d.o.o ZA INŽINJERIG, TRGOVINU I USLUGE BJELOVAR B.Papandopule 14, Tel: 043/ 231 711 Red.b r. OPIS Jed.mj.

Količina

TD 161/09

Jed. cijena

OPĆI UVJETI: U jediničnim cijenama uključeno je sljedede: 1. Oprema: 1.1. Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja materijala na gradilištu, 1.2. Dokumenti o dokazu uporabljivosti, u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07. 1.3. Uvjerenje o kakvodi, u skladu s Uredbom NN 127/99. 2. Montaža: 2.1. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, 2.2. Sve vrste radova na montaži nove opreme, 2.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualne nedostatke u garantnom roku. 3. Ispitivanje 3.1. Ispitivanje i parametriranje; po završetku svake faze i konačna ispitivanja pa završetku svih radova (tlačne probe) 3.2. Funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, 3.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku. 4. Ostalo 4.1. Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i nodni rad) zbog izvođenja dijela radova doba isključenog pogona, 4.2. Svi ostali neimenovani pomodni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

NAPOMENA. U svim stavkama potrebno je predvidjeti nabavu transport na gradilište, montažu i spajanje te programiranje potrebne opreme, s ugradnjom kvalitetnog i atestiranog materijala, skele, pomodu stručne i kvalificirane radne snage, sve u skladu s tehničkim propisima i normama. Također, u svim stavkama je predviđena manja građevinska pripomod u vidu štemanja i izrade odgovarajudih prodora.

U opisanim stavkama troškovnika definirana je traţena kvaliteta odabrane opreme ili proizvoda, a ponuditelj moţe nuditi opremu ili proizvode bilo kojeg proizvođača, ako zadovoljava traţenu kvalitetu.

SADRŢAJ:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PLINSKA INSTALACIJA RADIJATORSKO GRIJANJE PODNO GRIJANJE KOTLOVNICA ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA VENTILACIJA KUHINJE HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

1.

PLINSKA INSTALACIJA

1.1.

Ručni iskop jame za uvarivanje na mjestu spoja na ulični plinovoda tlocrtne dimenzije 1,5 m x 1,5 m i dubine 2,0 m, te ostali potreban ručni iskop na trasi plinovoda. Obračun po m3: Ručni iskop jame Strojni iskop rova za podzemni plinovod širine 0,4 m i prosječne dubine do 1,0 m za polaganje PEHD cijevi, od spoja na ulični plinovod do zapadnog pročelja predmetnog objekta. Obračun po m3: Strojni iskop rova L=70 m Dobava suhog pijeska i postavljanje pješčane posteljice debljine sloja 10 cm za polaganje PEHD cijevi te zatrpavanje pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi. Piješčana posteljica

m3

4.5

1.2.

m3

30.0

1.3.

m3

6.0

1.4.

Zatrpavanje rova materijalom preostalim od iskopa, uz istovremeno močenje i nabijanje slojeva. Rov poravnati na niveletu uređenog terena. Zatrpavanje rova m3 24.0

1.5.

Dobava i polaganje plinske polietilenske cijevi PEHD PE100, PN6, S5/SDR11za izvedbu podzemnog plinovoda. Obračun po m` ugrađenog cjevovoda. PEHD, d32 x 3,0 (priključak) PEHD, d63 x 5,8 (mjereni plinovod) Dobava i montaža elektrofuzijske spojnice PEHD PE100, PN10, S5, SDR11 kao Georg Fisher . Elektrofuzijska spojnica - d32 Elektrofuzijska spojnica - d63 Dobava i montaža prijelaznog komada PE/čelik, PE100, SDR11 kao Georg Fisher. Prelazni komad d32 - DN25 Prelazni komad d63 - DN50 Nabava i transport na gradilište zaštitne PEHD cijevi S8,3/SDR 17,6. Obračun po m cijevi potrebne za zaštitu, tj. postavljene zaštitne cijevi. Cijevi se ugrađuju ispod prometnice i na djelu ispod parkirališta unutar predmetne parcele.

m` m`

44.0 33.0

1.6.

kom kom

2.0 2.0

1.7.

kom kom

2.0 2.0

1.8.

90x5,1 mm 110x6,3 mm 1.9. Dobava i montaža "Z" brtvi predviđenih za brtvljenje krajeva zaštitnih cijevi, učvršdenom s odgovarajudim obujmicama od nehrđajudeg čelika. "Z" brtva; d32/d90 "Z" brtva; d63/d110

m m

7 10

kom kom

2 2

1.10. Nabava i montaža distantnog prstena, proizvodnje kao ANIK. Prstene ugraditi na svakih 2 m sprovodne cijevi za profile. Na krajevima zaštitne cijevi se ugrađuju po dva prstena zajedno. Distantni prsten Ø32; H=25 mm. Distantni prsten Ø63; H=15 mm. 1.11. Dobava i polaganje trake iz PVC-a za obilježavanje plinovoda s natpisom PAZI PLIN minimalne širine 60 mm Traka za obiljeţavanje 1.15. Dobava i montaža čelične bešavne cijevi (DIN 2440) uz antikorozivnu zaštitu i premaz završnim uljanim naličem žute boje. Ugradnja u sklopu plinskog ormarida i do prelaznog komada, te kod zapadnog pročelja predmetnog objekta. Podzemni plinovod zaštitit bitumenskim premazom. Cijev: Ø33,7 x 3,25 mm Cijev: Ø60,3 x 3,65 mm 1.16. Dobava i montaža plinske, navojne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Ugradnja u kod plinskog ormarida. DN25; PN6 1.17. Dobava i montaža plinskog navojnog filtera sa spojnim i brtvenim materijalom. DN25, PN10 1.18. Dobava i montaža regulatora tlaka plina tip 133-4-72, DN 25, PN4 «ACTARIS» zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Komplet sa protuprirubnicama , brtve i vijci. - opruga 955-200-12 - diza 4,7 mm

kom kom

6 8

m

70

m m

6.0 6.0

kom

1.0

kom

1.0

pmax= 0,35 - 4 bar piz= 25 mbar Plinski regulator tlaka 133-4-72 1.19. Dobava i montaža plinskog brojila G16, DN40, kao "IKOM" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Plinskog brojila G16 1.20. Izrada i montaža zaštitnog samostoječeg ormara iz čeličnog lima debljine 1 mm , točnu dimenziju ormarida odrediti nakon montaže mjerno regulacijske opreme, sa ventilacijskim rešetkama i vratima sa bravom za zaključavanje uključivo sa antikorozivnom zaštitom i premazom uljanim naličem žute boje. U stavku uračunati i potrebne natpise upozorenja i zabrane na plinskom ormaridu. Plinski ormar kompl 1.0 kom 1.0 kom 1.0

1.21. Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane distributera plina. Preuzimanje plinske instalacije paušal 1.22. Geodetsko snimanje izvedenog plinskog priključka i ucrtavanje u karte. Geodetsko snimanje paušal

1.0

1.0

1.25. Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi (DIN 2440) uz antikorozivnu zaštitu i premaz završnim uljanim naličem žute boje, predviđene za ugradnju u objekat, uključujudi lukove 90º, konzole za učvršdenje i izrada prodora kroz zid. Cijevi se ugrađuju u prostor objekta. Cijev - Ø60,3x3,65 mm Cijev - Ø33,7x3,25 mm Cijev - Ø26.9x2.65 mm Cijev - Ø21,3x2.65 mm 1.27. Dobava i montaža plinske, zaporne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Brtva kugle i vretena od PTFE (Teflon).Proizvodnje kao KOVINA. Slavine se ugrađuju ispred plinskog potrošača. m' m' m' m' 10.0 13.0 6.0 7.0

DN20; PN1; s termoosiguračem 1.28. Dobava i montaža plinske, zaporne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Brtva kugle i vretena od PTFE (Teflon). Proizvodnje kao KOVINA. DN25; ugradnja na vertikalu kod nape 1.29. Dobava i montaža plinskog elektromagnetskog ventila, DN25, 220 V, 0-1 bar, bez napona zatvoren zajedno s brtvenim materijalom. Ventil priključiti na upravljanje ventilatorskom komorom nape, ventil se otvara kada se uključuje ventilacija. Elektromagnetski ventil

kom

7.0

kom

2.0

kom

1.0

1.30. Tlačna proba plinskog priključka i mjerenog plinovoda prema pravilniku za plinske instalacije. Tlačna proba paušal 1.31. Sitni potrošni materijal, kao acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, čepovi za blindiranje, revizioni otvori za čišdenje, temeljna boja i slično. U stavku uključiti i izvedbu potrebnih prodora kroz zidove. Sitni potrošni materijal PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: paušal

2. 2.1.

RADIJATORSKO GRIJANJE Dobava i montaža radijatora izrađenog od čeličnog lima za radni tlak do 10 bara, površinski zaštičen i obojen, s ugrađenim odzračnim i ispusnim pipcem te termostatskim ventilom koji omoguduje premještanje s desne na lijevu stranu, a priključak u sredini u temp. režimu 65/45 °C. Isporučuje se s tipskim ovjesom, a kao Vogel & Noot, tip T6. 22 VM/600/1000 22 VM/600/1400 22 VM/600/400 22 VM/600/2000 22 VM/600/600 22 VM/600/1120 22 VM/600/520 22 VM/600/720

kom kom kom kom kom kom kom kom

1.0 2.0 4.0 6.0 2.0 8.0 7.0 5.0

22 VM/600/920 22 VM/600/1800 22 VM/600/1200 22 VM/600/800 2.2. Dobava i montaža kutne priključne garniture "H" ventil za spajanje radijatora iz zida. Proizvod kao "HERZ". Priključna garnituta za radijator ( art. 1346611) 2.3. Dobava i montaža termostatskih radijatorskih glava proizvodnje kao "HERZ". Ugradnja na Danfossov termostatski ventil na radijatoru. (art. 1923099) Termostatske glave za radijatore tip "D" 2.4. Dobava i montaža razdjelne stanice za radijatorsko grijanja, spremno za ugradnju proizvod kao HERZ, koja se sastoji od: - para kompaktnih razdjelnika od mesinga, poniklovano sa 1 odzračnim ventilom i 2 čepa, držača razdjelnika, 1 kuglaste slavine punog protoka od mesinga, odstojnika i priključnog koljena,poniklovano i montirano u razdjelni ormarid od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm, nosači cijevi se mogu skidati. Ugradbena širina 900 mm (za 9 krugova) i 1050 mm (za 12 krugova) Razdjelna stanica - 12 krugova grijanja (art. 1857412) Razdjelna stanica - 9 krugova grijanja (art. 1857409) 2.5. Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PEX cijevi Ø 16 x 2. Proizvod kao HERZ. Art. 1 6098 03 Priključak za plastične cijevi 2.6. Dobava i montaža polietilenskih cijevi za radijatorski sustav grijanja koja se sastoji od temeljne cijevi iz polietilena na kojoj se nalazi uzdužno zavareni aluminijski sloj, proizvod kao HERZ, tip PE-RT. Cijevi se polažu u pod estrih. U cijenu uračunati sav spojnim materijalom, koljena, redukcije, prelazne spojnice. Obračun po m` kompletno ugrađenog cjevovoda.

kom kom kom kom

1.0 5.0 12.0 2.0

kom

55.0

kom

55.0

kom kom

3.0 2.0

kom

220.0

PE-RT 16x2 (art. 3C16020) 2.7. Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje razdjelnika radijatorskog grijanja s kotlovnicom) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje cjevni razvod se postavlja u estrih. Obračun po m`. Ø28x1,5 Ø35x1,5 Ø42x1,5 Dobava i montaža izolacije PE cijevi. Proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`. 15x9 28x9 35x9 42x9 2.9. Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01. Max. pogonski tlak 16 bar. Automatskog regulator protoka, DN 25 (art. 1400123) 2.10. Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljudivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava. Puštanje u pogon

m

1140.0

m m m

70 20 80

2.8.

m m m m

1140 70 20 80

kom

5.0

paušal

2.11. Izvedba tople i tlačne probe vodenim tlakom od 3 bar u trajanju 24 sata i kontrola svih spojeva te eventualni popravci. Tlačna proba paušal

2.12. Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove. Sitni potrošni materijal paušal RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO: 3. 3.1. PODNO GRIJANJE Dobava i montaža višeslojne spojne cijevi za podno grijanje proizvođača kao HERZ-HT, PE-RT, 0,2 mm aluminijskog sloja, dim Ø 16 x 2 u kolutima. Višeslojna cijev PE-RT Ø 16 x 2 (art. 3D16020) Dobava i montaža raster ploča za podno grijanje dim 1400x800x53 od ekspandiranog polistirena (EPS), za promjer cijeci 14/17 mm. Proizvod kao HERZ. Raster ploča za podno grijanje (art. 3F03001) 3.3. Dobava i montaža izolacijskih rubnih traka od polietilena s folijskom prirubnicom i perforacijom za kidanje. RDS 8/160 MK, 8 X 160 mm, sa lijepljenjem. Proizvod kao HERZ. Izolacijska rubna traka (art. 3F08002) 3.4. Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PERT cijevi Ø 16 x 2. Proizvod kao HERZ. Art. 1 6098 03 Priključak za plastične cijevi 3.5. Dobava dodatak estrihu homogenizira cementni estrih, poboljšava toplinsku vodljivost i povecava otpornost tlacenju i savijanju. Potrošnja cca. 0,2 l/m2 .Proizvod kao HERZ. Dodatak estrihu (art. 3F09091) kom 40.0 kom 170.0 kom 275.0

m

1800.0

3.2.

lit

30.0

3.6.

Dobava i montaža razdjelne stanice za podno grijanje, spremno za ugradnju, sastoji se od: - kompakrnih razdjelnika od mesinga, razdjelnik polaza sa termostatskim ventilima, razdjelnik povrata sa reguliranjem i očitavanjem protoka, odzračnik, pražnjenje pomodu priključka za crijevo, čepovi, kugl. slavine punog protoka od mesinga, odstojnika i priključnog koljena, poniklovano i montirano u razdjelni ormarid od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm, nosači cijevi se mogu skidati. Ugradbena širina 750 mm (za 8 izlaza) i 500 mm (za 4 izlaza). Proizvod kao HERZ. Razdjelne stanice za podno grijanje, 8 izlaza (art. 1857508) Razdjelne stanice za podno grijanje, 4 izlaza (art.1857504) kom kom 2.0 1.0

3.7.

Dobava i montaža 2 položajnog termomotora 230 V za montažu na term. ventile u razdjelniku. Bez napona otvoren. Proizvod kao HERZ. Art. 1 7711 11 Termomotori Dobava i montaža digitalnog termostata za podno grijanje 230V za regulaciju prostorne temperature. Temperaturni osjetnik mora biti izveden kao graničnik temperature. Proizvod kao HERZ. Art. 3 F793 02 Digitalni termostat

kom

20.0

3.8.

kom

5.0

3.9.

Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01. Max. pogonski tlak 16 bar. Automatskog regulator protoka, DN 32 (art. 1400124) Automatskog regulator protoka, DN 25 (art. 1400123) kom kom 2.0 1.0

3.10. Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje razdjelnika podnog grijanja s kotlovnicom) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`. Ø28x1,5 Ø35x1,5 Ø42x1,5 3.11. Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema podnog grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljudivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava. Puštanje u pogon paušal m m m 20 130 25

3.12. Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. Sitni potrošni materijal paušal

PODNO GRIJANJE UKUPNO:

4. 4.1.

KOTLOVNICA Dobava i montaža zidnih kondenzacijskih uređaja porizvođača kao VAILLANT, tip VU INT 466/4-5, Qn= 13,347,7 kW. VU INT 466/4-5 Dobava i montaža priključnok seta za nadžguknu ugradnju proizvođača kao VAILLANT. Priključni set Dobava i montaža solarne automatike proizvođača kao VAILLANT, tip 620/3. Solarna automatika Dobava i montaža modula za kaskadno spajanje kondenzacijskih uređaja proizvođača kao VAILLANT, tip VR 32. Modul za kaskadno spajanje

kom

3.0

4.2.

kom

3.0

4.3.

kom

1.0

4.4.

kom

2.0

4.5.

Dobava i montaža multispremnika proizvođača kao VAILLANT,1000 litara. Multispremnik VPS 1000/2

VPS

1000/2 kom 1.0

4.6.

Dobava i montaža solarnog modula za spremnik VPM 20 S, proizvođača kao VAILLANT. Solarni modu VPM 20 S. Dobava i montaža modula za potrošnu toplu vodu, VPM 30/35W, proizvođača kao VAILLANT. Modul za potrošnu toplu vodu VPM 30/35W Dobava i montaža zidnog nosača za modul potrošne tople vode, proizvođača kao VAILLANT. Zidni nosača za modul potrošne tople vode Dobava i montaža seta za zaštitu od legionele, proizvođača kao VAILLANT. Set za zaštitu od legionele

kom

1.0

4.7.

kom

1.0

4.8.

kom

1.0

4.9.

kom

1.0

4.10. Dobava i montaža recirkulacijskog seta za VPS/2, proizvođača kao VAILLANT. Recirkulacijski seta za VPS/2 4.11. Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip SU 140.3, volumena 140 litara. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju grijanja. Membranska ekspanzijska posuda 4.12. Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip SU 50.10, volumena 500 litara. Predviđena za ugradnju u sustav solarnog grijanja. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju. Membranska ekspanzijska posuda 4.13. Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip Aquapresso AD25.15, volumena 25 litara. Predviđena za ugradnju u sustav potrošne sanitarne vode. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju. Membranska ekspanzijska posuda

kom

1.0

kom

1.0

kom

1.0

kom

1.0

4.14. Dobava i montaža solarnog pločastog kolektora VKF 145 V, proizvođača kao VAILLANT. Solarni pločasti kolektora 4.15. Dobava i montaža okvira za montažu kolektora na ravni krov, proizvođača kao VAILLANT. Montaţni kolektor na ravni krov 4.16. Dobava i montaža šina za VKF V kolektora, proizvođača kao VAILLANT. Šine za VKF V kolektore 4.17. Dobava i montaža osnovnog hidrauličkog seta za VFK V kolektore, proizvođača kao VAILLANT. Osnovni hidraulički set 4.18. Dobava i montaža dodatnog modula VR 60, proizvođača kao VAILLANT. Dodatni modul 4.19. Dobava i montaža produžnog hidrauličkog seta za međukolektorske spojeve, proizvođača kao VAILLANT. Produţni hidraulički set 4.20. Dobava i ugradnja solarne tekučine, proizvođača kao VAILLANT. Solarna tekučina 4.21. Dobava i montaža bakrene cijevi za solar 18x1. Cu 18 x 1 4.22. Dobava i montaža solarne izolacije Armaflef HT 22x18. Solarna izolacija 4.23. Dobava i montaža kudišta za automatiku VR 55, proizvođača kao VAILLANT. Kućište za automatiku 4.24. Dobava i montaža naljegajudeg proizvođača kao VAILLANT. Naljegajući termostat termostata VRC,

kom

4.0

kom

5.0

kom

4.0

kom

1.0

kom

1.0

kom

1.0

lit

20.0

m

45.0

m

45.0

kom

1.0

kom

2.0

4.25. Dobava i montaža osnovnog dimovodnog seta za spajanje 2 uređaja u kaskadu S1, proizvođača kao VAILLANT. U cijenu uračunati izradu prodora u stropu kotlovnice. Osnovni dimovodni set 4.26. Dobava i montaža osnovnog dimovodnog seta za spajanje dimovoda S2, proizvođača kao VAILLANT. Osnovni dimovodni set 4.27. Dobava i montaža produžetka dimovoda 1 m DN130, proizvođača kao VAILLANT. Produţetak dimovoda 4.28. Dobava i montaža odstojnika u oknu, proizvođača kao VAILLANT. Odstojnik u oknu 4.29. Dobava i montaža produžnog seta S3, proizvođača kao VAILLANT. Produţni seta 4.30. Dobava i montaža tipskog predizoliranog razdjelnika tople vode, proizvođača kao MARING d.o.o., tip HV 80 s priključcima (4 x DN40, 2 x DN32, osni razmak 300 mm), kotlovskim priključcima DN50, priključci za ispust 3/4". Razdjelnik i sabirnik vode 4.31. Dobava i montaža zidnih nosača razdjelnika, proizvođača kao MARING, tip WK 80. (pakiranje dva komada) Zidni nosač razdjelnika 4.32. Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom. DN50, navojna DN32, navojna DN25, navojna DN20, navojna 4.33. Dobava i montaža hvatača nečistoda, PN10, navojni sa spojnim i brtvenim materijalom. DN32, navojni kom 1 kom 1 kom 1.0

kom

1.0

kom

1.0

kom

1.0

kom

1.0

kom kom kom kom

6 9 10 10

kom

3

4.34. Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom. DN32, navojni DN40, navojni 4.35. Dobava i montaža termometra, 0-120 0C sa priključkom R 1/2". Termometar 4.36. Dobava i montaža manometra, 0-6 bara sa priključkom R 1/2". Manometar 4.37. Dobava i montaža elektronsko regulirane pumpe za krug radijatorskog grijanja, proizvođača kao GRUNDFOS, tip MAGNA 32-100, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=3,5 m3/h H= 7,0 m P=0,18 kW Cirkulacijska pumpa 4.38. Dobava i montaža elektronsko regulirane pumpe za krug podnog grijanja, proizvođača kao GRUNDFOS, tip MAGNA 32-100, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=3,1 m3/h H= 8,5 m P=0,18 kW Cirkulacijska pumpa 4.39. Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-70 180, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=2,0 m3/h H= 4,5 m P=0,24 kW Cirkulacijska pumpa

kom kom

4 2

kom

6

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

4.40. Dobava i montaža recirkulacijske pumpe, proizvođača kao GRUNDFOS, tip Comfort UP 20, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=0,25 m3/h H= 1,0 m Recirkulacijska pumpa 4.41. Dobava i montaža ionskog omekšivača vode proizvođača kao PIREKO, tip OV-0,5-S, 0,5-1 m3/h, u kompletu s posudom za sol i svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju grijanja i vodovoda. Ionski omekšivač 4.42. Dobava i montaža 3-putnog mješajudeg ventila kao HERZ , DN32, kvs=16 m3/h s pogonom 230 V, izvršne snage 500 N. Ventil se ugrađuje na krug podnog grijanja. 3-putni mješajući ventil (art. 1403732+ art. 1771250) 4.43. Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljudivo toplu probu sustava. Puštanje u pogon paušal kom 1 kom 1

kom

1

4.44. Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. Sitni potrošni materijal paušal KOTLOVNICA UKUPNO:

5. 5.1.

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA Dobava i montaža zidnog aksijalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip SILENT-300; 29 W, 175 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije. SILENT-300 CRZ

kom

7.0

5.2.

Dobava i montaža zidnog aksijalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip SILENT-200; 16 W, 75 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije. SILENT-200 CRZ Dobava i montaža zidnog centrifugalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip KN 4000 AP; 23 W, 60 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije. KN 2/4000 AP - 60 - T - VZ Dobava i montaža zidnog centrifugalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom proizvođača kao Klima Kontakt, tip HCM-150 N; 25 W, 400 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u prostor praone u kompletu sa regulatorom broja okretaja REB HCM - 150 N + REB

kom

2.0

5.3.

kom

1.0

5.3.

kom

1.0

5.4.

Dobava i montaža fiksne vanjske žaluzije PAEC zajedno sa proturnom cijevi (L=300 mm) kao Klima Kontakt. Elementi se montiraju u sklopu odsisnih ventilatora u sanitarijama. U cijenu uračunati izradu prodore kroz zidove , te izradu opšava. PAEC Ø 120 mm + proturna cijev PAEC Ø 150 mm + proturna cijev Dobava i montaža senzora pokreta predviđenog za ugradnju u sklopu ventilatora u sanitarnim prostorima P.I.R. kao Klima-kontakt. Senzor pokreta

kom kom

7.0 3.0

5.6.

kom

10

5.7.

Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema ventilacije prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme. Puštanje u pogon paušal Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove. Sitni potrošni materijal paušal

1

5.8.

1

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA UKUPNO: 6. 6.1. VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 2-MDV25P-S (Sustav : KU2) (V=1600/1600 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta. Dobava i montaža kondenzatorsko-kompresorka jedinice rashladnog učina uključivo spojni set i antivibracione podloške tip ANL040C proizvod Aermec slijededih karakteristika: - rashladni učin 9,99 kW - radna tvar R410A - instalirana snaga 3,56 kW Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 2-MDV25P-S (Sustav : KU3) (V=2500/2400 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta. Dobava i montaža kondenzatorsko-kompresorka jedinice rashladnog učina uključivo spojni set i antivibracione podloške tip ANL050C proizvod Aermec slijededih karakteristika: - rashladni učin 13,7 kW - radna tvar R410A - instalirana snaga 4,38 kW

kom

1

6.2.

kom

1

6.3.

kom

1

6.4.

kom

1

6.5.

Puštanje u pogon kondenzatorsko-kompresorskih jedinica kompl (kom 2) od strane ovlaštenog servisera. Elementi automatske regulacije SIEMENS KU2 DDC regulator, Synco 700 2 kontrolni krug, RMU720-5 Synco 700 dodatni modul 4UI, 2AI+2DO, RMZ788 Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791 Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 Protusmrzavajudi termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C, QAF64.2 Pomodni materijal za QAF63/64, AQM63.2 kom kom kom kom kom kom kom

1

6.6.

1 1 1 2 3 1 1

Pogon žaluzija PO, 0…10V, 7Nm, 24V, 90s, kružani, GMA161.1E Pogon žaluzija BPO, 0…10V, 15Nm, 24V, 150s, kružani, GEB161.1E grijač Fiting za VVG/VXG41./44. DN15, ALG153 1/2',trokraki ventil, PN16, VXG44.15-1.6 Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija, SQS65 hladnjak freon frekvetni Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4 Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

kom kom kom kom kom

1 3 1 1 1

kom kom kompl

1 1 1.0

6.7.

Elektroupravljački ormar Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC kompl regulatoru. Elementi automatske regulacije SIEMENS KU3 DDC regulator, Synco 700 2 kontrolni krug, RMU720-5 Synco 700 dodatni modul 4UI, 2AI+2DO, RMZ788 Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791 Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 Protusmrzavajudi termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C, QAF64.2 Pomodni materijal za QAF63/64, AQM63.2 Pogon žaluzija PO, 0…10V, 7Nm, 24V, 90s, kružani, GMA161.1E Pogon žaluzija BPO, 0…10V, 15Nm, 24V, 150s, kružani, GEB161.1E grijač Fiting za VVG/VXG41./44. DN15, ALG153 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

1.0

6.8.

1 1 1 2 3 1 1 1 3 1

1/2',trokraki ventil, PN16, VXG44.15-2.5 Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija, SQS65 hladnjak freon frekvetni Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4 Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

kom kom

1 1

kom kom kompl

1 1 1.0

6.9.

Elektroupravljački ormar Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC kompl regulatoru

1.0

6.10. PUŠTANJE UREĐAJA U POGON: Montaţa i spajanje perifernih elemenata automatike: Osjetnika, pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i protusmrzavajućh termostata, presostata...Kontrola unaprijed montiranih ventila, provjera orjentacije grana ventila, kao i ostalih cjevnih elemenata. Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona. Programiranje DDC regulatora,ispitivanje signala za

osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta. Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije. Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije. 6.11. Dobava i montaža distributera s pomičnom sapnicom kao KLIMA KONTAKT, tip UGR-RR Ø80, Q=133 m3/h. Sapnica se ugrađuje s prelazom na okrugli kanal i regulacijskom zaklopkom. Pomična sapnica kompl 1.0

kom

30

6.12. Dobava i montaža ventilacijske rešetke predviđene za ugradnju u okrugle kanale. Rešetke moraju biti s ugrađenom regulacijskom zaklopkom. Proizvođač kao KLIMA – KONTAKT, tip BL5, 133 m3/h. Ventilacijska rešetka 400x75 mm + zaklopka 6.13. Dobava i montaža spiro cijevi i fazonskih komada (redukcije, koljena) za ventilacijski sustav izrađen iz pocinčanog čeličnom lima debljine 0,6 mm. U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu, ovjes te izradu prodora kroz zidove. Ventilacijski kanali ~90 m2 6.14. Dobava i montaža kanalne regulacijske zaklopke od pocinčanog čelika spajanje na okrugli kanal proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip SIR s polugom za ručno upravljanje. SIR, Ø 300 mm SIR, Ø 400 mm 6.15. Dobava i ugradnja izolacije dobavnih limenih kanala kao KAIMANN, KAIFLEX, λ=0,036 W/mK (0 °C), μ>7000, tip PL19-R/SK, 19 mm samoljepljive ploče. Na vanjske kanale potrebno je ugraditi dodatno aluminijski plašt. Izolacija 19 mm (dobavni kanal + vanjski kanali) Aluminijski plašt (vanjski kanali - dobavni + odsisni) 6.16. Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje grijača klima komora i kotlovnice) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`. Ø22x1 Ø28x1,5 Ø35x1,5 6.17. Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora KU2, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-30 180, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=0,4 m3/h, H= 1,5 m, P=55 W m m m 40 80 20 m2 m2 60 40 kom 30

kg

430

kom kom

2 2

Cirkulacijska pumpa 6.18. Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora KU3, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-40 160, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=0,7 m3/h, H= 2,0 m, P=55 W Cirkulacijska pumpa 6.19. Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom. DN20, navojna DN25, navojna 6.20. Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom. DN20, navojni DN25, navojni 6.21. Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01. Max. pogonski tlak 16 bar. Automatskog regulator protoka 4001, DN 20 Automatskog regulator protoka 4001, DN 25

kom

1

kom

1

kom kom

6 6

kom kom

1 1

kom kom

1.0 1.0

6.22. Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove. Sitni potrošni materijal paušal VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA UKUPNO:

1

7.

VENTILACIJA KUHINJE

7.1.

Dobava i montaža odsisne zidne nape proizvođača kao KLIMAOPREMA, tip NZR 1000x900x450 CrNi. Protok zraka 1000 m3/h. Isporuka u kompletu sa filterom za masnodu tip FM, te svim potrebnim materjalom za montažu i ugradnju. Odsisna zidna napa Dobava i montaža spiro cijevi i (redukcije, koljena) za ventilacijski pocinčanog čeličnom lima debljine uračunati sav potrebni materijal za izradu prodora kroz zidove. Ventilacijski kanali ~3 m2 fazonskih komada sustav izrađen iz 0,6 mm. U stavku montažu, ovijes te

kom

1

7.2.

kg

20

7.3.

Dobava i montaža krovnog odsisnog centrifugalnog ventilatora namjenjenog za odsis zraka iz zidne nape u kuhinji proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip CTVB/4 200, 1000 m3/h, 100 Pa, 100 W. Za predviđeni ventilator predvidjeti: - JBS 435, (ravno uzdignuto postolje) - JPA 435, (adapter) - JBR 435 (kontra prirubnica). U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu. Krovni odsisni ventilator kompl 1

7.4.

Dobava i montaža kontrole broja okretaja krovnog ventilatora proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip REB-1N, 1 A. Regulator broja okretaja Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 4-M-LV50S-S (Sustav : KK1) (V=5500 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta. Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 5-M-LV50S-K (Sustav : OV1) (V=5500 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta. Dobava i monaža kanalnog grijača zraka u kuhinji tip KU 2P-LU25P-S (Sustav : KG-KK1) (V=1653 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

kom

1

7.5.

kom

1

7.6.

kom

1

7.7.

kom

1

7.8.

Elementi automatske regulacije SIEMENS DDC regulator, Synco 700 1 kontrolni krug, RMU710B-5 Synco 700 dodatni modul 3UI + 4DO, RMZ787 Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791 Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 Diff. presostat, mjerno područje 20...300 pa, QBM81-3 Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 Protusmrzavajudi termostat kapilara 3 m, QAF81.3 Pomodni materijal za QA81.3, AQM63.2 Pogon žaluzija PO, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s, kružani, GMA321.1E grijač set fitinga 3 kom G3/4", ALG143 Trokraki ventil, DN15, kvs 2.5, VXP45.15.2.5 Pogon ventila, SSB61 frekvetni pretvarač Spojni kabel za LCP , 3m Frekventni regulator VLT HVAC Drive FC102; P2K2;, IP55, EMV, 2,2kW Frekventni regulator VLT HVAC Drive FC102; P3K0;, IP55, EMV, 3,0kW kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kompl 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1.0

7.9.

Elektroupravljački ormar +1 OV Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC kompl regulatoru

1.0

7.10. PUŠTANJE UREĐAJA U POGON: Montaţa i spajanje perifernih elemenata automatike: Osjetnika, pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i protusmrzavajućh termostata, presostata...Kontrola unaprijed montiranih ventila, provjera orjentacije grana ventila, kao i ostalih cjevnih elemenata.

Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona. Programiranje DDC regulatora,ispitivanje signala za

osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta. Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije. Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije. 7.11. Dobava i montaža centralne eko nape proizvođača kao KLIMAOPREMA, tip NES-120 2000x1800x600 CrNi 5500/3850 m3/h. Isporuka u kompletu s kombiniranim filterom za masnodu - tip KFM, te svim potrebnim materjalom za montažu i ugradnju. NES-120 2000x1800x600 CrNi 7.12. Dobava i montaža krilne sklopke proizvođača kao KONČAR, tip KtBS-KS II koja se ugrađuje u odsisni kanal eko nape, a povezuje se sa elektro magnetnim plinskim ventilom. Krilna sklopka 7.13. Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za podstropni grijač zraka u kuhinji, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-40 160, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijededih karakteristika: Q=0,9 m3/h H= 1,5 m P=55 W Cirkulacijska pumpa 7.14. Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom. DN25, navojna 7.15. Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom. DN25, navojni kompl 1 kompl 1.0

kom

1

kom

1

kom

4

kom

1

7.16. Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01. Max. pogonski tlak 16 bar. Automatskog regulator protoka 4001, DN 25 7.17. Dobava i montaža bakrenih cijevi (podstropni grijač u kuhinji) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`. Ø28x1,5 7.18. Dobava i montaža ventilacijske rešetke predviđene za ugradnju u kanale. Rešetke moraju biti s ugrađenom regulacijskom zaklopkom. Proizvođač kao KLIMA – KONTAKT, tip BL5, 330 m3/h. Ventilacijska rešetka 400x100 mm + zaklopka 7.19. Dobava i montaža ventilacijskih cijevi i fazonskih komada (redukcije, koljena) za ventilacijski sustav izrađen iz pocinčanog čeličnom lima debljine 0,6 mm. U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu i ovijes. Ventilacijski kanali ~45 m2 7.20. Dobava i montaža regulacijske kanalne zaklopke s nasuprotnim krilcima kao KLIMA KONTAKT, tip STZ/C1, 300x400 mm u kompletu sa montažnim i brtvenim materjalom. Zaklopke se ugrađuju na dobavne kanale eko nape. Regulacijske kanalne zaklopke kg 220 kom 5 m 8 kom 1.0

kom

2

7.21. Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove. Sitni potrošni materijal paušal

1

VENTILACIJA KUHINJE UKUPNO:

8.

HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA Dobava i ugradnja inverter klima uređaja sa zrakom hlađenim kondenzatorom vanjske jedinice i kompresorom sa digitalnim inverterskim upravljanjem. Uređaj sa mikroprocesorskom regulacijonom, automatikim i elektronski upravljanim ekspanzijskim ventilom (toplinska pumpa), koji se sastoji od jedne vanjske jedinice i dvije unutarnje jedinice proizvod MITSUBISHI ELECTRIC

8.1.

Vanjska klima jedinica sa inverterski reguliranim kompresorom proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, slijededi tip: Vanjska jedinica sa DC inverterskom regulacijom kompresora, tip MXZ-4A80VA, karakteristika: Učin hlađenja:8,0kW ( 3,7-9,2 ), Učin grijanja: 9,4 kW (3,4-11,6 ), Nivo zvučnog tlaka: 46 dB(A) Napon: 220 V, 50 Hz, Razred energetske učinkovitosti H/G: A/A Koeficijent rashladnog učinka: EER 3,45 Koeficijent ogrijevnog učinka: COP 4,56 Snaga el. priključka: 2,19 kW Težina uređaja: 67 kg, Dimenzije ŠxVxD: 900x900x320 mm, Područje rada : hlađenje od -10 do 43 °C, grijanje od -15 do 24 °C, Medij: R410 A Vanjska jedinica MXZ-4A80VA

kom

3.0

8.2.

Vanjska jedinica sa DC inverterskom regulacijom kompresora, tip MXZ-4A71VA, karakteristika: Učin hlađenja:7,1kW ( 3,7-8,8 ), Učin grijanja: 8,6 kW (3,4-9,0 ), Nivo zvučnog tlaka: 48 dB(A) Napon: 220 V, 50 Hz, Razred energetske učinkovitosti H/G: A/A Koeficijent rashladnog učinka: EER 3,44 Koeficijent ogrijevnog učinka: COP 4,13 Snaga el. priključka: 1,95 kW Težina uređaja: 67 kg, Dimenzije ŠxVxD: 840 (+30)x710x330 mm, Područje rada : hlađenje od -10 do 43 °C, grijanje od -15 do 24 °C Medij: R410 A Vanjska jedinica MXZ-4A71VA Dobava i montaža unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid , s mikroprocerskom regulacionom automatikom, proizvod MITSUBISHI, slijededih tipova:

kom

3.0

8.3.

MSZ-GE25VA, zidna jedinica , karakteristika: Qhl= 2,5 (1,1-3,5) kW, Qgr= 3,4 (1,3-4,5) kW, Snaga el. priključka: 0,023 kW Težina 10 kg, Nivo zvučnog tlaka: 19-21-29-36-42 dB(A), Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen. Unutarnja jedinica MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA, zidna jedinica , karakteristika: Qhl= 3,5 (1,1-4,0) kW, Qgr= 4,0 (1,6-5,3) kW, Snaga el. priključka: 0,029 kW Težina 10 kg, Nivo zvučnog tlaka: 19-22-30-36-43 dB(A), Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen. Unutarnja jedinica MSZ-GE35VA

kom

2.0

8.4.

kom

4.0

8.5.

MSZ-GE42VA, zidna jedinica , karakteristika: Qhl= 34,2 (0,9-4,8) kW, Qgr= 5,4 (1,4-6,0) kW, Snaga el. priključka: 0,03 kW Težina 10 kg, Nivo zvučnog tlaka: 26-30-35-40-46 dB(A), Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen. Unutarnja jedinica MSZ-GE42VA Dobava i montaža bakrene odmašdene predizolirane cijevi sa izolacijom debljine (6 - 10) mm otpornu na difuziju vodene pare( µ 10000) i na temperaturu -80 °C /+115 °C . Izrađene prema ASTM B280/EN12735. U cijenu uključiti bušenje zidova , izradu šliceva u zidu, brtvljenje u prodorima zidova, te sav ovjesni i pričvrsni materjal.

kom

6.0

8.6.

Ø 6,4 mm (1/4") Ø 9,52 mm (3/8") Ø 12,7 mm (1/2") 8.7. Dobava i ugradnja čeličnih nosača pocinčanoplastificiranih sa svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice. Čelični nosači atestirani na nosivost. Nosač vanjske jedinice. Dobava PVC-cijevi sa svim prelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata iz unutarnjih rashladnih jedinica. U cijenu uključiti sav ovjesni i pričvrsni materijal, te sprovesti do odvodnju uz obavezno sifoniranje. Ø 32 mm Sredstvo za hlađenje R410A za nadopunjavanje sustava Sredstvo za hlađenje 8.10. Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) Sitni potrošni materijal

m m m

80.0 50.0 30.0

par

6.0

8.8.

m

65.0

8.9.

kg

30.0

paušal

1.0

8.11. Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođada, Tlačna proba 8.12. Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata. Ispitivanje odvoda kondenzata paušal 1.0

paušal

1.0

8.13. Puštanje u pogon kompletnog sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera MITSUBISHI, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. Puštanje u pogon paušal HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA UKUPNO:

1.0

REKAPITULACIJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PLINSKA INSTALACIJA RADIJATORSKO GRIJANJE PODNO GRIJANJE KOTLOVNICA ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA VENTILACIJA KUHINJE PREKO EKO NAPE HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

UKUPNO:

PDV (23%):

SVEUKUPNO:

Ukupna cijena