Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina. 6 Članak 10.javna parkirališta i garaže. tržnica. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. ure enje parkirališta. komunalne i ostale infrastrukture. na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. Gra evine. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. komunalne i ostale infrastrukture. Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv. . hoteli do 80 kreveta. .parkove i dječja igrališta.tržnice. za odvodnju i navodnjavanje. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. uključujući i povijesnu jezgru naselja. Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine. Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. kartografski prikaz broj 4. . 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac. javne garaže. manje robne kuće.). na koje se odnosi ova odredba. Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. 'Hefnerove' gra evine).000. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine.ulice i trgove.uredski poslovni prostori. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja.šport i rekreaciju. pansioni i sl. . Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. . društvene i poslovne gra evine. F. . Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina. kafe barovi. društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite. sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene. U tom kartografskom prikazu. komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. vrijedno i ostalo obradivo tlo.ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani. . Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno.javnu i društvenu namjenu. za odvodnju i navodnjavanje. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr. ure enje pješačkih i biciklističkih staza. kao i neophodne prometne.Tu mana ili sa drugih ulica.

Članak 11.Jezera d) Gra evine na zaštićenom području .sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27.sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu. a dijelom i isključivo. vodotoci) u skladu sa posebnim propisima. .alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split .1. odnosno odre uje se trasom. Pirovac – Tisno . Na ostalom poljoprivrednim tlu. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda. Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. a na poljoprivrednom tlu. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) .Šibenik .Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. osim obiteljske kuće. 2. 7 a) 1) Članak 14. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi. ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera. Članak 12. Kapela D8 – Čista (autocesta) . bare. odnosno sanaciju.000 ES. mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje.1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine .državna cesta D59. Članak 13. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2. poljoprivredi.dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda .Zadar b) Energetske gra evine . Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja.Knin 2) Željezničke gra evine . zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). Omogućava se održavanje. Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje. poljoprivrednih površina. lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana. U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa.1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije. 2.

luka otvorena za javni promet. 2. Stara riva b) Energetske gra evine .morska luka za javni promet (Pirovac) . površine 17. Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena.Ž 6068. kapaciteta 1. T3). površine 11. neizgra ena.0 ha.ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) .100 kreveta . površine 7.1.5 ha.stambena namjena (S) .5 ha.TS 30 kV .e) Ugostiteljske i turističke gra evine .zone poslovne namjene (K) .izvorišta izvan područja općine Pirovac).Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II . izgra ena.luke posebne namjene: 8 Članak 16.Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda .500 kreveta 2. d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) .ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1.javna i društvena namjene (D) . Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine . zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: . kapaciteta 600 kreveta .2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana. kapaciteta 1.2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine . kartografski prikaz broj 4. neizgra ena. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama).mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj. T3).mješovita namjena – pretežito stambena (M1) .ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1. .športska luka Pirovac – Porat. .zahvati i gra evine marikulture Članak 15.luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) .dalekovodi 30 kV . .

športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne.ure enje javnih površina. Članak 19.gra evina javne namjene .luka nautičkog turizma (LN) .hotel.0 m. koristiti kao poljoprivredno zemljište. . Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame. ugostiteljsko turističke. Iznimno od prethodnog stavka.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. 2. Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine.0 m. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se. odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). u pojasu do 70 m od obalne crte. Članak 20. 9 . osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena. ove Odluke. ove Odluke. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES. niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici. a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent.0 m..500 m2. Članak 17.0 m od obalne crte može se graditi samo: .2. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja. platoa i staza. poslovne. U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4. Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2. zanatske. Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova. ne može se planirati gradnja. infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali. – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1. do privo enja namjeni. Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5. te stepenica za prilaz moru.

kod državne ceste 10. Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine.0 m od ograde gra evne čestice.kod lokalne ceste 4. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja. 10 . udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: . U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Članak 21. Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22.0 m širine ulične fronte čestice.25 m .00 m . površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice. Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4.0 m.kod nerazvrstane ceste 3. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti.0 m. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac. odnosno najmanje 4. Članak 23.50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu.50 m . Članak 22. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5. Pod postojećom gra evinom iz stavka 1. Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine. Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica. ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine.kod županijske ceste 7.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. Članak 24. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.

Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. Dopušta se gradnja pristupa . osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova. Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije.4 m. Članak 26. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). odnosno ukupne visine ograde od najviše 1. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta. Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova. Vijenac krova može biti max. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu.0 m mjereno od poda potkrovlja.50 m.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu.5 m koji treba ozeleniti. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1.0 m. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova. Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350. Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2.6 m. materijala. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom. odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine.Članak 25.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. kamenog veza i drugih detalja. Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. a na zabatu 10 cm.5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši). Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine.5 m (visina postolja). Članak 27. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4. Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. . Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%. 11 Članak 28.

kat. stambeno potkrovlje). Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. odnosno do maksimalne visine 9. .8. odnosno maksimalne visine 7. uredi i sl. mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: . .Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac. M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine. U zonama stanovanja (S). Srednja gra evina u smislu ovih odredbi. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ovih odredbi. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine. U zonama mješovite namjene (M1. 12 . Članak 30. Niska gra evina. Članak 29. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine. u smislu ovih odredbi.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1. .0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu.0 m na ravnom terenu i 8. jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge.0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine). prizemlje. kat). jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum. Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0. Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2. odnosno najveću visinu 9. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja.gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. manji čisti pogoni.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. ovog članka. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum.0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. servisi. Na gra evnoj čestici. . Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov. prizemlje. članka 33.maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2.) na zasebnoj gra evnoj čestici. u neizgra enom dijelu zone.

0 0. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda).3 0.8 Članak 31.8 0.0* 0.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona.0* 10. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2.9 0.35 0. U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe. ukoliko se na istoj čestici.8 0. U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. ove odluke.8 0. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina. Srednje gra evine 13 . Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2. Na isti način. veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16.0 13. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma.0 0.0 m od susjedne me e.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18. Srednje gra evine. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25.0 10. kao u prethodnom stavku. pored stambene gra evine. Članak 32. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti.Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2.9 0. na gra evnu česticu. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane.3 0. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.35 0. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih.

. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine. 7. Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. poslovni prostor i sl. Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2. Otvorom iz stavka 3. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. 14 Članak 35. prizemlje i krov. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih. Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). ili čak obveza.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu.0 m od ruba kolnika državne ceste. mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine. ili za rekonstrukciju postojećih gra evina.0 m od ruba kolnika županijske ceste. Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti.u gabaritu osnovne gra evine. kao u prethodnom stavku. stajati direktno do javne prometne površine. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. odnosno najviše 4. koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: . dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm. ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija. Članak 33. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. spremišta. gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja. Članak 34. .Na isti način. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica. i 5. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom.izuzetno. iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice. Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina. što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena. ljetne kuhinje. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice. odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina. Na gra evnoj čestici. odnosno najmanje 5. na me i kao dvojna gra evina. uz stambenu gra evinu. .

Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: . horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina).gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. tako da: .0 m. upotrebljenog materijala. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice.visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7. Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici. oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama. . . oblikovanje fasada i krovišta. dimenzija i položaja otvora. moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. . osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici. Članak 36. Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine. Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine. 15 Članak 37. .visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4.5 m.bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2. uskla enosti vijenca gra evine. .Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu. ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: .ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3.ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom. Oblikovanje gra evina. te upotrebljeni gra evinski materijal. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama. Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana. arhitektonskih detalja na pročelju i dr.ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom. Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama. . Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. balkonske ograde.0 m. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine. odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline. .u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista. Prilikom gradnje novih stambenih gra evina. samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva.

Javne ulice se mogu formirati po trasama: .Podravske ulice.Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina. . Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja.Primorske ulice.Radničke ulice. Prilikom definiranja tlocrta gra evine. odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. Podne površine dvorišta. Članak 39. te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina. Teren oko gra evina. . (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina. Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2. 16 . Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5.Jadranske ulice. . ukoliko se mijenja visina gra evine.Kvarnerske ulice. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice.Ulice Grgura Ninskoga i . kartografski prikaz broj 1a.0 m.Istarske ulice.Pod Stražicom . terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja. . Članak 38. . Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta. ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5. Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. može biti i uža ali ne uža od 3. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati. Područje GLAVIČICE.000. . Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture. potporni zidovi. Ure enje gra evne čestice.Slavonske ulice Poprečna ulica. Sanacija područja Glavičice u Pirovcu. Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala. odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama).0 m od susjedne me e. Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza.000 i broj 4. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo.

osim za gra evine infrastrukture (npr. veća gra evna čestica od minimalno propisane.0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu. 31 i 32. Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1. TS i druge slične gra evine). dječje igralište i park i sl. ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom. ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2. kartografski prikaz broj 4. igrališta. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30. Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. 17 . servisi i usluge. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida).8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1. Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju. Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. (7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina. isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka. Prizemne pomoćne gra evine (garaža. spremišta ogrjeva i sl. (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka. ljetna kuhinja. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama. postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova. odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice.0 m. manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti). U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. odnosno najviše 7.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina. ovih odredbi.). veća udaljenost od me e i javne ulice. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov.0 m od susjedne me e i najmanje 5. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. visine do 3.0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora.6.). Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0.000). kafe bar. Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini.0 m od regulacijske linije ulice.

za odvijanje prometa. neizgra ena .obale. Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5.športsko rekreacijska namjena. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati. Pirovac (T1. postavljati fontane. ovih odredbi. Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca).poslovna namjena .proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA.komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava. Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. Članak 42. kartografski prikaz broj 4.2. Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . jedrenje. T3) – izgra ena hotel. kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. paviljone. prodaja). kamp. Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4. Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41. uz Put sv. Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . šport i rekreaciju (vodeni športovi. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu. spomen obilježja. . U parku je moguće graditi manje javne gra evine.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale.000.javni i društveni sadržaji. T3) – neizgra ena hotel. sanitarne čvorove. uz Put sv. .). Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje. odmorišta i sl.2. . ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. ure ivati dječja igrališta staze. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. negradive površine. plivanje i sl. kamp. Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . usluge (ugostiteljske – štekati. neizgra ena . površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40. Miran (T1. veslanje.javne zelene površine – parkovi. rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 .2 Ostale površine. TORINE. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. 2.ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel.

Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke. šumarstva i vodnog gospodarstva. (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi. 6. 8. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja. korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. poljoprivredi. energetske i komunalne infrastrukture. plažne gra evine na obali. gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme .zaštićenog obalnog područja mora 19 . lovački dom. . Članak 43. (Gospodarske djelatnosti) i 4. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. staklenici. gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: . 2. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede.gospodarsko-stambeni sklopovi. alineja 1 i 3.). odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. plastenici. Gra evine iz stavka 3. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . 5. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla.očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma. . 7. Gra evine. a dijelom i isključivo. marikultura. 4. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum. moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju. b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju.3. ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.mreža i objekti prometne.Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. 2. zaštite prirodne i graditeljske baštine. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. groblja. kulturni identitet i ekološku funkciju. lovački dom.očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici. spremišta za alat i dr. gra evine . 3. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. . gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno.očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44.sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. vidikovci.

a.a.minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m. prikazanog na kartografskom prikazu 1. Površina i raspored gra evina iz stavka 1. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu.maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov. Pod gra evinama u smislu stavaka 1.gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. . Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu. prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme . strojeve.0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: .najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2. .000 m2 . što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja. u mjerilu 1:25000 . alata i sl. . . ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme. ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja. .gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu.gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi).stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika.maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2. U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: . prikazanih na kartografskom prikazu 3.) izvan gra evinskog područja. poljoprivrednu opremi i sl.). alineja 1. . .koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2. spremišta poljoprivrednih strojeva. poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje. . Pod gra evinama u smislu stavka 3.- zaštićenih prirodnih vrijednosti. Članak 45.gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. .za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46. kat i krov s visinom vijenca do 8 m. Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme. U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat. prizemlje. u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama.osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje.minimalna površina parcele 3 ha. osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . odnosno maksimalno 4.pomoćne gra evine (garaže. prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja.000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi. . staklenici. odnosno najviše 6. Članak 47. Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine. na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka.0 m). najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati. Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije.- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. . Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1.temelj prizemlja. spremišta za alat i dr. ovog članka ne može biti manja od 5. 21 Članak 48.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2.0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.0 m od me e. odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1.0 m. plastenici.krov dvostrešan nagiba do 300 . Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero.) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina. obvezno usporedno sa slojnicama terena. a posebno: .). Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5.sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine. Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1. odnosno najviše 6. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.000 m2. Gra evine iz stavka 1.000 m2. .0 m.

ovog članka. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina. Pčelinjaci se postavljaju. Plažne gra evine na obali Članak 50. tuševi. Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. staze. Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2. gra evine za konjički šport. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi.0 m.000 m2.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. 22 . Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. spremišta plažnih rekvizita i sl. zelene površine i sl. odnosno najviše 6. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja.treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. u skladu s posebnim propisima. odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. ure enje platoa i staza. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor. Na vidikovcu se može urediti plato. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. korpe za otpatke. Plišivica. Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina. Vidikovci Članak 52. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima. Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa.bude smještena na najmanje plodnom. prolaznicima i javnom prometu. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče. Članak 51. postavljati klupe. Sklop može sadržavati štale. parkirališta i gradnja otvorenih bazena. najveće visine 5. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja.visina do vijenca ne može biti viša od 2. Članak 49. Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Kašić kula – Kaštelina. .). Lovački dom. a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. parkiralište. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. Površina zemljišta ne može biti manja od 5. . kabine za presvlačenje. Spremište za alat mora biti gra eno na način da: . sanitarni čvor. Umac i Zibonoga. Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3.40 m.000 m2.

njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. površine 441 m2. postojeća koncesija. Članak 57. Na području Općine Pirovac. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.Vrilo .u gra evinskom području naselja. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac.u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. Članak 54. Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. izvan naselja . na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. a dijelom i na području općine Tisno. Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture.Makirina. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Postojeća groblja (novo sv. ukupne površine 4. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: . 23 . Ante i staro groblje sv.gra evnog kamena. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: .000. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. Marikultura Članak 55. kartografski prikaz broj 1. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko . uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. kartografski prikaz broj 1. pravilima struke i ovim odredbama. kartografski prikaz broj 4. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom. Ostale gra evine Članak 56.000. Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena. Članak 53.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Tisno i Murter. Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. 3.

trgovačkih. . Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: . Članak 58. podzemnih i površinskih voda i sl.0 m.0 m. ulice i sl. osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja. ventilacije. izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji). .).infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja.prilikom planiranja. IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2).sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje. . .Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante.prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo. .0 metra.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. dimnjaci.poslovnih. Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja.najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. zaga ivanja tla.Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0. klime silosi i sl. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10. . . .4.0 m.0 m. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. . u pravilu u prednjem dijelu.Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. . skladišnih. . odre eno je za smještaj: .Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže. . . npr.Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent. čiji je kolnik najmanje širine 5. . izvan naselja. projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.5 m. . odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. ispred ili iza ulične ograde. servisnih i komunalno servisni sadržaja. odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja. uslužnih. ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola.Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.suha marina.Najmanja površina gra evne čestice 800 m2.Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja.0. .1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE. . neugodnog mirisa.Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. 24 . Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta.3. onečišćenja zraka. južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca.Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.

Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11.4 ha (tri zone). bazeni i dr. Unutar zona iz stavka 5. Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. .0 ha i Pirovac 7.0 ha 7. makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. prometnih. 0 1. kampova. plaže i plažni sadržaji). Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone.površine za rekreaciju.otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta.100 0 max 1.. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta). Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1. U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila. uslužne i slične sadržaje.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. kartografski prikaz broj 1.000. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali. Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja.5 ha 17. bazeni i dr. ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje.700 3. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59.T3). Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1.5 ha).100 kreveta (T1. . u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36.). Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1. T3 T1 površina 11. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina. .zabavne. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela. pratećih sadržaja.U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene. planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.5 ha) i na području Platine (17. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: .100 600 1. Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60.000 i broj 4. T3 T1. ugostiteljske. niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje).100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta.5 ha 36.

ugostiteljski.hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov . . te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse.8. . . a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl.). Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila.urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale .- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%.sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju.u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža. . izletnika i sl. otvoreni bazeni.8. .rekreacijski. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. . mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale. Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže. potrebno je smještajem i veličinom. .u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto.najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. uslužni.izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. obvezno je priključenje na taj sustav.nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. . a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. .vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. 26 . vodeni športovi. .prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba. .koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. . širine veće od 500 m uz obalu.smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja. što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. . Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. obvezno je priključenje na taj sustav. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista.nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko . Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača. najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: .

. .za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ .veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2.).najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.0 m. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.4. klime. . dimnjaci. od mjerodavne kote do vijenca gra evine. mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine. ulice i sl.0 m.0 metra. . . skladišnih.ugostiteljsko-turističke gra evine.0 m.0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine.5 m. u pravilu u prednjem dijelu. .prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5.postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: . ali ne više od 12.nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. Ante ('Renac'). 27 Članak 61. . čiji je kolnik najmanje širine 5. . npr. Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. . južno od groblja. ventilacije. .kamp 3 kreveta = 1 SJ 3.odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. trgovačkih i drugih sadržaja. autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2. ispred ili iza ulične ograde. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način. prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: .) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv. Moguća je gradnja proizvodnih. a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. . Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: .koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0. zanatskih.najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3.2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju. a visina (H). silosi i sl.ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.

ovih odredbi. prometne usluge.odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove).uprava. pretežito trgovačke i komunalno servisne). ovih odredbi. . .P+2. .Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1. Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: . .0 m.0 m.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2. a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja. pretežito trgovačke i komunalno servisne). . Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne.socijalna zaštita. U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: .ambulanta.- poslovne gra evine (pretežito uslužne.zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. . moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. .). vjerske zajednice.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. . odnosno najviše 10. .8. .udruge. financijske i druge slične usluge). .0 m.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. . osim slijedećih uvjeta: . . . a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0.Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge. ali ne manje od 2. rekreacija.Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine).Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva.3.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. 4.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .šport.kultura. . dom za stare i umirovljenike. . umjetnost i tehnička kultura. ljekarna i dr. . odnosno najviše 12. trgovina i ugostiteljstvo.5.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3.P+2. pansion) kapaciteta do 80 kreveta. Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. političke i druge organizacije. . .000 m2. 28 Članak 62. . zabava i odmor. .

U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2. Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: . staze. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2). Članak 63. . mogu se ure ivati otvorena igrališta.6. ili najviše 12.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. .Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja. uz mogućnost gradnje podruma. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta). ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad. Izvan gra evinskog područja. . odmorišta i sl.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja. jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. 29 Članak 64.Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2. Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici. Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja. Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. .za dječji vrtić.P+2. . Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0. Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost.

Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent. kartografski prikaz broj 1. Članak 65.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1.plaže (R3). lungo mare. kapelice i sl. ovih odredbi. 30 Članak 66. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. zdravstva. Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena. Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača.kupališta . broj 1.- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.000.5. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora. staza.000. Na plaži se mogu postavljati tuševi. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1.5. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti. To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine. odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. odmorišta. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini. najveće visine 4. Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena.000 i broj 4. Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena. ure enja šetnice. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem. kabine i sanitarni ure aji. kartografski prikaz broj 4. označen i zaštićen s morske strane. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. Rekonstrukcija postojećih gra evina. . 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25. . staza. te obale u svrhu korištenja plaže.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka.000. Vjerske gra evine (crkve. trim staza.rekreacija (R2). Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice. potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.

površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: .vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji. Članak 67. .).promet (cestovni.energetski sustav (prijenos i distribucija). prepumpne stanice i dr.5. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25. trafostanica i dr. . crpna postaja. vodosprema. Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima. 31 . Kartografski prikazi sadrže koridore.000 i 1:5. kartografski prikazi broj 1. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. .pošta i telekomunikacije.000. željeznički i pomorski). Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa. Članak 68. Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa. osim infrastrukturnih gra evina. vodospreme. trafostanice. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana.) prometnih i infrastrukturnih sustava. vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr. izgradnja zaštitnih zidova i sl. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih.). Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice.

Članak 71.000.Knin. državna cesta D59 Kapela (D8) . i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m. Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste. planira se gradnja. vrtovi s niskim zelenilom i sl. uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare). Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. Članak 69. 32 . barem s jedne strane ulice. Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja. Draganića Vrančića.5. radne. gospodarski (protupožarni).1. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana. Ulice u naselju s funkcijom državne. ure enjem pješačkog nogostupa i dr. Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. trase za jahanje i sl. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. odnosno produženje Ulice P. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac. popravljati suhozide. Potrebno je održavati trase. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom. odnosno ure ivati parkirališta. javnom rasvjetom. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine.). rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste. rekreacijski i turistički putovi. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele. cestovna mreža u naseljima. Članak 70. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. kartografski prikaz broj 1. biciklističke trase. županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine.

pansion: za sportske dvorane i igrališta. uklanjanje oštrih zavoja. Članak 74. trgovačke. dječje ustanove. Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica.5 m (za dvije vozne trake). 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. za ostale prateće sadržaje stanovanja. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine. servisne. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. odnosno 3. . Izuzetno. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. Nije dopuštena gradnja gra evine. potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. za hotel. Uz ugostiteljske. gra evine. uslužne i sl. - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine. a u skladu s odredbama posebnog zakona.1. gra evinski. za vjerske gra evine. za industrijske. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti. za ambulante. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM). prije upuštanja u tlo ili more. ovog članka mora imati najmanju širinu 5. 5. Članak 73. zanatske. radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. za ugostiteljske objekte.5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom.5 m. 1 PM na 10 sjedala. u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece. a ne može biti manja od 1. nasipa. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. usjeka. 33 Članak 75. Članak 72. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša).Ulica iz stavka 1. za trgovine: za škole. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). bankine i nogostupa. 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM na 5-20 sjedala.

razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: .1. 34 Članak 76. ure ajima. Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. kartografski prikaz broj 1.županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. luke nautičkog turizma.(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: . komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu.Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. (1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova. . Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić. b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. športske luke. Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. luka i pomorskih gra evina.000. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva. Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag. U funkciji odvijanja pomorskog prometa. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. 5. Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje. športske luke. Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu. osiguranje privezišta za ribarske brodove.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu . sidrenje i zaštitu plovila. lukobranima. kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet.športska luka Porat i Stara riva .

Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. Jandrić II Q=9 l/s). Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru. veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja. (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. izvan obale koja se koristi za javni promet. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. Vodoopskrba Članak 78. ostave i dr.) u skladu s mogućnostima prostora. prema grubim procjenama. ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl.Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila.Porat – Nova riva. 35 . Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s. odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona. dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). Postojeća gra evina (ex. Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Marina III kategorije. Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice. u hidrogeološkom smislu. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati. robna kuća) se može koristiti za potrebe marine. odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac. Nema sadržaja na kopnu. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja. 5. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. nužni prostor za brodice na kopnu. . na cca 100 ha poljoprivrednih površina. a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova.1. Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja. Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: .

Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015. uljara) otpadne vode iz turističkih. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih).5 Energetski sustav Članak 80. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27.000 ES.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice . Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava. profila manjeg od 200 mm. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.500 l/tur/dan.0 m od susjedne me e. godine.000 su prikazani glavni kolektori. Za naselja u zale u obale. Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav. prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda. 5. vode direktno u more.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda. i turisti 300 . Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko . Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje. Oborinske vode se.Biograd na 36 . Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79. kartografski prikaz broj 2. Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika).000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi.turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama. Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže. Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2. fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan.1. profila manjeg od 300 mm. za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave. Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. kartografski prikaz broj 2. odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže.

kartografski prikaz broj 2. Članak 81.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) .4 kV i naponskih vodova 10(20) kV. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta. Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3.c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje.DV 110 kV = 20 m. Članak 82.0 m a od susjedne me e najmanje 2. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini.Bilice. Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja. prema naseljima Kašić i Putičanje. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: . Mjesne TS 10(20)/0. udaljenosti i zaštitne koridore.0 m. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove.4 kV. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. Do gra evne čestice TS 10(20)/0.DV 35 kV = 15 m. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja.DV 10 (20) kV = 10 m. distribucije i transformacije. budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja. U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine.4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup. .4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju. područjima stambene izgradnje. Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0. . Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala. 37 . Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija. Za gradnju stambenih.000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam).

odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac . Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata. Članak 85. Članak 84. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom.1. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove.ATC Tisno. Članak 83. Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac. 5. odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Radio relejna postaja. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama. 38 . Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara. Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima. Sustav prijenosa. Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom.

kartografski prikaz broj 3. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. kartografski prikaz broj 3. u mjerilu 1:25000. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode.a “Uvjeti korištenja. 2. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. ure enja i zaštite prostora . u mjerilu 1:25000. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Uvjeti korištenja . Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje.Područja posebnih uvjeta korištenja.a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja. 1. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. prirodnog ljekovitog resursa. 39 .). Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki).Područja posebnih uvjeta korištenja”. Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. Na području Lastve. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac.6. bakteriološke i dr. Članak 86. Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac. Područja posebnih ograničenja u korištenju'. Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica. Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom.

povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena.povijesni sklop i gra evine. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. pretežno crkvice u pejzažu. .kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. iz čega proizlazi obveza vlasnika.urbanistička cjelina Pirovca. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone. Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. Omogućava se. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja. Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. 40 Članak 89. uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite. Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture. Iznimno. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro. Za veće intervencije. mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera. . posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju. uz sjeverni rub polja. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja. Članak 88. antičkog.(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: . Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina .

Članak 90.rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . na karti u mjerili 1:2500. od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. .rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta. s promjenama na pročeljima i krovištu.Područja posebnih ograničenja u korištenju". 41 .radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture.radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%.2. obalno područje uz Vransko jezero. s promjenama na pročeljima i krovištu.Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: . veći zahvati uključuju: . Članak 91. zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture.radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%. . .radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine.nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova. ure enja i zaštite prostora .bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je. odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja. Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina. Ostali. .manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine. . 6. s promjenama na pročeljima i krovištu. potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila. s povećanjem bruto razvijene površine gra evine. . kao vrijedna područja. obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine). prilog 3.

kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz. 42 . prirodni ambijenti. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost.). čuvaju se u izvornom obliku. već u dubinu prostora. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. ogradama i poljskim kućicama. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale. rekultivacijom i sl. otočići. ozelenjenim površinama. kako ekoloških.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine. tako i doživljajnih. ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. Interpolacije. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. obradivim tlom. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. hridi. premda nije zaštićena u smislu Zakona. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. te da se očuva tradicijski izgled sela.

luke posebne namjene). Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je. Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. . 7.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. 6. Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti. na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja. ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. Članak 92. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada.000. Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada. 43 Članak 93. Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. kartografski prikaz broj 1. Tisno i Murter. ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. prvenstveno oko naselja Pirovac. u prijelaznom razdoblju. uvala Makirina . Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta.u skladu s prijedlogom zaštite područja). Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa.

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla. radnih pogona.pesticida) u poljoprivredi. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost. 8. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. zbog gra enja i razvitka. kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva . izgradnju urbanih cjelina. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. komunalnim i industrijskim vodama.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu. zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla. otpadnim plinovima. potrebno je djelovati preventivno kako se. 44 Članak 96. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima. 8. u cilju zaštite tla od zaga enja. sprečavanjem. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja. radionuklidima i dr.8."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti. Članak 94. Članak 95. . Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". − područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. prometnice i sl. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara.

Zaštita od štetnog djelovanja voda. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije.3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora. te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac . u pravilu. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode). ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more. za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje. Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. sustav obavješćivanja. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju. predstavlja osjetljivo područe. . odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. Pomorski promet i lučke djelatnosti.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. 8. sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka. 8. Ograničenje izgradnje u obalnom području. koje se.Tisno . Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97. uz izvore onečišćenja mora s kopna. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš. Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. zakonske regulative.

8. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom. na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV). rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju. Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. 8. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. hvatanje.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu. Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101. Redovito praćenje emisija. 8. Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode. kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. koje mogu predstavljati izvor buke. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata. Članak 100. Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. Članak 99.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva. Zabranjuje se rastjerivanje. .0 m sa svake strane.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac.

radi izgradnje zaklona. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. koje je potrebno evidentirati i urediti. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. 9. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare. 2) Dio naselja Pirovac. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. duže strane. u skladu s propisima. Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. − kod ostalih objekata. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. te izraditi nove protiv požarne putove. MJERE PROVEDBE PLANA 9. Članak 102. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. te do istih urediti pristupe. te akumulacija. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 . − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture. materijalnih i drugih dobara.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. ovih odredbi.

iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. broj 30/86. Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41.b Uvjeti za korištenje. 15/88 i 16/90. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca). 4) Dio naselja Pirovac. kartografski prikaz broj 3. rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. 48 . Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova.000. 3) Luka nautičkog turizma –marina. pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice. kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1. omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove. Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora.Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš. parkirališta. ovih odredbi.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5.000.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2. 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1. 7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2. Knin i Šibenik». R3). kartografski prikaz broj 3.000 i broj 4. javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica. . uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25.b Uvjeti za korištenje. T3). i 3. T3). 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine. Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana. Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli.000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina. zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji).).

9. Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada. . osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje.1968. uvažavajući slijedeće: . u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja. te općinskih odluka i propisa. Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15.praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje.da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. 9.da se obala.zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti . poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova. katastarske. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. . − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac.da se. . tehnološkog i društvenog).praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. gospodarskih. gospodarskog. . kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: . . Članak 104. . . radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke.pratiti stanje.02. Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. Postojeće gra evine iz stavka 1. pojave i procese.stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja. koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog. predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije.Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša. geodetske i topografske podloge).3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih. godine. korištenje zakonskih instrumenata i regulative. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje. .da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj. te stručnog i ažurnog donošenja odluka. čije se ure enje. digitalni ortofoto. te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine.

izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora. Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti. omogućava se podizanje nadozida visine 1.izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine.- - izmjena ili sanacija krovišta. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: . Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina. izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici. . bez promjene vanjskog oblika gra evine. bez promjene vanjskog oblika. spremište ogrijeva i sl.povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine.) i/ili sanitarnih prostorija. izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina. . Postojeće. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama.5 m. Izuzetno. 50 . uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu.nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2.

prosinca 2006. sadržaj kojega je utvr en u članku 2. ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane. Članak 106.) i to za područje Općine Pirovac. Članak 109. izra en je u pet primjeraka.) i to za područje Općine Pirovac.Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš. Članak 108.Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš. ove odluke. 51 . Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». 29. r.10. Knin i Šibenik». Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić. KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. broj 18/84 i 12/88. Članak 107. Knin i Šibenik». broj 18/83 i 8/89. . v.