1.

objasni franšizam i dva temeljna franšizna sporazuma 2. proces/funkcije menadžmenta u poduzetništvu (planiranje, organiziranje, vođenje, kontrola) 3. model optimalne količine narudžbe

koje troškove franšizant treba predvidjeti na temelju novčanog proračuna 2. objasnite vrste menadžerskog stila poduzetnika 3. kako se izračunava koef obrtaja potr od kupaca i naplatnog roka i što nam oni pokazuju

23. Lipanj 2008 1.poslovni plan i njegovi elementi 2.Na koja pitanja poduzetnik mora odgovoriti kod kupnje postojećeg poduzeća 3.Prikažite i objasnite model optimalne količine narudžbe 11. Svibanj 2009 1. strategije ulaska u poduzetničke aktivnosti2. financijska kontrola 3. pokazatelji profitabilnosti 24. Kolovoz 2009 1.navedite i objasnite najučestallije pravne obile poduzeća u slobodnom poduzetništvu2.objasnite i navedite koje su temeljne vrste franšizorskih sporazuma 3.nacrtajte grafikon profita i objasnite njegov značaj i važnost u poduzetništvu 14. Siječanj 2010 1.) navedite osnovne preduvjete poduzetnistva u pojedinoj nacionalnoj ekonomiji,2.)nacrtaj grafikon profita u poduzetnistvu i zasto je vazan, 3.)sto obuhvacaju pokazatelji profitabilnosti, kako se racunaju i sto pokazuju 21. Siječanj 2010 1.strategije ulaska u poduzetnišvo2. 3 tipa vođenja 3.koeficijent potraživanja od kupaca i naplata potraživanja,formule i objasnit 10. Svibanj 2010 prednosti i nedostaci strategija ulaska u poduzetničke aktivnosti, produktivnost-kako se izračunava i koji su čimbenici povećanja i područja mjerenja uspješnosti zadovoljena kupćevih potreba 01. Rujan 2010 temeljna načela organiziranja, oblici kontrole i pokazatelji solventnosti 11. Rujan 2010 osnovni preduvjeti ulaska u poduzetnistvo ,nacela organiziranja i pokazatelji profitabilnosti 06. Veljača 2011, 1. Opiši što je poduzetništvo i koje su osobine uspješnog poduzetnika.2. 4 vrste zaliha-14a cijelina 3. Mjere uporabe imovine 08. Veljača 2011 1. graf profita 2.tehnike financijeske kontrole,nabroji i objasni 3.prednosti i nedostaci poduzetničkog pothvata 8.2.2011. 1. Navedite prednosti i nedostatke ulaska u poduzetničku aktivnost. 2. nešto s financijskom kontrolom 3. Nacrtajte i obrazložite grafikon profita. 20.02.2011. 1. Što predstavlja analitičku podlogu u izradi poslovnog plana? 2. Navedite i opišite uloge koje menadžeri moraju preuzimati da bi bili uspješni. 3. investiranja i zašto se oni koriste? 15.04.2011. 1. Korisnici poslovnog plana i kako se njime služe.

Koji su najčešći pokazatelji

2.

Tipovi vođenja i razlike između njih. 3.

Pokazatelji solventnosti i objasni svaki.

10.06.2011. 1. Opiši 3 problema tj. pitanja s kojim se poduzetnik susreće na putu od postavljanja ciljeva do njihova ostvarenja. 2. Vještine menadžera 3. Pokaz. aktivnosti (uporabe imovine). 21.06.2011. 1. Osnovni preduvjeti razvoja poduzetništva u nekoj nacionalnoj ekonomiji. 2. Temeljna načela organiziranja. 3. Grafikon profita, prikaži i objasni zašto je važan za poduzetnike/menadžere. 10.09.2011. 1. Navedite oblike poduzeća i definirajte prednosti i nedostatke partnerstva. 2. Obilježja matrične organizacijske strukture. 3. Mjerenja uspješnosti zadovoljavanja kupčevih potreba. 30.01.2012. 1.Franšizam i vrste franšiznih sporazuma. 2. Planiranje i koraci u planiranju. 3. Pokazatelji likvidnosti, koeficijent tekuće i ubrzane likvidnosti. 13.2.2012. 1.Prednosti i nedostaci ulaska u poduzetništvo. 2.Razlike između tri temeljna stila vodstva. 3.Područja mjerenja uspješnosti zadovoljavanja kupčevih potreba. 8.3. 2012.1. Osobine poduzetnika i objasni svaku.2. Korisnici poslovnog plana i objasni kako se koriste s njime. 3. Nabroji i objasni pokazitelje aktivnosti ( uporabe imovine ). 10.4.2012. 1. Korporacije prednosti i nedostaci 2. Analitička podloga u izradi poslovnog plana tj.strategijske odrednice 3. Pokazatelji investiranja

8.2.2011. 1. Navedite prednosti i nedostatke ulaska u poduzetničku aktivnost. 2. nešto s financijskom kontrolom 3. Nacrtajte i obrazložite grafikon profita. 20.02.2011. 1. Što predstavlja analitičku podlogu u izradi poslovnog plana? 2. Navedite i opišite uloge koje menadžeri moraju preuzimati da bi bili uspješni. 3. Koji su najčešći pokazatelji investiranja i zašto se oni koriste? 15.04.2011. 1. Korisnici poslovnog plana i kako se njime služe. 2. Tipovi vođenja i razlike između njih. 3. Pokazatelji solventnosti i objasni svaki. 10.06.2011. 1. Opiši 3 problema tj. pitanja s kojim se poduzetnik susreće na putu od postavljanja ciljeva do njihova ostvarenja. 2. Vještine menadžera 3. Pokaz. aktivnosti (uporabe imovine). 21.06.2011. 1. Osnovni preduvjeti razvoja poduzetništva u nekoj nacionalnoj ekonomiji. 2. Temeljna načela organiziranja.

3.

Grafikon profita, prikaži i objasni zašto je važan za poduzetnike/menadžere.

10.09.2011. 1. Navedite oblike poduzeća i definirajte prednosti i nedostatke partnerstva. 2. Obilježja matrične organizacijske strukture. 3. Mjerenja uspješnosti zadovoljavanja kupčevih potreba. 30.01.2012. 1.Franšizam i vrste franšiznih sporazuma. 2. Planiranje i koraci u planiranju. 3. Pokazatelji likvidnosti 13.2.2012. 1.Prednosti i nedostaci ulaska u poduzetništvo. 2.Razlike između tri temeljna stila vodstva. 3.Područja mjerenja uspješnosti zadovoljavanja kupčevih potreba.10.4.2012.1.Prednosti i nedostaci korporacija2.Analitička podloga poslovnog plana tj.strategijske odrednice 3.Pokazatelji investiranja.

DEFINIRAJTE POJAM PODUZETNIKA

Što je zajedniĉko u odreĊenju pojma poduzetnika u definicijama razliĉitih znanstvenika?

u okolnostima današnjeg globalnog trţišta.NAVEDITE KLJUĈNE OSOBINE USPJEŠNOG PODUZETNIKA Navedite sedam inovacijskih izazova s kojima Peter Drucker povezuje poduzetnika Ĉemu uspješan poduzetnik. posvećuje posebnu pozornost? .

.Navedite profitne standarde za utvrĊivanje ˝prihvatljivih stopa profita NAVEDITE PROBLEME I PITANJA S KOJIMA SE SUSREĆU PODUZETNICI NA PUTU OD IDEJE DO NJEZINE REALIZACIJE.

Što ĉini ˝tvrdu˝. a što ˝meku˝ infrastrukturu poduzeća? (str 19) DEFINIRAJTE POJAM PODUZETNIŠTVO .

.NAVEDITE PREDNOSTI ULASKA U PODUZETNIŠTVO KAO DJELATNOST NAVEDITE NEDOSTATKE ULASKA U PODUZETNIŠTVO.

Ukratko opišite povijesni razvoj poduzetništva. NAVEDITE ĈETIRI FAZE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U MODERNOJ EKONOMSKOJ TEORIJI (str 27) Kako se treba ponašati poduzetnik kao menadţer ( prema Siropolisu) ? NAVEDITE OSNOVNE PREDUVJETE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U POJEDINOJ NACIONANOJ EKONOMIJI .

.Kakav je odnos poduzetništva i menadţmenta? Navedite teorijske pristupe poduzetništvu.

NAVEDITE NAJUĈESTALIJE PRAVNE OBLIKE PODUZEĆA U SLOBODNOM PODUZETNIŠTVU DEFINIRAJTE INOKOSNO PODUZEĆE. Koji su osnovni motivi ulaska u poduzetništvo? .

NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE INOKOSNOG VLASNIŠTVA. DEFINIRAJTE PARTNERSTVO ILI ORTAŠTVO NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE PARTNERSTVA. .

Navedite tipove partnera. Zašto je dioniĉko društvo najefikasniji pravni oblik suvremenog poslovanja? NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE KORPORACIJA. .

Navedite pravne oblike trgovaĉkih društava u Republici Hrvatskoj prema zakonu o trgovaĉkim društvima. Navedite karakteristike komanditnog društva. . Navedite karakteristike javnog trgovaĉkog društva.

KARAKTERISTIKE DIONIĈKOG DRUŠTVA KARAKTERISTIKE DRUŠTVA S OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU Definirajte pojam ˝trgovac˝prema zakonu o trgovaĉkim društvima. .

Navedite faze ţivotnog ciklusa prosjeĉnog poduzeća. . TEMELJNE STRATEGIJE ULASKA U PODUZETNIĈKE AKTIVNOSTI Definirajte pojam ˝diverzifikacije cijena˝.

Navedite najĉešća poslovne razloge prodaje poduzeća prema Nicholasu Siropolisu. ŠTO PREDSTAVLJA ˝POSLOVNE ZAMKE˝ U KUPNJI POSTOJEĆEG PODUZEĆA? .Koji su najĉešći naĉin odreĊivanja cijena za nove proizvode? Navedite metode za utvrĊivanje vrijednosti poduzeća.

Koje su prednosti kupnje postojećeg poduzeća u odnosu na poĉinjanje od nule? Zašto strategija kupnje franšize dobiva na znaĉaju u suvremenom poduzetništvu? Navedite karakteristike klasiĉnih teorija ekonomskog rasta. .

Navedite formulaciju Solowljeva modela gospodarskog rasta. Koja je uloga Romera.Navedite karakteristike neoklasiĉnih teorija ekonomskog rasta. Rebella i Lucasa u razvoju ekonomske teorije gospodaraskog rasta? .

1. Koja je uloga poduzetništva u gospodarstvima suvremenog svijeta? (str 62) . Schumpetera u analizi znaĉaja poduzetništva u gospodarstvu odreĊene nacionalne ekonomije? Navedite zadatke suvremene drţave sa stajališta efikasnog funkcioniranja gospodarstva.Koja je uloga J.

u Zelenoj knjizi ˝Poduzetništvo u Europi˝ Definirajte pojam ˝franšizam˝ Tko je franšizant i koje su njegove obveze? Tko je franšizor i koje su njegove obveze? ..

KOJE SU TEMELJNE VRSTE FRANŠIZNIH SPORAZUMA? Navedite teorijska uporišta franšizma. . Što moţe biti predmet ugovora o franšizmu? navedite osnovne elemente tipskog ugovora o franšizingu.

.Navedite vrste naknada koje je franšizant duţan plaćati franšizoru. Što ukljuĉuje postupak izbora franšize za poduzetniĉki pothvat? .

.NAVEDITE KRITERIJE NA TEMELJU KOJIH SE MALA I SREDNJA PODUZEĆA MOGU KLASIFICIRATI I RAZGRANIĈITI OD VELIKIH PODUZEĆA. . Definirajte pojam ˝MALO PODUZEĆE˝ prema Zakonu o raĉunovodstvu Republike Hrvatske.Navedite kvantitativne kriterije klasifikacije poduzeća.

.Navedite kvalitativne kriterije klasifikacije poduzeća. Koje su osnovne znaĉajke malih poduzeća u odnosu na srednja i velika poduzeća? NAVEDITE OSNOVNA SLABOSTI MALOG PODUZEĆA. .

Definirajte i navedite vrste poslovnih rizika.Koja je razlika izmeĊu rizika i neizvjesnosti? Definirajte pojam rizika. Navedite vrste rizika. .

Definirajte i navedite vrste vanjskih poslovnih rizika.. Definirajte poduzetniĉko-menadţerski rizik.Definirajte i navedite vrste unutarnjih poslovnih rizika. .

Što je POSLOVNI PLAN? ŠTO PREDSTAVLJA ANALITIĈKU PODLOGU U IZRADI POSLOVNOG PLANA? .MALO I SREDNJE PODUZEĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ.

. Koja je uloga godišnjih i mjeseĉnih planova u poduzeću? NAVEDITE KORISNIKE POSLOVNOG PLANA.Navedite eksterne faktore uspješnosti poduzeća.

NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE POSLOVNOG PLANA. Što sadrţava analiza trţišta? .

Marketinške prodajne straktegije U ĉemu je ekonomski znaĉaj poslovnog plana za uspješno ostvarenje poduzetniĉkog pothvata? Definirajte pojam menadţment i opišite njegovu svrhu u poduzetništvu. .

. Identificirajte razine menadţmenta i na što su koncentrirani menadţeri na svakoj razini.Što obuhvaĉaju opće kategorije resursa menadţmenta? Opišite ĉetiri glavne funkcije menadţmenta.

OBJASNITE PODRUĈJA U KOJIMA SE MENADŢERI MOGU SPECIJALIZIRATI. KOJE SU VJEŠTINE POTREBNE MENADŢERIMA NA SVAKOJ RAZINI U POSTIZANJU NJIHOVIH CILJEVA? .

. Objasnite vaţnost odluĉivanja u aktivnostima menadţmenta.NAVEDITE I OPIŠITE ULOGE KOJE MENADŢERI MORAJU PREUZIMATI DA BI BILI USPJEŠNI.

Opišite što se dogaĊa tijekom svake faze procesa odluĉivanja.Što oznaĉava organizacijska kultura? Što je to planiranje i kakve koristi ono moţe donijeti poduzeću? . ..

Opišite prirodu ciljeva i kako oni utjeĉu na planiranje. .Navedite korake u planiranju. Ocjenite razliĉite vrste ciljeva.

Utvrdite razliĉite razine planova i objasnite u kakvom su oni meĊusobnom odnosu i u odnosu na ciljeve. Što su to kontingencijski planovi i zašto ih poduzeće mora razviti? . Objasnite vaţnost provedbe i ocjenjivanja rezultata plana.

Što oznaĉava pojam organizacijska struktura? .Definirajte menadţment pomoću ciljeva i objasnite kako on moţe biti korišten u koordiniranju planiranja unutar poduzeća. OBJASNITE TEMELJNA NAĈELA ORGANIZIRANJA.

Navedite pet temeljnih vrsta organizacijskih struktura i njihove glavne prednosti i nedostatke S kojim se općim strukturalnim problemima moţe susresti poduzeće? .Opišite opće oblike organizacijske strukture.

Koji se pristupi mogu razviti u premošćivanju strukturalnih problema?

Definirajte menadţment ljudskih resursa i navedite koja su temeljna saznanja uĉinkovitog menadţmenta ljudskih resursa.

Objasnite aktivnosti uvjeţbavanja i razvoja zaposlenika.

O ĉemu ovisi naknada i u kojim je oblicima primaju zaposlenici?

Opišite kretanja koja se dogaĊaju kod zaposlenika poduzeća.

Koja su obiljeţja komunikacijskih tokova unutar poduzeća?

DEFINIRAJTE VOĐENJE I OBJASNITE RAZLIKU IZMEĐU FORMALNOG I NEFORMALNOG VOĐENJA.

Opišite znaĉajke svake razine Maslowljeve hijerarhije potreba.

Što sadrţe dvije temeljne kategorije pretpostavki menadţera o motivaciji zaposlenika? U ĈEMU SE SASTOJE OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU TRI TEMELJNA STILA VODSTVA? .

Kako transformacijski voĊe ovlašĉuju svoje sljedbenike? Koji su uvjeti potrebni za uĉinkovito komuniciranje u procesu voĊenja? .Objasnite ponašanje uĉinkovitih voĊa korištenjem menadţerske mreţe i situacijskih modela vodstva.

Opišite korake u procesu kontrole .Koje su odgovornosti voĊe u radu s timovima? Definirajte kontrolu i objasnite zašto je ona potrebna.

Koje su sliĉnosti i razlike izmeĊu razliĉitih oblika organizacijske kontrole? .NAVEDITE I OBRAZLOŢITE ĈETIRI OBLIKA KONTROLE.

U ĉemu se razlikuje operativno i kapitalno budţetiranje? KAKO SE FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KORISTE U SVRHU KONTROLE? .

Zbog kojih razloga zaposlenici pruţaju otpor kontroli? Kojim tehnikama poduzetnik moţe svladati otpore kontroli i uĉiniti kontrolu uĉinkovitom? Kako poduzetnik moţe prepoznati neprikladne sustave kontrole? .

Definirajte operacijski menadţment i razliku izmeĊu operacija i proizvodnje. Objasnite proces planiranja operacijskog sustava. .

Koji se ĉimbenici razmatraju u oblikovanju proizvoda? Koje kriterije koriste poduzeća kada odluĉuju gdje locirati pogon? Opišite dva opća rasporeda strojeva opreme i osoblja unutar objekta. .

Obrazloţite raĉunalom voĊeno oblikovanje proizvoda i procesa. Navedite i objasnite aktivnosti povezane s logistikom i fiziĉkom distribucijom. raĉunalom voĊenu proizvodnju i fleksibilni proizvodni sustav. .

.OPIŠITE TEHNIKE MENADŢMENTA ZALIHA.

Ocjenite vaţnost kvalitete u operacijskom menadţmentu. Kako mjerimo produktivnost i koji su ĉimbenici vaţni za povećanje produktivnosti? .

Što obuhvaćaju POKAZATELJI PROFITABILNOSTI.OBJASNITE DVA OPĆA FINANCIJSKA IZVJEŠTAJA KOJI SE KORISTE ZA PROCJENU I KONTROLU USPJEŠNOSTI PODUZEĆA. kako se izraĉunavaju i što nam pokazuju? .

Objasnite POKAZATELJE AKTIVNOSTI (UPORABE IMOVINE) .

Za što se koriste POKAZATELJI LIKVIDNOSTI i kako se izraĉunavaju koeficijent tekuće i ubrzane likvidnosti? .

Kakve informacije pruţaju POKAZATELJI SOLVENTNOSTI (POLUGE) i kako se izraĉunavaju? .

Koji su najĉešći POKAZATELJI INVESTIRANJA i zašto se oni koriste? .

Objasnite zašto je vaţno konstruiranje i korištenje GRAFIKONA PROFITA u poduzetništvu. .

Kako moţe biti mjerena kvaliteta i koje pokazatelje uspješnosti obiĉno koriste poduzeća u mjerenju kvalitete? .Obrazloţite podruĉja mjerenja uspješnosti ZADOVOLJAVANJA KUPĈEVIH POTREBA.

Zašto je vaţno pratiti razinu zadovoljstva zaposlenika i kako se ona mjeri? .