P. 1
PPUO Lišane Ostrovičke_Tekst

PPUO Lišane Ostrovičke_Tekst

|Views: 87|Likes:
Published by Zee Chi

More info:

Published by: Zee Chi on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE
TEKSTUALNI DIO

Zadar, lipanj 2006.

SADRŽAJ: SADRŽAJ: ...............................................................................................................................................1 I. OBRAZLOŽENJE .............................................................................................................................3 1. POLAZIŠTA .......................................................................................................................................4 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave županije i države .....................................................................................................4 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru.........................................................................4 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke ..................................................................6 1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih pokazatelja ................................................................7 1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje.......................................................8 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA ...................................................................13 2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja.....................................................13 2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava ..................13 2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora ..................................................................13 2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša .....................................14 2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja .........................................................18 2.2.1. Demografski razvoj................................................................................................18 2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture......................................................................18 2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture..........................19 2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno - povijesnih cjelina ....................................................................................................................19 2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Općine.........................................20 2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora.................................................................20 2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja ............................................................20 2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture ....................................20 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA..............................................................................................22 3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije ............................................................................22 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površine ............................22 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina .................................................23 3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti .........................................................23 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora ..............................................................24 3.4.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline ...........................24 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava..................................................................................26 3.5.1. Prometni infrastrukturni sustavi...............................................................................26 3.5.2. Energetski sustav....................................................................................................27 3.5.3. Vodnogospodarski sustav.......................................................................................28 3.6. Postupanje s otpadom ...............................................................................................31 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš ...............................................................33 II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE ......................................................................................................34 Opće odredbe ...................................................................................................................35 1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine Lišane Ostrovičke..........36 2. Uvjeti za uređenje prostora ..........................................................................................37 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju .............................................................37 2.2. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja-uvjeti gradnje ...38 2.3. Izgrađene strukture van naselja.................................................................................44 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti .....................................................................46 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti ..........................................................................47 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava 49 6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina ...............56 7. Postupanje s otpadom..................................................................................................57 8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš .........................................................58 9. Mjere provedbe plana...................................................................................................62 9.1. Obveza izrade prostornih planova.........................................................................62

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke

OBRAZLOŽENJE

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera ..........................................................63 9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni .................63 Prijelazne i završne odredbe.............................................................................................64 Literatura...........................................................................................................................65

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

2

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE I. OBRAZLOŽENJE ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 3 .

mjestu u Zadarskoj županiji sa 1. Općinsko središte je naselje Lišane Ostrovičke. na prijelazu iz Ravnih Kotara u Bukovicu. Osnovni podaci o stanju u prostoru Općina Lišane Ostrovičke smještena je u rubnom istočnom dijelu Županije. uvođenje privatne inicijative i privatnog vlasništva.92 km². mjestu. sjeverne i južne strane graniči s gradom Benkovcem. za što objektivno postoji veliki interes i potreba. Administrativno. 1. kao temeljnog društvenog i ekonomskog načela. Nešto južnije od općine položena je Jadranska autocesta. 1. značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave županije i države Općina Lišane Ostrovičke smještena je na jugoistočnom rubu Zadarske županije uz granicu sa Šibenskom-kninskom županijom.1. suvremeniju razinu. Prostorni plan općine Benkovac donesen je 1986. te željeznička pruga Zadar – Knin. državnim i inozemnim okvirima. s udjelom od 0. tj. dizanjem tradicionalnog seoskog života na višu.47% u ukupnom stanovništvu Županije. Obuhvaća površinu od 49.37% ukupne površine. među kojima je i Općina Lišane Ostrovičke. Općina je sa svih strana okružena prostorom koji pripada Gradu Benkovcu. područje Lišana Ostrovičkih je izdvojeno od glavnih prometnih kretanja te. kao i podizanjem kvalitete života unutar Općine. Lišane Ostrovičke (sjedište općine) i Ostrovica. Također postoji potreba za revizijom građevinskih područja naselja. a županijsko Zadar. Od nekadašnje Općine Benkovac formirano je više manjih općina. Benkovac i Pirovac. a čvor «Pirovac» na autocesti udaljen je od općine pet kilometara. a sa istočne strane sa Šibensko-kninskom županijom. Općinom prolazi prometnica Zadar-Benkovac-Kistanje-Knin i željeznička pruga ZadarKnin. što otvara mogućnost boljeg povezivanja Općine u županijskim. Benkovcem. udaljeno od Zadra. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 4 . S prometnog aspekta.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 1. Znatni procesi gubljenja stanovništva mogu se zaustaviti jedino razvojem privredne djelatnosti na teritoriju same općine. U administrativnom pogledu sa zapadne. Od 33 jedinice lokalne uprave.1. po veličini teritorija kojeg obuhvaća je na 18. Promjena društveno-političko-ekonomskog sustava. POLAZIŠTA Nakon uspostave neovisne države Hrvatske ustrojena je nova administrativno-teritorijalna organizacija. Ostrovica i Dobropoljci. godine. Prostorom Općine prolazi državna cesta koja ga povezuje s najbližim gradskim središtem. Po novom ustrojstvu Općina Lišane Ostrovičke dio je Zadarske županije. osim sa jugoistočne strane gdje graniči sa Šibensko-kninskom Županijom (Grad Skradin i općina Kistanje). na kojoj živi 764 stanovnika u tri naselja: Dobropoljci. Od značaja je i blizina dvaju čvorišta autoceste.1. Položaj. a sastoji se od sljedećih naselja: Lišane Ostrovičke. a prema broju stanovnika je na 29. nameće potrebu za novim pristupom prostornom planiranju. Shodno zakonu postoji obveza izrade Prostornog plana uređenja Općine. u županijskim okvirima. a s obzirom na promjene koje su se dogodile u međuvremenu nužno je da se on stavi van snage i da se izrade prostorni planovi uređenja novoformiranih općina.

Visok je 425 m i spada među veće vrhove ovog prostora.8 75 19.92 1. STANOVIMA I DOMAĆINSTVIMA.37 broj 214.932 100 59.83 109 28.9 7 2. U ODNOSU NA GEOGRAFSKA PODRUČJA ZADARSKA ŽUPANIJA LIŠANE OSTROVIČKE Zadarska županija Lišane Ostrovičke POVRŠINA km2 3. % 100 0.48 Izvor: PPŽ. Popis 1991.2 24 3.636 STANOVNICI popis 1991. Popis 2001.3 193 51. STANOVNICIMA. jezerski sedimenti. Oblikovanje je obilježeno izmjenom morskih i kopnenih faza. Seizmotektonika Područje Općine pripada geotektonskim jedinicama Ravnih kotara. Veći dio općine obuhvaća izmjenične naslage vapnenaca. za obilnijih padalina. TE GUSTOĆA NASELJENOSTI U ODNOSU NA ŽUPANIJU STANOVNICI STANOVI DOMAĆINSTVA GUST. Za izgradnju objekata. Djelomično je obuhvaćen prostor Trolokve kojeg čine barski i jezerski sedimenti: pijesak i mulj.9 494 30.1 250 15.3 Ostrovičke Ostrovica 10. OPĆINA POVRŠINA Popis 1991. GOD. Kvartarni sedimenti su: crvenice.5 680 89 220 84. Mikro ispitivanja nisu vršena. prema privremenim tehničkim zakonima za gradnju u aktivnim seizmičkim područjima koristi se Pravilnik o državnom standardu za proučavanje seizmičkih utjecaja na mikrolokaciju. ožujak 2004. NASELJ. Popis 2001.643.47 261 0.3 60 7.5 15. jer navedeni podaci o ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 5 . Zadar.1 10 3. Neznatni udio pripada deluviju tj.94 22. pijesak i šljunak. STANOVNICIMA I GUSTOĆI NASELJENOSTI 1991. većinom uzdužni i reversni. broj 162.24 Lišane 19. sa snažnim utjecajem pirenejske orogeneze. naslagama šljunka i pijeska koji su nastali trošenjem stijena pri transportu i sedimentaciji. Popis 2001.614 1.33 100 214. broj 59 33 broj 44. TABLICA 2: PODACI O POVRŠINI.643.8 31 11.23 38. a močvarno je područje posljedica nepropusnosti muljevite podloge.9 892 54. ožujak 2004.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE TABLICA 1: PODACI O POVRŠINI. Razvoj sedimentacije moguće je pratiti tek od gornjokrednih naslaga. Najviši vrh nalazi se SI od naselja Lišane Ostrovičke.47 GUSTOĆA NASELJENOSTI (stan/km2) popis 1991.26 38.63 237 0.614 100 162. LIŠANE OSTROVIČKE km2 % broj % broj % broj % broj % broj % stan/km2 Županija 3.76 764 0. lapora i konglomerata.33 49. Osnovna značajka tektonike su bore dinarskog smjera pružanja: SZ-JI i rasjedi. pojavljuje se periodični tok Morpolača (Jaruga).9 1.28 377 0.9 30 12.4 Izvor: PPŽ.6 5. Županijski zavod za prostorno planiranje.5 ukupno Općina 49.2 200 84. koji su nastajali denudacijom i kemijskim razaranjem stijena. te sedra u koritima manjih.330 100 44. Zadar.636 0.922 % površine 100 1.4 ukupno Dobropoljci 19. uglavnom povremenih tekućica. Reljef i geomorfološka obilježja Navedeni položaj na dodiru Ravnih Kotara i bukovačkog pobrđa proizlazi iz geomorfoloških obilježja terena. jer starije naslage nisu razvijene.122 100 51.46 15. Kroz navedena močvarna područja.045 100 91.3 35. Županijski zavod za prostorno planiranje. popis 2001.045 764 % 100 0.37 1. Prema navedenim podacima na seizmološkoj karti teritorij Općine smješten je u zoni od 6˚ MCS ljestvice s vjerojatnošću pojave potresa 63% za povratni period od 100 godina (prikazan na Privremenoj seizmološkoj karti).76 popis 2001.

pretvoreni u šikaru. sječa.). koji se očituje u sušnijim i vrućim ljetima. S i SI pravca i jugo. kao I na šire područje Hrvatske. Prostorno razvojne i resursne značajke Osnovni potencijali općine Lišane Ostrovičke proizlaze iz prirodnih karakteristika i položaja u prostoru. 1. što bi trebalo omogućiti rješavanje problema nezaposlenosti i porast broja stanovnika.1. puina. jogurt i sl.Rendzina na trošini vapnenca . pakiranja i distribuciju ljekovitog bilja. proizvodnja džemova i marmelada. te povoljan prometni položaj (smještaj uz prometnicu Zadar-Benkovac-Lišane Ostrovičke-Knin.). Tipovi tala Među tipovima tala izdvajaju se: . Strujanja maestrala ne dopiru do ovog prostora pa su ljetne vrućine jake i neugodne. ali hladnijim zimama u odnosu na obalno područje Županije. trebalo bi razvijati i ostale proizvodno-poslovne djelatnosti. osobito bura.Crvenica plitka i srednje duboka. pirea i pelata od rajčice. sir. konzerviranje. šibljak i kamenjar. kiselo mlijeko.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE kompaktnosti građe i odsustvo većih potresa ukazuju da ovo područje nije bilo ugroženo od snažnijih potresa Klima1 Područje Općine ima klimatska obilježja sredozemne klime s izraženim kontinentalnim utjecajem (zračna udaljenost od mora iznosi oko 18 km). . rajčice i sl. u prvom redu gradova Šibenik i Zadar. Također i izrada prerađevina od mlijeka (kao npr. Zbog ravnine prostora i nedostatka reljefnih prepreka vjetrovi često imaju velike brzine. mariniranih maslina u staklenkama.Močvarno glejno djelomično hidromeliorirano (Euglej) Vegetacijske zajednice Dominiraju tipični degradirani oblici makije nastali dugotrajnim antropogenim utjecajem (krčenje. Posebno bi bila interesantna izgradnja pogona za flaširanje vina. 1 Za općinu Lišane Ostrovičke ne postoje izmjereni pokazatelji. krastavca. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 6 . Naročito bi trebalo razvijati preradu poljoprivrednih proizvoda od voća i povrća (npr. stočarenje). surutka. sušenje. kojeg na ovom području ima (naročito kadulje). Izraženi su kontinentalni vjetrovi Najčešći vjetar je bura.Lesivirano tipično na ilovačama . željeznička pruga Zadar-Knin) omogućuju proizvodnju I prijevoz proizvoda do potencijalnih tržišta.2. J i JI pravca. Postoje mogućnosti za organiziranje sakupljanja. Primarni prirodni resursi (poljoprivredni tereni s mogućnošću navodnjavanja i povoljna submediteranska klima). Turistički razvoj Općine trebao bi se temeljiti prvenstveno na seoskom turizmu. mariniranog crvenog luka. te blagim. blizina jadranske autoceste i čvora Pirovac. zatim turističkih područja uz obalu i na otocima. Poljoprivreda se nije pokazala dovoljnom da zaustavi iseljavanje stanovnika. Osim poljoprivrede.

1975. Promjene koje su u međuvremenu nastale: osamostaljenje Republike Hrvatske. znatno su promijenili društveno-političke i ekonomske okvire unutar kojih se odvija društveno-politički i ekonomski život. Prostorni plan općine Benkovac. Stupanjem na snagu ovog plana stavljaju se van snage Odredbe iz prostornog plana općine Benkovac./86. ali su vrijedan izvor podataka. uvođenje novog društveno-političkog uređenja – višestranačja i novog ekonomskog sistema – slobodnog poduzetništva. Knin i Obrovac. kriteriji i smjernice za uređenje prostornih i drugih cjelina. god. Osnovni dokumenti prostornog uređenja šireg područja koju obuhvaćaju teritorij Općine Lišane Ostrovičke su: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske. ranijim administrativno-teritorijalnim ustrojem bila je dio nekadašnje znatno veće Općine Benkovac. Programom su pobliže određeni osnovni ciljevi razvoja u prostoru. kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti razrađuje načelo prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja.).1. sustav središnjih naselja i sustav razvojne državne infrastrukture.) su temeljni dokumenti prostornog uređenja na nivou Države./86. 1997. uvažavanjem društveno-gospodarskih. ustanovio je Lišane Ostrovičke kao središte Općine kojem gravitiraju ostala naselja ove Općine. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 7 .) Prostorni plan Zadarske županije. Koncepcija i program razvoja Bukovice – Regionalni prostorni plan općina Benkovac. Prostorni plan općine Benkovac (1985. korištenje i namjenu prostora. Prostorni plan Zadarske županije. god.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 1. Ostali prostorni planovi koji se odnose na prostor Općine Lišane Ostrovičke. godine Osnove korištenja i zaštite prostora općine Benkovac Idejna rješenja i projekti velikih infrastrukturnih zahvata od značaja za državu Hrvatsku i od značaja za Zadarsku županiju Strategija prostornog uređenja RH (1997. kao i posljedice domovinskog rata. god. Novi administrativno-teritorijalni ustroj po kojem je od bivše Općine Benkovac nastalo više novih općina. prirodnih. god. 1985. god. kao i pri izradi prostornih planova županija. te organizaciju. Prostorni plan Zadarske županije (2001. 1999. zaštitu. te prostornih planova područja posebnih obilježja. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih pokazatelja Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke usklađen je s Prostornim planom uređenja Zadarske Županije. te prijedlozi prioriteta za ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja.) i Program prostornog uređenja RH (1999. Županija u okviru svog samoupravnog djelovanja: usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sustavu županije i županije kao cjeline. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske. Prostorni plan zajednica općina Split.) – Današnja Općina Lišane Ostrovičke. Na temelju Strategije izrađen je Program kojim se uređuju mjere i aktivnosti za provođenje Strategije. Namjena Programa je pored ostalog i da se obvezno primjenjuje pri izradi svih budućih resornih i sektorskih razvojnih programa. To se naravno odražava i na planiranje. 1985/86. Strategija i Program čine jedinstven dokument prostornog uređenja kojeg donosi Hrvatski sabor. ožujak 2001.3. općina. Prostorni plan općine Biograd na Moru (1978. Izmjene i dopune. 2001. a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. te mjere i smjernice za zaštitu i unapređenje okoliša.) i Izmjene i dopune PP Zadarske županije (2004. gradova i naselja. Programom su također određene i osnove za organizaciju. korištenje i namjenu površina na nivou Županije. stupanjem na snagu gore navedenih dokumenata stavljeni su van snage. 1982. god.-1985. zaštitu.

494 24 892 680 250 60 1636 764 Izvor: M.4. Korenčić ”Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971. TABLICA 3: KRETANJE BROJA STANOVNIKA 1953 – 2001. i 1991. 1971. 514 980 299 1793 1991. Korenčić ”Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971.1. broj stanovnika Kretanje broja stanovnika po naseljima 1200 1000 800 600 400 200 0 1953. i 1991.” i popis stanovništva 1981. godine koja prikazuju stanje prije i poslije Domovinskog rata. 1981. Najveći pad dogodio se između posljednja dva popisa. GODINE Godina popisa stanovništva Naselje Dobropoljci Lišane Ostrovičke Ostrovica Ukupno 1953. Za 2001 godinu: Državni zavod za statistiku. 714 1046 319 2079 1971. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 8 . Lišane Ostrovičke i Ostrovica. 1961. Ocjena stanja. 590 1062 297 1949 1981. Zagreb. godina popisa Dobropoljci Lišane Ostrovičke Ostrovica Izvor: M. 1991. Prema navedenim podacima broj stanovnika Općine i pripadajućih naselja kontinuirano pada u posljednjih pedeset godina. Zagreb. godinu: Državni zavod za statistiku. Za 2001. mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje Kretanje broja stanovnika U sastavu Općine Lišane Ostrovičke su tri naselja: Dobropoljci. 777 1007 280 2064 1961. 1991. i 2001. 2001. 2001. godine Općina je brojila 764 stanovnika.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 1.” i popis stanovništva 1981. Prema popisu iz 2001.

1991. m ž Dobne skupine 0-15 15-30 30-45 45-49 50-65 65-80 80-95 i više Nepoznato 764 128 157 128 124 42 156 28 1 397 65 96 79 70 14 64 9 367 63 61 49 54 28 92 19 1 24 12 12 680 356 324 60 29 31 0 0 0 126 63 63 2 2 0 4 2 2 147 91 56 6 3 3 3 1 2 119 76 43 6 2 4 4 3 1 45 25 20 3 2 1 2 1 1 95 46 49 17 7 10 10 5 5 121 46 75 25 13 12 1 1 26 9 17 1 1 1 1 - Dobropoljci Lišane Ostrovičke Ostrovica Izvor: Državni zavod za statistiku. Dobno-spolna struktura stanovnika TABLICA 4: DOBNA STRUKTURA STANOVNIKA Općina Lišane Ostrovičke Spol Ukupno sv. 1961. i 1991.” i popis stanovništva 1981. 1981. m ž sv. Korenčić ”Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971. Zagreb. 1971. Zagreb. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 9 . 2001. godina popisa Izvor: M. m ž sv. 2003. Za 2001 godinu: Državni zavod za statistiku. m ž sv.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE broj stanovnika Kretanje broja stanovnika općine 2500 2000 1500 1000 500 0 1953.

Zagreb. 2003. Najmanje zastupljena skupina je u životnoj dobi od 80-95 godina. m ž 636 332 304 82 8 74 54 21 33 131 71 60 164 94 70 189 128 61 141 106 35 42 19 23 6 3 3 13 9 4 1 1 2 2 Izvor: Državni zavod za statistiku. Najveći i gotovo jednak broj stanovnika spada u dvije dobne skupine: od 15 do 30 i 65 do 80. Zagreb. 2003. (završeni razredi) (završeni razredi) bez magisterij i spol ukupno nepoznato fakulteti škole doktorat 1-3 4-7 8 svega 1-3 4 gimnazija akademije sv. Obrazovna struktura stanovnika TABLICA 5: STANOVNIŠTVO STARIJE OD 15 GODINA PREMA STEČENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI Osnovna škola Srednje škole više škole.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE dobne skupine Dobna struktura stanovnika općine Nepoznato 80-95 i više 65-80 50-65 45-49 30-45 15-30 0-15 0 50 100 150 200 broj stanovnika Izvor: Državni zavod za statistiku. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 10 .

2003. 2003. Dominiraju dvočlana kućanstva. Struktura kućanstava TABLICA 6: STRUKTURA OBITELJSKIH KUĆANSTAVA Kućanstva obiteljska kućanstva prema broju članova 8 i više broj ukupno 7 kućanstava članova 6 55 7 7 6 55 - Općina Lišane Ostrovičke Ukupno svega 253 182 12 209 32 6 160 16 2 56 3 45 8 3 38 2 32 4 4 34 30 4 Dobropoljci Lišane Ostrovičke Ostrovica Izvor: Državni zavod za statistiku. Zagreb. Najmanje su zastupljena kućanstva sa 7 i više članova.3 člana. Zagreb.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Obrazovna struktura općine 400 350 300 250 200 150 100 50 0 os no vn a Izvor: Državni zavod za statistiku. Struktura kućanstava u naseljima Dobropoljci i Ostrovica potvrđuje. U ovoj strukturi dominiraju kućanstva naselja Lišane Ostrovičke. Čak 13% stanovnika nema nikakvo obrazovanje. 2003. neobiteljskim kućanstvima. jedinog naselja s nešto većim brojem stanovnika. U obrazovnoj strukturi dominira stanovništvo koje ima završenu osnovnu školu sa 54%tnim udjelom. ZADARSKA ŽUPANIJA do di pl om sk i po sl ij e di pl om sk i 5 22 1 21 6 19 19 11 ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE ne po zn at o be z sr ed nj a . TABLICA 7: STRUKTURA NEOBITELJSKIH KUĆANSTAVA neobiteljska kućanstva Lišane više Ostrovičke svega 1 član članova Općina Dobropoljci Lišane Ostrovičke Ostrovica 71 6 49 16 68 5 47 16 3 1 2 - Izvor: Državni zavod za statistiku. u prethodnim analizama uočene negativne trendove: kretanja broja stanovnika i dobno-spolna strukturu. Zagreb. a završen dodiplomski studij ima samo 2% stanovnika. Prosječan broj članova u obiteljskim i neobiteljskim kućanstvima je 2. Gotovo 10% stanovnika općine živi u jednočlanim. 30% stanovnika ima završenu srednju školu.

86%. Obrada: Županijski zavod za prostorno planiranje. Od toga je najveći udio nastanjenih stanova. Zagreb 2001. Zadar. 2004 U ukupnom broju stanova najveći udio imaju stanovi za stalno stanovanje.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Struktura stanova TABLICA 8: STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA Stanovi koji se koriste povremeno za: sezonskih Lišane Ukupno radova u privremeno obavljanje Ostrovičke ukupno nastanjeni nenastanjeni napušteni odmor poljoprivredi djelatnosti 261 253 219 29 5 8 Stanovi za stalno stanovanje Izvor: DZS. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 12 . 97%.

2. Prije Domovinskog rata tu je postojala poljoprivredna zadruga koja je svoje proizvode. stvaranje proizvodno-poslovnih zona otvaranje kamenoloma za eksploataciju arhitektonskog kamena i razvoj seoskog turizma.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 2. Tome pogoduje i činjenica da nova Jadranska autocesta prolazi nedaleko Općine. obrazovni. naročito povrtlarske (mrkva i drugo) plasirali na tržištu bivše države. Zadar je i gospodarski. Osim što je administrativni centar. tj. Naime. To bi trebalo omogućiti zapošljavanje stanovništva a s time bi se stvorili uvjeti za povratak i trajni ostanak stanovništva u ovoj općini. a hrvatsko stanovništvo je bilo više godina u izbjeglištvu. kao ravnokotarska općina s izrazitim predispozicijama za poljoprivredu. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja 2. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 13 . kulturni i prometni centar Županije. Dio površina je navodnjavan. 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA Općina Lišane Ostrovičke tradicionalno je izrazito poljoprivredna općina. prenamjena dijela šumskih površina niže kategorije (šikara.1. Nije postojala nikakva industrijska proizvodnja.1. Općina Lišane Ostrovičke. koja je dosta stradala u Domovinskom ratu.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora Prirodni izvori županijskog značaja na teritoriju Općine su u prvom redu poljoprivredno zemljište i vodotok Bribišnica. Razvoj infrastrukturnih sustava podrazumijeva: − prometne mreže koja će osigurati efikasno povezivanje ove Općine s glavnim razvojnim žarištima Županije. gravitira i Gradu Benkovcu. krš) u maslinike. a ujedno gospodarski i urbani centar tog područja. bila je okupirana od srbočetničke vojske. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava Općina Lišane Ostrovičke gravitira Gradu Zadru kao središtu Županije. Zbog svog smještaja u prostoru i prometne povezanosti. te kvalitetnu vezu s Jadranskom autocestom − sigurnost prometa u cjelini − modernizacija željeznice − osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode te zaštita istih − planiranje kvalitetnih sustava odvodnje otpadnih voda − razvoj telekomunikacijskog sustava − razvoj elektroenergetskog sustava − razvoj.1. Ovim Planom planira se obnavljanje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredne površine dijele se na obradive i neobradive.1. Grad Benkovac je prirodni centar poljoprivredne zone Ravnih kotara. U neobradive ulaze šume i pašnjaci. koji je do ne tako davno bio i središte Općine kojoj je pripadala i sadašnja Općina Lišane Ostrovičke. Razvijanjem privredne osnove ostvarile bi se mogućnosti i za razvoj društvenog standarda. korištenje alternativnih izvora energije − zbrinjavanjem posebnog i opasnog otpada s područja Županije.

ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 14 . i 17. planova intervencije i propisa o zaštiti okoliša te izdavanju dozvola. neophodno je zajedničko djelovanje i suradnja tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave. organizira. odobrenja i provođenju financijske politike. pri planiranju ili izvođenju zahvata treba primijeniti sve prethodne mjere zaštite okoliša. Zaštita okoliša jedinice lokalne samouprave i uprave obuhvaća: osiguravanje uvjeta za provođenje programa zaštite okoliša. a da se pri tome vodi računa o racionalnom korištenju prirodnih izvora i energije.. Tvari koje se mogu ponovno upotrijebiti. vode. pa ni u slučaju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena. trebaju imati prednost pri upotrebi.1. uređaje i primjenjivati proizvodne postupke.. uređaja i opreme i primjeni proizvodnih postupaka. Za cjelovito i ravnomjerno postizanje ciljeva zaštite okoliša tijela jedinice lokalne samouprave i uprave osiguravaju način i uvjete zajedničkog djelovanja građana i institucija. osiguravanje uvjeta za vođenje katastra onečišćavanja okoliša. dat će se prednost pred drugim tvarima. šuma i izvornih vrijednosti krša. Kod donošenja odluke o zahvatu u okoliš i za vrijeme izvođenja zahvata mora se postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima. 12. br.3. ako su ti troškovi razmjerni vrijednostima koje treba zaštititi. onečišćavanje okoliša treba ograničavati na izvoru nastanka. suglasnosti. 82/94) potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti: Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okoliš. treba nastojati zamijeniti zahvatom koji predstavlja bitno manji rizik ili opasnost. Zakona o zaštiti okoliša (NN.. ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera. opremu. Upotrebi kemikalija i ostalih tvari koje razgradnjom postaju neškodljive. financira i unapređuje poslove zaštite okoliša koje su regionalnog ili lokalnog značenja. osiguravanje praćenja stanja okoliša (monitoring) i mjerenje emisija kad je to njezina obveza. ako pri tome nema rizika ili opasnosti za okoliš. zraka.. Treba izbjegavati svaki zahvat koji ima štetan učinak na biološku raznolikost i očuvati prirodni genetski sklad prirodnih zajednica. pa i u slučaju većih troškova. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša Zaštita okoliša Jedinica lokalne samouprave i uprave uređuje. Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih izvora. 16. Zahvat u okoliš treba biti planiran i izveden tako da što manje onečišćava okoliš. Prirodne izvore treba nastojati očuvati na razini kakvoće koja nije štetna za čovjeka. Onečišćivač snosi troškove nastale onečišćavanjem okoliša koji obuhvaćaju troškove nastale u vezi s onečišćavanjem okoliša. očevidnika o stanju okoliša i o mjerama zaštite okoliša i načinu obavješćivanja javnosti. nadzora kao i drugih mjera zaštite okoliša. troškove sanacije i pravične naknade štete. najpovoljnije po okoliš.. Pri donošenju strategije. 15. br. a nepovoljne učinke na tlo izbjegavati u najvećoj mogućoj mjeri. pa i u slučaju kad su troškovi takvog zahvata veći od vrijednosti koje treba zaštititi. živih organizama i neživih tvari. te poduzimati sve mjere koje osiguravaju prava čovjeka na zdrav i čisti okoliš. tla. 13. biljni i životinjski svijet. 14. provođenje drugih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN. Pri korištenju proizvoda.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 2. ili koje su biološki razgradive. Tlo treba koristiti razumno i očuvati njegovu produktivnost. Na osnovu članaka 11. 82/94) i posebnim propisom. Zahvat koji bi mogao nepovoljno utjecati na okoliš. Kad prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete okolišu. programa. pripremu i provođenje sanacije kada je to njezina obveza. Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva i upotrebljavati raspoložive proizvode.

biljni i životinjski svijet. 20/03. Odluku o posebnim mjerenjima.. u izvornom i obrađenom obliku. U slučajevima kada postoji opravdana sumnja ili pritužba građana da je došlo do prekomjernog onečišćenja zraka moraju se izvršiti posebna mjerenja. br. 178/04. Ukoliko se na području Općine nalazi pravna i/ili fizička osoba koja je korisnik izvora onečišćenja zraka tada je dužna: prijaviti izvor koji onečišćuje zrak kao i svaku njegovu primjenu (rekonstrukciju) Općini. te su ujedno i sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša. Zaštita zraka Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka: očuvati zdravlje ljudi. Vijeće Općine naredit će primjenu posebnih mjera zaštite građana i način njihova ostvarivanja ako se na nekom području. otklanjanjem i smanjivanjem buke na dopuštenu razinu. br. te bučne aktivnosti i drugi objekti radnje od kojih se širi zvuk. Na osnovu Zakona o zaštiti zraka (NN. a koji prelazi dopuštene razine. njihovu sadržaju i načinu financiranja donosi Vijeće Općine. uređajima. spriječiti ili barem smanjivati onečišćavanja koja utječu na promjenu klime. postići najbolju moguću kakvoću zraka. Podaci kakvoće zraka i područne mreže su javni i objavljuju se jedanput godišnje u službenom glasili jedinice lokalne samouprave i uprave. O pojavi onečišćenja zraka kritičnih razina obavezno se obavješćuju građani putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način. br. odnosno ispostavama županije nadležnim za zaštitu okoliša. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje lokacije postaja u područnoj mreži i donosi program mjerenja kakvoće zraka i osigurava uvjete njegove provedbe.). ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 15 . osigurati redovito praćenje (mjerenje i/ili proračunavanje) emisije iz izvora i o tome voditi očevidnik. pod posebno nepovoljnim vremenskim uvjetima. Općinski organ uprave nadležan za poslove prostornog planiranja osigurava izradu karte buke za utvrđivanje i praćenje razine buke. br. redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša. Pri institucionalnom rješavanju pitanja zaštite okoliša tijela državne uprave i tijela jedinice lokalne samouprave i uprave osigurat će sudjelovanje zainteresiranih strana prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN. je svaki zvuk koji prekoračuje najviše dopuštene razine koje su posebno propisane s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Izvorom buke smatra se svaki objekt sa sredstvima za rad i transport. u smislu Zakona o zaštiti od buke (NN. Zaštitom i poboljšanjem kakvoće zraka ne smiju se ugroziti ostali dijelovi okoliša.) jedinice lokalne samouprave u okviru samoupravnog djelokruga uspostavljaju područne mreže za praćenje kakvoće zraka na svom području. instalacijama. Zaštita od buke ostvaruje se: sprečavanjem nastajanja buke. održavati i unapređivati cjelovit sustav upravljanja kakvoćom zraka. kulturne i materijalne vrijednosti.. pojavljuju onečišćenja zraka kritičnih razina koja mogu akutno štetno djelovati na zdravlje ljudi i okoliš.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Građani imaju pravo na pravodobno obavješćivanje o onečišćavanju okoliša. Zaštita od buke Buka. Karta buke sastavni je dio dokumentacije prostora. utvrđivanjem i praćenjem razine buke. 82/94) i drugih propisa. 17/90. 82/94) i drugim propisima. o poduzetim mjerama i s tim u vezi na slobodan pristup podacima o stanju okoliša u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN. uspostaviti. 48/95. druga područja i kakvoća življenja budućih naraštaja.

podizanja plantaža ili objekata koji služe u šumskoj proizvodnji (rasadnici. pojasevi. žirenje. kao i objekti koji su predviđeni Prostornim planom Općine. prema Zakonu o šumama (NN. 160/04. Krčenje odnosno čista sječa šume može se dozvoliti: u svrhu promjene vrsta drveća. rekreacije. 61/91). U postupku donošenja Prostornog plana Općine sudjeluje i općinski organ uprave nadležan za poslove šumarstva. Šumskim zemljištem. šumske prometnice. br. prosjeke. ako to zahtijevaju interesi sigurnosti ili obrane zemlje. (pročišćeni tekst. br. 76/93. 52/90. Zemljište na kojem je izvršena čista sječa odnosno krčenje šume mora se u roku tri godine privesti namjeni radi koje je obavljena čista sječa odnosno krčenje. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 16 . U protivnom slučaju korisnik je dužan izvršiti pošumljivanje odnosnog zemljišta u roku koji odredi Općinska skupština. prema Zakonu. pijeska. koje ne smiju prijeći najviše dopuštene razine buke. ako se šumsko zemljište zbog općeg interesa ima privesti drugoj kulturi. drvoredi. oštećivati stabla te sječi rijetke vrste drveća. Na osnovu Zakona o šumama (N. Prostornim planom Općine može se predvidjeti da se u šumi ili na šumskom zemljištu izgrade objekti za potrebe infrastrukture. iskorištavanje humusa. mahovine. osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom ili programom za gospodarenje šumama. ali samo ako to iz tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume odnosno šumskog zemljišta. šumski rasadnici.). mahovinu i druge sporedne šumske proizvode samo pod uvjetima i na način određen programom za gospodarenje šumama. šumskograđevinski objekti. brst.). odsijecanje grana. a po potrebi detaljnom planu uređenja određuju se predviđene razine buke na grafičkom prikazu. 61/91).N. smatra se zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari. gline. 76/93. vjetrobrani. osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno programom za gospodarenje šumama. (pročišćeni tekst. Dozvolu izdaje Općinsko vijeće. Šumom se ne smatraju odvojene skupine šumskog drveća na površini do 10 ari. smatra se zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje je zbog svojih prirodnih osobina i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje šuma. Zaštita šuma Šumom. šumskih plodova i drugih sporednih šumskih proizvoda. skupljanje i odvoz šušnja. sječa stabala u mladim sastojinama i kulturama. sporta.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Karta buke je grafički prikaz osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog područja sredine u kojoj ljudi rade i borave. U šumi ili na šumskom zemljištu mogu se graditi samo objekti potrebni za gospodarenje šumom.) potrebno je poduzeti sljedeće mjere glede zaštite šuma: Zabranjeno je pustošiti šume. paša. 52/90. sastojinskih oblika šume. šljunka i kamena. lovni objekti i sl. lova. ukoliko to već nije određeno šumskogospodarskom osnovom područja. Ako ovim zakonom nije drukčije određeno zabranjeno je krčenje i čista sječa šume. Za izradu tehničke dokumentacije o gradnji objekata u šumi ili na šumskom zemljištu treba pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva koja će sadržavati i uvjete u skladu s kojima će se izraditi tehnička dokumentacija. ako je potrebno radi provedbe plana prostornog uređenja ili građenja objekata koji se prema posebnom zakonu mogu graditi izvan građevinskog područja. ni parkovi u naseljenim mjestima. dijelova grana ili kresanje lisnika ako to nije predviđeno šumskogospodarskom osnovom područja. Vlasnik šume može u svojoj šumi napasivati stoku te skupljati i odvoziti šušanj. smolarenje. U Prostornom planu Općine.

fizikalnih i bioloških osobina zemljišta. 58/93). br. br. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se oranice. Obradivim poljoprivrednim zemljištem smatraju se oranice. korištenja i drugih protupravnih radnji. Zaštita od požara Na osnovi Zakona o zaštiti od požara (N. Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume podizati vapnare. Odredbe ovog Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu smjesu. livade. Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se zabranom. ograničavanjem i sprečavanjem od direktnog unošenja. pašnjaci. Zaštitu od požara organiziraju i osiguravaju njeno provođenje vlasnici. trstici i močvare koje nisu posebno vrijedni biotopi. kao i drugo zemljište koje se koristi ili ne koristi. zaštićuje i njime raspolaže na način određen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (N. U šumi. životinjskog i biljnog svijeta. ribnjaci. a može se privesti poljoprivrednoj proizvodnji. a u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara. vrtovi. Za poljoprivredno zemljište upisano u katastru kao građevinsko. poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara. 54/94. poduzimati potrebne mjere radi zaštite šuma od požara. odnosno onemogućava njegovo korištenje za poljoprivrednu proizvodnju. voćnjaci. odnosno korisnici građevina. za sprečavanje nastajanja i širenja požara. 66/01.N. voćnjaci. Zaštita poljoprivrednog zemljišta Poljoprivredno zemljište koristi se. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 17 . građevinskih dijelova i prostora na način određen ovim Zakonom i popisima donesenim na temelju njega.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Poduzeće za šume odnosno pravna osoba koja gospodari šumama i vlasnici šuma dužni su osigurati zaštitu šuma od protupravnog prisvajanja.). vrtovi. uslijed čega se umanjuje njegova proizvodna sposobnost. dok se ne dokaže suprotno. poljske ciglane i druge objekte s otvorenim ognjištem kao i odlaganje smeća i otpadaka u šumi. vinogradi. te unošenja vodom i zrakom štetnih tvari i poduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje njegove plodnosti. Kultura poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema podacima iz katastra zemljišta. za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. nesmetanog korištenja i zaštite životnog okoliša. radi zaštite zdravlja ljudi. smatra se vatra izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostorije s osiguranim ložištem. za otkrivanje i gašenje požara. urediti nužne mreže prosjeka i uredno ih održavati i postaviti dovoljan broj osmatračnica s obzirom na posebne prilike na području na kojem se nalaze šume kojima gospodare te osigurati provedbu šumskog reda. odnosno organ općinske uprave nadležan za poslove šumarstva za ostale šume i šumska zemljišta. a koje još nije izgrađeno. Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane. vinogradi i livade.N. Poljoprivrednim zemljištem smatra se i neizgrađeno građevinsko zemljište osim uređenog građevinskog zemljišta užih dijelova starih jezgri koje će utvrditi županijska skupština odnosno gradsko i Općinsko vijeće. prema ovom zakonu. uzima se kao katastarska kultura ona koja je u katastru bita upisana prije promjene u građevinsko zemljište. Štetnim tvarima u poljoprivrednom zemljištu smatraju se tvari koje mogu prouzročiti promjene kemijskih. na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume može se ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen samo na mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem. Otvorenom vatrom.

biti stvorene pogodnosti koje će život na selu učiniti privlačnijim. Brda. Iz prirodnih karakteristika proizlaze prostorno-razvojne strukture: Primarna gospodarska grana u Općini je poljoprivreda. kao i submediteranska klima. i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja odnosno kad se grade gospodarski objekti koji neposredno služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. do V. telefon. 2. bonitetne klase u nepoljoprivredne svrhe.2. dužni su platiti naknadu štete vlasnicima ili ovlaštenicima zemljišta u iznosu koji utvrde sporazumno. Ako se ne postigne sporazum. kulturnim. štetnik je dužan vlasniku ili ovlašteniku zemljišta platiti naknadu štete u visini prometne vrijednosti zemljišta. sljedeći tako generalni pravac pružanja jadranske obale. Dobra cestovna povezanost omogućuje također lakši plasman proizvoda van teritorija svoje Općine. Ako je zemljište onečišćeno štetnim tvarima tako da vlasnik ili ovlaštenik na tom zemljištu mora napustiti proizvodnju. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja 2. Izuzetno. god. uglavnom ovce i koze. zdravstvenim. lipnja do 31. osim u razdoblju od 1. Na brežuljcima se tradicionalno napasa stoka. a to je naizmjeničan slijed kamenih brežuljaka i između njih smještenih plodnih dolina. vodovod. a također i urbanim opremanjem naselja.1. zbrinjavanje otpada). god. listopada. a Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koje je uništeno. Prirodni uvjeti za to su postojeća polja. bonitetne klase može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe samo kad nema zemljišta nižih bonitetnih klasa. tako da je poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu znatno umanjena. Može se očekivati da će asfaltiranjem cesta koje će bolje povezivati naselja Općine s centrom Županije – Zadrom. 2. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 18 . trgovačkim. tj. Zabranjeno je korištenje poljoprivrednog zemljišta od I.2. Tu značajnu ulogu moglo bi odigrati dovršenje izgradnje Jadranske autoceste. To je proizašlo iz njenih prirodnih karakteristika i smještaja u prostoru. kao i otvaranjem novih proizvodno-zanatsko-poslovnih sadržaja trebali bi se stvoriti uvjeti za zapošljavanje na teritoriju same Općine. Pokretanjem i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje. za prijelaz iz Ravnih kotara u Bukovicu.2. s mogućnošću navodnjavanja. do V. kad je to u skladu s Prostornim planom Republike Hrvatske odnosno općine. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe određena prostornim planovima i drugim propisima utvrđuje se uvjetima uređenja prostora. imati 1700 stanovnika. poljoprivredno zemljište od I. Ovim planom predviđa se da će Općina 2016. 764 stanovnika. spaljivati korov i biljni otpad te ložiti otvorena vatra samo na mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreznosti. privrednim. kao stalnog mjesta stanovanja. gdje se izmjenjuju područja obrasla submediteranskom šumom.2. odvodnja. S obzirom da se radi o kršu. Bolja prometna povezanost sa Zadrom. Općina ima geomorfološku strukturu koja je karakteristična za Ravne kotare. a prema popisu iz 2001. visinu naknade određuje sud. Demografski razvoj Općina Lišane Ostrovičke imala je prema popisu stanovništva iz 1991. kao i izgradnjom komunalne infrastrukture (cesta. kao i polja pružaju se u smjeru jugoistok-sjeverozapad.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Pravne ili fizičke osobe koje onečiste poljoprivredno zemljište štetnim tvarima. kao administrativnim. ukupno 1636. srednjoškolskim i visokoškolskim centrom daje veće mogućnosti za ostanak i povratak u naselja Općine. Odabir prostorno-razvojne strukture Općina Lišane Ostrovičke tradicionalno je poljoprivredna općina. Na poljoprivrednom zemljištu može se paliti suha trava. u skladu s propisima o zaštiti od požara. god.

zabava i odmor: manji broj sportskih objekata. Stoga bi bilo vrlo značajno razviti proizvodno-poslovne zone i tako riješiti problem nezaposlenosti i odlaska mladih ljudi u gradove. eventualno ispostava suda − školstvo: matična osmogodišnja škola. Postoji mogućnost prenamjene tih površina u maslinike. poljoprivrednim i drugim zonama u odnosu na vrijednost prostora i njegovo optimalno korištenje − osiguranje prostornih pretpostavki za promet u mirovanju − razvijanje ostalih infrastrukturnih mreža – vodoopskrbne mreže sustava odvodnje otpadnih voda TT mreže.4. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 19 . Trebalo bi ga razvijati kao seoski turizam. rekreacija. PTT i sl. stambenim . Postoji mogućnost eksploatacije arhitektonskog kamena.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE - - degradiranom makijom i goleti.2. umjetnost: kino ili dom kulture ili dvorana polivalentnog sadržaja.2. PTT s ATC − trgovina i ugostiteljstvo: robno-trgovački centar ili nekoliko specijaliziranih trgovina.: banka – ispostava.4.3. Razvoj naselja. jer na selu ne vide perspektivu. postaja MUP-a. tzv. ljekarna − novčarstvo. čitaonica opremljena s kompjutorima i internetom − zdravstvo: ambulanta ili posjet liječničke službe − trgovina i ugostiteljstvo: jedna ili više prodavaonica mješovite robe i gostionica (eventualno) − obrt i usluge: pojedini obrti ili uslužne radnje prema potrebi − vjerski objekti: župa i župna crkva u većim i značajnijim naseljima − sport i rekreacija: igralište (eventualno) Ciljevi i projekcije razvitka infrastrukture su: − izgradnja cestovne mreže u planiranim industrijskim. 2. pojedinačni objekti za rekreaciju i odmor Ostala naselja u Općini: − uprava: mjesni odbor − školstvo: osnovna škola ili odjeljenje osnovne škole. elektroenergetske mreže.1. a koje trebaju pratiti ukupni gospodarski rast 2. pločasti benkovački kamen. kao općinsko središte trebalo bi razvijati sljedeće funkcije: − uprava: organi Općine. prometne i komunalne infrastrukture Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja Naselje Lišane Ostrovičke. Turizam za sada nije razvijen. pansion s prenoćištem (eventualno hotel). zavičajni ili drugi muzej (eventualno) i dr. mjesni ured. to je zapravo jedini mogući gospodarski oblik korištenja tih površina. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno povijesnih cjelina Ova tema detaljnije je obrađena u točki 3. srednja škola ili odjeljenje srednje škole (eventualno). društvene. benzinska postaja − obrt i usluge: nekoliko obrtničkih i uslužnih radnji − vjerski objekti: dekanat s dekanatskom župnom crkvom (eventualno) − sport. lokalni klub/ovi. − zdravstvo: dom zdravlja. mjesni odbor. dječji vrtić − kultura. Dosadašnja razina razvoja male privrede i poduzetništva nije otvarala mogućnost masovnijeg zapošljavanja.

ambulante. kao i otežano srednjih škola i fakulteta u Zadru. kao i pokrenuti proizvodnju. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture Urbani nivo naselja trebalo bi podignuti. Trg može s jedne strane biti omeđen školom ili školskim dvorištem. Taj pad broja stanovnika bio je uzrokovan u prvom redu ratnim zbivanjima.2. već prema veličini naselja. povećanje broja stanovnika na predratni nivo.3. ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih djelatnosti. općinske službe. oko 1000-1500 m2. 2. u ovom planu predviđa se do 2016. Izgradnja navedene infrastrukture omogućuje stvaranje istog stambenog standarda u seoskim naseljima. Oko te urbane jezgre trebalo bi formirati javne sadržaje. kao i nedostatak javnih i društvenih sadržaja i aktivnosti). navodnjavanju. to zavisi od lokalnih uvjeta. zatim odlaskom u druge sredine zbog zapošljavanja. Utvrđivanje građevinskih područja naselja Prema popisu stanovništva 1991. Da bi se zadržali mlađi ljudi u svojim naseljima i tu zasnovali obitelji. crkvu i župni ured. jer samo bavljenje poljoprivredom ne omogućava svakom dovoljno sredstava za život.3. Iskazani interes je da te parcele budu većih površina.3. Crkve bi u ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 20 . ispostave banke. Racionalno korištenje i zaštita prostora Prostor općine treba koristiti u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Lišane Ostrovičke. Očekujući obnavljanje poljoprivredne proizvodnje i otvaranje novih proizvodnih zanatskih. a 2001. i ekoloških studija u slučajevima kad za to postoji realna potreba i kada to zahtjeva zakon. tako da se s trga pružaju vizure na krajobraz. te javnim sadržajima i manifestacijama. ugostiteljstvo. općina Lišane Ostrovičke je imala 1636. Poseban problem je bio. Slaba prometna povezanost sa Zadrom značila je otežanu mogućnost plasmana svojih proizvoda na zadarskim i drugim tržnicama. U svakom naselju trebalo bi težiti formiranju jedne urbane jezgre s trgom.1.). Naravno. što je uostalom i tradicija sredozemnog urbanizma. jer uz svoje kuće žele urediti vrtove kao i gospodarske objekte i manipulativne površine potrebne za bavljenje poljoprivredom (skladištenje i prerada proizvoda). sportskih i zabavnih aktivnosti za mlade. kao npr. vrtićem i sl. god. Poželjno je trgove formirati na povišenim dijelovima naselja. s parkiralištem koje se naslanja na trg. poslovnih. jer je to tradicija ovog kraja i za to postoje dobri uvjeti. PTT. mjesne urede. 2. U tu svrhu važno je donošenje dvogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.3. Izgradnjom jadranske autoceste stvoreni su neki od preduvjeta potrebnih za napredak ovog kraja. god. nedostatak vodovoda i odvodnje. To bi omogućilo zapošljavanje ljudi i trajniji izvor prihoda. sportski i javni život u naseljima i na nivou Općine. U prvom redu poljoprivrednu proizvodnju. servisi i sl. kao i za proizvodnoposlovne zone.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 2.3. Isto tako važno je donošenje Detaljnih urbanističkih planova za pojedina naselja. a i specijaliziranih studija o razvoju poljoprivrede. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Općine 2. ali bi bilo potrebno pokrenuti i proizvodno-poslovne djelatnosti male privrede (industrijska proizvodnja. A budući da znatan broj mladih ljudi koji zasnivaju nove obitelji ima potrebu da se odvoji od roditelja i sagradi nove obiteljske kuće. a također i pristup srednjim školama i fakultetu. neasfaltirane ceste. Trgovi bi u principu trebali biti pješački. što nalaže i zakon. trgovine. isto tako zbog loše prometne povezanosti naselja ove općine sa Zadrom kao regionalnim centrom. potrebno je obogatiti i kulturni. i još uvijek je nedostatak redovnih kulturnih. kao i u gradovima. jer prometnice omogućuju plasman svojih proizvoda na druga područja. potrebno je planirati povećanje građevinskih područja naselja. godine 764 stanovnika. zatim zbog loše urbane opremljenosti naselja (nedovoljna telefonija.

− razvijanje ostalih infrastrukturnih sadržaja koji trebaju učinkovito pratiti ukupni gospodarski rast na lokalnoj razini (vodoopskrba. TT sustav) − održavanje čistoće − odlaganje komunalnog otpada − osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalne djelatnosti − osiguranje održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 21 . odvodnja otpadnih voda.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE principu trebalo nastojati graditi na najvišim točkama naselja i oko njih formirati trg. Izgradnja ovakvih trgova podloga je dizanja seoskog života na viši urbani nivo. stambenim. turističkim. što podrazumijeva i veći osjećaj zajedništva i s tim spremnost da se zajednički rješavaju problemi naselja. poljoprivrednim i drugim zonama u odnosu na vrijednost prostora i njegova optimalnog korištenja − poboljšanje prijevoza putnika u javnom prometu − osiguranje dostatnog parkirališnog prostora sukladno potrebama i namjeni susjednih mikrolokacija − održavanje javnih površina − distribucija elektroenergetskog sustava na racionalan način tako da u najmanjoj mogućoj mjeri utječe na stanje okoliša. Naselja treba opremiti cjelokupnom komunalnom infrastrukturom: − izgradnja i održavanje lokalne i nerazvrstane cestovne mreže u planiranim industrijskim.

Smatramo da bi bilo korisno pokrenuti izgradnju proizvodnih pogona koji bi omogućili zapošljavanje.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 3. na prijelazu Ravnih kotara u Bukovicu. s mogućnošću navodnjavanja. 1. . Sastoje se od postojećeg-izgrađenog i planiranog-neizgrađenog dijela (u daljnjem tekstu GP). gospodarske šume-prenamjena nižih kategorija šuma (šikara i goleti) u maslinike 5. groblje 7.proizvodno-poslovna namjena (IK) . «Korištenje i namjena površina» dati su organizacija prostora. gospodarska namjena koja se sastoji od: . u kojoj je glavna namjena stanovanje s pratećim funkcijama. osnovna namjena i korištenje prostora. željeznički promet.4. Razvoj i uređenje površina izvan naselja sastoji se od: 1.Izgrađene strukture i površine izvan naselja. te u povoljnim obilježjima submediteranske klime. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 22 . Ova Općina se sastoji od naselja: Lišane Ostrovičke. «Građevinska područja naselja» Građevinska područja se dijele na: . Do Domovinskog rata ovdje je djelovala poljoprivredna zadruga i bio je razvijen uzgoj povrća. Razvoj i uređenje površina naselja u grafičkom prilogu se dijeli na izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja (planirane površine za razvoj naselja).Građevinska područja naselja (GP). a time i stvorili uvjete za povratak stanovništva. Jadranska autocesta položena je pet kilometara jugozapadno od granice Općine. − Gospodarska namjena-poslovno proizvodna(IK) − Javne i društvene namjene izvan GP naselja(D) − Turistička namjena (T) − Groblje − Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-osobito vrijedno obradivo tlo − Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-ostala obradiva tla − Šume isključivo osnovne namjene-gospodarska šuma − Ostalo poljoprivredno tlo.2. vrijedna obradiva tla 3.zona seoskog turizma (T4) 2. Smještena je u kontinentalnom dijelu Županije. Utvrđivanje građevinskih područja Građevinska područja dana su u grafičkom prilogu br. Prostor ove Općine tradicionalno je izrazito poljoprivredni. Područjem Općine prolazi cesta Zadar-Benkovac-Knin.1. cestovni promet 8. Uvjeti za to pronalaze se u većim cjelovitim poljoprivrednim površinama. Planirane su sljedeće namjene površina: − Građevinska područja naselja. Prikaz prostornog razvoja na području Općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije Općina Lišane Ostrovičke smještena je u jugoistočnom dijelu Zadarske županije uz granicu sa Šibensko-kninskom županijom. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površine U grafičkom prilogu br. 3. šumsko zemljište 4. Ostrovica i Dobropoljci. ostala tla 6. šume i šumsko zemljište − Prenamjena šumskog zemljišta u maslinike − Površine infrastrukturnih sustava.

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke

OBRAZLOŽENJE

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina Tablica 3
Red. broj 1.0. 1.1. 1.2. % od površine općine ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA GP ukupno/ GP 156,64 3,1 izgrađeni dio GP ukupno 128,64 2,5 Izgrađene strukture izvan GP-a IK 52,12 1,0 ukupno E H K T 6,35 0,1 R Poljoprivredne površine ukupno P 1709,79 34,2 obradive P1 P2 P3 Šumske površine Š ukupno Š1 183,74 3,7 gospodarske Š2 1661,63 33,3 zaštitne Š3 posebne namjene Ostale poljoprivredne PŠ 1221,71 24,5 i šumske površine ukupno Vodne površine ukupno V vodotoci jezera akumulacije retencije ribnjaci Ostale površine ukupno N IS Općina ukupno 4992 100,0 Općina Lišane Ostrovičke Oznaka Ukupno ha stan/ha ha/stan* 4,8 5,9 14,6

120,3 2,2*

1.3.

1.4

0,2* 2,1* 1,6*

1.5. 1.6.

1.7.

6,53*

3.3.

Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

Općina Lišane Ostrovičke tradicionalno je izrazito poljoprivredno orijentirana općina. Prije Domovinskog rata tu je djelovala poljoprivredna zadruga koja je svoje proizvode, u glavnom povrtlarske (mrkva i drugo), plasirala na tržištu bivše Jugoslavije. Tijekom Domovinskog rata ova je općina bila okupirana od srbočetničke vojske. Hrvatsko stanovništvo bilo je u izbjeglištvu duži niz godina. U tijeku je obnova kuća i djelomični povratak stanovnika. Da bi se omogućio veći povratak i stalni boravak stanovnika u Općini potrebno je omogućiti zapošljavanje. U tu svrhu se ovim Planom predviđa razvoj gospodarskih djelatnosti: poljoprivrede, prenamjena šumskih zemljišta niže kategorije (šikara i goleti) u maslinike, proizvodno-poslovne zone i seoski turizam. Ispituje se mogućnost pokretanja eksploatacije arhitektonskog kamena. U tu svrhu potrebno je napraviti Studiju eksploatacije arhitektonskog kamena na nivou Zadarske županije rezultati koje bi trebali biti uključeni u Izmjene i dopune prostornog plana Zadarske županije. Poljoprivredu bi trebalo objediniti i poboljšati sistem navodnjavanja. Bilo bi korisno ponovno pokrenuti zadrugrastvo po uzoru na slična udruženja u razvijenim zapadnoeuropskim zemljama. Također bi bilo dobro razvijati ne samo neposrednu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, nego i razviti preradu i konzerviranje poljoprivrednih proizvoda (voće, povrće, žitarice).
ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

23

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke

OBRAZLOŽENJE

Ovim planom predviđa se prenamjena šuma nižih kategorija (šikara i goleti) u maslinike, i to na dvije lokacije: - Umac-Prštane u Lišanima Ostrovičkim, površine 65,099ha - Krš u Dobropoljcima površine 119,043ha. Kad je riječ o stočarstvu osim tradicionalnog uzgoja ovaca i koza trebalo bi razvijati stočne farme (krave, peradi, svinja i drugo). Proizvodno-poslovne zone planiraju se na sljedećim lokacijama: - Lišane Ostrovičke na površini 40,865ha - Ostrovica na površini 11,261ha Ova lokacija na Ostrovici već je izgrađena na površini od 3,147ha i služila je prije Domovinskog rata kao pogon u sklopu poljoprivrednog dobra. Zona seoskog turizma planira se u Ostrovici na površini 6,351ha.

3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 3.4.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline • Prirodna baština na prostoru Općine

Od nadležnih državnih institucija nije proglašeno ni jedno područje posebnih uvjeta korištenja. Tu se misli na prirodnu baštinu svjetskog, državnog i lokalnog značaja, kao I na zaštićene dijelove prirode: nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, park šuma, zaštićeni krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture. • Graditeljska, arheološka, povijesna i etnološka baština

Kulturno-povijesne značajke prostora O kontinuitetu naseljenosti ovog prostora od prapovijesti, preko antičkog i srednjovjekovnog pa sve do novijeg doba svjedoče mnogi nalazi i lokaliteti: liburnske gradine, ostaci rimskih gospodarskih imanja, sakralni spomenici i ostaci tradicijske gradnje. U cilju očuvanja kulturnog nasljeđa utvrđen je popis dobara - područja i pojedinačnih građevina. Popis kulturnih dobara po naseljima Lišane Ostrovičke sakralna arhitektura: - Crkva Sv. Jere, spominje se 1770. god., obnovljena 1987. god., u Domovinskom ratu do temelja srušena - Crkva Sv. Nikole Tavelića, sagrađena 1976./77. god., u ratu do temelja srušena, sagrađena nova, - kapela Sv. Ante na groblju, srušena arheološki lokaliteti: - Gradina, prethistorijski lokalitet - Mišljen, starohrvatska nekropola etnobaština: - ostaci tradicijske gradnje u zaseocima: Mamići, Nimci, Stipići
ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

24

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke

OBRAZLOŽENJE

Ostrovica sakralna arhitektura: Crkva Sv. Ante na jugoistočnom dijelu Gradine. Pripada srednjovjekovnom razdoblju. U zidovima crkve pronađeni su ostaci oltarne pregrade iz predromanike s latinskim natpisom iz 9-10. st., koji je posvećen Sv. Anastaziji, a natpis iz 1405. god. spominje kralja Zvonimira. Crkva je obnovljena u drugoj polovici 18. st. Crkva Sv. Luke, pravoslavna crkva s grobljem, sagrađena 1730. arheološki lokaliteti: Gradina s ostacima prapovijesnog liburnskog naselja na samom platou, srednjovjekovne utvrde ispod platoa, te rimske vile rustike (villae rusticae) u zaseoku Kusale podno Gradine zaseok Mačci na sjeverozapadnoj strani Gradine (Mačkove Ograde), antički lokalitet uz željezničku prugu Zadar-Knin Greblje – starohrvatska nekropola iz 9. st. etnobaština: ostaci tradicijske gradnje Dobropoljci sakralna arhitektura: Crkva Sv. Đurđa (Georgija) na groblju – srednjovjekovna građevina, obnovljena 1724. arheološki lokaliteti: Jaruv s prethistorijskim ostacima Belića jara etnobaština Ostaci tradicijske gradnje u zaseocima Ivkovići i Šaponje Zaštita kulturno-povijesnih dobara Svrha zaštite je očuvanje i prenošenje kulturnih dobara u neokrnjenom i izvornom stanju budućim naraštajima, što iziskuje redovito održavanje, tj. sprečavanje radnji koje bi na bilo koji način promijenile svojstva, oblik, značenje ili izgled kulturnih dobara i time ugrozile njihovu vrijednost, sprečavanje protupravnog postupanja i protupravnog prometa kulturnim dobrima, uspostavljanje uvjeta da kulturna dobra prema svojoj namjeni i značenju služe potrebama pojedinca i općem interesu. Povijesno-kulturne vrijednosti Povijesno-kulturne vrijednosti, popis kojih je dat u poglavlju 3.4.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline, zaštićene su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03). O njihovoj zaštiti i čuvanju vodi brigu Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel Zadar (KZD). Svaki projekt obnove, pregradnje ili prenamjene tih građevina kao i graditeljski zahvati na arheološkim lokalitetima, mora biti usklađen s odredbama zakona i vođen pod nadzorom nadležne službe.

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

25

Unutar svakog naselja moraju se proširiti koridori i cestovne mreže te izvršiti odgovarajuća regulacija prometa u cilju ostvarenja bolje protočnosti vozila. a što je uvjetovano postojećom izgrađenosti objekata i naselja. tj. Središte Općine. Lišane Ostrovičke. Postojeća cestovna mreža mora se modernizirati. Željeznički promet Područjem Općine prolazi magistralna pomoćna pruga. Prometni infrastrukturni sustavi Cestovni promet Na osnovu Odluke o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste. U građevinskom smislu.Ostrovica Ostrovica . županijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99. Kategorija pruge je osnovom Odluke o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga (NN.Mandići Širine planiranih koridora su 20 m za planirane lokalne ceste tj. djelomično neasfaltirano i dr. Ova mreža naselja je uglavnom asfaltirana. duljine 4.1. postaja-Ostrovica-D56.0* km L 63147: Želj. Naselje Lišane Ostrovičke je povezano sa Zadrom. duljine 3.0* km * Duljina označava dionicu ceste koja se nalazi na području Općine Glavni razvojno vezni pravac za povezivanje Općine sa Zadrom. podnosi opterećenje od 20 tona/osovina. duljine 4.5. Potrebno je povećati broj.64/93) magistralna pomoćna pruga. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 26 .5* km županijske ceste: Ž 6070: Dobropoljci-Đevrske(D509). 111/00. što traži redovno održavanje kolničke konstrukcije i poboljšanje sigurnosti prometa postavljanjem odgovarajuće prometne signalizacije i realizacijom boljih tehničkih elemenata. Ostale nekategorizirane ceste također je potrebno urediti. oznake i broja MP 11. Stanje nekategoriziranih prometnica još je lošije. Razvoj infrastrukturnih sustava 3. te učestalost polaska lokalnih autobusnih veza sa županijskim centrom te ostalim naseljima.Dobropoljci Ž(6070).Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 3. duljine 1.0* km L 63152: Lišane Ostrovičke-D56. 98/01). 15 m za ostale ceste. U samom središtu naselja Lišane Ostrovičke postoje mjesne ulične mreže raznih širina i gabarita s nepovoljnim tehničkim elementima.5. i 8 tona/m Željeznička postaja nalazi se u Ostrovici. nepovoljni tehnički elementi.). duljine 3. Uz postojeću kategoriziranu cestovnu mrežu Planom se predviđaju nove ceste: Lišane Ostrovičke – Torine Lišane Ostrovičke . te urediti i izgraditi tehnički ispravna autobusna ugibališta te okretišta autobusa. duljine 1. Za sigurniji pješački promet moraju se izgraditi odgovarajući nogostupi. Benkovcem i šire je državna cesta D 56. slabo je povezano s naseljem Dobropoljci. pruga je kategorije C4 ( objava UIC 700 ). Benkovcem i Šibenikom svakodnevnim autobusnim linijama. koja je ujedno i glavna spojna cesta Općine na Jadransku autocestu Sva križanja i odvojci s ove ceste su u istoj razini s regulacijom prometa putem prometnih znakova i horizontalne signalizacije.0* km L 63133: Ž 6052.0* km lokalne ceste: L 63132: Ž 6052-L63133. Postojeća cestovna mreža nije pogodna za kvalitetno i sigurno odvijanje prometa (minimalni poprečni profili. Pruga je jednokolosječna i neelektrificirana.1. na području Općine glavnu cestovnu mrežu čine prometnice sljedećih kategorija: državne ceste: D56: Islam Latinski (D8)-Smilčić-Benkovac-Skradin-Drniš-Sinj (D1).

3.4 kV. Najbliže VIPNET bazne postaje nalaze se u Bukoviću. Planirane građevinske zone u naselju Lišane Ostrovačke.2. 5. Izgradnja novog poštanskog ureda planira se u sklopu planirane zone centralnih funkcija. 2. Na području Općine nalaze se slijedeći elektroenergetski objekti napajani iz TS 30/10(20) kV CRLJENIK.42 BUČKULIĆI OSTROVOCA 1 OSTROVOCA 2 P: VRANA VRULJE . te uz cestu prema Vukšiću vezati će se na postojeću mrežu. broj 1. DV 30 kV TS LOZOVAC – CRLJENIK nije u funkciji. Općina je također dobro pokrivena. 2. sređuje i šalje. broj 1.LIŠANI ČURČIJE . Svjetlovodnim kabelom povezana je lokalna komutacija na nadređeni komutacijski centar. 4. Naziv TS 10(20)/0. Šopotu i Stankovcima. 8. kapacitet napravljene mreže zadovoljava potrebe stanovništva. TS 30/10(20) kV Crljenik napajana je preko DV 30 kV KAPELA (planirana) – CRLJENIK iz TS 220/110/30 kV BILICE.LIŠANI Naziv voda 10(20) kV Otcjep za TS BAČKULIĆI Otcjep za TS BAČKULIĆI – DV za TS OSTROVICA 1 DV za TS OSTROVICA 1 Ocjep za TS OSTROVICA DV za TS DEVIĆI Otcjep za TS PK VRANA Otcjep za TS VRULJE – LIŠANI Snaga (kVa) 100 50 100 100 160 160 100 Duljina (m) 68 670 1248 1693 3184 415 383 Tip Stupna (nije u funkciji) Tornjić Stupna (nije u funkciji) Stupna Stupna Tornjić Stupna Tornjić Stupna Tip i presjek AlČe 3X35 mm2(nije funkciji) AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2(nije funkciji) AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 u u ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 27 .LIŠANI MIJIĆI DEVIĆI PODMIŠLJEN . s pripadajućim transformatorskim stanicama 10(20)/ 0.SVK kabel prema naselju Vukšić. Poštanski promet U Općini ne postoji poštanski ured te se poštanski promet vrši preko poštanskog ureda Benkovac gdje se pošta sakuplja. Postojeća telekomunikacijska mreža zadovoljava sadašnje potrebe.37 koja vrši napajanje preko četiri srednjenaponska izlaza 10(20) kV. Mreža sustava pokretnih komunikacija dobro pokriva područje Općine. 4. Energetski sustav Područje Općine je u sklopu elektroenergetskog sustava Šibenske županije na koju je vezano putem 10 kV kabelskih vodova. a kroz mjesto prolazi svjetlovodnih kabel .43+1. 3. 6. Za naselja Dobropoljci i Ostrovicu nije za sada u planu izgradnja mreže. 9. Red. 3.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Telekomunikacijski i poštanski sustav Općina Lišane Ostrovačke ima riješenu telekomunikacijsku mrežu samo u naselju Lišane Ostrovačke. Daljnjih planova što se tiče proširenja telekomunikacijske mreže nema. TK mreža napravljena je podzemno. 7. 6. Signalom drugog koncesionara GSM mreže VIPNET. razrađuje. Glavna pojna točka za opskrbu električnom energijom ovog područja je TS 30/10(20)kV CRLJENIK instalirane snage 3. 5. što je ostvareno baznim postajama u Vukšiću i Benkovcu. 7.5. Red. gdje je izgrađena digitalna lokalna komutacija i mjesna TK mreže.

. To je stari kopani bunar. utvrđena je prisutnost amonijaka i nitrita iznad MDK. U blizini bunara je napravljena bušotina sa crpkom na dubini cca. Dobra Voda. Perušić Benkovački. Bunar se nalazi ispod centralnog dijela Lišana na pregibu zaravnjenog dijela polja i brdovitog zaleđa.Lišane Ostrovičke . Pristeg. Područjem Općine prolazi spoj Benkovačkog kraka do Kistanjskog sustava Đevrske – VS Vačani. Za određivanje potrebe vode prihvaćaju se slijedeće potrošnje: ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 28 . i G. Uzrok tome su objekti u neposrednoj blizini bunara i nepostojanje sanitarne zaštite. U centru mjesta Lišane Ostrovičke nalazi se bunar Trubanj koji se nekad koristio za opskrbu vodom. Znači za vodoopskrbu naselja Lišane Ostrovičke i Ostrovica potrebno je izgraditi vodospremu VS Gladuša i cjevovod iz pravca Benkovca. 11.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 8. koja daje prema dostupnom podacima 3 – 6 l/sec. a rješavati će se studijama i stručnim podlogama.VS Gladuša (KD 218 m.3. 3. te Općinu Lišane Ostrovičke.vode. Šopot.. V=250 m3 ) te povratnog cjevovoda za priključenje na mrežu naselja. Zidan je kamenim blokovima. Kistanja i Skradina. Stoga se i za područje Općine preporuča korištenje obnovljivih energetskih izvora . koji se razmatra kao dio cjelovitog sustava Ravnih kotara i šire.m. a čime se u velikoj mjeri može doprinijeti smanjenju korištenja tradicionalnih izvora. Podlug. tlačnog cjevovoda i lokalne vodospreme Gradina ( KD 215 m.5. Glavni pravac tog područja je VS Atlagić (KD 248 m. D. 10. Podsustav VS Atlagić odnosi se na Grad Benkovac. sa ogrankom VS Gladuša – Vukšić . U današnje vrijeme izvor nije u funkciji. Prović. njegovo jugoistočno područje. uzorci ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode.n. Bulić. ekološkim i funkcionalnim kriterijima. Kožlovac 50%. a obuhvaća naselja Benkovac. za koje naše područje ima preduvjete. Planirani vodoopskrbni sustav biti će dio Regionalnog vodovoda sjeverne Dalmacije – podsustav VS Atlagić. 36 m. promjera 1. Vodnogospodarski sustav Vodoopskrba Općina nema riješenu vodoopskrbu pitkom vodom. Bunar je dubine 13. Miranje.10 m od vrha krune. Vukšić. Globalni koncept temelji se na povezivanju sa susjednim vodoopskrbnim sustavima Šibenika.n. usklađeno s prostornim.Ostrovica. sunca i vjetra. Vodoopskrba naselja Dobropoljci ostvarit će se iz vodospreme VS Lisičić i pripadajućih cjevovoda.m. Uz njega je okno koje se koristilo kao crpni zdenac za potrebe željeznice. Tehničko uključivanje izvorišta sastoji se od instaliranja crpne stanice na izvorištu. Ceranje. te naselja Općine Lišane Ostrovičke Lišane i Ostrovica.2 m. koji se tijekom vremena nekoliko puta produbljivao i uređivao..Prović.m. Prema rezultatima ispitivanja kvalitete vode. Buković 50%. Radašinovci. 9. Otcjep za TS ČURČIJE – LIŠANI Otcjep za TS MIJIĆI Otcjep za TS MIJIĆI –DV za BULIĆI DV za TS BULIĆI Otcjep za TS PODMIŠLJEN LIŠANI 480 198 254 3421 76 AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 AlČe 3X35 mm2 Obnovljivi izvori energije Prema nacionalnim energetskim programima treba u sve većoj mjeri primijeniti prirodne izvore energije. V=1000m3) – Bulić . Kula Atlagić 50%. Lepuri. a preko ljeta i znatno manje.n. 12. V=2000m3) – cjevovod srednje zone kroz Benkovac – Kožlovac – Lepuri . Benkovačko sela. Do izgradnje cjelovitog vodoopskrbnog sustava vodoopskrba naselja Lišane Ostrovičke može se riješiti s bunara Trubanj za što treba izvršiti dodatne istražne radove te saniranje izvorišta. Stanovnici se koriste vodom iz vlastitih cisterni. Uključeno je i naselje Radašinovci iako se ono u postojećem stanju opskrbljuje iz VS Zibonoga. Kolarina.

a naročito iz razloga što je zadano područje djelomično i vodozaštitno područje. ispuštaju se otpadne vode u tlo. Iz toga razloga trebalo bi i za naselje Lišane Ostrovičke razmotriti mogućnosti korištenja otpadnih voda. na djelotvoran i suvremen način.000 stanovnika iznose 10 l/sec. U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati vode koje sadrže agresivne i štetne tvari u koncentracijama većim od dopuštenih propisima. Osnovno rješenje je sakupljanje otpadnih voda gravitacijskim kanalima i uz precrpljivanje na pojedinim lokacijama dovesti do uređaja za pročišćavanje. ovisna o planiranom razvoju naselja. Naime. u poljoprivredne svrhe. Studija zaštite voda na području Zadarske županije načelno je odredila sustave odvodnje s glavnim kanalima i crpnim stanicama. potrošnju za zalijevanje okućnica. Predloženo rješenje za naselje Lišane Ostrovičke uneseno je u Plan.2 L/sec maksimalna satna potrošnja qmaxsat =≈ 10. Ukupni kapacitet sustava je 960 ES. Prijemnik se nalazi u osjetljivom području i predložen je druge kategorije te je potrebno osigurati prvi i drugi stupanj čišćenja. za ovo je područje od velikog značenja. Za odvodni sustav predviđen je jedan uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smješten južno od naselja s dispozicijom u otvoren prirodni vodotok.4 L/sec Ovoj količini potrošnje stanovništva treba dodati potrošnju stoke. Pročišćavanje otpadnih voda. To zahtijeva prethodnu pažljivu analizu lokalnih prilika i racionalnost odabranog sustava glede investicijskih troškova i troškova održavanja. Odvodnja otpadnih voda Na čitavom području Općine otpadne vode iz domaćinstva disponiraju se u tlo pomoću upojnih jama. Zbog relativno malog ukupnog opterećenja. načine pročišćavanje otpadnih voda kao i lokacije uređaja za pročišćavanje. gotovi tipski uređaji za biološko pročišćavanje otpadnih voda budu što jednostavniji za izvedbu i održavanje. Odvodnja otpadnih voda. prirodi bliskih postupaka pročišćavanja – “biljnih uređaja“.500 specifična potrošnja stanovnika qsp = ≈ 3. ekološkim i ekonomskim pokazateljima. Najčešće su svi objekti u sanitarno neispravnom stanju tako da predstavljaju stalnu prijetnju zdravlju stanovnika. prethodno obrađenih na klasičan način ili preko gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje. postaje sve rafiniranije i već se obavlja tako da se više ne dobiva otpadni proizvod. već vrijedna sirovina kojom se mogu rješavati problemi nedostatka vode. Sakupljanje oborinskih voda ovim putem nije dopušteno. Predloženi sustav je razdjelni tip odvodnje s mrežom kanala koja bi služila za prikupljanje uglavnom sanitarnih i eventualno industrijskih otpadnih voda. dosadašnja praksa izgradnje septičkih jama ne izvedenih u skladu s tehnološkim propisima čime one postaju obične crne jame. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 29 . Realizacijom modernih sustava definitivno će se osigurati ekološka ravnoteža ovog inače vrlo osjetljivog prostora.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE stanovnici u naselju qsp = 200 l/dan krupna stoka qsp = 50 l/dan sitna stoka qsp = 15 l/dan broj stanovnika Q= 764 planirani broj stanovnika Q = ≈ 1. Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti analizu predloženog sustava te odrediti faznost izgradnje istog. razvojem tehnologije. sa što povoljnijim tehničkim. što uzrokuje zagađenje podzemnih voda. Poželjno je da. a industrijski i drugi pogoni moraju predtretmanima pročistiti otpadne vode do stanja mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje prema Pravilniku o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju. pretpostavlja se da će biti moguća primjena tzv.5 L/sec maksimalna dnevna potrošnja qmaxdn = ≈ 5. Za zalijevanje poljoprivrednih površina treba koristiti vodu iz postojećih bunara koje u tu svrhu valja urediti. eventualno odabrani. za navodnjavanje pojedinih poljoprivrednih kultura. Tako loše stanje rješavanja odvodnje otpadnih voda ne može se dozvoliti. odnosno financijskim mogućnostima investitora. Samo ponegdje na novijim objektima vrši se prethodno pročišćavanje u septičkoj jami. te potrebne količine za gašenje požara koje za naselje do 5.

Masivi omeđuju sliv sa sjeveroistočne i jugozapadne strane. Do izgradnje zajedničkog javnog sustava odvodnje. prolazi sredinom polja. Detaljna kanalska mreža nije izgrađena. Glavni recipijent Lišanskog polja je melioracijski vodotok (kanal) Krivac koji utječe u Bribišnicu. Cijelim svojim tokom Krivac protječe dubokim poljoprivrednim zemljištem koje je smješteno između dvaju brdskih masiva. primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na način: • da bude izveden nepropusan za okolni teren • da se locira izvan zaštitnog pojasa prometnice • da od susjedne građevinske čestice bude udaljen minimalno 3. Vodotok Otres formira se kod istoimenog izvorišta. a njegov sjeverni dio (koji pripada slivu Zrmanja–Zadarsko primorje) predstavlja Lišansko polje. od grada Benkovca do mjesta Morpolača gdje Krivac utječe u Bribišnicu. a u donjem dijelu se ulijevaju u melioracijske kanale Lišanskog polja. čija ukupna površina iznosi 865 hektara.0 m • da je omogućen kolni pristup radi čišćenja Otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama. kanal “Otres” kanal “Ostrovičke bare – Bribirske Mostine” koji pospješuju odvodnju sa polja i kanaliziraju vode do recipijenta. Županijska granica. tj. koja ujedno predstavlja i dogovorenu granicu sliva Zrmanja –Zadarsko primorje. vodotok prikuplja bujične vode s tih brdskih područja. odvodnja otpadnih voda rješavat će se izgradnjom septičkih jama na parceli. djelomično je izgrađena osnovna kanalska mreža. Sukladno prethodnom stavku.5 km u kojoj protječe kroz Lišansko polje čineći tako glavni recipijent odnosno melioracijski vodotok polja. vodotoka Bribišnice. pa tokom kišnih mjeseci dolazi do plavljenja okolnog poljoprivrednog područja. Uređenje vodotoka i voda Najveći vodotok na području Općine Lišane Ostrovičke je vodotok Krivac čiji se sliv proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok. tj. U Krivac se s lijeve strane ulijevaju vode iz kanala Trubanj i Vedro Polje. tj. Vodotok je većim dijelom kanaliziran te služi i kao melioracijski kanal za odvodnju sa okolnih polja do Bribišnice. Na polju između mjesta Ostrovica i Bribirske Mostine (polje Zablaće – Međulužje) površine oko 340 hektara. Melioracijska odvodnja Sustav melioracijske odvodnje Lišansko polje nalazi se u sklopu većeg sustava LišaneTrolokve-Žažvić. a to su kanali Trubanj (duljina 2. koji osim voda iz polja sprovode i bujične vode sa gornjih dijelova sliva. prazne se putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi Općine. pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom. Planom se obvezuje primjena suvremenih uređaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda za objekte s više od dva stana ili apartmana. Objekti detaljne melioracijske odvodnje nisu izgrađeni. Na krškom području između mjesta Lišane Ostrovičke i Ostrovica postoji veći broj manjih bujičnih vodotoka od kojih su najznačajniji Trubanj i Duboka draga koji u gornjem dijelu sliva imaju izrazito bujični tok. prolazi plodnim poljoprivrednim zemljištem i u Bribirskim Mostinama utječe u Bribišnicu. u blizini mjesta Lišane Ostrovičke. Površina tog dijela polja koje teritorijalno pripada Općini Lišane Ostrovičke je oko 380 hektara. za više od 10 ES.45 km). neutralizatora i dr. Za dio polja sa lijeve strane Krivca izgrađeni su osnovni melioracijski objekti.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Za veće asfaltirane površine odvodnju otpadnih voda treba riješiti preko separatora masti i ulja. U donjem dijelu sliva Krivac je reguliran u dužini od 4. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 30 . posebno sa sjeveroistočne strane.92 km) i Vedro polje (duljina 2.56 km. U gornjem dijelu sliva. Duljina kanala od ušća do mosta Krivac je 4.

Postupanje s otpadom Postupanje s komunalnim otpadom Komunalni otpad je otpad iz kućanstva.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Na području od Benkovca do Bribirskih Mostina predviđena je izgradnja melioracijskog sustava na površini od 3091 ha. U skladu sa Zakonom o otpadu (NN.) općina. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 31 .6.Odvojeno sakupljanje i recikliranje korisnih i štetnih sastojaka otpada . odnosno grad osiguravaju provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom pri čemu više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom Osnovni cilj postupanja s otpadom na području Zadarske županije je izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje.2006. okoliš i klimu uz što bolje gospodarskog korištenja otpada i što manje trajno odlaganje neobrađenog otpada za što je neophodno izraditi Studiju o postupanju otpadom za područje Zadarske županije. otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu. prema propisima EU .Izgradnja reciklažnih pogona Odlaganje ostatnog otpada . Ostvarivanje navedenog cilja postići će se dosljednom provedbom koncepta cjelovitog gospodarenja otpadom “IVO”. 123/97) do 01.Donošenje konačne odluke. Split iz 1988.Smanjenje i višekratno korištenje ambalaže . 178/04.R.Čišća proizvodnja Vrednovanje neizbježnog otpada .Edukacija stanovništva .Biološka obrada odbojeno sakupljenog bio otpada (kompostiranje) . moraju se sanirati sva odlagališta. Sredinom polja protječe vodotok Krivac koji bi bio uređen u cijeloj svojoj dužini a u gornjem toku je predviđena izgradnja akumulacije Kulina radi navodnjavanja poljoprivrednih površina.Sanacija postojećih neuređenih odlagališta .Potpora i unapređenje burze otpada .N. 3. Jugoistočni dio polja je već djelomično melioriran a u svrhu toga su izgrađeni i glavni melioracijski kanali ( tom dijelu pripada i Lišansko polje). br. na osnovi Studije o postupanju otpadom za područje Zadarske županije. godine.Izgradnja transfer postaja . Idejno rješenje odvodnje polja dano je u projektu “Melioraciono uređenje dijela kraških polja Zadarske regije – Melioraciono uređenje Kožlovačko–Morpolačkog polja” V.Odlaganje ostatnog otpada s manje od 5% organske tvari Prema Pravilniku o postupanju s otpadom (N. godine.01. ustanovama i uslužnim djelatnostima.O. odnosno odrediti prenamjena onih koja se neće koristiti.Izbjegavanje nastanka otpada . kojim su glavni prioriteti svrstani kako slijedi: .Djelovanje na ponašanje kupaca . međutim nije izgrađena detaljna kanalska mreža.Odvoz otpada s otoka .

Opasni tehnološki otpad proizvođač je dužan skladištiti na propisan način do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja o čemu skrbi Vlada Republike Hrvatske. mutagenost. br. teratogenost. i III. ustanovama i uslužnim djelatnostima. sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada. Zakona o otpadu (NN. nadražljivost.. 3/94. 97/05) županije. toksičnost. odnosno Grad Zagreb osiguravaju provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom.) i Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (N. kemijskoj ili biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš.. Stoga na osnovu Programa i Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske potrebno je uspostaviti mrežu sabirališta i skladištenja opasnog otpada na području Zadarske županije (4-5 građevina za skladištenje opasnog otpada-sabiralište i jedna građevina za skladištenje i obrađivanje opasnog otpada) gdje bi se prikupljao i skladištio opasni otpad izdvojen iz komunalnog otpada (baterije. Međunarodni ugovori. a po količinama. Prema članku 22. staklo itd. To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj. ekotoksičnost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. lijekovi. reaktivnost.).Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Postupanje s neopasnim tehnološkim otpadom Neopasni tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu. br. Potrebno je uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnološkog otpada (metali. zapaljivost. akumulatori. kancerogenost. oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja. nagrizanje. br.). Ambalažni otpad predstavlja cca. Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor. Vlada Republike Hrvatske osigurava provođenje mjera postupanja s opasnim otpadom utvrđenih Strategijom zaštite okoliša. U skladu sa Zakonom o otpadu (N. Sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost. 178/04. lakovi itd.N.N. štetnost. II. pri čemu više županija mogu sporazumno osigurati provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom. Na području Zadarske županije komunalni otpad s karakteristikama opasnog otpada se sakuplja i odlaže zajedno s ostalim komunalnim otpadom na smetlišta ili odlagališta bez ikakve kontrole.N.) postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatnošću od interesa za Republiku Hrvatsku. Na području Zadarske županije ova vrsta otpada miješa se zajedno s komunalnim otpadom na odlagalištima komunalnog otpada. 80 % ukupne količine neopasnog tehnološkog otpada. boje. infektivnost. motorna ulja. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 32 . Komunalni i tehnološki otpad svrstavaju se u opasni otpad ako sadrže tvari koje imaju jedno od spomenutih svojstava.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno korištenje. papir. Postupanje s opasnim otpadom Opasni otpad je utvrđen dodacima I. 178/04. a građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (osim proizvoda koji u sebi sadrže katran) koristiti kao inertni materijal za punjenje kamenolomskih iskopa pri sanaciji kamenoloma. Zakona o ratifikaciji konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (N.

Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 3. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 33 . Na svim površinama većih garaža. Do realizacije jedinstvenog sustava odvodnje problem sakupljanja. Zaštita voda od zagađivanja treba se definirati izradom adekvatne studije. Posebnu pažnju treba pokloniti zaštiti vodotoka Bribišćica. povremenih vodotoka i izvora te poljoprivrednih površina od zagađenja. odnosno idejnog rješenja sakupljanja. a vizualno zaštićeni. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš Do izgradnje zajedničkog sustava odvodnje svi postojeći i novi objekti moraju rješavati odvodnju otpadnih voda sakupljanjem u vodonepropusnim septičkim jamama. Ti lokaliteti trebaju biti pristupačni dopremnim vozilima. odnosno sakupljanjem u kvalitetnim tipskim kućnim uređajima za pročišćavanje. servisa. pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda za cijelo područje Općine Lišane Ostrovičke. Sadržaj istih mora se prazniti samo preko ovlaštenih poduzeća i odvoziti na mjesto koje odredi sanitarna inspekcija. Za reciklažu smeća Općina treba osigurati potreban broj kontejnera i utvrditi lokacije za njih.7. Otpadne tehnološke vode iz raznih proizvodnih pogona moraju se adekvatno pročistiti tako da se količina štetnih tvari u njima smanji do propisanih graničnih vrijednosti. Također treba provesti hidrogeološka istraživanja svih potencijalnih lokacija u svezi mogućnosti ispuštanja adekvatno pročišćenih otpadnih voda u teren. Pročišćene otpadne vode treba ispuštati na najoptimalnijim. Problem odlaganja otpada treba riješiti na razini cijele Županije. Izgradnja novih stambenih i proizvodnih objekata na području općine Lišane Ostrovičke mora biti u skladu s utvrđenim zonama sanitarne zaštite i propisanim mjerama zaštite pri izgradnji i eksploataciji istih. pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda treba rješavati etapnom izgradnjom zasebnih podsustava odvodnje za pojedina područja Općine. Treba zaustaviti proces neorganiziranog odlaganja otpada na divljim deponijama. Za odlagališta građevinskog otpadnog materijala treba naći rješenje na prostoru Općine Lišane Ostrovičke ili u dogovoru s nekom drugom općinom. benzinskih postaja i parkiralištima poslovno-proizvodnih i turističkih zona treba obvezatno ugraditi separatore za sakupljanje ulja i masnoće iz oborinskih voda prije ispuštanja u teren. prethodno istraženim lokacijama. radiona.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 34 .Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE II.

Općinsko vijeće općine Lišane Ostrovičke. te druge mjere za uređenje prostora. na 14. gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. Članak 5. mjere korištenja. Infrastrukturni sustavi-vodnogospodarski sustavi (mjerilo 1:25 000) 2b. telekomunikacijski i energetski sustavi (mjerilo 1:25 000) 3. Ovom se Odlukom donosi Prostorni plan uređenja Općine Lišane Ostrovičke (u daljnjem tekstu: Plan) za razdoblje do 2016. godine. Obrazloženje II. sjednici održanoj 2. Ovim Planom određeni su ciljevi prostornog razvoja. uređenje i zaštitu prostora (mjerilo 1:25 000) 4. Članak 2. 68/98. S ovim Planom moraju biti usklađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja i drugi dokumenti prostornog uređenja nižeg reda koji se donesu nakon donošenja ovog Plana. Plan je sadržan u elaboratu "Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke" što ga je izradio Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije i sadrži sljedeće priloge: tekstualni dio: I. 30/94. Područje obuhvata ovog Plana je područje Općine Lišane Ostrovičke utvrđeno Zakonom o područjima Županija.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Opće odredbe Temeljem čl. Zakona o prostornom uređenju (NN br. Uvjeti za korištenje. 10/97). lipnja 2006. Korištenje i namjena površina (mjerilo 1:25 000) 2a. zaštite prostora i okoliša.). donosi ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja općine Lišane Ostrovičke Članak 1. Članak 3. godine. 61/00 i 32/02) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/01. Infrastrukturni sustavi-poštanski. Lišane Ostrovičke i Ostrovica. 24. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 35 . Prostor Općine se sastoji od naselja Dobropoljci. Odredbe za provođenje grafički dio: 1. Građevinska područja naselja (mjerilo 1:5 000) Članak 4.

Pri tome se razlikuju zone postojeće/stare jezgre naselja. pretpostavlja poštivanje principa organskog širenja postojećih naselja u okvirima zadanih mjerila i unutar utvrđenih granica GP-a. osiguranje prostora za javne potrebe i postojeća infrastruktura. − U cilju zaštite vrijednosti okoliša (vode. odnosno mogućnosti njene racionalne iskoristivosti. Ovim se Planom utvrđuju kriteriji za korištenje/namjenu površina. U tom smislu valorizirani su svi relevantni elementi. − Korištenje. postojećih struktura i njihovo logično povezivanje u urbane cjeline.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 1. kao što su stalni i povremeni stanovnici. zone naselja koje su rijetko izgrađene s mogućnošću njihova dogradnja. − Korištenje prostora u sportsko-rekreacijske/kupališne svrhe moguće je uz minimalnu izgradnju i očuvanje prirodnih fenomena. Sastoje se od postojećeg-izgrađenog i planiranog-neizgrađenog dijela (u daljnjem tekstu GP). u kojoj je glavna namjena stanovanje s pratećim funkcijama. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine Lišane Ostrovičke Korištenje prostora Članak 6. dosad neizgrađenih prostora. − U definiranju uvjeta za formiranje granica GP-a naselja primjenjuje se pravilo korištenja već izgrađenih. te zone nove izgradnje u proširenim dijelovima GP-a. poljoprivredne površine i pejzažne karakteristike prostora). − Širenje GP-a naselja usmjerava se u dubinu prostora vodeći računa o potrebi zaokruživanja urbane strukture u prostorno-funkcionalnu cjelinu. − Gospodarska namjena-poslovno proizvodna(IK) − Javne i društvene namjene izvan GP naselja(D) − Turistička namjena (T) − Groblje − Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-osobito vrijedno obradivo tlo − Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene-ostala obradiva tla − Šume isključivo osnovne namjene-gospodarska šuma − Ostalo poljoprivredno tlo. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 36 . za gradnju mora biti argumentirano izrazitim gospodarskom interesom za lokalnu zajednicu. koji su određeni sljedećim karakteristikama: − Prostor kao ograničeni resurs mora se koristiti racionalno i svrhovito što. šume i šumsko zemljište − Prenamjena šumskog zemljišta u maslinike − Površine infrastrukturnih sustava Uvjeti i ciljevi za određivanje namjene površina Članak 7. potrebno je građevinske aktivnosti ograničiti na već korištene prostore. Prostorni plan uređenja Općine sadrži u grafičkom dijelu kartografske prikaze u skladu sa zakonom i propisima. Planirane su sljedeće namjene površina: − Građevinska područja naselja.

ovih odredbi za provođenje. Građevine od važnosti za Županiju Članak 10. sukladno odredbama PPŽ-a a to su: Građevine od važnost za Državu Članak 9.5* km Željeznički objekti s pripadajućim građevinama i uređajima: magistralna pomoćna pruga : Zadar.sustav odvodnje otpadnih voda Zaštitne i regulacijske građevine . duljine 3.postojeće: L 63132: Ž 6052-L63133.jugoistočni pravac Regionalnog vodovoda sjeverne Dalmacije (planiran) Rješenje o lokacijskoj dozvoli utvrđuje se temeljem stručne podloge ili idejnih rješenja za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina. duljine 3.Dobropoljci Ž(6070). Uvjeti za uređenje prostora 2.Mandići * Duljina označava dionicu ceste koja se nalazi na području Općine Građevine za zaštitu voda: . duljine 1.0* km L 63152: Lišane Ostrovičke-D56. Sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom građevina potrebno je sanirati po mogućnosti ozeleniti radi očuvanja krajobraza. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima: županijske ceste .Ostrovica Ostrovica . ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 37 . duljine 1.1.0* km L 63147: Želj.postojeće: Ž 6070: Dobropoljci-Đevrske(D509).za obranu od poplava i zaštitu od bujica vodotoka Jaruga Uvjeti za uređenje prostora građevina od interesa za Državu i Županiju dati su u točki 5. postaja-Ostrovica-D56.0* km L 63133: Ž 6052. duljine 4. Građevine od važnosti za Državu i Županiju Članak 8.0* km lokalne ceste . Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima: državne ceste: D56: Islam Latinski (D8)-Smilčić-Benkovac-Skradin-Drniš-Sinj (D1). duljine 4.0* km lokalne ceste .Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 2.planirane: Lišane Ostrovičke – Torine Lišane Ostrovičke . Ovaj plan određuje uvjete uređenja prostora i građevina od važnosti za Državu i Županiju.Knin (postojeća) Građevine za korištenje voda: vodoopskrbni sustav.

. zelenilo i sl. a donosi ga Općinsko vijeće.) − turistički objekti (hoteli.Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja predstavlja prostor za razvoj na kojem se može graditi isključivo izradom Detaljnih planova uređenja koje se određuje Programom mjera unapređenja u prostoru za razdoblje od dvije godine. − groblja. granica razgraničenja se smatra područje uz crtu razgraničenja u dubini do 15 m sa svake strane crte. Članak 14. zdravstvena ustanova. GP naselja određene su na osnovi ocjene stvarnih korisnika prostora. a sadrži izgrađeni i neizgrađeni dio: . ili nekim drugim elementima. vrtić. Članak 13.). mogu se graditi i: − javni objekti (škola. granice GP-a definirane su tako da je povučena-ucrtana linija razgraničenja po kojoj treba izraditi parcelacijski elaborat. pansioni.Širenja GP uvjetovano je kriterijima iz PPŽ-a te dodatnim kriterijima.) − gospodarski objekti. . ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 38 . igrališta). koji ne ugrožavaju ekološku stabilnost naselja (servisi. mj. bazen.. crkva.. velike izdužene nepravilne parcele ili sklopovi takvih parcela). Građevinsko područje naselja je cjelovit prostor naselja koji se sastoji od izgrađenog i neizgrađenog djela GP-a. potok i sl. javne prostore.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 2.). Članak 16. Članak 17. Planom se utvrđuju građevinska područja naselja u kojima je stanovanje glavna namjena. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja-uvjeti gradnje Opći uvjeti Članak 11.2. U slučaju gdje razgraničenje namjena nije jasno obilježeno fizičkim elementima kao što su infrastrukturni koridori (ceste. prikazana grafičkim prilogom Plana (karta 4. prirodni elementi (obala.Izgrađeni dio naselja sastoji se od gusto izgrađenih zona i zona nižeg stupnja izgrađenosti koje je moguće dograđivati. Najmanje 20% zahvata mora biti predviđeno za prometnu infrastrukturu. − infrastrukturni koridori.. povremenih i stalnih. vodovi i sl. Članak 15. Članak 12. izgrađene površine. apartmani. Građevinska područja naselja. ili gdje se radi o oblicima parcelacije koju treba prilagoditi postojećem stanju. a iznimno gdje to nije moguće (velike katastarske parcele.) − sportsko-rekreacijski sadržaji (dvorane.. zanatske radionice .. 1:5 000). GP-a naselja prikazana su u grafičkim prilogom (karta 4). tržnica . . koji se temelje na specifičnostima razvojnih potencijala naselja kao što je broj kuća/domaćinstava u privremenom korištenju . Za neizgrađeni dio građevinskih područja obvezna je izrada DPU-a ili UPU-a za one zone koje su označene u grafičkom dijelu ovog Plana(grafički list broj 3) Općinsko vijeće može donijeti odluku o izradi UPU ili DPU i za područja koja nisu označena ovim Planom. Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP-a naselja. Granice GP-a se u pravilu određuju granicama katastarskih čestica.

Članak 24.za kuće u nizu 6 m. Ovim planom određena je minimalna širina građevinske parcele: . Građevinski pravac definira obveznu i najmanju moguću udaljenost fronte građevine od regulacijske crte. Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bočnoj ili stražnjoj fasadi građevine. a osobito u starim jezgrama. ali ne manja od 3. Regulacijska crta je mjesto priključenja parcele na javnu prometnu površinu.0 m. Članak 26. Članak 20. pri čemu su se primijenili dodatni kriteriji koji se temelje na specifičnostima razvojnih potencijala naselja. minimalna širina pristupa na javnu prometnu površinu može biti i manja. u slučajevima kada je građevni pravac uz ulicu definiran postojećom izgradnjom.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 18. Kod dogradnje postojećih građevina dograđeni dio zadržava postojeću građevinsku liniju (pravac). građevine se mogu graditi neposredno uz javnu prometnu površinu. a može biti maksimalno 1. Minimalna dozvoljena udaljenost od susjedne međe je 3 m. 5 m. Članak 21. Udaljenost građevinskog pravca od regulacijske crte je min. Iznimno. Izgradnja i širenje naselja dozvoljena je isključivo unutar granica GP naselja na građevinskim parcelama.0 m. kada to naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava. Izuzetak od prethodnog članka čine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava veće odstupanje u skladu sa zatečenim stanjem. Svaka pojedina građevinska parcela mora imati osiguran kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine 5. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 39 . Članak 23. što znači da se građevina treba uskladiti s postojećim stanjem. u izgrađenim dijelovima naselja. Odstupanje od utvrđenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je za samostojeće i dvojne kuće i to isključivo u pretežno izgrađenim dijelovima naselja. Članak 25. kao što je ukupan broj izgrađenih stambenih jedinica unutar naselja. .5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m. . temeljem čega je izračunat broj povremenih i stalnih korisnika prostora. Udaljenost samostojeće građevine od susjedne međe ne može biti manja od h/2 pri čemu je h visina građevine od najniže točke uređenog terena uz građevinu do krovnog vijenca građevine. odnosno 100 m s ugrađenim ugibalištima na razmaku od 50 m.) građevinski pravac definiran je njome. Članak 19. Ukoliko se na prednjem pročelju građevine pojavi bilo kakva istaka (balkon. ako nije Zakonom o cestama. streha i sl. DPU-om ili UPU-om drugačije određeno. Članak 22.za samostojeću kuću 14 m. Planom je definirana mogućnost širenja GP naselja temeljem kriterija iz Prostornog plana Zadarske županije.za dvojnu kuću 10 m. U pretežno izgrađenim dijelovima naselja.

Posebni uvjeti za interpolacije i rekonstrukcije unutar stare jezgre naselja Članak 33. Bespravno izgrađeni objekti koji se nalaze unutar GP-a. Na građevinskoj parceli mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju prema uvjetima utvrđenim ovim Planom (točka 5). Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala. Članak 29. dozvoljena je gradnja i dogradnja prema konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela. a odstupaju od uvjeta određenih ovim Planom. Članak 31. bez obzira na minimalne površine građevinskih čestica. ovog članka udaljenost može biti i manja ako je objekt izgrađen prije izgradnje (proboja) prometnica. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo.od lokalnih i nerazvrstanih 5. Udaljenost građevinskih linija individualnih objekata od prometnice iznosi najmanje: . udaljenosti od susjeda i koeficijenta izgrađenosti određenih ovim Planom. Izuzetak od prethodnog članka čine objekti koji su izgrađeni u prometnim i ostalim infrastrukturnim koridorima. Izuzetno od odredbe stava 1. i zaštićenim područjima. Prostor između građevinskog pravca i regulacijske crte mora se u pravilu urediti kao ukrasni vrt. Izgradnja garaža može biti i izvan objekta. Ovim Planom određene su stare jezgre naselja i pojedinačni graditeljski sklopovi (dvorovi) u grafičkom prilogu broj 4. Članak 34. U ovom prostoru se mogu smjestiti i parkirališne površine.00 m . Članak 28.od županijskih prometnica 7.00 m . ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 40 .od državnih prometnica 10. Članak 32. ako ne prelazi dozvoljeni postotak izgrađenosti. i ukoliko je stav Općinskog vijeća da se konkretni objekt legalizira. Unutar graditeljskih cjelina iz prethodnog članka.00 m (unutar naselja) . Članak 30.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 27. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi. koristeći prvenstveno autohtoni biljni fond.od pristupnih putova građevinska linija se može poklopiti s regulacijskom linijom. Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati autohtoni pejzaž. mogu se legalizirati u roku od 2 godine od donošenja ovog Plana. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele. god. pod uvjetom da su izgrađeni do prosinca 2004.

može imati najviše dva stana. Maksimalna visina krovnog vijenca je 8 m u odnosu na najnižu točku okolnog terena.6 * u koeficijent iskoristivosti ne računa se podrumski prostor ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 41 .). Namjena može. Na jednoj građevinskoj parceli Planom je dozvoljena izgradnja samo jedne stambene kuće. ugostiteljske i uslužne djelatnosti.višeobiteljska kuća. koeficijent iskoristivosti 1. koeficijent izgrađenosti 0.30 koeficijent iskoristivosti* 0. Krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. površina građ.45 0. Članak 39. kako je prikazano u sljedećoj tablici: min.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 35. Uvjeti za gradnju stambenih i pomoćnih građevina unutar građevinskog područja naselja (izuzev starih jezgri) Članak 37. Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. ali ne manje od 3 m.50 max. koja neće ometati osnovnu funkciju stanovanja.0 1. 11/98). Planom se dozvoljava izgradnja sljedećih tipova stambenih kuća: .30 0. u iznimnim slučajevima. osim stambene biti i poslovna (trgovine. 52/99).0 tip građevine samostojeća građevina dvojna građevina građevina u nizu Članak 36.0 1. Planom je dozvoljena izgradnja. tihi obrt itd.obiteljska kuća . ukoliko postoje neizgrađene površine. parcele (m2) 400 300 250 koeficijent izgrađenosti 0.6 0.). Članak 38. Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji: tip građevine samostojeća građevina dvojna građevina građevina u nizu min. Pod pojmom stambenih kuća ovim se Planom podrazumijevaju građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne (neto) površine namijenjeno za stanovanje (sukladno Klasifikaciji vrsta građevina NN. obnova ili rekonstrukcija nestambene gospodarske zgrade u jezgri naselja po uvjetima iz prethodnih članaka (36. Dozvoljena katnost je Po+P+1+Pk.40 0. Utvrđeni su osnovni prostorni pokazatelji za gradnju unutar stare jezgre naselja. br. parcele (m2) 300 250 200 max. Članak 40.6 0. Iznimno može biti veći nagib.-38. Obiteljska kuća prema Zakonu o gradnji (NN br. ali ne veći od 260. površina građ. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova.30 0. Pokrov crijep.

moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja.6 ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 42 . može biti od različitih materijala. Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. Pokrov objekata društvenog standarda. Članak 44. a iznimno masivnim punim zidom visine do 2.00 m od rešetke. Visina ograde ne smije biti veća od 2. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova. načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja. gospodarskih objekata. Članak 43. ali ne manje od 3 m. mogu se uklopiti u sustav zelenih površina ili pripojiti susjednim parcelama. te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i građevina. oblikovanje fasada i krovišta.00 m od terena. Građevine u cjelini. potrebno je posaditi odgovarajući broj na slobodnim dijelovima parcele. Male parcele. terase i sl. izuzev salonita. potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. koje su u donjem dijelu masivne. ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih stambenih terasa.30 koeficijent iskoristivosti 0. površina građ.00 m u starim jezgrama naselja. te upotrijebljeni građevinski materijal. Za stambene kuće krov mora biti kosi. čija veličina i oblik ne omogućavaju izgradnju kuća. Krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. dok se veća visina može izvesti 2. Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati postojeće drveće.6 0. moraju biti usklađeni s okolnim objektima. ili koje nemaju direktan pristup s javne površine. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi. Maksimalna visina krovnog vijenca je 8 m. mreže ili živice. Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji: tip građevine samostojeća građevina dvojna građevina Oblikovanje građevina Članak 42. Članak 45. Dozvoljena katnost višeobiteljske kuće je Po+P+1+Pk. a nagib krova 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova. Teren oko građevina. Prostor između građevinskog pravca i regulacijske crte mora se urediti kao ukrasni vrt. ali ne veći od 260. koristeći prvenstveno autohtoni biljni fond.. visine 1. Građevine koje se izgrađuju kao dvojne građevine ili građevine u nizu moraju s građevinom uz koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu. Pokrov je crijep. kao i pojedini njihovi elementi moraju sadržavati osobitosti autohtone i tradicionalne arhitekture. parcele (m2) 600 400 koeficijent izgrađenosti 0. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala.30 0. koje su do sada ostale neizgrađene. min. Pokrov od crijepa. Horizontalni i vertikalni gabariti građevine. sakralnih objekata i dr.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 41. Ograđivanje parcela izvodit će se u pravilu ogradom. Višeobiteljska kuća sastoji se od najviše četiri stana.00 m. Kod oblikovanja objekata voditi računa o skladnom uklapanju u ambijent materijalom i oblikom. Iznimno može biti veći nagib. potporni zidovi.

max.40 .poslovni objekti koji svojom djelatnošću ne ugrožavaju stanovanje susjeda i koji ne zagađuju okoliš mirisima. . .smještajni kapacitet uvjetovan je veličinom parcele (1 postelja/min. koeficijent iskoristivosti 0. Članak 49. 50m2) .). .opis planiranog zahvata.max. Unutar GP naselja moguća je izgradnja pojedinačnih turističkih objekata za smještaj i boravak.udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. te prijedlog zamjenskih stabala (vrsta.dokaz o mogućnosti priključenja na elektroenergetsku mrežu i javni prometni sustav.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Uvjeti za izgradnju javnih.) i stabla predložena za otklanjanje. . 5000m2. . kvaliteta i sl.uređenje parcele (okoliš). osim stambenih objekata. bukom. veličina. Članak 48.80 Javne i poslovne sadržaje moguće je uređivati i u sklopu stambenih objekata. mogu se graditi: . . Moguća je i izgradnja autokampova na parceli površine min. 10m. i 50. osim ako DPU-om nije drukčije određeno.objekti društvenog standarda .max. Za ishođenje lokacijske dozvole za navedene objekte u člancima 48. ali ne veći od 260. Unutar GP-a naselja moguća je izgradnja javnih i poslovnih objekata po sljedećim uvjetima: . potrebno je izraditi stručnu podlogu koja mora sadržavati: . .način zbrinjavanja otpada. veličina parcele 500 m2 . položaj i sl.popis postojećih stabala (vrsta.arhitektonsko rješenje građevina i građevinskih zahvata.zbrinjavanje prometa u mirovanju na vlastitoj parceli.udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog min.min.7 .rješenje otpadnih i oborinskih voda do priključenja na sustav odvodnje. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 43 . 600m2 .koeficijent iskoristivosti 0.max. ali ne manje od 3 m.smještaj građevina na parceli. parcela 1500 m2.objekti ugostiteljsko-trgovačkog sadržaja . . . zabavu i rekreaciju. poslovnih i turističkih objekata unutar GP naselja Članak 46.visina vijenca-9 m. . Iznimno može biti veći nagib. vizualno i otpadnim materijalima. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova.max. ali ne manje od 3m . 49.max. uz sljedeće uvjete: . te pratećih ugostiteljskih sadržaja. kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. a min. pokrov crijep. visina vijenca-9 m Krov može biti ravni. izgrađenost građevinske parcele ne smije biti veća od 30% .visina objekta-Po+P+2 ili Po+VP+1+Pk .krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. koeficijent izgrađenosti 0. veličina. Unutar GP naselja. kao i sadržaja za sport. Članak 47. visina objekta-Po+P+2 ili Po+VP+1+Pk . po kriteriju 1 jedinica/80m2. . .mišljenje Općinskog vijeća.

sportski tereni). rješavat će se putem nepropusnih septičkih jama. a od regulacijske linije 1. visine do 3m i udaljenosti od susjedne međe minimalno za visinu vijenca. parkirališta. sportska dvorana…). a objekti se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja. 2. Do izgradnje sistema za odvodnju.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 50. Obvezna je izrada DPU-a ili UPU-a za zone koje su označene u grafičkom dijelu ovog Plana(grafički list broj 3) Općinsko vijeće može donijeti odluku o izradi UPU ili DPU i za područja koja nisu označena ovim Planom. ali ne manja od 5000 m2 . Izgrađene strukture van naselja Članak 53. igrališta. Članak 52. Maksimalna izgrađenost parcele može biti 40%.) . Potrebno je osigurati prostor za izgradnju objekata društvenog standarda (vrtić. Udaljenost septičke jame od susjedne granice ne smije biti manja od 2. ovog članka udaljenost može biti manja u postojećim starim jezgrama naselja. Općinsko vijeće Programom mjera određuje koliko će DPU-a ili UPU-a u dvije godine izraditi .Objekata infrastrukture (prometne. Uvjeti za izradu Detaljnih planova uređenja unutar građevinskih područja Članak 51. niti na vodozaštitnim područjima. nove zone mogu se graditi jedino izgradnjom autonomnog sustava biološkog pročišćavanja i to odlukom Općinskog vijeća.Objekata za obranu . škola. komunalnu infrastrukturu i javne prostore (zelene površine. Izuzetno od odredbe stava 2.3. u slučajevima kad ne postoji mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu. Prije izdavanja lokacijske dozvole nužno je izraditi idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje kojim će se odrediti uvjeti za: ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 44 . Farma i peradarnika Objekti za uzgoj stoke i peradi (farme. energetske.Objekata za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina u skladu s rudarskom osnovom i prostornim planom . prikazanim u sljedećoj tablici: Stoka krupnog zuba (komada) do 150 150-350 preko 350 Udaljenost (m) 200 300 500 Stoka sitnog zuba (komada) do 200 200-750 preko 750 Udaljenost Perad Udaljenost (m) (komada) (m) 100 do 1000 50 100 1000-5000 50 200 preko 5000 100 Farme se ne smiju planirati na područjima određenim ovim Planom kao vrijedan krajolik.00 m. Izvan građevinskih područja može se planirati izgradnja: . peradarnici)-mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete.Površina obuhvata može biti manja ukoliko čini jedinstvenu prostornu funkcionalnu cjelinu. Najmanja zona zahvata za izradu DPU je 3ha u izgrađenom i neizgrađenom GP-u. Odvodnja otpadnih voda. Osim općih uvjeta koji se moraju primijeniti kod izrade DPU-a ili UPU-a potrebno je 20% zahvata obvezno predvidjeti za prometnu. uz obveznu infrastrukturnu opremljenost. veličine ovisno o broju stoke odnosno peradi. na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine.Staklenika i plastenika Izgradnja je moguća na poljoprivrednom zemljištu.00 m. osim u zaštitnom pojasu cesta i pruga. komunalne itd.

Visina vijenca ne smije biti veća od 3. Iznimno može biti veći nagib.veličinu i način gradnje objekata s pratećim prostorima .prilaz parceli . Gospodarski objekt mora biti udaljen od međe najmanje 1. Nagib krova u skladu s tradicionalnom arhitekturom.5 m. visine vijenca do 4. izgledom i materijalom. ove kućice trebaju biti u skladu s tradicijskom gradnjom. br.000 m2. te mora biti smješten u pravilu na manje plodnom tlu.sanitarno-zaštitnu zonu.5 m do vijenca.5 m. Gradnja je moguća uz prethodnu izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja.000 m2. Na poljoprivrednom zemljištu nižeg boniteta može se graditi gospodarska kuća na parceli minimalne veličine 2.000 m2 zemljišta na teritoriju ove Općine. Gospodarska kuća može se graditi kao prizemnica. ali ne manje od 3 m. sadnju drveća i zelenila . te odlaganje krupnog otpada . zdravstveno-rekreacijskih i športsko-rekreacijskih objekata koji koriste prirodne resurse. visine vijenca 3. športsko-rekreacijskih. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 45 . Lovačkih domova.). Krov dvostrešan pokriven kamenim pločama ili kupom kanalicom. opekinih blokova. Na šumskom zemljištu moguće je graditi sportsko rekreacijske sadržaje: trim-staze. ali ne veći od 260. također na teritoriju ove Općine. za čuvanje voćnjaka i vinograda i za sklanjanje stoke. a sve u skladu s odredbama ovog Plana i Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN. šetališta. tako da objekt ne prelazi brutto razvijenu površinu od 50 m2.rješenje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Navedeni objekti mogu služiti i za seoski turizam. Krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. Mora biti vlasnik minimalno 10. Svojim gabaritom. Za svakih daljnjih 1000 m2 zemljišta brutto razvijena površina objekta može se povećati za 40 m2. Namjena objekta može biti isključivo za pružanje usluga: ugostiteljskih. Dozvoljena katnost je Po+P+1+Pk Visina vijenca-6 m.00 m. Zidovi trebaju biti izvedeni od kamena ili od betonskih blokova. maksimalno 6. Pokrov crijep. Zdravstvenih. 59/2000. U objektu je uz stanovanje potrebno organizirati prostore u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda. Stambeni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma. maksimalne brutto razvijene površine 200 m2. ali obloženi kamenom izvana. Mogu se graditi kao individualna. Za izgradnju ovakvih objekata potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. Hladnjača i objekti za preradu poljoprivrednih proizvoda Gradnja je moguća na parcelama većim od 5. dozvoljene visine P+1. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova. najviše 25 m2 brutto razvijene površine. Članak 54. golf-igrališta. Minimalna veličina poljoprivredne površine na kojoj se mogu graditi ovakvi objekti je 10ha.mjere zaštita čovjekova okoliša i sl. Investitor treba dokazati da ima stalno prebivalište na teritoriju Općine Lišane Ostrovičke i da se bavi poljoprivredom. sanitarni čvor.način i režim korištenja objekata .00 m od terena. Maksimalna dozvoljena površina ovih objekte je 500m2. te objekte za zaštitu divljači uz neophodne prateće sadržaje u skladu sa Zakonom o šumama.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE . odnosno betona. obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Namjena ovih objekata može biti za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata. II. Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. medicinskih. u zonama poljoprivrednog zemljišta. veličine objekta brutto razvijene površine do 300 m2. i nižih bonitetnih klasa.

U zonama proizvodno-poslovne namjene moguća je izgradnja skladišta. uz prateće usluge kao što su hotelski. Maksimalna iskoristivost parcele je 1. Članak 56. Max. športsko-rekreacijske namjene i slično. zelene površine i sl.). servisa. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti Članak 55. Obvezna je izrada UPU-a ili DPU-a. ekološki čistih proizvodnih pogona. zabavnih centara. visina vijenca je 8m. To su sadržaji koji su dio urbane opreme naselja: trgovine. U okviru zona športsko-rekreacione namjene dozvoljava se izgradnja sportskih terena i sportskih objekata. Uvjeti smještaja turističkih djelatnosti Članak 60. skladišta. Zone gospodarske namjene su područja proizvodno-poslovne. poslovni prostori. Minimalna udaljenost od susjedne parcele je ½ konačne visine objekta. zanati. Osigurati minimalno 15% od ukupne površine zahvata za javne potrebe (prometnice. stočarskih i drugih proizvoda. kao i za održavanje javnih manifestacija-folklora i sl. mogu se graditi i u građevinskim područjima naselja. mješovito stambenoposlovne. turističke. Dozvoljava se i izgradnja sajmišta za prezentaciju poljoprivrednih. trgovina. izgrađenost parcele je 40%. servisi. Max. Za sve gospodarske zone obvezna je izrada UPU-a ili DPU-a. ravni ili kombinirani.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 3. Ukoliko to tehnološki proces zahtijeva.2. veletrgovina. uredi. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 46 . Uvjeti za smještaj športsko-rekreacijske namjene Članak 59. Zone proizvodno-poslovne namjene planiraju se u Lišanama Ostrovičkim i Ostrovici. parkirališta. visina može biti i veća. Ostali uvjeti kao u članku 58. Ostali uvjeti kao u točki 2. čisti proizvodni pogoni i radione. Krov može biti kosi. ostalih sadržaja. ali ne manje od 3 m.Turistički objekti mogu se graditi u zonama predviđenim ovim planom i u okviru građevinskih područja naselja. Uvjeti smještaja turističkih djelatnosti: . kao i manji. motelski i ugostiteljski ili trgovačko-uslužni sadržaji i slično. Mali proizvodno-poslovni objekti koji pri obavljanju svoje djelatnosti ne ugrožavaju stanovanje. Uvjeti za smještaj proizvodno-poslovnih djelatnosti Članak 57. Uvjeti za smještaj proizvodno-poslovnih objekata unutar GP naselja Članak 58. prodajno-izložbenih salona.

ali ne ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 47 . ali ne manje od 3 m. 4.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE .kultura: knjižnica. Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi isključivo na građevinskim parcelama koje imaju osiguran kolni pristup do parcele min. privlače pretjerani promet vozila ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja. zabranjuje se izgradnja sadržaja koji izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone.sport i rekreacija: tereni za sportske klubove i rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima.30. Unutar GP naselja dozvoljava se izgradnja zgrada društvenih djelatnosti uz uvjet.uprava i administracija: organi općinske uprave. Članak 65. a materijalom. čitaonica. širine 6.obrazovanje: predškolske ustanove. Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. II. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova. ali ne veći od 260. Sukladno prethodnom članku.vjerske ustanove . obiteljska poljoprivredna gospodarstva.50. Iznimno u izgrađenim dijelovima naselja.Maksimalni koeficijent iskoristivosti građevinske parcele je 0. mjesni odbori. Uvjeti za zonu seoskog turizma Stambeni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma Mogu se graditi kao individualna. Zona seoskog turizma planira se u naselju Ostrovica. Članak 64. U objektu je uz stanovanje potrebno organizirati prostore u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda. sportske dvorane polivalentne namjene i površine za pasivnu rekreaciju .Za zone turističke namjene obvezna je izrada UPU-a ili DPU-a i studije o utjecaju na okoliš a za turističke objekte u okviru građevinskih područja naselja ukoliko su većih dimenzija potrebno je izraditi studiju smještaja u prostoru. . u zonama poljoprivrednog zemljišta. te turističke zajednice s ispostavama . da njihovo funkcioniranje ili sadržaj nije u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili da na bilo koji način smanjuje kvalitetu stanovanja. društveni dom polivalentnog karaktera i drugi kulturni sadržaji za koje postoji interes .0 m. bojom. . Krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. Utvrđuju se sljedeći sadržaji društvenih djelatnosti: .socijalna skrb: prihvatilišta za stare i nemoćne. osnovne i srednja škola . Pokrov crijep. Dozvoljena katnost je Po+P+1+Pk Visina vijenca-7. oblikom i smještajem u prostoru trebaju biti stopljeni s okolišem. stacionari za cjelogodišnji boravak kao dopuna turističke ponude.groblje.5 m. kada to naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava.Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske parcele je 0. Članak 61. Iznimno može biti veći nagib. Objekti trebaju biti projektirani u skladu s elementima autohtone tradicije. Članak 63. i nižih bonitetnih klasa. minimalna širina pristupa na javnu prometnu površinu može biti i manja. Navedeni objekti mogu služiti i za seoski turizam.zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalističkim ambulantama . Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti Članak 62. te drugi sadržaji socijalne skrbi .

Max. odnosno 100 m s ugrađenim ugibalištima na razmaku od 50 m. Pokrov crijep. odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele. Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2. okolnoj izgrađenosti i ambijentalnim vrijednostima. Odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka. Prostor između građevinskog pravca i regulacijske crte mora se u pravilu urediti kao ukrasne zelene površine. Članak 71. koeficijent izgrađenosti-40%. U slučajevima interpolacije ili izgradnje građevina društvenih djelatnosti u užem urbanom području. ali ne manje od 3 m.8. Dozvoljena katnost je Po+P+1+Pk ili P+2 Visina vijenca-9 m.0 m. sportske hale i bazene. Članak 68. Članak 70. ali ne veći od 260. Minimalna udaljenost između građevinskog pravca je 5 m. koeficijent iskoristivosti-0. Članak 66. Građevinu treba smjestiti na parceli tako da je minimalna udaljenost od susjedne građevinske parcele. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala. Članak 72. na građevnoj čestici je potrebno maksimalno sačuvati postojeće drveće. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi. a nagib od 180 do 220 zavisno o vrsti pokrova. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 48 . i visina građevine utvrdit će se na temelju zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole kojim se treba dokazati opravdanost odstupanja od općih Planom utvrđenih uvjeta. koeficijenata ovih se planom prihvaćaju.5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m. ukoliko to diktira zatečeno stanje i ako zadovoljava uvjete Zakona o zaštiti od požara ili ako je to UPU-om ili DPU-om određeno. Iznimno može biti veći nagib. Članak 67. Članak 69. s ciljem da se građevine prilagode stvarnim mogućnostima terena. dozvoljeno je jedino prilikom oblikovanja ulične fronte. kao i od pristupnog puta h/2 ali ne manje od 3 m.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE manja od 3. koristeći prvenstveno autohtoni biljni fond. U slučajevima iz prethodnog članka. Minimalna širina ulične fronte građevinske parcele treba biti 14. dozvoljava se odstupanje od naprijed utvrđenih vrijednosti u pogledu dozvoljene visine. Planom je dozvoljeno odstupanje od uvjeta iz prethodnog članka samo za vjerske objekte. oblik i veličina građevinske čestice. Volumeni objekata moraju se prilagoditi postojećem graditeljskom okruženju. Uređenje parcele sa zelenilom se osobito odnosi na parkirališne površine i prostor u kontaktu s javnim površinama. koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti parcele. Max. Objekti izgrađeni prije donošenja ovog plana koji svojim karakteristikama premašuju ove uvjete u smislu visine vijenca i max. koeficijent izgrađenosti. Krov može biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa.

mj. Unutar utvrđenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do ishođenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koji je orijentirana građevina). odnosno zasnivanja građevinske čestice ceste odredit će se zaštitni pojasevi ceste u skladu s člankom ovih odredbi. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 49 . u zoni obuhvata. Planom je obuhvaćena mreža javnih razvrstanih cesta i nerazvrstanih cesta te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu s planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca. Cestovni promet Članak 75. Iznimno širina koridora može biti i manja.os postojeće ceste Moguća su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagođavanja trase ceste terenskim uvjetima.N. Ovim planom utvrđuju se zaštitni koridori koje je potrebno rezervirati i očuvati za izgradnju planirane. Ovim se planom propisuju uvjeti za utvrđivanje koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina. 98/01 i 143/02) – popis dan u točki 2. te shematski određuje njihov položaj u prostoru U postupku ishođenja lokacijske dozvole za građevine infrastrukture u slučaju ne postojanja detaljnije planske dokumentacije potrebno je izraditi idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima Plana. Članak 77. 1:25 000 i karta 4. a označene su u grafičkom prilogu ovoga Plana (karta 1. 77/98. 27/01. dok će se prostor koridora izvan zaštitnog pojasa priključiti susjednoj planiranoj namjeni. mj. 65/02 i 180/04 ) te Odluke o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste. istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija. u izgrađenim dijelovima građevinskih područja. županijske ceste i lokalne ceste (N. kada je to neophodno. 100/96. te proširenje i modernizaciju postojeće cestovne mreže (izgradnja nogostupa. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Opći uvjeti Članak 73.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 5. 114/01.N. Mreža javnih razvrstanih cesta određena je temeljem Zakona o javnim cestama (N. Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih građevina potrebno je. Članak 76. Članak 74. 79/99. ovih odredbi. 1:5 000). drvoreda): koridor Postojeća* planirana državna cesta 12 m županijska cesta 10 m lokalna cesta 8m 20 m ostale ceste 7m 15m *srednja linija koridora . Nakon ishođenja lokacijske dozvole. biciklističkih staza. Korištenje i namjena površina. 117/01. Građevinska područja naselja. 111/000.

Članak 79.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 78. odmorišta i sl. usjeka i nasipa. Prije izdavanja lokacijske dozvole za te građevine potrebno je zatražiti uvjete nadležne Uprave za ceste. odmarališta. U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima. benzinske postaje. Članak 84. Građevnoj parceli može se omogućiti kolno-pješački pristup s javne cestovne površine najmanje širine 3. a prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu. Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja.). i to od vanjskog ruba zemljišnog pojasa sa svake strane: vrsta ceste izvan GP unutar naselja GP naselja državna 20 m 10 m županijska 15 m 7m lokalna 10 m 5m Unutar zaštitnog pojasa izgradnja se određuje temeljem uvjeta Županijske uprave za ceste. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 50 . odnosno 50 m na nepreglednom dijelu u jednosmjernim ulicama u izgrađenim dijelovima naselja ako nije moguće ostvariti povoljnije uvjete Članak 82. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa. Članak 80. sukladno zakonu. Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi ovim planom se utvrđuju širine zaštitnih pojaseva. Priključak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela Općinske uprave u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Nije dozvoljena izgradnja građevina i ograda te podizanje nasada koji bi sprječavali proširenje suviše uskih ulica i uklanjanje oštrih zavoja ili bi zatvorili vidno polje i time ugrožavali promet. Samo jedna vozna traka može se izgraditi izuzetno i to: − − − − na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se svakih 150 m izgradi ugibalište slijepim ulicama čija duljina ne prelazi 100 m na preglednom. prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida. Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana uređenja. uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m. Članak 83. a predviđeno projektom ceste (cestovne kućice. Članak 81.0 m. parkirališta.

potrebno je urediti parkirališta ili garaže na građevnoj čestici. GOSTIJU: UGOSTITELJSKI OBJEKTI: TRGOVINE: 1 PM na 4-10 sjedala. zanatske. posebno uvjeti prometa u mirovanju. obrtničke. 1 PM na 4 zaposlena u smjeni. zanatske.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE usjeka i podzida i to ozeljenjavanjem.). Proizvodne. 1 PM na 2 zaposlena i po 1 PM na jednu učionicu a ne manje od 5 PM. pod uvjetom da se time ne pogoršavaju prometni uvjeti šireg područja. Utvrđuje se sljedeći broj potrebnih parkirališnih odnosno garažnih mjesta (PM). Vjerske građevine. Škole i dječje ustanove ZDRAVSTVENA NAMJENA: Ambulanta. Uvjeti za utvrđivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajališta na javnim cestama određuje se na temelju Pravilnika o autobusnim stajalištima. Izuzetno. moguće je uređenje parkirališnog/garažnog prostora i na javno prometnoj površini za sadržaje koji su smješteni u prizemlju građevina orijentiranih na ulicu (trgovina. formiranjem terase i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz. Članak 85. Športske dvorane i igrališta. ugostiteljstvo i sl. građevina) Najmanje 2 PM po djelatnosti. 4 PM na površine. ovisno o vrsti i namjeni: Namjena GRAĐEVINE ZA STANOVANJE: Obiteljske građevine Broj parkirališnih mjesta 1 PM po svakom stanu na građevinskoj čestici na kojoj se nalazi građevina ili na zasebnoj građevinskoj čestici za sklop građevina. uslužne i Najmanje 1 PM na 3 zaposlena u većoj slične djelatnosti (u sklopu samostojećih radnoj smjeni. uslužne i slične djelatnosti (u sklopu građevine za stanovanje) DRUŠTVENA I KULTURNA NAMJENA: 1 PM na 10 sjedala Kino i sl. GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ I BORAVAK 1 PM po apartmanu. Članak 86. Promet u mirovanju rješava se javnim ili privatnim parkiralištima ili garažnim prostorom. poliklinika i sl. ovisno o vrsti i namjeni. 1 PM na svakog stalnog liječnika i 1 PM na svako vozilo hitne pomoći. Sustavom javnog prijevoza je obvezno povezivanje svih naselja korištenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta. 1 PM na svaka 3 zaposlena. 1 PM po sobi za izdavanje. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojećih građevina. OSTALI PRATEĆI SADRŽAJI STANOVANJA: ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 51 . 100m2 bruto izgrađene USLUŽNO-PROIZVODNE DJELATNOSTI: Proizvodne. obrtničke.

Energetski sustav Elektroenergetika Članak 91. Udaljenost transformatorske stanice od kolne ceste iznosi najmanje 3.). ovisno o njihovoj vrsti i namjeni. Telekomunikacijski promet Članak 89. odnosno izvođenje drugih instalacija. suglasnošću javnog poduzeća-Hrvatske željeznice. Željeznički promet Članak 87. Planom se predviđa.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Sukladno prethodnoj tablici. Građevine telefonskih centrala i drugih uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevina na vlastitim građevinskim parcelama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline. 6 m u naselju. a prema rješenjima ovog Plana. moguće je urediti zasebnu građevinsku česticu za potrebe prometa u mirovanju za više građevinskih čestica pod uvjetom da građevine u sklopu tvore jednu cjelinu (kuće u nizu. Posebne uvjete u smislu za građenje u zaštitnom pružnom pojasu određuje javno poduzeće. računajući od osi krajnjeg kolosijeka. te saditi drveće. Za poštanski promet planira se izgradnja novog zone centralnih funkcija. prema posebnim uvjetima koji osiguravaju sigurnost ljudi i prometa. Uz nadzemne postojeće i planirane dalekovode određuju se širine zaštitnih pojasa: .0 m. Članak 92. u kojima se izgradnja određuje uvjetima. i to kroz postojeće prometnice. U zaštićenom pružnom pojasu mogu se graditi objekti i postrojenja na određenoj udaljenosti od željezničke pruge.0 m. Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da su uklopljene u okoliš. kuće orijentirane na zajedničke javne prostore i površine. Članak 88. a od susjedne međe najmanje 1.DV NN 10 kV – 16 m ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE poštanskog ureda u sklopu planirane 52 . Članak 90. a prema Strategiji prometnog razvoja RH elektrifikacija pruge ZadarKnin. Ovim planom omogućuje se proširenje postojeće svjetlovodne mreže kabela prema svim novoplaniranim zonama. Ako se grade kao samostalne građevine obvezno je hortikulturno uređenje okoliša. Uz magistralnu pomoćnu prugu određen je zaštitni pružni pojas od 100 m te pružni pojas širine 8m tj. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno. tj. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim parcelama. U pružnom pojasu mogu se graditi samo željeznički objekti i postrojenja. prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima. sklop servisno skladišnih građevina odnosno djelatnosti i sl.

rasvjetna tijela treba definirati. U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja. U skladu s navedenim planovima. Članak 95. Obnovljivi izvori energije Članak 96. Vodoopskrba će se ostvariti izgradnjom Regionalnog vodovoda sjeverne Dalmacije – podsustav VS Atlagić. odnosno realizacija planiranih građevina.o.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE U zaštitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda izuzetno je moguća rekonstrukcija i gradnja građevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadležnog tijela elektroprivrede. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 53 . Članak 93.60 m2 Članak 94. Sve trafostanice. kojima će se pokazati racionalno i svrhovito korištenje prostora te zaštita istog. Elektromreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema planskim rješenjima. Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice. a sukladno posebnim propisima. uz postojeće i trenutno planirane lokacije osnovnih postaja. Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama. Telekomunikacije Članak 97. sunca i vjetra treba riješiti studijama i stručnim podlogama. Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup. osim stupnih trebaju biti izvedene na zasebnim građevinskim parcelama ako nisu planirane u sklopu drugih građevina. na području obuhvata Prostornog plana uređenja potrebno je u budućnosti omogućiti izgradnju i postavljanje i dodatnih osnovnih postaja – smještanjem antena na antenske stupove i na krovne prihvate na postojećim objektima.vode. Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim. Dimenzije su definirane veličinom opreme i postrojenja koja se u njih ugrađuju. izgrađuje i upravlja telekomunikacijskim mrežama više sustava pokretnih komunikacija. Planom su predviđene minimalne građevinske parcele za trafostanicu: 10/04 kV . povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija). odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne putove. Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometalo izvođenje građevina na građevinskim parcelama. odnosno planiranim nogostupom uz prometnice. Vodnogospodarski sustav Korištenje voda Članak 98. tj. sukladno građevinama na području kojih se javna rasvjeta izvodi.o. T-Mobile Hrvatska d. do izgradnje tog sustava može se koristiti buna što je definirano projektnom dokumentacijom. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete. Korištenje obnovljivih energetskih izvora . odnosno pristupnim putovima neposredno uz granice građevinskih parcela.

Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda. radi sprječavanja eventualnih naknadnih izmještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina. svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr. Sve građevine na kanalizacijskoj mreži izvode se sukladno propisima kojima je regulirano projektiranje i izgradnja ovih građevina. Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice. Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrežu. odnosno prostore namijenjene drugim građevinama. Nije dozvoljeno projektiranje i građenje vodoopskrbne mreže na način kojim bi se štetilo građenju građevina na građevnim parcelama (dijagonalno i sl. Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama te primjenom kriterija racionalnog korištenja postojećih sustava vodoopskrbe. Članak 101.da se locira izvan zaštitnog pojasa prometnice. odnosno priključni spojevi građevina kroz pristupne putove. važećoj zakonskoj regulativi. Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne površine usklađeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste. . Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti analizu predloženog sustava te odrediti faznost izgradnje istog.) kako bi se spriječilo eventualno naknadno izmještanje uvjetovano gradnjom planirane građevine. pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom. odvodnja otpadnih voda rješavat će se izgradnjom vlastitih septičkih jama ili primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na način: . Do izgradnje sustava odvodnje cijelog naselja.0 m. odnosno financijskim mogućnostima investitora. Članak 104. . Otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama. prazne se putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi.da je uređaj izveden kao nepropusni objekt za okolni teren. ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže. . ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 54 . Nije dozvoljeno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreže kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore građevina unutar drugih građevinskih parcela. Članak 103. Određuje se izrada idejnih rješenja odvodnje otpadnih voda prema načelnim rješenjima Plana i Studije odvodnje otpadnih voda Zadarske županije kojima je definiran sustav odvodnje te način ispuštanja otpadnih voda.da od susjedne građevinske čestice bude udaljena najmanje 3.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 99. a prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara tj. ovisno o planiranom razvoju naselja. Sve građevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj regulativi te hrvatskim normama.da je omogućen kolni pristup radi čišćenja. što podrazumijeva rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih gubitaka vode. Članak 100. Građevine za zaštitu voda Članak 102.

Uz dobru organizaciju ugledavajući se na najbolje primjere u svijetu trebalo bi uključiti i privatne poljoprivredne parcele u sisteme za navodnjavanje. melioracijskih građevina i drugo. Izgradnju i uređenje zemljišta uz vodotok treba izvoditi u skladu s posebnim vodopravnim uvjetima. Članak 105. Uređenje vodotoka i voda. Planom se određuje potreba održavanja postojećih melioracijskih sustava polja LišaneTrolokve-Žažvić i Zablaće – Međulužje. Članak 111. definiran prostor za izlijevanje velikih voda. a prema Pravilniku o upuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju. melioracijska odvodnja Članak 108. Zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja. Planom se određuje provođenje Operativnih planova zaštite od poplava na državnoj i lokalnoj razini kojima je definirana gradnja i održavanje zaštitnih vodnih građevina. Zaštita voda na prostoru Županije provodi se prema odredbama iz Državnog plana za zaštitu voda. Članak 107. za više od 10 ES.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Sukladno prethodnom stavku. Zabranjuje se podizanje ograde i potpornih zidova. kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja voda treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na određenom mjestu. tj. Građevinska parcela ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku. Potrebna je izrada Županijskog plana za zaštitu voda koji bi utvrdio potrebu istraživanja i ispitivanja kakvoće voda. Za građenje objekata unutar ovog pojasa potrebna je suglasnost nadležnog tijela za vodoprivredu. planove za izgradnju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i sl. Članak 106. Potrebno je izraditi studiju koja bi utvrdila mogućnost intenzivnijeg korištenja postojećih vodenih potencijala za razvoj intenzivne poljoprivrede. Proizvodni pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje. Za vodotoke Krivac i Otres potrebno je izvršiti kategorizaciju te donijeti Odluku o proglašenju inundacijskog pojasa. Komunalni mulj. Članak 110. Članak 109. odnosno izvođenje drugih radova koji bi smanjili propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozili vodotok ili područje uz vodotok. uz izgradnju sistema kanala za navodnjavanje. kojom će se definirati vanjska granica uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa. izgradnju i održavanje odvodnih tunela i kanala. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 55 . Planom se obvezuje primjena suvremenih uređaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda za objekte s više od dva stana ili apartmana. mjere zaštite voda. Zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja Članak 112. Pored vodotoka zabranjeno je svako građenje bliže od 10 m od ruba protočnoga korita.

te sprečavanju svih oblika nekontrolirane izgradnje kako bi se zaštitio ruralni krajobraz. Prostorno-razvojne i resursne značajke). Posebnu brigu treba posvetiti zaštiti biljnog pokrova. prenamjene postojećih građevina. prigradnje. arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. novogradnje unutar zaštićenih predjela. .Popis kulturnih dobara dat je u Obrazloženju teksta (poglavlje 1.posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole) .Zakon o poljoprivrednom zemljištu. u nadležnosti su Ministarstva kulture.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina Područja vrijednih krajobraza Članak 113. 9/91. Članak 115. potrebno je ishoditi uvjete izgradnje od pravne osobe koja gospodari sa šumom ili šumskim zemljištem u slučaju gradnje objekata bliže od 50 m do ruba šumskih površina. rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova. Uprave za zaštitu kulturne baštine . 52/90. određuje nadležna ustanova. Ako se pri izvođenju građevinskih ili nekih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili pojedinačan nalaz. Područja kulturno-povijesnih vrijednosti Članak 114. Posebnim se zakonskim odredbama štiti i gospodari šumskim i poljoprivrednim površinama: .Zakon o šumama. Smjernice za uređenje. Članak 116. Članak 117. a prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99. Iz ovog Zakona (NN br. Zaštitni i drugi radovi. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 56 . izvođenje radova na arheološkim lokalitetima) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti: . nadogradnje.2. 2. mjere zaštite i način prezentacije. šumskim površinama se smatraju zemljišta obrasla šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10ari (100m2). preoblikovanja. Vlasnik kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje. 76/93 i 13/02) ističe se slijedeće: 1. Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz zakonskih propisa i standarda.151/03 i 157/03).Konzervatorskog odjela u Zadru (KZD).prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole) Nadzor u svim fazama radova provodi nadležna ustanova. Za zahvate na elementima kulturne baštine (popravak i održavanje postojećih građevina.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 6. radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustanovu.

Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor. obvezna je voditi očevidnik s podacima o vrsti. na području Općine nije predviđena građevina za skladištenje i obrađivanje opasnog otpada. oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada. Prostornim planom Županije. Opasni tehnološki otpad proizvođač je dužan skladištiti na propisan način do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada. zdravstvenim i estetskim uvjetima. Članak 122. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 57 . nastavlja se privremeno odlaganje otpada na postojeću lokaciju (komunalni otpad se odvozi na gradsku deponiju grada Zadra). obrađivanja i odlaganja otpada prema zakonu o gospodarenju sa otpadom. obnoviti i rekonstruirati. Članak 124. staklo itd. Odlagališta glomaznog otpada (stari automobili. što podrazumijeva čuvanje u zatečenim oblicima i obnovu samo uz suglasnost konzervatora. Predstavničko tijelo Općine treba donijeti odluku o zaštiti tradicijske gradnje (kamene kuće. te pronaći mehanizme njihovog odlaganja i odvoženja sa područja Općine. 7. mjestu nastanka. Građevinski otpad će se privremeno odlagati na lokaciji koja će se naknadno utvrditi. Do usvajanja konačnog rješenja na osnovi izrađene Studije o postupanju s otpadom. količini. Članak 125. Uspostaviti će se sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnološkog otpada za cijelo područje Općine (metali. Članak 119. gospodarske zgrade). njihovu sanaciju i zatvaranje. Opasni otpad mora se odvojeno skupljati i ne smije se prevoziti sa drugim otpadom. načinu i mjestu skladištenja.) do donošenja Strategije o postupanju s otpadom za područje Zadarske županije. Bilo kakva intervencija na kulturnom dobru i uokolo njega zahtijeva ishođenje suglasnosti i nadzor nadležne službe. a uz prethodnu suglasnost nadležne ustanove utvrditi način zaštite i osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu odluke. propisuje Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ovim Planom se utvrđuje potreba izgradnje cjelovitog sustava za postupanje s otpadom Članak 121. te ostale infrastrukture. Lokacija za odlaganje građevinskog otpada će se koristiti za odlaganje inertnog otpada (iskopi. Postupati će se klaoničkim otpadom privatnih klaonica i farmi u skladu sa higijenskim. odnosno revitalizirati. te njegovo odlaganje predvidjeti na lokaciju utvrđenu Strategijom o postupanju sa otpadom za Zadarsku županiju.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Članak 118. tj. građevni materijali i sl. papir. Članak 123. te odrediti njihovo daljnje korištenje. Građevinski otpad se može koristiti za izgradnju prometnica i putova. Potrebno je utvrditi sva postojeća divlja odlagališta ili prikupljališta na kojima se bespravno odlaže otpad. Postupanje s otpadom Članak 120. Predstavničko tijelo Općine treba donijeti odluku o zaštiti dobara od lokalnog značenja koja su devastirana novijom gradnjom i koja treba konzervirati. Pravna ili fizička osoba koja proizvodi otpad ili postupa s otpadom.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno korištenje. kućanski aparati) potrebno je sanirati i zatvoriti.

uz povećanje udjela prirodne organske tvari u tlima. Fe. agromelioracijom. . Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Članak 126. .osigurati protočnost prometnica.povećanje plodnosti i proizvodne sposobnosti poljoprivrednih površina prihvatljivim agrotehničkim mjerama (natapanjem. . bez uporabe kemijskih sredstava.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 8. Cr. . .povećanje stupnja izobrazbe o zaštiti tla.osiguranje postojanost šumskih ekosustava prirodnom obnovom i održavanje njihove stabilnosti i biološke raznolikosti.djelotvorno gospodarenje otpadom.ograničavanje isušivanja i očuvanje vodnog režima vlažnih staništa. . Postupak procjene utjecaja na okoliš se vodi prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN br.korištenje obnovljivih energetskih izvora (biomasa. parkovi) poboljšanje postojeće kvalitete zraka. Članak 127. Ovim Planom određuje se potreba izrade Programa zaštite okoliša općine Lišane Ostrovičke sa zakonom propisanim sadržajem u pogledu dobara. sunčeva energija. .provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO).uspostava sustavnoga monitoringa tala na području Općine. donose se i ističu slijedeće mjere: . Cd. značajki i posebnosti prostora Općine. hidromelioracijom). Zn. As.gradnja obilaznica naselja i hortikulturne mjere (zelene površine.reguliranje prometa u svrsi smanjenja emisija štetnih plinova. Članak 129.smanjenje potrošnje kvalitetnog zemljišta u nepoljodjelske svrhe. bioplin. . Uz mjere za zaštitu tla utvrđena PPZŽ-om. . Uz mjere za zaštitu zraka utvrđena PPZŽ-om. Cu.saniranje površinskih kopova i privođenje istih novoj namjeni po završetku eksploatacije. preusmjerenje cestovnog tranzitnog prometa na željeznicu. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 58 . donose se i ističu slijedeće mjere: . šetnice. Zaštita zraka Članak 130. energija vjetra). . 59/00) za zahvate određene u Popisu zahvata koji čini sastavni dio Pravilnika. Ni. Zaštita tla Članak 128.poticanje ekološke proizvodnje hrane na poljoprivrednim površinama. 82/94 i 128/99) i prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. . uvođenjem biciklističkih staza i pješačkih zona te zona ograničenog i smirenog prometa.mijenjanje navika korisnika prometa poticanjem uporabe javnog prijevoza putem unapređenja kvalitete i funkcionalnost istog. U cilju utvrđivanja stanja onečišćenja tla i provođenja mjera zaštite potrebno je organizirati monitoring tla na poljodjelskim površinama za teške metale: Pb. pesticide. prema načelu IVO (izbjegavanje-vrednovanjeoporaba). . .

ili do njihovog uključivanja u sustav. ukoliko u zoni takve građevine sklanjanje nije osigurano na drugi način.u područjima s nepovoljnim geološko–hidrološkim uvjetima. fizičke i zelene barijere uz prometnice i sl. vrstu i namjenu građevine. Grade se na utvrđenim područjima uzimajući u obzir racionalnost izgradnje. Uz mjere za zaštitu od buke utvrđena PPZŽ-om. podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. a dopunske zaštite otpornosti 50kPa. rade ili su u poslovno-uslužnom odnosu u građevini. Skloništa osnovne zaštite su otpornosti 100-300kPa.saniranje i uklanjanje svih neuređenih odlagališta otpada kao izvora onečišćenja voda. te uvjetovati tehničke i druge mjere zvučne zaštite (prometna regulacija.u području zahvata zone plavljenja nizvodno od hidroenergetskih akumulacija. potrebno je i izraditi kartu imisija buke i konfliktnu kartu za područje Općine te ustanoviti broj stanovnika. ugroženost građevine.u razini nižoj od podruma zgrade: o u okviru građevina turističkih naselja i o u okviru građevina arheoloških lokaliteta. Skloništa su namijenjena zaštiti ljudi i stvari. prosječan broj ljudi koji borave.). . geološko–hidrološke uvjete građenja i slično. . Ovim Planom određuje se izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite. .izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja Općine. dislociranjem izvora prevelike buke na odgovarajuću udaljenost od naselja).smanjenje onečišćenja voda od agrotehničkih sredstava i drugih difuznih izvora. Uz mjere za zaštitu voda utvrđena PPZŽ-om. te označavanje i osiguranje okolnih područja u cilju njihova ponovnoga korištenja u poljoprivredne ili druge svrhe. . komunalnih i sličnih građevina. te prilagođavanje pogodnih prirodnih.ispod zgrada viših od 10 nadzemnih etaža. . te smanjiti razinu buke odgovarajućim tehničkim mjerama (npr.obnavljanje zatrpanih i oštećenih bunara. Pri planiranju i gradnji podzemnih javnih. obvezna je izgradnja trodijelnih nepropusnih septičkih jama.u građevinama za privremenu uporabu. Skloništa u zonama obvezne izgradnje ne treba graditi: . Zone obvezne izgradnje skloništa odredit će se prostornim planovima uređenja općina i gradova. potrebnih za preživljavanje pri zaštitnom režimu sklanjanja. .u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih tvari. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 59 . domaćinstava i objekata ugroženim prevelikom bukom. Također je potrebno odrediti najveću dopuštenu razinu buke za pojedina područja (prvenstveno za stambene zone). Potrebno je i evidentirati objekte i postrojenja koji su izvor prevelike buke.ukoliko je sklanjanje osigurano u već izgrađenom skloništu. Za naselja odnosno građevine koje neće moći biti uključene u sustav odvodnje. . donose se i ističu slijedeće mjere: . . Zaštita od buke Članak 132. u područjima (zonama) obvezne izgradnje skloništa. dio kapaciteta nužno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi. Mjere posebne zaštite Sklanjanje ljudi Članak 133. te postupno izbacivanje istih iz upotrebe. posebno u područjima neposrednog utjecaja na podzemne vode. .Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Zaštita voda Članak 131.

koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0. te izbjeglo stradanje osoba. utvrđuju se uz suglasnost nadležnog tijela uprave. Zone obvezne izgradnje skloništa i lokacija pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta. kolni prilaz prema glavnom ulazu i rezervnom izlazu. za pojedina područja predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreže. požarne karakteristike materijala građevine. Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina. kako bi se brzo i učinkovito djelovalo pri nesretnim događajima u cestovnom ili željezničkom prometu. građevine moraju biti udaljene jedne od drugih najmanje 4 m. posebnim mjerama treba zaštititi. od rušenja zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara. veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr. sačiniti plan nabavke opreme za dobrovoljna vatrogasna društva. zadužiti poduzeća koja održavaju javne objekte da postupe u skladu s odredbama Uredbe o održavanju zgrada u dijelu koji se odnosi na dimnjake.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Skloništa osnovne i dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora ili projektantskim smjernicama prostornih i urbanističkih planova. dimovodne kanale. a može i manje pod sljedećim uvjetima: o ako se dokaže da se požar neće prenijeti na susjedne građevine uzimajući u obzir požarno opterećenje. riješiti vatrogasne prilaze. predlaže se provesti sljedeće mjere zaštite od požara: donijeti plan gašenja u kojemu treba riješiti specifičnost glede organizacije vatrogasne službe. treba projektirati kao višenamjenske poslovne prostore s ovim minimalnim zahtjevima: svjetla visina minimalno 2. kod projektiranja i uređenja okoliša građevina poštivati odredbe Pravilnika za vatrogasne pristupe. Da bi se vjerojatnost izbijanja požara i eksplozija na području Općine svela na najnižu razinu. te da bi se smanjila šteta koju bi prouzročio eventualni požar ili eksplozija. o ako je građevina odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta.. ako i skloništa kojima nije moguće odrediti mirnodopsku namjenu. Zaštita od požara Članak 135. vatrogasna zajednica treba organizirati i provesti obuku članova dobrovoljnih društava. potrebno je donijeti plan za postupanje u slučaju nezgoda s opasnim tvarima. Kod križanja cesta u dvije ili više razina mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da se isti režim prometa može preprojektirati za odvijanje na jednoj razini. Zaštita od rušenja Članak 134. oko visokih objekata označiti prostore koji su predviđeni za vatrogasni prilaz i pristup. sačiniti plan oporavka i obnove voznog parka Javne vatrogasne postrojbe. planovima nižeg reda. sanitarni čvorovi (u objektu ili neposredno uz njega) s fleksibilnom izvedbom priključka na vodovod i kanalizaciju.5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole. brzinu širenja požara. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 60 . Dvonamjenske objekte. priključak za telefon i antenske priključke. Ceste i ostale prometnice.80 m.

sustavi vodoopskrbe. akumulacije. odnosno mikrozoniranjem pojedinih urbanih cjelina (1:5. odnosno geotehničkim mikrozoniranjem urbanih cjelina.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE - instalacije za gašenje požara. Mikro ispitivanja nisu vršena. ukoliko nije drugačije riješeno županijskim zakonima.000). što mora biti usklađeno s seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske i s geotehničkim zoniranjem općina i gradova (1:25. Za izgradnju objekata. zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti. kotlovnice za centralna grijanja. pojačati nadzor nad radom dimnjačarske službe. te nužne i "panik" rasvjete. Da bi se promatranje provelo što učinkovitije.000. Lociranje građevinskih područja i građevina u prostornim planovima užeg područja mora se provoditi u skladu sa seizmotektonskim zoniranjem Županije i geotehničkim zoniranjem općina i gradova.000). predlaže se da te poslove preuzme DVD. u okviru poduzimanja mjera zaštite šuma donijeti Program gospodarenja koji će sadržavati mjere zaštite šuma od požara. Operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša na području Općine će se objediniti u jedinstveni plan. u tijeku ljetne sezone provoditi promatranje. U prostornim planovima užeg područja treba analizirati utjecaj potresa na građevine izvan naselja (prometnice. vatrogasne aparate. koristi se Pravilnik o državnom standardu za proučavanje seizmičkih utjecaja na mikrolokaciju. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 61 . odvodnje i energetike). Važeće karte iz kojih se može očitati stupanj seizmičnosti pojedine lokacije su mjerila 1:1.000. parkiranje vozila na urbanim prometnicama regulirati tako da je u svim ulicama osigurana najmanja kolno prohodna širina od 3. prema privremenim tehničkim zakonima za gradnju u aktivnim seizmičkim područjima. jer navedeni podaci o kompaktnosti građe i odsustvo većih potresa ukazuju da ovo područje nije bilo ugroženo od snažnijih potresa. U prostornim planovima užeg područja treba analizirati otpornost starijih građevina na rušilačko djelovanje potresa koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje. Članak 138. Kod rekonstrukcije takvih građevina izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati i ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa. Zaštita od potresa Članak 137. stubišta za evakuaciju stanara. Članak 136. Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima. na temelju ugovorenih obveza.5 m.

razgraničenje javnih i privatnih površina. . te planova nižega reda. Programom mjera Općinsko vijeće može donijeti odluku o proširenju granica obuhvata UPU-a ili DPU-a te odluku o izradi dodatnih UPU-a ili DPU-a koji nisu označen u grafičkim prilozima Plana.B.obveza izrade detaljnih planova uređenja (DPU) postoji za područja koja su označena u grafičkom dijelu ovog Plana na listu 3. posebno na križanjima. Izuzetak čine izgrađena područja GP naselja gdje je moguće graditi do početka izrade UPU-a ili DPU-a. Pored uvjeta iz Planskih odredbi prilikom izrade UPU-a ili DPU-a moraju se poštivati i slijedeći dodatni uvjeti: . Obveza izrade prostornih planova Članak 140. a) DPU turističke zone seoskog turizma u Ostrovici b) DPU za sve poslovno-proizvodne zone c) Općinsko vijeće može utvrditi obvezu izrade DPU-a naselja i dijelova naselja koji nisu označeni u grafičkom prilogu ovog Plana (karta 3.). UPU-ovi i DPU-ovi mogu se izrađivati pojedinačno ili skupno za dva ili više područja obuhvata. Utvrđuje se nadležnost Općinskog vijeća za donošenje Prostornog plana uređenja Općine. Granice UPU-a ili DPU-a mogu obuhvatiti i izgrađena područja kako bi se omogućio usklađen i integralni razvoj cjelokupnog područja i integracija novonastalih građevinskih područja u već izgrađeni prostor.B.).izrada plana komasacije i parcelacije. Ovim se Planom utvrđuje obveza izrade sljedećih planova nižega reda: . .Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 9.osiguranje kolnog pristupa za svaku pojedinu parcelu. . ukoliko je to racionalno tehnički izvedivo i nije u sukobu sa urbanističkim pravilima (poštivanje formiranog građevnog pravca i sl.potrebno je osigurati internu prometnu mrežu tako da pojedinačne građevinske parcele nemaju izravan priključak na državne.na pojedinim uličnim potezima potrebno je predvidjeti visinski ujednačene ograde koje ne smiju ugrožavati sigurnost u prometu. .1. ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 62 . županijske i važnije lokalne prometnice. Članak 142. Mjere su utvrđene važećim zakonom o prostornom uređenju i pravilnicima koji iz njega proizlaze. «Uvjeti korištenja i zaštite prostora». Ovim Planom utvrđuju se mjere provedbe Prostornog plana uređenja općine Lišane Ostrovičke. 9. te donošenja drugih dokumenata prostornog uređenja za područje Općine. Članak 141. Mjere provedbe plana Članak 139. Na navedenim područjima nije moguća nikakva izgradnja do usvajanja UPU-a ili DPU-a.

.u rješavanju problema otpadnih voda treba što prije pristupiti izgradnji lokalnih kanalizacijskih sustava za zamjenu "crnih jama". Rekonstrukcija građevine čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj Planom može se prihvatiti samo ako će se rekonstrukcijom smanjiti negativan utjecaj na okoliš u slučaju da takav utjecaj postoji.u vodoopskrbi trajno poticati potrebu izgradnje cjelovitog sustava. Planom se omogućava rekonstrukcija građevina koje su bile izgrađene po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga Plana i ako je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim Planom ili drugim planom rađenim temeljem ovoga Plana. . sustav bi trebao biti odvojenog tipaposebna odvodnja oborinskih i fekalnih voda. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera Članak 143. vinarstva i stočarstva te svih oblika maloga poduzetništva i uslužnih djelatnosti. te poticati obnovu ratom razorenih građevina (obiteljske kuće. gospodarske građevine i kompleksi te građevine javnih i društvenih sadržaja). . te osigurati redovno održavanje svih javnih prometnica. godine i ako nemaju građevinsku dozvolu. .2.3. povrćarstva i vrtlarstva). . te zahtjevi za izdavanja građevinske dozvole zaprimljeni po nadležnoj ustanovi do donošenja ovog Plana. Promjena namjene se može prihvatiti samo ako će se približiti planiranoj namjeni ili smanjiti negativan utjecaj na okoliš.u gospodarskom kompleksu treba ostvarivati razvojne programe iz domene posebnih oblika turističke djelatnosti primjerenih vrijednostima prostora. 9. Rekonstrukcija se može odobriti i za one građevine (i ruševine) koje su bile izgrađene prije 15.). ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 63 . veljače 1968. Pravomoćne građevinske dozvole.u društvenom pogledu poticati poboljšavanje zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva i školstva.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE 9. Potrebno je primijeniti i posebne razvojne i druge mjere važne za poticanje demografskog rasta i zadržavanje radnog stanovništva u Općini. Članak 145. a koje se odnose na poboljšanje općih životnih uvjeta s jedinstvenim ciljem održiva razvoja i to: .u prometnom sustavu treba osigurati i očuvati zaštitne koridore glavnih prometnica od svih oblika devastacije. Članak 146. Pravomoćne lokacijske dozvole će se uskladiti prema odredbama ovog Plana osim ako to nije moguće iz opravdanih razloga (nemogućnost usklađivanja veličine građevinske parcele i sl. rješavat će se prema odredbama do tada važećeg prostornog plana. poljodjelstva (naročito vinogradarstva. a pri tome voditi računa o zaštiti prostora.podupirati sve nove Programe koji će omogućiti razvojne procese. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni Članak 144.

broj: 2198/29-06-17 Lišane Ostrovičke. Članak 148. Članak 150. Klasa: 021-03/05-02/37 Ur. lipnja. Datumom stupanja na snagu Prostornog plana uređenja općine Lišane Ostrovičke prestaje važiti Općinski prostorni plan Općine Benkovac za područje unutar administrativnih granica Općine Lišane Ostrovičke.) dana nakon objave u "Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke". godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE PREDSJEDNIK Ivana Dević ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 64 . Ova odluka stupa na snagu osmog (8. 2. Članak 149. Praćenje provedbe ovog Plana obavljat će Poglavarstvo i Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke putem Izvješća o stanju u prostoru i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru. Izvornik Prostornog plana uređenja općine Lišane Ostrovičke kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke i potpisan od Predsjednika Općinskog vijeća. čuva se u pismohrani Općine Lišane Ostrovičke.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Prijelazne i završne odredbe Članak 147. 2006.

dr. sc. Lovrinov.Projekt Jadranske auto-ceste . Južno Hrvatsko primorje. ŠK Zagreb. Prirodno i tehničkotehnološke mogućnosti. Zavod za prostorno planiranje. Pasarić .Program razvoja agroindustrijskog kompleksa Zadarske regije. Medin. ing.Dokumentacija Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine-Konzervatorski odjel u Zadru . Ministarstvo prostornog uređenja. Bušić.sc.Mirko Korenčić: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske. ing.Geografija SR Hrvatske. .Projekt Jadranske željeznice .Izmjene i dopune prostornog plana Zadarske županije 2004. 1995.. srpanj 1997. 1974. Kasap.-1991. dipl.Statistička dokumentacija popisa stanovništva 1948. dipl. .sc. Knjiga 6. Dragun. ing. B. Zagreb. Zadar 1991. 2001. dr. ing. dipl. . dipl. ing.Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu.Osnove korištenja i zaštite prostora općine Benkovac. Z. dipl. G. graditeljstva i stanovanja. Republika Hrvatska. dipl.Prostorni plan uređenja općine Lišane Ostrovičke OBRAZLOŽENJE Literatura .. D. ing.sc.Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske. 1857. 1985. . ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE 65 . dr. Barač. G./86... grupa autora.Prostorni plan općine Benkovac. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije . A.. mr. .. .Stručna podloga razvoja poljodjelstva i šumarstva (Prostorni plan Zadarske županije. .-1971. Z.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->