P. 1
Pred. 08. Izbor materijal za zavarene čelične konstrukcije

Pred. 08. Izbor materijal za zavarene čelične konstrukcije

|Views: 58|Likes:
Published by dapig

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dapig on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Izbor materijal za zavarene čelične konstrukcije

 Međunarodni institut za zavarivanje je izradio jedan

dokument koji se naziva “PREPORUKA ZA IZBOR I KLASIFIKACIJU ČELIKA ZA ZAVARENE KONSTRUKCIJE”, koja se odnosi na ugljeničnomanganske čelike.  Prema ovoj preporuci čelici su podeljeni u četiri kategorije i to od A ÷ D.  A označava najniži kvalitet čelika u odnosu na krti lom, dok kategorija D najviši kvalitet u odnosu na krti lom.  Najkarekteristični čelik je Č0560 kod koga klasa A i B nisu propisane dok klasa C propisuje da ugljenik C≤ 0,22%, Mn<1,5%, Si≤0,55%, S≤0,05%, P≤0,06%.  Klasa D propisuje za Č0560 ugljenik C≤0,22%; Mn≤1,5%; Si≤0,55%; S≤0,05% i P≤0,05%.

a to određuje otpornost prema krtost loma na šarpijevoj V-e epruveti.  Drugu grupu čine niskolegirani čelici koji pored mangana sadrže hrom. volfram koji sa ugljenikom stvaraju sitnorašpršene karbide i na taj način povećavaju mehaničke osobine čelika. Takođe poboljšavaju žilavost i temperaturu prelaza u krtost.  Kod zavarivanja razmotrićemo materijal sa višom granicom velikih izduženja prema plastičnosti σp > 35 daN/mm². . Zavarljivost se ispituje na savijanje i određuje se tvrdoća (HV) ispod zavara.  Prvu grupu čine feritno-perlitni čelici. bakra i silicijuma od kojih su Mn i Ni rastvorljivi u feritu i na taj način povećavaju jačinu ferita. povišenje mehaničkih osobina kod ovih čelika se dobija dodatkom mangana. molibden. nikla.

. a nisu osetljivi pri zavarivanju. Treću grupu čine čelici ispod sadržaja ugljenika ispod 0.1 % kod kojih osobina žilavosti izražena.

i gravitaciona sila. istog ili sličnog tipa kristalne rešetke.Fizičke osnove zavarivanja  Idealnim telima. smatraju se dva tela savršeno ravnih i čistih površina. iste ili približno iste vrednosti parametra rešetke.  U realnim uslovima zavarivanja pritiskom potrebno je još savladati uticaj neravnina graničnih površina i površinskih nečistoća. je dovođenje površinskih atoma na rastojanje jednako parametru rešetke.  U slučaju zavarivanja pritiskom (mehanička energija) tokom međusobnog približavanja dva tela nastaju elektrostatičke sile privlačenja i odbijanja usled dejstva jona i elektrona raspoređenih na graničnim površinama. . odnosno formiranje zavarenog spoja idealnih tela. u smislu zavarivanja. Uslov za nastanak atomskih veza.

a. Površinske neravnine realnih tela su znatno veće od parametra rešetke. sl. a) dovođenje na potrebno rastojanje b) dejstvo sile pritiska c) difuzija i prekristalizacija . sl.b. sl. U drugoj fazi dovođenje atoma na rastojanje koje odgovara parametru rešetke ostvaruje se silom pritiska koja izaziva plastičnu deformaciju na mestu spoja. pa površinski atomi mogu lakše da savladaju energetsku barijeru. pa se dovođenje na potrebno rastojanje u prvoj fazi ostvaruje samo u nekoliko graničnih kristala.c. Ako se pri tome primeni i određena količina toplote povećava se plastičnost i pospešuje proces difuzije.

jer se atomske veze uspostavljaju hlađenjem i očvršćavanjem metalne kupke. U tom slučaju energetska barijera je savladana po prirodi stvari. Kada se koristi samo toplotna energija nastaje lokalno topljenje metala i obrazovanje zajedničke metalne kupke od rastopljenog osnovnog i dodatnog materijala (ako se koristi). Zavareni spoj: a) pre očvršćavanja b) posle očvršćavanja .

uključujući i oblast nedovoljne energije. na dijagramu pritisak–temperatura mogu da se izdvoje četiri različite oblasti. gasno). oblast 3 označava zavarivanje kombinovanim delovanjem pritiska i temperature. a oblast 4 označava zavarivanje topljenjem (T > Ttop). oblast 2 označava zavarivanje velikim pritiskom. a u oblasti 3 je elektrootporno zavarivanje. Oblast 1 označava oblast nedovoljnog pritiska i temperature. Imajući u vidu mehaničku i toplotnu energiju potrebnu za zavarivanje. u kojoj je zavarivanje nemoguće. Najčešće korišćeni postupci zavarivanja spadaju u oblast 4 (elektro-lučno. .

Oblasti zavarivanja u zavisnosti od pritiska i temperature .

mehanička (pritisak.001. lemljenje) i način označavanja su definisani u standardu JUS C. zavarivanje u čvrstom stanju. drugi postupci zavarivanja. otpor. hemijska (plamen. U svakom slučaju postupci zavarivanja i spajanja su definisani u standardu JUS C.012. gasno. trenje.T3. eksploziv). a njihova podela na 6 grupa (elektrolučno. elektrootporno. snop). ultrazvuk) i ostale (svetlost). KLASIFIKACIJA POSTUPAKA ZAVARIVANJA Postupci zavarivanja se često dele prema izvoru energije: električna (luk.T3. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->