Zlatko Korunić * "Korunic'" d.o.o.

Zagreb

INTEGRALNA ZAŠTITA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: GLOBALNI I LOKALNI PRISTUP

SAŽETAK

Uskladištena zrnena masa je jedinstveni ekosustav, dio cjelokupnog posliježetvenog ekosustava koji se proteže od žetve do potrošnje. Poznavanje i razumijevanje povezanosti, isprepletenosti i međusobnog djelovanja bioloških i fizikalnih faktora ekosustava bitno je za ispravno upravljanje cjelokupnim procesom čuvanja zrnene i druge robe. Treba naglasiti da je riječ o veoma složenom procesu. Bitni biološki članovi ekosustava su sjemenke, zrna u mirovanju te brojne zajednice, populacije insekata, grinja, mikrofiore i povremeno glodavaca i veoma rijetko ptica. Populacije i zrna neprekidno djeluju međusobno u jednom veoma složenom ji.zikalno-kemijskom ekosustavu sastavljenom i od brojnih plinova poput kisika, dušika i ugljičnog dioksida, određenog postotka tzv. primjesa (sjemenki korova, loma, prašine, itd.). Temperatura i vlaga su posebno važni čimbenici ekosustava. Kvarenje zrnene robe i gubitak mase i kakvoće često je posljedica međusobne aktivnosti brojnih članova ekosustava. Osnovni cilj usmjerene, integralne zaštite jest pravodobno otkrivanje neželjene aktivnosti članova ekosustava i njihovo usmjeravanje u aktivnost koja ne utječe štetno na zrnenu robu. Danas je to moguće postići aktivnom suradnjom stručnjaka i znanstvenika iz raznih područja (entomologije, akarologije, mikologije, toksikologije, genetike, informatike, prehrane, agronomije, ekonomije, itd.). Suradnjom stručnjaka različitih profila moguće je utjecati na uvjete u skladišnom ekosustavu (temperaturu, vlagu, atmosferu, itd.)i prema potrebi ih mijenjati te time spriječiti štetnu aktivnost njegovih brojnih čla-

*

Današnja adresa: Agriculture Canada, Research Station Winnipeg, Mb., Canada za Hedley Pacific Ventures Ltd., Vancouver, Canada

.... praćenju i donošenju zajedničkih odluka. katkada glodavaca i ptica. lom pri žetvi....... utjecaj umjetnog sušenja............ mikroflore.. itd.. razlike u temperaturi.).. nutricionistički.... česta kvarenja robe tijekom čuvanja. Pojam "dobra praksa uskla- .. preporuka o tehnološkim postupcima kojima će se očuvati kakvoća i masa robe tijekom čuvanja u skladištu. ugljičnog dioksida itd..... primjese. Gubitak kakvoće i mase zrnene robe može ovisiti i o čimbenicima koji su utjecali na zrno u prijeskladišnom razdoblju (nezrela zrna......... To se može postići kada se u skladištu poštuju i provode osnovni principi tzv.... u slučaju kad stručnjaci na njega ne djeluju. Često se uz zrno javljaju i drugi. Ključne riječi: skladište.... postupci zaštite..) pokazuju da je tehnologija čuvanja zrnene robe veoma složen proces u koji valja uložiti mnogo znanja i rada kako bi se zadržala kakvoća robe i spriječilo njezino kvarenje.. dušika.... fizikaini.......... Međutim.... nova.ZUPP '94 .). neželjeni živi članovi sustava ....... obično uzrokuje kvarenje i gubitak zrnene robe...... zrnenu robu trebalo bi čuvati u uvijetima koji smanjuju mogućnosti da insekti ili drugi štetnici uzrokuju gospodarske štete. multidisciplinarnost EKOSUSTAV USKLADIŠTENE ZRNENEROBE Postoji dosta prošireno i uvriježeno uvjerenje da je tehnologija čuvanja zrnene robe u skladištu veoma jednostavan i rutinski postupak jer se radi o čuvanju inertnog materijala.2 Z. tj..... prašina) i sadrži razne plinove poput kisika..... Svi ti članovi ekosustava djeluju zasebno i međusobno u jednom veoma složenom biološkom i fizikalno-kemijskom procesu koji... kemijski........ smrznuta zrna................ suradnjom stručnjaka raznih struka neprekidno se obogaćuje znanje o jizikalnim. Zrnena masa je u pravilu gotovo uvijek heterogena (razne sorte. Pojednostavljeno rečeno. Takvo upravljanje čimbenicima ekosustava u polju nije moguće.. transport itd.. ekosustav. grinja. sjemenke korova............. promjene određenih značajki zrnene robe (boja.. kemijski sastav. štetnici.... zrno u relativnom mirovanju.. Od živih članova.... Znanje je osnovni preduvijet za djelotvorno provođenje integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda........ biološkim i kemijskim svojstvima u masi zrnene robe.... itd.... lom zrna..... dobre prakse uskladištenja i integralne.. najznačajnije je samo sjeme. Korunić Novi Vinodolski . Masa zrnja je veoma dinamičan ekosustav koji se sastoji od brojnih živih članova i u kojem djeluju brojni fizikalno-kemijski čimbenici..... različiti profi1i stručnjaka bi trebali surađivati u njihovom proučavanju... usmjerene zaštite.....poput insekata.. Budući da su ti procesi različite naravi (biološki. različit sadržaj vlage. miris............ Očuvati kakvoću i masu zrnene robe moguće je samo točnim poznavanjem svih procesa koji se događaju u zrnenoj masi.. Također...

kemijski s nekemijskim postupcima. Značajno je da je na tim skupovima raspravljano i o današnjoj strategiji borbe protiv štetnika u skladištima. neprekidni nadzor i kontrolu kakvoće uskladištene robe. mamce. INTEGRALNA ZAŠTITA GLOBALNI PRISTUP srpnja u Arlingtonu. • insekticide za tretiranje površina i prostora • zamke. usmjerene borbe protiv štetnika valja primijenjivati ove postupke: • preventivne. kombiniraju se različiti tretmani robe. Ka· nada. a kad je to moguće. ali zbog raznih razloga zanemarene postupke s naglaskom na one koji ne onečišćuju atmosferu i koji ne uzrokuju pojavu rezistentnih populacija insekata. nadzor • tretiranje zmene robe dijatomejskom zemljom • grijanje/sušenje zrna • fumigaciju fosfinom. onemogućavanje infestacije • • • • • • • higijenske obnavljanje znanja i razmjenu informacija primjenu visoke temperature primjenu niske temperature modificiranu atmosferu biološko suzbijanje insekticide za izravno tretiranje zrnene robe (preventivno i kurativno) Današnjim spoznajama o opasnostima primjene pojedinih pesticida i ograničenjima ili zabranama njihove primjene u bliskoj budućnosti (malation. održavanje skladišta. Danas se podržavaju i prihvaćaju postupci koji upotrebljavaju stare dobro poznate. kemijski postupci se potpuno zamjenjuju nekemijskim. Sudionici oba skupa mišljenja su da se današnja strategija integralne. lipnja do 1. • primjenom dopunskih postupaka koji sprečavaju razvoj i razmnožavanje štetnika. o biologiji. nadzor nad ulazom. itd. SAD. metil bromid) shvaćanja o integralnoj zaštiti uskladištene robe postupno se u svijetu mijenjaju. rijetko cijanovodikom • zračenje. a druga 1. o ponašanju. Provodenje integralne zaštite u veoma složenom ekosustavu poput zmene . Pod pojmom integralna zaštita podrazumijeva se strategija koja omogućava optimalno rukovanje robom i tehnologija koja će osigurati i održati najvišu kakvoću robe: • izravnim postupcima suzbijanja štetnika koristeći pri tom sve prikladne tehnike i mjere. godini održane su dvije veoma značajne konferencije na kojima su brojni svjetski stručnjaci raspravljali o mogućim zamjenama za meti! bromid nakon njegove zabrane u bliskoj budućnosti. U 1993. i 2. Virginia. Sve više se primjenjuje znanje o životu štetnika.dištenja" obuhvaća pravilnu i svrsishodnu izgradnju skladišta. rasporedom i izlaskom robe iz skladišta (Halliday et al 1985). tj. Jedna konferencija održana je od 29. studenog u Ottawi.

Neprekidni nadzor abiotskih i biotskih svojstava ekosustava je osnova za donošenje odluke o najpogodnijem trenutku u kojem treba robu potrošiti ili premjestiti. prihvatljivosti i najekonomičnijim postupcima. Primjerice. potreba za boljom hermetizacijom nego za metil bromid. itd. relativno jednostavna kupnja dopuštenih insekticida i relativno niska cijena koštanja (u svijetu. Prema procjeni stručnjaka. uređaja i strojeva. ne ostavlja rezidue. Nedostaci uključuju: zabrinutost za ljudsko zdravlje i okoliš (mogući utjecaj na kromosome kod aplikatora). djelotvornost. Poznate su prednosti primjene fosfina. Nedostaci su: velik utrošak vremena. sigurnost za zdravlje i okoliš. Nedostaci su: duga ekspozicija. moguć pojačani pritisak na zidove skladišnog prostora. Inertna prašiva. plinovi sagorijevanja) polagano ali sigurno postaju sustavni dio integralne zaštite. 1993). tj. strogi zakonski propisi o otpuštanju (emisiji fosfina u atmosferu). djelotvornost. Modificirana atmosfera (ugljični dioksid. To su: brojne formulacije. ne u nas). jedno od pravila integralne zaštite je primjena skupih pesticida doista samo u slučajevima hitnosti. Nedostaci su: rezidue koje ne prihvaća mlinarska industrija. slabija djelotvornost u horizontalnim skladištima. nepostojanje tolerance. dugotrajna zaštita. Na osnovi promjena i prognoze događanja donose se odluke o primjeni. poteškoće pri čišćenju pojedinih prostora. nedjelovanje na veći broj gospodarski važnih insekata.mase zahtjeva znanje o svim stalnim i mogućim članovima sustava. iliji prodati. jednostavna primjena. osušiti. neprekidni nadzor i bilježenje svih promjena koje se događaju u ekosustavu. sigurnost za okoliš i zdravlje čovjeka. Rezidualni insekticidi se u pravilu upotrebljavaju za zaštitu zrna od infestacije. smanjenje ili čak uklanjanje potreba za drugim tretmanima. relativna nezainteresiranost industrije pesticida da razvija nove rezidualne insekticide zbog visokih troškova i dugotrajnost i dobivanja registracije te relativno brz razvoj rezistencije insekata. potreba za neprekidnim održavanjem visokog stupnja čistoće. prozračiti. Prednosti primjene su: relativno velika dostupnost. Unatoč tome poznate su prednosti ovog postupka: sklanjanje žarišta štetnika i ostataka hrane. Zanimljivo je napomenuti da gotovo i ne postoje radovi u kojima se može ocijeniti pravi doprinos. a ne za dezinfestaciju. Higijena bitna je komponenta strategije integralne zaštite. relativno duga ekspozicija je neprihvatljiva za slučajeve kad valja hitno djelovati. pojava rezistencije kod insekata. dušik. u SAD se fosfin koristi za fumigaciju oko 73 % zrnene robe (Anon. Prednosti su: jednostavnost primjene. vrijednost ovog postupka u kompleksu postupaka integralne zaštite. moguć štetni utjecaj na novi beton. fizikalni insekticidi mogu se upotrebljavati samo za .

kukuruza kokičara. a ne za suzbijanje već postojeće infestacije. mogućnost pojave rezistencije. Postoje brojni podaci o primjeni ovih postupaka. visoka djelotvornost zaštite pojedinih vrsta zrnene robe poput kukuruza. u skrovita. prozračivanje primjenom vanjskog zraka nije uvijek djelotvorno i bezopasno. zanemariv utjecaj na atmosferu. rezidualno tretiranje. Nedostaci su: neželjen utjecaj na neka svojstva zrnene robe (hektolitarska masa. itd. pšenice. u usporedbi s fumigantima. smanjenje populacije insekata i potrebe za fu- migacijom. dostupnost i proširenost formulacija insekticida (diklorvos. mala opasnost od kontaminacije robe. za sprečavanje infestacije. pukotina. Tretiranje površina. Prednosti su: visoka djelotvornost dopuštenih insekticida.. Prednosti su: dostupnost formulacija poput Bacillus thuringiensis i granuloznih viro za. Prednosti su: jednostavnost primjene. boja). sipkavost. posebno prozračivanja. bezopasnost za zdravlje čovjeka i za okoliš. Patogeni insekata (biološka borba) u pravilu se upotrebljavaju za zaštitu robe od infestacije. Nedostaci su: relativno visoki troškovi (viši od primjene metil bromida). vlažna dezinsekcija i zaprašivanje) uobičajen je i preventivni i kurativni postupak integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. mogućnost negativnog stava javnosti o primjeni mikrobioloških supstancija i organizama. moguć utjecaj na radnike (zbog prašine u zraku). Prozračivanje i hlađenje su postupci koji se upotrebljavaju preventivno. itd.zaštitu zrnene robe. postojanje i pokretne opreme. Tretiranje prostora (zamagljivanje. orošavanje. (tzv. Nadzor. zamke i mamci sve su češći postupci u sustavu integralne . riže itd. zaštićena mjesta. u njihove dijelove. Nedostaci su: znatno slabija prodornost u strojeve. spora početna djelotvornost. jednostavnost primjene. a ne za dezinfestaciju. nepotpuno rješavanje problema. niža cijena. nedostatak podataka o djelotvornosti u nekim područjima i uvjetima. Prednosti su: već razvijene i postojeće tehnologije primjene. aerosoli) je postupak koji se često upotrebljava u industriji. neotrovnost za čovjeka. Nedostaci su: ograničen spektar djelovanja. Prednosti su: brojne formulacije registrirane za ovaj postupak. dugotrajno djelovanje na zrnu bez kemijskih rezidua. mogućnost pojave rezistencije kod insekata. piretroidi. Postupak hlađenja robe više je zasad našao primjenu u pojedinim zemljama Europe.). nema rezidua. jednostavnost primjene nakon ugradnje uređaja. bezopasnost za parazitske i predatorske insekte. Nedostaci su: zabrana uporabe tijekom odvijanja radnog procesa (rada). moguć štetan utjecaj na strojeve.

i to s feromonima ili bez njih. Znatno rijeđe od navedenih postupaka i samo u nekim dijelovima svijeta upotrebljava se i visoka temperatura za suzbijanje štetnika (u mlinovima. postupak. ELISA testove. To je moguće. biljnih insekticida. samo dobrim poznavanjem _ fizikalnih čimbenika. katkad djeluju samo na pojedine insekte (što je u drugim područjima prednost ali ne u zmenoj masi). nemogućnost da se točno odredi žarište. tj. Prednosti su: već su registrirani pojedini insekticidi . sporo početno djelovanje koje dopušta da se pojedini razvojni stupnjevi insekata (primjerice ličinki) hrane i čine štetu prije uginuća. poznata i proučena tehnologija. tj. Zračenje je danas već veoma dobro proučen postupak uništavanja štetnika skladišta. jednostavnost primjene nakon ugradnje potrebne opreme. Nedostaci su: u gotovom proizvodu zaostaju rezidue koje su neprihvatljive za mlinsku industriju i potrošače. potreba za redovitim postavljanjem mamaca. ili tzv. Nedostaci su: određeno nepovjerenje. visoki troškovi transporta zmene robe do mjesta zračenja (do uređaja za zračenje). Nedostaci su: poteškoće u procjeni visine populacije u robi na osnovi ulova u mamcu (s on di i slično). hermetičko skladištenje. Insekti su glavni uzročnici pojave gubitka mase i kakvoće zmene robe u skladištu u cijelom svijetu. imaju nisku toksičnost za sisavce. primjena pesticida samo po otkrivanju štetnika a ne "za svaki slučaj". već je više u sprečavanju infestacije robe insektima. Prednosti su: veoma djelotvoran postupak dezinfestacije (kurative). regulatori rasta insekata (lG&} mogu se upotrebljavati uglavnom u preventivne svrhe za sprečavanje infestacije robe. Rješenje problema nije sam u suzbijanju insekata. Ova tehnologija uključuje primjenu različite opreme: sondi za uzimanje uzoraka. mogućnost primjene ovog postupka u različitim uvjetima uskladištenja.IGR .zaštite. odbojan stav javnosti prema zračenju. za otkrivanje štetnika. principa dobre prakse uskladištenja. sondi i zamki i redovit nadzor tijekom dužeg vremenskog razdoblja (intenzivni rad). "fluidized bed". skupi su. uz znanje o štetniku. ekspertni sistemi kao sredstvo za procjenu kompleksne situacije u ekosustavu i za donošenje odluka o postupcima zaštite. primjena prirodnih.sa širokim spektrom djelovanja (metopren). Bitan postupak koji se već danas upotrebljava u borbi protiv insekata . itd. akustične načine za otkrivanje insekata. kratkotrajna struja toplog zraka kroz masu zmene robe). pakiranje proizvoda tako da se spriječi infestacija insektima. Biotehnološki insektic::idi. ekstrakta biljaka. visoki troškovi za opremu i njenu ugradnju. tehnologije. Prednosti su: rano otkrivanje populacije štetnika i procjena visine populacije. tj. što je jasno vidljivo iz prije nabrojenih -i sažeto opisanih postupaka integralne zaštite.

Wallace poljoprivredni inženjer. kemijske i biološke promjene pšenice u različitim uvijetima. Sinha. (1988a. 1986. 1990). o čuvanju zrnja hlađenjem. W. 1992) zbog zajedničke analize brojnih podataka.H. određivana su svojstva izmeljivosti i pecivosti i određivani su fizikalni čimbenici (Sinha et al. U istraživanjima su sudjelovali stručnjak za prehranu. 1967. Sve više je takvih zajedničkih. Sinha. Autori Mills i Sinha (1980) istraživali su istodobno kemijske. poljoprivredni inženjer. o utjecaju pesticida na populaciju štetnika. sprečavanja pojave i njihovog suzbijanja. hlađenja zrna. Muir) (White. toksikolog/kemičar. U istraživanja bili su uključeni entomolog. R.5 m i 0. Havers. otkrivanja štetnika. klijavost sjemena.E.1989). Sinha et al. 1966. preventivi i suzbijanju. Autori Sinha et al. Zanimljivo je navesti da. (1981) istraživali su utjecaj ventilacije na kakvoću uljane repice.6 m promjera.. 1984. White. 1986. White. White. iako se znaju prednosti i potreba. je manipulacija robom zbog mijenjanja određenih čimbenika koji pozitivno djeluju na pojavu štetnika. Budući smjerovi multidisciplinarnih istraživanja skladišnih ekosustava obuhvatit će sakupljanje specifičnih podataka za razvoj kompjuterskih . Moždaje tome razlog želja znanstvenika da sami provode istraživanja u svom uskom području rada ili je razlog u nedostatku potrebnih mehanizama ili sredstava kojima bi se takva istraživanja financirala. Dunkel. 1992. Provedena su istraživanja na malom posjedu. promjene sjemena. na pšenicu. 1992. 1970. 1989 o kvarenju i grijanju uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. o grijanju zrnja zbog dezinfestacije. tj. mijenjanje skladišnih kapaciteta. premještanja. biokemijske . Ghaly.N. multidisciplinarnih istraživanja (Burholder. 1976. Prevett. Hill. Sanderson et al. Snelson. Nedavno su Tuma et al. mikolog i poljoprivredni inženjer. mikrofloru. postoji veoma malo multidisciplinarnih istraživanja u skladištu. o prognozi pojave štetnika. 1985. farmi. Burrell. cit. (1989) proveli su multidisciplinarna istraživanja utjecaja prozračivanja u silo-odjeljku. White. visine 3. fizikalne i mikološke čimbenike i njihov utjecaj na čuvanje uljane repice. (Banks. o toksičnosti insekticida. Sinha mikolog. Ma. (1989. H. Muir et aL. 1992). Sinha et al. Elder. Wallace. 1962. Pratili su fizikalne. White et al. 1992. Lapp et aL. Poznate su istraživačke skupine u Kanadi koje su već šezdesetih godina započele multidisciplinarna istraživanja (entomolog. volumena skladišnog prostora. o potrebi multidisciplinarnih istraživanja i sažeti pregled. gdje su sustavno uzimani uzorci pšenice i analizirani na pojavu populacije artropoda. Mills. (1985. cit.A. 1992. revijalni rad o ekosustavu uskladištene zrnene robe). Pixton. 1990. White. prebacivanja zrna (fizikalno oštećivanje).. itd. 1987. 1989. dt. o skladišnom ekosustavu. b). Upotrebljavaju se postupci poput sušenja zrna.1990) istraživali pojavu mirisa u masi zrnene robe kao simptom za otkrivanje infestacije grinjama ili gljivicama. ekolog. o feromonima.

ekonomista. Premda već danas postoje brojni istraživački podaci o biologiji i ponašanju štetnika. Već danas razvijeni su mnogi kompjuterski modeli zanimljivi sa stajališta entomologa. grijanje prostora i robe. zajednička analiza prikupljenih podataka i uporabom kompjutera. INTEGRALNA ZAŠTITA LOKALNI PRISTUP U Republici Hrvatskoj ne može se govoriti o sustavnom provođenju integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na razini države. kapaciteta. gdje su svi čimbenici ekosustava izloženi različitim fizikalnim uvjetima. fizikainim ograničenjima za štetnike. opskrbljenost tržišta s pesticidima. globalnim razmjerima osjeća se sve više potreba za obavljanjem multidisciplinarnih istraživanja u skladišnom ekosustavu zbog prikupljanja podataka o zajednicama štetnika i njihovim odnosima prema fizikainim čimbenicima. u raznim tipovima objekata. županije pa čak. mogućnosti zamjene za kemijske insekticide. Campbell. Cuff. 1986. 1989. klimatskim promjenama. 1984. Spoznaje dobivene na temelju laboratorijskih istraživanja ipak su dosta ograničene vrijednosti s obzirom na njihovu primjenu u praksi gdje su temperature i vlage podložne neprekidnim promjenama. tip ove skladišnih prostora. kombinacije tretmana itd. 1991). itd. Muir. čestim promjenama vrsta robe. Osobito je značajna analiza postojećeg stanja znanstvenih kadrova različitih profila (multidisciplinarna istraživanja) i spremnost za multidisciplinarna istraživanja. Prije svega u državi nije određena stručna ili znanstvena organizacija kojoj bi državni organi (Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva) i žito-mlinska industrija povjerila znanstveno istraživački projekt kojim bi se istražile pretpostavke za uvođenje programirane strategije integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na različitim nivoima države..modela (Longstaff. pritiscima. "grani-frigo" uređaji). Više je razloga za takvu situaciju. transportne uređaje. Longstaff. županije i radne organizacije. Lisik. stupanj hermetizacije. iskustvo. 1990. 1983. Sinha. specijalnost). mogućnosti hlađenja robe (ventilacije vanjskim zrakom. Kawamoto et al. Sanderson et al. osim donekle izoliranih slučajeva. analiza njihove primjene (troškovVkg/t). Latif. cijene. donošenje odluka o optimalizaciji tehnologije čuvanja uskladištene poljoprivredne robe. pojedinačnih kapaciteta. 1990). i na razini pojedinačne radne organizacije. inženjera (Metzger. o djelotvornosti pesticida u skladištima. analiza opremljenosti i osposobljenosti znanstvenih organi- . ipak valja naglasiti da je većina podataka dobivena u laboratoriju pri stalnim temperaturama i relativnim vlagama. postojanje i opremljenost laboratorija radnih organizacija i kadrovi. Pod pretpostavkama mislimo na analizu postojećih kadrova (profil i. U svjetskim. koji će integrirati fizikaine procese (inženjering) i biološka svojstva skladišnog ekosustava zbog primjene optimalne tehnologije skladištenja.

Primjena visoke temperature. sonde itd. Ovaj postupak se i u svijetu trenutno rjeđe upotrebljava u skladištima. Modificirana atmosfera. Primjerice. Veoma bi bila vrijedna izrada znanstvene studije o prihvatljivosti ili štetnosti primjene ovog postupka u našim brojnim obJektima. dobroj praksi skladištenja o čemuje prije pisano. govori se da robu valja ohladiti. prozračivanje robe i hlađenje vanjskim zrakom upotrebljava se u brojnim objektima s promjenljivim uspjehom. klasične fumi· gante (PH3.. primjena velikih industrijskih usisavača. a dosta ih je teško nabaviti na našem tržištu i veoma su skupi u usporedbi s uobičajenim prosijavanjem uzoraka.zacija za obavljanje istraživanja. otkrili osnovni nedostaci u današnjem sustavu zaštite te predložile postupke za njihovo uklanjanje u cjelokupnom sustavu kretanja robe od žetve do prerade. Primjena niske kontrolirane temperature upotrebljava se u nas samo u nekoliko objekata. onemogućavanje infestacije. Međutim. itd. Inače. Ovaj postupak u našim skladištima još se ne upotre bljava. Sažetom subjektivnom. Osim pojedinačnih iznimaka. Sve više se širi primjena tzv. itd. tu baš i nismo na svjetskom nivou. Ovom postupku se u razvijenim zemljama svijeta poklanja posebna pažnja. također. Postupak. ako se ispravno primjenjuje ovo je veoma djelotvoran postupak integralne zaštite. HCN) modificiranom atmosferom (C02 ili N). Međutim. Dokaz tome je i seminar ZUPP' 94. Postupak kojem se ne poklanja dovoljno pažnje adaje izvrsne rezultate. potrošnje ili izvoza. neznanstvenom analizom pokušat će se usporediti postupke integralne borbe protiv štetnika na globalnoj razini i u našoj državi. između radnih organizacija i međusobno. CH3Br. nema uređaja za hlađenje ili ne rade. Preventiva. u nas se u praksi još ne . da valja upotrebljavati mamce. Obnavljanje znanja i razmjena informacija. Zalaganje za držanje koraka sa svijetom. Ćišćenje. premazivanje prostorija. govori se da u silosima ili podnim skladištima valja zamijeniti opasne i otrovne tzv. koji u nekim zemljama svijeta ima veoma djelotvornu i široku primjenu. Primamo se radi o tzv. svakodnevna su praksa. pitanje cijene). mišljenje je da je potrebna češća razmjena informacija između znanstvenih organizacija. Značajnu ulogu u ovom postupku imaju stručnjaci tehnolozi i laboratoriji radnih organizacija. Higijena. tj. Tek nakon znanstvene obrade svih prikupljenih podataka može se odrediti kakav je stupanj integralne zaštite kod nas moguće provoditi. a u nas za to ne postoje uvjeti (slaba hermetizacija. Takvim znanstveno-istraživačkim projektom odredilo bi se današnje stanje i potreba za kadrovima i naj značajnijom opremom za istraživanja. "fluidized bed" postupak (kratkotrajno strujanje vrućeg zraka) što nije usporedivo s umjetnim sušenjem zrnja. a osim u pojedinačnim slučajevima. feromone. Primjena niske temperature. itd.

veoma rijetko se zrna suše na nižu vlagu samo zbog toga da se zaustavi ili spriječi razvoj i razmnožavanje štetnika. što postoji sve savršenija oprema i na našem tržištu za njihovu primjenu i rezultati su vrlo brzo vidljivi. Biološko suzbijanje. Grijanje/sušenje zrna. Racan. zamke. 1972). unatoč opasnosti njegove primjene. ili se fumigacija kombinira s drugim postupcima (fumigacija i niska temperatura zrnene robe. DDD organizacije s više ili manje uspjeha i s različitim. Sušenje zrna u sušarama toplim zrakom se znatno razlikuje od grijanja zrna zbog suzbijanja štetnika (primjena toplog zraka oko 60-120 DC za razdoblje kraće od jedne minute s podizanjem temperature zrna na 56 DC do 72 D ). Također. često prikrivajući nedovoljno provođenje drugih postupaka (higijene. prema subjektivnom mišljenju je mogućnost postizanja visoke djelotvornosti u veoma kratkom vremenskom razdoblju. biotehnolozi) ili ugovorno razne tzv. Ovaj postu- pak u nas još nema praktičnu primjenu. 1993). snižene doze. mamci. Sve se više otkrivaju i uvode u praksu novi postupci sigurnije fumigacije (bolja hermetizacija. Insekticidi za tretiranje površina i prostora. Zamke. koji tijekom uskladištenja uglavnom obavljaju sami stručnjaci u žitomlinskom poduzeću (agronorni. Tretiranje zrnene robe dijatomejskom zemljom. Međutim. . U nas još nema praktičnu primjenu iako su već prije 25 godina obavljena brojna i opsežna istraživanja o djelotvornosti ovog postupka (Sidor. Međutim. tj. kontrolne kuće ili znanstveno-istraživačke organizacije. obavljaju se opsežna znanstvena istraživanja (Hamel. Međutim. U nas se ovaj postupak ne primjenjuje samo zbog suzbijanja štetnika. sprečavanje. preventive). produžena ekspozicija. tehnolozi. osnovni razlog njegove široke primjene u nas. C Fumigacija~ Veoma čest i uobičajen postupak suzbijanja štetnika u skladištima u nas. prave mogućnosti pogrešne primjene i relativno visoke cijene koštanja. obavljaju se znanstvena istraživanja o djelotvornosti dijatomejske zemlje i uvođenju u praksu (Korunić. Postupak koji se sve više primjenjuje u nas jednostavno zato što u nas postoji nekoliko insekticida s dopuštenjem za izravni tretman zrnene robe. mamci i slično gotovo se i ne koriste u našim skladištima. ili tzv. O prednostima i nedostacima pisano je prijašnjem poglavlju.primjenjuje. fumigacija i povišena temperatura. Perković. Korunić. smanjenje emisije fumiganata u atmosferu). neujednačenim postupcima nadzora. iako u razvijenom svijetu fumigacija ima tendenciju stagnacije ili laganog opadanja. 1993. Ovaj postupak još ima tendenciju porasta. To je vjerojatno postupak koji se u nas najčešće i najobimnije upotrebljava. nadzor. 1993) o mogućnostima uvođenja ovog postupka u našu praksu. Insekticidi za izravno tretiranje robe (preventiva i kurativa). Osim nadzora.

ili se fumigacija zamjenjuje drugim postupcima (hlađenje robe. usmeno priopćenje). širenje rezistentnih populacija međunarodnom trgovinom. moguće je samo potpunim razumijevanjem osnovnih principa suzbijanja štetnika i djelovanjem sustava integralne zaštite. U nas ovi postupci još nemaju praktičnu primjenu iako postoje izolirani. katkad uzrok neuspjele primjene insekticida i fumiganata. Obzirom na situaciju u svijetu. Oryzaephilus surinamensis. tj.. poboljšanja opreme. veoma jednostavne i subjektivne analize. itd. Zbog brojnih razloga poput nedovoljne informiranosti. sumnje ili dileme . modificirana atmosfera. dominica. znanja i iskustva. Zadnji je trenutak da se u nas započne s istraživanjem proširenosti i stupnja rezistencije naših populacija skladišnih štetnika na pesticide i na temelju rezultata hitno predlože postupci za usporavanje ili sprečavanje pojave rezistencije. povezanosti sa svijetom. vidljivo je da u Republici Hrvatskoj još moramo mnogo toga učiniti. U nas se provode istraživanja praktične primjene u suzbijanju skladišnih štetnika u skupoj robi i hrani u institutu "Ruđer Bošković". posebno na području multidisciplinamih znanstvenih istraživanja. moguće je da su već i naše populacije gospodarski važnih štetnika (R. Jedan. Rješenje ovog problema. slično kao i u svijetu. Tek Zračenje~ iako veoma djelotvoran postupak. rezistencije insekata na insekticide a naročito na fosfin (primjerice Rhizopertha dominica na fosfin). zadovoljavajućih rezultata. bez provjere rezultata primjene. povezan i s nestručnom primjenom pesticidaje pojava već gotovo alarmantna. u nas još nema praktičnu primjenu u skladištima. Sitophilus oryzae. Iz ove sažete. Ephestia el u tella. individualni postupci s težnjom poboljšanja postupka fumigacije i kombinacije s drugim postupcima. Plodia interpunctella. Drugi problem. Vidljivo je da je u nas još uvijek naglasak na kemijskoj zaštiti uskladištene robe. Zagreb (Hamel.fumigacija i snižena doza insekticida). Tribolium castaneum. T. informatike. zračenje. itd. O prednostima i nedostacima ovog postupka pisano je u prijašnjem poglavlju. organiziranosti i povezanosti znanstveno stručnih institucija međusobno i s praksom.) postale rezistentne na pojedine insekticide (uključujući i furnigante) te da je pojava rezistencije. Normalno je da zbog učestale primjene pesticida postepeno dolazi do pojave određenih problema. biljni insekticidi). itd. želje da se štedi novac primjenom pesticida vlastitim snagama. prema subjektivnom mišljenju veoma značajan problem je pitanje kako bi se danas u nas trebali primijenjivati fumiganti i ostali insekticidi da se dobije maksimalan učinak uz što niže troškove. confusum. dijatomejska zemlja. čestu uporabu pesticida s više ili manje uspjeha u našim skladištima. neprekidno je prisutna sumnja da se u nas uzaludno troše ogromne sume novca na fumigacije i primjenu ostalih insekticida bez odgovarajućih.

Prevention. Model. Zbornik radova ZUPP' 93. J. 79-85. (1992): The stored grain ecosystem: a global perspective. Needs and Priorities. Canadian Government Publishing Centre. Sinha RNO. 35-41. In Drying '86 (Edited by Mujumdar AS. 73-87 Hal/iday D.J. Hamel Darka. (1993): Modificirana atmosfera . pp 101. In Proc.F. June 29 . (1985): Management of Pest Control in Grain Storage Systems. Hemisphere. 2. Washington. Ottawa. Literatura Anon. Can. (1993): Alternatives to Methyl Bromide: Assesment of Research. stored Prod. H. 83-91. perspektive. Appl. (1993): Agriculturai stored products protection by inert dusts. Effect of temperature and relative humidity on egg development of Cryptoles tes ferrugineus compared with C. Eng.. . Zagreb. agric.. Proccedings from the USDA Workshop on Alternatives to Methyl Bromide. Bordeaux. Mills.G.. LissikE. Zagreb. 14. USDA. Banks. Longstaff B.89-100 Campbell A. 1995-2006.. J. (1993): Djelotvornost Ceh na razne razvojne stadije Tribolium confusum Du Val (Coleoptera).T.541-547.. Manila. and eon tro/. Latif N. SinhaRN. (1991) The role of modelling in the management of stored-product pests. (1976): Physical control of insects. Perković J. (1990): Analysis and simulation modelling of population dynamics and bioenergetics of Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Cucujidae) in stored wheat. (1983) Computer model of two-dimensional conduetion and forced convection in stored grain. Sinha R. Racan D. Ottawa. sadašnji status. Dunkel F. 85 pp. V.E. 5th Int. MillsJ. Arlington. pp 281-226.).. Work. Prot. D. pp.. AClAR Proceedings No. Popu/. Kawamoto H.July. (1989): Spoilage and heating of stored agricultural products. Austra/. 55-71. England. 28. 25. 25.B.G. pusil/us (Coleoptera: Cucujidae). November 1. France. 15. T. Ecol.. (1993): Zaštita uskladišten ih poljoprivrednih proizvoda inertnim prašivima. (1993): Methyl Bromide Controls Workshop. 119-125. Zool.tada postojat će u našoj praksi uvjeti za djelotvorno uvođenje i provođenje veoma složenog sustava integral- ne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.E. 73-81. Ent.. Eco/. pp. Cambridge. Virginia. Soc. Res.. 25.N. Longstaff RG. 2. Korunić Z. Zbornik radova ZUPP' 93. Conf on Insect Pests in the Urban Environment.prednosti. J. Vol. 1. Muir W. Muir W. 1. Ent. MetzgerJ. Conf Stored Prod.J. 97-119.A. Hamel Darka. Anon. (1986)A modelfor the movement of heat and moisture in stored grains as a result of mold respiration. Korunić z. (1980): Safestorage period for farm-stored rapeseed based on mycological and biochemical assessment. 491. Res. 32. nedostaci. Vo/. Calverley D. No. Cuff W. Ist Int.R (1984) An ecosystem model of the infestation of stored wheat by Sitophilus oryzae: a reappraisa I. Proe. Zbornik radova ZUPP' 93. 235-254. detection. (1990). Phi1ippines. Phytophatology 70.

Mills J. Tuma D. 83.. Sanderson D. Eng. (1979): Interrelations of arthropods and microorganisms in damp bulk-stored wheat .. D.. Snelson J. Res. D. 40.B. (1989): Odor volatiles associated with micro jlora in damp ventilated and non-ventilated bin-stored bulk wheat.. (1989): Seasonal changes in seed-germ protein. 16.. Muir W. Muir W. Aliments 1. 3-6. (1989) Evaluation of a model of drying and detenoration of stored wheat at near-ambient conditions. P. 127-137. 849-866. Muir W. Katson G. Tuma D. Res. Tuma D..A. Sinha RN.F. Sanderson. 1102-1109. N. RN.. Coutts A. Int.. ACIARMono.B. Vo/. Sinha RN.A.E. Wallace H. 65. Eco/.the challenge of the next decade.. (1987): Grain Protectants..E. Agric.a multivanatestudy. Popu/.. Chem. 219233. (1985): Quality assessment of storedwhoot dunng drying with noor-ambient temperature air. 1. 3. (1988 b): Moisture contents with in bulks of whoot ventilated with noor ambient air: expenmental resuits. 42. J.B. Muir W. Tuma D.Prevett.. Melbour- ne. Sinha RN. W.247-263. J. pp. 40-67. Agnc.H. (1981): Quality assessment of rapeseed stored in ventilated and non-ventilatedfarm bins. Sinha. 21.E. Sinha.. (1988 a): Intergranular air tempera tures of ventilated bulks of whoot. Sci. RN. G... Reiser B. agric.. 219-233.E. T. 33-43.247-263. Muir W. Eng.. Lefkovitch L. Sci. Sci.H.. fat acidity and microjlora in non-ventilatedfarm bins. Abramson D. Res. No.. Stored Prod. Sinha.E. 80. Muir.. Res. J. Can. (1990): Odor volatiles associated with mite-infested bin-stored bulk wheat. Plant. Bull.E. Ruskin Press. 28. (1990): Stored-product entomology .P.B. T. Ecol. 42.. J. Eng. Food Microbiol. Muir.I. W. J.E..E. Res. Sinha RN.D. RN. . (1992): A multidisciplinary approach to stored grain research. Sinha RN. Ent. Sanderson D... Sanderson. Sinha RN. Wallace H. White. Aliments. Res. J. Abramson D. 713-724. Muir W. 2. J..

multydisciplinary research * Present adress: Agriculture Canada. Grain bulks form distinct ecosystems with dormant seeds and communities of insects. computer modellers. rodents and birds. and also quantity of dockage. and with different physical facto rs. interact with each other in a unique environment. An effective interaction among many scientific disciplines and scientists is needed for effective grain management (entomologist ecologist. Mb.. The concept of modem ecology should be applied to the management of insects.Zlatko Korunić * "Korunic'" d. mycotoxicologist. pests. An understanding of the interrelationship of biological and physical factors. Vancouver. a larger system which extends from harvest to consumption. Zagreb INTEGRATED STORED PRODUCTS PROTECTION: GLOBAL AND LOCAL VIEW Summary The grain storage system is part of the post harvest ecosystem. and occasionally. food scientist. economist. agriculturai engineer. Stored products protecti on is an essential part of the grain management strategies in the world and the present situation in Croatia. fungi and mites in stored grain ecosystems. micro flora.o. Canada .. Key words: storehouse. pest management strategies. Research Station Winnipeg. The aim of this paper is to review the integrated pest mamagement strategies in the world and the present situation in Croatia. ecosystem. statistician) . mites. Canada for Hedley Pacific Ventures Ltd. and selection pressures in the system is essential to make sound decisions about the long term directions of post harvest research.o. as well as the daily management of grain and other food commodities in the post harvest system. physical scientist.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful