmanje sofisticirane u pogledu trgovine usluga u odnosu ĉak i na EU11. Reforme trţišta rada (npr. smirivanje kreditnog rasta i aktivnu primjenu makro-prudencijalnih politika. Ovo dodatno podvlaĉi kritiĉan znaĉaj otvaranja većeg broja radnih mjesta. troškovi otpuštanja. ukljuĉujući trgovinu kapitalnim robama i modernim uslugama – kako bi se mašina konvergencije odrţala u pogonu. a i sofisticiranost izvoza u EU15 nakon 2000. usklaĊivanje radnih mjesta i obuku. postat će od kritiĉnog znaĉaja za suoĉavanje sa izazovima nezaposlenosti. (ii) Reformirati trţište rada i ulogu vlada sada kako bi se suoĉili sa dugoroĉnim izazovima visoke nezaposlenosti i starenja stanovništva:  Trţište rada: Ekonomije SEE6 su postigle dosta uspjeha u rastu produktivnosti rada od poĉetka 1990-tih.. od kojeg je većina došla u obliku FDI u sektoru bankarstva. SEE6 su suoĉene sa jednim od najgorih demografskih izgleda za naredne ĉetiri decenije. Ovo će iziskivati. izmeĊu ostalog. i buma potrošnje.  Finansije: Iako su SEE6 imale koristi od velikog dotoka kapitala nakon 2001. izmeĊu ostalog.E. putovanje. pa se većina zemalja u regiji danas suoĉava sa visokom nezaposlenošću. gdje je produktivnost rasla prosjeĉnom godišnjom stopom od 4. graĊevinarstvo i rekreaciju. i to ne samo primjenom politika rasta nego i poduzimanjem reformi trţišta rada sa ciljem povećanja fleksibilnosti i mobilnosti trţišta rada.ukljuĉujući i potencijalno negativne efekte kredita koji nisu osigurani od rizika u stranoj valuti (unhedged lending). itd. MeĊutim. Ovo ukazuje na znaĉaj daljeg iskorištavanja prilika za trgovinu – posebno povećanjem sofisticiranost i izvoza i kretanjem u pravcu izvoza sa većom dodanom vrijednosti. smanjenje radne snage (za ĉetvrtinu) i migracije prema vani – što sve predstavlja veliki napor na sisteme socijalne zaštite i penzione sisteme. Troškovi zdravstvene skrbi će vjerojatno znaĉajno porasti pošto će zemlje morati finansirati zdravstvenu skrb starih. gdje je većina usluga trgovine koncentrirana na transport. ZAKLJUĈCI I IMPLIKACIJE NA REFORMU POLITIKA: OD KONVERGENCIJE DO REFORME RADA I VLADA Kljuĉne politiĉke implikacije za dugoroĉnu razvojnu politiku u SEE6 u budućnosti su dvostruke: (i) Odrţati u pogonu „motor konvergencije― privlaĉenjem povećanih trgovinskih i finansijskih tokova:  Trgovina: Mada je udio izvoza iz SEE6 u EU 15 porastao. implikacije toga su da će zemlje ove regije trebati paţljivo štititi osjetljive taĉke finansijskog sektora. koje karakterizira znaĉajno starenje populacije.

Slovenija 63 . UnaprjeĊenje efikasnosti i uĉinkovitosti javne potrošnje bit će od kritiĉnog znaĉaja u rješavanju tih izazova. kao i zdravstvene skrbi. Reforma socijalne zaštite i zdravstva danas bit će od kritiĉnog znaĉaja za ove zemlje sutra. Estonija MaĊarska Latvija Litvanija Poljska Rumunjska Slovaĉka Rep. odrţale pod kontrolom. a ove reforme su sa svoje strane od kritiĉnog znaĉaja za vršenje fiskalnih prilagodbi koje su potrebne da bi se javne finansije. ukljuĉujući javni dug.penzionog sistema i sistema socijalnih transfera. Aneks 1: Grupiranje zemalja koje je korišteno u ovoj bilješci EU15 Sjever EU15 Kontinentalne Austrija Belgija Francuska Njemaĉka Luxembourg Nizozemska EU15 Jug Grĉka Italija Portugal Španjolska SEE6 EU11 Zemlje istoĉnog partnerstva Armenija Azerbajdţan Bjelorusija Gruzija Moldavija Ukrajina Danska Finska Irska Švedska Ujedinjeno Kraljevstvo Albanija Bosna i Hercegovina Kosovo BJR Makedonija Crna Gora Srbija Bugarska Hrvatska Ĉeška Rep.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->