Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.propisi za industrijske grane 11.2.2 Grejanje i ventilacija 11.2.3.11 Energetika 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5. tehničkih normativa. 16.2.3. 15.7 Zapaljivi gasovi 11.8 Zapaljive tečnosti 11.2. 14.2.2 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.12 Čelične konstrukcije 11.1.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.2.opšti propisi 11.1 11.13 Opšti propisi 11.3.3.2 11.2. 13.1 Izgradanja objekata 11.3.2.4 Zaštita na radu. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.9 Zaštita od požara 11.1.4 11.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.1 11.6 Sudovi pod pritiskom 11.2. Izgled sastavnice na crtežima .1 11.3.2.3 Zaštita životne sredine 11.3.2.3.3 11.2 Prilog 1.3.1.2.3.10 Transportni uređaji 11.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3. Detalj situacije objekta Prilog 7.2.2.2.3.5 Zaštita na radu.3.3.1.3.14 Standardi 12. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.

Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. termoenergetike. . projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. . Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom.instalacije grejanja i provetravanja. procesne i gasne tehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. . hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. urbanistu. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. procesne i gasne tehnike.1.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. br. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. termoenegetike.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. odgovarajućeg smera. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. . sa položenim stručnim ispitom.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta.

Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. 11000 Beograd. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. energije vetra. pneumatika i dr. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. matična sekcija projektanata 32 35 515. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije.ingkomora. održavanja postrojenja i mašina.org. idejne. kontrole proizvodnih procesa. geotermalnih voda. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. Kneza Miloša br. . gorivog i industrijskog otpada. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . odgovornog urbanistu.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. 2.89 st. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika.9 poštanski fah 73-35.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. biomase.yu www. instalacije sistema za automatsko upravljanje. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit.- gasova.org.). telefoni: predsednik 32 48 585.yu Poslovi konstruisanja mašina. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja.

ul. Prijava se može poslati i poštom. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. tehnički pregledi objekata.ni polaganje stručnog ispita. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. 3. za rad u državnim organima i dr. Za ostale poslove poput konstruisanja. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. 3. kontrola tehničke dokumentacije i dr. nadzor. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. Pored prijave. kandidat podnosi: 1. građenje.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. 2.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. za rad u pedagoškoj struci. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. 11000 Beograd. Beograd.Kneza Miloša br. sa opširnijim projektnim zadatkom. . radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. održavanja i sl.7a/II. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. razrade tehnoloških postupaka. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). 5. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). 4.

opšteg dela . ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima.). Prilozi 1. ispiti se prijavljuju do 1 marta. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. 7. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. o gabaritima objekta ili opreme.Pismeni deo ispita: .2. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. uoči svakog ispitnog roka. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. ispiti se prijavljuju do 15 novembra.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. zaštita od požara. Novembarski rok. ispit se polaže polovinom juna. 9. 8. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. projekte složenih postrojenja. manje složenih postrojenja. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu.posebnog dela. projekte rekonstrukcija takvih objekata. uređaja i instalacija. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.6. kao i troškove polaganja popravnog ispita. kapacitetima i sl. po pravilu 15 dana pre polaganja. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. zaštita životne sredine i sl. karakteristikama opreme. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″.

Vlada Republike Srbije. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. samozapošljavanje). zaštita zarade i naknade zarade).izradu pismenog stručnog rada. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . naknada troškova i druga primanja.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. Predsednik Republike.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. sudovi i javna tužilaštva).Radni odnosi: Osnovna prava. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. mirovanje radnog odnosa). neplaćeno odsustvo. 2. ekonomsko i socijalno uređenje. minimalna zarada. ugovor o delu. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. naknada zarade i ostala primanja (zarada. radno vreme (puno radno vreme. savet i sindikat zaposlenih. porodiljsko odsustvo. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). pripravnici). uvećana zarada. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). republički organi (Narodna skupština. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. propisa iz oblasti iz 10. odsustvo uz naknadu. opština. zarada. nezakoniti otkaz. vrste kolektivnih ugovora. zabrana diskriminacije. ugovor o radu. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit.. noćni rad). prekovremeni rad.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. zaštita materinstva. zabrana otkaza. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. ustavnost i zakonitost. višak zaposlenih. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. odnosno glavnog projekta.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. stupanje na rad. probni rad. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. sudska zaštita. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). donošenje i promena Ustava RS. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. odbor za pregovore. otkaz od strane poslodavca. zaštita invalida. normativa. nepuno radno vreme. udaljenje zaposlenog sa rada. raspored radnog vremena. odmor u toku dnevnog rada. radni odnos sa nepunim radnim vremenom.plaćeno odsustvo. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. grad Beograd). radni odnos na određeno vreme. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. prava i dužnosti Republike Srbije. arbitraža. 2. otkaz od strane zaposlenog. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca.proveru poznavanja zakona. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). postupak u slučaju otkaza. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. naknada štete. odsustvo radi nege deteta. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. preraspodela radnog vremena. tehničkih propisa. posebna zaštita žena i omladine. dnevni i nedeljni odmor. godišnji odmor. skraćeno radno vreme. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. . naknada zarade.

pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. 61/2005). posebni slučajevi dostavljanja). načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). troškovi upravnog postupka. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. načelo ocene dokaza. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. PISMENI DEO ISPITA 11. broj 79/2006). broj 6/2003). zajednički predstavnik. broj 24/2005. obustava izvršenja. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. upotreba jezika i pisma u postupku. veštaci i tumači. osnovna načela upravnog postupka . izjava stranke.stvarna nadležnost. nadležnost u upravnom postupku. rešavaju o pravima.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . svedoci. obezbeđenje dokaza). Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. mesna nadležnost. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi.stranačka sposobnost. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). uviđaj. 11. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . dokazivanje u upravnom postupku (isprave. punomoćnik). koja su ima poverena zakonom. rešenje u upravnom postupku. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. pravnog lica ili druge stranke. drugih propisa o radnim odnosima. načelo pružanja pomoći stranci. broj rešenja. datum donošenja. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. žalba. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. stranka u upravnom postupku. izvršno. načelo efikasnosti. pouka o pravnom leku.1. spajanje stvari u jedan postupak. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ.1. odlaganje izvršenja. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. izvršenje putem prinude. broj 33/97 i 31/2001). obrazloženje. obaveze i odgovornosti zaposlenih. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. odustajanje od zahteva. načelo pravosnažnosti rešenja. rok za izdavanje rešenja. dejstvo žalbe. izmene zahteva. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. konačno i pravosnažno rešenje. načelo samostalnosti u rešavanju. Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . dispozitiv. načelo saslušanja stranke. primena kolektivnih ugovora. potpis službenog lica i pečat organa). rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). načelo ekonomičnosti postupka.načelo zakonitosti. administrativno izvršenje. poravnanje).oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). po službenoj dužnosti. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). načelo istine.projekat mora da bude urađen samostalno. uverenje kao poseban vid isprave.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. zastupanje stranke (zakonski zastupnik.ugovora. privremeni zastupnik . 3.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. rešavanje sporova.

8 predmer i predračun. farmaceutskoj. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. ili termotehničkih instalacija (grejanje. prehrambenoj industriji. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. 2.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. dispoziciju opreme u objektu. industrijske energane i sl. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak.). 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. šeme.glavni mašinsko.montažni projekat. termoelektrane. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. gasnih instalacija. 6 tehničke uslove za izvođenje radova.glavni mašinski projekat.). ventilacija.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. 3. čvrstoća i sl. transportnih uređaja. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. na primer. poljoprivredi. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. Napomene: 1. obim. hemijsku pripremu vode. otprašivanje i sl. klimatizacija. Ako se. postrojenja u hemijskoj. cevovodi. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. izgled i . metalurgiji i dr. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. 7 sve potrebne proračune. B. kanali. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. oprema za regulaciju i dr.A. postrojenja za preradu nemetala i sl. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. (vidi Prilog 1. grejna tela.2. Za instalacije grejanja. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice.3. opreme za transport fluida i sl. dizalica. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. prečišćavanje dimnih gasova.). 11 grafičku dokumentaciju. nosivost. razmenjivači. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. ventilatori.

Cevovodi. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži.023/98 .Grafički simboli za tehničko crtanje.E4.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]). Vrste šema. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. snazi motora. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.Rashladna postrojenja. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi.A0. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu. saobraćajnice. ose stubova i sl. broju obrtaja. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao).E7. Grafički simboli. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta.012/93 .E4.021/98 . SRPS M. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. rasponima i rasporedu ankera itd. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. Vrste šema. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.Šeme procesnih postrojenja.022/98 .Uprošćeno prikazivanje cevovoda.024/98 – Šeme procesnih postrojenja.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. SRPS M.E7.Šeme rashladnih postrojenja.E4.E7. susedni objekti.011 i 012 dati su u literaturi [8] . unutrašnje površine zidova. SRPS A.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x. SRPS M.E4. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. SRPS M. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. Uputstva za crtanje. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. podacima o fizičkim veličinama vibracija. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova. SRPS A. trasi kablova ili regala.- konstrukciju objekta.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. 2.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. Oznake.Šeme procesnih postrojenja. pogoni za remont vozila.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. Grafički simboli. Na crtežima treba dati potrebne napomene.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.011/93 . sklopova ili mašina. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije. naslovnu strana sa sadržajem.A0. Karakteristike objekta (ose objekta.).) treba da ima sledeća delove: 1. naprimer. 4. . položaju elektro ormana. spoljne instalacije (toplovodi. Tako. SRPS M.Šeme procesnih postrojenja. mašina i sl. šeme rashladnih postrojenja. gasovodi i sl.063/96 .

Prilog o primenjenim merama zaštite na radu.. montažni i dr. 3. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. termoelektrane. plan organizacije gradilišta. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. pribora.) . 5. izjavu o samostalnoj izradi rada. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta.5. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. atestima i sl. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. poljoprivrednim. 8. 3. spisak korišćene literature i propisa 19. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. atestima i sl. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. specijalizacijama. 14. 4. 9. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. grafičku dokumenatacija. fluida i sl. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama.) 2. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. 16. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . tehničke uslove za izvođenje radova. 5. detaljan projektni zadatak. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. specijalizacijama. 11. opis i prikaz tehnoloških operacija. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18.građevinski. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. licencama. 9. 15. kotlarnice. zaštite od požara. Napomene: 1. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. 17. predmer i predračun. velike dizalice i dr. uređaja i instalacija u industrijskim. 7. 2. rezervoari. . proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. 4. proračune potrebne eneregije. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. elektroenergetski i elektroinstalaterski. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. 6. mašinski. metalurškimobjektima (toplane. licencama. 6. mašinsko montažnog projekta. 7. 12. alata i sl. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. naslovnu strana sa sadržajem. 8. termin plan izvođenja radova. treba da ima sledeća delove: 1. 13.

14. normativa.1. 15.2.Kneza Miloša br. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. 11.2. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. 3. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. 12. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. Rad se može poslati i poštom. 11.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. grede. 13. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. 11000 Beograd. 11. U dogovoru sa ispitivačem. spisak korišćene literature i propisa. ul. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. 2. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. koturače.7a. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 16. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. Beograd. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. Napomene: 1.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. transportu i montiranju delova postrojenja. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen.1. tehničke uslove za izvođenje radova.1. vitla i sl.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz .3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada. predmer i predračun. podupirače.11. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. 11. grafičku dokumenataciju. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti.

stabilne uređaje za gašenje požara i dr. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. zaštita na radu. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. prijava početka izvođenja radova. postrojenja i opreme. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. stručni nadzor i njegov sadržaj. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. uslova za zaštitu životne sredine. liftove. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. Osim toga. 11. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . konstrukcija i dr. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. uređaja. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. građevinski dnevnik. sadržaj tehničke kontrole. • građenje objekta (pripremni radovi. poznavanje i primenu standarda. instalacija. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja.3. uređaja. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. standarda. POZNAVANJE ZAKONA. zaštita od elementarnih nepogoda. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. provetravanje skloništa.2. uslovi za lica koja vrše kontrolu. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. 11. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). zaštita životne sredine itd. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. TEHNIČKIH I NORMATIVA. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. zaštitu od korozije. funkcije.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. idejnog. čuvanje tehničke dokumentacije).Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. probni rad.2.2. knjiga inspekcije. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja.

br. br. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. načinu izrade. Pravilnik o sadržini. Pravilnik o sadržini. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS.60/2003). umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. dostavljanja. 11.18/92).114/2004). Propise i tehničke normative koji budu objavljeni.75/2003). programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. tehničkih propisa. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS.111/2003). br.75/2003). Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.3. br.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS.31/92). br. br. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS.60/2003).47/2003 i 34 /2006).105/2003). arhiviranja. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. br. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. br. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br.121/2003 i 47/2006). obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. overavanja. br. br. br. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska.59/2006). Pravilnik o uslovima. Pravilnik o načinu. normativa. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. br. potpisivanja.2. . br. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. br. projektanta. br. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. br. odnosno autonomna pokarjina.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. br.80/2005). izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. br. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS.116/2004 i 69/2006).

69/87).2.E6.30/97.206. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.18/77). 19/2006). 11. br. 203.520 i JUS U.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 35/97). kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. g) Standardi SRPS M. br. br. 105. 201.510).69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima.7/99). 101/2005). instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. 100. 207 i SCS M. br. br.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS.J5. 103.60/97). br.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. opasnih materija.2. 204. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. br. 102.2. 104. br. br. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. metodama merenja imisije.69/2005).54/2005). 107. br. d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS.600). 11.J5.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . 108.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ. br.54/92.530 ). sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS.135/2004). načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. 012 i dr. 011. br. br. 11.J5.( Službeni list SRJ. Pravilnik o postupku javnog uvida.J5. oruđa za rad. br.3.3. br. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. 106.4 ZAŠTITA NA RADU .3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. 30/99. br. 101.( Službeni list SRJ. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. br.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.( Službeni list SRJ. 202. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U.7/98).7/99). c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 205.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br.55/83). 110.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.5/2002). instalacija i radne sredine. br.38/89).200. br. opasnih materija. E7. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.

13/92). g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.76/90).36/79). br.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.3. br.Službeni list SFRJ.2.39/88).PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90).51/88).2/83). br. 21/92). 19/85).25/87). 21/94. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. br.52/90).53/97) 11. . 56/95 i 1 /2003).18/91). tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. br.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br. br. br. br.6/92). j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ.25/80.16/83). br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. br.2. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. br. 11. 6/67. br.25/86).56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina .3. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS.13/92).9/86).14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. br.5 ZAŠTITA NA RADU . 9/86. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS.39/90). br. br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. br. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS.

20/92). br. 67/93. 45/85. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. 26/71). 18/82. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. 20/92.5/99). br. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 11. c) Pravilnik o uslovima. 29/97). naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. br. 14/77. br.22/98). i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 33/92). 20/71. br. br. br. br. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i .8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ.2. 93/2005). br. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 29/97). 23/71). održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.24/71. br. 10/90. br. br.22/98). 93/2005).22/98). br.2. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br.3. 26/85). naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. br. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 11.5/83. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 26/85). 84/2004).7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 53/93. građenje. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. 6/88). br.3. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. 19/77. br. 15/83. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. 26/83. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ.

br. br. br. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. br. 44/83.2. br.3. 24/87). 44/83. 50/79). 7/84).10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 74/90). i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 44/77. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 37/88. 48/94 i 101/05). 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. br. 16/86. 11. 28/89. 51/2004). br. br. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. br. br. 27/71). 67/93. br. br. 23/67) 11. 22/92. 14/96).2. 55/87). br. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. 35/80).3. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). br. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 65/91). 48/94 i 101/05).9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. 53/93. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 83/94) . br. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 18/89. 45/85. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. br. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. br. 62/73). 67/93. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. 60/86). 19/86. br. 31/89). 57/85). br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 53/93.

19/59). br. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). br. .48/94). M. 61/86).Osnovni i opšti standardi .2. 44/2005).B . U. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. M. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br.Mašinogradnja i metalska industrija . 67/93. br.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. M.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.Metalurgija i tehnologija prerade metala .13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. br. 44/2005). Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.C i Z. 41/93). br. c) Grana M . c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.E e) Grana Z . 74/90).Glavne grupe Z. br.B . 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. M.2.J. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS.Glavna grupa C. broj 27/2007) 11. 15/83.3. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. b) Grana C . br.P.2.Glavne grupe A.Glavne grupe U.C . br. br.5/83.K. br. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. 41/64). br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ.A i A. M. 45/85. 44/2005).11.Z d) Grana U -Građevinarstvo .2.Glavne grupe. Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. 53/93.E . br. 44/2005). 11.E7 11. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. 84/2004).A .3.3. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. 41/64).

Beograd. S. Mitrović-Žitko.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita.12.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. 1999. SMEITS.7a/II. Na seminaru.Kneza Miloša br. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. M. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Z. Bogner. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila.. SMEITS. 14. Beograd. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.). Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. M. odbrana rada i poznavanje propisa). zaštita životne sredine i sl. Đokić. 16.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu.Stajić. zaštita na radu. Beograd. B. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović. zaštita od požara. M.. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. Živković. Beograd. N. 15. 2003 . stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok..POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. ul. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za .Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. 2003. M.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. SMEITS. Mali termotehnički priručnik. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. A. 13. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu.

Bogner. Beograd.18. Stanojević. Rikalović.. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. M. 2002. Beograd. S. ETA. treće. M. II izdanje.M. Beograd. SMEITS. 2002. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. V. 2002.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. M. Beograd. tel. SMEITS.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema.: Principi projektovanja gasnih instalacija.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. Bogner. ETA. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. hlađenju i klimatizaciji.: Propisi o planiranji i izgradnji.ETA. R.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. 2004. Bogner. konstruisanje i proračuni. M.teorija . 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. 2006. L. Knjige pod rednim brojem 5. 1985. 2007. 2002. Beograd.. M. ETA. SMEITS.. Maneski. Isailović.yu) .yu. M. M.. Bogner.. Beograd 2005. Isailović. ETA. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Beograd.D. 29.co. Beograd.. 24.: Propan i butan. Bogner. Beograd 2006.. B.. SMEITS.8. 23.7a (2 sprat) soba 29. 2003.. Vrnjačka banja. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. 2006 Šamšalović D.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. Bogner. i dr. P. ETA. Beograd 2006. Topić R. Beograd. Beograd. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. M. preko telefona/faksa 011/2423-974. M.3. Beograd 2005. 2004. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. 28.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. SMEITS. Beograd. 6. 15. i dr. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo.SMEITS. Email:smeits@eunet. 2007. E-mail:info@eta-beograd. Bogner. Interklimagrafika. M. SMEITS. 2005.Stajić : Tehnika hlađenja..19.. 12. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. ETA. Bogner.. 2007..: Klimatizacija.. M. M. ETA. Bogner. Šramek. tom 1 i 2. Livo.2007 Bode. Todorović. ETA.11. M. Živković. 16. Vučetić. Bogner. Beograd. 1993.4.Kneza Miloša br. M. faks 011/3231 372. Milana Rakića 4 (www.: O vodama. 2005. Beograd 2005. 2007. Ivanović. M. Prevod DIN 4701 sa komentarima. Todorović. B. A. ETA. M. Bogner. Stanojević. Beograd. 2003.13. Ugljendioksid.yu. 26. M. Beograd 2004.2.E. 25. Bogner. M. Beograd. Milenković.10.: Priručnik za merenje protoka fluida. Bogner..Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. dopunjeno i prošireno izdanje. Bogner. M. 2002 Isailović.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka.Petrović: Posude pod pritiskom. 14. M. Zekonja.M. B. 7.: Dobošasti razmenjivači toplote. Bogner. Beograd. 27.Bogner: Tehnika sušenja. hlađenju i klimatizaciji. M.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije.co. SMEITS. hlađenju i klimatizaciji.M. Interklima. Petrović. Šamšalović. SMEITS. Beograd. Beograd. 2004. 17. ETA. M.. 2000.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. . : Zavarivanje.. Vrnjačka Banja-SMEITS.011/3230 041.. M. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. SITS-SMEITS. Šprenger. Z. SMETS. M. Isailović. Isailović : Prirodni gas. Beograd. Beograd 2006.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. Beograd 2007. M.. Reknagel.eta-beograd. : Termotehničar. SMEITS. M. SMEITS.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. Beograd.M.T..

Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. četiri sprata i potkrovlja.B5. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. a stanovi su u ostalom delu objekta. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. vetrovito područje). Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. prizemlja.221 i SRPS C. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije.Međuspratna visina je 3 m. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C.225. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate.B5. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. INVESTITOR .

restoran. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha.21 S. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. sala za sastanke. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. kapaciteta 150 kW. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. U objektu. ukupne površine 2960 m . a u zavisnosti od namene prostorije.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. višenamenska sala. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. -restoran za 100 ljudi. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Za kontrolu rada. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. -sala za sastanke za 50 ljudi. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. INVESTITOR .Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. kuhinja. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine.6. disko klub i sobe za spavanje. nalaze se hol. Pri određivanju vrste rashladnog medija. pridržavati se važećih propisa i preporuka.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. f=32%.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. na 680 m nadmorske visine. fmax = 30%. -disko-klub. Agregat postaviti na postolje van objekta. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. 0 zima: t= . Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. fmax = 60%. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S.

40%.04%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. O=8.99%.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9.60%. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. sortiran na 15 do 30 mm.62%. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje. W=13. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. INVESTITOR .3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). N=0. posebno sa stanovišta zaštite na radu. zaštite od požara i zaštite životne sredine.5%. N= 3.85%. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. S=5. A=23. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. sledećeg elementranog sastava: S=44. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg. odnosno odvoženje. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat.

000 3. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije. . 15.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni.3 br.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji.2 Traktor tipa A .1 Traktor tipa A .000 15. po priloženom spisku. godini i 35. 12. komada za 2008. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. god. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.000 komada godišnje u 2008.000 br.000 10.000 komada godišnje u 2012. kom za 2012. god. izuzev montaže. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25.000 5.

orijentacijom i ružom vetrova. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. tj. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. ali se mora proveriti njihov kapacitet. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu.000 traktora godišnje. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. moraju se definisati potrebe za tim materijama. susednim objektima. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. nadzemnim i podzemnim instalacijama.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. INVESTITOR .

NOVEMBAR 2007 .maš. LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.PRILOG 5 .inž Beograd.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.

yB). PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . yD). D(xD. B(xB. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. C(xC. yC). yA).PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful