P. 1
Skripta Za Pravosudni - Krivicno Pravo - Konacna Varijanta

Skripta Za Pravosudni - Krivicno Pravo - Konacna Varijanta

|Views: 81|Likes:
Published by kadijadc

More info:

Published by: kadijadc on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

SKRIPTA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA I dio KRIVIČNO PRAVO

april, 2009. god.

Sadržaj:

• •

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO ....... str.

3. str.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO ............... 102.

2

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojim država, radi svoje krivično pravne zaštite, određuje krivična djela i njihove učinioce, te propisuje sankcije prema tim učiniocima. Krivično materijalno pravo, u odnosu na krivično procesno pravo, omogućava da se jedan krivični događaj formira u krivičnu stvar kao predmet krivičnog postupka, pa se može reći da je krivično materijalno pravo pretpostavka krivičnom procesnom pravu.

ZNAČENJE IZRAZA
Teritorija Federacije je kopnena teritorija, obalno more i vodene površine unutar granica FBiH, te zračni prostor nad njima. Dijete je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila četrnaest godina života – dijete nije krivično odgovorno, tj. ne podliježe krivično-pravnoj odgovornosti. Maloljetnik je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 18 godina života. Udruženje je bilo koji oblik udruživanja tri ili više osoba. Više osoba je najmanje dvije osobe ili više njih. Skupina ljudi je najmanje pet osoba ili više njih. Grupa ljudi je udruženje od najmanje tri osobe koje su povezane radi trajnog, ponovljenog ili povremenog činjenja krivičnih djela, pri čemu svaka od tih osoba učestvuje u učinjenju krivičnog djela. Organizirana grupa ljudi je grupa ljudi koja je formirana (nije nastala spontano), radi izravno slijedećeg učinjenja krivičnog djela, čiji članovi ne moraju imati formalno određene uloge, koja ne mora imati slijed članstva niti razvijenu organizaciju. Zločinačka organizacija je organizirana grupa ljudi od najmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna. Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na osnovu zakona, određena tajnom Federacije, kantona, grada ili općine, čijim bi otkrivanjem nastupile štetne posljedice za Federaciju, kanton, grad i općinu. Vojna tajna je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili aktom nadležnog organa Federacije, donesenim na osnovu zakona, proglašena vojnom tajnom. Službena tajna je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležne institucije u Federaciji, kantonu, gradu i općini donesenim na osnovu zakona proglašena službenom tajnom. Poslovna tajna je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim aktom privrednog društva, ustanove ili druge pravne osobe određena poslovnom tajnom, a koja predstavlja proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te drugi podatak zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj
3

osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine privredne interese. Profesionalna tajna je podatak o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koji saznaju odvjetnici, branitelji, notari, doktori medicine, doktori stomatologije, primalje /babice/ ili drugi zdravstveni djelatnici, psiholozi, djelatnici staranja, vjerski ispovjednici i druge osobe u obavljanju svog zvanja. Isprava je svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja je od značaja za pravne odnose. Pokretnina je i svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti, topline ili kretanja, te telefonski i drugi impulsi. Izražavanje u jednom gramatičkom rodu, muškom ili ženskom, uključuje oba roda fizičkih osoba.

ŠTA ČINI KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH
Krivično zakonodavstvo u našoj zemlji sačinjavaju:
1. Krivični zakon BiH, FBiH, RS i BD; 2. Drugi zakoni BiH, Entiteta i Brčko distrikta, kojima su eventualno

propisana krivična djela (u svim ovim zakonima koji čine dopunsko krivično zakonodavstvo, kazne i druge mjere mogu se propisivati u skladu sa odredbama sistemskog krivičnog zakonodavstva); 3. U širem smislu, ovdje se ubrajaju Krivični procesni zakoni (ZKP BiH, FBiH, RS i BD) i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija; 4. Posebno krivično zakonodavstvo (npr. Zakon o ravnopravnosti spolova i sl.), koje mora biti u skladu sa krivičnim zakonima u pogledu uslova odgovornosti i kažnjivosti.

NAČELO LEGITIMITETA (osnov zakonitosti)
Osnova i granice krivičnopravne prinude Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povrjeđuju lične slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom i međunarodnim pravom, da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez krivično pravne prinude. Propisivanje krivičnih djela i vrste i mjere krivičnopravnih sankcija zasniva se na nužnosti primjene krivičnopravne prinude i njenoj razmjernosti jačini opasnosti za osobne slobode i prava čovjeka, te druge osnovne vrijednosti.

NAČELO ZAKONITOSTI
Ovo načelo postoji u materijalnom i procesnom smislu. 1. U materijalnom smislu ovo načelo ima 2 aspekta značenja:

4

U procesnom smislu ovo načelo je propisano ZKP FBiH – „Princip zakonitosti“: „Pravila utvrđena ovim zakonom trebaju osigurati da niko nevin ne bude osuđen. VREMENSKO VAŽENJE KRIV. 5 . blaži je onaj krivični zakon koji propisuje određeno djelo kao krivično djelo. moguće je da bude primjenjen novi ili stari zakon. odnosno optuženi može biti ograničen u svojoj slobodi i drugim pravima. a to su: osnovni kriterij je onaj koji predviđa da je blaži onaj krivični zakon koji konkretno ponašanje uopšte ne propisuje kao krivično djelo (npr. u ranijem kriv.da se krivična djela i krivično-pravne sankcije za ta djela mogu propisivati samo zakonom. vrijedi princip da nema retroaktivne primjene propisa. uvreda. OSL provali u tuđi stan radi hvatanja učinioca krivičnog djela neće krivično odgovarati jer je to učinio u vršenju službene radnje). Ovo je ključni kriterij za utvrđivanje koji je zakon blaži i ukoliko se primjeni na konkretnom slučaj. drugi zakoni Federacije. blaži je onaj zakon koji predviđa mogućnost oslobađanja od kazne ili izricanja blaže vrste kazne ili manje mjere kazne 1. djela protiv oružanih snaga.). u zavisnosti od toga koji je od njih blaži. odnosno sud kome je Sud BiH prenio vođenje postupka. međutim sudska praksa i teorija su utvrdili određene kriterije na osnovu kojih se utvrđuje koji je zakon blaži. U toj situaciji. u zakonu nije propisano kao krivično djelo i za koje u zakonu nije propisana sankcija. Ako se poslije učinjenja krivičnog djela zakon jednom ili više puta izmjeni. Dakle. zakoni kantona i zakoni BiH u kojima su propisana krivična djela i na osnovu zakonom propisanog postupka. 3. ZAKONA (obavezna primjena blažeg zakona) Prema učinitelju krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme učinjenja krivičnog djela. Prije donošenja pravomoćne presude osumnjičeni. djelo kockanje. ta djela i još neka u važećem KZ su dekriminisana sl. Međutim. Krivičnopravnu sankciju može učinitelju krivičnog djela izreći samo nadležni sud. primijenit će se zakon koji je blaži za učinitelja. (npr. ali isključuje krivičnu odgovornost i krivično gonjenje. b) da se nikome ne može izreći sankcija za djelo ako ono. nema potrebe za utvrđivanje ostalih kriterija. veći broj kriv. a ne propisima niže pravne snage. samo pod uslovima propisnim zakonom. U zakonu nisu izričito propisani kriteriji po kojima se ocjenjuje koji je zakon blaži za učinioca u svakom konkretnom slučaju. a) 2. a da se učinitelju izrekne krivičnopravna sankcija pod uslovima koje predviđa KZFBiH. u postupku koji je pokrenut i proveden po ovom zakonu“. 2. zakonodavstvu postojalo je kriv. prije nego što je učinjeno.

kod krivičnog djela krađe blaži je važeći zakon jer postoji mogućnost izricanja blaže kazne). 5. analizom prethodnih kriterija se utvrđuje kako se ti zakoni odnose na konkretnog učinioca. ako je sud primjenio strožiji zakon. Blaži zakon mora se primjeniti u cjelosti. KRIVIČNE SANKCIJE Vrste krivičnopravnih sankcija su: 1. 3. a ne parcijalno ili kombinovano sa drugim zakonima.(npr. Kazne a) zatvor i dugotrajni zatvor b) maloljetnički zatvor c) novčana kazna mjere upozorenja a) sudska opomena b) uslovna osuda 2. blaži je onaj krivični zakon koji ne predviđa izricanje sporedne kazne ili mjere bezbjednosti. postojaće povreda krivičnog zakona. blaži zakon se mora primjeniti i u toj situaciji. uz odgojne preporuke) a) disciplinske mjere b) mjere pojačanog nadzora c) zavodske mjere 6 . odgojne mjere (primjenjuju se prema maloljetn. Ako nije ispoštovan ovaj princip tj. Izuzetno. Dakle. 4. a ne apstraktno. Blaži zakon mora se primjeniti do pravosnažnosti presude. mjere bezbjednosti a) obavezno psihijatrijsko liječenje (na slobodi) b) obavezno liječenje od ovisnosti c) zabrana vršenja poziva. aktivnosti ili funkcije d) zabrana upravljanja motornim vozilom e) oduzimanje predmeta 4. blaži je onaj krivični zakon koji predviđa šire mogućnosti za izricanje uslovne osude ili blaže kažnjavanje za pokušaj određenog krivičnog djela. ako je povodom pravnih lijekova (žalba ili ponavljanje postupka) presuda ukinuta i određeno novo suđenje. Ovo iz razloga što više ne postoji pravosnažna presuda i suđenje počinje ispočetka. Kako se primjenjuje blaži zakon? Blaži zakon se primjenjuje u odnosu na konkretno djelo i konkret nog učinoca.

5 god. 7 . .. Postoji relativna i apsolutna zastarjelost: a) relativna zastarjelost . kao mjere upozorenja) i 2. tj. bez vođenja kriv.nastupa kada proteknu gore navedeni zastarni rokovi utvrđeni prema propisanoj kazni.za KD s propisanom kaznom zatvora preko 3 god.za KD s propisanom kaznom zatvora preko 5 god. Zastarjelost nije na dispoziciji stranaka. pa se krivično gonjenje ne može poduzeti kad od učinjenja krivičnog djela protekne: 1. 10 god. alternativnih sankcija. ZASTARJELOST Zastarjelost krivičnog gonjenja Zastarjelost krivičnog gonjenja je institut koji podrazumjeva prestanak ovlaštenja državnih organa za preduzimanje krivičnog gonjenja iz razloga proteka određenog vremenskog perioda.nastupa kada protekne duplo vrijeme predviđeno za relativnu zastarjelost.sprječavanje učinitelja da učini krivična djela i podsticanje njegovog preodgoja. 6.preventivni uticaj na druge da poštuju pravni sistem i ne čine krivična djela. postupka) 1. zakon poznaje još dvije mjere koje ne spadaju u krivične sankcije. specijalna prevencija . b) apsolutna zastarjelost .za KD s propisanom kaznom zatvora preko 1 god. Isključenje primjene krivičnog zakonodavstva u Federaciji BiH prema djeci Krivično zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije navršilo 14 godina života. 3. 5. . Ako je za KD propisano više kazni. . rok zastarjelosti određuje se po najtežoj. . .Pored navedenih krivičnopravnih sankcija.. 35 god. a nalazi se negdje između kazne i uslovne osude. 4. ili novčanom kaznom. a to su: Rad za opšte dobro na slobodi (spada u red novih..za KD s propisanom kaznom zatvora preko 10 god. 3 god. .za KD s propisanom kaznom zatvora do 1 god. 2.. 15 god. 20 god. 2. koja je sui-generis mjera. nastupa bez obzira na volju učinioca i niko se ne može odreći zastare! Rokovi zastarjelosti zavise od težine krivičnog djela i propisane kazne. Svrha krivičnopravnih sankcija: 1. Odgojne preporuke (izriču se maloljetnicima. a postiže se informisanjem javnosti o vođenju krivičnih postupaka i izricanju sankcija.za KD s propisanom kaznom dugotrajnog zatvora. generalna prevencija .

koja se preduzima radi gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela. OBUSTAVA ZASTARJELOSTI Obustava zastarjelosti nastupa zbog neke zakonske tj. pravne smetnje (npr. već zastarjevanje počinje iznova i može trajati sve do nastupanja apsolutne zastarjelosti. preduzimanjem svake procesne radnje od strane suda ili tužioca. iz razloga proteka određenog vremenskog perioda. Zastarjelost izvršenja kazne/krivično-pravne sankcije nastaje istekom određenog vremena od donošenja pravomoćne presude. Radnje ovlaštenog službenog lica prije pokretanja krivičnog postupka nemaju karakter procesnih radnji i ne dovode do prekida zastarjelosti. Prekid zastarjelosti nastupa (zastarijevanje se prekida) u 2 slučaja: 1. Zastarjelost izvršenja sporedne kazne i mjera bezbjednosti Zastarjelost izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne nastupa kad proteknu 2 god. duševno oboljenje učinioca. kada učinilac u vrijeme trajanja zastarjelosti učini isto tako teško ili teže krivično djelo. poslanički imunitet. od dana pravosnažnosti presude kojom je ta kazna izrečena. pri čemu se u rok zastarjevanja uračunava vrijeme koje je proteklo do obustave zastarjevanja. postupak ekstradicije i sl. 2. a ne utiče na druge saučesnike. tako da sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovno teći. bez obzira je li poznat izvršilac KD. Na zastarjelost izvršenja kazne primjenjuju se isti rokovi kao i kod zastarjelosti krivičnog gonjenja. PREKID ZASTARJELOSTI Prekid zastarjelosti znači nastupanje takve okolnosti usljed koje je zaustavljen tok zastarjelosti. zastarjevanja se nastavlja. Zastarjelost se obustavlja samo u odnosu na ono lice na koje se odnose pravne smetnje. Zastarjelost izvršenja kazne/krivično-pravne sankcije Zastarjelost izvršenja kazne/krivično-pravne sankcije je institut koji podrazumjeva prestanak ovlaštenja nadležnih organa za preduzimanje izvršenja pravosnažno izrečene kazne/krivično-pravne sankcije. Kada prestane zakonska smetnja tok. a ako je otpočelo ne može se produžiti.  8 . Kod prekida zastarjelosti vrijeme koje je proteklo ne uračunava se u vrijeme zastarjevanja.Zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično djelo učinjeno.) U takvoj situaciji krivično gonjenje ne može otpočeti.

obavezno psihijatrijsko liječenje. zabrane vršenja poziva. pravni poredak dozvoljava u određenim situacijama i pod određenim uslovima postojanje nekog osnova koji isključuje protivpravnost. c) za koje je zakonom propisana krivičnopravna sankcija i d) čija su obilježja propisana zakonom. od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mjere izrečene. određivanja pritvora. b) i c) Propisanost krivičnog djela u zakonu kao elemenat krivičnog djela (princip zakonitosti) i propisanost sankcije 9 . Međutim.Zastarjelost izvršenja mjera bezbjednosti: 1. zabrane upravljanja motornim vozilom nastupa kad protekne onoliko vremena koliko je sud odredio za trajanje te mjere. 2) nužna odbrana i 3) krajnja nužda. oduzimanje predmeta nastupa kad protekne 5 god.  Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja po međunarodnom pravu zastarjelost ne može nastupiti (ratni zločini). a) Protivpravnost kao element krivičnog djela Protivpravnost znači da je određeno ponašanje u suprotnosti sa pozitivnim normama pravnog poretka. na koje sud pazi po službenoj dužnosti. pitanje zastare je materijalno-pravno pitanje. Kada sud utvrdi da je nastupila zastara. aktivnosti ili funkcije i 2.  Zastarjelost izvršenja mjera bezbjednosti: 1. Generalno. U krivičnom materijalnom zakonu protivpravnost isključuje: 1) djelo malog značaja. vršenja pretresa i dr. To su ona protivpravna ponašanja pojedinca koja znače napad ili ugrožavanje najvažnijih društvenih odnosa. 2. obavezno liječenje od ovisnosti i 3. donijeće ODBIJAJUĆU PRESUDU! KRIVIČNO DJELO Krivično djelo (Član 21.) Krivično djelo je ono djelo koje kumulativno ima sve slijedeće elemente: a) da je protivpravno djelo b) da je zakonom propisano kao krivično djelo. Naređenje pretpostavljenog ne isključuje protivpravnost. U krivičnom procesnom pravu osnov isključenja protivpravnosti postoji u slučajevima: lišenja slobode učinioca krivičnog djela.

da se krađa vrši obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih prostora. radiće se o teškim slučajevima ubistva koji su zapriječeni strožijom kaznom. da se ta stvar oduzima i 3. ako se to lišavanje vrši iz nacionalnih.U materijalnom smislu ovaj elemenat krivičnog djela znači da se krivična djela i krivične sankcije za ta djela mogu propisivati samo zakonom. vjerskih ili rasnih pobuda. zemljotresi itd/. kod kriv. djela krađe radnja se sastoji u oduzimanju tuđe pokretne stvari. Međutim. iz bezobzirne osvete i slično. Radnja izvršenja krivičnog djela (Način učinjenja krivičnog djela) Radnja izvršenja krivičnog djela je ona radnja kojom se izvršava krivično djelo i koja je u opisu krivičnog djela označena kao radnja izvršenja. Ostala obilježja služe za bliže označavanje kažnjivog ponašanja i po potrebi za razgraničenje od drugih srodnih krivičnih djela. radnje su upotreba sile i oduzimanje tuđe pokretne stvari. a kod ubistva radnja se sastoji u lišavanju života drugog lica. Krivično djelo ubistva sastoji se u tome da učinilac lišava života drugo lice. kod kriv. svako djelo ima određene elemente koji čine biće tog krivičnog djela. (Npr. Biće krivičnog djela je skup svih bitnih. Kod nekih krivičnih djela radnja izvršenja se sastoji od dvije ili više radnji. d) Obilježja krivičnog djela (biće krivičnog djela) Okolnosti koje određeno ponašanje karakterišu kao krivično djelo nazivaju se obilježjima. da se to čini u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Prema tome. a ne propisima niže pravne snage. Kod ovih djela preduzimanjem samo jedne radnje neće se 10 .gdje se radnja izvršenja sastoji se od dvije djelatnosti i gdje je za postojanje krivičnog djela nužno da su kumulativno ostvarene obje navedene radnje tzv. koje mogu biti određene kumulativno ili alternativno: 1. S obzirom na prirodu pojedinih djela. Kod takvih krivičnih djela obje te radnje ulaze u sastav izvršenja krivičnog djela i njihovim preduzimanjem ostvaruje se krivično djelo. kumulativne dispozicije. djela „razbojništvo“. ali i dodatno obilježje u pogledu načina izvršenja krađe npr. odnosno elementima bića krivičnog djela. prije nego što je učinjeno. da se radi o tuđoj pokretnoj stvari. Drugi aspekt ovog načela znači da se nikome ne može izreći sankcija za djelo ako ono. Npr. 2. na okrutan način. da se krađa vrši u vrijeme elementarnih nepogoda /poplave. Krivično djelo teške krađe sadrži sva ova obilježja. u zakonu nije bilo propisano kao krivično djelo i za koje u zakonu nije propisana sankcija. Npr. kumulativno . kod krivičnog djela krađe bitna obilježja su: 1. posebnih elemenata jednog krivičnog djela! Da bi djelo bilo svršeno moraju biti ostvarena sva njegova obilježja. po ovim dodatnim obilježjima ovo djelo se razlikuje od krivičnog djela krađe.

. Blanketne dispozicije To su nepotpune ili okvirne dispozicije u krivičnom zakonu koje su same za sebe neprimjenjive bez uzimanja u obzir drugog propisa na koji one upućuju. Izvršenjem djela na bilo koji od ovih načina tj. Činjenje postoji onda kada lice preduzima neku radnju koju ne bi smjelo preduzeti (npr. (Npr. Krivično djelo može biti izvršeno činjenjem i nečinjenjem. a takvo je propuštanje po djelovanju i značenju jednako izvršenju tog krivičnog djela činjenjem. Da bi se u takvim slučajevima moglo utvrditi da li je u pitanju krivično djelo ili ne. Činjenjem: U praksi. koji je pravno obavezan spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice krivičnog djela. alternativno . djela krivotvorenje isprave. upotreba sile. kod kriv.povreda. kod činjenja radi se o nekoj ličnoj aktivnosti učinioca koja dovodi do određenih promjena u vanjskom svijetu . Nečinjenjem: Krivično djelo je učinjeno nečinjenjem kad je učinitelj. djelo je izvršeno. ugrožavanja. falsifikuje ispravu. pa se djelo može izvršiti pravljenjem lažne isprave ili nabavljanjem ili upotrebom lažne isprave.. npr. krivično djelo ugrožavanja saobraćaja govori o postupanju u saobraćaju suprotno ZOBS-u ili kod krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće. Kod optuženja i u izreci presude kod ovih krivičnih djela nužno je ugraditi određene članove zakona ili drugog propisa na koji upućuje blanketna dispozicija.gdje se radnja izvršenja sastoji od dvije ili više djelatnosti tako da je krivično djelo izvršeno preduzimanjem bilo koje od propisanih radnji tzv.raditi o svršenom krivičnom djelu. to propustio učiniti. djela razbojništva. 11 .. ali mogu se pronaći i u propisima i aktima niže pravne snage. oduzima tuđu pokretnu stvar.. u dispozitivu se navodi da se prekid trudnoće izvodi protivno propisima o prekidu trudnoće /Pravilnik. nužno je konsultovati propise na koje se ta blanketna dispozicija odnosi i tek tada ćemo biti u mogućnosti utvrditi da li u konkretnom ponašanju postoje elementi krivičnog djela.. Ukoliko su ostvarene sve radnje. radnja izvršenja je određena alternativno. Blanketne dispozicije u krivičnom zakonu su najčešće kod krivičnih djela protiv bezbjednosti saobraćaja i protiv bezbjednosti ljudi i imovine. krivično djelo se najčešće izvršava činjenjem neke radnje. što se može uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost kod odmjeravanja kazne. alternativne dispozicije.. ispunjavanjem bilo koje alternacije. Dakle. drugom nanosi povredu i sl). radit će se o kumulaciji radnji./. 2.. već o pokušaju krivi. Npr.

tjelesna povreda. ali se izuzetno to krivično djelo može izvršiti i propuštanjem određene dužnosti.dužnost majke na hranjenje djeteta propisana je u porodičnom zakonu. 2. Ta opasnost može biti konkretna ili apstraktna: a) konkretna opasnost . posljedica se sastoji u stvaranju pogrešnog mišljenja kod suda i donošenju pogrešne sudske odluke).). b) apstraktna opasnost . ali u konkretnom slučaju nije nastupila. kao u slučaju konkretne opasnosti. pravi. odnosno gdje je radnja izvršenja tog djela određena kao preduzimanje neke činidbe. (npr. ugrožavanja zaštićenog dobra – to je stvaranje opasnosti od nastupanja povrede. kod ovih djela uvijek se radi o tome da učinilac propušta tj. ili skretničar propusti da pomjeri šine u slobodan prolaz i nastupi udes . neprijavljivanje pripremanja kriv.postoji kada je posljedica mogla da nastupi usljed preduzete radnje. neprava krivična djela nečinjenja. Posljedica krivičnog djela može se manifestovati u vidu: 1. To znači da je kod takvih krivičnih djela nastupanje posljedice 12 . prava krivična djela nečinjenja i 2. dužnost skretničara propisana je u odgovarajućim propisima u oblasti željezničkog saobraćaja). Međutim.). Dakle. ima krivičnih djela kod kojih posljedica nije vidljiva.Krivična djela nečinjenja mogu biti: 1. krađa i sl. posljedica krivičnog djela je ugrađena u dispoziciju krivičnog djela i samim tim je vidljiva (npr. 1. lišenje života. prenošenje zarazne bolesti i sl.ovdje je ta opasnost određena u biću krivičnog djela i ona se mora dokazivati kao i ostali elementi krivičnog djela. ali ona postoji (npr. Prava krivična djela nečinjenja (tzv. teška tjelesna povreda. Posljedica krivičnog djela Kod najvećeg broja krivičnih djela. povrede zaštićenog dobra – to je uništenje ili oštećenje nekog pravno zaštićenog dobra. kod krivičnog djela davanje lažnog iskaza. čisti omisivni delikti) su ona krivična djela kod kojih je radnja izvršenja u krivičnom zakonu određena kao propuštanje određene dužnosti (npr. već ta opasnost nužno proizilazi iz radnje izvršenja. Ta povreda se uočava čulima i kod ovih djela posljedica se uvijek određuje kao obilježje bića krivičnog djela (npr. majka ne hrani dijete i usljed toga nastupi zabranjena posljedica. ne preduzima radnju koju mu nalaže njegov lični status ili dužnost. Takva krivična djela ne sadrže opasnost kao obilježje krivičnog djela. Najčešća su krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine. lišenje života. Neprava krivična djela nečinjenja (tzv. komisivno-omisivni delikti) su ona krivična djela koja su u krivičnom zakonu određena kao krivična činjenja. djela) 2.

u slučaju predaje u prevozno sredstvo lako zapaljivih. u privredi – dovoljno je da je nastupila šteta). u ovom slučaju se uopšte ne dokazuje postojanje posljedice. zakonu može biti fizičko i pravno lice. Čim je radnja izvršena. vozač motornog vozila. (npr. dakle. bez obzira na svijest učinioca (npr. vojno lice.nužna i neoboriva pretpostavka. jer ako učinilac nema određeno svojstvo. neće se raditi o tom krivičnom djelu. ali smo „uletili“ u tuču. Ova djela nazivaju se VLASTORUČNA ili DELICTA PROPRIA. Druga lica koja bi eventualno sa majkom učestvovala u izvršenju tog KD odgovarala bi za neki od oblika sučesništva u 13 . ko oduzme tuđu pokretnu stvar). To je privilegovano djelo ubistva koje može učiniti samo majka u posebnom stanju do koga dolazi u vezi sa porođajem. svjedok. Ove okolnosti ulaze u sastav krivičnog djela. Kod najvećeg broja djela subjekt se označava rječju «ko» (npr. djelo se smatra svršenim samim činom predaje takvih materijala u prevozno sredstvo. sužen je broj mogućih učinilaca tako da ova djela može učiniti samo lice koje ima određeno svojstvo. kod krivičnog djela učestvovanja u tuči nemamo svijest. Subjekt izvršenja krivičnog djela Subjekt izvršenja krivičnog djela. i nastane teška tjelesna povreda ili je neko umro. (npr.) Objektivni uslov inkriminacije To su okolnosti koje zakon određuje kao uslov koji treba da se stvori da bi jedno ponašanje čovjeka bilo protivpravno ili da bi dobilo opasni karakter. ko drugog liši života. službeno lice. Značaj ovih uslova je što od njih zavisi postojanje krivičnog djela. Utvrđivanje svojstva učinioca kod ovakvih krivičnih djela je veoma značajno. ili npr. odnosno subjekt tog krivičnog djela može biti samo majka djeteta. kod krivičnog djela čedomorstva /ubistvo djeteta pri porođaju/ učinilac. Kod pojedinih krivičnih djela subjekt izvršenja djela označava se na različite načine: 1. eksplozivnih ili radioaktivnih materijala. (npr. Dovoljno je da one u konkretnom slučaju egzistiraju. ali se za postojanje krivnje učinioca ne zahtijeva njegova svijest da te okolnosti postoje. 2. U ovoj situaciji to praktično znači da takva krivična djela može počiniti svako lice. ovu opasnost ne treba dokazivati. Dakle. jer se ona pretpostavlja samim time što se radi o materijama koje su izuzetno opasne i čiji je promet u javnom saobraćaju izričito zabranjen. odnosno kod njih postoji najširi krug mogućih izvršilaca. Kod nekih krivičnih djela subjekt se označava prema određenom svojstvu lica ili njegovom statusu. branilac. jer se njeno postojanje uvijek pretpostavlja. po važećem krivičnom. ljekar. Kod ovih krivičnih djela. učesnik u saobraćaju). iako one ne određuju krivično djelo. odgovorno lice.

Lice A je subjekt izvršenja krivičnog djela. Npr. Kod produženog krivičnog djela uzima se vrijeme svake izvršene radnje u sastavu krivičnog djela. kod krivičnog djela vanbračna zajednica sa maljoljetnim licem. 5) kod nekih krivičnih djela vrijeme je elemenat bića krivičnog djela. Subjekt krivičnog djela.. kod krivičnih djela gdje je uzrast oštećenog elemenat bića krivičnog djela. 3) radi utvrđivanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. da li je u pitanju dijete. Dakle. ali kod distancionih krivičnih djela. 2) radi primjene odgovarajućeg zakona na učinioca. Od subjekta treba razlikovati pasivnog subjekta . Vrijeme izvršenja (učinjenja) krivičnog djela Krivično djelo je učinjeno u vrijeme kada je učinitelj radio ili bio dužan raditi. Krivično djelo je izvršeno u mjestu gdje je učinilac radio ili je bio dužan da radi. Subjekt krivičnog djela može se pojaviti kao izvršilac (saizvršilac). Npr. za vrijeme epidemije i sl. podstrekač ili saizvršilac. uzima se ono koje je najpovoljnije za učinioca. pa lice C pretrpi povrede ili nastupi smrt. tj. 4) radi utvrđivanja uzrasta. 14 . obljuba nad maloljetnim licem. jer je kriv samo onaj za koga se to utvrdi pravosnažnom presudom. radnja se može desiti u jednom. a kod kažnjivog pokušaja i u mjestu gdje je posljedica nastupila. starosti oštećenog. Zastara teče od zadnje izvršene radnje.izvršenju KD ubistva kao pomagač. bez obzira na to kad je posljedica činjenja ili nečinjenja nastupila. npr. maloljetnik ili punoljetno lice. Ako se djelo sastoji od različitih djelatnosti. „kriterij ubikviteta“. odnosno učinilac i krivac nisu sinonimi. tj. uzima se ono vrijeme kada je učinjena posljednja radnja (kumulativne radnje). zavođenje. lice A gurne lice B na lice C. pomagač i podstrekač. a što je značajno radi utvrđivanja uračunljivosti učinioca. Mjesto izvršenja krivičnog djela Posljedica krivičnog djela se najčešće dešava u mjestu radnje. Vrijeme izvršenja krivičnog djela značajno je: 1) radi utvrđivanja uzrasta učinioca. odnosno u mjestu gdje je prema umišljaju učinioca trebala nastupiti. ta lica bi odgovarala strožije jer nemaju svojstvo koje ima majka). zlostavljanje ili napuštanje maloljetnog lica. Kad se ne može precizno utvrditi vrijeme. tako i procesnopravnog karaktera. Naš zakon je prihvatio tzv. djelo izvršeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti.ako se neko lice posluži drugim licem da učini krivično djelo. a posljedica u drugom mjestu. a lice B samo sredstvo kojim se lice A poslužilo. kako odredbi materijalnopravnog. a čine jednu radnju.

oduzima stvar i odlazi. 15 . usljed čega oštećeni pogine. a drugi vozač za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja kvalifikovano smrtnom posljedicom. Ako je ljudska radnja ušla u uzročni lanac koji je doveo do posljedice mora se uzeti da je ona uzrok posljedice. u toku vožnje dođe do udesa krivicom drugog vozača. Npr. Ovaj drugi udes prekinuo je tok uzročnosti pa će prvobitni učinilac krivično odgovarati za nanošenje tjelesnih povreda oštećenom. tranzitnih krivi. bez obzira u kojem stepenu je doprinijela proizvođenju posljedice.Značaj mjesta izvršenja krivičnog djela ogleda se u slijedećem: Prema mjestu izvršenja djela određuje se koji će se zakon primjeniti na učinioca. učinilac tjelesno povrijedi žrtvu. To znači da se uzrokom smatra svaki onaj uslov bez koga konkretna posljedica ne bi nastupila. jer je čovjeka doveo u stanje da ne može da se spasi sam). Po ovoj teoriji svi faktori koji su uslovili nastupjelu posljedicu imaju jednaku vrijednost. a lice B žrtvi zavije ranu septičkim zavojem. uzročnost će postojati i u slučaju potpuno nepredvidivih i naknadnih pojava koje se nadovezuju na radnju učinioca. učinilac odgovara samo za posljedicu koja je nastupila prije prekida uzročne veze. učinilac puca iz vatrenog oružja u grudi žrtve u predio srca. tako da je uzročna veza nesumnjiva. pa se rana inficira i žrtva umre). Nakon toga dolazi do požara i čovjek pogine. što je naročito značajno kod distancionih. Međutim. učinilac je oštećenom nanio tjelesne povrede. 1. najčešći su slučajevi da je ljudska radnja neposredni uzrok nastupanja zabranjene posljedice. zatiče oštećenog i nanese mu teške tjelesne povrede i dovede ga u stanje da ovaj više ne može da vlada sobom. ili Npr. Kod spornih slučajeva naša pravna teorija i sudska praksa prihvaćaju teoriju ekvivalencije (jednake vrijednosti). paket sa eksplozivom utovaren je u našoj zemlji u avion ili voz koji saobraća prema inostranstvu). djela sa elementom inostranosti (npr. U praksi. UZROČNA (KAUZALNA) VEZA RADNJE I POSLJEDICE Utvrđivanje uzročne veze između ljudske radnje i nastupjele posljedice u konkretnom slučaju je činjenično pitanje i rješava se na osnovu prirodnih zakona i iskustvenog saznanja. provalnik je provalio u tuđu kuću. nakon toga ga vozilom vozi u bolnicu. mogući su slučajevi da se između ljudske radnje i nastupjele posljedice interpolira jedan ili više događaja kao uslova nastanka posljedice (npr. a kasnije se ispostavi da je žrtva bolovala od hemofilije ili učinilac povrijedi žrtvu. Po ovoj teoriji. što dovede do smrti. (Npr. 2. Tu je očigledno da postoji uzročna veza između radnje učinioca i nastale posljedice. U tom slučaju postavlja se pitanje da li je došlo do prekida uzročne veze između prvobitne radnje izvršioca i nastupjele posljedice. Mjesto izvršenja djela značajno je i za određivanje mjesno nadležnog suda. Učinilac će odgovarati za krajnju posljedicu. jer nije došlo do prekida uzročnosti. U slučaju prekida uzročnosti. kao i tzv.

(Kada sud utvrdi njihovo postojanje. tako da ne zaslužuju krivični progon. krajnja nužda. (3) Učinitelj koji prekorači granice nužne odbrane može se blaže kazniti. U praksi su poznati slučajevi krađe pakla ili šteke cigareta. djela. U suštini radi se o tzv. način izvršenja krivičnog djela. bagatelnim djelima kojima nedostaje potrebni kvantitet ili kvalitet za postojane kriv.INSTITUTI KOJI ISKLJUČUJU POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA (OPŠTI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE PROTIVPRAVNOSTI) To su slijedeći pravni instituti: 1. Pri tome svakako treba cijeniti i stepen krivične odgovornosti učinioca (npr. Ono postoji kada određeno djelo sadrži obilježja krivičnog djela određena u zakonu. 3. Ovaj institut mogao bi imati primjenu kod imovinskih krivičnih djela. odnosno učinilac neće biti krivično gonjen zbog takvog ponašanja. učinilac nije ranije osuđivan. protivpravnog zauzimanja male površine zemljišta u državnoj svojini i sl. Značajan kriterij za ocjenu da li je u pitanju beznačajno djelo ili ne. artikala za ishranu. u slučaju razbojništva ili ubistva. 2. neznatnost ili nepostojanje štetne posljedice i nizak stepen krivične odgovornosti učinioca. Ova 3 elementa trebaju biti kumulativno ispunjena da bi se određeno ponašanje moglo ocijeniti kao beznačajno djelo. 2. izvršio je krađu u gladnom stanju ili su ukradeni predmeti oduzeti). Nužna odbrana (2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinitelj od sebe ili od drugog odbije istovremeni ili direktno predstojeći protivpravni napad. može se i osloboditi kazne. DONOSI OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU) Određeno ponašanje koje ima sva obilježja određenog krivičnog djela neće biti inkriminisano. Beznačajno djelo Beznačajno djelo nije krivično djelo. 1. ali ipak se neće raditi o krivičnom djelu s obzirom na: 1. zbog prirode tih djela i zaprijećene kazne nikada se neće moći raditi o beznačajnom djelu). a koja je srazmjerna napadu. 2. nužna odbrana i 3. 16 . jeste i zaprijećena kazna i priroda djela (npr. beznačajno djelo. ukoliko postoji jedan od ova tri instituta. a ako je prekoračenje učinio zbog jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom.

s jedne strane i 2. istovremen ili neposredno predstojeći. ili nehatno i sl. nužna pomoć). Stvarno postojanje -putativna N. potrebno je da napad i odbrana ispunjavaju određene uslove koji su etablirani u teoriji i praksi. ali nije isključeno da izuzetno i nečinjenje. 3. tijelo. proizilazi da nije dozvoljena odbrana protiv onoga koji se brani u nužnoj odbrani („nema nužne odbrane na nužnu odbranu“). 5. Za postojanje nužne odbrane nije neophodno da napad istovremeno predstavlja i krivično djelo. 2. 4. napad (koji može dolaziti samo od čovjeka) treba da je: 1. odbranu. Bez značaja je njegov uzrast ili uračunljivost. a odbrana treba da je srazmjerna napadu. Nužna odbrana postoji ne samo onda kada se protivpravni napad odbija od sebe već i od nekog drugog (tzv. odnosno propuštanje ima karakter napada protiv koga je dozvoljena odbrana (npr. istovremen ili direktno predstojeći i 3. Dakle. imovina). Pri tome treba imati u vidu da svaki napad ne opravdava odbranu. ali i da svaka odbrana nije nužna odbrana. jer samo protivpravan napad legitimira pravo na odbranu. protivpravan. iako sadržajno uključuju i akte napada. Napad može biti upravljen protiv bilo kojeg pravnozaštićenog dobra (život. Dakle. Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad i koja je srazmjerna sa tim napadom.O.Nužna odbrana predstavlja sukob prava i neprava. na N. protivpravan. NAPAD (1. izuzev kod prekoračenja. odbijanje ljekara da pruži pomoć licu kome je život u opasnosti ima karakter napada i sl.O. napad. "napadnutom" se u takvim slučajevima ne priznaje pravo na odbranu (npr.). Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. Opšteprihvaćeno je da nužna odbrana ima dvije komponente: 1. Napad mora biti protivpravan. lišavanje slobode lica zatečenog u izvršenju kriv. što znači da napad može dolaziti samo od čovjeka.djela). da li je napad preduzet umišljajno. pretresanje stana od strane organa gonjenja. Napad je protivpravan kada se preduzima bez ikakvog zakonskog ovlaštenja. Da bi odbijanje napada imalo kvalitet i karakter nužne odbrane kao osnova koji isključuje protivpravnost.postojanja krivičnog djela. lišenje slobode na osnovu naredbe o pritvoru. ljudska radnja. neskrivljen. nužna odbrana predstavlja opšti osnov isključenja protivpravnosti ..O. ali samo pod uslovom da lice koje se brani ne prijeđe 17 . odbijanje napada) sa druge strane. (odnosno. Ako se radi o radnjama koje se preduzimaju na osnovu zakonskog ovlaštenja. odnosno kada se tim napadom povrjeđuju pravni propisi bilo koje grane prava. Radnja napada se redovno sastoji u činjenju. Iz zahtjeva da napad mora biti protivpravan.) Napad predstavlja ljudsku radnju. Napadač je čovjek i onda kada koristi životinju kao sredstvo napada ili neka tehnička postrojenja ili naprave. nema N. 2.

a radi se o čovjeku koji je poznat kao siledžija i lako se hvata oružja. Istovremenost postoji kako onda kada je napad aktuelan (kada traje i sve dok ne prestane). jer bi to značilo legalizovanje osvete. Putativna nužna odbrana je pogrešna procjena situacije od strane napadnutog. odnosno skrivio. a koja se sastoje u preduzimanju tzv. Danas je dosta sporno pitanje odbrane protiv prijetećih napada. Pri tome ne smije da se radi o tzv. upotrijebi nož ili vatreno oružje te povrijedi ili liši života napadača. Napad i odbrana moraju biti istovremeni. Napad je protivpravan i ako ga je napadnuti sam izazvao. te bi se radilo o isključenju krivične odgovornosti zbog postojanja stvarne zablude u kojoj je preduzeta odbrana. Praktično. konkretno kroz stvarnu zabludu. kao u slučaju putativne nužne odbrane. Ovdje se napadnuti nalazi u stvarnoj zabludi. jer prema okolnostima slučaja smatra da se na njega vrši napad. Izvršilac. u uvjerenju da je napadnut.1 Kada dođemo u situaciju da procjenjujemo da li se 1 Ubistvo namah . Nužna odbrana neće postojati ukoliko su odbrambene radnje preduzete nakon završetka napada. Npr. Ako se to desi. jer se ovdje radi samo o prijetnjama od (eventualnog) budućeg napada. ako napadač prilazi stolu nekog gosta i počne ga napadati to je istovremeni napad i odbrana bez sumnje. putativna (uobražena) nužna odbrana. tako i onda kada neposredno predstoji (npr. žrtva. jedno lice u noći sačeka drugo lice i u mraku usmjeri u njega dječiji pištolj. tada "odbrana" dobija karakter protivpravnog napada i lice koje je bilo napadač stiče pravo na nužnu odbranu. a pitanje eventualne krivice rješava se na nivou krivične odgovornosti. a napadač i žrtva imaju nesuglasice od ranije. odnosno povrijedilo neko napadačevo dobro. a ne uobražen. Ovdje je očigledno da napadnuti nije bio u mogućnosti pouzdano zaključiti da se prema njemu ne vrši napad i da se ne radi o pravom pištolju.Ko drugoga usmrti namah. u ovom slučaju. Krivično djelo ubistvo namah se čini u sličnom stanju. Napadnuti je iz opravdanih razloga bio u zabludi da je napadnut. jedno lice sa nožem trči prema drugom licu u namjeri da ga udari). iako to nije slučaj.granice dozvoljene odbrane. napadač prilazi žrtvi i hvata se za džep kaputa. odgovara za nehatno izvršenje krivičnog djela ako je u zabludi iz nehata i ako zakon predviđa kažnjavanje za to djelo u slučaju da je izvršeno iz nehata. za koje se ne može unaprijed predvidjeti koje vrste i intenziteta će biti. Ova. doveden bez svoje krivnje u jaku razdraženost ili prepast njegovim napadom. ali se prema poduzetoj prethodnoj radnji napadača realno može ocijeniti i očekivati da će radnja napada neposredno uslijediti.). 18 . jer su ove dvije komponente u korelaciji. kada postoji tzv. Napad mora stvarno postojati. pa je teško tvrditi da je ovakva odbrana neophodna. Druga osoba. zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem. U slučaju putativne nužne odbrane nema nužne odbrane i odbrambene radnje tada će biti protivpravne. zaštitnih mjera (npr. realno može zaključiti da napad predstoji i može se braniti. električne ograde i sl. ili npr. odnosno mora biti stvaran. kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Napadnuti. ima se uzeti da istovremenost postoji i u situaciji kada napad još nije poduzet. insceniranoj nužnoj odbrani koja postoji onda kada je napad namjerno isprovociran da bi se pod vidom nužne odbrane izvršilo krivično djelo. Npr. pro future nužna odbrana nije dozvoljena.

-ofanz. ali napadnuti ima pravo i na ofanzivnu odbranu. Eksces nužne odbrane može biti: 19 . jer ako bi napad bio otklonjen radnjama kojima nije ostvareno krivično djelo. djelo nužne odbrane). 2.. U tom pogledu je značajno što je zakon eksplicitno naglasio potrebu postojanja "srazmjere" između napada i odbrane. a time i srazmjerna napadu faktičko je pitanje i zavisi od načina. ako se drugačije ne može odbiti napad. ali može da postoji eventualno krajnja nužda. def. najznačajniji uslov odbrane se sastoji u njenoj nužnosti. 4. sredstva koja su bila na raspolaganju napadnutom za odbranu od napada. snagu i spretnost napadača u odnosu na napadnutog. onda takva situacija nije ni relevantna sa krivično-pravnog stanovišta. odbrana treba biti usmjerena protiv napadača ili nekog njegovog dobra. te će odlučiti da se radi o prekoračenju nužne odbrane jer tada postoji mogućnost od oslobađanja od kazne. usmjerena protiv napadača ili njegovog dobra. 3. Da li je odbrana bila neophodno potrebna.radi o nužnoj odbrani ili ubistvu na mah. sud će uvijek iskoristiti pravilo " In dubio pro reo". potrebno je: 1. već treba cijeniti intenzitet napada. Srazmjernost napada i odbrane ne može se cijeniti isključivo imajući u vidu upotrijebljena sredstva u napadu i odbrani. ako je to potrebno radi odbijanja napada. koja se sastoji u odbijanju napada kojim se povređuje neko napadačevo dobro. sredstva i mogućnosti sa kojima je napadnuti raspolagao u vrijeme napada. KD. nema nužne odbrane. Radiće se o nužnoj odbrani i onda kada se povređuje napadačevo dobro veće vrijednosti od onog koje je zaštićeno. da su radnjama odbrane ostvarena obilježja nekog krivičnog djela (tzv. Prekoračenje granice nužne odbrane (eksces nužne odbrane) Ono postoji u slučaju kada napadnuti prekorači granice koje su neophodno potrebne za odbijanje napada.srazmjernost) Odbrana ili odbijanje napada je druga strana instituta nužne odbrane. bježanjem ili na drugi način. 3. da se njome ostvaruju obilj. Međutim. neophodnosti da bi se odbio napad. Ukoliko je odbrana otklonjena povredom nekog drugog lica ili njegovih dobara. jer svaka odbrana nije nužna odbrana i da bi ona imala takav karakter. ODBRANA (1. Nužna odbrana je kolizija prava i neprava iz čega proizilazi i pravo na nužnu odbranu i stoga stav da napadnuti nije obavezan da se ukloni napadu. Navedeni proporcionalitet između napada i odbrane ne treba shvatiti kao potpunu ekvivalenciju između kolidirajućih dobara. Neophodno je da se odbrana odvija u određenim granicama . Ona može biti defanzivna. postojaće nužna odbrana ukoliko je izvršilac djela nužne odbrane uništio ili oštetio tuđu stvar koju je napadač koristio kao sredstvo napada. 2. Mora se imati u vidu da se od učinioca djela nužne odbrane ne može zahtijevati posve trezveno prosuđivanje i matematičko odmjeravanje i procjenjivanje preduzete akcije. neophodno potrebna .

udari u ogradu nekog lica i ošteti je. ili prekorači granice krajnje nužde. djela.a) intenzivni . (4) Nema krajnje nužde ako je učinitelj bio dužan izložiti se opasnosti. ovdje su u konfliktu pravo sa pravom. (2) Krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno da učinitelj od sebe ili od drugog otkloni istovremenu ili direktno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti. (3) Učinitelj koji sam izazove opasnost. nije krivično djelo („što nije po zakonu dozvoljeno. odn. te povređivanje dobara napadača nakon toga ne predstavlja nužnu odbranu. pri čemu se radnjom otklanjanja opasnosti ostvaruju obilježja određenog kriv. dva podjednako pravno zaštićena dobra. radi izbjegavanja sudara sa pješakom i ugrožavanja njegovog života. Dakle. jer prestankom napada prestaje i stanje nužne odbrane . Za razliku od nužne odbrane kod koje je u pitanju sukob prava i neprava. odnosno bila je nesrazmjerna. Ustanova krajnje nužde obuhvata one životne situacije u kojima se jedno dobro koje je u opasnosti štiti žrtvovanjem tuđeg dobra. 20 . iako se ova ustanova po svojoj prirodi bitno razlikuje od nužne odbrane. Ako su u takvoj situaciji ispunjeni svi zakonski uslovi za postojanje krajnje nužde. a pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo. neko lice nasilno prodre u tuđi stan da bi od požara spasilo neko lice. Krajnja nužda (1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi. Krivično djelo „ubistvo na mah“ se čini u sličnom stanju. Naša sudska praksa opravdano prihvata samo intenzivni eksces. skrene sa kolovoza i pri tome npr. zakon je prekoračenje nužne odbrane predvi dio kao fakultativni osnov za ublažavanje ili oslobođenje od kazne. neskrivljena i koja se na drugi se način nije mogla otkloniti. pri čemu učinjeno zlo ne smije biti veće od zla koje je prijetilo. ali iz nehata. odn. sud će uvijek koristiti načelo «In dubio pro reo» i uzeti da se radi o nužnoj odbrani. krajnja nužda predstavlja sukob dva prava ili koliziju dva interesa zasnovana na pravu.postoji kada preduzeta odbrana nije bila neophodno potrebna. Kada dođemo u situaciju da procjenjujemo da li se radi o nužnoj odbrani ili ubistvu na mah. Npr. postupiće u krajnjoj nuždi kada. može se blaže kazniti. može se i osloboditi kazne. u zavisnosti od toga pod kakvim okolnostima je prekoračenje izvršeno. čime nanese štetu vlasniku ograde. nužda čini dozvoljenim“).postoji kada je napad već bio prestao. 3. priznaje karakter opšteg osnova isključenja krivičnog djela. i b) ekstenzivni . onda takvo djelo nije protivpravno. ili vozač kojem u toku vožnje ispred automobila „iskoči“ pješak. a ako je prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima. Krajnja nužda postoji kada učinilac preduzima neku radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio opasnost koja je istovremena ili neposredno predstojeća. Zakon krajnjoj nuždi. kao i nužnoj odbrani. Imajući u vidu da izvršilac često nije u mogućnosti da pravilno ocijeni potrebne granice odbrane.

za što važi sve što je rečeno za putativnu nužnu odbranu. životinja. Za razliku od nužne odbrane. a povređuje se dobro nekog drugog lica. kada planinar nedovoljno odjeven provali u tuđu planinsku kuću da bi se spasio. da se njome ostvaruju obilježja KD. Time se ugroženom dobru pruža zaštita. da se opasnost na drugi način nije mogla otkloniti 3. 4. Ako opasnost objektivno ne postoji može se raditi o putativnoj krajnjoj nuždi. gdje napad može dolaziti isključivo od čovjeka. prema objektivnim okolnostima date situacije i opštim načelima iskustva. pri čemu oštećeni ni na koji način nije doprinio nastupanju posljedice. jer neznatna ugrožavanja. 2. ovaj institut najviše dolazi do izražaja u otklanjanju opasnosti za život. 3. 2. U praksi. prirodnih nepogoda. nastupanje povrede dobra vjerovatno. neophodnost otklanjanja te opasnosti na štetu tuđeg. Opasnost koja ne prijeti nikome i ničemu ne može zasnovati stanje krajnje nužde. Opasnost mora biti stvarna.Uslovi za procjenu postojanja krajnje nužde su rigorozniji nego u slučaju nužne odbrane. jer se radi o sukobu dva interesa zasnovana na pravu. moraju se ispuniti određeni uslovi: 1. tjelesni integritet. kvara tehničkih uređaja i sl.) OTKLANJANJE OPASNOSTI NA ŠTETU TUĐEG/DRUGOG DOBRA (1. opasnost za određeno dobro. zdravlje i imovinu. srazmjernost. izazvana od učinioca koji otklanja opasnost. To znači da se neće moći pozivati na krajnju nuždu onaj učinilac koji je bio umišljajan ili nehatan u odnosu na činjenicu da njegovo ponašanje može prouzrokovati opasno stanje iz koga može proizaći povreda određenih dobara. Opasnost treba da prijeti nekom pravnozaštićenom dobru.). Po prirodi stvari nužno je da se radi o značajnijim opasnostima od kojih prijeti nastupanje ozbiljnije štete. svakodnevne neugodnosti. Opasnost ne smije biti skrivljena tj. ne mogu zasnovati krajnju nuždu.. (npr. opasnost kod krajnje nužde može dolaziti iz različitih izvora (od radnji čovjeka. Naravno i ovdje se mogu štiti kako svoja tako i tuđa dobra. Da bi opasnost zasnovala stanje krajnje nužde. odnosno drugog dobra. Može se raditi i o tome da učinilac pokušava opravdati izvršeno krivično djelo pozivanjem na krajnju nuždu. jer učinilac prijeteću opasnost sa jednog pravnog dobra prebacuje na drugo pravno dobro. 21 . Krajnja nužda obuhvata 2 (dvije) osnovne komponente: 1. subjektivni elemenat -svijest i volja da se radnjama otklanja opasnost) Otklanjanje opasnosti je djelatnost kojom se mijenja odvijanje nastale situacije. istovremenost i 5. 2. OPASNOST ZA ODREĐENO DOBRO Opasnost je stanje ugroženosti određenog dobra u kojem je.

To su slijedeći uslovi: Prvi i najstrožiji uslov sastoji se u neophodnosti povrede tuđeg dobra (opasnost se na drugi način nije mogla otkloniti). ili trudnica iz medicinskih indikacija prihvata uništavanje ploda da bi spasila svoj život i sl. Za razliku od nužne odbrane. Istovremenost postoji kada je radnja otklanjanja preduzeta kada je opasnost nastala i dok traje kao i kad neposredno predstoji. Radnja otklanjanja treba da je istovremena sa opasnošću ili neposredno prijeteća. da učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo. da bi djelo krajnje nužde uopšte moglo biti opravdano. S obzirom da u krajnjoj nuždi kolidiraju dobra jednakopravno zaštićena i da se opasnost prebacuje na nesudjelujuće i nevino lice. ili djelo krajnje nužde. samo onda kada je učinilac djela krajnje nužde svjestan toga stanja i nastoji otkloniti opasnost. bijeg. To znači da minula i buduća opasnost ne mogu biti osnova ovog instituta. neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca da bi se spasio život). Dakle. ili manje štetan izlaz iz te situacije (npr. za otklanjanje opasnosti kod krajnje nužde postavljeni su dosta strogi uslovi bez kojih pri tome učinjeno djelo ostaje protupravno. Postupak u ovakvim situacijama može se opravdati samo onda kada su. pristanak pacijenta na rizičnu operaciju da bi mu se spasio život. ne može se odobriti krajnja nužda. dozivanje u pomoć. se redovno vrši činjenjem. tj. Opasnost neposredno predstoji kada je postala toliko ozbiljna da je njeno nastupanje gotovo sigurno ili krajnje vjerovatno ukoliko se mjere zaštite ne preduzmu odmah. neprotivpravno. Ovaj uslov predstavlja jedan od najbitnijih elemenata ovog instituta. 3. ali izuzetno to može biti i propuštanjem dužnog činjenja (npr. radi se o prekoračenju granica krajnje nužde (eksces krajnje nužde). Ukoliko je postojao drugi. kada se radi o tzv. čime se stavlja u drugu opasnost. Pored navedenih. ali u uslovima krajnje nužde. krajnja nužda se priznaje samo ako se opasnost nije mogla otkloniti na drugi način. i da bi bio spašen povređuje se njegov tjelesni integritet. protivpravnost takvog djela je isključena. sklanjanje od opasnosti. 2. postojali i subjektivni uslovi opravdanja. 4. Otklanjanje opasnosti. može se raditi i o dobru istog lica kome prijeti opasnost. i sl. jer u suprotnom. povreda nekog svog manjeg dobra. pored objektivnih. kada je učinjeno zlo veće od zla koje je prijetilo.). potrebno je da povrijeđeno dobro nije veće vrijednosti od zaštićenog dobra. 1. nužnoj pomoći (npr. Posebnog značaja je i uslov srazmjernosti kolidirajućih dobara. slijedi cilj spašavanja.). zaštite. Prekoračenje granica krajnje nužde (eksces krajnje nužde) 22 . opšteprihvaćen je stav da je za valjanost djela krajnje nužde potreban i subjektivni elemenat koji se sastoji u svijesti i volji da se navedenim radnjama otklanja opasnost. Radnja otklanjanja opasnosti redovno znači ostvarenje određenog krivičnog djela.Samo izuzetno. organizovanje zaštite.

Kod ovog. ili 23 . u pravilu. jer obaveza izlaganja opasnosti prestaje kada je sasvim izvjesno da prijeti opasnost njihovom životu. jer nedostaje element istovremenosti. a može se i blaže kazniti. pa vlasnik druge kuće misli da mu drvo predstavlja opasnost i obori ga). Ako je neko dužan da se izlaže opasnosti u obavljanju svoje službene dužnosti ili po nekom drugom pravnom osnovu. ekstenzivnog. niti o prekoračenju krajnje nužde. navedena lica čine određeno krivično djelo i tu nema mogućnosti za primjenu krajnje nužde) Međutim. intenzivni eksces .postoji kada se otklanja opasnost koja po objektivnoj ocjeni još nije nastupila. radi se o „pro future“ opasnosti za koju se pretpostavlja da tek treba da se desi (npr. ali nedovršeno krivično djelo. Može se reći da je izvršilac započeo izvršenje krivičnog djela kada je svojom radnjom ostvario neko od obilježja krivičnog djela. U ovim slučajevima. koji se sastoje u tome: 1) da kod učinioca postoji umišljaj. ne može se pozivati na institut krajnje nužde ukoliko ne postupi u skladu sa svojim obavezama. pa izvršenje djela u prekoračenju granica krajnje nužde tretira kao fakultativni osnov za ublažavanje kazne. tj. ako je prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima. niti je neposredno predstavljala opasnost. U slučajevima kada je učinilac djelo izvršio u prekoračenju granica krajnje nužde. ili ako sud utvrdi da uopšte nema krajnje nužde. pa čak i za oslobođenje. 1) Osnovni konstitutivni elemenat pokušaja sastoji se u tome da je učinilac preduzeo radnje kojima je započeto izvršenje krivičnog djela. ovo ograničenje nije apsolutno. izvršeno djelo ostaje protivpravno. tj.postoji kada je učinjeno zlo veće od zla koje je prijetilo. 2. POKUŠAJ (2) Učinitelj će se za pokušaj krivičnog djela kazniti u granicama kazne propisane za to krivično djelo. 2) da je izvršenje krivičnog djela započeto i 3) da je. (npr. Privilegija krajnje nužde ne vrijedi za one slučajeve kada su određena lica zbog vršenja određenih profesija dužna da se izlažu opasnosti. Pokušaj je sa umišljajem započeto. dvije susjedne kuće. (Npr.Postoji u 2 (dva) oblika: 1. vatrogasac ne može iz straha odbiti intervenciju. odnosno volja da izvrši krivično djelo. ekstenzivni eksces . ekscesa ne radi se o krajnjoj nuždi. To znači da je za postojanje pokušaja potrebno da budu ostvarena 3 elementa . ostaje krivično djelo. izostala posljedica. ljekar se ne može pozivati na strah od zaraze i odbiti pružiti pomoć oboljelom. Međutim. zakon polazi od toga da učinilac djela krajnje nužde nije uvijek u mogućnosti da pravilno ocijeni njene granice. izvjesno je da postoji pokušaj u slučaju kada je učinilac pucao u drugoga u namjeri lišenja života i promašio. u jednoj ogromno drvo..

u teoriji je vladajuće shvatanje da je nehatni pokušaj nemoguć. ali ko je nabavio samo sredstva za pravljenje falsifikovanog novca. pa se dobrovoljni odustanak od ovog pokušaja može sastojati samo u aktivnoj radnji usmjerenoj na sprečavanje posljedice. Nedovršenost krivičnog djela je negativni elemenat.da je izostala posljedica. tek je u fazi pripremanja). Pri tome se mogu razlikovati dvije situacije odnosno dvij e vrste pokušaja: 1. ali posljedica nije nastupila. nego za svršeni. ali je nije dovršio. Da li će sud odmjeriti kaznu u granicama kazne propisane za dovršeno krivično djelo. Stoga kod svršenog pokušaja učinilac više ne može obustaviti svoje djelovanje. treba razlikovati 2 pitanja: 1) KADA SE kažnjava za pokušaj? . (npr. ko se samo mašio za pištolj. lice A puca na lice B. kod kojih pokušaj postoji već samom primjenom sile od strane učinioca). djela samo kad zakon izričito određuje kažnjavanje za pokušaj. (stoga nema pokušaja npr. kod razbojništva ili silovanja. ali dođe do promašaja). Nastupanje posljedice predstavlja po pravilu jasan dokaz da se radi o dovršenom krivičnom djelu. dok je zakon kod nepodobnog pokušaj a dao još šire mogućnosti za ublažavanje.kada je započeo daviti žrtvu u namjeri da je ubije. a za pokušaj drugih kriv. jer je predvidio čak i mogućnost oslobođenja od kazne. kod onog ko je samo posegnuo.postoji kada je učinilac započeo radnju izvršenja. U praksi se za nesvršeni pokušaj blaže kažnjava. bilo svojom voljom ili postupanjem trećeg). Pokušaj je na taj način predviđen kao fakultativna okolnost za ublažavanje kazne (pravi pokušaj). jedno od obilježja pokušaja je i njegov subjektivni elemenat koji se sastoji u umišljaju ili volji učinioca da izvrši krivično djelo. negativna pretpostavka pokušaja. U vezi sa kažnjavanjem. ali se može i blaže kazniti.učinilac će se za pokušaj kazniti u granicama kazne propisane za to krivično djelo. konačna. 3) Najzad. 2) KAKO SE kažnjava za pokušaj? . Budući da je umišljaj konstitutivno obilježje pokušaja. što podrazumijeva i neograničeno ublažavanje. 2) Slijedeće obilježje pokušaja sastoji se u tome da krivično djelo nije dovršeno . već eventualno samo da zaprijeti). zamahne nožem na drugo lice. svršeni ili dovršeni pokušaj . 24 . zavisiće od niza okolnosti svakog konkretnog slučaja. Za postojanje pokušaja nužno je da je odluka o izvršenju djela definitivna. ali se nije još odlučio da puca.pokušaj je kažnjiv kod svih djela sa propisanom kaznom zatvora od 3 godine i težom. kako se prvenstveno u zakonu sugeriše. a ne o pokušaju. (npr. ali radnju ne dovrši. Pri tome će svakako sud uzimati u obzir da li se radi o svršenom ili nesvršenom pokušaju.postoji kada je učinilac preduzeo radnju izvršenja i istu dovršio. nesvršeni ili nedovršeni pokušaj . pa je uhvaćen već prilikom nabavljanja i pripreme tih sredstava. koji je stepen učiniočeve volje za izvršenjem djela (njegove krivice ili krivnje). 2. Nekada će biti dovoljno da je učinilac primijenio neko od sredstava ili načina izvršenja datog djela. (npr. ili će iskoristiti mogućnost ublažavanja kazne.

iako je došlo do izvjesne posljedice (otuda kvalifikovani pokušaj). U praksi sudovi za pokušaj redovno ublažavaju kaznu. izvršila je pokušaj ubistva nečinjenjem). (npr. da li je u pitanju nepodobni pokušaj itd. djelo. momenat dovršenja djela i momenat kada ono postaje kažnjivo posve podudaraju.da li je nastojao ili želio spriječiti nastupanje posljedice. ili b) iz razloga što je sam pokušaj obuhvaćen dispozicijom djela kao njegov bitni elemenat. Nepodoban (nemoguć) pokušaj Nepodoban (nemoguć) pokušaj postoji kada neko pokuša učiniti krivično djelo: 25 . pa usljed toga. nastupaju istovremeno. a ne o dovršenom krivičnom djelu tjelesene povrede. ali ne one koju je učinilac imao u vidu.jer se kod ovih djela pravog nečinjenja. zatim kod čistih omisivnih delikata koji se izvršavaju nečinjenjem. Pokušaj kao vid realizacije izvršenja nekog krivičnog djela nije moguć kod svih krivičnih djela. Učinilac puca na žrtvu sa bliske udaljenosti u predjelu grudi ili glave. Ovo iz razloga što je umišljaj učinoca i sve okolnosti događaja govorile da je on htio lišenje života drugog lica). napad na ustavni poredak ili ugrožavanje teritorijalne cjeline Federacije). Postoje krivična djela kod kojih pokušaj nije moguć: a) zato što takva djela zbog svoje prirode ne mogu biti izvršena u vidu pokušaja. kod kriv. Kvalifikovani pokušaj Kvalifikovani pokušaj predstavlja posebnu vrstu pokušaja kod kojeg se nisu ostvarila obilježja onog krivičnog djela koje je učinilac namjeravao izvršiti. već nekog drugog djela koje je predviđeno kao posebno kriv. djela učestvovanja u tuči. majka koja u namjeri da ubije svoje dijete odbije da ga hrani. dok naprotiv pokušaj je moguć kod djela nepravog nečinjenja . ali će se to redovno uzeti u obzir pri odmjeravanju kazne za pokušano krivično djelo. Kod ovog slučaja radiće se o pokušaju krivičnog djela ubistva. kakva su krivična djela nepružanje pomoći i napuštanje nemoćne osobe . ali mu nanese samo tjelesnu povredu. U ovakvim slučajevima djelo se ipak kvalifikuje kao pokušaj krivičnog djela na koje je bio upravljen umišljaj. Ovo je jedan od slučajeva kada postoji pokušaj. iako je ona izostala iz drugih razloga. sam pokušaj predstavlja izvršenje krivičnog djela (npr. iako to ne proističe iz zakonske ekspresije. (Npr. a ne kao dovršeno krivično djelo koje je ostvareno pokušajem toga djela. ali to učini neko drugi.npr. gdje se forsira kazna u granicama propisanim za dovršeno djelo. Ovo drugo djelo je u prividnom sticaju sa pokušanim djelom pa se stoga učinilac za njega neće kažnjavati.

(npr. a) Razlikuju se i apsolutno nepodoban pokušaj i relativno nepodoban pokušaj: Apsolutno nepodoban pokušaj postoji kada sredstva ili objekt radnje izvršenja uopšte nisu podobni za izvršenja krivičnog djela. u zavisnosti od toga da li se radi o svršenom ili nesvršenom pokušaju: Kod nesvršenog pokušaja. koje su postojale u konkretnom slučaju.neprikladnim sredstvom (npr. pokušaj lišenja života drugog lica potpuno neispravnim pištoljem ili pokušaj ubistva trovanjem hemijskom supstancom koja je izgubila svojstva) ili b) prema neprikladnom predmetu (npr. U protivnom. a u pogledu sredstva radnje izvršenja u slučaju pucanja iz prazne puške)  Relativno nepodoban pokušaj postoji kada su sredstva ili objekt radnje izvršenja podobni. ali od izvršenja krivičnog djela dobrovoljno odustane. postoji kod pokušaja ubistva leša. Inače. a) 26 . ali je ona prije toga napustila kuću)  Kod svih nepodobnih pokušaja važno je da učinilac nije svjestan navedenih nepodobnosti. ako je učinilac toga svjestan. lopov zavuče ruku u tuđi prazan džep. pa ni samog pokušaja. DOBROVOLJNI ODUSTANAK Dobrovoljni odustanak je situacija kada učinilac pokuša učiniti krivično djelo. odnosno izvršenje krivičnog djela spriječi. za dobrovoljni odustanak je dovoljno da je učinilac prekinuo dalje djelovanje. ili učinilac puca kroz prozor kuće u namjeri da žrtvu liši života.). učinilac je ušao u kažnjivu zonu. (npr. učinilac koji je oborio žrtvu sa zamahnutim nožem u ruci odustao je od ubistva i sl. Dakle. ali se potom predomislio i sam odustao od izvršenja krivičnog djela. ali u konkretnom slučaju nisu mogli dovesti do željenog rezultata samo zbog naročitih okolnosti. Za razliku od većine krivičnih zakonodavstava. prema našem zakonu. u odnosu na objekat radnje izvršenja postoji u slučaju pokušaja ubistva na lešu. nepodobni pokušaj je kažnjiv uvijek kada je kažnjiv i obični pokušaj. pokušaja abortusa žene koja nije trudna). Odustanak od izvršenja krivičnog djela u osnovi ima 2 oblika. Razlika je jedino u tome što je kod ovog pokušaja zakon predvidio mogućnost oslobođenja od kazne (nepodobni pokušaj kao fakultativni osnov oslobođenja od kazne). dobrovoljni odustanak je fakultativni osnov za oslobođenje od kazne („može se odloboditi od kazne“). koji u ovom slučaju predviđaju obavezno oslobođenje od kazne. da je obustavio preduzimanje radnje (npr. onda nema ni volje da se izvrši krivično djelo.

odustao od njegovog izvršenja. Dobrovoljnost postoji uvijek kada je učinilac. (npr. bez obzira što je učinilac naknadno pozvao ljekare radi spašavanja žrtve.  kada je učinilac odustao od npr.  kada je učinilac odustao usljed nekih spoljnih uticaja. prolaznika i sl. pogrešno je mislio da je naišao policajac)  ukoliko je odustanak uslijedio radi toga što bi izvršenje djela bilo skopčano sa neugodnostima po izvršioca. Ono je dobrovoljno kada se zasniva na autonomnoj odluci učinioca. kradljivac čuje glasove ukućana. koji spase žrtvu može se raditi o dobrovoljnom odustanku jer posljedica nije nastupila). učinilac žrtvi da otrov u namjeri da je liši života. (npr.  kada je učinilac odustao zato što mu djelo ne donosi što je planirao. stid. (npr. jer dobrovoljni odustanak nije etički. jer nije mogao odnijeti ukradenu kasu radi njene težine. tj. Da bi odustajanje od izvršenja djela moglo biti osnov za oslobođenje od kazne. otpora žrtve.  kada je učinilac odustao od krivičnog djela zbog nemogućnosti njegovog izvršenja (npr.Za razliku od nesvršenog pokušaja. (npr. kod svršenog pokušaja se zahtijeva djelovanje u vidu aktivnog ponašanja usmjerenog na sprječavanje posljedice (npr.). ali i ne mora. Stoga neće biti odustanka:  ako je to neko drugi. ili nije izvršio razbojništvo radi otpora vlasnika automobila koji se suprotstavio naoružanom napadaču. i pored toga što je bio svjestan da krivično djelo može dovršiti. krivičnog djela krađe zbog dolaska čuvara. ali je onda odveze ljekaru koji je spasi i sl.  ako je učinilac slučajno spriječio nastupanje posljedice.).)  kada učinilac pogrešno drži da postoji neka spoljna okolnost koja u stvarnosti ne postoji. koje nije nastalo pod pretežnim uticajem vanjskih okolnosti. ono mora biti dobrovoljno. Stoga nema dobrovoljnog odustanka kada je učinilac odustao. kod koga je dovoljna obična pasivnost. probuđena savjest i sl. Ako u ovoj situaciji učinilac nakon davanja otrova angažuje ljekare. iako je učinilac preduzeo mjere da spriječi njeno nastupanje. mimo njega. ako žrtva umre raditi će se o ubistvu. (npr. kada je umjesto vrijedne umjetnine naišao samo na bezvrijednu kopiju. učinilac žrtvi zada teške tjelesne povrede u namjeri da je ubije. (pa će dobrovoljni 27 . Ta okolnost se može uzeti samo kao olakšavajuća kod odmjeravanja kazne. ne bi bio priznat dobrovoljni odustanak učiniocu koji je odustao od pokušaja silovanja zato što ga je djevojka prepoznala i zaprijetila mu da će ga prijaviti policiji ili da će mu se njen mladić osvetiti). obijač kase utvrdi da nije u stanju da obije kasu).  ako je posljedica nastupila. kada je ona rezultat slobodnog i vlastitog opredjeljenja samog učinioca. b) Etička vrijednost motiva je irelevantna. kada je smrt spriječena hitnom ljekarskom intervencijom koja je uslijedila mimo učinioca). (npr. ili zbog toga što je uvidio da je nepodobno sredstvo izvršenja djela. Stoga odustanak može biti moralne prirode (npr. sažaljenje. ili je u kasi bilo malo novca). učinio. već psihološki pojam. a sa kojima on nije računao.

saizvršilaštvo. pogotovo kada se sud odlučuje hoće li učinioca osloboditi od kazne. uz istovremeno postojanje svijesti o zajedničkom djelovanju.) SAUČESNIŠTVO Saučesništvo. tj. saučesnici odgovaraju samo za umišljajno učešće u ostvarenju krivičnog djela. dok saizvršioci odgovaraju i za nehatno učešće. djelu koje ostvaruje neko drugi. ili da li će učinilac koji je dobrovoljno odustao od npr. pa je stoga on isključen u svim slučajevima kad je kriv.odustanak npr. (npr. Saizvršilaštvo 28 . saizvršilac učestvuje u svom. ili kada nakon izvršenog djela uklanja štetne posljedice djela. u općem. jer saizvršilac je već izvršilac i njegovo djelo ne može zavisiti od nečije radnje izvršenja. Saučesništvo se manifestuje kao: 1. Dobrovoljni odustanak podrazumijeva da je djelo ostalo u pokušaju. S druge strane. odn. Zato nema dobrovoljnog odustanka ako je učinilac odustao od izvršenja djela. u krivičnopravnom. pomagači i podstrekači nemaju. odgovarati za prinudu. pa je stoga saizvršilaštvo samo jedna posebna vrsta izvršilaštva. kada učinilac nakon formalnog dovršenja krivičnog djela pokuša spriječiti nastupanje posljedice. ali ono ipak bude dovršeno. jer ono predstavlja radnje kojima se učestvuje u krivičnom djelu koje preduzima neko drugo lice. podrazumijeva samo podstrekavanje i pomaganje. Takvu poziciju u ostvarenju krivičnog djela saučesnici. oni samo preduzimaju radnje koje predstavljaju (sa)učestvovanje u tuđem djelu. od razbojništva ili silovanja postojati i onda kada se učinilac prilikom susreta sa žrtvom uplašio i pobjegao). nema mjesta dobrovoljnom odustanku. Najzad. podstrekač i 2. Eventualno vrednovanje motiva odustanka je moguće kod odmjeravanja kazne. silovanja. pomaganje. a među saučesnicima: 1. od kojih je dobrovoljno odustao. u slučaju falsifikovanja isprave kojom je učinilac pokušao izvršiti prevaru ili pronevjeru. 2. među izvršiocima odnosno saizvršiocima razlikuju se: 1. neposredni izvršilac. saizvršilac i 3. širem. je učešće dva ili više lica u izvršenju krivičnog djela. što je sastavni dio tog djela. jer se tu nema šta spriječiti ili ukloniti. posredni izvršilac. Saučesništvo. Kod nepodobnog pokušaja. pomagač. a ne u tuđem djelu. smislu. pitanje je njegove odgovornosti za falsifikovanje isprave. ali sud može vrednovati novi izmijenjeni stav učinioca pri odmjeravanju kazne. podstrekavanje i 3. u užem smislu. djelo dovršeno. djelo. Iako pojam izvršioca zakon izričito ne reguliše. 2. U slučaju dobrovoljnog odustanka učinilac će se kazniti za one radnje koje čine neko drugo samostalno kriv.

Sporazum saizvršilaca može biti izričit. učine određeno krivično djelo. Zajednička odluka o djelu je subjektivna komponenta i ogleda se u tome da svaki saizvršilac ima odluku i volju da zajednički sa drugima izvrši krivično djelo. ulogu saizvršioca imaće i lice koje je. a može biti prećutan. zajedničko. (npr. u skladu sa prethodnim dogovorom da se izvrši razbojništvo ili krađa. jer su kod podjele uloga u izvršenju ovog djela dobili ulogu da čuvaju stražu i tako obezbjeđuju ostale u toku provaljivanja. Prilikom dogovora podijele uloge u procesu izvršenja djela tako da neki čuvaju stražu. Za razliku od saučesnika u užem smislu (podstrekača i pomagača). bez obzira ko je od njih nanio povrede. odnosno slijediti iz konkludentnih radnji. nakon oduzetog novca ili stvari. kada saizvršioci direktno učestvuju u izvršenju djela (npr. kada saizvršilac ne učestvuje direktno u izvršenju djela. Stoga saizvršilaštvo neće postojati u slučajevima "zajedničkog" izvršenja djela od strane više lica koja nisu znala jedno za 29 . saizvršioci ne učestvuju u djelu koje ostvaruje neko drugo lice (tuđem djelu). Dakle. ali se tretiraju kao saizvršioci. jer niti vrše obijanje niti uzimaju stvari. a treći odnose stvari. ostali ne bi pristupili tom djelu. Saizvršilaštvo je dakle oblik izvršilaštva koji postoji kada više lica. pri čemu svaki od njih u tome daje svoj prilog koji je bitan i bez kojeg krivično djelo ne bi bilo ostvareno ili ne bi bilo ostvareno na zamišljeni način. odveze sa mjesta razbojništva ili krađe. više lica se dogovore da zajednički napadnu treće lice i zajednički ga ubiju. saizvršilac je onaj učesnik koji zajedno sa drugim/a na bazi „podjele rada“ djeluje na ostvarenju djela kao njihovom zajedničkom cilju. O pravnoj prirodi saizvršilaštva postoji više teorija. drugi provaljuju u objeakt. To znači da svaki od saizvršilaca u ostvarenju datog djela ima ulogu koja je od bitnog značaja u procesu izvršenja djela.) Saizvršilaštvo se ostvaruje na 2 načina: 1. nakon čega su svi međusobno podijelili „plijen“. na osnovu zajedničke odluke. ali preduzima druge radnje kojima na odlučujući način doprinosi izvršenju djela.SAIZVRŠILAŠTVO POSTOJI kada više lice zajednički izvrše krivično djelo učestvovanjem u njegovom izvršenju ili preduzimajući nešto drugo čime se na odlučujući način doprinosi izvršenju krivičnog djela. naša pravna teorija i sudska praksa prihvataju „teoriju podjele uloga“ u izvršenju djela. Za postojanje saizvršilaštva je potrebno da budu ispunjene subjektivne i objektivne pretpostavke: 1. 2. Čuvari u ovom slučaju ne učestvuju direktno u radnji izvršenja. saizvšioci se dogovore da obiju prodavnicu skupocjenih aparata. odn. Radi se o saizvršilaštvu. Bez te njihove radnje. jer ako bi neko od saizvršilaca propustio da izvrši svoj dio zadatka. imalo zadatak da čeka u automobilu i ostale članove grupe. svjesno i voljno. Kako vidimo. tako da uloga čuvanja straže na odlučujući način doprinosi izvršenju djela). ne bi moglo biti realizovano onako kako je planirano. već svi zajednički ostvaruju svoje. djelo. (npr. iz razloga što su se oni prethodno dogovorili da zajednički izvrše djelo i u tome su istrajali). koja ispunjavaju sve uslove koji se zahtijevaju za izvršioca. djelo ne bi moglo biti realizovano.

treće lice naiđe na provaljenu prodavnicu iz koje druga lica iznose stvari. ali podstrekač utiče na njegovu psihu i pod tim uticajem 30 .kada su radnje saizvršilaca usmjerene ka istom cilju (npr. ali oni nisu saizvršioci. Treće lice uđe i ono uzme stvari za sebe. ali nije saizvršilac u kriv. koja su djelovala bez zajedničke odluke. da izvrši određeno krivično djelo .drugo. Ova lica su izvršioci krivičnog djela ubistva. njihovi interesi u sukobu (npr. potrebno sudjelovanje više lica. ili je jedni tuku a drugi je za to vrijeme drže. ako više lica zajednički do smrti tuku motkama. (npr. PRIVIDNO saizvršilaštvo postoji kada u izvršenju krivičnog djela nužno učestvuju dva lica. postoji kada više lica sudjeluju u izvršenju istog djela. ali nezavisno jedni od drugih i bez ikakve svijesti i odluke o zajedničkom djelu. a zakon kažnjava samo jedno. odn. dok svijest o posljedici djela koja je bitna za umišljaj. Svijest o zajedničkom djelovanju ne znači istovremeno i postojanje zajedničkog umišljaja o djelu. djela krađe.kad se radnje saizvršilaca nalaze jedna nasuprot druge (npr. kao uslov za njihovo izvršenje.kad su radnje saizvršilaca tj. nailazi treće lice koje koristi pogodnost. (npr. jer su njegove radnje samostalne i usljedile su bez prethodnog dogovora) 1) Podstrekavanje Podstrekavanje je umišljajno navođenje ili nagovaranje drugog lica koje nema odluku o izvršenju djela. Ono se pojavljuje u nekoliko modaliteta: krivična djela susretanja . jer je moguće da na strani nekih od njih postoji samo nehat u odnosu na posljedicu. ne mora biti ista kod svih saizvršilaca. ili npr. 2. Tada se zapravo radi o slučajnom (nehatnom) saizvršilaštvu ili paralelnom izvršilaštvu. krivično djelo rodoskrvljenja). U prvom slučaju. (npr. 3) divergentna krivična djela . prividno i slučajno saizvršilaštvo NUŽNO saizvršilaštvo postoji prilikom izvršenja onih krivičnih djela gdje je po prirodi stvari. (npr. dva lica neovisno jedan od drugog daju otrov trećem licu i ono umre. vanbračna zajednica sa maloljetnim licem). odnosno kada se kod drugog lica navođenjem ili nagovaranjem učvršćuje odluka da izvrši krivično djelo. krivično djelo učestvovanja u tuči). a prethodno su je obili. te iz provaljenog objekta uzima neke stvari za sebe). saizvršioci su u ubistvu) Nužno. SLUČAJNO (nehatno) saizvršilaštvo ili paralelno izvršilaštvo. jer je riječ samo o svijesti o saizvršilačkoj radnji. nezavisno jedno od drugog.. učinilac uopšte nema odluku o izvršenju djela. 2) konvergentna krivična djela . oružana pobuna lica lišenih slobode). Zajedničko izvršenje krivičnog djela je objektivna komponenta koja znači da je saizvršilac onaj koji je preduzeo radnju izvršenja konkretnog djela ili nešto drugo što na odlučujući način doprinosi izvršenju krivičnog djela. djelu teške krađe. ali nisu saizvršioci. Svako od tih lica jeste izvršilac. dva lica provale u objekat radi krađe stvari. npr. to lice je izvršilac kriv.

pomaganje je konzumirano podstrekavanjem. Podstrekavanje može biti svako sredstvo i djelatnost kojima se može uticati na volju drugoga i donošenje odluke o izvršenju krivičnog djela. zloupoteba odnosa podređenosti ili zavisnosti. prijetnja. a ako u podstrekavanju učestvuje više lica.podstiče to lice da učini djelo. Podstrekač utiče na njega i pod tim uticajem izvršilac učvršćuje odluku o izvršenju krivičnog djela. i sl. podstrekavanje ne postoji. ali to ne znači da učinilac mora biti i individualno određen. ali ne mora znati lično ostale posrednike niti njihov broj. „sapodstrekavanju“. samo o jednom podstrekavanju. radiće se o „podstrekavanju u produženju“. prikazivanje koristi od izvršenja djela. radi se o tzv. Ako se jednim podstrekavanjem jedno ili više lica navede na izvršenje više krivičnih djela. Ako je jedno lice u istom djelu bilo i podstrekač i pomagač. Pri tome je dovoljno da podstrekač koji je uključen u podstekački lanac zna lice koje on podstrekava. neuspjelom podstrekavanju ili „nepodobnom pokušaju". 31 . U drugom slučaju. Ako je kod izvršioca takva odluka već postojala. On se koleba oko toga. postoji idealni sticaj na strani podstrekača. idejno. a ako se sa više podstrekavanja jedno ili više lica navede na više krivičnih djela. Ako je odluka o izvršenju krivičnog djela rezultat sporazumnog podstrekavanja više lica. opklada. davanje savjeta. Ako je podstrekač u više navrata i na različite načine uticao na izazivanje odluke o izvršenju djela. Ipak. ni jednom od tih radnji podstrekač ne učestvuje u radnji izvršenja i u tom smislu se razlikuje od saizvršioca. Dovoljno je da je podstrekač svjestan kruga lica..) i da je neko od njih potencijalni izvršilac. ubjeđivanje ili nagovaranje. postrekavanje je moguće samo činjenjem. radi se o tzv. pri čemu ne postoji svijest o zajedničkom podstrekavanju. dovođenje ili održavanje u zabludi odnosno prevara. i pomaganje u podstrekavanju je pomaganje. „paralelnom ili prividnom“ podstrekavanju. a još manje da treba biti lično poznat podstrekaču.. poslovno. lančanom)“ podstrekavanju. davanje ili obećanje poklona. učinilac je u fazi razmišljanja da li da izvrši krivično djelo ili ne. ali još nije donio odluku. jer podstrekavanje na pomaganje je svojevrsni vid posrednog pomaganja. već se radi o tzv. radi se o „posrednom ili sukcesivnom (tzv. Za razliku od pomaganja. Ako se podstrekava preko trećeg lica ili više lica. kao ni glavnog izvršioca. upućivanje molbe. Isto tako. Za podstrekavanje je potrebno da se navodi na izvršenje krivičnog djela koje je usljed toga i izvršeno ili makar pokušano.. Ko podstrekne nekoga da pomogne nekom licu u izvršenju krivičnog djela odgovaraće za pomaganje. Podstrekavanje mora biti upravljeno na određeno krivično djelo i određenog učinioca. postojaće realni sticaj na strani podstrekača. tj. koja su na neki način odrediva ili povezana (prostorno. Npr. U ovom drugom slučaju svaki od njih je samostalni podstrekač i svaki će odgovarati pod uslovom da je njegovo podstrekavanje doprinijelo stvaranju odluke za izvršenje djela. sportski. kompulzivna sila (ne i apsolutna sila).

a ne ono na koje ga je podstrekač navodio.postoji kada podstrekač nije uspio formirati odluku kod podstreknutog. jer nije došlo do protivpravnog ostvarenja krivičnog djela. kao i da se podstrekač kažnjava kao da je sam učinio krivično djelo. To. opravdano je radi toga što on u izvjesnim situacijama ima odlučujuću ulogu u samom procesu nastajanja kriminalnog čina. Teže kažnjavanje podstrekača u izuzetnim slučajevima. 2. a ponekad i strožija kazna nego izvršiocu. nepodobni pokušaj podstrekavanja . već se zapravo radi o posebnom krivičnom djelu postavljenom u opštem dijelu. Za podstrekavanje nije neophodno da je sam izvršilac krivično odgovoran. Za podstrekavanje se zahtijeva postojanje umišljaja. ne zahtijeva se da podstreknuti zna podstrekača.postoji kada je podstrekač uspio formirati odluku kod podstreknutog. "glavni krivac" za izvršenje krivičnog djela. a krivično djelo ne bude ni pokušano. Voljna komponenta umišljaja se sastoji u htjenju izvršenja krivičnog djela ili makar pristajanje na njegovo izvršenje. da je njegovo ponašanje upravljeno na izvršenje krivičnog djela. iako je moguće.) javlja se u nekoliko oblika: 1. 3. tj. Podstrekač mora biti svjestan da svojim radnjama drugog navodi na izvršenje krivičnog djela. 4. jer se podstrekavanje nekada može izvesti tako sofisticirano da podstreknuti i nema osjećaj da je njegova odluka nastala pod uticajem nekoga drugoga. 32 . što je u skladu sa načelom individualizacije.postoji kada podstreknuti uopšte nije shvatio ili razumio podstrekača ili je kod njega već bila donesena odluka o izvršenju djela. nije kažnjivo.) nije izvršio ni pokušao krivično djelo. spriječen i sl. ne znači da se prilikom odmjeravanja kazne podstrekaču ne može izreći blaža. Pokušaj podstrekavanja ili neuspjelo podstrekavanje Ono postoji kada se drugi sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Zakon je predvidio da će se ovo lice kazniti kao za pokušaj. nesvršeni pokušaj podstrekavanja . Podstrekač je u krivičnopravnom smislu posve izjednačen sa samim izvršiocem. promašeno podstrekavanje . koristeći odnos podređenosti ili autoriteta. Neki autori smatraju da neuspjelo podstrekavanje nije ni saučesništvo ni podstrekavanje. Dovoljan je i eventualni umišljaj. međutim. tako i krivično djelo odnosno njegovo izvršenje. niti da uopšte može biti krivično odgovoran (dijete ili duševno bolesno lice). umišljaj podstrekača je dvostruk: mora obuhvatiti kako stvaranje odluke kod drugog. svršeni pokušaj podstrekavanja .S druge strane.postoji kada je podstreknuti izvršio sasvim drugo krivično djelo. Dakle. što znači da je podstrekavanje kažnjivo kod svakog krivičnog djela. bez obzira na njegovu težinu. ali ovaj iz nekog razloga (predomislio se. Pokušaj podstrekavanja (neuspjelo podstrek. Nehatno podstrekavanje. niti mora biti "svjestan da je njegova odluka da izvrši krivično delo nastala pod uticajem podstrekača". tj. jer bi to značilo nedopustivo proširivanje krivične odgovornosti. što je često on sam.

ali sud može izreći i blažu kaznu. koje su na liniji unapređenja ili olakšavanja izvršenja tuđeg krivičnog djela. učinitelja. se međusobno razlikuju. da je vršen uticaj na volju podstrekavanog. uklanjanje prepreka. predviđeno je da će se u tom slučaju kazniti kao za pokušaj krivičnog djela. Pomaganje se može vršiti: a) u pripremi krivičnog djela ili prije njegovog izvršenja (nabavka sredstava za izvršenje djela. Za postojanje pokušaja podstrekavanja. kaznit će se kao da ga je sam učinio. pomaganje se sastoji u omogućavanju drugom licu (nekom radnjom ili savjetom) izvršenja krivičnog djela. ili drugim riječima kod svih djela kod kojih je kažnjiv i pokušaj toga djela. koje ostvaruje neko drugi. Međutim. a može se i blaže kazniti. Pomagač ni djelimično ne učestvuje u izvršenju krivičnog djela. i c) nakon izvršenja krivičnog djela. po svom sadržaju i značaju. Jednom riječju. KZ FBiH – Pomaganje: (1) Ko drugom s umišljajem pomogne u učinjenju krivičnog djela. Dakle. Pokušaj podstrekavanja je kažnjiv samo ako je u pitanju krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenih krivičnim djelom. unaprjeđuje ili olakšava. pomaganje obuhvata one radnje koje su usmjerene na omogućavanje izvršenja krivičnog djela koje čini drugo lice. tj. snimanje i ispitivanje mjesta izvršenja djela u cilju olakšanja izvršenja djela). sredstava kojima je krivično djelo učinjeno.Navedeni slučajevi neuspjelog podstrekavanja. 33 . nema ni neuspjelog podstrekavanja ako npr. radnje koje podupiru drugo lice u izvršenju krivičnog djela. stavljanje na rapolaganje učinitelju sredstava za učinjenje krivičnog djela. pored umišljaja. te unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela. Tako. on je samo (sa)učesnik u tuđem krivičnom djelu. b) u toku izvršenja krivičnog djela. pismena poruka nije ni stigla "podstrekavanom". zajedničko im je da nije došlo do izvršenja krivičnog djela. što znači da se kazna odmjerava u granicama kazne propisane za dato krivično djelo. uklanjanje prepreka za učinjenje krivičnog djela. (2) Kao pomaganje u učinjenju krivičnog djela smatra se naročito: davanje savjeta ili uputa kako da se učini krivično djelo. zahtijeva se da postoji i radnja podstrekavanja. Pomaganje je takav oblik saučesništva pri kojem pomagač preduzima radnje kojima se tuđe krivično djelo potpomaže. Stoga je neophodno da sud utvrdi na koje djelo je umišljaj podstrekača bio upravljen i da to djelo tačno navede u izreci svoje presude. Pomaganje Član 33. što sudovi prilikom odmjeravanja kazne trebaju imati u vidu. Isto tako.

uglavnom kao psihičko pomaganje. Da bi predstavljale pomaganje. pomaganje u pomaganju.fizičko pomaganje. te 4. kažnjivo je samo umišljajno pomaganje. 2. unapređivati njegovo izvršenje.Pomaganje je moguće samo ako je prethodno bilo obećano . Prema zakonu.fizičko pomaganje. Ako je pomagačka radnja preduzeta prije nego se to lice odlučilo da izvrši djelo. kada između pomagača i izvršioca ne postoji neko drugo lice. unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela. moraju potpomagati. S druge strane. a ono postoji kada se više lica nalazi u lancu pomaganja. ali se može raditi o podstrekavanju. nema pomaganja. pomagačke radnje moraju doprinositi ostvarenju krivičnog djela. iako je moguće i nerijetko se dešava. podstrekavanje predstavlja savjetovanje ili obećanje pomoći nakon izvršenja krivičnog djela. učinilaca. ako se to čini preko nekog drugog radi se o posrednom pomaganju. radi se samo o pokušaju pomaganja ili neuspjelom pomaganju koje nije kažnjivo. lančanom pomaganju. pomagačkom saizvršilaštvu. kao i onda kada pruža pomoć podstrekaču. Posredni pomagač ovdje pruža pomoć neposrednom pomagaču. Za razliku od podstrekavanja. Za razliku od podstrekavanja. Pomaganje pretpostavlja da je u vrijeme preduzimanja pomagačkih radnji kod lica kojem se pomaže već bila stvorena odluka o izvršenju djela. po zakonu nije kažnjivo. Npr. odnosno da bez tih radnji djelo ne bi ni bilo izvršeno. navodi: 1. tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenih krivičnim djelom . U skladu s tim. tj. mogu predstavljati psihičko (intelektualno) i fizičko pomaganje. ne zahtijeva se da pomagačke radnje imaju odlučujuću ulogu u izvršenju krivičnog djela u smislu formule conditio sine qua non. zakon. ali on postoji i kada podstrekava pomagača na pružanje pomoći. 3. s obzirom na njihovu prirodu. 34 . uklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog djela . kada mu dakle pomoć pruža neposredno. ako je učinjeno prije nego je lice donijelo odluku o izvršenju. Međutim. sredstava kojima je krivično djelo izvršeno. zakon je naveo neke od radnji koje mogu biti pomagačke radnje. u suprotnom radi se o sasvim drugom krivičnom djelu.psihičko pomaganje. koje. Redovan oblik pomaganja je neposredno pomaganje. da bi olakšao izvršenje krađe). što je zapravo pomaganje pomagaču. ako se na taj način izaziva ili učvršćuje odluka za izvršenje djela. noćni čuvar ostavi otvoren prozor ili otključana vrata. kao moguće oblike pomaganja. davanje savjeta ili uputa kako učiniti krivično djelo .psihičko pomaganje. Kada više lica istovremeno pomaže izvršiocu radi se o tzv. Riječ je o tzv. dok nehatno pomaganje. Ako te radnje nisu imale nikakav doprinos u izvršenju krivičnog djela ili ih izvršilac uopšte nije koristio. stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog djela . u cilju pomoganja drugome u izvršenju krivičnog djela (npr. pomaganje može biti izvršeno i nečinjenjem koje se sastoji u propuštanju preduzimanja dužne radnje . imati određeni značaj u njegovu izvršenju. Pomaganje je moguće i kod krivičnih djela nečinjenja i kod krivičnih djela koja mogu izvršiti samo određena lica (delicta propria).

čuvanje straže ili obezbjeđenje izvršenja krivičnog djela. neko na zahtjev ucjenjivača prenosi novac koji je žrtva ucjene ostavila. djelo prevare itd. predmeta pribavljenih djelom ili tragova krivičnog djela). Ne mora biti svjestan pojedinosti. kada pomagač savjetima. uklanja skrupule u odnosu prema djelu.). itd). Pomaganje je umišljajno podupiranje tuđeg krivičnog djela. 35 .Psihičko pomaganje predstavlja jačanje volje učinioca koje se. (npr. (npr. itd. može sastojati u davanju savjeta ili uputstava kako da se izvrši krivično djelo (npr. otvorio im vrata i tamo ih ostavio). kada je vlasnik ugostiteljskog objekta izvršioca i djevojku koja je kasnije silovana. te 2. automobilom dovezao u taj objekat. odnosno nije kažnjivo. protivpravnog lišenja slobode) pomaganje je moguće sve do njihovog dovršenja u materijalnom smislu. međupomoć). svjestan bitnih obilježja krivičnog djela. Psihičko pomaganje. Umišljaj se sastoji u svijesti da se pruža pomoć određenom učiniocu u izvršenju određenog krivičnog djela. Fizičko pomaganje je pružanje materijalne. osim prije navedenih. Kod trajnih krivičnih djela (npr. i sl). ali može biti kažnjivo kao nehatno saizvršilaštvo. izviđanje mjesta izvršenja krivičnog djela. kao što je konkretan tok zbivanja. iako je moguće. nije pomaganje u krivičnopravnom smislu. dodavanjem noža izvršiocu za vrijeme tuče ili dodavanje alata za provaljivanje. cijelo vrijeme trajanja protivpravnog stanja. obećanje trgovca automobilima da će ukradene automobile plasirati na tržištu kao oblik pomaganja u teškoj krađi). isticanjem dodatnih motiva održava i stabilizuje već stvorenu izvršilačku volju. odnosno do njegovog dovršenja u materijalnom smislu. tj. prebacivanje izvršioca na mjesto izvršenja djela. fizičke podrške u njegovom činjenju. pa mu je stoga i sadržaj dvostruk: 1. i sl. kako da izvrši krijumčarenje. sve do njegovog prestanka (a ne samo do lišenosti slobode. može obuhvatati i neke druge radnje (npr. a prije nego što je posljedica nastupila (tzv.) ili unaprijed obećanim prikrivanjem krivičnog djela (kao što je njegovo prikrivanje. Jedan od češćih vidova ovog oblika pomaganja je obećanje da će se realizovati prodaja robe pribavljene krivičnim djelom krađe (npr. ili pomaže izvršiocu na taj način što sprječava pomoć koju treće lice želi pružiti povrijeđenom. One mogu prethoditi samom izvršenju krivičnog djela („prethodno pomaganje“). odnosno i poslije dovršenja djela u formalnom pa sve do njegovog dovršenja u materijalnom smislu (npr. Pomagačke radnje su moguće sve do definitivnog okončanja krivičnog djela. dovršenje u formalnom smislu). Mogu se preduzimati i istovremeno sa odvijanjem radnje izvršenja. prikrivanje sredstava izvršenja djela. ali i nakon njenog preduzimanja. puštanje glasne muzike kako bi se olakšalo silovanje). on prvenstveno mora biti svjestan da svojim radnjama pomaže u izvršenju nedopuštenog djela drugog lica. te uklanjanje prepreka za izvršenje djela (npr. mjesto i vrijeme izvršenja djela. U praksi su najčešći oblici fizičkog pomaganja stavljanje izvršiocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog djela. stavljanje na raspolaganje prevoznog sredstva radi krađe stvari u preduzeću. Nehatno pomaganje. davanje određenih obavještenja koja su od značaja za izvršenje krivičnog djela iznošenje keramičkih pločica iz zatvorene prostorije kako bi ih izvršilac krađe lakše iznio.

ili se želi izbjeći mogućnost blažeg kažnjavanja. kao ni da je kažnjen (limitirana akcesornost). Neuspjelo pomaganje bi postojalo ako pomognuti nije izvršio ni pokušao izvršenje krivičnog djela ili je to učinio nezavisno od radnje pomaganja.Iako su pomagač i izvršilac djela redovno međusobno povezani. a to su sva djela sa propisanom kaznom od tri godine ili težom kaznom. a to je da se u nekim slučajevima pomaganje posebno inkriminiše (npr. u slučajevima kada je djelo ostalo u pokušaju. Kao i podstrekavanje. i pomaganje je u izvjesnim slučajevima predviđeno kao posebno krivično djelo. mada nisu isključeni ni slučajevi da se pomagač kazni strožije od izvršioca. potajno pomaganje). ali omogućava i ublažavanja kazne. odnosno da ga je pokušao ili da je preduzeo kažnjive pripremne radnje. kao i pomaganje. što sudovi moraju cijeniti i uvažavati prilikom kažnjavanja pomagača. dovoljno je da mu je poznat krug lica iz kojih će proizaći izvršilac. odnosno kažnjivo. ili pomaganja trudnoj ženi da ona sama izvrši prekid trudnoće). nije neophodno da se oni međusobno i poznaju. Granice krivične odgovornosti i kažnjivost saučesnika Član 34. potrebno je imati u vidu da tada postoje dva osnova za ublažavanje kazne: sam pokušaj kod kojeg se kazna i inače može ublažavati.Granice krivične odgovornosti i kažnjivost saučesnika 36 . za postojanje pomaganja nije potrebno ni da je sam izvršilac krivično odgovoran. Neuspjelo pomaganje. Naravno. pomaganje je kažnjivo ako je kažnjiv pokušaj. iako je dakle moguće. s obzirom da djelo u kojem se pomaže samo po sebi nije kažnjivo. KZ FBiH . za postojanje pomaganja nije uslov da izvršilac zna za pomagača. Razlozi su gotovo isti kao i kod podstrekavanja. niti da je svjestan da mu je neko pomogao (tzv. Ono je kažnjivo kod svih krivičnih djela. za postojanje i kažnjavanje pomaganja potrebno je da je izvršilac izvršio krivično djelo. Ukoliko je djelo ostalo u pokušaju. U pogledu granica kažnjavanja pomagača. bez obzira na propisanu kaznu. ili kada se želi inkriminisati pomaganje i onda kada se ono ne bi moglo kazniti kao saučesništvo. Kao i kod podstrekavanja. pa stoga gotovo redovno sudovi pomagaču izriču blažu kaznu. po pravilu nije krivičnopravno relevantno. djelo pomaganja neprijatelju za vrijeme rata od strane građanina BiH) ili se želi predvidjeti strožije kažnjavanje od onoga koje bi ono imalo kada bi se tretiralo kao saučesništvo (npr. zakon predviđa da se pomagač kažnjava kao da je sam izvršio krivično djelo. Konačno. djelo pomaganja drugome u samoubistvu. Zakon ipak ponekad odstupa od ovog pravila i predviđa kažnjavanje i za neuspjelo pomaganje. izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnog djela iz entitetskih krivičnih zakona). niti je nužno da je pomagaču izvršilac individualno poznat. Tako. To znači da već sam zakon polazi od stava da je pomaganje najlakši oblik saučesništva. Konačno. ono će postojati i ako je učinilac odbio pomaganje. kao i kada je izvršilac izvršio sasvim drugo krivično djelo. kada ga predviđa kao samostalno krivično djelo (npr.

kao učesnika u zajedničkom djelu. saučinitelju. dok saizvršioci odgovaraju.  Saučesnici odgovaraju u granicama postignutog stepena realizacije krivičnog djela. pored opštih pravila koja se inače odnose na krivičnu odgovornost i jednako vrijede i za saučesnike. u zakonu postave i neka posebna pravila kojima se reguliše krivič na odgovornost u takvim situacijama. koja mogu da se svedu u 2 osnovne kategorije neslaganja: 1. podstrekača ili pomagača koji dobrovoljno spriječi učinjenje krivičnog djela sud će osloboditi kazne.(1) Saučinitelj je krivično odgovoran u granicama svojeg umišljaja ili nehata.  Subjektivne okolnosti ili svojstva koje utiču na odgovornost i kažnjivost odnose se samo na saučesnika kod kojeg te okolnosti/svojstva postoje. (3) Osobni odnosi. svojstva i okolnosti postoje. odgovara prema stepenu svog doprinosa u djelu. odnosno da je preduzeo kažnjive radnje. odnosno izvor odgovornosti saučesnika je vezan za izvršenje djela. a saizvršioci kako u granicama svog umišljaja. nisu rijetki slučajevi postojanja i tzv. Kod saučesništva vrijedi pravilo individualne krivične odgovornosti . kako je saučesništvo ipak specifičan i poseban oblik tzv. a podstrekač i pomagač u granicama svog umišljaja. 1) KVALITATIVNI EKSCES postoji u onim situacijama kada je izvršilac učinio sasvim drugo krivično djelo od onoga što je saučesnik 37 . nezavisno od odgovornosti glavnog učinioca. neophodno je da se. (2) Saučinitelja. kolektivnog vršenja jednog krivičnog djela. To proizilazi iz principa subjektivne krivične odgovornosti koja je potpuno autonomna i ne zavisi od krivice drugih. u osnovi podudaraju. stepenu svoje krivice. Iako se umišljaj saučesnika i izvršioca. neslaganja ili ekscesi u kvalitativnom smislu i 2. tako i nehata. svojstva i okolnosti zbog kojih zakon isključuje krivičnu odgovornost ili dopušta oslobođenje od kazne ili ublažavanje kazne mogu se uzeti u obzir samo onom učinitelju. što podrazumijeva i kažnjive pripremne radnje. neslaganja ili ekscesi u kvantitativnom smislu (koji može biti a)pozitivan i b)negativan kvantitativni eksces). jer svaki saučesnik bez obzira na oblik njegovog učešća u izvršenju krivičnog djela. Međutim. Na bazi ovih odrednica formirana su osnovna pravila o odgovornosti saučesnika. Zahtijeva se samo to da je izvršilac izvršio djelo. koja glase:  Saučesnici odgovaraju u granicama svog umišljaja. kako u granicama svog umišljaja. tako i nehata. Osnovno pravilo odgovornosti saučesnika se sastoji u tome da oni odgovaraju u granicama svog umišljaja. podstrekaču ili pomagaču kod kojega takvi odnosi. ekscesa na strani izvršioca. pri čemu postoje bitna odstupanja između njihovih umišljaja. nezavisno od toga u kojoj mjeri odgovaraju drugi učesnici i da li oni uopšte odgovaraju (načelo samostalne odgovornosti saučesnika).

krađe. ako je podstrekač od podstreknutog tražio da ukrade samo tačno određenu stvar.postoji kada je izvršilac učinio lakši oblik istorodnog krivičnog djela. 2) KVANTITATIVNI EKSCESI postoje u slučajevima kada izvršilac ostaje na istovrsnom (jednorodnom) krivičnom djelu. (npr.npr.) Svakako da će u tom slučaju postojati odgovornost za neuspjelo podstrekavanje na dato djelo. djelo . U takvoj situaciji. a podstreknuti je izvršio tešku tjelesnu povredu ili razbojništvo. I ovdje je posve irelevantno da li je ili nije drugo djelo izvršeno. ali će sud prilikom odmjeravanja kazne svakako imati na umu sadržaj i usmjerenost saučesnikovog umišljaja. (npr. provalnu krađu ili razbojništvo. Kvantitativni eksces može biti pozitivan i negativan: a) pozitivni kvantitativni eksces .npr.(podstrekač ili pomagač) imao u vidu. pa dakle ni samog saučesništva i sl. ali će sud pri odmjeravanju kazne morati voditi računa o sadržaju umišljaja podstrekača. onda će i jedan i drugi odgovarati za običnu krađu. što vodi u drugu (težu) kvalifikaciju djela. jer djelo koje su saučesnici imali u vidu nije ni pokušano. jer u suprotnom nema krivične odgovornosti podstrekača i tada neuspjelo podstrekavanje nije kažnjivo. ako se umišljaj saučesnika striktno odnosi na osnovni oblik djela . saučesnik će odgovarati samo u granicama svog umišljaja. i odgovornost saučesnika se ograničava samo na ono što je izvršeno. tu nema zajedničkog djelovanja više lica. naravno ako je moguće utvrditi tačno umišljaj saučesnika. Drugim 38 . ali pod uslovom da je podstrekavanje bilo upravljeno na djelo za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža kazna (kod svih djela kod kojih je kažnjiv i pokušaj toga djela kazna preko tri godine). onda će saučesnik odgovarati samo u granicama svog umišljaja. ako je podstrekač podstrekavao na silovanje. a učinilac izvrši teže kriv. a ovaj je prilikom krađe uzeo i neke druge stvari /pod uslovom da to ne dovodi do promjene kvalifikacije krađe/.) Ovakva odstupanja dovode do drugačije kvalifikacije djela. U ovom slučaju. manje od onoga na što se saučesništvo odnosilo. odnosno izvršilac je učinio više ili manje od onoga na što se saučesništvo odnosilo. ili umjesto ubistva ono se ograničilo samo na otmicu i sl. a izvršilac će odgovarati za provalnu krađu ili razbojništvo koje je izvršio samostalno. odnosno učinilac nije ni ušao u kažnjivu zonu. ali o tome ipak sudovi moraju voditi računa prilikom odmjeravanja kazne. b) negativni kvantitativni eksces .) U takvim slučajevima ipak je odlučujuće ono što je izvršilac učinio. (npr.postoji kada je izvršilac učinio više od onoga na što se saučesništvo odnosilo i to tako što je ostvario teži oblik djela. (Npr. lice koje je podstreknuto na razbojništvo izabralo je ipak samo običnu krađu. za običnu krađu. ali je pri izvršenju djela došlo do određenog odstupanja. pa se stoga ovdje izuzetno napušta princip granica umišljaja. tj. ali je moguće i odstupanje koje uopšte ne dovodi u pitanju kvalifikaciju krivičnog djela. saučesništvo je isključeno i krivična odgovornost na strani saučesnika ne postoji. odn.

39 . da ih je nedopustivo protezati i prenositi i na druge učesnike u djelu. granice njegovog umišljaja dijele sudbinu izbora samog izvršioca. prekoračenje granica nužne odbrane i krajnje nužde. Radi se o okolnostima čisto personalnog karaktera koje su toliko vezane za ličnost saučesnika. npr.bitno je samo da je samo odustajanje od izvršenja krivičnog djela bilo dobrovoljno. tako i saizvršioca shvata se na slijedeći način: Nije dovoljno odustajanje saučesnika od daljeg preduzimanja radnje saučesništva. pa su stoga redovno u zakonima ograničene samo na onog saučesnika kod koga postoje i utiču na njegovu krivičnopravnu poziciju (tzv. što ovdje podrazumijeva saučesništvo u širem smislu. da li je tražena stvar oduzeta običnom. zakon je dobrovoljno sprječavanje izvršenja djela od strane saučesnika. Za razliku od dobrovoljnog odustanka učinioca od izvršenja krivičnog djela. svojstva i okolnosti postoje. odn. odgovornosti uslovljenoj postojanjem krivičnog djela. 3) Izuzetno. neprenosive personalne okolnosti). podstrekaču ili pomagaču kod koga takvi odnosi. podstrekač i izvršilac će odgovarati za ono što je ostvareno. da li se do droge došlo prevarom. svojstva i okolnosti zbog kojih zakon isključuje krivičnu odgovornost ili dopušta oslobođenje od kazne ili ublažavanje kazne. bitno smanjena uračunljivost. izvršenje djela traži po svaku cijenu. U takvom slučaju. može postojati i treća situacija u kojoj podstrekač izvršiocu na neki način daje punu slobodu. pravna zabluda. limitiranoj akcesornosti tj. izvor odgovornosti svih saučesnika je djelo koje je stvarno izvršeno. neuračunljivost i zablude koje isključuju krivičnu odgovornost i koje su toliko vezane za ličnost da su neprenosive na druge saučesnike. već je neophodno da je saučesnik spriječio izvršenje djela. kada je izvršilac ostvario manje od onog na što je bio podstrekavan. blaže djelo. Lične okolnosti zbog kojih zakon isključuje krivičnu odgovornost su npr. ucjenom ili čak uz izvršenje i nekog drugog krivičnom djela. a ne i onima koji nisu bili u zabludi. saizvršiocu. teškom ili razbojničkom krađom. predvidio kao osnov za obavezno oslobođenje od kazne. itd.) Pitanje dobrovoljnog odustanka ili preciznije dobrovoljnog sprječavanja izvršenja djela od strane saučesnika. kada npr. njegove osobine i stanja. i dr. Lični odnosi. načina koji je on izabrao za postizanje datog kriminalnog cilja. odnosno kako podstrekača i pomagača. podmićivanjem. a ne odgovornosti pojedinih saučesnika. dobrovoljni odustanak. (npr. jer prema navedenom pravilu o odgovornosti saučesnika. Za primjenu ove odredbe sasvim je irelevantno na koji način je saučesnik spriječio izvršenje krivičnog djela . mogu da se uzmu u obzir samo onom izvršiocu. Okolnosti na osnovu kojih zakon dopušta oslobođenje od kazne ili ublažavanje kazne su npr. Riječ je takođe o okolnostima individualnog karaktera koje se mogu uzeti samo onim saučesnicima kod kojih se nađu.riječima. Ovdje se zapravo radi o tzv. odvezane ruke.

KZ FBiH) (1) Nije uračunljiva osoba koja u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije mogla shvatiti značaj svog djela ili nije mogla upravljati svojim postupcima zbog trajne ili 40 . a to su: uračunljivost – tj. potrebno da postoji i krivična odgovornost. ona je neprenosiva i svaki učinilac odgovora samo za ono što je on učinio ili je propustio učiniti. da bi neko bio krivično odgovoran mora kumulativno ispunjavati ova dva uslova. Krivična odgovornost je u osnovi individualna kategorija. Konstitutivne komponente krivične odgovornosti čine 2 subjektivna elementa koji tempore criminis karakterišu učinioca. ZKP FBiH – Sadržaj (elementi) krivične odgovornosti: (1) Krivično je odgovoran učinitelj koji je uračunljiv i kriv za učinjeno krivično djelo. ne može uticati na njihovu krivičnu odgovornost i kažnjavanje). odnosno staviti mu se na teret. ako to zakon izričito propisuje. odnosno da shvati značenje određenog djela i da se u skladu sa tim ponaša. svojstvo majke-rodilje kod krivičnog djela čedomorstva je kao strogo personalna okolnost neprenosiva i na saučesnike. Dakle. 1. Uračunljivost je svojstvo normalnog i duševno zdravog čovjeka da ispravno rasuđuje. umišljaj predstavlja teži oblik krivice za koji se redovno predviđa kažnjavanje. (3) Učinitelj je kriv i ako je krivično djelo učinio iz nehata. tj.koji se nisu nalazili u stanju jake prepasti izazvane napadom ili opasnošću. da je uračunljiv i da je kriv za učinjeno krivično djelo. KRIVIČNA ODGOVORNOST Član 35. tj. Ona može biti različitog intenziteta odnosno može se izražavati u različitim stepenima težine. Uračunljivost (Član 36. dok je nehat lakši oblik. Krivična odgovornost je skup subjektivnih pretpostavki koje trebaju biti ispunjene da bi se jedno nedopušteno i protivpravno djelo moglo pripisati učiniocu. osim protivpravnog djela. Pri tome. koji se uglavnom svode na dva osnovna oblika: umišljaj i nehat. što ga čini podobnim da bude krivično odgovoran za izvršeno krivično djelo. psihički odnos prema krivičnom djelu. (2) Učinitelj je kriv ako je krivično djelo učinio s umišljajem. Za nehatno izvršenje krivičnih djela odgovora se samo kada je to izričito predviđeno. 2. U savremenom krivičnom pravu opšteprihvaćen je princip da je za kažnjavanje učinioca. Vinost ili krivica podrazumijeva psihički odnos učinioca prema izvršenom djelu koji potvrđuje njegovu krivicu za to djelo i predstavlja osnov njegove odgovornosti. zbog kojih sam zakon predviđa blažu ili strožiju kaznu (npr. njegovo psihičko stanje i krivica ili vinost – tj. kao i neke okolnosti koje se nalaze u opisima pojedinih krivičnih djela kao čisto lične okolnosti koje zakon tretira kao privilegirajuće ili kvalifikatorne okolnosti.

a time i isključenje krivične odgovornosti. Za postojanje neuračunljivosti. jer je opšta pretpostavka da su ljudi uračunljivi. Kod ove bolesti smjenjuju se depresivno stanje i slobodni intervali. a mogućnost upravljanja svojim postupcima je voljna komponenta. Najčešće se javlja kod manično-depresivne psihoze. privremene duševne poremećenosti ili zaostalog psihičkog razvoja (neuračunljivost). nije mogla shvatiti značaj svoga djela. tj. Kad je riječ o ovom osnovu. U slobodnim intervalima postoji duševno zdravlje i osoba je odgovorna za djelo 41 . privremena duševna bolest . što postoji u najvećem broju slučajeva. Uračunljivost je svojstvo normalnog i duševno razvijenog čovjeka da ispravno rasuđuje. dovoljno je da je ispunjen jedan od dva navedena uslova. koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije mogla shvatiti značaj svog djela. koje redovito veoma dugo ili vječno traju i koje su skoro uvjek neizlječive. ako je u vrijeme dovođenja u to stanje krivično djelo bilo obuhvaćeno njegovim umišljajem ili je u pogledu krivičnog djela kod njega postojao nehat a zakon za takvo krivično djelo propisuje krivičnu odgovornost i za nehat (samoskrivljena neuračunljivost). ovog člana. odnosno da shvati značenje određenog djela i da se u skladu s tim ponaša. a neuračunljivi su samo izuzetno. sud će utvrđivanju neuračunljivosti pristupiti samo onda kada postoje okolnosti koje u konkretnom slučaju izazivaju sumnju u odnosu na uračunljivost učinioca. U praksi se najčešće dešava da su oba ova uslova kumulativno ispunjena. koja u vrijeme izvršenja krIvičnog djela. (3) Krivično je odgovoran učinitelj krivičnog djela koji se upotrebom alkohola. tako da se smjenjuju periodi oboljenja i periodi duševnog zdravlja. jer se radi o duševnim bolestima. Razlozi koji dovode do neuračunljivosti su: 1. Zakon uračunljivost određuje negativno.najčešće se manifestuje u vidu šizofrenije. progresivne paralize i nekih slučajeva poligofrenije. trajna duševna bolest . To praktično znači da je neuračunljiva osoba. određuje ko se smatra neuračunljivim.privremene duševne bolesti. Svijest o značaju djela je intelektualna komponenta. ili koja u to vrijeme nije mogla upravljati svojim postupcima. ovog člana ne može biti osnov za ublažavanje kazne. droga ili na drugi način doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti značaj svog djela ili upravljati svojim postupcima. sud se i ne upušta u ispitivanje postojanja uračunljivosti. u praksi uglavnom nema problema oko utvrđivanja neuračunljivosti. 2. Prema zakonskom određenju neuračunljiva je ona osoba. kao i osoba koja nije mogla upravljati svojim postupcima.to su oboljenja koja se javljaju povremeno ili se razvijaju u određenim intervalima. Dakle. može se blaže kazniti (bitno smanjena uračunljivost). Ako pitanje uračunljivosti uopšte nije problematično i ako na to okolnosti datog slučaja ukazuju. (2) Učinitelj krivičnog djela čija je sposobnost da shvati značaj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 1. (4) Bitno smanjena uračunljivost u koju se učinitelj doveo na način iz stava 3.

pravu i prema njima su primjenjivane prinudne mjere medicinskog karaktera. privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja. „dvojni kolosijek kazne i mjere bezbjednosti“: kazna za uračunljivog i krivog učinioca. visoke temperature ili groznice. svjetli momenti. prema kojoj su ovakvi učinioci. a mjera bezbjednosti za neuračunljivog učinioca. neuračunljivost bi se mogla definisati kao nesposobnost učinioca da u vrijeme izvršenja djela shvati značaj toga djela ili da upravlja svojim postupcima usljed trajne ili privremene duševne bolesti. može se blaže kazniti (bitno smanjena uračunljivost)“ Bitno smanjena uračunljivost je takvo stanje učinioca u vrijeme izvršenja krivičnog djela u kojem je njegova sposobnost da shvati značaj svoga djela ili mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena zbog trajne ili privremene duševne bolesti. 3. sa izuzetkom koji se odnosi na samoskrivljenu neuračunljivost tj. Ova stanja su prolazna. tj. tako da lice koje je učinilo djelo u takvom stanju. ustanovu “actiones liberae in causa”. ostajali u krivi. ali ne mora i u odnosu na druga. mjesečarstvo i sl. ovog člana. Uzroci koji dovode do zaostalog duševnog razvoja su različiti i mogu biti: povrede CNS ili povrede mehaničkim sredstvima ili preležane bolesti. privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja 42 . prava. iako neuračunljivi i bez krivice. imbecile i idiote.to su nenormalna psihička stanja. i dr. Te povrede ili promjene mogu nastati i u periodu embrionalnog razvoja. kasnije dolazi u sasvim normalno stanje. Ova stanja nemaju karakter duševnog oboljenja. Tako npr. stanje hipnotisanosti.to je nenormalno psihološko stanje nastalo usljed nedovoljne psihičke razvijenosti ličnosti. Postojanje ne/uračunljivosti relevantno je samo u odnosu na psihičko stanje učinioca u vrijeme izvršenja krivičnog djela (tempus commissi delicti). jedno lice nedovoljne duševne razvijenosti može biti svjesno značaja krivičnog djela ubistva. stanje bunila usljed trovanja. Stepen duševne zaostalosti može biti različit. mjere.učinjeno u tom stanju. Dakle. jer kod određenog lica može postojati uračunljivost u odnosu na jedno djelo. njihovo trajanje je privremeno. KZFBiH je prihvatio drugo rješenje prema kojem su ova (apsolutno) neuračunljiva lica isključena iz domena kriv. privremena duševna poremećenost . Bitno smanjena uračunljivost „(2) Učinitelj krivičnog djela čija je sposobnost da shvati značaj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 1. zaostali duševni razvoj . Zakon je u odnosu prema neuračunljivim licima napustio klasičnu koncepciju. a istovremeno da ne bude svjesno značaja neprijavljivanja krivičnog djela ili nepružanja pomoći. 4. Uzrok ovih stanja mogu biti: alkohol. Po ugledu na neka zakonodavstva. što znači da za ova lica nisu predviđene nikakve krivičnopr. otrovi. droga. pa se duševno zaostala lica svrstavaju u debile. Time se napušta i tzv. Neuračunljivost se uvijek utvrđuje u odnosu na konkretno krivično djelo. Ova oboljenja poznata su i pod nazivom lucida intervala. omamljujuća sredstva.

“ Pravilo je da se neuračunljivost kao i bitno smanjena uračunljivost procjenjuju u vrijeme izvršenja krvičnog djela. uračunljivost se može stepenovati. osnovna razlika između neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti sastoji se u intenzitetu poremećenosti psihičkih funkcija kod neuračunljivosti one su posve isključene. To znači da je za primjenu ove ustanove potrebno da je smanjenje ovih mogućnosti većeg intenziteta. samoskrivljene neuračunljivosti. ali se mogu uzeti u obzir pri odmjeravanju kazne u okviru stepena krivične odgovornosti. lice koje je sklono upotrebi alkohola i pravljenju izgreda. nego u vrijeme kada se učinilac dovodio u takvo stanje. a ovdje one postoje. Izuzetak od ovog pravila postoji u slučaju tzv. Uračunljivost ovakvih osoba ne procjenjuje se u vrijeme izvršenja djela. za razliku od neuračunljivosti koja može samo da postoji ili ne postoji. odnosno da ovakav učinilac može da postupa kako umišljajno tako i nehatno. a zakon za takvo krivično djelo propisuje krivičnu odgovornost i za nehat (samoskrivljena neuračunljivost). ako je u vrijeme dovođenja u to stanje kriv. ali su usljed postojećih abnormalnih stanja bitno smanjene. On 43 . ona se mora u svakom konkretnom slučaju da utvrđuje. Zakon bitno smanjenu uračunljivost tretira kao fakultativni osnov za ublažavanje kazne. npr. a pri tome je znao da u takvom stanju može učiniti krivično djelo Suština ovog instituta je u tome da se učinilac doveo u stanje neuračunljivosti upotrebom alkohola ili drugih omamljujućih sredstava uslijed čega nije mogao shvatiti značaj djela ili upravljati svojim postupcima. kao što se to čini kada je u pitanju i neuračunljivost.Dakle. Ako se pojavi sumnja da je uračunljivost smanjena. Zapravo. u alkoholiziranom stanju napadne drugo lice i nanese mu tjelesnu povredu. pa zbog toga se ovim licima uz kaznu mogu izricati i mjere bezbjednosti. droga ili na drugi način doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti značaj svog djela ili upravljati svojim postupcima. Umanjenja ovih psihičkih mogućnosti koja su manjeg intenziteta ne isključuju uračunljivost. dovodio u neuračunljivo stanje. djelo bilo obuhvaćeno njegovim umišljajem ili je u pogledu krivičnog djela kod njega postojao nehat. iz čega se zaključuje da takvo stanje učinioca ne isključuje njegovu krivičnu odgovornost. Samoskrivljena neuračunljivost („actiones libera in cause“) „(3) Krivično je odgovoran učinitelj krivičnog djela koji se upotrebom alkohola. vještačenjem od strane ljekara neuropsihijatara kao pojedinaca. manifestovati u različitoj mjeri. kada se uračunljivost učinioca krivičnog djela procjenjuje prema vremenu kada se učinilac stavljao. ali je krivično odgovoran jer je bio uračunljiv u vrijeme kada se dovodio u alkoholizirano stanje. izraženo u znatnijoj mjeri i da je opredjeljujuće uticalo na učinioca u odnosu na izv ršenje djela. U vrijeme nanošenja povrede učinilac je neuračunljiv. u lakšim slučajevima. Razgraničenje između neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti u praksi je veoma složeno i ovo pitanje u praksi se razrješava isključivo vještačenjem od strane specijalizovanih zdravstvenih ustanova ili.

KZ F BiH) (1) Krivično se djelo može učiniti s direktnim ili eventualnim umišljajem. a zakon za takvo djelo propisuje kažnjavanje za nehata. odnosno na osnovu kojeg mu se može uputiti prijekor za izvršenje djela koje mu se stavlja na teret. umišljaju. može biti cijenjen samo kod odmjeravanja kazne) Krivnja (vinost) (Član 37. pa učini krivično djelo. tu se ne može primjeniti institut neuračunljivosti. krivnjom) se podrazumijeva psihički odnos učinioca prema izvršenom krivičnom djelu.je krivično odgovoran. na osnovu kojeg mu se ovo djelo može pripisati u krivicu. vozač ide iz Skoplja u Ljubljanu i svjestan je. ali se svi oni u teoriji i zakonodavstvu. i 38. odgovornost. Umišljaj je osnovni oblik vinosti za koji se uvijek odgovara. radi čega je kod umišljajnih krivičnih djela propisana teža kazna. kada je sjeo da pije. Ovaj institut poznat je i pod nazivom „actiones libera in cause“ – „radnje slobodne u uzroku. da je saobraćaj opasna djelatnost i da alkohol smanjuje mogućnost upravljanja vozilom. koji ne isključuje kriv. Ili npr. Psihički odnosi učinioca prema krivičnom djelu po svojoj sadržini i intenzitetu mogu biti različiti.zna da je agresivan kad je pijan. tada se može isti pozvati na institut neuračunljivosti. ako je u vrijeme dovođenja u neuračunljivo stanje krivično djelo bilo obuhvaćeno umišljajem ili je u odnosu na krivično djelo kod njega postojao nehat. Umišljaj je istovremeno i teži oblik i stepen vinosti. (Npr. umišljaj i 2. vozači teretnjaka po nepisanom pravilu svraćaju u „birtije“ gdje se opijaju. odnosno mora biti svjestan. ev. (2) Učinitelj postupa s direktnim umišljajem kada je bio svjestan svog djela i htio njegovo učinjenje. pa u pijanom stanju učini krivično djelo. UMIŠLJAJ (DOLUS) (Član 37. Radit će se o event. U vrijeme počinjenja bio je neuračunljiv. On ipak nakon toga sjedne u auto i nastavi vožnju i dođe do saobraćajne nesreće. ali je pristao na njeno nastupanje. Npr. pa ga osuđuje zbog toga što je. ali sudija treba da ima u vidu ovaj institut. (3) Učinitelj postupa s eventualnim umišljajem kada je bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica. s obzirom da se on zahtijeva kod svih krivičnih djela. da mora stići na odredište i šta ga sve čeka na putu. pijanac ima vlastito iskustvo u pijanstvu . a nisu slobodne u izvođenju“. svode na svoja dva osnovna oblika: 1. 44 . bio svjestan jer je vozač profesionalac. dok se za nehatno izvršenje djela odgovara samo izuzetno. nehat. uglavnom. Dok recimo kod nekog ko nikad ne pije i iz nekih razloga se napije. KZ FBiH) Pod vinošću (krivicom. onda kada je to u zakonu izričito određeno.

Nasuprot tome. frankovom formulom tj. (3) Učinitelj postupa iz nesvjesnog nehata kada nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice. Praktički značaj razlikovanja direktnog i eventualnog umišljaja dolazi do izražaja kod odmjeravanja kazne. To znači da je kod obje vrste umišljaja djelo obuhvaćeno svješću učinioca. čovjek puca iz vatrenog oružja sa 4-5 m i počini ubistvo i to sa diretknim umišljajem jer je svjesno ciljao u vitalne organe čovjeka. iako je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti. 1. U istoj situaciji ako bi on promašio. ako posljedica nije nastupila jer je neispravno oružje. U praksi. jer je stepen krivične odgovornosti takvog učinioca veći. i sl. KZ FBiH) (1) Krivično djelo može se učiniti iz svjesnog ili nesvjesnog nehata. kod eventualnog umišljaja volja se manifestuje u vidu pristajanja na nastupanje posljedice. NEHAT (CULPA) (Član 38. pa je pristao na njeno nastupanje. Tako se kod direktnog umišljaja volja učinioca manifestuje u htijenju. 45 . Obično se kaže da se kod eventualnog umišljaja učinilac ponaša u skladu sa tzv. ali je olahko držao da ona neće nastupiti ili da će je moći spriječiti. Ako je u istim okolnostima učinilac gađao u noge i došlo je do povređivanje onda ne možemo reći da je sa umišljajem išao na lišenje života) Predumišljaj predstavlja dugotrajno stvaranje odluke za izvršenje krivičnog djela i postoji u slučajevima kada je učinilac u dužem vremenskom periodu pripremao izvršenje djela. tj.Umišljaj je psihički odnos učinioca prema izvršenom krivičnom djelu Postoje dva oblika umišljaja: direktni umišljaj (dolus directus) .postoji kad je učinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. Razlika između ovih vrsta umišljaja javlja se u sferi volje. onda ćemo to cijeniti kao pokušaj krivičnog djela ubistva. (2) Učinitelj postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica. 2. eventualni umišljaj (dolus eventualis) . postojanje predumišljaja odraziće se na odmjeravanje kazne. Unatoč tome. učinilac se ponaša u pravcu „ako nešto bude neka bude“ tj. budući da je imao mogućnost i vrijeme da uvidi štetnost vlastitog budućeg ponašanja. on hoće da učini djelo. Nehat je korektivni oblik krivnje i u odnosu na umišljaj je blaži oblik krivnje. Kod oba oblika umišljaja svjesna komponenta je podudarna. Naš zakon ne poznaje predumišljaj. „ako do djela dođe neka dođe“. direktni i eventualni umišljaj se cijene prema okolnostima slučaja – u obzir se uzimaju sve okolnosti i na osnovu toga cijeni da li je učinjeno djelo u direktnom umišljaju (npr. dakle djelo se javlja kao rezultat dugotrajnog i zrelog razmišljanja. te odustane od izvršenja krivičnog djela.postoji kad je kod učinioca postojala svjest da zbog njegovog činjenja ili ne činjenja može nastupiti zabranjena posljedica.

samopouzdanje. Dakle. nevoljnim krivičnim djelima. tj. samo onda kada je to u zakonu izričito određeno. jer učinilac neće posljedicu. te dođe do požara i nastupanja štete). a kod svjesnog nehata on ne pristaje na posljedicu. To podrazumijeva različite okolnosti koje su relevantne za tu ocjenu. ali ne postoji volja. pa dijete prilikom igre upadne u krečanu i uguši se. lakomislenost) postoji kada je učinilac bio svjestan svog djela. bez obzira na oblik. kod učinioca postoji svijest o djelu.Naši zakoni polaze od toga da je prirodi krivičnog djela imanentan umišljaj. Kada je u pitanju učinilac. nemar. svjestan da zbog njegove radnje (činjenja ili nečinjenja) može nastupiti zabranjena posljedica. Dakle kod nesvjesnog nehata postoji odsustvo svjesti o mogućnosti nastupanja posljedice i odsustvu volje. Njegov voljni odnos prema nastupanju posljedice je negativan. ali je olako držao da će je moći spriječiti ili da ona ipak neće nastupiti . Za ocjenu učiniočeve dužnosti i mogućnosti predviđanja posljedice odlučujuća su subjektivna svojstva učinioca i objektivne okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. ili pouzdanje u spoljne okolnosti usljed kojih posljedica neće nastupiti iako za to postoji mogućnost. nepažnja) postoji kad učinilac nije bio svjestan mogućnosti nastupanja posljedice. iako je prema okolnostima slučaja i svojim ličnim svojstvima. Nedostatak pažnje koju je učinilac u datoj situaciji mogao i bio dužan da ima. lovac u šumi puca na divljač i ubije čovjeka koji je slučajno naišao stazom kroz šumu. Upravo zbog toga u zakonu je predviđeno da se za nehatno izvršenje djela odgovara samo izuzetno. kod nehata. Znači nesvjesni nehat predstavlja nepažljivo ponašanje.). Krivnja ovog učinioca je u tome što je bio dužan i mogao da ima takvu svjest. već drži da do toga neće doći. ne postoji voljni odnos prema krivičnom djelu. Drugim riječima kod ovog učinioca prisutno je samopouzdanje u svoje sposobnosti i mogućnost da spriječi nastupanje posljedice. lične i subjektivne mogućnosti i svojstva učinioca. prilikom pravljenja kuće vlasnik ne pokrije krečanu te dođe do pada djeteta u kreč i njegovog ugušenja. mjerodavne su individualne okolnosti. (npr. Nesvjesni nehat (negligentia. Nehat se pojavljuje u dva oblika: Svjesni nehat (luxuria. onu njegovu komponentu koja ga čini oblikom vinosti. Naime kod eventualnog umišljaja učinilac pristaje na posljedicu. tj. 46 . zbog čega nije predvidio inače predvidivu posljedicu. kao što su njegov uzrast. odn. čovjek ne ugasi vatru koju je zapalio na otvorenom. Zato se često za nehatne delikte naglašava da se radi o tzv. ali je razlika u voljnom elementu. ako neko lice kod izgradnje objekta ne pokrije krečanu. (npr. predstavlja suštinu nesvjesnog nehata. stanje 1. morao i mogao biti svjestan te mogućnosti. da učinilac ima i svijest i volju za učinjenje. Nasuprot tome. pa bi mogli reći da je nehat neprirodni oblik krivnje. te usljed vjetra dođe do požara. lovac u šumi ne ugasi vatru. intelektualne mogućnosti. 2. niti pristaje na njeno nastupanje. Prema tome kod eventualnog umišljaja i svjesnog nehata elemenat svjesti je isti. ali je nije imao.

finansijski eksperti. profesionalni vozači. Takvu okolnost kao otežavajuću treba cijeniti i pri odmjeravanju kazne. error iuris). postojanje buke.zabluda o činjenicama (lat. straha i sl. profesionalni ili pozivni nehat koga karakteriše to što učinilac u preduzimanju radnje nije imao onaj stepen pažnje u predviđanju posljedice koji se zahtijeva u obavljanju profesije kojom se on bavi. U zavisnosti od toga na koje se elemente krivičnog djela odnosno okolnosti zabluda odnosi. 47 . njegovo iskustvo. u teoriji se pominje i tzv. prisustvo dr. Kada su u pitanju objektivne okolnosti. Kao poseban oblik nehata. to djelo bilo dopušteno. . error). ako bi one stvarno postojale. odnosno ne bi bilo protivpravno djelo (stvarna zabluda u širem smislu). stručnjaci za eksplozivne i lakozapaljive materije i dr. složenost situacije itd. vremenske prilike. Okolnost da je u pitanju vršenje profesionalne dužnosti. zabluda predstavlja nepostojanje svijesti ili postojanje pogrešne svijesti učinioca o relevantnim okolnostima krivičnog djela koje čini. ljekari. jer je riječ o profesiji učinioca kod koga postoji mnogo veći stepen poznavanja i razumijevanja određenih procesa i situacija a time i svijesti o mogućnosti nastupanja štetnih posljedica u vezi sa radnjama koje se pri tome preduzimaju. može da se cijeni kako kod nesvjesnog tako i svjesnog nehata. u pravu uopšte. ZABLUDA (Čl. u zavisnosti od toga kako se odvijalo izvršenje djela. error facti) .njegovog vida i sluha. KZ FBiH) Zabluda (lat. različite okolnosti kao što su mjesto izvršenja radnje. Naravno.postoji kada učinilac u vrijeme izvršenja djela iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabranjeno. pri takvoj situaciji dužnost i mogućnost predviđanja posljedice je veća . da li je bila noć ili dan. psihofizičko stanje.zabluda o pravu (lat. nego što se to inače u drugim prilikama zahtijeva od drugih lica. lica. U krivičnom pravu. 2.) bila dužna da budu pažljivija u vršenju svoje profesije. 39. predstavlja nepostojanje svijesti ili postojanje pogrešne svijesti o nekim pravno relevantnim okolnostima ili sadržajima. Praktični značaj razlikovanja ova dva oblika nehata dolazi do izražaja kod odmjeravanja kazne. i 40. pravna zabluda .postoji kada učinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom propisanog obilježja (stvarna zabluda u užem smislu). stepen vidljivosti. ili je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi. u krivičnom pravu se razlikuju dvije osnovne vrste zabluda: 1. Radi toga su i kod svjesnog nehata manje mogućnosti olakog držanja da do posljedice neće doći ili da će je moći spriječiti. stvarna zabluda . treba uzeti u obzir. jer je kod takvih učinilaca stepen svijesti o mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice veći. odnosno eventualno stanje premorenosti. Riječ je dakle o nehatu lica koja su po svom pozivu ili zanimanju (npr.

krivično je odgovorna za krivično djelo učinjeno iz nehata ako zakon za to krivično djelo propisuje kažnjavanje i za nehat. u užem i širem smislu. bez obzira da li se radi o okolnostima stvarnog ili pravnog karaktera. pogrešno misleći da se radi o drugoj vrsti) Stvarna zabluda u širem smislu To je zabluda o okolnostima koje isključuju protivpravnost djela. ovdje se ne radi o zabludi o biću krivičnog djela. ili koja je pogrešno smatrala da postoje okolnosti prema kojima bi. Dakle. itd. Stvarna zabluda u užem smislu To je zabluda o zakonskim obilježjima (biću) krivičnog djela. kao što su radnja. privilegovanom ili kvalifikovanom obliku. djelo rodoskrnjavljenja/. lično svojstvo učinioca ili svojstvo pasivnog subjekta. djela. već o zabludi o okolnostima koje se nalaze van bića krivičnog djela i koje imaju karakter osnova isključenja opasnosti i/ili protivpravnosti djela. licu koje nije navršilo određene godine starosti kod nekih djela. KZ FBiH) (1) Nije krivično odgovorna osoba koja u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije bila svjesna nekog njegovog zakonom propisanog obilježja. da su one stvarno postojale. okolnostima koje bi. pa samim tim i postojanja krivičnog djela u cjelini. ipak se radi o zabludi koja je po svom efektu i učincima jednaka zabludi o 48 . to djelo činile dopuštenim. Zablude o biću krivičnog djela nema ukoliko se radi o zabludi o pogledu nekih okolnosti koje nisu zakonska obilježja krivičnog djela. ili neko uzme tuđu stvar pogrešno misleći da je njegova. Iako je ovdje učinilac svjestan bića krivičnog djela.). (npr. objekat radnje. djelo falsifikovanja novca/. to djelo bilo dozvoljeno. Postoji kada je u vrijeme izvršenja djela učinilac pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi. ili licu pod međunarodnopravnom zaštitom.Stvarna zabluda (Član39. ako bi uistinu postojale. pogrešno misleći da se radi o drugom. to djelo bilo dopušteno (2) Ako je osoba bila u zabludi iz nehata. u ovoj zabludi nalazi se lice koje plaća lažnim novčanicama ne znajući da su lažne /kriv. sredstvo ili način izvršenja. Zabluda o biću krivičnog djela se može odnositi na sve okolnosti koje se javljaju kao obilježja krivičnog djela. vrijeme.) Ova zabluda se može odnositi i na mjesto. Stvarna zabluda je institut koji isključuje krivičnu odgovornost učinioca i pojavljuje se u 2 oblika. Ona se može odnositi i na svaku drugu okolnost koja ulazi u strukturu elemenata datog krivičnog djela u njegovom osnovnom. (npr. Postoji kada u vrijeme izvršenja učinilac nije bio svjestan nekog zakonom određenog obilježja djela. ako je učinilac lišio života jedno lice. da su one stvarno postojale. tj. uzročnost ili kauzalitet. ukoliko se i te okolnosti javljaju kao obilježje nekih kriv. ili kada brat i sestra vrše obljubu ne znajući da su brat i sestra /kriv. da se radi o žrtvi sa određenim svojstvima. ( npr. posljedica. ili ako je prenosio supstance za spravljanje jedne vrste droge.

iako različite. (npr. koja je uobičajena u našoj literaturi. kao npr. i jedna i druga prema zakonskom tekstu imaju iste krivičnopravne efekte. nije od posebnog praktičnog značaja. od podjednakog značaja. Učinilac koji se nalazio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi nije krivično odgovoran. Dakle. da je bio obazriviji. pa će i zabluda o njima pod istim okolnostima u principu imati isti značaj i dejstvo. Već je navedeno da stvarna zabluda uvijek isključuje umišljaj. a radi se o kriv. da li je zabluda u kojoj se našao rezultat njegove nepažnje koju je. trebao i mogao izbjeći. Kod otklonjive stvarne zablude ne isključuje se krivična odgovornost učinioca. ali na način da bi sud utvrdio da je djelo učinjeno u putativnoj /uobraženoj/ nužnoj odbrani u uslovima stvarne zablude) Bez obzira što se u prvom slučaju radi o okolnostima koje se nalaze u zakonskom opisu bića krivičnog djela. onda se neće pristupati ispitivanju da li je riječ o otklonjivoj ili neotklonjivoj zabludi. potrebno je utvrditi da li je učinilac za tu zabludu kriv ili nije. To je stoga što su i jedne i druge okolnosti. U našoj krivičnopravnoj literaturi u tom smislu se uglavnom govori o tzv. a poznat je kao brz na pištolju. Međutim. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji kada učinilac nije bio dužan da ima. putativna nužna odbrana ili krajnja nužda. tj. jer učiniocu nedostaje svijest neophodna za postojanje umišljaja. tokom svađe jedan od učesnika poteže za pištolj. djelu za koje zakon ne propisuje kažnjavanje za nehatno izvršenje takvog djela. činjenična situacija koja daje legitimitet njegovom ponašanju.) Sličnog su karaktera i neki drugi slučajevi koji spadaju u ovaj oblik zablude. ili vojnik u ratu ubija svog vojnika misleći da je neprijateljski i sl. što znači da je on bio dužan i mogao imati pravilnu predstavu o djelu koje je učinio. Praktično. treba utvrditi da li se navedena zabluda učiniocu može staviti na teret ili ne može . Stoga i navedena podjela na stvarnu zabludu u užem i širem smislu. ili je bila neskrivljena ili izvinjavajuća. policajac hapsi jedno lice u pogrešnom uvjerenju da je to učinilac razbojništva za kojim je raspisana potjernica. to znači da ukoliko se utvrdi da postoji stvarna zabluda. Drugim riječima. to ne znači da ona u svakom slučaju negira svaki oblik krivične odgovornosti. ako je za to djelo predviđeno kažnjavanje za nehat. pa stoga ni nema razloga da se tako ne ponaša. odnosno krivičnu odgovornost. 2. a drugi naspram njega poteže pištolj i ubija prvog. jer takva zabluda isključuje njegovu krivnju. (npr. Otklonjiva stvarna zabluda postoji kada se učinilac nalazi u zabludi usljed nehata. 49 . otklonjivoj ili neotklonjivoj stvarnoj zabludi: 1. učinioca ima ova zabluda. jer se radi o zabludi o činjenicama koje su materijalni osnov razloga isključenja protivpravnosti. to je nehatno skrivljena stvarna zabluda. odnosno da li je ona bila skrivljena ili neizvinjavajuća. a u drugom o okolnostima van bića krivičnog djela.biću krivičnog djela. Učinilac ovdje pogrešno smatra da postoji neka okolnost koja opravdava njegovo djelo. Da bi se znalo kakvo dejstvo na krivicu. što znači da njegov postupak nije upravljen na ostvarenje protivpravnog djela. te će učinilac biti odgovoran za nehatno izvršenje djela. niti je mogao imati pravilnu predstavu o djelu koje je učinio.

neće odgovarati za kriv. 192. Ako se u oba slučaja radi o krivičnom djelu i zaštićenim objektima iste vrijednosti. npr. (aberacije s objektom iste vrijednosti). a posljedica nastupi na drugom objektu. takva zabluda će biti relevantna . dok će u slučaju postojanja zablude u odnosu na neku privilegujuću okolnosti. Ta dva djela tretiraju se kao djela u sticaju. postojaće njegova odgovornost samo za osnovni oblik djela. jer sva lica uživaju jednaku krivično-pravnu zaštitu. ako neko oduzme tuđu stvar ne znajući da se radi o stvari od posebnog istorijskog značaja. Ovdje se ne radi u pravom smislu o stvarnoj zabludi. skretanju udarca. ako službeno lice u institucijama BiH ograniči slobodu kretanja licu pod međunarodnopravnom zaštitom. Zabluda o objektu (error in objecto): postoji kada učinilac vrši krivično djelo na jednom objektu. npr. KZ BiH. nego o skretanju kauzalnog ili uzročnog toka prema drugom objektu. npr. neće odgovarati za tešku krađu. npr. međutim utvrdi se da je to sasvim drugo lice. Promašeni udarac (aberatio ictus sive impetus): Postoji kada učinilac preduzima radnju radi izvršenja djela prema jednom objektu. već za običnu krađu. kada se čovjek pojavljuje kao objekt krivčnog djela . lice A puca na lice B ali ga promaši i pogodi lice C. Međutim ukoliko je učinilac bio u zabludi u odnosu na neke osobine objekta. Međutim ukoliko je učinilac bio u zabludi u odnosu na neke osobine lica. učinilac ukrade ovcu vlasništvo lica A. pogrešno misleći da se radi o drugom objektu.Ukoliko je učinilac bio u zabludi u odnosu na neku kvalifikatornu okolnost. koje ujedno predstavljaju i obilježja krivičnog djela. Ovdje se ustvari ne radi o stvarnoj zabludi. koje ujedno predstavljaju i obilježja krivičnog djela. ali je otrovano vino koje je stavila na sto popilo drugo lice. učinilac je pucao je na jedno lice a pogodio drugo. (npr. ili prilikom pucanja na lice A dođe do rikošeta (odbijanja zrna od tvrdi predmet) i povređivanja nekog lica prema kome nije usmjeren napad. već je u pitanju devijacija u izvođenju radnje. pa nije bitno prema kome je usmjeren napad. 3. Aberacije su veoma slične zabludama o kauzalitetu i postoje kada učinilac nije prouzrokovao posljedicu na željenom nego na nekom drugom objektu. već za kriv. 147. KZ BiH. Posebni slučajevi stvarne zablude: 1. postojanje zablude je pravno irelevantno. Ovdje se neće raditi o stvarnoj zabludi. takva zabluda će biti relevantna. djelo Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom iz čl. U ovom slučaju naša sudska praksa i pravna teorija zauzimaju stanovište prema kome će se raditi o pokušaju ubistva lica prema kome je pucano i ubistva iz nehata lica koje je metak pogodio. Prema pretežnom shvatanju u ovakvim slučajevima postoji idealni sticaj pokušaja željenog krivičnog 50 . Zabluda o licu (error in persona): To je poseban oblik zablude o objektu. pogrešno misleći da se radi o nekom drugom licu. ipak odgovarati samo za privilegovani oblik djela. djelo Protivpravno lišenje slobode iz čl. 2. učinilac u mraku sačeka neko lice i napadne ga misleći da je to lice sa kojim ima sukob. pogrešnom smjeru radnje radi toga što je loše izvedena pa je stoga promašila željeni cilj. ili. ili supruga je htjela otrovati muža. misleći da je ona vlasništvo lica B. učinilac je pucao na zvijer a pogodio je prolaznika (aberacije s objektom različite vrijednosti). npr.

tada se neće raditi o aberatio ictus-u. što se raspravlja po pravilima alternativnog umišljaja (dolus alternativus). on je u zabludi u pogledu zabrane koju je u datom slučaju morao da poštuje. ali ne zna da je to što radi pravno nedopušteno odn. zabluda će biti irelevantna ako su u pitanju nebitna odstupanja stvarnog od zamišljenog kauzalnog toka. Radi se o situacijama kada učinilac pogrešno drži da ono što čini nije pravno zabranjeno. zamislio na jedan način. 4. Dakle. Tek ako se radi o bitnim odstupanjima radi će se o zabludi koja je od značaja i koja isključuje umišljaj u odnosu na posljedicu. tj. (npr. ili učinilac vrši obljubu sa djetetom znajući da ono nije navršilo 14 godina starosti. b) indirektna pravna zabluda . učinilac kod stvarne zablude ne zna što radi. propisano kao krivično djelo.sastoji se u pogrešnoj predstavi o nekom od razloga isključenja protivpravnosti i postoji kad je učinilac svjestan zabranjenosti njegovog djela. KZ FBiH) Učinilac krivičnog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabranjeno. a to se dogodilo na drugi način. može se blaže kazniti ili osloboditi kazne. ali kojeg pravni poredak a) 51 . Za razliku od stvarne zablude kod koje učinilac nije svjestan onoga što čini. nedostaje mu svijest o nedopuštenosti djela. npr. odnosno njegovoj protivpravnosti. Ovdje su odstupanja nebitna i stoga su irelevantna pa umišljajna odgovornost ostaje. a ako takva svijest postoji. u zavisnosti od slučaja. Valja ipak upozoriti da se. Pravna zabluda (kao i stvarna) se može javiti u 2 oblika: direktna pravna zabluda .zasniva se na pogrešnom uvjerenju učinioca o dopuštenosti njegovog djela i postoji kad učinilac nije svjestan norme koja se odnosi na dato djelo ili je pogrešno razumije. riječ je o pravnoj zabludi. tj. učinilac je radi ubistva bacio žrtvu s mosta u vodu da se utopi. ili pogrešno drži da postoji neki osnov isključenja protivpravnosti.predstavljeni i stvarni odnosno realizovani kauzalni tok se ne poklapaju. treba ispitati da li je učinilac dopuštao mogućnost da pogodi drugo lice. postoji stvarna zabluda. Pravna zabluda (error iuris) predstavlja pogrešnu predstavu učinoca o zabranjenosti krivičnog djela. odnosno kauzalnog toka. ali učinilac smatra da to nije zabranjeno. kod pravne zablude on je toga svjestan. ako učinilac djela rodoskrvnjenja nije svjestan srodničkog odnosa. S obzirom da nije moguće uvijek sagledati kauzalni tok u svim detaljima i pojedinostima. Ako je on s tim računao. a kod pravne zablude ne zna da ono što radi ne smije raditi. Učinilac dakle nije svjestan da je njegovo ponašanje predviđeno kao krivično djelo. ali on pogrešno procjenjuje da u datom slučaju postoji posebna norma koja njegovo ponašanje čini dopuštenim.djela i nehatnog krivičnog djela stvarno izvršenog prema drugom objektu. ali ne zna da je to pravno zabranjeno. Zabluda o kauzalitetu: Postoji kod učinioca koji je odvijanje radnje. posljedica je prouzrokovana na drukčiji način nego što je učinilac zamislio . Pravna zabluda (Član 40. Za ocjenu krivičnopravnog značaja ove zablude mjerodavan je sam karakter i stepen odstupanja. ali je žrtva umrla prije radi srčanog udara i sl.

a što on ne zna. Teško da se učinilac može pozivati da nije znao da je takvo djelo zabranjeno pa da ga je zbog toga učinio. Prema našem zakonu. U tom smislu je. silovanje. svakako moraju biti veoma strogi. Pravna zabluda je u praksi veoma rijetka. kao i kod stvarne zablude. odn. odnosno za koja je očigledno i opšte poznato da imaju protivdruštveni karakter. učinilac smatra da je vršenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva dopušteno ukoliko ga vrši po naređenju pretpostavljenog. tako da iz opravdanih razloga ne zna za eventualno nove propise koji su se donosili u takvoj situaciji. pravna zabluda ne isključuje postojanje krivične odgovornosti. Kod nekih od njih kao što je npr.ne priznaje. onda kriteriji ocjene opravdanosti razloga. Pravna zabluda mogla bi postojati i u situacijama velikih elementarnih nepogoda. Međutim. njegovo zvanje i zanimanje. osnovno polazište je karakter krivičnog djela koje je u pitanju: Ako je riječ o krivičnim djelima koja ulaze u kategoriju djela čija je neprihvatljivost očigledna. u obzir će se uzeti niz okolnosti date situacije. odnosno otklonjivosti ili neotklonjivosti zablude. S druge strane. jer se predviđa mogućnost ublažavanja ili oslobođenja od kazne. tako i na strani učinioca. dakle. što procjenjuje sud u svakom konkretnom slučaju. Pravna zabluda bi mogla postojati u slučaju kada stranac ili naš građanin koji duže boravi van zemlje. kada učinilac boravi na određenom području koje je odsječeno i nema nikakve komunikacije. odnos učinioca prema djelu i sl. odnosno njegove pozicije i odnosa prema djelu. takvu mogućnost sud može koristiti samo pod uslovom da je učinilac u pravnoj zabludi bio iz opravdanih razloga. Pravna zabluda proizvodi krivičnopravne učinke ili dejstvo samo u segmentu kažnjavanja. a) Pri procjeni da li se radi o jednoj ili drugoj zabludi. Npr. kako na strani samog krivičnog djela. KAZNE 52 . na teritoriju BiH vrše prodaju deviza i slične radnje koje su u drugim državama dozvoljene. Sud će pri tome procjenjivati sve objektivne i subjektivne okolnosti. b) neotklonjivu pravnu zabludu – postoji kad učinilac nije mogao da izbjegne zabludu u kojoj se nalazio. potrebno razlikovati: otklonjivu pravnu zabludu – postoji kad je učinilac prema okolnostima tempore criminis mogao da zna da je djelo koje čini zabranjeno. razbojništvo i slična djela praktično je isključena mogućnost postojanja pravne zablude. ili službeno lice pogrešno smatra da je svako njegovo djelo dozvoljeno ukoliko ga čini po naređenju pretpostavljenog. kada učinilac pod datim okolnostima nije mogao da zna da je to djelo nedopušteno. ubistvo. ako se radi o djelima čija neprihvatljivost nije tako očigledna i kod kojih kriminalnost nije tako izrazita. uključujući posebno svojstva samog učinioca. pogrešno shvata granice jednog inače pravno priznatog razloga za isključenja protivpravnosti.

b) da se utiče na učinitelja da ubuduće ne učini krivična djela. 53 . Zatvor (i dugotrajni zatvor) i maloljetnički zatvor su uvijek glavne kazne. Kada je za krivično djelo propisano više kazni. KZ FBiH) (1) Krivično odgovornim učiniteljima krivičnih djela mogu se izreći ove kazne: a) kazna zatvora. samo se jedna može izreći kao glavna.) određuje opštu svrhu svih krivičnih sankcija. Svrha kažnjavanja (Član 42. Kod krivičnih djela iz koristoljublja novčana kazna se može izreći uz kaznu zatvora i kad nije izričito propisana za to krivično djelo. Sporedne kazne su one kazne kojima se ne može u potpunosti postići svrha kažnjavanja i koje se mogu izricati samo uz glavnu kaznu. kako bi se pojačalo i dopunilo dejstvo glavne kazne. KZ FBiH) “Svrha kažnjavanja jeste: a) da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela. (5) Za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom. 7. Kazne su: zatvor (i dugotrajni zatvor). (2) Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna. (4) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni. maloljetnički zatvor i 3. 1. (3) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna. 2.Vrste kazni (Član 41. novčana kazna. te sprječavanje učinioca da čini krivična djela i podsticanje njegova prevaspitanja. Glavne kazne su one kazne koje su takvog karaktera da se samo njihovom primjenom u cijelosti može ostvariti svrha kažnjavanja. b) novčana kazna. Ako se novčana kazna izriče kao glavna. onda se uvijek izriče kao jedina. a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. samo jedna se može izreći kao glavna. d) i da se utiče na svijest građana o pogibeljnosti krivičnih djela i o pravednosti kažnjavanja učinitelja. Novčana kazna može biti i glavna i sporedna.” KZ FBiH (odredbe čl. c) da se utiče na ostale da ne učine krivična djela. a to je preventivni uticaj na druge da poštuju pravni sistem i ne čine krivična djela. ili kad je zakonom propisano da će se učinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom.

Kazna zatvora Član 43. 3. KZ FBiH) propisao samo svrhu kazne. Posebna svrha kažnjavanja leži u njenoj preventivnoj funkciji koja se manifestuje u 2 oblika: a) Specijalna ili posebna prevencija . da se utiče na svijest građana o neprihvatljivosti i štetnosti krivičnih djela i o pravednosti kažnjavanja učinioca. da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela. sprječavanje učinioca da ubuduće čini krivična djela i njegovo popravljanje (specijalna prevencija).znači uticaj na druge da ne čine krivična djela. U pravilu. (6) Kazna zatvora se izriče na pune godine i mjesece. KZ FBiH (1) Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža od dvadeset godina. zaštita društva od kriminaliteta kao negativne društvene pojave. Kazna maloljetničkog zatvora je po svojoj svrsi. dejstvo kazne nije usmjereno na odmazdu ili retribuciju. odnosno svrhu kažnjavanja. (5) Pod uslovima propisanim glavom X (Pravila o odgojnim preporukama. drugim riječima. Kazna koju sud izrekne treba biti takva da se njenim izvršenjem može ostvariti svrha kažnjavanja. svrhu kažnjavanja čine dva osnovna elementa koja treba posmatrati u njihovom jedinstvu: 1. (3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne može propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivično djelo. amnestija i pomilovanje mogu se dati tek nakon izdržane tri petine te kazne. već na prevenciju. trajanju i načinu izvršenja posebna kazna lišenja slobode. Kazna dugotrajnog zatvora se izriče samo na pune godine.znači uticaj na učinioca da ponovo ne čini krivična djela i njegovo prevaspitanje. a do šest mjeseci i na pune dane. (2) Za najteže oblike teških krivičnih djela učinjenih s umišljajem može se propisati kazna zatvora u trajanju od dvadeset do četrdeset pet godina (dugotrajni zatvor). koja se sastoji u slijedećem: 1. Dakle. Prvi elemenat je suzbijanje opasnih djelatnosti kojima se povrjeđuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom. prirodi. 54 . (4) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći učinitelju koji u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije navršio dvadeset jednu godinu života.Polazeći od tako postavljenih opštih okvira svrhe kažnjavanja. odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika) ovog zakona može se izreći kazna maloljetničkog zatvora. U našem krivičnom zakonodavstvu kazna zatvora je osnovna krivična sankcija. zakon je u ovoj odredbi (Član 42. (7) Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. da se utiče na sve potencijalne učinioce krivičnih djela da se uzdrže takve djelatnosti (generalna prevencija). 4. b) Generalna ili opšta prevencija . 2. 2.

odnosno samo posebni minimum ili posebni maksimum kazne zatvora. a nekada alternativno sa novčanom kaznom. ali on to jeste po nizu obilježja. Kazna zatvora je vremenska kazna koja se izriče u rasponu od 30 dana (opšti minimum) do 20 godina (opšti maksimum). naš zakon ne predviđa mogućnost prekoračenja opšteg maksimuma kazne ni u slučaju sticaja krivičnih djela. Visina jedinstvene kazne zatvora u takvim slučajevima može dostići opšti maksimum. Za razliku od nekih krivičnih zakonodavstava. a kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci i na pune dane. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Dugotrajni zatvor je nova kazna lišenja slobode. a u obrnutom slučaju. U takvim slučajevima. kada je određena samo gornja granica. osim u slučaju krivičnih djela učinjenih iz koristoljublja. a izuzetno radom za opšte dobro na slobodi. Kazna zatvora se izriče na pune godine i pune mjesece. Kada se radi o granicama kazne za jedno krivično djelo u okviru kojih sud može odmjeriti kaznu. Dugotrajni zatvor Dugotrajni zatvor nije izričito propisan kao posebna vrsta kazne. treba imati u vidu i alternativni način propisivanja kazne. Npr. Dugotrajni zatvor se propisuje za najteže oblike krivičnih djela učinjenih sa umišljajem. a nekada samo jedna od njih. nepravilno je izreći kaznu zatvora u trajanju od 45 dana ili 60 dana i sl. Naš zakon ni u jednom slučaju kaznu zatvora ne propisuje kumulativno sa novčanom kaznom. poluotvorenim ili otvorenim ustanovama za izdržavanje kazni (za razliku od kazne dugotrajnog zatvora koja se isključivo izvršava u ustanovama zatvorenog tipa). a zamjena je za smrtnu kaznu koja je ukinuta na temelju Protokola 6. supletorna kazna zatvora koja nastaje zamjenom novčane kazne kaznom zatvora u slučaju neplaćanja novčane kazne. određujući njenu donju u gornju granicu. Nekada je određena i jedna i druga granica. kao gornja granica kazne uzima se opšti maksimum. jedinstvena kazna ne može ni dostići opšti maksimum kazne zatvora. U prvom slučaju pravilno bi bilo kazna zatvora u trajanju od 1 mjeseca i 15 dana. a u drugom u trajanju od 2 mjeseca. Postoji i tzv. 55 .Ona je propisana za svako krivično djelo. Proizilazi dakle da se naš zakon opredijelio za sistem relativno određenih kazni. između dvije kazne zatvora od kojih svaka može biti glavna. ali u slučajevima sticaja djela sa propisanom kaznom zatvora do 3 godine. kao donja granica uzima se opšti minimum od 30 dana. odnosno ona ne može biti veća od 8 godina. U slučajevima kada je određena samo donja granica. što znači da zakon za svako krivično djelo propisuje kaznu u određenim okvirima. Kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci može se uz pristanak osuđenog zamijeniti u novčanu kaznu. Kazna zatvora se izvršava u zatvorenim. sud bira jednu od njih i izriče je kao glavnu. nekada kao jedina kazna.

Kod ove vrste kazne pooštreni su uslovi tzv. (Zamjena novčane kazne) ovog zakona.Nikada se ne propisuje kao jedina kazna za određeno krivično djelo. pomilovati ili uslovno otpustiti tek nakon izdržanih 3/5 izrečene kazne. Izriče se u rasponu od 20 do 45 godina i to samo na pune godine. (7) Raspoređivanje na rad za opće dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta obavlja kantonalno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika. (4) Pri ocjenjivanju trajanja rada za opće dobro na slobodi. koja se bazira na dva konstitutivna elementa: 1. KZ FBiH) (1) Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše šest mjeseci može istovremeno odrediti da se izrečena kazna. koja se nalazi negdje između kazne i uslovne osude. ali istovremeno uslovna kazna ne bi bila dovoljna za postizanje opće svrhe krivičnopravnih sankcija. sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za opće dobro na slobodi. zamijeni radom za opće dobro na slobodi. i to jednu od mjera iz kategorije novih. Rok za izvršenje rada za opće dobro na slobodi ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od jedne godine. Rad za opšte dobro na slobodi ili društveno koristan rad predstavlja posebnu krivičnopravnu sankciju-mjeru. izvršiocu krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života. vodeći računa o njegovim sposobnostima i znanjima.47. „zakonskih pogodnosti“ u odnosu na kaznu zatvora. kao mjere upozorenja. tako da se osuđenik na dugotrajni zatvor može amnestirati. Ne može se izreći mlađem punoljetnom licu tj. uzimajući u obzir sve okolnosti koje određuju vrstu i mjeru kazne. alternativnih krivičnih sankcija. sud će uzeti u obzir izrečenu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogućnosti učinitelja. izvršenje kazne zatvora ne bi bilo prijeko potrebno za ostvarenje svrhe kažnjavanja. kao i vremena izvršenja tog rada. (5) U slučaju kada osuđenik po isteku određenog roka nije izvršio ili je samo djelimično izvršio rad za opće dobro na slobodi. Izvršava se samo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. s obzirom na njegovu osobnu situaciju i zaposlenje. Riječ je o sui generis mjeri. već uvijek alternativno uz kaznu zatvora. Rad za opće dobro na slobodi (Član 44. (6) Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi može se primijeniti i u slučajevima kada se novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama čl. (3) Rad za opće dobro na slobodi određuje se u trajanju srazmjernom izrečenoj kazni zatvora od najmanje deset do najviše šezdeset radnih dana. prvi konstitutivni elemenat se sastoji u tome da je za njenu primjenu neophodan pristanak osuđenog i 56 . uz pristanak optuženog. (2) Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za opće dobro na slobodi zasniva se na ocjeni da.

Ovakvu svoju odluku sud zasniva na uvjerenju da izvršenje izrečene kazne zatvora nije neophodno za ostvarenje svrhe kažnjavanja. već i svaki drugi rad u državnim ustanovama. sud ocijeni da se ovakvom mjerom ne bi izvršio uticaj na druge da poštuju pravni sistem i ne čine takva krivična djela. drugi konstitutivni elemenat je rad osuđenika na slobodi kao središnji i osnovni elemenat. počev od kurirskih poslova do poslova održavanja čistoće. Ova mjera ne podrazumijeva samo rad u bolnicama ili ustanovama za njegu. Kako zakon nije dao jasna mjerila sudu za izbor navedene mjere. odnosno utvrđene (izrečene) kazne zatvora nakon vijećanja i glasanja. poslije odmjerene. pomoći raznim oblicima građanskih udruženja. koji ima posebnu socijalno-integrativnu vrijednost. Sud. s tim da taj korisni rad mora biti izvršen u roku koji ne može biti kraći od 1 mjeseca ni duži od 1 godine. Iako je za očekivati da će pristanak uglavnom uslijediti. da uzima u obzir i mogućnosti učinioca u pogledu njegove lične 57 . pored izrečene kazne zatvora. ukoliko procijeni da ovoj mjeri u datom slučaju ima mjesta. Ukoliko. Ipak težina krivičnog djela nije odlučujuće mjerilo pri njenom izboru. Kako se radi o kriteriju koji je dosta apstraktan. naravno saopštavajući mu kazna koja je u pitanju. humanitarnih organizacija. sudu preostaje da cijeni opštu svrhu krivičnih sankcija. Zakonska pretpostavaka za izbor ove mjere je pristanak optuženog. restauracije istorijskih spomenika. baštovanskih poslova na javnim zelenim površinama i sl. itd. radi čega sud može donijeti odluku o odgodi ili prekidu glavne rasprave. učinilac može izjaviti i da nije spreman odmah dati odgovor. što govori da je namjena ove mjere izbjegavanje primjene kratkotrajnih kazni zatvora. odn. onda zamjena kazne radom za opšte dobro na slobodi ne bi bila opravdana. pita učinioca da li pristaje na ovu mjeru ili ne. Iz ovoga proizilazi da se mjera rada za opšte dobro nalazi negdje između kazne i uslovne osude. U praksi će se najvjerovatnije polaziti upravo od toga da kazni zatvora od 6 mjeseci odgovara maksimalno trajanje te mjere od 60 radnih dana. dakle prije nego je ona objavljena. ali da istovremeno ni uslovna osuda ne bi bila dovoljna za postizanje opšte svrhe krivičnopravnih sankcija. Zakon određuje da se trajanje rada za opšte dobro određuje srazmjerno s izrečenom kaznom zatvora. pomoći ženama i žrtvama nasilja. dakle.2. čini se ipak da bi kod odluke u ovakvim slučajevima osnovno mjerilo trebala biti ličnost učinioca i njegova spremnost da prihvati ovakvu mjeru i radom ispuni svoj moralni dug prema društvu i učini makar simboličku naknadu za učinjeno djelo. koje određuju vrstu i visinu kazne. Pri odlučivanju o trajanju ove mjere sud treba. generalnu prevenciju. Rad za opšte dobro na slobodi određuje se u trajanju od 10 do najviše 60 radnih dana. Rad za opšte dobro na slobodi se pojavljuje kao zamjena za izrečenu kaznu zatvora do 6 mjeseci. Pri tome sud cijeni sve okolnosti. naročito u smislu resocijalizacije učinioca. poslova. pa će na osnovu toga tražiti odnos između visine izrečene kazne zatvora i trajanja rada za opšte dobro i odmjeriće je upravo prema navedenom odnosu: jedan mjesec zatvora jednak je ovoj mjeri u trajanju od deset dana.

Uslovni otpust se sastoji u prijevremenom otpuštanju osuđenika sa izdržavanja zatvorske kazne ukoliko su ispunjene određene pretpostavke i ispoštovani postavljeni uslovi. (4) Osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora može biti uslovno otpušten nakon izdržane tri petine te kazne. KZ FBiH) (1) Osuđeni koji je izdržao polovinu. 58 . Ako osuđeni po isteku određenog roka ne izvrši. s obzirom na lične i porodične prilike učinioca. već mu. osuđeni koji je izdržao jednu trećinu kazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora. Kada istekne vrijeme uslovnog otpusta. puštanjem na slobodu uz određene uslove i obaveze. odn. postoje realne mogućnosti za primjenu ove mjere i njeno izvršenje. vodeći računa o njegovim sposobnostima i znanjima. a naročito da neće učiniti krivična djela. ovog člana i ukoliko posebne okolnosti vezane za ličnost osuđenog jasno ukazuju da je postignuta svrha kažnjavanja. Uslovni otpust (Član 45. supletornog zatvora. pod uslovom da ne učini novo krivično djelo prije isteka trajanja kazne (uslovni otpust). (3) Osuđeni koji je izdržao jednu trećinu kazne zatvora može biti uslovno otpušten ukoliko postoje uslovi iz stava 1. treba pomoći u njegovoj socijalnoj readaptaciji. Na taj način je predviđena obaveza za sud da prije izricanja ove mjere utvrdi da li. kada se novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora. Najzad. (2) Osuđeni koji je izdržao polovinu kazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora ako se za vrijeme izdržavanja kazne zatvora njegovo ponašanje popravi do te mjere da se može opravdano očekivati da će se nakon otpusta s izdržavanja kazne zatvora ponašati primjereno. U tom smislu treba posmatrati i pristanak učinioca. te. Raspoređivanje na rad za opšte dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta obavlja kantonalno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika. Zakon je predvidio zamjenu kazne zatvora radom za opšte dobro na slobodi i u slučajevima tzv. ili samo djelimično izvrši ovu mjeru. sud donosi odluku o izvršenju kazne zatvora srazmjerno vremenu preostalog rada za opšte dobro na slobodi. Ovim se zapravo rad za opšte dobro na slobodi javlja kao supstitut ne kazni zatvora. jer on na određeni način predstavlja garanciju sudu da postoji spremnost učinioca da u postavljenom roku obavi rad koji mu je određen. Prilikom odlučivanja o uslovnom otpustu osuđenog. što znači da nije potrebno insistirati na izdržavanju kazne zatvora u cijelosti ako se učinilac popravio. Institucija uslovnog otpusta je nastala na ideji popravljanja kao svrsi kažnjavanja.situacije i zaposlenja. jer u sudskoj praksi do danas nije poznat ni jedan slučaj njenog izricanja. naprotiv. uzet će se u obzir njegovo ponašanje tokom izdržavanja kazne i druge okolnosti koje ukazuju na to da je svrha kažnavanja postignuta. odnosno on je „alternativa alternativi“. neophodno je reći da naša sudska praksa teško prihvata ovu mjeru. već novčanoj kazni. izuzetno.

Uslovni otpust je moguć ako je osuđeni izdržao 1/2. Prilikom odlučivanja hoće li opozvati uslovni otpust sud naročito uzima u obzir sličnost učinjenih djela. Uslovni otpust ima sličnosti sa uslovnom osudom. te druge okolnosti koje ukazuju na prikladnost opoziva uslovnog otpusta. ovog člana primjenjuju se i kad se osuđenom na uslovnom otpustu sudi za krivično djelo učinjeno prije njegovog uslovnog otpusta. a posebno da neće činiti krivična djela. odnosno ako nije otkriveno krivično djelo učinjeno prije odlučivanja o uslovnom otpustu. s tom razlikom što uslovnoj osudi ne prethodi ni djelimično izdržavanje kazne i što uslovnu osudu mogu da prate određeni oblici nadzora. Kada je u pitanju uslovno otpuštanje nakon izdržane 1/3 kazne zatvora. njihov značaj. Dio kazne koji je osuđeni izdržao prema ranijoj presudi uračunava se u izdržavanje naknadne kazne. neophodno je ispunjenje i određenih materijalnih uslova koji se odnose na samog osuđenog. Tu se prvenstveno misli na to da se učinilac svojim dobrim vladanjem tokom izdržavanja zatvorske kazne. (3) Prilikom izricanja opoziva uslovnog otpusta sud izriče kaznu uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. (4) Odredbe st. (2) Sud može opozvati uslovni otpust ako osuđeni na uslovnom otpustu učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora do jedne godine. ali se vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava. od 1. Pored navedenih formalnih pretpostavki. a izuzetno i 1/3 kazne zatvora. Iz samog pojma uslovnog otpusta proizilazi da se ne radi o definitivnom odustanku od kazne. motive iz kojih su učinjena. jer se i u jednom i u drugom slučaju na određeni način suspenduje kazna lišenja slobode. pod uslovom da osuđenik ne učini novo krivično djelo prije isteka trajanja kazne. Posebno je regulisano pitanje uslovnog otpusta kod kazne dugotrajnog zatvora koji može uslijediti tek nakon izdržane 3/5 te kazne. do 3. vrijeme uslovnog otpusta se produžava za vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju kazne zatvora. KZ FBiH) (1) Sud će opozvati uslovni otpust ako osuđeni za vrijeme uslovnog otpusta učini jedno ili više krivičnih djela za koja mu je izrečena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna. osim ako uslovno otpušteni ne prekrši postavljene uslove. tako popravio da se može opravdano očekivati da će se na slobodi dobro vladati. kada se otvara pitanje opoziva uslovnog otpusta. neophodno je da postoje i posebne okolnosti vezane za ličnost osuđenog koje očigledno ukazuju da je postignuta svrha kažnjavanja. već tek ako je proteklo predviđeno vrijeme i ako osuđeni nije učinio novo krivično djelo. Opoziv uslovnog otpusta (Član 46. za korištenje privilegije uslovnog otpuštanja. dok u našem sistemu uslovnog otpusta vršenje nadzora nad uslovno otpuštenim ne postoji.kazna se smatra izdržanom. 59 . (5) Ako je osuđeni na uslovnom otpustu osuđen na kaznu zatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uslovni otpust.

motive iz kojih su djela učinjena. njihov značaj. U ovim slučajevima primjenjuju se pravila iz navedenih odredaba o odmjeravanju jedinstvene kazne. U tom se slučaju 60 . a za krivična djela učinjena iz koristoljublja iznos ne može biti veći od 1. (3) Ako se novčana kazna izriče u određenom iznosu najniži iznos ne može biti manji od 150 KM. osim u slučajevima propisanim ovim zakonom. U slučaju opoziva uslovnog otpusta. i 3. KZ FBiH) (1) Novčana kazna izriče se u dnevnim iznosima.000 KM. a za krivična djela učinjena iz koristoljublja najviše hiljadu pet stotina dnevnih iznosa.000. Novčana kazna (Član 47. Ako je osuđeni koji je na uslovnom otpustu osuđen na kaznu zatvora do 1 godine i ako u takvom slučaju uslovni otpust ne bude opozvan. Opoziv uslovnog otpusta je moguć (fakultativan) ako osuđeni u vrijeme trajanja uslovnog otpusta izvrši jedno ili više krivičnih djela za koje mu je sud izrekao kaznu zatvora do 1 godine. Iz ovog proizilazi da opoziv uslovnog otpusta nije moguć ako je za novo krivično djelo izrečena novčana kazna. 2. a ako to nije moguće može se izreći u određenom iznosu. U ovom slučaju sud cijeni da li će opozvati uslovni otpust i pri toj ocjeni posebno uzima u obzir sličnost učinjenih krivičnih djela. Sud izuzetno može odstupiti od ovih pravila i može izreći kaznu nezavisno od ranije izrečene kazne.000 KM. 2. (2) Ako se novčana kazna izriče u dnevnim iznosima može iznositi najmanje pet a najviše tri stotine šezdeset dnevnih iznosa. Opoziv uslovnog otpusta je obavezan ukoliko osuđeni za vrijeme trajanja uslovnog otpusta učini jedno ili više krivičnih djela za koje mu sud izrekne kaznu zatvora od 1 godine ili težu kaznu.Neispunjenje tih uslova predstavlja osnov za opozivanje uslovnog otpusta. vrijeme uslovnog otpusta se produžava za ono vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju nove kazne zatvora. sud izriče jedinstvenu kaznu primjenom odredaba o izricanju kazne za sticaj krivičnih djela. a najviši iznos ne može biti veći od 50. osim u slučajevima propisanim ovim zakonom. Opozivanje uslovnog otpusta moguće je i kada se licu koje se nalazi na uslovnom otpustu sudi za kriv. s tim što se dio kazne koji je osuđeni izdržao prema ranijoj presudi uračunava u jedinstvenu kaznu. djela učinjena iz koristoljublja sud može izreći novčanu kaznu u iznosu većem od najvišeg iznosa propisanog u st. ovog člana. (4) Prilikom izricanja novčane kazne za kriv.000.000 KM. (vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava se). kao i svaku drugu okolnost koja ukazuje na opravdanost opoziva uslovnog otpusta. Opoziv uslovnog otpusta može biti obavezan i fakultativan: 1. djelo ili djela učinjena prije njegovog upućivanja na uslovni otpust. djela prelazi iznos od 1. ako se primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za krivična djela u sticaju ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne. ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristi koju je učinitelj pribavio učinjenjem kriv.

pri čemu dnevni iznos novčane kazne iznosi najniže 1/60. (5) Broj dnevnih iznosa novčane kazne određuje sud primjenjujući opća pravila za odmjeravanje kazne. svrstavamo u kazne. U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne.000 KM. Sud može na molbu osuđenog lica dozvoliti plaćanje novčane kazne u ratama.000 KM. a najkasnije do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku. već se donosi rješenje o zamjeni novčane kazne za kaznu zatvora. (6) Podatke iz st. od 1. zajedno sa kaznom zatvora i kaznom dugotrajnog zatvora.000. ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristi koju je učinitelj pribavio učinjenjem krivičnog djela prelazi iznos od 1. (8) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 6 mjeseci. Visinu dnevnog iznosa sud određuje tako što uzima u obzir visinu dnevnog dohotka učinitelja prema iznosu njegove tromjesečne netoplaće i njegove druge dohotke. Taj rok je od 15 dana do 6 mjeseci. ali u opravdanim slučajevima sud može dopustiti da osuđeni isplati novčanu kaznu i u otplatama. izriče se u tačno određenom novčanom iznosu od 150 KM do 50.000 KM. te maloljetničkim zatvorom. s tim da rok isplate ne može biti duži od 2 godine. djela zbog kojeg mu se izriče novčana kazna. Novčana kazna se izriče u tzv. ovog člana koji sudu nisu poznati osigurava optuženi u roku koji odredi sud. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. (9) Novčane kazne izrečene i naplaćene po ovom zakonu prihod su budžeta Federacije. a najviše 1/3 posljednje prosječne neto plate u FBiH. do 5. uz kaznu zatvora kao glavnu kaznu. Ako se novčana kazna ne plati nema prinudnog izvršenja. a za krivična djela izvršena iz koristoljublja do 1. dnevnim iznosima. novčana kazna se izriče u određenom iznosu pri čemu se primjenjuju opća pravila za odmjeravanje kazne. u rasponu od 5 do 360 dnevnih iznosa. te porodične obaveze. s tim da zatvor ne 61 . a za krivična djela učinjena iz koristoljublja najviše 1500 dnevnih iznosa. (7) Najniži dnevni iznos novčane kazne iznosi jednu 1/60 a najviši 1/3 posljednje zvanično objavljene prosječne mjesečne netoplaće zaposlenih u Federaciji. Novčana kazna spada u red krivičnopravnih sankcija koju. Prilikom određivanja visine iznosa sud uzima u obzir podatke koji u trenutku izricanja kazne nisu stariji od šest mjeseci. Može se izreći kao glavna kazna ili sporedna kazna.000.učinitelju može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti protupravne imovinske koristi koju je pribavio učinjenjem kriv. pri čemu se svakih započetih 50 KM računa kao jedan dan zatvora. pa i preko toga. Ako do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za određivanje visine dnevnog iznosa novčane kazne. kada mu se može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti protupravne imovinske koristi koju je pribavio učinjenjem krivičnog djela zbog kojeg mu se izriče novčana kazna. Ako nije moguće izricanje na ovaj način. U tom slučaju rok plaćanja može biti do 2 godine.

Odmjeravanje kazne podrazumijeva postupak u kome sud utvrđuje vrstu i mjeru kazne učiniocu za određeno krivično djelo. pri čemu su ključni faktori visina plate. Ako osuđeno lice plati jedan dio novčane kazne. Opšta pravila o odmjeravanju kazne se zasnivaju na načelu srazmjernosti između težine krivičnog djela. nekada u veoma širokim rasponima. jesu li oba djela učinjena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude ili od izdržane ili oproštene kazne. (2) Kad sud odmjerava kaznu učinitelju za krivično djelo učinjeno u povratu. Nakon što utvrdi ove okolnosti. ostatak se zamjenjuje kaznom zatvora. sudska opomena i rad za opšte dobro na slobodi. stepena učiniočeve odgovornosti i same kazne. te rashodovnu stranu. njegove osobne prilike i njegovo ponašanje nakon učinjenog krivičnog djela. ostala imovina. Ove podatke sudu osigurava optuženi u roku koji odredi sud. okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. čime su sudovima data najšira ovlašćenja u odmjeravanju kazne. sud obavezno uzima u obzir imovno stanje izvršioca krivičnog djela.može preći jednu godinu. srazmjerno neisplaćenom dijelu. vodeći računa o visini njegove plaće. Ako osuđeno lice isplati ostatak novčane kazne. OPŠTA PRAVILA O ODMJERAVANJU KAZNE (Član 49 KZ FBiH) (1) Sud će učinitelju krivičnog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to krivično djelo imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti). 62 . Odmjeravanje kazne je zapravo nužna posljedica sistema relativno određenih kazni. raniji život učinitelja. kao što je uslovna osuda. koji je prihvaćen u našem pravu i prema kojem je kazna za pojedino krivično djelo postavljena samo okvirno. To znači da odmjeravanje kazne spada u kompetencije suda koji u okviru datih granica odlučuje o visini kazne. pri čemu uzima u obzir njegove porodične i druge obaveze . pobude iz kojih je djelo učinjeno. sud ih je dužan u presudi konkretno navesti. ova kazna se izriče u određenom iznosu. posebno će uzeti u obzir je li ranije djelo iste vrste kao i novo djelo. a najkasnije do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku. njegovoj imovini i o njegovim obiteljskim obavezama. Nakon smrti osuđenog. (3) Pri odmjeravanju novčane kazne. Prilikom odmjeravanja novčane kazne. njegovim drugim prihodima. a naročito: stepen krivične odgovornosti. Ako do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za određivanje visine dnevnog iznosa novčane kazne. sud će uzeti u obzir i imovno stanje učinitelja. drugi prihodi. jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. novčana kazna se neće izvršiti. te druge okolnosti koje se odnose na osobu učinitelja. Naš zakon omogućava da se propisana kazna izuzetno može zamijeniti drugom krivičnom sankcijom. uz ostale okolnosti. izvršenje kazne zatvora se obustavlja.

2. odnosno kriterije koje sud mora uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne. Po svom karakteru one su ambivalentne. i to: 1) granice (raspon) propisane kazne za određeno djelo (uz odstupanja predviđena zakonom). GRANICE (RASPON) PROPISANE KAZNE ZA ODREĐENO DJELO Kazneni okvir je osnovno polazište za sud pri odmjeravanju kazne. u zavisnosti od toga kako je ostvarena u određenom slučaju. npr. a ako je novac upotrijebio na provod ili kockanje. 2. Zakon nijednu okolnost posebno ne navodi kao olakšavajuću ili otežavajuću. a koje karakterišu učinjeno krivično djelo i učinioca. Novčanu kaznu sud odmjerava u okvirima opšteg minimuma i maksimuma. 1. Zakon navodi najznačajnije okolnosti. Kazna koju sud izriče u redovnom odmjeravanju mora da se kreće između posebnog minimuma i posebnog maksimuma. može imati karakter olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti. kako je istaknuto. zahtjevi prevencije ne mogu opravdati strožu mjeru kazne od one koju limitira stepen krivice učinioca i težina krivičnog djela. dok pravila sadržana u st. Međutim.Opšta pravila zakon je dao u st. 2) svrha kažnjavanja. Ako je učinilac prisvojio novac radi lječenja oboljelog djeteta motiv je olakšavajuća okolnost. 63 .. s obzirom da prilikom propisivanja za pojedina krivična djela zakon ni u jednoj slučaju nije odredio posebne granice ove kazne. SVRHA KAŽNJAVANJA Prilikom odmjeravanja kazne. sud mora u svakom slučaju imati u vidu i svrhu kažnjavanja koju treba postići primjenom kazne. jer svaka od njih. 3) okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti). 1. i 3. predstavljaju posebna pravila dopunskog karaktera i odnose se na slučajeve odmjeravanja kazne kada je krivično djelo učinjeno u povratu i kada se za krivično djelo odmjerava novčana kazna. motiv je otežavajuća okolnost. Ukoliko jedna od ovih granica kod nekog krivičnog djela nije postavljena. odnosno opšti minimum i opšti maksimum. onda se primjenjuju opšte granice.a koje karakterišu učinjeno krivično djelo i učinioca 3. Opšta su ona pravila kojih se sud mora pridržavati prilikom odmjeravanja kazne u svim slučajevima. motiv izvršenja djela. OKOLNOSTI KOJE UTIČU DA KAZNA BUDE MANJA ILI VEĆA (OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI) .

sud je našao da postoji grubi oblik nehata sa elementima iživljavanja kao otežavajuća okolnost kod vojnika koji je pucao iz automatske puške držeći je samo jednom rukom i na taj način ubio mladića koji je igrao bilijar. predumišljaj. npr. krivičnom odgovornošću. Isto je sa vinošću odn. pobude iz kojih je djelo učinjeno (motiv). npr. I posebni oblici umišljaja ili nehata. ne samo da je od značaja u kojem obliku se krivica javlja. jačina ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. već je naveo one najtipičnije i koje se u praksi najčešče ponavljaju. 1) Stepen krivične odgovornosti Kako se krivična odgovornost sastoji od uračunljivosti i krivice (vinosti) učinioca. odnosno koji je intenzitet htijenja posljedice. posebnu upornost. ali i u okviru jednog te istog oblika vinosti ili krivice mogu biti različitog intenziteta. već i po intenzitetu odnosno stepenu nepažnje i na običan i grub nehat. sa direktnim ili eventualnim umišljajem. kada postoji tzv. jer svijest i volja mogu se javljati u različitim oblicima. kao što su: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) stepen krivične odgovornosti. preko bitno smanjene do smanjene uračunljivosti.Zakon nije taksativno propisao otežavajuće i olakšavajuće okolnosti. stepen krivične odgovornosti zavisi od stepena te dvije njene komponente. pa će je sud cijeniti kao olakšavajuću. mogu se uzeti u obzir pri ocjeni stepena krivične odgovornosti. naravno samo pod uslovom da se učinilac sam nije doveo u takvo stanje. dolus repentinus. Uračunljivost kao psihičko stanje podrazumijeva različite stepene intelektualne i voluntarističke moći i kreće se od potpune. Tako npr. U tom smislu i nehat može da se stepenuje ne samo kao svjesni i nesvjesni. Dakle. lične prilike učinioca. Smanjena uračunljivost svakako umanjuje stepen krivične odgovornosti. U toj ocjeni mogu biti od 64 . koje naš zakon posebno ne reguliše. već i u kojem intenzitetu. ali isto tako i koji je stepen svijesti i volje. sud će pri tome cijeniti i eventualno postojanje profesionalnog nehata. raniji život učinioca. okolnosti pod kojim je djelo učinjeno. iako nije oblik krivice u našem krivičnom pravu niti kvalifikatorna okolnost. te druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinoca i sl. bezobzirnost i sl. Iako ga zakon posebno ne određuje. kod učinioca koji je na osnovu ranije odluke ubio svoju suprugu koja ga je napustila). da li je učinilac pri tome iskazao npr. Sud pri odmjeravanju kazne treba da cijeni da li je djelo izvršeno npr. sud može da uzme u obzir i okolnost da je djelo izvršeno bez razmišljanja. koji mogu biti veći ili manji.. držanje učinioca nakon učinjenog djela. Isto tako. na mah. je od značaja u ocjeni stepena krivične odgovornosti (sudovi ga kao otežavajuću okolnost uzimaju u nekim slučajevima.

ne može se cijeniti pri odmjeravanju kazne (princip zabrane dvostrukog vrednovanja)!!! 3) Jačina ugrožavanja i povrede zaštićenog dobra Kroz ovu okolnost je izražena objektivna strana težine konkretno učinjenog krivičnog djela. Isto tako. kod nužne odbrane. nije svejedno da li se radi o opasnosti upravljenoj prema imovini ili prema životu. kod saobraćajnih djela. ili npr. Naime. a ako je djelo učinjeno radi toga da bi se prehranila porodica. itd. kod djela protiv javnog saobraćaja. kod nastupanja smrti veoma loše zdravstveno stanje žrtve ili eventualna greška trećih lica. visina imovinske štete ili prisvojene imovinske koristi kod službenih delikata. propisivanje kazne za određeno krivično djelo zakonodavac zasniva na apstraktnoj procjeni mogućnosti povrede ili ugrožavanja zaštićene vrijednosti datim djelom. 4) Okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno. Npr. itd. Naravno. 2) Pobude ili motivi iz kojih je djelo učinjeno Iako ni jedna pobuda ili motiv u potpunosti ne opravdavaju izvršenje krivičnog djela. odnosno egoističke i altruističke i u tom smislu mogu se uzeti kao olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti. zavisti. mržnje ili osvete. 65 . starosn a dob učinioca. Nekada uloga žrtve može biti takva da je protivpravnost djela posve isključena (npr. Ako su nastupanju povrede pridonijeli i neki drugi razlozi. Pobude su etičke kategorije i po svom karakteru mogu biti pozitivne i negativne.značaja i neke druge okolnosti kao što je npr. one u biti objašnjavaju razloge izvršenja djela i stoga su od posebnog značaja pri odmjeravanju kazne. da li je bio ugrožen život samo jednog lica ili svih putnika u autobusu ili vozu i sl. ili nekih djela kod kojih pristanak može da isključi njegovu protivpravnost) ili se javlja kao privilegujuća okolnost (ubistvo na mah i teška tjelesna povreda na mah). jer se mladost i starost obično uzimaju kao olakšavajuće okolnosti koje smanjuju stepen krivične odgovornosti učinioca. i to se može uzeti kao olakšavajuća okolnost. i jačina povrede može da se javlja u različitim stepenima težine u zavisnosti od prirode djela (npr. Ako je jedno djelo učinjeno iz egoističkih motiva. onda je on olakšavajuća okolnost. ukoliko je motiv elemenat krivičnog djela. Jačina ugrožavanja se ocjenjuje kroz manju ili veću opasnost kojoj je bilo izloženo zaštićeno dobro. tada će motiv predstavljati otežavajuću okolnost.). koliko je ona bila bliska. dok ovdje sud to mora konkretizovati i utvrditi u kojoj mjeri je to dobro povrijeđeno ili ugroženo. intenzitet tjelesne povrede. Uloga ili doprinos žrtve takođe predstavljaju značajnu okolnost koja može da utiče na ocjenu stepena krivične odgovornosti učinioca. broj civilnih žrtava kod ratnih zločina. pri čemu može biti od značaja vrsta i obim ugroženih vrijednosti. kojim sredstvima i na koji način je stvorena opasnost. npr. broj poginulih i povrijeđenih kod terorističkog napada.

Pri tome sud može da cijeni različite okolnosti iz života učinioca. ili ako je u pitanju učinilac koji je jedini zaposlen i izdržava višečlanu porodicu. npr. odnosno prihvatljivi ili neprihvatljivi. 5) Raniji život učinioca Raniji život učinioca ukazuje na njegovu ličnost i usklađenost njegovog ponašanja sa zakonskim normama. djela. U svim tim relacijama učiniočevo ponašanje. te njegovo ponašanje u krivičnom postupku. U zavisnosti od toga. porodične prilike. Ako je učiniočevo držanje neposredno po izvršenju djela predstavljalo svjesno odobravanje djela. povjerenje žrtve. da li ga je učinilo više lica. uopšte njegov način života. okolnosti koje su pratile izvršenje konkretnog krivičnog djela. zatim da li je djelo izvršeno noću. njegovo držanje na poslu.. njenu nevolju. njegov odnos i stavovi mogu biti pozitivni ili negativni. Ova okolnost obuhvata različite vidove ponašanja i stavova učinioca koje ispoljava neposredno nakon izvršenja djela ili nakon proteka dužeg vremena. lakomislenost. žaljenje što nije došlo i do teže 66 . profesiju. u kom smislu će ih sud i cijeniti pri odmjeravanju kazne. ako je u pitanju samohrana majka koja ima malo dijete. okolnost da je učinilac brižljivo pripremao izvršenje kriv. odnos prema drugim ljudima. 6) Lične prilike učinioca. ima li djecu (posebno njihov broj. radnim ili profesionalnim obavezama. odnos prema tuđim pravima i dobrima i njihovo poštovanje. zatim njegov odnos prema oštećenom i prouzrokovanoj šteti. kao što su npr.To su sve one raznovrsne okolnosti koje se tiču krivičnog djela. npr. itd. Posebno je značajna okolnost ako se radi o licu koje je i ranije vršilo ista ili slična krivična djela. 7) Držanje učinioca nakon učinjenog krivičnog djela. kojim sredstvima. Treba istaći da raniju neosuđivanost sudovi redovno uzimaju kao olakšavajuću okolnost. Sudovi kao takve okolnosti najčešće uzimaju zdravstveno stanje učinioca. odn. Naša sudska praksa ove okolnosti po pravilu uzima kao olakšavajuće okolnosti. nemoć. sud će vjerovatno koristiti sve zakonske mogućnosti da u takvim slučajevima izabere uslovnu osudu. tešku situaciju. ili je to učinio spontano. Kroz ocjenu ove okolnosti sud u stvari treba da dođe do saznanja da li je izvršeno djelo rezultat asocijalnog života učinioca ili je ono više rezultat tzv. da li je koristio neke prilike za izvršenje djela. Lične prilike učinioca podrazumijevaju okolnosti u kojima učinilac živi i one isto tako ukazuju na njegovu ličnost. požar i sl. “sticaja nesretnih okolnosti”. raniji život učinioca djeluje kao olakšavajuća ili otežavajuća okolnost. a posebno odnos prema njegovim porodičnim. Ove okolnosti su od posebnog značaja kada je sud u dilemi da li izreći zatvorsku kaznu ili uslovnu osudu. uzrast i zdravstveno stanje). zaposlenost.

sudska praksa opravdano uzima da se tada ne može raditi o olakšavajućoj okolnosti. ili čak i takvo da je uvećavao njegovu štetnost odnosno negativnost (npr. S druge strane. a ne samo parafrazirati zakonski tekst. Tako npr. Pri tome sudovi posebno cijene kao olakšavajuću okolnost iskreno priznanje učinioca iz koga proizilazi njegovo žaljenje zbog učinjenog djela. a pogotovo ako je i naknadio prouzrokovanu štetu. ali ako sud navede 67 . siromašna osoba. kao olakšavajuću okolnost da je proteklo veoma dugo vrijeme od izvršenja krivičnog djela.posljedice. Takvo obrazloženje ne znači ništa. Ovim u stvari zakon posebno ističe značaj subjektivnih okolnosti. a koja se naravno ne može podvoditi pod već navedene okolnosti. jer te okolnosti treba objasniti u smislu da je optuženi bolestan. pomogao u školovanju djece. odn. ali ne bi trebalo isključiti mogućnost da to bude i neka druga okolnost za koju sud smatra da je od značaja za odmjeravanje kazne. bolest članova porodice i sl. Njegovo korektno držanje pred sudom obično se uzima kao olakšavajuća okolnost. ili npr. okolnost da učinilac djelo ne priznaje ili da ne sarađuje u otkrivanju djela. onda će takvo ponašanje sud uzeti kao otežavajuću okolnost. (tzv. U svakom konkretnom slučaju sud je dužan u presudi navesti koje je okolnosti uzeo u obzir kao olakšavajuće. pa tek na osnovu tako utvrđenog činjeničnog supstrata odmjeri kaznu. sudovi često nepravilno navode da su uzeli u obzir olakšavajuću okolnost «lične prilike optuženog». sud će to uzeti kao olakšavajuću okolnost. nakon ubistva ili silovanja iživljavao se nad žrtvom). stvarno kajanje). što sve zavisi od svakog konkretnog slučaja. sudovi kao otežavajuću okolnost često uzimaju i činjenicu da su u porastu krivična djela u koje spada i djelo za koje se učiniocu sudi (npr. Od posebnog je značaja učiniočevo držanje pred sudom i u toku trajanja krivičnog postupka. Npr. ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost i takvo držanje treba procjenjivati u sklopu prava na odbranu okrivljenog. Pri procjenjivanju olakšavajućih i otežavajućih okolnosti sud koristi analitičko-sintetički metod. ali ako je tome doprinio sam učinilac. odvezao je u bolnici. otežavajuće i dužan je u presudi obrazložiti u čemu se manifestuje ta okolnost. zakon obavezuje sud da pri odmjeravanju kazne uzme u obzir i cijeni i svaku drugu okolnost koja se tiče ličnosti učinioca djela. Time u stvari lista ovih okolnosti postaje dosta široka. Također. itd. 8) Druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca Kroz ovu kategoriju okolnosti. krijumčarenje ljudi. ako je izrazio žaljenje zbog učinjenog krivičnog djela ili je pomogao žrtvi. neovlaštena trgovina i promet drogom. nije pravilno uopšteno navođenje «okolnosti pod kojima je djelo učinjeno». da ima više maloljetne djece. da je invalid. U protivnom. što podrazumijeva da sud treba da utvrdi sve okolnosti relevantne za odmjeravanje kazne.). da ocjeni njihov karakter odnosno da li su u pitanju olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti. poslije je redovno posjećivao. pranje novca i sl.

obilježje krivičnog djela i koju je zakon već uzeo u obzir pri određivanju kazne za to djelo. Zakon predviđa posebna pravila dopunskog karaktera koja se odnose na odmjeravanje kazne učiniocu za krivično djelo učinjeno u povratu. od navedenog pravila izuzetno je opravdano i odstupanje. Međutim. kada pribavljena imovinska korist višestruko prelazi minimum koji je potreban za kvalifikovani oblik djela. ovo odstupanje je opravdano i kada postoje dvije ili više ovakvih okolnosti. odn. postoji kvalifikovani oblik krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja ako je smrtno stradalo jedno lice. za koja djela i na koje kazne. sud je ne može uzimati u obzir i pri odmjeravanju kazne. oštećenog je posjećivao u bolnici. a to će biti onda kada se jedna okolnost može javljati u različitim stepenima težine pa prelazi mjeru koja je potrebna za postojanje tog djela ili određenog oblika krivičnog djela. pri čemu se ističe da će sud posebno uzeti u obzir: 1) je li novo djelo iste vrste kao i ranije djelo. kvalifikovanog ili privilegovanog oblika krivičnog djela. ili kod ubistva na mah. konstitutivnim elementima osnovnog. te okolnosti su pravilno iskazane i vrednovane. izdržane ili oproštene kazne. Ako se neka od navedenih okolnosti pojavljuje i kao okolnost koja predstavlja zakonski elemenat. jer bi to značilo da se jedna te ista okolnost vrednuje dva puta u odmjeravanju kazne za isto djelo („načelo zabrane dvostrukog vrednovanja“).da je optuženi djelo počinio u situaciji kada je bio izazvan grubim postupanjem službenog lica. Dakle. Pored ovog. Ranije je istaknuto da je dobro što je KZ FBiH odustao od ustanove višestrukog povrata. Ovo važi bez obzira da li se radi o otežavajućim ili olakšavajućim okolnostima. prevare. ili krivično djelo pronevjere. ali isto tako i ako je u pitanju mnogo više lica. kod ubistva iz niskih pobuda neće se takva pobuda uzeti i kao otežavajuća okolnost. Tako npr. jasno proizilazi da prilikom odlučivanja da li će povrat uzeti kao otežavajuću okolnost zakon posebno sugeriše sudu da procjenjuje odnos ranije učinjenog i novog krivičnog djela. poreske utaje. ovo se odnosi i na situacije kada izvjesne okolnosti kao olakšavajuće predstavljaju obilježje djela i zasnivaju njegov lakši oblik. itd. Pravilno je da se umjesto toga navede konkretno da li je optuženi ranije osuđivan ili prekršajno kažnjavan. a za postojanje težeg ili lakšeg oblika krivičnog djela dovoljna je samo jedna od njih. vrijeđanjem od strane oštećenog i sl. neće se kao olakšavajuća okolnost uzeti psihičko stanje učinioca izazvano ponašanjem žrtve. Naravno. Također nije pravilno samo navođenje «ranijeg života optuženog». kako je oštećenom pružio pomoć.. jer je 68 . Nije pravilno paušalno navođenje da je sud cijenio «držanje učinioca nakon učinjenog djela» ako to nije konkretizovano u smislu da je optuženi nakon učinjenog djela naknadio štetu oštećenom ili u tom pravcu izrazio spremnost. 2) da li su oba djela učinjena iz istih pobuda i 3) koliko je vremena proteklo od ranije osude. Npr. koja je omogućavala pooštravanje kazne čak do dvostruke mjere propisane kazne.. odn. itd.

Ovdje zakon sudu daje ovlaštenje da na osnovu ukupne ocjene svih okolnosti pod kojima je djelo učinjeno ocijeni da li će a) 69 . b) sudsko ublažavanje postoji onda kad sud utvrdi da postoje osobito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja. Zakon je takođe predvidio posebno pravilo koje se odnosi na odmjeravanje novčane kazne. ublažavanje kazne može biti: ublažavanje po mjeri . (npr. pravne zablude. kod krivičnog djela otmice. (npr. ublažavanje kazne predstavlja odmjeravanje kazne ispod donje granice propisane za to djelo ili izricanje blaže vrste kazne. kada sud pored opštih pravila. njegovoj imovini i njegovim porodičnim obavezama. Kao izuzetak od navedenog pravila. njegovim drugim primanjima. b) ublažavanje po vrsti . kod odmjeravanja ove kazne treba da uzme u obzir i imovno stanje učinioca.opravdano ocijenjena kao neosnovana i suprotna osnovnih načelima krivičnog prava. a) Ublažavanje kazne po našem zakonu je uvijek fakultativno. U tom pogledu se ističe da je potrebno voditi računa o visini njegove plate. pomaganja) Postoji mogućnost ublažavanja i kada je kod pojedinih krivičnih djela propisana takva mogućnost . Dakle. Redovno sudsko odmjeravanje kazne znači da sud odmjerava kaznu u granicama propisanim za učinjeno krivično djelo (granice koju je zakonodavac imao u vidu propisujući kaznu za to djelo). ispod posebnog zakonskog mimimuma. Ublažavanje može biti zakonsko i sudsko: zakonsko ublažavanje postoji u slučaju kad zakon propisuje da se učinilac može blaže kazniti.postoji kada je sud umjesto propisane izrekao blažu vrstu kazne (npr. s obzirom da zakon ni u jednom slučaju ne obavezuje sud da to učini. slučajevi prekoračenja granica nužne odbrane i krajnje nužde. umjesto kazne zatvora izrekao novčanu kaznu kao blažu). b) i kad sud utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja. odnosno svih otežavajućih i olakšavajućih okolnosti. zakon dozvoljava ublažavanje kazne.postoji kada je sud u okviru iste vrste kazne izrekao kaznu ispod donje granice propisane u zakonu za to djelo tj. UBLAŽAVANJE KAZNE (Član 50 KZ FBiH) Sud može učiniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili izreći blažu vrstu kazne: a) kad zakon propisuje da se učinitelj može blaže kazniti. ako je izvršilac dobrovoljno pustio otetu osobu na slobodu prije nego je ostvaren njegov prvobitni cilj). pokušaja. bitno smanjenje uračunljivosti.

Institut "oslobađanja od kazne" se može primjeniti samo kad to zakon izričito predviđa. KZ FBiH) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne. 6) ako je za kriv. 7) ako je za kriv. djelo kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od 1 godine. kazna se može ublažiti do 6 mjeseci zatvora. U praksi sud. GRANICE UBLAŽAVANJA KAZNE (Član 51.koristiti mogućnost ublažavanja. 2) ako je za kriv. djelo kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od 3 ili više godina. kazna se može ublažiti do 5 godina zatvora. u njihovoj cjelokupnosti. U ovom slučaju. kazna se može ublažiti do 1 godine zatvora. Pri odlučivanju koliko će kaznu ublažiti. 5) ako je za krivično djelo propisana kazna zatvora od najviše 1 godine. 4) ako je za kriv. kazna se može ublažiti do 3 mjeseca zatvora. sud će posebno uzeti u obzir najmanju i najveću mjeru kazne propisane za to krivično djelo. djelo kao najmanja mjera kazne propisana kaz na zatvora od 10 ili više. Fakultativno oslobađanje od kazne postoji u slijedećim slučajevima: kod prekoračenja granica nužne odbrane. (Ublažavanje kazne) ovog zakona. kazna se može ublažiti do 30 dana zatvora. a ako se izriče u određenom iznosu do 150 KM. KZ FBiH) (1) Sud može osloboditi kazne učinitelja krivičnog djela kad to zakon izričito propisuje. sud je dužan da u presudi konkretno navede koje je to osobito olakšavajuće okolnosti utvrdio. može mu kaznu ublažiti bez ograničenja propisanih za ublažavanje kazne u članu 50. kazna se može ublažiti do pet dnevnih iznosa. Oslobađanje od kazne je poseban institut krivično g materijalnog prava i predstavlja zakonsko ovlaštenje za oslobađanje izvršioca djela od kazne. čitav niz olakšavajućih okolnosti. U zakonu se ovo ovlaštenje izražava slijedećim riječima „Sud može izvršioca osloboditi od kazne“. OSLOBAĐANJE OD KAZNE (Član 52. 3) ako je za kriv. usljed jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom. (2) Kad je sud ovlašten učinitelja krivičnog djela osloboditi kazne. umjesto kazne zatvora može se izreći novčana kazna. najčešće. Po važećem zakonu oslobađanje od kazne je fakultativno. 1) 70 . cijeni i prihvata kao jednu osobito olakšavajuću okolnost. djelo kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od 2 godine. sud će ublažiti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za kriv. djelo propisana novčana kazna s naznakom najmanje mjere. djelo propisana kazna zatvora bez naznake najmanje mjere.

sud će najprije utvrditi kazne za svako od tih krivičnih djela. kada je učinilac ispunio obavezu prije izricanja prvostepene presude i sl. Sportske discipline su društveno korisne te isključuju protivpravnost i postojanje krivičnog djela. izreći će samo tu kaznu. c) ako su za sva krivična djela u stjecaju propisane kazne zatvora do 3 godine.kod prekoračenja granica krajnje nužde. KZ FBiH) (1) Ako je učinitelj jednom radnjom ili s više radnji učinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi. ali samo pod osobito olakšavajućim okolnostima. djela u stjecaju sud utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora. jedinstvena kazna zatvora mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne. Ukoliko je do povrede došlo grubim odstupanjem od tih pravila. kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu novčanu kaznu. ali može uticati na odmjeravanje kazne. ne može se eskulpirati učinilac kojem je oštećeni rekao da ga ubode nožem. To će biti u slučaju izvršenja djela iz nehata. STICAJ KRIVIČNIH DJELA (Član 54. to će. kazna se može neograničeno ublažavati. 2) Kad postoji mogućnost oslobađanja od kazne. npr. Ovo je značajno kod povreda nastalih na sportskim takmičenjima. kada posljedice tog djela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja. (npr. 6) kod izbjegavanja izdržavanja (djeteta.). U praksi je rijetko. najčešće. bračnog druga i sl. d) ako je za krivična djela u stjecaju sud utvrdio samo novčane kazne. biti slučaj kod saobraćajnih nezgoda u kojima strada član porodice ili čitava porodica učinioca.) PRISTANAK POVRIJEĐENOG Pristanak povrijeđenog u pravilu ne isključuje postojanje krivičnog djela. postojalo bi krivično djelo. ali ne smije dostignuti zbir utvrđenih novčanih kazni. Postoji i posebni slučaj oslobađanja od kazne za krivična djela učinjena iz nehata. jedinstvena kazna zatvora ne može biti veća od 8 godina. ali ne smije dostignuti zbir utvrđenih kazni niti prijeći 20 godina. Protivpravnost će biti isključena pod uslovom da je do povređivanja došlo pod okolnostima održavanja sportskih takmičenja u skladu sa pravilima sportske discipline. 3) u slučaju pravne zablude. 4) u slučaju nepodobnog pokušaja. 71 . (2) Jedinstvenu kaznu sud će izreći po ovim pravilima: a) ako je za neko od kriv. pa će za sva krivična djela izreći jedinstvenu kaznu zatvora. 5) u slučaju spriječavanja službenog lica u vršenju službene radnje u situaciji kada je izvršilac izazvan nezakonitim ili grubim ponašanje službenog lica. jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrđene novčane kazne. b) ako je za krivična djela u stjecaju sud utvrdio kazne zatvora.

Ovako izrečena kazna u sebi zapravo sadrži sve prethodno utvrđene pojedinačne kazne. a ako je utvrdio više novčanih kazni izreći će jedinstvenu novčanu kaznu po odredbi stava 2. a ukoliko su kazne dugotrajnog zatvora identične. a zatim izriče jedinstvenu kaznu po pravilima koja su utvrđena u zakonu. (5) Ako je sud za krivična djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora i kazne maloljetničkog zatvora. teža kazna apsorbuje manju.od b) do d) ovog člana. izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu po odredbama stava 2. sud postupa na način da prvo za svako pojedino krivično djelo utvrđuje kaznu u granicama propisanim zakonom za to konkretno djelo. (npr. jednom licu nanese tjelesnu povredu. 1. izvršilac puca iz vatrenog oružja i istim hicem povrijedi dva lica)  Realni sticaj krivičnih djela postoji kada izvršilac sa više radnji izvrši više krivičnih djela. a za ostala djela kazne zatvora u različitom trajanju. izreći će jedinstvenu kaznu po odredbama stava 2. (4) Sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar za jedno krivično djelo u stjecaju. izvršilac sa više radnji povrijedi više lica) b) Heterogeni sticaj krivičnih djela postoji kada su izvršena različita krivična djela. (npr. sud izriče jedinstvenu kaznu koja odgovara najtežoj od utvrđenih kazni dugotrajnog zatvora. tač. može biti homogeni i heterogeni: a) Homogeni sticaj krivičnih djela postoji u slučaju kada su izvršena djela istovrsna. princip apsorpcije tj. krvni delikt i djelo protiv imovine) Kod izricanja kazne za krivična djela izvršena u sticaju. izreći će se jedinstvena kazna koja odgovara prethodno utvrđenoj kazni dugotrajnog zatvora. a zatim ukrade tuđu pokretnu stvar)  Sticaj.(3) Ako je za neka krivična djela u stjecaju sud utvrdio kazne zatvora. U nedostatku takve odredbe. tač. Postoji idealni i realni sticaj: Idealni sticaj krivičnih djela postoji kada izvršilac jednom radnjom ostvari obilježja više krivičnih djela. (npr. zakon nije propisao pravila za izricanje jedinstvene kazne u slučaju da su za više djela utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora. također. (npr. Međutim. U zakonu su utvrđena pravila po kojima se izriče jedinstvena kazna: ako je sud za neko od krivičnih djela izvršenih u sticaju utvrdio pojedinačnu kaznu dugotrajnog zatvora. Sticaj krivičnih djela je institut krivičnog materijalnog prava i postoji kada izvršilac jednom radnjom ili sa više njih izvrši više krivičnih djela za koja se istovremeno sudi. a za druga krivična djela u stjecaju novčane kazne. tačke d) ovog člana. onda bilo koju od njih. 72 . b) i c) ovog člana. To je tzv.

ako je sud za više krivičnih djela izvršenih u sticaju utvrdio više pojedinačnih kazni zatvora, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedinačne, ali ne smije dostići njihov zbir, niti preći 20 godina („opšti maksimum“). To je tzv. princip asperacije. 3. ako su za sva krivična djela u sticaju propisane kazne zatvora do 3 godine, jedinstvena kazna zatvora ne može biti veća od 8 godina. 4. ako je za neka krivična djela u sticaju sud utvrdio kazne zatvora, a za druga krivična djela u sticaju novčane kazne, izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu. 5. ako je za krivična djela u sticaju sud utvrdio samo novčane kazne, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrđene novčane kazne, ali ne smije dostignuti zbir utvrđenih novčanih kazni. 6. sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar za jedno krivično djelo u sticaju, a ako je utvrdio više novčanih kazni kao sporedne kazne, izreći će jedinstvenu novčanu kaznu. 7. ako je sud za krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i kazne maloljetničkog zatvora, izreći će jedinstvenu kaznu po prethodnim pravilima (tač. 2. i 3.).
2.

PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO (Član 55. KZ FBiH) (1) Odredbe ovog zakona o stjecaju krivičnih djela neće se primijeniti kad učinitelj učini produženo krivično djelo. (2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinitelj s namjerom učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja, s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu. (3) Kad se radi o produženom krivičnom djelu istih zakonskih obilježja, sud će izabrati vrstu i mjeru kazne koja je propisana za to krivično djelo. Ako se radi o istovrsnim krivičnim djelima sud će izabrati vrstu i mjeru kazne koja je propisana za najteže od tih djela. Produženo krivično djelo je oblik prividnog realnog sticaja. Produženo krivično djelo je krivičnopravna konstrukcija koja postoji kada je učinilac u vremenskom kontinuitetu s umišljajem učinio više istih ili istorodnih krivičnih djela koja su, zbog načina izvršenja, vremenske povezanosti i drugih okolnosti, povezana u jednu krivičnopravnu cjelinu, pa se krivičnopravno kvalifikuju kao jedno krivično djelo. Za postojanje i primjenu ove konstrukcije zakon zahtijeva nekoliko uslova koji se pojavljuju kao konstitutivni elementi produženog krivičnog djela: 1. da je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela. 2. da postoji vremenski kontinuitet ili međusobna vremenska povezanost svih učinjenih djela. 3. krivična djela koja ulaze u sastav produženog krivičnog djela treba da su vršena na isti ili približno sličan način.

73

4. kod određenih krivičnih dijela nužno je i postojanje i tzv. varijabilnih

faktora:
1)

Izvršenje više istih ili istovrsnih krivičnih djela

To znači da u sastav produženog krivičnog djela mogu da uđu kako ista krivična djela tako i različiti vidovi ili oblici jednog krivičnog djela. Djela su ista onda kada se radi o djelima iz istog zakonskog opisa, odn. obilježja, (npr. više pronevjera, prevara, krađa i sl.) O istovrsnim krivičnim djelima uglavnom se radi kada je učinilac izvršio jedno kriv. djelo u njegovim različitim vidovima ili oblicima: osnovnom/kvalifikovanom/privilegovanom. (npr. obična krađa, sitna krađe i teška krađa) To mogu biti svršena i pokušana krivična djela kao i kažnjive pripremne radnje istog krivičnog djela. Za postojanje istovrsnosti krivičnog djela nije dovoljno da djela potiču iz iste zakonske grupe odn. da su upravljena protiv istog zaštićenog dobra, pa tako nema istovrsnosti odnosno produženog krivičnog djela ako je učinilac učinio djelo utaje, prevare, krađe i sl. Produženo krivično djelo nije moguće ni kod onih djela kod kojih je zbog njihove prirode ova konstrukcija isključena (ubistva, silovanja ili razbojništva koja se čine prema različitim licima - eventualno bi se moglo govoriti o produženom krivičnom djelu ukoliko bi se navedena krivična djela /silovanje, razbojništvo, tj. djela protiv života i tijela/ činila prema istoj osobi) 2) Vremenski kontinuitet ili međusobna vremenska povezanost svih učinjenih djela Kada će ovaj uslov biti ispunjen faktičko je pitanje . Vremenski interval između učinjenih djela nije moguće unaprijed odrediti jer to zavisi od prirode djela i načina i uslova njihovog vršenja. Ne zahtijeva se da su radnje uslijedile jedna iza druge, ali isto tako ne može se raditi o prevelikim razmacima koji bi ukazivali da je učinilac prekinuo činjenje djela. Ti razmaci nekada mogu biti i duži ako je vršenje djela vezano za uslove koji postoje samo u određenim vremenskim intervalima npr. kod poreske utaje, jer je riječ o djelu koje se može učiniti samo nekoliko puta ili čak samo jednom u toku godine (što zavisi od poreskih propisa).
3)

Krivična djela koja ulaze u sastav produženog krivičnog djela treba da su vršena na isti ili približno sličan način.

Konstrukcija produženog krivičnog djela neće postojati ako su neka djela izvršena činjenjem, a druga nečinjenjem.
4)

Kod određenih krivičnih djela nužno je postojanje i tzv. varijabilnih faktora.

Prisustvo ovih elemenata za postojanje produženog krivičnog djela nije uvijek neophodno, ali ako postoje i ovi dopunski povezujući elementi, tim prije će postojati ova konstrukcija. (npr. prostorna povezanost djela odnosno dobara prema kojima su djela vršena - npr. krađe su vršene iz
74

automobila na istom parkiralištu, iz kuća u istom naselju, ili obijanjem kioska u istom dijelu grada, isti krajnji cilj izvršenja djela, korišćenje iste prilike, itd.) Međutim, neki od ovih elemenata nekada moraju postojati da bi se mogla primijeniti konstrukcija produženog krivičnog djela. Tako npr. isti identitet oštećenog mora postojati kod svih krivičnih djela protiv ličnih dobara, dok kod drugih on nije obavezan, pa će ova konstrukcija postojati ako su djelom krađe, prevare itd. oštećena različita fizička ili pravna lica (npr. učinilac koji je naručio robu od više preduzeća koju nije namjeravao platiti, ili učinilac koji je izvršio provalu u radnje koje pripadaju različitim licima, i sl.). Za subjektivnu stranu konstrukcije produženog krivičnog djela relevantan je samo umišljaj, ili tzv. jedinstveni umišljaj. Za produženo krivično djelo se izriče kazna kao za jedno djelo, i to:  kada produženo krivično djelo čine ista odnosno krivična djela istih zakonskih obilježja, kazna se izriče na osnovu propisane kazne za jedno od tih djela,  ako se radi o istovrsnim krivičnim djelima, sud će izabrati vrstu i mjeru kazne za najteže od tih djela. U praktičnom smislu, kod produženog krivičnog djela, sve pojedinačne krivičnopravne radnje gube svoju pravnu samostalnost i uklapaju se u jedinstvenu kriminalnu djelatnost kao njeni sastavni djelovi. Tako nastala nova jedinstvena pravna cjelina pravno se kvalifikuje po najtežoj radnji i po njoj izriče jedna kazna. Npr. osumnjičeni je učinio produženo krivično djelo sitne krađe, obične krađe i teške krađe u određenom vremenskom intervalu i za sve te radnje sudi se istovremeno. Ovdje su ispunjeni svi uslovi za postojanje produženog krivičnog djela. Sve ove pojedinačne radnje moraju biti sadržane u optužnici i presudi, međutim, one će se pravno kvalifikovati kao jedno krivično djelo teške krađe i za to djelo će se izreći jedna kazna. Na ovaj način radnje koje predstavljaju krivično djelo krađe i sitne krađe uklopljene su u krivično djelo teške krađe i time su izgubile svoju pravnu samostalnost. Kod krivičnih djela koja su usmjerena protiv nekog ličnog dobra čovjeka, npr. život, tjelesni integritet, dostojanstvo ličnosti i sl. ne može se raditi o produženom djelu, već o sticaju krivičnih djela iz razloga što svaka fizička osoba uživa samostalnu i potpunu krivičnopravnu zaštitu. (npr. ako učinilac u određ. vremenskom intervalu dva ili više puta tjelesno povrijedi isto lice, radiće se o produženom krivičnom djelu, međutim, ako su povrijeđena različita lica, radiće se o sticaju krivičnih djela). Kod produženih krivičnih djela zastarjelost krivičnog gonjenja nastupa izvršenjem posljednje radnje koja ulazi u sastav produženog djela. U slučaju da se nakon presuđenja otkriju nove radnje, postojala bi mogućnost ponavljanja krivičnog postupka. Ako se pak u toku suđenja utvrdi da neke radnje iz sastava produženog djela nisu dokazane, one će se jednostavno ispustiti iz opisa. Dakle, neće se donositi za te radnje oslobađajuća presuda kao u slučaju sticaja.

75

ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU (Član 56. KZ FBiH) (1) Ako se osuđenoj osobi sudi za krivično djelo učinjeno prije nego što je započela izdržavanje kazne po ranijoj osudi, ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva krivična djela primjenom odredaba čl. 53. (Stjecaj kriv. djela) ovog zakona uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Kazna ili dio kazne koju je osuđeni izdržao uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora. (2) Za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora sud će učinitelju izreći kaznu neovisno od ranije izrečene kazne ako se primjenom odredaba člana 53. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja, s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne. (3) Prema osuđenom koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora učini krivično djelo za koje zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primijenit će se disciplinska mjera. Ako se sudi za krivično djelo koje je učinjeno prije započinjanja izdržavanja kazne po ranijoj osudi, ili za djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne, izreći će se jedinstvena kazna po pravilima o izricanju kazni za djela izvršena u sticaju. Pri tome će se u novu jedinstvenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i dio izdržane kazne po ranijoj presudi. Izuzetno, ako se radi o krivičnom djelu učinjenom za vrijeme izdržavanja kazne, neće se postupiti kao u slučaju sticaja, ako se primjenom pravila o izricanju kazni za djela izvršena u sticaju ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja, s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne. U tom slučaju izreći će se kazna za novo djelo neovisno od ranije izrečene kazne (npr. lice koje je osuđeno zbog ubistva na 15 god. zatvora, u 13 godini izdržavanja kazne se posvađa u zatvoru i ubije čovjeka, onda se neovisno od ranije izrečene kazne dosuđuje nova kazna zatvora) Prema osuđenom koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora učini krivično djelo za koje zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 1 godine primijenit će se disciplinska mjera. URAČUNAVANJE PRITVORA I RANIJE KAZNE (Član 57. KZ FBiH) (1) Vrijeme provedeno u pritvoru i svako lišenje slobode u vezi sa krivičnim djelom, uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloljetničkog zatvora ili novčanu kaznu. (2) Kazna zatvora koju je osuđenik izdržao ili novčana kazna koju je osuđenik platio za prekršaj uračunava se u kaznu izrečenu za krivično djelo čija obilježja obuhvaćaju i obilježja prekršaja. (3) Pri svakom uračunavanju izjednačava se dan pritvora, dan lišenja slobode, dan maloljetničkog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM. Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako drugo vrijeme lišenja slobode u vezi sa krivičnim djelom, uračunava se u izrečenu kaznu , bez obzira o kojoj se kazni radi. (npr. vrijeme lišenja slobode i zadržavanja, vrijeme
76

ovog člana. posebno njegova odnosa prema oštećeniku i naknadi štete prouzrokovane krivičnim djelom. sudska opomena i 2. Pravilo je da se svi vidovi lišenja slobode izjednačavaju i u izrečenu kaznu se uračunavaju u jednakom vremenskom trajanju. njegov raniji život. jer se disciplinska djela po svojoj prirodi ne mogu izjednačiti sa krivičnim djelima i prekršajima.provedeno u psihijatrijskoj ustanovi u koju je učinilac upućen na psihijatrijsko vještačenje i uopšte na pregledima u zdravstvenim ustanovama i dr. posebno uzeti u obzir ličnost učinitelja. KZ FBiH) 1) Sudska opomena može se izreći za krivična djela s propisanom kaznom zatvora do jedne godine ili novčanom kaznom koja su počinjena pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ih čine naročito lahkim i kad se. ovog člana. MJERE UPOZORENJA (Član 59. s obzirom na sve okolnosti koje se tiču učinitelja. Svrha uslovne osude je da se učinitelju krivičnog djela uputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojim se omogućava ostvarenje svrhe krivičnopravnih sankcija izricanjem kazne bez njezina izvršenja. KZ FBiH) Mjere upozorenja su: 1. Sudska opomena (Član 61. KZ FBiH) Svrha sudske opomene je da se krivično odgovornom učinitelju uputi upozorenje kad se radi ostvarenja svrhe krivičnopravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje i kad ono nije nužno radi krivičnopravne zaštite. Svrha mjera upozorenja (Član 60. a u odnosu na novčanu kaznu dan lišenja slobode se izjednačava sa 50 KM. lišenje slobode u toku postupka izručenja i kazna koju je učinitelj izdržao po presudi inozemnog suda. 1. uračunat će se u kaznu koju izrekne domaći sud za isto krivično djelo. 77 .) Uračunavanje se jedino ne odnosi na disciplinske kazne. kad izvršenje kazne nije prijeko potrebno radi krivičnopravne zaštite. ako se za svako od tih djela steknu uslovi iz st. uslovna osuda. 1. vodeći računa o svrsi sudske opomene. (3) Sudska opomena može se izreći i za krivična djela počinjena u stjecaju. pod uslovima propisanim zakonom i kad se steknu ostali uslovi iz st. ZKP FBiH) Pritvor. djelo s propisanom kaznom zatvora do 3 godine. ili 2. Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u inozemstvu (Član 58. (2) Sudska opomena može se izreći i za određeno kriv. steknu uslovi za postignuće svrhe krivičnopravnih sankcija bez kažnjavanja. (4) Pri odlučivanju hoće li izreći sudsku opomenu sud će. a ako kazne nisu iste vrste uračunavanje će se izvršiti po ocjeni suda.

Radi se. otklanjanje posljedica djela) i naknadi štete izražava i stav zakonodavca da se i pri izricanju sudske opomene mora voditi računa o potrebi zaštite interesa oštećenog. ovog člana nema apsolutni karakter)  Potom. izvinjenje oštećenom. a to je da se krivično odgovornom učinitelju uputi upozorenje.  2. Druga grupa uslova tiče se: Ličnosti učinitelja i procjene da se svrha krivičnopravnih sankcija može ostvariti bez njegovog kažnjavanja. o okolnostima putem kojih se manifestuje stav učinitelja prema učinjenom krivičnom djelu i oštećeniku. stepen krivične odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno. Zakon predviđa da se sudska opomena može izreći i za određeno krivično 78 . kada to nije nužno radi krivičnopravne zaštite i kada se može očekivati da će samo upozorenje uticati na izvršioca da ne čini kriv. U članu 61. pomirenje s oštećenim. stepen krivične odgovornosti učinitelja i težinu prouzrokovane posljedice. gdje zakon izričito određuje da će se uzeti u obzir odnos učinitelja prema oštećeniku i naknadi štete prouzrokovane krivičnim djelom.njegovo ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela. dakle. KZ FBiH su propisani uslovi za izricanje sudske opomene. kada se radi ostvarenja svrhe krivičnopravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje i kada ono nije nužno radi krivičnopravne zaštite. konkretne težine učinjenog djela izražene kroz okolnosti njegova počinjenja. pa je propisano da se sudska opomena može izreći za krivična djela s propisanom kaznom zatvora do 1 godine ili novčanom kaznom ( ovaj uslov. apstraktne težine učinjenog krivičnog djela izražene kroz zakonom propisanu kaznu za određeno krivično djelo. Kako uslov koji se odnosi na zakonom propisanu kaznu za učinjeno krivično djelo nema apsolutni karakter (1 godina zatvora ili novčana kazna). KZ FBiH je propisana svrha sudske opomene. Prva grupa uslova tiče se: Najprije. s obzirom na odredbu stava 2. gdje je za izricanje sudske opomene potrebno istovremeno ispunjenje 2 grupe uslova. U članu 60. 1. djela. a na osnovu kojeg se može donijeti i zaključak o tome da li je za ostvarenje svrhe krivičnopravnih sankcija nužno kažnjavanja učinitelja. sudska opomena može izreći samo ako su krivična djela počinjena pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ih čine naročito lakim. (5) Sudska se opomena ne može izreći vojnim osobama za krivična djela protiv oružanih snaga Federacije. uz gore navedeni uslov. Sudska opomena je posebna krivična sankcija čija je svrha da se prema krivično odgovornom izvršiocu ne primjeni kazna za djelo manjeg značaja. jer se predviđa da se. obavezivanje suda da pri toj ocjeni uzme u obzir odnos učinitelja prema oštećeniku (npr. Međutim.

zaključi da se svrha krivičnopravnih sankcija može ostvariti bez njegovog kažnjavanja samim upozorenjem i da izvršenje kazne nije nužno radi krivičnopravne zaštite. Odredba. stepen krivične odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno. uslovna osuda se može izreći samo ako je kazna iz stava 3. dakle. 79 . uslovna osuda može se izreći za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. 4. Uslovna osuda (Član 62. a koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina (vrijeme provjeravanja). Ne može se. kao i svih drugih okolnosti koje se pokažu relevantnim u konkretnom slučaju. njegov raniji život. (4) Za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna. Pri odlučivanju hoće li izreći sudsku opomenu ili ne. sud je dužan:  voditi računa o svrsi sudske opomene i  posebno uzeti u obzir: 1. ne predstavlja osnov za izricanje sudske opomene za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora do tri godine nego u stvari predstavlja osnov za zakonsko propisivanje mogućnosti izricanja sudske opomene za pojedina krivična djela s propisanom kaznom zatvora do 3 godine i to samo pod određenim uslovima. Međutim. uz posebne uslove postavljene zakonom za izricanje sudske opomene za određeno krivično djelo s propisanom kaznom zatvora do 3 godine. njegov raniji život. (6) Ako je učinitelju utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna. sama za sebe. (2) Pri odlučivanju hoće li izreći uslovnu osudu sud će. (5) Uslovna se osuda ne može izreći za krivična djela za koja se ni ublažavanjem kazne ne može izreći kazna zatvora lakša od jedne godine. druge okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. KZ FBiH) (1) Uslovnom osudom sud učinitelju krivičnog djela utvrđuje kaznu i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ako osuđeni za vrijeme koje odredi sud. njegovo ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela i 5. (3) Uslovna osuda može se izreći kad je učinitelju utvrđena kazna zatvora do 2 godine ili novčana kazna.djelo s propisanom kaznom zatvora do 3 godine. izreći sudska opomena za jedno djelo kad se za drugo djelo učinjeno u sticaju izriče kazna. učinitelju takvog krivičnog djela moći će se izreći sudska opomena samo kad se steknu i ostali uslovi iz stava 1. 3. ličnost učinitelja. ne učini novo krivično djelo. stepen krivične odgovornosti. njegovo ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela. ovog člana utvrđena ublažavanjem zakonom propisane kazne. i u tom slučaju. posebno uzeti u obzir ličnost učinitelja. ovog člana. 2. ali samo pod uslovima propisanim zakonom. Odluku o izricanju sudske opomene sud će moći donijeti samo ako ocjenom svih navedenih okolnosti u ovoj zakonskoj odredbi. međutim. ali samo ako su se za svako od krivičnih djela učinjenih u sticaju stekli uslovi za izricanje sudske opomene. Sudska opomena može se izreći i za krivična djela učinjena u sticaju. vodeći računa o svrsi uslovne osude.

uslove za njeno izricanje čime se određuje polje primjene ove krivičnopravne sankcije kao i utjecaj uslovne osude na efektivnost mjera sigurnosti izrečenih uz uslovnu osudu. Uslovnom osudom sud učinitelju krivičnog djela utvrđuje kaznu i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ako osuđeni za vrijeme koje odredi sud. sud učinitelju krivičnog djela uslovnom osudom utvrđuje kaznu i istodobno određuje da se ona neće izvršiti ako osuđeni u vremenu provjeravanja koje odredi sud. ali se ni tada ne radi o ograničenjima koja su plod težnji za retribucijom nego o mjerama čiji je cilj otklanjanje ili ublažavanje činilaca koji mogu dovesti do ponovnog učinjenja krivičnog djela. u slučaju da u vremenu provjeravanja učini novo kriv. U članu 62. Prema tome. Uslovna osuda je mjera upozorenja koja se izriče učinitelju krivičnog djela kada se osnovano može očekivati da će se upozorenjem uz prijetnju kaznom (koje sadrži uslovna osuda) dakle bez izvršenja kazne. U tom smislu. Osim navedene osnovne obaveze za učinitelja. sud u uslovnoj osudi može nametnuti učinitelju i neke druge obaveze (npr. moći ostvariti svrha krivičnopravnih sankcija. njene bitne elemente. a koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina (vrijeme provjeravanja). Radi se o krivičnopravnoj sankciji koja nema represivni karakter kakav ima efektivna kazna. a prije svega uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom. ili da ispuni druge obaveze predviđene krivičnim zakonodavstvom u Federaciji) i odrediti da će se utvrđena kazna izvršiti i ako učinitelj u ostavljenom roku ne izvrši i te druge obaveze. da naknadi štetu koju je pričinio krivičnim djelom. uslovna osuda je zamjena za kaznu. Dakle. (npr. nametanje učinitelju tih drugih obaveza. ne učini novo krivično djelo. neophodna elementa: 1. svaka uslovna osuda se sastoji od 2 bitna. izrečene uz uslovnu osudu. i 2. roka provjeravanja. mada i ona. kojega sud određuje unutar zakonom propisanog opšteg roka provjeravanja. KZ FBiH sadržane su odredbe koje uređuju strukturu uslovne osude. ne učini novo krivično djelo. može sadržavati obaveze za osuđenu osobu kojima se ograničava njena sloboda odlučivanja i djelovanja u nekim aspektima njenog ličnog života. da osuđeni vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom. izvršavaju se. Dakle. djela i istovremeno upozorava da će. svrha uslovne osude je da se učinitelju krivičnog djela uputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojim se omogućava ostvarenje svrhe krivičnopravnih sankcija izricanjem kazne bez njezina izvršenja i kada izvršenje kazne nije prijeko potrebno radi krivičnopravne zaštite. Međutim. čijim se izvršenjem učinitelju prijeti ukoliko ne ispuni osnovnu obavezu koju za učinitelja sadrži svaka uslovna osuda da u roku provjeravanja ne učini novo krivično djelo.(7) Sigurnosne mjere. 80 . Njome se upućuje prijekor učinitelju zbog učinjenog kriv. utvrđene kazne (zatvora ili novčane kazne). predstavlja samo mogućnost za sud i one nisu obavezni elemenat svake uslovne osude. tj. Ona ne podrazumijeva lišenja i ograničenja ličnih prava i sloboda svojstvenih kazni. kazna utvrđena uslovnom osudom biti izvršena. (ne kraće od 1 ni duže od 5 god. ). koju sadrži svaka uslovna osuda. djelo ili ne ispuni obaveze nametnute uslovnom osudom.

Ono se u praksi najčešće određuje na pune godine. pri ocjeni ličnosti učinioca bi trebalo imati u vidu pobude iz kojih je djelo učinjeno. ali ne isključuje mogućnost izricanja uslovne osude ranije osuđivanom učinitelju krivičnog djela. pobude iz kojih je djelo učinjeno. porodične i socijalne prilike. obavezuje sud da tu okolnost uzme u obzir. odnosno visinu njegove plate. U pravilu. njegov odnos prema učinjenom djelu i prema društvenim i pravnim normama uopće. njegovo ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela: Ovdje se u prvom redu uzimaju u obzir okolnosti koje ukazuju na njegovu spremnost da otkloni posljedice djela. vodeći računa o svrsi uslovne osude. Prilikom izricanja uslovne osude sud određuje trajanje vremena provjeravanja s tim da ono ne može biti kraće od jedne godine niti duže od pet godina. ukoliko ocjenom ostalih okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca i učinjeno djelo zaključi da se i uslovnom osudom može ostvariti svrha krivičnopravnih sankcija i svrha kažnjavanja. njegov raniji život: Zakon. dakle. niti određivanje vrste i mjere kazne odlaže za eventualno kasnije ponovno izvođenje učinitelja pred sud u slučaju neispunjenja postavljenih obaveza i zaključka da resocijalizacija učinitelja na slobodi nije moguća. u obzir će uzeti i imovno stanje učinitelja. dužina vremena provjeravanja bi trebala biti srazmjerna visini utvrđene kazne. U slučaju kada se uslovnom osudom učinitelju utvrđuje novčana kazna. ličnost učinitelja: Kako zakon ne određuje koje su to okolnosti relevantne za ocjenu ličnosti učinioca odnosno za odluku o izricanju uslovne osude. Kazna utvrđena uslovnom osudom. 3. njegovu imovinu i njegove porodične obaveze. Vrijeme provjeravanja se računa od dana pravomoćnosti presude. njegove lične. kao i druge okolnosti koje se odnose na osobu učinitelja. držanje nakon učinjenog krivičnog djela. jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. Sud je pri određivanju vrste i mjere kazne koja će učinitelju biti utvrđena uslovnom osudom dužan uzeti u obzir sve okolnosti koje inače utiču da kazna bude manja ili veća. uslovna osuda u pravilu ne podrazumijeva stavljanje učinitelja pod nadzor posebne stručne osobe. ali zakon ne isključuje mogućnost određivanja vremena provjeravanja i na pune mjesece. Što je ta vjerovatnoća veća i vrijeme provjeravanja koje sud određuje prilikom izricanja uslovne osude bi trebalo biti duže. treba odgovarati kazni koju bi sud izrekao učinitelju krivičnog djela da mu nije izrekao uslovnu osudu. raniji život učinitelja. posebno uzeti u obzir: 1. Pri odlučivanju hoće li izreći uslovnu osudu sud će. po svojoj vrsti i mjeri. 2. kao što je to slučaj u probacionom sistemu. okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. a naročito će u obzir uzeti: stepen krivične odgovornosti. 81 . izvršiocu se uz uslovnu osudu mogu izreći uslovi da u određenom roku isplati zaostale obroke alimentacije i da ubuduće redovno plaća izdržavanje) Prema našem zakonu. ali se pri njegovom određivanju mora voditi računa i o stepenu vjerovatnoće da će učinitelj ponovo učiniti krivično djelo. njegove druge prihode. njegove lične prilike.kod krivičnog djela izbjegavanja izdržavanja.

a za druga kaznu zatvora. Uslovna osuda može se izreći ako je učinitelju utvrđena kazna zatvora do 2 godine ili novčana kazna. Međutim. Polazi se od toga da su krivična djela za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna veoma teška krivična djela i da izricanje uslovne osude za takva krivična djela treba ograničiti samo na slučajeve u kojima je utvrđeno postojanje okolnosti koje dopuštaju i opravdavaju primjenu odredaba o ublažavanju kazne. ovo zakonsko ograničenje za izricanje uslovne osude nema apsolutan karakter. dakle. Izricanje uslovne osude za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna. To znači da odluku o izricanju uslovne osude sud može donijeti samo ako. 4. a ne zakonom propisana kazna za učinjeno krivično djelo.. njegov raniji život i njegovo ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela. odnos prema žrtvi i dr. Odredba pruža mogućnost da se izricanjem novčane kazne koja se izvršava. zaključi da izvršenje kazne nije nužno radi krivičnopravne zaštite. a koje učinjenom djelu daju teži ili lakši vid. Obrnuto. to znači da se uslovna osuda ne može izreći za krivična djela za koja je kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od min 3 ili više godina. Ako je učinitelju utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna. Utvrđena kazna zatvora do 2 godine može se odnositi na jedno djelo ili na više krivičnih djela učinjenih u stjecaju. način i sredstvo izvršenja. jer bi se uslovna osuda mogla izreći i za krivična djela sa propisanom najmanjom mjerom kazne od 3 ili više godine ako u konkretnom slučaju postoje okolnosti za koje zakon veže mogućnost oslobođenja od kazne. S obzirom na zakonska pravila o granicama ublažavanja kazne. pojača dejstvo uslovne osude kada je to neophodno za ostvarenje krivičnopravne zaštite.stepen krivične odgovornosti druge okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno: To su vrijeme. zakon uslovljava time da je kazna do 2 godine zatvora ili novčana kazna utvrđena ublažavanjem zakonom propisane kazne. do koje je došao ocjenom okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. Uslovna se osuda ne može izreći za krivična djela za koja se ni ublažavanjem kazne ne može izreći kazna zatvora lakša od 1 godine. nije moguće izreći uslovnu osudu samo za novčanu kaznu. nije moguće. uz pozitivnu prognozu o budućem ponašanju učinitelja . Mjerodavna je dakle sudski utvrđena kazna. a ujedno i bezuslovna 82 . Dakle. uz uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora. mjesto. 5. uslovna osuda može se izreći za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. da će se izrečenom uslovnom osudom moći ostvariti i generalna i specijalna prevencija krivičnog djela. nije moguće kod sticaja krivičnih djela za pojedina djela izreći uslovnu osudu. Međutim. jer je tada sud ovlašten i da učinitelju kaznu ublaži bez ograničenja za ublažavanje kazne. Ako je učinitelju izrečena uslovna osuda s utvrđenom kaznom zatvora. kao i ako ocjenom okolnosti koje se odnose na stepen krivične odgovornosti učinitelja i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. zaključi da će se uslovnom osudom moći ostvariti svrha krivičnopravnih sankcija uopće i svrha kažnjavanja.

Sigurnosne mjere. 3) zbog neispunjenja obaveza izrečenih uslovnom osudom. KZ FBiH) Uslovna osuda se može opozvati ako osuđeni tokom vremena provjeravanja izvrši novo krivično djelo. ovisi da li je opoziv obavezan ili fakultativan: a) Opoziv uslovne osude je obavezan ako osuđeni tokom vremena provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora 2 godine ili teža kazna. izvršavaju se. U ovom slučaju. njihov značaj i pobude iz kojih su učinjena. nakon što ocijeni sve okolnosti koje se odnose na učinjena krivična djela i učinitelja. izrečene uz uslovnu osudu. OPOZIV USLOVNE OSUDE Razlozi za opoziv uslovne osude su: 1) zbog učinjenja novog krivičnog djela u periodu provjeravanja. U zavisnosti od utvrđene kazne za novo krivično djelo. sud će. 2. Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja izrečenih obaveza (Čl 66. pa je predviđeno da će sud opozvati uslovnu osudu i izreći izvršenje izrečene kazne ako osuđeni tokom određenog vremena provjeravanja ne ispuni izrečenu obavezu u slučajevima kad je tu obavezu mogao ispuniti. KZ) Opoziv uslovne osude iz ovog razloga je fakultativan. Opoziv uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog djela (Čl 65. 3. 83 . U slučaju nemogućnosti ispunjenja izrečene obaveze sud može: a) produžiti rok za ispunjenje te obaveze ili b) zamijeniti utvrđenu obavezu drugom odgovarajućom obavezom. odlučiti hoće li opozvati uslovnu osudu. pa je predviđeno da će sud opozvati uslovnu osudu ako poslije njezinog izricanja utvrdi da je osuđeni učinio krivično djelo prije nego što je uslovno osuđen i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricanje uslovne osude da se znalo za to krivično djelo. vrijeme što ga je proveo u pritvoru uračunava se u novčanu kaznu. 1. Opoziv uslovne osude zbog novog krivičnog djela (Član 64. 2) zbog ranije učinjenog krivičnog djela. KZ) Opoziv uslovne osude iz ovog razloga je fakultativan. b) Opoziv uslovne osude je fakultativan ako osuđeni u vrijeme provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora u trajanju kraćem od 2 godine ili novčana kazna. a posebno srodnost učinjenih krivičnih djela.novčana kazna. ili c) može osuđenog osloboditi ispunjenja izrečene obaveze. Uz uslovnu osudu učinitelju se mogu izreći sve mjere sigurnosti predviđene u zakonu.

 prihvatanje zaposlenja koje odgovara stručnoj spremi i sposobnostima učinitelja. Cilj je da se primjenom zaštitnog nadzora bolje ostvari svrha uslovne osude i bolje društveno prilagođavanje osuđenog. djelom. Ako osuđeni tokom vremena provjeravanja učini krivično djelo koje povlači opoziv uslovne osude. djelom. smatra da će se uz određivanje zaštitnog nadzora svrha uslovne osude i društveno prilagođavanje osuđenika bolje ostvariti. s obzirom na okolnosti učinjenja krivičnog djela. a može trajati od 6 mjeseci do 2 godine. zakonodavstvom u FBiH. ili da ispuni dr. KZ FBiH) Uslovna osuda se može opozvati tokom vremena provjeravanja. sud može uslovnu osudu opozvati najkasnije u roku od 1 godine od dana proteka vremena provjeravanja i odrediti da se izvrši kazna utvrđena u uslovnoj osudi. vrijeme provedeno na izdržavanju ove kazne ne uračunava se u vrijeme provjeravanja utvrđeno uslovnom osudom za ranije krivično djelo. utvrdit će jedinstvenu kaznu i za ranije učinjeno i za novo krivično djelo primjenom odredaba za izricanje kazne za djela izvršena u stjecaju krivičnih djela i odredit će novo vrijeme provjeravanja koje ne može biti kraće od 1 niti duže od 5 godina. Ako ne opozove uslovnu osudu. sud može za novo krivično djelo izreći uslovnu osudu ili kaznu.  osposobljavanje za određeno zanimanje. a to je presudom utvrđeno tek poslije isteka vremena provjeravanja. Rokovi za opoziv uslovne osude (Član 67. ličnost učinitelja. obaveze predviđene kriv. Ako osuđeni u određenome roku ne ispuni obavezu vraćanja imovinske koristi pribavljene kriv. USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM (Član 68. i može obuhvatati slijedeće obaveze:  liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. KZ FBiH) To je jedna vrsta uslovne osude kojom se učinilac stavlja pod zaštitni nadzor ako sud.  posjećivanje određenih psihijatrijskih.Ako opozove uslovnu osudu. Ako sud ocijeni da i za novo krivično djelo treba izreći uslovnu osudu. računajući od dana pravosnažnosti nove presude. Zaštitni nadzor obuhvata mjere pomoći. Osuđenom kojem za novo krivično djelo bude izrečena kazna zatvora.  uzdržavanje od upotrebe alkoholnih pića ili opojnih droga. da naknadi štetu koju je pričinio kriv. nadzora i zaštite. sud će primjenom odredaba za izricanje kazne za djela izvršena u stjecaju krivičnih djela izreći jedinstvenu kaznu i za ranije učinjeno i za novo krivično djelo uzimajući kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvrđenu. njegov raniji život i ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela. uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana proteka vremena provjeravanja. 84 . brige. psiholoških i drugih savjetovališta i postupanje po njihovim savjetima.

ova mjera bezbjednosti se može izvršiti: a) uz izdržavanje kazne zatvora ili b) uz uslovnu osudu ili c) uz rad za opće dobro na slobodi. zabrana upravljanja motornim vozilom. Vrste mjera bezbjednosti koje propisuje zakon su: 1. Prema učinitelju krivičnog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom liječenju tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi. aktivnosti ili funkcija. oduzimanje predmeta. ali najduže do isteka izdržavanja kazne zatvora ili izvršenja rada za opće dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravanja uz uslovnu osudu. obavezno liječenje od ovisnosti. čija je svrha da se njihovom primjenom otklone stanja ili uslovi koji mogu uticati da učinilac ubuduće ponovno učini krivična djela. MJERE BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI) Mjere bezbjednosti su posebna vrsta krivično-pravnih sankcija. a može i ukinuti uslovnu osudu. 5. zabrana vršenje poziva. Učinitelju krivičnog djela koji se tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom liječenju može se izreći izvršenje kazne zatvora. obavezno psihijatrijsko liječenje (na slobodi). Obavezno psihijatrijsko liječenje se može nastaviti izvan medicinske ustanove nakon što je osuđeni uslovno otpušten. 85 . Ako osuđeni ne nastavi liječenje. Uz ispunjenje navedenih uslova. 1) Obavezno psihijatrijsko liječenje Kao mjera bezbjednosti se izriče učinitelju krivičnog djela koji je krivično djelo učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti ili smanjene uračunljivosti. 2. 4. raspolaganje plaćom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren način i u skladu sa bračnim i obiteljskim obavezama. Sud učiniocu može izreći jednu ili više mjera bezbjednosti. uslovni otpust će se opozvati. može se opozvati uslovna osuda zbog neispunjenja izrečenih obaveza. Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena. Ako se osuđeni ne pridržava ovih mjera sud ga može opomenuti. Sud u presudi može odrediti jednu ili više obaveza zaštitnog nadzora. ako za to postoje uslovi propisani zakonom. ako postoji opasnost da bi uzroci takvoga stanja mogli i ubuduće djelovati na učinitelja da učini novo krivično djelo. 3.

aktivnosti ili funkcije u vezi sa imovinom koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup. stav 2. djelo zloupotrebom svog poziva. 4) Zabrana upravljanja motornim vozilom Kao mjera bezbjednosti može se izreći učinitelju krivičnog djela protiv bezbjednosti saobraćaja. Ova mjera se može izreći u trajanju koje ne može biti kraće od 1 niti duže od 10 godina. aktivnosti ili funkciji. Učinitelju takvog krivičnog djela koji tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora prekrši zabranu vršenja poziva. Mjera obaveznog liječenja od ovisnosti može se izreći uz istu krivičnopravnu sankciju. Prema učinitelju krivičnog djela koji se ne podvrgne liječenju od ovisnosti tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi. KZ FBiH (Obavezno psihijatrijsko liječenje). računajući od dana pravosnažnosti odluke. uslovni otpust će se opozvati. s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere. aktivnosti ili funkcije može se odrediti izvršenje kazne zatvora. aktivnosti ili funkcija Kao mjera bezbjednosti može se izreći učinitelju koji je učinio kriv. aktivnosti ili funkcije tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi. može se opozvati uslovna osuda zbog neispunjenja izrečenih obaveza. Pod uslovima iz člana 74. Učinitelju krivičnog djela koji se tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom liječenju od ovisnosti može se izreći izvršenje kazne zatvora. ako postoji opasnost da bi daljnje vršenje poziva. aktivnosti ili funkcija moglo poticajno djelovati da učini novo kriv. u istom trajanju i na isti način kako je zakonom propisano za obavezno psihijatrijsko liječenje. ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti i ubuduće učiniti krivična djela. Prema učinitelju krivičnog djela koji prekrši zabranu vršenja poziva. 3) Zabrana vršenja poziva.2) Obavezno liječenje od ovisnosti Kao mjera bezbjednosti može se izreći učinitelju koji je krivično djelo učinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga. 86 . može se opozvati uslovna osuda zbog neispunjenja izrečenih obaveza. djelo u vezi sa imovinom koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaljujući svom pozivu. kada postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovno učiniti takvo krivično djelo. Ako osuđeni ne nastavi liječenje. obavezno liječenje od ovisnosti se može nastaviti izvan medicinske ustanove nakon što je osuđeni uslovno otpušten.

c) kazna maloljetničkog zatvora . nema poseban zakon kojim se reguliše krivičnopravni položaj maloljetnih učinitelja krivičnih djela.Zabrana upravljanja motornim vozilom može se odnositi na određenu vrstu ili na sve vrste motornih vozila. ako ne postupi po toj zabrani. 87 . opozvaće se rad za opće dobro na slobodi i uslovna osude zbog neispunjenja određenih obaveza. u skladu sa dosadašnjom zakonodavnom praksom. KZ FBiH u posebnoj glavi sadrži odredbe o odgojnim preporukama. djela bude osnov i cilj krivičnopravne reakcije prema njima i da ta reakcija bude u skladu ne samo sa težinom i okolnostima učinjenog krivičnog djela nego i sa ličnim svojstvima te ličnim. O ODGOJNIM MJERAMA I O KAŽNJAVANJU MALOLJETNIKA BiH za razliku od. prema njima se mogu primjeniti: 1) Odgojne (vaspitne) preporuke i 2) Krivične sankcije prema maloljetnicima – gdje spadaju: a) odgojne (vaspitne) mjere. djela. RH. porodičnim i socijalnim prilikama maloljetnog učinitelja kriv. npr. djela. i to starijem maloljetniku. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo učinitelja kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala. Međutim. b) mjere bezbjednosti. Ova mjera se može izreći u trajanju koje ne može biti kraće od 3 mjeseca ni duže od 5 godina računajući od pravosnažnosti sudske odluke. Te odredbe sadrže određena odstupanja od opštih pravila o kažnjavanju učinitelja kriv. Prema učinitelju krivičnog djela kojem je zabranjeno upravljanje motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu. zakonom se može propisati obavezno oduzimanje predmeta. 5) Oduzimanje predmeta Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem krivičnog djela oduzet će se:  kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za učinjenje kriv djela ili  kad se radi zaštite opće sigurnosti ili iz razloga morala lišenje čini prijeko potrebnim. PRAVILA O ODGOJNIM PREPORUKAMA. djela kojima se osigurava da dobrobit maloljetnih učinitelja kriv. Austrije ili Njemačke.može se izreći samo izuzetno. U slučajevima kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala. ali se time ne dira u prava vlasnika predmeta na naknadu štete od učinitelja. odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika kojima se ustanovljava poseban krivičnopravni režim koji se primjenjuje na maloljetne učinitelje kriv. s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. Kada su u pitanju maloljetni izvršioci krivičnih djela. ako su vlasništvo učinitelja.

KZ FBiH) je: a) da se prema maloljetnom učinitelju kriv. Dakle. redovno pohađanje škole. njegova izražena spremnost za pomirenjem s oštećenim. rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. maloljetnikovo priznanje krivičnog djela i 2. lično izvinjenje oštećenom. 3. i tako se i djele. Odgojne preporuke koje primjenjuje SZM: 1. Uslovi primjene odgojnih preporuka su: 1. Odgojne preporuke koje primjenjuje ovlašteni tužilac su: 1. i b) da se primjenom odgojnih preporuka utiče na maloljetnika da ubuduće ne učini krivična djela. Izbor i primjena odgojnih preporuka izvršava se u saradnji s roditeljima ili starateljima maloljetnika i organima socijalnog staranja.1. liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. primjena odgojnih mjera je alternativa krivičnom gonjenju. naknada štete oštećenom. Pritom će posebno voditi računa da se primijenjenim odgojnim preporukama ne dovede u pitanje redovno školovanje maloljetnika ili njegov rad. Izbor odgojnih preporuka (Član 83. psiholoških i drugih savjetovališta. Odgojne preporuke mogu trajati najduže 1 godinu. jer je to faktički vansudsko rješavanje nastalog konflikta. Radi se o nastojanjima da se u odnosu na određena delinkventna ponašanja maloljetnika da prednost vansudskim oblicima prevencije. Odgojne se preporuke mogu tokom njihovog izvršavanja zamijeniti drugom ili ukinuti. Odgojne preporuke prema maloljetniku može primijeniti nadležni tužilac ili sudija za maloljetnike (SZM). 2. 88 . KZ FBiH) Prema maloljetnom učinitelju krivičnog djela mogu se primijeniti odgojne preporuke za krivična djela s propisanom novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. KZ FBiH) Pri izboru odgojnih preporuka ovlašteni tužilac. 3. obrazovnih. Uslovi primjene odgojnih preporuka (Član 80. smještaj u drugu porodicu. prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja. Svrha odgojnih preporuka (Član 81. ili SZM će uzeti u obzir sveukupne interese maloljetnika i oštećenika. 4. Odgojne preporuke Odgojne preporuke su novina u našem krivičnom zakonodavstvu. posjećivanje odgojnih. dom ili ustanovu. 2. djela ne pokreće krivični postupak. 4.

Mlađem maloljetniku (koji je u vrijeme učinjenja kriv. KZ FBiH) Odgojne (vaspitne) mjere se dijele u 3 grupe: 1. njegova psihička svojstva. svrha kazne maloljetničkog zatvora je poseban utjecaj na maloljetnog učinioca da ubuduće ne učini krivična djela. Krivične sankcije prema maloljetnicima (Član 84.2. a izuzetno mu se može izreći kazna maloljetničkog zatvora. njihovim stručnim osposobljavanjem i razvijanjem njihove osobne odgovornosti. mjere pojačanog nadzora 3. nadzorom nad njima. stepen njegovog duševnog razvoja. zavodske mjere Izbor odgojne mjere (Član 88. Ne mogu mu se izreći mjere bezbjednosti: 1. 89 . disciplinske mjere 2. aktivnosti ili funkcija i 2. 2. Maloljetniku se mogu izreći mjere bezbjednosti pod uslovima propisanima ovim zakonom. Odgojne (vaspitne) mjere Vrste odgojnih (vaspitnih) mjera (Član 86. uglavnom. Starijem maloljetniku (koji je u vrijeme učinjenja kriv. a nije navršio 16 godina života) mogu se izreći samo odgojne (vaspitne) mjere. KZ FBiH) Pri izboru odgovarajuće odgojne mjere sud će uzeti u obzir: 1. c) mjere bezbjednosti. zabrana vršenje poziva.a. djela navršio 16. o individualnoj prevenciji (sve mjere se izriču uglavnom u cilju preodgoja konkretnog maloljetnika) (Jaganjac naglasio. 3. čini se da nije baš u skladu sa KZ FBiH!!!) 2. Svrha odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora (Član 85.  Uz to. godine života maloljetnika. Dakle. preodgoj i pravilan razvoj. kao i uticaj na druge maloljetnike da ne učine krivična djela. Maloljetniku se ne mogu izreći sudska opomena ni uslovna osuda. b) kazna maloljetničkog zatvora. djela navršio 14. KZ FBiH) Krivične sankcije koje se mogu izreći maloljetnom učinitelju krivičnog djela dijele se na: a) odgojne (vaspitne) mjere. ovdje se radi. KZ FBiH)  Svrha odgojnih (vaspitnih) mjera i kazne maloljetničkog zatvora je da se pružanjem zaštite i pomoći maloljetnim učiniocima krivičnih djela. osigura njihov odgoj. zabrana upravljanja motornim vozilom. a nije navršio 18 godina života) odgojne se mjere mogu izreći pod uslovima propisanim ovim zakonom.

pobude iz kojih je djelo učinio. preodgoja ili liječenja.) MJERE POJAČANOG NADZORA Mjere pojačanog nadzora izriču se maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem treba izreći trajnije mjere odgoja. 7. sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja na izricanje odgojne mjere. upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike (Član 89. U postupku protiv maloljetnika obavezno je uključen organ starateljstva uz čiju stručnu pomoć sud određuje najadekvatniju mjeru u svakom konkretnom slučaju. dotadašnji odgoj.U disciplinskom centru maloljetnik se može zaposliti na korisnim radovima koji odgovaraju njegovim godinama života. Pri izricanju ove mjere. Pri izricanju ove mjere. b) na određeni broj sati tokom dana. sud će voditi računa da zbog njenog izvršenja maloljetnik ne izostane s redovite školske nastave ili posla. ali najduže u trajanju do 1 mjeseca. 6. 9. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći kada je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utiče na osobnost i ponašanje maloljetnog učinitelja krivičnog djela. težinu krivičnog djela. u pravilu ako je učinio krivično djelo iz nepromišljenosti ili lakomislenosti. 5.4. ali najviše 4 uzastopna dana blagdana. sud može izreći i odgojnu mjeru pojačanog nadzora nadležnog tijela socijalne zaštite koja se izvršava po izvršenju odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike. ukoliko on ili njegov staratelj na to pristanu. c) na neprekidni boravak određen broj dana. 1. 8. te 10. sredinu i prilike u kojima je živio. sudski ukor i 2. njegove sklonosti. a može ga uputiti u disciplinski centar: a) na određeni broj sati tokom dana blagdana. da li mu je ranije bila izrečena odgojna mjera ili kazna. a nije potrebno njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine. 2. Tu spadaju: 1. Tu spadaju: 90 . uz odgovarajući nadzor. ali ne duže od 20 dana.) DISCIPLINSKE MJERE Disciplinske mjere se izriču maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem nije potrebno izreći trajnije mjere odgoja i preodgoja.

usvojitelj ili staratelj propustili nadzor nad maloljetnikom. Pri izricanju ove mjere. koja se brine o školovanju maloljetnika. Sud će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere. usvojitelj ili staratelj nisu u mogućnosti pojačano nadzirati maloljetnika. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći ako roditelji. njegovom zaposlenju. sud može: a) roditelju. usvojitelju ili staratelju. a ne postoje uslovi za izricanje odgojne mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći ako su roditelji. usvojitelj ili staratelj nisu u mogućnosti da maloljetnika pojačano nadziru ili ako se od njih takav nadzor ne može opravdano očekivati.) ZAVODSKE MJERE 91 . 3. zaštite (Čl 92. usvojitelj ili staratelj steknu mogućnost da maloljetnika pojačano nadziru. usvojitelju ili staratelju dati potrebne upute i naložiti im određene dužnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti radi odgoja maloljetnika. a) Pri izricanju ove odgojne mjere sud će odrediti da za vrijeme njenog trajanja nadležni ogran socijalne zaštite provjerava njeno izvršavanje i ukazuje potrebnu pomoć porodici u kojoj je maloljetnik smješten.1) pojačan nadzor od strane roditelja/usvojioca/staraoca (Čl. iako su ga u mogućnosti obavljati. 2) pojačan nadzor u drugoj porodici (Član 91. s tim da njeno trajanje ne može biti kraće od 1 ni duže od 3 godine. Sud će naknadno odlučiti o prestanku takvog provjeravanja. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći ako roditelji. 3) pojačan nadzor od strane nadležnog organa soc. potrebnom liječenju i sređivanju prilika u kojima živi. b) odrediti da nadležni organ socijalnog staranja provjerava njeno izvršavanje i ukazuje pomoć roditelju. b) kad prema rezultatu odgoja prestane potreba za pojačanim nadzorom. Za vrijeme trajanja ove mjere maloljetnik i dalje živi s roditeljima. odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče. njegovog liječenja i radi otklanjanje štetnih uticaja. 90. usvojiteljem ili starateljem. a pojačani nadzor nad njim vrši ovlaštena osoba nadležnog organa socijalne zaštite. Izvršenje ove odgojne mjere obustavit će se: kad roditelji. s tim da ono ne može trajati manje od jedne ni duže od tri godine.

Pri odlučivanju hoće li izreći ovu mjeru. uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine. a može se i 92 . Obustava izvršenja i izmjena odluke o odgojnim mjerama (Član 97. sud će naročito uzeti u obzir: 1. neće odrediti njeno trajanje. KZ FBIH) Kad se poslije donošenja odluke kojom je izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo. već će o tome naknadno odlučiti b) upućivanje u vaspitno-popravni dom (Član 95. odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera može se. Maloljetnik ostaje u ustanovi za osposobljavanje sve dok je to potrebno radi njegovog liječenja ili osposobljavanja. a kad maloljetnik postane punoljetan. Pri izricanju ove mjere sud neće odrediti njeno trajanje. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći ako nad maloljetnikom treba osigurati izvršenje stalnog nadzora stručnih odgajatelja u ustanovi za odgoj maloljetnika. Zavodske mjere ne mogu trajati duže od 5 godina. U zavodske mjere spadaju: a) Upućivanje u vaspitnu ustanovu (Član 94. okolnost jesu li maloljetniku ranije bile izrečene odgojne mjere ili kazna maloljetničkog zatvora. c) upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje (Član 96.Zavodske mjere izriču se maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem treba izreći trajnije mjere odgoja. umjesto odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu ili odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom. U odgojno-popravnom domu maloljetnik ostaje min 1. preodgoja ili liječenja . težinu i prirodu učinjenog krivičnog djela i 2. također. KZ FBiH) Ovu mjeru sud može izreći maloljetniku ometenom u psihičkom ili fizičkom razvoju. ukoliko za pojedine mjere nije što drugo propisano. KZ FBiH) Ovu mjeru sud će izreći ako prema maloljetniku treba primijeniti pojačane mjere preodgoja. Pri izricanju ove mjere. sud. ponovo će se ispitati potreba njegova daljnjeg zadržavanja u toj ustanovi. s obzirom na postignuti uspjeh odgoja. Uz tom slučaju. U odgojnoj ustanovi maloljetnik ostaje najmanje 6 mjeseci a najviše 3 godine. a max 5 god. obustaviti od izvršenja. izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom odgojnom mjerom pojačanog nadzora ili zavodskom odgojnom mjerom. već će o tome naknadno odlučiti. a one bi bile od uticaja na donošenje odluke.

odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu ili odgojna mjera upućivanja u odgojno-popravni dom može se obustaviti od izvršenja ili zamijeniti drugom mjerom i prije isteka roka od 6 mj. ne izvrši ili da se zamijeni nekom drugom mjerom. Obustavljanje od izvršenja zavodske odgojne mjere ili zamjenjivanje zavodske odgojne mjere drugom takvom mjerom izvršit će se uz sljedeća ograničenja: a) odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od 6 mjeseci. proteklo više od 1 godine. i 2. b) odgojna mjera upućivanja u odgojno-popravni dom ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od 1 godine.. a do isteka ovog roka može se zamijeniti samo odgojnim mjerama upućivanja u odgojnu ustanovu ili upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje. Odmjeravanje kazne maloljetničkog zatvora (Član 101. Pri tome sud može odlučiti da se ranije izrečena mjera izvrši. da je učinio djelo za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. KZ FBiH) Kazna maloljetničkog zatvora ne može biti kraća od 1 ni duža od 10 godina.zamijeniti drugom takvom mjerom kojom će se bolje postići svrha odgojnih mjera. odnosno 1. kojom je izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera. i to pod uslovima: 1. sud će ponovno odlučiti o potrebi izvršenja izrečene mjere. Ponovno odlučivanje o odgojnim mjerama (Član 98. KZ FBIH) Ako je od pravosnažnosti odluke. a izvršenje nije započeto. ako posebne okolnosti koje se odnose na osobu maloljetnika očito pokazuju da je postignuta svrha tih mjera. a njeno izvršenje nije započeto.. a izriče se na pune godine ili na pola godine. a do isteka ovog roka može se zamijeniti samo odgojnim mjerama upućivanja u odgojno-popravni dom ili upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje. KZFBiH) Kazniti se može samo stariji maloljetnik. KZ FBiH) 93 . god. propisanu mjeru kazne. 2. Odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike neće se izvršiti ako je proteklo više od 6 mjeseci od pravosnažnosti odluke kojom je ova mjera izrečena. sud nije vezan za min. Kažnjavanje starijih maloljetnika (Čl 99.b. Pri odmjeravanju kazne starijem maloljetniku za krivično djelo. Izuzetno. Kazna maloljetničkog zatvora (Član 100. da zbog teških posljedica djela i visokog stepena krivične odgovornosti ne bi bilo opravdano izricanje odgojnih mjera.

ako je izrečena kazna maloljetničkog zatvora preko 3 godine. ponašanje učinitelja i svrhu te odgojne mjere. Sud će postupiti isto i kad poslije izrečene odgojne mjere.ako je izrečena kazna maloljetničkog zatvora do 3 godine. Izricanje krivičnopravnih sankcija punoljetnim osobama za krivična djela koja su učinila kao maloljetnici (Član 104. Dok ne navrši 18 godina. KZ FBiH (Kazna maloljetničkog zatvora) i kazna maloljetničkog 94 . stepen psihičkog razvoja maloljetnika 2. vrijeme koje je proteklo od njegovog učinjenja. Ako punoljetna osoba u vrijeme suđenja nije navršila 21 godinu života. ali sa njima ne smiju dolaziti u kontakt. Maloljetni izvršioci krivičnih djela mogu se uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne nakon izdržane 1/3 kazne. imajući posebno u vidu: 1. Izricanje odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela u sticaju (Član 102. Takvoj osobi sud može izreći samo odgovarajuću zavodsku odgojnu mjeru. vrijeme potrebno za njegovo stručno osposobljavanje. a od 18 -23 godine izdržavaju u posebnim odjeljenjima kazneno-popravnih ustanova za odrasle.) Punoljetnoj osobi koja je navršila 21 godinu života ne može se suditi za krivično djelo koje je učinila kao mlađi maloljetnik.ako je izrečena kazna maloljetničkog zatvora preko 5 godina. KZ FBiH) Kazna maloljetničkog zatvora neće se izvršiti kad od dana pravosnažnosti presude kojom je kazna izrečena protekne: a) 10 godina . izdržava se u posebnim kazneno popravnim ustanovama. a pod uslovima iz člana 100. Punoljetnoj osobi može se za krivično djelo koje je učinila kao stariji maloljetnik izreći odgovarajuća zavodska odgojna mjera. a naročito težinu učinjenog krivičnog djela. ili kazne maloljetničkog zatvora utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njihovog izricanja učinio krivično djelo. vrijeme potrebno za njegov preodgoj i 3. b) 5 godina . Maloljetnički zatvor izdržava se u posebnim ustanovama ili u odvojenim dijelovima kazneno-popravnih ustanova. Za vrijeme trajanja uslovnog otpusta. može joj se suditi samo za krivična djela s propisanom kaznom zatvora težom od 5 godina. sud može odrediti mjeru pojačanog nadzora od strane organa socijalne zaštite.Pri odmjeravanju kazne maloljetničkog zatvora starijem maloljetniku. sud će uzeti u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća. KZ FBiH) Za krivična djela u sticaju sud izriče maloljetniku samo jednu odgojnu mjeru ili samo kaznu maloljetničkog zatvora kad postoje zakonski uslovi za izricanje te kazne i kad sud ocijeni da je treba izreći. s tim da će pri ocjeni hoće li izreći ovu mjeru sud uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. c) 3 godine . ali ne prije isteka 1 godine. Zastarjelost izvršenja kazne maloljetničkog zatvora (Član 103.

sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. Ako za vrijeme trajanja odgojne mjere sud izrekne punoljetnoj osobi kaznu maloljetničkog zatvora ili kaznu zatvora najmanje 1 god. aktivnosti ili funkcije. može očekivati da će se i odgojnom mjerom postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. te svrhu koju treba postići sankcijama. ovog člana. ponašanje učinitelja. s obzirom na njegovu ličnost i okolnosti pod kojima je krivično djelo učinio. odgojna mjera prestaje kad maloljetnik započne izdržavanje te kazne.) Evidenciju o izrečenim odgojnim mjerama vode nadležni organi socijalne zaštite na osnovu propisa koje donosi organ nadležan za poslove socijalne zaštite u Federaciji BiH. vrijeme koje je proteklo od učinjenja. Izuzetno od odredbe stava 3... a naročito težinu učinjenog krivičnog djela. KZ FBiH (Vrste pravnih posljedica osude) Na osobe koje izdržavaju odgojnu mjeru upućivanja u odgojno-popravni dom ili kaznu maloljetničkog zatvora primjenjuju se odredbe člana 112.) Učinitelju koji je kao punoljetan učinio krivično djelo. sud će u presudi odlučiti hoće li se po izdržanoj kazni nastaviti izvršenje izrečene odgojne mjere ili će se ta mjera ukinuti. Evidencija o izrečenim odgojnim mjerama (Član 109. KZ FBiH (Rad osuđenih osoba). Mlađoj punoljetnoj osobi kojoj je izrečena odgojna mjera sud može. odgojna mjera prestaje kad ta osoba započne izdržavanje kazne. Pri ocjeni hoće li i koju će od ovih sankcija izreći. pod uvjetima propisanima ovim zakonom.) Odgojne mjere i kazna maloljetničkog zatvora ne podliježu pravnim posljedicama osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava iz čl. Ako za vrijeme trajanja odgojne mjere sud izrekne punoljetnoj osobi kaznu zatvora manju od 1 god. 95 . Učinak odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora (Član 108.) Ako za vrijeme trajanja odgojne mjere sud izrekne starijem maloljetniku kaznu maloljetničkog zatvora. sud može izreći odgovarajuću zavodsku odgojnu mjeru ako se. st. Učinak kazne na odgojne mjere (Član 107. osim sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva. Kazna zatvora izrečena u ovom slučaju ima u pogledu rehabilitacije. brisanja osude i pravnih posljedica osude isti pravni učinak kao i kazna maloljetničkog zatvora. Izrečena odgojna mjera može trajati najduže dok učinitelj ne navrši 23 godine života.118. punoljetnoj osobi koja je u vrijeme suđenja navršila 21 godinu života sud može umjesto kazne maloljetničkog zatvora izreći kaznu zatvora ili uvjetnu osudu. 2. a u vrijeme suđenja nije navršio 21 godinu života. Izricanje odgojnih mjera mlađim punoljetnim osobama (Član 105. izreći sve sigurnosne mjere propisane ovim zakonom.zatvora.

KZ FBiH) Osoba prema kojoj se izvršava kazna lišava se prava ili se ona ograničava u pravima u skladu sa zakonom samo u granicama prijeko potrebnim da bi se ostvarila svrha pojedinih kazni. Mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od ovisnosti ne može se izreći uz disciplinsku mjeru. rad će joj se omogućiti. Rad osuđenih osoba (Član 112. pri čemu se osigurava da mlađe punoljetne osobe ne dođu u kontakt sa starijim zatvorenicima. kazna maloljetničkog zatvora izvršava se u posebnim krivično-popravnim ustanovama za maloljetnike. tužiteljstvu. Prema osobi koja je navršila 23 godine života prije kraja 96 . Umjesto mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja može se izreći odgojna mjera upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje ako se u toj ustanovi može osigurati liječenje i time postići svrha te mjere bezbjednosti i mjera oduzimanja predmeta.) Maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem je izrečena odgojna mjera ili kazna maloljetničkog zatvora mogu se. ali nije navršila 23 godine života (mlađa punoljetna osoba) kazna maloljetničkog zatvora se izvršava u posebnim ustanovama za mlađe punoljetne osobe ili u posebnom odjeljenju ustanove u kojoj se kazna izvršava prema punoljetnim osobama. poluotvorenim ili otvorenim ustanovama za izdržavanje kazne. OPĆE ODREDBE O IZVRŠENJU KRIVIČNOPRAVNIH SANKCIJA Izvršenje kazne zatvora (Član 110. organima unutrašnjih poslova i organima socijalne zaštite u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osoba kojima su izrečene odgojne mjere. Izricanje mjera bezbjednosti maloljetniku (Član 106. KZ FBIH) (1) Prema starijem maloljetniku. 2. (2) Kazna dugotrajnog zatvora izvršava se u zatvorenim ustanovama za izdržavanje kazne. pod uvjetima propisanim zakonom. obavezno liječenje od ovisnosti i oduzimanje predmeta. (2) Ako osuđena osoba traži ili pristane na rad. može raditi ukoliko ona na to pristane. izreći mjere bezbjednosti: obavezno psihijatrijsko liječenje (na slobodi). Granice izvršenja kazni (Član 111. prema stručnim i drugim sposobnostima osuđenog. Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora (Član 113. kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora.c.Podaci o izrečenim odgojnim mjerama mogu se dati samo sudu. dok ne navrši 18 godina života. (3) Rad osuđene osobe treba biti koristan i usklađen sa savremenim načinom vršenja iste vrste rada na slobodi. koja je sposobna za rad. Prema osobi koja je navršila 18 godina života. KZ FBiH) (1) Osoba osuđena na kaznu zatvora.) (1) Kazna zatvora i kazna maloljetničkog zatvora izvršavaju se u zatvorenim.

(4) Radno vrijeme osuđenog maloljetnika određuje se tako da mu se omogući školovanje i stručno osposobljavanje i da mu ostane dovoljno vremena za fizički odgoj i razonodu. (6) Maloljetni osuđenik. (2) Prema mlađoj punoljetnoj osobi kazna se može izvršavati u kaznenopopravnoj ustanovi za maloljetnike sve dok je to potrebno radi završetka njenog školovanja ili stručnog osposobljavanja. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI Osnova oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Čl 114. učinilac krivičnog djela će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.KZ) Od učinioca će se oduzeti novac. i svaka druga imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. prema mlađoj punoljetnoj osobi kazna se ne može ni u kojem slučaju izvršavati u krivično-popravnoj ustanovi za maloljetnike. ako bi to bilo na koji način bilo štetno za maloljetne osobe prema kojima se izvršava kazna maloljetničkog zatvora u toj ustanovi. Sud može oduzeti korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela i u odvojenom postupku ukoliko postoji opravdani razlog za zaključak da je krivičnim djelom korist pribavljena. ali ne prije nego što je proveo jednu godinu u krivičnopopravnoj ustanovi. Način oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom(Čl 115. ima pravo održavati kontakte sa svojom obitelji putem pisama i posjeta. Ako oduzimanje nije moguće.) Osnov oduzimanja imovinske koristi sadržan je u zakonskoj odredbi da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela. osim u izuzetnim okolnostima. Za vrijeme uvjetnog otpusta sud može odrediti odgojnu mjeru pojačanog nadzora nadležnog tijela socijalne zaštite. a vlasnik ili uživatelj nije u mogućnosti dokazati da je korist pribavljena zakonito. Za opoziv uvjetnog otpusta primjenjuju se odredbe člana 46. Mlađoj punoljetnoj osobi će se također omogućiti obrazovanje i stručno osposobljavanje. Korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela oduzet će se sudskom odlukom kojom je utvrđeno da je krivično djelo učinjeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. (5) Osuđeni maloljetnik može biti uvjetno otpušten s izdržavanja kazne ako je izdržao trećinu kazne. Međutim. (3) Izbor posla za osuđenog maloljetnika vrši se prema njegovim sposobnostima i sklonostima za određenu vrstu posla. KZ FBiH (Opoziv uvjetnog otpusta). bez obzira na to izvršava li se kazna u posebnim ustanovama ili u posebnim odjeljenjima krivično-popravnih ustanova za odrasle osobe. 97 . a prema mogućnostima koje postoje u krivično-popravnoj ustanovi za maloljetnike.izdržavanja kazne ostatak kazne se izvršava u krivično-popravnoj ustanovi za odrasle. predmeti od vrijednosti. radi stručnog osposobljavanja.

KZ F BIH) Ako je oštećenom u krivičnom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev. ili imovine u koju je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom pretvorena ili imovine s kojom je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sjedinjena. oduzeće se od njih ako ne dokažu da su kao naknadu dali punu vrijednost. ali u mjeri koja ne premašuje procijenjenu vrijednost imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Oštećeni koji u krivičnom postupku nije istaknuo imovinskopravni zahtjev može zahtijevati namirenje iz oduzete vrijednosti ako je radi utvrđenja svog zahtjeva pokrenuo parnični postupak u roku od tri mjeseca od dana saznanja za presudu kojom se oduzima imovinska korist. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE Nastupanje pravnih posljedica osude (Član 117. a najdalje u roku od dvije godine od pravosnažnosti odluke o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti odluke kojom je utvrđen njegov zahtjev zatraži namirenje iz oduzete vrijednosti. sudska opomena ili uslovna osuda ili kad je učinitelj oslobođen od kazne. Pravne posljedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivično djelo učinitelju izrečena novčana kazna. 98 . takva imovina može biti predmet oduzimanja. Ako je imovinska korist prenesena na bliske srodnike. sud će izreći lišenje imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev oštećenog. Kad je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sjedinjena s imovinom stečenom na zakoniti način. mogu biti predmet mjera navedenih u ovom članu na isti način i u istoj mjeri kao i imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. pod uslovom da su ta lica znala ili su mogla znati da je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. Zaštita oštećenog (Član 116.Imovinska korist može se oduzeti i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Oštećeni koji je u krivičnom postupku u pogledu svog imovinskopravnog zahtjeva upućen na parnični postupak. može tražiti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti ako pokrene parnični postupak u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti odluke kojom je upućen na parnični postupak i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti odluke kojom je utvrđen njegov zahtjev zatraži namirenje iz oduzete vrijednosti. KZ FBiH) Osude za određena krivična djela mogu imati za pravnu posljedicu: a) prestanak ili gubitak određenih prava ili b) zabranu sticanja određenih prava. Prihod ili drugi plodovi imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

pravnim licima. Pri ocjeni hoće li odrediti prestanak primjene sigurnosne mjere ili pravne posljedice osude. Ili u slučaju državnih službenika i namještenika prestanak radnog odnosa u slučaju osude na kaznu zatvora preko 6 mjeseci. Sud može odrediti da prestane pravna posljedica osude koja se sastoji u zabrani sticanja određenog prava kad proteknu 3 godine od dana izdržane. poziva ili zanimanja. privrednim društvima ili u dr. pravnim licima. npr. ako za pojedine pravne posljedice nije zakonom propisano kraće trajanje. kao pravna posljedica osude. 99 . poziva ili zanimanja ili unapređenja u službi. u zakonu o radu. b) zabrana sticanja određenih zvanja. Prestanak sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke (Član 120. Pravne posljedice osude prestaju brisanjem osude. Početak i trajanje pravnih posljedica osude (Član 119. Dakle. sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog poslije osude. b) prestanak zaposlenja ili prestanak vršenja određenog zvanja. KZ FBiH) Pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava jesu: a) prestanak vršenja određenih poslova ili funkcija u organima vlasti. trgovačkim društvima ili u dr.Pravne posljedice osude mogu se propisati samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su propisane. c) zabrana sticanja određenih dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom tijela vlasti. zastarjele ili oproštene kazne. KZ FBiH) Pravne posljedice osude nastupaju danom pravosnažnosti presude. oproštene ili zastarjele kazne. Vrste pravnih posljedica osude (Član 118. propisan je prestanak radnog odnosa po sili zakona u slučaju osude za krivično djelo na kaznu zatvora preko 3 mjeseca. U ovim slučajevima radni odnos prestaje danom upućivanje lica na izdržavanje kazne zatvora. aktivnosti ili funkcije ako su protekle 3 godine od dana njenog izricanja. Pravne posljedice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava jesu: a) zabrana vršenja određenih poslova ili funkcija u organima vlasti. c) lišenje odlikovanja. Pravne posljedice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava traju najduže 10 godina od dana izdržane. tu je prisutan automatizam njihovog nastanka. KZ FBiH) Sud može odlučiti o prestanku primjene sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva.

To praktično znači da se ne navode pojedinačno lica nego se oslobađaju sva lica optužena za npr. djelom. dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora. ili b) zamjenjuje izrečena kazna blažom. a za kriv. POMILOVANJE I BRISANJE OSUDE Rehabilitacija (Član 121. Može se odnositi na kaznu zatvora. a ne može na vaspitne mjere i mjere bezbjednosti. krivično djelo izbjegavanje vojne obaveze. osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude. ili daje potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne. djela propisana ovim i dr. ili zamjenjuje izrečena kazna blažom. zakonom i drugim propisima i mogu sticati sva prava. Amnestija se daje u formi zakona. ili određuje brisanje osude ili ukida određena pravna posljedica osude. oproštene ili zastarjele kazne zatvora. KZ FBiH) Poslije izdržane. Prestanak pravne posljedice osude ne utiče na prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. KZ FBiH) Pomilovanje je akt kojim se poimenično određenim osobama: a) daje potpuno ili djelimično oslobođaju od izvršenja kazne. kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora. ako njihova prava nisu ograničena posebnim propisima o uvjetnom otpustu s izdržavanja kazne zatvora. ovog člana primjenjuje se i na osobe na uslovnom otpustu. i 124. djela propisana zakonom kantona skupština kantona. Amnestiju za kriv. 100 . djelom i da vrati imovinsku korist pribavljenu kriv. osuđene osobe uživaju sva prava utvrđena ustavom. REHABILITACIJA. Krug lica na koji se odnosi amnestija određen je u aktu o amnestiji. ili d) ukidaju određene pravne posljedice osude e) ukida ili određuje kraće trajanje sigurnosne mjere zabrana vršenja poziva. Amnestija (Član 122. KZ FBiH) a) b) c) d) e) Amnestija je akt kojim se poimenično neodređenom krugu lica: daje oslobođenje od krivičnog gonjenja (abolicija).njegovu spremnost da naknadi štetu prouzrokovanu kriv. što znači da je daje zakonodavni organ. zakonom FBiH može dati Parlament FBiH. Odredba stava 1. ili c) određuje brisanje osude. AMNESTIJA. aktivnosti ili funkcije. Pomilovanje (Član 123. te druge okolno sti koje ukazuju na opravdanost prestanka primjene sigurnosne mjere ili pravne posljedice osude.

ona će se iz kaznene evidencije izbrisati pod slijedećim uslovima i rokovima: 1) sudska opomena ili osuda kojom je učinitelj oslobođen kazne – briše se ako osuđenik u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. odrediti da se izbriše ako je protekao rok od 5 godina od dana izdržane. Dakle. osuda na kaznu zatvora preko 3 godine se ne briše! Osuda se ne može brisati iz krivične evidencije za vrijeme trajanja mjera bezbjednosti. a za to vrijeme osuđeni nije učinio novo krivično djelo. u uvjerenju koje se izdaje građanima ta osuda se ne smije pominjati. za brisanje nije bitna ta nova kazna. a njime se ne utiče na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi. zastarjele ili oproštene kazne. jer se odnosi na poimenično određena lica. 2) uslovna osuda – briše se ako po proteku roka od 1 godine od dana prestanka vremena provjeravanja osuđenik ne učini novo krivično djelo. 5) osuda na kaznu zatvora od 1 do 3 godine – ovdje sud može. domet pomilovanja je uži od amnestije. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o ponašanju osuđenog poslije izdržane kazne. Ako taj organ ne donese rješenje o brisanju osude. ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo. Kod ovog instituta ima puno tehničkih operacija koje su propisana u ZKP. 4) osuda na kaznu zatvor/maloljetničkog zatvora do 1 godine – briše se po proteku roka od 5 godina od dana izdržane. Može se dati po molbi osuđenog lica ili njegovih srodnika i po službenoj dužnosti. već ona iz pravosnažne presude. Ako je kazna izmjenjena amnestijom ili pomilovanjem. neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda. zastarjele ili oproštene kazne. 101 . Pomilovanje se objavljuje u sl. Postupak brisanja osude propisan je u ZKP-u. 3) osuda na novčanu kaznu – briše se iz krivične evidencije po proteku roka od tri godine od dana izvršene. KZ FBiH) Zavisno od toga o kojoj se osudi radi. ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.Pomilovanje za krivična djela koja spadaju u nadležnost Federacije BiH može svojom odlukom dati predsjednik Federacije BiH na osnovu posebnog zakona. zastarjele ili oproštene kazne. o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značenja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude. na molbu osuđenog. BRISANJE OSUDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE (Član 125. Više osuda iste osobe mogu se brisati iz krivične evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uslovi za brisanje svake od tih osuda. Kada je osuda brisana. novinama. Osude briše po službenoj dužnosti organ unutrašnjih poslova nadležan za vođenje kaznene evidencije. osuđeno lice može podnijeti molbu sudu koji je donio odluku u prvom stepenu. Ako je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izrečena kazna zatvora preko tri godine. Dakle.

u roku koji odredi sud.KRIVIČNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA Krivično mogu biti odgovorna sva pravna lica. ovlašćenja ili koncesije koje su izdale domaće institucije. oduzimanje predmeta. Pravno lice je odgovorno i kada učinilac za krivično djelo nije odgovoran. zabrana rada na osnovu dozvole. može se izreći i kazna oduzimanjaimovine). 3. ne bude odgovorna za novo krivično djelo.Uz ovu kaznu. učinio krivično djelo u ime. općina i mjesna zajednica.000-5. Mjere bezbjednosti za pravna lica su: 1. U slučaju stečaja. Odgovornost pravnog lica postoji ako je učinilac.000. novčana kazna (5. i 3. Dio I – OPĆE ODREDBE Glava I – OSNOVNA NAČELA KRIVIČNOG POSTUPKA UVOD ISTORIJSKI RAZVOJ I OSNOVNE FORME KRIVIČNIH POSTUPAKA 102 . zabrana rada na osnovu dozvole. prestanak pravnog lica (ako je djelatnost u pretežnom dijelu ili u cjelosti bila korištena za činjenje KD . Pravne posljedice osude su: 1. Brčko distrikt. pravnom licu se ne može izreći kazna već samo mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta ili se može izreći mjera oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. 2. a koji ne može biti kraći od jedne ni duži od pet godina. za račun ili u korist pravnog lica. kanton. a ne mogu biti odgovorni država. Kazne za pravna lica su: 1. zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti. ovlaštenja ili koncesije koje je izdala strana država i 2. entiteti. Sud može pravnoj osobi za krivično djelo izreći uvjetnu osudu umjesto novčane kazne. oduzimanje imovine (za KD 5 god. objavljivanje sudske presude. Pravno lice može odgovarati i ako je krivično djelo učinjeno prije početka stečajnog postupka ili u toku tog postupka.000 KM). fizičko lice. 2. ili teža kazna). grad.000 KM i ujedno odlučiti da se ona neće izvršiti ako pravna osoba. Uvjetnom osudom sud može pravnoj osobi utvrditi novčanu kaznu do 1.500.

Akuzatorsko-inkvizitorski (mješoviti) postupak Ovaj mješoviti krivični postupak je nastao uvođenjem značajnog broja elemenata akuzatorskog postupka u kontinentalnoj Evropi. Nakon što porota donese odluku. inkvizitorsko načelo. Akuzatorsko-inkvizitorski (mješoviti) postupak Inkvizitorski postupak Ovaj postupak predstavlja. Akuzatorski (optužni) postupak Akuzatorski postupak je najstarija forma krivičnog postupka. Kanada i dr. a trajno se zadržao u zemljama anglosaksonskog pravnog sistema (SAD. U pitanju je postupak gdje stranke prikupljaju procesnu građu. sudija izriče krivičnu sankciju. sud oglašava da je optuženi slobodan. Sam postupak ima karakter spora između dvije strane. Suđenje U toku postupka branitelji nisu postojali. jer tužitelja nije bilo. Inkvizitorski postupak 2. eventualno. a suđenje se svodilo samo na to da se. postavljati pitanja i sl. koje podrazumijeva pravo suda da se stara o utvrđivanju istine. Istraga i 2. koji je svoju formu dobio u staroj Grčkoj i Rimu. preuzela brojne elemente akuzatorskog postupka iz Engleske. i dijeli se na dva dijela: 1. čime se postupak završava. Presuda. a posebno se brine da.Osnovne forme krivičnog postupka (bile) su: 1. već se nastojalo da se od optuženog iznudi priznanje na bilo koji način. Odbrana de fakto nije postojala. i to tako što je prvo Francuska.). Žalbenog postupka nema. da vodi računa o redoslijedu postupka. uključivo i funkcija gonjenja. Australija. u stvari. donese presuda. pa npr. mogla se donijeti samo ako optuženi prizna djelo ili ako postoje 2 svjedoka koji su bili neposredni očevici događaja. a ne sud. i to osuđujuća. U tom postupku postoji mogućnost da optuženi bude ispitan kao svjedok i to samo ako on to želi. nakon čega se ovaj krivični postupak proširio po cijeloj kontinentalnoj Evropi. na način da je i sud mogao pozivati svoje svjedoke. optuženog oglasi krivim. Ako porota objavi da optuženi nije kriv. na osnovu dokaza prikupljenih u istrazi. Kod suda (sudija – inkvirent) su bile koncentrisane sve funkcije. ne bude izveden neki nezakonit dokaz. Prvenstvena obaveza suda je da se stara o disciplini u sudnici. uključujući razne torture i mučenja. U tom postupku je zadržano tzv. formalno. Suđenje se odvijalo tako 103 . poslije francuske revolucije. Velika Britanija. a odluku o krivnji donosi porota. Akuzatorski (optužni) postupak 3. uredovanje suda.

6. načelo zakonitosti (pravičnog i zakonitog vođenja kriv. ne bis in idem. 2. i 3. pravo na suđenje bez odlaganja. U tom postupku dominiraju akuzatorski elementi. slobodna ocjena dokaza. zakonitost dokaza. u zakonu su ugrađena načela (principi) koji prožimaju cijeli tok postupka i na kojima se temelji sistem krivične procedure. a tek nakon toga su stranke i branitelji imali priliku da postavljaju pitanja. Naš ZKP. praktično. upotreba jezika i pisma. sporazum o priznanju krivice i dr. 4. postupka). da mu se u skladu sa KZ FBiH izrekne odgovarajuća krivično-pravna sankcija. Najveća promjena u našem aktuelnom mješovitom krivičnom postupku. pa ako se utvrdi da jeste. kao što su izjašnjenje o krivnji. načelo prethodnog (prejudicijalnog) pitanja. odnose na osnovne pojmove krivičnog postupka i predstavljaju opšta pravila na osnovu kojih se ostvaruju ciljevi krivičnog postupka. a uvedene su i druge novine. 2. Oštećeni. pretpostavka nevinosti. vještaci i dr. naš krivični postupak je namjenjen da se utvrdi da li je optuženi učinio krivično djelo. pravo na odštetu i rehabilitaciju. Većina načela je izričito predviđena u samom zakonu. jednakost u postupku. je ta što je vođenje istrage preuzeo tužitelj (ranije je to radio istražni sudija. 104 .  Učesnici u postupku: opunomoćenici. predstavlja mješavinu kontinentalnog i anglosaksonskog prava. prava osobe lišene slobode. 17. osobe. kao što su: 1. Sud. Aktuelni akuzatorsko-inkvizitorski (mješoviti) postupak U FBiH u primjeni je akuzatorsko-inkvizitorski (mješoviti) postupak. 12. 5. S tim u vezi. 13. svjedoci. 9. staranja. 3. 2. in dubio pro reo. načelo legaliteta krivičnog gonjenja. prava osumnjičenog/optuženog. načelo mutabiliteta 18. 15. pouka o pravima. Polazeći od tog koncepta. pravo na odbranu. 14. 10. Organ nadležan za pitanja soc. 7. U samom krivičnom postupku postoje-učestvuju procesni subjekti i učesnici u postupku i to:  Glavni procesni subjekti: 1. kojeg ZKP više ne poznaje).da je sud uvijek prvi ispitivao svjedoke i optuženog. Osumnjičeni/optuženi i 3. 16.  Sporedni procesni subjekti: 1. 11. Tužitelj. Pravno/fizičko lice od kojeg je oduzeta imovinska korist. načelo akuzatornosti (optužno načelo). 8. dakle. Osnovna načela se.

u primjeni načela javnosti. 2. načela: 1. 1. kao što su npr. Smatra se da presumpcija nevinosti ima slijedeće posljedice: 1) osumnjičeni/optuženi ima pravo na odbranu. 2. dakle upustiti se u postupak. 3.Neka od načela nisu posebno formulisana u zakonu. 105 . ZKP-a) Ovo je načelo predviđeno i međunarodnim dokumentima: Međunarodni protokol o građanskim i političkim pravima (MPGPP) i Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP). a da se učinitelju krivičnog djela izrekne krivičnopravna sankcija pod uslovima koje predviđa KZ FBiH i drugi zakoni u kojima su propisana krivična djela.pravom suda da također na suđenju prikuplja dokaze. Ovo načelo jeste ustavno načelo. Vezano za obavezu provođenja osnovnih načela krivičnog postupka imamo 2 situacije (izuzeci): 1) kada provođenje nekog načela nekada nije moguće u punom kapacitetu. sve dok presuda ne stupi na pravnu snagu.npr. ali nije dužan da se brani. kontradiktornosti. načelo nije moguće do kraja sprovesti . raspravno načelo. ograničeno je inkvizitorskim načelom . a predviđeno je i u međunarodnim dokumentima (EKLJP. jer javnost može biti iz nekih razloga isključena. te da krivičnopravnu sankciju može učiniocu krivičnog djela izreći samo nadležni sud u postupku koji je pokrenut i proveden po ZKP-u. pa se ono provodi u mjeri koliko je to moguće . stav 1) Pretpostavka nevinosti znači da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja. radi se o privremenoj pretpostavci koja vrijedi dok se ne dokaže suprotno. odakle je preuzeto u naš pravni sistem. poziva svjedoke i postavlja im pitanja. tj. Dakle. s tim da je dužan odazvati se na poziv organa koji vodi krivični postupak. ali analizom niza zakonskih odredaba proizilazi da postoje. prema kojem su stranke i branilac ovlašteni da prikupljaju dokaze. 4. odakle je preuzeta i ugrađena u naš krivični postupak). PRETPOSTAVKA (PREZUMPCIJA) NEVINOSTI (član 3.pravičnog i zakonitog vođenja krivičnog postupka (član 2.npr. PRINCIP ZAKONITOSTI . usmenosti. Treba naglasiti da presumpcija nevinosti važi tokom cijelog krivičnog postupka. neposrednosti itd. Ovo načelo znači da pravila utvrđena u ZKP-u osiguravaju da niko nevin ne bude osuđen. javnosti. 2) kada se provođenje nekog načela sukobljava sa nekim drugim načelom.

one se ne mogu uzeti kao utvrđene.kd). tj. Ako postoji sumnja u odnosu na te činjenice. 106 . u sumnji. U tom slučaju će sud morati u potpunosti utvrditi da je to priznanje dato slobodno. a to su one činjenice od kojih zavisi primjena neke zakonske odredbe. 2) Dakle. u korist optuženog.one moraju biti utvrđene sa potpunom sigurnošću. jer je sudska praksa davno zauzela stav da je prikazivanje osumnjičenog u toku istrage ili na glavnom pretresu kao nesumnjivog izvršioca krivičnog djela suprotno pretpostavci nevinosti.) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili činjenica o kojima ovisi primjena neke odredbe krivičnog zakonodavstva. cijeniti. jer teret dokazivanja njegove krivnje leži na suprotnoj strani.osumnjičeni/optuženi nije dužan dokazivati svoju nevinost. Ovo načelo se. U vezi ovog načela treba još dodati da danas vrlo često imamo pisanja u štampi koja ne odgovaraju onome što predviđa ovo načelo. svaka sumnja u postojanje neke pravno relevantne činjenice mora se odraziti. 3. Skup odlučnih činjenica predstavlja činjenično stanje. Pretpostavka nevinosti nije prepreka da se presuda zasnuje na priznanju krivnje od strane optuženog ili na sporazumu o priznanju krivnje. drugi državni organi ne mogu raspravljati o ovim pitanjima. može osporiti pretpostavka nevinosti. odn. tj.„u sumnji u korist optuženog“). „svaka riječ“ u zakonskom tekstu je pravni pojam. nema činjeničnih pojmova! Shodno ovom načelu. Također. sud rješava presudom na način koji je povoljniji za optuženog (in dubio pro reo . dakle na tužiocu. već i u situaciji kad nije uvjeren u njegovu krivnju. Može samo presudom. već i onda kad nije dokazana njegova krivnja. Dakle. sadrži dva pravila: 1) Prvo pravilo se odnosi na činjenice koje idu na štetu optuženog . umjesto da se iznose samo činjenice. Novinari. često navode da je osumnjičena odn. Načelo in dubio pro reo. nasuprot tome. kojom se optuženi oglašava krivim. Iz svega ovog proizilazi da se jedino pravosnažnom sudskom presudom. pa će sud donijeti oslobađajuću presudu ne samo kad je dokazana nevinost optuženog. bitne) činjenice. to su one činjenice na koje se zakon neposredno oslanja. optužena osoba počinila krivično djelo. smatraju se neutvrđenim. niti sud može raspravljati o ovom pitanju izvan krivičnog postupka. koje predstavljaju obilježje bića nekog krivičnog djela (def. u smislu pravne kvalifikacije). protiv NN osobe u toku istražni postupak zbog određ. rješenjem). dakle. NAČELO IN DUBIO PRO REO (Član 3. drugom vrstom odluke (npr. sud mora ići u korist optuženog (in dubio pro reo). (npr. Činjenično stanje se nalazi samo u sudskoj odluci – presudi! Inače. u sebi. dakle odnosi samo na odlučne (pravno relevantne. 3) sud mora donijeti oslobađajuću presudu ne samo kad je uvjeren u nevinost optuženog. stav 2.

dakle odluke koje znače da je pravna stvar res iudicata („presuđena stvar“). Pri tome se misli na djelo. tužilac mogao da više puta prekvalifikuje krivično djelo i pokreće postupke. nakon pravosnažnosti presude ne može se predomisliti i optuženog. uračuna u kaznu izrečenu za krivično djelo. a zavisno od faze postupka. ako u jednom događaju u kojem je jedna osoba bila napadnuta metalnom šipkom i zadobila povrede opasne po život.) Uslov za lišenja slobode neke sobe je određeni stepen sumnje uz koji se veže postojanje nekog od zakonskih razloga za pritvor . djelo pokušaja ubistva.) 2. pa čak i onda ako je postojanje činjenica na štetu optuženog vjerovatnije. I ovo načelo ima svoje uporište u međunarodonim dokumentima i to EKLJP i MPGPP. jer bi u suprotnom. djelo teške tjelesne povrede. u slučaju brzog okončanja krivičnog postupka. Važno je reći da se ovo načelo ne može primjenjivati u slučaju kada djelo inicira i prekršajni i krivični postupak. poziva na ovo načelo. odn. a ne na „krivično djelo“ propisano zakonom. jer ne postoje redovni pravni lijekovi. čija obilježja obuhvataju i obilježja prekršaja. tužilac napadača optuži za kriv.„ne dva puta o istoj stvari“ (član 4. da je krivični postupak već vođen protiv određene osobe i za određeno djelo. 107 . u odnosu na kojeg je već donesena pravosnažna presuda. a ne i neka druga osoba. ako se sumnja u njihovo postojanje. Ovdje je važno naglasiti da se na ovo načelo može pozivati samo osoba na koju se ranija presuda odnosi. odn.2) Drugo pravilo se veže uz činjenice koje idu u korist optuženog .ovdje dolaze u obzir presude i rješenja koja stupaju na pravnu snagu. 4. tj. neokončani prekršajni postupak će se obustaviti. u ovakvoj situaciji. Moguće je jedino da se u tom slučaju ta izrečena novčana kazna u prekršajnom postupku.. događaj zbog kojeg se sudi. NAČELO NE BIS IN IDEM . Načelo ne bis in idem obuhvata 2 kumulativna uslova. pa da se osoba protiv koje je pravosnažno okončan prekršajni postupak i u kojem mu je npr. da je donesena pravosnažna sudska odluka u tom krivičnom predmetu . stav 2. 5. Obrnuto. a to su: 1. stranke su iscrpile takve lijekove ili su propustile zakonski rok za njihovo ulaganje.ove se činjenice uzimaju za utvrđene čak i onda ako su samo vjerovatne. Dakle. u skladu sa članom 57. koja nije bila obuhvaćena tom presudom. U praktičnom postupanju. sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija ili će donijeti rješenje o obustavi postupka. izrečena neka novčana kazna. NAČELO PRAVA OSOBE LIŠENE SLOBODE (član 5.) Niko ne može biti ponovno suđen za djelo za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravosnažna sudska odluka. nakadno optužiti za kriv. (Npr.

Odbijanje davanja iskaza ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost. 3. već samo onu osumnjičenu osobu protiv koje se može odrediti pritvor). Osumnjičeni/optuženi nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja. b) postojanje nekog od pritvorskih osnova. a obavještenje se treba zabilježiti u zapisnik o ispitivanju. Ovo pravo se označava kao pravo na šutnju. Ova obavještenja se moraju dati prije početka ispitivanja i moraju se zabilježiti u zapisnik o ispitivanju. U slučaju da je postupljeno protivno ovim zakonskim odredbama. Ovo je zapravo pravo osumnjičenog/optuženog da bude ispitan i tako. To je činjenični i zakonski opis djela (najčešće iz naredbe o sprovođenju istrage). objasni svoj stav u pogledu djela koje mu se stavlja na teret.lišenje slobode je moguće samo pod zakonskim uslovima koji moraju biti kumulativno ispunjeni: 1. a to su: 1. 3. prilikom njenog prvog ispitivanja su slijedeća: 1. („nemo prodere se ipsum“) Pouka o pravu na šutnju mora biti data izričito. Prilikom lišenja slobode osobu lišenu slobode treba upoznati sa procesnim garancijama i pravima koja joj pripadaju. 2. pravo na obavještenje o razlozima lišenja slobode. pravo osobe lišene slobode da uzme branioca po slobodnom izboru. konzularni službenik strane države ili druga osoba koju odredi. NAČELO PRAVA OSUMNJIČENOG/OPTUŽENOG PRILIKOM PRVOG ISPITIVANJA (član 6. Pomenuto pravo egzistira u toku cijelog krivičnog postupka. niti odgovarati na postavljena pitanja. prije donošenja odluke. on nije dužan dati 108 . te da će joj se postaviti branilac na njen zahtjev ako zbog svog imovnog stanja nije u mogućnosti podmiriti troškove odbrane. Ukoliko se osumnjičeni/optuženi odluči na davanje iskaza. 2. budu obaviješteni o njenom lišenju slobode. gdje se podrazumjeva: a) postojanje osnova sumnje da je osoba izvršila određeno krivično djelo. Osumnjičenom/optuženom se mora omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji ga terete (in peius) i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist (in favorem). uz 2. postojanje nekog od pritvorskih osnova (dakle. pravo pomenute osobe da porodica. postojanje osnova sumnje da je ta osoba izvršila neko određeno krivično djelo. Osumnjičeni već na prvom ispitivanju mora biti obaviješten o djelu za koje se tereti i o osnovama sumnje protiv njega. na takvom iskazu se ne može zasnivati sudska odluka. 6. 4. policijski organ nije ovlašten svaku sumnjivu osobu lišiti slobode. pravo vezano uz pouku o pravu na šutnju – lice lišeno slobode nije dužno dati iskaz.) Prava osumnjičene/optužene osobe. te da njegov iskaz može biti korišten kao dokaz protiv njega.

osumnjičeni/optuženi ima pravo na branioca do pravomoćnosti presude. ne uzme sam branioca. (tako npr. kao i druga prava utvrđena zakonom. odn. U slučaju postavljanja branioca po službenoj dužnosti.istinit iskaz. Ako vrijeme nije propisano. 3. Osumnjičenom/optuženom se mora osigurati dovoljno vremena za pripremanje odbrane. kada osumnjičeni/optuženi mora imati branioca. To su slijedeći slučajevi. branioca će mu postaviti sud. već i o pravima advokata . 2. ako sam ne uzme branioca. i to već prilikom prvog ispitivanja. što znači da za svoj iskaz krivično ne odgovara ako se utvrdi da je iskaz lažan. NAČELO PRAVA NA ODBRANU (član 7. pravo na naknadu štete iz budžetskih sredstava. pa ako iz 109 . U zakonom određenim slučajevima osumnjičenom/optuženom mora se postaviti branilac. branilac ne može odustati od već izjavljene žalbe bez posebnog ovlaštenja-punomoći optuženog. u interesu pravde. U ovom slučaju. kada optuženi mora imati branioca u vrijeme dostavljanja optužnice. Ukoliko osumnjičeni/optuženi sam ne izabere branioca sa predočene liste. u slučajevima obavezne stručne odbrane. a postoji već od trenutka lišenja slobode. osumnjičeni/ optuženi će se prvo pozvati da sam izabere branioca sa predočene liste. i u postupku po pravnom lijeku. odnosno faze postupka: 1. nakon podizanja optužnice za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna. prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora.) Osumnjičeni/optuženi ima pravo braniti se sam (pravo na materijalnu odbranu) ili uz stručnu pomoć branioca koga sam izabere (pravo na formalnu ili stručnu odbranu). ono se određuje u svakom konkretnom slučaju. Branilac može predlagati samo one dokaze i preduzimati samo one procesne radnje koje idu u korist osumnjičenog/ optuženog. ako je osoba nijema ili gluha ili je osumnjičena za krivično djelo za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora. a zna da ta osoba nije izvršilac. branioca će mu postaviti sud. u zavisnosti od složenosti predmeta i ličnosti izvršioca. Ovo je institut obligatorne stručne odbrane. a ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. Ako osumnjičeni/optuženi. ako izađe iz granica svoje odbrane i svjesno lažno tereti drugu osobu da je učinila krivično djelo. ako sud utvrdi da je to. Ovdje se ne radi samo o pravima optuženog. Osumnjičeni/optuženi biće krivično odgovoran za krivično djelo lažnog prijavljivanja. zbog složenosti predmeta ili mentalnog stanja osumnjičenog/optuženog.) Pravo na materijalnu i formalnu odbranu obezbjeđuje se u toku cijelog krivičnog postupka. 7. od prvog ispitivanja. ili mu branioca ne angažuju bliski srodnici. Osoba koja je neopravdano osuđena za krivično djelo ili je bez osnova lišena slobode. 4. ima pravo na rehabilitaciju.

NAČELO POUKA O PRAVIMA (član 13. 11. poučiti osumnjičenog/optuženog i druge učesnike u postupku o pravima koja im po zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja određene radnje. drugi iznose. ili pouka oštećenom i podnosiocu prijave u slučaju donošenja naredbe o nesprovođenju istrage) Data pouka se mora zabilježiti. optuženog ili bilo koje druge osobe koja učestvuje u postupku. Propust u davanju pouke se uzima kao relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka i predstavlja razlog za ulaganje žalbe.) 110 . kao i isprava i dr. (Npr.) Osoba koja je neopravdano osuđena za krivično djelo ili je bez osnova lišena slobode ima pravo na rehabilitaciju. a ne samo na osumnjičenog/optuženog. od strane sudskog tumača.) Za krivični postupak od značaja su samo zakoniti dokazi. postupka (NEZAKONITI DOKAZI).) U krivičnom postupku u ravnopravnoj su upotrebi BHS jezik. Krivični postupak se vodi na jednom od službenih jezika i pisama. tužioca i drugih organa koji učestvuju u postupku. PRAVO NA SUĐENJE BEZ ODLAGANJA (član 14. Pouka se odnosi na svakog učesnika u postupku. svjedoci i ostali učesnici u postupku imaju pravo služiti se maternjim jezikom ili jezikom koji razumiju. novi branilac mora dobiti adekvatno vrijeme da se upozna sa predmetom. ZAKONITOST DOKAZA (član 11. 9. 8. a daje se onda kada bi pomenute osobe iz neznanja mogle propustiti neku radnju u postupku ili se iz neznanja ne bi koristile svojim pravima. 8. (DOKAZI KOJI SU DOBIJENI NA ZAKONOM ZABRANJEN NAČIN) Sud ne može zasnovati svoju odluku ni na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala. Na ovim se dokazima ne može zasnivati sudska odluka. a službena pisma su latinica i ćirilica. jer se samo na takvim dokazima može zasnivati sudska presuda. Ako osoba ne razumije jedan od službenih jezika. PRAVO NA ODŠTETU I REHABILITACIJU (član 12. niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim povredama kriv. pisanog dokaznog materijala. pravo na naknadu štete iz budžetskih sredstava. osigurat će se usmeno prevođenje onoga što ona.nekog razloga optuženi mora promijeniti advokata. pribavljati dokaze iznuđivanjem priznanja ili kakve druge izjave. 12. Zabranjeno je od osumnjičenog. pouka o povraćaju u prijašnje stanje. UPOTREBA JEZIKA I PISMA (čl.) Opća je obaveza suda. i 9. Stranke. odn. kao i druga prava utvrđena zakonom. 10.

5. 2. djela. i koju tužilac ima kao državni organ. 4. koja postoji u toku cijelog krivičnog postupka.) Sud. već i dokazi čije je izvođenje naredio sud ex officio. Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme. Ovo predstavlja izraz prava na pravično suđenje (Član 5. na glavnom pretresu ne izvode se samo dokazi koje su predložile stranke i branilac. 111 . To je moralna i zakonska obaveza. svjedoci i vještaci na glavnom pretresu ispituju se u okviru pravila o direktnom. tako i one koje im idu u korist. odnosno vijeće. unakrsnom i dodatnom ispitivanju. a ne kao stranka u postupku. odnosno predsjednika vijeća. tako i činjenice koje mu idu u korist. a najkasnije u roku od jedne godine od dana potvrđivanja optužnice.Osumnjičeni/optuženi ima pravo da u najkraćem razumnom roku bude izveden pred sud i da mu bude suđeno bez odlaganja. 3. 13. utvrđivanja istine i otklanjanje svega što odugovlači postupak. Ovim načelom se uvodi «standard jednakog obzira». Sud je dužan da postupak provede bez odugovlačenja i onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju osobama koje učestvuju u postupku. Na ovaj način se dolazi do materijalne istine u krivičnom postupku!!! Ova dužnost odnosi se na činjenice koje su pravno relevantne za konkretni krivični predmet. NAČELO JEDNAKOSTI U POSTUPANJU (PRINCIP ISTINE) (član 15. a ne doprinosi razrješenju stvari. dužnost je sudije. a to su one vezane uz: 1. EKLJP). njegova je obaveza da utvrđuje kako činjenic e koje terete osumnjičenog/optuženog. prilikom izvođenja dokaza čije je izvođenje naredio sudija. tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su s jednakom pažnjom da ispituju i utvrđuju kako činjenice koje terete osumnjičenog/optuženog. Kad je riječ o tužiocu. saizvršilaštvo i saučesništvo. sud će ispitati svjedoka. 2. stranke i branilac imaju pravo pozivati svjedoke i izvoditi dokaze. izricanje odgovarajuće krivičnopravne sankcije i dr. krivičnu odgovornost izvršioca. a nakon toga će dozvoliti i strankama i braniocu da postavljaju pitanja. da se stara za svestrano pretresanje predmeta. Na glavnom pretresu jednakost u postupanju suda obezbjeđuje se slijedećim rješenjima: 1. 4. Sud je dužan stranke i branitelje tretirati na jednak način i svakoj strani pružiti jednake mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnoj raspravi. zakonska obilježja kriv. 3. i to u toku cijelog krivičnog postupka.

Ovo načelo jednakosti u postupanju jeste u stvari modificirano inkvizitorsko načelo (suženo je u odnosu na raniji ZKP. 15. nisu vezani niti ograničeni posebnim formalnim dokaznim pravilima. NAČELO AKUZATORNOSTI (OPTUŽNO NAČELO) (član 17.  privatni tužilac. Također. vrši sud. Usvajanjem ovog principa. ni kvalitativno. treba naglasiti da je obaveza suda da. te način na koji se došlo do takvog zaključka. Utvrđeno činjenično stanje može biti sadržano samo u presudi.) Krivični postupak se može pokrenuti i provesti samo po zahtjevu tužioca.koja je po ovom zakonu povjerena tužiocu. niti kvantitativno (kao što je to bio slučaj u npr. rimskom pravu) Načelo slobodne ocjene dokaza primjenjuje se u cijelom toku krivičnog postupka i odnosi se na sve odluke donesene u krivičnom postupku. 2) funkcija odbrane . logičkih i psiholoških metoda. pa zato kažemo da je modificirano). logično. bez zahtjeva tužioca. ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima. sam ili uz pomoć branioca i 3) funkcija presuđenja – koju. tužilac i drugi organi koji učestvuju u krivičnom postupku. prihvatanje ovog principa ima i sljedeće posljedice: 1. primjenom pravnih.koju ostvaruje osumnjičeni/optuženi. koja bi unaprijed određivala vrijednost pojedinih dokaza. savjesno. jer se u obrazloženju presude iznosi na osnovu čega se uzima da je neka činjenica dokazana. Slobodna ocjena dokaza u konkretnom krivičnom predmetu zahtijeva obrazloženje. To znači da vrijednost dokaza u zakonu nije unaprijed određena. To. dakle znači da krivični postupak ne može pokrenuti niti voditi:  sud po službenoj dužnosti. tako i svih dokaza zajedno. 14. sud ne pokreće i ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.  oštećeni kao tužilac (kako je bilo predviđeno ranijim ZKPom). NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA (član 16. NAPOMENA: U istrazi se dokazi prikupljaju. prilikom donošenja presude. te da na osnovu takve ocjene izvede zaključak o tome da li neka činjenica postoji ili ne postoji. kada ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica. tj. odnosno da nije dokazana. Na osnovu tog obrazloženja slobodna ocjena dokaza se može sagledati u eventualnom drugostepenom postupku. kako svakog dokaza pojedinačno. a na glavnom pretresu izvode.) Sud. 112 . Pri tome. razdvojene su tri osnovne funkcije u krivičnom postupku i povjerene različitim subjektima: 1) funkcija krivičnog gonjenja .

2) krivična djela čije se krivično gonjenje može ustupiti stranoj državi. da nisu u pitanju izuzeci od principa legaliteta krivičnog gonjenja. Vezano za primjenu ovog načela. osim ako zakonom nije drugačije propisano. zastara krivičnog gonjenja i dr. a u II st. bez obzira na njegov stav o tome da li je ili nije potrebno krivično gonjenje. 3. pravom oštećenog da podnese pritužbu Uredu tužioca.) Tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo. dakle. Tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo. koji nisu proizvoljni. krivični postupak dobiva karakter spora između dvije strane (tužioca i osumnjičenog/optuženog) pred sudom. Načelo oportuniteta. 17. Naš krivični postupak je mješoviti (akuzatorsko-inkvizitorski) postupak. i 3. Za sva krivična djela predviđena u KZ FBiH gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti. postupku pred vijećem apelacionog odjeljenja kada je to 113 . kao što su amnestija. Traži se postojanje određenog stepena sumnje da je izvršeno krivično djelo. i 4) lakša krivična djela čiji su izvršioci maloljetne osobe. jer sud ima ovlaštenja da poziva svoje svjedoke i vještake i dr. NAČELO MUTABILITETA Pod načelom mutabiliteta podrazumijeva se pravo tužioca da odustane od započetog krivičnog gonjenja sve do završetka glavnog pretresa. 3) krivična djela u kojima će gl. tužilac dati imunitet svjedoku. već su propisani su za: 1) krivična djela za koja se goni po odobrenju (postoji imunitet učinioca). gonjenja ostvaruje se. pomilovanje. koji podrazumjevaju primjenu principa OPORTUNITETA (cjelishodnosti) krivičnog gonjenja. krivični postupak se može voditi samo protiv one osobe i samo za ono krivično djelo koje tužilac u optužnici označi. ne smiju postojati zakonske smetnje za krivično gonjenje. narušava načelo legaliteta i znači pravo tužioca da ne preduzme krivično gonjenje. 1. Kontrola mogućeg neopravdanog odustanka tužioca od kriv.2. 2. Napomena: Ovo načelo prema svojoj definiciji ima tačno određeno značenje i nikako se ne može tumačiti da je kod nas čisto akuzatorski postupak. 16. moraju se ispuniti 3 pretpostavke: moraju postojati dokazi da je izvršeno krivično djelo. iako postoje zakonski uslovi za gonjenje. NAČELO LEGALITETA KRIVIČNOG GONJENJA (član 18. ako to nije cjelishodno (oportuno) u konkretnom primjeru. između ostalog.

bez mogućnosti za ponovno otvaranje istrage.st.st. tj. podnese pritužbu uredu tužioca. sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija. primjenjuju se odredbe o odustajanju tužioca od optužnice u toku glavnog pretresa. 114 . ili 2. tužilac ima mogućnost i pravo da ponovo otvori istragu u toj pravnoj stvari. odn. ili 3. svjedoku daje imunitet od krivičnog gonjenja i na taj način u potpunosti odustaje od gonjenja po tom osnovu. prije započetog glavnog pretresa postupak se obustavlja rješenjem. jer svjedok koji da iskaz pod imunitetom može biti krivično gonjen za okolnosti koje bi dovele do njegovog krivičnog gonjenja. sudom). st. a prije početka glavnog pretresa. sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija. tužilac odustaje od krivičnog gonjenja. Poseban slučaj odustajanja od krivičnog gonjenja je kod davanja imuniteta svjedoku. Istovremeno sa obustavom postupka ukida se i pritvor ako se optuženi nalazi u pritvoru. tada on može da odustane od krivičnog gonjenja. („odustajanje od optužnice“). U tom slučaju. potrebna mu je saglasnost SPS-a. da djelo koje je učinio osumnjičeni nije krivično djelo. ako dođe do novih dokaz! Tužilac može odustati od krivičnog gonjenja i nakon podizanja optužnice. Imunitet svjedoka ne predstavlja i apsolutni imunitet od krivičnog gonjenja. b) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao u toku glavnog pretr esa. već ima pravo da. za to mu nije potrebna ničija saglasnost. tužilac je dužan o tome obavijestiti oštećenog. Do podizanja optužnice. pomilovanjem ili zastarom. krivičnog gonjenja. presude i održavanju pretresa pred II. a prije početka glavnog pretresa („povlačenje optužnice“). kao i u slučaju davanja lažnog iskaza. st. Kad je istraga obustavljena jer nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. Ako tužilac u toku postupka dođe do zaključka da ne postoje stvarni ili pravni osnovi za dalje krivično gonjenje. sud otvori pretres). Dakle. ali ako je to učinio poslije potvrđivanja optužnice. odlukom. da je djelo obuhvaćeno amnestijom. presude pa II. a koje nisu obuhvaćene ovim imunitetom. U slučaju obustave istrage.predviđeno zakonom (situacija kada dođe do ukidanja I. tj. obustavlja istragu donošenjem naredbe o obustavi istrage ako ustanovi: 1. ako je tužilac optužnicu povukao prije potvrđivanja. ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. kada glavni tužilac. c) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao pred žalbenim vijećem (kad vijeće apelacionog odjeljenja donese odluku o ukidanju I. koji ne može uložiti žalbu. u roku od 8 dana. da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. sud će rješenjem obustaviti postupak. a nakon toga presudom. pri čemu nastaju slijedeće posljedice: a) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao nakon podizanja optužnice.

jer takvo gonjenje nije ni započeto. To je slučaj kad tužilac odluči da ne sprovede istragu. prethodna pitanja su pitanja građanskog ili upravnog prava. Kada se govori o načelu mutabiliteta. odn.) U vezi prethodnih pitanja treba. parničnom. a u krivičnom postupku postaju prethodna kad od njihovog rješenja zavisi primjena krivičnog zakona. c) ako je nastupila zastarjelost. Prethodna pitanja su samo pravna pitanja. pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. vanparničnom).PRETHODNA (PREJUDICIJALNA) PITANJA (član 20. U slučaju da je tužitelj. Postupak se mora provesti do kraja. ona ne dobiva 115 . što u stvari ne predstavlja odustajanje od krivičnog gonjenja. Naredbu o nesprovođenju istrage tužilac će donijeti u sljedećim slučajevima: a) ako je iz krivične prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. treba spomenuti i princip „imutabiliteta“ koji znači nemogućnost odustajanja od krivičnog gonjenje i povlačenja/odustajanja od optužnice. kada donese naredbu o nesprovođenju istrage. djelo korupcije. bez obzira na kasnije „želje“ tužioca. ako je djelo obuhvaćeno amnestijom. kriv. odluka o prethodnom pitanju se unosi u obrazloženje presude. vodiće se dokazni postupak kojim će se to krivično djelo (kriv. eventualno. Uslov za ovo ponavljanje postupka na štetu optuženog je postojanje pravosnažne presude kojom je ovo dokazano. b) ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila krivično djelo. što znači da to ne mogu biti procesna ili činjenična pitanja. Iz navedenog razloga. prije svega. ali zbog sličnosti te situacije sa pravim odustajanjem bitno ju je obrazložiti. a dokaže se da je do ovog odustanka došlo zbog krivičnog djela korupcije ili krivičnog djela protiv službene i druge dužnosti tužioca!!! (OVO JE JEDINI SLUČAJ KADA JE MOGUĆE PONAVLJANJE POSTUPKA NA ŠTETU OPTUŽENOG). 18. odnosno neki drugi državni organ (npr. tj. Tada odluka suda po prethodnom pitanju ima dejstvo samo u konkretnom krivičnom predmetu u kome se raspravljalo o pomenutom pitanju.Kako bi se spriječila moguća zloupotreba prava tužioca da odustane od krivičnog gonjenja. zakon predviđa ponavljanje postupka na štetu optuženog ako je donešena presuda kojom se optužba odbija zbog odustanka tužioca. naglasiti da je to sporedni predmet krivičnog postupka i da je za rješavanje tog pitanja nadležan sud u nekom drugom postupku (npr. Ovaj princip u primjeni je u nekim od zemalja zapadne Evrope. djelo protiv službene i druge dužnosti tužioca tužioca) dokazivati. upravni organ). Prema tome. Ako se neko pravno pitanje pojavi kao prethodno pitanje u krivičnom postupku. sud koji sudi u krivičnom postupku može postupiti na 2 načina: a) sud može samostalno odlučiti o prethodnom pitanju po pravilima dokazivanja u krivičnom postupku. umro. Bitno je spomenuti i situaciju koja nije odustajanje od gonjenja. tj.

c) “OSUĐENI” je osoba za koju je pravosnažnom odlukom utvrđeno da je krivično odgovorna za određeno krivično djelo. Glava II – ZNAČENJE IZRAZA (član 21. odnosno optuženi. ne može promijeniti sud u krivičnom postupku. sud nije vezan takvom odlukom u pogledu ocjene da li je izvršeno određeno krivično djelo. uključujući: korporacije. i) “PRAVNE OSOBE” su osobe koje su kao takve definirane u KZFBiH. policijskih organa Federacije. Pri tome treba naglasiti da odluku koju je donio sud u nekom drugom postupku ili neki drugi organ. nastupaju potvrđivanjem optužnice. j) “ISTRAGA” obuhvata aktivnosti poduzete od tužioca ili ovlaštene službene osobe u skladu s ovim zakonom. g) “OVLAŠTENA SLUŽBENA OSOBA” je ona osoba koja ima odgovarajuća ovlaštenja unutar Granične policije BiH (ranije Državne granične službe). Ako se radi o krivičnim djelima s propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. ove posljedice nastupaju od dana kad je donesena osuđujuća presuda. e) “SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE” je sudija koji postupa nakon podizanja optužnice u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom i koji ima ovlaštenja koja pripadaju sudiji za prethodni postupak. uključujući prikupljanje i čuvanje izjava i dokaza. b) “OPTUŽENI” je osoba protiv koje je jedna ili više tačaka u optužnici potvrđena. bez obzira na to je li postala pravosnažna.) a) “OSUMNJIČENI” je osoba za koju postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo. POSLJEDICE POKRETANJA POSTUPKA (član 19. preduzeća. Ali. (npr. f) “STRANKE” su tužilac i osumnjičeni. d) “SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK” je sudija koji postupa u toku istrage u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom.) Kad je propisano da pokretanje krivičnog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava. sudske policije. b) sud može da zastane sa krivičnim postupkom i sačeka da to pitanje riješi sud u nekom drugom postupku ili neki drugi nadležni organ. jer se o pitanju postojanja krivičnog djela raspravlja samo po pravilima krivčnog postupka. organa finansijske policije. poreskih organa i organa vojne policije.klauzulu pravosnažnosti i ne obavezuje nadležni organ da isto prethodno pitanje raspravi na isti način. odnosno istražitelji tužiteljstva koji rade po ovlaštenjima tužioca h) “OŠTEĆENI” je osoba kojoj je osobno ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom. 116 . ako Zakonom nije drugačije određeno. da sud u parničnom postupku odluči o vlasništvu na nekoj stvari). kao i stručni saradnici. udruženja i ortakluke i druge pravne osobe. to znači da te posljedice. kao i carinskih organa.

ovog člana primjenjuju se i na zahtjeve koje je tužitelj uputio prema tužilaštvu ili drugim organima vlasti u Federaciji. odnosno vještaka. djela i neke osobe kao mogućeg učinitelja“ Glava III . fotokopirane. 117 . 1. Stoga. (2) Pružanje pravne pomoći i službena saradnja provode se bez naknade. n) “ZABILJEŠKE” i “SPISI” su slova. fotografirane. Pravila o stvarnoj nadležnosti dijele krivične predmete između sudova različitog ranga (npr. odnosno vještaka.PRAVNA POMOĆ I SLUŽBENA SARADNJA Obaveza pružanja pravne pomoći i službene saradnje (Član 22. koja je pozvala tog svjedoka. l) “DIREKTNO ISPITIVANJE” je ispitivanje svjedoka i vještaka od stranke.k) “UNAKRSNO ISPITIVANJE” je ispitivanje svjedoka i vještaka od stranke. odnosno branioca koja nije pozvala tog svjedoka. Pružanje pravne pomoći i službene saradnje (Član 23. tužiteljem i drugim organima koji učestvuju u krivičnom postupku. zabilježene magnetskim impulsima. riječi ili brojke ili njihov ekvivalent zapisane rukopisom.) (1) Sud će uputiti zahtjev za pružanje pravne pomoći. Glava IV . m) “OSNOVANA SUMNJA” je viši stepen sumnje zasnovan na prikupljenim dokazima koji upućuju na zaključak da je izvršeno krivično djelo i da je određena osoba izvršila krivično djelo. i 2. Zato sud mora paziti na svoju stvarnu nadležnost. odnosno branioca. (3) St. propisi o stvarnoj nadležnosti uvijek garantiraju građanima da će im za određena krivična djela suditi sud određenog ranga. ali predstavlja):“Oblik vjerovatnosti koji se temelji na određenim okolnostima i koji ukazuje na mogućnost postojanja kriv. „OSNOVI SUMNJE“ (nema u značenjima izraza. odštampane.NADLEŽNOST SUDA STVARNA NADLEŽNOST (Član 24.) (1) Svi sudovi u Federaciji dužni su da pruže pravnu pomoć sudu koji vodi postupak. mehanički ili elektronski ili nekim drugim oblikom sakupljanja podataka. odnosno za službenu saradnju nadležnom sudu odnosno organu vlasti.) Pod pojmom stvarne nadležnosti podrazumijeva se ovlaštenje suda: a) da odlučuje o određenoj vrsti predmeta. ili b) da preduzima određene vrste procesnih radnji. otkucane pisaćom mašinom. (2) Svi organi vlasti u Federaciji dužni su službeno sarađivati sa sudovima. općinskih i kantonalnih). ili c) da obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Ovaj zaključak sud izvodi na temelju činjeničnog opisa iz optužnice. jer sud nije bio propisno sastavljen. utvrditi ko će u okviru suda postupati po nekom predmetu (da li sudija pojedinac. nadzor nad izvršenjem pritvora i nad komunikacijom pritvorenika sa spoljnim svijetom. ako tako ne bi bilo postupljeno. već je upravo to vijeće ovlašteno da nastavi glavni pretres. a na glavnom pretresu se zaključi da se radi o krivičnom djelu za čije presuđenje je nadležan sudija pojedinac). sastavljeno od trojice sudija. tj. vijeće. predsjednik vijeća.) Da bi sud mogao primjeniti odredbe o funkcionalnoj nadležnosti. te naredbe za privremeno oduzimanje predmeta. već i kada se drži pretres. sastavljeno od trojice sudija. U takvom slučaju nije potrebno da umjesto vijeća sudi sudija pojedinac. Dakle.Ako je presudu donio sud nižeg ranga umjesto sud višeg ranga (općinski umjesto kantonalnog) učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka. mora se prvo izvesti pravni zaključak o kojem se krivičnom djelu radi. sastavljeno od trojice sudija. jer na osnovu toga sud ocjenjuje o kojem se krivičnom djelu radi.). jer sud nije vezan tom kvalifikacijom. Ovlaštenja SPP-a odnose se na: 1) pitanja lišenja slobode i određivanja pritvora. Takav sastav suda je ne samo onda kada se održava sjednica vijeća. u procjeni da li će u nekom predmetu suditi sudija pojedinac ili vijeće. a radi se o težem krivičnom djelu). U drugom stepenu sudi Vijeće apelacionog odjeljenja suda. niti to predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. U suprotnom. 118 . O zahtjevu za ponavljanje postupka odlučuje vanraspravno vijeće suda koji je donio I st. predsjednik suda i dr. jer takvim postupanjem optuženi neće doći u gori procesni položaj. Ako se na glavnom pretresu pokaže potrebnim da umjesto sudije pojedinca sudi vijeće (npr. a ne na osnovu kvalifikacije krivičnog djela iz optužnice. presudu. SASTAV SUDA (FUNKCIONALNA NADLEŽNOST) (član 25. Moguća je i suprotna situacija (da je prije početka glavnog pretresa pogrešno ocijenjeno da se radi o krivičnom djelu za koje treba da sudi vijeće. prije početka glavnog pretresa pogrešno ocijenjeno da se radi o krivičnom djelu za koje je zaprijećena kazna zatvora do 10 godina. treba formirati vijeće i glavni pretres početi ponovo. b) sudija pojedinac za krivična djela s propisanom kaznom zatvora do 10 godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. odlučiće o tome ko će suditi. bitno je koje su činjenice i okolnosti navedene u tom opisu. 2) izdavanje naredbe za pretres stana. SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK (SPP) je sudija koji u toku istrage postupa u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom. pokretnih stvari i osoba. to bi predstavljalo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. u prvom stepenu sudi: a) vijeće krivičnog odjeljenja suda. Tako. prostorija. Kada sud to utvrdi.

g) razmatra sporazum o priznanju krivnje. odlučuje o žalbi protiv rješenja kojim je optuženom određena mjera zabrane napuštanja mjesta boravišta. nadležan je onaj od tih sudova koji je prvi potvrdio optužnicu. 3. 3) SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE (SPS) je sudija koji se javlja nakon podizanja optužnice i postupa u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom. radi zakazivanja glavnog pretresa. i) postavlja branioca u slučaju obavezne odbrane i tzv. te odlučuje o razrješenju branioca. Funkcionalna nadležnost Vanraspravnog Vijeća (član 25. ili je neizvjesno na kojem je području izvršeno ili pokušano.000. h) dostavlja predmet sudiji/vijeću.00 KM. odbrane siromašnih. te donosi rješenje o izricanju novčane kazne svjedoku do 5. b) dostavlja optužnicu optuženom. koja ima i SPP. kao i razrješenje postavljenog branioca. c) odlučuje o prethodnim prigovorima na optužnicu d) obustavlja postupak u slučaju povlačenja optužnice.) U vijeću sastavljenom od trojice sudija. tj. te donosi druge odluke izvan glavnog pretresa. odlučuje o žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna svjedoku koji odbija da svjedoči. 4) izdavanje naredbe za dovođenje. e) preduzima radnje za sudsko obezbjeđenje dokaza. f) uzima izjavu o krivnji. 7) dostavljaju mu se dokazi radi obavještavanja branioca. Ovo vijeće sastavljeno od trojice sudija suda: 1. odlučuje o žalbi protiv rješenja o određivanju pritvora. Pored tih ovlaštenja. propisuje da SPS postupa i u slučajevima kad: a) odlučuje o optužnici u smislu njenog potvrđivanja. MJESNA NADLEŽNOST Forum delicti commissi (Član 26. sud odlučuje o žalbama protiv rješenja kada je to određeno ovim zakonom. 6) postavljanje branioca u slučaju obavezne odbrane i u slučaju slabog imovnog stanja osumnjičenog.) Mjesno nadležan je sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano. itd. također. Ako je krivično djelo izvršeno ili pokušano na područjima raznih sudova ili na granici tih područja. Ima ovlaštenja koja pripadaju. 5) donošenje rješenja o određivanju jamstva. stav 6. 2.izdavanje naredbe o poduzimanju posebnih istražnih radnji. 8) izdaje naredbu za prinudno dovođenje svjedoka ili odobrava takvu naredbu koju je izdao tužilac. a 119 . zakon.

) Ako je ista osoba optužena za više krivičnih djela (subjektivni koneksitet). U ostalim slučajevima kad je krivično djelo učinjeno na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu. Forum domicilii (Član 28. odnosno optuženog. sud koji je prvi primio optužnicu na potvrđivanje. Vrhovni sud Federacije BiH odrediće jedan od stvarno nadležnih sudova pred kojim će se provesti postupak. odnosno vazduhoplova ili domaće pristanište u kome se brod. a između tih djela postoji međusobna veza i isti dokazi. nadležan je sud na čijem se području nalazi to pristanište.) Ako je krivično djelo učinjeno na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu dok se nalazi u domaćem pristaništu. nadležan je sud na čijem se području osumnjičeni. pa je za neka od tih djela nadležan niži. Posebna nadležnost (Član 27. odnosno optuženi uhapsi (liši slobode) ili se sam prijavi. nadležan je sud na čijem se području nalazi matična luka broda. Forum deprehensionis (Član 29.) Ako je neka osoba učinila krivična djela u Federaciji i u inozemstvu. Ako je sud na čijem području osumnjičeni/optuženi ima prebivalište ili boravište već započeo postupak. odnosno vazduhoplov prvi put zaustavi. Forum ordinatum (Član 31. SPAJANJE I RAZDVAJANJE POSTUPKA SPAJANJE POSTUPKA (član 32. 120 . a niti prebivalište ili boravište osumnjičenog. nadležan je sud koji je nadležan za krivično djelo učinjeno u Federaciji.) Ako se prema odredbama ovog zakona ne može ustanoviti koji je sud mjesno nadležan.ako optužnica nije potvrđena. iako se saznalo za mjesto izvršenja krivičnog djela.) Ako nije poznato mjesto izvršenja krivičnog djela. u tom slučaju nadležan je viši sud. nadležan je sud na čijem području osumnjičeni/optuženi ima prebivalište ili boravište. Nadležnost s elementom inozemnosti (Član 30. on ostaje nadležan. ili se oba mjesta nalaze izvan područja Federacije BiH. a za neka viši sud.) Ako nije poznato mjesto izvršenja krivičnog djela ili ako je to mjesto izvan područja Federacije BiH.

nadležan je sud koji je prvi primio optužnicu na potvrđivanje. prije donošenja rješenja o razdvajanju postupka. PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI IZ PRAVNIH ILI STVARNIH RAZLOGA (Čl 34.) Spajanje krivičnih postupaka nikada nije obavezno. po pravilu. ali samo ako između izvršenih krivičnih djela postoji međusobna veza.Ako su nadležni sudovi iste vrste.npr. nadležan je onaj sud koji je prvi potvrdio optužnicu. Ukoliko se razdvajanje postupka vrši po službenoj dužnosti. Sud može odlučiti da provede jedinstven postupak i donese jednu presudu i u slučaju kad je više osoba optuženo za više krivičnih djela (mješoviti subjektivno-objektivni koneksitet). a ako optužnice nisu potvrđene. a vrši se ako postoji neki od koneksiteta. sudija. po pravilu. O spajanju postupka odlučuje sud koji je nadležan za provođenje jedinstvenog postupka. također.npr. i za saučesnike. sasluša stranke i branioca. Protiv rješenja kojim se određuje razdvajanje postupaka ili se odbija prijedlog za razdvajanje postupka. donosi rješenje o razdvajanju postupaka na prijedlog stranaka ili branioca. Za saizvršitelje. kao i za osobe koje nisu prijavile pripremanje krivičnog djela. ali to može učiniti i bez njihovog prijedloga.) 121 . sud. potrebno je da sud. izvršenje krivičnog djela ili učinitelja (objektivni koneksitet). koja ukazuje da on duže vremena neće moći sudjelovati u postupku. jedinstveni postupak i donijeti jedna presuda. a za neka niži sud. ili b) razlozi cjelishodnosti . ali stranke i branilac mogu to rješenje pobijati u žalbi na presudu. a za drugo krivično djelo potrebna su duža vještačenja. prikrivače. osobe koje su pomogle učinitelju poslije izvršenja krivičnog djela. žalba nije dopuštena. Sud koji je nadležan za izvršitelja krivičnog djela nadležan je. odn. Za donošenje takve odluke potrebno je da postoje: a) važni razlozi . Na isti način određuje se nadležnost u slučaju ako je oštećeni istovremeno učinio krivično djelo prema osumnjičenom/optuženom. U svim navedenim slučajevima. jedinstveni postupak može se provesti samo pred višim sudom. RAZDVAJANJE POSTUPKA (član 33. Nasuprot spajanju postupaka. Vijeće. nadležan je sud koji je prvi potvrdio optužnicu. može do završetka glavnog pretresa odlučiti da se postupak za pojedina krivična djela ili protiv pojedinih optuženih razdvoji radi posebnog suđenja. Ako je za neka od ovih krivičnih djela nadležan viši. po pravilu. Kada postoji neki od ovih razloga. teška bolest ili teška povreda jednog optuženog. da su na glavnom pretresu za jedno teško krivično djelo izvedeni svi dokazi i za isto bi se mogla donijeti presuda. provest će se.

PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI IZ VAŽNIH RAZLOGA (Član 35. (npr. dužan je. Protiv rješenja o određivanju drugog suda za postupanje iz stvarnih razloga nije dopuštena žalba.) Ako sud kome je predmet ustupljen. npr. ili npr. sudije ili predsjednika vijeća (zavisno od toga u kojoj se fazi nalazi predmet za čije se rješavanje prenosi nadležnost) ili na prijedlog jedne od stranaka ili branioca. SPS-a. POSLJEDICE NENADLEŽNOSTI (Član 36. Ovaj postupak je administrativnog karaktera (bez donošenja ikakvog akta). smatra da je nadležan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud. sud sudi u nekom predmetu u kojem može doći do uznemiravanja građana.) Sud određen zakonom može za vođenje postupka u konkretnom predmetu odrediti drugi stvarno nadležan sud na svom području. o tome izvjestiti neposredno viši sud koji će odrediti drugi stvarno nadležan sud na svom području da postupa u konkretnom predmetu (“nužna delegacija”). Nakon potvrđivanja optužnice. Ako u toku glavnog pretresa sud ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud neće dostaviti predmet tom sudu. ako postoje važni razlozi. Ukoliko nije moguće prenijeti nadležnost sa jednog suda na drugi sud u istom kantonu. Vrhovni sud FBiH može za vođenje postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud na području drugog kantona. Ovi razlozi mogu biti. sud se ne može oglasiti mjesno nenadležnim. 122 . kao nadležnom.Kad je nadležni sud iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen da postupa. POKRETANJE POST. ZA RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI (Član 37. slični razlozi). po saslušanju stranaka i branitelja. za šta je nadležan neposredno viši zajednički sud – kantonalni sud. niti stranke mogu isticati prigovor mjesne nenadležnosti. To mogu biti razlozi kada npr. njihovog okupljanja pred zgradom suda. ako je sud oštećen krivičnim djelom i sl. za slučaj bolesti sudija 6 mjeseci). Protiv rješenja o određivanju drugog suda za postupanje iz važnih razloga nije dopuštena žalba. Nenadležan sud je dužan preduzeti one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. pokrenut će postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. bolest svih sudija. što može ometati njegovo normalno funkcionisanje (mogući i neki dr. nego će sam provesti postupak i donijeti odluku.) Sud je dužan paziti na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost i čim primjeti da nije nadležan oglasit će se nenadležnim i po pravomoćnosti rješenja uputit će predmet nadležnom sudu. Neophodno je da ovi razlozi duže traju. Ovo Rješenje može se donijeti na prijedlog SPP-a.

branilac.) Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost: 1) ako je oštećen krivičnim djelom. zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog c) saslušan kao svjedok ili kao vještak. ovlašten je da kao mjesno i stvarno nadležan oglasi neki treći sud. a po tazbini do 2. usvojitelja. odnosno vanbračnog druga ili  srodnika po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena. tj. Ovi taksativno nabrojani osnovi obavezno isključuju sudiju od vršenja sudijske dužnosti („obavezno izuzeće“). stepena. oštećenim u odnosu:  zakonskog zastupnika ili punomoćnika ili  bračnog. braniocem.) Sukob nadležnosti između sudova rješava zajednički neposredno viši sud. d) učestvovao u donošenju odluke koja se pobija pravnim lijekom. ako je sa osumnjičenim/ optuženim. usvojenika. a odricanje stranaka od izuzeća sudije. po službenoj dužnosti. hranitelja ili hranjenika. svaki od njih je dužan preduzeti one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. ako je drugostepeni sud nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između tih sudova. stepena ili  staratelja. RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI (Član 38. b) postupao kao tužilac. tužiocem. Učešće na glavnom pretresu sudije koji je po navedenim osnovama trebao da bude 123 . za tu odluku vezan je u pitanju nadležnosti i sud kome je predmet ustupljen.Kad je povodom žalbe protiv odluke prvostepenog suda kojom se ovaj oglasio nenadležnim odluku donio drugostepeni sud.IZUZEĆE RAZLOZI ZA IZUZEĆE (član 39. ne može dati sposobnost sudiji da radi u konkretnom slučaju. u pobočnoj liniji do 4. staranika. Izuzeće se vrši u javnom interesu. Ako zajednički neposredno viši sud u ovom postupku ocijeni da nijedan od sudova kod kojih se vodi “spor” o nadležnosti nije nadležan. 3) ako je u istom krivičnom predmetu: a) učestvovao kao SPP ili SPS. 2) ako je u pitanju neki srodnički odnos. Glava V . donijeti odluku o prenošenju mjesne nadležnosti ako su ispunjeni uvjeti iz člana 35. Prije nego što donese rješenje povodom sukoba nadležnosti. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba. Dok se ne riješi sukob nadležnosti između sudova. sud će zatražiti mišljenje stranaka i branioca. sud može istovremeno. Prilikom odlučivanja o sukobu nadležnosti. ovog zakona (“važni razlozi”).

tako i za fakultativno izuzeće sudije. tako i na zahtjev krivičnoprocesne stranke. tj. već i da što konkretnije i sadržajnije navede razloge koji izazivaju razumnu sumnju u nepristrasnost sudije. kako za obavezno izuzeće. Zakonodavac je predvidio različit postupak u slučaju: a) ako se radi o obaveznom izuzeću. Predsjednik suda će. što nije slučaj kod obaveznog izuzeća. smatra se apsolutnom povredom odredaba krivičnog postupka. 4) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost („fakultativno izuzeće“. Postupak za izuzeće na zahtjev krivičnoprocesne stranke. Do pokretanja postupka za izuzeće može doći kako na zahtjev samog sudije. 1. Na isti način postupa sudija i u slučaju ako postoji razlog ili razlozi za njegovo fakultativno izuzeće. čim sazna da postoji neki od razloga za njegovo obavezno izuzeće. Pojedine neodložne radnje obaviće za to vrijeme drugi određeni sudija. U zahtjevu se mora poimenično označiti sudija čije se izuzeće traži. Može se tražiti samo izuzeće sudije «koji u predmetu postupa». U ovoj situaciji 124 . nakon utvrđivanja postojanja razloga za izuzeće. sudija čim sazna da postoji koji od razloga dužan je da obustavi svaki rad na predmetu. Ako taj zahtjev ne sadrži neke od navedenih elemenata. a ako je u pitanju razlog za obavezno izuzeće za koji je stranka saznala docnije. Postupak za izuzeće na zahtjev sudije. Sumnja u stručnu sposobnost sudije ne može biti osnov za izuzeće. Zakon ove razloge za izuzeće ne navodi ni primjera radi. ili „izuzeće u užem smislu“) Postojanje ovog osnova se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju. U slučaju izuzeća u užem smislu. veza po susjedstvu. odmah po saznanju za taj razlog.isključen. dužan je da prekine svaki rad po tom predmetu. kao i činjenice i okolnosti zbog kojih se smatra da postoje neki od zakonskih razloga za izuzeće. odrediti zamjenu. ne samo da naznači zakonski osnov. da preduzima radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. Sudija. Protiv rješenja kojim se ovaj zahtjev odbacuje žalba nije dopuštena. Krivičnoprocesne stranke mogu staviti zahtjev. odnos zavisnosti odnosno nadređenosti ili podređenosti. predviđen je jednom opštom formulacijom. srodstvo u daljem stepenu i sl. odbaciće ga vanraspravno vijeće. pa i u odnosu na neodložne radnje i da o tome obavijesti predsjednika suda. Ovaj fakultativni osnov izuzeća u užem smislu. sve do donošenja odluke o izuzeću. zahtjev se može podnijeti i docnije. izraženo prijateljstvo ili neprijateljstvo. To mogu biti: zajednički imovinski interesi. podnosilac zahtjeva je dužan . Jedina razlika je u tome što u slučaju fakultativnog izuzeća sudija može. 2. koji vrši sudijsku dužnost u određenom predmetu. Zahtjev za izuzeće stranke mogu podnijeti do početka glavnog pretresa.

O izuzeću zapisničara. predsjednik vijeća ili sudija. Protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena. opšta sjednica suda može narediti zamjenu po svojoj inicijativi. kolegij sudija kod drugih sudova. pa svakako da može vršiti sve radnje koje ne trpe odlaganje. sudske tumače. stručne osobe i vještaka odlučuje vijeće. naređuje se zamjena. a o izuzeću OSL tužilac. a nije mu zabranjeno ni da vrši redovne radnje koje nisu bitne. pri čemu u tom postupku ne može učestvovati sudija čije se izuzeće traži. Sudija koji je prijavio predsjedniku suda postojanje ovih okolnosti nije isključen od rada na predmetu. O izuzeću tužioca odlučuje kolegij tužilaštva. pribavit će se izjava sudije. ZKP-a (samo glavni tužilac). Odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo tužilac ima pravo i dužan je da: 1) preduzme potrebne mjere u cilju: a) otkrivanja i pronalaženja osumnjičenog. a po potrebi će se obaviti i druge radnje-provjere.) Osnovno pravo i dužnost tužioca je otkrivanje i gonjenje učinitelja krivičnih djela koja su u nadležnosti suda. b) provođenja istrage. 2) provede istragu u skladu s ZKP-om.TUŽILAC PRAVA I DUŽNOSTI TUŽIOCA (član 45. b) ako se radi o fakultativnom izuzeću (izuzeću u užem smislu). Svi organi koji učestvuju u istrazi dužni su da o svakoj poduzetoj radnji obavijeste tužioca i da postupe po svakom njegovom zahtjevu. sudskog tumača. Pošto postojanje osnova za izuzeće u ovom slučaju tek treba utvrditi. 3) daje imunitet u skladu s članom 98. Odredbe o izuzeću sudije primjenjuju se i na tužioca. O zahtjevu za izuzeće odlučuje opća sjednica Vrhovnog suda FBiH. Glava VI . zakonodavac nije bio tako isključiv. sudija može do donošenja rješenja o zahtjevu za izuzeće da preduzima one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. zapisničare. Zahtjev mogu postaviti stranke. kao i na vještake. c) rukovođenja i nadzora nad istragom. 125 . Ako se utvrdi da osnov stoji. pa nije odredio zabranu rada.sudija ne smije izvršiti ni neku hitnu radnju koja ne trpi odlaganje. a ako nema ni zahtjeva stranaka. Prije donošenja rješenja o izuzeću. stručne osobe. ako sudija ne obavijesti predsjednika ili opšta sjednica ne uvaži zahtjev. d) upravljanja aktivnostima OSL-a vezanih za pronalaženje osumnjičenog i prikupljanje izjava i dokaza. tj. Data formulacija omogućava i sudiji i predsjedniku suda da smireno i bez žurbe procijene postojanje određenih okolnosti i njihov uticaj na podobnost sudije da postupa u konkretnom predmetu.

) Princip odbrane je jedan od osnovnih principa krivične procedure. 5) izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu s ovim zakonom.BRANILAC PRAVO NA ODBRANU . tako i u korist optuženog. U slučaju obavezne odbrane. te da optužnicu zastupa pred sudom. 9) podiže i zastupa optužnicu pred sudom. pravnih i fizičkih osoba u Federaciji. Lice koje nije advokat. da li će uopšte uzimati branioca ili će ga uzeti samo u nekom stadiju postupka (optuženje.4) zahtijeva dostavljanje informacija od državnih organa. 53. kako na štetu. Zakona. a izdaje mu je u vidu posebnog akta ili na zapisnik kod organa pred kojim se vodi postupak. Glava VII . glavni pretres i sl. mora mu se postaviti branilac po službenoj 126 . Za branioca se može uzeti advokat pod uslovima koji su propisani Zakonom o advokaturi Federacije. b) obligatorna – Kada se radi o obligatornoj odbrani. 6) naredi OSL da izvrši naredbu izdatu od suda u skladu s ovim zakonom. ako osumnjičeni/optuženi ne opunomoći drugog branioca. 10) podnosi pravne lijekove. 11) obavlja i druge poslove određene zakonom. što proizilazi iz njegove dvojne uloge: kao stranke u postupku i kao državnog organa. preduzeća. a realizuje sa materijalnom i formalnom odbranom. Tužilac je jedini ovlašten da u toku postupka podnese žalbu. onda nema procjenjivanja. već u određenom stadiju postupka branilac mora ili biti angažovan od strane osumnjičenog/optuženog (ili ovlaštenih srodnika) ili mora biti postavljen po službenoj dužnosti. Formalna odbrana (odbrana putem branioca) može biti: a) fakultativna – Kod fakultativne odbrane stvar je procjene osumnjičenog/ optuženog (ili lica koja mogu uzeti branioca osumnjičenom/optuženom). Isključivo pravo tužioca je da temeljem postojanja dovoljno dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo.BRANIOCA (čl. 8) predlaže izdavanje kaznenog naloga u skladu sa članom 350. Punomoć osumnjičenog/optuženog braniocu je njegova procesna legitimacija. pripremi i uputi optužnicu SPS-u.-54. Branilac mora predati punomoć za zastupanje prilikom preduzimanja prve radnje u postupku. Osumnjičeni/optuženi može otkazati punomoć braniocu u svakom trenutku i to bez obzira da li je odbrana obavezna ili fakultativna.) i na to njihovo opredjeljenje sud ili drugi organi nemaju uticaja. ne može biti uzeto za branioca ni onda kad ima stručnu spremu ili uživa povjerenje osumnjičenog odnosno optuženog. 7) utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu i o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

odnosno vanbračni drug oštećenog ili tužioca. čim je pozvan na izjašnjenje o prijedlogu za određivanje pritvora.ako je nijem ili gluh ili ako je osumnjičen za krivično djelo za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora.za vrijeme dok pritvor traje. osumnjičeni/optuženi protiv kojeg je određen pritvor (a još nije u pritvoru) ne mora imati branioca. Smatra se da je odbrana osigurana kada u postupku učestvuje jedan od branilaca. Dostavljanje se vrši uvijek samo jednom braniocu. osoba koja je u istom predmetu postupala kao sudija ili tužilac. Sukob interesa otklanja. da bi eventualno mogao uložiti prethodni prigovor protiv optužnice i u njemu. Ako je branilac postavljen po službenoj dužnosti. osim u slučaju ako je branioca postavio sud u slučaju obavezne odbrane ili zbog slabog imovnog stanja. Branilac mora postojati u vrijeme dostavljanja optužnice. Ko ne može biti branilac? (Član 55. S druge strane.) Branilac ne može biti: 1. nakon podizanja optužnice i to već u vrijeme dostavljanja optužnice ako je optužen za krivično djelo za koje se može izreći 10 godina zatvora ili teža kazna. branilac koji je pozvan ili saslušan kao svjedok ne može biti branilac u tom predmetu. niti njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena. o čemu će se osumnjičeni/optuženi izjasniti. Dakle. odričući se odbrane jednog ili odustajući od odbrane svih osumnjičenih/ optuženih. onda se osumnjičeni/ optuženi ne može odreći branioca. a to je onda kada jedan od osumnjičenih/ optuženih u svojoj odbrani mora da izjavi nešto što može da tereti drugog osumnjičenog/optuženog. 3. onda je svaki od njih ovlašten da samostalno preduzima sve radnje u korist odbrane osumnjičenog/optuženog. Kada osumnjičeni/ optuženi ima više branilaca. 2. 2. Osumnjičeni/optuženi može imati više branioca. mora imati branioca. određuje se samo jedan branilac. istakao povredu postupka u toku istrage. ali može tražiti zamjenu ako postavljeni branilac neodgovorno vrši svoju dužnost. u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena. Zajednička odbrana isključena je samo ako postoji kolizija (suprotnost u odbranama). 3. bračni. 127 . Kada osumnjičeni/optuženi mora imati branioca? (Član 59.dužnosti. ali kada se branilac određuje po službenoj dužnosti ili kada branioca postavlja sud zbog slabog imovnog stanja osumnjičenog/optuženog. po pravilu. Osumnjičeni/optuženi može imati više branilaca bez obzira da li se radi o obaveznoj ili fakultativnoj odbrani. Više osumnjičenih/optuženih mogu imati zajedničkog branioca. već prilikom prvog ispitivanja . prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora . Sukob interesa može otkloniti i osumnjičeni/optuženi opozivanjem branioca koga je sam uzeo. oštećeni. branilac. ali samo jedan od njih će imati status glavnog branioca. u kojoj on nije učestvovao. pored ostalog.) Zakonodavac je predvidio da osumnjičeni/optuženi mora imati branioca u slijedećim situacijama: 1.

Prema potrebi. odnosno branioca. Postavljeni branilac ima sva prava i dužnosti i isti procesni položaj kao i svaki drugi branilac. postavlja SPP. SPS. ličnost osumnjičenog/optuženog. Branioca postavlja SPP. SPS. 128 . pod alternativnim uslovima: a) da se postupak vodi za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna. sud će mu. u interesu pravde. Nesposobnost za odbranu u ovom slučaju jeste faktičko pitanje.) Kad ne postoje uslovi za obaveznu odbranu. a branioca maloljetniku postavlja sudija za maloljetnike. Ako se imovno stanje osumnjičenog/ optuženog tokom postupka izmijeni na bolje. Da li postoje razlozi pravičnosti. sredina u kojoj je kriv. Osumnjičenom/optuženom koji u slučaju obavezne odbrane sam ne izabere branioca. pravna pitanja koje treba riješiti i dr. mentalnog stanja osumnjičenog/optuženog ili drugih okolnosti. postavlja se branilac po službenoj dužnosti. odn.određivanje branioca osumnjičenom/optuženom obavezno je i u slučaju ako sud utvrdi da je to zbog složenosti predmeta. odluka o postavljenju branioca može se izmijeniti. postaviti branioca. predsjednik vijeća. (npr. 4. broj osumnjičenih/optuženih. na njegov zahtjev. zavisno od faze postupka. ili b) da to zahtijevaju interesi pravičnosti. a osumnjičeni/optuženi ne može prema svom imovnom stanju sam snositi troškove odbrane. Naime. Pri ocjeni situacije osumnjičenog/optuženog da ne može snositi troškove odbrane u obzir se uzimaju njegovi prihodi i rashodi. branioca može izabrati sam osumnjičeni odnosno optuženi. a ako to ne učini. npr. provešće se psihijatrijsko vještačenje. odlučuje sud po slobodnoj ocjeni. bez obzira na propisanu kaznu. što utvrđuje sud. djelo izvršeno. Branioca. te visina troškova odbrane koji su u izgledu. sud je dužan da mu postavi branioca po službenoj dužnosti. u zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinog slučaja. djelo koje je predmet optužbe. Zahtjev za postavljanje branioca u ovom slučaju se može podnijeti u toku cijelog krivičnog postupka. POSTAVLJANJE BRANIOCA ZBOG SLABOG IMOVNOG STANJA (Član 60. Da li postoje razlozi pravičnosti. odnosno može mu biti naloženo plaćanje troškova branioca. Zahtjev za postavljanje branitelja zbog slabog imovnog stanja evidentira se u spisu. specifično kriv. složenost činjenične osnovice inače lakog krivičnog djela). Ima pravo na nagradu. odlučuje sud po diskrecionoj ocjeni. sudija. troškove i druge izdatke po advokatskoj tarifi i to na teret sredstava suda koji ga je postavio za branioca. Ti razlozi su mnogo širi od ostalih koje zakon predviđa za obaveznu odbranu. sudija/predsjednik vijeća i to nakon što je osumnjičenom/optuženom prvo pružena prilika da sa predočene liste izabere branioca. u svim ovim slučajevima obavezne formalne odbrane.

dakle saučesnici. PRETRESANJE OSOBE (član 66. kao i pružiti potrebna obavještenja za upotrebu tih uređaja. Na zahtjev suda. ostalih prostorija i pokretnih stvari se može odrediti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da će se pri likom pretresanja: a) pronaći pretpostavljeni izvršilac krivičnog djela ili njegov saučesnik. sudija. osumnjičeni/optuženi i branilac imaju pravo uvida u sve spise i dokaze. kao i tužilac. te mobitela. ili je ista saučesnik U ovom slučaju se radi o pretresanju osumnjičenog i tu je neophodno da postoji vjerovatnost da je određena osoba počinila krivično djelo. Pretresanje pokretnih stvari obuhvata i pretresanje kompjuterskih sistema.PRAVO BRANIOCA DA PREGLEDA SPISE I DOKUMENTACIJU (Član 61. već i podstrekač i pomagač. ili b) otkriti tragovi krivičnog djela. U krug osumnjičenih osoba svakako ne ulaze samo izvršilac.) U toku istrage: 1) branilac ima pravo da razmatra spise i razgleda pribavljene predmete koji idu u korist osumnjičenom. dužni su ih staviti na uvid braniocu. SPS. U navedenim slučajevima. ili saizvršioci. tužilac će istovremeno sa dostavljanjem prijedloga za određivanje pritvora SPP.) Pretresanje osobe može se poduzeti u sljedećim slučajevima: kad je vjerovatno da je određena osoba počinila krivično djelo. ili c) pronaći predmeti važni za krivični postupak. Nakon podizanja optužnice. Ovo pravo se braniocu može uskratiti ako je riječ o spisima i predmetima čije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.) Pretresanje stana. uređaja za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka. osobe koje se koriste ovim uređajima dužne su omogućiti pristup. odnosno SPS-u dostaviti i dokaze bitne za procjenu zakonitosti pritvora i radi obavještavanja branioca. odnosno vijeće. Glava VIII – RADNJE DOKAZIVANJA PRETRESANJE STANA. kada dođu u posjed novog dokaza ili bilo koje informacije ili činjenice koja može poslužiti kao dokaz na suđenju. OSTALIH PROSTORIJA I POKRETNIH STVARI (član 65. branilac može izvršiti fotokopiranje spisa i dokumenata. Pretresanje kompjutera i sličnih uređaja će se obaviti uz pomoć stručne osobe. a) 129 . 2) izuzetno od prethodnog pravila. predati diskete ili drugi medij na kome su pohranjeni podaci.

a u svrhu pronalaženja osoba ili oduzimanja predmeta.  centralni dio zahtjeva. a u usmenom obliku izuzetak i koristi se onda kada postoji opasnost od odlaganja. FORMA ZAHTJEVA ZA PRETRESANJE (član 68.) Obaveznim sadržajem pismenog zahtjeva za izdavanje naredbe za pretresanje određen je: uvodni dio zahtjeva. Dakle potreban je zahtjev tužioca ili zahtjev OSL. NAREDBA ZA PRETRESANJE (član 67. zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti pismeno ili usmeno. a uslov je vjerovatnost da se kod te osobe. radi se o pretresanju ostalih osoba. Naredbu za pretresanje može izdati sud na zahtjev tužioca ili na zahtjev OSL koje je dobilo odobrenje od tužioca.kad je vjerovatno da će se pretresanjem pronaći predmeti ili tragovi važni za krivični postupak. saučesnik.  130 . U ovom slučaju. što znači da sud ne može po službenoj dužnosti izdati naredbu za pretresanje bez obzira što su ispunjeni materijalni uslovi za pretresanje. Od ovog principijelnog rješenja izuzetak je moguć na glavnoj raspravi. s obzirom da se izvode i dokazi čije izvođenje naredi sudija. 2) sam zahtjev sudu da izda naredbu za pretresanje.) U odnosu na formu. PISANI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRESANJE (član 69. niti njegov saizvršilac. Mjesta ili osobe koje su objekti pretrage moraju se tačno precizirati. koja nije ni izvršilac krivičnog djela. bez obzira da li se pretresa osoba muškog ili ženskog spola. sudsko vijeće.) Sud može izdati naredbu za pretresanje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Podnošenje zahtjeva u pisanom obliku je pravilo. nalaze predmeti ili tragovi važni za krivični postupak. čime se dokazuje zakonsko ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za izdavanje te naredbe. te 2) lične podatke kao i funkciju podnosioca zahtjeva. odn. koji obuhvata: 1) navođenje činjenica koje ukazuju na vjerovatnost da će se osobe. koji obuhvata: 1) naziv sudske instance od koje se zahtjeva izdavanje naredbe za pretresanje. b) Pretresanje osobe obavlja osoba istog spola . koje je za isticanje zahtjeva dobile odobrenje od tužioca. odn. tragovi i predmeti naći na označenom ili opisanom mjestu ili kod određene osobe.

Kad je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje. Da se pretresanje izvrši u bilo koje vrijeme zato što postoji osnovana sumnja: a) da pretresanje neće moći biti izvršeno u vremenskom periodu od 6 sati ujutro do 21 sat uvečer. SPP će potpisati kopiju zapisnika i predati je sudu u roku od 24 sata od izdavanja naredbe. b) da će se traženi predmeti skloniti ili uništiti ako se naredba ne izvrši odmah. ili ugroziti bezbjednost OSL-a ili drugog lica. Prije odobravanja zahtjeva.) Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti kada postoji opasnost od odlaganja. SADRŽAJ NAREDBE ZA PRETRESANJE (član 72. može odobriti zahtjev i izdati naredbu za pretresanje. Kad će zahtjev za pretresanjem biti opravdan je faktičko pitanje koje se cijeni u svakom pojedinom slučaju. SPP ispituje istinitost okolnosti i predočenih podataka u zahtjevu. odobrit će zahtjev i izdati naredbu za pretresanje. (npr.) 131 . IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRESANJE (član 71. Kad SPP odluči da izda naredbu za pretres na osnovu usmenog zahtjeva. te c) da će osoba koju se traži počiniti drugo krivično djelo. podnositelj takvog zahtjeva će sam sastaviti naredbu i pročitat će je u cjelini SPP-u. treba izvršiti pretresanje noćnog bara ili drugog prostora koje svoju osnovnu djelatnost obavlja upravo u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima).Uz zahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju mogu se dati i određeni prijedlozi: A. Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju može se saopćiti neposredno sudu ili telefonom. sud će daljnji tok razgovora zabilježiti. Da OSL izvrši naredbu za pretres bez njene prethodne predaje ako postoji osnovana sumnja: a) da se traženi predmeti mogu lako i brzo uništiti ako se odmah ne oduzmu. b) da predaja naredbe može ugroziti bezbjednost OSL ili drugog lica. c) da će osoba koja se traži pobjeći ili počiniti drugo krivično djelo. te ako je zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje osnovan. USMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAREDBE O PRETRESANJU (član 70.) Ako SPP ustanovi da je zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje opravdan. B. ili radio-vezom ili drugim sredstvom elektronske komunikacije.

Naredba za pretresanje sadrži: 1) naziv suda koji izdaje naredbu (osim kada se naredba za pretresanje odobrava na osnovu usmenog zahtjeva) i potpis SPP koji izdaje naredbu.) Prije početka pretresanja. to će se navesti uz naznačenje imena SPP koji izdaje naredbu i vremena i mjesta izdavanja. Naredba za pretresanje se može izvršiti bilo kojeg dana u sedmici. 8) eventualno ovlaštenje izvršitelju naredbe da može bez prethodne najave ući u prostorije koje se imaju pretresti. prostorija ili osoba koje se traže. već može odmah ući u stan ili druge prostorije ako su prazni ili ako je OSL naredbom izričito ovlašteno da uđe bez prethodne najave. Ukoliko osoba kod koje se pretresanje ima izvršiti nije prisutna. Vlasnik/ korisnik stana pozvat će se da bude prisutan pretresu. ostalih prostorija ili osobe. 9) uputstvo da se naredba i oduzete stvari donesu u sud bez odlaganja. OSL nije dužno obavijestiti bilo koga o svojoj funkciji i razlozima pretresanja. ako to zahtijevaju izuzetne okolnosti. s navođenjem adrese. vlasništva. naredba se ostavlja u prostoriji gdje se vrši pretresanje. imena ili sličnog za sigurno utvrđivanje identiteta. prisustvuju dva punoljetna građanina. 10)pouku da osumnjičeni ima pravo obavijestiti branioca i da se pretresanje može izvršiti i bez prisustva branioca. OSL mora dati obavještenje o svojoj funkciji i razlogu dolaska i predati naredbu za pretresanje osobi kod koje će se ili na kojoj će se izvršiti pretresanje. POSTUPAK IZVRŠENJA NAREDBE ZA PRETRESANJE (član 74. Ako mu je nakon toga pristup uskraćen. a ako je on odsutan. pozvat će se njegov zastupnik ili neko od odraslih članova domaćinstva ili susjeda. Prilikom izvršavanja naredbe za pretresanje. 2) ako se naredba za pretresanje odobrava na osnovu usmenog zahtjeva. 4) svrha pretresanja. a pretresanje se izvršava i bez njene prisutnosti. 3) ime. odjel ili rang ovlaštene osobe na koju se naredba odnosi. ako to sud izričito odredi. Svjedoci će se prije početka 132 . mora vratiti sudu. 7) uputstvo da se naredba ima izvršiti između 6 sati i 21 sata ili ovlaštenje da se naredba može izvršiti u bilo koje vrijeme ako to sud izričito odredi. nakon čega se. 6) određivanje ili opis mjesta. 5) opis osobe koju treba pronaći ili opis stvari koje su predmet pretresanja. kao svjedoci. OSL može upotrijebiti silu. Naredba se može izvršiti samo u vremenskom periodu od 6 sati do 21 sata.) Naredba za pretresanje mora se izvršiti najkasnije 15 dana od izdavanja naredbe. Pretresu stana. VRIJEME IZVRŠENJA NAREDBE ZA PRETRESANJE (član 73. osim ako u naredbi nije izričito dato ovlaštenje da se može izvršiti u bilo koje doba dana ili noći. bez odlaganja.

ali upućuju na drugo krivično djelo. Ako se pri pretresanju stana. Nakon prijema stvari oduzetih na osnovu naredbe za pretresanje. oduzet će se privremeno samo oni predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja. onda se pozivaju svjedoci prisutni tokom pretresa da se o toj okolnosti izjasne. ako smatraju da sadržaj zapisnika nije tačan. bez odlaganja. Nakon privremenog oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretres. Pretresanje osobe vrši osoba istog pola. Prilikom vršenja pretresanja službenih prostorija ili vojnih objekata. odnosno isprave oduzete. Prilikom vršenja pretresanja. sud će zadržati predmete pod nadzorom suda do daljnje odluke ili odrediti da predmeti ostanu pod nadzorom podnositelja zahtjeva. Ti će se predmeti odmah vratiti ako tužilac ustanovi da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. odnosno osobe. prostorije ili osobe sastavit će se zapisnik koji potpisuje: a) osoba kod koje se ili na kojoj se vrši pretresanje i b) osobe čija je prisutnost obavezna. PRETRESANJE BEZ NAREDBE I SVJEDOKA (član 78. oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti. Nakon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretresanje. O tome će se obavijestiti tužilac. i 77. pozvat će se njihov starješina ili rukovodilac. U zapisnik će se unijeti i tačno opisati predmeti i isprave koje se oduzimaju. ako neko iz tog stana/prostorije zove u pomoć. ZAPISNIK O PRETRESANJU I ODUZIMANJE PREDMETA (čl. a ne postoji neki drugi zakonski osnov po kojem bi se ti predmeti imali oduzeti.) O svakom pretresanju stana. da li je u pretresanoj prostoriji pronađena droga) bude sporna tokom suđenja. a to će se naznačiti i u potvrdi o oduzimanju predmeta koja će se odmah uručiti osobi kojoj su predmeti. to želi.) OSL može ući u stan i druge prostorije bez naredbe za pretresanje i bez prisustva svjedoka i izvršiti pretresanje u slijedećim slučajevima: 1.pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanje vrši. 2. odnosno vojna osoba. prostorije. 133 . vratiti sudu naredbu i predati oduzet predmete i spisak istih. odnosno korisnik prostorije. kao i da imaju pravo da prije potpisivanja zapisnika o pretresanju stave svoje prigovore. ako stanar tog stana. OSL će napisati i potpisati potvrdu u kojoj će navesti oduzete predmete i naziv suda koji je izdao naredbu. OSL mora. Ovo je vrlo važno. da bude prisutan pretresanju. nađu predmeti koji nemaju veze s krivičnim djelom zbog kojeg je izdata naredba za pretresanje. jer u slučaju da neka od okolnosti utvrđenih tokom pretresa (npr. 76.

moraju se oduzeti bez obzira da li će u toku krivičnog postupka poslužiti kao dokaz ili ne. kod kojih 134 . 2. u okviru posebnog djela KZ FBiH. OSL mora odmah podnijeti pisani izvještaj tužitelju koji će o tome obavijestiti SPP. djela. predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. kao i predmeti čije se oduzimanje čini apsolutno neophodnim u cilju zaštite opšte sigurnosti ili iz moralnih razloga. (npr. b) prilikom lišenja slobode. 1. 2. a postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za izvršenje kriv. ako je potrebno uhvatiti učinitelja krivičnog djela koji je zatečen na djelu ili radi sigurnosti ljudi i imovine. Nakon izvršenja pretresanja bez naredbe za pretresanje. OSL može pretresti osobu bez naredbe za pretresanje i bez prisutnosti svjedoka u slijedećim slučajevima: a) pri izvršenju naredbe o dovođenju. c) ako postoji sumnja da ta osoba posjeduje vatreno ili hladno oružje. d) ako postoji sumnja da će osoba sakriti. predviđeno obavezno oduzimanje predmeta.). b) predmeti od kojih se sastoji imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. Predmeti koji se po KZ FBiH trebaju oduzeti. Predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku Radi se o predmetima koji mogu poslužiti pri utvrđivanju važnih činjenica u krivičnom postupku (npr. c) predmeti za koje je. uništiti ili riješiti se predmeta koji se trebaju od njega oduzeti i upotrijebiti kao dokaz u krivičnom postupku. 4. pokretne stvari ili nekretnine. predmeta koji se po KZ BiH trebaju oduzeti. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINE NAREDBA ZA ODUZIMANJE PREDMETA (član 79. neovlašteno proizvodene i stavljene u promet opojne droge.) Predmeti koji se po KZFBiH imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. kod određenih krivičnih djela.3. Izvještaj mora sadržavati razloge pretresanja bez naredbe. krivotvoreni vrijednosni papiri itd. privremeno će se oduzeti i na osnovu sudske odluke će se osigurati njihovo čuvanje. Predmeti koji se po KZ BiH trebaju oduzeti su: a) predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje kriv. djela ili su nastali njegovim izvršenjem. ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi osoba koja se po naredbi suda ima pritvoriti ili prinudno dovesti ili koja se tu sklonila od gonjenja. Radi se o privremenom oduzimanju: 1.

Žalba ne odlaže privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije. a u slučaju daljnjeg odbijanja.000 KM. a najduže 90 dana. osumnjičenog. tužilac će u roku od 72 sata od izvršenog pretresanja podnijeti zahtjev SPP za naknadno odobrenje za oduzimanje predmeta. U smislu funkcionalne nadležnosti. ili koje nisu krivično odgovorne zbog pružanja pomoći učiniocu nakon izvršenog kriv. 135 . Ukoliko SPP odbije zahtjev tužioca. te isprave ili tehničke snimke činjenica). Ko drži takve predmete. Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja. SPP i branioca. Osoba od koje se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo žalbe. Pismenu naredbu o privremenom oduzimanju predmeta izdaje sud na prijedlog tužioca ili na prijedlog OSL koje je dobilo odobrenje od tužioca . oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.) Nakon privremenog oduzimanja predmeta i dokumentacije. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA BEZ NAREDBE (član 80. Zatvor traje do predaje predmeta ili do završetka krivičnog postupka.) Predmeti koji se po KZFBiH imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. odnosno predsjednik vijeća (na glavnom pretresu). O žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili je naređen zatvor odlučuje vijeće. mogu se privremeno oduzeti i bez naredbe suda.se ograničava slobodno raspolaganje i koje se podvrgavaju odgovarajućem čuvanju. Popis privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (Član 82. 3. sudija. Naredbu za oduzimanje predmeta izdaje sud. djela. Faktičko oduzimanje predmeta vrši OSL na osnovu izdate naredbe. Dužnost predaje predmeta po naredbi suda nije apsolutna već relativna i ne odnosi se na: 1. ukoliko postoji opasnost od odlaganja. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja. to je SPP (do podizanja optužnice). u zapisniku će se popisati privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija i o tome izdati potvrda. i odmah će se vratiti osobi od koje su oduzeti. Ukoliko se osoba koja se pretresa izričito usprotivi oduzimanju predmeta. SPS (prije početka glavnog pretresa). Privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija pohranjuju se u sudu ili sud na drugi način osigurava njihovo čuvanje. na prijedlog tužioca ili na prijedlog OSL koja je dobilo odobrenje od tužioca. Osoba koja ih odbije predati može se kazniti do 50. može se zatvoriti. uz obavezu da o tome obavijesti osobu ili preduzeće od koje su predmeti oduzeti. 2. osobe koje su po odredbama materijalnog krivičnog prava oslobođene dužnosti prijavljivanja krivičnog djela ili učinioca. odnosno optuženog. dužan ih je predati po naredbi suda. predmeti i dokumentacija će se staviti u omot i zapečatiti. Ako popis predmeta i dokumentacije nije moguć.

kao i drugih osoba za koje se osnovano vjeruje da su uključene u te finansijske transakcije ili poslove osumnjičenog. Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije. pokloniti ili na drugi način njim raspolagati. Naredba operateru telekomunikacija (Član 86a. ako postoje osnovi sumnje da je neka osoba počinila KD. na prijedlog tužitelja ili OSL narediti da operater telekomunikacija ili druga pravna 136 . koja ne odlaže privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije. ovog zakona kako bi se omogućilo utvrđivanje i pronalaženje nezakonito pribavljene imovine i prikupljanje dokaza o tome. Sud može rješenjem narediti pravnoj ili fizičkoj osobi da privremeno obustavi izvršenje finansijske transakcije za koju postoji sumnja da predstavlja krivično djelo. Protiv odluke suda kojom se vraćaju oduzeti predmeti ili dokumentacija tužitelj ima pravo podnijeti žalbu. odnosno pravne osobe ne može se prodati. narediti preduzimanje i drugih potrebnih posebnih istražnih radnji iz člana 130.) Privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija pohranjuju se u sudu ili sud na drugi način osigurava njihovo čuvanje.) Sud može.Predmet koji je oduzet od fizičke. ako bi takvi podaci mogli biti dokaz u krivičnom postupku. O preduzetim mjerama tužitelj odmah obavještava sud. ili da je namijenjena učinjenju krivičnog djela. sud može. da služi prikrivanju krivičnog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivičnim djelom. Pri otvaranju i pregledu predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlaštene osobe. Sud može. tužitelj će podatke vratiti bez prethodnog otvaranja. U slučaju da sud ne izda naredbu.) Osoba od koje se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo žalbe. Tužitelj će dobijene podatke zapečatiti dok ne bude izdata sudska naredba. Pravo žalbe (Član 83. 85. Naredba banci ili drugoj pravnoj osobi (Član 86. U hitnim slučajevima i tužitelj može odrediti navedene mjere prema bankama na osnovu naredbe. na osnovu prijedloga tužitelja.) Ako postoje osnovi sumnje da je neka osoba počinila krivično djelo koje je povezano s pribavljanjem imovinske koristi. Čuvanje privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (Član 84. na prijedlog tužitelja. O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužitelj je dužan obavijestiti osobu ili preduzeće od koje su predmeti oduzeti. SPS-a i branitelja. narediti da banka ili druga pravna osoba koja vrši finansijsko poslovanje dostavi podatke o bankovnim depozitima i drugim finansijskim transakcijama i poslovima te osobe. (Čl. koji može u roku od 72 sata izdati naredbu.) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužitelj.

„pravo na šutnju“. koje je narodnosti i čiji je državljanin. ako je dat u prisustvu branitelja. je li.) Predmeti koji su u toku krivičnog postupka privremeno oduzeti. 3) da se može izjasniti o djelu i iznijeti činjenice i dokaze u svoju korist. ime i prezime roditelja. tužitelj će podatke vratiti bez prethodnog otvaranja. kakve je škole završio. prijetnja. nakon izjašnjenja tužitelja odlučiti o tome u roku od 15 dana.) 1. je li pismen. JMBG. 3. U hitnim slučajevima to može i tužitelj. vratit će se vlasniku. kad i zašto osuđivan. na tako pribavljenom iskazu osumnjičenog ne može se zasnivati sudska odluka. Operateri telekomunikacija su dužni omogućiti provođenje ovih mjera. te da je takav njegov iskaz. Kad se osumnjičeni prvi put ispituje prvo se uzimaju lični podaci o identitetu. narkotici ili druga sredstava koja mogu uticati na slobodu odlučivanja i izražavanja volje prilikom davanja izjave ili priznanja. Ispitivanje treba vršiti tako da se u punoj mjeri poštuje ličnost osumnjičenog. a ne postoje razlozi na njihovo oduzimanje u smislu da predstavljaju opasnost po opću sigurnost. (ime i prezime. da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo krivično djelo. POUKA OSUMNJIČENOM O NJEGOVIM PRAVIMA (član 92. je li odlikovan. ovog zakona. prevara. Prilikom ispitivanja osumnjičenog ne smije se upotrijebiti sila. Ako sud ne izda naredbu. kakve su mu obiteljske prilike. mjesec i godina rođenja. kakvog je imovnog stanja. a ako je maloljetan. gdje stanuje. je li i kad je izrečenu kaznu izdržao. dopušten kao 137 . 2) da može uzeti branioca po svom izboru. koji može biti prisutan njegovom ispitivanju. 2. kada u toku postupka postane očigledno da njihovo zadržavanje nije u skladu s članom 79. zatim će mu se saopštiti:  za koje krivično djelo se tereti/sumnjiči i  osnove sumnje protiv njega.osoba koja pruža telekomunikacione usluge.) Ispitivanje osumnjičenog u istrazi vrši tužilac ili OSL. je li. nakon toga. osumnjičeni će se poučiti o sljedećim pravima: 1) da nije dužan iznijeti odbranu niti odgovarati na pitanja . Sud je dužan. gdje je rođen. odnosno držatelju. dostavi podatke o korištenju tih usluga ako bi ti podaci mogli poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. djevojačko obiteljsko ime majke. Ako je postupljeno protivno navedenim pravilima. gdje i kad služio vojsku odnosno ima li čin. nadimak. Vraćanje privremeno oduzetih predmeta (Član 88. dan. čime se zanima. ISPITIVANJE OSUMNJIČENOG OSNOVNE ODREDBE O ISPITIVANJU (član 91. 72 sata). ko mu je zakonski zastupnik). ali će te podatke zapečatiti dok se ne izda sudska naredba (rok za izdavanje ove naredbe je max.

Ukoliko se svjedok koji je upozoren na posljedice neodazivanja. 5) da ima pravo na prevodioca ukoliko ne zna jezik suda. bez zakonskih razloga. a kasnije izrazi želju da uzme branioca. i 94. u pravilu. U slučaju da se osumnjičeni odrekao prava da uzme branioca. a ako je svjedok gluh ili nijem. Osumnjičeni se ni pod kojim okolnostima ne može odreći prava na prisustvo branioca. bolesti ili teških tjelesnih mana ne mogu odazvati pozivu mogu se saslušati u njihovom stanu. Ako je postupljeno protivno odredbama koje garantuju navedena prava. Ako se osumnjičeni dobrovoljno odrekne prava da ne odgovara na postavljena pitanja. ispitivanje će se odmah prekinuti i ponovo će se nastaviti kada osumnjičeni dobije branioca ili mu se branioc postavi ili ako osumnjičeni izrazi želju da nastavi da odgovara na pitanja. Bitni dijelovi iskaza unijet će se doslovno u zapisnik. Ispitivanje osumnjičenog. Ispitivanje osumnjičenog obavit će se uz pomoć prevodioca ako osumnjičeni ne poznaje jezik suda.000 KM ili narediti prinudno dovođenje.) O svakom ispitivanju osumnjičenog sačinjava se zapisnik. osumnjičenom će se pročitati zapisnik i predati kopija zapisnika. Poziv za svjedočenje dostavlja tužilac. ne odazove pozivu. niti svoj izostanak opravda.) Svjedoci se saslušavaju kada postoji vjerovatnoća da će svojim iskazom moći dati obavje štenja o krivičnom djelu. NAČIN ISPITIVANJA OSUMNJIČENOG (čl. ako je njegova odbrana obavezna. mora mu se i u tom slučaju omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji mu idu u korist. odnosno zakonskog zastupnika. uz pomoć tumača.dokaz na glavnoj raspravi i da bez njegove saglasnosti može biti pročitan i korišten na njoj. 93. SASLUŠANJE SVJEDOKA POZIV ZA SASLUŠANJE SVJEDOKA (član 95. Svjedoci koji se zbog starosti. bolnici ili na drugom mjestu. učinitelju i o drugim važnim okolnostima. ali njegovo ispitivanje ne može započeti ukoliko se i dok se njegova izjava o odricanju ne zabilježi u zapisnik i dok ne bude potpisana od osumnjičenog. osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili drugih okolnosti. Nakon što je zapisnik sačinjen. sud mu može izreći novčanu kaznu do 5. Osumnjičeni se može dobrovoljno odreći navedenih prava. 138 . na tom iskazu osumnjičenog ne može se zasnivati sudska odluka. Pozivanje kao svjedoka maloljetne osobe koja nije navršila šesnaest godina života vrši se preko roditelja. odnosno osobe koja se sa svjedokom može sporazumjeti. 4) da ima pravo razgledati spise i pribavljene predmete koji mu idu u korist. snima se na audio ili videotraku. odnosno sud.

te usvojitelj ili usvojenik osumnjičenog/optuženog. Ako je kao svjedok saslušana osoba koja može odbiti svjedočenje ili je saslušana osoba koja nije upozorena da može odbiti svjedočenje ili to upozorenje nije uneseno u zapisnik.Naredbu za dovođenje svjedoka izvršava sudska policija. b) roditelj ili dijete. ako se njen iskaz.000 KM. Ukoliko svjedok koji je upozoren na posljedice.). Osoba koja može odbiti svjedočenje prema jednom od osumnjičenih/ optuženih može odbiti svjedočenje i prema ostalim osumnjičenim/optuženim. odnosno vanbračni drug osumnjičenog/optuženog. i dr. vojne ili službene tajne. O žalbi protiv rješenja kojim su izrečene navedene novčane kazne svjedoku. Izuzetno. OSOBE KOJE NE MOGU BITI SASLUŠANE KAO SVJEDOCI (član 96. osim ako je oslobođena te dužnosti posebnim propisom ili izjavom osobe u čiju je korist ustanovljeno čuvanje tajne. notar. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja ne zadržava izvršenje. d) maloljetna osoba koja. dok je nadležni organ ne oslobodi te dužnosti. liječnik. c) osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja profesionalne tajne (vjerski službenik-ispovjednik. Upozorenje i odgovor se unose u zapisnik. na prijedlog tužioca. na takvom iskazu se ne može zasnivati sudska odluka. prema prirodi stvari. OSOBE KOJE MOGU ODBITI SVJEDOČENJE (član 97. donijeti rješenje o kažnjavanju svjedoka novčanom kaznom do 30. odlučuje vanraspravno vijeće. advokat. nije sposobna shvatiti značaj prava da ne mora svjedočiti. s tim da ovu naredbu mora odobriti SPP u roku od 24 sata od izdavanja naredbe. s obzirom na uzrast i duševnu razvijenost.) 139 . ukoliko uredno pozvani svjedok ne dođe. b) branilac osumnjičenog/optuženog u pogledu činjenica koje su mu postale poznate u svojstvu branioca.) Svjedočenje mogu odbiti: a) bračni. bez zakonskih razloga odbije da svjedoči. naredbu može izdati i tužilac.) Ne može se saslušati kao svjedok: a) osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja državne. novinar u svrhu zaštite izvora informacija. ne može ograničiti samo na ostale osumnjičene. Organ koji vodi postupak dužan je da navedene osobe. PRAVO SVJEDOKA DA NE ODGOVARA NA POJEDINA PITANJA (član 98. a svoj izostanak ne opravda. prije njihovog saslušanja ili čim sazna za njihov odnos prema osumnjičenom /optuženom upozori da mogu odbiti svjedočenje . sud može.

ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu važnih činjenica. TOK SASLUŠANJA SVJEDOKA (član 100. onda glavni tužilac ima pravo da odustane od načela legaliteta i da na osnovi svoje procjene svjedoku dadne imunitet koji nije javan – (tzv.Svjedok ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor na ta pitanja izložio krivičnom gonjenju. SUOČENJE I PREPOZNAVANJE (član 99. Svjedok se priprema za davanje iskaza tako što se upozorava: a) da je dužan govoriti istinu. pa npr. 140 . ono će se izvršiti i na osnovu prepoznavanja fotografija te osobe ili predmeta. Ovdje treba imati u vidu da je svjedok obavezan da se odazove pozivu i da svjedoči. onda takvom svjedoku nikada ne smije dati imunitet. Ovo se zasniva na principu da niko nije dužan da pruža dokaze protiv sebe („Nemo prodere se ipsum“). za savjetnika određuje advokat. Imunitet se daje odlukom glavnog tužioca. Za uzvrat. Nijemi i gluhonijemi svjedoci saslušavaju se preko tumača. odluku o imunitetu uvijek daje glavni tužilac i sud s tim nema ništa. U vezi s ovim postoji i novina u našem ZKP-u.) Propisana je dužnost svjedoka da odgovore daje usmeno. tražit će se od njega prvo da ih opiše ili da navede znakove po kojima se razlikuju. a može samo odbiti davanje odgovora na određena pitanja. Na glavnom pretresu je slična situacija. glavni tužilac može pod istim uslovima kao i u istrazi dati svjedoku imunitet koji je tada tzv. da se takvom svjedoku. Ako u istrazi nastane takva situacija. u oba ova slučaja.) Svjedoci se saslušavaju pojedinačno i u odsustvu drugih svjedoka. pa će mu se tek poslije pokazati radi prepoznavanja i to zajedno s drugim njemu nepoznatim osobama. ukoliko je očigledno da se ne zna koristiti svojim pravom i ako njegovi interesi ne mogu biti zaštićeni na drugi način. Ako prepoznavanje nije moguće na prethodni način. glavni tužilac uvijek mora paziti o kakvom se svjedoku radi tj. „tajni imunitet“. NAČIN SASLUŠANJA. Dakle. niko ne zna). onda tužilac protiv njega može preduzeti krivično gonjenje. jer za taj imunitet. on od svjedoka dobije određene informacije ili svjedok na drugi način pristane da sarađuje. s tim što nakon procjene da svjedok ima pravo na uskraćivanje odgovora. U toku postupka svjedok se može suočiti s drugim svjedocima i osumnjičenim/optuženim. osim svjedoka. Svjedok koji koristi ovo pravo odgovorit će na ta pitanja ako mu se da imunitet. da li mu je isti neophodno potreban. postavljenih među fotografijama osoba ili predmeta nepoznatih svjedoku. branilac. Ako je potrebno da se utvrdi poznaje li svjedok osobu ili predmet. ako tužilac osim ovog svjedoka ima još tri kvalitetna svjedoka i još neke materijalne dokaze kojima može dokazati činjenice iz optužbe. Naravno. itd. odnosno ako je to moguće zajedno s predmetima iste vrste.). „javni imunitet“ (jer za taj imunitet zna optuženi. Ako bi se desilo da svjedok koji je dobio imunitet lažno svjedoči.

Svjedoci se mogu suočiti ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu važnih činjenica. Postavljanje tih pitanja ima za cilj da se iskaz upotpuni i da se otklone protivrječnosti i nejasnoće u iskazu ako ih ima. ako sadrže kontradiktorne okolnosti. kao i oštećenim. postupit će se obazrivo. Postoji mogućnost saslušanja svjedoka uređajima za prenos slike i zvuka. svjedok se poziva da iznese sve što mu je o predmetu poznato. odn. c) da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo i d) da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja. svjedoku se postavljaju opšta pitanja koja se odnose na utvrđivanje njegovog identiteta. naročito ako je ona oštećena krivičnim djelom. zakonskog zastupnika.b) da ne smije ništa prešutjeti. odnosno sud. Svoj iskaz svjedok iznosi u neometanom izlaganju. tj. Pri tome se svjedok takvim pitanjem ustvari navodi na to šta bi trebao da odgovori. umjesto pitanja da li je osumnjičeni na mjestu događaja imao nešto u rukama. Sva ova upozorenja moraju biti unesena u zapisnik. sugestivna pitanja. U toku istrage. Suočeni će se o svakoj okolnosti o kojoj se njihovi iskazi međusobno ne slažu ponaosob saslušati i njihov će se odgovor unijeti u zapisnik. 2. a nakon toga mu se mogu postavljati pitanja. Na maloljetnu osobu koja treba biti saslušana kao svjedok. Prilikom saslušanja maloljetne osobe. on iznosi svoja saznanja o krivičnom djelu. pedagoga ili druge stručne osobe. Ne može se saslušati kao svjedok maloljetna osoba koja s obzirom na uzrast i duševnu razvijenost nije sposobna shvatiti značaj prava da ne mora svjedočiti. da saslušanje ne bi štetno utjecalo na psihičko stanje maloljetnika. osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih okolnosti. Isto tako je zabranjeno svjedoku postavljati tzv. 3. učinitelju i drugim važnim okolnostima za postupak. Istodobno se mogu suočiti samo dva svjedoka. nakon opštih pitanja. vršiti provjeravanja. npr. Pozivanje kao svjedoka maloljetne osobe koja nije navršila 16 godina vrši se preko roditelja. kako bi utvrdili da li svjedok govori o činjenicama koje je saznao iz vlastitog opažanja ili je o njima čuo od drugih osoba. Svjedok će se uvijek pitati otkud mu je poznato ono o čemu svjedoči. svjedoku se daje upozorenje da je dužan o promjeni adrese ili boravišta obavijestiti tužitelja. tj. kako bi se kod njega stvorila pogrešna predstava o okolnostima o kojima treba da se izjasni. kojima mu se predočavaju neke okolnosti koje bi trebalo saznati tek iz njegovog odgovora. primjenjuju se pravila koja se odnose na saslušanje punoljetnih svjedoka osim u sljedećim slučajevima: 1. Saslušanje maloljetne osobe izvršit će se uz pomoć psihologa. Prilikom saslušanja svjedoka nije dozvoljeno služiti se obmanom. postavi se pitanje: «U kojoj je ruci osumnjičeni držao pištolj?». dopune i razjašnjenja onoga što je izjavio. kao i njegov odnos s osumnjičenim/optuženim. zanimanja. Nakon postavljanja ovih opštih pitanja. 141 . Poslije datih upozorenja.

zato što zbog nedovoljne psihičke zrelosti. s obzirom na zakletvu. odn. nije predviđena nikakva sankcija. invalidnosti. jer takva osoba ne smije biti prisiljena na davanje iskaza koji bi. onda to nema nikakvih procesnih posljedica. morao biti istinit. Svjedok u istrazi ne polaže zakletvu. a ako je takvo ispitivanje obavljeno. na takvom iskazu se ne može zasnivati sudska odluka. promisorno polaganje zakletve odnosno davanje izjave). iz nekih razloga u odnosu na te osobe je razdvojen krivični postupak i u njemu se sudi za isto krivično djelo) .) Propisano je da sud može zahtijevati od svjedoka da na glavnom pretresu prije svjedočenja položi zakletvu odnosno dadne izjavu (tzv. osobe koje u vrijeme saslušanja nisu punoljetne (maloljetnici) . ZAKLETVA ODNOSNO IZJAVA SVJEDOKA (član 102. osobe za koje je dokazano (već postoji pravosnažna presuda) ili za koje postoji osnovana sumnja da su učinile ili učestvovale u kriv. ne daje izjavu. Posebno treba naglasiti da je sud obavezan da na sve ove okolnosti pazi po službenoj dužnosti.) U zakonu je određeno da zakletvu ne mogu polagati odnosno davati izjavu: 1. Zbog toga maloljetnici ne polažu zakletvu. ODNOSNO NE DAJU IZJAVU (član 103. 3. ako postoji bojazan da zbog teže bolesti ili zbog drugih razloga (starosti. jer ukoliko svjedok odbije da polaže zakletvu/da izjavu. pa takve osobe polože zakletvu. izjava se daje pred sudom. davanje izjave. Ovo se naravno odnosi na njeno saslušanje u svojstvu svjedoka.) 142 . već se smatra da zakletva nije položena. ZAŠTIĆENI SVJEDOK (član 105. Polaganje zakletve. odnosno davanje izjave nije obavezno. Zakletva se polaže. obzirom da takva osoba zbog svog psihičkog stanja nije u mogućnosti da to shvati. izjave. Predviđena je mogućnost da svjedok položi zakletvu odn. osobe koje zbog duševnog stanja ne mogu da shvate značaj zakletve odn. djelu zbog kojeg se saslušavaju (npr. odnosno ne daju izjavu i tu nema izuzetaka! 2. treba dodati da ukoliko sud u tom pogledu napravi pogrešku. Pored toga. a za nju štetan. dadne izjavu prije glavnog pretresa.) neće moći doći na gl. pretres. OSOBE KOJE NE POLAŽU ZAKLETVU. oni nisu u mogućnosti da shvate značaj zakletve odn. Oštećeni koji se saslušava kao svjedok pitaće se da li želi da u krivičnom postupku ostvaruje imovinskopravni zahtjev.Zabranjeno je oštećenog (žrtvu krivičnog djela) ispitivati o njegovom seksualnom životu prije učinjenog krivičnog djela. odn.

Kada OSL vrši uviđaj.). u pravilu. uviđaj se vrši na svakom mjestu gdje se neposrednim opažanjem mogu utvrditi neke činjenice važne u krivičnom postupku.) Uviđaj spada u radnje dokazivanja i preduzima se onda kada je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje. PREDUZIMANJE UVIĐAJA ( član 106. a nakon podizanja optužnice SPS. Dakle. Uviđaj je namjenjen za utvrđivanje činjenica iz sadašnjosti. pa se. već je dovoljan samo materijalni uslov. U zakonu nije propisan način vršenja uviđaja. doći na mjesto događaja. onda ga obavlja sudija. da je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje. kao rezultat prijetnji. a to su:  Svjedok pod prijetnjom: onaj svjedok čija je lična sigurnost ili sigurnost njegove porodice dovedena u opasnost zbog njegovog učešća u postupku. obzirom da tužilac može.  Zaštićeni svjedok: onaj svjedok koji se saslušava prema Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. odnosno dijete i maloljetnik. naredba ili rješenje.Na položaj zaštićenog svjedoka u postupku pred sudom. Za obavljanje uviđaja nije potreban neki formalno-pravni osnov. zastrašivanja ili sličnih radnji koje su vezane za njegovo svjedočenje. govorimo o tri osnovne vrste svjedoka koji se definiraju ovim zakonom. Na uviđaj ili rekonstrukciju može se pozvati i vještak ako bi njegova prisutnost bila od koristi za davanje nalaza i mišljenja. obavlja neposredno po otkrivanju krivičnog djela. UVIĐAJ I REKONSTRUKCIJA Uviđaj i rekonstrukcija događaja spadaju među najvažnije procesne radnje dokazivanja. U tom smislu. osiguranju ili opisivanju tragova. tj. ako želi. nakon saobraćajne nesreće ili nakon ubistva ili sl. kao što je npr. sluha. te 143 . U toku istrage uviđaj mogu vršiti tužilac ili OSL. ono je o tome prethodno obavezno obavijestiti tužioca. Uviđaj i rekonstrukcija događaja vrše se uz pomoć stručnih osoba kriminalističko-tehničke ili druge struke koje će pomoći u pronalaženju. izvršiti potrebna mjerenja i snimanja. To opažanje se vrši čulom vida.  Ugroženi svjedok: onaj svjedok koji je ozbiljno fizički ili psihički traumatizovan okolnostima pod kojima je izvršeno krivično djelo ili koji pati od ozbiljnih psihičkih poremećaja koji ga čine izuzetno osjetljivim. Inače. opipa i sl. uviđaj se vrši u vezi sa krivičnim djelom kada je u zapisniku moguće konstatovati objektivno stanje (npr. primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. pa se primjenjuju kriminalistička pravila i metode. sačiniti skicu i foto-dokumentaciju ili prikupiti i druge podatke. Ako se u toku glavnog pretresa ispostavi da je neophodan uviđaj. odnosno predsjednik vijeća.

Vještačenje obavljaju stručne ustanove ili organi koji su za to osposobljeni. zavisno od stadija postupka. Postoji i lista stalnih sudskih vještaka za određena vještačenja. (npr.) Za razliku od uviđaja. Zapisnik o uviđaju ima karakter javne isprave. provjerava se da li je sa tipom vozila kojim je uzrokovana nezgoda bilo moguće određenom brzinom savladati krivinu i sl. te nalaze i mišljenja vještaka. i u pravilu. tako što se ponavljaju radnje ili situacije u približno istim uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima događaj desio. vještak sačinjava nalaz i mišljenje i dostavlja ga organu koji ga je odredio za vještaka. a izuzetno pojedinci. U toku istrage samo tužilac može preduzeti rekonstrukciju događaja. Prilikom rekonstrukcije događaja mogu se. rekonstrukcija događaja će se posebno obaviti sa svakim od njih. 109. Ovlaštenje organa unutrašnjih poslova na samostalno obavljanje uviđaja ne odnosi se i na rekonstrukciju događaja kao istražnu radnju. neposredno po izvršenju krivičnog djela. rekonstrukcija događaja se vrši naknadno. – 129. Zakon izričito zabranjuje vršenje rekonstrukcije događaja na način da se vrijeđa javni red ili moral ili dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi. Po završenom vještačenju.zahtijevati da se provedu određene radnje za koje on misli da su neophodne. Pri vršenju uviđaja se mogu provoditi i određena vještačenja (npr. rekonstrukciju vrši sudija. po potrebi. koji se vrši kada je u zapisniku moguće konstatovati objektivno stanje. a nije dozvoljeno unositi iskaze svjedoka. O uviđaju se mora obavezno sačiniti zapisnik i u njega se unosi stanje zatečeno na mjestu uviđaja. Ako su u iskazima pojedinih svjedoka ili osumnjičenih/optuženih radnje ili situacije različito prikazane. 144 . što znači da na izvođenje te radnje organ unutrašnjih poslova nije ovlašten. ponovo izvesti pojedini dokazi.) Vještačenje je dokazno sredstvo koje se određuje kada za utvrđivanje i ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenja lica koja raspolažu stručnim znanjima. ako je u pitanju saobraćajna nezgoda. u zapisnik o rekonstrukciji mogu se unositi izjave svjedoka ili vještaka. a nakon toga. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA (član 107. odnosno predsjednik vijeća.) Za razliku od zapisnika o uviđaju. Rekonstrukcija događaja može se vršiti u toku cijelog postupka. Provodi se na osnovu pisane naredbe tužioca ili suda. kojima ne raspolaže sud. VJEŠTAČENJE (čl. vještačenje ispravnosti vozila koje je prouzrokovalo saobraćajnu nesreću). To praktično znači da se simuliraju uslovi pod kojima je djelo izvršeno.

) Posebne istražne radnje mogu se odrediti protiv osobe za koju postoje osnove sumnje: 145 . osumnjičeni će se poslati na psihijatrijski pregled. Vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uračunat će se osumnjičenom/ optuženom u pritvor. ili je s krivičnim djelom u vezi. OBDUKCIJA I EKSHUMACIJA U situacijama kada postoji sumnja ili je očigledno da je nečija smrt prouzrokovana počinjenjem krivičnog djela. grafološko vještačenje itd.POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE (čl. Ako se pojavi sumnja da je osumnjičeni/optuženi učinio krivično djelo zbog ovisnosti od alkohola ili opojnih droga. Ako vještaci ustanove da je duševno stanje osumnjičenog/optuženog poremećeno. ako ona bude izrečena. tužitelj u slučaju potrebe mora od SPP-a tražiti odgovarajuću naredbu za ekshumaciju. Ako se u toku istrage osumnjičeni dobrovoljno ne podvrgne psihijatrijskom pregledu radi vještačenja ili ako je prema mišljenju vještaka potrebno duže posmatranje. odnosno u kaznu.Postoje razne vrste vještačenja kao što su: 1. 4. odnosno na posmatranje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Ako se pojavi sumnja da je isključena ili smanjena uračunljivost osumnjičenog/optuženog. kao i da li je i u kojoj mjeri poremećaj duševnog stanja postojao u vrijeme učinjenja krivičnog djela. 5. Ako se pojavi sumnja da zbog duševnih smetnji osumnjičeni/optuženi nije sposoban učestvovati u postupku. daće svoje mišljenje o tome kakav je uticaj takvo duševno stanje imalo i kakav još ima na njegovo shvatanje i postupke. sudija će obavijestiti tu ustanovu o razlozima zbog kojih je određen pritvor da bi se preduzele mjere potrebne za osiguranje svrhe pritvora. Analiza DNK se može vršiti ako je to neophodno potrebno za određivanje identiteta ili činjenice da li otkriveni tragovi neke materije potiču od osumnjičenog/ optuženog ili oštećenog. psihijatrijsko). 3. 3. tužitelj je obavezan narediti pregled tijela/leša i vršenje obdukcije. U slučaju da je tijelo/leš već zakopano. vještačenje saobraćajnih udesa. – 136. 2. vještačenje poslovnih knjiga. PREGLED. sudsko-medicinska vještačenja (npr. U novije vrijeme izuzetno je značajno vještačenje DNK-a analizom. Rješenje o tome donosi SPP na prijedlog tužitelja. 130. Posmatranje ne može trajati duže od dva mjeseca. Ako se u zdravstvenu ustanovu upućuje osumnjičeni/optuženi koji se nalazi u pritvoru. toksikološka vještačenja. 2. PSIHIJATRIJSKO VJEŠTAČENJE Psihijatrijsko vještačenje odredit će se u slijedeća tri slučaja: 1. Glava IX .

5. radnje. da se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama i 2. podatke o osobi protiv koje se predlaže preduzimanje posebne istr. na obrazloženi prijedlog tužioca koji sadrži: 1. policijski organi ili druge osobe ne smiju preduzimati aktivnosti koje predstavljaju podstrekavanje na učinjenje krivičnog djela. da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora 3 godine ili teža kazna. ili da učinitelj koristi njeno sredstvo telekomunikacija. ta okolnost isključuje krivično gonjenje podstrekavane osobe za krivično djelo izvršeno u vezi s ovim radnjama. 146 . Vrste posebnih istražnih radnji su (7 vrsta): a) nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija. ili 3. d) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba. e) korištenje prikrivenih istražitelja (to je posebno obučeno OSL koje djeluje pod lažnim identitetom) i informatora. g) nadzirani prijevoz i isporuka predmeta krivičnog djela. f) simulirani i kontrolirani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine. 2. Posebne istražne radnje određuje naredbom SPP. kao i utvrđivanje trajanja naređene radnje. da je sama ili s drugim osobama učestvovala ili učestvuje u učinjenju krivičnog djela ili 2. osnove sumnje da osoba protiv koje se predlaže preduzimanje radnje učestvuje ili je učestvovala u učinjenju krivičnog djela ili da učinitelju ili od učinitelja prenosi informacije u vezi s krivičnim djelom. da učinitelj koristi njeno sredstvo telekomunikacija. da učinitelju ili od učinitelja krivičnog djela prenosi informacije u vezi s krivičnim djelom. Naredba SPP-a o provođenju posebnih istražnih radnji sadrži podatke iz prijedloga tužioca. b) pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko sravnjenje podataka. Ako su takve aktivnosti preduzete. navođenje posebne istražne radnje koja se zahtijeva i način njenog izvođenja.1. razloge za preduzimanje posebne istražne radnje i ostale bitne okolnosti koje zahtijevaju njeno preduzimanje. Pri izvršavanju posebnih istražnih radnji. 4. te obim i trajanje posebne istražne radnje. 3. ali pod uslovima: 1. c) nadzor i tehničko snimanje prostorija. transportnih sredstava i predmeta koji stoje u vezi sa njima.

POZIV. U skladu s tim. jer nije predviđena mogućnost suđenja u odsustvu. pritvor. Zakonodavac je utvrdio i osnovna pravila kod primjene ovih mjera. a to su: 1.) Prisutnost optuženog/osumnjičenog pri izvršenju radnji u krivičnom postupku osigurava se njegovim pozivanjem. Ako je neka od posebnih istražnih radnji preduzeta bez naredbe SPPa ili u suprotnosti s njom. odnosno da težu mjeru zamjeni lakšom kad za to nastupe uslovi. prilikom odlučivanja koju će mjeru primijeniti. 2. sud na tako pribavljenim podacima ili dokazima ne može zasnivati svoju odluku. NAREDBA ZA DOVOĐENJE. 147 . o čemu se posebno vodi računa kod pritvora prema maloljetniku.Izuzetno. što istovremeno upućuje i na redoslijed njihove primjene. sud je dužan da po službenoj dužnosti ukine ove mjere kad prestanu razlozi zbog kojih su određene. MJERE ZABRANE. 4. PRITVOR. ako se pisana naredba ne može dobiti na vrijeme i ako postoji opasnost od odlaganja. 2. može se započeti s izvršavanjem posebne istražne radnje i na osnovu usmene naredbe SPP-a. Rangiranje ovih mjera u zakonu ima za osnovu njihovu težinu. JAMSTVO i 5. 3. 1.) Postoji 5 (pet) mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog/ optuženog tokom krivičnog postupka i njegovo nesmetano vođenje. Glava X MJERE ZA OBEZBJEĐENJE PRISUSTVA OSUMNJIČENOG/ OPTUŽENOG I USPJEŠNO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA Prisustvo osumnjičenog/optuženog u krivičnom postupku je apsolutno bitna procesna pretpostavka („conditio sine qua non“). ne može se primijeniti ako se ista svrha može postići blažom mjerom. vodeći računa o tome da se teža mjera ne primjenjuje ukoliko se blažom može postići svrha. a njegova pisana naredba mora biti pribavljena u roku od 24 sata od izdavanja usmene naredbe. sud se mora pridržavati uslova za primjenu pojedinih mjera. VRSTE MJERA (član 137. kao najteža mjera. a to su: 1. POZIV (član 138.

odnosno sudije koji poziva. a iz okolnosti očigledno proizlazi da optuženi izbjegava prijem poziva. označenje da se poziva u svojstvu optuženog/osumnjičenog. ime i prezime osumnjičenog/optuženog koji se ima dovesti. mjesto gdje optuženi ima da dođe. ukoliko uredno pozvani osumnjičeni ne dođe. 3. djela koje mu se stavlja na teret. naziv organa koji poziva. Ako optuženi to odbije. DOVOĐENJE . uz navođenje odredbe KZ-a. Izuzetno. 3. 2. sakriti se. 6. a svoj izostanak ne opravda. Do podizanja optužnice poziv osumnjičenom upućuje tužilac. MJERE ZABRANE (član 140. naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. razlog zbog kojeg se naređuje dovođenje. 4. dovest će ga prinudno. dan i sat kad treba da dođe. Ova mjera određuje se rješenjem suda. upozorenje da je dužan odmah obavijestiti tužioca.NAREDBA ZA DOVOĐENJE (član 139. odnosno sud o promjeni adrese. 5. ispitat će se u mjestu gdje se nalazi ili će se osigurati njegov prijevoz do zgrade suda ili drugog mjesta gdje se radnja preduzima. službeni pečat i potpis sudije/tužioca koji naređuje dovođenje.) Naredbu da se optuženi dovede može izdati sud u 3 slučaja: 1) ako je doneseno rješenje o određivanju pritvora. ili 3) ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva. koji sadrži: 1. Osoba kojoj je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu optuženom i poziva ga da pođe s njom. Naredbu za dovođenje izvršava sudska policija. 148 . i 4. 8. 2. otići u nepoznato mjesto ili u inostranstvo. u hitnim slučajevima. naziv kriv. – 140g. poučit će se o pravu da uzme branioca i da branilac može biti prisutan njegovom saslušanju.) Zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja (član 140. 3. 2.) Zabrana napuštanja boravišta može se primijeniti ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni/optuženi mogao pobjeći. upozorenje da će u slučaju nedolaska biti prinudno doveden. Naredba za dovođenje izdaje se pismeno i ona sadržava: 1. ili 2) ako uredno pozvani optuženi ne dođe. službeni pečat i potpis tužioca. ime i prezime optuženog/osumnjičenog. i njom se osumnjičenom/ optuženom zabranjuje da bez odobrenja napusti mjesto boravišta. kao i o namjeri da promijeni boravište i 9. Kad se optuženi/osumnjičeni prvi put poziva. 7. a svoj izostanak ne opravda.Pozivanje se vrši dostavljanjem zatvorenog pisanog poziva. Ako optuženi nije u stanju odazvati se pozivu usljed bolesti ili druge neotklonjive smetnje. naredbu za dovođenje može izdati i tužilac.

Naredbu da se povremeno javlja određenom državnom tijelu. može se izjaviti žalba vijeću krivičnog odjeljenja suda.) Sud može izreći mjere zabrane obrazloženim rješenjem na prijedlog stranke ili branitelja. Protiv rješenja kojim se određuje mjera zabrane. ako je ona izrečena. da obavlja svoju profesionalnu djelatnost i sl.) 149 .U prednjim okolnostima sud može. odnosno. odn. 4. tj. Posebna odredba o zabrani putovanja (član 140g. Ostale mjere zabrane (član 140a. bilo kao dodatnu mjeru ili zasebnu mjeru. Zabranu sastajanja sa određenim osobama. a po službenoj dužnosti kada odlučuje o pritvoru. Zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja. Izricanje mjera zabrane (član 140b. vijeću u svrhu zakazivanja glavnog pretresa. Zabranu poduzimanja određ. Ove mjere mogu trajati dok postoji potreba za njima. Rješenje u istrazi donosi i ukida SPP. mjera zabrane putovanja može trajati dok se novčana kazna ne plati u potpunosti.) Mjerama zabrane ne može se ograničiti pravo osumnjičenom/optuženom da komunicira sa svojim braniteljem u BiH. Rok za rješavanje po žalbi je 3 dana od dana prijema žalbe. poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti. predsjednik vijeća. poslije podizanja optužnice SPS.. najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice. Ako je izrečena novčana kazna. a nakon dostavljanja predmeta sudiji.) Kada okolnosti slučaja na to ukazuju sud može izreći i ove mjere zabrane: 1. Ograničenja u pogledu sadržaja mjera zabrane (član 140d. Privremeno oduzimanje vozačke dozvole Sve naprijed navedene mjere sud može izreći uz mjeru zabrane napuštanja boravišta i zabranu putovanja. ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora. osim ako se postupak vodi za krivično djelo učinjeno na štetu članova porodice i bliskih rođaka. 3. i 5. taj sudija odn. narediti privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih isprava. odnosno za KD nastalo u obavljanju profesionalne djelatnosti. U rješenju kojim se određuje neka mjera zabrane unosi se upozorenje osumnjičenom/optuženom da se protiv njega može odrediti pritvor ukoliko prekrši izrečene zabrane. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. dok se u cijelosti ne izvrši odluka o imovinsko-pravnom zahtjevu ili oduzimanju imovinske koristi Opravdanost izrečenih mjera sud preispituje svaka 2 (dva) mjeseca. da se viđa sa porodicom i bliskim rođacima. 2. odnosno donešena odluka o imovinsko-pravnom zahtjevu ili oduzimanju imovinske koristi. a najduže do pravosnažnosti presude. te da živi u svom domu.

Za oduzete isprave izdaje se potvrda. određuje iznos jamstva za koji smatra da predstavlja dovoljnu garanciju da optuženi neće pobjeći i o tome obavještava davaoca jamstva. jamstvo može biti lično i stvarno. koji se. isprave će se odmah vratiti. Sud ne može predložiti primjenu jamstva. tj vijeće. Sadržinski posmatrano. neophodan je pristanak optuženog. onda se donosi „Rješenje kojim se odbija ponuđeno jamstvo“. pored datog jamstva nužno je i da sam optuženi obeća da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje prebivalište/boravište. Ako je ne izda. Sa aspekta materijalne garancije. Naredbu izvršava policijski organ ili sudska policija. već incijativa uvijek potiče od optuženog. Moralna obaveza se sastoji u davanju izjave od strane optuženog ili drugog lica da optuženi neće pobjeći do kraja krivičnog postupka. niti ga odrediti po službenoj dužnosti. 1. 2. a kada ono bude obezbjeđeno. jamstvo isključivo služi sprječavanju bjekstva osumnjičenog/optuženog. Kada optuženi ili treće lice ponudi primjenu jamstva. Tek kada rješenje o prihvatanju jamstva postane pravnosnažno. obezbjeđeno prije nego što se optuženi pusti na slobodu. i 142. 150 . 4. optuženi se pušta iz zatvora. tužilac može izreći naredbu o privremenom oduzimanju putnih isprava i lične karte. sud donosi „Rješenje o prihvatanju jamstva“. JAMSTVO USLOVI ZA ODREĐIVANJE JAMSTVA I NJEGOV SADRŽAJ (čl. uz zabranu izdavanja novih isprava kojima se može preći državna granica. zbog bojazni da će pobjeći. Ako davalac jamstva prihvati taj iznos. sud ako nađe da su ispunjeni uslovi za primjenu jamstva.) Jamstvo je mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog/ optuženog u krivičnom postupku koja se primjenjuje samo u slučaju da se. Ako davalac jamstva ne prihvati iznos jamstva koji odredi sud. može odrediti ne samo zbog opasnosti od bjekstva. jamstvo se sastoji u moralnoj obavezi i materijalnoj garanciji optuženog ili drugog lica. s tim što ovu izjavu prati i obećanje optuženog da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. To znači da je jamstvo zamjena za pritvor i to samo ako je bjekstvo osumnjičenog/optuženog jedini razlog za određivanje pritvora. a posebno u onim u kojima se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 god. Jamstvo dakle mora biti položeno. zavisno od razloga. koje u roku od 72 sata treba da odluči o naredbi. Bez obzira da li jamstvo daje optuženi ili treće lice. O preduzetoj mjeri tužilac odmah obavještava nadležnog sudiju. u hitnim slučajevima. odn.Izuzetno. Ako jamstvo nudi treće lice. njegovog branioca ili trećih lica. prema osumnjičenom/optuženom treba odrediti ili je već određen pritvor. Za razliku od pritvora. optuženog pušta na slobodu. 141. ili teža.

a kada su u pitanju nekretnine. imovinsko stanje lica koje daje jamstvo. Optuženom će se i pored datog jamstva odrediti pritvor: a) ako na uredan poziv ne dođe.) Ovdje se radi o ukidanju jamstva ili oslobođenju od jamstva.jamstvo propada samo ako optuženi pobjegne. dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati. Rješenje o propasti jamstva donosi se ne čekajući na konačan ishod postupka. dragocjenosti.Lično jamstvo se sastoji u ličnoj obavezi jednog ili više građana da će platiti utvrđeni iznos jamstva. ni u pogledu najvišeg. Visinu novčanog iznosa jamstva zakonodavac nije odredio.) 151 . porijeklu imovine. I pored datih kriterija. vrijednost data kao jamstvo rješenjem se oduzima i unosi kao prihod u budžet Federacije. Ako optuženi prema kome je određena ova mjera u toku krivičnog postupka pobjegne. Ako optuženi pobjegne. a rješenjem će se odrediti da je vrijednost data kao jamstvo prihod budžeta Federacije („Rješenje o propasti jamstva“). pošto je ostavljen na slobodi. pojavi koji drugi zakonski osnov za pritvor. Položeni novčani iznos. iznos jamstva predstavlja faktičko pitanje i određuje se za svaki konkretan slučaj. Jamstvo se također ukida i kada je optuženi pravosnažno osuđen na kaznu zatvora i to kada stupi na izdržavanje te kazne. a izostanak ne opravda. Osoba koja daje jamstvo mora dostaviti dokaze o svom imovnom stanju. PRESTANAK JAMSTVA (član 143. a hipoteka se skida. b) ako se sprema za bjekstvo ili c) ako se protiv njega. hartija od vrijednosti. vlasništvu i posjedu nad imovinom koja se daje kao jamstvo. odrediće mu se pritvor. a drugi način prestanka jamstva je propast jamstva . a) Visina materijalne garancije uvijek glasi na novčani iznos. jamstvo se realizuje stavljanjem hipoteke za iznos jamstva na nepokretna dobra lica koje daje jamstvo. te lične i porodične prilike optuženog. To je jedan od načina prestanka jamstva. Visina novčanog iznosa jamstva određuje se s obzirom na težinu krivičnog djela. bez obzira što se mogu polagati i druge pokretne stvari. b) Stvarno jamstvo se sastoji u polaganju gotovog novca. papiri od vrijednosti ili druge pokretne stvari vraćaju se. Propalo jamstvo će se vratiti ako se krivični postupak završi obustavom postupka ili oslobađajućom presudom. stavljati hipoteka na nekretnine. niti najnižeg iznosa. U navedenim slučajevima. odn. PRITVOR ODREĐIVANJE PRITVORA (član 145. jamstvo se ukida („Rješenje o ukidanju jamstva“).

a ne parafrazirati odgovarajuća zakonska odredba. samovoljno napustio radno mjesto.U toku cijelog postupka pritvor će se ukinuti čim prestanu razlozi na osnovu kojih je određen. 3. Pritvor određuje ili produžava rješenjem sud. ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti. U rješenju o određivanju pritvora posebno se mora obrazložiti zakonski osnov za određivanje pritvora. posebno teško.Pritvor se može odrediti ili produžiti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom. žalba nije dopuštena. a nakon što se prethodno sasluša osumnjičeni/optuženi. sud mora obrazložiti zašto postoji opasnost od bjekstva – npr. Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme.) Pritvor se određuje rješenjem suda o određivanju pritvora. To rješenje se donosi na prijedlog tužioca. što znači da bez njegovog prijedloga sud ne može odrediti pritvor. ako se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora 10 godina ili teža kazna. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. ako postoji osnovana bojazan da će uništiti.) Ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba učinila kriv ično djelo. Rješenje o određivanju pritvora sadrži: 152 . viđen da ide prema granici. pritvor joj se može odrediti: 1. pritvor će se ukinuti čim se osiguraju dokazi zbog kojih je pritvor određen). tužitelj je dužan dostaviti sudu najmanje 5 dana prije isticanja pritvora. pa bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Obrazložen prijedlog za produženje pritvora. s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela. a pritvorenik će se odmah pustiti na slobodu. ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. a koje je. Ako se optuženi nalazi u pritvoru dužnost je svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da postupaju s posebnom hitnosti. a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od 3 (tri) godine ili teža kazna. na obrazložen prijedlog tužitelja. u vanrednim okolnostima. 4. saučesnike ili prikrivače (u ovom slučaju. RAZLOZI ZA PRITVOR (član 146. Taj prijedlog sud bez odlaganja dostavlja osumnjičenom/optuženom i njegovom branitelju. Protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za ukidanje pritvora. 2. izvadio putnu ispravu) NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE PRITVORA (član 148. sakriti. (npr.

ime i prezime lica koje se lišava slobode. Za ovo produženje moraju postojati naročito važni razlozi. pouku o pravnom lijeku. jer tužilac npr. može tražiti da se pritvor produži za samo jedan mjesec. U fazi istrage pritvor određuje SPP i to po obrazloženom prijedlogu tužioca. osumnjičeni se može zadržati u pritvoru samo na osnovu „rješenja o produženju pritvora“. 1) 2) 3) 4) 5) 6) TRAJANJE PRITVORA U ISTRAZI (član 149. pečat suda i potpis sudije.) 1. O produženju pritvora u ovoj situaciji odlučuje vijeće Vrhovnog 153 . Rješenje o pritvoru predaje se osobi na koju se odnosi u momentu pritvaranja. Po ovom rješenju pritvor može trajati najduže 2 mjeseca. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. u roku od 24 sata od prijema rješenja. zakon ne određuje. na kojem se osumnjičenom/ optuženom i njegovom braniocu mora pružiti prilika da se izjasne o prijedlogu tužitelja za određivanje pritvora. zakonski osnov za pritvor. ali svakako da to moraju biti takvi razlozi da u velikoj mjeri opravdavaju produženje pritvora. Protiv tog rješenja osumnjičeni ima pravo žalbe vanraspravnom vijeću istog suda. obrazloženje. Koji su to «naročito važni razlozi». djelo za koje se to lice tereti. 3. Prethodno se mora održati posebno ročište. ali prije isteka tog roka može tražiti da se produži za još jedan mjesec. Vanraspravno vijeće svoju odluku mora donijeti u roku od 48 sati. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Kada su u pitanju krivična djela sa zaprijećenom kaznom preko 10 godina ili težom kaznom. Pritvorena osoba ima pravo žalbe protiv rješenja o određivanju pritvora vanraspravnom vijeću suda koji je odredio pritvor. pri čemu se mora naznačiti sat lišenja slobode i sat predaje rješenja. Ukoliko nađe da je taj prijedlog osnovan. SPP će uvijek preispitati osnovanost prijedloga tužioca za određivanje pritvora. Dakle. Ovo rješenje donosi vanraspravno vijeće istog suda po obrazloženom prijedlogu tužioca. 2. osumnjičeni će se pustiti na slobodu ili će se donijeti rješenje o produženju pritvora. Po isteku roka na koji je pritvor određen. Sud mora voditi računa o tome za koliko vremena tužilac traži da se pritvor produži. donosi „rješenje o određivanju pritvora“ i po tom rješenju pritvor može trajati najduže do 1 mjesec od dana lišenja slobode. što zavisi od njegove ocjene o tome koliko je vremena potrebno za provođenje istražnih radnji koje traži tužilac. što se mora posebno cijeniti u svakom konkretnom slučaju. Pritvor se produžava po obrazloženom prijedlogu tužioca. Po isteku ovog roka od mjesec dana. kriv. sastavljenom od trojice sudija. U svom prijedlogu tužilac je dužan navesti razloge na kojima temelji svoj prijedlog. pritvor se može produžiti najviše još za 3 mjeseca. vanraspravno vijeće ima ovlaštenje da pritvor produži za najviše do dva mjeseca. odnosno stavlja u pritvor. koje tužilac obrazlaže u svom prijedlogu.

Prijedlog za ovo produženje podnosi tužilac. koje je dužno donijeti odluku u roku od 48 sati. PRITVOR NAKON IZRICANJA PRESUDE (član 152. b) 1 god. donošenjem „rješenja o ukidanju pritvora“. Izuzetno. UKIDANJE PRITVORA (član 150. pritvor može trajati najduže: a) 1 god. pritvor u istrazi. djela za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina. SPP može ukinuti pritvor po prethodnom saslušanju tužioca. da ako se osumnjičeni/ optuženi već nalazi u pritvoru.u slučaju kriv. a prije izricanja prvostepene presude. a o žalbi apelaciono vijeće Vrhovnog suda. djela za koje je propisana kazna zatvora do 5 god. O ovom produženju odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije.u slučaju kriv. uz napomenu. i 6 mjeseci . d) 3 god. O žalbi odlučuje apelaciono vijeće Vrhovnog suda. PRITVOR NAKON POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE (član 151. Nakon potvrđivanja optužnice.) Pritvor se može odrediti.) U toku istrage.. važnosti razloga i složenosti predmeta. rješenje o produženju pritvora može donijeti samo vanraspravno vijeće. 4. djela za koje je propisana kazna dugotraj.. u složenim predmetima i kada su u pitanju krivična djela za koja je propisan dugotrajni zatvor. zatvora. produžiti ili ukinuti i nakon potvrđivanja optužnice. Ako za ovo vrijeme ne bude izrečena prvostepena presuda. može trajati 1 + 2 + 3 + 3x2 = ukupno 12 mjeseci. Ako se do isteka navedenih rokova ne potvrdi optužnica.u slučaju kriv. pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu. I protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. djela za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina. a prije isteka roka trajanja pritvora. zavisno od propisane kazne za krivično djelo u pitanju. c) 2 god. Protiv tog rješenja tužilac može podnijeti žalbu vanraspravnom vijeću. osumnjičeni će se pustiti na slobodu.) 154 . 2 puta uzastopno. . pritvor u istrazi se može produžiti za još 3 mjeseca. i to rješenjem SPS-a. Dakle. Kontrola opravdanosti pritvora se vrši po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru. Taj prijedlog sadrži izjavu kolegija tužilaštva o potrebnim mjerama koje treba preduzeti da bi se istraga okončala.u slučaju kriv. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. I protiv tog rješenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. .suda Federacije. ali ne i kazna dugotrajnog zatvora.

izuzev razloga postojanja osnovane bojaznosti da će uništiti. a sud odlučuje rješenjem kako kad zahtjev prihvata tako i kad ga odbija. Pri tome je bez značaja visina izrečene kazne zatvora. a presudom mu je izrečena kazna zatvora. znači da je on odustao od svog zahtjeva. pritvor može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci. sakriti. U svim ovim slučajevima donosi se posebno rješenje o određivanju/ produženju/ukidanju pritvora protiv koga je žalba dozvoljena. Apelaciono vijeće će tada preinačiti pobijano rješenje i odlučiti da se optuženi ne uputi na izdržavanje kazne prije pravnosnažnosti presude. Ako za to vrijeme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda potvrđuje ili preinačuje. Osuđeni koji se ne nalazi u pritvoru ne može zahtijevati da prije pravnosnažnosti presude stupi na izdržavanje kazne. pritvor se mora uvijek ukinuti i optuženi pustiti na slobodu ako je optuženi oslobođen od optužbe ili: a) je optužba odbijena. takođe će se ukinuti i ranije određeni pritvor. Poslije izricanja prvostepene presude. sud više nije ovlašćen da pritvor ukida pozivom na ovaj član jer je pritvor prestao i nastavljen izdržavanjem kazne. Zahtjev optuženog nije obavezujući za sud. bez obzira da li je optuženi stavio prijedlog prije objavljivanja presude ili kasnije. ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati kriv. pritvor može trajati najduže još 1 (jednu) godinu od dana izricanja drugostepene odluke. a oslobođen od kazne ili c) mu je izrečena samo novčana kazna ili d) je uslovno osuđen ili e) je zbog uračunavanja pritvora kaznu već izdržao. Poslije upućivanja lica na izdržavanje kazne. saučesnike ili prikrivače. odnosno predsjednik vijeća. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kriv. Inicijativa može poteći samo od optuženog. 155 . u stvari. U svim tim slučajevima pritvor se ukida.Određivanje/produženje pritvora poslije izricanja prvostepene presude. ali ona ne zadržava njegovo izvršenje. post. Rješenje donosi sudija. Međutim. dolazi u obzir samo ako postoje razlozi za pritvor. Ako u roku od 9 (devet) mjeseci bude izrečena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida. Optuženi koji se nalazi u pritvoru. post. ne i od suda (uz pristanak optuženog). Pritvor se uvijek ukida istekom izrečene kazne. Protiv rješenja je dozvoljena žalba apelacionom vijeću u roku od tri dana. uticajem na svjedoke. Žalba optuženog. Ako razlozi za pritvor više ne postoje. jer sa donošenjem bilo koje od tih odluka nastaje neoboriva zakonska pretpostavka da više nema osnova za određivanje i dalje trajanje pritvora i što pritvor gubi ulogu koju ima u krivičnom postupku. pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu. osim iz razloga nenadležnosti suda ili b) ako je oglašen krivim. ali najduže do isteka kazne izrečene presudom. Zakon predviđa mogućnost upućivanja optuženog koji je u pritvoru u ustanovu za izdržavanje kazne i prije pravnosnažnosti presude i to na njegov zahtjev. ostaće u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne.

konzularni službenik strane države ili druga osoba koju odredi. disciplinsku odgovornost policijskog organa i obavezu za državu da naknadi moralnu i materijalnu štetu nastalu zbog neosnovanog lišenja slobode. donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora. ako postoje osnovi sumnje da je to lice učinilo krivično djelo i 2. postojanje osnova sumnje da je osoba izvršila određeno krivično djelo. Prilikom lišenja slobode:  policijski organ je dužan takvo lice bez odlaganja. pustiće se na slobodu. Naprotiv.) Lišenje slobode je privremeno oduzimanje slobode. a najkasnije u roku od 24 sata. pa je eventualna žalba nepotrebna. postojanje nekog od pritvorskih osnova. Sankcije za nepoštivanje odredaba o rokovima postavljenim u ovom članu čine krivičnu odgovornost za protivpravno lišenje slobode. Ako u tom roku lice ne bude sprovedeno. donijeće rješenje kojim se prijedlog odbija i to lice odmah pustiti na slobodu. 2. Lišenje slobode je faktička mjera o kojoj policijski organ ne donosi nikakvo rješenje. te da će joj se postaviti branilac na njen zahtjev ako zbog svog imovnog stanja nije u mogućnosti podmiriti troškove odbrane. budu obaviješteni o njenom lišenju slobode. Na lišenje slobode se ne može izjaviti žalba iz razloga što je lišenje slobode limitirano rokom “najduže 24/72 sata”. Policijski organ može neko lice lišiti slobode ako su kumulativno ispunjena 2 uslova: 1. 3. takva lica imaju pravo na naknadu štete u slučaju nezakonitog lišenja slobode. 4.LIŠENJE SLOBODE I ZADRŽAVANJE-radnje koje poduzima policija (čl 153. jer će mjera lišenja slobode biti preispitana od sudske vlasti. sprovesti tužiocu. b. pravo vezano uz pouku o pravu na šutnju – lice lišeno slobode nije dužno dati iskaz. niti odgovarati na postavljena pitanja. a najkasnije u roku od 24 sata. a najkasnije u roku od 24 sata da ispita to lice i odluči da li će ga pustiti na slobodu ili će SPP-u staviti prijedlog za određivanje pritvora. pravo na obavještenje o razlozima lišenja slobode. ako su u pitanju djela terorizma. taj rok je 72 sata. Nepostojanje žalbe na mjeru lišenja slobode ne znači. Osoba lišena slobode mora biti poučena o svojim pravima koja ima u skladu sa zakonom: 1. međutim. Izuzetno. nepostojanje prava na naknadu štete licima koja su protivpravno lišena slobode.  SPP je dužan odmah. u određenom roku i u propisanom postupku. po predaji lica od policijskog organa. gdje se podrazumjeva: a.  tužilac je dužan bez odlaganja. pravo osobe lišene slobode da uzme branioca po slobodnom izboru. Ukoliko ne prihvati prijedlog. 156 . pravo pomenute osobe da porodica. ako postoji bilo koji zakonski razlog za određivanje pritvora.

) Pritvorenici se smještaju u prostorije odgovarajuće veličine koje udovoljavaju potrebnim zdravstvenim uvjetima. Njima će se osigurati kretanje na otvorenom prostoru najmanje dva sata dnevno. o svom trošku obavljati telefonske 157 . može se odrediti nadzor nad takvom pošiljkom ili se ona zabranjuje. Pritvorenik ne može koristiti mobitel. Prava i slobode pritvorenika i podaci o pritvorenicima (Član 155. Izuzetno. pritvorenika sa spoljnim svijetom i braniteljem (Čl158. higijenske potrepštine.IZVRŠENJE PRITVORA I POSTUPANJE SA PRITVORENICIMA Opće odredbe (Član 154.) Pritvorenici imaju pravo na osmosatni neprekidni odmor u vremenu od 24 sata. bračni. odnosno vanbračni drug i njegovi srodnici. pritvorenici se neće smjestiti u istu prostoriju s osobama koje izdržavaju kaznu zatvora. spriječi bjekstvo pritvorenika. Pravo na komunik. Pritvorenik smije održavati povjerljivu prepisku sa bilo kojom osobom. odnosno SPS će odobriti konzularnom službeniku strane zemlje posjetu pritvoreniku koji je državljanin te zemlje. Prilikom prijema u pritvor od pritvorenika će se prilikom osobne pretrage oduzeti predmeti u vezi s krivičnim djelom. a određuje se rješenjem.) Po odobrenju SPP. U pravilu. u okviru kućnog reda. spriječi počinjenje krivičnog djela i otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi. ako to zahtijevaju interesi postupka. protiv kojeg je dopuštena žalba. ali ima pravo. Pritvorenik smije kod sebe imati predmete za osobnu upotrebu. o svom trošku nabavljati knjige. Ovlaštene osobe sudske policije i straže ustanove pri izvršavanju pritvora smiju upotrijebiti prinudna sredstva samo u slučajevima određenim zakonom. Evidenciju o pritvorenicima vodi Federalno ministarstvo pravde. pritužbe ili žalbe.) Pritvor se izvršava na način da se ne vrijeđa osoba i dostojanstvo pritvorenika. a na njegov zahtjev liječnik i druge osobe.) Pritvor se izvršava u ustanovama koje za tu namjenu odredi federalni ministar pravde. sa osobama koje bi na njega mogle štetno djelovati ili ako bi to moglo štetno uticati na vođenje postupka. u skladu s kućnim redom a pod nadzorom uprave pritvora. Na poslovima izvršavanja pritvora mogu raditi samo oni uposlenici Federalnog ministarstva pravde koji imaju potrebna znanja i vještine i stručnu spremu predviđenu propisima. Prava i slobode pritvorenika mogu biti ograničeni samo u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi kojeg je određen pritvor. U istu prostoriju ne smiju biti smještene osobe različita spola. Pritvoreniku se ne može zabraniti odašiljanje molbe. novine i drugu štampu. te imati druge predmete u količini i veličini koja ne ometa boravak u prostoriji i ne remeti kućni red. Smještaj pritvorenika (Član 156. SPP. Pojedine posjete se mogu zabraniti ako bi zbog toga mogla nastati šteta za vođenje postupka. odnosno SPS i pod njegovim nadzorom ili nadzorom osobe koju on odredi. pritvorenika imaju pravo posjećivati. Posebna prava pritvorenika (Član 157.

Ovi podnesci moraju biti razumljivi i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti.) O svakoj radnji preduzetoj u toku krivičnog postupka sastavit će se zapisnik istovremeno kad se radnja obavlja. Predsjednik suda. onda neposredno poslije toga. Zapisnik piše zapisničar. Dostavljanje podnesaka protivnoj stranci (Član 163.) Nadzor nad izvršenjem pritvora obavlja predsjednik suda. SPP/SPS/sudija/predsjednik vijeća. zapisnik se sastavlja na taj način što osoba koja preduzima radnju kazuje glasno zapisničaru što će unijeti u zapisnik. Nadzor nad izvršenjem pritvora (Član 160. U pozivu za ispravku. a ako on to ne učini u određenom roku sud će podnesak odbaciti. Kad zapisnik piše zapisničar. prijedlozi. i bez prisutnosti sudskog policajca. zapisnik može pisati osoba koja preduzima radnju. Ako ovi podnesci nisu predati sudu u dovoljnom broju primjeraka. Predsjednik suda ili sudija kojeg on odredi dužan je najmanje jednom u 15 dana obići pritvorenike i ako nađe da je potrebno. a zapisničar se ne može osigurati. SPP/SPS/sudija/predsjednik vijeća mogu. 158 .) Podnesci koji se po ovom zakonu dostavljaju protivnoj stranci predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i drugu stranku. mogu u svako doba obilazitipritvorenike. iz razloga sigurnosti i dr. obavijestiti se kako se pritvorenici hrane. Pritvorenik ima pravo slobodne i neometane veze s braniteljem. Obaveza sastavljanja zapisnika (Član 165. Samo kad se obavlja pretresanje stana ili osobe ili se radnja preduzima van službenih prostorija organa.razgovore. odnosno dopunu podneska podnositelj će se upozoriti na posljedice propuštanja. pravni lijekovi i druge izjave i saopćenja podnose se pisano ili se daju usmeno na zapisnik. odnosno sudija kojeg on odredi dužan je preduzeti potrebne mjere da se otklone nepravilnosti uočene pri obilasku ustanove. propisanih razloga. GLAVA XI .) Optužnica. sud će pozvati podnositelja da u određenom roku preda dovoljan broj primjeraka.PODNESCI I ZAPISNICI Podnošenje i ispravljanje podnesaka (Član 162. Ako u ovom zakonu nije drugačije određeno. sud će podnositelja podneska koji je nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati pozvati da podnesak ispravi. Predsjednik suda. odnosno dopuni. a ako to nije moguće. pritvoreniku rješenjem ograničiti/zabraniti korištenje telefona. kako zadovoljavaju ostale potrebe i kako se s njima postupa.

pretresanje stana ili osoba ili prepoznavanje osoba ili predmeta.) Zapisnik se mora voditi uredno. Ako su prilikom preduzimanja radnje oduzeti predmeti ili spisi. mjesto gdje se obavlja radnja. Zapisnik će se uvijek pročitati ako nije bilo zapisničara i to će se naznačiti u zapisniku. 4. a ako su napravljene skice. Nepismena osoba umjesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke. s obzirom na prirodu takve radnje ili za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta (npr. kao i naznačenje krivičnog predmeta po kojem se preduzima radnja. stavljanje oznake na predmetima i dr. Zapisnik treba sadržavati bitne podatke o toku i sadržaju preduzete radnje. Ako saslušana osoba odbije da potpiše zapisnik ili da stavi otisak prsta. Zapisnik potpisuje saslušana osoba. Ako se usljed nemogućnosti da se stavi otisak desnog kažiprsta stavlja otisak nekog drugog prsta ili otisak prsta lijeve ruke. Vođenje zapisnika (Član 167. Čitanje i potpisivanje zapisnika (Član 168. u zapisnik će se unijeti i podaci koji su važni.) Zapisnik sadrži: 1. kao i osumnjičeni. u zapisniku će se naznačiti od kojeg je prsta i s koje ruke uzet otisak. Prilikom preduzimanja radnji kao što je uviđaj. filmski snimci i slično to će se navesti u zapisniku i priključiti zapisniku. mjere i veličina predmeta ili tragova. u njemu se ne smije ništa izbrisati. dodati ili mijenjati. dan i sat kad je radnja započeta i završena . to će se naznačiti u zapisniku. a zapisničar će ispod otiska upisati njeno ime i prezime. Sva preinačenja. imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem svojstvu radnji prisustvuju. 5. Ovo pravo joj se može uskratiti u slučaju zloupotrebe.Osobi koja se saslušava dopustit će se da sama kazuje odgovore u zapisnik. fotografije. Precrtana mjesta moraju ostati čitka. branitelj i oštećeni imaju pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da im se pročita. Zapisnik na kraju potpisuje osoba koja je preduzela radnju i zapisničar. ispravke i dodaci unose se na kraju zapisnika i moraju biti ovjereni od osoba koje potpisuju zapisnik. zabilježit će se to u zapisniku i navesti razlog odbijanja. 159 . odnosno optuženi. opis. planovi. naziv organa pred kojim se obavlja radnja. crteži.) O vijećanju i glasanju sastavit će se poseban zapisnik. U zapisnik se doslovno unose postavljena pitanja i dati odgovori. a u zapisniku će se naznačiti da li je upozorenje učinjeno i da li je zapisnik pročitan. Na to je dužna da ih upozori osoba koja preduzima radnju. 2.) Osobe koje se saslušavaju. 3. Ako se zapisnik sastoji od više listova saslušana osoba potpisuje svaki list. Ako je bilo prigovora u vezi sadržaja zapisnika navest će se u zapisniku i ti prigovori. Zapisnik o vijećanju i glasanju (Član 171.). Sadržaj zapisnika (Član 166.

Zapisnik o vijećanju i glasanju zatvorit će se u poseban omot. Rokovi se određuju na sate. Ako nema toga dana u posljednjem mjesecu rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca. sud će dopustiti povraćaj u pređašnje stanje radi podnošenja žalbe. u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka. Zapisnik o vijećanju i glasanju potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. GLAVA XII . te u neki drugi dan kada državni organ ne radi. dan slanja ili predaje pošti smatra se kao dan predaje onome kome je upućena. Ako posljednji dan roka pada na državni praznik ili u subotu i nedjelju. 160 . rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.) Kad je izjava vezana za rok smatra se da je data u roku ako je prije nego što rok istekne predata onom ko je ovlašten da je primi. odn. izvršenje presude. Rokovi određeni po mjesecima. Poslije proteka roka od 3 mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje. telegrafom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom. predsjednik vijeća koje je donijelo presudu ili rješenje koje se pobija žalbom. 174 . podnese molbu za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s molbom preda i žalbu. mjesece i godine. ali sud može odlučiti da se s izvršenjem zastane do donošenja odluke po molbi. završavaju se protekom onog dana posljednjeg mjeseca. po pravilu.176.ROKOVI ROKOVI ZA PREDAJU PODNESAKA I RAČUNANJE (čl. 172. ako u roku od 8 dana od dana prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok. dane. tj. Odvojena mišljenja priključit će se ovom zapisniku ako nisu unesena u zapisnik. O povraćaju u pređašnje stanje odlučuje sudija. odnosno godinama. odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok otpočeo. Molba za povraćaj u pređašnje stanje ne zadržava. POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE (čl. odnosno rješenja o primjeni mjere sigurnosti ili odgojne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi. Dan kad je dostavljanje izvršeno. Kad je izjava upućena preko pošte preporučenom pošiljkom. Ovaj zapisnik može razgledati samo vijeće apelacionog odjeljenja kad rješava po pravnom lijeku i u tom slučaju dužno je da zapisnik ponovno zatvori u poseban omot i da na omotu naznači da je razgledalo zapisnik. i 173. ne uračunava se u rok već se za početak roka uzima prvi naredni dan.Zapisnik o vijećanju i glasanju sudskog vijeća sadrži tok glasanja i odluku koja je donesena.) Optuženom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu žalbe na presudu ili na rješenje o primjeni mjere bezbjednosti. Protiv rješenja kojim se dopušta povraćaj u pređašnje stanje nije dopuštena žalba.

uzet će se kao da je pristao na glas koji je za optuženog najpovoljniji. a rješenje i naredbu donose i drugi organi koji učestvuju u krivičnom postupku. 2. a zatim će se glasati o kazni. presude. razdvojit će se po pitanjima i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina.) Pri odlučivanju prvo se glasa je li sud nadležan. nije dužan glasati o sankciji. Presudu donosi samo sud. imovinskopravnim zahtjevima i ostalim pitanjima o kojima treba donijeti odluku. Način glasanja (Član 179. Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podjele na više različitih mišljenja. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.Glava XIII – DONOŠENJE I SAOPĆAVANJE ODLUKA VRSTE ODLUKA U KRIVIČNOM POSTUPKU (član 177. kao i o drugim prethodnim pitanjima. U prostoriji u kojoj se obavlja vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar. Članovi vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća. ali član vijeća koji je glasao da se optuženi oslobodi ili da se presuda ukine i ostao u manjini. drugim krivičnopravnim sankcijama. Predsjednik vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji. Ako se i na taj način ne postigne većina. glasat će se o krivičnoj odgovornosti i kazni za svako od tih djela. Pri odlučivanju o glavnoj stvari prvo će se glasati je li optuženi učinio krivično djelo i je li krivično odgovoran. Odlučivanje u sjednici o vijećanju i glasanju (Član 178.) U krivičnom postupku odluke se donose u obliku: 1. Kad se donese odluka o prethodnim pitanjima prelazi se na odlučivanje o glavnoj stvari. troškovima krivičnog postupka. odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za optuženog pribrojiti glasovima koji su od ovih manje nepovoljni. naredbe. a zatim o jedinstvenoj kazni za sva djela. Ako ne glasa. Odluka je donesena kad je za nju glasala većina članova vijeća.) Vijećanje i glasanje obavlja se u tajnom zasjedanju. tako da nijedno od njih nema većinu. rješenja i 3. Tajno zasjedanje (Član 180. 161 . Ako je ista osoba optužena za više krivičnih djela.) Odluke vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja.

ovjereni prijepis usmeno saopćene odluke neće joj se dostaviti. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. pismeno se može uručiti osobi ovlaštenoj za prijem pošte koja je dužna primiti pismeno ili osobi koja je zaposlena na istom mjestu.) Pismena za koja u ovom zakonu nije određeno da se moraju lično dostaviti dostavljaju se također lično.) Pismena se dostavljaju. dostavljač će se obavijestiti kad i na kom mjestu može tu osobu da zatekne i ostavit će kod jedne od osoba iz člana 184. postupit će po odredbi člana 184. ako on na to pristane. Time se smatra da je dostavljanje izvršeno. ovog zakona. Dostavljanje se može obavljati i preko službene osobe organa koji je odluku donio ili neposredno kod tog organa. ako su odsutne. Ako se dostavljanje obavlja na radnom mjestu osobe kojoj se pismeno ima dostaviti. uz pouku o posljedicama nedolaska. Ako je odluka usmeno saopćena. pismeno se predaje susjedu. Ako se utvrdi da je osoba kojoj se pismeno dostavlja odsutna i da joj osoba iz stava 1.DOSTAVLJANJE PISMENA Način dostavljanja (Član 182.) Ako ovim zakonom nije drukčije određeno. odluke se saopćavaju osobama usmenim objavljivanjem ako su prisutne. stava 1. Ako osoba izjavi da se neće žaliti. Poziv za glavni pretres ili druge pozive sud može i usmeno saopćiti osobi koja se nalazi pred sudom.Saopćavanje odluka (Član 181. osim ako je to pozivanje zabilježeno u zapisniku o glavnom pretresu. Glava XIV . Lično dostavljanje (Član 183. pismeno će se vratiti uz naznačenje gdje se odsutni nalazi.) Pismeno za koje je u ovom zakonu određeno da se ima lično dostaviti predaje se neposredno osobi kojoj je upućeno. Posredno dostavljanje (Član 184. Ako i poslije ovog dostavljač ne zatekne osobu kojoj se pismeno dostavlja. Usmeno pozivanje zabilježit će se u zapisniku koji će pozvana osoba potpisati. po pravilu. ako ona pristane primiti pismeno. 162 . ovog člana zbog toga ne može pismeno na vrijeme predati. preko pošte. a osoba kojoj je saopćenje učinjeno potvrdit će to svojim potpisom. a dostavljanjem ovjerenog prijepisa odluke. Ako se osoba kojoj se pismeno mora lično dostaviti ne zatekne na mjestu gdje se dostavljanje ima izvršiti. to će se naznačiti u zapisniku i u spisu. Ako se oni ne zateknu u stanu. ovog zakona pismenu obavijest da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu ili na svom radnom mjestu. ali takva pismena u slučaju da se primatelj ne zatekne u stanu ili na radnom mjestu mogu se predati kome od njegovih odraslih članova domaćinstva koji je dužan da primi pismeno. a ta osoba se tamo ne zatekne. Prijepisi odluka protiv kojih je dopuštena žalba dostavljaju se s uputstvom o pravu na žalbu.

sud će optuženom postaviti branitelja po službenoj dužnosti koji će vršiti ovu dužnost dok se ne sazna nova adresa optuženog. kao i žalba protivne stranke koja se dostavlja radi odgovora. naznačiti dan prijema i staviti napomenu zašto je potpisao primatelja. Po proteku roka od osam dana od dana isticanja smatra se da je izvršeno punovažno dostavljanje. Ako se pismeno dostavlja branitelju optuženog. Odbijanje prijema pismena (Član 187. dovoljno je da se pismeno dostavi jednom od njih. presuda i druge odluke dostavit će se osobi koju on odredi.) Osumnjičenom/optuženom će se lično dostaviti poziv za prvo ispitivanje u istrazi. rok za izjavu pravnog lijeka. Po zahtjevu optuženog. lično će se dostaviti i optužnica. presuda i druge odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu. Ako optuženom koji nema branitelja treba dostaviti presudu kojom mu je izrečena kazna zatvora. Posebnislučajevidostavljanja(Član188.) Potvrdu o izvršenom dostavljanju (dostavnicu) potpisuju primatelj i dostavljač. ako međunarodni ugovori šta drugo ne određuju. dostavljač će ga potpisati. Ako je u pitanju koja druga odluka od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu ili žalba protivne stranke koja se dostavlja radi odgovora ta će se odluka.Sadržaj ličnog dostavljanja (Član 185. Dostavnica (Član 186. odnosno žalba istaći na oglasnoj tabli suda. optužnica i sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu. odnosno odgovora na žalbu teče od dana dostavljanja pismena optuženom ili branitelju. dostavit će se branitelju i optuženom. Po proteku roka od osam dana od dana isticanja smatra se da je izvršeno punovažno dostavljanje. a pismeno će ostaviti u stanu primatelja ili u prostoriji gdje je on zaposlen. a on ima više branitelja. Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju da se potpiše. kao i žalba protivne stranke koja se dostavlja radi odgovara. Ako se optuženom ne može dostaviti odluka. U tom slučaju. Primatelj će na dostavnici sam naznačiti dan prijema. Optuženom koji nema branitelja. odnosno žalba zato što nije prijavio promjenu adrese ta će se odluka.) Kad primatelj ili odrasli član njegovog domaćinstva odbije da primi pismeno dostavljač će zabilježiti na dostavnici dan. Time je dostavljanje izvršeno. odnosno žalba istaći na oglasnoj tabli suda. sat i razlog odbijanja prijema. pod uvjetom da 163 .) Osobama lišenim slobode dostavljanje se vrši u sudu ili preko uprave ustanove u kojoj su smještene. a dostavljanje se ne može izvršiti na njegovu dosadašnju adresu. Ako optuženi ima branitelja. dostavljanje se vrši preko nadležnog ministarstva BiH. Osobama koje uživaju pravo imuniteta u BiH. Dostavljanje državljanima BiH koji se nalaze u inozemstvu izvršava se posredstvom DKP-a BiH u stranoj državi. poziv za glavni pretres i poziv za pretres za izricanje krivično-pravne sankcije.

se strana država ne protivi takvom načinu dostavljanja i da osoba kojoj se dostavljanje obavlja dobrovoljno pristaje da primi pismeno.

Glava XV – IZVRŠENJE ODLUKA
Pravomoćnost odluka (član 192.) Presuda postaje pravomoćna kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena. Nemogućnost naplate novčane kazne (Član 193.) Ako se novčana kazna propisana u ovom zakonu ne plati u određenom roku, sud će postupiti na način propisan u KZFBiH. Izvršenje odluke o troškovima postupka i o oduzimanju predmeta (Čl 194.) Izvršenje presude u pogledu troškova krivičnog postupka, oduzimanja imovinske koristi i imovinskopravnih zahtjeva obavlja sud po odredbama koje važe za izvršni postupak. Prinudna naplata troškova krivičnog postupka u korist budžeta Federacije vrši se po službenoj dužnosti. Ako je u presudi izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta sud će odlučiti hoće li se takvi predmeti prodati po odredbama koje važe za izvršni postupak ili će se predati kriminalističkom muzeju ili drugoj ustanovi ili će se uništiti. Novac dobijen prodajom predmeta prihod je budžeta Federacije. Pravomoćna odluka o oduzimanju predmeta može se van slučaja ponavljanja krivičnog postupka izmijeniti u parničnom postupku ako se pojavi spor o vlasništvu oduzetih predmeta. Izvršnost odluka (Član 195.) Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, rješenje se izvršava kad postane pravomoćno. Naredba se izvršava odmah ako organ koji je naredbu izdao ne naredi drugačije. Pravomoćnost rješenja nastupa kad se ono ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena. Pravomoćnost odluke o imovinskopravnom zahtjevu (Član 197.) Kad je odluka kojom je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu postala pravomoćna, oštećenom će se na njegov zahtjev izdati ovjeren prijepis odluke s naznačenjem da je odluka izvršna.

Glava XVI - TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA
Vrste troškova (Član 199.) Troškovi krivičnog postupka su izdaci učinjeni povodom krivičnog postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka.

164

Troškovi krivičnog postupka obuhvataju: troškove za svjedoke, vještake, tumače i stručne osobe i troškove uviđaja, podvozne troškove osumnjičenog/ optuženog, izdatke za dovođenje osumnjičenog/optuženog ili osobe lišene slobode, podvozne i putne troškove službenih osoba, troškove liječenja osumnjičenog/optuženog dok se nalazi u pritvoru, troškove tehničkog pregleda vozila, analize krvi i prijevoza leša do mjesta obdukcije, paušalni iznos, nagradu i nužne izdatke branitelja, oštećenog i njegovog zakonskog zastupnika. Paušalni iznos utvrđuje se u okviru iznosa određenih odgovarajućim propisom, s obzirom na trajanje i složenost postupka i imovno stanje osobe obavezne da plati ovaj iznos. Troškovi iz stava 2. tač. od a) do f) ovog člana i nužni izdaci postavljenog branitelja isplaćuju se unaprijed iz sredstava tužilaštva, odnosno suda, a naplaćuju se kasnije od osoba koje su dužne da ih naknade po odredbama ovog zakona. Organ koji vodi krivični postupak dužan je da sve troškove koji su unaprijed uplaćeni unese u popis koji se prilaže spisu. Odluka o troškovima (Član 200.) U svakoj presudi, kao i rješenju kojim se obustavlja krivični postupak, odlučiće se ko snosi troškove postupka i koliko oni iznose. Ako nedostaju podaci o visini troškova, sud će donijeti posebno rješenje o visini troškova kad se ti podaci pribave. Zahtjev s podacima o visini troškova može se podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja pravomoćne presude ili rješenja o obustavi krivičnog postupka osobi koja ima pravo da postavi takav zahtjev. Kad je odluka o troškovima sadržana u posebnom rješenju o žalbi protiv tog rješenja odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja. Troškovi postupka kad se optuženi oglasi krivim (Član 202.) Kad sud optuženog oglasi krivim izreći će u presudi da je dužan da naknadi troškove krivičnog postupka. Osoba koja je optužena za više krivičnih djela neće se osuditi na naknadu troškova u pogledu djela za koja je oslobođena optužbe, ukoliko se ti troškovi mogu izdvojiti iz ukupnih troškova. U presudi kojom je više optuženih oglašeno krivim sud će odrediti koliki će dio troškova snositi svaki od njih, a ako to nije moguće osudit će sve optužene da solidarno snose troškove. U odluci kojom rješava o troškovima, sud može osloboditi optuženog dužnosti da naknadi u cjelini ili djelimično troškove krivičnog postupka, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optuženog ili osobe koju je on dužan da izdržava. Troškovi postupka u slučaju obustave postupka, oslobađajuće ili odbijajuće presude (član 203.) Kad se obustavi krivični postupak ili kad se donese presuda kojom se optuženi oslobađa optužbe ili kojom se optužba odbija, izreći će se u rješenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih

165

sredstava, osim u slučaju ako je osoba svjesno podnijela lažnu prijavu, koja će sama snositi troškove krivičnog postupka. Kad sud odbije optužbu zbog nenadležnosti odluku o troškovima donijet će nadležni sud. Ako zahtjev za naknadu nužnih izdataka i nagrade iz stava 1. ovog člana ne bude usvojen ili sud o njemu ne donese odluku u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, optuženi i branitelj imaju pravo da potraživanja ostvaruju u parničnom postupku protiv Federacije.

Glava XVII – IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEVI
Imovinskopravni zahtjev nastao izvršenjem krivičnog djela može se odnositi na: a) naknadu štete, b) povrat stvari ili c) poništenje određenog pravnog posla. O imovinskopravnom zahtjevu može se raspravljati u krivičnom postupku samo ako je takav prijedlog stavilo ovlašteno lice i ako se time ne bi odugovlačio krivični postupak. Ovlašteno lice za stavljanje prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva je lice koje je ovlašteno da takav zahtjev ostvaruje u parnici. Prijedlog se podnosi sudu najkasnije do završetka glavnog pretresa. Predlagač je dužan da određeno označi svoj zahtjev i da za to podnese dokaze. Tužilac, odnosno sud, dužni su da osumnjičenog, odnosno optuženog, ispitaju u vezi imovinskopravnog zahtjeva. (čl. 207. -211.) ODLUČIVANJE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU (član 212.) O imovinskopravnom zahtjevu odlučuje sud. Sud može predložiti oštećenom/optuženom, odnosno braniocu, provođenje postupka medijacije putem medijatora u skladu s zakonom, ako ocjeni da je imovinskopravni zahtjev takav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. Prijedlog za upućivanje na medijaciju mogu dati i oštećeni i optuženi, odnosno branilac do završetka glavne rasprave. U presudi kojom optuženog oglašava krivim sud može oštećenom dosuditi imovinskopravni zahtjev u cjelini ili mu može dosuditi imovinskopravni zahtjev djelimično, a za ostatak ga uputiti na parnični postupak. Ako podaci krivičnog postupka ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za djelimično presuđenje, sud će oštećenog uputiti da imovinskopravni zahtjev u cjelini može da ostvaruje u parničnom postupku. Kad sud donese presudu kojom se optuženi oslobađa optužbe ili kojom se optužba odbija ili kad rješenjem obustavi krivični postupak, uputit će oštećenog da imov.- pr. zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku. ODLUKA O PREDAJI STVARI OŠTEĆENOM (Član 213.) Ako se imovinskopravni zahtjev odnosi na povrat stvari, a sud ustanovi da stvar pripada oštećenom i da se nalazi kod optuženog ili kod nekog od učesnika
166

na glavnom pretresu ili kod osobe kojoj su oni dali stvar na čuvanje, odredit će u presudi da se stvar preda oštećenom. ODLUČIVANJE O PONIŠTENJU ODREĐENOG PRAVNOG POSLA (Čl. 214.) Ako se imovinskopravni zahtjev odnosi na poništavanje određenog pravnog posla, a sud utvrdi da je zahtjev osnovan, izreći će u presudi potpuno ili djelimično poništavanje tog pravnog posla, s posljedicama koje otuda proističu, ne dirajući u prava trećih osoba. VRAĆANJE STVARI UTOKU POSTUPKA (Član 217.) Ako je riječ o stvarima koje nesumnjivo pripadaju oštećenom, a ne služe kao dokaz u krivičnom postupku, te će se stvari predati oštećenom i prije završetka postupka. Ako se više oštećenih spore o svojini na stvari, uputit će se na parnični postupak, a sud će u krivičnom postupku odrediti samo čuvanje stvari kao privremenu mjeru osiguranja. Stvari koje služe kao dokaz oduzet će se privremeno i po završetku postupka vratiti vlasniku. Ako je ovakva stvar neophodna vlasniku ona mu se može vratiti i prije završetka postupka, uz obavezu da je na zahtjev donese.

GLAVA XVIII - OSTALE ODREDBE
Obustava postupka u slučaju smrti osumnjičenog/optuženog (Član 219.) Kad se u toku krivičnog postupka ustanovi da je osumnjičeni, odnosno optuženi umro postupak će se obustaviti. Postupak u slučaju neuračunljivosti osumnjičenog/optuženog (Član 220.) Ako se u toku postupka utvrdi da je osumnjičeni, odnosno optuženi u vrijeme učinjenja krivičnog djela bio neuračunljiv, sud će utvrditi da je osumnjičeni/optuženi učinio krivično djelo u stanju neuračunljivosti, te predmet uputiti organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Duševno oboljenje osumnjičenog/optuženog u toku postupka (Član 221.) Kad se u toku krivičnog postupka utvrdi da je osumnjičeni, odnosno optuženi po učinjenom krivičnom djelu obolio od kakvog duševnog oboljenja, rješenjem će se prekinuti krivični postupak (član 409.). Primjena pravila međunarodnog prava (Član 222.) U pogledu isključenja krivičnog gonjenja za strance koji uživaju pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini primjenjuju se pravila međunarodnog prava. U slučaju sumnje da li se radi o osobama iz stava 1. ovog člana, tužitelj odnosno sud će se za objašnjenje obratiti Federalnom ministarstvu pravde. Odobrenje za krivično gonjenje (Član 223.)
167

Ni u tom slučaju krivično gonjenje se neće preduzeti ako se po zakonu te države krivično gonjenje preduzima po zahtjevu oštećenog.Kad je zakonom. niti podići optužnicu ako ne podnese dokaz da je odobrenje dato. tužitelj ne može pokrenuti. vaspitači. pa to ne prijavi. a takav zahtjev nije podnesen. PRIJAVLJIVANJE KRIVIČNOG DJELA OD GRAĐANA (član 229. Posebniuvjetizakrivičnogonjenje(Član225. službena ili odgovorna osoba će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi kriv. 2 2 djela kada Ko zna za učinitelja krivičnog djela za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora. preduzeti krivično gonjenje samo ako je izvršeno djelo propisano kao krivično djelo i po zakonu države na čijoj je teritoriji krivično djelo izvršeno. kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. roditelji. bez obzira na zakon države na čijoj je teritoriji krivično djelo izvršeno ako se to djelo smatra krivičnim djelom prema pravilima međ. tužitelj može preduzeti krivično gonjenje ako je to krivično djelo propisano u zakonu Federacije.Tužitelj može preduzeti krivično gonjenje. nastavnici. dužni su o toj sumnji odmah obavijestiti OSL ili tužitelja. dužne su da prijave krivična djela o kojima su obaviještene ili za koja saznaju na koji drugi način. Dio II – TOK POSTUPKA Glava XIX – ISTRAGA OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA KRIVIČNOG DJELA (član 228. staratelji. a koji saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetna osoba žrtva seksualnog. odnosno drugim općim aktom donesenim na osnovu ustava i zakona. iako od takve prijave ovisi blagovremeno otkrivanje učinitelja ili krivičnog djela. djela. u tom slučaju.) Službene i odgovorne osobe u svim organima vlasti u Federaciji. Tužitelj će. Zdravstveni radnici. da vrše nadzor. usvojitelji i druge osobe koje su ovlaštene ili dužne da pružaju zaštitu i pomoć maloljetnim osobama. javnim preduzećima i ustanovama i drugim pravnim licima. zlostavljanja. 168 . predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno kriv.) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.) U slučaju kada je krivično djelo izvršeno van teritorije Federacije. njihovo odgajanje i vaspitavanje. ili ko samo zna da je takvo djelo učinjeno. propisano da je za krivično gonjenje pojedinih osoba potrebno prethodno odobrenje nadležnog državnog organa. fizičkog ili nekog dr. djelo i drugi dokazi i obavijestit će OSL/tužilaštvo bez odlaganja. Svako je dužan prijaviti učinjenje krivičnog neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. U takvim okolnostima. prava. odnosno nastaviti istragu.

sačinit će se službena zabilješka. 2. Ukoliko se tokom istrage pojave okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je i neko drugo lice. 2) opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela. pravno irelevantnom odnosu.) Prijava se podnosi tužitelju. djela). O provođenju istrage tužilac donosi „naredbu o provođenju istrage“. 5) okolnosti koje treba istražiti i istražne radnje koje treba poduzeti.) Istragu provodi tužilac i jedino je on nadležan za provođenje istrage. Protiv naredbe tužioca o provođenju istrage nije dopuštena žalba. 4) okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za provođenje istrage i postojeće dokaze. sada se istraga može voditi i protiv NN učinioca KD – ranije nije moglo. osoba koja podnosi prijavu upozorit će se na posljedice lažnog prijavljivanja. 4. tužilac će donijeti „naredbu o proširenju istrage“ u odnosu na to drugo lice! Ako tužilac ocijeni da nisu ispunjeni uslovi za provođenje istrage. radi se o građansko-pravnom odnosu. ukoliko su ti podaci poznati. (npr. a ako je prijava saopćena telefonom. nedostaje neki od elemenata krivičnog djela ili nedostaje neki od elemenata općeg pojma kriv. Ovo će biti u slijedećim slučajevima: 1. O usmenoj prijavi sastavit će se zapisnik. 3. pismeno ili usmeno. ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo. 169 . dužan je u roku od 3 dana obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave. a tog odobrenja nema) Kada tužilac donese ovu naredbu. osim osumnjičenog. ako iz prijave i drugih isprava proizilazi da prijavljeno djelo nije krivično djelo (npr. ako je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili je to djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem. U tom slučaju oštećeni i podnosilac prijave mogu u roku od 8 dana podnijeti pritužbu uredu tužioca. Istraga se provodi kad postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo. NAREDBA O PROVOĐENJU ISTRAGE (član 231. Ako se prijava podnosi usmeno. ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Dakle. učestvovalo u izvršenju KD za koje se vodi istraga. Naredba o provođenju istrage treba da sadrži: 1) podatke o učinitelju krivičnog djela. upravno-pravnom odnosu. kao i kad je zakonom propisano da se za određene osobe krivično gonjenje može poduzeti samo po odobrenju državnog organa. donijeće „naredbu o neprovođenju istrage“.PODNOŠENJE PRIJAVE (član 230. kod primjene međunarodnog prava za osobe sa imunitetom. 3) zakonski naziv krivičnog djela.

4. najkasnije 7 (sedam) dana od dana saznanja o postojanju osnova sumnje da je KD učinjeno. naredbu za dovođenje i ispitivanje izdaje tužitelj.PROVOĐENJE ISTRAGE (član 232. kao što je npr. jer ga štiti princip da niko nije dužan iznositi dokaze protiv sebe – „nemo prodere se ipsum“). 3. koje tužitelj može kasnije koristiti tokom suđenja. ako postoji opasnost od odlaganja. OSL može: 1. da se prikupe sve informacije koje mogu biti korisne u krivičnom postupku. da se pronađe učinitelj krivičnog djela. radnjama i mjerama koje je preduzelo. OSL je dužno u ovom slučaju.) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo s propisanom kaznom zatvora preko 5 godina. 5. djela) (član 233. 3.) Radi izvršenja zadataka iz člana 233. U zakonu je izričito predviđeno da tužilac može: 1. i o tome obavještava SPP-a. Istina.) U zakonu je propisano ovlaštenje tužioca da može preduzimati sve istražne radnje.. Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno KD za koje je zakonom propisana kazna zatvora do 5 god. 170 . preduzeti neophodne radnje radi izvršenja nabrojanih zadataka. UZIMANJE IZJAVA I PRIKUPLJANJE DRUGIH DOKAZA (Član 234. ovog zakona. da se otkriju i sačuvaju tragovi krivičnog djela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi. 2. te 4. 2. za neke od tih radnji tužilac prethodno mora pribaviti naredbu od SPP. OSL je dužno obavijestiti tužitelja o svim raspoloživim informacijama. odnosno radnje dokazivanja koje su propisane u zakonu. O svim ovim radnjama koje tužilac preduzima moraju biti sastavljeni zapisnici. O svemu što je preduzeto. ispitivati osumnjičenog (naravno. prikupljati potrebne izjave od osoba. ako ovaj na to pristane. naređivati potrebna vještačenja i 6. naredba o pretresanju stana. vršiti uviđaj i rekonstrukciju događaja. NADZOR TUŽIOCA NAD RADOM OSL (Ovlaštenja i dužnosti OSL u slučaju izvršenja kriv. preduzimati posebne mjere koje obezbjeđuju sigurnost svjedoka. Ako se osumnjičeni nalazi u pritvoru. OSL dužno je odmah obavijestiti tužitelja i dostaviti prikupljene predmete koji mogu poslužiti kao dokaz. OSL je dužno odmah obavijestiti tužitelja i pod njegovim nadzorom preduzeti potrebne mjere: 1. saslušavati oštećenog i svjedoke. prikupljati određene informacije. da se spriječi skrivanje ili bjekstvo osumnjičenog ili saučesnika.

javnih preduzeća i ustanova. OSL može fotografirati i uzimati otiske prstiju osobe za koju postoje osnovi sumnje da je učinila krivično djelo. Zadržavanje tih osoba na mjestu učinjenja krivičnog djela ne može trajati duže od šest sati. ali samo po odobrenju tužitelja. OSL može javno objaviti fotografiju te osobe. pribavljeni izvještaji. Ako je potrebno da se utvrdi od koga potiču otisci prstiju na pojedinim predmetima. Nakon isteka tog perioda. Uz izvještaj dostavljaju se i predmeti. kao i preduzeti druge potrebne mjere i radnje. ZADRŽAVANJE NA MJESTU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA (Član 235. izjave i drugi materijali koji mogu biti korisni za uspješno vođenje postupka. Na osnovu prikupljenih izjava i dokaza koji su otkriveni. 5. OSL može uzimati otiske prstiju i od osoba za koje postoji vjerovatnoća da su mogle doći u dodir s tim predmetima (npr. kako bi se eventualno među pronađenim otiscima pronašao neki koji ne pripada njime – mogao bi biti od izvršioca KD). osim pregleda. skice. preduzeti potrebne mjere u vezi s utvrđivanjem identiteta osoba i predmeta. Tužitelj može prikupljati izjave i od osoba koje se nalaze u pritvoru ako je to potrebno radi otkrivanja drugih krivičnih djela iste osobe.2. službene zabilješke. UVIĐAJ I VJEŠTAČENJE (Član 236. 4. 6. Osoba prema kojoj je preduzeta neka od radnji iz ovog člana ima pravo da podnese pritužbu tužitelju. OSL može izdati pisani poziv osobi da dođe u službene prostorije. obdukcije 171 . njezinih saučesnika ili krivičnih djela drugih učinitelja. ograničiti kretanje na određenom prostoru za vrijeme potrebno da se obavi određena radnja. putnika i prtljage. ako te osobe mogu dati obavještenja važna za krivični postupak i o tome je dužna obavjestiti tužitelja. zadržavanje će prestati. 3. izvršiti potreban pregled prijevoznih sredstava. obaviti uvid u određenu njihovu dokumentaciju. krađa u banci: uzimaju se otisci zaposlenika. spisi o preduzetim radnjama i mjerama.) OSL ima pravo da osobe zatečene na mjestu učinjenja krivičnog djela zadrži radi prikupljanja izjava. uključujući sve činjenice i dokaze koji idu u korist osumnjičenom. Osoba prema kojoj je preduzeta neka od radnji ili mjera iz ovog člana ima pravo da podnese pritužbu tužitelju u roku od tri dana. pod uvjetom da se u pozivu naznače razlozi pozivanja.) OSL dužno je izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja (neophodna vještačenja OSL jedino i može odrediti tokom uviđaja). raspisati potragu za osobom i stvarima za kojima se traga. fotografije. Kada to doprinosi efikasnosti postupka. u prisustvu odgovorne osobe pretražiti određene objekte i prostorije državnih organa. Pri prikupljanju izjava od osoba. OSL sastavlja izvještaj.

da postoji prijedlog stranaka ili branioca za izvršenje sudskog osiguranja dokaza. koji nije očevidac događaja i koji je npr. sudsko osiguranje dokaza u istrazi vrši SPP. neka hemijska supstanica ili neka vrsta droge mogu promjeniti svoj sastav) pa se i u ovakvim situacijama može tražiti sudsko osiguranje dokaza tj. iskaza nekog svjedoka). on će se ispitati. tada se neće vršiti sudsko osiguranje dokaza. OBUSTAVA ISTRAGE (član 239. također. onda donosi rješenje protiv kojeg nezadovoljna stranka ili branilac mogu izjaviti žalbu vanraspravnom vijeću u roku od tri dana. (npr.) Zavisno od faze postupka. o sudskom osiguranju dokaza odlučuje SPP ili SPS i to na taj način što provjerava da li su ispunjeni uslovi da se takvo osiguranje dokaza obavi. može doći na mjesto uviđaja). Postoji. Ukoliko prihvati prijedlog za sudsko osiguranje dokaza. samo čuo od nekoga za događaj koji se desio. Ako je u pitanju neki nevažan svjedok. Kao što je navedeno. 2. potrebno je da su kumulativno ispunjena 3 uslova i to: 1. Za ovo ispitivanje važe pravila za ispitivanje svjedoka na glavnom pretresu. postojanje vjerovatnoće da se dokaz neće moći izvesti na glavnom pretresu (npr. Ako SPP odbije prijedlog za sudsko osiguranje dokaza. ali i u posebni službeni izvještaj. da je sudsko osiguranje dokaza u interesu pravde. da analizu te materije izvrši neki državni organ ili ustanova prije nego je to uobičajeno. To znači da se svjedok ispituje direktno. Da bi SPP ili SPS izvršili sudsko osiguranje dokaza. SUDSKO OSIGURANJE DOKAZA (član 238. a njegov raniji iskaz je irelevantan i isti se ne može čitati. Ako na glavnom pretresu nije moglo biti osigurano prisustvo tog svjedoka na pretresu će se pročitati njegov iskaz. Ako je tužitelj prisutan na licu mjesta u toku vršenja uviđaja. Stranka ili branilac koji predlože sudsko osiguranje dokaza dužni su u prijedlogu da to obrazlože i da tu okolnost učine vjerovatnom. svjedok neće biti dostupan sudu u vrijeme suđenja ). mogućnost da neki važan dokaz neće moći biti korišten na suđenju. Sve radnje koje se preduzimaju tokom uviđaja. onda se u prisutnosti stranaka i branioca taj svjedok ispituje. ako želi. a nakon podizanja optužnice SPS. uz prethodno obavještavanja tužitelja (ovo zato što i tužitelj.i ekshumacije leša. moraju se evidentirati u zapisnik. unakrsno. što je ustvari svodi na ocjenu značaja i važnosti dokaza (npr. a po potrebi i sud vrši dodatno ispitivanje.) 172 . on od OSL može tražiti da izvrši određene radnje koje on smatra neophodnim. 3. Ukoliko taj svjedok pristupi na pretres.

Ovdje se radi o tome da se raspolaže sa dovoljno dokaza o tome da je krivično djelo učinjeno. te imuniteti prema domaćem i međunarodnom pravu. Tako. ponovo će otvoriti istragu i nastaviti sa istragom protiv osumnjičenog. a iz iskaza pet preostalih da jeste. osim u slučaju kada se u toku postupka utvrdi da je osumnjičeni. istragu je moguće obustaviti samo onda ako svi dokazi upućuju na iste zaključke tj. Istraga se obustavlja „naredbom o obustavi istrage“ koju isključivo može donijeti tužilac i to u slučajevima koji su izričito predviđeni zakonom a to su: da djelo koje je učinio osumnjičeni nije krivično djelo (materijalnopravni razlog) Radi se o slijedećim situacijama: a) kada je u pitanju građansko-pravni. Vrijeme utrošeno do momenta obustave istrage uračunaće se u rok u kojem bi tužilac trebao okončati istragu. ako iz iskaza dva svjedoka proizilazi da osumnjičeni nije postupio u nužnoj obrani. c) ako je u pitanju beznačajno djelo. b) kada nedostaje neki od elemenata iz opšteg pojma krivičnog djela ili neki od elemenata konkretnog krivičnog djela. Naime. sa navedenim konkretnim i jasnim razlozima obustave istrage. da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni izvršio krivično djelo (činjenični razlog). bio neuračunljiv. 4. pravosnažno presuđena stvar. u vrijeme učinjenja krivičnog djela. koji ima pravo podnijeti pritužbu Uredu tužioca u roku od 8 dana. Pod drugim smetnjama koje isključuju krivično gonjenje podrazumijevaju se smrt ili duševno oboljenje osumnjičenog nakon učinjenja krivičnog djela. te podnosioca prijave. 3. Treba voditi računa da zakonodavac samo u tom slučaju dozvoljava tužiocu da ponovo otvori istragu ukoliko dođe do nekih novih dokaza iz kojih proizilazi da je osumnjičeni počinio krvično djelo za koje je vođena istraga. nije moguće naredbom obustaviti istragu. Amnestija i zastara krivičnog gonjenja su uređene odredbama krivičnog materijalnog prava. Zakon daje ovlaštenje tužiocu da ponovo otvori istragu ako je do obustave istrage došlo iz razloga što nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. ukoliko tužilac dođe do novih dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog. 1. O donošenju naredbe o obustavi istrage. tužilac je dužan obavijestiti oštećenog. da je osumnjičeni postupao u nužnoj odbrani. da je djelo obuhvaćeno amnestijom/pomilovanjem ili je nastupila zastara ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje (procesno-pravni razlozi). 2. međutim ne postoji dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinitelj krivičnog djela. upravno-pravni ili pravno-irelevantan odnos. Također mora obavijestiti i osumnjičenog ako je ispitan. 173 . nužna obrana ili krajna nužda. već i naredbu o obustavi istrage. Zbog nužne obrane ili krajne nužde (kad djelo nije krivično djelo).Tužilac ima pravo ne samo da donese naredbu o provođenju i nesprovođenju istrage.

Ako se u toku postupka utvrdi da je osumnjičeni/optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio neuračunjiv.OKONČANJE ISTRAGE (član 240. SMRT I BOLEST UČINIOCA KRIVIČNOG DJELA Ako u toku krivičnog postupka osumnjičeni/optuženi umre. Optužnica se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za osumnjičenog i njegovog branioca. Očigledno kašnjenje u preduzimanju procesne radnje podizanja optužnice može biti razlog za pokretanje disciplinskog postupka zbog nemarnog odnosa prema radu. povećati broj tužilaca koji će raditi na tom slučaju).) Kad u toku istrage tužilac nađe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja („viši stepen sumnje zasnovan na prikupljenim dokazima koji upućuju na zaključak da je izvršeno krivično djelo i neku osobu kao izvršioca krivičnog djela“) da je osumnjičeni učinio krivično djelo. postupak će se nastaviti. u ovisnosti da li su tome razlog subjektivni (npr. preduzeti potrebne mjere da bi se istraga okončala (npr. kako bi se moglo ocijeniti da li tužitelj preduzima dalje mjere u cilju podizanja optužnice. nakon izvršenja krivičnog djela obolio od kakvog duševnog oboljenja. Kada se zdravstveno stanje optuženog popravi tako da može učestvovati u postupku. (Zakon ne predviđa poseban rok za podizanje optužnice nakon okončanja istrage. Optužnica se ne može podići ako osumnjičeni nije ispitan !!! (pod ovim treba podrazumijevati i situaciju kada je osumnjičeni koristio svoje pravo da ne daje iskaz). pripremiće i uputiti optužnicu SPS-u. Ako se istraga ne završi u roku od šest mjeseci od donošenja naredbe o provođenju istrage. ali optužnica će biti podignuta bez odlaganja ako je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se optužnica može podići. a nalazi se u pritvoru ili u psihijatrijskoj ustanovi. Kolegij tužilaštva će. tužilac je dužan obavijestiti glavnog tužioca. uz dokaze na kojima se optužnica zasniva. rješenjem će se prekinuti krivični postupak. tužilac nije bio dovoljno aktivan) ili objektivni razlozi. Kad se u toku krivičnog postupka utvrdi da je osumnjičeni/optuženi. a to lice će se uputiti nadležnom organu socijalnog staranja. Okončanje istrage će se zabilježiti u spisu. Glava XX – POSTUPAK OPTUŽIVANJA PODIZANJE OPTUŽNICE (član 241. neće se pustiti na slobodu već će se donijeti rješenje o njegovom privremenom zadržavanju u trajanju do 30 dana. postupak će se rješenjem obustaviti. stalnog i neopravdanog kašnjenja 174 . koji će sazvati kolegij tužilaštva.) Tužilac okončava istragu kad nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica.

Ukoliko je nasuprot tome sve opisano u jednoj tački. pregovaranja o krivnji. a to je postupak optuživanja. upućivanja optužnice SPS-u. a isto tako jedna optužnica može obuhvatiti više osumnjičenih. iz kog proizlaze: a) zakonska obilježja krivičnog djela. 6) rezultat istrage. 3.u provođenju radnji u vezi s vršenjem tužilačke funkcije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca. 2. Ovo predstavlja prvi fakultativni dio optužnice. pa u tom dijelu treba donijeti oslobađajuću presudu.) Nakon podizanja optužnice. 5) prijedlog o dokazima koje treba izvesti. u pravilu. jednom optužnicom neka osoba može biti optužena za dva ili više kriv. osumnjičeni/optuženi i branilac. izjašnjenja o krivnji (poricanje ili priznanje krivnje). svako od tih krivičnih djela treba opisati zasebnim tačkama. d) Jednom optužnicom može se obuhvatiti više krivičnih djela ili više osumnjičenih. imaju pravo uvida u sve spise i dokaze. s navođenjem odredbe krivičnog zakona. 4) zakonski naziv krivičnog djela. Podnošenjem optužnice počinje nova faza krivičnog postupka. povlačenja optužnice i SADRŽAJ OPTUŽNICE (član 242. 175 . djela. 5. kao i ostale okolnosti potrebne da se krivično djelo što preciznije odredi. Nakon podizanja optužnice. 6. a u drugom dijelu presudu kojom se optuženi oglašava krivim. te zahtijevati da im se omogući fotokopiranje pojedinih dokaza koji su im potrebni za pripremanje odbrane. obavezno. 4. tada.) Optužnica. 7. c) predmet na kojem je i sredstvo kojim je izvršeno krivično djelo. sadrži: 1) naziv suda. tada postoji dosta problema da sud izdvaja dio činjeničnog opisa za kojeg optuženog treba osloboditi od optužbe u odnosu na činjenični opis za koji optuženi treba biti oglašen krivim. a ovo iz razloga što se u toku suđenja može pokazati da za neko krivično djelo ne postoje dokazi. prethodnog(ih) prigovora(i). 3) opis djela (dispozitiv optužnice). stranke ili branilac mogu predlagati SPSu sudsko obezbjeđenje dokaza. 2) ime i prezime osumnjičenog s ličnim podacima. Ako je neka osoba optužena za više krivičnih djela. sporazuma o priznanju krivnje. 7) dokaze koji potkrijepljuju navode optužnice. spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. potvrđivanja ili odbijanja svih ili pojedinih tačaka optužnice. koji se sastoji od: 1. b) vrijeme i mjesto učinjenja krivičnog djela. uz naznačenje svjedoka ili pseudonima zaštićenih svjedoka i vještaka. Dakle.

provjerava da li sadrži sve što je potrebno da se po njoj može postupiti. U tom smislu. a u složenim predmetima 15 dana. Praktično. U ovaj rok se ne uračunava vrijeme kada je optužnica vraćena tužiocu. fotodokumentacija i sl. Zakon ne precizira formu potvrđivanja optužnice. SPS će pozvati tužioca da optužnicu ispravi odn. SPS treba da pročita dokaze koji su mu dostavljeni (iskaze svjedoka.) Kada optužnica sa pratećim materijalima stigne SPS-u.Ako se osumnjičeni nalazi na slobodi. SPS treba da donese u roku od 8 dana. onda SPS razmatra dokaze. ukazati na nedostatke u optužnici i ostaviti primjeren rok kako bi iste ispravio. potvrđivanje u formi rješenja ili naredbe. Svoju odluku o potvrđivanju optužnice. 176 . 2. potvrđivanje optužnice se vrši do isteka roka trajanja pritvora u istrazi. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 24 sata. u tom dopisu. može se predložiti da se pritvor produži ili da se pusti na slobodu. dopuni. Ako tužilac u ostavljenom roku ne ispravi odnosno ne dopuni optužnicu. onda on prvenstveno ispituje: 1. prvo se odluči o potvrđivanju optužnice.) i pregleda predmete (nož ili neko drugo oruđe). a ako se nalazi u pritvoru. razmatra optužnicu u smislu njene formalne ispravnosti. nalazi i mišljenja vještaka i sl). Ova forma potvrđivanja optužnice je primjenjiva kada optužnica sadrži samo jednu tačku ili se potvrđuju sve tačke optužnice. računajući od dana prijema optužnice. o kojoj odlučuje vanraspravno vijeće u roku od 72 sata. Odluka o pritvoru može se donijeti tek poslije potvrđivanja optužnice. da li je sud nadležan. ime i potpis SPS koji je izvršio potvrđivanje optužnice. a odmah potom i o pritvoru. koji su dostavjeni uz optužnicu kako bi izveo zaključak da li postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje se u optužnici navodi. u optužnici se može predložiti da se odredi pritvor. biti odbačena kao i svaki drugi neuredan podnesak. Ukoliko optužnica ne sadrži sve ono što je potrebno i propisano u zakonu. ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI (član 243. a istovremeno će mu. tada SPS treba da potvrdi optužnicu. ako je propisno sastavljena. Prijedlog za odlučivanje o pritvoru je drugi fakultativni. SPS donosi rješenje koje se dostavlja tužiocu. da izvrši uvid u druge dokaze (skica lica mjesta. tj. ali mogući dio optužnice . Ukoliko optužnica sadrži sve ono šta je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti. radi ispravke formalnih nedostataka. ukoliko tako ne postupi. uz upozorenje da će optužnica. a protiv takvog rješenja nije dopuštena žalba. npr. da li je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili je nastupila zastara ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje i na kraju 3. Ukoliko je tužilac dostavio dovoljno dokaza iz kojih proizilazi postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo navedeno u optužnici. Ako se osumnjičeni nalazi u pritvoru. datum potvrđivanja. Najjednostavniji način potvrđivanja optužnice je stavljanje sudskog štambilja u gornji desni ugao optužnice koji sadrži poslovni broj optužnice. sud će rješenjem odbaciti optužnicu. odn. Ukoliko odbije sve ili pojedine tačke optužnice.

radi zakazivanja glavnog pretresa. kao i mogućnostima da pod određenim uslovima bude oslobođen njihovog plaćanja. osumnjičeni dobija status optuženog!!! Ako se optuženi nalazi na slobodi. Prilikom izjašnjenja o krivnji. optuženi treba da se određeno izjasni o tome da li je kriv ili nije. onda SPS.Međutim. ako optužnica sadrži više tačaka. ako nakon poziva da se izjasni o krivnji. jer je prethodna optužnica odbijena upravo zbog toga što SPS nije utvrdio postojanje osnovane sumnje. odnosno da kaže „kriv sam“ ili „nisam kriv“. a to su:  da se davanjem ove izjave odriče prava na suđenje. ako prikupi nove dokaze. odnosno vijeću kojem je dodijeljen. ili počne pričati o krivičnom djelu ili nečem drugom. optuženi se mora upoznati sa svim mogućim posljedicama davanja izjave o priznanju krivnje. odnosno ako ovaj na to ima pravo po osnovu slabog imovnog stanja). ex officio. SPS. predmet proslijediti sudiji. Nakon potvrđivanja pojedinih ili svih tačaka optužnice. SPS će provjeriti prednje. a dokaze koji 177 . oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. će nakon unošenja izjave o poricanju krivnje u zapisnik. u zapisnik unosi da se optuženi izjasnio da nije kriv. Ova optužnica se obavezno podnosi na potvrđivanje. tj. odn. Tu izjavu daje u prisutnosti tužioca i branioca i ta njegova izjava se unosi u zapisnik. ili neće određeno da se izjasni. kao i to da li postoje uslovi za postavljanje branitelja (ako je to zbog složenosti predmeta i mentalnog-duševnog stanja optuženog u interesu pravde. a ako se nalazi u pritvoru onda se dostavljanje optužnice vrši u roku od 24 sata po potvrđivanju optužnice. optužnica se dostavlja bez odlaganja. Nova ili izmijenjena optužnica mora biti zasnovana na novim dokazima. da će izjašnjenje o krivnji biti zakazano odmah po odluci suda o tim prigovorima. a potvrđuju se samo pojedine tačke optužnice. odnosno po isteku roka za njihovo podnošenje. IZJAŠNJENJE O KRIVNJI (član 244. Ako se optuženi izričito izjasni da nije kriv. da poriče krivnju.  da je upoznat i da razumije posljedice koje se odnose na imovinsko-pravni zahtjev. Ukoliko optuženi nema branitelja. angloameričkog sistema (adversarni sistem). potvrđivanje je neophodno izvršiti u formi rješenja.) Izjašnjenje o krivnji predstavlja novi institut našeg ZKP-a. troškovima postupka. tužilac može naknadno podnijeti novu optužnicu. Prije davanja ove izjave. U slučaju ako je sud donio rješenje kojim je odbijeno potvrđivanje optužnice. Izjašnjenje o krivnji optuženi daje SPS-u. koncept koji je uveden reformom krivičnog postupka. a što je preneseno iz anglosaksonskog. te da može navesti prijedloge svojih dokaza koje namjerava izvesti na glavnoj raspravi. Međutim. optuženi neće da se izjasni o krivnji. SPS će obavijestiti optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo podnijeti prethodne prigovore.

uz prateće materijale dobije izjavu o priznanju krivnje. 178 . koji su potrebni da bi izjava o prizanju krivnje bila prihvaćena: 1. djela). To ne znači da optuženi ne može koristiti svoje prvobitne izjave ako je to u interesu njegove odbrane. U odnosu na optuženog koji je priznao krivicu. odnosno zaprijećene kazne. da izvrše provjeru date izjave o priznanju krivnje pred SPS i da tek onda odluče da li će prihvatiti izjavu o priznanju krivnje ili će je odbaciti. Dakle. pa jedan da izjavu da priznaje krivnju. Prvobitna izjava o poricanju krivice ne uzima se u obzir kod odmjeravanja sankcije. kao što su:  da se davanjem ove izjave odriče prava na suđenje. koji rok se iz opravdanih razloga može produžiti za još 30 dana. Ako se optuženi izričito izjasni da jeste kriv. treba provjeriti da li je ispunjeno više kumulativnih uslova. kada sudija odnosno vijeće. kao i mogućnostima da pod određenim uslovima bude oslobođen njihovog plaćanja. provjerava se da li je izjava data dobrovoljno. provjerava se da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog (dakle. odnosno održavanja rasprave za izricanje krivično-pravne sankcije.  da li je upoznat o troškovima postupka. Prema optuženom koji je negirao krivicu ili sud odbaci njegovu izjavu o priznanju krivice. ako sud prihvati izjavu o priznanju krivice. i to sudije. Treće se odnosi na to da li je optuženi upozoren i da li je razumio moguće posljedice izjave o priznanju krivnje. sudija/vijeće. Moguće su situacije da je optužnica podnesena i potvđena u odnosu na npr. Prvo se odnosi na samu izjavu o priznanju krivnje.) Samo na osnovu izjave o priznanju krivnje optuženom se ne može izreći krivičnopravna sankcija. Zakon zabranjuje uzimanje u obzir izjave o poricanju krivice kao otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja krivičnopravne sankcije. Da li će predmet dostaviti sudiji ili vijeću koje treba da sudi zavisi od težine krivičnog djela. odnosno vijeća (u zavisnosti od težine kriv. djela) predmet uputiti sudiji odnosno vijeću radi zakazivanja ročišta na kome će se razmotriti mogućnost prihvatanja takve izjave. 3.potkrepljuju navode optužnice vratiće tužiocu. a drugi poriče krivnju. U tom slučaju treba izvršiti razdvajanje krivičnog postupka. 2. ali je očigledno da se ova radnja treba preduzeti bez odlaganja. Najčešći razlog zbog kojih optuženi priznaje krivnju jesu čvrsti dokazi optužbe i činjenica da se priznanje krivnje u pravilu uzima kao olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne. ako to predstavlja najpovoljniji način odbrane. Zbog toga je zakonodavac predvidio obavezu suda. vrše pregled materijala koje je dostavio tužilac i na osnovu njih izvode zaključak da li ima dokaza o krivnji optuženog).  da li je upoznat i da li razumije posljedice koje se odnose na imovinskopravni zahtjev i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. tj. isto kao i SPS. svjesno i sa razumjevanjem. SPS će (opet u zavisnosti od težine kriv. dva optužena. RAZMATRANJE IZJAVE O PRIZNANJU KRIVNJE (član 245. nastavlja se redovan krivični postupak. nastavlja se postupak izricanja presude bez održavanja glavnog pretresa. Zakon ne određuje rok u kome mora postupiti SPS. Drugo. Glavni pretres biće zakazan u roku od 30 dana.

za kriv. ako je postignut do trenutka podizanja optužnice. koje kako smo već rekli može otpočeti još u toku istrage. b) blažu vrstu kazne (npr. osumnjičenom se ne smije ponuditi izricanje uslovne osude. uz optužnicu. djelo za koje je predviđena kazna zatvora najmanje 3 god. niti da daje sugestije. Međutim. Ako sudija/vijeće odbaci izjavu o priznanju krivnje. ukoliko osumnjičeni/optuženi pristane da prizna krivnju. ako to prema krivičnom zakonu nije moguće). tada zaključuju sporazum. dogovarati se o zaključivanju sporazuma o priznanju krivnje. niti se on može zaključiti ako se optuženi na ročištu za izjašnjenje o krivnji izjasnio da je kriv! Prilikom pregovaranja o krivnji. kada odbaci izjavu o priznanju krivnje. umjesto kazne zatvora ili novčane kazne). stalno se mora voditi računa o zakonskim mogućnostima. Nakon potvrđivanja optužnice. Prilikom sačinjavanja sporazuma. u suštini se svodi na to pod kojim uslovima će osumnjičeni/optuženi priznati krivnju. SPS razmatra sporazum o priznanju krivice i donosi odluku o izricanju 179 . Tom prilikom. (jednu vrstu ugovora u pisanoj formi) koji mora biti potpisan od tužioca. Ukoliko se tužilac i osumnjičeni dogovore o uslovima priznanja krivnje. Pregovaranje o krivnji. pa tužilac može ponuditi samo ono što je predviđeno zakonom. osumnjičenog/optuženog i njegovog branioca. to će saopćiti strankama i braniocu i konstatovati u zapisnik. takav sporazum prilikom razmatranja sud ne smije prihvatiti. ta izjava se mora konstatovati u zapisnik i nakon toga se nastavlja sa raspravom za izricanje krivično-pravne sankcije. Ovo je moguće i kasnije. u daljoj proceduri suđenja ova izjava o priznanju krivnje se ne može koristiti kao dokaz. sud nema apsolutno nikakvih ovlaštenja. niti da se na drugi način miješa u sačinjavanje sporazuma o priznanju krivnje. Ukoliko to tužilac previdi. U ovom slučaju. Postignuti sporazum o priznanju krivnje se. odnosno rasprave pred žalbenim vijećem. uslovna osuda. tužilac može sa svoje strane ponuditi: a) izricanje kazne ispod zakonskog minimuma. tj. ne postoji mogućnost da sud razmatra sporazum o priznanju krivnje prije nego što je optužnica potvrđena . moraju se poštovati materijalno-pravne odredbe krivičnog zakona. ili drugu vrstu krivično pravne sankcije (npr. odn.) Osumnjičeni/optuženi i njegov branilac mogu sa tužiocem još u fazi istrage pregovarati o krivnji.Ako nakon ovih provjera sudija/vijeće prihvati izjavu o priznanju krivnje optuženog. PREGOVARANJE O KRIVNJI (član 246. primjenom odredbi o ublažavanju kazne (npr. izricanje novčane kazne umjesto kazne zatvora). sve do okončanja glavne rasprave. može mu ponuditi kaznu 1 ili 2 godine). (npr. dostavlja sudu.

da li je predložena krivično-pravna sankcija u skladu sa KZ-om. pa do početka glavnog pretresa. a realizaciju principa mutabiliteta. koji se može uputiti pismeno ili usmeno na zapisnik. oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom i troškove kriv. da li je optuženi razumio da se sporazumom o priznanju krivnje odriče ne samo prava na suđenje. Prethodno odobrenje se daje na osnovu zahtjeva tužioca sa kratkim razlozima. koja će mu se na osnovu sporazuma izreći. Poslije dostavljanja predmeta sudiji. Glavna rasprava će se zakazati u roku od 30 dana. da li je oštećenom pružena prilika da se pred tužiteljem izjasni o imovinsko-pravnom zahtjevu. to će saopćiti strankama i braniocu. U ovom slučaju. što predstavlja odstupanje od principa legaliteta krivičnog gonjenja. o sporazumu odlučuje sudija/vijeće. sud provjerava više kumultivnih uslova. Ako sud odbaci sporazum o priznanju krivnje. postupka. (ukoliko optuženi ili tužilac izjave žalbu zbog krivičnopravne sankcije koja je izrečena presudom. i to: 1. već i prava na žalbu u odnosu na krivično-pravnu sankciju. a koja je bila predviđena u sporazumu. svjesno i sa razumijevanjem. kada odbaci sporazum o priznanju krivnje. POVLAČENJE OPTUŽNICE (član 247. optužnica se može povući samo uz prethodno odobrenje SPS.) Povlačenje optužnice je pravo tužioca da raspolaže optužbom. Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje . žalba će biti razmatrana kod drugostepenog suda). 5.krivično-pravne sankcije. moguće su situacije da optuženom bude izrečena krivičnopravna sankcija veća/manja od onoga što je predviđeno u sporazumu o prizanju krivnje. 3. 180 . do potvrđivanja optužnice. te da li je optuženi upoznat sa mogućim zakonskim posljedicama pismenog sporazuma o priznanju krivnje. Kada sudu bude dostavljen sporazum o priznanju krivnje . bez prethodnog odobrenja. O rezultatima pregovaranja o krivnji sud će obavijestiti oštećenog. onda će takva žalba biti odbačena kao nedopuštena. Nakon toga. u daljoj proceduri suđenja ovaj sporazum o priznanju krivnje se ne može koristiti kao dokaz. 2. 4. Tužilac ima pravo da povuče optužnicu. U tom slučaju. Prilikom ocjene da li će prihvatiti sporazum. izjava optuženog se unosi u zapisnik i nakon toga se nastavlja sa raspravom za izricanje krivično-pravne sankcije. da li je sporazum o priznanju krivnje zaključen dobrovoljno. i isto konstatovati u zapisnik. Međutim. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. uključujući i posljedice vezane za imovinsko-pravni zahtjev. on isto mora biti razmatran i može biti prihvaćen ili odbačen. odnosno vijeću.

(član 60. odnosno optuženom će se. žalba nije dopuštena. postaviti branitelj. u cilju njegovog što efikasnijeg vođenja i okončanja . ukazivati na formalne nedostatke optužnice 3. ZKP FBIH. „Kad ne postoje uvjeti za obaveznu odbranu. osporavati zakonitost dokaza. osporavati odluka kojom je optuženom odbijen zahtjev za dodjelu branioca siromašnih. Ti prethodni prigovori se iznose u pismenom podnesku koji se dostavlja sudu. na njegov zahtjev. Ovaj SPS ne može učestvovati u suđenju. 5.) Kao što je već rečeno. sud se ne može oglasiti mjesno nenadležnim. ako se u postupku po prigovorima ocijeni da je neki od prigovora od koristi i za saoptuženika. Ukoliko tužilac izjavu o povlačenju optužnice da na glavnom pretresu.Ukoliko se optužnica povuče (prije ili nakon potvrđivanja). ako prema svom imovnom stanju ne može snositi troškove odbrane”) Ukoliko takvi prigovori nisu opravdani. bez obzira na propisanu kaznu. ista se može tumačiti samo kao izjava o odustanku od optužbe i tada sud donosi presudu kojom se optužba odbija.) Tokom priprema za glavnu raspravu može se održati ročište sa strankama i braniteljem da bi se razmotrila pitanja relevantna za glavni pretres. jer u smislu člana 36. Također . osumnjičenom. smatraće se da je i on podnio prethodni prigovor i na isti način o tome odlučiti. 181 . 2. PREDRASPRAVNO ROČIŠTE (član 248a. RAZLOZI ZA PRIGOVOR I ODLUKA O PRIGOVORU (član 248. Obavještenje navedenih lica se vrši jednostavnom dostavom rješenja o obustavljanju postupka. SPS donosi rješenje kojim se krivični postupak obustavlja. osporavati nadležnost suda (misli se samo na stvarnu nadležnost. nakon potvrđivanja optužnice. optuženi i njegov branilac mogu nakon potvrđivanja optužnice.predraspravno ročište. podnijeti prethodne prigovore. a niti stranke mogu uspješno isticati prigovor mjesne nenadležnosti). Što se tiče samog sadržaja takvog podneska u njemu se može: 1. SPS će ih odbiti rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba. kao i oštećeni. odlučiće da se takav dokaz izdvoji iz spisa i vrati tužiocu. Protiv odluka po prigovoru. a o njima odlučuje SPS u roku od 8 dana. zahtijevati spajanje ili razdvajanje postupka i 6. O obustavljanju krivičnog postupka odmah se obavještavaju osumnjičeni/optuženi i branilac. a u roku od 15 dana od dana uručenja optužnice. Ukoliko SPS ocijeni da je prigovor zakonitosti dokaza osnovan. Stav 1. a postupak se vodi za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna ili kada to zahtijevaju interesi pravičnosti. isticati da je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili je nastupila zastara ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje 4.

odnosno vanbračnom drugu i bliskim srodnicima. odnosno predsjednik vijeća rukovodi glavnim pretresom. ili 4. odnosno vijeće. sudija. osim službenika sudske policije i osoba kojima to dozvoli sudija. Sudija.) Glavni pretres je javan. po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranaka i branitelja. radi zaštite osobnog i intimnog života optuženog ili oštećenog. Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke. može u svako doba.) Sudija. Glavnom pretresu mogu prisustvovati samo punoljetne osobe. naučni i javni radnici. vojne. odnosno vijeće će upozoriti osobe koje su prisutne glavnom pretresu na kome je javnost isključena da su dužne da kao tajnu čuvaju sve ono što su na pretresu saznale i da neovlašteno odavanje tajne predstavlja krivično djelo. oštećenog. radi zaštite interesa maloljetnika ili svjedoka. ako je to potrebno radi čuvanja državne. Sudija. odnosno predsjednika vijeća (Član 254. Ako je u izgledu da će glavni pretres trajati duže. branitelja. – 252. isključiti javnost za cio glavni pretres ili jedan njegov dio: 1. 250. ili 5. Obaveze sudije. Osobe koje su prisutne na glavnom pretresu ne smiju nositi oružje ili opasno oruđe.Glava XXI – GLAVNI PRETRES JAVNOST GLAVNOG PRETRESA (OPĆA JAVNOST) (član 249. ako je to potrebno radi očuvanja javnog reda. a na zahtjev optuženog može to dopustiti i njegovom bračnom. 182 . predsjednik vijeća može zatražiti od predsjednika suda da odredi jednog ili dvojicu sudija da prisustvuju glavnom pretresu kako bi zamijenili članove vijeća u slučaju njihove sprječenosti. može dopustiti da glavnom pretresu na kome je javnost isključena budu prisutne službene osobe. odnosno predsjednik vijeća. zakonskog zastupnika i punomoćnika. ako je to u interesu državne sigurnosti.) Sudija. ali uvijek po njihovom saslušanju. ili 6. odnosno članovi vijeća i zapisničar moraju biti neprekidno prisutni na glavnom pretresu. ili 2. radi zaštite morala u demokratskom društvu. službene ili važne poslovne tajne. ISKLJUČENJE JAVNOSTI (čl. ili 3. odnosno vijeće.) Od otvaranja zasjedanja pa do završetka glavnog pretresa. RUKOVOĐENJE GLAVNIM PRETRESOM Obavezno prisustvo na glavnom pretresu (Član 253.

Izuzetno.) Sudija. ako su se mjere za održavanje reda predviđene u ovom zakonu pokazale neefikasnim za osiguranje neometanog održavanja glavnog pretresa. odnosno predsjednik vijeća može udaljiti osobu iz sudnice da bi se zaštitilo pravo na pravedno i javno suđenje odnosno održalo dostojanstveno i neometano suđenje. zakonski zastupnik. komoru čiji je branitelj član. odnosno predsjednik vijeća može odmah poslije otvaranja zasjedanja upozoriti osobe koje su prisutne na glavnom pretresu da se pristojno ponašaju i da ne ometaju rad suda. odnosno predsjednika vijeća je da se stara za svestrano pretresanje predmeta i otklanjanje svega što odugovlači postupak. punomoćnik oštećenog. oštećeni. Odluke sudije. U tom vremenskom periodu sudija. unose u zapisnik o glavnom pretresu.) Glavni pretres teče redom koji je određen u ovom zakonu. odnosno predsjednik vijeća može narediti da se sa zasjedanja udalje sve osobe koje kao slušatelji prisustvuju glavnom pretresu. U sudnici je zabranjeno filmsko ili televizijsko snimanje. vještak. ali sudija. ukoliko optuženi ima branitelja. tumač ili druga osoba koja prisustvuje glavnom pretresu ometa red ili se ne pokorava naređenjima sudije /predsjednika vijeća za održavanje reda. 183 . sudija/predsjednik vijeća može narediti da se osoba udalji iz sudnice i kazni novčanom kaznom do 10. a naročito zbog broja optuženih. sudija/predsjednik vijeća će ga upozoriti. svjedok. Ako tužitelj.Dužnost sudije. Ako upozorenje bude bezuspješno. Sudija. odnosno predsjednik vijeća može narediti da se optuženi udalji iz sudnice za određeni vremenski period ukoliko optuženi i nakon upozorenja nastavi s nedoličnim ponašanjem zbog kojeg je opravdano njegovo udaljenje iz sudnice. s kratkim obrazloženjem razmatranih činjenica. broja krivičnih djela i obima dokaznog materijala. Kažnjavanje zbog narušavanja reda i procesne discipline (Član 257. branitelj. odnosno predsjednika vijeća se uvijek objavljuju i. Dužnost sudije. a ne doprinosi razjašnjenju stvari.) Dužnost sudije. Sudija. Redoslijed radnji glavnog pretresa (Član 255. Sudija/predsjednik vijeća može odrediti pretresanje osoba koje su prisutne na glavnom pretresu. odnosno predsjednik vijeća može nastaviti postupak. odnosno predsjednika vijeća je da se stara o održavanju reda u sudnici i dostojanstvu suda.000 KM. predsjednik suda može odobriti takvo snimanje na glavnom pretresu. Sudija. odnosno predsjednika vijeća (Član 256. sudija/predsjednik vijeća će obavijestiti VSTV BiH ili Federalnu advok. radi preduzimanja daljnjih mjera. odnosno predsjednik vijeća može odrediti da se odstupi od redovnog toka raspravljanja zbog posebnih okolnosti. Ako tužitelj ili branitelj budu udaljeni iz sudnice.

kao što je izostanak sudije. NEDOLAZAK TUŽIOCA NA GLAVNI PRETRES (član 260. glavni pretres se odlaže. Davanje lažnog iskaza od svjedoka ili vještaka (Član 258. sudija/predsjednik vijeća može uskratiti daljnje zastupanje na glavnom pretresu i kazniti ga novčanom kaznom do 30. sudija/predsjednik vijeća može narediti da se sačini poseban prijepis zapisnika o iskazu svjedoka ili vještaka koji će se dostaviti tužitelju. Postoji obaveza sudija/predsjednik vijeća da pozove tužitelja kako bi ovaj iznio razloge zbog kojih je izostao. optuženi ili njegov branilac. onda je takvo kažnjavanje isključeno. nakon što je kažnjen. U slučaju ako je neko izostao. PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA Zakon je predvidio pretpostavke za održavanje glavnog pretresa na koji trebaju pristupiti sve osobe koje su pozvane da bi se glavni pretres održao. Ako bi se desilo da se glavni pretres održi bez prisustva tužitelja.) Ako postoji osnovana sumnja da je svjedok ili vještak na glavnom pretresu dao lažni iskaz. Za razliku od toga.) Pojmovno. Zasjedanje otvara sudija/predsjednik vijeća. ukoliko je do odlaganja došlo iz nekog drugog razloga. a odbrana nije obavezna. OTVARANJE ZASJEDANJA (član 259. a u protivnom. ukoliko bude izjavljena žalba. održavanje glavnog pretresa zavisi od toga koji je od procesnih subjekata ili učesnika u postupku izostao (npr.) Ukoliko tužitelj ili osoba koja ga zamjenjuje ne dođe na glavni pretres isti se mora odložiti. a to je ako se optuženi odrekne prava na branitelja. a ako je glavni pretres počeo.000 KM. do početka glavnog pretresa treba donijeti rješenje o nenadležnosti.Branitelju ili punomoćniku oštećenog koji. koji objavljuje predmet glavnog pretresa što podrazumijeva saopštavanje imena optuženog i tužitelja. jer glavni pretres počinje čitanjem optužnice. Međutim. kao i navođenje krivičnog djela za koje je optužnica potvrđena. ako nije bilo opravdanog 184 . prije suđenja mu pozlilo) neće biti kažnjen. otvaranje zasjedanja znači početak rada na nekom predmetu. ali to ne znači da je glavni pretres počeo. presuda mora ukinuti. Od otvaranja zasjedanja pa do njegovog zaključenja sudija odnosno vijeće treba paziti na nadležnost suda. ukoliko je izostao tužilac. sud mora donijeti presudu kojom se optužba odbija. Ukoliko sud nije nadležan. neće se odlagati ako je samo neki od svjedoka izostao). zbog koje se. pa ukoliko su ti razlozi opravdani ( npr. Zakon je predvidio sankcioniranje izostanka tužitelja sa glavnog pretresa pod uvjetom da je isti odložen zbog njegovog izostanka. Postoji izuzetak u odnosu na branioca. u tom slučaju je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka. produži da narušava red. Ovo zbog toga jer se ni pod kojim uvjetima glavni pretres ne može održati ukoliko nije prisutan tužitelj.

U tom slučaju sud donosi naredbu o njihovom prinudnom dovođenju. Taj pritvor može trajati do objavljivanja presude.razloga. jer može sudu dostaviti i podnesak u kome će objasniti razloge svog izostanka i ponuditi odgovarajuće dokaze (npr bio bolestan). te obavještava VSTV BiH. pa ponovno ne dođe ili kada sudska policija dođe da ga privede. Zakon predviđa mogućnost da se i oni u ovakvom slučaju kazne novčanom kaznom do 5000 KM. tj. protiv kojeg je dozvoljena žalba. odnosno napuštanja bez odobrenja. U tim slučajevima glavni pretres se odlaže. NEDOLAZAK SVJEDOKA ILI VJEŠTAKA NA GLAVNI PRETRES (član 264. Ako se radi o branitelju koji je postavljen po službenoj dužnosti. a isti neopravdano izostaje. NEDOLAZAK OPTUŽENOG NA GLAVNI PRETRES (član 261. Ukoliko bi se desilo da optuženi naknadno opravda svoj izostanak. Dakle uvjeti za kažnjavanje branitelja su: 1) da je uredno pozvan na glavnu raspravu. sudija/predsjednik vijeća može opozvati naredbu.) Postoje situacije kada uredno pozvani branitelj na glavni pretres ne dođe ili bez odobrenja napusti glavni pretres i svoj izostanak ne opravda. Branitelj nije obavezan da dođe na to ročište . Optuženom se ne može suditi u odsustvu. 2) da je izostao sa te glavne rasprave ili ju je bez odobrenja napustio i 3) da kasnije nije opravdao svoj izostanak.) Zakonodavac je također predvidio obavezno prisustvo optuženog na glavnom pretresu. U takvom slučaju obaveza je suda da pozove branitelja da objasni razloge svog nedolaska. može se kazniti novčanom kaznom do 5000 KM. Postoje situacije kada optuženi koji je uredno pozvan očigledno izbjegava da dođe na glavni pretres. Njegov izostanak sa glavnog pretresa omogućava preduzimanje odgovarajućih mjera samo pod uvjetom ukoliko je uredno pozvan na glavni pretres i nije došao.) NEDOLAZAK BRANIOCA NA GLAVNI PRETRES (član 263. Za ovu situaciju zakonodavac je predvidio njegovo obavezno privođenje. a najduže 30 dana. jer je optuženom garantirano pravo na formalnu odbranu. u tom pravcu preduzima aktivne radnje (npr. moguće je uz saglasnost optuženog odrediti drugog branitelja. a on pobjegne iz svog stana i slično) onda su time uspunjeni uvjeti da se prema njemu odredi pritvor.) Isto tako postoje situacije da na glavni pretres ne pristupi svjedok ili vještak koji su uredno pozvani i svoj izostanak nisu opravdali. Sud o tome donosi rješenje. Ukoliko sud ocijeni da razlozi izostanka nisu bili opravdani. već jednom bio privođen. (član 262. 185 . onda u tom slučaju donosi rješenje o kažnjavanju branitelja novčanom kaznom koja može biti do 5000 KM. niti je svoj izostanak opravdao.

treba pribaviti nove dokaze ili 2. uz saglasnost stranaka i branitelja.) Na zahtjev stranaka ili branitelja. Rješenje kojim se odlaže glavni pretres unijeće se u zapisnik i. sudija/predsjednik vijeća. da se pročita zapisnik o uviđaju. ovog zakona – „nastavljanje odloženog glavnog pretresa“. odnosno vijećem. pretresu. glavni pretres mora iznova početi i svi dokazi se moraju ponovno izvesti. koji je bio odložen. odrediće se dan i sat nastavka glavnog pretresa. ali vijeće. odn. može odlučiti da se u ovakvom slučaju svjedoci i vještaci ne saslušavaju ponovo i da se ne vrši novi uviđaj. odnosno vijećem. će također narediti osiguranje dokaza koji se mogu izgubiti ili uništiti zbog odlaganja glavnog pretresa. ako: 1. Glavni pretres koji je odložen mora iznova početi ako se izmijenio sastav vijeća. uz saglasnost stranaka i branitelja. ili je odlaganja trajalo duže od 30 dana. Sudija/predsjednik vijeća može odrediti da glavni pretres počne iznova. glavni pretres se može odložiti rješenjem sudije/predsjednika vijeća. to je faktičko pitanje i zavisi od konkretne situacije.Što se tiče samog odlaganja glavnog pretresa zbog njihovog nedolaska. vijeće može odlučiti da se u ovakvom slučaju ranije izvedeni dokazi neće izvoditi. Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvijek pred istim sudijom. a sudija/predsjednik vijeća će ukratko iznijeti tok ranijeg glavnog pretresa. ako se glavni pretres drži pred drugim predsjednikom vijeća. Ako se glavni pretres ne može nastaviti pred istim sudijom. Izuzetno. ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspješno provede. 186 . pretres će se nastaviti. NASTAVLJANJE ODLOŽENOG GLAVNOG PRETRESA (član 266. Sudija/predsjednik vijeća. Protiv rješenja o odlaganju pretresa nije dopuštena žalba. može prekinuti glavni pretres zbog odmora ili zbog isteka radnog vremena ili da bi se neki dokaz pribavio u kratkom vremenu ili zbog pripremanja optužbe ili odbrane.) Osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. ODLAGANJE I PREKIDANJE GLAVNOG PRETRESA RAZLOZI ZA ODLAGANJE GLAVNOG PRETRESA (član 265. ako je optuženi nakon izvršenog krivičnog djela nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu ili 3.) Ako se glavni pretres. po mogućnosti. postupit će se po odredbama člana 266. nego da se pročitaju iskazi svjedoka i vještaka dati na ranijem gl. PREKID GLAVNOG PRETRESA (član 267. Ako se glavni pretres drži pred drugim sudijom/predsjednikom vijeća. odnosno vijećem ili ako je prekid glavnog pretresa trajao duže od 8 dana. drži pred istim sudijom.

Utvrđivanje identiteta optuženog i davanje uputa (Član 273. odnosno predsjednik vijeća će upozoriti svjedoke da dok čekaju o svojim iskazima ne razgovaraju s drugim svjedocima. Pouke optuženom (Član 274. na poziv ovlaštene osobe. sudija. odnosno predsjednik vijeća. Nakon utvrđivanja identiteta optuženog sudija. vještaka i stranaka. da može postavljati pitanja optuženim. Sudija. u za njih određenu prostoriju.) Sudija. treba da ustanu. Također se u zapisnik o glavnom pretresu unosi potpuna izreka. odnosno predsjednik vijeća će odobriti onim vještacima na koje se prijedlog odnosi da prisustvuju toku pretresa u sudnici. će ga poučiti da može podnijeti taj zahtjev do zaključenja glavnog pretresa. i ta izreka predstavlja izvornik. Na prijedlog tužitelja. odnosno vijeća u sudnicu (Član 271. – 270. sudija. Nakon utvrđivanja identiteta optuženog. 268.) Kada sudija. 187 .ZAPISNIK O GLAVNOM PRETRESU (čl. osim ako za to postoje opravdane prepreke. odnosno predsjednik vijeća će upozoriti optuženog na potrebu pažljivog praćenja toka pretresa i poučit će ga da može iznositi činjenice i predlagati dokaze u svoju korist. U taj zapisnik se unosi cijeli tok glavnog pretresa sa svim detaljima preduzetih procesnih radnji. Stranke i drugi učesnici postupka dužni su da ustanu kad se obraćaju sudu.) Uobičajeno je da se zapisnik o glavnom pretrese vodi pisanjem na kompjuteru.) Sudija. odnosno predsjednik vijeća će uputiti svjedoke i vještake van sudnice. Uvjeti za održavanje glavnog pretresa (Član 272. odnosno predsjednik vijeća utvrdi prisustvo svih pozvanih osoba na glavnom pretresu ili kada odluči da se glavni pretres održi bez prisustva određenih pozvanih osoba ili je odlučivanje o ovim stvarima odloženo. optuženog ili branitelja sudija. Sudija.) da bi utvrdio njegov identitet. gdje će čekati dok budu pozvani da svjedoče. POČETAK GLAVNOG PRETRESA Ulazak sudije. Ako je doneseno rješenje o pritvoru i to rješenje se unosi u zapisnik. odnosno predsjednik vijeća može preduzeti neophodne mjere radi sprječavanja međusobnog komuniciranja svjedoka. Ukoliko je prisutan oštećeni. ali još nije podnio imovinskopravni zahtjev. pozvat će optuženog i uzeti od njega osobne podatke radi utvrđivanja identiteta. odnosno predsjednik vijeća će upitati stranke i branitelja da li imaju primjedbe na sastav vijeća i nadležnost suda. odnosno predsjednik vijeća uzima od optuženog osobne podatke (član 92.) Prilikom ulaska sudije ili vijeća u sudnicu i prilikom njihovog izlaska iz sudnice svi prisutni.

niti mu to pravo može biti uskraćeno. Nakon toga tužitelj mora dati tzv. npr tužitelj kaže da poziva nekog svjedoka. obavlja sud. uvodnu riječ (uvodno izlaganje ili uvodni govor). ali može dati izjavu da odustaje od optužbe i u tom slučaju. Izraz pozivanje svjedoka u toku suđenja je u stvari preuzet iz adversarnog sistema i kada. tužitelj ne može više povući optužnicu. vještake. Svi dokazi se mogu svrstati u 3. Tada se učesnici u postupku i publika u sudnici upoznaju sa glavnim predmetom krivičnog postupka. Ako optuženi izjavi da je nije razumio. onda je obaveza suda da mu pojasni njene navode. DOKAZNI POSTUPAK IZVOĐENJE DOKAZA (čl. koji će biti izvedeni na glavnom pretresu. te izvode svoje dokaze u skladu sa pravilima određenim u zakonu. Dakle. Pravo tužioca da ukratko iznese dokaze na kojima zasniva optužnicu je prva prilika da sudu navede čvrste i jasne dokaze optužbe. ako žele. za tužitelja obavezno i ne treba ga poistovjećivati sa završnim riječima. Uvodno izlaganje je. Optužnicu čita tužitelj i to je njegovo isključivo pravo i obaveza. Sve te radnje pozivanja. pa do početka glavnog pretresa. već to radi službenik suda. nakon podnošenja optužnice od strane tužitelja sudu. Ovo je obaveza tužioca koji se toga ne može odreći. Ovo pravo ima i svoju logiku jer zašto bi optuženi dokazivao svoju nevinost dok tužitelj ne dokaže njegovu krivnju. da „izlože koncept odbrane“. Nakon čitanja optužnice obaveza je suda da zatraži od optuženog da se izjasni da li je razumio optužnicu. Što se tiče optuženog i njegovog branioca. uključujući i procesnu situaciju kao što je ova. a tokom uvodnog izlaganja tužilac iznosi kratke izlaganje o tome sa kojim će dokazima dokazati tezu optužbe . Poučiće ga i da u toku dokaznog postupka može dati izjavu kao svjedok. zakon predviđa da oni mogu. ČITANJE OPTUŽNICE I UVODNA IZLAGANJA (član 275. odnosno 4 grupe: 188 .) Zakon izričito predviđa kao obavezu tužioca da pročita optužnicu. Poslije čitanja optužnice.svjedocima i vještacima i da može davati obrazloženja u vezi s njihovim iskazima. 276. Ovakvo zakonsko rješenje je u skladu sa pravom optuženog da ne iznosi svoju odbranu i koje je osigurano u svakoj fazi postupka.) U zakonu je predviđeno pravo stranaka i branioca da predlažu i pozivaju svjedoke. Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. odnosno dostavljanje poziva i prozivanje svjedoka. tužilac nema pravo da izmjeni optužnicu i to može učiniti u toku dokaznog postupka. te u vezi sa tim dati potrebna pojašnjenja. a niti se pod ovim podrazumjeva da on u pripremi suđenja svjedoku dostavlja poziv za suđenje. to ne znači da on u bukvalnom smislu izlazi pred sudnicu i poziva svjedoka. što de fakto jeste uvodno izlaganje. dakle. sud donosi presudu kojom se optužba odbija.

on nastoji da dokaže antitezu odbrane. sud treba da se što manje miješa u prikupljanje dokaze i ispitivanje svjedoka. kako svjedoke odbrane i optužbe. dokazi optužbe. odbrane i dokazi suda. tj. dokazi suda i 4. Prema tome. tako i svjedoke koje je sud pozvao. koji se ogledaju u pravu suda da ispituje svjedoke (optuženog i vještaka) i to. Tako tužilac nastoji da dokaže tezu optužbe (da je optuženi učinio krivično djelo na način kako je to opisano u optužnici). itd).  Dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi odbrane (replika). ali će u slučaju neaktivnosti stranaka i branitelja biti prinuđen da to radi. predsjednik vijeća može odrediti da se prvo izvode svi dokazi koji se odnose na jedno djelo. 277. Pošto ove zakonske odredbe omogućuju ne samo procesne aktivnosti stranaka. U pravilu. Nakon toga slijedi unakrsno ispitivanje svjedoka koje također potiče iz adversarnog sistema. sud bi trebao uvijek da sačeka izvođenje dokaza optužbe i odbrane. Navedeni dokazi. Međutim. predsjednik vijeća je ovlašten da utvrdi da se dokazi izvode i drugim redoslijedom (npr. a ako direktno ispitivanje vrši branitelj. dokazi odbrane.  Dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje navoda odbrane od strane optužbe (duplika). relevantni za izricanje krivično-pravne sankcije. 189 . ako ima više optuženih i više KD. Inače.  Dokazi čije izvođenje je predložio sud. U okviru unaksrnog ispitivanja. mogući dodatni dokazi stranaka odnosno branioca. a zatim one koji se odnose na drugo. u pravilu se izvode navedenim redoslijedom. DIREKTNO. 2. ako je to u interesu pravičnosti. već i suda. mješavinu angloameričke i evropske kontinentalne procedure. Glavno ili direktno ispitivanje svjedoka obavlja stanka ili branilac koji je pozvao svjedoka. Kada su u pitanju iskazi svjedoka ili vještaka ono se provodi po modelu unakrsnog ispitivanja. ispitivanje svjedoka (isto tako optuženog i vještaka) obavlja se po pravilima anglo-saksonskog (adversarnog) sistema.) U toku glavnog pretresa se izvode dokazi optužbe. onda je jasno da imamo mješoviti postupak. 3.  Dokazi odbrane. Oni ga prvi ispituju da dokažu istinitost svojih tvrđenja. UNAKRSNO I DODATNO ISPITIVANJE SVJEDOKA (čl. dokazi se izvode slijedećim redoslijedom:  Dokazi optužbe. ali se vidi i postojanje elemenata inkvizitorskog sistema.  Svi ostali dokazi.1. pa tek onda izvodi svoje dokaze.

Prilikom unakrsnog ispitivanja nastoje se dobiti odgovori za suprotnu stranu i to na način da se oslabe odgovori koje je svjedok dao prilikom direktnog ili glavnog ispitivanja. Pri tome treba naglasiti da se pitanja prilikom unakrsnog ispitivanja ograničavaju na opseg odgovora koji su dati prilikom direktnog ispitivanja i na pitanja u korist vlastitih tvrđenja. Dakle, glavno ili direktno ispitivanje limitira unakrsno ispitivanje. Ako svjedok prilikom unakrsnog ispitivanja dadne odgovore izvan onoga što je pitan prilikom direktnog ispitivanja, onda je to prema pravilima adversarnog sistema irelevantno, i ti odgovori se ne uzimaju u obzir. Radi toga bi stranka ili branitelj koji vrše takvo ispitivanje morali voditi računa o tome, a to bi morao da radi i sud po službenoj dužnosti. Prilikom unakrsnog ispitivanja ona strana koja obavlja takvo ispitivanje može nastojati da dovede u pitanje kredibilitet svjedoka (npr. da dokazuje da svjedok laže). Postoje i situacije u kojima svjedok u vezi nekog krivičnog djela, iznosi sve okolnosti koje se odnose na cijeli događaj, iako je vidio samo njegov dio, pa to treba pri ovom načinu ispitivanja otkriti. Obaveza je sudije odn. predsjednika vijeća da zaštiti svjedoka od maltretiranja, kao i od ponovnog odgovaranja na ista pitanja. Postavljanje pitanja koja navode na odgovor, tzv. sugestivnih pitanja, je moguće uz prethodno odobrenje sudije odn. predsjednika vijeća. Takva pitanja može dozvoliti sudija odnosno predsjednik vijeća ako se radi o svjedoku pozvanom protiv njegove volje, ako je pristrasan, nevoljan, odnosno neće da sarađuje i pokazuje odbojan stav. U vezi sa ranije spomenutim ograničavanjem unakrsnog ispitivanja na, između ostalog, pitanja u korist vlastitih tvrđenja, može se zaključiti da je tokom unakrsnog ispitivanja moguće postavljati pitanja i u drugom pravcu, a ne samo u okviru opsega odgovora koji su dati prilikom direktnog ispitivanja. Npr. može se pojaviti problem alibija, jer postavlja se pitanje kako postupiti u slučaju ako se npr. radi o svjedoku optužbe i tužilac je tog svjedoka direktno ispitao na neke okolnosti, ali ne i na okolnosti alibija optuženog, koje bi mogle biti poznate tom svjedoku, pa mu zbog toga branilac ne može postavljati pitanja koja bi se odnosila na alibi. Takva situacija bi se trebala razriješiti na način da branilac zatraži od suda dozvolu da postavlja takva pitanja vezana za alibi, a ako to sud ne dozvoli da stavi prijedlog za saslušanje tog svjedoka kao svjedoka odbrane , tj. da svjedok nakon završenog ispitivanja izađe i sačeka pred sudnicom, jer će ga on pozvati kao svog svjedoka i direktno ga ispitati. Nakon unakrsnog ispitivanja slijedi dodatno ispitivanje ili protuispitivanje, gdje stranke ili branilac, koji su pozvali svjedoka i direktno ga ispitali, dobivaju priliku da još jedanput ispitaju svjedoka. Oni u tom slučaju nastoje da oslabe odgovore koje je svjedok dao prilikom unakrsnog ispitivanja i to naravno ako su u pitanju odgovori koji ne odgovaraju npr. stranci koja je pozvala svjedoka. Dakle, pitanja u ovoj fazi se odnose na ono što je svjedoka pitala suprotna stranka ili branilac. Konačno, treba naglasiti da u toku ispitivanja svjedoka i sud ima pravo da postavlja pitanja, bilo u toku direktnog ili unakrsnog ispitivanja ili
190

dodatnog ispitivanja, a može i sačekati da oni to završe, pa da tek onda sud ispita svjedoka. Ako se radi o svjedoku koji je pozvan od strane suda (ne radi se o svjedoku koga su predložile stranke) prvo će sud ispitati takvog svjedoka, a onda će dozvoliti strankama da postavljaju pitanja. PRAVO SUDA DA NE DOPUSTI PITANJE ILI DOKAZ (čl. 278.) Sudija/predsjednik vijeća je dominus litis na gl. pretresu i on odlučuje o tome da li je neko pitanje nedopušteno ili nevažno, a isto tako odlučuje o prijedlozima stranaka i branioca u pogledu izvođenja novih dokaza, koje odbija ako dokaz nema značaja za predmet ili je nepotreban. Pošto sudija/predsjednik vijeća rukovodi glavnim pretresom, njegovo je pravo da zabrani pitanje i odgovor na pitanje bilo koje stranke i branioca, ako je pitanje: 1. ponovljeno - ranije postavljeno pitanje i dobiven odgovor, 2. nedozvoljeno, a takvo će biti: a) ako unakrsno ispitivanje prelazi okvire direktnog ispitivanja, tj. traže se odgovori na okolnosti i činjenice koje nisu bile predmet direktnog ispitivanja, niti se mogu dovesti u vezu sa predmetom svjedočenja, ili b) ako se svjedoku suprotne stranke postavljaju sugestivna pitanja bez prethodne dozvole suda, ili c) ako se pitanje odnosi na činjenice koje se po zakonu ne mogu dokazivati, (npr. seksualne predispozicije oštećene strane ili činjenice vezane za dokaz pribavljen na nezakonit način). 3. nevažno za predmet - zato što se ne odnosi na činjenice koje se mogu dovesti u vezu sa konkretnim slučajem. Zabrana pitanja i odgovora na pitanje se odnosi na sve učesnike u postupku, (stranke, branioca i sudije, članove vijeća). Odluka sudije/predsjednika vijeća o zabrani pitanja ili odgovora na pitanje je konačna. Međutim, stranke i branilac imaju pravo navedenu odluku sudije/ predsjednika vijeća pobijati žalbom na presudu, ako je zbog zabrane pitanja ili odgovora činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno. POSEBNA PRAVILA O DOKAZIMA U SLUČAJEVIMA SEX. DELIK. (čl. 279.) Oštećenog krivičnim djelom nije dopušteno ispitivati o njegovom spolnom životu prije počinjenog krivičnog djela koje je predmet postupka. Niti jedan dokaz koji se iznosi da bi pokazao ranije spolno isskustvo, ponašanje ili spolnu orjentaciju oštećenog neće se prihvatiti. Izuzetno od naprijed navedenog, može se u postupku koristiti dokaz da sperma, medicinska dokumentacija o povredama ili dr. materijalni dokazi potiču od druge osobe, a ne od optuženog. U slučajevima učinjenja krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, pristanak žrtve se ne može upotrijebiti u prilog odbrane optuženog.

191

Prije prihvatanja dokaza u skladu s ovim članom obavit će se odgovarajuće saslušanje s koga je isključena javnost. POSLJEDICE PRIZNANJA OPTUŽENOG – tokom glavnog pretresa (čl. 280.) Moguće su situacije da optuženi u toku optužnog postupka ospori krivnju ili sa tužiocem ne sklopi sporazum o priznanju krivnje, pa se u toku glavnog pretresa odluči da prizna krivnju. Takvu izjavu može dati nakon izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Pošto ni u ovom slučaju takvo priznanje ne može biti autonoman dokaz, to je i zakonodavac propisao da će to priznanje biti prihvaćeno samo pod uslovom ako ranije izvedeni dokazi ukazuju da je optuženi zaista učinio krivično djelo. Također, priznanje mora biti: 1. potpuno (dobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem) i 2. u skladu s prije izvedenim dokazima. Ako su ispunjeni ovi uslovi, izvešće se samo dokazi koji se odnose na izricanje krivično pravne sankcije. Potpuno priznanje optuženog se odnosi na sve tačke optužnice i zajedno sa sadržajem prije izvedenih dokaza potvrđuje tačnost zakonskih obilježja krivičnog djela opisanih u dispozitivu optužnice. Prema tome, ovdje se traži podudarnost priznanja optuženog i optužbe u bitnim elementima. Iz ovog proizlazi logičan zaključak da se djelimična, nepotpuna priznanja ne mogu prihvatiti. U praksi, kod nepotpunih priznanja najčešće se radi o priznanju objektivnog izvršenja krivičnog djela koje u sebi sadrži osnove isključenja postojanja krivičnog djela (npr. nužna odbrana ili krajnja nužda). U ovakvim situacijama sud je primoran da nastavi dokazni postupak. Polaganje zakletve, odnosno davanje izjave (Član 281.) Svi svjedoci polažu zakletvu ili daju izjavu prije svjedočenja koja zamjenjuje zakletvu. Nijemi svjedoci koji znaju čitati i pisati daju zakletvu odnosno izjavu potpisivanjem teksta zakletve, odnosno izjave, a gluhi svjedoci čitaju tekst zakletve, odnosno izjave. Ako gluhi ili nijemi svjedoci ne znaju čitati i pisati, zakletva, odnosno izjava se daje preko tumača. Zaštita svjedoka od vrijeđanja, prijetnji i napada (Član 282.) Sudija/predsjednik vijeća, dužan je zaštititi svjedoka od vrijeđanja, prijetnje i napada. Sudija/predsjednik vijeća će upozoriti ili novčano kazniti učesnika u postupku ili bilo koju drugu osobu koja vrijeđa, prijeti ili dovodi u opasnost sigurnost svjedoka pred sudom. U slučaju ozbiljne prijetnje svjedoku, sudija/predsjednik vijeća će obavijestiti tužitelja radi preduzimanja kriv. gonjenja. Na prijedlog stranke ili branitelja sudija/predsjednik vijeća narediće policijskim organima preduzimanje mjera neophodnih za zaštitu svjedoka. Kažnjavanje za odbijanje svjedočenja (Član 283.) Ako svjedok odbije da svjedoči bez opravdanog razloga i nakon upozorenja na posljedice, može biti kažnjen novčanom kaznom do 30.000 KM.
192

Ako i poslije toga odbije svjedočiti, može se zatvoriti, sve dok ne pristane svjedočiti ili dok njegovo svjedočenje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak ne završi, ali najduže 30 dana. Protiv rješenja o novčanom kažnjavanju, ili zatvaranju, dopuštena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja O žalbi odlučuje vanraspravno vijeće. Angažovanje vještaka (Član 284.) Vještaka mogu angažovati stranke, branitelj i sud. Troškove vještaka iz stava 1. ovog člana snosi onaj koji ga je angažovao. Ispitivanje vještaka (Član 285.) Prije ispitivanja vještaka, sudija, odnosno predsjednik vijeća opomenuće ga i na njegovu dužnost da iznese nalaz i mišljenje na najbolji mogući način i u skladu s vještinom i pravilima struke i upozoriće ga da davanje lažnog iskaza o nalazu i mišljenju predstavlja krivično djelo. Vještak će položiti zakletvu, odnosno dati izjavu prije svjedočenja, koja se daje usmeno. Pisani nalaz i mišljenje vještaka bit će prihvaćen kao dokazni materijal samo ukoliko je taj vještak svjedočio na pretresu. SASLUŠANJE VAN SUDNICE (čl. 287.) Ako se u toku suđenja sazna da svjedok ili vještak nije u mogućnosti da dođe pred sud, ili da bi njegov dolazak bio povezan s nesrazmjernim teškoćama, sudija/predsjednik vijeća može narediti da se svjedok, odnosno vještak ispita van sudnice, ukoliko njegovo svjedočenje smatra važnim. Sudija/predsjednik vijeća, stranke i branitelj će prisustvovati ispitivanju, a ispitivanje će se provesti u skladu s pravilima direktnog, unakrsnog i dodatnog ispitivanja. Ako sudija/predsjednik vijeća nađe da je to neophodno, ispitivanje svjedoka se može izvršiti prilikom rekonstrukcije događaja van sudnice. Stranke, branitelj i oštećeni uvijek se pozivaju da prisustvuju ispitivanju svjedoka ili izvođenju rekonstrukcije. Saslušanje će se provesti kao da se izvodi na glavnom pretresu u skladu s pravilima unakrsnog ispitivanja. IZUZECI OD NEPOSREDNOG PROVOĐENJA DOKAZA (čl. 288.) Iskazi dati u istrazi dopušteni su kao dokaz na glavnom pretresu i mogu biti korišteni prilikom direktnog i unakrsnog ispitivanja ili pobijanja iznesenih navoda ili u odgovoru na pobijanje, nakon čega se prilažu kao dokazni materijal ili za dodatno ispitivanje. U ovom slučaju osobi će se dati mogućnost da objasni ili pobije svoj prethodni iskaz. Zapisnici o iskazima datim u istrazi mogu se po odluci sudije, odnosno vijeća pročitati i koristiti kao dokaz na glavnom pretresu samo u slučaju ako su ispitane osobe umrle, duševno oboljele, ili se ne mogu pronaći, ili je njihov dolazak pred sud nemoguć, ili je znatno otežan iz važnih uzroka ili ako bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnoj raspravi.
193

da u činjeničnom opisu djela izmjeni odlučne činjenice. da je oštećeni na mjesto događaja došao iz šupe.) Izmjena optužbe na glavnom pretresu je diskreciono pravo tužioca koje koristi kada ocijeni da se tokom dokaznog postupka izmijenilo činjenično stanje iznijeto u optužnici. Izmjena optužbe podrazumjeva promjenu odlučnih činjenica. tužilac može uspješno izjaviti žalbu zbog relativno bitne povrede odredaba kriv. djela) radi se o tzv. (npr. niti se izmjena optužnice može vršiti prije izvođenja dokaza (optužbe odn. ako tužilac vrši izmjenu nekih okolnosti iz činjeničnog opisa koje nisu odlučne (ne predstavljaju zakonska obilježja kriv. tj. jer bi se u tom slučaju radilo o nedozvoljenom proširenju optužbe. ali ne i na neko drugo krivično djelo. Kada tužilac mijenja činjenični opis djela on može mijenjati samo one činjenice i okolnosti koje su bile predmet optužbe. 290. (Npr. a ne o izmjeni optužnice) 194 . Izmjena optužbe ne bi smjela prouzrokovati izmjenu pravne kvalifikacije krivičnog djela koja bi otežala procesni položaj optuženog.IZMJENA OPTUŽBE (čl. na osnovu svoje nove subjektivne ocjene. umjesto iz garaže. koja može biti različita od one koju je imao prilikom sastavljanja optužbe. Ako tužilac u toku dokaznog postupka na glavnom pretresu. ako je tužilac podnio optužnicu protiv optuženog zbog krivičnog djela silovanja. ali se isto tako pokaže da je optuženi prije odlaska sa mjesta događaja ukrao tašnu oštećenoj. drugačije ocijeni dokaze prikupljene u istrazi i izvede zaključak da mu činjenični opis iz optužnice nije dobar. Sud. što nije bilo obuhvaćeno u činjeničnom opisu djela. pa umjesto toga u činjenični opis unese činjenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje) S druge strane. radiće se o izmjeni optužnice za krivično djelo teške krađe kada tužilac izmjeni činjenice i okolnosti iz optužnice koje predstavljaju obijanje zaključanog prostora. tada može tražiti od suda da do okončanja dokaznog postupka izvrši izmjenu podnesene optužnice. a ne izmjeni optužnice. odbrane) koji mogu da ukažu da se izmijenilo činjenično stanje izneseno u optužnici. mora dozvoliti tužiocu da izvrši izmjenu optužnice. U ovom slučaju bi se u stvari radilo o nedozvoljenom proširenju. djelo silovanja sada naveo činjenice i okolnosti koje predstavljaju kriv. djelo krađe. Dakle. onda tužilac nema pravo da izmijeni optužnicu tako što bi umjesto činjenica i okolnosti koje predstavljaju kriv. Npr. pa se pokaže da za to krivično djelo nema dokaza. tj. Tužilac to može učiniti po svom nahođenju tj. izmjena optužbe se može odnositi samo na genusno (isto) krivično djelo za koje je podnesena optužba. preciziranju optužnice. postupka. Drugim riječima. a ako mu to zabrani. nove ocjene izvedenih dokaza. koje bi sud morao odbiti. sud ne može naložiti tužiocu izmjenu optužbe. u ovom slučaju. koje su navedene u činjeničnom opisu djela iz optužbe . tj. kako je prvobitno navedeno u optužnici. izmjenu onih činjenica i okolnosti iz činjeničnog opisa djela optužnice koje predstavljaju zakonska obilježja krivičnog djela.

a ako je prisutan oštećeni i on također. može predložiti i izricanje 195 . gdje su izmjene optužnice bile obimnije. Završna riječ stranaka i branioca daje sliku i analizu kompletnog dokaznog postupka. djela krađe da se radilo o provaljivanju. DOPUNA DOKAZNOG POSTUPKA (čl. te predlažu prihvatanje ili odbijanje pojedinih dokaza. Izmjena se mora kretati u granicama subjektivnog i objektivnog identiteta. Glavni pretres će se odgoditi ukoliko se radi o značajnijim izmjenama optužnice. Nakon što oni stave svoje dokazne prijedloge. ali sud mora pozvati optuženog da se izjasni o tome da li razumije izmjene optužnice i optužnicu u cjelini.Usljed izmjena optužnice. izmijenjena optužnica se ne dostavlja na potvrđivanje. Zatim. glavni pretres se odgađa. Stranke i branilac iznose završne riječi (završno izlaganje ili završni govor). potenciraju se oni dokazi koji potvrđuju tezu optužbe. uvijek treba dozvoliti odgađanje glavnog pretresa radi pripremanja odbrane. daje se prikaz dokaza koji potvrđuju koncept optužbe. sud ocjenjuje da li su oni opravdani i samo ukoliko su opravdani prihvata izvođenje takvih dokaza. U svakom slučaju odbrani treba pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i pravnim pitanjima procesnopravne i materijalnopravne prirode. već to mogu uraditi samo stranke i branilac. glavni pretres može biti odgođen. O ovoj fakultativnoj zakonskoj mogućnosti. Npr. sud odlučuje da li će odložiti glavni pretres radi pripremanja odbrane.) Prije nego što objavi da je glavni pretres završen . ZAVRŠNA RIJEČ (čl. Naravno. osim uobičajenog prijedloga da se optuženi oglasi krivim. sud odlučuje na prijedlog optuženog odn.) Nakon što sudija/predsjednik vijeća objavi da je dokazni postupak dovršen prelazi se na završnu riječ. U slučaju izmjene optužbe. Povreda ovog prava predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. U slučaju prihvatanja prijedloga odbrane. Na kraju završne riječi tužilac. djelu iz oblasti privrednog kriminala. Stranke i branilac iznose završne činjenične i pravne zaključke. U ovom dijelu postupka isključena je mogućnost da sud pozove neke svoje svjedoke. ali ne i procesnu ustanovu proširenja optužbe koju su poznavali raniji procesni zakoni. odnosno odbrane i oni koji eliminišu tvrdnje suprotne stranke. potrebno je da između ranije optužnice i opisa djela u izmijenjenoj optužnici postoji istovjetnost u osnovnim elementima. Zaključci prate uvodno izlaganje. u slučaju izmjene činjenica i okolnosti kod kriv. 292. Zbog toga zakon predviđa samo izmjenu optužbe. branioca. a ne obijanju zatvorenog prostora. sudija/predsjednik vijeća treba upitati stranke i branioca da li eventualno imaju novih dokaznih prijedloga. a radi pripremanja odbrane. ukoliko se radi o kriv. Međutim. S obzirom da se ne vrši potvrđivanje izmijenjene optužnice. 291. sud neće dozvoliti odlaganje glavnog pretresa. odnosno odbrane predočen još u uvodnom govoru.

ali se ne smiju ponavljati u svojim izlaganjima. 293. a sud se povlači na vijećanje i glasanje radi donošenja presude. Više tužilaca ili branilaca mogu dati završnu riječ. jer bi u suprotnom prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba kriv. ZAVRŠETAK GLAVNOG PRETRESA (čl. Povlačenje suda na vijećanje i glasanje radi donošenja presude u smislu ove odredbe znači da se ova procesna radnja obavlja u prisustvu sudije pojedinca. ali optuženi ne mora dati završnu riječ ako to ne želi. tako da po međusobnom dogovoru mogu govoriti svi ili samo neki od njih. odnosno članova vijeća i zapisničara. Tužilac ima pravo da dadne repliku. sudija. analiza nalaza i mišljenja vještaka. jer glavni pretres još nije završen i tada sud donosi presudu kojom se optužba odbija. branioca i publiku do izricanja i objavljivanja presude. Zbog toga se sud može povući u posebnu prostoriju namijenjenu za donošenje odluka ili ostati u sudnici iz koje će udaljiti stranke. zatim oštećeni. jer više ne postoji zakonska mogućnost ponovnog otvaranja glavnog pretresa. U toku završne riječi tužilac može odustati od optužnice. Ako svi daju završnu riječ. Što se tiče redoslijeda završnih riječi iste prvo daje tužilac. Završna riječ je obavezna za stranke i branioca. presudu. U tom slučaju sud bi trebao udovoljiti prijedlogu tužioca. odnosno predsjednik vijeća objavljuje da je glavni pretres završen. analiza elemenata krivičnog djela. povrat stvari ili poništenje određenog pravnog posla. postoji i mogućnost da tužilac u završnoj riječi predloži da sud donese presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe. krivične odgovornosti ili okolnosti od kojih zavisi izricanje vrste i visine krivičnopravne sankcije itd. Završna riječ oštećenog je ograničena na analizu dokaza koji potvrđuju osnovanost prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva koji se može odnositi na naknadu štete. Međutim.) Nakon završnih riječi. a posljednje riječi uvijek pripadaju optuženom. branilac i optuženi. Praktično. što je najpovoljniji ishod krivičnog postupka za optuženog. vrši se podjela izlaganja npr. uskraćivanje optuženom prava na završno izlaganje predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. jer je ovo pravo sastavni dio prava na odbranu.bilo koje krivičnopravne sankcije u skladu sa zakonom. nakon završnih riječi i objave da je glavni pretres završen mora se donijeti presuda. 196 . jer nema zakonskih ograničenja u tom pogledu. postupka. Glava XXII – PRESUDA Presuda je sudska odluka kojom se raspravlja krivičnopravni zahtjev iznesen u optužnom aktu. Prema tome. Postoje 4 vrste prvostepenih presuda koje sud donosi i samo sud može donijeti sankciju. analiza iskaza svjedoka.

jasno je da on ne mora postojati. odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici (OBJEKTIVNI IDENTITET). jer ona nije obuhvaćena optužnim aktom. odnosno na glavnom pretresu izmijenjenom optužnicom. VEZANOST PRESUDE ZA OPTUŽBU (čl. što znači da presuda mora obuhvatiti i riješiti predmet optužbe u cjelini. odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici. jer je u zakonu izričito navedeno da sud nije vezan za prijedloge tužioca iz optužnice u pogledu pravne ocjene djela. sve tačke u potvrđenoj. sud u presudi mora riješiti predmet tužiočevog zahtjeva i istovremeno ne smije prekoračiti njegove granice. Zbog objektivnog identiteta između optužbe i presude. a ne optužena.) U zakonu je predviđeno da se presuda može odnositi:  samo na osobu koja je optužena (SUBJEKTIVNI IDENTITET) i  samo na djelo koje je predmet optužbe sadržane u potvrđenoj optužnici. 295. sud ne bi mogao donijeti presudu kojom bi oglasio krivom tu drugu osobu. Stav 2. Objektivni identitet između optužbe i presude je posljedica akuzatornog ili optužnog principa. ako je neke radnje iz optužbe tužilac pravno kvalifikovao kao krivično djelo teške krađe. sud presudom može obuhvatiti samo onu osobu koja je optužena. sud će donijeti oslobađajuću presudu.) U pogledu pravnog identiteta između presude i optužnice. 295.Presuda se izriče i objavljuje u ime Federacije Bosne i Hercegovine. između presude i optužnice mora postojati objektivni i subjektivni identitet. na ono što je obuhvaćeno potvrđenom. Postupajući suprotno. tj. ako u tom smislu bude izjavljena žalba. što znači da se presuda mora odnositi na konačan sadržaj optužnice. postupka i presuda će se ukinuti. sud bi učinio bitnu povredu odredaba kriv. tj. Istovremeno. Postavlja se pitanje šta sud u činjeničnom opisu djela optužbe može izmijeniti. Zahvaljujući obaveznosti postojanja subjektivnog identiteta.  u sadržaju. Dakle. djelu krađe i dosljedno tome izvršiti prekvalifikaciju djela. Npr. a što je u skladu sa načelom akuzatornosti (tužilac u optužnici određuje protiv koje osobe se treba voditi krivični postupak i za koje djelo). a da ne povrijedi objektivni identitet presude i optužbe? To su 197 . sud može na osnovu ocjene činjeničnog opisa djela zaključiti da se radi o kriv. osoba izvršila određeno krivično djelo. PRAVNI IDENTITET PRESUDE (čl. identitet optužbe i presude mora postojati:  u obimu. Ovo znači da sud ne mora prihvatiti pravnu kvalifikaciju djela iz optužnice. već činjenični opis djela može pravno kvalifikovati na način koji smatra ispravnim. Ukoliko se u toku glavnog pretresa pojavi sumnja da je neka druga. Stav 1. Dakle.

Sud ovo može uraditi pod uslovom da ustanovi da takve okolnosti nisu dokazane. prostorija ili osoba. Prema tome. 2. ZKP FBiH).: 1. pretresanje stana. sud ne može dodavati činjenice i okolnosti koje bi to djelo kvalifikovale kao kriv. pa sud dođe u situaciju da to uradi. Npr. odn. što čini bitnu povredu odredaba kriv.) Sud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu. to bi predstavljalo bitnu povredu odredaba kriv. 198 . DOKAZI NA KOJIMA SE ZASNIVA PRESUDA (član 296. može navesti činjenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje kod krivičnog djela teška krađe). Obrnuta situacija je moguća. odredbe o radnjama dokazivanja. djelo teške krađe. postoji mogućnost saslušanja svjedoka ili vještaka van suda ako oni nisu u mogućnosti da dođu. 4. dokazi koji nisu neposredno izvođeni tokom pretresa i podvrgnuti ocjeni suda ne mogu se koristiti prilikom donošenja presude. da se zapisnici o iskazima svjedoka. radiće se o prekoračenju optužnice. 3. izuzetnu upotrebu kao dokaza ovjerenih kopija umjesto originala pismena. vještaka ili osumnjičenog iz istrage čitaju na glavnom pretresu.one situacije kada tužilac propusti da izmijeni neke činjenice i okolnosti koje je trebao izmijeniti. tako da se djelo može kvalifikovati kao krivično djelo krađe umjesto krivičnog djela teške krađe). da sud iz činjeničnog opisa djela iz optužnice ispusti kvalifikatorne okolnosti zbog kojih je djelo pravno ocjenjeno kao kriv. imovine ili dokumentacije. Sud može odstupiti od neposrednog izvođenja dokaza na glavnom pretresu samo onda ako je to predviđeno u zakonu. ako sud povrijedi objektivni identitet presude i optužnice. st. 385. u činjenični opis djela unijeti neke privilegirajuće elemente (npr. kao što su uviđaj. U ovim slučajevima. U postupku prema maloljetnicima identitet između presude i optužbe rješava se na način da je sudija za maloljetnike ovlašten da i bez prijedloga tužioca donese odluku na osnovu činjeničnog stanja koje je izmijenjeno na glavnom pretresu (čl. Sud je dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi s ostalim dokazima i na osnovu takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica dokazana. zapisa ili fotografije. U suprotnom. djelo teške krađe. Ako bi to uradio. postupka. a njihovo svjedočenje je važno za konkretni krivični predmet. djelo krađe. postupka. privremeno oduzimanje predmeta. umjesto činjenica i okolnosti obijanja kod krivičnog djela teške krađe. sud može: a) mijenjati one činjenice i okolnosti koje ne predstavljaju konstitutivna obilježja krivičnog djela (npr. te djelo kvalifikovati kao krivično djelo krađe. sud u činjenični opis nikad ne može unijeti kvalifikatorne okolnosti i dovesti optuženog u teži položaj od onoga u kome je bio. 4. ako se radi o optužnici za kriv. kao npr. b) Nasuprot tome.

) U zavisnosti od toga da li sud meritorno odlučuje o optužbi tužioca. 2) ako je tužitelj od započinjanja pa do završetka glavnog pretresa odustao od optužnice. zakon izdvaja 2 (dvije) vrste presuda koje sud donosi u prvom stepenu: procesna (formalna presuda) i meritorne presude. npr ukoliko tužitelj na glavnom pretresu odustane od optužbe onda se u obrazloženju samo napiše kratko da je 199 . UTVRĐUJUĆA PRESUDA – donosi se kod neuračunljive osobe. koriste izrazi formalna ili procesna presuda. 1. Ta presuda se donosi u slijedećim slučajevima: 1) ako sud nije stvarno nadležan. b) PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OGLAŠAVA KRIVIM. U procesnu ili formalnu presudu spada PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA (čl.) Kada je riječ je o presudi kojom se optužba odbija. 2. 298. Zakonodavac nije slučajno na prvom mjestu pomenuo ovu presudu. pored zakonskog naziva. djela zloupotreba službenog položaja i 5) ako je optuženi aktom amnestije ili pomilovanja oslobođen od gonjenja ili se gonjenje ne može preduzeti zbog zastarjelosti ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. 4) ako je optuženi za isto krivično djelo već pravomoćno osuđen. c) tzv. već mora donijeti presudu kojom se optužba odbija. ocjenu izvedenih dokaza i slično. onda ne postoji mogućnost da se sud upušta u meritum stvari. za istu se zbog njene specifičnosti. Meritorne presude po svom obliku mogu biti: a) PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE.). PROCESNA (FORMALNA) ili PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA (član 298. 1. oslobođen od optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem obustavljen. Tako. Pošto je u pitanju procesna ili formalna presuda potpuno je jasno da njezino obrazloženje treba biti kratko. 3) ako nije bilo potrebnog odobrenja državnog organa za vođenje postupka ili je ono naknadno povučeno. jer ako su ispunjeni uvjeti za njeno donošenje. Sud je na prijedlog stranaka ili po službenoj dužnosti obavezan da vodi računa da li su ispunjeni uvjeti za donošenje ovakve presude. Ovo je prvenstveno posljedica toga što se sud nakon donošenja ove presude ne može upuštati u meritum stvari. 1. 2.VRSTE PRESUDA (član 297. a do odustanka tužitelja je došlo zbog kriv. osim ako se podnesu novi dokazi ili ako je postupak obustavljen zbog odustanka tužitelja od krivičnog gonjenja.

2. ili 200 . ako nema dovoljno dokaza da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje. krajnja nužda. dokazati.optužnica broj taj i tada od tada i tada podnesena protiv optuženog zbog krivičnog djela. Osnovi koji isključuju krivičnu odgovornost su: 1. sud je dužan donijeti oslobađajuću presudu. 3. tj. djelo za koje se optužuje. nužna odbrana. kao što su: 1. KZFBIH. MERITORNE PRESUDE 2.) Ona može imati sljedeće pojavne oblike: 1) osuđujuća presuda . i 2. ako djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao krivično djelo. c) ako je u činjeničnom opisu optužnice naveden neki građansko-pravni odnos. I.  da je djelo protivpravno (tj.kojom se osoba glašava krivom i osuđuje na određenu vrstu i visinu kazne.b PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OGLAŠAVA KRIVIM (član 300. djelo. 4. sve činjenice koje su in peius optuženog moraju se sa sigurnošću utvrditi.  da su njegova obilježja propisana zakonom i propisana sankcija. Npr. treće. sve činjenice koje su in favorem optužene osobe uzimaju se kao da postoje i onda kad su utvrđene sa vjerovatnošću. djelo. a kod optuženog se utvrdi nehat). To će biti onda ako u djelu opisanom u optužnici: a) nedostaje neki od elemenata opšteg pojma krivičnog djela . pa je sud na osnovu člana 298. a onda se u novom redu samo napiše da je tužitelj na održanom pretresu odustao od optužbe.) Ova presuda se donosi u 3 (tri) slučaja predviđena u zakonu: 1. kako onda kad je sa sigurnošću utvrđeno. ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. 2. pod određenim uslovima. ZKPFBIH odlučio kao u izreci. djelo malog značaja. i b) nedostaje neki od elemenata konkretnog krivičnog djela. 5. stav 1. tako i onda kad sud ostane u sumnji da li je optuženi učinio kriv. nehat (isključena je krivična odgovornost kad se neko krivično djelo može izvršiti samo sa umišljajem. ubistva iz člana 166. 2. preduzimanje određenih građanskih ili službenih dužnosti ili obavljanje određenih radnji na osnovu zakonskog ovlaštenja). a KZ kao elemente opšteg pojma krivičnog djela predviđa:  da djelo mora biti zakonom propisano kao kriv. pristanak povrijeđenog. dokazano da optuženi nije izvršio kriv.a PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE (član 299. 3. stvarna zabluda. tačka c. da ne postoji neki od zakonom predviđenih osnova koji isključuju protivpravnost. Također. Dakle. a ako se to ne postigne uzima se kao da one i ne postoje. 2. upravno-pravni odnos ili pravno-irelevantan odnos d) da ne postoji uzročnost-kauzalitet (u smislu da je radnja uzrok posljedice). tj. odbijena. Ovim je konkretizovano načelo in dubio pro reo.

tj. držatelju). uz navođenje činjenica i okolnosti koje čine obilježja krivičnog djela i od kojih zavisi primjena određene odredbe Krivičnog zakona . 7) imovinskopravnom zahtjevu. Ako je optuženom izrečena novčana kazna. 4) vraćanju predmeta (ako predmeti dotad nisu vraćeni vlasniku/. (Ako je djelo sadržano u sporednom krivičnom zakonodavstvu. jer se uvijek ne donose sve taksativno navedene odluke. 6) troškovima krivičnog postupka. 3) oduzimanju imovinske koristi. za koje se krivično djelo optuženi oglašava krivim. djelo oslobođa od kazne. 2) mjerama sigurnosti. u presudi će se odrediti rok u kojem se novčana kazna ima platiti i način zamjene izvršenja novčane kazne u slučaju da se novčana kazna ne plati. OBJAVLJIVANJE PRESUDE 201 . Za krivična djela koja su izvršena u sticaju. kao i naziv posebnog zakona o kojem je riječ. i zatim ih mora unijeti u izreku svoje presude. navodi se naziv djela . kao i potpun. (U izreci osuđujuće presude mora se jasno odrediti vrsta i visina krivičnopravna sankcije koja se izriče.presuda kojom se optuženi koji je oglašen krivim za određeno kriv. te odredba zakona koja propisuje određeno ponašanje kao krivično djelo). a zatim jedinstvena krivičnopravna sankcija koja je izrečena za sva djela u sticaju. 4.presuda kojom se optuženom koji je oglašen krivim za određeno krivično djelo izdaje kazneni nalog.2) uslovna osuda . kakva se krivičnopravna sankcija izriče optuženom ili se po odredbama Krivičnog zakona oslobađa od krivičnopravne sankcije.ako je u zakonu dat takav naziv. u izreku presude se unose krivičnopravne sankcije utvrđene za svako pojedinačno krivično djelo. sud će navesti slijedeće: 1. 8) objavi pravosnažne presude putem sredstava javnog informiranja. Svaka osuđujuća presuda ili neki drugi gore navedeni oblik presude kojom se optuženi oglašava krivim neće uvijek obuhvatiti sve navede podatke.kojom se osobi utvrđuje kazna bez njenog izvršenja. U presudi kojom se optuženi oglašava krivim. 5) uračunavanju pritvora ili već izdržane kazne. Zajednička krivičnopravna sankcija koja se odmjerava osuđenoj osobi odmjerava se po istim pravilima kao i krivičnopravna sankcija za krivična djela izvršena u sticaju). zakonski naziv krivičnog djela i koje su odredbe Krivičnog zakona primijenjene. ili 4) kazneni nalog . (Ovaj dio presude mora biti jasan i određen. 3. Dakle. i to kako glavne. ili 3) oslobođanje od kazne . u drugom zakonu.) 2. sud mora utvrditi postojanje činjenica i okolnosti koje čine obilježja krivičnog djela. te odluke o: 1) uslovnoj osudi. tako i sporedne.

3) Sudija/predsjednik vijeća će upozoriti optuženog da je do pravosnažnog okončanja postupka dužan obavijestiti sud o svakoj promjeni adrese. . Sud će u prisutnosti stranaka. kao i o pravu na odgovor na žalbu. odnosno predsjednik vijeća je dužan obavijestiti predsjednika suda zbog čega to nije učinjeno. Objavljivanje presude će se izvršiti i kad stranka.) Presuda koja je objavljena mora se pisano izraditi u roku od 15 dana po objavljivanju. 1) PISANA IZRADA PRESUDE (čl.) 1) Pošto je presuda izrečena sud će je odmah objaviti. Predsjednik suda će. odnosno predsjednik vijeća. Ako sud nije u 2) 3) 4) 5) mogućnosti da istog dana po završetku glavnog pretresa izrekne presudu. POUKA O PRAVU NA ŽALBU I DRUGA UPOZORENJA (član 303. odnosno predsjednik vijeća ili da mu se presuda samo dostavi.VRIJEME I MJESTO OBJAVLJIVANJA PRESUDE (član 301. Svi prisutni saslušaće čitanje izreke presude stojeći. što znači da se žalba može podnijeti protiv svih meritornih i procesnih presuda. izuzetno u roku od 30 dana.) U ZKP-u je predviđen rok za žalbu od 15 dana od dana dostavljanja presude. Pri tome se u zakonu ništa ne navodi o kakvoj se presudi radi. presudu usmeno priopći sudija. branitelja.306. Ako presuda nije izrađena u tim rokovima sudija. 304.) Po objavljivanju presude. 2) Ako je optuženom izrečena uvjetna osuda. 202 . izreka presude će se uvijek pročitati u javnom zasjedanju. sudija. Glava XXIII – REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI ŽALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PRAVO NA ŽALBU I ROK (član 307. Ako je javnost na glavnom pretresu bila isključena. Vijeće će odlučiti hoće li i koliko isključiti javnost prilikom objavljivanja razloga presude. a u složenim stvarima. će poučiti optuženog i oštećenog o pravu na žalbu. odnosno predsjednik vijeća upozorit će ga na značaj uvjetne osude i na uvjete kojih se mora pridržavati. po potrebi. zakonskih zastupnika i punomoćnika javno pročitati izreku i priopćiti ukratko razloge presude. zakonski zastupnik ili punomoćnik nije prisutan. branitelj. Sud može odlučiti da optuženom koji je odsutan. poduzeti mjere da se presuda što prije izradi. sudija. odložit će objavljivanje presude najviše za tri dana i odredit će vrijeme i mjesto objavljivanja presude.

ODRICANJE I ODUSTAJANJE OD ŽALBE (član 309. 2. a to su: 1. optuženi i njegov branitelj. koji počinje teći od dana dostavljanja prijepisa presude. usvojenik) njima se rok za žalbu računa od dana kada je optuženi primio presudu.) Nakon što sud donese presudu. Tako npr. roditelj ili dijete i usvojitelj. Postoji mogućnost da u složenim stvarima stranke i branitelj traže produženje roka za žalbu i isti se iz opravdanih razloga može produžiti još najviše 15 dana. SUBJEKTI ŽALBE (član 308. što znači da stranke i branitelj (svako od njih) imaju svoj rok za žalbu od 15 dana. Ako je produženje žalbenog roka tražila jedna strana i to bude dozvoljeno onda produženje žalbenog roka važi i za suprotnu stranu. pa jedino od volje stranaka ovisi da li će doći do žalbenog postupka. Branitelj i druge osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog. a u slučaju da je dozvoljeno produženje žalbenog roka onda dolazi do zbrajanja preostalih dana sa novih 15 dana žalbenog roka.Pomenuti rok za žalbu predstavlja pravo sui generis. Kada stranke ili branitelj podnesu zahtjev za produženje žalbenog roka onda od toga dana pa do donošenja odluke suda ne teče rok za žalbu. Pravno dejstvo imaju samo kod ovlaštenih osoba. oštećeni zbog troškova krivičnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu i 5. ali ne i protiv njegove volje. prestaju njegova ovlašćenja u smislu eventualnog žalbenog postupka. odnosno usvojenik (samo u korist optuženog). koji može podnijeti žalbu kako na štetu. tako i u korist optuženog (ovo se nikad nije desilo).) Zakonodavac je odredio ko može podnijeti žalbu. Kada se ovo ima u vidu onda je jasno da je zakonodavac poštovao dispoziciju volje stranaka što je sve povezano sa njihovim pravom da se odreknu ili odustanu od već izjavljene žalbe pod propisanim uvjetima. 4. Odricanje od prava na žalbu se sastoji od izjave ovlaštene osobe da neće koristiti žalbu protiv presude. odn. Kada su u pitanju osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog (bračni. a odustajanje od žalbe znači da je ovlaštena osoba dala izjavu da povlači blagovremeno podnesenu žalbu. osim ako je optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora. istu mogu podnijeti bez posebnih ovlaštenja. 3. Blagovremeno podnesena žalba odlaže izvršenje presude. tužitelj. osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. vanbračni drug. 203 . a kada sud donese odluku rok za žalbu se nastavlja za preostali vremenski period. tako ni druge osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog ne mogu dati izjavu da odustaju od žalbe uključujući i onu žalbu koju su te osobe napisale. kako branitelj. roditelj ili dijete i usvojitelj.

Od ovih sastojaka žalbe obavezni su: osnov za pobijanje žalbe. a izrečena mu kazna zatvora od 6 mj. uvjetna osuda. onda sud poziva žalitelja da žalbu dopuni. 5. pa je tako navedeno da ona treba da sadrži 5 sastojaka i to: 1. 204 .. Žalbu optuženog može odbaciti jedino u slučaju ako se ne može utvrditi na koju presudu se odnosi. označenje presude protiv koje se podnosi žalba (naziv suda. 2. obrazloženje (obavezan sastojak).Optuženi se može odreći prava na žalbu tek nakon što mu je presuda dostavljena. SADRŽAJ ŽALBE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA ŽALBE (član 310. a oslobođen je od kazne i ako je izrečenu kaznu zatvora izdržao u pritvoru (npr bio je u pritvoru 6 mj. Ako je žalbu podnio optuženi koji nema branitelja ili oštećeni koji nema punomoćnika.). Tužitelj se može odreći od prava na žalbu odmah nakon objavljivanja presude. Optuženi jedino ne može odustati od žalbe koju je izjavio tužitelj u njegovu korist (nikada se to nije desilo). To će isto uraditi ako ne može utvrditi na koju se presudu njegova žalba odnosi. sud takvu žalbu sa takvim nedostacima ne može odbaciti i dostavlja je drugostepenom sudu na rješavanje. a žalba ne sadrži obavezne sastojke onda će sud njegovu žalbu rješenjem odbaciti. a može odustati od izjavljene žalbe prije nego što apelaciono vijeće donese odluku. Ukoliko ne postupi tako i ne dopuni žalbu. a žalba ne sadrži sve ono što je potrebno i što je navedeno u zakonu. Odbacivanje žalbe oštećenog ili optuženog zbog toga što nisu ni na poziv suda naveli na koju se presudu odnosi njihova žalba može uslijediti samo nakon što sud pokuša to utvrditi kroz upisnike i imenike. To će biti u slučaju ako mu je izrečena novčana kazna. obrazloženje i potpis. Do donošenja odluke vijeća apelacionog odjeljenja optuženi može odustati od svoje žalbe kao i žalbe koja je izjavljena u njegovu korist. žalbeni prijedlog.) U zakonu je propisano šta žalba treba da sadrži. Od toga je napravljen izuzetak tako da se optuženi može odreći od prava na žalbu i prije toga ukoliko su ispunjena dva uvjeta a to su: 1) ako se i tužitelj odrekao prava na žalbu i 2) ako optuženi po presudi ne bi trebao izdržavati kaznu zatvora . Kada je u pitanju žalba u korist optuženog (bez obzira ima li optuženi branitelja ili ne). 4. ako je oglašen krivim. potpis (obavezan sastojak). 3. osnov za pobijanje žalbe (obavezan sastojak). broj predmeta i datum donošenje presude).

Zakonodavac postupa vrlo rigorozno u odnosu na žalbu tužitelja koja ne sadrži obavezne sastojke, kao i u odnosu na žalbu oštećenog koji ima punomoćnika, jer u slučaju ako te žalbe ne sadrže obavezne sastojke ista se odbacuje, a to se čini i u slučaju ako se ne može utvrditi na koju presudu se odnosi žalba. ŽALBENI OSNOVI (član 311.) Presuda se može pobijati: 1. zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, 2. zbog povrede Krivičnog zakona, 3. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, 4. zbog odluke o krivičnopravnim sankcijama, oduzimanju imovinske koristi, troškovima krivičnog postupka, imovinskopravnom zahtjevu, kao i zbog odluke o objavljivanju presude putem sredstava javnog informiranja. 1. BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (član 312.) Bitne povrede odredaba krivičnog postupka mogu biti: 1. apsolutne i 2. relativne. Apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka su taksativno nabrojane i neoboriva je pretpostavka da su one negativno utjecale na zakonitost i pravilnost izrečene presude, pa je u pogledu njihovog postojanja isključeno bilo kakvo dodatno ocjenjivanje vijeća apelacionog odjeljenja. Valja imati u vidu, da apelaciono vijeće nakon što ustanovi opravdanost žalbenih prigovora u pogledu postojanja bitnih povreda krivičnog postupka koje se odnose samo na povredu propisa krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa, kao i u slučaju prekoračenja optužbe , ne može ukinuti prvostepenu presudu već je mora preinačiti (čl. 329. st.1. ZKP). Ovo, naravno, samo pod uslovom, da nema nekog razloga za ukidanje prvostepene presude zbog postojanja neke druge bitne povrede odredaba kriv. postupka ili pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka, taksativno su nabrojane u zakonu, i to su: a) ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude učestvovao sudija koji nije učestvovao na glavnom pretresu ili koji je pravomoćnom odlukom izuzet od suđenja, b) ako je na glavnom pretresu učestvovao sudija koji se morao izuzeti, c) ako je glavni pretres održan bez osobe čija je prisutnost na glavnom pretresu po zakonu obavezna ili ako je optuženom, branitelju ili oštećenom protivno njegovom zahtjevu, uskraćeno da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa, d) ako je povrijeđeno pravo na odbranu, e) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na glavnom pretresu, f) ako je sud povrijedio propise krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa - preinačava presudu,

205

g) ako je sud donio presudu, a nije bio stvarno nadležan ili ako je nepravilno

odbio optužbu zbog stvarne nenadležnosti - preinačava presudu, h) ako sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optužbe, i) ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne može zasnovati presuda, j) ako je optužba prekoračena - preinačava presudu, i k) ako je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili ako presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama. Bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji i ako sud u toku glavnog pretresa ili prilikom donošenja presude nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ZKP-a, a to je bilo ili moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude (relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka). Dakle, relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka se svode na neprimjenjivanje ili pogrešno primjenjivanje neke procesne odredbe. Kada je u pitanju relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka, potrebno je da se žalbom ukazuje ne samo na radnje i propuste u kojima se ogleda neprimjenjivanje ili nepravilno primjenjivanje određene odredbe procesnog zakona, nego i da se žalbom ukazuje i u kom smislu i zbog čega je to bilo ili moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude. U protivnom, ispitivanje o tome da li je učinjena relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka bi se pretvorilo u ispitivanje po službenoj dužnosti. Za postojanje relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka nije potrebno da se pogrešno postupanje sudije ili vijeća krivičnog odjeljenja kumulativno odrazilo kako na zakonito, tako i na pravilno donošenje presude, već je dovoljno postojanje jedne od tih posljedica. 2. POVREDE KRIVIČNOG ZAKONA (član 313.) 1. 2. 3. 4. 5.
6.

Povreda kriv. zakona postoji ako je KZ FBiH povrijeđen u pitanju: da li je djelo za koje se optuženi goni krivično djelo, postoje li okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost, postoje li okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, a naročito da li je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili je gonjenje isključeno usljed amnestije ili pomilovanja ili je stvar već pravomoćno presuđena, da li je u pogledu krivičnog djela koje je predmet optužbe primijenjen zakon koji se ne može primijeniti, da li je odlukom o kazni ili uvjetnoj osudi, odnosno odlukom o mjeri sigurnosti ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sud ima po zakonu, da li su pravilno primij. odredbe o uračunavanju pritvora i izdržane kazne.

206

Ako sud u žalbenom postupku utvrdi da su u naprijed navedenom smislu u prvostepenom postupku povređene odredbe KZ FBiH, ne može doći do ukidanja presude, jer se ista preinačuje. 3. POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE (čl 314.) Presuda se može pobijati zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja (postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio) ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (postoji kad sud neku odlučnu činjenicu uopšte nije utvrdio). Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. 4. ODLUKE O KRIVIČNOPRAVNOJ SANKCIJI, TROŠKOVIMA POSTUPKA, IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU I OBJAVLJIVANJU PRESUDE (član 315.) 1. Presuda se može pobijati zbog odluke o kazni i uvjetnoj osudi kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlaštenje, ali sud nije pravilno odmjerio kaznu, s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je sud primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne, o oslobađanju od kazne, ili o uvjetnoj osudi, iako su za to postojali zakonski uvjeti. 2. Odluka o mjeri sigurnosti ili o oduzimanju imovinske koristi može se pobijati i ako odlukom o mjeri sigurnosti ili o oduzimanju imovinske koristi nije prekoračeno ovlaštenje koje sud ima po zakonu, ali je sud nepravilno donio ovu odluku ili nije izrekao mjeru sigurnosti, odnosno oduzimanje imovinske koristi, iako su za to postojali zakonski uvjeti. Iz istih razloga može se pobijati odluka o troškovima krivičnog postupka. 3. Odluka o imovinskopravnom zahtjevu, kao i odluka o objavljivanju presude putem sredstava javnog informiranja može se pobijati kad je sud o ovim pitanjima donio odluku protivno zakonskim odredbama. PODNOŠENJE ŽALBE (član 316.) Žalba se podnosi sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud, kao i za protivnu stranku i branitelja, radi davanja odgovora. Neblagovremenu, nedopuštenu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe, odbacit će rješenjem sudija, odnosno predsjednik vijeća. ODGOVOR NA ŽALBU (član 317.) Primjerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci i branitelju, koji mogu u roku od 8 dana od dana prijema podnijeti sudu odgovor na žalbu. Žalba i odgovor na žalbu, sa svim spisima i prepisom zapisnika sa glavne rasprave, dostavlja se apelacionom odjeljenju. SUDIJA IZVJESTITELJ (član 318.) Kad spis po žalbi stigne apelacionom sudu, predsjednik apelacionog suda dostavlja spis predsjedniku apelacionog vijeća koji određuje sudiju izvjestitelja.
207

Sudija izvjestitelj može, po potrebi, od sudije, odnosno predsjednika vijeća koje je donijelo pobijanu presudu, pribaviti izvještaj o povredama odredaba krivičnog postupka, a može i provjeriti navode žalbe u pogledu novih dokaza i novih činjenica ili pribaviti potrebne izvještaje ili spise. Kada sudija izvjestitelj pripremi spis, predsjednik vijeća će zakazati sjednicu vijeća. SJEDNICA VIJEĆA (član 319.) O sjednici vijeća obavijestit će se tužilac, optuženi i njegov branilac. Ako se optuženi nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne osigurat će se njegova prisutnost. Sjednica vijeća počinje izlaganjem podnositelja žalbe, a nakon toga druga stranka izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branioca koji su prisutni sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. Stranke i branilac mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po dopuštenju predsjednika vijeća, dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, odnosno odgovora na žalbu, ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima. Nedolazak stranaka i branioca koji su uredno obaviješteni ne sprječava održavanje sjednice vijeća. Na sjednici vijeća kojoj su prisutne stranke i branitelj javnost se može isključiti samo pod uslovima određenim ovim zakonom (čl. od 250. do 252). Zapisnik o sjednici vijeća priključuje se spisima. Rješenja o odbacivanju žalbe kao neblagovremene ili kao nedopuštene, mogu se donijeti i bez obavještavanja stranaka i branioca o sjednici vijeća. ODLUČIVANJE U SJEDNICI VIJEĆA ILI PRETRESU (Član 320.) Vijeće apelacionog odjeljenja donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa. GRANICE ISPITIVANJA PRESUDE (Član 321.) Vijeće apelacionog odjeljenja ispituje presudu u onom dijelu u kojem se ona pobija žalbom. Sud uvijek mora voditi računa o osnovama i razlozima žalbe, jer mu to ukazuje koji dio presude je ovlašten da preispituje u smislu podnesene žalbe. Nema preispitivanja presude po službenoj dužnosti ni u kojem pravcu. Ukoliko sud uvaži žalbu iz osnova bitne povrede odredaba krivičnog postupka i ukine presudu, sud se u ovom slučaju ne upušta u preispitivanje ostalih žalbenih osnova (pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje....) Ako nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka sud se može upustiti u ispitivanje činjeničnog stanja, pa ako utvrdi da je žalba osnovana ukida presudu, ali se ni tada kao ni u prethodnom slučaju ne upušta u ocjenu nižih žalbenih osnova (povrede krivičnog zakona i odluka o kazni). Ukoliko je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, tek se tada sud upušta u ocjenu nižih žalbenih osnova i to povrede krivičnog zakona u odnosu na koje, ukoliko su opravdane, ne može doći do ukidanja presude jer se ista preinačuje.
208

ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS (član 322. pod uslovom da je i on u vrijeme učinjenja krivičnog djela bio bitno smanjeno uračunljiv. Najbolji primjer za pravni institut beneficio cohesionis jeste situacija kada se jedan optuženi žalio zbog odluke o kazni u kojoj navodi da mu prilikom odmjeravanja kazne nije uzeto u obzir da je u vrijeme učinjenja krivičnog djela bio smanjeno uračunljiv. pa drugostepeni sud uvaži tu njegovu žalbu. Jednom ukinuta presuda po žalbi optuženog uslovljava zabranu reformatio in peius i više se presuda ne može izmijeniti na njegovu štetu. ali ne u tom pravcu.) 1) 2) 3) 4) Vijeće apelacionog odjeljenja može u sjednici vijeća: rješenjem odbaciti žalbu kao neblagovremenu . presudom odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu . ODLUKE PO ŽALBI (član 325. s obzirom na utvrđeno 209 . Uvođenjem ovog pravnog instituta. onda nakon donošenja presude u ponovljenom postupku tužitelj može izjaviti žalbu samo zbog odluke o kazni. a da u žalbenom postupku dođe do razlika. preinačiti prvostepenu presudu . presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu. – 331. samo zbog odluke o kazni pa dođe do ukidanja presude.ako se utvrdi da je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe ili osoba koja se odrekla prava na žalbu ili osoba koja je odustala od žalbe ili ako žalba po zakonu nije dopuštena (npr.ako smatra da su odlučne činjenice u prvostepenoj presudi pravilno utvrđene. rješenjem odbaciti žalbu kao nedopuštenu . Ukoliko sud uvaži takvu njegovu žalbu i odmjeri mu kaznu u kraćem vremenskom trajanju. Ovo podrazumijeva i slučajeve i ako je tužitelj izjavio žalbu. ali npr.ako se utvrdi da je podnijeta nakon proteka zakonskog roka za njeno podnošenje.) Ako žalbeno vijeće povodom žalbe jednog od saoptuženih ocijeni da su razlozi zbog kojih je uvažena njegova žalba od koristi i za saoptuženog koji se nije žalio ili se žalio. BENEFICIO COHESIONIS (član 323. onda će u smislu ovog pravnog instituta to biti prošireno i na optuženog koji se nije žalio ili nije izjavio žalbu u tom pravcu. zakonodavac nastoji da se spriječi mogućnost da se sudi dvojici ili više optuženih. onda se po službenoj dužnosti ovo proširuje i na saoptuženog koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu. ali da se. ili žalba oštećenog ili njegovog punomoćnika izvan okvira propisanih u zakonu). žalba optuženog na vlastitu štetu. ako je neki od optuženih u žalbi naveo da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu. onda će sud uzeti kao da takva žalba postoji.) Ako je podnesena žalba samo u korist optuženog.kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija žalbom. koji su u istoj pravno situaciji. Npr.

ako utvrdi da postoji neka od bitnih povreda odredaba kriv. vijeće apelacionog odjeljenja je obavezno da izvede procesne radnje određene u prvostepenoj odluci i da raspravi sva sporna pitanja na koja je u njoj ukazano. Pri tome valja posebno naglasiti. U obrazloženju takve presude. Na sjednici vijeća apelacionog odjeljenja nije moguće izvoditi dokaze. zatim ako je sud donio presudu. st. a nije bio stvarno nadležan ili ako je nepravilno odbio optužbu zbog stvarne nenadležnosti. se ne odnose na osobe koje mogu odbiti svjedočenje iz člana 97. te mu izrekne presudu kojom ga oglašava krivim. 210 . a to je Vrhovni sud FBiH. PRETRES PRED VIJEĆEM APELACIONOG ODJELJENJA (član 332. a prema stanju stvari i u slučaju bitnih povreda odredaba krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa.) Zakon propisuje da će se odredbe o glavnom pretresu u I. trebala donijeti drukčija presuda. presuda ili u rješenju kojim se ukida I st. jer nema ovlaštenja da na sjednici vijeća ispravlja činjenično stanje. navest će se samo kratki razlozi za ukidanje. ili je po žalbi na oslobađajuću presudu na raspravi donijelo presudu kojom ga oglašava krivim. već to vijeće mora odrediti održavanje pretresa na kome je dozvoljeno izvoditi dokaze.) Predviđena je mogućnost podnošenja žalbe ako sud koji odlučuje u drugom stepenu preinači presudu prvostepenog suda kojom je optuženi oslobođen od optužbe. Prema ovoj odredbi zakonska određenja iz stava 2. ovog zakona. postupku shodno primijeniti i na pretres pred vijećem apelacionog odjeljenja. ŽALBA NA DRUGOSTEPENU PRESUDU USLOVI ZA PODNOŠENJE ŽALBE I POSTUPAK PO ŽALBI (član 333. a to može biti u cjelini ako je rješenjem ukinuta prvostepena presuda ili u pojedinim dijelovima kada je presuda ukinuta djelimično. sudu na ponovno suđenje. Na tom pretresu. u dijelu kojim se ukida I st.činjenično stanje i po pravilnoj primjeni zakona. presuda. Protiv navedene drugostepene presude dozvoljena je žalba sudu trećeg stepena. da se zakazani pretres ponavlja samo u onom dijelu u kome se ponovo sudi . O svim žalbama protiv iste presude vijeće apelacionog odjeljenja odlučuje jednom odlukom.postupka (osim povrede odredaba krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa ili prekoračenja optužbe) ili da je presuda zasnovana na pogrešno ili nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju. te ako je optužba prekoračena 5) ukinuti presudu i održati pretres . a niti se može nakon ukidanja presude predmet dostaviti I st.

O žalbi protiv rješenja donesenog u prvom stepenu pred Vrhovnim sudom Federacije odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH.) 211 . pa tek onda spise predmeta dostaviti trećestepenom sudu (Vrhovnom sudu FBiH).) O žalbi protiv rješenja donesenog u prvom stepenu odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja višeg suda. odbiti žalbu kao neosnovanu ili uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti i. Glava XXIV – VANREDNI PRAVNI LIJEK PONAVLJANJE POSTUPKA (član 340. predmet uputiti na ponovno odlučivanje. Odlučivanje o žalbi na rješenje (Član 337. O žalbi protiv rješenja SPP. drugostepeni sud treba ispitati blagovremenost i dopuštenost žalbe.Žalba protiv drugostepene presude podnosi se prvostepenom sudu. a ne i prvostepene presude. po potrebi. Opći rok za podnošenje žalbe (Član 335. Ako ovim zakonom nije drugačije određeno.) Ako u ovom zakonu nije drugačije određeno. podnošenjem žalbe na rješenje odlaže se izvršenje rješenja protiv koga je podnesena žalba. ako ovim zakonom nije drugačije određeno. ili kao nedopuštenu. Protiv rješenja vijeća donesenog u toku istrage nije dopuštena žalba. ako žalitelj iznosi opravdane prigovore. Rješenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude mogu se pobijati samo u žalbi na presudu. koji žalbu zajedno sa spisima predmeta dostavlja drugostepenom sudu. ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Odlučujući o žalbi sud može rješenjem odbaciti žalbu kao neblagovr. osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. branitelj i osobe čija su prava povrijeđena mogu podnijeti žalbu uvijek kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dopuštena. treba naglasiti da u njemu ne mogu sudjelovati sudije koje su učestvovale u donošenju presude koja se pobija žalbom. a neće dirati prvostepenu presudu. žalba na rješenje podnosi se u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja. Upravo zbog toga. Nakon toga. Vrhovni sud može ukinuti samo drugostepenu presudu. Što se tiče sastava tročlanog vijeća. Vrhovni sud ima mogućnost da ispituje samo pravilnost drugostepene presude.) Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje. Suspenzivno djelovanje žalbe (Član 336. odnosno SPS odlučuje vijeće istog suda. ŽALBA NA RJEŠENJE Dopuštenost žalbe na rješenje (Član 334.) Protiv rješenja suda donesenog u prvom stepenu stranke.

ovog zakona krivični postupak pravomoćno obustavljen prije početka glavnog pretresa.Krivični postupak koji je dovršen pravomoćnim rješenjem ili pravomoćnom presudom.) Krivični postupak završen pravomoćnom presudom može se ponoviti u korist osuđenog: a) ako se dokaže da je presuda zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka. PONAVLJANJE POSTUPKA ZAVRŠENOG PRAVOMOĆNIM RJEŠENJEM (član 342.) Ako je krivični postupak rješenjem pravomoćno obustavljen ili je presudom optužba pravomoćno odbijena zato što nije bilo potrebnog odobrenja.) Pravosnažna presuda može se preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka.) Ako je izvan slučajeva iz člana 341. ovog zakona. uz prethodno saslušanje protivne strane. ako je u dvije ili više presuda protiv istog osuđenika pravosnažno izrečeno više kazni. c) ako se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji i pored dužne pažnje i opreza nisu mogli biti predstavljeni na glavnom pretresu. U tom slučaju. U pogledu dokazivanja krivičnog djela tužitelja primjenjivat će se odredbe člana 343. može se na zahtjev ovlaštene osobe ponoviti samo u slučajevima i pod uslovima predviđenim u ovom zakonu. NASTAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (član 341. može se dopustiti ponavljanje krivičnog postupka na zahtjev tužitelja. i to na prijedlog tužitelja ili osuđenog. b) ako se dokaže da je do presude došlo usljed krivičnog djela sudije ili osobe koja je vršila istražne radnje. Nadležnost za izricanje ove presude zavisi od toga koji je sud izrekao težu kaznu. PONAVLJANJE POSTUPKA U KORIST OSUĐENOG (član 343. Krivični postupak pravomoćno obustavljen do početka glavnog pretresa može se ponoviti kad je tužitelj odustao od gonjenja. NEPRAVO PONAVLJANJE POSTUPKA (član 340a. stava 2. sud će ovom presudom preinačiti ranije presude u pogledu kazni i izreći jedinstvenu kaznu. postupak će se na zahtjev tužioca nastaviti čim prestanu uzroci zbog kojih su donesene navedene odluke. a presudu donosi u sjednici vijeća. a koji su sami za sebe ili u vezi s ranijim dokazima podobni da prouzrokuju 212 . ako se podnesu novi dokazi na osnovu kojih se sud može uvjeriti da su se stekli uvjeti za ponovno pokretanje krivičnog postupka. vještaka ili tumača. a nisu primjenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u sticaju. odnosno branitelja. ako se dokaže da je do odustanka došlo usljed krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja tužitelja.

ako se u slučaju osude za produženo krivično djelo ili za drugo krivično djelo koje po zakonu obuhvaća više istovrsnih ili više raznovrsnih radnji iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji ukazuju da osuđeni nije učinio radnju koja je obuhvaćena djelom iz osude. zahtjev u njegovu korist mogu podnijeti tužitelj i zakonski zastupnik. odnosno vanbračni drug optuženog. ako je neka osoba za isto krivično djelo više puta osuđena ili ako je više osoba osuđeno zbog istog djela koje je mogla učiniti samo jedna osoba ili neka od njih.) Zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka mogu podnijeti stranke i branitelj.) O zahtjevu za ponavljanje krivičnog postupka odlučuje vijeće krivičnog odjeljenja sastavljeno od trojice sudija 213 .d) e) f) g) oslobađanje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem krivičnom zakonu. roditelj ili dijete i usvojitelj. bračni. a dokaže se da je do ovog odustanka došlo usljed krivičnog djela korupcije ili krivičnog djela protiv službene i druge dužnosti tužitelja. a postojanje ovih činjenica bi bilo od bitnog uticaja na odmjeravanje kazne. PONAVLJANJE POSTUPKA NA ŠTETU OPTUŽENOG (član 344. a poslije smrti osuđenog. može se podnijeti i pošto je osuđeni izdržao kaznu i bez obzira na zastarjelost. obavijestit će o tome osuđenog. U slučajevima iz tač. POSTUPANJE PO ZAHTJEVU (član 346. a) i b) mora se pravomoćnom presudom dokazati da su navedene osobe oglašene krivim za odnosna krivična djela. Ako sud sazna da postoji razlog za ponavljanje krivičnog postupka. OSOBE OVLAŠTENE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA (član 345. Ako se postupak protiv ovih osoba ne može provesti zbog toga što su umrle ili što postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. odnosno usvojenik. ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Evropski sud za ljudska prava utvrdi da su u toku postupka kršena ljudska prava i osnovne slobode i ako je presuda zasnovana na tom kršenju. i ako je odlukom Ustavnog suda Federacije ili Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prestao važiti zakon ili drugi propis na osnovu kojeg je bila donesena pravomoćna osuđujuća presuda. te činjenice mogu se utvrditi i drugim dokazima. odnosno osobu koja je ovlaštena da u korist osuđenog podnese zahtjev.) Krivični postupak se može ponoviti na štetu optuženog ako je presuda kojom se optužba odbija donesena zbog odustanka tužitelja od optužbe. Zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka u korist osuđenog. amnestiju ili pomilovanje.

DOPUŠTENJE ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (član 348. Ako sud nađe da razlozi zbog kojih je dopustio ponavljanje postupka u korist optuženog postoje i za nekog od saoptuženih koji nije podnio zahtjev za ponavljanje postupka. na osnovu rezultata izviđaja zahtjev uvažiti i dopustiti ponavljanje krivičnog postupka ili će zahtjev odbiti. po prijedlogu tužitelja. Ako zahtjev ne sadrži ove podatke. s obzirom na podnesene dokaze. predsjednik vijeća odredit će da se izvide činjenice i pribave dokazi na koje se poziva u zahtjevu i u odgovoru na zahtjev. a sud. smatra da osuđeni može u ponovljenom postupku biti osuđen na takvu kaznu da bi se uračunavanjem već izdržane kazne imao pustiti na slobodu. Ako sud ne odbaci zahtjev dostavit će se prijepis zahtjeva protivnoj stranci koja ima pravo u roku od osam dana odgovoriti na zahtjev. u vijeću neće učestvovati sudija koji je učestvovao u donošenju presude u ranijem postupku. ali će sud. ako ne odredi da se izviđaj dopuni. sud će pozvati podnositelja da u određenom roku zahtjev dopuni. Prilikom rješavanja o zahtjevu. obustavit će se izvršenje kazne. postupit će po službenoj dužnosti kao da takav zahtjev postoji. Kad rješenje kojim se dopušta ponavljanje krivičnog postupka postane pravomoćno.U zahtjevu se mora navesti po kojem se zakonskom osnovu traži ponavljanje i kojim se dokazima potkrjepljuju činjenice na kojima se zahtjev zasniva.) Sud će rješenjem zahtjev odbaciti ako na osnovu samog zahtjeva i spisa ranijeg postupka utvrdi da je zahtjev podnijela neovlaštena osoba ili da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje postupka ili da su činjenice i dokazi na kojima se zahtjev zasniva već bili izneseni u ranijem zahtjevu za ponavljanje postupka koji je odbijen pravomoćnim rješenjem suda ili da činjenice i dokazi očigledno nisu podobni da se na osnovu njih dopusti ponavljanje ili da podnositelj zahtjeva nije u zahtjevu naveo pravni osnov za ponavljanje postupka. Poslije provedenih izviđaja sud će rješenjem odmah odlučiti o zahtjevu za ponavljanje postupka na način iz člana 348. ili da može biti oslobođen od optužbe ili da optužba može biti odbijena. ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU (član 347. Stav (2) ovog zakona. U rješenju kojim se dopušta ponavljanje krivičnog postupka. odredit će da se izvršenje presude odloži. odnosno prekine. Ako je zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka podnesen u korist osuđenog.) Sud će. Kad sudu stigne odgovor na zahtjev ili kad protekne rok za davanje odgovora. sud će odlučiti da se odmah zakaže novi glavni pretres. 214 . ako novi dokazi nisu podobni da dovedu do ponavljanja krivičnog postupka. ili ga nije potkrijepio dokazima niti je nepotpun zahtjev dopunio po zahtjevu suda. odrediti pritvor ako postoje zakonski razlozi za pritvor.

2) uslovna osuda  mjere sigurnosti. Tužilac ni u kom slučaju ne može tražiti u optužnici da se u postupku za izdavanje kaznenog naloga. optuženom izrekne kazna zatvora.) Na ponovljeni postupak koji se vodi na osnovu rješenja kojim je dopušteno ponavljanje krivičnog postupka. moraju biti ispunjeni određeni preduslovi: 1) da je za predmetno kriv. 215 . primijenjuju se iste odredbe kao i na prethodni postupak. Tužilac zahtjev za pokretanje postupka za izdavanje kaznenog naloga dostavlja sudu u formi optužnice. djelo propisana kazn a zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna. a to su: 1) novčana kazna. 2) da tužilac raspolaže sa dovoljno dokaza na osnovu kojih je moguće tvrditi da je osumnjičeni počinio predmetno krivično djelo. Da bi tužilac bio u mogućnosti da zahtijeva pokretanje i provođenje postupka za izdavanje kaznenog naloga. U ponovljenom postupku sud nije vezan za rješenja donesena u prethodnom postupku. U kaznu koju odredi novom presudom sud će optuženom uračunati izdržanu kaznu. sud će izreći novu jedinstvenu kaznu. bez obzira na činjenicu da je za predmetno krivično djelo predviđena kazna zatvora kao krivičnopravna sankcija. Tužiocu su taksativno pobrojane vrste krivičnopravnih sankcija i mjera koje može zahtijevati da budu izrečene optuženom. te mjera  oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. sud će rješenjem o obustavljanju postupka ukinuti i raniju presudu. i to: zabrana vršenja poziva. tužilac je dužan da izričito navede koja se krivičnopravna sankcija traži da bude izrečena optuženom bez provođenja glavne rasprave.PRAVILA PONOVLJENOG POSTUPKA (član 349. Glava XXV – POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA OPĆA ODREDBA (član 350. Kad sud u ponovljenom postupku donese presudu izreći će da se prethodna presuda djelimično ili u cjelini stavlja van snage ili da se ostavlja na snazi. a ako je ponavljanje određeno samo za neko od djela za koje je optuženi bio osuđen. Sud je u ponovljenom postupku vezan zabranom iz člana 322. aktivnosti ili funkcije ili oduzimanje predmeta. ovog zakona („Ako je podnesena žalba samo u korist optuženog. Ako se ponovljeni postupak obustavi do početka glavnog pretresa. U takvoj optužnici.) Postupak za izdavanje kaznenog naloga za prevashodni cilj ima izbjegavanje glavnog pretresa. presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu“).

koje je dužno odlučiti o žalbi u roku od 48 sati.NEPRIHVATANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KAZN. IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA (član 353. c) pozvati tužitelja da upozna optuženog sa sadržajem dokaza koje je prikupio tužilac i pozvati ga na davanje izjave o predočenim dokazima. 2. b) da se protiv iste osobe pred sudom vode odvojeni postupci za više kriv. djela. ukoliko se ustanovi da postoji osnov za spajanje postupka . a sudija ocijeni da podaci sadržani u optužnici ne pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga. b) utvrditi da li je optuženi razumio optužnicu i zahtjev tužioca za izricanje krivičnopravne sankcije ili mjere.) Ako se složi sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga .) O optužnici koja sadrži zahtjev za izdavanje kaznenog naloga odlučuje sudija pojedinac. a to se prije svega odnosi na situaciju gdje imamo: a) da je optuženi u isto vrijeme optužen za više krivičnih djela. prema članu 243. a najkasnije u roku od 8 dana od dana potvrđivanja optužnice.) 216 . tužilac ima pravo žalbe vanraspravnom vijeću. kaznu zatvora). d) pozvati optuženog da se izjasni o krivnji. sudija pojedinac će odbaciti u 3 (tri) zakonom izričito propisana slučaja: 1. te će je proslijediti u dalji postupak. PRIHVATANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA (član 352. odnosno nije predviđena novčana kazna kao glavna kazna) 3. U slučaju da optužnica koja sadrži zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ispunjava formalne uvjete. Prilikom saslušanja sudija će: a) utvrditi da li je ispoštovano pravo optuženog da ga zastupa branilac. (propisana kazna zatvora veća od 5 godina. ZKP (potvrđivanje optužnice). bez odlaganja. ako zatražena krivičnopravna sankcija ili mjera nije predviđena među dopuštenim krivičnopravnim sankcijama i mjerama (ako bi tužilac tražio npr. Na rješenje sudije o odbacivanju zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga. sudija će potvrditi optužnicu i zakazati saslušanje optuženog. postupit će sa optužnicom kao da je ista podnijeta na potvrđivanje. kad se utvrdi da za predmetno krivično djelo nije moguće postaviti takav zahtjev u smislu propisane kazne. NALOGA (član 351. e) pozvati optuženog da se izjasni o predloženoj krivičnopravnoj sankciji ili mjeri. Optužnicu tužioca sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga. Na saslušanju je potrebno prisusutvo stranaka i branitelja. te c) kad se za predmetno krivično djelo vode odvojeni postupci za više osoba.

Ako optuženi izjavi da je kriv i da prihvata krivičnopravnu sankciju ili mjeru predloženu u optužnici. Glava XXVI . i kada je odlukom o sudskoj opomeni. Tom prilikom predsjednik vijeća upozorit će optuženog da mu se za kriv. 2. kada je u pogledu krivičnog djela koje je predmet optužbe primijenjen zakon koji se ne može primijeniti. kao i o tome da se pravomoćna presuda ima objaviti putem sredstava javnog informisanja. zbog toga što nisu postojale okolnosti koje opravdavaju izricanje sudske opomene. Pobijanje rješenja o sudskoj opomeni (Član 358. U obrazloženju rješenja sud će iznijeti kojim se razlozima rukovodio pri izricanju opomene. odjelo koje je učinio ne izriče kazna jer se očekuje da će i sudska opomena na njega dovoljno uticati da više ne vrši krivična djela.) Povreda Krivičnog zakona u slučaju izricanja sudske opomene postoji. navest će se samo da se optuženom izriče sudska opomena za djelo koje je predmet optužbe i zakonski naziv krivičnog djela. kao i 4. Glavni pretres biće zakazan u roku od 30 dana. koje se odnose na presudu kojom se optuženi oglašava krivim. ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. o imovinskopravnom zahtjevu. odnosno što je odluku o troškovima krivičnog postupka ili imovinskopravnom zahtjevu donio protivno zakonskim odredbama. Objavljivanje i sadržaj rješenja o sudskoj opomeni (član 357. U izreci rješenja o sudskoj opomeni. povrede KZ-a. bitne povrede odredaba krivičnog postupka. sudija će proslijediti optužnicu zbog zakazivanja glavnog pretresa u skladu sa ovim Zakonom.) Sudska opomena izriče se rješenjem. mjeri sigurnosti ili oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sud ima po zakonu. Ukoliko u ovoj glavi nije nešto drugo predviđeno. primjenjuju se i na rješenje o sudskoj opomeni. o oduzimanju imovinske koristi. Povreda Krivičnog zakona (Član 359. ako djelo za koje se optuženi goni nije krivično djelo. o oduzimanju imovinske koristi i odluke o vraćanju predmeta ako predmeti do tada nisu vraćeni vlasniku. sudija će prvo utvrditi krivnju i onda presudom izdati kazneni nalog u skladu s optužnicom.Ako optuženi izjavi da nije kriv ili stavi prigovor na optužnicu. odredbe ovog zakona. Ako rješenje o sudskoj opomeni sadrži odluku o mjerama sigurnosti. netačno/nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. ako postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. pored ličnih podataka o optuženom. o troškovima krivičnog postupka ili o imovinskopravnom zahtjevu. 3. te odluka o troškovima krivičnog postupka. ova odluka se može pobijati iz razloga što sud nije pravilno primijenio mjeru sigurnosti ili oduzimanje imovinske koristi. 217 .) Rješenje o sudskoj opomeni može se pobijati zbog : 1.) Rješenje o sudskoj opomeni objavljuje se odmah po završetku glavnog pretresa s bitnim razlozima.POSEBNE ODREDBE O IZRICANJU SUDSKE OPOMENE Izricanje sudske opomene (Član356. odnosno držatelju. i odluke o mjerama sigurnosti.

osjetljivosti i osobnim svojstvima maloljetnika.Odluke povodom žalbe (Član 360. 363. roditelj.) Kad se u toku postupka utvrdi da maloljetnik u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije navršio četrnaest godina života . upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. Obavezna odbrana (Čl. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. staratelj. kako vođenje krivičnog postupka ne bi štetno uticalo na razvoj maloljetnika. odnosno vjerski službenik i 6.POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA OPĆE ODREDBE Primjena drugih odredbi ZKP-a u postupku prema maloljetnicima(Čl. 364. 365. Oslobođenje od dužnosti svjedočenja (Čl. vjerski ispovjednik. Spajanje i razdvajanje postupka (Čl. krivični postupak će se obustaviti i o tome će se obavijestiti organ starateljstva.) Pri preduzimanju radnji kojima je prisutan maloljetnik. 362.) Ako je žalbu protiv rješenja o sudskoj opomeni izjavio tužilac na štetu optuženog. Ako sam maloljetnik. branitelj. odnosno suđenja nisu navršile dvadeset jednu godinu života. Ostale odredbe ovog zakona primjenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ove glave.) Maloljetnik mora imati branitelja od početka pripremnog postupka. oslobođeni su samo 1. 4.) Odredbe ove glave primjenjuju se u postupku prema osobama koje su učinile krivično djelo kao maloljetnici. drugostepeni sud može donijeti presudu kojom se optuženi oglašava krivim i osuđuje na kaznu ili kojom se izriče uvjetna osuda. svi koji učestvuju u postupku dužni su postupati obazrivo. Povodom bilo čije žalbe protiv rješenja o sudskoj opomeni drugostepeni sud može donijeti presudu kojom se optužba odbija ili se optuženi oslobađa od optužbe ako nađe da je prvostepeni sud pravilno utvrdio odlučne činjenice i da po pravilnoj primjeni zakona dolazi u obzir izricanje jedne od ovih presuda. 2. 3.) 218 .) Od dužnosti svjedočenja o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika. Glava XXVII . a u vrijeme pokretanja postupka. ali da po pravilnoj primjeni zakona dolazi u obzir izricanje kazne. njegov zakonski zastupnik ili srodnici ne uzmu branitelja. Obazrivo postupanje (Čl. socijalni radnik. Primjena odredbi prema djeci (Čl. 361. ako nađe da je prvostepeni sud pravilno utvrdio odlučne činjenice. usvojitelj. 5. a naročito pri njegovom ispitivanju. 366. njega će postaviti po službenoj dužnosti sudija za maloljetnike.

kao i drugi organi i ustanove od kojih se traže obavještenja. postupak prema njemu će se razdvojiti i provesti po odredbama ove glave. ovog zakona pred vijećem koje sudi punoljetnim osobama. iako postoje dokazi da je maloljetnik učinio krivično djelo. Pozivanje i dostavljanje pismena (Čl. odnosno zakonskog zastupnika. raniji život maloljetnika i njegova osobna svojstva.) Kad je osoba učinila neko krivično djelo kao maloljetna. na obrazloženi prijedlog tužitelja. ovog zakona s tim da se maloljetniku neće dostavljati pismena isticanjem na oglasnoj ploči suda. ni odluka donesena u tom postupku.) U prvom stepenu sudi sudija za maloljetnike (SZM) koji vodi i pripremni postupak i obavlja i druge poslove u postupku prema maloljetnicima. ali bez navođenja osobnih podataka maloljetnika iz kojih se može utvrditi njegov identitet. Postupak prema maloljetniku može se spojiti s postupkom protiv punoljetne osobe i provesti po općim odredbama ovog zakona samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razjašnjenje stvari. 367. Tužitelj može 219 . u skladu s ovim zakonom. 369. provest će se jedinstven postupak po članu 32.Kad je maloljetnik učestvovao u učinjenju krivičnog djela zajedno s punoljetnom osobom. izvještaji ili mišljenja dužni su najhitnije postupiti . Vijeće za maloljetnike u sastavu od trojice sudija odlučuje po žalbama protiv odluke sudije za maloljetnike u slučajevima predviđenim ovim zakonom.) Maloljetnik se poziva preko roditelja. 372. Objavljivanje toka krivičnog postupka (Čl. Sastav suda (Čl. Rješenje o tome donosi SZM. POKRETANJE POSTUPKA (Čl. i 374.) Primjena načela oportuniteta i odgojne preporuke Za krivična djela s propisanom kaznom zatvora do tri godine ili novčanom kaznom tužitelj može odlučiti da ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka.) Ne smije se objaviti tok krivičnog postupka prema maloljetniku. a neko kao punoljetna. Dostavljanje odluka i drugih pismena maloljetniku vrši se shodno odredbama člana 185. 370. ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se vodi postupak prema maloljetniku. Provođenje jedinstvenog postupka (Čl. Pravomoćna odluka suda može se objaviti.) Organi koji učestvuju u postupku prema maloljetniku. s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je učinjeno. Dužnost hitnog postupanja (Čl.kako bi se postupak što prije završio. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba. 373. 371.

odnosno odgojnu mjeru koja se izvršava. Radnjama u pripremnom postupku mogu biti prisutni tužitelj i branitelj. PRIPREMNI POSTUPAK Odgojne preporuke i zahtjev za pokretanje postupka (Čl. tužitelj može odlučiti da ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka za drugo krivično djelo maloljetnika ako s obzirom na težinu tog krivičnog dijela. zatražit će da o tome odluči vijeće za maloljetnike. Ako odluči da izrekne odgojnu preporuku.) SZM sam određuje način izvođenja pojedinih radnji držeći se odredaba ovog zakona u onoj mjeri koja osigurava prava maloljetnika na odbranu. posebno će se utvrditi godine života maloljetnika. Kad je izvršenje kazne ili odgojne mjere u toku. pored činjenica koje se odnose na krivično djelo. ali najduže na 30 dana. 375. u dogovoru s organom starateljstva. kao i druge okolnosti koje se tiču njegove osobe. psiholog i dr. 220 . Podatke o osobnosti maloljetnika pribavlja SZM. ispitat će se sredina u kojoj živi i prilike pod kojima maloljetnik živi. Prije donošenja odluke o tome hoće li se složiti s ovim zahtjevom koji se odnosi na krivična djela s propisanom kaznom zatvora do tri godine ili novčanom kaznom. SZM će odlučiti da se postupak prema maloljetniku ne pokrene. SZM može zatražiti da te podatke prikupi određena stručna osoba (socijalni radnik. 377. okolnosti potrebne za ocjenu njegove duševne razvijenosti. 376. Prije donošenja ove odluke tužitelj je dužan razmotriti mogućnost i opravdanost izricanja odgojne preporuke Ako za donošenje takve odluke treba da se ispituju lična svojstva maloljetnika tužitelj može. Ako se SZM ne složi sa zahtjevom za pokretanje pripremnog postupka. obavit će se uz pomoć pedagoga ili druge stručne osobe. Pribavljanje podataka o osobnosti maloljetnika (Čl.) Tužitelj podnosi zahtjev za pokretanje pripremnog postupka SZM-u.zatražiti mišljenje organa starateljstva o cjelishodnosti pokretanja postupka prema maloljetniku. SZM je dužan razmotriti mogućnosti i opravdanost izricanja odgojne preporuke u skladu s odredbama KZFBiH. a može njihovo pribavljanje povjeriti i organu starateljstva. prava oštećenog i prikupljanje dokaza potrebnih za odlučivanje.) U pripremnom postupku prema maloljetniku. ne bi imalo svrhe vođenje postupka i izricanje krivičnopravne sankcije za to djelo.). Osobe koje prisustvuju radnjama u pripremnom postupku (Čl. kao i na kaznu. Ispitivanje maloljetne osobe. uputiti maloljetnika u prihvatilište ili u ustanovu za ispitivanje ili vaspitanje. kad je to potrebno. defektolog.

Ako tužitelj ne podnese zahtjev da se pripremni postupak dopuni niti stavi obrazloženi prijedlog SZM za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora ni u roku od dva mjeseca od dostave spisa od strane SZM . s tim da vijeće za maloljetnike vrši kontrolu opravdanosti ove mjere svakih mjesec dana. a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora najmanje pet godina ili teža kazna. ako postoji osnovana bojazan da će uništiti. 2. Nakon završetka pripremnog postupka. krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.smatrat će se da je odustao od krivičnog gonjenja. ako je to potrebno radi izdvajanja maloljetnika iz sredine u kojoj je živio ili radi pružanja pomoći. ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti. 382. Na osnovu rješenja o određivanju pritvora koje je donio SZM. odgojnu ili sličnu ustanovu.) Izuzetno. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.) SZM može narediti da se maloljetnik u toku pripremnog postupka smjesti u prihvatilište. odnosno staratelj maloljetnika. pritvor može trajati najduže mjesec dana. SZM može maloljetniku odrediti pritvor ako se 1. Obrazloženi prijedlog (Čl. Ako se SZM ne složi s prijedlogom tužitelja. Obustava postupka (Čl. pritvor može da traje najduže još šest mjeseci. Određivanje pritvora (Čl. Vijeće za maloljetnike dužno je obaviti kontrolu neophodnosti pritvora svakih 15 dana. Protiv rješenja vijeća dopuštena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. sakriti. saučesnike ili prikrivače i 3. 379. 381. 378. SZM dostavlja spise tužitelju koji je dužan u roku od 8 dana zahtijevati da se pripremni postupak dopuni ili podnijeti obrazloženi prijedlog SZM za izricanje odgojne mjere ili kazne ili izjaviti da odustaje od postupka i podnijeti prijedlog za obustavu postupka.) Ako u toku pripremnog postupka tužitelj nađe da nema osnove za vođenje postupka prema maloljetniku ili se kazna/odgojna mjera već izdržavaju.) Nakon što ispita sve okolnosti koje se odnose na učinjenje krivičnog djela i na osobu maloljetnika. zaštite ili smještaja maloljetnika. Vijeće za maloljetnike može u slučaju postojanja zakonskih razloga produžiti pritvor za još dva mjeseca.SZM može odobriti da radnjama u pripremnom postupku bude prisutan predstavnik organa starateljstva i roditelj. da se stavi pod nadzor organa starateljstva ili da se preda drugoj obitelji. 221 . Smještaj maloljetnika (Čl. stavit će prijedlog SZM da obustavi postupak.

Branitelj i tužitelj su dužni prisustvovati. 388.) Kad primi prijedlog tužitelja. Kazna maloljetničkog zatvora i zavodske mjere izriču se samo po održanom glavnom pretresu. kao i naučnici. branitelj. rukovođenju glavnim pretresom. preduzeti mjere da se postupak ubrza. Odlučivanje na glavnom pretresu (Član 385. ako smatra da njihova primjena u konkretnom slučaju ne bi bila cjelishodna. SZM će obavijestiti ured tužitelja i advokatsku komoru. U toku glavnog pretresa SZM može narediti da se. branitelja i predstavnika organa starateljstva. javnost je uvijek isključena. Osim maloljetnika glavnom pretresu mora biti prisutan tužitelj kad je podnio prijedlog za izricanje odgojne mjere ili kazne i branitelj. shodno će se primjenjivati odredbe ovog zakona o glavnom pretresu.) Kad se sudi maloljetniku. Isključenje javnosti (Član 386. roditelj/staratelj. Zakazivanje gl. SZM može dopustiti da glavnom pretresu budu prisutne osobe koje se bave zaštitom i odgojem maloljetnika ili suzbijanjem maloljetničkog kriminaliteta. maloljetnik. ali SZM može odstupiti od ovih pravila.) 222 . Kontrola postupka (Član 383.) SZM obavještava predsjednika suda svakih 15 dana koji predmeti maloljetnika nisu okončani i o razlozima zbog kojih je po pojedinim predmetima postupak još u toku. na glavni pretres pozvat će se i roditelji maloljetnika. Nedolazak roditelja. o odlaganju i prekidanju glavnog pretresa. pretresa ili održavanje ročišta i donošenje odluke (Čl. o zapisniku i o toku glavnog pretresa. koje može odlučiti da se potupak obustavi ili nastavi pred SZM.zatražit će da o tome odluči vijeće za maloljetnike. Za vrijeme izvođenja pojedinih dokaza ili govora stranaka SZM može narediti da se maloljetnik udalji sa zasjedanja. SZM će saopćit maloljetniku odgojnu mjeru koja mu je izrečena. po potrebi. staratelja ili predstavnika organa starateljstva ne sprječava sud da održi glavni pretres. sa zasjedanja udalje sve ili pojedine osobe. SZM zakazuje ročište ili glavni pretres. Predsjednik suda će. osim tužitelja.) Kad se odlučuje na osnovu glavnog pretresa. odnosno staratelj i organ starateljstva. Ako ne dođu. Pored osoba čije je prisustvo obavezno na glavnom pretresu. Na ročište će se pozvati tužitelj. PRVOSTEPENI POSTUPAK Zakazivanje ročišta ili glavnog pretresa (Član 384.

) SZM nije vezan za prijedlog tužitelja pri odlučivanju hoće li prema maloljetniku izreći kaznu ili će primijeniti odgojnu mjeru. odnosno rješenja.) mogu podnijeti žalbu sve osobe koje imaju pravo na žalbu protiv presude (član 308. tužitelj. srodnik po krvi u pravoj liniji. staratelj. U obrazloženju rješenja navest će se opis djela i okolnosti koje opravdavaju primjenu izrečene odgojne mjere. protiv rješenja kojim je maloljetniku izrečena odgojna mjera i protiv rješenja o obustavljanju postupka (član 283. SZM ne može maloljetniku izreći kaznu nego samo odgojnu mjeru. SZM dužan je da pisano izradi presudu. tač.) Protiv presude kojom je maloljetniku izrečena kazna maloljetničkog zatvora. Branitelj. PRAVNI LIJEKOVI Žalba protiv presude i rješenja (Član 391. od d) do f) ovog zakona donosi presudu kojom se optužba odbija ili kojom se optuženi oslobađa od optužbe (član 299. Presuda kojom se maloljetniku izriče kazna maloljetničkog zatvora donosi se u obliku iz člana 300. Odluke Vijeća za maloljetnike i zabrana reformatio in peius (Član 392. SZM će rješenjem obustaviti postupak u slučajevima kad sud na osnovu člana 298.) SZM može maloljetnika obavezati na plaćanje troškova krivičnog postupka i na ispunjenje imovinskopravnog zahtjeva samo ako je maloljetniku izrekao kaznumaloljetničkogzatvora. stav 2. odnosno rješenja. Žalba protiv rješenja kojim se izriče odgojna mjera koja se izdržava u ustanovi zadržava izvršenje rješenja ako SZM. ali se maloljetnik ne oglašava krivim za krivično djelo koje mu se stavlja na teret. U izreci ovog rješenja navodi se samo koja se mjera izriče. a u posebno složenim slučajevima u roku od 15 dana od dana objavljivanja presude. ne odluči drugačije.) i to u roku od 8 dana od dana prijema presude.) 223 . sestra i hranitelj mogu podnijeti žalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje.). ali ako je tužitelj odustao od prijedloga. kao i kad sudija nađe da nije cjelishodno izreći maloljetniku ni odgojnu mjeru. niti kaznu. Troškovi postupka i imovinskopravni zahtjev (Član 390. ovog zakona.SZM dužan je zakazati glavni pretres ili održati ročište za izricanje odgojne mjere u roku od osam dana od dana prijema prijedloga tužitelja ili od dana kad je na ročištu odlučeno da se održi glavni pretres. bračni odnosno vanbračni drug. usvojitelj. odnosno rješenje u roku od osam dana. uz saglasnost s roditeljima maloljetnika i po saslušanju maloljetnika. Odluke SZM (Član 389. SZM donosi rješenje i kad izriče odgojnu mjeru maloljetniku. Odlaganje ili prekidanje glavnog pretresa određuje se samo izuzetno. brat.

odnosno voditi iz zakonom propisanih razloga ili ako je protiv njega krivični postupak već proveden. odnosno voditi kada protiv učinitelja krivični postupak nije moguće pokrenuti. ili na prijedlog tužitelja. od organa starateljstva i dr.) Kad su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za izmjenu odluke o izrečenoj odgojnoj mjeri.) Tužitelj može odlučiti da protiv pravne osobe ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka kada okolnosti slučaja ukazuju da to ne bi bilo cjelishodno jer je doprinos pravne osobe učinjenju krivičnog djela bio neznatan ili pravna osoba nema imovine ili ima tako malo imovine da ne bi bila dovoljna ni za pokriće troškova postupka. po pravilu. roditelja ili staratelja maloljetnika ili dr. Postupak samo protiv pravne osobe se može pokrenuti. a pribavit će i potrebne izvještaje od ustanove u kojoj maloljetnik izdržava zavodsku mjeru. vijeće za maloljetnike može tu kaznu. Izmjena odluke i obustava izvršenja (član 395. upravnika ustanove ili organa starateljstva kome je povjeren nadzor nad maloljetnikom. Prije donošenja odluke SZM će saslušati tužitelja. Ako prvostepenom odlukom nije izrečena kazna maloljetničkog zatvora ili zavodska mjera. maloljetnika. odnosno mjeru izreći samo ako održi pretres. Pravna osoba u 224 . osobe. U jedinstvenom postupku se protiv optužene pravne osobe i optuženog podiže jedna optužnica i izriče jedna presuda. odluku o izmjeni donosi SZM koji je donio rješenje o odgojnoj mjeri ako sam nađe da je to potrebno. Cjelishodnost pokretanja krivičnog postupka (član 397. ili ako je protiv pravne osobe započet stečajni postupak ili kada je učinitelj krivičnog djela jedini vlasnik pravne osobe protiv kojeg bi se krivični postupak inače pokrenuo. Glava XXVIII – POSTUPAK ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV PRAVNIH OSOBA Jedinstvenost postupka (član 396.) Svaka pravna osoba u krivičnom postupku mora imati svog zastupnika koji je ovlašten za preduzimanje svih radnji za koje je po ovom zakonu ovlašten osumnjičeni. odnosno optuženi i osuđeni.) Zbog istog krivičnog djela.Vijeće za maloljetnike može preinačiti prvostepenu odluku i izreći težu mjeru maloljetniku samo ako je to predloženo u žalbi tužitelja. Zastupnik pravne osobe u krivičnom postupku (član 398. pokreće i vodi krivični postupak zajedno s postupkom protiv učinitelja. protiv pravne osobe se.

) Zastupnik pravne osobe u krivičnom postupku je onaj ko je ovlašten zastupati pravnu osobu po zakonu. Pravna i fizička osoba. kao i ime i prezime zastupnika pravne osobe koji je bio prisutan na glavnom pretresu. odnosno optuženi ne mogu imati istog branitelja. imati branitelja. 225 . osim ako je jedini član pravne osobe. kao i osumnjičeni. dostavljaju se pisarnici i zastupniku. Branitelj pravne osobe u krivičnom postupku (član 403. Izuzeće zastupnika i Troškovi zastupnika (čl.) Optužnica protiv pravne osobe u krivičnom postupku. 2. aktu nadležnog državnog organa ili po statutu. pored zastupnika. osnov odgovornosti pravne osobe. postupku su troškovi kr.) Pravna osoba može. i 402) Zastupnik pravne osobe u krivičnom postupku ne može biti osoba koja je pozvana kao svjedok. namijenjena pravnoj osobi. sjedište pravne osobe.naziv pod kojim pravna osoba u skladu s propisima nastupa u pravnom prometu i sjedište pravne osobe. Sadržaj optužnice (član 404. Presuda pravnoj osobi (član 406. Dostavljanje pismena (član 401. po kojem se oslobađa optužbe za to djelo ili po kojem se optužba odbija. Zastupnik može ovlastiti za zastupanje nekog drugog (pismenim aktom ili usmeno na zapisnik u krivičnom postupku). naziv pod kojim pravna osoba nastupa u pravnom prometu. opis krivičnog djela i 4. Određivanje zastupnika (član 399.) Pored sadržaja propisanog u članu 300. Troškovi zastupnika pravne osobe u kr. b) u izreci presude . 400.) Pismena. pored sadržaja propisanih ovim zakonom. Zastupnik pravne osobe u krivičnom postupku ne može biti ni osoba protiv koje teče postupak zbog istog krivičnog djela. kao i zakonski propis po kojem je optužena. 3. osnivačkom aktu ili drugom aktu pravne osobe. postupka.naziv pod kojim pravna osoba u skladu s propisima nastupa u pravnom prometu i sjedište pravne osobe. Sud mora svaki put utvrditi identitet zastupnika pravne osobe i njegovo ovlaštenje za zastupanje.krivičnom postupku može imati samo jednog zastupnika. ovog zakona pisana presuda pravnoj osobi mora sadržavati: a) u uvodu presude . sadrži : 1.

u stanju neuračunljivosti učini protivpravno djelo. POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI (Član 410. zatraži psihijatrijsko vještačenje kako bi se zaista utvrdilo da li je optuženi duševno obolio i da li je sposoban učestvovati u krivičnom postupku. ovog zakona.) Postoje situacije kada neka teško duševno bolesna osoba kojoj je potrebno liječenje. krivični postupak će se nastaviti.) Za osiguranje izvršenja kazne. U tom slučaju stranke i branilac se mogu obratiti sudu sa prijedlogom da se prekine krivični postupak. Budući da kod neuračunljivih osoba ne postoji krivnja. samim tim nedostaje jedan od elemenata općeg pojma krivičnog djela (subjektivni elemenat). Međutim. u tom slučaju. na prijedlog tužitelja. Odredbe krivičnog zakona pokazuju da je zakonodavac izmijenio shvatanje u odnosu na ranija zakonodavna rješenja po pitanju da li osoba sa navedenim osobinama može učiniti krivično djelo.Mjera osiguranja ( član 407. Ako se takvim vještačenjem ispostavi kao tačno da je kod optuženog nastupila duševna bolest nakon učinjenog krivičnog djela i da nije sposoban učestvovati u postupku. Ovdje se polazi od toga da je uračunljivost (smanjena uračunljivost i bitno smanjenja uračunljivost) pretpostavka za krivnju. Glava XXIX . U ovom slučaju shodno se primjenjuju odredbe člana 216. 226 . s obzirom da je krivnja u tom slučaju isključena (adversarni sistem). Obaveza je suda da. već samo protivpravno djelo. ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM I ZA OPOZIVANJE UVJETNE OSUDE POSTUPAK U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI (Član 409.POSTUPAK ZA PRIMJENU MJERA SIGURNOSTI. oduzimanja imovine ili oduzimanja imovinske koristi. sud rješenjem prekida postupak i optuženog upućuje organu nadležnom za pitanje socijalnog staranja. i koja je opasna za sebe i za okolinu. Krivični zakon izričito predviđa da se učiniocu krivičnog djela za koje je krivično odgovoran izriče krivičnopravna sankcija. s obzirom da optuženi nije sposoban u njemu učestvovati. kada su u pitanju neuračunljive osobe. što se mora provjeriti preko vještaka neuropsihijatra. ali se takve osobe ne izjašnjavaju o krivnji. Nakon što se eventualno poboljša zdravstveno stanje optuženog. krivični zakon više ne predviđa mogućnost izricanja krivičnopravne sankcije. protiv pravne osobe u krivičnom postupku odrediti privremeno osiguranje. Tužilac protiv neuračunljivih osoba podnosi sudiji optužnicu na potvrđivanje. sud može. Zakonodavac je zauzeo stanovište da neuračunljive osobe ne mogu učiniti krivično.) Moguće su situacije da nakon učinjenja krivičnog djela kod optuženog nastupi duševno oboljenje.

a po saslušanju tužitelja i učinitelja. odnosno kad je obustavljen.) O primjeni mjere sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti sud odlučuje pošto pribavi nalaz i mišljenje vještaka. kao i kad je u presudi kojom je optuženi proglašen krivim propušteno da se donese takva odluka. odnosno vijeće. jer na glavnom pretresu optužnicu može konzumirati samo presuda. ako to zahtijevaju interesi opće sigurnosti o čemu se donosi posebno rješenje. Ako tužitelj ne odustane od svog prijedloga iz optužnice da je djelo učinjeno u stanju neuračunljivosti. Pošto je prethodno podignuta optužnica. Rješenje o oduzimanju predmeta donosi sudija. sud donosi utvrđujuću presudu koja sada u našem krivičnom postupku predstavlja četvrti oblik prvostepene presude. po službenoj dužnosti ili na prijedlog ustanove u kojoj se učinitelj liječio ili je trebao da se liječi.Tužilac je u ovoj optužnici dužan staviti dva prijedloga: 1) da sud utvrdi da je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti. Oduzimanje predmeta (Član 412. 227 . Postupak u slučaju obaveznog liječenja od ovisnosti (Član 411. Ako je pri izricanju uvjetne osude učinitelju određeno liječenje na slobodi. a on se nije podvrgao liječenju ili ga je samovoljno napustio. Zatim se suđenje nastavlja kao i za svakog drugog optuženog.) Predmeti koji se po KZFBiH moraju oduzeti oduzet će se i kad se krivični postupak ne završi presudom kojom se optuženi proglašava krivim. 2) da sud privremeno odredi prisilini smještaj u zdravstvenoj ustanovi. sud mora donijeti i rješenje o privremenom prisilnom smještaju u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od 6 mjeseci. koji se izvršava u zdravstvenoj ustanovi. Protiv osumnjičenog/optuženog može se odrediti i pritvor. sud ne može odlučivati rješenjem. sud može. uz izvještavanje zdravstvene ustanove. sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija. Nakon toga. U svom nalazu i mišljenju vještak treba da se izjasni i o mogućnostima za liječenje optuženog. a ne samo da se radi o osobi sa navedenim osobinama. Ukoliko se na glavnom pretresu ustanovi da nije riječ o neuračunljivoj osobi. Kada se donese utvrđujuća presuda. odrediti opozivanje uvjetne osude ili prinudno izvršenje sigurnosne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti. u trenutku kad je postupak završen. U toku suđenja se mora utvrditi da je neuračunljiva osoba učinila djelo. tužilac će odustati od svojih prijedloga (da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti i da se predmet uputi organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja).

Na isti način postupit će se u odnosu na osobu na koju je imovinska korist prenesena.) Kad dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.) Kad je u uvjetnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđeni ne vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom.Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Član 413. Ako sud u toku glavnog pretresa utvrdi da dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi. sud će po službenoj dužnosti. po dopuštenju sudije. kao i predstavnik pravne osobe pozvat će se na glavni pretres radi saslušanja. prekinut će glavni pretres i pozvat će osobu na koju je imovinska korist prenesena. svjedocima i vještacima. imovinske koristi (Član 417. Postupak oduzimanja imovinske koristi pribavljene kriv.) Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom utvrđuje se u krivičnom postupku po službenoj dužnosti. a osuđeni u određenom roku nije ispunio te obaveze. U izreci presude ili rješenja sud će navesti koji se predmet. osuđenog i oštećenog. ne nadoknadi štetu ili ne ispuni druge obaveze. odnosno predsjednika vijeća. kao i predstavnika pravne osobe. postavlja pitanja optuženom. ovlašten je da u vezi s utvrđivanjem imovinske koristi predlaže dokaze i da.) Kad dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. odnosno novčani iznos oduzima.) Sud će visinu iznosa imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom utvrditi po slobodnoj ocjeni ako bi inače njeno utvrđivanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka. sud će provesti postupak za opozivanje uvjetne osude na prijedlog tužitelja ili po službenoj dužnosti. djelom (Član 414. Osoba na koju je imovinska korist prenesena. Postupak opozivanja uvjetne osude(Član 421. Tužitelj je u toku postupka dužan prikupljati dokaze i izviđati okolnosti koje su od važnosti za utvrđivanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Sud je obavezan da zakaže saslušanje radi utvrđivanja činjenica. kao i predstavnik pravne osobe. Privremene mjere osiguranja (Član 416. na koje će pozvati tužitelja. ako nije pozvana kao svjedok. po odredbama koje važe za izvršni postupak. Predstavnik pravne osobe saslušat će se na glavnom pretresu poslije optuženog. Sadržaj odluke kojom se izriče mjera oduzim.) Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom sud može izreći u presudi kojom se optuženi oglašava krivim i u rješenju o primjeni vaspitne mjere. Utvrđivanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Član 415. Ako sud utvrdi da osuđeni nije ispunio 228 . odrediti privremene mjere osiguranja. osoba na koju je imovinska korist prenesena.

Sudsko brisanje uvjetne osude (Član 424. Zaduženi sudija zakazat će i provesti saslušanje tužitelja i osuđenog. a može takav izveštaj tražiti i od uprave ustanove u kojoj je osuđeni izdržavao kaznu. Ovo rješenje dostavit će se osuđenom. Ako sud nađe da nema osnova za donošenje koje od tih odluka. izvršit će se potrebna provjeravanja.POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJU OSUDE ILI PRESTANKU MJERA SIGURNOSTI I PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE Rješenje o brisanju osude (Član 422.) Ako uvjetna osuda ne bude opozvana ni poslije jedne godine od dana proteka vremena provjeravanja.) Ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude. 229 . osuđeni može tražiti da sud donese rješenje o brisanju osude. Postupak brisanja osude na osnovu sudske odluke (Član 425. osuđeni može tražiti da se utvrdi da je brisanje osude nastupilo po zakonu. Prijedlog osuđenog za brisanje osude (Član 423. sud će donijeti rješenje kojim se utvrđuje brisanje uvjetne osude. Prije donošenja rješenja o brisanju osude. koja se podnosi sudu. rješenjem će obustaviti postupak za opozivanje uvjetne osude. tužitelju i organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije. donijet će presudu kojom će opozvati uvjetnu osudu i odrediti da se utvrđena kazna izvrši ili produžiti rok za ispunjenje obaveze ili je zamijeniti drugom odgovarajućom obavezom ili osloboditi osuđenog ispunjenja izrečene obaveze. shodno odredbama KZFBiH.obavezu koja mu je bila određena presudom. Ako nadležni organ ne postupi po zahtjevu osuđenog u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. a naročito će se prikupiti podaci o tome da li je protiv osuđenog u toku krivični postupak za neko novo krivično djelo učinjeno prije isteka roka predviđenog za brisanje osude. pokreće se na molbu osuđenog.) Kad po zakonu brisanje osude nastupa protekom određenog vremena i pod uvjetom da osuđeni u tom vremenu ne učini novo krivično djelo. a o ponašanju osuđenog može zatražiti izveštaj od policijskog organa. Glava XXX .) Postupak za brisanje osude na osnovu sudske odluke. rješenje o brisanju osude donosi po službenoj dužnosti organ nadležan za vođenje poslova kaznene evidencije.

U obrazloženju presude iznijet će razloge kojima se rukovodio prilikom izricanja sankcije. toj državi se mogu. odnosno tužitelj molbe dostavlja Federalnom ministarstvu pravde koje ih dostavlja nadležnom ministarstvu Bosne i Hercegovine. odnosno tužitelj po zakonima Bosne i Hercegovine i u skladu sa svojom nadležnošću. 230 . u skladu s odredbama ovog zakona. molbu inozemnog organa za pravnu pomoć. (član 429. U izreku presude našeg suda unijeće se potpuna izreka i naziv suda iz inozemne presude. – 434. 428. pr. Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi (član 433. ustupiti svi krivični spisi radi krivičnog gonjenja i suđenja.) Ako je na teritoriji Federacije krivično djelo učinio stranac koji ima prebivalište u stranoj državi.) « Međunarodna kriv. tako što sud. Protiv presude mogu izjaviti žalbu tužitelj i osuđeni ili njegov branitelj. putem nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine. osuđeni može molbu ponoviti po isteku jedne godine od dana pravomoćnosti rješenja o odbijanju molbe. izvan uvjeta za izručenje osumnjičenih odnosno optuženih osoba predviđenih u Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. U uvjerenju koje se građanima izdaje na osnovu podataka iz krivične evidencije.» (čl 428) Molbe suda. i ako sankciju izrekne i sud prema krivičnom zakonodavstvu Federacije. te sankcija. brisana osuda i brisane pravne posljedice osude ne smiju se spominjati. Izvršenje presude inozemnog suda (član 431. ukoliko zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom nije što drugo određeno.) Kada Federalno ministarstvo pravde primi. Glava XXXI .) Sud neće postupiti po molbi inozemnog organa kojom se traži izvršenje krivične presude inozemnog suda. dužno je molbu dostaviti nadležnom tužitelju. pomoć pruža se po odredbama ovog zakona. ako se strana država tome ne protivi. O dopuštenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet molbe inozemnog organa odlučuje sud.Ako sud odbije molbu zato što osuđeni svojim ponašanjem nije zaslužio brisanje osude.POSTUPAK ZA PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI I IZVRŠENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U KRIVIČNOPRAVNIM STVARIMA (čl. odnosno tužitelja za pravnu pomoć u krivičnim predmetima dostavljaju se inozemnim organima diplomatskim putem. ovog člana.) Postupanje po molbi inozemnih organa (Član 430. Izuzetno od odredbe stava 1. sud će izvršiti inozemnu pravomoćnu presudu u odnosu na sankciju koju je izrekao inozemni sud ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Prije podizanja optužnice. ako je u ponovljenom postupku presudom optužba odbijena zbog nenadležnosti suda. dostaviti sa spisima nadležnom tužitelju. Ako je oštećeni državljanin Bosne i Hercegovine.POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE.) Federalno ministarstvo pravde će zahtjev strane države da se u Federaciji preduzme krivično gonjenje državljanina Bosne i Hercegovine ili osobe koja ima prebivalište u Bosni i Hercegovine za krivično djelo iz nadležnosti Federacije izvršeno izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Preuzimanje krivičnog gonjenja od države (član 434. a ovlašteni tužitelj je preduzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom.) 231 . strana država koja je uputila zahtjev. odnosno optuženim.) Naknada štete zbog neopravdane osude (član 435. nehumanom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Osuđeni nema pravo na naknadu štete ako je svojim lažnim priznanjem ili na drugi način namjerno prouzrokovao osudu. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma s osumnjičenim. – 444. na prijedlog tužitelja. GLAVA XXXII . kao i o pravnomoćnoj odluci donesenoj u krivičnom postupku. a kasnije je povodom vanrednog pravnog lijeka ponovljeni postupak pravomoćno obustavljen ili je pravomoćnom presudom oslobođena od optužbe. osim ako je dato osiguranje za ostvarivanje njegovog imovinskopravnog zahtjeva. REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE (čl. O odluci kojom se odbija da se preduzme krivično gonjenje.odluku donosi SPS. ustupanje nije dopušteno ako se on tome protivi. odnosno vijeću u svrhu zakazivanja glavnog pretresa . Zastarjelost potraživanja za naknadu štete (član 436. a do ustupanja predmeta sudiji. 435. ili je optužba odbijena osim u sljedećim slučajevima: 1.Ustupanje krivičnog gonjenja i suđenja nije dopušteno ako se njime stranac može izložiti nepravednom postupku. Nakon podizanja optužnice.) Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ima osoba kojoj je bila pravomoćno izrečena krivičnopravna sankcija ili koja je oglašena krivom. obavijestit će se. diplomatskim putem. odluku o ustupanju donosi tužitelj. osim ako je na to bio prinuđen. 2. a oslobođena od kazne. ako je do obustave postupka ili presude kojom se optužba odbija došlo zbog toga što je u ponovljenom postupku tužitelj odustao od krivičnog gonjenja.

Osobi koja je lišena slobode bez zakonskog osnova pripada pravo na naknadu štete ako joj nije određen pritvor. a povodom ponavljanja krivičnog postupka izrečena joj je kazna lišenja slobode u kraćem trajanju od kazne koju je izdržala ili joj je izrečena krivičnopravna sankcija koja se ne sastoji u lišenju slobode ili je oglašena krivom. Nasljednici oštećene osobe mogu poslije njegove smrti nastaviti postupak za naknadu štete. Ostale osobe kojima pripada pravo na naknadu štete (član 439. Podnošenje tužbe nadležnom sudu za naknadu štete (član 437. neosnovano lišena slobode ili je zadržana duže u pritvoru ili ustanovi za izdržavanje kazne ili mjere. osobi koja je u pritvoru provela duže nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena. b) osobi koja je izdržavala kaznu lišenja slobode. oštećeni može kod nadležnog suda podnijeti tužbu za naknadu štete. odnosno pravomoćnosti rješenja tužitelja ili suda kojim je postupak obustavljen. U slučaju da Federacija naknadi štetu zbog neosnovanog lišenja slobode ili neopravdane osude ona stiče pravo regresa od kantona čijim je zakonom osnovan sud koji je donio pravomoćnu presudu. odnosno pokrenuti postupak ako je oštećena osoba umrla prije isteka roka zastarjelosti a da se zahtjeva nije odrekla. a ako je povodom zahtjeva za podnošenje vanrednog pravnog lijeka podnesena žalba vijeću apelacionog odjeljenja od dana prijema odluke tog vijeća. Naknada štete ne pripada osobi koja je svojim nedopuštenim postupcima prouzrokovala lišenje slobode. c) osobi koja je usljed pogreške ili nezakonitog rada organa.) Pravo na naknadu štete pripada: a) osobi koja je bila u pritvoru. oštećeni može podnijeti tužbu u pogledu ostatka zahtjeva. Tužba za naknadu štete podnosi se protiv Federacije. a oslobođena od kazne. odnosno rješenje. Prije podnošenja sudu tužbe za naknadu štete. ostećeni je dužan da se svojim zahtjevom obrati Federalnom ministarstvu pravde radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade. 232 . niti joj je vrijeme za koje je lišena slobode uračunato u izrečenu kaznu za krivično djelo ili za prekršaj . Ako je postignut sporazum samo u dijelu odštetnog zahtjeva.) Nasljednici oštećenog nasljeđuju samo pravo oštećene osobe na naknadu imovinske štete. Pravo nasljednika na naknadu štete (član 438.) Ako zahtjev za naknadu štete ne bude usvojen ili po njemu Federalno ministarstvo pravde ne donese odluku u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.Pravo na naknadu štete zastarijeva protekom tri godine od dana pravomoćnosti presude kojom je optuženi oslobođen od optužbe ili kojom je optužba odbijena. a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je postupak obustavljen ili je pravomoćnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena.

na njen zahtjev. ovog člana staž priznat. odnosno staž osiguranja kao da je bila na radu za vrijeme za koje je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode staž izgubila.) Ako se ne zna prebivalište ili boravište osumnjičenog/ optuženog. Uvjeti za izdavanje potjernice (član 446. odnosno sud obavijeste o njegovoj adresi. O poništenom upisu ne smiju se nikom davati podaci iz kaznene evidencije. tužitelj. Ako slučaj nije prikazan u sredstvu javnog informiranja. ovakvo saopćenje će se. Zahtjev se podnosi sudu u roku od šest mjeseci. O zahtjevu odlučuje vijeće. ako je usljed pravne kvalifikacije djela u ranijoj presudi bio teže povrijeđen ugled osuđene osobe. braći i sestrama. Staž osiguranja priznat odredbom stava 1. roditeljima.POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTJERNICE I OBJAVE Traženje adrese (član 445.) 233 . Rehabilitacija (član 442. privrednom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je ta osoba zaposlena. djeci. isplatit će se iz sredstava budžeta Federacije propisani doprinos za vrijeme za koje je odredbom stava 1.) Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lišenje slobode neke osobe prikazan u sredstvima javnog informiranja i time bio povrijeđen ugled te osobe. odnosno neosnovanost lišenja slobode. Na zahtjev organa ili pravne osobe kod koje se ovo pravo ostvaruje. odnosno staža osiguranja. a ako je to za njenu rehabilitaciju potrebno i političkoj stranci ili U.) Poslije smrti osuđene osobe pravo na podnošenje odštetnog zahtjeva pripada njenom bračnom odnosno vanbračnom drugu. odnosno sud će zatražiti od policijskih organa da osumnjičenog/optuženog potraže i da tužitelja.Naknada štete prouzrokovane sredstvima javnog informiranja (član 440. Zahtjev se može se podnijeti i kad je povodom vanrednog pravnog lijeka izmijenjena pravna kvalifikacija djela. objaviti u novinama ili drugom sredstvu javnog informiranja saopćenje o odluci iz koje proizilazi neopravdanost ranije osude. ovog člana.) Sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim se poništava upis neopravdane osude u kaznenoj evidenciji.) Osobi kojoj je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja.G. Rješenje se dostavlja organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije. sud će. na zahtjev te osobe. kad je to po odredbama ovog zakona neophodno. priznaje se radni staž. dostaviti organu. Osobe kojima pripada pravo podnošenja odštetnog zahtjeva (član 441. GLAVA XXXIII . Pravo na naknadu štete u vezi sa zaposlenjem (član 444. nadležni organ ili pravna osoba uzet će u obzir staž priznat odredbom stava 1. Prilikom svakog rješavanja o pravu na koje utiče dužina radnog staža. ovog člana u cjelini se uračunava u mirovinski staž.

nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine može raspisati međunarodnu potjernicu. Policijski organi mogu objavljivati i fotografije leševa i nestalih osoba ako postoji osnovana sumnja da je do smrti.Izdavanje potjernice može se narediti kad se osumnjičeni /optuženi protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna nalazi u bjekstvu. odnosno ustanova iz koje je pobjegla osoba na izdržavanju kazne ili zavodske mjere. Naredbu u takvom slučaju izdaje upravnik ustanove. Izdavanje potjernice naredit će se i u slučaju bjekstva osuđenog iz ustanove u kojoj izdržava kaznu.) Organ koji je naredio izdavanje potjernice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe tražena osoba ili predmet ili kad nastupi zastarjelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne ili drugi razlozi zbog kojih potjernica ili objava nije više potrebna. Izdavanje potjernice naređuje sud. Povlačenje potjernice ili objave (član 448.) Potjernicu i objavu raspisuje nadležni policijski organ koga određuje sud u svakom pojedinom slučaju. naredit će se izdavanje objave kojom će se zatražiti da se podaci ili obavještenja dostave organu koji vodi postupak. Izdavanje objave (član 447. a postoji naredba za njegovo dovođenje ili rješenje o određivanju pritvora. Ko raspisuje potjernicu ili objavu (član 449.) Ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima koji su u vezi s krivičnim djelom. KRAJ DODATI – PROČITATI ZOBS 234 . a naročito ako je to potrebno radi ustanovljenja istovjetnosti pronađenog nepoznatnog leša. bez obzira na visinu kazne ili bjekstva iz ustanove u kojoj izdržava zavodsku mjeru vezanu s lišenjem slobode. odnosno nestanka tih osoba došlo usljed krivičnog djela. Ako je vjerovatno da se osoba za kojom je izdata potjernica nalazi u inozemstvu. ili ove predmete treba pronaći.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->