NAĈIN DJELOVANJA ALATA

POMAGALA .

POVIJEST ALATA .

POLUGA .

KOSINA .

KLIN .

KOTAĈ .

JEDNOSTAVNI ALATI .

ĈEKIĆ I BLANJA .

ĈEKIĆ I DLIJETO .

BUŠILICA .

KOLOTUR .

ŠTAP I KAMEN .

jer je predmet na kosini prividno lakši Klin-udarcem po klinu sila se prenosi u smjeru udarca.POMAGALA ► ► ► ► ► Pomagala služe kao pomoć u radu Poluga-sila potrebna za podizanje tereta manja je što je dulji krak poluge koji pritišćemo Kosina je podloga koja je na jednom kraju podignutasluži za podizanje ili spuštanje tereta. ali i na njegove strane što izazava cijepanje materijala Kotaĉ služi za prijenos tereta jer od svih izuma najbolje svladava silu trenja .

ALATI ► ► ► ► Alati služe za obradu materijala i proizvodnju Alati se dijele na:jednostavne(ruĉne) i složene(strojne) Alati nastaju kombinacijom pomagala Primjeri: ĉekić---.dlijeto---kosina + klin taĉke---.poluga kliješta i škare-----poluga + klin sjekira----.poluga + klin svrdla.kotaĉ + poluga .pila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful