P. 1
PRISUTNOST TEŠKIH METALA U VODAMA

PRISUTNOST TEŠKIH METALA U VODAMA

|Views: 780|Likes:
Published by Elvedin Murtić

More info:

Published by: Elvedin Murtić on Sep 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U BIHAĆU VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA BIHAĆ

UNIVERZITET U BIHAĆU VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA BIHAĆ

ZAVRŠNI DIPLOMSKI RAD

PRISUTNOST TEŠKIH METALA U VODAMA, MOGUĆNOST UKLANJANJA I NJIHOV UČINAK NA LJUDSKO ZDRAVLJE

BIHAĆ, JULI 2012. UNIVERZITET U BIHAĆU VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA BIHAĆ

DIPLOMSKI RAD
PREDMET: ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA VODE TEMA: PRISUTNOST TEŠKIH METALA U VODAMA. MOGUĆNOST UKLANJANJA I NJIHOV UČINAK NA LJUDSKO ZDRAVLJE

BIHAĆ, juli 2012.
2

SADRŽAJ
SADRŽAJ UVOD 1. Porijeklo, sastav i osobine vode 2. Zagađena voda 2.1.Zagađivači vode 2.2.Izvori zagađivanja
2.3. 2.4.

3 5 6 8 10 10 12 19 21 22 24 25 26 28 28 28 29 29 30 31 31 35

Standardi kvaliteta vode Uticaj urbanizacije na kvalitetu vode i pojavu zagađenja

3. Teški metali u vodi

3.1.Arsen 3.2.Živa 3.2.1 Metil-živa

3.3.Olovo 4. Osnovne metode i procesi pročišćavanja zagađenih voda 4.1.Mehaničko prečišćavanje 4.1.1. Preliminarno prečišćavanje 4.1.2. Primarno prečišćavanje 4.2.Biološko prečišćavanje 4.3.Hemijsko prečišćavanje 4.4.Dezinfekcija vode 4.5.Metode određivanja i uklanjanja arsena iz vode
5. Primjer distribucije vode javnog vodovoda

ZAKLJUČAK LITERATURA
3

39 41

POPIS SLIKA I TABLICA

42

UVOD
4

i mi smo postali svjedoci sve veće potrebe konzumacije „flaširane“ vode.vode. One su uglavnom zagađene nutrijentima. ali i ne povećava. Njena kvaliteta ovisi o našem ponašanju prema njoj. magle ili rose. Stoga su vrlo rijetke one zemlje koji imaju izvore i mogu se pohvaliti tim bogatstvom. pa i iz same zemlje i biljaka. zajedničko ime koje se odnosi na tekuće stanje vodikova oksida. Nažalost. voda je i u prošlosti predstavljala osnovni resurs za boravak ljudi na nekom prostoru. klaonice). derivatima nafte. Samo mali dio vode ponire u zemlju i nakon desetina godina ponovno izvire. još u antičko vrijeme smatrana je za elementarnu tvar koja se pojavljuje u svim tekućicama te se 5 . Većina nas nije upoznata s činjenicom da većinu našeg organizma čini upravo voda. kopnenih voda. 1.Baš kao i danas. snijega. teškim metalima i organskim jedinjenjima. Svakim danom u svijetu ima sve manje pitke vode. olovo. živa i polumetal arsen. Voda na površini zemlje isparava iz mora. tj. na H2O. Već je odavno poznato da ljudski organizam može bez hrane izdržati i nekoliko mjeseci. Tako i danas ona pruža život milijardama organizama. farme. fabrike voća i povrća. Kvalitet površinskih voda je u stalnom padu i smatra se da nije zadovoljavajući. PORIJEKLO. biljkama. ali i druge anorganske tvari onečišćuju okoliš poput hroma i njegovih spojeva). Već milionima godina na Zemlji postoji ista količina vode koja se ne smanjuje. Ta voda odlazi u atmosferu gdje se pod utjecajem atmosferskih aktivnosti ponovno spušta na zemlju u obliku kiše. životinjama i ljudima. no nije takav slučaj u nedostatku neophodno potrebne . Površinske vode naročito su ugrožene u rejonima velikih gradova i industrijskih postrojenja koje se bave proizvodnjom hrane (šećerane. SASTAV I OSOBINE VODE Voda. Glavne skupine polutanata koje onečišćuju vodu dijele se na teške metale (kadmij. Voda na zemlji je u stalnom kruženju. Voda je bila i ostala osnovni preduvjet za održavanje i razvoj svih organizama na Zemlji.

teške vode ili oksida deuterija. Voda se u tlu pojavljuje u kapljičnome obliku. mora i okeane. Najveći dio vodenih površina su morske (97%). godine američki hemičar Aristid Grosse dokazao je prisutnost u vodi i nekih izotopa vodika. prisustvo u vodi male količine (1 čestica na njih 6000) tzv. jezera. Sastav vode Molekula vode se sastoji od atoma kisika i dva atoma vodika koji združeni čine ugao od 105°. Godine 1804. ali u tom stanju voda je za čestice tla vezana pojavom koju nazivano kapilarnost te takva voda ima drugačija svojstva od ostale tzv. britanski hemičar Henry Cavendish uspio je dobiti vodu sintezom vodika i kisika iz vazduha. Manje od 1% ukupne vode u svijetu dostupno je za ljudsku upotrebu i te se rezerve neprestano iscrpljuju i onečišćuju. francuski hemičar Joseph Louis Gay-Lussac i njemački naturalist Alexander von Humboldt u naučnom radu su zajednički ustvrdili da se voda sastoji od vodika i kisika u omjeru 2:1 što se danas iskazuje formulom H2O. a deuterij je izotop vodika atomske težine 2. ali još dvije godine rezultat toga eksperimenta nije ispravno protumačen sve dok francuski hemičar Antoine Laurent Lavoisier nije ustvrdio da voda nije elementarna tvar već spoj vodika i kisika. Gotovo sav vodik u vodi ima atomsku težinu 1. Kao led opažamo je u ledenjacima. Voda pokriva 71% Zemljine površine. Voda je jedina tvar koja se pri uobičajenim temperaturama pojavljuje u sva tri agregatna stanja. a manji dio čini slatka voda (3%). para i u obliku oblaka. rijeke. stoljeća. Kasnije 1951. na vodenim površinama tokom zime. Zbog toga je potrebno čuvati i zaštiti prirodne izvore vode i uključiti se u zaštitu tih područja pretvarajući ih u 6 . na vrhovima planina. Pod utjecajem gravitacije voda se sakuplja u određenim stijenama oblikujući unutrašnjost zemlje podzemnim tokovima i spremištima. slobodne vode. U plinovitom obliku pojavljuje se kao magla.taj stav nije mijenjao sve do druge polovice 18. Godine 1781. U tečnom stanju voda se pojavljuje kao kiša i rosa te ona prekriva tri četvrtine planeta tvoreći močvare. kao snijeg i tuču. Slika 1. Američki hemičar Harold Clayton Urey otkrio je 1932. Prisutnost vodene pare u atmosferi se mjeri relativnom vlažnošću koja predstavlja udio vodene pare u zraku s obzirom na maksimalan mogući udio na određenoj temperaturi.

Važna osobina vode je ta da je njena gustoća u čvrstom stanju manja od gustoće u tečnom stanju. zemlje i biljaka voda odlazi u gornje slojeve troposfere gdje se kondenzuje u vidu oblaka. Promjene kvaliteta vode mogu biti uslovljene fizičko-hemijskim i biohemijskim promjenama: • Otpadnim vodama • Pesticidima i vještačkim đubrivom • Kiselim kišama • Promjene režima toka vode Promjene kvalitete vode nastaju kao posljedica prirodnog hidrološkog ciklusa kojim se obnavljaju zalihe vode. bakterije i sl. Kvalitet vode zavisi od fizičko-hemijskih i biohemijskih osobina vode u rijekama. Vodikovom vezom se smatra hemijska veza vodika i elementa velike elektronegativnosti. Voda združena s odgovarajućim solima tvori hidrate. Voda dostiže svoju najveću gustoću na 4°C koja s padom temperature opada što je poznato kao anomalija vode te je uzrokovano vodikovim vezama. u reakciji s metalnim oksidima tvori kiseline. ali najveći utjecaj na promjenu kvalitete vode ima čovjek. prašine. Bez vode nema fotosinteze. kalcijuma. mangana. tako da se u prirodi nikada ne nalazi hemijski čista. voda se može naći na Jupiterovom mesecu Europa i Saturnovom mesecu Enceladus. da bi se kao atmosferska padavina (kiša. Budući da elektronegativni atom (u ovome slučaju kisik) privlači elektron koji pripada vodiku nastala tvorba je molekula koja ima izraženi svoj pozitivno i negativno nabijeni dio. a to znači da zavisi od sadržaja kisika.parkove prirode i nacionalne parkove. jezera. Voda je supstanca sa najvećim toplotnim kapacitetom i sa najvećim površinskim naponom (osim žive). nitrata. Čista voda je tekućina bez boje. Kap kiše koja prelazi put od 1 km ispira 16 litara vazduha. teških metala. željeza i mangana. magnezijuma. te se u mnogim hemijskim reakcijama upotrebljava kao katalizator.). Voda je jedna od najpoznatijih ionizirajućih tvari. mora. Vodikova veza povezuje takve molekule vezujući međusobno pozitivno i negativno nabijene dijelove pojedinih molekula. snijeg) ponovo vratila na zemlju. tj. vodu se često naziva univerzalnim otapalom. 7 . Zahvaljujući tome ona donosi hranljive materije do korijena biljke i može da oblikuje zemljište. rijeka i sl. U uvjetima standardnoga tlaka (760 mm žive) ledište vode je na 0°C dok se prijelaz iz tekućeg u plinovito stanje odvija na 100°C. Površinski napon omogućava snabdjevanje biljaka hranom putem osmoze i kapilarnih pojava. voda se ledi od površine ka dnu. magnezijuma. fosfata. Isparavanjem sa velikih vodenih površina (okeana. Na svom putu kroz atmosferu ona rastvara različite gasove prisutne u vazduhu kao što su kisik i ugljen dioksid. Zbog toga led pliva po površini vode. Iako je najviše ima na Zemlji. okusa i mirisa i univerzalni je rastvarač. Na svom putu kroz različite slojeve zemljišta do nekog vodonepropusnog sloja. jezerima i morima. a i neke organske materije. a sakuplja i razne nečistoće kao što su čestice čađi. kao i neke vrlo štetne gasove kao što su sumporni i azotni oksidi. organskih jedinjenja. voda rastvara različite soli natrijuma. Budući da se većina tvari razlaže u vodi.

Osnovni dio gradskih zagađenih voda predstavljaju materije koje se talože na dnu površinskih voda (rijeka. sa katkad ozbiljnim posljedicama. amina. Organske materije pri tom služe mikroorganizmima kao hrana i izvor energije za njihove životne aktivnosti. uz aktivno učešće mikroorganizama u vodi. Zbog svoje stabilnosti. taloženjem zagađujućih supstanci iz atmosfere na vodene površine ili aviotretiranjem poljoprivrednih površina pesticidima ili pri prihranjivanju kultura mineralnim đubrivima. Iako zagađujuće supstance u vode mogu dospjeti i direktnim putem. Zagađenje voda smatra se glavnim problemom na globalnoj razini.Porastom industrijalizacije povećala se i količina zagađenih voda kao i potreba za njihovim prečišćavanjem. anijonskih deterdženata. osnovna količina zagađujućih supstanci ispušta se otpadnim vodama različitog sastava. teški metali (Cr. Pod pojmom zagađenje vode smatra se degradacija kakvoće vode fizičkim. Zagađenje voda. čije prisustvo uzrokuje promjenu fizičkog. amida i mnogih drugih jedinjenja. Ovi talozi 8 . As. Prirodne vode služe kao izvorišta za vodoopskrbu. Fe) su prisutni iz prirodnih i antropogenih izvora. i ograničuje namjensku upotrebu vode. ZAGAĐENA VODA Zagađena voda je ona voda koja je promijenila svoj prvobitni sastav (prirodni ili poslije pripreme vode za piće) tako što je došlo do unošenja štetnih materija. estara. Hg. otpadne vode stočnih farmi. predstavlja smanjivanje kvaliteta vode zbog naknadno primljenih primjesa. sapuna. Zn. te ion-izmjenjivački procesi. Zagađivanje vode može biti slučajno. U slučaju gradskih zagađenih voda petodnevna vrijednost BPK5 iznosi 300-500 mg/dm³. Organska jedinjenja koja se nalaze u zagađenim vodama sastoje se od aminokiselina. pa je mogućnost promjene kakvoće vode sve veća. mada je najčešće rezultat nekontrolisanih ispuštanja zagađujućih materija različitog porijekla kao što su: otpadne vode domaćinstva. Gradske (komunalne) otpadne vode sadrže organske materije podložne razgradnji. hemijskim. ali istodobno i kao prijemnici zagađene vode. oksidacijsko redukcijski procesi. odnosno pri kojem voda postaje štetna po ljudsko zdravlje. Biološka potrošnja kisika (BPK) je mjera biološke degradacije organske materije koja je prisutna u vodi i služi da se izmjeri količina rastvorenog kisika koji se troši u toku biodegradacije organskih materija. prilikom čega se troši jedan dio rastvorenog kisika iz vode u koju se ispuštaju. masnih kiselina. U prirodnom kružnom ciklusu izmjene tvari tlo – voda – okoliš. Analitički procesi koji se upotrebljavaju za obradu voda i uklanjanje teških metala su taloženje. biološkim ili radiološkim onečišćenjem do stepena pri kojem je nemoguće korištenje vode za piće. industrijske otpadne vode. 2. Računa se da je danas zagađena voda vodeći uzrok oboljenja i smrti. toksičnosti i sklonosti akumuliranja u ekosistemu vrlo su opasni u okolišu. jezera) u koje se one ispuštaju. vode sa poljoprivrednih površina i vode koje otiču i spiraju gradske površine. biološkog ili bakteriološkog stanja vode u mjeri koja može da ograniči ili onemogući njenu upotrebu. hemijskog. membranski procesi. u najširem smislu. pogoršava stanje vodenih ekosistema.

Značajna količina zagađujućih supstanci u vode dospijeva i spiranjem sa gradskih površina. pesticida itd. Fizički 9 . industrijske poluproizvode. Obično industrijske zagađujuće vode sadrže. hlorida. na osnovu čega se dobivaju pokazatelji zagađenja vode koji čine osnovu za planiranje i projektovanje mjera zaštite. Na nacionalnom planu ne postoji ni jedna detaljna lista industrijskih otpadnih materija. sredstva za bijeljenje. Gradske zagađene vode uvijek sadrže i razne mikroorganizme. proizvoda erozije tla. Još je teže ustanoviti tačne osobine zagađujućih materija u industrijskim otpadnim vodama. mangana. mineralnih soli koje potiču od navodnjavanja. Zagađenje poljoprivrednog porijekla potiče od životinjskih otpadaka. neorganske i organske kiseline. pH i drugo. atmosferskim padavinama spiraju se i benzopireni kao i ogromne količine soli koje se u zimskom periodu koriste za posipanje saobraćajnica. I pored njihove velike raznovrsnosti brojne industrijske otpadne materije mjerljive su pomoću istih parametara koji se primenjuju i na gradske otpadne materije. fenolna jedinjenja.. Sadržaj pojedinih materija (mg/l –najčešće) u zagađenoj vodi utvrduje se terenskim i laboratorijskim radovima (uzorkovanje i analiza). HPK. soli. Hemijski 2. Ti zajednički parametri su: BPK. od kojih izvjesni mogu da budu i patogeni. masti.vremenom stvaraju debele slojeve mulja. Osim ovih produkata sagorijevanja. Biološki i 3. sulfata. kalijuma. fosfata. amonijaka. cijanidi. amonijak i druga jedinjenja azota. finalne industrijske produkte. 2. Danas je poznato više hiljada zagađujućih materija u industrijskim otpadnim vodama. rastvarači. sulfidi i drugo. u okviru čega i projektovanje postrojenja za prečišćavanje zagađenih voda. Npr. mutnoća. Zagađivači vode Po svom porijeklu zagađivači vode mogu biti trojaki: 1. suspendovane materije. Sastav i količina zagađujućih materija koje ispusti određena industrija mogu se po pravilu znati samo pomoću detaljne analize zagađenih voda. boje i pigmenti. kalcijuma. među kojima najčešće figuriraju deterdženti. Glavni mineralni sastojci gradskih zagađenih voda jesu rastvorene soli u obliku jona natrijuma. Veliki broj pomenutih jedinjenja je biocidan i toksičan. koproizvode i sporedne proizvode. nitrata. sredstva za štavljenje. sirovine. bilo u tragovima ili većoj količini. teški metali. sa površine jednog američkog grada srednje veličine kroz kanalizacioni sistem u vode se unosi do 125 tona olova i do 15 tona žive godišnje. đubriva. kao i razne hemijske supstance.1.

te mora u koja se ulijevaju. alge. Ova jedinjenja ne samo što su opasna po ljudsko zdravlje. suspendovane čvrste materije. izazivači zaraznih bolesti. Izvori zagađivanja Kao što su različite vrste zagađivača. također. Sa urbanih područja. 2. vještačko đubrivo i deterdženti izazivaju pretjerano razmnožavanje vodne vegetacije. dok razni drugi proizvodi sprječavaju normalan rad postrojenja za prečišćavanje vode. Velik je broj i neorganskih jedinjenja koja smanjuju vrijednost vode. te nekontrolisane deponije čvrstih otpadaka. miris. pesticidi toksični za vodnu floru i faunu. ugrožavaju akvatičan život i proces fotosinteze u površinskim vodama. a u većini slučajeva biološki su nerazgradljivi. posebno dio oko ušća. Od organskih jedinjenja koja su sve više prisutna u površinskim. sintetičke materije hemijske industrije. virusi. tako imamo i više izvora zagađivanja. fekalije. radioaktivnost. deterdžente. odnosno snižava mogućnost vode da prenosi kiseonik. koje čovjek proizvodi u okviru svojih djelatnosti dospijevaju u prirodne vode.teški metali. toksična za ribe. Specifičan problem 10 . alkalije. ugljovodonični otpaci šire u vodi kancerogene materije. dok u postrojenjima za prečišćavanje zagađenih voda eliminiše mikrobe i viruse. drugi zarazni organizmi i sl. fenoli i druge organske materije. naročito onih gdje je locirana i raznovrsna industrija. zatim radioaktivni elementi u slučaju većih havarija nuklearnih elektrana. minerali. životinje i raslinje nego ometaju uobičajeni proces prečišćavanja zagađenih voda. a i podzemnim vodama navodimo: pesticide. Topla voda od hlađenja narušava proces fotosinteze u akvatorijima. vještačko đubrivo i sl. boja. Među ovima posebno su opasni po čovjeka infekcioni mikroorganizmi. putem kojih i podzemne vode. Tako su npr. razne soli. radioaktivni otpaci iz instituta gdje se koriste izotopi i dr. Sve veću opasnost iz ove grupe zagađivača čine radioaktivne materije koje kontaminiraju vodne resurse na širem prostoru. pesticidi. pijesak.Hemijske zagađivače čine: kiseline. pjena od sintetičkih deterdženata koči biološki proces u vodotocima. mulj i sl. lignini. a daju i neprijatan miris i ukus vodi. U procesu kruženja vode mnoge zagađujuće materije (mineralna đubriva. Osnovni izvori zagađivanja vode su: zagađene vode urbanih i industrijskih kanalizacionih sistema. to su radioaktivne padavine nakon nuklearnih proba. Prije svega. Biološki zagađivači su: bakterije. organske i neorganske. Suspendovane čvrste materije (ali i u rastvorenom stanju). Fizički zagađivači su: toplota. formiraju se zagađene vode organskog i neorganskog porijekla koje zagađuju vodotoke. deterdženti. čime se narušava životna aktivnost biljnih i životinjskih formi u vodnoj sredini.2. radioaktivne materije i otpadna toplota).

primjerice propusna kanalizacijska mreža. kvalitet voda može biti ugrožen i na indirektan način. također. sustavi odvodnje oborinskih otpadnih voda. trebali pripadati grupi potencijalnih izvora zagađenja. također. npr. Direktni izvori zagađenja su oni za koje je sigurno da emitiraju zagađenje u vode. a naročito u vrijeme intenzivnih i jakih oborina. Potencijalni izvori zagađenja u normalnim prilikama uopće ne emitiraju zagađenje. u idealnim uvjetima. Površinske vode. Međutim. Direktan izvor zagađivanja voda su i poljoprivredne površine odakle se spiraju ili infiltriraju rastvorene supstance vještačkih đubriva. direktni su izvori zagađenja. Posebno opasan izvor zagađivanja su nekontrolisane deponije sa tzv. U ove izvore zagađenja pripadaju:  tačkasti izvori . Zagađene vode sa mjesta silaže hrane. uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. ukoliko su opterećene industrijskim i komunalnim otpadnim vodama. drenažne rudničke vode. što izaziva pojavu erozije zemljišta čiji se produkti sedimentiraju u vodnim akvatorijima. odlagališta stajskoga gnojiva i ostalog otpadnog materijala s farmi. ovisno o prevladavajućim hidrološkim uvjetima.predstavljaju one industrije koje u sistem urbane kanalizacije upuštaju toksične i nerazgrađujuće materije koje takoreći netaknute protiču kroz postrojenje do recipijenta. ovdje mogu pripadati i odlagališta komunalnoga i industrijskog otpada te divlja odlagališta otpada i napuštene šljunčare ispunjene raznovrsnim otpadom. 2.industrijski efluenti. Uzroci zagađenja i onečišćenja podzemnih voda uvijek su vezani uz različite oblike ljudske aktivnosti (slika 2). tačkasti izvori – lokacije istjecanja oborinskih otpadnih voda.  raspršeni ili difuzni izvori – poljoprivredna aktivnost na navodnjavanim površinama. Filtratom. fluidom koji je i po nekoliko puta zagađeniji od fekalnih voda. 11 . nepažnje ili drugih iznimnih okolnosti. dijele na tačkaste i difuzne izvore: 1. riblje farme. a mogu biti stalni i povremeni. već do njihove emisije može doći zbog havarija. iz stočarskih i drugih vrsta farmi itd. sa saobraćajnih površina. pripadaju u kategoriju stalnih izvora zagađenja. Stalni ili kontinuirani izvori zagađenja emitiraju zagađenje cijelo vrijeme posmatranja i na njih većinom ne utječu prevladavajući hidrološki uvjeti. kontaktom atmosferskih padavina sa kontaminiranom atmosferom ili zemljištem. pošumljavanje. Ovi izvori zagađenja se. U stalne izvore zagađenja često pripadaju i oni izvori zagađenja koji bi. difuzni izvori – poljoprivredna aktivnost. Također. pretjeranom i nekontrolisanom sječom šuma. septičke jame. odlagališta jalovine u otvorenim površinskim kopovima. Povremeni izvori zagađenja emitiraju zagađenje samo u jednom dijelu posmatranja. kvarova.

Kao primjer navodi se standard pitke vode za olovo. razvojem savremenih analitičkih tehnika moguće je detektirati prisutnost različitih organskih i anorganskih spojeva i elemenata u vodi u koncentracijama od nekoliko dijelova mase na milijardu (ppb) ili čak bilijun dijelova mase (ppt). Standardi kvaliteta voda često se razlikuju u zakonskim propisima pojedinih zemalja ili organizacija. koji prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N. Standardi kvaliteta vode Čista i pitka voda vrijedan je i nezamjenjiv prirodni resurs.3. br. Jednom utvrđena referentna doza predstavlja maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) tvari u vodi i u stvari određuje standard kvaliteta vode za analiziranu tvar.Slika 2. Izvori zagađenja podzemnih voda 2. Takva procjena rizika obično se provodi u okviru ekotoksikoloških ispitivanja na biljkama i životinjama. na temelju kojih se nastoji utvrditi referentna doza za ljude koja neće biti štetna za ljudsko zdravlje. Pitanje koje se može postaviti glasi: “Koliko opasni mogu biti tako niski sadržaji hemijskih ili bioloških tvari u vodi za zdravlje ljudi”? Savremena nauka još uvijek ne može odgovoriti na ovo pitanje sa 100% sigurnošću. Moguće je provesti procjenu rizika da neka tvar u određenoj koncentraciji neće prouzročiti štetne pojave za ljude.N. 47/08) i europskoj Direktivi za pitke vode 12 . U zadnjih nekoliko godina. čiji je značaj za život i zdravlje ljudi neprocjenjiv.

a u propisima američke Agencije za zaštitu okoliša (eng: United States Environmental Protection Agency. koji su sastavni dio ovog Pravilnika. ovog Pravilnika.: Drinking Water Directive. Mikrobiološki pokazatelji Pokazatelj Escherichia coli Enterokoki Ukupni koliformi Clostridium Jedinice voda za piće MDK JEDINICE VODA U AMBALAŽI broj/100 ml broj/100 ml broj/100 ml broj/100 ml 13 0 0 0 0 broj/250 ml broj/250 ml broj/250 ml broj/100 ml . Laboratorije koje provode praćenje moraju biti akreditirane prema normi BAS EN ISO/IEC 17025. i 10. preko zavoda i instituta za javno zdravstvo entiteta i Brčko Distrikta. metode laboratorijskih ispitivanja. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH". rezervoara ili je u flašama ili kontejnerima. a posebno vrijednosti parametara utvrđenih u skladu s članom 5. 98/83/EC).: World Health Organization.WHO) iznosi 10 μg/l. ovog Pravilnika. te propisima Svjetske zdravstvene organizacije (eng. maksimalno dozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti.(eng. kuhanje. bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira da li se distribuira iz razvodne mreže. Dio A i B.. c) provode se mjere u skladu sa čl. pripremu hrane ili drugu upotrebu u domaćinstvu. Voda za piće je zdravstveno ispravna ako: a) ne sadrži mikroorganizme. 5. te mjere za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće.. kao i posebnih propisa iz oblasti hrane kojim se utvrđuju detaljna pravila za provođenje sistema samokontrole razvijenog u skladu s principima HACCP-a. Tablica 1. USEPA) iznosi 15 μg/l. Subjekat u poslovanju s hranom koji upravlja javnim sistemom za vodosnabdijevanje obavezan je uspostaviti sistem samokontrole u skladu s odredbama člana 29. parazite ni materije u količinama ili koncentracijama koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi. b) ispunjava minimalne zahtjeve utvrđene u Aneksu I. Nadležni inspektorati entiteta i Brčko Distrikta preduzimaju sve mjere potrebne za provođenje redovnog praćenja kvaliteta vode za piće. 6. namijenjena za piće. najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu posebnih propisa. broj 50/04).. Provjeru zdravstvene ispravnosti vode namijenjene javnom vodosnabdijevanju vrše nadležni inspektorati entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 8. kako bi se provjerilo da li voda koja je na raspolaganju potrošačima zadovoljava zahtjeve iz ovog Pravilnika. Voda za piće je svaka voda neprerađena ili prerađena. Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se zahtjevi i standardi koje mora ispunjavati voda za piće.

Hemijski pokazatelji Pokazatelj Akrilamid Aluminij Amonijak Antimon Arsen Bakar Barij Benzen Benzo(a)pyrene Berilij Jedinice µg/l Al mg/l NH4+ mg/l Sb µg/l As µg/l Cu µg/l Ba µg/l µg/l µg/l Be µg/l 14 MDK 0.2 0.0 2000 700 1. Vibrio cholerae Paraziti Enterovirusi Pseudomonas aeruginosa broj/1 ml broj/1 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/5000 ml broj/100 ml 100 20 0 0 0 0 0 0 broj/1 ml broj/1 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/1000 ml broj/250 ml Napomena 1.perfringens (uključujući spore)* Broj kolonija 22oC Broj kolonija 37oC Salmonella spp. – određuje se samo ako je voda za piće po porijeklu površinska voda ili voda iz krša. Tablica 2.0 10. Shigella spp.10 0.01 Napomena 1 2 3 4 .0 0.50 5.

0 3.anionski – neionski Epiklorhidrin Fenoli Fluoridi Fosfati Isparni ostatak Kadmij Kalcij Kalij Kloridi Klorit Kobalt Koncentracija vodikovih iona Hrom Magnezij Mangan Mineralna ulja Miris Mutnoća Natrij Nikal Nitrati Nitriti Okus Olovo PAH Pesticidi pojed.0 25 100.50 bez 10.0 20.0 0.0 50.7 8 9.1/0. / ukupni Selen Silikati Slobodni klor Srebro Sulfati Temperatura THM – ukupni 1.5 10 250.0 15 4 3 6 6 3.0 50.0 200.10 0.2-dikloroetan Suma tetrakloreten i trikloreten mg/PtCo skale B µg/l µg/l CN µg/l Zn µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l F µg/l P µg/l mg/l / 105oC Cd µg/l Ca mg/l K mg/l Cl mg/l ClO2µg/l Co µg/l pH jedinica Cr µg/l Mg mg/l Mn µg/l µg/l NTU Na mg/l Ni µg/l NO3 mg/l NO2 mg/l Pb µg/l µg/l µg/l Se µg/l SiO2 mg/l Cl2 mg/l Ag µg/l SO4 mg/l o C µg/l µg/l µg/l 15 o 20 1000.0 10.5-9.0 20.0 0.5* 10.0 50 0.5 50.11 12 15 13 .0 bez 4 200.0 4 50.0 5 1 4 4 12 250.0 400 6. 10.Boja Bor Bromat Cijanidi Cink Detergenti .0 10.0 0.10 1500 300 <1000 5.0 3000 200.

– Određivanje samo kod formiranja novog izvorišta Tablica 4.0 0.50 bez 2500 200.0 1. 3.TOC Ukupna tvrdoća Ukupne suspenzije Utrošak KMnO4 Vanadij Vinil klorid Vodikov sulfid Vodljivost Željezo Živa Tablica 3. Radioaktivnost Pokazatelj Tricij Ukupna primljena doza C mg/l CaCO3 mg/l mg/l O2 mg/l V µg/l µg/l µS/cm /20 oC Fe µg/l Hg µg/l 14 4 10 5. 2.0 5. Otopljeni ozon Bromat Bromoform Najveća dopuštena količina. μg/l 50 3 1 16 .0 16 1 15 Granična vrijednost pokazatelja 100 0. Najveća dopuštena količina ostatka nakon obrade zrakom obogaćenim ozonom Ostatak nakon obrade 1.10 Mjerna jedinica Bq/l mSv/godina Napomena 1 1 Napomena 1.

Kao primjer za organske hemijske tvari.: background concentration) je relativna mjera za razlikovanje između koncentracije prirodnoga elementa ili spoja i koncentracija koje su posljedica antropogenoga utjecaja u realnom skupu uzoraka. prije donošenja zaključaka o onečišćenju ili zagađenju podzemnih voda. Stoga je. Standardi kvalitete voda. kako bi se utvrdilo porijeklo povišenih koncentracija. a ne antropogenoga utjecaja. koji su određeni s obzirom na rizik za ljudsko zdravlje. nisu realni pokazatelji stvarnoga antropogenog utjecaja. Geohemijska bazna vrijednost predstavlja prirodnu varijabilnost nekoga hemijskog sastojka u određenim prostornim uvjetima koje karakterizira homogenost. a prema europskoj Direktivi za pitke vode iznosi samo 0. navodi se standard za pesticid atrazin.1μg/l. geohemijske ili prirodne bazne vrijednosti pojedinih tvari. Određivanje geohemijske bazne vrijednosti je korisno radi određivanja povišenoga sadržaja nekog hemijskog sastojka u 17 . koji uzrokuje onečišćenje ili zagađenje voda. Naime. potrebno definirati prirodne bazne vrijednosti tvari u podzemnoj vodi. Utjecaj prirodne varijabilnosti koncentracije tvari na kvalitet podzemne vode U nekim slučajevima loš kvalitet podzemne vode ne znači ujedno da je podzemna voda onečišćena ili zagađena. litoloških i pedoloških karakteristika. loš kvalitet može biti posljedica prirodno povišenih koncentracija. ponajviše klimatoloških. Slika 3. Stoga je potrebno odrediti i tzv. kriteriji koji su primjenjivani prilikom određivanja standarda kvalitete za pitke vode ne odražavaju stvarnu osjetljivost pojedinih prirodnih ekosistema na promjene kakvoće voda uzrokovane ljudskom aktivnošću. koji prema propisima USEPA iznosi 3μg/l. Geohemijska ili prirodna bazna vrijednost (eng. Naime.

sadržaj ugljika i sumpora te sadržaj pojedinih izotopa. kao koncentracijski rasponi koji pokazuju prirodnu varijabilnost podataka. Ovaj pristup zahtjeva ekspertno poznavanje geohemijskoga ponašanja istraživanoga elementa u sasvim određenim prirodnim uvjetima koji uključuju i paleookolišne uvjete. kao posljedica antropogenoga utjecaja.: threshold value) i predstavlja standard kakvoće neke tvari za prirodne ekosisteme na posmatranom području (slika 3). a prirodna varijabilnost koncentracija razmatranoga elementa ili spoja se u pravilu ne određuje. Geohemijske metode se baziraju na interpretaciji bazne vrijednosti nekoga elementa ili spoja iz pojedinačnih uzoraka ili profila uzoraka. a time i njegove varijabilnosti (slika 3). koji može predstavljati opasnost po ljudsko zdravlje ili prirodne ekosisteme. mogu se razlikovati geohemijske i statističke metode za određivanje geohemijskih baznih vrijednosti. a unutar kojih treba tražiti pravu baznu vrijednost. određivanje bazne vrijednosti neke hemijske tvari provodi se na način da se određuje prirodni niz vrijednosti u okviru kojega postoji 95% vjerojatnost da se nalazi prava bazna vrijednost.istraživanom mediju. Pri tom je bitno poznavati i dodatne parametre kao što su: pH vrijednost. Generalno. na diobu podataka utječe više procesa. U prirodnim uvjetima. mogu dovesti do pozitivnih anomalija koje se prikazuju kao pozitivna asimetrija normalne krivulje. Korištenjem statističkih metoda mogu se otkloniti ove anomalije te dobiti reducirani niz podataka koji se označava kao antropogeno neporemećen. U stvarnosti. Prema tome. Gornja ili donja granica na funkciji diobe vjerovatnosti pojavljivanja baznih vrijednosti naziva se granična vrijednost (eng. od kojih neki. Geohemijske bazne vrijednosti se obično određuju za neko ograničeno i homogeno područje. Geohemijska bazna vrijednost se određuje kao fiksna vrijednost (srednja vrijednost ili medijan). dioba učestalosti podataka odgovarat će normalnoj diobi. bez antropogenoga utjecaja. Statistička metoda se bazira na određivanju funkcije diobe vjerojatnosti promatranoga elementa ili spoja. 18 .

koje postaje očigledno tek nakon što neki od parametara kvaliteta dosegnu kritičnu graničnu vrijednost ili maksimalnu dozvoljenu koncentraciju (MDK).Slika 4. 2.4. Primjer određivanja baznih vrijednosti primjenom statističke metode Okvirnom Direktivom o vodama Europske Unije i novom Direktivom za podzemne vode propisana je obveza određivanja baznih i graničnih vrijednosti za hemijske tvari. Kumulativni utjecaji ispuštanja zagađenih voda u površinske recipijente očituju se postupnim pogoršanjem kvaliteta vode. kada su procesi razrjeđenja u recipijentima površinskih voda minimalni. na temelju kojih će se procjenjivati stanje kvaliteta voda u vodnim cjelinama. kvaliteta površinskih i podzemnih voda najviše je ugrožena od industrijskih. a naročito su izraženi u sušnim razdobljima. 19 . Visoke koncentracije razgradive organske tvari. komunalnih i oborinskih otpadnih voda. amonijaka i teških metala. Akutni utjecaji pokazuju se naglo i intenzivno na mjestu ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente. Uticaj urbanizacije na kvalitet vode i pojavu zagađenja U urbanim sredinama. a time i podzemnih voda koje su u direktnoj hidrauličkoj vezi sa zagađenim recipijentom. kao i patogenih mikroorganizama uzrokuju zagađenje površinskih voda.

zbog povećanja količine hranjivih tvari u njima.esencijalan za 20 . kadmij.: sediment oxygen demand). postupno povećanje razgradive organske tvari u površinskom recipijentu može biti posljedica procesa koji se događaju u reduktivnim uvjetima. a količina razgradive organske tvari je izražena kao sedimentna potreba za kisikom (eng. krom.Pozn Poznato je da teški metali (živa. Čitav niz ovih metala je u vidu elemenata u tragu neophodan . a naročito su štetne za reproduktivne sposobnosti kod riba. KPK. dušik i fosfor. Teški metali u organizam ulaze putem zagađenog zraka. koji se drastično smanjuje ako je u vodi prisutno organsko zagađenje. kao što su ugljikovodici i teški metali. olovo. Iako BPK nije najpouzdaniji pokazatelj količine organskih tvari u vodi. kozmetike. arsen) nemaju povoljno djelovanje na organizam. Pokazatelj količine organske nerazgradive tvari u vodi je hemijska potrošnja kisika. BOD).Primjer. O prisutnosti onečišćenja ili zagađenja od otpadnih voda svjedoče brojni pokazatelji ili indikatori zagađenja. u otpadnim vodama je sve više modernih sintetičkih organskih kemikalija. Jedan od najznačajnijih indikatora zagađenja je sadržaj otopljenoga kisika. također vodom i hranom. 3. TEŠKI METALI U VODI I NJIHOV UTJECAJ NA LJUDSKO ZDRAVLJE 3. koji mogu uzrokovati eutrofikaciju površinskih voda. što dodatno ugrožava prirodnu ekološku ravnotežu u rijeci. naročito kad voda sadrži nerazgradive organske tvari ili tvari koje ometaju rast mikroorganizama. Na prisutnost organskoga zagađenja ukazuje biokemijska potreba za kisikom. uslijed čega može doći do drastičnoga smanjenja količine kisika u vodi. prije svega zbog organskoga onečišćenja koje nastaje zbog ispuštanja otpadnih voda u Savu. koja ukazuje na količinu kisika potrebnu da se biološki razgradi organska tvar uz pomoć mikroorganizama. koja se izračunava iz potrošnje oksidacijskoga sredstva nužnoga za potpunu razgradnju organske nerazgradive tvari. boja. prirodni sadržaj otopljenoga kisika u rijekama kreće se između 6 i 10 mg O2/l. Pojam teški metali obuhvaća metale čija je gustoća veća od 5g/cm3. na graničnoj površini sedimenta i vode. BPK (biochemical oxygen demand. Ove tvari ometaju rad sistema za unutrašnje izlučivanje. duhanskog dima. Ovi procesi su naročito izraženi u prisutnosti sedimenata koji se talože iz suspenzije. poput lijekova i hormona. Indikatori zagađenja od otpadnih voda su i nutrijenti. on još uvijek služi za dimenzioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. na dnu rijeke. Oni mogu rezultirati oslobađanjem hranjivih i toksičnih tvari iz sedimenta. Osim različitih toksičnih tvari. Primjerice. a u rijeci Savi sadržaj kisika može pasti i ispod 2 mg O2/l.13. nakon ispuštanja otpadnih voda. te da njihovo akumuliranje u tijelu tokom dužeg vremenskog perioda može uzrokovati ozbiljne poremećaje i bolesti.

30 miligrama/dan nastupaju simptomi otrovanja koji obuhvaćaju poteškoće od strane gastrointestinalnog trakta. hroma i selena. Grane industrije koje emituju teške metale Industrijska grana Papirna industrija Petrohemija Proizvodnja hlora Industrija gnojiva Željezare i čeličane Cd + + + + Cr + + + + + Cu + + + Hg + + + + + Pb + + + + + Ni + + + Sn + + + Zn + + + + Teški metali mogu u vidu finih čestica prašine dospjeti u atmosferu. arsen i molibden je dokazano da u većim količinama ispoljavaju toksičko djelovanje. Kod drugih elemenata kao što su olovo. Ostali elementi kao npr. a ovaj raspon veoma varira kod svakog pojedinog elementa. sulfati ili sulfidi na dnu vodenih površina. kao što su arsen i nikl. raste koncentracija metalnih jona u vodi. a njihov manjak dovodi do pojave ozbiljnih simptoma nedostatka. živa. srčana i bubrežna oštećenja. problemi u rastu kod manjka nikla. dijabetes kod manjka hroma.1 mikrogram. Kruženje teških metala u prirodi veoma ovisi o promjenama kojima ovi metali podliježu. odakle se talože u vodama i tlu. funkcija nije još uvijek dovoljno istražena. U vodama se brzo razrjeđuju i talože kao teško rastvorljivi karbonati. Tabela 5. Tako se dnevna neophodna količina kobalta. naročito enzimima postupak koji se naziva biometilacija. Najbolji primjeri su anemija kod manjka željeza. Najčešće je pitanje toksičnosti zapravo samo pitanje količine. su u bilo kojoj količini otrovni. Toksičnost teških metala se naročito pojačava kroz postupak keliranja i stvaranja sulfida s biološki aktivnim tvarima. Kada se adsorpcijski kapacitet sedimenata iscrpi. olova.mnogobrojne funkcije u ljudskom organizmu. Kod nekih elemenata. centralnog atoma vitamina B12 koji je neophodan u stvaranju eritrocita kreće oko 0. talij. 21 . Posebnu toksičnost ispoljavaju metaloorganski spojevi žive. U količinama od 25 . kadmij.

Hg). Neorganska jedinjenja arsena su kancerogena pa su više opasna za organizam od njegovih organskih jedinjenja. Cd.teški metali (Mn. štitnjače. jajnika i testisa. pri čemu se stvaraju protutijela usmjerena protiv vlastitih organa. Cu. Arsen (As) je hemijski element koji se nalazi u atmosferi. koji je znatno mobilniji i toksičniji. Javlja se u dva valentna stanja. Manjak cinka može izazvati smetnje u funkciji hipofize. Pretpostavlja se da teški metali također utječu na metabolizam cinka. tlu. što se može negativno odraziti na plodnost. stijenama. Tabela 6. kao i sama pojava arsena u vodi. Ni. emisiju plinova nastalih sagorijevanjem fosilnih goriva. Sve veća prisutnost teških metala u vodama najveća je posljedica široke upotrebe u industriji.S Environmental Protection Agency (EPA) 50ppb (2ppb)** 5ppb 20ppb 2ppb Canada 50ppb (25ppb)** 5ppb 10ppb 1ppb World Helth Organization (WHO) 50ppb (10ppb)** 5ppb 50ppb (10ppb)** 1ppb 3. biološke i vulkanske aktivnosti. prirodnim vodama i organizmima. Arsen se može naći u podzemnim i površinskim vodama i to najčešće u obliku svojih jedinjenja. te upotrebom produkata arsena u obliku pesticida i 22 . U teške metale spadaju : U drugu grupu ubrajaju se d-elementi . a u žena smetnje u funkciji žutog tijela jajnika (corpus luteum) koje priprema sluznicu maternice za implantaciju oplođenog jajašca. Većina ekoloških problema.1. veličine čestica. Nisu razgradivi i uspješno se imbolizuju u tlo i vodene sedimente. pri čemu izazivaju njegov manjak. nadbubrežne žljezde. U površinskim vodama bogatim kisikom najčešće je prisutan petovalentni arsen (As(V)-arsenat). Nije zanemariv niti utjecaj čovjeka kroz rudarsku industriju. Valentno stanje i oblici arsena u vodi zavise od više faktora: redoks potencijala i pH vrijednost vode. Fe. karakteristike samog akvifera i dr. Arsen Arsen je 1250.Povišena koncentracija teških metala može biti uzrok nastanka autoimunih oboljenja. Ime mu dolazi od grčke riječi arsenikon za zlatni auripigment (As2S3). godine otkrio Albertus Magnus (Njemačka). sadržaja organskih materija. Najčešći primjeri su različite vrste alergija. Zn. Korijen riječi se može naći i u arapskom nazivu za auripigment . Dopuštene koncentracije teških metala u vodi za piće: Metal As Cd Pb Hg U. dok je u redukovanim uslovima sa smanjenim redukcionim potencijalom (duboke podzemne vode i sedimenti). uglavnom prisutan trovalentan arsen (As(III)-arsenit). kao trovalentan i kao petovalentan. Co. biološke aktivnosti. posljedica je prirodnih procesa kao što su otapanje.az-zernikh.

Narandžasta boja potiče od precipitata željezo oksihidroksida koji nastaje prilikom izlijevanja podzemne vode u rijeku. hydrargyrum. Međutim. 3. inaktivacijom različitih enzima te pojavom keratoza i raka pluća. hiperkeratozom. 23 .2. slezeni. Zbog toga je granična vrednost za arsen u vodi za piće koja je ranije iznosila 0. što znači da je dokazano kancerogen za čovjeka. poznata još i kao tekuće srebro. polineuritisom („arsenaski polineuritis”). Hg). Upotrebom ovakve vode za piće dolazi do unosa arsena u organizam koji se manifestira povećanom koncentracijom arsena u krvi. Tajvan) s 400 do 3400−1gL . kosi. Arsen je svrstan u Grupu 1. površinska voda (rijeke. plućima. također. a mnogo manje vodom i zrakom. mora) te podzemna voda (izvori. jezera. Živa Živa (lat. noktima. gubitkom apetita. Hronično trovanje manifestuje se opštom mišićnom slabošću.59. Više od 50 miliona ljudi na području Bangladeša zatrovano je konzumiranjem vode s masenom koncentracijom arsena od 1−1gL . može izazvati komu. mučninom i promjenama na koži. Akutno trovanje arsenom dovodi do promjena u centralnom nervnom sistemu. Poslije apsorpcije arsen se deponuje u jetri. a u količini od 70-180 mg/dm3 dovodi do smrti. arsen se u organizam najviše unosi hranom (neorganski arsen oko 25% i organski oko 74%). bunari). zatim u zemljama jugoistočne Amerike (Čile.pigmentacijom kože. Od svih izvora. ovisno o lokalitetu. Filipini. arsen u vodi za piće ima najveći utjecaj na širu populaciju i ljudsko zdravlje. bubrezima. Kina. želucu. Najviše koncentracije arsena u vodi zabilježene su u zemljama jugoistočne Azije (Indija. Proizvodi arsena još i danas se često rabe u drvnoj industriji pri zaštiti drvenih predmeta.05 mg/dm3 smanjena na 0. osim u blizini industrijskih izvora. i uglavnom se javljaju kod visoke profesionalne izloženosti arsenu.01 mg/dm3. je element 12. gastrointestinalnom i respiratornom sistemu kao i na koži. jetri i bubrezima. Bangladeš. Trovanje kože manifestuje se hiper. a naročito u keratinskim tkivima. Koncentracije arsena pronađene u podzemnim vodama u nekim dijelovima uvelike prelaze maksimalno dopuštene koncentracije. Arsen šteti srcu. a. Argentina) od 140 do 300−1gL te u nekim dijelovima SAD-a i Japana. a negativno utiče i na nervni sistem. Voda za piće uzima se iz raznih izvora. Visoke koncentracije arsena u vodi zabilježene su na područjima s termalnom aktivnošću. atmosferska ili oborinska voda.5−1gL u termalnim vodama Novog Zelanda. Milioni ljudi danas troše vodu za piće u kojoj se arsen nalazi u povišenim koncentracijama. arsena i mangana.herbicida čija je primjena bila raširena posljednjih desetljeća. Može da izazove rak pluća i bubrega. i kod stanovništva koje dugo koristi vodu za piće sa visokim koncentracijama arsena. Voda sadrži visoku koncentraciju željeza.. Meksiko. Tako je zabilježena najviša koncentracija od 8. skupine periodnog sistema elemenata atomskog broja 80 i relativne atomske mase 200..

S prosječnim udjelom od 0. Živa u okolišu Okoliš Zemljina kora Tlo Morska voda Atmosfera Količina 0.Elektronska konfiguracija atoma žive je [Xe] 4f145d106s2. Elementarna živa pri sobnoj temperaturi je jedini tekući i hlapljivi metal.08 ppm 0. kada je riječ o zaštiti okoliša. a ubrajao se među najveća nalazišta žive u svijetu). plinovi i otpad nuklearnih reaktora. Živa kruži različitim dijelovima okoliša (Tablica2). Ima sedam izotopa od kojih se živa-202 javlja u izotopskoj smjesi sa 30% udjela. HgS. Čvrsta živa je svjetlija od tekućine. Živa se u prirodi pojavljuje samostalno. prerađivanje nafte.083ppm u Zemljinoj kori nalazi se na 65. Pod tlakom se lako deformira. Živu nastalu iz prirodnih izvora možemo naći u biosferi kao rezultat erupcije vulkana. Pomalo neobično. mjestu po zastupljenosti među hemijskim elementima. živine pare se mogu lako 24 .2 ppm 40 ppt 2-10 ng/m³. a karakterizira ju i velika napetost površine. u farmaceutskoj industriji. u elektrotehnici. no s udisanjem para je upravo suprotno: budući da lako isparava. otapa mnoge metale i s njima stvara legure – amalgame (osim sa željezom). ali tvori i veliki broj spojeva. eksplozive. odlaganje baterija i fluorescentnih lampi. a živa-200 sa 23%. nalikuje više kositru nego srebru. poput olova. prvenstveno zbog golemog prirodnog unosa iz vulkana. Najvažnija nalazišta živine glavne rude. a niti jedan nije radioaktivan. Tablica 7. Tome se još dodaje otpuštanje žive ljudskim djelovanjem: izgaranjem ugljena i plina. u kišnici 2-5 ppt Glavni problem žive je. Živa se koristi za izradu legura koja imaju veliku upotrebu za mineralne boje. U većini spojeva je jednovalentna ili dvovalentna. dakle. cinabarita. pri dobijanju zlata. govorimo o antropogenim izvorima žive kao što su izgaranje fosilnih goriva. U elementarnom stanju živa je otrovna u obliku pare ili veoma sitnih kapljica.5 ppb. nalazišta rude do 1500 ng/m³. njezina široka upotreba i to prije svega u industrijskoj proizvodnji. hemijski je otporna gotovo poput plemenitih metala (ima pozitivan standardni elektrodni potencijal). medicinski otpad. erozije tla te bakterijske razgradnje organskih živinih spojeva (količina od 1 x 105 tona žive na godinu). gutanje tekuće elementarne žive ne predstavlja rizik za zdravlje. jesu Almaden u južnoj Španjolskoj i Idrija u Sloveniji (rudnik koji je više godina zatvoren. Ako čovjek utječe na akumulaciju žive u atmosferi. te iz spalionica otpada gdje potječe iz baterija i fluorescentnih cijevi (količina od 5 x 104 tona žive na godinu). ona je najteža tekućina. a lom joj je zrnat.1-0. onečišćena tla do 0.

Nakon trovanja živinim parama. grčevi. tegobe pri disanju. Metil-živa Metil živa upotrebljava se u elektrotehnici. Prvi znaci trovanja živom su. oduzetost i smrt (Gerstner. i u morskim sisavcima. Živine pare jako su otrovne i udisanjem mogu izazvati trovanja koja se u početku očituju u lakom krvarenju zubnog mesa. Isti su i znaci trovanja živinim spojevima.2. elektrohemiji i hemijskoj industriji. nakuplja se u bubrezima. a zatim sve sporije. razdražljivost. ali je vežu i slobodne molekule cisteina.). legirana s metalima kao amalgam primjenjuje se u zubarstvu (iako sve manje jer je zamjenjuju kompozitni polimerni materijali). Ona je snažan neurotoksin. Metil -živu u vodenom okolišu prvenstveno nalazimo u ribama i morskim sisavcima. za proizvodnju pesticide. doza i manja od 0. pa tako njezina koncentracija u velikim grabežljivim ribama može dosegnuti razinu milijun puta veću od razine u vodi. 3. suhoća usta i grla. 1997. iz probavnog trakta ili kroz kožu. nepreciznost u pokretima ruku i prstima i probavne tegobe. metal-živa zauzima posebno mjesto prema izloženosti faune i ljudske populacije njome. brancina. živa se u početku razmjerno brzo izlučuje iz organizma urinom. kao što je Velika Britanija. bol u prsima.1 mg /m3 zraka. 25 . Riba i proizvodi od ribe su glavni. uglavnom.5 grama topljivih živinih spojeva može biti kobna pri trovanju preko probavnog sistema. a pri teškom trovanju žive nastaje gubitak pamćenja. Ako živa dospije u krv iz pluća. Visoke koncentracije pronađene su u velikim grabežljivim ribama kao što su morski psi.živinih spojeva. ako ne i jedini izvor metal-žive prisutne u ljudskom tijelu. tuljanima i kitovima. jegulja. Može nastati iz raznih oblika žive djelovanjem bakterija. upala desni. Svaki korak u prehrambenom lancu povećava koncentraciju metal-žive u organizmu (pojava je poznata pod nazivom bioakumulacija). centralnom nervnom sistemu. dopušta se najviše 0. smetnjama u probavi i na kraju teškim oštećenjima živčanog sistema. jetri. drhtavica. velike tune. a najveća dopuštena koncentracija organoživih spojeva u zraku je 0. U organizmu živu vežu molekule bjelančevina preko tiolne skupine (-SH).05 mg/m3 živinih para u zraku uz osmosatno radno vrijeme. sabljarke. Kao i kod drugih alkil. glavoboljama. Općenito.01 mg/m3. žlijezdama s unutrašnjim izlučivanjem i u kostima.1. Od organometalnih živinih spojeva. u riječnim ribama poput štuka. Sastavni je dio laboratorijskih i mjernih instrumenata. kasnije u slabosti pamćenja. pa zbog toga koncentracija žive u zraku ne smije prelaziti 0.apsorbirati u plućima. toksičnost metal-živinih spojeva je veća s obzirom na anorgansku živu. te se prema njoj treba odnositi s izrazitom pažnjom. U nekim zemljama. Znaci trovanja živom u krvi javljaju se pri koncentraciji 3-11 μg na 100 ml.

Brzina rastvaranja olova iz olovnih cijevi zavisi od: koncentracije hlorida.Koncentracija se povećava jer se metal-živa brže akumulira u organizmu nego što se uspije izlučiti. netopiv u vodi OLOVO – potiče od olovnih cijevi.3. mekan je i slabo provodi struju. To je mekani. Metal sivkasto plave boje. vrijednosti pH. atomski (redni) broj mu je 82. a topljiv je samo u oksidirajućim kiselinama. Ime je dobio od latinske riječi plumbum što znači tekuće srebro. Najčešće olovne rude su cerusite (PbCO3) i anglesite (PbSO4). a atomska masa mu iznosi 207.2(1). Istraživanja u Ontariju. koji se. Visoke koncentracije olova mogu uzrokovati zatajenje rada bubrega. a prije se koristilo u proizvodnji vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. a količina olova u vodi za piće može se smanjiti kontrolom korozije i podešavanjem vrednosti pH vode u sistemu za distribuciju. Netopljiv je u sulfatnoj kiselini do masenog udjela 80% zbog stvaranja netopljivog PbSO4. mekan. beta i gama zraka pa se zato koristi kao zaštita protiv radiacije. Koristi se u industriji boja te u naftnoj industriji za dobivanje tetraetil-olova.1 do 3. mutno sivi metal koji potamni na zraku od stvorenog zaštitnog sloja oksida i karbonata. zaštitnim oblogama od vrlo prodornog gama zračenja. Olovo je vrlo otrovan metal. naročito opasan zbog svog kumulativnog efekta. Apsorbira je probavni trakt. visoki krvni tlak kod odraslih. godine prije Krista). OLOVO iz vodovodnih cijevi. a kod fetusa lako prelazi placentu. izaziva poremećaje u mentalnom razvoju djece. Škotska.Olovo je poznato od davnih vremena (~ 1000. pokazala su da voda za piće sadrži od 1. kao što je nitratna. Olovo ima sposobnost "upijanja" alfa. spontane pobačaje i smrtnost djece. a u Glasgovu. utezima na kotačima. Olovo Olovo je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Pb. utezima na udicama. 26 . Danas olovo možemo naći skoro svugdje. Olovo u vodi izaziva visoki krvni tlak. Najveća upotreba olova je u akumulatorima. streljivu. Olovo u vodu može dospjeti iz lemljivih spojeva cijevi. Olovo u vodi za piće potiče iz olovnih vodovodnih cijevi. Otporan je na koroziju. Kompleksira se s aminokiselinom cisteinom i proteinima koji sadrže cistein. Do 80-tih godina XX stoljeća upotrebljavale su se većinom olovne instalacije. Kanada. tiofilnost). nažalost. je recimo koncentracija olova u 40% ispitivanih uzoraka vode dostigla vrijednost od oko 10 μg/dm3. PVC cijevi koje sadrže olovnu komponentu ili iz česme odnosno kućnih priključaka i armature. Zbog ove mimikrije lako prolazi tijelom i krvotokom dospijeva do mozga. temperature. tvrdoće i vremena zadržavanja vode u cijevima.7 μg/dm3. 3. probleme u psihičkom i fizičkom razvoju. Smatra se slabim tehničkim metalom jer ima nisko talište. Proteini zaduženi za transport ovaj kompleks prepoznaju kao metionin. Istraživanja pokazuju da izlaganje olovu može utjecati na inteligenciju. Spojevi su mu također otrovni ako se unesu u organizam. Cistein sadrži sulfurhidrilne (tiolne) –SH skupine s kojima živa stvara jake kovalentne veze (tzv. Olovo je kumulativni otrov koji ozbiljno utječe na centralni nervni sistem. kisika. još uvijek dodaje benzinu kao antidetonator.

te komom. te pojave naslaga na zubnom mesu i epifizama. Nekontrolirani uvoz dječjih igračaka. konvulzijom pa i smrću u teškim slučajevima. Jednostavnom računicom dolazimo do zapanjujućeg broja od 20 hektara zagađenog tla na dionici puta dugoj 1 kilometar. više se praktično ne može odstraniti. vrlo rijetko u obliku akutnog trovanja kada se slučajno unesu velike količine. Prvi simptomi trovanja pojavljuju se na krvotvornim organima zbog djelovanja olova na enzim koji sudjeluje u sintezi hemoglobina u eritrocitima. sve dok Ministarstvo zdravstva ne donese odluku o nužnosti njegova provođenja ostaje tek na nivou mogućnosti. U SAD-u i zapadnim zemljama Europe je trovanje olovom prepoznato kao značajan javno zdravstveni problem. Trovanje olovom nastaje tek nakon dugotrajnog unosa malih količina olova u organizam. gubitak apetita i kolike s opstipacijom su simptomi crijevnog trovanja. Uz već navedeno uslijed trovanja olovom može doći do oštećenja bubrega. Kod akutnog trovanja se zbog velikih količina unesenog olova često javlja encefalopatski tip s izraženim glavoboljama. Stoga dolazi do anemije uz istodobno pojačano izlučivanje dehidrastaze. poprilično stari vozni park. Slabost živaca koji inerviraju ekstenzorne mišiće karakterizira živčani tip trovanja. te porfirina i željeza mokraćom. Kada se olovo jednom unese u organizam. Mučnina. Kada dođe do pune manifestacije trovanja pojavljuju se simptomi i u drugim organskim sistemima. a u perifernoj krvi nailazimo na veliki broj nezrelih eritrocita. Olovo se akumulira u organizmu. Napominjemo da za određivanje olova u tijelu postoji jednostavan test. Na mjestima gdje nije došlo do izgradnje hemoglobina. Alarmantan je podatak da je tlo sto metara lijevo i desno od autoputa značajno kontaminirano teškim olovom i njegovim solima. Javno zdravstvo. Na snazi su zakonski propisi koji definiraju sastav materijala koji se koristi u građevinarstvu. nažalost. koje se hemijskim putem vežu za olovo u spoj koji se može odstraniti iz organizma mokraćom. vrtoglavicom. ali nažalost.1mg. 4. a nerijetko se i ruše zgrade u kojim je zabilježena enormna kontaminacija olovom.Maksimalno dopuštena koncentracija olova u Republici Hrvatskoj po metru kubnom je 0. nije prepoznalo ovaj problem iako je izloženost olovom vrlo izražena. OSNOVNE METODE I PROCESI PREČIŠĆAVANJA ZAGAĐENIH VODA Prečišćavanje zagađenih voda može se vršiti: (1) Mehaničkim 27 . te nedostatak dječjih igrališta našu djecu stavljaju u poziciju najizloženijeg dijela populacije. u eritrocitima se nalaze karakteristična zrnca (bazofilno punktirani eritrociti. najviše u kostima gdje ostaje cijeli život. Liječenje se provodi primjenom soli kelata.

nepovoljno uticati na ostale faze prečišćavanja i narušiti estetski izgled vodnog recipijenta. Osnovni zadatak mehaničkog prečišćavanja zagađene vode sastoji se u tome da se onemogući zastoj rada narednih objekata postrojenja. pumpna stanica. 28 . smeće. Količina otpadaka koji se zadržavaju rešetkama zavisi od vrste zagađene vode i širine otvora među šipkama reštke. zatim uklanjanje težih neorganskih materija (pijesak. Također. bazeni za prethodnu aeraciju i separatori (odvajači) masti i ulja. za cilj ima uklanjanje grubih sastojaka koji mogu začepiti ili oštetiti pumpne uređaje. izlučevine) sa eventualno potrebnim drobljenjem. mjerač protoka. taložnik za pijesak. prije konačne dispozicije efluenta.koja se koriste za prečišćavanje zagađene vode slična su onima za pripremu vode za piće. Na njima se zadržava 6-30l/st/g različitih materijala. taložnici za pijesak (pijeskolovi). 4. papir. 4. Kod mehaničkog prečišćavanja razlikujemo preliminarno i primarno prečišćavanje. Kad se kao recipijent koristi velika rijeka ili otvoreno more. šljunak. kao i uklanjanje prekomjernih količina ulja i masti. Sita.1. onda je osim preliminarnog prečišćavanja potrebno izvršiti jos i dezinfekciju efluenta. Raspored za ovu fazu tretmana zagađene vode najčešće je sa slijedećim redoslijedom: rešetka.1. Preliminarno prečišćavanje Kao prvi stadij mehaničkog prečišćavanja. metalni dijelovi. a suspendovane materije ukljanjaju 1020%. u ovoj fazi prečišćavanja vrijednosti BPK snižava se za 5-10%. separator masti i ulja. kao i dio materija u koloidnom stanju. staklo). Mehaničko prečišćavanje Mehaničkim ili fizičkim postupkom prečišćavanja odstranjuju se iz zagađenih voda nerastvorene materije. bazen za prethodnu aeraciju. kominutori (drobilice). Ako je recipijent predviđen za kupanje.1. njihovo preopterećenje i niska produktivnost. Za preliminarno prečišćavanje koriste se grube i fine rešetke.(2) Biološkim (3) Hemijskim i (4) Fizičko-hemijskim metodama. Preliminarno prečišćavanje podrazumjeva uklanjanje ili redukciju krupnih suspendovanih i plivajućih čvrstih materija (drvo. onda je dovoljno izvršiti samo preliminarno prečišćavanje. prije svega krupnija suspenzija. Rešetke –služe za zadržavanje plivajućih predmeta.

pepeo). kod trajanja aeracije od 30 minuta. pesticida.1. Biološki procesi prečišćavanja baziraju se na aerobnoj dekompoziciji ili oksidaciji organskih materija. obično 0. Taložnici za pijesak . jer dobijeni efluent poslije prvog stepena prečišćavanja još uvijek sadrži veliki dio biološki razgradljivih materija (u rastvorenom i koloidnom obliku) i preveliku količinu suspendovanih materija. Objekti u kojima se vrši biološko prečišćavanje su: prokapni biofilteri. pa se smanjuje proces prečišćavanja.prethodna aeracija sastoji se u ubacivanju vazduha u zagađenu vodu u trajanju 20-30 minuta.3. azota. Taloženje je u stvari osnovni način prečišćavanja zagađenih voda. To se postiže uduvavanjem komprimiranog vazduha u količini. pješčani filteri (polja filtracije) i stabilizacione lagune (kanali).na postrojenjima za prečišćavanje postavljaju se radi redovnog praćenja promjene protoka zagađenih voda. fosfora. objekti sa aktivnim muljem. 4. Hemijsko prečišćavanje Korištenje hemijskih i drugih sličnih postupaka za prečišćavanje zagađenih voda praktikuje se radi povećanja efekta izdvajanja suspendovanih i koloidnih materija. kao i iz hemijskih i petrohemijskih tvornica. kao i na anaerobnoj razgradnji.Mjerač protoka. uglavnom mineralnih sastojaka (pijesak.služe za izdvajanje težih. Bazen za prethodnu aeraciju. 4. Separatori masti i ulja – Male količine masti i ulja.2.60% suspendovanih materija. Biološko prečišćavanje Biološko ili sekundarno prečišćavanje zagađene vode ima za cilj da se u što većoj mjeri uklone biološki razgradive organske materije. moguće je postići sniženje BPK zagađenih voda u granicama 35-95%. i to ispred primarnih taložnika. deterdženata. postavlja skoro na svakom postrojenju za prečišćavanje zagađenih voda jer se u njima mogu uvijek naći masnoće iz klaonica. naročito mineralnih.2. fabrika za preradu mesa i ostalih prehrambenih industrija. u zavisnosti od efikasnosti pojedinih objekata.Lociraju se na svim postrojenjima. kao i 40. 4. bez obzira na to o kakavom se sistemu kanalizacije radi. Primarno prečišćavanje Zadatak primarnog prečišćavanja sastoji se u tome da se procesom sedimentacije (taloženja) ukloni iz zagađene vode najveći dio taložljivih čvrstih materija. kao i pjeskolov.75l vazduha na 1l zagađene vode. kožara. Razlog tome je što u nizu slučajeva mehaničkim (preliminarnim i primarnim) prečišćavanjem nismo u stanju zadovoljiti uslove postavljene od vodoprivrede u pogledu zaštite voda od zagađenja. U fazi biološkog prečišćavanja. 29 . teških metala. Zbog toga se separator masnoća. Temelji se na tome da se zagađeni fluid dovede u bazen u kojem je brzina tečenja smanjena. Primarnim prečišćavanjem BPK snižava se za oko 35%. na površini vodotoka sprječavaju difuziju vazduha. što omogućava izdvajanje suspendovanih čestica (pomoću gravitacione sile) i njihovo taloženje na dno bazena.

(5) Proces sa aktivnim muljem. to je potrebno izvršiti i naknadno. Dezinfekcija vode Primarnim i sekundarnim metodama prečišćavanja ne mogu se iz zagađene vode potpuno ukloniti sve patogene bakterije koje su u njoj uvijek potencijalno prisutne.Pošto sa mehaničkim i biološkim prečišćavanjem nismo u stanju postići kvalitet efluenta u svakoj situaciji. jezera) ili zbog ponovne upotrebe efluenta (irigacije. (2) Taloženje. elektrodijalizom.5mg/l. (2) Flotacija (separacija masti i ulja) (3)Filtriranje. (5)Hemijska precipitacija. (4) Proces biofiltracije. Tercijarno prečišćavanje vrši se: kroz brze pješčane filtere. desorpcijom amonijaka.tercijarno prečišćavanje. dezinfekcija. Količna hlora potrebna da se obezbijedi rezidualni hlor od 0. voda za hlađenje. Proces dezinfekcije najčešće je putem hlorisanja. u većini efluenata primarne sedimentacije kreće se 12-25 mg/l. ili zbog uslova recipijenta (malovodni vodotoci. Laboratorijska praksa pokazuje da je dezinfekcija uspješna ako se u efluentu poslije 15 minuta kontakta hlora sa vodom nađe 0. adsorpcijom zagađenja na aktivnom uglju. onda se zahtijeva takav tretman koji ce uništiti patogene organizme i smanjiti opasnost po zdravlje korisnika ovakvog recipijenta. Kad efluent treba ispustiti u neku rijeku. U prečišćavanju zagađenih voda koriste se osnovni procesi operacije: (1) Zadržavanje na rešetkama plivajućih čvrstih materija i eventualno njihovo drobljenje. (6)Reverzna osmoza 4.4. ionskom izmjenom. (4)Sorpcija. Pored osnovnih metoda u prečišćavanju zagađenih voda koriste se i posebne (dopunske) metode kao: (1) Miješanje i aeracija.5 mg/l rezidualnog hlora. koja se koristi ili može biti korištena kao izvorište za snadbijevanje vodom za piće ili u rekreacione svrhe. a obavlja se preko kontaktnog bazena. ribnjaci. koagulacijom i flokulacijom. 30 . (3) Koagulacija i flokulacija. popunjenje rezervi podzemnih voda).

Za uklanjanje arsena iz vode za piće primjenjuje se nekoliko metoda: 1) koagulacija arsena sa željezovim i aluminijevim solima. dotoku) 20-25 8-15 5-8 4-6 Doza 4-6mg/l dovoljna je za spriječavanje neprijatnog mirisa. 4. praksa je da se takva zagađena voda hloriše prije dovođenja u primarni sedimentacioni tank. 3) absorpcija na aktivnom ugljenu. 4) ionska izmjena i dr. Doza se obično kreće 2-5mg/l. temperature i vremena kontakta. Tabela 8. Metode određivanja i uklanjanja arsena iz vode Osim toksičnosti arsena.5. Česta je pojava da zagađena voda postane septična ili izvor smrada na mjestu dotoka u postrojenje za prečišćavanje. što zahtijeva prethodnu analizu ove aktivnosti. u ovom diplomskom radu su opisane najčešće metode određivanja arsena: spektrometrijska sa srebrovim dietiltiokarbonatom i hidridnom tehnikom atomskog apsorpcijskog spektrometra.Za fekalne vode utvrđeno je da će doze hlora biti dovoljne da se obezbijedi rezidualni hlor potreban za dezinfekciju. inače doza hlora će zavisiti od Ph vrijednosti efluenta. U radu su prikazane i mogućnosti uklanjanja arsena pomoću kućnih sistema za prečišćavanje vode. rastvorenih materija. samo ako se koriste normativi. Metode određivanja arsena Za određivanje arsena u vodi za piće postoji nekoliko metoda od kojih se najčešće koriste sljedeće: 31 . Normalno je da se počne sa prilično visokom dozom hlora (10mg/l) za brzo uništavanje mirisa. Primjena hlora za dezinfekciju efluenta utiče na smanjenje itenziteta autopurifikacije u recipijentu. Da bi se spriječilo širenje neprijatnog mirisa za vrijeme procesa prečišćavanja. i onda se postepeno doza smanjuje do potrebnog minimuma. Doze hlora za dezinfekciju efluenta Vrste efluenta Efluent poslije primarnog prečišćavanja Efluent poslije filtera prokapnika Efluent poslije procesa sa aktivnim muljem Efluent poslije pješčanog filtera Doza hlora(mg/l) (bazirano na sred. 2) membranski procesi (nanofiltracija i reverzna osmoza).

20mgL-1 .7 nm. Apsorpcija dobivenog crveno ljubičastog kompleksa mjeri se spektrometrijski na valnoj duljini 540 nm. dok je veće koncentracije moguće odrediti razrjeđenjem uzorka. 4) absorpcija na aktivni ugljen i druge. 3) membranski procesi (nanofiltracija i reverzna osmoza). Uspješno uklanjanje arsena iz vode za piće zahtijeva oksidaciju arsena (III) u arsen (V). Metode uklanjanja arsena Za uklanjanje arsena iz vode za piće primjenjuje se nekoliko metoda: 1) ionska izmjena. Nastali arsin strujom dušika prelazi iz redukcijske boce u skruber gdje se nalazi staklena vuna impregnirana s otopinom olovnog acetata.5mgL-1 . Pri tome se razvija crvena boja čiji se intenzitet mjeri na 520 nm. a opseg detekcije je moguće proširiti razrjeđivanjem uzorka. Granica detekcije arsena je 1mgL-1 .5mgL-1 . Operacije koje se provode u svrhu uklanjanja arsena moraju biti bezopasne u odnosu na standarde za vodu za piće. 32 . Metodom je moguće odrediti arsen u koncentraciji od 1-100mgL-1 . 2) koagulacija arsena sa željeznim i aluminijevim solima. spektrometrijska metoda sa srebrovim dietilditiokarbamatom i borhidridom.1. gdje se određuje apsorpcijom na 193. za određivanje arsena primjenjuju se i sljedeće suvremene metode: induktivno spregnuta plazma u kombinaciji s masenom spektrometrijom (IPC/MC) s granicom detekcije arsena od1.1mgL-1 . nakon redukcije u arsen(III) te redukcije s nascentnim vodikom u kiseloj otopini nastaje plinoviti arsin koji se apsorbira u otopini srebrovog dietilditiokarbamata u kloroformu ili piridinu. grafitna termička atomska apsorpcijska spektrometrija s granicom detekcije arsena od 0. a nakon toga u apsorpcijsku cijev koja sadrži srebrov dietilditiokarbamat i morfolin otopljene u kloroformu. Osim navedenih klasičnih metoda. Za sve nabrojane tehnike postoje određeni zahtjevi.4mgL-1 .(Stanić &Kuleš. učinkovite.). Moguća je I pretvorba arsena u arsin pomoću natrijeva borhidrida u otopini kloridne kiseline. Nastali arsin se odstranjuje iz otopine aeracijom s dušikom u vodikov plamen.  spektrometrijska metoda sa srebrovim dietilditiokarbamatom i elementarnim cinkom. induktivno spregnuta plazma u kombinaciji s atomskom emisionom spektrometrijom (IPC/AES) s granicom detekcije arsena8mgL-1 . plinska hidridna atomska apsorpcija s granicom detekcije arsena od0. nakon oksidacije kiselinom organskih i anorganskih spojeva arsena u arsen(V) izvrši se kvantitativna redukcija As(V) u As(III) pomoću kalijeva jodida ili kositrovog(II) klorida te pomoću cinka i kloridne kiseline u plinoviti arsin. pri čemu se arsenit koji ima trovalentni arsen reducira otopinom borhidrida u arsin 3 AsH u području pH 6. te anodna “stripping” voltametrija s granicom detekcije arsena od 0.  atomska apsorpscijska spektrometrijska metoda s borhidridom.2005. Ovom metodom moguće je odrediti arsen u koncentraciji od0. jednostavne i s minimalnom količinom rezidualnog arsena koja mora odgovarati nacionalnom Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

pri srednjoj vrijednosti pH. 33 . Pri kombinaciji ove dvije soli u obradi pitke vode primarno je koaguliranje čestica i koloida u vodi. dok arsen(III) prolazi kroz kolonu. među kojima i arsena. Za učinkovitije uklanjanje arsena potrebno je izvršiti predtretman s oksidansom koji oksidira As(III) u As(V) i povećava učinak željeznog klorida u koagulaciji i količinu uklonjenog arsena. Od absorpcijskih metoda. Medij je posebno razvijen za uklanjanje tragova različitih elemenata. dok je ista vrijednost za udjel As(III) puno niža. oksidacijskih nusprodukata te ostalih oksidacijskih anorganskih i organskih sastojaka vode. Najčešće upotrijebljeni oksidansi dosada su kalijev permanganat i Fentonov reagens s taloženjem. Od taložnih metoda najčešće se primjenjuje metoda koagulacije arsena sa željeznim i aluminijevim solima (3 FeCl i Al SO H O 2 4 3 2 ( )´6 ). fosfati. teški metali i huminske tvari također mogu biti adsorbirane na nastali talog i na taj način uklonjene iz vode. Uklanjanje arsena pomoću željeznog hidroksida kombinirana je absorpcijsko taložna metoda koju je uzorno razvila njemačka tvrtka GEH Wasserchemie GmbH & Co proizvodnjom granuliranog željeznog hidroksida registriranog pod komercijalnim imenom GEH®. Djelotvorni oksidansi su slobodni klor. Najučinkovitije su dvije vrste aktivnog ugljena pod komercijalnim imenom D-X I DXI. Regeneracija aktivnog ugljena moguća je jakim kiselinama ili jakim lužinama. vrsti aktivnog ugljena kao i ukupnoj koncentraciji arsena u vodi. uz pH 4–5. Količina uklonjenog arsena pri jednakim uvjetima je oko 80 do 90 %. Postupak je moguće primjenjivati i u slučaju analize arsena(III) i arsena(V). Otopljene tvari u vodi kao npr. Aluminijeve soli manje su učinkovite pri istim pH vrijednostima u odnosu na željezne soli. Koncentracija zaostalog arsena u vodi nakon prolaska kroz aktivni ugljen je oko 10mgL-1 . koagulacijom i filtracijom. Nedostatak te metode je flokulacijom nastali mulj s visokim udjelom arsena (oko 10 %) koji treba odvojiti kao toksični otpad. Prednost metode je učinkovito uklanjanje arsena(III) kao i arsena(V) uz optimalnu pH vrijednost bez upotrebe drugih hemikalija. učinak uklanjanja As(V) približava se vrijednosti od 99 %. Na postupak izrazito utječe prisutnost dvovalentnog željeza koje povećava udjel uklonjenog arsena. Tijekom flokulacije arsen se adsorbira na ione željeza i aluminija koji se talože. Ispitivanjem je dokazano da prirodne organske tvari u vodi mogu smanjiti učinkovitost uklanjanja arsena. permanganat i vodikov peroksid/ Fe2+ (Fentonov reagens).ukoliko je masena koncentracija arsena u neprerađenoj void od 100 -1000mgL-1 . Pri optimalnim uvjetima pH i količine željeznih iona. Nedostatak ove metode je relativno nizak kapacitet. uklanjanje arsena moguće je upotrebom aktivnog ugljena.Oksidacija se može obaviti na različite načine gdje u obzir treba uzeti da u obradi pitke vode postoji ograničen popis kemikalija zbog zaostatka kemikalija u vodi. hipokloriti. Nastali talog uklanja se na pješčanim filtrima. Ionska izmjena je metoda kojom se učinkovito uklanja arsen(V) anionskom izmjenom na smoli izmjenjivača. Učinkovitost metode ovisi o nekoliko veličina: pH vrijednosti. Adsorpcijski mehanizam temelji se na nastajanju specifičnih hemijskih veza. oko 50 do 60 %.

bilo je 570 942 000 m3 ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode. Ukupna dužina razvodne mreže iznosila je 35 919 km. Ispitivanja koja su provedena s vodom vodoopskrbnog sistema grada. oko 95 %. količina ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda iznosila je 308 239 000 m . što je za 5% manje u odnosu na 2009. iznosili 205 661 000 m3 ili 66% količine ukupno isporučene vode. U javnom vodovodu i dalje su bili veliki gubici vode koji su u 2010. Inc. s predfiltrom od 5mm. Bilo je 1 200 752 vodovodnih priključaka. gdje je početna koncentracija arsena bila 60mgL-1 .. U strukturi potrošnje vode najveći su potrošač bila kućanstva. Pri uklanjanju arsena(III) i arsena(V) pogodne su dvije metode i to reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) uz prethodnu oksidaciju. Posebnom vrstom izmjenjivačke smole zasićene željezovim ionima moguće je učinkovito uklanjanje obje vrste arsena. Obje metode su jednako učinkovite pri uklanjanju arsena(V). utrošila 189 332 000 m3 ili 62% količine ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda.Smolu zasićenu arsenom moguće je regenerirati pomoću kloridne kiseline. Kružni sistemi za dodatno prečišćavanje vode nazivaju se i sistemi za prečišćavanje vode na mjestu potrošnje. iz jezera 11 402 000 m3. otopljen ili zasebno. iz akumulacije 1 934 000 m3. Najčešći kućni sistemi koji se primjenjuju na bazi su reverzne osmoze ili granuliranog aktivnog ugljena. U 2010. Nedostatak metode je otpadna voda s visokim udjelom arsena koja u obliku otpadne vode završi u okolišu. kao i kućni sistem za prečišćavanje na bazi reverzne osmoze koji sadrži 5 filtracijskih stupnjeva MULTIPLEX/ BP/5TM. broj naselja obuhvaćenih mrežom javnog vodovoda ostao je isti. obliku u kojem arsen dolazi (As(III) ili As(V). Broj naselja obuhvaćenih vodovodnom mrežom iznosio je 2 479. 3 U 2010. iskazane vrijednosti u 2010. pokazuju da se dio organskih tvari i arsena može ukloniti iz vode za piće. Uspješna primjena membranskih metoda pri uklanjanju arsena ovisi o pravilnom izboru membrane koja mora odgovarati karakteristikama vode koja se obrađuje. a za preuzete vode bile su veće za 97%. za ukupno zahvaćene vode bile su veće za 3%. primjenom filtra s granuliranim ugljenom tvrtke “Univesal Aqua Technologies.2005. dok se arsen(III) uklanja RO oko 87 %. iz izvora 175 195 000 m3. na to utječe veličina i naboj molekula te brzina protjecanja vode kroz sistem. koja su u 2009. 5. dok je za arsen(III) pH od 8–9. Broj javnih crpki 34 . Broj uličnih hidranata bio je veći za 3% i iznosio je 109 388. U odnosu na 2009. ali pri različitim pH vrijednostima i to za arsen(V) pH od 3–6.). iz vodotoka 43 699 000 m3. Primjer distribucije vode javnog vodovoda U 2010.” veličine 10”. Iz podzemnih je izvorišta bilo zahvaćeno 296 784 000 m3. te prisutnosti organske i anorganske tvari. a preuzete vode iz drugih vodovodnih sistema bilo je 41 928 000 m3. a NF od 40 do 74 %. (Stanić & Kuleš.

a broj uređaja za pripremu vode (124) ostao je isti. filtara i deferizatora ostao isti. U 2010. Ukupno Zahvaćene količine vode Podzemna voda Izvor Vodotok Akumulacija vode Jezero Preuzeta voda iz drugih vodovodnih sustava 555 072 533 774 281 858 192 749 45 246 2 024 11 897 21 298 2010. 2009. Opskrba vodom u javnom vodovodu prema vrsti izvora Indeksi Indices 2010. što je za 3% više nego u 2009. ostali uređaji 5%).. dok je broj taložnika. 103 99 105 91 97 96 96 197 2009. Tabela 9. u odnosu na 2009.(535) bio je veći za 2% u odnosu na 2009. povećao se broj uređaja za popravljanje kvalitete vode za piće (klorinatori 1%. bilo je 1 274 crpnih postrojenja što je za 2% više nego u 2009. U 2010. Ukupan broj rezervoara iznosio je 1 364. 570 942 529 014 296 784 175 195 43 699 1 934 11 402 41 928 35 .

2009. Isporučene vode iz javnog vodovoda Volume of water distributed from public water supply Indeksi 2009.Tabela 10. Isporučeno vode – ukupno 324 781 2010. 95 Prodana voda Kućanstvima Privredi – ukupno1) 127 033 145 590 189 332 118 907 149 82 36 . 308 239 2010.

100 2009. VODOVODNA MREŽA I UREĐAJI WATER MAIN NETWORK AND FACILITIES Indeksi 2010.Distribuirana nenaplaćena voda Drugim vodovodnim sistemima 20 557 31 601 22 323 34 719 109 110 Ukupni gubici vode 200 056 205 661 103 TABELA 11. km Vodovodni priključci Ulični hidranti 2 479 2010. 2 479 35 919 1 146 088 106 494 37 35 919 1 200 752 109 388 100 105 103 . Naselja obuhvaćena mrežom javnog vodovoda Ukupna duljina vodovodne mreže. 2009.

Javne crpke Rezervoari 523 1 321 535 1 364 102 103 ZAKLJUČAK Prirodni okoliš ima ograničene resurse kojima je nužna čovjekova zaštita. 38 .

Kamenac izaziva začepljenje tuševa i taloženje na sanitarijama što je estetski problem. kotlovima za vodu. kao što možemo promijeniti namještaj ili ukloniti šperploče iz stana. No kako je naše znanje o svim štetnim utjecajima tih tvari još nepotpuno. te plodnost. Ove tvari kada jednom dospiju u naš organizam. Kako kamenac slabo vodi toplinu. Lista je i šira ukoliko pročitamo tvari koje se nalaze u sastavu kozmetičkih sredstava ili ljepila. Dosadašnja eksperimentalna istraživanja na životinjama i epidemiološke studije na humanoj populaciji su dokazala toksična i kancerogena svojstva arsena. bubrezima i mozgu. kao i jetri. a odatle ispoljavaju djelovanje na biohemijske i hormonske procese. perilicama rublja. sadrži podesivi regulator tlaka vode radi sprečavanja povremenih prekoračenja tlaka i time oštećenja priključenih uređaja. pa zbog više temperature imaju puno kraći vijek trajanja. Mehaničke nečistoće iz vode uspješno se otklanjaju mrežastim metalnim filterima koji se povremeno ispiru suprotnim smjerom strujanja vode. također. Tvrda voda izaziva probleme zbog taloženja u instalaciji i uređajima. Uprkos tome još uvijek ćemo biti izloženi štetnim elementima iz tepiha ili tepisona koji su impregnirani s ciljem zaštite od moljaca. ili iz naše garderobe izrađene od pamuka koji je obrađivan pesticidima. kao što su metabolizam i rast stanica. grijači obloženi kamencem znatno slabije griju vodu. ali tehnički gledano manji problem od taloženja na grijačima. Takvi filtri su često sastavni dio filtersko-redukcione grupe koja. Iz priče o teškim metalima sasvim je jasno da smo na neki način stalno i fatalno izloženi djelovanju različitih faktora ekološkog onečišćenja. Najbolji način za finalnu dispoziciju arsena je njegovo vraćanje u prvobitni oblik minerala. količina štetnih tvari potencijalno opasna. Prema klasifikaciji IARC neorganski trovalentni arsen je svrstan u grupu I (dokazano kancerogen za čovjeka). nego izravna prijetnja samom životu. a dolaze od industrijskog zagađenja. na ledomatima i sl. Naravno da radnik u hemijskoj industriji može izabrati drugi poziv. naročito na grijačima raznih uređaja. dok su petovalentni neorganski arsen i organski arsen. talože se u masnom tkivu. aparatima za pripremanje kafe. 39 . Pitka voda sadrži ih u vrlo malim količinama koje su dozvoljene važećim propisima.Ugrožavanje prirode nije samo umanjivanje ljepote nekog krajolika. Teški metali i pesticidi u pitkoj vodi pojavljuju se u zadnje vrijeme. mnogi smatraju da je i ta. čaja i drugih vrućih napitaka. a troše mnogo više energije za vlastito zagrijavanje na višu temperaturu. mala. kao i njihova jedinjenja svrstani u toksične supstancije. posuđa. Hronično izlaganje arsenu dovodi najčešće do tumora i gangrene. U našim krajevima je voda vrlo često između 18 i 22°dH.

hr/Hrv_Eng/publication/2011/06-01-05_01_2011. LITERATURA: 1. ali i o samim mineralima arsena. arsen(V) se bolje sorbira od As(III) u istim uvjetima. http://www.U vodi i tlu. topivost arsena ne ovisi samo o redoks uvjetima nego i o dostupnim sorbentima.dzs. prirodi i količini kristalinih i amorfnih oksida željeza i aluminija te o sadržaju glina i kalcija. Od liganada koji mogu uzrokovati desorpciju arsena(V) s površine čestica tla. Biodostupnost arsena i procesi transporta ovise o procesu desorpcije koja je uglavnom spora uz pojavu histereze. fosfatni ion je mnogo učinkovitiji od sulfata. Najučinkovitiji ligand za uklanjanje arsena s površine goethita je hidroksilni ion.htm 40 . Govoreći općenito. kao što su hidroksidi Fe(III) i Mn(IV). Zadržavanje arsena u tlu ovisi o fizčko-kemijskim svojstvima tla.

N. Aronomski glasnik.: Prečišćavanje zagađenih voda. priručnik iz ekologije.. Zagreb.metali smrti.ur.2011 POPIS SLIKA: Broj slike Slika 1. D.: Vodič kroz elemente. Jahić... Emsley.. 6. 103-118. M. 8... Vrhovec D.: Neke neorganske supstance koje se mogu naći u vodi za piće i posledice po zdravlje ljudi. 2003. (2007): Vrjednovanje tala Splitko-dalmatinske županije za potrebe natapanja. Strana 6 12 Opis slike Sastav vode Izvori zagađenja podzemnih voda 41 . Springer.: Metali života . Bogunović M. Slika 2. drugo izdanje. Sraka M. 5. Munir. O. Hemijska industrija. P. Zagreb.: Otrovani modrozeleniplanet. Školskaknjiga. 7.B. 1987. Zagreb. 2. 3. Bensa A. Rajković. 57(1) s. Tehnička enciklopedija. B. Vidaček Ž. Meridijani. grafičar Bihać.2005.2. 4. Husnjak S. Springer.: Živa. 24-34. 2008. J. 2008. Izvori. Raos. Grdenić. D. XXX.

Slika 3. Slika 4. 18 19 Uticaj prirodnih varijabilnosti koncentracije tvari na kvalitet podzemne vode Primjer određivanja baznih vrijednosti primjenom statističke metode POPIS TABLICA: Broj tabele Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9 Tabela 10 Tabela 11 Strana 14 15 16 17 22 22 25 31 36 37 38 Opis Mikrobiološki pokazatelji Kemijski pokazatelji Radioaktivnost Najveća dopuštena količina ostataka nakon obogaćenim ozonom Grane industrije koje emituju teške metale Dopuštene koncentracije teških metala u vodi za piće Živa u okolišu Doza flora za dezinfekciju fluenata Opskrba vodom u Javnom vodovodu po vrsti izvora Isporučene vode Vodovodna mreža i uređaji obrade 42 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->