Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

vrijedno i ostalo obradivo tlo.Tu mana ili sa drugih ulica. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine.parkove i dječja igrališta. .uredski poslovni prostori. Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. ure enje pješačkih i biciklističkih staza. komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina. manje robne kuće. tržnica. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr. ure enje parkirališta.javnu i društvenu namjenu. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. . kafe barovi. na koje se odnosi ova odredba.javna parkirališta i garaže. F. za odvodnju i navodnjavanje. sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene.tržnice. Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno. 6 Članak 10. Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena. pansioni i sl. .). komunalne i ostale infrastrukture. Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite. . . javne garaže. hoteli do 80 kreveta. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5.000. kao i neophodne prometne. na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. za odvodnju i navodnjavanje. . društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv. Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. komunalne i ostale infrastrukture. Gra evine. društvene i poslovne gra evine. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja.šport i rekreaciju. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac.ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani.ulice i trgove. . uključujući i povijesnu jezgru naselja. Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine. kartografski prikaz broj 4. U tom kartografskom prikazu. 'Hefnerove' gra evine).

osim obiteljske kuće. Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja.1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine . Pirovac – Tisno . bare. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana. Članak 11. odnosno sanaciju. a dijelom i isključivo.Zadar b) Energetske gra evine .dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda . Omogućava se održavanje. zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). šumarstvu i vodnom gospodarstvu. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi.1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije. odnosno odre uje se trasom. 7 a) 1) Članak 14. lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana. poljoprivrednih površina. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima.državna cesta D59.sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27. Članak 12. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2. Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje.Jezera d) Gra evine na zaštićenom području . poljoprivredi.alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split . Kapela D8 – Čista (autocesta) .1. a na poljoprivrednom tlu. ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) . šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza.Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. vodotoci) u skladu sa posebnim propisima. 2.Šibenik . Članak 13. 2. Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda.000 ES. . Na ostalom poljoprivrednim tlu.Knin 2) Željezničke gra evine . Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa.sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu. mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje.

0 ha.zahvati i gra evine marikulture Članak 15. kapaciteta 1.zone poslovne namjene (K) . zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: .TS 30 kV . . kartografski prikaz broj 4. Stara riva b) Energetske gra evine .5 ha.luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) . neizgra ena.mješovita namjena – pretežito stambena (M1) .stambena namjena (S) .ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) . neizgra ena.športska luka Pirovac – Porat.1.100 kreveta .morska luka za javni promet (Pirovac) .ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1. T3).2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana. izgra ena.ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1.javna i društvena namjene (D) . . d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) . površine 17.2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine .mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama). kapaciteta 600 kreveta .Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II . kapaciteta 1. . T3).e) Ugostiteljske i turističke gra evine . 2.5 ha.izvorišta izvan područja općine Pirovac). Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine .Ž 6068.luke posebne namjene: 8 Članak 16. površine 7.dalekovodi 30 kV . Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena. površine 11.500 kreveta 2.luka otvorena za javni promet.Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda .

ugostiteljsko turističke. infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali. 2. Članak 19.ure enje javnih površina. niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. . te stepenica za prilaz moru. Članak 20. Članak 17. Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5. poslovne. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom.gra evina javne namjene . odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine).500 m2. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja.luka nautičkog turizma (LN) . ne može se planirati gradnja. koristiti kao poljoprivredno zemljište.športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne. platoa i staza. ove Odluke. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici. zanatske. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.0 m.0 m. u pojasu do 70 m od obalne crte. Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova.0 m. ove Odluke. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4. osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.2. do privo enja namjeni. Iznimno od prethodnog stavka.. Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame.0 m od obalne crte može se graditi samo: . Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine. U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70. 9 .hotel. a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent.

udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: . Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja.0 m širine ulične fronte čestice. Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3.50 m .00 m . Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22. Članak 24. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Pod postojećom gra evinom iz stavka 1.kod državne ceste 10.50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu. ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa.kod županijske ceste 7. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.0 m.kod nerazvrstane ceste 3.kod lokalne ceste 4. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5.0 m od ograde gra evne čestice. odnosno najmanje 4. površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice. Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica. 10 . Članak 21. Članak 22.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti.25 m . U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine. Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4.0 m. Članak 23.

0 m. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1. Dopušta se gradnja pristupa . a na zabatu 10 cm.6 m. osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova.5 m (visina postolja). Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1.0 m mjereno od poda potkrovlja.Članak 25. Članak 27. . Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije. Članak 26. 11 Članak 28. Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu.50 m. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine. Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena.4 m.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari).5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši). Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida. materijala. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine. Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta. Vijenac krova može biti max. Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja.5 m koji treba ozeleniti.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine. odnosno ukupne visine ograde od najviše 1. kamenog veza i drugih detalja. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4. Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4.

12 . Članak 30. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine.0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Na gra evnoj čestici. Srednja gra evina u smislu ovih odredbi. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum. M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2. kat. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha. U zonama stanovanja (S). članka 33. odnosno maksimalne visine 7.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0.Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl. . . mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: .0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. uredi i sl.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja.gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. . prizemlje. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine. Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. u smislu ovih odredbi. kat). prizemlje. jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum. Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana.0 m na ravnom terenu i 8. manji čisti pogoni. servisi.) na zasebnoj gra evnoj čestici.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov. odnosno najveću visinu 9. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. odnosno do maksimalne visine 9. Niska gra evina.8. u neizgra enom dijelu zone. U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. ovog članka.0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine).0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. . stambeno potkrovlje).maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0. U zonama mješovite namjene (M1. jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge. Članak 29. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac. Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada. ovih odredbi. Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2.

veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16. na gra evnu česticu. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti. Članak 32. U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. ukoliko se na istoj čestici. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma.35 0.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18.0 10. Srednje gra evine.35 0.0* 0. Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2.8 0.0* 10. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.0 13.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora.9 0. U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe.0 0. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina. Srednje gra evine 13 .Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2.9 0.8 0. Na isti način.0 0.8 0.3 0. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25. ove odluke.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda).8 Članak 31. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22.0 m od susjedne me e. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2.3 0. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. pored stambene gra evine. kao u prethodnom stavku.

dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm.0 m od ruba kolnika županijske ceste. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica. Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture. ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. stajati direktno do javne prometne površine. prizemlje i krov. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih. Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom. spremišta. ili za rekonstrukciju postojećih gra evina. odnosno najmanje 5. Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). Članak 33. odnosno najviše 4. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu. Na gra evnoj čestici. kao u prethodnom stavku. ljetne kuhinje. na me i kao dvojna gra evina. . mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. poslovni prostor i sl. Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina. odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja. 14 Članak 35. Otvorom iz stavka 3. iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2. koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: . i 5.. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine.Na isti način. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. ili čak obveza. Članak 34.0 m od ruba kolnika državne ceste. što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena.u gabaritu osnovne gra evine. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10. . Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine.izuzetno. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. 7. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija. uz stambenu gra evinu.

u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista.Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu.5 m. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice.gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. . vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena. oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama. Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine. .visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7. moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. .ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3. . odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline. Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici. horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina). Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine. dimenzija i položaja otvora. balkonske ograde. te upotrebljeni gra evinski materijal. oblikovanje fasada i krovišta. .ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom. Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama. . Prilikom gradnje novih stambenih gra evina. ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: .ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici. . 15 Članak 37.bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama. uskla enosti vijenca gra evine. Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine. Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Članak 36. samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine. Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: . tako da: .visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4.0 m. arhitektonskih detalja na pročelju i dr. Oblikovanje gra evina. upotrebljenog materijala.0 m.

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina.Radničke ulice. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati. Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala. potporni zidovi. odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Prilikom definiranja tlocrta gra evine. Područje GLAVIČICE.Slavonske ulice Poprečna ulica.Ulice Grgura Ninskoga i . može biti i uža ali ne uža od 3.Jadranske ulice.Primorske ulice. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. .000 i broj 4.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama). Ure enje gra evne čestice. Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. Javne ulice se mogu formirati po trasama: . Teren oko gra evina. .Podravske ulice.0 m. Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice. ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5. . te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina. . Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5. Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture. Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta. (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina. ukoliko se mijenja visina gra evine. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza. . Podne površine dvorišta.000. terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja.0 m od susjedne me e. Članak 39.Istarske ulice. 16 . Sanacija područja Glavičice u Pirovcu.Kvarnerske ulice. kartografski prikaz broj 1a.Pod Stražicom . . odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine. Članak 38.

). veća gra evna čestica od minimalno propisane. igrališta. osim za gra evine infrastrukture (npr.000). (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka.6. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama. Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka. kafe bar.0 m. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. veća udaljenost od me e i javne ulice. Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. ovih odredbi. Prizemne pomoćne gra evine (garaža. U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka. 31 i 32. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1. Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. kartografski prikaz broj 4. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu. dječje igralište i park i sl. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30.0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica. spremišta ogrjeva i sl. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina. servisi i usluge. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. (7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini.).0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti). isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr. ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov. odnosno najviše 7. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2. TS i druge slične gra evine).0 m od susjedne me e i najmanje 5. odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice.8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2.0 m od regulacijske linije ulice. Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida). Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. visine do 3. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. ljetna kuhinja. U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom. Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju. 17 . postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova.

T3) – izgra ena hotel. kamp. uz Put sv.). Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . . 2. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu. rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 .obale. neizgra ena . sanitarne čvorove. Pirovac (T1. Članak 42. kartografski prikaz broj 4. odmorišta i sl. ovih odredbi. uz Put sv. neizgra ena .2.komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava.000. . plivanje i sl. za odvijanje prometa. spomen obilježja.2 Ostale površine. Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati. usluge (ugostiteljske – štekati. Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). kamp. jedrenje. površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40.javni i društveni sadržaji. T3) – neizgra ena hotel.2. U parku je moguće graditi manje javne gra evine. Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . veslanje. Miran (T1. Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale. negradive površine. kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. postavljati fontane. ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). ure ivati dječja igrališta staze. Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu.proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA. šport i rekreaciju (vodeni športovi.poslovna namjena .športsko rekreacijska namjena.ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel. TORINE. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. paviljone. Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca). tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. . Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41. Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje. prodaja).javne zelene površine – parkovi.

ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma. poljoprivredi. korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza.). lovački dom. staklenici. šumarstva i vodnog gospodarstva. 7. moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju. 2. odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. 6. plastenici.zaštićenog obalnog područja mora 19 . (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi.3.gospodarsko-stambeni sklopovi. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum.Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke. 8. b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla. alineja 1 i 3. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42. gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme . marikultura. kulturni identitet i ekološku funkciju.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44. plažne gra evine na obali. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . (Gospodarske djelatnosti) i 4. energetske i komunalne infrastrukture. vidikovci. gra evine .očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. . spremišta za alat i dr. .mreža i objekti prometne. lovački dom. Gra evine. a dijelom i isključivo. Članak 43. 3. .očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici. zaštite prirodne i graditeljske baštine. gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: . s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. Gra evine iz stavka 3. pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. 2. 5.sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede. gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze. groblja. 4.

poljoprivrednu opremi i sl. mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.pomoćne gra evine (garaže. Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu. . strojeve. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla.a.stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika. alineja 1. Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme. prikazanog na kartografskom prikazu 1. .za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu.maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov. ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi).gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. Površina i raspored gra evina iz stavka 1. U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: . .gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja. . u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: . kat i krov s visinom vijenca do 8 m.a. prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat. Članak 45.) izvan gra evinskog područja. Pod gra evinama u smislu stavaka 1. ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja.- zaštićenih prirodnih vrijednosti. u mjerilu 1:25000 .koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2.minimalna površina parcele 3 ha.000 m2 .gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu.0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.). spremišta poljoprivrednih strojeva.osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje. poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje. osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . prikazanih na kartografskom prikazu 3. Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme . alata i sl. prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m.najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2. . . Pod gra evinama u smislu stavka 3.maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2. . odnosno maksimalno 4. prizemlje.gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum. . . ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti. Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme.

a posebno: .0 m od me e. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2.000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi.000 m2. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina. ovog članka ne može biti manja od 5.0 m). Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1.sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine.0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. odnosno najviše 6.temelj prizemlja. staklenici. najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10. . Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl. na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1. Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju. odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. obvezno usporedno sa slojnicama terena. Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine.000 m2. . Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.0 m. odnosno najviše 6.- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.0 m. 21 Članak 48.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. . plastenici.krov dvostrešan nagiba do 300 . Članak 47. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati.).) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi. spremišta za alat i dr. Gra evine iz stavka 1. Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5.

40 m.treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja. odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. . Plišivica. odnosno najviše 6. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. Površina zemljišta ne može biti manja od 5. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi. zelene površine i sl.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima.visina do vijenca ne može biti viša od 2. u skladu s posebnim propisima. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Umac i Zibonoga. Pčelinjaci se postavljaju. ovog članka. ure enje platoa i staza. Na vidikovcu se može urediti plato. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže. Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. parkirališta i gradnja otvorenih bazena. Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama.000 m2. postavljati klupe. Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2. gra evine za konjički šport. prolaznicima i javnom prometu.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Sklop može sadržavati štale. 22 . staze. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. Vidikovci Članak 52. Plažne gra evine na obali Članak 50.). tuševi.000 m2. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor. Članak 49. parkiralište. Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove. korpe za otpatke. a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina. najveće visine 5. Kašić kula – Kaštelina.0 m.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa. Lovački dom. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče. spremišta plažnih rekvizita i sl. . Spremište za alat mora biti gra eno na način da: . Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem. Članak 51. sanitarni čvor. kabine za presvlačenje. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja. Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina.bude smještena na najmanje plodnom.

gra evnog kamena. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. Članak 57.u gra evinskom području naselja.u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. kartografski prikaz broj 1.000.000. uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. kartografski prikaz broj 1. Članak 53. izvan naselja . Postojeća groblja (novo sv. postojeća koncesija. Članak 54. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada.000.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Ostale gra evine Članak 56. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. Tisno i Murter. Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji.Makirina.Vrilo . Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena. njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja. Ante i staro groblje sv. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko . Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. Na području Općine Pirovac. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom. pravilima struke i ovim odredbama. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: . površine 441 m2. ukupne površine 4. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Marikultura Članak 55.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. 3. kartografski prikaz broj 4. Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. 23 . a dijelom i na području općine Tisno. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: .

Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0. .) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent. IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2). uslužnih. ispred ili iza ulične ograde. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10. . izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji).Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. ulice i sl. dimnjaci. trgovačkih.1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE.4.najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. . ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola. . neugodnog mirisa. južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca.Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5.0 m. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone.0 m.Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1. Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja.Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici.). .Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. ventilacije.0 metra. u pravilu u prednjem dijelu.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama. odre eno je za smještaj: . onečišćenja zraka. . odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja. . Članak 58. .0. .5 m. . čiji je kolnik najmanje širine 5. . . osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja. servisnih i komunalno servisni sadržaja. npr.sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje.3.Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže.infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja. . zaga ivanja tla.Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja.poslovnih.0 m. .suha marina. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante. 24 . . klime silosi i sl. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. . projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke.Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.0 m. Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: . izvan naselja. podzemnih i površinskih voda i sl. skladišnih.prilikom planiranja.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.Najmanja površina gra evne čestice 800 m2. .prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo.

100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta.100 kreveta (T1. bazeni i dr. U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila. . uslužne i slične sadržaje.4 ha (tri zone). T3 T1 površina 11. kartografski prikaz broj 1.površine za rekreaciju.zabavne. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja. Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice. Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60. Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone.). kampova.0 ha 7. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta). Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. ugostiteljske.700 3. Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1. . Unutar zona iz stavka 5. plaže i plažni sadržaji).100 0 max 1. planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane. T3 T1. . Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1.5 ha 17..5 ha 36.T3).5 ha).otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta.5 ha) i na području Platine (17.0 ha i Pirovac 7. Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran.000.U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59. Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: . niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje). pratećih sadržaja. bazeni i dr.000 i broj 4. u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36. 0 1. prometnih.100 600 1.

sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju. .prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba. otvoreni bazeni. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: .vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina. te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse. uslužni. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl. obvezno je priključenje na taj sustav.8.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja. .odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. . koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. izletnika i sl. apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto. . Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže. širine veće od 500 m uz obalu.u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. . . najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. 26 . . .u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac. .rekreacijski. potrebno je smještajem i veličinom. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača.hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov .nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. .smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte. . obvezno je priključenje na taj sustav. a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale. Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila.koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0.). što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. ugostiteljski. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. vodeni športovi. što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža.urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale .8.najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista.- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. . .nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko .

ulice i sl.0 m. zanatskih. a visina (H). Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: . .0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine.5 m.za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ . čiji je kolnik najmanje širine 5. . silosi i sl.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.0 m.2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene. . Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: .nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu.ugostiteljsko-turističke gra evine. .visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže. u pravilu u prednjem dijelu.odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. . autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2.). npr. . .0 metra. ventilacije.koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0. dimnjaci. . ispred ili iza ulične ograde. .odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.4. Ante ('Renac').ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2. skladišnih.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine.kamp 3 kreveta = 1 SJ 3. južno od groblja. trgovačkih i drugih sadržaja. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv. prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. 27 Članak 61.najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. . a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte. od mjerodavne kote do vijenca gra evine. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone. klime. Moguća je gradnja proizvodnih. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način.veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2.najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.0 m. .postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici.prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. ali ne više od 12. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: . širina gra evne čestice ne može biti manja od 20.

U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel.uprava.8.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73.0 m. zabava i odmor.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: . političke i druge organizacije.socijalna zaštita. prometne usluge. . Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine.- poslovne gra evine (pretežito uslužne. odnosno najviše 12.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .P+2. .Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. . ovih odredbi. Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: .ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge. . .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0. dom za stare i umirovljenike. .šport. . trgovina i ugostiteljstvo. . . ali ne manje od 2. .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3.Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. . rekreacija.P+2.Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. pansion) kapaciteta do 80 kreveta.). .kultura.5. ljekarna i dr.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. umjetnost i tehnička kultura. .udruge. . . osim slijedećih uvjeta: . 4.0 m. ovih odredbi.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. 28 Članak 62. Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne. .Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10.ambulanta. odnosno najviše 10.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1. pretežito trgovačke i komunalno servisne).odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove). pretežito trgovačke i komunalno servisne).0 m.3. vjerske zajednice.000 m2.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2. . moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. .Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . financijske i druge slične usluge).zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita . . . UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva. .Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo. a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja.

. uz mogućnost gradnje podruma. . Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja. .6. ili najviše 12.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta). staze. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2.za dječji vrtić. 29 Članak 64. ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad. Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole. .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti.P+2. odmorišta i sl. Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja. a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0. jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2).Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2. Izvan gra evinskog područja. Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda. Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. mogu se ure ivati otvorena igrališta. Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: . Članak 63.

potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini. . Vjerske gra evine (crkve. ure enja šetnice. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena. Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. staza. Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1. lungo mare. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije. Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora. To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. ovih odredbi. broj 1. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1. Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta. 30 Članak 66. odmorišta. kartografski prikaz broj 4. Članak 65. trim staza. kapelice i sl.000 i broj 4. te obale u svrhu korištenja plaže. Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima.000.rekreacija (R2). Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena. staza. Rekonstrukcija postojećih gra evina. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine. najveće visine 4. kabine i sanitarni ure aji.plaže (R3). Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76.kupališta . . označen i zaštićen s morske strane. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent. zdravstva.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka.- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.5. odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza.000. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača.000. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Na plaži se mogu postavljati tuševi. Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. kartografski prikaz broj 1.5. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem.

Kartografski prikazi sadrže koridore. osim infrastrukturnih gra evina. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana. Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr. 31 . .promet (cestovni.).vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji. izgradnja zaštitnih zidova i sl. vodosprema. trafostanice. Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2.000 i 1:5. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. prepumpne stanice i dr. željeznički i pomorski). Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima.energetski sustav (prijenos i distribucija). . kartografski prikazi broj 1. Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih. trafostanica i dr. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25.) prometnih i infrastrukturnih sustava.5. vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa. .). crpna postaja.000. Članak 68. Članak 67. površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: .pošta i telekomunikacije. vodospreme. Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa.

barem s jedne strane ulice. odnosno ure ivati parkirališta. rekreacijski i turistički putovi. planira se gradnja.000. Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare).1. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m.Knin. Članak 69. rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa. 32 . Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. biciklističke trase. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. kartografski prikaz broj 1. radne.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5. Draganića Vrančića. županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste. državna cesta D59 Kapela (D8) . županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele. gospodarski (protupožarni).5. Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. Potrebno je održavati trase. vrtovi s niskim zelenilom i sl. cestovna mreža u naseljima. i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase.). uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike. Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste. javnom rasvjetom.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. ure enjem pješačkog nogostupa i dr. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. Članak 70. popravljati suhozide. lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. Ulice u naselju s funkcijom državne. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine. Članak 71. trase za jahanje i sl. odnosno produženje Ulice P.

bankine i nogostupa. - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. pansion: za sportske dvorane i igrališta. a u skladu s odredbama posebnog zakona. Članak 72. 33 Članak 75. ovog članka mora imati najmanju širinu 5.5 m. Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša). nasipa. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica.5 m (za dvije vozne trake). dječje ustanove. Uz ugostiteljske. za hotel. trgovačke. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). Izuzetno. za industrijske. usjeka. 1 PM na 10 sjedala. za ugostiteljske objekte. odnosno 3. gra evinski. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman. zanatske. 1 PM na 5-20 sjedala. za trgovine: za škole. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. gra evine. uklanjanje oštrih zavoja. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. Članak 73. za vjerske gra evine. 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece. a ne može biti manja od 1. 5. potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine. prije upuštanja u tlo ili more. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM). u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine.Ulica iz stavka 1. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti. Nije dopuštena gradnja gra evine. za ostale prateće sadržaje stanovanja.1. Članak 74. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica. servisne.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar. .5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom. uslužne i sl. za ambulante.

sidrenje i zaštitu plovila. športske luke. Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu. luke nautičkog turizma. Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva. osiguranje privezišta za ribarske brodove. Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić. 5.000. Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje.Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova. komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu.(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: . ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. U funkciji odvijanja pomorskog prometa.športska luka Porat i Stara riva . lukobranima. Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu. b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. (1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina.1.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. luka i pomorskih gra evina. ure ajima. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. športske luke.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu . Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet.županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. 34 Članak 76. . kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta. razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: . Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. kartografski prikaz broj 1.

dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi. Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja. veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja. 5. .Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila. na cca 100 ha poljoprivrednih površina. ostave i dr. kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar. Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. robna kuća) se može koristiti za potrebe marine. nužni prostor za brodice na kopnu.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. prema grubim procjenama. a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova. Vodoopskrba Članak 78. Postojeća gra evina (ex.Porat – Nova riva. Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru. Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati.) u skladu s mogućnostima prostora. u hidrogeološkom smislu. izvan obale koja se koristi za javni promet. 35 . (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac. odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona. Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: . Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice. ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl.1. Nema sadržaja na kopnu. Jandrić II Q=9 l/s). Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Marina III kategorije.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. godine. Oborinske vode se. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko . Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika). Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.Biograd na 36 .000 ES. Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje.500 l/tur/dan.0 m od susjedne me e.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. uljara) otpadne vode iz turističkih. kartografski prikaz broj 2. i turisti 300 . fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. vode direktno u more.5 Energetski sustav Članak 80. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže.turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama. crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan. putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih). 5. Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79. profila manjeg od 300 mm.000 su prikazani glavni kolektori. Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice . Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora.000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma. kartografski prikaz broj 2. prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.1. za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave. Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera. Za naselja u zale u obale. odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje. profila manjeg od 200 mm. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015.

c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. . prema naseljima Kašić i Putičanje.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) . Članak 81. 37 .000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica. udaljenosti i zaštitne koridore. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter.4 kV. područjima stambene izgradnje. Do gra evne čestice TS 10(20)/0.0 m a od susjedne me e najmanje 2.DV 10 (20) kV = 10 m. Članak 82. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta. Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: . U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja. distribucije i transformacije. Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja.DV 35 kV = 15 m.0 m. Mjesne TS 10(20)/0. Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.DV 110 kV = 20 m.Bilice. . Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV.4 kV i naponskih vodova 10(20) kV. budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0. Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje. kartografski prikaz broj 2.4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup. Za gradnju stambenih.4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam).

Članak 84. odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza. odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. Sustav prijenosa. Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje. 5. Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . Radio relejna postaja.ATC Tisno. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže.1.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac . Članak 85. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put. 38 . Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac. Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara. Članak 83. Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama. Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima. Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata.

Članak 86.a “Uvjeti korištenja. kartografski prikaz broj 3.6. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. prirodnog ljekovitog resursa.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Na području Lastve. Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode. u mjerilu 1:25000. ure enja i zaštite prostora . Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida. 1. Uvjeti korištenja . 39 .Područja posebnih uvjeta korištenja. Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki). Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. bakteriološke i dr.).Područja posebnih uvjeta korištenja”. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje. 2. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti. Područja posebnih ograničenja u korištenju'. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87. u mjerilu 1:25000. kartografski prikaz broj 3. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja.

do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera. Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. Omogućava se. pretežno crkvice u pejzažu. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro.urbanistička cjelina Pirovca. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina . Članak 88. .povijesni sklop i gra evine. Iznimno. iz čega proizlazi obveza vlasnika. povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena. . antičkog. uz sjeverni rub polja. 40 Članak 89. Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture. Za veće intervencije. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine. Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite. posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone.(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: .

. Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina.nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova. .Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: . Članak 90.2. 41 . prilog 3. s promjenama na pročeljima i krovištu. s povećanjem bruto razvijene površine gra evine.radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine. s promjenama na pročeljima i krovištu.manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine.Područja posebnih ograničenja u korištenju". obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine). Članak 91. potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila. kao vrijedna područja. .radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture. .2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja. veći zahvati uključuju: . od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. . na karti u mjerili 1:2500. odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije. zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture.rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita. . ure enja i zaštite prostora . 6. obalno područje uz Vransko jezero.radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%.radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%. Ostali.bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je.rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . s promjenama na pročeljima i krovištu.

rekultivacijom i sl. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. 42 . športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. ogradama i poljskim kućicama. prirodni ambijenti. hridi.). kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. Interpolacije. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. te da se očuva tradicijski izgled sela. obradivim tlom. otočići. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost. Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama. osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. ozelenjenim površinama. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline. tako i doživljajnih. Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. čuvaju se u izvornom obliku. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. kako ekoloških. kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja. već u dubinu prostora. Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora. Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. premda nije zaštićena u smislu Zakona.

U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je. 7. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada. Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno. ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. luke posebne namjene). 43 Članak 93.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. 6.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije. kartografski prikaz broj 1. Tisno i Murter. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. . Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre. na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš. Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti.000. prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. u prijelaznom razdoblju. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. Članak 92. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa. Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta. uvala Makirina . prvenstveno oko naselja Pirovac.u skladu s prijedlogom zaštite područja).

pesticida) u poljoprivredi. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza. kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. u cilju zaštite tla od zaga enja.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša. 8. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost.8. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. komunalnim i industrijskim vodama. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva . izgradnju urbanih cjelina. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja. radnih pogona. 44 Članak 96. Članak 94. zbog gra enja i razvitka. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. potrebno je djelovati preventivno kako se. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima. otpadnim plinovima. . ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla. u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo. radionuklidima i dr. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti. Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv. − područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. prometnice i sl. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara. Članak 95. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu. Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". 8. sprečavanjem. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu.

Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more. Zaštita od štetnog djelovanja voda. Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. 8.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. Pomorski promet i lučke djelatnosti. uz izvore onečišćenja mora s kopna. Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase.Tisno . koje se. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida. zakonske regulative.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju. sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka.3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora. . u pravilu. predstavlja osjetljivo područe.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. Ograničenje izgradnje u obalnom području. 8. Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja. sustav obavješćivanja. ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode). odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac .

Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode. 8.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. 8. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 8. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV). . Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata. Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101.0 m sa svake strane. koje mogu predstavljati izvor buke. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju. Članak 100. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. hvatanje. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. Članak 99. regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike. Redovito praćenje emisija. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. Zabranjuje se rastjerivanje. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom. na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu.

u skladu s propisima. radi izgradnje zaklona.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. te akumulacija. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. MJERE PROVEDBE PLANA 9. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare. te izraditi nove protiv požarne putove. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. 2) Dio naselja Pirovac. duže strane. 9. Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. ovih odredbi. te do istih urediti pristupe. Članak 102. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 . Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. koje je potrebno evidentirati i urediti.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. materijalnih i drugih dobara. javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. − kod ostalih objekata. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac.

000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina. kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2.b Uvjeti za korištenje. T3). 7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2. Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41.000. kartografski prikaz broj 3. Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana. R3). Knin i Šibenik». zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji). Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca). 15/88 i 16/90. Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica. omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove. kartografski prikaz broj 3. Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli. pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice. područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora. . broj 30/86. 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1.b Uvjeti za korištenje. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1. iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac.). 4) Dio naselja Pirovac.000 i broj 4. 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine.000. i 3. 48 . uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2. parkirališta. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. 3) Luka nautičkog turizma –marina. ovih odredbi. rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5.Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova. T3).

te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine. u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja. .stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja. geodetske i topografske podloge). 9. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća. predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije. radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti. . katastarske. gospodarskih.Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke. 9.da se. . Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105. pojave i procese.da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. uvažavajući slijedeće: . Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada.02. Postojeće gra evine iz stavka 1.1968. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje.praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog. te općinskih odluka i propisa.pratiti stanje.praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje. gospodarskog. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. . čije se ure enje. tehnološkog i društvenog).da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj.zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti . osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje. . te stručnog i ažurnog donošenja odluka.3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih. . . digitalni ortofoto. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: . . poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova. Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. godine.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac. Članak 104. korištenje zakonskih instrumenata i regulative. − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15. kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa.da se obala.

izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina. uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici.) i/ili sanitarnih prostorija. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine. bez promjene vanjskog oblika. Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti. spremište ogrijeva i sl.5 m. Postojeće. .povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine.- - izmjena ili sanacija krovišta. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama.nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2. .izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine. omogućava se podizanje nadozida visine 1. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. bez promjene vanjskog oblika gra evine. 50 . Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina. izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine. Izuzetno. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: . dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica. izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora.

KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. sadržaj kojega je utvr en u članku 2. Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac. 51 . Knin i Šibenik». 29.) i to za područje Općine Pirovac. broj 18/83 i 8/89.) i to za područje Općine Pirovac. broj 18/84 i 12/88. v. ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane. prosinca 2006. Članak 108. izra en je u pet primjeraka. Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». ove odluke. r. Knin i Šibenik». Članak 106.10.Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš. Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić. Članak 107. Članak 109. .Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful