Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

5 Zaštita na radu. Izgled sastavnice na crtežima .1.2.2.3.3.propisi za industrijske grane 11. 14.3.2.11 Energetika 11. tehničkih normativa.8 Zapaljive tečnosti 11.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.3.3.6 Sudovi pod pritiskom 11.2.2.2.2. 13.3.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.14 Standardi 12.3.2. 15. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2.2.opšti propisi 11.2.4 Zaštita na radu.3.1 11.3 11.13 Opšti propisi 11.2.2 11.1.3.2.9 Zaštita od požara 11.3.1 11.2 Grejanje i ventilacija 11.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.4 11.3. Detalj situacije objekta Prilog 7. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.3.10 Transportni uređaji 11. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.3.3 Zaštita životne sredine 11.2 11.1 11.2.7 Zapaljivi gasovi 11.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.1. 16.3.1.12 Čelične konstrukcije 11.2.1 Izgradanja objekata 11.2 Prilog 1.

skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. procesne i gasne tehnike. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. termoenergetike. . najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. urbanistu.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. . Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera.instalacije grejanja i provetravanja. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. procesne i gasne tehnike. termoenegetike. odgovarajućeg smera.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . sa položenim stručnim ispitom. br. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. . .instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: .1. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta.

razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja.89 st.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. 2. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport.9 poštanski fah 73-35. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije.yu www. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika.yu Poslovi konstruisanja mašina. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. gorivog i industrijskog otpada.ingkomora. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. pneumatika i dr. 11000 Beograd.- gasova.org. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. energije vetra. idejne. biomase. .). odgovornog urbanistu. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. kontrole proizvodnih procesa. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta).org. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. matična sekcija projektanata 32 35 515. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. Kneza Miloša br. geotermalnih voda. telefoni: predsednik 32 48 585. instalacije sistema za automatsko upravljanje. održavanja postrojenja i mašina.

. 2. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena.Kneza Miloša br. za rad u pedagoškoj struci. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. održavanja i sl. Prijava se može poslati i poštom. građenje. za rad u državnim organima i dr. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). sa opširnijim projektnim zadatkom. 11000 Beograd. 4. 5. kandidat podnosi: 1. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda).KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. ul. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. razrade tehnoloških postupaka. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. Za ostale poslove poput konstruisanja. Beograd. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr.ni polaganje stručnog ispita. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. 3. nadzor.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. tehnički pregledi objekata.7a/II. kontrola tehničke dokumentacije i dr. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). Pored prijave. 3.

ispit se polaže polovinom juna. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. ispiti se prijavljuju do 1 septembra.2. manje složenih postrojenja. karakteristikama opreme. Novembarski rok. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. uoči svakog ispitnog roka. projekte složenih postrojenja.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. projekte rekonstrukcija takvih objekata. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . zaštita životne sredine i sl.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. Prilozi 1.6. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. po pravilu 15 dana pre polaganja.). zaštita od požara. 7. uređaja i instalacija. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. ispiti se prijavljuju do 1 marta. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu.Pismeni deo ispita: .opšteg dela . Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. o gabaritima objekta ili opreme.posebnog dela. kapacitetima i sl. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. 9. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. kao i troškove polaganja popravnog ispita. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. 8.

Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. prekovremeni rad. posebna zaštita žena i omladine. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. republički organi (Narodna skupština. dnevni i nedeljni odmor. odsustvo radi nege deteta. prava i dužnosti Republike Srbije. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. minimalna zarada. skraćeno radno vreme. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). raspored radnog vremena. sudovi i javna tužilaštva). odsustvo uz naknadu. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. odbor za pregovore. mirovanje radnog odnosa). tehničkih propisa. odnosno glavnog projekta.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . naknada zarade i ostala primanja (zarada. porodiljsko odsustvo. neplaćeno odsustvo. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. stupanje na rad.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. odmor u toku dnevnog rada. naknada troškova i druga primanja. 2. Vlada Republike Srbije. noćni rad). ustavnost i zakonitost. zarada. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. višak zaposlenih. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. ugovor o delu. nezakoniti otkaz. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). postupak u slučaju otkaza. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. probni rad. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. Predsednik Republike. radni odnos na određeno vreme. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. otkaz od strane poslodavca. naknada štete. zaštita materinstva. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. donošenje i promena Ustava RS.. . otkaz od strane zaposlenog. uvećana zarada. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa).Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. arbitraža. godišnji odmor. grad Beograd). zabrana otkaza. radno vreme (puno radno vreme. udaljenje zaposlenog sa rada. zaštita zarade i naknade zarade). naknada zarade. sudska zaštita. vrste kolektivnih ugovora. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. ugovor o radu.plaćeno odsustvo. zaštita invalida. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . odmori i odsustva (odmori zaposlenih. preraspodela radnog vremena. normativa.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. opština. ekonomsko i socijalno uređenje. zabrana diskriminacije. propisa iz oblasti iz 10.Radni odnosi: Osnovna prava. nepuno radno vreme. samozapošljavanje). 2. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. pripravnici).proveru poznavanja zakona. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa.izradu pismenog stručnog rada. savet i sindikat zaposlenih.

61/2005). primena kolektivnih ugovora. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. dispozitiv. punomoćnik). potpis službenog lica i pečat organa). izvršenje rešenja (postupak izvršenja. broj 33/97 i 31/2001). konačno i pravosnažno rešenje. načelo samostalnosti u rešavanju. broj 79/2006). obustava izvršenja. spajanje stvari u jedan postupak. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). obaveze i odgovornosti zaposlenih. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. žalba. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. broj rešenja.načelo zakonitosti. administrativno izvršenje. načelo pružanja pomoći stranci. zajednički predstavnik. dejstvo žalbe. načelo ekonomičnosti postupka. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: .1. rešavanje sporova. drugih propisa o radnim odnosima. rok za izdavanje rešenja. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. privremeni zastupnik .Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. posebni slučajevi dostavljanja).stvarna nadležnost. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora).projekat mora da bude urađen samostalno. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. veštaci i tumači.1. odustajanje od zahteva. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju).ugovora. troškovi upravnog postupka. načelo efikasnosti.stranačka sposobnost. osnovna načela upravnog postupka . 11. datum donošenja. mesna nadležnost. poravnanje).1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . 3. izvršno. načelo saslušanja stranke. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. izjava stranke.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. pravnog lica ili druge stranke. broj 24/2005. koja su ima poverena zakonom. načelo pravosnažnosti rešenja. stranka u upravnom postupku. obezbeđenje dokaza). svedoci. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. pouka o pravnom leku. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). odlaganje izvršenja. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. PISMENI DEO ISPITA 11. obrazloženje. izmene zahteva. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. nadležnost u upravnom postupku. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. po službenoj dužnosti. uverenje kao poseban vid isprave. uviđaj. načelo ocene dokaza. izvršenje putem prinude. upotreba jezika i pisma u postupku. broj 6/2003). načelo istine. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. rešenje u upravnom postupku.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. rešavaju o pravima.

hemijsku pripremu vode. prehrambenoj industriji. obim. B. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede.2. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. industrijske energane i sl. otprašivanje i sl. šeme. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. kanali. dizalica. grejna tela.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. transportnih uređaja.). 11 grafičku dokumentaciju. postrojenja za preradu nemetala i sl. ventilacija. na primer. prečišćavanje dimnih gasova. oprema za regulaciju i dr. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe.glavni mašinsko. 7 sve potrebne proračune. gasnih instalacija. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. (vidi Prilog 1. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. 3. nosivost.). čvrstoća i sl. postrojenja u hemijskoj. Napomene: 1. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva.). Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane.A.glavni mašinski projekat. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. Ako se. 8 predmer i predračun. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. Za instalacije grejanja.3. ventilatori. metalurgiji i dr. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. termoelektrane. poljoprivredi. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. izgled i . razmenjivači.montažni projekat. farmaceutskoj. opreme za transport fluida i sl. ili termotehničkih instalacija (grejanje. cevovodi. 2. dispoziciju opreme u objektu. klimatizacija.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C.

012/93 . SRPS M.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. naprimer.E4.011/93 .E4. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.E7.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. šeme rashladnih postrojenja. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. susedni objekti. trasi kablova ili regala. rasponima i rasporedu ankera itd. . tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija.021/98 . Tako. broju obrtaja.Rashladna postrojenja. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima.) treba da ima sledeća delove: 1.E7. naslovnu strana sa sadržajem. SRPS M. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.).063/96 . SRPS A. Grafički simboli. 2.Šeme procesnih postrojenja.E4.A0. SRPS M. SRPS M. ose stubova i sl.- konstrukciju objekta.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao).Šeme procesnih postrojenja.E7. gasovodi i sl. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. Grafički simboli. Vrste šema. sklopova ili mašina. opštem i lokalnom osvetljenju i sl.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. Uputstva za crtanje. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača.024/98 – Šeme procesnih postrojenja.E4. SRPS M.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. snazi motora.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. mašina i sl.023/98 .022/98 .011 i 012 dati su u literaturi [8] . spoljne instalacije (toplovodi. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4).Grafički simboli za tehničko crtanje. Karakteristike objekta (ose objekta. pogoni za remont vozila. Oznake. Vrste šema. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]). SRPS A. položaju elektro ormana. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. podacima o fizičkim veličinama vibracija. 4.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.Šeme rashladnih postrojenja.Šeme procesnih postrojenja.A0. unutrašnje površine zidova. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. Na crtežima treba dati potrebne napomene. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. Cevovodi. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu. saobraćajnice.

. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. detaljan projektni zadatak. velike dizalice i dr. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. proračune potrebne eneregije. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama.5. zaštite od požara.građevinski. spisak korišćene literature i propisa 19. 6. 12.. kotlarnice. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. plan organizacije gradilišta. atestima i sl. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. uređaja i instalacija u industrijskim. predmer i predračun. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. 2. 16. 14. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. izjavu o samostalnoj izradi rada. 13. 6. 11. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. 9.) . proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. termin plan izvođenja radova. poljoprivrednim. fluida i sl. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. 8. termoelektrane. 8. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. Napomene: 1. specijalizacijama. licencama. licencama. opis i prikaz tehnoloških operacija. 3. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. atestima i sl. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. 3. specijalizacijama. rezervoari. alata i sl. 7. mašinsko montažnog projekta. elektroenergetski i elektroinstalaterski. 5. 4. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. metalurškimobjektima (toplane. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. naslovnu strana sa sadržajem. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. 7. tehničke uslove za izvođenje radova. mašinski. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. grafičku dokumenatacija. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta.) 2. 5. treba da ima sledeća delove: 1. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 4. 17. 9. montažni i dr. pribora. 15. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko.

U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. 11000 Beograd. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.7a.2. 14. 16. tehničke uslove za izvođenje radova. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. koturače. vitla i sl. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . 12. 2. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). spisak korišćene literature i propisa. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. grafičku dokumenataciju. predmer i predračun. 3.Kneza Miloša br. normativa.2. 13. grede. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova.1. Rad se može poslati i poštom. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. 11. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. 15. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.1.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. 11. 11. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. podupirače. transportu i montiranju delova postrojenja. 11. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . Beograd. U dogovoru sa ispitivačem.1. Napomene: 1. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti.11. ul. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu.

zaštita na radu. provetravanje skloništa. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. zaštita od elementarnih nepogoda. uređaja. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. instalacija. • građenje objekta (pripremni radovi. zaštita životne sredine itd. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. uslovi za lica koja vrše kontrolu. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . liftove. građevinski dnevnik. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. uslova za zaštitu životne sredine. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova.2. sadržaj tehničke kontrole. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. stručni nadzor i njegov sadržaj. POZNAVANJE ZAKONA. knjiga inspekcije. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. 11. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata.2. postrojenja i opreme. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. zaštitu od korozije. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). Osim toga. konstrukcija i dr. funkcije. standarda. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. uređaja. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. probni rad.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. poznavanje i primenu standarda. prijava početka izvođenja radova. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju.2. 11. idejnog.3. TEHNIČKIH I NORMATIVA. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. čuvanje tehničke dokumentacije). kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama).

11. br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. tehničkih propisa. overavanja. br. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. br. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. potpisivanja. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. . br. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br. br. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. br.47/2003 i 34 /2006). kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS.80/2005).1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima.116/2004 i 69/2006).105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS.121/2003 i 47/2006).2. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS. normativa. br. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan.75/2003). br. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS.31/92). br.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. Pravilnik o načinu.60/2003). Propise i tehničke normative koji budu objavljeni.3. Pravilnik o sadržini. dostavljanja.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. br.60/2003). Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. br. br. odnosno autonomna pokarjina. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. načinu izrade. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. projektanta. br. arhiviranja. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska.114/2004).75/2003). br. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS.59/2006). postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo.18/92). Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. br.105/2003).18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o sadržini. br. br.111/2003). br.

br. 104. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. 012 i dr.7/99). br.3.5/2002).4 ZAŠTITA NA RADU . f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. Pravilnik o postupku javnog uvida. br.38/89). 107. g) Standardi SRPS M. br.54/92. metodama merenja imisije. 106. opasnih materija.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.600). kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( .54/2005).E6. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.J5.J5. br. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. 108. 105. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. 204. 011.3.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima.30/97.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ.200. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. br. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.J5. 100. opasnih materija.520 i JUS U.2. E7. 110. br.( Službeni list SRJ. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.60/97).69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. br. 101/2005). 11.206. br. 205.2. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. br.69/87). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. br.510). 30/99. 202.J5. 102. 19/2006). 103. 11. br. 101. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. 201. br. br.2. 207 i SCS M. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.69/2005).3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS.7/98). br. br. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. br. br. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije.135/2004).18/77).7/99).135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br.55/83). br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.530 ).135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 11.( Službeni list SRJ.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS. oruđa za rad.( Službeni list SRJ. 35/97). 203. instalacija i radne sredine. br.3.

j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. 11.76/90).56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . br. br.6/92).52/90). br.39/88). g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ.39/90). d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.13/92). c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. br. br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane.51/88). 56/95 i 1 /2003). br. 6/67.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. .25/86). 21/92). 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. br.5 ZAŠTITA NA RADU . br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. br.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). 9/86.13/92).18/91).25/80.36/79). g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. br.16/83). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. br.9/86). i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. br. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br. br.2/83). br. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ.53/97) 11. 21/94. br.25/87). 19/85).3. br. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ.2. br. br. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. br.3.2.

26/85).Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. br. 26/83. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. br. br. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. 93/2005). c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. 23/71). br. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. br. 29/97). i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 29/97).22/98). br.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 19/77. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. 20/92). h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 20/92. br. br. 10/90. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.2.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).3. 67/93.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. br. br. br. 26/71). 93/2005).5/83. 15/83. br. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . br. 53/93. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 84/2004). br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 11. 6/88). 45/85. c) Pravilnik o uslovima. 20/71.5/99). 33/92). br. 26/85). br. br.22/98). 14/77.24/71. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 18/82. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. građenje.2. br. 11. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. br.22/98).3. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. 23/67) 11. 83/94) . 18/89. 14/96). 31/89). br. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. br.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 53/93. 19/86. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. br. 7/84). 27/71). 50/79). 67/93. br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. 74/90). br. br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. 53/93. br. 51/2004).10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ.3. br. 37/88. br. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 48/94 i 101/05). 16/86.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 22/92. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.3.2. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. 65/91). br. 11. 44/77. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. br. 62/73). br. 35/80). 44/83. 60/86). br. 24/87). 67/93. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 57/85). 44/83. 28/89. br. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. br. br. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. br. br. 45/85. 48/94 i 101/05). Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. br.2. 55/87). b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ.

d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. M. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. 41/64). 44/2005).C .Z d) Grana U -Građevinarstvo .C i Z. br. 15/83.Glavne grupe A. 44/2005). 67/93. 84/2004).Mašinogradnja i metalska industrija . br. broj 27/2007) 11.E7 11.3.48/94). Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG. b) Grana C . b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ.E e) Grana Z .A . 45/85.2. br.B .14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . c) Grana M .Osnovni i opšti standardi . 44/2005).3.3. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.Glavne grupe U. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ.13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. 53/93. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS.2.K.5/83.2. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG.E . 41/64). M. M. br.2.A i A. 44/2005). br.Glavna grupa C. 41/93). br. br.B . f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. br. M. br.11. U. br. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.Metalurgija i tehnologija prerade metala . 11. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U.19/59). M. 74/90).Glavne grupe. br.Glavne grupe Z. br.P. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. . 61/86).311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br. br.J.

Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. M. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. Bogner. 13. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. M. Mitrović-Žitko. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . zaštita na radu. A. Na seminaru. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm.7a/II.Stajić. 15. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. odbrana rada i poznavanje propisa). Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. Živković. Beograd. M. zaštita od požara. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. zaštita životne sredine i sl.).OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad..Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. B. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. 1999. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. N. S. Beograd. Mali termotehnički priručnik...12.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. SMEITS.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. Z. 14. 16. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. Đokić. SMEITS. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. Beograd. 2003 . 2003. ul. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije.Kneza Miloša br. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. M. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. Beograd. SMEITS.

Beograd.19. treće. : Zavarivanje.18. ETA. M. SMEITS. hlađenju i klimatizaciji.. Beograd. M. . šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Bogner.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. tom 1 i 2. SMEITS. Interklimagrafika... SMETS. Knjige pod rednim brojem 5. Livo. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja.13. Šprenger. Bogner. M. Bogner. M. 2007.. Beograd. : Termotehničar. 14. 29. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. Beograd 2005. 15. Maneski. ETA.2007 Bode. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Bogner. M. Bogner. M. 6. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 2002 Isailović. Šramek. Beograd. Bogner. Šamšalović.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. Bogner. hlađenju i klimatizaciji. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada... Isailović.co.. Bogner. ETA. 1985. M. Bogner.3. SMEITS. ETA. M. Beograd. Beograd. Milana Rakića 4 (www.. SMEITS. Beograd 2006. Stanojević.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. Beograd 2004. M..: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. Bogner.: Propan i butan. Bogner. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. B. 2004. 7. 2004. M. M. Petrović. Isailović. 2002. E-mail:info@eta-beograd.: Klimatizacija.7a (2 sprat) soba 29.. dopunjeno i prošireno izdanje. 2003. M.: Propisi o planiranji i izgradnji.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. Bogner... Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. SITS-SMEITS. Z. Beograd 2006. SMEITS. Beograd 2007. M.ETA. tel. Reknagel. V. 2007. Beograd 2005.. 2006.11.: Priručnik za merenje protoka fluida. SMEITS. M. Beograd.Petrović: Posude pod pritiskom. Rikalović. Vučetić. ETA. M.4.yu. i dr..Kneza Miloša br. B.8. Email:smeits@eunet. Topić R.: Principi projektovanja gasnih instalacija. ETA. ETA. 26. Bogner. 2002. konstruisanje i proračuni. ETA. M.eta-beograd. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. preko telefona/faksa 011/2423-974. 2007. M. M. M. M. SMEITS. SMEITS. 2005. i dr. faks 011/3231 372. Beograd. 27. Beograd. Bogner. 2005.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka.. Beograd. Vrnjačka Banja-SMEITS.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. 2000. Beograd.SMEITS. Beograd.M. 2004.011/3230 041. Beograd. Beograd 2005. M.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. M. Živković.yu.M. 2003. 1993.Stajić : Tehnika hlađenja. ETA.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. Bogner. 2007.yu) . 23. 16. M.. 25. Todorović.M. Vrnjačka banja. P. 2002. Ugljendioksid.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju.10. SMEITS. Beograd. Beograd. Beograd..Bogner: Tehnika sušenja.T. Stanojević.D.: Dobošasti razmenjivači toplote. Beograd. 12. M. M. A. 24.M. hlađenju i klimatizaciji. M. Milenković. Prevod DIN 4701 sa komentarima. S. Zekonja. Beograd 2006.E... SMEITS.teorija . Interklima. Ivanović. Todorović. II izdanje. 28. B. R. 2006 Šamšalović D. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. ETA..co.2. 17. Isailović : Prirodni gas.: O vodama. L. Isailović. 2002. Beograd.

Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. a stanovi su u ostalom delu objekta. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta.B5. INVESTITOR . prizemlja. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. vetrovito područje). U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta.Međuspratna visina je 3 m.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru.221 i SRPS C. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja.225. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda.B5. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. četiri sprata i potkrovlja. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta.

sala za sastanke. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. 0 zima: t= . nalaze se hol. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. Agregat postaviti na postolje van objekta. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Pri određivanju vrste rashladnog medija. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. a u zavisnosti od namene prostorije. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. -disko-klub. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. restoran. f=32%. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. višenamenska sala.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S.21 S. Za kontrolu rada. disko klub i sobe za spavanje.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. INVESTITOR . Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. U objektu. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. ukupne površine 2960 m . -restoran za 100 ljudi. na 680 m nadmorske visine. fmax = 60%. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. -sala za sastanke za 50 ljudi. kapaciteta 150 kW. pridržavati se važećih propisa i preporuka. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija.6. fmax = 30%. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. kuhinja.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini.

O=8. W=13.5%.60%.99%. INVESTITOR . A=23. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. posebno sa stanovišta zaštite na radu. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.40%.85%.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. zaštite od požara i zaštite životne sredine. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. odnosno odvoženje. S=5.62%.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. sortiran na 15 do 30 mm. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. sledećeg elementranog sastava: S=44. N= 3. N=0.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9.04%. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.

po priloženom spisku. 12. godini i 35.000 3.000 10. . – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije. komada za 2008.000 komada godišnje u 2012. god. 15.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.000 br.3 br. izuzev montaže. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .2 Traktor tipa A .000 15. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu.1 Traktor tipa A . god. kom za 2012.000 5.000 komada godišnje u 2008.

– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. susednim objektima.000 traktora godišnje. tj. moraju se definisati potrebe za tim materijama. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. INVESTITOR . nadzemnim i podzemnim instalacijama. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. ali se mora proveriti njihov kapacitet. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. orijentacijom i ružom vetrova. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama.

NOVEMBAR 2007 . LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.inž Beograd.PRILOG 5 .maš.

yB). yC). C(xC. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. yA). B(xB. yD). PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 .PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. D(xD.