P. 1
Prirucnik Za Pripremu Strucnog Ispita Iz Masinstva

Prirucnik Za Pripremu Strucnog Ispita Iz Masinstva

|Views: 382|Likes:
Published by Marko Radulovic

More info:

Published by: Marko Radulovic on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

3.2 11.2. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2.2.2.2 11.5 Zaštita na radu.3.1.1.2.6 Sudovi pod pritiskom 11.1 11. 13.3.3.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.14 Standardi 12.12 Čelične konstrukcije 11.2.propisi za industrijske grane 11. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.2 Grejanje i ventilacija 11.2. Detalj situacije objekta Prilog 7.3.3.2.7 Zapaljivi gasovi 11.2.1 11. 16.2.2 Prilog 1.8 Zapaljive tečnosti 11.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.1.3.4 11.2.2.3. 14.3.1.2.3 Zaštita životne sredine 11.1 11.3 11.3.1 Izgradanja objekata 11. tehničkih normativa.11 Energetika 11.2.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5. 15. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.13 Opšti propisi 11.2.3.4 Zaštita na radu.3. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.3.opšti propisi 11. Izgled sastavnice na crtežima .2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.3.10 Transportni uređaji 11.9 Zaštita od požara 11.2.

železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. procesne i gasne tehnike.1. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. . termoenegetike. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. br.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. termoenergetike. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. odgovarajućeg smera. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. .88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. . Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. procesne i gasne tehnike. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. urbanistu. sa položenim stručnim ispitom.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: .instalacije grejanja i provetravanja.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . . hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata.

org. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl.9 poštanski fah 73-35. 2. Kneza Miloša br. telefoni: predsednik 32 48 585. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova.org.89 st. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. instalacije sistema za automatsko upravljanje. gorivog i industrijskog otpada. 11000 Beograd. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. energije vetra. geotermalnih voda. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.- gasova. odgovornog urbanistu. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. pneumatika i dr. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. matična sekcija projektanata 32 35 515.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim .yu www. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport.). . kontrole proizvodnih procesa.yu Poslovi konstruisanja mašina. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.ingkomora. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. održavanja postrojenja i mašina. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. biomase. idejne. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije.

Za ostale poslove poput konstruisanja. za rad u državnim organima i dr. nadzor. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. 4. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. razrade tehnoloških postupaka.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). 3.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4.ni polaganje stručnog ispita. održavanja i sl. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. 5.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. 2. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad.7a/II. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. tehnički pregledi objekata. kandidat podnosi: 1. sa opširnijim projektnim zadatkom. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. za rad u pedagoškoj struci. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. 11000 Beograd. . kontrola tehničke dokumentacije i dr. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. Beograd. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. Pored prijave. građenje. Prijava se može poslati i poštom.Kneza Miloša br. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). ul. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. 3.

Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. kapacitetima i sl. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu.posebnog dela.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. manje složenih postrojenja. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. uređaja i instalacija. po pravilu 15 dana pre polaganja. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. projekte rekonstrukcija takvih objekata. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. Novembarski rok. 7.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. 9. zaštita od požara.). karakteristikama opreme. ispiti se prijavljuju do 1 marta. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. ispit se polaže polovinom juna. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.Pismeni deo ispita: . programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. uoči svakog ispitnog roka.6. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. Prilozi 1. o gabaritima objekta ili opreme.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. projekte složenih postrojenja. 8. zaštita životne sredine i sl.opšteg dela . ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr.2. kao i troškove polaganja popravnog ispita.

posebna zaštita žena i omladine. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa.Radni odnosi: Osnovna prava. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. otkaz od strane zaposlenog. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). republički organi (Narodna skupština. dnevni i nedeljni odmor. naknada štete. zaštita invalida. propisa iz oblasti iz 10. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. tehničkih propisa. udaljenje zaposlenog sa rada. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). mirovanje radnog odnosa). odbor za pregovore. sudovi i javna tužilaštva). radno vreme (puno radno vreme. opština. naknada zarade. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. prekovremeni rad. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. otkaz od strane poslodavca. ekonomsko i socijalno uređenje. odnosno glavnog projekta. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . naknada troškova i druga primanja. višak zaposlenih. arbitraža. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS.izradu pismenog stručnog rada. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. stupanje na rad.plaćeno odsustvo. ugovor o radu. uvećana zarada. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). 2. skraćeno radno vreme. odmor u toku dnevnog rada. grad Beograd).osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. zabrana otkaza. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. odsustvo radi nege deteta. postupak u slučaju otkaza. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. zaštita zarade i naknade zarade). nepuno radno vreme. probni rad. zabrana diskriminacije. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. zarada. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. savet i sindikat zaposlenih. normativa. minimalna zarada. . ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci.. godišnji odmor. porodiljsko odsustvo. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. raspored radnog vremena. radni odnos na određeno vreme. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. ugovor o delu. prava i dužnosti Republike Srbije. donošenje i promena Ustava RS. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. samozapošljavanje). ustavnost i zakonitost. Vlada Republike Srbije. sudska zaštita. neplaćeno odsustvo.proveru poznavanja zakona.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. nezakoniti otkaz. naknada zarade i ostala primanja (zarada. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. preraspodela radnog vremena. odsustvo uz naknadu. noćni rad). 2. zaštita materinstva. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . vrste kolektivnih ugovora. Predsednik Republike. pripravnici).

pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. rešavaju o pravima. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . izvršenje rešenja (postupak izvršenja. drugih propisa o radnim odnosima. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. rešenje u upravnom postupku. zajednički predstavnik.1. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. načelo ekonomičnosti postupka. mesna nadležnost. stranka u upravnom postupku. primena kolektivnih ugovora. izvršenje putem prinude.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. obrazloženje.stranačka sposobnost. rok za izdavanje rešenja. načelo istine. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. 11. broj 79/2006). izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . obezbeđenje dokaza). punomoćnik). potpis službenog lica i pečat organa). obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. 61/2005). obaveze i odgovornosti zaposlenih.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. načelo ocene dokaza.načelo zakonitosti. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. svedoci. rešavanje sporova. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. izjava stranke. privremeni zastupnik .ugovora. načelo pružanja pomoći stranci. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). važnje i otkaz kolektivnog ugovora. administrativno izvršenje. uverenje kao poseban vid isprave. poravnanje). obustava izvršenja. nadležnost u upravnom postupku. upotreba jezika i pisma u postupku. načelo saslušanja stranke. po službenoj dužnosti. pravnog lica ili druge stranke. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. broj 33/97 i 31/2001).stvarna nadležnost. datum donošenja. broj rešenja. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. 3. PISMENI DEO ISPITA 11.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. žalba. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). odustajanje od zahteva. spajanje stvari u jedan postupak.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. konačno i pravosnažno rešenje. uviđaj. odlaganje izvršenja. načelo samostalnosti u rešavanju. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. izvršno. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. veštaci i tumači. izmene zahteva.1. broj 24/2005. dispozitiv. koja su ima poverena zakonom. posebni slučajevi dostavljanja). načelo efikasnosti.projekat mora da bude urađen samostalno. Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . broj 6/2003). inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. načelo pravosnažnosti rešenja. troškovi upravnog postupka. osnovna načela upravnog postupka . pouka o pravnom leku. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). dejstvo žalbe. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava.

12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. prehrambenoj industriji. obim. 7 sve potrebne proračune. na primer. farmaceutskoj. 3. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. Napomene: 1.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje.2.3.). karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. poljoprivredi. termoelektrane. kanali. šeme. otprašivanje i sl. transportnih uređaja. ventilacija. izgled i . Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet.A. 8 predmer i predračun. ventilatori.montažni projekat. ili termotehničkih instalacija (grejanje. 2. postrojenja u hemijskoj. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. B. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. dispoziciju opreme u objektu.glavni mašinski projekat. razmenjivači. metalurgiji i dr. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. (vidi Prilog 1. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. Ako se. čvrstoća i sl. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. dizalica. oprema za regulaciju i dr. postrojenja za preradu nemetala i sl. cevovodi.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. gasnih instalacija.). 6 tehničke uslove za izvođenje radova. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane.). nosivost. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. 11 grafičku dokumentaciju. prečišćavanje dimnih gasova.glavni mašinsko. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. hemijsku pripremu vode. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. klimatizacija. opreme za transport fluida i sl. grejna tela. Za instalacije grejanja. industrijske energane i sl.

Šeme procesnih postrojenja. 2.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. spoljne instalacije (toplovodi. Uputstva za crtanje. Tako. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.Šeme rashladnih postrojenja. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). broju obrtaja. trasi kablova ili regala. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada.011 i 012 dati su u literaturi [8] .012/93 . SRPS M. SRPS A. Karakteristike objekta (ose objekta. . Na crtežima treba dati potrebne napomene.Šeme procesnih postrojenja. Grafički simboli.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. SRPS M.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. ose stubova i sl. saobraćajnice.023/98 .011/93 .- konstrukciju objekta. SRPS A. Grafički simboli.A0. snazi motora.E4.E4. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.024/98 – Šeme procesnih postrojenja.021/98 . rasponima i rasporedu ankera itd.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži.) treba da ima sledeća delove: 1. Cevovodi. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. izjavu o samostalnoj izradi rada 3.E7.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). susedni objekti. šeme rashladnih postrojenja. Vrste šema.063/96 .E7. naprimer.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. sklopova ili mašina. SRPS M.E4. mašina i sl.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. pogoni za remont vozila. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.Rashladna postrojenja.E7. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. Vrste šema. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.E4. SRPS M. unutrašnje površine zidova. gasovodi i sl. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.). tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije. 4.A0. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. naslovnu strana sa sadržajem.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]). SRPS M. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača.022/98 . podacima o fizičkim veličinama vibracija. položaju elektro ormana. Oznake.Šeme procesnih postrojenja.Grafički simboli za tehničko crtanje.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.

projekta električnih instalacija jake i slabe struje. 9. specijalizacijama. tehničke uslove za izvođenje radova. predmer i predračun. zaštite od požara. . proračune potrebne eneregije. treba da ima sledeća delove: 1. fluida i sl. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. izjavu o samostalnoj izradi rada. spisak korišćene literature i propisa 19. opis i prikaz tehnoloških operacija. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. mašinsko montažnog projekta. detaljan projektni zadatak. 14. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. kotlarnice. 12. atestima i sl. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. licencama. velike dizalice i dr. pribora. alata i sl. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. uređaja i instalacija u industrijskim. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. 5. termoelektrane. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. specijalizacijama.građevinski. 7. 7. 4. poljoprivrednim. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. 17. 8. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. 3. 15.5. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. elektroenergetski i elektroinstalaterski. mašinski. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. rezervoari. montažni i dr. plan organizacije gradilišta. 16.. 2. 6. 8. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. naslovnu strana sa sadržajem. 13. termin plan izvođenja radova. 4. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. 5. Napomene: 1. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. 9. 11.) 2.) . metalurškimobjektima (toplane. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. 3. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. atestima i sl. 6. licencama. grafičku dokumenatacija. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu.

-proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.2. vitla i sl. normativa.1. 16. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. 11. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. grede. 11000 Beograd. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. transportu i montiranju delova postrojenja.Kneza Miloša br. U dogovoru sa ispitivačem. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. 14.1. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. predmer i predračun. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. podupirače. ul.2. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. tehničke uslove za izvođenje radova.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit.11. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. spisak korišćene literature i propisa. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz .7a. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. 11. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru.1. 11. 15. 2. 11. Napomene: 1.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. Beograd. 3. 13. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. grafičku dokumenataciju. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. Rad se može poslati i poštom. 12.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. koturače. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže.

poznavanje i primenu standarda.2. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. uslova za zaštitu životne sredine. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). stručni nadzor i njegov sadržaj. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova.3. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata.2. standarda. zaštita na radu. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. TEHNIČKIH I NORMATIVA. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. čuvanje tehničke dokumentacije). uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . knjiga inspekcije. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. probni rad. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. funkcije. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju).2. zaštitu od korozije. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. instalacija. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. POZNAVANJE ZAKONA. uređaja. idejnog. Osim toga. liftove.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. postrojenja i opreme. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. uslovi za lica koja vrše kontrolu. uređaja. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. zaštita od elementarnih nepogoda. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. konstrukcija i dr. 11. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. 11. provetravanje skloništa. zaštita životne sredine itd. prijava početka izvođenja radova. • građenje objekta (pripremni radovi. građevinski dnevnik. sadržaj tehničke kontrole. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor.

105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. br. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. normativa.111/2003). projektanta. br. Pravilnik o načinu. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska.18/92). br.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. br.75/2003). programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. br. br. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. 11. br.47/2003 i 34 /2006). odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS. potpisivanja. br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. br. br.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. br. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta.60/2003).60/2003). br.75/2003). br.116/2004 i 69/2006). tehničkih propisa. br. dostavljanja. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. br. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. odnosno autonomna pokarjina.121/2003 i 47/2006). Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS.59/2006). postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS.3. overavanja. br. .12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. Pravilnik o sadržini.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. br. načinu izrade. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. arhiviranja.2. Pravilnik o sadržini.105/2003). programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS.114/2004). građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. br.80/2005). izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br.31/92). Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS.

br.J5.38/89). b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . 105. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U.7/98).3. 35/97). br.J5. 207 i SCS M. br. 011.3. 100. opasnih materija. 19/2006).69/87).( Službeni list SRJ.( Službeni list SRJ. br. 103. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS.2.J5. br.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.3. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 107. br.7/99).5/2002). 204.60/97). br. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS.54/2005). br. 101/2005).7/99).55/83).E6. br.54/92. 202. Pravilnik o postupku javnog uvida.( Službeni list SRJ.2. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. br. br. br.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br. 30/99. 101. br. br. opasnih materija.200. oruđa za rad. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.520 i JUS U. br. 108. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. br.J5.135/2004).2.530 ). 205. 201. br. br.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.18/77). metodama merenja imisije.600). f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. 106. br. 102. 012 i dr. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. 203.206. E7.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. g) Standardi SRPS M.69/2005). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.4 ZAŠTITA NA RADU .30/97. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. 104. 11. 11.510).3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. 110. instalacija i radne sredine. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. 11. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima.

36/79). . e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ.6/92).51/88). br. br.2/83). 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. 56/95 i 1 /2003).9/86).53/97) 11.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ.25/86). 21/92). f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 19/85).3. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS.56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. br.76/90). br.52/90).ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.5 ZAŠTITA NA RADU . br.39/90). br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ.16/83). i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. 21/94. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 6/67.2.2. br. br. br. br. br. br.Službeni list SFRJ.13/92). g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.25/80. br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. br. br.3. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. 9/86.13/92).39/88). tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ.25/87). br. br. 11. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. br. br. br.18/91).

23/71). br. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 11. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. 26/85). e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. br. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . br. 26/83. br. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 10/90.5/83. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ.22/98). k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 45/85. 33/92). građenje. br. br. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 15/83. br. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. 14/77. br. br. 19/77. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br. br.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. 93/2005).3. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. 67/93.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 6/88). 29/97). 93/2005). 20/92). 84/2004). br. br. br.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 20/92. 20/71.22/98). 26/85).3.2.2. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 11. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 29/97).24/71. br. 26/71). l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda.22/98).5/99). br. br. c) Pravilnik o uslovima. br. 53/93. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. br.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 18/82.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).

67/93. br. br. 48/94 i 101/05). b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. 51/2004). c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 24/87). 14/96). 48/94 i 101/05). br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 60/86). b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 11. br. 44/83. 74/90). br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). 35/80). 53/93. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ.2. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 45/85. br. br.3. 28/89. 44/83. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. 19/86. 83/94) . 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. 27/71). 62/73). br. br. 53/93. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 55/87). 23/67) 11. br. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. br.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. 31/89). Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. br. br. 7/84). g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. 37/88. 44/77. 16/86. br.2. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. br. br. br. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. 67/93. br. 57/85). 22/92. 18/89.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. br. 65/91). 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. br. 50/79).3. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS.

A . .K.2. 44/2005).C .Glavne grupe U. br. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). M. 15/83. b) Grana C .19/59). 61/86). M. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS.B .B .Mašinogradnja i metalska industrija . Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. br. 11.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br.13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. br. br.3.P. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.Glavne grupe. br.2. br. br.Osnovni i opšti standardi . 41/64).Glavne grupe A. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.Glavne grupe Z. M. 74/90).Metalurgija i tehnologija prerade metala .48/94). 44/2005).2.2. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U.A i A.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. br.3. br. br.J. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br. 84/2004). 44/2005).5/83. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.C i Z.E .14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A .Glavna grupa C. 53/93. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. M.E7 11. br. 44/2005). 67/93. M. br. c) Grana M . b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. 41/93). 41/64). Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG.E e) Grana Z . b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. 45/85. U.Z d) Grana U -Građevinarstvo . broj 27/2007) 11.11. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.3.

SMEITS. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. ul. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. M.). smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. zaštita životne sredine i sl. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. zaštita na radu.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. SMEITS. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. N. Bogner. Beograd. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. B. 13. 2003 . Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . Z. 14. odbrana rada i poznavanje propisa). LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.Stajić.. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. SMEITS. Mitrović-Žitko.. zaštita od požara.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. M. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. Na seminaru.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku.12. M. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. 15. M. 2003.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. Živković. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Beograd. Beograd. Đokić. A. Mali termotehnički priručnik. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. S. 16. 1999.Kneza Miloša br.7a/II. Beograd.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata..

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. SMEITS. 7.: O vodama.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda.ETA. Petrović. preko telefona/faksa 011/2423-974. 26.: Dobošasti razmenjivači toplote. Milenković. Beograd. 2005. Bogner. V. 6. Šprenger. Zekonja. 2007.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. Beograd 2006. SMETS.. Isailović. tom 1 i 2. SMEITS. Beograd.T.yu) . M.Stajić : Tehnika hlađenja. Ugljendioksid. M. Beograd. Interklima. Bogner. ETA.2007 Bode. SMEITS.E. Beograd. S. ..8. 12.011/3230 041. Beograd.SMEITS.11. SMEITS. 1993. Stanojević. Vučetić. M. SMEITS....: Propan i butan.M.M. SMEITS.: Principi projektovanja gasnih instalacija.D.co. 2003.Petrović: Posude pod pritiskom. Z.: Priručnik za merenje protoka fluida.. M. Beograd.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. Rikalović. Isailović : Prirodni gas. M. 27. Beograd 2005... i dr. M.: Propisi o planiranji i izgradnji. 2005. ETA. Bogner. Vrnjačka banja. M.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. M. 15.co. Todorović.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. 28. A.. Beograd.. M.. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. Beograd. ETA. 2004. B. Beograd 2007. Bogner. ETA. Isailović. M. B. 23. Beograd.teorija . ETA.3. M. Bogner. 16. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. Beograd 2005. Knjige pod rednim brojem 5. 2002.7a (2 sprat) soba 29. 17.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. M.Bogner: Tehnika sušenja. 2000. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. M. ETA. 2004. Beograd. Šramek. SMEITS. hlađenju i klimatizaciji.. Bogner. 2002... Beograd. SITS-SMEITS.eta-beograd. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Maneski. M.13. B..Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. ETA. 2007... Bogner. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. M. hlađenju i klimatizaciji. Reknagel. SMEITS.4.19.: Klimatizacija. M. Prevod DIN 4701 sa komentarima. Bogner. 2007. 2002. Beograd 2006. 2007.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. ETA.yu. 2002. II izdanje.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema.18. Šamšalović. Bogner. ETA. M. i dr. treće. Vrnjačka Banja-SMEITS. Beograd 2005. Beograd. Beograd 2004.2. Ivanović. Email:smeits@eunet. : Zavarivanje. R. Bogner. Beograd. M. ETA. konstruisanje i proračuni. 2003. M. Isailović. E-mail:info@eta-beograd. 29. 14. Bogner. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Živković. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. 1985.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. Beograd. Beograd. 24. Bogner. 2006. Livo. Beograd. Interklimagrafika. Beograd. Bogner. M. 2002 Isailović.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. 2006 Šamšalović D. : Termotehničar. 25. M. 2004. Topić R. SMEITS.. M. Milana Rakića 4 (www.10.Kneza Miloša br. SMEITS. tel. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. Beograd. Beograd 2006. L. Todorović. M. Bogner. Bogner.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. M.. hlađenju i klimatizaciji.M. faks 011/3231 372. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. P. M. Stanojević.. dopunjeno i prošireno izdanje. M.M.yu.

Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta.221 i SRPS C. vetrovito područje). Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S.Međuspratna visina je 3 m. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. prizemlja. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. a stanovi su u ostalom delu objekta.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru.B5.B5. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. INVESTITOR . Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. četiri sprata i potkrovlja. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke.225. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta.

a u zavisnosti od namene prostorije. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S.6.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. Pri određivanju vrste rashladnog medija. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. -sala za sastanke za 50 ljudi. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. kuhinja.21 S. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. Agregat postaviti na postolje van objekta. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. nalaze se hol.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. fmax = 30%. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. višenamenska sala. Za kontrolu rada. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. INVESTITOR . Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. 0 zima: t= .Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. fmax = 60%. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. restoran. disko klub i sobe za spavanje. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. -restoran za 100 ljudi. na 680 m nadmorske visine. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. U objektu. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. ukupne površine 2960 m . Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. -disko-klub. pridržavati se važećih propisa i preporuka. f=32%. kapaciteta 150 kW. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. sala za sastanke. 0 višenamenska sala za 160 ljudi.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom.

sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″.04%. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici.85%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9.62%. zaštite od požara i zaštite životne sredine.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. N= 3.40%. sledećeg elementranog sastava: S=44.60%.99%.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. O=8. N=0. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. A=23. W=13. odnosno odvoženje. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. sortiran na 15 do 30 mm. posebno sa stanovišta zaštite na radu. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača).5%. INVESTITOR . S=5.

– Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .000 br.000 3. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. godini i 35.000 15.000 5. 12.3 br.2 Traktor tipa A .000 komada godišnje u 2008. izuzev montaže.000 komada godišnje u 2012. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. kom za 2012. komada za 2008. .5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. po priloženom spisku.000 10. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. god. god. 15.1 Traktor tipa A . U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.

susednim objektima. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. moraju se definisati potrebe za tim materijama. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. INVESTITOR . a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. ali se mora proveriti njihov kapacitet. tj. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. nadzemnim i podzemnim instalacijama. orijentacijom i ružom vetrova.000 traktora godišnje. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima.

NOVEMBAR 2007 . LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.inž Beograd.maš.PRILOG 5 .Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.

PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . D(xD. yB).PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. yA). yC). Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. C(xC. yD). B(xB.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->