Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

Detalj situacije objekta Prilog 7.2 11.2.3.1 11.9 Zaštita od požara 11.4 Zaštita na radu. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.2.2. 16.1.2.3. 13.3. 15.3.8 Zapaljive tečnosti 11.3 Zaštita životne sredine 11.3.2 Prilog 1.2.3. Izgled sastavnice na crtežima .13 Opšti propisi 11.2.1 11.1.1 Izgradanja objekata 11.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.2. tehničkih normativa.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.1.6 Sudovi pod pritiskom 11.3.10 Transportni uređaji 11.2 11. 14.3.3.12 Čelične konstrukcije 11.opšti propisi 11.3.7 Zapaljivi gasovi 11.2.2.2.11 Energetika 11. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2.4 11.propisi za industrijske grane 11.5 Zaštita na radu.3.2.2 Grejanje i ventilacija 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.1 11.3.1.3 11.3. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.3.2.2.2.14 Standardi 12.

Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . br. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. urbanistu. termoenegetike. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. odgovarajućeg smera. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . .kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. procesne i gasne tehnike.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. sa položenim stručnim ispitom. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. procesne i gasne tehnike. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: .1.instalacije grejanja i provetravanja. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. . . skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. termoenergetike. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. .

). idejne. geotermalnih voda. pneumatika i dr.- gasova.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl.9 poštanski fah 73-35. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. instalacije sistema za automatsko upravljanje. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. energije vetra. odgovornog urbanistu. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. 11000 Beograd. .ingkomora. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. održavanja postrojenja i mašina.org.org. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. 2.yu Poslovi konstruisanja mašina.89 st. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta.yu www.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. matična sekcija projektanata 32 35 515. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. biomase. telefoni: predsednik 32 48 585. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. gorivog i industrijskog otpada. kontrole proizvodnih procesa. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. Kneza Miloša br.

održavanja i sl. Beograd.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. 11000 Beograd. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. građenje. za rad u pedagoškoj struci.ni polaganje stručnog ispita. . 3. razrade tehnoloških postupaka. za rad u državnim organima i dr. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. nadzor. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis).7a/II. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). kandidat podnosi: 1.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. 4. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. 5. ul. Za ostale poslove poput konstruisanja. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Prijava se može poslati i poštom. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. sa opširnijim projektnim zadatkom. tehnički pregledi objekata. 3.Kneza Miloša br. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. kontrola tehničke dokumentacije i dr. 2. Pored prijave. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. višu i srednju školsku spremu mašinske struke.

posebnog dela. karakteristikama opreme. kao i troškove polaganja popravnog ispita. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. projekte složenih postrojenja. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . zaštita životne sredine i sl. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. uređaja i instalacija. zaštita od požara.). Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. 9. ispiti se prijavljuju do 1 marta. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. 8.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. projekte rekonstrukcija takvih objekata. uoči svakog ispitnog roka. Prilozi 1. po pravilu 15 dana pre polaganja. o gabaritima objekta ili opreme. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. 7. Novembarski rok.2. kapacitetima i sl. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. manje složenih postrojenja.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok.6.Pismeni deo ispita: .opšteg dela . Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. ispit se polaže polovinom juna.

minimalna zarada. nepuno radno vreme. republički organi (Narodna skupština. odsustvo radi nege deteta. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. naknada zarade. zabrana diskriminacije. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. noćni rad). propisa iz oblasti iz 10. radno vreme (puno radno vreme. skraćeno radno vreme. zaštita zarade i naknade zarade). obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. udaljenje zaposlenog sa rada. posebna zaštita žena i omladine. ugovor o delu. . prava i dužnosti Republike Srbije. odnosno glavnog projekta.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . ustavnost i zakonitost.izradu pismenog stručnog rada. savet i sindikat zaposlenih. višak zaposlenih. samozapošljavanje). Vlada Republike Srbije. odmori i odsustva (odmori zaposlenih.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. donošenje i promena Ustava RS. sudska zaštita. godišnji odmor. naknada troškova i druga primanja. ugovor o radu. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. odbor za pregovore. uvećana zarada.proveru poznavanja zakona. otkaz od strane zaposlenog. stupanje na rad. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). ekonomsko i socijalno uređenje. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. vrste kolektivnih ugovora. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. naknada zarade i ostala primanja (zarada. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci.Radni odnosi: Osnovna prava. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). mirovanje radnog odnosa). tehničkih propisa. opština. naknada štete. zabrana otkaza. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. odsustvo uz naknadu. zarada. 2. Predsednik Republike. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe.plaćeno odsustvo. otkaz od strane poslodavca. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. probni rad. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. sudovi i javna tužilaštva). preraspodela radnog vremena. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. dnevni i nedeljni odmor. postupak u slučaju otkaza. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. neplaćeno odsustvo. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). zaštita invalida. arbitraža. nezakoniti otkaz. normativa. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. prekovremeni rad. zaštita materinstva. raspored radnog vremena. 2. pripravnici). porodiljsko odsustvo. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. grad Beograd). odmor u toku dnevnog rada. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. radni odnos na određeno vreme..

obezbeđenje dokaza). osnovna načela upravnog postupka . PISMENI DEO ISPITA 11. potpis službenog lica i pečat organa). koja su ima poverena zakonom. nadležnost u upravnom postupku. obustava izvršenja.1. zajednički predstavnik. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke.načelo zakonitosti.stvarna nadležnost. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. 3. punomoćnik). rešenje u upravnom postupku.ugovora. dispozitiv. obaveze i odgovornosti zaposlenih. troškovi upravnog postupka. izvršenje putem prinude. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). broj rešenja. načelo pružanja pomoći stranci. načelo efikasnosti. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. načelo pravosnažnosti rešenja.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. uverenje kao poseban vid isprave. izjava stranke.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora).POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. načelo ekonomičnosti postupka. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju).projekat mora da bude urađen samostalno. konačno i pravosnažno rešenje. pravnog lica ili druge stranke. poravnanje). odlaganje izvršenja. broj 6/2003). načelo samostalnosti u rešavanju. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. uviđaj. dejstvo žalbe.1. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. stranka u upravnom postupku. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. obrazloženje. Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . rok za izdavanje rešenja. po službenoj dužnosti. broj 33/97 i 31/2001). žalba. izvršno. veštaci i tumači. posebni slučajevi dostavljanja). odustajanje od zahteva. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. primena kolektivnih ugovora. administrativno izvršenje. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . privremeni zastupnik .1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . mesna nadležnost. 11. upotreba jezika i pisma u postupku. spajanje stvari u jedan postupak. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). načelo istine. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). pouka o pravnom leku. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. svedoci. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. rešavanje sporova. načelo saslušanja stranke. izmene zahteva. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. 61/2005). obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. načelo ocene dokaza. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. rešavaju o pravima. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. drugih propisa o radnim odnosima. broj 79/2006). broj 24/2005. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava.stranačka sposobnost. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. datum donošenja.

9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. na primer.3. klimatizacija.).montažni projekat.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. postrojenja u hemijskoj.). šeme. 2. oprema za regulaciju i dr. Napomene: 1. grejna tela. 11 grafičku dokumentaciju. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. prehrambenoj industriji. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme.A. B. razmenjivači. industrijske energane i sl.glavni mašinsko.2. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. cevovodi. kanali.). ventilatori. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. transportnih uređaja. prečišćavanje dimnih gasova. gasnih instalacija. dispoziciju opreme u objektu. poljoprivredi. dizalica.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. 8 predmer i predračun. hemijsku pripremu vode. Ako se. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. obim. nosivost. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. 7 sve potrebne proračune. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. otprašivanje i sl. termoelektrane. Za instalacije grejanja. ili termotehničkih instalacija (grejanje. metalurgiji i dr. postrojenja za preradu nemetala i sl. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. čvrstoća i sl. farmaceutskoj.glavni mašinski projekat. ventilacija. opreme za transport fluida i sl. izgled i . (vidi Prilog 1. 3. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice.

Na crtežima treba dati potrebne napomene.) treba da ima sledeća delove: 1.E4.063/96 .024/98 – Šeme procesnih postrojenja.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. opštem i lokalnom osvetljenju i sl.023/98 . pogoni za remont vozila.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. Cevovodi.011/93 . gasovodi i sl. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]). Vrste šema. snazi motora. Grafički simboli. spoljne instalacije (toplovodi. Grafički simboli.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.E4. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. trasi kablova ili regala. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. podacima o fizičkim veličinama vibracija. naprimer.). Karakteristike objekta (ose objekta. unutrašnje površine zidova. saobraćajnice. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.Rashladna postrojenja.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.Šeme procesnih postrojenja. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. SRPS M. položaju elektro ormana. broju obrtaja. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.012/93 . (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.011 i 012 dati su u literaturi [8] .022/98 . sklopova ili mašina. mašina i sl.A0. susedni objekti. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. .Šeme procesnih postrojenja.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. naslovnu strana sa sadržajem.E7.A0.E7.Grafički simboli za tehničko crtanje. Vrste šema.Šeme procesnih postrojenja. SRPS M. ose stubova i sl. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.E4.021/98 . 2. Tako. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži.E4. SRPS M. SRPS A. Oznake. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). Uputstva za crtanje. SRPS M. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. SRPS M.- konstrukciju objekta. 4.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. SRPS A. šeme rashladnih postrojenja.Šeme rashladnih postrojenja. rasponima i rasporedu ankera itd.E7.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao).

5. 16. fluida i sl. metalurškimobjektima (toplane. 9. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. termin plan izvođenja radova. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. 12. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. 7. 14. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 8. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. mašinsko montažnog projekta. 15. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. uređaja i instalacija u industrijskim. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. proračune potrebne eneregije. predmer i predračun. 7. 6. poljoprivrednim. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. 3. specijalizacijama. 8. treba da ima sledeća delove: 1. rezervoari. 11. detaljan projektni zadatak. 6. 5. pribora. izjavu o samostalnoj izradi rada. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. 3. licencama. opis i prikaz tehnoloških operacija. atestima i sl. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. 5. . 2. spisak korišćene literature i propisa 19.) . zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. tehničke uslove za izvođenje radova. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. kotlarnice. licencama. naslovnu strana sa sadržajem. montažni i dr. atestima i sl. 17.građevinski. 13. 4. Napomene: 1. grafičku dokumenatacija. elektroenergetski i elektroinstalaterski. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. 4.) 2. specijalizacijama. 9. zaštite od požara. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. plan organizacije gradilišta. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. termoelektrane.. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. mašinski. velike dizalice i dr. alata i sl. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta.

elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad.Kneza Miloša br. 11. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. Beograd. 3. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. Rad se može poslati i poštom. 11. spisak korišćene literature i propisa.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz .7a. 15.1. grede. vitla i sl. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita.2.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. 2.2. podupirače. transportu i montiranju delova postrojenja. 11. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. 16. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. 14. tehničke uslove za izvođenje radova. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. predmer i predračun. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. 11. Napomene: 1.1. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. U dogovoru sa ispitivačem. koturače.1. 12. 11000 Beograd. ul. normativa. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada. grafičku dokumenataciju. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže.11. 13. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici.

instalacija. provetravanje skloništa. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. sadržaj tehničke kontrole. standarda. TEHNIČKIH I NORMATIVA. stabilne uređaje za gašenje požara i dr.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. zaštita od elementarnih nepogoda. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. 11. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. uređaja. • građenje objekta (pripremni radovi. uslovi za lica koja vrše kontrolu. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. Osim toga. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. idejnog. probni rad.2. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. čuvanje tehničke dokumentacije). izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. uređaja. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja.2. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). konstrukcija i dr.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. zaštita na radu. zaštitu od korozije. knjiga inspekcije. prijava početka izvođenja radova. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. građevinski dnevnik. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. POZNAVANJE ZAKONA. postrojenja i opreme. funkcije.3. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. zaštita životne sredine itd. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. uslova za zaštitu životne sredine.2. liftove. poznavanje i primenu standarda. stručni nadzor i njegov sadržaj. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. 11. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi.

Pravilnik o sadržini. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima.121/2003 i 47/2006). građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. 11. Pravilnik o uslovima.60/2003).79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. br.59/2006). Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. potpisivanja. projektanta. br.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. načinu izrade.75/2003). Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. .1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS.18/92). br. br.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS.114/2004).105/2003). Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini.47/2003 i 34 /2006). br. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS.31/92).60/2003).80/2005). Pravilnik o sadržini. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. arhiviranja. br. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS. odnosno autonomna pokarjina. br.75/2003). br. br. overavanja. br. br. br. br.116/2004 i 69/2006). br. Pravilnik o načinu.2. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. br. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. dostavljanja.111/2003). Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate.3. tehničkih propisa. br. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. br. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. br.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. br. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. normativa.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. 110.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.3. 19/2006). načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.E6.530 ). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. br.38/89). br.J5. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. br. 203. br. 11. br. oruđa za rad. 101/2005).4 ZAŠTITA NA RADU . 102. pregleda i ispitivanja oruđa za rad. 103. 101. br. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. br.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. 205. 201. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.( Službeni list SRJ. br.510). br. 105.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 11. 11. 106.200. br. 35/97).2.30/97.600).55/83).7/99).69/2005). opasnih materija. br.2.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. br. 202.( Službeni list SRJ. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. br.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . 207 i SCS M.7/99).520 i JUS U. Pravilnik o postupku javnog uvida.7/98).3. br. br. br.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. 104. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. opasnih materija. 108. br. metodama merenja imisije. 012 i dr.206. 204.J5.3. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. br. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. 100. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 107.54/2005).J5. br.2. 30/99. E7.54/92.60/97). b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. 011.5/2002).( Službeni list SRJ.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. instalacija i radne sredine. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije.135/2004). g) Standardi SRPS M. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. br.18/77).69/87). b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U.J5.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS.

2. 19/85). 21/94.13/92). br.76/90).18/91).6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ.5 ZAŠTITA NA RADU . tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ.2/83). i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). 56/95 i 1 /2003). br.52/90). br.25/80.3. br.36/79).6/92).56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . br.13/92).25/87). e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. . br. br.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. br. br. br.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 11. br. br. 21/92).25/86). 9/86. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. br. br. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.3.16/83).ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane.9/86).39/88). br.39/90). br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ.51/88). b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br. br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ.53/97) 11.2. br. 6/67. br. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS.

26/71). br.2. 20/92. 29/97). 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. 19/77. 84/2004). d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br. br.24/71. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima.5/83. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 11. 18/82. br.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ.22/98). 53/93. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. 29/97). načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. br. c) Pravilnik o uslovima.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). br. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 15/83. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. br.22/98). br. br. 20/71.22/98). 23/71). m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 26/83. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 26/85).8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. 93/2005). f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. br. 10/90. 67/93. 6/88). br. 11. br.2. br.5/99). l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. 20/92). b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.3. br.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ.3. građenje. br. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 45/85. 33/92). br. br. br. 14/77. 26/85). 93/2005). naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ.

br. br. 19/86. 83/94) . br. 16/86. br.2. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 62/73).e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 48/94 i 101/05). br. 22/92. br. 67/93. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 11. 48/94 i 101/05). 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. br. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. br. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 65/91). Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. br. br. 27/71).9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. 53/93. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 55/87). b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. 14/96).10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. br. 45/85. 51/2004). 28/89. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ.3. 18/89. 7/84). br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. 67/93. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 74/90). br. 23/67) 11. 44/77. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 53/93. 44/83.2. br. 37/88.3. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. br. 31/89). 60/86). br. 57/85). 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 35/80). g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. br. 50/79). 44/83. br. br. 24/87).31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ.

br. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br. br.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ.B . br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG.11. broj 27/2007) 11.E .19/59). 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.C . Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. br.E7 11.Glavne grupe.K.2. br. 11. br. 41/64). U. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS.A i A.E e) Grana Z .Glavne grupe U.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . .Glavne grupe Z.B .2.P.Z d) Grana U -Građevinarstvo .A . c) Grana M .Osnovni i opšti standardi . c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ. br. br. 44/2005). M.Metalurgija i tehnologija prerade metala . 53/93.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS.3. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. 41/93). 15/83. b) Grana C .13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. 44/2005).3.Glavne grupe A.Glavna grupa C. 41/64). b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. br. M. 44/2005).3. br. br.2. M. 74/90).C i Z.48/94). 44/2005).Mašinogradnja i metalska industrija .J.2. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. M. 67/93.5/83. M. 45/85. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br. 84/2004). 61/86). Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG.

Beograd. zaštita životne sredine i sl. Bogner. 14. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . Beograd. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. A. Beograd. Beograd. SMEITS. 2003 . Mitrović-Žitko.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. Z. M.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. zaštita na radu. N. M. B. 16.7a/II.12. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar.. 13.Kneza Miloša br. Na seminaru.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. M. M. Živković. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela..eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. SMEITS. 2003. zaštita od požara. Mali termotehnički priručnik. 15.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen.Stajić.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. S. odbrana rada i poznavanje propisa). kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.).Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. SMEITS. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. ul. Đokić. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. 1999..

E. hlađenju i klimatizaciji. 26.. M. Petrović. B. Bogner.Bogner: Tehnika sušenja.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. Vrnjačka banja. Bogner. 12. M. Beograd.. Šamšalović. M.11.D. ETA. Vučetić. Isailović. Zekonja. Bogner. M. i dr. P. 7. M.13.. Topić R. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. Beograd.yu. Beograd 2006.Stajić : Tehnika hlađenja. Beograd. Milana Rakića 4 (www. Isailović : Prirodni gas. SMEITS.yu.2. B. Beograd. Beograd 2006. 2006. : Zavarivanje. 2004. Beograd 2006. 2007...3..: Klimatizacija. 2003.4. Beograd. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva... Todorović. SMEITS. M. M. SMEITS. SMEITS. konstruisanje i proračuni. M. M. 27. Beograd. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Bogner. Prevod DIN 4701 sa komentarima..Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije.M. 2002. Ivanović. hlađenju i klimatizaciji. 14.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. M. Todorović.7a (2 sprat) soba 29. E-mail:info@eta-beograd. Živković. M. 2007. Beograd. 2000. Beograd. Interklimagrafika. ETA. V.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. 16. Šprenger. : Termotehničar.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. Livo.M.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. Vrnjačka Banja-SMEITS. Interklima. ETA.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. Bogner.Kneza Miloša br. M. 23. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.T. M. i dr. 1985. M. M. SMEITS. R.yu) . SMEITS. Email:smeits@eunet. Bogner. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. Beograd. 2002. Milenković. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. Bogner. ETA.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju..19. Bogner. 2004..18.: Priručnik za merenje protoka fluida.. Beograd. treće. Beograd.. M. 28. 17. Beograd 2007.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. Beograd 2005. Beograd. L. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. B. Reknagel. Beograd. 2003.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija..ETA. Bogner. ETA.SMEITS. II izdanje. M. Bogner. 2002.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. 2005. Beograd 2004.: Dobošasti razmenjivači toplote.teorija . tom 1 i 2.: Principi projektovanja gasnih instalacija.: O vodama. ETA. Beograd 2005. Bogner. SMEITS. Stanojević. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Isailović. dopunjeno i prošireno izdanje.. M. 6.. 24. 25. 2002. M. Beograd.10. SMEITS.: Propisi o planiranji i izgradnji. M. M. Stanojević. Beograd 2005.M. ETA. 2004. tel. Isailović. M. Šramek. ETA. ETA. Knjige pod rednim brojem 5. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. preko telefona/faksa 011/2423-974.eta-beograd. 29. Beograd. SITS-SMEITS. M. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. Beograd. .8.. Rikalović. M.. 2007. 15. SMEITS. Z.: Propan i butan. SMETS.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. Bogner. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. Bogner.M. 1993. Beograd. 2005. Bogner. 2006 Šamšalović D. S.2007 Bode.co. 2007. faks 011/3231 372.Petrović: Posude pod pritiskom.. hlađenju i klimatizaciji.011/3230 041.. M. ETA. M. A. Bogner. Ugljendioksid. 2002 Isailović. SMEITS.co. Maneski.

Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C.Međuspratna visina je 3 m. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. vetrovito područje).225. četiri sprata i potkrovlja. INVESTITOR . Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta.B5. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta.221 i SRPS C. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. prizemlja. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. a stanovi su u ostalom delu objekta. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda.B5. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta.

Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. ukupne površine 2960 m . U restoranu predvideti 100% svež vazduh. Pri određivanju vrste rashladnog medija. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom.6. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. fmax = 30%. f=32%. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne.21 S. -sala za sastanke za 50 ljudi. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. višenamenska sala. Za kontrolu rada. fmax = 60%. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. sala za sastanke. kuhinja. na 680 m nadmorske visine. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. -restoran za 100 ljudi. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. a u zavisnosti od namene prostorije. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Agregat postaviti na postolje van objekta. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. INVESTITOR . mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. nalaze se hol. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. pridržavati se važećih propisa i preporuka. -disko-klub. kapaciteta 150 kW. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. disko klub i sobe za spavanje. U objektu. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. 0 zima: t= . Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. restoran.

-predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici.60%. zaštite od požara i zaštite životne sredine.62%. O=8.99%. sortiran na 15 do 30 mm. posebno sa stanovišta zaštite na radu.85%.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. INVESTITOR .PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. sledećeg elementranog sastava: S=44. N= 3. odnosno odvoženje.40%. S=5. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.04%. A=23.5%. W=13.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. N=0.

15.000 komada godišnje u 2012. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. .000 3. 12. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. kom za 2012.000 10. god.000 komada godišnje u 2008.3 br.000 br.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. komada za 2008.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. godini i 35. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.000 15. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A . god. po priloženom spisku. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.1 Traktor tipa A .000 5.2 Traktor tipa A . izuzev montaže.

U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje.000 traktora godišnje. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. tj. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. moraju se definisati potrebe za tim materijama. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. INVESTITOR . Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. nadzemnim i podzemnim instalacijama. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. susednim objektima. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. ali se mora proveriti njihov kapacitet. orijentacijom i ružom vetrova. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala.

maš.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar. LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl. NOVEMBAR 2007 .inž Beograd.PRILOG 5 .

PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. yC). PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . D(xD. B(xB. yA). yB). yD). C(xC. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful