P. 1
Tekst Pirovac 2009

Tekst Pirovac 2009

|Views: 125|Likes:
Published by Zee Chi

More info:

Published by: Zee Chi on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
 • 2.1.1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu
 • 2.1.2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju
 • 2.2.1 Gradnja u gra evinskom području naselja
 • 2.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
 • 3.1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE, IZVAN NASELJA
 • 3.2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA
 • 4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
 • 5.1.1 Cestovni promet
 • 5.1.2 Željeznički promet
 • 5.1.3 Pomorski promet
 • 5.1.4 Vodnogospodarski sustav
 • 5.1.5 Energetski sustav
 • 5.1.6 Sustav veza i pošta
 • 6.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
 • 6.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
 • 6.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA
 • 7. POSTUPANJE S OTPADOM
 • 8.1 MJERE ZAŠTITE TLA
 • 8.2 ZAŠTITA VODA
 • 8.3 ZAŠTITA MORA
 • 8.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA
 • 8.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE
 • 8.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA
 • 8.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA
 • 9.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
 • 9.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA
 • 9.3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI
 • 10. ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

uključujući i povijesnu jezgru naselja. komunalne i ostale infrastrukture. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. vrijedno i ostalo obradivo tlo. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. pansioni i sl. Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac. Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. F. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. hoteli do 80 kreveta. Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene. manje robne kuće. ure enje pješačkih i biciklističkih staza. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr. Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina.tržnice. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. kao i neophodne prometne. kafe barovi.parkove i dječja igrališta. za odvodnju i navodnjavanje. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv. . komunalne i ostale infrastrukture. . Gra evine. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. 'Hefnerove' gra evine).uredski poslovni prostori. društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana. . . Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava.Tu mana ili sa drugih ulica. komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja.). ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja.javna parkirališta i garaže.ulice i trgove.ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani. tržnica. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite. na koje se odnosi ova odredba. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje. U tom kartografskom prikazu. kartografski prikaz broj 4. 6 Članak 10. na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. za odvodnju i navodnjavanje. ure enje parkirališta. javne garaže. .šport i rekreaciju. društvene i poslovne gra evine.javnu i društvenu namjenu. Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina. .000. .

Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2. Pirovac – Tisno . lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana.Knin 2) Željezničke gra evine . bare. Članak 13. U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa.sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27.alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split .sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu. Članak 11. poljoprivrednih površina.000 ES. poljoprivredi. Na ostalom poljoprivrednim tlu.dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda . s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima.Zadar b) Energetske gra evine . Kapela D8 – Čista (autocesta) . zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). vodotoci) u skladu sa posebnim propisima.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) .Jezera d) Gra evine na zaštićenom području .1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine . Omogućava se održavanje. mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje. ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera. osim obiteljske kuće. odnosno sanaciju. a dijelom i isključivo. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. . Članak 12. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana.Šibenik . Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje. 7 a) 1) Članak 14. a na poljoprivrednom tlu.Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi.državna cesta D59. Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. 2. 2. odnosno odre uje se trasom.1.1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije.

Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine . površine 11.5 ha. T3). neizgra ena.javna i društvena namjene (D) .športska luka Pirovac – Porat. neizgra ena.mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj.zone poslovne namjene (K) .2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine . kapaciteta 1.5 ha.Ž 6068.500 kreveta 2.2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana.ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1.Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II .ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) .e) Ugostiteljske i turističke gra evine .ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1. d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) .100 kreveta .luka otvorena za javni promet. Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena.1.dalekovodi 30 kV . 2. kartografski prikaz broj 4.mješovita namjena – pretežito stambena (M1) .luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) . kapaciteta 600 kreveta .Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda . zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: . površine 17.0 ha. površine 7. . Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama). .stambena namjena (S) . Stara riva b) Energetske gra evine .luke posebne namjene: 8 Članak 16.zahvati i gra evine marikulture Članak 15. T3).TS 30 kV .morska luka za javni promet (Pirovac) .izvorišta izvan područja općine Pirovac). . izgra ena. kapaciteta 1.

0 m. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES. infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali.0 m. Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5. – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1. Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2. Članak 20. te stepenica za prilaz moru. .0 m od obalne crte može se graditi samo: . Članak 17. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja. do privo enja namjeni.gra evina javne namjene . ove Odluke. koristiti kao poljoprivredno zemljište. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom. Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova. Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame. Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine. ne može se planirati gradnja. niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju.2. Članak 19.0 m. 9 . zanatske. u pojasu do 70 m od obalne crte. ove Odluke. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4. ugostiteljsko turističke.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. poslovne.hotel. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici.500 m2. a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent.. 2. platoa i staza. Iznimno od prethodnog stavka.ure enje javnih površina. U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70.luka nautičkog turizma (LN) .športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne. odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine).

Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5.0 m.kod nerazvrstane ceste 3.kod županijske ceste 7. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac.50 m .25 m .00 m . Članak 22.50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu. Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.0 m širine ulične fronte čestice. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22. Članak 24. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja. odnosno najmanje 4. Članak 21. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice.kod državne ceste 10. Članak 23. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5. Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica. 10 . ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa. Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4. Pod postojećom gra evinom iz stavka 1. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine. udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: .kod lokalne ceste 4.0 m. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine.0 m od ograde gra evne čestice. površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice.

a na zabatu 10 cm. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1. Dopušta se gradnja pristupa . Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena. Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). Članak 26. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane.5 m (visina postolja). materijala. Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350.6 m. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1. Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2. Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. odnosno ukupne visine ograde od najviše 1. Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. kamenog veza i drugih detalja.0 m mjereno od poda potkrovlja. Vijenac krova može biti max.5 m koji treba ozeleniti.4 m. odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. 11 Članak 28. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine. . Članak 27.0 m.5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši).0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4. Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida. osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1.50 m. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%.Članak 25.

. Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. kat). Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum. kat. U zonama stanovanja (S). Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana. manji čisti pogoni. Na gra evnoj čestici. U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha. mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: . servisi. . Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2. u smislu ovih odredbi. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine.gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. u neizgra enom dijelu zone.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Niska gra evina.0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine). uredi i sl. prizemlje.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0. jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge.) na zasebnoj gra evnoj čestici. ovih odredbi.Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl.0 m na ravnom terenu i 8. Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine. odnosno najveću visinu 9. . jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1. članka 33. M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine. Članak 29. . Srednja gra evina u smislu ovih odredbi. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. Članak 30. U zonama mješovite namjene (M1.maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. prizemlje. 12 .8. stambeno potkrovlje). odnosno maksimalne visine 7. ovog članka. odnosno do maksimalne visine 9.

0 m od susjedne me e.35 0. ukoliko se na istoj čestici. Srednje gra evine.35 0. pored stambene gra evine.9 0. Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2.0 10.8 0.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma.8 Članak 31.9 0. U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona. Članak 32. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda). na gra evnu česticu. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2. veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16. Na isti način. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18.8 0.0 0.0* 0.3 0. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2. ove odluke. Srednje gra evine 13 . U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane.0* 10.8 0.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora. kao u prethodnom stavku.0 13. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih.3 0. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti.Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene.0 0. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22.

iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu.. spremišta. ljetne kuhinje. Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice.u gabaritu osnovne gra evine. na me i kao dvojna gra evina. mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže. poslovni prostor i sl. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine. i 5. Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). odnosno najmanje 5. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka. odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija. Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. Članak 34. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. ili čak obveza. ili za rekonstrukciju postojećih gra evina.Na isti način. kao u prethodnom stavku.izuzetno. što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena. Na gra evnoj čestici. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. prizemlje i krov. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom. . koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: .0 m od ruba kolnika državne ceste. odnosno najviše 4. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica. Otvorom iz stavka 3. Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. 7. stajati direktno do javne prometne površine. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja.0 m od ruba kolnika županijske ceste. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih. ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2. dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine. . Članak 33. Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina. uz stambenu gra evinu. 14 Članak 35.

moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline.ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom. Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine. . vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena.u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista. 15 Članak 37. Prilikom gradnje novih stambenih gra evina.0 m. . uskla enosti vijenca gra evine. ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: . . Članak 36.gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. balkonske ograde.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva. te upotrebljeni gra evinski materijal. samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine. horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina). uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici.ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom. .bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2. oblikovanje fasada i krovišta. osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici. Oblikovanje gra evina. upotrebljenog materijala. dimenzija i položaja otvora. .5 m. Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama. . oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama. Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine. Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: .Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice. .0 m. Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine.visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7.visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4. Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. arhitektonskih detalja na pročelju i dr.ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3. tako da: .

. . . Područje GLAVIČICE. Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama). . može biti i uža ali ne uža od 3. Podne površine dvorišta. Članak 39. ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5. ukoliko se mijenja visina gra evine. Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja.Jadranske ulice.0 m.Podravske ulice. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice.0 m od susjedne me e. te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati. odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja.000. Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta.Pod Stražicom . . Ure enje gra evne čestice. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5.Slavonske ulice Poprečna ulica.Primorske ulice. 16 . Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. potporni zidovi. Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. Članak 38. Teren oko gra evina. Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice.Istarske ulice.Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina. Javne ulice se mogu formirati po trasama: .Ulice Grgura Ninskoga i . Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5.Radničke ulice. Prilikom definiranja tlocrta gra evine. Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2.000 i broj 4. . Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala. kartografski prikaz broj 1a.Kvarnerske ulice. odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine. (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina. Sanacija područja Glavičice u Pirovcu.

ljetna kuhinja. postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova. 17 . spremišta ogrjeva i sl. isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. servisi i usluge.0 m od regulacijske linije ulice.0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica. (7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina. Prizemne pomoćne gra evine (garaža. odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice. Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2. Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu.000). TS i druge slične gra evine). Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). osim za gra evine infrastrukture (npr.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina.8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1.). veća udaljenost od me e i javne ulice. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30. visine do 3. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama. manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti).0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora. Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida). Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka. veća gra evna čestica od minimalno propisane. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. ovih odredbi. (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka.0 m od susjedne me e i najmanje 5. kafe bar. ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. 31 i 32. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5.0 m. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0.6. dječje igralište i park i sl. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2.). U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka. Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. igrališta. kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2. odnosno najviše 7. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini.

000. U parku je moguće graditi manje javne gra evine. kamp. površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40. Pirovac (T1.javne zelene površine – parkovi. T3) – izgra ena hotel. Članak 42. Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . T3) – neizgra ena hotel. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati.2. Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale. paviljone. ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. negradive površine. .javni i društveni sadržaji. odmorišta i sl. Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . postavljati fontane. prodaja).).2. Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu. Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5.obale.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41.športsko rekreacijska namjena.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). . Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca). ure ivati dječja igrališta staze. Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. TORINE.proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA.komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava. 2. uz Put sv. šport i rekreaciju (vodeni športovi. jedrenje. usluge (ugostiteljske – štekati. kartografski prikaz broj 4. Miran (T1.poslovna namjena . . veslanje. uz Put sv.2 Ostale površine. Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). neizgra ena . Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. ovih odredbi.ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel. spomen obilježja. kamp. rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 . Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. plivanje i sl. sanitarne čvorove. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu. neizgra ena . za odvijanje prometa. Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje.

gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze. .sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi. korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. 2. gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42. 2. . plažne gra evine na obali.). b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. poljoprivredi.Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. kulturni identitet i ekološku funkciju. 8. 3. 6. Članak 43. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1. gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme . vidikovci.gospodarsko-stambeni sklopovi. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. Gra evine.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44.zaštićenog obalnog područja mora 19 . zaštite prirodne i graditeljske baštine. 7. moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju.3.očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. a dijelom i isključivo. groblja. (Gospodarske djelatnosti) i 4. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza.očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma. alineja 1 i 3. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. 5. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: .očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . spremišta za alat i dr. Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. marikultura. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja.mreža i objekti prometne. energetske i komunalne infrastrukture. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede. gra evine . staklenici. lovački dom. Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke. lovački dom. Gra evine iz stavka 3. ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. šumarstva i vodnog gospodarstva. plastenici. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum. odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla. 4. .

alineja 1. U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat. . Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: . poljoprivrednu opremi i sl. prikazanog na kartografskom prikazu 1. osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi). . Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu. alata i sl. . Pod gra evinama u smislu stavka 3.stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika.za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46. .koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2. ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti. .a.pomoćne gra evine (garaže. prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme. prizemlje. . . . strojeve. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. Pod gra evinama u smislu stavaka 1. Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu.a. u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama. kat i krov s visinom vijenca do 8 m. spremišta poljoprivrednih strojeva.gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. odnosno maksimalno 4.minimalna površina parcele 3 ha.minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m. .gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum.maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov. poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje.). prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.) izvan gra evinskog područja. prikazanih na kartografskom prikazu 3.najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2.gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu.0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Površina i raspored gra evina iz stavka 1. Članak 45. u mjerilu 1:25000 . osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja.maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2.000 m2 .- zaštićenih prirodnih vrijednosti. mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja. Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme .gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem.osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje. U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: .

sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine. Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1.0 m.000 m2. . Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. a posebno: . Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda. Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju.0 m od me e. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2.temelj prizemlja.krov dvostrešan nagiba do 300 . U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina. na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka. .0 m).000 m2. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero. Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena. .000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi. Članak 47.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.0 m. Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5.). najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10. ovog članka ne može biti manja od 5. odnosno najviše 6.) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi. spremišta za alat i dr. 21 Članak 48. odnosno najviše 6.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja. plastenici. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1.0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. obvezno usporedno sa slojnicama terena. staklenici. odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1.- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1. Gra evine iz stavka 1.

Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. odnosno najviše 6. parkirališta i gradnja otvorenih bazena. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja. .). spremišta plažnih rekvizita i sl. zelene površine i sl. . Na vidikovcu se može urediti plato. Plišivica. najveće visine 5. kabine za presvlačenje.visina do vijenca ne može biti viša od 2. ovog članka. Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove. Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3. odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. Vidikovci Članak 52. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče. parkiralište. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja. Pčelinjaci se postavljaju.000 m2.treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. Lovački dom. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Sklop može sadržavati štale.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Članak 49. Članak 51. Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina. ure enje platoa i staza. Spremište za alat mora biti gra eno na način da: .bude smještena na najmanje plodnom. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa.40 m. postavljati klupe. Kašić kula – Kaštelina. sanitarni čvor. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. gra evine za konjički šport. staze. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. Plažne gra evine na obali Članak 50. Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. korpe za otpatke. Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2. prolaznicima i javnom prometu. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor.0 m. Površina zemljišta ne može biti manja od 5. u skladu s posebnim propisima. 22 . Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu.000 m2. tuševi. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže. Umac i Zibonoga.

Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: . Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja.000. Članak 54. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom.000.000. Članak 53.gra evnog kamena. ukupne površine 4.Vrilo . 23 . pravilima struke i ovim odredbama.u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. izvan naselja . Članak 57. Tisno i Murter. kartografski prikaz broj 1. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko .u gra evinskom području naselja. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: .Makirina. uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. kartografski prikaz broj 1. na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. a dijelom i na području općine Tisno. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. postojeća koncesija. njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena. Postojeća groblja (novo sv. kartografski prikaz broj 4. Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. Ostale gra evine Članak 56. 3. Marikultura Članak 55. površine 441 m2.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. Na području Općine Pirovac. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. Ante i staro groblje sv. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture.

podzemnih i površinskih voda i sl. . dimnjaci. Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja.Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1.Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja. . ispred ili iza ulične ograde.sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama. IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2). .1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE. . . zaga ivanja tla.Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5.Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo. onečišćenja zraka.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca. .) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent. odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja. klime silosi i sl. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10.Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže. . izvan naselja. .). .0.prilikom planiranja. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante.Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0. . servisnih i komunalno servisni sadržaja.0 m. projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke. Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: .0 m. čiji je kolnik najmanje širine 5.suha marina. Članak 58. ventilacije.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu.0 m. .Najmanja površina gra evne čestice 800 m2. .Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. .infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja. osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja. odre eno je za smještaj: .poslovnih. odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola.najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. uslužnih.0 m.4. izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji). u pravilu u prednjem dijelu. neugodnog mirisa. . Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. ulice i sl.3.0 metra. . 24 . skladišnih.Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici.5 m. . npr. trgovačkih. .

T3 T1 površina 11.000 i broj 4. .100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta. Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama. bazeni i dr. . makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice. U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila. Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: .100 600 1. bazeni i dr. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta).otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta. u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36. Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1.700 3. Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone. kartografski prikaz broj 1. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina.4 ha (tri zone). plaže i plažni sadržaji). ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje.U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene.. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali.5 ha).100 kreveta (T1. Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela.5 ha) i na području Platine (17.0 ha 7. Unutar zona iz stavka 5. 0 1. uslužne i slične sadržaje. T3 T1.T3).000.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.zabavne.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. pratećih sadržaja.površine za rekreaciju. kampova. Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1.5 ha 36. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5. ugostiteljske. Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11. prometnih. niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje). Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1. .5 ha 17. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja.100 0 max 1. planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane.).0 ha i Pirovac 7.

). te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse.8.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba.nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko . mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte. . Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača. Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. uslužni.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja. .vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina. .8.nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže. vodeni športovi.sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju.rekreacijski.koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. izletnika i sl.najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. . obvezno je priključenje na taj sustav. što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. . koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. . ugostiteljski. najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. .hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov .urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale . a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža. Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: . apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto. otvoreni bazeni.izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. širine veće od 500 m uz obalu. . Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. potrebno je smještajem i veličinom.u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. . .- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. 26 . zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. obvezno je priključenje na taj sustav. a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša.u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. . Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. . . što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

ventilacije.ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0. . . Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: .) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. od mjerodavne kote do vijenca gra evine.kamp 3 kreveta = 1 SJ 3. silosi i sl.0 metra.prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5.0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. .0 m.5 m. a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju. . dimnjaci. .4. .2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene. u pravilu u prednjem dijelu. . mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine. Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: . Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.0 m. a visina (H). 27 Članak 61.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2.).odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. zanatskih. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv. skladišnih. klime. .visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže. Moguća je gradnja proizvodnih.0 m. južno od groblja. npr. prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Ante ('Renac'). . . širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. trgovačkih i drugih sadržaja. Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. .ugostiteljsko-turističke gra evine.za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ .najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3.najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. ulice i sl. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: . čiji je kolnik najmanje širine 5. ispred ili iza ulične ograde.veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2.postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici. ali ne više od 12.

Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva. trgovina i ugostiteljstvo. pansion) kapaciteta do 80 kreveta. .kultura.5. . ovih odredbi.uprava. Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: . . .odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove). . .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3.Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10. odnosno najviše 10. .socijalna zaštita. dom za stare i umirovljenike. . vjerske zajednice. ljekarna i dr. 28 Članak 62.- poslovne gra evine (pretežito uslužne. .Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.šport.Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo. pretežito trgovačke i komunalno servisne).000 m2.0 m.ambulanta.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2.ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge.8.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja. pretežito trgovačke i komunalno servisne). . . . Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne. političke i druge organizacije. ali ne manje od 2. umjetnost i tehnička kultura.zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita .Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel. .Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. . a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja. .Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . . . prometne usluge.udruge.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. .Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.0 m. ovih odredbi.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. 4. osim slijedećih uvjeta: . . a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0.0 m. Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine. financijske i druge slične usluge).Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: .). odnosno najviše 12. rekreacija.P+2.3. . zabava i odmor. .P+2.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73.

za dječji vrtić. Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. uz mogućnost gradnje podruma.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole. staze. . jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: . ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja. . mogu se ure ivati otvorena igrališta. Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju. . Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici. . Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti.Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2. koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. ili najviše 12. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2). a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja. odmorišta i sl.6. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta).P+2. 29 Članak 64. Članak 63. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. Izvan gra evinskog područja. . U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2.

Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora. broj 1. . trim staza. ure enja šetnice. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25. Na plaži se mogu postavljati tuševi. Članak 65. Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice. Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena. kapelice i sl. Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. kabine i sanitarni ure aji.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ovih odredbi. označen i zaštićen s morske strane. odmorišta. zdravstva. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti.5. To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima.kupališta . potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka. najveće visine 4. Rekonstrukcija postojećih gra evina.000. Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža. te obale u svrhu korištenja plaže.rekreacija (R2).- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.000. lungo mare. Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. Vjerske gra evine (crkve.5. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja. kartografski prikaz broj 1. staza. . Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena. 30 Članak 66. kartografski prikaz broj 4. Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta.plaže (R3). 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije. staza.000 i broj 4. Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena.000.

5. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa.000 i 1:5. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. kartografski prikazi broj 1.000. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25. Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice. Članak 67. Članak 68. osim infrastrukturnih gra evina.). trafostanice. crpna postaja.vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji. Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija. trafostanica i dr. izgradnja zaštitnih zidova i sl. .promet (cestovni. Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima. Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. željeznički i pomorski). vodosprema.pošta i telekomunikacije. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr. vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. . 31 . UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana. .energetski sustav (prijenos i distribucija). vodospreme. Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih. površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: . Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2. Kartografski prikazi sadrže koridore.) prometnih i infrastrukturnih sustava.). prepumpne stanice i dr.

odnosno produženje Ulice P.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. trase za jahanje i sl. državna cesta D59 Kapela (D8) . Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. Članak 69. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom. rekreacijski i turistički putovi. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste.000. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike. kartografski prikaz broj 1. biciklističke trase. rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa. županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine.1. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac. Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare). 32 . ure enjem pješačkog nogostupa i dr. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja. vrtovi s niskim zelenilom i sl. gospodarski (protupožarni).Knin. Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. popravljati suhozide. cestovna mreža u naseljima. planira se gradnja. javnom rasvjetom. Članak 71. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. Članak 70. Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. Potrebno je održavati trase. radne. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5.5. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele.). Ulice u naselju s funkcijom državne. barem s jedne strane ulice. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine. Draganića Vrančića. lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. odnosno ure ivati parkirališta.

prije upuštanja u tlo ili more. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika. Članak 74. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica. za vjerske gra evine. za ugostiteljske objekte. gra evine. 5. pansion: za sportske dvorane i igrališta. za trgovine: za škole. uklanjanje oštrih zavoja. a ne može biti manja od 1. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti.5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom. servisne. za ostale prateće sadržaje stanovanja. 1 PM na 5-20 sjedala. Izuzetno. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman.5 m (za dvije vozne trake). radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. Članak 73. 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine. Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine. za ambulante. za hotel. gra evinski.5 m. za industrijske. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. nasipa. zanatske.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar. bankine i nogostupa. . - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika.Ulica iz stavka 1. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. Uz ugostiteljske. a u skladu s odredbama posebnog zakona. dječje ustanove. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. ovog članka mora imati najmanju širinu 5. Nije dopuštena gradnja gra evine.1. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece. usjeka. 33 Članak 75. Članak 72. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša). 1 PM na 10 sjedala. uslužne i sl. odnosno 3. trgovačke. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM). u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.

osiguranje privezišta za ribarske brodove. ure ajima.1. komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu. Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu. kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta. Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. 5. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. kartografski prikaz broj 1. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva. .Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. sidrenje i zaštitu plovila. športske luke. luke nautičkog turizma. luka i pomorskih gra evina. 34 Članak 76.000. Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica. športske luke.županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. U funkciji odvijanja pomorskog prometa.športska luka Porat i Stara riva . ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: . Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu. Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa. lukobranima.(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: . postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu . (1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova.

Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati.) u skladu s mogućnostima prostora. prema grubim procjenama. (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac.1. Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta. dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi. Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice. Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. Nema sadržaja na kopnu. ostave i dr. Marina III kategorije. ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl. Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja.Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila.Porat – Nova riva. robna kuća) se može koristiti za potrebe marine.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova. Vodoopskrba Članak 78. 35 . nužni prostor za brodice na kopnu. kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. izvan obale koja se koristi za javni promet. na cca 100 ha poljoprivrednih površina. u hidrogeološkom smislu. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. Jandrić II Q=9 l/s). Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: . odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona. Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. Postojeća gra evina (ex. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja. Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja. Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. 5. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru. .

prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda. profila manjeg od 300 mm. Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2.5 Energetski sustav Članak 80. i turisti 300 . Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav. Oborinske vode se. Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava. Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame.turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama. Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice . 5. Za naselja u zale u obale. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje. kartografski prikaz broj 2.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan.500 l/tur/dan. uljara) otpadne vode iz turističkih.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. godine. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79.000 su prikazani glavni kolektori. fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave. profila manjeg od 200 mm. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko . vode direktno u more. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma.000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi.Biograd na 36 . crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27. kartografski prikaz broj 2. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih).0 m od susjedne me e. Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera.000 ES. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora.1. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika). odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže.

0 m a od susjedne me e najmanje 2.c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini.4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup.000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica. Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. kartografski prikaz broj 2. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja.4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju. Za gradnju stambenih.0 m. U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine.DV 10 (20) kV = 10 m. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija. Do gra evne čestice TS 10(20)/0. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta. Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja. Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja. udaljenosti i zaštitne koridore. budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti. prema naseljima Kašić i Putičanje. Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV. distribucije i transformacije. . Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) . Članak 81.4 kV i naponskih vodova 10(20) kV.4 kV. Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala.Bilice. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0. .DV 35 kV = 15 m. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove. područjima stambene izgradnje.DV 110 kV = 20 m. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter. Mjesne TS 10(20)/0. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam). 37 . Članak 82. Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: .

Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. Sustav prijenosa. Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Članak 83. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama. Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara. 38 . Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Članak 85.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac . Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom. Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata. odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put. Radio relejna postaja. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom.ATC Tisno.1. Članak 84. Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima. odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. 5.

1. u mjerilu 1:25000. Na području Lastve. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. prirodnog ljekovitog resursa.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac. 2. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. Uvjeti korištenja . Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica. Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki). kartografski prikaz broj 3.a “Uvjeti korištenja. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti.Područja posebnih uvjeta korištenja”. 39 . u mjerilu 1:25000. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac. Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju. kartografski prikaz broj 3. bakteriološke i dr. Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja.a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Članak 86.6.Područja posebnih uvjeta korištenja. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. Područja posebnih ograničenja u korištenju'. ure enja i zaštite prostora .).

povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena. Za veće intervencije.(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: . 40 Članak 89. Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina . Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. pretežno crkvice u pejzažu. . uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja.kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone. iz čega proizlazi obveza vlasnika. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. Iznimno. posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju.urbanistička cjelina Pirovca. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. uz sjeverni rub polja. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. antičkog. mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike. Članak 88. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine. Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Omogućava se. do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera.povijesni sklop i gra evine. Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. . Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture.

.2. zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . s promjenama na pročeljima i krovištu. 6.Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: .manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine.radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture. s promjenama na pročeljima i krovištu.bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je. . s povećanjem bruto razvijene površine gra evine. Članak 90.radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine.nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova. .Područja posebnih ograničenja u korištenju". od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina. . ure enja i zaštite prostora . odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije.radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%. obalno područje uz Vransko jezero. Ostali.rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta. s promjenama na pročeljima i krovištu. Članak 91. na karti u mjerili 1:2500. . prilog 3. veći zahvati uključuju: . obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine). kao vrijedna područja. .rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita. 41 . potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila.radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja.

hridi. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. Interpolacije. kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale. športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. rekultivacijom i sl. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. prirodni ambijenti. kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. već u dubinu prostora. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. tako i doživljajnih. ogradama i poljskim kućicama. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. ozelenjenim površinama. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost. kako ekoloških.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama. čuvaju se u izvornom obliku. obradivim tlom. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. premda nije zaštićena u smislu Zakona.). Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. otočići. ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale. te da se očuva tradicijski izgled sela. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. 42 . Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora.

ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. . 43 Članak 93. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja. Članak 92. na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.u skladu s prijedlogom zaštite područja). Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero. luke posebne namjene). U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. kartografski prikaz broj 1. 6.000. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada. Tisno i Murter. Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa. ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. u prijelaznom razdoblju. prvenstveno oko naselja Pirovac. Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. 7.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre. uvala Makirina . Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti.

ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja.8. 8. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara. Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. izgradnju urbanih cjelina. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva . Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". radnih pogona. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla. . kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. sprečavanjem.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša. otpadnim plinovima. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. u cilju zaštite tla od zaga enja. 8. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost. prometnice i sl. potrebno je djelovati preventivno kako se. 44 Članak 96. radionuklidima i dr. Članak 95. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima.pesticida) u poljoprivredi. zbog gra enja i razvitka. Članak 94.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac. zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. − područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. komunalnim i industrijskim vodama.

Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. uz izvore onečišćenja mora s kopna. predstavlja osjetljivo područe. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode). te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. u pravilu. sustav obavješćivanja. organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. Zaštita od štetnog djelovanja voda. 8.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka. odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. zakonske regulative. Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju. Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase. Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. 8.Tisno . . Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. Pomorski promet i lučke djelatnosti. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac . Ograničenje izgradnje u obalnom području.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka.3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora. ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja. za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. koje se.

8. rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike. Redovito praćenje emisija. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. Članak 100. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju. Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode. Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora. regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. 8.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. hvatanje. držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Članak 99. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu. na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva. koje mogu predstavljati izvor buke.0 m sa svake strane.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. Zabranjuje se rastjerivanje. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. 8. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV).5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac. Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova. .

Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. koje je potrebno evidentirati i urediti. u skladu s propisima. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. Članak 102. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. MJERE PROVEDBE PLANA 9. 9. javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 . − kod ostalih objekata.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. 2) Dio naselja Pirovac. − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. te akumulacija. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac. te izraditi nove protiv požarne putove. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. ovih odredbi. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara. materijalnih i drugih dobara. duže strane. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture. te do istih urediti pristupe. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. radi izgradnje zaklona.

ovih odredbi. i 3. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova.b Uvjeti za korištenje. broj 30/86. T3). omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove. Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. 3) Luka nautičkog turizma –marina. R3). T3). javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica.Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš. Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana. . pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice. rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca). 48 . Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli. Knin i Šibenik». parkirališta.000. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. kartografski prikaz broj 3. zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji). Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . kartografski prikaz broj 3. 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine. iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25.000 i broj 4.).b Uvjeti za korištenje. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1. područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora.000. kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom. Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2. 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1.000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš. 15/88 i 16/90. uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2. 4) Dio naselja Pirovac. 7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2.

te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine. . tehnološkog i društvenog). Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. 9. gospodarskih. katastarske.da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: .02. Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada. . Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105.stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja. . u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja. . .2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac. te stručnog i ažurnog donošenja odluka. te općinskih odluka i propisa. uvažavajući slijedeće: . predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije. koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje.1968.da se.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15. čije se ure enje.da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj.praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje. gospodarskog. . korištenje zakonskih instrumenata i regulative. .praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa. 9. .da se obala. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti.zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti . digitalni ortofoto. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća.3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih. Članak 104. Postojeće gra evine iz stavka 1. − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku. poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova.Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša. geodetske i topografske podloge).pratiti stanje. osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje. pojave i procese. godine.

izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine. Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti.5 m.- - izmjena ili sanacija krovišta. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici.povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine. uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu. izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine. bez promjene vanjskog oblika gra evine. . . omogućava se podizanje nadozida visine 1. izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. spremište ogrijeva i sl. dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica. Postojeće. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: . Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama.nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2. bez promjene vanjskog oblika.) i/ili sanitarnih prostorija. Izuzetno. 50 .

Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš. ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane.10. 51 . izra en je u pet primjeraka. Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». broj 18/84 i 12/88. ove odluke. Članak 107. r. v. Knin i Šibenik».Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš. prosinca 2006. 29. Članak 106. KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. broj 18/83 i 8/89. Članak 109. Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac.) i to za područje Općine Pirovac.) i to za područje Općine Pirovac. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić. Knin i Šibenik». . Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . sadržaj kojega je utvr en u članku 2. Članak 108.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->