Zlatko Korunić * "Korunic'" d.o.o.

Zagreb

INTEGRALNA ZAŠTITA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: GLOBALNI I LOKALNI PRISTUP

SAŽETAK

Uskladištena zrnena masa je jedinstveni ekosustav, dio cjelokupnog posliježetvenog ekosustava koji se proteže od žetve do potrošnje. Poznavanje i razumijevanje povezanosti, isprepletenosti i međusobnog djelovanja bioloških i fizikalnih faktora ekosustava bitno je za ispravno upravljanje cjelokupnim procesom čuvanja zrnene i druge robe. Treba naglasiti da je riječ o veoma složenom procesu. Bitni biološki članovi ekosustava su sjemenke, zrna u mirovanju te brojne zajednice, populacije insekata, grinja, mikrofiore i povremeno glodavaca i veoma rijetko ptica. Populacije i zrna neprekidno djeluju međusobno u jednom veoma složenom ji.zikalno-kemijskom ekosustavu sastavljenom i od brojnih plinova poput kisika, dušika i ugljičnog dioksida, određenog postotka tzv. primjesa (sjemenki korova, loma, prašine, itd.). Temperatura i vlaga su posebno važni čimbenici ekosustava. Kvarenje zrnene robe i gubitak mase i kakvoće često je posljedica međusobne aktivnosti brojnih članova ekosustava. Osnovni cilj usmjerene, integralne zaštite jest pravodobno otkrivanje neželjene aktivnosti članova ekosustava i njihovo usmjeravanje u aktivnost koja ne utječe štetno na zrnenu robu. Danas je to moguće postići aktivnom suradnjom stručnjaka i znanstvenika iz raznih područja (entomologije, akarologije, mikologije, toksikologije, genetike, informatike, prehrane, agronomije, ekonomije, itd.). Suradnjom stručnjaka različitih profila moguće je utjecati na uvjete u skladišnom ekosustavu (temperaturu, vlagu, atmosferu, itd.)i prema potrebi ih mijenjati te time spriječiti štetnu aktivnost njegovih brojnih čla-

*

Današnja adresa: Agriculture Canada, Research Station Winnipeg, Mb., Canada za Hedley Pacific Ventures Ltd., Vancouver, Canada

..... Međutim... To se može postići kada se u skladištu poštuju i provode osnovni principi tzv.) pokazuju da je tehnologija čuvanja zrnene robe veoma složen proces u koji valja uložiti mnogo znanja i rada kako bi se zadržala kakvoća robe i spriječilo njezino kvarenje...... u slučaju kad stručnjaci na njega ne djeluju.... Masa zrnja je veoma dinamičan ekosustav koji se sastoji od brojnih živih članova i u kojem djeluju brojni fizikalno-kemijski čimbenici. postupci zaštite....... štetnici...........ZUPP '94 .... kemijski sastav.... Budući da su ti procesi različite naravi (biološki..... lom pri žetvi.... kemijski..... suradnjom stručnjaka raznih struka neprekidno se obogaćuje znanje o jizikalnim. različiti profi1i stručnjaka bi trebali surađivati u njihovom proučavanju. miris.. zrno u relativnom mirovanju... Gubitak kakvoće i mase zrnene robe može ovisiti i o čimbenicima koji su utjecali na zrno u prijeskladišnom razdoblju (nezrela zrna....... ekosustav...... Ključne riječi: skladište....... obično uzrokuje kvarenje i gubitak zrnene robe.. Zrnena masa je u pravilu gotovo uvijek heterogena (razne sorte...... utjecaj umjetnog sušenja..... usmjerene zaštite... itd.... Znanje je osnovni preduvijet za djelotvorno provođenje integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.. grinja.. nutricionistički.2 Z.. ugljičnog dioksida itd. promjene određenih značajki zrnene robe (boja.. zrnenu robu trebalo bi čuvati u uvijetima koji smanjuju mogućnosti da insekti ili drugi štetnici uzrokuju gospodarske štete.....). razlike u temperaturi. multidisciplinarnost EKOSUSTAV USKLADIŠTENE ZRNENEROBE Postoji dosta prošireno i uvriježeno uvjerenje da je tehnologija čuvanja zrnene robe u skladištu veoma jednostavan i rutinski postupak jer se radi o čuvanju inertnog materijala.. dušika...... prašina) i sadrži razne plinove poput kisika... mikroflore.......... Korunić Novi Vinodolski ....... smrznuta zrna....... sjemenke korova. Takvo upravljanje čimbenicima ekosustava u polju nije moguće. najznačajnije je samo sjeme...... transport itd.. primjese. dobre prakse uskladištenja i integralne.... praćenju i donošenju zajedničkih odluka....... katkada glodavaca i ptica. Također.poput insekata..)..... itd. Pojednostavljeno rečeno. Očuvati kakvoću i masu zrnene robe moguće je samo točnim poznavanjem svih procesa koji se događaju u zrnenoj masi. lom zrna... biološkim i kemijskim svojstvima u masi zrnene robe.. fizikaini... Pojam "dobra praksa uskla- ............ tj. Od živih članova.... neželjeni živi članovi sustava . različit sadržaj vlage.. nova.. Svi ti članovi ekosustava djeluju zasebno i međusobno u jednom veoma složenom biološkom i fizikalno-kemijskom procesu koji. česta kvarenja robe tijekom čuvanja.. Često se uz zrno javljaju i drugi.. preporuka o tehnološkim postupcima kojima će se očuvati kakvoća i masa robe tijekom čuvanja u skladištu.........

a druga 1. U 1993. studenog u Ottawi. održavanje skladišta. tj. Sudionici oba skupa mišljenja su da se današnja strategija integralne. ali zbog raznih razloga zanemarene postupke s naglaskom na one koji ne onečišćuju atmosferu i koji ne uzrokuju pojavu rezistentnih populacija insekata. rijetko cijanovodikom • zračenje. lipnja do 1. o ponašanju. usmjerene borbe protiv štetnika valja primijenjivati ove postupke: • preventivne. nadzor • tretiranje zmene robe dijatomejskom zemljom • grijanje/sušenje zrna • fumigaciju fosfinom. • primjenom dopunskih postupaka koji sprečavaju razvoj i razmnožavanje štetnika. kemijski s nekemijskim postupcima. neprekidni nadzor i kontrolu kakvoće uskladištene robe. o biologiji. mamce. Značajno je da je na tim skupovima raspravljano i o današnjoj strategiji borbe protiv štetnika u skladištima. INTEGRALNA ZAŠTITA GLOBALNI PRISTUP srpnja u Arlingtonu. kombiniraju se različiti tretmani robe. Provodenje integralne zaštite u veoma složenom ekosustavu poput zmene . rasporedom i izlaskom robe iz skladišta (Halliday et al 1985). onemogućavanje infestacije • • • • • • • higijenske obnavljanje znanja i razmjenu informacija primjenu visoke temperature primjenu niske temperature modificiranu atmosferu biološko suzbijanje insekticide za izravno tretiranje zrnene robe (preventivno i kurativno) Današnjim spoznajama o opasnostima primjene pojedinih pesticida i ograničenjima ili zabranama njihove primjene u bliskoj budućnosti (malation. i 2. Ka· nada. Pod pojmom integralna zaštita podrazumijeva se strategija koja omogućava optimalno rukovanje robom i tehnologija koja će osigurati i održati najvišu kakvoću robe: • izravnim postupcima suzbijanja štetnika koristeći pri tom sve prikladne tehnike i mjere. • insekticide za tretiranje površina i prostora • zamke. kemijski postupci se potpuno zamjenjuju nekemijskim. godini održane su dvije veoma značajne konferencije na kojima su brojni svjetski stručnjaci raspravljali o mogućim zamjenama za meti! bromid nakon njegove zabrane u bliskoj budućnosti. Jedna konferencija održana je od 29. Sve više se primjenjuje znanje o životu štetnika.dištenja" obuhvaća pravilnu i svrsishodnu izgradnju skladišta. SAD. metil bromid) shvaćanja o integralnoj zaštiti uskladištene robe postupno se u svijetu mijenjaju. a kad je to moguće. Danas se podržavaju i prihvaćaju postupci koji upotrebljavaju stare dobro poznate. itd. nadzor nad ulazom. Virginia.

Prednosti su: jednostavnost primjene. prihvatljivosti i najekonomičnijim postupcima. uređaja i strojeva. vrijednost ovog postupka u kompleksu postupaka integralne zaštite. Modificirana atmosfera (ugljični dioksid. relativno jednostavna kupnja dopuštenih insekticida i relativno niska cijena koštanja (u svijetu. slabija djelotvornost u horizontalnim skladištima. dušik. itd. ne ostavlja rezidue. neprekidni nadzor i bilježenje svih promjena koje se događaju u ekosustavu. sigurnost za zdravlje i okoliš. Unatoč tome poznate su prednosti ovog postupka: sklanjanje žarišta štetnika i ostataka hrane. poteškoće pri čišćenju pojedinih prostora. jedno od pravila integralne zaštite je primjena skupih pesticida doista samo u slučajevima hitnosti. moguć štetni utjecaj na novi beton. Inertna prašiva. a ne za dezinfestaciju. smanjenje ili čak uklanjanje potreba za drugim tretmanima. tj. prozračiti. djelotvornost. djelotvornost. relativno duga ekspozicija je neprihvatljiva za slučajeve kad valja hitno djelovati. potreba za boljom hermetizacijom nego za metil bromid. dugotrajna zaštita. strogi zakonski propisi o otpuštanju (emisiji fosfina u atmosferu). iliji prodati. Neprekidni nadzor abiotskih i biotskih svojstava ekosustava je osnova za donošenje odluke o najpogodnijem trenutku u kojem treba robu potrošiti ili premjestiti. Nedostaci su: velik utrošak vremena. 1993). potreba za neprekidnim održavanjem visokog stupnja čistoće. plinovi sagorijevanja) polagano ali sigurno postaju sustavni dio integralne zaštite. Nedostaci su: rezidue koje ne prihvaća mlinarska industrija. nepostojanje tolerance. sigurnost za okoliš i zdravlje čovjeka. Higijena bitna je komponenta strategije integralne zaštite. Na osnovi promjena i prognoze događanja donose se odluke o primjeni. Prednosti primjene su: relativno velika dostupnost. Rezidualni insekticidi se u pravilu upotrebljavaju za zaštitu zrna od infestacije. moguć pojačani pritisak na zidove skladišnog prostora. Poznate su prednosti primjene fosfina. osušiti. Prema procjeni stručnjaka. pojava rezistencije kod insekata. relativna nezainteresiranost industrije pesticida da razvija nove rezidualne insekticide zbog visokih troškova i dugotrajnost i dobivanja registracije te relativno brz razvoj rezistencije insekata. fizikalni insekticidi mogu se upotrebljavati samo za . Nedostaci su: duga ekspozicija. Primjerice. Zanimljivo je napomenuti da gotovo i ne postoje radovi u kojima se može ocijeniti pravi doprinos. ne u nas). u SAD se fosfin koristi za fumigaciju oko 73 % zrnene robe (Anon.mase zahtjeva znanje o svim stalnim i mogućim članovima sustava. To su: brojne formulacije. nedjelovanje na veći broj gospodarski važnih insekata. jednostavna primjena. Nedostaci uključuju: zabrinutost za ljudsko zdravlje i okoliš (mogući utjecaj na kromosome kod aplikatora).

boja). Nedostaci su: neželjen utjecaj na neka svojstva zrnene robe (hektolitarska masa. bezopasnost za parazitske i predatorske insekte. mogućnost pojave rezistencije kod insekata. Prednosti su: brojne formulacije registrirane za ovaj postupak. prozračivanje primjenom vanjskog zraka nije uvijek djelotvorno i bezopasno. posebno prozračivanja. (tzv. piretroidi.zaštitu zrnene robe. Postoje brojni podaci o primjeni ovih postupaka. jednostavnost primjene. vlažna dezinsekcija i zaprašivanje) uobičajen je i preventivni i kurativni postupak integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.). jednostavnost primjene nakon ugradnje uređaja. riže itd. Patogeni insekata (biološka borba) u pravilu se upotrebljavaju za zaštitu robe od infestacije. Prednosti su: jednostavnost primjene. Prozračivanje i hlađenje su postupci koji se upotrebljavaju preventivno. pšenice. Prednosti su: visoka djelotvornost dopuštenih insekticida. Tretiranje prostora (zamagljivanje. Prednosti su: već razvijene i postojeće tehnologije primjene. niža cijena. sipkavost.. Nedostaci su: znatno slabija prodornost u strojeve. Tretiranje površina. orošavanje. dostupnost i proširenost formulacija insekticida (diklorvos. zamke i mamci sve su češći postupci u sustavu integralne . moguć utjecaj na radnike (zbog prašine u zraku). mogućnost negativnog stava javnosti o primjeni mikrobioloških supstancija i organizama. Nedostaci su: zabrana uporabe tijekom odvijanja radnog procesa (rada). mogućnost pojave rezistencije. u skrovita. nema rezidua. pukotina. itd. visoka djelotvornost zaštite pojedinih vrsta zrnene robe poput kukuruza. u njihove dijelove. Prednosti su: dostupnost formulacija poput Bacillus thuringiensis i granuloznih viro za. rezidualno tretiranje. mala opasnost od kontaminacije robe. bezopasnost za zdravlje čovjeka i za okoliš. kukuruza kokičara. Postupak hlađenja robe više je zasad našao primjenu u pojedinim zemljama Europe. a ne za suzbijanje već postojeće infestacije. postojanje i pokretne opreme. dugotrajno djelovanje na zrnu bez kemijskih rezidua. u usporedbi s fumigantima. zanemariv utjecaj na atmosferu. itd. nedostatak podataka o djelotvornosti u nekim područjima i uvjetima. smanjenje populacije insekata i potrebe za fu- migacijom. aerosoli) je postupak koji se često upotrebljava u industriji. zaštićena mjesta. neotrovnost za čovjeka. Nadzor. a ne za dezinfestaciju. Nedostaci su: relativno visoki troškovi (viši od primjene metil bromida). moguć štetan utjecaj na strojeve. Nedostaci su: ograničen spektar djelovanja. spora početna djelotvornost. nepotpuno rješavanje problema. za sprečavanje infestacije.

Znatno rijeđe od navedenih postupaka i samo u nekim dijelovima svijeta upotrebljava se i visoka temperatura za suzbijanje štetnika (u mlinovima. visoki troškovi za opremu i njenu ugradnju. kratkotrajna struja toplog zraka kroz masu zmene robe). potreba za redovitim postavljanjem mamaca. Prednosti su: već su registrirani pojedini insekticidi . pakiranje proizvoda tako da se spriječi infestacija insektima. samo dobrim poznavanjem _ fizikalnih čimbenika. poznata i proučena tehnologija. principa dobre prakse uskladištenja. Prednosti su: rano otkrivanje populacije štetnika i procjena visine populacije.sa širokim spektrom djelovanja (metopren). tj. itd. Zračenje je danas već veoma dobro proučen postupak uništavanja štetnika skladišta. ekspertni sistemi kao sredstvo za procjenu kompleksne situacije u ekosustavu i za donošenje odluka o postupcima zaštite. Nedostaci su: određeno nepovjerenje. Nedostaci su: poteškoće u procjeni visine populacije u robi na osnovi ulova u mamcu (s on di i slično). za otkrivanje štetnika. tj. Nedostaci su: u gotovom proizvodu zaostaju rezidue koje su neprihvatljive za mlinsku industriju i potrošače. tj. odbojan stav javnosti prema zračenju. Rješenje problema nije sam u suzbijanju insekata. sporo početno djelovanje koje dopušta da se pojedini razvojni stupnjevi insekata (primjerice ličinki) hrane i čine štetu prije uginuća. skupi su. biljnih insekticida. Bitan postupak koji se već danas upotrebljava u borbi protiv insekata . ELISA testove. Insekti su glavni uzročnici pojave gubitka mase i kakvoće zmene robe u skladištu u cijelom svijetu. jednostavnost primjene nakon ugradnje potrebne opreme. nemogućnost da se točno odredi žarište. primjena prirodnih. hermetičko skladištenje. i to s feromonima ili bez njih. postupak. već je više u sprečavanju infestacije robe insektima. primjena pesticida samo po otkrivanju štetnika a ne "za svaki slučaj". imaju nisku toksičnost za sisavce.zaštite. "fluidized bed". uz znanje o štetniku. Prednosti su: veoma djelotvoran postupak dezinfestacije (kurative). tehnologije. što je jasno vidljivo iz prije nabrojenih -i sažeto opisanih postupaka integralne zaštite. sondi i zamki i redovit nadzor tijekom dužeg vremenskog razdoblja (intenzivni rad). regulatori rasta insekata (lG&} mogu se upotrebljavati uglavnom u preventivne svrhe za sprečavanje infestacije robe. mogućnost primjene ovog postupka u različitim uvjetima uskladištenja. ekstrakta biljaka. akustične načine za otkrivanje insekata.IGR . katkad djeluju samo na pojedine insekte (što je u drugim područjima prednost ali ne u zmenoj masi). Biotehnološki insektic::idi. visoki troškovi transporta zmene robe do mjesta zračenja (do uređaja za zračenje). To je moguće. ili tzv. Ova tehnologija uključuje primjenu različite opreme: sondi za uzimanje uzoraka.

. (1989. Muir) (White. Burrell. 1985.. dt. Muir et aL.1990) istraživali pojavu mirisa u masi zrnene robe kao simptom za otkrivanje infestacije grinjama ili gljivicama. cit. mijenjanje skladišnih kapaciteta. Sinha et al. ekolog. cit. o skladišnom ekosustavu. 1992) zbog zajedničke analize brojnih podataka. (1988a.H. 1967. farmi. W. Elder. U istraživanjima su sudjelovali stručnjak za prehranu. (Banks. Sinha. mikolog i poljoprivredni inženjer. biokemijske . o potrebi multidisciplinarnih istraživanja i sažeti pregled.E. klijavost sjemena. poljoprivredni inženjer. hlađenja zrna. visine 3. 1992).5 m i 0. Wallace poljoprivredni inženjer. White. Budući smjerovi multidisciplinarnih istraživanja skladišnih ekosustava obuhvatit će sakupljanje specifičnih podataka za razvoj kompjuterskih . U istraživanja bili su uključeni entomolog.1989). (1981) istraživali su utjecaj ventilacije na kakvoću uljane repice. 1989.N. Mills. Sinha. multidisciplinarnih istraživanja (Burholder. itd. Ma. 1990. o feromonima.6 m promjera. Prevett. o grijanju zrnja zbog dezinfestacije. Wallace. R. Poznate su istraživačke skupine u Kanadi koje su već šezdesetih godina započele multidisciplinarna istraživanja (entomolog. iako se znaju prednosti i potreba. 1984. Moždaje tome razlog želja znanstvenika da sami provode istraživanja u svom uskom području rada ili je razlog u nedostatku potrebnih mehanizama ili sredstava kojima bi se takva istraživanja financirala. Havers. promjene sjemena. Upotrebljavaju se postupci poput sušenja zrna. preventivi i suzbijanju. Dunkel. 1992. 1990). Pixton. Provedena su istraživanja na malom posjedu. White. Zanimljivo je navesti da. o čuvanju zrnja hlađenjem. Lapp et aL. sprečavanja pojave i njihovog suzbijanja. prebacivanja zrna (fizikalno oštećivanje). gdje su sustavno uzimani uzorci pšenice i analizirani na pojavu populacije artropoda. Sinha mikolog. (1985. 1989 o kvarenju i grijanju uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. 1986. White. Autori Mills i Sinha (1980) istraživali su istodobno kemijske. otkrivanja štetnika. White. Sinha et al. 1962. fizikalne i mikološke čimbenike i njihov utjecaj na čuvanje uljane repice. kemijske i biološke promjene pšenice u različitim uvijetima. toksikolog/kemičar. 1976. određivana su svojstva izmeljivosti i pecivosti i određivani su fizikalni čimbenici (Sinha et al. premještanja. Sve više je takvih zajedničkih. b). o utjecaju pesticida na populaciju štetnika. 1992. Sanderson et al. Pratili su fizikalne. Nedavno su Tuma et al. White et al. je manipulacija robom zbog mijenjanja određenih čimbenika koji pozitivno djeluju na pojavu štetnika. 1966. na pšenicu. 1970. revijalni rad o ekosustavu uskladištene zrnene robe). (1989) proveli su multidisciplinarna istraživanja utjecaja prozračivanja u silo-odjeljku. Hill. postoji veoma malo multidisciplinarnih istraživanja u skladištu. H. Snelson. 1992. mikrofloru.A. 1987. White. tj. o prognozi pojave štetnika. o toksičnosti insekticida. volumena skladišnog prostora. 1986. Ghaly. Autori Sinha et al. 1992.

fizikainim ograničenjima za štetnike. 1990). Spoznaje dobivene na temelju laboratorijskih istraživanja ipak su dosta ograničene vrijednosti s obzirom na njihovu primjenu u praksi gdje su temperature i vlage podložne neprekidnim promjenama. 1990. cijene. Osobito je značajna analiza postojećeg stanja znanstvenih kadrova različitih profila (multidisciplinarna istraživanja) i spremnost za multidisciplinarna istraživanja. analiza njihove primjene (troškovVkg/t). zajednička analiza prikupljenih podataka i uporabom kompjutera. stupanj hermetizacije. koji će integrirati fizikaine procese (inženjering) i biološka svojstva skladišnog ekosustava zbog primjene optimalne tehnologije skladištenja. Kawamoto et al. Sinha. 1989. Cuff. županije i radne organizacije. opskrbljenost tržišta s pesticidima. specijalnost). U svjetskim. Latif. Muir. gdje su svi čimbenici ekosustava izloženi različitim fizikalnim uvjetima. i na razini pojedinačne radne organizacije. ekonomista. Već danas razvijeni su mnogi kompjuterski modeli zanimljivi sa stajališta entomologa. mogućnosti hlađenja robe (ventilacije vanjskim zrakom. Premda već danas postoje brojni istraživački podaci o biologiji i ponašanju štetnika. klimatskim promjenama.. Lisik. županije pa čak. postojanje i opremljenost laboratorija radnih organizacija i kadrovi. Više je razloga za takvu situaciju. 1986. pritiscima. u raznim tipovima objekata. čestim promjenama vrsta robe. Campbell. mogućnosti zamjene za kemijske insekticide. transportne uređaje. kombinacije tretmana itd. tip ove skladišnih prostora. donošenje odluka o optimalizaciji tehnologije čuvanja uskladištene poljoprivredne robe. Prije svega u državi nije određena stručna ili znanstvena organizacija kojoj bi državni organi (Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva) i žito-mlinska industrija povjerila znanstveno istraživački projekt kojim bi se istražile pretpostavke za uvođenje programirane strategije integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na različitim nivoima države. "grani-frigo" uređaji). grijanje prostora i robe. 1983. INTEGRALNA ZAŠTITA LOKALNI PRISTUP U Republici Hrvatskoj ne može se govoriti o sustavnom provođenju integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na razini države. analiza opremljenosti i osposobljenosti znanstvenih organi- . pojedinačnih kapaciteta. osim donekle izoliranih slučajeva. globalnim razmjerima osjeća se sve više potreba za obavljanjem multidisciplinarnih istraživanja u skladišnom ekosustavu zbog prikupljanja podataka o zajednicama štetnika i njihovim odnosima prema fizikainim čimbenicima. iskustvo. 1984. ipak valja naglasiti da je većina podataka dobivena u laboratoriju pri stalnim temperaturama i relativnim vlagama. Sanderson et al. inženjera (Metzger. o djelotvornosti pesticida u skladištima. itd. 1991). kapaciteta. Pod pretpostavkama mislimo na analizu postojećih kadrova (profil i.modela (Longstaff. Longstaff.

tu baš i nismo na svjetskom nivou. mišljenje je da je potrebna češća razmjena informacija između znanstvenih organizacija. Ovaj postupak se i u svijetu trenutno rjeđe upotrebljava u skladištima. sonde itd. itd. Sažetom subjektivnom. ako se ispravno primjenjuje ovo je veoma djelotvoran postupak integralne zaštite. dobroj praksi skladištenja o čemuje prije pisano. onemogućavanje infestacije. u nas se u praksi još ne . Zalaganje za držanje koraka sa svijetom. feromone. svakodnevna su praksa. Veoma bi bila vrijedna izrada znanstvene studije o prihvatljivosti ili štetnosti primjene ovog postupka u našim brojnim obJektima. CH3Br. Preventiva. također. Značajnu ulogu u ovom postupku imaju stručnjaci tehnolozi i laboratoriji radnih organizacija. Ovom postupku se u razvijenim zemljama svijeta poklanja posebna pažnja. Dokaz tome je i seminar ZUPP' 94. "fluidized bed" postupak (kratkotrajno strujanje vrućeg zraka) što nije usporedivo s umjetnim sušenjem zrnja. da valja upotrebljavati mamce. otkrili osnovni nedostaci u današnjem sustavu zaštite te predložile postupke za njihovo uklanjanje u cjelokupnom sustavu kretanja robe od žetve do prerade. Obnavljanje znanja i razmjena informacija. koji u nekim zemljama svijeta ima veoma djelotvornu i široku primjenu. Primjena niske kontrolirane temperature upotrebljava se u nas samo u nekoliko objekata. Inače. Međutim.. itd. klasične fumi· gante (PH3. Primjerice. pitanje cijene). itd. Primjena visoke temperature. tj. Tek nakon znanstvene obrade svih prikupljenih podataka može se odrediti kakav je stupanj integralne zaštite kod nas moguće provoditi. Primamo se radi o tzv. prozračivanje robe i hlađenje vanjskim zrakom upotrebljava se u brojnim objektima s promjenljivim uspjehom. HCN) modificiranom atmosferom (C02 ili N). premazivanje prostorija. Modificirana atmosfera.zacija za obavljanje istraživanja. Međutim. između radnih organizacija i međusobno. Sve više se širi primjena tzv. primjena velikih industrijskih usisavača. Ćišćenje. a osim u pojedinačnim slučajevima. Postupak kojem se ne poklanja dovoljno pažnje adaje izvrsne rezultate. Takvim znanstveno-istraživačkim projektom odredilo bi se današnje stanje i potreba za kadrovima i naj značajnijom opremom za istraživanja. Primjena niske temperature. Higijena. govori se da u silosima ili podnim skladištima valja zamijeniti opasne i otrovne tzv. neznanstvenom analizom pokušat će se usporediti postupke integralne borbe protiv štetnika na globalnoj razini i u našoj državi. potrošnje ili izvoza. a u nas za to ne postoje uvjeti (slaba hermetizacija. Ovaj postupak u našim skladištima još se ne upotre bljava. a dosta ih je teško nabaviti na našem tržištu i veoma su skupi u usporedbi s uobičajenim prosijavanjem uzoraka. nema uređaja za hlađenje ili ne rade. Osim pojedinačnih iznimaka. Postupak. govori se da robu valja ohladiti.

često prikrivajući nedovoljno provođenje drugih postupaka (higijene. Postupak koji se sve više primjenjuje u nas jednostavno zato što u nas postoji nekoliko insekticida s dopuštenjem za izravni tretman zrnene robe. osnovni razlog njegove široke primjene u nas. neujednačenim postupcima nadzora. Međutim. Zamke. veoma rijetko se zrna suše na nižu vlagu samo zbog toga da se zaustavi ili spriječi razvoj i razmnožavanje štetnika. što postoji sve savršenija oprema i na našem tržištu za njihovu primjenu i rezultati su vrlo brzo vidljivi. Osim nadzora. zamke. Perković. Sve se više otkrivaju i uvode u praksu novi postupci sigurnije fumigacije (bolja hermetizacija. 1993). kontrolne kuće ili znanstveno-istraživačke organizacije. Također. tehnolozi. C Fumigacija~ Veoma čest i uobičajen postupak suzbijanja štetnika u skladištima u nas. obavljaju se znanstvena istraživanja o djelotvornosti dijatomejske zemlje i uvođenju u praksu (Korunić. obavljaju se opsežna znanstvena istraživanja (Hamel. mamci i slično gotovo se i ne koriste u našim skladištima. smanjenje emisije fumiganata u atmosferu). sprečavanje. To je vjerojatno postupak koji se u nas najčešće i najobimnije upotrebljava. fumigacija i povišena temperatura. Sušenje zrna u sušarama toplim zrakom se znatno razlikuje od grijanja zrna zbog suzbijanja štetnika (primjena toplog zraka oko 60-120 DC za razdoblje kraće od jedne minute s podizanjem temperature zrna na 56 DC do 72 D ). Međutim. ili tzv. Insekticidi za izravno tretiranje robe (preventiva i kurativa). ili se fumigacija kombinira s drugim postupcima (fumigacija i niska temperatura zrnene robe. Biološko suzbijanje. Tretiranje zrnene robe dijatomejskom zemljom. 1993) o mogućnostima uvođenja ovog postupka u našu praksu. iako u razvijenom svijetu fumigacija ima tendenciju stagnacije ili laganog opadanja. Grijanje/sušenje zrna. Ovaj postupak još ima tendenciju porasta. 1972). prema subjektivnom mišljenju je mogućnost postizanja visoke djelotvornosti u veoma kratkom vremenskom razdoblju. 1993. nadzor. U nas još nema praktičnu primjenu iako su već prije 25 godina obavljena brojna i opsežna istraživanja o djelotvornosti ovog postupka (Sidor. unatoč opasnosti njegove primjene. produžena ekspozicija. DDD organizacije s više ili manje uspjeha i s različitim. Ovaj postu- pak u nas još nema praktičnu primjenu. U nas se ovaj postupak ne primjenjuje samo zbog suzbijanja štetnika. Međutim. preventive). biotehnolozi) ili ugovorno razne tzv. prave mogućnosti pogrešne primjene i relativno visoke cijene koštanja. mamci. tj. koji tijekom uskladištenja uglavnom obavljaju sami stručnjaci u žitomlinskom poduzeću (agronorni.primjenjuje. snižene doze. Racan. Insekticidi za tretiranje površina i prostora. Korunić. . O prednostima i nedostacima pisano je prijašnjem poglavlju.

tj. individualni postupci s težnjom poboljšanja postupka fumigacije i kombinacije s drugim postupcima. dijatomejska zemlja. U nas ovi postupci još nemaju praktičnu primjenu iako postoje izolirani. čestu uporabu pesticida s više ili manje uspjeha u našim skladištima. katkad uzrok neuspjele primjene insekticida i fumiganata. Oryzaephilus surinamensis. Tek Zračenje~ iako veoma djelotvoran postupak. Normalno je da zbog učestale primjene pesticida postepeno dolazi do pojave određenih problema. Rješenje ovog problema. Jedan. moguće je samo potpunim razumijevanjem osnovnih principa suzbijanja štetnika i djelovanjem sustava integralne zaštite. želje da se štedi novac primjenom pesticida vlastitim snagama. u nas još nema praktičnu primjenu u skladištima. informatike. širenje rezistentnih populacija međunarodnom trgovinom. modificirana atmosfera.) postale rezistentne na pojedine insekticide (uključujući i furnigante) te da je pojava rezistencije. organiziranosti i povezanosti znanstveno stručnih institucija međusobno i s praksom. moguće je da su već i naše populacije gospodarski važnih štetnika (R. usmeno priopćenje). Plodia interpunctella. itd. Zbog brojnih razloga poput nedovoljne informiranosti. U nas se provode istraživanja praktične primjene u suzbijanju skladišnih štetnika u skupoj robi i hrani u institutu "Ruđer Bošković". povezan i s nestručnom primjenom pesticidaje pojava već gotovo alarmantna. vidljivo je da u Republici Hrvatskoj još moramo mnogo toga učiniti. dominica. sumnje ili dileme . povezanosti sa svijetom. prema subjektivnom mišljenju veoma značajan problem je pitanje kako bi se danas u nas trebali primijenjivati fumiganti i ostali insekticidi da se dobije maksimalan učinak uz što niže troškove. Drugi problem. confusum. Iz ove sažete. znanja i iskustva. itd. veoma jednostavne i subjektivne analize. Obzirom na situaciju u svijetu. Zadnji je trenutak da se u nas započne s istraživanjem proširenosti i stupnja rezistencije naših populacija skladišnih štetnika na pesticide i na temelju rezultata hitno predlože postupci za usporavanje ili sprečavanje pojave rezistencije. itd. Zagreb (Hamel. poboljšanja opreme.fumigacija i snižena doza insekticida). bez provjere rezultata primjene. posebno na području multidisciplinamih znanstvenih istraživanja. rezistencije insekata na insekticide a naročito na fosfin (primjerice Rhizopertha dominica na fosfin). Sitophilus oryzae. Ephestia el u tella. O prednostima i nedostacima ovog postupka pisano je u prijašnjem poglavlju. neprekidno je prisutna sumnja da se u nas uzaludno troše ogromne sume novca na fumigacije i primjenu ostalih insekticida bez odgovarajućih. biljni insekticidi). zračenje. Tribolium castaneum. T.. zadovoljavajućih rezultata. ili se fumigacija zamjenjuje drugim postupcima (hlađenje robe. slično kao i u svijetu. Vidljivo je da je u nas još uvijek naglasak na kemijskoj zaštiti uskladištene robe.

Ist Int. Muir W. Vol. Appl.prednosti. Arlington. Banks. (1991) The role of modelling in the management of stored-product pests. 25. Res. (1986)A modelfor the movement of heat and moisture in stored grains as a result of mold respiration. stored Prod. Sinha RNO.R (1984) An ecosystem model of the infestation of stored wheat by Sitophilus oryzae: a reappraisa I. Anon. Zbornik radova ZUPP' 93. MillsJ. 1. (1993): Alternatives to Methyl Bromide: Assesment of Research.89-100 Campbell A. 79-85. Model. Kawamoto H.J. 2. November 1. Mills. Ottawa. Proe. (1990): Analysis and simulation modelling of population dynamics and bioenergetics of Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Cucujidae) in stored wheat. Res. 55-71. 1995-2006.T. Bordeaux. Zbornik radova ZUPP' 93.J.tada postojat će u našoj praksi uvjeti za djelotvorno uvođenje i provođenje veoma složenog sustava integral- ne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Austra/. Zagreb.. V. In Proc. Hamel Darka..E.541-547. Ottawa. 25.G. pp. Work. Phytophatology 70. agric. 73-87 Hal/iday D. 85 pp. Hamel Darka. Washington. Muir W.. 15. 2. AClAR Proceedings No. Ecol. France. Phi1ippines. Conf Stored Prod. England. Manila. 14. T. nedostaci. (1976): Physical control of insects. Can. Eng. Sinha R. Zagreb. Perković J. (1993): Methyl Bromide Controls Workshop. pp 281-226. pusil/us (Coleoptera: Cucujidae). Soc. detection. Korunić Z.. Calverley D. Eco/. J.. (1993): Agriculturai stored products protection by inert dusts.G.. Effect of temperature and relative humidity on egg development of Cryptoles tes ferrugineus compared with C.. 1. SinhaRN. Virginia. LissikE. Ent. Cuff W. 83-91. Racan D.). (1985): Management of Pest Control in Grain Storage Systems. J. Longstaff B. Zbornik radova ZUPP' 93.A. pp.N. 25. 35-41.. Zool. 73-81. June 29 . Prevention. 28. and eon tro/. (1990). Canadian Government Publishing Centre. 5th Int. Ent. 235-254. Cambridge. (1993): Modificirana atmosfera . perspektive. (1992): The stored grain ecosystem: a global perspective. Prot. (1989): Spoilage and heating of stored agricultural products. 32.F. (1993): Djelotvornost Ceh na razne razvojne stadije Tribolium confusum Du Val (Coleoptera). (1983) Computer model of two-dimensional conduetion and forced convection in stored grain. In Drying '86 (Edited by Mujumdar AS. Vo/. MetzgerJ.July. Conf on Insect Pests in the Urban Environment. Korunić z. Popu/. Proccedings from the USDA Workshop on Alternatives to Methyl Bromide. 119-125. Hemisphere. 491. Needs and Priorities. Longstaff RG. sadašnji status. J. (1980): Safestorage period for farm-stored rapeseed based on mycological and biochemical assessment. (1993): Zaštita uskladišten ih poljoprivrednih proizvoda inertnim prašivima.. pp 101.. Dunkel F. USDA. . D. No.E. Literatura Anon. 97-119. H.B. Latif N.

Muir W. Plant. 849-866. T. Eng. Eng. Tuma D. Eco/. Bull. (1989) Evaluation of a model of drying and detenoration of stored wheat at near-ambient conditions... 40-67..the challenge of the next decade. Eng. J. Ruskin Press. .H.E. 83. Sinha.247-263.E. 21. (1985): Quality assessment of storedwhoot dunng drying with noor-ambient temperature air. Sanderson D. Int. 42. 65. Sci.B..B. 42. Sinha. Katson G.A. Muir W. 28.. pp. Aliments 1. W. RN. RN. Muir W. Can. 16.Prevett.. (1990): Stored-product entomology . Melbour- ne. 80. Sci. Wallace H. Sci. 3. (1981): Quality assessment of rapeseed stored in ventilated and non-ventilatedfarm bins. Popu/.B. T. J... 713-724.. 2.. Muir. D.B. J.. N.I. Tuma D.. Aliments. Res. Sinha RN. W. 219-233. Sinha RN. White. 219233.. G. Sanderson. RN.. Sanderson.a multivanatestudy. Sinha RN. 1. J. Food Microbiol. Res. Ent. Sinha RN. Reiser B. ACIARMono. Chem. Res. Snelson J. (1989): Seasonal changes in seed-germ protein. Muir W. Res.E.D. Tuma D. Wallace H.P. Mills J. (1988 b): Moisture contents with in bulks of whoot ventilated with noor ambient air: expenmental resuits. Sinha RN. Abramson D.. (1979): Interrelations of arthropods and microorganisms in damp bulk-stored wheat . Ecol. J... Res. Sinha RN.E.247-263. 1102-1109. Tuma D.E. Sinha. Muir W. No. (1992): A multidisciplinary approach to stored grain research. Muir W. Abramson D. 40.E. Vo/.E... 33-43. (1987): Grain Protectants. Coutts A. Res.. J. Lefkovitch L. (1988 a): Intergranular air tempera tures of ventilated bulks of whoot. 3-6. agric. (1990): Odor volatiles associated with mite-infested bin-stored bulk wheat... Muir. Sanderson D.H.. fat acidity and microjlora in non-ventilatedfarm bins. J..F. 127-137. Stored Prod.E..A. (1989): Odor volatiles associated with micro jlora in damp ventilated and non-ventilated bin-stored bulk wheat. Agric. P. D. Agnc.

mycotoxicologist. and selection pressures in the system is essential to make sound decisions about the long term directions of post harvest research. a larger system which extends from harvest to consumption. Canada . Key words: storehouse. Zagreb INTEGRATED STORED PRODUCTS PROTECTION: GLOBAL AND LOCAL VIEW Summary The grain storage system is part of the post harvest ecosystem. Grain bulks form distinct ecosystems with dormant seeds and communities of insects. rodents and birds. Canada for Hedley Pacific Ventures Ltd. and with different physical facto rs. The concept of modem ecology should be applied to the management of insects. The aim of this paper is to review the integrated pest mamagement strategies in the world and the present situation in Croatia. as well as the daily management of grain and other food commodities in the post harvest system. Research Station Winnipeg. multydisciplinary research * Present adress: Agriculture Canada. ecosystem. and occasionally.. An understanding of the interrelationship of biological and physical factors.Zlatko Korunić * "Korunic'" d.. interact with each other in a unique environment. Stored products protecti on is an essential part of the grain management strategies in the world and the present situation in Croatia. Mb. An effective interaction among many scientific disciplines and scientists is needed for effective grain management (entomologist ecologist. economist. micro flora.o. agriculturai engineer. and also quantity of dockage. statistician) . mites. food scientist. Vancouver. physical scientist. computer modellers. fungi and mites in stored grain ecosystems. pest management strategies. pests.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful