Pitanja s dva tačna odgovora Malarija je bolest kod koje: a) sporozoiti uzročnika ubodom ženka komarca aktivno ulaze

u kožu a zatim u krv b) u eritrocitnoj fazi životnog ciklusa zreli eritrocitni shizonti pucaju i oslobađaju se merozoiti, kojom prilikom dolazi do malaričnog napadaja c) najpatogeniji oblik uzrokuju Plasmodium ovale i Plasmodium vivax d) nikada ne dolazi do relapsa i recidiva e) je prenosnik uzročnika samo jedna vrsta komarca iz roda Anopheles ''Čokoladni agar'' se koristi kod izolacije: a) S. pyogenes b) S. aureus c) H. influenzae d) N. meningitidis e) B. pertusis Kod liječenja anaerobnih infekcija čiji su uzročnici bakterije roda Bacteroides koriste se: a) metronidazol b) penicillin c) ampicillin d) klindamicin e) cefoksitin Za antigene činitelje patogenosti T. pallidum je karakteristično: a) proteini vanjske membrane služe kao adhezini b) kardiolipin je antigen s kojim reaguju protutijela oboljelih od sifilisa, lupus eritematodesa i drugih autoimunih bolesti c) kardiolipin nije antigen d) potpuno antifagocitno djelovanje e) nije otkriven specifičan antigen testom imobilizacije treponeme Kliničke karakteristike infekcije čovjeka s anaerobnim asporogenim bakterijama su: a) intraabdominalne infekcije su uglavnom polimikrobne, sa 3-5 bakterija, od kojih su 23 anaerobne b) Fusobacterium spp. je na drugom mjestu po učestalosti izolacije iz kliničkih uzoraka među svim anaerobnim bakterijama c) dvije trećine anaerobnuh izolata kod intraabdominalnih infekcija čini Bacteroides spp. d) infekcija je isključivo endogena e) infekcija nastaje i kod osoba bez predisponirajućih činitelja Najčešći uzročnici egzogenih sistemskih mikoza su: a) Candida albicans b) Criptococcus neoformans c) Hystoplasma capsulatum d) Sporothrix schenckii e) Candida glabrata Klinička slika trihineloze ovisi o broju parasita i o fazi razvoja, te može biti: a) rana, crijevna, trihineloza koja najčešće prolazi asimptomatski

b) rana, crijevna, trihineloza koja najčešće ima akutni tok c) sustavna, tkivna, trihineloza koja se razvije 3-8 sedmica nakon infekcije a očituje se mnogim specifičnim i nespecifičnim simptomima d) progresivna trihineloza koja nastaje ulaskom ličinki u poprečno-prugaste mišiće i sva druga tkiva e) kasna, tkivna trihineloza, koja se razvije nakon nekoliko decenija Laboratorijska dijagnostika klamidija je moguća: a) na bakteriološkim podlogama b) uzgojem u stanicama žumanjčane vrećice c) na osnovi nalaza intracitoplazmatskih inkluzija u preparatima bojenim po Giemsi svjetlosnim mikroskopom d) bojenjem po Gramu e) bojenjem razmaza iz krvi Najčešći uzročnici endogenih sistemskih mikoza su: a) Candida albicans b) Criptococcus neoformans c) Hystoplasma capsulatum d) Sporothrix schenckii e) Candida glabrata Načini nastanka infekcije s Entamoeba histolytica su: a) ulazak ciste parasita zagađenom hranom ili vodom u organizam b) ulazak trofozoita zagađenom vodom c) homoseksualni put prijenosa d) inhalacijom cista e) preko oštećene kože Kormosom bakterijske stanice je u prokariota je: a) organiziran u obliku nukleoida b) organiziran u obliku nukleusa stanice c) raspoređen u citoplazmi d) ne postoji e) u obliku nekoliko molekula DNA Osobine stanične stijenke gram-negativnih bakterija su: a) boji se plavo bojenjem po Gramu b) sadrži lipopolisahard c) jedan njen dio je periplazmatski prostor d) sadrži ribosome e) sadrži zrnca škroba Pripadnici kojih vrsta bakterija nisu zoonoze: a) Salmonella enteritidis b) S. typhi c) Campylobacter jejuni d) Shigella disenteriae e) Brucella melitensis f) Yersinia enterocolitica

Za nastanak tetanusa, nakon ulaska spore kroz ozlijeđenu kožu, važni uvjeti su: a) aerobni uvjeti b) pad oksidoredukcijskog potencijala c) anaerobni uvjeti d) ulazak u krv e) vlaga Osobine plazmida su: a) nebitni su citoplazmatski elementi prokariotske stanice b) mogu biti konjugativni i nekonjugativni c) bitni su za preživljavanje bakterija d) nosioci su novih osobina bakterija e) unutarkromosomski elementi Borrelia recurrentis: a) uzrokuje bolest kod mnogih životinja i čovjeka b) jedini rezervoar je čovjek c) uzročnik je Lyme bolesti d) uzročnik je epidemijske povratne groznice e) uzročnik sporadičnog oboljenja Osnovne razlike kojima se virusi razlikuju od drugih mikroorganizama su: a) imaju svoj vlastiti metabolizam energije b) ekstracelularni parazitizam c) intracelularni parazitizam d) ovisnost metabolizma o stanici u kojoj parazitiraju e) imaju osobine prave stanice Gen možemo definirati kao: a) nukleinska baza b) osnovna podjedinica kromosoma c) slijed nukleotida DNA koji kodira određeni funkcionalni proizvod d) nekodirajući segment DNA e) struktirnu protein Stečeni sifilis je: a) spolno prenosiva bolest kod koje se na mjestu ulaska mikroorganizma javlja ulcus molle b) spolno prenosiva bolest kod koje se na mjestu ulaska mikroorganizma javlja ulcus durum c) bolest kod koje u trećem stadiju dolazi do pojave sifilitičkih guma d) bolest akutnog toka e) nije spolno prenosiva bolest Cryptococcus neoformans je: a) uzročnik kriptokokoze b) je uvijek uzročnik teškog oblika bolesti sa diseminacijom u CNS c) je najčešće uzročnik blagog oblika plućne kriptokokoze d) obligatno patogena bakterija uzročnik kokcidioidomikoze

e) obligatno patogena bakterija Karakteristike primarne tuberkuloze su: a) nastaje nakon prvog kontakta s M. tuberculosis, a čini je primoinfekt, limfangitis i regionalni limfadenitis b) u 95% slučajeva se klinički prepozna c) bacili ostaju fagocitirani unutar makrofaga d) bacili bivaju fagocitirani e) daju negativan je tuberkulinski test Transdukcija je: a) način prenošenja gena kod prokariota b) privremeno spajanje dviju bakterijskih stanica c) proces kod kojega stanica primalac primi mali rastvorljivi dio stanice donora d) genetska rekombinacija koja se vrši pomoću faga e) prenos gena plazmidima Trichuris trichiura je: a) crv vlašnjak b) nematoda od koje mogu oboljeti i animalne vrste c) uzročnik trihuroze, koja najčešće prolazi asimptomatski d) mala dječja glista e) crijevna nematoda tankog crijeva Karakteristike aseksualnih spora gljiva su: a) nastaju dijeljenjem stanica hifa bez oplodnje b) ne mogu služiti u identifikaciji gljiva c) uvijek egzogene d) omogućuju širenje gljiva u prostoru e) uvije endogene Faktori rasta bakterija su: a) jedinjenja koja bakterija sama sintetizira tokom rasta b) jedinjenja koja bakterija ne može sama sintetizirati i uzima ih kao takve iz svoje okolne c) jedinjenja koja služe bakterijskoj stanici kao građevni materijal d) jedinjenja koja služe bakterijskoj stanici kao izvor energije e) jedinjenja koja potpomažu obnavljanje mnogih životnih procesa u bakteriji U kliničkoj slici Chagas-ove bolesti karakteristično je: a) uvijek dolazi do pojave multiplih kožnih lezija-šagoma b) u akutnoj fazi bolesti najčešće nema prisutnih simptoma c) smrtnost je iznimno rijetka i iznosi 0,1% d) nikada ne dolazi do pojave kronične bolesti e) sudjelovanje i autoimunih procesa Da bi izbjegle fagocitozu, bakterije mijenjaju svoje površinske strukture tako što: a) prestaju proizvoditi adhezine b) stvaraju polisaharidnu kapsulu oko adhezina c) izlučuju egzotoksine

d) prelaze u sporu e) započinju razmnožavanje Karakteristike u ciklusu razmnožavanja klamidija su: a) elementarno tjelešce se mora pričvrstiti na specifične receptore na prijemljivim stanicama b) elementarno tjelešce fagocitiraju makrofagi c) elementarno tjelešce specifično sprečava fagocitozu d) elementarno tjelešce je potpuno metabolički aktivno e) klamidije su sposobne same proizvoditi energiju za metaboličke procese Karakteristike bakterijskih toksina su: a) egzotoksine proizvode samo gram-pozitivne bakterije b) endotokdin je proizvod samo gram-negativnih bakterija c) sastoje se od dvije podjedinice, A i B d) endotoksin proizvode i gram-pozitivne i gram-negativne bakterije e) imaju samo lokalno djelovanje Karakteristike kliničke slike i dijagnostike toksoplazmoze su: a) može biti stečena i konatalna b) uvijek se manifestira kao teški oblik bolesti u vidu limfadenopatije c) budući se uvijek nalaze u krvi i tkivima dijagnostika se temelji na direktnom mikroskopskom dokazu d) serološka dijagnostika je osnovni i najpoudaniji način dokazivanja infekcije e) mogućnost razlikovanja akutne od kronične infekcije ne igra značajnu ulogu kod dijagnoze u trudnoći Psitakoza je: a) zoonoza koja se kod životinja nikada ne dovodi do izražene infekcije b) bolest čiji je uzročnik Clamydia trachomatis c) bolest koja se kod čovjeka javlja u respiratornom i tifoidnom obliku d) bolest koju uzrokuje Clamydia psittaci e) bolest koja ostavlja trajan imunitet Uz jednostanične gljive su vezani sljedeći pojmovi: a) blastospora b) pseudohife c) bazalni micelij d) zračni micelij e) spore Inkluzije su: a) karakteristične samo za viruse b) isključivo su smještene u jezgri c) mogu nastati u toku razmnožavanja virusa d) Negrijeva tjelešca e) dijagnostički potpuno nevažna Prirođenu imunost karakterizira: a) djelovanje i bez prethodnog susreta sa antigenom

b) c) d) e)

specifične je naravi prisutnost protutijela specifične je naravi stvaranje stanične imunosti

Interferoni su: a) skupina citokina b) supstance koje pojačavaju aktivnost virusa c) supstance sa antivirusnim djelovanjem d) protitijela e) sastavni dio komplementa Karakteristike strongiloidoze su: a) najčešći način infekcije se prodor infektivnih filariformnih ličinki u kožu b) ne dolazi do autoinfekcije c) može doći do razvoja hiperinfekcioznog sindroma u osoba s oštećenom imunosti d) kod imunokompetentnih osoba nikada ne dolazi do masivne infekcije e) ograničena je na sluznicu crijeva U skupinu pjegavih tifusa spadaju: a) R. prowazekii b) R. rickettsii c) R. conori d) R. sibirica e) R. typhi Kinoloni su: a) ciprofloxacin b) streptomycin c) linezolid d) norfloxacin e) tetracyclin Karakteristike afričke tripanosomoze su: a) vektor je ce-ce muha b) najvažniji faktor patogenosti uzročnika je sposobnost mijenjanja antigena na vanjskom omotaču c) vektori mogu biti samo ženke muha iz roda Glossina d) rasprostranjena je širom svijeta e) epidemiologija bolesti uzrokovane s Tripanosoma brucei gambiense je u potpunosti ista kao i kod one uzrokovane s Tripanosoma brucei rhodesiense Odgovarajući tretman infektivnih oboljenja podrazumijeva: a) Odabir lijeka po rezultatima antibiograma b) Tretman povišene temperature antimikrobicima bez kliničkih dokaza uzroka infekcije c) Liječenje toksičnim lijekovima kada su i manje toksični dostatni d) Liječenje antimikrobicima infekcija izazvanih virusima e) Liječenje manje toksičnim i jeftinijim lijekovima ukoliko su efikasni

Bakteriološke podloge koje se koriste za antibotsko testiranje bakterija disk-difuzijskom metodom su: a) Mueller-Hinton b) McConkey agar c) hranjivi agar d) Mueller-Hinton krvni agar e) Theyer-Martin Za pojavu interferencije kod virusa nije tačno: a) kada se u stanici domaćinu istovremeno nađu dva virusa, od kojih jedan onemogućava razvoj drugog b) ova pojava ne dovodi do bilo kakvog utjecaja u patogenezi virusne infekcije c) predstavlja oblik zaštite domaćina od virusnih oboljenja d) podsticanjem stanice domaćina, od strane jednog virusa, da produkcijom interferona omogući razmnožavanje drugog virusa e) jedan od virusa dovodi do izmjene metabolizma stanice, ili izmjene njene površine, te ona postaje neprepoznatljiva za ostale viruse Bio-sigurnosni kabineti klase III su: a) radni prostori otvoreni s prednje strane b) potpuno zatvoreni radni prostori, nepropustljivi za plinove c) pružaju najveću moguću zaštitu i osoblju i okolini d) pružaju značajan nivo zaštite e) nepodesni za rad sa agensima najvišeg potencijalnog rizika Određene antigene varijante enterotoksina stafilokoka uzrokuju: a) akutno trovanje hranom b) bulozni impetigo c) Ritter-ovu bolesti d) toksični šok sindroma, TSST e) oštećenje krvnih žila Kao negnojne postinfekcijske manifestacije infekcije Streptococcus pyogenes mogu nastati: a) akutni tonzilofaringitis b) impetigo c) akutna reumatska groznica d) sindrom toksičnog šoka e) akutni glomerulonefritis Osobine defektnih virusa su: a) infektivni b) hepatitis D virus c) oni koji ne nastaju procesom umnožavanja virusa d) neinfektivni e) nisu sposobni da interferiraju sa replikacijom intaktnog virusa Kod mikroskospke dijagnoze Streptococcus pneumoniae karakterističan je nalaz: a) gram-negativnih diplokoka b) gram-pozitivnih diplokoka

c) gram-pozitivnih koka d) diplokoka oblika plamena svijeće e) diplokoki oblika zrna graha Postprimarna tuberkuloza: a) nastaje tokom života kod dodira sa M. tuberculosis b) nastaje endogenom reaktivacijom žarišta iz doba primoinfekcije c) javlja se kao eksudativni tip pneumonije s kazeifikacijom i kavernama d) prolazi neopaženo e) kod odraslih se razlikuje od primarnog oblika bolesti Viridans streptokoki najčešće uzrokuju: a) cistitis kod žena b) imptigo c) endokarditis d) karijes e) akutni glomerulonefritis Histoplazmoza je: a) bolest čiji je uzročnik bakterija Histoplasma capsulatum b) je isključivo kožna bolest c) bolest RES-a d) bolest koja nastaje kao posljedica kontakta sa sporama koje se često nalaze u fecesu ptica e) bolest koja se uvijek manifestira kao inaparentna infekcija Za djelovanje piogenog streptokoka nije karakteristično: a) enterotoksično djelovanje b) gnojna infekcija i toksično oboljenje c) negnojne postinfekcijske sekvele d) babinja groznica e) hepatotoksično djelovanje Određeni virusi, inokulirani u periferna tkiva nastavljaju prodiranje preko stanica nervnog sistema: a) Lyssavirus b) Influenzavirus c) Herpes simplex virus d) Rubivirus e) Flavivirus Pili (fimbrije) su značajni činitelj virulencije u rodovima Naisseriaceae: a. N. lactamica b. N. mucosa c. N. meningitidis d. N. gonorrhoeae e. N. sicca Obavezno ispitivanje osjetljivosti na antibiotike se provodi kod: a) S. pyogenes

b) c) d) e)

H. influenzae S. aureus T. pallidum M. pneumoniae

Najčešći izvor infekcije Brucella za čovjeka su: a) glodavci b) ovce c) gmazovi d) goveda e) ptice Legionella pneumophila uzrokuje: a) Sodoku b) Pontiac groznicu c) sakagiju d) legionarsku bolest e) melidiozu Klamidije se javljaju u dva morfološki i funkcionalno različita oblika: a) inkluziono tjelešce b) osnovno ili elementarno tjelešce (ET) c) Negrijeva inkluzijska tjelešca d) inicijalno ili retikularno tjelešce (RT) e) paranuklearno tjelešce Gardnerella vaginalis: a) uzročnik je spolno-prenosive bolesti-vaginoze b) nalazi se u spolnom sustavu samo kod bolesnih žena c) u mikroskopskom pregledu sekreta obojenom po Gramu uočljive su ''clue-cells'' d) često uzrokuje uroinfekcije e) liječenje je bez uspjeha Čovjek je jedini poznati rezervoar za: a) Francisellu tularensis b) Brucella malitensis c) Corynebacterium diphtheriae d) Salmonella typhi e) Yersinia pestis Intracelularni tip transmisije virusa koji se javlja na celularnoj razini, nije karakterističan za: a) Hepatitis B virusa b) Citomegalovirus c) Epstein-Barr virus d) Retroviridae e) Varicella-zoster virus Specifična profilaksa difterije se provodi: a) vakcinacijom s toksoidom-formalinom inaktiviranim toksinom u dobi od 3 mjeseca b) antibioticima

c) dovakcinacijom po određenoj shemi d) aplikacijom gama-globulina e) antitoksinom iz seruma imunizirane životinje Obligatno patogene enterobakterije za čovjeka su: a) Serratia spp. b) Salmonella spp. c) Shigella spp. d) Proteus spp. e) Klebsiella spp. U patologiji čovjeka važni su rodovi porodice Retroviridae: a) Deltavirus b) Alpharetrovirus c) Lentivirus d) Gammaretrovirus e) Spumavirus Samo na čovjeka su adaptirani sojevi roda Salmonella: a) S. Typhi b) S. Paratyphi c) S. Enteritidis d) S. Abortus-equi e) S. Derby Pripadnici roda Campylobacter spp.: a) dobro rastu u mikroaerofilnoj atmosferi b) su anaerobne bakterije c) nisu uzgojno zahtjevne baketrije d) za svoj rast trebaju faktore X i V e) rastu na hranjivim podlogama uz dodatak antibiotika i antimikotika Pseudomonas aeruginosa je bakterija koja: a) na uzgojnoj podlozi izlučuje plavo-zeleni pigment piocijanin b) kozmopolitska, ubikvitarna bakterija c) zoonoza d) biokemijski aktivna bakterija e) obligatno patogena bakterija Koje od navedenih bakterijskih rodova uzrokuju bolest isključivo kod, na neki način, imunokompromitiranog organizma: a) Acinetobacter spp. b) Salmonella spp. c) Shigella spp. d) Legionella spp. e) Yersinia spp. Za razvoj infekcija čovjeka antraksom karakteristično je: a) nakon ulaska uzročnika preko oštećene kože, konzumacijom zaražene hrane i vode i inhalacijom kontaminiranog zraka

b) kod svih oblika antraksa uzročnik se ne ograničava na ulazno mjesto infekcije i uvijek prodire u krv c) kod crijevnog i plućnog antraksa regionalni limfni čvorovi zaustavljaju infekciju d) spore germiniraju na mjestu infekcije e) u krvi nikada nije prisutan toksin Bacillus cereus : a) nikada nije prisutan u stolici zdravih ljudi b) uzrokuje trovanja hranom najčešće povezana sa konzumacijom neadekvatno čuvanih, termički već obrađenih namirnica c) kod ljudi uzrokuje emetički i dijarealni oblik otrovanja hranom d) uzgojno je zahtjevna bakterija e) ne produkuje toksin Infekcija Hepatitis B virusom nastaje: a) kao bolest ''prljavih ruku'' b) češće porastom upotrebe krvi i krvnih derivata c) kao posljedica aerogenog prijenosa d) spolnim kontaktom e) prijenosom od bolesne životinje Spore Clostridium tetani su: a) smještene paracentralno b) šire su od promjera štapića c) smještene su terminalno d) smještene su centralno e) nisu šire od promjera štapića Pripadnici roda Prevotella: a) su pripadnici normalne flore spolnog i probavnog sustava b) su gram-pozitivni sporogeni anaerobni štapići c) u usnoj šupljini se nalaze u tonzilarnim kriptama, zubnom plaku i gingivalnim usjecima d) u odraslih su osoba u veoma malom procentu prisutni u sluznici usne šupljine e) najznačajniji predstavnik je P. aeruginosa Karakteristike Mycoplasma pneumoniae su: a) ne može se bojati po Gramu, nego po Giemsi b) nije osjetljiva na vanjske utjecaje, temperaturu i dezinficijense c) na uzgojnim podlogama kolonije imaju izgled ''jaja na oko'' i urastaju u podlogu d) kolonije porastu za 24 sata e) pokazuje dobru osjetljivost na penicilinske i cefalosporinske antibiotike Genitalne mikoplazme i Ureaplasma urealyticum: a) uzrokuju spolno-prenosivu bolest b) koloniziraju novorođenče prolaskom kroz porođajni kanal c) uzrokuju respiratorne infekcije d) nikada se ne izoloraju kod zdravih ljudi e) kod trudnica nikada ne dovode u opasnost plod

Nocardiaceae su: a) ubikvitarne bakterije b) acidorezistentni ili djelomično acidorezistentni stapići c) anaerobne bakterije d) bakterije koje uzrokuju bolesti kod kojih terapija nije potrebna e) uvijek su dio normalne flore čovjeka Bolest kod čovjeka uzrokuju pripadnici roda Mycobacterium: a) M. bovis b) M. tuberculosis c) M. goedonae d) M. avium complex e) M. marinum Tuberkulinski ili PPD test dovodi do: a) reakcije koja nastaje nakon injiciranja lepromatoznog purificiranog derivata senzibiliziranoj osobi b) pojave kožne reakcije kasnog tipa c) reakcije koja nastaje nakon injiciranja tuberkulinskog purificiranog derivata senzibiliziranoj osobi d) reakcije koja nastaje nakon injiciranja tuberkulinskog purificiranog derivata zdravoj osobi e) pojave kožne reakcije akutnog tipa Mycobacterium leprae je: a) uzročnik akutne bolesti lakšeg toka b) uzročnik teške i kronične bolesti c) acidoalkoholorezistentni štapić d) uzročnik bolesti koja se prenosi od čovjeka na čovjeka e) uzgojno nezahtjevna bakterija Kao profesionalna bolest kod ljudi se javlja: a) bruceloza b) tularemija c) stafilokokoza d) pertusis e) difterija Aspergillus fumigatus je: a) Gram-pozitivna bakterija b) široko rasprostranjen u prirodi c) uzrok aspergiloze pluća samo kod životinja d) uzročnik mikotoksikoze e) gljiva koja se ubraja u fungi imperfecti Kardiolipinski testovi za dokazivanje treponema su: a) VDRL b) specifični samo za treponemu c) RVK po Wassermann-Kolmer-u d) kao antigen služi treponema

e) nisu pozitivni kod drugih oboljenja Za vrstu Borrelia burgdoferi karakteristično je: a) česta je među domaćim i šumskim životinjama b) čovjek je jedini rezervoar c) prenosi se krpeljima iz grupe Ixodes d) čovjek se inficira kontaktom sa oboljelim životinjama e) rasprostranjena je u cijelom svijetu Leptospirozu karakterizira: a) kratak inkubacijski period, 1-2 dana b) nastanak simptoma nakon inkubacije, 10-14 dana c) odsustvo uzročnika u krvi d) prodor leptospira u parenhimatozne organe i pojava žutice-Weilova bolest e) karakteristična klinička slika Bakterijski enzimi, činitelji patogenosti su: a) beta-laktamaza b) koagulaza c) hemolizini d) adhezini e) endotoksin Porodica Rickettsiaceae: a) obuhvata rodove Rickettsia, Orientia i Erlichia b) nije značajna za humanu medicinu c) su unutarstanični paraziti te se ne mogu uzgojiti na hranilištima bez živih stanica d) čovjek je jedini rezervoar e) njihovo održavanje u prirodi ne ovisi o prijelaznim domaćinima Murini tifus je: a) zoonoza čiji je prirodni rezervoar štakor Rattus spp. b) zoonoza čiji je glavni vektor štakorska buha Xenopsylla cheopis c) je bolest čiji je prirodni rezervoar jedino čovjek d) bolest čiji je uzročnik R. prowazekii e) bolest poznata pod nazivom Brill-Zinsser disease U procesu adherencije bakterija na stanice domaćina učestvuju: a) flagele b) pili c) kapsula d) plazmidi e) spore Q-groznica je: a) bolest čiji je uzročnik Coxiella burnetii b) kod ljudi najčešće profesionalna bolest c) je uzrokovana s Rickettsia conorii d) bolest čiji uzročnik ima nisku infektivnost e) je bolest čiji je akutni oblik često smrtonosan

Osobina pleomorfizma kod gljiva je: a) pojava kod koje gljive ne gube svoje morfološke osobine b) reverzibilna pojava c) ireverzibilna pojava d) pojava gljive u obliku isprepletenih hifa e) pojava u obliku klamidiospora Giardia lamblia je: a) flagelat široko rasprostranjen u prirodi b) najučestaliji je parasit ljudi, osobito djece c) vrlo rijetko je uzročnik hidričnih epidemija i bolesti ''putnika'' d) osjetljiva je na kloriranje e) parasit koji se isključivo prenosi sa osobe na osobu Najviši rizik za laboratorijsko i medicinsko osoblje predstavlja rad sa uzročnicima: a) kožnih bakterisjkih gnojnih infekcija b) respiratornih virusnih infekcija c) Marburške virusne hemoragijske groznice d) Kongo-Krimske virusne hemoragijske groznice e) bakterijskih enterokolitisa Kulturelno ispitivanje i konačna identifikacija Candida albicans se vrši na: a) SS agaru b) Sabouraud agaru c) Kukuruznom agaru d) Mueller-Hinton agaru e) Krvnom agaru Dermatofiti su: a) bakterije koje uzrokuju promjene na na dlakama i noktima b) gljive koje pripadaju klasi Ascomycetes c) gljive sa keratofilnim i keratolitičkim svojstvima d) paraziti samo životinja e) paraziti samo kod čovjeka Microsporum je: a) rod gljiva koje su uzročnici mikrosporije b) rod bakterija koje uzrokuju tuberkulozu c) rod gljiva uzročnika veoma zaraznog oboljenja koje se najčešće javlja u epidemijama d) uzročnik spolno-prenosive bolesti mikrokokoze e) uzročnik meningitisa Tuberkulozu kod pacijenata sa AIDS-om karakterizira: a) češće se javlja u plućnom obliku b) nepostojanje staničnog imuniteta omogućuje nesmetano razmnožavanje M. tuberculosis c) češća pojava izvanplućnog i diseminiranog oblika d) oštećenje humoralnog imuniteta omogućuje razvoj bolesti e) bolesti urokuje isključivo M. tuberculosis

Trofozoiti ameba imaju sljedeće karakteristike: a) to je jedini stadij u razvojnom ciklusu ameba b) to je jedan od dva stadija u razvojnom ciklusu ameba c) nastaje iz spore u povoljnim uvjetima za život d) imaju stalan oblik e) u nepovoljnim uvjetima se encistiraju Osobine stanične stijenka gram-pozitivnih bakterija su: a) debeli sloj peptidoglikana b) sadrži molekule teikoične kiseline c) sadrži lipopolisaharide d) jedan njen dio je periplazmatski prostor e) sadrži plazmide Mycoplasma pneumoniae može uzrokovati: a) intersticijsku pneumoniju ili atipičnu pneumoniju (''hodajuća upala pluća'') b) gnojne infekcije rana c) kožni oblik infekcije u vidu osipa d) gastroenterokolitis e) hepatitis PAM-primarni amebni meningoencefalitis je: a) infekcija moždanih ovojnica i tkiva mozga vrstom Naegleria fowleri b) infekcija koja se javlja kod zdravih mladih ljudi nakon kupanja u rijeci ili jezeru c) bolest čiji se nastanak ne može prevenirati d) infekcija CNS čiji je uzročnik Acanthamoeba spp. e) infekcija koja nastaje apsorpcijom ciste Naegleria fowleri Candida albicans: a) je obligatno patogena bakterija b) je stanovnik fiziološke flore sluznice probavnog, spolnog i dišnog sustava c) uvijek dovodi do pojave bolesti d) uzrokuje bolest pod određenim okolnostima (trudnoća, endokrini poremećaji, maligne bolesti) e) ništa od navedenog nije tačno Laboratorijska dijagnostika Trichimonas vaginalis se temelji na mikroskopiranju nativnog preparata dobijenog: a) brisom rodnice kod žena b) brisom uretre kod muškaraca c) iz iscjetka svježe sluzi sa dna rodnice ili iz ušća maternice d) iz iscjetka mokraćne cijevi i eksprimata prostate e) iz urina Za životni ciklus Toxoplasma gondii tačno je sljedeće: a) tri su razvojna stadija parasita: tahizoit, bradizoit i sporozoit b) tahizoiti i trofozoiti se ne nalaze u tkivu u akutnom stadiju infekcije c) čovjek i ostale toplokrvne životinje su prijelazni nosioci i inficiraju se konzumirajući nedovoljno termički obrađeno meso zaraženih životinja

d) tokom infekcije kod trudnica ne dlazi do oštećenja ploda e) mačke su prijelazni nosioci Koje vrste ne pripadaju u rod Haemophylus: a) H. influenzae b) H. parainfluenzae c) H. alvei d) H. haemolyticus e) H. pylori Gljive su: a) eukarioti b) prokarioti c) anaerobi d) obligatni patogeni e) saprofiti Laboratorijska dijagnostika malarije se temelji na: a) direktnom mikroskopiranju preparata periferne krvi obojenog Giemsa-Romanowsky metodom b) direktnom mikroskopiranju preparata periferne krvi obojenog Ziehl-Neelsen metodom c) serološkom dijagnostikom d) primjenom molekularnih metoda e) identifikaciji morfoloških karakteristika trofozoita, shizonta i gametocita, broja merozoita u zrelom eritrocitnom shizontu, nalazu Schüffuer-ovih granula Ascaris lumbricoides je: a) velika dječja glista b) uzročnik askaridoze, koja se ne javlja u našim područjima c) nematoda koja nije visoko specifična za čovjeka d) nematoda koja ne uzrokuje infekciju ploda kod trudnica e) parasitoza koja najčešće nastaje ingestijom povrća i voća zagađenih infektivnim jajima SS-agar je selektivna podloga koja se koristi u dijagnostici: a) Salmonella spp. b) Pseudomonasa c) Shigella spp. d) Gram-pozitivnih sporogenih štapića e) Mycobacterium tuberculosis Cisticerkoza je : a) crijevna manifestacija infekcije s Taenia solium b) infestacija različitih tkiva čovjeka s ličinkama T. solium ili cisticerkusima c) infestacija različitih tkiva čovjeka s ličinkama T. saginata d) bolest koja se može javiti kao neurocisticerkoza, očna cisticerkoza ili cisticerkoza mišićnog ili potkožnog tkiva e) trakavičavost Diseminirani oblik kandidoze karakterizira:

a) b) c) d) e)

istovremena infekcija kandidom barem dvaju dubokih organa uvijek nastaje hematogenim rasapom kandide najčešće polazište infekcije je masivno kolonizirana koža infekcija kandidom samo jednog unutarnjeg organa mogućnost pojave kod svih oboljelih od bilo kojeg oblika kandidoze

Ehinokokoza je parasitoza: a) uzrokovana vrstom Echinococcus granulosus b) čiji se uzročnik održava u prirodi između pasa i domaćih biljoždera c) čiji je najznačajniji prijelazni nositelj svinja d) čiji se tkivni oblik naziva cisticerkoza e) kod koje je čovjek uvijek glavni nositelj Histološka selektivnost virusa prema određenom tkivu naziva se tropizam te virusi mogu biti: a) monotropni b) politropni c) selektivno-tropni d) neurotropni e) organo-tropni U epidemiologiji HIV karakteristično je: a) za bolest je prijemljivo podjenako svo pučanstvo b) način širenja isključivo spolnim putem c) pojava bolesti je ograničena na određene skupine s velikim rizikom obolijevanja d) ne prenosi se na plod kod trudnica e) u suptropskim područjima Afrike infekcija je jednako raširena među muškarcima i ženama Hepatitis A virus: a) je uzročnik infekcioznog hepatitisa b) je uzročnik bolesti koja se javlja samo sporadično c) je često uzročnik hidričnih epidemija d) je prisutan i u mokraći i drugim tjelesnim tekućinama e) nikada ne prodire u krv U aseksualne spore gljiva ubrajamo: b) aleurispore c) blastospore d) zigospore e) askospore f) bazidiospore Karakteristike kožne lišmenioze su: a) to je kožna manifestacija lišmenioze poznate pod nazivom kala-azar b) na mjestu uboda vektora se može razviti lišmeniom ili orijentalni čir c) može se javiti u difuznom obliku koji je vrlo rijedak d) recidivirajući oblik je njena veoma česta posljedica e) njen isključivi uzročnik je Leishmania donovani Crijevne kokcidije su:

a) intracelularni parasiti koji imaju jednog nosioca, budući se spolna faza razvoja parasita odvija u stanicama sluznice crijeva b) parasiti kod kojih nespolni ciklus diobe (shizogonija) prethodi spolnom (gamagonija i sporogonija) c) uzročnici dugotrajnih proljeva koji se uvijek moraju liječiti d) uzročnici bolesti isključivo kod čovjeka e) parasiti krvi R. prowazekii je uzročnik: a) epidemičnog tifusa b) Brill-Zinsserve bolesti c) trbušnog tifusa d) morbus Weile e) Lyme disease Bakterijski adhezini su: a) strukture koje imaju važnu ulogu u adherenciji bakterija b) uvijek korisni za bakteriu c) pili ili fimbrije d) strukture koje se u procesu adherencije bakterije za stanicu domaćina vežu za nespecifične receptore e) egzotoksini Trihinonoza je bolest: a) čiji je uzročnik Trichomonas vaginalis b) samo žena c) koja je spolno prenosiva d) kod koje se promjene javljaju na bubrezima e) samo muškaraca u vidu disuričnih smetnji Za usapješnu izoaciju H. influenzae neophodni su faktori rasta: a) ATP b) ADP c) Faktor V d) Ciklo AMP e) Faktor X Antituberkulotici su: a) Etambutol b) Rifampicin c) Vancomycin d) Cefalexin e) Erythromycin Bakterije se mogu razmnožavati: a) pupanjem b) grananjem c) binarnom fisijom d) cvjetanjem e) kvasanjem

Za životni ciklus roda Leishmenia je karakteristično: a) promastigoti su infektivni oblici koji iz usnog aparata hematofagne ženke nevida ulaze u krv čovjeka prilikom njenog hranjenja b) nakon vezanja za receptore komplementa na makrofagu, amastigotni oblici u makrofagu prelaze u promastogote c) unutar makrofaga amastigoti rastu i razmnožavaju se binarnom fisijom d) amastigotni oblik je infektivan e) promastigoti kao infektivni oblici ulaze u crvene i bijele krvne stanice