NAĈIN DJELOVANJA ALATA

POMAGALA .

POVIJEST ALATA .

POLUGA .

KOSINA .

KLIN .

KOTAĈ .

JEDNOSTAVNI ALATI .

ĈEKIĆ I BLANJA .

ĈEKIĆ I DLIJETO .

BUŠILICA .

KOLOTUR .

ŠTAP I KAMEN .

POMAGALA ► ► ► ► ► Pomagala služe kao pomoć u radu Poluga-sila potrebna za podizanje tereta manja je što je dulji krak poluge koji pritišćemo Kosina je podloga koja je na jednom kraju podignutasluži za podizanje ili spuštanje tereta. jer je predmet na kosini prividno lakši Klin-udarcem po klinu sila se prenosi u smjeru udarca. ali i na njegove strane što izazava cijepanje materijala Kotaĉ služi za prijenos tereta jer od svih izuma najbolje svladava silu trenja .

kotaĉ + poluga .ALATI ► ► ► ► Alati služe za obradu materijala i proizvodnju Alati se dijele na:jednostavne(ruĉne) i složene(strojne) Alati nastaju kombinacijom pomagala Primjeri: ĉekić---.poluga kliješta i škare-----poluga + klin sjekira----.pila.dlijeto---kosina + klin taĉke---.poluga + klin svrdla.