P. 1
Zastita-zivotne-sredine

Zastita-zivotne-sredine

|Views: 178|Likes:
Published by zekson1

More info:

Published by: zekson1 on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Olivera Novitović – Dragiša Ranđić – Aleksandar Novitović

Užice, 2009
1

Zemlju smo nasledili od predaka, a posudili od potomaka

2

PREDGOVOR
Knjiga je nastala u vreme kada Srbija želi da pristupi Evropskoj Uniji i očekuje ubrzani razvoj. Pisana je čitav niz godina u vremenu kada globalni ekološki problemi prete žiovtu na Zemlji i postaju ograničavajući faktor razvoja čitave planete. Autori su koristeći se sopstvenim istraživanjima i obimnom literaturom, verujući da svaki pojedinac može dati doprinos poboljšanju kvaliteta životne sredine dali i sami doprinos. Potreba za ovom materijom nastala je zbog potrebe studenata i lakšeg savladavanja problematike u ovoj oblasti kao i dugogodišnja saradnja sa Institutom za materijale u Londonu – The Institute Of Materials, Minerals and Mining. Izražavamo nadu da će knjiga pomoći boljem razumevanju osnovnihg pojmova životne sredine standarda, izvora zagađivanja, njihovog monitoringa, raspoloživih tehnologija koje trebaju da daju optimalni rezultat unutar određene industrijske kategorije. Posebna pažnja je posvećena klimatskim promenama što je u najčešćem slučaju sinonim za globalno zagrevanje, mada se koristi i u širem smislu kada se uključuju prirodne promene klime. Ono što je istina to je da prebijanjem dugova izmedju razvijenih i nerazvijenih i prirode može da se konstatuje da razvijene zemlje duguju zemljama u razvoju. Vlada mišljenje da u zemljama u razvoju nema dovoljno znanja i informacija na bazi čega bi zahtevala svoja potraživanja. Težnja autora je da mnoge dileme razjasni i da podršku primeni modernog koncepta kontrole i zaštite životne sredine. Pri tome je veoma bitan izbor materijala; tehnologija; uticaja proizvodnje, višestruka primena jednog istog materijala, korišćenej jednostavnih procesa, smanjenja broja pozicija, obleževanje delova, standardizacija, produženja životnog veka proizvodnih komponenti uz podizanje nivoa kvaliteta, bezbedno odlaganje, a sve to dovodi do projektovanja za održivost i projektovanja za zdravlje i sigurnost. Da bi se rešili ekološki problemi na nacionalnom nivou moraju biti uključena dva vodeća principa: princip zagađivač plaća i princip praćenja tehnologije i proizvoda od «kolevke do groba». Prvi put problematika zagađivanja vazduha regulisana je propisom u svetu: zabrana upotrebe uglja u Londonu u doba Kralja Edvarda I 1306. godine. Prvi zakon vezan za zaštitu životne sredine donet je u Dubrovniku 1272. godine gde su definisani uslovi gradnje i održavanje javne kanalizacije i septičkih jama i zabrana izbacivanja otpada u otvorene kanale. Kasnije su date dopune o javnoj čistoći i protivpožarnoj zaštiti kao i načini dinamika sprovođenja mera, zadužena lica koja će sprovoditi i novčane kazne za one koji se ne budu pridržavali zakona. Prof. dr Olivera Novitović
3

UVOD
Šta je ekologija, a šta zaštita životne sredine i kako saznanja iz te obasti mogu da se primene
Ekologija i zaštita životne sredine, su bez sumnje, kompleksne oblasti za svakog čoveka na planeti. Ekologija može da se definiše kao studija odnosa između organizama i životne sredine. Ljudi proučavaju ekologiju onoliko dugo koliko postoje kao vrsta. Opstanak ljudi je zavisio od toga koliko dobro mogu da uoče promene u životnoj sredini i predvide njihov uticaj na organizme. Prvi lovci i sakupljači bilja morali su da znaju navike životinja i gde da nađu hranu. Kasnije, poljoprivrednici morali su biti svesni promena vremenskih uslova i zemljišta i kako te promene mogu uticati na useve i stoku. Danas, većina ljudske populacije na Zemlji živi u gradovima i mnogi imaju malo direktnog kontakta sa prirodom. Više nego ikada ranije, budućnost ljudske vrste zavisi od toga koliko dobro razumemo odnose između organizama i okoline. Ljudska vrsta intenzivno menja životnu sredinu, ipak ona u potpunosti ne razume efekte tih promena. Na primer, ljudske aktivnosti su povećale količinu azota koja cirkuliše kroz biosferu, promenile sastav zemljišta, povećale koncentraciju CO2. Imperativ dvadesetprvog veka je da još jednom postanemo žestoki studenti ekologije. Nekad je čovek živeo u skladu s prirodom; vrlo skromno je iskorišćavao prirodne resurse i nije bitno, niti u širim razmerama remetio prirodnu ravnotežu. Živeći u malenim naseljima oko plodnih predela, problem svoje egzistencije rešavao je baveći se lovom, a kasnije i zemljoradnjom. Kada je počeo obrađivati metale i kada je došlo do procvata zanatstva, pojedine skupine ljudi počele su se kretati tragajući za rudama, koje su koristili. Tako je čovjek počeo preseljavati i u područja klimatski manje povoljna za život i poljoprivredu, pa je bio prisiljen boriti se sa prirodom. Zahvaljujući zanatstvu, izumeo je nova, bolja oruđa, odeću i skloništa, počeo je krčiti i paliti šume, veštački stvarajući obradivo zemljište. Naselja su postajala sve veća, nastaju nova zanimanja, organizuje se trgovina, rađa se civilizacija. Broj ljudi se uvećava. Zahvati na prirodnoj okolini bivaju sve veći: grade se vodovodi, rudnici, putevi, luke... Tehnologija doživljava procvat, nauka i zdravstvena zaštita postepeno se razvijaju, pa ljudski vek postaje duži i, uopšte kvalitet života se povećava. No taj progresivan razvoj praćen je , nažalost , promenom životnih uslova na takav način koji će današnjem čovečanstvu prouzrokovati brojne i dalekosežne probleme. Posebno velike negativne uticaje na stanje životne sredine imaju pogoni teške industrije (železare, livnice, koksare), hemijska industrija i druge industrijske grane koje
4

se često nazivaju prljavom industrijom. Na kvalitet životne sredine značajno utiče i proizvodnja i potrošnja različitih energetskih sirovina od kojih najveći značaj ima ugalj. Segorjevanjem uglja, posebno lignita, nastaju velike količine šljake i pepela, a u atmosferu se izbacuju velike količine sumpornih i azotnih jedinjenja što sve zagađuje životnu sredinu. I saobraćaj, posebno drumski, izuzetno mnogo utiče na kvalitet sredine u kojoj živimo. Sagorjevanje goriva, spiranje (padavine) ulja, nafte, soli i prašine s puteva, zatim izazivanje buke koja ima višestruke negativne posljedice po zdravlje ljudi, sve to negativno utiče na našu okolinu i sredinu u kojoj živimo. Nestručna obrada poljoprivrednih površina kod upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu bilja i uništavanje korova, negativno se odražava na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Svi hemijski preparati (pesticidi) imaju otrovna svojstva. Duže upotreba ovih sredstava negativno se odražava na kvalitet površinskih i podzemnih voda. I otpad (gradski ili komunalni, otpad iz industrije ili saobraćaja, otpad neiskorištenih energenata, poljoprivredni otpad itd.) negativno utiče na kvalitet životne sredine. Ovo se posebno odnosi na veće gradove gde se gradski i industrijski otpad deponuje i zatrpava, što ugrožava podzemne vode i vazduh. Najopasniji je otpad iz hemijske industrije. Iza jednostavnog pojma ekologije leži široka naučna disciplina. Ekolozi mogu proučavati pojedinačne organizme, kompletne šume i jezera, kao i čitavu Zemlju. Ekološka merenja uključuju broj organizama, brzinu reprodukcije, ili brzinu procesa kao što su fotosinteza i razlaganje. Uporedo sa proučavanjem organizama ekolozi proučavaju i nebiološke komponente sredine, kao što su temperatura, hemija zemljišta. U nekim ekološkim studijama “okolina“ može biti drugi organizam. Dok mnogi misle da je tipično ekološko istraživanje na terenu, neki od najvažnijih dostignuća u ekologiji zasnovani su na teoretskim modelima ili istraživanjima u laboratoriji. Da bi pojednostavili svoja istraživanja, ekolozi su dugo pokušavali da proučavaju izolovane zajednice i ekosisteme. Međutim, sve zajednice i ekosistemi na Zemlji su otvoreni sistemi za razmenu materije, energije i organizama sa drugim zajednicama i ekosistemima. Uprkos različitim pristupima naučnoj praksi naučna istraživanja imaju mnogo zajedničkog. Univerzalni pristupi naučnih metoda su: postavljanje interesantnih pitanja i postavljanje hipoteza.

5

Informacije: Posmatranje Eksperiment Modeliranje Objavljena istraživanja Pitanje Provera hipoteza, dolazi do povećanja ukupnih informacija bez obzira na ishod.

Hipoteza nije validna: Promena hipoteze u skladu sa novim informacijama.

Hipoteze

Predviđanja

Provera hipoteze: Posmatranje Eksperiment Modeliranje

}
Podaci:

Hipoteza validna: Sprovođenje dodatnih provera hipoteze.

Prikupljanje Menadžment Prikaz Statistički pregled Statistička analiza Prihvatanje/ Odbacivanje hipoteze

Slika 1.1. Grafički prikaz naučne metode. Naučne metode se zasnivaju na korišćenju informacija za postavljanje i proveru hipoteza kroz posmatranje, eksperiment i modelovanje (Podaci od Manuel C. Molles Jr. University of New Mexico 2008)

Ekologija je biološka disciplina koja proučava odnose, strukturu i funkcionisanje prirode u celini, uključujući i čoveka, odnosno čovečanstvo kao specifičnu komponentu bioloških sistema na Zemlji. Ona se bavi odnosima živih bića i njihove životne sredine, kao i uzajamnim odnosima svih organizama u prirodi. Savremena definicija ekologije naglašava da je to nauka koja proučava rešenja koja su živa bića realizovala, na različite načine, u vezi sa problemima
6

To je zato što je prekrivena tankim slojem vazduha. ona je mnogo više od toga. veza živih organizama s njihovim prirodnim okruženjem. Složeni splet biljaka. čvrstu kuglu. Planeta Zemlja je nastala pre 4. Zemlja je jedina planeta na kojoj je život moguć. doprinoseći daljem širenju zagađenja. Ona obuhvata delove prirodnih i društvenih nauka. Šta je to ekologija? Kako je nastala planeta i život na njoj? Koliko joj je vremena još preostalo ukoliko nastavljamo sa njenim razaranjem i uništavanjem? Šta treba činiti za očuvaje životne sredine? Ekologija je nauka o zaštiti životne sredine. tla i vode koji se naziva biosfera. borbe da se pomire sukobljeni interesi u određivanju spoljašnjih uslova života. 1995). Način života savremenog čoveka i proizvodne tehnologije dovode postepeno do sveobuhvatnog zagađivanja Zemlje. kad se od gasova i kosmičke prašine zgusnula u divnu. Ekologija nije samo grana biologije. Uništavanje životne sredine jeste svaka ljudska delatnost koja 7 . Ekosistem može opstati bez nas. Jednostavno rečeno. Ljudi su samo jedan element ekosistema. menjate i drugi. ali nas ne može biti bez ekosistema. U ekosistemu je sve tesno povezano jedno s drugim. životinja i drugih oblika čini ekosistem. Zivotna sredina je jedinstven sistem na planeti Zemlji koja omogućava i podržava nastajanje i trajanje žive materije u različito organizovanim oblicima. To je sistem sa neograničenim brojem međusobno zavisnih procesa koji se neprekidno odvijaju. ali Zemlja je tek neznatno zrnce u univerzumu. Upravo ovaj pristup čini ekologiju tako širokim predmetom. Njena centralna tema jeste međuzavisnost celokupnog sveta. ekologija se može odrediti i kao nauka koja izučava mehanizme opstanka živih bića.koje im je spoljašnja sredina postavila i koja su ona morala rešiti kroz svoju evoluciju da bi u tim konkretnim sredinama opstala (Janković.6 miliona godina. promenite li jedan deo. Zagađenje u jednoj sredini spontano se prebacuje u druge. Može nam izgledati velika. filozofiju i proučava prirodu kao celinu.

način ishrane i društvene odnose. gde je označavala granu zoologije koja istražuje sveobuhvatnost odnosa izmadju životinjskih vrsta i njihove neorganske i organske okoline. pošto pojam “borbe za opstanak” pokriva splet medjuodnosa živih bića kao i odnose prema uslovima nežive prirode. Svako ograničeno životno područije sa sličnim životnim uslovima sačinjava jedan biotop (životno stanište). reč. nihovoj 8) dinamičnosti i sukcesijama.pogoršava šanse sadašnjih ili budućih generacija da im priroda bude od koristi i da opstanu u njoj. biogeocenoze. 1866. Osnovni ekološki principi ili zakonitosti su: 1) kruženje supstanci i 2) proticanje energije. stepe. slatke vode i kopnena oblast). parenje i razmnožavanje i druge slične pojave. Ekolgija je relativno mlada nauka. Reč ekologija potiče iz knjiga “Opšta istorija razvića organizama” (Allgemeine Entwicklugsgeschichte der Organismen. Najviši sistem ekološkog proučavanja su ekosistemi. govor. Ispuštanje biocida u životnu sredinu jednako je opasno po čovečanstvo koliko i pretnja nuklearnim ratom. 6) hijerarhijskoj organizaciji i 7) adaptabilnosti bioloških sistema. pustinje. Sve jedinke životinja i biljka koje žive u nekom odredjenom biotopu tesno su medjusobno povezane uzajamnom zavisnošću i sačinjavaju skupa jednu životnu zajednicu biocenozu. Čarls Darvin je. U današnje vreme. 9) organskoj produkciji. Iako je Hekel dao ime ekologiji.) nemačkog biolga Ernesta Hekela.) i “Priroda stvaranja” (Naturliche Schopfungsgeschichte. mesto stnovanja. okolina) i “logos” (učenje. 5) biološkoj raznovrsnosti (biodiverzitetu). tehnološkog napretka i 8 . Termin ekologija je izveden iz grčkih reči “oikos” (dom. 1879. reke. Ekološki faktori mogu biti abiootički oni koji predstavljaju nežive sile prirode kao što su klima podloga. Svaka od ovih deli se dalje na biohore (šume. jezera). u okviru kojih na specifičan način kruži materija i protiče energija. Biosfera obuhvata tri životna područija: litosveru (kopnenu oblast). u eri industrijalizacije. 4) biogeohemijskim ciklusima. kao i 10) stabilnim i uravnoteženim abiotičkim i biotičkim uslovima i resursima sredine. Ekologija je nauka koja proučava uzajamne odnose medju organizmima i njihovu zavisnost od spoljašnjih faktora. edafski faktori i orografski faktori). po nekima njen stvarni tvorac. zasnovani na 3) trofičkim odnosima (odnosima ishrane) u ekosistemima. nauka). Faktori od kojih zavisi optanak u nekom životnom područiju nazivaju se ekološki faktori (faktori spoljašnje sredine). prvenstveno klimatskih uslova i tla na kome žive. koji su jedinstva staništa (biotopa) i životne zajednice (biocenoze). Biohore su sastavljene iz užih oblasti biotopa. hidrosveru (vodeni prekrivač) i donji sloj atmosvere (vazdušnog omotača) naše planete. stanište. zatim biotički kao što su uzajamni odnosi i međusobna zavisnost medju samim živim bićima i antropogeni faktori. Celokupni prostor na Zemljinoj površini naseljen živim bićima naziva se biosfera. reljef (faktori klime. Biosvera kao životno područije deli se na tri biociklusa (mora.

zemljište. šumski i livadski ekosistemi. nego što oni mogu (ili uopšte ne mogu) da se razgrade. ugljendioksida i amonijaka i tako omogućavaju obnovu i održavanje života na Zemlji. To može dovesti do poremećaja sa nesagledivim posledicama.nezaustavljivog rasta ljudske populacije. kada je prihvaćeno saznanje da čovek ne može prisvajati prirodu ne vodeći računa o zakonitostima koje vladaju u njoj. degradirajući je. zemljišta i vode narušavaju daleko šire oblasti od one koju sami zauzimaju. Iz toga proizilazi. energiju Sunca i ugljendioksid iz vazduha proizvodi organske materije i kiseonik. Vazduh. kisele kiše. fotohemijski smog. To se neprestano dešava čineći večiti krug života i ravnotežu. dolazi do kritičnog narušavanja životne sredine. Ekologija se pojavila kada je ekonomska aktivnost čoveka počela da 9 . Medjutim. čovek svojom aktivnošću remeti ekološke principe i nepodaštavanjem ekoloških zakonitosti narušava stabilnost biosfere. dovodeći u pitanje sopstveni opstanak na Zemlji. troposferskog ozona i drugih fotooksidanata. nekontrolisanog porasta stanovništva. Čovek neumereno troši bogatstva prirode . nagomilavanje "lošeg". Sa razvojem civilizacije. mnogo brže iskorišćava dostupne resurse Zemlje stvarajući sebi neophodne produkte. smanjivanje stratosferskog ozonskog omotača. Na taj način nastaju globalni ekološki problemi. koje dalje koriste životinje i čovek. a naročito u savremenim uslovima. ekološku svest i savest. voda. kao što su povećan efekat staklene bašte. trebalo bi prihvatiti kao etički ekološki princip. savremenog civilizovanog društva. jednostranog i nekontrolisanog tehnološkog razvoja. naročito tamo gde se sve veće površine pretvaraju u agroekosisteme i velika urbana područja (megalopolisi). velikog iscrpljivanja prirodnih resursa. a da time ne ugrozi i uslove za svoj opstanak. Ključnu ulogu čine mikroorganizmi koji razlažu organsku materiju do krajnjih anorganskih jedinjenja: vode. vegetacija i ostali živi svet koji egzistira u tri sredine međusobno su povezani u dinamičnu ravnotežu. Uginule biljke i životinje se vremenom mineralizuju do anorganskih jedinjenja koji su polazna osnova za sintezu složenih organskih jedinjenja u biljkama. koji kompleksnim zagađivanjem vazduha. u ovom veku. za održivim korišćenjem i vraćanjem neupotrebljenih i obnovljenih resursa prirodi. neophodne za život čoveka i životinja. Ekologija je svoj procvat doživela posle pedesetih godina prošlog veka. Normalni prirodni uslovi milenijumima su omogućavali čoveku ugodan život na planeti Zemlji. a biosfera je bila dovoljno moćna da neutrališe sve negativne posledice svih ljudskih aktivnosti. strahovito nagomilavanje štetnih produkata. kao i nedovoljnog ekološkog obrazovanja i etike u prirodu se emituju ogromne količine otpada. jezerski i rečni). koja je daleko od statične. zbog ofanzivnog. Danas su posebno eksploatisani i osiromašeni u resursima i biodiverzitetu vodeni ekosistemi (morski. koje samoregulativni ekološki sistemi i prirodna sredina na Zemlji ne mogu da prime i obezbede njihovu reciklazu. Biljni svet koristeći mineralne materije.

trajno degradira prirodno okruženje čime je čovek doveo u pitanje i sopstveni opstanak. nauke i discipline. ali i sirovine i omogućava im pravo na postojanje u svom prirodnom. veka nestati oko 50% biološke raznovrsnosti. do kraja 21. neophodan je razvoj ekološke politike. uvedena je tzv. Podstaknuta inteziviranjem svesti o rastućem stepenu uticaja čoveka na promene u prirodnom okruženju. u sveobuhvatna razmišljanja o prirodi koja nas okružuje.osetljivosti i proporcionalnosti. životinje. Pošto su prirodni resursi ograničeni. a mnogo hiljada njih izumre pre nego što budu uvrštene u spisak ugroženih). Ovakva etika Zemlje podrazumeva moralnu odgovornost pojedinca prema ostalim ljudima i društvu. Sam ekonomski razvoj je ograničen neravnotežom izmedju stalno rastućeg stanovnoštva i opadajućih sredstava za njegovu ishranu i život zbog permanentnog zagađivanja i trovanja životnog prostora.000 biljnih vrsta i 5200 životinjskih vrsta širom sveta su pred izumiranjem. registraciju i zaštitu prirode. etika 10 . mogu da ublaže zastrašujuće posledice ekološke katastrofe. zakonsko regulisanje korišćenja i parcelisanja obradivog zemljišta. Prema jednom od “advokata” prirode. Mnogi biolozi veruju da smo usred najveće epizode izumiranja od nestanka dinosaurusa pre 65 miliona godina isključivo zaslugom čovekovog odnosa prema prirodi i sebi samom. Aldu Leopoldu (1949). Naučnici su izračunali da će. kao i širem prirodnom okruženju koje u sebi uključuje biljke. Njenim smanjivanjem na globalnom nivou cela plneta postaje sve ugroženija kako za biljni i životinjski svet. Ona afirmiše prava svih resursa. etika Zemlje. uključujući biljke. struke. Tekuća globalna brzina izumiranja eksponencijalno je veća od praistorijske brzine izumiranja dinosaurusa. Samo zajednički saznajno-praktični napori svih zemalja. tako i za samog čoveka. organizacije. predele (kopnene i akvatične) i vazduh. autohtonom okruženju. Ekološki problemi savremenog čoveka su toliko obimni i intenzivni da prevazilaze moć efektivne intervencije bilo koje pojedinačne zemlje. njihove aktivnosti u prirodi bi omogućile kako sadašnjim tako i budućim generacijama život u održivom okruženju. ako se nastavi sadašnji trend izumiranja. S njima nestaje i mogućnost njihove upotrebe u medicini i nauci koja bi moglo pomoći čovčanstvu u smanjivanju gladi i pronalaženju lekova za razne bolesti. Ekološka kriza može se sprečiti samo ako se shvati kao pitanje života na planeti Zemlji uopšte.000 vrsta (34. mrežu institucija koje se bave zaštitom prirode i onih koje obrazuju stručne kadrove ili vrše masovno vapitanje stanovništva za očuvanje prirode. Ako bi se ljudi pridržavali etičkih principa odgovornosti. Ekološki problemi su brojni i objektivno teški za rešavanje. pogotovo u siromašnim zemljama. povredivosti. Svake godine izčezne blizu 40. Ona treba da sadrži planove korišćenja prirodnih resursa. životinje. a ne samo opstanka čoveka. finansijske poslove za očuvanje. zaživela je početkom 1970-ih godina.

tehnoloških postupaka i svaki drugi vid podrške o održivom razvoju poljoprivrede. je sredinom 1980ih godina u nauku uveo nove termine. botaničkim baštama i u zoo vrtovima. Specijski biodiverzitet obuhvata ukupan broj organskih vrsta na Zemlji. lekova. Potpisan je međunarodni sporazum o resursu biljnih gena za ishranu i poljoprivredu. koji promoviše multilateralan pristup razmene informacija. Ovaj proces se ubrzava nepravilnim upravljanjem poljoprivrednom proizvodnjom. organski način uzgajanja i plodored.zaštite prirode koja apostrofira da biljke. Edvard Vilson. Procenjuje se da na Zemlji postoji izmedju 5 do 80 miliona vrsta. isušivanjem zemljišta i slično nanosi veliku štetu prirodnim staništima divljih vrsta čime je ugrožen njihov opstanak. Biodiverzitet ili bioloska raznovrsnost obuhvata ukupnu različitost i variranje gena i svih vrsta mikroorganizama. Američki biolog. urbanizacijom. Međutim. dok je od postojećih 6300 životinjskih vrsta oko 1350 u opasnosti da nestane ili je već nestalo. od strane velikog broja zemalja. tako da poljoprivrednici imaju veliku odgovornost u zaštiti biodiverziteta. međusobno uslovljena i biološki neraskidiva nivoa: genetičkom. od kojih je do danas poznato i opisano samo oko 1. gljiva. Biodiverzitet se realizuje kroz tri osnovna. Biofilija podrazumeva urođenu ljubav koju ljudska bića gaje prema drugim oblicima života. ali i neživa priroda imaju svoja egzistencijalna prava. ali je isto tako važan zadatak očuvanje biodiverziteta na poljoprivrednim dobrima i u prirodnom okruženju gde se vrste mogu prilagođavati novonastalim uslovima u borbi sa ostalim vrstama u okruženju. Ovakva raznovrsnost predstavlja oslonac ljudskoj vrsti u pogledu ishrane. čovek zagađujući životnu sredinu. biljaka i životinja. specijskom i ekosistemskom. Na globalnom nivou biljne i životinjske vrste se čuvaju u bankama gena. kao i svu raznolikost ekosistema u kojima su živa bića aktivni izvršioci ekoloških procesa. a obezbeđuje da se biljni genetski resursi očuvaju za buduće generacije. kao što su standardizovana i kontrolisana upotreba pesticida. 11 . FAO (Food and Agriculture Organization) procenjuje da je tokom poslednjeg veka izgubljeno oko ¾ genetskog materijala poljoprivrednih biljnih kultura. staništa. krivolovom. Više od 40% površine kopna se koristi za poljoprivredu. od nastanka života na planeti do danas.5 miliona vrsta. povećanja prinosa i očuvanja okolnog ekosistema. poljoprivrednici mogu da održe ravnotežu između održivog razvoja. šumarstvom. Upotrebom tehnika. krčenjem šuma. ribolovom. životinje. biodiverzitet i biofilija. koji su postali svojevrsni motivacioni pokretači savremene teorije i prakse zaštite prirode.

Izgradnjom hidrocentrala i akumulacija. Tokom svojih aktivnosti. dok 50% energetske vrednosti poreklom iz biljnih vrsta u ishrani ljudi čine samo 4 vrste: pšenica. to su svi uslovi. Životna sredina ili čovekova okolina predstavlja sve ono što nas okružuje. zemljište. predmeta i institucija koje je čovek sam izgradio koristeći tehniku. Međutim. razvoja industrije i sve većeg uticaja čoveka na globalnom nivou na prirodu i ekosisteme granica između ova dva termina postaje sve nejasnija. uticaji dolaze kako od žive tako i od nežive prirode. pošumljavanjem. 90% namirnica životinjskog porekla koje se koriste u ishrani svetske populacije čini samo 14 vrsta (sisara i ptica). vazduh i voda). Prirodna sredina predstavlja blizak pojam pri čemu ovde ne moraju biti prisutne aktivnosti čoveka niti čovek mora imati direktnih uticaja. Ipak. Brigom o biodiverzitetu brinemo o milionima života. u pogledu tehnološkog napretka. životinje. okolnosti i uticaji koji okružuju i utiču na razvoj jednog organizma ili grupe organizama. čovek menja prirodno okruženje i to često tako što narušava prirodnu okolinu. odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovekova životna i proizvodna aktivnost. sečom šuma. odnosno prostor i uslove za život. koje mogu biti urbanizacija ili eksploatacija. koji je postojao milijrdama godina pre čoveka. pirinač i krompir. o ishrani i medicini. tradicionalnoj i savremenoj farmakologiji.Raznovrsnost kultivisanih biljnih vrsta i domaćih životinja služi kao osnova za biodiverzitet u poljoprivredi. Proširenjem palete namirnica koje se koriste u ishrani i povećanje njene raznovrsnosti učinilo bi se mnogo na kvalitetu ishrane i zadovoljavajućem unosu hranljivih i zaštitnih materija kao i fitonutrijenata koji se poslednjih godina pokazuju kao značajni činioci u sprečavanju mnogih bolesti. i svet objekata. Životna sredina jeste skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje. tehnologiju i nauku da bi stvorio okruženje koje odgovara njegovim potrebama i stremljenjima. kukuruz. Životnu sredinu čini svet prirode (biljke. 12 .

primorana da za svoj opstanak vode vrlo tešku borbu. mineralni elementi). vlažnost. Životna sredina otkriva i nudi određene ekološke probleme. čak drugačije na svakom stupnju njihovog razvitka. rešavaju na sopstven način. Postepeno. prilagođavajući se. u skladu sa svojim genetičkim mogućnostima. visoka vlažnost. voda. kao i živa priroda. Posebno su surovi uslovi u arktičkim (niska temperatura. nerazvijeno zemljište) predelima i drugim negostoljubivim sredinam. ona pruža mogućnost da se na istom mestu nasele vrste koje isti ekološki problem rešavaju na različit način. skup ekoloških uslova deluje različito. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice što zdravlje. Životna sredina se odlikuje velikom varijabilnošću i heterogenošću u vremenu i prostoru. Velika raznovrsnost uslova u životnoj sredini na svakom pojedinačnom mestu uslovila je pojavu najrazličitijih prilagođenosti živih bića. često. Stoga svaki poremećaj stanja životne sredine dovodi do ekoloških poremećaja i poremećaja socijalnih odnosa. voda i vazduh. kao i između samih organizama.hemijskim procesima i aktivnošću sve većeg broja različitih organizama. Tako je životna sredina u celini postajala bogatija i raznovrsnija. Zaštita životne sredine podrazumeva skup razlicitih postupaka i mera koji sprecavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. je i neživa priroda. gde se resursi nalaze u minimumu i onemogućavaju normalan život organizma. s obzirom da imaju različite prilagođenosti. koje. životna sredina. stalno zamrznuta podloga) ili pustinjskim (visoka temperatura. na određenom mestu. Na pojedine organizme. što je rezultat delovanja stalno promenljivog kompleksa ekoloških uslova. određena uslovima (temperatura. prvi organizmi su se suočili sa veoma jednostavnom životnom sredinom koju su činile kompaktne stene ohlađene planete. fizičko. razvoj. Ove prilagođenosti. postali višestruko složeni. koju čine druga živa bića sa kojima je u neposrednom ili posrednom kontaktu.eksploatacijom mineralnih sirovina. Ali su i odnosi u prirodi. koji su medusobno povezani i uslovljeni. životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Kao rezultat čovekovih aktivnosti dolazi do promena ili narušavanja ekosistema i klimatskih promena na lokalnom i globalnom nivou. ekstremna suša. stvaranjem deponija. nuklearnim probama i dr. U dalekoj prošlosti Zemlje. u takvoj sredini. Za svaki pojedinačan organizam okolina. Ona nije uvek i na svakom mestu darežljiva prema živim bićima. aktuelnim uticajima u njoj. pa su ona često. emisijom gasova. odražavaju opšte karakteristike datog staništa. različiti organizmi. razmnožavanje i opstanak. U životnoj sredini organizmi nalaze sve ono što im je neophodno za odvijanje normalnog života. formiralo se zemljište. između organizama i sredine. 13 . metaboličkih procesa. Ekološka odbrana je multidisciplinarna i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. pH zemljišta) i raspoloživim resursima (energija. tokom evolucije. čovek utiče na promenu čitavih područja. Pored toga.

zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. količine i kvaliteta prirodnih bogatstava i sprečavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu. razumno i održivo gazdovanje živom i neživom prirodom. gde je osnovna poruka da svi treba da budu zajedno na «Dan čistog vazduha». kulturne baštine i dobara koje je stvorio čovek. celovitosti. U nekim zemljama postoji lepa praksa gde se dan u godini označi kao Dan čistog vazduha i tada se cela nacija animira da učini nešto u cilju smanjenja štetnih komponenata. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije. genofonda životinjskih i biljnih vrsta. plodnosti zemljišta. očuvanje ekološke stabilnosti prirode. Jedan takav primer dat na slici koja sledi. 14 . raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema. Ciljevi zaštite životne sredine su: očuvanje i zaštita zdravlja ljudi. prirodnih lepota i prostornih vrednosti. obezbjeđenje uslova za ograničeno.

Ovaj put osnovnih elemenata predstavlja biogeohemijske cikluse materije na Zemlji. zbog posebnih uslova u kojima se nađu. Funkcionisanje biosfere ogleda se u uzajamnoj povezanosti njenih različitih ekosistema na principima kruženja materije i jednosmernom proticanju energije u globalnim razmerama. H. prilagođavanje. Kiseonik se nalazi u atmosferi (ima ga oko 21%) i rastvoren u vodi. Njih čovek koristi kao gorivo. u uslovima niskih temperatura gde su procesi raspadanja usporeni) ne mogu biti potpuno razloženi. koji se mogu utvrditi za svaki elemenat posebno. O. odakle ponovo mogu da se iskoriste. Znatna količina ugljenika ostaje duže ili kraće vreme van kruženja. ekosistem. oikos. pa ih tako ponovo uključuje u kruženje. i λόγος. duboko pod zemljom. koje vrše gljive i bakterije. njihovim medusobnim interakcijama. a vraća se u spoljašnju sredinu procesom fotosinteze. Osnovne elemente (C. biosfera. životna sredina. Jedan deo ugljenika vraća se u atmosferu i vodu tokom disanja organizama. "domaćinstvo". životinja i mikroorganizama i njhove nežive sredine koji stupaju u međusobne odnose i stvaraju funkcionalnu zajednicu. Biosfera. Organska materija prolazi kroz lance ishrane i na kraju se razlaže i mineralizuje. "znanje") je interdisciplinarna nauka koja se bavi proučavanjem raznih živih organizama. Najveći deo ugljenika vraća se u spoljašnju sredinu procesima truljenja i vrenja. evolucija Definicija pojmova Ekologija od grčke reči: οίκος. kameni ugalj i nafta. 15 . kao i okolinom u kojoj žive mestom u prirodi koje nastanjuju i drugim prirodnim faktorima koji ih okružuju. Ugljenik se nalazi u atmosferi u obliku ugljen-dioksida i u hidrosferi rastvoren u vodi.Ključne reči: ekologija. lignit. N i drugi) organizmi ugrađuju u organska jedinjenja u svom telu. Od takvih ostataka nastaju: treset. logos. U procesima fotosinteze se kao ugljena kiselina vezuje i gradi organska jedinjenja. (na dnu okeana. Ekosistem je dinamičan kompleks zajednica biljaka. Koristi se za procese disanja organizama. Tako se osnovni elementi vraćaju u spoljašnju sredinu. Ponekad ostaci uginulih organizama.

proteini. ponovo napušta ove organizme. kroz sistematski rad. Neki elementi strategije motivisanosti u rešavanju problema ekologije i zaštite životne sredine Za optimalna rešenja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine pitanje motivacije je vrlo kompleksno. Razlaganjem uginulih organizama ponovo se u spoljašnju sredinu oslobađaju različite neorganske soli azota. Kruženje materije značajno je zbog toga što se jedna te ista količina materije može koristiti bezbroj puta. a zatim isparavanjem i izlučivanjem. interesantne teme. Osim toga. pigmenti) najpre u telu proizvođača. Na principima kruženja materije i kruženja energije zasniva se život. a potom ključni elemenat su veštine u definisanju i rešavanju problema. nukleinske kiseline. Samo su neki organizmi (bakterije azotofiksatori koje žive u simbiozi sa korenom biljaka leguminoza) u stanju da vežu atmosferski azot u organska jedinjenja. strogu selekciju oblasti. Deo vode sa površine Zemlje ulazi u sastav živih bića. Truljenjem i razlaganjem jedinjenja azota prelaze u neorganski oblik (nitrati). Kruženje vode počinje njenim isparavanjem sa površine mora i okeana. u biosferi jedan oblik jedinjenja se neprestano smenjuje drugim na račun energije koja neprekidni jednosmerno protiče. a zatim potrošača i razlagača. koji predstavljaju rezervoare vode na Zemlji. Prioritetno je neophodno posedovati određena teorijska znanja u skladu sa globalnim promenama i rešenjima. Sa te površine ona se različitim vodotokovima ponovo vraća u mora i okeane. dospevaju u zemljište. Sva voda se na kraju vraća u mora i okeane.Azot se nalazi u atmosferi. korišćenje dobro pripremljenih 16 . Aktivno učešće organizama omogućava tok biogeohemijskih procesa u biosferi. Time nastaju mase oblaka koji odlaze prema kopnu gde u obliku padavina voda stiže do površine Zemlje. ali ga većina organizama ne uzima direktno iz atmosfere. Ovim procesom azot se ugrađuje u organska jedinjenja (aminokiseline. odakle biljke mogu da ih koriste.

Angellitta je kreirao laboratorijski eksperiment kako bi odredio da li potrebna količina energije za metaboličke procese dve prostorno odvojene populacije zavisi od temperature. ali ovo su glavni koji su kontrolisani tokom eksperimenta. Lista parametara je duga. s tim što fokus treba dati na ekološke materijale i tehnologije. istraživač teži da da sve relevantne parametre drži konstantnim osim jednog.testova i referentnih udžbenika uz održavanje entuzijazma na visokom nivou. Jedan od primera laboratorijskog eksperimenta biće dat kroz sledeće.2 Količina posmatrano za dve populacije istočnih guštera. Michael Angilletta (2001) je zaključio da populacije istočnih guštera (Sceloporus undulatus) prostorno razdvojene mogu pokazivati različito ponašanje. Korisno je približiti koncept laboratorijskog eksperimenta koji bi trebalo da motiviše ekologe da stvaraju uslove za dobijanje podataka koji su validni. energije potrebna za metaboličke procese Sceloporus undulatus. Kako se mužijaci i ženke mogu razlikovati po izgledu Angellitta je uključio približno isti broj muških i ženskih jedinki u svoj eksperiment. Ovi rezultati su prikazani na slici 1. Najbolji način provere hipoteza je eksperiment.4g. Slika 1. a sve to mora da prate određeni standardi i promocija kompletnog rada. a zatim izdvojiti ono što je bitno za laboratorijska ispitivanja. 13 iz New Jersey-a na 30ºC i 36ºC. koji se ne održava konstantnim. je interesantan za istraživača i on ga menja za vreme eksperimenta. Dobro je povezati teoriju i praksu. a onda njih da koriste u rešavanju konkretnih problema. Taj jedan parametar.2. Testirao je 20 guštera iz obe populacije na 33ºC. maksimum se ostvaruje na istim temperaturama (podaci od Angilletta 2001). Cilj ovoga je pokazati kakav je izgled eksperimenta koji daje ove rezultate. Zbog velikog interesovanja on je obavio veliki broj eksperimenata kako u laboratoriji tako i na terenu. Sledeći parametar koji je kontrolisao bio je veličina guštera. Gušteri obe populacije koji su korišćeni u eksperimentu imali su prosečnu masu 5. snimiti nulto stanje. Ekolozi koriste dve vrste eksperimenta. U laboratorijskom eksperimentu. na terenu i u laboratoriji. 17 . Pre svega treba definisati kriterije za postizanje i rešavanje određenih problema i po mogućstvu dati modele za rešavanje određenih problema. Angellitta je takođe hranio sve guštere istom vrstom hrane: živim cvrčcima. Šta mislite koje je parametre Angellitta pokušao da kontroliše u ovom eksperimentu? Prvo je uzeo isti broj guštera iz obe populacije. i 14 iz Južne Karoline na 30ºC i 36ºC. Bio je takođe pažljiv da izloži sve guštere istom intenzitetu i kvalitetu svetlosti za isto vreme i da ih drži pod istim uslovima tokom eksperimenta. Na osnovu objavljenih istraživanja. Ispitivanja na terenu i laboratoriji daju komplementarne informacije ili podatke koji se razlikuju u konceptu. a mogu se razlikovati i po izgledu.

Istraživači su 18 . šta mislite koje je parametre Angellitta menjao tokom eksperimenta? Za svaku proučavanu populaciju menjao je samo jedan parametar – temperaturu. oni moraju imati poseban oblik za svaku funkciju. Zašto ekolozi generalno kombinuju informacije laboratorijskih rezultata sa eksperimentima dobijenim na terenu? 3. Uticaj temperature na osobine životinja počinje na nivou biomolekula. Šta je najveća snaga laboratorijskog eksperimenta u ekološkim istraživanjima? 2. ni na niskim temperaturama. Snaga ovog eksperimenta da definiše uticaj temperature na karakteristike guštera dolazi od sposobnosti istraživača da kontroliše sve uticajne faktore. one od posebnog značaja.Sada. Eksperiment je pokazao da je gušterima obe populacije potrebna maksimalna energija za metaboličke procese na 33ºC. Enzimi ispoljavaju svoju optimalnu aktivnost u srednjim intervalima temperature. Vaša zapažanja 1. W. Enzimi moraju odgovarati obliku supstrata na koji deluju. a sve u cilju postizanja optimalnih rezultata u zaštiti životne sredine? Temperatura i karakteristike životinja Diskusija o uticaju temperature na osobine životinja počinje sa posmatranjem uticaja temperature na funkciju enzima. Iz rezultata se vidi da se optimalna temperatura za održavanje života ne razlikuje između dve populacije. Ovaj enzim kontroliše procese važne za nervne funkcije. ali naglo povećanje temperature izaziva narušavanje oblika enzima i on gubi svoju funkciju. enzim koji nastaje u sinapsama između neurona. Enzimi imaju visoku fleksibilnost na visokim temperaturama. John Baldwin i P. Funkcija enzima često zavisi od njihove sposobnosti da promene oblik kada se vežu za supstrat. Koji parametri utiču da se ekolog motiviše za kreiranje primenjljivih eksperimenata. Za vreme eksperimenta Angellitta je držao guštere na temperaturama: 30º. Međutim. Rezultati su dokazali da prostorne razlike koje je Angellitta pretpostavio da postoje zaista su prisutne. undulatus iz Južne Karoline imaju veću potrebnu energiju za metaboličke procese nego oni iz New Jersey-a. 33º i 36ºC i merio količinu energije koju je potrebno uneti za metaboličke procese na ovim temperaturama. niti na visokim. eksperiment je takođe pokazao da na temperaturi 33ºC S. Hochachka (1970) su izučavali uticaj temperature na aktivnost acetilholinesteraza. U ovom slučaju prioritetni parametar je temperatura.

3 Uticaj temperature na enzimsku aktivnost (podaci od Baldwin i Hochachka 1970). Pastrmka duginih boja je stanovnik hladnih potoka i reka Severne Amerike. Međutim. to je u zimskom periodu.3). Tokom zime temperatura ovih potoka je u opsegu od 0º do 4ºC. Ove temperature okoline su slične temperaturama optimalnog delovanja enzima. Drugim rečima. i čini osnovu za život biljaka – njihov rast. Drugi oblik enzima ima najveći afinitet prema supstratu na 17ºC. Međutim. Ekstremne temperature i fotosinteza Fundamentalna karakteristika biljaka je njena sposobnost fotosinteze. afinitet ovog enzima prema acetilholinu naglo opada i pri nižim i višim temperaturama. Oncorhynchus mykiss. Uticaj temperature na karakteristike acetilholinesteraze ima smisla kada se uzme u obzir opseg temperatura njenog životnog staništa. u letnjem periodu. proizvodi dva oblika ovog enzima. Jedan oblik enzima pokazuje najveći afinitet prema supstratu (acetilholinu) na 2ºC. Fotosinteza. afinitet ovog enzima prema acetilholinu naglo opada na temperaturama iznad 10ºC. dok u leti temperature dostižu i 20ºC. optimalne temperature za ove dve forme acetilholinesteraze su 2º i 17ºC (slika 1. pretvaranje (konverzija) svetlosne energije u hemijsku energiju organskih molekula. Slika 1. 19 . reprodukciju i slično – i izvor energije za većinu heterotrofnih organizama.našli da pastrmka duginih boja.

lentiformis. Istraživanja Roberta Pearcy (1997) na A. 2) "hladan" režim. pustinjsko žbunje ima samo 25% maksimalnog intenziteta fotosinteze. Ekstremne temperature generalno smanjuju intenzitet fotosinteze biljaka. 20 . Rezultati koji se mogu videti na slici 1. Pleurozium schreberi.Fotosinteza se može prikazati sledećom jednačinom: svetlost hlorofil 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Ova jednačina pokazuje da kada svetlost stupi u reakciju sa hlorofilom. Za obe vrste maksimalan intenzitet fotosinteze je u uskom području temperatura. Aklimatizacija uključuje fiziološke. u jednoj od najtoplijih pustinja na svetu. dok pustinjsko žbunje pokazuje maksimalnu fotosintezu na 44ºC.23ºC tokom dana i 18ºC tokom noći. proučavana populacija pustinjskog žbunja . Atriplex lentiformis. Kako se reagovanje ovih vrsta na promene temperatura razlikuje? Najveća razlika je što imaju maksimalanu fotosintezu na različitim temperaturama. Slika 1.4 Optimalne temperature fotosinteze za mahovinu severnih šuma i pustinjskog žbunja (podaci od Kallio i Kärenlampi 1975. on je bio u mogućnosti da vodi svoj eksperiment na genetički identičnim klonovima. Biljke reaguju na promenu temperature. ne genetske.43ºC tokom dana i 30ºC tokom noći. aklimatizacija je generalno reverzibilna pri promeni uslova sredine.4 pokazuje uticaj temperature na intenzitet fotosinteze mahovine iz severnih šuma. živi u blizini Thermal. Ove fiziološke razlike su posledica različitog okruženja u kome žive i govore nešto i o njihovoj istoriji evolucije. Pearcy je locirao populaciju ovog pustinjskog žbunja u Dolini smrti i zasadio kaleme za svoj eksperiment. i mogu se kratkoročno fiziološki prilagođavati – aklimatizacija. Dok mahovina nastanjuje hladne severne šume u Finskoj. Slika 1. ugljen-dioksid i voda reaguju i grade šećer i kiseonik. mahovina bi verovatno uginula. promene kao posledica promene temperature. California. Maksimalnu fotosintezu mahovina ima na temperaturi oko 15ºC. Pearcy i Harrison 1974). lentiformis jasno pokazuju efekat aklimatizacije na fotosintezu.4 pokazuju da mahovina i žbunje na različitim temperaturama imaju maksimalnu fotosintezu. Klonirane biljke su gajene na dva različita temperaturna režima: 1) "topao" režim. kao i životinje. i pustinjskog žbunja. Za vreme rasta iz kalema. Na 15ºC gde mahovina pokazuje maksimalnu fotosintezu. A. Na 44ºC kada pustinjsko žbunje ima maksimalan intenzitet fotosinteze.

A. Organizmi koji žive duboko u okeanu žive u mraku. od najhladnijih predela Antarktika do najtoplijih oblati. . uslovljene aklimatizacijom (podaci od Berry i Björkman 1980. Fiziološko prilagođavanje pokazuje da aklimatizacijom ova biljka može promeniti optimalnu temperaturu fotosinteze kako bi se poklopila sa sezonskim promenama temperature okoline. međutim. Međutim. Rezultati ovog eksperimenta pokazuju da ova bakterija ima najintenzivniji rast na temperaturi 4ºC. Interesantno je posmatrati dve vrste mikroba koji žive u potpuno različitim životnim uslovima temperature i vlage. populacija 21 . Najveći rezervoar živog sveta je okean.5 pokazuje rezultate Pearcy-ovog eksperimenta. Vidi se da je razlika između optimalnih temperatura fotosinteze 8 ºC.5 Rast iste vrste žbunja u hladnim i toplim uslovima menja njihove optimalne temperature fotosinteze. Slika 1. Vibrio sp. Veliki broj organizama žive u ovim hladnim vodama. Svi izučavani mikroorganizmi pokazuju najbolje osobine u veoma uskom temperaturnom intervalu. morske bakterije koje žive u vodama oko Antarktika.6 Morita je zabeležio rast ove bakterije na temperaturama blizu -2ºC. Kako se vidi na slici 1. ne postoji poznata vrsta koja može da se prilagodi svim uslovima. u inkubatoru u trajanju od 80 časova. posle Pearcy 1977). ili psihrofilne organizme (organizmi kojima odgovara život u vlažnoj sredini). U toku eksperimenta temperaturni gradijent u inkubatoru se kretao od -2ºC do malo iznad 9ºC. posebno deo ispod dobro osvetljene površine. lentiformis je uvek zelena i vrši fotosintezu tokom godine i tokom najhladnijih zimskih dana i tokom najtoplijih letnjih dana.. On je izolovao i izučavao jednu od ovih bakterija. generalno ispod 5ºC. Njihovo okruženje je takođe hladno. Slika 1. One koje su gajene u toploj sredini su imale maksimalnu fotosintezu na 40 ºC. Temperatura i mikrobiološka aktivnost Mikroorganizmi su se prilagodili svim temperaturnim uslovima na Zemlji gde postoji vlažna sredina. Ovo hladno okruženje pruža se do površina Arktika i Antartika. dok svaka od ovih oblasti pretstavlja stanište za mnoge vrste mikroorganizama. Šta mislite kako temperatura utiče na osobine ovih organizama? Richard Morita (1975) je izučavao uticaj temperature na rast populacije organizama kojima pogoduju niske temperature (cool-loving). Fiziološko prilagođavanje je u vezi sa godišnjim ciklusom ovih biljaka. Biljke koje su gajene u hladnoj sredini imale su maksimalnu fotosintezu na temperaturi 32ºC. Promene su bile kratkoročne.Pearcy je zatim merio intenzitet fotosinteze biljaka na ova dva režima. Brzina rasta populacije bakterija se smanjuje iznad i ispod ove temperature.

Morita je zabeležio i rast nekih populacija među cool-loving bakterijama na temperaturama nižim od -5. Neki od ovih termofilnih organizama rastu na temperaturama iznad 40ºC. 22 . Podaci pokazuju da je za većinu organizama optimalna temperatura za život u uskom opsegu. Jerry Mosser i kolege (1974) koristili su brzinu oksidacije sumpora kao indeks za metaboličku aktivnosi ove bakterije.bakterija nije rasla na temperaturama iznad 9ºC. geografske i sezonske promene temperature i taloženja su osnovni aspekti zemljine ekologije i istorije prirode.7). Pokazano je kako temperatura utiče na mikrobiološku aktivnost.6 Antartik bakterija ima veoma nisku optimalnu temperaturu za rast populacije (podaci od Morita 1975). Izvan ovog temperaturnog opsega oksidacija sumpora je znatno sporija. Neki hipertermofilni mikroorganizmi imaju optimalnu temperaturu rasta na 110ºC! Neka najintenzivnija istraživanja termofilnih i hipertermofilnih mikroorganizama vršio je Thomas Brock (1978) sa svojim kolegama i studentima u nacionalnom parku Yellowstone. Ova Sulfolobus populacija oksiduje sumpor najvećim intenzitetom u opsegu temperatura od 10ºC (slika 1. a ne genetičke različitosti? 1. Mikrobi su nađeni u svim toplim predelima koja su proučavana. Prethodno je rečeno da ekologija izučava odnose između organizama i okoline. Neki organizmi mogu da žive u uslovima veoma visokih temperatura. Posledično. Slika 1.7 Sulfolobus imaju veoma visoku optimalnu temperaturu za rast populacije (podaci od Mosser i Brock 1974). proces fotosinteze u biljkama i karakteristike životinja. Optimalna temperatura za Sulfolobus populaciju je u intervalu od 63º do 80ºC. Jedna vrsta bakterija izolovana na 59ºC pokazuje rast oksidacije sumpora i taj maksimum se dostiže na 63ºC. Klimatske promene Neravnomerno zagrevanje zemljine sferične površine i položaj Zemlje u odnosu na orbitu određuje različitu klimu na različitim geografskim širinama. Slika 1. Oni su izučavali mikrobe u oblasti temperatura od 63ºC do 92ºC. Jedna vrsta koju su proučavali je Sulfolobus.5ºC. Vaša zapažanja 1. koja dobija energiju oksidacijom elementarnog sumpora. Hipertermofilni mikroorganizmi imaju optimalne temperature rasta iznad 80ºC. Kako možemo biti sigurni da različito reagovanje Atriplex lentiformis pri drugačijim temperaturnim uslovima je posledica aklimatizacije.

pošto je vlaga koju je sadržao pala kao tropska kiša. što povećava njenu gustinu. U blizini ekvatora temperature imaju malu sezonsku promenu. sunčevi zraci su najintenzivniji tamo gde je ono direktno iznad. Idući od ekvatora. geografska širina na kojoj je Sunce direktno iznad se menja sezonski. Pustinje. Zato što se nagibni ugao rotacije održava tokom zemljinog kretanja oko Sunca količina solarne energije koju primaju severna i južna hemisfera se menja sezonski. vodena para. koje se nalaze u uskom pojasu oko središta Zemlje.Tokom perioda leta na severnoj hemisferi. postoje tri takva ciklusa na Zemlji. vlažan vazduh se pri podizanju hladi. Kretanjem vazduha od 30º geografske širine prema ekvatoru završava se cirkulacija jednog vazdušnog ciklusa na nižim geografskim širinama. primaju malu količinu padavina. koje su vremenski i prostorno nepredvidive. Kretanje vazduha od 30º geografske širine prema polovima je deo cirkulacije vazduha na srednjim geografskim širinama. cirkulacija vazduha i taloženje Većina klimatskih promena na Zemlji je uslovljena neravnomernim zagrevanjem njene površine. Međutim.1a Sunce zagreva vazduh na ekvatoru izazivajući njegovo širenje i podizanje. Vazduh na velikim nadmorskim visinama je suv. Pošto hladan vazduh sadrži manje vodene pare nego topao. Ovaj topao. ona je nagnuta prema Suncu i prima više solarne energije nego južna hemisfera. prosečne temperature su niže i više sezonske na srednjim i višim geografskim širinama. dok padavine mogu imati značajan sezonski karakter. Kada se vazdušna masa kreće na jug i sever ona se hladi. Konačno. Ovaj vazduh povlači vlagu sa zemlje i stvara pustinje. Neravnomerno zagrevanje je posledica sferičnog oblika Zemlje i ugla pod kojim Zemlja rotira oko svoje ose dok kruži oko Sunca. Kako se ova vazdušna masa podiže. Konačno pada na zemljinu površinu na 30º geografske širine i širi se severno i južno. Ovaj topao. ova masa vazduha se podiže i širi prema severu i jugu. 23 . Kako je pokazano na slici 2. Na primer.5º u odnosu na vertikalu. Značajno je odgovoriti na pitanje: Koji mehanizmi proizvode ove i druge obrasce klimatskih promena? Temperatura. Zato jer je Zemlja sfera. Zagrevanje zemljine povrpšine i atmosfere dovodi do cirkulacije vazduha i utiče na padavine.Nekoliko komponenti klime predvidivo variraju na Zemlji. se kondenzuje i formira oblake koji proizvode obilne padavine. Do sezonskih promena dolazi jer zemljina osa rotacije nije vertikalna na ravan orbite oko Sunca već je nagnuta otprilike 22. vlažan vazduh sa juga se podiže i sreće sa hladnim polarnim vazduhom sa severa. nošena ovom vazdušnom masom.

Vazduh se podiže iznad umerenih regiona. može se uočiti da je dominantan pravac vetra sa istoka. širi se severno i južno na višim nadmorskim visinama upotpunjujući ciklus atmosferske cirkulacije na srednjim i višim geografskim širinama. Globalne klimatske promene utiče na njenu raspodelu na Zemlji. Na severnoj hemisferi. Biomasa je vezana za zemlju kao i naš hipotetički posmatrač. klimatski dijagram daje informacije koresteći standardne strukture. on uglavnom duva sa zapada. Međutim. Ovo su zapadni vetrovi umerenih pojaseva.vlaga doneta iz pustinjskih krajeva se kondenzuje. slikovito. Slika 2. Ako se posmatra iz umerenog pojasa zapaža se da vetar duva sa severa na severnoj hemisferi. međutim. putem različitih dijagrama koji validno predstavljaju određene zavisnosti. Na horizontalnoj osi su dati meseci u godini. završavajući sa junom za mesta na južnoj hemisferi. Za posmatrača iz svemira delovalo bi kao da se vetar kreće pravolinijskom putanjom dok Zemlja rotira ispod njega. Kao što je prikazano na slici 2. Na levoj vertikalnoj osi 24 . intenzitet i vreme trajanja vlažnih i suvih preioda i dela godine tokom koje je prosečna minimalna temperatura iznad i ispod 0ºC. Primer takve prezentacije je struktura klimatskog dijagrama data slikom 2. Geografske promene temperature i taloženja su veoma složena.2). Korisno je izučavati globalne klimatske promene. Ako se posmatra vetar u umerenom pojasu između 30º i 60º geografske širine.1b) pokazuje kretanje vazduha direktno severno i južno. Molles Jr. Na višim geografskim širinama.2 Coriolis efekat i pravci kretanja vetra (podaci od Manuel C. Moramo.3. a sa juga na južnoj hemisferi.3. ovaj efekat izaziva vidljivo skretanje vetra desno u odnosu na njegovo prvobitno kretanje i levo skretanje na južnoj hemisferi. uključujući sezonske promene temperature i taloženja. Slika 2. Molles Jr.1 (a) Uticaj zagrevanja na cirkulaciju vazduha (b) Geografska širina i cirkulacija atmosfere (podaci od Manuel C. Ovo su severne i južne putanje. 2008). počevši od januara do decembra za mesta na severnoj hemisferi i od jula. Na klimatskom dijagramu prikazan je veliki broj korisnih informacija. Slika 2. stvara oblake koji proizvode obilne padavine u umerenim regionima. Prikazana atmosferska cirkulacija (slika 2. ovo se ne reflektuje na to šta se vidim sa zemljine površine. Ovo su istočni polarni vetrovi. 2008). Molles Jr. 2008). Klimatski dijagram je kreirao Heinrich Walter (1985) kao sredstvo da se napravi veza između raspodele vegetacije i klime. Zašto vetrovi ne duvaju direktno sa severa na jug? Vetrovi koji preovladavaju se ne kreću pravo sa severa na jug zbog Coriolis efekta (slika 2.3 Struktura klimatskog dijagrama (podaci od Manuel C. imati na umu da su posmatranja sa zemljine površine relativna.

u kosmički prostor. kao i globalne prirodne sredine na Zemlji. Vazduh je najznačajniji životni i biološki resurs. te omogućava i štiti opstanak života na Zemlji. Iznad stratosfere se nižu ostali slojevi atmosfere u kojima je uticaj gravitacije sve slabiji. koji postoji zahvaljujući Zemljinoj gravitaciji i pruža se vertikalno. odnosno opstaju živa bića planete Zemlje. a s druge strane podstiču stvaranje štetnog troposferskog ozona. helijuma. koji u atmosferi neprestano nastaje i razgrađuje se pod dejstvom velike energije ultraljubičastog zračenja. U promenljivim količinama u vazduhu može biti vodene pare.data je temperatura. Sastav vazduha varira na različitim visinama. Iznad troposfere je stratosfera u kojoj se. procese u stratosferi i utiču na smanjivanje debljine ozonskog sloja u njemu (stvaranje tzv. ozona. 10-11 km u umerenom i do 18 km u ekvatorijalnom pojasu).95%. ugljen dioksida. Klimatski dijagram za vlažna područja kao što su tropske šume prikazuje smanjeno rastojanje podeoka na skali za preko 100 mm taloga tako da 10ºC odgovara 200 mm taloga. na visinama od oko 22-27 km koncentriše ozon (O3) formirajući ozonski sloj koji apsorbuje Sunčeve ultraljubičaste zrake. argona 0. radona i drugih. Sa ovakvom promenom na skali. 25 . termosfera (jonosfera) i egzosfera. Atmosfera štiti život na Zemlji apsorbirajući ultraljubičasto sunčevo zračenje i smanjujući temperaturne ekstreme između dana i noći. Vazduh je smeša gasova od kojih su neki u vrlo promenljivom sastavu: azota ima 78. s jedne strane. do visine od nekoliko hiljada metara održava život. mezosfera. ubitačnog fotodestruktivnog dejstva za živa bića.08%. Antropogena aerozagađivanja remete. ksenona. Atmosfera Atmosfera je vazdušni omotač oko Zemlje. Najznačajniji je deo atmosfere jer se u njenim nižim slojevima. Atmosferu čini pet osnovnih slojeva: troposfera. podaci o količini padavina veoma vlažnih klimatskih područja mogu da se prikažu u dijagramu pogodne veličine. stratosfera. Troposfera je najniži i najgušći sloj atmosfere i pruža se od površine Zemlje do prosečno 12 km visine ( odnosno do 9 km u polarnom. Sa ekološke tačke gledišta troposfera je najosetljiviji deo atmosfere. te pojedini gasovi lako odlaze u još više slojeve i dalje. a povećava se sadržaj vodonika. kiseonika 20. a taloženje na desnoj vertikalnoj osi. Pri većoj visini smanjuje se sadržaj kiseonika. Stratosfera sadrži oko 90% atmosferskog ozona. do nekih 3000 km u visinu. Temperatura i taloženje su prikazani na različitim skalama tako da 10ºC odgovara 20 mm taloga.93% i u vrlo malim količinama kriptona. ozonskih rupa). neona i drugih. iznad Zemlje.

tačnije u stratosferi. Gasoviti omotač slabije propušta ove zrake i na taj način one ostaju u atmosferi kao zarobljena energija. potom. koji je milionima godina bio blagoslov za Zemlju. mutagenog) dejstva. jer je ozonski omotač apsorbovao fotodestruktivno ultraljubičasto zračenje i na taj način štitio organizme na kopnu od njegovog nepovoljnog (pre svega. izgleda da se tokom poslednjeg veka pretvara u ozbiljnu pretnju. Ultraljubičasto zračenje sunca bilo bi mnogo opasnije po život na Zemlji da nema ozonskog zaštitnog sloja visoko u atmosferi. Zemljina površina ovo zračenje. dolazilo je do njegove razgradnje. tako da je u gornjim slojevima. biljaka i drugih predmeta na Zemlji.Sa pojavom slobodnog (molekularnog) kiseonika u atmosferi. ugljen-dioksida i gasova kao što su metan. Ovaj fenomen održava planetu dovoljno zagrejanom. ali se potom zadržava u atmosferi kao infracrvena toplota. pre svega vodene pare. Koncentracija ozona u atmosferi postepeno je rasla (sa sve većom aktivnošću fotosintetičkih organizama). DNK i druge hemijske materije što koje čine žive organizme apsorbuju UV zračenje i na taj način ovo zračenje utiče na živi svet. Kratkotalasni (ultravioletni) sunčevi zraci nesmetano prolaze kroz gasoviti omotač Zemlje (koji se ponaša kao staklo) i bivaju apsorbovane od strane tla. Od tog trenutka započeo je razvoj živih organizama i na kopnu ( do tada je postojao samo u vodi). Efekat staklene bašte. azot(I)oksid i troposferski ozon. Prirodna pojava gasova sa efektom staklene bašte. Odsustvo gasova staklene bašte bi snizilo temperaturu naše planete za otprilike 33 ºC pretvarajući Zemlju u još jednu beživotnu planetu našeg Sunčevog sistema. pri čemu je nastajao veoma reaktivni atomski kiseonik. reemituje kao dugotalasno (infracrveno) zračenje. izazvanu ljudskim aktivnostima. dozvoljava Sunčevoj energiji da prodre do Zemlje i da padne na nju kao svetlost. Hemijske materije koje apsorbuju energiju aktiviraju 26 . pod dejstvom sunčevog ultraljubičastog zračenja. što osigurava normalno odvijanje fizioloških funkcija svih živih organizama. Život na planeti Zemlji je moguć zbog postojanja prirodnog efekta staklene bašte. Stoga je postojanje ozonskog sloja određene debljine izuzetno značajno za pojavu i opstanak svih organizama na Zemlji. koji se spajao sa lako dostupnim molekulskim kiseonikom i formirao ozon. došlo do stvaranja ozonskog sloja ili omotača.

Na primer. Ultraljubičasto zračenje. u drugoj fazi (kruženje materije. ekolog procenjuje brzinu reprodukcije ili bilo koju drugu karakteristiku bilo koje vrste. ako ekolog proučava brzinu reprodukcije ptica bilo bi nemoguće proučavati sva gnezda u populaciji. čak i drastične klimatske promene. Ovakav oblik ugrožavanja životne sredine čoveka i ako u svojoj početnoj fazi (oslobađanja. Najpre. uzimajući 27 . kao i tehnološka i naučna revolucija koje su u toku. izmjene režima vode. bacanjem štetnih materija i otpadaka u neki od faktora životne sredine (vazduh. pa čak i svetlosna energija mogu izazvati uzajamnu reakciju zagađivača i tako im menjati oblik. promenama konfiguracije i strukture tla. odlaganja) predstavlja svestan čin. demografske promene. voda u i na zemlju i dr. Međutim u kraćem vremenskom intervalu (veku čovjeka) one su doskora bile neznatno vidljive. Određivanje reprezentativnog uzorka Veoma važan korak u procesu prezentacije podataka jeste dobijanje statističkih veličina. prilika da se mere ili testiraju sve individue u populaciji za bilo koju karakteristiku je ekstremno retka. Moguća podela je na direktne i indirektne. Danas čovek i u intervalu od samo desetak godina uočava vidne. Ovo još više komplikuje problem zagađenja. Putevi ugrožavanja su višestruki. temperatura ili brzina rasta. šta je to statistika? Statistika je numeričko prikazivanje koje naučnici koriste za procenu merljivih karakteristika kompletne populacije. čistoće vazduha.se čime se javlja i veća mogićnost za reakciju sa drugim hemijskim materijalima i za njihovu promenu. Podspešenju ovog prilagođavanja pogodovala je snažna industrijalizacija krajem prošlog i tokom ovog vijeka. vazduh.) ili indirektno kada štetne materije. Prirodna dešavanja u odnosima činilaca životne sredine (voda. U cilju da odrede tačnu prosečnu vrednost ovih karakteristika populacije ekolozi bi morali da mere svaku individuu u populaciji. Uglavnom kao posledica prilagođavanja prirode oko sebe sopstvenim potrebama koje ne retko gube obeležje zadovoljavanja potreba ljudske prirode. neuništivosti materije i dr. Karakteristike populacije koje su interesantne za ekologe su prosečna masa. Jasno. zbog neuočavanja posledica do kojih dolazi. Direktno. izmenama u karakteristikama i sastavu biljnog životinjskog svieta i dr. Posledično. ubrajamo u kategoriju nedovoljno svesnih. izbacivanja. posledice ljudskih aktivnosti u prirodi. kretanje materije i dr. Ona se manifestuju promenama u klimatskim karakteristikama.) gde se štetnost ovakvog odnosa vraća i samom čoveku. visina. Ono što skreće pažnju na promene u uslovima životne sredine jesu direktne ili indirektne. vodenim tokovima i vodenim površinama. prelazi iz jednog stanja u drugi ili jednog faktora u drugi. zbog kruženja vode u prirodi. sunčeva svietlost i dr.) u dužem vremenskom periodu ostavljaju vidnog traga na samu životnu sredinu.

Međutim. Reprezentativni uzorak je najčešće korišćen metod u statistici.7 cm Ponovo. na primer. Prosek koji se dobija od uzorka 11 semenki je reprezentativni uzorak. Broj uzorka Visina u cm 1 3 2 6 3 8 4 7 5 2 6 4 7 9 8 4 9 5 10 11 7 8 Koja je bila prosečna visina biljke u toku istraživanja? Kako nije merena svaka individua u populaciji ne može se znati prava vrednost karakteristike.7 cm. Ekolog koji proučava populaciju retkih biljaka. taloženja za biomasu u celom svetu. Kako se izračunava reprezentativni uzorak? Izračunavanje na prethodnom primeru merenja visine. uzorak od 11 semenki daje mogućnost izračunavanja reprezentativnog uzorka: Suma merenja = ΣX ΣX = 3 + 6 + 8 + 7 + 2 + 4 + 9 + 4 + 5 + 7 + 8 ΣX = 63 Reprezentativni uzorak se izračunava deljenjem sume merenja sa brojem uzoraka. Reprezentativni uzorak je statistička procena prave vrednosti karakteristike populacije. ili 11 Xsr = ΣX / n Xsr = 63 / 11 Xsr = 5. reprezentativni uzorak je ekološka procena stvarne visine biljke u toku istraživanja. 28 . Reprezentativni uzorak = Xsr n = broj uzoraka.slučajne uzorke iz populacije. Koristi se i u oblasti merenja temperature. može uzeti 11 semenki i izračunati prosečnu visinu ovih 11 individualnih biljaka. 5.

Očuvanje biloške raznovrsnosti je investicija koja donosi bitnu korist na lokalnom. 2. ponovnim rastom biomase uzima iz atmosfere toliko ugljendioksida koliko je i emitovano u procersu spaljivanja biomase). 4. Ako bi se merenje obavilo na uzorku od 100 semenki slučajno izabranih iz hipotetičke populacije umesto 11 kao na primeru. državnih i globalnih pogleda. energija biomase se često preporučuje kao zamena za energiju koja se dobija sagorevanjem fosilnih goriva. Pošto se u procesu sagorevanja fosilnih goriva emituju gasovi staklene bašte. očuvanje biloške raznovrsnosti traži fundamentalne promene u modelima i stvarnosti ekonomskog razvoja širom sveta. Donošenjem odgovarajućih strategija i institucionalnim reformama treba stvoriti uslove da to povećano investiranje bude efektivno. 3. Porastom količine biomase na Zemlji smanjio bi se sadržaj stakleničkog gasa CO2 u atmosferi. kao što je drvo. 6. Troškovi i korist od očuvanja biloške raznovrsnosti moraju se ravnomernije podeliti među državama i među građnima tih država. energija koja se može proizvesti sagorevanjem obnovljivih materijala biomase. Prioriteti za očuvanje biološke raznovrsnosti menjaju se u zavisnoti od lokalnih.Vaša zapažanja 1. 5. Da li bi vrednost reprezentativnog uzorka od 100 semenki bila bliža pravoj vrednosti u odnosu na uzorak od 11 semenki? 3. U okviru napora da se postigne održivi razvoj. svi oni imaju svoju logiku i treba ih uzeti 29 . da li bi po vašem mišljenju reprezentativni uzorak imao vrednost 5. Povećano investiranje u očuvanje biloške raznovrsnosti neće smanjiti samo po sebi njeno osiromašenje. Uglendioksid koji nastaje u toku procesa sagorevanja ne utiče na povećanje ukupnog ugljendioksida u atmosferi. državnom i opštem planu. Kakve bi bile promene temperature i taloga ukoliko bi Zemlja rotirala oko ose koja je normalna na ravan orbite oko Sunca? 2. materijal biljnog ili životinjskog porekla (primer: drvo i biljke). Za očuvanje biološke raznovrsnosti neophodno je poznavati 10 principa: 1. Svaki oblik života je jedinstven i traži poštovanje ljudskog roda. Energija biomase.7 cm? 2. pod uslovom da se sagorevanje vrši u skladu sa principaima održivosti (to jest ako se u datom vremenskom periodu. Istorija prirode i geografija biomase Biomasa.

poštzovanje osnovnih ljudskih prava. 10. Struktura zemljišta zavisi od interakcija klime. 9. povećana pristupačnost obrazovanja i informacija ljudima i veća institucionalna odgovornost ključni su elementi očuvanja biološke raznovrsnosti. topografije i izvora mineralnih materija u toku dužeg vremenskog perioda. Geografska raspodela biomase na Zemlji tesno je povezana sa promenama klime. Biomasa je primarno definisana svojom dominantnom populacijom koja direktno zavisi od klime. kada se suočavamo sa globalnim zagrevanjem. Početkom dvadesetog veka. koje je slojevito i predstavlja 30 . Sve zemlje i zajednice imaju interes u očuvanju sopstvene biloške raznovrsnosti – pažnja se ne sme usmravati samo na nekoliko eko-sistema ili država bogatih vrstama. ekolozi su imali drugačiji pristup istraživanju. Kulturna raznovrsnost je tesno povezana sa biloškom raznovršnošću. Povećano učešće javnosti. ekolozi su proučavali uticaj klime i zemljišta na raspodelu vegetacije. Očuvanje biloške raznovrsnosti može se održati samo ako su svest i briga javnosti znatno povišeni i ako ljudi koji prave strategije i planove imaju validne informacije koje im služe za izbor strategija i planova. Aktivnosti se moraju usmeriti na ona područja gde ljudi žive i rade kao i na zaštićena prirodna područja. pre svega temperature i padavina. Akcije na očuvanje biološke raznovrsnosti moraju biti planirane i primenjene u obimu koji zavisi od ekoloških i društvenih kriterijuma. Istorija prirode predstavlja temelj za razvitak savremene ekologije. Danas. ekolozi se vraćaju izučavanju uticaja klimatskih promena na raspodelu vegetacije. Biomasa je uslovljena strukturom zemljišta. 7. 8. organizama. Međunarodni multidisciplinarni timovi istražuju uticaj klime na vegetaciju sa novim interesom i sa mnogo boljim analitičkim instrumentima. Kasnije.u obzir.

fizičkih. ptice selice. suve i vlažne sezone. malog sezonskog karaktera. zemljište i organizmi se smenjuju sa nadmorskom visinom. hemijskih i bioloških osobina koje nastaju rezultatom zajedničkog uticaja pedogenetskih faktora i procesa (akumulacija. kratka vlažna leta. sa malo padavina. plodno zemljište. oštre zime. kao i mogućnošću da podržavaju rast korena biljaka). Pedologija se bavi proučavanjem spoljašnjih (egzogenih) i unutrašnjih (endogenih) faktora koji s obzirom na svoja ukupna svojstva. plodno zemljište. humus i druge materije koje se transportuju kroz A sloj. prihvatljivog biodiverziteta i složene biološke interakcije. nepropustljivo zemljište. ugrožene kao i kišne šume. organizmi dobro prilagođeni ekstremnoj klimi. Umereni pojas šuma: umerene. dominira niska vegetacija i životinjske vrste prilagođene na duge i hladne zime. neplodnog zemljišta. pedologija (gr. A. vlažne. promet materije i energije. padavine. biološki bogate. Severne šume: duge. čije prisustvo podržava bogat životinjski svet. Tundra: hladna. Tropske savane: tople i hladne sezone . nisko do srednje plodno zemljište. logos nauka). ekstremna klima. A sloj sadrži mešavinu mineralnih materija i organskih materija koje dolazi iz O sloja. sa nepredvidivim padavinama. Umereni pojas pod travom: tople i hladne sezone. topla. Pustinje: vruće ili hladno i suvo vreme. uključujući lišće. Zemljište se karakteristiše od jednog ili nekoliko horizonata ili slojeva. B i C sloj. neplodno zemljište. niska produktivnost. C sloj se sastoji od trošnog materijala.kompleksnu sredinu. sušni periodi nekada mogu trajati i nekoliko godina. Zemljište je prirodna tvorevina sastavljena od čvrste (minerala i organske materije). dominantna je travna vegetacija. Osnovni oblici biomase i klimatski režimi su: Kišne tropske šume: tople. u suprotnom dominiraju četinari. trava je dominantna vegetacija. pravac 31 . Zemljište proučava nauka o zemljištu. vlažne zime. odnosno litosfere. vlažne zime. sadrži živu i neživu materiju. naseljena brojnim biljojedima i predatorima. ispiranje. pedon zemljište. grančice i druge biljne delove. dominira listopadno drveće kada su blage zime i plodno zemljište. Planine: temperatura. koji se razlikuju od početnog materijala (matične stene) od koje nastaju većim brojem morfoloških. periodično suve. organizmi prilagođeni sezonskoj suši i periodičnim požarima. Mediteranski pojas šuma i žbunja: hladne. visoka produktivnost. O sloj se sastoji od sveže opale organske materije. B sloj sadrži glinu. dominiraju četinari. umerene padavine. tečne i gasovite faze i zauzima deo prostora na površini Zemljine kore. Struktura zemljišta je promenljiva u vremenu i prostoru. slabo razvijeno zemljište. ali često bogat diverzitet. period najvećih padavina se poklapa sa sezonom obilnog rasta. Zemljište je podeljeno na više slojeva: O. suva leta. Sušne tropske šume: tople i hladne sezone.

dejstva. voda i biljaka. voda i biljaka. obezbeđuje odgovarajuće metode za obradu podataka i njihovo korišćenje radi sistematizovanja pojedinih pojava i procesa. radionukleidi. patogenih organizama ljudi. U ovakvom informatički otvorenom sistemu zaštite. • Stanja zemljišta i voda u pogledu ugroženosti opasnim i štetnim materijama (teški metali. kao i preduzimanja mera zaštite zemljišnog prostora. • Stanja zemljišta u pogledu ugroženosti procesima erozije. geomorfoloških. Moderan koncept zaštite životne sredine zasnovao se tek početkom devedesetih godina 20. Pod terminom zaštite zemljišta podrazumeva se skup mera koje se preduzimaju radi očuvanja ili vraćanja funkcija zemljišta u prvobitno (prethodno) stanje kvaliteta. mineroloških i bioloških karakteristika. pri čemu razvija i primenjuje sopstvene metode radi obezbeđivanja neophodnih podataka. vodnofizičkih. Ovaj koncept objedinjuje sve komponente zaštite zemljišta. eutrofikacija. veka. i to: u okviru zaštite zemljišta. odnosno predviđanja mogućih rizika ugrožavanja ili rizika kod poljoprivredne proizvodnje. pridaje se poseban značaj kod prikupljanja sledećih informacija: • Klimatskih.posebno iz grupe hlorovanih ugljovodonika i triazina). geoloških. intenzitet i trajanje uticaja rezultuju formiranjem zemljišta različitih morfogenetskih. u okviru zaštite životne sredine. fenoli. pri čemu se sve aktivnosti na zaštiti mogu staviti pod jedinstveni termin zaštite kvaliteta zemljišnog prostora. • Stanja zemljišta u pogledu parametara fizičkih. organski polutanti PCB. vodnofizičkih. fizičkih. se takođe. Pedologija. kao i metode kartografskih i drugih prikaza. Zastupljenost ovih disciplina je različita zavisno od vrste poslova u fazi rada na izradi zaštite kvaliteta zemljišnog prostora. kao važnog i neodvojivog dela ekosistema. životinja i biljaka: 32 . svi podaci o zemljišnom prostoru postaju ravnopravni učesnici kod izrade ocene stanja ili predviđanja. a sa osnovnim ciljem optimizacije funkcija upravljanja zemljištem. hidrografskih i vegetacijskih podataka i podataka dobijenih daljinskom detekcijom. Ovim konceptom osigurava se da sve ulazne funkcije zaštite mogu biti kontrolisane u realnom vremenu i prostoru sa mogućnošću lake komunikacije između parametara pojedinih funkcija i mogućnošću formalizovanih postupaka ocene i prikaza stanja procesa u zemljišnom prostoru. pa se zaštita kvaliteta zemljišnog prostora mora tretirati kao interdisciplinarni blok koji objedinjuje nekoliko naučnih i drugih delatnosti. zatim pesticidi. bavi problemima klasifikacije i kartiranja zemljišta. kao posebne celine. kada je u okviru razvoja informacionog sistema o poljoprivrednom zemljišnom prostoru razvijen poseban blok zaštite zemljišta i voda. dioksini. mineroloških i hemijskih pokazatelja.

tematskih i drugih karata). Neki od modula. voda i biljaka ugroženih procesima degradacije i/ili procesima zagađivanja opasnim i štetnim materijama. 2. U istom smislu. 3. može se govoriti i o ostalim naučnim disciplinama u okviru kojih se neguje proučavanje aspekata uticaja pojedinih prirodnih i antropogenih faktora na stanje zemljišta. Faza organizovanja monitoringa zaštite kvaliteta zemljišnog prostora. 33 . koji mogu da se generišu iz postojećeg koncepta zaštite su aplikativni moduli i odnose se na pojedine operativne ciljeve. tj. rezultantnog očuvanja kvaliteta zemljišnog prostora. Faza terenskih istraživanja: Uzimanje uzoraka zemljišta. • Modul faktora rizika kod proizvodnje zdravstvenobezbedne hrane. Koncepti zaštite životne sredine u pojedinim modulima se ne sukobljavaju sa generalnim konceptom kome je cilj zaštita i unapređenje kvaliteta zemljišnog prostora. Faza izrade konačnih baza podataka sa izradom sledećih modula: • Modul mera prevencije i zaštite zemljišta. Uzimanje dodatnih podataka koji. 5. kao što su na primer uticaj đubrenja na promene hemijskih osobina zemljišta ili proučavanje postupaka povećanja plodnosti zemljišta u okviru delatnosti agrohemije i ishrane bilja. Faza obrade podataka sa izradom baze podataka neophodnih za generisanje stanja kvaliteta zemljišnog pokrivača. budući da koncept zaštite predstavlja posebnu celinu u hijerarhiji informacionog sistema o zemljišnom prostoru i da je njegova funkcija da obezbedi uslove sveobuhvatnog. • Modul mera sanacije zemljišta.• Stanje preduzetih mera prevencije i zaštite zemljišta. ne mogu da se prikupe tokom prve faze istraživanja. kao indikatora biogenosti zemljišta. Faze istraživanja zemljišta u svrhu zaštite životne sredine: 1. bioloških i drugih osobina. vodnofizičkih. ugroženih procesima degradacije hemijskih. 4. voda i biljaka radi definisanja karakteristika zagađenosti zemljišnog prostora. voda i biljaka ugroženih procesima degradacije i/ili procesima zagađivanja opasnim i štetnim materijama. zatim proučavanje zemljišnih mikroorganizama. Faza dopunske provere pouzdanosti izdvojenih klasa i kontura kartografskih jedinica kvaliteta zemljišnog prostora (razrada pouzdanosti i na nivou izdvojenih klasa. takođe i voda i vegetacije. voda i biljaka. iz različitih razloga.

koji su u osnovi razvoja i održanja živih organizama. Nepobitno je utvrdjeno da je ona bila prisutna na Zemlji mnogo pre nego sto se na njoj pojavio život i da su svi složeni hemijski procesi. Sveprisutna je na planeti. • Rekultivacija zemljišta. Ova tesna povezanost vode i života može se 34 . litosferi i ekosferi. • Borba protiv zakišeljavanja i gubitka hranidbenih vrednosti zemljišta. voda je po mnogo čemu posebna materija.I pored velike razuđenosti i kompleksnosti problematike zaštite zemljišnog prostora. 3. • Borba protiv stvaranja zemljišne pokorice. • Borba protiv smanjivanja biološke aktivnosti u zemljištu. • Borba protiv zasoljavanja i alkalizacije zemljišta. u potpunosti prilagodjeni njenim specifičnim fizičko-hemijskim osobinama. Hidrosfera U svoj svojoj običnosti. • Borba protiv zagađivanja zemljišta (širi spektar delovanja). • Borba za obezbeđenje pristupačne vode biljci. • Borba za očuvanje kvaliteta zemljišne vode. • Borba protiv zbijanja zemljišta. mogu se izdvojiti nekoliko oblasti ljudskih aktivnosti u okviru kojih se obavlja suštinska borba radi zaštite i očuvanja ukupnog ekosistema: • Borba protiv erozije zemljišta. jer u potpunosti sačinjava jednu od zemaljinih sfera – hidrosferu. • Borba protiv opadanja sadržaja organske materije u zemljištu (humusa). a prisutna je i u atmosferi. Zato je nobelovac Szent-Gyorgyi s pravom naziva “ matricom života”. • Borba protiv prevlaživanja zemljišta.

praktično univerzalni je rastvarač i snažan je izvor hemijske energije. Zbog toga lakši led isplivava na povrsinu tečne vode i sprečava potpuno zamrzavanje njene mase. Ona odredjuje klimu na njoj. Ekstremna uslovljenost većine biohemijskih procesa specifičnim osobinama vode najbolje se moze ilustrovati posledicama zamene obicne vode teškom vodom. strukturno se od nje razlikuje samo po masi vodoničnih atoma. složene interakcije izmedju vode i životnih procesa od fundamentalnog su značaja za zadovoljavanje ljudske potrebe za čistom vodom za piće. ona je prirodno stanište za mnoge oblike života. Pri prelasku u čvrsto stanje. na primer po temperaturi mržnjenja i ključanja. odnosno oslobadja više toplotne energije pri promeni agregatnog stanja nego većina drugih supstanci. Medjutim. Polazni je elektronska struktura molekula H2O koja odredjuje njene fizičke i hemijske osobine. D2O. voda je već stotinama miliona godina jedna od najsnažnijih agenasa u oblikovanju i preoblikovanju reljefa planete. a ipak deluje toksično na sve više oblike života. ali je snažno privlači najveći broj neorganskih materija. Kao hemijsko jedinjenje ona je. pa je potrebna ogromna energija za njihovo razlaganje. naime. ukusa i mirisa. Nemešljiva je sa većinom organskih materija.razmatrati na nekoliko različitih nivoa. Značajno je naglasiti da je svaka od ovih anomalija vode na neki ncin utkana u zivot na planeti. Zbog svega ovoga. voda je noseći fluid pri raspodeli nutrijenata i drugih neophodnih hemijskih jedinjenja u organizmu. praktično identična sa njom. kao sto je već pomenuto. Ova supstanca je. kao jednog od neophodnih reaktanata u biološkim sinteznim i metaboličkim reakcijama. imajući u vidu već pomenutu činjenicu da je voda “univerzalni rastvarac”. Čvrstina ovih veza čak je veća od veza izmedju atoma nekih metala. onemogućavajući njihov razvoj. Sledeći nivo je uloga vode. Konačno. pa predstavlja veoma pogodan medijum za prenos toplote. Izuzetno je stabilna. Njeni molekuli su izuzetno stabilni. Na još višem nivou. a kao para ili hidroelektrična energija. Iako je bez boje. Voda je i neizbežan učesnik u praktično svim proizvodnim procesima. ona pokreće postrojenja i uredjaje savremene tehnologije. tako da je sve do pre 200 godina voda smatrana elementom. voda je neobična i predstavlja izuzetak od pravila. fizički i hemijski. voda se širi umesto sa se skuplja kao skoro sve druge materije. voda u prirodi ima tako značajnu ulogu jer je “običnost” njenih osobina samo prividna. Sa druge strane. ukljucujući i medjusobno privlačenje i asociranje njenih sopstvenih molekula. Voda takodje apsorbuje. čini zemljište pogodnim za uzgoj različitih biljnih vrsta i razvoj šuma. omogućavajući tako opstanak čitavog akvatičkog života. uklanjanje u njoj dispergovanih materija da bi se dobila 35 . potpuno jedinstvena. a koje su najvecim delom atipične u odnosu na uobičajene hemijske i fizičke standarde (anomalije vode). a ne jedinjenjem. Po mnogim hemijskim i fizičkim osobinama.

za većinu namena moze koristiti tek posle skupe i složene i. Njena ukupna kolicina na Zemlji je ogromna i najčešće se procenjuje na oko 13600 geograma (1ff = 105 km3). zbog visokog sadrzaja soli. pre ili kasnije se vraća u prirodu. Ona je praktično stalna. Osnovna poruka ove slike jeste da su padavine ključ za rešenje problema zagađenja vode. Neki industrijski procesi ili medicinske primene čak zahtevaju vodu još veće čistoće. srebra. voda pokriva više od 360 miliona km2. Sva ostala voda. nadjeni su u tkivu morskih organizama. reka i močvara. U obliku svetskog okeana. cirkonijum i platina. jezera. 36 . Ona se proteže od najzastupljenijih hlora (19000 mg/1) i natrijuma (10500 mg/1) do žive. kao sto su hrom. kopnenih mora.dovoljno kvalitetna pitka voda. a ona se. odnosno preko 2/3 ukupne povrsine planete. bizmuta i zlata. često nije nimalo lako. Iz vise razloga. uprkos ovome. jezero ili u reku. cije su koncentracije na nivou 0. medjutim. dovoljno je pogledati listu elemenata koji su prisutni u morskoj vodi. pa uklanjanje i tragova nekih organskih i neorganskih materija predstavlja veoma ozbiljan problem. što svakako predstavlja dokaz o njihovom prisustvu u morskoj vodi. more. Čak i oni elementi. Da bi se do kraja sagledala ova univerzalnost rastvaračkog kapaciteta vode. često tehnološki i ekonomski neopravdane prerade. a samim tim i spašavanja života Uočljivo je da se daleko najveća količina vode u prirodi nalazi u okeanu (preko 97%). čije su rastvorljivosti bliske granici detekcije. oticanjem u okean. infiltracijom u zemljiste ili isparavanjem u atmosferu. upotrebljena za bilo koju svrhu. mnogi delovi sveta danas se suočavaju sa veoma ozbiljnom nestasicom vode i po svim prognozama ona bi trebalo da bude osnovni strateški resurs u budućem periodu.001 mg/1. budući da je količina vode koja se hemijski troši u nekim industrijskim procesima zanemarljivo mala u odnosu na njenu ukupnu kolicinu.

postajući tako njihov deo. deo teče po površini zemljišta do najbližeg površinskog vodnog resursa. njeno kretanje u okviru ovog ciklusa je vremenski i prostorno veoma promenljivo. onda ranije pomenuta predvidjanja nestašice vode i njenog strateškog značaja postaju sasvim realna. precipitacija (padavine). deo se odmah vraća u atmosferu isparavanjem sa površine vode. koje se odvija kroz vise medjusobno zavisnih pojava. jezera ili okeana. i da su preostale rezerve slatke vode veoma neravnomerno rasporedjene (najveće rezerve površinske slatke vode nalaze se na području Juzne Amerike. Hidrološki ciklus Hidrološki ciklus podrazumeva neprestano kruženje vode u prirodi. Najveći deo podzemnih voda na kraju ipak izbija na površinu zemljišta na/ili ispod freatičnog nivoa. odnosno freatičnog nivoa. pre svega u slivu reke Amazon i one najvećim delom otiču u okean neiskorišćene i da se stepen njihove zagadjenosti približava kritičnoj granici.Kada se ovome doda da je eksploatacija podzemne vode sa većih dubina tehnički dosta složena i skupa. imati u vidu da se ovde radi o njegovom veoma uprošćenom prikazu i da bi bilo krajnje pogrešno shvatiti ga kao kontinualno kretanje vode konstantnim protokom. da bi potom bio vraćen u atmosferu. Od ove infiltrirane vode jedan deo biva kapilarnim efektom zadržan u površinskom sloju zemljišta. 37 . Te osnovne pojave su: evaporacija (isparavanje). zemljišta ili vegetacije. oticanje i perkolacija (podzemno oticanje). medjutim. a deo se infiltrira u samo zemljište. a koje se ciklično ponavljaju. Od ukupnih padavina na zemljinu površinu. bilo direktnim isparavanjem iz zemljišta. Naprotiv. deo pada direktno na vodene površine. da bi konačno dospeo do reke. Ostatak infiltrirane vode prolazi kroz zemljište do nivoa podzemnih voda. bilo transpiracijom preko vegetacije. Treba.

Prisustvo ovih nespecifičnih konstituenata. budući da se ta voda na kraju vraća u okean površinskim ili podzemnim oticanjem. Kao rezultat toga ostvaruje se neto prenos vode iz okeana na kopno planete. na 38 . Oni dospevaju u vazduh kao produkti hemijskih reakcija i sagorevanja (fosilna goriva). iz industrijskih i komunalnih postrojenja. oslobađaju se iz rashladnih uređaja. vulkanskih erupcija. proizvoda ljudske delatnosti. u današnjim uslovima visokog tehnološkog razvoja. za hidrološki ciklus je karakteristično da u njemu učestvuje veoma mali deo ukupnih planetarnih vodnih resursa. ovaj višak vode na kopnu samo je prividan. Odvijanje hidrološkog ciklusa uslovljeno je apsorpcijom sunčeve energije. komercijalno označenih kao freoni (hlor-fluor ugljovodonici). odnosno u hidrosferi. utiču na stanje i narušavanje ozonskog omotača Zemlje.[1] Zagađenje vazduha nastaje i usled požara. koja se najvećim delom troši na isparavanje vode iz okeana i sa kopna. dok samo oko 76% ukupnih padavina dospeva na njegovu površinu. Međutim. 4.Pored vremenske i prostorne promenljivosti. promenljivim. čime se povećava mogućnost delovanja ultraljubičastog zračenja na destrukciju genetičkog materijala i dovodi u opasnost opstanak živih bića na planeti. Efekti koji tom prilikom nastaju su različiti zbog razlika u njihovoj koncentraciji i njihovom hemijskom sastavu. izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. sa tehnološki tretiranih poljoprivrednih površina. dok samo njen mali deo odlazi na cirkulaciju vazdušnih i vodenih masa u atmosferi. Zagađivači mogu biti čvrstog. Zagađenje životne sredine jeste unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu. eolske erozije. Zagađenje Zagađenje atmosfere Antropogene aktivnosti. individualnih ložišta. na koje je ukupna količina padavina za oko 43% veća od ukupnog isparavanja sa njegove površine. Zagađenje vazduha je ustvari unošenje štetnih prirodnih i sintetičkih materija u atmosferu kao direktna ili indirektna posledica čovekovih delatnosti. mogu direktno dospeti u vazduh (primarni) ili mogu nastati u samom vazduhu od drugih zagadjivaca pod uticajem elektromagnetnog zracenja sa Sunca (sekundarni). motornih vozila. tečnog ili gasovitog agregatnog stanja. Zagađen vazduh na različite načine utiče na živi svet: utiče na zdravlje ljudi i drugih živih organizama. Od ukupne isparene vode čak oko 83% potiče iz okeana. elektrana. u manjim ili većim količinama menja uobičajen sastav vazduha. Izuzetan negativan uticaj i najintezivnije narušavanje ozonskog omotača potiče od sintetičkih jedinjenja.

Još jedan uzrok povremenog zagađivanja predstavljaju okolnosti. fizički procesi kao što su solubilizacija i taloženje. 39 . npr. vreme boravka bilo koje hemijske materije u sredini veoma se razlikuje i zavisi od različitih hemijskih. promene u vodenim tokovima. Uzrok problema zagađenja vazduha nisu samo količine zagađivača koje se emituju u vazduh već na njih značajno utiču prostor. tako da se površina zemlje sve više zagreva. U svakom većem gradu.klimatske promene. fizičkih i bioloških odlika sredine i od same hemikalije. Drugim rečima.7 stepeni Celzijusa. Vlažno taloženje podrazumeva. Vremenski uslovi i topografija su značajni faktori zagađenja vazduha. svakog jutra i popodneva teče ogromna reka automobila od predgrađa ka centru i obrnuto. Međutim. Vreme je deo problema zato što je dinamika zagađenja važna. na visini od 50 do 80 kilometara iznad površine zemlje. Atmosferske čestice se uklanjaju uglavnom fizičkim mehanizmima: suvim ili vlažnim taloženjem. recimo. mikrobiološka razgradnja u zemljištu i vodi. oksidacija. od zagađivača do zagađivača i od vremena do vremena. u mezosferi. sposobnost kiše da odnosi čestice iz atmosfere. Rezultat je nagli skok zamašnog oslobođenja zagađivača dva puta dnevno. Prema Šlezingeru (1979) "ponori" za atmosferske zagađivače (i druge tipove) trojaki su: 1. Na primer. Očigledno je da u bilo kom momentu nivo zagađujućih materija u atmosferi daleko zaostaje za kumulativnim količinama koje se šalju u atmosferu. spontana hemijska transformacija. Otkako je počela industrijalizacija prosečna temperatura pri tlu porasla je za 0. ali vazduh upravo u ovim delovima prima najjače koncentracije emisija. To je malo ako se ima u vidu šta se događa u višim slojevima atmosfere. deo atmosfere neposredno iznad nas u kome se skuplja ugljendioksid i sprečava odavanje toplote. Kada se govori o promeni klime i otopljavanju obično se ima na umu troposfera. ugljendioksid se skuplja i u višim slojevima atmosfere i tamo takođe izaziva promene od daloksežnog značaja. 2. temperatura se kreće između 0 i minus 90 stepeni. gde se takođe već decenijama meri temperatura. Prostor je deo problema zagađenja vazduha zbog toga što se najviše zagađivača ispušta upravo u vazduh koji neposredno udišemo. 3. vreme kada do zagađenja dolazi i okolnosti pod kojima se ono događa. koji se zagađuje. Suvo taloženje je od primarnog značaja u troposferi gde se brzina i obim sedimentacije povećavaju sa povećanjem veličine čestica. zemljištu. Ovo ukazuje da postoje "ponori" za različite zagađivače u kojima se oni prikupljaju. Stambene četvrti ili gradovi zahvataju samo oko 1% teritorije SAD. Stepen delovanja ovih procesa varira od mesta do mesta.

šumski i poljoprivredni požari i spaljivanje. automobili imaju u tome sve veći udeo u ovim zemljama u drugoj polovini 20. a šume daje različita organska jedinjenja kao što su ketoni. 70% sumpor-dioksida u vazduhu američkih gradova potiče iz ovih postrojenja. ozonom. Najvažniji je sumpor-dioksid (SO2). Ovaj vid zagađenja izazvao je brojne sporove u svetu. pepela. pa je konačno došlo do usvajanja principa međunarodnog prava da jedna država ne sme da zagađuje vazduh druge. Prirodni gas sadrži sumpor samo u tragovima. sumpor-dioksidom. hidrogenskim halidima (jedinjenjima vodonika i halogenih elemenata). Raspadanje organske materije u tropskim šumama i na drugim mestima emituje u atmosferu različita gasovita jedinjenja kao što je. hlor-fluor ugljovodonicima (freonima). sekundarnim fotooksidantima). I dok su se ove zemlje borile da očiste vazduh u svojim gradovima sve izraženije postaje prekogranično zagađenje. metan. Sumpor-dioksid. Glavni uzročnici zagađenja vazduha sa opadajućim značenjem su saobraćaj. šuma. bakterija i spora. kao i štetne gasove. oksidi azota. atmosferskim oksidantima (azotnim oksidima. industrija (uključujući sagorevanje goriva i obradu materijala). U urbanim i visokoindustrijalizovanim područjima vazduh obiluje ugljendioksidom. ugljovodonici i čestice iz vulkana. Vulkani izbacuju ogromne količine prašine i suspendovane materije. Proizvodnja električne energije je uzrok značajnog zagađenja vazduha. Svaki izvor zagađenja podrazumeva brzo sagorevanje neke vrste goriva. Ugalj sa velikim sadržajem sumpora iz pojedinih rudnika može sadržati i do 5% sumpora ( goriva sa niskim sadržajem imaju manje od 1% sumpora). metan. čađi. Smatra se da su elektrane na ugalj najveći uzročnik problema koji sumpor-dioksid izaziva u SAD. kao i većom količinom čestica prašine. veka. ali je odnos poboljšanja i snage ostao relativno mali. ugljen-monoksid. Povećano korišćenje električne energije poboljšalo je kvalitet života. baruština. Zagađenje vazduha od početka industrijske ere izaziva značajne probleme u visokorazvijenim zemljama Severne Amerike i Evrope.Atmosferski gasovi se uklanjaju fizičkim i hemijskim procesima. metanom. proizvodnja električne energije. U proseku. na primer. zbog toga su mnoge fabrike i postrojenja prešli sa uglja na prirodni gas čim je 40 . aldehidi i drugi složeni ugljovodonici. Glavni zagađivači vazduha Izvesan broj oksida sumpora (SOx) ima pogubne efekte na okolinu. Goriva imaju veoma različite koncentracije sumpora. Priroda takođe emituje zagađivače u atmosferu. Gasovi se adsorbuju na čvrstim materijalima ili stupaju u hemijske reakcije u vazduhu. požara nastalih prirodnim putem i delovanje vetra na tle koje nije prekriveno vegetacijom.

ali može da reaguje sa ozonom. može da nagrize krečnjak. Sumporna kiselina iz zagađivača vazduha koji sadrze sumpor glavni je uzrok kiselosti kiša. tkaninu i razarajuće deluje na disajne organe. u vodi rastvorljiv. vodenom parom i drugim materijama u atmosferi i da stvara sumpornu kiselinu (H2SO4). Oksidacija sumpor41 . Iako efikasnost direktne oksidacije sumpor-dioksida ozonom nije velika. Energetska kriza sredinom sedamdesetih godina 20. metal. Ovakve čestice submikronskih sekundarnih aerosola sulfata mogu biti jasno viđene asocirane sa većim. Sumpor-dioksid je sam po sebi otrov. oštrog iritirajućeg mirisa. u većoj meri. Sumporna kiselina je jedna od najjačih poznatih kiselina.uvedena kontrola emisije sumpor-dioksida. Prevođenje gasovitog sumpor-dioksida (SO2) do sulfatnog aerosola počinje oksidacijom uz učešće OH ili peroksidnog radikala. vode oksidaciji sumpor-dioksida i nastajanju sulfata. hemijski transformisanim. Sumpor-dioksid je gas bez boje. Bisulfatni radikal (HSO3) nastao reakcijom 1 dalje reaguje dajući sumpornu kiselinu kao krajnji proizvod oksidacije jedinjenja sumpora u atmosferi. vodonik-peroksidom. česticama letećeg pepela. što daje molekul sumporne kiseline u gasnom stanju. veka i skok cena goriva sa niskim koncentracijama sumpora izmenili su i ovaj trend korišćenja gasa i nafte i stimulisali traženje novih rešenja za problem sumpor-dioksida. težak. ozon sigurno učestvuje u lancu reakcija koje. a potom sledi brza fazna transformacija kondenzacijom na površinama već postojećih čestica.

persistentni organski polutanti (POP). prepoznaju se kao žuto-braon oblaci. pretežno amonijum-sulfata. a posebno čoveka. kao i složenu smešu različitih organskih i neorganskih jedinjenja. Štetni uticaji na ekosistem i ljudsko zdravlje od fotohemijskih oksidanata i čestica suspendovanih u vazduhu (aerosola). Najveći deo NO2 se formira oksidacijom NO koji je osnovni azotni proizvod sagorevanja. pri čemu nastaju veoma štetna jedinjenja kako za biljke. Najčešće se označavaju kao NOx jer se ne zna tačan odnos pojedinih oksida. Zbog svoje rastvorljivosti u vodi jedan su od izazivača „kiselih kiša“ koje uništavaju i degradiraju životnu sredinu. tako i za sve druge organizme. tačnije fotooksidant koji započinje niz reakcija sa organskim molekulima prisutnim u vazduhu. koji se razlažu pod dejstvom Sunčevog zračenja oslobađajući atomski kiseonik. Emitovan u atmosferu azot-monoksid se brzo razblažuje i njegova oksidacija vazdušnim kiseonikom je spor proces. manjih od 10 µm (PM10) i 2. Oni se formiraju u vazduhu. u prizemnim slojevima vazduha. azot monoksid (NO) i azotsuboksid (N2O). Troposferski ozon je poznat kao "loš" ozon. u izvesnoj meri. Volatile Organic Compounds) povezanu sa fotohemijskim reakcijama azotovih oksida i slobodnih radikala. koji zatim stupa u reakcije sa molekulskim kiseonikom iz vazduha.5). Ozon u troposferi nastaje razlaganjem primarnih zagađujućih materija u atmosferi. glavni sastojak smoga. oksi-PAH. pneumoniju i smanjuju otpornost na infekcije disajnih organa. oko 70% urbanih submikronskih čestica je sastavljeno od higroskopnih jedinjenja. bili su osnovna pokretačka snaga za rad na smanjivanju zagađenja vazduha. Na zdravlje ljudi utiču brojni zagađivači vazduha.dioksida (SO2) u gradskom vazduhu može dovesti do akumulacije sekundarnih sulfatnih aerosola na već postojećim česticama. suspendovane čestice su sekundarni polutanti. Ovo su korozivni gasovi i veoma jaki oksidansi. posebno onih respirabilnih. Urbani aerosoli sadrže tragove mutagenih i kancerogenih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH). stratosferskog ozona koji štiti biosferu. Zajedno sa ugljovodonicima grade ozon. Prema nekim autorima. za razliku od "dobrog". a najviše sumpor-dioksid (SO2). Sa daleko većim 42 . koje postaju tečne kapi sa porastom sadržaja vlage u vazduhu. Oni nadražuju pluća. od primarno emitovanih polaznih supstanci. Troposferski ozon je sekundarni polutant. Ozon i. izazivaju bronhitis.5 µm (PM2. kao produktima antropogenih delatnosti. u nizu složenih reakcija u kojima pokretačku ulogu ima sunčevo zračenje (solarna radijacija). ozon i aerosoli. Hemijski procesi koji vode do formiranja i uklanjanja troposferskog ozona uključuju oksidaciju gasovitih isparljivih organskih jedinjenja (VOC. Azotovi oksidi. azotnih oksida. azot dioksid (NO2).

prinosom teče njegova oksidacija alkilperoksi. RO2 (ili HO2) + NO→RO (ili HO) + NO2 (4) Pošto je stvorena dovoljna količina azot-dioksid (NO2) osnovni put formiranja ozona u troposferi dalje teče njegovom fotolizom uz stvaranje atomskog kiseonika O(3P). NO + O3→ NO2 + O2 NO2 + O3→NO3+ O2 (9) 10) Pošto NO3 radikali brzo podležu fotolizi (u toku nekoliko sekundi) njihova koncentracija tokom dana ostaje niska. Reakcija ozona sa NO. iz prirodnih i antropogenih izvora. ali njihova aktivnost nestaje sa prestankom dnevne svetlosti.ili hidroperoksi radikalima koji nastaju fotooksidacijom VOC. Jedna od mogućih reakcija je: NO3 + NO2→N2O5 (11) Što u prisustvu vlage daje azotnu kiselinu: N2O5 + H2O→2 HNO3 (12) 43 . U toku dana oni učestvuju. O3 + hv→ O2 + O(1D) O(1D) + H2O→ 2 OH (λ≤350 nm) (7) (8) Hidroksi radikali su najznačajniji oksidacioni agensi u troposferskoj hemiji. u oksidacionim procesima koji vode nastajanju sumporne. N2) (5) (6) Prisustvo relativno malih količina ozona u troposferi je od velike važnosti za hemijske reakcije koje se u njoj odigravaju. praćena je formiranjem nitratnog radikala. Tokom noći su ozon i nitratni radikali najvažnije supstance za oksidaciju prisutnih jedinjenja. u najvećoj meri. azotne kiseline polu isparljivih organskih jedinjenja. Fotoliza ozona vodi do stvaranja pobuđenog atoma kiseonika O(1D) koji učestvuje u formiranju OH radikala. ali tokom noći može dostići efektivne nivoe. NO2 + hv→ NO + O(3P) O(3P) + O2 + M→O3 + M (M= air.

koriste se kao rashlađivači. zabranila upotrebu aerosola na bazi fluorougljovodonika. (6) i (10) jednovremeno prisustvo povećanih koncentracija NO2 i O3 na istom mestu uglavnom je isključeno.Zbog efekta reakcija (5). odnedavno u aerosolima fluorougljovodonik je zamenjen ugljovodonicima (butanom). Pored uticaja na zdravlje ljudi. Vlada SAD je 1978. nitratni radikali tokom noći i ozon u svako doba imaju centralnu ulogu u nastajanju i ponašanju toksičnih supstanci u vazduhu. Hloro-fluoro ugljovodonici (CFC) su inertni molekuli koji se ne mogu razgraditi u troposferi. nakon razaranja 44 . NO3 radikala i ozona ima ključnu ulogu za dnevnu i noćnu hemiju zagađenog vazduha. Koncentracije submikronskih aerosola nitrata. u aerosolima i kao rastvarači. Troposferske reakcije uz učešće OH radikala. Hlorofluorougljovodonici (CFCS) su ugljovodonici. gde oba ova produkta imaju slična svojstva kao oksid azota. Ispitivanja pokazuju jasnu hemijsku vezu između troposferskog ozona i aerosola. ali i poremećaje u osetljivim ekosistemima (npr. Formiranje sekundarnih aerosola je blisko povezano sa prisustvom ozona i drugih fotohemijskih polutanata(4). Ovaj proces brže smanjuje korisan ozonski sloj nego što se on prirodnim procesima obnavlja. a ponašaju se veoma slično kao on. a time na toplotni bilans i prozračnost atmosfere. biljke proizvode manje semena). U stratosferi su CFC izloženi snažnoj solarnoj radijaciji (pre svega UV zračenju). kod kojih su deo ili svi atomi vodonika zamenjeni atomima fluora. "Rupa" koja nastaje propušta veće količine ultraljubičastog zračenja na površinu Zemlje i izaziva zdravstvene probleme kod ljudi. pokazano je da neka biogena i antropogena isparljiva jedinjenja mogu značajno doprineti stvaranju organskih aerosola preko feznih raspodela njihovih reakcionih produkata (10). Oni mogu biti tečni ili gasoviti. Hlor se ponaša kao katalizator. sastav. Hidroksilni radikali tokom dana. Hemijska industrija je uložila ogromne napore u istraživanju moguće upotrebe bezbednijih hemijskih sastojaka. Atomi hlora iz hlorofluorougljovodonika deluju kao katalizator u lancu reakcija kojima se dva molekula ozona pretvaraju u tri molekula običnog kiseonika. submikronskih čestica. Kad dospeju u vazduh. polako se dižu u gornju atmosferu Zemlje gde se raspadaju pod dejstvom UV zraka. Ova radijacija CFC čini fotohemijski aktivnim što ima za posledicu stvaranje reaktivnih atoma hlora (radikala) i molekula hloroksida (ClO). veličina i broj formiranih aerosola imaju značajan uticaj na apsorpciju i rasipanje sunčevog zračenja. kao što je freon. S druge strane. sulfata i amonijuma pokazuju maksimalne vrednosti u popodnevnim satima i u mnogim slučajevima podudaraju se sa maksimalnim koncentracijama ozona (8). nezapaljivi su i stabilni na toplotu. Njihovo vreme "života" u atmosferi prelazi 100 godina tako da imaju sasvim dovoljno vremena da polako difunduju iz troposfere u stratosferu. Deo molekularnih fragmenata reaguje sa ozonom u atmosferi čime se smanjuje količina ozona. kao što su katarakt ili rak kože. mutagenih PAH i finih .

Direktno zagađivanje vazduha vrši se i snažnom motorizacijom. fotohemijskim reakcijama. Iskustvo izgradnje dimnjaka. koja čestice štetnih materija ponovo privlači zemlji (teže u neposrednoj blizini dimnjaka. Indirektno zagađenje vazduha vrši se isparavanjem štetnih materija izbačenih u vodu ili odloženih na zemlju. Ima ljudi koji osete prisustvo ozona čak i kada je koncentracija samo 0. smatra da 0. Svaki hlorni atom nastao fotodekompozicijom CFC u proseku učestvuju u razaranju najmanje 1000 molekula ozona. Pored ova dva zakona. kao puta za odvod neželjenih i štetnih gasova u domaćinstvu.002 mg/m3. Čovek kao konzument duvana. emfizem i hronični bronhitis. u atmosferi zasićenoj izduvnim gasovima i dimom iz automobilskih motora i fabričkih dimnjaka.0. s tim što su njegove dimenzije daleko veće ali i štetan uticaj gasova na sredinu vidljiviji. Ozon može izazvati određene fiziološke probleme u ljudskom organizmu i ugroziti zdravlje ljudi u povećanim koncentracijama koje su određene odgovarajućim standardima. Automobili omogućavaju veću pokretljivost ali za uzvrat traže izuzetno mnogo kiseonika (za sagorijevanje u motoru) a vraćaju ugljen-dioksid i ugljenmonoksid.36 mg/m3 pogoršavaju se astma. Postavljen je standard od 0. 0. pri koncentraciji od 0.143 mg/m3 pri testovima na ljude. Ovo su samo srednje vrednosti što znači da će samo polovina ljudi reagovati na koncentracije ozona u tim vrednostima. a na 0. Prvi je činjenica zemljine teže. u drugom "činu" dva nova zakona se direktno okreću protiv njega. u krajnjem ograničen prostor atmosfere i zakonitost njenog fizičko-hemiskog sastava i funkcije koju je taj sastav imao i ima u formiranju života na Zemlji i njegovom daljnjem održavanju.01. takođe zagađuje vazduh svog stanovanja.39 mg/m3 javlja se smanjena otpornost na bakterijske infekcije. Pri tome nastaju isparljiva organska jedinjenja koja 45 .02 mg/m3 neki ljudi imaju problema sa koordinacijom očnih mišića i slabije vide. iritaciju respiratornog trakta i smanjenje disajnih funkcija. Štetni gasovi se u visinu podižu zahvaljujući fizičkom zakonu podizanja toplog vazduha u više slojeve kao i zakonu strujanja u samom dimnjaku. lakše nešto dalje) i drugi. Američka Agencija za zaštitu sredine (EPA).26 mg/m3 kao granica za moguće pojave zdravstvenih problema. Fotohemijski smog Fotohemijski smog nastaje pod dejstvom sunčevog zračenja. kojim se čovjek rešava neželjenih gasova kao trenutnih problema. čovek je iskoristio i za oslobađanje od neželjenih gasova u industriji.32 mg/m3 izaziva osećaj nelagodnosti u grudima.molekula ozona atom hlora se oslobađa i spreman je za razaranje sledećeg molekula ozona. Edem pluća se javlja pri koncentraciji manjoj od 2.

2. Fotohemijski smog je. aldehidi i druga organska jedinjenja. 6. slabljenje imunološkog sistema koji dovodi do povećane podložnosti infekcijama. stvaranja mukusa (sluzi) i bronhijalnog spazma kao posledice iritacije i zapaljenja. ostali tipovi smanjenog sadržaja kiseonika u tkivu (npr. 4. njegovih godina i genetskog nasleđa. disajni nadražaji i akutni problemi funkcije pluća (disanje). Čak i kratko izlaganje oksidima sumpora (npr. ima sve više. Kako je ova reakcija povratna troposferski oyon se neprestano stvara i razgradjuje. stresa. hemijskog sastava tla i drugih elemenata. Posebno PAN štetno utiče na zdravlje ljudi izazivajući suženje. azotu ili ozonu. toksične supstance. može dovesti do teškoćau disanju ili razmeni gasova zbog edema (gomilanja tečnosti u tkivima). akrolein. koja. edemi i 46 . kojeg. kao što su formaldehid. Uticaj zagađenja vazduha na zdravlje ljudi Efekat određenog zagađivača na zdravlje čoveka zavisi i od samog čoveka. od stepena fizičke aktivnosti. kakvi su azotni oksidi. istovremeno se u atmosferi nakupljaju reaktivni nesagoreli ugljovodonici. sistemska trovanja (npr. Moguća klasifikacija bolesti vezanih za problem delovanja zagađivača vazduha na ljude: 1. rak. duvana). iritaciju očiju i otežano disanje. koji se tokom dana. kao i velika oštećenja biljaka koja se ispoljavaju kao srebrnasto-bronzane nekrotične fleke na listovima (spanaća. salate. 3.3 mg/m3 u toku nekoliko minuta).se kondenzuju stvarajući gustu izmaglicu. Njihovim prisustvom se blokira razgradnja ozona. fotohemijskim reakcijama pod dejstvom UV zračenja razlažu na NO i atomski kiseonik. s toga. Isto tako. 5. Međutim. obično. efekti polutanata na ekosistem zavise i od samog ekosistema. asfikcija /gubitak svestu/ zbog udisanja ugljen-monoksida). Pri tome nastaju brojne opasne. peroksiacetilnitrat (PAN) i druge.vrsta koje u njemu postoje. te on stupa u reakcije sa organskim molekulima. Formiranje smoga započinje prisustvom primarnih atmosferskih polutanata u vazduhu. olovom). takođe nastaju tokom rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem i iz industrijskih postrojenja. Veoma reaktivan atomski kiseonik stupa u brojne reakcije od kojih jedna dovodi do stvaranja ozona u troposferi. kada je najintenzivnije sunčevo zračenje. da li boluje od nekih bolesti. a oslobođeni atomski kiseonik oksiduje nove količine fotolitičkog NO u NO2. najizraženiji u ranim popodnevnim časovima. strukturne promene. Bronhospazmi. 14.

ovi ljudi. Ljudi koji imaju astmu. Šta god da je bio uzrok bolesti. bilo kao posledica zagađujućih materija iz vazduha. Sve ovo utiče na smanjenje količina kiseonika koji stiže u tkivo po celom telu i otežava rad srca. smanjuju kapacitet pluća. i smanjuju stepen razmene gasova između krvi i alveolarnog vazduha zbog dodatnih količina tečnosti kroz koje vazduh mora da prođe. a sastoji se približno od 4/5 azota. Hemijske materije koje u pluća dospeju iz okoline mogu izazvati i druge bolesti osim bolesti respiratornog trakta. dva tipa tkiva koja su najosetljivija na olovo su ćelije mozga i kičmene moždine koje stvaraju crvena krvna zrnca. Vazduh je smesa gasova koja čini atmosferu. Olovo i živa su najvažniji primeri sistemskih toksina koji se nalaze u vazduhu. drugim proteinima i ostalim hemijskim elementima ćelija. Čist vazduh je osnov za zdravlje i život ljudi i čitavog ekosistema. kao i deca i starije osobe spadaju u grupu veoma osetljivih na aerozagađujuće materije. hronični bronhitis ili emfizem uglavnom su oboleli zbog kombinacija nasledne predispozicije. Aerozagađujuće materije koje dospevaju u krvotok preko pluća i izazivaju probleme u drugim delovima organizma nazivaju se sistemski toksini. pušenja. ili svega toga zajedno. pušenja i uslova na radnom mestu uz dodatnu izloženost aerozagađujućim materijama u sredini u kojoj žive i rade. vodene pare i raznih nečistoca. Očigledno. zatim fiziološke i najzad zdravstvene posledice usled reakcije sa enzimima. Nevolje nastaju kada se ovaj odnos poremeti. vodonika. ozona. ugljen dioksida. alergijskih reakcija. Hronično nadraživanje pluća. 1/5 kiseonika i vrlo malih količina plemenitih gasova.stvaranje mukusa otežavaju protok vazduha. 47 . mogu dovesti do hroničnog stanja i konačno do trajnih strukturnih promena na plućima. Olovo kao teški metal izaziva prvo biohemijske.

Zagadjenje vazduha zavisi prvenstveno od tipa zagadjivaca. Ugljen monoksid je toksičan u visokim koncentracijama i indirektno doprinosi globalnom zagrevanju kao prekursor ozona. kadmijum. Zato su vlasti u drzavama ovih regiona krenule u kampanju za redukciju upotrebe vozila u centralnim gradskim delovima. bez boje mirisa i ukusa. Ugljen monoksid (CO) je veoma otrovan gas. sumpordioksid. juznoj i jugoistocnoj Evropi. Efekti acidifikacije odrazavaju se na: vodene organizme koji su osetljivi na povećanje pH i povećanje toksičnih metala u vodi. Specifične zagadjujuće materije vazduha su i olovo. ljudi takodje trpe posledice acidifikacije zbog konzumiranja povrsinske ili podzemne vode koje često imaju neprimeren pH i povećanu koncentraciju metala. azotdioksid. Glavni izvori zagadjenja vazduha su zagrevanje stanova. arsen. gde se preobrazuju u sulfurnu i azotnu kiselinu. godinu. Pad koncentracije sumpor dioksida u atmosferi rezultat je redukcije koriscenja fosilnih goriva u zagrevanju domaćinstava. Najčesce zagadjujuće materije su ugljenmonoksid (CO). mangan. Procenjuje se da emisija sumpor dioksida u Evropi iznosi 39 M-tona godisnje. Emisija sumpor dioksida drastično je veća u zimskom nego u letnjem periodu. Atmosfera služi i kao sredstvo transporta zagadjujucih materija do udaljenih lokacija i kao sredstvo zagadjenja kopna i vode. cink i drugi teski metali i organska jedinjenja koja nastaju kao rezultat različitih aktivnosti. industrijske aktivnosti i saobracaj. Koncetracija od 1% CO u vazduhu je smrtonosna. nikl. Emisije poticu uglavnom od saobracaja. hrom. Zimski smog pojavljuje se najčesce i najviše u centralnoj. 48 . ili 11% od ukupne svetske emisije ovog gasa. mikročestice čadji. Ovaj gas nastaje prilikom nepotpunog sagorevanja fosilnih goriva. U Evropi se emituje oko 125 M tona. zbog sagorevanja fosilnih goriva.Zagadjeni vazduh utiče na različite načine na zdravlje ljudi i čitav ekosistem. Primarni polutanti sumpor dioksid i azot dioksid i njihovi reakcioni proizvodi nakon njihove depozicije i promene padaju na povrsinu zemlje i povrsinskih voda (kisele kise) gde uzrokuju zakiseljavanje sredine. biljke su osjetljive na povećanje koncentracije hidrogenovih jona u zemljistu. Emitovane kisele supstance kao sto su sumpor dioksid i azot dioksid u atmosferi se mogu zadrzati i do nekoliko dana i za to vreme preći razdaljinu od preko nekoliko hiljada kilometara. Koncentracija sumpor dioksida u atmosferi zapadno-evropskih gradova primetno je opala u odnosu na 1970.

Još preciznija definicija je da su kisele kiše padavine koje imaju veću kiselost (manji pH) od uobičajenih kiša koje padaju u nezagađenim regionima Zemlje. Ovo je 49 . i proučavanjem atmosferskog taloga. trajektorije dima. Termin kiseli talog obuhvata celokupnu kiselu precipitaciju koja zahvata gasove.6.kiša u Engleskoj. 2. aerosole i čestice na dva načina: 1. Nezagađena kiša je po prirodi kisela jer atmosfera sadrži u sebi kiseli oksid ugljen-dioksid (CO2) koji se rastvara u vodi (kapima kiše) i daje kao produkt ugljenu kiselinu što ima za posledicu da je kiselost (pH) kišnice oko 5. Apsorpcijom gasova na razne površine u prirodi kao što su vegetacija.Kisele kiše Robert Angus Smith. Škotskoj i Nemačkoj. Zato se trivijalni naziv "kisele kiše" sve više zamenjuje mnogo pravilnijim "atmosferski talog" koji obuhvata sve kisele supstance kao i sve druge zagađivače koji se nalaze u atmosferi. učestalosti padavina i koncentracije sulfatnih jona u precipitatu (kiši). Ljudske aktivnosti su prouzrokovale emisiju sumpor-dioksida koji se potom našao u kiselim kišama ugrožavajući čoveka i prirodu. 2. Gravitacionim taloženjem većih čestica. Atmosfera se može prečišćavati od polutanata i bez kiše i to: 1. Ova dva načina obuhvataju vlažnu precipitaciju. Po definiciji kisele kiše su atmosferski kiseli talog u formi kiše. depozicije organskih supstanci iz atmosfere. On je objavio 1872. 3. kao i na građevine. bio je hemičar koji je živeo i radio u Engleskoj u XIX veku. čestice. Bavio se. Konstatovao je da kiselost kiša pre svega određuje sadržaj sulfata. U direktnom kontaktu finih čestica sa vegetacijom i drugim površinama. U južnoj Norveškoj se prepolovila populacija riba u periodu od 1940 do 1980. između ostalog. zemljište ili vodene površine. Ispiranjem atmosfere kada kiša (sneg) atmosferu ispod oblaka ispira i prečišćava. Početkom XIX veka Engleska se zahuktavala u svom industrijskom razvoju i nije obraćala pažnju na istraživanja jednog naučnika. da postoji zavisnost između lokalnih fabrika koje su sagorevale ugalj. Tek nakon čitavog jednog veka u Norveškoj posredstvom norveškog programa za interdisciplinarna istraživanja posvećena je pažnja negativnim uticajima kiselih atmosferskih taloga na šume i ribe. kao i tečnu fazu tako da se u kiselom talogu nalaze sve kisele supstance iz atmosfere. Stvaranjem kapljica vodene pare u oblacima koje sakupljaju zagađivače iz atmosfere i kada se steknu potrebni uslovi kapljice iz oblaka se ukrupnjavaju i padaju u obliku kiše. Padavine odstranjuju iz atmosfere gasove.

50 . Padavine u urbanim i industrijskim zonama. usled gravitacije dospevaju takođe na zemljinu površinu. označene su kao kisele kiše. suva ili vlažna depozicija. kao i kisela. odnosno sa česticama iz atmosfere sa kojima reaguju. Pod dejstvom kiselih kiša propada šumska vegetacija.1 i to u severnim delovima SAD 1964. uništavaju se poljoprivredne površine i dolazi do pomora riba u jezerima. ukrasnih predmeta od kamena. označeno je kao kamena erozija. naročito biljke.oksidi sumpora i azota. Razlog tome je stalan porast sadržaja kiselih oksida (SO2 i NOX) koji se akumuliraju u atmosferi. Porast kiselosti vodenog taloga konstantno raste. Na području Balkanskog poluostrva i čitave jugoistočne Evrope. merenja kiselosti kišnice u Severnoj Americi pokazale su vrednosti i od pH 3. naročito u gradskim područjima. Izuzetno negativno dejstvo kiselih vodenih taloga je izraženo u sinergističkom dejstvu sa drugim atmosferskim zagađujućim materijama (na primer ozonom u troposferi). kao i u oblastima gde je kisela. Da bi se izmerila kiselost kiše ona se prethodno mora sakupiti u posebnoj sabirnici koja je često instalirana na terenskim meteorološkim stanicama. kiše) često su blago kisele reakcije zbog prisustva ugljene kiseline u njima zahvaljujući prisustvu ugljen-dioksida u atmosferi. naročito u Nemačkoj. koja predstavlja negativan logaritam koncentracije vodonikovih jona u nekom rastvoru. gde je krečnjačka matična podloga. a najniža vrednost za pH kišnice u SAD ikada izmerena je 2. štetno dejstvo kiselih kiša je slabije izraženo. Kiselost sredine meri se preko njene pH vrednosti. Kiseli vodeni talozi su veoma opasni za živi svet. kao i u Velikoj Britaniji.granična vrednost. kisele kiše deluju na sve predmete na Zemlji. Tako. jer se u prisustvu karbonata održava povoljna reakcija (PH) zemljišta i vode. zatim rastvaraju u kišnim kapima i sa kišom ili snegom dospevaju na zemljinu površinu. metala i drugih materijala. dok je u Evropi najniža vrednost ikada izmerena bila pH 2. Uređaj kojim se meri pH vrednost nekog rastvora naziva se pH-metar.6 smatra se kiselom. fasada zgrada. Pored kiselih kiša u oblastima sa velikim atmosferskim zagađenjima česte su i kisele magle ili izmaglica. godine. Uništavanje kamenih spomenika. koje obiluju ovim kiselinama. kiša čija je pH vrednost ispod 5. organizme na kopnu. kao posledica antropogenih aktivnosti u vazduhu se nalaze gasovita jedinjenja. godine. lišajeve. Padavine (vodeni talozi. Pored toga. skulptura i ukrasa. Međutim. One izazivaju narušavanje i koroziju spomenika. silikatna matična podloga zemljišta. Zbog toga su velika oštećenja od kiselih kiša prisutna u centralnoj Evropi. Usled zagađenja pH kiše se drastično menja. azotastu). koji se rastvaraju u vodi stvarajući odgovarajuće kiseline (sumporastu. ali i u vodi. na primer.4 u Škotskoj 1974.

N2O. To će prouzrokovati porast nivoa mora i promene u raspodeli snadbevanja vode za piće. Topljenje i zagrevanje tundre (Sibir. Takođe će uticati na zdravlje ljudi. Topljenje glečera širom sveta doprinelo je povećanju nivoa mora. To je najbrže menjanje klime u poslednjih 10000 godina. PFC. Procenjuje se da će se globalna temperatura vazduha na Zemlji povećati za otprilike 1-3. Zemlja je dinamički. U drugim oblastima Zemlje biće suša. Zagrevanje ovakvih razmera uticaće na promenu temperature i raspodelu padavina. eroziju tla i ogromne štete. CH4. Zbog više vode u atmosferi biće više kiše i snega.5°C u toku prošlog veka. vitalnost šuma i drugih prirodnih oblasti. a ne statički sistem. Slika 4. kao i na poljoprivrednu proizvodnju. hranu. Zemlja se zagrejala za 0. godine 51 . Postoje dakle i prirodni izvori promene koncentracije CO2 među ostalim i vulkanske erupcije. HFC. To je značajan mehanizam održanja temperature atmosfere (bez tih gasova temperatura bi bila 30 stepeni niža). stvarajući dodatni izvor stakleničkih gasova.1 Promene koncentracije ugljen-dioksida (CO2) merene u atmosferi od 1870.5°C do 2100. Danas je već sa sigurnošću poznato da se koncentracija CO2 značajno povećala tokom poslednjeg veka. godine. Za poslednjih 100 godina nivo mora porastao je za 10-25cm. sve je više očigledno da postoji jaka veza između koncentracije CO2 i prosečne globalne temperature. SF6). pa je gotovo sigurno da je to posledica ljudske aktivnosti.Efekat staklene bašte Deo reflektovanog zračenja sa Sunca se apsorbuje u stakleničkim gasovima (CO2. Aljaska) dovodi do raspadanja organskih materija i oslobadanje ugljenika. što će uzrokovati poplave. Međutim.

Stepen i struktura zagađenja u velikoj meri su zavisni od načina na koji se aktivnosti u okviru ovog ciklusa obavljaju (primenjene tehnologije i načini življenja) i od broja ljudi u datoj oblasti koji ih obavlja (gustina naseljenosti). Ovde. Tako. unošenjem u njih različitih produkata raspadanja ostatka flore i faune i erozijom zemljišta pod dejstvom površinskog oticanja. Emisija CO 2 u zavisnosti od vrste goriva (ugalj. 52 . plovidbu ili navodnjavanje. međutim. nafta. na primer. na primer. zagađenost date prirodne vode direktno uslovljena njenom budućom namenom. Naime.Slika 4. za rekreaciju. Najopštija definicija zagadjivanja voda mogla bi biti da je to svaka čovekova aktivnost koja umanjuje upotrebljivost prirodne vode kao resursa. gas) Zagađenje vodenih resursa Osnovna uloga vode u njenom antropogenom ciklusu praktično potpuno je analogna njenoj ulozi u krvotoku složenijih živih organizama (krv sadriži oko 83% vode). skoro potpuno čista voda može biti nepodobna za korišćenje u proizvodnji piva. uzgoj riba. Prema tome. treba napomenuti da je. Do zagađivanja vodnih resursa može doći i prirodnim putem. nezavisno od čovekove aktivnosti. dok se od nje znatno zagađenija voda može direktno koristiti.2. najodgovorniji za zagađivanje prirodnih vodnih resursa su njihovi glavni korisnici u antropogenom ciklusu – industrija. korišćenje vode od strane čoveka za odnošenje ili razblaživanje otpadnih materija u velikoj meri je uporedivo sa osnovnom funkcijom krvi na ćelijskom nivou. poljoprivreda i stanovništvo.

ali je većina virusa rezistentna na ovaj način njene obrade. pre svega bakterija. kratko zagađivači.Sami izvori zagadjivanja mogu biti tačkasti. ili iz procesa prerade voća i povrća. koji izazivaju oboljenja – koleru. dizenteriju. Povećane koncentracije nekih hemijskih jedinjenja mogu delovati razorno na akvatične ekosisteme. mogu podeliti na više različitih načina. poznata kao eutrofikacija može biti izazvana na dva osnovna načina: unošenjem viška biorazgradljivih organskih materija koje služe kao hrana razgrađivačima. 5. energijom bogata organska jedinjenja i neorganski nutrijenti. botuliuzam i druga. svaki od njih može se svrstati u jedu od četiri generalne kategorije: 1. toksična hemijska jedinjenja. tifus. Velika većina ovih mikroorganizama. ispust komunalne ili industrijske otpadne vode u recipijent kroz cev ili kroz kanal) ili rasuti. rastvorne materije. potencijalni sastojci humanih ekskremenata. 3. U biološke agense ubrajaju se i potencijalno patogeni mikroorganizmi koji potiču od obolelih životinja iz klanica ili iz pogona za preredu mesa. nerastvorene materije i sedimenti i 4. fizički agensi (uključujući toplotu i suspendovane materije). 4. pogodnije je koristiti sledeću podelu zagađujućih materija: 1. 2. kiseline i baze. ili joj čak popravljaju kvalitet. a inače su bez uticaja na njenu zagađenost. hepatitis. neorganske soli. Zbog ovoga. 3. može se uništiti hlorisanje vode. Posledice zagađenja vodenih ekosistema Pod biološkim agensima se podrazumevaju patogeni mikroorganizmi (bakterije. biološki agensi. 53 . a druge su štetne praktično bez obzira na to koliki im je sadržaj u njoj. ili unošenjem viška neorganskih nutrijenata koji su ograničavajući faktor u razvoju biljaka. Ova pojava. koje je mnogo teže kontrolisati (na primer. Iako se potencijalne zagađujuće materije vode. koji su potpuno lokacijski definisani i koji se mogu mnogo lakše kontrolisati (na primer. višećelijski paraziti i virusi). radioaktivne otpadne materije i 6. toplota. Dok neke primese vode dobijaju status njenog zagađivača samo kada su u njoj prisutne u većim koncentracijama. biološki agensi. ili sa poljoprivrednog zemljišta). 2. forsiranjem razvoja pojedinih njihovih komponenti koje ih koriste kao hranu. površinsko oticanje sa urbanih površina.

a drugi deo sa njihovim neorganskim jedinjenjima. Budući da se ovaj parametar odnosi samo na biorazgradljivu organsku materiju. smo već doveli 50% svetskog stanovništva da ostane bez pijaće vode. ukoliko prethodno ne napuste takvu sredinu. 54 . povećava sadržaj rastvorenog kiseonika u vodi. Svi proizvođači. Bezglavim zagađenjejm vode industrujskim hemikalijama. Drugi način pospešivanja eutrofikacije je unošenje viška neorganskih nutrijenata. a time i njena koncentracija u datoj akvatičnoj sredini. On se odnosi na ukupnu prisutnu organsku materiju u vodi i njen ukupni sadržaj izražava preko količine kiseonika koji je potreban za njenu hemijsku oksidaciju. odnosno da izražava samo količinu rastvorenog slobodnog O2 koji se troši na njenu biohemijsku oksidaciju. kojim se kvantitativno izražava sposobnost organske materije da na ovaj način troši kiseonik. ali. jer su se količine ribe smanjile ispod profitabilnih za rad. U uslovima potpunog odsustva rastvorenog kiseonika.ribe i zooplankton izumiru. BPK. HPK. poljoprivrednim hemikalijama i drugim.azota i fosfora. Bila bi šteta da se ne spreči zagađivanje za sada čiste vode. u skladu sa Libigovim zakonom minimuma. Parametar. koji organsku materiju koriste i kao izvor energije i kao izvor hrane. toliko intenzivira zahvaljujući višku hrane. da oni utroše sav raspoloživi kiseonik za njenu oksidaciju. Sledeća slika govori da postoje mesta sa izvanredno čistom vodom. To. sa druge strane.u prirodnu akvatičnu sredinu. Pritisak na okeane raste iz više smerova. i dolazi do razvoja anaerobnih vrsta i nastajanja toksičnog produkta neprijatnog mirisa i do drastičnog pada kvaliteta vode. kućnim hemikalijama i hemikalijama iz lekova. naziva se biohemijska potreba kiseonika. Razlog je prekomeran izlov i zagađenje hemijskim i nuklearnim otpadom odlaganim u okeane i hemikalijama koje iz reka stižu u okeane. respiracija biljaka i razgradnja mrtvog biljnog materijala stvaraju potpuno sličan problem onome koji se javlja pri unošenju viška biorazgradivih organskih materija. Oba ova elementa.U prvom slučaju problem nastaje onda kada se aktivnost razgrađivača. zahvaljujući dnevnoj fotosintetskoj aktivnosti. u praksi se koristi još jedan parametar – hemijska potreba kiseonika. uključujući i fitoplankton. sa jedne strane. Jedan deo ovih nutrijenata unosi se sa organskim zagađivačima u čijem se sastavu nalaze. ili pravilnije hvatači ribe doživljavaju kolaps. praktično svi aerobni organizmi. predstavljaju kontrolišuće nutrijente i stimulišu razvoj akvatičnih biljnih vrsta.

Pošto su deca i stariji ljudi najneotpornije na ove promene. Mora i okeani predstavljaju najveće životno područije u kome su se razvile najstarije životne zajednice. štetno bi delovale na živi svet u rekama.On takođe sadrži mnoge od navedenih materija. Ovi zagađivači prvenstveno zagađuju vazduh.povećanja broja alergija i drugih respiratornih bolesti.Sneg odavno nije više beo kao nekad. zbog svog geografskog položaja.Neka područija će lakše a neka teže biti izložena ovim promenama.Narušena ekološka ravnoteža.U posebnoj su situaciji. Naročito su pri tom štetne kisele kiše.govori o globalnim razmerama današnjih zagađivanja životne sredine. Destruktivne klimatske promene mogu negativno uticati na zdravlje ljudi.Pri korišćenju čvrstih goriva izbacuju se velike količine dima i čvrstih čestica čađi.Najteže će biti pogođene siromašnije zemlje. tamo gde pesticidi ranije nikad nisu korišćeni.Činjenica je da su ostaci pesticida nađeni u organizmima antarktičkih pingvina. Usled velike zagađenosti. Povećanje temperature u kombinaciji sa vlažnim vazduhom prouzrokuje razna oboljenja ljudi. smanjenje prinosa i proizvodnja hrane direktno ili indirektno utiče na ljudsku populaciju. oni će biti i najugroženiji. I mora i okeane zagađuju čovekove aktivnosti!!! Prema nekim proračunima. Sredozemno i Baltičko more. a u Atlanski oko 30 miliona tona raznog odpada godišnje. U koliko bi se ispuštale direktno u reke bez predhodnog prečišćavanja. Vode koje se koriste pri prečišćavanju gasova takođe su zagađene. a posebno su ugroženi svi zalivi koje su usled izolovanosti i male komunikacije i strujanja vode postale prave akumulacije zagađujućih suostanci. 55 . Te materije završavaju svoje kruženje u vodenim ekosistemima posredstvom atmosferskih padavina. poplave dolazi do pojave raznih zaraznih bolesti. u Tihi okean dospeva oko 9.

Pre oko 65-70 miliona godina na prostoru sadasnjeg Meksika u oblasti Jukatan pao je meteorit i izazvao pravu ekolosku katastrofu. Prilikom eksplozije nuklearnog reaktora iscurela je ogromna kolicina radiaktivnosti. zaokruzivsi celu planetu. Posle udara meteorita u atmosferu je doslo do izbacivanja ogromne kolicine pepela koje je izazvalo hemijsku reakciju. Čvrsti i opasni otpad Čvrsti otpad je svaki neupotrebljivi predmet ili materijal koji vlasnik odloži. zavise jedna od drugih i izumiranjem jedne vrste. neregularni nacini ribarenja. Zemljom su tada vladali dinosaurusi i ogromna flora. pa se može reci da je to prirodno kosmičko zagadjenje nastalo od udara meteorita. Danas se nalaze na listi ugrozenih vrsta i preti im nestanak. nestaju i ostale. Uzrok tog zagadjenja dosao je iz kosmosa. Nestale su čitave vrste koje su tada vladale zemljom. Dugo godina posle havarije deca koja su bila u blizini elektrane umrla su od leukemije. Koralni grebeni su jedinstveni i kompleksni sistemi. planinari su za sobom ostavljali razne vrste otpada zagađujući okolinu. Sva živa bica su povezana lancem ishrane. Bila je to velika planetarna katastrofa. namerava da odloži ili je primoran da odloži u skladu sa jednom od kategorija prema utvrđenoj klasifikaciji otpada. Unistavaju ih ritmom koji je pet puta brzi od onog kojim nestaju amazonske sume. dolazi do otopljavanje snega i tada se najčešće otkriju tragovi čovekovog nemarnog ponašanja prema prirodi. Osvajajući najveće planine na svetu Himalaje. Na zalost usled globalnog otopljenja korali su napadnuti bolescu od koje gube boju i umiru.Kako je čovek napredovao i osvajao daleke oblasti sa sobom je doneo i otpad.To je bila ekoloska katastrofa koja je imala ogromne posledice. Ovo bi trebalo da bude opomena ljudima sta sve može da se desi kad se zagadi i poremeti atmosfera. Taj otpad najčešće zatrpa sneg pa na planini ima više slojeva raznog smeća koje se ne vidi. 56 . Na zemlji je padala sumporna kisa. Zagagjena voda. U nižim predelima u toplijem delu godine. Bilo je poginulih . godine u Černobilu je doslo do havarije nuklearne termoelektrane. sto bi dovelo do dramatičnog poremećaja ekološke i biološke ravnoteže. Udisanje sumpor dioksida izazvao je smrt zivih bića na celoj planeti. Za mnoge koji su bili u blizini termoelektrane nije bilo spasa. porast temperature i kiselost mora su najveci neprijatelji korala. U blizini pada od udarnog talasa velike jačine. Svet je bio u soku. Činjenica je da tamo gde se pojavljuje čovek dolazi do zagađenja prirode i promene u ekosistemu. sva živa bića nestala su u trenutku.najvece strukture na zemlji bioloskog porekla i ambijenta sa najraznovrsnijim morskim vrstama.Veliki oblak radiaktivne prasine sirio se evropom. ali i onih koji su bili ozraceni radiaktivnog izotopa. 1986.

Opasni medicinski otpad: 75-90% je komunalni otpad (sličan otpadu iz domaćinstva). Rezidencijalni i komercijalni otpad.2 2. klinike.2 Amerika. patološki. posude pod pritiskom. Manji izvori medicinskog otpada: bolničke ambulante. Opasani medicinski otpad može imati slijedeća svojstva: može da sadrži infektivne materije. stacionari. kozmetičke usluge poput bušenja uha i tetoviranja. teški metali. bez obzira na njegov sastav.4 1. domovi za nepokretne osobe. transfuziologije.Komunalni otpad je čvrsti otpad koji nastaje u urbanim sredinama i u najvećem obimu ga čini tzv. toksični i sl. odnosno. 10-25% je opasni medicinski otpad (infektivni.4 .8 . ne sadrži opasne karakteristike. kućna nega. radioaktivni otpad. Medicinski otpad podrazumeva sav otpad nastao u zdravstvenim ustanovama. istraživački centri. farmaceutski. oštri predmeti. pomoćne medicinske usluge.) Opasni medicinski otpad: infektivni. stomatološke ambulante. laboratorije.5 . centri za akupunkturu. Latinska Amerika Zapadna Europa Istočna Europa Srednji Istok Razvijeni deo istočne Azije Srednje razvijeni deo istočne Azije Šta čini medicinski otpad opasnim? Mogućnost štetnog delovanja pojedinih materija koje mogu prouzrokovati štetu i opasnosti s velikim posledicama. stacionari . genotoksični. Veći izvori medicinskog otpada: bolnice. obdukcijski centri. Inertni industrijski otpad je svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom procesu. sadržati 57 .10 3 3-6 1. osobine i poreklo. Proizvodnja medicinskog otpada po regijama: Regija: Severna kg/krevet/dan 7 . psihijatrijske ambulante. biti genotoksičan. a koji po svojim osobinama ne utiče štetno na životnu sredinu i zdravlje ljudi. hemijski. i po svojim karakteristikama može biti opasan i neopasan. Medicinski otpad – sav otpad proizveden tokom pružanja zdravstvene zaštite (glavni i sporedni izvori). Industrijski otpad je svaki otpadni materijal koji nastaje u toku industrijskog procesa. mrtvačnice. pogrebne usluge. centri za istraživanje na životinjama.2.

zapaljivost. kožne infekcije. Opasna svojstva kemijskih supstancija: toksičnost. Pošto je proizvod iskorišćen ona se baca i od atraktivnog pakovanja pretvara u faktor zagađenja životne okoline. radioaktivne izotope.opasne hemikalije ili farmaceutske supstancije. rizici za ljudsko zdravlje. urbanizacije. U vremenima nagle industrijalizacije. obnavljanja i unapređivanja životne sredine. Da to ne mora uvek biti tako govori praksa razvijenih zemalja u kojima se ambalaža prilikom odlaganja sortira po vrstama i ponovo prerađuje. reaktivnost. eksplozivnost. U načinu zbrinjavanja medicinskog otpada treba voditi računa o kulturnim i običajnim zahtevima date sredine. infekcije probavnog trakta. biti radioktivan. opasne hemikalije. genotoksičnost. posledice delovanja radioaktivnih supstanci. infekcije disajnih puteva. kao i porasta broja stanovnika . osetljivost javnosti. cela populacija. razvijanja postojećih i osvajanja novih tehnologija. Opasnosti su izloženi: lekari i medicinsko osoblje.korisnika industrijskih proizvoda problem otpada postaje sve složeniji. sadržavati oštre predmete. infekcije krvotoka. hepatitis B i C. Reakcije javnosti na: incidente vezane za medicinski otpad. Uvođenje zakonske regulative koja tretira zaštitu životne sredine i propisuje standarde odlaganja i recikliranja otpada je veoma značajno pitanje za sve one koji direktno ili indirektno učestvuju u proizvodnji ambalaže. Pakovanje piva u PET ambalaži je najveći zločin koji je mogao da se uradi životnoj sredini. Otpadne vode iz zdravstvenih ustanova Takve otpadne vode mogu sadržavati: patogene mikroorganizme: bakterije. mogući uticaji na zdravlje: AIDS. trovanja. Imajući u vidu činjenicu da priroda poseduje ograničenu mogućnost samoprečišćavanja i da je prema nekim materijama uopšte ne poseduje pokrenute su i u toku su mnogobrojne aktivnosti usmerene u pravcu zaštite. bolesnici. viruse. Ambalaža PET ambalaža može da se reciklira 5 . korozivnost. osoblje koje skuplja i odlaže otpad. načinu na koji će nova regulativa uticati na industriju ambalaže i problemima koji u ovom trenutku muče zakonom nedovoljno zaštićenu životnu sredinu kod nas. S obzirom na sve veće udaljenosti od mesta proizvodjne do 58 . pomoćno bolničko osoblje. O donošenju novih zakona iz ove oblasti. farmaceutske materije.6 puta. estetske učinke nepažljivo odloženog otpada. Ambalaža je danas prateći deo svakog proizvoda. osetljivost na udarce.

upravljanje prirodnim resursima. On dopušta proizvođačima da pokažu svojim potrošačima da njihovi proizvodi respektuju životnu okolinu. iako predstavljaju problem sa aspekta zaštite životne sredine. štednja energije. mala masa i različite mogućnosti prerade. smanjenje otpadaka. sigurnost životne sredine. Lihtenštajna i Islanda. U razmatranje se uzimaju sledeći aspekti životne sredine: kvalitet vode. predstavnici NVO. između ostalih.. počevši od proizvodnje sirovina. ali nažalost. vazduha. U našoj zemlji ne postoje uslovi za prikupljanje. Rešavanje problema plastičnog otpada se najčešće završava njegovim odlaganjem na deponije. niska cena sirovina. Ovakav način uklanjanja otpada je naročito nepovoljan za plastični ambalažni otpad iz više razloga (zauzimanje velikog prostora zbog voluminoznosti. sindikati i predstavnici malih i srednjih preduzeća i komora. prevencija globalnog otopljavanja. Osim toga.. potrošačke i industrijske asocijacije. specifični utrošak energije (utrošak energije po jedinici upakovanog proizvoda) pri proizvodnji plastičnih materijala. pića i lekova). Razlozi za sve veću primenu su mnogobrojni. korišćenja i završno sa njegovim konačnim odbacivanjem. Evropski eco-label program omogućava evropskim potrošačima. Ekološki kriterijumi za dobijanje Evropske ecolabele su rezultat naučnih studija i širokih konsultacija u okviru European Union Eco-labelling Board (EUEB). da lako identifikuju priznate zelene proizvode u okviru Evropske Unije.mesta potrošnje industrijskih i drugih roba ambalaža se može smatrati "nužnim zlom" savremene civilizacije. To su. Pošto EUEB propiše kriterijume za grupe proizvoda oni se odobravaju od zemalja članica i Evropske komisije. zaštita zemljišta. buka. mnogo je manji nego što je pri proizvodnji na pr. koji se koriste za izradu ambalaže. razvrstavanje i efikasnu preradu plastičnog otpada. a nove se zbog visokih cena ne grade odgovarajućom brzinom. kroz proces proizvodnje. Članice ovog saveta su: kompetentne institucije zemalja članica. stakla ili aluminijuma. Ekološki kriterijumi za svaku grupu proizvoda se definišu identifikujući gde je proizvod štetan za životnu sredinu u svakom svom stepenu životnog ciklusa. Kriterijumi životne sredine su razvijeni da zaštite potrošačka dobra (sa izuzetkom hrane. zaštita ozonskog omotača. distribucije (uključujući pakovanje). javnim i privatnim kupcima. 59 . zbog ljudske nebrige i van deponija. Deponije velikog broja gradova i u razvijenim zemljama praktično su popunjene. Plastični materijali se već godinama sve više upotrebljavaju za izradu ambalaže. nerazgradivost tih materijala pod uticajem atmosferilija i odlaganje korištenja sirovina i energije vezane u polimerima na neodređeno vreme). Norveške.

• označi proizvod CE oznakom.TÜV-oznaka je znak dokumentovanog. To je oznaka data od najveće svetske organizacije za testiranje i certifikovanje: TÜV Rheinland (puno ime: TÜV Rheinland/Berlin Brandenburg Group) sa sedištem u Nemačkoj. • izda deklaraciju o pridržavanju (Declaration of Conformity . • održava zahtevanu dokumentaciju kao evidenciju pridržavanja direktiva. reference objavljene u oficijelnom žurnalu i ugrađene u nacionalne standarde. ovde ćemo samo naznačiti da se one zasnivaju na sledećim principima: • Harmonizacija je ograničena na bitne zahteve • Samo oni proizvodi koji ispunjavaju bitne zahteve se mogu pustiti na tržište i u upotrebu • Pretpostavlja se da su harmonizovani standardi. Nju dodeljuje proizvođač samostalno. New Approach Directives (nove direktive pristupa). prilagođeni odgovarajućim bitnim zahtevima • Primena harmonizovanih standarda ili drugih tehničkih specifikacija ostaje dobrovoljna i proizvođači su slobodni da izaberu bilo koje tehničko rešenje koje je saglasno sa bitnim zahtevima • Proizvođači mogu birati između različitih usaglašenosti procedura oporezivanja u slučaju primene direktive. ali renome ove organizacije pruža potrošačima i trgovini dovoljno poverenja u kvalitet i sigurnost proizvoda označenih ovom oznakom. objektivnog nezavisnog ispitivanja osobina ili performansi proizvoda. instalacija ili drugih servisa. Proizvođač je dužan da: • kaže koje je direktive primenio. Za krajnjeg korisnika . ali time se obavezuje da je proizvod izrađen u skladu sa primenljivim direktivama. CE označavanje je zakonski zahtev za većinu proizvoda koji se puštaju na tržište i upotrebu u zemljama Evropske Unije i obaveštavaju nadležne organe da ti proizvodi zadovoljavaju sve primenljive tzv. CE oznaka nije oznaka ili certifikat dodeljen od neke organizacije. Ona takođe obezbeđuje slobodno kretanje proizvoda u okviru EU tržišta.000 ljudi. njene kancelarije i laboratorije za testiranje na svim kontinentima zapošljavaju preko 8.potrošača je najznačajnije da su proizvodi u saglasnosti sa svim odredbama primenljivih direktiva koje označeni proizvod 60 . Proizvodi bez CE oznake mogu biti od strane carine stopirani za ulazak na tržište.DOC). • pridržava se tih direktiva. TÜV-oznaka nije pravno propisana oznaka. Zbog obima i složenosti ovih direktiva. sistema.

Tako se. zauzimaju čak 30 odsto otpada. pravo na označavanja CE oznakom mogu i moraju ostvariti preko uvoznika u zemlje EU. sem da ga bacimo u smeće. fanta. kao i na kvalitet vazduha. S druge strane. svako malo zapušenih dunavskih brana i rugla na vodama koje gledamo. dok im je vek raspadanja duži od 100 godina. te bakterije ulaze u kružni ciklus i ponovo dospevaju u organizam. hrane i vode koje unosimo. zemlje članice su obavezne da obezbede odgovarajuća merenja da zaštite CE označavanje. Ima ih na svakom ćošku. ovo znači da do pristupanja naše zemlje Evropskoj Uniji i saglasno tome usaglašavanja (harmonizacije) naših standarda i ostalih propisa. Najčešće. jezerima. po mišljenju nekih sručnjaka opasne po zdravlje. postaje višak sa kojim uglavnom ne znamo šta da radimo. Plastičnih flaša je u Srbiji sve više. Znači. Ali za razliku od drugih evropskih zemalja. piva i drugi osvežavajući brendovi završe na rekama. otpad se smatra jednim od najvećih problema i zagađivača naše životne sredine. Drugi razlog je činjenica da polimer od koga se boce prave. Navika da se u ispražnjenu bocu ponovo sipa sok ili voda i da se iz nje pije . sve i kada bi hteli da uredno vraćaju flaše u proces reciklaže. No. sinalko. Kanadski naučnici sa Univerziteta Kalgari nedavno su upozorili da je korišćenje starih plastičnih boca štetno po zdravlje. nemaju opštinu u Srbiji u kojoj bi mogli. Prvi razlog je razvoj bakterija u boci. koja kada prestane da ima svoju upotrebnu vrednost. CE oznaka je indikator da je taj proizvod u saglasnosti sa bitnim zahtevima primenjenih direktiva i da su subjekt usaglašenosti procedura oporezivanja propisanih u direktivama. Takođe. Oni su pritom naglasili da su boce namenjene jednokratnoj upotrebi i da ih posle toga treba reciklirati. kod nas se ovaj problem očigledno ne shvata ozbiljno. 61 . Svi smo se do sada sreli sa ambalažnim otpadom. ipak. odnosno ambalažom. koji ima kratkoročne i dugoročne posledice na kvalitet i dužinu našeg života. Za domaće proizvođače . Zbog sve većih količina i svoje štetnosti. polietilen tereftalat. Dnevno Srbija isprazni stotinu tona plastičnih flaša koje u najboljem slučaju završe na krcatim deponijama. čiji proizvodi potpadaju pod primenu navedenih standarda. jer ni u jednoj ne postoje kontejneri za sortiranje otpada. Ne samo što uništavaju životnu sredinu i što su. koka-kola. Ako se boca stalno iznova upotrebljava.. jer bi od svake bačene flaše mogla da napravi novu.utvrdili su naučnici. vremenom oslobađa opasne toksične materije od kojih je ona sa imenom DEHA posebno opasna i dokazano kancerogena . čijim standardima težimo. na ulicama. Srbija i ekonomski rasipa. I premda se preradom otpadne PET ambalaže bavi petnaest preduzeća manjih kapaciteta. dok su reke prepune. odnosno deset mlinova i pedeset presa za smanjenje zapremine plastike. mnogi tvrde da od takozvane PET ambalaže (polietilentetraftalat) i te kako može da se zaradi. Po parkovima. od 250 hiljada tona plastičnog otpada godišnje. osim otrovnih gasova koje udišemo..mora da zadovolji. ničijim livadama na kojima se raspadaju duže od jednog veka. građani. voda voda.dvostruko je opasna. Iako su lagane. reciklirano biva tek pet. već mogu i da stave katanac na deponije.

kao što su hrana ili papir su biorazgradivi. • zatim reciklira i obradi. Smanji. Voće ili povrće ne mora da bude zapakovano u plastičnu ambalažu. i izbegavajmo u radnji nove plastične i papirne kese. usled delovanja mikroorganizama. Čak i otvaranje novih deponija koje će odgovarati ekološkim i sanitarnim uslovima jeste jedno od neophodnih rešenja. već u kupovini moramo da razvijemo prijateljski odnos prema okolini. celofana. i tek na kraju ono što je neupotrebljivo će se odložiti na način koji neće biti štetan po okolinu i naše zdravlje.Količine ovog ambalažnog otpada. naročito ambalažnog. a nešto i posle odlaganja na deponije smeća trune godinama. Recikliraj je rešenje koje se zasniva na kompletnom upravljanju otpadom • pre svega na nastojanju da se otpad izbegne. kao i usvajanju novih. Većina legalnih deponija u Srbiji ne ispunjava ni najosnovnije uslove za zaštitu okoline. jer mi svakog dana sve više kupujemo. Biorazgradivo je sve što je moguće da se razgradi prirodnim putem brzo. • Nosimo sa sobom torbu za kupovinu. a neće se količinski smanjivati. 62 . • zatim da se on ponovo iskoristi. Ukoliko želimo da usvojimo nove navike i naše ponašanje uskladimo sa ekološkim normama. Korisno i efikasno rešenje u smanjivanju već ogromnih količina otpada. • Kupujmo ono što može da se reciklira. a samim tim stvaramo i ozbiljan problem odlaganja. odnosno deponovanja te ambalaže. Koliko imate plastičnih kesa. (aerobnih ili anaerobnih) pod prirodnim uslovima. • Kupujmo prozivode koji nisu štetni po okolinu. odnosno koji na sebi imaju utisnutu oznaku ekološki. dajući nove upotrebne proizvode. odnosno njegove količine smanje. Nešto od ovog jeste biorazgradivo. PET flaša. a zauzimaju sve veće prirodne površine. • Kupujmo proizvode koje možemo više puta da upotrebimo. koji su često samozapaljivi i zagađuju zemljište i vodu. staklenih flaša ili tegli. ali nije dobro krajnje rešenje za otpad. koliko starog papira. konzervi. • Kupujmo ono što je napravljeno od recikliranog materijala. kutija od stiropora ili kartona. menjanju naših navika. jeste samo u tehnološkom napretku i razvoju građanske ekološke svesti. od svakodnevne potrošne robe koja se koristi u domaćinstvima su velike. Ponovo upotrebi. • Izbegavajmo proizvode koji su nepotrebno preterano upakovani u ambalažu i radije kupujte onu koja nije. stvarajući nus proizvode. Većina organskih materija. • Kupujmo ono što nam je neophodno. Pogledajte samo u kantu za smeće u svojoj kući. jer će se on samo gomilati.

ogledala. poklopce od aluminijuma. plastični pribor za jelo. kao i u većim pakovanjima. • Kupujmo i koristimo punjač za baterije i baterije koje možemo da punimo kada se isprazne. ili keramiku i porcelan (oni ne spadaju u ambalažu). plastične folije. braon karton. aluminijumske folije.. 4. pakovanja od dezodoransa. odnosno *reciklira se i na taj način se ponovo upotrebljava. svu staklenu ambalažu za hranu. časopise. sokove. priznanice. kuhinjski papirni ubrusi. Šta sve možemo da recikliramo: 1. papirne salvete. za pranje. braon karton za uvijanje. i količina primarnog sirovog materijala za pravljenje novog proizvoda. zatvarače. deterdženata. jer će tako sortirano biti lakše sakupljeno i predato dalje u proces prerade. i odložite ga u kontejner u odvojenim kesama.. poslužavnike. gajbice. 5. Papir: sveske. kao i higijene kuće u pakovanjima koja mogu da se dopune. sav karton kupljenih proizvoda. pri čemu se istovremeno smanjuje količina ambalažnog otpada. koverte. Karton: kartonske kutije.). • Ukoliko takvih kontejnera još nema kod Vas. konzerve od hrane. braon kartonske kese. • Potrudimo se da naše kućno smeće sortiramo po grupama i tako ga odložimo u različite kontejnere za smeće.• Izbegavajmo proizvode za jednokratnu upotrebu kao što su vlažne maramice. 2. žileti. papir i metal u našem komšiluku. ipak sortirajte različito kućno ambalažno smeće po grupama. Staklenu ambalažu: sve staklene boce. Plastiku: plastične boce od pića. • Kupujmo sredstva za održavanje lične higijene. ali ne i staklene sijalice. sprejeve. jogurt. • Ovako sortirani ambalažni otpad se sakuplja i dalje koristi kao sekundarna sirovina za nove proizvode. staklo. prozorska stakla. novine. Metal: limenke od pića. plastiku. 63 . Prijateljski odnos prema okolini pokazujemo ukoliko menjamo navike i u našem domaćinstvu. • Mnoge predmete možemo da koristimo više puta pre nego što ih odbacimo kao neupotrebljive. foto aparati i ostalo. papir za kopiranje u boji. Na ovaj način ne kupujemo novu ambalažu svaki put. Ovaj ambalažni otpad ne mešajte sa ostacima hrane. ispisane listove papira. račune. kutije. a dobro je i za naš kućni budžet. ram od starog bicikla. kartonska ambalaža za pića (mleko. papirne i plastične čase. 3. reklamne poruke. tanjiri. • Kad god je moguće kupujmo robu u recikliranoj ambalaži ili onoj koja je ekološka.

pod kontrolisanim uslovima i sa korišćenjem mikroorganizama. • hemijski. recikliranje plastičnih materijala je tehnološki i ekonomski problematično. biodegradabilnih delova ambalažnog otpada. • ponovno dobijanje energije podrazumeva korišćenje spaljivog ambalažnog otpada u svrhu proizvodnje energije putem direktne incineracije (spaljivanja) sa ili bez drugog otpada za dobijanje toplotne energije i • organska reciklaža jeste aerobni (kompostiranje) ili anaerobni (biometanizacija) postupak. Koji postupak prerade će se primeniti. ili se hidrogenovanjem iz početnog materijala mogu dobiti organske sirovine kao što su gasovi i ulja. pri čemu se ne menja ili vrlo malo menja makromolekulska struktura. Prema Direktivi Evropskog parlamenta i Saveta 94/63/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu pod reciklažom se podrazumeva: ponovna prerada otpadnog materijala u proizvodnom procesu za originalne svrhe ili za druge svrhe uključujući organsku reciklažu. • Iskorišćene plastične proizvode moguće je ponovo upotrebiti ili preraditi pomoću različitih postupaka. u svrhu smanjivanja količine i obima ambalažnog otpada i delimičnog ili potpunog odstranjivanja opasnih karakteristika i • reciklažu kao procesiranje ambalažnog otpada za prvobitnu namenu. koji proizvodi stabilni organski sastav ili metan. u energetske svrhe. zavisno od postavljenog cilja. ali isključujući ponovno dobija-nje energije. a sve zbog smanjenje mase za deponovanje. zavisi od stepena nečistoće odnosno sortiranosti otpada i željenog kvaliteta krajnjeg proizvoda. • kontrolisanim spaljivanjem. • Za razliku od materijala čije se recikliranje iz ekonomskih razloga vrši još od davnih vremena. pri čemu se dobija energija i kao produkti sagorevanja ugljendioksid (CO2) i voda (H2O). hidrolizom ili alkoholizom moguće je dobiti monomere. a u pojedinim područjima još je predmet intenzivnog istraživanja.Nacrt Zakona o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom definiše: • preradu ambalažnog otpada kao iskorišćavanje njegovih vrednih svojstava i sastojaka u svrhe proizvodnje (uključujući i reciklažu). Plastični otpad se može preraditi na više načina: topljenjem. 64 .

magazine. staklene. pešačite ili vozite bicikl.Ovo je simbol za tri R životne sredine: Reduce (redukuj smanji). 85% od toga odlazi u zemlju. iz čega se vidi da je reciklaža samo jedan deo njegovog značenja i to poslednji. • Koristite štedljive slavine. novine čitajte ih na internetu. kaplju… • Smanjite utrošak energije za grejanje kuće pojačavanjem njene izolacije. • Koristite energetski štedljive uređaje. • Koristite javni transport kada je raspoloživ. • Umesto da kupujete knjige. Da li ste primetili da su reciklirani proizvodi često skuplji od onih napravljenih od novih materijala? Ne budite ograničeni. obratite pažnju i na ostala dva R Redukuj i Re-koristi. • Kupujte proizvode čija je ambalaža iskoristiva ili se može reciklirati i za čiju se izradu ne troši puno energije. one koje ne mora svako stalno da ima.. je reciklaža. Smanjena potrošnja znači smanjeni otpadci: • Odlučite da li vam pojedini proizvod uopše treba. posle smanjenja potrošnje i ponovnog korišćenja. Zašto? Oni ne mogu da ostvaruju profit ako se smanji potrošnja i poveća nivo korisnosti proizvoda i ambalaže. Smanjenje potrošnje energije održava vazduh čistijim: • Umesto vožnje. vodokotliće. Ljudi misle da je ovo simbol samo za reciklažu zato što od sva tri njegova značenja industrija pravi novce samo od reciklaže. • Gasite svetlo koje vam nije neophodno i koristite energetsk efikasnije sijalice. Ljudi troše miijarde komada ambalaže: plastične. koliko je to moguće. Izračunajte koliko ste papirnih i plastičnih kesa do sada potrošili. • Koristite tekstilne krpe i salvete umesto papirnih. papirne . Re-Use ("re-koristi" . • Delite proizvode sa familijom i prijateljima. • Pozajmite i iznajmite ako baš ne morate da kupite. Obim tih otpadaka se može smanjiti smanjenjem potrošnje i ponovnim korišćenjem tog materijala. 65 . Razmotrima svako od tri R ponaosob. Oni su smanjili značenje simbola da bi odagnali pažnju sa ostala dva segmenta. oni prave novac na reciklaži.. Redukuj. ne dozvolite da bespotrebno cure. • Kupujte proizvode koji nemaju veliku ambalažu. sa multimedijalnih izdanja ili u biblioteci. metalne. Poslednji korak. • Koristite sopstvenu korpu kada idete u prodavnicu.koristi ponovo) i Recycle (recikliraj).

• Novine. udruženja potrošača sindikata. Re-koristi.. štetni sporedni produkti. • Delite knjige. trgovine. godine. od sirovine do otpada. magazine.Smanjivanjem potrošnje i otpadaka pomažete da životna sredina ostane čistija i zdravija. otpad i sl. Ovaj program uključuje ekomedicinsko testiranje veoma velikog broja proizvoda. Kriterijumi za ocenu eko-medicinskog kvaliteta pojedinih grupa proizvoda izrađeni su od strane Evropske komisije. Umesto da odbaciš stvari. koristi ih ponovo: • Ne odbacujte ambalažu koju možete da iskoristite za neke druge potrebe.Odluke o dodeli eko-znaka na osnovu rezultata testiranja donosi Evropski komitet za dodelu eko oznaka većinom glasova. od deterdženata do toalet papira. Ako su označeni 3R simbolom odložite ih u odgovarajući kontejner ili ih odnesite u stanicu za reciklažu. Procenjuje se potrošnja energije u proizvodnji. • Koristite organske otpadke za kompost. kartonske kutije. Pri tome se pored rezultata laboratorijskih analiza prikupljaju detaljni podaci o celokupnom "životnom ciklusu" proizvoda. • Ne odbacujte staru odeću. igračke. 66 . Ne odbacujte ih sa ostalim otpadcima. emisija gasova "staklene bašte". Ponovnim korišćenjem stvari i materijala čuvate novac. i pojedinih članica Zajednice. voda i napici. postajete kreativniji i smanjujete otpadke u isto vreme. pogledajte da li se može reciklirati: • Koristite one proizvode koji se mogu reciklirati. Pored toga postoji i Konsultacioni forum za eko oznake (koji čine predstavnici industrije. novine sa prijateljima. Poklonite ih onima koji nemaju. Objavljeni su i kriterijumi za personalne kompjutere s obzirom na veliku ekspanziju kompjuterske tehnologije. efikasnost korišćenja fosilnih goriva. • Koristite obe strane papira. Ovim programom nisu obuhvaćene namirnice. mogućnost recikliranja. od mašina za pranje veša do zamrzivača.. ekoloških organizacija. biorazgradnja otpada. • Budite kreativniji u razmišljanju kako da višestruko iskoristite neke stvari. prodajte ih na buvljaku. konzerve i većina plastične ambalaže se mogu reciklirati. lekovi i toksične supstance. Ako nešto ne možete da iskoristite. Recikliraj. koji aktivno učestvuju u formiranju kriterijuma za dobijanje eko oznaka. nameštaj . travnjak. baštu.). Integracioni procesi u Zapadnoj Evropi inicirali su jedinstvenu standardizaciju eko-oznaka od 1993. prisustvo freona. Nađubrite svoj vrt. • Za neke otpadke čak možete dobiti novac ako ih odnesete na odgovarajuće mesto za prikupljanje (npr.

Na razvijenim tržištima očekivanja su na daleko većem nivou. smanjenjem cena i rokova isporuke i tako zadrži utvrđene ili izražene potrebe tržišta odnosno kupaca. ali i da ga stalno povećava. proširenjem asortimana proizvoda. Srpska privreda treba da se prilagodi uslovima poslovanja na tržištu Evropske Unije i da primenjuju standarde JUS ISO 9000 i JUS ISO 14000. a što je najvažnije. Eko kvalitet i eko tržište U savremenoj tržišnoj privredi treba obezbediti prava potrošača na zdravu hranu i zaštitu od proizvoda štetnih po život i zdravlje potrošača. 67 . Potrošači su spremni da plate veću cenu za proizvode sa ekološkim kvalitetom. JUS ISO 14012 Smernice za proveravanje zaštite životne sredine (kriterijumi za kvalifikovanje provera zaštite životne sredine). usavršavanjem stila. ona se može koristiti u marketingu isključivo tog proizvoda u bilo kojoj zemlji Evropske Zajednice.000 standarda i to: 1. kao i u Norveškoj. Očekivanja kupca u vezi sa kvalitetom su različita. Pravo na zdravu životnu sredinu ima svaki čovek. zahtcva se ekološki kvalitct proizvoda na tržištu. U savremenoj tržišnoj privredi treba obezbediti prava potrošača na zdravu hranu i zaštitu od proizvoda štetnih po zdravlje i život potrošača. Na globalnom nivou. 3. 5. JUS ISO 14001 Sistem upravljanja zaštite životne sredine (specifikacija sa uputstvom za primenu). Stalno rastuća trgovinska razmena u svetu pod snažnim uticajem sve energičnijih zahteva kupaca da se izvrši standardizacija kvaliteta. novi zahtevi se ispoljavaju na kontinuitetu. Savezna Republika Jugoslavija je preuzela pet ISO 14. JUS ISO 14010 Smernice za proveravanje zaštite životne sredine (opšti principi) 4. koja podrazumeva harmonizaciju ekonomskih i ekoloških ciljeva.Kada se nekom proizvodu dodeli eko oznaka sa logom u vidu cveta i znake Evropske zajednice. sisteme i postupke). JUS ISO 14011 Smernice za proveravanje zaštitne životne sredine (Postupci provere. više su kultivisana. 2. Tržišni uslovi privređivanja nameću brigu o kvalitetu kao sastavnom delu ponašanja preduzeća. proveravanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine). Islandu i Lihtenštajnu. Takvi zahtevi nalažu preduzeću potrebu da stalno održava dostignuti nivo kvaliteta. u tom smislu. JUS ISO 14004 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (opšte smernice za principe. Ekološki znak kvaliteta je bitan za zaštitu potrošača i zaštitu životne sredine i omogućava srpskim proizvodima plasman na svetsko tržište.

ekonomsko i socijalno okruženje. način ocjene i verifikacije. kao i za naročito vredna. međusobno dejstvo faktora pod 1) i 2). Procenom se identifikuju. zemljište. vodu i more. Sistem zaštite životne sredine čine mere. radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata u sledećim oblastima: prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta. Osnovni zakoni koji uređuju oblast zaštite i unapređivanja životne sredine su: Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srbije“. odnosno koji predstavljaju rizik po životnu sredinu. i strožiji od standarda koje priznaje međunarodno pravo. kriterijumi koje moraju ispunjavati stručne organizacije koje mogu da se bave izradom procjene. broj 135/04) uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. uslovi i instrumenti za: održivo upravljanje. vazduh. ribarstva. Za sve zahvate koji se planiraju i realizuju od starne pravnih i fizičkih lica. učešće javnosti i druga pitanja od značaja za izradu procjene uređuju se propisom Vlade. floru i faunu. smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. poljoprivrede. kontrolu. broj 135/04) uređuje uslove. način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu. lovstva. šumarstva. sadržaj. domaćih ili stranih. obavezna je izrada procene. izbor lokacije. klimu i pejzaž. za odredjen period. koji mogu da dovedu do zagađenja životne sredine. i to posebno i pojedinačno na: 1) 2) 3) 4) 5) ljude. izbor alternativnih rešenja u pogledu tehnologije i hemikalija. Za pojedinačne segmente životne sredine. metode izrade. Vrste zahvata za koje je obavezna izrada procene. gde god je to moguće. Republika se obavezuje da u oblasti životne sredine utvrdi standarde i normative koji su. materijalna dobra i kulturno-istorijsko nasleđe. očuvanje prirodne ravnoteže. raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića. 68 . celovitosti. osetljiva ili ugrožena područja utvrđuju se standardi kvaliteta životne sredine kojima će se propisati nivoi zagađivanja koji se ne smeju prekoračiti. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“. sprečavanje.Standardi kvaliteta sredine definišu maksimalne koncentracije potencijalnih toksičnih supstanci koje se mogu naći u sredini. opisuju i predviđaju direktni i indirektni uticaji na životnu sredinu.

nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja realizacije projekata na životnu sredinu. saobraćaja. broj 135/04) uređuje postupak procene uticaja projekata koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu. upravljanja otpadom. Održiv razvoj nije suština za prirodu. industrije. turizma. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik Republike Srbije“. očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune.energetike. broj 135/04) uređuje uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi. sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu. 69 . učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku odobravanja projekata i izdavanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja. već pre sposobnost ljudskog društva da izvodi stalne reforme u cilju da sačuva osetljivu ravnotežu između ljudi i njihovog prirodnog sistema za održanje života (Prirode). Održivi razvoj ostvaruje se donošenjem i sprovođenjem odluka kojima se obezbeđuje usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja. učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole. nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. Održivi razvoj Održivi razvoj je usklađeni sistem tehničko-tehnoloških. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“. telekomunikacija. upravljanja vodama. životnu sredinu ili materijalna dobra. vrste aktivnosti i postrojenja. ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kojem se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Problemi neodrživog razvoja: Kvantitativni problemi: Iscrpljivanje prirodnih resursa i razaranje ekoloških sistema. Praktično svi energetski izvori i postrojenja imaju veći ili manji uticaj na okolinu.U prevodu. upravljanje otpadom i njegovim raznošenjem). već čuvanje sistema koji upumpava život u nas ljude.promena društva. uljnih škriljaca i nuklearnih sirovina. efekat gasova staklene bašte i promene klime izazvane njima. period kočenja. Prihvatljivost . kućnim hemikalijama i hemikalijama iz lekova. degradacija zemljišta. Karakteristike trajnih oblika zagađenja: veoma dug inkubacioni period. transformaciju i distribuciju.usklađenosti društvenih ciljeva i ciljeva zaštite životne (nestajanje šuma. Koncept 4E . Da bi se takav proces uspešno izveo potrebna je nova orjentacija tehnološkog razvoja i mnogo bitnija promena institucionalnog razvoja . poljoprivrednim hemikalijama i drugim. Kod proizvodnje primarne energije najznačajniji uticaji nastaju pri proizvodnji uglja. zagađenja nastala kao posledica sagorevanja konvencionalnih energetskih izvora.energija mora biti dostupna po cenama koje su prihvatljive za siromašne ljude. To je proces korišćenja resursa održavanjem sklada između budućih i sadašnjih potreba.Energija. tako da ne postoji ekološki potpuno čist izvor energije.kontinualno snabdevanje energijom u dugom vremenskom periodu i sa zadovoljavajućim kvalitetom usluga. povećanje zdravstvenih rizika i dodatno ugrožavanje ekoloških sistema. nuklearnu bezbednost. Raspoloživost . Kvalitativni problemi: toksičnost proizvoda. procesa proizvodnje i otpada dovode do zagaživanja tla. 70 . “prag primetljivosti” i lobi zagađivača. Ekologija. Ciljevi energetike u XXI veku: Pristupačnost . ali i omogućuju proizvodnju. Ekonomija i Efikasnost. povećanje kiselosti na regionalnom nivou. Glavni problemi koje smo stvorili: Bezglavim zagađenjejm vode industrujskim hemikalijama. održivi razvoj nije najbolje rešenje za prirodu. Znatno veći uticaj na životnu sredinu ima proizvodnja sekundarne energije. vode i vazduha. dok je znatno manji uticaj proizvodnje nafte i prirodnog gasa. odnosno daju osnovu za dalji razvoj i održavanje energetskih sistema. smo već doveli 50% svetskog stanovništva da ostane bez pijaće vode. pasivne mere ekološke zaštite i efekat odbitka.

Korišćenje hemikalija za poljoprivredu (veštačka đubriva. To je izazvalo poremećaje u prirodnim rezervoarima vode..dok su ostali na izmaku. Razlog je prekomeran izlov i zagađenje hemijskim i nuklearnim otpadom odlaganim u okeane i hemikalijama koje iz reka stižu u okeane. sirovina i potreba za poljoprivrednim zemljištem doveli su neke šumske sisteme do uništenja za samo par godina. prekomerna upotrebe i širenje urbanih građevinskih oblasti doveli su do trovanja i gubitaka zemljišta za poljoprivredu. mlazni motori. toplane itd. Sposobnost da se proizvede hrana i energija su na izmaku. Nestanak vrsta znači nestanak celokupnog sistema. a sa druge strane su glavni uzročnik zagađenja životne sredine. U svemu se približavamo limitima prirode.). to znači i nestanak hrane. a svaki deseti će biti ozbiljno neuhranjen. a mnogo hiljada njih izumre pre nego što budu uvrštene u spisak ugroženih.Pritisak na okeane raste iz više smerova. vlage.. jer vrste medjusobno zavise jedna od druge. Nastali su usled industrije. lekova. Fosilna goriva Velika zastupljenost fosilnih goriva u svakodnevnom životu za stvaranje toplotne i električne energije (termoelktrane. bez hrane i vode. čiji je krajnji cilj veći standard i bolji život. Kroz mere 71 . Tekuća globalna brzina izumiranja vrsta je 20000 vrsta godišnje. raketni motori itd. hemijskih prizvoda i stotine nepotrebnih stvari koje kupujemo. tj. jer su se količine ribe smanjile ispod profitabilnih za rad. Krčenje za potrebe industrije drveta i dr. Ako dostignemo limit od 12.4 milijarde svaki peti čovek će živeti u potpunoj bedi. vodi u degradaciju osnovnih životnih uslova. Mnogi biolozi veruju da smo usred najveće epizode izumiranja od nestanka dinosaurusa pre 65 miliona godina isključivo zaslugom čovekovog odnosa prema prirodi i sebi.... kao i u mehaničkom radu (motori sa unutrašnjim sagorevanjem. ili pravilnije hvatači ribe doživljavaju kolaps. Svi proizvođači. klizištima i izazvalo poremećaje klime. ali i oaza prirode. ukazuje na neophodnost njihovog korišćenja. Tako dolazimo do apsurdne situacije. kotlarnice. Uništenjem ozona u stratosferi pretimo da pojačani ultra-violetni zraci(radijacija) unište većinu života(vrsta) na planeti. Ovi problemi se već osećaju... drastične promene klime i još mnogo čega. prirodnog sistema filtriranja..). vezivanja tla. Preko 34 000 biljnih vrsta i 5200 životinjskih vrsta širom sveta su pred izumiranjem. Zemlja je prenaseljena. da postupak dobijanja i korišćenja fosilnih goriva. Mogućnost da planeta apsorbuje otpad i druge štetne uticaje su istekli. eksponencijalno veća od praistorijske brzine izumiranja dinosaurusa. pesticidi i herbicidi).

Rašireno korišćenje nuklearnih i fosilnih energetskih sirovina ugrožava ljudsku egzistenciju. gradski gas. bude nepotrebno izgubljeno. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. generatorski gas. Imaju veliku važnost i ulogu u razvoju civilizacije. Veštačka goriva su: koks. treset. kameni i mrki ugalj. To je dovelo i do oružane borbe za kontrolu ležišta fosilnih goriva. Bez njih nema urbanog života. Fosilna goriva nastala su u sedimentnim uz pomoć živih organizama ili fosila. nafta u tečnom. destilati katrana. Fosilna goriva su goriva koja sadrže ugljikohidrate. mazut. koksni gas. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa se sagorevanjem. acetilen u gasnom stanju. sintetički benzin. održivi razvoj. 72 . i prilikom toga se oslobađaju otrovni i štetni gasovi koji utiču na okolinu kao: ugljenik II oksid CO. Usled ogromne potrošnje. petroleum. pa i sudbina celog čovečanstva. vode. mehaničkim i hemijskm postupcima) i javljaju se u sva tri agregatna stanja. jer nije neminovno da ono što savremeni čovek degradira zbog svojih potreba. Međutim. potvrđuje se teza o mogućem održivom razvoju. drvo u čvrstom stanju. Uz hranu. njihovu proizvodnju i primenu prati i odgovarajuće zagađenje životne sredine. alkohol. tako da sve to treba podvesti pod tzv. Po poreklu goriva se dele na prirodna (ona koja se dobijaju u prirodi) i veštačka (ona koja se dobijaju iz prirodnih termičkim. sumpor dioksid SO2. kisele kiše. i prirodni zemni gas u gasovitom stanju. vodonik u tečnom stanju. usled čega joj se smanjuje pH-vrednost te nastaju tzv. razvoja industrije ni napredka čovečanstva. itd. drveni ugalj. stvaraju dodatne probleme i opasnosti. rezerve fosilnih goriva se iscrpljuju 100 hiljada puta brže nego što su nastale. Poznata su još i kao mineralna goriva. vazduha. Predviđene klimatske promene. gas visoke peći. pre svega biljnog porekla. već naprotiv može uz pravilnu i beskompromisnu zakonsku regulativu zasnovanu na primeni rezultata naučnih istraživanja. destilati nafte. Njihov značaj za savremeno čovečanstvo je neprocenjiv i nezamisliv. mogućnost nuklearne kontaminacije i nerešeni problemi vezani za proizvodnju plutonijuma u nuklearnim reaktorima. vodu i vazduh fosilna goriva su bila i ostala nasušna potreba. Osnovna podela fosilnih goriva je na ugljeve i bitumije ili bitumene. benzol. Pripodna goriva su: antracit. NO3 itd. vodonik. Fosilno gorivo je materija koja učestvuje u sastavu Zemljine kore nastala izumiranjem organizama. biosfere. nastala od ostataka biljaka i/ili životinja.zaštite životne sredine. SO3. stene. vodeni gas. dok se otapaju u vodi koja se nalazi u atmosferi. Fosilna goriva utiču na zagađenje geološke sredine. benzin. zemljišta. Ovi gasovi utiču na okolinu tako što se sakupljaju u atmosferi i tako stvaraju učinak staklene bašte. koje uništavaju biljke i erodiraju građevine. sa svojstvom da sagoreva i pri tome razvija manju ili veću temperaturu. briket. jer životi milijardi ljudi širom sveta zavise upravo od njih. ugljena prašina čvrsta. da se unapredi i svestrano koristi. ugljenik IV oksid CO2. jer ima direktan negativan uticaj na zdravlje ljudi.

a samim tim i ekološke kulture • Pravilnom izgradnjom deponija za pepeo i šljaku. kontrolu pitke vode. 2. smanjenje štetnih ispusnih gasova iz industrijskih postrojenja i prometa. Očuvanje kvaliteta žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara. prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti. plodno zemljište se odlaže na površini jalovišta) • Rekultivacijom zemljišta (pošumljavanje i travnjaci) • Izgradnjom prečistača otpadnih voda iz termoelektrana. petrohemijskih sistema • Sprečavanjem aerozagađenja iz pomenutih pogona • Podizanjem opšte kulture. 3. kontrolu pitke vode. kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda. 4. zabranu proizvodnje jedinjenja koja razgrađuju ozonski omotač ili nepovratno kontaminiraju postojeće ekosisteme. zabranu proizvodnje jedinjenja koja razgrađuju ozonski omotač ili nepovratno kontaminiraju postojeće ekosisteme. smanjenje štetnih ispusnih gasova iz industrijskih postrojenja i prometa. rafinerija. toplana. Unapređenje stanja životne sredine i osiguranje boljih uslova života. sušara. te sprečavanje ekološke erozije istih • Obradom otpadaka iz energetike i reciklaže • Smanjenjem količine otpada • Pravilnim radom inspekcijskih službi VAZDUH (ATMOSFERA) • Zakonska regulativa i dosledno poštovanje istih • Prostorne i urbanističke mere planiranja i podizanja industrijskih kapaciteta 73 . Zaštita životne sredine obuhvata mere za: smanjenje buke. Osnovni ciljevi zaštite životne sredine u ostvarivanju uslova za održivi razvoj (ravnoteža između čoveka i prirode) su: 1. kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda. GEOLOŠKA SREDINA I ZEMLjIŠTE • Zakonskom regulativom protiv zagađenja i za njegovo otklanjanje • Pravilnim otkopavanjem i odlaganjem jalovine (npr. Trajno očuvanje izvornosti. Očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrednosti. biološke raznolikosti.Mere zaštite životne sredine Zaštita životne sredine obuhvata mere za: smanjenje buke.

a ona dalje za veštačka đubriva • Benzini se proizvode bez primesa olova. • Prelaskom sa fosilnih goriva na druge izvore energije • Zaustavljanjem otpadnih materija (filteri. parkovi prirode. rastvori) • Podizanjem zelenih pojasa oko termoelektrana. rezervati prirode. zaštićene vrste biljaka i životinja) • Kontrola korišćenja prirodnih bogatstava • Umesto dosadašnjeg nekontrolisanog korišćenja prirodnih bogatstava. spomenici prirode. Ložišta sa zatvorenim sistemom kao i smanjenje otpada. apsorpcionih i tehnoloških mera • Vremensko i prostorno ograničenje buke i vibracije • Primena najpovoljnijih prostornih rešenja • Ekranizacija buke (visoko rastinje. izolacionih. čovek mora da ih vraća u procese prirodnog kruženja materije BUKA I VIBRACIJE • Priprema raznih. zaštitni zidovi) • Pravilna zaštita na radu • Prelazak na modernije tehnologije • Poštovanje zakonskih regulativa 74 . rafinerija • Sadnja i održavanje šumskih površina • Podizanjem nivoa ekološke kulture VODA • Pravna (zakonska) regulativa • Uvođenje zona sanitarne zaštite • Ugradnja filtera. taložnika i drugih uređaja koji sprečavaju zagađenje voda • Prelazak na modernije tehnologije • Podizanje ekološke kulture • Dosledna primena zakonskih normi • Sistemi zatvorenih ciklusa vode • Korišćenje mikroorganizama za prečišćavanje voda BIOSFERA • Rekultivacija i revitalizacija ekosistema i predela • Zakonski propisi (nacionalni parkovi. prirodne retkosti.• Usavršavanje postojećih tehnologija sa ciljem da nema ostataka koji mogu zagaditi vazduh. predeli izuzetnih odlika. SO2 se koristi za dobijanje sumporne kiseline. toplana.

Na to pitanje je teško odgovoriti. Na sledećoj slici dat je primer nomalne raspodele. zatim broj biljaka i životinja u zajednici.PRIMENA STATISTIKE U MONITORINGU ŽIVOTNE SREDINE Vrlo česta potreba za određivanje reprezentativnog uzorka. Mnoge promene u životnoj sredini imaju normalnu raspodelu iz tog razloga je dat primer dijagrama putem normalne raspodele mogu se dobiti pouzdani rezultati. zove se spiralna dužina. S. kao: S = VT gde je V prosečna brzina kojom se atom kreće nizvodno. itd. Ako je brzina V mala. ali se može reći da svaka biljka i životinja može uticai na rapsodelu i dinamiku hranljivih materija u okviru ekosistema. Hranljive materije su podložne podvodnom transportu. ali i normalna raspodela se često koristi za određivanje udela komponenti ili nekih odstupanja od srednje vrednosti. Težnja eko-sistema da zadrži hranljive materije 75 . kao i jedna. dužina spirale je mala. Vodene struje treraju hranljive materije nizvodno. tako da malo hranljivih materija kruži ka jednom mestu. na primer gustina naseljenosti. Međutim. Interesantno je postaviti pitanje u kojoj meri određeni organizmi utiču na eko-sistem. a vreme T kratko. mogu se proceniti skoro da budu validni. Odstupanja mogu biti niska i visoka. Analize takvih podataka sprovode se putem drugih statističkih metoda. Denis Newbold je sa svojim saradnicima definisao svoju spiralnu dužinu. Interesnatan je protok vode. a T prosečno vreme koje je potrebno da atom završi kruženje. Biljke i životinje mogu promeniti raspored i tok hranljivih materija u ekosistemu. Dužina koja je potrebna da jedan atom hranljive materije završi jedan ciklus. Često se dinamika hranljivih materija prikazuje spiralom. ima promena koje se ne ponašaju u skladu sa normalnom raspodelom. dve ili tri standardne devijacije u odnosu na srednju veličinu.

000 organizama po kvadratnom metru i biomasu od 9. Arizona. Arizona. Više od 80% biomase beskičmenjaka prema ovim istraživanjima čine vrste koje se hrane malim organskim delovima koju ekolozi nazivaju kolektorima. USA 76 . Na sledećoj slici data je nutritivna spirala i njena težnja pri transportu u vodi. Izračunato je da je prosečna količina azota 250mg po kvadratnom metru dnevno. Slikom data je relativna količina azota u procentima u izučavanoj oblasti. Grimova je procenila veliku gustinu naseljenosti i to oko 100. S tim što je zadržavanje hranljivih materija tesno povezano sa dužinom spirale.62g po kvadratnom metru. Faktori koji utiču na dužinu sprale imaju uticaja i na nutritivno zadržavanje u eko-sistemu. Raspoloživi azot je veoma bitan. Slika 19. Nency Grimm (1988) je pokazala da veskičmenjaci povećavaju stopu azota u Sycamore Creek.15 Relativna gustina azota u procentima Sycamore Creek.naziva se nutritivno zadržavanje.

Domaću floru čini oko 1200 vrsta. može se predvideti koncetracija fosfora sa veliom preciznošću. Bogaćenje eko-sistema donosi za posledicu nastanak raznih vrsta gljiva. On nastaje iz atmosfere. 77 . Kanalizacioni sistemi sadrže dosta azota. 90% ne raste nigde više na planeti. Havajska ostrva su gusto naseljena biljkama i životinjama. proizvodnju humusa. menja se količina azota u eko-sistemu.Izučavano je kruženje azota. Sastav zemljišta se jako razlikuje. Ljudske aktivnosti u zadnje vreme eko-sistem obogaćuju azotom i fosforom. I taj prikaz je dat na slici koja sledi (19. Kada se uzmu u obzir svi parametri koji utiču na eko-sistem. Na sledećoj slici dati su dnevni gubici i dobici fosfora u različitm periodima. Biljke koje dominiraju mogu znatno da promene sadržaj azota u eko-sistemu. Najveći je problem što biološke zajednice slabe. za vreme oluja koje se mogu desiti u bilo koje doba godine. a uzročnici mogu biti neke biljke. najmanje registruje se tokom poplava.28). Kada se proizvodi humus bogat azotom. Može da bude prisutna jako velika količina azota u zemlji. Najviše fosfora u zemljištu prisutno je u jesen kada opadne lišće. Ljudi utiču na unos hranljiv materijal u vodene eko-sisteme. kao i prisutnost hranljive vrednosti zemljišta. uključujući i hranljivu vrednost zemljišta. Ljudi su dodali oko 4600 egzotičnih vrsta.

Ono što je istina je da se nivo i vrsta ljudskih aktivnosti stalno mora kontrolisati. 78 . vrlo su korisna za menadžere koji planiraju da koriste zemljište. Ovim modelom mogu se predvideti promene. kao i rešavanje nekih ekoloških problema. ograničava pogodnost kotrišćenja za rekreaciju i vodene sportove. Visoka koncetracija fosfora stvara neravnotežne uslove sredine. vode i vazduha. što utiče na estetski izgled vode.Slika 19. smanjuje bistrina voda i količina kiseonika i vodonika. povećanje količina algi. kao i mogućnosti korišćenja određenih oblasti za specifične namene. ukoliko se želi postići određeni nivo kvaliteta zemlje.28 Koncentracija fosfora u jezerima sa razumnom preciznošću Predviđanja koncetracije fosfora.

što je doprinelo globalnom zagrevanju i klimatskim promenama.Kjoto protokol (The Kyoto Protocol) Protokol iz Kjota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (eng. godine. saobraćaju itd. do 15. fluorougljovodonika. godine kada je Rusija ratifikovala Protokol. decembara 1997. The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) je dodatak međunarodnom sporazumu o klimatskim promenama. Države koje su ga ratifikovale čine 61% zagađivača. decembra 2007. Sjedinjene Američke Države i neke manje države odbile su da ratifikuju Protokol iz Kjota. metana. februara 2005. Protokol je stupio na snagu 16. potpisan sa ciljem smanjivanja emisije ugljen-dioksida i drugih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Srbija je prihvatila Kjoto protokol 24. Grinpis smatra da je protokol postavio previše skromne ciljeve kojima se neće postići veći pomaci. azot-dioksida. godine. godine na ostrvu Bali u Indoneziji je održana konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama na kojoj je raspravljano o budućnosti Kjoto protokola. Od 3. 11. 79 . Za njegovo stupanje na snagu bilo je potrebno da ga ratifikuje najmanje 55 država i da države koje su ratifikovale protokol čine najmanje 55% zagađivača. godine. februara 2005. Protokolom se smanjuje ispuštanje šest gasova koji izazivaju efekat staklene bašte: ugljen-dioksida. perfluorougljovodonika i heksafluorida. To se dogodilo 16. kada ga je ratifikovala Rusija. U poslednjih nekoliko decenija povećale su se koncentracije ovih gasova u atmosferi zbog korišćenja fosilnih goriva u industriji. septembra 2007. Protokol je otvoren za potpisivanje u japanskom gradu Kjotu u organizaciji Konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promene (UNFCCC).

Primera radi. Od zagađenosti vazduha. porasti za čak 5. Trenutno od nafte zavisi 90 odsto celokupnog transporta.6 Celzijusa. koliko se godišnje proda samo u SAD. među kojima i 30 industrijskih giganata (bez SAD i Australije) predviđeno je da se do 2012. Upravo je rast ugljen-dioksida u atmosferi glavni krivac za efekat “staklene bašte” i globalno zagrevanje Zemlje. "flaširana" voda ubrzano postaje glavno "bojno polje u ekološkom ratu". upozoravaju stručnjaci. poplava i toplotnih udara u kojima je tokom poslednjih nekoliko godina život izgubilo na milione ljudi. suša.2 odsto smanji emisija ugljen-dioksida u Zemljinoj atmosferi. to neće biti moguće jer efekat staklene bašte i globalno zagrevanje značajno će smanjiti površinu poljoprivredno obradivog zemljišta. kojim su se najrazvijenije zemlje na planeti obavezale da će smanjiti emisiju štetnih gasova. Procene su da će nam 2030. do 1990.profit je važniji od budućnosti Zemaljske kugle. emisije štetnih gasova i rasta potrošnje energije predstavlja okretanje ka jeftinoj obnovljivoj energiji iz prirodnih izvora . Sporazumom koji je potpisala 141 država.Najvažniji svetski dokument od industrijske revolucije je „Kjoto protokol“. pitanje pronalaska alternativnih vodova energije izbilo je u prvi plan. Predsjednik Buš brani svoj stav i stav svoje administracije time da mnoge zemlje potpisnice nemaju ni znanja ni resurse da bi potpisano sproveli u delo tako je sve manje-više besmisleno. Zajedno sa Australijom ova vojno i ekonomski najmoćnija zemlja svijeta odgovorna je za trećinu gasova štetnih po životnu okolinu. planeta će izbeći krizu u kojoj će stradati milioni nedužnih. Što pre to dopre do svesti šefova kompanija i država. Da bi se proizvelo 29 milijardi plastičnih flaša sa vodom. od 1900. lekova i hemikalija na zemlji. godine biti potrebno 60 odsto više energije. SAD kao zemlja koja najviše zagovara globalizaciju nije pristala da potpiše sporazum. mora i vetra.sunca. što je dovelo do uragana. a zaliha nafte ima još za oko četiri decenije. Istovremeno prema podacima UN u narednih 30 godina proizvodnja hrane moraće da se poveća za 60 odsto na globalnom nivou da bi se pratio rast svetske populacije. Čini se ipak da je nešto drugo po sredi . Za proizvodnju i transport svakog litra vode u flaši potroši se čak sedam litara vode i 162 grama nafte. prosečna temperatura na Zemlji će do 2100.8 stepeni Celzijusa. Međutim. Pravu cenu efekata staklene bašte je nemoguće izračunati i ona se meri hiljadama milijardi dolara. vode i posledica kiselih kiša umiru milioni ljudi. a prirodni ekosistem Zemlje ne može da nadoknadi pričinjenu štetu. Esencijalno rešenje za začarani krug između globalnog zagrevanja. Ukoliko se nastavi trend globalnog zagrevanja. Posle terenskih vozila i plasticnih kesa. ta temperatura je porasla za svega 0. 80 . S obzirom na to da se većina ugljen-dioksida u atmosferu ispušta sagorjevanjem fosilnih goriva (nafta i ugalj). godine za 5. proizvodnje hrane.

Srbija i Crna Gora bi trebalo da u potpunosti iskoriste prednosti saradnje u oblasti životne sredine u okviru SSP-a. proceni uticaja na životnu sredinu i strateškoj proceni životne sredine. još uvijek nije razvijeno. javnog ucešca u procesu odlučivanja i pristup pravdi u slučajevima vezanim za životnu sredinu. godine usvojen niz propisa iz oblasti zaštite životne sredine. u pogledu kvaliteta vazduha i vode. godine. U isto vreme. harmonizovanih sa standardima EU uključujući odredbe o proceni uticaja na životnu sredinu).potrebno je 17 miliona barela nafte. Neophodno je preduzeti mere ka unapređenju pristupa informacijama. uređenja prostora. ali ne i isključivo. kao i zakonodavstvo o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađenja. uključujući i novi Zakon o zaštiti životne sredine (zasnovan na odredbama Arhuske konvencije i drugih UNECE Konvencija. regulatorne i institucionalne reforme u Srbiji i Crnoj Gori se moraju ubrzati radi jačanja osnove za implementaciju konzistentne i efektivne politike životne sredine. Voda sa izvora prevozi se hiljadama kilometara širom sveta i tako nastali izduvni gasovi značajno doprinose globalnom zagrevanju. u skladu sa principom "zagadivač plaća". Srbija i Crna Gora učestvuju u različitim regionalnim inicijativama o životnoj sredini koje promoviše Evropska komisija. U Srbiji je u decembru 2004. kako se Konvencijom i zahteva. U proleće 2004. nadgledanja zagađivanja. što ce zahtevati saradnju u borbi protiv degradiranja životne sredine i unapređenje dodele sredstava za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. posebno. kao što je Regionalni program obnove životne sredine (REREP) i Balkanska mreža za usklađivanje i sprovođenje propisa iz područja zaštite životne sredine (BERCEN). Uspostavljanjem ovih ambicioznih zakonodavnih programa u oblasti zaštite životne sredine je uglavnom rukovodilo Ministarstvo Srbije osnovano 2002. upravljanja otpadom i zaštite šuma. flore i faune. klasifikacije i sigurnog rukovanja hemikalijama. korišcenje finansijskih instrumenata za zaštitu životne sredine. Dok su neke takse direktno rezervisane u svrhu zaštite životne sredine. u cilju pune usaglašenosti sa pravilima EU. unapređenja energetske proizvodnje i zaštite u industrijskim postrojenjima. nova vlada je ukinula prethodno zasebno Ministarstvo i područje životne sredine stavila u nadležnost Uprave za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu za nauku i zaštitu životne sredine. 81 . godine. Stanje u Srbiji U okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Srbija i Crna Gora bi trebalo da ojačaju saradnju sa EU u suzbijanju narušavanja životne sredine. Instrument procene uticaja na životnu sredinu može zahtevati dodatno usklađivanje.

Intenzivna eksploatacija prirodnih resursa dovodi do značajnih degradacija zemljišta. dok svi ostali prostori podsećaju na „mesečev pejsaž“. Rudarenje sa podzemnom i površinskom eksploatacijom stvara velike „rane“ na površini zemlje. oko 33% se proizvede u hidroelektranama i tek nešto manje od 2% u elektranama sa kogeneracijom i ostalim elektranama. Veliki površinski kopovi uglja nalaze se u Kolubarskim i Kostolačkim rudnicima.Problemi zagađenja u Srbiji Rasprostirući se na površini od 88. Pored enormnih emisija zagađujućih materija (čestice. Pančeva i Šapca nema sasvim jasan i definisan uticaj na životnu sredinu republike. Neefikasno korišćenje energije se ogleda u gubicima u prenosu oko 3.000 hektara tla se nalazi pod uticajem površinskih kopova i jalovišta. kopovi bakra u Boru i Majdanpeku i podzemna eksploatacija uglja u rudnicima Rembas-Resavica i Aleksinačkim rudnicima. mašina i opreme) sa svojim centrima poput Bora. Industrija (proizvodnja hrane. korišćenje ili tačnije rečeno neracionalno korišćenje energije ovaj negativni efekat dodatno pojačava...800 hektara. Novi Sad. Kragujevca. metala. generišu se velike količine pepela i šljake koje se kasnije odlažu na velike deponije.) u vazduh. Od toga samo se u toku jedne godine u Termoelektranama „Nikola Tesla“ u Obrenovcu generiše oko 4 miliona tona pepela i šljake koji se odlažu na dve deponije ukupne veličine 1.000 hektara. Nešto više od 15% takvih prostora je rekultivsano ili pokriveno nekakvom vegetacijom. Energetski sektor je svakako najveći emiter zagađenja u Srbiji. Procenjuje se da u Srbiji od proizvodnje električne energije ima 170 miliona tona pepela raspoređenih na oko 1. potpuno su uništene šume. Proces rekultivacije je veoma skroman. potoci i podzemne vode zagađene.361 km2. Niš. a u Srbiji je taj problem posebno prisutan u nekoliko oblasti.5 miliona predstavlja sasvim prosečnu zemlju u regionu. promene morfologije terena. Kragujevac. Zemlja Srbija oko 66% svoje električne energije proizvodi u termoelektranama na lignit. dok su gubici u distribuciji čak 7%. Kao gorivo najviše se koristi niskokalorični lignit. hemikalija. pića. Uz to što energetski sektor predstavlja važnog zagađivača. a brzina otkopavanja uglja i jalovine toliko napreduje da veći deo zemiljišta i nastalih rupa nije zaštićen. Republika Srbija je smeštena u srcu Balkanskog poluostrva. Moglo bi se reći da urbano stanovništvo dominira sa 58% i da su stanovnici uglavnom koncentrisani u velikim gradovima Beograd. veoma lošeg kvaliteta sa puno štetnih sastojaka i stare tehnologije bez mnogo načina da se ublaže štetni uticaji na životnu srednu. Ovo se pre svega odnosi na to što je zagađenje u ovim gradovima posledica mnoštva istovremenih 82 . izmešteni vodotoci. Oko 40. nemetala. CO2. stvaranja novih jalovišta.5%. Najveći krivci za to su gorivo i zastarela tehnologija. Po broju stanovnika od 7. SO2. Subotica.

Zagađujuće materije koje se mogu naći u urbanim industrijskim sredinama su: di-hlor-etan. oko 90% vozila je preko 10 godina starosti. što znači da je većina ostalih vozila odgovorna za enormne emisije izduvnih gasova i buku. PCB ulja. a sadržaj sumpora i olova je mnogo viši nego u EU. Oko 56% šuma je u vlasništvu države. teški metali. klimatske karakterstike i drugi uslovi stvaraju predpostavke za veliki biodiverzitet u šumskim i biljnim vrstama. Šume i šumski predeli pokrivaju 28% teritorije Srbije. Ekološki potencijal šuma međutim nije dovoljan jer je više od polovine šuma predstavljeno mladicama ili niskoproduktivnim šumama čime se i smanjuje mogućnost za apsorpcijom CO2.5 miliona najrazličitijih vozila. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra.faktora. 83 . nafta i naftni derivati. Geografski položaj republike. energija sunca. Situaciju sa zagađenjem dodatno pogoršava veoma loš kvalitet goriva. ali i domaće standarde. Saobraćaj u Srbiji predstavlja oko 2. Drumski i gradski saobraćaj postaju glavi emiteri olova. Samo 1/3 putničkih automobila ima katalizatore. geotermalna energija i energija biomase. hidroenergija. Predpostavka je da 70% goriva na tržištu ne zadovoljava postojeće standarde. Vozni park je veoma star. Industrija najčešće i u najvećem broju slučajeva nema sopstveni monitoring niti izveštavanje o stanju životne sredine u fabrici i oko nje. SO2 i NOx. 33% čak i preko 15 godina. čađi. fenoli čiji nivo često premašuju standarde EU. Alternativni izvori energije Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja.

a u roku od jedne ili dve decenije većina zemalja će biti primorana da koristi obnovljive izvore energije za podmirivanje svojih energetskih potreba. Treće. Prvo. sadašnje korišćenje fosilnih i nuklearnih goriva ne može da obezbedi dugotrajni i održivi razvoj. Velika potrošnja i porast broja stanovnika u svetu primoraće stanovnike velikog broja zemalja da se suoče sa problemom kritičnog smanjenja zaliha domaćih fosilnih energetskih izvora. Razvoj obnovljivih izvora energije [posebno od vetra. ne uključujući hidroenergiju. ali trenutno su vrlo ograničenih mogućnosti i energija koja se dobija njihovom upotrebom trenutno je skuplja. obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljendioksida u atmosferu. a uzimajući u obzir ograničenost zaliha. ugalj. vode. Prema podacima naftnih kompanija. energija iz biomase i sunčeva energija. i 2008. Do tada čovečanstvo se mora osloniti na neobnovljive izvore energije . Većina zemalja širom sveta suočiće se sa ozbiljnim nedostacima energije u bliskoj budućnosti. očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije. Zalihe fosilnih goriva brzo nestaju. mogućnost nuklearne kontaminacije i nerešeni problemi vezani za proizvodnju plutonijuma u nuklearnim reaktorima. Drugo. godine. stvaraju dodatne probleme i opasnosti. kao i drugim nacionalnim statističkim podacima.prvenstveno na naftu. sunca i biomase] važan je zbog nekoliko razloga. Rašireno korišćenje nuklearnih i fosilnih energetskih sirovina ugrožava ljudsku egzistenciju. prvenstveno energija vetra.Obnovljivi izvori energije pružaju znatan potencijal za budućnost. povećanjem udela obnovljivih izvora energije povećava se energetska održivost sistema i smanjuje zavisnost od uvoza energetskih sirovina i električne energije. nuklearnu energiju i prirodni gas. Predviđene klimatske promene. ukupna svetska potrošnja nafte iznosi skoro 4 milijarde tona godišnje. male hidrocentrale. Zbog toga će proći još neko vreme pre nego što dođe do značajnije upotrebe tih izvora energije. Obnovljivi izvori energije. Kako će prerada nafte dostići vrhunac između 2005. Trenutna energetska zavisnost većine zemalja od nafte i njenih derivata zahtevaznatne ekonomske izdatke i u budućnosti nagoveštava negativne efekte na nacionalne ekonomije. dok su ukupne rezerve oko 120-160 milijardi tona. 84 . daju manje od 1% ukupno potrebne energije. jer ima direktan negativan uticaj na zdravlje ljudi. kao i na međunarodnu bezbednosnu situaciju. Taj udeo u budućnosti treba znatno povećati jer neobnovljivih izvora energije ima sve manje.

korišćenje fosilnih goriva stvorilo je sistem međuzavisnosti. geotermalnih voda. Sa druge strane. Zemlje izvoznice baziraju svoju ekonomiju isključivo na izvozu energetskih sirovina što dovodi do političke. tako da se države koje zavise od uvoza fosilnih goriva nalaze u podređenim položajima. ekonomske i socijalne nestabilnosti. vetra.Usled koncentracije energetskih resursa u svega nekoliko oblasti u svetu. Brojna naučna i praktična istraživanja usmerena su upravo na mogućnosti 85 . priroda i životna sredina mnogo manje zagađuju. Biomasa U razvijenim zemljama sveta i Evropskoj uniji već godinama velika pažnja se poklanja obnovljivim izvorima energije. biomase. On je dodao da će za razvijanje nekih tehnologija biti potrebne decenije. upozorio je upravnik holandskog Centra za energetsko istrazivanje. Ton Hof. Alternativni izvori energije će ljudima biti preko potrebni ukoliko ponestane fosilnog goriva i to pre nego što cena nafte skoči na 100 dolara ili više. rezultat ovakve situacije je ne samo koncentracija energetske ekonomije. On je ukazao da je zbog toga "neophodno efikasnije trošiti fosilna goriva kako bi se dobilo više vremena za razvoj alternativnih vidova enerije koji bi postali pouzdani i jeftiniji". ali i činjenice da se korišćenjem energije Sunca. Pre svega zbog globalne energetke krize. već konstantno povećanje cena energetske infrastrukture i povećanje trgovinskog debalansa.

Hemijski sastav navedenih vrsta biomase. degradira se zemljište. Takav briket nepogodnijim od standardnog korišćenih goriva čini visoka higroskopnost. 1. stočarstvu i sa tim vezanoj industriji.400 kilograma po kubnom metru. Ove brojke. uništavaju biljke.biomase. kao potencijalnog energenta. nisu dovele do većeg korišćenja ovog prirodnog potencijala. pet tona kukuruzovine. što je približno drvetu. Briketiranje biomase je. Osnovni tehničko-tehnološki problemi koji određuju ekonomsku opravdanost primene ove tehnologije vezani su prvenstveno za troškove sakupljanja i kvalitet biomase. 86 . kojom se zapreminska masa nusproizvoda može povećati od 800 do 1. raštrkanost i nepristupačnost terena za mehanizovano prikupljanje.06 m3 gasa ili 9. Biomasa u poljoprivredi Nažalost. Kao konačni proizvod dobija se briket kalorijske vrednosti od 15 do 18 megadžula po kilogramu. kao i biološki razgradivi deo industrijskog i gradskog otpada. Pod biomasom se u skladu sa direktivama EU podrazumevaju biološki razgradive materije nastale u poljoprivredi.94 kilogram uglja. rasteruje divljač. svedenih na suvu materiju. četiri tone stabljike suncokreta. može da se proizvede jeftina stočna hrana. Nedavno je u fabrici kotlova 'Tipo Kotlogradnja' predstavljeno je eksperimentalno postrojenje za dobijanje energije sagorevanjem velikih bala sojine slame. što uslovljava posebne uslove pakovanja i skladištenja. međutim. budućnost. velika zapremina navedenih nusproizvoda čini njihov transport ekonomičnim samo na udaljenosti do tri kilometra.72 kilovata električne energije. a potom melase.upotrebe biljnih ostataka . u velikoj je meri sličan drvetu. a takav postupak nije zakonom zabranjen. potencijalni energent se iz godine u godinu spaljuje.5 kilograma slame može da uštedi litar ulja za loženje.2 kilograma drveta i 1. a time se zapremina smanjuje 7 do 14 puta. prema oceni stručnjaka. Nizak sadržaj sumpora u briketima. Tehnologija briketiranja Ovaj problem se može prevazići tehnologijom briketiranja. Tako se svake godine u našoj zemlji nepotrebno bace miloni. Osnovna prepreka za ekonomičnu eksplotaciju biomase jeste njena relativno mala energetska vrednost. Po hektaru poljoprivrednog zemljišta moguće je dobiti tri tone slame od pšenice. uljane repice i soje. takođe ih čini ekološki pogodnim. biomasa se ne zaorava u dovoljnoj meri te se smanjuje plodnost zemljišta jer je u oranicama sve manje humusa. u energetske svrhe dodavanjem drugog hraniva. Biomasa se može briketirati za loženje. s druge strane. Takođe. ali i 2. iako impozantne. O značaju biomase dovoljno govore podaci da 2.

U toku fotosinteze biljke koriste ugljen dioksid iz vazduha i vode u cilju stvaranja ugljenih hidrata. Istorijski gledano. što je dovoljno da zagreva 50 prosečnih kuća ubiranjem slame sa oko 200 hektara zasejane sojom. Ova energije može se eksploatisati na razne načine. a značajno je da je ovaj udeo znatno veći u zemljama u razvoju nego u industrijalizovanim zemljama. a njenim korišćenjem poštuju se zahtevi Kjoto sporazuma u smanjenju efekta 'staklene bašte'. objasnio je Dakić. sa razumljivim razlogom jer su fosilna goriva ustvari fosilni oblik biomase. Sa ovog aspekta. U postrojenju se obavlja kontrolisano sagorevanje slame. koji predstavljaju osnovne gradivne elemente biomase. uz učešće Poljoprivrednog kombinata Beograd. biomasa je bila osnovni izvor energije za čovečanstvo. biomasa ima više karakteristika fosilnih goriva nego obnovljivih izvora. Prema njegovim rečima. On je ukazao i da bi se korišćenjem biomase kao goriva uštedela znatna sredstva koja se ulažu u kupovinu drugih energenata i bila bi smanjena zavisnost naše zemlje od njihovog uvoza. Energija biljnog porekla predstavlja. Prema rečima Dakića. I pored toga. a sojina slama je do sada bila potpuno neiskorišćena i predstavljala je balast u proizvodnji. Sa druge strane.Postrojenje je izgrađeno pri fabrici u okviru Nacionalnog programa za energetsku efikasnost srpskog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine. On je napomenuo da se soja u PKB-u uzgaja na oko 2. Na ovaj način se svetlosna odnosno sunčeva energija akumulira u hemijskim vezama strukturnih komponenti biomase. kao što je to slučaj sa solarnom ili energijom vetra. osnovni izvor biomase životinjskog porekla je prirodni tečni stajnjak. Biomasa je organska materija životinjskog ili biljnog porekla koja se pomoću različitih procesa pretvara u upotrebljivu energiju. jedan od najperspektivnijih energetskih izvora naše zemlje je otpadna biomasa iz poljoprivredne proizvodnje koja ne stvara štetne produkte sagorevanja. Upotreba biomase ili goriva i otpadnih materija dobijenih iz biomase kao izvora energije zahteva njihovo sagorevanje i oslobađanje toplote koja pokreće generatore električne energije. postrojenje ima kapacitet od jednog megavata toplotne energije. Rukovodilac projekta dr Dragoljub Dakić iz Instituta za nuklearne nauke 'Vinča' istakao je da je osnovni razlog za pokretanje projekta pokušaj da se u upotrebu uvedu obnovljivi izvori energije koji bi mogli da zamene fosilna goriva čije zalihe su ograničene.000 hektara. uglavnom u obliku drveta koje se koristilo za grejanje i spremanje hrane. uz veliki stepen toplotnog iskorišćenja i mogućnost korišćenja nekvalitetne i vlažne slame. procesom fotosinteze akumuliranu svetlosnu energiju kojom se svetlost transformisala u hemijsku energiju. po principu 'cigarete'. Nastavak tog projekta će biti izgradnja istih kotlova u okviru PKB-a za zagrevanje plastenika. biomasa danas učestvuje sa 15% u ukupnoj potrošnji energije. 87 . površine od oko pet hektara. dok su industrijskom revolucijom primat preuzela fosilna goriva. Energija akumulirana u biomasi je hemijske prirode pa u njenoj eksploataciji nema prekida rada.

88 . godini. kao i sa savremenom energetskom politikom razvijenih zemalja koja teži ka smanjenju emisije štetnih materija i postizanju održivog razvoja. što nije slučaj sa ostalim obnovljivim izvorima. povezanih u tanke pločaste strukture. različitih od molekula šećera. mada se prosečan sastav uglavnom sastoji od 25% lignina i 75% ugljenih hidrata odnosno šećera. od 1999. Hemijski sastav biomase varira u zavisnosti od tipa izvornih materija. Nemačko Udruženje za biogas predviđa da će se broj pogona za biogas približiti cifri od 4 500 do kraja ove godine i imati instalisanu snagu od oko 9. na 22. kao što su celuloza ili poluceluloza. Sve je to u skladu i sa Direktivom broj 77 Evropske unije iz 2001. godine biti otvoreno još 400 hiljada novih radnih mesta. godine bude poreklom iz obnovljivih izvora. ukazao je na dinamičan razvoj koji proizvodnja biogasa ima poslednjih godina u Nemačkoj. za proizvodnju papirnih vlakana i kao gorivo. godine. predstavlja jaka konkurencija koja postoji između vrednosti biomase i zemljišta neophodnog za njen uzgoj. Biomasa može da se koristi kao hrana. godine postavila kao cilj da se učešce obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije uveća sa 15% u 2002. Lignin se sastoji od molekula.50 MW. Evropska unija je 2001.Jedan od najbitnijih faktora koji određuju potencijalnu ulogu biomase u energetskoj industriji. Magistar Matias Efenberger sa bavarskog Instituta za poljoprivredni inženjering. godine koja je postavila kao cilj da 12% ukupne utrošene energije u EU do 2010. đubrivo. Broj postrojenja za proizvodnju biogasa u Nemačkoj je u relativno kratkom razdoblju. do 2004. godine. Prošle godine je u sektoru obnovljivih energenata bilo oko 120 hiljada zaposlenih i prognozira se da ce do 2020. udvostručen. godini u EU energija dobijena iz drvne biomase učestvovala je sa 51%. izgradnju farmi i tehnologiju koja štiti životnu sredinu.1% do 2010. Situacija u EU U ukupnoj energiji dobijenoj iz obnovljivih resursa u 2003. Ugljeni hidrati se formiraju od molekula šećera povezanih u dugačke lance ili polimere.

dok bi u šumskim područjima bilo dovoljno oko 10 odsto postojeće seče šuma da bi se ostvario isti cilj. Utvrdeno je da bi pet odsto zemljišta zasejanog pšenicom i kukuruzom bilo dovoljno da se ostacima biomase zameni tečno gorivo koje se koristi za proizvodnju toplotne energije u tim opštinama. 6 miliona tona ekvivalentne nafte radi obezbedenja toplotnih energetskih usluga u sektoru domacinstava. Energija koja bi se godišnje mogla dobiti korišćenjem biomase u Srbiji procenjena je na 2. za šta se godišnje u Srbiji potroši oko 2. Odabrani su gradovi u izrazito poljoprivrednim i šumskim regionima u kojima šume pokrivaju više od 45 odsto teritorije opštine. 5 miliona tona ekvivalentne nafte. Oko 80 odsto ovog potencijala čini biomasa.66 miliona tona ekvivalentne nafte odnosi na poljoprivredu. ukupna potrošnja fosilnih goriva je na nivou od 12 miliona tona ekvivalentne nafte. Kada bi se iskoristilo samo deset odsto potencijala biomase u iznosu od 2. Perspektive Može se očekivati da će korišćenje drvne biomase imati veoma važnu ulogu u proizvodnji energije u Srbiji u narednim godinama. ušteda na račun smanjenog uvoza iznosila bi oko 60 miliona evra godišnje.U Nemačkoj je 2000. a najveći deo se ne koristi na razuman i racionalan način. 89 . Istovremeno. a oko milion tona na šumsku biomasu. Procene za Srbiju Procenjeno je da svake godine u Srbiji proizvedemo 12. U Srbiji postoji značajan energetski potencijal obnovljivih izvora energije u iznosu od više od tri miliona tona ekvivalentne nafte godišnje. U sve to trebalo bi da se uključi i država koja bi određenim podsticajnim sredstvima pomogla razvoj tržišta obnovljivih energenata. Ukupni godišnji energetski potencijal biomase u Srbiji je na nivou od 40% energetske vrednosti uglja koji se godišnje proizvede u našim rudnicima.68 miliona tona ekvivalentne nafte. godine počeo da se primenjuje Akt o obnovljivim izvorima energije i ocena je da postoji značajan prostor za dalji rast budući da se trenutno koristi tek pet odsto mogućnosti za proizvodnju električne energije u postrojenjima na biogas. Urađena je jedna analiza potrošnje lož ulja u centralizovanim sistemima grejanja koja je obuhvatila neke manje gradove u našoj zemlji.5 miliona tona biomase. imajući u vidu i da će ratifikacijom Kjoto protokola naša zemlja biti u obavezi da smanji količinu ugljen-dioksida koji se emituje pre svega sagorevanjem fosilnih goriva. Od toga se 1.

. što doprinosi razvoju u sektoru obnovljive energije. koji obezbeđuje bolji proces sagorevanje i poboljšava podmazivanje. • Karakteristike biodizela su slične običnom dizelu a poboljšanje proizilazi iz sadržaja kiseonika u biodizelu. Zakon je predvideo i podsticajne mere za povlašćene proizvođače. tj. proizvedeno iz biljnih ulja ili upotrebljenih ulja i masti. što delom kompenzuje uticaj nižeg energetskog sadržaja. soje i suncokreta. Šta je biodizel? • Tečno bio gorivo. uvodenje kategorije povlašcenih proizvodača koji u proizvodnji električne energije koriste obnovljive izvore energije ili struju proizvode u malim elektranama. carinskih i drugih olakšica. ulja dobijenih iz semena uljanih kultura kao i recikliranih ulja. • Kao osnovna sirovina se najčešce upotrebljava zrno uljane repice.. energetske zasade. poreskih. poput subvencija. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora obično su relativno malog kapaciteta. idealni supstitut za dizel od fosilnih rezervi i nikakve značajne modifikacije dizel motora nisu potrebne. pa su stoga i investicije u pojedinačna postrojenja takođe relativno male. geotermalna energija i energija biomase. Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Srbije je uvelo jednu od važnih novina u Zakonu o energetici usvojenom polovinom prošle godine. kao i zavisnost od uvozne energije. 90 . Bio-goriva. Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. • Obnovljivi izvor – eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. • Biodizel je. tehnički. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra. Biodizel je tečni obnovljivi izvor energije iz biomase.mešavina metil estara masnih kiselina (FAME). Stoga postoji realna osnova za uključivanje domaće privrede u razvoj tehnologija. hidroenergija. Po hemijskom sastavu . konkretno biodizel. Imajući u vidu da su obnovljivi izvori energije najvećim delom locirani u seoskim sredinama tako bi se obezbedila i veća uposlenost seoskog stanovništva. Potražnja za energijom neprekidno raste. Dobro je poznato da transport skoro potpuno zavisi od fosilnih goriva. predstavlja jednu izvodljivu alternativu. proizvodnju opreme i učešce u konkurenciji za plasman proizvoda u susedne zemlje. energija sunca.Zbog toga ne čudi da veliki broj farmi smanjuje proizvodnju hrane i prelazi na proizvodnju električne energije pa se u narednih desetak godina očekuje pretvaranje značajnih površina poljoprivrednog zemljišta u tzv.

Distribucija vodonika ekonomičnija je od distribucije električne energije i može se sprovesti na isti način kao i distribucija gradskog gasa postojećim gasovodima. a za istu količinu energije potrebna je tri puta veća zapremina rezervoara nego za prirodni gas. dobijali bi električnu energiju. On se može lako transportovati brodovima i cevovodima. Potrebe za povećanom sigurnosti u snabdevanju tečnim gorivom za transportni sektor i poljoprivredu pomoću obnovljivog izvora. 91 . kao i za prirodni gas. Da ne bi previše povećavali dimenzije cevovoda vodonik bi se transportovao pod povećanim pritiskom. Obezbeđuje korisniku pouzdano gorivo sa nižom cenom. kako bi energiju stavili na raspolaganje potrošačima i onda kada je intezitet zračenja mali. Smatra se da je najpogodniji način za akumulisanje vodonik. što znači da je za jednaku energiju potrebna trostruka količina vodonika. On bi se mogao proizvoditi postupkom elektrolize u specijalnim solarnim elektranama izgrađenim u tropskom i suptropskom pojasu. neophodno je pronaći pogodan transformisan oblik energije koji mora biti takav da se lako i efikasno može akumulisati. Rešenje problema: smanjena emisija gasova (pogotovo CO2) koji učestvuju u efektu staklene bašte i njihov uticaj na globalnu klimu. Potrebno ga je ohladiti na -253C. Skladištenje je moguće i u tečnom stanju. Toplotna moć vodonika je tek trećina toplotne moći prirodnog gasa. a deo proizvedenog vodonika mogao bi se u tečnom stanju prevoziti brodovima. Tada je i najveća potražnja za energijom. Danas se vodonik upotrebljava kao osnovna sirovina za sintezu u hemijskoj industriji i u petrohemiji. a ona se ne može preneti na velike udaljenosti. Treba svakako predviditi i mogućnost skladištenja jer tako možemo uskladiti proizvodnju i potrošnju. Vodonik je idealno gorivo za grejanje jer je produkt sagorevanja samo voda (nepotreban dimnjak). Te bi elektrane bile spojene sa potrošačkim područjima cevovodima pod pritiskom. a istovremeno ne zahteva prepravke na motorima i može se mešati sa fosilnim dizelom. a u gorivim ćelijama.• • • • • Koristi se nezavisno ili pomešan sa dizelom fosilnog porekla (B100. Velika prednost je ta što možemo akumulisati vodonik na pojedinim tačkama mreže. Rezervoari moraju biti sagrađeni od nerđajučeg čelika. Potreba da se koristi kao gorivo u dizel motorima koje manje zagaduje okolinu. B5 ili B2 – broj označava procentualno učešce biodizela u mešavini). Transformacija u električnu energiju još uvek nije ekonomična zbog malog stepena iskorišćenja i velikih troškova. što bi povećalo troškove transporta u odnosu na gas (za jednaku količinu energije) za oko 40-50%. Vodonik bi se mogao proizvoditi i u drugim elektranama radi povećanja nihovog iskorišćenja. B20. Vodonik Da bi se energijom Sunčevog zračenja mogao zadovoljiti znatan deo potreba za energijom. pomoću njega.

bez saradnje s drugim postrojenjima za proizvodnju el. a na Atlanskom. Postoji varijanta da turbina radi i kao pumpa. U Francuskoj je izgrađena jedna takva elektrana. Godišnja proizvodnja 92 . Na zapadnoevropskoj atlanskoj obali vremenski razmak između dve plime iznosi 12 sati i 25 minuta.Energija plime i oseke Plima i oseka su posledica delovanja Sunca i Meseca na vodu u okeanima. Stvarna električna energija je još manja. a energetsko iskorišćavanje plime i oseke ekonomski je opravdano ako je amplituda veća od 2m. Za energetsko iskorišćavanje plime i oseke potrebno je odabrati pogodno mesto na obali. Međutim. može se postaviti turbina koja radi u oba smera strujanja vode: iz bazena i u bazen. To pokazuje da je proizvodnja električne energije na toj osnovi nemoguća izolovano. Zbog toga se računa da je od ukupne energije plime i oseke iskoristivo samo 2%. kakav god da se odabere način iskorišćavanja energije plime i oseke. bilo za prebacivanje vode iz bazena u more. a na obalama Indokine nastaje samo jedna plima u toku 24 časa. Na primer. jer se uz najpovoljnije dimenzionisanje može iskoristiti samo 25% teorijske proizvodnje. na kojoj je velika amplituda plime uz mogućnost izolacije dela morske površine (izgradnjom pregrade) radi stvaranja akumulacionog bazena.energije. Da bi se produžilo vreme pogona. Da postrojenje bude ekonomski opravdano treba ispuniti dva zahteva: dužina brane ne sme biti predugačka. Srednja amplituda plime na okeanskim širinama manja je od 1m. a dubina mora na mestu brane ne sme biti previše duboka. a to je 520 TWh godišnje. Amplituda i frekvencija različite su na pojedinim obalama. bilo iz mora u bazen. Amplituda plime i oseke zavisi od međusobnog položaja Sunca. Meseca i Zemlje. Ukupna energija plime i oseke procenjuje se na 26000 TWh u godini. Na ovaj način bolje se iskorišćava potencijalna energija plime i oseke. Tihom i Indijskom okeanu prosečno 6-8m. ne može se postići pogon bez prekida niti konstantna snaga. amplitude plime i oseke na Sredozemnom moru su 10cm. godine. Najjednostavniji način korišćenja postiže se ugradnjom turbina koje rade samo u jednom smeru strujanja vode. Takve se elektrane moraju uključiti u elektroenergetski sistem u kojem ostale elektrane imaju ukupnu snagu nekoliko desetina puta veću od snage tih elektrana. Ima 24 turbine koje mogu raditi i kao pumpe za oba smera strujanja vode. Na pojedinim mestima obale u zapadnoj Francuskoj i u jugozapadnom delu Velike Britanije amplituda dostiže i više od 12m. Trećina se gubi u plitkim morima. Ukupna snaga turbina je 240MW. To je La Rance stavljena u pogon 1966. što je oko 3% današnje godišnje proizvodnje električne energije (oko 15000 TWh).

a osim toga na povoljnim lokacijama ukupna moguća proizvodnja električne energije predstavlja samo marginalnu količinu potrebne energije. Veliki investicioni troškovi govore protiv izgradnje ovakvih elektrana. ona će se pretvoriti u paru. tamo gde je temperatura mora dovoljno visoka. površina mu je 22km2.iznosi 608GWh (20% od teorijske proizvodnje). a 64 GWh je potrebno za pumpanje (ta se energija uzima iz sistema). godine) snage 800kW. Unutrašnja energija mora Dovede li se topla voda sa morske površine u prostor dovoljno niskog pritiska. odnosno između pritisaka koji odgovaraju tim temperaturama. a to je oko 40 puta više od današnje svetske proizvodnje el. koja ima nižu temperaturu. ne možemo očekivati veću upotrebu ovakvog izvora energije. 93 . Prvo i jedino takvo postrojenje od 22kW izgrađeno je 1919. godine na Kubi. Investicije po jedinici snage za takvu elektranu veće su nego za HE. Ono je pokazalo tehničku mogućnost iskorišćavanja tog energetskog izvora.energije. Budući da se ta energija može iskorišćavati samo u malom broju područja (potrebna je dovoljna dubina blizu obale) i da je potrošnja električne energije u tropskim i suptropskim područjima mala. pa se tom parom mogu pokrenuti parne turbine. a dužina oko 20km. ako je kondezator hlađen vodom iz većih dubina. Dužina pregrade je oko 720m. U Rusiji nedaleko od Murmanska izgrađena je eksperimentalna elektrana (u pogonu od 1968. a ona se može graditi samo na obalama u tropskom pojasu. Procenjeno je da bi se u ovakvim postrojenjima moglo proizvesti 600000 TWh električne energije. ali nije našlo praktičnu primenu zbog velikih investicionih troškova. Iskoristiva zapremina bazena iznosi 184 miliona m3. U turbini se iskorišćava ta razlika između temperature na površini i u dubini mora.

iako je energija talasa na otvorenom moru mnogo veća. uglavnom iznad 100-1500 m nadmorske visine. već samo za globalnu. Naša zemlja se ubraja u područja sa znatnim energetskim potencijalom. Iskorišćavanje energije talasa će biti ograničeno zbog geografskih faktora i ekonomskih ograničenja. pa ako se računa s prosečnom srednjom snagom od 10kW/m. Svakako. Npr. Dužina obala uz okeane svih pet kontinenata (bez polova) iznosi oko 100 miliona metara. na otvorenom moru između Škotske i Islanda u 50% vremena snaga valova je 3. u prvom redu izazvanih problemom prenosa tako proizvedene električne energije. biti jednostavnije iskorišćavati energiju neposredno uz obalu. U Srbiji se izdvajaju delovi Vojvodine i planinske oblasti Južne i Istočne Srbije. za područje severnog Atlantika. dobija se prosečna godišnja snaga od 1TW.Energija morskih talasa Talasi nastaju delovanjem vetra. a vetar delovanjem Sunca. odnosno godišnja energija od oko 9000TWh. pa na dubini od 20m iznosi samo 20% od energije neposredno ispod površine. što je oko 60% današnje proizvodnje el. Snagu talasa definišemo po jedinici površine upravnu na smer kretanja talasa. Vremenski razmak između dve amplitude srazmeran je drugom korenu dužine talasa. a na dubini od 50m samo oko 2% od energije neposredno ispod površine. Ova relativno povoljna ocena energetskog potencijala vetra treba da omogući dalja istraživanja u zavisnosti od lokaliteta. da će zbog lakšeg dovođenja energije potrošačima na kopno. Energija naglo opada sa dubinom. Ona može iznositi i 10kW/m2. Izrazito vetrovita područja su u planinskim oblastima.9kW/m2 ili veća.eolska energija Vetar je jedan od osnovnih parametara koji se mere na meteorološkim stanicama širom zemlje. ali i oko nule. kao i uticaje meteoroloških pojava koje mogu ograničiti ili potpuno onemogućiti njihovo korišćenje . Osnovne karakteristike talasa su visina i dužina. Prema ovoj opštoj proceni raspodele vetra računat je fluks energije vetra za standardnu visinu 10 i 50 m iznad površine tla i krece se od 400-800 W/m2.energije.velike ledene 94 . Energija talasa srazmerna je kvadratu visine talasa i obrnuto srazmerne vremenskom razmaku između dve amplitude. Snagu talasa možemo odrediti po metru dužine na morskoj površini. a zimi 95kW/m ili veća. Na spomenutom delu Atlantika u 50% vremena leti je snaga 10kW/m ili veća. Tako definisana snaga talasa menja se sa brzinom vetra i zavisi od godišnjeg doba i vremenskih prilika. Merenja vetra i podaci o njemu ne mogu se direktno koristiti za detaljnu procenu eolske energije. Energija vetra .

geografski položaj 2. Procenjuje se da su naše mogućnosti u razvoju vetroenergetike uslovno velike. u dolinama većih reka. a gledano ekonomski je najpovoljnija jer nam dolazi besplatno. Geotermalana energija spada u obnovljiv izvor energije i u različitoj meri je prisutna svuda. Kada govorimo o energiji zračenja Sunca podrazumeva se njegovo iskorišćenje u trenutku kada dođe do Zemlje. jaki udari vetra.naslage. 95 . U makroskali. Pod ovim podrazumevamo: iako u našim oblastima ne duvaju jači sezonski vetrovi. u Vojvodini. srednje brzine. Geotermalna energija Toplotna energija koja je akumulirana u podzemnim vodama naziva se hidrogeotermalnom energijom. Kao ilustracija mogu poslužiti činjenica da merenja izvršena na Kopaoniku na mestu samo 1km udaljenom od meteorološke stanice. a verovatno i distribucije brzine po vremenu su pogodne za vetroenergetiku. Ovo nije čudno jer na vetroenergetski potencijal u nekoj tački bitno utiču tri odredišta: 1. na većim planinskim visoravnima i nizu drugih specificnih lokaliteta. udari groma itd.za rekuperaciju toplotne energije Solarna energija Većina oblika energije nastala je ili nastaje delovanjem zračenja Sunca. Samim tim je ekološki najopravdanija njena upotreba. konfiguracija terena (u primeru Kopaonika ovo je dominantno) 3. U mikroskali. rastinje i druge lokalne prepreke vazdušnom strujanju. U mezoskali. pokazuje da je tu vetroenergetski potencijal za 70% veći od potencijala na lokaciji stanice. to je neposredno iskorišćavanje zračenja Sunca. Da bi se podzemne vode smatrale toplotnim izvorom potrebno je da njihove temperature budu veće od 10 °C. U tehničkoj praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za: . fosilna goriva su akumulisana energija zračenja Sunca koja su došla do Zemlje pre milion godina. Za pouzdanu procenu vetroenergetskog potencijala neophodna su dodatna istraživanja. npr.za grejanje i hlađenje prostora . U šire navedenim lokacijama postoje mikro lokacije koje su od posebnog interesa za eolsku energetiku.

dela dana. Ako je projekcija površine Zemlje 127. ali i zbog stanja atmosfere na posmatranom području (zagađenost).106 km2). pa dotok energije do površine Zemlje iznosi prosečno 920 W/m2. zagađenja itd.6. odnosno o vremenu kroz koje se Sunce nalazi iznad horizonta). a deo se reflekuje i reemituje u svemir. Zbog rotacije Zemlje ta se energija raspoređuje po celoj površini Zemlje (510. odnosno 5. Stvarno trajanje insolacije je znatno kraće zbog pojave oblaka i magle. naravno prosečne vrednosti. oko 109TWh (8.Dotok energije Sunčevim zračenjem naziva se solarna konstanta. 96 . Energija zračenja koja dopire do površine Zemlje zavisi u prvom redu od trajanja insolacije (trajanja sijanja Sunca. Razlika između vremena izlaska i vremena zalaska Sunca daje vreme trajanja insolacije kojoj je izložena horizontalna i nezaštićena površina. pa je prosečni dotok energije 230 W/m2. dakle. Ono iznosi za našu zemlju oko 15h leti i oko 9h zimi. Trajanje insolacije zavisi od geografske širine i o godišnjeg doba. koja je 1400 W/m2 pri srednjoj udaljenosti Zemlje od Sunca. pojave oblaka. Energija zračenja Sunca koja dolazi do Zemljine površine iznosi. To je ogromni energetski izvor kojim se mogu zadovoljiti energetske potrebe za veoma dugo vreme. Pri prolasku kroz atmosferu deo energije se troši u složenim procesima.106 km2.1. Ta je energija oko 170 puta veća nego energija u ukupnim rezervama uglja u svetu.1013toe) godišnje. dotok energije iznosi 117400 TW.52 kWh/m2 dnevno. Taj deo iznosi oko 1/3 energije koja je dospela na rub atmosfere. uz upadni ugao od 90 stepeni zanemarujući delovanje atmosferske apsorpcije. a stvarne zavise od geografske širine. To su.

a najveći gubitak je neposredno nakon zalaska Sunca. Gubitak je veći što je Sunce bliže horizontu. ali je nepovoljnije s obzirom na to da zračenja nema u toku noći. Ipak. znatno se menja tokom dana. od toga 70. Sve ovo pokazuje veliku promenljivost snage zračenja. Deo raspršene energije ipak dođe do površine Zemlje(oko 50%). Veoma se često energija zračenja prikazuje kao energija koja dođe do površine Zemlje tokom dana. Prema tome. Ipak. U Srbiji je ona u proseku oko 3. Zbog svega toga snaga zračenja koja dođe na površinu. dotok energije Sunčevog zračenja nije proporcionalan trajanju isolacije. Naime. ali je poželjno poznavati i potencijalnu energiju zračenja.5kWh/m2 na dan. Osim toga. Ona postaje sve manja sa smanjenjem nadmorske visine i povećanjem geografske širine. vertikalno. što se ne poklapa sa ritmom potražnje energije. ili pod nekim uglom u odnusu na površinu Zemlje. Moraju se graditi dodatna postrojenja ili osigurati akumulaciju energije pomoću koje bi vršili snabdevanje potrošača noću. realno trajanje insolacije za Beograd (na horizontalnu površinu) iznosi 2071h godišnje. a njene promene zavise od godišnjeg doba i položaja obasjane površine. Ta energija zavisi i od stanja oblačnosti i osobina atmosfere. vlage i zagađenosti atmosfere.5% u periodu od oktobra do marta. Npr.5% u periodu od aprila do septembra i 29. Intezitet zračenja koje nam stoji na raspolaganju ne možemo predviditi s većom sigurnošću. i da je manje intezivno tokom zime kada je potrošnja energije najveća. jer je poznat ritam pojava (izlazak i zalazak Sunca). ozona i ugljen dioksida. Stvarna energija zračenja koja dođe do površine znatno je manja od potencijalne zbog pojave oblaka. Kao izvor energije Sunčevo zračenje je povoljnije od vetra s obzirom na predvidivost pojave. ukupno zračenje koje dođe do površine Zemlje sastoji se od neposrednog i difuzionog zračenja koje je deo raspršene energije zračenja. To je maksimalna energija koja dođe do površine kroz suvu i vlažnu atmosferu.Ona se razlikuje za površine koje su postavljene horizontalno. 97 . naravno za vreme trajanja isolacije. Postrojenja mogu raditi samo u toku dnevnog ciklusa. Ona zavisi i od geografske širine i nadmorske visine. Na geografskoj širini od 43 stepena potencijalna energija iznosi oko 2500kWh/m2 godišnje. a koja bi se mogla energetski iskorišćavati. energija zračenja se u prolazu kroz atmosferu raspršuje. deo energije se gubi prolaženjem kroz atmosferu zbog apsorpcije kiseonika. a na geografskoj širini od 46 stepena oko 2400kWh/m2 godišnje. te su promene laganije od promena snage vetra i one se mogu s većom ili manjom tačnošću predviditi.

umesto naših ograničenih prirodnih resursa 98 .Održivi razvoj znači koristiti neograničene sposobnosti našeg mozga.

opasnih. c) sagorevanja u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. suspenzija čvrstih ili tečnih čestica ili i čvrstih i tečnih čestica. Može poticati od kiselih gasova u oblaku ili spiranjem zagađenog vazduha ispod oblaka. AIR POLUTION – ZAGAĐENJE VAZDUHA. AIR QUALTY CONTROL – REGULISANJE KVALITETA VAZDUHA. AIR QUALITY CRITERIA – KRITERIJUM KVALITETA VAZDUHA. Zagađivanje vazduha potiče prvenstveno od: a) spaljivanja fosilnih goriva za potrebe grejanja. proces uklapanja komponenete kvaliteta vazduha u urbani industrijski razvoj. uglavnom kao posledica aktivnosti čoveka. b) tehnoloških procesa. gradnje i upotrebe. u gasnom obliku. AIR QUALITY – KVALITET VAZDUHA. toksičnih i radioaktivnih gasova ili čestica. Osim primene mera u okviru regulisanja zagađivanja vazduha. kiša koja sadrži jake mineralne kiseline. ili 98. osiguranje čistoće vazduha primenom sanacionih i preventivnih mera. sadrži još mere za racionalnu potrošnju energije i resursa.EKOLOŠKA TERMINOLOGIJA Opšti pojmovi ACID RAIN – KISELA KIŠA. na prvom mestu sumpordioksida i oksidnitrogena sa oksigenom i vodenom parom u atmosferi (pH vrednost manja od 5. obično se odnosi na koncetraciju polutanata u vazduhu. nastale od različitih industrijskih polutanata. Za većinu polutanata kvalitet vazduha se izražava kao prosečna koncetracija u određenom vremenskom periodu (obično godinu dana) i merom visoke zagađenosti (95. Služe kao stručne podloge za određivanje standarda kvaliteta vazduha. čija je brzina taloženja zanemarljiva.6). AEROSOL – AEROSOL. 99 . percentil godišnjih vrednosti praćenja. inspekcijski nadzor. AIR QUALTY MANAGEMENT – UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA. planskim i sanacionim merama. proces ispuštanja u atmosferu štetnih. Sastoji se u ograničavanju zagađivanja i ograničavanju zagađenosti vazduha. opis efekata čija se pojava može očekivati bilo kada i bilo gde kad koncetracija zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu doseže ili prekoračuje određene određene vrednosti u datom vremenskom periodu. primenu sistema praćenja. uvođenje procedure odobravanja lokacije. d) spaljivanja otpada.

BANNED CHEMICALS – ZABRANJENE HEMIKALIJE. BIODIVERSITY CONSERVATION – OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI. ALTERNATIVE TRANSPORTATION – ALTERNATIVNI TRANSPORT. biciklizam i sl. Nivo fonskih koncetracija može biti povećan kao globalna posledica visokih emisija nekih polutanata. otpadni materijal koji se sastoji prvenstveno od prirodnih materijala i nakon upotrebe se apsorbuje u ekosistem.ALTERNATIVE ENERGY – ALTERNATIVNA ENERGIJA. energija koja se znatnije ne koristi. kao što su prirodni gas. planovi i programi usmereni ka očuvanju i održivom korišćenju biološke raznovrsnosti. ALTERNATIVE FUELS – ALTERNATIVNA GORIVA. predstavlja unapređenje studija procene uticaja na životnu sredinu (Environmental Impact Assessment – EIA) zahtevajući da se dokaže da je izabrana mogućnost zahvata u prostoru najbolja za globalnu okolinu kao celinu. BIODIVERSITY – BIOLOŠKA RAZNOVRSNOST. metanol i električna energija. Zabrana se može odnositi na pojedine namene. Većina organskog otpada. Primer alternativne energije je solarna energija ili energija vetra. sveukupnost živih organizama koja obuhvataraznovrsnost unutar vrsta između vrsta i ekosistema na određenom prostoru. 1 . BACKGROUND LEVEL – POZADINSKI NIVO (FON). a prihvatljiva je za životnu sredinu. kao što je papir i drvo. načini putovanja kao što su hodanje. strategije. hemikalije čija je upotreba zabranjena zbog njihovog štetnog uticaja na zdravlje ljudi ili okolinu. nivo tehnologije predstavljen obično kao najbolji postojeći nivo učinka obrade otpadnih voda ili izduvnih gasova unutar industrijske kategorije. BIODEGRADABLE – BIORAZGRADIV. podrazumevaju goriva za transport. BEST PRACTICABLE TECHNOLOGY – NAJBOLJA RASPOLOŽIVA TEHNOLOGIJA. tipična ili prosečna koncetracija hemikalija u okolini. Često se odnosi na prirodne pojave ili na nekontaminirani nivo. niti samo za deo planete pod jurisdikcijom jedne države ili njene regije. BEST PRACTICABLE ENVIRONMENTAL OPTION – NAJBOLJE PRAKTIČNE MOGUĆNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU. je biorazgradiv. pojedina područja ili celu državu.

CE MARKING – CE OZNAČAVANJE. tehnologija koja koristibiološke sisteme. što znači Evropska usklađenost. CERTIFICATION – SERTIFIKOVANJE. proverila da je proizvod usklađen sa svim odredbama Evropske Unije o harmonizaciji. itd. kopna i mora. proces ili usluga usklađen sa specifičnim zahtevima. Takva usklađenost nije ograničena samo na osnovne zahteve koje se odnose na sigurnost. BIOWASTE – BIOLOŠKI OTPAD. oznaka koja simbolizuje usklađenost sa svim obavezama proizvođača koje se odnose na proizvod. koja je postavila ili je bila odgovorna za postavljanje navedenog označavanja. opšte zdravlje. BIOTECHNOLOGY – BIOTEHNOLOGIJA. CE označavanje je jedino značavanje kojim se potvrđuje da su proizvodi usklađeni sa direktivama koje se zasnivaju na globalnom pristupu. Po fizičkom sastavu ovaj fluid predstavlja mešavinu gorivih i negorivih gasova.BIOGAS – BIOGAS. proizvod anaerobnog vrenja organskog porekla u tečnom obliku na opređenoj temperaturi. za proizvodnju ili primenu proizvoda ili procesa za određenu namenu. a koje se odnose na proizvod. obuhvata Zemljinu površinu. niži deo atmosfere i hidrosferu. 1 . pošto neke direktive mogu da nametnu i specifične obaveze koje ne moraju obavezno biti deo osnovnih zahteva. na primer: ostaci od hrane. žive organizme ili njihove delove. odnosno European Conformity (eng). Dve trećine zapremine biogasa (bioplina) otpadaju na metan. procedura kojom treća strana daje pismenu garanciju (potvrda) da je neki proizvod. U ovom pogledu države članice EU moraju se u svojim nacionalnim regulativama uzdržavati od bilo kakvog pozivanja na usklađenost osim na CE označavanje. i da je proizvod bio podvrgnut odgovarajućim procedurama ocenjivanja usklađenosti. otpad nastao iz organskih materija. BIOSPHERE – BIOSFERA. CE označavanje takođe simbolizuje činjenicu da je kvalifikovana fizička ili pravna osoba. životna oblast (prostor) organskog sveta na Zemlji. a jedna trećina karbondioksid i ostale negorive gasove. zaštitu potrošača.. CE je skraćenica od Conformité Européenne (fra)..

ali sigurno. termoenergetskim pogonima manje snage. Ima jako štetno dejstvo na čoveka i životinje. hemijsko-biloških i geoloških procesa. termin klimatske promene može biti sinonim za globalno zagrevanje. mirisa i ukusa.zbog hemijskog sastava uglja (sumpor i alkalne komponente). tehnologija sa niskim nivoom emisije zagađujućih materijala. biljaka koje su se taložile i nakon hemijskih. uključujući i prirodne promene klime. Veoma toksičan. prirodnog gasa i organskih materijala. sunčevu svetlost. prosečno vreme za određeni region i vremenski period (obično se uzima vremenski period od 30-ak godina). U prirodi se javlja preko vulkanskih erupcija. morska voda sadrži veću koncentraciju soli nego voda za piće. . Zagađivanje vazduha od sagorevanja uglja potiče: .CARBON DIOXIDE – UGLJENDIOKSID (CO2). Ugljendioksid je gas bez boje. zapaljiv i eksplozivan u većim koncentracijama. karbonhidrogeni). čađ. U nekim slučajevima. preobrazile i dobile različite fizičke osobine. sagorevanjem goriva u domaćinstvima i posebno u izduvnim gasovima automobila na benzinski pogon. pojave kao što su magla. Međutim. oluja). CLIMATE – KLIMA. Elementi klime uključuju padavine. Na primer. biloškim procesima. COAL – UGALJ. naučnici nastoje da koriste ovaj termin u širem smislu. prirodni gasoviti sastojak atmosfere čija je koncetracija u porastu (od 280 ppm u predindustrijskom periodu do preko 350 ppm danas) kao posledica spaljivanja goriva. temperaturu.u slučaju nepotpunog sagorevanja (CO. sa osobinom da sagoreva na vatri i da se pri tome hemijska energija veze pretvara u toplotnu energiju. CARBON MONOXIDE – UGLJENMONOKSID (CO).zbog neodgovarajuće tehnologije sagorevanja CONCENTRATION – KONCENTRACIJA. brzinu vetra. Vodi poreklo od prirodnih pojava i čovekove aktivnosti. termin se koristi da se naznači važnost promene od jednog klimatskog stanja do drugog. klima je prosečna slika vremena za određeni region. kao i promene namene zemljišta. stenovita masa crne boje. 1 . gasoviti sastojak atmosfere koji se javlja kao produkt nepotpunog sagorevanja goriva. šumskih požara. nekad se koristi da opiše sve oblike klimatskih promena. CLEAN TECHNOLOGY – ČISTA TEHNOLOGIJA. vlagu. ulja. Klima nije isto što i vreme. pri nepotpunoj oksidaciji karbona. . nepogode (grad. količina neke supstance koja je rastvorena ili sadržana u drugoj susptanci. Nastao je izumiranjem i ugljenisanjem organizama. CLIMATE CHANGE – KLIMATSKE PROMENE. pod specifičnim uslovima. ali zbog toga što Zemljina klima nikad nije statična. Vreme opisuje kratkotrajno stanje u atmosferi. mraz.

CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLUTION (LRTAP) – KONVENCIJA O PREKOGRANIČNOM ZAGAĐIVANJU VAZDUHA NA VELIKIM UDALJENOSTIMA, Ženeva, 13. Novembar 1979. Godine. Osnovna načela konvencije su zaštita čoveka i životne sredine od zagađivanja vazduha i nastojanje da se ograniči i koliko je god to moguće, postupno smanji ili spreči zagađivanje vazduha uključujući i zagasđivanje vazduha na velikim udaljenostima i preko granica. Uz ovu konvenciju usvojeni su: 1. Protokol o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMEP). Ženeva, 1984. godine; 2. Protokol o regulisanju emisija sumpora ili njegovog prekograničnog fluksa. Helsinki, 1985. godine; 3. Protokol o regulisanju emisija nitrogenskih oksida ili njihovih prekograničnih flukseva. Sofija, 1988. godine; 4. Protokol o regulisanju emisija isparljivih organskih komponenti ili njegovog prekograničnog fluksa. Ženeva, 1991. godine; 5. Protokol o daljem smanjenju emisija sumpora. Oslo, 1994. godine; 6. Protokol o regulisanju emisija POP-a. Aarhus, 1998. godine; 7. Protokol o regulisanju emisija teških metala. Aarhus, 1998. godine; 8. Protokol o smanjivanju acidifikacije (kiselosti), eutrofikacije i prizemnog ozona. Geteborg, 1999. godine COMPATIBILITY – KOMPATIBILNOST, pogodnost proizvoda, procesa ili usluga da se pod određenim uslovima upotrebljavaju zajedno, a da bez neprihvatljivih međudelovanja zadovolje odgovarajuće standarde. DANUBE POLUTION REDUCTION PROGRAM (DPRP) – PROGRAM ZA SMANJENJE ZAGAĐIVANJA DUNAVA, program koji ima za cilj definisanje programa i politike, mera kojima će se smanjiti zagađivanje u Dunavskom basenu i Crnom moru. Dug prema prirodi Kada se prebiju dugovi između razvijenih zemalja, nerazvijenih zemalja i prirode, može se zaključiti da razvijene zemlje duguju zemljama u razvoju. Međutim, problem je u tome što zemlje u razvoju ne raspolažu znanjem i informacijama na osnovu čega bi tražile svoja potraživanja. DECONTAMINATION – DEKONTAMINACIJA, uklanjanje štetnih susptanci kao što su škodljive hemikalije, štetne bakterije ili drugi organizmi ili radioaktivni materijali iz izloženih individua (materija), prostorija, opreme u zgradama ili spoljašnjeg ambijenta.

1

ECOLOGY – EKOLOGIJA, naučna disciplina koja proučava međuzavisnost organizama i njihove okoline, žive i nežive. Reč ekologija potiče od grčke reči oikos koja znači kuća (stanište, dom) i logos koja znači reč (nauka). Ekologija se deli na autekologiju i sinekologiju. Autekologija se bavi proučavanjem pojedinih jedinki i njihovog odnosa prema okolini, dok su predmet proučavanja sinekologije više jedinke, grupe organizama i odnos tih jedinki prema sredini. Pojam ekologija podrazumeva naučnu disciplinu u prvobitnom smislu. Međutim, danas se u opštoj jezičkoj upotrebi pojam ekologije sve više proširuje, a gubi na dubini, što nepravilno dovodi do izjednačavanja sa pojmom „zaštita životne sredine“. ECOSYSTEM – EKOSISTEM, funkcionalno jedinistvo životne zajednice i njenog staništa, odnosno žive i nežive prirode na određenom prostoru. Sve prirodne zajednice ili grupe organizama koje žive zajedno u interakciji su jedni sa drugima i čine zatvorenu vezu sa njihovom okolinom. Zajednica i okolina čine jedno – ekosistem. Pojam ekosistem se može primeniti na svaku veličinu ili nivo izabran za ispitivanje. EMISSION – EMISIJA, ispuštanje materije u tečnom, gasovitom ili čvrstom stanju, ili ispuštanje energije (buka, vibracija, radijacija, toplota), kao i mikrobiološka zagađivanja iz određenog izvora u okolinu. ENERGY – ENERGIJA, fizička veličina, ne može se direktno posmatrati ili meriti. Njena količina se može izračunati koristeći formuile iz odgovarajućih disciplina fizike. ENERGY CARRIER – PRENOSILAC ENERGIJE, agenti za prenos energije, od mesta proizvodnje do mesta upotrebe (korišćenja), u praksi se koristi termin energent. ENVIRONMENT – SREDINA, okruženje (okružujući prostor) u kojem neka organizacija deluje, uključujući vazduh, vodu, zemlju, prirodne resurse, floru, faunu, ljude i njihovo međudelovanje. Okruženje u ovom kontekstu se rasprostire od unutrašnjosti date organizacije sve do globalnog sistema. Razlikuju se 3 osnovne podele: 1) Environment – prirodna sredina (celokupni prostor planete); 2) Living environment – životna sredina (deo prostora gde čovek živi, naselje); 3) Working environment – radna sredina (zatvoreni ili otvoreni radni prostor)

1

ENVIRONMENTAL PROTECTION – ZAŠTITA OKOLINE (ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORA), usmeravanje razvoja i njegovog uticaja na okolinu. Pristup korišćen u periodu 1970-1990. (danas uključen u pristup održivog razvoja), sastoji se od prognoziranja uticaja na okolinu kod gradnje novih postrojenja ili naselja, kao i dokazivanja da će njihov uticaj biti u granicama propisanim zakonom, kao i od sprovođenja sanacionih mera, ukoliko se radi o zagađivanju ili zagađenosti koji premašuju zakonske propise. Zakonodavstvo države se zasniva na ekonomskim i ekološkim uslovima države, a ako se radi o polutanima (zagađivačima), propisi moraju da zadovolje međunarodne pravnoobavezujuće ugovore. ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT – AKT O ZAŠTITI OKOLINE, zakonski okvir zaštite sredine (prostora) koji se zasniva na ustavu. Osnovni principi na kome se zasniva ovaj akt mogu biti: 1. princip održivosti; 2. princip razumljivosti; 3. princip saradnje; 4. princip prevencije; 5. princip predostrožnosti; 6. princip očuvanja vrednosti prirodnih izvora i bioraznolikosti; 7. princip plaćanja troškova zagađivanja; 8. princip pomoćnih obaveznih mera; 9. princip slobodnog pristupa informacijama o okolini (prostoru); 10. princip zaštite prava EROSION – EROZIJA, razaranje Zemljine površine i odnošenje površinskog rastinjskog materijala putem mehaničkog dejstva spoljnih sila: vode, vetra, kiše, talasa i drugih, kao i hemijskim delovanjem atmosferske vode čime se menjaju i uništavaju tektonski oblici reljefa i stvaraju novi. EVAPORATION – ISPARAVANJE, fizička transformacija tečnosti u gas na temperaturi ispod njene tačke ključanja. EUTROPHICATION – EUTROFIKACIJA, pogoršanje estetike i osobina koje deluju na život prirodnih i veštačkih jezera izazvanih preteranom upotrebom đubriva sa visokim sadržajem fosfora, nitrogena i organskih suspstanci. Alge i akvatične biljke preterano rastu. Simptomi se mogu ublažiti skretanjem kanalizacije, boljim korišćenjem đubriva, kontrolom erozije, poboljšanjem tretmana kanalizacije i prikupljanje viška morskog rastinja. Voda za potrošnju iz takvih jezera mora biti filtrirana i obrađena. EXPOSURE LEVEL – NIVO IZLOŽENOSTI, količina (koncentracija) hemikalije koju je apsorbovala površina organizma.

1

eu. osnovana 1990.gov. kao i za čišćenje kontaminiranih područja. sa zadatkom da obezbedi informacije (podatke) o kvalitetu vazduha u Evropi i na taj način omogući ETC-AQ razvijanje informacionog sistema. Đubriva se mogu namenski proizvoditi. čvrstog otpada. Podstiče razvoj čistih tehnologija. FAUNA – FAUNA.EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) – EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLINU. federalna agencija SAD odgovorna za regulisanje zagađivanja vode i vazduha.epa. www. FERTILISER – ĐUBRIVO. Prioritetni zadatak EEA je da ustanovi stvarne i nezavisne izvore podataka o okolini. nastajati u toku neke druge hemijske proizvodnje kao nusproizvodi i nastajati kao nusproizvodi u prirodnim procesima. ukupna životinska populacija nastanjena na određenom području.eea. Đubriva sadrže osnovne elemente: nitrogen. 1 . www. FLORA – FLORA. organske i anorganske komponente koje se dodaju zemlji radi bolje plodnosti. fosfor i kalcijum. Glavni izvori ovih informacija su podaci koji su objavljeni u međunarodnim programima monitoringa.europa. toksičnih suspstanci. ukupna vegetacija u nastanjenom području. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) – AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE. godine i smeštena je u Kopenhagenu (Danska).

GREENHOUSE EFFECT – EFEKAT STAKLENE BAŠTE. proces delovanja staklenih gasova emitovanih usled delovanja ljudskih aktivnosti na zagrevanje Zemljine atmosfere. pepeo koji biva iznesen iz ložišta gde se vrši sagorevanje sprašenog uglja u letu. itd. sedimenti i kamenje (stene) u Zemlji. raznovrsnost geoloških fenomena i njihovih odgovarajućih procesa unutar određenog područja. tlo. temperature vazduha u atmosferi izazvan staklenim gasovima. GLOBAL WARMING – GLOBALNO ZAGREJAVANJE. korišćenja materijala i energije. FOG – MAGLA. GREEN DESIGN – ZELENO PROJEKTOVANJE. na primer upotreba solarne energije. pomešane sa dimom iz industrijskih postrojenja. i jedan je od faktora i kriterijuma koji određuju prirodne vrednosti nekog mesta ili pejsaža. Koristi se za rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem za pokretanje automobila. kao i inertne gasove. popis vrsta internog (neopasnog) otpada prema Direktivi o otpadu EU.FLYING ASH – LETEĆI PEPEO. pri Zemljinoj površini. porast 1 . smesa parafinskih. igra značajnu ulogu u ekološkom. za dobijanje mehaničke energije ili za zagrevanje. kamiona. sadrži pretežno metan. tečno gorivo. materijali koji pri hemijskim promenama (najčešće sagorevanjem uz pomoć vazduha) oslobađaju veliku količinu toplote koja se može iskoristiti za vođenje hemijskih i tehnoloških procesa. FUEL – GORIVO. obrazuju se iznad industrijskih gradova (smog). GREEN LIST – ZELENA LISTA. a istovremeno komplementarnošću utiče na biološku raznovrsnost. GAS – GAS. recikliranih materijala. ekonomskom i kulturnom razvoju država. Pojavljuje se kao prirodni. GEOSPHERE – GEOSFERA. Šume predstavljaju najraznovrsnije i široko rasprostranjene ekosisteme u svetu. GASOLINE – BENZIN. Guste magle. i kao gas nastao ili proizveden u industrijskim procesima. GEODIVERSITY – GEORAZNOVRSNOST. fosilno gorivo koje se pojavljuje u gasovitom agregatnom stanju. ugljenmonoksid. kondenzovana vodena para. društvenom. namera koja je u saglasnosti prihvatljivim prostornim principima građenja. naftnih i aromatičnih ugljo-vodonika. na kopnu i ispod okeanske flore. zgusnuta u nižim slojevima atmosfere. što dovodi do promene klime. FOREST PROTECTION – ZAŠTITA ŠUMA.

koje ima relativno visoku koncentraciju ozona. Korišćenje obnovljivih resursa treba da bude tako organizovano da procenat eksploatacije ne bude veći od procenta prirodne regeneracije. REUSE – PONOVNA UPOTREBA. od atmosferskih uticaja. more. od promene osobina. od gubitka na količini i od nedopuštenih manipulacija.. gasifikacija. papir. i kada joj prestane funkcija ima karakter otpada. od kojih 1500 čini 95% ukupne svetske proizvodnje. podzemne vode. energija iz resursa kao što su snaga vetra i solarna energija koja može dati neograničenu proizvodnju bez iscrpljivanja prirodnih resursa. S druge strane. Za znatan deo i ovih najzastupljenijih hemikalija nedostaju podaci potrebni za procenu rizika po zdravlje i okolinu. povratak u isti tehnološki proces u kome je otpad nastao (metal. naknadna upotreba. hemijskih i fizičkih delovanja. SECONDARY ENERGY – SEKUNDARNA ENERGIJA. itd) primarnog vida energije u nosioce energije (energente). komponente. na primer: od delovanja zapaljivih. itd. RENEWABLE ENERGY – OBNOVLJIVA ENERGIJA. Danas postoji približno 100.. mikroorganizama. poljoprivredno zemljište. 1 . materijal kojm se roba omotava (pakuje) ili predmet u koji se smešta da bi se zaštitila. Ambalažom se roba štiti od mehaničkog oštećenja.OZONE – OZON. OZONESPHERE – OZONOSFERA. električna energija koji prelaze u oblik pogodan za transport ili korišćenje. staklo. Razlikuje se stratosferski i troposferski ozon koji imaju sasvim različite pristupe regulativi. lako ulje. RECYCLING – RECIKLAŽA. likvefakcija. resursi za koje postoje prirodni mehanizmi obnavljlanja: šume. sigurno transportovala. kao što su bednzin.). kao i da bi se sa njom lako i bez opasnosti rukovalo. eksplozivnih i otrovnih materija. energja koja nastaje procesom konverzije (rafinacija. alotroska modifikacija oksigena (kiseonika) čiji se molekul sastoje od tri atoma kiseonika. delova komponenti ili proizvoda nakon kraja njegove prvobitne namene (upotrebe). PACKAGING – AMBALAŽA. RENEWABLE RESOURCES – OBNOVLJIVI RESURSI (IZVORI). Ambalažom se štiti okolina od eventualnih štetnih uticaja od strane robe.000 komercijalnih hemikalija. područje u stratosferi na visini od 20-40 km. ambalaža je proizvod sa vrlo kratkim vekom upotrebe. proizvodnja električne energije.

Sva prava autora su zadržana. godine. ukupna inspekcija. u principu na otpad u čvrstom agregatnom stanju. stepe. VALIDATION – VALIDACIJA. i da sadržaj nečistoća u vodenom toku ne prekoračuje vrednosti dozvoljene za datu kategoriju voda. skup svih prirodnih biljnih zajednica (šume. uključujući i promenu obrasca potrošnje.. preštampavanje ili prenošenje ove knjige u elektronskom ili štampanom obliku!!! 1 . a vegetacija sasvim oskudna. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) – PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA ZA ŽIVOTNU SREDINU. organizacione i tehničke mere čiji je cilj da se ograniči količina zagađujućih materija koje se unose u vodotok. nakon Konferencije UN o čovekovoj okolini. močvare.org. VERIFICATION – VERIFIKACIJA. potvrđivanje ispitivanjem i prikupljenjem objektivnih dokaza da su posebni zahtevi za predviđenu specijalnu upotrebu zadovoljeni.) koje u jednoj oblasti ili zemlji.SOLAR ENERGY – SOLARNA ENERGIJA. kao i putem uređaja za konverziju ili akumulaciju energije. i obrnuto. Solarna arhitektura bi mogla da da značajan doprinos održivom građenju i razvoju održivih gradova. VEGETATION – VEGETACIJA. ima aktivnu mrežu u 100 država sa misijom zaštite prirode i biološke raznovrsnosti. energija koja se dobija iz sunčevog zračenja koja dospeva na Zemljinu površinu. WASTE MANAGEMENT – UPRAVLJANJE OTPADOM. Odnosi se. WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) – SVETSKI FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE. a vegetacija sve njene biljne zajednice. Koristi se energija direktnog zračenja. Pojmovi flora i vegetacija ne znače isto: flora izučava sve biljne vrste jedne zemlje ili oblasti. www. U jednoj oblasti flora može biti vrlo bogata. Zadatak ove organizacije je da motiviše i koordinira rad u oblasti zaštite životne sredine u okviru UN. Nije dozvoljeno kopiranje. grade njen pokrivač. primena tehnoloških mera podstaknutih državnom regulativom. Osnov upravljanja je klasifikacija otpada prema štetnosti. livade. WATER PROTECTION – ZAŠTITA VODA. ispitivanje i praćenje rada u odnosu na prostorno upravljanje.panda. u većem ili manjem sklopu.. osnovan 1972.

D. – On the relationship between niche and distribution (2000). – Competition and biodiversity in spatially structured habitats (1994). Čomić – Leksikon životne sredine (Sarajevo 2001). H. Mladen Črnjar – Ekonomika i politika zaštite životne sredine (Rijeka 2002). Molles Jr.H.W. Užice 2002).D. and R.P. And E. Schluter. Tilman. Aarsen. Beograd 2000). D.E. Larsen – Comparison of ecological communities: the problem of sample representativeness (2002). J. Knežević. Koegh – Conundrums of competetive abilty in plants: What to measure? (2002).D.R.A. – Ecological character displacement (1994). Gotelli.R. E. N. Y. Wallis De Vries.G.LITERATURA Olivera Novitović – Materijali i tehnologije za novi milenijum (Beogradska poslovna škola.K. and T. Cao. – Experimental evidence that competition promotes divergence in adaptive radiation (1994). Olivera Novitović – Komercijalno i carinsko poznavanje robe (Viša tehnička škola. J. Beaubien – Phenology is a major determinant of tree species range (2001).J. – Disturbance by the fire frequency and bison grazing modulate grasshopper assemblages in tall-grass prairie (2005). L. Williams and D. Manuel C. Chuine. M. New York 2008). P. and J. – Competition between two estuarine snails: implications for invasions of invasions of exotic species (2000). A. Colinvaux. – Ecology (McGraw Hill Higher Education. – The past and future Amazon (1989). A. Colwell – Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison ofspecies richness (2001). Byers. Grant.P. Joern. P.F. Pulliam. Willems – Challenges for the calcareous grasslands in Northwestern Europe: integrating the requierments of flora and fauna (2002) 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->