Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava.uredski poslovni prostori.parkove i dječja igrališta. 6 Članak 10. manje robne kuće. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. kao i neophodne prometne.šport i rekreaciju. ure enje parkirališta. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr. 'Hefnerove' gra evine). Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. na koje se odnosi ova odredba. Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine. ure enje pješačkih i biciklističkih staza.ulice i trgove. Gra evine. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac. Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina.tržnice. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine.javna parkirališta i garaže. sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite. U tom kartografskom prikazu. pansioni i sl. Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena. Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina.ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani.000. komunalne i ostale infrastrukture. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje. kafe barovi. . društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana.Tu mana ili sa drugih ulica. Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . uključujući i povijesnu jezgru naselja. . . na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. . 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. F. za odvodnju i navodnjavanje. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. društvene i poslovne gra evine. za odvodnju i navodnjavanje. . komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. tržnica. komunalne i ostale infrastrukture.). . hoteli do 80 kreveta. javne garaže. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. vrijedno i ostalo obradivo tlo. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja. . Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. kartografski prikaz broj 4. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv.javnu i društvenu namjenu.

Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja.Knin 2) Željezničke gra evine .Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. Na ostalom poljoprivrednim tlu. Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda. osim obiteljske kuće.1. ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera. Članak 11. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2. 2. poljoprivredi. U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa. a na poljoprivrednom tlu.000 ES.sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu.dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda . zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). Pirovac – Tisno . vodotoci) u skladu sa posebnim propisima. odnosno sanaciju.državna cesta D59. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana. Omogućava se održavanje. šumarstvu i vodnom gospodarstvu.1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije. 2. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. Kapela D8 – Čista (autocesta) .sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27. odnosno odre uje se trasom. Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje. a dijelom i isključivo. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) . lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana.Zadar b) Energetske gra evine .1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine . Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. 7 a) 1) Članak 14. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima.Jezera d) Gra evine na zaštićenom području . mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje. bare. Članak 12. Članak 13. poljoprivrednih površina. .Šibenik .alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split .

100 kreveta . .2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine . površine 17.ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1.luke posebne namjene: 8 Članak 16. Stara riva b) Energetske gra evine . T3). kartografski prikaz broj 4. neizgra ena. površine 7.Ž 6068. .mješovita namjena – pretežito stambena (M1) . površine 11.luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) .0 ha.zahvati i gra evine marikulture Članak 15. Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine .ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1.5 ha. izgra ena.Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda .stambena namjena (S) .zone poslovne namjene (K) .izvorišta izvan područja općine Pirovac). T3). kapaciteta 1.e) Ugostiteljske i turističke gra evine .2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana.mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj.športska luka Pirovac – Porat. kapaciteta 1.Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II . Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama).dalekovodi 30 kV . d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) .luka otvorena za javni promet.ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) . Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena.1.5 ha.TS 30 kV .javna i društvena namjene (D) .500 kreveta 2. zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: . . 2. neizgra ena.morska luka za javni promet (Pirovac) . kapaciteta 600 kreveta .

Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova. Članak 17. do privo enja namjeni. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. Članak 20.hotel. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.luka nautičkog turizma (LN) . Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2.0 m. Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame.. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici.0 m.gra evina javne namjene . Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4. te stepenica za prilaz moru.500 m2.0 m. platoa i staza. Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5. poslovne.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70. u pojasu do 70 m od obalne crte. ove Odluke.2. 2.športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne.0 m od obalne crte može se graditi samo: . a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent. 9 . niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju. ugostiteljsko turističke. koristiti kao poljoprivredno zemljište. zanatske. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES. Iznimno od prethodnog stavka.ure enje javnih površina. Članak 19. . infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali. odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja. ne može se planirati gradnja. ove Odluke. Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine.

50 m .0 m. Članak 23. Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.kod nerazvrstane ceste 3. udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: .50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu. Članak 22.kod lokalne ceste 4. Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4. Članak 21. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja.0 m od ograde gra evne čestice.kod županijske ceste 7. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine. Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja. Pod postojećom gra evinom iz stavka 1. Članak 24. odnosno najmanje 4. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine.25 m . Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3. U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. 10 .0 m.0 m širine ulične fronte čestice. površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice. Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22.00 m .kod državne ceste 10. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice. ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine.

odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine.50 m.6 m. Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350. 11 Članak 28. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena.Članak 25.0 m.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0. kamenog veza i drugih detalja. Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine.5 m (visina postolja). Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova.0 m mjereno od poda potkrovlja. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova. Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. Članak 26. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). Vijenac krova može biti max.5 m koji treba ozeleniti. Članak 27. materijala. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. Dopušta se gradnja pristupa . Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1.4 m. odnosno ukupne visine ograde od najviše 1. . 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4. Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. a na zabatu 10 cm. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova. Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4.5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši). Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida.

jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge. Srednja gra evina u smislu ovih odredbi. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine. Članak 29. U zonama stanovanja (S).0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja. . članka 33. prizemlje. .0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov. Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada. Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2. odnosno najveću visinu 9. . servisi. u smislu ovih odredbi.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2. odnosno do maksimalne visine 9.0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine). M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine. uredi i sl.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0. U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. manji čisti pogoni. . prizemlje.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. Niska gra evina. kat. ovog članka.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine.0 m na ravnom terenu i 8.maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0. jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum.) na zasebnoj gra evnoj čestici. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac. kat). mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: . 12 . Na gra evnoj čestici. Članak 30.Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1.8. odnosno maksimalne visine 7. ovih odredbi. u neizgra enom dijelu zone. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum.gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. U zonama mješovite namjene (M1. stambeno potkrovlje).

0 0.8 0.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom. Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2.9 0.0 10.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22.0 m od susjedne me e. U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih.35 0.0* 0.9 0. na gra evnu česticu. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2.3 0. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona.0 0.0* 10.3 0. pored stambene gra evine. ukoliko se na istoj čestici. Članak 32.0 13.8 0.8 0. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina.Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma. ove odluke. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2. veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16. Srednje gra evine 13 . kao u prethodnom stavku. Na isti način.35 0. U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe. Srednje gra evine. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda).8 Članak 31.

ili za rekonstrukciju postojećih gra evina. dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm.. stajati direktno do javne prometne površine. poslovni prostor i sl. Članak 33. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja. uz stambenu gra evinu. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane.Na isti način. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka. Na gra evnoj čestici. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. i 5. odnosno najviše 4. što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena. Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. prizemlje i krov. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu. kao u prethodnom stavku. Otvorom iz stavka 3. . iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice. odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina. spremišta. gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture.izuzetno. Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica.0 m od ruba kolnika državne ceste. ili čak obveza. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2. 7. Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu.u gabaritu osnovne gra evine. mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. ljetne kuhinje. odnosno najmanje 5. 14 Članak 35. . na me i kao dvojna gra evina.0 m od ruba kolnika županijske ceste. koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: . ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. Članak 34.

Oblikovanje gra evina. . uskla enosti vijenca gra evine. te upotrebljeni gra evinski materijal. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice. . . Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine. vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena. . upotrebljenog materijala. arhitektonskih detalja na pročelju i dr.5 m.ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3. . odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama.0 m. Članak 36. oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu.visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7.0 m. samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine. Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici. oblikovanje fasada i krovišta.u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista. Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: . Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama. moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. dimenzija i položaja otvora. ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: .ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom. Prilikom gradnje novih stambenih gra evina.ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom.bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2. balkonske ograde. horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina). 15 Članak 37.visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4. Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. tako da: . Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva. Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici.gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. . .

Sanacija područja Glavičice u Pirovcu. (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina. Članak 39. kartografski prikaz broj 1a. Javne ulice se mogu formirati po trasama: . te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina. Podne površine dvorišta. Ure enje gra evne čestice.Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina. Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. . Teren oko gra evina.Pod Stražicom . odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice.Kvarnerske ulice.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama). Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2.Primorske ulice. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5.000.Podravske ulice. Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. potporni zidovi. Prilikom definiranja tlocrta gra evine. . odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine. Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati.0 m od susjedne me e.000 i broj 4.Slavonske ulice Poprečna ulica. terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja. ukoliko se mijenja visina gra evine. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5.0 m. . ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5. Područje GLAVIČICE. . može biti i uža ali ne uža od 3. 16 . .Istarske ulice. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala. .Ulice Grgura Ninskoga i . Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice.Radničke ulice.Jadranske ulice. Članak 38. Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture.

osim za gra evine infrastrukture (npr.0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica.0 m. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). servisi i usluge. Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0.6.). ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2. Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30. Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2.8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1. (7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1.0 m od regulacijske linije ulice. 17 . odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov.0 m od susjedne me e i najmanje 5. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5.). visine do 3. manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti). Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida). Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini. veća gra evna čestica od minimalno propisane. veća udaljenost od me e i javne ulice. igrališta. odnosno najviše 7. Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka. isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr. TS i druge slične gra evine). (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. 31 i 32. U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.000). ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom.0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora. ovih odredbi. U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka. kartografski prikaz broj 4. postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova. dječje igralište i park i sl. Prizemne pomoćne gra evine (garaža.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ljetna kuhinja. kafe bar. spremišta ogrjeva i sl.

proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA. uz Put sv. Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca). Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. kamp. postavljati fontane. šport i rekreaciju (vodeni športovi. prodaja). uz Put sv. plivanje i sl. Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . kartografski prikaz broj 4. neizgra ena .3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41. veslanje. Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale. .2 Ostale površine. . neizgra ena . Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . Pirovac (T1. usluge (ugostiteljske – štekati.2. ure ivati dječja igrališta staze. površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40.javne zelene površine – parkovi. odmorišta i sl. sanitarne čvorove. jedrenje. kamp.000. negradive površine. ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.). . Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati.ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel. T3) – neizgra ena hotel. Članak 42. T3) – izgra ena hotel. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje. Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4. Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu. za odvijanje prometa. Miran (T1.obale.športsko rekreacijska namjena. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu.poslovna namjena .komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). 2. spomen obilježja. Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5. Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 . paviljone. U parku je moguće graditi manje javne gra evine. TORINE.2.javni i društveni sadržaji. ovih odredbi.

8. Gra evine. Članak 43.sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. . . zaštite prirodne i graditeljske baštine.očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma. lovački dom. marikultura. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja. gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. plastenici.3. gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: . 2. 4. Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42. staklenici. spremišta za alat i dr. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme . lovački dom.gospodarsko-stambeni sklopovi. alineja 1 i 3. ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. 3. groblja. gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze. energetske i komunalne infrastrukture. Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke.). korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. 2.zaštićenog obalnog područja mora 19 . gra evine . moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44. 6. kulturni identitet i ekološku funkciju.Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1. Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede. šumarstva i vodnog gospodarstva. plažne gra evine na obali. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. vidikovci.očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. Gra evine iz stavka 3. pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. a dijelom i isključivo. 5.očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici. . 7. poljoprivredi.mreža i objekti prometne. b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. (Gospodarske djelatnosti) i 4.

) izvan gra evinskog područja. Pod gra evinama u smislu stavka 3. . Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme. U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: . Članak 45.koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2. . alata i sl.0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. poljoprivrednu opremi i sl. Pod gra evinama u smislu stavaka 1.gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. prizemlje. ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti. prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. prikazanog na kartografskom prikazu 1.gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum.minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m. spremišta poljoprivrednih strojeva.najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2.pomoćne gra evine (garaže. ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja. kat i krov s visinom vijenca do 8 m. prikazanih na kartografskom prikazu 3. Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu.stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: .gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu. . Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme .a. osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi). .osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje.za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46. što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja. mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.minimalna površina parcele 3 ha. . Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme. strojeve. poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje. alineja 1. Površina i raspored gra evina iz stavka 1.a. U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat.- zaštićenih prirodnih vrijednosti. odnosno maksimalno 4. .maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov.000 m2 . . . u mjerilu 1:25000 . osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda. . u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu.).maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla.

0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.0 m). obvezno usporedno sa slojnicama terena. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. odnosno najviše 6. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.). Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1. odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero. Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2.000 m2. Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1. Gra evine iz stavka 1. .0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka. Članak 47.temelj prizemlja.- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1.000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi. U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina.krov dvostrešan nagiba do 300 . staklenici. . Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine. najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10. Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5. spremišta za alat i dr. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. a posebno: .sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena.) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi.0 m. plastenici. . odnosno najviše 6.0 m od me e. ovog članka ne može biti manja od 5.0 m. Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja.000 m2. 21 Članak 48.

tuševi. parkiralište. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor. Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2. odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. Na vidikovcu se može urediti plato. Plišivica. korpe za otpatke. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi. Sklop može sadržavati štale. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina. Površina zemljišta ne može biti manja od 5. zelene površine i sl. odnosno najviše 6. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja. 22 . Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina. spremišta plažnih rekvizita i sl.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče. u skladu s posebnim propisima. .0 m. Plažne gra evine na obali Članak 50. Članak 51. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu.000 m2. Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. Vidikovci Članak 52.bude smještena na najmanje plodnom. Članak 49. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima. najveće visine 5. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. prolaznicima i javnom prometu. ure enje platoa i staza. gra evine za konjički šport.000 m2. staze. Kašić kula – Kaštelina. ovog članka. Spremište za alat mora biti gra eno na način da: .treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. Umac i Zibonoga. . a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja. Pčelinjaci se postavljaju. Lovački dom. kabine za presvlačenje.).40 m. Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove. Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja. postavljati klupe. sanitarni čvor.visina do vijenca ne može biti viša od 2. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3. parkirališta i gradnja otvorenih bazena. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa. Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem.

23 . Ante i staro groblje sv. njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. a dijelom i na području općine Tisno.Vrilo . UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji.u gra evinskom području naselja.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. 3. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Članak 53. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.gra evnog kamena. Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture.Makirina. kartografski prikaz broj 1.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. kartografski prikaz broj 4. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: .u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. izvan naselja . Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: . Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. Ostale gra evine Članak 56. Marikultura Članak 55.000. Postojeća groblja (novo sv. Članak 57. uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. ukupne površine 4. Članak 54. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Na području Općine Pirovac. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom. na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. kartografski prikaz broj 1. pravilima struke i ovim odredbama. Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. postojeća koncesija. površine 441 m2.000. Tisno i Murter. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko . Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena.000.

klime silosi i sl. . južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca.Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante.4. .infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja. projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke.).Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama. ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola.Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1. dimnjaci. izvan naselja. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10. u pravilu u prednjem dijelu. npr. Članak 58.0. 24 . IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2).Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže.najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3.3. zaga ivanja tla. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu.1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE. Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: . . .0 m. .0 metra. ispred ili iza ulične ograde. skladišnih. odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. . . osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja. odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo.prilikom planiranja. ventilacije.Najmanja površina gra evne čestice 800 m2. servisnih i komunalno servisni sadržaja. .0 m. neugodnog mirisa.suha marina.0 m.poslovnih.5 m. čiji je kolnik najmanje širine 5.Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. . podzemnih i površinskih voda i sl. trgovačkih. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. . izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji). Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta.sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent. . ulice i sl.Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. uslužnih.Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0. onečišćenja zraka.0 m. . Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja. odre eno je za smještaj: . . . .Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. . .

uslužne i slične sadržaje.površine za rekreaciju. ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje. u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36. Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1.otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59.100 0 max 1. Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran.100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta. 0 1. kartografski prikaz broj 1.100 kreveta (T1. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5. . planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane. . niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje). Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60.0 ha i Pirovac 7. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. kampova. Unutar zona iz stavka 5. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.100 600 1. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja. Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama. ugostiteljske..).5 ha). T3 T1 površina 11.700 3. Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. T3 T1. makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. pratećih sadržaja. bazeni i dr. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11. bazeni i dr.T3). Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: .zabavne.000. prometnih.U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene. Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1.0 ha 7.4 ha (tri zone).5 ha 36. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina.5 ha 17. Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta). . plaže i plažni sadržaji).5 ha) i na području Platine (17. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali.000 i broj 4.

.smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte. . Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: .prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba. mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže.rekreacijski. obvezno je priključenje na taj sustav. . te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse. otvoreni bazeni. vodeni športovi. . potrebno je smještajem i veličinom. . uslužni. . najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša.u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža. Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. .odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.).u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. obvezno je priključenje na taj sustav. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. ugostiteljski. a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža.sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju. izletnika i sl. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl. .najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja.vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina.8.izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. širine veće od 500 m uz obalu. 26 .koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista. Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača. koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. .nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti.8. . što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto.- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. . . .hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov . što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa.nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko .urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale .

Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. silosi i sl. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2. od mjerodavne kote do vijenca gra evine. dimnjaci.koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0. Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: . mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta.najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ .0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. u pravilu u prednjem dijelu. južno od groblja. . . skladišnih. ali ne više od 12.0 m.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. .5 m.najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. klime. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv.kamp 3 kreveta = 1 SJ 3. a visina (H).ugostiteljsko-turističke gra evine. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način.). Ante ('Renac'). Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: .nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. . prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. 27 Članak 61.postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici.0 m.veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2. čiji je kolnik najmanje širine 5. . . ventilacije. zanatskih. . ispred ili iza ulične ograde. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: . trgovačkih i drugih sadržaja. .) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent. npr.0 m. ulice i sl.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju. autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2. .0 metra. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. Moguća je gradnja proizvodnih. .prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5.2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene.odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte.4. .visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže.

a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja. U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel. . .Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . 4.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. . . 28 Članak 62. umjetnost i tehnička kultura. zabava i odmor.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.P+2. .Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. osim slijedećih uvjeta: . . odnosno najviše 10.- poslovne gra evine (pretežito uslužne. . .8.kultura. ljekarna i dr.ambulanta.0 m. vjerske zajednice.3.odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove). .Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1. prometne usluge.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: .000 m2. financijske i druge slične usluge).0 m.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3. . ovih odredbi. ovih odredbi. ali ne manje od 2. . a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0.udruge. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva. . pretežito trgovačke i komunalno servisne).Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. . Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine.P+2. Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne. političke i druge organizacije. dom za stare i umirovljenike.zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita .šport. trgovina i ugostiteljstvo. rekreacija.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73.Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo.). .0 m. pretežito trgovačke i komunalno servisne). .socijalna zaštita. odnosno najviše 12. moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.5. pansion) kapaciteta do 80 kreveta. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: . .Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. . . .uprava. . .ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge.

Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. . 29 Članak 64.6. Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2). U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2. Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole. Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta). Izvan gra evinskog područja. staze. koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja.Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2. . . . jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. . Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju. odmorišta i sl.za dječji vrtić. uz mogućnost gradnje podruma. Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: . ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad. Članak 63.P+2. mogu se ure ivati otvorena igrališta.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja. ili najviše 12.

zdravstva. kartografski prikaz broj 4. Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76. Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka. Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1. trim staza. ure enja šetnice. Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja. Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1. Vjerske gra evine (crkve. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije. kabine i sanitarni ure aji. Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. .kupališta .5.rekreacija (R2).plaže (R3). To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. te obale u svrhu korištenja plaže. najveće visine 4. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25. lungo mare. Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža. ovih odredbi. Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent.000 i broj 4. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. označen i zaštićen s morske strane. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem.000. Rekonstrukcija postojećih gra evina. . Na plaži se mogu postavljati tuševi. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine. 30 Članak 66. U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.5. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini.- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. kartografski prikaz broj 1.000. Članak 65. Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena. staza. staza. odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza. Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice. odmorišta. potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. broj 1. kapelice i sl.000.

vodosprema. kartografski prikazi broj 1.5. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. . .000. osim infrastrukturnih gra evina.000 i 1:5. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima. prepumpne stanice i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana. željeznički i pomorski). Članak 68. trafostanica i dr. površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: . izgradnja zaštitnih zidova i sl.vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji. crpna postaja.pošta i telekomunikacije. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr.). vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice. trafostanice. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25. Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2. . Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa.). Članak 67. Kartografski prikazi sadrže koridore. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa. Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. 31 .energetski sustav (prijenos i distribucija).promet (cestovni. vodospreme. Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija.

državna cesta D59 Kapela (D8) . Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. vrtovi s niskim zelenilom i sl. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase.000.1.Knin. odnosno produženje Ulice P. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. trase za jahanje i sl.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5. Potrebno je održavati trase. popravljati suhozide.5. ure enjem pješačkog nogostupa i dr. uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike. Članak 71. Članak 69. rekreacijski i turistički putovi. kartografski prikaz broj 1. Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa. županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine. barem s jedne strane ulice. Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. planira se gradnja. lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste. cestovna mreža u naseljima. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac. 32 . Članak 70. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana. odnosno ure ivati parkirališta. gospodarski (protupožarni). Ulice u naselju s funkcijom državne.). Draganića Vrančića. javnom rasvjetom. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine. Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. radne. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja. biciklističke trase. županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare).

Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. a ne može biti manja od 1.5 m (za dvije vozne trake). servisne. gra evine. Nije dopuštena gradnja gra evine. Izuzetno. za trgovine: za škole. a u skladu s odredbama posebnog zakona. 33 Članak 75.1. usjeka. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša). 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine. Članak 74. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti. ovog članka mora imati najmanju širinu 5.5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica. odnosno 3. 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece. 1 PM na 10 sjedala. prije upuštanja u tlo ili more. radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. za hotel. pansion: za sportske dvorane i igrališta. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. dječje ustanove. uslužne i sl. 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine. uklanjanje oštrih zavoja. trgovačke. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. za ambulante. za industrijske. Članak 73. 1 PM na 5-20 sjedala.5 m. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika. . za vjerske gra evine. 5. Uz ugostiteljske. Članak 72.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman. - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. za ostale prateće sadržaje stanovanja. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. bankine i nogostupa. nasipa. zanatske. gra evinski. za ugostiteljske objekte.Ulica iz stavka 1. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM).

(1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina. športske luke. Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić. U funkciji odvijanja pomorskog prometa. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet. . Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu. športske luke. 34 Članak 76.športska luka Porat i Stara riva . Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. 5.županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. luke nautičkog turizma. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva. Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica. ure ajima.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa. Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: . kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta.(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: .Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. osiguranje privezišta za ribarske brodove. lukobranima. sidrenje i zaštitu plovila. komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu .1. b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu.000. kartografski prikaz broj 1. luka i pomorskih gra evina.

) u skladu s mogućnostima prostora. dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi. 35 . Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. Marina III kategorije.1.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. Jandrić II Q=9 l/s). prema grubim procjenama. Postojeća gra evina (ex. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati. na cca 100 ha poljoprivrednih površina. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova. Vodoopskrba Članak 78. ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl. Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice.Porat – Nova riva. odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac. robna kuća) se može koristiti za potrebe marine. Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona. izvan obale koja se koristi za javni promet. . Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja. u hidrogeološkom smislu.Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila. Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. ostave i dr. Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: . kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar. Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s. nužni prostor za brodice na kopnu. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. 5. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja. a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru. Nema sadržaja na kopnu.

i turisti 300 .000 su prikazani glavni kolektori. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda. Za naselja u zale u obale. kartografski prikaz broj 2. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav.Biograd na 36 .000 ES. Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava. Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79. profila manjeg od 300 mm. putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih). Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje.1. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice . Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015. 5. Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika).0 m od susjedne me e.000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan. vode direktno u more. Oborinske vode se. Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje. godine. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.5 Energetski sustav Članak 80. crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27. profila manjeg od 200 mm.500 l/tur/dan. Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame. fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. kartografski prikaz broj 2. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko . uljara) otpadne vode iz turističkih. za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora.

000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica. Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: . udaljenosti i zaštitne koridore.4 kV. distribucije i transformacije.c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. Članak 81. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini. Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja. . budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti.DV 110 kV = 20 m.4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju. 37 . prema naseljima Kašić i Putičanje. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam). Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove.DV 10 (20) kV = 10 m. Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0. .4 kV i naponskih vodova 10(20) kV. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter. Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV. U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta. Za gradnju stambenih. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija.4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) .Bilice. Članak 82. Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. kartografski prikaz broj 2.DV 35 kV = 15 m. Do gra evne čestice TS 10(20)/0.0 m a od susjedne me e najmanje 2. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Mjesne TS 10(20)/0.0 m. Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala. područjima stambene izgradnje. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja.

5. Radio relejna postaja. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom. Sustav prijenosa. 38 . Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Članak 83. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama.ATC Tisno. Članak 85. Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac . Članak 84. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac. Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac. Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata. Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom.1. Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima.

Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja. Članak 86. Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje.Područja posebnih uvjeta korištenja. 39 . Na području Lastve.a “Uvjeti korištenja.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. Uvjeti korištenja . MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6. Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode.6. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti. u mjerilu 1:25000. 1. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju.). u mjerilu 1:25000. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. kartografski prikaz broj 3.Područja posebnih uvjeta korištenja”. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida. ure enja i zaštite prostora . kartografski prikaz broj 3. bakteriološke i dr. 2. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki). Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica. Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode.a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Područja posebnih ograničenja u korištenju'. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87. prirodnog ljekovitog resursa. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac.

Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina . uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite. povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena. Za veće intervencije. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone. posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju. Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. uz sjeverni rub polja.kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. Članak 88. .(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: . Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. Omogućava se. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. .urbanistička cjelina Pirovca. Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture. antičkog. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja.povijesni sklop i gra evine. Iznimno. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. iz čega proizlazi obveza vlasnika.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . 40 Članak 89. Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja. pretežno crkvice u pejzažu. mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine. Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera.

manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine. veći zahvati uključuju: .radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture. kao vrijedna područja.nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova.2. . 6. obalno područje uz Vransko jezero.rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta. Članak 91.bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je. obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine).radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . s promjenama na pročeljima i krovištu. .radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine. Ostali. Članak 90. s promjenama na pročeljima i krovištu. od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. s promjenama na pročeljima i krovištu. . zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture. s povećanjem bruto razvijene površine gra evine.Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: .radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%. . prilog 3. potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila. ure enja i zaštite prostora . Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina. . na karti u mjerili 1:2500. 41 . odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije.Područja posebnih ograničenja u korištenju".rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja. .

ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. hridi. osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz. Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja. ogradama i poljskim kućicama. kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. otočići. Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama.). prirodni ambijenti. te da se očuva tradicijski izgled sela. kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. Interpolacije. športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. ozelenjenim površinama. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. kako ekoloških. Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. već u dubinu prostora. čuvaju se u izvornom obliku.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. premda nije zaštićena u smislu Zakona. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. rekultivacijom i sl. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. 42 . tako i doživljajnih. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. obradivim tlom. Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine.

000. Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero. 7. prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. kartografski prikaz broj 1. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je. prvenstveno oko naselja Pirovac. 43 Članak 93. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja. na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa. uvala Makirina . luke posebne namjene). Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. .u skladu s prijedlogom zaštite područja). Članak 92. Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre. na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš. u prijelaznom razdoblju. Tisno i Murter. ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta. Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. 6. POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

zbog gra enja i razvitka. radionuklidima i dr. 44 Članak 96. 8. 8. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac.8.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti. radnih pogona. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva . zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije. sprečavanjem. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima. prometnice i sl. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost. potrebno je djelovati preventivno kako se. otpadnim plinovima. u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo. . Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". Članak 95. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. Članak 94. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu. komunalnim i industrijskim vodama. izgradnju urbanih cjelina. kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. − područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza.pesticida) u poljoprivredi. u cilju zaštite tla od zaga enja. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv.

Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja. te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. Pomorski promet i lučke djelatnosti.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka.Tisno . . sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka. u pravilu. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac . zakonske regulative. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode). Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida. ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja.3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. 8. Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase. predstavlja osjetljivo područe. Zaštita od štetnog djelovanja voda.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju. 8. sustav obavješćivanja. Ograničenje izgradnje u obalnom području. uz izvore onečišćenja mora s kopna. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more. organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. koje se.

na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu. 8. Zabranjuje se rastjerivanje.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac. Članak 100. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. 8. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV). Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. hvatanje. Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode.0 m sa svake strane. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata. koje mogu predstavljati izvor buke. . 8. Redovito praćenje emisija. regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. Članak 99. rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini.

1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 . materijalnih i drugih dobara. 9. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac. Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. − kod ostalih objekata. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. te izraditi nove protiv požarne putove. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture. ovih odredbi. 2) Dio naselja Pirovac. te do istih urediti pristupe. MJERE PROVEDBE PLANA 9. u skladu s propisima. duže strane. koje je potrebno evidentirati i urediti. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare. Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33. radi izgradnje zaklona. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. te akumulacija. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. Članak 102.

7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2. kartografski prikaz broj 3. pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice.b Uvjeti za korištenje. omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove.000.000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina. 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine. 3) Luka nautičkog turizma –marina. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova.b Uvjeti za korištenje. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1. 48 . Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac.). kartografski prikaz broj 3. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca).Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš. rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25.000. 15/88 i 16/90. . Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli. parkirališta. javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica. uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2. R3). Knin i Šibenik». 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1. područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora. broj 30/86.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš. T3). kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom. i 3. zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji). 4) Dio naselja Pirovac. Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . T3). ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana.000 i broj 4. ovih odredbi. Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41.

uvažavajući slijedeće: . korištenje zakonskih instrumenata i regulative. te općinskih odluka i propisa.zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti .pratiti stanje.3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih. čije se ure enje. . . . Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105.da se obala. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća. 9. Članak 104. te stručnog i ažurnog donošenja odluka. gospodarskog. geodetske i topografske podloge). .02. u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja.stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja.da se. . . gospodarskih. kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa. katastarske. radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti.da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15. Postojeće gra evine iz stavka 1.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke. 9. godine. .1968. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: . digitalni ortofoto. pojave i procese. koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog. predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije. te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje.da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj. poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova. osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje. tehnološkog i društvenog).praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. .Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša. Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku. Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada.praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje.

bez promjene vanjskog oblika.5 m. Izuzetno. izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora. bez promjene vanjskog oblika gra evine. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama.- - izmjena ili sanacija krovišta. 50 . spremište ogrijeva i sl. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: .izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine. dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica. omogućava se podizanje nadozida visine 1. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti.povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine. .nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2. Postojeće. Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina. izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine. uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu. .) i/ili sanitarnih prostorija. izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina.

r. Članak 107. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić. v. Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». broj 18/83 i 8/89. .10. 51 . Članak 108. izra en je u pet primjeraka. Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . Knin i Šibenik».) i to za područje Općine Pirovac. 29. prosinca 2006.Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš. KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac. Knin i Šibenik». ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane. broj 18/84 i 12/88.) i to za područje Općine Pirovac. Članak 109. sadržaj kojega je utvr en u članku 2. ove odluke. Članak 106.Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful