Na temelju članka 24. Zakona o prostornom ure enju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.

), Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac

ODLUKU

Donosi se Prostorni plan ure enja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000. Plan je sadržan u elaboratu «Prostorni plan ure enja Općine PIROVAC» izra en po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:
Članak 2.

Članak 1.

A
I 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 II 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. 6.

Tekstualni dio:
OBRAZLOŽENJE POLAZIŠTA Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I URE ENJA Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Ciljevi prostornog ure enja naselja na području općine PLAN PROSTORNOG URE ENJA Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite prostora Razvoj infrastrukturnih sustava Postupanje s otpadom Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš ODREDBE ZA PROVO ENJE Uvjeti za odre ivanje namjene površina Uvjeti za ure enje prostora Gra evine od važnosti za Državu i Županiju Gra evinsko područje naselja Izgra ene strukture izvan naselja Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina 1

7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 10.

Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe plana Obveza izrade prostornih planova Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Rekonstrukcija gra evina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Završne odredbe

B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, URE ENJE I ZAŠTITE PROSTORA: 3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera ure enja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 4. GRA EVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grafički dio:

1:25000 1:5000

1:25000 1:25000 1:25000

1:25000 1:25000 1:5000

Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac, sadržaj kojega je utvr en u stavku 1. ovog članka, izra en je u pet primjeraka. Provedba Prostornog plana temelji se na ovim odredbama, kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće ure ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje planskih postavki. Prostorni plan se neposredno primjenjuje za slijedeće slučajeve: - za područja za koja nije utvr ena obveza izrade detaljnijih planova prostornog ure enja, - za gra enje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar izgra enog dijela gra evinskog područja naselja; - za rekonstrukciju postojećih gra evina u skladu s ovom odredbama, - za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - za gradnju gra evina društvene namjene: - uprava; - odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove); - kultura, umjetnost i tehnička kultura; - pošta, tržnica; - dječja igrališta, športske dvorane i otvorena igrališta. Izgra eni dio gra evinskog područja naselja prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gra evinska područja naselja', u mjerilu 1:5.000.
Članak 3.

2

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENE POVRŠINA
Odre ivanje namjene površina zasniva se na uvažavanju posebnosti pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina): - zaštićeno obalno područje, - kopneno zale e. Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju a obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Uvjeti odre ivanja namjene površine u okviru zaštićenog obalnog područja mora odre eni su tako: - da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju neizgra eni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turističkih i ostalih gra evina, - da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sačuva u prirodnom izgledu, - da se zaštite i hortikulturno urede zelene površine u gra evinskim područjima naselja u cilju očuvanja i unapre enja krajobraza, - da se potakne aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina, - da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske baštine. U zaštićenom obalnom području, na neizgra enom dijelu izdvojenog gra evinskog područja (izvan naselja), nije dopuštena gradnja na udaljenosti manjoj od 70,0 m od obalne crte, izuzev gra evina u funkciji korištenja mora i obale (luke, kupališta, šetnica – lungomare i sl.). Uvjeti odre ivanja namjene površina na području kopnenog zale a (prostor kopna izvan zaštićenog obalnog područja i naselja Pirovac) odre eni su na način: - da se omogućava gradnja gra evina izvan granica gra evinskog područja u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog područja; - da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve izgradnje; - da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postojeća vrijedna zgusnuta gradnja), te da se pošume staništa degradirana požarima. Za prostor Općine Pirovac odre eno je slijedeće korištenje i namjena površina: I Razvoj i ure enje površina naselja cjelina izgra enog i neizgra enog dijela naselja - žuta; javna i društvena namjena: • javna i društvena namejna, narančasta (D); gospodarska namjena: • gospodarska namjena – poslovna, narančasta (K); zaštitne zelene površine: • zaštitne i pejsažne zelene površine, zelena (Z) II Razvoj i ure enje površina izvan naselja gospodarska namjena: proizvodna (ljubičasta): • pretežito zanatska (I2); ugostiteljsko turistička namjena (crvena): • hotel (T1); • kamp (T3);
Članak 5. Članak 4.

3

eksploatacija mineralnih sirovina, ljubičasta; sport i rekreacija: • rekreacija, zeleno (R2), • kupališta, zeleno (R3) ostale površine: • groblje (simbol); • marikultura (simbol) • vodene površine i javno vodno dobro (plavo) • površina mora (svijetlo plavo) poljoprivredne površine (sme e): • osobito vrijedno obradivo tlo; • vrijedno obradivo tlo; • ostala obradiva tla; šumske površine: • zaštitna šuma (zelena); ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, obala - bijelo; Promet (mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina, osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gra evina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gra evina (morska luka otvorena za javni promet, luke posebne namjene), mogući pravac Jadranske željezničke pruge te komunalne gra evine i instalacije.
Članak 6.

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25.000. Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Pirovac prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000, odre uje se u propisanim detaljnijim planovima prostornog ure enja, lokacijskom, odnosno gra evnom dozvolom što se izra uju i donose u skladu sa propisima i odredbama Prostornog plana.
Članak 7.

U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5.000 odre ena je detaljnija namjena površina za područje naselja Pirovac i naselja Kašić. U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu gra evinskih područja naselja, pored mješovite namjene, izdvojeno je područja javne i društvene namjene. Unutar gra evinskog područja naselja detaljnim razgraničavanjem odre ene su zone stanovanja, mješovite namjene te javne i društvene namjene: - Zona stanovanja (S), - Zona mješovite namjene - pretežito stambena (M1), - Zona mješovite namjene – pretežito poslovna (M2), - Zona javne i društvene namjene (D).
4 Članak 8.

Zone stanovanja, mješovite te javne i društvene namjene prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000. Stanovanje, odnosno stambena namjena (S) odre ena je za rubne i izdvojene, postojeće, dijelove naselja Pirovac a obuhvaća izgra ene stambene gra evine i stare sklopove stambenih gra evina. Unutar tih zona se omogućava interpolacije novih niskih gra evina i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih gra evina prema uvjetima koji su propisani za gradnju niskih gra evina. Rekonstrukcijom postojećih gra evina i interpolacijom novih gra evina moguća je izmjena namjene u cilju omogućavanja poljoprivredne proizvodnje i razvoja turizma (gradnja ili rekonstrukcija gra evina za poljoprivredu: skladišta, štale, prerada poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljski sadržaji, sadržaji potrebni za razvoj seoskog turizma i sl.). Unutar zone stanovanja (S) omogućava se gradnja pratećih sadržaja i to: - prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2 ukupne bruto površine, - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - vjerske gra evine, - ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi, - manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i sl., - parkove i dječja igrališta, - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća najveću površinu za razvoj i ure enje naselja Pirovac u okviru koje prevladava stanovanje kao osnovna funkcija u kojoj se već nalazi ili se planira gradnja niskih i srednjih gra evina. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i graditi nove stambene i stambeno poslovne gra evine te prateće javne, društvene i poslovne gra evine (sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zaga uju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport). Dopušteni prateći sadržaji uključuju: - trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora, - predškolske ustanove i škole, - ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, - tihi obrt i usluge gra anima, - političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice, - pošte, banke i sl., - športsko rekreacijska igrališta, - parkove i dječja igrališta, - ugostiteljsko – turističke sadržaje (restoran, kafe bar i sl., hoteli do 80 kreveta). - javna parkirališta i garaže, - ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi gra evine za gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio stambene gra evine ili dio gra evne čestice te posebna gra evina na vlastitoj gra evnoj čestici. Na zasebnim gra evnim česticama veličine do 1,0 ha mogu se graditi gra evine javne i društvene namjene (predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove, vjerske gra evine),
5 Članak 9.

za odvodnju i navodnjavanje. na koje se odnosi ova odredba. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. U tim zonama mogu se zamjenjivati i rekonstruirati postojeće stambene i stambeno poslovne gra evine te zamjenjivati i rekonstruirati postojeće te graditi nove javne. društvene i poslovne gra evine. Mješovita – pretežito poslovna namjena (M2) obuhvaća središnji dio naselja Pirovac. .parkove i dječja igrališta. komunalne i ostale infrastrukture. . tržnica.ugostiteljsko – turističku namjenu (restorani. za odvodnju i navodnjavanje. pansioni i sl. kafe barovi. Kao osobito vrijedno obradivo tlo je odre eno polje na potezu Kašić – Putičanje.javnu i društvenu namjenu. Lokacijska dozvola za te gra evine se može ishoditi samo na temelju elaborata kojim se dokazuje statička stabilnost izvedene gra evine.uredski poslovni prostori. Na tim površinama omogućava se gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava. manje robne kuće. komunalne i infrastrukturne objekte i ure aje.tržnice. športske i rekreacijske površine i igrališta te javne i zaštitne zelene površine. Javna i društvena namjena u naselja Pirovac (područje Liveli) odre ena je za gradnju javnih. na posebnom prilogu su naznačeni izvedeni gabarita gra evina. 'Hefnerove' gra evine). . sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene. Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno. Povijesna jezgra naselja Pirovac (zaštićena ruralna cjelina naselja) sa pripadajućom obalom se ure uje temeljem urbanističkog plana ure enja i konzervatorske podloge. Na tim površinama se omogućava samo rekonstrukcija i gradnja gra evina koje služe za obranu od poplava.ulice i trgove. komunalne i ostale infrastrukture. ure enje pješačkih i biciklističkih staza. vrijedno i ostalo obradivo tlo. ure enje parkirališta. Unutar mješovite namjene (M1) je moguće zadržavanje dijela izgra enih gra evina koje odstupaju od odredbi propisanih ovim Prostornim planom (tzv. kartografski prikaz broj 4. javne garaže.). . Na površinama mješovite namjene M2 mogu se graditi i ure ivati prostori za: . 6 Članak 10. Na ostalom obradivom tlu omogućava se ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih gra evina koje se mogu graditi izvan gra evinskog područja. U tom kartografskom prikazu. Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne prometne. kao i neophodne prometne. Gra evine. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. .javna parkirališta i garaže. . društvenih i komunalnih sadržaja (športska dvorana. F. ure enje vodotoka te za zaštitu voda od zaga ivanja. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. uključujući i povijesnu jezgru naselja.Tu mana ili sa drugih ulica. komunalne i ostale infrastrukture ali uz izvo enje posebnih mjera zaštite.000. . Unutar zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem i skladišta kao osnovna namjena.šport i rekreaciju. označene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Vrijedno obradivo tlo obuhvaća središnji istočni dio polja južno od Putičanja te područje uz uvalu Makirina. Te gra evine se mogu zadržati u prostoru samo ako udovoljavaju propisima o mehaničkoj stabilnosti i drugim propisima o gradnji gra evina. ure enih zelenih površina i drugo) sa prilazom od Ulice dr. hoteli do 80 kreveta.

alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split . Članak 12.Zadar b) Energetske gra evine .Knin 2) Željezničke gra evine .1. ure enje i regulacija vodnih površinama (jezera. UVJETI ZA URE ENJE PROSTORA 2. s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. Kapela D8 – Čista (autocesta) . odnosno sanaciju.državna cesta D59. mora sadržavati i provjeru učinaka koje će te promjene izazvati te utvrditi mjere za unapre enje. vodotoci) u skladu sa posebnim propisima.Šibenik . zaštita od bujica i erozije) i šuma posebne namjene (rekreacijska). a dijelom i isključivo. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. a na poljoprivrednom tlu. Šuma isključivo osnovne namjene je zaštitna šuma (zaštita naselja. 2. Prostor gra evina od interesa za Državu i Županiju realizira se na temelju odredbi Prostornog plana. šumama i šumskom zemljištu omogućava se ure enje vidikovaca i gradnja lovačkog doma prema uvjetima iz ovih odredbi.1 Gra evine i zahvati od važnosti za Državu Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: Cestovne gra evine . Na tim površinama se omogućava ure enje pješačkih i biciklističkih staza i prosjeka radi zaštite od požara i vo enja dalekovoda. poljoprivredi. U cilju zaštite poljoprivrednih površine sve intervencije na poljoprivrednom tlu mogu se odvijati sukladno odredbama posebnih propisa. bare. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza.Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno.Jezera d) Gra evine na zaštićenom području .000 ES.državna cesta D8 (sa planiranom obilaznicom naselja Pirovac) . Omogućava se i ure enje pješačkih i biciklističkih staza te gradnja gra evina u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje. 2. osim obiteljske kuće. lokacijom i ostalim kriterijima sadržanim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana. Članak 13.sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 27. Pirovac – Tisno . Omogućava se održavanje. 7 a) 1) Članak 14.dalekovodi napona 110 kV c) Vodne gra evine (2) Gra evine za zaštitu voda . Idejno rješenje za isho enje lokacijske dozvole za zahvate izvan gra evinskog područja. Članak 11. Na ostalom poljoprivrednim tlu. .1 GRA EVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Gra evine od važnosti za Državu i Županiju odre ene posebnim propisima i Prostornim planom Županije.sve gra evine u Parku prirode VRANSKO JEZERO za koje se izdaje gra evna dozvola prema posebnom zakonu. poljoprivrednih površina. odnosno odre uje se trasom.

površine 11.mješovita namjena – pretežito poslova (M2) b) isključive namjene tj.zone poslovne namjene (K) .Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II .mješovita namjena – pretežito stambena (M1) . Pirovac – Kašić – granica općine 2) Pomorske gra evine .ugostiteljsko-turistička zona Pirovac(T1. Gra evinsko područje naselja su površine: a) mješovita namjena.2 GRA EVINSKO PODRUČJE NASELJA Gra evinsko područje naselja sastoji se od izgra enog i neizgra enog dijela a prikazano je u grafičkom dijelu Prostornog plana.Ž 6068.dalekovodi 30 kV . . kapaciteta 1. neizgra ena.e) Ugostiteljske i turističke gra evine .ugostiteljsko-turistička zona Miran (T1. kapaciteta 600 kreveta .športska luka Pirovac – Porat.1. .izvorišta izvan područja općine Pirovac).luke posebne namjene: 8 Članak 16. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5000 (na katastarskim podlogama).5 ha. zone u kojima je korištenje prostora podre eno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih: .2 Gra evine i zahvati od važnosti za Županiju a) Prometne gra evine s pripadajućim objektima i ure ajima: 1) Cestovne gra evine . T3). površine 7.TS 30 kV .Gra evine plinoopskrbe (buduća županijska plinoopskrbna mreža) c) Vodne gra evine (1) Gra evine za korištenje voda . kartografski prikaz broj 4. d) Eksploatacija mineralnih sirovina Svi namjeravani zahvati vezani uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone 'Veprštak' (eksploatacija kamena) i uvale Makirina (eksploatacija peloida) e) Ostale gra evine gra evine na dijelovima prirode predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Makirina – Ivinj) .500 kreveta 2. neizgra ena.stambena namjena (S) .luka nautičkog turizma – marina III kategorije kapaciteta do 200 vezova (Pirovac – Centar) . T3). 2. .100 kreveta . površine 17. Stara riva b) Energetske gra evine .javna i društvena namjene (D) .0 ha.luka otvorena za javni promet.zahvati i gra evine marikulture Članak 15.morska luka za javni promet (Pirovac) .ugostiteljsko-turistička zona Platine (T1) . kapaciteta 1.5 ha. izgra ena.

Na izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac omogućava se isho enje lokacijske dozvole za ure enu gra evnu česticu do koje je osiguran posredan ili neposredan kolni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5. Članak 19. koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom. Negradivi dio gra evinskog područja naselja čine javne zelene i zaštitne zelene površine. osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.0 m. – trgovinu neto trgovačke površine veće od 1. Članak 20..hotel.športska luka (LS) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne.2. U gra evinskom području naselja unutar zaštićenog obalnog područja. Širina pristupnih putova moru ne može biti veća od 2. infrastrukturni gra evina i drugih gra evina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali. te stepenica za prilaz moru. ne može se planirati gradnja. U neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja Pirovac u pojasu najmanje 70. poslovne. u pojasu do 70 m od obalne crte. ove Odluke.0 m od obalne crte može se graditi samo: . niti se može graditi pojedinačna ili više gra evina namijenjenih za: – proizvodnju.500 m2.luka nautičkog turizma (LN) . 2. ove Odluke. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar gra evinskih područja naselja isključive namjene propisani su u poglavlju 4. Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je ure enje putova. Iznimno od prethodnog stavka. športsko rekreacijske namjene) unutar i izvan gra evinskih područja naselja propisani su u poglavlju 3. platoa i staza. mogućnost priključenja na javni kanalizacijski I vodopskrbni i elektroenergetski sustav te osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na gra evnoj čestici. koristiti kao poljoprivredno zemljište. a za veći kapacitet obvezna je gradnja biološkog ure aja za propisno pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent. Zemljište za redovnu uporabu postojeće gra evine za koju nije utvr ena gra evna čestica čini pojas zemljišta oko gra evine minimalne širine 1. . odnosno maksimalne širine H/2 visine gra evine (H = visina gra evine mjereno od najniže točke konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). do privo enja namjeni.1 Gradnja u gra evinskom području naselja Članak 18. Članak 17. 9 .0 m. zanatske.gra evina javne namjene . ugostiteljsko turističke. u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja do izgradnje kanalizacijskog sustava dopušta se kao privremeno rješenje gradnja septičke jamu za manju gra evinu kapaciteta do 10 ES.ure enje javnih površina. Neizgra eni dio gra evinskog područja može se. Za septičku jamu iz ovog stavka potrebno je omogućiti pražnjenje jame.0 m.

0 m.00 m . Gra evna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja. Najveća širina kolnog pristup gra evnoj čestici s javno prometne površine može zauzeti najviše 4. Članak 21.50 m . Javno prometna površina na koju se neposredno priključuje gra evna čestica mora imati širinu minimalno 5.0 m širine ulične fronte čestice.0 m od ograde gra evne čestice. Članak 23. Kod rekonstrukcije (nadogradnje) postojećih gra evina u izgra enom dijelu gra evinskog područja.U zemljište za redovnu upotrebu gra evine ne mogu biti uključene javno prometne površine. Pod postojećom gra evinom iz stavka 1. Granica gra evne čestice u odnosu na javno prometnu površinu je regulacijski pravac. površine javnog parka ili druge ure ene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane gra evne čestice.25 m .kod nerazvrstane ceste 3. U tom slučaju utvr uje se udaljenost prema postojećoj legalnoj gra evini gdje je ta udaljenost veća.0 m. 10 . Članak 22. udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi najmanje: . Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgra eni dio gra evinskog područja ure uje kao ulica.kod državne ceste 10. ili se taj pristup ne može osigurati na način odre en u članku 22.0 m u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja.kod županijske ceste 7.50 m Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca u odnosu na javno prometnu površinu. ovih odredbi tretiraju se kao zelene površine. ovog članka smatra se gra evina sagra ena na temelju gra evinske dozvole ili koja ima legalan status na temelju posebnog propisa. Unutar izgra enog gra evinskog područja naselja minimalna širina javno prometne površine je 3. U tom slučaju utvr uje se udaljenost od ograde gra evne čestice prema postojećoj gra evini gdje je ta udaljenost veća. nadogra eni dio gra evine može zadržati postojeći gra evni pravac ukoliko isti ne ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili ne narušava gra evni pravac ulice. odnosno najmanje 4. Članak 24.kod lokalne ceste 4. U izgra enom dijelu gra evinskog područja udaljenost iz prethodnog stavka može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Gra evina se može postaviti prema javno prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5. Unutar izgra enog dijela gra evinskog područja udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju interpolacije nove gra evine izme u postojećih legalnih gra evina koje su smještene na manjoj udaljenosti. Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana ili koje nemaju direktan pristup sa javne površine.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju visine do 0. 11 Članak 28. osim na području povijesne jezgre naselja i kod interpolacije novih gra evina u postojećem uličnom potezu bez predvrtova. Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veći od 12%. Na kosom terenu prizemlje je etaža gra evine čija kota poda može biti najviše 2.rampe u podrumsku etažu najveće širine 4. Najveća visina sljemena krova može iznositi 4. Ukoliko je potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava kaskadno sa odmakom od najmanje 1. Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama tj. Dopušta se gradnja pristupa . Predvrtovi se rješavaju kao vodopropusne zelene površine na najmanje pola dužine ulične fronte. Više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim etažama predvi a ure enje garaže i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi maksimalno 2. materijala. Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg dijela gra evine ispod prizemlja.5 m (osim potpornog zida ceste koji može biti i viši). Potkrovlje može biti oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida. Luminar se može izvesti samo nad jednim otvorom najveće širine 1.50 m. Na potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni potez u pogledu visine. Članak 27. odnosno ukupne visine ograde od najviše 1.4 m. Ure enjem terena kod izgradnje stambenih gra evina za izgradnju gra evne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta gra evne čestice prije izgradnje) više od 1.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih zidova. Potkrovljem se smatra najviša etaža gra evine ispod krovne konstrukcije. Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1. Prirodni teren je neizgra ena površina zemljišta (gra evne čestice) prije izgradnje. kamenog veza i drugih detalja. U slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama terena. Ako se gra evine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 200 a maksimalni nagib 350.5 m (visina postolja). Podrumske etaže se ne mogu namijenjivati za stanovanje. Na ravnom terenu prizemlje je etaža gra evine čija je kota poda najviše 1. odnosno paralelno sa glavnim uličnim pročeljem gra evine.0 m koji se ne smatra najnižom kotom ure enog terena uz gra evinu. na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). Članak 26.6 m.0 m mjereno od poda potkrovlja. .0 m. Prilikom izgradnje novih gra evina obvezno je ure enje predvrtova izme u ulice i gra evine. Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom. Vijenac krova može biti max. može imati najviše 60% površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja s ulične strane. a na zabatu 10 cm. Nagib krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib ostalog dijela krovišta. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gra evine. Samo najviša podrumska etaža može imati dopušteni nadzemni dio a ostale moraju biti potpuno ukopane.Članak 25.0 m iznad najniže kote ure enog terena uz gra evinu.5 m koji treba ozeleniti.

. manji čisti pogoni. Kiosci i pokretne naprave razmještaju se na javnim površinama prema planu korištenja javnih površina Općine Pirovac. Srednja stambena gra evina može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine. do maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum. U ukupnu bruto razvijenu površinu niske gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. kat. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha.gra evina se može postaviti na udaljenosti od najmanje 5. kat). Za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih gra evina ili gradnju novih gra evina unutar izgra enog gra evinskog područja naselja u zoni stanovanja (S) primjenjuje se stavak 2.8. Srednja gra evina u smislu ovih odredbi.0 m na ravnom terenu i 8.Gra evine u gra evinskom području gospodarske – poslovne namjene (hale i sl.gra evina može imati najviše tri nadzemne etaže i krov. jest gra evina stambene ili stambeno – poslovne namjene na zasebnoj gra evnoj čestici do maksimalne visine Po+P+1 (podrum.minimalna površina gra evnih čestica iznosi 600 m2. Mjesto za prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine.0 m od ograde gra ene čestice prema javno prometnoj površini (glavno pročelje gra evine). ovog članka.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odre enog u stavku 1. prizemlje. Na gra evnoj čestici. članka 33. uz nisku gra evinu mogu se graditi pomoćne gra evine. jest samostojeća gra evina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge. 12 . u smislu ovih odredbi.0 m na kosom terenu mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. U najveću bruto razvijenu površinu srednje gra evine uračunavaju se i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici. Ukupna bruto razvijena površina niske gra evine može biti do 400 m2. Članak 30. . Članak 29. Niska stambena gra evina može imati najviše 2 stana. u neizgra enom dijelu zone. stambeno potkrovlje). . uredi i sl.maksimalni koeficijent izgra enosti kig 0. . U zonama mješovite namjene (M1. ovih odredbi. mogu se graditi samostojeće stambene i stambeno poslovne gra evina prema slijedećim uvjetima: .0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.) na zasebnoj gra evnoj čestici. odnosno najveću visinu 9. Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim gra evinama osim u zaštićenim dijelovima naselja. U zonama stanovanja (S). M2) naselja Pirovac i unutar gra evinskog područja ostalih naselja mogu se graditi niske i srednje gra evine. servisi. odnosno do maksimalne visine 9. Za gra evine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od 150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena uskla eno s krajobraznim vrijednostima područja. Niska gra evina.3 s tim da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2.maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0. Na gra evinskim česticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno prikupljanje kućnog otpada. prizemlje. odnosno maksimalne visine 7.

U izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja samostojeće gra evine mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 2. Članak 32.3 0.3 0.0 10.Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene gra evinske površine srednje gra evine može biti poslovne namjene. pored stambene gra evine. otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gra evine osim balkona. ove odluke.8 0. veličina gra evne čestice i intenzitet izgra enosti gra evne čestice za gradnju niske i srednje gra evine odre uje se prema načinu izgradnje kako slijedi: gra evna čestica za gradnju niske i srednje gra evine Minimalna Maksimalni Maksimalni Najmanja i širina (m) koeficijent koeficijent najveća izgra enosti iskorištenosti površina (m2) kig kis 420 – 600 350 – 420 350 – 550 300 – 420 16.0* 10. NAČIN IZGRADNJE Niske gra evine Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine dvojne gra evine * Neizgra eni dio naselja samostojeće gra evine 800 – 1500 25. koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod gra evinom) veću od 150 m2. U naseljima Kašić i Putičanje moguće je formirati gra evnu česticu do najviše 2000 m2. uključujući i terase u prizemlju gra evine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.0 0. skladište i prerada poljoprivrednih proizvoda).35 0. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane. predvi a gradnja (ili je izgra ena) gospodarska gra evina poljoprivrednih proizvo ača za vlastite potrebe (farma.9 0. U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe. Udaljenost od javno prometne površine je odre ena u članku 22.8 0. Samostojeće niske i srednje stambene gra evine u naselju ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 2.0 m od susjedne me e. ukoliko se na istoj čestici.8 0.9 0. kao u prethodnom stavku. na gra evnu česticu.35 0. Na isti način. Srednje gra evine 13 . Srednje gra evine.0 0.0 13. Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti.25 maksimalna širina gra evne čestice za dvojnu gra evinu je 16 m U obračun koeficijenta izgra enosti ulazi zemljište pod gra evinom.8 Članak 31.20 Izgra eni dio naselja samostojeće gra evine 500 – 800 18.0 m od susjedne me e pod uvjetom da na tom pročelju gra evine prema susjedu nema otvora.0* 0. moraju biti riješene u više volumena uskla eno sa tradicijskim oblikovanjem gra evina. odnosno vertikalna projekcija svih zatvorenih.

stajati direktno do javne prometne površine. koje funkcionalno služe stambenoj gra evini: . Članak 33. Najveća dopuštena visina gra evina je P+2. okolnim gra evinama i cjelokupnim krajobrazom. mogu se graditi pomoćne gra evine: garaže. moraju biti udaljene od granice gra evne čestice i dvojne gra evine sa svoje dvije slobodne strane.0 m od ruba kolnika županijske ceste.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu. Pomoćne gra evine mogu imati visinu podrum. dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm. Otvorom iz stavka 3. zamjene postojećih gra evina i rekonstrukcija. Na gra evnoj čestici. ovog članka ne smatra se fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine 60 x 60 cm. izgra enosti čestice i udaljenosti gra evine od susjedne gra evne čestice. Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti. odnosno najmanje 5. Rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina je moguća unutar postojećeg gabarita gra evine. 14 Članak 35. iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu površine čestice. . ili čak obveza.. ili za rekonstrukciju postojećih gra evina.u gabaritu osnovne gra evine. Nadogradnja postojećih gra evina do visine odre ene ovim odredbama može se dozvoliti nad ukupnom postojećom tlocrtnom površinom gra evine. na me i kao dvojna gra evina. ljetne kuhinje. kao u prethodnom stavku. i 5. odnosno najviše 4. Gra evine u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja mogu. Unutar povijesne jezgre naselja Pirovac omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina.0 m od ruba kolnika lokalnih i ostalih cesta i ulica. a često je to iz ambijentalnih razloga i preporuka. gradnja novih gra evina te rekonstrukcija i gradnja prometne i druge infrastrukture. . prizemlje i krov. Radi uskla ivanja sa visinom susjednih gra evina dopušta se visina novih gra evina ili rekonstrukcija postojećih gra evina do P+2. uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu. Za rekonstrukciju i gradnju unutar povijesne jezgre nije obvezno osiguranje parkirališnog prostora na gra evnoj čestici. Omogućava se gradnja nove gra evine do me e ukoliko je na toj me i već ranije izgra ena susjedna gra evina (dvojna gra evina). što znači da se gra evni pravac uz odre enu formiranu ulicu definiran postojećom izgradnjom zadržava uskla eno s postojećim uvjetima terena. poslovni prostor i sl. Urbanističkim planom ure enja moguće je propisati i strože uvjete u pogledu interpolacija novih gra evina. 7. spremišta.0 m od ruba kolnika državne ceste. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne gra evine mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 10. Garaže nije moguće postavljati na pročelju gra evnih čestica uz more (prvi red gra evina uz more). odnosno dogradnji i nadogradnji postojećih gra evina.izuzetno. Članak 34. Nove gra evine se mogu planirati samo na temelju urbanističkog plana ure enja.Na isti način. uz stambenu gra evinu. U izgra enom dijelovima naselja moguće je utvrditi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i zamjenu gra evina na mjestu i u dimenzijama postojećih.

visina od kote konačno zaravnjenog terena do vijenca gra evine nije viša od glavne ulične stambene gra evine i ne prelazi visinu 4. Prilikom gradnje novih stambenih gra evina. . Niske gra evine koje se izgra uju kao dvojne moraju s gra evinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gra evine. Manje gospodarske gra evine mogu se graditi na gra evnoj čestici uz glavnu gra evinu i to: . Najmanja udaljenost gra evina iz stavka 1. 15 Članak 37.u zaobalnim naseljima za potrebe poljoprivrede i stočarstva. . osigurat će se odgovarajući prostor za smještaj vozila na gra evnoj čestici.bruto tlocrtna površina gospodarske gra evine nije veća od 150 m2. uskla enosti vijenca gra evine. Oblikovanje gra evina.Površina pomoćne gra evine uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice za obiteljsku ili višeobiteljsku stambenu gra evinu.visina od kote konačno zaravnjenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena glavne ulične stambene gra evine i nije viša od 7. balkonske ograde.u Pirovcu za usluge i servise i bez mogućnosti smještaja stanovnika ili turista.ako se grade u nizu moraju biti sa dvije strane prislonjene uz susjedne gra evine i odijeljene vatrobranim zidom.ako se grade kao slobodnostojeće gra evine – 3. dimenzija i položaja otvora.ako se grade kao dvojne gra evine moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu gra evinu odijeljene vatrobranim zidom.5 m. arhitektonskih detalja na pročelju i dr. upotrebljenog materijala. oblagati fasada pločama od škriljaca a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama. Članak 36. Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno poslovnih gra evina dozvoljava se postavljanje vanjskih stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije nalaziti na glavnom pročelju gra evine. . samo ako je istovremeno predvi eno unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju me u etažama gra evine. uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gra evnim česticama. oblikovanje fasada i krovišta. moraju biti uskla eni s vrijednostima krajobraza. Površina manje gospodarske gra evine uračunava se u koeficijent izgra enosti gra evne čestice. Gra evine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao prizemnice s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Moguće je postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim gra evinama.0 m. . uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gra enoj čestici. . ovog članka od susjednih gra evnih čestica mora biti: . odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih gra evina izvan zaštićene ruralne cjeline. vrijednostima tradicijske arhitekture i u funkciji podizanja urbaniteta područja Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se raditi imitacija kamena. horizontalni i vertikalni gabarit gra evine (novih i rekonstruiranih gra evina).0 m. volumen gra evine se oblikuje na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina gra evine) veća od visine gra evine do vijenca gra evine. Kod gradnje manjih gospodarskih gra evina. .gra evni pravac je u pravilu iza gra evnog pravca glavne gra evine. . tako da: . te upotrebljeni gra evinski materijal.

potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo.0 m i najveće dužine 50 m (mjereno od križanja sa uzdužnim ulicama).Lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće gra evine koja je gra ena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i rekonstrukciju druge gra evine uz koju je prislonjena radi oblikovnog uskla ivanja dvojnih gra evina. . Za javne ulice u naselju je potrebno izraditi idejno rješenje koje mora sadržavati i rješenje ostale infrastrukture. . Članak 39.Kvarnerske ulice. Podne površine dvorišta. Javne ulice se mogu formirati po trasama: . kartografski prikaz broj 1a. . može biti i uža ali ne uža od 3. ukoliko se mijenja visina gra evine. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. koje je posebno ugroženo neplanskom izgradnjom. Dijelove suhozida unutar gra evne čestice mogu se zadržati kao karakterističan element krajobraza. ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima: (1) Minimalna širina javne ulice na koju se direktno priključuje gra evna čestica je 5. Teren oko gra evina. terasa i staza na gra evnoj čestici je moguće popločati. Na području 'Glavičica' moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu za izgra ene gra evine i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja.000 i broj 4. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnom dijelu gra evne čestice. terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja.Radničke ulice. odre eno je za sanaciju i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.0 m od susjedne me e.Primorske ulice. Najmanje 30% površine gra evne čestice treba biti ure eno kao vodopropusna površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena površina parkirališta.Pod Stražicom . odnosno sjeverni dio ulice Pod Stražicom koja povezuju uzdužne ulice propisane širine. 16 . (2) Na području Glavičice je potrebno izvesti javna parkirališta minimalnog kapaciteta 100 PM organiziranih u više odvojenih cjelina.Podravske ulice.Ulice Grgura Ninskoga i . Na gra evnoj čestici je moguća gradnja otvorenog bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent izgra enosti i iskorištenosti i gra evne čestice. Ure enje gra evne čestice. . Članak 38. Parkirališta se obvezno ure uju sa visokim zelenilom na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta osigura prostor za jedno stablo. Sanacija područja Glavičice u Pirovcu. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje odre enog broja stabala. Područje GLAVIČICE. Bazen se postavlja na udaljenosti od najmanje 2. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5.0 m. .Jadranske ulice. Omogućava se izvo enje javnih ulica s potrebnom infrastrukturom u fazama i prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja. . potporni zidovi. te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i gra evina.Istarske ulice.Slavonske ulice Poprečna ulica.000. Prilikom definiranja tlocrta gra evine.

(7) (8) (9) (10) Na području Glavičice nije dopuštena gradnja montažnih gra evina. Nije dopuštena gradnja turističkih apartmana Minimalna veličina gra evne čestice je 100 m2. spremišta ogrjeva i sl. Omogućava se gradnja novih stambenih ili stambeno poslovnih gra evina prema uvjetima za gradnju niskih gra evina u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja u skladu sa člankom 30. Obuhvat sanacije područja Glavičice je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. kartografski prikaz broj 4. Prizemne pomoćne gra evine (garaža.).0 m od javne ulice predvi ene idejnim rješenje ulica. U tom prilogu su označene izgra ene gra evine za koje se primjenjuju odredbe ovog članka. veća udaljenost od me e i javne ulice. Ukoliko je gra evina izgra ena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta iz ovog članka. kafe bar.(3) (4) (5) (6) Obvezno je osigurati prostor za javne sadržaja za potrebe naselja (trgovina.). Minimalna udaljenost gra evine od ruba javne ulice iznosi 2. odnosno najviše 7. infrastrukturne i komunalne gra evine te ure enje otvorenih površina (parkirališta. zelene i parkovske površine) u skladu s ovim odredbama. 31 i 32. odnosno površina pomoćne gra evine se obračunava u koeficijent izgra enosti i koeficijent iskorištenosti gra evne čestice. Gra evinska područja naselja (poseban prilog u mjerilu 1:1. osim za gra evine infrastrukture (npr. Za prizemne gra evine se dopušta povećanje visine (najviše izgradnja kata ili potkrovlja i postavljanje krova bez nadozida). 17 . veća gra evna čestica od minimalno propisane. Omogućava se gradnja novih gra evina za javne potrebe (javni i društveni sadržaji). ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim člankom. Maksimalni koeficijent izgra enosti gra evne čestice za stambenu gra evinu (stalno ili povremeno stanovanje) kig iznosi 0. ukoliko je gra evina izgra ena na udaljenosti od najmanje 2. Ukoliko se planira nova dogradnja već izgra ene gra evine tada se dogra eni dio mora udaljiti najmanje 5. dječje igralište i park i sl. ovih odredbi.8 a maksimalni koeficijent iskorištenosti gra evne čestice iznosi kis 1. Gra evine se mogu graditi kao slobodnostojeće. U izgra enost i iskorištenost gra evne čestice se obračunavaju i pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.0 m a gra evina se može postaviti i na samu granicu gra evne čestice ukoliko na toj strane nema otvora.000). ljetna kuhinja. Minimalna udaljenost gra evine od ostalih rubova gra evne čestice iznosi 1. postavljanje kamp kućica i drugih montažnih sklopova.0 m (vijenac) mogu se postaviti do susjedne me e ukoliko nema otvora prema susjedu i pad vode s krova nije orijentira prema susjedu. Nije dopuštena gradnja ugostiteljsko turističkih gra evina u kojima se predvi a smještaj gostiju.6. Maksimalna visina gra evine iznosi podrum+P+1+krov. Na području Glavičica se samo mogu zadržati izgra ene stambene gra evine za stalno ili povremeno stanovanje. Na jednoj gra evnoj čestici može se izgraditi pomoćna gra evina najveće površine 25 m2. servisi i usluge.0 m od regulacijske linije ulice. igrališta. dvojne i kao niz sa najviše dvije stambene jedinice u jednoj gra evini. TS i druge slične gra evine). visine do 3. manji koeficijent izgra enosti i iskorištenosti).0 m. isti uvjeti se moraju odrediti lokacijskom dozvolom (npr. (11) Za gradnju na području Glavičice se primjenjuju i ostali uvjeti propisani ovim odredbama ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog članka.0 m mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.0 m od susjedne me e i najmanje 5.

uz Put sv. postavljati fontane. neizgra ena . površine prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava i druge površine naselja Članak 40. neizgra ena . Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje. prodaja). Granice gra evinskog područja naselja u mjerilu 1:5. rekreacijske površine (R3) – kupališta 18 .športsko rekreacijska namjena. .javni i društveni sadržaji. kamp. Na gra evinskom području naselja osiguravaju se površine: . Ante (jugozapadno od obilaznice Pirovca). kartografski prikaz broj 4. T3) – neizgra ena hotel. Ante (sjeveroistočno od planirane obilaznice Pirovca). Unutar gra evinskog područja gra evine se moraju obvezno priključiti na komunalnu i elektroenergetsku mrežu. Na obali su moguće intervencije u cilju osiguranja javnog korištenja obale. spomen obilježja. ugostiteljsko turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. .proizvodna namjena – pretežito zanatska (I2) GRAŽENICA. Pirovac (T1. Platine (T1) – neizgra ena ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA . . odmorišta i sl. 2.3 IZGRA ENE STRUKTURE IZVAN NASELJA Članak 41. Gra evine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju pod uvjetima propisanim u točki 4. ovih odredbi. Koridore je potrebno sačuvati do izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije ili projektne dokumentacije za pojedinu infrastrukturnu gra evinu.2.2 Ostale površine. kulturne i zabavne manifestacije i druge oblike javnog korištenja. ure ivati dječja igrališta staze. Članak 42. sanitarne čvorove. Izdvojena gra evinska područja isključive (osnovne) namjene izvan naselja su: GOSPODARSKA NAMJENA . T3) – izgra ena hotel. U parku je moguće graditi manje javne gra evine. negradive površine.000.ugostiteljsko turistička namjena (T): hotel. Komunalni i prometni infrastrukturni sustavi Površine infrastrukturnih koridora obuhvaćaju površine za smještaj postojećih i novih prometnih i komunalnih gra evina i ure aja. jedrenje. usluge (ugostiteljske – štekati.). TORINE. plivanje i sl.2.poslovna namjena . Miran (T1.proizvodna namjena – pretežno industrijska (I1). kamp.obale. šport i rekreaciju (vodeni športovi. za odvijanje prometa.javne zelene površine – parkovi. Izgra ene strukture izvan naselja predstavljaju postojeća i planirana gra evinska područja isključive namjene (gospodarske – poslovne. Javne zelene površine i postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine javnog parka. paviljone. veslanje.komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava. uz Put sv.

gra evine za konjički šport ) moraju se graditi propisno udaljene od javnog vodnog dobra i izvan: . Gra evine iz stavka 3. zaštite prirodne i graditeljske baštine. šumskih ekosustava te očuvanja seoskih i poljoprivrednih krajobraza. što se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gra evinskog područja. groblja. korištenje drugih objekata te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. lovački dom. šumarstvu i vodnom gospodarstvu. Članak 43. moraju se graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju. gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina. poljoprivredi. plažne gra evine na obali.zaštićenog obalnog područja mora 19 .očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma. uz državnu i županijsku cestu i na površinama osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla. staklenici. gra evine za konjički šport pješačke i biciklističke staze. 2. gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: a) farme . (Društvene djelatnosti) ovih Odredbi. a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. ovog članka (gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. (Gospodarske djelatnosti) i 4. marikultura. kulturni identitet i ekološku funkciju.3. ovih Odredbi izdaje se na temelju urbanističkog plana ure enja.očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju. plastenici. 8.mreža i objekti prometne. Gra enjem gra evina izvan gra evinskog područja ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu graditi neposredno uz vodotoke. 7.1 GRADNJA IZVAN GRA EVINSKOG PODRUČJA Članak 44. Izvan gra evinskog područja omogućuje se gradnja gra evina slijedećih namjena u skladu s odredbama Prostornog plana: 1.sukladno posebnim propisima riješi odvodnja. alineja 1 i 3.Uvjeti smještaja izgra enih struktura izvan naselja propisani su u poglavlju 3. spremišta za alat i dr. 3. Gra evine. gra evine . pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. 6. 5. Gra enje izvan gra evinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se: . Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom gra evinskom području (izvan naselja) iz članka 42.gospodarsko-stambeni sklopovi. Korištenje prostora izvan gra evinskog područja namijenjeno je prioritetno. šumarstva i vodnog gospodarstva. b) gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta. lovački dom. . energetske i komunalne infrastrukture. vidikovci.). 2.očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici. a dijelom i isključivo. c) ostale poljoprivredne gospodarske gra evine (vinski podrum. odnosno uspostavu učinkovitog upravljanja područjima od posebne važnosti za gospodarstvo. S tim ciljem treba integralno provoditi smjernice i odredbe o ure enju i zaštiti krajobraza te stručne osnove i upute nadležnih resora poljoprivrede. . . s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima. 4.

maksimalna ukupna površina gra evine je 200 m2.000 m2 . prerade i skladištenje poljoprivrednih proizvoda. . poželjno na rubnom dijelu polja i uz gra evinsko područje naselja Kašić i Putičanje. u mjerilu 1:25000 osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. odnosno maksimalno 4. strojeve.) izvan gra evinskog područja. osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredo gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom domaćinstvu uz slijedeće uvjete: . mjereno od najniže kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. prikazanog na kartografskom prikazu 1.za gradnju gospodarskih gra evina na farmi odre uju se slijedeći uvjeti: 20 Članak 46.najveća bruto razvijena površina svih gra evina iznosi 2. ovog članka ne mogu se graditi gra evine za stalno i povremeno stanovanje. U sklopu farme je moguće graditi slijedeće gra evine: . . U zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno graditi pojedinačne ili više gra evina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat.minimalna površina parcele 3 ha. kat i krov s visinom vijenca do 8 m.stambene gra evine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika. Posjed na kojemu se izgra uje farma ne može biti manji od 1 ha sa osiguranim pristupom na javno prometnu površinu.a.pomoćne gra evine (garaže.- zaštićenih prirodnih vrijednosti. alineja 1. Površina i raspored gra evina iz stavka 1. prizemlje. spremišta poljoprivrednih strojeva.gospodarske gra evine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili u cijelosti proizvode na farmi. Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući slijedeće uvjete: . prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. osim propisanog stanovanja u sklopu farmi (gospodarskostambeni sklopovi). Članak 45. u mjerilu 1:25000 .gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gra evina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem. . . . . ovog članka ne smatraju se gra evine povremenog stanovanja.maksimalna visina gra evine je visina prizemlje i krov. .0 m od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. što se izgra uju izvan gra evinskog područja naselja. Ovi sadržaji se ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja farme.a. poljoprivrednu opremi i sl. Pod gra evinama u smislu stavaka 1.koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu 2. .gra evina za stanovanje i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te visinu: podrum. Pod gra evinama u smislu stavka 3.osnovne gospodarske gra evine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje.gra evine za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu.). .minimalna udaljenost gra evine od obalne crte je 300 m. alata i sl. Ovi sadržaji se ne mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih sadržaja farme. prikazanih na kartografskom prikazu 3. Gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti Farme . u mjerilu 1:25000 Čestica treba imati prilazni put i vodoopskrbu riješeno prema lokalnim prilikama. Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu. ovog članka utvr uje se u skladu s tehnologijom proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih gra evina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (vinski podrumi. U vinskom podrumu se može urediti prostor za kušanje i prodaju vina.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5.krov dvostrešan nagiba do 300 . Smještaj gra evina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.- - najveća visina gra evina iznosi Po+P+potkrovlje sa nadozidom (visina nadozida potkrovlja do 1. Sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom gra evine. ovisno o broju uvjetnih grla: minimalne udaljenosti od (m): Broj uvjetnih grla gra evinskog državne ceste županijske lokalne ceste područja ceste 10 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 400 401 i više 50 100 200 400 500 50 50 80 100 100 30 30 40 50 50 10 10 20 30 30 Površina i raspored gospodarskih gra evina tovilišta utvr uje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije.).0 m od me e. . obvezno usporedno sa slojnicama terena.0 m. ovog članka moraju biti udaljene od gra evinskog područja naselja. Članak 47. Gospodarske gra evine za uzgoj stoke i peradi – tovilišta moraju se graditi izvan gra evinskog područja za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju.000 m2.temelj prizemlja. spremišta za alat i dr. a posebno: . odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1.0 m).000 m2. Spremište za alat može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2.vanjski prostor uz gra evinu hortikulturno oblikovati. Visina gospodarske gra evine može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova funkcija ili tehnološki proces (silos i sl. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10.sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela gra evine. Površina zemljišta za gra evine iz stavka 1.0 m omjereno od kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Oblikovanje gra evina tovilišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom. odnosno najviše 6. . na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka. odnosno najviše 6. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana. Gra evine iz stavka 1.0 m. plastenici.0 m od kote ure enog terena uz gra evinu na više dijelu terena. staklenici. a najveća bruto razvijena površina gospodarskih gra evina iznosi 1. Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan zaštićenog obalnog područja mora i izvan Parka prirode Vransko jezero.) Vinski podrumi se grade po uvjetima propisanim za gradnju gospodarskih gra evina na farmi. 21 Članak 48. najmanja udaljenost gospodarskih gra evina od me e iznosi 10. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1. . ovog članka ne može biti manja od 5.

ovog članka. Članak 51. Prostornim planom odre ene su pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom i to na brdu Makirina. tuševi. Na kompleksu je moguće ure ivati otvoreni prostor. Na tom području se može graditi najviše dva sklopa za potrebe konjičkog športa. kabine za presvlačenje. parkiralište. .5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. Plišivica. u skladu s posebnim propisima. Gradnja i ure enje ure ene plaže iz prethodnog stavka moguća je samo na temelju propisanog obveznog urbanističkog plana ure enja. Gra evine za konjički šport planiraju se na potezu Drašnice – Dejanovići. Plažne gra evine na obali Članak 50. ure enje platoa i staza. Spremište za alat mora biti gra eno na način da: . gra evine za konjički šport. U sklopu zone rekreacije – ure ena plaža (R3) na potezu od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac moguće je planirati gradnju gra evina pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone (vodeni športovi. Najveća visina gra evine je prizemlje s mogućnošću gradnje podruma i tavana.40 m. najveće visine 5. a najveća bruto razvijena površina gra evina iznosi 2. odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta. odnosno najviše 6. korpe za otpatke. Umac i Zibonoga. Vidikovci se mogu opremati kao ure ena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem.0 m. Nagib krova od 20 – 300 a pokrov kupa ili kamene ploče. Priključak na komunalne instalacije rješava se prema lokalnim prilikama.treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgra ena po uzoru na tradicijsku gradnju. Lovački dom se gradi kao prizemna gra evina s potkrovljem. . postavljati klupe. Površina zemljišta ne može biti manja od 5. prolaznicima i javnom prometu. spremišta plažnih rekvizita i sl. pješačke i biciklističke staze Lovački dom se može graditi na vrhu brda Plišivica za potrebe lovačkih udruga šireg područja.000 m2. informacijske panoe i sličnu opremu za boravak posjetitelja i bez gradnje čvrstih gra evina. sanitarni čvor.0 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima. ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. Udaljenost gra evina od susjedne me e iznosi najmanje 10. Lovački dom. Vidikovci Članak 52. Gra evine za konjički šport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. Pčelinjaci se postavljaju. 22 . Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gra evine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove. Kašić kula – Kaštelina.bude smještena na najmanje plodnom. Do lovačkog doma izgra en je protupožarni put. Dopušta se ure enje plaže i ogra ivanje akvatorija plaže.Postojeća spremišta za alat izgra ena na zemljištu manje površine od površine odre ene u stavku 3. prostor za opremu i spremišta te ugostiteljski sadržaj bez sadržaja smještaja.visina do vijenca ne može biti viša od 2. Na vidikovcu se može urediti plato. Sklop može sadržavati štale. parkirališta i gradnja otvorenih bazena. Članak 49. zelene površine i sl.000 m2. staze.). Najveća površina zemljišta pod gra evinom je 300 m2.

Do transfer stanice se omogućava gradnja prilazne ceste te ostale potrebne infrastrukture. površine 441 m2.000. Ostale gra evine Članak 56. Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja prizemnih pomoćnih gra evina te natkrivanje osnovnih sadržaja za postupanje sa otpadom. U Prostornom planu je označena postojeća lokacija za potrebe razvoja uzgoja školjaka s potencijalnim kapacitetima: . Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. uzgoj školjaka U akvatoriju općine Pirovac nije dopušteno postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj plave ribe. Marikultura Članak 55. Na području Općine Pirovac.000. Ante i staro groblje sv. Postojeća groblja (novo sv.u gra evinskom području naselja. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. 'Granice gra evinskog područja' u mjerilu 1:5. Gra evine za eksploataciju mineralnih sirovina Eksploatacija mineralnih sirovina 'Veprštak' je predvi ena.000.Vrilo . Za planirano proširenje groblja (postojeće groblje se poširuje za više od 20% svoje površine) obvezna je izrada detaljnog plana ure enja. kartografski prikaz broj 4. na lokalitetu izme u brda Veprštak i brda Plata u skladu s izdanom koncesijom i nalazi se manjim dijelom na području općine Pirovac. kartografski prikaz broj 1. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Juraj u Pirovcu) su označena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.Prostornim planom je planirano proširenja postojećeg groblja u Pirovcu sukladno posebnim propisima i ovim odredbama. pravilima struke i ovim odredbama.58 ha i označeno je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.gra evnog kamena. Članak 54. 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Gospodarski sadržaji.Makirina. Članak 53. Tisno i Murter. Članak 57. izvan naselja . njihove gra evine i ure aji grade se prema posebnim propisima. Prostornim planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja: . Unutar izdvojenog gra evinskog područja gospodarske namjene nije dopuštena gradnja novih stambenih gra evina za stalno ili povremeno stanovanje. 23 .u izdvojenom gra evinskom području gospodarske namjene. kartografski prikaz broj 1. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac. ukupne površine 4. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. postojeća koncesija. Eksploatacijsko polje je namijenjeno za eksploataciju tehničko . a dijelom i na području općine Tisno.

Ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2. . .Visina gospodarskih gra evina je najviše podrum i tri nadzemne etaže. .) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim gra evnim česticama.0. izložbeni saloni i ostali prateći sadržaji). čiji je kolnik najmanje širine 5. u pravilu u prednjem dijelu.3. . Članak 58. . .Koeficijent iskorištenosti gra evne čestice kis iznosi najviše 1. klime silosi i sl. izvan naselja.Najmanja površina gra evne čestice 800 m2. servisnih i komunalno servisni sadržaja. .4. .0 m. Danas su to neizgra ene zone za koje je obvezna izrada detaljnog plana ure enja/urbanističkog plana ure enja.najmanja udaljenost gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3.).Širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. a udaljenost gra evine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10.sadržaja industrijske i zanatske proizvodnje.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.0 m. odnosno najviše 12 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. uslužnih. Gospodarska namjena planirana je na području Torine i Graženica uz Put sv Ante.1 IZDVOJENO GRA EVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE. npr.Oblikovanje gra evina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojanih materijala i boja.infrastrukturnih sadržaja kao dio infrastrukture zone kao i posebnih sadržaja. skladišnih. . . zaga ivanja tla. ili je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola. 24 . odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja. . . Zone gospodarske namjene – proizvodne ure uju se i grade prema uvjetima: .0 m. osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite gra evina i načina njihova korištenja.Odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. ulice i sl. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke. ventilacije. . ispred ili iza ulične ograde. Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (ugostiteljstvo. Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone.0 m. podzemnih i površinskih voda i sl. dimnjaci. južno i sjeverno od planirane obilaznice Pirovca. . onečišćenja zraka.prilikom planiranja.suha marina.5 m. trgovačkih.Gra evna čestica za gradnju gospodarskih gra evina mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. IZVAN NASELJA Izdvojeno gra evinsko područje gospodarske namjene – proizvodna (I2).0 metra. . . odre eno je za smještaj: .poslovnih.Prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. . neugodnog mirisa.Koeficijent izgra enost gra evne čestice kig iznosi najviše 0.Najmanje 30% površine gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.

Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje novih gra evina nije dopušteno formiranje horizontalnog gabarita gra evine izvan postojećeg gra evnog pravac prema obali.400 izgra enost zone izgra ena neizgra ena neizgra ena Članak 59.0 ha i Pirovac 7.100 600 1. Danas je izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran kapaciteta 1.5 ha 36. makar te gra evine sadržavale i turističke smještajne jedinice.površine za rekreaciju. ugostiteljske.. plaže i plažni sadržaji). T3 T1 površina 11. Prostornim planom je odre eno slijedeće izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja): naselje Pirovac turistička zona Miran Pirovac Platine vrsta T1. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. kartografski prikaz broj 1.5 ha) i na području Platine (17. kampova. . Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. T3) ure ena je u više cjelina unutar kojih se postojeće gra evine mogu rekonstruirati ili zamjenjivati novim gra evinama te graditi nove gra evine u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude ali u okviru propisanog kapaciteta zone (1100 kreveta). U svakoj cjelini je potrebno osigurati (očuvati) najmanje 40% površine visokog zelenila. uslužne i slične sadržaje. Izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene je smještene na obalnom području zapadno od naselja Pirovac (dvije zone: Miran 11.zabavne.5 ha 17.100 kreveta (T1. Gra evinska područja naselja u mjerilu 1:5. Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju: . . Obvezno je podizanje kategorije i kvalitete sadržaja te dopuna pratećim sadržajima uz obvezno ure enje zelenih i parkovskih površina. bazeni i dr. niti gra evina za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje). prometnih. Prije donošenja propisanog urbanističkog plana ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Miran. omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina u postojećim gabaritima. ovog članka nije moguć smještaj gra evina za stalno stanovanje.100 0 max 1. Postojeće montažne gra evine treba obvezno zamijeniti čvrstim gra evinama.5 ha).4 ha (tri zone). Unutar zona iz stavka 5. .U skladu sa Prostornim planom Županije planirana su izdvojena gra evinska područja ugostiteljsko turističke namjene.000 i broj 4. komunalnih i infrastrukturnih instalacija i gra evina te otvorenih zelenih površina. Prilikom rekonstrukcije i nove gradnje potrebno je u najvećoj mjeri očuvati postojeće visoko zelenilo zone. bazeni i dr.0 ha kapacitet (broj kreveta) postojeći 1. u kojima je predvi ena gradnja hotela i kampa ukupne veličine 36.).700 3.otvorene površine za šport i rekreaciju (različita igrališta.T3). pratećih sadržaja.000. U izdvojenom gra evinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela. T3 T1. Nove gra evine unutar ugostiteljsko turistička zona Miran grade se prema slijedećim uvjetima: 25 Članak 60. planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane. Izgra ena ugostiteljsko turistička zona Miran (T1. 0 1. Unutar zone se omogućava gradnja novih pratećih sadržaja.100 UKUPNO Postojeću izgra enu ugostiteljsko turističku zonu treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogra ivati i rekonstruirati bez povećanja kapaciteta.0 ha 7.

odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša. .rekreacijski.u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija neposredno povezana uz korištenje plaža. potrebno je smještajem i veličinom. Na obali je potrebno organizirati ure ene plaže. ugostiteljski.najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i sl.sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to omogućuju. najmanje 40% površine svake gra evne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. .nove gra evine u zonama planirati na područjima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti. a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. . .nova gradnja planira se u neizgra enim dijelovima postojećih gra evinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih gra evina i pratećih sadržaja (športsko . mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale. . . . uslužni.urbanističkim planom ure enja za ugostiteljsko turističku zonu Platine obvezno je planirati siguran pješački prijelaz preko Jadranske magistrale .prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javnoprometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba.). . obvezno je priključenje na taj sustav.smještajna gra evina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte. . . Urbanističkim planom ure enja za neizgra ene ugostiteljsko turističke zone Pirovac i Platine potrebno je osigurati slijedeće uvjete: . . 26 . otvoreni bazeni.8.u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac ne predvi aju se vezovi za nautička plovila. obvezno je priključenje na taj sustav.koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0. Postojeći gat se može rekonstruirati radi pristana plovila za potrebe turista. . izletnika i sl.- izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.smještajne gra evine te gra evine pratećih sadržaja.hotelske gra evine unutar ugostiteljsko turističke zone Platine mogu imati visinu do podrum+P+4+krov . koeficijent iskoristivosti gra evne čestice ne može biti veći od 0.prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene Pirovac.izgra enost ugostiteljsko turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera. . vodeni športovi. širine veće od 500 m uz obalu. Na obali je potrebno urediti plaže koje se moraju ograditi s morske strane u cilju osiguranja kupača. što znači da je potrebno sačuvati zatečenu vrijednu vegetaciju. što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa. a u smislu povećanja kategorije I standarda planirane turističke ponude (ure enje plaža. Kada se dovrši planirani kanalizacijski sustav Pirovac – Tisno – Jezera.vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina odre uje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih gra evina. uz uvjet da se osigura javno korištenje obale. te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse.8. apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto.

ispred ili iza ulične ograde. širina gra evne čestice ne može biti manja od 20. autokamp kao dio ugostiteljsko turističke zone Pirovac mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2.postojeće gra evine mogu se rekonstruirati do visine odre ene za gradnju novih gra evina na postojećoj gra evnoj čestici.za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ . čiji je kolnik najmanje širine 5. U gra evinskom području naselja mogu se graditi: .). mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gra evine. Ante ('Renac'). Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se: .0 m. Gospodarska namjena – poslovna (K) planirana je Put sv. a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgra eni najmanje 70 m od obalne crte. ali ne više od 12.- - kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju.nova gra evna čestica mora se nalaziti uz sagra enu javno prometnu površinu. skladišnih.visina novih gra evina (E) je najviše podrum i tri nadzemne etaže. .0 m.ograde gra evnih čestica ne mogu biti više od 2.2 GOSPODARSKI SADRŽAJI U GRA EVINSKOM PODRUČJU NASELJA U gra evinskom području naselja gospodarski sadržaji mogu se graditi unutar gospodarske namjene – poslovne (K) i unutar mješovite namjene. . a visina (H). . . .0 metra. Moguća je gradnja proizvodnih. dimnjaci.5 m. npr.odgovarajuće parkiralište se mora osigurati na gra evnoj čestici. . od mjerodavne kote do vijenca gra evine. prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora a smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Omogućava se rekonstrukcija i zamjena postojećih gra evina te gradnja novih gra evina unutar izgra enog dijela zone te gradnja novih gra evina unutar neizgra enog dijela zone na temelju slijedećih uvjeta: . Pije priključenja na kanalizaciju zaga ene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim sustavom odvodnje s pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent ili priključkom na planirani sustav javne odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera.4.prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5. Oborinske vode sa onečišćenih površina (parkirališta. trgovačkih i drugih sadržaja.ugostiteljsko-turističke gra evine. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način. u pravilu u prednjem dijelu. 27 Članak 61. .koeficijent izgra enost nove gra evne čestice iznosi najviše 0. silosi i sl.najmanje 30% površine nove gra evne čestice mora biti ure eno kao parkovno-pejzažno i zaštitno zelenilo. Unutar zone može se organizirati reciklažno dvorište. . . južno od groblja.veličina gra evne čestice za gradnju nove gra evine ne može biti manja od 800 m2.najmanja udaljenost nove gra evine od me a iznosi H/2 (H – visina gra evine mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) ali ne manje od 3. zanatskih. . . Obvezno je ure enje i zajedničkog parkirališta unutar neizgra enog dijela zone.) moraju se propustiti kroz taložnike i separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent.0 m.kamp 3 kreveta = 1 SJ 3. klime. ulice i sl.0 metara mjereno od kote ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine (osim tehnološki uvjetovanih dijelova gra evine. ventilacije.

dom za stare i umirovljenike. a koeficijent iskorištenosti (kis) je naviše 0. ovih odredbi.0 m. . . pretežito trgovačke i komunalno servisne). .P+2.Udaljenost gra evine od javno prometne površine iznosi najmanje 10. vjerske zajednice.šport.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine). 28 Članak 62. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: . osim slijedećih uvjeta: . financijske i druge slične usluge). .000 m2. a izuzetno ta udaljenost može biti i manja u izgra enom dijelu gra evinskog područja. rekreacija.ambulanta. odnosno najviše 10. zabava i odmor. . .0 m. .Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .5. . . prometne usluge.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0.Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od 3. trgovina i ugostiteljstvo.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata .0 m. .Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.uprava.ostale gra evine javnog interesa i uslužnih funkcija (obrt i druge usluge. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Prostornim planom su osigurani uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti u središnjem naselju (Pirovac – lokalno središte) i u drugom naseljima prema potrebama stanovništva. .socijalna zaštita. Gra evne čestice za gradnju nove ugostiteljsko-turističke gra evine. . odnosno najviše 12.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 400 m2. pretežito trgovačke i komunalno servisne). . . . političke i druge organizacije. .Veličina gra evne čestice ne može biti manja od 1.zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita .3.P+2.- poslovne gra evine (pretežito uslužne. 4. umjetnost i tehnička kultura.Proračunski broj kreveta za odre ene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) odre uje se za hotele i druge pojedinačne smještajne gra evine 2 kreveta = 1 SJ. .0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine.odgoj i obrazovanje (predškolske i školske ustanove).Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. U gra evinskom području naselja može se graditi pojedinačna gra evina ugostiteljsko turističke namjene (hotel. Gra evne čestice za gradnju nove poslovne gra evine (pretežito uslužne.8. ljekarna i dr. ovih odredbi. .udruge.kultura. .Najmanje 20 % površine gra evinske čestice treba biti ure eno kao parkovno zelenilo. Društvene djelatnosti obuhvaćaju gra evine slijedećih namjena: . ali ne manje od 2. .).Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 73. moraju zadovoljavati uvjete propisane za gradnju ugostiteljskoturističke gra evine u gra evinskom području naselja. pansion) kapaciteta do 80 kreveta.

Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti (prvenstveno škole) u naselju. jaslice i školu potrebno je osigurati otvorene površine za boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.Prostornim planom Šibensko kninske županije predloženi su neki normativi za planiranje središnjih funkcija naselja. U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod kojima je izgra ena postojeća gra evina i omogućiti nadogradnju/gradnju do visine P+2. Predškolske ustanove smještaju se na način da zadovolje potrebe odre enog područja naselja i da stvore najprimjerenija gravitacijska područja. Izvan gra evinskog područja. . Vrsta i broj gra evina društvenih djelatnosti odre uju se mrežom gra evina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.0 m mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. ukoliko unutar gra evinskog područja nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za normalni rad. .za dječji vrtić.6. a do me e u izgra enom dijelu gra evinskog područja. odmorišta i sl. staze. 29 Članak 64.Koeficijent izgra enosti gra evne čestice kig iznosi najviše 0. Gradnja nove škole (osnovne i srednje) je moguća u Pirovcu u zoni mješovite namjene (M2).P+2. Ukoliko se gra evine društvenih djelatnosti smještaju na novoj gra evnoj čestici grade se prema slijedećim uvjetima: .Minimalna veličina gra evne čestice iznosi 400 m2.Najveća visina gra evine je prizemlje i dva kata . Omogućava se rekonstrukcija i dogradnja postojećih gra evina škola te gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja (športska dvorana i otvorena igrališta) te ure enje zelenih površina uz postojeće škole. Omogućava se prenamijena postojećih gra evina u gra evine za društvene djelatnosti kao i zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. Pri odre ivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. . Društvene djelatnosti mogu se smještati u dijelu gra evine slične ili druge namjene ili na zasebnoj gra evnoj čestici. koji se mogu koristiti prilikom detaljnijeg planiranja: Sadržaj bruto gra evinska površina (m2) površina gra evne čestice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 50 m2/učeniku Osnovno obrazovanje 5 m2/učeniku 2 Dom za stare 15 m /korisniku Ambulanta 0.04 m2/stanovniku Unutar gra evinskog područja naselja omogućava se gradnja novih gra evina te rekonstrukcija ili zamjena postojećih gra evina za potrebe društvenih djelatnosti. ili najviše 12. .Najmanja udaljenost gra evine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine gra evine (mjereno od najniže kote konačno ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine) u neizgra enom dijelu gra evinskog područja naselja. prvenstveno u okviru rekreacijske zone (R3 kupališta). Članak 63. . uz mogućnost gradnje podruma. mogu se ure ivati otvorena igrališta.

označen i zaštićen s morske strane. ure enja šetnice. odmorišta. Nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova.5. staza. Vjerske gra evine (crkve. a izuzetno za gra evine odgoja i obrazovanja.000 i broj 4. Akvatorij je potrebno ograditi radi zaštite plivača. To je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Rekonstrukcija postojećih gra evina. Članak 65. Na plaži se mogu postavljati tuševi.5. broj 1. . Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog čvora. Vjerske gra evine mogu imati odgovarajuća obilježja uz obavezu uklapanja u okolni ambijent. Prirodna morska plaža planirana je izvan naselja kao nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena. Ure ena plaža je tako er većim dijelom ure enog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno opremljena. socijalne skrbi i kulture koje se grade u izgra enom dijelu naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj parceli ili na javnoj površini.5 m mjereno od najniže točke ure enog terena uz gra evinu do vijenca gra evine. staza. lungo mare. 30 Članak 66.kupališta . U zonama rekreacije se omogućava ure enje otvorenih igrališta. Prirodne plaže odre ene su od uvale Vrilo do istočne granice općine.rekreacija (R2). Zone rekreacije (R2) se ure uju i opremaju potrebnim pratećim sadržajima.000. zdravstva. Prateća gra evina na obali je visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom paralelnim sa slojnicama terena. Parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evnoj čestici u skladu sa člankom 76. kartografski prikaz broj 4. Ure ena plaža je ure en kopneni prostor neposredno povezan s morem. Područje bivše škole u Kašiću označeno je kao javna i društvena namjena u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1. 'Gra evinska područja naselja' u mjerilu 1:5. Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene izvan naselja a prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Na obali se omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom mjestu vezano za sportske aktivnosti.plaže (R3).000. kapelice i sl. Zona kupališta (R3) planirana je kao ure ena morska plaža.a 'Korištenje i namjena površina naselja Pirovac' u mjerilu 1. kartografski prikaz broj 1. eventualna gradnja novih gra evina te ure enje otvorenih površina provodi se putem idejnog rješenja a u skladu s ovim odredbama. Omogućava se prenamjena gra evne čestice bivše škole u Kašiću i Putičanju za potrebe javnih i društvenih sadržaja (kultura) i sportskih sadržaja (igrališta) potrebnih naselju. trim staza. potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. ovih odredbi. Površine športsko rekreacijske namjene dijele se na: . najveće visine 4.) mogu se graditi unutar gra evinskog područja naselja u skladu sa uvjetima iz ovo g članka. te obale u svrhu korištenja plaže. odmorišta te zelenih površina uz upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti krajobraza.000. Ure enje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na način da se bitno ne mijenja prirodna konfiguracija obale te da se me usobno ne ugrožavaju načini korištenja zone rekreacije. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:25. .- Gra evne čestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. kabine i sanitarni ure aji. Uz obalu se omogućava ure enje obalne šetnice.

Prostornim planom se odre uje da je moguće odstupanje od utvr enih koridora i trasa ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmještanjem istih. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA Prostorni razmještaj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odre en je u grafičkom dijelu Prostornog plana. do utvr ivanja točne trase i položaja infrastrukturnih gra evina: Državna cesta D8 (obilaznica Pirovca) 100 m Dalekovod 110 kV 70 m (25) projektirani Dalekovod 30 kV 20 m Na područjima za koja je propisana obveza donošenje prostornog plana užeg područja (urbanistički plana ure enja ili detaljni plan ure enja) moguće je ishoditi lokacijsku ili gra evnu dozvolu za gradnju gra evina prometne i druge infrastrukture i prije donošenja tog plana. .000 i 1:5.promet (cestovni. Rješenje drugih infrastrukturnih sustava iz oblasti telekomunikacija. vodosprema. Korištenje i namjena površina i više prikaza broj 2. prepumpne stanice i dr. Gra evna čestica za pojedine sadržaje formira se u odnosu na veličinu projektirane gra evine u skladu s posebnim propisima. trafostanice. željeznički i pomorski). vodospreme. Do svake infrastrukturne gra evine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa. osim infrastrukturnih gra evina. Članak 68.) prometnih i infrastrukturnih sustava. . Zasebna gra evna čestica formira se za sve gra evine (prometnice. površine i oznake za infrastrukturne gra evine i to za: . 31 .).pošta i telekomunikacije. vodoopskrbe i odvodnje te elektroopskrbe je moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama. izgradnja zaštitnih zidova i sl. Prema Prostornom planu Šibensko kninske županije odre eni su koridori planiranih infrastrukturnih sustava unutar kojih nije moguća gradnja drugih sadržaja. trafostanica i dr. Članak 67. Kartografski prikazi sadrže koridore. Takva promjena ne smatra se izmjenom Prostornog plana. crpna postaja. .5.energetski sustav (prijenos i distribucija).). kartografski prikazi broj 1.000. Moguće izmjene odnose se na položaj vodova i lokaciju pojedinih gra evina (npr. osim za bazne stanice mobilne telefonije ? Prilikom izgradnje gra evina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa.vodno gospodarstvo (korištenje i zaštita voda) Tehnički elementi prometnih i drugih infrastrukturnih sustava nisu sadržani u Prostornom planu već se utvr uju sukladno posebnim propisima i pravilima struke u lokacijskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji.

biciklističke trase. lokalna L65031 i ostale nerazvrstane ceste se rekonstruiraju u skladu s potrebama. Širina koridora trase koja se izmješta je odre ena sa 100 m. Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste. cestovna mreža u naseljima. rekreacijski i turistički putovi. javnom rasvjetom.1 Cestovni promet Za potrebe odvijanja cestovnog prometa odre ena je osnovna mreža cesta i ulica: državna cesta D8. 32 . Sa županijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na način da se izvode zajednički priključci na javnu cestu za više parcela u neposrednoj blizini. Osnovne trase ulica u naselju Pirovac su prikazane na grafičkom dijelu Prostornog plana.000. barem s jedne strane ulice. trase za jahanje i sl. odnosno produženje Ulice P. Gra evna čestica uz cestu može se formirati na odgovarajućoj udaljenosti od zemljišnog pojasa punog profila prometnice u skladu sa posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom. i na taj način omogućiti specifičnu turističku ponudu područja (pješačke trase. vrtovi s niskim zelenilom i sl. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. Neizgra ena područja naselja ili drugih gra evinskih područja (turističke. Predvi a se poboljšanje tehničkih elemenata ukupne trase ceste. Članak 69. gospodarski (protupožarni). županijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste. parkirališta je potrebno organizirati kao javne površine u naseljima a na gra evnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta prilikom gradnje ili rekonstrukcije u skladu s namjenom i kapacitetima planiranih sadržaja.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV 5.1 Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gra evinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene i druge gra evine te na koju gra evine imaju izravan pristup. Članak 71.Knin.5. odnosno izmještanje postojeće trase na dijelu obilaska naselja Pirovac. popravljati suhozide. radne. U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgra eni dio parcele. Uz obalu je obvezno ure ivanje pješačkih šetnica (lungo mare). kartografski prikaz broj 1. Draganića Vrančića. rekreacijske i druge zone) je potrebno opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica i javnih parkirališta te omogućiti uspostavu linija javnog prometa. odnosno ure ivati parkirališta. državna cesta D59 Kapela (D8) .1. uz nove glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke pločnike. omogućava se gradnja kolno-pješačke ulice na obalnom dijelu Pirovca – obala Rtine. na način da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne ugrozi sigurnost prometa. Potrebno je održavati trase. planira se gradnja. Ulice u naselju s funkcijom državne. Članak 70.). ure enjem pješačkog nogostupa i dr. Omogućava se poboljšanje tehničkih elemenata ceste što se ne smatra izmjenom trase. županijska cesta Ž6068 Pirovac – Kašić – granica općine.

Izuzetno. a u skladu s odredbama posebnog zakona. za ugostiteljske objekte. odnosno 3. 1 PM na 5-20 sjedala.5 m. potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika. Članak 73. bankine i nogostupa. - U ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evine ne uračunava se garaža. Članak 72. gra evine. Javna parkirališta je potrebno izgraditi u sklopu luke (centar Pirovca). Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.Ulica iz stavka 1. gra evinski. pansion: za sportske dvorane i igrališta. zanatske. 5. prije upuštanja u tlo ili more. Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti. 1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine. Članak 74. Nije dopuštena gradnja gra evine. za hotel. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste moraju se graditi prema posebnim propisima i na proširenom dijelu kolnika a izuzetno i na kolniku javne ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika. . Uz ugostiteljske. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene e površine. radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila. Koridor je rezerviran na razini planske informacije o eventualno mogućem položaju uz obvezu daljnjeg istraživanja (prostorni. ovog članka mora imati najmanju širinu 5. dječje ustanove. u pravilu obračunato na ukupnu bruto gra evinsku površinu gra evina: za stambenu gra evinu ili apartman. ekonomski aspekt i aspekt zaštite okoliša). trgovačke.1. u turističkim zonama i centralnom području Pirovca. 1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece. za vjerske gra evine.5 m (za jednu voznu traku) ) i obostranim nogostupom. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih gra evina potrebno je u okviru gra evne čestice osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM). uklanjanje oštrih zavoja. te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa. 1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine 1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine.5 m (za dvije vozne trake). za ambulante. servisne i druge objekte pokraj cestovnih prometnica. a ne može biti manja od 1. servisne. 33 Članak 75. uz kolnik ulice s jednom voznom trakom i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu stranu. za ostale prateće sadržaje stanovanja. usjeka. za trgovine: za škole. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog kanala. za industrijske.2 Željeznički promet Na temelju Prostornog plana Šibensko kninske županije naznačen je alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split – Šibenik – Zadar. 1 PM na 10 sjedala. 1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine. 1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine. zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih ulica. uslužne i sl. nasipa. podrum koji ne služi stanovanju i nije predvi en za duži boravak ljudi te pomoćne gra evine na gra evnoj čestici.

(luka otvorena za javni promet Pirovac – županijski značaj) LUKE POSEBNE NAMJENE: . U funkciji odvijanja pomorskog prometa.Na prostoru općine Pirovac potrebno je voditi računa o zaštiti osobito vrijednog obradivog tla. kartografski prikaz broj 1. (1) Luka nautičkog turizma Luka nautičkog turizma može biti suha marina i marina. 34 Članak 76. b) Luke posebne namjene Luke posebne namjene na području Općine Pirovac su: luke nautičkog turizma. ure ajima. luka i pomorskih gra evina. . športske luke. prostora za prihvat plovila u tranzitu i dr. Prostornim planom je odre en akvatorij za gradnju planiranih luka i označen u grafičkom dijelu.športska luka Porat i Stara riva .a Korištenje i namjena površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5. Veličina i način ure enja suhe marine odredit će se detaljnijim planom ure enja. Suha marina je posebno ogra en i ure en prostor za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag. 5. kroz uspostavu unutarnjeg plovnog puta. Stoga se preporuča se preispitivanje moguće trase koridora željezničke pruge središnjim dijelom kraškog polja visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta izme u naselja Putičanje i Kašić. Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgra enim i neizgra enim obalama. lukobranima. sidrenje i zaštitu plovila. Unutar lučkog područja naselja Pirovac moguć je smještaj luke otvorene za javni promet. športske luke. Detaljniji uvjeti ure enja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj plovila domicilnog stanovništva.000. razvoja nautičkog i športskog turizma predvi a se ure enje luka u Pirovcu: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET: .županijski značaj a) Luka otvorena za javni promet Planira se osposobiti luku otvorenu za javni promet za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem obale i dopunom potrebnim sadržajima. luke nautičkog turizma. osiguranje privezišta za ribarske brodove. Omogućava se ure enje suhe marine unutar planiranih gospodarskih zona Torina i Gaženica.1. Unutar lučkog područja moguć je smještaj stalnih i povremenih komunalnih vezova. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje.3 Pomorski promet Prostornim planom se u akvatoriju Općine Pirovac osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg pomorskog prometa. Omogućava se rekonstrukcija i ure enje luke otvorene za javni promet u Pirovcu.luka nautičkog turizma – marina III kategorije – kapaciteta do 200 vezova radi specifičnog položaja u središnjem dijelu naselja planirana je marina s nužnim sadržajima na kopnu . ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. komunalnih vezova (stalnih) te prostora za prihvat plovila u tranzitu.

Potrebna su daljnja hidrogeološka istraživanja. Nije dopušteno ogra ivanje marine na kopnenom dijelu. 35 . Vezom se u luci nautičkog turizma smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m. ure enje prostora za držanje priručne opreme luke i sl. smještaja nautičara u plovilima i i drugih uobičajenih usluga turistima. Jandrić II Q=9 l/s). odnosno izvorišta koja se ne nalaze na području Općine Pirovac. sa svrhom utvr ivanja zona sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode (galerije Jandrići I i II te vodozahvat Kovča). a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od 3 kreveta. Unutar športske luke Stara riva omogućava se gradnja istezališta. kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Šibenik (Krka) – Zadar. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina potrebno je realizirati.Stara riva Športska luka Porat – Nova riva smještena je uz povijesnu jezgru naselja na zapadnom dijelu obale do planirane marine. Športske luke planirane su u Pirovacu na slijedećim lokacijama: . (2) Športske luke Športska luka mora omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po plažama i drugim dijelovima obale. ostave i dr. dok je za navodnjavanje potrebno dovršiti istraživanja o potrebi.Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale) posebno izgra en i ure en za pružanje usluga veza i čuvanja plovila. Marina III kategorije. priobalnom slivu koji je odre en s više podslivova. Prema sadašnjim podacima kopneno područje općine Pirovac pripada. nužni prostor za brodice na kopnu. Planom je utvr eno da će se ovo područje snabdijevati pitkom vodom iz izgra enog sustava sa izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s. na cca 100 ha poljoprivrednih površina. Vodoopskrba Članak 78. Kapacitet športske luke će se odrediti urbanističkim planom ure enja. odnosno dopunjuju potrebnim sadržajima na moru i kopnu.) u skladu s mogućnostima prostora. veličini područja koje će se navodnjavati i načinu navodnjavanja.4 Vodnogospodarski sustav Zaštita voda Članak 77. u hidrogeološkom smislu. izvan obale koja se koristi za javni promet. jedinog načina odvo enja suvišnih voda iz polja. Omogućava se postava valobrana (ponton ili čvrsta gra evina). robna kuća) se može koristiti za potrebe marine. odnosno regulacijski radovi na koritu vodotoka (posebno stoga što su radovi čišćenja i održavanja izostali u dužem vremenskom razdoblju) kao i stalno čišćenje ponornih zona. Omogućava se melioracijsko ure enje polja Kašić – Putičanje (osobito vrijedno obradivo tlo) sa povremenim vodotokom – ponornica. Unutar športske luke se ure uju vezovi za brodice i prateći sadržaji za servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor za brodice. Športska luka Stara riva ure uje se na preostalom obalnom dijelu uz povijesnu jezgru.Porat – Nova riva. kapaciteta do 200 vezova je planirana u središnjem dijelu Pirovca a ure uje se u skladu s posebnim propisima. Za navodnjavanje polja omogućava se korištenje voda iz vodospreme Zibonga i drugih izvora. 5. Postojeća gra evina (ex. prema grubim procjenama.1. . Nema sadržaja na kopnu.

Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. Do gra evne čestice mora biti osiguran prilaz cisterni radi pražnjenja septičke jame. prije priključenja na predvi eni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda. kartografski prikaz broj 2. za koje ne postoje mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske sustave. profila manjeg od 200 mm. Oborinske vode se.000 ES.b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25.000 su prikazani glavni kolektori. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Članak 79. Kao optimalni sustav buduće kanalizacije odabran je razdjelni sustav. Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih gra evina i proširenje vodovodne mreže prema novim ugostiteljsko .b Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarstvo u mjerilu 1:25. ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015. uljara) otpadne vode iz turističkih. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje. Za naselja u zale u obale. priključiti na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava. Nepropusna septička jama mora se izgraditi na gra evnoj čestici za gradnju osnovne gra evine udaljena najmanje 2. Prijedlog rješenja prikupljanja otpadnih voda priobalnog područja proizlazi iz Studije zaštite voda.1. Sve kućanske otpadne vode se putem kolektora.000 su prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi.Biograd na 36 .0 m od susjedne me e. Općina Pirovac je dio sustava Pirovac – Tisno – Jezera. Svi potencijalni zaga ivači (luka nautičkog turizma. Elektroenergetika Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV 110 kV Bilice .turističkim i gospodarskim proizvodnim zonama. gospodarskih i zanatskih objekata se moraju dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda. profila manjeg od 300 mm. i turisti 300 . crpnih postaja i tlačnih cjevovoda odvode prema lokaciji ure aja za pročišćavanje na otoku Murteru (predjel Gnjina) kapaciteta 27. vode direktno u more. Nakon izgradnje javne kanalizacije sve gra evine se obvezno priključuju na javni sustav. kartografski prikaz broj 2.5 Energetski sustav Članak 80. 5. putem kraćih kanala (otvorenih ili zatvorenih). Do izgradnje planiranog sustava javne kanalizacije unutar zaštićenog obalnog područja mora u izgra enom dijelu gra evinskog područja naselja moguće je gra evine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika). Za gra evine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja biološkog ure aja za pročišćavanje.Potrebna količine vode izračunata je na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje (stanovništvo 300 l/st/dan. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. godine. fekalne otpadne vode će se prikupljati u septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav odvodnje. odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže. odvijat će se sukladno potrebama konzuma i financijskim mogućnostima za poboljšanje kvalitete mreže.500 l/tur/dan.

U naseljima se 10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s manjim zračnim vodovima na perifernom području i u unutrašnjem dijelu općine. kartografski prikaz broj 2. Poboljšanje opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika prostora na području općine Pirovac planira se daljnjom gradnjom gra evina prijenosa. Obvezno je priključenje na elektroenergetski sustav svih gra evina unutar gra evinskog područja. Članak 82.c Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav u mjerilu 1:25. . Na području općina se planira uvo enje srednjeg napona 20 kV.DV 10 (20) kV = 10 m. budući za to postoje tehničke i gospodarske prednosti. Prostornim planom su odre ene minimalne širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode: . Dalekovode i postrojenja srednjeg i visokog napona treba smještavati izvan prostora u kojemu borave veće skupine ljudi te izbjegavati upotrebu zapaljivih gra evnih materijala.sjevernom dijelu i na DV 110 kV Vodice (Kapela) .4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup (kamionski) barem jednom pročelju. U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.DV 110 kV = 20 m.000 prikazani su dalekovodi i vodovi visokog napona i lokacije pojedinih trafostanica. kao i udaljenosti od postojećih dalekovoda i korištenja prostora u njihovoj blizini. Do uvo enja 20 kV napona postojeća i proširena mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se svi objekti izvode s 20 kV opremom. distribucije i transformacije. Mjesne TS 10(20)/0. zanatstvo i ugostiteljstvo i turizam).4 kV.0 m. 37 . Omogućava se izmjena broja i označenih lokacija pojedinih trafostanica kao i mogućnost izmjene trasa vodova iz razloga što se u postupku izrade ovog plana ne raspolaže egzaktnim podacima o konzumu u pojedinim dijelovima naselja. Do gra evne čestice TS 10(20)/0. prema naseljima Kašić i Putičanje. . Članak 81. Korištenje i ure enje prostora unutar zaštitnih koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima koji reguliraju to područje. Planira se proširenje mreže10 kV vodova (kabela) i transformatorskih postaja 10/0. U spomenutom smislu poboljšanja opskrbe električnom energijom sadašnjih i budućih potrošača na području općine Pirovac planira se izgradnja više objekata TS 10(20)/0.DV 35 kV = 15 m.4 kV osigurati kolni (kamionski) pristup. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne visine. Za gradnju stambenih. Paralelno s tom mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 (35) kV napona sa postojećim transformatorskim postajama Vodice i Stankovci (Crljenik) Tisno i planiranom TS 30/10 kV Murter. Ako se grade kao samostalne gra evine udaljenost od punog profila ceste iznosi najmanje 3. područjima stambene izgradnje. u kojima se isključuje gradnja novih gra evina visokogradnje ovisno o naponu dalekovoda i drugih elektropostrojenja. Prostornim planom su utvr ene mjere zaštite prilikom izgradnje novih elektroenergetskih objekta. a posebno u područjima planiranim za gospodarske namjene (industrija.0 m a od susjedne me e najmanje 2.Bilice. gospodarskih i drugih gra evina kao i za rekonstrukciju postojećih gra evina ispod i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obvezna je prethodna suglasnost javne elektro – gospodarske ustanove.4 kV i naponskih vodova 10(20) kV. udaljenosti i zaštitne koridore.

Postojeći telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina koje se nalaze izvan područja općine Pirovac.6 Sustav veza i pošta Prostornim planom je predvi ena gradnja novih i proširenje postojećih telekomunikacijskih sustava. U tom sustavu planira se razvitak posebnih usluga i mogućnosti telekomunikacijske mreže.Plinoopskrba Plinifikacija naselja na području Općine Pirovac razvijat će se temeljem osnovnih postavki u Prostornom planu Šibensko kninske županije i posebnoj Studiji opskrbe prirodnim plinom a razra ivat će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Novi zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža i izgradnje objekata. Do bazne relejne postaje nije potrebno osigurati kolni put. što se odnosi kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Poštanska mreža predvi a jedinicu poštanske mreže u Pirovcu uz mogućnost lociranja u ostalim naseljima i pojedinim zonama. odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju prethodne suglasnosti Općine Pirovac. Članak 85. Članak 84. Na području općine grade se mjesne mreže za pojedina komutacijska čvorišta. Planom su odre ena komutacijska čvorišta u Pirovcu uz mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. Radi zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK mreže različitih operatera-koncesionara. odnosno bazna radijska stanica ne može biti smještena u blizini stambenih gra evina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati vrijednosti krajobraza. Prethodna suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana a ukoliko se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna suglasnost izdana. Pokretna telefonska mreža formira se od više neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih stanica na području općine Pirovac. Članak 83. Prostornim planom se predvi a izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih gra evina i ure aja u skladu sa potrebnim kapacitetima i tehnološkim dostignućima. Za spojne putove izme u mjesnih mreža koristit će se optički kabel u podzemnim kanalizacijama.ATC(RSS) Pirovac i ATC Pirovac .1. Radio relejne veze su ostvarene na trasama PPR Raduč . Antena pokretnih TK mreža smještavaju se izvan naselja. Radio relejna postaja. planira se isključivo kao digitalni prijenosni sustav podzemnim optičkim kabelom. Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje. Sustav prijenosa. izme u komutacijskih čvorišta i sa nadre enom tranzitnom centralom.ATC Tisno. 5. 38 .

Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima. Prostornim planom su utvr ene zaštićene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za zaštitu koje imaju status preventivno zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita područja u označenim granicama ucrtanim u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. je osobitog značaja zbog nalazišta peloida. Za svaki zahvat i gradnju na zaštićenom području potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno propisima ili ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s posebnim propisima. prirodnog ljekovitog resursa. Članak 86. Prostornim planom je odre eno područje prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat (geološki) Uvala MAKIRINA Ovo područje. Uvjeti korištenja .Područja posebnih uvjeta korištenja”. a i zbog gospodarskog značaja predlaže se zaštita područja. kartografski prikaz broj 3. Područja posebnih ograničenja u korištenju'. kartografski prikaz broj 3. ure enja i zaštite prostora . Na području Lastve. u blizini planiranih ugostiteljsko turističkih i rekreacijskih zona nalazi se spilja Bikovica koju je potrebno istražiti. unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske. 39 .a 'Uvjeti korištenja i zaštite prostora. Predložena je stupnjevana zaštita šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji posebnog rezervata (geološki). Ure enje područja će se temeljiti na Prostornom planu područja posebnih obilježja. a odnose se na: prirodne vrijednosti graditeljsku baštinu (1) Zaštita i ure enje prirodnih vrijednosti Članak 87. u mjerilu 1:25000.1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana. koje se dijelom nalazi na teritoriju općine Pirovac. 1. u mjerilu 1:25000. bakteriološke i dr. 2. Potrebno je provesti postupak valorizacije i proceduru sukladno posebnim propisima.a “Uvjeti korištenja. Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno posebnom propisima Prostornim planom se odre uje zaštita spilje i njeno korištenje u edukativne i turističke svrhe. Prostornim planom su odre ene orijentacijske granice koje će konačno utvrditi odlukom o zaštiti a na temelju daljnjih (hidrogeoloških) istraživanja. Dio tog područja se nalazi na teritoriju općine Pirovac.6. Duž cijelog priobalja močvarna su područja vrlo značajna za opstanak močvarica.Područja posebnih uvjeta korištenja. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA 6. Radi njegove podložnosti onečišćavanju i zaga enju.). Odre ena su područja prirodnih vrijednosti koja se štite Prostornim planom. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području Općine Pirovac je zaštićena prirodna vrijednost: Park prirode VRANSKO JEZERO Vransko jezero i njegovo priobalje je zaštićeno u kategoriji Parka prirode.

povijesna jezgra Pirovca je preventivno zaštićena. posjednika i korisnika o njihovom čuvanju i održavanju. nalazi se neistraženo arheološko nalazište. Do donošenja urbanističkog plana ure enja rekonstrukcija i interpolacija gra evina je moguća na temelju posebnih uvjeta nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. uz sjeverni rub polja. Svi lokaliteti i gra evine označeni na karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog. mahom su zastupljeni kroz pojedinačne spomenike.sarkofag) Obrambeni zid sa Vratima sela Pirovac (obrambena gra evina) Crkva sv Jurja Pirovac – kod Putičanja Kula Kašić (obrambena gra evina) Crkva Gospe od Karmena Putičanje . Crkva sv Jurja Pirovac Župna crkva Gospe Karmenske Pirovac Palača obitelji Draganić Pirovac (civilna gra evina) Grob obitelji Draganić Pirovac (grobna gra evina . . Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. Kao seosko naselje koje ima spomeničku vrijednost potrebno je očuvati i središnji dio naselja Pirovac. Iznimno. do donošenja urbanističkog plana omogućava se izrada detaljnog plana ure enja u granicama koje će se utvrditi Programom mjera. . Za veće intervencije. Uglavnom je zastupljeno antičko razdoblje: PIROVAC antički lokalitet KAŠIĆ antički lokalitet KAŠIĆ (Gradine) antički lokalitet KAŠIĆ (Dražica Podarica) antički lokalitet KAŠIĆ srednji vijek Uvala Makirina Na predjelu 'Rašićini vrtli' nedaleko od Putičanja. 40 Članak 89. Za jezgru je važna revitalizacija funkcije stanovanja a protiv dominacije povremenog vikend boravka. realizacija manjih zahvata na pojedinačnim gra evinama unutar zaštićenih dijelova zone. Članak 88. Na području arheoloških lokaliteta nije dozvoljena gradnja ni izvo enje zemljanih radova bez prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe zaštite spomenika kulture.kopnenih arheoloških lokaliteta ima najviše u Kašiću te u Pirovcu. S obzirom na svoju funkciju u prošlom vremenu i materijal od kojega su izgra eni ti spomenici su od posebne važnosti kao orijentiri u prostoru i vremenu. iz čega proizlazi obveza vlasnika. Svi registrirani i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro.povijesni sklop i gra evine. uz prethodno mišljenje nadležne službe zaštite.urbanistička cjelina Pirovca. i srednjovjekovnog razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za gradnju ili izvo enje zemljanih radova nužno odobrenje i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Za zahvate na vrijednim ambijentalnim cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog plana ure enja. Omogućava se.(2) Zaštita i ure enje kulturne baštine Prostornim planom su odre ene zone i pojedinačni objekti kulturne baštine: . pretežno crkvice u pejzažu. antičkog. adaptacije ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izra uje ili odobrava nadležna institucija. uz sudjelovanje nadležne službe zaštite kulturne baštine.

Članak 91.radovi na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine do 5%. veći zahvati uključuju: . . na karti u mjerili 1:2500.Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju: . s promjenama na pročeljima i krovištu. .rušenje i zamjena gra evine bez promjene gabarita. Članak 90.radove na gra evini s promjenama gabarita i s povećanjem bruto razvijene površine gra evine više od 5%. . Procedura za rekonstrukciju gra evina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Pirovca Procedura zaštićene gra evine Manji Veći zahvati zahvati X ostale gra evine Manji Veći zahvati zahvati X Prostorni plana uz suglasnost nadležne službe zaštite (do donošenja UPU-a ) UPU X X X X Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina. s povećanjem bruto razvijene površine gra evine. Ostali. zona i pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture.2. s promjenama na pročeljima i krovištu. .nova izgradnja pojedinačnih gra evina i sklopova.manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti gra evine. . prilog 3.radovi na gra evini bez promjene gabarita i povećanja bruto razvijene površine gra evine. kao vrijedna područja. od uvale Gornja Tonja do uvale Donja Tonj. odnose se na slijedeće površine i zone: osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz oblikovno vrijedno područje (povijesna jezgra Pirovca) zaštićeno obalno područje mora more I i II kategorije.Područja posebnih ograničenja u korištenju". 41 . potrebno štititi: obalno područje od uvale Makirina do uvale Vrila. ure enja i zaštite prostora . obalno područje uz Vransko jezero. zaštita podmorja zaštita nalazišta peloida (uvala Makirina) otvorena vodena površina vodotok . .2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Područja posebnih ograničenja u korištenju prikazana su na grafičkom prikazu "Uvjeti korištenja. obalno područje vrulja (od uvale Stinica do zapadne granice općine). s promjenama na pročeljima i krovištu.bujični s poniranjem zaštita koridora magistralnog vodovoda Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza koje je.radovi u unutrašnjosti gra evine koji uključuju izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture. 6.rušenje i zamjena gra evine uz promjene gabarita i tlocrta.

Posebna ograničenja utvr ena su za korištenje i ure ivanje prostora oblikovno vrijednog područja urbanističke cjeline povijesne jezgre Pirovca koja ima spomeničke vrijednosti. te da se očuva tradicijski izgled sela. na način da je zahvate u prostoru potrebno provoditi pažljivo kao se ne bi naruše spomeničke i ambijentalne vrijednosti graditeljske cjeline. More uvale Makirina (područje fizičke zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju. 42 . Planom su gra evinska područja malih naselja definirana na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine. tako i doživljajnih. Pod kultiviranim krajobrazom na području općine Pirovac smatra se: vrijedna obradiva tla uz cestu za Kašići Putičanje sa ure enim poljskim komunikacijama. rekonstrukcije i dogradnje stambenih gra evina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih gra evina u naseljima u zale u i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz. Prostornim planom su odre ena ograničenja u korištenju obale: gra evinsko područje naselja ne širi se uz morsku obalu. športsko – rekreacijske i druge aktivnosti. Prostornim planom je predvi eno da priobalno more urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju koja dozvoljava kupanje. Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća pojas kopna 1. ogradama i poljskim kućicama. već u dubinu prostora. osigurava se dostupnost obale i javni interes u korištenja obale. prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unapre ivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem. premda nije zaštićena u smislu Zakona. tako da se izbjegne formiranje neprekinute dužobalne zone gra enja. Ograničena korištenja tog prostora odnose se na mogućnosti novih gra evinskih intervencija. Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. otočići. Interpolacije. obradivim tlom. rekultivacijom i sl. odnosno more na svim ostalim područjima treba zadovoljiti I kategoriju. Zahvate u prostoru kao: interpolacije. ozelenjenim površinama. Korištenje tih područja je moguće za rekreaciju. kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava gradnja pješačke šetnice uzduž obale.U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza. hridi. prirodni ambijenti. planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti. ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza. čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu. čuvaju se u izvornom obliku. kao i dijelovi obale izvan naselja i zone rekreacije. Prostornim planom je odre eno obalno područje mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez intervencija i gra enja na obali. Prostornim planom se utvr uju mjere zaštite i sanacije obalnog mora. naselje Kašić sa okolnim obra enim poljoprivednim površinama koja sa okolnim prostorom. Radi očuvanja identiteta prostora kod intervencija u prostoru pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika.). kako ekoloških. treba i u budućnosti zadržati i sačuvati izvornost i posebnost. Potrebno je ograničiti korištenje jezgre za povremeno stanovanje i afirmirati funkciju stanovanja.000 m od obalne crte i mora 300 m od obalne crte a ure uje se i štiti u skladu s propisima. Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza. rekonstrukcije i dogradnje u urbanističkoj cjelini potrebno je provoditi temeljem detaljne dokumentacije prostornog ure enja uz suglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. kao jedinstvena prostorno-funkcionalna i povijesna cjelina jedinstvenih morfoloških i krajobraznih obilježja. Prilikom gradnje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza.

u prijelaznom razdoblju. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj transfer stanice unutar površine odre ene za smještaj transfer stanice u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.000. ugostiteljsko turističkih zona i uz obalni pojas. uvala Makirina . Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog mikrozoniranja područja i izrade izvješća o problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac -Vodice i izvorišta Litno. 6. 43 Članak 93. Pošumljavanje šumom oskudnog područja općine Pirovac je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i zemljišta.3 PODRUČJA URE ENJA ZEMLJIŠTA Prostornim planom je odre ena mogućnost melioracijskog ure enja polja od Kašića do Putičanja (i dalje do Dazline izvan područja općine Pirovac) s povremenim vodotokom – ponornicom. do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada. . Tisno i Murter. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25. Za odre ivanje zona sanitarne zaštite podzemnih izvora pitke vode u Dubravi (izvan područja općine Pirovac . U odnosu na ostale stalne izvore (uvala Vrilo) i izvore manjeg značaja potrebno je. prvenstveno oko naselja Pirovac. planira se ure enje transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu otpada. na području Općine Pirovac a dijelom i na području općine Tisno. Sustav za odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati navodnjavanje za ukupnu površinu polja.Lučko područje je odre eno u Pirovcu u skladu s karakterom i namjenom luka (luka javnog prometa. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem šumsko gospodarske osnove. na način da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš. Promjena stanja i obilježja područja sprječava se na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za koje se predlaže odre ena razina zaštite (Park prirode Vransko jezero. kartografski prikaz broj 1. Za realizaciju natapanja polja potrebno je dovršiti započeta istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja te druge potrebne parametre. ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem Bikarac. Članak 92. POSTUPANJE S OTPADOM U sklopu odre enog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije u općini Pirovac je potrebno slijedeće: sanirati sadašnje odlagalište (Šljukine njive) i druge "divlje" deponije. Po sanaciji odlagalište treba zatvoriti i napustiti.Jandrići I i Jandrići II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta. prije gra enja na tim područjima osigurati odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu odre ivanja posebnih uvjeta gra enja i stručne podloge za izradu detaljnije dokumentacije prostora. Transfer stanica je planirana za potrebe općina Pirovac.u skladu s prijedlogom zaštite područja). 7. luke posebne namjene).

− područje postojećeg odlagališta otpada «Šljukine njive» u Pirovcu. ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla. U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava (umjetnih gnojiva .8. 8. − šumske i ostale zelene površine ugrožene od požara. S obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora i antropogene utjecaje. zaga enja vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja potrebnih mjera preventive i sanacije. 8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ Zaštitu."geogeno" stanje na mjestima gdje su već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije ugroženosti.2 ZAŠTITA VODA Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. Članak 94. u cilju zaštite tla od zaga enja.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša. Planom se odre uje da se pozajmišta prirodnog materijala i gra evinskog kamena ne mogu osnivati u zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine ni u njihovoj neposrednoj blizini. na vidljivim dijelovima uz prometnice i morsku obalu. Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zale a s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sliva. racionalno korištenje prostora i unapre ivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost. radnih pogona. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja. prometnice i sl. radionuklidima i dr.pesticida) u poljoprivredi. kao definiranja zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti ugrožavanja tla. zbog gra enja i razvitka. izgradnju urbanih cjelina. zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskla ena s uvjetima koje zahtjeva zaštita čovjekova okoliša. 44 Članak 96. smanjiti emisije onečišćujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima. komunalnim i industrijskim vodama. Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova "gomila". u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo. Preventivne mjere zaštite tla obuhvaćaju: u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative.1 MJERE ZAŠTITE TLA Za područje Općine Pirovac. Kontinuirano provjeravati kvalitetu tla i njegovo tzv. zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja krajobraza. Članak 95. . potrebno je djelovati preventivno kako se. otpadnim plinovima. najugroženiji dijelovi čovjekove okoline su: − obalno more Pirovačkog zaljeva. sprečavanjem. u šumskim i vrijednim poljoprivrednim površinama te erozionim područjima. smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla. ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla.

za individualne objekte rješavati putem vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti a njihova sadržina će se upuštati u sustav odvodnje. zakonske regulative. odnosno ispuštanje u kanalizaciju i dalje preuzimanja obrade i konačnog zbrinjavanja ovog otpada otpadom na razini Županije i države. Dispoziciju otpadnih voda u naseljima u unutrašnjosti. pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu kanalizaciju.Tisno . Zatvoreno more sa slabom izmjenom vodene mase. Ograničenje izgradnje u obalnom području. koje se. Sustavno rješenje dio je sustava gospodarenja Članak 97. gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podmorskih ispusta. . te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj površini. Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda. Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac . organizacijsku shemu s definiranim nadležnostima i zadacima sa svrhom sprečavanja i uklanjanja onečišćenja te provo enje mjera. Zaštita od štetnog djelovanja voda. Za detaljno utvr ivanje lokacije mjesta upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti hidrogeološka istraživanja šire lokacije. u otvoreno more i drugim mjerama: Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja. u pravilu. predstavlja osjetljivo područe. 8. Plan sanacije ugroženog obalnog dijela uvale Makirina radi zaštite naslaga peloida.3 ZAŠTITA MORA Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se odre ivanjem namjene kopnenog i morskog prostora.U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda: Kontrola (monitoring) kakvoće voda. Izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zaga enja s kopna npr. ograničavanjem gradnje štiti od prekomjernog zaga ivanja. Zbrinjavanje posebnog otpada provoditi će se temeljem tehnološki otpad mora se sakupljati u tvorničkom krugu i procje ivanje. sprečavati i smanjivati zaga ivanje na mjestu njegova nastanka. uz izvore onečišćenja mora s kopna. predstavljaju stalnu opasnost za morski okoliš.4 MJERE ZAŠTITE ZRAKA Kako je na temelju kategorizacije područja prema stupnju onečišćenja zraka utvr eno da je područje općine Pirovac spada u I kategoriju kakvoće zraka. sustav obavješćivanja. Provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative. predlažu se slijedeće mjere: 45 Članak 98. Pomorski promet i lučke djelatnosti. 8. Opasni spriječiti njegovo ispiranje ili u more. Sustav mjera zaštite mora od onečišćavanja obuhvaća: izvi anje radi utvr ivanja pojave onečišćenja.Jezera prije gradnje značajnijih turističkih i drugih planiranih sadržaja na obalnom području. Prostornim planom utvr ene su mjere zaštite mora i tla od zaga ivanja na način da svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgra enu i održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti kategoriju recipijenta (tla i vode).

.- - - Stanje zaštite zraka ne smije prelaziti graničnu razinu onečišćenja zraka (GV). Članak 99. primjenom karte buke za odre eno područje te inspekcijskim nadzorom.6 MJERE ZAŠTITE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode koji imaju osobitu zaštitu. Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. rješavanjem prometa u mirovanju izgradnjom obilaznice Pirovca i drugim mjerama urbane politike. držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. U cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gra enja i razvitka područja ne bi prekoračila graničnu vrijednost kakvoće zraka (GV). Postojeće gospodarske prometnice koje su 46 Članak 101. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su: Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima. Prostornim planom se odre uje da je pri utvr ivanju lokacija objekata za odre ene djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum. 8. Članak 100. na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. Za potrebe utvr ivanja i praćenja razine buke potrebno je izraditi karte buke u skladu s posebnim propisima. vo enje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju.0 m sa svake strane. regulirati će se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi. uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih emisija buke iz pojedinih izvora. Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata.7 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE SKLANJANJA STANOVNIŠTVA Planom se odre uju mjere zaštite od požara na način da se predvi a izvedba vatroobrambenih prosjeka nezasa enih pojaseva najmanje širine koja je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije. Uzduž glavnih prometnica(državnih i županijskih) izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje 20. Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oštećuju ozonski omotač prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 8. 8. kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na općinskoj i županijskoj razini. Zabranjuje se rastjerivanje.5 MJERE ZAŠTITE OD BUKE Iako problem buke još uvijek nije aktualan za područje općine Pirovac. Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. Buka od prometa se rješava ure enjem odgovarajućeg zelenog tampona uz prometnice i prometne površine. a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka ipak zaslužuje pažnju. hvatanje. koje mogu predstavljati izvor buke. uzduž trase dalekovoda ukloniti makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću pojaseva. odnosno korištenjem drugih mjera zaštite od buke: Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja gra evina. razdvajanjem pješačkih i glavnih kolnih prometnih tokova. Redovito praćenje emisija. Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero i njegovo priobalje u ukupnoj površini od 57 km2 proglašeno je Parkom prirode. 2) Dio naselja Pirovac. Obvezna je prethodna suglasnost nadležne službe zaštite spomenika kulture. za njih nije obvezna gradnja skloništa i zaklona. radi izgradnje zaklona. U tu svrhu je neophodno utvrditi zone ugroženosti i to uglavnom za područje naselja Pirovac. 9. ovih odredbi. koje je potrebno evidentirati i urediti. Urbanistički plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade urbanističkog plana ure enja za slijedeća područja: Naselje Pirovac: 1) Zaštićena urbanistička (ruralna) cjelina Pirovac sa pripadajućim dijelom obale. − osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni. materijalnih i drugih dobara. Manji dio tog područja se nalazi na teritoriju Općine Pirovac. − kod ostalih objekata. temeljem prethodne procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere zaštite od požara. Članak 102. Do donošenje Urbanističkog plana ure enja omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i zamjenu postojećih gra evina te za rekonstrukciju i gradnju prometne i druge infrastrukture u skladu sa člankom 33. duže strane.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA Članak 103. te do istih urediti pristupe. Općina Pirovac će na odgovarajući način sudjelovati u izradi i donošenju toga Plana. Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje požara potrebno je: − osigurati korištenje svih objekata i ure aja na kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog sustava. − hidrantske mreže u naseljima i turističkim kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. MJERE PROVEDBE PLANA 9. u skladu s propisima. Kod izgradnje novih turističkih objekata kao kontaktnu vegetaciju zasa ivati onu koja je manje osjetljiva na požare. Mjere zaštite od požara utvr ene Prostornim planom su načelne. Općina Pirovac je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi. S obzirom da ostala naselja općine Pirovac imaju manje od 2000 stanovnika.prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. Kod planiranja novih objekata potrebno je primijeniti propisom predvi ene mjere zaštite te naročito voditi računa o osiguranju vatrogasnih pristupa: − prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje s jedne. te akumulacija. a za ukupno područje Parka prirode donosi se Plan područja posebnih obilježja Vransko jezero. te izraditi nove protiv požarne putove. dok će se Planom zaštite od požara općine Pirovac. javnih objekata u kojima se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s najmanje dvije dulje strane objekta. sjeverno od postojeće Jadranske magistrale (D8) 47 .

Do donošenja obveznog urbanističkog plana ure enja mogu se izdavati lokacijske dozvole za gradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture te za izgra ene gra evine u skladu sa odredbom iz članka 41. kao i za gradnju ili rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture u skladu s Prostornim planom. R3). Detaljni plan ure enja Prostornim planom utvr uje se obveza izrade detaljnog plana ure enja za slijedeća područja: 1) Dio naselja Pirovac – Liveli. Knin Granica obuhvata detaljnih planova iz prednjeg stavka označena je u grafičkom dijelu Prostornog plana. 48 . pa se urbanistički plan izra uje kao sanacijski plan u cilju osiguranja površina javne namjene (prometnice. Gra evinsko područje naselja u mjerilu 1:5. 3) Luka nautičkog turizma –marina.). 3) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Torine.Provedbeni urbanistički plan turističke zone T1 i T2 («Službeni vjesnik općina Drniš. 15/88 i 16/90. zelene i rekreacijske površine te drugi javni i društveni sadržaji). uz Put sv Ante (sjeverno od planirane obilaznice Pirovca) 4) Groblje sv Ante Plan pod brojem 2. Ugostiteljsko turistička namjena 5) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Miran (T1. T3). 4) Dio naselja Pirovac. ovih odredbi. parkirališta.Provedbeni urbanistički plan dijela centra Pirovca C3 («Službeni vjesnik općina Drniš. Urbanističkim planom se može predvidjeti izrada detaljnih urbanističkih planova.b Uvjeti za korištenje. . ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. područje 'Glavičica' Područje na kojemu su neplanskom izgradnjom znatno narušene vrijednosti prostora. ure enje i zaštite prostora u mjerilu 1:25. kartografski prikaz broj 3.Do donošenja urbanističkog plana ure enja pod brojem 2. T3). rekonstrukciju ili zamjene postojeće pojedinačne ili više gra evina na gra evnoj čestici ili prostornoj cjelini izgra enog dijela gra evinskog područja naselja manjoj od 5. i 3.b Uvjeti za korištenje. 6) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) Pirovac (T1.000. Detaljni planovi za koje je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage su: . broj 30/86. kartografski prikaz broj 3. javni i društveni sadržaji (D) 2) Izdvojeno gra evinsko područje proizvodne namjene Graženica. uz Put sv Ante (južno od planirane obilaznice Pirovca). Knin i Šibenik».000. omogućava se izdavanje lokacijske dozvole za gradnju nove. 7) Izdvojeno gra evinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (izvan naselja) PLATINE Urbanističkim planom ugostiteljsko turističke namjene potrebno je obuhvatiti i obalno područje namijenjeno rekreaciji (R2. iz prethodnog stavka se može izra ivati ili kao urbanistički plan ure enja što će biti konačno odre eno u Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac.000 i broj 4.000 m2 u skladu sa odredbama Prostornog plana za taj tip gra evina. Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova ure enja prikazane su u grafičkom dijelu Prostornog plana.

da se obala. .praćenje stanja na obalnom i otočnom području i predlaganje mjera za unapre enje. . − uskla ivanje starog i novog stanja katastarske izmjere i uvo enje jedinstvene numeracije u katastru i zemljišniku. godine. poslovnih gra evina i gra evina društvenih djelatnosti čija je namjena suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s namjenom prostora a propisana je obveza izrade detaljnijih planova. . geodetske i topografske podloge). gospodarskog. . pojave i procese. te stručnog i ažurnog donošenja odluka.3 REKONSTRUKCIJA GRA EVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI Omogućava se rekonstrukcija postojećih legalnih stambenih.Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša. 9.da se. .praćenje stanja na područjima bespravne izgradnje i predlaganje mjera za unapre enje. katastarske. odnosno priprema za izgradnju ne utvr uje kao aktivnost u tekućem Programu mjera za unapre enje stanja u prostoru Općine Pirovac. . te nabava i obrada satelitskih snimaka područja općine.pratiti stanje. uvažavajući slijedeće: . koristi u prvom redu na načelima održivog razvoja (ekološkog.da se zemljište kao ograničeno društveno i ekonomsko dobro koristi u skladu s načelima individualne i društvene efikasnosti. Postojeće gra evine iz stavka 1. . Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih gra evina obuhvaća slijedeće: 49 Članak 105. ovog članka su gra evine izgra ene s gra evnom dozvolom ili gra evine izgra ene prije 15.02.stalno razvijanje informacijskog sustava u prostoru s ciljem unapre enja sustava prostornog unapre enja. u skladu s planovima gospodarskog i prostornog razvoja. digitalni ortofoto.da se kroz zaštitu i racionalno gospodarenje prostorom i prirodnim bogatstvima stvaraju uvjeti za daljnji održivi razvoj. korištenje zakonskih instrumenata i regulative. − izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja koriste i kojima upravljaju javna poduzeća.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA Prostornim planom osiguravaju se uvjeti za provo enje politike ure enja prostora općine Pirovac. te općinskih odluka i propisa. . Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i rada.kontinuirana nabava svih vrsta podloga potrebnih u prostornom planiranju (aerofoto snimke. čije se ure enje.1968. Preduvjeti za svrhovito gospodarenje. zaštitu i ure enje prostora općina i učinkovito provo enje Prostornog plana su: . radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti.zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti . Rekonstrukcija je moguća na zemljištu. kao prostor od posebnog značaja i jedan od temeljnih resursa. 9. predvi eno je provo enje postupka procjene utjecaja na okoliš u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko kninske županije. tehnološkog i društvenog). gospodarskih. Članak 104. osigura prema stvarnim potrebama odgovarajući fond gra evinskog zemljišta radi izgradnje.

spremište ogrijeva i sl. uz zadržavanje nagiba kose krovne plohe samo ukoliko gra evina ne prelazi maksimalno dopuštenu visinu za nisku gra evinu. Postojeće. do najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima propisanim za gradnju pomoćnih gra evina i ukoliko je površina gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja. bez promjene vanjskog oblika. legalne gra evine unutar rekreacijske namjene (obalno područje od uvale Stinica do zapadne granice općine Pirovac) mogu se rekonstruirati bez povećanja gabarita i bez gradnje pomoćnih i drugih gra evina na gra evnoj čestici. Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih gra evina.izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova gra evine. izgradnja krovišta za gra evine s ravnim krovom prema uvjetima odre enim za oblikovanje niskih gra evina. dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica.nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2.) i/ili sanitarnih prostorija. izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gra evine.povećanje horizontalnog gabarita gra evine do najviše 20% postojeće površine gra evine. izgra enih izvan zaštićenog obalnog područja mora. Izuzetno. Površina pomoćnih prostorija uračunava se u površinu izgra enosti gra evne čestice u skladu s ovim Odredbama. te gra evina društvenih djelatnosti izgra enih u svim naseljima općine.5 m. . omogućava se podizanje nadozida visine 1. moguća je samo jednokratno i obuhvaća najviše: . Nije dopuštena rekonstrukcija gra evina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti. 50 . . bez promjene vanjskog oblika gra evine.- - izmjena ili sanacija krovišta.

r. Knin i Šibenik». Izvornik Prostornog plana ure enja Općine Pirovac. Članak 109. . Članak 108. Odluka o donošenju Prostornog plana ure enja Općine Pirovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». prosinca 2006. Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana ne primjenjuju se slijedeći prostorno planski dokumenti: . KLASA: 350-02/06-01/14 URBROJ: 2182/11-01-06-1 Pirovac. Članak 106. 51 . ove odluke. v.) i to za područje Općine Pirovac.Odluka o gra evinskom području za otok Murter – Pirovac («Službeni vjesnik općina Drniš.10. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC PREDSJEDNIK Mihovil Čubrić. broj 18/83 i 8/89. broj 18/84 i 12/88. Knin i Šibenik». sadržaj kojega je utvr en u članku 2. ZAVRŠNE ODREDBE Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugostupanjskom postupku prema dokumentu prostornog ure enja temeljem kojega su i izdane. Članak 107.) i to za područje Općine Pirovac. izra en je u pet primjeraka.Odluka o gra evinskom području zagorskog dijela općine Šibenik («Službeni vjesnik općina Drniš. 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful