P. 1
18.MATEMATIKA

18.MATEMATIKA

|Views: 1,415|Likes:
Published by Ajisa Botic

More info:

Published by: Ajisa Botic on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

NASTAVNI PROGRAM IZ MATEMATIKE za I, II, III i IV. razred III i IV.

razred matematičko-informatičkog izbornog područja

ARGUMENTACIJA Nastava matematike od njenih prapočetaka, a posebno danas, u vremenu naučnog i tehničko-tehnološkog razvoja i masovne kompjuterizacije ima ključni značaj u odgoju i obrazovanju mlade generacije i njihovim pripremama za budući život i rad. Nastava matematike pomaže u cjelokupnom intelektualnom i duhovnom razvoju mladih osoba. Proučavanje matematike doprinosi preciznosti u izražavanju, strogosti u rasuđivanju i sposobnosti uočavanja odnosa između objekata i pojava. Potpunije ovladavanje matematičkim pojmovima čini učenike sigurnim primaocima i drugih obrazovnih i odgojnih poruka. Matematički nastavni sadržaji zbog svoje egzaktnosti i logičke strukture upravo pogoduju razvoju kreativne misli, stvaralačkih sposobnosti kao i razvoju pozitivnih crta ličnosti (upornost, tačnost, preciznost, sistematičnost, logičnost, …). Matematička znanja su često preduvjet za proučavanje pojava i zakonitosti u raznim disciplinama (fizika, hemija, logika, muzika, …), ona omogućava preciznije formuliranje, kako uočenih pojava tako i dobivenih rezultata. Ovladavanje funkcionalnim matematičkim jezikom učenicima omogućava pristup različitim svjetskim znanstvenim dostignućima. Široka primjena matematike u mnogim oblastima ljudskog djelovanja i temeljna uloga nastave matematike u razvoju intelektualnih sposobnosti učenika čine je jednim od najznačajnijih nastavnih predmeta u školskom općem obrazovanju i odgoju. Argumentacija za matematičko – informatičko izborno područje U trećem i četvrtom razredu u ovom izbornom području produbljuju se i proširiju znanja koja su obuhvaćena osnovnim programom iz matematike, obzirom na ciljanu populaciju učanika kojin su se opredijeli za ovo područje. Ovo je zahjev iz domena profesionalne orijentaciuje učenika. Ovdje se imaju u vidu i sve teškoće vezane za (pred)znanja srednjoškolaca iz mateamatike tokom prilikm daljeg (fakultetskog) školovanja. CILJ Sticanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primjenu znanja u praksi, kao i za uspješno nastavljanje obrazovanja; - razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju, logički zaključuju i razviju kreativne sposobnosti, maštu i pozitivne osobine ličnosti. - sticanje sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema, na znakovima i jeziku matematike, naglašeno u grafičkoj formi. - doprinos razvoju općih i posebnih intelektualnih sposobnosti učenika, te doprinos razvoju ostalih pozitivnih crta učenikove ličnosti. - da učenik spozna metode kvantitativnog predočavanja prostornih odnosa. - da se učenik upozna sa novim načinima predstavljnja prirodnih i društvenih pojava i odnosa (elementi teorije vjerovatnoće i diferencijalni račun). ZADACI - da razvija vještine učenika u primjeni matematičkih znanja da bismo dobili sposobne osobe za 21. stoljeće; - da razvija pravilno logičko i apstraktno mišljenje i zaključivanje, kao i uočavanje i razumijevanje funkcionalnih veza;

2

- da osposobi učenike da primjenjuju stečeno znanje iz matematike na probleme koje postavlja tehnički, ekonomski i društveni razvoj; - da izgradi pozitivne osobine ličnosti kao što su: sposobnost koncentracije, upornost, samostalnost, odgovornost, preciznost u radu i samokontrolu; - da osposobi učenike za samostalno korištenje literature i stalno samoobrazovanje; - da pruži učenicima dovoljan broj matematičkih činjenica neophodnih za uključivanje u svijet istraživačkog rada, - da prodube i prošire znanja o jednačinama i o metodama njihovog rješavanja, kao i njihovoj primjeni. - upozna metode preciznog korištenja algoritamskih potupaka. - da osposobi učenika za statističku obradu iprezentaciju prirodnih i društvenih odnosa.
ISHODI UČENJA

-

-

da učenici shvate osnovne pojmove vezane za matematičku logiku i skupove i ovladaju simbolima operacija sa skupovima i iskazima; da uoče i usvoje vezu između logičkih i skupovnih operacija (disjunkcija – unija, konjunkcija – presjek, …) da nauče razlikovati pripadnost brojeva određenom skupu, kao i njihovo predstavljanje na brojnoj osi; da automatizovano nauče četiri osnovne računske operacije sa brojevima; da shvate prirodu proširenja sa N na Z, sa Z na Q, sa Q na R da razlikuju polinome; da znaju izvoditi računske operacije sa polinomima da znaju što su osnovni a što izvedeni geometrijski pojmovi; da ralikuje: definiciju, aksiom i teorem; da nauče, u tematskoj cjelini, navedene figure i njihove odnose; da shvate smisao konstruktivnog zadatka; da znaju izračunati površinu nekih figura (trougla, četverougla); da znaju izvoditi operacije sa vektorima i neke primjene vektora, da nauče crtanje grafika u koordinatnom sistemu i čitanje sa grafika, da nauče razlikovati simetriju, rotaciju, translaciju i njihove osobine, razlikuju pojmove: jednačina, jednakost, identitet, nejednačina i nejednakost; da zna riješiti svaku linearnu jednačinu i nejednačinu sa jednom nepoznatom; da zna rješavati linearne jednačine sa jednom i dvije apsolutne vrijednosti; da diskutuje o prirodi rješenja linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom; da naučie prepoznati sistem jednačina i nejednačina sa dvije nepoznate; da ovladaju metodama rješavanja sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate; svaki učenik treba da sa lakoćom koristi bar jednu od metoda rješavanja sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate.

-

prepoznaju homotetiju u realnim (fizičkim) procesima, definišu homotetiju, objašnjavaju prirodu homotetije s obzirom na koeficijent homotetije, crtaju homotetične slike, - s razumijevanjem i potpunom sigurnošću računaju numeričke vrijednosti stepena pozitivnog cijelog (racionalnog) eksponenta i negativnog cijelog (racionalnog) eksponenta; primijenjuju operacije sa stepenima i korijenima - razumiju genezu nastanka niza pojmova: prirodni broj, cijeli broj, racionalni broj, realni broj, kompleksni broj. - shvataju ulogu i značaj vrijednosti diskriminante kvadratne jednačine i pravilno tumače prirodu rješenja kvadratne jednačine; tumače, na osnovu grafika, svojstva kvadratne funkcije (jedne promjenljive) i tu sposobnost koristite prilikom (kontrole) rješavanja kvadratnih jednačina i nejednačina i u ostalim problemima (naprimjer maksimuma i minimuma); korištenjem Vietovih formula «napametno» rješavaju kvadratne jednačine u jednostavnijim slučajevima; rješavaju jednostavne sisteme kvadratne i linearne jednačine,

3

analitička geometrja u ravni. mogu računati sume nekih beskonačnih redova . pomoću matematičke indukcije. . određuju i procjenjuju vrijednosti trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kružnici i na pravouglom trouglu. shvataju značaj izvoda u kvantitativnom i kvalitativnom proučavanju funkcija i različitih fizikalnih (i drugih) procesa . polugrupu.znaju dokazati da postoje iracionalni brojevi. lociraju tačke u prostoru vektorima i. Specifični ishodi učenja za matematičko informatičko izborno područje nivoi postignuća za učenike koji realizuju program iz matematike za treći razred za tematske cjeline trigonometrija. -razlikuju skalarne i vektorske veličine. mogu na osnovu zakona ujednačavanja dovoditi u vezu zapremine različitih tijela i računati ih. znaju vrijednost trigonometrijskih funkcija uglova čiji je drugi krak u bilo kome kvadrantu. rješava 4 . j i k. vektori u prostoru i geomtrijske figure u prostoru bit će na višoj ljestvici nego oni koji su postvaljeni za osnovni fond sati.na ekzaktan način tumače invarijantnost površina. crtaju jednostavnije grafike sve četiri trigonometrijske funkcije. prepoznaju i analiziraju grafike trigonometrijskih funkcija i crtaju ih. razvijaju sposobnosti i vještine da iz linearne funkcije vizualiziraju korespondentne prave u pravouglom kordinatnom sistemu. inverznu matricu. polje).razviju vještine preračunavanja mjera za uglove. znaju konstruisati skup N pomoću Peanovih aksioma. .mogu iz skupa elemenata konstruisati permutacije. znaju navesti primjere konačnih i beskonačnih skupova te prebrojivih i neprebrojivih skupova. a mogu memorisati one najfrekventnije.- prepoznaju osnovne eksponencijalne (logaritamske) veze i pouzdano prepoznavati i tumačiti grafike tih veza.mogu prepoznavati pravila nizanja (prepoznavati opći član) i na osnovu općeg člana konstruišu nizove. mogu dokazivati konvergenciju nizova i redova. prepoznaju pravu i ravan iz njihovih algebarskih i vektorskih jednačina. kombinacije i varijacije. množi) matrice. znaju dovesti u bijektivnu vezu skup R i skup tačaka prave.znaju integralnim putem naći formule za računanje površina: pravougaonika i kruga. na brojevnoj (trigonometrijskoj) kružnici: definšu četiri osnovne trigonometrijske funkcije i utvrđuju znak. . tijelo. rješavaju eksponencijalne i logaritamske jedinačine i nejednačine. površine gemetrijskih figura u ravni.znaju izračunati izvode većine elementarnih funkcija. .mogu klasificirati geometrijska tijela na osnovu različitih kriterija. vizueliziraju analitičke forme nekih kvadratnih jednačina. mogu algebarskim i vektorskimmetodama procjenjivati odnose pravih i krivih u prostoru. pouzdano ispituje (kvadratnu) matricu s obzirom na regularnost i izračunavaju joj. . znaju pet pravilnih poliedara. znaju dokazati jednostavnije formule u kojima figurira prirodan broj.prepoznaje forme matrica i pouzdano računa (sabira. tumače osnovne trigonometrijske funkcije (posebno y = sinx). razumiju brojevnu os. da je takav broj 2 . mogu procjenjivati granične vrijednosti konvergentnih nizova. prsten. razumijevaju osnovne trigonotrijske identitete te ih primjenjuje u drugim područjima matematike i ostalih predmeta. procjenjuju vrijednost funkcija za tačke na njoj. . i računati njihov broj . znaju prepoznati algebarske strukture (grupu. lika ispod luka parabole itd. . mogu izraditi modele rogljastih i nerogljastih tijela.shvataju veze binarnih relacija realnih brojeva i skupova tačka i linija u pravouglom koordinatnom sistemu.

Linearna jednačina i nejednačina 8. Koordinatni sistem. Decimalni prikaz skupa Q i skupa I. unija. Osobine funkcije. odnosno.znaju konstruisati skup N pomoću Peanovih aksioma. Osnovni pojmovi matematičke logike: iskaz. razlika. koriste skalarni produkt vektora u izračunavanju površine. . mogu aksiomatski posmatrati skup realnih brojeva i razumiju Arhimedovu i Kantorovu aksiomu i njihov zanačaj. teorema. Apsolutna vrijednost realnog broja. Izometrijska preslikavanja ravni 7. Operacije sa monomima. Operacije sa stepenima jednakih baza (osnova). Sistem linearnih jednačina i nejednačina NASTAVNI SADRŽAJI 1. Skup realnih brojeva Skupovi N. ekvivalencija. Z i Q. izračunava determinantu matrice i rješava sisteme linearnih jednačina. presjek. polje). Algebarski izrazi 4. Polje realnih brojeva. prsten. Pojam funkcije. Transformacija cijelih algebarskih izraza. Skup realnih brojeva 3. definicija. Monomi. shvataju vektorski prostor i njegovu bazu. Kvadrat zbira i razlike. potreban i dovoljan uvjet.razumiju vektore u prostoru i predstavljaju tačke prostora vektorima. Cijeli i razlomljeni brojevni izrazi. polugrupu. podskup. Osnovi matematičke logike i teorije skupova 2. konjunkcija. . implikacija. Osnovi matematičke logike i teorije skupova Osnovni pojmovi u matematici: iskaz. Polinomi. znaju izračunati skalarni produkt dva vektora i njegovo značenje. . 2.prepoznaju algebarske strukture (grupu. Osnovni pojmovi teorije skupova: skup. shvataju razluku između skalarnog i vektorskog produkta vektora. dokaz. oduzimanje i množenje polinoma. 5 . tijelo. aksioma. disjunkcija. Geometrija u ravni 5. Sabiranje. Cijeli algebarski izraz kao funkcija.jednostavnije probleme korištenjem matrica i matričnih jednačina.ovladaju znanjima tako da mogu prepoznati i kvantificirati osnovne raspodjele frekvencija i praktično primijeniti kod obrade i analize rezultata i podataka. komplement. razumijevaju linerane kombinacije vektora i linearno (ne)zavisne vektore. 3. linearna funkcija 6. jednakih eksponenata. I razred (4 sata sedmično -140 sati godišnje) TEMATSKA PODRUČJA 1. negacija. Algebarski izrazi Stepen (potencija) s cjelobrojnim eksponentom (izložiocem). Cijeli algebarski izrazi.

Osobine simetrije. Hornerova shema. Površina trougla i četverougla. Koordinate sredine duži. Tangentni i tetivni četverougao. Ekvivalentne nejednadžbe. Potencija tačke u odnosu na krug. Ekvivalentne jednadžbe. Jednadžba sa apsolutnim vrijednostima. Konstruktivni zadaci o trouglu i četverouglu. Transformacija razlomljenih algebarskih izraza. Rješavanje linearne nejednadžbe sa jednom nepoznatom. Linearna jednačina i nejednačina Jednakost i jednadžba. Bezuova teorema. Rastavljanje cijelih algebarskih izraza na faktore. Teorema identičnosti polinoma. Osobine izometrije. poluravan poluprostor. Pravi ugao. Množenje vektora realnim brojem. Funkcija direktne proporcionalnosti (homogena linearna funkcija) y = kx (k ≠ 0). Euklidov algoritam. Četverougao. Mnogougao (poligon). Osnovna nejednakost trougla. Funkcija obrnute k proporcionalnosti y = ― (k ≠ 0. Nejednakost i nejednadžba. normala (okomica). odnos uglova i stranica trougla. Podudarnost trouglova. Pravougle koordinate tačke. Uglovi uz transverzalu. Dijeljenje cijelih brojeva sa ostatkom. Trougao (trokut). 4. Diskusija rješenja. kub zbira i razlike. Koordinate težišta trougla. linearna funkcija Pravougli koordinatni sistem u ravni. Rješavanje linearne jednadžbe sa jednom nepoznatom. Procentni račun. Poluprava. Centralni i periferni ugao. Afina (linearna nehomogena) funkcija y = kx + n. x 6. Mjerenje uglova. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa normalnim kracima. uglovi i dijagonale poligona. Teoreme o podudarnosti. Izometrija ravni. Vektori u ravni. Osobina translacije. Osobina rotacije da čuva udaljenost tačaka. Rotacija ravni. Geometrija u ravni Osnovni i izvedeni pojmovi i stavovi u geometriji. Sabiranje i oduzimanje vektora. Problemi koji se rješavaju pomoću linearne jednadžbe sa jednom nepoznatom. 7. Podudarnost i izometrija. 5. Koordinatni sistem.razlika kvadrata. Unakrsni uglovi. Proporcionalnost i proporcija. Udaljenost dviju tačaka. Razne primjene izometrije (u obliku zadataka). Sistem linearnih nejednadžbi sa jednom nepoznatom (grafički prikaz rješenja). poligonalna linija. 8. Osnovni geometrijski objekti i njihovi međusobni odnosi. Ugao. Površina trougla. Dijeljenje polinoma sa ostatkom. Simetrala duži i simetrala ugla. Simetrija ravni u odnosu na pravu. Stranice. Mjerenje duži. Podudarnost uglova. Razlomljeni (racionalni algebarski izrazi. Nule polinoma. duž. zbir i razlika kubova. Sistem linearnih jednačina i nejednačina 6 . Tok i graf tih funkcija i funkcija sa apsolutnim vrijednostima koje se na njih svode. njen tok i graf. Podudarnost duži. Tangente kružnice. Razmjera (omjer). x ≠ 0). Izometrijska preslikavanja ravni Translacija ravni. Kružnica i krug. Prikaz najveće zajedničke mjere d cijelih brojeva a i b u obliku d= ax + by.

Gausova (Gauss) metoda. Međutim. pored sabiranja. na geometriju ravni. olakšaće savladavanje gradiva. precizno. Sistem od tri i više linearnih jednadžbi sa tri i više nepoznatih. U okviru realizacije ovog dijela programa prirodno se pojavljuje pojam funkcije. Povezati logičke iskaze sa skupovnim operacijama (disjunkcija – unija skupova. Kod navedenog treba reći i kako se pišu i složeniji brojevni izrazi (upotreba zagrada). 4) započinje uvodom u geometriju i pored konkretnih znanja treba da učeniku ponudi potpuniju predstavu o dedukciji. područja definicije i jednakosti funkcije. treba iskoristiti za dalje utvrđivanje i uvježbavanje znanja o realnim brojevima i algebarskim izrazima. Ipak se oni ne realiziraju uvijek na poželjan način. Što se tiče algebarskih izraza. ali se ne zna da je to slučaj samo tada. algebarski izraz oblika a0xn + … + an-1x+an. zapravo. ). Diskusija rješenja. Transformacije ovih izraza (oslobađanje zagrada itd.Linearna jednadžba sa dvije nepoznate. kod racionalnih izraza. Algebarski izrazi predstavljaju standardni dio nastavnih sadržaja predmeta Matematika. Linearna Diofantova jednadžba sa dvije nepoznate. može se ulaziti samo u jednostavnijim slučajevima. ) se vrši na osnovu osobina operacija u skupu R. Metode rješavanja: metoda supstitucije. Iz skice ovog dijela sadržaja se može naslutiti kako se njegova realizacija u nastavi zamišlja. Nakon formiranja skupa R realnih brojeva treba uvesti brojnu osu i apsolutnu vrijednost realnog broja kao udaljenost toga broja na brojnoj osi od nule. od kojih su mnogi neposredna slika osobina operacija u skupu R. Sistem od dvije linearne jednadžbe sa dvije nepoznate. metoda determinanti. koja su standardna i nema velike potrebe za posebnim uputstvima u vezi sa njihovom realizacijom. Primjena sistema linearnih jednadžbi sa dvije nepoznate. U okviru poglavlja o skupu R realnih brojeva treba sistematizirati i produbiti dosadašnja znanja o skupovina N. Pod polinomom se ne podrazumijeva «višečlani izraz» već. ako se ograničimo na jednu varijablu. Prva od njih (t. Q i R. Sigurnost u radu sa algebarskim izrazima. Naravno. Shvatanje ovih izraza kao funkcija (varijabli koje sadrže) je prirodno i može se uzeti kao osnov za jednakost. Preostale tačke nastavnog programa se odnose isključivo na geometrijske sadržaje. zna se samo da su dva polinoma (očigledno) jednaka kad imaju jednake odgovarajuće koeficijente. Z. nastavnog programa. što se u konačno mnogo koraka može dobiti na osnovu uzastopne primjene ovih «pravila» je cio brojevni izraz. Operacije sa polinomima nisu ništa drugo do specijalne transformacije cijelih algebarskih izraza. DIDAKTIČKO UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1. Polazi se jedino od brojeva varijabli kao osnovnih izraza. Uvesti osnovne elemente matematičke logike i teorije skupova u mjeri koja je neophodna za dalje praćenje programskih sadržaja. utvrđivanje jednakosti dvaju algebarskih izraza nije jednostavno pa se transformacije ovih izraza vrše samo uz upotrebu nekih osnovnih identiteta. konjunkcija – presjek skupova itd. grafička metoda. Uopšte. Tako se na primjer kod cijelih brojevnih izraza pod tim podrazumijeva ova njihova definicija: Svaki realan broj je cio brojevni izraz. Objasniti šta znači dokaz u matematici. 4. 3. Dok se ne dokaže (ili eventualno samo spomene) teorema identičnosti polinoma. Suma. njegovog preciznog određivanja. oduzimanja i množenja dolazi još i dijeljenje. situacija sa «pravilima formiranja» je slična. Formiranje svakog novog skupa usloviti potrebom da dobiveni skup bude zatvoren za razmatranu operaciju uz uvažavanje principa permanencije. Zamišlja se da pitanje rasporeda tačaka na prvoj započne međusobno obrnutim uređenjima tačaka 7 . razlika i proizvod cijelih brojevnih izraza je cio brojevni izraz. Pod «pravilima formiranja» dotične klase izraza misli se na (u stvari) određenu definiciju. 2. ali se izlaganje iz područja obuhvaćenih ovim temama. Na kraju dati pravila zaokruživanja brojeva. ali u pitanje područja definicije. specijalno u računanju sa brojevima.

Postojanje jedne jedine paralele sa datom pravom kroz datu tačku van date prave uči se kao osnovni stav. kvadratne jednačine i nejednačine. treba se zasnivati na intuitivnom pojmu «poklapanja» iz koga se sugeriraju neki osnovni stavovi. 6 za definiciju rotacije. četverouglu i kružnici. a zatim koristi smjerna dedukcija koja se stalno podržava intuicijom i zornošću. Eksponencijalne i logaritamske funkcije. a poslije uvođenja pojma normalnosti. Iracionalne jednačine i nejednačine. Definisanje trigonometrijskih funkcija i izučavanje njihovih svojstava na brojevnoj (trigonometrijskoj) kružnici. Izlaganja o ovoj temi završavaju se vektorima u ravni. 3. Kao osnovni stav uzima se takođe. 6.prave. Podudarnost duži. U ovom dijelu treba dati i konstrukciju pravilnih poligona za n = 3. 5. 2. a da se relacija «biti između» izvede iz pojmova uređenja. rotacija i simetrija i dokazuje da ona stvarno imaju osnovnu osobinu izometrije. 4. Posebnu pažnju treba posvetiti konstruktivnim zadacima o trouglu. nego i neke druge osnovne odnose i geometrijske figure. Na osnovu definicije paralelnosti i tog osnovnog stava može se dokazati da je paralelnost relacija ekvivalencije u skupu pravih neke ravni. što je početak analitičke geometrije prave i ujedno osnov za proučavanje (sistema) linearnih jednačina sa dvije nepoznate. 5. gdje se daje samo pojam vektora. Pored toga se promatra tok i grafik linearne funkcije y = kx + n. 6. Homotetija i sličnost Stepeni i korijeni Skup kompleksnih brojeva Kvadratne funkcije. dok nam pojam vektora dobro dođe u definiciji translacije. koja se ovdje obrađuje. Grafici trigonometrijskih funkcija osnovnog oblika (y=sinx). 4. Kao osnovni stav uzima se i činjenica da su dvije prave u ravni paralelne ako i samo ako su za njih odgovarajući uglovi uz transverzalu podudarni. Sada se kao primjeri dedukcije mogu dokazivati stavovi o uglovima sa paralelnim. Tu se precizno definišu najprije specijalna izometrijska preslikavanja: translacija. koji se tu takođe uvode. takođe i uglovi sa normalnim kracima. a u vezi sa njima pojam linearne kombinacije i pojam linearne zavisnosti vektora. II razred (4 sata sedmično-140 sati godišnje) TEMATSKA PODRUČJA 1. trebaju kasnije u t. U razmatranje ovdje se uključuju i jednostavne funkcije u kojima se pojavljuje apsolutna vrijednost. uglova i trouglova. Uvođenjem pravouglog koordinatnog sistema u ravni započinje analitička geometrija. 8 . 7. Već spomenuta t. jednačine i nejednačine. ali ovdje treba istaći i osnovne činjenice koje obično iskazujemo kao mogućnost «prenošenja» duži odnosno uglova. 5. Uvažavajući četiri faze svakog konstruktivnog zadatka uraditi postupno i sistematično veći broj zadataka iz ove oblasti sa naglaskom na konstrukciju trougla. Orijentirani ugao. 6 posvećena je izometrijskim preslikavanjem ravni. Za izometriju se dokazuje da čuva ne samo udaljenost tačaka (po definiciji). da je «paralelnost» relacija ekvivalencije u skupu pravih neke ravni. Uz pojmove razmjera (omjera) proporcije i proporcionalnosti se promatraju funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti i njihovi grafici. 6. a zatim uvodi opći pojam izometrije ravni.

Korijen. ekstrem. Pravilo stepenovanja. Primjena sličnosti na pravougli trougao. Pravila korjenovanja. Racionaliziranje imenioca.NASTAVNI SADRŽAJI 1. Homotetija kao preslikavanje. Homotetija i sličnost Proporcionalnost duži. Iracionalne jednačine u kojima se pojavljuje √f(x). Preslikavanje skupa kompleksnih brojeva u skup tačaka kompleksne ravni. Osnovna svojstva trigonometrijskih funkcija. Sličnost. Primjena kvadratnih jednačina. Skup kompleksnih brojeva Formiranje skupa kompleksnih brojeva. π/2 π. Teoreme sličnosti. tok). Sličnost trougla i mnogougla. 2. 3π/2 i 2π. Konstruktivni zadaci primjene sličnosti. kvadratne jednačine i nejednačine Kvadratne funkcije y=ax2. π/3. 7. Viettove formule. gdje je f(x) funkcija prvog ili drugog stepena. pri čemu su f(x) i g(x) polinomi ili iracionalne funkcije najviše drugog stepena. Operacije u skupu kompleksnih brojeva. Pitagorina teorema. Iracionalne jednačine i nejednačine Pojam iracionalne jednačine. Svojstva logaritamske funkcije. Rastavljanje na linearne faktore. Grafici trigonometrijskih funkcija osnovnog oblika Orijentisani ugao. Iracionalne nejednačine u kojima se pojavljuje √f(x). Primjena kvadratnih jednačina na rješavanje nekih jednačina četvrtog stepena. Grafička interpretacija sabiranja i oduzimanja kompleksnih brojeva. Talesova teorema.Trigonometrija pravouglog trougla. Osnovni trigonometrijski identiteti. Stepeni sa racionalnim i realnim eksponentom. Svođenje na prvi kvadrant. nule. Kvadratne funkcije. Crtanje grafika trigonometrijskih funkcija osnovnog oblika (y = sinx. y=ax2+bx+c (grafik. Trigonometrijske funkcije negativnog ugla. π/6. Znak kvadratnog trinoma. Potpune i nepotpune kvadratne jednačine. Stepen čiji je izložilac cio negativni broj. 4. ). 3. π/4. Brojevna (trigonometrijska) kružnica. 5. itd. znak. Radijan. 6. normalni oblik. Stepeni i korijeni Stepeni čiji je izložilac cio pozitivni broj ili nula. Geometrijska sredina dvije duži. Osobine simetrala unutrašnjeg i vanjskog ugla trougla. Dekadski i prirodni logaritmi. Trigonometrijska kružnica i definicija trigonometrijskih funkcija. gdje je f(x) funkcija prvog ili drugog stepena. Pojam iracionalne nejednačine. pri čemu su f(x) i g(x) polinomi ili racionalne funkcije najviše drugog stepena. Vrijednosti trigonometrijskih funkcija od 0. Kvadratne jednačine. Eksponencijalne i logaritamske jednačine i nejednačine Eksponencijalne (logaritamske) jednačine oblika a f(x) = a g(x) (log af(x) = log ag(x)) . Kvadratni trinom. 9 . Eksponencijalne (logaritamske) nejednačine oblika a f(x) ρ a g(x). Definicije trigonometrijskih funkcija i izučavanje njihovih svojstava na brojevnoj (trigonometrijskoj) kružnici. Operacije sa stepenima. Operacije korjenima.

Izračunavanju dekadskih logaritama pristupiti više s historijskog aspekta (a ne aplikativnog). a jedna od njih i preko znaka kvadratne funkcije. Rješavanju potpunih i nepotpunih kvadratnih jednačina treba posvetiti posebnu pažnju izradom raznovrsnih zadataka. kad god je to racionalno. tok. Pošto kvadratne jednačine imaju visok stepen primjenljivosti njihovo rješavanje treba uvježbati do nivoa automatizma. duž u duž. Poći od rješavanja jednostavnijih logaritamskih jednačina (log a f(x) = b) a onda preći na složenije uz obavezu određivanja definicionog područja. Obradu nastavnih sadržaja iz trigonometrije treba početi nakon ponavljanja znanja o uglu. definirati homotetiju i na primjerima utvrditi da se prava preslika u pravu. Kvadratne nejednačine rješavati na više načina. Prilikom rješavanja sistema jednačina dati grafički prikaz. Treba dokazati pravila sličnosti trouglova.DIDAKTIČKA UPUTSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA Prilikom realizacije programskih sadržaja. nastavniku. (tražiti da učenici sami istražujući u literaturi pronalaze te dokaze) i njenog obrata. a ugao u njemu kongruentan ugao. prelazak s jedne baze na drugu staviti u funkciju rješavanje odgovarajućih jednačina i nejednačina. Skup C kompleksnih brojeva uvesti pomoću principa permanencije (proširivanje od N preko Z. drži uputstava koja slijede. Prilikom rješavanje bikvadratnih jednačina birati zadatke sa konstantnim i promjenljivim koeficijentima. Kvadratne funkcije y=ax2+bx+c obraditi detaljno naročito: znak. III razred ( 3 sata sedmično– 105 sati godišnje ) TEMATSKA PODRUČJA 10 . Izvesti konstrukciju geometrijske sredine dvije duži. Posebnu pažnju posvetiti Pitagorinoj teoremi. Trigonometrijske funkcije definisati na brojevnoj (trigonometrijskoj) kružnici uz eksperimentalnu ilustraciju vrijednosti funkcija. Stepene obraditi postupno i detaljno uz dovoljan broj odgovarajućih primjera za uvježbavanje pravila stepenovanja. U tematskom području homotetija i sličnost treba obraditi proporcionalnost duži i Talesovu teoremu. da bi sa uspjehom mogli rješavati eksponencijalne jednačine i nejednačine. Q i R do C). Izvesti nekoliko dokaza Pitagorine teoreme. ekstrem i nule. što uz osobine sličnih figura čini osnovu za primjenu u izradi različitih zadataka. orijentaciono. preporučujemo da se. orijentisanom uglu i mjerama ugla. To isto uraditi sa korijenima. Nakon toga. Potrebno je dati kompletnu geometrijsku interpretaciju sabiranja i oduzimanja kompleksnih brojeva u koordinatnoj ravni kao i modula kompleksnih brojeva. Pri izračunavanju nule uvesti pojam kvadratne jednačine. Svojstva logaritamske funkcije. Pri uvođenju logaritamske funkcije definisati je kao inverznu funkciju eksponencijalne funkcije i dati grafičku interpretaciju. Trigonometrijske odnose u pravouglom trouglu izvesti iz definicija trigonometrijskih funkcija na brojevnoj kružnici. Osobine simetrala uglova trougla detaljno obraditi i stvarati što povoljnije uslove za primjenu stečenih znanja u izradi konstruktivnih zadataka. Posvetiti pažnju eksponencijalnim funkcijama i uočavanju njihovih osobina. Nakon ovladavanja operacija sa stepenima i korijenima uraditi nekoliko složenijih zadataka iz ovih oblasti.

objašnjenje tg i ctg. Tangenta i normala krive drugog reda. ĵ. y=tgx. Definicija i konstrukcija elipse. Za funkciju sinus i kosinus. Linearna kombinacija vektora. NASTAVNI SADRŽAJI 1. Adicione teoreme. y=acosbx. Geometrijske figure u prostoru (stereometrija). Odnos prave i krive drugog reda (elipse. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla. 11 . Površina trougla u PKS. Uslovi paralelnosti i normalnosti pravih. Osnovne operacije s vektorima. segmentni oblik. Trigonometrija 2.1. k. Podjela duži u datom omjeru. Površina kruga i njegovih dijelova. y=asin(bx+c)+d i y=acos(bx+c)+d pomoću karakterističnih tačaka. Definicija i osobine skalarnog proizvoda dva vektora: definicija i osnovna svojstva. Površina mnogougla (poligona). y=cosx. Analitička geometrija u ravni 4. pravougaonika. Površine trougla (trokuta). Analitičko razmatranje odnosa dvije krive u ravni. Presjek i uslov dodira. Linearna zavisnost. Trigonometrija Grafici osnovnih trigonometrijskih funkcija y=sinx. Jednačina parabole. Geometrijsko značenje i prikaz pomoću koordinata (obrazložiti u obliku determinante). Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Definicija i konstrukcija hiperbole. parabole). Projekcija vektora na pravu i na ravan. y=acosx. hiperbole. Jednačina kružnice u oblicima: (x – p)2 + (y – q)2 = r2 (centralni oblik) i Ax2 + Ay2 + Bx + Cy + D= 0 (opći oblik). Vektorski proizvod dva vektora: definicija i osnovna svojstva. Vektori u prostoru Vektori u prostoru. Prikaz pomoću koordinata vektora. Definicija i konstrukcija parabole. Položaj prave prema kružnici (presjek i uslov dodira) Tangenta i normala kružnice. Implicitni oblik. Mješoviti proizvod vektora. Osobine. Koordinatni vektori ī. Težište trougla. Koordinate vektora u odnosu na neku bazu vektorskog prostora. Vektori u prostoru 5. Projekcije vektora na koordinatnu osu. Grafičko predstavljanje funkcije y=asin(bx+c). Prikaz pomoću definicije koordinata vektora (u obliku determinante a prethodno produbiti znanja o determinantama trećeg reda pomoću vektorskog produkta dva vektora). paralelograma. Heronov obrazac. Površina geometrijskih figura u ravni 3. Jednačina elipse. y=acos(bx+c). normalni oblik jednačine prave. Analitička geometrija u ravni Koordinatni sistem. Površine geometrijskih figura u ravni Mjerenje površina (aksiomatsko zasnivanje mjerenja). Rastojanje između dvije tačke. y=asinbx. Neki sistemi od dvije kvadratne jednačine sa dvije nepoznate. 2. Razlaganje vektora na komponente. y=ctgx. Vektorski prostor. Transformacija zbira trigonometrijskih funkcija u proizvod. eksplicitni oblik. četverougla s normalnim (okomitim) dijagonalama. y=asinx. trapeza. Uslov linearne zavisnosti tri vektora. Baza vektorskog prostora. Jednačina hiperbole.

Pravilni poliedri (tetroedar. učenici su razvijali od šestog razreda osnovne škole. Kavaljerijev princip. shvatanje mjerenja površine. u 12 . Različite posljedice osnovnih teorema pokazivati kroz rješavanje zadataka i ne insistirati na njihovoj mehanizaciji. funkcija y = . Valjak (cilindar). DIDAKTIČKO UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1. Površini kruga dati povijesni značaj i kulturni značaj („kvadratura kruga“) 3. oktoedar. Posebnu pažnju posvetiti grafičkom predstavljanju funkcija i vještini procjenjivanja oblika grafika iz oblika obrasca konkretnih funkcija. Površina geometrijskih figura u ravni Proceduralne vještine. Ovdje treba povezati naučeno. prije svega). na trigonometrijskoj kružnici). Razviti bitna koncepcijska znanja i proceduralne vještine učenika u vezi s osnovnim trigonometrijskim funkcijama (vizuelizacija funkcija. b)∈Q+xQ+. Sada je važno dublje koncepcijsko. rogalj i poliedar. Analitička geometrija u ravni Obavezno dati osvrt na Dekartovo djelo Rasprava o metodi i na historijski značaj metode koordinata u matematici. Razviti kod učenika vještine da vizuelizira jednostavnije jednačine drugog reda s dvije promjenljive. Obrtna rotaciona tijela. piramida i njihovi ravni presjeci. Prizma. aksiomatsko. Sadržaje vezane za ravne linije i tačke treba shvatiti kao jedno značajnije proširivanje znanja o pravouglom koordinatnom sistemu i lineranim funkcijama koje je stečeno u prvom razredu. Površina i zapremina poliedra. Lopta (kugla). (Na primjer: funkcija y = sinx nema nula. Posebno se zadržati na tumačenju formule P=axb. Odnos strana diedra i triedra. Površina i zapremina uspravnog valjka. uspravne kupe i uspravne zarubljene kupe. Posveti dovoljno vremena za odnos prave i krive drugog reda. dodekaedar i kosaedar). Iskoristiti mogućnost ispitivanja položajnih odnosa krivih pomoću algebarskih metoda (rješavanja sistema jednačina). Ravni presjeci obrtnih tijela. Sličnost poliedara.cosx nema pozitivnih vrijednosti i slično). Insistirati na razumijevanju adicionih formula i njihovom korektnim izvođenjima. Zapremina prizme. 2. (a. (Na primjer: učenik iz upamćene formule za sinus zbira dva ugla treba razviti vještinu za napametno izvođenje formule za funkciju sinus dvostrukog ugla). Primjenu sinusne i kosinusne teoreme iskoristiti za ponavljanje konstruktivnih zadataka i odgovarajućih mjerenja (milimetarskom trakom i uglomjerom) u cilju razvijanja praktičnog značaja trigonometrijskih znanja. Stvarati navike učenicima da koriste vizuelizaciju za procjenjivanje veličina i odnosa elementa trigonometrijskih funkcija.Geometrijske figure u prostoru Diedar. piramide i zarubljene piramide. hektoedar. posebno za razumijevanje tangiranja i za efektno nalaženje jednačina tangente. Važno je da svi učenici nauče efektno transformisati jednačine u kanonske oblike i crtati skice tih jednačina u PKS (pravougli koordinatni sistem). Trigonometrija Na početku. svođenje vrijednosti na prvi kvadrant. Kupa (stožac). uopće. Površina i zapremina lopte i njenih dijelova. proširiti i produbiti znanja iz trigonometrije koja su stečena u drugom razredu (definicije i bitne karakteristike četiri trigonometrijske funkcije.

kao polazište. j. Skalarni produkt vektora iskoristiti za poopćenje binarne operacije. Posebno je važno pokazati način izračunavanja zapremine kvadra. Preporučujemo jedan model koji bi bio na principima uopćavanja. Tek će. napominjemo da bi bila manjkava («falš») ona stereometrija u kojoj se ne bi pomenula i računala Plava planeta. Na kraju. Sistematski pregled skupova brojeva i matematička indukcija Elementi kombinatorike 3. ali predviđamo kvalitetno sistematsko povezivanje naučenih različitih krivih drugog reda. Funkcije (jedne) realne promjenljive 13 2. izgradnjom vektorskog prostora. Posebno problematizovati trojku (i. poslužiti obrtna tijela. Geometrijske figure u prostoru (stereometrija) Osnov za izučavanje rogljastih geometrijskih tijela je trijada pojmova: diedar. . Naročito je važno kako će se izvesti formule prave i krivih. a vektorski produkt vektora kao specifičan način definisanja (binarne) operacije. Vektori u prostoru Ranija iskustva učenika u vezi vektorima treba da utru put za induktivnu izgradnju značajne strukture-vektorskog prostora. Ove oblike. Izborom zadataka. rogalj i poliedar. Veću pažnju posvetiti izučavanju i efektnom računanju zapremina tijela. uključujući i one dokazne. za čije izučavanje mogu. nakon čega se smisleno uvodi (crta – PKS). a na kraju se uspostavljanju određeni metrički odnosi i dolazi do formula. o kvadratnoj jednačini jedne promjenljive sa aktuelnim učenjem parabole. razviti kod učenika pozitivan odnos prema vektorima kao «elegantnim» sredstvima različitih izračunavanja i dokazivanja u geometriji. a tek onda definisati i obrazlagati linearno zavisne nekomplanarne vektore («vektora u prostoru»). Potrebno je krenuti od slike (misli) krive „na čistom“ papiru. Učenici bi počeli od izrade modela (pet) pravilnih poliedara na kojima bi se zasnovali. Nizovi i redovi realnih brojeva 4. prva i temeljna znanja o diedru. Slično se mogu realizovati i nerogljasta tijela. te množenje skalom vektora dobiti puno značenje. učenici u potpunosti moraju ovladati vještinama operacijama vektorima grafičkim metodama. IV razred (3 sata sedmično– 90 sati godišnje) TEMATSKA PODRUČJA 1. Kavaljerijev princip treba da bude osnova za izučavanje odnosa zapremina različitih tijela koja se mogu dovesti u zapreminske odnose po Kavaljerijevom principu. U ovoj frazi. 5. sabiranje (i oduzimanje) vektora. Ovdje ne predviđamo razmatranje opće jednačine drugog reda s dvije promjenljive. a nakon toga bi uopćavanjem došli do ostalih rogljastih tijela iz programa. roglju (i poliedru). pojedinačno. k) «koordinatnih» vektora. U izgradnji pojma linearne zavisnosti vektora koristiti više primjera linearnih kombinacija vektora na pravoj i u ravni. 4. učenik je imao priliku upoznati još u osmom razrednu osnovne škole.drugom razredu.

DIDAKTIČKO UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA 14 . Stav o umetnutim razmacima. Složeni kamatni račun. Metoda zamjene. Primjena matematičke indukcije 2. Izvod implicitne funkcije. Opće osobine funkcije: ograničenost. Kompozicija funkcija. parnost. Pojam diferencijala. Geometrijski red. Metoda parcijalne integracije. Pojam ekvipotentnih skupova. Beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi. 4. Određeni integral (u Riemannovom smislu). Integralni račun Primitivna funkcija i neodređeni integral. Sistematski pregled skupova brojeva i matematička indukcija Pregled skupova brojeva. Aritmetički niz (progresija). Izvod osnovnih elementarnih funkcija. monotonost. Značajne granične vrijednosti sin x x lim -----. Tangenta i normala. 6. Princip potpune matematičke indukcije. Binomni obrazac. Grafik funkcije. proširivanje i produbljivanje znanja. 3.(x → 0) i lim ﴾1+ 1/x﴿ (x→∞ ) x (sve varijante) – dokazi i primjena. 5. Polinomna formula. Diferencijalni račun Pojam izvod (derivacije). Broj e. Izvod inverzne funkcije. Razlaganje racionalnih funkcija na parcijalne razlomke-metoda neodređenih koeficijenata. Granična vrijednost funkcije. Newton-Leibnizova formula. Pojam indukcije. Ispitivanje toka i crtanje grafika funkcija. Neprekidnost funkcije. Pojam reda. Računanje s graničnim vrijednostima funkcija. Osobine određenog integrala. Geometrijski niz (progresija). Računanje s graničnim vrijednostima. Svojstva binomnih koeficijenata. Asimptote krivih. Izvod složene funkcije. Realne funkcije jedne realne promjenljive Pojam realne funkcije jedne realne promjenljive. Pregled elementarnih funkcija. 5. Nizovi i redovi realnih brojeva Brojni nizovi. Osnovna pravila integracije. Numeričko rješavanje jednačina. Područje definisanosti i područje vrijednosti funkcije. Primjena izvoda na zadatke o monotonosti i ekstremima funkcija. Granična vrijednost niza.6. Tablica osnovnih neodređenih integrala. periodičnost. Geometrijsko i fizikalno značenje izvoda. Elementi kombinatorike Permutacije bez ponavljanja i s ponavljanjem. Kardinalni brojevi. Arhimedov i Kantorov aksiom Aksiomatsko zasnivanje skupa N (Peanovi aksiomi). Pravila diferenciranja. Izvodi i diferencijali višeg reda. Neprebrojivost skupa R. Elementarne teoreme o ekvipotentnim skupovima. Osobine neprekidnih funkcija. Varijacije bez ponavljanja i s ponavljanjem. Monotoni nizovi. Integracija racionalnih funkcija. Interpolacija članova aritmetičkog i geometrijskog niza. Diferencijalni račun Integralni račun NASTAVNI SADRŽAJI 1.

mogu se. Strpljenje profesora i učenika kod uvođenja važnog pojma: granična vrijednost niza opravdavaju kasniji efekti. Prilika je ovdje da se da sistematski pregled svih skupova brojeva. Nije dobro isključivo insistirati na kvantitativnim momentima (računanjima broja kombinacija. nemojte mu postaviti problem da odredi koji je broj na dvadesetom mjestu u nizanju 0. Metodu «laboratorijske vježbi» treba iskoristiti za razvijanje intuitivnog procjenjivanja 1 sin( ) n  1 n graničnih vrijednosti nizova. a da ne razumiju definiciju granične vrijednosti niza. dok učenik upotpunosti ne shvati ti da je a n = f(n). Ne ulazeći u ovakva razmišljanja. za nizove: i 1 +  korisno je. Iskoristiti i strategije dnevnih iskustava učenika za davanje smisla sadržajima kombinatorike (igre na sreću. i trebaju. 3. . 3. 8. 15. . Nije dovoljno napisati nekoliko primjera objekata (brojeva) odvojenih zarezima i sa tri tačke na kraju da bi učenik shvatio važan pojam niza. Sistematski pregled skupova brojeva i matematička indukcija Napominjemo da učenik sedmog razreda operira pojmom skupa realnih brojeva. učenici nailaze na teškoće u izučavanju nizova i redova. 2. binomni obrazac i binomni koeficijenti predstavljat će jedno važno uopćavanje algebarskih znanja učenika koja su stekla već u osnovnoj školi. Ima mišljenja univerzitetskih profesora da studenti dođu (pa i odu).1. . . Peanovo zasnivanje skupa prirodnih brojeva iskoristiti za obogaćivanje induktivnog zaključivanja matematičkom indukcijom. uraditi serije «ozbiljnijih» zadataka iz različitih oblasti. Naprimjer. Naučnost interpretaciji ovih sadržaja dat će dokazivanja različitih odnosa matematička indukcija. Elementi kombinatorike Važno je izborom primjera i zadataka dati životnost ovim sadržajima. Nizovi i redovi Ima mišljenja da je definicija niza («NuR») najblistavija (najsvjetlija ) definicija u matematici. iskustva govore da zbog površnog pristupa definisanju i razumijevanju definicije niza. Svakako. iako iza njih stoji na stotine računanja graničnih vrijednosti. Ovakvi postupci mogu se koristiti i za izračunavanje graničnih vrijednosti (konvergentnih) 15 . Brojni su primjeri formula koje se dokazuju matematičkom indukcijom. Ovdje je izuzetno važno da insistiranja na proceduralnim znanjima (vještine računanja) ne nadvlada (potisne u drugi plan) konceptualna znanja (prepoznavanje i razumijevanje odnosa. a kasnije. Naprimjer. naprimjer). Preporučujemo da se na početku daju što elementarniji primjeri dokazivanja. prilika je da se u novom svjetlu prouče različiti matematički odnosi i formule u kojima su u osnovi prirodni brojevi. 24. Skup realnih brojeva naročito osvijetliti s obzirom na relacije poretka u njemu. kad učenici shvate bit ovog dokazivanja. pomoću kalkulatora izračunati nekoliko dovoljno dalekih članova za procjenjivanje odgovarajućih graničnih vrijednosti. 1  n n prije dokaza. naprimjer). bitnije je da učenici u različitim procesima grupisanja i pregrupisanjima skupova prepoznaju pojedine transformacije. od prirodnih do realnih (i kompleksnih). Dakle.

Diferencijalni račun Nije potrebno posebno naglašavati značaj diferencijalnog računa i njegovu ulogu u matematici i drugim prirodnim. Praktičnoj. Dobro razumijevanje graničnih vrijednosti i poimanje neprekidnosti funkcija temeljna su znanja za razumijevanje izvoda funkcije. Dakle. upotrebnoj. a proceduralno (vježbanje. 5. Granična vrijednost funkcije i računanje s graničnim vrijednostima funkcije kvalitetno su novi sadržaji za učenika. Iskustva pokazuju da je korisno učenicima. Tako će učiniti doživjeti kod «otkrivanja» veze određenog i neodređenog integrala ono što je doživio i Njutn. društvenim i tehničkim naučnim disciplinama. fizike. 16 . 4. Prije formalnog uvođenja određenog integrala i Njutn-Lajbnicove formule korisno je kroz primjere iz metrike površina. Dakle. ukoliko učenici nisu ovladali izvodima funkcije ne treba početi priču o neodređenom integralu. Nakon obrade pojma i osnovnih osobina određenog integrala sve zaključke ilustrovati na jednostavnijim primjerima. vrijednosti znanja o funkcijama i izvodima funkcija naglasiti kroz detaljnije ispitivanje (toka) funkcije i utvrđivanje ekstremnih vrijednosti funkcije. nealgoritamskom pristupu. njenim značajnim graničnim x  vrijednostima i asimptotama. x  1 Posebnu pažnju treba posvetiti funkciji f(x) = 1 +  . U izračunavanju neodređenog integrala prednost dati kreativnom. nad ekstenzivnim računanju integrala po propisanom algoritmu-šablonu. da po definiciji izračunaju izvode funkcija umjesto drila sa velikim brojem primjera računanja funkcija po postavljenim algoritmima za pojedine elementarne funkcije i njihove kompozicije. Potrebno je stoga iskoristiti dovoljno primjera kako bi učenici intuitivno (»očigledno») razumijevanje neprekidnosti funkcije transformirali u formalno gledanje na osnovu graničnih procesa. Modeliranjem rješenja ovih problema daje snažan podsticaj učenicima za ovladavanje matematičkim konceptima i vještina. Dakle. neodređeni integral će se svesti na razumijevanje njegove definicije i na ovladavanje nekoliko njegovih svojstava. rješavanje brojnih primjera) dovoditi u vezu sa upamćivanjem pojedinih važnih slučajeva izvoda. Do četvrtog razreda srednje škole. Neće biti suvišno da se rješenja pojedinih praktičnih zadataka vezanih za probleme maksimuma odnosno minimuma eksperimentalno verifikuju. sadržaje ove teme treba shvatiti u funkciji i zadaći sistematskog pregleda naučenih funkcija i daljem produbljivanju i proširivanju znanja.redova. naučeni i upamćeni izvodi elementarnih funkcija). učenik je ovladao skoro svim elementarnim funkcijama. 6. kao zadatke postavljati. Integralni račun Ukoliko je stvorena dobra pretpostavka (dobro shvaćeni. Funkcije realne promjenljive O funkciji (implicitno ili eksplicitno) učenik govori od početka učenja matematike. ukazati na smisao izračunavanja veličine «putem sabiranja njenih djelića». stavljati akcent na konceptualno (na razumijevanje). Izvodi funkcija su pravi test za učenika iz znanja o funkcijama i njihovim graničnim vrijednostima.

Analitička geometrija u prostoru (točka. ugao između dvije prave). y=ctgx. y=asin(bx+c)+d i y=acos(bx+c)+d pomoću karakterističnih tačaka. y=acosx. Trigonometrija Grafici osnovnih trigonometrijskih funkcija y=sinx. Površina kruga i njegovih dijelova. Analitička geometrija u ravni 4. eksplicitni (glavni) oblik. y=acos(bx+c). segmentni oblik. Jednačina prave kroz jednu tačku. Geometrijske figure u prostoru (stereometrija). y=cosx. Transformacije trigonometrijskih izraza. Uslovi paralelnosti i normalnosti pravih. paralelograma. Jednačina kružnice u oblicima: (x – p)2 + (y – q)2 = r2 (centralni oblik) i 17 . veličina i odnosa koje su u fizici. kvadrata. Površina mnogougla (poligona). vektori u prostoru 6. ravan) 7. . y=asinx. Jednačina prave kroz dvije tačke. Elementi geometrije prostora. Površina trougla. Sinusna i kosinusna teorema i njihova primjena na rješavanje pravouglog i kosouglog trougla. Adicione teoreme. Koordinatni sistem u prostoru. trapeza. 2. Rastojanje tačke od prave. Opći (implicitni) oblik. y=asinbx. hemiji. Grafičko predstavljanje funkcije y=asin(bx+c). y=acosbx. Transformacija zbira trigonometrijskih funkcija u proizvod. prava. Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Podjela duži u datom omjeru. 3. Odnos dvije prave (presjek. Koordinate sredine duži. Težište trougla. četverougla s normalnim (okomitim dijagonalama. y=tgx.Prilika je ovdje da diferencijal funkcije zablista. Površina geometrijskih figura u ravni 3. Površina trougla. Pramen pravih. Analitička geometrija u ravni Metoda koordinata u koordinatnom sistemu. Trigonometrija 2. Površine geometrijskih figura u ravni Površine pravougaonika. kroz rješavanje različitih problema (izračunavanja dužina. III razred ( Matematičko informatičko izborno područje (5 sati sedmično – 175 sati godišnje ) TEMATSKA PODRUČJA 1. biologiji). Sistemi trigonometrijskih jednačina i nejednačina. površina zapremina. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla. normalni oblik jednačine prave. Heronov obrazac. NASTAVNI SADRŽAJI 1. Simetrala ugla. Rastojanje između dvije tačke. Matrice i determinante 5.

hiperbole. Razni oblici jednačine prave u prostoru. Površina i zapremina lopte i njenih dijelova. Vektorski prostor. Prikaz pomoću koordinata vektora. Površina i zapremina uspravnog valjka. Udaljenost tačke od ravni. Razne metode izračunavanja (određivanja) inverzivne matrice. Zapremina prizme. poluprostor. Zajedničke tangente dvije krive drugog reda. Ugao između prave i ravni. Definicija i konstrukcija elipse. Geometrijske figure u prostoru Diedar. Vektori u prostoru. Elementi geometrije prostora. Analitička geometrija u prostoru (točka. Razlaganje vektora na komponente. Vektorski proizvod dva vektora. osna i ravanska simetrija. Udaljenost paralelnih i mimoilaznih pravih. Normala na ravan. Geometrijsko značenje i prikaz pomoću koordinata (u obliku determinante). prava. množenje dvije matrice. 18 . piramide i zarubljene piramide. mimoilazne prave. Jednačina hiperbole. parabole). piramida i njihovi ravni presjeci. Odnos prave i krive drugog reda (elipse. Ugao između dvije ravni. Međusobni položaj prave i ravni. Osobine. Jednačina ravni (razni oblici). 7. Centralna. Jednačina parabole. Neki sistemi od dvije kvadratne jednačine sa dvije nepoznate. Valjak (cilindar). k‾. ĵ. oduzimanje. Množenje matrice skalarom i pojam nula-matrice i Jedinične matrice. ravan) Vektor položaja tačke. Definicija i konstrukcija hiperbole. Prava i ravan. Odnos strana diedra i triedra. Pojam determinante n-tog reda i njene osobine. Linearna kombinacija vektora. Primjena determinanti na rješavanje kvadratnog sistema od n jednačina (Cramerovo pravilo). Kupa (stožac). Međusobni položaj dvije prave. Poluravan. rotacija. Udaljenost tačke od prave. Jednakost dvije matrice. uspravnog valjka i uspravne kupe. Upisana i opisana sfera poliedra. Uslov linearne zavisnosti tri vektora 6. sabiranje. vektori u prostoru Točka. Ravni presjeci obrtnih tijela. Sličnost poliedara. Koordinate vektora u odnosu na neku bazu vektorskog prostora. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. prava i ravan. i inverzne matrice. Projekcija vektora na osu. Površina i zapremina poliedra Kavaljerijev princip. Koordinatni vektori ī.Ax2 + Ay2 + Bx + Cy + D= 0 (opći oblik). Definicija i konstrukcija parabole. Pravougli koordinatni sistem u prostoru. Prikaz pomoću koordinata vektora (u obliku determinante a prethodno produbiti znanja o determinantama trećeg reda). Ugao između dvije ravni. Lopta (kugla). Mješoviti proizvod vektora. Obrtna rotaciona tijela. Jednačina elipse. 5. Tangenta i normala krive drugog reda. Podjela duži u datom omjeru. Presjek i uslov dodira. Odnos prave i ravni. 4. Geometrijsko tumačenje sistema tri linearne jednačine s tri nepoznate. Odnos dvije prave u prostoru: paralelne prave. Međusobni položaj dvije ravni. Rastojanje dvije tačke. rogalj i poliedar. Tangenta i normala kružnice. Položaj prave prema kružnici (presjek i uslov dodira). Baza vektorskog prostora. koordinatni sistem u prostoru. Izračunavanje vrijednosti determinanti (Laplasov razvoj). Definicija i osobine skalarnog proizvoda dva vektora. Matrice i determinante Pojam matrice kao sheme. odnos dvije u prostoru. uspravne kupe i uspravne zarubljene kupe. Pojmovi adjungovane. Projekcija vektora na pravu i na ravan. Prizma. Osnovne operacije s vektorima. Rješavanje matričnih jednačina.

na kraju. Rješavanje trigonometrijskih jednačina i nejednačina treba da predstavlja ponavljanje i sistematizaciju svih do tada usvojenih trigonometrijskih sadržaja. Sadržaje vezane za ravne linije i tačke treba shvatiti kao jedno značajnije proširivanje znanja o pravouglom koordinatnom sistemu i linearnim funkcijama koje je stečeno u prvom razredu. aksiomatsko. Posebnu pažnju posvetiti grafičkom predstavljanju funkcija i vještini procjenjivanja oblika grafika iz oblika obrasca konkretnih funkcija. svođenje vrijednosti na prvi kvadrant. Primjenu sinusne i kosinusne teoreme iskoristiti za ponavljanje konstruktivnih zadatak odgovarajućih mjerenja (milimetarskom trakom i uglomjerom) u cilju razvijanja praktičnog značaja trigonometrijskih znanja. na trigonometrijskoj kružnici). Sada je važno dublje koncepcijsko. Ovdje treba povezati naučeno. a na kraju se uspostavljanju određeni metrički odnosi i dolazi do formula. nakon čega se smisleno uvodi (crta) pravougli koordinatni sistem u ravni. Razviti kod učenika vještine da vizualizira jednostavnije jednačine drugog reda s dvije promjenljive. Stvarati navike učenicima da koriste vizuelizaciju za procjenjivanje veličina i odnosa elementa trigonometrijskih funkcija. Ovdje se može. Površina geometrijskih figura u ravni Proceduralne vještine. Površini kruga dati povijesni značaj i kulturni značaj („kvadratura kruga“) 3. proširiti i produbiti znanja iz trigonometrije koja su stečena u drugom razredu (definicije i bitne karakteristike četiri trigonometrijske funkcije. (Na primjer: funkcija y = sinx nema nula. Insistirati na razumijevanju adicionih formula i njihovom korektnim izvođenjima. Posebno se zadržati na tumačenju formule P=axb. Trigonometrija Na početku. Iskoristiti mogućnost ispitivanja položajnih odnosa krivih pomoću algebarskih metoda (rješavanja sistema jednačina).Analitička geometrija u ravni Obavezno dati osvrt na Dekartovo djelo Rasprava o metodi i na historijski značaj metode koordinata u matematici. Važno je da svi učenici nauče efektno transformisati jednačine u kanonske oblike i crtati skice tih jednačina u PKS. o kvadratnoj jednačini jedne promjenljive sa aktuelnim učenjem parabole. funkcija y = . dati učenicima analiza opće kvadratne jednačine s dvije nepoznate 19 . Potrebno je krenuti od slike (misli) krive „na čistom“ papiru. (Na primjer: učenik iz upamćene formule za sinus zbira dva ugla treba razviti vještinu za napametno izvođenje formule za funkciju sinus dvostrukog ugla).DIDAKTIČKO UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1. uopće. Razviti bitna koncepcijska znanja i proceduralne vještine učenika u vezi s osnovnim trigonometrijskim funkcijama (vizualizacija funkcija. shvatanje mjerenja površine.cosx nema pozitivnih vrijednosti i slično). u drugom razredu. Posveti dovoljno vremena za odnos prave i krive drugog reda. posebno za razumijevanje tangiranja i za efektno nalaženje jednačina tangente. prije svega). učenici su razvijali od šestog razreda osnovne škole. Različite posljedice osnovnih teorema pokazivati kroz rješavanje zadataka i ne insistirati na njihovoj mehanizaciji. b)∈Q+xQ+. (a. Naročito je važno kako će se izvesti formule prave i krivih.

Razumljiv je. rogalj i poliedar. Tek će. k) «koordinatnih» vektora. uključujući i one dokazne. 6. k) «koordinatnih» vektora. te množenje skalarom vektora dobiti puno značenje. Naročitu pažnju.Geometrijske figure u prostoru (stereometrija) Osnov za izučavanje rogljastih geometrijskih tijela je trijada pojmova: diedar. i vrijeme posvetiti korespondencijama ravan-sistem linearnih jednačena «od tri sa tri» Ranija iskustva učenika u vezi sa vektorima treba da utru put za induktivnu izgradnju značajne strukture-vektorskog prostora. naročito u izučavanju važnih društvenih i tehničkih problema ne zahtijeva posebnu argumentaciju.Matrice i determinante Značaj matrice u savremenim naukama. preporučujemo da se matrice „uvedu“ pravokutne sheme realnih brojeva i da se kod učenika razviju vještine promptnog opisa matrice iz neposredne percepcije matrice.Analitička geometrija u prostoru Iskustva vezana za položaje tačaka u ravni (dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu) koja je učenik stekao u prvom razredu. treba da budu osnov za izučavanje analognih znanja o odnosima u trodimenzionalnom prostoru. U ovoj frazi. Posebno problematizovati trojku (i. Iz razloga „praktičnost“. Posebno problematizovati trojku (i. Izborom zadataka. U izgradnji pojma linearne zavisnosti vektora koristiti više primjera linearnih kombinacija vektora na pravoj i u ravni. U ovoj frazi. pojedinačno. j. u funkciju izračunavanja inverzne matrice (za regularnu matricu). sabiranje (i oduzimanje) vektora. razviti kod učenika pozitivan odnos prema vektorima kao «elegantnim» sredstvima različitih izračunavanja i dokazivanja u geometriji. Determinantu matrice staviti. 5. učenici u potpunosti moraju ovladati vještinama operacijama vektorima grafičkim metodama. a tek onda definisati i obrazlagati linearno zavisne nekomplanarne vektore («vektora u prostoru»). Skalarni produkt vektora iskoristiti za poopćenje binarne operacije. izgradnjom vektorskog prostora. dakle. razviti kod učenika pozitivan odnos prema vektorima kao «elegantnim» sredstvima različitih izračunavanja i dokazivanja u geometriji. j. a tek onda definisati i obrazlagati linearno zavisne nekomplanarne vektore («vektora u prostoru»). U izgradnji pojma linearne zavisnosti vektora koristiti više primjera linearnih kombinacija vektora na pravoj i u ravni. sabiranje (i oduzimanje) vektora. te množenje skalarom vektora dobiti puno značenje. Tek će. Smatramo naročito značajnim da svaki učenik osposobi za brzo i efikasno rješavanje sistema od dvije linearne jednačine s dvije nepoznate i Kramerovim pravilima i matričnim jednačinama. a vektorski produkt vektora kao specifičan način definisanja (binarne) operacije.Elementi geometrije u prostoru Ranija iskustva učenika/ca u vezi vektorima treba da utru put za induktivnu izgradnju značajne strukture-vektorskog prostora. Skalarni produkt vektora iskoristiti za poopćenje binarne operacije. Ove oblike. prevashodno. Izborom zadataka. Kvadratnim matricama posvetiti naročitu pažnju. a vektorski produkt vektora kao specifičan način definisanja (binarne) operacije. 7. učenici u potpunosti moraju ovladati vještinama operacijama vektorima grafičkim metodama. učenik je imao priliku upoznati još u osmom razrednu osnovne 20 . uključujući i one dokazne. izgradnjom vektorskog prostora.

za čije izučavanje mogu. Preporučujemo jedan model koji bi bio na principima uopćavanja. Posebno je važno pokazati način izračunavanja zapremine kvadra. Kavaljerijev princip treba da bude osnova za izučavanje odnosa zapremina različitih tijela koja se mogu dovesti u zapreminske odnose po Kavaljerijevom principu. Veću pažnju posvetiti izučavanju i efektnom računanju zapremina tijela. a nakon toga bi uopćavanjem došli do ostalih rogljastih tijela iz programa. roglju (i poliedru). prva i temeljna znanja o diedru. IV razred ( Matematičko informatičko izborno područje) 21 . napominjemo da bi bila manjkava («falš») ona stereometrija u kojoj se ne bi pomenula i računala Plava planeta. Slično se mogu realizovati i nerogljasta tijela. Učenici bi počeli od izrade modela (pet) pravilnih poliedara na kojima bi se zasnovali.škole. Na kraju. poslužiti obrtna tijela. kao polazište.

Standardna devijacija. Elementi matematičke logike Uvod u teoriju skupova Skupovi brojeva i njihove osnovne algebarske strukture Matematička indukcija Elementi kombinatorike Vjerovatnoća i statistika Nizovi i redovi realnih brojeva Funkcije (jedne) realne promjenljive Diferencijalni račun Integralni račun NASTAVNI SADRŽAJI 1. Nizovi i redovi realnih brojeva 22 . Pojam definicije vjerovatnoće. Grafički metodi u statistici. Formule logike sudova. Podskup skupa.150 sati godišnje) TEMATSKA PODRUČJA 1. Elementi kombinatorike Permutacije bez ponavljanja i s ponavljanjem. 5. Vjerovatnoća i statistika Vrste događaja. Statisticki nizovi (sekvence. Princip potpune matematičke indukcije. Polinomna formula. Disperzija. Zakon velikih brojeva. Uvod u teoriju skupova Opći pojmovi o skupovima. serije podataka). 2. Relacije i funkcije. Vezane i slobodne promjenljive. 9. Skupovi brojeva i njihove osnovne algebarske strukture Grupoid. 7. Primjena matematičke indukcije. polugrupa. tijelo. Operacije s događajima i pripadnim vjerovatnoćama. relacije i formule. Varijacije bez ponavljanja i s ponavljanjem. Polje realnih brojeva. 5. Neke brojne karakteristike uzorka. Uzorak. 3. Uslovna vjerovatnoća. Matematička indukcija Pojam indukcije. Empirijska funkcija raspodjele. kvazigrupa. binomna raspodjela vjerovatnoće. Totalna vjerovatnoća. Partitivni skup. Proizvod skupova. Bayesova formula. Zakon raspodjele. Složena vjerovatnoća. Simboli logike sudova. Osobine binomnih koeficijenata. Kardinalni brojevi. Elementarne teoreme o ekvipotentnim skupovima. Obrada i analiza podataka i rezultata 7. Binomni obrazac. Lagrangeov teorem.(5 sati sedmično . Populacija. 4. Odabiranje uzorka. Slučajne promjenljive. Homomorfizam i izomorfizam algebarskih struktura. 6. Arhimedov i Kantorov aksiom. 4. Abelova grupa. 2. Predikati. Pojam ekvipotentnih skupova. Elementi matematičke logike Definicija logike sudova (iskazne algebre). 8. 6. Podgrupa. 10. prsten. Matematičko očekivanje. polje. 3. Operacije sa skupovima.

Kompozicija funkcija. Izvod složene funkcije. Geometrijski red. 9. . Područje definisanosti i područje vrijednosti funkcije. 23 . Složeni kamatni račun. nakon realizacije ove tematske cjeline. Pojam reda. Beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi. Integracija racionalnih funkcija. Pojam diferencijala. Integralni račun Primitivna funkcija i neodređeni integral. Monotoni nizovi. Pregled elementarnih funkcija. Računanje s graničnim vrijednostima. Diferencijalni račun Pojam izvod (derivacije). Pravila diferenciranja. Osobine neprekidnih funkcija. Neprebrojivost skupa R. Newton-Leibnizova formula. Interpolacija članova aritmetičkog i geometrijskog niza. monotonost. Osnovna pravila integracije. Tangenta i normala. Realne funkcije (jedne) realne promjenljive Pojam realne funkcije jedne realne promjenljive. Izvodi i diferencijali višeg reda. Razlaganje racionalnih funkcija na parcijalne razlomke-metoda neodređenih koeficijenata. Osobine određenog integrala. Opće osobine funkcije: ograničenost. Logički kvantifikatori trebaju biti siguran oslonac svakom učeniku u tumačenju valjanosti (matematičkih) formula. 10. Primjena određenog integrala na izračunavanje površine ravnih figura i dužine luka krivih (dati obrazac bez izvođenja). Stav o umetnutim razmacima. Izvod osnovnih elementarnih funkcija. Primjena izvoda na zadatke o monotonosti i ekstremima funkcija. Grafik funkcije.(x → 0) i lim ﴾1+ --. Značajne granične vrijednosti sin x 1 x lim -----. Određeni integral (u Riemannovom smislu).Elementi matematičke logike Za realizaciju ove tematske cjeline četiri časa bit će dovoljna da se ponove. sistematizuju i dijelom prošire znanja koja su učenici stekli u prvom razredu i koristili u prethodne tri godine. Geometrijsko i fizikalno značenje izvoda. Očekujemo da će učenici. Izvod inverzne funkcije. Granična vrijednost funkcije. parnost.Brojni nizovi. Neprekidnost funkcije. Metoda zamjene. Asimptote krivih.﴿ χ x (x→∞ ) (sve varijante) – dokazi i primjena. Numeričko rješavanje jednačina. Izvod implicitne funkcije. Površina obrtnih površi i zapremina obrtnih (rotacionih) tijela DIDAKTIČKO UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1. Granična vrijednost niza. Ispitivanje toka i crtanje grafika funkcija. Metoda parcijalne integracije. Računanje s graničnim vrijednostima funkcija. sigurno vladati važnim pojmovima predikata i formula. Geometrijski niz (progresija). Broj e. periodičnost. 8. Tablica osnovnih neodređenih integrala. Aritmetički niz (progresija).

te pojmovi i teoreme vezani za ekvipotentne skupove. Važno mjesto treba zauzeti poimanje konačnih i beskonačnih skupova. predviđena je obrada Dirichletovog principa. kad učenici shvate bit ovog dokazivanja. na shvatanju univerzalnosti pojmova grupe. Znanja koja učenici steknu trebaju biti pretpostavka za potpuniju obradu i razumijevanje skupova brojeva. skupove brojeva (od prirodnih do realnih i kompleksnih) pregledno sistematizirati i u određenom stepenu proširiti znanja o njima tj. da će Peanovo zasnivanje skupa prirodnih brojeva biti sasvim dovoljna osnova za važan oblik zaključivanja u matematici (za matematičku indukciju). Osim obrade standardnih pojmova (relacije i operacije). Ono što je kvalitetno novo to su pojmovi homomorfizama i izomorfizama algebarskih struktura. izuzetno važan pojam kardinalnog broja skupa. prstena. matematička indukcija. Iskoristiti i strategije dnevnih iskustava učenika za davanje smisla sadržajima kombinatorike (igre na sreću. Ovdje je izuzetno važno da insistiranja na proceduralnim znanjima (vještine računanja) ne nadvlada (potisne u drugi plan) konceptualna znanja (prepoznavanje i razumijevanje odnosa). Napomenimo još.2. bitnije je da učenici u različitim procesima grupisanja i pregrupisanjima skupova prepoznaju pojedine transformacije. S obzirom da su učenici ranije ovladali različitim elementarnim funkcijama. naprimjer). i trebaju. 5.Uvod u teoriju skupova Dubina i širina do koje se može ići u teoriju skupova determinirana je (skromnim) brojem časova koji se mogu dodijeliti. tijela i polja. Preporučujemo da se na početku daju što elementarniji primjeri dokazivanja. te. obezbjediti njihova određeno kvalitetnije poimanje. mogu se. naprimjer) Binomni obrazac i binomni koeficijenti predstavljat će jedno važno uopćavanje algebarskih znanja učenika koja su stekla već u osnovnoj školi.Skupovi brojeva i njihove osnovne algebarske strukture Uputno računati na ranija iskustva učenika o skupovima brojeva ( pojam realnog broja je u svijesti učenika još od sedmog razreda osnovne škole) Na osnovu činjenica iz prethodne tematske cjeline.Elementi kombinatorike Važno je izborom primjera i zadataka dati životnost ovim sadržajima. Nije dobro isključivo insistirati na kvantitativnim momentima (računanjima broja kombinacija. neće biti teškoća da se izborom i demonstriranjem konkretnih izomorfizama da učenicima puni smisao ovih znanja. 3. Ovdje treba insistirati. dokazivanja različitih odnosa. a kasnije. 24 . Naučnost interpretaciji ovih sadržaja dat će. Brojni su primjeri formula koje se dokazuju matematičkom indukcijom. uraditi serije «ozbiljnijih» zadataka iz različitih oblasti. kroz nove primjere. Učenici imaju iskustva i sa algebarskim struktura.Matematička indukcija Ovo je prilika da se u novom svjetlu prouče različiti matematički odnosi i formule u kojima su u osnovi prirodni brojevi. 4. naravno.

Nizovi i redovi Ima mišljenja da je definicija niza («NuR») najblistavija (najsvjetlija ) definicija u matematici. treba zasnovati aksiomatski. Ima mišljenja univerzitetskih profesora da studenti dođu (pa i odu). Nije dovoljno napisati nekoliko primjera objekata (brojeva) odvojenih zarezima i sa tri tačke na kraju da bi učenik shvatio važan pojam niza. . nego i modele oktaedra i ikosaedra. a da ne razumiju definiciju granične vrijednosti niza. Dobro razumijevanje graničnih vrijednosti i poimanje neprekidnosti funkcija temeljna su znanja za razumijevanje izvoda funkcije. učenici nailaze na teškoće u izučavanju nizova i redova. 15. iako iza njih stoji na stotine računanja graničnih vrijednosti. sadržaje ove teme treba shvatiti u funkciji i zadaći sistematskog pregleda naučenih funkcija i daljem produbljivanju i proširivanju znanja. Strpljenje profesora i učenika kod uvođenja važnog pojma: granična vrijednost niza opravdavaju kasniji efekti. Ne ulazeći u ovakva razmišljanja. I ne samo «bacati». pomoću kalkulatora izračunati nekoliko dovoljno dalekih članova za procjenjivanje odgovarajućih graničnih vrijednosti.6. prije 1  n n dokaza. 8. formulom. dok učenik u potpunosti ne shvati da je an = f(n). Naprimjer. učenik je ovladao skoro svim elementarnim funkcijama. Metod eksperimenta treba da zauzme posebno mjesto u učenikovom istraživanju različitih događaja koji se ponavljaju. za nizove: i 1 +  korisno je. . Potrebno je stoga iskoristiti dovoljno primjera kako bi učenici intuitivno (»očigledno») razumijevanje neprekidnosti funkcije transformirali u formalno gledanje na osnovu graničnih procesa. 8. tumačiti i primjeniti 7. 3. Metodu «laboratorijskih vježbi» treba iskoristiti za razvijanje intuitivnog procjenjivanja 1 sin( ) n  1 n graničnih vrijednosti nizova. . Treba «bacati» ne samo novčiće i kocke. Naprimjer. Do četvrtog razreda srednje škole. determinisane ishode. 24. nego da ih znaju dobro analizirati. Granična vrijednost funkcije i računanje s graničnim vrijednostima funkcije kvalitetno su novi sadržaji za učenika. Obrada sadržaja statistike treba izdići iznad onoga što je dnevna upotrebna statistike. 25 .Vjerovatnoća i statistika Teoriju vjeravatnoće. iskustva govore da zbog površnog pristupa definisanju i razumijevanju definicije niza. Funkcije (jedne) realne promjenljive O funkciji (implicitno ili eksplicitno) učenik govori od početka učenja matematike. Ovo je prva prilika u školovanju učenika da na egzaktan način doživljava vjerovatnoću i uvidjeti značaj predviđanja ishoda procesa koji ne daju. nemojte mu postaviti problem da odredi koji je broj na dvadesetom mjestu u nizanju 0. . Treba je zasnovati tako da se učenici osposobe. u obimu koji dozvoljava predviđeno mjesto i ulogu ove teme u programu. Dakle. ne samo da izračunavaju pojedine statističke parametre. Ovakvi postupci mogu se koristiti i za izračunavanje graničnih vrijednosti (konvergentnih) redova.

U izračunavanju neodređenog integrala prednost dati kreativnom. u saradnji sa učenikom. kao zadatke postavljati. Neće biti suvišno da se rješenja pojedinih praktičnih zadataka vezanih za probleme maksimuma odnosno minimuma eksperimentalno verifikuju. fizičkih uvjeta rada. rješavanje brojnih primjera) dovoditi u vezu sa upamćivanjem pojedinih važnih slučajeva izvoda. koji bismo mogli savremenim jezikom nominirati kao strategiju učenja i podučavanja. Modeliranjem rješenja ovih problema daje snažan podsticaj učenicima za ovladavanje matematičkim konceptima i vještina. Tako će učenici doživjeti kod «otkrivanja» veze određenog i neodređenog integrala ono što je doživio i Njutn. neodređeni integral će se svesti na razumijevanje njegove definicije i na ovladavanje nekoliko njegovih svojstava. problemsku. da po definiciji izračunaju izvode funkcija umjesto «drila» sa velikim brojem primjera računanja funkcija po postavljenim algoritmima za pojedine elementarne funkcije i njihove kompozicije. Tradicionalni način rada u razredu. Prilika je ovdje da diferencijal funkcije zablista. nastavnik). pa se ozbiljno računa i na doživljajnu. 9. sve se više misli i govori i o psihološkim dimenzijama nastave. Zapravo. Dakle. društvenim i tehničkim naučnim disciplinama. proširuje se i obogaćuje novim odgojno-obrazovnim 26 . Korisno je kroz primjere iz metrike površina. ukazati na smisao izračunavanja veličine «putem sabiranja njenih djelića». Diferencijalni račun  1 funkciji f(x) = 1 +  . fizike. nealgoritamskom pristupu. nastavnog okruženja uopće) organizira efikasan odgojno-obrazovni nastavni proces. Dakle. 10. ukoliko učenici nisu ovladali izvodima funkcije ne treba početi priču o neodređenom integralu. a na osnovu raspoloživih resursa (nastavne tehnologije. stavljati akcent na konceptualno (na razumijevanje). vrijednosti znanja o funkcijama i izvodima funkcija naglasiti kroz detaljnije ispitivanje (toka) funkcije i utvrđivanje ekstremnih vrijednosti funkcije. a proceduralno (vježbanje. veličina i odnosa koje su u fizici. Izvodi funkcija su pravi test za učenika iz znanja o funkcijama i njihovim graničnim vrijednostima. učenik. naučeni i upamćeni izvodi elementarnih funkcija). Iskustva pokazuju da je korisno učenicima. Integralni račun Ukoliko je stvorena dobra pretpostavka (dobro shvaćeni. Nastavnik je subjekt nastavnog procesa koji je odgovoran da. upotrebnoj. Prije formalnog uvođenja određenog integrala i Njutn-Lajbnicove formule. U savremenoj školi sve se više govori o strategijama odgoja i obrazovanja. kroz rješavanje različitih problema (izračunavanja dužina. Praktičnoj. biologiji) Uputstvo za nastavnike Nastavni proces sadrži stalnu interakciju i dinamičku vezu svih faktora koji učestvuju u procesu obrazovanja (nastavni sadržaj. njenim značajnim graničnim x  x Nije potrebno posebno naglašavati značaj diferencijalnog računa i njegovu ulogu u matematici i drugim prirodnim.površina. timsku nastavu. zapremina. hemiji. nad ekstenzivnom računanju integrala po propisanom algoritmu-šablonu.Posebnu pažnju treba posvetiti vrijednostima i asimptotama.

Savremena nastava matematike uključuje: orjentisanost učenika. dosta prikladan za realizaciju ciljeva i zadataka koji su postavljeni pred nastavnika matematike u gimnaziji i pred njegove učenike. iskustvu profesora i opremljenosti škole nastavnim sredstvima i učilima. . Strategija stvaranja pretpostavlja odgoj i obrazovanje kroz stvaralački čin učenika. Nakon uspješnog i u najskromnijem obimu. predstavlja stvaralački čin. .strategiji učenja i podučavanja. pod uvjetom da im nastavnik daje priliku da se pokažu i da im ukaže povjerenje. otvorenost prema problemskim situacijama i zadacima iz realnog života. Navest ćemo jedan koji je. Korelaciju sa drugim područjima. uvođenja doživljajne nastave u vlastitu praksu i sami će postati neimari novih nastavnih strategija. Značajne upute nastavnicima i učenicima 27 .strategiji vježbanja i . Prvu i treću strategiju na našoj listi nije potrebo posebno elaborirati. Danas svako treba preuzeti svoju ulogu. Došlo je vrijeme kada su učenici u stanju da procjenjuju vrijednosti različitih znanja koja im se nude u razredu i van razreda. moramo voditi računa o: . po našoj ocjeni. Za strategiju doživljavanja i izražavanja doživljenog u svijetu vlada veliko zanimanje. nastavnik svoju provjerava u domeni razvijanja određenih sposobnosti i stavova učenika. partnerski odnos učenika i nastavnika. u prvom razredu gimnazije. većina je nastavnika svjesna da teškoće i neuspjeh učenika u savladavanju matematičkih sadržaja imaju dubok korijen u (ne)motiviranosti učenika za učenje matematike. Osnovne metode rada u matematici su: metoda usmenog izlaganja (hronološke metode) metode razgovora (dijaloške metode) metode čitanja (tekstovne metode) metode crtanja (likovne metode) metode pokazivanja (demonstracijske metode) metode fizičkog rada (prokreološke metode) metode promatranja metoda slušanja metoda razmišljanja metoda maštanja Sve druge metode rada i evaluacije rada koje odgovaraju intelektualnoj zrelosti učenika. Strategija stvaranja logična je posljedica i nastavka strategije doživljavanja i izražavanja doživljenog. Nastava matematike u prvom razredu gimnazije sadrži neiscrpno vrelo mogućnosti za stvaralački čin učenika. Dakle.strategiji doživljavanja i izražavanja doživljenog. ali i ostali faktori odgoja i obrazovanja svoje uloge permanentno potvrđuju i evoluiraju. naročito onog dokaznog. koja problematizira strategije učenja. Rješavanje svakog kompleksnijeg zadataka. Danas i u edukativnoj teoriji i edukativnoj praksi didaktičari nude različite sisteme strategija odgoja i obrazovanja.strategiji stvaranja. stvaranje matematičkih kompetencija. u realizaciji ciljeva i zadataka programa matematike. Učenicima se nudi obilje informacija na mnogo kreativniji način od onoga kako se to. Preporučujemo nastavnicima da konsultuju literaturu. Ovdje se radi o emotivnoj komponenti učenja i nastave. najčešće. radilo do sada. Naime.strategijama.

u svim fazama i aspektima rada koristiti savremene i produktivne oblike rada i nastave.posebno. odgovorno ponašanje učenika u nastavnom procesu) nastavu. * Vidi literaturu V.voditi stalnu brigu o praćenju i evaluaciji rada svakog učenika/ce. pristupati diferencirano i individualizirano (zadaci niskog. . Uputstvo za evaluaciju i ocjenjivanje Neposredan uvid u različite oblike evaluacije učeničkih postignuća ocjenjivanje tematskih cjelina trebalo bi planirati prema tabelarnom modelu.smišljeno odabirati i pripremati primjere i zadatke s ciljem usvajanja trajnog i aktivnog matematičkog znanja. kvantitativnih i kvalitativnih odnosa koristi ekspertne programske pakete (napr. ( responzibilnu. . U toku školske godine rade se 4 dvočasovne pismene zadaće (po 2 u svakom polugodištu) u razredima u kojima je sedmični fond 5 sati. . planiranje evaluacije učeničkih postignuća iz svih oblasti trebalo bi postaviti prema individualnim sposobnostima učenika i postaviti zadatke po nivoima: dovoljan. MATHEMATICA*). . da znaju što je kvalitetan rad i tako i rade.s tradicionalnom nastavom kombinovati savremene metode interaktivne nastave i aktivnog učenja (učenik u centru pažnje). Neposredan uvid u praćenje nastave i razumijevanje nastavnog gradiva.nastavnik će: pripremati se sveobuhvatno i temeljito za nastavu uz obavezu u postavljanju zahtjeva pred učenike. sa jednočasovnom analizom i ispravkom. sa jednočasovnom analizom i ispravkom. srednji i visoki. .u izučavanju matematičkih.obezbjeđivati optimalno (fizičko i psihičko ) okruženje učenicima u radu. . srednjeg i visokog nivoa). da dobro razmišljaju pri rješavanju zadataka (problema). . odgovorno organizirati rad i kreirati aktivnosti u učionici. otkrivajući nastavu. a ujedno se i pripremaju za usvajanje novih. . problemsku nastavu i druge oblike ) i različite strategije poučavanja.osposobljavati učenike da stečeno znanje primjenjuje.pomoći da steknu znanje koje će im omogućiti dalje školovanje. Pavleković . 28 . uključujući planiranje i pripremanje nastavnog procesa u svim njegovim oblicima. Obavezni oblici pismene provjere: U toku školske godine rade se 2 dvočasovne pismene zadaće (po 1 u svakom polugodištu) u razredima u kojima je sedmični fond 4 ili 3 sata. učenici će: da budu odgovorni za svoje učenje da dobro sarađuju sa drugima.

Mužić. Sarajevo 1974. Arslanagić. pedagogom i drugim stručnim osobljem) po potrebi fascikl dati na uvid. a posebno profesionalne orijentacije. voditi računa o podjednakoj zastupljenosti pitanja otvorenog i zatvorenog tipa. S ciljem realizacije različitih oblika ocjenjivanja nastavnik će: upoznati učenike sa kriterijima ocjenjivanja iz pojedinih oblasti. omogućiti da učenici ove zadatke rješavaju pod istim uvjetima. voditi računa o koncipiranju pitanja u skladu sa intelektualnim nivoom učenika. Sarajevo 2004. Klašnja. Matematiskop III. u procesu evaluacije slijediti analitičko-sintetički metoda rada. razrednikom. te tako njegovati diferencirani pristup nastavnom procesu. Zagreb 29 . Matematiskop VI Matematika za nadarene učenike – Š. Matematiskop V.Zadatke objektivnog tipa (poslije svake tematske cjeline) raditi u svim razredima. bodovanje testa i NZOT-a raditi u skladu sa savremenim znanstvenim dostignućima. Vođenje evidencije o učeničkim aktivnostima (portfolio) S ciljem kompletiranja slike o učeničkim postignućima nastavnik će: formirati fascikl u koji će odlagati sve pismene radove fascikl voditi uredno i sistematično u konsultaciji sa roditeljima i drugim školskim kolegama (nastavnicima. rad u parovima. direktorom. Kontrolne zadatke nastavnik može dati i u toku artikulacije nastavnog sata (grupni rad. Matematiskop II. Ovakav pristup nema samo normativni karakter (brojčanu ocjenu) nego se vodi sa ciljem nastavnog dijagnosticiranja. Geometrija za prvi razred gimnazije – S. povremeno organizirati petominutne i desetominutne kontrolne zadatke s ciljem evaluacije stepena shvaćenosti nastavne jedinice ili nastavnih jedinica. Metodologija pedagoških istraživanja – V. Matematiskop IV. te sljedeći izvori: Matematiskop I. pitanja svih vrsta i namjena formulirati jasno i precizno. individualan rad). zadatke tematski povezati zavisno od cilja provjeravanja gradiva. Nastavnik će iz ove dokumentacije utvrditi stepen usvojenosti gradiva iz pojedinih oblasti i na osnovu toga izvoditi određene zaključke i poduzimati potrebne aktivnosti (dodatna ili dopunska nastava). IZVORI INFORMACIJA Preporučuje se upotreba udžbenika i nastavnih sredstava koja su odobrena od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona. upoznati učenike o kontinuiranom neposrednom praćenju i ocjenjivanju njihovih postignuća.

Priručnik za primjenu testova iz matematike u osnovnoj školi – Beograd 1972. - profesor matematike profesor matematike s fizikom profesor matematike i informatike diplomirani matematičar (položena pedagoško – didaktičko . Zagreb. «Element». Opšta enciklopedija Larousse. Vujović.metodička grupa predmeta) 30 . 1973. 1997 g. Zagreb Metodska uputstva za korištenje testova znanja i kontrolnih zadataka u srednjim školama. Matematika. Internet u nastavi matematike Svaki drugi udžbenik ili zbirka u kojoj se nalaze ove oblasti PROFIL I STRUČNA SPREMA: Završeni četverogodišnji studij. Zagreb 1970.- Uvođenje u znanstveni rad – M. Pavleković. godine Metodika nastave matematike s informatikom V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->