P. 1
Skripta Za Drzavni Ispit

Skripta Za Drzavni Ispit

|Views: 1,167|Likes:
Published by Ema Vučetić

More info:

Published by: Ema Vučetić on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2015

pdf

text

original

OSNOVI USTAVNOG UREĐENJA

- Ustav – najviši pravni, politički i konstitutivni akt jedne države - Vrste ustava – 1. Pisani 2. Nepisani - Ustavno uređenje BIH je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta: Republika Srpska i Federacija BIH - Organi vlasti u BIH su: 1) skupština – sastoji se od doma naroda i pretstavničkog doma – 3 predstavništva 2) izvršna vlast – sastoji se od pretsjedništva i savjeta ministara - Ustavni sud – Ustavni sud BIH sastoji se od 9 članova. 4 bira pretstavnički dom Federacije BIH, 2 člana skupština Republike Srpske, a preostala 3 člana za prvi mandat bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u konsultaciji sa pretsjedništvom - Nadležnost ustavnog suda: 1) odlučuje o sporu koji se javlja po ustavu 2) odlučuje o tome da li je odluka entiteta saglasna sa ustavom BIH 3) odlučuje o saglasnosti ustava i zakona entiteta sa ustavom BIH i o svim drugim pitanjima - Centralna banka – ima ovlaštenje da vrši emisiju novca i vodi monetarnu politiku za cijelu BIH, a centralnom bankom upravlja upravni odbor centralne banke - Ustavne odredbe o državljanstvu – Ustav BIH predviđa složeno državljanstvo i to državljanstvo BIH i entitetsko državljanstvo

zakonodavne.Organizacija vlasti dijeli se na: 1) zakonodavnu (narodna skupština) 2) izvršnu (vlada) 3) sudsku (pravosudni organi) Cjelokupnu vlast vrše narodna skupština i vijeće naroda ..Osnove ustavnog uređenja Republike Srpske – Republika Srpska je jedinstven i nedjeljiv ustavno – pravni entitet koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne.Drugi ograni BIH: 1. izvršne i sudske funkcije . Komisija za ljudska prava – sastoji se od Ombudsmena i Doma za ljudska prava .Pravosudni organi BIH – a) Sud BIH – ima 3 nadležnosti: 1) krivičnu 2) upravnu 3) apelacionu b) Tužilaštvo BIH – čine ga: 1) glavni tužilac 2) 3 zamjenika 3) određeni broj tužilaca BIH .Predsjednik Republike – ima 2 potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda .Vladu čine: predsjednik i 2 potpredsjednika .

Uprava je vezana za vladu kao organ izvršne vlasti . a može imati maksimalno 9 sudija.Ustav Republike Srpske –mijenja se ustavnim amandmanima OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE .Javno Pravobranilaštvo Republike Srpske – posebna institucija pravosudnog sistema koji štiti imovinska prava Republike Srpske .Državnu upravu vrše organi državne uprave u skladu sa važećim propisima .Ustavni sud Republike Srpske – ima 7.Vrhovni sud Republike Srpske – najviši sud u Republici .Izvršnu vlast u BIH čine pretsjedništvo i savjet ministara . ..Tužilaštvo Republike Srpske – nije pravosudni organ. Bira ih Narodna skupština Republike Srpske i Vijeće naroda na prijedlog pretsjednika Republike.Javna uprava je širi pojam i obuhvata veći broj vršilaca upravnih aktivnosti i širi sadržaj tih aktivnosti . nego državni organ koji goni učinioce krivičnih djela .Vrste organa uprave u Republici Srpskoj: 1) centralni (odnose se na čitavu teritoriju) i necentralni (odnose se na dio teritorije) 2) viši i niži organi 3) samostalni i u sastavu samostalnih organa 4) Federalni ili zajednički ograni uprave 5) opšti i posebni .

Grad .je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu.odbornici b) načelnik opštine – izvršna vlast c) opštinske uprave – poslovi lokalne uprave 2.Lokalna samouprava – vrši je Opština. Opština ima 3 vrste organa: a) skupštinu opštine . a tu teritorijalnu jedinicu čini više opština.Agencija za državnu upravu – samostalan i nezavisan organ državne uprave koji osniva vlada.6) oružani (vojska) i nenaoružani (civilni) . Grad ima 3 vrste organa: 1) skupština grada – čine je gradski odbornici 2) gradonačelnik – izvršna vlast . Nadležnosti: 1) obuka i stručno usavršavanje državnih službenika 2) praćenje i zapošljavanje državnih službenika 3) razrješenje državnih službenika 4) polaganje ispita pripravnika i drugi poslovi .Oblici organa uprave su: 1) ministarstva 2) uprave 3) inspektorati 4) zavodi 5) direkcije . odnosno Grad 1.

Finansiranje lokalne samouprave – Opština i Grad obezbjeđuju sredstva za rad od: 1) porez na imovinu 2) porez na dohodak građana 3) novčane kazne prekršajnih postupaka 4) administrativne takse 5) komunalne takse 6) porez na dobitke od igara na sreću OSNOVE UPRAVNOG POSTUPKA .Razlikuje se: 1) opšti upravni postupak 2) posebni upravni postupak .3) gradska uprava – obavlja poslove više opština .Načelo upravnog postupka: 1) načelo zakonitosti 2) načelo materijalne istine 3) načelo saslušanja stranke 4) načelo ekonomičnosti 5) načelo efikasnosti .Državni organi dužni su da postupaju po ZUP-u (Zakon o upravnom postupku) .

Stranka može biti svako fizičko i pravno lice ..Stranka i njeno zastupanje – Da bi neko lice moglo imati svojstvo stranke u upravnom postupku potrebno je da ima stranačku ili pravnu sposobnost. troškovi vještaka .Sukob nadležnosti – kada se organi ne mogu sporazumiti koji je od njih u nekom slučaju nadležan za vođenje postupka .Nadležnost za vođenje upravnog postupka data je samo onim organima i organizacijama koji su na to ovlašteni zakonom.Opštenje organa i stranaka – obavlja se: 1) podnescima 2) pozivanjem 3) zapisnicima 4) razmatranjem spisa (uvid u spis) 5) davanjem obavještenja o toku postupka .Rokovi – mogu biti: 1) zakonski (ne mogu se produžiti) 2) rokovi koje određuje organ koji vodi postupak . procesnu sposobnost (može samostalno vršiti procesne radnje) i da ima stvarnu ili stranačku legitimaciju (da to lice ima veze sa predmetom o kome se raspravlja) .Troškovi postupka – 1) opšti troškovi – redovni troškovi u postupku 2) posebni troškovi – putni troškovi službenika. 2 vrste nadležnosti: 1) stvarna – vrste poslova koje obavlja 2) mjesna – određivanje teritorije odnosno područja na kojem djeluje .

Odluke u upravnom postupku su: 1) rješenja – njima se okončava postupak (rok za donošenje je mjesec dana) 2) zaključak – odluka o sporednim pitanjima postupka .je ono koje se može izvršiti b) konačno rješenje – protiv njega se ne može izjaviti žalba OSNOVE RADNIH ODNOSA I RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA .Radni odnos – ugovoreni odnos između radnika i poslodavca.Žalba – jedini redovni pravni lijek ..Izvršenje rješenja – a) izvršno rješenje .Vanredni pravni lijek: 1) obnova postupka 2) zahtjev za zaštitu zakonitosti 3) vanredno ukidanje rješenja 4) oglašavanje rješenja ništavnim . odnosno posebnim ugovorom . Može se zasnovati na: 1) neodređeno radno vrijeme 2) određeno radno vrijeme a reguliše se kolektivnim.

Penzijski staž – određeni vremenski period proveden u osiguranju.Pod stručnom spremom za rad u državnoj upravi podrazumijeva se školska sprema.Radno iskustvo – iskustvo stečeno radom i u radu u dužem vremenskom periodu . i 8.Radni staž – označava vremenski period u kome je radnik bio u radnom odnosu (staž osiguranja) . Naše zakonodavstvo poznaje: 1) nižu stručnu spremu (osnovno obrazovanje) 2) srednju stručnu spremu (srednja škola – 3 ili 4 razreda srednje škole) 3) viša stručnu spremu (6.Stručna sprema – osposobljenost radnika za vršenje određenih poslova. gdje se stiču prava po osnovu penzijskog osiguranja . Ona je javna isprava .Stručni ispit – način provjere stručne sposobnosti radnika .Poseban staž – staž koji nije proveden u radnom odnosu.Radno vrijeme – vremenski period u toku 24h kome je radnik obavezan da vrši posao na koji je raspoređen . stepen) . stepen) 4) visoka stručnu spremu (7.Radno mjesto – skup poslova koje obavlja radnik u radnom odnosu i koji ima stručnu spremu potrebnu za obavljanje tih poslova .Radna knjižica – isprava o stručnoj spremi radnika i o radnom stažu. pripravnički staž i položen stručni ispit . već se stiče po drugom osnovu (beneficirani staž) ..

javnog konkursa.Propisi i ugovori u oblasti radnih odnosa – 1) zakon o državnoj upravi 2) zakon o radu 3) zakon o administrativnoj službi u upravi 4) zakon o radnim odnosima 5) pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 6) opšti kolektivni ugovor 7) posebni kolektivni ugovor ..Zapošljavanje. postavljanje i imenovanje – . akta o imenovanju ili napredovanja u službi .Upražnjeno radno mjesto u organu državne uprave popunjava se putem oglasa.Uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: 1) opšti – a) da je državljanin RS b) da je stariji od 18 godina c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost d) da je dostojan ugleda državnog službenika e) da nije osuđivan za krivična djela f) da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom .Ocjenu rada i napredovanje u službi vrši neposredno nadređeni državni službenik .

2 radna dana 4) teže bolesti člana porodice – 1 radni dan 5) preseljenje u drugi stan – 2 radna dana 6) rođenje djeteta – 5 radnih dana 7) vjerski praznik – 2 radna dana 8) polaganje stručnog ispita – 1 radni dan .Plaćeno odsustvo – 1) sklapanje braka – 5 radnih dana 2) smrt člana uže porodice .2) posebni . a sa visokom stručnom spremom 1 godinu . Uvećava se za 1 dan svake 3 godine.Probni rad – traje od 30 do 60 dana .a) odgovarajuća stručna sprema b) položen stručni ispit c) odgovarajuće radno iskustvo . sa višom stručnom spremom 9 mjeseci.Dnevni odmor – odmor u toku radnog vremena koji traje 30 minuta (pauza) .Sedmični odmor – traje najmanje 24h neprekidno .Godišnji odmor – službenik koji ima najmanje 6 mjeseci neprekidnog staža u trajanju od 18 radnih dana.Pripravnički staž – kada se neko prima u državnu službu u svojstvu pripravnika sa srednjom školom pripravnički staž traje 6 mjeseci. s tim da je maksimalan godišnji odmor do 30 radnih dana .5 radnih dana 3) smrt člana šire porodice .

.Odgovornost službenika: 1) materijalna – odgovoran za štetu na radu 2) disciplinska – povreda radnih dužnosti .Sankcije – disciplinske mjere: 1) pismeni ukor 2) udaljenje sa posla (od 2 dana do 6 mjeseci) 3) obustavljanje plate u iznosu od 50% 4) prestanak radnog odnosa .Neplaćeno odsustvo .1) obavljanje ličnih i porodičnih poslova 2) pripremanje i polaganje ispita na fakultetu 3) posjeta članu uže porodice koji živi u inostranstvu 4) stručno usavršavanje u inostranstvu 5) njega teško oboljelog člana uže porodice Neplaćeno odsustvo može biti najviše do 3 mjeseca.Državni službenik ima pravo na: 1) platu 2) troškove prevoza 3) topli obrok 4) regres 5) troškove selidbe . ali u pogledu stručnog usavršavanja do 1 godine .

Fascikl – više dosijea koji se poslije završenog postupka čuvaju u istom omotu .Kancelarijsko poslovanje obuhvata: 1) primanje.Arhivska građa – svi dokumenti koji su nastali u radu jednog organa . raspoređivanje pošte 2) zavođenje akata 3) združivanje.Ako se proglasi viškom ima puno pravo na otpremninu u visini šestomjesečne plate . akti. otpremanje pošte.. kao i majka do 3 godine života djeteta 2) radnik mlađi od 18 godina 3) invalid sa 70% i višeg stepena tjelesnog oštećenja Prekovremeni rad može trajati 30 dana u toku godine ili 12 sati u toku radne sedmice KANCELARIJSKO POSLOVANJE . dopunjuje. mijenja neka službena radnja . dostavljanje u rad.Akt – pisani sastav kojim se pokreće. arhiviranje .Prekovremeni rad – ne može se odrediti da radi prekovremeno: 1) trudnica počevši od 6 mjeseca trudnoće. otvaranje.Predmet – skup svih priloga koji se odnose na isto pitanje . razvođenje.Dosije – više predmeta koji se odnose na isto pravno i fizičko lice . predmeti nastali u radu organa .Prilog – predmet koji se prilaže uz akt . klasifikacija.Registarski materijal – spisi. pregledanje.

2) sudski prepis 3) sudske odluke 4) sudska poravnanja 5) ostavinu 6) prinudno poravnanje (likvidacija i stečaj) i dr.Sastavni dijelovi akta: 1) zaglavlje – gornji lijevi ugao 2) naziv i adresa primaoca 3) kratak sadržaj predmeta (molba) 4) tekst akta 5) potpis službenog lica 6) pečat . arhiviranje pošte . itd. pregledanje.Taksa – plaća se za: 1) podneske – tužba.OTS – dokument stoji do 15 dana .Arhiva – dio pisarnice gdje se čuvaju završeni predmeti . odgovor na tužbu.Djelovodni protokol – zavode se svi primljeni akti. . žalba..Pisarnica – mjesto gdje se vrši otvaranje.Dostavnica – potvrda o izvršenom dostavljanju koju potpisuje primalac i dostavljač . kao i oni koji su nastali u radu organizacije .Prijemni pečat – stavlja se na svaki akt koji se zavodi u protokol .

Taksa se mora platiti u roku od 15 dana. a ukoliko se ne plati u tom roku uvećava se za 50% Rok za zastaru takse je 3 godine .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->