1.) DJEČJI VRTIĆ KAO DJEČJA KUĆA?

Dječji vrtić kao dječja kuća je vrtić po mjeri svakog djeteta i po želji svih roditelja u kojemu bi se polazilo od odgojno-obrazovnih ciljeva: autonomije, samoostvarenja, upravljanja samim sobom, samokritičnosti, komunikacije, interakcije, i sl. U takvom modelu za rano obrazovanje, djeca i njihove obitelji, utkane su u kontekst vrtića. Polazi se od humanističko-razvojnih vrijednosti. Naglašava se obiteljski model odgoja u vrtiću, budući da isti podrazumijeva emocionalnu povezanost i pripadnost. Osnovni organizacijski oblik za provođenje programa predškolskog odgoja je dječji vrtić. Stoga vrtićka institucionalna sredina, za razliku od obiteljske, mora biti stručno i profesionalno vođena i organizirana. Profesionalno osposobljeni odgojitelji moraju brinuti da u organiziranju života i rada u skupini djece osiguravaju uvjete za razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija i sposobnosti djece. Odgojitelji postaju zajednički tim unutar skupine, oni grade zajedništvo između djece, drugih odgojitelja, roditelja i šire granice svoje zajednice. Razvijaju osjećaj pripadnosti jednom timu i vrtiću. To je zajednica u kojoj bi vladalo ozračje podrške i suradnje među djecom i odgojiteljima u čemu je uloga odgojitelja od velike važnosti. Takvo okruženje se stvara jačanjem socijalnih vještina i odnosa unutar grupnog okruženja. U modelu dječji vrtić kao dječja kuća posebno se ističe važnost odgojiteljeve osobnosti i potrebe za osnaživanjem njegove osobnosti i stjecanje povjerenja u sebe i druge u svom okruženju, posebice djecu u svojoj grupi ili okruženju. Stjecanje uzajamnog povjerenja jest temelj za razvoj odgojiteljeve osobnosti i razvoj njegove stručne kompetencije i stvaranje velikih postignuća. Važnu ulogu u izgradnji dječjeg vrtića kao djećje kuće imaju odgojitelji čiji je elementarni zadatak stvaranje uvjeta za slobodan i neometan razvoj djeteta. Potrebno je da odgojitelj upozna djetetove sklonosti i sposobnosti kako bi ga moglo dalje poticati i razvijati. Zato je neophodno da odgojitelj uz aktivnog sudionika bude i promatrač jer je on nosilac vrijednosti i ideja, on je onaj koji neprekidno komunicira s djecom, ne toliko kao model, koliko kao prijatelj, vršnjak djeteta. Također je važno da odgojitelj bude "refleksivni praktičar", što znači da mora biti spreman istraživati i mijenjati vlastitu praksu i djelovanje u skladu s razvojem djece kao i nastojati svoje djelovanje usmjeriti u pravcu stvaranja dječjeg vrtića kao dječje kuće. Fizička organizacija prostora (organizacija materijala, poticajnog prostora i vremena za dječje aktivnosti) potiče socijalni razvoj, a bogatstvom materijala utječe se na tip vršnjačke interakcije. Prostor se smatra (pedagogija Reggio Emilije) "laboratorijem" u kojem se permanentno događaju procesi istraživanja djece i odraslih. Vrtići u Reggio Emile daju poseban značaj kreiranju prostora koji ih čini spremnijim za upoznavanje jednih s drugima. Djeca raspravljaju o svojim projektima, o čemu su razmišljala dok su radila na temi i onome što će raditi dalje.
1

Marija Montessori istiće važnost pripremljene i strukturirane okoline kao poticaja dječjeg spoznajnog, socijalnog i psihološkog razvoja. Kako organizirati poticajni prostor u takvom modelu vrtića ovisi o mnoštvu čimbenika. U tom mnoštvu najvažnija je kvantiteta i kvaliteta materijalnih poticaja, raspored i način korištenja prostora, te odgojitelj, njegova vrijednosna orjentacija, znanje i akcija. Sve ovisi od toga koliko je odgojitelj u stanju poći od djeteta, njegova psihofizičkog stanja, njegovih potreba, čuvstava i razvojnog koraka, odnosno od toga koliko je odgojitelj u stanju poštivati i uvažavati dijete, omogućiti mu slobodu u izboru aktivnosti, materijala, prostora i vršnjaka za igru i stvaralaštvo. Djetetu treba omogućiti slobodu u izboru materijala, partnera i prostora, čime dječji vrtić postaje dječjom kućom u pravom smislu te riječi, budući da djeca ondje osjećaju i obavljaju sve aktivnosti iz praktičnog života kao da su u svojoj vlastitoj kući. Organizacija fizičkog okruženja u modelu dječjeg vrtića kao dječje kuće ovisi i o kreativnosti, stručnoj i praktičnoj kompetenciji, te želji za novim i ljepšim, i ostalih djelatnika vrtića – stručnog tima. Promišljenom i fleksibilnom organizacijom omogućuje se svakom djetetu da sebe doživi u različitim odnosima s drugom djecom i njihovu međusobnu interakciju i komunikaciju, te određuje skup mogućih akcija djece, njihovu varijabilnost, a interakcijski odnos djeteta prema okolini (razmještaj prostora u kojem se djeca kreću, igračke, različiti neoblikovani materijali) stvaraju uvjete za razvoj određenih kognitivnih struktura kod djece. Organizaciju takvog modela vrtića treba uskladiti s potrebama djeteta. Organizacija poticajnog prostora – fizičkog okruženja – razvija dječju sigurnost, pozitivnu sliku o sebi i drugima, samostalnost, inicijativu djeteta, motoriku, spoznaju o različitim oblicima istraživanja i stvaranja, igranje itd. Djetetov prostor treba organizirati tako da meterijali u njemu: - pružaju autentičnu stvarnost – autentična spoznaja o prirodnim putevima - pružaju cjelovitu spoznaju autentičnog svijeta - omogućuju angažiranje svih osjetila i uspostavljanje osjetnih funkcija - aktiviraju sva osjetila motoričkim iskustvom djeteta - da u komunikaciji s materijalima dijete samo određuje sadržaj, tempo, vrijeme, opseg načina učenja, čini proces učenja zanimljivim, prilazi mu s emocionalnim nabojem - vođeno znatiželjom, dijete će postizati uspjehe u interakciji s materijalom, otkrivajući svijet mogućnosti i ograničenja, učvršćivati će pozitivnu sliku o sebi. Stalnost prostora i njegova rasporeda važni su za djetetov osjećaj sigurnosti. Međutim, to ne isključuje unošenje novih predmeta u poznati prostor kao i upoznavanje drugih prostora u objektu i oko njega. Što su djeca starija, to je poželjnije mijanjati raspored kutića ili centara aktivnosti, ili unositi nove, da bi se razbila vremenom nastala monotonija i osvježio prostor u kojemu djeca borave.

2

Zato djetetu treba stvarasti situacije u kojima će moći aktivno djelovati, istraživati, otkrivati, mijenjati, pretpostavljati, zamišljati i stvarati. Kreativan odgojitelj treba pronaći didaktičke pedagoški neoblikovane materijale za dječje djelovanje. Pri tom je važno da meterijala ima u dovoljnoj količini i da je funkcionalno raspoređen u dječjem prostoru. Takav stav odgojitelja pridonosi jačanju dječje inicijative, prirodne znatiželje, slobode izražavanja i stvaranja, autonomnosti i kompetentnosti, te očuvanju djetetove spontanosti. Dječji vrtić kao dječja kuća treba biti mjesto radosnog življenja svih, mjesto druženja i igre, mjesto gdje zajedno uče djeca i odrasli.

3

demokratizaciji društva prema subjektima koji se pravno i zakonom definiraju kao nositelji programa. Primjena dokumenta zahtijeva sustavno praćenje i vrednovanje postignuća i promjena u pedagoškoj praksi. koja se prihvaća u svojoj osobnosti. pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja i koncepcija 2. da se u odgoju uvažava djetetovo dostojanstvo. a posebice na kreatore i realizatore programa obrazovanja djelatnika u predškolskom odgoju. a također kao član obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti 2. te da je predškolsko doba temeljno razdoblje čovjekovog životnog razvoja u kojemu se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obolježja. Širinom humanističkog pristupa i priznavanjem prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta. idea humanizma (dijete je vrijednost po sebi) 2. Upotrebljava se za sve čimbenike koji vode brigu o promjenama i razvoju predškolskog odgoja. različitosti u vrstama i oblicima provođenja programa 3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece polazi od poštivanja slijedećih načela: 1. Cilj mu je. zakonskih propisa i izradu različitih stručnih upita za neposrednu pedagošku praksu. Humanističko-razvojna koncepcija odgoja predškolske djece polazi od spoznaja i opredjeljenja: 1. jer se na taj način omogućuje rana spoznaja vrijednosti takvih odnosa i rano učenje prikladnih ponašanja. 4 . te stalno razvija njegovo samopoštovanje.) OBILJEŽJA PROGRAMSKOG USMJERENJA ODGOJA I OBRAZOVANJA PREDŠKOLSKE DJECE? Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece temelji se na Koncepciji razvoja predškolskog odgoja i predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u organiziranim izvanobiteljskim uvjetima. programiranju i ostvarivanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. primjenu organizacijskih i drugih standarada. Humanističko-razvojna koncepcija polazi od ideje i vrijednosti demokratskih odnosa odgojitelja s djecom i drugim osobama u djetetovoj sredini.2. kao što mu naslov govori. da je dijete vrijednost po sebi. spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi 3. ovaj dokument potiče slobodu izvršitelja programa u planiranju. Humanističko-razvojna koncepcija naglašava da su za razvoj predškolske djece bitne spoznaje da je dijete kvalitativno različito biće od odrasloga čovjeka. da dijete ima posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta 3. te fizičke i psihičke mogućnosti. spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece. usmjeriti odgojitelja u izvođenju programa za odgoj i obrazovanje predškolske djece koji se zasniva na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine: 1.

pa na taj način u igri razvija intelektualne i druge mogućnosti. U takvoj interakciji dijete može razvijati različite vrste djelatnosti kao što su: životno-praktične i radne. poticajnoj okolini. U odgoju bitnu ulogu imaju motivacija odgojitelja i drugih odraslih koji komuniciraju s djecom. 5 . Usmjeravanje predškolskog odgoja mora podupirati: . Oblikovanjem poticajne materijalne sredine. Važno je da dijete u oblicima izvanobiteljskog odgoja i života ima mogućnosti za uspješno uspostavljane emocionalnih i socijalnih veza. može bogatiti i strukturirati njihovo iskustvo o sebi i svijetu. Igra je aktivnost po izboru djeteta koju ono prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. umjetničko promatranje. omogućava djetetu stjecanje određenog iskustva. Na takve se načine. raznovrsne igre.otvoren i fleksibilan izvanobiteljski program djetetova odgoja kojim se svakom djetetu moraju osigurati povoljni uvjeti za razvoj već nakon prve godine života. igrajuće se istražuje. što uvelike ovisi o aktivnostima samog djeteta te upućuje na značaj predškolskog odgoja u odnosu na odgoj u kasnijoj dobi. izražavanja i stvaranja. te sudjelovanje roditelja u životu i aktivnostima djeteta u svim oblicima izvanobiteljskog odgoja (suradnju s roditeljima) . omogućavanjem i motiviranjem različitih aktivnosti prilagođenih stupnju razvoja i interesa djeteta. aktivnosti s kretanjem. Dijete.Razvoj u to doba određuje domete cjelokupnog razvoja u zreloj dobi. eksperimentira s različitim materijalima. mogućnost prepoznavanja i osjetljivost na djetetove raznovrsne potrebe. istraživalačko-spoznajne.potrebu što većeg povezivanja obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja. zamišlja i kombinira ono što je doživjelo. kvalitetnih odnosa s odraslima i djecom u neposrednoj. stoga dječji vrtići i drugi oblici izvanobiteljskog odgoja moraju biti mjesta za igru djece. Igra u predškolsko doba ima veliku razvojnu vrijednost. Za odgojitelja je važno i stručno znanje. izborom i rasporedom igračaka i materijala za igru. kao i pravovremeno poduzimanje pravilnih radnji.

NAČELO – Treba poštivati stalan zajednički ritam aktivnosti i odmora djece uz primjereno poštivanje individualnog ritma. potrebama. spoznaja o specifičnim zakonitostima i osobinama razvoja djeteta predškolske dobi i spoznaja o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece. Polazišta humanističke koncepcije da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća po svojoj osobnosti. te stalno razvija njegov pozitivni identitet.3. da se roditelj i odgojitelj pozitivno ocjenjuju. interesima i sposobnostima djeteta predškolske dobi. 1. NAČELO – Za izgrađivanje slike o djetetu u skladu s izloženom humanističkom razvojnom koncepcijom potrebno je imati u vidu da su sve socio-emocionalne potrebe djeteta jednakog značenja i njihovo je zadovoljavanje preduvjet i spoznajnog i tjelesnog razvoja. kada pospremaju igračke koje su upotrebljavali. 3. NAČELO – Dijete ima ograničene mogućnosti prilegođavanja na promjene okoline. pa će za potrebe neke djece pomicati vremensko obavljanje nekih aktivnosti. Važnu ulogu ima i roditelj. a pogotovo na novu izvanobiteljsku sredinu. igranje dok dijete ne stekne povjerenje u nas. Teškoće u prvim danima imat će senzibilna djeca i ona koja imaju negativna iskustva sa odvajanjem od roditelja. godine života djeteta. spavanje.) TEMELJNE PROGRAMSKE ZADAĆE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI? Programske zadaće za rad s djecom predškolske dobi se određuju. i da se u odgoju uvažava djetetovo dostojanstvo. Dijete bi trebelo prvo dobro upoznati odgojitelja i novu okolinu prije nego što počne kontuirano dolaziti u tu sredinu. 6 . To znači da bi raspored dnevnih aktivnosti u programu trebao imati uporišne točke za vođenje pojedinih aktivnosti s djecom. kada se pripremaju za odmor. tj. planiraju i provode u skladu s razvojnim karakteristikama. Ne preporučuje se odlazak bez roditelja na duži boravak do 4. Stvarati socio-emocionalnu vezu u programu s djetetom i ne forsirati dijete npr. 2. da postoji vrijeme kada djeca dolaze u ustanovu. Odgoj predškolske dijece zasniva se na humanističko – razvojnoj koncepciji koju čine ideja humanizma. Uz te vremenske uporišne točke odgojitelji trebaju imati sluha za njihove individualne ritmove. na jedenje. kada se igraju. Roditelj trebe biti prisutan u odgojnoj skupini iz više razloga: roditelj je djetetu osoba od povjerenja. da dijete ima i posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta.

putem organizacije prostora. higijene u kupaonici. građenja.NAČELO – Odgojitelj i drugi stručnjaci trebali bi utvrđivati. prirode. Dječja kreativnost se pojavljuje tamo gdje postoji pozitivna emocionalna klima i tamo gdje je odgojitelj kreativan.NAČELO – Svi koji provode predškolski program trebaju primjenjivati fleksibilnu i elastičnu organizaciju odgojno-obrazovnog procesa. 8. Ovaj pristup nam govori da trebamo dobro poznavati razvojne osobine određene dobi. 11. Do kreativnih ponašanja dolazi i kroz komunikaciju i interakciju djece. aktivnosti se trebaju raditi u malim skupinama. svojim pozitivnim stavom. NAČELO – Partnersrvo s roditeljima u odgoju djece – kvaliteta odnosa između roditelja i djece primarna je u odnosu. glazbe.4. . Roditelji bi se trebali s odgojiteljem dopunjavati u odgoju i međusobno se uvažavati.NAČELO – Djelatnici s predškolskom praksom trebaju imati na umu da se određeni sklop razvojnih mogućnosti može poticati kod djece samo ako su ti poticaji usklađeni sa specifičnim zakonitostima razvoja. poticati dječja pitanja. dugo mirovanje. NAČELO – Dijete treba štititi od djelovanja koja mogu izazvati trajniji strah. obiteljske aktivnosti. . 7. ostvarivati i samoprocjenjivati zadaće odgojitelja. 6. NAČELO – Cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete živi šalje djetetu važne implicitne poruke o njemu samom i o drugima. dosadu. 7 . djecu međusobno treba procjenjivati. 10. NAČELO – Odgojitelj treba osigurati uvjete i dalje poticati spontana i stvaralačka ponašanja uvažavanjem. a budući da se odgoj ostvaruje kroz interakciju. NAČELO – Odgoj je sustvaralački međuljudski odnos između odraslog. Nemaju sva djeca iste potrebe u isto vrijeme. biti zainteresiran za njegove potrebe. Svi trebaju biti jednako zastupljeni i trebaju se koristiti i ostale prostorije. 5. pa odgojitelj cijelim svojim bićem utječe na dijete. 12. onda i odnose između nas i djece. . S roditeljima treba surađivati zato što su roditelji i institucija primarnog mjesta djetetova življenja. omogućavati djeci kontakt s djecom druge dobi. društvenih i stolnih igara. pijesak i vodu. Dijete vrtićke dobi treba imati kutić za početno čitanje i pisanje. NAČELO – Individualni pristup djetetu znači promatrati dijete. dati prednost njegovoj inicijativi. otkrivati što izaziva njegovu znatiželju. pretjerani osjećaj odgovornosti za uspjeh aktivnosti u kojima sudjeluje i dr. likovni. tjeskobu. posramljenost. Često nismo svjesni utjecaja sebe na druge. 9.

poticanje razvoja (cjelovitog.Ukratko – osnovna uloga odgojitelja je pozitivna stimulacija cjelovitog psihofizičkog razvoja djeteta kao individuuma. te zadovoljavanje potreba roditelja. svih područja i pojedinačnih područja razvoja). polazeći od temeljnih programskih zadaća. a to su polaženje i zadovoljavanje potreba djeteta. te poboljšanje kvalitete njegova života. 8 .

programitranju. njegovog pristupa u planiranju. može činiti osnovu kvalitetnog življenja pojedinca u njegovu okruženju. Dosadašnji razvoj predškolskoga odgoja porogramski je bio usmjeren prema razvoju cjelodnevnog primarnog programa. te na sporiji proces formiranja statusnog identiteta dječjeg vrtića i djelatnosti u cjelini. ako ga na pravilan način uvažavamo. bit takvog pristupa je u ostvarivanju funkcija: . Posljedice takvog pristupa su bile velike: prevelik broj djece u odgojnoj skupini. prevelike radne organizacije. prevladavanje jednog programskog oblika rada i loša opremljenost igračkama i drugim materijalom. Suvremeno koncipiran odgojno-obrazovni sustav temelji se na razvojnom i integracijskom pristupu. osnovna funkcija vrtića bila je socijalno-zaštitna. te kao socijalni zaštitni oblik bio primjeren potrebama zaposlenog roditelja. te osposobljavanje pojedinca za određeni stupanj vlastitog razvoja u cjelini. planiranju. Iako je programska osnova za rad bila osigurana stručno osposobljavanim kadrovima. roditeljima. PROGRAMIRANJU. premda su dio njegovih prava na pravilan i neometan razvoj. Takav pristup. . odgojiteljima. praćenju i vrednovanju odgojno obrazovnog procesa kao specifičnog integracijskog dijela odgojno-obrazovnog sustava. U odgojno-obrazovnom procesu treba omogućiti svakom djetetu najpogodniji program koji bi bio čvrsto povezan s roditeljima i djetetovim okruženjem u cjelini.pomoći roditeljima na brizi za sigurnost i odgoj djeteta. 9 . Prema tome. oblicima stručnog usavršavanja i doškolovavanja kao i ostvarivanjem interdisciplinarnog pristupa timskom djelovanju raznih profila stručnjaka za rad s predškolskom djecom u vrtiću. To je nadalje utjecalo na teže uspostavljanje suradničkih odnosa odgojitelja s djecom i njihovim roditeljima. PRAĆENJU I VREDNOVANJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U DJEČJEM VRTIĆU? Uvažavajući potrebu funkcionalnog povezivanja svih djelatnika odgojnoobrazovnog sustava u jedinstvenu cjelinu. a mora polaziti od općih postavki odgoja individualiteta. . a zdravstvena i odgojnoobrazovna su bile pod utjecajem tadašnjih gospodarskih mjera. čiji interes obuhvaća razvoj pojedinca u skladu s osobnim potrebama. sposobnostima. naglašava se potreba jasnijeg određenja djelatnosti predškolskog odgoja.4. na izražajnije poboljevanje djece. na smanjenu mogućnost aktivnijeg sudjelovanja stručnih suradnika u neposrednom radu s djecom.osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj.) RAZVOJNI I INTEGRACIJSKI PRISTUP U PLANIRANJU. praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću. mogućnostima. Jednostavno su se najmanje uvažavale potrebe samog djeteta.dopunjavanje obiteljskog odgoja.

u prvom redu odgojitelj. spoznajno. takva slika djetetovih potreba i mogućnosti jednako je važna za programiranje. interesa i iskustava. a u provođenju planiranja. emocionalni. treba poticati slobodu izvršitelja programa u planiranju. interese i razvojne razine svakog pojedinog djeteta. ostvarivanje i vrednovanje cjelovitih. u općem programiranju i vrednovanju ostvarenih programa odgoja ima cjelovitu sliku osnovnih razvojnih potreba i mogućnosti djeteta predškolske dobi. praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa treba se uvažavati djetetova dob. Programi moraju biti primjereniji dječjim potrebama. kojim se mogu i trebaju poticati sve njegove razvojne mogućnosti. --------------------------------------------------------------------------------------S obzirom na dosadašnje spoznaje o tome kako djeca uče neprimjereno je učenje na način školske nastave. Takav program skrbi za sva područja djetetovog razvoja – tjelesno. unapređuju socijalni. praćenju i vrednovanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. socio-emocionalno. Drugim riječima. samostalnosti i slobode u odnosu na ostale dijelove odgojno obrazovnog sustava. Razvojno primjereni kurikulum mora odgovarati dobnom rasponu unutar skupine i primjenjuje se s obzirom na različite potrebe. kontinuiranih oblika odgoja. praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa mora mu se osigurati pravo autonomnosti. te za bolje razumijevanje individualnih obrazaca odrastanja djece. 10 . Razvojna primjerenost ima dvije dimenzije – dobnu i individualnu.Uz sav taj humanistički pristup odgoju.individualna primjerenost odnosi se na jedinstvenost i specifičnost svakog djeteta kao osobe Znanja o karakteristikama razvoja djece odgojitelj koristi da bi osigurao materijale i aktivnosti primjerene određenoj dobnoj skupini. njihovih mogućnosti. kao i za stvaranje kraćih programa više usmjerenih na poticanje nekih razvojnih mogućnosti. . a ujedno i načinu planiranja. Kvalitetni predškolski programi osiguravaju okružje koje daje sigurnost. a istodobno treba trajno usklađivati svoje ciljeve s drugim dijelovima odgojno-obrazovnog procesa. a istodobno odgovaraju potrebama obitelji. programiranja. Na taj način se predškolski odgoj može razvijati kao integralni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sustava. govorno. programiranja. ali koji ipak utječu na razvoj djeteta u cjelini. Isto tako je važno da stručni kolektiv. spoznajni i tjelesni razvoj. skrb. programiranju.dobna primjerenost odnosi se na znanje o tipičnom razvoju djeteta određene dobi i predstavlja okvir pomoću kojega odgojitelj priprema okružje . specifičnosti njegove razvojne mogućnosti i pojedinačne djetetove potrebe. S obzirom na cjelovitost razvoja.

usmjeravanjem pažnje. komentira se brojno stanje skupine. a u odnosu na postavljene zadaće. specifičnosti u ponašanju djece. Vrednovanje ostvarivanja plana i programa (tromjesečni plan i program). a dodaju se spontani poticaji za spontano nastale aktivnosti djece. projekti. Djeca uče na pogreškama. navode se rezultati suradnje sa roditeljima. čime.dnevni plan – samo je nadopuna tjednog. poticajima za određenu aktivnost ili sklop aktivnosti. konkretizacija u orjentacijskom (tromjesečnom) planu – sklopovi aktivnosti (teme). posebni doprinosi pojedinog djeteta). Startegije planiranje i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću su: .Aktivnost koja potiče jednu dimenziju razvoja utječe i na druge dimenzije. uvijek poticati daljnji razvoj osobina.kratkoročno planiranje – tjedno planiranje je karakterizacija aktivnosti (što) prema sklopovima aktivnosti iz orjentacijskog plana. želje i poruke te prilagođava svoje odgovore različitim stilovima i sposobnostima djece. . Odrasli omogućuju djetetu uspješno izvršavanje zadataka osiguravanjem podrške. Odgojitelj treba biti spreman odgovoriti i na potrebe djece koja pokazuju neuobičajene interese i sposobnosti koje prelaze uobičajene okvire prosječnog razvoja. jer je dijete cjelovita osoba i ma koliko neke osobine bile razvijene (preme standardima za dob).). navode se posljedice promjena u materijalnim. definira se način realizacije aktivnosti (gdje. interakcije s drugom djecom i odraslima. . Odgojitelj priprema okružje u kojem će djetetu omogućiti učenje aktivnim istraživanjem raznovrsnim materijalima. 11 . spoznaja. Kroz aktivnost treba poticati i razvoj kreativnosti i mašte. planirani poticaji navode se unaprijed.dugoročno planiranje – tim odgojitelja planira cijelu godinu (zajednička bitna zadaća. U razvojno primjerenim programima odrasli osigurava raznolikost materijala i aktivnosti. socio-emocionalni razvoj. Odrasli reagira brzo i izravno na dječje potrebe. poticajnim pitanjima. Primjereno planiranje programa temelji se na odgojiteljevu opažanju i praćenju posebnih interesa i razvojnog napretka svakog pojedinog djeteta. procjenjuju se postignuća djece. Osnovni organizacijski oblik provođenja programa je dječji vrtić. nude mogućnost izbora sudjelovanja u manjoj grupi ili samostalnu aktivnost. organizacijskim i drugim uvjetima. Razvojno primjerena interakcija temelji se na znanju odraslih o dobno primjerenom ponašanju u ravnoteži sa svješću odraslih o individualnim razlikama među djecom. dnevni plan je vrednovanje efekta aktivnosti na djecu (koliko je djece sudjelovalo u aktivnosti. Djeci svih dobnih skupina treba osigurati stjecanje iskustva u vanjskom prostoru. kako). te razvojne zadaće (po područjima: motorika. i sl. U biti. Važno je osigurati djetetu osjećaj uspjeha. osvrće se na ostvarene aktivnosti i sadržaje koji su za djecu bili posebno vrijedni i atraktivni. Odrasli mogu ohrabriti dijete da pokuša ponovo ili da pronađe druge mogućnosti. komunikacija).

Važno je imati cjelovit uvid u djetetove specifičnosti i razvojne karakteristike radi osiguravanja uvjeta za optimalan razvoj djeteta. Smisao integracije je svakom djetetu omogućiti najpogodniji program odgoja i obrazovanja čvrsto povezan s roditeljima i djetetovim okruženjem. Krajnji cilj ovakvog pristupa planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa je osposobiti dijete, pomoći mu da samostalno gradi i stječe znanje.

12

5.) POTREBE DJETETA I ORGANIZACIJA ŽIVOTA U DJEČJEM VRTIĆU?
Potreba je stanje organizma ili socijalna situacija izazvana određenom neravnotežom, nedostatkom, koje pojedinac može, ali i ne mora biti svjestan. Potreba odražava manjak ili višak nečega što bi, da postoji u odgovarajućoj količini, pridonijelo dobru stanju organizma. Potrebe su pokretači našeg ponašanja, a želja ne mora biti identična s objektivnom potrebom. Osnovne (temeljne, opće) ljudske potrebe tipične su za sve pojedince neovisno o dobi, spolu i drugim obilježjima. To su primarne (osnovne) biološke i socijalne potrebe. Sekundarne potrebe su stečene i individualno različite, a predstavljaju interese, stavove i navike pojedinca. Posebne potrebe se odnose na situaciju u kojoj pojedinac trpi određeni nedostatak, odnosno ima potrebe koje ne može zadovoljiti bez aktivnog sudjelovanja drugih osoba – stručnjaka za pojedino područje rada s djecom koja imaju teškoće u ponašanju, prilagodbi, tjelesnom funkcioniranju i sl. Posebne potrebe su privremene ili trajne veće neravnoteže, zaostajanja ili ubrzanja u pojedinim aspektima razvoja ili razvoja u cjelini, a mogu se izražavati kao potencijalne, prolazne ili trajne. Postoji nekoliko podjela potreba. Najopćenitije klasifikacije su dali A.H. Maslow i W. Glasser, predstavnici humanističke psihologije. Prema Maslowu temeljne ljudske potrebe su: - fiziološke potrebe, - potrebe za sigurnošću, pripadanjem i ljubavlju, - potrebe za samopoštovanjem i poštovanjem drugih, te - potrebe za samoaktualizacijom. On ukazuje da u hijerarhiji zadovoljavanja ljudskih potreba vlada određeni red. Glasser smatra da su sve ljudske potrebe jednako bitne, jer kada postanemo svjesni njihova postojanja, nastojimo ih zadovoljiti. Prema njegovu modelu postoji pet potreba: - potreba za preživljavanjem, - potreba za pripadanjem, - potreba za moći, PSIHIČKE - potreba za slobodom i POTREBE - potreba za zabavom. Osnovna uloga predškolskog odgoja je de pridonosi povoljnom, cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Za odgoj predškolskog djeteta bitne su spoznaje da je dijete različito biće od odraslog čovjeka i da je predškolsko doba temeljno razdoblje čovjekova razvoja gdje se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obilježja, fizičke i psihičke mogućnosti.
13

Za što bolje razvijanje osobnosti djeteta, za odgoj je važna mogućnost prepoznavanja i osjetljivost na djetetove raznovrsne potrebe, a pravovremeno poduzimanje pravilnih radnji kao i njegova slika o tome što dijete može traje tijekom predškolskog perioda. Slika djetetovih mogućnosti i potreba važna je za programiranje, ostvarivanje i vrednovanje cjelovitih kontinuiranih oblika odgoja, kojim se trebaju poticati sve njegove razvojne mogućnosti. Predškolsko dijete ima slijedeće osnovne potrebe: 1. osnovne tjelesne potrebe, čuvanje života i zdravlja (hrana, zrak, igra, boravak u prirodi, . . .) 2. potreba za sigurnošću, nježnošću, ljubavi roditelja i drugih osoba s kojima se dijete susreće 3. potreba za raznolikom stimulacijom koju omogućuje doživljajima i predmetima, bogata i promjenjiva okolina 4. potreba uzajamne komunikacije (koju omogućuje osjetljivost i aktivan odnos odraslig prema djetetu). Uvažavajući cjelovitost razvoja i zbog povoljnog djelovanja u cjelovit razvoj djeteta u svakom se izvanobiteljskom obliku predškolskog odgoja prigodom rješavanja određenih pitanja primjenjuju načela: - da je uvažavanje osnovnih tjelesnih potreba preduvjet razvoja u cjelini - socio-emocionalne potrebe su istog značenja kao i tjelesne, te je njihovo zadovoljavanje preduvjet za spoznajni razvoj i obrnuto. Potrebe su iste kod svih ljudi, bilo da su male bebe ili odrasli ljudi. Stoga se može krenuti od toga da je već mala beba motivirana na neko ponašanje da bi zadovoljila svoje genetske potrebe. U početku su to one uglavnom za preživljavanjem, a kasnije vrlo brzo za pripadanjem i ljubavlju, sigurnošću, zabavom, slobodom i moći. Djeca neprestano uče i usvajaju ponašanja koja ih vode do zadovoljavanja potreba. Kada potreba nije zadovoljena osjećamo, a tako i male bebe i dijete, jaku bol, a kada je zadovoljena osjećamo zadovoljstvo. To je temelj na kojemu dijete uči. Najbitnije su fiziološke potrebe, a po Maslowljevoj teoriji, njihovo zadovoljenje je uvjet zadovoljavanja viših razina potreba: potreba za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem, poštovanjem, samoaktualizacijom. Važno je da su osnovne potrebe djeteta zadovoljene. Maslow nalazi čvrstu vezu između zadovoljenja potreba s razvojem nekih, čak brojnih, crta karaktera. Maslow nadalje smatra, kada je riječ o zadovoljenju potreba u djece, kako se susrećemo s teorijom po kojoj su crte karaktera naučene. Zadovoljenje potrebe za pripadanjem, ljubavlju i poštovanjem dovodi do razvoja svojstva kao što su emocionalna toplina, samopoštovanje, samopouzdanje i sigurnost.

14

spoznajnih i drugih potreba djeteta. korištenje u nove svrhe i da po želji djece postaju mjesto za igru i istraživanje). zadovoljavanje djetetovaih potreba. garderobnog prostora. stvaranje složene.U zadovoljenju potreba bitni su materijalno-organizacijski uvjeti koji osiguravaju preduvjete za zadovoljenje potreba. 15 . važna okosnica programskog usmjerenja je osmišljavanje uvjeta za podizanje kvalitete života. Stoga. -omogućavanje i poticanje motoričke aktivnosti u skladu sa spontanim potrebama djeteta. Organizacija života i rada u vrtiću zahtijeva stalan zajednički dnevni ritam aktivnosti i odmora djece. -higijenskih uvjeta. odmorom i kretanjem) kao preduvjet za zadovoljavanje socioemocionalnih. omogućavanje djetetu lijeganje i ustajanje kada je to njegova potreba. što dulji boravak djece izvan zatvorenog prostora. njegovom fleksibilnom korištenju na razini vrtića i odgojne skupine (dostupnost sanitarnog čvora. Cjelokupni odgojno-obrazovni program osmišljen je s ciljem pravovremenog i kvalitetnog zadovoljavanja ponajprije djetetovih tjelesnih potreba (za jelom. a istodobno omogućava ostvarivanje pismenosti. a ipak predvidive okoline koja podržava i razvija spontano izražavanje djetetovih stvaralačkih mogućnosti. i samim time i vrijeme neometane dječje igre). klizno vrijeme obroka s obzirom na dolazak u vrtić i potrebu djeteta. buka. uz poštivanje: -individualnog ritma (npr. organizacija i oblikovanje prostora. a koje su gotovo istog značenja kao i tjelesne potrebe. stimulativne. Organizacija uvjeta života u vrtiću ponajprije mora omogućiti zadovoljavanje temeljnih potreba djeteta. bez obzira na druge. a potom razvojnih (osnova humanističkog pristupa). organizaciju i oblikovanje prostora u kojem dijete živi. -zaštite od nepovoljnih utjecaja okoline kao što su povrede. mogućnost preoblikovanja prostora. za djecu uvijek nove. fleksibilne organizacije vremena i aktivnosti. stvaranje složene i stimulativne sredine. te podrazumijeva kvalitetnu i raznovrsnu prehranu.

6 tjedana: . uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 .) KRITERIJI I UVJETI PSIHOLOŠKOG RAZVOJA PERDŠKOLSKOG DJETETA? (psihofizičke osobine djeteta od 1.Socijalna stimulacija – stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe.4 godine. što je domena područja praćena razvoja djece predškolske dobi. ovisno o razvoju neuroloških struktura (mozak. Svaki razvoj mora imati svoje kriterije i uvjete koji pokazuju put ka pravilnom razvoju djeteta. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 2 .dirati ili baratati s njima. u ovom smislu psihološkog razvoja. do 6. odgoj).6. sposobnije. godine života) Da bi se pratio razvoj djeteta treba polaziti od samih početaka i da bi se došlo do nekakve optimale.8 mjeseci. udarati. Razvoj je slijed promjena u osobinama. . od rođenja do polaska u školu: 1. odnosno do polaska u školu. genetski) i okolinski utjecaji (učenje. 7. Na dječji razvoj utječu nasljedni (biološki. ako dijete negativno ili uznemireno reagira na to treba pričekati. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . razvoju i zbivanju. 2.14 mjeseci.Vizualna stimulacija – na desnom rubu dječjeg vidnog polja treba postaviti 80% vremena mobil od jakih kontrastnih boja.3 godine. odnosno svega onoga što vidno uvjetuje i predočava pravilne psihološke procese i osobine u njihovom nastanku. 1. prilagodljivije. Važno je pavremeno mijenjati njihove oblike i boje. ovalnih oblika s nacrtanim nosom i očima 30 cm od dječjih očiju. godine života. U razdoblju od 6 tjedana do 3.18 i 18 . 9.5 mjeseci treba u udaljenosti od djetetovih očiju oko 20 cm povremeno postaviti ogledalo.24 mjeseca. 16 . uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . najvišeg dostignuća nekog segmenta razvoja.uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 mjeseca. živci). 10.6 godina. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 mjeseci. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 . 4. 3.6 tjedana. To se odnosi na psihološki razvoj djeteta u razdoblju od rođenja do 6. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . te pokušati kasnije kada djete bude zrelije. polutvrde i dobro konstruirane igračke da ih dijete može vidjeti. 6. sposobnostima i ponašanju djeteta poradi kojih se ono mijenja te postaje sve veće. Dječji razvoj je dinamičan. itd. 5. društvenije. 8. fleksibilan i odvija se u socijalnom kontekstu. spretnije. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta mogu se podijeliti prema dobi djece. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 8 .5 godina.

17 . te reagiranje na zahtjev odraslog. te ono vježba i eksperimentira s novim aktivnostima. . obraćanje djetetu kratko i umirujućim glasom te ostavljanje djeteta kada je umireno i zadovoljno – reagiranje na dječju inicijativu. reagiranje i dolazak na plač i ostale ″pozive″.Osigurati adekvatne igračke – djetetu se daju takve igračke kojima može samo baratati. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 mjeseca: .čim se dijete može okrenuti s leđa na bok treba mu osigurati površinu za igranje. ostavljanjem djeteta kada je umireno i zadovoljno. čitanja sasvim kratkih priča.Na primjer. . tepanje.Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe.Obraćanje djetetu kratko i umirujućim glasom. naročito zajedničku.Osigurati prostor i odjeću koja ga ne sputava . zadovoljavanje djetetove potrebe. postupcima – prihvačanjem bilo koje dječje inicijative uz reagiranje govorom ili igračkom. . dodirom). postupcima – reagiranjem na pozive djeteta. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 mjeseci: . odnosno verbalizacijom svake radnje. 3. čak ni kada se pokaže javljanje tih novih pokreta.Omogućiti djetetu započinjanje interakcije. treba pratiti govorom. tepanjem.Omogućiti djetetu bogat socijalni život. uz uzimanje djeteta u ruke. uspostavljanje veze na pogled. uspostavljanje veze na pogled.8 mjeseci: . 4.Ne požurivati motoričke vještine – dijete se ne smije postavljati u nove položaje. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 8 . slaganje tornja).Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe. bez pomoći odraslog. govora i razgovora. glasanje (reagiranje glasom. . 2.Gotovo isti uvjeti i interakcije kao i u razdoblju od 3 mjeseca. ali ne baš uvijek reagirati na zahtjev za interakcijom 5. jer dijete samo mora odlučiti kada je spremno za zauzimanje novog položaja. a kaka počne puzati ta površima treba biti veća. ostavljanje djeteta kada je umireno i zadovoljno. .14 mjeseci: . ali uz više igranja. te uz osiguranje baratanja ili diranja igračaka u krevetu.Svaku aktivnost odgojitelja i djeteta. Uvjeti psihološkog razvija djeteta od 5 . traženje i dobivanje pažnje odraslog. dodir. . organiziranja jednostavnih igara (ku-kuc. govorom. smješak. smiješak. zadovoljavanjem njegove trenutne potrebe.

Govor odraslih – svaka zajednička aktivnost djeteta i odraslog treba biti popračena govorom. Ponašanja opasna za dijete i druge treba jasnim. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 . upotrebljavati riječi koje dijete razumije. eksperimentiranje. a dječju radoznalost preusmjeriti na bezopasnu aktivnost. Jezik mora biti jednostavan. boravak roditelja u jaslicama. hranjenja ili mijenjanja pelena. korištenje prijelaznog objekta. . . ali ih proširivati novim rječnikom. željom za utjehom ili nekim komentarom. životinja. pojava. te koje proizvode zanimljive zvukove i posljedice za dijete koje se njime bavi. 18 .Potrebne su intenzivne interakcije između djeteta i odgojitelja – najbolji trenuci za intenzivan odnos s djetetom su: za vrijeme kupanja. te povremeno mijenjati materijale i igračke.Poticanje simboličke igre – odnosno igre u kojima dijete oponaša radnje i osobine ljudi.24 mjeseca: .. Kada dijete dođe s pitanjem.Olakšavanje odvajanja od roditelja – omogućiti djetetu izražavanje već stečenih navika i ponašanja. postupno produžavanje boravka u jaslicama. punjenje i pražnjenje.Osiguravanje motoričkog i spoznajnog razvoja – stvarati uvjete za samostalnu aktivnost.3 godine: . dostupnost jednostavnih i bezopasnih stvari i igračaka koje omogućuju isprobavanje. 7. ne pretrpavati okolinu. U toj je fazi važno uočavanje i uvažavanje dječje inicijative. odrasli treba prihvatiti komunikaciju. a što ne smije. izražavanje. jer je tada odgojitelj potpuno posvećen djetetovim akcijama i reakcijama.18 i od 18 . da je samostalno u toj aktivnosti i da mu jednostavni i bezopasni materijali omogućuju otkrivanje i učenje bez neposredne pomoći odgojitelja ili drugog odraslog. . sastavljanje.Osiguravanje razvoja samostalnosti i nezavisnosti – omogućiti djetetu razvijanje osjećaja vlastite sposobnosti. ritam i način zadovoljavanja primarnih potreba.Osiguravanje motoričkog i spoznajnog razvoja – omogućiti djetetu istraživanje prostora s bezopasnim i zanimljivim stvarima iz svakodnevne upotrebe. . Važna je optimalna količina novih doživljaja. Potrebno je da je dijete aktivno. Treba postaviti jasne i ralistične granice što se smije. . rastavljanje. nego mu omogućiti isprobavanje granica do kojih može samostalno doći u svakodnevnim aktivnostima. predmete. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 2 . Umjesto upozorenja i zabrana učiti dijete kako može bezopasno obaviti željenu aktivnost pomoću demonstriranja jednostavnih radnji. jednostavnim i dosljednim postupkom prekidati. U toj fazi ne smijemo posramljivati dijete.Recipročno služenje igračkama – nakon intenzivne interakcije s odgojiteljem dijete se stavlja u prostor s adekvatnim igračkama 6.

u ovoj fazi odgojiteljevo obraćanje djetetu treba biti dulje i složenije. te je potrebno stjecanje iskustva kroz sve senzorne puteve. te podržavati radoznalost koja se u ovoj dobi naročito izražava u postavljanju pitanja "Zašto?".Djetetu treba pokazati da je postiglo uspjeh. . . gdje odgojitelj treba biti model prihvatljivog izražavanja svih emocija. a ne iz usporedbe s drugom djecom. odgojitelj ne mora biti stalno u interakciji s djetetom. Omogućavanje doživljaja uspjeha iz rezultata aktivnosti.Govor odraslih – važno je da odgojitelj pokuša razumjeti što nam dijete želi reći.Osiguravanje osjećaja nezavisnosti i samostalnosti – osigurati takve aktivnosti u kojima dijete vidi rezultat svojeg djelovanja i doživljava vlastitu sposobnost i kompetentnost. odnosno poštivati inicijativu djeteta.Osiguravanje razvoja kontrole i izražavanje emocija – stvarati atmosferu sigurnosti i zadovoljstva kod djeteta. pri tome se mora paziti da mu pohvale ne postanu važnije od rezultata. .Omogućavanje intelektualnog razvoja – važno je "mišljenje ruku". Uvjeti psiholiškog razvoja djeteta od 3 . .Osiguravanje razvoja samostalnosti i nezavisnosti – omogućavanje doživljajauspjeha u aktivnostima. a ne unutarnjim potkrepljenjima. ali treba biti prisutan tako da dijete može dobiti komentar. odgojitelj mora biti model prihvatljivog ponašanja i izražavanja svih emocija.Poticanje simboličke igre – neophodno je da se odgojitelj pred djecom igra i prikazuje aktivnosti i radnje odraslih o kojima djeca već imaju iskustva. potporu ili pažnju ako je traži. Sredstva za igru trebaju biti takva da djecu asociraju na radnje odraslih. 19 . . jer se na taj način stvara ovisnost motivacije o vanjskim.Poticanje simboličke igre – neophodno je da igri odgojitelja pred djecom prethodi zajedničko iskustvo djece o radu i aktivnosti odraslih. ozljede ili neuspjeh. treba se koncentrirati na ono što dijete smatra važnim.. ali i poticanje upotrebom govora.4 godine: . omogućavati uporabu govora u pričanju i prepričavanju doživljaja.Osigurati blizinu odraslog – kako bi se spriječile neugodne posljedice istraživanja. odnosno na ulogu u igri.Osiguravanje razvoja kontrole izražavanja emocija – stvarati atmosferu sigurnosti i zadovoljstva kod djece.Izbjegavati bilo kakvo posramljivanje djeteta . . . 8. .

). razdvajanje. susreti i dr. igranje materijalom: zrnca. plodovi. krugovi. kako se osjećaju i da pokušaju analizirati zašto se tako osjećaju (uz pomoć odgojitelja koji im pitanjima razjašnjava unutarnje doživljaje). nego i u aktivnom pričanju i prepričavanju. za pravljenje hrpica. Odgojitelj treba nastojati što više naglasiti vrstu uspjeha. . bez unutarnjeg pravog doživljaja. . . da verbalno izraze što osjećaju.Omogućavanje intelektualnog razvoja. . omogućiti raznolike i nove. boji. što bi bilo kad bi. nestereotipne uloge u igri uz veliko bogatstvo materijala za igru. omogućavanje aktivnosti koje dijete preuzima na vlastitu inicijativu (uz poduzimanje mjera opreza). štapići. stavljanje u skupove.Kontrola impulzivnosti i razvijanje refleksivnosti – stvaranje navike kod djece da razmisle prije nego što odgovore. slaganje.Poticanje maštovitosti i kreativnosti u izmišljanju – davanje ideja za variranje.Omogućavanje osjećaja vlastite efikasnosti (kompetentnosti) – djetetu treba omogućiti doživljaj uspjeha u onome što poduzima. bez tuđe pomoći. doživljaj uspjeha dijete može imati onda ako uvidi da je nešto postiglo svojim zalaganjem. baratanje predmeta za stvaranje pojmova (količine. doživljaj uspjeha dijete postiže i iz pohvale odraslog. promatranje. . .5 godina: .Omogućiti aktivnu upotrebu govora – ne samo u pasivnom slušanju. . kamenčići. jer one postaju previše ovisne o mišljenju drugih i doživljavaju uspjeh samo vanjskim pohvalama.9. . čepovi. . uzimanje u obzir dječje inicijative očituje se i u odgovaranju na dječja pitanja.Poticanje simboličke igre – omogučiti djeci uočavanje raznolikosti radnji odraslih u svakodnevnim situacijama (posjete. . kako bi drukčije. 20 . redanje (pojmova broja i količina). . traženjem da zamisle kako bi još. . odnosno stvaranje perciptivnih predodžbi kroz sve senzorne kanale – za to je potrebna primjena konkretnog materijala. spajanje. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 .Koristiti socijalne igre kod postavljanja granica neprihvatljivog ponašanja – i objašnjenja razloga za to na djetetu prihvatljiv način. pločice nejednake veličine za slaganje po redosljedu.Osiguravanje razvoja kontrole emocija – omogućiti da izraze i prepoznaju svoje emocije. itd. tj. . treba umanjiti važnost pohvale. jako je važno da se točno odrede granice između zbilje i mašte te da dijete ne izgubi pojam o toj granici. . naročito kod djevojčica. razvijati kod djeteta "unutarnji" osjećaj uspjeha. odnosa). tj. .Osiguravanje razvoja inicijative – davanje slobode za istraživanje i eksperimentiranje.

djeca izražavaju emocije na socijalno prihvatljiv način. .omogućiti društvene i sportske igre sa što većim brojem djece ili odraslih. 21 . poticati stvaralačku igru u kojoj se često igračke koriste na novi način. ali vrlo često ljutnjom reagiraju kada im se ometaju planovi i kada im se ne priznaje njihova inicijativa (podsmjehivanje. lica. uzimanju zaštitničkog odnosa prema mlađima.omogućiti i poticati djecu na suradnju s drugom djecom. . apstraktnih pojmova. ruku.poticanje djetetovog govora je vrlo važno jer već koriste sve vrste rečenica. ali još uvijek vole prisutnost odrasle osobe. ruganje). pojava empatije i simpatije je dominantna. prisutna je i dalje igra uloga. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . hvalisanje. oblačenju i svlačenju. na stvaranje prijateljstva. pružiti im materijale za konstrukciju. psovanje. osnove gramatičke srukture i sl. spremanju na spavanje). .10. gdje bolji i dominantniji preuzima inicijativu. djeca su sve više samostalnija u obavljanju nekih životnih radnji (pranju zuba.6 godina: Kod djece te dobi znatno je vidljiv pomak u svim aspektima optimalnog psihološkog razvoja . te treba: .

Postupci odgojitelja u skaldu s intencijama programa trebali bi biti primjereni djeci i situaciji. da se svako dijete koje se u njima nalazi potvrđuje kao ljudsko biće u pogodnoj atmosferi sigurnosti i emotivne povezanosti s odraslom osobom. Izrađen je protokol koji predstavlja hipotezu – on odgojitelju može biti model kako treba postupati. odgoja i obrazovanja djece u jaslicama je izmjena odgojnih podtupaka odgojitelja.7. Odgojitelj pomoću protokola može procijeniti svoje postupke. uvažavajući njihovu dob i situaciju. Za uspostavljanje socio-emocionalne veze djeteta i odgojitelja potreban je određeni stupanj socijalne interakcije i stimulacije. Protokol je podijeljen u sedam cjelina. dakle u vrijeme kada je intenzitet rasta i razvoja vrlo izrazit. organizacija prostora i planiranje imaju smisla samo onda kada odgojitelj zna pravilno postupati s djecom. To znači da pored uobičajene tjelesne njege. trebali bi omogućiti djeci veću slobodu u izboru aktivnosti. jaslice preuzimaju i obvezu pružanja poticaja za razvoj dječjih potencijala. da zadovoljava svoju potrebu za djelovanjem. To je šest postupaka u kojima je naglasak na ublažavanju rastanka djeteta od roditelja. prvim načinima istraživanja u društvu druge djece koja će svakom pojedincu biti i dobro došli poticaj. kada zna pravilno. Treća je cjelina njege i hranjenja djeteta. ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE U JASLICAMA? Dječje jaslice su jedna od prvih dječjih potencijalnih sredina. U prvoj cjelini s naslovom "Primanje djece u jaslice" naglasak je da se institucija prilagodi djetetu. uloga odgojitelja je vrlo suptilna i trajna – odgojitelj stalno bira svoju ulogu i koja će to biti. Druga cjelina odnosi se na jutarnje primanje djeteta u skupinu. istraživanjem. šesta i sedma cjelina odnose se na organizaciju aktivnosti u kojima je naglasak na postupcima odgojitelja u organizaciji zajedničke aktivnosti djece i odgojitelja. Četvrta. a ne dijete njoj. peta. a dijete ovladalo nekim temeljnim sposobnostima značajnim za kasniji život i djelovanje u ljudskoj zajednici. 22 . Pasivnost djeteta je najkarakterističniji znak odgojiteljeve neuspješnosti (rutinsko obavljanje aktivnosti u svakodnevnim životnim situacijama). Izbor aktivnosti. Jaslice bi trebale biti "produžena ruka" majke i oca. Djeca bi u jaslicama trebala imati prilike i mogućnosti naći sve ono što im je potrebno da rastu psihofizički i oblikuju se u socijalnom i humanom pogledu. Razvoj govornog izraza djece ovisit će o uspješno uspostavljenoj socio-emocionalnoj vezi i provođenju neverbalne i verbalne komunikacije između odgojitelja i djeteta.) NEODVOJIVOST NJEGE. artikulirati svoje postupke. kako organizirati proces njege i odgoja djece u odgojnim skupinama. To je najbolje razrađena cjelina jer čini osnovu odgojnog rada – odgoj s djecom. Sve je više male djece koju roditelji povjeravaju dječjim jaslicama i to u dobi od navršane prve do navršene treće godine života. Temelj procesa njege.

ali im istodobno i omogućivati osamu. Govorna komunikacija nužna je i sastavni je dio simboličkih igara. vježbati će svoje sposobnosti i vještine. To okruženje treba biti sigurno. samo sebe stavlja u situaciju koja zahtjeva određenu i raznoliku upotrebu govora i samo odmjerava svoje snage i sposobnosti. Odgoj i njegu djece u jaslicama nije moguće promatrati bez odgoja i njege djece u obiteljskom domu. i važne su reakcije odgojitelja na neverbalne i verbalne iskaze djeteta jer pozitivne reakcije motiviraju dijete. bilo da su inicirane od djece ili odgojitelja. Socijalni odnosi među djecom u trećoj godini života u stalnim odgojnim grupama mnogo su brojniji i složeniji. poticati ih na interakciju. u jaslicama će biti kreativna djeca. rekonstruira aktivnosti njege i hranjenja. njegom se zadovoljavaju osnovne potrebe djeteta (biološke i one za sigurnošću). u paru i promatrano dijete samo sa sobom. Okružje će povezivati djecu. Prve manifestacije simboličke igre najčešće su događaji neposrednog djetetovog iskustva. a odgoj i obrazovanje predstavlja stimulaciju cjelovitog psihofizičkog razvoja djeteta. Vrijednost simboličke igre je i u tome što dijete samo organizira aktivnosti. najvažnije je stvoriti djetetu potrebu za govorom i treba brinuti o raznolikosti situacija. Cijeli se proces njege i odgoja odvija u vanjskim i unutarnjim jasličkim prostorima. prerađuje. biti fleksibilni i otvoreni prema potrebama djeteta. Ako odrasli koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu poštuju tu činjenicu. zatim u aktivnosti malih grupa. odgojitelji i drugi suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu. te svi moraju surađivati. da je svako dijete različito. Cjelovit pristup njege i odgoja djece u jaslicama podrazumijeva povezivanje svih sastavnica. nedostatak poticaja. Djeca najviše komuniciraju s odgojiteljem. djeca koja brzo uče i vesele se samostalnim pokušajima. Komunikaciju u mlađim i srednjim jasličkim grupama uglavnom uspostavlja odgojitelj jer se djeca rijetko obraćaju njemu. nesmetano će se provoditi aktivnosti. U mlađim grupama to su uglavnom neverbalne akcije djeteta upućene odgojitelju. komunikacije s odraslom osobom može se očitovati u zaostajanju prijelaza neverbalne u verbalnu komunikaciju. uredno i primamljivo djeci koja su u središtu cjelovitog pristupa. Simbolička igra javlja se pri kraju senzomotoričkog razdoblja. i u ovoj dječjoj dobi. najčešće imitira. U prikupljanju podataka o djetetu uključeni su roditelji.Za razvoj govora odlučujuću ulogu ima odrasla osoba – odgojitelj. U jaslicama. Činjenica je da je dijete najvažnije u odgojnoobrazovnom procesu. 23 . u ovoj aktivnosti. Suradnja obitelji i institucije je nužna za postizanje optimalnih rezultata. ali su sva jednako vrijedna. U takvom jasličkom okruženju djeca će se slobodno kretati i istraživati.

otkrivanje.) ORGANIZACIJA POTICAJNOG PROSTORA. Prostor. nema nikakvog razloga da se to spriječava. a njemu samom pružiti poticaj. Organizacija rada vrtića. osobito je važan njegov pristup djeci. poticaje i ograničenja za svoje aktivnosti i djelovanje. Poticaji su važni elementi djelovanja iz sredine na razvoj pojedinca. Poticaji mogu biti vezani uz nove igračke. Poticaji imaju vrijednost pokretača. nužno je da se svako dijete u svakom trenutku poduzimanja konkretne odgojno-obrazovne akcije u vrtiću osjeća nesputanim i sigurnim. učenja i aktivnosti djeteta. i namjera im je da potiču dječju akciju organiziranja prostora i vremena koji pripadaju samo njima. te da 24 . za istraživanje i otkrivanje. ostvarivanja. Poticajno djeluju na razne vrste pitanja. bitni je aspekt programiranja. Da bi djelovanje vrtića bilo što efikasnije. jer kroz materijalnu okolinu dijete prima informacije o sebi i drugima. bezvrjedni i otpadni materijal iz kojeg će djeca odabrati nove simbole za igre ili će dio tog materijala koristiti za radne aktivnosti. predmete. Oblikovanje prostora u funkciji razvoja. Organizacija prostora je priprema fizičke sredine djeteta -materijalnog konteksa. materijala i vremena u dječjem vrtiću reflektira se na odgojni proces i na razvoj djeteta. praćenja i vrednovanja svakog oblika odgoja. Vrtić i dobar odgojitelj imaju uvjete za ostvarenje više raznovrsnih poticaja za dječje slobodne aktivnosti. Dijete ih može koristiti u naučenom značenju kao didaktičke igračke. ali ako mu u nekim trenutcima odgovara da u njima vidi simbole za nešto drugo. Ako je odgojitelj sposoban da se oduševljava djecom. usklađeni s dječjom razvojnom dobi i i potrebom. MATERIJALA I VREMENA ZA DJEČJE AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Organizacija prostora. stvaranje. Poznate su nam i didaktičke igračke koje su date s mogućnošću prethodnog spontanog manipuliranja. pa tako i prostora. sredstva i igračke u vrtiću trebaju biti pažljivo i stručno odabrani. Dijete iz prostora u kojem živi prima važne poruke o sebi i drugima. poticaje i ograničenja. odnosno da bi ono bilo dosljedna poticajna sredina. izazova za upoznavanje s nečim. predmeti i materijali za aktivnosti djece se trebaju strukturirati uz što veće uvažavanje dječjih potreba i mogućnosti. Organizirane posjete kao dio direktno vođenog rada pokazale su se kao vrlo poticajne za dječje slobodne aktivnosti. Prostor. Pružanjem poticaja pružamo i priliku da dijete na njih odgovori ili ne odgovori. Velik poticaj na djecu ima odgojitelj. zato što je vrtić u pravilu namjenski organizirana pedagoška sredina. namještaj. odnosno onim što može odušaviti i djecu onda će njegovo oduševljenje prelaziti na djecu. istraživanje. shvaćajući kao akciju i interes djeteta za djelatnosti drugih. riješavanje uočenog ili mentalno nastalog problema. Odgojitelj mora biti osjetljiv na to da svako dijete pokrene na akciju. mora biti prilagođena potrebama djece. odnosno da njegov odgovor ne bude obavezno u skladu s očekivanjem. alat.8. za traženje.

prostor namjenjen prometnom odgoju i vanjski kutić prirode. mogu nastati situacije kada treba učiniti ustupak snažno motiviranim dječjim spontanim interesima. tobogani. kao što i u vrijeme vođenih aktivnosti. termometri. . Spoznajnom i funkcionalnom razvoju djece posebno mogu pridonijeti predmeti s kojima će djeca eksperimentirati (magneti. ali i neoblikovanim materijalima. ljekarne. Bitno je da se uvijek ide na ruku dječjoj inicijativi i slobodi. stvaranja. Ukupno vrijeme. pješčani sat. vode i pijeska. . prirode. pozitivnu sliku o sebi i drugima. igru. frizera. klackalice. likovni. . dodavati i neupotrebljive kućanske aparate. .svaka situacija sadrži u sebi potencijalne odgojno-obrazovne razvojne efekte koji naravno ne moraju biti istovjetni za svako dijete. Vanjski prostor ne može biti organiziran isto kao i unutrašnji.). trebao bi sadržavati igrališni dio (pješčanici. U prostorijama za dnevni kontakt djece postoje organizirani tzv. Kutići se oblikuju različitim meterijalima – već gotovim kompletima i igračkama. glazbeni. vaga. manipulativni. dekora. građevni. Oblikovanje prostora služi kao poticaj i izazov djetetu i odgojitelju: potiče na kreativnost i stvaralaštvo. . a maštovito dijete dopuniti i pretvoriti u pogodne simbole. prirodnine. spoznaju o različitim oblicima izražavanja i stvaranja. pijesak. Samo u takvim situacijama djeca mogu biti pravi akteri mjenjanju svoje sredine. . motorički razvoj. 25 . tkaninu. penjalice. a i roditelj i svi su u interakciji i komunikaciji. . . . . raspoređeno između slobodnih i direktno vođenih aktivnosti ne može i ne smije biti direktno razgraničeno. I u vrijeme slobodnih aktivnosti mogu nastati potrebe individualnih ili grupno usmjerenih pedagoških akcija. samostalnost. otkrivanja. voda. .). a time i mijenjanju i razvijanju samih sebe.) oni se formiraju ovisno o dječjim interesima i željama. Prostor je mjesto gdje se svjesno igraju odgojitelj i djete. . Oblikovanje vremena i prostora mora uključivati i dječju inicijativu dinamikom traženja. Teško je nabrojati sve što bi maštoviti odgojitelj mogao ponuditi kao poticaj. trgovine. Organizacija fizičkog okruženja (poticajnog prostora) razvija kod djece osjećaj sigurnosti. Materijale je nužno obogaćivati – dodavati nove. pošte. inicijativu. U cjelodnevnom boravku djeteta u vrtiću određeni vremenski isječci omogućuju najviše slobodnih aktivnosti. . . kutići (obiteljski. odjeću. .

voljeno. U svakodnevnom pedagoškom radu u dječjim vrtićima vodi se računa o djetetovim znanjima o vanjskom svijetu. Boravak djece u vrtiću može biti poticaj individualnosti. Djetinstvo postavlja prve konture (naznake) slike o sebi koja će sadržavati pozitivno/negativno lice/naličje. bilo da ju dijete prihvaća ili ne. Tokom vremena odgojitelj mora biti osjetljiv da integracija djece ne bude na štetu djetetove individualnosti i spontanosti. ali može biti i rizik. fizičkoj i socijalnoj sredini. Integracija pojedinca s grupom jedan je od primarnih zahtjeva za dijete s dolaskom u vrtić.9. Odgojitelj mora biti osjetljiv za potrebe svakog djeteta. i stječu sliku što sve mogu učiniti i ostvariti. kada se radi o spoznavanju svoga "ja" dijete je prepušteno samom sebi. Među predškolskom djecom ima mnogo djece koja ne znaju svoju boju kose ili očiju. Roditelji i najbliži daju prvi materijal koji predstavlja osnovu daljnjeg razvoja pojma o sebi.) RAZVOJ SLIKE O SEBI KOD PREDŠKOLSKOG DJETETA I POSTUPCI ODGOJITELJA? U literaturi se navode različite definicije pojma slika o sebi. ogledalo koje im šalje i prima poruke o njima samima. dok istovremeno znaju mnogo o svojoj fizičkoj i društvenoj okolini. Odrasli moraju utjecati na djetetovo formiranje svijesti o sebi. njegovih djelova i mogućnosti korištenja (otkriće sebe kao "ja" i što taj "ja" sve može učiniti i ostvariti). Spoznaja sebe težak je i kompleksan zadatak. jer gubitak individualnosti na širem društvenom planu znači gubitak samostalnog odlučivanja i odgovornosti. već je dijete u tom procesu okrenuto odraslima koji su dobri partneri u spoznavanju vanjskog svijeta. Svijest i slika o sebi počinju se oblikovati u najranijem djetinjstvu otkrivanjem i istraživanjem vlastitog tjela. Lice govori svakom djetetu je li prihvaćeno ili odbačeno. To je važan doprinos stvaranju slike o sebi. inspiracija i izazov u odmjeravanju snaga i sposobnosti. Međutim. ali u najgoroj varijanti ne 26 . ono postaje svjesno sebe. U suživotu se izražavaju (ne)prijateljski osjećaji. U djetinjstvu je važno da slika o sebi (i to pozitivna) bude poticaj daljnjem razvoju i ostvarivanju sebe i vlastite slike o sebi. Pojam o sebi formira se u interakciji s drugim ljudima. Djetetova spoznaja svijeta nije samostalna. Jedna od njih je ta da je slika o sebi ili self koncept sistem pojmova koji su jednoj osobi dostupni prilikom pokušaja da sebe opiše i da definira svoja unutrašnja stanja. otkrivaju vlastito "ja". Važna je spoznaja svijeta. Djelovanje djece unutar skupine ima neke prednosti u oslikavanju osobnosti i slike o sebi. Djeca su jedno drugom poticaj. njegovih interesa i osjećaja. ali je pitanje koliko je u toj spoznaji prisutno djetetovo "ja" i što je s djetetom u tom svijetu. rivalstvo koje neće i ne može dugo trajati. S obzirom na reakcije odraslih na dijete. Otkrivaju mogućnost kontrole vlastitih djelova tijela.

ali nije nemoguće. emocije. dopustiti djeci da promatraju kako bi se prilagodili novoj situaciji. niti usmjerena na određeno ponašanje. znanja o socijalnom ponašanju. 27 .(ja je objekt koji dijete spoznaje) 2. Komentirati novosti o izgledu. . svijest o aktivnom "ja" – tipična ponašanja. zato polazak u vrtić za neku djecu znači šansu za promjenu u smislu korekcije slike o sebi. Stoga je jako bitno da odgojitelj posjeduje senzibilitet za djecu koja nisu dovoljno glasna i nametljiva i za onu koja misle drugačije. onda se prvo izdvajaju znanja o fizičkom identitetu. socijalne i intelektualne funkcionalnosti. Tijekom svog rada u grupi. Za stvaranje bolje komunikacije između djeteta i odraslog/odgojitelja potrebno je stvoriti mogućnosti i uvjete koje će djeci omogućiti upoznavanje vlastitog tijela. Vršnjaci predstavljaju značajnu novost za dijete. i tek onda unutrašnji doživljaji 3. svijest o fizičkom "ja" – imenovanje svojih djelova tijela. 3. Tako često djeca prihvaćaju i ponavljaju najnametljiviji odgovor nekog djeteta. Svaki novi susret s ljudima je šansa za promjenu. Dolaskom djeteta u vrtić važno je da ga odgojitelj primjeti da je došlo. Osnovna obilježja procesa spoznaje su: 1. važno je da odgojitelj ostvari kvalitetnu komunikaciju s djetetom. pri tome gledati djetetu u oči. Osigurati djeci jednoznačne i jasne poruke s pozitivnim konotacijama. dijete će imati više podataka za formiranje slike o sebi. Odgojitelj bi svako dijete trebao pozdraviti ulaskom u vrtić. Pri razgovoru odgojitelj se trba spustiti na dječju razinu (fizički). kao i mogućnosti emocionalne. socijalni aspekt – dijete inspiracije o sebi dobiva od ljudi iz svoje okoline. Odgojitelj se treba obraćati grupi i svakodnevno provoditi aktivnosti koje doprinose upoznavanju sebe. svijest o socijalnom "ja" – spoznaja o pripadnosti skupini. jer time se djetetu pruža pozitivna pažnja i osjećaj važnosti. kognitivni aspekt . . što su one bogatije. Podrška ne smije biti kritična. Ono što se u komunikaciji s roditeljima utemelji. emocionalni aspekt . treba stvoriti ugodnu atmosferu u skupini. Odgojitelj bi trebao biti osjetljiv na dječju potrebu za pažnjom. tj. 4. 2. osloviti ga imenom. jer dijete tako uči kontakt očima s drugim ljudima. reakcije drugih. morala bi biti bez omalovažavanja cjelokupne osobnosti. pružanje podrške dječjem JA.ako proces analiziramo kronološki. kasnije se teško mijenja. ne koristiti zapovijedi. Povučenu djecu poticati i isticati među vršnjacima i davati takvoj djeci pažnju. svijest o psihološkom "ja" – misli. funkcije i svojstva. . Elementi opće slike o sebi: 1. osjećaj topline i poštivanja. želje. vlastite sposobnosti i mogućnosti. odgajatelj često registrira samo one odgovore koje želi čuti.govoti ništa. potrebe.

boljem školskom uspjehu. razvija se odrastanjem i pod utjecajem je kognitivnih i socijalizacijskih varijabli. imati sposobnost gledanja stvari s tuđeg stanovišta. zna svoja ograničenja. vrijedno truda. Odrastajući.Pozitivna slika o sebi doprinosi: . povjerenju u druge . "Ovo je moj prijatelj" – ta prijateljstva su kratkog vijeka. nego počinju i vrednovati te informacije. Često ih zna precjenjivati. Šestogodišnje dijete razlikuje psihološko (unutarnje) od fizičkog (pojavnog) "ja". Karakteristike djeteta koje ima pozitivnu sliku o sebi: . zna što može. samopoštovanju . .povećanju vjerojatnosti uspješnog nošenja sa stresom u životno nepovoljnim uvjetima.voli sebe Trogodišnje dijete ima jasnu predodžbu o fizičkim mogućnostima na osnovu vlastite provjere iz aktivnosti. 28 . Odgojitelj će nastojati ulijevati djetetu osjećaj sigurnosti i ohrabrivati ga tijekom boravka u skupini. Za poticanje pozitivne slike o sebi kod djeteta važna je odgojiteljeva osobnost i stručnost.samopouzdanju. ali ih drži u čvrstoj vezi i negira mogućnosti njihovog nesklada (nesklada motiva i osjećaja s jedne strane i ponašanja s druge strane).prihvaća sebe takvim kakvim jest . Samovrednovanje. više uravnotežena nego neuravnotežena. obično do prvih nesuglasica – ali nam pokazuju razvoj svijesti o pripadanju). Ono mora prepoznati da je cijenjeno. njegovi će osjećaji prema sebi i svijetu biti pozitivni. da su mu drugi skloni i da ga podržavaju. više brižna nego nebrižna. a djecu doživljavati kao individue sposobne činiti nešto zbog sebe samih (unutrašnja motivacija) i vrijedne kao osobe. Kod četverogodišnjaka i petogodišnjaka. To je vidljivo iz njihovih izjava (npr. zna loše strane .razvoju emocionalne stabilnosti .pozitivnom odnosu preme drugome. osobito u igri sa starijom djecom. više ugodna nego neugodna. trebao bi podržavati demokratske odnose u skupini. Ako su u cijelosti dječja iskustva iz dana u dan i iz mjeseca u mjesec.poznaje sebe. počinje se razvijati i svijest o socijalnom "ja". Dijete mora vjerovati odgojitelju i članovima skupine kako bi mogao otvoreno izražavati svoje osjećaje. Uključenost u socijalno okruženje potiče djecu da se uspoređuju s drugom djecom kao i sa slikom onoga na koga bi htjeli biti nalik. djeca ne samo da počinju razumijevati sve više o sebi. Odgojitelj bi trebao biti optimističan. kao i znanje o sebi . promatrati druge ljude kao potencijalno prijateljske i vrijedne truda. uz svijest o fizičkom i aktivnom "ja".

djelatnike vrtića i širu društvenu sredinu. aktivirajući pri tome svoje potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti.stjecanje određenih znanja i predodžbi. a danas ga nalazimo u praksi predškolskog odgoja gotovo svih europskih zemalja. a ne odgojitelj. odnosno u kontekstu koji za njega ima smisla. ali nenametljive intervencije odgojitelja. U najopćenitijem smislu. Osnovni ciljevi rada na projektu u predškolskoj dobi jesu: . Pod pojmom projekta razumjevaju se različiti oblici integriranog učenja i istraživanja djece i odgojitelja. kako bi došli do željenog spoznajnog cilja. Rad na projektu poduzimaju djeca u suradnji s odgojiteljem.) DJEČJI PROJEKTI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU ODGOJITELJA? Rad na projektu jedan je od oblika integriranog kurikuluma. Osnovni ciljevi rada na projektu u predškolskoj dobi jesu da djeca steknu određena znanja i predodžbe.10. Postizanje ovih kao i ostalih ciljeva kroz rad na projektu bit će moguće samo ako odgojitelj-voditelj projekta sam uspješno svlada jednu važnu vještinu – da sve što on smatra važnim za dijete.razvijanje određenih potencijala i sposobnosti te usvajanje određenih vještina. to je plan aktivnosti. pitajući. "Reggio pedagogiji". a neke će potaknuti vješte. Tema projekta mora biti važna djetetu. Neka će djeca do toga doći spontano. . te usvoje određene vještine da se potakne uspješniji socio-emocionalni razvoj djece. gdje se doživljajno uči. a istodobno i druga djeca imaju veće mogućnosti za razvoj svojih potencijala. u tzv. promatrajući. .poticanje uspješnijeg socio-emocionalnog razvoja djeteta. tijekom određenog vremena. a po mogućnosti se nastoji uključiti roditelje. djecu uči kroz aktivnosti koje oni doživljavaju kao važne. užu ili širu. Tijekom rada na projektu odgojitelj može pomoći djeci da formuliraju što bi sve radom na projektu mogli i željeli doznati. te u situacijama u kojima je motiviran za traženje odgovora u skladu s vlastitim stilom učenja. Osnovna mu je pretpostavka da radeći na nekom projektu. sklop aktivnosti vezan uz određenu tematiku. Djeca. Program se osmišljeno počeo koristiti u Italiji. Ovaj oblik rada je naročito pogodan u radu s darovitom djecon jer omogućava zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece unutar skupine. dijete mora biti zainteresirano za ostvarenje cilja rada na projektu. 29 . Omogućuje djetetu učenje na pripodan način. dijete širi svoja znanja do krajnjih granica svojih mogućnosti. istražujući i poduzimajući određene aktivnosti. U njemu dolazi do povezanosti i ispreplitanja niza praktičnih i intelektualnih aktivnosti koja potiču gotovo sva područja dječjeg razvoja. te samostalno razmišljajući i zaključujući. da djeca razvijaju određene potencijale i sposobnosti. moraju biti inicijatori projekta.

U ostvarenju cilja projekta djeca moraju koristiti i pomoć osoba izvan ustanova. tj. a one povećavaju kvalitetu rada na projektu i vode željenom cilju. Ali mora o urađenome porazgovarati s djecom i doznati njihovu procjenu uspješnosti rada. Ipak. 30 . te uvažavati sugestije koje su dali i inicijativu koju su pokazali. dobro je da odgojitelj odredi i cilj projekta – ono što radom na projektu djeca moraju postići. sudionike treba poticati da predlažu što i kako dalje. formira cilj novog projekta. prigodno koncipiran. što ne znači da je taj rad nestrukturiran i stihijski. Dobar odgojitelj promatrajući djecu i njihovu zainteresiranost za rad pomoći će im usmjeravajući njihov rad. rješavanje. istraživanje. Kad se odredi tema projekta. Rad na projektu je vrlo neuobičajen način oblikovanja pedagoškog procesa. kako tražiti njihova rješenja. a koje potiču razvoj njihovih sposobnosti i vještina. posebno o ulozi odgojitelja. bilo spontano ili uz pomoć odgojitelja. kako samostalno stjecati znanja i kako ta znanja primjenjivati u različitim situacijama. neponovljivost. Zatim treba izraditi plan projekta.rad na projektu odvija se kroz razgovore i velik broj različitih aktivnosti. identificiranje. te vježbanje komunikacijskih vještina. područja koje će se u projektu obrađivati. Izvođenje projekta . On narušava brojne opće-prihvaćene spoznaje o odgojno-obrazovnoj praksi. bilježenje. djeca moraju poduzimati što je više moguće raznovrsnih aktivnosti. Plan projekta izrađuje se u suradnji s djecom. Djecu se ne smije prisiljavati. Važno je da se kao tema projekta uzme ono za što su djeca pokazala zanimanje. fleksibilnost. Upravo suprotno – rad na projektu ima određenu strukturu i zadane etape rada. Radeći na projektu dijete uči kako uočavati probleme. isto tako. klasificiranje.Kad god je to moguće tijekom rada.. Na kraju rada na projektu provodi se vrednovanje. Rad na projektu može se provoditi na različite načine. Tijekom provođenja nastoji se ostvariti plan. cjelokupni plan aktivnosti ne treba unaprijed sastaviti. Odgojitelj procjenjuje koliko je tema projekta obrađena. korisno je organizirati posjet raznim mjestima. Postoje brojne aktivnosti koje djeca mogu raditi tijekom rada na projektu. ali ga se stalno širi i bogati novim aktivnostima koje iniciraju djecu. je li postignut postavljeni cilj. Kako bi ostvarila cilj projekta. to su sakupljanje. ali će dobar odgojitelj znati zadržati njihovo zanimanje do realizacije projekta. Moguće je da se tijekom rada na projektu. te šire njihovu spoznaju. različitost rješavanja. promjene u procesu. jer djeca tijekom rada daju stalno nove ideje koje se i naknadno mogu uvrstiti u plan projektnih aktivnosti. promatranje. Rad na projektu započinje određivanjem teme projekta. Projektno planiranje zahtjeva dinamičnost.

ako imaju mogućnosti izbora prostora pa čak i drugih odgojitelja i skupina. tj.). U radu na projektima dolazi do izražaja naših temaljnih načela. Određivanje cilja i zadataka projekta: -odgojitelj određuje cilj. što sve mogu učiniti. te da je pažljivim promatranjem.U odgojno-obrazovnoj praksi projekt se provodi ovim redosljedom: 1. Ne izrađuje se cjelokupni plan. tko im može pomoći izvan vrtića. Provođenje projekta: -rad na projektu odvija se kroz razgovore i veliki broj različitih aktivnosti. promatraju. umije i što ga interesira. klasificiraju. ali ga se stalno širi i bogati novim aktivnostima koje iniciraju djeca. kao i način bilježenja aktivnosti. 4. Nastoji se ostvariti plan. Ključne dijelove razgovora i aktivnosti djece najbolje je planirati po danima. 31 . a koji pridonose razvoju njihovih sposobnosti. Djeca mogu prekinuti neku aktivnost kada to požele. 3. Tema projekta mora biti važna djetetu. Izrada plana projekta: -izrađuje se u suradnji s djecom. razumijevanjem i interpretacijom dječjih aktivnosti moguće otkriti što dijete zna. Ako je postignuto poticajno ozračje u skupini i u vrtiću. bilježe. Određivanje teme projekta: -kao neposredni poticaj za rad na projektu uzima se bilo koji događaj ili situacija koji su pobudili dječju znatiželju i interes. 5. što im je bilo najteže. Razgovorom ih se potiće na iznošenje što više ideja o tome kako mogu istražiti postavljeni problem. Radeći na projektu djeca provode ove aktivnosti: sakupljaju. On mora o urađenome porazgovarati i s djecom. 2. koliko im je bilo zanimljivo. vježbeju komunikacijske vještine. Vrednovanje postignuća: -odgojitelj procjenjuje koliko je tema obrađena i da li je postignut postavljeni cilj. a to su da se sa svakim djetetom bez obzira na dob treba ponašati kao s razboritom osobom. ako je djeci na raspolaganju velik izbor materijala. aktivnosti i igara koje su im zanimljive. itd. objašnjavaju. istražuju. Dobro je unaprijed razraditi još neke specifične zadatke koje djeca mogu ostvariti. identificiraju. onda je moguć ovakav način rada – rad na projektu. ono što radom na projektu djeca moraju postići. te doznati i njihovu procjenu uspješnosti rada (što su naučili. vještina i znanja.

Nova iskustva pripremaju se na osnovi refleksije onoga što se već događalo. Zato se usprkos različitosti modela koji naglašavaju važnost integriranja sastavnica kurikuluma drži da kurikulum ne bi trebao biti dan kao unaprijed dostupan plan. te za planiranje novih iskustava i aktivnosti. Odgojitelj treba svoju ulogu stalno usklađivati sa trenutnim potrebama i interesima djece nudeći im potrebnu asistenciju za sve sofisticiranije interakcije. Svaka aktivnost koja potiče jednu dimenziju učenja i razvoja utječe i na druge dimenzije. Naglašava se važnost kvalitetnog odnosa odgojitelja i djeteta. odgojitelja međusobno. preporuča se međusobno druženje djece različite dobi i sposobnosti. Nakon promatranja aktivnosti djece. naglašava se važnost timskog rada odgojitelja s djecom. izdvojeno područje razvoja. Dokumentacija je snažno obrazovno oruđe. potičući ih da preuzmu što više odgovornosti za svoje učenje.) INTEGRACIJSKI PRISTUP UČENJU U DJEČJEM VRTIĆU? Integracijski pristup učenju u dječjem vrtiću (objedinjen. pa bi bilo neprimjereno umjetno odvojiti područja razvoja ili organizirati aktivnosti koje bi imale za cilj utjecati na pojedino. te odgojitelja i stručnog tima. Učenje i razvoj predškolskog djeteta cjelovit su i objedinjen proces. Za ovaj kurikulum je važno da odgojitelj prati rad i aktivnost djeteta. već i važnost sudjelovanja djece u planiranju kurikuluma i njegovu razvijanju. da ih nastoji što bolje razumjeti i da prikuplja raznovrsnu dokumentaciju koju koristi za bolje razumjevanje djeteta. dokumentiranjem njegovih aktivnosti. Aktivnosti bi trebale integrirati različita područja znanja. odgojitelji raspravljaju i zajednički intepretiraju svoja zapažanja. Promišljanjem načina na koje će informacije dobivene o djetetu. odgojitelj promatranju djece zapravo pridodaje pedagošku dimenziju. planiranje aktivnosti u doslovnom smislu ne postoji. Zbog toga bi odgojitelj trebao dobro razumjeti i upoznati individualna umjeća i sposobnosti svakog pojedinog djeteta i koristiti različite strategije kako bi primjereno podržavao učenje svakog djeteta posebno. Tako bi odgajatelji trebali poznavati i 32 . Druženje za učenje i samostjecanje iskustva učenja trebalo bi biti konkretno i zanimljivo za dijete. U novim promišljanjima integralnog predškolskog kurikuluma ne naglašava se važnost samo integracijske prirode.11. holistički) treba skrbiti za sva područja razvoja i odgovarati prirodi učenja djeteta. Kako odgojitelj slijedi dijete. te na temelju toga stvaraju zajedničko razumjevanje koje utječe na ono što će odabrati i ponuditi djeci kako bi poduprli njihovo daljnje istraživanje i učenje. a ne plan. upotrijebiti za daljnje planiranje svoga rada. već je odgojitelju i djeci dana mogućnost da ga stvaraju i stalno razvijaju. sekvence učenja ne bi se trebale cjepkati prema umjetno stvorenom rasporedu. Vrijeme bi trebalo biti fleksibilno raspoređeno.

prednosti i nedostatke različitih skala procjena. Odgojitelj tome pridonosi svojim govorom i imenovanjem predmeta i instrumenata kao i samim djelovanjem. .razvijanje samopoštovanja i pozitivnih emocija prema učenju. Kvalitetno koncipiran predškolski kurikulum treba skrbiti za sva područja razvoja djeteta. primjenjivati ih. dijete se trudi smisliti što teži odgovor.od odraslih. 33 . Sadržaji učenja trebaju proizlaziti iz različitih područja povezanih zajedničkom temom koja djecu zanima. Pitanja u praksi – odgojitelj češće postavlja pitanja iako bi trebalo biti obrnuto.osjetljivost za individualne razlike u sposobnostima i interesima djece.kroz vlastite aktivnosti. Treba pustiti djeci da uče metodom pokušaja i pogrešaka. dječja pitanja pružaju odgojitelju korisne obavijesti o djetetu. . Podučavanje brže vodi cilju. u vidu igre. . Težimo da govorni aspekt koji je dio ili pratnja praktičnog djelovanja postane njen prethodnik ili usmjerivač. .kroz spoznaje druge djece. . Nalog pripada u repertoar poticaja odgojitelja ako je dat u pravo vrijeme i na pravi način.od okoline bogate poticajnim materijalima. Ciljevi kurikuluma koji integracijski pristupaju učenju u dječjem vrtiću uključuju: . Opravdan je u smislu: potraži!.poticanje učenja u svim područjima. ali drugi način dovodi do više iskustava i dragocjene radosti otkrivanja. Pomoć djeci pri učenju – pružanje modela djelovanja gdje i dijete sudjeluje. Pitanja koja ne idu uobičajenim smjerom odgojitelj-dijete. Integracijsko učenje = proces učenja neke tematike koji nastoji omogućiti učenje na više ili na svim područjima razvoja. već obratno su jako vrijedna jer dijete misli i traži što inventivnija pitanja. pokušaj drugačije!. Pri odgovaranju treba se znati da su djeca uvijek bliža odgovoru akcijom ili gestom. i to objedinjeno. te analizirati dobivene informacije radi unapređenja rada s djecom i roditeljima. Dijete uči: .

spavanje). Voljeno dijete i samo će naučiti voljeti i pokazivati ljubav drugima. Također je važna odgojiteljeva osjetljivost na dječje signale. Za dijete je vrtić/jaslice nova sredina.) DJELOVANJE ODGOJITELJA NA SOCIO EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA? Djetetu je potrebna ljubav odraslih. pjevanjem odgojitelja. Stoga je uloga odgojitelja da razvija bazične socijalne vještine. smiješak odobrenja. Potrebno je neko vrijeme da se dijete prilagodi. odgojitelj je djetetu. To su nova djeca. Neka djeca su sklonija reakcijama na fiziološkom planu (ishrana. Najčešće djetetove reakcije su povećana agresija ili pasivno ponašanje. On 34 . a druga reakcija u vanjskomu ponašanju (plač. Uloga odgojitelja je da pomogne djeci u razvijanju svojih socijalnih vještina vezanih za prihvaćanje svojih vršnjaka. ona postaje manje fizička veza jer je djetetu dovoljno da zna da je odgojitelj prisutan. pasivno ponašanje). da djeca nauče sama riješavati međusobne konflikte. ali ima djece koja imaju problema u tome i koja trebaju odgojitelja – njegovu pomoć. čestitost. agresija.12. te osjetiti ugodnu i veselu atmosferu koja se postiže veselim dječjim pjesmicama s kazeta. uz roditelja. da pomaže u uključivanju djeteta u kontakt i igru s drugom djecom. Potrebno je poticati djecu na brižnost. osigurati mogućnost interakcije s djecom i odraslima. osobito voditi računa o osobinama kritičnim za pojedinu dob. njegovo nasmiješeno lice i zaigranu djecu. I to na taj način da organizira prostor za igre i aktivnosti u manjim skupinama. odgojitelj je taj koga će dijete vidjeti u pauzama između dva plača. spremnost na razgovor. te djetetovi socijalni odnosi postaju brojniji i učestaliji. Ona su još orjentirana sama na sebe. O djetetovu temperamentu i djetetu samom ovisi kako će se brzo prilagoditi. prvi učitelj socijalnih odnosa. Sve teškoće koje dijete proživljava dolaskom u vrtić utječu na njegovo ponašanje. na dječja ponašanja i dječje reakcije. biti dosljedan u svojem ponašanju i unositi humor u govor i obraćanje s djecom. Odgojitelj treba pozitivno utjecati na dijete i zadovoljiti osnovne potrebe i osigurati bogatu materijalnu sredinu. To je adaptacijsko razdoblje – razdoblje uspostavljanja socioemocionalne veze s odgojiteljem. A upravo u igri s djecom ono emocionalno sazrijeva. Djeca u trećoj godini nemaju razvijene socijalne vještine za sklapljanje prijateljstva i druženje s drugima. Nježan dodir po kosi. Bogatstvo i kvaliteta odnosa uspostavljenih između djece i odraslih čini temelje na kojima će dijete tijekom života graditi odnose s drugim osobama. sramežljiva. stječe prijatelje i uči se socijalizaciji. Svojim ponašanjem. Mnoga se djeca nauče ophoditi i igrati s vršnjacima u vrtiću i bez posebne odgojiteljeve pomoći. Uspostavljena socio-emocionalna veza s odgojiteljem polako prerasta u unutrašnju vezu između odgojitelja i djeteta. Stoga. pomoć u nevolji – samo su neki od znakova po kojima dijete može zaključiti da je voljeno.

Tri vrste poruka: 1. . drhtanje) 3. . Pozitivne poruke za postupanje (npr. osjećanje straha i tuge) 2. Odgojitelj treba imati na umu da djeca imaju posebne potrebe zbog svog uzrasta.individualni pristup.sporovi. crvenilo. Ti si se zaista trudio. hrabri dijete (ti to možeš. 3. pokušaj još jednom. 2. . U tom kontekstu treba razvijati socijalne vještine (komunikativnost. ali se i prilagođavaju jedni drugima.poruke za poticanje samopouzdanja. . ja ću ti malo pomoći.zadovoljavanje emocionalnih potreba. Pozitivne poruke za postojanje (npr. osjetljivosti i usmjerenosti na druge – dijete. vedrine. Fiziološkim promjenama u tijelu (blijedo lice.važna socio-emocionalna veza između odgojitelja i djeteta. Djetinjstvo će biti kvalitetno ako bude ispunjeno djetetovim pozitivnim emocijama vezanih za vlastitu osobnost.dijeljenje Emocije su uzbuđeno stanje organizma koje se manifestiraju na 3 različita načina: 1. . Ti si važan što postojiš) osnova su za izgradnju pozitivne slike o sebi. a svojim stavom stvara pozitivnu klimu u skupini. odnose u kojima svi sudionici zadovoljavaju svoje potrebe. On sam je osoba puna strpljenja. plakanje. Emocije doživljajem (osjećanje osjećaja. udaranje srca. empatičnost. recipročnost. Time on pruža djetetu kvalitetnu sredinu i razvija djetetovu pozitivnu sliku o sebi. znojenje dlanova) Djeca svoje potrebe ne zadovoljavaju samo kroz susretanje sa sobom i svojim vršnjacima.potiče razvoj dječje samostalnosti. razlike. emocionalne topline. . . .izražavanje osjećaja. nego i kroz cjelokupni obiteljski i vrtićki kontekst. prilagođavanje) koje omogućuju kvalitetne odnose. dobro si to učinio) grade u djetetu osjećaj kompetentnosti. . nježnosti. upućuju se neverbalno osmijehom. stisakom ruke. 35 . Emocionalno ponašanje (smijeh. suradnja. razvojne razine i svoje individualnosti. zagrljajem.briga o drugima.). . zdravo okruženje i ugodnu atmosferu. suho grlo. Poruke za mijenjanje ponašanja – povremeno U socio-emocionalni razvoj spada: .

komunikacije i učenja. stručnih suradnika i roditelja. Primjena integralne metode u predškolskoj ustanovi u radu s djecom predškolske dobi i njihovim radom zamišljena je kao proces. Primjenom integralne metode u predškolskoj ustanovi predškolski odgoj pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. stalna promjena koja ide "iznutra prema van". Zadovoljenje potreba odnosi se na organizaciju prostora i vremena. Uspjeh jamči stalno educiranje i timski rad odgojitelja. Cilj primjene je prevencija poremećaja u ponašanju i osobnosti. Fenomenološka je. Nastoji se uključiti roditelje i proširiti je na obiteljski kontekst. Otvorena je. te nekoliko cjelovitih metoda i tehnika rada. stoga što je u fokusu svih postupaka. bitno stavranje optimalnog okruženja za ostvarivanje svih psihičkih potreba djeteta. Cilj je razvoj pozitivne slike o sebi. Integralna metoda je kompleksna jer se sastoji od nekoliko različitih teorijskih utemeljenja i metoda i tehnika rada s ljudima. Cilj strukturalnih procesa je strukturiranje vrtićke skupine kao okruženja u kojemu je omogućeno optimalno zadovoljavanje psiholoških potreba. kompetentnosti djelotvornih ponašanja. Ova metoda ima humanistički pristup – uvaživanje i poštivanje potreba. akcijsku i emocionalnu komponentu. imitacija. identifikacija. polazeći najprije od sebe. Odgojitelj mora posjedovati znanja o razvojnim karakteristikama i individualnim karakteristikama. Ova metoda zove se i razvojna. te se na nju gleda kao na fenomen koji ima misaonu. Komunikacijski procesi vode učenju jezika čiste komunikacije i u tim procesima koriste se ja-poruke. te ukupnog razvoja djeteta.13. jer je dijete biće koje se neprestano razvija i mijenja. aktivno slušanje. što se očituje u činjenici da je otvorena za mogućnost selektivne ugradnje novih teorijskih saznanja. Orijentacija je na dobrobiti djeteta poticanjem socijalnog i emocionalnog. Procesi primjene integralne metode su strukturalni.) PRIMJENA INTEGRALNE METODE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Integralna metoda je proces za koji je potrebno vrijeme i za koji nije dovoljno posjedovati samo znanje i vještine. spontana kreativnost se podržava. 36 . Integralna metoda u sebi obuhvaća teoriju razvoja potreba. Grupna je jer se gotovo u potpunosti realizira preko grupnih oblika rada. već je potrebno razvijati navike primjene tih znanja i vještina u svakodnevnom životu. komunikacijski i akcijski. prihvaćanje različitosti. Ona omogućuje uspješnu integraciju teorije i prakse. socijalnih vještina.. rješavanje konflikata bez poraženih. diskusija.

14.) ULOGE I POSTUPCI ODGOJITELJA U AKTIVNOSTIMA DJECE?
Odgojitelj bi trebao biti kreativan, osoba s osjetljivošću za probleme, pokretljiva intelekta, orginalan, sposoban za preoblikovanje. Morao bi biti maštovit, imati smisla za humor, dosjetljiv ili s nekim drugim osobinama kao što su fluentnost, divirgentnost, prijemljivost za nova rješenja. To su poželjne značajke za brojne djelatnike, pa i odgojitelja kao važnog činitelja dječje stimulativne okoline. Odgojiteljeva kreativnost može biti istinski produktivna ako polazi od toga da dijete ima pravo biti ono što jest, te da dijete treba i ima pravo korištenja svoga iskustva na vlastiti način i da tom značenju pridoda značenje koje se njemu čini odgovarajućim. Koliko će se odgojiteljeva kreativnost uistinu reflektirati na dijete ovisit će o tome koliko je odgojitelj u stanju poći od djeteta, aktualne cjelokupne situacije oko djeteta i njegova psihofizička stanja. Međutim, nisu samo odgojitelji nositelji poticajne inicijative za kontakt i interakciju s djecom, to su i djeca sama. Rastom i razvojem jača usmjerenost prema drugom djetetu, no poticajnost odgojitelja ostat će važan činitelj i onda kada odgojitelj djeluje na širokoj periferiji prostora dječje spontane akcije. Uloge odgojitelja u svim aktivnostima djece su višestruke i raznovrsne. Suvremane uloge odgojitela su da je odgojitelj: -opskrbljivač- materijalima tako i idejama relevantne za dječje djelovanje, te dodaje nove, -pomagač- samo na traženje djece i u mjeri u kojoj je neophodno, uvijek u zajedništvu s djetetom, -suigrač- partner u igri, najčešće u ulozi koju mu dodjeljuju djeca, -aktivni promatrač- djece u aktivnosti, mentalno je uključen u djelatnosti, zainteresiran za kvalitetu dječjeg djelovanja, socijalne interakcije, načina rješavanja problema, istraživanja, izražavanja, . . . , -poticatelj (motivator)- nudi izbor različitih sadržaja, aktivnosti, dodatno potiče nesigurnu djecu, prilagođava aktivnost ako je preteška ili prelagana, -usmjerivač- fokusira dječju pažnju na bitne elemente pri promatranju i zaključivanju, te usmjerava djecu na novu aktivnost ili mjesto izvođenja ako je to iz nekog razloga nužno, -procjenjivač (evaluator)- na temelju dječjih aktivnosti i ponašanja procjenjuje trenutni intelektualni, socijalni i motorički razvoj djeteta, -planer- jer planira mjesto i vrijeme, dakle vremenski i materijalni aspekt aktivnosti. -voditelj- u svakodnevnim aktivnostima
37

U složenoj dinamici odgojno-obrazovnog procesa ove se uloge odgojitelja kombiniraju, a ponekad i preklapaju. Uloga odgojitelja u aktivnostima djece je neizravna. Ona se očituje kroz organizaciju poticajnog prostora. Ako odgojitelj uzima za pravo da prostor uređuje i opskrbljuje isključivo unaprijed, prema svojim idejama, ne osvrćući se na stvarne poterbe djece, izlaže se riziku da ga djeca ne prihvate. Zato odgojitelj promatrajući učestale aktivnosti koje su djeca u određenim prostorima inicirala, treba im pomoći u realizaciji njihove ideje. Tako će se djeca osjećati važnima, stvarati pozitivnu sliku o sebi, a istovremeno će imati prostor koji će biti njihov i po nijhovoj mjeri. Pružajući djeci mogućnost izbora, ona se uče da birajući svoje aktivnosti preuzimaju odgovornost i posljedice te aktivnosti, bila ona za njega ugodna ili neugodna, te grade svoj odnos prema njoj. Dodajući im mogućnost da biraju, dajemo im pravo i mogućnost da zadovolje, ne samo svoje tjelesne potrebe, već i one koje ih formiraju kao osobe, te potrebe za ljubavlju, moći, zabavom i slobodom i to u trenutku kad dijete osjeti potrebu, a ne kad smo mi pretpostavili da mu treba. Odgojitelj svojom ulogom i svojim postupcima u aktivnostima djece treba poticati razvoj individualnosti, osobnosti, pozitivne slike o sebi, kreativnosti, osjećaja slobode i treba poticati razvoj cjelovite osobnosti djeteta. Poštujući polazišta, spoznaje i opredjeljenja humanističke razvojne koncepcije odgoja predškolske djece, odgojitelj prihvaća svako dijete kao vrijednost po sebi u svojoj osobitosti, te kao člana obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti; poštuje prava djeteta; uvažava dječje dostojanstvo, te stalno razvija pozitivni identitet (samopoštovanje). Čineći to, pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, pridonosi općem cilju predškolskog odgoja -omogućavanju osobnog razvoja djeteta, te razvoju socijalnih vještina potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugima. Dijete izgrađuje svoje znanje na osnovi osobne aktivnosti i iskustva uz pomoć i podršku odgojitelja. Odgojitelj pristupa djeci tako da se osjećaju prihvaćeno, voljeno, zaštićeno i podržavano. Nastoji ostvariti sklad svojih riječi i djela. U radu uvažava individualne karakteristike i potencijale svakog pojedinog djeteta, daje djeci jasne upute i postavlja stabilne granice između poželjnog i nepožaljnog. Neovisno o temi, nastoji djetetu pružiti cjeloviti doživljaj, a u aktivnost i život djece u vrtiću uključiti roditelje i širu društvenu zajednicu.

38

15.) DJECA S POSEBNIM POTREBAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI?
Posebne potrebe djeteta su privremene ili trajne veće neravnoteže, zaostajanja ili ubrzanja u pojedinim aspektima razvoja ili razvoja u cjelini koja se kod djece različito manifestiraju. Osnovna podjela: djeca s potencijalnim, prolaznim i trajnim posebnim potrebama. Osim teškoća u razvoju u djecu s posebnim potrebama spadaju i darovita djeca. Posebne potrebe imaju ona djeca u čijem se razvoju uočavaju: -fektori rizika koji mogu dovesti do problema, -privremeni ili trajni zastoj, -nazadovanja, -ubrzanja u nekom područjurazvoja ili u cjelina. Djeca s posebnim potrebama ostvaruju pravo na primarne programe pod odgovarajućim uvjetima i u redovnoj predškolskoj ustanovi. U stručno ekipiranim ustanovama osiguravaju im se posebni odgojni, terapeutski postupci, korektivna gimnastika i dr. Zahtijevaju dodatnu pažnju odgojitelja (prepoznavanje prije svega) i pomoć osposobljenih stručnjaka: pedagoga, psihologa, defektologa, zdravstvenih i socijalnih djelatnika, fizioterapeuta, te stručnjaka za specifična područja za koja dijete pokazuje veću sklonost ili darovitost. Predškolska ustanova mora izaći u susret roditeljima koji imaju dijete s nekom od posebnih potreba. Poticanje cjelovitog razvoja djeteta je osnovna zadaća koja proizlazi iz programskog usmjerenja u predškolskom odgoju i obrazovanju. Ukoliko u ovom kontekstu dijete s posebnim potrebama tretiramo kao dijete sa "specifičnostima" ili različitostima, predškolski odgoj ima zadaću naći načine pronalaženja optimalnih odgojnih postupaka za stimuliranje optimalnog psihofizičkog razvoja svakog takvog "posebnog" djeteta, te njegova integriranja u zajednicu vršnjaka. U programskom usmjerenju razlikuju se tri vrste posebnih potreba: - potencijalne – rizični faktori, nepovoljni okolinski uvjeti, - prolazne – krizna razdoblja u životu djeteta, razvojne teškoće, reakcije na situaciju u okolini, - trajne – teškoće u razvoju, identificirana darovitost, jasna simptologija. Među djecu s posebnim potrebama ubrajamo djecu s poremećajima u mentalnom razvoju, slijepu i slabovidnu djecu, gluhu i nagluhu djecu, djecu s poremećajima u govoru, djecu s poremećajima u kretanju, dugotrajno bolesnu djecu, djecu sa smetnjama u ponašanju, djecu s problemima u učenju, te nadarenu djecu. Najviše djece ima opće i specifične probleme u učenje, koja kasnije bivaju neuspješna u školi.
39

agresivno ponašanje često je povezano s ljutitošću ili s pretjeranim motoričkim ponašanjem. odnosno stanje disfunkcije izazvane tim nedostatkom. Prije prijema djeteta s teškoćema u razvoju u dječji vrtić. Kratkotrajni boravak u vrtiću poželjan je samo s aspekta socijalizacije. Najčešće posebne potrebe kod djece predškolske dobi: . Kad koristimo pojam "djeca s posebnim potrebama" time definiramo djecu koja zbog nekog hendikepa ne mogu u potpunosti ili uopće zadovoljiti određenu potrebu.enureza – mokrenje tijekom dana ili noći u odjeću ili krevet nakon 4. treba procjeniti vrstu u stupanj oštećenja. Samo dijagnostički obrađeno dijete može biti primljeno u dječji vrtić. Potrebna im je velika humana i profesionalna pomoć.neposlušnost . tako "razmaženo" dijete može prividno pokazivati karakteristike djeteta s agresivnim ponašanjem ili hiperaktivnog djeteta.agresivno dijete – ponašanje kojemu je namjera nekom ili nečem nanijeti štetu . a ne vrtićki. kontroliranost u ponašanju . 40 . Uvijek kad nismo sigurni u pogledu određenog metodičkog postupka ili okvirne "dijagnoze" problema.povučeno dijete – suzdržanost u iskazivanju emocija. Za bilo koju vrstu mentalne retardacije. Ne isticati posebne potrebe pred djetetom – dijete treba razviti pozitivnu sliku o sebi. treba konzultirati psihologa.mucanje .laž – izmišljanje je normalno kod djece . Za takvu djecu kažemo da imaju posebne potrebe. godine. Potreba sa psihološkog stajališta je nedostatak nečega o čemu ovisi opća dobrobit ili neki aspekt opće dobrobiti jedinke.dijete s poremećajem pažnje – teškoće s održavanjem pažnje . ili 5. emocije . Treba individualizirati pristup u odgoju kako bi odgojitelj mogao zadovoljiti dijete s posebnim potrebama. odgojitelj treba biti otvoren i fleksibilan. a što u većoj ili manjoj mjeri ima nepovoljan utjecaj na njihov razvoj. ali zahtijevaju posebnu pozornost društva s obzirom na to da im je potrebna veća pomoć i podrška odraslih. npr.razmaženo dijete – često je to dijete koje se ponaša agresivno ili hiperaktivno .ljutito i bijesno dijete – potrebno je osvijestiti osjećaje. poželjni su drugi programi. logopeda ili nekog drugog člana stručnog tima.plašljivo dijete – strah .Djeca s posebnim potrebama imaju sva prava kao i ostala djeca.sebičnost . Pojedine posebne potrebe često ne dolaze same. Pojedina ponašanja mogu zavarati.

animacija. prioritetna je zadaća svakog vrtića i njegovih djelatnika. pravo na zajedničke igre i povremene osame. uočavati dobre osobine i sposobnosti djeteta te ih poticati i hvaliti dijete. Važno je kod djece s posebnim potrebama izbjeći etiketiranje. . U stvaranju preduvjeta za uključivanje djece s posebnim potrebama u svakodnevni ritam dječjeg vrtića potrebne su i neke promjene: . . Odgojitelj se može posvetiti djetetu s posebnim potrebama do one mjere do koje se ne narušavaju odgovarajući uvjeti rada s cijelom skupinom. U radu s djecom. Na osnovu temeljitog poznavanja karakteristika djeteta i njegovih sposobnosti potiče dijete na aktivnost i razvija interes za istraživanjem novog u okolini. glazbenom. Stvaralaštvo djece s posebnim potrebama ogleda se u svim područjima: likovnom. Prilagođavanje ritma dnevnih aktivnosti kroz tzv. razvoju samosvjesti. odnosno predškolska ustanova svojim obilježjima može djelovati stimulirajuće na razvoj djeteta ili sprečavati djelovanje onih čimbenika koji nepovoljno djeluju na razvoj. "fleksibilnu" organizaciju odgojno-obrazovnog procesa. govorno-scenskom. nabava specifične opreme. Dijete je vrijednost po sebi. modificiranje postojećih programa i uvođenje sadržaja rada s djetetom koje diktira vrsta i stupanj razvojnih smetnji. Te ima dvije značajne zadaće. 41 . spriječavanje prerastanja takvih pojava u smetnje. ono ima pravo na osobnost i zadovoljavanje posebnih potreba. druženje) za čije se uspješno djelovanje pažljivo odabiru sadržaji. tj. metode i načini rada i pomagala. arhitektonsko prilagođavanje prostora. Prostor vrtića daje djeci određene poruke i zato je važno da se oprema sobe dnevnog boravka i didaktička sredstva prilagođavaju djetetu s posebnim potrebama.uređenje prostora mora biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama. samopouzdanja i samopoštovanja u uvjetima za iskazivanje spontanosti i stvaralačkih potencijala djeteta. tjelesnom. pa tako i s djecom s posebnim potrebama. u kojem se poštuje pravo djeteta na izbor pojedinih aktivnosti. posebna pozornost se posvećuje razvoju djetetove pozitivne slike o sebi. Može imati svako dijete zbog prirodnih raskoraka između dječjih potreba i mogućnosti. Obiteljska sredina. . izbor vremena i načina odmora i jela. te kadrovske promjene. a to su poučavanje i komunikacija (socijalizacija. Evidentira ponašanje djeteta i upoznaje roditelje sa situacijom u skupini ističući pritom pozitivne učinke integracije.Individualni pristup svakom djetetu znači preventivno djelovanje.

posebice prava djeteta i brine za zdrav okoliš. Cilj je ponajprije kvalitetno zadovoljavanje djetetovih tjelesnih potreba za jelom. pomaganje djetetu u stvaranju pozitivne slike o sebi. U neposredno odgojno-obrazovnom radu suvremeni odgojitelj: metodički je kreativan. njihovo zadovoljavanje. koristi suvremene izvore spoznaja za poticanje djetetova općeg psihofizičkog razvoja. stvaranje osjećaja sigurnosti. individualne razlike i karakteristike svakog pojedinog djeteta. 42 . postiže rezultate u odgojno-obrazovnom radu s djecom. s ciljem integrativnog djelovanja na cjelokupan razvoj. . promiće ljudska prava. surađuje s odgojiteljima. Druga važna okosnica u programskom usmjerenju je osmišljavanje uvjeta za podizanje kvalitete života i zadovoljavanje djetetovih potreba. brigom za druge. seminarima. Odgojitelj utječe na djecu svojom osobnošću: toplinom. U objema odgojitelj rukovodi aktualnim djetetovim potrebama. Razlikuju se spontane i planske aktivnosti. znanje te zadovoljavanje osobnih potreba u međusobnim interakcijama.) OSOBINE SUVREMENOG KVALITETNOG ODGOJITELJA? Suvremen i kvalitetan odgojitelj je uspješan u neposrednom odgojnoobrazovnom radu s djecom. načinima opažanja djetetovog ponašanja: vještine prepoznavanja pogodnog trenutka za uspostavljanje povjerenja i prijateljstva s djetetom. Uz poznavanje djeteta i njegovih potreba. o stvaranju složene stimulativne sredine.16. poticanje i razvijanje u duhu humanističkih vrijednosti. kao preduvjeta za zadovoljenje socio-emocionalnih. važna je odgojiteljeva motivacija za rad s djecom. uspješan je u stručno-pedagoškom radu i permanentno se stručno usavršava. . odmorom. spoznajnih i drugih potreba. rezultat čega je stjecanje neposrednih iskustava. prihvaćanjem drugih. roditeljima te predstavnicima vrtićkog društvenog okruženja. o aktivnostima. fleksibilnoj organizaciji vremena. dostupnost edukaciji. Odgojitelj mora posjedovati stručnu naobrazbu. socijalnom okolinom. literaturi. kretanjem. . naglašeno u programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja. primjenjuje suvremene oblike i metode rada. ističu na prvo mjesto uvažavanje i poštivanje djetetovih potreba i razvojnih mogućnosti. Tijekom svih aktivnosti osigurani su uvjeti za aktivno stupanje djece u interakciju s materijalom. U tom kontekstu govori se o organizaciji prostora. stručnim materijalima. odnosno stručnim suradnicima. njegovim razvojnim mogućnostima. prepoznavanje trenutka spremnosti djeteta za usvajanje nečeg novog. Ove postavke od odgojitelja zahtjevaju određena znanja o dječjem razvoju i potrebama djeteta predškolske dobi. Osnovna polazišta za rad s djecom predškolske dobi.

–Razina razumijevanja djece. ali i vrlo odgovoran i zato je jako važno kako on obavlja taj izuzetno časni i humani posao. te da poštiva osobnosti mladih.uspješan odgojitelj inicira aktivnosti koje su kreirane tako da jačaju dječje sposobnosti rezoniranja i rješavanja problema. primjereno se odnosi prema djeci s posebnim potrebama. Uspješnost odgojitelja promatra se na tri razine: 1. 3. druge ljude vidi kao osobite. Postavlja pitanja koja motiviraju djecu. prepoznaje i kapitalizira različitosti i sličnosti djece svoje skupine. pitanja su otvorena prema dječjem mišljenju. ima uvid u vlastiti rad. razumije centralnu ulogu igre u dječjem razvoju. Uspješan odgojitelj je svjestan razlika u razmišljanju djece. logopeda. objašnjava sve nejasnoće. dobro odgojen s lijepim vladanjem. ocjenjivač. Kreira sredinu koja pruža brojne mogućnosti za eksperimentiranje predmetima. opservator.uspješan odgojitelj zna kako se djeca razvijaju i uče. metodičar. Suvremeni odgojitelj je animator (umije zainteresirati dijete). potiče ih na govor. Potrebna mu je široka etička. –Razina strategije podučavanja. –Razina promoviranja dječjeg razvoja i učenja. pedagoška i moralna zrelost. strategije. čvrst karakter da vlada svojim postupcima. On je i refleksivni praktičar. koristi različite metode kojima pomaže djeci u otkrivanju i izražavanju svojih ideja o onome što spoznaju. pružaju podršku. Posao odgojitelja je jako lijep. da ima razvijen osjećaj odgovornosti i dostojanstva. podupire i potiče cjelovit razvoj djeteta. reagira na to. terapeut. izaziva. koristi različite materijale. dobar organizator i isto tako treba dobro poznavati psihofizičke karakteristike i sposobnosti djece ove dobi. stvara i podržava prigode za uspjeh djece. s pozitivnim stavom prema svijetu. optimističan. i ako još radi s ljubavlju uspjeh neće izostati. prepoznaje i kreira nove odgojne situacije. pažljivo sluša što djeca govore ili ne govore. pedagoga. stalno isprobava i pronalazi nove mogućnosti odgojnog djelovanja. komentator tj. promatra djecu.uspješan odgojitelj koristi svoja znanja o dječjem razvoju za kreiranje okruženja na način koji olakšava razvoj djece. koristi svoje znanje o dječjem razvoju za razumijevanje djece kao individue i za planiranje u suglasju s dječjim individualnim potencijalima i potrebama. U tom smislu je važno i partnerstvo odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (psihologa. Omogućuje djeci učenje osobnim tempom bez nametanjaosobnog stila učenja.U obavljanju odgojiteljskih dužnosti pomaže timski rad u kojem odgojitelji razmjenjuju informacije. 2. ravnatelja). Odgojitelj je razborit. iskazivanje ideja i postavljanje novih pitanja. 43 . idejama i aktivno konstruiranje svoga znanja. prijateljske i vrijedne truda.

socijalni i motorni razvojni stupanj djeteta. prilagođava aktivnost ako je preteška ili prelagana. zainteresiran za kvalitetu dječjeg djelovanja.SUVREMENA ULOGA ODGOJITELJA: - - - - - opskrbljivač – priprema materijale i ideje relevantne za dječja djelovanja. uvijek u zajedništvu s djetetom. dodaje nove ideje. eksplotaciji. suigrač – partner u igri (najčešće u ulozi koju mu dodjeljuju djeca). načine rješavanja problema. kongruentnost aktivnosti s obzirom na dječje razvojne mogućnosti. usmjerivač – fokusira dječju pažnju na bitne elemente pri promatranju. pomagač – samo na traženje djece i u mjeri u kojoj je neophodno. planer – prirodno izrasta iz uloge promatrača prostorne. socijalne interakcije. promatrač – mentalno je uključen u djelarnost. poticatelj (motivator) – nudi izbor različitih aktivnosti. procjenjivač (evaluator) – na temelju dječje aktivnosti i ponašanja procjenjuje trenutni intelektualni. vremenske. dječjeg interesa i potrebe. materijalne organizacije i sadržaja aktivnosti radi daljnjeg unapređivanja. zaključivanju. izražavanja. dodatno potiče nesigurnu djecu. voditelj – sam organizira mjesto. istraživanja. kao refleksija na postojeće stanje i postavljanje hipoteza što i kako dalje da bude još bolje. 44 . materijale i sadržaje. usmjerava djecu na novu aktivnost ili mjesto izvođenja ali smo ako je to iz nekoga razloga nužno.

Namjenjena je malom djetetu. U dječjem vrtiću djecu učimo pravilnom odnosu prema slikovnici kao knjizi općenito. Sa nepune dvije godine (18 mjeseci) dijete će prepoznati predmet na slici pod uvjetom da je realistično prikazan. upravo odnos teksta i ilustracije bit će važan kako dijete odrasta. već ponajprije estetsku i doživljajnu. koju vodi odgojitelj s grupom djece. intelektualni i socio-emocionalni razvoj predškolskog djeteta. Kod aktivnosti sa slikovnicom. No u slikovnici je likovno bitnije od tekstualnoga. Postupci koje odgojitelj primjenjuje za uspostavljanje 45 . Ako prevladava tekst nad likovnim djelom tada je to ilustrirana priča. nema sumnje. godini dijete uočava odnose među prikazanim objektima. Slika više ne pomaže primarno shvaćanju teksta već obogaćuje doživljaj. nije za svu djecu svaka slikovnica zanimljiva i primjarena. No. razvilo unutarnje mentalne slike i shvatilo razliku između predmeta. njegove slike i simbola. Manjem djetetu trebaju slikovnice s više slika i malo teksta jer ono stječe informacije i uči gledajući slike i povezivajući ih s onim što vidi u okolini. otkrivanje onoga što je u stvarnosti nedokučivo. U 3. Slikovnica često djetetu pruža mogućnost da se druži s drugom djecom. mogu zajedno listati i komentirati slike. te izraz lica mora biti u skladu sa značenjem poruke. naglasiti pojedine riječi (značajne za razumjevanje poruke). prva knjiga koju dijete dobiva u ruke i dugo će mu biti najdraža knjiga. Kako je slikovnica zapravo oslikana knjiga. Do kraja 2. onako kako se mijenjaju djetetova znanja. ako odgovata njegovoj mentalnoj slici koju je usvojilo neposrednim iskustvom s tim predmetom prije. godine dijete je steklo iskustvo s vanjskim kodom slike. Slikovnica utječe na govorni. ostaviti dovoljno dugu stanku za primanje poruke. nužno je uskladiti verbalne postupke i neverbalne signale (usmjeriti pogled prema djeci). a kasnije svladavanjem poruka iz verbalnog koda. proraditi svoja iskustva i doživljaje. pomoć i poticaj odrasle osobe. sposobnosti i interesi. treba imati prethodno stečeno iskustvo sa vizualnim kodom slike i onim što je na slici prikazano. Slikovnicu čini serija slika koje u početku imaju funkciju reprezentacije poznate stvarnosti. a ilustracije više nemaju naglašenu informativnu ulogu. Da bi dijete moglo dekodirati sliku ono mora doći do određenog stupnja mentalnog razvoja. razumjevanje govora odraslog izvan konteksa. Ona se treba mijenjati s djetetovim odrastanjem. govoriti glasno. potrgane stranice popraviti i uvijek stavljati slikovnicu na mjesto koje smo odredili za to.17. a to znači pažljivo listati. Starijem predškolskom djetetu tekst postaje sve važniji. te bi slikovnici trebalo dati prvo mjesto u izučavanju dječje književnosti. tj.) DIJETE I SLIKOVNICA? Slikovnica je.

Dijete uči govor govoreči.). a crteži moraju imati određenu umjetničku vrijednost. te su često djelo cijelih autorskih timova. trube. pedijatra. . emocija. plastificiranih materijala ili tvrdog kartona bez oštrih rubova. ilustratora i drugih srtučnjaka koji su sudjelovali u njihovu nastajanju. slikovnica potiče djecu na razgovor o osobnom iskustvu. U trećoj i četvrtoj godini života slikovnice postaju složenije. . Upravo imenovanje tih pojmova. dijete prstom pokazuje sliku i pita što je to. . . preko igračke i slike stvara predodžbu o predmetu i kasnije pojam koji je osnova apstraktnog mišljenja. . . Za djecu jasličke dobi slikovnica mora biti realističan način prikazivanja predmeta (fotografije). . a govore o svakodnevnom životu i problemima na vrlo suptilan način. . zvečke. zbivanjima u okolini. likove životinja. glasanje životinja. pedagoga. psihologa. pogleda usmjerenog prema djeci. Kada dijete već u drugoj godini oponaša čitanje (lista i nerazumljivo govori) to je znak da je dijete ponašanje odraslog prenijelo u svoju igru i obogatilo simboličku igru koja je jedan od temelja razvoja apstraktnog mišljenja. navedena na naslovnici. Poželjno je da te slikovnice proizvode nekakve ugodne zvukove. uživljavanje u situacije drugih. psihoterapeuta. Izrađene od tkanine. . životu ljudi i djece i sadrže jednostavnije zaplete koji su prepoznatljivi i bliski djetetu. automobile. Pri pokazivanju slikovnice odgojitelj treba biti vedar. sadržavati samo osnovne boje i ne puno detalja jer odvlače pažnju djeteta. koje odrasli prate govorom. spužve. . na izražavanje mišljenja. komentari dječjih izričaja o slici i impulsi za slobodan izričaj. Manjem djetetu trbaju slikovnice s više slika i malo teksta. pjesmice. objašnjenje i prisjećanje istih stvari iz okoline (npr. jezik treba biti prilagođen određenoj dobi. te paralelnim aktivnostima omogućiti razgledavanje slikovnica u manjoj skupini djece. a mogu se slagati u razne oblike (kućice. basne i bajke. opušten. vrtuljke. dijete postupno razumijeva verbalne poruke i uči se i samo 46 . potiče razvoj mašte. . priče govore o životinjama. Značajke dobre slikovnice su da mora biti kvalitetna i likovno i literarno. govoriti polako i razgovjetno. Osim što utječe na govorni razvoj. uočljivo prikazivati radnje s kojom dijete ima iskustva iz neposrednog života. Zajedničko čitanje slikovnica često se. Kod dobrih slikovnica u pravilu su imena autora. Tijekom zajedničkih praktičnih aktivnosti. urezane su ili oblikovane prema nekom liku na slici. pitanja o sebi. ilustratora.razmjene dojmova s djecom su: komentar. Dijete se počinje zanimati za radnje koje pokazuju različite postupke u određenim situacijama. U starijoj predškolskoj dobi djecu zanimaju složenije priče o ljudima i prirodi bliskih i dalekih krajeva. naročito u prvoj godini. treba uvažavati dječje pokušaje komunikacije. poćinje se razlikovati dobro i zlo. igračka) pomoći će djetetu u razvoju mišljenja jer od realnog predneta. poželjno od nepoželjnog. . svodi na pokazivanje slika. Posebno kvalitetne slikovnice koje se posljednjih godina pojavljuju često se nazivaju "problemske slikovnice". mora komentirati radnje i slike radi lekšeg razumjevanja.

stanke su dobrobošle kako bi dijete imalo vremena za razmišljanje. i ne valja ih siliti na puko prepričavanje radnje. Brojna su znanstvena istraživanja pokazala da je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim potrebama (potrebi za hranom. Pritom je svakako važno što dijete više voli. najbolje je ako se odgovori ugrade u sam nastavak priče. Postavlja se pitanje što je bolje. 47 . pritom radi grimase. odmorom. spoznaje i stvaralaštva. i čitanje i pričanje imaju svojih prednosti pa je najbolje primijeniti oboje. Pod pojmom rane pismenosti misli se na ono što djeca znaju o čitanju i pisanju prije nego počnu samostalno čitati i pisati. no da bi to poučavanje bilo uspješno potrebno je prethodno razviti cijeli niz predčitačkih vještina. agresivnih promjena. to svakako treba činiti. Kad je priča pročitana ili ispričana valja potaknuti dijete na razgovor o njoj i druge raznovrsne aktivnosti (prepričavanje. jer se dijete lakše koncentrira listajući slikovnicu. ne čitati preglasno ili pretiho. a sve to pričanje čini zanimljivijim za dijete. povezujući slike i tekst s onim što mu se govori. ali i za razvoj mašte. ritam mora biti nježan. Čitanje ili prepričavanje literarnih djela je iznimno važno za razvoj dječjeg govora. a odrasli koji priča više se usredotočuje na iskazivanje svojih osjećaja. Pričanje je obično znatno življe od čitanja jer se mijenja intonacija glasa. od trenutka kada dijete sluša glas odraslog i postupno riječi povezuje s određenim značenjem. Na pitanja koja dijete postavlja valja odgovoriti. Čitanje i pričanje zahtijevaju i neka umijeća. sigurnošću. U svijetu su posebnu pozornost izazvali rezultati istraživanja koji su pokazali da je mozak zdravog djeteta koje je bilo izloženo odgovarajućim poticajima. pamćenje i preradu onoga što čuje. ljubavlju). bez naglih. zdravljem. Valja prilagoditi glasnoću. Dakle. igra lutkama. znatno razvijeniji od mozga također zdravog djeteta. I čitanje priče iz slikovnica ima svojih prednosti. ples i sl.). čitati ili pričati djetetu. Slike koje gleda dok odrasli čita pridonose razumijevanju sadržaja. čemu se više veseli i u čemu više i aktivnije sudjeluje. crtanje. Dobro je da djeca govore o svojim osjećajima vezanim uz priču. Dok se djetetu koncentrirano čita valja isključiti sva ometanja i prekidanja sa strane jer ona mogu činiti nervoznim i dijete i odraslog. Treba stvoriti ugodnu atmosferu i dati djetetu do znanja da je ono što će zajedno raditi odraslom važno.izražavati u tom kodu. Slikovnicu valja držati tako da dijete može pratiti sadržaj. gestikulira. Istraživanja su pokazala da je razvoj vještina rane pismanosti putem iskustva čitanja i pisanja izravno povezan s uspjehom u učenju i čitanju. A one se razvijaju od rođenja. igrom. dramatizacija. Djeca često traže da im se bezbroj puta čita ista priča. ali koje je bilo zanemareno od okoline. Sustavno poučavanje čitanja počinje s obveznim školovanjem. Stoga se može reći da je čitanje aktivnost koja treba početi od prvih dana života djeteta.

važnija. U ruci djeteta svojim oživljavanjem nudi djetetu sudjelovanje u zamišljenom svijetu koji ono samo stvara u igri. pokreće njegov misaoni. razigranosti.) DIJETE I LUTKA? Od svih grana scenske umjetnosti. može ohrabriti. Dijete može u igri uspješno djelovati na drugo dijete da se oslobađa egocentričnosti. omogućava mu da sve bogatije izražava svoj doživljaj svijeta. Lutka se javlja kao zamjena živih bića s kojima dijete u igri manipulira kako želi i najčešće kako ne može u stvarnosti. hrabrost. ona je stvaralačka aktivnost. satire. Igre sa scenskom lutkom su simboličke igre koje su oblik interpretacije stvarnosti. Dijete sa scenskom lutkom u ruci manipulira kako god želi. pospremanje sobe. može razveseljavati djecu. puž i medo. 48 . . a ne imitacije. Kroz simboličku igru dijete prenosi svoja spoznajna i emotivna iskustva na svoj zamišljeni plan. smrt drage osobe) i dr. te na razvoj pozitivnih crta osobnosti: pravednost. Igre sa scenskim lutkama u dječjem vrtiću. Igre s lutkom pomažu djeci da usvoje početne matematičke pojmove. Igre lutkama mogu biti od pomoći i služiti kao predterapijsko sredstvo očuvanja psihičkog zdravlja predškolske djece. Zakočena. Po svom karakteru igre s lutkom su i govorne igre i istinski pridonose razvoju govora. Dijete se identificira sa lutkom. . čudesnih prizora.18. Lutka pokreće djetetov misaoni i emocionalni svijet i razvija maštu. slobodnija jer to ne govore oni već njihove lutke. Dijete govorom. Zato je kazalište lutaka tako blisko djeci. Svijet lutaka je svijet poezije. fantastike. potištena i pretjerano sramežljiva djeca takvom igrom postaju hrabrija. da postaje svjesno svog mišljenja i ponašanja. . spontanija. životinjama. Lutka dovodi dijete u stanje uzbuđenosti. fantazijski i emocionalni svijet. može poticati djecu na pranje ruku. prijateljstvo. dobrotu. . životinja. lutkina "riječ" djeluje na dijete snažnije od odgojiteljeve. . pa lutka može okupiti dijecu na aktivnost. mjesec i zvijezde. Utječu i na razvoj socijalizacije. riječima izražava svoje misli i osjećaje. Kod te lutke se u likovnom i tematskom pogledu poštuje da je lutka svedena na simbol. lutkarstvo je najpogodnije za prikazivanje bajki. radu ljudi. Omogućava djetetu da iznosi svoj doživljaj svijeta. utješiti. . Lutka utječe na djetetov intelektualni razvoj i ono može spoznavati o biljkama. slobodne. stvaralačke igre. u prometnom i zdravstvenom odgoju može pomoći u prevladavanju teških i stresnih trenutaka (bolest. najčešće su spontane. U lutkarskoj igri ravnopravno razgovaraju dijete i njegova lopta. humora. rođenje brata ili sestre. a može i biti lutka sveznalica. biljaka i predmeta. svijet koji ne poznaje granice između ljudi.

Igre lutkama mogu utjecati i na širenje znanja djeteta iz područja prirode i društvenog života. mogu pomoći djetetu pri usvajanju početnih matematičkih pojmova. Lupa s njom. doživljaje i znanja. mimikom i čitavim tijelom da bi se izrazilo. ali i tuđim stvaralaštvom. Lutka ja u sredistu njegove igre. . služi se pokretima. utječe na razvoj pozitivnih crta osobnosti. Igre scenskom lutkom odišu djetetovom emocionalnošću. 49 . Starija djeca u igri sa scenskom lutkom smanjuju motoričku aktivnost. prevrće ju. Ova igra socijalizira dijete. npr. Logički osmišljavaju pokrete lutke. Stvara imaginarne predmete dok se igra s lutkom tako što ih imenuje. Zamisli i ideje u igri su mu nestalne.Djeca mlađe predškolske dobi. paralelno jedni s drugima i postepeno uspostavljaju suradnju prema dobi i socijalnoj zrelosti. što može istraživati njezina fizička svojstva. U odgojnoj skupini koja njeguje igre sa scenskom lutkom odgojitelj u suradnji s djecom povremeno ocrtava okvir igre u kojem su djeca obavezana brinuti se jedni o drugima. Igra postaje namjenjena stvaralačkom scenskom izrazu. u prometnom i zdravstvenom odgoju i drugim odgojno-obrazovnim područjima. Govor u igri sa scenskom lutkom mlađeg predškolskog djeteta često je nejasan sa zastajkivanjem i pomaganjem. sjeda u raketu. dominantna je motorička komponenta. Imenuje i neke složenije radnje koje lutka izvodi. u igri lutkom izražavaju se u dužem monološkom i dijaloškom govoru koji je logički povezan. . te bogatstvo igre ovisi o tome. Dijeca starije predškolske dobi. Igre scenskom lutkom mogu pridonijeti emotivnom rasterećenju djetetove konfliktne situacije. Emocije mogu biti direktan izvor motivacije za ove igre. U početku je dijete zadovoljno time što ima lutku u ruci. Dijete starije dobi integrira svoja vlastita iskustva. ona pomoću lutaka u igri izdvaja one oblike stvarnosti koji za njega imaju veće emotivno značenje. kratkotrajne i malokad dijete mlađe dobi stvara cjelovite sadržaje. Dijete može na lutku prenijeti svoju emotivnu uznemirenost. Mlađa djeca igraju se individualno. Upotrebljava sve složenije gramatičke strukture koje su u skladu s razvojem njegova mišljenja. Jedna od specifičnih vrijednosti igre sa scenskom lutkom je da pridonosi intenzivnom doživljaju radosti nad vlastitim. Djeca se međusobno potiču i inspiriraju da im igre budu bogate i raznovrsne. s njom može raspravljati o svojim problemima i nesvjesno ih analizirati. . Mlađa djeca živo manipuliraju sa scenskom lutkom. rasteže. Nema još dovoljno riječi da bi se njima izrazilo. te da svoje individualno zadovoljstvo koje im igra pruža podijele s drugima. pa se izražava kratkim rečenicama koje su često gramatički nepravilne.

poetična. Scenski prostor bi također trebao biti jednostavan. pravednost i suradnju. čitka. te marionete u najjednostavnijoj formi. kao i na čist. te izaziva vedro raspoloženje i želju za igrom. Najbolje su tikve. kutije. Djeca postepeno u igri lutkama razvijaju smisao za uzajamnost. ali i druge suhe plodine. ni prevelika. a osobito razvoju govornog stvaralaštva. samo izrađuje svoju lutku za igru. 50 . U likovnom pogledu lutka je jezgrovita. stiliziran. lagan i pokretan paravan prilagođen visini djece ili nekoliko paravana koji se mogu kombinirati. Odgojitelj mora stvoriti uvjete da bi se djeca mogla igrati lutkama. Najpogodnije scenske lutke za igru djece su lutke na štapu. metale i sl. solidarnost. plošne lutke. kazališne lutke sjene. Motivira djecu na igru razgovorom. Lutka namjenjena igri predškolske djece ne smije biti preteška. mora imati jednostavne pokrete. Igre lutkama socijaliziraju djecu i mogu utjecati na razvoj pozitivnih crta osobnosti. lutkama. Igre djece s lutkama snažno angažiraju dijete kako intelektualno tako i emotivno. predstavlja određeni karakter – takve lutke privlače djecu. pridonose razvoju stvaralačkih sposobnosti. lutke na prstima. glazbom. drva. ginjoli lutke. Izradu mogu potaknuti i djetetova likovna aktivnost. stilizirana. plesom. nenametljivo upozorava djecu na intonacijske i druge promjene u glasovnoj karakterizaciji likova. U ovim igrama otkriva se osobnost djeteta. zagonetkama ili potiče djecu svojom igrom. rukavice. npr. Prikazuje djeci mogućnosti svake pojedine lutke. Mogu se uputrijebiti četke.Lutke možemo napraviti od različitih prirodnih materijala. izražajan govor. dijete spontano i neposredno preko lutke izražava svoj intimni doživljaj svijeta. granje.

kulturi. misle ili osjećaju je novo. a to daje proizvod. Kreativnost je rađanje nove ideje. Kreativnost je središte naše individualnosti. o društvu. Najvažnija za stvaralaštvo je sloboda. orginalnosti i osobnosti. njena organizacija i odgojitelj kao mikročimbenik u njoj. Za kreativnost je bitno da ima oznake pripadnosti. napuštanje starih pravila. stalno stvaraju nešto novo. sigurnost. da njeguje njegovu spontanost i stvara okvire za njegova otkrića. koja se različito distribuira. ponuda. jer bez nje nema pravog stvaralaštva. pokušaj i pogrešku. vrijeme rada.) DIJETE. Ako polazimo od toga da je svako dijete jedinstveno. odgojitelj-roditelj). Moramo upoznati dječju dušu i svijet da bi im mogli pomoći u razvoju kreativnosti. -fleksibilnost. Odgojitelj ga i treba tako doživljavati. socijalnoj i obrazovnoj sredini u kojoj čovjek živi. -originalnost ili izvornost. ODGOJITELJ? Što je kreativnost? Pitanje na koje su pokušali odgovoriti mnogi znanstvenici. sloboda. umjetnici i praktičari. KREATIVNOST. Kreativna je igra. Pravo na različitost je temeljno stajalište ovakvog pristupa. Sva su djeca kreativna ako im mi to dopustimo. univerzalno obilježje čovjeka. -emocionalnost. Kreativnost ili stvaralaštvo pripada svim područjima ljudske djelatnosti.znači stvaranje jedinstvenih i neobičnih ideja. zatim predškolska ustanova. ona je snaga koja potiče razvoj našega JA. Glavne značajke kreativnosti su: -fluentnost. te povezivanje i kombiniranje ideja na neobičan i jedinstven način. otkrivanje novih veza. onda je za predpostaviti da je njegov način promatranja i doživljavanja svijeta i stvaralačkog izražavanja također jedinstven i različit.19. Djeca eksperimentiraju sa svime što im je na dohvatu. neponovljivo i različito od druge djece. -smisao za humor. -spontanost. razumijevanje. materijali.koja se izražava u brojnosti ideja koje čovjek ili dijete može dati o jednom pitanju. Kreativnost ili stvaralaštvo je jedno svojstvo. razaranje i promjenu. predmetu ili rješenju problema. Uloga odgojitelja je da sasluša dijete. ali malo ih je dalo određenu definiciju. Djeca žive kreativno. grupa (zajedničko življenje s drugom djecom). 51 . prostor. -sloboda. Za razvoj i jačanje kreativnosti potrebno je: odnos (odgojitelj-dijete. respektirati ga i pomoći mu da se i dalje u tom smjeru i smislu razvija. Sve što čine. kao i sve ostale osobine čovjeka ovisno o karakteristikama osobe. potencijal ili osobina čovjeka. Znanstvenici su došli do spoznaje da je kreativnost opća ljudska i životna osobina. izlaženje iz rutine. igra između reda i kaosa. Obitelj je osnovni i prvi čimbenik koji utječe na razvoj kreativnosti djece. Kreativnost podrazumjeva igranje i eksperimentiranje.

. djeca bi se trebala u to vrijeme zabavljati korestići svoj kreativni sustav. Drugi je način aktivnost opuštanja. -učenje pronalaženja mnogo odgovora na jedan problem – razvoj divergentnog mišljenja. preuzima razborit rizik. Malu djecu može se potaknuti da budu kreativna na nekoliko načina. jer mnoga djeca nemaju druge prostore za igru. U prvoj etapi dijete istražuje. U vrtiću u kojemu se odgojitelj dobro osjeća i djeca će se dobro razvijati. Odgojitelj treba naći vremena da ispita temelje vlastite kreativnosti. namjene. Baveći se djecom imamo priliku raditi stvari koje odrasli više ne rade. 3. dopunjuje. neobične kombinacije. da prihvate sebe bez obzira što su drugačiji od drugih. Razvoj kreativnih sposobnosti djeteta ohrabljuje okružje koje mu pruža osjećaj sigurnosti. vidi nove situacije.Stvaralački se proces kod djece može promatrati u tri etape: 1. mislima. o svemu što ga okružuje pronalazi igračke. vrlo brzo uči iz pogrešaka. promatra i proučava od čega je nešto. Odgojitelj treba biti kreativan i djetetu omogućiti kreativnost u svim područjima razvoja tijekom svih aktivnosti. Vrtić mora biti mjesto kreativnog življenja. što se može raditi s tim predmetom ili materijalom. gdje dijete osjeća samopouzdanje i temeljno povjerenje. predmetima i da ih povezuju u nove. neprestano ispituje zašto. Kreativnost smatramo vrlo značajnom komponentom darovitosti. više voli raditi samo. ima smisao za humor. . iskušava nove stvari. Treba poticati djecu da se igraju idejama. glasa. možemo ih naučiti procesu Brainstorminga (oluji mozgova). kombinacije običnih predmeta. izražava vlastite ideje. U drugoj etapi dijete ovladava uobičajenom upotrebom ili načinom funkcioniranja tog predmeta. pokreta. U trćoj etapi dijete stvara neke nove kombinacije. materijala. autonoman odgojitelj daje slobodu djeci i podršku kao osnovu za razvoj kreativnosti pojedinca (ne onemogućava. 2. izmišljati nove igre. Ta tehnika razvija kreativnost. oblika. . to je zabavna aktivnost koja ohrabljuje djecu da se usredotoče na komponentu razmišljanja proširujući svoje spoznajne mogućnosti. neprilagođava se grupicama. pravila upotrebe. a time iznova oživljavamo svoju kreativnost. Kako prepoznati kreativno dijete? Ono se voli igrati. nadograđuje i provjerava. kako izgleda. običnim riječima. Djeca mnogo lakše nego odrasli vide nove veze. uključujući: -učenje da se dobro osjećaju sa samim sobom. Djeca uživaju u kreativnosti i iz nje imaju svekoliku korist. ne ometa i ne prekida djetetovu spontanu aktivnost ili specifično izvođenje neke aktivnosti). nema predrasuda. 52 . U toj etapi je uloga odgojitelja od presudne važnosti jer stvaranjem uvjeta i atmosfere u grupi koja će se prepoznati i koja će poticati takvo djelovanje djece najviše pridonosimo razvoju stvaralaštva. voli eksperimentirati.

ponuditi poticaje kad je potrebno. "Zašto ne!". 2.-razvoj individualnosti. pokušaj to!". Kreirati klimu koja ohrabljuje djecu da sebe doživljavaju kreativnima (živjeti s određenom količinom neurednosti). Od kreativnosti odgojitelja ovisi i kreativnost djece. Poslije toga slijedi etapa ovladavanja teorijom i praksom te je ona od velike važnosti. U kreativnog odgojitelja i djeca su kreativna. što se najčešće stječe u obrazovnim institucijama. 53 . koja priznaje i podržava različitost i individualnost svakog djeteta. Svim je odgojiteljima potrebno kvalitetno upoznavanje s teorijom i praksom odgoja i obrazovanja. omogućiti veliku raznovrsnost materijala. napraviti aktivnosti toliko kreativno koliko je najviše moguće – razvijati svoju profesionalnu kreativnost – opći stav odgojitelja: "Hajde. -razvoj novih sposobnosti i vještina. ideja i dovoljno vremena za kreativne aktivnosti. Kreativnost odgojitelja u odgojno-obrazovnom radu očituje se u stvaranju takve mreže interakcijskih odnosa odgojitelja i djece te djece među sobom. odbaciti ili prihvatiti i tek onda shvatiti i stvarati). ali sa što manje intervencije (samostalno donošenje odluka). 4. koja dopušta stanovitu slobodu i spontanost u izražavanju. tolerancije i uvažavanja. koja stvara atmosferu međusobnog povjerenja. 3. koja podržava kreativne izraze svakog djeteta. Opća usmjerenja za poticanje kreativnosti kod djece: 1. 5. proces je bitniji od rezultata (igra stvarana materijalima i idejama da bi moglo provjeriti.

zajednički izleti.) . kako da se pomogne djetetu. . Treba im reči da očekujemo suradnju. poboljšati suradnju stručnjaka i roditalja i omogućiti roditeljima sudjelovanje u životu i aktivnostima djeteta u jaslicama / vrtiću. Na početku školske godine organizira se roditeljski sastanak roditelja novoupisane djece gdje se roditelji upoznaju s osobnom kartom jaslica / vrtića (tko tu radi. individualni razgovori. materijalni uvjeti. . Roditelje treba unaprijed upozoriti na razdoblje prilagodbe i teškoće s kojima će se dijete suočiti. te se već tu s roditeljima može dogovoriti zajednička strategija. radno vrijeme. da ga osoblje upozna kao pojedinca sa svim njegovim potrebama i osobinama. boravak roditelja u skupini. . . te najuobičajnije reakcije. jer nam upravo oni mogu ukazati put kojim ćemo pristupti i pomoći njihovom djetetu. Jedna od temeljnih programskih zadaća koja je naročito važna u razdoblju adaptacije i koja pridonosi povoljnom i cjelovitom razvoju djeteta je partnerstvo odgojitelja i roditelja. Osnovni podaci o djetetu dogovaraju se inicijalnim intervjuem kojeg provode članovi stručnog tima. U dječjem vrtiću "Srednjaci" roditeljima su otvorena vrata vrtića dva dana tijekom petog mjeseca kako bi se mogli upoznati s institucijom u koju će dovoditi svoje dijete. nego i u obitelji. koja je njihova uloga. proslave. kako treba izgledati rastanak. . . Prije nego dijete dođe u jaslice / vrtić potebno je obaviti neke pripreme. te im valja sa svih gledišta opisati kako će teći boravak djece u jaslicama / vrtiću. Roditelji moraju uvidjeti da su jaslice / vrtić institucija koja stručno radi s djecom i koja je zainteresirana za zdrav dječji razvoj i napredovanje. ciljevi odgojno-obrazovnog rada). Prije nego dijete uđe u jaslice / vrtić potrebno je. tko će biti s djetetom. dajemo im informacije o razvojnim karakteristikama djece. .Polaskom u jaslice / vrtić dijete doživljava veliku promjenu u svom životu. Uloga odgojitelja je da pomogne roditeljima (upute se daju na roditeljskom sastanku). prostorna organizacija. Dogovara se datum prvog dolaska. vrijeme ostajanja. sudjelovanje na projektima. da se doznaju svi faktori koji mogu otežati prilagodbu. ne samo u jaslicama / vrtiću. Upoznajemo ih s oblicima suradnje s njima (roditeljski sastanci. . 54 .20. Potrebno je što više povezati obiteljski i izvanobiteljski odgoj djeteta.) ADAPTACIJA DJETETA U NOVOJ SREDINI JASLICA / VRTIĆA I POSTUPCI ODGOJITELJA I RODITELJA? Razdoblje adaptacije je razdoblje uspostavljanja socio-emocionalne veze između odgojitelja i djeteta. roditeljski kutić. uključivanje u neposredni rad. . o aktivnostima kojima ćemo poticati cjelokupni razvoj djece. Drugi roditeljski sastanak roditelje upoznaje s odgojno-obrazovnim procesom. tj.

Dijete dolazi u novu situaciju gdje mu je sve nepoznato. Kako će dijete prihvatiti jaslice / vrtić u velikoj mjeri ovisi o stavu roditelja prema jaslicama / vrtić. Vrijeme je to u kojem se dijete i odgojitelj. a ponekad ekstremne neprilagođenosti i šokove. počinje opadati i srah od odvajanja i strah od stranih osoba (2. frustracije. To razdoblje uspostavljanja socio-emocionalne veze i komunikacije možemo nazvati adaptacijom. tj. a druga reakcijama u vanjskom ponašanju (plač. djeca). Dolaskom djeteta u odgojnu skupinu mijenja se način njegova življenja. zdravlje). Kada takvo dijete vidi kako se odgojitelj igra s drugom djecom. pa će takav odgojitelj uplakano dijete pokušati umiriti nježnim kontaktom. pasivno je. Ako ta napeta i intenzivna emocionalna stanja dugo traju. jasno nam je zašto se u tom razdoblju adaptacije osjeća tako zbunjeno. frustirano i preprašeno. šapatom. ali neka će djeca odbijati kontakt s odgojiteljem i on će to poštivati. Kad dijete ovlada govorom toliko da može komunicirati s bilo kim. Na vidno mjesto stavljaju igračke i predmete koje većina djece ima kod kuće i one za koje je roditelj rekao da se dijete voli igrati. pasivnost). dijete može postati apatično – takvo dijete ništa ne zanima. godina života). te će se povremeno i samo uključiti u aktivnosti..One dane kada dolaze nova djeca odgojitelji posebnu pažnju posvjećuju uređenju prostora. Odgojitelj djeteta u adaptaciji treba biti obziran. Takve pojave jako uznemirju roditelje pa ih je potrebno upozoriti na njih. Čemu se sve dijete mora prilagoditi. agresivnost. prilagođuju novoj situaciji. Na osnovi te komunikacije stvara se socio-emocionalna veza djeteta i odgojitelja. poljupcem ili sl. (ljudi. Za pokušaj uspostavljanja kontakta valja planirati sadržaje koje djeca znaju još od kuće. Uspostavljanje komunikacije s odgojiteljem jedan je od prvih uvjeta. Protestiranje i plakanje su tipične reakcije vezane uz strah od odvajanja i strah od stranih osoba. spavanje. usvaja ili usavršava (dijete koje je upravo skinulo pelene poćinje mokriti u gačice). pa i roditelj. jer je jednogodišnje dijete nesposobno dugo boriti se s napetim stanjima – nešto mora puknuti ako se djetetu na vrijeme ne pomogne. s vremenom će shvatiti da on nije opasan. Adaptacijsku krizu lakše će preboljeti dijete 55 . Prilagodba djeteta ovisi o individualnim karakteristikama pojedinog djeteta i o objektivnim i subjektivnim uvjetima u grupi. Kada dijete prvi put dolazi u vrtić osjeća se izgubljeno i bespomoćno. Česti privremeni poremećaji u ponašanju kao rekacija na polazak u jaslice su: regresija – javlja se u onom ponašanju koje dijete upravo intenzivno razvija. privremeni se poremećaji mogu pretvoriti u trajnije. Glazba mora biti umirujuća i vesela. kao adaptacijska kriza neka djeca su sklonija rekacijama na fiziološkom planu (ishrana. oni ne govore njegovim jezikom. Prilagodba djece ovisi o temperamentu dijece i iskustvu do prije dolaska u jaslice / vrtić. temelja za uspješno uključivanje djeteta u skupinu. što najčešće izaziva emocionalne teškoće.

zadovoljava potrebe za sigurnošću. tijesto. te osigurava aktivnosti na zraku). likovni materijali i dr. zadovoljava potrebu za raznolikom stimulacijom (npr. Iako su u razdoblju adaptacije socio-emocionalne potrebe naglašene. Najčešće zajedničke aktivnosti odgojitelja i djeteta su svakodnevne životne situacije (prematanje. To su aktivnosti koje pomažu djetetu jer mu pružaju psihološko rasterećenje. nježnošću i ljubavlju (npr. hranjenje. Pasivno. igra). tjelesne aktivnosti i aktivnosti s materijalima kao što su pijesak. te je tu potrebno strpljenje odgojitelja. presvlačenje. voda. omogućava djetetu kontakt s prijelaznim objektom. Također je bitno da roditelji surađuju s odgojiteljima. Aktivnosti koje odgojitelj provodi u razdoblju adaptacije su od posebnog značaja – to mogu biti aktivnosti sa scenskom lutkom. aktivnosti s pokretom uz glazbu. U prikladnom trenutku potaknuti dijete da se priključi odgojitelju u aktivnosti. Novo se dijete prihvaća onakvo kakvo jest. ne suviše nametljivo. nudi djetetu razne materijale kao što su pijesak. povučeno dijete teže uspostavlja kontakt s okolinom pa će razdoblje adaptacije takvog djeteta trajati duže. 56 . ne postavljaju mu se nikakvi zahtjevi u vezi s navikama i ponašanjem. Pokušati uspostaviti kontakt ali oprezno. Posredna nježnost odgojitelja. zadovoljava potrebu djeteta za uzajamnom komunikacijom. nudi mu utjehu). pružiti informaciju roditeljima i surađivati s njima. voda.roditelja koji smatraju da je to što ono odlazi u jaslice / vrtić normalna stvar. Odgojitelj zadovoljava osnovne tjelesne potrebe i čuva djetetov život i zdravlje. Odgojitelj mora dobro poznavati pozitivne i negativne čimbenike koji utječu na duljinu trajanja adaptacijskog razdoblja kako bi znao reagirati. odgojitelj treba obratiti pozornost i na zadovoljavanje svih ostalih potreba. Djeca koja burno reagiraju dobivaju više i češće pažnju odgojitelja pa njihova adaptacija traje kraće jer se prije uspostavlja socio-emocionalna veza.

sposobnost klasifikacije (po klasama.). Ciljevi programa predškole jesu zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja. . obuvanje. poticanje djece na šetanje po gradu i upoznavanje grada. Djeca sama mogu sudjelovati u izrađivanju igara za kutić početnog čitanja i pisanja. Neka opća "psihička" priprema za školu obuhvaća (uz navedeno) adekvatan stupanj razvoja sposobnosti opažanja i promatranja. nadređeni i podređeni pojmovi).) ULOGA ODGOJITELJA U PROVOĐENJU PROGRAMA PREDŠKOLE? Predškola je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. omogućavanja stjecanje iskustva o međusobnim različitostima. kupovine u svrhu razvoja orjentacije i socijalnih vještina. ispred – iza) i vremenskih odnosa (gledanje na sat. on je obvezan organizirati predškolu i biti nositelj provedbe njezina programa. . hijerarhiji i sl. . te društvena priprema djeteta za osnovnu školu. . vještina i navika potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole. potrebno je organizirati kutić početnog čitanja i pisanja koji je opremljen raznolikim materijalima i didaktičkim igrama. Vrijeme provedbe programa predškole predviđeno je od listopada do svibnja tijekom školske godine. 57 . djetetova doživljaja svijeta. Upoznavanje sa osnovnim socijalnim vještinama. . Rad s papirom i olovkom omogućuje poticanje likovnog izražavanja. u trajanju od 150 do 170 radnih sati. utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi. shvaćanje prostornih odnosa (lijevo – desno. Odgojitelj omogućava razvoj ukupne zrelosti djeteta za uspješni polazak u prvi razred osnovne škole – usvajanje kulturno-higijenskih navika (oblačenje. te vještina snalaženja u prometnim situacijama. održavanje osobne higijene. adekvatan stupanj razvoja govornih sposobnosti i bogatstvo riječnika. pojam jučer – danas – sutra. razvrstavanja stečenih znanja (npr. te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj dijete pripada. kulturno pozdravljanje obraćanje starijima i sl. Tamo gdje postoji vrtić. U kutiću.21. Dio je odgojno-obrazovnog sustava namjenjena djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. tjednom planu aktivnosti i dnevnim poticajima u sobi dnevnog boravka. Ona je obvezna za svu djecu koja nisu obuhvaćena temeljnim vrtićkim programom. radni odgoj – stvaranje radnih navika.). a potiće i sposobnost kontrole i samokontrole djeteta. Isto tako u kutiću za početno čitanje i pisanje mogu se nalaziti i radni listovi koje dijete uz pomoć odgojitelja ispunjava.). gore – dolje. njegovanje kulturnog ponašanja (za stolom. te stjecanje osnovnih znanja. igre i sredstva moraju biti pregledno složena i na dohvat djece. .). Plan i program rada predškole potrebno je dokumentirati i pripremiti u tromjesječnom planu i programu odgojnog sustava.

Prilikom igara u kutiću za početno čitanje i pisanje. kao i primjedbe važne za poboljšanje njegova rada. kao i sa skupinom u vezi sa zajedničkim interesom ili zajedničkim aktivnostima. -uspostavljanje sklada s djecom. To su osnovni podaci o zdravlju. -osposobljenost za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji su na bilo koji način vezani uz predškolu i mogu pridonijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu. Odgojitelj treba organizirati igre istraživanja i eksperimenitiranja radi uočavanja svojstva nekih materijala i klasifikacije predmeta. organizirati. Srtučni profil odgojitelja predšole treba obuhvaćati: -poznavanje mogućnosti djece u šestoj godini života. postupno i sistematično. i te glasove ponovno sastaviti u riječ – time odgojitelj dijete uvodi u svijet slova. tegoba i mogućih problema svakog djeteta. ponajprije s roditeljima polaznika predškole. tjelesnom razvoju. Tijekom rada u predškoli odgijitelj će nastojati pomoći nesigurnoj djeci i onoj s posebnim potrebana. To praćenje počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. odgojitelj želi osvjestiti djetetu da se svaka riječ sastoji od slova. razgovarati o posjetu prije i nakon posjeta. sa svakim od njih. Odgojitelj prati dječji napredak. Ne daje nikakve konačne prosudbe o djetetu. Posjet je potrebno planirati. mogućim problemima. -poznavanje i odabir načina i sredstava koji će imati najbolje učinke u razvojnom poticanju djece.Odgojitelj bi trebao organizirati posjet školi i knjižnici radi boljeg upoznavanja tih ustanova. -razumijevanje potreba. -poznavanje izvedbenog programa kojim će se djeci omogućiti cjelovit razvoj. U sobi dnevnog boravka oraganizirati mali razred. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa odgojitelj će bilježiti važne napomene glede izvedbe programa. Isto tako odgojitelj putem vježbi grafomotorike (radni listovi) u vrtiću priprema dijete za školu na zanimljiv i zabavan način. -upoznavanje i prihvaćanje novih znanstvenih spoznaja. mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. -uspostavljanje suradničkog odnosa s roditeljima polaznika predškole. Na kraju rada predškole odgojitelj roditeljima daje svoje mišljenje o tome u čemu se dijete pokazalo uspješnim i na koji način. Rad na razvoju grafomotorike potrebno je rasporediti kroz cijelu godinu. želja. sudjelovanju pojedinog djeteta. osjećaja. u svakoj će prigodi podržavati i poticati dječju 58 . da je svaku riječ moguće rastaviti na glasove. Prava i obveze treba naglasiti jer su one dio aktivnog pripremanja za osnovnu školu kao novi sustav prava i obveza. s jednakim pravilima i obvezama glede uporabe prostora i sredstava koje treba čuvati. Odgojitelj je temeljni i neposredni izvršitelj i kreator izvedbenog programa. Odgojitelj koji provodi program predškole treba jasno dati do znanja svakom polazniku da je dobrodošao i da je prihvaćen kao ravnopravni sudionik.

dobro pamćenje. raznim oblicima umjetničkog izražavanja. . lakoća izražavanja. količini i kvaliteti ideja.). organiziranje informacija. . tjelesnim sposobnostima. znanja. U znanstvenom svijetu se koristi oko 140 različitih definicija ovog pojma. Znakovi nadarenosti kod predškolskog djeteta su: -vanjsko ponašanje(znatiželja. Međutim. znatiželju).) POTICANJE RAZVOJA DAROVITE DJECE U SKUPINI? Raznoliki su pristupi i definicije darovitosti. drugačije od večine vršnjaka. te uvjete za razvoj vještina. to su djeca koja nešto rade prije. uspješnije. neuobičajenim pitanjima i odgovorima. kvalitetniji odgovori na pitanja. Darovito predškolsko dijete je dijete s trajnim posebnim potrebama koje zahtijeva dodatnu pažnju odgojitelja i pomoć osposobljenih stručnjaka (pedagoga. imaju specifične interese (oduševljeni su problemima. 22. . metamemorija-svijest o vlastitim procesima pamćenja). entuzijazam. većina ljudi pritom misli na izuzetne sposobnosti. primjena prije stečenog znanja u novim situacijama. Darovitost. Specifične količine osobnosti manefestiraju se u velikoj motivaciji za rad. -kvalitativne razlike.(smislenija i kvalitetnija pitanja. imaju veliku radnu energiju (ustraju na problemu bez umora). brzo usvajanje novih i neobičnih pojmova. pamčenju i količini znanja. Nadprosječne sposobnosti mogu se prepoznavati u rješavanju problema i testova intelektualnih sposobnosti.kreativnost i inicijativnost. govoreći o darovitosti. odnosno izuzetno razvijene potencijale. bogat rječnik. originalnom načinu rješavanja problema. imaju interes u radu. omiljenosti i popularnosti u grupi. stavova. osiguravajući djeci širok opseg iskustva. onu produktivnu uvjetuju tri skupine osobina: sposobnost. Mjesto preklapanja ovih osobina tvori prostor u kojemu se iskazuje darovitost u specifičnim područjima aktivnosti. poptavljanje pitanja. razumijevanje i baratanje brojevima. formuliranje plana i mijenjanje prema potrebama. defektologa. školskom uspjehu. učenje bez direktnog poučavanja. 59 . kojima će upotpunjavati svoju osobnost i dalje razvijati darovitost. osobine ličnosti. te stručnjaka za specifična područja za koja dijete pokazuje veću sklonost i darovitost). te će nastojati da svaki polaznik iskuša i razvija svije psihofizičke snage i potencijale. psihologa. više. rano čitanje. Darovitost zamijećenu kod djece bilo bi korisno u što ranijoj dobi sustavno poticati. dobra memorija za melodije i slušanje uputstva. brzini i kvaliteti prerada informacija. brže. uočavanju socijalnih situacija. pa se darovitost može odrediti kao sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogućuju da u jednom ili više područja aktivnosti dosljedno postiže značajno natprosječne rezultate. Kreativnost se očituje najviše u originalnosti rješenja. Dakle. kreativnost. Daroviti: su izrazito usmjereni cilju (žele riješiti problem i u nepovoljnim uvjetima). bolje.

Okolina darovitog djeteta mora osigurati zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta, a to su potrebe za ljubavlju, sigurnošću, novim iskustvom, postizanjem uspjeha, osjećajem odgovornosti i nezavisnosti. Odgojitelj u dječjem vrtiću se brine i za zadovoljavanje specifičnih potreba darovitog djeteta. Specifične potrebe darovitog djeteta u odgojno-obrazovnom procesu su: -kontakt s vršnjacima prema kronološkoj dobi– nije ih poželjno izdvajati od vršnjaka, već ih naučiti suradnji s njima, naučiti ih da cijene i manje uspješne, a zauzvrat će biti cijenjeni i prihvaćeni; -kontakti s vršnjacima prema intelektualnoj dobi– zbog stimulativnosti, zbog toga što se djeca međusobno potiću, i dobri su za izbjegavanje osjećaja da je "drugačije". Darovito djete ima potrebu raditi u obogaćenim i proširenim odgojnoobrazovnim programima. Darovita djeca imaju potrebu biti neovisna u učenju. Darovita djeca sklona su prihvaćanju izazova sve do točke moguće pogreške. Darovita djeca imaju potrebu za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta. Nezgodna ponašanja darovitog djeteta su dosada, nemir, agresivnost, nestrpljivost, frustriranost i pretjerana osjetljivost, monopoliziranje odraslih. U radu s darovitima bitno je identificirati ih, pružiti odgojno-obrazovnu podršku njihovom razvoju, a potom i profesionalnom razvoju i angažiranju. Osnovno načelo u radu s darovitima je individualizirani i diferencirani način rada u skupini i izvan nje. Podnačela su: poticati širenje temeljnih znanja i razvoj verbalnih sposobnosti, uvažavati specifične dječje interese i omogućiti da ih zadovoljavaju i produbljuju, omogućiti djetetu da uči ono što ga zanima i na način koji mu najbolje odgovara, organizirati za dijete složenije aktivnosti, zahtjevnije u pogledu korištenja apstraktnog mišljenja i viših razina misaonih procesa, postavljati viša očekivanja u pogledu neovisnosti i ustrajnosti u radu na postavljenim zadacima, osigurati korištenje što raznolikijeg materijala u radu, osigurati više vremena za rad, stvarati prigode za razvijanje i izražavanje sposobnosti vođenja, ohrabrivati kreativno i produktivno mišljenje. Primjena navedenih načela u radu provodi se pomoću slijedećih principa: izbjegavati biti krut, nefleksibilan u radu, ne učiti djecu ono što već znaju, ne očekivati da dijete bude darovito u svakom pogledu, ne dopustiti da se uključe u više aktivnosti no što ih može uspješno riještiti, ne dopustiti da pretjerano okupira pozornost odgojitelja, ne previše pomagati darovitom djetetu, ne dopuštajte prazine u učenju i ponašanju, ne omalovažavati darovito dijete kad pogriješi ili ne uspije u nečemu, ne uspoređivati ga, ne izrabljivati talente darovitog djeteta. Temeljeni pristup u radu s darovitima je: rad na projektu, rad u maloj skupini, individualni rad, ostale izvan vrtićke aktivnosti i dodatna sredstva – materijali.

60

23.) AKTIVNOSTI IZRAŽAVANJA OSJEĆAJA I ULOGA ODGOJITELJA U TOME?
Emocionalni razvoj djeteta jedan je od najvažnijih procesa u razvoju osobnosti. Emocionalni razvoj rezultat je međusobnog utjecaja bioloških značajki pojedinca i njegovih socijalnih učenja. U izražavanju osjećaja odgojitelj mora biti model djeci, bitno je poticati emocionalnu inteligenciju djeteta. Odgojitelj treba pomoći djetetu u izražavanju njegovih osjećaja i briga, a to znači, pružiti im dovoljno vremena, empatije i podrške. Odgojitelji moraju slušati, suosjećati i pomagati djetetu u razumijevanju svojih misli u igri, a jednako tako i u verbalnim razgovorima. Emocionalne sposobnosti: - identificiranje i označavanje osjećaja – prepoznavanje osjećaja u različitim situacijama, nazivanje emocija pravim imenom; - izražavanje osjećaja – iskazivanje osjećaja riječima, neverbalno, minikom, gestama; - procjenjivanje intenziteta osjećaja – utvrditi koliko je jak osjećaj koji je dijete obuzeo, povezivati procjenu sa izražavanjem osjećaja i identifikacijom; - upravljanje osjećajima – kontrola osjećaja i zatomljivanje nepoželjnih ispoljavanja osjećaja (npr. fizičku agresiju); - upravljanje osjećajima – uviđanje što je u pozadini osjećaja, pronalaženje načina za nošenje sa strahovima, tjeskobama, bijesom i tugom. Kongvitivne sposobnosti: - empatija – razumijevanje tuđih osjećaja i briga i sagledanje situacija iz njihove perspektive, poštovanje razlike u stavovima drugih; - otkrivanje sebe – izgrađivanje povjerenja u odgojitelja i skupinu, te bez opasnosti govoriti o unutarnjim osjećajima; - prihvaćanje samog sebe – poznavanje vlastitih jakih i slabih strana. Ne izraženi osjećaji gomilaju se, te mogu biti izraženi eksplozivno, mogu se izraziti kroz tjelesne simptome (glavobolja, tikovi, . . .), mogu se izraziti destruktivnim ponašanjem. Pokazivanje osjećaja je nešto normalno, prirodno i ljudski, te djecu treba potaknuti na pokazivanje osjećaja ili razgovor o njima. Razgovor treba biti ohrabrujuć, odgojitelj mora ulijevati povjerenje. Iz empatije se razvija moralnost, a sva se djeca rađaju sa sposobnošću da razviju moralno ponašanje.
61

Djeca se uče služiti emocionalnim idejama kroz svakodnevna iskustva. Spontana im komunikacija pruža praksu u upotrebljavanju i služenju riječima koje su povezane s njihovim motivacijama i osjećajima. Kada čuju druge kako se služe riječima za izražavanje emocija i ona će sama to pokušati. Četiri su osnovne emocije: tuga, sreća, ljutnja i strah, te je potrebno učiti djecu kako ih prepoznati. - Tuga - javlja se u vezi s gubitnok nećega čemu smo težili ili nečega što smo cijenili, posjedovali. To je mirna emocija iako je plakanje aktivni izraz tuge. - Sreća ili radost - su emocije pristupanja, aktivne emocije. - Ljutnja - je emocija pristupanja, te je izaziva prepreka u postizanju nekog cilja. - Strah - je emocija izbjegavanja, te joj je karakteristika bijeg od opasnosti u situacijama opasnog objekta ili prijetnje; ključni momenat je nedostatak moći, to je aktivna emocija. Aktivnosti za izražavanje osjećaja su npr.: - "Govorimo tijelom" - izražavanje emocija tijelom; - "Šta napraviš kad si ljut" - suočavanje s različitim emocijama; - "Kocka emocije" - pantomima, crtanje, slikanje, ogledala, glazbeni instrumenti; - "Čarobni štapić" - poticanje djeca na iskazivanje sreće. Emocionalna inteligencija je zbirka preduvjeta pomoću kojih kongitivna inteligencija može više ili manje doći do izražaja. Poticanje djece na slobodno izražavanje emocija na različite načine pridonosi emocionalnoj stabilnosti, te boljem razumjevanju svojih i tuđih emocija. Postoje dva uma, emocionalni (stariji) i racionalni (noviji). U normalnim aktivnostima ova dva uma su u ravnoteži, no čim emocionalni um postane jači od racionalnog čovjek je u "vlasti" emocija.

62

posjete različitim mjestima. Partnerstvo odgojitelja i roditelja je nužnost jer bez njega nije moguće pridonositi povoljnom i cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Važno je roditeljima prezentirati vrtić kao stručnu ustanovu koja se brine za dobrobit djece. Na njoj je potrebno raditi i prije samog dolaska djeteta u vrtić. koja poštuje drugoga i sposobna je razumjeti ga.24. Partnerski odnosi se ostvaruju kroz raznolike oblike suradnje s roditeljima: 1. već u obitelji. te se njihovo partnerstvo temelji na komunikaciji. roditeljski radionički sastanak. izjave. . razne zajedničke aktivnosti. Odgoj djece u vrtiću nije moguće promatrati bez odgoja djece u obitelji. tolerancija i sposobnost razmjene informacija. Odgojitelj bi trebala biti osoba koja je dovoljno stručna i sigurna u sebe i svoje sposobnosti. Veliki dio partnerstva vrtića s okružjem je partnerstvo s roditeljima. tj. Komponente partnerstva su povjerenje. 63 . svakodnevni dogovori i razgovori. Prema programskom usmjerenju poštuje se dijete i roditeljska sredina. Odgoj i obrazovanje u vrtiću trebao bi biti dio jedinstvenog. Na taj će način roditelji steći povjerenje u ustanovu i njene djelatnike. dosljednog i sustavnog zajedničkog odgojnog i obrazovnog djelovanja roditelja i odgojitelja. . 2. odgoj djeteta. a s ciljem zadovoljavanja djetetovih potreba i stimulacije cjelovitog djetetovog razvoja. roditeljski sastanci. roditeljima se prilazi kao važnim osobama u životu i odgoju djeteta. što je temelj partnerskog odnosa.). a to može samo pozitivno djelovati na djetetovo prihvaćanje predškolske sredine. pregled dnevnih aktivnosti. Partnerstvo roditelja i odgojitelja je jedna od temeljnih programskih zadaća. . Zajednička uloga odgojitelja i roditelja kao partnera je odgoj i obrazovanje djeteta. otvorenost. Suradnički oblici – roditelj volonter u skupini. crteži. Posebni oblici – blagdanske radionice. roditelj gost u skupini. kutić za roditelje (informacije o pravilima ponašanja. stoga se pruža roditeljima mogućnost sudjelovanja u svim aspektima programa. individualni razgovori. objektivnost. posjete obitelji. Stvara se odnos međusobnog poštovanja i zajedništva.) PARTNERSTVO ODGOJITELJA I RODITELJA U ODGOJU I RAZVOJU DJECE? Humanističko-razvojna koncepcija izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolskog djeteta gleda na dijete kao vrijednost po sebi koje se prihvaća u svojoj osobnosti i kao člana obitelji s njenim osobnostima i sustavom vrijednosti. 3. kakav nam je danas bio dan. izložbe. Informativni oblici – časopisi za roditelje i djecu. iskrenost. Odgoj ne počinje u dječjem vrtiću. plakati.

ali profesionalnu atmosferu i dobar odnos). . ukoliko inicijativa nije obostrana. odnosi se na psihofizičke osobine djece određene dobi. prepoznavanju svojih i djetetovih potreba. ogledni rad odgojitelja s djecom pred roditeljima ili video snimka. a u završnom dijelu radnog sastanka iznosi se zaključak. ako se treba priopćiti nešto negativno – ako postoji neki problem). Roditeljski sastanak ima nekoliko faza. Kako programsko usmjerenje poštuje dijete i roditeljsku sredinu. religijskim ili inim značajkama. 64 . Partnerstvo se temelji na komunikaciji. . glavni dio je radničkog tipa. komunikacijskog tipa. Obostrano informiranje – usmeno. Roditelj je kompetentniji u poznavanju svog djeteta. radionice. oglednog tipa. Cilj suradnje s roditeljima je osvješćivanje znanja o sebi kao roditelju. Individualni razgovori dogovaraju se s roditeljima jednog djeteta. sadržaj rada vrtića.Znajući to. . završni dio (što je dogovoreno). Davanje znanja roditeljima – potrebnih za odgoj djece. dogovara se vrijeme – to nisu svakodnevni dogovori i razgovori. rasprava. uspostaviti opuštenu. razvojne potrebe. u integralnoj metodi roditeljima se prilazi kao važnim osobama u životu i odgoju djeteta i tako postoje tri pravca djelovanja na roditelje: 1. Prije samog roditeljskog sastanka treba promisliti susret (konzultirati se s kolegicom oko teme i strukture). 3. a da bi ona bila uspješna. Prije samog sastanka priprema odgojitelja. ali i grupe djece s istim ili sličnim kulturnim. Individualni razgovori također imaju faze – uvodna (pozdrav. odgojitelj prihvaća roditelja kao djetetovog prvog odgojitelja. pripremiti roditelje (obavjest sa svim potrebnim informacijama). Dobar vrtić stalno potiće roditelje da svoje ideje i primjedbe o odgoju stalno istiću odgojiteljima (pismeno ili usmeno). aktivnosti na dan održavanja susreta (prostor i sl.+. i kao takav je odgovoran za kreiranje stvaralačke atmosfere. roditelji trebaju s odgojiteljima imati zajednička polazišta kao temelj. početni – uvodni dio radnog sastanka može biti neka igra. te potiće odgojitelje na stalnu komunikaciju s roditeljima. Odgojitelj kao profesionalac je inicijator suradnje s roditeljima. 2. pismeno o djetetu. predavalačkog tipa. informativnog tipa. glavni dio (odvija se po principu + . osnovne aktivnosti djece.) i aktivnosti nakon susreta (što je bilo dogovoreno). Roditeljski sastanci mogu biti: druženje djece i roditelja. Posredno i neposredno sudjelovanje roditelja u radu vrtića.

tako podižući kvalitetu rada i zajedničkog življenja djece i odraslih u dječjem vrtiću. stručnog unapređivanja i usavršavanja. defektolozi raznih profila. viša medicinska sestra. *Pedagog: -pomaže i surađuje s odgojiteljima u unapređivanju funkcionalnosti dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa. -potiče timski pristup u planiranju. -osigurava uvjete za materijalno opremanje skupina. prava. provedbi i valorizaciji odgojno-obrazovnog procesa. itd. Članove srtučno-razvojne djelatnosti u predškolskoj ustanovi. ostvarivanja. od programiranja. praćenja. čine: ravnatelj. te zajedno s odgojiteljem uvoditi inovacije u praksu. itd. Zajedničkim djelovanjem moraju pridonositi ostvarenju svih funkcija dječjeg vrtića.25. -doprinosi zaživljavanju integrativnosti u odgojno-obrazovnom procesu (povezanost potreba. Zajedno s odgojiteljem i ravnateljem snose odgovornost za kvalitetu procesa rada u vrtiću. 65 . -potiče stručne djelatnike na uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja. Stručni suradnici se moraju usmjeriti na poslove istraživanja odgojne prakse. -osigurava sredstva za što funkcionalnije praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa. odnosno djećjem vrtiću. -povezuje stručno usavršavanje odgojitelja s unapređivanjem odgojno-obrazovne prakse i suradnjom s roditeljima. dosljednog i sustavnog zajedničkog odgojnog i obrazovnog djelovanja članova stručno-razvojne djelatnosti i odgojitelja. socijalni djelatnici i drugi vanjski suradnici. Svaki od članova stručno razvojne djelatnosti ima svoju ulogu u razvijanju partnerskog odnosa s odgojiteljem: *Ravnatelj: -potiće timski pristup svih segmenata rada vrtića.) PARTNERSTVO ODGOJITELJA I ČLANOVA STRUČNO – RAZVOJNE DJELATNOSTI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Odgoj i obrazovanje u vrtiću treba biti dio jedinstvenog. ocjenjivanja postignutog. -organizira stručno usavršavanje izvan ustanove. a s ciljem zadovoljavanja djetetovih potreba i stimulacije djetetova razvoja. psiholog. do povezivanja obiteljskog odgoja s vrtićkim. Važno je da odgojitelj i članovi stručno-razvojne djelatnosti u općem programiranju i vrednovanju ostvarenih programa odgoja imaju cjelovitu sliku osnovnih razvojnih potreba i mogućnosti djeteta predškolske dobi. područja razvoja djeteta i funkcionalno prostorno i materijalno okruženje). *Psiholog: -doprinosi kvalitetnijem planiranju razvojnih zadaća u odgojnim skupinama. pedadog.

odgojitelju je potrebna pomoć članova stručno razvojne djelatnosti. itd. a stručni suradnici posvećuju pozornost kvaliteti odgojnoobrazovne akcije. Prateći djecu u njihovom djelovanju stručni tim i odgojitelji. procjenjuju razvojne potrebe i mogućnosti djeteta. planiranju. što predstavlja prvi korak prema refleksivnom praktičaru. akcija u praksi. kao i pravodobno poduzimanje pravilnih radnji za stvaranje slike o djetetu i njegovim mogućnostima. Stručni suradnici predlažu cilljeve i zadatke. sadržaje. ostvaruju. Odgojitelji u suradnji s drugim stručnjacima utvrđuju. sredstva i način. postupke. mogućnost prepoznavanja djetetovih raznovrsnih potreba. Odnos pedagoga istraživača i odgojitelja praktičara je demokratski. Tu je jako važno stručno znanje. sveukupne uvjete razvoja djece u dječjem vrtiću. razmjena mišljenja. tj. Odgojitelj i pedagog trebaju blisko surađivati u akcijskom istraživanju. U odgoju bitnu motivaciju za rad s djecom imaju i drugi suradnici. Tako se odgojitelj osposobljava za istraživanje i evoluiranje vlastite prakse. analiziranja i osvješćivanja svojih pogrešaka u radu. tj. U procesu promatranja. kritičko sagledavanje vlastite akcije i značenja koja imaju za druge. tj. Ta je slika važna za njihov zajednički rad na programiranju. itd. a u suradnji s odgojiteljima poduzima akcije vezane za njihovo kvalitetno i pravovremeno zadovoljavanje. ostvarivanju i vrednovanju različitih oblika odgojno-obrazovnog rada. *Defektolog: -pomaže odgojitelju u procjeni aktualnih potreba djece s posebnim potrebama. Od pedagoga kao i od odgojitelja zahtjeva se samorefleksija vlastitog rada. sadržaje i oblike stručnog usavršavanja. Pedagog u zajedničkoj raspravi s odgojiteljem analizira učinke uvedenih promjena. Pedagog – istraživač je od početka uključan u sve etape akcijskog istraživanja. itd. Stručni suradnici imaju zadatak odgojitelju pružiti pomoć da on sam odluči kako će raditi. *Zdravstveni voditelj: -doprinosi prepoznavanju temeljnih bioloških potreba djeteta. odgojne situacije. on je sudionik u akciji s odgojiteljem i vanjski promatrač interakcije odgojitelj – dijete. -pomaže i surađuje s odgojiteljem u kreiranju individualiziranih zadaća za pojedino dijete. U zajedničkoj raspravi ohrabruju dijalog. raspravljanja i primjedbe na osnovi čega se stvaraju nove hipoteze i prijedlozi koji 66 . odnose između odraslih i dijece i dijece međusobno. ima ulogu medijatora koji je u otvorenoj komunikaciji s odgojiteljem i potiče njegovu samorefleksiju. samoprocjenjuju zadaće odgojitelja. kako. a ne određivati što će raditi. -pomaže odgojitelju u usklađivanju prostorno-materijalnih uvjeta i specifičnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju.-pruža podršku odgojiteljima u zadovoljavanju prava i potreba djeteta s posenmim potrebama. Izgrađivanje refleksivnog praktičara temelji se na samokritičnosti svih sudionika. Odgojitelj praktičar određuje što.

će se u idućoj akciji provesti. Takvo će partnerstvo utjecati na cjelovit razvoj osobnosti djeteta i kvalitetu njegova života. Partnerstvo odgojitelja i članova stručno-razvojne djelatnosti trebalo bi se usmjeriti na: .suradnju stručnjaka i roditelja. .što veće povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja djeteta. tj. 67 .široko postavljen opći. Partnerstvo odgojitelja i članova stručno-razvojne djelatnosti traži veliko povjerenje. otvoren i fleksibilan izvanobiteljski program djetetova odgoja. izrazitu otvorenost i toleranciju. Tako se odgojitelj osposobljava za kritičko razmišljanje o svojoj praksi i da svoju refleksiju artikulira sebi i raspravi s drugima što se smatra emocionalnom značajkom refleksivnog praktičara. te uključivanje roditelja u život i aktivnosti djeteta i u sve oblike izvanobiteljskog odgoja. Promišljanje odgoja i akcije odgojitelja i drugih stručnjaka mora biti usmjereno na traženje pedagoških rješenja kako bi svaka životna situacija bila ostvarena kao odgojna. ostvatit će se osnovna uloga predškolskog odgoja. a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu informacija. .

ekološki odgoj mora započeti u najranijoj dobi djetetova života i trajati cijeli život. pozitivno emocionalno ozračje. Stoga se učenje mora temeljiti na istraživanju i temeljitom znanju o problematici. Predškolska institucija i odgojitelji postavljaju i osiguravaju određeni kontinuitet u razvoju ekološke osjetljivosti. te na samostalno i spontano otkrivanje svijeta koji počinje u prirodnoj znatiželji. nastavlja se na dječjim akcijama i završava "AHA!" doživljajem. i to polazeći od razvojnih mogućnosti i stvarnih ekoloških iskustava djeteta. motivaciju i vještine da individualno i u zajedništvu djeluje u cilju rješavanja postojećih problema i prevencije novih. Djeca mnogo uče oponašanjem odraslih. postupaka i akcija koje dijete stječe i razvija pod utjecajem nenamjernih odgojnih čimbenika. Stoga je cilj ekološkog odgoja pridonijeti razvoju pojedinca koji je svjestan ovisnosti čovjeka i okoliša. poticanju emocionalnog pristupa problematici. te stjecati praktično iskustvo u rješavanju problema. a s druge strane na ispravljanje već usvojenih pogrešnih gledišta. u akciji i u življenju. kao namjerni utjecaj na razvoj ekološke svijesti pojedinca.26. koja je uloga stručnjaka. 68 . Zadatak ekološkog odgoja na razini stjecanja znanja je pružiti djeci i mladima temeljna znanja o problemima okoliša (o tome kako oni nastaju. kako se mogu riješiti. Međutim. Ekološka dimenzija odgoja jedna je od aktualnih i bitnih karakteristika suvremene humanističko-razvojne koncepcije predškolskog odgoja. Naglasak treba staviti na stjecanje izravnog iskustva "iskustva iz prve ruke". Samo ekološki osvještena okolina ugradit će u dijete ekološko razmišljanje. s jedne strane je usmjeren na razvijanje pozitivnih i humanih stavova i ponašanja prema okolišu. Oni trebaju konkretna iskustva. aktivno istraživanje i rješavanje djeci bliskih ekoloških problema. te izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi. te je prevladavanje tog problema moguće samo ako se problematici okoliša pristupi više sa stajališta odgoja nego samo sa stajališta stjecanja znanja. koja ima znanja. stavove. kolektivnom traganju za strategijama rješavanja problema. Zadatak ekološkog odgoja na razini srjecanja vještina je razvijati vještine prepoznavanja. a koja svih drugih ljudi u prevenciji ugrožavanja i u zaštiti okoliša). razvoju populacije koja brine o okolišu i ne zanemaruje njegove probleme. Da bi se to postiglo. stoga poruke koje im upućujemo moraju biti promišljene i usmjerene na razvoj ekološke svijesti.) EKOLOŠKI ODGOJ U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI – ODGOJ ZA MIR I TOLERANCIJU? Ekološki odgoj. sprečavanja i ispravljanja zlouporabe okoliša. Ekološki odgoj nastoji integrirati razvijanje ekološke osjetljivosti i komunikacije djece i odraslih. postavlja se pitanje kako maloj djeci približiti razumjevanje potreba našeg okoliša. Cilj ekološkog odgoja je razumjevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti.

ispitivanje. Isto tako i igračka kao vjerni pratilac djetetova odrastanja može nositi ekološku poruku. naglasak je na razvijanju vještina očuvanja okoliša u svakodnevnom i djeci bliskom okruženju. istraživanje i eksperimentiranje. razna lota i društvene igre s pravilima. Odgoj i obrazovanje utječu na razvoj ekološke osjetljivosti djece. Kada govorimo o ekološkim aktivnostima. Sadržaji ekološkog odgoja se strukturiraju ovisno o dobi djece. njegovanje pozitivnih stavova prema okolišu. . da verbalno komentira nakon stvaranja opisanih uvjeta i pomnog promatranja djece u akciji. Odgojitelj osigurava raznovrstan okoliš gdje će dijete izazvati na promatranje. govorimo o konkretnim sadržajima i ukupnih odgojnoobrazovnih nastojanja kojima se kod djece i odraslih razvija ekološka osjetljivost i ekološka svijest. Tako se na tržištu pojavio velik broj igračaka kojima je cilj da osim zabave pruže i obavijest o okolišu i djelotvornom načinu njegova očuvanja. . što se zbiva sa smećem. Kvaliteta odgoja i obrazovanja za ekološki odgoj podrazumijeva: razvijanje osjećaja i svijesti prema okolišu. Ovisno o dobi djece nudi nam se mogućnost da kroz slikovnicu. -konstrukcijske aktivnosti. 5. te zajedno s djecom treba često boraviti u prirodi. recikliranje papira. -aktivnosti kojima se istražuju problemi okoliša. brinuti se o biljkama i životinjama u vlastitom domu i izvan njega. istraživanjem i ispitivanjem okoliša. povećanje znanja o ekološkim problemima. suradnja i sloboda u iznošenju osobnih ekoloških viđenja i uvjerenja. -aktivnosti uljepšavanja okoliša. samostalnost. -aktivnosti koje veličaju okoliš ili podučavaju o okolišu. razvijanje ekoloških vještina. To je stoga jer se unutar odgojno-obrazovnog sustava potiču dječje aktivnosti. upoznavanje s opasnom otpadom i znakovima opasnosti. stvaranje prilika za aktivno sudjelovanje i rješavanje problema okoliša. uočavajući s djecom njenu ljepotu. upoznavanje odlagališta. Te aktivnosti bi mogli svrstati u pet kategorija: 1. . Ekološki pojmovi najlakše se. razvija se ekološka kritičnost i stvaralaštvo. što je otpad i kako nastaje. eko memory. postavljanje hipoteza. -praktične aktivnosti u okolišu. Kada se radi o mlađoj djeci. Potrebno je urediti i kontinuirano dopunjavati kutiće koji su dizajnirani tako da djeci omogućuju konkretno istraživanje i rješavanje problema i igru. npr. s obzirom na razvojne osobine i potrebe djece predškolske dobi. Zatim stvara psihološko ozračje da zapaža i podrži dječji interes za spoznavanjem i istraživanjem. kao i putem svih mogućih načina izražavanja onoga što se u tim procesima doživjelo i iskusilo. igru ili kroz projekt istrašujemo. 2. diviti se. omogućava se susret s različitim ekološkim ponašanjem i mišljenjem. 4.Ekološki odgoj počinje još u obitelji. 3. tj. Vrste aktivnosti predškolskog djeteta u vrtiću koje se mogu provoditi u ekološkom odgoju: prepoznavanje različitih vrsta otpada. ovladavaju izravnim iskustvom. 69 .

da razvijaju međusobnu suradnju i pomaganje. 70 . te se suvremeni odgoj mora temeljiti na sudjelovanju. kojeg se treba poznavati da bi mu se prilagodio način rada. pri čemu uloga igre dobiva istaknuto mjesto. a u sebi uključuju zadovoljavanje bioloških. mir s prirodom. afektivno. suradnju i toleranciju mora razumjeti zašto je to važno. Ono vodi boljoj samokontroli i lakšem razumjevanju drugih. Krajnji cilj i domet izgradnje kulture mira i tolerancije je djelovanje pojedinca u cilju humanizacije međuljudskih odnosa. interakciji i međuodnosu svih sudionika odgojnog procesa i treba angažirati cjelu osobnost. Samospoznavanje prvi je korak u odgoju za mir. ruke" – kognitivno. tjelesne i intelektualne mogućnosti. socijalnih. U radu treba polaziti od dječjeg iskustva. tolerantnost i suradništvo potrebno je angažirati djetetove "glavu. vlastiti identitet i osjetljivost za potrebe drugih ljudi. Da bi se utjecalo na stavove djece. Da bi se netko zalagao za mir. Dijete mora biti u centru odgojnog rada. poštovanje i razumjevanje drugoga. Odgoj za mir i toleranciju treba počivati na nekoliko vrsta odgojiteljevog ponašanja. U radu treba primjenjivati metode koje će kod djeteta poticati i razvijati znanje o sebi. Aktivne metode moraju voditi računa o dječjem interesu. mir s drugima (prijateljstvo. prihvaćanje drugih). te da bi se usvojio određeni kodeks ponašanja nije dovoljno da se djeca upoznaju s važnošću odgoja za mir već je potrebno da ga primjenjuje u svakodnevnom životu. suradnji. psihomotorno – odgoj i obrazovanje moraju angažirati cjelokupnu osaobu. inicijativa. te u sebi pronaći razloge za takvo ponašanje. intelektualnih i duhovnih potreba pojedinca. Važno ja da svako dijete ima priliku iznjeti svoje mišljenje i biti u situaciji da sluša i prati poruke drugog. Ovako se pokreću i cjelokupni kreativni kapaciteti djece i ona individualno ili u skupinama izgrađuju novi pogled. Zato se nove metode odgoja moraju temeljiti na dječjoj aktivnosti. Prvi je oblik isijavanje pravednog mira. odgovornost. Vrijednosti za koje se zalaže suvremeni svijet proizlaze iz temeljnih ljudskih potreba. Zadatak je svih da se zalažu za unutrašnji mir (uključivanje u skupinu. jer je to osjećaj da i drugi trebaju živjeti i da najbolje žive u slobodi.Odgoj za mir i toleranciju je težak i odgovoran čin jer zahtjeva od odgojitelja da i sami budu osobe pravednog mira. solidarnost). Odgoj za mir uključuje razvijanje solidarnosti s različitim skupinama i pojedincima. Tolerancija je prva ljudska oznaka takvog mira. Ono je to koje se treba respektirati. da shvati važnost vlastitog djelovanja i stavova prema sebi. srce. S ciljem razvijanja kvaliteta osobnosti kao kreativnost. Cilj je da dijete vidi vlastito ponašanje i svoj odnos s drugima. Potrebno je poticati komunikaciju jer je ona bitna za socijalizaciju. kritičnost. drugi je oblik savjetovanje i poučavanje putem ponašanja i posljedica što ih možemo doživjeti. psiholoških. tj.

Danas se pojam ekološki odgoj zamjenjuje pojmom odgoj za održivi razvoj. Zato nam je potreban odgoj i obrazovanje koji promiču vrijednosti mira. Temeljni postulat odgoja za održivi razvoj. 71 . kako bi se naglasila međuovisnost čovjeka i prirode. odnosno pristup prema kojem je cilj postizanje ravnoteže u kojoj se može razvijati svaki čovjek. nenasilja. ljudima i samim sobom. tolerancije. pa tako i ekološkog odgoja i odgoja za mir i toleranciju je: živjeti u skladu s prirodom. ali i globalna zajednica. demokracije i zaštite ljudskih prava.

razina -Postavljanjem predmeta u međuodnose. drugačije. prostor i raznovrsne materijale između kojih svako dijete može birati i naći ono što je u skladu s njegovim aktualnim potrebama i mogućnostima..grupiranje. Registrirajući pojave i promjene nastale njegovim djelovanjem i otkrivanjem novih kvantitativnih i kvalitativnih struktura. Motivacija za istraživanjem potiče iz djeteta i iz njegove okoline. Potrebno mu je osigurati stimulativnu sredinu (prostor i raznovrsne elemente). Dijete se razvija. tanko-debelo. raširi. zgužva i sl. intrizična motivacija. proučava od čega je nešto. skladno-neskladno. Intenzivno istraživanje okoline i to baratanje.). Češće se bavi pitanje kako (npr. dijete se također mijenja. te problemi nužno mijenjaju značaj i smjer. isprobavanje. Dijete manipulira predmetima. prije svega u djelovanju u interakciji s okolinom. klasifikacija po nekom dostupnom kriteriju (veliko-malo.razina –Rukovanjem predmetima.počinje postavljanjem predmeta u međuodnose (djeca koja su u jednom dijelu sobe stvarala kaos povući će se u drugi središnji dio ili će pomicati i sami raspoređivati dijelove namještaja). vlastitih dijelova tijela i predmeta rukovanja (predmet treba dohvatiti.). ostvaruje se nešto što nije unaprijed zamišljeno tijekom aktivnosti. 3.) ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE? Dijete poćčnje s istraživanjem od prvih dana svog postojanja. sluha. kreativno. odložiti na veću ili manju udaljenost. dječje postavljanje predmeta u međuodnose. tj. Rani istraživački doživljaji i aktivnosti dovode do prve selektivnosti na osnovi osjećaja ugode i traženja da se ono ponovi i produži. potrga.dijete dopunjuje i multiplicira snage i mogućnosti vlastitih dijelova tijela koristeći neke predmete kao dodatne instrumente. uzrocima i posljedicama. kako izgleda. Dijete uči o svojstvima predmeta. istraživanje predmeta i materijala dio je istraživačkih svojstava koja djeca spontano iskazuju.razina -Dinamika strukturiranja i restrukturiranja prostora. 4. djelovanje predmeta na predmet i izbor pogodnog predmeta za djelovanje dovode do nastajanja i uočavanja problema i njihovog rješavanja. stvara nešto novo. okusa. .proizlazi iz uspostavljanja odnosa između sebe. U istraživačkim aktivnostima predškolske djece može se govoriti o više razina dječjeg rješavanja problema: 1. Dijete ovladava uobičajenom upotrebom ili načinom funkcioniranja predmeta. 2.. mijenja i uči. Angažirajući osjetila opipa. što se s njim može raditi. Stoga je potrebno djeci osigurati stimulativnu sredinu. uložiti više ili manje snage da se stisne. vida i njuha dijete počinje prikupljati podatke o svijetu u kojem živi. a na to ga potiče motivacija iznutra. magnet 72 . o odnosima.razina -Djelovanjem predmeta na predmet. privući magnetom) nego zašto (npr.27. te dijete stvara neke nove kombinacije i pravila upotrebe.

3. prirode-biljaka i životinja. . U istraživačke aktivnosti dijete unosi emocije. . situacijskih pomagala i alata za rad ljudi. Tijekom širenja i razvoja istraživanja javlja se simbolizacija.stvara se i razvija na temelju iskustva djelovanja. raznovrsnost i maštovitost. tijesto.upoznavanje nekog ili nečeg – igrač. osvještava probleme i partner je u akciji djeteta. prometnih sredstava. Razvojem govora razvija se i suradnja među djecom. 73 . izazov u odmjeravanju snaga i sposobnosti. Djeca u svom djelovanju spontano glasovno izražavaju stanja čuđenja. . Djeca su jedni drugima poticaj. U nekoj djelatnosti dijete razvija pažnju. Traži prijateljevu pomoć u djelovanju. predmet. voda. društvenih zbivanja u okolini. pijesak. ushićenje. Djeca zaokupljena djelovanjima manje su agresivna i nema sukoba. slagati. Situacije koje pridonose razvoju mašte su: istraživačke aktivnosti. to je veća mogućnost za izražavanjem emocija ugode ali i rasterećuje od neugode. težina. prazniti. Kada dijete pokuša označiti uzročnost svoje radnje to ponekad čini na razini magije i mašte (npr. . disciplinu. Odgojitelj može olakšati i potaknuti dječja uklapanja u riječi u praktično djelovanje s okolinom i to u prenošenju s akcijskog tj. U dječjem vrtiću provode se ove istraživačke aktivnosti: 1. glina. magnet ima posebno ljepilo). te razvijaju i individualni stil rada. Uči se nošenju s frustracijom. inspiracija. puniti. oblik. okružje stimulativnije. . Budući da dijete počinje istraživati čim se rodi i pri tom angažira osjetila te tako prikuplja podatke o svijetu. nizati – iskustva o osobinama predmeta i raznog materijala – boja. Pored iskustveno doživljajnog aspekta dječje djelovanje ima i relaksacijski i terapijski učinak npr. govorno označavaju elemente djelovanja. mješovitog akcijskog govornog plana na verbalni. Važan činitelj dječje stimulativne okoline je odgojitelj. iskazuje domišljatost.promatranje jednostavnih poslova odgojitelja i odraslih. ljutnju. Ona ovisi o djetetovim iskustvima sa stvarnim predmetima. negodovanja. ogledalo koje im šalje i prima slike o njima samima. .istraživačko manipuliranje predmetima – bacati. Jača njegova osobna sigurnost i samopotvrđivanje. aktivnosti otkrivanja. radost. veličina. ushićenja.razina -Mašta. Istraživačke aktivnosti pridonose i razvoju govora djeteta. U početku istražuje svoje tijelo i tako razvija sliku o sebi. pojava. te što su dječje aktivnosti spontanije i slobodnije. Sami si doziraju teškoće. 5. U igrama istraživanja i simboličkoj igri iskazuje se i razvija djetetova osobnost. savijati. često riječima prate akciju. 2. strukturiranja i izražavanja. On osigurava raznolikost materijala. rastavljati. potiče djelovanje. a na odraslima je da mu osiguraju raznolike poticaje.privlači). Tada se javlja igra "kao da" u kojoj dijete svjesno koristi simbole – zamjene za stvarne predmete.

radni instrumenti i predmeti kao vage. otkrivanja i oblikovanja imaju svoj razvojni slijed. . te sredstva za istraživanje uvjeta za rast i razvoj biljaka . pošte. Vodeći računa o psihofizičkim mogućnostima. 74 . glina. obogaćuje njihovu spoznaju i pokreće prena višim nivoima. potoci. dječjim književnikom. Objekt istraživačkih potreba djece postaje i prirodno i društveno okružje u obliku posjeta odgojitelja i djece kao što su npr. Atraktivni materijali kao tijesto. kiparom. razne vrste zemlje i tla. Veselje izaziva i gostovanje kazališta lutaka i dječjih kazališta. izvijači. odgojitelj nudi predmete dječjih akcijskih istraživanja: . klepsidre. prometnikom.šetnje. crkve. pijesak okupljaju više djece i o tome ovisi količina ponuđenih elemenata. . građevni i konstruktivni elementi.audiovizualna sredstva i dr. škole. voda. službe javne sigurnosti. . . . . Istraživanja.voda.raznovrsne prirodnine i proizvodi iz djeci dostupne okoline. parkovi. . opernim ili baletnim umjetnikom. polja. muzeji. glumcem. glina. materijale i neometano odvijanje aktivnosti. slikovnice. granulati od različitih materijala. more.igračke i predmete za igre (lutke. tvornice. . .istraživačke aktivnosti u užem smislu. trgovine. . . bare. piljevina.sredstva i materijali za istraživanje i stvaranje zvukova. 5. posjeti. pilice. jezera. zdravstvene ustanove. šećer.4. pijesak. usmjerava ih. te prateći interese djece. čekići. izleti. . za stvaranje efekta svjetlosti i elektriciteta. TV.magneti s brojnim predmetima koje privlači ili ne privlači. Tijekom rada on potiče djecu. Pri ponudi ovih materijala važno je zaštititi djecu od mogućih ozljeda i voditi računa o elementarnoj zaštiti prostora dječjeg djelovanja. lupe. šume. . plastelin. Korisni su i povremeni razgovori u susretima sa slikarom. istovrsnost i raznovrsnost ponude može se uspješnije rješavati praćenjem zainteresiranosti djece za pojedine elemente istraživanja kao i znalačkim pretpostavljanjem razvoja. oranice. . susreti s ljudima različitih profesija i stvaraocima.rastresiti meterijali – brašno. sol. klješta. učiteljem i roditeljem koji je pripadnk nekih zanimanja da djeci pokažu nešto iz svog djelotvornog rada. namjenski konstruiran didaktički materijal). knjige. . livade. . obrtničke radionice.odloženi i otpadni predmeti. . Od jednostavnijeg ka složenijem ostvarenju. . . radio. Uloga odgojitelja u istraživačkim aktivnostima djece je da osigura prostor. tvorevine od brašna (tijesto i tjestenina). botanički i zoološki vrtovi. boja i bojenje. kazališta. rijeke. knjižnice. tržnice.mehanizmi i djelovi dotrajalih kućanskih aparata i sprava.

U dječjem istraživanju i otkrivanju.Djeca istražuju i u vanjskom prostoru igrajući se u pješčaniku. preradi i izražavanju dolazi do izražaja spontanost koju odgojitelj na različite načine dopunjava i potiče inicijativama čija će se vrijednost sastojati u kongruentnom uključivanju u interakciju s djecom. Demokratski odnosi u odgoju predškolske djece podržavaju aktivnu i stvaralačku prirodu djeteta. Dijete ima mogućnost baviti se. među ostalim. 75 . i istraživačkim aktivnostima. Inicijativa odgojitelja isprepliće se s dječjom i potiče dječju volju. . . . Te djetetove aktivnosti omogućuju svestraniji razvoj djeteta jer bogate i srtukturiraju djetetovo iskustvo o sebi i svijetu i uče načine rješavanja vlastitih i zajedničkih problema i zadaća. promatrajući životinje na jezeru. spuštajući se niz tobogan. penjanjem na penjalicu. igrom u šatoru. Odgojitelj kao sudionik u dječjim akcijama postaje i sam duševno bogatiji dječjim orginalnim djelovanjem i ostvarivanjem.

Odgojitelj prati rad i aktivnosti djeteta i nastoji ih što bolje razumjeti. Tako odgojitelj doznaje sve što djeca mogu. koliko i koja su ga djeca slijedila samo izvršavajući zadatke. u knjigu pedagoške dokumentacije skupine. zapažanja. što treba mijenjati. te bilježi aktivnosti koje su djeca spontano ostvarila. Te se bilješke zapisuju u dnevnik rada. Kad se rade izvedbeni planovi korisno je imati popis ciljeva i djece u skupini. tj. Pri radu na projektu. Te aktivnosti procjenjuje prema postavljenim zadaćama rada. a to je osnova za određivanje sljedećeg stupnja. Promatranje treba biti trajna aktivnost. na osnovi kojih utvrđuje potrebe i interese djeteta. vrlo važno je promatranje djece. Izvedbeni plan treba sadržavati kratku informaciju o svakom djetetu koje će sudjelovati u individualiziranoj aktivnosti: njihova imena (simboli i inicijali) kako i kada će im se aktivnost predstaviti (strategije). potrebe i interese svakog djeteta. Otkriti interes djeteta najčešće znači otkriti njegov aktualni stupanj razvoja. odgojitelj procjenjuje planirane aktivnosti: procjenjuje da li je i do koje mjere aktivnost doprinjela ostvarivanju postavljenih zadaća. a koja obogaćujući aktivnost. 76 . U tom planu zadovljen je princip individualiteta za svako dijete i evidentirane su razvojne potrebe. ozračju i raspoloženju pojedinog djeteta. što dalje treba raditi. vodi bilješke o aktivnostima i ponašanju djece. Na taj način otkriva interes djeteta (čime je nejduže zaokupljen. te tako prikuplja raznovrsnu dokumentaciju. Odgojitelj svakodnevno. U dnevnik rada unosi i zapažanja o specifičnim djetetovim ponašanjima. na temelju čaga se zajednički određuje tema projekta. Odgojiteljevo promatranje i bilježenje je najvažniji čimbenik dobrog planiranja. odgojitelji upoznaju sposobnosti. Promatranjem djece i razgovarajući s njihovim roditeljima.28. Na osnovi tog znanja formuliraju ciljeve učenja za svako pojedino dijete. O spontanim aktivnostima djece odgojitelj bilježi: koje je dijete nešto posebno učinilo i što je to. Na osnovi promatranja i praćenja djece. treba li aktivnost ponavljati i sl. na osnovi praćenja i promatranja djece u aktivnostina.) PROMATRANJE I PRAĆENJE DJEČJEG RAZVOJA U SVAKODNEVNIM AKTIVNOSTIMA DJECE? Humanistički pristup praksi predškolskog odgoja zahtijeva od odgojitelja svakodnevno praćenje aktivnosti djeteta. čega se najčešće igra. bilježi konkretno što je kod djece uočio. što radi. o čemu razgovara s drugom djecom). tako da se kod zadovoljavanja jednog cilja može postaviti novi. onoga što će dijete moći savladati ili posići. bilježenje njihovih razgovora. te sakupljaju mnoštvo informacija o djetetu. koliki su njihovi kapaciteti. interesa. tj.

što rade i istražuju. Znanja o stvarnom razvojnom stupnju i aktualnim potrebama djece važna su za kreiranje i ostvarivanje razvojno primjerenog programa. kasetofon. Primjereno planiranje kurikuluma temelji se na odgojiteljevim opažanjima i praćenju posebnog interesa i razvojnog napretka svakog djeteta. kako pristupiti temi koju su raspravili s djecom. U takvom planu je zadovoljen princip individualizacije. Postoji instrumentarij za promatranje i praćenje "korak po korak". Vještinu objektivnog promatranja treba neprestano učiti i usavršavati.što ih sve zanima. njihovih razgovora. žicom. . Te procjene se koriste za prilagodbu kurikuluma zbog udovoljavanja razvojnim potrebama djeteta. 77 .). Materijal je opsežan i zahtjeva puno vremena i truda. zanimanja. snimanjem na magnetofon. Promatranjem i praćenjem dječjeg razvoja u svakodnevnim aktivnostima može se procjeniti djetetov napredak i njegova postignuća. za komunikaciju s djetetovom obitelji i za vrednovanje djelotvornosti programa. . promatranje djece je vrlo važno i temelji se na pozornom slušanju djece. Svaki se korak u istraživanju mora pažljivo bilježiti. Treba biti dovoljno određenih individualnih aktivnosti da bi procjena bila objektivna. izjave djece i njihove interakcije u bilježnicu. Za svako dijete su evidentirane razvojne potrebe nakon promatranja. pitanja. videokamerom kako bi odgojitelji imali dokumentaciju o izboru i tijeku rada. Odgojitelj uči o temi koja će se istraživati. praćenja i procjenjivanja prema interesima i prijedlozima djece. drvom. raspraviti s djecom što sve djeca mogu. Pri izboru teme projekta. Odgojitelj svakodnevno prati i promatra djecu u odgojno-obrazovnom procesu. sada bilježim zanimljivosti dobivene promatranjem. To je osnova za novi tromjesečni plan. Praćenje i promatranje treba biti ciljano i sistematizirano. glinom. tako da se dječji razvoj može procijeniti i na osnovi podataka iz odgojiteljevih dnevnih zapažanja i anegdotskih bilježaka o djeci. kako djeca razmišljaju. te je potrebno sakupiti mnoštvo informacija i predočiti si sliku djeteta. Ali nemoguće je sve evidentirati. te tako uče i djeca i odgojitelji. Odgojitelju je to posebno važno jer mu bilješke pomažu u procjeni i interpretaciji zašto je nastao zastoj i kako probuditi daljnji interes djece prilikom rada. . Na osnovi bilješki i dokumentacije odgojitelj razgovara sa stručnim timom. Prije sam kratke informacije dobivene promatranjem pisala na papiriće. Ne postoji model primjenljiv za svakog odgojitelja. Individualnim pristupom procjenjuje se da li je potrebno i dalje podržavati interes djece. što zapažaju i kako se izražavaju u različitim medijima – jezicima ili načinima izražavanja (crtežom. plastikom. zapažanja koja valja zabilježiti zapisivanjem.

pomagač i to na način da identificira nesklad između odgojiteljevih namjera. Zbog toga se pokušava osposobiti odgojitelja da sebe zamisli u ulozi djeteta. potvrđuje ih ili odbacuje. tj.te na osnovi njihovih prijedloga. Odgojitelj refleksivni praktičar stalno vrši samoevaluaciju svoga rada. na osnovi čega donosi nove prijedloge za aktivnosti. Pogreške su zapravo potrebne i one su dobra prilika za razmišljanje i refleksiju o tome zašto određeni prijedlozi pretoćeni u aktivnosti ne funkcioniraju u praksi i što je tome uzrok. Odgojitelj ima slobodu u planiranju programa i ostvarivanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. rutine i različiti događaji ometaju odgojitelja i onemogućavaju ga u stvaranju pravilne slike o svom radu. Prijedloge koje daju djeca ili ideje koje smisli odgojitelj treba shvatiti kao hipoteze koje će se provjeravati u praksi. igre i učenja predškolske djece. stoga se aktivnosti bolje provode u manjim grupama. Uska povezanost s praksom navike. Stvarne promjeme će se dogoditi kada odgojitelj promijeni svoju implicitnu pedagogiju ili teoriju o akciji. kada postane refleksivni praktičar. promatranja i procjenjivanja interesa djece i njihovih mogućnosti. Njegov stav. razmjenu mišljenja svih 78 . kroz dijalog. Smatra se i da nije dovoljna samo refleksija o svojoj praksi s odgojiteljima iz svoje ustanove nego i rasprava s odgojiteljima iz drugih ustanova. Refleksivni praktičar mijenja raspored osnovnog namještaja u svojoj sobi dnevnog boravka i planira aktivnosti na temelju pažljivog praćenja. te se vrši izbor sadržaja na osnovi poznavanja djece i njihovih interesa. Zbog toga je uloga odgojitelja u realizaciji programa od odlučujućeg značenja. izgrađuje postupke kojima provjerava teorijske hipoteze. odgoj i obrazovanje djece. očekivanja i predviđanja o mogućnostima učenja i razvoja djece u odgojnim skupinama predstavlja njegovu pedagogiju koja ima utjecaj na razvoj. te da sa tog gledišta shvati i intepretira svoje postupke i akciju. bez straha od pogreške. Refleksivni praktičar istražuje svoju praksu. Dječje reakcije na odgojiteljeve akcije mjerilo su njihova razumijevanja i odgovor su kakva je odgojna implicitna pedagogija. Refleksivni odgojitelj mora razmišljati i vidjeti na drugačiji način svakodnevno okruženje i djecu u grupi i ustanovi. tj.) ODGOJITELJ REFLEKSIVNI PRAKTIČAR ? Dječji vrtić je postao mjesto življenja. U tome mu pomaže pedagog . stavova i riječi i same realizacije u odgojno-obrazovnom procesu.29. mora o njima raspravljati s kolegama (nakon provedenih aktivnosti. Uspješnost aktivnosti procjenjuje se prema interesima djece. Da bi odgojitelj mogao biti refleksivni praktičar potrebna mu je pomoć u procesu promatranja i analiziranja svojih postupaka i osvješćivanja svojih pogrešaka. te postavlja nove.

79 . Svaki bi se trebao zapitati što u njegovoj akciji i uvjetima u kojima se realizira treba mijenjati i kako da ga djeca bolje razumiju i reagiraju. Dokaz takvog stajališta jest činjenica da vas dijete stalno iznenađuje svojim mogućnostima. velikoj brižljivoj obitelji u kojoj se svako brine o svakome na jedan prirodan način. Ovakav pristup reflektira se na cjelokupnu odgojno-obrazovnu praksu. posebice neke temeljne odrednice. Montessori ili Waldorf. nego cjelovito. One su međusobno vrlo različite iako imaju i nešto dodirnih točaka. usmjeren je na dijete i omogućava razvoj svih dječjih potencijala. ova teorija se stvara i razvija na temelju istraživanja i prakse.suradnika stvarajući tako nove hipoteze i prijedloge koji će se pri idućoj akciji provesti). nastoje objasniti odgojnu praksu i dijete u njoj – kroz prizmu svojih teorijskih postavki. nego ih vrlo uvjerljivo i uspješno provode u svakodnevnoj praksi. Ono mora biti poticajno. Velike ili već poznete teorije kao npr. Dobno mješovite grupe su treća značajka ove teorije. praćenje i analiza odgojnoobrazovnog procesa. te se drugačije vrši i promatra planiranje. vjerskih grupa i zajednica. kao i djece s teškoćama u razvoju događa se prirodno ako su posebice odgojitelji ali i ostali članovi stručnog tima zbiljski i istinski prihvatili ovu djecu. Obje imaju vrlo argumentirano obrazloženje svojih postavki koje su njihovi sljedbenici ne samo prihvatili. aktualnih funkcija i sposobnosti. što znači da nema unaprijed stvorene i razrađene teorije koja se samo primjenjuje u praksi. Odgojitelj refleksivni praktičar ima sposobnost smouvida i samoprocjene svoga rada i vrijednosti koje zastupa. Obje su uspješne i rasprostranjene po cijelom svijetu. One su najsličnije prirodnoj zajednici. Istodobno je to druga značajka teorije: djeca uče čineći i sudjelujući i nikakve priče odgojitelja ne mogu zamijeniti njihovo izravno iskustvo. U dijalogu s drugim sudionicima odgojitelj treba otkrivati što to djeca objašnjavaju često drugačije nego je on to zamislio. U takvoj zajednici. inkluzija djece različitih etničkih. a ne samo deklarativno. drugačije se promatra suradnja s djecom i s roditeljima. te mora mijenjati to okruženje i istraživati ga. Odgojitelj refleksivni praktičar je onaj koji je sposoban mijenjati i unapređivati svoju odgojno-obrazovnu praksu. U teoriji "dječji vrtić kao dječja kuća" posebna se važnost daje djetetu u grupi i ustanovi u kojoj djeca uče i žive. Za razliku od navedenih. zanimljivo i raznovrsno kako bi djeca uvijek imala nešto zanimljivo činiti i sudjelovati u aktivnostima. Glavna značajka ove teorije je da se stalno razvija i nikad neće biti zatvorena niti dovržena jer se kontinuirano otkrivaju nove spoznaje o djetetu i odgojnoj praksi. One su uglavnom dovršene i definirane i teško se mogu mijenjati. Dijete se nastoji vidjeti ne kroz prizmu neke teorije. uvijek otvoreno i spremno za dopunu ili doradu već stečenih spoznaja o njemu.

no prijateljstvo se razlikuje od vršnjačkog statusa po smijeru i specifičnostima. Takve im sposobnosti 80 . suradništvo i odgovornost). shvatiti da je čekanje na red očekivano i normalno. ali i za odgađanje spontanih reakcija prema potrebi. dijete mora znati odgoditi ispunjenje svojih želja. Socijalno kompetentna mala djeca usklađuju svoje ponašanje s tuđim tako da nađu zajednički jezik. a pojačavaju se iskustvom: ljubaznost. te da se. Temeljna kompetencija potrebna za uspješnu interakciju unutar vršnjačke skupine je naizmjenično sudjelovanje u aktivnostima. ponaša primjereno. zajednicama i širem društvu kojem osoba pripada. Socijalno kompetentna mala djeca su ona koja se upuštaju u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s odraslim osobama i vršnjacima i kroz takve interakcije unapređuju osobnu kompetenciju. Razlikujemo dva aspekta socijalne kompetencije: vršnjački status ili popularnost i prijateljstvo. Važno postignuće u ranom dijetinstvu jest razvoj sposobnosti regulacija emocija. Dio odgojiteljeve uloge u pospješivanju socijalne kompetencije je pomoć djeci. U ranom djetinjstvu djeca moraju naučiti kako se nositi s frustracijama kako bi uživala u drugima. socijalnih znanja i razumijevanja. te kako podnijeti samoću i kako razvijati prijateljstva. Vršnjački status odnosi se na razinu u kojoj djecu prihvaćaju ili odbacuju njihovi vršnjaci. razmjenjuju informacije i ispituju sličnosti i razlike. empatija. prepoznati opasnost.30. kad dođe na njega red. Kompetentan pojedinac je osoba koja može iskoristiti poticaje iz okružja i svoje osobne. konstruktivno usmjeriti i regulirati svoje emocije. Uloga odgojitelja u razvoju dječje socijalne kompetencije je podržavanje dječjeg socijalnog razvoja. socijalnih umijeća i socijalnih dispozicija (uče se iz modela. najčešće se vrte oko pojedinačne sposobnosti iniciranja i održavanja zadovoljavajućih recipročnih odnosa s vršnjacima. dok je prijateljstvo dijaloški odnos koji pretpostavlja uzajamni odabir dvoje dijece. Razvijanje dječje socijalne kompetencije u predškolskom razdoblju je važno jer socijalna iskustva u prvih pet ili šest godina osiguravaju temelje na kojima počivaju svi budući odnosi. Premda određenja socijalne kompetencije variraju. a ona se definira kao sposobnost reagiranja na zahtjeve situacije s rasponom emocija i na način koji je socijalno prihvatljiv i dovoljno fleksibilan da bi se ostavilo prostora i za spontane reakcije. velikodušnost. Da bi uspješno svladalo to umijeće. suosjećajnost. Vršnjački status je jednosmjeran i mjeri razinu u kojoj vršnjačka skupina simpatizira neko dijete. Razvoj socijalne kompetencije odvija se kroz razvoj sastavnica socijalne kompetencije: regulacije emocija. te postići dobre razvojne rezultate koji omogućuju zadovoljno i kompetentno sudjelovanje u grupama.) RAZVOJ SOCIJALNE KOMPETENCIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA? Socijalna kompetencija je pojedinčeva sposobnost iniciranja i održavanja zadovoljavajućih recipročnih odnosa s vršnjacima. prevladati strah i tjeskobu.

Alternativni roditeljski odgoj u predškolskoj dobi. socijalno se ponašanje razvija u zatvorenom krugu. Teorije o tome zašto djeca iskazuju neprimjerenu agresiju dijele se na dvije kategorije – teorije deficita i teorije suficita. Roditelji i odgojitelji obavezni su pomoći djeci. Djeca u vrtiću pokazuju razne probleme u socijalizaciji koji mogu imati razne uzroke. interakcija između odgojitelja s djecom model su socijalne kompetencije. Sramežljivost. Mnoga mala djeca izbjegavaju vršnjake s tjelesnim manama. Drugi je problem agresivnosti – jedan od najvećih problema s kojim se odgojitelj mora pozabaviti. Ako vršnjaci odbace neko dijete. čije je obilježje kulminacija intenzivne skrbnosti i intenzivna nadzora kao i dobra komunikacija i toplina. no odgojitelji mogu odigrati važnu ulogu u oblikovanju djetetova iskustva s vršnjacima. pregovarala ili se pogađala u sukobu s vršnjacima. Emocionalni i socijalni kontekst nužan za optimalan tazvoj. Socijalno kompetentna. no ne znači da im odgojitelji ne bi trebali pomoći da prevladaju sramežljivost. stvorit će se kroz komunikaciju skrbnosti i nadzora. za njega je izgubljen bitan izvor socijalnih informacija.omogućuju da riješe uobičajene sukobe koji se javljaju u igri. izravna komunikacija pojačava djelotvornost odraslih. ispitivati motive koji stoje u pozadini odbijanja druge djece kako bi naučila cjeniti pozitivne osobine djece koju izbjegavaju. važni odnosi zahtjevaju sadržajnost. 81 . optimalna intervencija odgojitelja potiče dječju kompetenciju. teškoće socijalizacije prigoda su za poduku. Jedan od najvažnijih utjecaja na dječji socijalni razvoj jest iskustvo u obitelji. vodi visokoj razini samopouzdanja i socijalne kompetencije. Omiljena djeca znaju bolje i jasnije priopćiti svoje namjere. a možda i nepreporučljivo požurivati sramežljivu djecu. te im otvoreno izraziti svoje osjećaje. no važnu ulogu imaju i vršnjaci. hrabrenja. zahtjevnosti i komunikacije. rane teškoće u socijalizaciji povezane su s njihovom nesposobnošću da se izdignu iznad fizičke pojavnosti svojih vršnjaka. Dijete koje prati od kroničnog i snažnog osjećaja usamljnosti u stanju je emocionalnog stresa. Odgojitelj mora uvažavati načela pedagoške prakse koja povećavaju socijalnu kompetenciju: dječji osjećaji zaslužuju poštovanje. Treći je problem usamljenost. Ima problema koji se nemogu riješiti u grupi već zahtjevaju stručnu pomoć kao problem stidljivosti. neka djeca još nisu postigla dovoljnu kontrolu poriva da bi se uspješno naizmjence uključivala u razgovor. socijalna kompetencija kulturološki je određena. Djeca većinom spontano prevladaju stidljivost pa je nepotrebno. povučenost i socijalna izoliranost mogu ostaviti posljedice. očekivanja odraslih oblikuju dječje karaktere. Za neku djecu. samostalna djeca najčešće potječu iz obitelji u kojima se mješaju toplina i nadzor i vlada ravnoteža između bliskosti i rezerviranosti. npr.

Pojačavanje prosocijalnih umijeća . 4.to je jedna od mnogobrojnih odgovornosti odgijitelja – da djeci pomogne steći emocionalnu osjetljivost i razlikovati ozbiljnu i neozbiljnu situaciju. 7. Obraćanje dječjem zdravom razumu . Cilj svih ovih načela i strategija je socijalno kompetentno dijete. 3.Djelotvorne strategije za poticanje socijalnog razvoja: 1. Poštivanje dječjih osjećaja . 5. Socijalno kompetentno dijete se upušta u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s odraslim osobama i vršnjacima.uz jasno davanje na znanje što se od njih očekuje i kakvo je ponašanje poželjno pridonosi zaštiti dječje samostalnosti i integriteta (smanjena je vjerojatnost da će se djeca inatiti i opirati normama ponašanja kako bi sačuvala svoj integritet). Uvažavanje individualnih razlika . Kroz takve interakcije poboljšava vlastitu kompetenciju. a povjerenje u odraslu osobu se temelji na tome koliko djeca smatraju da odrasla osoba misli to što kaže. poglavito ako je stidljivo ili nesnalažljivo u društvu sve dok njegovo ponašanje ne predstavlja opasnost i ne smeta drugima. Uspostava autoriteta i povjerenja .zadovoljavajući odnosi s vršnjacima se izgrađuju pomoću niza socijalnih interaktivnih umijeća. 10. i djeca će sebe doživljavati razboritima i razumnima. 82 . Pozivanje na temeljna pravila – u prosocijalnom ozračju ograničenja. 9. Pomoć djeci u prevladavanju nedaća . Otvorena komunikacija s roditeljima . a time bi se učili odgovornosti i razboritosti.kada se odrasle osobe odnose prema djeci kao da ih smatraju sposobnima da se upuste u socijalne sukobe i riješe problem na razborit način. 6.pomaže odgojitelju da na dijete reagira pozitivnije što povećava izglede da će se dijete morati poslužiti svojim nerazvijenom socijalnim umijećima. rješavaju djecu prilika da se služe svojom glavom i zdravim razumom.trebalo bi dopustiti da u određenoj mjeri dijete donosi vlastite odluke. Postignuće takve kontrole zahtjeva podršku i vodstvo roditelja i odgojitelja.otvorenost je sposobnost odgojitelja da pošteno i bez predrasuda priopći roditeljima vlastita stajališta i da slušaju stajališta djece i roditelja. očekivanja i pravila vrijede za sve u skupini. 2. Poboljšano ovladavanje porivima . 8.autoritet i povjerenje jačaju kada odgojitelji svoja očekivanja izražavaju jednostavno i izravno.kada odrasle osobe same donose većinu odluka i pravila. Pozitivno etiketiranje dječjih karaktera . koja iziskuju kontrolu emocija i poriva.

pa su mogući različiti pristupi djeteta. Potreba kretanja. razmjenjuju informacije i ispituju sličnosti i razlike. koji nastaju u danim uvjetima. polja. emocionalni i socijalni. a koji su važni za spoznajno-doživljajne odnose. osobito prema dječjoj radoznalosti. pošte. . materijalnim uvjetima. stihovima. šume. no naravno nije moguće predvidjeti što će ih djeca pitati. različita čuvstvena reagiranja. seoska dvorišta. . turističke i športske objekte. Dalje posjećujemo tržnice. kupališta. povrtnjake. Djeca moraju više puta posjećivati isto mijesto. tjelesnog razvoja i boravka na zraku traži izlazak u vanjski prostor. mora.usklađuje svoje ponašanje s tuđim tako što nalaze zajednički jezik. Djeca ostvaruju interakciju s okolinom što se odražava na njihov spoznajni. te kulturološki razvoj. botaničke i zoološke vrtove. što bi moglo dopunski poslužiti u raznovrsnim preradama i izražavanjima. pa su mogući i različiti pristupi djeteta istom djeliću okoline. Uvodni stupanj pripreme je odabir mjesta koje će se posjetiti. obale rijeka. raspoloživu vremenu ustanove s obzirom na udaljenost objekta koji žele posjetiti i mogućnostima zaštite djece prilikom posjeta. ljekarne. vrtove. Takvi su posjeti važni zbog dječjeg burnog razvoja i mijenjanja. Izbor sadržaja može provesti ustanova u cjelini. pjesmicama i dr. ali i odgojitelj na temelju svoje prosudbe o dostipnoj i optimalnoj vrijednosti onoga što će se posjetiti. voćnjake. Potrebe djeteta za bogaćenjem. ribnjake. ukupnoj odgojno-obrazovnoj vrijednosti. zdravstvene ustanove. različita čuvstvena reagiranja. iskustva i načini prerade i istraživanja.) POSJETI S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI? Posjeti s djecom predškolske dobi su važni zbog burnog dječjeg razvoja i mijenjanja. trgovine. slikovnim elementima. Stoga se organiziraju posjeti djece raznim mjestima u okolini. Dobro je reći kakav se odnos od njih prema djeci očekuje. livade. proizvodne objekte. banke. Dijete akumulira iskustva koja će se obogaćivati preradama i ekspresijom u različitim vidovima. te o tome obavijestiti osoblje. audio i video kazetama. 31. zdravstvene i redarstvene postaje. parkove. Odgojitelj će po potrebi pojednostavniti odgovore prilagođavajući ih stvarnim 83 . Potreban je i izbor optimalnog vremena za posjet. te razgovor s roditeljima. S djecom predškolske dobi posjećujemo prirodne znamenitosti.. kazališta. Odgojitelj može organizirati sakupljanje mapa. Odgojitelj mora biti posredno (razni usmeni i pismeni izvori) i neposredno (izravni uvid) obaviješten o mjestu posjeta. upoznavanjem novoga i istraživanjem nije moguće zadovoljiti samo u roditeljskom domu i u predškolskoj ustanovi. iskustva i načini izražavanja. farme. Različite životne zajednice u svijetu prirode i društva moguće je upoznati u njihovom prirodnom okruženju s dinamikom odnosa i zbivanja. Broj posjeta koje organizira predškolska ustanova ovisi o dostupnosti glede dobi djece. podataka s opisnim tekstovima. . knjižnice.

stavove. Prerada doživljaja slijedi koji dan nakon posjeta kad se slegnu dojmovi. Treba se prilagoditi dječjem interesu. Također nije isto posjećuju li djeca mjesto prvi put ili su već tu bila ili je to posjet u nizu istovrsnih. govorno i tjelesno izražavanje. likovno. Omogućiti djeci da i aktivno sudjeluju npr. Dragocjeno je ako se ostvaruje niz posjeta kojima se iskustva povezuju: npr. obraćati im pozornost na bitne stvari. neka na poštanskom šalteru zatraži tiskanicu. te ih poticati da postavljaju pitanja o onome što ih zanima kompetentnim osobama. Najomiljeniji su posjeti tamo gdje rade njihovi roditelji. Odgojitelj treba primjerom ukazati na primjereno ponašanje u određenoj situaciji.dječjim mogućnostima poimanja. nakon posjeta zdravstvenoj ustanovi posjetiti ljekarnu. 84 . U tijek pripreme. neka osjeti težinu kacige vatrogasca ili palice policajca ili alatke u vrtu uz nadzor odgovornih osoba. A ako su djeca još uvijek intenzivno angažirana preradom iskustva u koja je uključen prethodni posjet. Posjet djece okolini dobra su prilika za razvijanje prometne kulture i u situacijama kad grupa šeta pješice i kada se koristi neko vozilo. te da sami objašnjavaju i zaključuju. kao i pri ulasku i susretu s osobljem koje će se zateći na mjestu posjeta. pa biljnu ljekarnu. slikarom) po mogućnosti u njihovom radnom ambijentu. zajedno istraživati. Ako su djeca umorna ili zasićena posjet neće imati učinka. Dječja mašta mnogo toga dopuni i izmjeni te tako dijete prilagodi svom spoznajnom iskustvenom sklopu. Posjet likovnom izložbenom prostoru mora se dopuniti i obogatiti susretom s likovnim umjetnikom (kiparom. Posjet omogućuje upoznavanje što rade ljudi. govorno pratiti situacije i obrazložiti ponašanje prema prometnim pravilima. njihovo upoznavanje. čuditi se. pripada i podsjećanje na ponašanje putem. kao i sam odlazak do destinacije posjeta. ne bi trebalo forsirati novi. radnu okolinu. nakon posjeta zoološkom vrtu ili lovačkom muzeju posjetiti trgovinu ptica. To može biti motivacija za glazbeno. sredstva rada. Javljaju se razlike u preradi koje proizlaze iz činjenice što su različita djeca različito osjetljiva prema doživljenim detaljima. Može se jedino ponoviti posjet istom segmentu kako bi djeca potvrdila i proširila opseg prerade. Treba se dogovoriti što će se djeci demonstrirati i što bi oni mogli sami iskušati manipuliranjem i pokretanjem. Djeci prilikom posjeta treba osigurati da opažaju ono što je cilj posjeta ali i sve drugo što ih zanima.

Izvode se u neposrednoj blizini dječjeg vrtića. što predškolsku djecu umara. postavljanju zagonetki. na dječje igralište. ta da svi zajedno prelazimo ulicu.) ŠETNJE I IZLETI DJECE? Šetnje u prirodu predškolske djece po svom su trajanju. Zato odgojitelj vodi djecu na mjesta gdje se mogu poigrati i razonoditi. Na šetnju odlazi grupa zajednički. a imaju određen cilj. O doživljajima. u park. opisima. Prije polaska odgojitelj će s djecom razgovarati i najaviti im odlazak u šetnju i mjesto šetnje. Na mjestima gdje nema opasnosti od prometa i gdje su samo pješačke staze dopušta se djeci slobodnije hodanje. obližnji trg i slično. odgojitelj organizira raznovrsne pokretne igre. u grupi. zapažanja i za buđenje dječje radoznalosti. posebno onu mlađe dobi. 85 . Odgojitelj djecu priprema za šetnju. Neke doživljaje izražavaju u raznovrsnim aktivnostima. igre s prirodnim materijalima. srednje 20 minuta. Prve šetnje mlađe predškolske djece organiziraju se tek pošto su se djeca međusobno upoznala. igrama oponašanja i slično. Već u mlađoj predškolskoj dobi djeca usvajaju osnovna pravila hodanja: kretanje u grupi.32. didaktičke igre. Odlazak u šetnju djeci je radostan doživljaj. igre loptom. Za vrijeme šetnje djeca mogu razgoverati. Svaka šetnja ima posebnu vrijednost za razvijanje sposobnosti uočavanja. sadržaju i organizaciji najjednostavniji oblici neposradnog upoznavanja okoline. crtežima. Šetnje starije predškolske djece ne smiju biti dulje od 30 minuta. a podsjetit će ih i na objekte promatranja. Hodanje u parovima traži se samo za vrijeme kretanja ulicom. te usvajaju da na rubu pješačke staze. Šetajući djeca usvajaju naviku kretanja na ulici. pravila hodanja ulicom. Na šetnjama odgojitelj s djecom promatra sve pojave u biljnom i životinjskom svijetu. Kretanje u grupi zahtijeva hodanje u parovima i određeni red. Preporučije se da su s djecom mlađe predškolske dobi na šetnji dva odgojitelja. Prije svake šetnje odgojitelj treba provjeriti jesu li djeca prikladno obućena i obuvena u skladu s vremenskim prilikama. S djecom predškolske dobi preporučuju se kratke šetnje. U toku šetnje djeci je potreban kraći odmor koji sadrži izmjenu aktivnosti. prije prelaska ulice. a mlađe predškolske djece od 10 do 15 minuta. obavezno stanu i pričekaju odgojitelje i ostalu djecu. npr. ali ne izdvajanje iz grupe niti veliko zaostajanje. igrama i svojim zapažanjima na šetnjama djeca razgovaraju s odgojiteljima. obližnji šumarak ili šumu. ali ne mogu vikati i bučiti. užetima i rekvizitima što su ih djeca ponjela sa sobom. Boravak na svježem zraku za vrijeme šetnje u svako godišnje doba povoljno utječe na zdravstveno stanje djece i na njihov tjelesni razvoj. Upozorit će ih na načine kretanja i na ponašanje na ulici. npr. Za vrijeme boravka na zraku na mjestu planiranom kao cilj šetnje.

okolinu. pripremiti se za rukovođenje promatranjem i za objašnjavanja potrebna za vrijeme takvih boravaka u prirodi. Za predškolsku djecu pogodnija su putovanja autobusom. i što treba ponijeti s obzirom na teren. Imaju pedagoško opravdanje i vrijednost. U praksi je dječjih vrtića uobičajeno da na izlete od nekoliko sati odlazi zajedno nekoliko skupina djece. Pri izboru mjesta za izlet uzimaju se u obzir dobne mogućnosti djece u skupini. On planira mjesto i vrijeme izleta i određuje njegovu odgojno-obrazovnu vrijednost i zadatke. etapa – izvođenje izleta. Zbog toga odgojitelj prethodno upoznaje mjesto predviđeno za izlet. Na roditeljskom sastanku potrebno je roditeljima objasniti pedagošku vrijednost izleta 86 .Osim pedagoškog karaktera šetnja ima i rekreativno-zabavni karakter. Priprema za izlet ima nekoliko etapa: 1. Odgojitelj predviđa što će sve djeca promatrati i što mogu skupiti ovisno o godišnjem dobu. zna što će djeca tamo vidjeti i kako će se doživljaji kasnije uklapati u odgojno-obrazovni proces. U dječjim vrtićima izleti se organiziraju kao poludnevni (u trajanju od nekoliko sati) ili kao cjelodnevni. Za vrijeme šetnje djeca imaju mnogo mogućnosti samostalnog pronalaženja objekta i pojava za promatranje. Potrebno je upoznati teren za igru. Za odlazak djece na cjelodnevne izlete potrebno je pripremiti roditelje. Sve te detalje mora odgojitelj poznavati da bi mogao dobro planirati izvođenje izleta. Odgovornost za pripremu i izvođenje nosi odgojitelj. eksperimentiranje i provjeravanje. Preporučljivo je da se izleti organiziraju po mogućnosti u svako godišnje doba na ista mjesta kako bi djeca doživjela kontinuitet promatranih pojava ili promjena. igru. Mlađa predškolska djeca u pravilu ne sudjeluju u izletima ostalih grupa u dječjem vrtiću. etapa – priprema djece i roditelja. Za izlet je potrebno neposredno pripremiti djecu. 3. kulturno-povijesne spomenike i sl. etapa – organizacijske pripreme za izlet vrši odgojitelj. Izleti u neposrednu okolicu prirode provode se sa srednjom i starijom predškolskom djecom. trajanje izleta. rad ljudi. 2. Izleti u predškolsko doba su oblici odgojno-obrazovnog rada u kojima djeca izvan sobe dnevnog boravka upoznaju prirodu. jer olakšavaju dolazak na odredište i manje zamaraju djecu. Ako je izlet cjelodnevni odgojitelj mora predvidjeti mjesto gdje će djeca ručati i mjesto gdje će se djeca poslije ručka odmoriti. Odgojitelj određuje odgojno-obrazovne zadatke izleta u skladu s planom i programom odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću i konkretnim planom rada svoje odgojne skupine. uvjeti djećjeg vrtića. promet. 4. etapa – korištenje doživljaja izleta u odgojno-obrazovnom radu. te tako utvrđuju i proširuju stečena iskustva. U slučaju ružnog ili kišovitog vremena izlet treba odgoditi. Odgojitelj zna zašto je izlet predviđen baš u to vrijeme i na tom mjestu. mogućnost prijevoza i sl.

odgojitelj dopušte djeci da se najprije odmore i snađu u novom prostoru i u nepoznatoj prirodnoj sredini. Kada su stigli na cilj. Djecu također treba pripremiti. U nekim aktivnostima djeca izražavaju doživljaj izleta slikom.i njegovu potrebu. U predškolsko doba nije potrebno suviše izleta. uspoređuje pojave. U dječjem vrtiću nastavljaju se promatranja donešenih predmeta i razgovara se o onome što su djeca vidjela i doživjela. Tek nakon kraćeg odmora ispunjenog vedrom igrom. Izleti u predškolsko doba remete svakodnevni ustaljeni dnevni red. 87 . kretanjem ili verbalnim opisivanjem. ali je vrijednost stečenih iskustava nezamjenjiva bilo kojim zornim sredstvom. modeliranjem. Treba ih upozoriti na ponašanje na javnim mjestima i u prijevoznim sredstvima. Nakon završenih promatranja slijedi odmor i slobodne igre. u koje će se povremeno uključivati i odgojitelji. ali ni bez njih ne može dječji vrtić potpuno ostvariti zadatke programa odgojno-obrazovnog rada. Na izlete odlazi nekoliko odgojitelja iz ustanove. Priprema stvara vedro raspoloženje kod djece što pozitivno utjeće na razvoj i govor djeteta. Nakon stanovitog vremena ti se dojmovi i iskustva sređuju i proširuju na zanimanjima ili projektima. Odgojitelj ih upoznaje kamo će ići i što će tamo vidjeti. odlaze promatrati predviđene objekte ili pojave. S povratkom kući ili u dječji vrtić izlet nije završen. Za vrijeme promatranja na izletu odgojitelj postavlja djeci pitanja. izvodi jednostavne zaključke i potiče djecu na mišljenje. a mogu se pozvati i roditelji. raspored dana i života djece u vrtiću.

33. trebati pomoć odraslih. kako uživati u drugima. jer djeca kopiraju i oponašaju odrasle osobe koje ih okružuju. intelektualne. kako prevladati strah. kako u zadovoljavanju osnovnih potreba. Kako bi se te osobine mogle razvijati djeci trebaju odrasli koji se ponašaju ljudski i društveno. pa tako i druge djetetu važne osobe moraju djetetu dati do znanja da je vrijedno onakvo kakvo jest. Uloga odgojitelja je pobrinuti se. Puno je načina na koje se može stvoriti zajednica u grupi. Zdrav i razvijen osjećaj samosvijesti dovodi dijete do zadovoljstva samim sobom i do smirenosti u odnosu na samoga sebe. tako i u zadovoljavanju emocionalnih potreba. te kako steći prijatelje. ali će i postepeno učiti kroz komunikaciju i interakciju s vršnjacima i odraslima. a djeca neoštećena integriteta će čuvati tuđi integritet. Dijete je ljudsko i društveno biće. da se svako dijete osjeća kao pripadnik odgojne zajednice. Socijalno sazrijevanje počinje i nastavlj se tokom čitavog ranog djetinjstva. Vrlo važno postignuće u ranom djetinjstvu je razvoj sposobnosti u kontroli emocija. odgojitelji počinju s odgojnom grupom. Odgojitelji. Uvažavana djeca će uzvratiti uvažavanjem. Samosvijesno dijete 88 . kako podnjeti samoću. roditelje i odgojitelje te širi kontekst odgojno-obrazovne institucije i društva. te u kojima će zadovoljiti svoje opće i specifične potrebe koje su pretpostavka cjelokupnom razvoju njegove osobnosti. socijalne i druge potencijale. potencijalno sposobnog i kreativnog subjekta. Malo će dijete. tj. Socijalno kompetentna djeca su ona djeca koja se upuštaju u zadovoljavajuću interakciju sa svojim vršnjacima. a ujedno i rade na izgradnji zajednice koja bi obuhvatila djecu. pažena djeca će skrbiti za druge. Sposobnost socijalne osjetljivosti može se razviti poučavanjem. U ranom djetinjstvu djeca moraju naučiti kako se nositi s frustracijama. To su dva osnovna potkrepljenja za razvoj dječje samosvijesti.) POSTUPCI ODGOJITELJA U RAZVOJU DJEČJE KOMPETENCIJE? Socijalna kompetencija je sposobnost iniciranja i održavanja zadovoljavajućih i recipročnih odnosa djeteta s vršnjacima. To je prvi i najkrupniji korak u pomoći djeci da postignu socijalnu kompetenciju i socijalno samopouzdanje. ali i s odraslim osobama. te moraju "vidjeti" i potvrđivati dijete. Dijete s visokim stupnjem samosvijesti na neuspjeh neće reagirati dramatično doživljavajući čitav svoj identitet kao neuspjeh. psiho-socijalno i odgojno biće. U želji da izgrade zajednicu za zajednički život djece. kao cjelovito biološko. Na dijete treba gledati holistički. što znači da se vještina socijalne komunikacije može naučiti. emocionalne. Nužno je da odgojitelj usmjeri odgoj predškolaca u pravcu kreiranja takvih odgojnih uvjeta i situacija u kojima će dijete uspješno razvijati svoje tjelesne.

Interakcija između odraslih i djece uzajaman je proces učenja u kojem je stupanj ravnopravnog dostojanstva izravno proporcionalan s dobrobiti obiju strana. Osobnim jezikom možemo izraziti naše osjećaje. nego u grupama iste dobi. dovode odgojitelje u idealan položaj u kojemu mogu unaprijediti dječji socijalni razvoj. Sukobi su neizbježni između članova bilo koje stvarno suradničke skupine djece. a uz to tu je i dodatna prednost šireg dobnog raspona nego u tradicionalnim grupama. Postoje mnogobrojni dokazi da je interakcija s mlađom djecom jedan od najdjelotvornijih načina da djeca koja su povučena i koja nemaju samopouzdanja socijalno sazriju. Odgojitelj treba odgajati djecu s naglaskom na osobnu odgovosnost (odgovornost za vlastiti život) jer će tako djeca razviti visok stupanj društvene odgovornosti (odgovornost jednih prema drugima). bez obzira na to jesu li mlađi ili stariji članovi grupe. a da bi ga razvilo nužni su mu odrasli. koje se javljaju kad se djeca igraju i rade zajedno. Načelo optimalne intervencije može se izraziti na slijedeći način: intervencija odgojitelja ne bi smjela biti tako česta da djeca malo kad dobiju priliku sama rješavati svoje 89 . razlikuje se od onoga što se uči u grupama iste dobi. istraživanja pokazuju da su djeca više izložena izolaciji od strane svojih vršnjaka u grupama s djecom mješovite dobi. Za zdrav i harmoničan razvoj potrebno je i da odrasli jasno i precizno postave svoje granice. Osim toga. Grupe s djecom mješovite dobi potencijalno znače obogaćenu vrtićku zajednicu u kojoj se djeci pruža veći broj prilika za pružanje i primanje pomoći. potpuno eliminirati. odgojitelj omogućava djeci postavljanje granica. te jedno i drugo na svoj način pridonosi djetetovu razvoju. Premda je intervencija u takvim situacijama važan dio uloge odgojitelja. Mnoga se važna socijalna umijeća lakše steknu i prakticiraju u kontekstu grupa s djecom mješovite dobi. Poput svih umijeća i socijalna se poboljšavaju praksom. Puno toga ovisi o spremnosti i sposobnosti odgojitelja da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi potencijalne prednosti. Djeca koja imaju problema u odnosima s vršnjacima često ostvaruju i održavaju kontakte s mlađom ili starijom djecom. To je prvi jezik kojim djeca počinju govoriti.ima visok stupanjsamopoštovanja. Spontane i neizbježne teškoće socijalizacije. te time odrediti naše granice. Važnost interakcije u grupama s djecom mješane dobi ne odriče važnost interakcije između djece iste dobi. ne bi ih se trebalo. Ono što se nauči o odnosima s drugim ljudima u grupama s djecom mješane dobi. a vjerojatno ih se i ne može. Djeca najčešće ostaju s istim odgojiteljem najmanje dvije godine. reakcije i potrebe. Kako bi podržao razvoj dječje kompetencije. Isto se mora istaknuti da miješanje djece rane dobi ne osigurava automatski ostvarivanje potencijalne blagodati. češće intervencije nisu nužne i poželjne. Optimalna intervencija odgojitelja potiče socijalnu kompetenciju. Vjerojatno će djeca poboljšati svoje socijalno umijeće budu li imala prilike vježbati široki raspon socijalnih ponašanja.

. Npr. . ovise o pozornom promatranju interakcija. U prethodnom tekstu predočili smo dokaze da predškolsko razdoblje predstavlja kritično razdoblje za razvoj socijalne kompetencije: propuste li djeca taj vlak. ali i podsjetiti da ima još prijatelja. kako nijedno dijete ne bi postalo žrtvom negativnog začaranog kruga.očekivanja odraslih oblikuju dječje karaktere. odgojiteljica može priznati da to nije ugodno.izravna komunikacija pojačava djelotvornost odraslih (ozračje skupine najbolje je ako ga obilježava neposredna i izravna komunikacija odraslih i djece u svezi normi.probleme. kao i osjetljivosti na kulturalne norme i vrijednosti koje bi mogle utjecati na djetetove interaktivne stilove. i da je ono vrijednost po sebi koju odgojitelj prihvaća u svojoj osobitosti i kao člana obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti. prazne prijetnje (ako se sad ne pridružiš nama. malu djecu vršnjaci ne moraju baš uvijek simpatizirati ili prihvaćati. Kad je riječ o prijetnjama valja reći da je teško smisliti prijetnju koja bi odgovarala težini nepoželjnog ponašanja. Odgojitelj razvija kompetenciju djeteta odgajajući ga po načelima humanističke razvojne koncepcije. Ako se neko dijete požali da ga neko drugo dijete ne voli. ali dovoljno česta. poslije se nećeš moći igrati svojim omiljenim kockicama). . Stoga je primjereno da odgojitelji ocjenjuju djetetovu socijalnu kompetenciju tijekom tog razdoblja. mogu imati doživotne posljedice. . da djeci pomognu steći emocionalnu osjetljivost i razlikovati između ozbiljne i ne tako ozbiljne situacije. Odgojitelji odgojno djeluju na dječje osjećaje i emocije načinom na koji reagiraju na njihova očitovanja. Postizanje optimalne razine intervencije zahtijeva da odgojitelj poznaje svakog pojedinca unutar grupe i stalno prati napredak svakog djeteta.interakcija odgojitelja s djecom model je socijalne kompetencije.važni odnosi zahtijevaju sadržajnost. ili mu može dati do znanja da je njoj drago da je i on dio njezine grupe. a to znači da je u središtu odgoja dijete. a i imaju negativne učinke: npr. . pravila i očekivanja vezanih uz sudjelovanje u životu skupine). To je jedna od mnogobrojnih odgovornosti odgojitelja. Nekih postupci ne postižu odgojnu svrhu.socijalno ponašanje razvija se u zatvorenom krugu (individualni obrasci socijalnog ponašanja izazivaju reakcije drugih koje potiču još više takvog ponašanja i učvršćuju ga). U promatranju djece 90 . Promišljene odluke o tome kad se držati po strani i dopustiti da se stvari razvijaju same od sebe ili kad se umiješati. . Načela pedagoške prakse koja povećavaju socijalnu kompetenciju: .poštivanje dječjih emocija. Za neku su djecu prijetnje znak da je odgojiteljev autoritet slab.socijalna kompetencija je kulturološki određena (djeca odrastaju u raznim kulturama koje propisuju što i kako se nešto smije ili nesmije).

a to je najbolje ostvariti primjerom i izborom djelotvornih i neprisiljavajućih ponašanja. Jedan od razloga zašto se tako ponašamo prama djeci jest taj. što su takvi prisiljavajući postupci ponekad djelotvorni. a ne iz nekog vanjskog izvora. te uključuje usmjeravanje pažnje na vlastitu percepciju na razini vrijednosti. batine. uspoređivanje. često je nježno prikriveni pokušaj navođenja djece da postupe onako kako roditelji. On djecu potiče. s četiri godine one su još nejake. prijateljstva. Treba ga naučiti kako ući u svijet sreće. što rezultira povlačenjem djece. Takvi postupci najčešće pogoršavaju odnose s djecom i povrijede ih. pruža nam se prilika da to saznanje iskoristimo i pomognemo djeci da si sama pomognu. informira. To su osnovna pitanja koja odgojitelji. a da pri tome ne ometaju zadovoljenje potreba drugih. 91 . Zbog toga djeci treba pomoći da nauče razviti odgovorna ponašanja koja će im omogućiti zadovoljenje svih potreba. Kada shvatimo da smo motivirani iznutra. propovijedanje.) ODGOJ DJECE ZA SAMOPOMOĆ U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Dječji je svijet prostor neslućenih mogućnosti. ali samo na kratko vrijeme. odgovornosti. odaje priznanje. jer analiza dolazi iznutra.moramo imati na umu da je dječja dob važan čimbenik u donošenju odluka o tome treba li socijalno ponašanje nekog djeteta podobnije promatrati (pratiti). Ova su pitanja srž samoprocjene. Shvatimo li da motivacija dolazi iz našeg svijeta kvalitete i kada shvatimo kako to funkcionira. Ono što odrasli nazivaju pomoć. govori im ono što ih zanima te pomaže u traženju odgovora usmjeravajući ih kako pronaći pomoć i kome se obratiti. Samoprocjena je najdjelotvorniji naćin motiviranja promjene u ponašanju. Pitanja koja možemo postaviti samome sebi: ŠTO ŽELIM. možemo evaluirati sami sebe. zdrave slobode. kažnjavanje ili optuživanje. Začetak nekih socijalnih kompetencija javlja se s tri godine. a čvrsto staju na svoje noge sa šest ili sedam godina.omogućiti djetetu da iskusi taj svijet. burnim reagiranjem. a taj je . Trebamo upamtiti. Često ponašanja odgojitelja. Samoprocjena je zapravo postavljanje pitanja samome sebi i davanje iskrenih odgovora. uništavanjem predmeta. 34. vikanjem. kritiziranje. prijetnja. ŠTO RADIM KAKO BI POSTIGLA TO ŠTO ŽELIM. Najčešća nedjelotvorna ponašanja koja odrasli koriste kada pokušavaju pomoći su: zanovijetanje. samostalnosti i uspjeha. Da bi dijete razumjelo svijet oko sebe ono ga mora iskusiti i upravo tu leži zadatak odraslih. odgojitelji ili savjetnici misle da je najbolje. Svi mi nastojimo da "stvarni svijet" bude što više nalik savršenom svijetu (ili svijetu kvalitete) iz naše glave. Zadatak odgojitelja je da djeci pomogne da postanu odgovorni i samostalni. a ta vještina je potrebna za samopomoć. da baš kao i odrasli i djeca imaju loše dane. vikanje. roditelja i drugih odraslih koji žele pomoći djeci uopće nisu djelotvorna. laganjem. ignoriranjem ili ljutnjom. DONOSI LI MOJE PONAŠANJE TO ŠTO ŽELIM.

npr. Treba odati priznanje kada djeca koriste djelotvorna ponašanja kao što su: odgovorno ponašanje. a to su: informiranje. kompromisi. Nakon signala odabire ponašanje. Tako ih učimo povezivati osjećaje s onim što rade. Djecu možemo naučiti samoprocjeni pitajući ih koliko su zadovoljni nečim što su uradili ili nacrtali. Djeca nauče više iz primjera. dopušta djeci da primijete kako obraća pažnju na njih i da mu je važno što ona govore. jer analizira ponašanja. poticanje i odavanje priznanja. a ne kao izvanjski utjecaj. U ovom slučaju negativni signali su poruka koju dijete dobiva kad ne dobiva ono što želi.roditelji i drugi odrasli trebaju postaviti prvo sebi. Odgojitelj koji potiče djecu primjećuje i pozitivno komentira i male stvari. Naučiti ih da svako ponašanje ima i posljedice. odnosno to je pružanje informacija o onome što žele znati. te proanalizirati sebe i svoje postupke. kompetentna. tužni. zahtjeva veliki napor i rad na sebi. te izaziva osjećaj sreće i zadovoljstva. Treba im postavljati pitanja koja će ih dovesti do njihove samoprocjene. Informiranje se odnosi na pomaganje djeci da odu tamo gdje žele. moramo ih voditi koristeći djelotvorna neprisiljavajuća ponašanja. Kroz aktivnosti razgovaramo s djecom o osjećajima. izradom popisa ljudi koje voli. Kroz različite aktivnosti moguće je upoznati dijete s osnovnim potrebama koje će ih motivirati kroz cijeli život. donošenje odgovornih odluka. ili ljuti. iznutra. Osjećaj sreće povezuje se sa zadovoljenjem svojih potreba. moji izbori. nego iz kritiziranja. Mi možemo još pripomoći formirajući pano sa slikama uspjeha kojeg čine slike djece pored onoga što su napravili dobro. radosni. Djeci treba pomoći da nauče kad izabrati ponašanje koje će ih dovesti do toga da se osjećaju sretni i zadovoljeni. kako bi mogli na osnovu toga krenuti u odgajanje djece za samopomoć. pregovaranje. vođenje računa o sebi i drugima. Kroz ove se aktivnosti razvija slika o sebi što je vrlo važno u odgoju za samopomoć. 92 . Eliminiranje ovog tradicionalnog načina pomoći koji prisiljava djecu da rade nešto što odrasli misle da trebaju. Djecu učimo prepoznati pozitivne i negativne signale koje dobivaju. te pokazavanje najboljeg puta do odgovora koji žele. Pomaganje djeci da si sami pomognu jako se razlikuje od tradicionalne metode prema kojoj djeci govorimo što i kako treba raditi. kako znamo da su sretni. postavljanje ciljeva. i slično. održavanje obećanja. te kako onda izgledamo (lica u ogledalu). te im pomoći razviti što veći spektar djelotvornih ponašanja kojima će uspješno zadovoljiti svoje potrebe (npr. Pomažu djeci da se osjećaju sposobna. Ako želimo pomoći djeci da postanu odgovorna i samostalna. što činim iz zabave. stvari koje činim dobro. dolazi iz djetetove glave. Ona je najdjelotvotniji način motiviranja promjene u načinima ponašanja. Kada im pružimo priliku da se sami pogledaju veća je vjerojetnost da će promjeniti svoje ponašanje. dijete koje se ponaša neprimjereno (agresivno) možemo preusmjeriti na aktivnost koja mu omogućuje da zadovolji baš onu nezadovoljenu potrebu koja je izazvala neprimjereno ponašanje). odnosno da si sama pomognu doći do tog cilja.

možemo ih informirati o onome što žele znati. kada su fleksibilna i postižu kompromise. Istinski biti uključen u dječje aktivnosti. U odgoju djece za samopomoć nužna je uključenost. radnje i ponašanja znači provoditi vrijeme s djecom i razgovarati o stvarima koje su njima važne. kada se odgovorno ponašaju. jer i dijete i odrasli imaju svoje predodžbe o odnosima između njih samih. 93 . Uključenost može biti teška i komplicirana. kada vode računa o sebi i drugima. poticati ih kroz težak proces odrastanja i odati im priznanje za njihova djelotvorna i uspješna ponašanja. Najbolja pomoć koju im možemo pri tome pružiti je ta da se ponašamo kao uspješni voditelji. pregovaraju. što znači da je potrebno djelovati i aktivirati se. tj. U odgoju za samopomoć cilj nam je odgojiti djecu koja će si sama pomoći postati samostalna i odgovorna za ono što rade i za svoju sreću na dulji rok. Naša uloga u životima djece je da im pomognemo pronaći njihovu unutarnju snagu. njihovu vlastitu ljubav za sebe i snove koji će učiniti njihovu dugotrajnu potragu za srećom vrijednom truda.Važno je djeci odavati priznanja kada koriste uspješna djelotvorna ponašanja.

trajanju boravka i cijeni boravka). zaštite i pomoći kada mu je potrebna. te se zajedno s njima priprema za aktivnosti. . Najprije je potrebno pravodobno obavijestiti roditelje (npr.). Odgojitelj djeci daje što više mogućih informacija o ljetovanju ili zimovanju. pita ih što bi oni željeli. te stimulira sve što potkrepljuje pozitivnu sliku djeteta o sebi uz jasno naglašavanje spremnosti pružanja sigurnosti djetetu. te o aktivnostima koje će se provoditi. brojevi telefona. telefonski broj). . Zimovanja su oblik organizacijskog višednevnog boravka u prirodi. Međutim. priča im sve što zna o odmaralištu. odgojiteljima i stručnim suradnicima. i to najčešće u planinama. 94 . sa smještajem u čvrstim objektima. Odgojitelj proučava plan ljetovanja ili zimovanja. o planinama i sl. o moru. broji dane do polaska na kalendaru. Zajedno s djecom planira što će raditi. . jer što su djeca mlađa mjesta ljetovanja i zimovanja moraju biti bliža. Po dolasku. Odgojitelj informira djecu o kućnom redu i rasporedu dana. uz jezera. Odgojitelj već tijekom priprema za ljetovanje ili zamovanje dijete ohrabruje na odvajanje. o ljudima.) LJETOVANJE I ZIMOVANJE PREDŠKOLSKE DJECE? Ljetovanje je organizirani višednevni boravak u prirodi u posebno povoljnim klimatskim uvjetima. djeca se smještaju po sobama. što znači u uvjetima bez snijega. upućuje ih se na ostale prostorije koje će koristiti. Djeca predškolske dobi ljetuju u ljetnim mjesecima izvan mjesta stalnog boravka (na moru. tj. Roditelje se informira o mjestu boravka. razgovara o tome što im je sve potrebno i zašto. na sve oblike samostalnog ponašanja. dakle na snijegu. a sam predmet promišljanja je kako uspješno osmisliti i provesti višednevni boravak djece u novom okruženju. Nakon toga slijedi sastanak s roditeljima. dobro osmišljenim plakatima na oglasnim pločama sa osnovnim podacima o mjestu boravka. smještaju djece (adresa. da su sva djeca smještena na istom mijestu. Za uspješno organiziranje ljetovanja i zimovanja predškolske djece potrebno je već par mjeseci unaprijed započeti s pripremema. o gradu ili mjestu boravka. opremljenosti objekta. te im skreće pozornost na odrasle u odmaralištu koji brinu o njima. skuplja materijale i igračke. bolesti na koje treba pripaziti. sa sigurnim komunikacijama. rijeke ili u planinama). te prikuplja potrebne podatke o djeci i roditeljima (adresa. Važno je voditi računa o dobi djece. mjestu i danu polaska. zimovanja se mogu provoditi i u primorskim krajevima. te je potrebno voditi brigu o klimatskim uvjetima (prednost stabilniji klimatski uvjeti) i naposlijetku o pravodobnoj i pravilnoj pripremi opreme. Svako jutro odgojitelj dogovara s djecom što će taj dan raditi. što će ponijeti. kako će to izgledati.35.

samopouzdanje i samostalnost. uz jezero ili rijeku. u prirodi. -LJETOVANJECilj ljetovanje je da se djeca organizirano odmore. Ako se ljetovanje provodi na moru. dio sadržaja aktivnosti treba biti vezan uz vodu. U izabranim sadržajima trebaju sudjelovati sva djeca. provođenje većeg dijela vremena na čistom. Razlikujemo sljedeće sadržaje i aktivnosti koje se mogu provoditi na ljetovanju: .na otvorenom prostoru: prirodni oblici kretanja. osobito aktivnim odmaranjem u prirodi. ali i potrebama. . Prednosti organizacijskog zimovanja su višestruke: boravak djece u posebno povoljnim klimatskim uvjetima. aktivnosti na ledu bez klizaljki. šetnje. Kao sadržaji zimovanja dolaze u obzir ove tjelesne aktivnosti: . igre u vodi. razvijati kreativnost. Na zimovanju djeca mogu mnogo saznati.aktivnosti u prirodi: prirodni oblici kretanja u prirodi.aktivnosti uz vodu i u vodi: prirodni oblici kretanja u vodi. pokretne igre. interesima i željama djece. Sadržaji i aktivnosti na ljetovanju vezane su uz organiziranje i provođenje aktivnosti na sportskim terenima. natjecanja.aktivnosti na otvorenim sportskim površinama: prirodni oblici kretanja. -ZIMOVANJECilj zimovanja je da se djeca odmore. zelenim površinama. Sve aktivnosti podređene su razonodi. sanjkanje na ravnom i niz brijeg. savladati i naučiti što kasnije mogu primjeniti u svakodnevnom životu. zabavi i dječjem odmoru. . a dio uz otvorene sportske površine u prirodi. Planirane sadržaje i aktivnosti treba organizirati tako da u njima sudjeluju sva djeca. osobito aktivnim odmorom u povoljnim klimatskim uvjetima što pozitivno utječe na unapređivanje njihova zdravlja i na poboljšanje cjelokupnog organizma. "orijentacijcko" pješačenje. i tako unaprijede razvoj svog organozma. izleti. rekreativne aktivnosti. U izboru sadržaja i aktivnosti moramo se rukovoditi konkretnim uvjetima života i rada u ljetovalištu. njegovati inicijativu drugih. uz vodu i u vodi. a sadržaji moraju biti veseli i dinamični. klizanje na 95 . Realizacija predviđenih aktivnosti i sadržaja treba biti podređena zajedničkoj razonodi djece. boravak u krugu svojih vršnjaka i pod istim krovom što djeci omogućuje spoznavanje i doživljavanje prave vrijednosti života u kolektivu. njihovom odmoru.Ljetovanja i zimovanja mogu biti korisna ako su dobro organizirane aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. obuka neplivača. mogućnost bavljenja i onim tjelesnim aktivnostima za koje mnoga djeca u mjestu stanovanja nemaju uvjete. igre uz korištenje prirodnih prepreka i terena. svježem zraku (što pridonosi unapređivanju zdravlja). ali i njihovom obrazovanju. ali istodobno te aktivnosti moraju biti takve da djeca mogu nešto naučiti. igre na snijegu.

U izabranim sadržajima trebaju sudjelovati sva djeca. radne. razvijati kreativnost. samopouzdanje i samostalnost. ali istovremeno predstavljaju priliku za savladavanje tih problema. hodanje na skijama. likovno izražavanje crtanjem. Osnovne vrijednosti koje odgojitelj može i treba afirmirati tijekom sudjelovanja djeteta u takvom programu su zadaće u vezi općeg razvoja djeteta. -da obogata svoja iskustva. a sadržaji moraju biti veseli i dinamični. skijanje. šetnje. prikazivanje filmova i dijapozitiva. . Sve aktivnosti podređene su razonodi. dječji plesovi.u zatvorenom prostoru: elementarne igre. njegovati inicijativu drugih. zabavi i dječjem odmoru. sniježno gradilište. socijalne i humane navike i staknu nova znanja. izleti. te sabire zapažanja odgojitelja. ali istodobno te aktivnosti moraju biti takve da djeca mogu nešto naučiti. natjecanja. Specifičnosti višednevnog boravka djeteta izvan obiteljskog doma nose izvjesne teškoće i opasnosti za dijete. 96 . -da aktivnim odnosom u prirodi zadovolje svoje interese. Od najranijih dana djeca se na vlastitom iskustvu uče da je aktivni odmor najprirodniji i najbolji način odmaranja. uz vodu i u vodi djeci omogućuje zadovoljavanje bioloških potrebe za kretanjem. želje i potrebe i tako unaprijede svoje zdravlje. skidanju i pospremanju odjeće i obuće. Bavljenje različitim sadržajima i aktivnostima na snijegu i ledu. slikanjem ili modeliranjem.ledu. Ljetovanja i zimovanja mogu biti korisna ako su dobro organizirane aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. kvizovi znanja. tjelesne aktivnosti uz glazbu. -da u krugu svojih vršnjaka dožive i spoznaju život u kolektivu i sve što ga prati. -da se maknu iz svakodnevne sredine i okrenu prirodi. roditelja i dojmove djece. odijevanju. -da se bave aktivnostima za koje u vrtiću ili kod kuće nemaju uvjeta. igrei zadaci u rukovanju. Ljetovanja i zimovanja su djeci višestruko korisna jer im omogućavaju: -da na organiziran i zdrav način provode slobodno vrijeme. Po povrtku djece s organiziranog višednevnog boravka potrebno je s djecom preraditi doživljaje i osjećaje. odgojitelj valorizira program.

Za djecu koja imaju manje probleme s disciplinom. Pri tom u njegov izbor mogu ući vršnjaci. Intelektualni razvoj. Dijete spontano bira vrstu i duljinu trajanja svojih aktivnosti. Općenito je u mješovitoj dječjoj skupini razlika djece u godinama između dvije i tri godine. dobro se očituje razvojem zajedničkih projekata. Tako djeca različite starosti izmjenjuju svoja iskustva. obogaćuje. Grupe iste dobi se općenito smatraju standardnim načinom formiranja grupa. U svakoj prirodnoj socijalnoj situaciji. Grupiranje djece tako da se obuhvati što veći raspon godišta vraća nas u dane škola s jednim razredom i više naraštaja. dijete ima priliku sebe doživljavati u različitim odnosima. mlađi uče od starijih.36. dijete ima priliku sebe doživljavati u različitim odnosima. posebno u ranom djetinjstvu. partnera ili više njih koji će sudjelovati s njim u aktivnosti. ali i djeca koja nisu iste dobi. suradnički rad i još neka druga socijalna umijeća dolaze više do izražaja u mješovitim dječjim skupinama. odnosno isprobavati različite uloge s raznim dobnim ljudima. Istraživanja su pokazala da su djeca manje izložena izolaciji od strane svojih vršnjaka u grupama s djecom mješovite dobi. odgojitelja i roditelja. ali to nije jedini način. Skrbnost. odnosno kako se početni iskaz širi. Prigode za takvu interakciju dostupne su isključivo u mješovitim dječjim skupimana. Dijete koje ima probleme s disciplinom ili ponašanjem često je od svojih vršnjaka odbačen pa tako biva odsječen od druženja i socijalno povratnih informacija nužnih za trajni razvitak socijalnih umijeća. Postoje i mnogobrojni dokazi da je interakcija s mlađom djecom jedan od najdjelotvornijih načina da se djeci pomogne da socijalno sazru.) ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ODGOJITELJA U UVJETIMA DOBNO MJEŠOVITE DJEČJE SKUPINE? Vrtić je mjesto i oblik zajedničkog življenja djece. a stariji poučavajući svoje mlađe prijatelje organiziraju svoje znanje i potvrđuju kompetenciju. nego u grupama iste dobi. vodstvo. Takav ustroj ima stanovite prednosti za dječji socijalni i intelektualni razvoj. Kroz njih se može pratiti kako ideje jednog djeteta potiču na akciju i otvaraju put misaonim tokovima drugog djeteta. odnosno mlađi ili stariji prijatelji. 97 . isprobavati različite uloge s ljudima raznih dobi. koji je prisutan u međusobnoj interakciji djece različite dobi. ako se oni ne riješe na vijeme mogu se namnožiti i premetnuti u negativni zatvoreni krug. tj. U svakoj prirodnoj socijalnoj situaciji. pojašnjava i na kraju prihvaća od čitave grupe koja u njemu sudjeluje.

koje su djeca u određenim prostorima sama inicirala. ali i iste dobi. Poput svih umijeća.realizirati prostornu i vremensku organizaciju aktivnosti prema potrebama i interesima djece. te iskazivanje altruizma (nesebičnosti.pažljivo promatrati učestale aktivnosti. druženje i učenje. ali i velik izazov. bez obzira na to jesu li malađi ili stariji članovi grupe. Socijalna umijeća i dispozicije. i to svakom pojedincu. One potencijalno znače obogaćenu vrtićku zajednicu u kojoj se djeci pruža veći broj prilika da pružaju i primaju pomoć. osmisliti i ostvariti vrtićko okruženje koje će svojim funkcionalnim prostornim oblikovanjem. sitnih postupaka u igri i u radu. ljubavi prema drugima) moraju se prakticirati i iskusiti tijekom cijelog djetinjstva. a koja se može prepoznati već u vrijeme prolagođavanja novog djeteta na vrtić. Odgojitelj mora stvoriti povoljne uvjete u kojima će se moći odvijati interakcija djece mješovite dobi. npr. . možda nije slučajnost da dokazi ukazuju na to da će socijalni razvoj biti ubrzan u grupama s djecom različite dobi u odnosu na one iste dobi. Mlađa djeca osjećaju se zaštićenima. Vjerojatno će djeca pospješiti svoju socijalnu umješnost budu li imala prilike uvježbati široki raspon socijalnih ponašanja.: . Puno toga ovisi o spremnosti i sposobnosti odgojitelja da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi potencijalne prednosti. što pogoduje razvoju zajedništva. s kojima se inače vole družiti. Mnoga se važna socijalna umijeća lakše steknu i prakticiraju u kontekstu grupa s djecom mješovitom dobi. i socijalna se poboljšavaju praksom. kako bi im mogli pomoći u realizaciji njihove ideje. Složen je odgojiteljev zadatak. Stoga. . igrajući pri tom razne zaštitničke uloge i razvijajući osjećaj strpljivosti i odgovornosti. Jedni i drugi pri tom doživljavaju prirodnost bivanja s drugima. . 98 . Starija djeca se vole brinuti o mlađoj. fleksibilnim vremenom i dobrom ponudom materijala omogućiti djetetu.organizirati skupinu koja će svojim polaznicima pružiti različite mogućnosti za doživljaje i igru. osiguravanje vodstva. koji prate dječja zanimanja. Grupe djece mješovite dobi osiguravaju takvoj djeci socijalne i akademske izazove koji su mu potrebni da bi se uklopilo u život svoje odgojne skupine.rekonstruirati prostor u pravcu stvaranja igrovnih. Mješanje djece različite dobi ne osigurava automatski da će se potencijalne blagodati i ostvariti. Jedna od prednosti mješovitih skupina je i ta da djeca najčešće ostaju s istim odgojiteljem nekoliko godina. odnosno rado prihvaćaju skrb svojih starijih prijatalja. pa do svakodnevnih. suradnički rad. odnosno interesnih kutića s mogućnošću njihovog polifunkcionalnog korištenja uz nabavu potrebnih materijala.Pozitivni efekti zajedničkog druženja djece u mješovitim skupinama primjećuju se i na planu njihovog socijalnog razvoja. kao što su pružanje pomoći. Intelektualni i socijalni razvoj ubrzani su u grupama s djecom mješovite dobi.

Odgojitelji mogu posjetiti skupine jedni drugih. Prilikom prelaska u vrtić odgojitelj s njima ostaje i dalje pa se tako djeci olakšava prelazak. Posjeti mogu biti dogovoreni za djecu i roditelje.izbor aktivnosti koja je primjerena njegovim aktualnim razvojnim potrebama. Odrasli koji posredno ili neposredno sudjeluju u provođenju odgojnoobrazovnog procesa trebaju znati da formiranje mješovite skupine nije samo po sebi cilj. Međutim.u vrtiću ćeš se morati koristiti čašom kao veliki dječak. Da se osiguraju uspješni prijelazi valja održavati komunikaciju i suradnju između osoblja različitih programa. . Primjereniji pristup je omogućiti djeci iskustva iz prve ruke.bolje ti je da to sada naučiš jer ćeš to morati znati kada počneš ići u stariju skupinu. jačina stresa i vrijeme potrebno za uspješnu prilagodbu može se jednostavno odraditi ako odgojitelji planiraju i rade zajedno na uvođenju ugodnih prelazaka. Djetetu 99 . Kada djeca prelaze iz jednog programa u drugi ili iz jedne u drugu skupinu unutar programa uvijek je potrebna prilagodba. Cilj predškolskog odgoja je pridonjeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Prijelazi djece mogu biti olakšani ako odgojitelj u jednom programu kao što je jaslički rade zajedno s odgojiteljima gdje će djeca ići u dječji vrtić. Odgojitelj od kojeg dijete dolazi također ima koristi od održavanja stručnih kontakata i od spoznaje da je ispunio svoju profesionalnu zadaću jer je udovoljio razvojnim potrebama djece o kojoj skrbi. Prelazak djeteta iz dječjih jaslica u dječji vrtić u trećoj godini života može izazvati stres.) POSTUPCI ODGOJITELJA U POSTUPNOM PRIJELAZU DJETETA IZ JASLICA U DJEČJI VRTIĆ? Kod prijelaza djeteta iz jaslica u vrtić često dolazi do promjene odgojitelja kao i sobe dnevnog boravka. te pribilježiti sličnosti i razlike na koje će djecu pripremiti. Nažalost ove poruke mogu biti jedina priprema koju djeca dobiju pred velikim životnim promjenama. 37. Pripremati dijete za prijelaz u drugi program ili odgojnu skupinu nije dobro ovakvim primjerima: . Dvoznačna upozorenja u nepoznatim situacijama samo rezultiraju povećanom uznemirenošću u odnosu na promjenu. bilo bi dobro organizirati da u jaslicama rade medicinska sestra i odgojitelj. Ako su u jaslicama zaposlene medicinske sestre. a posebno za djecu koja imaju ograničeno iskustvo. prvenstveno posječujući novu vrtićnu prostoriju ili zgradu i upoznavanjem odgojitelja. Takva suradnja je dobro došla odgojitelju u čiju skupinu će se dijete uključiti jer će takvo dijete biti bolje pripremljeno i manje preplašeno.slijedeće godine ćeš biti u dječjem vrtiću i neće ti se dopustiti da to radiš. odnosno interesu. .

bezbolna separacija i bolja adaptacija. uz prethodno obavještavanje roditelja o cilju. ali se od njih očekuju. te stjecanje povjerenja. pokrenuli su pitanje uvođenja vjerskog odgoja u javne vrtiće. da opaža kako se kod blagdana i običaja za 100 . a da bi dijete to postiglo potrebno ja da doživi kako kršćani slave posebne blagdane. Djetetu treba omogućiti aktivan pristup oblicima kršćanskog života. onda ne bi smjelo biti dijeljenja djece različitog religijskog podrijetla. U konkretnoj odgojiteljskoj praksi posebno treba pripaziti na to da se djeca koja pripadaju nekoj nekatoličkoj vjerskoj zajednici ne bi u svojim vjerničkim iskustvima osjetila zapostavljena ili nedovoljno vrednovana. objašnjenjima osnovnih crkvenih obreda kojima djeca prisustvuju i prvim usmjerenjima moralnog života na temelju božanskog zakona. Vjerski sadržaji su u skladu sa sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju. nego se djeca. ne samo profesionalne nego i specifične općeljudske i duhovne vjerničke kvalitete.onda barem obilježavaju blagdane. ako ništa drugo.treba osigurati vrijeme za razgovor o vlastitim osjećajima i nazočnost osjetljive odrasle osobe koja će ih slušati i pripremiti za uzbuđenje i pozitivne promjene koje su prirodni dio odrastanja. Kao rezultat javne rasprave donešen je Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima. Tako je vjerski odgoj po prvi puta dobio pravni položaj. koji je donošenjem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.upoznavanje djeteta s novim prostorom i odgojiteljem. Ako su vjera i kultura međusobno jedna na drugu upućene. Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama mogu izvoditi odgojitelji i stručni suradnici u tim ustanovama. prateći ujedno ciklus liturgijske godine. pripovjestima iz Starog zavjeta i iz Isusova života.osigurati programski kontinuitet i omogućiti razvoj primjerenog kurikuluma za sve dobne skupine.) PREDŠKOLSKO DIJETE I VJERONAUK? Na početku demokratskih promjena roditelji. sadržajima i svrsi koje su dužne roditeljima pružiti prosvjetne i crkvene vlasti. U dječjim vrtićima odgoj u vjeri ne provodi se na posebnim satovima vjeronauka. dvostruko ozakonjen. bitno je omogućiti djetetu aktivnosti u skladu s njegovim interesima i zakonitostima njegove razvojne dobi. 38. te potpisivanjem Ugovora. Vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se za djecu čiji roditelji o tome daju pismenu izjavu ravnatelju predškolske ustanove. Uglavnom se može reći da gotovo sve predškolske ustanove ostvaruju nešto od vjerskog odgoja. uz osnovnu imitaciju u obiteljskom ozračju. . poteknuti uvođenjem vjeronauka u osnovne i srednje škole. Radi individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetova razvoja. Cilj priprema djece za prelazak iz jaslica u vrtić je: . . da upozna žive oblike kršćanskih običaja. odgajaju učenjem jednostavnih molitava.

od 10-12 mjeseca otkrivat će se svijet jeseni i adventa s 101 . Npr. Osnovno polazište za vjerski odgoj nalazi se u Svetom pismu. te je to odgoj koji razvija osjećaj povjerenja. jer vjerski život iz njihove obitelji jest isčeznuo. Cilj vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrednote utemeljene na Evanđelju. U dječjem vrtiću cilj je proširivanje i obogaćivanje dječjeg iskustva vjerskim sadržajima bliskim tradiciji naroda. domovine). suosjećanja i suradnje s bližnjima. a sve u krugu vremena koje se zove godina. a vjera se izražava osjećajima i djelima. pa je zato potrebno da dijete doživi Bibliju kao posebnu knjigu u kojoj će naći propovjedanje o Bogu i ljudima. i mora se zasnivati na suradnji. Dijete živi u krugu svoje obitelji i svoje skupine u vrtiću. Vjerski odgoj predškolske djece je važan jer na neki način odlučuje o vjeri u životnim dobima koja slijede nakon djetinjstva. zahvalnosti. te moraju pobuđivati vjeru djeteta u sebe i druge ljude. te se tako povezuje pojam vjere sa životom. te osjećaj zadovoljstva i životne radosti.određene iskaze koriste znakovi i simboli. Velik broj djece zbrinut u vrtićima nema osnovna vjerska iskustva. Za sve te zadatke najvažnija odgojna mjesta su obitelj i izvanobiteljske odgojno-obrazovne ustanove. Na taj način dijete stječe iskustvo za napredovanje u kršćanskom zajedništvu i u sudjelovanju u različitim oblicima kršćanskog zajedništva. Posebno se ukazuje na nezamjenjivost obiteljskog vjerskog odgoja kojim se neprestano razvija osjećaj vjere i njezina praksa. U krugu svoje vjerske zajednice i krugu svoga svijeta (zavičaja. davanja samog sebe. jer obitelj je pozitivno okruženje u kojem se ugodno boravi i gdje odrasli svojim primjerom privlače najmlađe. U pedagoškom pristupu ovom projektu. te zahtjeva jasnije definiranje programa katehetskog odgoja i obrazovanja djece. polazi se od razmišljanja o položaju i situaciji djece koji bi se mogao izkazati simbolikom krugova. Osnovna zadaća vjerskih sadržaja je razvijanje osjećaja sreće. tradiciji i brojnim dokumentima crkvenog učenja. Načelo slobodnog izbora – znači pištivanje i uvažavanje različitih konfesija. 2. ljubavi i optimizma. Dijete živi u krugovima prostora i vremena koji se prožimaju s krugom liturgijske godine. da iskusi kako ljudi nastoje u molitvi izraziti svoju vjeru. Predškolski vjerski odgoj je prvi stipanj na putu cjelokupnog uvođenja u kršćanstvo. U vjerskom odgoju predškolske djece naglasak je na dva osnovna načela: 1. a to je korak dalje u cjelovitom poimanju opće kulture. Načelo integrativnosti – upućuje na uključivanje u već postojeće programe. Crkveni život zasniva se na Biblijskoj poruci. Tako koncipiran program vjerskog odgoja treba biti lišen svake vrste prisile na dijete ili roditelje. oblike i načela rada s djecom predškolske dobi.

Dobro je s djecom izmišljati i dovršavati priče na drugačiji način. Kod male djece će najvjerojatnije doći do regresije na raniju razvojnu fazu. Dijete pod stresom se manje uključuje u aktivnosti koje mu inače pričinjavaju zadovoljstvo ne bi li izbjeglo moguće zastrašujuće situacije. iskrivljavanja elemenata ili sadržaja traumatskog događaja. Tehnike opuštanja i samosmirivanja među najvažnijim su psiholiškim vještinama koje dijete može naučiti. Stres može biti jednostavan i složen. . 39. te zajedno pronalaziti igračke i slike zastrašujućeg objekta i o njemu razgovarati u pozitivnom svjetlu.blagdanom Božića. o strahovima i iskustvima drugih ljudi. . Na njega imaju utjecaj i karakteristike osobnosti. Odgojitelj treba pričati s djetetom o njegovom strahu. a stresor ili izvor stresa su vanjski događaji. izmišljati strašne pokrete. . Stres kod čovjeka može se odrediti kao sklop emocionalnih. znanja. Kod djece se često javlja poremećaj prisjećanja. te dijeluju kao lijek za određene stresne situacije. nebo. tjelesnih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi kad se neki događaj procjenjuje uznemirujućim.) ODGOJITELJ I UBLAŽAVANJE STRESA KOD DJECE? Pod stresom se obično podrazumijeva intenzivan i nenadan događaj koji nadmašuje sposobnost djeteta za sučeljavanje sa sjećanjima i osjećajima koje takav događaj izaziva. te je zato bitno prepoznati znakove stresa. karakteristika okoline u kojoj se događaj zbio ili u kojoj osoba boravi. igrati se pantomime s djecom. od 5-7 mjeseca bit će sigurno tema – slika stvaranja koja obuhvaća zemlju. Stres kod djeteta može biti uvjetovan traumatskim događajem. učiti relaksaciju i vježbe disanja. Dnevne rutine pomažu djetetu da se osjeća sigurnije i pridonosi osjećaju da ono nadzire situaciju. Različiti su načini na koji djeca koja su doživjela traumu ponovno proživljavaju dramatična 102 . glumiti strah. igrati se i izmjenjivati uloge. Mješovite skupine su vrlo pogodne jer djeca pod stresom često biraju mlađu djecu kako bi njihov socijalni položaj bio viši. Stres je unutrašnje stanje ili doživljaj. Posttraumatski stresni događaj kod djece sliči onima kod odraslih. odgojitelj prvenstveno treba spriječiti pogoršanje stanja i smjesta zvati stručnjake da provedu psihološku kriznu intervenciju. akutan ili kroničan.

utvrditi simptome i utvrditi pridružene smetnje. 103 . Tako razlikujemo vitalne mehanizme (automatski su i univerzalni. ljuto ili uplašeno. ne mogu jasno i toliko živo opisati ono što im se dogodilo jer koriste jednostavne verbalne iskaze. smrt člana obitelji ili boravak u bolnici. No. Međutim. primjerice situacija u kojoj su bili svjedocima nasilja. pojačavati postojeće aktualne strahove. Djetetu treba pružiti podršku potvrđujući kako su njegovi osjećaji opravdani. Svaka osoba razvija i posjeduje mehanizme za suočavanje sa stresom. Djeca pokazuju izuzetnu uznemirenost i strah na podražaj koji izravno ili neizravno podsjeća na traumu. gubitka doma u požaru. jer njegova izvanjska smirenost može prikrivati unutarnju buru. to je opća reakcija ljudskog organizma na stres) i vlastite mehanizme (oni su osobni. poplavi ili potresu. a dijelimo ih na aktivne i pasivne. naročito mlađa. rukama. Aktivni način pomaže oslobađanju energije napetosti iz tijela i smanjuje rizik bolesti. kako ima pravo osjećati se tužno. a to su: osobine pojedinca. a uključuju reakcije na emocionalnom. no može se puno zaključiti iz njihovih crteža ili prilikom dramatizacijske igre. Aktivan način nošenja sa stresom pokazuje bolje rezultate od pasivnog. te način suočavanja. Ako je strah uzeo maha i postao pravi problem potrebno je potražiti stručnu pomoć. Traumatska iskustva mogu kod djeteta obnoviti stare "preraštene" strahove. te izazivati nove i specifične strahove od "stvari" koje ga podsjećaju na traumatski događaj. Odrasli bi trebali pomoći djetetu prepoznati tjelesne znakove koji ukazuju na potištenost (napetost u vratu. trupu ili nogama) i provoditi s njim vježbe opuštanja. Ako dijete govori o onome što se dogodilo u početku će se uznemiriti. Na posljedice stresnog doživljaja utjeću neki osnovni elementi. Odgojitelj u svom svakodnevnom radu s djecom ima priliku i potrebu da na najprikladniji način utječe na ublaživanje stresa i njegovih loših posljedica za dijete. procjena važnosti i značenja događaja. osobine samog događaja. napetost ili bolove jer se na taj način proizvode biokemijske tvari potrebne za emocionalno ozdravljenje. većina psihologa i psihijatra složit će se da je djeci koja su izložena seksualnom ili tjelesnom zlostavljanju potrebna profesionalna pomoć. ramenima. procjena mogućnosti utjecaja na događaje. Kod neke djece traumu je mogao izazvati neki izoliran događaj. često je teško razlučiti što je zapravo prava trauma. Te vježbe su osobito važne ako se dijete tuži na stres. Prije samog postupka pomoći treba napraviti slijedeće: prikupiti podatke o traumatskom događaju.iskustva. kognitivnom. no dugoročno će mu to pomoći jer će se tako ublažiti posljedice stresa. Dobro je da dijete o stresu priča čak iako se čini mirnim. Za razliku od odraslih osoba djeca. Dugoročne posljedice trauma i stresa mogu se ublažiti ako se djetetu pomoć pruži neposredno nakon stresnog ili traumatskog događaja. tjelesnom i socijalnom planu ponašanja). Umjetnost katkada pomaže djeci da progovore o stvarima o kojima se inače ne bi usudili pričati.

biti s nekim koga volimo. u svojoj domovini. vrtićima. Zadovoljavajući potrebu za pripadanjem i ljubavlju.Odgojitelj treba osigurati okruženje u kojem vlada pozitivna emocionalna klima. ljubavlju i pripadanju. na 104 . Ugodni osjećaji koji će dijete dobiti iz blagdanskih zbivanja mogu biti trenutni i trajni. a njegova slika o sebi i drugima bit će pozitivna. voljeno i slobodno izražava emocije i interese. nacionalnog ili civilizacijskog pamćenja povijesti i nasljeđa. Svaki blagdan ima svoj smisao i poruku. crkvama. Slave djeca. Ljudi u slavljima vide bijeg od svakidašnjih nezadovoljstava. Boga. Obogaćujući tim porukama svakodnevno djetetovo iskustvo u dječjim skupinama i u obitelji pridonijet ćemo kvalitetnom odrastanju djeteta. . sudjelujući s drugima u slavlju. prirodu. vojarnama. vjeri i jeziku. . Ako su zadovoljene potrebe za sigurnošću. u ustanovama. Blagdani i slavlja dio su kulture i predajne baštine naroda kojem pripadamo. Trenutni dobici odnose se na osjećaje radosti i uzbuđenja. omogućuje zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuva djetetov život i zdravlje. Emocionalno značenje blagdana smatramo temeljnim i vrlo je važno da se osnovna poruka zadrži. Ljudi slave od svojih početaka: događaje. u kraju u kojem živi. naciji. učilištima. prihvaćeno. civilizaciji. . bijeg od svakodnevice. nježnošću i ljubavlju. slavne među sobom. Kad nešto slavi čovjek se želi osjećati prihvaćenim. Ublažavajući stres u djece odgojitelj pridonosi povoljnim uvjetima za razvoj djeteta. bude li dijete aktivno u blagdanskim događanjima i bude li imalo ugodne osjećaje u vezi s tim. pobjede. odrasli i starci. na ulici. želi primati i davati izraze ljubavi i odanosti. tko nam je sličan. zaštićeno. tko nam je privržen. Oni se ponavljaju i prenose s naraštaja na naraštaj i čine dio obiteljskog. Izvori slavlja su potrebe za sigurnošću. Razlog za slavlje nalaze čak i tužni i bolesni. . Slavi se u obiteljskom domu. ljubavlju i pripadanjem. u skupini druge djece ili odraslih. kulturi. te zadovoljava potrebe za sigurnošću. . Svrha je biti u blizini drugih. izmjenjujući čestitke. tradiciji. Slavi se na svim dijelovima Zemljine kugle. Potreba za slavljem je u svima nama. gdje se dijete osjeća sigurno.) BLAGDANI I SVEČANOSTI U PROGRAMU DJEČJEG VRTIĆA? Blagdani pobuđuju u nama osjećaj pripadnosti povijesti. 40. dijete kao i odrastao čovjek traži svoje mjesto u obitelji. Slavi se u ratu i miru. Pozitivno samo poimanje nužno je za zdrav rast i razvoj djetetove ličnosti. Način na koji se slavi i posebnosti u tim načinima dio su onoga što zovemo "korijenima" ili pripadanju. darove. To ostvaruje djeleći radost s drugima. ono će se osjećati vrijednim zbog pažnje drugih. .

onoga što im je prethodilo i onoga što ih je pratilo. da bude tužno.opuštanje. svoje navike. dobici i gubici. Dijete u vrtić donosi iz obitelji predmete od kojih se ne želi odvajati. poznati i one za koje se malo čulo. duhovne. te traju i nakon slavlja. Blagdanska glazba može biti klasična. podijeliti i žalost zbog gubitka voljene životinje. ples i pjesmu. Glazba je karakteristična za pojedine krajeve. sretni se sjećaju djetetova iznenađenja i sreće kada je otvorilo dar. Blagdanski osjećaji se pojavljuju prije slavlja. a kad slavlje prođe. Osjećaje za vrijeme slavlja i osjećaje prema drugima dok slave ili daruju. Što su konkretnija zbivanja i djetetova aktivnost u njima to će ono lakše spoznati i pamtiti proticanje vremena. svoj rođendan. Obiteljsku povijest čine dobri i loši ljudi. razgovori i stvaralaštvo. koje želi pokazivati drugima ili podijeliti s njima mogućnost njihova korištenja. Ono donosi i svoju neprospavanu noć. aktivnosti. osim što određuje neke naše nakane i oblikuje naše stavove. Osjećaji radosti i veselja najčešći su osjećaji blagdanskih dana. Ima djece koja u vrtiću imaju potrebu slijediti kompletne načine slavlja naučene u obitelji. Ti elementi blagdana i slavlja mogu se nazvati zbivanjima. radosno. . svoje znanje o tome što smije. proslaviti sa svojim prijateljima rođenje brata ili sestre. da iskazuje ljutnju ako je osjeća. brigu i darove. Djetetu valja dopustiti da traži ljubav. . a što ne smije. svoj san. rizično. te da se pritom ne osjeća krivim i nebude isključen iz blagdanskih zbivanja. obiteljske poruke i izreke mogu biti odgojne. loše. pažnju. uspjesi i neuspjesi. Trajni dobitak je pamćenje ugodnih osjećaja. te ugode vezane za jelo. narodna. Radost roditelji osjećaju i iskazuju čestitajući djetetu. U trenutcima slavlja dijete je drukčije odjeveno i uređeno. trajanje i kraj. dok neko drugo dijete želi elemente obiteljskog slavlja prenijeti i u vrtić. Dijete svoje aktivnosti povezuje uz vrijeme: u vrtić se ne ide nedjeljom. određuje i našu pripadnost narodu. strah od neugode ili boli. Načini slavlja su u svakoj obitelji jedinstveni i posebni. pjevanjem ili samo slušati. Dijete ima potrebu iz obitelji donijeti samo priču o proslavi. kulturi i obitelji. Blagdane i slavlja čine rituali. Svaki događaj ima početak. To utječe na njegove odluke što slaviti. Djeca među svoje vršnjake dosnose iskustva i sadržaje obiteljskih slavlja. dok se blagdan isčekuje i priprema. s drukčijim mislima i osjećajima prema sebi i drugima. Svako dijete s onim što 105 . opominjujuće. pojavljuju se u trenutku nekog zbivanja ili blagdanskog rituala. glazba koju izvode djeca ili druga glazba. dobra i loša djela. crkvena. kako i kada. Dijete ima potrebu svoje osjećaje prenositi iz obitelji na skupinu vršnjaka u vrtiću. utješne i više toga istodobno. Proslave i blagdanska slavlja moraju biti takvi da dijete slobodno doživljava i iskazuje autentične osjećaje. Uskrsa. Božić je vrijeme kada se dobivaju darovi i kiti bor. ljubeći ga i smijući se. . Voli se pohvaliti obiteljskim dobitkom. a može se izvoditi sviranjem. lijepo. što je dobro. Obiteljska poruka koju pamtimo. podijeliti s njima radost Božića. ljeto je vrijeme kad se ide na more. čovjek nosi iz djetinjstva.

za vrijeme i nakon slavlja ugodno osjećala i odrasla osoba mora iskazivati svoje vesellje. odbijanjem i ignoriranjem. Budući da djeca o njoj donekle ovise. 106 . a njihovo mijenjanje većinom izaziva zbunjenost. -VRSTE PROSLAVAImamo mnogo blagdana i trenutaka tijekom godine koje slavimo. Njemu nije važno da postigne rezultat. koji daje dopuštenje za slobodno iskazivanje osjećaja. Ta pravila određuju slijed zbivanja. ono čime je svaki Božić. Naše stvaralačko biće pridaje blagdanskim trenutcima i nešto osobno i jedinstveno. suosjećanja i podrške. prihvaćaju ih i obnavljaju uz nužan dio slavlja. Kada dijete u ranom dijetinjstvu stvara. pospremanjem i čišćenjem u danima slavlja dominantno su orjentirani na osobno i dječje stvaralaštvo. U životu postoje propisana opća i poznata pravila o tome kako se treba ponašati. . Obuhvaćaju kraće ili dulje razdoblje. tijekom slavlja ili nakon njega može sudjelovati svako dijete. Načini na koje se priprememo za slavlje i na koje slavimo nisu određeni samo tradicijom. poticajem. Odgojitelji su dužni u vrtiću stvoriti blagdansko ozračje. Odrasla osoba potiče izraze naklnosti. zaboravlja na vrijeme i događaje u svojoj okolini. a običaji su predajom i ponavljanjem utvrđeni oblici ponašanja i djelovanja. uzajaman je i ponovljiv u svom većem dijelu. obitelji ili skupini ljudi. ono se igra i zaokupljeno je samo procesom stvaranja. Rituali su dio običaja. . razumijevanja. Pravila i elementi rituala se slijede i poštuju. a neki su posve osobni i događaju se zbog jednog čovjeka. U njemu se gotovo sve zna unaprijed. . svaki rođendan poseban i neponovljiv. vrstu ponašanja i ponavljanje ponašanja.jest i s onim što donosi iz obitelji utjeće na druge kao što i drugi utjeću na njega: podrškom. zadovoljstvo i ugodu. Većina vjerskih blagdana svetkuje se u mnogim obiteljima i svetkovanje je među vršnjacima zbog toga aktualnost za gotovo svakog člana skupine. kraja ili skupine. kulturom. U aktivnostima prije slavlja. Da bi se djeca prije. Smisao njegova stvaralaštva je igra i izražavanje. poglavito u malog djeteta. materijalnim mogućnostima. Odgojitelji koji nisu opterećeni pripremama jela. Neki od tih trenutaka zajednički su mnogim ljudima i zemljama. U njima svi sudjeluju. običajima. Neki su važni samo manjem broju ljudi i vezani su za neki kraj ili podneblje. Blagdanski rituali imaju duboki smisao i emocionalno značenje. radost. ona mora biti sudionik slavlja koje zna i želi zaštiti dijete kada mu je potrebno. Oni su ukorjenjeni u običajima obitelji. Propisana su običajem i čine ritual koji pripada određenom kraju.

. mjesto. . . Badnjak i Božić. 5. 107 .preseljenja. Nikole.Valentinovo.blagdani božićnog doba su: blagdan sv. One su dio obiteljske ili prijateljske tradicije: . 3. 2. Dan kruha. .Narodna slavlja. Tjedan hrane.Dan domovinske zahvalnosti.nemaju unaprijed određeno vrijeme.rođenje brata ili sestre.Blagdane i proslave s obzirom na karakter i cilj slavlja dijelimo na šest skupina: 1. narodna i civilizacijska slavlja: obnavljaju se i uobičajana su pojedinom narodu. . 4. slijed ili sadržaj. spontana slavlja: .pokladna veselja (karneval). . prvog pečenog kukuruza u jesen. utemeljena u nekim kulturološkim vrijednostima ili događajima: .blagdani ljetnog doba su: Velika Gospa.majčin dan. slavlja prirode: su međunarodni praznici: - Dan planeta zemlje. vjerski blagdani i slavlja: . . Prvi dan godišnjeg doba. među prijateljima ili u dječjoj skupini. .blagdani jesenskog doba su: Svi Sveti i Dušni dan.važne godišnjice.Dan državnosti. obiteljske i prijateljske proslave u povodu dobrih događaja: odvijaju se u obitelji.lokalne svetkovine: sv.blagdani uskrsnog doba su: Uskrs. zbog nečije naklonosti.proslave rođendana. blagdan sv. zbog nekog tajnog uspjeha. Izazvana su osjećajima što nam se taj dan ili tog trenutka dogodilo.Novogodišnja slavlja. . . Duje u Splitu itd. godine povijesnih događaja. domoljubna slavlja: su nacionalni praznici i proslave: . .dobivanje posla. Dijete može izazvati svoju radost zbog prvog kestena. . praznici. . 6. Lucije.

simbolička igra i igra s pravilima. Dijete u igri dolazi u različite socijalne kontakte. osnovna životna aktivnost i ona osigurava zdravo djetetovo djetinjstvo. Osim mentalnih. penje. igra ga socijalizira. Upravo u igri. igre s predmetima i materijalima. fiktivna. -Funkcionalna igra. budući da igra nema ciljeve kojima služi i nema neuspjeha. pokretne igre uz korištenje rekvizita. perceptivnim). dijete emocionalno sazrijeva. . cilj i svrha tj. 108 .je igra novim funkcijama koje u djeteta sazrijevaju (motoričkim. te igre glasovima. U igri dijete je sretno. Dijete predškolske dobi ima potrebu za igrom. reproduktivna. Igrajući se dijete stječe znanja i uči ponašanja. ono kroz igru upoznaje. osjetilnim. Igra je dinamična i odmor je za dijete i to je razlog da je djeci potrebno kretanje i česta promjena aktivnosti. životna potreba djeteta i njegova urođena osobina. razvija i tjelesne sposobnosti. gura. . slogovima i riječima. otkriva. To su senzomotorne aktivnosti. smanjuje nezadovoljstvo. prostorno i vremenski izdvojena. svrsishodna. stječe prijatelje. Igra je dobrovoljna. dijete u igri. a sloboda u igranju pruža djetetu posebne užitke koji ga uče samostalnosti i osiguravaju mu doživljaj zadovoljstva vlastite aktivnosti. jer ona ciljeve i smisao ima u samoj sebi. smisao samoj sebi. dijete samo određuje pravila. Potreba za kretanjem jedna je od osnovnih biološkoh potreba. ona potiče na govornu komunikaciju.) ULOGA IGRE U RAZVOJU DJETETA? Igru možemo definirati kao slobodno izabranu (usvojenu) psihofizičku djelatnost čiji sadržaj i forme kretanja omogućuju samoizražavanje djeteta i pružaju mu zadovoljstvo. S jedne strane dijete ispituje svoje funkcije. Igrom dijete u velikoj mjeri razvija intelektualne sposobnosti. hvata. razvije maštu. U igri ono skakuće. povlači se. Cjelokupna igrovna raznolikost djetinjstva najčešće se u literaturi razvrstava u tri kategorije: funkcionalna igra. rasterećuje ga i ispunjava mu želje. znatiželju i stvaralaštvo. razvojna. .41. To je osnovna djelatnost djece. a s druge osobitosti objekta. jer je igra njegova prirodna. Ona potiče na pozitivne osobine djeteta.

dijete čini pokret kao da hrani lutku. Sutton-Smith ističe da su igračke u prvoj godini života djeteta oruđe pomoću kojeg dijete uči motoričke. Sve je izmišljeno. igraju se predstava u svim oblicima. S obzirom na ograničene sposobnosti djeteta ove dobi (ograničene u smislu mogućnosti udaljavanja od realnog) potrebni su mu supstituti koji zadržavaju i perceptivnu i funkcionalnu sličnost s realnim predmetima. U svakodnevnoj igri djeca često traže dramatizaciju. Najčešće su oni sami kostimirani glumci ili glumci posrednici (nosioci raznih vrsta lutaka).dijete zatječe u već gotovim oblicima i ovladava njima kao elementom kulture.igre u kojima pravila nastaju tijekom same igre. Veliku ulogu u razvoju apstraktnog mišljenja imaju simboličke igre u kojima dijete proživljava svijet odraslih stvarajući razne zamišljene situacije. određena lica. kretanja ili zvukova. Krajem druge godine većina igračaka. Realistične igračke u ovoj dobi omogućavaju da igra bude maštovitija. manualne i manipulativne odnose s predmetima. Dramatizacija u svim oblicima pomaže razvoju izražavanja i pridonosi stvaralaštvu djece. za stjecanje znanja i vještina. . pokreta. godine i da uglavnom pripadaju razdoblju od 7. U igrama s pravilima dijete ostvaruje aktivnost kroz poštivanje pravila. Tri su vrste igara s pravilima: . do 7. i u tom oponašanju otkrivaju teškoće i probleme situacija kojima su zaokupljena. Za njih Piaget kaže da se rijetko javljaju u dobi od 4.igre koje se odvijaju prema nekim pravilima koja su unaprijed data i ugrađena u samu strukturu igre. a zadržavaju se tijekom cijelog života. Igre obitelji često pokazuju odnose i stavove u obitelji. . Promjene se događaju u četvrtoj godini kada je postignut određen razvoj simboličke sposobnosti djece i sada 109 . do 11. odgojitelje ili druge osobe.igre s pravilima koje su izmislili odrasli da bi dijete nešto uvježbalo. S razvojem apstraktnog mišljenja sve su izraženije maštovite igre bez igračaka koje zamjenjuju konkterne predmete (npr. Djeca oponašaju svoje roditelje. između njezinih članova ili prema djeci. a istodobno su i posrednici kulture. Što je dijete manje treba mu više igračaka koje mogu zamijeniti stvarne predmete u igri što sličnijih realnom predmetu.-Simbolička igra. često preko posrednika: lutke. jesu simbolički supstituti realnih predmeta. pojave ili stvari pomoću riječi. a u ruci nema ništa). To su igre senzomotoričkim kombinacijama ili intelektualnim kombinacijama u kojima se pojedinci natječu. koje dijete koristi u igri. -Igre s pravilima. Praćenjem određenih situacija u igri može se pomoći djetetu ako se osjeti potreba. ali sudjeluje i u stvaranju novih. Definicija simboličke igre pokazuje da se predškolsko dijete u toj vrsti igre identificira s nekom drugom osobom ili pojavom. godine. One je i oblik igre u kojoj se zadovoljava njihova potreba za društvom druge djece ili da iskažu svoje probleme indirektno. maske ili igraćke.je organizirana igra u kojoj se igrači prenose u neke određene situacije. ali ipak vezano za iskustvo koje dijete ima iz realnog svijeta.

razni materijali. pa do odnosa prema odgojitelju. Zato tek sada djeca mogu koristiti različite predmete i različite aktivnosti kao zamjene za realne. Sa zdravstvenog aspekta igra je sredsatvo za postizanje psihičkog zdravlja i terapija. počevši od uvažavanja suigrača. da bi moglo razvijati svoje potencijale. Treba istaknuti da postoje raznovrsne igre. bogatstvo i kvaliteta odnosa uspostavljenih između djece i odraslih. Današnji uvjeti rasta i razvoja djeteta ograničeni su životnim prostorom za igru i kretanje (skučeni prostor. kao metoda rada. ali i da utjeće na razvoj smjelosti. Igra snažno budi i razvija sve psihičke i tjelesne sposobnosti i time pridonosi oblikovanju i prepoznatljivosti osobina. prerađuje i polako nadvladava strah i nelagodu). a ponekad i zbog toga što se smatra da takva igra nije potrebna jer su djetetu na raspolaganju različite druge igračke. Tek u ovoj dobi igračke mogu biti vrlo stilizirane i maštovite. snalažljivosti u određenim situacijama i čitav niz drugih karakteristika. da ih usmjerava u pozitivnom smjeru. Igra. vrijeme. ali nema svaka isto terapijsko značenje. Takvo značenje imaju samo one igre u kojima dominiraju metasignali. vodom i zemljom. Igra je jedno od vrlo učinkovitih odgojnih sredstava koja ima stanovit utjecaj u formiranju osobina djeteta i socijalizaciji djeteta. ponekad zbog njihove zagađenosti i prljavštine. Danas se sve više zapostavljaju igre pijeskom. omogućuje mu iskazivanje sposobnosti. spretnosti. Igrom dijete uči o okolini i ljudskim odnosima.igračke supstituti imaju nešto drugačiju i složeniju funkciju u igri. Djeca se sve ranije susreću s kompjutorima. 110 . prostor. Pomoću igre nam je omogućeno spoznavanje raznih situacija i negativnih pojava na prirodan i jednostavan način. posebno kod utjecaja na razvoj djece. suigrači) i spremnosti sudjelovanja u njoj. ima mnoge kooperativne prednosti pred drugim oblicima i metodama rada. ponekad čak tako različite da odrasli vrlo teško može otkriti njihovo igrovno značenje. pozitivne i negativne doživljaje. u koje se predškolska djeca snažno uživljavaju tako da zaboravljaju sve oko sebe i koje ih potpuno okupiraju. Da bi dijete raslo sretno i zadovoljno. A briga se ogleda u stvaranju uvjeta za igru (igračke. samoinicijativnosti. U igri se dijete susreće ili sukobljava sa nizom situacija. potrebna je kvalitetna sredina. sve manje zelenih i slobodnih površna). sklonosti. te igrom dijete može rješavati sukobe (ono se suočava. Takve raznolike situacije omogućuju odgojitelju da igrom korigira negativne osobine djeteta. samopouzdanja i kooperativnosti. One sada samo pomažu u provođenju ili realizaciji prethodne zamisli igre. Igra pomaže svakom djetetu da se afirmira među drugom djecom. Pozitivan stav odraslih prema važnosti dječje igre rezultirat će njihovom brigom za nju.

Osim toga u malim skupinama postoje daleko veće mogućnosti za međusobno zbližavanje između odgojitelja. više se mogu iskoristiti njihove jake "strane" i kvalitete.) TIMSKI RAD ODGOJITELJA? Timski rad je fenomen suvremenog svijeta koji ima svoju evoluciju i sigurne teorijske spoznaje na osnovi kojih se može s velikom sigurnošću ustvrditi da timski rad u odgoju i obrazovanju ima iznimno značajne pedagoške prednosti jer složenost poslova prelazi sposobnosti jednog čovjeka. zajednički i organizirano planirali. Timski rad odgojitelja vrijedan je jer omogućuje percepciju vlastitog i tuđeg rada. interese i individualne mogućnosti. tko je odgovoran za pojedine odluke). Organizacija i planiranje rada jednog tima uključuje pitanja vezana za ciljeve koje tim želi postići (npr. Vrlo važan moment je i definiranje termina zajedničkih susreta i diskusija. kada. kako podijeliti dužnosti. Osnovne pretpostavke za uspješan timski rad su pozitivni interpersonalni odnosi članova tima. spoznaju o tome što kolege rade. te angažiranje stručnog tima u zajedničkom 111 . te uspoređuju sa osobnim projekcijama. Odgojitelje motivira angažiranje u zajedničkim programskim interesima. intenzivna skupna interakcija i sl. Pri timskom radu bolje se uočavaju sposobnosti i mogućnosti odgojitelja kao i njihov rad.42. Timski rad omogućuje efikasniju i racionalniju organizaciju rada. Pored interpersonalnih odnosa nužno je imati na umu stručni sastav tima koji mora biti primjeren radnom zadatku. Osnovna obilježja rada u malim skupinama su: dijalog i diskusija. a smanjiti slabosti i to kombiniranjem i suradnjim u radu drugih odgojitelja. gdje. O tome se treba posebno voditi računa pri formiranju samog tima. razmjena ideja. kako ih postići. pridonosi humanizaciji odnosa u kolektivu i osigurava objektivnije kriterije i mjerila za vrednovanje postignutih rezultata. Timski rad je takav oblik organizacije u kojoj odgojitelji tijesno surađuju i koordiniraju svoje napore da bi koristeći svoje stručne i pedagoške kvalitete. bolje rezultate rada predškolske ustanove. izvodili i procjenjivali odgojno-obrazovni rad koji odgovara potrebema i mogućnostima djece. što vodi isključivo ka uspjehu. Praksa je pokazala da su rezultati tima bolji ako je sastavljen od manjeg broja članova. misle i osjećaju.

ne dozvoljava odstupanja od predviđenih.svaki se suradnik mora staviti na raspolaganje u timu i zadatku sa svom svojom snagom i sposobnostima.timski rad je visokostrukturiran. puno se diskutira i svi članovi tima sudjeluju u diskusiji koja uvijek ostaje na razini zadataka koji su pred timom. . 112 . te se potruditi spoznati teškoće koje drugi imaju (kad je potrebno savjetovati kolegu). tj. spremnost na davanje. prihvaćanje stavova drugih i u njima razmjeniti mišljenja. podjela rada precizno je utvrđena. Timski rad odgojitelja.mora biti kvalificiran za jedno stručno područje jer znanje jednog područja stvara jedan neophodan zdrav osjećaj vrijednosti. ali i sposobnosti kolega u timu.napori u timskom radu imati će uspjeha samo onda kada svaki član tima razumije problem koji se treba rješiti. . . odgovornost vrtića.timski način rada traži takve prostorije koje mogu služiti u različite svrhe i koje se mogu mijenjati prema dječjim potrebama. tj. a u procesima sukoba mišljenja čuva nas od osjećaja manje vrijednosti i osjećajnih reagiranja. svaki prijedlog se ocjenjuje i eventualno prihvaća. Osnovni uvjet za uspješan timski rad je socijaliziran način ponašanja.zahtjeva opremljenost predškolske ustanove različitim klasičnim i suvremenim sredstvima. aparatima i materijalima za učenje. Na taj se način gradi odgovornost svakog odgojitelja za vlastitu praksu. . odnos kooperativnosti i koordiniranosti u radu. . . omogućuje orijentiranje na analizu realnih mogućnosti za zajedničku suradnju. Idealan tim pokazuje slijedeće karakteristike: . toleranciju. kada pojedinac zna stvarno ocjeniti svoje snage i sposobnosti.planiranju obrazovne strategije.svaki član tima mora biti uvjeren u vrijednost timskog rada i mora vjerovati u sebe i svoju sposobnoist rada u timu. tj. . služi jednom specifičnom zadatku.vlada radna atmosfera. U timu članovi moraju imati povjerenja jedni u druge. mogućnosti transfera tuđe prakse u vlastitu s ciljem podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Timski rad je pogodan oblik za upoznavanje i usvajanje brojnih pravila socijalnih ponašanja. pa i šire sredine. dakle. . Preduvjeti za uspješan timski rad: . utvrđenih procedura.sudionici diskusija slušaju jedni druge. . Timski rad je čest oblik u radnim i drugim životnim situacijama kada priroda zadatka ili posla zahtjeva sudjelovanje više ljudi ili suradnika. Opće karakteristike timskog rada: . primanje. zavisi od kontinuiranih komunikacija među članovima i njihove kooperacije.

.usmjerenost na razvoj samostalnosti.razvoj kreativnosti. koja će omogućavati i podržavati razvoj reflektivno odgojno-obrazovne prakse u predškolskim ustanovama. kritika je često otvorena i ne shvaća se kao osobni napad. uvijek je u prvom planu rješenje postavljenog zadatka. nema borbe za prestiž i zlouporabe vlasti. . znanju i sposobnosti mjeri se vodstvo. akcije i evaluacije rezultata akcije. U praksi proces počinje time što se procijeni da je potrebno ili poželjno uvesti neka poboljšanja ili neke promjene.usmjerenost na dijete i interakciju među vršnjacima.razvoj praktičkne kompetencije odgojitelja i razvoj odgojitelja kao refleksivnog praktičara. 113 .sukobi se iznose. . - 43. okruženja koje će voditi emancipaciji. Istražujući odgojno-obrazovnu praksu putem akcijskih istraživanja stvaraju se nove ideje i postavke za nove teorije. S takvog se stajališta izlažu mnoge značajke humanistički usmjerenog kurikuluma. podjele se funkcije i pojedinačni zadaci. slobode i autonomije djeteta. socijalnog psihologa koji je ovu teoriju razvio i godinama je primjenjivao u društvenim eesperimentima i SAD-u. Akcijski pristup istraživanju je izravno. Jedan od ciljeva akcijskog istraživanja trebao bi biti transformacija profesionalne kulture odgojitelja u novu kakvoćom višu razinu. . . . a ne manipulaciji djece i odgojitelja.prije nego što se započne s izvršavanjem zadataka. . Kasnije su akcijska istraživanja korištena u različite svrhe i na različite načine. Akcijsko istraživanje jest temeljna odrednica gradnje humanistički usmjerenog kurikuluma i mijenjanja odgojno-obrazovne prakse.) AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE ODGOJITELJA U FUNKCIJI UNAPREĐIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SKUPINI Koncepcija akcijskog istraživanja potječe od Lewina.važnost institucijskog konteksa. s namjerom stvaranja uvjeta tj. Posebice se ističe: . participacijsko i suradničko promatranje i mijenjanje odgojne prakse. prema postavljenom zadatku.razvoj suradnje s roditeljima. Osnovna značajka njegovog modela akcijskog istraživanja jest istraživanje kao penjanje stepenicama u kojemu je svaka stepenica sačinjena od planiranja.razmimoilaženja su u mišljenju otvorena i opravdana i ne potiskuju se protivna mišljenja.

intenzivno i dugotrajno participiranje istraživača u praksi. 1. Akcijsko istraživanje se uvijek provodi na demokratski način (misli se na demokratski odnos istraživača i praktičara). Drugim riječima. deskriptivne statistike).Ovakav pristup kurikulumu i odgojnoj praksi u prvi plan stavlja znanje (kako). 2. ali se u procesu akcijskog istraživanja ta teorijska stajališta uvijek dorađuju. tj. sudjelujuće promatranje. analizi o učincima unesenih promjena. a to je traganje za problemom (ne isključuje kvantitativne pokazatelje). 4. 3. Kvalitativni pristup ima jedno bitno obilježje. te prikupljanje drugih relevantnih podataka (audio-snimke. Akcijsko istraživanje integrira proces transformacije i generiranja teorije. a ne znanje (što). Obilježje kvalitativnog metodološkog pristupa . . 114 . Pedagog istraživač . istraživačteoretičar može imati svoju teoriju koju želi primjeniti u praksi.odgovarajući na pitanja "što se ovdje događa" pomaže da se spozna srž odgojne prakse kako bi se bolje razumjela i istodobno mijenjala (spoznaje objektivnu stvarnost). ne stavlja u prvi plan programske sadržaje nego se prvenstveno usmjerava na dijete i promatra ga kao konstruktivnog stvaratelja svog općeg razvoja i odgoja s potrebom zadovoljavanja osnovnih razvojnih potreba i interesa. tj. koji se postupno pokazuje nedovoljnim u proučavanju čovjeka u kontekstu njegova djelovanja). Pedagog je od početka uključen u sve etape akcijskog istraživanja.(do 70-tih koristio se kvantitativni.u zajedničkoj raspravi. akcija u praksu. tj. audio-videosnimke i dr. tj. Ova metodologija obvezatno uključuje: . Pedagog pokretač akcijskog istraživanja . Na taj se način osposobljavaju za istraživanje i evaluiranje vlastite prakse. u potpuno prirodnim uvjetima.akcijsko istraživanje je istodobno i akcija (u smislu unapređivanja) i istraživanje (spoznavanje učinaka tih akcija.). Primjenjuje se tzv. Pedagog u istraživanju odgojne prakse . ima ulogu medijatora koji u otvorenoj komunikaciji s odgojiteljima potiče njihovu samorefleksiju. sumarnih tablica. . Temeljna značajka akcijskog istraživanja je zajedničko istraživanje odgojnoobrazovne prakse svih djelatnika u ustanovi i istraživača. promjena). tj.naknadna analitička refleksija o dokumentiranim snimkama i izvješće (pomoću detaljnog opisivanja u obliku analitičkih karata. Akcijsko istraživanje je put istodobnog proučavanja i mjenjanja pedagoške prakse.pažljivo snimanje onog što se događa i istodobno bilježenje. tj. klasični metodološki pristup. On je sudionik u akciji s odgojiteljima te je i vanjski promatrač interakcije odgojitelj-djeca. Ovdje se izravno ulazi u situacijsko polje događaja koje se želi istražiti u trenutku i u mjestu njihova odvijanja.

Odgojitelj je provodi da bi upoznao djecu s temom.frontalni rad sa svom djecom i dugotrajna priprema. No u početku istraživanja odgojitelji su preferirali dugotrajne pripreme i pozivali su svu djecu i nezainteresiranu. za alternativne aktivnosti djece. ciklički ih unositi i procjeniti učinke tih promjena. Promjene u organizaciji materijalnog konteksta – materijalni kontekst je organizacija uvjeta u kojima se odvija komunikacija o toj temi. partnerski odnos i kontinuiraniji komunikacijski proces. doručka ili kad bi u grupi bila oba odgojitelja pa je jedan s manjom grupom djece provodio aktivnost.Izgrađivenje refleksivnog praktičara temelji se na dobrovoljnosti i samomotiviranosti svih sudionika u akcijskom istraživanju. Od pedagoga se također zahtjeva samorefleksija vlastitog rada.sva djeca ne vide sliku-temu pa su nezadovoljna i sl. uočavati potrebe za unošenjem promjena. Promjene u prostornoj i vremenskoj organizaciji aktivnosti – u početku su odgojitelji organizirali aktivnosti kada je u grupi bilo najviše djece i rad su provodili sa svom djecom istodobno (frontalno što ne osigurava dobru vidljivost ni aktivnu uporabu govora). 115 . Pri kraju iztraživanja aktivnost se organizirala u vrijeme jutarnjeg okupljanja tj. te da bi pripremio prostor za izvođenje aktivnosti. Značajke aktualnog stanja u praksi su: . cilj i zadaci istraživanja. Na početku istraživanja odgojitelji nisu pridavali pozornost organizaciji materijalnog konteksta i to zbog frontalnog pristupa radu. To je suština akcijskog istraživanja. 3. Promjene nastale u pripremi za aktivnost – priprema za aktivnost potrebna je radi uvođenja djece u zajednički rad s odgojiteljem. Misliti na osobnu praksu i praksu drugih znači kritički preispitati i mijenjati odnose koji u njoj vladaju i na osnovi toga graditi kritičku teoriju prakse i praktičnu teoriju. tj. . U daljnjoj fazi istraživanja pokazalo se da je potrebno osigurati materijalni kontekst i da je najkompatibilniji s komunikacijom o slikovnici i o materijalu za likovne aktivnosti.dominira odgojitelj dok djeca pasivno primaju poruku. slikovnice). Manja grupa djece omogućuje ravnopravnost. (npr. Procjena aktualnog stanja u praksi. Cilj istraživanja je da se timskim radom s odgojiteljima analizira i utvrdi konkretno stanje u aktivnostima razgledavanja. . da bi na kraju istraživanja samo pokazali slikovnicu i djeca bi se sama zainteresirala jer je slikovnica prirodni motiv za okupljanje na aktivnost. 2. -Kvalitativna analiza snimaka aktivnostiPregled promjena nastalih u aktivnosti tijekom istraživanja: 1. tj. da kritički sagleda vlastite akcije i značenja koje oni imaju za druge. Ovakvi organizacijsku uvjeti su se pokazali optimalnima. a drugi je boravio na igralištu ili u dvorani s ostalom djecom.

Akcijsko istraživanje je temelj rada odgojitelja u vrednovanju i planiranju odgojno-obrazovne prakse. Najvažniji je cilj akcijskog istraživanja da sam odgojitelj postigne takav stupanj osobnog razvoja da se njegove želje i ciljevi u odnosu na odgojnoobrazovni proces postupno pretvaraju u praksu i da se on doista mijenja. prava i poticaj je za buduće smjernice u planiranju orjentacijskog plana odgojno-obrazovnog procesa. 116 . izostanak materijalnih poticaja za istodobne alternativne aktivnosti djece i aktivnost se provodila u vrijeme najvećeg broja djece u grupi. Stvaranje povoljnih uveta i primjena postupaka odgojitelja pozitivno se odražava na razvoj sposobnosti razumjevanja slike djece. a ne da to samo ostane teorija o akciji. da se želje u odnosu na odgojno-obrazovni proces doista i ostvaruju. zadovoljavanja djetetovih potreba. . pokazatelj uspješnosti ostvarenih zadataka.nedovoljnom usklađenosti neverbalnog s verbalnim ponašanjem odgojitelja zanemarivele su se nužne stanke da bi dijete primilo. povećala se dječja inicijativa za uspostavljanje razmjene informacija s odgojiteljem.frontalni način rada. dugotrajna organizacijska priprema za aktivnost. Tijekom istraživanja došlo je do promjena u radu odgojitelja. .-ZaključakNa početku istraživanja prevladavalo je: . npr. razumjelo i reagiralo na poruku.komunikacija o slici provodila se u nepovoljnoj klimi s čestim prekidima. interesa. promjenili su se uveti za odvijanje komunikacije i dr.

Učenje ovih vještina i razvijanje apriornog stava prema konfliktu kao nečemu dobrom ili lošem započinje već u najranijem djetinjstvu. razmatranje najrazličitijih mogućnosti rješavanja određenog sukoba. ponašanja i čuvstva. on je. iako pritajen. odnosno naučenih oblika ponašanja. To su istinsko slušanje. Nerazrješeni sukob na individualnom planu može dovesti do dugotrajne frustriranosti koja može varirati od osjećaja tjeskobe. očitovanje umjesto potiskivanja vlastitih osjećaja. za njihovo efikasnije rješavanje značajna je spoznaja i neposredno iskustvo da konflikt sam po sebi nije destruktivan i negativan. ponovo razbuktao. nelagode. kako bi se prvom prilikom. On može dovesti do boljeg sagledavanja problema i poticanja novih. on može dovesti do boljeg sagledavanja problema i poticanja novih uspješnijih rješenja. Te konflikte nazivamo konstruktivnim konfliktima. uspješnijih rješenja. Na interpersonalnom planu u pravilu dolazi do eskalacije sukoba. makar se radilo i o bezazlenom povodu. Sukob nije sam po sebi destruktivan i negativan. 117 . Uz poznavanje uzroka sukoba. Konstruktivno rješavanje konflikta predstavlja aktivan odnos prema problemu u kome će svaki sudionik voditi računa kako o svojim potrebama i željama tako i o potrebama i željama druge strane. Naime. Konflikt će se smanjiti ako se pažnja usmjeri na problem. zabrinutosti. do neurotskih i psihosomatskih poremećaja. jasno izražavanje želja i potreba. a ne na sudionike. Riječ je o vrlo čestoj univerzalnoj pojavi koja se očituje unutar samog čovjeka ili između dvoje ili više ljudi. Vještina konstruktivnog i nenasilnog rješavanja sukoba temelji se na usvajanju i međusobnom integriranju većeg broja specifičnih socijalnih vještina. stalno prisutan. Različiti načini sučeljavanja s konfliktnim situacijama predstavljaju poseban aspekt socijalnih vještina. preko gubitka samopouzdanja i samopoštovanja.44. vještina pregovaranja i dr.) ODGOJITELJ I RJEŠAVANJE SUKOBA? Sukob je pojam koji označava situaciju u kojoj postoje suprotna zbivanja i tendencije.

korak – Procjena ponašanja koja bi napravio . ako postoji smirivanje izraženih emocija i smanjivanje percipirane prijetnje. Nakon toga razgovora dobivamo jasan uvid u to koje postupke dijete koristi za rješavanje sukoba. 4. tako da djetetu kazuju što da radi. Ako te netko ili nešto naljuti. Kada dođe do više problematičnih situacija odgojitelj 118 . Poučavamo ga da kaže onome tko ga ugrožava.korak – Što želiš? . 3. te da preuzmu odgovornost za svoj udio u oblikovanju djetetova okruženja i razvoja. Dobro je pravila napisati na veliki list papira koji će služiti kao podsjetnik.saznajemo koja potreba nije zadovoljena. Sukobe s djecom u drigoj i trećoj godini života ne rješavamo pomoću lutke.pronalazimo izbor.korak – Što bi ti s tim radio? .). prije nego što počneš govoriti. svoj izbor. Prvo razgovaramo samo s djetetom koje osjeća problem i poučavamo ga kako će samo zadovoljiti potrebe.saznajemo želju. te što i kako želi važno je da i mi komuniciramo jasno govoreći djeci. Lutka vodič se može koristiti i za rješavanje sukoba. valja ponuditi svoje ideje. Što više odrasli potiču djecu na korištenje tih vještina i rješavanje vlastitih problema to će djeca biti češće u prilici ovladati vještinama potrebnima za kreativno rješavanje sukoba. Takav pristup uči dijete da naš život ovisi o nama samima i o tome što ćemo činiti. Da bi smanjili broj konfliktnih situacija među djecom u skupini. 5. a ne što da ne radi. odnosno kojim ga oblicima ponašanja trebamo poučiti. a da ne ovisi o drugima i o situaciji. Osnovni koraci za rješavanje sukoba: 1. Stoga je važno da to prihvate i odgojitelji i roditelji. što ne prihvaća. Odrasla osoba vodi dijete zadovaljavanju potreba tako da ono samo rješava problem. 2. Dok dijete poučavamo takvoj komunikaciji. te ako djeca znaju kako treba rješavati sukob ili ako imaju nekoga tko će im u tome pomoći.korak – Što se dogodilo? . Pravila trebaju biti postavljena na pozitivan način.korak – Kažemo svoju ideju uz pristanak djeteta. u kojoj ono jasno kaže što ga smeta. a ne kritika i natjecanje. Pričekaj dok jedno dijete dovrši što govori.saznajemo u čemu je problem. poželjno je da odgojitelj zajedno s djecom postavi pravila povašanja (npr.samovrednovanje izbora: 6. ako su djeca bila prijatelji prije sukoba. a ako dijete ne uspije pronaći izbor. Pitanjima ga potiče da samo smisli što činiti. To je lutka pomoću koje odrasli i djeca mogu upoznati tjelesne i psihološke potrebe koje imaju. reci to otvoreno.Djeca nauče i koriste ove vještine kad su norme u njihovom okruženju pohvala i suradnja. ali tražiti djetetov pristanak. Sukob će se smanjiti ako se pažnja usmjeri na problem. Grupna se pravila uvijek trebaju odnositi na konkretna ponašanja. a ne na sudionike. saznati kako ih zadovoljavaju.korak – Što si napravio? Što bi napravio? . te što će se dogoditi ako ih ne zadovolje ili ako ih zadovolje ugrožavajući drugu osobu.

) SUVREMENA KONCEPCIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ODGOJITELJA? Početkom pedagoške godine odgojitelj izrađuje individualan plan stručnog usavršavanja. uvažavanje drugoga umjesto doživljavanja sebe kao jedinog pažnje vrijednog subjekta. zatvorenih i kompetitivnih do kolegijalnih. te stručna kompetentnost njegovih djelatnika. Odgojitelji trebaju osposobiti djecu da sukobe rješavaju sami. od onih vezanih uz odnose među pojedincima i grupama u neposrednoj okolini djeteta. Prepoznaje se po razini aktiviteta djelatnika svakog pojedinog vrtića. Ti odnosi kreću se u rasponu od tradicionalnih. društvenoj i nacionalnoj razini. te na primjenu i razmjenu znanja i vještina koje svaki odgojitelj ima i koje u svojem radu koristi. nenasilno! 45. Djeca trebaju usvojiti predpostavke. vremenu koje provode zajedno i otvorenosti koju iskazuju jedni prema drugima. cjelokupna kvaliteta rada u dječjem vrtiću. Stručno usavršavanje odgojitelja djece predškolske dobi profesionalna je obaveza i interes ne samo njih samih nego i stručnih suradnika koji rade u vrtićima. otvorenih i suradničkih odnosa. Odgojitelji trebaju djeci pružiti pomoć pri rješavanju konflikta. tako da se novi naraštaji tijekom primarne socijalizacije uče suradnji umjesto natjecanju. Odgojitelji trebaju u odgoj djece uvesti obrazovanje za nenasilno rješavanje sukoba. skupiti svu djecu na tepih i riješiti jedan problem s djetetom pred svima. sreći s drugima umjesto sreći na račun drugih. načinu na koji komuniciraju. odnosno u svakodnevnim situacijama u obitelji i vrtiću. Oni umnogome utječu na efikasnost različitih oblika stručnog usavršavanja odgojitelja. dok se njegova uporaba u cjelini odvija u dječjem vrtiću tijekom odgojiteljeve interakcije s djecom i njihovim roditeljima. Važan čimbenik odgojiteljeva stručnog usavršavanja je vrtićki kontekst koji čine opće vrtićko ozračje. Odgojitelj je obvezan permanentno se stručno usavršavati sukladno zakonu i aktu koje donosi ministar prosvjete i sporta. onih koji njima upravljaju i onih koji njihov rad unapređuju na znanstvenoj. upoznavanje ljudskih prava i sloboda. te njegovom suradnjom s drugim odgojiteljima. da se u sukob uđe i iz njega izađe bez korištenja sile. Vizija stručnih suradnika i ravnatelja dječjeg vrtića o tome koje promjene treba unijeti u postojeće stanje radi podizanja kvalitete rada s djecom i roditeljima. Nenasilno rješavanje sukoba segment je šireg pristupa socijalizaciji djeteta koa prosocijalne osobe.treba zamrznuti trenutak. Obnavljanje već stečenih i stjecanje novih znanja u najvećoj se mjeri odvija u okviru odgojiteljeva radnog vremena i u prostorijama dječjeg vrtića. pa do međunarodnog razumijevanja i suradnje. običajima koje imaju. po "dopuštenim" i "zabranjenim" i omiljenim temama. Ono obuhvaća širok raspon sadržaja. Opće vrtićko ozračje čine odnosi koji u njemu vladaju. također može biti manje ili više neovisan čimbenik procesa stručnog usavršavanja. Povezanost općeg vrtićkog ozračja i sadržaja i načina 119 .

roditeljima i drugim odgojiteljima. participativnim i anticipativnim metodama rada. Supervizija predstavlja profesionalni dijalog između stručnog suradnika i jednog ili više odgojitelja. Također postoji i dio poželjnih znanja i vještina za koje odgojitelj ne zna da postoje i da ih je korisno usvojiti. U raznim oblicima stručnog usavršavanja odgojitelja koriste se različite strategije rada temeljene na suradničkim. te učenja kroz vlastito djelovanje i jačanja kompetencija. grupni rad i dr. Proces osvješćivanja odgojiteljevih profesionalnih kapaciteta odvija se u njegovoj interakciji s djecom. Potrebno je voditi računa o ravnoteži između poučavajućih. Uspjeh supervizije kao oblika stručnog usavršavanja ovisi o: . Vrtićki kontekst uvjetuje efikasnost stručnog usavršavanja. kako bi se oni osposobili za primjenu istih metoda u radu s djecom i roditeljima. Iako se radi o odraslima. Njezina je funkcija: poučavanje.osobnoj i stručnoj kompetentnosti supervizora u odnosu na područje rada koje se supervizira. Komunikacija odgojitelja s drugim odgojiteljima i stručnim suradnicima omogućava sagledavanje opsega mogućih znanja i vještina. a da nije svjestan koja znanja i vještine pritom koristi. Taj oblik odgojiteljevog usavršavanja efikasan je u vrtićima u kojima i inače postoji spremnost za razmjenu iskustva i znanja. Tijekom rada s djecom odgojitelj može dobiti odgovore na pitanja o svojim znanjima. Od stručnjaka u predškolskom odgoju očekuje se cjeloživotno obrazovanje. ali i odgovarajući oblici stručnog usavršavanja utječu na prirodu i dinamiku odnosa među odgojiteljima i vrtićkim djelatnicima u cjelini. a prilično je neefikasan u vrtićima 120 . vođena fantazija i sl.spremnosti superviziranog na otvorenu raspravu o svojem radu i o problemima na koje u radu nailazi. Odgojitelji se mogu stručno usavršavati u vrtiću kroz radionice. .) ima istaknuto mjesto jer uz druge strategije (rad u parovima. stručne sastanke. potpora i nadzor. te tijekom njegovog individualnog i grupnog stručnog usavršavanja. Svaki odgojitelj u svom radu može prepoznati što je to što on zna raditi i što je to što ne zna. podupirućih i nadzornih funkcija supervizije. Radionice i supervizije su najpogodniji oblici stručnog usavršavanja odgojitelja u svrhu osvješćivanja stavova i ponašanja. te daje odgovor na pitanje o tome što još odgojitelj treba naučiti. iskustva. .) pomaže osvješćivanju vlastitih postupaka u radu s djecom i u komunikaciji s drugima. igra (suradnička. znanja i vještine) treba sagledavati kao dinamičnu kategoriju. odgojiteljska vijeća i supervizije. Odgojiteljevu profesionalnu kompetentnost (koju sačinjavaju njegova osobnost. no postoje i dijelovi njegove profesionalne uloge koje obavlja dobro. interaktivnim.stručnog usavršavanja je dvosmjeran.međusobnoj spremnosti na suradnju supervizora i superviziranog. igra uloga.

kulturološka obilježja okruženja). U kontekstu dječjeg vrtića očekuje se da različiti sadržaji i oblici stručnog usavršavanja odgojitelja rezultiraju pozitivnim promjenama u odnosu na opće vrtićko ozračje. proces pružanja i dobivanja potpore. reguliranog i kontroliranog procesa bez vizije poželjnog i/ili željenog stanja. formalni. Stručno usavršavanje nema obilježja osmošljenog. ili iz posebnosti organizacije rada i materijalnih uvjeta rada. te razmjenu iskustva.u kojima su stručni suradnici ili odnosi među odgojiteljima tradicionalni. te bez stalne spremnosti za uočavanje promjena u kontekstu u kojem se rad odvija. kvalitetu rada i odgojiteljevu percepciju osobne spremnosti za rad i radne učinkovitosti. socijalna. Zahtjevi za pojedinim temama stručnog usavršavanja mogu proizlaziti iz: posebnosti općeg društvenog konteksta (opća društvena. Radionica je oblik iskustvenog učenja u grupi koja polazi od okolnog doživljaja. Sve će to pridonjeti povoljnom cjelovitom razvoju djeteta i kvaliteti njegova života (osnovna uloga predškolskog odgoja). obilježja dobi djece s kojom se radi. posebnost obiteljskog konteksta).zatvoreni i kompetitivni. obilježja manjeg broja djece u skupini ili pojedinog djeteta (razvojna posebnost. Percepcija i očekivanja od grupe razlikuju se od pojedinca do pojedinca i zato je važno na početku jasno reći ciljeve rada grupe kako bi se uklonili mogući nesporazumi. tradicijska. a njezina je funkcija omogućiti sudionicima: proces iskustvenog učenja. 121 . Poznavanje bitnih i specifičnih obilježja rada s djecom i roditeljima na razini pojedine skupine ili cijelog vrtića mogu i sami po sebi biti dovoljan kriterij za izbor područja i sadržaja odgojiteljskog stručnog usavršavanja. ekonomska.

tužakanje. Ona se često naziva i neprijateljskom (npr. Često je prisutna u dječjem životu kad dijete traži pažnju. Uloga odgojitelja u radu s djecom i roditeljima nezamjenjiva je. . . griženje. kojim 122 . radi pribavljanja nečega). instrumentalna (udaranje. Agresija može biti verbalna (zadirkivanje. otimanje autića drugom djetetu. prijetnja. Agresija se može odrediti kao svaka reakcija (fizička ili verbalna) izvedena s namjerom da se nekome nanese šteta ili povreda bilo koje vrste (tjelesne ili emocionalne) bez obzira je li namjera do kraja ostvarena. Ta definicija uvijek sadrži društvenu procjenu motiva pojedinca i ocjenu prikladnosti postupaka konkretnoj situaciji. tužakanje). odnosno neposredno uzrokovana izvanjskom uznemirujućom situacijom. i sl. vrijeđanje) od fizičke (udaranje. ili neprijateljska (agresija namjenjena nanošenju boli ili štete). povlačenje za kosu. Upravo zato je neobično važno da se ona pravodobno prepozna i da reakcija na nju bude promišljena i adekvatna. tučnjava.). U dobi od četiri godine osobna agresivnost se već stabilizirala kao osobina ličnosti. Ta djeca najčešće takvim svojim ponašanjem dobivaju pozornost odraslih ili neku prednost i povlasticu. psovanje.Agresija može biti namjerna (neprijateljska). premlaćivanje). čupanje.) ODGOJITELJ I AGRESIVNO DIJETE? Agresija je društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom nanošenja štete osobi ili imovini. nazivanje pogrdnim imenima.46. tjelesna tj. Uobičajeno je razlikovati verbalnu agresiju (vikanje. Radi se o otvorenom neprijateljskom ponašanju. Pri tome je agresivnost dječaka učestalija i stabilnija. Agresivnost se pojavljuje vrlo rano u razvoju djeteta i može se uočiti već u dobi od dvanaest mjeseci. U dobi od dvije godine počinju se uočavati razlike u razini agresivnosti između dječaka i djevojčica.

Tim postupkom djeca uče da u problemskim situacijama prvo domisle i provjere različite strategije rješavanja problema i da ga zatim rješavaju po unaprijed načinjenom planu. i to pomoću izravnog oponašanja nasilnog ponašanja.Pasivana agresivnost (odbija hranu. Za kontroliranje dječje agresivnosti odgojitelji i drugi stručnjaci upotrebljavaju različite metode. poput prijetnji i naredbi. U obitelji agresivne djece vladaju odnosi prisile. . * Odgojitelj smanjuje agresiju i usmjeravanjem na kognitivne procese koji su u agresivne djece vjerojatno drugačiji od onih u neagresivne djece.Autoagresija ili samopovrijeđivanje.Potisnuta agresivnost se okreće prema unutra (progutan odgovor. * Odgojitelj podučava djecu tehnikama rješavanja preblema. tuga. progutana uvreda ili psovka). Dosljedno primjenjuju kazne. Spolne razlike u agresivnosti objašnjavaju se činjenicom da dječaci za takva ponašanja očekuju manje neodobravanja te da ih ne brinu moguće pokude. . 123 . čije su najuobičajnije forme u predškolskoj dobi: griženje noktiju. koje održava djetetove neugodne i intenzivne osjećaje (strah. ljutitost). socijalni i kognitivni uzroci. pozitivnima te uče verbalno poticati dječje prosocijalno ponašanje. radost. ona se često tumači biološkim činjenicama. Odgojitelj podučava djecu promatranju stvari s gledišta drugog djeteta i uživljavanju u njegove emocionalne reakcije. Na agresiju djeluju i socijalni faktori među kojima se najčešće spominju principi socijalnog učenja i to potkrepljivanje. Budući da je tijekom životnog vijeka agresija vrlo stabilna osobina. Radi se o nesvjesnom destruktivnom ponašanju. što znači da članovi obitelji upravljaju jedni drugima pomoću različitih oblika agresivnog ponašanja. Gledanje nasilja na televiziji također povećava vjerojatnost dječjih agresivnih postupaka.Nenamjerna agresija uzrokovana je unutrašnjom napetošću. čupanje kose i lupanje glavom o podlogu ili zid. onda kada je nužno održati disciplinu. * Oni zamjenjuju negativne izjave. s "teškim" temperamentom u djetinjstvu i s evolucijskim procesima koji su na djelu u odnosima dominacije.dijete nastoji ostvariti neku dobit za sebe na štetu druge osobe. Takva djeca teško tumače socijalne znakove i često pripisuju neprijateljske namjere drugoj djeci. Kao uzroci agresije u literaturi se navode biološki. . Čini se da agresivna djeca imaju stanovite teškoće u kognitivnom području. Tako se agresivnost povezuje s razinom hormona testosterona u krvi. također je jedno od agresivnih ponašanja. koje ne uključuju tjelesno nasilje. umjesto prema vanjskom očitovanju kroz ponašanje. Jak strah od kazne. . spavanje). predmeta ili životinje. Time se ljutnja postepeno zamjenjuje empatijom što dovodi do smanjenja ili sprečavanja agresije. primjerice u moralnom rasuđivanju i empatiji. kazna i učenje opažanjem.

odgojitelj). -ODGOJITELJ I AGRESIVNOSTPred odgajateljem koji se suočava s agresivnim djetetom nalazi se niz izazova. Povrijeđenih je osjećaja i često difuznog doživljavanja samog sebe. Agresivan čin razumijeva destruktivno ponašanje. Ukoliko su djeca manja nudi im izbor jer raspolažu manjim brojem ponašanja u svom ponašajnom sustavu. radi smanjenja mogućnosti pojave agresivnog ponašanja dobro je slijediti uobičajene komunikacijske standarde u radu s predškolskom djecom. da kroz svakodnevne situacije razvija djetetovu pozitivnu sliku o sebi. baš kao i sa svom drugom. da omogućava djetetu aktivnosti koje utječu na senzoričku integraciju. sustavnu izgradnju profesionalnog pouzdanja. Potiče djecu na izrađivanje plana izlaska iz situacije rješavanje problema. te da potiče unutrašnji govor djeteta jer je on važan u regulaciji vlastitog ponašanja djeteta. Zato je važno da odgojitelj: nudi agresivnoj djeci ekspresivne materijale koji pružaju psihološko rasterečenje. usvajanje vještina djelotvorne komunikacije s djecom. Zajedno s djecom utvrđuje činjenice (tko je što učinio) i kako su se osjećali (ugroženi. U radu s agresivnom djecom. nasigurnosti i tjeskobe. nasilno i destruktivno ima duboke osjećaje ljutnje. odgojitelj poštuje polazišta. Odgojitelj daje mogućnost svim sudionicima situacije iskazivanje svojeg viđenja. Važno je imati na umu da suočavanje s agresijom i nasiljem može dovesti do toga da se i iskusni sturčnjak osjeti bespomoćnim i nevještim. 124 . nego čeka da ih sama predlože. kao i vještinu samokontrole. fizički zaustavlja agresivno ponašanje (samo ako pri tome u potpunosti vlada svojim emocijama i tijelom).U preventivne svrhe. boji se da će ostati bez energije koju je sakupilo za destruktivno ponašanje. nema želju izraziti što osjeća. a odgovarajući odgojni postupci su složeni i zahtjevaju stalno i sustavno stjecanje novih spoznaja iz ovog područja. Djeci ne nudi rješanja. U situacijama kada agresivno ponašanje već traje odgojitelj djeluje prema njegovom što bržem zbrinjavanju: provodi poseban ritual unaprijed dogovoren s djecom kako bi privukao dječju pozornost tijekom agresivnog ponašanja (npr. počinitelji. promatrači. jer ako to učini. glasno pljeskanje rukama). te kroz neko vrijeme prati djecu kako to rade. razgovara s djecom nakon što je ponašanje zaustavljeno (u većoj ili manjoj grupi djece ili individualno). Dijete koje se ponaša neprijateljski. spoznaje i opredjeljenja humanističke-razvojne koncepcije i na taj način pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. odbačenosti. O onim razimana samog sebe koje poznaje nema dobro mišljenje.

Istodobno se tako pokazuju djeci da agresivni modeli ponašanja nisu prihvatljivi i poželjni (djeca u pravilu. slijede odgojiteljovo ponašanje kao model. a tako i nad situacijom. jer se tako prekida lanac ugrožavanja i štete koju takvo ponašanje nosi sa sobom. Da bi se dijete naučilo nenasilno. Djeca postoje agresivna kada ne raspolažu s konstruktivnim načinima iskaznivanja ljutnje. već dobrobit osobama prema kojima je usmjereno. -Načela stručnog postupanja s djecom koja iskazuju agresivno ponašanjeIskustva u radu s agresivnom djecom sažeta su u tri temeljna načela koja je dobro imati na umu u neposrednom radu: -Uvijek treba reagirati na agresivna ponašanja kod djece. Pri tome je važno na vrijeme prepoznati znakove razvoja agresije. bez obzira je li ta namjera do kraja ostvarena. a netko pobijediti. straha ili osujećenosti. Dakle. rješavati konfliktne situacije neophodna mu je pomoć. -Svi postupci i metode trebaju biti nezastrašujući za dijete i imati jasnu strukturu i pravilo. Za to su najdjelotvornije igre i aktivnosti koje se odnose na: 125 . To ne znači da odgojitelj treba rješavati teškoće umjesto njega. ali bez ograničavanja drugih u ostvarivanju svojih potreba.Agresija nije osjećaj. Programi učenja socijalnih vještina najčešće su namjenjeni učenju prosocijalnog ponašanja. kao temeljnog koraka u smanjivanju i spriječavanju agresivnosti. već očitovanje osjećaja. Važno je shvatiti da u konfliktu ne mora nužno netko bit poražen. odnosno pojačava i započinje agresivni stil komunikacije s djetetom kojim se samo utvrđuje ovaj nepoželjan oblik ponašanja. Prosocijalno ponašanje se može odrediti kao svaka reakcija izvedena s namjerom da se učini dobrobit nekoj drugoj osobi. te pomogućnosti djelovati preventivno kako u odojnoj skupini. tako i s pojedinim djetetom. -Važno je zadržati kontrolu nad samim sobom. radi se o ponašanju koje ne donosi izravnu korist pojedincu koji ga očituje. Naime. -U slučaju gubitka kontrole i odgojiteljeva agresivnog odgovora na djetetovo ponašanje. agresivno ponašanje je najčešće i pokazatelj gubitka kontrole kod djeteta. odnosa prema agresivnom ponašanju vršnjaka). Posebenu pozornost treba posvetiti upoznavanju i kontroli osjećaja. već usmjeravati dijete i dopustiti mu da samo riješi problem. Kroz ovladavanje socijalnim vještinama dijete se uči zadovoljiti svoje potrebe. krug agresivnosti se nastavlja. te je važno da odrasli zadrže kontrolu i mir. Upravo je prosocijalno ponašanje to koje se nastoji razviti kod djece već u najranijoj dobi i njegov razvoj jedan je od ciljeva odgoja za humane vrednote.

može biti samo privremena djetetova reakcija. Nije nam cilj svako dijete izvući iz povučenosti.učenje pozitivnih načina iskazivanja osjećaja.učenje samokontrole.osjetljivost na kritike i neuspjehe.. Njegova početna povučenost postupno će se preobratiti u znatiželju. a može odražavati i trajno djetetovo obilježje. kao trajan i pasivan način reagiranja.kontroliranost u ponašanju.zaokupljenost analiziranjem samoga sebe. Introvertiranost se očituje kao: . Genetski uvjetovana (naslijeđena) povučenost – koja je dio nečijeg temperamenta. darovita) imaju potrebu za 126 . Postoje dva tipa povučenosti: 1. Svako dijete predškolske dobi može se tako ponašati u razdoblju prilagodbe. aktivnost. . koji nije koristan za djetetov razvoj. 2. ispitivanje. te se na nju ne treba i ne može utjecati. Neka djeca međutim zadržavaju povučenost prema svijetu i drugima. . dakle. . Potiče ili nagrađuje poslušnost i neiskazivanje osobnih želja i potreba). .) ODGOJITELJ I POVUČENO DIJETE? Povučenost (introventiranost) je psihološki pojam koji označava sklonost pojedinca da se povlači u sebe i izbjegava socijalne kontakte.prepozvanje osjećaja (verbaliziranje od strane odgojitelja. isprobavanje. . Stečena (naučena) povučenost – koja je rezultat okolnih odgojnih utjecaja (u obitelji se npr. 47. Neka djeca (npr. . . Povlačenje. važna je iskrenost i adekvatnost).suzdržanost u iskaznivanju emocija. može biti često ponašanje. .

za ljubavlju. Takvo. "ne".zna sjediti osamljeno i "buljiti" u prazno. . . ali zato sluša.uključivanje povučenog djeteta u igrama u kojima sudjeluje manji broj djece. blijedim osmjehom se može i ljutiti i iskaznivati veliku radost). tada odgovara kratko sa "da". pa se i tada dogodi da ne reagira na tuđi poziv za kontaktom.traži malo za sebe u smislu zadovoljavanja vlastitih potreba.kontrolira izražavanje osjećaja.ne stjeće sliku o sebi kao o osobi koja uspješno kontaktira s drugima. . -Odnos odgojitelja prema povučenom djetetuKroz interakciju s djetetom: . "ne znam". . ili uopće ne odgovara. samostalnost i razvoj osjećaja uspješnosti. .povremenim usamljivanjem i to im valja omogućiti bez straha od razvijanja "nesocijalnosti".promatra. . . . .ne koristi tipične vrtićke poticaje za osobni rast i razvoj. prihvaća dijete uz tolerantan stav.ne uključuje u socijalnu igru i kontakte s drugima.vrlo pažljiv pristup. uvođenje fantazija (ako je dijete starije dobi).čini se kao da nema prijatelja.provođenje opuštajućih aktivnosti.daje fizičke izraze ljubavi. . . . . . besciljno lutati ili biti na mjestu udaljenom od drugih. odabire mirnu i sigurnu aktinost. povučeno dijete u dječjoj skupini se: . .ne može zadovoljiti svoju potrebu za pripadanjem i prihvaćenosti. te provođenje igara koje potiću razvoj pojma o sebi. . koja ne zahtjeva kontak s drugima.usporeno je u večini društvenih kontakata.kada se igra.nema priliku stjecati socijalna iskustva i učiti iz zajedničkih akcija. ali i potiće nezavisnost. Dijete kojemu je povučeno ponašanje postalo uobičajen odgovor na zbivanja u dječjem vrtiću: . reducira iskaze ili prikriva stvarni osjećaj (npr.neugodno se osjeća kada glasno mora nešto izreći. relaksirajući dijete. za zabavom i moći.čeka da drugi započne kontakt. . odgojitelj govori vrlo malo.ne može provjeriti vlastite pretpostavke o svijetu i ljudima.ne uči rješavati socijalne probleme niti sukobe. 127 .

u zajedničkim aktivnostima potiče djetetov govor. nego s radošću dopušta da ga dijete samo odbaci. Pušta dijete da to učini svojim ritmom i načinom. Kroz komunikaciju s drugom djecom i pred njima: .organizira prostor tako da je u njemu uvijek moguća barem jedna usamljena aktivnost. 128 . npr. .izabire priče.roditeljima djeteta predlaže da prvih dana svoje dijete dovode u vrijeme kada je u skupini najmanje djece. služi mu kao dodatak "štap" i taj odnos ne napušta on.diskretno nagrađuje dijete za svaki i najmanji pokušaj komunikacije s drugima (smiješkom. ne samo s povučenim djetetom nego i prema drugima (dijete prati kakav je ne samo prema njemu. sredstva i meterijale: . tako s nekim nešto radimo.Kroz organizaciju prostora i aktivnosti: . slikovnice i doživljaje s usamljenim likovima koji na kraju nađu put k drugima.pronalazi način da dijete samo. . ili uz njegovu pomoć. . ako ne učini ili ne kaže to odmah. on nam može pomoći.kada dijete ne može samo. . . . pregleda i dobro upozna sve što je u sobi kako bi pronašao elemente koji su mu od prije poznati (to bi mogao biti most za kontakt s drugima). . . . dođi se upoznati s Filipom".održava raspored namještaja i predmeta kao na početku. nego i prema drugima).ne radi ništa umjesto njega i ne govori umjesto njega drugoj djeci ili odraslima. Kroz poželjne odgojiteljeve poruke i poticaje: .trudi se biti i sam društven i vedar u kontaktu. . nego svako dijete predstavlja njemu "Ivane.nastoji u skupini uvijek imati nešto čega je mnogo (dovoljno za svu djecu) ili nešto posebno privlačno što pobuđuje zanimanje koje nadilazi rezerviranost. Kroz predmete. ali ne dovodi povučeno dijete u situaciju da govori prvo ili zadnje.dijete koje je prvi put u skupini ne predstavlja drugoj djeci "Djeco ovo je Filip". tihom pohvalom). treba mu dati priliku da to učini ili kaže kada ono bude spremno.bojažljivom djetetu nudi materijale u igri s kojima nije moguće napraviti grešku (i to po potrebi i naglašava).govori djetetu o prednostima suradnje i zajedničke igre.

ali ne neprijateljski.. 2. pogotovo s mlađima od njega. razumijevanja poruka drugih. sugovornici trebaju imati veliko poštovanje jedni prema drugima kao osobi. Da bi se ovo dijete uklopilo u skupinu vršnjaka i slobodno komuniciralo sa svojom okolinom. te vještine prenošenja svojih ideja i osjećaja drugima. To je jedna od onih velikih vrijednosti koje djetetu dajemo za cijeli život. Posebno komunikacija s djecom. Odgojitelj mora imati tzv. Uzajamnost – Svi uključeni u komunikaciju imaju jednak udio u njoj i svi su u njoj ravnopravni. a jedna od osnovnih značajki komuniciranja u prostoru socijalnih interakcija jest njegova spontanost. stoga ga je teško kontrolirati i mjeriti. roditeljima i ostalima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. Međusobno povjerenje – Čak i onda kada se ne slažu. koje mora posjedovati u svome radu je i komunikacija. Komunikacija je zbivanje dvosmjernog tipa. 48. Kroz njih će naučiti boriti se za sebe i svoje potrebe. mora ovladati socijalnim vještinama. komunikacijska umijeća koja su vrlo značajna u njegovu cjelovitom i profesionalnom radu. Odgojitelj je svojim komuniciranjem model za komunikaciju djece. kao i odgojitelj s njima.omogućuje mu druženje i igru s djecom različite dobi. Izraz je velikog 129 . Dijete ili roditelj može s lakoćom razgovarati s odgojiteljem. Najznačajnije komunikacijske komponente i umijeća. roditeljima i ostalima. koje poboljšavaju komunikaciju odgojitelja s djecom. ponašati se čvrsto. promatranja. Jedna od osnovnih i značajnih osobina odgojitelja. a uključuje nastojanje razumijevanja misli i osjećaja druge osobe i odgovor na djelotvoran način.) KOMUNIKACIJSKA UMIJEĆA ODGOJITELJA? Komunikacijski je proces utemeljen na otvorenosti ljudi za komuniciranje. ne ugrožavajući drugoga. cijeniti svoje sposobnosti. su: 1. Za uspješnu vještinu komuniciranja treba dakle posjedovati vještine slušanja. odlučno.

4. To se odražava u govoru tijela. posebno nakon prvog slušanja. Uče komunicirati s obitelji i širom okolinom. Pitanja odraslog mogu biti zatvorenog 130 . 3. dječji razvoj sposobnosti komuniciranja može biti usporen. nedruželjubivost. te da se počne odvajati od bolnih sjećanja i okretati se prema budučnosti. Aktivno slušanje – To je tehnika prihvaćanja u kojoj se ne samo sluša nego aktivno sluša. Neophodna je moralna podrška i prijateljstvo skupine djece s kojom dijete boravi. Izravnost i sažetost – Odrasli trebaju govoriti jasno koristeći "ja" poruke. 5. 9. 7. Pažljivo slušanje – Kada netko govori slušatelj treba pažljivo slušati sugovornika do kraja. Malo dijete usmjereno je na obitelj i ljude koji o njemu brinu. stoga je treba stalno prakticirati. Raznovrsnost – Za uspješnu komunikaciju potrebno je upotrijebiti verbalne. Zbog raznih trauma. tj. U komunikaciji odgojitelja i djece. Otvorenost – Svi uključeni u komunikaciju trebaju pokušati vidjeti stvari iz sugovornikove perspektive. uživiti se. U komunikaciji s djecom važno je moći biti dobar slušatelj – biti pun razumijevanja. Razvojem. Većina komunikacije je neverbalna komunikacija. Prednost – Da bi se postiglo zajedničko razumijevanje u komunikaciju je potrebno uložiti vrijeme i trud (postavljati pitanja. Djeca relativno brzo ulaze u mrežu odnosa sa ljudima različite starosti. To znači da kažu ono što misle bez okrivljavanja i optuživanja drugih. suosjećaja. moći podnijeti jake osjećaje druge osobe. te mogućnost da nekome kaže kako se osjeća. Razumijevanje – Međusobno razumijevanje je moguće čak i onda kada nam se riječi i izrazi ne čine jasnima. Pravo razumijevanje postiže se onda kada odgojitelj odgovara na stvarno značenje dječjih riječi. izraz lica. Ne pretpostavljati unaprijed – U komunikaciji lako i često može doći do nerazumijevanja. što znači da se dekodiraju i provjeravaju informacije dobivene od djeteta tako da mu se šalje poruka o tome kako smo je čuli i razumjeli. 10. Bitno je da se dijete koje je doživjelo stresne događaje pomiri sa vlastitim iskustvima. pogled. pa njegov razvoj biva ovisan o pažnji i skrbi koju dobiva. Zajednički razgovori djece i odgojitelja moraju biti opuštajući za dijete. jer mu oni mogu također pružiti pomoć i utjehu. djetetu se proširuje i sposobnost izražavanja misli i osjećaja. da je sve potpuno shvatio. pa je moguć niz anomalija i ponašanja – povlačenje u osamu. raspored sjedenja. objašnjavati). šale i smijeh. jer dijete ima potrebu za odraslom osobom koja će mu davati podršku i savjete. pismene. 6. grafičke i taktilne oblike komunikacije. 8. odgojitelj treba paziti na ton glasa. tako da je bitno da je komunikacija onog tko komunicira s djetetom ohrabljujuća za dijete. napadi bijesa. Komunikacija može biti vrijedna za dijete koje je doživjelo stresne događaje ukoliko ima moralnu podršku. Dobar sugovornik nikad neće misliti. a ne na djetetovo nespretno izražavanje. osobu kojoj se može povjeriti i koja mu može pomoći. auditivne. čak onemogućen. prihvaćati. ne kritizirati.nepoštovanja kada odrasli razgovaraju o djetetu pred njim kao da nije prisutan.

ne nameću poželjne odgovore. konstatacije i potrebe. Osim što odgojitelj postavlja pitanja djetetu. o supostajanju žive i nežive prirode. koja štiti svoja prava i prava drugoga.tipa. PODRUČJE JA – afirmacija pojedinca 131 . o pravdi. pitanja zatvorenog tipa nužna su za saznavanje činjenica o nečemu. potiće. Tek tada je komunikacija dvosmjerna. Zadaci: 1. Pitanja treba postavljati jedno po jedno s dovoljnom stankom da se dijete ne bi zbunilo. činjenicu da ih nastojimo razumijeti. ali s druge strane ista pitanja omogućuju saznavanje bitnih podataka koji nas zanimaju. pitanja. razgovor o osjećajima. U svakom trenutku odgojitelj mora čuti dječje izjave. Podržavanje i izgrađivanje pozitivnih osobina osoba. Četiri razine: (aspekti) – sva četiri područja međusobno su povezana i uvjetuju se 1. 49. Otvorena pitanja omogućuju izražavanje vlastitih ideja. o miru. onda kada odgajatelj vidi i čuje dijete. o jednakosti svih ljudi.) PRAVA DJETETA? Cilj: izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava. pa ih je poželjno kombinirati sa pitanjima otvorenog tipa. te se kao odgovorni građanin zalaže za demokratsko društvo temeljeno na jednakosti. informira i odgovara na dječja pitanja. 3. bori se protiv bilo kojeg oblika nasilja i zalaže se za mirno rješavanje sukoba. 2. onda kada ga ohrabljuje. Razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svakog živog bića. S druge strane. pravednosti. Razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina. Usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti. o živoj i neživoj prirodi. jer nameću očekivane odgovore. o međuovisnosti svega i svih na Zemlji. Stjecanje osnovnih znanja o sebi i drugima (njihovim sličnostima i razlikama). a nisu ni poticajna. pravdi i slobodi. Ona pokazuju zainteresiranost i brigu za dijete. 4. 5. on treba potaknuti dijete da i ono postavlja pitanja. Usmjerena pitanja nameću odgovore i treba ih izbjegavati. koja treba izbjegavati jer su odgovori kratki i nepoticajni za daljnje komuniciranje.

te između osoblja i roditelja. PODRUČJE JA I DRUGI – • upoznavanje i osvještavanje osobina drugih. • upoznavanje i osvještavanje sebe u odnosu na druge. 2. • upoznavanje i osvještavanje sebe kao pripadnika različite skupine. • uspostavljanje odnosa s drugima. emocionalne i druge potrebe.• upoznavanje i osvještavanje sebe kao osobe. 132 . • mirno rješavanje sukoba. • upoznavanje i osvještavanje sličnosti i razlika među ljudima. • upoznavanje. 3. • upoznavanje i razlikovanje ljudskih i dječjih prava. • zajednica koja svojim članovima osigurava određena PRAVA. • spoznaja o međusobnoj povezanosti svega na svijetu. različite životne uloge. te drugog osoblja u ustanovi. 2. • shvaćanje međuovisnosti svih živih bića • njegovati nadu. te razvoja pojedinca i cjelokupne zajednice. razvijanja stavova i poticanja socijalno prihvatljivog ponašanja. shvaćanje i prihvaćanje PRAVILA zajedničkog života. ali zahtijeva i ODGOVORNOST za vlastite postupke. socijalne. Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja provodi se na tri razine: 1. PODRUČJE MI – pripadnost zajednici • osvještavanje mira kao pretpostavke života i sklada zajednice. razina – SVAKODNEVNE ŽIVOTNE SITUACIJE – tijekom svakodnevnih situacija dijete zadovoljava svoje osnovne biološke. PODRUČJE SVIJET KAO CJELINA – • shvaćanje međuovisnosti svih ljudskih bića. 4. intelektualne. povjerenje i optimističan pogled na svijet. Te situacije imaju najjači odgojni potencijal jer se zbivaju kontinuirano. razina – CJELOKUPNO OZRAČJE – čine odnosi između djece. djece i odgojitelja. razina – PLANSKI STVORENE SITUACIJE – koje se u predškolskoj ustanovi organiziraju s ciljem usvajanja elementarnih znanja. stjecanja vještina. tj. • vještine komuniciranja. 3. Demokratski odnos odgojitelja s djetetom i drugim odraslima u djetetovoj sredini omogućuje spoznaju vrijednosti takvih odnosa i rano učenje prikladnog ponašanja.

• zaštita djece izbjeglica. kulturne aktivnosti. prostitucije. djece u oružanim sukobima. dječjeg rada. zdravstvenu pomoć. mučenja. • pravo na prehranu. zanemarivanja. • pravo na slobodno vrijeme. • pravo na igru.-VRSTE PRAVA DJETETA1. smještaj. 3. 4. RAZVOJNA PRAVA • pravo na obrazovanje. PRAVA PREŽIVLJAVANJA • pravo na život. informacije. duhana. ZAŠTITNA PRAVA • prava na zaštitu od zlostavljanja. prognanika. 2. • aktivno sudjelovanje u životu zajednice. PRAVA SUDJELOVANJA • uključenost djece u donošenju odluka. zabrana. 133 . • pravo na odgovarajući životni standard. alkohola. slobodu izražavanja. otmice. izrabljivanja. slobobu misli. slobodu druženja. droga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful