P. 1
Nu Masine - Knjiga

Nu Masine - Knjiga

|Views: 299|Likes:
Published by Svetlana Zivkovic

More info:

Published by: Svetlana Zivkovic on Oct 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2015

pdf

text

original

Visoka poslovno tehnička škola Užice Dr Stjepan Panić

NUMERIČKI UPRAVLJANE MAŠINE Pisana predavanja

Užice, 2009.

Nastavni predmet: NUMERIČKI UPRAVLJANE (NU) MAŠINE Fond časova 2+2 Broj bodova 6 Predavanja 2 časa Vežbe: - auditorne 1 čas; - laboratorijske 1 čas Predispitne obaveze: - uredno pohađanje predavanja i vežbi, - test iz laboratorijskih vežbi i - izrada jednog seminarskog rada. Najnužnija literatura: 1. Stjepan Panić, NU mašine-pisana predavanja; 2. Sreten Urošević, Proizvodno mašinstvo II – proizvodne mašine I numeričko upravljanje mašinama, Naučna knjiga, Beograd 1992. 3. Miodrag Manić i Dušan Spasić, Numerički upravljane mašine, Mašinski fakultet i Viša tehnička škola, Niš 1998. 4. Vučko Mečanin, Programiranje obradnih procesa na CNC mašinama, Mašinski fakultet Kraljevo, 1997. 5. Peter Smid, CNC Programiming Handbook, Industrial Press, Inc.,New York, 100164078, 2003.

2

1. OSNOVE NUMERIČKI UPRAVLJANIH MAŠINA
1.1. UVODNA RAZMATRANJA Proizvodno mašinstvo proučava: - principe proizvodnih procesa tj. obrade ili teoriju obrade, - teoriju i principe konstruisanja obradnih sistema (mašina alatki), - teoriju i principe konstruisanja alata i pribora, - principe i projektovanje automatizacije procesa i sistema, - projektovanje proizvodnih i informacionih sistema, - metode meranja i upravljanje sistemom kvaliteta, - metode organizovanja rada. Principi proizvodnih procesa odnosno obrade ili teorija obrade se realizuju korišćenjem širokog asortimana različitih proizvodnih, odnosno, tehnoloških mašina, alata i pribora, koji imaju zadatak da odgovarajućim tehnološkim procesima obrađuju materijal transformišući ga u brojne komponente različitih proizvoda, a kroz proces montaže u finalne proizvode. Pri tome se podrazumeva da proizvodni proces karakterišu tri međusobno, uzajamno povezana elementa. To su: energije materijal i informacija. Proizvodno mašinstvo je grana mašinstva koja tretira problematiku izrade delova kako po obliku, veličini, vrsti obrade tako i po vrsti materijala. Pri izradi delova, čovek teži da razvija i usavršava nova sredstva. Razvoj novih sredstava i njihovo usavršavanje ima za cilj da se smanji direktno angažovanje čoveka u procesima rada. Primenom mehanizacije sredstava u procesu izrade delova oslobađa se ljudska snaga kao izvor energije i čovek kao izvršilac određenog rada. Pri tome ulogu izvora energije i neposrednog izvršioca rada preuzima mašina. Čovek razvijajući sredstva mehanizacije, razvija i sisteme upravljanja. Sistemi upravljanja treba da ga zamene u upravljanju mehanizmima i mašinama. Mašine i proces izrade se tako automatizuju. Automatizacija menja ulogu čoveka . U procesu izrade delova, čovek od izvršioca postaje organizator i kontrolor radnog procesa. Sve ovo omogućuju određeni sistemi upravljanja mašinama. Time se ostvaruju procesi izrade delova sa unapred zadatim operacijama, bez učešća čoveka. Čovek ne upravlja svim pokretima, svim radnjama, nego kao organizator rada zadaje mašini određeni program rada koji ona samostalno obavlja. Mere koje omogućuju da se neki proces sa određenim operacijama realizuje samostalno, bez učešća čoveka a koji se može ponavljati i više puta, određuju stepen automatizovanosti mašina. Postoji mogućnost automatizacije pojedinih kretanja alata ili obratka, upravljanje i posluživanje jedne određene mašine i tada se govori o automatizovanoj mašini.Automatizovani proces podrazumeva automatizaciju celokupnog tehnološkog procesa, postavljanje materijalaobratka, stezanje, transport, kontrolu i montažu itd. 1.2. STEPEN AUTOMATIZACIJE MAŠINE Ako se zna broj automatizovanih funkcija mašine i ukupan broj funkcija mašine, njihov odnos određuje stepen automatizovanosti mašine. Prema tome, vrši se gruba podela automatizovanosti mašine na dalje iskazan način.

3

mašine sa kontaktnim ubadanjem kao i mašine sa kopirnim sistemom upravljanja). koje su dopunjene specijalnim motorima. oslobađanja izratka kao i transport izratka i alata na relaciji mašinaskladište. prenošenje i izvršavanje informacija (numerički upravljane mašine koje imaju potpuno ili delimično upravljanje u sprezi sa računarom). Viši ili treći nivo je stvaranje.Pojam obradnog sistema Na slici 1a prikazao je mesto obradnog sistema unutar poslovnog sistema. Tako upravljačka jedinica numerički upravljane mašine alatke obrađuje informacije. prelaza sa jedne na drugu nepravilnu konturu površine i drugih aktivnosti koje su automatizovane. ali ako se montažom dovedu međusobno u funkcionalnu vezu. standardne ili konvencionalne mašine alatke. pozicioniranja alata. prostije aktivnosti upravljanja. i koji ima određeni ulaz i izlaz. tada je to automobil . Može se reći da je sistem uređeni skup elemenata koji su međusobno u funkcionalnoj vezi. Razvojem koncepta numerički upravljanih mašina alatki formiraju se mašinski sistemi kod kojih se čovek oslobađa delimičnog trošenja energije. pri kontroli obratka. Srednji ili drugi nivo je prenošenje i izvršavanje zadatih informacija (numerički upravljane mašine koje pored izvršavanja i prenose određene informacije). skup autodelova smešten u veliki sanduk je skup lepo složenih na hiljade autodelova. 1. a njeni izvršni organi vrše kretanja koja služe za oblikovanje obratka. NUMA delimično ili u potpunosti isključuju uticaj čoveka. Klasične.1. 1. ne predstavlja vrstu obrade već specijalni način upravljanja mašinom koji se upotrebljava radi boljeg iskorišćenja njenih osobina.poslužioca mašine na izlazne karakteristike izratka.3. na način koji je propisao konstruktor. ako se posmatra automobil kao sistem. Može se reći da angažovanje čoveka zavisi od nivoa automatizovanosti mašine alatke. Obradni sistem je deo tehnološkog sistema i može biti samo jedna ili više mašina alatki 4 . koje se javlja na drugom odnosno na trećem stepenu automatizovanosti mašina. To isto važi i za mašinu alatkuobradni sistem. Izlazne karakteristike izratka kod konvencionalnih mašina u velikoj meri zavise od sposobnosti poslužioca mašine. Na primer.3. ručnog vođenja alata po složenoj konturi.Osnovni ili prvi nivo automatizovanosti mašine je izvršavanje zadatih informacija (mehanički automati. Ima i aktivnosti na kojima čovek troši energiju kao kod postavljanja pripremka. Nije uvek lako definisati sistem. Treba naglasiti da numeričko upravljanje. Upravljanje mašnom alatkom pomoću unapred pripremljenog programa poznato je kao numeričko upravljanje ili NC (Numerical Control). a dalji razvoj tehnike i tehnologije omogućiće njeno dalje usavršavanje. MAŠINA-OBRADNI SISTEM Proizvodno mašinstvo u svom okviru ima više sistema. senzorima i upravljačkim jedinicama predstavljaju numerički upravljane mašine alatke (NUMA).

pribor. U procesu obrade pripremak se preko obratka transformiše u izradak prema tehničko-tehnološkim zahtevima uz korišćenje pomoćnih procesa (pozicioniranje). Osnovni model obradnog sistema prikazan je na slici 1b. (a-položaj obradnog sistema u okviru poslovnog sistema i bosnovni model obradnog sistema) Mašinski sistem kao deo obradnog sistema sastoji se iz više podsistema: .Podsistem pribora obuhvata sve standardne i specijalne pribore potrebne za pozicioniranje i stezanja alata i obratka. koje ostvaruju skup operacija radi oblikovanja obratka. koje treba da omoguće proces obrade.Podsistem mašina (jedna ili više mašina alatki) sa potrebnim instalacijama i pratećim agregatima. Proces obrade omogućuje oblikovanje izratka. podešavanje i promenu alata. a pomoćni procesi obuhvataju sve aktivnosti. . Slika 1. promena alata. Obadni proces sastoji se iz procesa obrade i pomoćnih procesa. . Ulazne informacije su sadržane u tehničko-tehnološkoj dokumentaciji koja je potrebna za izvođenje jednog obradnog procesa. Ulazna energija omogućuje izvođenje korisnog rada i savlađivanje svih otpora pri ostvarivanju obradnog procesa. alat. kontrolu izvođenja procesa obrade i drugo. Podsistem obratka čine jedan ili više obradaka. promena alata kontrola i drugo. Obradni proces povezan je sa mašinskim sistemom (mašina.Podsistem alata (jedan ili više alata) za proces obrade obuhvata i sve elemente potrebne za stezanje. Pripremak 5 . pozicioniranje i stezanje obratka i alata.sa pripadajućim tehnološkim celinama. stezanje. obradak) i čini sintezu obradnog sistema.

6 . naročito pri pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji. i to je vreme neposrednog kontakta alata i obratka i pomoćno vreme. Smanjenje vremena postiže se adekvatnom konstrukcijom ili automatizacijom pojedinih kretnja mašine alatke. kod operacije probijanja i sl. deluje radni alat koji svojim oblikom.).sa pomoćnim materijalom (SHP-sredstvo za hlađenje i podmazivanje) čini ulazni materijal. ima veliki procentualni udeo u ukupnom vremenu i njegovim smanjenjem znatno se povećava proizvodnost. Ovo vreme obuhvata i ostale aktivnosti koje su potrebne da se posle obavljene obrade stnje na mašini dovede u normalno za početak aktivnosti za sledeću obradu. Glavno vreme može biti uslovljeno i tehnološkim parametrima obrade i ne može se nekada bitno promeniti. a to su: tačnost mašine. Mašine alatke za obradu deformisanjem i Mašine alatke za nekonvencionalnu obradu.buka.vrši promenu oblika. sa ciljem da se dobije izradak. Bitno je istaći da se većina procesa obrade obavlja na mašinama koje se zovu mašine alatke. Osnovni princip rada bilo koje mašine je taj. Mašinski sistem kao i obradni proces mogu sadržati i poremećajne faktore:promena sile oblikvovanja. Ekonomičnost mašine alatke postiže se poboljšanjem njene konstrukcije (princip agregatnih jedinica i slično). a izlazni materijal je potrošeno sredstvo za hlađenje i podmazivanje kao i višak materijala u obliku strugotine ili otpadak (npr. izradak je transformisani ulazni materijal-obradak. i dovođenje u međusobni položaj alata i pripremka. nosača alata i slično. Dužina ovog vremena zavisi od umešnosti poslužioca mašine ali i od kinematskih karakteristika mašine alatke (brzina nosača alata i slično). Izlazne informacije su kvalitet i tačnost izratka. Izlazna energija je toplotna. stezanja. Te aktivnosti su: isključenje mašine. habanje alata i drugo. postavljanje pripremka i alata. da bi obrada mogla da počne. Pomoćno vreme. koja je uslovljena kvalitetom i tačnošću izrade. kvaliteta ili nekih drugih karakteristika obratka. pomeranjem i kinematskim karakteristikama kretanja. da na obradak. kao i deformacije elemenata sistema. kao i proizvodnost i ekonomičnost ostvarenja obradnog procesa. pomeranje obratka. tačnost i funkcionalnost pojedinih sklopova i elemenata same mašine. koji je pomoću određenih pribora stegnut u željeni položaj. trenja. ugrađenom snagom motora. krutošću i samim tehnološkim procesom obrade. Vreme potrebno za izradu jedinice proizvoda sastoji se iz dva dela: glavno ili tehnološko vreme. vibracije. koje obuhvata pripremu mašine. one mogu biti: Mašine alatke za obradu rezanjem. a grubo se definiše kao količina proizvoda u jedinici vremena. sklanjanje alata. mera. proizvodnost mašine alatke uslovljena je njenim kinematskim karakteristikama. Prema vrsti obrade. Postoje tri osnovna usliva koja svaka mašina alatka treba da ispuni.

opisuje ponašanje sistema ili elementa kada na njega deluje ulazna veličina i posledica je te veličine i poremećaja. Izlazna veličina. a time da odstrani subjektivni uticaj koji može da zavisi i od njegovog trenutnog raspoloženja. Ulazna veličina-ulaz. tehnički sistem ili mašina alatka. zove se još i ulazni signal. 1.SISTEM AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA Kako numerički upravljana mašina alatka predstavlja jedn sistem automatskog upravljanja. Objekat upravljanje je uređeni sistem. zove se još upravljački sistem ili upravljčaka jedinica. to će u ovom delu biti objašnjeni osnovni pojmovi automatskog upravljanja: -Automatsko upravljanje je upravljanje objektom bez neposrednog učešća čoveka kao Slika 2.2.izlaz. a (Y) je željena vrednost izlazne veličine a zove se još i upravljana veličina.Kao generalni pravac ka povećanju tačnosti izrađenih delova i povećanju proizvodnosti mašine alatke može da se istakne: automatizacija određenih kinematskih kretanja mašine alatke koja ima cilj da smanji direktan uticaj poslužioca na tačnost i kvalitet obrade. Objekat upravljanja i uređaj automatskog upravljanja čine sistem automatskog upravljanja. obučenosti i sposobnosti. 7 . i to je veličina koja se saopštava sistemu ili elementu kao ulazna informacija. Ulazna veličina sistema ja (X) i to je zadata veličina. Poremećaj je neželjena ulazna veličina u sistem koja izaziva neželjeno ponašanje sistema. Opšta strukturna šema sistema automatskog upravljanja operatora u tom procesu. Uređaj automatskog upravljanja predstavlja skup odgovarajućih tehničkih sredstava koja ostvaruju automatsko upravljanje objektom upravljanja. Opšta struktura šema sistema automatskog upravljanja prikazana je na slici 2.3.

Upravljački sistem (US) ima svoju upravljačku funkciju (U+f(X). Na objekat upravljanja (OU), to je upravljani sistem – mašina alatka, deluje upravljačka veličina preko izvršnog organa (IO). Trenutna vrednost upravljane veličine (Y) dobija se merenjem pomoću davača povratne sprege (DPS) i u nju su uključeni i uticaji poremećaja (Z) koji se mogu pojaviti u sistemu. Upravljačka veličina formira se na osnovu zadate vrednosti ulazne veličine, signala povratne sprege i poremećaja. U zavisnosti od načina formiranja upravljačke veličine U+f(X), postoje: - otvoreni, zatvoreni i kombinovani sistemi automatskog upravljanja.

1.3.2.1. Otvoreni sistem automatskog upravljanja
Primenjuje se za upravljanje objektom kada se uticaj poremećaja na sistem može zanemariti, ili se na pogodan način može meriti. Izlazna veličina menja se prema unapred određenom zakonu, bez upoređenja sa ulaznom veličinom. Signal delovanja kreće se u jednom smeru, od ulaza ka izlazu. Ne postoji povratna sprega koja bi davala informaciju na ulaz o promeni izlazne veličine. Na primer, sistem upravljanja brzinom rotacije glavnog vretena kod mašine alatke (slika 3) je jedan od predstavnika otvorenog sistema automatskog upravljanja. Željena brzina bira se na komandnoj tabli pomoću potenciometra, i to je ulazna veličina (X). Ulazna veličina se transformiše pomoću potenciometra u napon i pojačava u pojačavaču do potrebnog energetskog nivoa struje upravljanja (I). Izvršni organ sistema je elektromotor jednosmerne struje i konstruisan je tako da broj obrtaja izlaznog vratila bude proporcionalan struji upravljanja. Izlazna osovina elektromotora je spregnuta preko prenosnika snage, reduktora na glavno vreteno mašine alatke.

Slika 3. Otvoreni sistem automatskog upravljanja Ako je sistem podešen a izvesni poremećaji mogu se javiti u okviru projektovanih granica, upravljana veličina (Y) odgovara zadatoj vrednosti ulazne veličine (X). Suštinski nedostatak otvorenih sistema automatskog upravljanja jeste nedostatak informacija o stvarnoj vrednosti upravljane veličine.

8

1.3.2.2. Zatvoreni sistem automatskog upravljanja
Zatvoreni sistem automatskog upravljanja ima povratnu spregu pomoću koje vrši upoređivanje izlazne sa ulaznom veličinom (slika 4a).

Slika 4. Zatvoreni sistem automatskog upravljanja Upravljačka veličina zavisi od razlike između ulazne i izlazne, odnosno razlike između zadate i ostvarene veličine, U+f(X-Y). Na primer, zatvoreni sistem automatskog upravljanja ima primenu kod upravljanja položajem radnog stola mašine alatke (slika 4b) Željeni položaj radnog stola izražen u mm(X) bira se sa komandne table, ili se zadaje programski, i pomoću pretvarača se pretvara u određenu vrednost napona. Stvarni položaj radnog stola (Y) meri se davačem, mernim elementom pozicije i takođe pretvara u odgovarajući napon. Ta dva signala se stalno upoređuju. Razlika veličina U+f(X)-Y) predstavlja signal greške. Razlika napona pojačava se do potrebnog energetskog nivoa u struji upravljanja i vodi u elektromotor jednosmerne struje koji preko prenosnika snage, reduktora pomera radni sto. Kad se postignu veličine koje daju signal greške jednak nuli (X-Y=0), izvršeni organ, elektromotor se zaustavlja.

1.1.2.3. Kombinovani sistem automatskog upravljanja
Ima primenu kod mašina alatki na koje deluju slučajne poremećajne veličine a koje se menjaju tokom vremena na način koji se ne može predvideti, ne mogu se tačno i potpuno utvrditi tokom rada i poznati su kao adaptivni sistemi upravljanja. Upravljačka veličina (U) na osnovu razlike (X-Y) i merene vrednosti poremećaja (Z) formira se kao ulaz u objekat upravljanja (slik 5) i ostvaruje se istovremeno direktna i indirektna kompenzacija poremećaja.

9

Slika 5. Opšta strukturna šema kombinovanog sistema automatskog upravljanja Zadaci sistema automatskog upravljanja kod mašina alatki su upravljanje određenim veličinama i mogu se odrediti unapred: redosled, dužina i brzina kretanja, vrste alata za pojedine zahvate odnosno operacije i drugo. Sve te veličine mogu se unapred odrediti propisanom tehnologijom obrade; rad mašine se može programirati i upravljanje se zove programsko. Željeno ponašanje objekta upravljanja zavisi samo od vremena i ta zavisnost je određena funkcijom vremena.

2. AUTOMATIZACIJA RADA MAŠINA ALATKI
Pod automatizacijom se podrazumevaju sve ekonomski i tehnički opravdane mere čiji je cilj ostvarivanje tehnoloških procesa i angažovanje tehnološke opreme i sredstava visoke proizvodnosti bez neposrednog učešća čoveka. Svrha i efikasnost automatizacije može se svesti na sledeće konstatacije: - smanjenje psihofizičkih naprezanja, - povećanje proizvodnosti, - skraćenje proizvodnog ciklusa, - povećanje kvaliteta proizvoda, - sniženje troškova proizvodnje i - povećanje ekonomske efikasnosti. Automatizacija rada mašina alatki podrazumeva da se pojedine funkcije (ili sve) određene mašine alatke ili uređaji obavljaju na automatizovani način, bez direktnog učešća poslužioca u njihovom izvršavanju. Ovde se eliminiše ne samo fizičko učešće čoveka kao radnog organa već i kao operatora, sa svim njegovim umnim dejstvom. Funkciju upravljanja načinom i redosledom izvršavanja određenih radnji mašine preuzimaju odgovarajući uređaji koji omogućuju automatski rad u određenom vremenskom periodu. Ti uređaji se prethodno podešavaju, tako da ostvaruju željenu funkciju obrade.

10

a komande se dalje prenose do radnih organa mehaničkim vezama. počev od pojedinih operacija izraženih glavnim i pomoćnim kretanjima. primicanje i odmicanje nosača alata.lako preorijentisanje automatizacije u serijskoj a takođe i u individualnoj mašinogradnji.automatizacija među operacijskih transportnih operacija. . . Automatizacija rada mašina alatki ima u osnovi sledeće pravce razvoja: .kompleksna automatizacija masovnih proizvodnih procesa i . i to ka izvršnim organima mašine i ciklusi se izvršavaju nezavisno od toga da li je na obradku koji se obrađuje postignut željeni kvalitet. Program se zadaje najčešće pomoću kulisa.1. Efekat automatizacije u tehničkom smislu odražava se ne samo u važnom skraćenju ukupnog vremena izrade i izmeni njegove strukture.od prijema sirovine-matrijala obratka do konačnog proizvoda. Na slici 6 prikazana je opšta šema ovog upravljanja. od mašine kao proizvodnih jedinica. već i u mogućnosti mnogostrukog ponavljanja tehnoloških operacija po unapred utvrđenom programu. Upravljačko kolo je u ovom slučaju otvoreno (otvoreni sistem automatskog upravljanja).automatizacija osnovnih elemenata ciklusa obrade (punjenje i stezanje materijalaobratka.Automatizacija zadire u sve faze tehnološkog procesa. operativne organizacije radnih mesta. mehanizovani ili ručni rad može da bude dopušten samo za one procese (operacije).automatizacija kontrolnih operacija. 2. . ČVRSTA AUTOMATIZACIJA RAD AMAŠINA ALATKI Kod ovog vida automatizacije rada mašina alatki automatizovano i programirano kretanje izvršnih organa mašine postiže se takozvanim čvrstim nosiocima programa. pa do celokupnog proizvodnog ciklusa . . . skidanje strugotine i slično).automatizacija pojedinih delova proizvodnog procesa. U automatizovanoj proizvodnji. kvalitetu proizvoda i povećanoj proizvodnosti. 11 .potpuna automatizacija opreme specijalnih i univerzalnih mašina. čija automatizacija sa ekonomske tačke gledišta nije celishodna. jer komandni signali idu samo u jednom pravcu. sa njegovim posluživanjem i kontrolom. bregastih mehanizama ili šablona.

breg na primer): To vreme je nekada dosta dugo. Prilikom promene oblika obradka potrebno je da se fizički promeni ili modifikuje nosilac informacije o karakteristikama dela (šablon. Trn je preko odgovarajućih mehaničkih ili hidrauličkih elemenata (2) i (4) u čvrstoj vezi sa izvršnim organom mašine (1). koji mogu da pojačaju silu kretanja ili da multipliciraju pomeranja. 12 . Promena oblika obradka zahteva i promenu šablona. Na slici 7 prikazana je principijelna šema mašine za kopiranje na primeru struga. 2. Mašine za kopiranje Kod ovih mašina željeni oblik izradka dobija se kopiranjem odgovarajućeg oblika sa šablona.1. Tipični predstavnici ovakvih mašina su mašine za kopiranje i automati sa bregastim i kulisnim mehanizmima. Ove mašine se koriste najčešće u serijskoj i masovnoj proizvodnji. Opšta šema upravljanja čvrstom automatizacijom rada mašine alatke Ovakve mašine se najčešće zovu automatske mašina ili automati i ne moraju sva kretanja da se obavljaju automatski.Slika 6.1. Relativno kretanje trna po šablonu se preko određenih uređaja. Na šablonu (3) formira se željeni oblik konture izratka (5). prenosi na izvršni organ mašine koji neposredno izvodi obradu. Ne postoji povratna informacija do šablona koja govori sa kolikom tačnošću je urađen predmet. Šablon se učvršćuje u odgovarajući nosač i na njega se oslanja trn za kretanje po šablonu. a i samo podešavanje ovakvih mašina veoma dugo traje. već to zavisi isključivo od podešenosti i kinematske tačnosti mašine. On u stvari u određenoj razmeri kopira konturu šablona.

2. Automati sa bregastim i kulisnim mehanizmima Na slici 8.Slika 7.1. Oblik i tačnost predmeta zavise isključivo od oblika brega i kulisa kao i od kinematske tačnosti prenosnog mehanizma. Kod ovih mašina željenim kretanjima izvršnih organa mašine upravljaju adekvatni bregasti i kulisni mehanizmi. prikazana je principijelna šema ovakvih mehanizama. 13 . Opšta šema mašine za kopiranje na primeru struga Slika 8. Opšta šema automata sa bregastim i kulisnim mehanizmom 2. Kod ovih mehanizama postoji čvrsta veza između kulise ili trna koji se oslanja na breg i izvršnih organa mašine.

FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA RADA MAŠINA ALATKI Od savremenih poslovnih sistema sve više se zahteva da proizvedu veliki broj raznovrsnih jedinica proizvoda. Upravljačka jedinica čita instrukcije iz programa i pretvara ih u upravljačke signale (najčešće električne) koji se šalju do izvršnih organa. elastičnost. Takođe se zahteva da vreme do realizacije proizvoda bude što kraće. Opšta šema ovih mašina data je na slici 9.Na zajedničkoj osovinovi (1) nalazi se i kulisni mehanizam (2) i bregasta ploča (3). 2. Okretanjem bregaste ploče podiže se trn koji pomera nož u radijalnom pravcu. Fleksibilna automatizacija predstavlja takav vid automatizacije procesa u industriji pri kojem se zadržava ili povećava postojeći nivo fleksibilnosti. Okretanje kulise dovodi do pomeranja poluge. a fleksibilnost da tržištu može da pruži što raznovrsnije jedinice proizvoda. Automatizacija se zahteva zbog povećane tačnosti i kvaliteta. ukoliko je serija relativno velika. Svaki novi oblik izratka zahteva novu konstrukciju brega i kulise. pri čemu strukturu sistema čine podsistemi i relacije između njih. Ima raznih definicija fleksibilnosti. Kod ovog vida automatizacije rada mašina alatki automatizovano i programirano kretanje izvršnih organa mašine postiže se takozvanim fleksibilnim nosiocima programa. Upravljačkog programa unose u upravljačku jedinicu. Upravljačka jedinica predstavlja jedan programabilni računar sa određenim hardverom i softverom. koje omogućava uzdružnu obradu . a i sama njegova izrada relativno mala po jedinici proizvoda. jer je cena nosioca informacija o delu. Adekvatnom kombinacijom kretanja izvršnih organa mašine postiže se željeni oblik izradka. kulisa) već se te informacije u obliku simbola tj. Upravljački program može veoma 14 . koji obrađujući ulazne informacije generišu adekvatne izlazne signale za upravljanje obradom-procesom.2. To zahteva od poslovnih sistema povećani nivo automatizacije i fleksibilnosti.Kombinacijom ova dva kretanja postiže se željeni oblik i tačnost izratka. što znatno produžuje vreme potrebno za osvajanje proizvodnje novog dela. Promena upravljačkog programa dovodi do drugačije obrade a time i oblika željenog izradka. Program se učitava u upravljačku jedinicu gde se memoriše. kao i da proizvodi imaju visoku tačnost i traženi kvalitet. Ovde nije čvrsti nosilac informacija o željenoj obradi (breg. Fleksibilnost sistema se najčešće definiše kao svojstvo da ima varijabilnu strukturu. Upravljačko kolo u ovom slučaju može da bude otvoreno. Ovakve mašine su povoljne za masovnu proizvodnju delova. Ovakve mašine alatke zovu se numerički upravljane mašine alatke. gipkost. i prenosi se kretanje do mehanizma koji obezbeđuje aksijalno pomeranje obratka. Program se zadaje najčešće u numeričkom obliku na adekvatnom nosiocu informacija. zatvoreno ili kombinovano. Fleksibilnost kao reč i ima značenje: savitljivost.

Svaka mašina alatka mora da ima mogućnost fleksibilnog korišćenja – sa izmenom alata i sa drugim programom. i time se postiže fleksibilnost obradnog sistema. sistem toka materijala-obratka i upravljački sistem.iskorišćenja fleksibilnosti i produktivnosti numerički upravljanih mašina alatki za proizvodnju malih i srednjih serija. da nijedna mašina alatka ne može se koristiti samo za jedan specijalni izradak. Najčešće se realizuju četiri osnovna vida obrade: struganje. glodanje i brušenje. Prema nekim iskustvima preporučuje se. Konstrukcija treba da je podesna za servisiranje i održavanje. Opšta šema numerički upravljane mašine lako i brzo da se promeni u zavisnosti od promene karakteristika izradka. Fleksibilna tehnološka ćelija obuhvata veći broj fleksibilno tehnoloških modula sa odgovarajućim transportnim i manipulacionim sistemom za predmete obrade i alate i zajedničkim merno-kontrolnim i upravljačkim sistemom. 15 . Numerički upravljana mašina predstavlja osnovni modul (ćeliju) fleksibilnih obradnih sistema. kontrolu i skidanje obratka preko automatizovanog sistema transporta. Sama promena upravljačkog programa ne zahteva neke dodatne troškove i nekada traje par minuta. bušenje. pranje. najčešće sa numeričkim upravljanjem kao i dodatne mašine za postavljanje. a da to ostvari obuhvata uopšte tri podsistema koji su posebne celine i imaju svojstvo sistema i to: obradni sistemi. Fleksibilni tehnološki modul dobija se kada se fleksibilnoj tehnološkoj jedinici doda merno-kontrolni i manipulacioni sistem za predmete i alate i upravljanje je preko upravljačkog sistema. Iz izloženog može se doći do zaključka da se ekonomična obrada postiže putem: . Fleksibilni tehnološki sistem mora da ispunjava sledeće specijalne uslove da bi rentabilno funkcionisao: da omogućuje automatsku i fleksibilnu proizvodnju više familija delova sličnog geometrijskog oblika i obrade. da se jednostavno prilagođava promenama uslovljenim tržištem i procesom obrade i da minimalnim ručnim zahvatima humanizuje radna mesta. tako da je moguća istovremena obrada delova različitog oblika. Hijerarhijski pristup u definisanju fleksibilnih obradnih sistema je sledeći: Mašina alatka kao fleksibilna tehnološka jedinica sa automatskim izmenjivačem alata. Fleksibilni tehnološki sistem obuhvata kompletnu tehnologiju proizvoda i proizvodnje.Slika 8a. Zato su u upotrebi mašine alatke.

Ručno upravljanje nije vrsta obrade. Prelaskom od čvrsto ožičenih NC-sistema ka sistemima baziranim na softveru (CNC) povećava se fleksibilnost same mašine. Operacije se izvode po ciklusu koji je unapred strogo utvrđen. od mašine do mašine alatke. CNC (Computer Numerical Control) sistemi su uvedeni početkom sedamdesetih godina i koriste mini i mikro računare za upravljanje mašinama.Mašina alatka kao obradni sistem ostvaruje tok procesa obrade prema unapred pripremljenom programu.većeg vremenskog i tehničkog iskorišćenja proizvodnih sredstava smanjenjem vremena pripreme. eliminišući hardverska kola u upavljačkom ormaru i baziraju se na ugrađenom softveru. klasične. tj.. Podela obradnih sistema može se izvršiti na više načina. Mašine alatke sa automatskim transportom imaju primenu u serijskoj i velikoserijskoj proizvodnji. 3. Njene funkcije upravljanja bile su ugrađene u hardver upravljačke jedinice. Program predstavlja skup radnih instrukcija (geometrijskih i tehnoloških). konvencionalnih mašina alatki usko su vezane za sposobnost poslužioca mašine koji ih ručno upravlja. OSNOVNI POJMOVI NUMERIČKOG UPRAVLJANJA MAŠINAMA ALATKAMA Izlazne karakteristike kod standardnih. i . prilagođene određenim operacijama i automatskom transportu obratka. Prilagođavaju se različitim zahtevima. jedna od podela prihvata se i kao grupisanje mašina alatki (Slika 9): Konvencionalne (standardne. Fleksibilnost je bila ograničena i nije postojala mogućnost promene programa u toku same realizacije.(Numerical Control). Izlazna karakteristika proizvoda zavisi od sposobnosti poslužioca. već specijalni koncept upravljanja mašinom. 16 . Dovod i odvod materijala je automatizovan. već skup akcija tokom vremena s namerom da se ostvare ciljevi procesa obrade.To su konvencionalne mašine. univerzalne) mašine alatke imaju primenu u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji. Primena im je u serijskoj i velikoserijskoj proizvodnji za obradu diskastih i šipkastih komada. U početku razvoja ovih mašina upravljačka jedinica je bila bazirana na hardveru. Prema tome i numeričko upravljanje ne predstavlja vrstu obrade. Automati mogu biti sa jednim ili više vretena. Radne informacije predstavljene su brojnim vrednostima i to su instrukcije u obliku brojeva sa fiksnom logikom. Popunjavaju prostor između konvencionalnih do specijalnih mašina alatki. kao i programa obrade u zavisnosti od proizvodnog programa. a saopštava se upravljačkoj jedinici na pogodan način. Programi su kompletni učitavani u upravljačku jedinicu i izvršavani iz njene memorije. Specijalne mašine nalaze svoju primenu u velikoserijskoj i masovnoj proizvodnji za određene operacije. Skraćenica za takve mašine alatke je NU (numeričko upravljanje) ili NC. formira se najčešće van mašine alatke.automatske izmene obratka i alata. Koriste standardne rezne alate i pribore .

Projektuju se i kao specijalne mašine. Slika 9. naročito mašina alatki. obradni centri i fleksibilni tehnološki sistemi. može se podeliti u tri karakteristične faze (slika 10). Fleksibilni tehnološki sistemi su dve ili više numerički upravljane mašine alatke. Podnose česte promene urpavljačkog programa obrade. maloserijskoj i serijskoj proizvodnji. Razvoj mašina.Transfer linije su obradni sistemi sa najvišim stepenom automatizovanosti. 3. pripremak na ulazu. prisutno je i danas. a upravljanje je brže preko računara. Od ranije se zna. Primena im je u masovnoj proizvodnji.tehnologije (Computer Technologies) direktno utiče na razvoj proizvodnih sredstava. Numerički upravljane mašine alatke –NUMA imaju primenu u pojedinačnoj.TEHNOLOGIJE Razvoj C. 17 . Obradni centri su numerički upravljane mašine alatke sa automatskom izmenom alata za kompletnu obradu složenijih izradaka u maloserijskoj i serijskoj proizvodnji. U ovim serijama omogućuju racionalnu i automatizovanu proizvodnju. pri čemu svaka za sebe predstavlja jednu stanicu. Za maloserijsku i serijsku proizvodnju u primeni su numerički upravljane mašine alatke. na primer mašine alatke. Sve su povezane automatskim transportom.1. odnosno dva ili više obradna centra sa automatskim transportom obratka. čovek je nastojao da smanji udeo svoje energije u proizvodnji na račun drugog učesnika. izradak na izlazu.RAZVOJ C. Oblast primene obradnih sistema u funkciji proizvodne serije i cene obrade Iz već rečenog dolazi se do zaključka: automatizovanje oblikovanja materijala u velikoserijskoj i masovnoj proizvodnji ostvaruje se specijalnim mašinama i transfer linijama. Nivo tehnologije je u direktnoj korelaciji sa nivoom mašine alatke.

Chanon je na institutu u Massashuetts-u. Treća faza pripada periodu razvoja informacione tehnologije i naročito pojava koračnih motora. godine pojavljuju se kao numeričke mašine pod nazivom NC. 1970. (Direct Numerical Control). godine uvodi se automatska izmena obradaka peko izmene paleta.mašina alatka sa tranzistorima. Dalji razvoj numeričkih sistema omogućujo je razvoj numerički upravljanih mašina alatki: 1958. Slika 10. i ona predstavlja nagli razvoj mašina alatki. godine razvijen je automatski izmenjivač alata.mašine alatke. peko zajedničkog pogonskog vratila. uključujući i numeričko upravljanje. 1965. godine Claude E. regulacionim sistemima. godine proizvedena je prva NC. 1969. 18 .Prva faza pripada periodu kada su mašine alatke pokretane pomoću parne mašine i transmisije. Tada su postavljeni temelji današnjim računarima. godine proizvedeni su prvi CNC –sistemi sa mini – računarom. godine pojavljuju se prva DNC. Karakteristične faze razvoja proizvodnih tehnologija Konvencionalne mašine alatke dopunjene su specijalnim motorima. 1972.postrojenja u SAD. Njihov razvojni put počinje daleke 1938. senzorima. SAD došao do rezultata da je najbrže preračunavanje i prenos podataka moguće izvesti u binarnom obliku. i tako 1950. primenom Boole-ove algebre. Druga faza je period pojave elektromotora. godine razvijen je prvi programski jezik za mašinsko programiranje APT (Automaticly Programmed Tools) 1960. Ona omogućuje fleksibilno i automatizovano upravljanje mašinama alatkama i podsistemima u okviru proizvodnog sistema. a upravljanje se ostvaruje preko odgovarajućih programa sastavljenih od naredbi definisanih peko numeričkih veličina (0 i 1).

elektroindustriji. koji bitno poboljšavaju rad numerički upravljanih mašina alatki. U toku poslednjih dvadeset godina broj komponenti koji se mogu smestiti u jedan silicijumski čip udvostručavao se u proseku svakih 15 meseci. Predstavnici u oblasti proizvodnih sistema C. 3. VLSI (Large Scale Inegration. Tekstilna industrija je prva prihvatila njihovu primenu.obrada metala rezanjem. Kasnije se primenjuju u farmaceutskoj. .tehnologije je rad većeg broja računarskih sistema u mreži.2. Do kraja ovog veka očekuje se izrada čipa sa 100 miliona komponenti.Programabilni sistemi za direktno funkcijsko upravljanje (programabilno logičko upravljanje).neki proizvođači uvode i 32. Najnovije generacije upravljačkih jedinica donose mogućnost obrade visokim brzinama. mašinom 19 .Numeričko upravljanje (Numerical Control) CNC. drugi značajan trend u oblasti C.Kompjuterom integrisana proizvodnja (Computer Integrateg Manufacturing) Mnoge od ovih skraćenica izvornih engleskih reči ušle su i u stručni jezik i ravnopravno se primenjuju sa njihovim prevodom ili opisom na našem jeziku.tehnologije su: NC . I tako se dolazi do podataka da je razvoj C. Početkom 90. Numerički upravljane mašine su prisutne i u industriji prerade metala.tehnologije kao relativno novijeg datuma i naglašava se primena računar au raznim oblastima. čipova malih dimenzija i odgovarajućih periferijskih sistema.bitne RISC procesore izuzetno velikih brzina. Very Large Scale Integration) koje zamenjuje oko 500 (ranija rešenja bila su oko 250) normalno integrisanih kola.zatim pri obradi drveta i u drugim granama.tih godina. i to u svim njenim oblastima: . Napred izloženi podaci definišu pojam C.tehnologije zasnivan na razvoju mikroelektronike. To daje širok spektar novih i poboljšanih CNC funkcija.Komjutersko numeričko upravljanje (Computer Numerical Control) CAD –Konstruisanje uz pomoć računara (Computer Aided Desing) CAM-Proizvodnja uz pomoć računara (Computer Aided Manufacturing) PLC. Time je obezbeđena dogradnja i razvoj proizvodnih i poslovnih sistema.godine i kasnije razvijena su kola sa velikim i vrlo velikim stepenom integracije LSI. PRIMENA NUMERIČKI UPRAVLJANIH MAŠINA Numerički upravljane mašine imaju primenu u svim granama industrije.1979.Fleksibilni proizvodni sistem (Flexibile Manufacturing System) CIM.(Programmabile Logic Control) AC – Adaptivno upravljanje (Adaptive Control) DNC – Direktno numeričko upravljanje (Direct Numerical Control) FMS. Pored znatnog povećanja brzine rada procesora. procesnoj.obrada metala deformisanjem. visoke preciznosti i tačnost obrade. tako da im proizvođači daju atribut «upravljačke jedinice veštačke inteligencije».

od numerički upravljane mašine alatke. bez zazora.svaka osa. a kod numerički upravljane mašine alatke najpre se obrađuju informacije.nema ručnog upravljanja. Napred izloženi elementi definišu specifičnost koje karakterišu konstrukcijske razlike. a trenje klizanja zamenjeno je trenjem kotrljanja. KONSTRUKCIJSKE RAZULIKE IZMEĐU KONVENCIONALNIH I NUMERIČKI UPRALVJANIH MAŠINA ALATKI Numerički upravljana mašina alatka –NUMA u odnosu na konvencionalnu. . .ugrađeni su magacini i automatski izmenjivači alata. ručica. na osnovu obrađenih informacija. . zahtevaju veće pogonske sile i veću krutost konstrukcija mašina. točkova.pravolinijske vođice. Znatno je skraćeno pripremno vreme i vreme potrebno za prelazak na drugi proizvodni zadataka. Povećana brzina rezanja na NUMA zahteva brzo i efikasno odvođenje strugotine iz zone rezanja. alat se dovodi u poziciju obrade mnogo brže nego što je to slučaj kod klasičnih mašina. pravac pomoćnog kretanja ima sopstveni pogon.zavojno vreteno je zamenjeno vretenom sa recirkulacionom navrtkom. razlikuje se kako u osnovi mašinskog sistema tako i u osnovi upravljanja (slika 11). . . koji se odlikuju. kliznih površina. i vrlo velikom krutošću. .dobra zaštita vođica od ostatka materijala.velika tačnost pozicioniranja . treba imati u vidu i suštinske. a zatim odgovarajuće jedinice. .montaža i tako dalje. Numerički upravljana mašina alatka treba da ima sledeće konstruktivne karakteristike: . vodećih vretena i tako dalje. a i ovde trenje klizanja zamenjeno je trenjem kotrljanja primenom antifrikcionih kuglica i valjčastih ležišta.velika statička i dinamička krutost svih elemenata noseće strukture.. . Konvencionalna je orijentisana za direktnu obradu materijala. 3. što za posledicu ima d se NUMA mnogo duže koristi za aktivan rad. .obrada metala spajanjem. prethodno napregnuto. Visok procentualni udeo glavnog vremena ima za posledicu brže trenje vođica.nekonvencionalna obrada metala. rashladnih sredstava i drugo.zupčanika. .termička obrada. Novi materijali za rezne alate. s jedne strane.velik opseg brojeva obrtaja radnog vretena pod uslovima mirnog rada. nehabajuće sa minimalnim trenjem. a sa druge strane. vrše kretanja koja služe za neposrednu obradu materijala pripremka. Pri projektovanju novih mapina potrebno je eliminisati sve izvore vibracija i zazora.potpuno je oklopljena da se obezbedi zaštita radnog mesta i drugo. Pored navedenih razlika. Tako na primer. velikom tvrdoćom i otpornošću na habanje.3. 20 . nema klasičnih poluga. .

Slika 11. Pri tome treba sagledati prednosti i nedostatke primene numerički upravljane mašine alatke. 21 . One se odlikuju proizvodnošću i tačnošću. Razlika između konvencionalne i numerički upravljane mašine alatke 3.Kod NUMA moguće je kombinovati više različitih operacija brade na jednoj mašini. moderni obradni centri. Njihova primena podiže metalopreradu na viši nivo zahvaljujući novim metodama upravljanja procesom obrade. uspešno se izvodi primenom numerički upravljane mašine alatke.4. PREDNOSTI I NEDOSTACI PRIMENE NUMERIČKI UPRAVLJANE MAŠINE ALATKE Automatizacija maloserijske i serijske proizvodnje kao dominirajućeg vida u metalopreradi. npr.

. . proizvodnog prostora.obavezno planiranje rada do detalja. Na skraćivanje veka trajanja mašine utiče i stalna pojava novijih. a broj i cena naknadnih operacija smanjuje se 4-8 puta.smanjenje broja i trajanja pripremnih operacija. usled smanjenja glavnog i pomoćnog vremena. Uporedna analiza korišćenja mašina pokazuje da jedna numerički upravljana mašina zamenjuje 3-8 konvencionalnih mašina alatki. . 4. Analiza sistema omogućava da se svaki podsistem može tretirati kao posebna celina sa potpunom strukturom sistema.izbegnuta potreba za visokostručnim poslužiocem mašine alatke. . STRUKTURA NUMERIČKI UPRAVLJANIH MAŠINA ALATKI Numerički upravljani sistem je skup podsistema sa određenim konstruktivnim karakteristikama koji su međusobno funkcionalno povezani u celinu.pouzdanost numerički upravljane u odnosu na konvencionalnu mašinu alatku može biti niža. smanjenjem ukupnog vremena. što omogućuje smanjenje opreme. .Osnovne prednosti primene numerički upravljane u odnosu na konvencionalne mašine alatke su: . .veliki investicioni troškovi povećavaju troškove mašinskog sata.visoka tačnost obrade i neznatna kontrola obratka. Proizvodnost se povećava do 50%. . . zabušivanje. obeležavanje.povećanje vremenskog stepena iskorišćenja mašine. radne snage i drugo. kao kod svake automatizovane proizvodnje.potreba za visokostručnim programerima. .obrada delova složenijih profila koja se teško može ostvariti na konvencionalnim mašinama alatkama. Vremenski stepen iskorišćenja treba da je veliki.jednostavnije upravljanje procesom proizvodnje. S obzirom da se numerički upravljana mašina može smatrati kao 22 . jer se numerički upravljana mašina alatka već posle 5 godina smatra zastarelom. Nedostaci primene su: . .povećanje proizvodnosti.veći efekti ostvaruju se u automatizaciji maloserijske proizvodnje i tako dalje. tačnost izrade delova povećava se 2-3 puta. savremenijih i produktivnijih tipova mašina alatki.poslužilac mašine alatke ima više slobodnog vremena i može da prati rad druge mašine alatke i tako dalje. i sl. .

formiraju konturu izratka. početak i završetak programa. informacije za uključivanje i isključivanje izvršenih organa mašine. Programiranje obradnih procesa. odnosno sa informacijama o koordinatama obrade i tehnološkim parametrima. 23 . obuhvata niz aktivnosti na sistematizaciji obradnih informacija. Numerički upravljane mašine alatke sa ručnim zadavanjem programa. Na njih se postavljaju alati i pripremak koji vršenjem relativnih kretanja. Oni vrše pokretanje radnih organa mašine. Numerički upravljani obradni sistemi poslednjih godina. vode ih po zadatim putanjama i dovode u zadate položaje. ubrajaju se u mašine sa najnižim stepenom automatizovanosti. poziciji ili stanju radnog organa mašine. Upravljačka jedinica tako pripremljene informacije obrađuje i prema stepenu prioriteta saopštava izvršnim organima mašine. To su informacije o potrebnim kretanjima (glavnim i pomoćnim). Tačno vođenje i dovođenje radnih organa u zadate položaje značajno je za tačnost oblika i veličina izratka. njihovom ispisivanju određenim redosledom i kodom prema pravilima programskog jezika u formi upravljačkog programa. podatke o režimima obrade i dr.numerički upravljani obradni sistem. to je njena opšta strukturna šema prikazana na slici 12.Na taj način se ostvaruje upravljanje procesom obrade radi ostvarenja potrebne konfiguracije izratka. Upravljani sistem –US čine mašine alatke. Daleko viši stepen automatizovanstti projektovanja procesa obrade i upravljanja mašinama alatkama je primena kompjutera koji vrši direktno upravljanje. sve potrebne informacije za automatsku obradu nekog elementa. su osnova za automatizaciju maloserijske i serijske proizvodnje. Pogonski sistemi –PS treba da realizuju naredbe dobijene od NUJ. Slika 12. na određeni način kodirane. One treba da ostvare programom zadate naredbe. Tu ulogu preuzimaju merni sistemi –MS i daju signal o položaju. Peko upravljačkog programa numerički upravljana mašna dobija. na numerički upravljanim obradnim sistemima. informacije za automatsku izmenu alata. a i u buduće. Opšta strukturna šema numerički upravljanog obradnog sistema Upravljački programi unose se u alfa-numeričkom obliku u numerički upravljačka jedinica – NUJ. brzinama i pomacima datim upravljačkim programom.

24 . upravljanje radom mašine alatke i samu obradu proizvodne jedinice.sistem. odnosno koji integriše procese projektovanja tehnologije.DNC.

a izrada programa postaje brža. . Razvoj sistema za programiranje numerički upravljanih mašina alatki (NU) počeo je 1949.industriji opreme. U početku se NU-mašine prvenstveno koriste za automatizovanje maloserijske proizvodnje. Tako je nastao postupak mašinskog automatskog programiranja pod nazivom EXAPT (Extended subset of APT). Problematika daljeg razvoja ovog sistema bila je usmerena na iznalaženju najpogodnijeg načina zadavanja informacija.NUMERIČKO UPRAVLJANJE (NU) PROIZVODNIM MAŠINAMA (MA) Uvod Numerički upravljane alatne mašine su obezbedile dominantno mesto u automatizovanim proizvodnim pogonima malo i srednje serijske proizvodnje pa čak i pojedinačne proizvodnje. . . Već krajem 1956. i bio je predviđen za obrdu veoma komplikovanih porvšina avionske i raketne industrije. Kasnije.elektromašinskoj industriji. daljim razvojem NU-mašina. a za njih se veoma dugo program izrađivao uglavnom ručno. Razvoj ovih sistema u Evropi započeo je 1960.industriji vozila.elektronskoj industriji i sredstvima informisanja. uvodi se u primenu elektronski računar čime se rasterećuje programer. Logično je zaključiti da porast instaliranih NU-mašina ima eksponencijalni karakter. 25 . što još više ubrzava porast proizvodnje. izrađen je prvi programski jezik APT (Auutomatic Programkining Tools) koji se kasnije sve više usavršavao. Praktična iskustva su pokazala da NU (skraćena oznaka za numerički upravljane mašine alatke) mašine daju vrlo pozitivne rezultate u: . a mogućnost eventualne greške svedena je na minimum. godine.opštoj mašinogradnji. .vazduhoplovnoj industriji i dr. Jedno ispitivanje u Nemačkoj je pokazalo da jedno rpeduzeće sa 40 radnika i 10 NU mašina ima proizvodne kapacitete (obim proizvodnje kao preduzeće sa 150 radnika i 100 konvencionalnih (klasičnih) alatnih mašina istog proizvodnog programa.računara. Tako se već 1964. ekonomičnija. čime je naglašena njegova pripadnost širokoj porodici univerzalnog sistema programiranaj APT. Taj prvenac NU bio je izrađen po porudžbini američke vojske. Ubrzo se formira i jedisntven programski jezik za automatsku izradu performirane trake i postao je primenljiv na svim vrstama NU-mašina alatki nezavisno od korišćenog tipa računara. . godine u Nemačkoj pojavljuje prva NU-mašina sa performiranom trakom izrađenom pomoću el. godine u SAD na »Massachusetts Institute of Technologu«.

Osnovni nivoi NU.HARDWARE NUMA sistem 26 .dalje automatizovanje proizvodnih funkcija primenom elektronskih računara i uključivanje svih proizvodnih funckija u jedan integralni proizvodni sistem. NU. . .gotov predmet-izradak.izrada radnog predmeta (RP) na NU-mašini. dinamičke i termostabilnsoti mašina u cilju postizanja veće tačnosti obrade.dalji razvoj poznatih metoda obrade povećanjem brzine rezanja i poboljšanjem alata. . .mašina alatka.sistemima u širem smislu podrazumevamo: kompjuter 1. .zatvoreni. to je onda zatvoren sistem. kretanja materijala i izbora optimalnih uslova rada.poluotvoreni. Svaka NU-mašina (sistem) se sastoji iz sledećih podsistema: . kao pretpostavka visokog iskorišćenja proizvodnih sredstava.razvojem fleksibilnih proizvodnih sistema automatizovanjem funkcija mašina. .upravljački. . .obrada podataka (kompjuterom ili ručno).merna jedinica. Ako je ovde merna jedinica i njom se upravlja. .radionički crtež. .Pred današnji dalji razvoj NU-mašina postavljaju se kao važniji zadaci: . . NU sistem mogu biti: . visokog kvaliteta i skraćenja ciklusa izrade mašinskih delova.izrada (pisanje programa).procesa su: .otvoreni. Ovo je NUMA sistem u užem smislu. . .kvazi zatvoreni .traka sa programom.pogonski.poboljšanje statičke. a pod NUMA.

opšti programski jezik. Prema izvođenju programiranja: .automatsko programiranje (kompjutersko). Dakle menja se i kosntrukcija mašine u svim novijim rešenjima.. 1) oscilatori.Displej jedinice ( Vizuelna jedinica) To su digitalni voltmetri i razne vrste elektronskih uređaja (ekrani). daju podatke o redosledu instrukcija ili pozicijama u obradi i sl.2. . 2. KINEMATIKA NU MAŠINA (2. pojačavaju ih i pokreću organ na izvršenje.programi 2.podatke o relativnom kretanju alata i obratka.2. Memorije o programu rada mašina sadrže: . UROŠEVIĆ: KINEMATIKA NU-MAŠINA) Zahvaljujući razvoju elektronike razvijene su specifične metode memorisanja programa rada proizvodnih mašin sa odgovarajućim tehničkim rešenjima. njena konstrukcija i ostvarenja. .Automatski i programski sistemi primaju signale iz upravljačke jedinice.. .ručno programiranje. Omogućuju vezu radnika sa mašinom.Aktuatori i pogonski sistemi ( zupčanici. brojači. zupč.Elektronika integrisana kola (To je minijaturna tehnologija) memorisanje stanja (0 . zavojno vreteno. množitelji. NU SOFTWARE Programska podrška se deli na: .letva. . Ovde se koriste pretvarači i senzori. optički. NU-SOFTWARE upravljački elementi (mediji) NU-HARDWER – Čitači bušene trake (električni. Sa koračnim motorima se izbacuju grupe prenosnika. integratori.Mašina alatka sa alatom.orijentisani prema tipu mašine i . magnetnomehanički) . klipni cilnidri ili hidromotori) . 27 .

Niz tačaka koje definišu naznačenu putanju se definišu odgovarajućim koordinatama u izabranom koordinatnom sistemu. odnosno: 28 . Zato se numeričko upravljanje (NU) temelji na opisivanju relativnog puta alata i obratka u pravouglom koordinatnom sistemu prema sl.z.1. x. “brojčano upravljanje” ili numeričko upravljanje (NU). Prema tome.ima u osnovi binarni brojni sistem.se može prikazati: .2. sistem za upravljanje mašinom ima u svom sastavu izvršne.z.C. Tehničko NU daje osnovu za automatizaciju rada praktično svih proizvodnih mašina. Poznato je da u ma kojem brojnom sistemu.podatke o funkcijama sa redosledom njihovog izvođenja u toku realizacije planiranog programa rada mašine. U opštem slučaju kretanje tela u prostoru ima šest stepeni slobode (tri translacije i tri rotacije). U primeni je tzv. odnosno kontrolne organe koji sadrže mogućnosti za “razumevanje” zadataka opisanih pomoću brojeva ili šifri. a uspostavljanjem veza između numeričkih vrednosti prikazanih u binarnom i decimalnom sistemu se ostvaruje korišćenjem poznatih metoda za elektronsku obradu podataka (kompjuteri).3. Sistem NU.bazama brojnog sistema oblika ai Ai.B..zbirom proizvoda faktora ai sa stepenovanim brojevima Ai . 2. Osnovne oznake su “0” ili “1”.y.koordinate kojima se označava okretanje ili uglovno pomeranje oko osa x. proizvoljan prirodni broj N. Teorijska osnova numeričkog upravljanja NU Numeričko upavljanje se temelji na podacima (informacijama) o radnom zadatku koji su dati u vidu brojeva.y.pravci linijskog kretanja A.

2. su iskorišćene za konstrukciju mašina za obradu podataka.a -mA-m ili u skrivenoj formi: N= ∑ai Ai uz uslov: 0≤ ai<A gde je: A-baza brojnog sistema. 0.(nama svetla). a-1 A-1. ai. pomoću izvora svetlosti: 1. Npr.(ima svetla). U tabeli br.2. odnsono raznih informacija. Mi ćemo korisiti binarni način pisanja brojeva . a zatim raste do vrednosti n.N=an An+an-1 An-1+ai Ai+.eksponent koji na prvom mestu levo od zareza ima vrednost nula. Za označavanje brojeva pomoću binarnog sistema data je grafička interpretacija na sl.2.. pomoću poznatih fizičkih stanja nekog tehničkog sistema. to se on lako interpretira pomoću nekog fizičkog stanja koje ima dve faze (dva nivoa). pomoću električne struje: 1-( ima struje). 29 .. slika 2.2. 0. a zatim opada do vrednosti “-m”.2. odnosno s desne strane zareza ima vrednosti –1 . Jednostvne mogućnosti za interpretaciju cifara binarnog brojnog sistema. pri čemu ove mašine primaju informacije u obliku šifrovanih (kodiranih) signala da bi ih zatim na određenom programu obradile i rezultat obrade dale takođe u obliku signala.. otvor u odgovarajućem kvadratu označava binarnu oznaku – cifru 1 (kroz otvor može da prođe svetlo). npr. Pisanje brojeva i brojnim sistemima T.T..2. a kvadratić bez otvora označava binarnu oznaku 0.(nema struje). itd. prikazan je uporedni način pisanja proizvoljnog broja N u izabranim brojnim sistemima.a1 A1+aoAo.2. Pošto se binarni broj sastoji od oznaka (faktora) ili bitova 1 i 0. pomoću koje se ukazuje na opšte pravilo za preslikvanje ovog sistema brojeva pomoću fizičkih veličina.

30 .

B.sistema.=26 kombinacija i .Cod i dr.: ukupno:10+26+28=64 oznaka ili cifara.. To su između ostalih: BCD. Uobičajeno je da se jedno cifarsko mesto u binarnom brojnom sistemu (cifre 1 i 0) naziva “bit”.Binarni brojevi su jedini pomoću kojih može raditi elektronski računar.raznih specijalnih znakova =28 kombinacija tj.kombinacije od cifara 1 i 0 šestocifrenog binarnog broja (26 = 64) te tako može da označi.brojeve od 0-9 = 10 kombinacija.C. .Cod (Binary Coned Decimal Codu) EBCDI. Za oznaku broja 999999 u decimalnom sistemu. uspostavlja se veza između njih i decimalnih brojeva pomoću više standardnih šema. treba 6 mesta (šest 31 .kodira: . BCD-Cod koristi 64..slova latinice A.

odnosno: 1001 1001 1001 1001 1001 1001. 32 . Na sl.4.13. tj. dati su pregledi sistema kodiranja. ukupno 24 bita. broj 999999 može u BCD sistemu napisati kao kompozicija od 6-binarnih brojeva od kojih svaki za sebe je obeležen sa 4bita. pri čemu se zadržava dobra preglednost.3. odnsono 219=524288). Mogu se koristiti još i magnetne trake i diskovi).decimalnih jednocifrenih brojeva). Podaci koji se bušenjem trake prenose na nju kodiraju se korišćenjem standardnih tabela kodova među koje u prvom redu spada standard /ISO/R840 i DIN 66024. Međutim. Za veće brojne sisteme se koristi i oktalni (8) i heksidecimalni (16) sistem. Brojevi iz ovih sistema se lako prevode u binarni brojni sistem. u binarnom brojnom sistemu za oznaku ovog broja je potrebno 20 mesta (220 = 1048576.2.kanalne bušene trake kao nosioci informacija (NI). Na traci se nalaze podaci o automatskom radu mašine (upravljanje alatom. što znači da je za memorisanje broja 1048576 potrebno 20 – bita tj.3. vremena uključivanja i isključivanja organa mašine). 20 osnovnih memorija. Pisanje programa Za ručno pisanje programa namenjenih numeričkom upravljanju proizvodnih mašina za obradu metala rezanjem (Mašine alatke za obradu rezanjem) najčešće se koriste 8. slika 2.2. se ostvaruje indukovanjem foto struja u onim fotoćelijama naspram kojih je izbušen otvor na traci. Čitanje podataka sa trake prema sl. režim rada.2. (a biće i dalje kasnije reči) T. Kodirani podaci o porgramu sa bušene trake učitavaju se u jedinicu za Nu-mašinu. Tako se decimalni broj iz prethodnog primera tj.

Kod proizvodnih mašina od kojih se zahteva visoka tačnost pomoćnih kretanja. 33 .6.4.Kinamatski sistem nuemričkog upravljanja Na slikama 2.5. Kod otvorenog tipa (toka informacija) nema jedinice za slanje povratnih signala o pređenom putu. primenjuju se najčešće sistemi Nu sa zatvorenim tokom podataka (signala). umesti ga “korak po korak” i organizuje njegovo izvođenje na mašini. i 2. prikazane su osnovne blok sheme kojima se preslikavaju principi numeričkog upravljanja proizvodnim mašinama. 2.Upravljačka jedinica za numeričko upravljanje mašinom ima zadatak da prihvati program. jer se ovde koriste koračni motori čije je okretanje tačno kontrolisano brojem impulsa (signala) od jedinice za upravljanje.

2.7. 34 .6. 2.Sl. Sl. Blok shema sistema NU otvorenog tipa Ovi sistemi baziraju na kontinualnom merenju pređenog puta određenih organa mašine koji izvode pomoćna kretanja (preko merne jedinice).1. Pređeni put se može očitavati-prikazivati u apsolutnoj veličini (od koordinatnog početka) ili kao inkrementalna (relativna) veličina.2. Opšta podela (klasifikacija mernih sistema na NU-mašinam Merenje pređenog puta može biti direktno ili indirektno.2. Sistrem zatvorenog toka numeričkog upravljanja Korekcija kretanja se vrši servo motorima. Ovakva rešenja omogućavaju nova rešenja za kinematiku mašina. Ova kinematika se znatno razlikuje u odnosu na klasične kinematske sisteme koji se koriste pri oblikvoanju mehanizama raznih mašina.4.5. Izmerene jedinice mogu biti u analognom ili digitalnom (brojnom) obliku. Što je ilustrovano na sl.

4.3.2.2. (Razmera pređenog puta i registracije kod senzora je 1:1). Senzor registruje svako rtanslatorno pomeranje radnog stola (2) pri čemu se posebnom metodom daje i predznak ovom kretanju u smeru +x. Pošto nema između merne skale i senzora nikakvih posrednika.2.9.3-merna skala 4-senzor za uzdužno pomeranje). 2. ova metoda se naziva direktnim merenjem. (1-servomotor. je prikazan metod direktnog merenja pređenog puta. Indirektno merenje pređenog puta Sheme indirektnog merenja pređenog puta su prikazane na slici 2. 2-radni sto mašine.8.4. Direktno merenje pređenog puta Na sl. odnosno –x. 35 .

(4) senzor za uglovno kretanje. izdvajaju se sledeće moguće greške: 36 . I ovaj merni sistem se naziva sistemom za indirektno merenje pređenog puta jer se pravolinijsko kretanje stola (1). (3) zupčanik. preko zupčaste letve (2) i zupčanika (3) pretvara u uglovno kretanje senzora (4).2. Kod navedenih mernih sistema sl. (3) radni sto. oznake imaju sledeće značenje: (1) servometar. (2) zupčasta letva. oznake imaju sledeće značenje: (1) radni sto.2.9. Na sl. (2) zavojno vratilo.prati uglovno pomeranje rotacija osovine senzora 4). (Translatorno kretanje stola 3. registrovana uglovna pomeranja na senzoru (4) na indirektan način ukazuju na veličinu otvorenog pomrenja radnog stola (3) te se ovaj merni sistem naziva sistemom za indirektno merenje pređenog puta.8 i 2.9b.9a. Dakle.2.Na sl. (4) senzor za uglovno kretanje.

. Ru = Ra + Rb. Opšta karakteristika analognih merenih sistema slika 2.10-b.10-a i 2. Umesto ovih mernih sistema (koji se sastoje od izolacionih materijala –telo.4. .elastične deformacije mehaničkih elemenata..pohabanost mehaničkih elemenata.10-a je u mogućnosti merenja ma koje vrednosti “x” u okviru date oblsti merenja “xo. posrednim putem određuje put x.4.Ux = X Ru Xo 2.2 Znači merenjem napona u na potenciometru. .Analogni i digitalni merni sistemi Na slikama 2.temperaturske dilatacije svih mehaničkih elemenata. data je ilustracija analognog i digitalnog postupka merenja. i precizna harmonijska savijena žica i preko klizača premazana tankoslojnim filmom 37 . 2. . Analogna metoda merenja “x” prema ovoj slici se temelji na poznatom Omovom zakonu po kome se za strujno kolo lako može uspostaviti odnos po vezi: X = Xo ⋅ Rb Uo .netačnost izrade mehaničkih elemenata.tačnost izrade merne skale.

U skladu sa razlikovanjem apsolutnog i inkrementalnog merenja. Na sl. sl. i relativno ili inkrementalno digitalno prikazivanje izmerenih vrednosti. pređeni put se direktno očitava pomoću fotoćelije (čigtača). ulustruje ova dva postupka prikazivanja izmerenih vrednosti sa ukazaivanjem na komponente mernih sistema koje se pri tome koriste. sl. odnosno prikazivanje izmerenih vrednosti. foto ćelije) mogu pratiti i pređeni put iskazivati na odgovarajućem brojilu.5. 2. danas se više koriste analogni merni sistemi čiji se rad temelji na korišćenju zakona elektromagnetne indukcije (idnuktosini. 38 . temelji se na obradi periodičnih signala koje čitač generiše zahvaljujući praćenju inkremetalnog podeonog lenjira. sl.11-b. Apsolutno i relativno merenje Apsolutno izmerene veličine su kad se put x uvek izračunava u odnosu na neki početni položaj . Apsolutno digitalno merenje prema sl. digitalni merni sistmi su diskontinualni u pogledu praćenja (merenja) pređenog puta x. a očitane vrednosti se obrađuju uz pomoć digitalne elektronike pa se vrednosti praktično trenutno iskazuju na čitaču za razliku od analognih.4.2. Relativnim ili inkrementalnim postupkom merenja prikazivanje pređenog puta se svodi na merenje ukupnog pređenog puta po nejgovim delovima (segmentima.11-a. Inkrementalno digitalno merenje.12.2. rizloveri i dr). metoda digitalnog merenja može se razlikovati kao: apsolutno digitalno (kodirano) merenje.2.strujno provodljiva).2.2. Dakle.10-b je predstavljen digitalni merni sistem koji ima za osnovu merne skale koje se preko specifičnih čitača (tasteri.12-b. Shema na sl.12-a iskazuje za svaku poziciju na podeonom lenjiru (razmerniku) predstavlja samo jednu moguću kombinaciju bitova na mašinski kodiranom podeonom lenjiru.

39 . obično su to: linearni induktosin i obrtni rizlaver.10-a.5. Ova grupa mernih sistema se uglavnom i koristi kod proizvodnih mašina.13 i 2. (Direktno i indirektno merenje). sl. prvu grupu ovih mernih sistema predstavljaju rešenja kojim se koristi Omov zakon. pri čemu otpor ili napon srazmerno predstavlja pređeni put.2. kojm se uspostavlja odnos između napona i otpora u strujnom kolu poznate jačine. sl. Analogni merni sistemi Kao što je već rečeno.14.2. Druga grupa se zasniva na zakonu elektromagnetne indukcije.2. Induktosin Izvode se kao linearni (za merenje linearnih pomeranja) i kružni induktosini za merenje uglovnih pomeranja.

40 .

41 . Ovako izračunate vrednosti ugla α pokazuju veličinu i smer okretanja uglovnog pomeranja rotora rizlavera.16.propuštanje svetlosti kroz mernu skalu.2.2. Spoljni izgled je dat na sl.2. 2.5. Digitalni merni sistemi Merenje pomoću digitalnih mernih sistema se zasniva najčešće na korišćenju fotoelektričnih efekata.reflektovanje svetlosti od merne skale. Razlikujemo prema ovome: inkrementalne digitalne merne sisteme i apsolutne merne digitalne sisteme. . sl.15. .Rizlaver Po svom obliku rizlaver liči na mali elektromotor sa preciznim namotajima. Slično kao i kod linearnog induktosina. e1 i e2 i ugla α. Pri tome se koriste dva postupka. uspostavljaju se korelacije između vrednosti indukovanih napona.

S druge strane. On nastaje uvek pri prelazu rešetke preko referentog podeoka i služi za određivanje koordinatnog početka koordinatnog sistema. 6. merni sistem se sastoji od: 1. Ovakav raspored fotoelemenata omogućuje generisanje u njima signala fazno pomerenih za 90° što koristi upravljačkoj jedinici da ih prepozna i upotrebi pri određivanju veličine i smera kretanja.17. je prikazana opšta šema digitalno mernog sistema koji radi na principu propuštanja svetlosti kroz mernu skalu. oštičkog dela merne skale rešetke –blende fotoćelija referentni-kontrolni podeoci Pri relativnom kretanju merne skale (3) i rešetke (4) nastaje na izlaznoj strani rešetke merni signal koji se menja po zakonu sinusoide.Inkrementalni digitalni merni sistemi Na sl. 2. 42 . Referentni podeoci (6) generišu referentni impuls. Prema ovoj slici. 5. 3. 4.2. izvori svetlosti. fotoelementi (5) su raspoređeni u dva dela i to tako što su međusobno pomereni za vrednost (*) periode.

Na sl. Ova skala u stvari sadrži grafičku ilustraciju prirodnog broja N u binarnom brojnom sistemu. pojačava i oblikuje poseban elektronski uređaj pri čemu se sinusni oblici impulsa prevode u njihov pravougaoni oblik.18. prikazana je opšta šema inkrementalnog mernog sistema firme Filips. 43 . sl.Merne signale koje daje napred opisani fotoelektrični merni sistem. (Izmereni koraci se znatno uvećavaju 5-20 puta na mernoj skali).2. Na sl. Apsolutni digitalni merni sistemi Za razliku od inkrementalnih.2. je prikazana šema oblikovanja kodirane merne skale koja predstavlja apsolutni digitalni pokazivač.17-b.2. apsolutni digitalni merni sistemi su tako kodirani da je svakoj poziciji (lokaciji) na određenom putu dodeljena na mernoj skali odgovarajuća brojna vrednost. Ovakva skala se izrađuje na mernom lenjiru i to tako što se na njemu izrađuju linije (polja) za kodiranje binarnih pozicija (1) i (0) binarnih brojeva .19.

sl. Možemo zamisliti da se odgovarajuće merne skale. 44 . n = tgγ ⋅ x 1 1 x = log ) ∆x log 2 log 2 ∆x 2. i sl.19. Liniji čitanja A-A odgovara decimalna vrednost broja 29. Digitalni merni sistemi za merenje uglovnih pomeranja Inkrementalni ili apsolutni merni sistemi za merenje uglovnih (kružnih) pomeranja. 2. očitavanje.Broj linija zavisi od veličine broja N. Npr.2.001mm biće n=20.dužina merne skale u (mm) ∆x. umesto linijski. npr. pozicija A se ostvaruje pomoću izvora svetlosti i fotodiodu (prikazano na slici 2. kojeg čine binarni sabirci: 1⋅2o+0⋅21 + 1⋅ 23 +1 ⋅24+ 0⋅25=29 Prema šemi na slici 2.19.tačnost merenja u (mm).3).6 x.17. odnosno veliki broj linija n – za predstavljanje broja N. postavljaju po kružnom rasporedu. za x=1000mm i ∆x=0. u principu rade po istom metodu kao i odgovarajući merni sistemi za linearno pomeranje. Mana ovih mernih sistema je što im je ograničena veličina –(treba velika merna skala).

sa otvorenim tokom mernih signala. (1) pogonska osovina. (2) kružno kodirana ploča (izrađena od čvrstog plastičnog materijala).hidrauličnog motora. Elektrohidarulični koračni motori u kinematici pomoćnog kretanja kod NUmašina Elektro hidraulični koračni motori (ENKM) koriste se u kinematici pomoćnog kretanja kod NU-mašiona.6) o ENKM.2. Paralelno pored ove ploče postavljena je rešetka s čije se druge strane nalaze fotodiode.2. koji se sastoji iz dva posebna motora: .elektrokoračnog motora i . S druge strane je hidraulični motor izvor snage kojom se mogu savladati veliki otpori na 45 . Već je rečeno (sl. Oni su spojeni u jednu pogonsku celinu sa ciljem da elektrokoračni motor (EKM) pretvara električne signale u koračno okretanje hidrauličnog motora (HM).Za merenje uglovnih pomeranja koja su duža od jednog punog kruga. Crna i bela polja na kružnoj ploči (2) sadrže kodirane oznake koje se uz pomoć svetlosnog zraka i fotodioda čitaju i dalje obrađuju na sličan način kao i kod drugih mernih sistema ove grupe.6.20. koristi se princip na sl. POGONSKI SISTEMI KOD NU MAŠINA 2.

pravcima pomoćnog kretanja alatnih (proizvodnih) mašina. Prema slici 2. Zbog toga sistemi numeričkog upravljanja mašinama pomouću ENKM. Prema sl. Na osnovu EKM ugrađena su tri segmenta rotora i to tako što su postavljeni jedan do drugog.21-b stator ima tri segmenta (paketa) koji su aksijalno poređani u smeru obrtne ose i to tako da njihovi zubi leže na aksijalno paralelnim linijama.21 daje se kratak opis i način rada ENKM sa težištem na prikazu koračnog okretanja. koji se meri koordinatama x. h1-h2-h3. Kombinacija zuba rotora i statora praktično postavljaju relaicju da su pojedini zubi statora polovi.mereno u osi zazora veličine b).c stator i rotor EKM se sastoji iz više delova segmenata. a razmak između žljebova δp. k. i.21-b.15 mm.zubi statora (polova statora). širina zuba statora su jednake širinama zuba rotora. e. b.jednosmerni napon namotaja statora.15 mm). namotaji magneta statora. (i pored nekih njihovih mana).21. Ovakvi segmenti statori-rotori sadrže po n zuba. p.zazor između statora i rotora (približno 0. c1.korak polova statora (δp=t+g).c2. δ.c3.širina žljebova u statoru (g=f. Razlika (slobodni zazor) je sa 0. d1-d2-d3.paket magnetnih limova na zubu statora. Prečnik otvora statora je nešto veći od spoljnih prečnika pojedinih segmenata rotora. pri čemu svaki segment prati u montažnom položaju svoj segment na statoru posmatrano u radijalnim ravnima – slika 2.označava tada korak između dva pola.21. 0-spojevi krajeva namotaja statora.zubi na tri semgenta rotora.2. segmenti rotora na osovini motora sa uglovnim faznim pomeranjem za vrednsoti *f. Konstrukcijske veličine zuba statora i rotora zadovoljavaju uslov F=b=g tj. l-m-n. Pomoću slike 2. Ovakvo konstrukcijsko rešenje predstavlja idealnu kombinaciju za pogon radnih organa mašina. pružaju praktično neograničene mogućnosti za upravljanje radnim organima proizvodnih mašina u funkciji od pređenog puta.10-0. 46 . Obim otvora rotora u razvijenom obliku je a=π⋅D.z. g. Segmenti rotora se izvode bez namotaja.y.širina zuba statora. f.b i 2. počeci namotaja statora.osa motora. Zubi rotora i statora su istih dimenzija i kada se EKM uključi oni kretanjem rotora dolaze naizmenično po parovima jedan naspram drugog.

-l-mn---.m. U obrnutom smeru posle kontakta l će se uključiti kontakt n i zatim m i tako redom.21-e i ako se pri tome spojna tačka 0. pri čemu će se za svako uključivanje (dobijeni impuls) rotor EKM okrenuti za novih 15°. Zatvaranjem i daljim uključivanjem strujnog kola nastaje okretanje rotora u odgovarajućem smeru uključivanjem sekvencijalno (pojedinačno) kontakatal-m-n. mogu nastati različite kombinacije. Takođe različite kombinacije nastaju različitim uključivanjem tačaka l. 47 . l-n-m-ln-m---.desnom smeru. Svaki put za 15°će se okrenuti rotor ali u suprotnom.Ako se namotaji magneta c na tri segmenta statora uključe u strujno kolo. Suprotno se dobija kretanje ako se tačka 0 veže sa negativnim naponom.n. prema šemi na slici 2.veže sa negativnim naponom jednosmerne struje (-pol).

Osnovna karakteristika EKM se sastoji u tome da je ukupno pređeni put meren uglovnim pomeranjima. Drugi uglovni korak po impulsu zahteva podelu rotora i statora na drugi broj polova. umpulsa. Ako su potrebne veće snage.22. Njihova snaga se kreće od cca 0. odnosno rotora. onda se EKM dodaje hidraulični motor (HM). Izgled ovog motora je prikazan na slici 2. Suma ostvarenih impulsa je srazmerna broju okretanja rotora EKM. EKM se koriste za pogon pomoćnog kretanja kod numerički upravljanih mašina. EKM zadate vrednsoti za put u digitalnom-numeričkom obliku transformiše u mehaničke pokrete. Tako je nastao elektrohidraulični koračni motor (EHKM). tj.35KW sa 2000-1000 impulsa/sec. zavisan od broja ostvarenih kontakata. te zbir impulsa (ili uključivanja) određuje pređeni put meren u uglovnim koracima okretanja osovine EKM. Ovaj broj predstavlja konstrukcijsku konstantu EKM. 48 .Korak od 15° kod EKM po svakom uključivanju zavisi od broja polova na svim segmentima statora. Dakle.

z2) zupčasti par na izlaznom vratilu EKM. RV.elektro koračni motor. HM-hidromotor.regulaciona zavojnica.22). RZ. 49 .EKN. S.sto (radni stomašine). Izlazna snaga EHKM na vratilu VHM je povećana do cc 10kw (i po potrebi više) spajanjem hidrauličnog motora (HM) sa EKM (slika 2. (z1.regulacioni ventil.

Nakon svakog aksijalnog pomeranja RV dolazi hidraulično ulje u HM te nastaje njegovo okretanje.6). Na slici 2.n f 360 0 ⋅ z1 z 3 ⋅ z2 z4 50 . HM deluje preko RZ na aksijalno pomeranje RV ali sada u suprotnom smeru. Okretanjem RV se preko regulacionog zavoja RZ uvrće na svom desnom kraju u otvor na vratilu HM usled čega dolazi do aksijalnog pomeranja RV i time otvaranja odgovarajućih otvora u ventilu za prolaz hidrauličnog ulja prema HM.2. Veličina prenosnog odnosa je vezana za odnos z1/z2. međutim.U ovom slučaju EKM upravlja samo uglovnim okretanjem HM. je data uprošćenija šema NU-otvorenog toka (prema sl. tj. radnog stola mašine se može izraziti: Sx = h ⋅ gde je: Sx – korak radnog stola (mm) α . Veličina pomeranja Sx. Prema slici 2. dok se za pogon HM (aksijalno klipnog tipa) koristi poseban izvor radnog fluida. Međutim. broj obrtaja vratila HM (VHM) precizno prati broj obrtaja EKM. sa okretanjem. Sa okretanjem. jer nakon zatvaranja ovog ventila prestaje HM.22 to je ostvareno na sledeći način: Regulacioni ventil je spojen preko zupčastog prenosnika z1/z2 sa izlaznim vratilom EKM sa jedne i pogonskim vratilom HM sa druge strane i obezbeđuje sinhrono kretanje vratila HM i vratila EKM. Broj koraka koje napravi vratilo HM.23. Tako se na izlaznom vratilu HM dobijaju obrtni momenti čiji intenzitet nije u vezi sa intenzitetom obrtnog momenta EKM. jednak je broju koraka koji za isto vreme napravi EKM. pomera ga u smeru zatvaranja prolaza za hidraulično ulje.

z.5.glodanje-kopiranje). Prema složenosti kretanja NU. A. npr. Za upravljanje pomoćnim kretanjem u pravcu svake ose (pravolinijsko ili obrtno kretanje) x.broj koraka-impulsa EKM z1 . kod proizvodnih mašina je potrebno ostvariti i projektovane režime obrade. 51 .broj zupčanika na vratilu EKM z2 z3 .) i “Konturno NU” (kretanje po prostornoj krivoj. Vreste ili tipovi numeričkog upravljanja prema složenosti pomoćnih kretanja Zahtevi za regulisanim (upravljanim) pomoćnim kretanjima kod pojedinih proizvodnih mašina mogu biti veoma različiti.tačka po tačka” (kod bušenja.uupravljanje se deli na: “NU. brzine pomoćnog kretanja kojima se reguliše veličina koraka rezanja i sl. ugrađuje se u proizvodnu mašinu odgovarajući pogonsko upravljački sistem ( u skaldu sa blok šemama datim na sl.h – korak vučnog vretena (mm) α . U tabeli T 2.broj zupčanika na vratilu vučnog vretena z4 2. Pored upravljanja pomoćnim kretanjima radi ostvarivanja relativnog kretanja između obratka i alata.7.ugaoni korak EKM nf .B. dva otvora i zauzimanje položaja od otvora p1 do p2) “NU na putu” (Alat je od tačke p1 do p2 u zahvatu u procesu struganje glodanje i sl.y.2. dati su osnovni kriterijumi sa ilustracijama za podelu numeričkog upravljanja na pomenute pojedine tipove.2. Primeri za različite mašine i različiti postupci obrade.C.6. i 2.

52 .

2. Prema sl.24.8.2. 53 . Interpolacija konture obradaka Kod NU mašina relativno kretanje ploča i obratka određuje rezultanta koju čine istovremene komponente kretanja u pravcu više osa koordinatnog sistema. kretanje alata (glodala) u odnosu na obradak treba u idealnom slučaju da prati njegovu konturu čiji presek označava liniaj p1p2.

U definisanom vremenskom intervalu T=L/u.25. onda interpolacija se može vršiti preko računara i tada se radi o tzv.linearnu interpolaciju. Linearna interpolacija Prema sl. Kod linearne interpolacije putanja alata praktično između dve tačke je prva linija. projektuje se ovo pomeranje u pravce osa x i y za 54 . stvarni put alata i time i stvarni oblik konture obrađene površine se zamenjuje približnom konturom poligonalnog oblika. unutrašnjoj interpolaciji.kružnu interpolaciju i . Interpoliranje stvanih pomoću približnih kontura ostvaruje Interpolator NU-mašine. Kretanje alata iz tačke A u tačku E se vrši po prvoj liniji brzinom u. Interpolatori se nalaze najčešće u sastavu upravljačke jedinice NU-mašine te se ovde radi o tzv.Teorijski to nije moguće već se preslikava između linija p1p2 i p1′ p2′ (komponente x. kod kružne interpolacije je kružni luk. . koji ima zadatak da kordinira pomoćna kretanja u pravcu pojedinih osa i to tako da rezultujuće kretanje se poklapa sa pravcima tangenti povučenih u izabranim tačkama na konturi obratka. Ako se NU-vrši direktno sa računarom.paraboličnu interpolaciju.y-kretanja). spoljnoj interpolaciji. a kod parabolične je parabola. Razlikujemo: . objašnjava se proces linearne interpolacije. Tačnost interpolacije zavisi od broja konturnih tačaka koje se odrede na stvarnoj konturi obratka i kroz koje treba da prođu interpolacione linije. Prema tome.2.

0 0 t t Ako se vremenski interval T.26. 0 0 t t xE − x A dt T yE − y A dt T (2. pomeri se alat za jedan elementarni korak.2.. je dat primer i proračun.vrednosti (xE-xA) i (yE-yA).N Prema tome..10) gde je ∆f. za svaki par elementarnih pomeranja u pravcima osa x-y... te su njihove maksimalne vrednosti određene izrazom: * xE − x A n N yE − y A n N (2.9)  Y − YA max E  N    XE − XA . Na sl. veza (2.. biće: x(t ) = x A + ∫ x dt = x A + ∫ . Koordinate alata se u ovom slučaju izračunavaju u funkciji vremena.8) dobija oblik: x(t ) = x(n∆t ) = x A + y (t ) = y (n∆t ) = y A + gde je: n=1. Tačnost interpolacije uslovljava maksimalnu veličinu ovih elementarnih pomeranja.podeli na veliki broj manjih intervala ∆t=T/N.. tj.   N    ≤ ∆f   (2.2...8) y (t ) = y A + ∫ y dt = y A + ∫ .maksimalno odstupanje stvarne u odnosu na interpoliranu konturu obratka u inervalu jednog elementarnog koraka. 55 .

vreme kretanja alta od tačke PA do tačke P.27 slede relacije: x = x0 + R cos ϕ y = y 0 + R sin ϕ Kako je ϕ = 2π t biće: T 2π t T (2. Na osnovu slike 2. relativnog kretanja alata po kružnoj liniji.vreme potrebno za kretanje alata od tačke PA do tačke PE.Kružna interpolacija Interpolacija kružne putanje se ostvaruje tako što interpolator određuje koordinate pojedinih tačaka na krugu u zavisnosti od vremena pomoćnih kretanja (t). t. T. pri čemu je Pproizvoljno izabrana tačka na kružnom luku.11) x = x0 + R cos y = y 0 + R sin 2π t T Komponente brzina u pravcima osa x i y su: vx = 2 Rπ 2π 2π dx =− sin t=− y (t ) dt T T T 56 . PA.je startna a PE ciljna tačka.

vy = dy 2 Rπ 2π 2π = cos t= x(t ) dt T T T (2.∆t ) i =0 (2.12) Ili na drugi način uz dovoljno tačnosti interpolacone koordinate izabranih tačaka na kružnom luku mogu se izračunati pomoću sledećih veza: x = x0 + x PA − y = y 0 + y PA + 2π N 2π N ∑ y (i.Opšta šema kinematske strukture pomoćnih kretanja kod proizvodnih mašina sa NU Sl. pokazuje da su instalisani pogonski motori i senzori za svako kretanje) 57 .13) gde je n=To/t pri čemu je 1≤ n ≤N 2.∆t ) i =0 n n ∑ x(i.28.9.2.

58 . Tačnost pomoćnih kretanja kod mašina sa NU Postizanje tačnosti pomoćnog kretanja kod NU-mašina koja se meri u µm je uslovljeno visokom tačnošću izrade komponenti mašine (klizni kinematski parovi – vođice ležišta.2. zavojnice.PROGRAMIRANJE NU MAŠINA Ovde se neće izlagati. kinematski parovi. 13.10.

obradu i izdavanje podataka.NUJ je posebna celina obradnog sistema i ima tri osnovna zadatka: prijem. Program se dekodira i obrađuje. ili oba i moguća je primena ručnog i mašinskog programiranja. Postoje više tipova numerički upravljačkih jedinica kako po stepenu automatizovanosti ostalih funkcija tako i po konfiguraciji izratka.sistem kodiranja. Praktično svi tipovi grade se iz istog fonda modula.sistem. 2. kao i druge instrukcije. EIA. Osim toga. Upravljačka jedinica okrenuta je prema poslužiocu komandnom tablom i raznim priključcima a drugom stranom prema mašini.mašinski jezik. linijsko i konturno). stepenu automatizovnaosti ostalih funkcija Napred navedena podela nametnula je potrebu razvijanja NUJ na modularnom principu. pomoću bušene trake (ako postoji čitač trake). uključenje ili isključenje protoka sredstva za hlađenje alata ili obratka i slično. Njihova podela na tipove zasniva se prema: 1. impulsa koji se prosleđuju izvršnim organima . eventualnoj grešci u programu. Instrukcije mogu biti na primer: pomeranje nosača alata ili obratka duž pojedinih osa.1. 1. broju obrtaja. vrsti obrade (bušenje. Upravljačkoj jedinici zadaje se program u simboličkom jeziku koji ona prevodi na "svoj". uključenje i podešavanje broja obrtaja ili isključenje. kvaru u nekom podsistemu i tako dalje.pogonskim sistemima i drugim organima mašine. Mašinski jezik je u vidu instrukcija. Sa aspekta razvoja elektronike NUJ razlikuju se sledeći sistemi: 59 . upravljačka jedinica prikazuje poslužiocu mašine informacije o trenutnom položaju alata. glodanje i drugo). Osposobljena je da primi podatke u vidu gotovog programa. NUMERIČKI UPRAVLJAČKA JEDINICA Numerički upravljačka jedinica . pomoću magnetne trake (ako postoji kasetna jedinica). pomoću diskete (ako postoji disketna jedinica) i direktno kablom. struganje. i to se čini: ručno pomoću tastature. vrsti upravljanja (koordinatno.4. informacije od mašinskog sistema. Program se može saopštiti na više načina preko posebnog njenog dela za prijem podataka. NUJ podržavaju ISO. Proizvođači imaju razvijene NUJ za sva upravljanja i sve vrste obrade. broju upravljanih osa i 3. vezanim direktno za neki kompjuter (DNC).

Jednom sačinjen upravljački program moguće je preneti i arhivirati pomoću različitih nosača podataka. Slika 33. softverski bazirane NUJ.upravljačke jedinice mora da poseduju odgovarajuće priključke (interface) za prenos podataka. 1. Način rad upravljačke jedinice može biti objašnjen na primeru pozicioniranje ose na slici 34. Drugim delom. Na primer NUJ može da sadrži tri mikroprocesora: centralni. Sastavni delovi CNC-upravljačke jedinice Centralni mikroprocesor obrađuje programske podatke koji su na adekvatan način uneti u memoriji. odvija besprekorno. Neprestano. Jezgro čini računar. u kratkim vremenskim intervalima proverava se da li su komandni impulsi stigli do izvršnih organa. raspolažu računarom koji omogućuje poslužiocu da startuje. 60 .Sistemi.1 Način rada numeričke upravljačke jedinice NUJ se sastoji iz niza konstruktivnih delova. drugi za izračunavanje konturnih problema i treći za interpolaciju. NUJ okrenuta je poslužiocu komandnom tablom i raznim priključcima za štampač. Za te priključke postoje standardi koji obezbeđuju da se razmena podataka. bušač-čitač trake i drugu perifernu opremu. Na istoj slici vidi se veza poslužilaca i mašine alatke. koji obavlja sva izračunavanja i logička povezivanja. menja i prekida program. Obrađeni podaci u vidu komandnih impulsa upućuju se mašini alatki. Komandni impulsi su u principu električni impulsi određenog nivoa i vremena trajanja. Kako je NUJ izgrađena na modularnom principu. Na primer: bušena traka.4. Da se sve to ostvari CNC. to jest hardverski bazirane NUJ koje čitaju spolja sačinjene programe (eksterno). NUJ je okrenuta mašini alatki delom za prilagođavanje i uključivanje osnih kretanja i delom za napajanje energijom.NC—Sistem. magnetna traka ili disketa. moguće je da jedna upravljačka jedinica ima i više mikroprocesora čije su funkcije podeljene. CNC. Sastavni delovi CNCupravljačke jedinice prikazani su na slici 33. između upravljačke jedinice i eksternog uređaja.

elementi komandne table upravljačke jedinice (b):1 elementi za pokazivanje i praćenje. 6 elementi za upravljanje mašinom (taster-stop). Slika 35. 9 točkić za ručno aktiviranje pomoćnih kretanja mašine 61 . Njeni elementi mogu se grubo podeliti na sledeći način prema slici 35.2.14. 3 elementi za programiranje (tasteri). 8 tasteri za aktiviranje određenih funkcija mašina. Komandna tabla (a). 7 uključivači broja obrtaja i koraka. Komandna tabla Komandna tabla NUJ može biti oblikovana na više načina. 5 pokazivač opterećenja motora. 2 prekidači za izbor načina rada. 4 tasteri za korekciju i skraćeni unos podataka.

koji je predviđen za konvencionalno upravljanje mašinom alatkom. NUJ novijeg datuma imaju i mogućnost simuliranja programa na ekranu. zadavanje podataka mašini alatki. To su: ekran.promeniti broj obrtaja koji je dao programer. nivo signala može biti nedovoljan za upravljanje motorima NU. digitalna polja ili razne signalne sijalice. Pojačavači impulsa imaju ulogu da strujne impulse niske snage pretvaraju u strujne impulse visoke snage. i obratno. a neki signali se ne mogu uporediti i treba ih pretvoriti u pogodne za upoređenje. Na primer. C.3.masine alatke i signale treba pojačati. Da se obavi ovaj odgovorni zadatak treba da postoje upoređivači. kao i odstupanja mera reznih alata nastalih kao posledica habanja u procesu obrade. Za to je potreban posrednik. Pomoću alfanumeričke tastature unosi se upravljački program (programiranje u pogonu). ako od NUJ stiže strujni impuls za pogon pomeranja duž X-ose. 14. Zadatak posrednika je da strujne impulse iz NUJ transformiše za potrebe mašine alatke. Način rada mašine grubo se može podeliti na sledeći način: automatski rad. uključivanje rashladnog sredstva. D. Pretvarači mogu biti tipa A/D ili D/A za pretvaranje analognih u digitalne veličine. takozvane korekcije alata. Elementi za upravljanje mašinom. Za vreme obrade može se podesiti vrednost . Tu spadaju tasteri pomoću kojih poslužilac mašine unosi i koriguje program i zadate podatke. u kojem se definiše referentna tačka obratka ili zadavanje parametara čija je uloga značajna pri realizaciji ciklusa obrade u parametarskom programiranju. Informacija o načinu rada dobija se preko određene signalne lampice ili po prikazanom tekstu i brojevima na ekranu odnosno digitalnom polju. u kojem se realizuje napisani program za NU-mašinu alatku. Prekidač iz izbor načina rada: Način rada bira se u zavisnosti od rešenja komandne table okretanjem uključivača ili pritiskom odgovarajućeg tastera . ručni režim rada. zadavanje mera reznih alata.Elementi za pokazivanje i praćenje. na primer. Upoređivači (diskriminatori) imaju ulogu poređenja zadatih i ostvarenih pozicija radnih organa radi formiranja upravljačkog signala. Na primer. Primajući informacije. NUJ prima zadatak relativnog vođenja alata i obratka po zadatom programu radi ostvarenja potrebne konfiguracije izratka. znak po znak. pojačivači i pretvarači. Elementi za programiranje. B. i to tako da ona reaguje na svaki strujni impuls koji joj zadaje program ili poslužilac. Veza upravljačke jedinice i mašine alatke Računar NUJ ne može na mašini alatki direktno da aktivira sve funkcije. Namenjem su za direktno aktiviranje određenih funkcija mašina alatki. u odnosu na jednu referentnu tačku nosača alata. Neke upravljačke jedinice imaju takve komandne table gde se tasterima unosi skraćeno zadavanje programa ili važnijih instrukcija. proverava se da li su ispunjeni i drugi uslovi za obavljanje kretanja kao što je odgovarajući položaj 62 . najčešće aktiviranjem tastera za start programa. Tom prilikom na pogodan način prikazuju svako pomeranje alata. zatim korekcija programiranih vrednosti pomaka i slično.A.

Pri tome mora da se vodi računa da ne dođe do istovremenog izvršenja mašinskih funkcija koje isključuju jedna drugu. postoji: upravljanje kretanjem bez funkcionalne zavisnosti i upravljanje kretanjem sa funkcionalnom zavisnošću u pojedinim koordinatnim pravcima. međusobno zavisna kretanja izvršnih organa mašine u koordinatnim pravcima. a i ne mora.4.štitnika radnog prostora.da su uključene i druge mašinske funkcije. stezači stezne glave kod strug a ne smeju se otvarati dok se glavno vreteno obrće. Prema tome. uključeno sredstvo za hlađenje. za podmazivanje i slično.mašine alatke ima osnovni zadatak da upravlja putanjom bez obzira ko izvodi to kretanje. Proces obrade može da zahteva. što se vidi preko odgovarajućih svetlosnih signalnih sijalica. Ako su uslovi ispunjeni. NUJ kao posebna celina NU. geometrijskim uslovima upravljanja. 14. obradak ili alat. Na primer. Vrste upravljanja Opšta podela sistema numeričkog upravljanja prikazana je na slici 36. 63 . pogon za pomeranje startuje ali uslovno . i da usaglašava međusobno razne i druge mašinske funkcije.

Slika 36.Opšta šema podele sistema numeričkog upravljanja 64 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->