Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

3.2.1 11.3.3.7 Zapaljivi gasovi 11.1.2.3.3.opšti propisi 11.2.3 Zaštita životne sredine 11.3.3.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.2.2 Prilog 1.2.2.1.3 11.8 Zapaljive tečnosti 11.propisi za industrijske grane 11.1.2.9 Zaštita od požara 11. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.2. 13.3.2.2.2 11. 14. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.2 Grejanje i ventilacija 11.10 Transportni uređaji 11.14 Standardi 12.2. 16.3. tehničkih normativa.1.2.3.1 11.12 Čelične konstrukcije 11.2. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2. 15. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2 11. Izgled sastavnice na crtežima .SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.3.13 Opšti propisi 11. Detalj situacije objekta Prilog 7.3.1 11.4 11.2.6 Sudovi pod pritiskom 11.1 Izgradanja objekata 11.5 Zaštita na radu.11 Energetika 11.4 Zaštita na radu.2.3.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.3.

termoenegetike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. . . Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. odgovarajućeg smera. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva .rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. urbanistu. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. . Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″.instalacije grejanja i provetravanja. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. procesne i gasne tehnike. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. termoenergetike. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. br. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 .1. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . sa položenim stručnim ispitom. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. procesne i gasne tehnike. .

instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. matična sekcija projektanata 32 35 515.9 poštanski fah 73-35. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. 2. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl.yu www. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. odgovornog urbanistu. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. gorivog i industrijskog otpada. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. energije vetra.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta.- gasova. Kneza Miloša br. telefoni: predsednik 32 48 585. 11000 Beograd. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije.org. biomase.org. instalacije sistema za automatsko upravljanje. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. geotermalnih voda.ingkomora. održavanja postrojenja i mašina. . -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit.). Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. pneumatika i dr. idejne.yu Poslovi konstruisanja mašina. kontrole proizvodnih procesa.89 st. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova.

.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). 5. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr.7a/II. za rad u pedagoškoj struci. održavanja i sl.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. sa opširnijim projektnim zadatkom. kandidat podnosi: 1. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. kontrola tehničke dokumentacije i dr. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. ul. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. građenje. 3. za rad u državnim organima i dr. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. 3.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis).) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme.Kneza Miloša br. razrade tehnoloških postupaka. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme.ni polaganje stručnog ispita. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. nadzor. Beograd. 11000 Beograd. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Pored prijave. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. tehnički pregledi objekata. Prijava se može poslati i poštom. 2. Za ostale poslove poput konstruisanja. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. 4. višu i srednju školsku spremu mašinske struke.

ispiti se prijavljuju do 15 novembra. o gabaritima objekta ili opreme. ispiti se prijavljuju do 1 marta. projekte složenih postrojenja.6.Pismeni deo ispita: .NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. zaštita od požara. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. uoči svakog ispitnog roka.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. uređaja i instalacija. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. 8. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. zaštita životne sredine i sl. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. manje složenih postrojenja. karakteristikama opreme. kapacitetima i sl. 9. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: .posebnog dela.). Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. ispit se polaže polovinom juna. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. 7. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. po pravilu 15 dana pre polaganja. Novembarski rok.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. projekte rekonstrukcija takvih objekata.opšteg dela . kao i troškove polaganja popravnog ispita. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen.2. Prilozi 1. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.

standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. republički organi (Narodna skupština. postupak u slučaju otkaza. Predsednik Republike. odnosno glavnog projekta. sudovi i javna tužilaštva).izradu pismenog stručnog rada. posebna zaštita žena i omladine. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. naknada troškova i druga primanja. opština. naknada zarade. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. odsustvo radi nege deteta. zarada. zaštita materinstva. zabrana diskriminacije. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama.proveru poznavanja zakona. otkaz od strane zaposlenog. tehničkih propisa.. zaštita invalida. mirovanje radnog odnosa). pripravnici). ekonomsko i socijalno uređenje. zaštita zarade i naknade zarade).plaćeno odsustvo. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). naknada zarade i ostala primanja (zarada. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. Vlada Republike Srbije. neplaćeno odsustvo. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. odmor u toku dnevnog rada. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog .OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. višak zaposlenih. radni odnos na određeno vreme. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. odsustvo uz naknadu. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. prava i dužnosti Republike Srbije. radno vreme (puno radno vreme. noćni rad). porodiljsko odsustvo. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. grad Beograd). odbor za pregovore. raspored radnog vremena. nepuno radno vreme. udaljenje zaposlenog sa rada. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. nezakoniti otkaz. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). godišnji odmor. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). zabrana otkaza. skraćeno radno vreme. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. otkaz od strane poslodavca. naknada štete. 2. prekovremeni rad.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. preraspodela radnog vremena. probni rad. ustavnost i zakonitost. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. ugovor o delu. 2.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . minimalna zarada. sudska zaštita. vrste kolektivnih ugovora. donošenje i promena Ustava RS.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. ugovor o radu. normativa. . samozapošljavanje). O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. savet i sindikat zaposlenih. arbitraža. propisa iz oblasti iz 10. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. stupanje na rad. dnevni i nedeljni odmor. uvećana zarada.Radni odnosi: Osnovna prava.

punomoćnik).stranačka sposobnost. 3. rešavanje sporova. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. obustava izvršenja. mesna nadležnost. uviđaj. drugih propisa o radnim odnosima. zajednički predstavnik. izjava stranke. Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . načelo ocene dokaza. izvršenje rešenja (postupak izvršenja.projekat mora da bude urađen samostalno. osnovna načela upravnog postupka . registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). izvršno. odustajanje od zahteva. žalba. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu).stvarna nadležnost. načelo pružanja pomoći stranci. broj 6/2003). izvršenje putem prinude. broj 33/97 i 31/2001). troškovi upravnog postupka. načelo efikasnosti. broj 79/2006). načelo istine. načelo ekonomičnosti postupka. spajanje stvari u jedan postupak. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. pravnog lica ili druge stranke. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. obezbeđenje dokaza). nadležnost u upravnom postupku. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). posebni slučajevi dostavljanja). inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. rok za izdavanje rešenja. pouka o pravnom leku. obaveze i odgovornosti zaposlenih. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. po službenoj dužnosti. primena kolektivnih ugovora. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. rešenje u upravnom postupku. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. odlaganje izvršenja. načelo saslušanja stranke. broj 24/2005. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ.ugovora. konačno i pravosnažno rešenje. datum donošenja. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. načelo samostalnosti u rešavanju. stranka u upravnom postupku. poravnanje). 61/2005). oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. broj rešenja. PISMENI DEO ISPITA 11. dispozitiv.načelo zakonitosti. izmene zahteva. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. 11. veštaci i tumači. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. načelo pravosnažnosti rešenja.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. potpis službenog lica i pečat organa). administrativno izvršenje. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . dejstvo žalbe.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. uverenje kao poseban vid isprave.1. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). rešavaju o pravima. upotreba jezika i pisma u postupku. svedoci. koja su ima poverena zakonom. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. obrazloženje. privremeni zastupnik . obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije .1.

prehrambenoj industriji. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. Napomene: 1. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. cevovodi.2.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C.glavni mašinski projekat. Ako se. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. kanali. postrojenja za preradu nemetala i sl. šeme. (vidi Prilog 1.3.montažni projekat. opreme za transport fluida i sl.A. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane.). grejna tela. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. postrojenja u hemijskoj. transportnih uređaja. farmaceutskoj. prečišćavanje dimnih gasova. izgled i .). termoelektrane. razmenjivači. dizalica. oprema za regulaciju i dr. klimatizacija.glavni mašinsko. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. poljoprivredi. na primer. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. 2. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. 3. ventilatori. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. obim. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. B. ventilacija. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. 8 predmer i predračun. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. metalurgiji i dr. hemijsku pripremu vode. 11 grafičku dokumentaciju.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. 7 sve potrebne proračune. nosivost.). otprašivanje i sl. ili termotehničkih instalacija (grejanje. industrijske energane i sl. dispoziciju opreme u objektu. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. gasnih instalacija. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. Za instalacije grejanja. čvrstoća i sl.

građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. Cevovodi. SRPS M.021/98 .- konstrukciju objekta. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. položaju elektro ormana.012/93 . dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.A0.E4. snazi motora. pogoni za remont vozila. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija.Šeme procesnih postrojenja. ose stubova i sl.063/96 .Uprošćeno prikazivanje cevovoda. mašina i sl. Grafički simboli. opštem i lokalnom osvetljenju i sl.011/93 . Vrste šema.).011 i 012 dati su u literaturi [8] . rasponima i rasporedu ankera itd. SRPS M.Šeme procesnih postrojenja.E7. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. SRPS M. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. gasovodi i sl. SRPS A. 4. sklopova ili mašina. Vrste šema. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. šeme rashladnih postrojenja.) treba da ima sledeća delove: 1.Šeme procesnih postrojenja. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4).E4. naprimer. unutrašnje površine zidova. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža. podacima o fizičkim veličinama vibracija. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.Rashladna postrojenja.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. Uputstva za crtanje.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. Karakteristike objekta (ose objekta.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. spoljne instalacije (toplovodi. Grafički simboli. Tako.Grafički simboli za tehničko crtanje. .E4. 2.E4.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). susedni objekti.024/98 – Šeme procesnih postrojenja. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača.022/98 .E7. broju obrtaja. SRPS M.A0. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x. SRPS A. Na crtežima treba dati potrebne napomene.023/98 . Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. saobraćajnice. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. SRPS M. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. Oznake. trasi kablova ili regala. naslovnu strana sa sadržajem.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).E7.Šeme rashladnih postrojenja.

opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. rezervoari. 12. 7. naslovnu strana sa sadržajem. licencama. treba da ima sledeća delove: 1. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. opis i prikaz tehnoloških operacija. 6. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. 5. plan organizacije gradilišta.) 2. atestima i sl. kotlarnice. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. 17.5. 8. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. 2. . 13. velike dizalice i dr. pribora. 7. 5. 6. Napomene: 1. detaljan projektni zadatak. 3. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. elektroenergetski i elektroinstalaterski. mašinsko montažnog projekta. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. 11. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. grafičku dokumenatacija.. spisak korišćene literature i propisa 19. metalurškimobjektima (toplane. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. 16. izjavu o samostalnoj izradi rada. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. alata i sl. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama.) . atestima i sl. 9. specijalizacijama.građevinski. 3. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. 4. 15. predmer i predračun. proračune potrebne eneregije. 4. 14. zaštite od požara. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. tehničke uslove za izvođenje radova. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. specijalizacijama. mašinski. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. fluida i sl. 9. 8. poljoprivrednim. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. montažni i dr. licencama. termoelektrane. uređaja i instalacija u industrijskim. termin plan izvođenja radova. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama.

2. tehničke uslove za izvođenje radova. 14. 16.1. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. 12. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. 13. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. 11.Kneza Miloša br. vitla i sl. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu.1. grafičku dokumenataciju. Rad se može poslati i poštom. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11. 11. predmer i predračun. transportu i montiranju delova postrojenja. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. grede. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada. normativa. U dogovoru sa ispitivačem. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . koturače. podupirače. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. Beograd.2. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. 15.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Napomene: 1.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi.7a. 3.11. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. spisak korišćene literature i propisa. 11000 Beograd. 11. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti.1. 11.2. ul.

Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. zaštita od elementarnih nepogoda. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije.2. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. 11. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. prijava početka izvođenja radova. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. probni rad.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja.3. zaštitu od korozije.2. zaštita životne sredine itd. uređaja.2. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. poznavanje i primenu standarda. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. standarda. uslovi za lica koja vrše kontrolu. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. sadržaj tehničke kontrole. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. Osim toga. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. stručni nadzor i njegov sadržaj. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. instalacija. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. knjiga inspekcije. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. uređaja. provetravanje skloništa. funkcije. idejnog. TEHNIČKIH I NORMATIVA. 11. • građenje objekta (pripremni radovi. građevinski dnevnik. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. POZNAVANJE ZAKONA. konstrukcija i dr. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. postrojenja i opreme. liftove. uslova za zaštitu životne sredine. zaštita na radu. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. čuvanje tehničke dokumentacije). daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja.

80/2005).121/2003 i 47/2006).31/92).2. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.59/2006). Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. dostavljanja. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. projektanta. br. br. br.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. br. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. br. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. br. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. br. br.114/2004). br. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. overavanja.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS.105/2003). br. arhiviranja. br. potpisivanja. Pravilnik o sadržini. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS.116/2004 i 69/2006).3. normativa.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan.18/92). odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. tehničkih propisa. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS.47/2003 i 34 /2006). odnosno autonomna pokarjina. br. Pravilnik o sadržini. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS.75/2003). izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. 11. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. . br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o načinu.60/2003). br.75/2003). kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima.60/2003). br. br. br. načinu izrade. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. br. br. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima.111/2003). građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.

J5. br. E7.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.520 i JUS U. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br. 103.7/98). g) Standardi SRPS M.J5. br. 19/2006). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. pregleda i ispitivanja oruđa za rad. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ. 102. 100. br.3. br.38/89).29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . br. oruđa za rad. br.3.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine.54/2005).4 ZAŠTITA NA RADU . 204.J5. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. 35/97).3.7/99).135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.60/97). br. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS.J5. 201. br.7/99).E6. opasnih materija.54/92. instalacija i radne sredine. 11. br. 104. 011.2.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. br.5/2002).18/77). Pravilnik o postupku javnog uvida.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. br. br.200. br. 202. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. opasnih materija.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.510). 101/2005). 207 i SCS M. 11. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 203. 105.600). Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. 110. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije. metodama merenja imisije. 101. br. 11.206. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. 107. 30/99.135/2004). 205. 108.69/2005).( Službeni list SRJ. br.530 ).( Službeni list SRJ.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. br. 012 i dr. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.69/87).( Službeni list SRJ.2.2. br.55/83). br. br.30/97.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. br. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 106.

br. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS.39/90).14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. br.76/90). f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. br. br.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. br. 21/94.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.2/83).Službeni list SFRJ. br.25/86). 56/95 i 1 /2003).16/83).13/92). br. br.18/91).3. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ.52/90). br.2.3. 9/86. br.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ. 11.25/87). br. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS.9/86).25/80. br. br. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ.2. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS.51/88).39/88). br.13/92).36/79).53/97) 11. br. 21/92).56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.5 ZAŠTITA NA RADU . br. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. . 19/85).6/92). 6/67. br.

3. 19/77.3.2. br. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 29/97).Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 45/85. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. 93/2005). 10/90. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja.22/98). br.24/71. 26/85). 6/88).22/98). d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . 20/92. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 11. građenje.22/98). 14/77. br.5/99). pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. br. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ.5/83. br. 26/83. br. br. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 93/2005). br. 23/71). br. br. 20/71. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 33/92). br. br. 11. 67/93. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ.2. 26/85). br. br. 26/71). 18/82. 20/92). d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br. c) Pravilnik o uslovima.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 15/83. 84/2004). 53/93. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. br. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. 29/97).

3.2. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. 57/85). 11. br. 65/91). 16/86. br. br.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. 28/89. 14/96). 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83).9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. br. 53/93. 45/85. 44/77. br. br. 22/92. 44/83. 48/94 i 101/05). i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 67/93. 31/89). br. 53/93. br. 19/86. 7/84).2. 60/86). br. br. br. br. 51/2004). 67/93. 37/88. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 27/71). 50/79). d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. br. br. 35/80). 24/87). 23/67) 11. 44/83. br. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. br. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. br.3. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 48/94 i 101/05). 74/90). c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 55/87).31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. 18/89. br. 83/94) . g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. br. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 62/73).

br.B . d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS.E . br. 74/90). c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.A i A.Metalurgija i tehnologija prerade metala . 67/93. br.E7 11. U.Glavne grupe U. 41/93). 41/64). 44/2005). f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. br.P. b) Grana C . 84/2004). c) Grana M .J.Osnovni i opšti standardi .Glavne grupe.A .2. M. 41/64). br.C .E e) Grana Z .2.Glavne grupe A.3. 45/85. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. 61/86). M.19/59).3. br.B . M. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. br.48/94).13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. 11.K. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. br. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.5/83.C i Z. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).Glavne grupe Z. br.Glavna grupa C. br. br. M. br. M. 15/83. br. 44/2005). c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . 44/2005).3.Mašinogradnja i metalska industrija .2.Z d) Grana U -Građevinarstvo .2.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. 53/93. br. 44/2005).11. . e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. broj 27/2007) 11. Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG.

. N.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. odbrana rada i poznavanje propisa).POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. Bogner. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. zaštita od požara. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. SMEITS. Z. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. 13. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. 15.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku.Stajić. Beograd. zaštita životne sredine i sl. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio.12.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. Živković. B. Beograd. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. SMEITS. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. 16. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. Đokić. SMEITS. Mitrović-Žitko. 2003 .Kneza Miloša br. Beograd. M.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad.7a/II.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. zaštita na radu. 14.. ul.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. 2003. A. M. M. S. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.). Beograd.. Mali termotehnički priručnik. Na seminaru. M. 1999.

ETA.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. M.. M.Kneza Miloša br. Vučetić. 14.8.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. dopunjeno i prošireno izdanje.co. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. Šramek.. SMETS. M. SMEITS. 2002. Prevod DIN 4701 sa komentarima. 12. Beograd 2006. P.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. Bogner. Vrnjačka banja. 2005.SMEITS. Vrnjačka Banja-SMEITS. SMEITS. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Bogner.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. preko telefona/faksa 011/2423-974. 25.18. M. Beograd 2006. Beograd.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. 2002 Isailović. 1985. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. Beograd. 7.M. 2005. SMEITS.Stajić : Tehnika hlađenja. M. Beograd 2005.ETA. faks 011/3231 372. konstruisanje i proračuni. Šprenger. Bogner. Isailović. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.: Principi projektovanja gasnih instalacija. ETA. M. 2002.Bogner: Tehnika sušenja. tom 1 i 2. Maneski. 2002. Z. 6. 29. Bogner. Reknagel. M..T.co.M. Beograd. B. 2007. Isailović : Prirodni gas. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. i dr. B. Beograd. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. M.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. M. : Termotehničar. SMEITS.19. Beograd. Bogner. treće.Petrović: Posude pod pritiskom.E. Bogner.2007 Bode. Livo. M. 26. B. Bogner. Beograd. Milana Rakića 4 (www. 2003. M. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. M. Rikalović. 17.7a (2 sprat) soba 29. ETA. SMEITS. Petrović.. 2004.: Priručnik za merenje protoka fluida.yu.eta-beograd..3. ETA. 2002.yu.yu) . Beograd. Beograd.: Propan i butan. Beograd 2004. 23. Bogner.. A. SMEITS. Knjige pod rednim brojem 5. hlađenju i klimatizaciji.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije.. Milenković. Živković.. Email:smeits@eunet. Beograd. ETA.: Dobošasti razmenjivači toplote. Beograd.teorija . 28. SMEITS. M.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. 2007.13. Beograd. Bogner. Beograd. M. ETA. Todorović. M..2. hlađenju i klimatizaciji. Bogner. 2004. 16. M. Beograd. 27. i dr.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. Bogner... M. Zekonja. Interklima. V. . Ivanović. ETA.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. Stanojević.10.. 2007.. R. Bogner. 2007. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo.: Propisi o planiranji i izgradnji. hlađenju i klimatizaciji. E-mail:info@eta-beograd.M. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd 2007.. Beograd. M. Bogner.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. 2004. ETA. Beograd. : Zavarivanje. 2003. tel. Beograd. SITS-SMEITS. M. 15. 2006 Šamšalović D.011/3230 041..Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. S. M. SMEITS.: Klimatizacija.11. Beograd 2005.. Topić R. M. 1993.. Beograd 2005.M.. SMEITS. SMEITS.D. Interklimagrafika. M. II izdanje. 24. Isailović..: O vodama. Beograd 2006. ETA.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. M. 2006. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Šamšalović.. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. ETA. M. Todorović. M. Beograd. Bogner. Ugljendioksid. M. Isailović. Bogner. Stanojević.4. L. 2000.

Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta.B5. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. četiri sprata i potkrovlja. a stanovi su u ostalom delu objekta. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta.Međuspratna visina je 3 m. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. prizemlja. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″.B5.221 i SRPS C.225. INVESTITOR . Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. vetrovito područje). Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad.

Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. -disko-klub. na 680 m nadmorske visine. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. kapaciteta 150 kW. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne.6. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. Za kontrolu rada. f=32%. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. -restoran za 100 ljudi. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. INVESTITOR . voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. U objektu. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. sala za sastanke. a u zavisnosti od namene prostorije. višenamenska sala.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. 0 zima: t= . pridržavati se važećih propisa i preporuka. Pri određivanju vrste rashladnog medija. restoran. ukupne površine 2960 m . Agregat postaviti na postolje van objekta. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. fmax = 60%. U restoranu predvideti 100% svež vazduh.21 S. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. nalaze se hol. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. -sala za sastanke za 50 ljudi. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. kuhinja. fmax = 30%. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. disko klub i sobe za spavanje. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S.

sledećeg elementranog sastava: S=44.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. odnosno odvoženje. zaštite od požara i zaštite životne sredine. O=8. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici.40%. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). A=23.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9.62%. sortiran na 15 do 30 mm. posebno sa stanovišta zaštite na radu.99%.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. N=0. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode.60%. W=13. INVESTITOR .04%.5%. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. N= 3.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.85%. S=5.

kom za 2012.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji.1 Traktor tipa A . komada za 2008.000 15.000 komada godišnje u 2012.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. po priloženom spisku.000 komada godišnje u 2008. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. godini i 35. . 12. 15. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A . – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. izuzev montaže. god. god.000 5.000 3.3 br.000 10. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.2 Traktor tipa A .000 br.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.

Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje.000 traktora godišnje. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. tj. orijentacijom i ružom vetrova. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. ali se mora proveriti njihov kapacitet. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. nadzemnim i podzemnim instalacijama.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. INVESTITOR . moraju se definisati potrebe za tim materijama. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. susednim objektima.

LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.maš.PRILOG 5 .inž Beograd. NOVEMBAR 2007 .

PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . yB). yA). yC). yD).PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. C(xC. D(xD. B(xB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful