Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

2.1.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.3.2 11.1.7 Zapaljivi gasovi 11.1.5 Zaštita na radu.11 Energetika 11.3.2.1.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11. 14.3.2.2.3.10 Transportni uređaji 11.2. Detalj situacije objekta Prilog 7.2.3.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.3 Zaštita životne sredine 11.12 Čelične konstrukcije 11.3.2.2 Prilog 1.14 Standardi 12.3.2.propisi za industrijske grane 11.2. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.2. Izgled sastavnice na crtežima . Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.13 Opšti propisi 11. 15.2 11. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2.3.2.2. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2 Grejanje i ventilacija 11. 16.8 Zapaljive tečnosti 11.1 11.3 11.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.3.2.4 11.4 Zaštita na radu.1 Izgradanja objekata 11. tehničkih normativa.1 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.6 Sudovi pod pritiskom 11.3.3.3.9 Zaštita od požara 11.2.2.3.3. 13.opšti propisi 11.1 11.

procesne i gasne tehnike. sa položenim stručnim ispitom. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. .instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . . .kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. termoenergetike. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. odgovarajućeg smera. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. termoenegetike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. br. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″.1.instalacije grejanja i provetravanja. procesne i gasne tehnike. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. . Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . urbanistu. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava.

- gasova. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. telefoni: predsednik 32 48 585.9 poštanski fah 73-35.89 st. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. instalacije sistema za automatsko upravljanje.yu www.ingkomora. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. biomase. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta.). matična sekcija projektanata 32 35 515.org. 11000 Beograd. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. idejne. održavanja postrojenja i mašina. geotermalnih voda. energije vetra. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.org. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. 2.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. Kneza Miloša br. kontrole proizvodnih procesa. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. gorivog i industrijskog otpada. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. .nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim .yu Poslovi konstruisanja mašina. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. odgovornog urbanistu. pneumatika i dr.

nadzor. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. kontrola tehničke dokumentacije i dr. ul. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. 11000 Beograd.ni polaganje stručnog ispita. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. građenje. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu).7a/II. 5.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. 2. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. 3. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. održavanja i sl. kandidat podnosi: 1. Pored prijave. za rad u državnim organima i dr. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. Prijava se može poslati i poštom. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. 3.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4.Kneza Miloša br. 4. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis).POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. .PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda).) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. Za ostale poslove poput konstruisanja. za rad u pedagoškoj struci. tehnički pregledi objekata. razrade tehnoloških postupaka. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. sa opširnijim projektnim zadatkom. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. Beograd.

Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. zaštita životne sredine i sl. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. 8. projekte složenih postrojenja. ispit se polaže polovinom juna. po pravilu 15 dana pre polaganja. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . o gabaritima objekta ili opreme. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu. Novembarski rok. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. projekte rekonstrukcija takvih objekata. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.6. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. uoči svakog ispitnog roka.posebnog dela.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. uređaja i instalacija. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok.opšteg dela .IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima.2.Pismeni deo ispita: . snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. kapacitetima i sl. 7.). ispiti se prijavljuju do 1 marta. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. karakteristikama opreme. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. Prilozi 1.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. kao i troškove polaganja popravnog ispita. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. zaštita od požara. 9. manje složenih postrojenja.

plaćeno odsustvo. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). radno vreme (puno radno vreme. ekonomsko i socijalno uređenje. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). prekovremeni rad. naknada zarade. nepuno radno vreme. opština.izradu pismenog stručnog rada. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. naknada troškova i druga primanja. ugovor o delu. ugovor o radu. grad Beograd). radni odnos na određeno vreme. sudska zaštita. Predsednik Republike. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. arbitraža. 2. pripravnici). Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). radni odnos sa nepunim radnim vremenom.proveru poznavanja zakona. odnosno glavnog projekta. sudovi i javna tužilaštva). radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. minimalna zarada.. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. odbor za pregovore. višak zaposlenih. donošenje i promena Ustava RS. uvećana zarada. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. skraćeno radno vreme. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. neplaćeno odsustvo. ustavnost i zakonitost.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. postupak u slučaju otkaza. naknada zarade i ostala primanja (zarada. zabrana diskriminacije. naknada štete. 2. probni rad. zarada. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. savet i sindikat zaposlenih. Vlada Republike Srbije. zaštita zarade i naknade zarade). zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. normativa. tehničkih propisa. preraspodela radnog vremena. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. prava i dužnosti Republike Srbije. dnevni i nedeljni odmor. raspored radnog vremena. odsustvo uz naknadu. zaštita materinstva. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. otkaz od strane zaposlenog. zaštita invalida. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. odmor u toku dnevnog rada. otkaz od strane poslodavca. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. zabrana otkaza. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. stupanje na rad. nezakoniti otkaz. posebna zaštita žena i omladine. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. republički organi (Narodna skupština. porodiljsko odsustvo. noćni rad). standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija .Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. odsustvo radi nege deteta. . obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). vrste kolektivnih ugovora. propisa iz oblasti iz 10. mirovanje radnog odnosa).Radni odnosi: Osnovna prava. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. godišnji odmor. udaljenje zaposlenog sa rada. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. samozapošljavanje). prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa.

načelo ocene dokaza. načelo samostalnosti u rešavanju. rešavanje sporova. rok za izdavanje rešenja. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). broj 79/2006). spajanje stvari u jedan postupak. uverenje kao poseban vid isprave.stranačka sposobnost. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. konačno i pravosnažno rešenje. pouka o pravnom leku. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. dokazivanje u upravnom postupku (isprave.1. privremeni zastupnik . Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). rešavaju o pravima. broj 33/97 i 31/2001). drugih propisa o radnim odnosima. veštaci i tumači. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. načelo efikasnosti.ugovora. pravnog lica ili druge stranke. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. obezbeđenje dokaza). upotreba jezika i pisma u postupku. koja su ima poverena zakonom. izvršno. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . po službenoj dužnosti. svedoci.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). izmene zahteva. načelo saslušanja stranke. mesna nadležnost. broj rešenja.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. dispozitiv. broj 24/2005. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa).POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. troškovi upravnog postupka. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. uviđaj. izjava stranke. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. dejstvo žalbe. odustajanje od zahteva.1. zajednički predstavnik.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. posebni slučajevi dostavljanja).projekat mora da bude urađen samostalno. punomoćnik). nadležnost u upravnom postupku.stvarna nadležnost. odlaganje izvršenja. primena kolektivnih ugovora.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. osnovna načela upravnog postupka . 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. obrazloženje. izvršenje putem prinude. rešenje u upravnom postupku. administrativno izvršenje. PISMENI DEO ISPITA 11.načelo zakonitosti. načelo istine. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. načelo pružanja pomoći stranci. broj 6/2003). načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. žalba. 61/2005). datum donošenja. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). stranka u upravnom postupku. načelo ekonomičnosti postupka. poravnanje). načelo pravosnažnosti rešenja. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. obustava izvršenja. 3. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. 11. obaveze i odgovornosti zaposlenih. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. potpis službenog lica i pečat organa).

grejna tela. obim.). (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak.3. izgled i . treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. farmaceutskoj. cevovodi.glavni mašinsko.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. termoelektrane. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede.A. B. poljoprivredi. klimatizacija.glavni mašinski projekat. kanali. 7 sve potrebne proračune. postrojenja za preradu nemetala i sl.montažni projekat. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. na primer.). Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. 3. ventilacija. razmenjivači.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. gasnih instalacija. nosivost. industrijske energane i sl. opreme za transport fluida i sl. transportnih uređaja. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. ventilatori. prečišćavanje dimnih gasova. Za instalacije grejanja. čvrstoća i sl. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. prehrambenoj industriji. 2. Napomene: 1. metalurgiji i dr. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. otprašivanje i sl. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. dispoziciju opreme u objektu. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. (vidi Prilog 1. 11 grafičku dokumentaciju.2.). Ako se. 8 predmer i predračun. šeme. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. postrojenja u hemijskoj. hemijsku pripremu vode. dizalica. ili termotehničkih instalacija (grejanje. oprema za regulaciju i dr.

Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima.E4. sklopova ili mašina. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. izjavu o samostalnoj izradi rada 3.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije. spoljne instalacije (toplovodi. mašina i sl. naslovnu strana sa sadržajem. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.Šeme procesnih postrojenja. Cevovodi.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.012/93 .E7. SRPS A. SRPS M. ose stubova i sl.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija.E4. Oznake. Tako. Vrste šema. snazi motora. Grafički simboli. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu. Karakteristike objekta (ose objekta. trasi kablova ili regala.Šeme rashladnih postrojenja. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). Vrste šema.011 i 012 dati su u literaturi [8] . Uputstva za crtanje.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).024/98 – Šeme procesnih postrojenja. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi.022/98 . (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta.021/98 . pogoni za remont vozila.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x. podacima o fizičkim veličinama vibracija.) treba da ima sledeća delove: 1.- konstrukciju objekta.E4.Šeme procesnih postrojenja.Grafički simboli za tehničko crtanje. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. Grafički simboli.Šeme procesnih postrojenja. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. gasovodi i sl.023/98 .Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. naprimer.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. SRPS M.Rashladna postrojenja. položaju elektro ormana.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. šeme rashladnih postrojenja. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. SRPS A. unutrašnje površine zidova.E4. rasponima i rasporedu ankera itd. 2. saobraćajnice.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. broju obrtaja.E7.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.063/96 .E7.011/93 . SRPS M.A0. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača.). šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.A0. SRPS M. SRPS M. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). susedni objekti. . 4. Na crtežima treba dati potrebne napomene. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.

4..) . atestima i sl. pribora. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. 12. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. naslovnu strana sa sadržajem. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. termoelektrane. grafičku dokumenatacija. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . poljoprivrednim. licencama. 9. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. 4. kotlarnice. opis i prikaz tehnoloških operacija. specijalizacijama. predmer i predračun. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. spisak korišćene literature i propisa 19. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. 8. tehničke uslove za izvođenje radova. 13. . 17. 7. uređaja i instalacija u industrijskim. elektroenergetski i elektroinstalaterski. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. treba da ima sledeća delove: 1. zaštite od požara. 5. 6. detaljan projektni zadatak. 6. plan organizacije gradilišta. 11. rezervoari. montažni i dr. 14. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. mašinsko montažnog projekta. izjavu o samostalnoj izradi rada. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18.) 2.5. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. alata i sl. 16. termin plan izvođenja radova. 15. Napomene: 1. 3. fluida i sl. proračune potrebne eneregije. 8. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. 7. metalurškimobjektima (toplane. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. velike dizalice i dr. 2. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. licencama. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. atestima i sl. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama.građevinski. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. 9. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. mašinski. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. specijalizacijama. 3. 5.

i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. tehničke uslove za izvođenje radova. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . 16. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. predmer i predračun. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. 12. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad.1. grede. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. Napomene: 1. 2. transportu i montiranju delova postrojenja. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11. 11. podupirače. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa.1. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). grafičku dokumenataciju.7a. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. 11.2. Beograd.Kneza Miloša br. koturače.11.1. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. 3. 11. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. 13. vitla i sl.2. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. normativa. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Rad se može poslati i poštom. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 14. 11. 15. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. 11000 Beograd. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. ul. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. U dogovoru sa ispitivačem. spisak korišćene literature i propisa.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi.

sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. poznavanje i primenu standarda. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. instalacija. građevinski dnevnik. postrojenja i opreme. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. stručni nadzor i njegov sadržaj. zaštita životne sredine itd. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . 11.2. Osim toga. uređaja. čuvanje tehničke dokumentacije). sadržaj tehničke kontrole. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. prijava početka izvođenja radova. uređaja. TEHNIČKIH I NORMATIVA. 11. zaštita na radu.2. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. knjiga inspekcije. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. standarda. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. konstrukcija i dr. probni rad. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. idejnog. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja.2. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. uslova za zaštitu životne sredine. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. • građenje objekta (pripremni radovi. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. zaštitu od korozije. funkcije. provetravanje skloništa.3. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). POZNAVANJE ZAKONA. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. liftove. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. uslovi za lica koja vrše kontrolu. zaštita od elementarnih nepogoda.

Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.3. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. br.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. br. načinu izrade. br. overavanja. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. br. 11. .47/2003 i 34 /2006). Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br.75/2003). br. Pravilnik o načinu.18/92). odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. br. br.60/2003). kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS.2.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima.59/2006). normativa. br. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS.121/2003 i 47/2006). br. br.105/2003).80/2005).60/2003). br. Pravilnik o sadržini. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. tehničkih propisa. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS.31/92).12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. Pravilnik o sadržini. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog.111/2003). izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. br. Pravilnik o uslovima. dostavljanja. potpisivanja. odnosno autonomna pokarjina. projektanta.114/2004). br.75/2003).116/2004 i 69/2006). br. br. br. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. br. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. br.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. arhiviranja. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS.

38/89). 105. 11.J5.5/2002).520 i JUS U. br.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. br.200. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine.7/99).t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ.69/2005). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. br. 106.18/77). 012 i dr. 104. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . 101/2005). 102. br. 207 i SCS M. br. 11. br. 101. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. 100. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.2.2. br. 107. 35/97). br.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. br.30/97. 205. br. opasnih materija.135/2004). br.530 ).J5.J5.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. 202. 103.4 ZAŠTITA NA RADU . br. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. g) Standardi SRPS M. 108. br. 110. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.206.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. br. 203.55/83). br.510). E7.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. br. opasnih materija.54/2005).600). br. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. instalacija i radne sredine. oruđa za rad. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. 19/2006). 11. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. br. Pravilnik o postupku javnog uvida.( Službeni list SRJ.54/92. 204. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.7/99).135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 011. br. br.E6.J5.3.( Službeni list SRJ.3.2. metodama merenja imisije. 30/99. 201.7/98).69/87).60/97). d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. br.( Službeni list SRJ.3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.

14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. 9/86. 21/94.16/83). 6/67. 21/92).39/88).51/88).25/86). g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ. 11. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). br.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ. br. br. br.76/90).25/80. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS.25/87). 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. br.13/92). br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ.39/90). b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. br.56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina .3.3. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ.18/91).6/92).6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. br. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ.2. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.2/83).2. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br. br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. . br.53/97) 11.9/86).36/79). br. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS.52/90).Službeni list SFRJ.5 ZAŠTITA NA RADU . br.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. br. 19/85). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br.13/92). 56/95 i 1 /2003). br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.

održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. br. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda.22/98). l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. br.24/71.2. 11. 29/97). 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br. 53/93.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ.2. 26/71). m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 18/82. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. 20/92). 45/85. 26/85). br.5/99). br.3. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 14/77. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. br. 26/85).22/98). naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 84/2004). 93/2005). naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. 93/2005). 26/83.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. 29/97).3. br. 23/71). 15/83. c) Pravilnik o uslovima.5/83. br. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. 10/90. br. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. 20/92. 20/71. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. 11. br. br. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 19/77.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br.22/98). br. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. br. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 6/88). br. 67/93. 33/92). br. br. građenje. br. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br.

br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. 23/67) 11. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 57/85). b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. 19/86. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. 50/79).3. 18/89. 44/83. 24/87). 7/84). Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 44/77.2. br. br. 53/93. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. 67/93. 55/87). 67/93. 48/94 i 101/05). f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). 28/89. 44/83. br.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. 16/86. 74/90). 45/85.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. 48/94 i 101/05). i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 31/89). 65/91). br. 53/93.2. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. br.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 27/71). br. 14/96). e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. br. 37/88. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. br. 35/80).3. br. 51/2004). br. br. 11. br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 83/94) . 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 22/92. 60/86). br.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. br. br. br. br. 62/73). br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. br.

3.Glavne grupe.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A .A i A. br. br. b) Grana C . br. 41/93). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.2. br. br. 53/93. Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. M.48/94). b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. br.2. M. U.3. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. 74/90).2.C i Z. 45/85. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ.B . . 11. 44/2005). M. broj 27/2007) 11.Metalurgija i tehnologija prerade metala .311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. c) Grana M .11.Mašinogradnja i metalska industrija . br.Glavne grupe Z. 15/83. br. 44/2005).Glavne grupe A. 44/2005). 61/86). br.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ.19/59).J. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS.E7 11.E .3. br. 44/2005).P. br.5/83. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.A .Osnovni i opšti standardi . d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br.B . br.Glavne grupe U. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).K.Glavna grupa C. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. 41/64). 67/93.Z d) Grana U -Građevinarstvo . 41/64). e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS.2. M.C . M. 84/2004).E e) Grana Z .13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.

Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. Bogner. ul. N.. B.). 2003 . SMEITS. M. Z. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. SMEITS. odbrana rada i poznavanje propisa). kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita. zaštita životne sredine i sl.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. 15. Đokić.12. S. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. M. Mitrović-Žitko.Stajić. 1999.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. A. zaštita na radu. 2003.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku.. 16. Na seminaru. Beograd. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. 14. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu.7a/II. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . Beograd. Mali termotehnički priručnik. M. Beograd.. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru.Kneza Miloša br. Živković. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. zaštita od požara. M. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. SMEITS. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. Beograd.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. 13.

3. M. 2000. 2003. ETA.. ETA.: Dobošasti razmenjivači toplote. Beograd. M. 1985. 2004. 2006. 2002. Beograd. Beograd 2005. Bogner.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka.18.yu.: Propan i butan. 17. hlađenju i klimatizaciji. II izdanje. A. M. Isailović.Kneza Miloša br. Email:smeits@eunet. Živković.yu) . 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. Maneski. M. Interklima.. Šramek. 2002 Isailović. Bogner.. Bogner. Topić R. M.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija.T. E-mail:info@eta-beograd.. Beograd. Beograd 2005. M. ETA. B.. Beograd. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. SMEITS. Isailović. Vrnjačka banja. dopunjeno i prošireno izdanje. Beograd.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. Interklimagrafika. 26. 15. Bogner.. M. i dr. M.: Klimatizacija. L. ETA. SMEITS.M.Petrović: Posude pod pritiskom. 2005.M.: Principi projektovanja gasnih instalacija. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. M. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. 2007. hlađenju i klimatizaciji. Bogner. Beograd 2006..: O vodama.19. SMEITS. Rikalović.. SMEITS. ETA. M. M. Beograd.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja..2007 Bode. M..: Priručnik za izradu projektne dokumentacije.10. Petrović. M. 28. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje.SMEITS. M.: Priručnik za merenje protoka fluida. Bogner. 2002. Beograd 2006. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 2002.4.. Reknagel. 1993. hlađenju i klimatizaciji.Stajić : Tehnika hlađenja. Bogner. : Zavarivanje. Šamšalović. Beograd 2005. 2004.M. Bogner. treće. SMEITS. 29.D.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. ETA. 16.. M. 7. Beograd.teorija . 23. Ugljendioksid.. 2004.2. 2007. Bogner. ETA. Bogner. Beograd 2004. M. M. ETA. tel. Vučetić. Beograd 2006. M. M. 2003. M.E. 2002.. preko telefona/faksa 011/2423-974. Knjige pod rednim brojem 5.: Propisi o planiranji i izgradnji. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Bogner. Milana Rakića 4 (www. : Termotehničar. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.co. Bogner.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. . Isailović : Prirodni gas. Beograd. M. Beograd. Vrnjačka Banja-SMEITS.7a (2 sprat) soba 29.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. Todorović. M. Beograd.M.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. R. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. Stanojević. Beograd. Beograd 2007. 27. M. 24. B. Isailović. Beograd. Bogner..13. Beograd. Z. Bogner. Prevod DIN 4701 sa komentarima. faks 011/3231 372. Bogner. tom 1 i 2. Zekonja. Beograd. Todorović.8. SMEITS. SMETS. Milenković. konstruisanje i proračuni. 2007. V. M. SMEITS.Isailović : Tehnički propisi u grejanju.. SMEITS. ETA. Beograd. Beograd. Beograd. B.. 2007.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. M.co.Bogner: Tehnika sušenja. Livo. 6. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. ETA.. SMEITS.eta-beograd. 2006 Šamšalović D. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi.ETA. 2005. Šprenger. 14. 25.011/3230 041..yu. SITS-SMEITS.. Ivanović.11. 12. S. M. P. i dr. Stanojević. SMEITS.

prizemlja. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. vetrovito područje). Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″.B5. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke.B5. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. četiri sprata i potkrovlja. INVESTITOR . Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S.225. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor.221 i SRPS C.Međuspratna visina je 3 m. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. a stanovi su u ostalom delu objekta. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar.

Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. na 680 m nadmorske visine. ukupne površine 2960 m . Pri određivanju vrste rashladnog medija. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Za kontrolu rada. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. -sala za sastanke za 50 ljudi.6. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. f=32%. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju.21 S. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. fmax = 60%. kuhinja.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. sala za sastanke. fmax = 30%.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. -restoran za 100 ljudi. višenamenska sala. U objektu. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. disko klub i sobe za spavanje. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. a u zavisnosti od namene prostorije. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Agregat postaviti na postolje van objekta. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. pridržavati se važećih propisa i preporuka. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. 0 zima: t= . Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. -disko-klub. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. restoran. nalaze se hol. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. kapaciteta 150 kW. INVESTITOR . Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija.

04%. odnosno odvoženje.85%. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. O=8. S=5. A=23. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici.99%. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. W=13.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. N=0.5%. N= 3. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. INVESTITOR . sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.40%. zaštite od požara i zaštite životne sredine.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg. sortiran na 15 do 30 mm.62%. posebno sa stanovišta zaštite na radu.60%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. sledećeg elementranog sastava: S=44.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga.

– Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. god. god.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu. 12. kom za 2012. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .000 komada godišnje u 2008.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu.000 5. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. 15.3 br.000 15.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. .000 br. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. godini i 35. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.000 komada godišnje u 2012.000 3.1 Traktor tipa A . U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.000 10. izuzev montaže. po priloženom spisku. komada za 2008.2 Traktor tipa A .

orijentacijom i ružom vetrova. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. susednim objektima.000 traktora godišnje. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. ali se mora proveriti njihov kapacitet. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. nadzemnim i podzemnim instalacijama. tj. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. INVESTITOR . za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. moraju se definisati potrebe za tim materijama. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama.

NOVEMBAR 2007 . LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.inž Beograd.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.PRILOG 5 .maš.

C(xC. yC). yA). yB). Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. B(xB.PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . yD). D(xD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful