Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

2. Detalj situacije objekta Prilog 7.2.3.3.2. 16.1 11.4 Zaštita na radu.2 11.2.3 Zaštita životne sredine 11.3.2.3.2.11 Energetika 11.4 11.1 11.8 Zapaljive tečnosti 11.7 Zapaljivi gasovi 11.3.2.3.3.1 Izgradanja objekata 11.2 Prilog 1.2.2.3.13 Opšti propisi 11.2. 14.3.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.3. 13.3. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6. 15.2 11. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.propisi za industrijske grane 11.1.2. Izgled sastavnice na crtežima .2 Grejanje i ventilacija 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.3.1.14 Standardi 12.9 Zaštita od požara 11.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.2.3 11.2. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.12 Čelične konstrukcije 11.2.1.1.2. tehničkih normativa. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.2.10 Transportni uređaji 11.2.opšti propisi 11.5 Zaštita na radu.3.1 11.6 Sudovi pod pritiskom 11.3.

procesne i gasne tehnike. procesne i gasne tehnike. termoenergetike. sa položenim stručnim ispitom. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. . Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 .rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. br.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. urbanistu. termoenegetike. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta.instalacije grejanja i provetravanja.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera.1. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. . najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. . odgovarajućeg smera.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. .

instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.). instalacije sistema za automatsko upravljanje. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. idejne. kontrole proizvodnih procesa. matična sekcija projektanata 32 35 515.yu www. održavanja postrojenja i mašina. . uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika.ingkomora.org. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. biomase. Kneza Miloša br. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.- gasova. telefoni: predsednik 32 48 585. geotermalnih voda. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. matična sekcija izvođača radova 32 33 956.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. energije vetra. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. gorivog i industrijskog otpada.89 st.yu Poslovi konstruisanja mašina. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. 2. 11000 Beograd. odgovornog urbanistu.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim .org. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije.9 poštanski fah 73-35. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. pneumatika i dr. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl.

sa opširnijim projektnim zadatkom. Pored prijave. za rad u državnim organima i dr. za rad u pedagoškoj struci. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.7a/II. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). održavanja i sl. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. 4.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. kandidat podnosi: 1. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr.ni polaganje stručnog ispita. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. Prijava se može poslati i poštom. 11000 Beograd. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. tehnički pregledi objekata. 3.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. 2. Za ostale poslove poput konstruisanja. . nadzor. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. 5. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. razrade tehnoloških postupaka. kontrola tehničke dokumentacije i dr.Kneza Miloša br. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). građenje. ul. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. 3. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. Beograd.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku.

NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. 7. 9.opšteg dela . kapacitetima i sl. ispiti se prijavljuju do 1 marta. uoči svakog ispitnog roka.2. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . o gabaritima objekta ili opreme. Prilozi 1. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen.posebnog dela. po pravilu 15 dana pre polaganja. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. zaštita životne sredine i sl. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. uređaja i instalacija. 8.Pismeni deo ispita: .STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. zaštita od požara. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. Novembarski rok. ispit se polaže polovinom juna. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. projekte rekonstrukcija takvih objekata.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. projekte složenih postrojenja. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima.6. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. karakteristikama opreme.). kao i troškove polaganja popravnog ispita. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. manje složenih postrojenja.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija.

propisa iz oblasti iz 10. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). minimalna zarada. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. prava i dužnosti Republike Srbije. grad Beograd). sudovi i javna tužilaštva). raspored radnog vremena. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. opština. Predsednik Republike. 2. tehničkih propisa. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. ugovor o radu. probni rad. otkaz od strane poslodavca. stupanje na rad. savet i sindikat zaposlenih. normativa. mirovanje radnog odnosa). naknada troškova i druga primanja. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). zaštita zarade i naknade zarade). odsustvo radi nege deteta. ugovor o delu. radno vreme (puno radno vreme. zaštita invalida. radni odnos na određeno vreme. nezakoniti otkaz. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. ustavnost i zakonitost. naknada zarade. porodiljsko odsustvo. arbitraža. 2. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija .Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . dnevni i nedeljni odmor. zaštita materinstva. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa.Radni odnosi: Osnovna prava. pripravnici). odbor za pregovore. višak zaposlenih. zabrana diskriminacije. .proveru poznavanja zakona. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. vrste kolektivnih ugovora. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. Vlada Republike Srbije. ekonomsko i socijalno uređenje.. odsustvo uz naknadu.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. odnosno glavnog projekta. neplaćeno odsustvo. nepuno radno vreme. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. zabrana otkaza. sudska zaštita. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. otkaz od strane zaposlenog. prekovremeni rad. republički organi (Narodna skupština. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. noćni rad). posebna zaštita žena i omladine. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. zarada. godišnji odmor. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina.izradu pismenog stručnog rada. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci.plaćeno odsustvo.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. donošenje i promena Ustava RS. naknada zarade i ostala primanja (zarada. skraćeno radno vreme. odmor u toku dnevnog rada. uvećana zarada. udaljenje zaposlenog sa rada. preraspodela radnog vremena. samozapošljavanje). posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. postupak u slučaju otkaza. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). naknada štete. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit.

rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). načelo ocene dokaza. privremeni zastupnik . pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. administrativno izvršenje. primena kolektivnih ugovora. izvršno. dispozitiv. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. osnovna načela upravnog postupka . odustajanje od zahteva. posebni slučajevi dostavljanja). broj rešenja. pravnog lica ili druge stranke. broj 33/97 i 31/2001). svedoci. odlaganje izvršenja.1. izjava stranke. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). PISMENI DEO ISPITA 11. izvršenje putem prinude. načelo samostalnosti u rešavanju. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. rešavaju o pravima. 3. načelo ekonomičnosti postupka. broj 6/2003). Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . konačno i pravosnažno rešenje. veštaci i tumači. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). spajanje stvari u jedan postupak. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. potpis službenog lica i pečat organa). važnje i otkaz kolektivnog ugovora. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje.stranačka sposobnost. upotreba jezika i pisma u postupku. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije .ugovora.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. zajednički predstavnik.stvarna nadležnost. mesna nadležnost. rok za izdavanje rešenja. dejstvo žalbe.načelo zakonitosti. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. broj 24/2005. 61/2005).POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . troškovi upravnog postupka. punomoćnik). načelo saslušanja stranke. načelo pružanja pomoći stranci.1. obustava izvršenja. uviđaj. drugih propisa o radnim odnosima. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. žalba. izmene zahteva. načelo pravosnažnosti rešenja. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. broj 79/2006). rešavanje sporova. poravnanje). načelo istine. uverenje kao poseban vid isprave. 11. obezbeđenje dokaza). oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. stranka u upravnom postupku. rešenje u upravnom postupku. pouka o pravnom leku. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. načelo efikasnosti. obaveze i odgovornosti zaposlenih. datum donošenja.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). nadležnost u upravnom postupku. obrazloženje. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora).projekat mora da bude urađen samostalno. po službenoj dužnosti. koja su ima poverena zakonom.

11 grafičku dokumentaciju. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. prečišćavanje dimnih gasova. poljoprivredi. cevovodi.2. industrijske energane i sl. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova.). obim. termoelektrane. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. šeme. hemijsku pripremu vode. ventilacija. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. klimatizacija. prehrambenoj industriji. dizalica. metalurgiji i dr. gasnih instalacija. 2.glavni mašinsko. ventilatori. oprema za regulaciju i dr. (vidi Prilog 1. postrojenja u hemijskoj. dispoziciju opreme u objektu. nosivost. otprašivanje i sl.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. postrojenja za preradu nemetala i sl. grejna tela. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. B. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. razmenjivači. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. 7 sve potrebne proračune. opreme za transport fluida i sl. Za instalacije grejanja. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. transportnih uređaja. farmaceutskoj. Napomene: 1. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. čvrstoća i sl. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. izgled i . ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. 8 predmer i predračun. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. 3.A.).montažni projekat. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. kanali. na primer. ili termotehničkih instalacija (grejanje.3.glavni mašinski projekat. Ako se.).

E4.012/93 . spoljne instalacije (toplovodi. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata. snazi motora.011 i 012 dati su u literaturi [8] . Oznake. SRPS M.Šeme procesnih postrojenja. šeme rashladnih postrojenja. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. SRPS M.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. Vrste šema. 2. 4. Uputstva za crtanje. SRPS M. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.- konstrukciju objekta. položaju elektro ormana. pogoni za remont vozila. SRPS A. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi.A0.011/93 .) treba da ima sledeća delove: 1.023/98 . B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).E4. Karakteristike objekta (ose objekta. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža. naslovnu strana sa sadržajem.Rashladna postrojenja. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.E4.022/98 . saobraćajnice.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). SRPS M. Cevovodi. naprimer.024/98 – Šeme procesnih postrojenja. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. Vrste šema.063/96 .(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta.A0. gasovodi i sl. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. Grafički simboli. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija.Šeme procesnih postrojenja. sklopova ili mašina. mašina i sl.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. unutrašnje površine zidova. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima.E7.E7. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. trasi kablova ili regala.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. SRPS A.Šeme rashladnih postrojenja. ose stubova i sl.E4.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti.Šeme procesnih postrojenja. .E7.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. broju obrtaja. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.). SRPS M. podacima o fizičkim veličinama vibracija. Na crtežima treba dati potrebne napomene. rasponima i rasporedu ankera itd. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada.021/98 .Grafički simboli za tehničko crtanje.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). Grafički simboli. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. Tako. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. susedni objekti.

7. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .) 2. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. predmer i predračun. 4. kotlarnice. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. metalurškimobjektima (toplane. velike dizalice i dr. spisak korišćene literature i propisa 19. 14. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. 13. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. 9. treba da ima sledeća delove: 1. termoelektrane. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. atestima i sl. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. mašinsko montažnog projekta. Napomene: 1. specijalizacijama. 3. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. proračune potrebne eneregije. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. 16. mašinski. grafičku dokumenatacija. poljoprivrednim. 8. . plan organizacije gradilišta. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. 2. 3.građevinski.5. atestima i sl. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. montažni i dr. 11. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. alata i sl. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. specijalizacijama. 5. 15. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. fluida i sl. elektroenergetski i elektroinstalaterski. licencama. 8. 6. licencama. termin plan izvođenja radova. uređaja i instalacija u industrijskim. 4. 12. 5. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. rezervoari. 6. detaljan projektni zadatak. pribora. tehničke uslove za izvođenje radova. zaštite od požara. 17. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama.) . 7. izjavu o samostalnoj izradi rada. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. naslovnu strana sa sadržajem. opis i prikaz tehnoloških operacija. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova.. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. 9. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja.

Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad.11. 11. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. 16. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. koturače. Beograd. 11. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.1. spisak korišćene literature i propisa. 2. grafičku dokumenataciju. 15. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). podupirače. 3. predmer i predračun. normativa. 11. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti.1. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku.7a. 12. 13. ul.1. transportu i montiranju delova postrojenja. 14. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.Kneza Miloša br. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. Napomene: 1. vitla i sl. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen.2. grede. tehničke uslove za izvođenje radova. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. 11000 Beograd.2. U dogovoru sa ispitivačem.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. 11. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. Rad se može poslati i poštom.

podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor.2. zaštita od elementarnih nepogoda. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. stručni nadzor i njegov sadržaj. uslovi za lica koja vrše kontrolu. probni rad. sadržaj tehničke kontrole. idejnog. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. poznavanje i primenu standarda. • građenje objekta (pripremni radovi.2. postrojenja i opreme. zaštitu od korozije. liftove. čuvanje tehničke dokumentacije). TEHNIČKIH I NORMATIVA. provetravanje skloništa.2. uslova za zaštitu životne sredine. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. konstrukcija i dr. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. POZNAVANJE ZAKONA. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. standarda. 11. prijava početka izvođenja radova. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. zaštita životne sredine itd. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). funkcije. knjiga inspekcije.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. zaštita na radu. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. građevinski dnevnik. uređaja.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. 11. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. Osim toga. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. uređaja. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. instalacija. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih.3.

105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. br. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS.59/2006). uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. odnosno autonomna pokarjina. br. načinu izrade. br.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. arhiviranja. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS.75/2003). Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. Pravilnik o uslovima.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. br. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. . Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. br. br.114/2004). sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana.75/2003). br. br. br. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. normativa.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. br. br.18/92). Pravilnik o sadržini. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. br.60/2003). br. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju.121/2003 i 47/2006).31/92). kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. br. 11.111/2003).60/2003). potpisivanja. dostavljanja. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.3.116/2004 i 69/2006). br.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona.2. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o načinu. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. br. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu.80/2005). br.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. tehničkih propisa. projektanta.105/2003). br.47/2003 i 34 /2006). standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. br. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. overavanja. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. Pravilnik o sadržini.

108. br.7/99). b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. br. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.5/2002).135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.J5. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. 201. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.206. 110. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. br. 19/2006). 105.520 i JUS U. br.J5. 202. br.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. 11. 012 i dr. 35/97). 101/2005). c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.69/2005).69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije.3.30/97. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS.54/92. 101.2. 204.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. 011.135/2004). instalacija i radne sredine.7/99). 203. 106.3.18/77). 30/99.( Službeni list SRJ. 102. br.55/83). br. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG.7/98).29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . 107. br. br. br. br. br.510). 104. E7. br.60/97).69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 11. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS.( Službeni list SRJ. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. br. br. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS.( Službeni list SRJ.J5. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS.2.600). br. g) Standardi SRPS M.530 ).54/2005).2. 100. 11.E6.3. 207 i SCS M. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. opasnih materija. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ. br.J5. br. 205.69/87). br.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.4 ZAŠTITA NA RADU .135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 103. oruđa za rad. metodama merenja imisije.200. opasnih materija. br. Pravilnik o postupku javnog uvida.38/89).

36/79).53/97) 11.3.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. 6/67.13/92). br. br. . b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. br. br.39/88).9/86). br. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. 11. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.52/90). e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. br.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ. br. br.2. br.Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. br. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.6/92). j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. br.25/87).25/86). br.5 ZAŠTITA NA RADU .56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina .25/80. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS.3. br.76/90). b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. br.18/91).2/83). br.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. br. 56/95 i 1 /2003). 21/92). h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. 19/85). br. 21/94. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ.16/83). br. br. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ.51/88). br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ.39/90).2. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. br.13/92). 9/86.

br.5/83. br. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. br. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. br. br. 26/85).2.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS.3. 18/82. 23/71). c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. 11. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. br. 10/90. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 26/85). br. 11. 29/97). 20/71.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. br.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).5/99). b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ.22/98). br. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje.2. 19/77. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 67/93.22/98). 33/92). br. 20/92). br. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. br. građenje. 20/92. br. 26/71). k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ.22/98). 93/2005). 93/2005). 45/85. 84/2004). 15/83. br. br. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. 14/77. br. 26/83. br. br.3. 53/93. br. 29/97). naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. 6/88). d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. c) Pravilnik o uslovima. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ.24/71.

16/86. br. 53/93. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 18/89. 44/83. br. 24/87). 28/89. 65/91). 57/85). 7/84). 11. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 44/83.2. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. 14/96). f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. br. 67/93. br. 35/80). 22/92. 48/94 i 101/05). 74/90). 50/79). 55/87).e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. br. br. br.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 53/93. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. 44/77. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 45/85. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 27/71). br. br.3. 60/86). h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 48/94 i 101/05). br. br. br. 31/89). k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 37/88. br.3.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. 62/73). Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. 51/2004). br. br. br. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. 67/93. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 19/86. 23/67) 11. 83/94) . c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ.2. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. br. br.

41/93).Metalurgija i tehnologija prerade metala .Glavne grupe U. br. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ.2.E .3.5/83.2. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). br. .Glavna grupa C. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 45/85. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ.E e) Grana Z .Osnovni i opšti standardi .Mašinogradnja i metalska industrija .2. 53/93.3.A i A. br.P. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ.3. M. 11.C i Z.11. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. br. M. c) Grana M . br. 67/93.2. br. M.B . br. 61/86).48/94). U.J. br. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. 74/90).Glavne grupe Z.E7 11.Glavne grupe A. br.19/59).Glavne grupe. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. b) Grana C . broj 27/2007) 11. 44/2005).12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. br. 44/2005).B .A . br.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A .C .Z d) Grana U -Građevinarstvo . 84/2004). 41/64). br.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 41/64).13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. br. 44/2005).K. 15/83. 44/2005). br. M. M. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS.

Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. A.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. Mitrović-Žitko. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. B. M. 14. Beograd. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. zaštita od požara. 15.Kneza Miloša br. Bogner. zaštita životne sredine i sl.). Đokić.7a/II. SMEITS. Živković. Z.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. Beograd. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović. Beograd.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. SMEITS.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu.12. 13. Na seminaru. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. odbrana rada i poznavanje propisa). smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku... 2003 . ul. Mali termotehnički priručnik.Stajić. 1999. M.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. Beograd. M. 2003.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. SMEITS. 16.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. S. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila.. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. zaštita na radu. M. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. N. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu.

M. Maneski.. 17.4. ETA. S. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. ETA. Beograd. M.2.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. preko telefona/faksa 011/2423-974.co. SMEITS. SMEITS. M. ETA. . Bogner. Isailović. Šprenger. Beograd.: O vodama.T. Isailović : Prirodni gas. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. hlađenju i klimatizaciji. Milenković. M. 1993.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. treće.. Živković. hlađenju i klimatizaciji. Z. Stanojević. SMETS.: Propisi o planiranji i izgradnji.11. ETA. 2005. M. SMEITS.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. E-mail:info@eta-beograd. i dr.2007 Bode. M.Kneza Miloša br. faks 011/3231 372. hlađenju i klimatizaciji. Beograd 2005. Beograd 2007.13. 14.. Ugljendioksid.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. Beograd.3. 2002. 2002. 29. Bogner. M.011/3230 041. Beograd. M. 2000.D. Beograd. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema.ETA. Knjige pod rednim brojem 5.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. 2004. Beograd.Bogner: Tehnika sušenja. Beograd. Isailović.. Todorović. M. Prevod DIN 4701 sa komentarima. SMEITS. Beograd. 2007. Bogner. 2002. M.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. Beograd. Beograd 2006. 2004. Beograd 2004. M. Bogner. 2005. : Termotehničar.. 25. 2007. 1985. Bogner. Interklimagrafika.18.: Principi projektovanja gasnih instalacija. Beograd. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. SMEITS. M. ETA. Beograd 2005. 2006. Bogner. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. Stanojević.. 16... dopunjeno i prošireno izdanje. B. Beograd. 2006 Šamšalović D. 27.. Isailović. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.. II izdanje. Beograd.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. Todorović.yu) .: Klimatizacija. konstruisanje i proračuni. 23. i dr. M. Reknagel. R. 2003. Beograd. 2007. Vučetić. ETA. Bogner.E. Bogner.SMEITS. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Vrnjačka Banja-SMEITS.teorija . Livo. M. tom 1 i 2. M.Stajić : Tehnika hlađenja.M. Bogner. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti.. A. Šramek. M. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.M. 2007. B. Email:smeits@eunet. 12..: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. SMEITS. Beograd 2006. M. Bogner. SITS-SMEITS. Beograd. P. SMEITS. SMEITS. ETA. tel. 7. Beograd.10. M.Petrović: Posude pod pritiskom.19... 6. 15. Beograd. ETA..yu.. 28. Beograd. SMEITS. V. ETA.co. Interklima. Bogner.. M. Topić R.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka.M. Zekonja. Bogner. Beograd 2006. 26. Bogner. Beograd. M. Vrnjačka banja. Bogner. 2002. L. Rikalović. B. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.eta-beograd. M..8.. : Zavarivanje. ETA. M. M. Beograd 2005. Šamšalović.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. 24. 2002 Isailović. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. M. M.. Ivanović.: Dobošasti razmenjivači toplote.: Priručnik za merenje protoka fluida.7a (2 sprat) soba 29. SMEITS. Milana Rakića 4 (www.: Propan i butan. 2003. M.M. Bogner.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije.yu. Petrović. 2004.

Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu.Međuspratna visina je 3 m. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. INVESTITOR . Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. prizemlja. četiri sprata i potkrovlja.225. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera.B5. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar.221 i SRPS C. vetrovito područje). Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. a stanovi su u ostalom delu objekta. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija.B5. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor.

-restoran za 100 ljudi. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. kuhinja. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. a u zavisnosti od namene prostorije. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. 0 zima: t= . Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. na 680 m nadmorske visine. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. Agregat postaviti na postolje van objekta. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju.21 S.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. f=32%. Za kontrolu rada. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. kapaciteta 150 kW.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. fmax = 30%. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. -disko-klub. Pri određivanju vrste rashladnog medija.6. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. sala za sastanke. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. ukupne površine 2960 m . upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. INVESTITOR . disko klub i sobe za spavanje. U objektu. fmax = 60%. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. pridržavati se važećih propisa i preporuka. nalaze se hol. višenamenska sala. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. restoran. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. -sala za sastanke za 50 ljudi.

N= 3. INVESTITOR . -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.5%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. zaštite od požara i zaštite životne sredine. N=0. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode.04%. A=23. posebno sa stanovišta zaštite na radu. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.62%.99%.60%. O=8. sortiran na 15 do 30 mm. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača).85%. sledećeg elementranog sastava: S=44.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C.40%. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. S=5. W=13. odnosno odvoženje.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9.

000 10. .000 15. god. po priloženom spisku. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .000 komada godišnje u 2008.000 5.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. kom za 2012.3 br. god. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. komada za 2008. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.000 br. izuzev montaže.2 Traktor tipa A . U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu.000 komada godišnje u 2012. 12.1 Traktor tipa A . 15.000 3. godini i 35.

nadzemnim i podzemnim instalacijama. INVESTITOR . susednim objektima. orijentacijom i ružom vetrova. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. tj. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. ali se mora proveriti njihov kapacitet. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35.000 traktora godišnje. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. moraju se definisati potrebe za tim materijama. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje.

NOVEMBAR 2007 . LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.maš.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.inž Beograd.PRILOG 5 .

PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. yC). yD). yB). D(xD. PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . B(xB. yA). C(xC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful