P. 1
Zavarivanje

Zavarivanje

|Views: 796|Likes:
Published by Joković Zika

More info:

Published by: Joković Zika on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

Mr @ivko Jokovi}, dipl ing

ZAVARIVANJE, LEMLJENJE I METALIZACIJA

Novi Sad, 2003

Jokovi}

ZAVARIVANJE

I

PREDGOVOR
Knjiga pod nazivom Zavarivanje prvenstveno je namenjena studentima Visoke tehni~ke {kole strukovnih studijau Novom Sadu kao osnovna literatura za predmete Zavarivanje, Livenje i zavarivanje, Obrada oblikovanjem i Obrada metala. U knjizi su obra|eni konvencionalni kao i ređe korišćeni postupci zavarivanja, zavarivački materijali, metalurgija zavarivanja, proračun zavarenih spojeva i kontrola zavarenih spojeva. Takođe su obrađeni postupci termičkog sečenja metala. U delu knjige posvećenoj lemljenju obrađeni su teoriski principi spajanja materijala lemljenjem, postupci lemljenja, oprema za lemljenja i tehnologija lemljenja. U poglavlju o metalizaciji obrađeni su postupci metalizacije, uređaji i materijali za metalizaciju. Zbog obima materije koja se obra|uje nije bilo mogu}nosti da se u knjizi detaljnije obrade pojedine teme interesantne za praksu. Bez obzira na to knjiga ipak sadr`i relativno veliki broj podataka koji su provereni u praksi i verovatno }e koristiti i in`enjerima u praksi proizvodnje zavarenih i zalemljenih konstrukcija. In`enjerima i stru~njacima iz prakse bi}u veoma zahvalan na sugestije i predloge koji mogu dovesti do pobolj{anja kvaliteta ove knige u slede}im izdanjima. Izvinjavam se ~itaocima zbog eventualnih tehni~kih i {tamparskih gre{aka.

U Novom Sadu, novembar 1999

Autor

Jokovi}

ZAVARIVANJE

I

SADR@AJ _________________________________________ 1. FIZI^KI OSNOVI ZAVARIVANJA _________________________________________ 1
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 ________________________________________________ Fizi~ki osnovi i klasifikacija ________________________________________________ 1 ____________________________________________ Toplotni procesi pri zavarivanju ____________________________________________ 3 ________________________________________________________________ ___________________________________ Uvod ___________________________________________________________________ 5 ________________________________________________________ Osnovni materijali ________________________________________________________ 5 ________________________________________________________ Dodatni materijali ________________________________________________________ 6 Netopive elektrode za zavarivanje u za{titnom gasu ___________________________ 9 Netopive elektrode za elektrootporno zavarivanje _____________________________ 9 _______________________________________________ Pra{kovi za EPP zavarivanje _______________________________________________ 9 ______________________________________________ Gasovi za gasno zavarivanje______________________________________________ 10 _______________________________________________________________ Kiseonik _______________________________________________________________ 10 __________________________________________________________ Za{titni gasovi __________________________________________________________ 10 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 11 Prenos energije kroz luk i zagrevanje katode i anode _________________________ 11 _________________________________ Uspostavljanje i gorenje zavariva~kog luka _________________________________ 12 _______________________________________ Prenos metala u zavariva~kom luku _______________________________________ 14 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 15 __________________________________________________ Re`imi REL zavarivanja __________________________________________________ 15 ________________________________________ Izvo|enje spojeva REL postupkom ________________________________________ 18 REL _____________________________________ Modifikovani postupci REL zavarivanja _____________________________________ 19 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 22 Ure|aji za EPP zavarivanje _______________________________________________ 22 _______________________________________________ Re`imi elektrolu~nog zavarivanja pod pra{kom ______________________________ 24 ______________________________________________ Izvo|enje zavarenih spojeva ______________________________________________ 26 ________________________________________________________ Monta`a spojeva________________________________________________________ 28 __________________________________ Poluautomatsko zavarivanje pod pra{kom __________________________________ 28 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 29 argonaZavarivanje topivom elektrodom u za{titi argona- MIG postupak _______________ 29 ugljendioksida dioksidaZavarivanje topivom elektrodom u za{titi ugljendioksida- MAG postupak ________ 31

_____________________________________________ 2. ZAVARIVA^KI MATERIJALI _____________________________________________ 5

___________________________________________________ 3. ZAVARIVA^KI LUK ___________________________________________________ 11

4. RU^NO ELEKTROLU^NO ZAVARIVANJE - REL __________________________ 15

5. ELEKTROLU^NO ZAVARIVANJE POD PRA[KOM - EPP __________________ 22

6. ZAVARIVANJE U ATMOSFERI ZA[TITNIH GASOVA ______________________ 29

6 9. ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE ____________________________________ 43 RE\ 9.2 7. RE\E KORI[]ENI POSTUPCI ZAVARIVANJA ____________________________ 50 __________________________________ 10.4 9.4 7.1 7.4 10. GASNO ZAVARIVANJE _______________________________________________ 37 ____________________________________ 8.1 10.2 10.Jokovi} ZAVARIVANJE II 6.8 9.3 10.10 9.4 7.WIG _____________ 35 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 37 plamen________________________________ ______________________________________________________ Zavariva~ki plamen______________________________________________________ 37 zavarivanja________________________________ ___________________________________ Oprema za izvo|enje gasnog zavarivanja___________________________________ 38 _____________________________________ Problemi u tehnici gasnog zavarivanja _____________________________________ 40 ______________________________________ Parametri re`ima gasnog zavarivanja ______________________________________ 40 ________________________________________________________________ __________________________________ Uvod __________________________________________________________________ 43 _________________________________ Ure|aji za zavarivanje elektri~nim otporom _________________________________ 44 __________________________________ Su~eono zavarivanje elektri~nim otporom __________________________________ 44 _________________________________ Preklopno zavarivanje elektri~nim otporom _________________________________ 46 _________________________________________________ Zavarivanje pod troskom _________________________________________________ 50 _____________________________________________ Aluminotermijsko zavarivanje _____________________________________________ 51 _____________________________________________________ Liva~ko zavarivanje _____________________________________________________ 51 _________________________________________ Zavarivanje elektronskim snopom _________________________________________ 52 ____________________________________________________ Zavarivanje plazmom ____________________________________________________ 52 _____________________________________________________ Zavarivanje laserom _____________________________________________________ 53 _____________________________________________________ Kova~ko zavarivanje_____________________________________________________ 53 ________________________________________ Zavarivanje elektri~nom indukcijom ________________________________________ 53 _____________________________________________________ Zavarivanje trenjem _____________________________________________________ 53 ____________________________________________________ Hladno zavarivanje ____________________________________________________ 54 _______________________________________________ Zavarivanje ultrazvukom _______________________________________________ 55 Zavarivanje difuzijom __________________________________________________ 55 __________________________________________________ ________________________________________________________ Struktura {ava ________________________________________________________ 56 ___________________________________________ Struktura zone uticaja toplote ___________________________________________ 57 __________________________________________ Apsorpcija gasova u {avovima __________________________________________ 58 __________________________________________ Prsline u zavarenim spojevima __________________________________________ 59 _______________________________________ Predgrevanje osnovnog materijala _______________________________________ 61 ___________________________________________________________ Zavarljivost ___________________________________________________________ 62 _____________________________________________________ Probe zavarljivosti _____________________________________________________ 62 Uvod ________________________________________________________________ 64 ________________________________________________________________ _______________________________________________ 7.1 9.4 9.7 10.5 9.1 gasaZavarivanje netopivom elektrodom u atmosferi inertnog gasa.1 8. METALURGIJA ZAVARIVANJA ^ELIKA__________________________________ 56 ____________________________________ 11.2 8. PRORA^UN ZAVARENIH SPOJEVA ____________________________________ 64 .12 10.9 9.5 8.11 9.7 9.5 10.3 7.3 8.6 10.7 11.2 9.3 9.

2 13.4 14.3 13.3 13.2 15.3 14. LEMLJENJE ________________________________________________________ 90 ______________________________________ 15. TERMI^KO REZANJE ________________________________________________ 85 ________________________________________________________ 14.1 13.3 12.7 16.4 14.5 16.2 12. NAVARIVANJE I METALIZACIJA ______________________________________ 103 16.1 12.2 16.2 14.8 ____________________________________ Prora~un stati~ki optere}enih {avova ____________________________________ 65 Prora~usn Prora~usn dinami~ki optere}enih ugaonih {avova__________________________ 69 ______________________________________________ Kvalitet zavarenih spojeva ______________________________________________ 71 __________________________________________ Gre{ke u zavarenim spojevima __________________________________________ 78 Kontrola zavarenih spojeva posle zavarivanja _____________________________ 80 Oksiacetilensko rezanje ________________________________________________ 85 ________________________________________________ _____________________________________________________ Rezanje plazmom _____________________________________________________ 88 ___________________________________________________ Elektrolu~no rezanje ___________________________________________________ 88 ___________________________________________ Termi~ko rezanje pod vodom ___________________________________________ 89 ________________________________________________________________ Uvod ________________________________________________________________ 90 lemom______________________________ Kva{enje osnovnog materijala te~nim lemom______________________________ 91 _____________________________________________________ Postupci lemljenja _____________________________________________________ 92 ______________________________________________________________ Lemovi ______________________________________________________________ 99 _____________________________________________________________ Topitelji _____________________________________________________________ 100 _________________________________________________ Tehnologija lemljenja _________________________________________________ 101 _______________________________________________________________ Uvod _______________________________________________________________ 103 ___________________________________________________ Navarivanje metala ___________________________________________________ 103 _________________________________________________________ Metalizacija _________________________________________________________ 104 ____________________________________________________________ I″ {avovi ____________________________________________________________ 109 _________________________________________________ Spojevi sa ″V″ {avom _________________________________________________ 109 _______________________________________________ Spojevi sa ″θ V″ {avom _______________________________________________ 110 _________________________________________________ Spojevi sa ″X″ {avom _________________________________________________ 111 _________________________________________________ Spojevi sa ″K″ {avom _________________________________________________ 111 Spojevi sa ″U″ {avom _________________________________________________ 112 _________________________________________________ _________________________________________________ Spojevi sa ″J″ {avom _________________________________________________ 113 Pribli`ne povr{ine popre~nih preseka nekih {avova _______________________ 115 12.4 16.1 15.6 15.1 16. KONTROLA KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA __________________________ 71 ________________________________________________ 13. PRILOG A: ZAVARENI SPOJEVI OSTVARENI TOPLJENJEM NA ^ELIKU _ 109 17. PRILOG B: TEHNI^KI USLOVI ZA ZAVARENE SPOJEVE IZVEDENE ZAVARENE _______________________________________________ TOPLJENJEM NA ^ELIKU _______________________________________________ 118 _______________________________________________________ 18.1 14.5 14.6 16.3 16.3 16.Jokovi} ZAVARIVANJE III 11. LITERATURA _______________________________________________________ 121 .2 11.

smanjila sila neophodna za ostvarivanje zavarenog spoja. zakovicama. ravanske i zapreminske gre{ke i oscilacije atoma oko ravnote`nih polo`aja.1 Sl. Sl. Srednje rastojanje izme|u dva susedna atoma u kristalnoj re{etki naziva se parametar re{etke. koji se nalazi izme|u spojenih obradaka. Njegova vrednost za ve}inu tehni~ki zna~ajnih metala i legura je (3÷5)x10-8 cm i predstavlja rezultat ravnote`e odbojnih sila pozitivno naelektrisanih jona i privla~nih sila izme|u masa . U realnim metalima i legurama kristalna struktura nije idealna ve} se javljaju ta~kaste. a-obratci pre spajanja. zavarivanjem. Zavarivanje pritiskom se mo`e izvoditi na sobnoj temperaturi ili na povi{enim temperaturama da bi se pove}ala plasti~nost tj.1 Fizi~ki osnovi i klasifikacija Spajanje elemenata konstrukcija se mo`e ostvariti zavrtnjevima. Sl. Za svaki metalni materijal se mo`e konstruisati dijagram zavisnosti izme|u pritiska i temperature neophodnih za zavarivanje bez topljenja. Amplituda ovih oscilacija se pove}ava sa porastom temperature a u~estalost zavisi od me|uatomskih sila /1/. c-spoj posle rekristalizacije. [ema zavarivanja metala pritiskom. Zavarivanje topljenjem mo`e da bude sa dodavanjem ili bez dodavanja drugog dodatnog materijala. FIZI^KI OSNOVI ZAVARIVANJA 1. zakovicama. Sl. 1.1. Prema tome. b-spoj posle dejstva pritiska.3. b-zavareni spoj posle kristalizacije. Sl.elektrode. Pri razdvajanju elemenata koji su spojeni razdvojivim vezama ne dolazi do njihovog o{te}enja a pri razdvajanju elemenata koji su spojeni zavarivanjem oni se o{te}uju. koji u zavisnosti od toplotnog izvora mogu biti: .1.2. osnovna karakteristika spojeva koji su ostvareni zavarivanjem i lemljenjem je kontinuitet (neprekidnost) kristalne strukture izme|u elemenata koji su spojeni.1. na rastojanje na kome deluju me|uatomske sile. S obzirom na na~in zavarivanja postupci zavarivanja se dele na /2/: Postupci zavarivanja pritiskom. Pri lemljenju se me|uatomske veze uspostavljaju izme|u atoma lema. lemljenjem i lepljenjem. linijske.1. koji pripadaju razli~itim obratcima dovedu na me|usobno rastojanje koje je jednako parametru re{etke tj.2 [ema obrazovanja zavarenog spoja topljenjem. Veze ostvarene zavrtnjevima. Metali i legure u ~vrstom stanju imaju kristalnu strukturu koja se karakteri{e periodi~nim rasporedom atoma u ~vornim mestima prostorne kristalne re{etke. • Lokalnim topljenjem u okolini spoja i kristalizacijom rastopa. 1. i atoma obradaka. Sl. a-lokalno topljenje osnovnog materijala u zoni spoja. 1. lemljenjem i lepljenjem su razdvojive veze a veze ostvarene zavarivanjem su nerazdvojive. Ovo se mo`e ostvariti na dva na~ina: • Dejstvom pritiska koji izaziva lokalnu deformaciju neravnina na ~eonim povr{inama. Da bi se izme|u dva obratka ostvario zavareni spoj neophodno je da se grupa atoma.1.

e-elektrolu~no zavarivanje ugljenim elektrodama. Kod postupaka zavarivanja pritiskom nema te~nih faza ali se javljaju znatna pritisna naprezanja.zavarivaelektrodom -REL. top-ljenje osnovnog i dodatnog materijala. c-elektrolu~no zavarivanje pod za{titnim prahom-EPP. * hladno. strukturne promene * kova~ko. deformacije.Jokovi} ZAVARIVANJE 2 * aluminotermijsko. -zavarivanje topivom elektrodom u atmosferi CO2-MAG (CO2). Postupci zavarivanja topljenjem u funkciji od na~ina zagrevanja su: * gasno. varivanje pritiskom na povi{enim tempera-gravitaciono elektrolu~no zavarivanje.4 Brzine zavarivanja pojedinim postupcima. odvijanje hemijskih reakcija na grani~nim povr{inama u sistemu metal-{ljaka-atmosfera. Sl. * gasno. -zavarivanje topivom elektrodom u atmosferi vodene pare. kompleksnim fizi~ko-hemijskim pojavama koje su specifi~ne za pojedine postupke zavarivanja. strukturne promene u osnovnom materijalu i u {avu. * indukciono. * difuziono. . * zavarivanje eksplozijom. preklopno zavarivanje (ta~kasto.nije mogu}e zavarivanje. * zavarivanje pod troskom. * zavarivanje elektronskim snopom. bradavi~asto i {avno). * aluminotermijsko zavarivanje. nje pritiskom na niskim temperaturama. kristalizacija rastopljenog metala i {ljake. * liva~ko zavarivanje. 1. * elektrolu~no: a-elektrolu~no zavarivanje u atmosferi vazduha: Sl. 1. 3. potrebnih za zavarivanje `eljeza tehni~ke ~is-ru~no elektrolu~no zavarivanje oblo`enom to}e. * ultrazvu~no. turama.za-zavarivanje polo`enom elektrodom.zavarivanje topljenjem. 2. d-elektrolu~no zavarivanje atomizovanjem u mlazu vodonika. Kod postupaka zavarivanja topljenjem zajedni~ke pojave su: toplotni procesi (zagrevanje i hla|enje).3. Zavisnost izme|u pritiska i temperature -zavarivanje golom elektrodom. toplotne dilatacije. Proces zavarivanja je pra}en Sl. odvijanje hemijskih reakcija u te~nim fazama (metal i {ljaka). b-elektrolu~no zavarivanje u za{titnom ili aktivnom gasu: -zavarivanje topivom elektrodom u atmosferi inertnih gasova-MIG -zavarivanje netopivom elektrodom u atmosferi inertnih gasova-TIG (WIG). 4. * zavarivanje plazmom i * zavarivanje laserom.1. * elektrootporno: su~eono zavarivanje (zbijanjem i varni~enjem).

tanka plo~a ima dve grani~ne povr{ine na malom rastojanju tako da je temperatura po debljini izjedna~ena i {tap sa cilindri~nom grani~nom povr{inom kod koga je raspodela temperature po preseku ujedna~ena. koeficijent provo|enja toplote λ [W/m K]. Karakteristike toplotnih procesa. koeficijent povr{inskog odavanja toplote zra~enjem i konvekcijom α. Sl. a mogu da budu: prema vrsti raspodele. [ W]. deformacije i pojavu sopstvenih napona. Me|u velikim brojem mogu}ih raspodela toplote mogu se na}i one raspodele koje u najve}em stepenu odgovaraju raspodeli toplote pri pojedinim procesima zavarivanja: .6 Termi~ki ciklus zavarivanja. 1.koncentrisani u ta~ku ili sa nekom zakonitom raspodelom. hemijskih reakcija u te~noj fazi i strukturnih promena u ~vrstoj fazi su: relativno visoka temperatura. mo`e se dobiti ve}i broj raspodela toplote u zagrevanim telima koje se mogu matemati~ki definisati. prema du`ini delovanja. koeficijent temperaturne provodljivosti a=λ/cv.Jokovi} ZAVARIVANJE 3 u osnovnom materijalu i u {avu i toplotne dilatacije. Osobina toplotnog izvora. pokretni i brzopokretni. prema polo`aju u odnosu na neku ta~ku. u razmatranjima toplotnih procesa koriste se Sl. [W/m2 K]. Izvori toplote imaju snagu q.2 Toplotni procesi pri zavarivanju ra~unske {eme zagrevanog tela.trenutni i sa neprekidnim dejstvom. B i C. Sl. sa navedenim osobinama. Kod ve}ine postupaka zavarivanja osnovni materijal se zagreva do temperature tople plasti~ne deformacije ili iznad temperature topljenja i ponovo se hladi do sobne temperature. velika brzina. prostiranje toplote u zavarenom spoju zavisi od: Oblika i mera zavarene konstrukcije. toplotno-fizi~kim osobinama i izvora toplote.1.nepokretni. strukturne promene.5 Promena temperature pri zavarivanju u ta~kama A. Da bi se mogle predvideti ove promene neophodno je poznavati temperaturu i njenu promenu u toku vremena u datoj ta~ki osnovnog materijala. srednje debljine ima dve grani~ne paralelne povr{-ine na relativno malom rastojanju. odvijanje u relativno maloj zapremini ili odvijanje u specifi~noj atmosferi. Kombinacijom navedenih ra~unskih {ema sa ra-zli~itim Sl. Raspodela temperature tj. 1. plo~a Toplota koja se dovodi za topljenje dela osnovnog materijala i dodatnog materijala ili za zagrevanje osnovnog materijala do temperature maksimalne plasti~nosti. [m2/s]. Toplotno-fizi~kih osobina osnovnog materijala. rekristalizaciju. Ovo zagrevanje i hla|enje izazivaju: topljenje. S obzirom da su oblici i mere zavarenih konstrukcija veoma raznoliki. zapreminski toplotni kapacitet cv [J/m3K]. kao {to su /3/: beskona~no telo koje nema ni jednu grani~nu povr{inu koja uti~e na prostiranje toplote u telu. izaziva strukturne promene u zoni uticaja toplote. polubeskona~no telo ima samo jednu grani~nu povr{inu na kojoj deluje toplotni izvor. Toplotno-fizi~ke osobine metala koje uti~u na raspodelu toplote su /4/: specifi~na toplota c [J/kg C].

7 Termi~ki ciklus pri vi{eslojnom zavarivanju sa duga~kim slojevima. Sl.1.1.1 Sl. TAc3. Termi~ki ciklus zavarivanja daje zna~ajne informacije o promeni temperature u datoj ta~ki u toku procesa zavarivanja kao {to su: • Temperatura predgrevanja To.1. • Vreme zadr`avanja iznad odre|ene temperature.dozvoljeno vreme.5÷1 m) ili kratkim slojevima. • Brzina hla|enja.5.nemagneti~ni ferit).6. I.8 Termi~ki ciklus pri vi{eslojnom zavarivanju sa kratkim slojevima. • su~eonom elektrolu~nom zavarivanju dve tanke plo~e u jednom prolazu odgovara ra~unska {ema za pokretni linijski izvor toplote u tankoj plo~i.Jokovi} ZAVARIVANJE 4 • elektrolu~nom navarivanju na povr{inu masivnog tela ili debele plo~e odgovara ra~unska {ema za pokretni ta~kasti izvor toplote na povr{ini polubeskona~nog tela.10. blizini korena.u ta~ki 2 koja se nalazi u blizini povr{ine {ava. II.temperatura β→γ transformacije (β. b. Re{avanjem matemati~kih izraza ovih raspodela mogu se dobiti vrednosti temperature u pojedinim ta~kama u funkciji od vremena Sl. 1. τD. Ova zavisnost se naziva termi~ki ciklus zavarivanja. • Brzina zagrevanja. Sl.u ta~ki 1 koja se nalazi u . Sl. III i IV. Ovi parametri termi~kog ciklusa zavarivanja bitno uti~u na promenu struktu-re i osobina u ZUT. Sl. Termi~ki ciklus pri vi{eslojnom za-varivanju zavisi i od toga da li se zavari-vanje izvodi sa du-ga~kim (zavarivanje po ~itavoj du`ini 0. TMs. a. • su~eonom elektrootpornom zavarivanju odgovara ra~unska {ema za pokretni povr{inski izvor toplote.redosled slojeva. τz.temperatura po~etka austenitno→martenzitne transformacije. 4. • Maksimalna temperatura na koju se ta~ka zagreva. Sl. TD-dozvoljena temperatura.

60 0. J 27 (0oC) Primedba Za konstrukcije od srednje debelih materijala podvrgnute normalnim optere}enjima. pomo}ni materijali.50 0. 0. To su: osnovni materijal.50 0.40 0.1 ^elici za zavarene konstrukcije prema dokumentu IIS/IIW-367-71 Kvalitet ~elika B C Zatezna ~vrsto}a. transportnih sredstava i sli~no.24 1.50 0.55 0.1 Uvod Pod zavariva~kim materijalima podrazumevaju se materijali koji su neophodni za formiranje zavarenog spoja.04 0.55 0.1 ) Cekv=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Op{ti konstrukcioni ~elici za izradu zavarenih konstrukcija dati su u standardu JUS C. daN/mm2 37÷52 50÷70 @ilavost. nosti pri zavarivanju ako je C≤0. 0.04 50÷70 tako|e prema preporuci IIW.22%.20 1. Ispitivanje `ilavosti se vr{i na [arpi-V epruveti dubine `ljeba 2 mm. ~elika daN/mm2 C Mn Si S P Cekv≤0. Cu i Cu-legure.05 0.500. hidrotehnici. 0.13 daN⋅m/cm2. 2. Tab. .Jokovi} ZAVARIVANJE 5 2. izra~u0.06 37÷52 Za ~elike sa zateznom ~vrsto}om B 0. 2. 1J≈0.22 1. Ovo ne zna~i da se i ~elici drugih kvaliteta ne mogu koristiti kao osnovni zavariva~ki materijal.05 0.55 0.2 Hemijski sastav ~elika za zavarene konstrukcije.55 0. dok hemijski sastav uti~e na mere predostro`nosti koje treba primeniti pri zavarivanju. mostogradnji. 2. Od najve}eg zna~aja su: legure `eleza (~elik i sivi liv). netopive elektrode. 29 (0oC) o 27 (-30 C) D 27 (-25oC) ^elici otporni prema efektu zareza. 2.05 0. duzimati posebne mere predostro`Kvalitet Rm Maksimalni sadr`aj leg. Me|unarodni institut za zavarivanje (IIW) dao je preporuke za izbor ~elika za izradu zavarenih konstrukcija u visokogradnji. energetski materijali i materijali za li~nu i op{tu za{titu.45 i debljina d≤25 mm.05 0.04 0.60 0. Mg-legure. Tab.04 50÷70 nosti pri zavarivanju ako je C≤0.05 37÷52 Cekv≤0. gradnji rezervoara.50 0.20 1.05 37÷52 duzimati posebne mere predostro`C 0.24 1.60 0.04 0. ZAVARIVA^KI MATERIJALI 2. elemenata u %. Od navedenih materijala najve}i zna~aj imaju legure `eleza.20%.41 i debljina d≤37 mm. 39 (-20oC) 27 (-50oC) ^elici izuzetno velike otpornosti prema E 27 (-40oC) 39 (-40oC) krtom lomu 1. Tab. dodatni materijal.04 37÷52 E nava se na osnovu hemijskog sasta0.22 1.22 1. D Ekvivalentni sadr`aj ugljenika.60 0. Ni-legure. Al i Al-legure.B0. Osnovni kriterijum za izbor ~elika za navedene svrhe je `ilavost.24 1.50 0. jer se one najvi{e koriste kao konstrukcioni materijali i najve}i broj zavarenih spojeva se upravo izvodi na ovim legurama.04 0. 27 (-10oC) ^elici otporni prema efektu zareza.04 50÷70 va osnovnog materijala po izrazu: ( 2 . Za ~elike sa zateznom ~vrsto}om 37÷52 daN/mm2 nije potrebno preTab.40 0. ρ2V.05 50÷70 50÷70 daN/mm2 nije potrebno pre0. Ne preporu~uje se ispitivanje `ilavosti.2 Osnovni materijali Osnovni zavariva~ki materijali su materijali koji se spajaju zavarivanjem i to mogu biti svi metali i legure koji su na{li primenu u tehnici i industriji.

0561 ^. sadr`aj legiraju}ih elemenata.0261 ^.0462 ^. raspodeljuju se izme|u troske i {ava. Zbog toga je ona pri zavarivanju te~na.0482 ^.20 0. granit.06 0.0481 ^. proizvodi se od legura na bazi `eleza. jezgro se proizvodi livenjem.55 1.045 0. manganovu rudu.0463 ^.05 0.05 0. 6/ .045 0.500 /7/. Oksidi osnovnog metala i legiraju}ih elemenata.3. /14/. bakra i aluminijuma hladnim izvla~enjem.05 0.045 0. Dezoksidacija i legiranje rastopa.045 0. azot.05 0.045 0. 2.20 0. oC +20 +20 0 -20 +20 0 -20 +20 0 -20 +20 0 -20 2. Tab. a iz {ava se mogu ukloniti dodavanjem u oblogu elemenata koji imaju ve}i afinitet prema kiseoniku. Jezgra za elektrode koje se koriste za zavarivanje bakra i njegovih legura izra|uju se od niskolegiranog bakra i bronzi /13/.20 0. Tab. Jezgra elektroda za REL zavarivanje aluminijuma i njegovih legura izra|uju se od niskolegiranog Al i legura Al-Mn.0363 ^. fluorit i druge minerale.0461 ^.15 0. To su: elektrode i elektrodne `ice. 12/.55 1. Al-Si-Mg i dr. J 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Temeratura. fosfor) i nemetalnih uklju~aka iz {ava.5 0.3 Dodatni materijali Dodatni materijali u~estvuju u formiranju zavarenog spoja tj. Oznaka ^. nalazi se na povr{ini te~nog metala u {avu i {titi ga od {tetnog uticaja gasova iz vazduha.0563 Max.Jokovi} ZAVARIVANJE 6 Osnovni zavariva~ki materijali na bazi bakra.17 0.20 0.5 Rm daN/mm2 34÷42 37÷45 37÷45 37÷45 42÷50 42÷50 42÷50 44÷54 44÷54 44÷54 52÷62 52÷62 52÷62 @ilavost ρ2V.22 0. sumpor. Al-Mg.20 0. 11. Ovim se produ`ava vreme za metalur{ke i hemijske reakcije izdvajanja nepo`eljnih legiraju}ih elemenata i gasova (kiseonik.10.20 0.17 0.045 0.1 Elektrode za REL zavarivanje Elektrode za REL postupak zavarivanja mogu da budu gole i oblo`ene.20 0.0562 ^.17 0. Oblogu elektroda za REL zavarivanje sa~injavaju organske i mineralne materije i vezivno sredstvo.045 0. Jezgro elektrode od ~elika se izra|uje od ugljeni~nog. ulaza u njegov sastav. tako da smanjuje brzinu hla|enja {ava. 9.B0. Kod legura koje nemaju sposobnost deformisanja u hladnom stanju. uz istovremeno izvla~enje oksida iz {ava i njihovo vezivanje.0361 ^. Novoobrazovani oksidi isplivavaju na povr{inu {ava i vezuju se u {ljaku. rutil. Al-Si.045 0.0483 ^.05 0. JUS C. koji se obrazuju u toku topljenja elektrode i osnovnog materijala.045 0.05 0.045 0.3 Konstrukcioni ~elici za zavarene konstrukcije. % C P S Si Mn 0. legura bakra.045 0.0362 ^. kvarc.045 0.045 0.55 1.05 0. Uloga obloge elektrode je vi{estruka: Obrazovanje {ljake.05 0. Gole elektrode se skoro i ne upotrebljavaju za REL zavarivanje zbog problema odr`avanja stabilnog luka i nedovoljnog kvaliteta zavarenog spoja.05 0. legiranog i visokolegiranog ~elika ~iji je hemijski sastav propisan odgovaraju}im standardima /8. mora da sadr`i: hematit.045 0. Metalno jezgro oblo`enih elektroda je pre~nika 2÷6 mm. Elementi koji vr{e . Oblo`ene elektrode se sastoje od metalnog jezgra kru`nog popre~nog preseka i nemetalne obloge. mramor.22 0. Da bi obloga elektrode mogla da obrazuje {ljaku.5 0. [ljaka ima relativno malu toplotnu provodnost.045 0. 2.045 0. aluminijuma i njegovih legura su definisani u odgovaraju}im standardima /5. [ljaka predstavlja sme{u oksida metala koja ima ni`u ta~ku topljenja od metala {ava (kod elektroda za zavarivanje ~elika {ljaka se topi na 1100÷1200oC) i manju specifi~nu masu.

Povr{ina {ava je neravna i naborana. [ljaka je izrazito kiselog karaktera.oznaka R i RR. Uglavnom se koriste za izvo|enje unutra{njih ugaonih {avova ~ije mehani~ke osobine nisu va`ne. Prema hemijsko-metalur{kom karakteru obloge vr{i se i podela eletroda na /15/: * Elektrode sa kiselim karakterom obloge na bazi oksida gvo`|a. zatim silikate i fero-legure. {ljaka je te~ljivija nego kod kiselih elektroda na bazi `elezo-oksida i lako se skida posle o~vr{}avanja. Predvi|ene su za rad sa jednosmernom strujom na + polu a za rad sa naizmeni~nom strujom sastav obloge se mora posebno podesiti. Da bi se spre~ilo prodiranje azota i kiseonika u {av. Osetljvost na tople prsline je izra`ena naro~ito kod ugaonih spojeva. Zbog toga se u oblogu dodaju minerali koji sadr`e alkalne i zemnoalkalne elemente (Na. i Ti i dodaju se u oblogu u obliku ferolegura. tako da je {ljaka baznog karaktera. {ljaka se lako skida. tako da je povr{ina o~vrslog {ava neravna. Oblogu ovih elektroda sa~injavaju oksidi `eleza. imaju relativno veliku brzinu topljenja i veliku dubinu uvara. u oblogu se dodaju materije koje se na temperaturi zavarivanja razla`u uz obrazovanje znatne koli~ine gasova.06% za neumirene ~elike. Koriste se za zavarivanje niskougljeni~nih nelegiranih ~elika relativno velike debljine. Obloga je relativno debela. koji {tite zonu zavarivanja. Obloga elektroda celuloznog tipa sadr`i znatnu koli~inu organskih materija (drvnu celulozu. Ovaj tip elektroda se koristi za zavarivanje u svim polo`ajima u prostoru. * Elektrode sa rutilnim karakterom obloge. rad sa reletivno velikim ja~inama struje zavarivanja. Jonizacija vazdu{nog prostora u zavariva~kom luku. Obrazovanje za{titne atmosfere oko zone zavarivanja. zatim sadr`i i fero-mangan i fero-silicijum. celuloza. Obloga kod ovih elektroda je uglavnom debela. * Elektrode sa baznim karakterom obloge. * Elektrode sa kiselim karakterom obloge rutilnog tipa.oznaka A. Pored `elezo-oksida. Mn. sa ili bez mangan-oksida. mada se mogu koristiti i za ostale polo`aje zavarivanja. te~an metal u {avu je relativno hladan. u oblogu se dodaju: skrob. Zavariva~ki luk je nestabilan u vazduhu jer se u njemu nalaze gasovi sa relativno velikim potencijalom jonizacije (≈15 V) i pare metala koji tako|e imaju relativno veliki napon jonizacije (≈8V).05% za umirene.24% a sadr`aj sumpora ve}i od 0. 4. Al. Ca) sa manjim naponom jonizacije (≈2÷3V).oznaka C. Elektrode sa baznom {ljakom imaju srednju dubinu uvara i pogodne su za zavarivanje u svim polo`ajiama u prostoru.6% vlage) tako da su otporne na pojavu vru}ih i hladnih prslina. na bazi oksida `eleza. Primena: Za rad sa jednosmernom i naizmeni~nom strujom. nisu sadr`ale vi{e od 0. niskolegiranih ~elika i ~elika sa pove}anim sadr`ajem ugljenika i sumpora u odnosu na niskougljeni~ne nelegirane ~elike koji imaju dobru zavarljivost. manganoksid. relativno gusta u te~nom stanju a lako se skida posle o~vr{}avanja. /16/.oznaka AR. Dubina uvara je mala. Obloga rutilnih elektroda sad`i mineral rutil. pri horizontalno-vertikalnom i vertikalnom polo`aju zavarivanja i pove}ava se ako je sadr`aj ugljenika ve}I 0. dekstrin. Ovi elementi pove}avaju koncentraciju jona u stubu luka i pove}avaju stabilnost njegovog gorenja. K. velika dubina uvara. celulozu iz pamuka). [avovi . silicijumdioksid i feromangan kao dezoksidaciona sredstva. [avovi izvedeni bazi~nim elektrodama imaju mali sadr`aj vodonika (ako su elektrode bile suve tj. * Elektrode sa celuloznim karakterom obloge.oznaka B Obloga ovih elektroda sadr`i znatnu koli~inu kalcijum-karbonata ili magnezijum-karbonata i kalcijum fluorita. mangan-oksida i fero-mangana. naro~ito u polo`enom polo`aju. mramor i magnezit. Za obavljanje ove funkcije. odnosno od 0. 3. kompaktna i veoma se lako skida. Op{te karakteristike ovih elektroda su: relativno velika brzina topljenja. * Elektrode sa oksidnim karakterom obloge. u sastav obloge kod ovih elektroda ulazi i titan-oksid u koli~ini do 35%. Ostale osobine ovih elektroda su sli~ne osobinama elektroda sa kiselom oblogom na bazi `elezooksida. u cilju pobolj{anja mehani~kih osobina. sa peko 95% TiO2. prirodne silikate i fero-legure kao dezoksidaciona sredstva. Legiranje {ava. Obrazuje se relativno mala koli~ina {ljake koja se lako skida. mo`e se izvesti preko obloge u koju se dodaju odgovaraju}e ferolegure ili ~isti metali za legiranje.Jokovi} ZAVARIVANJE 7 dezoksidaciju su Si.

oznaka S. * Elektrode sa posebnim vrstama obloge. Elektrode sa visokim stepenom iskori{}enja imaju koeficijent iskori{}enja 1. Obloge manje debljine se nanose umakanjem jezgra u pripremljenu pastu.4 Elektrodna `ica za zavarivanje u atmosferi CO2 Elektrodna `ica za zavarivanje u atmosferi CO2 je od niskougljeni~nog ~elika sa pove}anim sadr`ajem Si i Mn. @ica se proizvodi u {irokom spektru pre~nika i du`ina.4 mm. visok nivo mehani~kih osobina i imaju ve}u otpornost na pojavu hladnih i vru}ih prslina nego {avovi izvedeni elektrodama sa oksidnim karakterom obloge.2 Proizvodnja oblo`enih elektroda za REL zavarivanje Jezgro elektrode za REL zavarivanje se proizvodi postupcima plasti~ne prerade a kod neplasti~nih materijala livenjem. Sme{a za oblogu se izra|uje drobljenjem. Visokotemperaturno su{enje elektroda koje u oblozi sadr`e organske materije izvodi se na 150÷180oC. ali se ipak moraju preduzimati posebne mere predostro`nosti. Kao vezivno sredstvo koristi se vodeno staklo. mlevenjem i prosejavanjem komponenti i njihovim me{anjem.6÷2.Elektrode sa dubokim prodiranjem. odnosno 2÷10 mm /19/.2÷2. a zatim visokotemperaturnom su{enju na 300÷400oC.obloge srednje debljine sadr`e do 15% celuloznih materijala (oznaka R) i posebno su pogodne za zavarivanje u vertikalnom polo`aju i polo`aju iznad glave. pre~nika 0. .obloge velike debljine sadr`e do 5% celuloznih materija (oznaka RR). Preporu~uje se naizmeni~na struja zavarivanja (zbog manjeg skretanja) ~ija je ja~ina za 20÷40% ve}a od struje zavarivanja kod "normalnih" elektroda. 2. Elektrode sa oblogom koja je naneta ekstruzijom su{e se samo na 300÷400oC.3.3. Hemijski sastav `ice je niskougljeni~ni ~elik ili legiran sa Mo.Na2SiO3.8÷12 mm /18/. 2. Ni i Mn /18/. Kod klasi~nih elektroda za REL zavarivanje stepen iskori{}enja je 0. koja je pobakarisana. jer sadr`e relativno veliku koli~inu vode. a obloge srednje i ve}e debljine se nanose ekstruzijom sme{e oko jezgra. da bi se nadoknadio njihov gubitak usled oksidacije.3 Elektrodna `ica za EPP postupak zavarivanja Elektrodna `ica za EPP zavarivanje ~elika je hladno vu~ena ~eli~na `ica pre~nika 0. prvo na suvo a zatim sa vezivnim sredstvom. Elektrode ~ija je obloga naneta umakanjem prvo se podvrgavaju niskotemperaturnom su{enju na 40÷50oC. Stepen iskori{}enja elektrode predstavlja odnos te`ine dodatnog materijala koji je u{ao u sastav {ava prema istopljenoj te`ini metalnog jezgra elektrode /17/. Pomo}u ovih elektroda je mogu}e su~eono zavarivanje i zavarivanje T-spojeva na osnovnom materijalu debljine 14÷16 mm pez izrade `ljeba.3. 2. @ica je bakarisana. zavarivanje 2. Zavarivanje se izvodi sa po jednim zavarom sa svake strane. od legura na bazi bakra /13/ i od legura na bazi aluminijuma /14/ i po svom hemijskom sastavu mora odgovarati hemijskom sastavu osnovnog materijala.Elektrode sa visokim stepenom iskori{}enja. .Jokovi} ZAVARIVANJE 8 izvedeni ovim elektrodama imaju lep izgled. Elektrode rutilnog tipa se proizvode sa dve debljine obloge: . . U ovu grupu elektroda spadaju elektrode koje se ne mogu svrstati ni u jednu od prethodnih vrsta a to su: .3. bez popre~nog kla}enja vrha eletrode. Oblo`ene elektrode se upotrebljavaju isklju~ivo i suvom stanju i ako do|e do njihovog vla`enja treba ih pre upotrebe su{iti na na 200÷300oC u trajanju ≈60 minuta.0 i koeficijent topljenja od 12÷20 g/A h zahvaljuju}i `eleznom prahu koji se stavlja u oblogu.80÷0.98 a koeficijent topljenja 8÷10 g/A h.5 @ica za zavarivanje gasnim plamenom @ice za zavarivanje gasnim plamenom se proizvode od ~elika /20/.

zbog ~ega se ove elektrode koriste isklju~ivo za{titnoj atmosferi inertnih gasova. 2. legiranje {ava se vr{i preko elektrodne `ice. jonizaciju gasnog prostora u mehuru i obrazovanje za{titne atmosfere u gasnom mehuru u uslovima velike brzine zavrivanja. U zavisnosti od karaktera {ljake pra{kovi mogu biti kiseli i bazni. helijum i vodonik ili njihova sme{a. koji ne vr{e legiranje {ava i aktivne. mangan-oksid. karbonati alkalnih i zemnoalkalnih metala i ferolegure za dezoksidaciju i legiranje. vrsta struje za zavarivanje. jer pove}ava emisionu sposobnost volframa. napon praznog hoda pri zavarivanju sa naizmeni~nom strujom. U prisustvu kiseonika zagrejan volfram brzo oksidi{e i sagoreva. granulacija. Mogu da budu od nelegiranog volframa. maksimalna brzina zavarivanja. CuNi2Si. kao {to su: ThO2. {to je ve}ina kerami~kih pra{kova. CuBe2 i CuAl10Fe5Ni5 /22/.4 Netopive elektrode za zavarivanje u za{titnom gasu Elektrode od volframa se proizvode u obliku {ipki pre~nika 0. CuCrZr. Da bi se smanjila koli~ina vodonika u {avu moraju se koristiti suvi pra{kovi. a naj~e{}e se rade u obliku pravih i krivih {ipki ili diskova. dezoksidaciju i legiranje metala {ava.5÷1.2 ) ( 2 . pri ~emu se legiranje rastopa vr{i samo preko pra{ka i to manganom i silicijumom po reakcijama: ( 2 . srednjemanganski sa15÷30% MnO i visokomanganski koji sadr`e iznad 30% MnO. Pri zavarivanju drugih materijala.5 Netopive elektrode za elektrootporno zavarivanje Elektrode za elektrootporno zavarivanje proizvode se od legura na bazi bakra. Dodatak ovih oksida olak{ava uspostavljanje zavariva~kog luka i pove}ava stabilnost njegovog gorenja. melju. izme{aju u potrebnom odnosu i stave u pe} za topljenje. ali se ~e{}e izra|uju od volframa koji je legiran sa nekim od oksida. melju u klasiraju po krupno}i prosejavanjem. za zavarivanje obojenih metala i za navarivanje. CuNiBe. Temperatura topljenja pra{ka treba da je ni`a od 1200oC.5÷3 mm.35÷4. Prema nameni.5÷10 mm i du`ine 50÷175 mm /21/. . LaO2 i CeO2 u koli~ini 0.Jokovi} ZAVARIVANJE 9 2. razlikuju se topljeni i netopljeni (kerami~ki) pra{kovi. gustina 1. a prema sadr`aju mangan-oksida pra{kovi mogu biti: niskomanganski sa manje od 15% MnO. mehani~ke osobine ~istog {ava u kombinaciji sa `icom odre|enog kvaliteta. pra{kovi mogu biti namenjeni za zavarivanje niskougljeni~nih.6 Pra{kovi za EPP zavarivanje Pra{ak za EPP zavarivanje treba da obezbedi: obrazovanje {ljake u koju prelaze metalni oksidi.8 kg/dm3 a pre~nik zrna 0.3 ) MnO+Fe=FeO+Mn SiO2+2Fe=2FeO+Si Topljeni pra{kovi Dezoksidacija rastopa. Ove elektrode treba da imaju {to ve}u tvrdo}u. CuCr1. niskolegiranih i visokolegiranih ~elika. CuCoBe.20%. a su{enje se izvodi na 200oC u toku 1 sata. U sastav pra{kova ulaze: kvarc. Topljenje se vr{i na 1400oC a istopljena masa se u tankom mlazu izliva u proto~nu vodu. kao {to su argon. Klasifikacija i ozna~avanje pra{kova vr{i se po vi{e osnova /24/: na~in proizvodnje. titandioksid. Pra{ak u te~nom stanju treba da je viskozan. kao {to su: CuCd1. Granule se su{e. Obrazovana {ljaka posle hla|enja treba da se lako skida. /23/. odnosno uklanjanje FeO se vr{i njegovim prevo|enjem u {ljaku i vezivanjem u stabilne silikate. ~vrsto}u i elektroprovodnost na povi{enim temperatura (500÷600oC). Prema na~inu izrade. Prema stepenu legiranja pra{kovi se dele na pasivne. gde dolazi do njene granulacije. Oblici ovih elektroda su raznovrsni i prilago|eni su obliku zavarenog spoja. 2. koji vr{e legiranje {ava. `elezo-oksid. Topljeni pra{kovi (srednjemanganski i visokomanganski) se proizvode slede}im postupkom: Komponente pra{ka se drobe. a sa druge strane sni`ava temperaturu vrha elektrode i omogu}ava znatno pove}anje gustine struje. Topljeni pra{kovi se primenjuju za zavarivanje niskougljeni~nih i niskolegiranih ~elika. maksimalna struja zavarivanja. ZrO2. Aktivni pra{kovi mogu da budu slabo legiraju}i (ve}ina topljenih pra{kova) i jako legiraju}i.

5 kg kiseonika pri pritisku od 150 bar na 20oC. koja se zatim su{e na 300÷400oC u trajanju od 2 sata. Boce za actilen imaju zapreminu do 160dm3 ali su u upotrebi naj~e{}e boce sa zapreminom 40 dm3 u koje mo`e stati oko 6. Zaostali pritisak kiseonika u praznim bocama ne sme da bude manji od 1. na 19oC. koristi se elektrodna `ica od nisko ugljeni~nog ~elika. Ostali gorivi gasovi 2. Brzina pra`njenja boce tj. ne sme biti manji od 1÷1. tako da se pod odre|enim pritiskom i temperaturom razla`e burno uz eksploziju. Kerami~ki pra{kovi 2. koje su obliku fero-legura.4 ) CaC2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2+Q Acetilen je nestabilan.5 bar. 2. Sme{a acetilena i kiseonika (2. Gasovi se pakuju u ~eli~ne boce u te~nom ili gasovitom stanju. dok sme{a vazduha i acetilena (2. C2H2. lemljenje ili rezanje su vodonik /27/ i sme{a propana i butana. nikla i njihovih legura. Za{titni gasovi mogu da budu inerti ili aktivni. sigurnosni prostor 8%. Pritisak acetilena u bocama je 15÷20 bar i zavisi od spoljne temperature. 29/. je nezasi}eni ugljovodonik koji se naj~e{}e dobija reakcijom kalcijum karbida i vode: ( 2 . Boce za kiseonik se obele`avaju plavom bojom. karbonata. prostor za {irenje acetona pri apsorpciji acetilena 29%.Jokovi} ZAVARIVANJE 10 Kerami~ki pra{kovi se koriste za zavarivanje nisko-. srednje. i dr. Inertni gasovi su azot i argon a aktivni ugljendioksid i vodonik.8 Kiseonik Da bi se pove}ala brzina sagorevanja gorivih gasova i pove}ala toplotna mo} zavariva~kog plamena. Ve}i potro{a~i koriste cisterne za lagerovanje te~nog kiseonika i centralizovano snabdevanje. Sklonost acetilena ka eksplozivnom razlaganju se smanjuje ako se on rastvori u acetonu ili ako se molekuli acetilena me|usobno razdvoje u manje grupe pomo}u porozne kerami}ke mase. vodonik i sme{a propana i butana.i visokolegiranih ~elika. Ostali gorivi gasovi. Acetilen. se~enju i lemljenju koristi se gasoviti ili te~ni kiseonik.3÷93% acetilena) je eksplozivna na temperaturi do 300oC pri atmosferskom pritisku. potro{nja acetilena na sat ne sme biti ve}a od 20% njegovog sadr`aja u boci. Proizvodnja kerami~kih pra{kova se obavlja na slede}i na~in: Komponente pra{ka. naj~e{}e. isporu~uje u ~eli~nim bocama zapremine 40 dm3 u koje stane oko 8.9 Za{titni gasovi Za{tita zavariva~kog luka i te~nog metala u {avu od negativnog uticaja komponenti vazduha se mo`e ostvariti za{titnim gasovima. Za gasno zavarivanje i rezanje se koristi acetilen koji sad`i minimum 99% C2H2 koji se pakuje u ~eli~ne boce sa poroznom masom i acetonom kao rastvara~em /25/. Pri zavarivanju.5÷2 bar. . za navarivanje ~elika. Gasoviti kiseonik za zavarivanje se. Raspodela prostora u bocama za acetilen je slede}a: porozna masa 25%. Granulacijom iz nepe~ene paste dobijaju se zrna pre~nika 1÷3 mm. oksida. /28. Pri zavarivanju sa kerami~kim pra{kovima.7% acetilena) pri atmosferskom pritisku eksplodira na 305oC.7 Gorivi gasovi Acetilen gasno Gasovi za gasno zavarivanje Za gasno zavarivanje i rezanje koriste se gorivi gasovi i kiseonik.5 kg acetilena /26/. aceton 38%. sagorevanje gorivih gasova se izvodi u atmosferi kiseonika. zatim se izme{aju u odre|enom odnosu uz dodatak vodenog stakla kao veziva. Od gorivih gasova za gasno zavarivanje i rezanje koriste se : acetilen. Po{to nema topljenja. a minimalni zaostali pritisak u boci. se prvo usitne. koji se koriste za dobijanje toplote za zavarivanje. u kerami~ke pra{kove se mogu staviti materijali koji se razla`u na visokim temperaturama. a legiranje i modifikacija rastopa se vr{i preko komponenti pra{ka. kao i za zavarivanje bakra.3÷80.

a kod metala sa ni`om ta~kom topljenja termoelektronska emisija je manje zastupljena.1-a . Sl. ili izme|u dve elektrode. Provo|enje elektriciteta kroz zavariva~ki luk se vr{i kretanjem naelektrisanih ~estica. 3. stabilni prenos elektriciteta izme|u dva provodnika razli~itog polariteta.tzv. b-nezavisni zavariva~ki luk.mo`e da bude vezade i osnovnog materijala.1-b.2.2 Prenos energije kroz luk i zagrevanje katode i anode Elementi zavariva~kog luka. 3. su: Du`ina luka l je rastojanje izme|u vrha elektrode i povr{ine osnovnog materijala (pri zavarivanju sa relativno malim ja~inama struje). a-zavariva~ki luk uspostavljen izme|u elektro.1 Uvod Zavariva~ki luk je osnovni izvor toplote za sve postupke elektrolu~nog zavarivanja. koji se nalaze na relativno malom me|usobnom rastojanju. na na minus pol prava polarnost ili na plus pol izvora struje . Emisija elektrona sa katodne mrlje se vr{i pod dejstvom slede}ih faktora: * Termoelektronska emisija nastaje usled sposobnosti u`arene katodne mrlje da emituje elektrone usled visoke temperature. Kod jednosmerne struje elektroda Sl. grafit) termoelektronska emisija ima va`nu ulogu. Sl. ili izme|u dve elektrode i osnovnog zavariva~kog luka. Izvori naizmeni~ne struje su transformatori a izvori jednosmerne struje su generatori jednosmerne struje ili ispravlja~i. Kod luka koji se napaja naizmeni~nom strujom. odnosno rastojanje izme|u vrha elektrode i povr{ine rastopa na osnovnom materijalu (pri zavarivanju sa relativno velikim ja~inama struje). kombinovani luk. 3. Op{te karakteristike zavariva~kog luka su: relativno male vrednosti napona. Sl. 15÷80 V. Anodna i katodna mrlja su u`areni delovi anode i katode.1 [eme zavariva~kog luka. Zavariva~ki luk mo`e da bude uspostavljen izme|u elektrode i osnovnog matrijala. nezavisan luk. Anodna oblast je podru~je oko anode debljine 10-3÷10-4 cm u kojoj preovladava struja elektrona. prema Sl. 3. 3. atoma metala i komponenti obloge elektrode ili pra{ka. Sl. relativno velike gustine struje i relativno visoke temperature. ili netopiva u kom slu~aju se dodatni materijal mora posebno unositi u zavariva~ki luk.obrnuta polarnost. ZAVARIVA^KI LUK 3. Da bi se uspostavio i odr`avao zavariva~ki luk neophodno je postojanje katodne mrlje.tzv. * Autoelektronska emisija nastaje pod dejstvom spolja{njeg elekti~nog polja koje stvara izvor . zbog odvo|enja toplote u okolinu sa periferije stuba. 3. Katodna oblast je deo oko katodne mrlje ~ija debljina odgovara du`ini slobodnog puta elektrona u gasu oko katode tj. pozitivni joni i neutralni atomi sa najve}om temperaturom u osi stuba. kada igra i ulogu dodatnog materijala. 2000÷4000oC. c-trofazni zavariva~ki luk. jer se sa nje emituju elektroni koji vr{e po~etnu jonizaciju atoma gasa u stubu luka.Jokovi} ZAVARIVANJE 11 3. Joni i elektroni nastaju jonizacijom molekula gasa koji sa~injavaju vazduh.jona i elektrona kroz vazdu{ni prostor izme|u provodnika /3/. oko 10-4÷10-5 cm. Za uspostavljanje i napajanje zavariva~kog luka koristi se jednosmerna ili naizmeni~na struja. Naizmeni~na struja za napajanje luka mo`e da bude jednofazna ili fi{efazna.1-c. Stub luka je prostor izme|u katodne i anodne oblasti u kome se nalaze elektroni. Zavariva~ki luk predstavlja stabilni eletri~ni luk tj. Kod te{kotopivih materijala (volfram. Elektroda mo`e da bude topiva. mre`ne ili pove}ane u~estanosti. polaritet elektrode se menja u skladu sa u~estalo{}u naizmeni~ne struje.

Elektroni koji su emitovani sa katodne mrlje kre}u se prema anodi. 3. Ul.1.5 ( 3 .1 ) Po~etna jonizacija gasova je rezultat neelasti~nih sudara atoma gasa i elektrona koji su emitovani sa katodne mrlje. Jonizacija zra~enjem ili foto jonizacija je izazvana ultraljubi~astim zracima i zbog male energije ovih zraka javlja se kod gasova sa relativno malim potencijalom jonizacije.brzi elektroni (emitovani sa katode i ubrzani elektri~nim poljem). [to je ni`i potencijal jonizacije nekog elementa.11 6. Odnos broja izba~enih elektrona prema broju pozitivnih jona koji udare u katodu kre}e se od 0.pove}ava koncentracija naelektrisanih ~estica.katodna oblast. potrebno im je dovesti energiju koja je ve}a od potencijala jonizacije. 1.K.katodni pad napona.pad napona u stubu luka. iznad 1750oC. zavariva~ki luk se uspostavlja tako {to se osnovni materijal kratkotrajno dodirne vrhom elektrode.2 [ema zavariva~kog luka.3 Zavisnost stepena jonizacije od Stepen jonizacije predstavlja odnos izme|u temperature u stubu luka i vrste atoma. * Emisija elektrona usled bombardovanja katodne mrlje pozitivnim jonima koji se kre}u prema katodi pod dejstvom elektri~nog polja. A.anodni pad napo. mrlja. UA. Struja kratkog spoja trenutno rastapa vrh elektrode i osnovni . Tab. Prema tome. 3. potencijala jonizacije. Termi~ka jonizacija gasa nastaje usled sudaranja elektrona sa atomima i molekulima usled termi~kih kretanja i zbog toga je zna~ajna tek na relativno vi{im temperaturama. tako da imaju dovoljnu kineti~ku energiju da izvr{e jonizaciju gasova i metala sa Sl.1 Potencijali jonizacije metala i gasova u stubu luka u V. Sl.83 11. 2.22 13. Pri udaru pozitivnih jona na povr{inu katode oni joj predaju svoju kineti~ku energiju. Da bi do{lo do jonizacije neutralnih atoma gasa.3 Uspostavljanje i gorenje zavariva~kog luka Pri zavarivanju topivom elektrodom.katodna im se daljim kretanjem vr{i prenos struje kroz luk. ebrzi . 3.Jokovi} ZAVARIVANJE 12 struje za zavarivanje.6 14.stub luka. Sl.0. 3. l. Us. Elemenat Potencijal K 4.3 do 1. gasova i u manjoj meri jonizacijom metala u stubu luka.3. osnovni nosioci elektriciteta u stu4.11 7. 3. to je njegov uticaj na stabilnost gorenja luka povoljniji.anodna oblast. Sa porastom temperature smanjuje se broj elektrona koji se sa katodne mrlje emituje pod dejstvom spolja{njeg elektri~nog polja.du`ina bu luka su joni i eletroni. prema reakciji: gde je: Ao i A+-neutralni atom gasa i pozitivni jon.anoda.3 Na Ca Fe C H2 O2 N2 5. espori . Tab. Tab.5 13. Na taj na~in se UK. a zatim ubrzani Ao+ebrzi↔A++2espori elektri~nim poljem.napon luka. Stepen jonizacije zavisi od temperature u stubu luka i vrste atoma tj. ~ijna. {to izaziva porast temperature katodne mrlje (pove}anje brzine njenog topljenja) i emisiju elektrona. broja jonizovanih atoma prema polaznom broju neutralnih ~estica. 3.katoda. a pod dejstvom elektri~nog polja se ubrzavaju. 3. kojima se sudare u stubu luka. Dopunska jonizacija gasova u stubu luka vr{i se usled termi~ke jonizacije i jonizacije zra~enjem.anodna mrlja. 5. koji nastaju jonizacijom luka.usporeni elektroni.

ali se sada te~na mrlja obrazuje samo na osnovnom materijalu.4) se koriste za: automatsko zavarivanje pod pra{kom sa konstantnom brzinom dodavanja elektrodne `ice. Ul. 3. b. a ovi vr{e jonizaciju gasova u stubu luka.stati~ka karakteristika luka. 3. Za zavarivanje se koriste izvori strije koji imaju tri razli~ite spoljne karakteristike: * Izvori struje sa strmo padaju}om spoljnom karakteristikom (kriva 4 na Sl. Pri konstantnim ostalim uslovima.spoljna karakteristika izvora struje. Sl. koja se naziva spolja{nja karakteristika izvora struje. za automatski MIG postupak i MAG postupak zavarivanja. Zbog toga su naponi praznog hoda Vo kod horizontalne i rastu}e katakteristike struje ve}i od radnog napona i naglo se smanjuju na radni napon. odnosno manji od radnog napona. Sl. Pri tome se te~ni sloj metala raste`e i isparava. Naponi praznog hoda Uo su: 55÷75 V za ru~no zavarivanje. odnosno 30÷40 V pri EPP zavarivanju. automatsko zavarivanje pod pra{kom sa regulacijom brzine dodavanja `ice prema naponu luka. Il. C i D ja~ine struja su relativno male i ne obezbe|uju stabilno gorenje luka. Struja i napon zavariva~kog luka se nazivaju i struja i napon zavarivanja. Uspostavljanje zavariva~kog luka mo`e se izvesti i bez dodirivanja osnovnog materujala vrhom elektrode. vrsta struje. sastav i svojstva atmosfere luka (stepen jonizacije atmosfere luka). prednosti upotrebe naizmeni~ne struje su jednostavnost i niska cena ure|aja za zavarivanje i zanemarljiv uticaj magnetnog polja i feromagnetnih masa na skretanje luka. pa se zavarivanje izvodi u radnim ta~kama B i E. . karakter prenosa metala sa elektrode na osnovni materijal i spoljna karakteristika izvora struje. a. 3. 3. 3. Sl. Naizmeni~na struja daje manje stabilan zavariva~ki luk. Zavariva~ki luk i izvor struje su me|usobno povezani tako da imaju istu struju i napon koji su definisani ta~kama A. C. koji predstavlja pomo}ni izvor naizmeni~ne struje sa naponom 2000÷3000 V i frekvencijom 100÷300 kHz. U tom slu~aju. 3. ni`u temperaturu i manji u~inak jer. c. U ta~kama A. 3. po~etna jonizacija gasnog prostora izme|u vrha elektrode i osnovnog materijala se vr{i pomo}u oscilatora. pove}anje du`ine luka izaziva pove}anje napona luka.4 Stati~ka karakteristika zavariva~kog luka i spoljna karakteristika izvora struje.4) ili sa rastu}om spoljnom karakteristikom (kriva 6 na Sl. Pri zavarivanju netopivom elektrodom odvijaju se isti procesi. Oni se nalaze u me|usobnoj zavisnosti koja se zove stati~ka karakteristika luka. Uo. saglasno frekvenciji struje.4. ~ime se uspostavlja zavariva~ki luk.4) se koriste za: ru~no zavarivanje oblo`enom elektrodom.4. * Izvori struje sa horizontalnom spoljnom karakteristikom (kriva 5 na Sl. Ik. Radni naponi su: do 30 V pri ru~nom zavarivanju. tako da ne bi mogao da se uspostavi luk na po~etku zavarivanja. ru~no WIG zavarivanje. Elektroda se zatim odmi~e od osnovnog materijala na rastojanje koje je pribli`no jednako pre~niku elektrode. B i E. Na Sl. Stabilno gorenje zavariva~kog luka je osnovni uslov da se dobije kvalitetan zavareni spoj. javlja se po~etna emisija elektrona sa katodne mrlje. D.napon praznog hoda. Obrazovani joni i elektroni provode struju. Sl. odnosno 60÷80 V za EPP postupak. dolazi do periodi~nog ga{enja i ponovnog uspostavljanja luka sa promenjenom polarno{}u elektrode i osnovnog materijala.struja kratkog spoja.4 je data zavisnost izme|u struje i napona izvora struje za zavariva~ki luk.Jokovi} ZAVARIVANJE 13 materijal na mestu dodira. Faktori koji uti~u na gorenje zavariva~kog luka su: struja i napon zavarivanja. Napon praznog hoda izvora struja kod horizontalne i rastu}e karakteristike bio bi jednak. S druge strane.napon luka.struja luka.sistem luk-izvor struje.

Sl. a. deb.6 Prenos metala u obliku sitnih kapi. Kona~no. a luk se ponovo uspostavlja.80÷0. Zavariva~ki luk je koncentrisani toplotni izvor ~ija je ukupna toplotna mo}: ( 3 . Sl.58÷0. 3.8 REL. Iz.MAG i MIG pri gustinama struje iznad 100 A/mm2.struja zavarivanja.72 MIG 0. Sl. pod dejstvom sila povr{inskog napona kap se odvaja od elektrode i prelazi na osnovni materijal. 3. pod utica-jem toplote obrazuje se kap. Tab.efektivna toplotna mo}. koja se ne odvaja od elektrode. * Prenos metala u obliku mlaza sitnih kapi vr{i se pri zavarivanju debelo oblo`enim elektrodama i pri zavarivanju pod pra{kom.2 ) ( 3 .6-a.5÷0. sile elektromagnetnog polja i sile te`e izdu`uju kap. . b. obl 0.6-b.7÷0. pozi-cija I i II. Sl. η WIG 0. pozicija III i IV. zavarivanju sa gustinama struje ispod 100 A/mm2.3 ) Q=Ul Iz q=η Ul Iz a efektivna toplotna mo} je: gde je: Q.5 Prenos metala u krupnim kapima pri MIG i MAG se prekida.EPP automatski postupak. odnosno luk Sl. 3. tako da se ona spaja sa osnovnim materijalom i uspostavlja kratki spoj.zavarivanje debelo oblo`enim elektrodama.85 Pod troskom 0.4 Prenos metala u zavariva~kom luku Prenos metala sa topive elektrode na osnovni materijal obavlja se po slede}im modelima /4/: * Prenos metala u krupnim kapi-ma. vr{i se pri zavarivanju MAG i MIG postupkom sa relativno malim gustinama struje. b.6 MAG 0.REL zavarivanje. Sl. Tab. 3. Sa porastom veli~ine kapi. Na vrhu elektrode . Sl. W/s. 3.Jokovi} ZAVARIVANJE 14 3.2 Koeficijenti korisnog dejstva zavariva~kog luka η Postupak zav. a. Tab. W/s. Prenos metala u vidu sitnih kapi se vr{i i pri MAG i MIG zavarivanju sa gustinama struje iznad 100 A/mm2.napon luka.70÷0. jer su sile povr{inskog napona najve}e.5. pozicija V. pri ~emu je ve}ina kapi oblo`ena slojem rastopljene obloge ili pra{ka. q. Ul. η. A.koeficijent korisnog dejstva luka.ukupna toplotna mo} luka. 3. V. 3. do 100 A/mm2.95 Sl.2. 3.7 Toplotni bilans zavariva~kog luka.

koji se mogu pokretati elektromotorom ili motorom SUS.metalno jezgro elek* Niska cena ure|aja. kablova za povezivanje. Tab. oblo`enim ili sa punjenjem. vrsta i debljina osnovnog materijala. RU^NO ELEKTROLU^NO ZAVARIVANJE . 4. 3. i ispravlja~i. vrsta. mm De.2 Re`imi REL zavarivanja Re`im REL zavarivanja se odre|uje na osnovu vi{e kriterijuma. * Koristi se za zavarivanje u svim polo`ajima u prostoru i za zavarivanje obradaka svih konsrukcija. * Vreme obrazovanja zavariva~a je relativno dugo. Parametri re`ima REL zavarivanja u u`em smislu su: pre~nik elektrode De. Ure|aji za naizmeni~nu struju su transormatori a ure|aji za jednosmernu struju su: generatori.rastopljeni metal.krater.obloga elektrode. koja se pomera (vodi) ru~no.elektri~ni (zavarii niska cena njihovog odr`avanja.1 Pre~nik elektrode za su~eone spojeve. Su~eoni spojevi na osnovnom materijalu debljine iznad 4 mm se izvode iz vi{e zavara. 10. 4. a najva`niji su: eksploatacioni uslovi konstrukcije. 5. va. 9. naro~ito transformatora.1 a za ugaone spojeve na osnovu katete {ava k. 4.osnovni * Rukovanje ure|ajima je jednostavno. tehni~ki zna~ajnih legura. Sl. Tab. sa 1÷2 kg/h rastopljenog metala. 7.1 Pre~nik elektrode Pre~nik elektrode za su~eone spojeve se odre|uje na osnovu debljine osnovnog materijala d. 8. materijal. Primena REL zavarivanja je kod zavarivanja: nelegiranih i legiranih ~elika svih kvaliteta. trode.o~vrsla {ljaka. 4. Sl. 2. dr`a~a elektrode.Jokovi} ZAVARIVANJE 15 4.1 [ema REL postupka zavarivanja obsvih. Struja za napajanje luka mo`e da bude naizmeni~na ili jednosmerna. Ure|aji za REL zavarivanje imaju najni`u cenu u pore|enju sa ure|ajima za druge postupke zavarivanja a sastoje se od: izvora struje. Karakteristike REL zavarivanja su: * Mo`e se koristiti za zavarivanje prakti~no Sl. Tab. 6. * Otpadak elektrode usled ostatka u dr`a~u.1 Uvod Ru~no elektrolu~no zavarivanje se izvodi topivim elektrodama. brzina zavarivanja Vz. 4. va~ki) luk. 1. a ako se pre toga vr{i izrada `ljeba onda se prvi (koreni) zavar izvodi sa elektrodom De=3÷4 mm a ostali Tab. 4. 4. 4.2. * Kvalitet zavarenog spoja u velikoj meri zavisi od zavariva~a.te~* Mogu}nost izvo|enja radova na terenu.1. priklju~ka ″mase″ i za{titne opreme. kretanje vrha elektrode i ugao nagiba elektrode prema osnovnom materijalu. d. prskanja i gubitaka sa {ljakom je relativno veliki. sivog liva (na hladno i toplo).2 Pre~nik elektrode za ugaone spojeve k.o~vrsli metal {anema dovoda elektri~ne struje. * Postupak je relativno spor i neproduktivan. Tab. mm De. pri ~emu je izvor toplote zavariva~ki luk koji se uspostavlja izme|u vrha elektrode. vrsta i polo`aj {ava u prostoru. 2÷3 godine obuke posle srednje {kole. mm 2 2 3 4÷5 3 3÷4 6÷8 4 9÷12 4÷5 13÷15 5 16÷20 5÷6 >20 6 4.zona uticaja toplote (ZUT). aluminijuma i legura aluminijuma. mm 2 2 3 3 4 4÷4 5 4 6÷8 3÷5 . polaritet (kod jednosmerne struje) i ja~ina struje zavarivanja Iz U {irem smislu kao parametri re`ima REL zavarivanja se mogu smatrati i: broj zavara u {avu n. i osnovnog materijala. Tab. lo`enom elektrodom.2. bakra i legura bakra. gde na {ljaka.REL 4.

n. mm 6÷10 ≥12 6÷10 ≥12 4÷8 ≥10 Ostali zavari 30÷60 20÷30 40÷60 40÷60 20÷40 40÷70 20÷40 20÷30 30÷40 Prvi zavar preseka zavara u su~eonom i ugaonom spoju.povr{ina popre~nog preseka jezgra elektrode. Pri zavarivanju u vertikalnom polo`aju struja zavarivanja se smanjuje za 15÷20% u odnosu na struju zavarivanja u polo`enom polo`aju. m=30.4. . mm2. oblik zavarenog spoja i njegov polo`aj u prostoru.5÷16 5 10÷13. a pre~nik elektrode treba da je manji od 4 mm. Tab.3 ) n=[(Au-A1)/An]+1 1 Tab. /30/.struja zavarivanja .5 Struja zavarivanja se pribli`no mo`e odrediti po izrazu: ( 4 . Pored ovih faktora.4.3 Gustina struje za rutilne elektrode De. Orijentacione vrednosti struje zavarivanja se mogu odrediti sa Sl. A/mm2. Za rutilne elektrode va`i izraz: ( 4 . Pri zavarivanju u polo`aju iznad glave. Tab. 4. A/mm2 3 14÷20 4 11.pre~nik elektrode. 1 Prema /4 / pri zavarivanju su~eonih spojeva u polo`enom polo`aju va`e relacije: A1=(6÷8)De i An=(8÷12)De.4. m=40÷50. struja zavarivanja se smanjuje za 20÷25% u odnosu na struju zavarivanja potrebnu za zavarivanje u polo`enom polo`aju. za De=4÷6 mm.povr{ina popre~nog preseka ostalih zavara.2 Struja zavarivanja Ja~ina struje zavarivanja se odre|uje na osnovu pre~nika elektrode i dozvoljene gustine struje za datu vrstu elektrode.dozvoljena gustina struje.koeficijent koji zavisi od pre~nika elektrode: za pre~nika elektrode. Vertikalan gde je : Au. Proizvo|a~ elektroda daje preporuke za ja~inu struje za dati tip i pre~nik elektrode i polo`aj zavarivanja. A. Ukupna povr{ina popre~nog preseka materijala unetog elektrodom zavisi od oblika `ljeba i debljine osnovnog materijala i mo`e se izra~unati prema izrazima datim u Prilogu A ili pribli`no odrediti prema ve}em broju drugih izraza ili iz dijagrama. Ae. Tab. An. 4.Izanad glave povr{ina popre~nog preseka prvog (korenog) zavara. 4.pre~nik elektrode. na struju zavarivanja uti~u i tip obloge. De. Posle izvo|enja svih zavara.struja zavarivanja. mm.2. gde je De. materijala. a pre~nik elektrode ne treba da bude ve}i od 4÷5 mm. koreni zavar se iz`ljebi i izvede se pokrivni koreni zavar sa elektrodom De=3 mm za d<5 mm. j. mm2.1 ) Iz=jAe gde je: Iz. mm2. m. Sl. .3 Broj zavara Broj zavara (slojeva) u jednom {avu odre|uje se na osnovu ukupne povr{ine popre~nog preseka unetog materijala Au i povr{ina popre~nih preseka prvog (korenog) zavara A1 i ostalih zavara An: ( 4 . Tab. mm2. odnosno sa De=4 mm za d>6 mm. De=3 mm. A1.5 6 9.broj zavara.4 Grani~ne vrednosti povr{ina popre~nog Polo`aj {ava u prostoru Polo`eni Debljina osn. 4.Jokovi} ZAVARIVANJE 16 zavari sa debljim elektrodama.2 Zavisnost struje zavarivanja od Iz=m De gde je: Iz. mm j. 4.2.2 ) Sl.2.ukupna povr{ina popre~nog preseka materijala unetog elektrodom. A. prilog A.5÷12. mm2.

2.8÷1. nagibom elektrode od oko 15% i bez popre~nog kla}enja vrha elektrode kako bi se smanjila dubina uvara i spre~ilo "progorevanje". zidu Su~eoni. nepokrivenih {ljakom.gustina metala zavara.6 Nagib elektrode Nagib elektrode zavisi od debljine osnovnog materijala. polo`aja {ava u prostoru i razmaka u korenu `ljeba. Zavarivanje bez bo~nog kretanja vrha elektrode daje uske zavare. g/cm3. g/A h. .koeficijent topljenja. A. Kretanje 4. Du`ina luka se kre}e u granicama (0.povr{ina popre~nog preseka zavara. oksidacija metala u luku i apsorpcija gasova. izvodi se "uglom napred". Izbor ugla nagiba i kretanja vrha elektrode vr{i se prema Tab. 4.5 Vo|enje elektrode kod REL zavarivanja /30/ Su~eoni.4 Brzina zavarivanja Brzina zavarivanja zavisi od pre~nika elektrode. mm2. je: ( 4 . ukazuje na preveliku brzinu zavarivanja. a maksimalna je 15 m/h.7 Du`ina zavariva~kog luka Du`ina luka zavarivanja zavisi od vrste i pre~nika elektrode. Sa pove}anjem du`ine luka smanjuje se dubina uvara. 4.2. polo`eni polo`aj "u koritu" Ugaoni spoj Polo`eni polo`aj Vertikalni polo`aj Iznad glave Vo|enje vrha elektrode: P. Tab.5. vrste {ava i njegovog polo`aja u prostoru. Brzina zavarivanja treba da obozbedi da je te~an metal u {avu stalno prekriven slojem te~ne {ljake.1)De.drugi i ostali zavari. 4. radi se sa {to kra}im lukom.prvi zavar: O. horizont. 4. cm/h. Tab.Jokovi} ZAVARIVANJE 17 4. Brzina zavarivanja REL postupkom. kod zavarivanja tankih limova i prilikom pripajanja. ρ. Pojava svetlih mrlja. Uobi~ajene brzine zavarivanja REL postupkom su do 10 m/h. Zavarivanje tankih limova. Pri izvo|enju {avova u vertikalnom polo`aju i polo`aju iznad glave. debljine do 3 mm.struja zavarivanja. Sa smanjenjem ugla nagiba pove}ava se du`ina luka i gubici usled rasprskavanja. pove}ava oksidacija metala i gubici usled rasprskavanja i pogor{ava se izgled {ava. ja~ine struje zavarivanja i polo`aja zavarivanja u prostoru. polo`eni polo`aj Su~eoni. debljine osnovnog materijala i razmaka u korenu `ljeba. Iz. Az.4 ) Vz=(αz Iz)/(Az ρ) gde je: αz. Tab. iznad glave Ugaoni. {irine (0. 4.5 Kretanje (vo|enje) vrha eketrode Kretanje vrha elektrode pri REL zavarivanju zavisi od polo`aja {ava u prostoru. na vert. vertikalni polo`aj Su~eoni.2.2.5)De i koristi se pri polaganju korenog zavara.5.5÷1.

. 4. 32. 33/. Za promenljiva ili udarna optere}enja neprovareni koren se iz`ljebi i nanese se drugi zavar. Ovi spojevi se mogu stati~ki opteretiti.sa vi{e slojeva 4. 4.Jokovi} ZAVARIVANJE 18 4. Obradci debljine 3÷8 mm tako|e se zavariju sa jednim zavarom a sa druge strane se postavlja podlo`na traka od istog materijala kao i Sl.3 XSu~eoni spoj sa X.{avom.3-c. Pri kori{}enju podlo`ne trake razmak izme|u obradaka je s=2÷8 mm. Ugao otvora X-`ljeba je α=30o. a. 31. @ljebljenje je obavezno kod spojeva optere}enih na zamor.3 Su~eoni spoj sa I.1. razmak u korenu `ljeba s=0÷4 mm a visina zatupljenja u korenu h=1÷3 mm.3.3. polo`aja zavarivanja i vrste elektrode i iznosi s=0÷2 mm.4 Su~eoni spoj sa V. Sl.5.3 postupkom Izvo|enje spojeva REL postupkom 4.1. pri ~emu je ugao otvora `ljeba α≈60o. 4. [av mo`e da bude izveden sa vi{e zavara ili vi{e slojeva. Koreni zavar se obavezno `ljebi pre nano{enja pokrivnog korenog zavara.3. Pre izvo|enja pokrivnog korenog zavara p koreni zavar 1 se obavezno `ljebi. b. 4. Dvostruki U-{av se izvodi kod su~eonih spojeva obradaka debljine 30÷60 mm na dvostrukom U-`ljebu slede}ih mera: Ugao otvora `ljeba α=10o. Sl.{avom Su~eoni spojevi sa V-{avom se izvode na materijalima debljine 5÷15 mm.4 USu~eoni spoj sa dvostrukim U-{avom. ~iji izbor najvi{e zavisi od debljine osnovnog materijala /4.1. visina zatupljenja korena `ljeba h=1÷3 mm.3-a. Sl. a.1 Izvo|enje su~eonih spojeva Su~eoni spojevi mogu biti izvedeni sa razli~itim vrstama {avova tj.5 Redosled zavara kod su~eonog spoja sa X-{avom 4. Sl.1.{avom Su~eoni spojevi sa X-{avom se izvode na obratcima debljine 15÷30 mm. razmak u korenu `ljeba s=0÷4 mm i zatupljenje korena `ljeba h=0÷3 mm. 30. Sl.1 ISu~eoni spoj sa I-{avom Na obradcima debljine 1÷4 mm i sa elektrodama normalne dubine prodiranja I-{avovi se izvode sa jednim zavarom sa jedne strane. Sl.3. razmak u korenu `ljeba s=0÷4 mm a polupre~nik zatupljenja r=3÷5 mm. 4. Koren {ava se `ljebi na dubinu 2÷3 mm i nanosi se pokrovni zavar.3-b. Razmak izme|u obradaka zavisi od debljine osnovnog materijala.2 Su~eoni spoj sa V. Sl. 4. 4.jednostrani. c. b. bakra.{avom. 4. [av se izvodi sa vi{e zavara.osnovni materijal ili od nom trakom. Sl.jednostrani sa podlo`.3. sa razli~itim vrstama `ljebova.dvostrani sa `ljebljenjem neprovarenog korena.sa vi{e zavara. 4.

Sl. upotreba preklopnih spojeva se izbegava. razli~ite debljine. razmak u korenu `ljeba s=0÷4 mm.spojeva na obradcima debljine 12÷60 mm.3. Radi toga se susedni zavari po horizontali (zavari 1. .6. Sl.2 Postupci izvo|enja spojeva Da bi se smanjili zaostali naponi. smanjile deformacije i smanjila mogu}nost nastanka prslina pri REL zavarivanju {avovi se izvode slede}im postupcima: * Kratki {avovi.1.1 Izvo|enje preklopnih spojeva Zbog pove}anja koncentracije naprezanja u odnosu na su~eone spojeve i pove}anog utro{ka materijala. Sl. Vremenski razmak izme|u izvo|enja pojedinih slojeva treba da bude {to manji. * Duga~ki {avovi. 300÷1000 mm. 4. izvode se ili bez prekida od sredine prema krajevima. treba maksimalno smanjiti mogu{nosti pojave gre{aka na po~etku i kraju zavara. Ovaj {av je naro~ito pogodan za zavarivanje su~eonih i Tspojeva u horizontalno-vertikalnom polo`aju. Sl. naj~e{}e sa dva zavariva~a istovremeno. Pri zavarivanju obradaka relativno velike debljine. du`ine preko 1000 mm. K-{av se primenjuje za zavarivanje T. slede}i sloj se izvodi {to pre tj. 1/2V-{av se primenjuje kod obradaka debljine 5÷15 1/2V mm. Sl. Pri kaskadnom zavarivanju (u sekcijama) Sl. 4. Sl. 4.10-c. ~ija je razlika u debljinama ve}a od 3 mm izvodi se sa V ili X {avom.9-a. razvijeni su postupci poluatomatskog zavarivanja oblo`enom elektrodom i postupci REL zavarivanja pod vodom.3.7 Ugaoni spojevi.9-d.2. 4.8. se izvode povratnim korakom od sredine prema krajevima.10-d. ili povratnim korakom na preskok. od krajeva prema sredini. visina zatupljenja u korenu `ljeba h=0÷3 mm. Sl. pre nego {to se prethodni sloj ohladi. istovremeno. 4.9-c. ve}e od 20÷25 mm. Pri zavarivanju u blokovima. 4. Karakteristi~ne mere `ljeba su: ugao otvo-ra `ljeba α=50o.2 Izvo|enje T-spojeva TSl. 4. 4. 4.4 Modifikovani postupci REL zavarivanja Da bi se pove}ala produktivnost i smanjio uticaj zavariva~a na kvalitet zavarenih spojeva i da bi se izvr{ilo zavarivanje u specifi~nim sredinama. 4. {av se formira iz vi{e slojeva da bi se smanjila mogu}nost pojave prslina u prvom sloju (zavaru) zbog njegovog malog preseka i da bi se smanjile deformacije pri neprekidnom popunjavanju `ljeba. b. 4.5 Su~eono zavarivanje obradaka razli~ite debljine Su~eono zavarivanje obradaka. naj~e{}e na 1/2V-{avu ili na K-{avu.7. ali se na debljem obratku izvede zako{enje na du`ini (3÷5)(d2-d1). 4.3. Sl. 5 i 9) ne smeju preklapati a svaki slede}i zavar po vertikali pomeran je (smaknut) u odnosu na zavar ispod njega. Karakteristi~ne mere `ljeba su: Ugao otvora `ljeba α=50o. Sl. * [avovi srednje du`ine.10-b. 4.Jokovi} ZAVARIVANJE 19 4. Sl.na K-{avu 4.9-e. 4.6 Su~eono zavarivanje obradaka T-spojevi se izvode REL postupkom zavarivanja. Uglavnom se koriste za spajanje limova debljine manje od 12 mm sa ugaonicima. visina zatupljenja u korenu `ljeba h=0÷3 mm. Sl.9-b.8 Preklopni spoj 4.2. du`ine manje od 250÷300 mm izvode se bez prekida. Sl. Zavarivanje u piramidi se izvodi sa dva zavariva~a.3. a. ili povratnim korakom. 4. Sl. Sl.na 1/2 V-{avu. 4. razmak u korenu `ljeba s=0÷4 mm.

b.1 Gravitaciono zavarivanje Gravitaciono zavarivanje je poluautomatski postupak zavarivanja su~eonih i Tspojeva sa debelo oblo`enom elektrodom du`ine 700 mm. Sl. 4. a. Bakarna {ina koja je postavljena iznad elektroda spre~ava .2 Zavarivanje Poluatomatsko zavarivanje su~eonih i T.4. e. Za vreme procesa vrh elektrode klizi po osnovnom materijalu oslanjaju}i se ivicom obloge na njega. a. Na jednom kraju se ovaj niz elektroda spoji sa strujom a na drugom se uspostavi luk pomo}u grafitne elektrode. 4. Sl. c i d. 4. Elektrode se postave u horizontalni `ljeb ili korito tako da se me|usobno dodiruju.popre~ni presek {avova prikazanih pod b. posle uklju~ivanja struje.zavarivanje u blokovima. c. c i d.zavarivanje u sekcijama (kaskadno). b. Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 20 Sl. d.10 Izvo|enje spojeva ({avova) na debelim obratcima.spojeva relativno velike du`ine mo`e se izvoditi debelo oblo`enom elektrodom du`ine 1.{avovi srednje du`ine. Mo`e se izvoditi sa konstantnim uglom nagiba ili sa promenljivim uglom nagiba.5÷2 m.duga~ki {avovi.4. Sl.kratki {avovi.11.zavarivanje u piramidi polo`enom elektrodom 4. 4.12. Sl. Zavariva~ki luk se uspostavlja posebnim elektronskim upalja~em.9 Postupci izvo|enja {avova. 4.

6.osnovni materijal.obloga.dr`a~ elektrode. 5.1. Zbog ve}e toplotne provodnosti i specifi~ne toplote vode u odnosu na vazduh. 4.zglobni mehanizam.grani~nik. 4. a istovremeno spre~ava zra~enje luka i toplote u okolinu. .stub. Sl. b.bakarna {ina. b.gasni mehur. zona uticaja toplote je manja.13 Elektrolu~no zavarivanje Ru~no zavarivanje oblo`enom elektrodom pod vodom (na pod vodom. 2. 1.Jokovi} ZAVARIVANJE 21 krivljenje elektrode usled zagrevanja. 3. 1. Zbog toga se pove}ava sadr`aj vodonika u rastopu {ava.sa konstantnim uglom nagiba elektrode. {to dovodi do pada plasti~nosti i obrazovanja gasne poroznosti.su~eoni spoj.12 Zavarivanje polo`enom elektrodom.oblo`ena elektroda. Sl. 6. 4. Sl. Sl. a pojava zakaljenih struktura je verovatnija.4. 4.spoj. 4.rastop.osnovni materijal.jezgro elektrode.{ljaka.11 Gravitaciono zavarivanje. 4.3 REL zavarivanje pod vodom Sl. vodonepropusna.debelo oblo`ena elektroda. a. 2.T. prave polarnosti sa elektrodama pre~nika 4÷5 mm ~ija je obloga 5. Luk gori u gasnom mehuru koji obrazuju komponente elektrode i vodena para. 3.luk. Sl. a. dubinama do 40 m) se naj~e{}e izvodi jednosmernom strujom 3. 2.sa promenljivim uglom nagiba elektrode.

jednaka je brzini zavarivanja vz i mo`e se kontinualno pode{avati. 8. nema zra~enja u okolinu.pra{ak. Pokretni ure|aj se pokre}e preko elektromotora i reduktora. 5.sa zajedni~kim mehurom.3. 7. EPP postupak zavarivanja se koristi za zavarivanje niskougljeni~nih ~elika. pri ~emu se elektrode mogu nalaziti u zajedni~kom mehuru ili posebnim mehurovima. 4. ELEKTROLU^NO ZAVARIVANJE POD PRA[KOM . 1. gubici usled pra{tanja su ispod 2%.a.zavariva~ki luk.≈20% nasutog pra{ka a ostatak se elektrodna `ica. Zavariva~ki luk gori u gasnom mehuru koji se obrazuje izme|u istopljenog sloja pra{ka i istopljenog metala.gasni mehur. zavarivanje osnovnog materijala debljine 2÷100 mm. 5. relativno visoku cenu ure|aja. • Po{to luk gori u mehuru. Zavariva~ki luk se mo`e obrazovati izme|u dve elektrode i osnovnog materijala. koji su sme{teni u postolju 3. 5.o~vrsli {av pra{kom su /4. 6.2. relativno velike tro{kove pripreme `ljeba i mogu}nost pouzdanog izvo|enja spojeva sa zadatim merama {ava. u polo`aju koji odstupa od horizontalnog do 8o.1 Uvod Toplota za topljenje osnovnog materijala.4. b. • Produktivnost postupka je oko 10 puta ve}a od produktivnosti REL postupka. ve}ih du`ina spojeva u serijskoj i masovnoj proizvodnji. Karakteristike zavarivanja pod 5. • Osnovni materijal u~estvuje u metalu {ava sa 2/3 a elektroda sa 1/3. ponovo koristi posle prosejavanja. Sl.2 Ure|aji za EPP zavarivanje Postoje pokretni i fiksni ure|aji za zavrivanje pod pra{kom. Sl. legura na bazi bakra. Brzina kretanja je uniformna. neoblo`ene topive elektrode i pra{ka ostvaruje se u elektri~nom luku koji se obrazuje izme|u elektrode i osnovnog materijala.o~vrsla troska. naponom luka Sl. aluminijuma i za navarivanje. 33/: • Postupak se izvodi automatski i poluautomatski sa jednosmernom ili naizmeni~nom strujom ja~ine 1000÷2000 A. Sl. odnosno. 5. • Zavarivanje EPP postupkom se mo`e izvoditi samo u polo`enom polo`aju tj. 31.te~na troska.Jokovi} ZAVARIVANJE 22 5. 2.EPP 5. 30. postupak je ekonomi~an za zavarivanje relativno debljih materijala. U toku zavarivanja se istopi Sl. Debljina sloja pra{ka je 50÷60 mm. 5. srednje i visoko legiranih ~elika.2 EPP zavarivanje sa dve elektrode. . S obzirom na relativno visoku cenu pra{ka. 3. te~ni metal {ava je za{ti}en od uticaja atmosfere. Sl. od 25÷45 V i koeficijentom topljenja α=14÷18 g/Ah • Volumen rastopa od 10÷20 mm3 i dubina uvara od 15÷20 mm omogu}avaju zavarivanje osnovnog materijala debljine 15÷20 mm bez prethodne izrade `ljeba. nisko. 5.1.rastop.1 [ema elektrolu~nog zavarivanja pod pra{kom. a proces se ne mo`e vizuelno pratiti. Sl. Sl.EPP.sa posebnim mehurovima.1.

3.elektromotor. Pra{ak iz rezervoara 8 zasipa zonu zavarivanja oko elektrodne `ice.dr`a~ elektrode sa rezervoarom za pra{ak.Jokovi} ZAVARIVANJE 23 Elektrodna `ica se dovodi pomo}u valjaka 6 u kontaktnu vo|icu brzinom ve koja obezbe|uje konstantnu du`inu luka. Smanjenje du`ine luka Sl. brzina dodavanja elektrodne `ice ve tako da se voar za pra{ak.fleksibilna cev. odnosno. ve. 5. konstantan napon Ul. 5. Odr`avanje du`ine luka na zadatoj vrednosti kod automata se ostvaruje na dva na~ina /4 /: 1. Drugi tip automata je nepokretan a pokre}e se osnovni materijal brzinom zavarivanja vz. za izvo|enje kratkih pravolinijskih. ve. tako da se odr`ava konstantna du`ina luka. 4. 5. na kome se nalazi i rezervoar sa pra{kom. Sl.zasun.1.elektrodna Na ovaj na~in se napon zavarivanja u toku procesa odr`ava na `ica. 4. U slu~aju da do|e do pove}anja du`ine luka (zbog pojave udubljenja na osnovnom materijalu) srazmerno se pove}ava i Ul a Sl. 9. 1. 6. Pri normalnom radu elektromotor 4 dodaje elektrodnu `icu brzinom koja je pribli`no jednaka brzini njenog topljenja. 2.rezervoar sa pra{kom. se ru~no pomera po `ljebu odgovaraju}om brzinom zavarivanja-vz. Ure|aji za poluautomatsko zavarivanje.mehanizam za dodavanje elektrodne `ice. 2. {to odgovara .reduktor. na osnovu njegove promene pove}ava se brzina elektromotora 4.osnovni materijal (zbog pojave ispup~enja na osnovnom materijalu) dovodi do smanjenja Ul. 2. 7. Kod poluautomata.5.4 [ema ure|aja za poluautomatsko EPP Sl.to~uspostavlja prvobitna du`ina luka.5. zadatoj vrednosti sa ta~no{}u od ±0.mehanizam za dodavanje vanja elektrodne `ice. krivolinijskih i isprekidanih {avova.komandna dodavanja elektrodne `ice.4. Srazmerno smanjenju Ul smanjuje se brzina elektromotora 4.elektrodna `ica. zavarivanje 1. meri se napon luka Ul i na elektrodne `ice. Sl. Sl.osnovni materijal. 2.kalem elektrodne `ice. 4. Sl. se koriste za izvo|enje zavarenih spojeva koji se ne mogu ostvariti automatima: pri zavarivanju na nepristupa~nim mestima. 6. 5. Dovod struje se vr{i na osnovni materijal i kontaktnu vo|icu koja je od luka udaljena do 30 mm. Dr`a~ elektrode. 3.pokretno postolje. na osnovu promene napona luka Ul. Regulacijom brzine dodavanja elektrodne `ice. tabla. Samoregulacijom pri konstantnoj brzini Sl.3.izvor struje. odnosno.rezerodnosno. elektrodna `ica se pomo}u mehanizma 4 sa kalema 3 kroz fleksibilnu cev dovodi u kontaktnu vo|icu koja se nalazi u dr`a~u 1. 3.5 V.kotur elektrodne `ice. Dr`a~ elektrode za EPP poluautomatski ure|aj. uje brzina elektromotora 4 za dodavanje elektrodne `ice. [ema pokretnog automata za EPP zavarivanje. Kod automata sa regulacijom brzine doda5. 5. 5. osnovu njegove promene pove}ava se i smanj8. ak za vo|enje. ve tako da se uspostavlja zadata du`ina luka.

3 mm.{irina {ava. a opada kod horizontalne i padaju}e.nadvi{enje {ava. izvedenog EPP posupkom: Pri malim vrednostima koeficijenta oblika uvara.1 ) ( 5 .5÷1 m/min. b. Kod korektno obrazovanih {avova. lako topivi etektikumi izlaze na povr{inu i nema preduslova za pojavu vru}ih prslina ali ovakva orijentacija zrna daje {av sa relativno malom `ilavo{}u.Jokovi} ZAVARIVANJE 24 odr`avanju du`ine luka sa ta~no{}u od ±0.6 Karakteristi~ne mere {ava toga ovi {avovi imaju najmanju sklonost ka obrazovanju vru}ih prslina. zadata vrednost du`ine luka. Sl. • Pri relativno malim gustinama struje zavarivanja.7-c. koja uspostavlja prvobitnu tj. Kod automata sa konstantnom brzinom dodavanja elektrodne `ice. hu. Na taj na~in. Efikasnot samoregulacije se pove}ava sa pove}anjem gustine struje zavarivanja i zavisi od spoljne karakteristike izvora struje. Intenzitet samoregulacije je najve}i kod rastu}e spoljne karakteristike izvora struje. 5. mogu}e je izabrati parametre re`ima zavarivanja koji }e obezbediti `eljeni oblik i mere popre~nog preseka {ava.6. ve=0. i relativno malim brzinama dodavanja elektrodne `ice. Sl. pa je neophodna upotreba automata sa regulacijom brzine dodavanja elektrodne `ice. Ovo pogoduje osnovnog materijala pojavi vru}ih prs-lina ako se {av optereti na iste-zanje u tempera-turnom intervalu krtosti. odr`ava se zahvaljuju}i samoregulaciji. 5. kristali rastu paralelno osi {ava. Sl.7-a. Va`na karakteristika elektrolu~nog zavarivanja pod pra{kom je mogu}nost uspostavljanja veze izme|u parametara re`ima zavarivanja i oblika tj. 5.7. 5. izaziva promenu brzine topljenja. Parametri re`ima zavarivanja imaju slede}i uticaj na oblik i mere popre~nog preseka . j=15÷25 A/mm2. samoregulacija se odvija tako sporo da ne mo`e dovoljno brzo da prati promenu du`ine luka. Pri relativno velikim vrednostima koeficijenta Sl.3 5.dubina uvara.3÷2. Drugim re~ima. sa samoregulacijom. kristali se su~eljavaju pod uglom od oko 90o {to omogu}ava da lakotopivi eutektikumi i nemetalni uklju~ci iza|u na povr{inu {ava. pove}ava se sa smanjenjem napona (du`ine) luka. 5. • Pri j>50 A/mm2 i ve=2÷6 m/min efikasnija je upotreba automata sa konstantnom ve tj. 5. oblika uvara i ko-eficijenta nadvi-{enja. 5. mogu se definisati koeficijent oblika uvara Ψu i koeficijent oblika nadvi{enja {ava Ψc: ( 5 .debljina lakotopive eutektikume na granici su~eljavanja. svaka promena du`ine luka. a samim tim i na mogu}nost pojave toplih prslina.2 ) Ψu=b/hu Ψc=b/c Koeficijent oblika uvara uti~e na pravac rasta kristala u {avu. Zbog Sl. Sl.1 Re`imi elektrolu~nog zavarivanja pod pra{kom Uticaj re`ima zavarivanja na mere i oblik popre~nog preseka {ava Na osnovu karakteristi~nih mera {ava ostvarenog EPP zavarivanjem. mera popre~nog preseka {ava. • Pri j=30÷50 A/mm2 i ve=1÷2 m/min mogu se koristiti oba tipa automata. odnosno napona. izazvana pojavom neravnina na osnovnom materijalu. Optimalna vrenost koeficijenta oblika uvara je Ψu=1. zadatu du`inu luka. Sl. brzina topljenja elektrodne `ice se smanjuje sa pove}anjem napona (du`ine) luka tj. d.7-b. Sl. 5.3. kristali se su~eljavaju pod uglom od pribli`no 180o i zarobljavaju c.7 Uticaj Ψc i Ψu na pravac rasta kristala u {avu.2÷0. Naime.

2. Napon luka Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 25 {ava: Pove}anje struje zavarivanja izaziva pove}anje koli~ine toplote. Ul=35÷36 V). Gustina struje Pri istoj struji zavarivanja. 5. {to izaziva pove}anje dubine uvara hu i nadvi{enja {ava c i smanjenja {irine {ava b.8-I.8-II. neznatnog pove}anja {irine i znatnijeg pove}anja nadvi{enja {ava i smanjenja koeficijenta oblika uvara Ψu.10 Zavisnost mera i oblika pop- . 5. Pove}anje brzine zavarivanja smanjuje vreme 1. oblik i mere popre~nog preseka {ava pri zavarivanju: a.struje zavarivanja Iz ( De=4 mm.gustine struje j (vz=30 m/h.napona luka Ul pri: De=4 mm. Struja zavarivanja. Ovakav uticaj pove}anja struje zavarivanja ima za posledicu i pove}anje udela osnovnog materijala u metalu {ava. II. Iz=800 A. b. Sl. 5. vz=30 m/h.ja~ine struje zavarivanja. {to izaziva pove}anje dubine uvara. 5. Sl. vz=30 m/h). Pove}anjem napona luka tj. Sl.brzine zavarivanja vz ( De=4 mm. {to ima za posledicu pove}anje koli~ine rastopljenog metala i pove}anje pritiska gasova u gasnom mehuru. Sl. 5. du`ine luka pove}ava se koli~ina toplote koja se tro{i na topljenje pra{ka i elektrodne `ice. b. Usled pove}anog pritiska gasova pove}ava se istiskivanje te~nog metala ispod luka. III."uglom napred".8-IV. 5. {to dovodi do pove}anja {irine {ava i neznatnog smanjenja dubine i nadvi{enja. 3. smanjenje pre~nika elektrode dovodi do pove}anja gustine struje."uglom natrag" Sl. Iz=800 A. vz=30 m/h).brzine zavarivanja Sl.9 Uticaj ugla nagiba elektrodne `ice na re~nog preseka {ava od: a. Brzina zavarivanja re`ima zavarivanja pri promeni: I. c.8 Promena dimenzija {ava u zavisnosti od promene parametara 4. Ul=35÷36 V). IV.napona luka.

11-a. {to dovodi do pove}anja dubine uvara i nadvi{enja.4 Izvo|enje zavarenih spojeva Sl. Pri zavarivanju "uglom napred" dolazi do pove}anja {irine i smanjenja dubine i nadvi{enja {ava. Nagib elektrodne `ice 6.1 Zavarivanje su~eoni spojevi sa jedne strane ojeva sa jedne strane sa: a. na mere i oblik popre~nog preseka {ava pri zavarivanju na: a. uz istovremeno smanjenje {irine. Pra{kovi koji vr{e manji pritisak na podlogu i na gasni mehur daju {av sa manjom dubinom uvara i ve}om {irinom nego pra{kovi koji vr{e ve}i pritisak.bakarnom podlo`nom trakom. Sl. Sl. 5. ″na usponu″ i ″na padini″ 2. e. Maksimalni ugao nagiba podu`ne ose {ava je 8o. . 5. Prema nagibu podu`ne ose {ava u odnosu na horizontalu i prema smeru zavarivanja. posta-vljena vertikalno.9-a. dubine uvara i nadvi{enja1. {to izaziva smanjenje dubine uvara i pove}anje {irine. Pra{kovi koji su te~ljiviji u rastopljenom stanju i koji imaju manju brzinu o~vr{}avanja daju glatkiju povr{inu {ava i omogu}avaju lak{e izdvajanje gasova. Zavarivanje se mo`e izvoditi sa elektrodnom `icom koja je. b.u horizontalnoj ravni.4."na usponu" nadvi{enja i do smanjenja {irine {ava. Pri zavarivanju "na usponu" rastop oti~e ispod luka. "uglom napred" i "uglom natrag". Sl. Za debljine iznad 14 mm neophodno je postokom u obliku podlo`ne trake. {to ima za posledicu smanjenje: {irine {ava. u odnosu na podu`nu osu {ava. 5.Jokovi} ZAVARIVANJE 26 toplotnog dejstva luka na osnovni materijal. 5.bakarnom podU slu~aju kada nije mogu}e okretati konstrukciju i kada je lo`nom trakom sa `ljebom.9-b. Pri tome luk te`i da zadr`i pravac elektrodne `ice. b. Vrsta struje i pra{ka 5. c.~eli~osnovni materijal tanji od 20 mm su~eoni spoj se izvodi sa nom podlo`nom trakom. Sl.11-c. Pri zavarivanju ″na padini″ rastop se sliva ispod luka."na padini". u odnosu na horizontalu ne sme biti ve}i od 20o. c.nastavjedne strane. Prikaz uticaja parametara re`ima zavarivanja na oblik popre~nog preseka {ava dat je na Sl. 5. Pri zavarivanju "uglom natrag" te~an metal se usled duvanja luka stalno istiskuje ispod luka. Zavarivanje pod pra{kom se naj~e{}e izvodi jednosmernom strujom pri obrnutoj polarnosti (plus pol na elektrodi) jer je tada brzina topljenja elektrodne `ice manja od brzine topljenja osnovnog materijala. u odnosu 7. Sl.ru~no janje razmaka od 5÷6 mm ili se mora uraditi `ljeb da bi se izvedenim korenim zavarom 1. Nagib proizvoda na popre~nu osu. jer je smanjeno istiskivanje te~nog metala ispod luka. 5.12 EPP zavarivanje su~eonih spsu~eoni spojevi 5.11 Uticaj nagiba proizvoda. 1 2 Pri brzinama zavarivanja iznad 80 m/h na ivicama {ava se obrazuju zarezi.8-III. Popre~ni nagib proizvoda. Sl. zavarivanje se mo`e izvoditi u horizontalnoj ravni. {to dovodi do pove}anja dubine uvara i 5. 5. d.10. 5.

^eli~na podlo`na traka mora biti istog sastava kao i osnovni materijal i trajno ostaje na spoju. Preklapanje zavara mora da bude 3÷4 mm. 4. sebne mere radi spre-~avanja isticanja rasto-pa i troske.sa podlogom od pra{ka.4. Zavarivanje sa bakarnom podlo`nom trakom se koristi pri zavarivanju cevi i cilindri~nih posuda relativno malog pre~nika.I-{av: De=3÷6 mm. .dvostruki Y-{av: De=5÷6 mm. b i c. 1.bakarna podlo`na traka. b. Da bi se obez-bedilo ujedna~eno uvarivanje korena {ava i spre~ila pojava prokapljina.3 Zavarivanje preklopnih i T-spojeva Preklopni i T-spojevi se izvode u horizontalnom polo`aju "u koritu" ili sa nagnutom el-ektrodnom `icom. Sl. 5. Su~eono zavarivanje sa ~eli~nom podlo`nom trakom ne treba primenjivati kod dinami~ki optere}enih spojeva.5 mm. Ako je razmak izme|u krakova T-spo-ja ve}i od 1÷1. 5. Sl. d i e. 5. Sl.pra{ak.14 [eme zavarivanja {ava na uglu i ugaonih {avova. d.13 Zavarivanje su~eonih spojeva sa obe strane.4.ru~no izveden zavar. 5. 3. 5. a.1. Sl. 5.2 Zavarivanje su~eoni spojeva sa obe strane Ovi spojevi se izvode na konstrukcijama koje omogu}avaju okretanje i na relativno debljim osno-vnim materijalima. c. a.15. 2.12-e. 2.sa podlo- gom od pra{ka i azbestnim pritiskiva~em.redosled zavara.Jokovi} ZAVARIVANJE 27 obezbedilo provarivanje po celoj debljini. ili se koreni zavar prethodno izvodi ru~no u polo`aju iznad glave. sa donje strane spoja se postavlja podlo`na traka od bakra ili od ~elika. pri zavarivanju u ″kori-tu″ treba primeniti po- Sl.Y-{av: De=4÷6 mm.14.azbestni pritiskiva~.sa bakarnom podlo`nom trakom i pra{kom. 3 i 4.sa ru~no izvedenim zavarom kao podlogom. 5.

5. Monta`a se izvodi zavarivanjem kratkim {avovima. 5. sa elektrodnom `icom pre~nika 1. Poluautomatsko zavarivanje pod pra{kom se izvodi jednosmernom i naizmeni~nom strujom. Pri monta`i se kratkim {avovima pri~vr{}uju ulazne i izlazne plo~ice na kojima se vr{i zapo~injanje. odnosno zavr{avanje zavarivanja.16 Orijentacione mere ulaznih i izlaznih plo~ica. .Jokovi} ZAVARIVANJE 28 5. 5. i dr`a~a elektrode. Sl. Obratci debljine 3÷20 mm zavaruju se sa dve strane. 5. pomo}u ure|aja prikazanog na Sl.5 Monta`a spojeva Da bi se u toku pr-ocesa zavarivanja ob-ezbedio stalan razmak izme|u obradaka koji se spajaju.15 Zavarivanje preklopnih i T-spojeva.4. 5. oni se pre zavarivanja montiraju. Poluatomatskim zavarivanjem pod pra{kom zavaruju se sa jedne strane obratci debljine 3÷6 mm uz obaveznu upotrebu podlo`ne trake ili podloge od pra{ka. 5. Sl. a kre}e se od 20÷80 mm sa me|usobnim razmakom koji nije ve}i od 500 mm. Sl. Ulazne i izlazne plo~ice se posle zavarivanja odre`u.2÷2 mm i gustinama struje do 150÷200 A/mm2. Du`ina monta`nih spojeva zavisi od debljine osnovnog materijala. Brzine zavarivanja su manje od 30÷40 m/h. 5.16.6 Poluautomatsko zavarivanje pod pra{kom Poluatomatsko zavarivanje pod pra{kom se izvodi Sl.

1. .5÷3 mm. 3. Sl. ZAVARIVANJE U ATMOSFERI ZA[TITNIH GASOVA 6.3 6. azot. 5. Zavarivanje u atmosferi inertnog gasa sa topivom elektrodomMIG postupak. pri Sl.zavariva~ki luk. a brzina njenog dodavanja ni materijal. Sl.rastvaraju se u rastopu ili stupaju u hemijsku reakciju sa osnovnim metalom ili legiraju}im elementima (ugljendioksid.osnovni materijal. koja se kontinuirano dodaje brzinom ve kroz dr`a~ elektrode 3. 2.zavariva~ki luk.dr`a~ elekpribli`niji hemijskom sastavu osnovnog materijala.ne rastvaraju se u rastopljenom metalu niti reaguju sa komponentama rastopa. Oko elektrodne `ice. koji obrazuje za{titnu atmosferu oko luka 3. Kao za{titni gas naj~e{}e se. Zavarivanje u atmosferi inertnog gasa sa netopivom elektrodomTIG ili WIG postupak. MIG postupak zavarivanja se izvodi sa jednosmernom 1 2 TIG je skra}enica od Tungsten Inert Gas a WIG od Wolfram Inert Gas. onda se takav postupak naziva elektrolu~no zavarivanje u za{titnom gasu. Prenos metala zavisi od gustine struje: pri gustinama struje ispod 100 A/mm2 prenos metala se vr{i u vidu krupnih kapi.za{titni (inertni gas). 6. Elektrode koje slu`e za obrazovanje nezavisnog ili zavisnog zavariva~kog luka mogu da budu netopive i topive. a pri gustinama struje iznad 100 A/mm2 u vidu mlaza sitnih kapi. Sl. [ema zavarivanja netopivom struji zavarivanja ispod 300 A. je 8÷1000 m/h. za{titni gasovi mogu da budu: • Inertni. MIG je skra}enica od Metal Inert Gas. kroz dr`a~ elektrode struji inertni gas 2. 3.netopiva elektroda.dr`a~ elektrode.1 2. Sl.MIG i MAG postupak.elektrodna `ica. Zavarivanje u atmosferi aktivnog gasa sa topivom elektrodomMAG postupak. Prema karakteru dejstva za{titnog gasa i rastopljenog metala. Tako|e se mogu koristiti i sme{e inertnih i aktivnih gasova. kao {to su argon i helijum.MIG postupak Zavariva~ki luk se uspostavlja izme|u osnovnog materijala i vrha eletrodne `ice. vodonik). zbog cene.2 3.dodatni materijal. 4.2.osnovelektrodne `ice su do 2. 6. Pre~nici trode. 5.[ematski prikaz zavarivanja topivom elektrodom u atmosferi inertnog ili aktivnog gasa. 1.5. Sl.1. 6.6-b.Jokovi} ZAVARIVANJE 29 6. pri struji zavarivanja elektrodom u atmosferi inertnog gasa. kada se posti`e ve}a dubina uvara. razlikuju se slede}i postupci zavarivanja u za{titnom gasu: 1.za{titni gas (inertni ili aktivni). relativno malo pra{tanje metala i pravilan oblik povr{ine {ava /4/. 2. Sl. 4. 6. koristi argon. Elektrodna `ica treba da ima hemijski sastav koji je {to 3.1 Uvod Ako se pri elektrolu~nom zavarivanju u zonu zavarivanja dovodi neki gas sa ciljem da se spre~i prodor kiseonika i azota iz vazduha. U zavisnosti od kombinacije vrste gasa i vrste elektrode.2 Zavarivanje topivom elektrodom u za{titi argonaargona.1. Dr`a~i elektrode su hla|eni samim za{titnim gasom. 3 MAG je skra}enica od Metal Activ Gas. 3. koji se pomera ru~no (poluatomatski postupak) ili mehanizovano (automatski postupak). ili vodom. • Aktivni. iznad 300 A.

4 Princip samoregulacije zavariva~kog luka. 7. Sl. 11. Posle izelektrode. 2. Sl.promena struje zavarivanja pri rastu}oj spoljnoj karakteristici izvora struje. otvara se ventil 8 i ventil za Sl. Cu i Cu-legura. regulaSl.elektromotor. 8. Dr`a~ elektrode se ru~no. a.1 Poluautomatski ure|aj za MIG zavarivanje funkcioni{e na slede}i na~in.manometar pokre}e elektromotor 3 visokog pritiska.valjci za vesnog vremena (nekoliko dodavanje elktrodne `ice. napona luka nije efikasna. Mg i Mg-legura. b. aktivira se izvor struje. 6.osnovni materijal.dr`a~ rashladnu vodu. 4. 1 i 2. ner|aju}ih i vatrostalnih ~elika. pomera po `ljebu. d. male du`ine luka i neznatnu promenu napona luka sa promenom njegove du`ine. 6. 1 .3: Preko prekida~a na dr`a~u elektrode 1.ventil za za{titni gas. S obzirom na relativno velike gustine struje. odgovaraju}om brzinom. Dodirom vrha elektrodne `ice sa osnovnim materijalom uspostavlja se zavariva~ki luk i zapo~inje zavarivanje.elektrodna `ica. 12. Sl.boca sa za{titnim gasom (Ar). 5. koji preko reduktora 4 i 13. MIG postupak je visokoproduktivan i koristi se za zavarivanje obradaka debljine 2÷8 mm od: Al i Al-legura. 9. Polaritet struje je obratan (plus pol na elektrodi) jer je tada pove}ana stabilnost luka i pove}an je koeficijent topljenja za oko 30% u odnosu na pravu polarnost. Ti i Tilegura. 6.komandni sekundi) automatski se orman.kalem sa elektrodnom `icom.promena struje zavarivanja pri padaju}oj spoljnoj karakteristici izvora struje. 1.mera~ protoka gasa. `ice na osnovu c. 3.izvor jednosmerne struje.sistem luk-izvor struje sa dve cija brzine dodavanja elektrodne du`ine luka. 6.3 [ema ure|aja za poluatomatsko MIG zavarivanje.promena struje zavarivanja pri horizontalnoj spoljnoj karakteristici izvora struje. brzinom na vrh dr`a~a elektrode. odgovaraju}om. valjaka 5 dovodi elektrodnu `icu. zadatom.Jokovi} ZAVARIVANJE 30 strujom iz generatora ili ispravlja~a sa horizontalnom ili rastu}om spoljnom karakteristikom izvora struje.reduktor. Zavarivanje ugljeni~nih i niskolegiranih ~elika MIG postupkom je neekonomi~no u pore|enju sa MAG postupkom. 10. Zbog e.3. Sl.smanjenje du`ine luka zbog pojave izbo~ine. 6.

kod njih se najbr`e uspostavlja zadata du`ina luka tj.prekida~. Ova promena stati~ke karakhla|enjem. Sl. Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 31 toga su u upotrebi. je na{ao najve}u primenu u zavarivanju ugljeni~nih i niskolegiranih ~elika. a pri debljinama iznad 4 mm vr{i se izrada `ljeba ~iji je ugao otvora α=30÷50o.4.1 ) ( 6 . • povr{ina {ava je neravna. 6. 3 Osim CO2 u reakcijama oksidacije u~estvuje i O2 iz H2O koja prethodno disocira.1. Za MIG postupak se zbog toga uglavnom koriste izvori struje sa rastu}om i horizontalnom spoljnom karakteristikom. CO≈55%. auto-mati i poluautomati sa konstantnom brzinom dodavanja elektrodne `ice kod kojih se konstantna du`ina luka obezbe|uje samoregulacijom. Karakteristike MAG postupka zavarivanja su: • ekonomi~niji je od REL i automatskog EPP zavarivanja. do uspostavljanja zadate du`ine luka l1. b. 1. videti Poglavlje 2. zadati re`im zavarivanja. naj~e{}e.4 ) 2CO2↔2CO+O2 CO↔C+O O2↔2O Fe+CO2↔FeO+CO Oksidacija rastopa niskougljeni~nog ~elika se odvija po reakcijama3: 1 Analogna analiza pri pove}anju du`ine luka. Dobra za{tita je obezbe|ena ako je rastojanje mlaznice od osnovnog materijala 7÷25 mm.sa gasnim.4. koji se nalazi u boca-ma u te~nom stanju iz kojih ispa-rava tako da se u zonu zvarivanja dovodi u gasovi-tom stanju. O2≈20%. 2 Na 3400oC pribli`an sastav atmosfere u luku je: CO2≈25%. S obzirom da je ∆Iz najve}e kod rastu}ih karakteristika izvora struje. debljine osnovnog materijala do 20 mm.1 Obratci debljine do 4 mm zavaruju se bez pripreme `ljeba.1. dezoksidacije i legirnja rastopa.3 ) ( 6 . • prskanje metala je izra`eno naro~ito pri gustinama struje iznad 500 A/mm2. 6.Sl. teristike luka.5 Dr`a~ elektrode. a. .2 Hemizam pri MAG zavarivanju Pri zavarivanju u atmosferi CO2 istovremeno se odvijaju procesi oksidacije. U slu~aju ispup~enja na osnovnom materijalu dolazi do smanjenja zadate du`ine luka l1.MAG postupak ugljendioksida6. efikasnost samoregulacije zavisi od spoljne karakteristike izvora struje.3. usled pojave udubljenja. /34/. izaziva porast struje zavarivanja ∆Iz koji dovodi do pove}anja brzine topljenja elektrodne `ice i do skra}ivanja du`ine `ice tj. Sl. kojoj odgovara stati~ka karakteristika Sl. na l2. • lako se vizuelno prati. Kao za{titni gas koristi se ug-ljendioksid.sa vodenim luka 2.4. 6.3.3 Zavarivanje topivom elektrodom u za{titi ugljendioksida. Na temperaturama koje vladaju u zavariva~kom luku dolazi do disocijacije CO2 po reakcijama2: ( 6 . Brzina tj.1 Uvod MAG postupak zavarivanja. • relativno visoko produktivan proces u pore|enju sa drugim procesima. Sl. 6.2 ) ( 6 . iz 1 u 2. 6. kojoj odgovara stati~ka karakteristika 1. tako|e pokazuje da je najefikasnija samoregulacija kod izvora struje sa rastu}om spoljnom karakteristikom. • zona uticaja toplote je relativno mala. • zra~enje otkrivenog luka je zna~ajno. 6.

napon zavarivanja.2 4.11) Si+2CO2↔SiO2+2CO Mn+CO2↔MnO+CO C+CO2↔2CO Fe+O↔FeO Si+2O↔SiO2 Mn+O↔MnO C+O↔CO Nepo`eljni efekti oksidacije su: • pove}anje sadr`aja FeO u {avu.0÷1. 6. oblika `ljeba.1 Pre~nik elektrode za zavarivanje preklopnih i T-spojeva d (mm) De (mm) 1.0 8. Ovo se posti`e dodavanjem ve}e koli~ine Si i Mn kroz elektrodnu `icu. De. Uz. 6.7 ) ( 6 .13) 2FeO+Si↔SiO2+Fe FeO+Mn↔MnO+Fe Obrazovani SiO2 i MnO su nerastvorljivi u te~nom ~eliku. Tab. polaritet i ja~ina Iz).0÷2.5 ) ( 6 .6 5. Ugljenik ima ve}i afinitet prema O2 nego {to je afinitet Fe prema O2 pa dolazi do reakcije: 14) ( 6. Tab.12) i ( 6. 31/. Dezoksidacija se vr{i pomo}u Si i Mn koji se unose u rastop preko elektrodne `ice. a zbog njihovog ve}eg afiniteta prema O2 nego {to je afinitet Fe prema O2 dolazi do reakcija: 12) ( 6.14) FeO+C↔Fe+CO Obrazovani CO po rekciji ( 6. a obrazovani CO izaziva pojavu gasnih uklju~aka jer nije rastvorljiv u te~nom ~eliku. 6./4.6 ) ( 6 . zbog ~ega je potrebno spre~iti njeno odvijanje favorizovanjem reakcija ( 6. polo`aja spoja u prostoru pri zavarivanju i polo`aja zavara u {avu. {to izaziva pad mehani~kih osobina.5 0.5 1. {to dovodi do pada mehani~kih osobina.0 1.2÷1.6 6. kretanje vrha elektrodne `ice u odnosu na {av.0 1. du`ina luka.13).1 i Tab.0 mm pri automatskom zavarivanju.6 2. Pre~nici elektrodnih `ica 0.6÷2.13) i da izvr{i dopunsko legiranje {ava. nagib prema osnovnom materijalu i smer kretanja).0 mm koriste se pri poluautomatskom zavarivanju.12) i ( 6.9). Tab.8÷1.3.1 Pre~nik elektrodne `ice Pre~nik elektrodne `ice se odre|uje u funkciji od : debljine osnovnog materijala d. • smanjenje sadr`aja C u {avu. vo|enje dr`a~a elektrode (rastojanje mlaznice od osnovnog materijala. oblika spoja i oblika `ljeba.0 0. oblika spoja. ( 6. 6. Parametri re`ima MAG postupka zavarivanja su: pre~nik elektrodne `ice.0 1. a 2. ( 6.10) 11) ( 6. • smanjenje sadr`aja Mn i Si.3 Re`imi zavarivanja MAG postupkom Re`im MAG postupka zavarivanja zavisi od : vrste i debljine osnovnog materijala. brzina zavarivanja.0 1. protok ugljendioksida. 6. vz.0 3.14) nije rastvorljiv u te~nom metalu.0 10.8 ) ( 6 .2.3. du`ina slobodne `ice. ve} se izdvaja u obliku gasnih mehurova.5 .5÷2.Jokovi} ZAVARIVANJE 32 ( 6 .0 2.3. struja zavarivanja (vrsta. Koli~ina Si i Mn u elektrodnoj `ici treba da bude tolika da nadoknadi njihove gubitke po reakcijama ( 6.0 1.8 2. 33.6÷2.9 ) 10) ( 6.0 0.5 0.0÷5.2÷1. pa isplivavaju na povr{inu {ava.10).12) 13) ( 6.

gustina metala zavara.6 6./4 /.0÷15.0 2.6.2 Pre~nik elektrode za zavarivanje su~eonih spojeva d (mm) De (mm) 1. Az.8 2.5 0.6 0.0 2. Iz .0÷14.spojeva od debljine osnovnog materijala i ra~unske debljine {ava. prema Tab.5 0.8 1. prema Sl.2 1. polo`aja spoja pri zavarivanju i oblika `ljeba. odre|uje se na osnovu : pre~nika elektrode De.0 12. g/cm3. 6.15) vz= αzñIz/(Azñρ) gde je : vz .0÷21. cm/h.4 Koeficijent topljenja αz u funkciji od pre~nika elektrodne `ice.0 1. αz . a ve}e vrednosti pri zavarivanju sa podlo`nom trakom i bez razmaka u korenu `ljeba.8 1. Azpovr{ina popre~nog preseka zavara.0 1. De.6 2.0 1.0 Bez `ljeba 3.3 Ja~ina struje zavarivanja u funkciji pre~nika elektrode Tab. cm2. Tab.2 5.0 8. na gore na dole zidu 60÷120 60÷110 60÷120 100÷180 100÷180 100÷200 - iznad glave 60÷110 100÷170 - 6. 6.2 1.6.koeficijent topljenja.4.2 1.8 1. katete {ava /4. 30/: 15) ( 6.0 2.0 2.3 Brzina zavarivanja Brzina zavarivanja vz zavisi od debljine osnovnog materijala kod su~eonih spojeva.0 4.5 16 2.3.brzina zavarivanja.6 2.3.5 1. Sl.5 13. 6.0 2. ρ .4 Iz (A) 60÷150 80÷210 100÷230 120÷300 220÷400 320÷650 αz (g/Ah) 16.2 1. Tab. a re|e prave polarnosti. 6.6 2.3. A.0 0..2 Struja zavarivanja Za MAG postupak zavarivanja koristi se uglavnom jednosmerna struja obrnute polarnosti. u amperima.0 1.3 14. 6. De (mm) 0.0 1.6 2. tj.0 10 2. Tab. g/Añh. 6.Jokovi} ZAVARIVANJE 33 Tab.7 12.5 i polo`aja zavarivanja.0÷17.0 3.5÷15. . premaTab. 6.4 14.0 6.6 2.0 Sa `ljebom 10 12 14 1.0 1.0 0.5 0.5÷17.0 1. Zavisnost povr{ine popre~nog preseka jednog zavara. a kod T. De (mm) 0. Tab. Sl.3.6 2. Ja~ina struje zavarivanja Iz.ja~ina struje zavarivanja. od ja~ine struje i brzine zavarivanja.4 polo`en 40÷100 60÷150 80÷180 100÷250 120÷320 200÷420 250÷650 Polo`aj zavarivanja vertikalan vertikalan horizontalan odozdo odozgo na vertikal.5 8 1. Manje vrednosti se biraju pri zavarivanju spojeva bez podlo`ne trake i sa razmakom u korenu `ljeba.6 0. i ja~ine struje Iz.6 0.6 2.3. pri poluautomatskom MAG zavarivanju.

6 2. 6. u funkciji od De i polo`aja zavarivanja ili u funkciji ja~ine struje zavarivanja. dm3/min.3.5. Tab.3.9 Smerom kretanja i nagibom dr`a~a elektrode prema osnovnom materijalu.3.povr{ina popre~nog preseka jednog zavara.2 7 ÷12 10 ÷20 1÷2 4 ÷9 7 ÷17 1. date u Tab. /4.7 Vo|enje dr`a~a elektrode Vo|enje dr`a~a elektrode definisano je slede}im elementima: • Rastojanjem mlaznice od osnovnog materijala. Sl. De-pre~nik elektrodne `ice.Horizontalno Iznad kalan -vertikalan glave 17 ÷ 20 17 ÷ 19 17 ÷ 20 19 ÷ 23 - 6.6. 6.3.5 Napon zavarivanja Da bi se smanjilo prekomerno prskanje metala. Sl.3. 6. se odre|uje iz odnosa: dge je: Au.0 mm. sa malim naponima zavarivanja Uz. prema Sl. napona zavarivanja.6 2. prema Prilogu A.5÷3. 6. 6. 6. 30/. zavarivanje MAG postupkom se izvodi sa kratkim lukom.8 1.) ( 6. 6.7 Polo`aj mlaznice i elektrodne `ice. du`inom slobodne `ice i du`inom luka. Optimalne vrednosti Uz i Iz pri zavarivanju u polo`enom polo`aju.17.8 1.5÷ 21 140 20÷23 160 20÷25 200 21÷27 250 26÷30 300 28÷34 400 Tab. Tab.6 Protok ugljendioksida Sl.7. brzine strujanja vazduha.protok gasa. 6.0 mm.4 (6. Preporu~uju se vrednosti napona luka Ul. Protok CO2 se pribli`no odre|uje izrazom: 17.4 17 ÷ 21 20 ÷ 26 22 ÷ 30 23 ÷ 34 25 ÷ 36 Polo`aj zavarivanja Verti.7. Sl. oblika spoja. V. n. pre~nika elektrodne `ice.4 20 ÷30 3÷4 17 ÷27 6. Uz (V) Iz (A) 17÷19 60 18÷19 80 18÷20 100 19÷20 120 19. tj. Tab.) QCO2 ≈ 10 De gde je: QCO2 . Tab. Napon zavarivanja Uz u funkciji De i polo`aja zavarivanja.8 i Tab.5. brzine zavarivanja.7 Zavisnost izme|u struje zavarivanja i napona luka pri MAG zavarivanju elektrodom pre~nika 0. konstrukcije dr`a~a elektrodne `ice tj.2 1.ukupna povr{ina popre~nog preseka unetog materijala u {av.0 2.6. . Sl.5÷3.3.0 15 ÷25 20 ÷25 2÷3 12 ÷23 17 ÷23 2. 6. De h h1 a • 0. Potro{nja CO2 zavisi od : debljine osnovnog materijala. a kre}e se u granicama 5÷25 dm3/min za pre~nike elektrodne `ice 0. Tab.3.16) 16) Broj zavara n=Au/Az Broj zavara. mlaznice. tj. 6. 6.3.Jokovi} ZAVARIVANJE 34 6. De Polo`en 0. Az. • Kretanjem vrha elektrodne `ice. mm.

~elika. Ni i Ni-legura debljine nometar visokog pritiska. 3kretanje vrha elektrodne `ice za prvi. Sl. Struja koja se koristi za napajanje zavariva~kog luka je jednosmerna ili naizmeni~na. {to daje kvalitetnu povr{inu {ava koja ne zahteva naknadnu doradu. Dr`a~ elektrode se hladi inertnim gasom.4÷6 mm. Sl. Postupak zavarivanja mo`e da se izvodi ru~no. 6.komandni orman. 3. Al-legura. mehanizovano) i automatski (dr`a~ elektrode se vodi mehanizovano i dodatni materijal se dodaje mehanizovano).osnovni materijal. 6. Sl. • Gorenje luka je stabilno. 6. 4. 8.4 Zavarivanje netopivom elektrodom u atmosferi gasainertnog gasa. 2. 2. • S obzirom na mogu}nosti. drugi i tre}i zavar. pri Iz<200 A.mlaznica.kontaktna naj~e{}e sa desna na levo.legura. • Kvalitet spoja u velikoj meri zavisi od pravilnog izbora re`ima zavarivanja i uve`banosti zavariva~a.ugljendioksid. a izvori struje treba da imaju strmo padaju}u spoljnu karakteristiku. osnovni materijal.mera~ protoka.Jokovi} ZAVARIVANJE 35 Sl. WIG postupak se koristi za zavarivanje Al. svih oblika obradaka i u svim polo`ajima u prostoru ru~nim i poluautomatskim postupkom. • Zona uticaja toplote je relativno mala.boca sa inertnim gasom.9. Na Sl.11.dodatni materijal. 6. Sl.10 je data {ema ure|aja za ru~no WIG zavarivanje. Op{te karakteristike WIG postupka zavarivanja su: • Mogu se zavarivati svi materijali.2. • Brzina zavarivanja je relativno mala. Sl. Mglegura.izvor struje.1.6. Mg. Sl. 6.ma. se izvodi sa elektrodom od volframa. . pri Iz>200 A. poluatomatski (dr`a~ 3. ner|aju}ih i vatrostalnih Sl. ili vodom. za{titni gas. 1. 6. • Za{titni gasovi su skupi.10 [ema ure|aja za ru~no zavarivanje WIG postupkom.Kretanje vrha elektrodne `ice pri poluautomatskom MAG zavarivanju su~eonih spojeva.osnovni elektrode se vodi ru~no a pomo}ni materijal se dodaje materijal.8. 1. a inertni gas elektrodne `ice u odnosu na je naj~e{~e argon.elektrodna `ica. cena ure|aja je relativno niska a potro{nja volframove elektrode mala.dr`a~ elektrode. Cu i Cu-legura. 6.4. dodatni materijal se dodaje ru~no). (dr`a~ elektrode se vodi ru~no i vo|ica. 2. 5.ventil za 0. Ti i Ti1. 7. 9. 4. Polo`aj mlaznice i prema Sl. 5.WIG Zavarivanje netopivom elektrodom u atmosferi inertnog gasa.

za poluautomatsko zavarivanje. Pri zavarivanju ner|aju}ih i vatrostalnih ~elika treba koristiti jednosmernu struju prave polarnosti. 1. a. A prava polarnost obratna polarnost 3 4 3 4 1÷2 1÷2 65÷150 140÷180 250÷340 10÷30 20÷40 30÷50 1 Naizmeni~na struja omogu}ava razbijanje te{kotopive oksidne kore na povr{ini {ava. 6. Razbijanje oksidne kore se zasniva na njenom bombardovanju te{kim pozitivnim jonima u poluperiodi kada se elektroda pona{a kao anoda. b. Re`imi WIG postupka zavarivanja se odre|uju eksperimentalno za svaki slu~aj spajanja.prekida~. Mg i Mg-legura koristi se naizmeni~na struja1.Jokovi} ZAVARIVANJE 36 Pri zavarivanju Al. /4 /. Sl. 3. mm Ja~ina struje.8.11 Izgled dr`a~a volframove elektrode.6.volframova lektroda. Al-legura. .za ru~no rivanja su date u Tab.elektrodna `ica Tab. 6. a neke preporuke za izbor struje zavaSl. zavarivanje. s obzirom da su ovi materijali skloni oksidaciji. Jednosmerna struja obratne polarnosti se ne preporu~uje zbog male stabilnosti luka i pove}anog zagrevanja volframove elektrode. 2. Polaritet struje Pre~nik De.8 Ja~ina jednosmerne struje zavarivanja WIG postupkom.

propan (C3H8) i butan (C4H10). 5. • Ure|aji su relativno jeftini a njihovo odr`avanje je jednostavno.1.1 [ema gasnog zavarivanja. • Rad sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima. Kao gorivi gas naj~e{}e se koristi acetilen (C2H2) a re|e vodonik (H2). zida do 5 mm. Sl. • Kvalitet {ava zavisi od regulacije plamena i uve`banosti zavariva~a. 3. Postupak gasnog zavarivanja se relativno malo koristi i to uglavnom u pojedina~nom zavarivanju1: • ~eli~nih cevi pre~nika do 100 mm i debljine Sl. 2.Jokovi} ZAVARIVANJE 37 7. VC H . 7.gorionik. • Velika koli~ina toplote izaziva relativno veliku ZUT2 velike deformacije i zaostale napone /4/.{av. 2 Ukupna {irina ZUT je oko 27 mm.osnovni materijal. 4. . 7. • Postupak je najsporiji u pore|enju sa drugim postupcima. a. Sl.1 Uvod Toplota potrebna za topljenje osnovnog i dodatnog mterijala razvija se sagorevanjem gorivog gasa u atmosferi kiseonika. ~ija je obuka najdu`a u pore|enju sa drugim postupcima i traje 4÷5 godina. b. • cevi. koji se neposredno pre sagorevanja me{aju u gorioniku.5 mm i sivog liva na toplo. mada je mogu}e zavarivanje obradaka debljine do 40 mm. Op{te karakteristike gasnog zavarivanja su: • Mogu se zavrivati svi oblici konstrukcija u svim polo`ajima u prostoru.2 [ema oksiacetilenskog zavariva~kog plamena.1.5 mm od Al i Al-legura u industriji metalnog name{aja. bio zavariva~ki moraju biti ispunjeni slede}i uslovi: • Zapremine kiseonika. 7. Sl. 2 2 2 moraju se nalaziti u odre|enom odnosu koji se naziva odnos potro{nje β : 1 Razvoj produktivnijih. Da bi plamen. profila i limova debljine do 1.1. • u remontnim radovima i navarivanju ~elika. pouzadanijih i ekonomi~nijih postupaka elektrolu~nog zavarivanja potisnuo je gasno zavarivanje tako da je ono danas zastupljeno sa 3÷5% u ukupno izvedenim zavarenim spojevima sa tendencijom daljeg opadanja.2 Zavariva~ki Zavariva~ki plamen Sl.4. Oksiacetilenski zavariva~ki plamen nastaje sagorevanjem acetilena u sme{i sa kiseonikom. Sl. i nije ekonomi~an za debljine osnovnog materijala iznad 8÷10 mm. GASNO ZAVARIVANJE 7. limova debljine do 1.levi na~in. • Cu i Cu-legura debljine do 15 mm a naro~ito za popravku odlivaka od mesinga i bronze. koji nastaje sagorevanjem acetilena. VO .dodatni materijal.desni na~in. 7.zavariva~ki plamen. i acetilena.

skladi{tenje i pra`njenje) saglasno odgovaraju}im propisima. redukcionih ventila za acetilen i kiseonik sa manometrima visokog i niskog pritiska.3 Vrste oksiacetilenskog zavariva~kog U zavisnosti od vrednosti koeficijenta potro{nje razlikuju se slede}e vrste oksiacetilenskog zavariva~kog plamena1.3 ) C2H2+O2→2C+H2+O2 U zoni 2 ili zoni zavarivanja se vr{i primarno sagorevanje C2H2 sa kiseonikom koji dolazi iz boce: ( 7 . reducir ventila do gorionika su izra|ena od vi{eslojne armirane gume /36/. b. Zbirna reakcija potpunog sagorevanja acetilena je: ( 7 . Sl. 3 Alternativa bocama sa acetilenom je centralizovano snabdevanje iz sopstvenih razvija~a acetilena. 7. Boce za acetilen i kiseonik su izra|ene prema odgovaraju}im standardima (Poglavlje 2) i mogu da budu razli~itog kapaciteta. 7.jezgro plamena. koji vlada u boci.5 ) 2CO+H2+1. za acetilen 0. tako da se acetilen dovodi u vi{ku.2 ) C2H2+2. Redukcini ventili se postavljaju na boce sa gasovima i slu`e za redukciju visokog pritiska. Sl.omota~ plamena. Zatim se na gorioniku otvori ventil za finu regulaciju kiseonika a nakon toga ventil za finu regulaciju acetilena. creva za sprovo|enje gasova (crvene boje za acetilen i plave boje za kiseonik).2 -normalan plamen β<1. Gorionici slu`e za me{anje gasova. Razvod acetilena do radnih mesta se vr{i metalnim cevima.redukcioni. 2.4÷0.5O2→2CO2+H2O plamena. Osigura~i se postavljaju na ulazu u gorionik. Creva za sprovo|enje gasova od boce tj.oksidacioni.3: β=1. na radni pritisak i snabdeveni su sa dva manometra za kontrolu visokog i radnog (niskog) pritiska. Sl. Sl.2.8 bar /35/. 1. 7. c. {to ima za posledicu neravnomernu raspodelu temperature du` ose plamena. koji se posebno dovode u gorionik. a. U zoni 1 se odvija termi~ka disocijacija acetilena: ( 7 .1 -redukcioni plamen β>1.mlaznica. a postepenim zatvaranjem ventila za finu regulaciju koli~ina acetilena se svodi na potrebnu za `eljenu vrstu plamena. 1 . Radni pritisci su: za kiseonik 1÷8 bar. u zavisnosti od gasa kojim su napunjene.2 -oksidacioni plamen 7. i za obrazovanje zavariPo~etno uspostavljanje zavariva~kog plamena vr{i se tako {to se prvo otvore ventili visokog pritiska na bocama za kiseonik i acetilen i izvr{i pode{avanje radnog pritiska na manometrima. Boce moraju imati odgovaraju}e natpise i/ili oznake bojom i sa njima se mora postupati (transport. osigura~a protiv povratnog udara na crevu za acetilen i na crevu za kiseonik i gorionika sa odgovaraju}im plamenicima.Jokovi} ZAVARIVANJE 38 ( 7 .3 Oprema za izvo|enje gasnog zavarivanja Osnovna oprema za gasno zavarivanje sastoji se od: boce sa kiseonikom2 (plave boje).5O2=2CO2+H2O Sagorevanje acetilena se odvija postupno u pojedinim zonama zavariva~kog plamena.1 ) β=VO /VC 2 H 2 2 • Brzina isticanja oksiacetilenske sme{e iz plamenika mora biti u granicama 70÷160 m/sec. 2 Veliki potro{a~i koriste centralizovano snabdevanje kiseonikom iz rezervoara pomo}u metalnih cevi.1÷1. Osigura~i protiv povratnog udara spre~avaju povratni udar plamena i povratnu struju gasa iz gorionika prema bocama/ 37/.4 ) 2C+H2+O2→2CO+H2 U zoni 3 se vr{i sekundarno sagorevanje C2H2 pri ~emu se kiseonik za ovo sagorevanje tro{i iz okolnog vazduha: ( 7 . Ova gasna sme{a se zapali. boce sa acetilenom3 (bele boje).normalan .2 bar i za propan-butan 0. 3.3÷1.

voda. kom. 7. iskori{}enje karbida je najve}e.8÷80 m3 acetilena/h s tim {to su kapaciteti pokretnih razvija~a do 3 m3 acetilena/h. 2.4.sprovodna cev. na vodu" i sakuplja~a acetilena. /38. Sl. 8. 7. Razvija~i acetilena sistema "voda na karbid" se rade kao pokretni i nepokretni. Sl. 1.Jokovi} ZAVARIVANJE 39 va~kog plamena. U upotrebi su dva tipa gorionika: sa usisavanjem (vi{e su u upotrebi) ili injekcioni i bez usisavanja. Razvija~i acetilena koji se baziraju na "kontaktnom" sistemu su uglavnom pokretni. a iskori{}enje karbida je oko 87%.ventil za finu regulaciju protoka odvija po reakciji ( 7.komora za zavisnosti od na~ina na koji me{anje. 4. Sl.3 bar.7. 7.01÷0. 31/.05÷0. Minimalni radni pritisak acetilena je 0. 2. a. oko 95%. Kod injekcionog gorionika kiseonik se dovodi u centralnu cev injektora pod pritiskom1 0.6. 0. 7. 3.ventili protiv povratnog udara. i sa visokim pritisSl.kalcijum karbid. koji mogu biti konstrukciono objedinjeni ili razdvojeni. 5.mlaznica (brizgaljka).5. . razvija~i mogu da budu sa niskim pritiskom.1 MPa. do 0. Razvija~i acetilena se u principu sastoje od dva funkconalna dela: deo za razvijanje acetilena i deo za sakupljanje acetilena. Sl.ventil za finu regulaciju protoka acetilena.6 [ema razvija~a acetilena sistema "karbid Kod razvija~a acetilena tipa ″karbid na vodu″ relativno mala koli~ina karbida se uvodi u veliku ko-li~inu vode pa se reakcija ( 7.3÷1. a acetilen se dovodi u spolja{nju komoru injektora 6 pod pritiskom2 0. b. Sl.plivaju}e zvono. Razvijanje acetilena se 1 i 2. 4. Sme{a kroz sprovodnu cev 7 odlazi u mlaznicu 8 a na izlazu iz nje se pali. 7. 7.6) a u kiseonika.001÷0.gorionik bez usisavanja. 3.0005 MPa. Usled toga se u spolja{njem kanalu injektora stvara podpritisak koji uvla~i acetilen u komoru za me{anje 5 gde se me{a sa kiseonikom.voda.25 MPa.gorionik sa usisavanjem. Sl. Sl. ( 7 .4[ema gorionika za gasno zavarivanje i lemljenje. Prema pritisku. Sl. 1.karbid u posudi koja se vadi radi punjenja. 7. kalcijum-karbid i voda stupaju u reakciju (kontakt) postoje tri tipa razvija~a acetilena. Kod bezinjekcionog gorionika kiseonik i acetilen se dovode u komoru za me{anje pod pribli`no istim pritiskom 0.re{etka.6 ) CaC2+2H2O= C2H2+Ca(OH)2 Sl.1 MPa.5 bar.5 [ema razvija~a acetilena sistema "voda na karbid".4 MPa.6) odvija potpuno. 6. Kapaciteti razvija~a acetilena su 0. 1 2 Radni pritisak kiseonika je naj~e{}e 0.injektor. 7.

5÷ 1.0 ÷20. aluminijum i legure aluminijuma. razli~ite toplotne mo}i. Osnovni kriterijum za izbor veli~ine plamenika je debljina i vrsta osnovnog materijala.0 Broj plamenika 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Srednja potro{nja 35 75 150 300 500 750 1150 1700 2500 kiseonika. * na~in zavarivanja.0 20.0 6. 7. dm3/mm debljine osnovnog materijala.0 9.7 ) VC H = k d 2 2 gde je: VC H -potro{nja acetilena u dm3/h. 34 above/. k=140 za bakar i legure bakra. 7.1. Sl. Veli~ina plamenika koji treba koristiti pri zavarivanju. nepravilno izabrana veli~ina plamenika (preslab ili prejak plamenik). ~esto se defini{e preko potro{nje jednog od gasova u funkciji debljine osnovnog materijala.0 4. zavisno od toga da li se radi sa "tvrdim" ili "mekim" plamenom1 /30. sivi liv. 1. 7. 7.4 Problemi u tehnici gasnog zavarivanja Osnovni problemi u tehnici gasnog zavarivanja su: suvi{e mala ili suvi{e velika udaljenost mlaznice od osnovnog materijala. neodgovaraju}i plamen.0÷ 4. * vo|enje plamenika.0 0.5 bar) a minimalni pritisak acetilena je 0. 1. * pre~nik dodatnog materijala i * oblik zavarenog spoja. Veli~ina plamenika se izra`ava pre~nikom izlazne mlaznice ili rednim brojem u seriji.0÷ 2. 1 .5 Sl. 2. Odnos potro{nje pri neutralnom plamenu je β=1. acetilena po "kontaktnom" * vrsta plamena.5 1. mo`e biti pribli`no odre|ena prema izrazu: ( 7 .0 14. mm ÷14. va|enje dodatnog materijala iz za{titne atmosfere plamena. Potro{nja drugog gasa se tada mo`e odrediti preko odnosa potro{nje β=VO /VC H . dm3/h Radni pritisak kiseonika je 0. ″Tvrdi plamen″ se dobija sa maksimalnim protokom gasova a ″meki plamen″ sa minimalnim protokom gasova za dati gorionik.karbid. k . k=75 za ner|aju}e Cr-Ni ~elike. Veli~ina plamenika. nedovoljno predgrevanje ivica osnovnog materijala na mestu spoja. promenljivo dr`anje odstojanja plamenika od osnovnog materijala. Tab. d -debljina osnovnog materijala u mm. kao i oblik i mere `ljeba. 3. tj.1 Veli~ina plamenika i potro{nja gasova u funkciji debljine osnovnog materijala kod gasnog zavarivanja ~elika.0 2. /4 /. Veli~ina plamenika Gorionici za zavarivanje i lemljenje se izra|uju sa serijom plamenika (8÷10) razli~itih veli~ina. tako da je kod ″tvrdog plamena″ kapacitet gorionika maksimalno iskori{}en a kod ″mekog plamena″ kapacitet je iskori{}en minimalno.0005 MPa (50 mm H2O stuba). Pri tome treba imati u vidu 2 2 2 da potro{nja gasova kod jednog plamenika nije fiksna. ve} se kre}e u {irokim granicama. tj.5÷30 mm.Jokovi} ZAVARIVANJE 40 7.7 [ema razvija~a Parametri re`ima gasnog zavarivanja Re`im gasnog zavarivanja definisan je slede}im parametrima: * veli~ina plamenika. Tab.0÷ materijala.245 MPa (2. neujedna~ena brzina dodavanja dodatnog materijala.0 0.re{etka. prevelika brzina zavarivanja.voda. Debljina osnovnog 9.koeficijent 2 2 odre|en eksperimentalno i ima slede}e vrednosti: k=100 za niskougljeni~ni ~elik. a slu`e za zavarivanje osnovnog materijala debljine 0. nepravilan nagib plamenika.0÷ 6.0 ÷30. sistemu. Tab. neujedna~ena brzina zavarivanja. neispravno vo|enje plamenika ili dodatnog materijala u odnosu na na~in zavarivanja. odnosno potro{nja acetilena.2÷ 0.

8. 7. Pri zavarivanju nastoji se da se dodatni materijal {to kra}e vreme zadr`ava izvan za{titne atmosfere plamena. a u manjoj meri i od polo`aja zavarivanja u prostoru /34/.1) koristi se kada treba pove}ati sadr`aj ugljenika u materijalu {ava.1) definisana je zahtevom da dodatni materijal i osa plamena zaklapaju ugao od oko 900 i ve} definisanim uglom izme|u ose plamena i osnovnog materijala. 7.8 Putanje kretanja vrha plamenika pri gasnom zavarivanju osnovnog materijala ili te~nog metala u {avu. Koristi se za zavarivanje debelih ~eli~nih limova. zaklapa odre|eni ugao sa osnovnim materijalom i vrh jezgra plamena se nalazi na odre|enom rastojanju od 2. Tab. nikla. plamena. polo`aja spoja (zavarivanja) u prostoru i na~ina zavarivanja.2. 10 "desnog" na~ina zavarivanja mo`e kretati i cik-cak putanjom. Kod desnog na~ina zavarivanja.2 Zavisnost ugla nagiba plamenika. Tab. kao {to je slu~aj zavarivanja tankih limova ili zavarivanje sivog liva. Normalni plamen (β= 1.2) u principu se uvek izbegava. mada se kod 20 30 40 50 60 70 80 α. tako da se plamen kre}e po odre|enoj putanji. njegove debljine. 7.2) koristi se naj~e{}e. bakra i legura bakra. Zavarivanje u polo`enom polo`aju se vr{i desnim na~inom. naj~e{}e pravod. a ve}e rastojanje dovodi do velikog rasipanja toplote. Ugao koji osa dodatnog materijala zaklapa sa osnovnim materijalom (ugao β na Sl. Vrh jezgra plamena treba da je udaljen od osnovnog materijala tj. Vrlo je {tetan kod zavarivanja legiranih Cr-Ni ~elika. Vrsta plamena 3. hladnog nalivanja i uklju~aka oksida. Time se posti`e najbolje kori{}enje toplote i najbolja za{tita te~nog metala od uticaja atmosfere. Izbor na~ina kretanja vrha plamenika zavisi od vrste osnovnog materijala. Manje rastojanje dovodi do poroznosti u {avu zbog uno{enja gasova u rastop. Vo|enje plamenika i dodatnog materijala Sl. Dodatni materijal se drugom rukom vodi ispred Tab. 7. Desni na~in zavarivanja obezbe|uje maksimalno kori{}enje toplote zavariva~kog plamena i dobru za{titu rastopljenog metala od uticaja atmosfere. zbog oksidacije metala. Oksidacioni plamen (β>1. ili levi i desni na~in zavarivanja. Sl. bakra i legura bakra. Sl. Redukcioni plamen (β<1. od debljine materijala d. 7. jer tada pritisak plamena spre~ava isticanje te~nog metala. step. Koristi se kod zavarivanja mesinga sa ve}im sadr`ajem cinka.Jokovi} ZAVARIVANJE 41 Izbor vrste plamena isklju~ivo je uslovljen prirodom osnovnog materijala. Ugao nagiba ose plamenika (plamena).1 prema osnovnom materijalu (pri istoj veli~ini plamenika) je u funkciji od vrste osnovnog materijala. zbog spre~avanja isticanja te~nog metala. 7. na ~ije bi osobine vi{ak kiseonika ili acetilena {tetno delovao : svih kvaliteta ~elika. pove}anja ZUT. kod navarivanja tvrdog sloja i zavarivanja sivog liva. zavisno od debljine i vrste osnovnog materijala. Spojevi u polo`aju iznad glave tako|e se izvode desnim na~inom. Kod gasnog zavarivanja razlikuju se levi i desni zavar. a potro{nja gasova za 15÷25% manja nego kod levog na~ina zavarivanja. Izbor na~ina zavarivanja zavisi od vrste i debljine osnovnog materijala i polo`aja spoja u prostoru. Levi na~in zavarivanja se koristi ako je potrebno smanjiti koli~inu dovedene toplote. 7. slabe za{tite rastopa. i to kod zavarivanja materijala. Sl. Sl. Zavarivanje "u koritu" izvodi se ili levim ili desnim na~inom. mm do 1 1÷3 3÷5 5÷7 7÷10 10÷12 12÷15 >15 linijski.1÷1. Na~in zavarivanja . α. aluminijuma i legura aluminijuma. oblika zavarenog spoja. cinka i olova. produktivnost je za 20% ve}a.1. metala u {avu 2÷5 mm. α. 4. Pri zavarivanju plamenik se ru~no pomera. ~eli~nih cevi u kotlogradnji itd.

vr{i se zavarivanje "dvojnim zalivanjem"1. Pri desnom na~inu. oblik i mere `ljeba Sl. Kod zavarivanja sivog liva De= 0. Pri zavarivanju bakra. Za zavarivanje mesinga De se odre|uje kao kod ugljeni~nih ~elika. zbog manjih debljina osnovnog materijala i znatnih deformacija usled velikih koli~ina toplote.9 Naj~e{}e kori{}eni oblici spojeva izvedeni gasnim zavarivanjem. prema ( 7. 7. De= 0. a kod koroziono postojanih ~elika je De ≈ d. levim ili desnim na~inom. Postupak se izvodi tako {to se prvo na najni`oj ta~ki spoja plamenom izvr{i topljenje ivica tako da se formira otvor.9 ) De= 0. Sl.6÷4. Izbor oblika zavarenog spoja. 7.Jokovi} ZAVARIVANJE 42 Spojevi u vertikalnom polo`aju se izvode odozdo na gore.5 d (mm) 5.8) i ( 7. o~vr{}ava i obrazuje {av sa dva lica. aluminijuma i aluminijumskih legura De≈ d.5 d + 1 (mm) Pri zavarivanju legiranih ~elika De=1. Plamen se zatim pomera na gore tope}i gornju ivicu otvora i dodatni materijal.0 mm. 31/. Oblik zavarenog spoja. 1 . Naj~e{}e kori{}eni oblici zavarenih spojeva izvedeni gasnim zavarivanjem dati su na Sl.9). Rastop curi na donju ivicu otvora. Pre~nik dodatnog materijala mere 6. Pre~nik dodatnog materijala De pribli`no se odre|uje na osnovu debljine d i vrste osnovnog materijala /4. koja se dovodi na mesto spoja i njene nepovoljne raspodele. kod gasnog zavarivanja je dosta ograni~en. Pri zavarivanju ugljeni~nih ~elika desnim na~inom. 34. bronze.8 ) a levim na~inom: ( 7 . 30.75 d. kao i oblika i mera `ljeba.9. va`i: ( 7 .

smanjenje Rk pri istoj sili 1 Da bi se spre~ilo rasipanje toplote i prekomerno zagrevanje elektroda.otpor kontakta osnovni materijalelektroda .struja zavarivanja. zahvaljuju}i omskim otporima kontakta. 8. Ω. Fzsila zavarivanja.omski otpor kontakta osnovni materijalosnovni materijal. e-sila za na ot-por kontakta obezbe-|enje kontakta elektroda-materijal.1 [ema elektrootpornog zavarivanja. e. neposredno ispod kontaktne povr{ine. • S druge strane. jer se pove}ava kontaktna povr{ina usled deformacije neravnina i usled razaranja oksida: ( 8 . dominantno. e+Rk. osnovni materijal-elektroda. posle ~ega se struja isklju~uje a obratci se silom me|usobno pritiskaju. Iz. A.5÷1. ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE 8.2 Šema elektrootpornog preklopnog zavarivanja. e-sila za obezbe-|enje kontakta elektroda-materijal. 2 Ukupna promena otpora sa promenom temperature je neznatna. Uticaj temperature je dvojak2: sa jedne strane porast temperature smanjuje otpor deformaciji i porast kontaktne povr{ine tj.1 ) Q=Iz2 R τz gde je: Q. Rk ali je smanjenje Sl.sila zavarivanja. potrebno je maksimalno smanjiti sve otpore izuzev Rk i Rm koji treba da su {to ve}i.sila Faktori koji uti~u pritiska. s. Reomski otpor elektrode.2) zavarivačkog kontakta.koeficijent.osnovni materijal.sila pritiska. 8.0. sve dok se materijal na kontaktnim povr{inama ne zagreje do temperature maksimalne plasti~nosti. Sl. Rk. τz. Fk. Sila pritiska uti~e dvo-jako: • Sa pove}anjem sile pritiska smanjuje se otpor kontakta. Sl.1-b. 2elektrode. ρkspecifi~ni otpor kontakta. Rk. Rk. 8. Prema me|usobnom polo`aju obradaka razlikuje se su~eono elektrootporno zavarivanje.otpor kontakta povr{ine. Fz. α. Rk. 8.3 Uvećan šematski prikaz Rk prema ( 8. 8. Rk. Rk. J. pove}anje sile pritiska pove}ava deformaciju metala izazivaju}i porast ρk tj.1 Uvod Za obrazovanje zavarenog spoja koristi se elektri~na i mehani~ka energija. Fp. e.2 ) Rk=ρk/Fpα gde je: Rk. 1.kontaktni otpor.otpor kontakta osnovni materijaltemperatura i stanje osnovni materijal. R=2Rm+2Re+2Rk. Fp. Koli~ina toplote koja se razvija pri elektrootpornom zavarivanju je: ( 8 .omski otpor materijala.elektrode. Fk. zagrevanje obradaka do temperature maksimalne plasti~nosti se vr{i samo u delu zapremine. koji se zavaruju i koji su u me|usobnom kontaktu. Rk.omski otpor kontakta elektroda-materijal.Jokovi} ZAVARIVANJE 43 8.sila pritiska. α=0.vreme Sl. i materijala. su: sila pri-tiska.koli~ina toplote. zavari-vanja.1-a i preklopno Sl.otpor kontakta osnovni materijalosnovni materijal.ukupan omski otpor strujnog kola1. 2. Elektri~na struja se propu{ta kroz obratke. Prema tome. Fp. Rm. Rm. 1osnovni materijal. e.

provodnici od sekundarnog namotaja do elektroda. se napaja sa naizmeni~nom strujom 220 V ili 380 V i radi na principu transformatora. bude i ve}i od omskog otpora /4. Posle toga se isklju~i struja i dejstvom aksijalne sile Fz izvr{i se 1 2 Su~eono zavarivanje zbijanjem zavarivanje Sl. 8.k. elektrode i deo konstrukcije koja se zavaruje.regulator struje zavarivanja. Struja zavarivanja je odre|ena ne samo omskim otporom 1. 8. Prema Sl. Fe. 8. Veza izme|u sekundrnog namotaja i pokretne elektroda mora da bude elasti~na i mora da izdr`i velike struje. od jednog namotaja1. ( 8. Za N2=1 je U2=U1/N1. bronze ili aluminijuma. a nalazi se izme|u elektroda. Elektri~ni deo. koji slu`i da obezbedi silu prethodnog pritiska i silu zavarivanja. 39/.broj namotaja primarnog i Sl. 3.3). Struja zavarivanja ili struja u sekundarnom kolu je ja~ine do 100000 A. izraz. a napon sekundarnog kola je 1÷12 V {to se obezbe|uje malim brojem namotaja sekundara. ( 8 . su~eono zavarivanje zbijanjem izvodi se stezanjem osnovnog materijala 1 u ~eljusti elektrode 2 i njihovim dovo|enjem u me|usobni kontakt dejstvom aksijalne sile Fp. Mehani~ki deo ure|aja za elektrootporno zavarivanje ostvaruje silu prethodnog pritiska.5 Izgled zavarenog spoja izvedenog su~eonim elektrootpornim zavarivanjem zbijanjem. Neravnine i oksidi na povr{ini tako|e pove}avaju Rk. naj~e}e.4[ema elektri~nog dela uresekundarnog kola transformatora. Sekundarno kolo transformatora se sastoji. . Primarni deo transformatora je izveden u sekcijama. i silu zavarivanja Fz. a njegovi izvodi su preko elasti~nog provodnika2 povezani sa elektrodama za zavarivanje3. Sekundarni namotaj je ura|en od bakarnih traka ili je liven ili kovan od bakra. svi ure|aji za elektrootporno zavarivanje se satoje iz dva funkcionalno razli~ita dela: elektri~ni deo. ure|aji za elektrootporno zavarivanje imaju strmo padaju}u ili blago padaju}u spoljnu karakteristiku izvora struje.3 ) U2N1=U1N2⇒U2= U1N2/N1 gde je: U1 i U2. N2=1. Ove sile se obezbe|uju na ve}i broj na~ina: mehani~ki (ru~no ili mehanizovano). i izborom odgovaraju}eg broja namotaja primarnog kola N1. Sl. sa ve}im brojem priklju~aka (4÷20) {to omogu}ava da se menja broj namotaja primarnog kola. hidraulikom ili pneumatikom. Sl. 8.3 Su~eono zavarivanje elektri~nim otporom elektri~nim Su~eono zavarivanje elektri~nim otporom se mo`e izvoditi po dva postupka: zbijanjem i varni~enjem. Ovo je razlog {to 4.zavariva~kitransformator.elektrode (~eljusti) za stezanje osnovnog materijala i sekundarnog kola. u znatnoj meri. Propu{tanjem struje zavarivanja zagrevaju se kontaktne povr{ine i deo materijala ispod njih do temperature maksimalne plasti~nosti.naponi primarnog i sekundarnog kola transformatora. . 8. ve}. pri istim ostalim uslovima. Fp. {to tako|e pove}ava Rk.2 Ure|aji za zavarivanje elektri~nim otporom Bez obzira na relativno veliki broj konstruktivnih re{enja.1-a.4.Jokovi} ZAVARIVANJE 44 pritiska. Vreme proticanja struje zavarivanja (moment uklju~ivanja i isklju~ivanja) se reguli{e pomo}u mehani~kih ili elektronskih vremenskih prekida~a. 8. osnov-nog materijala. koji slu`i da obezbedi struju zavarivanja i mehani~ki deo. silu za stezanje osnovnog materijala i obezbe|ivanje kontakta osnovni materijal.osnovni i induktivnim otporom sekundarnog kola.elektroda. |aja za elektrootporno zavarivanje. N1 i N2. koji ~esto mo`e da materijal. 2. a sa druge strane porast temperature izaziva relativno manji porast ρk i pove}anu oksidaciju povr{ine. 3 Sekundarno kolo sa~injavaju: sekundarni namotaj transformatora.

mesing. usled velike gustine struje. a ne samo oni koji imaju relativno dobru plasti~nost. A/cm2. • Javlja se izvestan gubitak metala.5.gustina struje. Elektrootporno zavarivanje neprekidnim varni~enjem se uglavnom koristi za zavarivanje zatvorenih kontura (karike lanaca. s. ^eone povr{ine se dodirnu samo na pojedinim ispup~enjima na kojima se. a odvija se brzinom koja je znatno ve}a od brzine pribli`avanja ~eonih povr{ina u fazi varni~enja. bakar.Jokovi} ZAVARIVANJE 45 zavarivanje uz lokalnu deformaciju. k=8 za ~elike pre~nika iznad 10 mm. aluminijum. k=10 za ~elike pre~nika do 10 mm. naj~e{}e kru`ni.1. Zatim se uklju~i struja zavarivanja i mehanizam za pokretanje pokretne elektrode. koji se naknadno uklanja. • Priprema ~eonih povr{ina pre zavarivanja ne mora biti detaljna kao kod su~eonog zavarivanja zbijanjem. pre~nika do 12 mm. Popre~ni preseci osnovnog materijala su jednostavnog oblika. 8. Sabijanje zapo~inje sa uklju~enom strujom zavarivanja. Su~eono elektrootporno zavarivanje sabijanjem se primenjuje za zavarivanje metala i legura koji poseduju zadovoljavaju}u plasti~nost na povi{enim temperaturama. to~kovi i dr.5=k103. 8. Su~eono zavarivanje varni~enjem ima dve podvarijante: su~eono Su~eono zavarivanje varni~enjem Sl. osloba|a toplota koja izaziva njihovo topljenje.3÷0. k=27 za bakar. 2 "Zona nulte deformacije" je popre~ni presek najbli`i kontaktnoj povr{ini u kome je deformacija pri zavarivanju jednaka nuli. sila pritiska Fp. gde je dm. Obratci koji se zavaruju stegnu se u ~eljusti elektrode tako da izme|u ~eonih povr{ina postoji zazor. 8.6 Zavareni spoj izve- den su~eonim elektrotrootpornim zavarivanjem varni~enjem. • Mogu se me|usobno zavarivati raznorodni metali. Po{to se pokretna ~eona povr{ina stalno pribli`ava nepokretnoj. Sl.) ali se zbog pojave {antiranja struje struja zavarivanja mora pove}ati za 20÷50%.5)dm. Izabrani parametri treba da obezbede zagrevanje osnovnog materijala na temperaturu maksimalne plasti~nosti na izvesnoj udaljenosti od kontaktne povr{ine. τ-vreme zavarivanja. Udaljenost "zone nulte deformacije" od kontaktne povr{ine za ~elike iznosi (0. Sl. Su~eono zavarivanje neprekidnim varni~enjem zavarivanje Sl. S obzirom na me-|usobnu zavisnost parametara re`ima zavarivanja. vreme proticanja struje τz. . Pod dejstvom relativno visokih temperatura i elektromagnetnih sila. oni se odre|uju eksperimentalno za konkretne uslove zavarivanja1. istopljeni metal se izbacuje u obliku sitnih usijanih ~estica koje li~e na varnice.7Su~eono zavarivanja Su~eono zavarivanje varni~enjem sa predgrevanjem zatvorenih kontura varni~enjem. Sl. • Mogu se zavarivati obratci slo`enog popre~nog preseka. gde je: j. deluje se silom Fz koja izvr{ava sabijanje tj. Izgled zavarenog spoja prikazan je na Sl. Sl.pre~nik osnovnog materijala2.6. proces lokalnog topljenja neravnina i izbacivanja te~ne faze se nastavlja uz prostiranje toplote u dubinu obratka i njegovo zagrevanje. Kod obojenih metala zagrevanje se vr{i do po~etka topljenja kontaktne povr{ine. I2=Iz+I{ 1 Eksperimentalno je utvr|ena zavisnost: jτ0. Parametri re`ima zavarivanja su: struja zavarivanja. Op{te karakteristike su~eonog zavarivanja varni~enjem su: • Ovim postupkom se mogu zavarivati svi metali. kao {to su: niskougljeni~ni ~elici. k=12÷20 za aluminijum. 8. Posle zbijanja oko spoja se obrazuje venac od oksida i pregrejanog metala. Obratci 1 se stegnu u ~eljust elektrode 2 tako da postoji zazor izme|u ~eonih povr{ina od nekoliko milimetara. 8. Zatim se uklju~i struja zavarivanja i zavarivanje neprekidnim varni~enjem i su~eono varni~enjem sa predgrevanjem. deformaciju. Kada se osnovni materijal zagreje na odre|enu dubinu i kada se na celoj kontaktnoj povr{ini obrazuje te~na faza. k=20 za mesing. zavr{ava se sa isklju~enom strujom. i sila zavarivanja Fz.

debljine 0.dvota~Sl. sile prethodnog pritiska Fp. Fp. 2 Gustina struje zavarivanja ~elika. 1000÷1500 N/mm2. kroz elektrode propu{ta struja zavarivanja.1.1-b. ~eone povr{ine se dodiruju samo vrhovima ispup~enja. 8. treba da obezbedi odgovaraju}u plasti~nu deformaciju osnovnog materijala na mestu Ta~kasto zavarivanje bez rastapanja metala na kontaktnoj povr{ini tj.8 Presek kroz zavareni spoj Ta~kasto elektrootporno zavarivanje . Va`na osobina zavarivanja elektri~nim otporom varni~enjem sa predgrevanjem je spre~avanje pojave kaljenja u zoni uticaja toplote kod ~elika koji su skloni kaljenju. Zbijanje zapo~inje sa uklju~enom strujom koja se u toku zbijanja isklju~i. Sl. do 600 zavarenih ta~aka u minutu. Al i njihovih legura. izbacivanja te~nog metala i zagrevanja obradaka ispod kontaktne povr{ine.8. pre~nik jezgra zavisi od pre~nika vrha elektrode. a zatim se zavarivanjem. Koristi se za zavarivanje relativno tankih limova i `ica.0 mm. pri normalnim re`imima zavarivanja. a. pri ~emu dolazi do topljenja neravnina na ~eonim povr{inama. izvesnog vremena. Posle 2. Ta~kasto zavarivanje je najrasprostranjeniji postupak elektrootpornog zavarivanja.Jokovi} ZAVARIVANJE 46 mehanizam za aksijalno pokretanje pokretne ~eljusti napred-natrag. Kretanje natrag se vr{i sve do potpunog prekida struje u sekundarnom kolu. Pri kretanju napred. manja je od 100A/mm2 a pri forsiranim re`imima je 120÷300 A/mm2. a sila zavarivanja4 Fz.6. kada se osnovni materijal na kontaktnoj povr{ini u zoni spajanja. Sl. Smanjenje du`ine usled gubitaka u fazi varni~enja se mora predvideti. ^vrsto}a zavarenog spoja zavisi od vrste osnovnog materijala i pre~nika jezgra Dj. 4 Sila zavarivanja Fz obi~no izaziva pritisak od 30÷80 N/mm2.zona uticaja toplote. vremena zavarivanja3. koji se naknadno uklanja. ~eone povr{ine se razmi~u. 8. Pri zavarivanju Al i Mg i njihovih legura. b. Sl. 8. dejstvom sile Fz izvr{i se zbijanje tj.bez bakarne podloge. a vreme zadr`avanja u razdvojenom stanju je 2÷6 s. Sila prethodnog pritiska elektrode. Broj ciklusa zavisi od veli~ine popre~nog preseka obradaka koji se spajaju i kre}e se od 5÷30. od ~elika. struje2 i kasto.istopljeno jezgro. Pri istim ostalim uslovima. Na mestu spoja obrazuje se venac. Sl. Postupak ima relativno veliku produktivnost. Postupak naizmeni~nog primicanja i odmicanja ~eonih povr{ina se ponavlja uz stalno uklju~enu struju.4 Preklopno zavarivanje elektri~nim otporom Preklopno zavarivanje elektri~nim otporom se mo`e izvoditi po dva postupka: ta~kasto zavarivanje i {avno zavarivanje. koji se zbog velike gustine strruje trenutno zagrevaju do topljenja. te~an metal se raste`e i pod dejstvom elektromagnetnih sila izbacuje u obliku usijanih ~estica koje li~e na varnice. sile zavarivanja Fz. 3 Pre~nik jezgra zavarene ta~ke se kre}e od 3÷15 mm. Vreme zadr`avanja ~eonih povr{ina u kontaktu je 0. Cu. naro~ito kod materijala koji imaju malu plasti~nost. 8. U trenutku kada se ~eone povr{ine obradaka ravnomerno rastope i kada se obratci zagreju po dubini na odgovaraju}u temperaturu. zavarivanje.9 [ema jednostranog ta~kastog zavarivanja: a i b. Sl. preko elektroda se deluje silom Fz>Fp sve dok se ne izvr{i kristalizacija te~ne faze u jezgru zavarene ta~ke1. c. 1 . Sl. zbog ve}e toplotne provodnosti a kod Al i zbog ve}e specifi~ne toplote topljenja. Pri kretanju natrag.jednota~kasto sa jalovom elektrodom. mora da savlada krutost konstrukcije i obezbedi potrebnu kontaktnu povr{inu. Obratci 1 se me|uizveden ta~kastim elektrootpornim sobno priljube dejstvom sile Fp preko eketroda 2.sa bakarnom podlogom. debljine obradaka. u jezgru zavarene ta~ke ne daje spojeve sa zadovoljavaju}om ~vrsto}om. gustine struje zavarivanja su.5÷3 s.1÷6. 8. 8. zbog otpora Rk i Rm zagreje do ta~ke topljenja.

oblik bradavica za d> 2mm. se propu{ta istovremeno kroz sve bradavice3.oblik bradavica za t=(3. 8. tako da je proces produktivan. 8. 8. izvodi se jednostrano ta~kasto zavarivanje koje se mo`e izvoditi kao dvota~kasto zavarivanje. izra|ene na jednom obratku.10 i Sl. a pri zavarivanju bez bakarne podloge Idl je znatna i mo`e izazvati zagrevanje i deformaciju donjeg lima. zbog ~ega je ona ograni~ena na oko 6 mm. povr{ine spajanja se pre zavarivanja moraju potpuno odmastiti i o~istiti od oksida mehani~kim ili hemijskim putem ili njihovom kombinacijom. {to je poznato kao {antiranje struje.5÷4.9-c. b. de: t>3de. Sl.12. Idl. d.12 [ema bradavi~astog zavarivanja. izvr{i zavarivanje slede}e dve ta~ke. 8.5)de /4 /. utiskivanjem na presi. Kontaktne povr{ine tj.Jokovi} ZAVARIVANJE 47 spoja1. na ure|ajima koji imaju nekoliko desetina elektroda (do 100) a mogu raditi na dva na~ina: sa uzastopnim dejstvom sile i sa istovremenim dejstvom sile. Zatim se sa slede}im parom elektroda. Obe ove sile rastu sa pove}anjem debljine osnovnog materijala.proces Sl. uz istovremeno dejstvo sile Fz. Kod ure|aja sa uzastopnim dejstvom sile sa jednim parom Sl. Sl. Kod niskougljeni~nih ~elika je zavarivanja. odre|eno vreme se propu{ta zavarivanju: I2=Iz+I{. 8.11 [ema {antiranja struje pri jednostranom dvota~kastom zavarivanju2: I2=Iz+I{=Ip+Idl. Sl. vrste i debljine osnovnog materijala i kre}e se do 20 kod tanjih ~eli~nih limova. Jednostrano ta~kasto zavarivanje se izvodi na konstrukcijama koje nije mogu}e obuhvatiti elektrodama. pri zavarivanju sa bakarnom podlogom je znatno manja od Ip. Struja zavarivanja. Sl. Sl. koje su prethodno. Bradavi~asto Bradavi~asto zavarivanje. Potrebna sila za jednu bradavicu je 2÷6 kN a snaga ure|aja 15÷30 kVA. Struja zavarivanja se odre|eno vreme propu{ta prvo kroz jedan par elektroda. Sl. Struja {antiranja se smanjuje sa pove}anjem koraka t. d<2 mm. Sl. Pojava prslina ili poroznosti usled skupljanja pri kristalizaciji te~ne faze se spre~avaju odgovaraju}om Fz koja se na kraju procesa mo`e i pove}ati. 8. 1 . obratci se istovremeno pritegnu sa svim elektrodama. struja zavarivanja i posle kristalizacije jezgra elektrode se razmaknu. zavarivanje je postupak ta~kastog elektro-otpornog zavarivanja pri kome se zavarene ta~ke obrazuju na mestima bradavica. i njenim delovanjem do potpune kristalizacije i hla|enja jezgra ispod temperature krtosti 2 Struja kroz donji lim. koji zavisi od pre~nika vrha elektrode Sl. 8.11. Kod konstrukcija koje nije mogu}e obuhvatiti elektrodama. jer je radna povr{ina elektrode relativno velika. Kod ure|aja sa istovremenim dejstvom sile. a zatim kroz slede}i i tako redom. zavisi od snage ma{ine. a.10 [ema {antiranja struje elektroda istovremeno se zavaruju dve ta~ke tako {to se obratci pri jednota~kastom pritegnu sa jednim parom elektroda. na isti na~in. c.9-a i b. ili jednota~kasto zavarivanje sa jalovom elektrodom.zavareni spoj. 3 Broj ta~aka koje se mogu zavariti istovremeno. 8. Naj~e{}e se izvodi kao dvota~kasto jednostrano zavarivanje. Trajnost elektroda je ve}a zbog manje gustine struje kroz njih. Pri ta~kastom zavarivanju dolazi do gubitka dela struje kroz prethodno zavarene ta~ke.

Preklop p je 10 ÷20 mm za debljinu osnovnog mareijala 0.sa zako{enim ivicama. . bakar.13 [ema {avnog elektrootpornog zavarivanja. b. 14. [avno elektrootporno zavarivanje Sl. 8.14.14. 8. Oblici spojeva pri {avnom zavarivanju. Tab. 8. d. izuzev {to se kod {avnog zavarivanja zavarene ta~ke me|usbno delimi~no preklapaju za 20÷25%. i na razli~itim spojevima. ner|aju}i ~elici.5÷5 mm. izme|u ta~kastog i {avnog zavarivanja nema su{tinske razlike.uzdu`ni presek {ava. Sl. f.13. Drugim re~ima. c. a. a koje se kre}u i vr{e pritisak na obratke. Zavareni spoj se obrazuje propu{tanjem struje zavarivanja kroz obratke koji se zavaruju preko elektroda u obliku diskova. a.sa presavijenim ivicama3.dvostrano {avno zavarivanje. e.1. d.3÷0.najpovoljniji oblik. Sl.1 Postupci elektrootprnog {avnog zavarivanja. b. titan i njihove legure. 1 2 3 Trake su od istog materijala kao i osnovni materijal {irine 4÷5 mm i debljine 0.5 mm. aluminijum. debljine 0. Sl. 8. Sl.5÷3 mm. Tab. Koristi se za tanke limove.Jokovi} ZAVARIVANJE 48 Bradavi~asto zavarivanje se koristi za zavarivanje limova od niskougljeni~nog ~elika. Zavarivanje se izvodi po vi{e postupaka.izgled elektrode.jednostrano {avno zavarivanje. Tab.sa podlo`nim trakama1. Pri tome se obrazuje kontinuirani zavareni spoj. Preklop je (2÷3)d. 8. 8. c. [avnim zavarivanjem se zavaruju niskougljeni~ni ~elici.sa `icom.preklopni2.

Prekidno (impulsno) uklju~ivanje i isklju~ivanje struje pri stalnom kretanju elektroda. Koristi se za zavarivanje niskougljeni~nih ~elika debljine do 1 mm. a kada se elektrode kre}u struja zavarivanja se isklju~uje. F. Koristi se za zavarivanje niskougljeni~nih i ner|aju}ih ~elika debljine do 3 mm. Iz. Periodi~no isklju~ivanje struje smanjuje potro{nju elektroda. Pregrevanje elektroda najmanje.vreme.du`ina puta elektrode ili lima. τ. .struja zavarivanja. Koristi se za zavarivanje Al i Al-legura debljine do 3 mm. Struja zavarivanja se uklju~uje pri nepokretnim elektrodama. Neprekidno uklju~ena struja zavarivanja pri neprekidnom kretanju elektroda. l.Jokovi} ZAVARIVANJE 49 Prikaz procesa Su{tina procesa Karakteristika i primena Najrasprostranjeniji postupak {avnog zavarivanja.sila zavarivanja. Pregrevanje i pove}ana potro{nja elektroda i nedovoljan kvalitet {ava.

2.9. Primeri pripreme ivica limova pri zavarivanju pod troskom. a ako se vrh elektrode popre~no kre}e i do 150÷200 5. /4/.Jokovi} ZAVARIVANJE 50 9. 4. razvijaju}i toplotu usled otpora.elektrodne `ice. Na kraju se ulazna i izlazne plo~ice odseku do nivoa ivica zavarenih obradaka. mogu se zavariti obratci i do 2000 mm debljine. me|usobno razmaknuti za 20÷40 mm.izlazne plo~ice.elektrodna `ica.9. 1. Kod ovog postupka zavarivanja utro{ak pra{ka je 15÷30 puta manji nego pri zavarivanju pod pra{kom. Pra{ak za zavarivanje pod troskom naspe se u najni`i deo ulazne plo~ice. U toku zavarivanja. RE\E KORI[]ENI POSTUPCI ZAVARIVANJA RE\ 9.1 Zavarivanje pod troskom. slu`e bakarni grani~nici.9.grani~nici tura rastopljene troske je vi{a od temperastopa. Zatim se uspostavlja elektri~ni luk izme|u elektrodne `ice i dna ulazne plo~ice. 1.rastopljena troska.ulazna plo~ica.osnovni materijal mm.rastop.{ema zavarivanja. 6.9.osnovni materijal. 6. toplota se stvara prolaskom elektri~ne struje kroz rastopljenu trosku. Kada se pra{ak rastopi. Sl. Ako se istovremeno zavaruje sa vi{e elektrodnih `ica. obrazovana rastopljena troska plavi i gasi luk. .1. rature topljenja metala. struja Sl.3. 5.3. rastop se hladi obrazuju}i {av. Zavarivani elementi postavljeni su vertikalno.1 Zavarivanje pod troskom Pri zavarivanju pod troskom. Sl. Zavarivanje pod troskom istovreme-no sa vi{e elektrodnih `ica. 2`icom mogu se zavariti elementi do 60 mm debljine. U toku daljeg procesa. Pri zavarivanju sa jednom elektrodnom Sl.9 elektrode. Sl. koji se hlade vodom. Grani~nici rastopa se postepeno pomeraju prema gore.rastop. a. [av se obrazuje uglavnom od rastopljenog metala Sl. Tempera2.grani~nici rastopa. Po{to zavarivanje napreduje prema gore. obrazu-ju}i rastop.prolazi kroz rastopljenu trosku (dubine 25÷70 mm) izme|u elektrode i rastopa. 1. 3. uz upotrebu ulaznih i izlaznih plo~ica. oblici zavarenih spojeva. 2. Za oblikovanje {ava i spre~avanje isticanja rastopa i rastopljene troske. pa proces prelazi u zavarivanje pod troskom.Sl. obrazuju}i {av.2. b. Proces zavarivanja se izvodi u vertikalnom polo`aju odozdo prema gore.{av.9. 3. Sl. rastopljena troska.9. mada proces zapo~inje kao elektrolu~no zavarivanje pod pra{kom. 4. Sl. bez zako{enja njihovih ivica. pa se ispod nje tope elektroda i osnovni materijal.{av. pra{ak se stalno dodaje u rastopljenu trosku.

bakra. kao {to su `elezni~ke {ine. ali su zato potrebni vrlo sna`ni izvori struje. Koristi se za zavarivanje ~elika. Pri zavarivanju livenog gvo`|a koristi se specijalna sme{a sa velikim sadr`ajem ferosilicijuma. aluminijuma. Za pove}anje produktivnosti rada. Zagrevanjem ove sme{e u jednoj ta~ki do temperature oko 10000C. Te~ni dodatni materijal slu`i samo za zagrevanje mesta spoja i odstranjuje se posle zavarivanja.aluminotermijsko zavarivanje pritiskom.2 Aluminotermijsko zavarivanje Izvor toplote zavarivanja je egzotermna reakcija izme|u krupnozrnog praha aluminijuma i oksida `eleza iste veli~ine zrna (oko 1 mm). pri ~emu je koeficijent topljenja 25÷35 g/A h. naizmeni~na struja 600÷900 A po jednoj elektrodi.5. Ako se koriste elektrode u obliku trake debljine 10÷12 mm i {irine do 120 mm. Obi~no se koristi elektrodna `ica pre~nika 2. Kada se mesto spoja zagreje do plasti~nog stanja. Zagrejani dodatni materijal topi osnovni materijal na mestu spoja i sa njim obrazuje {av.kalupnik.kalup. dok je {irina zone uticaja toplote nekoliko puta ve}a nego kod elektrolu~nog zavarivanja. livenog gvo`|a. Ovaj postupak se koristi za zavarivanje plemenitih metala. 3.9. dugi boravak metala na temperaturama iznad 10000C dovodi do rasta zrna. 5. Liva~ko zavarivanje.5 ili 3 mm.4-b) ima ograni~enu primenu.te~ni liv. 2. Mesto spoja obuhvati se kalupom.lonac. 4. zavarivanje se izvede pritiskom pomo}u prese. tada nije potrebno popre~no kretanje vrha elektrode.9. Zavarivanje se izvodi u jednom prolazu zavarivanja. zapo~inje njeno gorenje u trajanju 20÷30 s. Zavarivanje pod troskom je ekonomi~no pri spajanju obradaka debljine iznad 30 mm. koriste se elektrode pre~nika 5÷6 mm. Izvodi se sa razmakom izme|u zavarivanih elemenata 10÷12 mm.aluminotermijsko zavarivanje topljenjem.9. Aluminotermijsko zavarivanje pritiskom Aluminotermijsko zavarivanje topljenjem 9. koji spre~ava spajanje dodatnog i osnovnog materijala. radni napon 30÷50 V. za a. Te~na troska iz lonca slu`i samo kao dopunski izvor toplote i omogu}ava sporije hla|enje {ava.4 [ema aluminotermijskog zavarivanja. bakra i bronze. titana i njihovih legura.9 Sl. Sl. prema reakciji: (9 .4-a) koristi se vrlo retko. Ovde se na mesto spoja prvo sipa tanak sloj te~ne troske. Zato se posle zavarivanja vr{i normalizacija zavarenog spoja. Me|utim. 1 ) 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe + Q (Sl.3 Liva~ko zavarivanje Sl. 1. kao i za popravku krupnih odlivaka od livenog gvo`|a. Produktivnost rada je 5÷15 puta ve}a nego kod vi{eslojnog automatskog zavarivanja pod pra{kom. .odlivak (nedoliven). dok se rastopljena sme{a ispu{ta kroz dno lonca. (Sl. ~elika. 6. 9. zavarivanje krupnih komada od sivog liva i b.9 Sl.9.Jokovi} ZAVARIVANJE 51 Zbog usporenog zagrevanja i hla|enja. onemogu}ena je pojava kaljenja.vi{ak metala Liva~ko zavarivanje je sli~no livenju. predgreje se i zaliva prethodno pripremljenim rastopljenim metalom.

33 .mlaznica od bakra. kao i te{kotopivih metala.6. 2.5 Zavarivanje plazmom Sl. Temperatura na mestu udaranja elektrona dosti`e 5000÷60000C. koji se naj~e{}e odr`ava izme|u volframove elektrode i osnovnog materijala. a ovaj postupak je posebno interesantan za spajanje elemenata u kosmosu. Pove}anje brzine kretanja elektrona vr{i se pomo}u ubrzavaju}e anode. [ema zavarivanja . Sl. Za potrebe zavarivanja.10-6 mbar.prikatodna elektroda.33 10-4 do 1. zagrevanje osnovnog materijala do topljenja na mestu spoja izvodi se bombardovanjem snopom elektrona u vakuumu. Velika gustina energije u elektronskom snopu omogu}ava postizanje velike dubine uvara. ~ija se kineti~ka energija pretvara u toplotu.osnovni materijal Kod ovog postupka osnovni materijal se zagreva plazmom. 8. dobijanje uskih {avova.1÷20 mm2 i mo`e se menjati.osnovni materijal. 7.{av. 9.9.9. Sl. Ovim postupkom se mogu zavariti limovi do 50 mm debljine u jednom prolazu zavarivanja i bez zako{enja ivica. a struja je do 1A. tj. Nb.6. 7. Ta. Zagrevanjem katode od lantan-heksa-borida (LaB6) do visokih temperatura. dolazi do termoelektronske emisije sa povr{ine katode. Vakuum je neophodan zbog slobodnog kretanja elektrona.elektronski snop. Mogu se zavarivati i konstrukcije od ner|aju}ih ~elika i lakih legura. 5. 1. 5. V i njihove legure. Sl.9. kao i zbog obezbe|enja ~isto}e rastopa (bez kiseonika i azota).ubrzavaju}a anoda. plazma se obrazuje na taj na~in {to se radni gas (argon ili sme{a argona sa vodonikom) propu{ta kroz elektri~ni luk. visoko jonizovanim gasom. a koncentracija elektrona pomo}u fokusiraju}eg elektromagnetnog so~iva. Radni napon ure|aja iznosi 20÷30 kV.volframova elektroda (katoda).plazma. elektronskim snopom. Sl. Zavarivanje se izvodi u hermeti~ki zatvorenoj komori. Za{titni gas spre~ava prodor vazduha u rastop i ste`e mlaz plazme. kao {to su: W.dr`a~ elektrode. a drugi se dovodi oko plazme kao za{titni gas (naj~e{}e sme{a argona sa vodonikom). Plazmom se mogu zavarivati tanki limovi od niskougljeni~nih i ner|aju}ih ~elika.dodatni materijal. tj. 1. 3. 4. Jedan gas slu`i za obrazovanje plazme (naj~e{}e argon). Zavarivanje elektronskim snopom koristi se za spajanje elemenata od te{ko topivih i hemijski aktivnih metala.4 Zavarivanje elektronskim snopom Kod ovog postupka zavarivanja. ^esto se u plazmatron dovode istovremeno (ali odvojeno) dva gasa.7. Navo|enje elektronskog snopa po liniji spoja vr{i se pomo}u sistema elektromagneta. 3. Zagrevana povr{ina na osnovnom materijalu iznosi 0. Mo. temperature 20000÷300000C.izolator. 4. Sl. Zr. u kojoj se pomo}u vakuum pumpi odr`ava vakuum od 1.upravlja~ko so~ivo.9. 6.fokusiraju}e elektromagnetno so~ivo.6. [irenje gasa sa porastom temperature dovodi do pove}anja brzine njegovog isticanja iz mlaznice na 300÷1000 m/s. daju}i mu cilindri~ni ili konusni oblik. 6. 2.Jokovi} ZAVARIVANJE 52 9. [ema zavarivanja plazmom.katoda.

mo`e zavariti pritiskom u plasti~nom stanju. Zatim se vr{i uklanjanje oksida sa mesta spoja pomo}u topitelja.9 [ema zavarivanja cevi elektri~nom Zagrevanje osnovnog materijala kod ovog postupka vr{i se propu{tanjem kroz njega struje visoke u~estanosti. Gornje ~elo sa debljim slojem srebra odbija zrake. Sl. 3. Najzad se izvr{i zavarivanje kovanjem (ru~no ili ma{inski). Sl.1.5 mm debljine. a zatim se jedan obradak okre}e brzinom od 500÷1500 o/min uz istovremeni pritisak silom F1 na drugi obradak. Osnovni nedostatak kova~kog zavarivanja je sporo zagrevanje metala i niska produktivnost rada. Zavarljivost pritiskom u plasti~nom stanju je razli~ita za razne laserom.6 Zavarivanje laserom Zagrevanje osnovnog materijala vr{i se pomo}u opti~kog kvantnog generatora (lasera). Kova~ko zavarivanje dovodi do znatne deformacije na mestu spoja i rasta zrna. kao i zavarivanje raznorodnih metala.8. Sl.valjci za pritiskivanje. pre~nika 12÷60 mm sa brzinom zavarivanja do 50 m/min.8. 9. Mesto zavarivanja mo`e se 7.9. Kova~ko zavarivanje je najstariji postupak zavarivanja metala Sl. a pri sadr`aju C>0. 4.7 Kova~ko zavarivanje Sl. Zavarivanje laserom izvodi se bez dodatnog materijala.impulsna lampa. grupu ta~aka itd. ta~ka na povr{ini osnovnog materijala zagreje se do temperature topljenja i na tom mestu obrazuje zavarenu ta~ku. [ema zavarivanja pritiskom. Zagrejana cev zavaruje se pritiskom. Ovaj postupak se naj~e{}e koristi za zavarivanje ~eli~nih cevi.9 Zavarivanje trenjem Zavarivanje trenjem izvodi se na taj na~in {to se zavarivani elementi. zaustavlja se obrtno kretanje i . 9.reflektor.jezgro. 3. a ta~ka u koju su fokusirani zraci lasera mo`e biti pre~nika od nekoliko mikrometara. a zatim pritiskom izvr{i njihovo spajanje.Jokovi} ZAVARIVANJE 53 9. dok donje ~elo sa tankim slojem srebra odbija zrake samo iznad odre|enog intenziteta. zlata itd. Da bi se pove}ala sigurnost {ava. zagreju do plasti~nog stanja. 2. Zavarivani obratci se prvo stegnu u ~eljusti ma{ine.9. prolaskom kroz valjke konstantnom brzinom. dok se liveno gvo`|e uop{te ne sistem.svetlosni metale. a mo`e se koristiti za spajanje elemenata do 0. aluminijuma. Rubinova {ipka izra|ena je od sinteti~kog rubina ( Al2O3 sa malim dodatkom Cr2O3 ) i ima oba ~ela posrebrena.8 Zavarivanje elektri~nom indukcijom Sl. 9. Po dostizanju odre|ene temperature i na odre|enom rastojanju od ~eone povr{ine. 1.induktor. 4.7% vrlo je lo{a). koji emituje svetlosne zrake koncentrisane na malu povr{inu. Pod dejstvom svetlosnih zraka. indukcijom. Sl.pobu|iva~ lampe zagrevati u raznim vrstama pe}i (kod ~elika na 1100÷13000C).rubinova {ipka. usled uzajamnog trenja. ~ime se reguli{e ja~ina impulsa lasera. Pri tome se taru}e ~eone povr{ine i materijal ispod njih zagreju do plasti~nog stanja. koji ih prevede u lako topljive spojeve (te~ne pri temperaturi zavarivanja). Trajanje impulsa zra~enja lasera je nekoliko milisekundi. zavarivanje aluminijumskih cevi i zavarivanje te{ko presuju}ih obojenih metala. za zavarivanje bakra.9.cev. povr{ina spoja treba da je {to ve}a. lo{e se zrak. Struja koja se dovodi u induktor. nikla. indukuje struju u zavarivanoj cevi i zagreva je. 6. zraci lasera mogu biti fokusirani u ta~ku. liniju.9.opti~ki fokusiraju}i zavaruju legirani ~elici i obojeni metali. Odli~no se zavaruju niskougljeni~ni ~elici (sa porastom sadr`aja ugljenika zavarljivost opada. U zavisnosti od vrste fokusiraju}eg so~iva.10. Pogodno je za primenu u radio tehnici i srodnim granama industrije tj. 5.9. pa se ovaj postupak zavarivanja sve manje koristi.osnovni materijal.9. 2.

pri~vrsti na masivno postolje 3.30%. Potrebna plasti~na deformacija se izra`ava preostalom debljinom {ava posle zavarivanja i ona je za: aluminijum. Ta~kasto i {avno zavarivanje se izvode na preklopnim spojevima prema Sl. 5.10 Hladno zavarivanje Sl.9. 1 Mogu se zavarivati materijali koji imaju dobru plasti~nost: niskougljeni~ni ~elici. naj~e{}e na kombinovanim linijama.osnovna plo~a. b. Neophodni uslovi za dobijanje kvalitetnog zavarenog spoja su: odgovaraju}a plasti~nost osnovnog materijala1. Sl. neki kvaliteti bronze i mesinga. nikal i dr. Sl.13. Tako|e se dobro zavaruju rezni alati od ugljeni~nih i brzoreznih ~elika. hemijskom ili/i elektrohemijskom uklanjanju oksida i masno}e i pove}anju hrapavosti. 11.9. Ovaj postupak zavarivanja odlikuje se visokom produktivno{}u rada i mogu}no{}u mehanizacije automatske regulacije parametara procesa. Hladno zavarivanje valjanjem Hladno zavarivaSl. pritisak ve}i od kriti~nog i odgovaraju}a priprema povr{ine2. Pri zavarivanju bimetalnih traka. .9. 1 i 2. Trenjem se mogu zavariti raznorodni metali (na pr. koristi za zavarivanje 2. osnovna plo~a 1 se. u nekim slu~ajevima do 10 sec pre zavarivanja.ure|aj za pripremu. radi pove}anja mase. Hladno zavarivanje "sendvi~" i bimetalnih traka valjanjem. Eksplozija se odvija u pravcu strelice. a. Popre~ni preseci obradaka moraju biti kru`ni.Jokovi} ZAVARIVANJE 54 izvr{i dodatni pritisak silom F2. Hladno zavarivanje se mo`e izvoditi po vi{e postupaka: ta~kasto i {avno zavarivanje. Pre~nik zavarene ta~ke iznosi 4÷8 mm. 1. Sl. Sl.zavarena ″sendvi~″ traka. ka i traka ili za nastavljanje cevi /31/.trake.detonator. [ema ta~kastog Hladno zavarivanje izvodi se na sobnoj temperaturi (bez zagrevanja osnovnog materijala). a u odnosu na nju pod uglom od 3÷10o postavlja se druga plo~a (lim) 2. aluminijum. 3.armirano postolje. aluminijum sa bakrom.9. 5. Sl.13. Sa gornje strane plo~e 2 ravnomerno se rasporedi eksploziv 4 koji se aktivira detonatorom 5 koji je postavljen na donji kraj plo~e 2.11. koja izaziva znatnu plasti~nu deformaciju. Sl. bakar-14%.valja~ki stan za zavarivanje.9. bakar. Sl.postupak.lim. 3. zavarivanje valjanjem i zavarivanje eksplozijom.9. 13. bakar sa ~elikom). a mogu se zavarivati limovi debljine 0.10 [ema zavarivanja trenjem 9. Priprema se mora izvr{iti neposredno pre zavarivanja. a udarni talas ubrza plo~u 2 do nekoliko stotina metara u sekundi. povr{inski atomi koji pripadaju razli~itim obratcima dovedu na me|uatomsko rastojanje. koji dovodi do zavarivanja.11.zavareni spoj (ta~ka).20%. se koristi pri proizvodnji bimetalnih i ″sendvi~″ traka. tako {to se dejstvom sile.eksploziv. bimetalnih provodni4. duraluminijum. hladnog zavarivanja.12 Zavarivanje bimetalne trake nje eksplozijom se eksplozijom. 2 Priprema povr{ine se sastoji u mehani~kom. 4. aluminijum sa ~elikom.1÷15 mm. zahvaljuju}i ~emu se ona zavaruje sa plo~om 1 po~ev{i od donjeg kraja.

da bi se ostvarilo njihovo dobro naleganje. zatim titan sa bakrom.10-5 mbar) i u njoj se zagreva elektri~nom indukcijom (~elik do 8000C). {to omogu}uje obrazovanje zavarenog spoja.12 Zavarivanje difuzijom Zavarivanje difuzijom se izvodi zagrevanjem obradaka u vakuumu strujom visoke u~estanosti. a sam postupak zavarivanja a.osnovni materijal. Temperatura zavarivanja je iznad Sl. 2.11 Zavarivanje ultrazvukom Ovaj postupak zavarivanja se zasniva na kori{}enju mehani~kih ultrazvu~nih vibracija.{avno zava.5 mm (gornji lim.se zasniva na kori{}enju procesa difuzije metala.vakuum komora.33. povr{ine spoja moraju biti precizno mehani~ki obra|ene. prevo|enjem elektri~ne energije u mehani~ku ultrazvu~nu.10-3 ÷ 1. rivanje. bakra i titana. titanom i molibdenom.magnetostrikcioni transformOsnovni ator. odvija se difuzija u toku 5÷20 minuta. koje se ostvaruju na mestu spoja. 1.Jokovi} ZAVARIVANJE 55 9. dok donji lim mo`e imati ve}u debljinu). 14. Sl. b. Sl.talasovod. 1. Sl.9. 9. sve dok se ne izvr{i zavarivanje. u~estanosti oko 20 kHz. Ultrazvukom se mogu zavariti limovi do 1. . temperature rekristalizacije. 2. 3. 15. Ovim postupkom mo`e se zavariti ~elik sa aluminijumom. Uz stalni pritisak na osnovni materijal.9. Sl. Mehani~ke ultrazvu~ne vibracije ~iste povr{inu osnovnog materijala i razaraju oksidni sloj na njemu. u magnetostrikcionom transformatoru.14 [ema zavarivanja ultrazvukom.15.induktor visokofrekventnog ure|aja. bakar sa aluminijumom itd.9. Sl. uz istovremeno vr{enje pritiska.ta~kasto zavarivanje. volframom.9.15 [ema zavarivanja difuzijom. Prethodno. 3. Koristi se za zavarivanje aluminijuma. materijal se unese u vakuum komoru (u kojoj se odr`ava vakuum od 1.osnovni materijal. Zavarivanje se mo`e izvoditi ta~kasto i {avno.14. Zatim dovode do pojave smi~u}ih deformacija i lokalnog zagrevanja na kontaktu izme|u zavarivanih elemenata.33.

Ovi kristali se nazivaju dendriti jer imaju bo~ne 4.4% i prisustvo mangana. sadr`aj ugljenika od 0. 4 Parametri koji pogoduju obrazovanju Vidman{tetenove strukture su: a) hemijski sastav tj. pove}anjem broja centara kristalizacije uno{enjem modifikatora u rastop ili lomljenjem dentrita mehani~kim ili ultrazvu~nim vibracijama. {to dovodi do obrazovanja slojeva. pri ~emu se toplota drugog i ostalih slojeva koristi za prekristalizaciju i usitnjavanje zrna prethodno izvedenog sloja. pri odre|enim uslovima4 mo`e do}i do obrazovanja Vidman{tetenove strukture. koja se izvodi vi{eslojnim zavarivanjem. korena kristala. Zbog dejstva latentne toplote topljenja. u toku primarne kristalizacije ili u toku prekristalizacije. c) pove}ana brzina hla|enja sa temperature pregrevanja iz γ oblasti.1 Obrazovanje i rast kristala u {avu. v. kako u {avu tako i u ZUT. pove}anja koncentracije legiraju}ih elemenata u rastopu koji poslednji o~vr{}ava. brzina rasta kristala se periodi~no menja od maksimalne do nule. Sl.smer odvo|enja toplote. fosfor i sumpor. hroma i molibdena.2. 3.ZUT. METALURGIJA ZAVARIVANJA ^ELIKA 10. Sl. 3 Lokalna segregacija je posledica neistovremene kristalizacije svih delova kristala tj.smer grane koje su krupnije {to su vi{e udaljene od rasta kristala.Jokovi} ZAVARIVANJE 56 10. ljenja formiraju se usmereni stubi~asti kristali.1 Struktura {ava Formiranje strukture zavarenog spoja obuhvata primarnu kristalizaciju materijala u {avu i strukturne promene u o~vrslom {avu i zoni uticaja toplote pri njihovom hla|enju do sobne temperature. usmereno odvo|enje najve}eg dela toplote preko ZUT u ostatak konstrukcije. b) visoka temperatura pregrevanja u γ oblasti i krupno zrno austenita. Vidman{tetenovu strukturu sa~injavaju krupni kristali koji imaju 2÷4 pravca orijentacije i koja zbog toga daje izrazito malu udarnu `ilavost. 10. a samo manjeg dela preko lica i nali~ja {ava u atmosferu i odvijanje kristalizacije u uslovima istovremenog zagrevanja pokretnim izvorom toplote i hla|enja.granica topljenja. ve} kristalizacija {ava zapo~inje na kristalima osnovnog materijala koji se nalaze na granici topljenja. Ako pri kraju kristalizacije do|e do uvla~enja lakotopivih eutektikuma i primesa u me|udendritni prostor na po~etak kristalizacije nastaje obrnuta segregacija. 1. Sloj koji je poslednji izveden (pokrovni) ima dentritnu strukturu i on se obi~no uklanja bru{enjem. Kristalizacija {ava se odvija u slede}im uslovima: relativno visoka tremperatura te~nog metala. Zbog toga ne postoje uslovi da se centri kristalizacije formiraju u unutra{njosti rastopa. Stepen segregacije se mo`e smanjiti usitnjavanjem strukture. Segregacija dovodi do neravnomernosti i pada mehani~kih osobina {ava i potpoma`e nastanku vru}ih prslina. Sl.1.rastop. 2. kojoj su kod ~elika naro~ito skloni ugljenik. 10. Rast kristala je pra}en segregacijom legiraju}ih elemenata.2÷0. 10. 10. me|ukristalna2 i lokalna3. koja se osloba|a pri kristalizaciji. Prema uzrocima nastanka. Opisana primarna struktura {ava mo`e se promeniti termi~kom obradom. segregacija mo`e da bude: unutarkristalna1. . Pri zavarivanju ~elika. Zbog toga je potrebno izvoditi {avove sa odgovaraju}im koeficijentom oblika uvara i raditi sa osnovnim i dodattnim materijalom odgovaraju}eg hemijskog sastava. 2 Lakotopivi eutektikumi i nerastvorljive primese se skupljaju na ganicama zrna. velika brzina hla|enja ( oko 350oC/min kod gasnog zavarivanja i oko 1500÷1600oC kod elektrolu~nog zavarivanja).dendriti. a po{to je brzina njihovog rasta najve}a normalno na granicu topSl. Q. 1 Unutarkristalna segregacija nastaje zbog kristalizacije legure u temperaturnom intervalu izme|u temperature likvidusa i solidusa.

2 0. ~vrsto}e i `ilavosti.2 mm.6 2. 2.8 2.zona pregrevanja.8÷1.15÷0. Gasno 21 4 2 27 Zona pregrevanja se nalazi izme|u P.2 6 ~vrsta faza.zona normalizacije ili kaljenja. ima krupna NN.zona rekristalizacije. e 2. temperature solidusa i 1100oC. 10. 10. smanjenu ~vrsto}u i plasti~nost. U zoni zoni normalizacije ili kaljenja materijal se relativno kratko vreme nalazi na temperaturama izme|u Ac3 temperature i 1100oC.3. se sitna zrna sekundarnog 1.zona normalizacije. gasnom zavarivanju 0.7÷0.zona nepotpune normalizacije zrna tj.7 0. naro~ito ako se javi Vidman{tetenova struktura. . Sl. /4/.3 Struktura ZUT pri zavarivanju niskougljeni~nog ~elika.3÷3. 10.1[irina delova i ukupna {irina ZUT. vremena zadr`avanja na maksimalnoj temperaturi i brzine zagrevanja i hla|enja.2 [ema slojevite i stubaste strukture {ava.2 1. Zbog ovoga zrna austenita su relativno sitna a prekristalizacijom pri hla|enju se jo{ usitnjavaju tako da materijal ima visoke vrednosti plasti~nosti.zona pregrevanja. Kod niskougljeni~nih ~elika koji su hladno deformisani. Osobine u ovoj zoni su lo{ije nego u zoni normalizacije.7 sa osnovom. koja su nastala razlaganjem austenita koji je 5.1. a pri Ukupna elektrolu~nom zavarivanju 0. Veli~ina zone uticaja toplote i njenih delova zavisi od postupka i re`ima zavarivanja. nastao iz dela primarnog ferita pri njegovom zagrevanju.1 mm. Zona nepotpunog rastapanja predSl. 4. stavlja usko podru~je izme|u {ava i osnovnog materijala. od maksimalne temperature zagrevanja. Zona nepotpune normalizacije zagreva se na temperature izme|u Ac1 i Ac3 temperature.8÷1. Izme|u 200oC i 500oC nalazi se zona plave krtosti u kojoj se javlja pad plasti~nosti usled izdvajanja submikroskopskih ~estica karbida iz ferita. Struktura u ovoj zoni sastoji se od krupnih zrna primarnog ferita koja nisu uspela da se transformi{u pri zagrevanju i hla|enju.zona plave krtosti. 10.zona nepotpunog rastapanja. Tab. Tab. ferita i perlita.zona nepotpune normalizacije ili kaljenja. 10. u intervalu izme|u 500oC i Ac1 temperature nalazi se zona rekristalizacije. U Postupak P N NN {irina ZUT ovoj zoni istovremeno egzistiraju te~na i REL obl.08÷0.Jokovi} ZAVARIVANJE 57 10. Struktura zone uticaja toplote pri zavarivanju niskougljeni~nih ~elika data je na Sl. 10. 10. mm. Sl. Oko ovih zrna nalaze Sl.2 Struktura zone uticaja toplote Struktura i osobine u nekoj ta~ki koja se nalazi u ZUT zavise od vrste materijala i termi~kog cilusa zavarivanja tj. 10. ~ija je {irina pri Tab. 3. 6. N. tako da su zrna krupna i srasla su EPP 0.

Mn i dr. elktroda baznog tipa.04% N2. Sl. celulozni. Na 527oC FeO koji nije u obliku ~vrstog rastvora razla`e se po reakciji: 4FeO→ Fe3O4+Fe a Fe3O4 ostaje u {avu kao uklju~ak.4.3 Apsorpcija vodonika Vodonik se u {avu nalazi u molekularnom (H2) obliku kao gasni uklju~ak. 10. ~esto pod visokim pritiskom. 10.10%. 10. Hemisorpcija ili obrazovanje hemijskih spojeva izme|u gasa i komponenti legure {ava. Za vreme prenosa metala sa elektrode u {av i za vreme o~vr{}avanja metala u {avu dolazi do apsorpcije gasova.018%. elektroda oksidnog tipa. rutilni.do 0.do 0.01% na sobnoj temperaturi.6.3. 10. Pri REL zavarivanju tip obloge uti~e na sadr`aj azota u {avu.05%. bazni. i nekim legiraju}im elementima (Si i Ti) obrazuje nitride koji pove}avaju mehani~ke osobine a smanjuju plasti~nost i `ilavost ~elika.5 Rastvorljivost azota i vodonika u `eljezu. Prodiranje produkata hemisorpcije u dubinu {ava.Jokovi} ZAVARIVANJE 58 10. Adsorpcija ili prijanjanje molekula gasa na povr{inu metala.3 Apsorpcija gasova u {avovima Sl. apsorpcija gasova u kapljicama je znatno intenzivnija. tako da je brzina celog procesa ograni~ena brzinom ove faze po{to se prve dve faze odvijaju skoro trenutno. Si. 2. azota 10.3.) i smanjenje njihovog sadr`aja u {avu. ili u atomarnom obliku (H) kao intersticijski rastvoreni atomi koji imaju relativno veliku Sadr`aj kiseonika u {avu pri REL zavarivanju zavisi od vrste obloge elektrode: gola elektroda. Sl.3. 2 Oksidni tip obloge. Rastvorljivost FeO u `eljezu se smanjuje sa 0. 10.30%. Sl.02%.do0. da je njihova temperatura vi{a nego temperatura metala u {avu i da kapljice imaju ve}i odnos reakcione povr{ine.1 Apsorpcija kiseonika Kiseonik sa `eljezom obrazuje tri oksida: FeO.2 Apsorpcija azota Rastvorljivost azota u `eljezu zavisi od temperature i kristalne strukture.do 0. Apsorpcija gasova se odvija u tri faze: 1.do 0. Uticaj kiseonika1 na mehani~ke osobine prikazan je na Sl. Promena mehani~kih osobina niskougljeni~nog ~elika u funkciji sadr`aja kiseonika. 1 .do 0. Prisustvo kiseonika u obliku FeO izaziva oksidaciju legiraju}ih elemenata (C.16% na temperaturi topljenja na oko 0. Fe2O3 i Fe3O4 pri ~emu su Fe2O3 i Fe3O4 nerastvorljivi u `eljezu a FeO je rastvorljiv. 3.03%.do0. 10. kiseli. usled ~ega se pogor{avaju mehani~ke osobine {ava. elektroda kiselog i rutilnog tipa. Azot sa `eljezom Sl.5.13% je na 590oC a na sobnoj temperaturi rastvorljivost je 0. 10.do 0. Sl.4. Maksimalna rastvorljivost od 0. S obzirom da se prenos metala sa elektrode na {av uglavnom odvija u obliku kapljica.2 10.001%. Prodiranje produkata hemisorpcije u dubinu metala se odvija difuzijom i mehani~kim me{anjem. 10.20%.do 0.25%.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

59

brzinu difuzije tako da difunduju i u osnovni materijal tj. u ZUT. Koncentracija vodonika u {avu zavisi od vrste obloge elektrode.1 Prisustvo vodonika izaziva slede}e pojave: 1. Pra{tanje i pove}an gubitak metala usled burnog izdvajanja gasa zbog smanjenja rastvorljivosti pri hla|enju; 2. Pojava gasnih uklju~aka pri relativno velikoj brzini hla|enja. Gasni mehurovi se obrazuju na uklju~cima, dislokacijama i prazninama a sastoje se od H2O, H2S i CH4 koji nastaju reakcijom vodonika sa FeO, S i Fe3C; 3. Pove}ana osetljivost osnovnog materijala na obrazovanje prslina. Atomarni vodonik difunduje u ZUT gde se na gre{kama u re{etki rekombinuje u Sl. 10. Sl. 10.6 Zavisnost mehani~kih osobina molekularni vodonik, koji izaziva lokalno pove}anje niskougljeni~nog ~elika od sadr`aja azota. pritiska i napona; 4. Smanjenje plasti~nosti i pad udarne `ilavosti za 20÷25%; Da bi se smanjio negativni uticaj vodonika, zavarivanje treba izvoditi pod slede}im uslovima: 1. Zavarivanje sa elektrodama koje imaju mali sadr`aj vodonika tj. sa baznom oblogom i koje su suve; 2. Zavarivanje sa elektrodom maksimalnog pre~nika i sa maksimalnom ja~inom struje za date uslove; 3. Zavarivanje bez prekida tj. bez me|uhla|enja; 4. Termi~ka obrada zavarenih spojeva na 600÷650oC.

10.4

Prsline u zavarenim spojevima

Prsline u zavarenim spojevima mogu da se jave u {avu i u ZUT, a prema veli~ini mogu da budu mikroprsline, makroprsline i pukotine. U odnosu na {av mogu imati razli~ite polo`aje /40/ a prema karakteru nastanka mogu da budu vru}e i hladne. Vru}e prsline su me|ukristalnog tipa, nastaju u toku o~vr{}avanja tj. kristalizacije a mogu se dalje {iriti pri hla|enju. U temperaturnom intervalu kristalizacije tj. izme|u likvidus i solidus temperature materijal {ava se nalazi u stanju pove}ane krtosti, tako da nije u stanju da se deformi{e pod dejstvom zate`u}ih napona, koji nastaju usled termi~kog skupljanja {ava i termi~kog skupljanja2 ili uklje{tenja delova konstrukcije. Drugim re~ima, materijal {ava se skuplja usled sopstvenog hla|enja i ukoliko okolni osnovni materijal usled sopstvenog skupljanja ili uklje{tenja ne dozvoljava da se ovo skupljanje obavi slobodno u {avu se javljaju zate`u}i naponi. Ako je u {avu prisutna faza3 koja ne mo`e da se deformi{e tj. izdu`i jer je te~na ovi zate`u}i naponi izazivaju vru}e prsline. Ukoliko se u {avu jave deformacije sa`imanja tj. pritisni naponi ne dolazi do pojave vru}ih prslina. Pojava zate`u}ih napona u {avu se ne mo`e izbe}i. Oni }e se javiti na po~etku kristalizacije, Sl. 10.7-b ili na kraju, Sl. 10.7-a. Ovo ne zna~i da }e se vru}e prsline uvek pojaviti jer Sl. 10. Sl. 10.7 Deformacije {ava u toku kristalizacije i je za njihovu pojavu, osim zate`u}ih napona, hla|enja.1- deformacija {ava na sa`imanje koju neophodno istovremeno i prisustvo krtih ili te~izaziva okolni osnovni materijal; 2- deformacija {ava nih faza u {avu, koje u toku kristalizacije ne na sa`imanje usled sopstvenog hla|enja. mogu da iza|u na povr{inu {ava, ve} ostaju
1 2 3

Elektrode sa celuloznom oblogom- do 27 cm3/100 g; oksidna i rutilna- do 15 cm3/100 g; bazna- do 8 cm3/100 g Promena mere usled skupljanja je ∆l=loα∆T Kao te~na faza kod ~elika se naj~e{}e javlja eutektikum Fe+FeS sa ta~kom topljenja 985oC.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

60

10. Sl. 10.8 Zavisnost temperature

predgrevanja od sadr`aja ugljenika u {avu pri ψu=4.

zarobljene na granicama zrna. Prema tome, da bi se spre~ila pojava vru}ih prslina, u {avu ne treba da deluju zate`u}i naponi dok su prisutne maloplasti~ne i te~ne faze. Konkretne mere i postupci za spre~avanje nastanka vru}ih prslina su: 1. Predgrevanje osnovnog materijala na 150÷500oC u funkciji od hemijskog sastava {ava i debljine osnovnog materijala, Sl. 10.8; 2. Izbegavanje uklje{tenja, smanjenje broja i koncentracije {avova i izbegavanje ~vorova dovodi do smanjenja zate`u}ih napona; 3. Izbor hemijskog sastava osnovnog materijala i tipa elektrode koji ne daju lakotopive faze. Da bi se spre~ila pojava lakotopivog eutektikuma Fe+FeS u {av se uvodi Mn koji vezuje S u te{ko topivi MnS koji se izdvaja u obliku globula. Koli~ina mangana koju treba dodati zavisi od koncentracije S i C; 4. Izbor postupka zavarivanja i parametara re`ima zavarivanja koji obezbe|uju oblik {ava kod koga lakotopive faze izlaze na povr{inu tj. koji obezbe|uju ψu≈5, Sl. 10.11. 5. Usitnjavanje zrna u {avu uno{enjem modifikatora, naprimer titana, preko obloge elektrode ili pra{ka, ~ime se pove}ava grani~na povr{ina i smanjuje koncentracija lakotopivih faza po jedinici grani~ne povr{ine. 6. Pojava prslina u zavr{nom krateru kod REL zavarivanja najefikasnije se spre~ava smanjenjem razmaka u korenu `ljeba na manje od 3 mm i popunjavanjem zavr{nog kratera dodatnim materijalom vra}anjem elektrode, Sl. 10.10.

10. Sl. 10.9 Uticaj sumpora na pojavu vru}ih prsli-

na u zavisnosti sadr`aja mangana i ugljenika.

Sl. 10. Sl. 10.10 [ema obrazovanja prslina u

zavr{nom krateru pri REL zavarivanju

koeficijenta oblika uvara ψu na pojavu vru}ih prslina.

Sl. 10.11 Uticaj sadr`aja ugljenika i Sl. 10.

relativno velikim brzinama hla|enja, obrazuje se martenzit u ZUT koji je tvrd i krt. Po{to je

vodonika i unutra{nji naponi. Zakaljivanje zone uticaja toplote. U zakaljivim ~elicima, pri

Hladne prsline se obrazuju u zavarenim spojevima na temperaturama ispod 200oC a njihovo {irenje se mo`e nastaviti dugo posle zavarivanja. Hladne prsline se naj~e{}e javljaju u ZUT ali se mogu javiti i u {avu. Obrazuju se na granicama zrna ali se dalje mogu {iriti i kroz zrna. Hladne prsline izazivaju slede}i faktori: zakaljivanje ZUT, prisustvo

Jokovi}

ZAVARIVANJE

61

rastvorljivost vodonika u martenzitu mala, vodonik se rekombinuje u molekularni i ostaje zarobljen u martenzitu i pove}ava njegovu krtost. S druge strane, preobra`aj austenita u martenzit je pra}en pove}anjem zapremine zrna, {to izaziva pojavu dopunskih lokalnih naprezanja. Prisustvo vodonika. Vodonik iz {ava, gde je dospeo u toku zavarivanja, u toku hla|enja difunduje u ZUT. Usled smanjenja rastvorljivosti sa padom temperature, atomarni vodonik se na gre{kama kristalne re{etke rekombinuje u molekularni, koji izaziva lokalno pove}anje pritiska tj. napona. Unutra{nji naponi. Usled neravnomernog hla|enja {ava i ZUT, u ZUT se javljaju zate`u}i naponi normalni na osu {ava σ2 i uzdu`ni pritisni naponi σ1 paralelni osi {ava. Ovi naponi izazivaju maksimalne smi~u}e napone τ pod uglom od 45o prema uzdu`noj osi {ava. Ovo naponsko stanje iza-ziva inicijalnu pukotinu na 10. Sl. 10.12 [ema napona u ZUT granicama krupnih zrna, koje su orijentisane pod uglom od 45o u usled neravnomernog hla|enja odnosu na uzdu`nu osu {ava, Sl. 10.12. koji izazivaju prsline. Prema tome, zakaljivanje ZUT i prisustvo vodonika pove}avaju krtost ZUT, a sva tri navedena faktora izazivaju lokalno pove}anje napona u ZUT i ako su ovi naponi ve}i od ~vrsto}e osnovnog materijala izazivaju hladne prsline. Postupci za spre~avanje obrazovanja hladnih prslina: • Zavarivanje sa elektrodama koje sadr`e malo vodonika, kao {to su bazne elektrode i su{enje elektroda pre upotrebe na 300÷400oC; • Upotreba austeni-tnih elektroda koje sadr`e 18%Cr i 8%Ni i obezbe-|uju austenitnu strukturu {ava na sobnoj tempera-turi koja ima ve}u rastvorljivost vodonika; • Predgrevanje osnovnog materijala je najefikasniji na~in za spre~avanje nastanka hladnih prslina, jer se smanjuje brzina hla|enja i strukturne transformacije se pomeraju ka ravnote`nim; smanjuju se lokalna naprezanja i olak{ava se difuzija tj. izlazak vodonika iz {ava i ZUT.

10.5

Predgrevanje Predgrevanje osnovnog materijala

Kao {to je ve} izneto, sa pove}anjem temperature predgrevanja smanjuje se brzina hla|enja, verovatno}a nastanka zakaljenih struktura u {avu i ZUT kao i veli~ina zate`u}ih napona dok {av prolazi kroz zonu krtosti, olak{ava se izlazak vodonika iz {ava i ZUT i dr. Drugim re~ima, sa pove}anjem temperature predgrevanja smanjuje se verovatno}a nastanka vru}ih i hladnih prslina. Pored temperature predgrevanja, na 10. Sl. 10.14 Zavisnost brzine hla|enja {ava brzinu hla|enja vh uti~e i 10. od temperature predgrevanja i debljine debljina osnovnog materi- Sl. 10.13 Pravci odvo|enja toplote. a- dva pravca; osnovnog materijala pri izotermi 705oC. jala, Sl. 10.14. Prema metodi BWRA1 b- tri pravca; c- ~etiri 1- d=12,5 mm, predgrevanje 3oC; temperatura predgrevanja se pravca odvo|enja. 2- d=12,5 mm, predgrevanje 205oC; odre|uje iz Tab. 10.2 na 1a- d=25 mm, predgrevanje 3 oC, osnovu pokazatelja zavarljivosti, broja termi~ke strogosti 2a- d=25 mm, predgrevanje 205oC. BTS i pre~nika elektrode.
1

Metodu je razvilo British Welding Researsh Assotiation.

35 0. Ako zavarljivost nije dob24 ra. ( 10. ve} i od postupka i tehnike zavarivanja.40 0.31÷0.38 0.23 0. Zavarljivost ~elika se mo`e orijentaciono oceniti na osnovu hemijskog sastava.7 Probe zavarljivosti Cilj proba zavarljivosti je odre|ivanje osetljivosti {ava i ZUT na pojavu prslina pri zavarivanju datog materijala.24÷0.Jokovi} ZAVARIVANJE 62 Pokazatelj zavarljivosti se odre|uje iz Tab.36÷0.3 Pokazatelj zavarljivosti za ~elike 3 4 6 Ekvivalentni ugljenik. a ako je Ce>0. %. zavarljivost ne zavisi 16 samo od vrste i osobina osnovnog materijala.45 iznad 0.46÷0. prema izrazu ( 10. i srednje debljine osnovnog materijala dsr: 10.27 0. 10.6 Zavarljivost 10.1).26÷0. Tab. Ako je Ce<0. ~iji se uticaj na sklonost ka pojavi prslina odre|uje na osnovu ekvivalentnog sadr`aja ugljenika. sa odgovaraju}im mehani~kim osobinama za odre|enu namenu a tako|e zadovoljava kao sastavni deo ~itave konstrukcije.28÷0. kao {to je predgrevanje.2 do 0.45% smatra se da ~elik ima zadovoljavaju}u zavarljivost. 10.2 Minimalne temperature predgrevanja ~elika BTS Pokazatelj zavarljivosti D E F C D E F C D E F B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F Minimalna temperatura predgrevanja. rutilna elbazna elektroda ektroda do 0.50 iznad 0. Prema tome. Tab.3 na osnovu hemijskog sastava osnovnog materijala koji se izra`ava ekvivalentnim sadr`ajem ugljenika Ce i vrste elektrode: 10.30 0. oC. Sl. 10.45 0.45% ~elik nema zadovoljavaju}u zavarljivost i potrebno je preduzeti mere predostro`nosti.2) BTS=p⋅dsr/6 10.21÷0.45 0. tra`enih osobina zavarenog spoja i njegove funkcije u celoj konstrukciji.39÷0. datim postupkom i tehnikom i sa datim dodatnim materijalom. mm 3. 10.13. Ce. Pri izvo|enju proba zavar- .1) Ce=C+Mn/20+Ni/15+(Cr+Mo+V)/10 Broj termi~ke strogosti BTS se odre|uje na osnovu broja pravaca odvo|enja toplote p.41÷0. da bi se spre~ila pojava prslina. Pre~nik elektrode. moraju se preduzeti odgovaraju}e mere predostro`nosti koje obezbe|uju zadovoljavaju}i zavareni spoj.32 0. 8 10.2 4 5 6 8 0 50 125 25 0 75 100 25 150 100 25 50 100 25 125 75 175 125 75 50 100 25 150 100 25 175 150 75 225 175 125 25 25 75 25 125 75 25 175 125 75 200 175 125 50 25 225 200 175 125 50 75 25 125 75 25 175 125 75 200 175 125 75 225 200 175 100 25 250 225 200 150 125 75 25 125 75 50 175 125 125 50 25 200 175 175 125 50 225 200 200 175 100 250 225 225 200 150 75 25 125 75 50 25 175 125 125 50 25 200 175 175 125 100 225 200 200 175 150 250 225 225 200 200 2 10. ( 10.33÷0.25 0.50 Pokazatelj A B C D E F G Me|unarodni institut za zavarivanje IIW defini{e zavarljivost na slede}i na~in: Materijal se smatra zavarljivim kada se odre|enim postupkom i odgovaraju}om tehnikom zavarivanja 12 posti`e homogen zavareni spoj.

koji je oja~an sa popre~nim rebrima. 1. Zbog toga i postiji veliki broj proba zavarljivosti. 10. Sl. Proba se izvodi tako {to se uzorci prvo ve`u pomo}u zavrtnja a zatim se izvedu anker {avovi 1.16 Proba sa dvostrukim ugaonim {avom. Zatim se {av 1 1 i 2. . Po-{to se izvede {av 1 pre isteka 5 sekundi po~inje se sa izvo-|enjem {ava 2 u suprotnom smeru od smera izvo|enja {ava 1.15 CTS proba. kotina na oba {ava. Probni {avovi se izvode sa elektrodom pre~nika 4 mm uz topljenje 10. Pregle-dom preloma utvr|uje se prisustvo prslina. na 10.7.16.probni {avovi. Nakon zavarivanja uzorak 2 i 3.1 Ispitivanje zavarenih spojeva na pojavu hladnih prslina Odre|ivanje sklonosti ka pojavi hladnih prslina kod niskougljeni~nih i niskolegiranih ~elika vr{i se pomo}u CTS probe (Controled Thermal Severity). Posle toga se se~enjem normalno na {avove 2 i 3 uzimaju tri uzorka koja se ispituju na mikroskopu.5 cm elektrode po 1 cm {ava. Posle hla|enja na sobnu tempe-raturu vizuelnim pregledom se utrv|uje prisustvo pu10.monta`ni {avovi. u ″koritu″ izvedu probni s{avovi 2 i 3. Ugaoni {avovi 1 i 2 se izvode u ″koritu″ u jednom prolazu. Zatim se u ″koritu″ izvode ugaoni {avovi 1 i 2. Uzorak se hladi do sobne temperature a zatim se u pozicioneru. 3.Jokovi} ZAVARIVANJE 63 ljivosti nije mogu}e obuhvatiti sve faktore koji uti~u na pojavu prslina. d=6. koji je toplotno izolovan od uzorka.7. Sl. bez njihanja vrha elektrode. 10. 10. Zavarljivost je dobra ako se ne utvrdi prisusvo prslina. po{to je njihov broj relativno veliki.15. 0. 12 i 25 mm. Sl. pomo}u monta-`nih {avova 3 se pri~vrsti gornji lim. 10.2 Ispitivanje zavarenih spojeva na pojavu vru}ih prslina Na donji lim. odstrani mehani~kom obra-dom i izvr{i lomljenje {ava 2.anker {avovi. konstan-tnom brzinom i maksimalnom ja~inom struje zavarivanja koju preporu~uje pro-izvo|a~ za upotrebljenu elektrodu.probni {avovi. 10. se dr`i na sobnoj temperaturi najmanje 24 sata. Zavarljivost je dobra ako na uzorcima uop{te nema pukotina. Sl. koja se zasniva na pretpostavci da pojava hladnih prslina zavisi od brzine hla|enja kada se osnovni materijal u blizini linije topljenja nalazi na 300oC /41/.

σu≤ kσdoz ( 11. Ra~unska du`ina {ava l.1 Dozvoljeni naponi za osnovni materijal. 11. t⊥. Sl.0461 naprezanja optere}enja ^. Me|unarodni institut za zavarivanje je propisao na~in prora~una zavarenih spojeva u dokumentu IIW/IIS-139-64 na osnovu koga je ura|en ″Pravilnik o tehni~kim propisima za zavarene ~eli~ne konstrukcije kod nose}ih ~eli~nih konstrukcija″ ~ija primena je obavezna u SRJ /4/.merodavna ravan {ava. a. vrste spolja{njeg Smicanje II 105 155 naprezanja i osnovnog materijala. 11. uporedni napon mora da su u slede}em odnosu: Vrsta Karakter ^. sila ko~enja. a ako su debljine razli~ite.0361 ^.0362. Optere}enje I: sopstvena te`ina konstrukcije+stalno Dozvoljeni naponi pri stati~kom optere}enje na konstrukciji optere}enju optere}enju za neke kvalitete ~elika Optere}enje II: optere}enje I+povremeno optere}enje kao dati su u Tab. τ⊥. 11. iz odgovaraju}ih tabela za dati materijal. t -tangencijalni napon koji deluje u ravni spoja u pravcu du`ine {ava. Ra~unska debljina {ava su~eonih spojeva jednaka je debljini osnovnog materijala.Jokovi} ZAVARIVANJE 64 11. τ -tangencijalni napon koji deluje u ravni {ava u pravcu du`ine {ava. σ . 11.ravan spoja.normalni napon koji deluje u pravcu du`ine {ava. sila toplotnih dilatacija i sl. 2. 11.tangencijalni napon koji deluje u merodavnoj ravni {ava upravno na du`inu {ava.5 140 zavarenog spoja.^.normalni napon koji deluje normalno na ravan spoja.1 Merodavna ravan.1) Zatezanje I 160 240 gde je k. Na osnovu ovih dokumenata prora~un zavarenih spojeva se sastoji u slede}em: • na osnovu vrste naprezanja i vrste optere}enja odre|uje se. b. PRORA^UN ZAVARENIH SPOJEVA 11. Tab.0363 ^.normalni napon koji deluje normalno na merodavnu ravan {ava. σ⊥. • dozvoljeno naprezanje i Tab.naponi u merodavnoj .tangencijalni napon koji deluje u ravni spoja upravno na du`inu {ava. u II 180 270 Savijanje zavisnosti od klase kvaliteta I 92.stepen sigurnosti koji se Pritisak odre|uje iz odgovaraju}ih tabela. • na osnovu vrste spoja.^. N/mm2. dozvoljeni napon σdoz.1 Uvod Prora~un zavarenih spojeva se vr{i u cilju provere njihove izdr`ljivosti na predvi|ena naprezanja pri eksploataciji.0462. 1. {to je sila vetra. ravni {ava. ravan spoja i naponi u ugaonom spoju.1. Kod su~eonih i ugaonih spojeva ra~unska du`ina {ava je du`ina na kojoj Sl. jednaka je debljini tanjeg dela. Ra~unska debljina ugaonih {avova jednaka je visini ravnokrakog pravouglog trougla upisanog u popre~ni presek {ava.naponi u ravni spoja. mera {ava i vrste napona koji se javljaju u {avu. Izdr`ljivost zavarenih spojeva zavisi od vrste optere}enja i osobina spoja. izra~unava se uporedni ili merodavni napon σu.0463 11. n.

8 0.65 1.72 0.707 t⊥=σ⊥.1. Ako se merodavna ravan rotira u ravan AEFD dobija se ravan spoja.0461. (11. ( 11.5.8 0. Tab.1.6) σu=(σ⊥2+1.0363 ^. 11. Merodavna ravan {ava je prvougaonik ~ije su stranice a i l tj.4) 11.5≤ kσdoz gde je: k.55 0.6 0. ^. 11. onda za slu~aj dvoosnog napregnurog stanja uporedni napon σu treba da zadovolji odnos: 11. 11. Ako se. τ= t 11. Tab.dozvoljeni napon za osnovni materijal. ( 11.2 Prora~un stati~ki optere}enih {avova 11.0 1. Tab.2. σ⊥=0. Ako na kraju i po~etku ugaonog {ava nije postignuta puna debljina a.0463 1.2. ^.8(τ⊥2+τ2)]0. prvougaonik ABCD na Sl.0362. Debljina nose}eg ugaonog {ava treba da bude ve}a od 3 mm. njegova du`ina treba da bude ve}a od 50 mm.2 Prora~un ugaonih {avova Uporedni napon za ugaone {avove se odre|uje prema izrazima1: 11.0 0.Jokovi} ZAVARIVANJE 65 je ostvarena puna debljina {ava a.8τ⊥2) 0.6 0. 11.6 0. odnosno σu=[σ⊥2+1.5.2.3. Sl. 11.0361.5) σu=[σ⊥2+σ2-σ⊥σ+3(τ⊥2+τ2)]0. Ova raspodela napona se menja u raznim stadijumima optere}enja.0462. σdoz.1 11. ^.11. odnosno σu=[σ2+1. Izrazi za prora~un karakteristi~nih spojeva sa ugaonim {avovima pri razli~itim optere}enjima dati su u Tab.6 0. vr{i prora~un.1 Su~eoni spojevi Kvalitetno izveden {av u su~eonom spoju se u principu ne prora~unava jer ima istu ~vrsto}u kao i osnovni materijal.5 Da bi se ugaoni {av smatrao nose}im.2) (11. najvi{e 0.2 Koeficijenti redukcije dozvoljenog napona Kvalitet {ava Specijalni kvalitet Kvalitet I Kvalitet II Vrsta normalnog naprezanja Zatezanje ili savijanje Pritisak Smicanje Zatezanje ili savijanje Pritisak Smicanje Zatezanje ili savijanje Pritisak Smicanje Koeficijent k ^.5 Veza izme|u napona u ravni spoja i napona u merodavnoj ravni je selede}a: 11. Tab. tada se od ukupne du`ine {ava oduzima vrednost 2a.koeficijent redukcije dozvoljenog napona osnovnog materijala. ( 11.0 1.7dmin a izuzetno mo`e biti dmin. me|utim .707n=τ⊥ τ⊥=0. 11.0 0.8 1.0 1. .3) 11. 1 Ta~an prora~un ugaonih {avova je ote`an zbog neravnomerne raspodele napona po preseku i po du`ini.0 0. ^.0 1.8(τ⊥2+τ2)]0.

75*2 a l) 2 A n=F/(2 a l σ⊥=τ⊥=n cos45o=(1/2)0.8 τ⊥2)0.5F/(2 a l) σu=(σ⊥2+1. Tab.5=1. Ako je 0.85 l3)σdoz σu=F/[a(2*0.67 σ⊥= =1.34 τ=F/(0.75 l2/3)+0.Jokovi} ZAVARIVANJE 66 Tab. Ako je 0.11.85 l3)] A .3 Prora~un stati~ki optere}enih zavarenih spojeva Vrsta optere}enja i izgled spoja 1 Izrazi za napone A t=τ=F/(2 a l) σu=(1.5 l1 ~eoni {av nije optere}en i va`e izrazi za slu~aj 2.5 l3<l2≤1.11.85 l3)] 4 5 Po{to prednji ~eoni {av nije napregnut va`e odnosi kao pod 4 tj.5 l3<l2≤1.5 l1 tada je F=Fbo~ni+(1/3)F~eoni F=a(2*0.85)F/(2 a l) A Ako je l2>1.5l 2+0.85 l3)σdoz σu=F/[a(2 0.28 l1)] 3 A Ako je 0.5 l3 tada je F=(1/3)Fbo~ni+F~eoni F=a(2 0.5 l3 tada je F=(1/3)Fbo~ni+F~eoni F=a(2 0.75 l2+0.18F/(2 a l)=(1/0.5=1.75 l2/3)+0.75 l2/3)+0.5 l1<l2<1.85 l1/3)σdoz σu=F/[a(1.75 l2/3)+0.8 τ2)0.

50. Smi~u}i napon od sile P je: τ.5= =[l3/(h1+a1)]n.5 t⊥=20.80.max2.40. srednje=F/(2 a l) σu=[σ⊥.34(τ.5 10 P L=F(l+a1).8 τ 2)0. na primer pritisak to~kova na kranskoj stazi.5nmax=3 F L/(20.max=τ⊥.85 {) 8 B Uzdu`ni {avovi na I-nosa~u su izlo`eni dejstvu normalnog napona σ i smi~u}eg naponaτ. Smi~u}i naponi su ravnomerno raspore|.5 Odnosno: σu=M/(0. F=P L/(a1+l). p) Tako|e mora biti zadovoljen uslov: (τ.5.5 Ako je L>l. tada je: σu=[σ2+1. M+τ. M+τ.50. sred2)]0.max=τ⊥. M=F/(a1 l1).8(τ.11. srednje=F/(2 a3 l3) B U ta~ki 2 deluju smi~u}i i normalni naponi: σu=(σ⊥. P L=F(h+a2). τ=F Sx/(2 a x) Ako postoji i napon σ⊥ .75≤σdoz C C .max2+1.8(τ⊥. U ta~ki 1 deluje samo moment savijanja: σ⊥.8(τ⊥2+τ2)]0.85 W{) B 7 Merodavna ravan se okrene u ravan spoja. max2) 0.5M/W{ t. F=P L/(h+a2). max2+τ. p)2]0. max=(1/2)0. Odnosno: σu=M y2/(0. M+τ. p)/0.3 6 nmax=M/W{=FL/[(2 a l2)/6]=3 F L/(a l2) σ⊥. odnosno ako je moment savijanja veliki u pore|enju sa silom smicanja tada je: σu=M/(0.5 P/(4a2 l2) σu=[σ⊥2+1. σu=(σ2+1. p=P/(2 a1 l1) σu=[1. srednje=τ.max1.50.5. τ=F/(a2 l2) t⊥=P/(2a2 l2).Jokovi} ZAVARIVANJE 67 Nastavak Tab. Smi~u}i napon od sile F je: τ. max=0.5 9 Merodavne ravni {avova su okrenute u ravan spoja.85 W{) M/F=(2L2h2a2+0.40.8(τ⊥2+τ2)]0.8τ⊥.5a l) t.5l32a3)/(0. σ⊥=τ⊥=0.5=nmax1.5=1.max2+1.5nmax=0. srednje=τ. σ=M h/(2 x).6l3a3) σu=[l3/(h1+a1)] σ⊥.

75 σdoz a1 l1(h+a1). C A.5(F{2/a2 l2). gde je A.max/(Mb.75σdoz a2 l2(h+a2).{1=F{1/a1 l1. Moment torzije za ~eone {avove je: M~=Mt M~.{2=F{2/a2 l2.najmanja debljina ugaonog {ava. τ Za ~eone spojeve je: σu=[1. M1=Mt-M2=F1(l+a1). Za debele nosa~e koji su zavareni tankim {avovima za plo~u va`i: τ=3 Mt a/Σl a3. Za bo~ne spojeve je: σu=[σ⊥ p +1.5=1. B. C. za koju je nosa~ zavaren.1. Popre~na sila se deli na {avove: Fmax=F1.11.M.8(τ. M+τ. Ako se plo~a. max/3)/( F1.5 τ 2 p). max=0. τ. M2=Mt[ M2. max=0.75σdoz a2 l2(h+a2). p.max+ M~. 2 2 0. {2=2-0. ne protivi ispup~enju pri optere}enju. max=0. Uporedni naponi se dobijaju dodavanjem ovih napona naponima koji nastaju usled aksijalnih sila i momenata savijanja. M+τ.p.5÷2 ukupni moment torzije se deli prema mo}i no{enja {avova: M2.{1= F{1/(2 a1 l1). σ⊥. max/( M2. C 13 Ako je l/h=0.M. max=Fmax-F{. F{1= =M~//(l+a1). .p. F{2. F{2=Mb/(h+a2).aksijalno napregnuti spojevi. max). F{1[ (F1.zavareni spojevi izlo`eni normalnim i smi~u}im naponima. M1. merodavni napon je: τ=Mt/(2A a).spojevi napregnuti smi~u}im naponima usled torzije.Jokovi} ZAVARIVANJE 68 Nastavak Tab. max)]=F2(h+a2).max).75σdoz a1 l1(h+a1).max= =0. a. Za [2 je:M~.8(τp +τM )] 12 Merodavna ravan {ava je okrenuta u ravan spoja a merodavni napon je: τ=Mt/(2A a). p)2]0. τ. max+F{2. max+ M1. C 14 Ovi nosa~i mogu da prime manje momente torzije nego njihovi ugaoni {avovi pa se zbog toga i ne vr{i prora~un ovih {avova na torziju. max/3+F2.{2=τ⊥ . Naponi su: za {avove 1: τM=F1/(a1 l1) za {avove 2: τM=F2/(a2 l2). Naponi od popre~ne sile: τ. Mt=P L.34(τ. Moment torzije bo~nih {avova je: Mb=Mt-M~. gde je Apovr{ina koju zatvaraju simetrale svih ugaonih {avova.3 11 C Moment torzije se deli na bo~ne i ~eone {avove:Za [1: Mb.povr{ina popre~nog preseka koji se zavaruje. max.

Jokovi} ZAVARIVANJE 69 11. 11. Pri tome moraju biti zadovoljeni slede}i odnosi: σmax≤σD. .2 Vrste optere}enja za odre|ivanje σD. doz. Dozvoljeni napon. doz. doz). σD. doz. koji se odre|uje po postupku koji je predvi|en za stati~ki opere}ene zavarene spojeve.3 Prora~us Prora~usn dinami~ki optere}enih ugaonih {avova Kod dinami~ki optere}enih zavarenih spojeva upore|uju se ra~unske vrednosti maksimalnih normalnih (σmax). Sl. σu. τmax≤τD. max≤σD. Sl. 11. vrste i kvaliteta zavarenog spoja i vrste naprezanja i odre|uje se iz odgovaraji}ih tabela ili dijagrama. Ako je zavareni spoj izlo`en vi{eosnom napregnutom stanju. doz. max) napona sa dozvoljenim naponom na zamor (σD. merodavno naprezanje se izra`ava preko uporednog napona. doz. zavisi od vrste osnovnog materijala. smi~u}ih (τmax) i uprednih ((σu.

^. Vrednosti σD. Sl. doz u zavisnosti od odnosa r=σmin/σmax i vrste optere}enja za ^. 11. doz u zavisnosti od odnosa r=σmin/σmax i vrste optere}enja za ^. ^.0461. Sl.4. 11. ^.3 Vrednosti σD. 11. 11.0361.Jokovi} ZAVARIVANJE 70 Sl.0463 .0363 Sl.0462.0362. ^.

izvode se u tri nivoa kvaliteta A. Prilog B.kvalitet jedan i II. Pri izboru nivoa kvaliteta moraju se uzeti u obzir: konstrukcione karakteristike. C i D) u navedenim standardima 12. po mogu}stvu u fazi ugovaranja. 47/ su identi~ni sa standardom EN 729 i defini{u sve zahteve kvaliteta pri zavarivanju koji su usagla{eni sa principima kvaliteta datim u seriji ISO 9000. u delu koji nije obuhva}en sistemom kvaliteta prema ISO 9001 i ISO 9002. b. 46. kontrole. kranovi.1 Nivoi kvaliteta JUS ISO 5817:1995 i JUS ISO 10042:1995 date su grani~ne zavarenih spojeva vrednosti 25 pojedinih gre{aka.1 za elektrolu~no zavarene spojeve na ~eliku.kod proizvo|a~a: utvr|ivanje i odr`avanje zahteva kvaliteta pri zavarivanju.E7.010:1995 . posledice loma. U slu~aju da se od konstrukcije u eksploataciji zahtevaju posebne osobine (nepropustljivost. Uputstva su namenjena za ostvarivanje slede}ih ciljeva2: 1. Zavarivanjem se proizvode konstrukcije ~ije otkazivanje realno mo`e imati nepovoljne posledice kao {to su: ure|aji za doma}instvo. kao uputstva za specifikaciju i uvo|enje dela sistema kvaliteta koji se odnosi na kontrolu zavarivanja kao ″specijalnog procesa″.T3.kvalitet dva Standardi JUS ISO 5817:1995 i JUS ISO 10042:1995 utvr|uju tri nivoa kvaliteta zavarenih spojeva. 2.T3. mostovi. odnose se za debljine materijala 3÷63 mm i elektrolu~ne C Srednji postupke zavarivanja. Nivo kvaliteta mora biti utvr|en pre po~etka proizvodnje. Oznaka Nivo kvaliteta Navedene grani~ne vrednosti gre{aka za pojedine nivoe D Niski kvaliteta.1 42 Kvalitet zavarenih spojeva Prema JUS C. transportna sredstva. Za svaki nivo kvaliteta (B. ovaj standard se mo`e primeniti i za B Visoki druge debljine osnovnog materijala i za druge postupke zavarivanja kada se uzmu u obzir faktori koji su od uticaja u datom slu~aju. 12. Zbog ovoga i zbog zna~aja zavarenih konstrukcija u proizvodnji i eksploataciji1 neophodno je osigurati kontrolu u fazi pripreme proizvodnje. Tab. I. Me|utim. brane. naknadna obrada. odnosno aluminijumu i njegovim legurama. kvalitet zavarenih spojeva se ne mo`e ispitati na proizvodu ve} kvalitet mora biti ugra|en u proizvod.) mogu se utvrditi druga~iji nivoi kvaliteta za druge gre{ke za istu vrstu zavarenog spoja ili da se utvrde dodatni zahtevi. C i D respektivno odgovaraju kvaliteti S. Ovo omogu}ava primenu dosada va`e}ih pravilnika o tehni~kim normativima i standarda koji se pozivaju na JUS C.150:1987 /43/ pri ~emu nivoima kvaliteta B. B i C. definisana u JUS ISO 3834. Uputstva za izbor zahteva kvaliteta. Interpretacija zahteva iz serije standarda ISO 9000. Za svaki konkretan slu~aj tj. Ovi nivoi kvaliteta odgovaraju klasama I. tro{kovi izvo|enja zavarenog spoja. 2 Tipi~na primena ovih zahteva je u slede}im slu~ajevima: a. II i III koje su definisane u ovom standardu iz 1984 godine. Tab. u fazi proizvodnje i posle proizvodnje. 12. dogovorom konstruktora sa proizvo|a~em. ispitivanja i popravke.u ugovornim situacijama: specifikacija zahteva za sistem kvaliteta pri zavarivanju. d. zavareni spoj nivo kvaliteta mora biti utvr|en standardom. 45. korisnikom i/ili drugim zainteresovanim stranama. Tako|e je omogu}ena i direktna primena standarda JUS U. 3 i 4:1995 /44.kod zainteresovanih strana kao {to je rukovodstva kupca ili proizvo|a~a: pri oceni zahteva kvaliteta pri zavarivanju. KONTROLA KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA 12. uslovi eksploatacije. izuzev nose}ih ~eli~nih konstrukcija. sudovi pod pritiskom. 2. 1 . zavareni spojevi na konstrukcijama i proizvodima. pojedine vrste ~elika i dr. mogu se koristiti za proizvodnju bilo kog tipa zavarene konstrukcije u radionici ili na terenu i odnose se samo na one aspekte kvaliteta konstrukcije na koje mo`e uticati zavarivanje i naknadna obrada uslovljena zavarivanjem.specijalni kvalitet.010. ckod subjekata koji pripremajustrukturna pravila ili primenu drugih standarda: specifikacija zahteva kvaliteta pri zavarivanju. dugotrajno dinami~ko optere}enje. Zavareni spoj se mora posebno oceniti sa aspekta svake od navedenih gre{aka. vrsta naprezanja. ustave itd. Obezbe|enje uputstava za utvr|ivanje specifikacije i zahteva kvaliteta pri zavarivanju. Drugim re~ima. Standardi JUS ISO 3834-1.Jokovi} ZAVARIVANJE 71 12. Pri tome unutar serije standarda ISO 9000 zavarivanje treba tretirati kao ″specijalni proces″ jer se zavareni spojevi ne mogu u potpunosti ispitati kako to standardi o kvalitetu zahtevaju radi njihove kompletne verifikacije.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

72

3. Procena zahteva kvaliteta pri zavarivanju datih pod 1 i 2. Zahtevi kvaliteta se biraju tako da zadovolje vrstu zavarene konstrukcije, Tab. 12.2. 12. Tab. 12.2 Izbor zahteva kvaliteta za zavarene spojeve Zahtevi kvaliteta Kada se zahteva sistem kvaliteta1) u Kada se ne zahteva sistem Ugovoreni zahtevi pri skladu sa ISO 9001 ili ISO 9002 kvaliteta u skladu sa ISO 9001 ili zavarivanju ISO 9002 Koristiti Koristiti Op{ti zahtevi kvaliteta ISO 3834-21) ISO 3834-2 Standarni zahtevi kvaliteta ISO 3834-21) ISO 3834-3 Osnovni zahtevi kvaliteta ISO 3834-21) ISO 3834-4 1) U okviru ISO 9001 i ISO 9002, zahtevi iz ISO 3834-2 mogu se smanjiti do nivoa prihvatljivog za vrstu zavarene konstrukcije.

12. Sl. 12.1 Dijagram toka izbora zahteva kvaliteta pri zavarivanju

Jokovi}

ZAVARIVANJE

73

12. Tab. 12.3 Upore|enje zahteva kvaliteta pri zavarivanju u odnosu na ISO 3834-2; ISO 3834-3 i

ISO 3834-4.

Elementi Preispitivanje ugovora Preispitivanje konstrukcije Podugovara~ Zavariva~i-operatori Koordinacija u zavarivanju Osoblje za kontrolu Proizvodna oprema Odr`avanje ure|aja Plan proizvodnje Specifikacija tehnologije zavarivanja (WPS) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja Radna uputstva Dokumentacija Ispitivanje potro{nog materijala Skladi{tenje i rukovanje potro{nim materijalom Skladi{tenje osnovnog materijala Termi~ka obrada posle zavarivanja Kontrola pre, u toku i posle zavarivanja Neusagla{enosti

ISO 3834-2 (op{ti zahtevi kvalitta) Preispitivanje kompletne dokumentacije

ISO 3834-3 (standardni zahtevi kvalitta) Manje detaljna preispitivanja

ISO 3834-4 (elementarni zahtevi kvalitta) Utvrditi da postoje sposobnost i informacije

Tehnologija zavarivanja potvr|ena Posmatrati isto kao i glavnog proizvo|a~a

Moraju se zadovoljiti svi zahtevi Provereni prema ISO 9606 tj. JUS EN 287 Rukovode}e osoblje sa odgovaraju}im znanjem Ne zahteva se ali proizvoprema EN 719 ili osobe sa istim znanjem |a~ raspola`e osobljem Dovoljan i kompetentan Mora biti na raspolaganju dovoljno osoblja i prilaz za tre}u stranu ako kompetetno osoblje je potrebno Potrebna za pripremu, rezanje, zavarivanje, preno{enje, dizanje, zajedno sa bezbednosnim Zahtevi nisu utvr|eni ure|ajima i za{titnom ode}om Mora se vr{iti. Potreban Zahtevi nisu utvr|eni, Nema zahteva plan odr`avanja moraju biti adekvatni Potreban Neophodan Nema zahteva orijentacioni plan Zavariva~ mora imati instrukcije (ISO 9956-2) U skladu sa odgovaraju}im delom standarda ISO 9956 potvrditi primenu standarda ili zahteve ugovora Mora postojati specifikacija tehnologije zavarivanja (WPS) ili odgovaraju}e radno uputstvo Neophodna Nije utvr|eno Samo ako je utvr|eno Nije utvr|eno ugovorom Nema zahteva Zahtevi nisu utvr|eni Nema zahteva Nema zahteva Nema zahteva

Minimalno prema preporuci dobavlja~a Za{tita zavisi od uticaja okoline. Mora se definisati Neophodna specifikacija i kompletan zapis Neophodna potvrda specifikacije Nema zahteva Nema zahteva Obavezno kada je utvr|eno ugovorom

Kada se zahteva za odre|enu operaciju

Mora postojati procedura Mora postojati Ba`darenje Nije utvr|eno procedura Identifikacija Potrebno, kada je Potrebno, kada je Nije utvr|eno izvodljivo izvodljivo Sledljivost Nije utvr|eno Mora postojati radi utvr|ivanja odgovornosti za Kada se tra`i ugovorom proizvodnju Zapisi o kvalitetu Mora se ~uvati najmanje pet godina Op{ti zahtevi kvaliteta, definisani u JUS ISO 3834-2, su najstro`iji i obuhvataju:

Jokovi}

ZAVARIVANJE

74

1. Preispitivanje ugovora. Proizvo|a~ mora da izvr{i preispitivanje zahteva iz ugovora kao i

dobijenih projektnih podataka od kupca ili sopstvenih podataka za konstrukciju projektovanu od strane proizvo|a~a da bi se pre po~etka proizvodnje obezbedile sve informacije neophodne za otpo~injajne proizvodnje. Preispitivanje ugovora treba da potvrdi da je dokumentacija jasna i nedvosmislena i da proizvo|a~ svojim resursima mo`e da zadovolji sve zahteve iz ugovora. Zahtevi iz ugovora moraju obuhvatiti: a- standarde i sve dodatne propise koji }e se primenjivati; b- specifikaciju tehnologije zavarivanja, procedure ispitivanja bez razaranja i procedure termi~ke obrade; c- postupak koji treba koristiti za kvalifikaciju tehnologije zavarivanja; d- proveru stru~ne osposobljenosti kadrova; e- termi~ku obradu posle zavarivanja; f- kontrolu i ispitivanje; g- izbor, indentifikaciju i/ili sledljivost, npr. za materijale, zavariva~e, zavarene spojeve i dr. h- na~in kontrole kvaliteta uklju~uju}i i nezavisni inspekcijski nadzor; i- druge zahteve pri zavarivanju, npr. ispitivanje potro{nog i dodatnog materijala, sadr`aj ferita u metalu {ava, starenje, sadr`aj vodonika i dr. j- uslove okoline bitne pri zavarivanju na terenu kao {to su: niska temperatura sadr`aj vlage u vazduhu, potrebna za{tita od nepovoljnih vremenskih uslova i dr. k- podugovaranje; l- postupak u slu~aju neusagla{enosti. 2. Preispitivanje projekta (konstrukcije). Zahtevi za konstrukciju moraju obuhvatiti: Preispitivanje a- polo`aj, pristupa~nost i redosled izvo|enja zavarivanja; b- stanje povr{ine i profila {ava; c- specifikaciju osnovnih materijala i karakteristike zavarenih spojeva; d- stalnu podlo{ku; e- zavarene spojeve koji treba da budu izvedeni na terenu ili radionici; f- mere i detalje pripreme spoja i kompletnog spoja; g- upotrebu specijalnih metoda, npr. obezbe|enje potpune provarenosti pri jednostranom zavarivanju bez upotrebe podlo{ke; h- kvalitet i nivoe prihvatljivosti za zavarene spojeve; i- druge specijalne zahteve, npr. prihvatljivost iskivanja (~eki}anja), termi~ka obrada. 3. Podugovaranje. Kada proizvo|a~ treba da koristi usluge podizvo|a~a u bilo kojoj fazi proizvodnje, npr. zavarivanje, kontrola, ispitivanje bez razaranja, termi~ka obrada i dr. podizvo|a~ treba u potpinosti da ispuni sve zahteve ovog standarda. Proizvo|a~ mora da obezbedi uslove da podizvo|a~ mo`e da ispuni sve zahteve kvaliteta iz ugovora. 4. Osoblje za zavarivanje. Proizvo|a~ mora da raspola`e dovoljnim brojem i kompetentnim osobljem za planiranje, izvo|enje, nadzor i kontrolu zavariva~ke proizvodnje prema utvr|enim zahtevima. Zavariva~i koji u~estvuju u izvo|enjeu zavarenih spojeva moraju imati va`e}a uverenja o proveri stru~ne osposobljenosti prema ISO 9606 odnosno prema /48, 49/ JUS EN 287. Osoblje za koordinaciju proizvodnje mora da bude osposobljeno prema EN 719 tako da osoblju za zavarivanje obezbedi potrebnu specifikaciju postupka ili potrebna radna uputstva. Osoblje za koordinaciju mora da bude odgovorno za aktivnosti vezane za kvalitet i da ima autoritet da preduzme i sprovede odgovaraju}e aktivnosti. Obaveze, me|usobni odnosi i granice odgovornosti svake osobe moraju biti jasno definisane. Osoblje za planiranje, vr{enje kontrole i ispitivanje zavarenih spojeva prema utvr|enim zahtevima mora da bude na raspolaganju u dovoljnom broju i da je kompetentno. 5. Oprema. Proizvo|a~ mora raspolagati slede}om proizvodnom i ispitnom opremom: • ure|aji za zavarivanje i druge ma{ine; • oprema za pripremu spoja i rezanje uklju~uju}i i termi~ko rezanje; • oprema za predgrevanje i oprema za zagrevanje posle zavarivanja uklju~uju}i i pokaziva~e temperature; • alati za pode{avanje i pri~vr{}ivanje;

6. • pe}i. Proizvo|a~ mo`e koristiti specifikaciju tehnologoje zavarivanja direktno u radionici sa ciljem davanja uputstava zavariva~u. Zapis o svakom ispitivanju se ~uva. 10. npr. koja radi na atestiranju kadrova. kablovi. on mo`e koristiti namenska radna uputstva koja mogu biti preuzeta iz neke kvalifikovane tehnologije zavarivanja tako da se ne zahteva posebna kvalifikacija. maksimalnu temperaturu i mere pe}i za termi~ku obradu posle zavaravivanja. za odre|ene postupke zavarivanja. • ure|aji za ispitivanje sa i bez razaranja. • redosled izvo|enja zavarenih spojeva ako je to od zna~aja. termi~ka obrada i dr. `ljebljenje. • cilji i vreme u kojem pojedina~ni postupci treba da budu izvedeni. Tehnologija zavarivanja mora da bude kvalifikovana pre po~etka proizvodnje u skladu sa serijom standarda ISO 9956 odnosno serijom standarda /52. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja2. ukupan broj ure|aja za zavarivanje za razli~ite postupke zavarivanja. mogu}nosti opreme za valjaje. konektori. priprema `ljeba. Dokumentacija. stezni alati pri mehanizovanom zavrivanju. • pozivanje na primenljive specifikacije tehnologije zavarivanja i srodnih postupaka. 7. voltmetri. ampermetri. Posle remontovanja stare opreme ili nabavke i instaliranja nove opreme vr{i se njeno ispitivanje. Specifikacija tehnologije zavarivanja1. 53/ JUS EN 288. elektri~ni parametri zavarivanja. postupak zavarivanja. veli~inu komponenti kojima se mo`e rukovati u radionici. polo`aj zavarivanja. dodatni materijal. Radna uputstva.Jokovi} ZAVARIVANJE 75 • kranovi i pomo}na oprema koja se koristi u zavariva~koj proizvodnji. Proizvo|a~ mora imati odgovaraju}e planove proizvodnje koji uklju~uju: • specifikaciju redosleda operacija potrebnih da konstrukcija bude proizvedena. Alternativno. priprema spoja. • li~na za{titna sredstva i druga bezbednosna oprema koja je direktno vezana za zavarivanje. • sredstva za ~i{}enje. • specifikaciju za kontrolu iispitivanje uklju~uju}i i potrebu za anga`ovanjem nezavisnog ispitnog organa. izve{taj o kvalifikaciji Specifikacija tehnologije zavarivanja (WPS) se izra|uje pre kvalifikacije tehnologije zavarivanja odnosno pre otpo~injanja proizvodnje i mora da sadr`i sve podatke koji se odnose na uslove izvo|enja zavarivanja kao {to su: podaci o proizvo|a~u. da bi se prakti~no utvrdilo njeno korektno funkcionisanje. za odre|ene dodatne materijale. tobolci i druga oprema koja se koristi za tretman dodatnih i pomo}nih materijala za zavarivanje. • identifikaciju preko serija. mogu}nosti mehanizovane ili automatizovane opreme. Oprema mora da bude odgovaraju}a za primenu koja se `eli a njena provera se vr{i samo ako je to predvi|eno ugovorom. komponenata ili delova ako se zahteva. Planom mora biti obezbe|ena provera onih elemenata na opremi koji kontroli{u parametre re`ima zavarivanja koji su navedeni u odgovaraju}oj specifikaciji tehnologije zavarivanja. vrsta i mere osnovnog materijala. 1 . Proizvo|a~ mora da pripremi specifikaciju tehnologije zavarivanja u skladu sa ISO 9956 odnosno sa JUS EN 288 /50. Proizvo|a~ mora da formira i odr`ava procedure za kontrolu relevantnih dokumenata kvaliteta kao {to su specifikacija tehnologije zavarivanja. nosa~i. izdaje izve{taj (uverenje) o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja WPAR. To su npr: vo|ica na opremi za termi~ko rezanje. predgrevanje. Plan proizvodnje. Nadle`na organizacija. za odre|ene temperature predgrevanja i odre|ene postupke termi~ke obrada. Ako rezultati ispitivanja zadovolje dogovoreni nivo kvaliteta prema JUS ISO 5817 smatra se da proizvo|a~ ima kvalifikovanu tehnologiju zavarivanja za odre|enu vrstu i debljinu osnovnog materijala. za odre|ene re`ime zavarivanja. 51/. 9. saglasno odgovaraju}im standardima. vo|ice `ice. instrumenti za merenje temperature. Druga oprema treba da bude specificirana ukupnim brojem za svaki tip opreme. za odrene polo`aje zavarivanja. 8. Da bi se realno ocenio kapacitet i mogu}nosti zavariva~kog pogona proizvo|a~ mota da odr`ava listu osnovne opreme koja uklju~uje: kapacitet najve}ih kranova. Proizvo|a~ mora da ima utvr|ene planove za odr`avanje opreme. 2 Na osnovu prethodno ura|ene specifikacije tehnologije zavarivanja (pWPS) vr{i se prakti~na izrada i ispitivanje uzoraka koji predstavljaju vrstu zavarivanja u proizvodnji. • identifikaciju pojedina~nih postupaka koji se primenjuju u proizvodnji konstrukcije. • ograni~enja vezana za uslove sredine koji mogu nepovoljno da uti~u na kvalitet spoja. podlo{ka. savijanje i rezanje. protoka za{titnog gasa i dr. me|uslojna temperatura.

zgrade. 3 Monta`a elemenata ili delova konstrukcije vr{i se pomo}u odgovaraju}ih dizalica. 14. npr. • priprema spoja za zavarivanje (oblik i mere `ljebova treba da odgovaraju standardu2 JUS ISO 9692:1995 /54/). Proizvo|a~ mo`e vr{iti dodatna ispitivanja bez ograni~enja a zapisi o takvim ispitivanjima se ne zahtevaju. peskiranjem ili ~eli~nom sa~mom) ili hemijskim putem u rastvorima kiselina.025:1987. • pravilna upotreba i rukovanje potro{nim materijalima. 12. centrira~a. Drgi razred su ostale konstrukcije. Proizvo|a~ je potpuno odgovoran za proceduru i sprovo|enje bilo kakve termi~ke obrade posle zavarivanja. Kontrola pre. farbe i drugih premaza. • upotrebljivost kvalifikacije tehnologije zavarivanja. kao {to su: • osnovni parametri zavarivanja kao {to su struja zavarivanja. hidroenergetski objekti. Skladi{tenje osnovnog materijala. Proizvo|a~ mora da utvrdi i uvede procedure za skladi{tenje. rukovanje i upotrebu potro{nih materijala kako bi se spre~ila degradica njihovih svojstava. Pripajanje elemenata konstrukcije vr{i se kratkim {avovima ~ija du`ina zavisi od debljine osnovnog materijala i kre}e se 20÷80 mm a me|usobni razmak je na 200÷250 mm. • neki posebni zahtevi iz specifikacije tehnologije zavarivanja. Procedure moraju da budu u skladu sa preporukom isporu~ioca materijala. Ispitivanje potro{nog i pomo}nog materijala. Sl.T3. JUS ISO 9013:1998). • pode{avanje. Skladi{tenje i rukovanje potro{nim materijalom. JUS C.022:1984. 12. Osnovni materijal mora biti tako skladi{ten da se spre~i bilo kakav {tetan uticaj na njega. Osnovni materijal svojim sastavom i osobinama mora zadovoljiti ugovorene zahteve. U zavisnosti od nivoa kvaliteta zavarenog spoja pripoji mogu biti uklju~eni u {av ili se pre zavarivanja odstranjuju bru{enjem. Kontrola i ispitivanje moraju da budu ugra|eni u odgovaraju}im ta~kama proizvodnog procesa da bi se obezbedila saglasnost sa zahtevima iz ugovora. • temperatura predgrevanja i me|uslojna temperatura. Iz ovoga proizilazi i na~in njihog se~enja (na makazama ili termi~ko se~enje). Mere elemenata koji se spajaju zavarivanjem moraju odgovarati tra`enoj ta~nosti konstrukcije. uverenje o proveri stru~ne osposobljenosti zvariva~a i dr. Termi~ka obrada posle zavarivanja. pritezanje i pripajanje3.T3. Zapis (dijagram) o termi~koj obradi mora da bude napravljen u toku samog procesa. 12. u toku i nakon zavarivanjab. Zapis mora da potvrdi da je po{tovana procedura i da je sledljiva svaka pojedina~na operacija termi~ke obrade. S obzirom na ta~nost izrade zavarene konstrukcije su podeljene u dva razreda. rezervoari. ta~nost mera i dodaci za obradu posle termi~kog se~enja (JUS C. i u skladu sa primenjenim standardom i/ili utvr|enim zahtevima. Indentifikacija materijala u toku skladi{tenja mora biti obezbe|ena. Prvi razrad su visoko napregnute i dinami~ki optere}ene konstrukcije (~eli~ni mostovi. Pre zavarivanja. putem dnevnika zavarivanja u koji se unose svi relevantni podaci. 11. 1 . Tab. 13. • `ljebljenje korena (podlo{ke).3. Mesto i u~estalost svake kontrole i/ili ispitivanja zavise od ugovora i /ili primenjenog standarda. • redosled zavarivanja. • identitet potro{nih materijala. proverava se: • upotrebljivost i va`nost uverenja o stru~noj osposobljenosti zavariva~a. antenski stubovi.2 i Sl. masno}e. skela. ^i{}enje se izvodi mehani~ki (~etkama. transportna postrojenja. zavarenim spojem. • ~i{}enje i oblik zavara i prolaza u metalu {ava. Ispitivanje potro{nog i pomo{nog materijala se materijala izvodi samo ako je to ugovorom predvi|eno. spre~avanje krivljenja. U toku zavarivanja kontroli{e se sprovo|enje propisane tehnologije zavarivanja preko in`enjera specijalista za zavarivanje i/ili nadzornog organa. konstrukcijom itd. 12.4. • identitet osnovnog materijala1. 2 Stranice `ljeba i okolina pre zavarivanja se moraju o~istiti od oksida. • kontola krivljenja. • pogodnost radnih uslova za zavarivanje uklju~uju}i i meteorolo{ke uslove. postupka zavarivanja i tipa konstrukcije. platformi. kada je potrebno. Procedura mora da je kompatibilna sa osnovnim materijalom. 15. dalekovodi i dr. napon luka.Jokovi} ZAVARIVANJE 76 tehnologije zavarivanja. brzina zavarivanja.

4 Dozvoljena odstupanja mera i zako{enja pri se~enju elemenata na makazama. ±0. izgleda i mera zavarene konstrukcije.2Mera elementa ±2.0 ±1. nalepnice i dr. partija ili broj {ar`e. • analize rezultata i zapisa o operacijama posle zavarivanja kao {to su bru{enje. Nazivna mera elementa.5 ±3. mm. • prate}e kartice. • atest materijala.5 konstrukcije. Sl. 12. 250 do 1000 1000 do 2500 2500 do 5000 Debljina do 3 3÷6 6÷10 10÷18 do 250 Zako{enje S ±2.0 ±1. partija. 1 . tip. Sistem za obezbe|enje identifikacije i sledljivosti pri zavariva~kim operacijama treba da sadr`i: • planove proizvodnje. Sl. 18. Zapisi o kvalitetu. 19. • procedure ispitivanja bez razaranja i osoblje. Tab. • ispitivanja bez razaranja. • bilo koja me|ufazna ispitivanja. • kontrole oblika. • osnovni materijal.0 ±1.0 ±2. ako je temperatura okoline izme|u -5 i 0oC zavarivanje se izvodi sa predgrevanjem osnovnog materijala. npr. Proizvo|a~ je du`an da obezbedi odgovaraju}e ba`darenje opreme za kontrolu i Ba`darenje.0 12. ako je temperatura okoline ispod -5oC zavarivanje treba obustaviti. provera mera. • obele`avanje zavaenih spojeva. M.0 ±1.5 ±2. Kada se popravka i/ili pobolj{anje preduzimaju od strane proizvo|a~a potrebno je da postoji odgovaraju}a procedura na svim radnim mestima gde se vr{i popravka i pobolj{anje.0 ±2. 1 Kontrola raspona i du`ina konstrukcije i kontrola linearnosti ravnih povr{ina vr{i se i u toku pripreme elemenata i u toku monta`e.0 ±4. 12. ±3. • mesta popravke.Jokovi} ZAVARIVANJE 77 • meteorolo{ki uslovi1. Identifikacija i sledljivost moraju se odr`avati kroz ceo proces proizvodnje. ispitivanje. Prema zahtevima iz ugovora zapisi o kvalitetu moraju da sdr`e: • zapis o preispitivanju ugovora/projekta. • ispitivanja razaranjem. 16.0 Zavarivanje se mo`e izvoditi bez naro~ite predostro`nosti ako je temperatura okoline vi{a od 0oC i ako nema padavina. Posle izvr{ene popravke ili pobolj{anja moraju se izvr{iti ponovna kontrola i ispitivanje u skladu sa prvobitnim zahtevima 17. Ba`darenje. `igove. • podatke o polo`aju zavarenih spojeva u konstrukciji.5 ±1. termi~ka obrada posle zavarivanja. • sledljivost.5 ±1. starenje i dr.5 ±2. 12.0 ±1. npr. tip.5 ±2. • uverenje o sposobnosti zavariva~a i kvalifikaciji tehnologije zavarivanja. Sva oprema koja se koristi za obezbe|enje kvakiteta zavarene konstrukcije mora se na odgovaraju}i na~in kontrolisati i ba`dariti u utvr|enim vremenskim intervalima.5 Posle zavarivanja proverava se usagla{enost sa ugovorenim kriterijumima prihvatljivosti putem: • vizuelne kontrole. • potro{ni materijal. Za elemente koji se Neusagla{enost 12. 12. Neusagla{enost i korektivne mere. Identifikacija i sledljivost. zahtevima kako bi se spre~ila njihova nepravilna upotreba.3 Dozvoljena zako{enja i kontroli{u neophodno je predvideti korektivne mere u konkavnost ivica elemenata slu~aju da elementi ne odgovaraju specificiranim konstrukcije. npr.

a.zajed (zarez). 12.{upljina usled skupljanja. 1 ISO 6520-1:1998. 3. Grupa 4 su nalepljivanje ili nedostatak provara tj.nalepljivanje. 12. Izgled nekih gre{aka iz grupe 1. Grupa 1 su prsline ili diskontinuitet usled lokalnog loma.Classification of geometric imperfections in metallic materials.4. daje detaljniju klasifikaciju gre{aka u zavarenim spojevima. 12. • uverenje o osposobljenosti kadrova za ispitivanje bez razaranja. Sl. 2.6 Uklju~ci: 1. • zapis o kontroli mera. • zapis o ispitivanju bez razaranja i sa razaranjem. e. daje klasifikaciju gre{aka u zavarenim spojevima ostvarenim pritiskom. f. Sl. 12. 12. Zapisi o kvalitetu ~uvaju se najmanje 5 godina ukoliko druga~ije ugovorom nije utvr|eno. • zapis o specifikaciji postupka termi~ke obrade.preveliko nadvi{enje. Sl.2 Gre{ke u zavarenim spojevima Prema JUS C.4 do Sl. 12. Izgled nekih gre{aka dat je na Sl.5.nesimetri~nost.nalepljivanje.prokapljina. • zapis o popravkama i drugim nedostacima. Welding and allied processes. Welding with pressure.troske.5 Gre{ke oblika.Classification of geometric imperfections in metallic materials. • uverenje o stru~noj osposobljenosti zavariva~a. c. koji mo`e nastati kao posledica hla|enja ili naprezanja. d.utonulost.gasa. ISO 6520-2:2001. nepostojanje veze izme|u dodatnog i osnovnog materijala ili izme|u dva susedna sloja u {avu. Grupa 3 su gre{ke usled uklju~aka u ~vrstom stanju. Welding and allied processes.5. 4. . 12. Sl. Tab. Sl. 12. 12. b. Grupa 2 su uklju~ci gasa i {upljine usled skupljanja. • uverenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja. 12.020:1982 gre{ke u zavarenim spojevima su razvrstane u {est grupa i vi{e podgrupa koje imaju broj~ane oznake1.Jokovi} ZAVARIVANJE 78 • atest potro{nih materijala. Grupu 5 sa~injavaju gre{ke oblika {ava i spoja.T3. • specifikaciju tehnologije zavarivanja. Grupu 6 ~ine sve ostale gre{ke koje se ne mogu svrstati u prethodne grupe.

Aa.u nizu. Gre{ke oblika. 1063. 12. 1051.nalepljivanje na stranici `ljeba.u nizu. 1021. Uklju~ak oksida. 1061. 3023.me|udendritne. 5041. 1023.brazda.ostali.u osnovnom materijalu Zrakaste prsline. Rupa Nedovoljna debljina Gre{ka simetri~nosti ugaonog {ava Neravnomerna {irina Neravnomerno lice {ava.popre~ne.u {avu. 3021. Ab K Ba G J H Grupa Podgrupa i primedba Diskontinuitet usled lokalnog loma zbog hla|enja ili napona 1001-mikroprslina tj.volfram. Uklju~ak praha. 3011. 2012. 5091.Jokovi} ZAVARIVANJE 79 Tab.zvezdaste Ggrupa odvojenih prslina.5 Gre{ke u zavarenim spojevima Uporedna oznaka po IIW Up.izolovan (pojedina~an). 4013.bakar. 4011.nalepljivanje u korenu {ava.u ZUT. 5093. 3031. Smanjena debljina usled preteranog bru{enja. Nedostatak provara.u osnovnom materijalu Podu`na prslina. Radiogram F. 1011 -u {avu. 1032.utonulost polo`enog ili nadglavnog {ava.zajed. paralelno osi {ava. Lo{ nastavak {ava Trag uspostavljanja zavariva~kog luka Raspr{ene kapljice te~nog metala.u ZUT. Grupa 6.u {avu. 1041. 2014. 1033. 1013. Prevelik provar. [upljine usled skupljanja.gasni mehurovi u nizu.{upljine u zavr{nom krateru Uklju~ak troske. 1012. 1062. Uklju~ak metala.drugi metali.utonulost ivice {ava. 4012. 2013. 1042. 5013.izdu`eni gasni mehur. 3041. 12.loptasti gasni mehur. 1014. 3042. O{te}enje usled neodgovaraju}eg bru{enja.legura.nalepljivanje izme|u slojeva. 3043.na granici rastapanja. 1052.u ZUT. 1031. 2016izdu`eni gasni mehurovi. 6021. 1022. Gr. Preveliko nadvi{enje.u {avu.skrama ili film oksida kod Al. ravni. 2022. 2021.u osnovnom materijalu Prslina u zavr{nom krateru.mikro {upljine. 2023me|udendritne mikro {upljine. 1043.grupa gasnih mehurova. 5011 i 5012.raspr{ene kapljice volframa.utonulost horizontalnog {ava u vert.pojedina~an (izolovan).u osnovnom materijalu Gasni mehur obrazovan prisustvom zarobljenog gasa.u ZUT. [upljina usled skupljanja u korenu Sun|erast {av u korenu.ravnomerno raspore|eni loptasti gasni mehurovi. 3022. 2024. 5092.prslina sa mikroskopskim merama Podu`na prslina. Prevelika ispup~enost. 2015. O{te}enje osnovnog materijala usled uklanjanja pomo}nih zavarenih elemenata. 5094.prokapljina Gre{ka prelaza Prelivanje Smaknu}e Odstupanje od pravca Utonulost. Nalepljivanje. 2011. Tab.podu`na.utonulost ugaonog {ava.u {avu.u osnovnom materijalu Razgranate prsline.radiBroj ogram 100 Grupa 1 101 102 103 104 105 106 201 202 301 302 303 304 400 402 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 601 602 603 604 605 606 D E Ea Eb E Ec E E A. O{te}enje od seka~a. 1053.u ZUT. Grupa 5.4 Grupa 3 Grupa 2 . 3012. 3013-ostali.

5 mm/1m.5 mm/1m. prema Tab.6 mm/1m. 12. Kontrola raspona i du`ina konstrukcije1.Ugaonici i neuklje{teni {ta~a. Dozvoljena odstupanja pojedinih du`ina ili raspona konstrukcije ne sabiraju se. max 16 1 mm/1m. 1 .8 mm/1m. Kontrola nadvi{enja konstrukcije.7. 12. jer dozvoljeno odstupanje va`i za ukupnu du`inu konstrukcije koja je sastavljena iz vi{e delova. Vizuelna kontrola. max 8 mm 1 mm/1 m. max 8 mm povi oblika Ι u ravni norpodvlake. 2. primarna uloga kontrole zavarenih spojeva je kontrola pre i u toku zavarivanja. utonulost itd. Tab. Sl. 1 mm/1m za h>1 m nosa~a h. 1.visina rebra (izbo~ine) Glavna ukru}enja 1 mm/1m Dozvoljeno odstupanje ravnih delova u obliku slova ″S″ je polovina navedenih vrednosti. Dozvoljena odstupanja nadvi{enja od teorijskih vrednosti u pojedinim ta~kama konstrukcije su:∆y=±2 mm za y<50 mm.8 mm/1m. Sl. Kontrola linearnosti ravnih povr{ina. max 6 mm 0. Du`ine pojedinih delova konstrukcije ili rasponi konstrukcije manji od 10 m ne smeju odstupati od nazivne vi{e od ±3 mm. 12. 4. 12. a za svakih narednih 10 m ili zapo~etih 10 m dozvoljeno odstupanje je ±1 mm. prelivanje. max 10 mm [tapovi glavnih re{etkastih nosa. Ova kontrola obuhvata sve zavarene spojeve sa obe strane i pomo}u nje se mogu otkriti gre{ke kao {to su: nedostatak provara u korenu. zarezi. veza~i. Dozvoljeno odstupanje ravnih delova od prave linije jednako je proizodu du`ine dela i dozvoljenog odstupanja na 1 m du`ine.6. Vizuelna kontrola se vr{i golim okom ili lupom sa pove}anjem 10 puta. 3. max 7. max 15 mm savijanja mm Nosa~i u ravni ⊥ 0. prokapljine.teoretska kriva.5 mm na ravan savijanja Rebra limenih 1 mm za h≤1000 mm. Kontrola raspona i du`ina konstrukcije i kontrola linearnosti ravnih povr{ina vr{i se i u toku pripreme elemenata i u toku monta`e.stvarna kriva nadvi{enja. 12. 0. na konstrukciji i zavarenim spojevima vr{i se kontrola postupcima koji se mogu podeliti u dve grupe: kontrola bez razaranja i kontrola sa razaranjem. 12. • s obzirom na neponovljivost proizvodnog procesa i vrednost konstrukcije. Du`ine delova konstrukcije koji su sa obe strane ~eono spojeni mogu da odstupaju u minusu do max 2 mm.3 Kontrola zavarenih spojeva posle zavarivanja Kontrola zavarenih spojeva ima dve specifi~nosti: • iz zavarene konstrukcije se ne mogu uzimati uzorci za fizi~ko-mehani~ka i hemijska ispitivanja metodama sa razaranjem.Jokovi} ZAVARIVANJE 80 12. malnoj na glavnu ravan Nosa~i u ravni 0.6 Dozvoljena odstupanja ravnih elemenata po 1 m du`ine za konstrukcije I i II razreda. Naziv Oblik I razred II razred i Ι u glavnoj ravni nosa~a 0.7Odstupanje nadvi{enja konstrukcije. 2. Posle zavarivanja. Za du`ine konstrukcije i raspone iznad 10 m dozvoljeno odstupanje je ±3 mm za prvih 10 m. :∆y=±1 mm za svako dalje celo ili zapo~eto pove}anje mere y za 25 mm. Postupci kontrole bez razaranja su /55/: 1. prsline.

12.5÷2 puta u odnosu na radni pritisak.8 Odre|ivanje mera {ava univerzalnim {ablonima. Kontrola zavarenih Kontrola Zavareni spojevi koji treba da su nepropustljivi za fluide pod normalnim ili povi{enim pritiskom (kotlovi.merenje nadvi{enja {ava. se lako udara ~eki}em ~ije je ~elo zaobljeno.Jokovi} ZAVARIVANJE 81 5. Konstrukcije koje ne rade pod povi{enim pritiskom ispituju se spojeva na nepropustljivost.merenje nadvi{enja {ava. Kontrola oblika i mera {ava. d. pretvaraju}i ih u elektri~ni impuls.1d a kod ugaonih 0. Nailaskom na gre{ku pove}ava se intenzitet odbijenih talasa koji se primaju u istoj glavi i registruju na ekranu defektoskopa kao pikovi (maksimumi). 12.5)-5. nalivanjem vode u njih pod pritiskom od 2 bara. gasovodi) ispituju se na nepropustljivost po vi{e postupaka. b. Ove vibracije predstavljaju ultrazvuk ako im je frekvencija iznad 20 kHz. koji ukazuju na postojanje gre{ke u spoju.ra~unska debljina {ava. Za kontrolu zavarenih spojeva koriste se transverzalni talasi (vibracije su normalne na pravac prostiranja talasa) koji se upu{taju u materijal pod odre|enim uglom. a jedan od njih je i kontrola hidrauli~nim pritiskom. dr`i se 5÷6 minuta. da vibriraju u skladu sa promenom polarnosti naizmeni~nog napona koji se dovodi na krajeve kristala.9. 12. Ispitivana konstrukcija se napuni vodom. 6.debljina osnovnog materijala.za emituje impulse ultrazvu~nih talasa2 kroz kontrolu {irine i nadvi{enja. Pijezoelektri~ni efekat se koristi i za prijem odbijenih ultrazvu~nih talasa i njihovo pretvaranje u elektri~ni signal ~iji se intenzitet. Dozvoljeno nadvi{enje kod su~eonih spojeva je 0. Mere i oblik {avova1 se kon-troli{u pomo}u {ablona. 12. 12. Mere {avova na crte`ima smatraju se minimalnim i nije dozvoljeno njihovo negativno odstupanje. a. Za otkrivanje skrivenih gre{aka (prsline. Sl. nedostatak provara. c. b. Odstupanje debljine ugaonih {avova u plusu je ∆a≤(50-a0. Na ispitivanoj konstrukciji nigde se ne smeju pojaviti tragovi vode. pa se pritisak pove}a 1. kao {to su kvarc ili barijum titanat. 1 . posle ~ega se spu{ta na radni pritisak. Zona oko {ava. Kontrola zavarenih spojeva ultrazvukom. a merenjem intenziteta odbijenog ili prelomljenog zraka odre|uje se prisustvo gre{ke u materijalu. Nailaskom na granicu gre{ke. d. da ne bi do{lo do o{te}enja konstrukcije.9 [abloni za merenje grani~nih mera {ava. 2 Ultrazvu~ni talasi predstavljaju elasti~ne vibracije materijalnih ~estica frekvencijom iznad 20kHz.1a. Sl. a. posle poja~avanja. Sl. ultrazvu~ni talas se prelama i odbija. uklju~ci gasa i troske) u su~eonim.8 i Sl. vodovodi. preklopnim i T-spojevima koristi se impulsni eho metod ultrazvu~nog ispitivanja. koja ima razli~itu zvu~nu propustljivost od osnove. Ovde je a.merenje debljine ugaonog {ava. Ultrazvu~na glava 12. osobini nekih kristala. 7. odnosno u oba slu~aja mora biti manje od 2 mm.za kontrolu debljine zavareni spoj i prima odbijene talase ugaonog {ava. {irine 15÷20 mm. parovodi. Dobijanje ultrazvu~nih talasa zasniva se na pijezoelektri~nom efektu tj. mo`e pratiti na ekranu defektoskopa.merenje debljine su~eonog {ava.

12.sa jednostruko odbijenim impulsom za d<20 mm.1)x10-8 cm.10 Kontrola su~eonih spojeva ultrazvu~nim talasima. Anoda (3) od volframove plo~ice vezana je za pozitivan pol generatora tako da ubrzava i privla~i elektrone emitovane sa katode. kao dokaz njenog postojanja. 12. Sl.006÷3. Pri udaru u anodu elektroni svoju kineti~ku energiju tro{e na zagrevanje anode i osloba|anje rentgenskih zraka.{av.direktnim impulsom za d>20 mm.kosa za gama ili rentgensku radiografiju. 1. Sl. tako da mogu prolaziti kroz metale relativno velikih debljina1. Rentgenski zraci se dobijaju u rentgenskoj cevi u kojoj je visoki vakuum. c. Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 82 12.10.11.Kontrola ultrazvukom.11 Kontrola zavarenog spoja ultrazvukom. dvostruko ili vi{estruko odbijeni talasi.zraci su elektromagne-tni talasi relativno malih talasnih du`ina. pri ~emu se mogu koristiti direktni ili jednostruko. a. 12. zavarent 8.sa dvostruko odbijenim impulsom za d<20 mm. 12. ultrazvu~na glava. naprimer osvetljavanjem fotografske folije. tako da se njegovim merenjem. d. koje obezbe|uje kvalitetan zvu~ni kontakt izme-|u ultrazvu~ne glave i osnovnog materi-jala. povr{ina oko {ava. 12.ekran defektoskopa.12. b. 12. Ultrazvu~nim ispitivanjem ne mo`e se dobiti snimak otkrivene gre{ke. Sl. Odre|ivanje mere gre{ke vr{i se prema Sl. 2. zbog ~ega se ovaj postupak koristi kao prethodni postupak 12. Rentgenski ili X. 12. {irine 50÷80 mm. Sl.12. Inten-zitet zraka koji su pro{li kroz ispitivani materijal smanjuje se ako zraci nai|u na gre{ku. (0. Sl. b.10. mora se o~istiti i premazati slojem kontaktnog ulja. Pre po~etka kontrole. mo`e otkriti gre{ka u materijalu i napraviti njen snimak. a. Zbog toga dolazi do termoelektronske emisije elektrona. Kontrola zava-renih spojeva rentgenskim zracima.13. 1 . Ultrazvu~na glava se pomera sa obe strane {ava.odre|ivanje visine gre{ke 2. 1. Prolaskom struje kroz katodu od volframove `ice(1) koja je vezana za negativan pol generatora. 12.odre|ivanje du`ine gre{ke 2. ona se zagreva na 2000÷2400oC.sa vi{estruko odbijenim impulsom za d<8 mm.

tro{kovi ispitivanja su relativno mali.rentgenski debljine sa rupama razli~itog pre~nika /59/. Tm170 i dr. 57. γ-zrake. pri ~emu se ja~ina zra~enja pode{ava izborom vrste radioaktivnog izotopa /56. postavljaju se sa obe strane filma. vreme ekspozicije kra}e nego kog ispitivanja γ−zracima.snop razli~ite debljine ili od perforiranog lima razli~ite ili iste elektrona. mogu}e je panoramsko snimanje. vrste folije1.radioaktivni izvor. Kvalitet dobijene slike tj. 12. 1 . 1. Pravac zra~enja uglavnom treba da je normalan na lice {ava a fokusno rastojanje treba da obezbedi dobijanje jasnog snimka. Kontrola zavarenihb spojeva γ-zracima 12. tako da imaju mo} prodiranja u metale na veliku dubinu. 4. 12. fokusno rastojanje. ure|aji nisu opasni kada se ne koriste. 2. 2 Jezgra radioaktivnih elemenata se raspadaju i emituju α i β ~estice i elektromagnetne talase. 3. Vreme ekspozicije zavisi od: ja~ine zra~enja. zraci. mm do 30 do 30 60÷150kV do 100 do 150 200÷400 kV do 200 1÷2 MV do 500 10÷30 MV Op{te karakteristike ispitivanja rentgenskim zracima su: jasni i kontrastni snimci. 7.14.13 Princip rentgenske kontrole Indikatori kvaliteta snimka su izra|eni od serije `ica zavarenih spojeva. 12. 12. Tab.14)x10-8 cm. radioaktivni izotop stalno zra~i.poklopac. Ir192. 12. kao izvori zra~enja koriste se radioaktivni izotopi: Co60. Principijelna {ema ispitivanja zavarenih spojeva γ-zracima2 data je na Sl. 5. 2. ispitivanja su isti kao i kod ispitivanja rentgenskim zracima.kaseta.14 Kontrola zavarenih spojeva γ-zracima. mogu}e je snimanje na terenu jer nije potreban izvor struje. Sl. Tab.anoda. 5. 6. vrste i osetljivosti filma.7. 3. 59/ Karakteristike γ-radiografije su: ure|aj je malih mera pa je mogu}e snimanje te{ko pristupa~nih mesta. Napon 9. Intenzitet zra~enja zavisi od vrste i debljine materijala koji se ispituje. 7.γ-zraci.14. 12. fokusnog rastojanja.7. pa je potrebna konstantna i Folije su naj~e{}e od olova. minimalna veli~ina gre{ke koja je registrovana na snimku. Sl. 6. oni se naj~e{}e odre|uju eksperimentalno za date uslove ispitivanja ili iz odgovaraju}ih dijagrama /4/.kaseta. odnosno od napona izme|u katode i anode. obrazovanje slike i da spre~e uticaj sekundarnog zra~enja. a slu`e da ubrzaju razlaganje srebro nitrata tj.film. S obzirom da su parametri ispitivanja me|usobno zavisni i uslovljeni. potvr|uje se pomo}u indikatora kvaliteta snimka koji se postavlja preko {ava na mestu snimanja.film.003÷1. 57. mm legura.Jokovi} ZAVARIVANJE 83 Pri ispitivanju zavarenih spojeva rentgenskim zracima potrebno je odrediti parametre ispitivanja kao {to su /56. 58.folija. ure|aji su te{ki za rukovanje. 58/: vreme prozra~ivanja ili vreme ekspozicije.folije od Pb. ~esto su u otkazu i odr`avanje je skupo. 12. 4. Cs132. debljine i vrste materijala koji se ispituje. Parametri snimanja tj.katoda. intenzitet zra~enja i pravac i smer zra~enja.ekspona`ni ure|aj. (0. 1.15. 12. U zavisnosti od vrste osnovnog materijala i njegove debljine.izotop. ~ija je talasna du`ina relativno mala. Sl. Naponi na rendgenskoj cevi Debljina Debljina lakih ~elika.

4-gre{ka u {avu. 11. Sl. vreme ekspozicije je du`e nego kod rentgenografije. 12. 2. Postupak se koristi za otkrivanje gre{aka koje izlaze na povr{inu zavarenog spoja. Ovo skretanje toka magnetnih linija se snima na magnetnu traku. .15. istim postupkom. mikrostruktura. istim materijalom i sa istim zavariva~em kao i konstrukcija kojoj pripadaju tj. Sl.16 [ema magnetografi~ke kontrole 12.pokretni magnet. 3. 61. 2. 12.to~Ovim ispitivanjima se odre|uju mehani~ke osobine i kovi. 62.Jokovi} ZAVARIVANJE 84 12. 12. slo`ena za{tita i ~uvanje. 1. linije magnetnog polja skre}u. Posle toga se odstrani vi{ak penetranta i na ispitivanu povr{inu nanese razvija~ u obliku te~nosti ili praha. 12.`i~ani indikator. Zbog kapilarnog dejstva penetrant prodire u gre{ke (prsline ili poroznost). 1.16. 10. Postupci ispitivanja zavarenih spojeva definisani su u odgovaraju}im standardima /60. koju reprezentuju. a zatim se sa magnetne trake na ekranu defektoskopa mo`e dobiti vidljiv prikaz magnetnog polja. Na povr{inu zavarenog spoja nanese se sloj penetranta koji mo`e biti obojen ili fluorescentan. snimci manje kontrastni i jasni nego pri ispitivanju rentgenom. Uzorci za ova ispitivanja se ne odsecaju iz konstrukcije ve} se posebno izra|uju na privarenim nastavcima ili posebnim komadima od istog materijala koji se zavaruju istovremeno.broj snimka. Kontrola zavarenih spojeva penetrantima.15 Polo`aj indikatora kvaliteta snimka i broja snimka. Ovim postupkom se vr{i kontrola zavarenih spojeva debljine osnovnog materijala 1÷16 mm. Kontrola zavarenih spojeva magnetnim poljem. Pri nailasku na gre{ke u zavarenom spoju. Ispitivanje zavarenih spojeva razaranjem zavarenih spojeva. Po isteku vremena razvijanja na povr{ini zavarenog spoja }e se pojaviti vizuelni prikaz gre{ke. 63/.magnetna traka. Sl.

1) 13. Sl.13. U toku rezanja.13.5 O2= Fe2O3+Q2 3Fe + 2O2= Fe3O4+Q3 Sl. koja. re`e. Da bi se neki metal mogao oksiacetilenski rezati.13. 3. otvaranjem ventila 5 dovodi se u mlaznicu kiseonik za rezanje. To omogu}ava da se oksidi u te~nom stanju lako izduvaju iz reza. dok se 15% dobija od plamena za predgrevanje. Sl. Fe + 0. Oksidi u ~vrstom stanju (na pr.kiseonik za Navedene uslove ispunjavaju samo niskougljeni~ni i rezanje. Sl. Temperatura predgrevanja za `elezo i ~elik iznosi 1300÷15000C. 2. pa kiseonik za rezanje mo`e da do|e u dodir sa donjim slojevima metala. 1. predgreva-nje.13. 13. {to dovodi do stvaranja reza. prikazana je {ema gorionika za oksiacetilensko rezanje na principu injektora.2.13.ventil zaacetilen.metal koji se niskolegirani ~elici. zagreva donje slojeve metala. [ema gorionika za oksi13 acetilensko rezanje.13. potrebnom brzinom rezanja. ako metal sagoreva pri topljenju. mora da ispunjava slede}e uslove /4/: • Temperatura po~etka sagorevanja metala mora biti ni`a od njegove temperature topljenja.13.ventil za kiseonik za rezanje. kod aluminijuma) prekrivaju povr{inu metala i onemogu}avaju dodir kiseonika za rezanje sa Sl. 2-injektor.1 Gorionici za oksiacetilensko rezanje Na Sl. 1. Predgrevanje je neophodno za po~etak odvijanja reakcija sagorevanja.3) 13.2. a zatim se kroz sredi{nji kanal pusti kiseonik za rezanje. pravolinijski ili krivolinijski.Jokovi} ZAVARIVANJE 85 13. 3. dobija se {irok i hrapav rez zbog isticanja metala sa njegove povr{ine. stvaraju}i u njemu otvor. po{to rezanja. 5. metal mora sagoreti pre nego {to se rastopi. Sl. koji se naj~e{}e koristi u industriji. Na taj na~in je .plamen za ona pove}ava brzinu hla|enja i ote`ava predgrevanje metala. • Temperatura topljenja oksida metala (koji se obrazuju pri rezanju). 5.sagoreli metal (troska) Oksidacija `eleza pri oksiacetilenskom rezanju ~elika odvija se po reakcijama: (13.rez. Kada se metal predgreje na potrebnu temperaturu. zajedno sa toplotom od plamena za predgrevanje. To omogu}ava da se proces sagorevanja metala postepeno pro{iri na ~itavu debljinu osnovnog materijala koji se re`e. koja na izlazu iz mlaznice daje plamen za predgrevanje. tako da povr{ine reza postaju ravne i ~iste. (13. mlaz kiseonika za rezanje probija metal. Oslobo|ena koli~ina toplote (Q1+Q2+Q3) ~ini 85% potrebne toplote za rezanje. Me|utim. 13. mora biti ni`a od temperature topljenja samog metala. ako sagori pre nego {to se rastopi. 4. Tada po~inje sagorevanje metala uz izdvajanje toplote.1. Na kraju.mlaznica (dizna). (13.1. Otvaranjem ventila za kiseonik i ventila za acetilen dobija se sme{a. tj.2. Zatim se gorionik za rezanje kre}e.2) 13. koji pada na zagrejani metal.1 [ema oksiacetilen-skog metalom.1 TERMI^KO REZANJE Oksiacetilensko rezanje Osnovni metal prvo se predgreje plamenom do temperature po~etka sagorevanja.5 O2 = FeO+Q1 2Fe + 1. Visok kvalitet reza posti`e se samo ako metal sagori u ~vrstom stanju. 4.ventil zakiseonik. mlaz kiseonika za rezanje izbacuje iz reza sagoreli metal (trosku). a pove}ava se sa porastom sadr`aja ugljenika u metalu. • Metal ne treba da ima veliku toplotnu provodnost. tj.

U zavisnosti od debljine lima koji se `eli rezati. koje zavise od konstrukcije gorionika za rezanje (srednje vrednosti su: a=2 mm. Rezanje po~inje predgrevanjem metala u po~etnoj ta~ki do temperature po~etka sagorevanja. odnosno broja: 13.3 Izgled mlaznica za rezanje. Produktivnost rezanja u velikoj meri zavisi od ~isto}e kiseonika. Suvi{e velika brzina rezanja daje grubo izbrazdanu povr{inu reza. dok se ma{insko rezanje izvodi naj~e{}e u horizontalnom polo`aju. U Debljina lima.2 Tehnologija rezanja Pre po~etka rezanja. dok je mogu}e rezanje u svim pravcima. Ru~no rezanje mo`e se vr{iti u svim polo`ajima. povr{ina metala na liniji reza treba da bude o~i{}ena od boje i korozije.4) 13.02 mm).13. dok suvi{e mala brzina dovodi do rastapanja ivice reza na ulaznoj strani i pove}anje {irine reza. 2. ~iji mlaz probija ~itavu 1.kiseonik za debljinu metala. odr`ava se plamen za predgrevanje. U toku ~itavog procesa rezanja. a i k . Izbor dizni (mlaznica) za oksiacetilensko rezanje Tab.3 prikazan je izgled mlaznica za rezanje /31/. Smanjivanje napona i deformacija osnovnog materijala. dolazi do obrazovanja sopstvenih napona. a zatim brzo hladi zbog . Sa zadnje strane osnovnog materijala koji se re`e mora biti slobodan prostor. Najpodesnije su mlaznice sa isticanjem sme{e za predgrevanje oko kiseonika za rezanje. Ovakve mlaznice se naj~e{}e koriste kod ru~nog i ma{inskog oksiacetilenskog rezanja. Zato se ivica reza posle hla|enja skra}uje.1. mm. Formula (13. Ovde je deo za predgrevanje i deo za rezanje sme{ten u jedan gorionik.13. mm 3÷30 30÷100 100÷200 200÷300 toku procesa rezanja. Zbog neravnomernog zagrevanja u toku procesa rezanja. rezanje zatim.1. dok se na izlaznoj strani rez pro{iruje za 10÷15%. Brzina kretanja gorionika bitno uti~e na kvalitet reza. d . {to mo`e dovesti do ometanja procesa rezanja i znatnog pro{irenja reza. ~etni otvor na ma kom mestu njegoBroj unutra{nje dizne 1 2 3 4 5 6 ve povr{ine. Sloj metala pored ivice reza {irine 2÷5 mm zagreva se iznad AC3. [irina reza zavisi od debljine oanovnog mareijala koji se re`e i iznosi: (13. Deo gorionika za predgrevanje je isti kao kod gorionika za gasno zavarivanje sa usisavanjem. odakle Debljina lima. Sl. koja treba da je 99%.sme{a za predgrevanje. mo`e se posti}i mehani~kim skidanjem sloja metala oko ivica reza. stvaraju}i otvor.debljina osnovnog materijala.13.{irina reza. dok se u sloju metala oko ivice reza pojavljuju zate`u}i naponi.13. otvara ventil kiseonika za rezanje.4) odre|uje {irinu reza na ulaznoj strani. Sni`enje ~isto}e kiseonika za 1% pove}ava vreme rezanja za 10÷15% i potro{nju kiseonika za 20÷30%. ravnomerno pomera po liniji reza.Jokovi} ZAVARIVANJE 86 omogu}eno da se sa istim gorionikom vr{i predgrevanje i rezanje metala. vreme po~etnog predgrevanja iznosi 5÷40 sekundi. Rezanje se naj~e{}e po~inje od ivice a ako je debljina osnovnog materijala od 50÷80 mm mogu}e je probiti poTab. kako bi se izbeglo odbijanje i vrtlo`enje mlaza kiseonika za rezanje. Gorionik za rezanje se.13.konstante. k= 0. Tada se Sl. na telo gorionika za rezanje stavlja se mlaznica (sa unutra{njom i spolja{njom diznom za rezanje) odgovaraju}eg pre~nika. mm. vrh gorionika za rezanje mora zadr`ati isto odstojanje od povr{ine osnovnog materijala. Ovi naponi se mogu poni{titi samo otpu{tanjem. δ= a+ k d mm gde je: δ . Na Sl. mm 3÷10 10÷30 30÷60 60÷100 100÷200 200÷300 se nastavlja rezaBroj spolja{nje dizne 1 2 3 4 nje po liniji reza. U zavisnosti od debljine metala i stanja njegove povr{ine.

gorionik }e na limu (2) izrezati obradak identi~an konturi.3%. ~ije povr{ine nije potrebno naknadno mehani~ki obra|ivati. greda mo`e da se kre}e u svim pravcima. Sl. (7) je normalna na {ine i mo`e da se kre}e u pravcu svoje ose. 13.4 Polo`aj gorionika za rezanje kod nepokretne. pri ~emu uvek ostaje normalna na {ine. Greda (1) jednim krajem vezana je za nepokretni oslonac. Na gredi se nalazi glava za navo|enje (4) i gorionik za rezanje (1).5 Kinematske {eme stacionarnih ure|aja za oksiacetilensko rezanje Na Sl.1.4. Ovi poluautomati su samohodni ure|aji. U tu svrhu mo`e se na gorionik za rezanje montirati vi{eplameni gorionik za predgrevanje.13. ~ija se brzina kretanja mo`e kontinualno menjati.5-b prikazana je principijelna kinematska {ema za polarni koordinatni sistem. dok kod debljine 150÷200 mm iznosi oko 3 mm. Prenosni ure|aji Sl. pa je naj~e{}e potrebna njena naknadna mehani~ka obrada. Rez visokog kvaliteta. Sl. prolaze}i kroz kolica. Mogu imati 1÷20 gorionika. mali su i lako se prenose. Na Sl. Imaju jedan.3 Ure|aji za oksiacetilensko rezanje Pri ru~nom oksiacetilenskom rezanju dobija se neravna povr{ina reza. za pravougli koordinatni sistem. ali je neophodno kod ~elika sklonih kaljenju. ~elici sa pove}anim sadr`ajem ugljenika debljine 100 mm imaju zonu uticaja toplote {irine do 6 mm. {to zna~i da postoje uslovi za kaljenje metala. Ugljeni~ni ~elici sa sadr`ajem ugljenika do 0. Oni mogu biti op{te i specijalne namene. Na drugom kraju grede (2) nalazi se glava za navo|enje (3) i gorionik za rezanje (4). odnosno mogu biti prenosni i stacionarni. sa kojima mogu da re`u istovremeno. pri ~emu gorionik za rezanje re`e lim (6) po konturi identi~noj sa konturom otvora na {ablonu. Stacionarni ure|aji mogu biti automatski i poluautomatski. ve} se pojavljuje samo sorbit. To nastaje kao posledica vibracija ruke radnika i neravnomerne brzine kretanja gorionika. . [ine (3) su Sl. Sl. Kre}u se po povr{ini metala koji se re`e. Pri rezanju niskougljeni~nog ~elika debljine 10 mm. Mogu da re`u pravolinijski i kru`no.13. Kada se glava za navo|enje vodi po ozna~enoj konturi (5). a drugim za gredu (2) preko zgloba. Skidanje sloja metala oko ivice reza pre zavarivanja nije potrebno kod niskougljeni~nog ~elika. Greda poluautomata.13. Sa gorionicima za rezanje normalne konstrukcije mogu se rezati materijali debljine do 300 mm. {irina zone uticaja toplote iznosi 1 mm. pri oksiacetilenskom rezanju prakti~no se ne zakaljuju. Elektromagnetna osovinica vodi glavu za navo|enje po otvoru {ablona (5). Me|utim. Ukoliko se kod takvih ~elika neposredno pre rezanja izvr{i predgrevanje.13. Za rezanje materijala ve}e debljine (do 2000 mm) upotrebljavaju se gorionici specijalne konstrukcije.13. koji mogu da re`u istovremeno.13. dva ili tri gorionika za rezanje. Na taj na~in. dok se po njima kre}u kolica (6). su poluautomati. [irina zone uticaja toplote zavisi od hemijskog sastava i debljine metala koji se re`e.13. mo`e se dobiti samo upotrebom ure|aja za oksiacetilensko rezanje. mogu}e je smanjiti promenu strukture oko ivica reza.5-a prikazana je principijelna kinematska {ema stacionarnih ure|aja. koji se u praksi naj~e{}e i koriste.Jokovi} ZAVARIVANJE 87 odvo|enja toplote u hladan metal oko reza.

radni gas se ubrzava. Rezanje plazmom se mo`e vr{iti ru~no ili sa ure|ajima za rezanje. livenog gvo`|a i obojenih metala. Stacionarni ure|aji za oksiacetilensko rezanje koriste se prvenstveno kod serijske proizvodnje i to naro~ito ure|aji sa vi{e gorionika za rezanje. . Pri debljinama metala koji se re`e iznad 15 mm. disocira i jonizuje.15 mm. Kod foto sistema. Sl.plazmatron sa jednim koji koristi dva nezavisna gasa i to : gasom. a mlaznica od bakra. a od tela gorionika izolovane su elektri~nim izolatorom. Luk se uspostavlja izme|u netopive elektrode i metala koji se re`e. b. Prolaze}i kroz elektri~ni luk. aluminijum.3 Elektrolu~no rezanje Ovaj postupak se koristi za rezanje ugljeni~nih i ner|aju}ih ~elika. oksiacetilensko rezanje ima ve}u produktivnost nego elektrolu~no rezanje ugljenom elektrodom. glava za navo|enje je snabdevena to~ki}em sa zupcima.13. Pri kori{}enju vodonika kao radnog gasa. 1:5 ili 1:10).6-a data je {ema gorionika (plazmatrona) za rezanje plazmom. a. Na Sl. igla glave za navo|enje se rukom vodi po konturi crte`a.6-b prikazan je plazmatron Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 88 Kod stacionarnih ure|aja za oksiacetilensko rezanje. U plazmatron se neprekidno dodaje radni gas. Pri rezanju sa grafitnom elektrodom. glava za navo|enje se uz pomo} elektromagnetne osovinice vodi po ~eli~nom {ablonu. Kod rezanja ovim elektrodama.plazmatron sa dva gasa. Obe se hlade vodom.13. 13. crte` i izrezani obradak mogu biti u razli~itoj razmeri (na pr. oksiacetilensko rezanje je ekonomi~nije od mehani~kog rezanja. Na Sl. glava za navo|enje se pomo}u fotoelementa vodi po liniji crte`a. Produktivnost rezanja sa argonom ili azotom je ni`a nego kod rezanja sa vodonikom.1÷0. koristi se jednosmerna struja prave polarnosti. Pri rezanju limova debljine 5 mm i vi{e. Ovim postupkom se mogu rezati niskougljeni~ni.2 Rezanje plazmom Rezanje plazmom sastoji se u topljenju metala mlazom plazme. Temperatura plazme iznosi do 20 000÷30 0000C.13. a zavisi od vrste radnog gasa. Plazma izlazi iz mlaznice velikom brzinom i udara u povr{inu metala koji se re`e. 13. Netopljiva elektroda izra|ena je od volframa ili cirkonijuma. niskolegirani i ner|aju}i ~elici. treba omogu}iti da rastopljeni metal slobodno oti~e iz reza. Pri elektrolu~nom rezanju ugljenom elektrodom. 31. Kod ru~nog sistema. Oksiacetilensko rezanje prema crte`u ili {ablonu mo`e biti izvedeno sa ta~no{}u od 0.6 [ema rezanja plazmom. Kao radni gas mo`e se koristiti i samo argon ili azot. tehni~kog azota kao radnog gasa i argona kao za{titnog gasa. Zato se preporu~uje da se vodonik koristi u sme{i sa argonom ili azotom. dok odstupanje pravog ugla izme|u povr{ine lima i povr{ine reza nije ve}e od 10÷15′. 64/. zbog vrlo visokih temperatura njegove plazme pove}ava se tro{enje otvora mlaznice vi{e nego kod drugih gasova. bakar i njihove legure. obrazuju}i mlaz plazme. koji se zatim oduva iz reza /4. Kod mehani~kog sistema. Pri tome. koristi se nekoliko sistema za navo|enje po konturi. Koristi se jednosmerna struja prave polarnosti.13. Za{titni gas {titi elektrodu od oksidacije. Pre~nik kanala mlaznice iznosi 3÷5 mm. koji se kre}e po konturi u obliku rebra postavljenog na metalnu traku. za istu struju mo`e se koristiti elektroda manjeg pre~nika a {irina reza je tako|e manja. Kod elektromagnetnog sistema.

[ema elektrolu~no-kiseoni~nog struja prave polarnosti. Taj postupak rezanja metala zove se vazdu{no-elektrolu~no rezanje. Zato gorionici imaju deo za predgrevanje pove}ane snage. ve} se naj~e{}e koristi pri rezanju konstrukcija za otpad.Jokovi} ZAVARIVANJE 89 Kod elektrolu~nog rezanja metalnom oblo`enom elektrodom.metalna cev. predgrevanje vr{i elektri~ni luk. Mogu se rezati materijali debljine 100÷120 mm. koristi se podvodno paljenje plamena pomo}u specijalnog upalja~a.13. 13. Kvalitet i ~isto}a ivica reza kod elektrolu~nog rezanja su znatno lo{iji nego kod oksiacetilenskog rezanja. Naj~e{}e se koriste elektrode ~iji je presek prikazan na Sl. Specijalna obloga ovih elektroda pove}ava stabilnost luka. Kao izvori struje koriste se standardni ure|aji za zavarivanje. Koristi se jednosmerna struja prave polarnosti. Sl. Kod ovog postupka rezanja. koristi se jednosmerna ili naizmeni~na struja. 1. Kada se ne zahteva kvalitetan rez. Mogu se rezati materijali debljine do 80 mm. 2. pa je ote`ano njegovo rezanje. Oksiacetilensko rezanje. Nedostaci ovog postupka su: potreba za sna`nim izvorom struje i nagli pad brzine rezanja sa porastom debljine metala koji se re`e. a prevu~ena je vodonepropusnim premazom. dok kiseonik slu`i za rezanje metala. . Sl. Potro{nja rezanja. koga obrazuju produkti sagorevanja. zbog intenzivnog hla|enja. koje imaju tanku metalnu oblogu i vodonepropusni premaz. I ovde se mora obezbediti slobodno oticanje rastopljenog metala iz reza. a luk se uspostavlja izme|u elektrode i metala koji se re`e. metal koji se re`e u toku procesa rezanja intenzivno se hladi vodom. Elektrolu~no-kiseoni~no rezanje. Oksiacetilenski plamen gori u gasnom mehuru. Oksiacetilensko rezanje pod vodom ima veliku produktivnost. elektrolu~no rezanje nema {iroku primenu. kiseonika iznosi 6÷10 m3/h.13.4 rezanje Termi~ko rezanje pod vodom Pri rezanju pod vodom. elektrolu~no rezanje se koristi za rezanje materijala debljine 20÷30 mm.7-a. Zbog toga. odnosu na oksiacetilensko rezanje pod vodom. Pod vodom se naj~e{}e koriste slede}i postupci rezanja: Elektrolu~no rezanje. Tako|e se mogu koristiti ugljene i grafitne elektrode. pri uno{enju elektrode u rez. ali sa 10÷15 puta ja~im plamenom.za{titni sloj. Preporu~uje se za rezanje materijala debljine do 10÷15 mm. Izvodi se metalnom oblo`enom elektrodom. Bolji kvalitet reza posti`e se ako se iz zone reza udaljava pomo}u mlaza vazduha pod pritiskom. Zbog mogu}eg ga{enja plamena za predgrevanje pri njegovom spu{tanju u vodu do mesta rezanja. ja~ine 250÷350 A. a glavni problem predstavlja paljenje i regulisanje plamena za predgrevanje. Za ovaj postupak mo`e se koristiti i ugljena ili grafitna elektroda.13. Elektroda je u obliku cevi. Koristi se jednosmerna Sl. koja je za 20÷30% ve}a od struje potrebne za zavarivanje. Proces oksiacetilenskog rezanja pod vodom izvodi se na isti na~in kao na vazduhu. usporava topljenje elektrode i izolacije jezgra elektrode od osnovnog materijala. pre~nika 6÷7 mm.7-b. ja~ine 500÷1000 A.13.7. Kiseonik za rezanje se dovodi kroz elektrodu. {to je 4÷5 puta manje u 3-kanal za dovod kiseonika za rezanje. Obloga elektrode je specijalnog sastava.

vrsta osnovnih materijala. Veza izme|u atoma osnovnog metala i atoma lema se uspostavlja na grani~noj povr{ini izme|u osnovnog materijala i {ava koja se naziva lemni spoj kao rezultat slede}ih procesa: 1. fizi~ko-hemijski procesi koji se odvijaju pri lemljenju. potencijal jonizacije i elektronegativnost. 14.1 [ematski prikaz mogu}e strukture zalemlemljenju. Lemljenje se vr{i na povi{enim temperaturama ali ispod temperature topljenja osnovnog materijala tako da se. osobine.sekundarno po vi{e osnova. tvrdi metal. porcelan. Lem se mo`e unositi u zazor na razli~ite na~ine: prethodno se umetne u ~vrstom stanju. pouzdanost spojeva je znatno ve}a nego pouzdanost ljenog spoja. LEMLJENJE 14. Razli~ite faze obrazovanja lemnog {ava (lemljenja) se me|usobno preklapaju tj. spojevi. Atomi osnovnog metala se rastvaraju u te~nom lemu obrazuju}i te~ni rastvor. 4. Komponente tj. lema i topitelja. ~ija {irina zavisi od temperature. zona. 4. raznorodni metali.difuziona zavarenih spojeva2 /66 /.primarno kristaliPostoji vi{e desetina postupaka lemljenja koji se me|usobno razlikuju sala faza. 1. grafit i poluprovodnici. Zalemni spoj se mo`e rasturiti bez o{te}enja obradaka. a u gradnji kosmi~kih aparata ~ak 25 puta. nemetali i metali sa nemetalima1. 3. hla|enje i kristalizacija lema u zazoru. topljenje ili formiranje lema.Jokovi} ZAVARIVANJE 90 14. Osnovne karakteristike lemljenja su: • Lemljenjem se mogu spajati istorodni metali. vreme.lemni • Prema temperaturi lemljenja. 14. Me|uatomsko dejstvo ima istu prirodu kao i veza izme|u susednih kristala u polikristalu Struktura spoja ostvarenog lemljenjem je nehomogena.1 Uvod Lemljenje je postupak spajanja pri kome se osnovni materijal ne topi. oblik i mere obradaka se ne menjaju. koja predstavlja hemijsko jedinjenje atoma osnove i atoma lema ili do izotermi~ke kristalizacije ~vrstog rastvora. . staklo. zazor i dr. 3. Me|uatomska veza izme|u atoma razli~itih obradaka ne uspostavlja se direktno ve} preko atoma lema koji se nalazi u zazoru izme|u obradaka. kako me|usobno tako i sa metalima 2 U avioindustriji pouzdanost je ve}a 4 puta. 2. razlivanje te~nog lema po povr{ini osnovnog materijala i popunjavanje zazora. uslova i re`ima lemljenja (temperatura. veli~ina atoma. 14. i zavisi od: postupka lemljenja. vremena trajanja i hemijskog sastava osnove i lema. Pri hla|enju nezasi}enog rastopa on kristali{e i popunjava zazor. zazora. 1 Mogu se lemiti keramika. osnovni materijal ne rastapa. Atomi lema i osnove me|usobno reaguju obrazuju}i intermetalna jedinjenja na lemnom spoju. za razliku od zavarivanja. • Pri korektnom projektovanju obradaka i korektno izvedenom Sl. Sl. • Lemljenje se mo`e izvoditi u masovnoj proizvodnji tj. Pri dostizanju zasi}enja mo`e do}i do obrazovanja ~vrste faze.).1. Obrazovanje zalemnog spoja se sastoji iz nekoliko stadijuma: zagrevanje osnovnog materijala do temperature koja je blizu temperature topljenja lema. • Struktura. jer se lemljenje izvodi na relativno niskim temperaturama. • Prema na~inu popunjavanja `ljeba tj. kristalisala faza. istovremeno na ve}em broju obradaka. Atomi lema i osnove uspostavljaju me|uatomske veze tako {to se atomi osnove i lema pomeraju iz ~vornih mesta sopstvenih kristalnih re{etki obrazuju}i prelaznu dvoatomsku zonu. atomi te~nog lema difunduju u ~vrsti osnovni materijal obrazuju}i zonu ~vrstog rastvora (difuzionu zonu). odvijaju se istovremeno i pra}ene su sporednim procesima. 2. Osnovni faktori koji utu~u na prirodu uzajamnog dejstva osnovnih materijala i lema su: elektronska struktura atoma. valentnost. unosi se u toku lemljenja u te~nom stanju ili se formira odgovaraju}im fizi~ko-hemijskim reakcijama u toku lemljenja.

14. Povr{inski napon predstalja rad ∆W potreban da se grani~na povr{ina te~nosti pove}a za jedinicu ∆A=1. lemljenje se deli na meko i tvrdo lemljenje. elektrootporno lemljenje.2 Kva{enje osnovnog materijala te~nim lemom Da bi do{lo do uspostavljanja me|uatomskih athezionih veza izme|u atoma lema i atoma osnovnog materijala lem mo-ra da kvasi osnovni materijal. indukciono lemljenje. a tvrdo na temperaturama vi{im od 4500C.Jokovi} ZAVARIVANJE 91 • Prema na~inu dobijanja lema. lemljenje potapanjem. Prema fizi~ko-hemijskim procesima koji se odvijaju pri lemljenju odnosno prema vrsti lemnog spoja. Prema na~inu popunjavanja `ljeba tj.7 mm a mo`e biti i promenjljiv. Zazor treba da bude manji od 0. 3 Osobina te~nosti da zauzme oblik koji ima minimalnu grani~nu povr{inu prema drugoj gasovitoj. Lem se formira u toku lemljenja pri: lemljenju kompozitnim lemovima. 14. • Prema na~inu ukljanjanja oksidnog sloja. u neutralnom gasu i u vakuumu. disperziono. elektrolu~no lemljenje i dr. Kva{ljivost. lemljenje infracrvenim zracima. Prema na~inu uklanjanja oksidnog sloja ili spre~avanja njegovog nastanka lemljenje mo`e da bude: sa topiteljima. • Prema na~inu (postupku) zagrevanja. • Prema fizi~ko-hemijskim procesima koji se odvijaju pri lemljenju. mora da se razliva po njemu i mora da popunjava kapilar-ne zazore izme|u ob-radaka koji se leme tj. lemljenje talasom lema.14. lemljenje radijacijom. reakcionom lemljenju topiteljem. Uslov ravnote`e povr{inskih napona je definisan jedna~inom: 1 2 Zazor se u toku lemljenja smanjuje usled kristalizacije. Sl.3 Kap te~nog lema na ~vrstom osnovnom materijalu }e zauzeti oblik Sl. mora da ima osobinu kapilarne atrakcije. lemljenje mo`e biti: bezdifuziono. @ljeb se izra|uje kao kod postupaka zavarivanja toplenjem. kontaktno-reakcionom lemljenju. Meko lemljenje se odvija na temperaturama ispod 4500C. kontaktno-sublimacionom lemljenju. zazora lemljenje mo`e da bude kapilarno i nekapilarno. povr{inom tj. Prema temperaturi na kojoj se odvija. rastvorno difuziono. Odnosno ∆W=γñ∆A. Prema na~inu zagrevanja razlikuju se slede}i postupci lemljenja: lemljenje u pe}ima. Ovde je γ koeficijent povr{inskog napona u J/m2 ili u N/m . lemljenje laserom. Prema na~inu dobijanja lema razlikuju se postupci lemljenja (ve}ina postupaka) kod kojih se lem proizvodi u posebnom postupku i unosi se u ~vrstom ili te~nom stanju i postupci kod kojih lem nastaje u toku lemljenja2. kontaktno reakciono. u aktivnom gasu. lemljenje lemilicama. razlivanje i kapilrna atrakcija zavi-se od velikog broja fak-tora a jedan od najuti-cajnijih je povr{inski napon.14.2. kontaktno sa sublimacijom. oblik koji zavisi od me|ufaznih povr{inskih napona. Kod kapilarnog leljenja lem popunjava zazor i zadr`ava se u njemu zahvaljuju}i dejstvu kapilarnih sila.1 Nekapilarno lemljenje se odlikuje popunjavanjem `ljeba pod dejstvom gravitacione sile. plameno lemljenje. te~noj ili ~vrstoj sredini naziva se povr{inski napon. reakciono lemljenje sa topiteljem. ultrazvu~no. lemljenje elektronskim snopom. Sl.2 Pona{anje te~nog lema na povr{ini i u kapilarnom zazoru sa minimalnom grani~nom osnovnog materijala u funkciji od me|ufaznih povr{inskih napona.

a po{to su kapilarne pojave prisutne i kod drugih postupaka lemljenja ovaj naziv nije korektan. 3 Legiranjem lema sa odgovaraju}im legiraju}im elementima. b) Smanjenje γSG izaziva smanjenje cosθ (pove}anje θ) tj. 14. 1 . pobolj{ava kva{enje. razlivanje.povr{inski napon na granici ~vrsto-te~no.zapreminska masa gasovite faze iznad lema.4) 14. θ.visina penjanja u kapilarnoj cevi polupre~nika r ili izme|u plo~a na rastojanju r.2) 14. ako je cosθ′>0 pove}anje hrapavosti dovodi do pove}anja cosθ′ odnosno do smanjenja ugla kva{enja u granicama 90÷0o i pobolj{anja kva{ljivosti.zapreminska masa te~nog lema. izborom odgovaraju}eg topitelja.pri γSG-γSL<0 smanjenje γSL izaziva smanjenje cosθ. ako je cosθ′<0 pove}anje hrapavosti dovodi do smanjenja cosθ′ odnosno pove}anja θ′ u granicama 90÷180o i pogor{anja kva{ljivosti. na celokupan proces obrazovanja {ava i dobijanje kvalitetnog spoja. d) Promena γLG deluje dvojako: I. Ako lem kvasi osnovni materijal tj. (14. 68/.grani~ni ugao kva{enja. 66. ρL. viskozitet i kapilarnost. Za obrazovanje bezdifuzionog lemnog spoja neophodno je da na temperaturi lemljenja te~ni lem kvasi osnovne materijale. 2 Iz ovog izraza proizilazi dvojako destvo pove}anja hrapavosti na kva{ljivost. Veli~ina kapilarne atrakcije tj. a uzajamno delovanje ~vrste i te~ne faze da se zavr{i pre po~etka difuzionih procesa kroz grani~nu povr{inu4. Iz (14.ubrzanje zemljine te`e. γSL. 4 Ovaj postupak lemljenja se ~esto naziva i kapilarno lemljenje. kao i na osobine {ava tj. te~ni lem i topitelj. Kod bezdifuzionog lemljenja ne menjaju se fizi~ko-hemijska svojstva osnovnog materijala. kva{ljivost. Prema tome.3) 14. γSG-γSL-γLGñcosθ=0 gde je: γSG. Analiza izraza (14. karakteristika bezdifuzionog lemnog spoja je odsustvo prenosa mase kroz me|ufaznu granicu i odsustvo pojave intermetalnih faza. pove}anje θ u granicama 90o÷180o tj. odnosno.3.2) daje slede}e zaklju~ke: a) Ako je γSG>γSL ugao kva{enja je o{tar (θ<90o) odnosno te~ni lem kvasi osnovni materijal a ako je γSG<γSL ugao kva{enja je tup (θ>90o) i te~ni lem ne kvasi osnovni materijal. c) Smanjenje γSL izaziva pove}anje cosθ (smanjenje θ) odnosno pobolj{ava kva{enje. pogor{ava kva{ljivost. Pode{avanjem odre|enih osobina elemenata ovog trojnog sistema prakti~no je mogu}e izvr{iti lemljenje svih metala i velikog broja nemetala3 /65. Kva{ljivost osnovnog materijala te~nim lemom nije individualna osobina lema ili osnovnog materijala ve} je to zajedni~ka osobina konkretnog sistema koji sa~injavaju: osnovni materijal.1) dobija se1: (14.povr{inski napon na granici te~nog lema i gasovite faze. ^vrsto}a veze pri ovome nastaje na ra~un hemijskih veza u dvoatomskom sloju koji se obrazuje u zoni spoja.3 14. θ. pogor{ava kva{ljivost. γLGpovr{inski napon na granici te~nost-gas.1) ima oblik nñγSG-nñγSL-γLGñcosθ′=0 pa se dobija2: (14. γLG. visina penjanja lema u vertikalnom kapilarnom zazoru je : gde je: h. 67. izborom i odgovaraju}om pripremom povr{ine `ljeba (zazora) i izborom odgovaraju}eg postupka lemljenja mo`e se u {irokim granicama uticati na povr{inski napon. cosθ=(γSG-γSL)/γLG Ako je povr{ina hrapave podloge n puta ve}a od povr{ine glatke podloge jedna~ina (14. g.1) 14. Ako te~ni lem ne kvasi osnovni materijal tj.povr{inski napon na granici ~vrsto-gas.1 Bezdifuziono lemljenje Postupci lemljenja Bezdifuzioni lemni spoj nastaje kada je uzajamno delovanje osnovnog metala i lema vremenski ograni~eno na stadijum hemisorbcije i obrazovanja hemijskih veza i kada se proces heterogene difuzije kroz granicu izme|u lema i osnovnog materijala ne odvija.grani~ni ugao kva{enja ~vrste faze te~nom. ρG. cosθ′=nñ(γSG-γSL)/γLG h=2ñγLGñcosθ/[gñr(ρL-ρG)]. {to mu i omogu}ava naj{iru primenu pri spajanju poluprovodnika sa metalima. II.Jokovi} ZAVARIVANJE 92 (14.pri γSG-γSL>0 smanjenje γLG izaziva pove}anje cosθ i smanjenje θ u granicama 90o÷0o tj.

14.. 5. Osnovni materijal i lem (ili neka komponenta lema) poseduju uzajamnu rastvorljivost ili sposobnost obrazovanja intermetalnih faza. Sl. Po{to se u kontaktu osnovni materijal .m. ~vrstog rastvora sastava D. tj. krte i te{kotopive. o~vr{}avanje rastopa u zazoru se odvija na temperaturi koja je vi{a od temperature topljenja lema. Sastav difuzione zone je promenljiv.Jokovi} ZAVARIVANJE 93 14. rastvor nastao difuzijom lema • U drugom stadijumu se uspostavlja dinami~ka ravnote`a u osnovni materijal. Daljom difuzijom atoma lema u osnovni materijal. obrazovanje difuzionog lemnog spoja uslovno se ~etni zazor. sastav te~ne faze ne dostigne ta~ku C a ~vrste ta~ku D. ili stalan. a tako|e i odvo|enjem produkata reakcije iz zone odvijanja reakcije. U zazoru 1 izme|u obradaka koji se leme. a difuziona zona tj. ~vrstim fazama izme|u osnovnog materijala i difuzione zone tj.14. ~ija se koncentracija menja od A do C. ako je postignuta granica rastvorljivosti Sl. koncentracija atoma osnovnog materijala u te~nom lemu se pove}ava iznad C tj. Odmah posle kva{enja osnovnog materijala te~nim lemom po~inje njegovo rastvaranje u lemu. Obrazovanje ~vrstih rastvora pove}ava plasti~nost i ~vrsto}u spoja a obrazovanje intermetalnih faza. Kristalizacija tj.3[ema obrazovanja difuziola.3. L. Sl. Sa pribli`avanjem hemijskog sastava te~ne faze ravnote`nom.rastop (uslovno: te~ni lem) reakcije odvijaju u heterogenoj sredini. odnosno odvija se bez hla|enja iz te~ne faze. Rastvorno difuzioni lemni spoj 1 U istom spoju se mogu obrazovati i ~vrsti rastvori i intermetalna jedinjenja. za odvijanje difuzionih procesa1. 3. zbog ~ega oni imaju dobru plasti~nost i korozionu postojanost i povi{enu temperaturnu postojanost. Sl. te~na faza postaje presi}ena atomima osnovnog metaSl. Usled toga na povr{ini difuzione zone sastava D kristali{e ~v.nezaizme|u rastopa sastava C i ~vrstog rastvora satava D koji stalno si}eni ~vrsti rastvor u difuziokristali{e sve dok se ne utro{i sav lem tj.14. ako nije postignuta granica rastvorljivosti. a vreme delovanja ~vrste i te~ne faze je dovoljno dugo. Istovremeno se vr{i i difuzija atoma lema u osnovni materijal.4.2 Difuziono lemljenje. Ako je vreme zadr`avanja na temperaturi lemljenja dovoljno dugo.14. to je njihovo odvijanje uslovljeno ne samo hemijskim reakcijama. • U tre}em stadijumu ne postoji te~na faza a difuzija se odvija u 6-osnovni materijal. noj zoni.zasi}eni ~vrsti mo`e podeliti na tri stadijuma: rastvor nastao kristalizacijom iz • U prvom stadijumu je dominantno rastvaranje osnovnog materastopa. 2.3.4. 1.difuziona zona.14.14.poPrema tome.4 [ema strukture difuatoma lema u osnovnom materijalu. 4. ve} i prenosom materije iz dubine faza ka povr{ini. Po{to je brzina rastvaranja osnovnog materijala u te~nom lemu znatno ve}a od brzine difuzije atoma lema u osnovni materijal. Ukoliko. zbog kratkog vremena.osnovni materijal vlja sve dok se potpuno ne utro{i te~na faza izotermi~kom klristalizacijom. Proces se nastanja.T . O. ne obrazuje se difuziona zona (~vrsti rastvor β) u povr{inskom sloju osnovnog materijala. te~na faza.nog spoja.lem. istopi se lem koji se sa obradcima dr`i na temperaturi lemljenja Tl koja je ni`a od temperature topljenja osnovnog materijala. (ne uspostavlja se ravnote`a) tada se u osnovnom materijalu javlja difuziona zona a u zazoru. brzina rastvaranja osnovnog materijala se smanjuje a brzina difuzije atoma lema u osnovni materijal se pove}ava i po~inje obrazovanje difuzione zone. .temperatura lemljel rsti rastvor ~iji sastav tako|e odgovara ta~ki D.14 14. ziono-rastvornog spoja. pove}ava ~vrsto}u spoja na povi{enim temperaturama. ta~ka C na Sl. koje su naj~e{}e tvrde. te~na faza }e posti}i ravnote`ni sastav. kristali{e lem koji je oboga}en atomima osnovnog materijala. Difuziono-rastvornim lemljenjem dobijaju se zalemljeni spojevi ~ija je struktura najhomogenija u pore|enju sa drugim postupcima lemljenja. Sl. izme|u metala koji se nalaze u razli~itim agregatnim stanjima. ~vrsti rastvor β uz kontaktnu povr{inu ravnote`ni sastav definisan ta~kom D. za datu temperaturu.zasi}eni ~vrsti rijala u te~nom lemu. ta~ka C. Usled toga se sastav te~ne faze menja od ta~ke A ka ravnote`nom sastavu. pri hla|enju.

1) 14. Sl. Postoje i drugi mehanizmi: isparavanjem ili njenim vezivanjem u te{kotopiva jedinjenja.α-~vrsti rastvor. sa ograni~enom rastvorljivo{}u i oni koji grade intermetalna jedinjenja1. 6. Kontaktno14.osnovni rastvora stalnog sastava. Pri odre|enoj. 7.m.β-~vrsti topljenja metala koji se spajaju.2 u Sl. Osnovni parametri prcesa difuzionog lemljenja su: veli~ina zazora. rastvor sastava D.Jokovi} ZAVARIVANJE 94 mogu obrazovati metali sa neograni~enom rastvorljivo{}u u ~vrstom stanju. Kontaktno reakciono lemljenje se odvija u tri faze na temperaturi koja je ni`a od temperature topljenja i lema i osnovnog metala. 2 Difuziono-reakciono lemljenje obradaka od istog materijala ili od materijala koji ne grade neprekidan niz ~vrstih rastvora i ne obrazuju eutektikum mo`e se ostvariti umetanjem izme|u obradaka me|usloja od materijala koji sa osnovnim materijalima gradi eutektikum ili neprekidan niz ~vrstih rastvora. • proces obrazovanja spoja na temperaturi lemljenja zapo~inje bez prisustva te~ne faze.2) a njegovi atomi (O.3 Kontaktno-reakciono lemljenje Izme|u razli~itih ~vrstih metala koji se spajaju dolazi do kontaktnog obrazovanja te~ne legure koja popunjava zazor i pri kristalizaciji obrazuje {av izme|u dva lemna spoja. Iz te~ne faze u osnovni materijal (O.5 U prvoj fazi se vr{i difuzija atoma u ~vrstom stanju i obrazovanje ~vrstih rastvora α i β. ~elika i te{kotopivih metala /66/. Po{to je ovaj ~vrsti rastvor termodinami~ki nestabilan dolazi do 3 njegovog topljenja .osnovni materijali. onda kristalizacija ({ava) zone legiranja po~inje sa 14.m.5 [ema kontaktno-reakcionog lemljenja.β ~vrsti rastvor.m. Sl. spajaju se i obrazuju tanak film te~nosti na kontaktnoj povr{ini. koncentraciji legiraju}ih elementa A i D javljaju se klice te~ne faze koje difuziono rastu. na granici te~ne faze i drugog osnovnog materijala O.5. metali koji su u kontaktu moraju da obrazuju eutektikum ili neprekidan niz ~vrstih rastvora sa minimumom na liniji likvidusa2. 14. ili temperature minimuma na krivoj likvidusa. materijali. onda spoj ima homogeni sastav (eutekti~ki).m. centacija presi}enog ~vrstog rastvora definisana ta~kom A.m.temperatura lemljenja.zona legiranja Prema tome.3. ili sastav ~vrstog rastvora koji kristali{e pri konstantnoj temperaturi. kontaktno-reakciono lemljenje ima slede}e ({av). 4. O. 3 Istovetan proces se odvija i na drugoj me|ufaznoj granici tj.1 obrazuju}i ~vrsti rastvor sastava D koji se odmah po obrazovanju topi.α-~vrsti • lemljenje se odvija na temperaturi koja je ni`a od temperature rastvor sastava A. Me|usloj se mo`e umetnuti i obliku plo~ice ili se galvanski nanosi na osnovni materijal. 14. magnezijuma. metali koji su u neposrednom dejstvu su zasi}eni atomima drugog osnovnog metala koji su u njih difundovali. karakteristike: 5.m. ravnote`noj. Zbog toga koncentracija atoma O. Proces kontaktnog topljenja osnovnih materijala na me|ufaznim granicama sa te~nom fazom se nastavlja sve dok se ne prekine ili dok se ne utro{i jedan od osnovnih materijala. difunduju u te~nu fazu. Spoj u ovom slu~aju ima difuzionu zonu na koju kristali{e zona legiranja. Da bi do{lo do kontaktnog topljenja.m. 14. Izlo`eni mehanizam difuzionog lemljenja sa odvo|enjem lakotopive faze (lema) u osnovni materijal difuzijom je najvi{e izu~en.1 raste dok se ne dostigne ravnote`na konO.m. vi{e ne postoji kontakt izme|u osnovnih materijala ve} se prenos materije izme|u njih vr{i kroz te~nu fazu. Ako je temperatura lemljenja vi{a od eutekti~ke. 3.m.1) difunduju atomi drugog osnovnog materijala (O. 1 . U drugoj fazi. Ako temperatura lemljenja odgovara eutekti~koj ili temperaturi minimuma na krivoj likvidusa (u sistemima sa neograni~enom rastvorljivo{}u). posle obrazovanja te~ne faze.2 u koji difunduju atomi O. Sl. Tl.6 [ematski prikaz izdvajanjem "suvi{ne" faze (α ili β) stalnog ili promenljivog sastava a strukture kontaktno-reakciozavr{ava se izotermi~kom kristalizacijom eutektikuma ili ~vrstog nog spoja. U tre}oj fazi se vr{i hla|enje i kristalizacija rastopa pri ~emu se obrazuju dva lemna spoja koji se me|usobno razlikuju po strukturi. Difuziono lemljenje se koristi za lemljenje aluminijuma.2. • u trenutku obrazovanja te~ne faze. 14. 1 i 2.1 i povr{inskom sloju O. temperatura i vreme.

pa zbog toga nije na{lo {iru primenu. Difuziono i kontaktno-reakciono lemljenje su nedovoljno izu~eni. 1 Pri lemljenju aluminijuma koristi se topitelj sastavljen od: ZnCl2. Kontaktno-reaktivno lemljenje se koristi za lemljenje aluminijuma. 3 Za{titne atmosfere su: vodonik. (14. krekovani amonijak. a za meko lemljenje mogu se koristiti i pe}i zagrevane infracrvenim zracima ili toplim gasovima.6). Lemljenje 14. sila kojom se ostvaruje kontakt. titana i volframa /66 /. indukcione i plamene pe}i. α i β.5) ili kao rezultatat termi~ke disocijacije komponente topitelja prema reakciji (14. ali obezbe|uju visoki kvalitet lemnog spoja.osnovni materijal.halogeni elemenat. AnXm+iñM↔nñA+MiXm↑ AnXm↔nñA+mñX↑ gde je: AnXm.3. Za zagrevanje se koriste: elektrootporne. M. barijuma. izdvajaju Zn i Sn koji imaju ulogu lema. Najve}u primenu u proizvodnji lemljenih konstrukcija danas ima bezdifuziono lemljenje. ili vakuum.6) 14. ve} mo`e obrazovati prevlaku na osnovnom materijalu koja olak{ava lemljenje posebnim lemom koji se naknadno unosi. Komponente lema se tako|e mogu dobiti iz topitelja redukcijom oksida osnovnog materijala i oksida iz topitelja vodonikom i fluorom koji nastaju razlaganjem hidrida i fluorida iz topitelja. Reakciono lemljenje sa topiteljem je na{lo najve}u primenu pri lemljenju legura aluminijuma1 i legura na bazi `eleza2 i tvrdog metala /66/. argon. bez obzira na njihove gabarite i konfiguraciju. A.3. magnezijuma i natrijuma.6.4 Reakciono lemljenje sa topiteljem Kod reakcionog lemljenja sa topiteljem lem se obrazuje kao rezultat redukcije metala iz lako redukuju}ih jedinjenja prema reakciji (14. aluminijuma. (14. SnCl2. se odvija po poznatom mehanizmu za eutekti~ke sisteme ili sisteme sa minimumom na krivoj neograni~ene rastvorljivosti. a izme|u njih se nalazi zona legiranja 3 nastala kristalizacijom iz te~ne faze.5 Lemljenje u pe}ima Lemljenje u pe}ima obezbe|uje ravnomerno zagrevanje obradaka koji se leme. Izdvojeni metali A obrazuju te~ni lem a gasoviti halogenidi MiXm i halogeni gasovi X obrazuju za{titnu atmosferu ili olak{avaju uklanjanje oksida sa osnovnog materijala. Postupak je produktivan i mo`e se mehanizovati. X.5) 14. Sl. vodonik +azot. helijum. Parametri procesa su: temperatura lemljenja. mangana. Struktura {ava je heterogena. bakra. 2 Reakcioni topitelj sadr`i okside bakra. [av se sastoji od dve difuzione zone. generatorski gas i dr. litijuma. dva lemna spoja 6 i 7. U ovim pe}ima se za za{titu od oksidacije i pove}anje kvaliteta lemnog spoja koristi za{titna atmosfera3 (neutralna ili redukciona).Jokovi} ZAVARIVANJE 95 dalje odvijanje procesa ide u smeru pove}avanja koli~ine te~ne faze u {avu. vreme. u zavisnosti od sastava topitelja. zavisno od njenog sastava. Lemljenje relativno velikih obradaka se izvodi u komornim pe}ima. 14. NH4Br. MiXmhalogenid osnovnog materijala koji je naj~e{}e gasovit. Za serijsko lemljenje relativno malih obradaka.halogenid metala u topitelju. zavisno od tipa kristalizacije. Njihova primena je celishodna u slu~ajevima kada je u procesu lemljenja mogu}e obezbediti minimalni zazor izme|u delova koji se spajaju. NH4Cl i NaF. azot. mangana.5. promenljivog sastava. debljina i vrsta umetnute plo~ice ili prevlake. kristalizacija te~ne faze. 14. Izdvojeni metal A ne mora biti komponenta lema. Iz njega se na 320÷420oC. cinka. Sastav ove zone je tako|e heterogen. primenjuju se pe}i sa mre`astim konvejerom ili valjkastim podom (transporterom). ~iji sastavi odgovaraju ta~kama A i D na Sl. Reakciono lemljenje sa topiteljem relativno je malo prou~eno zbog slo`enosti tehnologije i velike potro{nje topitelja.redukovani metal iz topitelja. . bez znatne deformacije. srebra i nikla koji se redukuju hidridima bakra. • • 14.

lemljenje je 14. Veoma retko koristi se i zagrevanje propu{tanjem struje kroz elektrolit.9. Po isteku odre|enog vremena prekida se proticanje struje.sa jednim. mogu}e u kontejnerima sa za{titnom ili neutralnom atmosferom ili u vakuumu. Za pojedina~no lemljenje koriste se generatori snage do 40 kW a za grupno i mehanizovano lemljenje generatori snage 25÷60 kW. Indukciono se mogu lemiti svi materijali koji provode struju. Karakteristike indukcionog lemljenja su: relativno velika produktivnost. Sl. Generatori snage 100÷160 kW koriste se za visokotemperaturno i mehanizovano lemljenje. Sl.7 Elektrootporno lemljenje Obratci koji se spajaju zagrevaju se toplotom koja nastaje prola`enjem elektri~ne struje kroz njih. pri ~emu se propu{ta struja odre|ene.8 Primeri postavljanja induktora pri lemljenju. kao i kod spajanja tanko1 Zbog ovoga je oksidacija mala a difuzioni procesi su ograni~eni. 14. 14. b.sa vi{e namotaja. relativno velike gustine. 14.3.7 Induktori.6 Indukciono lemljenje Obratci koji se leme zagrevaju se elektri~nom energijom. izme|u njih se ume}e lem. Sl. Elektrootporno lemljenje ima veliku primenu kod spajanja tankih limova. lako se posti`e i odr`ava temperatura lemljenja. pri ~emu su obratci koji se leme vezani kao katoda. pri ~emu toplota nastaje usled indukovanih struja u obratcima (direktno zagrevanje).14. a re|e se toplota razvija u specijalnim dr`a~ima od grafita ili ~elika (indirektno zagrevanje). Za indukciono lemljenje koriste se struje niske.8. a zatim se postavljaju izme|u elektroda i pritiskaju jedan uz drugog. koje se kre}e od 2 mm (za obratke sa tanjim zidom) do 20 mm (za obratke sa debljim zidom). kratko vreme zagrevanja1. koja se mo`e lako i pouzdano regulisati. mogu}nost automatizacije. higijenskotehni~ki uslovi rada su relativno dobri.7 i Sl. ukoliko je prekrivena slojem metala.14. uti~e i rastojanje izme|u induktora i obratka. Nedostaci indukcionog lemljenja su skupa oprema i te{ko}e kod lemljenja obradaka slo`enog oblika.3.14 14. srednje i visoke u~estalosti (od 60÷450 kHz). Osim snage generatora i u~estalosti struje. Izbor snage generatora za lemljenje feromagnetnih materijala vr{i se na osnovu pravila da je za zagrevanje 1 cm2 povr{ine potrebna snaga od 1 kW. Sl. a. Na obratke koji se leme nanosi se topitelj. na kvalitet spoja Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 96 14. a pritisak se produ`ava do potpunog o~vr{}avanja lema /65/. .14. kao i keramika.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

97

Sl.14 14. Sl.14.9 [eme elektrootpornog lemljenja. a- elektrodama ma{ine za elektroptporno zavarivanje; b- valjkastom elektrodom; c- sa dve elektrode sa iste strane; d- sa jednom elektrodom; e- ra~nim kle{tima. zidnih i debelozidnih elemenata. Koristi se kod lemljenja elektro pribora, alata od tvrdog metala itd.

14.3.8 Lemljenje potapanjem
Lemljenje potapanjem ostvaruje se zagrevanjem obradaka istopljenim lemom, topiteljem ili uljem a odlikuje se: velikom produktivno{}u, velikom brzinom zagrevanja i visokom ta~no{}u regulacije i odr`avanja temperature lemljenja. U ovaj postupak lemljenja spadaju: lemljenje u te~nom lemu, lemljenje u kupatilu soli, u kupatilu pregrejanog ulja i talasom lema. • Lemljenje potapanjem u rastopljeni lem na{lo je primenu kod lemljenja obradaka sa ve}om du`inom {ava ili ve}im brojem {avova. Obratci koji su pripremljeni za lemljenje (o~i{}eni od oksida i prljav{tine, me|usobno povezani i namazani topiteljem na mestu `ljeba), potpuno ili delimi~no se potapaju u rastopljeni lem, koji je pokriven odgovaraju}im topiteljem. Delovi obradaka koji se ne `ele lemiti prekrivaju se odgovaraju}im za{titnim premazima. Ovaj postupak se {iroko koristi u automobilskoj industriji za izradu hladnjaka, pribora, u elektrotehnici i elektronici za lemljenje {tampanih kola. • Pri lemljenju potapanjem u rastopljenu so, pripremljeni obratci za lemljenje, sa umetnutim lemom, potapaju se u rastvor soli, koja slu`i kao izvor toplote za zagrevanje obradaka i {titi ih od Sl.14.10 Lemljenje potapanjem u l.14 14. oksidacije. Ovaj postupak obezbe|uje: visoki kvalitet i veliku rastopljeni lem. brzinu lemljenja, ravnomerno progrevanje obradaka, mali rashod lema, mogu}nost istovremenog lemljenja vi{e obradaka tj. sklopova, istovremeno izvo|enje procesa lemljenja i termi~ke obrade, pouzdano odr`avanje zadate temperature. U rastopljenim solima leme se naj~e{}e vatrostalne legure, ugljeni~ni i konstrukcioni ~elici, bakar nikal, aluminijum i njihove legure. Kao sono kupatilo tj. rastopljena so, naj~e{}e se koriste rastopljeni topitelji ili specijalne sme{e soli. Posle lemljenja i hla|enja do 200÷2500C sklopovi se ispiraju u vru}oj vodi do uklanjanja ostataka soli i su{e u struji vazduha ili u pe}i na 100÷1200C. • Lemljenje u kupki pregrejanog ulja izvodi se lakotopivim lemovima (meko lemljenje sitnih sklopova u proizvodnji aparata). Izvodi se u zagrejanom glicerinu ili ricinusovom ulju. Pre potapanja sklopovi se prekrivaju topiteljem, umetne se lem, a posle lemljenja obradci se ~iste u benzinu, {piritusu ili alkoholu.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

98

• Lemljenje talasom lema sastoji se u istovremenom lemljenju vi{e spojeva talasom, koji se obrazuje iznad nivoa te~nog lema. Talasi lema se obrazuju na vi{e na~ina: pumpom se te~ni lem ubacuje u cevi iz kojih on isti~e na odre|enu visinu, Sl.14.11-a; u kadu sa te~nim lemom postavlja se pumpa koja tera lem kroz usku mlaznicu, usled ~ega se nad povr{iSl.14 14. Sl.14.11 Lemljenje talasom lema. a- kroz cevi; b- kroz mlaznicu; c- kroz nom te~nog lema javlja talas, Sl.14.11-b; te~ni lem perforiranu plo~u. se iz rastopa pomo}u klipa dovodi do svake ta~ke za lemljenje, kroz odgovaraju}e otvore na perforiranoj plo~i, Sl.14.11-c. Ovaj postupak lemljenja ima veliku primenu u elektronskoj industriji, kod monta`e {tampanih kola mekim lemovima.

14.3.9 Lemljenje lemilicama
Lemljenje lemilicama ima {iroku primenu zbog jednostavnosti konstrukcije i op{te dostupnosti lemilica. Toplota za zagrevanje osnovnog metala i za topljenje lema dobija se iz akumulirane toplote u metalu lemilice, koja se pred lemljenje zagreje a u toku procesa lemljenja povremeno se dogreva.

Sl.14. Sl.14.12 Benzinska lemilica. 1- rezervoar za benzin; 2- nepovratni ventil; 3- klip i cilindar; 4- cev 14

za punjenje; 5- ventil za regulaciju ja~ine plamena; 6- plamenik; 7- lemilo.

Lemilice se mogu svrstati u ~etiri grupe: sa periodi~nim zagrevanjem, sa neprekidnim zagrevanjem, ultrazvu~ne i abrazivne. Lemilice sa neprekidnim i periodi~nim zagrevanjem naj~e{}e se koriste za lemljenje crnih i obojenih metala uz primenu topitelja. Temperatura lemljenja je ni`a od 3500C. Zagrevanje lemilica se vr{i sagorevanjem benzina, butana, propana ili elektrootpornim greja~ima. Sl.14 14. Sl.14.13 Lemilica zagrevana elektri~nim otporom. Kod ultrazvu~nih lemilica, oscilacije 1- kabel; 2- rukohvat; 3- kerami~ki elektroizolator; ultrazvu~ne u~estalosti koriste se za 4- elektrootporni namotaj; 5- lemilo. razbijanje oksidne kore na povr{ini osnovnog metala ispod te~nog lema. Ultrazvu~ne lemilice mogu imati i pomo}ni izvor toplote. Ultrazvu~ne lemilice se uglavnom koriste za niskotemperaturno lemljenje u atmosferi vazduha, bez primene topitelja. Najve}u primenu su na{le kod mekog lemljenja aluminijuma.

Jokovi}

ZAVARIVANJE

99

Abrazivne lemilice, kao i ultrazvu~ne, koriste se za uklanjanje oksidne kore sa aluminijuma i aluminijumovih legura, bez primene topitelja.

Sl.14 14. Sl.14.14 Gasne lemilice. a- sa zatvorenim; b- sa otvorenim plamenom. 1- priklju~ak; 2- rukohvat; 3- ventil; 4- komora za me{anje i sagorevanje; 5- lemilo; 6- cev za me{anje.

14.3.10

plameno lamenom Lemljenje plamenom

Toplota potrebna za zagrevanje obradaka i lema ostvaruje se na ra~un sagorevanja benzina, kerozina, butana, propana i acetilena u struji vazduha i/ili kiseonika. Sagorevanje se vr{i u univerzalnim ili specijalnim gorionicima, Sl. 7.4, Sl.14.15, /65/. Postupak je univerzalan i koristiti se kod pojedina~nog i serijskog lemljenja, omogu}ava lokalno zagrevanje u ograni~enim zonama, koristi se za lemljenje obradaka svih mera i oblika, ne zahteva skupocenu i slo`enu opremu, a mogu}a je mehanizacija i automatizacija procesa i primena u masovnoj proizvodnji.

Sl.14 14. Sl.14.15 Gorionik za plameno lemljenje zemnim gasom ili propan-butanom. 1- priklju~ak; 2- rukohvata~; 3- ventil; 4- sprovodna cev; 5- komora za me{anje i mlaznica.

14.3.11

Ostali postupci lemljenja

Kod lemljenja radijacijom zagrevanje se izvodi infracrvenim zracima, elektronskim snopom ili laserom, koje omogu}ava znatno skra}ivanje procesa lemljenja i preciznu regulaciju temperature i vremena lemljenja. Lemljenje plazmom. Plazmeni gorionici daju relativno visoku temperaturu i imaju perspektivu ve}e primene kod lemljenja te{ko topivih metala (volfram, tantal, molibden, niobium). Elektrolu~no lemljenje. Elektri~ni luk indirektnog dejstva, izme|u grafitnih elektroda je na{ao malu primenu u procesu lemljenja zbog nemogu}nosti i slo`enosti regulacije temperature i nemogu}nosti lemljenja slabo pristupa~nih mesta zbog relativno velikog pre~nika elektroda tj. velikog izvora toplote.

14.4

Lemovi

Lemovi su metali i legure koji se unose ili obrazuju u zazoru izme|u obradaka koji se leme, slu`e za popunjavanje {ava i obrazovanje spoja i imaju ni`u temperaturu topljenja od temperature topljenja osnovnog materijala. Da bi spoj izveden lemljenjem bio kvalitetan, primenjeni lem treba da zadovolji slede}e zahteve:

sa temperaturom topljenja ni`om od 4500C i tvrdi lemovi. halogenida. • da ne sadr`i skupe. galijumove. Gotovi lemovi se mogu podeliti po vi{e osnova: Prema hemijskom sastavu. Prema geometrijskom obliku preseka i obliku isporuke lemovi mogu da budu u obliku `ice. Prema tehnolo{kim osobinama lemovi se dele na: lemove koji se mogu koristiti bez topitelja1 i lemove koji se moraju koristiti sa topiteljima. toplotna provodnost. zbog spre~avanja pojave mikrogalvanskih spregova. • da omogu}ava dobijanje ~vrstih spojeva. da uklone ve} prisutne okside. sa temperaturom topljenja iznad 4500C. • da kvasi osnovni materijal. pra{kasti. Od svih ovih lemova. sposobnost za toplu ili hladnu deformaciju. srebrne. ~vrsto}a spoja u odre|enim uslovima itd. sa temperaturom topljenja 145÷4500C • srednjetopivi lemovi. manganove. • Prema prirodi rastvara~a topitelji su: vodeni i nevodeni. cirkonijumove. olovno-kalajne. na bazi hidrazina. sa temperaturom topljenja 1100÷18500C • te{kotopivi lemovi. • da ima koeficijent termi~kog {irenja blizak koeficijentu termi~kog {irenja osnovnog materijala. nikla. da kvasi povr{ine obradaka koji se leme i da se razliva po njima. mada se prave i u`e podele. od lema se zahtevaju i neke druge specifi~ne osobine. koroziona postojanost u odre|enim sredinama. indijumove. 1 Ovo su takozvani samoza{titni lemovi. kao {to je: • naro~ito lakotopivi lemovi. • da ne izaziva koroziju osnovnog materijala i lema. anilina. • da smanjuje povr{inski napon te~nog lema. zlatne. odre|ena boja. praha ili me{avine praha i topitelja u obliku paste. {ipke. u zavisnosti od mesta njegove primene. stearina i fluorborata. `elezne. . {ava i osnovnog materijala treba da bude pribli`no ista. elektrokorozije. • na temperaturi lemljenja lem treba da ima dobru te~ljivost. • koroziona postojanost lema. cinkove. • Pored ovih op{tih zahteva. magnezijumove. deficitarne i ekolo{ki neprihvatljive komponente. kao {to su: elektroprovodnost. ~ija je osnovna uloga da spre~e obrazovanje oksida. paladijumove. • da ne menja svoju aktivnost u temperaturnom intervalu lemljenja. • po`eljno je da u svom sastavu nema skupih i deficitarnih metala. cevi sa jednim ili vi{e kanala koji su punjeni topiteljem. da smanje povr{inski napon na granici te~ni lem-osnovni materijal i da pove}aju kva{ljivost osnovnog materijala te~nim lemom. Topitelj treba da ima slede}e osobine: • da stupa u reakciju sa oksidima pre topljenja lema. niklove. da prodire u uske zazore tj da ima osobinu kapilarne atrakcije. platinske. Visokotemperaturni topitelji su na bazi halogenida alkalnih i zemnoalkalnih metala. sa temperaturom topljenja ni`om od 1450C • lakotopivi lemovi. Topitelji se me|usobno razlikuju po vi{e osnova: • Prema radnoj temperaturi topitelji su visokotemperaturni (radne temperature iznad 450oC) i niskotemperaturni (radne temperature ispod 450oC). koji u svom sastavu sadr`e legiraju}e elemente koji vr{e dezoksidaciju i za{titu od oksidacije u procesu lemljenja tj. olova i kalaja. te~ni i u obliku paste.Jokovi} ZAVARIVANJE 100 • temperatura topljenja lema mora biti ni`a od temperature topljenja metala koji se spajaju. borata i borida. Lemovi se mogu svrstati u dve grupe: gotovi lemovi i lemovi koji se obrazuju pri lemljenju. sa temperaturom topljenja 450÷11000C • visokotopivi lemovi. Prema temperaturi topljenja lemovi mogu biti: meki lemovi. najve}u primenu u industriji na{li su lemovi na bazi bakra. • da ima relativno jednostavnu tehnologiju proizvodnje i primene. srebra. Niskotemperaturni topitelji su na bazi kalafonijuma. • Prema agregatnom stanju topitelji su: tvrdi. itd.5 Topitelji Topitelji su pomo}ni materijali u procesu lemljenja. da pove}ava kva{ljivost osnovnog materijala lemom i da pove}ava kapilarnu atrakciju. dele se na: bakarne. sa temperaturom topljenja vi{om od 18500C. tj. 14. u obliku trake. imaju ulogu topitelja.

Monta`a→4. na~ina lemljenja i dr. H2O-85%. Cilj mehani~ke pripreme nije samo uklanjanje oksida ve} i dobijanje hrapave povr{ine sa minimalnom visinom neravnina 10÷15 µm. 69. %: KCl.14.16 Neki oblici zalemljenih spojeva. Sastav topitelja u te`. mogu}nost mehanizacije i automatizacije.54÷56. KBF4.5. 70/.6 Tehnologija lemljenja Izrada `ljeba za lemljenje se sastoji iz njegove izrade i pripreme povr{ine `ljeba i okoline. Njihov sastav u te`.45.29÷35.65÷67. B2O3. Lemljenje→5.5.34÷36. %: NH4Cl. Topitelj za lemljenje ner|aju}ih. ima niz prednosti: bolji kvalitet spoja. u te`inskim %: trietanolamin. Topitelj za lemljenje aluminijuma i legura Al-Mn sa bakrom i ~elikom lemovima na bazi Sn-Zn i Zn-Cd imaju slede}i hemijski sastav. nije potrebno ~i{}enje posle lemljenja i dr. amonijumfluorborat. generatorski gas.30. 1 Tehnolo{ki postupak lemljenja se sastoji od slede}ih operacija: 1. Priprema `ljeba→3. Sastav topitelja zavisi od osnovnog materijala.6. ultrazvu~nim.15.5. 14. Pri tome treba te`iti da se lemljenje izvede po {to ve}oj kontaktnoj povr{ini /65. a izra|uje se u fazi izrade obratka. Izgled `ljeba tj. disocirani amonijak koji sadr`i 25% vodonika i 75% azota. Topitelj za lemljenje aluminijuma i legura aluminijuma koje ne sadr`e vi{e od 1. Lemljenje se vr{i u pe}ima ili gasno izuzev oksiacetilenskog.18÷20.14. naj~e{}e pri lemljenju u pe}ima. B2O3.10. parafin. 66. metalnim ~etkama i bombardovanjem peskom i metalnom sa~mom u struji komprimovanog vazduha. CaF2. prevlaka na povr{ine koje se spajaju. cinkfluorborat. prevlaka i drugih ne~isto}a izvodi se termi~kim. imaju}i u vidu postupak lemljenja.9÷11.82. kadmijumfluorborat. upotrebljenog lema. %: CaF2. bakra i legura bakra visokotemperaturnim lemovima.22÷24. halogenidi vodonika i amonijaka i dr /66/. a koristi se za sagorevanje organskih prevlaka. ugljovodonici. LiCl. ugljenmonoksid. 67. Topitelj u obliku paste za meko lemljenje bakra u elektrotehnici ima slede}i sastav u te`.16. veli~ina zazora odre|uje se jo{ u fazi projektovanja. NaF. sa sastavom u te`. Sl.4. Izrada `ljeba→2. Topitelj za lemljenje ner|aju}ih i konstrukcionih ~elika. ve}a produktivnost.5.67/. %: Na2B2O7. Sl. ^i{}enje . Radna temperatura 180÷300oC. 2 Upotreba gasnih sme{a i gasova umesto topitelja. mehani~kim. glicerin. Hemijsko ~i{}enje se izvodi u rastvorima baza ili kiselina na sobnoj temperaturi ili na povi{enim temperaturama do 80oC sa ciljem rastvaranja oksida1. sme{a vodonika i azota. ^i{}enje povr{ine spajanja i okoline od oksida. ZnCl2. odma{}ivanja i eventualnog nano{enja Sl.14. Termi~ki postupak ~i{}enja se izvodi gorionicima. Priprema se sastoji iz ~i{}enja.1 Ulogu topitelja imaju i redukcioni gasovi i gasne sme{e2 od kojih se naj~e{}e koriste vodonik. Radna temperatura 420÷620oC Za niskotemperaturno lemljenje legura na bazi `eljeza i bakra koriste se topitelji ~iji je sastav u te`.5% Mg.14÷16. HCl. kalafonijum.4. ZnCl28÷12.2.Jokovi} ZAVARIVANJE 101 Postoji nekoliko stotina topitelja od kojih su neki standardizovani /65. %: vazelin. konstrukcionih i vatrostalnih ~elika visoko temperaturnim lemovima. hemijskim i elektrohemijskim postupcima /66/.41÷43. ZnCl2-6. Mehani~ko ~i{}enje se izvodi brusnim papirima.

5. tetrahloretilen. lokalnim raskivanjem. katodnim ili me{anim postupkom /66/. lepljenjem. emulgator=0. Na3PO4=10÷20. male mase. vezivanjem. 71/ Topitelj se nanosi na prethodno o~i{}eno i odma{}eno mesto spajanja a na~in nano{enja topitelja zavisi od postupka zagrevanja i vrste tj.5. Proces se mo`e ubrzati primenom ultrazvuka. Posle tretiranja kiselinama ili bazama vr{i se njihova neutralizacija. 2 Za odma{}ivanje ~elika i sivog liva koristi se rastvor sastava (g/dm3): NaOH=15÷30. naj~e{}e su to oksidni premazi /65. prskanjem. i dr. ili u organskim rastvara~ima3 /66/. koje se pri lemljenju razla`u bez ostatka. emulgator=0. Nano{enje metalnih prevlaka na povr{ine spajanja se izvodi sa ciljem: olak{avanja procesa lemljenja kod materijala koji se te{ko leme. 66. Pri~vr{}ivanje prethodno unetog lema se izvodi njegovim postavljanjem u odgovaraju}a udubljenja. U toku projektovanja obradaka vodi se ra~una o na~inu monta`e tako da se. Povr{ine obradaka koje ne treba da reaguju sa lemom premazuju se premazima koji su nekva{ljivi lemom. 3 Alkohol. Elektrohemijsko odma{}ivanje se izvodi u rastvorima baza anodnim. Na3PO4=30÷60. 67. emulgator=0. Posle lemljenja mesto spoja se ~isti od eventualnog vi{ka lema i od topitelja. spre~avanja ne`eljenog dejstva lema i osnovnog materijala i radi omogu}avanja lemljenja nemetalnih materijala. elektrohemijskim ili ultrazvu~nim postupkom. 1 . vatrostalnim masama.Jokovi} ZAVARIVANJE 102 Odma{}ivanje se izvodi hemijskim. Posle ~i{}enja i odma{}ivanja obratci se montiraju i leme pre nego {to se ponovo oksidi{u ili zamaste. Na2SiO3=20÷30. Monta`a. Ultrazvu~no odma{}ivanje se izvodi na relativno manjim obratcima u kadama u rastvorima koji se koriste za hemijsko odma{}ivanje. funkcionalni. sa lemom. trihloretilen. ako je to mogu}e. Hemijsko ~i{}enje se izvodi u rastvorima HCL. predvi|aju odgovaraju}i tehnolo{ki dodaci za monta`u. u posebnim rastvara~ima ili mehani~ki. benzin. ta~kastim elektrootpornim zavarivanjem i dr. da se postavi odgovaraju}a koli~ina topitelja i lema. Za odma{}ivanje bakra i njegovih legura koristi se rastvor (g/dm3): NaOH=5÷10. da se ne deformi{u ili lome na temperaturi lemljenja. 6 Manja koli~ina ne obezbe|uje popunjavanje zazora a ve}a koli~ina je neekonomi~na i poskupljuje kasniju doradu. pomo}u opruga. Na2CO3=10÷25. Monta`a i fiksiranje se izvode specijalnim dr`a~ima4. Hemijsko odma{}ivanje se izvodi u rastvorima baza i nekih soli2. Uneta koli~ina topitelja mora da odgovara tehnolo{ki predvi|enoj koli~ini6.5. u obliku presovanih tableta i dr. ~etkama i peskarenjem. Na2SiO3 =10÷25. 4 Dr`a~i treba da su jednostavne konstrukcije. /65. HNO3 ili u carskoj vodi. 5 Nano{enje topitelja se vr{i mazanjem. agregatnog stanja topitelja5. Uklanjanje izreagovalog topitelja se vr{i njegovim rastvaranjem u toploj ili hladnoj vodi. Ako je vreme ~ekanja na lemljenje relativno duga~ko. H2SO4. potrebna je njihova za{tita lakovima na bazi topitelja ili polimernim prevlakama. 71/. aceton i dr. potapanjem. Za odma{}ivanje aluminijuma i njegovih legura koristi se rastvor (g/dm3): Na2CO3=40÷70. Na3PO4=10÷35. Ciljevi monta`e su: da se obratci koji se leme dovedu u potreban me|usobni polo`aj sa formiranjem odgovaraju}eg zazora izme|u povr{ina spajanja i da se fiksiraju u tom polo`aju. lemom ili gasnom sredinom. da ne reaguju sa topiteljem. obratci se ispiraju i za{ti}uju od korozije /71/. Na2CO3=15÷30.

1 Postupci nano{enja metala i materijali za nano{enje Postupak Oksigasni El. na osnovi Cu. A Co. {to postupke prevla~enja svrstava u postupke zavarivanja. A A Dodatni materijal Nano{enje tvrdog metala Na osnovi Co. A. Fe Ner|aju}i ~elik. traka ili gola cev Gola `ica. otpornosti na udar. W-C kompoziti Na osnovi Co. i elektrodom sa pomo}nim prahom.1. A R P. Ni. NAVARIVANJE I METALIZACIJA 15. Ni. Al. kapilara.Jokovi} ZAVARIVANJE 103 15. Ni. sendvi~ traka i bimetalnih provodnika. Fe i Ni. Ni. cev i prah Gola `ica. Ni. Cu. prah Detonaciono prskanje A W-C sa oksidima i posebnom osnovom Prah Plazma P. Fe. Ve}i broj postupaka nano{enja metalnih i nemetalnih prevlaka na metale je na{ao industrijsku primenu. Cu i Fe Ner|aju}i ~elik. Ni. A R R A P. Navarivanjem sloja od istog materijala ili materijala sa boljim osobinama na pohabanim i polomljenim delovima vratila. `ica ili cev. P. Fe. A Na osnovi Co. U tu svrhu se osnovni materijal prevla~i slojem drugog materijala. W-C kompoziti @ica. Tab. lu~no pod troskom REL El. Ni. prah Platiranje i reparatura R P. traka ili gola cev Prah. 15. 1 . Cu. Fe i W-C kompoziti Ner|aju}i ~elik. Ni. A Ner|aju}i ~elik. Ni. Co @ica. Au i njihove legure Prevla~enje (metalizacija) Prskanje plamenom P. W-C kompoziti. Tab. lim. 2 Pove}anje tvrdo}e se mo`e ostvariti samim navarivanjem a nekada je potrebna i naknadna termi~ka obrada. zup~anika. 15. Zn Ag. A A P. 15. Fe i W-C kompoziti Na osnovi Fe Na osnovi Co.2 Navarivanje metala Navarivanje tvrdog metala preko postoje}e povr{ine vr{i se iz slede}ih razloga: pobolj{anje osobina. Ni. Fe Austenitni manganski ~elik Na osnovi Fe Na osnovi Co. `ica ili cev Gola livena {ipka ili kapilarna cev Gola livena {ipka. W-C kompoziti Na osnovi Co. Ni. otpornosti na oksidaciju i dr. R. lu~no zavarivanje TIG postupak EPP* Plazma Prskanje plamenom Tvrdo lemljenje Na~in R ili A R R ili P P. Izborom odgovaraju}eg materijala i njegovim navarivanjem na osnovni materijal pobolj{avaju se osobine konstrukcije kao {to je pove}anje: tvrdo}e na sobnoj ili povi{enim temperaturama2. `ica ili cev Gola `ica @ica. Reparatura. Ovi efekti su ~esto puta pra}eni i u{tedom u skupocenom materijalu pri istim osobinama konstrukcije. reparatura i nano{enje me|usloja. 15. korozione postojanosti. Ni. na osnovi Ni. prah * Postupak mo`e da se izvodi sa jednom `i~anom elektrodom.1 Tab. na osnovi Co. na osnovi Co. Fe. Fe W-C kompoziti na osnovi Co. Fe Ner|aju}i ~elik. pri ~emu se izme|u njih uspostavljaju me|uatomske veze. Fe Ner|aju}i ~elik.1 Uvod U mnogim oblastima tehnike i industrije postoji potreba za pobolj{anjem osobina osnovnog konstrukcionog materijala ili potreba za u{tedom skupog materijala. lim. cev ili prah Traka ili `ica Oblo`ena `ica Punjena `ica Livena {ipka ili `ica Gola `ica.ru~no. Prah @ica. lu~no zavarivanje REL TIG postupak EPP* Plazma El.automatski. Ni. keramika Prah Tvrdo lemljenje Na osnovi Fe. sa vi{e elektroda. delovima gra|evinskih i poljoprivrednih ma{ina Pored ovih postupaka koriste se i postupci hladnog zavarivanja valjanjem i eksplozijom pri proizvodnji bimetelnih traka. na osnovi Co. na osnovi Ni. otpornosti na abraziju.poluatomatski. punjena kapilara Punjena elektroda Oblo`ena livena {ipka. trakastom elektrodom i pomo}nom trakom. na osnovi Ni. Fe Oblik dodatnog materijala Gola livena {ipka. Pobolj{anje osobina. Fe Ner|aju}i ~elik.

bez oksida. Metalizacijom se mogu prevla~iti obratci svih veli~ina u pogonu ili na terenu ru~nim ili mehanizovanim postupcima. Kod preko 152 1. mo`e se izvr{iti reparatura ovih delova sa znatno boljim finansijskim efektima nego pri nabavci novih delova. cisterne. koji mogu izazvati pojavu prslina u njima7. Nano{enje me|usloja. jer se ne mogu metalizirati otvori i udubljenja malog pre~nika i zakrivljeni otvori i udubljenja.3 pove}ana sposobnost podmazivanja. 7 Ako osnova ima relativno veliki koeficijent skupljanja i bila je predgrejana. izuzev prevlaka na bazi Zn i Al. Za preseke kod kojih do 25. Materijali za metalizaciju. 6 Odgovaraju}a hrapavost povr{ine se ostvaruje: obradom (bombardovanjem) abrazivnim sredstvom. Minimalna debljina prevlake kod ovine. 0.2 Minimalna debljiodgovaraju}e veze izme|u obratka i prevlake6. ne javljaju se naponi na istezanje. 3 Prevlake od Al i Zn se nanose na trupove brodova.4 pove}ana elektri~na i toplotna provodnost i dekorativnost.4÷50.3 15. • Prevlake su porozne {to omogu}ava zadr`avanje podmaznog sredstva i pove}anje podmaznih svojstava. Zbog toga se na ugljeni~ni ~elik navaruje sloj legure sa visokim procentom Ni i Cr. postupka metalizacije i naknadne obrade.64 76. ulja.3.2 pove}ana otpornost prema koroziji. Tab. 15.Jokovi} ZAVARIVANJE 104 i dr.2. • Ve}ina metalnih prevlaka.8 0. ima relativno veliku ~vrsto}u i malu plasti~nost. Usled ovoga se u prevlakama javljaju 0. 4 Prevlake od bronze i belog metala. o{te}ena mesta se obra|uju skidanjem strugotine da bi se ujedna~ila debljina nanetog sloja i odstranila defektna povr{ina. 5 Ulja. Prakti~no se mogu nanositi svi metali i njihove legure kao i oksidi i to samostalno ili u kombinaciji u okviru jednog sloja ili u vi{e raznorodnih slojeva. Obratci od poroznih materijala.38 25. mm osovina zavisi od pre~nika osovine. Povr{ina za metalizaciju mora da ispuni dva zahteva: • da bude ~ista. Prihvatljiva cena i uslovi eksploatacije defini{u Pre~nik os. narezivanjem navoja i `ljebova i nano{enjem me|usloja od Mo ili nikal-aluminida koji ima dobra vezivna svojstva.13 mm za sve pre~nike. Zavarivanje dva materijala koji su me|usobno nezavarljivi mo`e se izvr{iti navarivanjem me|usloja od materijala koji je zavarljiv sa njima.01 mm/ mm debljine 102÷127 kod kalajne bronze i cinka /64/. Najzna~ajnije osobine metalnih prevlaka su: • Osobine prevlake nisu homogene po debljini. Za metalizaciju su najpogodniji obratci cilindri~nog oblika naro~ito ako se mogu rotirati oko ose u toku procesa. mm vlake. Tab.51 50. 15.2÷102 skupljanja koje zavisi od vrste materijala i kre}e se od 0.Debljina premaksimalnu debljinu prevlake. tako da se ne mogu naknadno obra|ivati plasti~nom deformacijom. 2 Tvrde legure se nanose na rudarsku i gra|evinsku opremu kao {to su no`evi.0018 mm/mm 0. Primena postupka je ograni~ena oblikom obratka. {ine i dr. maziva i druge organske ne~isto}e se uklanjaju pogodnim rastvara~ima.76 debljine kod martenzitnih ner|aju}ih ~elika do 0. Nano{enjem metalnih prevlaka mogu se posti}i osobine koje se ne mogu posti}i navarivanjem. Priprema povr{ine. gusenice. Osobine metalnih prevlaka zavise od materijala prevlake. kao {to je sivi liv.8÷76. Kod obradaka koji se repariraju. maziva ili drugih prevlaka5. mostova. Osobine prevlaka. 1 .25 se zahteva naleganje pod pritiskom.1 15. radi dorade obradaka koji su ma{inski pogre{no obra|eni ili radi postizanja posebnih svojstava povr{inskog sloja. Pri hla|enju nanetog sloja dolazi do njegovog 0.2 Skupljanje prevlake.89 127÷152 naponi na istezanje. rezervoare i dr.0 Pri zavarivanju ner|aju}eg ~elika sa ugljeni~nim ~elikom dolazi do razbla`ivanja ner|aju}eg ~elika i degradacije njegovih osobina. ustave. 15.4 0.1 Osnovne karakteristike Metalizacija Metalizacija je postupak nano{enja sloja metala na pripremljenu povr{inu obratka radi popravke pohabanih delova. na prevlake na osovinama Debljina prevlake. Posebna svojstva povr{inskog sloja su: pove}ana tvrdo}a. • da ima odre|enu hrapavost koja omogu}ava ostvarivanje Tab. pre odma{}ivanja se predgrevaju na 260÷430oC radi izbacivanja upijenog ulja. minimalna debljina prevlake je 0.

5. 9. 6. 15. . 3. u kome se u prvoj fazi pra{kasti metal za metalizaciju nanese na osnovu pomo}u pi{tolja sa gorivim gasom ili pi{tolja sa plazmom. 4.mlaznica za vazduh. zagreje se na temperaturu topljenja ili temperaturu neposredno ispod temperature topljenja.{ine na koju se nabacuje.Prah se uvodi u struju gorivog gasa ispred mlaznice koji ga uvla~i u plamen. odma{}ivanje.2 Postupci metalizacije Industrijsku primenu su na{la ~etiri postupka metalizacije: prskanje oksigasnim plamenom sa naknadnim stapanjem. 3. U drugoj fazi se prevlaka stapa zagrevnim gorionikom ili u pe}i. Osetljivost na pojavu prslina i pojavu odvajanja mo`e se smanjiti nano{enjem me|usloja koji ima mali koeficijent skupljanja.5÷2.vazdu{ni omota~. 15.naneti sloj. kao {to su legure aluminijuma i cinka. Metalizacija prskanjem sa naknadnim stapanjem je dvofazni postupak.5÷5. 8Kao gorivi gas naj~e{}e se mlaznica za gas. Tehnolo{ki proces metalizacije se sastoji iz slede}ih faza: Priprema povr{ine→Maskiranje→Prskanje→Stapanje→Zavr{na obrada Priprema povr{ine. butana i njhove sme{e ograni~ena na materijale sa niskom ta~kom topljenja.Jokovi} ZAVARIVANJE 105 relativno debelih prevlaka na unutra{njim povr{inama ovi naponi mogu izazvati odvajanje prevlake od osnove ako je veza slaba.konus plamena. a ostvaruje dobru vezu sa osnovom ili/i predgrevanjem osnove. Debljina prevlake se kre-}e od 0. Ciljevi ma{inske obrade su: 1 Materijal za metalizaciju mo`e da bude u obliku `ice. Prose~na brzina metalizacije je 3. Ovim postupkom se mogu nanositi legurae sa niskom ta~kom topljenja.1[ema prskanja pi{toljem sa gorivim gasom iz `ice. Produkti sagorevanja ili komprimovani vazduh vr{e ubrzavanje rastopljenih ~estica praha ili `ice i njihov transport na osnovu.3. 2. prskanje plazmom i prskanje detonacionim pi{toljem.komprimovani vazduh. Prah se mo`e unositi na tri na~ina: 1-komprimovanim vazduhom prah se injektira u plamen kroz sredi{nji otvor mlaznice pi{tolja ili kroz mlaznicu gorionika. prskanje oksigasnim plamenom sa istovremenim stapanjem. Sl. 15.prah se gravitaciono ubacuje neposredno u plamen. {ipke ili praha. dok je upotreba propana.mlaz atomiziranih se vr{i njegov transport do povr~estica metala.13÷0. Priprema povr{ine za metalizaciju se sastoji iz slede}ih operacija: ma{inska obrada. kako se vr{i njegovo uno{enje u plamen i 15.75 mm.5 kg/h. obrada abrazivnim sredstvom. Su{tina svih postupaka je ista: materijal koji se nanosi pretvara se u prah. Usled velike kineti~ke energije i povi{ene temperature ~estice prevlake pri udaru u osnovni materijal obrazuju me|uatomske veze sa osnovom i me|usobno. Postoji ve}i broj varijanti pi{tolja za prskanje u zavis-nosti od toga u kom obliku se koristi materijal za nano-{enje. 10.1.0 mm pri ~emu se u jednom prolazu nanese sloj debljine 0. 1zagre-vanje do rastapanja i kako pripre-mljena povr{ina obratka.`ica. oksigasnim Metalizacija oksigasnim plamenom sa naknadnim stapanjem. Ako ja~ina veze obrazovane pri prskanju nije dovoljna osnovni materijal se prethodno predgreva ili/i se spoj naknadno zagreva do stapanja prevlake pri ~emu se usled difuzionih procesa pove}ava ~vrsto}a veze. 7. korist acetilen. ubrza i usmeri na povr{inu osnove. ali se naj~e{}e nanose legure na bazi kobal-ta i nikla u koje su dodate ~estice karbida volframa. [ema prskanja pi{toljem sa gorivim gasom data je na Sl. 2.1 sme{a kiseonika i gorivog gasa.

Zagrevanje do temparature stapanja vr{i se oksiacetilenskim gorionikom Sl. ili u pe}i.Otvori se zatvaraju ~epovima od grafita ili drveta koji su u nivou povr{ine.15.15.15 15.15 15. prskanja na unutra{ne povr{ine i prskanja debelih slojeva na spolja{njoj povr{ini. Pri tome se bolji rezultati dobijaju ako se koriste vakuum pe}i ili pe}i sa kontrolisanom ili 1 2 Prskanje treba izvoditi neposredno posle pripreme povr{ine da ne bi do{lo do njene oksidacije i one~i{}avanja. Debljina pojedinih slojeva pri vi{eslojnom prskanju je 0. jer se smatra da je to najmanja debljina obloge bez gre{ke. ali da je ne dodiruje. Obrada abrazijom se izvodi bombardovanjem povr{ine zdrobljenim uglastim ~esticama odbeljenog gvo`|a ili ~esticama silicijum-karbida ili aluminijum-oksida. Temperatura stapanja zavisi od materijala prevlake i kre}e se od 1010÷1120oC.2 [ema pi{tolja sa gorivim gasom za prskanje praha. da ne bi stvarali ″senku″ pri prskanju. do tamno-crvenog usijanja (najmanje 700oC). Za{titne prevlake se lako uklanjaju ~eli~nom ~etkom. a tek onda se pre|e na oblogu.8 mm. . Stapanje. Sl. 50 mm od kraja obloge. Stapanje se izvodi odmah posle prskanja sa ciljem da se obloga i osnova dovedu na temperaturu na kojoj }e obloga izvr{iti kva{enje osnove i formiranje hemijsko-metalur{kih veza. a njena minimalna dubina je 0. Stapanje u pe}ima je pogodno za masovnu proizvodnju obradaka koji imaju nepravilnu spolja{nju povr{inu.Jokovi} ZAVARIVANJE 106 • da se obezbedi ravnomerna debljina nanetog sloja na pohabani deo. Prskanje. Najbolji rezultati se posti`u ako pi{tolj stoji a obradak rotira konstantnom brzinom. Prskanje1 se izvodi sa rastojanjem vrha pi{tolja od radne povr{ine od 180÷300 mm i relativnoj brzini pomeranja pi{tolja2 od 9÷15 m/min.6÷0.2 mm. Vrsta i granulacija materijala za bombardovanje zavise od vrste i tvrdo}e osnove. Plamen treba usmeriti na povr{inu pod uglom od 90o tako da spolja{nji konus plamena bude blizu povr{ine. • da se na spolja{njem uglu formira radijus od najmanje 0. Pri tome obloga ne sme da promeni oblik ili izgubu neprekidnost. • pove}anje kontaktne povr{ine urezivanjem brazdi koksijalnih sa osom. Kod prskanja delova velikog preseka.8 mm i maksimalnom dubinom od 0. zagrevaju}i je do stapanja uz pomeranje du` obloge Sl. sa uglom na dnu od 120o ili narezivanjem navoja sa korakom 0. Sl. Odma{}ivanje se vr{i u odgovaraju}im rastvara~ima. obradak se predgreva na 200÷260oC. Delovi povr{ine koji ne treba da se prevuku premazuju se za{titnom prevlakom koja spre~ava stvaranje ~vrste veze izme|u nanetog sloja i osnove.25 mm.3 [ema prskanja keramike iz {tapa pi{toljem sa gorivim gasom. Stapanje se vr{i tako da se prvo zagreje osnovni materijal.76 mm.12÷0. gorionika odgovaraju}om brzinom. Maskiranje. Pri stapanju gorionikom treba koristiti vi{eplamenu mlaznicu sa neutralnim plamenom `bunastog oblika.

a zatim se vr{i prskanje praha pomo}u pi{tolja sa gorivim gasom. Maskiranje. sa kojim ostvaruju mehani~ku vezu pri udaru. Hrapavost povr{ine mo`e da bude manja nego kod oksigasne metalizacije. Oprema za 4. 15. Oprema. Deformacija obratka i zaostali naponi su relativno mali. ubrzavaju i potiskuju na osnovni materijal.izvor jednosmerne metalizaciju plazmom sastoji se struje.13÷0.Jokovi} ZAVARIVANJE 107 redukcionom atmosferom. vodom hla|ena elektroda. I ili J ili dijamantskim tocilom. a prevlake tvrdo}e iznad 55 HRC obra|uju se bru{enjem silicijum-karbidnim tocilom tvrdo}e H.prah suspendovan u nose}em gasu.elektri~ni luk. ali bez operacije naknadnog stapanja. 7. debljina prevlake od 0. od plazmatrona za obrazovanje plazme u koju se uvodi prah za nabacivanje. Metalizacija plazmom. nije potrebno naknadno stapanje. Povr{ina se priprema ma{inskom obradom. Za prskanje plazmom koristi se prah veli~ine zrna 10÷44 µm. Sl. Prevlake nanete plazmom se ~esto koriste bez naknadne obrade. Metalizacija oksigasnim plamenom sa istovremenim stapanjem. Za prskanje keramike iz {tapa koriste se pi{tolji sa gorivim gasom ~ija je {ema data na Sl. ali treba da je ve}a od 3. Zavr{na obrada. 15. Za nano{enje vrlo tvrdih prevlaka. Gas za obrazovanje plazme je argon ili me{avina argona i azota. postupak se koristi za nano{enje metala. Zbog izuzetno velike brzine ~estica praha. Maskiranje se vr{i visokotemperaturnim trakama oja~anim staklenim vlaknima. 8. Prevlaka je porozna ali ve}e gustine nego kod prskanja gorivim gasom bez naknadnog stapanja. Tako|e se mo`e koristiti indukciono zagrevanje. Zavr{na obrada.38 mm je zadovoljavaju}a. Sl. Materijal za prskanje. gde su ure|aj za obazovanje plazme i obradak sme{teni u vakuum komoru /64/.plazma gas. a po potrebi mogu se brusiti silicijum-karbidnim i dijamantskim tocilima ili lepovati pri ~emu se dobija hrapavost povr{ine od 0. Povr{ina osnovnog materijala se predgreva na 950÷1100oC u zavisnosti od vrste praha. Zbog relativno velike ~vrsto}e obloge sa osnovom postupak je naj~e{}e jednofazan tj. prevlake su kompaktne sa gustinom koja je ve}a nego kod 1 2 20000÷30000oC Brzina praha pri sudaru sa osnovom je 122÷305 m/sec . U ve}ini slu~ajeva. stakla i vatrostalnih materijala na relativno hladne obratke.voda za hla|enje. Osnovni nedostatak plazma postupka je skuplja oprema nego 15. na bazi oksida i karbida. Metalizacija detonacionim pi{toljem. odma{}ivanjem i abrazijom. Sl. Postupci maskiranja koji se koriste kod oksigasne metalizacije nisu efikasni kod plazma metalizacije. Priprema povr{ine.netopiva kod oksigasnog postupka. Sl. Naj~e{}e se izvodi bombardovanjem zakaljenom ~eli~nom sa~mom.2. samolepljivim ~eli~nim i aluminijumskim folijama ili tankim limovima. keramike.telo plazmatrona.plazma. pri kome se toplota koncentri{e u povr{inske slojeve. 15. Postoji i varijanta vakuumskog prskanja u vakuumu. 3. koristi se postupak sa detonacionim pi{toljem. 6. mada se mogu nanositi i znatno deblje prevlake.05 µm rms.3.4. ~ija je tvrdo}a ispod 55 HRC.15.8 µm rms. 5. Zbog relativno visoke temperature plazme1 i velike brzine praha2.4 [ematski prikaz metalizacije pomo}u plazme. kao i kod oksigasnog postupka metalizacije. koji se eventualno zagrevaju do 150oC. Tehnolo{ki postupak je isti kao kod prskanja sa naknadnim stapanjem. 1.15. 2. Prskane i stopljene prevlake. nego pe}i sa oksidacionom atmosferom. Pri tome se dobija prevlaka ~ija je ~vrsto}a veze do 6900 kPa i ve}a je nego kod obloga dobijenih prskanjem gorivim gasom bez naknadnog stapanja. Naprskani sloj se topi i mehani~ki i difuzijom vezuje za osnovni materijal. obra|uju se struganjem alatom sa karbidnom o{tricom.4. do 730 m/sec. Gasnom strujom plazme ~estice praha se zagrevaju do topljenja. koje su otporne na habanje.

me{avina kiseonika i aceti1.008 mm posle zavr{ne obrade. Povr{inska hrapavost detonacionih prevlaka je u granicama 3.Jokovi} ZAVARIVANJE 108 drugih postupaka. Sl. Zbog vi{e temperature elektri~nog luka (oko 5200oC) u odnosu na temperaturu oksiacetilenskog Sl. Maskiranje se vr{i tankim limom. Priprema povr{ine. Sme{a gasova se zapali na.15. Osnovni nedostaci postupka su veliko zra~enje luka. Zavr{na obrada. karbida. Istovremeno se prah zagreva do temperature koja je blizu ta~ke topljenja. veza sa osnovom je mehani~ka i vrlo ~vrsta. 6.varnica. Posle ispaljivanja punjenja praha. kompozita ili mehani~ka sme{a dve ili vi{e komponenti. te{ko}e pri rukovanju pi{toljem za prskanje zbog relativno velike buke. zbog velike kineti~ke energije ~estica praha. legura. U cev se uvodi odre|ena koli~ina praha (punjenje) i 15.prah suspendovan u azotu. 15. oksida.6 [ema mlaznice za prskanje metala iz `ice plamena. 2. Sl. pri ~emu se posti`e hrapavost od 0.dovod kiseonika.dovod acetile.6. volfram. Osnovni deo ure|aja za metalizaciju ili detonacionog pi{tolja je vodom hla|ena cev za ispaljivanje praha. Prskanje elektri~nim lukom. Sl. 3.04 mm a za mnoge potrebe manja od 0. Du`ina cevi je oko 1000 mm a unutra{nji pre~nik je oko 25 mm. Uobi~ajena debljina prevlake je manja od 0. pove}ana oksidacija i gubici metala zbog visoke temperature i njene nepouzdane regulacije. Oprema. a detonacioni talas ubrzava prah u cevi i ispaljuje ga prema osnovnom materijalu. Ciklus se ponavlja vi{e puta u sekundi. nisu efikasni. Postupak se koristi za na{pricavanje te{kotopivih metala (molibden. odma{}ivanja i abrazije.5 [ematski prikaz metalizacije pomo}u detonacionog pi{tolja.15. u cev se uvodi odre|ena koli~ina azota pod pritiskom.osnovni materijal.prevlaka. 4. po{to drugi postupci. Priprema povr{ine se sastoji iz ma{inske obrade. .15. Kapacitet postupka je 20 kg/h. Materijal za metalizaciju. koji o~isti cev i pripremi je za slede}e punjenje.05 µm rms.lena. brusiti ili lepovati. Prema zahtevima kvaliteta povr{ine i tvrdo}e obloge.4 µm rms i ~esto nije potrebna zavr{na obrada. 15. 5. Materijal mora biti u obliku praha.5. Materijali za metalizaciju su na bazi ~istih metala. ona se mo`e obra|ivati abrazijom radi pove}anja hrapavosti. vezivanje naprskanih ~estica elektri~nim lukom je bolje i posti`e se ~vrsto}a vezivanja od oko 80 N/mm2. titan) a izvodi se pi{toljem prema Sl. Maskiranje. Ma{inska obrada i abrazija nisu uvek neophodne.2÷6.

su~eoni spoj sa podlo`nom trakom.Jokovi} ZAVARIVANJE 109 16. • za nesimetri~ne `ljebove α=50÷55o. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala u spoj sa ″I″ {avom. Sl.op{ti slu~aj su~eonog spoja.16.1-b. b i c.16. ili ugaonom spoju.1.1-a. Sl.16. Gasno zavarivanje se izvodi na obratcima debljine do 12 mm sa merama `ljeba: α=50÷70o. Sl. Elektrolu~no zavarivanje se izvodi na obratcima debljine do 16 mm na `ljebu ~ije su mere: • za simetri~ne `ljebove α=50÷70o.a.16. Gasno zavarivanje: Obratci debljine do 6 mm pri s=0÷0. h=1÷3 mm. • za zavarivanje iznad glave Sl. β 1=10÷15o.ugaoni spojevi. s=2÷4 mm. Sl. Au= s d+0. 16.5d. koren se posle . Sl. e i f. s=2÷4 mm. e i f.2. a zahtevaju dobro provarivanje.16. c ≤ 0.2. c.1d.nesimetri~an `ljeb za horizontalno-vertikalni mm. Elektrolu~no zavarivanje: Obratci debljine d=1÷4 mm zavaruju se sa jedne strane. PRILOG A: ZAVARENI SPOJEVI OSTVARENI TOPLJENJEM NA ^ELIKU 16.075 s d pri ~emu je: b ≈ s. Obratci debljine 3÷8 mm kod kojih je nali~je {ava nepristupa~no za `ljebljenje i izvo|enje pokrivnog korenog zavara. α=60÷70o.5d.16. s=0÷4 Sl. h=1÷3 mm.1 ″I″ {avovi {avovi 16.1) 16. pri ~emu je s=2÷8 mm.16. s=2÷4 mm. Sl.1 Su~eoni i ugaoni spojevi sa ″I″ {avom.75b c ≈1.1 Su~eoni i ugaoni spoj sa ″I″ {avom Su~eoni spoj sa ″I″ {avom se izvodi elektrolu~nim i gasnim zavarivanjem. Sl. h=1÷3 mm. zavaruju se kori{}enjem podlo`ne trake od istog materijala ili od bakra. sa jednim zavarom pri s=0÷0. a.2 Spojevi sa ″V″ {avom ″V″ {avovi se izvode na prethodno pripremljenim ″V″ `ljebovima za zavarivanje obradaka u su~eonom spoju. bez pokrivnog korenog zavara je: (16.d. d.16. vanje korena {ava.16.1-c. Spojevi izlo`eni dinami~kim optere}enjima posle izvo|enja se `ljebe i izvodi se pokrovni koreni zavar.2 Spojevi izvedeni na ″V″ `ljebu. h=0÷3 mm. b. Kada se zahteva potpuno provarispoj. Izuzetno se mogu zavarivati obratci debljine do 8 mm ako se zavarivanje izvodi u vertikalnom polo`aju istovremeno sa obe strane.

Sl.4) 16. b ≈ s+d(tgβ 1+tgβ 2) 16. h=1÷2 mm. b. a. α=30o i s ≥ 9 mm. b.3) 16. • za vi{eprolazne zavare: α=45o.2) (16.ugaoni spoj.16.16.16. s=0÷3 mm u zavisnosti od debljine..16. spoj se izvodi sa podlo`nom trakom.su~eoni spoj sa podlo`nom trakom.2-c i sa slede}im merama `ljebova: • zavarivanje u polo`enom polo`aju: α=40o i s ≥ 5 mm.5(d-h)2(tgβ 1+tgβ 2)+d s+0. e i f.Jokovi} ZAVARIVANJE 110 zavarivanja sa lica iz`ljebi do dela koji nema gre{aka.1d kod su~eonih i c ≤ 0. e i f. c. • zavarivanje u horizontalno-vertikalnom polo`aju: sa jednim korenim varkom α=40÷50o i s=3÷5 mm. na~ina zavarivanja i ugla zako{enja γ. Au=0.16 16. Mere `ljeba su: α=50÷55o.a. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za spojeve prema Sl. c. iznad glave i horizontalno-vertikalnom polo`aju: α=45o. Sl. s ≥ 5 mm.2.16.1a kod ugaonih spojeva. Ako nali~je {ava nije pristupa~no za `ljebljenje i izvo|enje korenog pokrivnog zavara.3-d. • zavarivanje iznad glave: α=40÷50o i s=3÷5 mm.3 Spojevi sa ″θV″ {avom.16.a. pa se izvede koreni pokrivni zavar sa nali~ja. Sl. ″θ V″ {av je naro~ito je pogodan za izvo|enje su~eonih i ″T″ spojeva u horizontalno-vertikalnom polo`aju.5α)] Au=0. s=5 mm. c ≤ 0. Au=(d-h)2tg(0.5α)+d s+1.3.16.5c[s+2(d-h)tg(0. izvodi se {av sa podlo`nom trakom na `ljebu ~ije su mere. ( 3. Sl.3-g: • zavarivanje u polo`enom polo`aju: α=35o.3 Spojevi sa ″θ V″ {avom Spojevi sa ″θ V″ {avom se izvode na prethodno pripremljenom ″θ V″ `ljebu elektrolu~nim zavarivanjem na obratcima debljine do 15 mm.16.16.16. s≥7 mm. sa dva korena varka α=40o i s ≈7 mm. d.″T″ spoj.3. • zavarivanje u vertikalnom. Sl. c i g je: (16. • zavarivanje u vertikalnom polo`aju: α=50o i s ≥ 5 mm.su~eoni spoj u horizontalno-vertikalnom polo`aju. Ukoliko nali~je {ava nije pristupa~no. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za ″V″ {avove prema Sl. e i f je: .5(d-h)2tgα+0. α=20o i s ≥12 mm. g.2 -b i d: pri ~emu je c ≤ 2 mm tj.75[(d-h)tgα+s]c+s d a za spojeve prema Sl.75c[s+(d-h)(tgβ 1+tgβ2) a za {avove prema Sl. bez pokrivnog korenog zavara je: 3. Kod visoko optere}enih spojeva koren se `ljebi i izvodi se pokrivni koreni zavar.

s=2÷4 mm pravilan simetri~an `ljeb.asimetri~an.16. odnosno c ≤ 0. d.16. s=2÷4 mm.25(d-h)2[tg(α-β)+tgβ]+1.5α)]+1. Uobi~ajeno je da se koristi pravilan simetri~an `ljeb. ″K″ {av se naj~e{}e upotrebljava u ugaonim i ″T″ spojevima za obratke debljine preko 15 mm jer omogu}ava ostvarivanje potpunog uvara i smanjivanje ugaonih deformacija. (16. h=0÷3 mm.1d ≤ 2 mm.nepravilan simetri~an. nepravilan simetri~an `ljeb za el.8) 16.16.4-d. Sl. • kada je potrebno olak{ati `ljebljenje korenog zavara i tada se prvo zavaruje dublja strana `ljeba.75c[2(h1+h2)tg(0.5.5α) gde je c ≤ 0. a. U su~eonim spojevima se upotrebljava za obratke debljine iznad 15 mm pri zavarivanju u horizontalno-vertikalnom polo`aju.1a ≤ 2 mm.5α)+2s]+s d Au= 0.16. Sl. da bi se postigla ve}a dubina uvarivanja i da bi se zavarivanjem sa obe strane smanjile ugaone deformacije. Spojevi se izvode na ″X″ `ljebu ga000snim zavarivanjem na obratcima debljine preko 10 mm i elektrolu~nim zavarivanjem na obratcima debljine 15÷40 mm.5α)+s]+d s Au=(h12+h22)tg(0.16. Sl.16. Au≈ d2tg(0. ugaonim i ″T″ spojevima elektrolu~nim zavarivanjem.5c d tg(0. Preporu~ene mere `ljeba za ″X″ {av za elektrolu~no zavarivanje su: gasno zavarivanje u vertikalnom polo`aju sa dva zavariva~a: α=50÷70o. Sl.5α)+d s+1.16. Sl.16. 16. h i v. Au=(d-h)2tg(0.6) 16. 16. (16. h=0÷3mm.4-a: α=50÷70o. nepravilan i plitak.16.4-b: α=50÷70o. Uobi~ajeno je da se koristi pravilan ″K″ `ljeb.4-b je: a za asimetri~an `ljeb. Sl.4-c je: pri ~emu je c ≤ 0. • kada se `eli uno{enje iste koli~ine metala u toku zavarivanja sa obe strane `ljeba u slu~aju kada se vr{i `ljebljenje korenog zavara.sa dva varka. β1=10÷15o.4 Spojevi sa ″X″ {avom ″X″ {av se primenjuje umesto ″V″ {ava u su~eonim spojevima.7) 16.lu~no zavarivanje. Sl.pravilan simetri~an.5α)+s d/[cos(0.4-d: α=0÷15o. `ljeb sa varcima za obratke deblje od 40 mm. Povr{ina popre~nog preseka unetog matrijala za simetri~an `ljeb.5 Spojevi sa ″K″ {avom ″K″ {av se izvodi na ″K″ `ljebu u su~eonim. h=1÷3 mm.4-c: α=50÷55o. a nepravilan `ljeb se koristi u slu~aju: . asimetri~an `ljeb. Pri tome `ljeb mo`e da bude pravilan. Sl.1d ≤ 2 mm.16. Sl.5α)+0.16.4 Su~eoni spoj sa ″X ″ {avom. b. c. Sl. Sl. dok se nepravilan simetri~an `ljeb koristi u slede}im slu~ajevima: • kada se zavarivanje sa jedne strane mora izvr{iti u polo`aju iznad glave i u tom slu~aju se pli}a strana zavaruje u polo`aju iznad glave. odnosno elektrolu~nim zavarivanjem na obratcima debljine preko 40 mm na specijalnom `ljebu sa dva varka. s=2÷4 mm.Jokovi} ZAVARIVANJE 111 (16.5) 16. s=2÷4 mm.5c (d-h)[tg(α-β)+tgβ+s]+s d za simetri~an nepravilan `ljeb.5c[(d-h)tg(0.4-a je: • • • • • (16.u funkciji od debljine d. h=0÷3 mm.

75)d. Sl.5d2 tgα+d s+1. je: (16.5(d-h)tgα] 16.11) Au=0. R=3÷5 mm.10) Au=h12 tgα+h22 tgα+0.5α)+2(d-h-r)tg(0. h=0 mm.12) Jednostruki ″U″ {av se koristi u su~eonim i ugaonim spojevima umesto ″V″ {ava za obratke debljine iznad 16 mm u slu~ajevima kada je te{ko zavarivati sa obe strane.6. Sl. • za nepravilan `ljeb: α=50÷55o.u su~eonom. je: (16. odnosno c ≤ 0. kada se `eli u{teda na dodatnom materijalu i kada se `ele smanjiti Au=r2 π(90-0. 16.1 Jednostruki ″U″ {av Spojevi sa ″U″ {avom Sl. Mere `ljeba. Plitki ″K″ `ljeb se ne preporu~uje za op{tu upotrebu zbog ote`anog zavarivanja. a.75c[s+2r/cos(0.16.pravilan `ljeb u ″T″ spoju. nemogu}nosti da se utvrdi stepen uvarivanja i zbog pove}ane mogu}nosti pojave pukotina u korenom zavaru. Nadvi{enje {ava c ≤ 0.plitak pravilan `ljeb u ″T″ spoju.1d ≤ 2 mm.nepravilan `ljeb u ugaonom spoju.1a ≤ 2 mm.5α)+(d-h-r)2tg(0.5α)] . • kada je potrebno olak{ati `ljebljenje korenog zavara i tada se prvo zavaruje dublja strana `ljeba. Sl.a i c je: • (16.16. deformacije konstrukcije. a.16. d.16.10) a za pravilan plitki `ljeb.75c(2s+h1 tgα+h2 tgα)+s d 16.5c(s+0. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala je: (16. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za pravilan `ljeb. Sl. s=0÷3 mm. za nepravilan `ljeb. Preporu~ene mere ″K″ `ljebova su: • za pravilan `ljeb: α=50÷55o. Sl. b i c. s=2÷4 mm. • za plitki `ljeb: α=45÷55o. h=0 mm.5-b.1d ≤ 2 mm.5 Spojevi sa ″K″ {avom. • kada se `eli uno{enje iste koli~ine metala u toku zavarivanja sa obe strane `ljeba u slu~aju kada se vr{i `ljebljenje korenog zavara.12) 16.16.6÷0.5c[s+0. Sl.6: α=10÷15o. b.16.u funkciji od namene {ava.16. h1=(0.5.16.5d tgα) 16. s=2÷4 mm.5α)+2r(d-h-r)/cos(0.9) Au=0.6 16. h. h ≈3 mm.5α)+ +s d+0.5-d. Sl.11) Nadvi{enje {ava je: c ≤ 0.pravilan `ljeb u su~eonom spoju.5(d-h)2tgα+(d-h)s+1.6 Jednostruki ″U″ {avovi.u ugaonom spoju.Jokovi} ZAVARIVANJE 112 kada se zavarivanje sa jedne strane mora izvr{iti u polo`aju iznad glave i u tom slu~aju se pli}a strana zavaruje u polo`aju iznad glave.5α)/180+r2tg(0. c.

1d odnosno c ≤ 2 mm.5α)+0. d.6.7 Spojevi sa dvostrukim ″U″ {avom.15) 16.66d.2 Dvostruki ″U″ {av Dvostruki ″U″ {av se koristi za elektrolu~no izvo|enje su~eonih spojeva na obratcima debljine iznad 40 mm. Mere `ljebova su: • pravilan simetri~an: α=10÷15o.5α)+0.14) 16.5α)/90+2r2tg(0.16. Nepravilan simetri~an `ljeb.7-c je: (16.16.5α)] Au=r2π(180-β 1-β 2)/180+r2(tgβ 1+tgβ 2)+0. Sl.5α)+(h1-r)2tg(0. s=0÷3 mm. Sl. Sl.5α)/180+r2tg(0.16. Sl.17) 16. 16. Sl.5(d-h-2r)2tg(0.5α)+2r(d-h-r)/cos(0. Sl.25(d-h-2r)2(tgβ1+tgβ 2)+d s+ +r(d-h-2r)(1/cosβ 1+1/cos/β2)+1.5α)+ +1.17) Au=r2π[(90-0.5α) + +s(d-h)+0.7-c se koristi ako se jedna strana (pli}a) zavaruje iznad glave.7-b. se koristi pri zavarivanju u horizontalno-vertikalnom polo`aju.5c[s+r/cosβ 1+r/cosβ2+0.su~eoni spoj na nepravilnom simetri~nom `ljebu.5α)] pri ~emu je: c ≤ 0.16.15) Za nepravilan simetri~an `ljeb.5α)/90]+2r2tg(0.7-a.5α)+s d+2r(d-h-2r)/cos(0. r=3÷5 mm.14) Au=r2π(90-0. je: (16. a.5α)+ +1.1 Jednostrani ″J″ {avovi Spojevi sa ″J″ {avom Jednostrani ″J″ {av se primenjuje za zavarivanje obradaka debljine 20÷40 mm kada je nemogu}e . s=0÷3 mm.5α)+s d+2r(h1-2r)/cos(0. Pravilan asimetri~an `ljeb. h ≈ 3 mm. • nesimetri~an pravilan: α=10÷15o. Au=r2 π(90-0. r=3÷5 mm.5c{s+[2r/cos(0.16. Sl. c. s=0÷3 mm.16.Jokovi} ZAVARIVANJE 113 a kod plitkog `ljeba je: (16.5α)+(d-h-2r)tg(0. β 1=5÷10o. h1 ≈ 0. Pravilan simetri~an `ljeb.su~eoni spoj na pravilnom simetri~nom dvostrukom ″U″ `ljebu.13 16.5α)+s(d-h)+2r(d-h-2r)/cos(0.5α)+tg(0. Sl.su~eoni spoj na dvostrukom plitkom ″U″ `ljebu.5α)+2(d-h-r)tg(0.7-a se koristi ako se obe strane zavaruju u vertikalnom ili polo`enom polo`aju. je: (16.16.5c[s+2r/cos(0.5(d-h-2r)2tg(0.7-d. r=3÷5 mm.5α)+1.5α)] 16. Njegova primena smanjuje ugaone deformacije i obezbe|uje dobar provar.5(d-h-2r)( tgβ 1+tgβ 2)] Za pravilan asimetri~an `ljeb.su~eoni spoj na pravilnom asimetri~nom ″U″ `ljebu.5α)/90+2r2tg(0.5α)]+(d-h-2r)tg(0. povr{ina popre~nog preseka unetog materijala je: (16. Sl.75c[s+2r/cos(0.16.16) +2r(h2-2r)/cos(0.7 16. h ≈ 3 mm.5α)(h1+h2-2r)] Za dvostruki plitki `ljeb.16. • nepravilan simetri~an: α=10÷15o. b.7-b. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za pravilan simetri~an `ljeb. pri ~emu se manji ugao β 1 nalazi na donjoj strani.16) Au= r2π(90-0.5α)+(d-h-r)2tg(0.7.5α) 16.5α)+(h2-r)2tg(0.5c[s+2r/cos(0.

16. Preporu~ene mere `ljeba za dvostrani ″J″ {av su: α=15÷25o.9 Dvostruki ″J″ {avovi.spojeva na obratcima debljim od 40 mm.7. U su~eonim Sl. c.spoju i udvojenom spoju.1d ≤ 2 mm. dok je za ostale polo`aje zavarivanja pogodniji dvostruki ″U″ {av.5c[s+r/cosα+0. 16.9-b.19) Au=r2π(90-α)/360+0.9-b. s=0÷3 mm.18) Au=r2π(90-α)/360+0. r=6÷10 mm. r=6÷10 mm. r=6÷10 mm. Sl.Jokovi} ZAVARIVANJE 114 zavarivanje sa obe strane1 i to prvenstveno za su~eone. h ≈3 mm.25(d-h-2r)2tgα+r(d-h-2r)/cosα+d s+ +1.spoju. . Sl. preporu~uje se ako se jedna strana zavaruje u polo`enom polo`aju a druga. je: (16.16. a. c. 16. a.8-d.5r2tgα+0. odnosno c ≤ 0. a potrebno je da visina {ava bude jednaka debljini obratka. spojevima ovaj {av se koristi uglavnom za zavarivanje u horizontalno-vertikalnom polo`aju.u ugaonom spoju.8 ″J″ {av. h ≈ 3 mm.5(d-h-r)2tgα+r(d-h-r)/cosα+d s+ +0. T. Sl. Preporu~ene mere `ljeba su: α=20o. vertikalnom ili horizontalno-vertikalnom polo`aju. preporu~uje se za zavarivanje sa obe strane u polo`enom.5(d-h-r)2tgα+r(d-h-r)/cosα+(d-h) s+ +0.18) 16.75c[s+r/cosα+(d-h-r)tgα] Plitki `ljeb za jednostruki ″J″ {av se koristi kada je dozvoljeno da visina {ava bude manja od debljine obratka. Sl. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za pravilan dvostruki {av. Sl.u su~eonom spoju. u polo`aju iznad glave. ugaonih i T. 16. b.u T. Sl. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala je: (16.16. je: 1 Pri zavarivanju sa dve strane koreni zavar iz`ljebiti i zavariti sa druge strane.plitki ″J″ {av. Sl. a povr{ina preseka unetog materijala je: (16. 16. pli}a. Pravilan dvostruki ″J″ {av. Nepravilan dvostruki ″J″ {av. Sl. d.pravilan.19) 16. Preporu~ene mere `ljeba su: α=15÷25o. Sl.8.20) Au=r2π(90-α)/180+r2tgα+0.nepravilan.1a ≤ 2 mm.spojeve koji se izvode u horizontalno-vertikalnom polo`aju.5r2tgα+0. ugaone i T.20) 16. s=0÷3 mm.2 Dvostruki ″J″ {avovi Dvostruki ″J″ {avovi se koriste za elektrolu~no zavarivanje elektrodama normalne prodornosti su~eonih.9-a.75c[s+r/cosα+(d-h-r)tgα] U oba slu~aja je c ≤ 0. 16.5(d-h-2r)tgα] Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za dvostruki nepravilan ″J″ {av.plitak.9-a.16. 16. 16. b. Primenjuje se u ugaonom.

9-c. Sl. Za obratke debljine 14÷16 mm je: Ak.5(d-h-2r)tgα] pri ~emu je c ≤ 0. 16. h. Zavisnost ukupne povr{ine popre~nog preseka navarenog materijala u funkciji od debljine osnovnog materijala d i vrste {ava 16.povr{ina popre~nog preseka {ava.spojeva u funkciji debljine osnovnog materijala d.21) 16. Za približan i brz proračun potrošnje elektroda pri REL zavarivanju koriste se podaci iz Tab. primenjuje se u T.10. Za obratke debljine 6÷12 mm je : Ak. namene {ava i na~ina zavarivanja.25)Au.25(d-h-2r)2tgα+r(d-h-2r)/cosα+(d-h) s+ +1. 6. s=0÷3 mm. p=(0.spojevima kada nije neophodno potpuno provarivanje tj. Ovde je Au. Ak. kada visina {ava mo`e biti manja od debljine obratka.1 i Tab.21) Au=r2π(90-α)/180+r2tgα+0. Zavisnost ukupne povr{ine popre~nog preseka {ava (navarenog metala) kod T.5c[2s+2r/cosα+tgα(h1+h2-2r)] pri ~emu je c ≤ 0.9-c.1a ≤ 2 mm.4)Au. Komentar: Povr{ina popre~nog preseka pokrivnog korenog zavara. p.15÷0. R=6÷10 mm. p=(0. zavisi od na~ina i dubine `ljebljenja i mo`e znatno varirati. Dvostruki plitki ″J″ {av.5c[s+r/cosα+0. katete {ava k i vrste {ava.1a ≤ 2 mm. je: 16.22) ( 16.8 Pribli`ne povr{ine popre~nih preseka nekih {avova 16.Jokovi} ZAVARIVANJE 115 (16. Preporu~ene mere `ljeba su: α=15÷25o.22) Au=r2π(90-α)/180+r2tgα+0. 16. 16.11. Sl.10. Sl. .u funkciji od debljine obratka.1d ≤ 2 mm. Sl. a za obratke debljine 16÷18 mm je: Ak. odnosno c ≤ 0.15)Au.3÷0. 6. Povr{ina popre~nog preseka unetog materijala za dvostruki plitki ″J″ {av.2.10÷0. p=(0. koji se izvodi posle `ljebljenja korenog zavara. Za izvo|enje ovog {ava koriste se elektrode normalne ili povi{ene prodornosti. 16.5tgα[(h2-r)2+(h1-r)2]+r(h1+h2-2r)/cosα+d s+ +1. 16.

Te`ina zavara izvedenih na X-`ljebu jednaka je dvostrukoj te`ini zavara na V-`ljebu na polovini debljine osnovnog materijala za X-`ljeb.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3.2 17.2 1.7 1. .0 1.25 Ostali zavari: 4 Koreni zavar: 3. 1. mm.5 1.2 20. Minimalna te`ina naknadno izvedenog korenog zavara (posle `ljebljenja) jednaka je te`ini korenog zavara. 1 1.5 92 108 123 142 161 180 201 223 246 271 Te`ina zavara.0 2. Ugao otvora `ljeba je 60o. mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Razmak u korenu `ljeba.Jokovi} ZAVARIVANJE 116 16. .25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3.0 1. mm2.2 18.0 1.0 7. mm.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3.1 Težina zavara izvedenog REL postupkom na V.2 1. Primedba 2.5 1. 16.2 11.0 4.1 1.2 14.1 1.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3. N/m.0 1. Debljina osnovnog materijala.0 1.0 10.žljebu.0 3.0 2.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Koreni zavar: 4 Ostali zavari: 5 ili 6 Povr{ina popre~nog preseka `ljeba.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3. Tab. 27 39 49 60.4 1. Koreni zavar: 3.5 77.2 13.0 6.0 1.0 1.0 8.25 Ostali zavari: 4 ili 5 Koreni zavar: 3.1 Primedba 1.2 1.5 1.25 Ostali zavari: 4 Koreni zavar: 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pre~nik elektrode.

1 15.5 81.3 51.6 0.7 103 120 137 154 172 6.1 22.5 7.3 1.1 10.4 28.4 2.8 5.4 0.8 2.2 0.5 5.4 85.0 18.4 32.9 1.8 1.8 85.7 4. Prema 2 250 2 4.2 3.3 8.1 9.7 0.7 8.4 21.3 18. 16.4 24.2 10.8 10.2 59.3 107 160 214 267 320 374 427 480 534 4.9 2.4 40. N/mm2.0 4. mm 350 0.8 16.1 2.0 2.2 30.0 50.0 80.2 4.9 51.7 29.2 70.0 9.4 10.1 19.4 0.7 40.3 14.3 20.4 46.7 21.6 1.5 0.1 61.8 85. Tab.9 1.5 2.2 12.0 98.1 12.1 1.8 2.8 5. mm 3.3 6.25 Dužina elektrode.0 40.2 76.3 16.8 13.4 0.3 7.8 92.3 8.0 8.1 0.5 10.7 3.4 10.1 9.8 3.7 53.1 1.9 13.0 50.5 4.0 450 0.8 80.2 25.4 2.7 4.3 107 119 450 0.4 6.5 1.0 450 0. Tab.5 18.3 2.2 0.4 16.8 63.2 8.2 3.6 38.0 3.4 92.2 14.4 1.9 90.0 26.0 6.1 10.1 6.9 81.2 1.5 0.6 19.1 31.6 15.4 14.4 3.0 5.7 8.3 16.7 14.1 8.0 Te`ina zavara.0 52.6 0.0 30.4 26.0 7.3 0.0 450 0.3 22.1 8.3 0.3 5.1 13.2 0.6 4.8 35.3 4.2 2.7 108 134 161 188 215 242 269 5.8 17.4 1.8 0.6 2.7 54.0 102 113 123 133 143 153 164 174 184 194 204 409 613 818 1020 1230 1430 1640 1840 2040 2.7 47.9 1.4 26.0 12.4 181 271 362 452 543 633 723 814 904 Pre~nik elektrode.5 22.1 22.8 39.7 0.5 350 0.3 0.0 20.3 7.9 24.5 71.3 17.0 60.1 6.0 31.7 3.1 17.5 11.4 5.5 83.7 81.4 6.4 18.8 12.5 8.2 32.6 27.6 26.5 35.0 1.5 2.3 58.2 6.5 7.6 26.0 5.0 42.9 3.2 7.0 34.4 28.4 4.0 100.5 0.9 1.1 1.2 12.7 45.7 4.6 2.5 250 1.6 40.5 1.7 11.6 12.7 2.9 7. 16.2 34.0 1.4 106 141 176 211 246 282 317 352 .2 Potrošnja (broj) elektroda u funkciji te`ine zavara i veli~ine elektrode pri iskori{}enju elektrode od 90%.2 49.2 10.9 9.6 59.3 11.3 11.0 3.2 34.6 36.1 1.9 23.5 18.4 30.4 40.0 2.0 8.6 3.Jokovi} ZAVARIVANJE 117 16.3 3.7 54.1 0.8 24.4 24.6 9.3 71.9 5.0 6.9 9.5 30.7 33.0 70.6 4.1 0.3 14.5 68.6 7.0 6.8 1.2 78.5 0.5 3.7 8.6 72.0 13.1 65.8 2.7 13.2 1.4 0.6 3.0 1.8 20.3 36.5 35.2 1.7 1.2 16.0 90.5 6.2 21.4 20.4 48.1 2.5 10.5 105 112 118 125 131 262 394 460 525 788 920 1050 1180 1310 2.7 37.4 95.4 6.5 5.5 9.0 10.8 72.3 122 162 203 244 285 325 366 407 350 0.3 67.9 53.7 0.

17. TEHNI^KI PRILOG B: TEHNI^KI USLOVI ZA ZAVARENE SPOJEVE IZVEDENE TOPLJENJEM NA ^ELIKU Nivo kvaliteta zavarenih spojeva B C D Sve vrste zavarenih spojeva sa provarom korena i sa provarom Sve vrste zavarenih spojeva preseka • Zavareni spojevi moraju biti izvedeni sa ispitanim osnovnim. Zavareni spojevi se moraju izvoditi u najpovoljnijem polo`aju zavarivanja. sa odgovaraju}im dodatnim materijalom.Provera stru~ne osposobljenosti va~a prema standardu JUS EN 287-1 zavariva~a za zavarivanje osnovnog mora biti izvr{ena sa odre|enim materijala iste grupe kvaliteta i debljine osnovnim i dodatnim materijalom. • Postupci kontrole kvaliteta moraju pojedina~no i/ili u kombinaciji da omogu}e potpuni uvid u kvalitet zavarenog spoja. postupcima glodanjem. • Koren zavara mora biti izveden tako da budu zadovoljeni kriterijumi prihvatljivosti utvr|eni u JUS ISO 5817. Provera se obavlja osnovnog materijala. Prema zahtevima konstrukcione dokumentacije. 17. Provera stru~ne osposobljenosti zavari. 2 i 3.3. Metalne za{titne prevlake i za{titni premazi (boje) moraju se pre zavarivanja ukloniti ako uti~u na kvalitet spoja. polo`ajem zavarivanja. dodatnim i pomo}nim materijalom i sa dokazima o njihovom kvalitetu • Dodatni materijal mora biti pogodan za one polo`je zavarivanja za koje se primenjuje • Rezanje makazama osnovnog • Rezanje i obrada stranica `ljeba se materijala samo do 25 mm. • Ru~no rezanje i obrada stranica gorionikom uz dodatnu obradu povr{ine • Povr{ine elemenata u zoni spajanja moraju biti suve i ~iste (metalno svetle).Jokovi} ZAVARIVANJE 118 17. obavljaju se mehani~kim ili termi~kim • Obrada stranica `ljeba struganjem. postupkom a za one polo`aje i postupke koji se zavarivanja i podru~jem debljine javljaju u konstrukciji. vetra. niske temperature itd. -sa povr{ine reza uklanjaju sve gre{ke koje uti~u na kvalitet spoja. • Povr{ine u blizini {ava ne smeju se o{tetiti elektri~nim lukom ili na drugi na~in. 17. Tab. • Pripojni zavari smeju se uklju~iti u {av ako su ispunjeni uslovi iz Tab. • Postavljanje elemenata u polo`aj za zavarivanje obavlja se u alatima i ure|ajima bez pripojnih zavara ili sa pripojnim zavarima koji se u toku zavarivanja moraju odstraniti mehani~kim postupcima `ljebljenja. • @ljebovi moraju biti izvedeni tako da zadovolje uslove iz Tab. prema standardu JUS EN 287-1. 17. • Po~etak i zavr{etak {ava moraju biti bez gre{aka.4 • Kriterijumi prihvatljivosti gre{aka u zavarenim spojevima prema JUS ISO 5817. Zavareni spojevi se mogu izvoditi samo u radnom prostoru koji je za{ti}en od padavina.2 Mora biti proverena prema JUS EN 288-1. dodatni i pomo}ni materijali Priprema elemenata za zavarivanje Tehnologija zavarivanja Stru~na osposobljenost zavariva~a Radni uslovi i polo`aji za izvo|enje zavarenog spoja Uslovi za izradu Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva Obrada lica i korena {ava . • Vrste i obim kontrole bez razaranja za zavarene spojeve svih vrsta date su u Tab.1 Tehni~ki uslovi za zavarene spojeve zavisno od nivoa kvaliteta Uslovi Vrste zavarenih spojeva Osnovni. bru{enjem i sl. • Termi~o rezanje i obrada stranica su dozvoljeni samo ako se: -vo|enje gorionika vr{i mehanizovano. 17.

vizuelna kontrola. ukoliko se zahteva za zavarivanje {ava Ostali tehnolo{ki uslovi kao za zavarivanje {ava Krajevi pripoja su obra|eni radi izvo|enja nastavka {ava Kontrola pripoja su~eoni B (S) ugaoni iukrsni C (I) ugaoni su~eoni ukrsni ostali Obavezno Obavezno Obavezno Obavezno Obavezno Obavezno Obavezno Preporu~eno Preporu~eno Preporu~eno D (II) ugaoni su~eoni ukrsni ostali Preporu~eno Preporu~eno . MK.Jokovi} ZAVARIVANJE 119 17. 17.15T emax=5 mm e≤0.5T emax=2 mm T/10 max 1 mm - VK e≤0.5T emax=4 mm T/5 max 3 mm - Zazori izme|u elemenata u ugaonim i ukrsnim spojevima Zazor izme|u elemenata u max 1 0÷3 0. mm VK.debljina obratka. 17.5 T emax=3 mm T/8 max 3 mm D (II) su~eoni su~eoni ukrsni ostali - MK ili PK izuzev za niskougljeni~ne ~elike debljine manje od 25 mm e≤0.penetrantska kontrola.1T emax=3 mm e≤0.1T emax=2 mm e≤0.15T emax=4 mm e≤0.1T emax=2 mm e≤0.3 Uslovi za uklju~ivanje pripojnih zavara u {av.2÷0.magnetna kontrola.2 Uslovi u odnosu na `ljebove za zavarivanje Nivo kvaliteta zavarenih spojeva Tipovi zavarenih spojeva Minimalni zahtevi za kontrolu kvaliteta stranica `ljeba dobijenih termi~kim postupcima rezanja Smaknu}e elemenata iste debljine Obostrani zavar Jednostrani zavar Zavar na cevima B (S) su~eoni ugaoni iukrsni C (I) su~eoni su~eoni ukrsni ostali MK ili PK izuzev za niskougljeni~ne ~elike debljine manje od 25 mm i nelegirane niskougljeni~ne ~elike debljine manje od 50 mm e≤0. T. PK. Tab. Nivo kvaliteta zavarenih spojeva Tipovi zavarenih spojeva Pripoje su izveli zavariva~i proverene stru~ne sposobnosti za odre|eni nivo kvaliteta Postupak i parametri za zavarivanje pripoja odgovaraju tehnolo{kom postupku Proveren dodatni i pomo}ni materijal Predgrevanje. Tab. 17.2T emax=5 mm e≤0.35 preklopnim spojevima.

3) 100% ukrsna mesta. . Nivo kvaliteta zavarenih spojeva Tipovi zavarenih spojeva B (S) su~eoni ugaoni ukrsni C (I) su~eoni ugaoni ukrsni D (II) su~eoni ugaoni ukrsni ostali Vizuelna i merna kontrola sa strane lica i 100% 100% 100% 100% 100% 100% nali~ja. ili penetrantska kontrola (PK) 100% 50% 30% zavarenih spojeva od neferomagnetnih materijala. a 50%3) 10%3) T≥6 mm 70% 50% najmanje 20 mm sa svake strane. uklju~uju}i 20 mm sa svake strane Ultrazvu~na kontrola (UK) zavarenih spojeva u 70% pojasu {irine jednake debljini materijala T. Posle otklanjanja gre{aka kontrola tih mesta se ponavlja. i to sve do 100%.Jokovi} ZAVARIVANJE 120 17. 17. ili glatka T≥6 mm T≥6 mm radiografska kontrola (RK) povr{ina 1) Procenat pregleda se udvostru~uje kod svih parcijalnih pregleda ako se otkriju nedozvoljene gre{ke. Magnetna kontrola (MK) zavarenih spojeva od feromagnetnih materijala. 4) Metode kontrole bez razaranja moraju da imaju takvu osetljivost da se mogu identifikovati grani~ne veli~ine gre{aka. uklju~uju}i 20 mm sa svake strane. Tab.3.4 Zahtevi za vrstu i obim1) kontrole2) bez razaranja4). ako je pristupa~no. 2) Merodavni su rezultati kontrole posle termi~ke obrade ukoloko je ona predvi|ena. Uslovi u Tab. 17.

41. Fizi~ka metalurgija.***. 40.020:1970. 14. 25. 12.C. r e zk a i p aj k a m eta l l o v. Op{ti konstrukcioni ~elici. Ma {i nos tr o en ie. Beograd. 18. 23.061:1965 @ica i {ipke za zavarivanje Al i Al-legura. 15. Nivoi kvaliteta. L eni ng r a d . legure aluminijuma i proizvodi na njihovoj osnovi: serija standarda JUS C. Su d ostr o eni e. 34. JUS B1. JUS H. Gorionici za ru~no gasno zavarivanje. Mili}evi}. A. 37. 36. JUS K.H3. M os k va. JUS C. 33 . 30. JUS C. Hase. Dokument XIV-196-64 42. legure bakra i proizvodi na njihovoj bazi: serija standarda JUS C. T e o r eti ~es k ie o sn ov} sv ar k i. Reitze.019:1985 Oblo`ene elektrode za REL navarivanje ~elika. JUS C. Lehruch des Lichtogenschweissens. 10.H3.H3.C2.H3.017:1982 Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje ner|aju}ih i visokolegiranih ~elika.020:1982. Metalurgija zavarivanja. 5.***. 17. Le ning r ad .306:1994 @ica i {ipke za zavarivanje od bakra i legura bakra. JUS G. Definicije pojmova i naziva. nelegiranih i niskolegiranih ~elika 9. 1 9 8 3. A br a m ovi ~ i d r . 3. Aluminijum. 7. 22.030:1986 Volframove elektrode za elektrolu~no zavarivanje u za{titi inertnih gasova i za zavarivanje i rezanje plazmom. JUS C. 27. Tehni~ka knjiga. JUS C. A. 1 9 7 0.022:1984.016:1984 Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje livenog gvo`|a 11. @iv~i}. JUS C. K.051:1991 @ica za zavarivanje gasnim plamenom niskougljeni~nih.500:1970. S pr av o~ ni k sv ar w i ka s ud o str o ite l q. 1 9 7 3. V. Fr ol ov a i d r .F1. nelegiranih i niskolegiranih ~elika. Hr e n ov. 1981.020:1987.D1. 4. B. JUS K.H3. 19. Z. 1992. JUS H.***. Drobnjak. JUS C.H3. 1 9 81 . 1 9 87 . TMF Univerziteta u Beogradu. M os k va. Gumena creva za zavarivanje.010 Kiseonik. Essen. V. Sv ar o~n }e mat er i al } d l q d u g ov oj sv ar k i. M. K. JUS C.C3. 39 . JUS C. Zavarivanje-tehnolo{ke podloge. A. \. Mo s kva . M a{i no str oe nie . JUS K. R .B0. 28. Su d o str oe ni e.C6.011:1982 Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje niskougljeni~nih.H3.***.T3. JUS C.Jokovi} ZAVARIVANJE 121 18.020:1982 Oblo`ena elektrode za REL zavarivanje-odre|ivanje koeficijenta iskori{}enja i konstanti topljenja. Dru{tvo zavariva~a Hrvatske. Remenar.F1. 2. JUS C. Bakar. K o~er g in. Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje niskougljeni~nih. t o m 1 . 24.010:1995. K. Zagreb 1976. 8.010:1982 Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje ~elika. 1 9 8 9.020:1986 Acetilen.011:1982.015:1981 Oblo`ene elektrode za REL zavarivanje ~elika otpornih na puzanje. Sva r ka v su d o str oe nii. JUS H. JUS C. i JUS. Univerzitet u Novom Sadu. JUS C. JUS C. Tehnika zavarivanja metala.001:1971. V}s {a q { ko l a.H3.M6. Teni~ki uslovi za zavarene spojeve topljenjem na ~eliku. K oni w ev i d r .D2. JUS C. 31. M. C. FTN. Pali}.F1. Zavarivanje. Dr e jz en{ to k. P. B . Ma {in ostr o eni e. . 13.D0. Dopune 1972. .H3. JUS C.H3. 38. Sv ar ka.T3. 16. L enj ing r ad .C. Klasifikacija gre{aka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.030:1986 Boce sa rastvorenim acetilenom pod pritiskom. IIW. V.011 Kiseonik.M6. JUS H.060:1974 Postupak zavarivanja pod pra{kom-ozna~avanje pra{kova. LITERATURA 1.052:1974 @ica za zavarivanje pod za{titom pra{ka. V. 6.M6.T3.*** i JUS C. Zavarivanje. 29. 21. 1976. 1987.H3. JUS.H3.018:1986 Vodonik. JUS C.H3. JUS C. K ont a kt na q s var k a. nelegiranih i niskolegiranih ~elika-ozna~avanje.D2. 26. Sigurnosni ure|aji protiv povratnog udara plamena.CO. R. te~ni. 35. Baggerud.074:1982 Elektrode za elektrootporno zavarivanje.***. gasoviti. W. . Proizvodi od gume. Preporuka ISO/R 544-67 20. JUS C. gasoviti.F1. 32 .

042. Pr oe k tir ova ni e t eh no l og ii p aj ki m et al l i ~es ki h izd el ij. Z9. Ispitivanje stru~ne osposobljenosti zavariva~a. 53. T3.Me|unarodno savetovanje. McGraw-HillI International Editions.priprema uzoraka za ispitivanje mehani~kih osobina ~istog vara. L a{ k o i d r . Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja ~elika. JUS C. T3. Jokovi}. Flussmittel zum Loten metallischer Werkstoffe 71 I. JUS C. 69.150. Dodatni materijali. N. Zavarivanje topljenjem metalnih materijala. JUS EN 288-4:1995. JUS C. Zavarene nose}e ~eli~ne konstrukcije. JUS C. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala. 65. Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju. S. JUS ISO 3834-3:1995. 048. M os k va. Zavarivanje topljenjem. A . JUS C. 1 9 81 . 46. . Zavarivanje topljenjem metalnih materijala. Ispitivanje popre~nim bo~nim savijanjem. Mo sk va. T3. JUS ISO 3834-2:1995. Radiografsko ispitivanje ~eli~nih su~eonih spojeva. Radiografsko ispitivanje su~eonih spojeva ~eli~nih cevi debljine zida ispod 50 mm 57. 010:1985. . 55. Zavarivanje topljenjem metalnih materijala. 054. P etr un in. Ni ko l a ev. 1 9 73 . Ispitivanje savijanjem lica i korena {ava. L a{ k o. Elementarni zahtevi kvaliteta. JUS ISO 3834:1995-1. Ma {in os tr o en ie. Ispitivanje razaranjem ~eli~nih spojeva zavarenih elektrolu~no ili gasno. V. Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju. G r ` i mal |s k ij i d r . New York. JUS EN 287-1:1998. M a{i no str o eni e. Indikatori kvaliteta snimka pri radiografskom ispitivanju zavarenih spojeva. . Smith. 50. L. 62. Topitelji za lemljenje. JUS EN 288-3:1995. 055. JUS ISO 9592:1995. JUS C.Jokovi} ZAVARIVANJE 122 43. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala. Oblici i mere `ljebova za elektrolu~no zavarivanje oblo`enim elektrodama. M eta l l ur g iq. Me tal l ur g i q. 61. 1983. D. Hr qp in. 041. Postupci kontrole kvaliteta 56. JUS ISO 3834-4:1995. E . 70. V. 49. 47. F. Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju. 59. @. E . S pr av o~n i k pa q l | wi k a. Mo s kva 1 9 8 3. P a jk a m eta l l o v. JUS C. 44 . Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja aluminijuma i legura aluminijuma. 60. 64. Zavarivanje topljenjem metalnih materijala. DIN 8511. Op{ta pravila za zavarivanje topljenjem. Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju. L o c ma no v. Tehni~ki uslovi. Aluminijum i legure aluminijuma. ^elici.052.051. Welding Skills and Technology. 45. Stanje razvoja i proizvodnje tvrdih lemova i `ica za zavarivanje na bazi bakra. Op{ti zahtevi kvaliteta. JUS C. Zavarivanje topljenjem.E7. 68. 48. Ispitivanje stru~ne osposobljenosti zavariva~a. S. Specifikacija tehnologije zavarivanja za elektrolu~no zavarivanje.035. Sarajevo. 040. 58. T3. 51. 1 9 8 4. 63. Uputstva za izbor i upotrebu. zavarivanje u za{titnom gasu i gasno zavarivanje ~elika. T3. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala. Standardni zahtevi kvaliteta. Radiografsko ispitivanje su~eonih spojeva ~eli~nih limova debljine do 50 mm. JUS EN 288-1:1995. L. Zavarivanje. JUS U. JUS EN 287-2:1998. T3. T3. JUS C. G . T3. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala. S pr a vo ~ni k p o pa j ke . JUS EN 288-2:1995. JUS H. Mos k va. T3. 67. 66. N. 54. 1986. 52. Zavarivanje pod pra{kom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->