Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani. kafe barovi. Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. .Tu mana ili sa drugih ulica.javnu i društvenu namjenu.uredski poslovni prostori. tržnica. javne garaže. uključujući i povijesnu jezgru naselja. na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine. Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena. kartografski prikaz broj 4. vrijedno i ostalo obradivo tlo. ure enje pješačkih i biciklističkih staza. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac. Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. pansioni i sl.ulice i trgove. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja. Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. hoteli do 80 kreveta. . 6 Članak 10. manje robne kuće. U tom kartografskom prikazu.javna parkirališta i garaže. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5.000. . Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina. Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno. društvene i poslovne gra evine. . komunalne i ostale infrastrukture. Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina.parkove i dječja igrališta. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. F. . 'Hefnerove' gra evine). za odvodnju i navodnjavanje. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite. kao i neophodne prometne. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr.tržnice. sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. komunalne i ostale infrastrukture. za odvodnju i navodnjavanje.šport i rekreaciju. Gra evine. društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana.). na koje se odnosi ova odredba. komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. . Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . . ure enje parkirališta.

Šibenik . Omogućava se održavanje. Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. Članak 13. osim obiteljske kuće.državna cesta D59. Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda. lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana.1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine . ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera. Članak 11. mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2.Knin 2) Željezničke gra evine . šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) . a dijelom i isključivo.Jezera d) Gra evine na zaštićenom području . Kapela D8 – Čista (autocesta) .sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27. šumarstvu i vodnom gospodarstvu.000 ES. Članak 12. odnosno sanaciju.dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda .sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi. Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja. bare. 2.Zadar b) Energetske gra evine .1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije. poljoprivredi.Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. vodotoci) u skladu sa posebnim propisima. a na poljoprivrednom tlu.1.alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split . odnosno odre uje se trasom. Pirovac – Tisno . 7 a) 1) Članak 14. . poljoprivrednih površina. Na ostalom poljoprivrednim tlu. zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa. 2.

športska luka Pirovac – Porat. .morska luka za javni promet (Pirovac) .500 kreveta 2.2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine .luka otvorena za javni promet.5 ha.ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1.TS 30 kV . površine 7. neizgra ena.1. kapaciteta 1. T3).dalekovodi 30 kV . Stara riva b) Energetske gra evine .0 ha. Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine .mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj. . kartografski prikaz broj 4. površine 17.Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda .luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) .Ž 6068. kapaciteta 1.ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1.e) Ugostiteljske i turističke gra evine .luke posebne namjene: 8 Članak 16.Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II .javna i društvena namjene (D) . izgra ena.zone poslovne namjene (K) . .stambena namjena (S) . Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena. kapaciteta 600 kreveta . Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama).zahvati i gra evine marikulture Članak 15. 2.ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) . neizgra ena. d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) . zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: .100 kreveta . T3). površine 11.izvorišta izvan područja općine Pirovac).5 ha.2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana.mješovita namjena – pretežito stambena (M1) .

0 m. Članak 17. .. Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame. Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5.2. Iznimno od prethodnog stavka. Članak 19. niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju. ugostiteljsko turističke. zanatske. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES. odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). te stepenica za prilaz moru. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4.luka nautičkog turizma (LN) .0 m.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. 2.gra evina javne namjene . ne može se planirati gradnja. do privo enja namjeni. Članak 20. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja. infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali. 9 . U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70. koristiti kao poljoprivredno zemljište. a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom. ove Odluke. ove Odluke. – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. platoa i staza. Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova. poslovne.0 m. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. u pojasu do 70 m od obalne crte.0 m od obalne crte može se graditi samo: .ure enje javnih površina. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici. Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine.športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne. Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2.hotel. osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se.500 m2.

U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Članak 22. 10 . Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Članak 23.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine. udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: . Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4.kod lokalne ceste 4.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja.50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu.00 m . Članak 24. Članak 21.kod nerazvrstane ceste 3.0 m. Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica. Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5.kod državne ceste 10. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.50 m .0 m. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac.0 m od ograde gra evne čestice. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22. odnosno najmanje 4. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice.0 m širine ulične fronte čestice. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja.25 m . Pod postojećom gra evinom iz stavka 1. ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa. Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.kod županijske ceste 7. površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice.

. Vijenac krova može biti max. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. Članak 27. kamenog veza i drugih detalja.0 m.5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši). Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom.5 m koji treba ozeleniti.0 m mjereno od poda potkrovlja. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%. Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0. Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine. Članak 26.5 m (visina postolja). osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. 11 Članak 28. Dopušta se gradnja pristupa . Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine. a na zabatu 10 cm. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari).50 m.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1.Članak 25. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine. odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine.6 m. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4.4 m. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1. Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. materijala.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida. odnosno ukupne visine ograde od najviše 1. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta.

Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana.0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. kat).0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine). Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha. odnosno do maksimalne visine 9.) na zasebnoj gra evnoj čestici. U zonama stanovanja (S). servisi. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. U zonama mješovite namjene (M1. M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine. prizemlje. kat. Na gra evnoj čestici. uredi i sl. Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada. prizemlje. . . U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Članak 29.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine. . članka 33. u smislu ovih odredbi. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0. odnosno najveću visinu 9. u neizgra enom dijelu zone.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1. stambeno potkrovlje).gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. Srednja gra evina u smislu ovih odredbi. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov.0 m na ravnom terenu i 8. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine.maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0. Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2. Članak 30.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2. ovog članka. .8.Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl. ovih odredbi. jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge. odnosno maksimalne visine 7. mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: . Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. Niska gra evina. jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum. Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine. manji čisti pogoni. 12 .

9 0.8 0. Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.8 0.3 0. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2.0 0. na gra evnu česticu. U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona. Članak 32.8 Članak 31. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18.Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene.0 0. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22.35 0.0 10. Srednje gra evine.0* 10.35 0.0 13.3 0.8 0. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih. veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16. Srednje gra evine 13 . ukoliko se na istoj čestici. kao u prethodnom stavku. U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma.0* 0.0 m od susjedne me e. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti. Na isti način. ove odluke.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora. pored stambene gra evine.9 0.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti. prizemlje i krov. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2.Na isti način. Članak 34. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: . ili za rekonstrukciju postojećih gra evina. Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina. Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. 14 Članak 35. Članak 33. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija.0 m od ruba kolnika županijske ceste..0 m od ruba kolnika državne ceste. . ili čak obveza.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže. Na gra evnoj čestici. odnosno najviše 4. odnosno najmanje 5. gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine. . poslovni prostor i sl. spremišta.izuzetno. Otvorom iz stavka 3. 7. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih. stajati direktno do javne prometne površine. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10. uz stambenu gra evinu. Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. i 5.u gabaritu osnovne gra evine. dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm. kao u prethodnom stavku. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja. ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice. na me i kao dvojna gra evina. odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom. ljetne kuhinje. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice.

0 m. Prilikom gradnje novih stambenih gra evina. te upotrebljeni gra evinski materijal. .visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva.ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3. Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine.u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista. osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici. arhitektonskih detalja na pročelju i dr.gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. Oblikovanje gra evina. .ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom. Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine.5 m. . . balkonske ograde. . Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: . moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama. Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama. . Članak 36. odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline.bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2. vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena.0 m. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice. oblikovanje fasada i krovišta.visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine.ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom. uskla enosti vijenca gra evine. ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: . uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici. Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana. tako da: . Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine. 15 Članak 37. . horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina). upotrebljenog materijala. dimenzija i položaja otvora. oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu.

. Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2.Podravske ulice.Radničke ulice. odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina.Kvarnerske ulice. Teren oko gra evina. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5. Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. može biti i uža ali ne uža od 3. 16 . potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo.Ulice Grgura Ninskoga i . Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta. Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza. . kartografski prikaz broj 1a. Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice. Sanacija područja Glavičice u Pirovcu.Jadranske ulice. Ure enje gra evne čestice. odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala.0 m.Pod Stražicom . . Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture. Područje GLAVIČICE. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice.000. Članak 38. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati. Članak 39. Podne površine dvorišta. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. ukoliko se mijenja visina gra evine.0 m od susjedne me e.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama). Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina. ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5.Primorske ulice. te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina. Javne ulice se mogu formirati po trasama: . potporni zidovi. .000 i broj 4. terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja. Prilikom definiranja tlocrta gra evine. .Istarske ulice.Slavonske ulice Poprečna ulica. .

manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti). servisi i usluge. isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini. (7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina.0 m od susjedne me e i najmanje 5.0 m. ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2.). postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova. spremišta ogrjeva i sl.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.). Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. kafe bar. odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice.8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1.6. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). Prizemne pomoćne gra evine (garaža. Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju. Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. dječje igralište i park i sl. ljetna kuhinja. osim za gra evine infrastrukture (npr. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2. odnosno najviše 7.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina. Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka. Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama.0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora. kartografski prikaz broj 4. veća udaljenost od me e i javne ulice. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1. ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov. Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida). 31 i 32. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30. Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka.0 m od regulacijske linije ulice. 17 . visine do 3. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. veća gra evna čestica od minimalno propisane.0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica. igrališta. ovih odredbi. TS i druge slične gra evine). U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0.000).

Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . šport i rekreaciju (vodeni športovi. rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 . T3) – neizgra ena hotel. površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40. . .000.poslovna namjena . postavljati fontane. spomen obilježja. kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. prodaja). Pirovac (T1. Članak 42. Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). veslanje. Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca). paviljone. Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4.komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava.2. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. neizgra ena . kartografski prikaz broj 4. Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu.javne zelene površine – parkovi.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41. Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale. negradive površine. kamp. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu. kamp. Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje. uz Put sv. neizgra ena .ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel. ure ivati dječja igrališta staze. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati.proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA. Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. odmorišta i sl. Miran (T1.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5. uz Put sv. za odvijanje prometa. T3) – izgra ena hotel. plivanje i sl. TORINE. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. ovih odredbi.). 2. .obale.športsko rekreacijska namjena.2. jedrenje. U parku je moguće graditi manje javne gra evine. sanitarne čvorove.javni i društveni sadržaji. ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. usluge (ugostiteljske – štekati.2 Ostale površine.

groblja. 2. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede. 4. alineja 1 i 3. a dijelom i isključivo. Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke. vidikovci. zaštite prirodne i graditeljske baštine. poljoprivredi. gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: . Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. šumarstvu i vodnom gospodarstvu.očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici.sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. 8. energetske i komunalne infrastrukture. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. kulturni identitet i ekološku funkciju. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1. pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. 6. gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. lovački dom.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44. plastenici. 5. moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju. staklenici. . gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme . (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi. gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze. Gra evine iz stavka 3. lovački dom. spremišta za alat i dr.zaštićenog obalnog područja mora 19 .gospodarsko-stambeni sklopovi. (Gospodarske djelatnosti) i 4. korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. Članak 43.očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma.3. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja.). . marikultura. . 7. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. Gra evine. Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42. 2.mreža i objekti prometne. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . gra evine .Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. 3.očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. šumarstva i vodnog gospodarstva. odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. plažne gra evine na obali. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla.

ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. . osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi).). alineja 1.gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. .gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme . Članak 45.- zaštićenih prirodnih vrijednosti. u mjerilu 1:25000 . U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: .koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2. . prizemlje. U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat.0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. odnosno maksimalno 4. alata i sl. što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja. prikazanog na kartografskom prikazu 1.minimalna površina parcele 3 ha. Pod gra evinama u smislu stavka 3. poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje. u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama. mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.pomoćne gra evine (garaže. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: . Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme.a. ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti. . Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme. ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja.osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje. prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46.minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m.stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika. . .maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov. spremišta poljoprivrednih strojeva.000 m2 . Površina i raspored gra evina iz stavka 1. prikazanih na kartografskom prikazu 3.a. Pod gra evinama u smislu stavaka 1.najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2. poljoprivrednu opremi i sl.gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu. . .) izvan gra evinskog područja. kat i krov s visinom vijenca do 8 m. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu. osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . .gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum. strojeve.maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2. Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu.

0 m od me e.0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. 21 Članak 48. Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1. Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja. . spremišta za alat i dr.0 m. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda. a posebno: .- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1.temelj prizemlja. U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2. Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju. odnosno najviše 6. Gra evine iz stavka 1. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1.0 m). odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ovog članka ne može biti manja od 5.sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine.000 m2.). .000 m2. . Članak 47. obvezno usporedno sa slojnicama terena.krov dvostrešan nagiba do 300 . plastenici. Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi. najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10. odnosno najviše 6. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka. Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl. staklenici.0 m.) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1.

parkirališta i gradnja otvorenih bazena. ure enje platoa i staza. Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina. a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Plažne gra evine na obali Članak 50. sanitarni čvor. Umac i Zibonoga. Na vidikovcu se može urediti plato.bude smještena na najmanje plodnom. Površina zemljišta ne može biti manja od 5.000 m2. Plišivica. prolaznicima i javnom prometu. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. staze.000 m2. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10.). odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. ovog članka. Članak 51. Kašić kula – Kaštelina. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi. Članak 49.treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima. spremišta plažnih rekvizita i sl. tuševi.visina do vijenca ne može biti viša od 2. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor. Lovački dom. u skladu s posebnim propisima. . Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. gra evine za konjički šport. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. odnosno najviše 6. Sklop može sadržavati štale. zelene površine i sl.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Spremište za alat mora biti gra eno na način da: . Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama. . postavljati klupe. Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem. Vidikovci Članak 52.40 m. korpe za otpatke. kabine za presvlačenje. Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa. Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. 22 . najveće visine 5. Pčelinjaci se postavljaju. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina. parkiralište.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže.0 m. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja.

3.Makirina. Članak 54. Tisno i Murter. uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. a dijelom i na području općine Tisno. Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. kartografski prikaz broj 1.000. Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: . Postojeća groblja (novo sv. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: .u gra evinskom području naselja. izvan naselja . njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. ukupne površine 4. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. Članak 57. Ante i staro groblje sv. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac.000. Članak 53. Marikultura Članak 55. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom. 23 . pravilima struke i ovim odredbama. na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. postojeća koncesija.000. površine 441 m2. Na području Općine Pirovac. kartografski prikaz broj 4.u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko .Vrilo . Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture. Ostale gra evine Članak 56. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.gra evnog kamena. kartografski prikaz broj 1.

. u pravilu u prednjem dijelu. . .Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja. npr.0 metra. servisnih i komunalno servisni sadržaja.Najmanja površina gra evne čestice 800 m2. klime silosi i sl.0 m. odre eno je za smještaj: .). . . projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke. uslužnih.infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja.Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10. ispred ili iza ulične ograde. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0. Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja. .0 m. Članak 58. neugodnog mirisa. .Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. .najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. . . odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja. . ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola. ulice i sl. osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja. trgovačkih.3.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. onečišćenja zraka. izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji). IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2). Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: .0 m. izvan naselja.Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1.Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici.poslovnih.suha marina. južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca. dimnjaci. 24 . podzemnih i površinskih voda i sl. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta.sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama.Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže.prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo. ventilacije.Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE.prilikom planiranja. . Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. . zaga ivanja tla.0 m. . odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine.4.Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. . . . čiji je kolnik najmanje širine 5.5 m.0. skladišnih. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante.

0 ha 7. plaže i plažni sadržaji).).5 ha 17. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1. uslužne i slične sadržaje.4 ha (tri zone). niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje). . Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali.5 ha 36. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11. T3 T1 površina 11.100 0 max 1.zabavne.100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane. T3 T1. Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60.000 i broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5. 0 1. Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1. kampova.U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59.. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina. U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila.5 ha) i na području Platine (17. Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama.000. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. prometnih. bazeni i dr.površine za rekreaciju. ugostiteljske. pratećih sadržaja. Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja.otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.T3). makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice. Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela.700 3.100 600 1. .0 ha i Pirovac 7. ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta). u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36.100 kreveta (T1. Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: . bazeni i dr. Unutar zona iz stavka 5. .5 ha). Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran. kartografski prikaz broj 1.

.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja. .izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. otvoreni bazeni. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera.).urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale . . što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto.smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte. obvezno je priključenje na taj sustav. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. potrebno je smještajem i veličinom. ugostiteljski. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. širine veće od 500 m uz obalu.8.sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju. uslužni.nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko . . . .koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: . .odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista. izletnika i sl. .vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina.rekreacijski. a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža.8.hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov . . zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. obvezno je priključenje na taj sustav. vodeni športovi. Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac. . što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže. Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača. mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa.u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža. .u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba.- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. . najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse. . 26 .

npr. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. skladišnih. ventilacije. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način.nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. .0 m. .odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera. . klime.visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže. silosi i sl. .). . Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: . trgovačkih i drugih sadržaja.odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici.ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.0 m.najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: . . dimnjaci. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv. u pravilu u prednjem dijelu.0 metra. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. ispred ili iza ulične ograde. Moguća je gradnja proizvodnih. .veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2. ali ne više od 12.0 m. Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. . autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2. Ante ('Renac'). .0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. zanatskih. .2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene.za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ . Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. južno od groblja. a visina (H).koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0.postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. ulice i sl. 27 Članak 61. mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: . od mjerodavne kote do vijenca gra evine. .4.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju. prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte. širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. čiji je kolnik najmanje širine 5.kamp 3 kreveta = 1 SJ 3.5 m.ugostiteljsko-turističke gra evine.

moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3. .odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove). pretežito trgovačke i komunalno servisne).0 m. . zabava i odmor. ali ne manje od 2.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.udruge. . Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2. a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja. a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0. U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel. . 28 Članak 62. Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne. pretežito trgovačke i komunalno servisne). osim slijedećih uvjeta: .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). ljekarna i dr. . .3. . . dom za stare i umirovljenike.kultura.- poslovne gra evine (pretežito uslužne. moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja.5. .ambulanta.ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge. . odnosno najviše 12. umjetnost i tehnička kultura.zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita . 4. . . .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. . financijske i druge slične usluge). vjerske zajednice. .Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.P+2.8.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. .). ovih odredbi.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1.P+2.uprava.000 m2.Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73.šport.0 m. odnosno najviše 10. rekreacija. .Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. trgovina i ugostiteljstvo. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva. pansion) kapaciteta do 80 kreveta.0 m.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. političke i druge organizacije.Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo. prometne usluge.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. . Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: .socijalna zaštita. . . ovih odredbi. .

Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: . koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0. Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja.P+2. Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici. Članak 63. Izvan gra evinskog područja.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.6. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2). . Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda. odmorišta i sl.Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta). . Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja. jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. ili najviše 12. uz mogućnost gradnje podruma. . staze.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. mogu se ure ivati otvorena igrališta.za dječji vrtić.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . . . a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja. 29 Članak 64. U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2. Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole.

U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta. lungo mare. Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima. To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Vjerske gra evine (crkve. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem.kupališta . Na plaži se mogu postavljati tuševi. ure enja šetnice. označen i zaštićen s morske strane. . Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice. broj 1. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža. Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena. potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja. . Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76.5.000. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25. staza.- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.000. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije. odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza. Članak 65. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent. kabine i sanitarni ure aji. staza.000 i broj 4. Rekonstrukcija postojećih gra evina. kapelice i sl.rekreacija (R2). 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1. Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1. trim staza.000. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena.5. 30 Članak 66.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. te obale u svrhu korištenja plaže. Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. zdravstva. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. najveće visine 4.plaže (R3). Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena. odmorišta. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača. Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. ovih odredbi. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti. kartografski prikaz broj 1.

).energetski sustav (prijenos i distribucija). Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2. vodospreme.5. Kartografski prikazi sadrže koridore. Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa. Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija.vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji.). Članak 68. crpna postaja. trafostanice. 31 .000.000 i 1:5. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: . Članak 67. Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice.) prometnih i infrastrukturnih sustava. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa. izgradnja zaštitnih zidova i sl. vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. kartografski prikazi broj 1. vodosprema.pošta i telekomunikacije. . . . Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. trafostanica i dr.promet (cestovni. željeznički i pomorski). prepumpne stanice i dr. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana. osim infrastrukturnih gra evina. Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. cestovna mreža u naseljima. Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. javnom rasvjetom. popravljati suhozide. gospodarski (protupožarni). državna cesta D59 Kapela (D8) . Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. Članak 70. Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. odnosno produženje Ulice P.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. Članak 69. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac. županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine. biciklističke trase. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste. barem s jedne strane ulice. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele. 32 . Potrebno je održavati trase.000. vrtovi s niskim zelenilom i sl.5. trase za jahanje i sl. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima. i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase. Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. Članak 71. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. kartografski prikaz broj 1. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare).1.Knin. uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike.). lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. Ulice u naselju s funkcijom državne. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. rekreacijski i turistički putovi. rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m. odnosno ure ivati parkirališta. županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste. planira se gradnja. Draganića Vrančića. ure enjem pješačkog nogostupa i dr. radne. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine. za hotel. trgovačke. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM). 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece.5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom. prije upuštanja u tlo ili more. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). 33 Članak 75. pansion: za sportske dvorane i igrališta. za vjerske gra evine. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti.1. potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. 5. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. ovog članka mora imati najmanju širinu 5. nasipa. gra evine. . - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. Članak 72. 1 PM na 5-20 sjedala. uklanjanje oštrih zavoja. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar.5 m (za dvije vozne trake). servisne. za ambulante. Izuzetno. 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. za ostale prateće sadržaje stanovanja. a ne može biti manja od 1. za ugostiteljske objekte. a u skladu s odredbama posebnog zakona. bankine i nogostupa. 1 PM na 10 sjedala. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman. u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. usjeka. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica. dječje ustanove. Uz ugostiteljske. gra evinski. Nije dopuštena gradnja gra evine. radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. Članak 73. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. Članak 74. za industrijske.Ulica iz stavka 1. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša). Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. zanatske.5 m. odnosno 3. za trgovine: za škole. uslužne i sl. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika.

Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. 5. osiguranje privezišta za ribarske brodove. luka i pomorskih gra evina.(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: . ure ajima.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu . Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić.Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. športske luke. U funkciji odvijanja pomorskog prometa. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: . Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu.županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. športske luke. Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu. ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. sidrenje i zaštitu plovila. lukobranima.1. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova.športska luka Porat i Stara riva . b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. (1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva. Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta.000.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje. luke nautičkog turizma. . 34 Članak 76. komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu. Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica. kartografski prikaz broj 1. Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag.

izvan obale koja se koristi za javni promet. nužni prostor za brodice na kopnu.) u skladu s mogućnostima prostora.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. Vodoopskrba Članak 78. Jandrić II Q=9 l/s). ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl. Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi. prema grubim procjenama. veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja.Porat – Nova riva. 5. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja. Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). Marina III kategorije. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s. Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja. Postojeća gra evina (ex. Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru. Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice. 35 . odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac. kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar. a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta. Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. ostave i dr. priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova.Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila. . Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: . Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. u hidrogeološkom smislu. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Nema sadržaja na kopnu. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). na cca 100 ha poljoprivrednih površina.1. robna kuća) se može koristiti za potrebe marine. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati. smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu.

0 m od susjedne me e. uljara) otpadne vode iz turističkih. odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame. Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda. 5.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2. fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27. Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav. godine.5 Energetski sustav Članak 80. i turisti 300 . U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi. Oborinske vode se. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25.500 l/tur/dan.000 su prikazani glavni kolektori. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko . Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice . profila manjeg od 300 mm. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava.1. vode direktno u more. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015. Za naselja u zale u obale. kartografski prikaz broj 2. kartografski prikaz broj 2.turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama. Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje.000 ES. Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan. prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda. Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika). putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih). profila manjeg od 200 mm. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma.Biograd na 36 . za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave.

Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta.4 kV. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0. udaljenosti i zaštitne koridore. Za gradnju stambenih.0 m a od susjedne me e najmanje 2.0 m. . Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: .000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica.Bilice. Do gra evne čestice TS 10(20)/0.4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) .c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. područjima stambene izgradnje.DV 10 (20) kV = 10 m. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam).4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup. Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. kartografski prikaz broj 2. budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine.4 kV i naponskih vodova 10(20) kV. Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove. U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine. Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3. 37 . Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter. . Mjesne TS 10(20)/0. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja.DV 35 kV = 15 m. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.DV 110 kV = 20 m. Članak 82. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija. Članak 81. distribucije i transformacije. prema naseljima Kašić i Putičanje.

Članak 85. Radio relejna postaja.ATC Tisno. Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže.1. Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac. Sustav prijenosa.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama. odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza. 5. Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . Članak 83. Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Članak 84. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje. 38 . Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac .

39 .Područja posebnih uvjeta korištenja”. Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida. Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica. Na području Lastve.a “Uvjeti korištenja. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti.6. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac. kartografski prikaz broj 3. kartografski prikaz broj 3. Područja posebnih ograničenja u korištenju'.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Uvjeti korištenja . 1. ure enja i zaštite prostora . Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja. prirodnog ljekovitog resursa. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom.). Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki). 2. u mjerilu 1:25000. bakteriološke i dr. u mjerilu 1:25000. Članak 86.Područja posebnih uvjeta korištenja. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87.a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6.

Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju. Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture. Omogućava se. Iznimno.kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. uz sjeverni rub polja. . antičkog. do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. Za veće intervencije. Članak 88. pretežno crkvice u pejzažu. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro.urbanistička cjelina Pirovca. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine. Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina .povijesni sklop i gra evine.(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: . 40 Članak 89. . mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena. Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. iz čega proizlazi obveza vlasnika. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja.

kao vrijedna područja. obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine). zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture. 6. Članak 90. ure enja i zaštite prostora . s povećanjem bruto razvijene površine gra evine. .radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine. . s promjenama na pročeljima i krovištu. s promjenama na pročeljima i krovištu.rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita. odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije. . 41 . na karti u mjerili 1:2500. veći zahvati uključuju: .rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta. Članak 91. prilog 3.nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova. s promjenama na pročeljima i krovištu.radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%.manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine. Ostali.radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture. obalno područje uz Vransko jezero. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . .Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: .2.bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je. potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja.radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%.Područja posebnih ograničenja u korištenju". . . od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina.

osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale. Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja.). ogradama i poljskim kućicama. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. već u dubinu prostora. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. 42 . Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. kako ekoloških. Interpolacije. čuvaju se u izvornom obliku. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama. kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. te da se očuva tradicijski izgled sela. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. rekultivacijom i sl. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. otočići. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza. tako i doživljajnih.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. premda nije zaštićena u smislu Zakona. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja. kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline. Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. obradivim tlom. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. ozelenjenim površinama. hridi. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. prirodni ambijenti. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz.

Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti. uvala Makirina . na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš. ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno. U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. 6. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada. Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja. Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . 7. Članak 92. luke posebne namjene). ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. Tisno i Murter. prvenstveno oko naselja Pirovac. Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. kartografski prikaz broj 1. . 43 Članak 93. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.u skladu s prijedlogom zaštite područja). POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije.000.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa. Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero. prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. u prijelaznom razdoblju. Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta.

Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". 44 Članak 96.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša. Članak 95. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu. komunalnim i industrijskim vodama. 8. Članak 94. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja. 8. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla. zbog gra enja i razvitka. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima.pesticida) u poljoprivredi. kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu. potrebno je djelovati preventivno kako se. ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. ."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti. sprečavanjem. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara. Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv. − područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. prometnice i sl.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac. radnih pogona. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva . otpadnim plinovima. izgradnju urbanih cjelina. u cilju zaštite tla od zaga enja. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. radionuklidima i dr.8. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza. zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije.

Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida.Tisno . sustav obavješćivanja.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode).3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja. uz izvore onečišćenja mora s kopna. Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. zakonske regulative. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase. Ograničenje izgradnje u obalnom području.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka. te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja. sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka. Zaštita od štetnog djelovanja voda. koje se. Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac . Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more. predstavlja osjetljivo područe. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. Pomorski promet i lučke djelatnosti. u pravilu. 8. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97. . Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. 8. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju.

regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). hvatanje. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora. na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. koje mogu predstavljati izvor buke. Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. Zabranjuje se rastjerivanje.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac. Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101. . kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju. Članak 99. 8. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.0 m sa svake strane. 8. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova. Redovito praćenje emisija. Članak 100. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. 8. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV).

2) Dio naselja Pirovac. te akumulacija. − kod ostalih objekata. materijalnih i drugih dobara. Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. radi izgradnje zaklona. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33. ovih odredbi. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. duže strane. − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. te izraditi nove protiv požarne putove. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare. koje je potrebno evidentirati i urediti. u skladu s propisima. Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 . javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. te do istih urediti pristupe. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara. Članak 102. MJERE PROVEDBE PLANA 9. 9. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture.

000 i broj 4. parkirališta. Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41. Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli. 3) Luka nautičkog turizma –marina. T3). i 3. kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom. 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine. Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca). 7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2. pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice. rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5. kartografski prikaz broj 3. iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1. R3). T3).Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš.b Uvjeti za korištenje.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1.000.000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina. . Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove. kartografski prikaz broj 3. uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2.b Uvjeti za korištenje.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2. Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova. zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji).000. broj 30/86. 15/88 i 16/90. javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica. 48 . Knin i Šibenik».). Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. ovih odredbi. 4) Dio naselja Pirovac. područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora.

u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja.da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac.02. − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku. te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine. digitalni ortofoto. te stručnog i ažurnog donošenja odluka. . osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. geodetske i topografske podloge).da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. . koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15. čije se ure enje. gospodarskog.pratiti stanje. kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: .praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. . . poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova. . .1968. tehnološkog i društvenog).3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih. korištenje zakonskih instrumenata i regulative. Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća.da se obala. pojave i procese.Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša. Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105.praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje. . predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke. godine. 9. Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada. . 9. Članak 104. katastarske. Postojeće gra evine iz stavka 1. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje. uvažavajući slijedeće: .zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti .stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja.da se. gospodarskih. radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti. te općinskih odluka i propisa.

Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti.nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2. uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu.- - izmjena ili sanacija krovišta.povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine.) i/ili sanitarnih prostorija. Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina. omogućava se podizanje nadozida visine 1. dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica. 50 . Postojeće. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: .izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. bez promjene vanjskog oblika. . izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine. Izuzetno. izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora. spremište ogrijeva i sl. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. bez promjene vanjskog oblika gra evine. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici.5 m. . izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine.

KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. broj 18/84 i 12/88. Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . Članak 106. Članak 107. . r. Članak 108. izra en je u pet primjeraka. broj 18/83 i 8/89.10. Članak 109. Knin i Šibenik». sadržaj kojega je utvr en u članku 2. ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić.Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš.Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš. Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac. 51 . Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». prosinca 2006. Knin i Šibenik».) i to za područje Općine Pirovac. 29. v.) i to za područje Općine Pirovac. ove odluke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful