OBRAZOVNI PROGRAM

ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČKE UREĐAJE

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČKE UREĐAJE ............ 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................ 3 POSEBNI DIO ................................................................................................ 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................ 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 5 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................. 6 1.2.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE ...................................................................... 6 1.2.2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE ..................................................................... 14 1.2.3. PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI ................................................. 21 1.2.4. PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA ................................................................. 26 1.2.5. ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI ............................................................ 36 1.2.6. ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI .............................................................. 44 1.2.7. ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI ............................................................... 53 1.2.8. PREDUZETNIŠTVO ............................................................................... 66 1.2.9. PRAKTIČNA NASTAVA .......................................................................... 72 1.3. IZBORNA NASTAVA ................................................................................ 91 1.3.1. ENGLESKI (JEZIK STRUKE) ..................................................................... 91 1.3.2. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE .................................................. 103 1.3.3. ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI ............................................................. 108 1.3.4. RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE ..................................... 116 1.3.5. ELEKTROENERGETSKA EFIKASNOST ........................................................ 131 1.3.6. MEHATRONIKA .................................................................................. 140 1.3.7. ORGANIZACIJA RADA I SISTEM KVALITETA ................................................ 151 1.3.8. ALTERNATIVNI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE ........................................... 159 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................ 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .................................... 164 2.1.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE .................................................................. 164 2.1.2. ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI ........................................................... 167 2.1.3. ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI ............................................................. 170 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD ........................................................... 174 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA – STRUČNI RAD ......... 174 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 177 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ......................................................... 178 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA .......... 178 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 178 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 179 8. OBLIK ORGANIZACIJE I IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................. 180 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 180 9. PROFESIONALNA PRAKSA .......................................................................... 181 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI .......................................................................... 182

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČKE UREĐAJE 2. Nastavni plan
Nastavni predmetigrupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Fizika 2. Hemija UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. Osnove elektrotehnike 2. Električne instalacije Primjena računara u 3. elektrotehnici 4. Primijenjena elektronika 5. Električni rashladni uređaji 6. Električni termički uređaji 7. Električne mašine i pogoni 8. Preduzetništvo C Praktična nastava UKUPNO B+C D Izborna nastava 1. Engleski (jezik struke) Ekologija i zaštita životne 2. sredine 3. Elektrotehnički materijali Računarska grafika i internet 4. tehnologije 5. Elektroenergetska efikasnost 6. Mehatronika Organizacija rada i sistem 7. kvaliteta Alternativni izvori električne 8. energije E Slobodne aktivnosti F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. I II III IV sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. 3 3 2 2 2 2 2 2 18 7 4 3 108 108 72 72 72 72 72 2 72 648 252 144 108 2 14 11 3 2 2 2 2 4 11 2 2 2 144 396 72 72 72 2 2 72 72 2 2 2 2 72 72 72 72 2 2 2 2 1 36 10 dana 32 36 1 36 10 dana 32 36 1 36 10 dana 32 36 1 32 33 66 66 66 66 33 4 15 2 2 72 504 396 108 72 72 72 72 144 540 72 72 3 3 3 2 6 17 4 2 108 108 108 72 216 612 144 72 3 3 3 2 6 17 4 2 99 99 99 66 198 561 132 66 10 11 360 396 10 11 330 363 72 3 3 2 2 108 108 72 72 3 3 2 2 108 108 72 72 3 3 2 2 99 99 66 66 Ukupno časova 423 423 282 72 282 72 72 72 72 72 1842 1407 252 108 72 180 279 279 171 66 702 2109 420 282 72 72 144 138 138 138 66 141 30 dana 141

3

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje opštih i osnovnih znanja za razumjevanje zakonitosti pojava u prirodi i društvu. - Upoznavanje sa sastavnim djelovima rashladnih i termičkih uređaja, njihovim karakteristikama i funkcijama. - Osposobljavanje za rukovanje sa alatima, mjernim instrumentima, uređajima i opremom koja se upotrebljava u rashladnim i termičkim uređajima. - Osposobljavanje za pravilnim rukovanjem i održavanjem rashladnih i termičkih uređaja. - Upoznavanje sa korišćenjem prateće dokumentacije i kataloga proizvođača, različitih rashladnih i termičkih uređaja u domaćinstvu ili u privredi. - Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih higijensko – tehničkih mjera, zaštite životne i radne sredine. - Upoznavanje sa potrebom pravilnog deponovanja i reciklaže pokvarenih i istrošenih rashladnih i termičkih uređaja i njihovih komponenti. - Sticanje kompetencije za planiranje, pripremu i kontrolu procesa rada. - Korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti struke. - Praktično upoznavanje sa važnošću organizacije rada i racionalnog korišćenja energije. - Osposobljavanje za savjetodavne usluge i komunikaciju sa korisnicima. - Razvijanje svijesti o potrebi primjene energetske efikasnosti pri proizvodnji i primjeni rashladnih i termičkih uređaja. - Osposobljavanje za rukovanje računarskim sistemom, korišćenje opštih i specijalizovanih softvera za pojedine oblasti nauke i tehnike. 4. Uslovi za upis, odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih - U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanjuobrazovni program elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje, mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. Izuzetno, u Školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. - Lica koja su napunila 18 godina života uključuju se u program za obrazovanje odraslih. - Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta za upis, upis se vrši prema Pravilniku o upisu učenika u stručnu školu. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje traje četiri godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta na kraju tekuće školske godine dobili pozitivne ocjene, obavili profesionalnu praksu i obavili slobodne aktivnosti. - Odrasli napreduju po programu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. 7. Obrazovanje koje se stiče - Završetkom obrazovnog programa elektrotehničar računara, učenik stiče stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – ELEKTROTEHNIČAR ZA RASHLADNE I TERMIČKE UREĐAJE.

4

POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.5. INFORMATIKA 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. FIZIKA 1.1.10. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo.

5

1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1. Naziv predmeta: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 108 36 72 36

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 144 108

180

72

252

Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa osnovnim zakonima elektrotehnike u kolima jednosmjerne i naizmjenične struje. - Upoznavanje zakonitosti elektrostatičkog i elektromagnetnog polja. - Upoznavanje uloge različitih materijala, njihovih fizičkih i hemijskih karakteristika. - Razvijanje sposobnosti rješavanja elementarnih problemskih zadataka. - Prepoznavanje i razumijevanje primjene osnovnih fizičkih zakona kod električnih instrumenata, mašina i uređaja. - Upoznavanje mjera zaštite pri radu u laboratoriji. - Primjenjivanje teorijskog znanja u praktičnom/laboratorijskom radu. - Upoznavanje načina rješavanja problemskih zadataka kroz interdisciplinarni pristup. - Razumijevanje i pravilna upotreba stručne terminologije.

6

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni dio - Električna svojstva materije - Razvija sposobnost - Uočava strukturu - Objašnjava logičkog materije i njenu strukturu materije. razmišljanja. valentnost na primjerima atoma. - Opisuje električna - Razvija svijest o - Razlikuje i svojstva uređenosti u upoređuje materijala. sistemu prirodnih izolatore, nauka i nastoji da provodnike i - Navodi samostalno izvodi poluprovodnike. međunarodni SI analogije. - Upoređuje mjerne sistem jedinica. veličine i navodi primjere. Elektrostatika - Na primjeru uočava - Razvija - Opisuje odgovornost o probno elementarno zaštiti životne naelektrisanje. naelektrisanje. sredine. - Primjenjuje - Definiše vektorske osnovne operacije veličine. sa vektorima. - Na primjerima - Navodi Kulonov određuje silu koja zakon. djeluje između naelektrisanja. - Stvara radne - Crta sile - Objašnjava navike. električnog polja električno polje i za različite veličine koje ga primjere karakterišu. naelektrisanja. - Razlikuje homogeno od nehomogenog - Razvija sposobnost električnog polja. logičkog - Određuje fluks na - Definiše fluks razmišljanja. primjerima. elekričnog polja. - Definiše potencijal - Izračunava potencijal i napon električnog polja i na različitim napon. primjerima naelektrisanih tijela. - Razlikuje vrste - Definiše osnovne kondenzatora i električne proračunava karakteristike kapacitivnost. kondenzatora. - Šematski prikazuje - Navodi načine vezivanje vezivanja kondenzatora u kondenzatora. grupe i

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati modele različitih atoma i analizirati strukturu. - Dati primjere izvedenih jedinica i pretvaranja jedinica.

- Uraditi zadatke sabiranja i oduzimanja vektora. - Praktično pokazati primjere manifestacije elektrostatičkog polja. - Crtati vektore elektrostatičkog polja. - Uraditi računske primjere određivanja potencijala i razlike potencijala naelektrisanih tijela. - Uraditi zadatke: za rednu, paralelnu i mješovitu vezu kondenzatora.

7

učenik proračunava ekvivalentnu kapacitivnost. - Upoređuje - Objašnjava kapacitivnosti ponašanje kondenzatora koji dielektrika u imaju različite elektrostatičkom dielektrike. polju. Jednosmjerna električna struja - Izračunava jačinu i - Objašnjava pojam gustinu električne jednosmjerne struje na struje i definiše primjerima. njene parametre. - Razlikuje realne - Definiše izvore elektromotornu elektromotorne silu. sile. - Definiše električnu - Izračunava električnu otpornost i otpornost i provodnost. provodnost na primjerima i uočava uticaj temperature na njihove vrijednosti. - Radi zadatke za - Definiše Omov prosto električno zakon. kolo s primjenom Omovog zakona. - Izračunava gubitke - Definiše Džulov snage pomoću zakon. Džulovog zakona. - Definiše prvi i drugi - Radi zadatke koristeći prvi i Kirhofov zakon. drugi Kirhofov zakon. - Crta šeme - Navodi načine vezivanja vezivanja otpornika otpornika. i izračunava ekvivalentnu otpornost. - Navodi i objašnjava - Razumije principe metode rješavanja pojednostavljivanja složenih električnih složenih električnih kola. kola i upotrebljava ih prilikom rješavanja zadataka. Elektromagnetizam - Objašnjava - Uočava pojavu magnetno polje, magnetnog polja

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Stiče svijest o važnosti čuvanja energetskih izvora.

Vježba: - Mjerenje otpora, struje, napona i provjera Omovog zakona. Vježba: - Provjera I Kirhofovog zakona. Vježba: - Izračunavati nepoznati otpor pomoću ampermetra i voltmetra. Vježba: - Određivanje pada napona na otporima vezanim na red. Vježba: - Određivanje napona na redno vezanim kondenzatorima. Vježba: - Mjerenje napona, struje i otpora multimetrom. Vježba: - Mjerenje snage UI metodom.

- Razvija sistematičnost u radu.

- Razvija tačnost i sposobnost upoređivanja.

- Razvija sposobnost za saradnju.

- Razvija sposobnost opažanja.

- Demonstrirati linije sila

8

Informativni ciljevi i sadržaji učenik njegove zakonitosti i veličine koje ga karakterišu.

Formativni ciljevi učenik kao posljedicu električne struje i proračunava vrijednosti magnetne indukcije, magnetnog fluksa. Na različitim primjerima određuje silu na provodnik sa strujom, pravilom desnog zavrtnja. Razlikuje vrste magnetnih materijala i grafički prikazuje krivu magnećenja. Na različitim primjerima izračunava magnetne veličine u jednostavnim magnetnim kolima. Na različitim primjerima izračunava veličine koje su karakteristične za vremenski promjenljivo električno i magnetno polje. Na primjeru analizira rad transformatora i njegovu primjenu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija odgovornost u radu.

Preporuke za izvođenje nastave magnetnog polja pomoću magneta i željeznih opiljaka. - Koristeći programe za simulaciju (Tina, Electronics workbench, Mentor oe i dr.), prikazati djelovanje elektrotehničkih veza i zakonitosti.

-

- Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja.

- Opisuje magnetno polje u materijalnoj sredini. - Definiše magnetna kola i veličine koje ga karakterišu. -

- Stiče sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja.

- Definiše veličine koje karakterišu vremenski promjenljivo električno i magnetno polje.

- Objašnjava princip rada transformatora.

9

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Naizmjenična struja - Definiše trigonometrijske funkcije i kompleksne brojeve. - Objašnjava nastanak prostoperiodične elektromotorne sile (generator naizmjenične struje). - Definiše parametre naizmjeničnih veličina.

Formativni ciljevi učenik - Grafički predstavlja kompleksne brojeve u kompleksnoj ravni. - Razumije nastanak indukovane elektromotorne sile i crta talasni oblik naizmjenične struje.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče sposobnost posmatranja, analize i zaključivanja.

Preporuke za izvođenje nastave - Crtati pravougli trougao i izračunavati trigonometrijske funkcije za uglove 30, 60 i 45 stepeni. - Raditi jednostavne zadatke sa kompleksnim brojevima. Vježba: - Mjerenje naizmjeničnog napona pomoću osciloskopa. Vježba: - Koristeći programe za simulaciju prikazati naizmjenične veličine.

- Na različitim primjerima izračunava karakteristike naizmjeničnih struja i napona. - Crta i analizira - Definiše obrtni zavisnost trenutne vektor. vrijednosti naizmjenične veličine od položaja obrtnog vektora. - Objašnjava elemente linearnih - Crta i analizira fazne i vremenske kola naizmjenične dijagrame. struje. Redna veza elemenata u kolu naizmjenične struje - Crta šemu za svaku - Razvija sposobnost - Objašnjava redne za proračunavanje rednu vezu, na načine vezivanja i analiziranje. šemi označava elemenata u kolu električne veličine naizmjenične i radi računske struje. zadatke. - Crta vremenski i vektorski dijagram napona i struja. - Na primjerima - Opisuje pojavu analizira uticaj redne (naponske) frekvencije na rezonanse. redno RLC kolo. - Na primjerima - Definiše snagu i uočava uticaj faktor snage kod faktora snage na redne veze ukupnu snagu u elemenata. kolu i način popravke faktora snage.

- Rješavati računske primjere rednih veza sa realnim podacima. Vježba: - Upoređivanje talasnih oblika napona na elementima redne veze pomoću osciloskopa ili simulacijom na računaru.

10

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Paralelna veza elemenata u naizmjeničnim kolima - Crta šemu za svaku - Razvija sposobnost - Objašnjava paralelnu vezu, na paralelne načine da teorijsko znanje šemi označava vezivanja poveže sa električne veličine. elemenata. praktičnim. - Objašnjava pojavu - Određuje paralelne (strujne) ekvivalentnu rezonanse. admitansu. - Definiše snagu i - Crta vremenski i faktor snage kod vektorski dijagram paralelne veze napona i struja. elemenata. - Analizira trougao struja, admitansi i snaga. - Na primjeru paralelenog rlc kola, analizira uticaj frekvencije. - Uočava uticaj faktora snage na ukupnu snagu u kolu i način popravke faktora snage. Složena naizmjenična kola - Razvija spremnost - Izračunava - Opisuje za timski rad i impedanse i kombinovane veze pozitivnu admitanse u elemenata u orjentaciju prema složenim kolima i naizmjeničnim zanimanju. crta fazorske kolima. dijagrame. - Vrši minimiziranje - Objašnjava ekvivalentnih šema rješavanje složenih koristeći kola različitim tranformaciju iz metodama. trougla u zvijezdu i obrnuto. - Izvodi jednačine za složeno kolo sa više kontura.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Posmatranje rezonantnih pojava na osciloskopu. Vježba: - Provjera I Kihofovog zakona u kolima naizmjenične struje. Vježba: - Određivanje nepoznate otpornosti Vitstonovim mostom. Vježba: - Određivanje nepoznate kapacitivnosti UI metodom.

Vježba: - Određivanje nepoznate induktivnosti UI metodom. Vježba: - Mjerenje snage u kolima naizmjenične struje UI metodom. Vježba: - Mjerenje snage pomoću watmetra. Vježba: - Mjerenje snage u monofaznim kolima pomoću 3 ampermetra. - Izračunavati zadatke i određivati karakteristične veličine na različitim. primjerima

Spregnuta kola - Definiše elemente induktivno spregnutih kalemova. - Objašnjava transformator.

- Na primjerima izračunava karakteristične veličin. - Analizira princip rada i primjenu transformatora i

- Podstiče analitičku sposobnost.

11

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik određuje odnos transformacije. - Uočava primjenu autotransformatora u praksi. - Na primjerima izračunava odgovarajuće elemente oscilatornih kola. - Razumije princip rada trofaznog generatora i motora. - Upoređuje karakteristike trofaznih i jednofaznih sistema. - Uočava razliku između linijskih i faznih napona, kao i linijskih i faznih struja. - Izračunava snage trofaznog sistema: aktivnu, reaktivnu i prividnu, izražene preko linijskih i faznih napona i struja. - Uočava princip rada asinhronog motora i zna njegovu praktičnu primjenu. - Shvata primjenu trofaznih sistema u praksi.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Oscilatorna kola - Definiše redno i paralelno oscilatorno kolo. Trofazni sistemi - Upoznaje se sa osnovnim pojmovima trofaznih sistema. - Objašnjava simetrični i nesimetrični trofazni sistem. - Navodi načine vezivanja u trofaznim sistemima. - Definiše snage i energije trofaznih sistema. - Objašnjava pojavu obrtnog magnetnog polja. - Upoznaje se sa upotrebom trofaznih sistema u praksi.

- Stiče preciznost pri rješavanju primjera iz prakse.

- Stiče sposobnost posmatranja, analize i zaključivanja. - Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.

Vježba: - Mjerenje snage u monofaznim kolima pomoću 3 voltmetra. Vježba: - Mjerenje snage u trofaznom sistemu.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Opačić: Osnove elektrotehnike za I razred trogodišnjeg obrazovanja za elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. - M. Piroćanac: Osnove elektrotehnike I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. - J. Menart: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

12

- Z. Pendić, M. Pendić, J. Menart: Osnove elektrotehnike II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. - N. Nikolić, M. Milošević: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena računarom i A/V sredstvima (grafoskop, projektor s odgovarajućim slajdovima). 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismeni zadaci - po jedan u polugodištu. - Pismene vježbe. - Vježbe - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike; - diplomirani inženjer elektronike; - profesor elektrotehnike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Električna svojstva materije - Jednosmjerna struja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Ekektrotehnički materijali - Struktura materije - Provodnici, poluprovodnici - Računanje električnih Matematika veličina Fizika - Rješavanje složenih kola - Rješavanje računskih primjera iz prakse - Vektori i operacije sa Matematika Elektrotehnički materijali vektorima Praktična nastava - Magnetni materijali - Trigonometrijske funkcije Matematika Fizika - Kompleksni račun Praktična nastava - Fazori - Uticaj struje na čovjeka

- Elektromagnetizam - Naizmjenična struja

-

13

1.2.2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 1. Naziv predmeta: ELEKTRIČNE INSTALACIJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 108

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 108

108

108

3. Opšti ciljevi nastave - Usvajanje temeljnih znanja o električnim instalacijama i ispitivanju električnih instalacija. - Upoznavanje sa materijalima, uređajima i tipovima električnih instalacija kao i načinom i mjestom primjene. - Upoznavanje sa električnim instalacijama specifičnih zahtjeva. - Sticanje znanja iz osnova svjetlosne tehnike. - Upoznavanje sa priključivanjem električnih uređaja u elektroenergetsku instalaciju. - Sticanje sposobnosti čitanja i upotrebe tehničke dokumentacije kao i projekata električnih instalacija. - Sticanje sposobnosti crtanja osnovnih spojnih šema. - Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima. - Upoznavanje sa djelovanjem električne struje na čovjeka i zaštitom od električnog udara. - Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera. - Razvijanje ekološke svijesti o nužnosti štednje svih vrsta energije. - Razvijanje svijesti o potrebi energetske efikasnosti. - Razvijanje radnih navika i rada u grupi.

14

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Uočava povezanost - Razvija sposobnost - Upoznaje značaj i analiziranja i električne energije ulogu električne logičkog sa svim granama energije za razvoj zaključivanja. privrede. društva. - Razlikuje princip - Upoznaje načine - Razvija sposobnost rada dobijanja opažanja i hidroelektrane, električne upoređivanja pri termoelektrane i energije. rješavanju nuklearne problema. elektrane. - Upoznaje se sa zadatkom i vrstama - Prepoznaje vrste električnih električnih instalacija. instalacija. Provodnici i kablovi - Razvija analitičnost - Razlikuje vrste - Nabraja vrste materijala za materijala za i logično izradu provodnika i izradu provodnika i razmišljanje. upoređuje ih. kablova. - Proračunava - Opisuje gole dozvoljeno (neizolovane) opterećenje golih provodnike. provodnika. - Upotrebljava - Objašnjava tablice za izbor konstrukciju - Razvija sposobnost poprečnog presjeka energetski za saradnju i timski golih provodnika. izolovanog rad. - Razlikuje vrste provodnika. izolovanih - Upoznaje se sa provodnika obzirom načinom na konstrukciju i označavanja namjenu. energetski - Razlikuje izolovanih standardne provodnika. presjeke - Definiše dozvoljeno provodnika i načine opterećenje označavanja po izolovanih propisima. provodnika. - Upotrebljava tabele za izbor - Upoznaje se sa energetski konstrukcijom izolovanih instalacionih provodnika. energetskih kablova napona do - Razlikuje načine označavanja 1kv. energetskih - Upoznaje se sa kablova. načinom označavanja energetskih

Preporuke za izvođenje nastave - prikazati slajdove raznih vrsta elektrana.

- Koristiti eksponate najčešće korišćenih vrsta energetski izolovanih provodnika i energetskih kablova i omogućiti učenicima da ih upoređuju. - Podijeliti zadatke manjim grupama učenika i diskutovati različite primjere.

15

učenik - Razlikuje energetski izolovane provodnike i energetske kablove. Instalacione cijevi i pribor za cijevi i kablove - Nabraja vrste - Razlikuje vrste instalacionih cijevi. instalacionih cijevi i odredjuje mjesto primjene pojedinih instalacionih cijevi. - Navodi ulogu i - Uočava ulogu primjenu kablovske kablovske kape. kape. - Navodi ulogu i - Razlikuje vrste vrste kablovskih kablovskih glava. glava. - Navodi ulogu i - Razlikuje vrste vrste kablovskih kablovskih spojnica spojnica i račvi. i račvi. - Opisuje način - Upoređuje načine polaganja polaganja kablova. kablova. - Prepoznaje vrste - Nabraja kablovske obujmice i kablovske kablovskih papučice. obujmica i papučica. Instalacioni osigurači - Na primjerima - Objašnjava pojam uočava ulogu i ulogu instalacionih instalacionih osigurača osigurača - Prepoznaje - Opisuje topljive elemente instalacione instalacionih osigurače topljivih osigurača - Objašnjava princip - Razlikuje topljive rada automatskih od automatskih instalacionih osigurača osigurača - Zna izvršiti izbor osigurača Priključni uređaji - Razlikuje - Objašnjava ulogu nezaštićene i priključnih priključne uređaje uređaja. sa zaštitnim - Opisuje vrste uzemljenjem. nezaštićenih - Određuje izbor priključnih priključnog uređaja uređaja. prema namjeni i - Opisuje vrste

Informativni ciljevi i sadržaji učenik kablova.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim primjerima.

- Koristiti eksponate instalacionih cijevi i pribora i pokazati učenicima razlike između pojedinih instalacionih cijevi.

- Koristiti rasklopljene eksponate da bi učenici lakše shvatili načine primjene kablovskog pribora.

Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara i reciklaži otpadnih i istrošenih djelova.

- Upotrijebiti demonstracioni pano sa prikazanim vezivanjem osigurača.

Razvija svijest o važnosti pridržavanja propisa.

- Upotrijebiti demonstracioni pano sa prikazanim priključnim uređajima.

16

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik priključnih uređaja vrsti instalacije. sa zaštitnim uzemljenjem. Instalacioni prekidači - Upoređuje načine - Nabraja rada pojedinih instalacione vrsta instalacionih prekidače. prekidača (prateći tok struje na šemama instalacionih prekidača). - Razlikuje polužne, - Poznaje vrste valjkaste, ručnih prekidača. grebenaste i paketne prekidače. Električna brojila - Razlikuje vrste - Objašnjava električnih brojila i namjenu i njihove konstrukciju konstrukcije. električnog brojila. - Crta i analizira - Opisuje način šeme za vezivanje vezivanja električnih brojila. električnih brojila na niskonaponsku mrežu. Razvodne table i kućni priključak - Poznaje šemiranje - Opisuje razvodne table. konstrukcione - Uporedjuje elemente tehnologiju instalacionih uvodjenja klasicnih razvodnih tabli. sa EI BUS - Upoznaje se sa instalacijama. principima - Razlikuje spajanje izvođenja EI BUS na krovni nosač, na instalacija. horizontalnu - Objašnjava načine konzolu i pomoću spajanja samonosivog kabla. električnih - Primjenjuje instalacija na tehničke propise za niskonaponsku izvođenje distributivnu mrežu kablovskog kućnog vazdušnim i priključka. kablovskim putem. Elektrotehnički propisi i standardi - Nabraja tehničke - Razlikuje osnovne propise za pojmove i ciljeve izgradnju standardizacije. električnih - Određuje i skicira instalacija. zone polaganja, - Nabraja tehničke zna pravila za

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu.

- Upotrijebiti demonstracioni pano sa raznim instalacionim prekidačima. - Prikazati kataloge poznatih proizvođača.

- Razvija sposobnost - Koristiti eksponate povezivanja brojila. teorijskih znanja sa praktičnim - Prikazati slajdove primjerima. raznih vrsta brojila.

- Poznaje i razumije zahtjeve za zaštitu pri radu sa povećanim naponom. - Razvija sposobnost istraživanja, prikupljanja informacija iz različitih izvora i timskog rada.

- Prikazati slajdove kućnih razvodnih tabli, kućnih priključaka na niskonaponsku mrežu. - Prikazati slajdove sa uvedenim BUS instlacijama. - Podijeliti učenike na manje grupe. Dati im zadatak da prikupe primjere bus instalacija u kućama i ustanovama. - Pokazati učenicima način upotrebe knjige standarda i diskutovati o važnosti pridržavanja

- Razvija osjećaj sigurnosti i pouzdanosti u radu. - Stiče osjećaj odgovornosti za

17

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik propise za vodove, materijal, zaštitu od izgradnju razmake, visine i djelovanja elektroenergetskih zaštite za električne struje. instalacija u polaganje različitih - Razumije industriji. instalacija. neophodnost - Nabraja tehničke - Određuje prostore, preciznije analize propise za pravila, visine i elemenata i izvođenje zaštite za sistema. električnih postavljanje instalacija u instalacija u specijalnim specijalnim prostorijama. prostorijama. Tehničke mjere zaštite u električnim instalacijama - Razvija - Prepoznaje - Upoznaje se sa odgovornost i presudne faktore uticajem električne samosvjesnost u prilikom strujnog struje na čovjeka. radu. udara. - Razlikuje načine - Upoznaje se sa zaštite od zaštitom od električnog udara električnog udara. kao i mjesta primjene. - Poznaje način zaštite od direktnog i indirektnog dodira. Proračun provodnika za električne instalacije - Razvija analitičnost - Proračunava izbor - Definiše uslove za i tačnost u radu. presjeka određivanje provodnika za presjeka monofaznu i provodnika. trofaznu struju na jednostavnom primjeru. - Proračunava otpor - Nabraja vrste rasprostiranja uzemljivača temeljnog uzemljivača na jednostavnom primjeru. Sistemi za rezervno napajanje - Navikava se na - Objašnjava princip - Razumije princip tačnost i rada dizelrada dizelpouzdanost u radu. električnog električnog - Shvata važnost agregata i shvata agregata. upotrebe stečenog njegovu primjenu. - Navodi vrste znanja na - Proračunava akumulatorskih praktičnim kapacitet baterije. izvora električne primjerima. - Zna način rada i energije. upotrebu panik - Objašnjava ulogu svjetiljke. panik svjetiljki.

Preporuke za izvođenje nastave tehničkih standarda i propisa.

- Prikazati slajdove sa mogućim posledicama od strujnog udara i ukazati na važnost poštovanja propisa o zaštiti.

- Podijeliti učenike u grupe i dati im jednostavne projektne zadatke u kojima će izvršiti proračun poprečnog presjeka provodnika za monofaznu ili trofaznu struju.

- Prikazati slajdove dizel agregata. - Po mogućnosti povesti učenike da vide rezervno napajanje dizelagregata. - Prikazati učenicima panik svjetiljku.

18

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Električno osvjetljenje - Objašnjava princip rada sijalice sa metalnim vlaknom i sijalica sa metalnim parama.

Formativni ciljevi učenik Razlikuje načine šematskog vezivanja pojedinih vrsta sijalica.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Navikava se na red i urednost.

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati učenicima šeme različitih svjetiljki.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Justinijanović: Električne instalacije i osvetljenje za drugi razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. - M. Justinijanović: Električne instalacije i osvetljenje za treći razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici-kabinetu koji je opremljen sa eksponatima pojedinih elemenata električnih instalacija. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike; - profesor elektrotehnike - smjer energetike; - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Uvodni dio - Provodnici i kablovi - Instalacione cijevi i pribor za cijevi i kablove - Instalacioni osigurači - Priključni uređaji Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Proizvodnja električne Osnove elektrotehnike Elektroenergetska energije efikasnost Praktična nastava - Vrste provodnika i kablova Osnove elektrotehnike - Koristi tablice za izbor poprečnog presjeka Praktična nastava - Vrste instalacionih cijevi - Primjena pojedinih elemenata kablovskog pribora Osnove elektrotehnike - Vrste osigurača Praktična nastava - Izbor osigurača Praktična nastava - Izbor priključnog uređaja

-

19

Znanja

- Instalacioni prekidači - Električna brojila - Razvodne table i kućni priključak - Elektrotehnički propisi i standardi - Tehničke mjere zaštite u električnim instalacijama - Proračun provodnika za električne instalacije - Sistemi za rezervno napajanje - Električno osvjetljenje

-

Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja prema namjeni i vrsti instalacije Praktična nastava - Crtanje jednopolnih i Osnove elektrotehnike višepolnih šema veze prekidača Osnove elektrotehnike - Vrste električnih brojila Praktična nastava - Priključivanje na nn mrežu - Tehnički propisi i standardi za električne instalacije - Zaštita od električnog udara - Izbor presjeka provodnika za jednofaznu i trofaznu struju - Agregati - Vrste sijalica i načini njihovog priključenja na mrežu - Ušteda električne energije potrošača

- Praktična nastava - Elektroenergetska efikaksnost - Praktična nastava - Osnove elektrotehnike - Praktična nastava - Praktična nastava - Elektroenergetska efikasnost

20

1.2.3. PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI 1. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72

72

72

Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave - Osposobljavanje za rukovanje računarskim sistemom, korišćenje softvera za pojedine oblasti nauke i tehnike. - Obučavanje za korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti informatičkih tehnologija. - Razumijevanje uticaja informatičkih dostignuća na različite oblasti primjene u elektrotehnici. - Sticanje sposobnosti nalaženja informacija iz različitih izvora i njihovo kritičko vrednovanje. - Sticanje kompetencija za planiranje, pripremu i kontrolu procesa rada. - Sticanje radnih navika i tehnološke discipline. - Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci. - Osposobljavanje za savjetodavne usluge i komunikaciju sa korisnicima. - Razvijanje smisla i kompetencija za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost.

21

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u primjenu računara - Poznaje značaj - Obrazlaže značaj primjene računara u primjene računara elektrotehnici i u elektrotehnici. oblasti primjene. - Razlikuje portove - Definiše vrste i računara i vrši ulogu portova priključivanje računara. uređaja. Vektorska i bitmap grafika - Razvija pozitivan - Upoznaje elemente - Poznaje stav prema novim matematičke i karakteristike saznanjima. osnove vektora vektorske grafike. (Dekartov i polarni koordinatni sistem) i primjenjuje ih u programima za grafiku. - Razvija sposobnost - Upoznaje elemente - Razumije osobine zapažanja. bitmap (rasterske) i karakteristike grafike. bitmap grafike. - Upotrebljava (crta) grafičke objekate i razumije njihove osnovne elemente. - Poznaje osnove - Demonstrira rad u (izabranih) (izabranim) grafičkih paketa ili programima za programa i zna da vektorsku i bitmap koristi njihove grafiku. alate. Primjena računara u raznim oblastima nauke i tehnike - Navikava se na - Poznaje i koristi - Upoznaje osnovne racionalno i (izabrane) programe za pažljivo izvođenje matematičke primjenu računara pojedinih programe i njihove u različitim zadataka. elemente (npr. oblastima nauke i Equation editor tehnike paketa MS Office, (matematika, Mathcad, Matheass, hemija, fizika...). Portable Start, i dr.). - Razvija sposobnost - Razumije i na analize o primjerima koristi prednostima i (izabrane) nedostacima programe za upotrebe modernog primjenu u hemiji i računarskog fizici (npr. Periodni sistema. sistem,

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati izgled: serijskog, paralelnog i USB porta, i navesti značenje pojedinih pinova (kontakta). Vježba: - Rad u programima za vektorsku i bitmap grafiku, npr. Windows Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop i sl.: crtanje grafičkih objekata zadatih osobina (položaj, veličina, ispuna, granična linija, gradijent, i td.).

Vježbe: - Kreiranje različitih matematičkih izraza i formula, korišćenje equation editora iz programa ms word. - Rad sa programima iz paketa Portable Start (pstart), za matematiku, fiziku i hemiju. - Kreiranje jednostavnih primjera dizajna

22

učenik dokumenata ili harmonijske prezentacija (npr. oscilacije i sl.). U programima - Razumije osnovne - Opisuje osnovne poput: MS Power primjene računara karakteristike i Point, MS u dizajnu (crtanje upoznaje elemente Publisher, ili Adobe objekata, (izabranih) Desiggner i sl.). dodavanje raznih programa za dizajn efekata i dr.). dokumenata. CAD programi za projektovanje i upravljanje procesima Vježbe: - Pozitivno - Razumije i na - Upoznaje osnove - Crtanje osnovnih procjenjuje primjerima koristi programa za 2D I 3D objekata u važnost saznanja iz osnovne elemente primjenu računara izabranom CAD svog zanimanja. programa za u oblasti (CAD) programu (Solid projektovanje i projektovanja i Works, Pro dizajn, tipa: CAD, dizajna. Engineering, ECAD, CAM, CAE, Autocad ili sl.). CASE, EDA. - Na internetu - Poznaje i na pronaći sva primjerima koristi značenja pojmova: osnove primjene CAD, CAM, ECAD i računara u sl.. - Razvija mašinskom odgovornost za konstruisanju, preuzetu obavezu u Napomena: građevinarstvu i CAD – Computer grupnom radu. arhitekturi. Aided Design - Razumije i na - Upoznaje osnove ECAD – Electronic primjerima koristi procesnog Cad osnove NC, CNC, upravljanja CAM – Computer DNC - upravljanja mašinama (NC, Aided Manufacturing numeričkim CNC, DNC). CAE – Computer mašinama. Aided Engineering CASE – Computer Aided Software Engineering EDA – Electronic Design Automation NC - Numeric Control CNC - Cmos Numeric Control MOS - Metal Oxid Semiconductor DNC - Direct Numeric Control. Programi za simulaciju rada električnih i elektronskih šema Vježba: - Navikava se na - Upoznaje programe - Poznaje interfejs i - U programu TINA racionalno i koristi funkcije za crtanje i crtati i testirati pažljivo izvođenje programa TINA. simulaciju rada ponašanje različitih pojedinih - Crta električne električnih i električnih šema. zadataka. šeme.. I koristi elektronskih šema. alate programa

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

23

učenik TINA. - Demonstrira rad raznih električnih šema u programu TINA. - Koristi dostupni slobodni i/ili komercijalni softver za rad sa elektičnim šemama i štampanim pločama. Program za simulaciju i upravljanje po sistemu simens plc logo - Uviđa vezu između - Poznaje elemente - Upoznaje se sa teorije i prakse. sistema siemens elementima LOGO. sistema za - Pokazuje pozitivnu - Poznaje program upravljanje orijentaciju prema siemens LOGO: siemens PLC LOGO: zanimanju. interfejs, funkcije, program Logo i crtanje šema i uređaj PLC. korišćenje alata, simulaciju rada električnih šema. - Poznaje interfejs uređaja PLC LOGO. - Direktno programira PLC LOGO. - Vrši prenos šeme iz programa LOGO na uređaj PLC. - Demonstrira rad raznih šema u programu i na uređaju PLC LOGO.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče osjećaj o važnosti upotrebe savremenih tehnoloških dostignuća u izradi projektnih zadataka.

Preporuke za izvođenje nastave Napomena: Mogu biti korišćeni i programi poput: Edison, Visio Tehnical, Electronics Work Banch, Protel, Electric Field, OrCad, EMMC, Eagle i sl.

Vježba: - Koristeći program LOGO crtati razne električne šeme. programski simulirati njihov rad, a potom provjeriti njihovu funkcionalnost na uređaju PLC LOGO. Napomena: PLC – programic Logical Control.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. Smiljanić, N. Petković, M. Filipović: Primena računara u elektrotehnici za II razred srednje elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. - M. Stanković, M. Stanković: Primena računara u elektrotehnici za II razred srednje elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1991. - Uputstvo za nastavnike za rad u tina softveru, GTZ Podgorica, 2008. - Semens, Uputstvo za rad na sistemu siemens plc logo, GTZ, Podgorica. 2008. - Semens, Priručnik za siemens plc logo, GTZ Podgorica. 2008. - Georg Omura: Autocad 13 za Windows, Mikro knjiga, Beograd. - J. T. Roberts: Sohograph, Uvod u autocad 2002, Kruševac, 2002. - G. Omura, AutoCad 2007, Mikro knjiga, Beograd. - N. Klem, Uvod u primjenu računara, Građevinska knjiga a.d., Beograd. - Razni izvori na internetu.

24

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se izvodi u kabinetu opremljenim sa: - računarima sa multimedijalnom opremom, - legalnim i slobodnim softverom iz raznih oblasti nauke i tehnike, - tina softverom za crtanje i simulaciju rada električnih i elektronskih šema, - uređajima za upravljanje procesima po sistemu siemens plc logo. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. - Usmeno - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Vježbe – najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektronike ili telekomunikacija - diplomirani inženjer elektrotehnike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Vektorska i bitmap grafika Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Koordinatni sistemi i - Matematika - Informatika osobine vektora - Osnove rada u grafičkim programima - Osnovne zakonitosti - Matematika prirodnih nauka - Fizika - Operativni sistem i softver - Hemija - Princip rada osnovnih - Informatika elektronskih elemenata i - Primijenjena elektronika sklopova - Praktična nastava - Informatika - Osnovni principi procesnog upravljanja - Primijenjena elektronika - Mehatronika - Informatika - Električne šeme i način povezivanja elemenata - Primijenjena elektronika - Praktična nastava - Informatika - Osnove principa programiranja - Primijenjena elektronika - Osnovne elektronske i - Praktična nastava komponente automatike, njihova fun. I princip rada

- Primjena računara u raznim oblastima nauke i tehnike

- Cad programi za projektovanje i upravljanje procesima - Programi za simulaciju rada električnih i elektronskih šema - Programi za simulaciju i upravljanje po sistemu simens plc logo

25

1.2.4. PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA 1. Naziv predmeta: PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 108 36 36 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 108 180

Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave Upoznavanje sa djelovanjem aktivnih elektronskih elemenata. Osposobljavanje za potraživanje podataka u katalozima. Upoznavanje načina vezivanja aktivnih elemenata. Upoznavanje osnovnih izračunavanja pri izboru elemenata i dimenzionisanju jednostavnih veza. - Razlikovanje funkcije posebnih elektronskih elemenata u jednostavnim vezama. - Pravilno upotrebljavanje stručne literature. - Razvijanje radnih navika (sistematičnosti, tačnosti, dosljednosti). - Prepoznavanje tipova veza i njihovo funkcionisanje. - Razvijanje interesa za praktični rad i povezivanje teorije sa praksom. - Sticanje pozitivnog odnosa prema čistoj okolini (deponovanju i reciklaži pokvarenih i istrošenih elektronskih uređaja).
-

26

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Poluprovodnici - Razvija sposobnost - Razlikuje - Objašnjava zapažanja. provodnike, kristalnu strukturu poluprovodnike i i provodnost izolatore na osnovu poluprovodnika. njihove kristalne strukture. - Crta i razumije - Objašnjava kristalnu rešetku kristalnu rešetku Si. poluprovodnika. - Objašnjava - Razvija preciznost i - Razumije proces poluprovodnike P i odgovornost u nastajanja parova N-tipa. radu. elektron-šupljina kao i pojam generacija i rekombinacija. - Navodi vrste - Uočava razliku kretanja između haotičnog, naelektrisanih difuznog i čestica u usmjerenog poluprovodniku. kretanja slobodnih elektrona i - Objašnjava šupljina. kretanje elektrona - Razlikuje i šupljina pod poluprovodnike Puticajem tipa od električnog polja. poluprovodnika Ntipa. Diode - Stiče - Crta PN-spoj i - Objašnjava proces sistematičnost u uočava raspodjelu obrazovanja pnradu. električnog spoja. potencijala. - Uočava smjer unutrašnjeg električnog polja - Razvija preciznost i koje potiče od tačnost u radu. prostornog naelektrisanja. - Razlikuje direktnu i - Objašnjava inverznu direktnu i inverznu polarizaciju PNpolarizaciju PN- Razvija sposobnost spoja. spoja. za saradnju i timski - Crta strujno- Objašnjava rad. naponsku dobijanje strujnokarakteristiku naponske diode i uočava prag karakteristike provođenja u diode.

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati model atoma i diskutovati sa učenicima. - Gledati slajdove na kojima je prikazano kretanje naelektrisanih čestica pod uticajem električnog polja.

Vježba: - Određivanje – snimanje karakteristika diode.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik oblasti direktne polarizacije i probojni napon u oblasti inverzne polarizacije. - Razlikuje vrste dioda (varikap, tunelske, zener…). - Određuje radnu pravu i radnu tačku na karakteristici diode. - Crta i analizira jednostavne šeme ispravljača bez filtra u cilju ispravljanja izlaznog napona. - Razlikuje talasne oblike izlaznih napona kod različitih ispravljača. - Uočava ulogu ispravljačkog filtra i funkciju peglanja naponske talasnosti. - Crta i analizira šeme ispravljača i talasne oblike napona sa filtrom. - Razlikuje talasne oblike napona prije i poslije filtriranja. - Crta Grecov spoj i analizira ga. - Razumije djelovanje jednostavnog stabilizatora napona sa Zener diodom. - Poznaje ulogu tranzistora i uočava razliku između tranzistora NPN i PNP-tipa. - Crta i analizira

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Navodi vrste dioda. - Objašnjava rad diode u električnom kolu. Ispravljači - Zna vrste ispravljača.

- Razvija sposobnost stvaralačkog mišljenja u povezivanju sa srodnim nastavnim sadržajima.

- Objašnjava i razumije jednostrani i dvostrani ispravljač. - Definiše ispravljački filtar. - Objašnjava jednostrani i dvostrani ispravljač sa filtrom.

Vježba: - Jednostrani i dvostrani ispravljač. - Povezati elemente za ostvarenje jednostranog i dvostranog ispravljača, sa i bez filterskog kondenzatora. - Uočiti razliku među ispravljenim naponima sa i bez kondenzatora pomoću dvokanalnog osciloskopa. Vježba: - Stabilizator napona sa zenerovom diodom. - Vezati šemu stabilizatora sa zenero-vom diodom i otpornicima za opterećenje. Mjeriti izlazni napon i struju.

- Objašnjava Grecov ispravljač. - Objašnjava primjenu Zenerove diode na modelu jednostavnog stabilizatora napona. Bipolarni tranzistori - Upoznaje se sa unutrašnjom strukturom tranzistora. - Objašnjava princip

- Razvija sposobnost logičkog razmišljanja i povezivanja prethodno stečenog gradiva u

Vježba: - Snimanje ulaznoizlaznih karakteristika bipolarnog tranzistora.

28

Informativni ciljevi i sadržaji učenik rada tranzistora na modelu sa zajedničkim emitorom, bazom i kolektorom. - Definiše osnovne komponente struja u tranzistoru i koeficijent strujnog pojačanja. - Navodi načine vezivanja tranzistora u električnim kolima.

Formativni ciljevi učenik ulazne i izlazne karakteristike tranzistora. - Na primjerima proračunava struju i koeficijent strujnog pojačanja.

Socijalizacijski ciljevi učenik cjelinu.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Snimanje prenosnih karakteristika tranzistora.

- Crta i analizira šeme spoja sa zajedničkim: emitorom, bazom, kolektorom. Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima - Definiše osobine - Određuje - Razvija analitičko pojačavača. pojačanje snage, mišljenje. ulaznu i izlaznu otpornost na modelu - Objašnjava pojačavača. dobijanje radne - Određuje položaj - Razvija tačnost i prave i radne radne prave i radne preciznost. tačke. tačke na izlaznim karakteristikama tranzistora. - Objašnjava - Analizira pojačavač stabilizaciju radne sa stabilisanom tačke. radnom tačkom. - Radi jednostavne zadatke vezane za proračun osnovnog pojačavača. - Objašnjava - Crta i analizira Darlingtonov spoj. Darlingtonov spoj i određuje njegove parametre. - Definiše tranzistor - Razumije princip kao prekidač. rada tranzistora kao prekidača. Tranzistori sa efektom polja - fet-ovi (field efffect transistor) - Razvija analitičnost - Razlikuje - Upoznaje se sa i logično unipolarne i unutrašnjom zaključivanje. bipolarne strukturom tranzistore. tranzistora sa - Razvija - Crta i analizira efektom polja odgovornost u strukturu FET-a i (FET-a). ispunajvanju radnih razumije funkciju obaveza. elektroda. - Objašnjava statičku - Crta i analizira karakteristiku

Vježba: - Pojačavač sa zajedničkim emitorom. - Povezati elemente prema zadatoj šemi. Dovesti napone sa ulaza i izlaza pojačavača na dvokanalni osciloskop. - Raditi sa ulaznim naponom od 1khz/10 mv. Vježba: - Tranzistor kao prekidač. - Povezati elemente prema zadatoj šemi. - Mjeriti izlazni napon na osnovu promjene ulaznog napona. Vježba: - Statičke karakteristike FETa. - Povezati šemu za snimanje karakteristika FET-a. - Mjeriti odgovarajući napon

29

Informativni ciljevi i sadržaji učenik FET-a. - Upoznaje se sa pojmom i funkcijom ostalih vrsta unipolarnih tranzistora (MOSFET i CMOS). - Objašnjava jednosmjerni režim rada pojačavača sa FET-ovima. - Definiše radnu pravu i radnu tačku. - Objašnjava pojačavač sa automatskim prednaponom. - Definiše naponsko i strujno pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost. - Opisuje MOSFET (metal–oxide– semiconductor field-effect transistor) kao pojačavački element. Oscilatori - Definiše pozitivnu povratnu spregu i uslov oscilovanja. - Objašnjava princip rada oscilatora. - Objašnjava princip rada multivibratora.

Formativni ciljevi učenik statičke karakteristike FET-a. - Analizira MOSFETove i razumije funkciju priključnih krajeva. - Crta i analizira osnovni pojačavač sa FET-om. - Određuje jednačinu radne prave i crta je u polju izlaznih karakteristika. - Crta i analizira pojačavač sa automatskim prednaponom. - Analitički izvodi pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost. - Analizira pojačavač sa MOSFET-om sa indukovanim kanalom. - Zna uslov i princip oscilovanja. - Crta i analizira jednostavne RC i LC oscilatore i analizira njihov rad. - Crta i analizira majsnerov oscilator sa bipolarnim tranzistorima. - Uočava potrebu stabilnosti frekvencije oscilovanja oscilatora. - Analizira astabilni i bistabilni multivibrator.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave i struju. Vježba: - Pojačavač sa FETom. - Povezati elemente prema šemi. Mjeriti ulazni i izlazni napon sa i bez priključenog potrošača. - Računati naponsko pojačanje i izlazne otpornosti. - Crtati radnu pravu na prenosnim karakteristikama i odrediti radnu tačku kod različitih primjeraka iste vrste FET-a.

- Razvija analitičnost i logično mišljenje.

- Podstiče usvajanje novih znanja.

Vježba - RC oscilatori. - Formirati RC oscilator prema šemi. - Mjeriti učestanosti oscilovanja pomoću perioda dobijenog napona. Vježba: - Formirati majsnerov oscilator sa FET-om i napajanjem. - Posmatrati na osciloskopu dobijeni napon bez i sa stabilizacijom amplitude.

30

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Integrisana i aritmetička kola - Razlikuje osnovne - Definiše osnove logičke operacije. bulove algebre i - Crta i analizira analizira logičke logičku mrežu za sisteme pomoću realizaciju logičkih logičkoh kola. funkcija. - Na primjerima - Objašnjava razlikuje binarne aritmetička kola. komplementore, komparaciju brojeva i sabiranje. - Upoređuje i - Definiše razlikuje RS, T, JK I memorijska kola. D flip-flopove. Elemeti energetske elektronike Diode i tranzistori - Upoređuje diodu - Upoznaje se sa malih snaga i diodu osnovnim većih snaga. specifičnostima energetskih dioda. - Razumije - Navodi osnovne konstrukciju kataloške kućišta energetskih parametre dioda. energetskih dioda. - Crta i analizira strujno naponsku karakteristiku energetske diode. - Određuje snagu - Upoznaje se sa termičkih gubitaka osnovnim snažnog specifičnostima tranzistora. energetskih bipolarnih tranzistora. - Grafički - Upoznaje se sa interpretira načinima vrijeme uključenja korišćenja odnosno isključenja energetskih kod energetskih tranzistora – tranzistora. prekidački režim rada. - Objašnjava rad - Objašnjava prekidačkog kola energetski MOSFET energetskog tranzistor. MOSFET tranzistora i zna ulogu gejta. - Crta i analizira strujno naponske karakteristike

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Snimanje karakteristika integrisanih TTL kola. - Mijenjati ulazni i izlazni napon, crtati zavisnost izlaznog napona od ulaznog.

- Razvija tačnost i preciznost.

- Navikava se na proračunavanje i analiziranje.

Vježba: - Snimanje karakteristike U-I kod energetskih dioda. - Povezati šemu. Mjeriti napon i struju. - Ispitati diode preko ispitivača.

31

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Objašnjava četvoroslojnu diodu (PNPN dioda).

Formativni ciljevi učenik MOSFET tranzistora. - Crta i analizira strujno – naponsku karakteristiku četvoroslojne diode. - Zna primjenu četvoroslojne diode. - Razumije pojavu probojnih napona kod četvoroslojne diode.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Objašnjava direktno i inverzno polarisanu četvoroslojnu diodu. Tiristori, diaci i triaci - Razlikuje vrste - Navodi vrste tiristora. tiristora. - Crta i analizira - Objašnjava triodni ekvivalentnu šemu tiristor. triodnog tiristora. - Crta i analizira kolo - Objašnjava za snimanje karakteristike karakteristika tiristora. tiristora. - Crta i analizira - Objašnjava diak i strukturu, oznaku i triak. karakteristiku diaka i triaka. - Crta i analizira impulsno pobuđivanje tiristora i triaka. - Crta talasne oblike naizmjeničnog napona i struja ig i It. - Analizira - Objašnjava fazno jednostavno kolo regulisanje pomoću za faznu regulaciju diaka i triaka. struje pomocu diaka i triaka. - Crta i upoređuje talasne oblike napona gradske mreže, napona na kondenzatoru, struje gejta i struje kroz potrošač. - Razlikuje - Objašnjava načine uspostavljanje uključivanja struje u periodu tiristora i trijaka.

- Povezuje već stečeno znanje sa novim pojmovima.

Vježba: - Snimanje strujno naponske karakteristike tiristora. - Povezati šeme. - Mjeriti vrijednosti struje i napona. - Nacrtati grafike. Vježba: - Upravljanje radom tiristora. - Upravljanje jednosmjernim naponom. - Upravljanje naizmjeničnim naponom. Vježba: - Analizirati kolo za faznu regulaciju pomoću diaka i triaka i dva RCkola. Vježba: - Pomoćno svjetlo (panik svjetiljka). - Spojiti šemu prema maketi i simulirati nestanak električne energije.

- Navikava se na analiziranje različitih tehnika.

- Razvija preciznost pri radu.

32

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik uključivanja tiristora u slučajevima aktivnog i induktivnog opterećenja. - Razlikuje uključivanje preko anode od uključivanja preko gejta. - Razumije rad opšteg kola za uključenje i isključenje GTO tiristora. - Poznaje način isključivanja tiristora pomoću redno i paralelno vezanog prekidača.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Ručna regulacija jačine osvjetljenja - Spojiti šemu prema maketi i regulacijom otpora mijenjati jačinu osvjetljaja sijalice Vježba: - Statički jednofazni prekidač. - Spojiti šemu prema maketi.

- Objašnjava vrijeme uključivanja tiristora. - Opisuje tiristore sa isključivanjem na gejtu (GTO tiristori). - Opisuje načine isključivanja tiristora i trijaka.

Energetski pretvarači - Analizira izlazne - Upoznaje se sa oblike napona osnovnim šemama ispravljača sa usmjeravanja. diodom i sa tiristorom. - Razmatra rad - Opisuje Grecov grecovog spoja pri spoj sa tiristorima. aktivnom i induktivnom opterećenju. - Razmatra rad - Opisuje trofazni ispravljača pri ispravljač sa aktivnom i srednjom tačkom. induktivnom - Objašnjava princip opterećenju. rada invertora. - Objašnjava invertor - Analizira jednofazni vođen mrežom. dvoperiodični invertor vođen mrežom. - Razlikuje strujni, - Nabraja vrste naponski i nezavisnih rezonantni invertora. invertor. - Analizira rad - Objašnjava naizmjeničnog naizmjenični pretvarača sa pretvarač sa mehaničkim i sa skokovitom elektronskim promjenom

- Razvija sposobnost uočavanja, analiziranja i proračunavanja.

Vježba: - Nezavisni invertor napona (DC/AC). - Realizacija invertora. Snimanje izlaznog napona pomoću osciloskopa. Vježba: - Korektor napona mrežnih potrošača. - Snimanje dobijenih napona putem osciloskopa. Vježba: - Zaštita tiristorskih elemenata RLC kolima.

33

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik preklopnikom. amplitude. - Analizira osnovne - Objašnjava šeme naizmjenični naizmjeničnih pretvarač sa pretvarača. faznom regulacijom. Primjeri primjene energetske elektronike - Analizira uprošćenu - Objašnjava šemu upravljanja uprošćene šeme motorima upravljanja jednosmjerne motorima struje. jednosmjerne struje. - Analizira impulsnu - Objašnjava regulaciju brzine impulsnu regulaciju motora brzine motora jednosmjerne jednosmjerne struje. struje. - Analizira - Objašnjava automatsku automatsku regulaciju jačine regulaciju jačine osvjetljena. osvjetljenja. - Objašnjava princip - Analizira princip rada panik rada panik svjetiljke. svjetiljke. - Objašnjava statički - Analizira statički jednofazni jednofazni prekidač. prekidač.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija sposobnost povezivanja ranije stečenog teorijskog znanja sa praktičnim primjenama.

Vježba: - Upravljanje kolektorskim elektromotorima. - Regulisanje broja obrtaja. Vježba: - Realizacija automatskog punjača akumulatorskih elemenata u tiristorskoj tehnici. Vježba: - Realizacija regulatora jačine osvjetljenja u tiristorskoj tehnici. Vježba: - Realizacija muzičko – svjetlosnih efekata sa triacima.

- Razvija odgovornost pri praktičnom radu.

- Razvija pozitivan osjećaj prema zanimanju.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Opačić: Elektronika I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. - R. Opačić: Elektronika za II razred elektrotehničke škole – smjer energetike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - N. Babić: Elektronika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - S. Stanković, R. Laković: Elektronika, ETF, Podgorica, 1999. - Mr B. Đurić:Tiristori, Tehnička knjiga, Beograd, 1984. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena sa: - A/V sredstvima: grafoskopom, dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima i dr. - Mjernim instrumentima (digitalni ampermetri, voltmetri), ispitnim stolovima, maketama raznih elektronskih uredjaja, osciloskopom, računarom sa odgovarajućim softverom itd. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi.

34

- Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Vježbe (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer: elektronika ili telekomunikacije; - diplomirani inženjer elektronike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Diode, bipolarni tranzistori, fet, mosfet - Pojačavači Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Osnovna strujna kola Osnove elektrotehnike - Omov i kirhohovi zakoni Praktična nastava Primjena računara u elektrotehnici - Pojačavači Praktična nastava Primjena računara u elektrotehnici Praktična nastava - Stabilnost frekvencije oscilovanja oscilatora - Astabilni i bistabilni multivibrator Praktična nastava - Jednofazni dvoperiodični invertor vođen mrežom - Strujni, naponski i rezonantni invertor - Naizmjenični pretvarač sa mehaničkim i sa elektronskim preklopnikom

- Oscilatori

- Energetska elektronika

-

35

1.2.5. ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI 1. Naziv predmeta: ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 108 99 279

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 108 99 279

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje vrsta i uloga rashladnih aparata i uređaja. - Upoznavanje komponenti za automatsko upravljanje rashladnih uređaja. - Osposobljavanje za pravilno rukovanje i održavanje rashladnih uređaja. - Osposobljavanje za čitanje električnih šema različitih rashladnih uređaja. - Upoznavanje sa korišćenjem prateće dokumentacije i kataloga proizvođača, različitih rashladnih uređaja u domaćinstvu ili u privredi. - Razvijanje svijesti o potrebi primjene energetske efikasnosti pri proizvodnji i primjeni rashladnih uređaja. - Razvijanje svijesti o nužnosti štednje svih vrsta energije. - Upoznavanje sa načinom korišćenja informatičkih znanja u oblasti struke. - Razvijanje ekološke svijesti o potrebi očuvanja životne sredine. - Upoznavanje sa potrebom pravilnog deponovanja i reciklaži pokvarenih i istrošenih rashladnih uređaja i njihovih komponenti.

36

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u tehniku hlađenja - Razvija tehničku - Utvrđuje znanja iz - Definiše fizičke kulturu. fizike, za buduću veličine: primjenu u teoriji temperaturu, - Uviđa vezu između hlađenja i na pritisak, količinu teorije i prakse. konkretnim toplote, toplotni primjerima kapacitet i njihovo izračunava mjerenje. karakteristične veličine. Razmjena toplote i mehanički rad - Navikava se na - Razlikuje različite - Definiše različite sistematičan načine razmjene načine razmjene pristup pri analizi toplote. toplote: različitih provođenjem, problema. prenošenjem i zračenjem. - Obrazlaže Carnoov - Upoređuje osobine različitih načina kružni proces. razmjena toplote. - Definiše prvi i drugi zakon termodinamike. Radne materije u tehnici hlađenja - Razvija logičko - Razumije - Objašnjava mišljenje. kriterijume za rashladne fluide, izbor i osobine njihove osobine i rashladnih fluida. primjenu. - Razvija pozitivan - Poznaje stav prema karakteristike - Definiše zdravlju. različitih kriterijume za rashladnih fluida. izbor rashladnih - Poznaje načine fluida. deponovanja. Principi hlađenja - Razvija sposobnost - Obrazlaže različite - Uočava osnovne analiziranja i odlike različitih principe hlađenja zaključivanja. principa hlađenja. promjenom agregatnog stanja, - Uočava gdje bi se koji princip isparavanjem, hlađenja mogao širenjem i primjeniti. prigušivanjem. Osnovni elementi rashladnih sistema - Zna principe rada - Upoznaje se sa - Stiče osjećaj za elemenata osnovnim uočavanje principa rashladnih sistema, elementima rada i ulogu kompresora, rashladnih sistema: određenog kondenzatora, kompresorima, elementa u isparivača, kondenzatorima, sistemu. ventila, isparivačima,

Preporuke za izvođenje nastave

- Posebnu pažnju posvetiti zavisnosti agregatnog stanja od temperature i pritiska, PTdijagram.

- Na slajdu pripremiti tablice rashladnih fluida.

- Pojedine elemente prikazati preko slajdova, kroz slike spoljnjih izgleda i presjeka.

37

Informativni ciljevi i sadržaji učenik ventilima i nekim dopunskim elementima.

Formativni ciljevi učenik i dopunskih elemenata rashladnih instalacija. - Razumije ulogu elemenata u rashladnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost analiziranja i zaključivanja.

Preporuke za izvođenje nastave

- Upoznaje se sa različitim vrstama osnovnih elemenata rashladnih sistema,razumije principe rada i uloge pojedinih njihovih djelova. Termička izolacija i energetska efikasnost - Razlikuje - Upoznaje različite materijale i zna izolacione njihovu primjenu. materijale i njihovu primjenu u - Uočava kako uređajima. izolacija utiče na - Upoznaje se sa energetsku pojmom efikasnost. energetske efikasnosti uređaja i ulogom izolacije. Vrste uređaja za hlađenje –funkcionalne šeme - Ovladava osnovnim - Objašnjava principom rada principe rada pojedinih rashladnih uređaja: rashladnih uređaja. apsorpcionog hladnjaka, kompresorskog hladnjaka, kompresorskog zamrzivaca.

Razvija pravilan odnos prema potrebi primjene principa energetske efikasnosti. Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.

- Energetsku efikasnost objasniti preko kvaliteta izolacije i gubitaka ali i preko drugih činilaca koji utiču na energetsku efikasnost.

Razvija logičko mišljenje. Razvija interesovanje prema struci.

- Omogućiti učenicima korišćenje funkcionalnih šema putem slajdova ili panoa.

38

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elementi u uređajima za hlađenje - Razumije principe - Objašnjava ulogu rada: kompresora, elemenata za hlađenje: kondenzatora kompresora, i isparivača. kondenzatora i isparivača. - Opisuje pomoćne - Razlikuje pomoćne elemente: elemente i skupljače tečnosti, upoređuje ih na odvajače ulja, osnovu njihove sušače fluida, filter i primjene u praksi. cijevni razvod. Pretvarači u uređajima za hlađenje - Razumije principe - Objašnjava pretvaranja fizičkih pretvarače veličina u električne temperature, pritiska signale. i vlažnosti. - Shvata primjenu - Definiše ulogu i pretvarača u primjenu pretvarača. regulaciji procesa. Zaustavna, kontrolna i regulaciona aparatura - Razlikuje i - Opisuje upoređuje različite elektromagnetne vrste uređaja. ventile. - Shvata prednosti - Opisuje nivokaze elektromagnetnih tečnosti. ventila u automatizaciji. - Razlikuje i na - Objašnjava pokazne primjerima manometre i upoređuje presostate. manometre, - Objašnjava pokazne presostate, termometre i termometre i termostate. termostate. Kućni frižideri i zamrzivači - Razlikuje šeme - Objašnjava šeme djelovanja i kompresionog električne šeme hladnjaka i kompresionog zamrzivača. hladnjaka i kućnog - Poznaje mjere zamrzivača. zaštite na radu prilikom montaže i korišćenja. Rashladni sistemi u privredi - Definiše rashladne - Razlikuje i vitrine, ormane, upoređuje različite pultove, ledomate. rashladne uređaje. - Objašnjava rashladne - Na različitim

Socijalizacijski ciljevi učenik - Izražava potrebe i interesovanja. - Razvija moć zapažanja.

Preporuke za izvođenje nastave - Pripremiti panoe i slajdove elemenata uređaja za hlađenje.

- Razumije odnos tehnike i prirode. - Razvija logičko zaključivanje.

- Razvija pravilan stav prema novim saznanjima. - Razvija moć zapažanja.

- Pripremiti uzorke elektromagnetnih ventila, manometara, termometara, presostata i termostata.

- Uviđa vezu između teorije i prakse. - Razvija pravilan odnos prema zanimanju.

- Pripremiti šeme na panoima ili slajdovima kompresionih hladnjaka i zamrzivača.

- Razvija svijest o - Planirati obilazak značaju pravilnog preduzeća koje čuvanja hrane. koristi razne rashladne uređaje,

39

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik primjerima komore i dr. Na formuliše brodovima. očekivanja u - Opisuje vagonske zavisnosti od vrste odn. kamionske rashladnog sistema. hladnjake. - Opisuje tunelske uređaje za zamrzavanje. Rashladni klima uređaji - Analizira električnu - Razvija svijest o - Objašnjava princip potrebi očuvanja rada rashladnog šemu kućnog klima životne sredine. klima uređaja. uređaja. - Opisuje centralne - Razlikuje i klima uređaje u upoređuje različite većim poslovnim rashladne uređaje. zgradama. - Opisuje klima - Na različitim uređaje na primjerima brodovima. formuliše očekivanja u zavisnosti od vrste rashladnog sistema. Primjeri rashladnih uređaja sa električnim šemama - Razlikuje rashladne - Razvija pozitivan - Definiše kompresor stav prema uređaje, njihov sa više hladnjaka. novim princip rada i - Objašnjava pult za saznanjima. praktičnu primjenu. hlađenje. - Razvija - Pokazuje principe - Objašnjava analitičnost i rada i osobine agregatirane uređaje logičko pojedinih uređaja. za hlađenje vazduha. razmišljanje. - Objašnjava agregatirane uređaje za hlađenje tečnosti. - Definiše toplotne pumpe.

Preporuke za izvođenje nastave kao što su hladnjače, hoteli i slično.

- Pripremiti principijelne i električne šeme klima uređaja na slajdovima ili panoima.

- Pripremiti slajdove spoljnjeg izgleda, principijelnih i električnih šema.

40

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Elementi sistema SAR i SAU rashladnih uređaja - Objašnjava strukturu - Razumije strukturu - Razvija svijest o SAU (sistema SAU i SAR i crta blok važnosti novih automatskog šemu. saznanja iz svoje upravljanja). struke. - Objašnjava strukturu - Razlikuje elemente SAR (sistema i zna njihovu ulogu. automatske regulacije). - Opisuje regulatore i izvršne organe SAU. Automatska kontrola i održavanje rashladnih uređaja - Razumije odnos - Shvata princip - Obrazlaže osnovne tehnike i prirode. automatske principe automatske kontrole. kontrole. - Upoređuje različite - Razvija pozitivan - Nabraja davače stav prema novim senzore. (senzore) saznanjima. temperature, pritiska i vlažnosti. Automatska regulacija kod rashladnih uređaja - Definiše osnovne elemente automatike. - Na primjerima uočava različite elemente automatike i shvata značaj njihove primjene u praksi. - Shvata pojam i ulogu automatske regulacije. - Uviđa vezu između teorije i prakse. - Razvija analitičnost i logičko mišljenje.

Preporuke za izvođenje nastave - Na slajdovima pripremiti blokšemu jednog opšteg sistema SAU. - Pripremiti više konkretnih primjera sistema SAU i SAR. - Pripremiti različite davače.

- Opisuje automatsku regulaciju temperature u hladnjačama. - Opisuje automatsku regulaciju u sistemima klimatizacije.

- Na slajdovima pripremiti konkretne primjere sistema automatske regulacije u hladnjačama.

- Analizira konkretne sisteme sa automatskom regulacijom hlađenja. Primjena računara kod SAR i SAU rashladnih uređaja - Razvija - Prepoznaje - Obrazlaže ulogu analaitičnost i povezanost sistema računara u logičko mišljenje. i procesa. regulacionoj petlji i - Shvata prednosti informacionom uvođenja računara sistemu. u sisteme sau. - Analizira funkcije u konkretnim primjerima rashladnih sistema uz pomoć računara. Analiza električnih šema sistema rashladnih uređaja - Analizira šemu - Razlaže i analizira - Razvija pozitivnu

- Na konkretnom primjeru pokazati kako bi računar mogao da se uključi u sistem automatske ragulacije.

- Analizu šema

41

Informativni ciljevi i sadržaji učenik djelovanja većeg kompresorskog agregata. - Analizira šemu za daljinsko mjerenje temperature. - Analizira šemu za mjerenje i zapisivanje temperature u rashladnoj komori. Održavanje rashladnih - Upoznaje postupke montaže i probnog pogona. - Obrazlaže tekuće održavanje uređaja.

Formativni ciljevi učenik navedene šeme. - Na osnovu već stečenih znanja i razumijevanja, analizira nove „nepoznate“ šeme raznih sistema rashladnih uređaja.

Socijalizacijski ciljevi učenik orijentaciju prema zanimanju. - Navikava se na pridržavanje propisa.

Preporuke za izvođenje nastave vršiti preko šema koje su unapred pripremljene na panoima ili slajdovima.

uređaja - Razvija osjećaj o - Razumije potrebu potrebi zaštite na redovnog radu. održavanja. - Pravi plan - Navikava se na red održavanja za i urednost. određeni sistem. Moguće nepravilnosti, kvarovi i njihovo otklanjanje - Razvija moć - Opredjeljuje - Nabraja moguće zapažanja. odgovarajuće kvarove kompresora, postupke za rashladne instalacije - Razvija osjećaj za otkalanjanje i električne očuvanje životne kvarova. instalacije. sredine. - Predviđa probleme i predlaže načine rješavanja predpostavljenih zastoja ili kvarova.

- Moguće kvarove razmatrati na modelu rashladne instalacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Radosavljević: Rashladni uređaji za treći razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - M. Radosavljević: Rashladni uređaji za četvrti razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - D. Jakob: Rashladni uređaji i frižideri - principi i praksa, Novinsko izdavačka radna organizacija, Tehnička knjiga, Beograd, 1986. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se održava u kabinetu opremljenim sa: - slikama i šemama raznih rashladnih uređaja, - uzorcima i modelima pojedinih sastavnih djelova (kompresori, termostati, presostati i drugo), - računarom sa odgovarajućim softverom za prezentaciju rada rashladnih uređaja. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena

42

u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike; - profesor elektrotehnike - smjer energetike; - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike. 10. Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Radne materije u tehnici - Praktična nastava - Rashladni fluidi i njihov hlađenja uticaj na životnu sredinu Osnovni elementi rashladnih - Praktična nastava - Kompresori, kondenzatori, sistema isparivači,ventili i dr.i njihove uloge u sistemima Termička izolacija i - Praktična nastava - Izolacioni materijali i njihov energetska efikasnost uticaj na energetsku efikasnost uređaja Vrste uređaja za hlađenje - Praktična nastava - Princip rada frižidera i zamrzivača Elementi u uređajima za - Praktična nastava - Skupljači tečnosti, odvajači hlađenje ulja, sušači fluida, filteri... Pretvarači u uređajima za - Osnove elektrotehnike - Pretvarači temperature, hlađenje - Praktična nastava pritiska i vlažnosti Zaustavna kontrolna i - Električne mašine i pogoni - Elektromagnetni ventili, regulaciona aparatura - Praktična nastava nivokaze, manometri, presostati i termometri - Električne šeme frižidera i Kućni frižideri i zamrzivači - Električne mašine i pogoni - Praktična nastava zamrzivača Rashladni sistemi u privredi - Praktična nastava - Rashladne vitrine, komore na brodovima, vagonima i kamionima Rashladni klima uređaji - Praktična nastava - Klima uređaji: kućne, na brodovima, i centralne klima uređaji u zgradama - Regulatori, izvršni organi i Elementi sau i sar rashladnih - Električne mašine i pogoni - Praktična nastava uređaja dr. Automatska kontrola i - Električne mašine i pogoni - Poznaje elemente koji se regulacija rashladnih uređaja - Praktična nastava koriste u automatici i shvata pojam i ulogu automatske regulacije Primjena računara kod sar i - Primjena računara u - Objašnjava povezanost sau rashladnih uređaja elektrotehnici računara u sistemu automatske regulacije Znanja

-

-

-

-

-

-

-

43

1.2.6. ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI 1. Naziv predmeta: ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 108 99 279

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 108 99 279

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje vrsta i uloge elektrotermičkih aparata i uređaja. - Upoznavanje komponenti za automatsko upravljanje elektrotermičkih uređaja. - Osposobljavanje za pravilno rukovanje i održavanje elektrotermičkih uređaja. - Osposobljavanje za čitanje električnih šema različitih elektrotermičkih uređaja. - Upoznavanje sa korišćenjem prateće dokumentacije i kataloga proizvođača različitih rashladnih uređaja u domaćinstvu ili u privredi. - Razvijanje svijesti o potrebi primjene energetske efikasnosti pri proizvodnji i primjeni elektrotermičkih uređaja. - Razvijanje svijesti o nužnosti štednje svih vrsta energije. - Upoznavanje se sa načinom korišćenja informatičkih znanja u oblasti struke. - Razvijanje ekološke svijesti o potrebi očuvanja životne sredine. - Upoznavanje sa potrebom pravilnog deponovanja i reciklaži pokvarenih i istrošenih elektrotermičkih uređaja i njihovih komponenti.

44

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni pojam toplote, energije i temperature - Na primjerima - Upoznaje osnovne definiše prvi i drugi pojmove iz zakon termodinamike, termodinamike. definiše i i ii zakon termodinamike. - Uočava odnose - Objašnjava između toplotnih međusobne odnose veličina. između toplotnih veličina i njihove jedinice. Prenos toplote - Upoređuje osobine - Razvija logičko - Opisuje načine mišljenje. različitih prenosa prenosa toplote toplote. provođenjem, - Razvija analitičnost strujanjem, i logičko mišljenje. - Riješava određene zračenjem i praktične zadatke. kombinovane načine prenosa. Materijali za izradu grejnih tijela i izolacije - Stiče znanja o - Razlikuje i - Upoznaje osnovnim upoređuje elektroprovodne i osobinama provodne i elektroizolacione materijala koje izolacione materijale. koristi. materijale. - Upoznaje - Poznaje osnovne termoizolacione, - Vodi računa o osobine navedenih termoakumulacione normama i materijala. i vatrostalne propisima. materijale. Vrste, osobine i primjena grejnih tijela - Razvija svijest o - Analizira i - Objašnjava proračunava različita grejna važnosti novih veličine grejnih tijela i različite saznanja iz struke. tijela. vrste grijača koji se - Vrši proračun u njima nalaze. grijača. - Vrši proračun veličine i broja grejnih tijela i grijača za aparate u domaćinstvu. Mjerenje i regulacija temperature kod termičkih uređaja - Uviđa vezu između - Uočava osnovne - Upoznaje osnovne teorije i prakse. osobine različitih načine mjerenja mjerača. temperature. - Navikava se na - Upoređuje - Objašnjava tačnost i regulatore i različite vrste preciznost. predviđa gdje bi se termometara i mogli primijeniti. pirometara.

Preporuke za izvođenje nastave

- Obraditi teorijski, a poslije toga svaki način obraditi na praktičnim primjerima sa proračunom. - Pripremiti uzorke materijala koji se koriste za izradu raznih elemenata grejnih tijela.

- Na odgovarajućim primjerima vršiti proračun grijača.

- Pripremiti uzorke različitih termometara i termostata.

45

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik - Definiše prostije regulatore temperature, termostate i drugo. Energetska efikasnost elektro termičkih uređaja - Razvija svijest o - Suočava se sa - Upoznaje osnovne mogućnostima osnovnim pojmove o uštede energije principima i energetskoj kroz racionalnu primjenom efikasnosti uopšte, potrošnju i izbor energetske kao i primjeni pri efikasnijih uređaja. efikasnosti pri izradi izradi elektrotermičkih elektrotermičkih uređaja. uređaja. Električni termički aparati i uređaji u domaćinstvu - Razvija ekološku - Analizira šeme - Opisuje svijest. djelovanja prostijih jednostavnije uređaja. elektrotermičke - Prepoznaje uređaje: elekrične povezanost sistema rešoe, električne i procesa. pegle, električne grijalice, električne šporete, električne bojlere, mikrotalasne peći…

Preporuke za izvođenje nastave

- Dati učenicima zadatak da istraže na koji se način može primjenjivati energetska efikasnost.

- Prikazati učenicima različite šeme na slajdovima ili na panoima.

46

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preoruke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Složeni prenos toplote - Rješava različite - Razvija - Obraditi preko - Definiše složeni primjere problema analitičnost. odabranih primjera prenos toplote. prenosa toplote. složenog prijenosa. - Objašnjava razne primjere složenog prenosa. Električni termički uređaji i peći sa električnim otpornim zagrijavanjem - Razvija pravilan - Na određenom - Uočava principe - Opisuje kotlove za odnos prema broju primjera pretvaranja proizvodnju tople zanimanju. izvršiti računski električne energije vode sa električnim proračun potrebnih u toplotnu kroz grijačima. elemenata za razne vrste grijača. elktrootpornu peć. - Prepoznaje i povezuje džulov - Upoznaje peći za zakon sa topljenje metala i elektrotermičkim drugo. uređajima. Električni termički uređaji i peći sa indukcionim zagrijavanjem - Obrazlaže principe - Razvija analitičnost - Definiše principe i logičko mišljenje. indukcionog indukcionog zagrijavanja. zagrijavanja. - Opisuje indukcione - Ilustruje princip rada i osobine peći bez indukcione peći. magnetnog jezgra. Indukcioni uređaji i peći sa magnetnim kolom - Shvata princip rada - Razvija sposobnost - Upoznaje zapažanja i uređaja za indukcioni uređaj razlikovanja. zagrijavanje žice. za kontinualno zagrijavanje žice. - Shvata princip rada - Upoznaje indukcione peći sa indukcione peći sa magnetnim kolom. magnetnim kolom. Električni uređaji i peći sa elektro kinetičkim zagrijavanjem - Uočava povezanost - Poznaje principe - Objašnjava pojavu između teorije i električnog luka za električnog luka. prakse. zagrijavanje, - Objašnjava rezanje, elektrolučne peći. zavarivanje i - Objašnjava drugo. elektrolučno zavarivanje. Uređaji i peći sa električnom plazmom - Poznaje osnovne - Prikuplja i - Opisuje razmjenjuje elektroplazmeni pojmove o plazmi. informacije o uređaj za »novim« uređajima zavarivanje i i pećima. sječenje. - Opisuje - Shvata princip rada
47

- Najmanje na jednom karakterističnom primjeru , uz zadate parametre izvršiti proračun snage peći i veličine ostalih komponenti. - Pojavu električnog luka objasniti, preko demonstracije aparata za elektrolučno zavarivanje. - Pojam plazme i elektroplazmenu peć prikazati preko računarske animacije.

- Razumije principe po kojima rade toplotne pumpe. - Ocjenjuje energetski učinak ovakvog sistema. - Poznaje potrebne uslove i pogodna mesta primene toplotnih pumpi. Električno grijanje prostorija - Prepoznaje - Objašnjava rad povezanost sistema klima uređaja u i procesa. funkciji grijanja. - Vodi računa o - Opisuje i razumije normama i ulogu i funkciju propisima u vezi sastavnih montaže i elemenata. eksploatacije - Opisuje rad klima-uređaja. termoakumulacioni h peći. - Opisuje podno i zidno grijanje na primjeru jedne stambene zgrade. Složenije šeme djelovanja termičkih uređaja - Analizira šeme i - Objašnjava šeme tehničku različitih termodokumentaciju. peći. - Primjenjuje pravila - Objašnjava rad i i postupke pri šeme mašine za čitanju šema. pranje veša. - Objašnjava rad i šeme mašine za pranje sudova.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik elektroplazmene peći za topljenje i sintezu. Toplotne pumpe - Obajašnjava princip rada toplotnih pumpi. - Nabraja primjenu toplotnih pumpi.

Formativni ciljevi učenik i razlikuje uređaje koji koriste plazmu.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preoruke za izvođenje nastave

Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine.

- Na računaru prezentirati animaciju principa rada toplotne pumpe.

Povezuje uzroke i posljedice.

- Na slajdovima ili panoima pripremiti principijelne šeme uređ aja za električno grijanje prostorija.

Razvija analitičnost i logičko mišljenje. Prepoznaje probleme i nalazi rješenja.

- Pripremiti električne šeme termičkih uređaja na slajdovima ili panoima.

48

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Elementi sau i sar termičkih uređaja - Razvija sposobnost - Nastavu o - Razumije i - Definiše strukturu određenom sistemu opažanja i objašnjava SAU i SAR. ili elementu, analiziranja. strukturu SAU i SAR povezati sa - Razlikuje otvoreni i - Upoznaje odgovarajućim zatvoreni sistem osjetljivost i primjerom u praksi - Prepoznaje ulogu i sau. stabilnost sau. nalazi primjenu u - Crta šeme i - Opisuje regulatore Napomena: svakodnevnom karakteristike na (P, D, I, Pi, Pd, P – proporcionalni životu. osnovu kojih Pid). D – diferencijalni razlikuje P, D, I, I – integralni PI, PD i PID regulatore. - Objašnjava izvršne organe (električne, pneumatske, hidraulične). Električne šeme za automatsku regulaciju termičkih uređaja u domaćinstvu - Razvija analitičnost - Pripremiti - Analizira tehničku - Objašnjava kompletne šeme i logično mišljenje. dokumentaciju. električne šeme termičkih uređaja različitih na slajdovima. - Razvija paravilan termoakumulacioni odnos prema - Prepoznaje h peći. zanimanju. povezanost sistema - Objašnjava šeme i procesa. mašina za pranje veša. - Objašnjava šeme mašina za pranje sudova. Električne šeme sistema za automatsku regulaciju termičkih uređaja u privredi - Kroz posjete - Shvata automatsku - Podstiče - Obajašnjava radnim prikupljanje i regulaciju automatsku organizacijama razmjenu temperature. regulaciju toplote upoznati konkretne informacija. grejnih tijela. primjere sistema - Analizira konkretne - Obrazlaže sar za zagrijavanje i šeme automatskog temperature u klimatizaciju. upravljanja. komorama. - Analizira funkcionalne šeme konkretnih primjera SAR zagrijavanja. Električne šeme za primjenu solarne energije za zagrijavanje - Pripremiti slike i - Razvija osjećaj za - Shvata principe - Upoznaje principe principijelne šeme očuvanje životne korišćenja sunčeve pretvaranja solarne sistema solarnih sredine. energije. energije u toplotnu kolektora. energiju u solarnim kolektorima. - Organizovati - Analizira šeme i - Objašnjava šeme posetu jednoj kući osmišljava za automatsku

49

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik predloge za regulaciju poboljšanje temperature u sistema. sistemu za zagrijavanje prostorija. - Objašnjava šeme za automatsku regulaciju temperature u sistemu za zagrijevanje tehničke vode. Primjena računara u sar termičkim uređajima - Opredjeljuje ulogu - Prepoznaje povezanost sistema mikroračunara u i procesa. regulacijskoj petlji. - Analizira konkretne - Shvata prednosti uvođenja računara primjere sistema sisteme u AU. grijanja i klimatizacije uz pomoć računara.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave na kojoj su postavljeni solarni kolektori.

Pozitivno ocjenjuje primjenu novih tehnologija u svakodnevnom životu. Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima.

- Na računaru simulirati konkretni primjer na kome se može vidjeti kako bi racunar mogao da se uključi u SAU ili SAR klimatizacije. - Učenicima pojedinačno ili podijeljenim u grupama, zadati zadatak da izrade plan održavanja konkretnog sistema sa svom pratećom dokumentacoijom. - Moguće kvarove objašnjavati na manjim modelima i uzorcima a ako su uređaji veći onda pripremiti slajdove ili animacije na računaru.

Održavanje električnih termičkih uređaja i sitema - Razvija osjećaj o - Opisuje montažu - Razumije potrebu potrebi zaštite na elektrotermičkog redovnog radu. postrojenja. održavanja. - Objašnjava probni - Pravi plan - Navikava se na pogon i osnovno održavanja za pridržavanje podešavanje. određeni sistem. propisa. - Definiše plan - Dokumentuje održavanja jednog postupak rada sistema električnih odnosno rezultate. termičkih uređaja. Kvarovi i njihovo otklanjanje - Predviđa probleme - Prepoznaje - Nabraja moguće problem i doprinosi na uređaju ili u kvarove na nalaženju rješenja. sistemu. elementima termički uređaja. - Povezuje uzroke i - Navodi postupke za - Analizira i uočava posledice. moguće uzroke otklanjanje kvarova i predlaže kvarova. mjere za njihovo otklanjanje.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Dr V. Brajović: Elektrotermički uređaji za treći razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se izvodi u kabinetu opremljenom sa: - šemama različitih elektrotermičkih uređaja,

50

- različitim uzorcima elemenata koji se obrađuju u toku nastave (grijači, termostati, presostati i sl.), - računarom sa potrebnim softverima i opremom za projektovanje... 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike; - profesor elektrotehnike - smjer energetike; - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Materijali za izradu grejnih tijela i izolacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Praktična nastava - Elektroprovodni, elektroizolacioni termoizolacioni i termoakumulacioni materijali - Osnove elektrotehnike - Proračun grejnih tijela - Praktična nastava - Osnove elektrotehnike - Mjerenja temperature - Praktična nastava

- Vrste, osobine i primjena grejnih tijela - Mjerenje i regulacija temperature kod elektrotermičkih uređaja - Energetska efikasnost elektrotermičkih uređaja -

-

-

-

- Elektroenergetska efikasnost - Osnovni principi i primjena - Praktična nastava energetske efikasnosti kod termičkih uređaja Električni termički aparati i - Praktična nastava - Rešo, pegla, grijalica, uređaji u domaćinstvu šporet, bojler - Džulov zakon i primjena u Električni termički uređaji i - Osnove elektrotehnike - Praktična nastava elektrotermičkim uređajima peći sa elektrootpornim zagrijavanjem Električni termički uređaji i - Osnove elektrotehnike - Elektromagnetna indukcija i peći sa indukcionim njena primjena kod zagrijavanjem sa i bez indukcionog zagrijavanja magnetnog kola Električni uređaji i peći sa - Osnove elektrotehnike - Električni luk i njegova elektrokinetičkim primjena kod zagrijavanja i zagrijavanjem zavarivanja Toplotne pumpe i - Praktična nastava - Toplotna pumpa koja

51

Znanja - Klima-uređaji grijanja - Složenije šeme djelovanja elektrotermičkih uređaja -

- Elementi SAU i SAR kod elektrotermičkih uređaja - Električne šeme sistema za automatsku regulaciju termičkih uređaja u privredi - Električne šeme za primjenu solarne energije za zagrijavanje - Primjena računara u SAR termičkih uređaja - Održavanje električnih termičkih uređaja i sistema - Kvarovi, njihovo otklanjanje

-

Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja povezuje njen rad sa principima termodinamike Praktična nastava - Principi rada uređaja: termo-peći, mašine za veš i sudove i zna da čita njihove šeme Električne mašine i pogoni - Elementi i mjesta njihove Praktična nastava primjene u SAU i SAR Praktična nastava - Princip rada termičkih uređaja - Princip pretvaranja sunčeve energije u toplotnu energiju za zagrijavanje - Uloga računara u sistemima automatske regulacije - Plan održavanja za određeni uređaj ili sistem - Različiti problemi i kvarovi i načini za otklanjanje kvarova

- Fizika - Praktična nastava - Primjena računara u elektrotehnici - Praktična nastava - Praktična nastava

52

1.2.7. ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI 1. Naziv predmeta: ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 66 138

33 33

72 99 171

Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osnovnih pojmova kod električnih mašina i pogona. - Upoznavanje različitih vrsta transformatora i njihovih principa rada. - Sticanje osnovnih znanja o različitim vrstama motora i poznavanje njihovih principa rada. - Razumijevanje potrebe redovnog održavanja električnih mašina. - Upoznavanje osnova elektromotornih pogona. - Sticanje znanja o radu i karakteristikama elektromotora. - Upotrebljavanje stručnu literaturu. - Razvijanje radnih navika (sistematičnost, tačnost). - Pravilno korišćenje stručne terminologije. - Upoznavanje mjera zaštite pri radu. - Primjenjivanje teorijskog znanja u praktičnom/laboratorijskom radu. - Upoznavanje načina rješavanja problemskih zadataka kroz interdisciplinarni pristup.

53

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Transformatori - Razvija analitičko - Uočava značaj - Upoznaje svrhu mišljenje. elektromagnetne transformatora. indukcije za rad transformatora. - Razumije proces - Upoznaje nastajanja materijale koji se naizmjeničnog primjenjuju za magnetnog fluksa u izradu - Razvija transformatora i magnetnom kolu odgovornost o električnih mašina. transformatora. zaštiti životne - Objašnjava način - Razumije sredine. rada unutrašnju transformatora. strukturu transfor. I uočava da transformator radi sa visokim stepenom iskorišćenja. - Definiše magnetni - Crta i analizira fluks i indukciju pri dijagram promjene stalnom primarnom zajedničkog naponu. magnetnog fluksa i indukovanog napona navojka u funkciji vremena. - Uočava značaj stalnog napona i učestalosti za prenos i razvod el.energije. - Objašnjava ogled - Razlikuje gubitke praznog hoda snage u gvoždju transformatora. transformatora. - Objašnjava ogled - Razlikuje gubitke snage u bakru kratkog spoja transformatora. transformatora. - Crta uprošćeni vektorski dijagram transformatora; - Crta spoljnu - Definiše gubitke karakteristiku snage i stepen transformatora i iskorišćenja uočava promjenu transformatora. napona pri promjeni opterećenja transformatora. - Crta dijagram - Objašnjava kapov

Preporuke za izvođenje nastave - Korstiti slajdove, slike različitih vrsta transformatora za prezentaciju.

- Organizovati posjetu transformatorskom postrojenju.

- Definisati zadatke iz proračuna transformatora za manje grupe učenika.

- Koristiti grafike, dijagrame, projekte i diskuskutovati.

54

Informativni ciljevi i sadržaji učenik trougao na osnovu podataka iz ogleda kratkog spoja. Trofazni transformatori - Nabraja i objašnjava dijagrame sprezanja.

Formativni ciljevi učenik stepena iskorišćenja transformatora i analizira PCU i PFE.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Razlikuje sprege navoja jednofaznih i trofaznih transformatora i označava njihove krajeve. - Crta odgovarajući vektorski dijagram. - Objašnjava - Crta šemu paralelan rad sprezanja transformatora. transformatora za paralelan rad i analizira. - Objašnjava rad - Crta i analizira trofaznih spregu trougaotransformatora pri zvijezda, zvijezdanesimetričnom slomljena zvijezda opterećenju. pri nesimetričnom opterećenju. Posebne vrste transformatora - Objašnjava način - Uporedjuje rada autotransformator jednonamotnog sa običnim transformatora. transformatorima.

- Razvija svijest o potrebi kvalitetnog napajanja kod različitih vrsta potrošača.

- Koristiti šeme vezivanja transformatora i diskutovati. - Koristiti kataloge za izbor transformato.

- Razvija svijest za tehničku tačnost i odgovornost pri radu.

- Razvija sposobnost povezivanja predhodno stečenog s novim znanjem. Elektrčno i magnetno kolo obrtnih električnih mašina - Razlikuje ulogu - Razvija sposobnost - Objašnjava statora i rotora kod brzog magnetno kolo el. obrtnih električnih prepoznavanja mašine. mašina. različitih - Razlikuje induktore kriterijuma. - Upoznaje vrste sa istaknutim induktora i njihovu primjenu. polovima i pune induktore. - Definiše magnetni - Zna da izračuna fluks po polu magnetni fluks po induktora. polu indukta. Pravila o izvođenju višefaznih namotaja - Zna šta je navojak, - Razvija analitičko - Upoznaje se sa mišljenje i pravilan navojni dio, osnovnim odnos prema navojni korak, pojmovima i mašinama i fazni navoj i korak pravilima o opremi. ožljebljenja. izvodjenju - Razlikuje vrste višefaznih namota prema: namotaja. dužini navojnog

- Koristiti autotransformator i objašnjava primjenu. - Pokazati elemente elektrišnih mašina na predavanjima.

- Pokazati slajdove i slike različitih namota indukta.

55

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik koraka, broju faza, vrsti pojasa, broju žljebova, načinu vezivanja navojnih djelova i obliku navojnih djelova. Razlikuje namote sa odeljenim pojasevima i mješovitim pojasevima. Zna da izračuna broj pari polova, polni i navojni korak, fluks po polu, elektromotornu silu po navojku. Razumije Teslino obrtno polje. Određuje indukovani napon u jednom provodniku, napon navojka, navojnog dijela, napon skupa navojnih djelova i napon faznog navojka.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Dati zadatke za crtanje trofaznih jednoslojnih,dvoslo jnih namota dijeleći učenike na grupe. - Koristiti računar, projektor i projekciono platno za prikazivanje različitih primjera.

-

-

- Objašnjava Teslin višefazni induktor. - Definiše indukovani napon u višefaznim namotajima.

-

Asihroni motori - Objašnjava način rada trofaznog asihronog motora.

- Crta i analizira mehaničku karakteristiku asihronog motora. - Crta i analizira - Objačnjava kružni električne i dijagram asihronog mehaničke motora. karakteristike asinhronog motora dobijene iz kružnog dijagrama. - Izračunava stepen - Definiše stepen iskorišćenja snage iskorišćenja snage asihronog motora i u asihronom crta dijagram motoru. peobražja. - Shata obrtni - Objašnjava način momenat asihronog rada jednofaznog motora. asihronog motora. Puštanje u rad asihronih motora - Objašnjava načine - Zna koje zahtjeve

- Razvija svijest o važnosti i potrebi preciznosti pri radu.

- Koristiti elemente trofaznih motora za demonstraciju tokom predavanja. - Koristiti slajdove, slike različitih vrsta asihronih motora.

- Razvija sposobnost

- Koristiti različite

56

učenik treba zadovoljiti pri puštanja motora u rad. - Poznaje puštanje u rad asihronog motora pomoću rotorskih otpornika. - Poznaje puštanje u rad asihronog motora pomoću prebacivača zvijezda-trougao. - Razlikuje puštanje u rad pomoću prigušnica u kolu statora i autotransforma tora. Promjena brzine obrtanja asihronog motora - Razvija stručnost u - Izračunava brzinu - Objašnjava načine radu sa asihronim obrtanja rotora promjene brzine motorima. asihronog motora i asihronog motora. analizira načine mijenjanja brzine. - Crta mehaničke - Objašnjava karakteristike pri mijenjanje brzine obrtanja pomoću mijenjanju brzine rotorskog pomoću rotorskog otpornika. otpornika. - Objašnjava - Crta šemu mijenjanje brzine prevezivanja obrtanja namota statora promjenom broja radi dobijanja pari polova. odnosa broja parova polova 1:2. - Zna kako se - Objašnjava mijenja promjenu brzine frekfrencija obrtanja asihronog napona napajanja motora promjenom statora. učestalosti. Sinhrone mašine - Razvija sposobnost - Uočava da su - Objašnjava način za analitičko brzine rotora i rada sinhrone mišljenje. magnetnog fluksa mašine i njenu statora iste. primjenu. - Poznaje konstrukciju sinhrone mašine. - Razlikuje mašine sa punim induktorom i

Informativni ciljevi i sadržaji učenik puštanja u rad asihronih motora.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik za analitičko mišljenje.

Preporuke za izvođenje nastave vrste šema za puštanje u rad asihronih motora i diskutuje.

- Koristiti različite šeme za promjenu brzine asihronih motora i diskutuje.

- Koristiti skice ili prikaze presjeka i djelova sinhrone mašine.

57

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Objašnjava način rada sinhronog gene. - Definiše magnetni napon induktora i indukta, pobudne struje,magnetne flukseve sinhrone maše. - Definiše magnetnu reakciju indukta pri različitim vrstama opterećenjima. - Definiše i objašnjava karakteristike sinhronog generatora. - Objašnjava sprezanje sinhronih generatora za paralelan rad i raspodjelu opterećenja. Sinhroni motori - Nabraja i objašnjava način rada i primjenu sinhronih motora. - Objašnjava puštanje u rad sinhronog motora i njegovu ulogu za popravku faktora snage. Mašine jednosmjerne - Objašnjava način rada i primjenu mašina jednosmjerne struje. - Pojašnjava osnovne pojmove i pravila namota indukta; -

Formativni ciljevi učenik istaknutim polovima. Razlikuje hidrogeneratore i turbogeneratore. Crta i analizira vektorski dijagram magnetnih napona induktora i indukta i njihov dijagram struja. Razumije magnetnu reakciju indukta pri mješovitom opterećenju sinhrone mašine. Crta i analizira karakteristike sinhronog generatora pri različitim vrstama opterećenja. Zna uslove sinhronizacije generatora.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

- Zna koja su svojstva sinhronih motora. - Crta i analizira šemu priključenja faznog kompenzatora za popravku sačinioca snage. struje - Poznaje konstrukciju mašina jednosmjerne struje. - Izvodi izraz indukovanog napona u induktu. - Izvodi izraz elektromagnetnog

- Razvija sposobnost povezivanja predhodno stečenog s novim znanjem.

- Pokazati primjere upotrebe sinhronih motora, npr. kod programatora kućnih uređaja.

- Razvija sigurnost pri radu s električnim elementima i aparatima.

- Koristiti elemente mašina jednosmjerne struje za demonstraciju u toku predavanja. - Koristiti slajdove, slike i šeme u toku

58

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik momenta mašine jednosmjerne struje. Razlikuje omčaste i valovite namote,uporedjuje i zna njihovu primjenu. Zna šta je magnetna reakcija indukta i poznaje sredstva za njeno suzbijanje. Poznaje sredstva za poboljšanje. Izračunava stepen iskorišćenja snage mašine jednosmjerne struje Crta i analizira karakteristiku praznog hoda, spoljnu karakteristiku i karakteristiku pobude generatora jednosmjerne struje. Crta principijelne šeme motora jednosmjerne struje u zavisnosti od načina pobudjivanja. Crta i analizira karakteristike brzine, momenta i mehaničke karakteristika motora jednosmj. struje.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave predavanja.

-

- Opisuje magnetno polje mašine jednosmjerne struje.

-

- Navodi gubitke snage i stepen iskorišćenja mašina jednosmjerne struje. - Objašnjava princip rada generatora jednosmjerne struje. -

-

- Objašnjava princip rada motora jedosmjerne struje.

-

-

Komutatorni motori - Upoznaje se sa osnovnim pojmovima komutatornih motora. - Objašnjava princip rada univerzalnih komutat. motora.

- Razlikuje jednofazne i univerzalne komutatorne motore. - Crta i analizira vektorski dijagram stuja i napona.

- Pokazati mali univerzalni komutatorni motor i diskutovati.

59

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnove održavanja transformatora i elektromotora - Razvija - Razumije potrebu - Upoznaje sistem, odgovornost o redovnog strukturu, vidove i zaštiti životne održavanja. tehnologiju sredine. - Razlikuje kvarove održavanja. transformatora, uzroke kvarova i njihovo otklanjanje. - Razlikuje opšte kvarove elektromotora i radne mašine, uzroke kvarova i njihovo otklanjanje. - Razlikuje grupne, pojedinačne, višemotorne i automatizovane pogone. - Analizira jednačinu kretanja. Osnovne karakteristike elektromotornih pogona - Pokazuje - Razlikuje trajanje - Upoznaje vrste spremnost za prelaznih procesa elektromotornihpo timski rad i razvija pri puštanju i gona, vrste pozitivnu zaustavljanju opterećenja orjentaciju ka elektromotornog elektromotora. zanimanju. pogona. - Poznaje način spajanja elektromotora sa radnim mašinama. - Crta i analizira osnovnu blok šemu automatizovanog pogona. Osnovi mehanike elektromotornih pogona - Definiše svodjenje - Razlikuje svodjenje - Razvija sposobnost kretanja mehaničkog povezivanja elemenata otpornog momenta teorijskih znanja sa elektrmotornog mašine i zamajnog praktičnom pogona na jednu momenta na vratilo primjenom. osu obrtanja. elektromotora. - Definiše radne - Poznaje izbor karaktiristike elektromotora pri elektrmotornog različitim režimima pogona. rada.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Mjerenje otpora transformatora. Vježba: - Provjeravanje oznaka krajeva jednofaznog transformatora. Vježba: - Rastavljanje i sastavljanje asinhronog motora.

Vježba: - Regulacija brzine asihronog motora promjenom učestalosti napona statora.

Vježba: - Kontrola rada motora krajnjim prekidačima. - Montaža i povezivanje elemenata po zadatoj šemi.

60

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Opisuje izbor elektromotora pri raznim režimima rada elektromotornog pogona.

Formativni ciljevi

učenik - Shvata značaj zagrijavanja i hladjenja elektromotora za izbor režima rada elektromotornog pogona. - Izračunava faktor preopterećenja. - Zna koje elemente treba imati u vidu prilikom izbora elektromotora za pogon neke mašine. - Zna kakvu ulogu imaju prelazna stanja rada elektromotornog pogona na izbor elektromotora. - Zna koje su karakteristike tri osnovna oblika električnog pogona. - Poznaje ulogu zamajnog momenta u vezi sa trajanjem ubrzavanja ili usporavanja elektromotornog pogona. - Određuje zavisnost težine i cijene mehaničkog prenosa od broja obrtaja. - Razlikuje izbor snage elektromotora za trajni,intermitiran i kratkotrajan pogon. Puštanje u rad i zaustavljanje elektromotora - Opisuje puštanje u - Razlikuje puštanje rad i zaustavljanje u rad asihronih elektromotora. motora sa prstenovima, rotorom u kratkom spoju i itd.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Proračun elektromotora za dizalicu. Vježba: - Promjena smjera obrtanja trofaznog asihronog motora. - Povezivanje elemenata zadate šeme automatike i puštanje u rad.

Razvija sposobnost logičkog razmišljanja i povezuje predhodno stečena znanja u cjelinu.

Vježba: - Puštanje u rad motora prebacačem zvijezda-trougao.

61

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Nabraja i objašnjava vrste kočenja asihronog motora.

Formativni ciljevi

učenik - Razlikuje kočenje Vježba: asihronog motora: - Promjena smjera konravezom, obrtanja motora generatorsko, prebacačem elektrdinamičko, zvijezda-trougao. jednofazno generatorsko. Vježba: - Opisuje puštanje u - Određuje - Regulacija brzine rad otočnog motora vrijednost dvobrzinskog jednosmjerne pojedinih stepena motora. struje pomoću otpornika za otpornika. pučtanje u rad. Vježba: - Nabraja i - Razlikuje - Puštanje u rad objašnjava vrste generatorsko, motora kočenja otočnog kontravezom, jednosmjerne motora. elektrodinamičko struje sa rednom kočenje otočnog pobudom. motora jednosmjerne Vježba: struje. - Puštanje u rad - Opisuje puštanje u - Vrši izbor otprnika motora rad rednog motora za puštanje u rad jednosmjerne jednosmjere struje rednog motora struje sa pomoću otpornika. jednosmjerne paralelnom struje. pobudom. - Nabraja i - Razlikuje objašnjava vrste generatorsko, Vježba: kočenja rednog kontravezom i - Puštanje u rad motora elektrodinamičko motora jedosmjerne stuje. kočenje motora jednosmjerne jednosmjerne struje sa struje. nezavisnom - Opisuje puštanje u - Zna koje su pobudom. rad i kočenje specifičnosti u radu motora i kočenju motora jednosmjerne jednosmjerne struje sa struje sa nezavisnom i nezavisnom i složenom složenom pobudom. pobudom. - Opisuje puštanje u - Uočava rad i zaustavljanje specifičnosti sinhronih motora. puštanja u rad i kočenja sinhronih motora. Regulacija brzine obrtanja elektromotora u elektrmotornom pogonu - Definiše osnovne - Uočava osnovne - Podstiče - Učenike podijeliti parametre pri pokazatelje sistematičnost i na grupe i dati im regulaciji brzine regulacije brzine tačnost u radu. zadatke: obrtanja obrtanja - Proračun elektromotornih elektromotornih segmenata

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

62

Informativni ciljevi i sadržaji učenik pogona. - Opisuje regulaciju brzine koje iziskuju mašine radilice. - Opisuje promjene brzine u elektromotornim pogonima za jednosmjernu struju: elektromašinski pojačavač, sistem generator-motor, sistem elektromagnetnog pojačavača, sistem tiristor-motor. - Opisuje promjenu brzine pomoću spojnica.

Formativni ciljevi učenik pogona: granice regulacije, kontinualnost, ekonomičnost regulacije. - Razumije regulaciju brzine koju zahtijevaju mašine radilice. - Zna koje su karakteristike regulacije brzine pri stalnom vučnom momentu i stalnoj snazi pogona.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave otpornika za regulaciju brzina rednog i otočnog motora jednosmjerne struje.

- Razlikuje spojnice frikcione, sa feromagnetnetnim prahom, elektromagnetnim poljem itd. - Razumije - Opisuje sinhrono regulaciju brzine obrtanje elektromotornog elektromotornih pogona pomoću pogona. zajedničkog vratila i električne osovine. Upravljanje elektromotornim pogonima - Upoznaje elemente - Razlikuje strujne i koji se koriste za naponske upravljanje i releje,daljinske zaštitu prekidače i elektromotornog kontaktore. pogona. - Uočava osnovne razlike u vezivanju i radu daljinskig prekidača i tastera. - Opisuje i nabraja - Razlikuje montažne vrste šema. i principske šeme. - Objašnjava - Poznaje i analizira daljinsko ulogu daljinskog upravljanje prekidača prekidačima za “zvijezdapuštanje u rad trougao”. motora u oba - Poznaje ulogu smjera. povratne sprege u upravljanju elektromotornim pogonom.

- Razvija odgovornost o zaštiti životne sredine.

Vježba: - Objasniti na osnovu principske i montažne šeme postupak puštanja u rad asihronog motora prevezivanjem “zvezda-trougao” pomoću tri daljinska prekidača i vremenskog relej.

63

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Shvata značaj elektronskih elemenata u tehnici regulacije elektromotornog pogona.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - V. V. Petrović, M. P. Pendić: Električne mašine, Beograd,1980. - Z. Pendić: Elektrčne mašine, Beograd,1967. - M. R. Pendić, Z. R. Pendić: Elektične mašine sa ogledima, Beograd, - B. Mitraković: Komutatorni motori, Beograd,1967. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se izvodi u učionici opremljenoj sa računarom, projektorom i projekcionim platnom. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismene vježbe. - Vježbe - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8.Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike; - profesor elektrotehnike – smjer energetike; - inženjer elektrotehnike – smjer energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Transformatori - Električno i magnetno kolo obrtnih električnih mašina - Asihroni motori - Sinhrone mašine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Osnove elektrothnike - Transformatori za prenos i disribuciju električne - Praktična nastava energije - Stator i rotor kod obrtnih - Osnove elektrothnike električnih mašina - Fizika - Praktična nastava - Teslin višefazni sistem za - Fizika obrtne mašine - Električna mjerenja - Praktična nastava - Praktična nastava - Sinhroni generator za - Osnove elektrotehnike proizvodnju električne energije

64

Znanja - Mašine jednosmjerne struje - Komutatorni motor

Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Električne instalacije - Mašine jednosmjerne - osnove elektrotehnike struje za rad elektromotornog pogona - Praktična nastava - Osnove elektrotehnike - Vrste komutatornog motora - Priključak jednofaznog i trofaznog komutatornog motora na mrežu - Ispitivanje transformatora i priključivanje na električnu mrežu - Ispitivanje elektromotora i priključivanje na električnu mrežu - Elektromotorni pogoni - Izbor vezivanja motora sa radnom mašinom - Uloga zamajnog momenta u vezi sa trajanjem ubrzavanja ili usporavanja elektromotornog pogona - Puštanje u rad asinhronog motora sa rotorom u kratkom spoju - Načini kočenja asinhronog motora - Puštanje u rad rednog motora jednosmjerne struje - Načini kočenja motora za jednosmjernu struju - Regulacija brzine elektromotornih pogona - Proračun otpornika za regulaciju brzine asinhronog motora koji radi sa stalnim vučnim momentom - Objašnjava način regulacije brzine asinhronog motora pri stalnoj snazi

- Osnovi održavanja transformatora i elektromotora

- Praktična nastava

- Osnovne karakteristike elektromotornih pogona - Osnovi mehanike elektromotornih pogona - Puštanje u rad i zaustavljanje elektromotora

- Praktična nastava - Praktična nastava

- Praktična nastava

- Regulacija brzine obrtanja elektromotora u elektromotornom pogonu

- Praktična nastava

65

1.2.8. PREDUZETNIŠTVO 1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

40 40

26 26

66 66

3. Opšti ciljevi nastave - Razvijanje preduzetničkih sposobnosti. - Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. - Sticanje znanja o izradi biznis plana. - Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. - Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom. - Osposobljavanje za rad u timu. - Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. - Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.

66

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan - Suočavajući - Razvija - Upoznaje pojam argumente kritički kreativnost. biznis ideja. procjenjuje - Opisuje nastanak kvalitet poslovne - Razvija sposobnost biznis ideje. ideje u skladu sa postizanja - Nabraja i postulatima kompromisa. opredjeljuje se za tržišnog poslovnu ideju. poslovanja. - Nabraja moguće - Uviđa važnost vrste djelatnosti. izrade biznis plana - Razvija analitičko - Opisuje pojam u kontekstu mišljenje. biznis plan. obezbjeđivanja podrške, kako unutar samog privrednog društva tako i od strane - Razvija eksternih partnera odgovornost u (investitora, radu. kreditora). - Upoznaje pojmove: - Azlikuje pojmove: vizija, misija, vizija, misija, strategija, ciljevi. strategija. - Kroz primjere obrazlaže ciljeve privrednog društva. - Razvija marljivost i - Upoznaje postupak preciznost. istraživanja tržišta. - Kroz primjere obrazlaže postupak - Upoznaje pojmove: istraživanja tržišta marketing plan i na novom plan prodaje. primjeru. - Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. - Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima /korisnicima usluga. - Vrši opis proizvoda/usluga. - Uviđa značaj - Opisuje elemente sprovođenja finansijskog plana kontrole kvaliteta privrednog društva. proizvoda/usluga. - Kroz primjere obrazlaže - Objašnjava elemente neophodnost finansijskog plana

Preporuke za izvođenje nastave - Poželjno je učenicima ukazati na primjere. - Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva. - Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja, npr. Eksperiment šest šešira. - Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva. - Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana.

67

učenik privrednog društva. - Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za - Rezimira biznis konkretno plan. privredno društvo. - Oblikuje dinamiku - Prezentuje biznis realizacije biznis plan. plana. - Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva - Nabraja moguća - Opredjeljuje se za rješenja za ime ime privrednog privrednog društva. društva u skladu sa propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti. Vizuelni identitet privrednog društva - Upoznaje elemente - Oblikuje vizuelni identitet i značaj privrednog društva. oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva. Registracija privrednog društva - Upoznaje postupak - Popunjava formulare za registracije registraciju privrednog društva. privrednog društva. - Sprovodi aktivnosti - Opisuje moguće na pribavljanju oblike pečata i štambilja. organizovanja privrednog društva. Otvaranje računa kod poslovne banke - Popunjava - Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke. banke. - Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. Poslovni kodeks preduzeća - Upoznaje pojam - Popunjava poslovni kodeks formulare za
68

Informativni ciljevi i sadržaji učenik očuvanja životne sredine.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. - Stiče radne navike.

- Rad u grupama: Učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga, kroz diskusiju, donose odluku. - Rad na računaru: Učenici koriste programe za obradu teksta i slika.

- Izrada organograma privrednog društva.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik privrednog društva. - Nabraja elemente poslovnog kodeksa.

Formativni ciljevi

učenik otvaranje računa kod poslovne banke. - Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. Organizaciona struktura privrednog društva - Pronalazi sličnosti i - Upoznaje tipove razlike između organizacione različitih tipova strukture organizacionih privrednog društva. struktura privrednog društva. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva - Pronalazi sličnosti i - Razvija sposobnost - Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. privrednim društvom. društvom. - Upoznaje postupak - Popunjava prijavu o slobodnom zasnivanja radnog radnom mjestu. odnosa u privrednom društvu. - Upoznaje postupak - Učestvuje u izradi jednostavnog izrade godišnjeg godišnjeg izvještaja o radu. izvještaja o radu. Služba opštih poslova - Razvija spremnost i - Obavlja usmenu i - Nabraja i opisuje sposobnost za pisanu aktivnosti u okviru saradnju. komunikaciju službe opštih unutar privrednog poslova. društva i sa - Razvija eksternim odgovornost u partnerima. radu. - Tehnički održava internet sajt privrednog društva. - Šalje i prima poštu i druge službene materijale. Sektor marketing - Razvija - Kroz primjere - Upoznaje pojam komunikativnost, obrazlaže strukturu marketinga. efikasnost u radu, asortimana marljivost i proizvoda/usluga. preciznost. - Sprovodi postupak - Opisuje postupak formiranja cijene istraživanja tržišta. proizvoda/usluga.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi.

- Rad u grupama od tri do pet učenika. - Upotrebljavati kancelarijsku opremu (telefon, faks, fotokopir aparat, skener, štampač).

- Rad na računaru: Učenici koriste programe za obradu teksta i slika, kao i programe za elektronsku

69

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod, cijena, promocija i distribucija.

Formativni ciljevi učenik - Kroz primjere obrazlaže važnost i načine promocije. - Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. - Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala. - Planira način reklamiranja privrednog društva, odnosno proizvoda/usluge. - Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave komunikaciju. - Dati učenicima da urade reklamni materijal.

Sektor komercijala - Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje.

- Izrađuje ponudu, porudžbenicu, predračun, upit, račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. Sektor finansija i računovodstvo - Kroz primjere - Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada i obračuna zarada, obračuna poreza i poreza i doprinosa. doprinosa. - Obavlja - Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. poslove. - Upoznaje postupak - Obavlja poslove plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja. potraživanja.

- Razvija analitičko mišljenje.

- Podstiče razvoj tačnosti, preciznosti i urednosti. - Formira stav o preuzimanju odgovornosti.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - V. Vukotić: Preduzetništvo i biznis, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1996. - J. Manojlović, S. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. - D. Bogdanović, G. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Dragiđić, B. Ilić, B. Medojević, M. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

70

- R. Rajović: Osnovi prava za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - Publikacija Moj Biznis, Montenegro Biznis Alijansa, Podgorica, 2004. - H. Potit: Kako započeti sopstveni biznis , CID, Podgorica, 1997. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom, fax, telefon, skener, štampač i fotokopir aparat. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju godine 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani ekonomista. 10. Povezanost predmeta Znanja - Organizaciona struktura privrednog društva - Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Organizacija rada i sistem - Tipovi organizacione kvaliteta strukture privrednog društva - Organizacija rada i sistem - Nivoi upravljanja kvaliteta privrednim društvom - Postupak zasnivanja radnog odnosa u privrednom društvu - Postupak izrade godišnjeg izvještaja o radu

71

1.2.9. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 144 144 216 198 702

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 144 144 216 198 702

Praktična nastava: - Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. - Praktična nastava se obavlja u školskim radionicama, kod poslodavca ili kombinovano. - Vježbe u okviru pojedinih tema mogu biti obrađene problemski, korišćenjem metodologije nastave orjentisane ka aktivnostima, tj. Samostalnim radom učenika u grupama, u sljedećim koracima: informisanje, planiranje, odlučivanje, realizacija, kontrola i procjena (evaluacija). 3. Opšti ciljevi nastave - Sticanje kompetencija za planiranje, pripremu i kontrolu procesa rada. - Razvijanje osnovnih kompetencija za samostalan rad u struci. - Razvijanje smisla za organizovan praktičan rad, tačnost, sistematičnost i urednost. - Poznavanje svih neophodnih metoda i postupaka ispitivanja i testiranja rashladnih i termičkih uređaja u domaćinstvima i privredi. - Osposobljavanje za rukovanje sa alatima, mjernim instrumentima, uređajima i opremom koja se upotrebljava u rashladnim i termičkim uređajima. - Osposobljavanje za savjetodavne usluge i komunikaciju sa korisnicima. - Osposobljavanje za tumačenje električnih šema različitih rashladnih i termičkih uređaja u domaćinstvima i privredi. - Upoznavanje sa korišćenjem prateće dokumentacije i kataloga proizvođača. - Osposobljavanje za primjenu standarda, pribora i materijala u rashladnim i termičkim uređajima. - Praktično upoznavanje sa važnošću organizacije rada i racionalnog korišćenja energije. - Sticanje radnih navika i tehnološke discipline. - Praktično obučavanje za korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti struke. - Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci. - Osposobljavanje za primjenu higijensko – tehničkih mjera, zaštite životne i radne sredine.

72

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Uviđa vezu i razlike - Razvija osjećaj - Upoznaje se sa između teorije i odgovornosti. školskom prakse. radionicom i radnim mjestom. - Upoznaje se sa vođenjem dnevnika praktične nastave. HTZ, elektro zaštita, prva pomoć - Shvata značaj - Upoznaje se sa primjene principa osnovnim ciljevima, HTZ i elektro zaštite principima i na radnom mjestu. sredstvima higijensko-tehničke - U pretpostavljenim uslovima strujnog zaštite (HTZ). udara, pruža prvu - Upoznaje osnovne pomoć. zahtjeve, zadatke i lična i kolektivna sredstva elektro zaštite. Alati i rukovanje alatima - Razlikuje ulogu - Nabraja i opisuje pojedinih alata i osnovne tipove njihovih djelova. mehaničarskih i - Razlikuje osnovne električarskih mehaničarske od ručnih alata, električarskih osobine i načine alata. njihovog - Upotrbljava alate korišćenja. pri radu. - Razvija i podstiče potrebu poštovanja principa elektro zaštite u radnom okruženju. - Razvija osjećaj odgovornosti.

Preporuke za izvođenje nastave - Izvršiti podjelu učenika po grupama. - Objasniti prethodno definisanu strukturu dnevnika praktične nastave i način vođenja. Vježba: - Pokazivanje i demonstracija upotrebe ličnih sredstava HTZ. Vježba: - U pretpostavljenim uslovima strujnog udara pojedinca, uvježbati postupke pružanja prve pomoći. Vježba: - Izvršiti spajanje provodnika prostim vezivanjem, sa i bez alata, i vršiti poređenje. Vježba: - Koristeći izolovana kliješta napraviti završne stopice provodnika.

- Razumije potrebu zaštite na radu. - Razvija pravilan odnos prema upotrebi i održavanju alata.

Osnovni mašinski elementi - Razlikuje mašinske - Nabraja i opisuje elemente,razumije osnovne vrste njihovu upotrebu i mašinskih uočava osobine elemenata prema mašinskih njihovoj upotrebi u elemenata elektrotehnici. karakteristične za njihovu upotrebu u elektrotehnici (navoji, matice, podloške, ležajevi, osovine, klinovi,

- Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu - Uviđa potrebu i značaj timskog rada.

Vježba: - Odrezati, bušiti i obraditi komade lima i povezivati ih odgovarajućim navojima, maticama i podloškama, prema zadatim skicama. Vježba: - Odrediti prenosne

73

učenik remeni, remenice, zupčanici, opruge, zakovice i dr.). - Poznaje vrste, - Upoznaje vrste, osobine i značaj osobine i značaj upotrebe maziva. upotrebe maziva. Elektrotehnički materijali - Razlikuje vrste i - Upoznaje se sa osobine osnovnih osnovnim elektrotehničkih podjelama, vrstama materijala. i osobinama - Vrši upoređenje tehničkih raznih materijala, materijala. oblika i profila - Upoznaje različite prema njihovim oblike i profile osobinama. elektrotehničkih - Zna upotrebu materijala. elektrotehničkih - Opisuje upotrebu materijala na raznih vrsta osnovu njihovih elektrotehničkih osobina. materijala. Osnovni pojmovi tehničkog crtanja - Razumije značaj i - Upoznaje osnove upotrebu tehničkog crtanja: koordinatnog sastavnice, vrste sistema u ravni i u linija, tehničko prostoru. pismo, kotiranje, koordinatni sistemi, - Zna crtati različite tehničke crteže po projekcije, zadatku. mjerenje pomičnim - Zna nacrtati mjerilom i dr. projekcije osnovnih geometrijskih oblika i tijela u izabranom koordinatnom sistemu. - Poznaje rukovanje pomičnim mjerilom i mjerenje dimenzija raznih profila.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave odnose za date parove remenica ili zupčanika.

- Razvija osjećaj preciznosti i sigurnosti u radu.

Vježba: - Testerom iskidati razne materijale prema skici: žice, profile, cijevi i sl.. Vježba: - Komade žice od raznih materijala savijati prema skicama i izvršiti poređenje po osobinama (tvrdoća, elastičnost i sl.).

- Stiče osjećaj za položaj i odnose predmeta u prostoru. -razvija osjećaj preciznosti, urednosti i sistematičnosti u radu. - Navikava se na pridržavanje i poštovanje propisa.

Vježba: - Na sastavnici ispisati tehničkim pismom slova alfabeta i cifre. Vježba: - Prema zadatim skicama nacrtati i kotirati crteže. Vježba: - Prema zadatim skicama ili modelima tijela u prostoru nacrtati projekcije. Vježba: - Koristeći pomično mjerilo odrediti dimenzije zadatih profila, a rezultate prikazati tabelarno.

Elektrotehnički simboli - Upoznaje - Upotrebljava standardne oznake elektrotehničke

- Navikava se na poštovanje propisa

Vježba: - Prema zadatku

74

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik simbole u i simbole u električnim elektrotehnici, za šemama. različite uređaje, komponente, postrojenja i sl. Izvori električne energije - Razlikuje galvanske - Upoznaje vrste i električne izvore osobine pojedinih po njihovim električnih izvora: osobinama. elektro-hemijskih - Poznaje tipove i (galvanskih izvora, karakteristike akumulatora) i akumulatora. generatora. - Razlikuje osnovne vrste generatora naizmjenične i - Upoznaje jednosmjerne ispravljače i druge struje. pretvarače električne energije - Razlikuje i razumije rad u ulozi električnih ispravljača. izvora. Električni potrošači - Razlikuje potrošače - Upoznaje se sa po vrsti energije u različitim vrstama koju se električna potrošača, u energija pretvara. odnosu na tip - Uočava osobine pretvaranja pojedinih tipova električne energije potrošača. u radnom procesu (termički, motorski i dr.). Električni provodnici - Uočava sve - Upoznaje različite elemente presjeka vrste provodnika, provodnika. njihove osobine i - Oblikuje i priprema upotrebu. završetke provodnika za upotrebu. - Upoređuje tipske - Upoznaje oznake različitih standardne oznake provodnika i provodnika i kablova. kablova (po - Izvodi i analizira grupama oznaka). oznake kablova prema priloženim primjercima provodnika i kablova.

Socijalizacijski ciljevi učenik i standarda.

Preporuke za izvođenje nastave nacrtati električnu šemu, koristeći elektrotehničke simbole. Vježba: - Prema priloženoj skici izvršiti povezivanje sijalice na odgovarajuće baterijsko napajanje. Vježba: - Na radnomprobnom stolu priključiti istu šemu na ispravljač umjesto baterije.

- Stiče osjećaj o potrebi poznavanja pravila elektro zaštite.

- Razumije potrebu i težnju ka štednji energije.

Vježba: - Prema priloženoj šemi priključuje na radnom stolu različite primjerke potrošača (sijalice, mikromotori i sl.).

- Razumije potrebu zaštite na radu. - Razvija pravilan odnos prema ekonomičnoj upotrebi materijala za rad.

Vježba: - Za različite primjerke provodnika odrediti standardne oznake. Vježba: - Za zadate standardne oznake protumačiti osnovne karakteristike provodnika. Vježba: - Pripremiti krajeve provodnika za elementarnu montažu (npr. U

75

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Električni izolatori - Upoznaje osnovne vrste izolacionih materijala, njihova svojstva i upotrebu.

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje razne primjere upotrebe izolacionih materijala.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče osjećaj o značaju elektro zaštite.

Preporuke za izvođenje nastave prekidaču i sl.). Vježba: - Za razne vrste provodnika uočiti i izdvojiti sve slojeve izolacije. Vježba: - Realizovati električno kolo sa sijalicom napajanom baterijom, i demonstrirati zamjenu jednog provodnika izolatorom i obrnuto.

Lemljenje - Upoznaje osnovne vrste lemljenja, karakteristike lemljenih spojeva, materijale i postupke lemljenja.

- Poznaje postupak mekog i tvrdog lemljenja. - Koristi osnovne materijale, aparate i alate za lemljenje. - Rukuje aparatima i alatima za oba tipa lemljenja.

- Razumije zahtjeve zaštite na radu. - Razvija pravilan odnos prema ekonomičnoj upotrebi materijala za rad.

Vježba: - Mekim lemljenjem spojiti pripremljene krajeve provodnika. Vježba: - Mekim lemljenjem spojiti krajeve dvaju ploča od bakra ili mesinga. analizirati postupak i rezultate.

Elementi električnih instalacija - Razlikuje osnovne - Upoznaje osnovne instalacione elemente komponente. električnih instalacija, njihovu - Vrši spajanje elementata ulogu i način električnih spajanja. instalacija. - Shvata značaj i izvodi ispravne spojeve u električnim kolima.

- Razumije potrebu zaštite na radu. - Razvija osjećaj odgovornosti.

Vježba: - Izvršiti pojedinačno spajanje osnovnih elemenata električnih instalacija. Vježba: - Izvršiti spajanje pripremljenih ogranaka u razvodnim kutijama: utičnica, prekidača i sl.

76

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zaštitne mjere od visokog napona dodira - Stiče osjećaj o - Razlikuje pojedine - Upoznaje se sa značaju elektro načine zaštite od vrstama i zaštite. osobinama zaštitnih velikog dodirnog - Razvija osjećaj napona: izolovanje mjera od visokog odgovornosti. djelova pod napona dodira. naponom, korišćenje pregrada, prepreka i kućišta, korišćenje malog napona, automatski zaštitni uređaji (strujne sklopke, sistemi prekida napajanja), zaštita uzemljenjem, nulovanje i dr. - Vrši izbor tipa zaštite prema zahtjevima na konkretnom mjestu. - Poznaje princip rada automatskih zaštitnih sistema (TT, TN I IT, FID i prekostrujnih sklopki). Elementi automatike - Zna ulogu pojedinih - Shvata potrebu - Upoznaje osnovne ekonomične elemenata elemente upotrebe materijala automatike: tasteri, automatike. za rad. preklopnici, releji, sklopnici-kontaktori, krajnji prekidači, mikroprekidači, senzori-davači, signalne lampice, izvršni organi i dr.. - Povezuje elemente automatike u strujna kola.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Pripremiti modele i simulirati vidove mehaničke zaštite djelova pod naponom: ograde, prepreke, pregrade, kućišta, izolacione podloge, udaljavanje izvan dosega i sl.. Vježba: - Demonstracija rada FID sklopke pri zemljospoju preko potrošača (u kontrolisanim uslovima).

Vježba: - Prema pripremljenoj šemi povezivati izvršni organ (motor ili sijalicu) preko releja, čiji se rad kontroliše krajnjim prekidačima ili /i senzorima. Dopuniti šemu signalizacijom. Vježba: - Povezati stepenišni automat, simulirati rad za nekoliko kompleta sijalica – taster.

Osnovni elektronski elementi i označavanje - Upoznaje osnovne - Razumije ulogu i - Razvija pravilan

Vježba:

77

Informativni ciljevi i sadržaji učenik elektronske komponente.

Formativni ciljevi učenik upotrebljava elektronske komponente: diode, tranzistori, tiristori, trijaci, Led diode, Zener diode, analogna i digitalna Ic, pasivni elektronski elementi (otpornici, kalemovi, kondenzatori) i dr. - Povezuje komponente u strujna kola. - Provjerava ispravnost komponenata direktnim mjerenjem "unimjerom".

Socijalizacijski ciljevi učenik odnos prema ekonomičnoj upotrebi materijala za rad.

Preporuke za izvođenje nastave - Prema šemi povezati potrošač (sijalicu ili sl.), direktno i preko diode, na izvor naizmjeničnog napajanja, (na sekundaru transformatora). uporediti napone na potrošaču. Vježba: - Povezati po šemi osnovno kolo stabilizatora jednosmjernog napona sa tranzistorom, sa :a) potenciometrom, b) zener diodama, na bazi. Mjeriti napone na bazi i izlazu.

Rukovanje mehaničarskim alatima - Koristi alate za - Upoznaje osnovne mjerenje: metar i mehaničarske alate pomično mjerilo. i rad sa njima pri: - Rukuje alatima za mjerenju, obilježavanje, obilježavanju, sječenje, bušenje i sječenju, bušenju, brušenje. brušenju, spajanju - Koristi alate i metalnih i drugih materijale za djelova, i td. spajanje metalnih i drugih elemenata: zakovice, "pop nitne", ljepila i sl.

- Razvija osjećaj odgovornosti pri radu. - Razumije potrebu zaštite na radu.

Vježba: - Na datim predmetima izmjeriti dimenzije pomičnim mjerilom, odrediti tačke za bušenje, označiti ih i izbušiti prema priloženoj skici. Vježba: - Pripremljene komade spojiti zakovicama ili "pop nitnama".

Alat i oprema za rashladne i termičke uređaje - Rukuje osnovnim - Upoznaje osnovne električarskim elektičarske alate i alatima i specijalne alate i specijalnim alatima opremu za i opremom za rashladne i rashladne i termičke uređaje. termičke uređaje. - Rukuje aparatima - Upoznaje aparate za tvrdo lemljenje za tvrdo lemljenje

Razvija osjećaj odgovornosti. Stiče osjećaj o značaju elektro zaštite. Razumije i podstiče primjenu principa i zahtjeva očuvanja životne sredine.

Vježba: - Prema skici pripremljene komade spojiti tvrdim lemljenjem. Vježba: - Prema skici pripremljene

78

Informativni ciljevi i sadržaji učenik i gasno zavarivanje (Co2).

Formativni ciljevi učenik i gasno zavarivanje (Co2). - Koristi aparate za (ekološki) bezbijednu zamjenu rashladnog fluida.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave komade spojiti gasnim zavarivanjem (Co2). Vježba: - Simulirati ili praktično realizovati postupak zamjene rashladnog fluida.

Rukovanje mjernim instrumentima - Rukuje - Upoznaje vrste, univerzalnim principe rada i mjernim načine korišćenja instrumentima pri univerzalnih mjerenju mjernih jednosmjernih i instrumenata naizmjeničnih ("unimjera"). električnih i neelektričnih veličina (napona, struja, otpora i dr.). - Upoznaje se sa mosnim metodama - Planira, mjeri, upoređuje i mjerenja, na ocjenjuje rezultate primjeru mjerenja mjerenja otpora vitstonovim vitstonovim mostom. mostom. - Upoznaje rad sa - Koristi instrumentom za megaommetar pri mjerenje velikih mjerenju otpora otpora izolacije. (megaommetar).

- Razvija osjećaj preciznosti i sistematičnosti u radu. - Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom.

Vježba: - Prema skici i pripremljenom modelu vitstonovog mosta za jednosmjernu struju, koristeći univerzalni mjerni instrument, provjeriti vrijednosti otpora korišćenih u šemi, izmjeriti napone i struje u svim granama mosta. Vježba: - Priključiti sijalicu na mrežni napon preko prekidača i mjeriti struju i napon "unimjerom". Vježba: - Koristeći megaommetar provjeriti otpornost izolovanosti provodnika ili nekog uređaja.

Upoznavanje rashladnih i termičkih aparata i uređaja - Razvija sposobnost - Razlikuje i shvata - Upoznaje se sa povezivanja principe rada i vrstama i tipovima teorijskih znanja sa prenošenja toplote rashladnih i praksom. različitih termičkih termičkih uređaja, uređaja. njihovim - Razumije princip osobinama i razmjene toplote i principima rada

Vježba: - Za termičke aparate u domaćinstvu analizirati: koje ključne djelove imaju (i njihovu

79

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik hlađenje različitih rashladnih uređaja.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave ulogu) i koji glavni princip prenošenja toplote koriste. Vježba: - Za izabrani rashladni uređaj pokazati i analizirati: koje ključne djelove ima i koju ulogu vrše pri i hlađenju.

Rad sa elementima rashladnih i termičkih uređaja - Razvija osjećaj - Razumije ulogu i - Upoznaje se sa preciznosti i princip rada osnovnim sistematičnosti u elemenata u elementima radu. pojedinim termičkih i - Razvija sposobnost termičkim i rashladnih uređaja povezivanja rashladnim u domaćinstvu. teorijskih znanja sa uređajima: grijači, praksom. ventili, pogonski motori, kompresori, programatori, termostati, pumpe, elementi automatike, i dr. - Poznaje osobine materijala od kojih su elementi sačinjeni.

Vježba: - Na izabranim grijačima izvršiti mjerenje otpornosti i provjeru ispravnosti. Vježba: - Izvršiti kontrolu ispravnosti elemenata automatike i provjeru veza na izabranom kućnom uređaju. Vježba: - Napraviti nezavisnu demonstraciju rada ventila veš mašine, na probnom stolu.

Regulacja temperature kod rashladnih i termičkih uređaja - Razvija sposobnost - Koristi elemente i - Upoznaje povezivanja povezuje šeme za električne šeme i teorijskih znanja sa regulaciju elemente za praksom. temperature kod regulaciju rashladnih i temperature kod termičkih uređaja. rashladnih i termičkih uređaja.

Vježba: - Na probnom stolu, povezati elemente i demonstrirati regulaciju temperature bojlera (koristeći elemente koji omogućavaju zagrijavanje vode u pomoćnoj posudi).

80

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Izvršni elementi automatskog upravljanja - Razumije ulogu i - Upoznaje izvršne princip rada elemente izvršnih elemenata automatskog automatike kod upravljanja kod rashladnih i rashladnih i termičkih uređaja termičkih uređaja, (grijači, elektro kao i funkcionalnu motori, pumpe, vezu sa kompresori i dr.). elementima za - Povezuje šeme regulaciju. regulacije i upravljanja izvršnim elementima.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Podstiče kreativno razmišljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Demonstrirati uključivanje grijača pegle pri dostizanju određene temperature na termostatu. Vježba: - Koristeći elemente automatike na radnom stolu, demonstrirati pokretanje elektro motora, pri dostizanju određenog pritiska na presostatu veš mašine.

Termički aparati i uređaji u domaćinstvu - Poznaje vrste i - Upoznavanje principe rada i termičkih uređaja električne šeme za domaćinstvo veza termičkih (vrste, električne uređajaja u šeme veza, princip domaćinstvu: i način rada): električni rešo, električni rešo, pegla, usisivač za pegla, usisivač za prašinu, grijalica, prašinu, grijalice, kalorifer, bojler, kaloriferi, bojleri, štednjak, TA peć i štednjaci, dr. mikrotalasne peći, radijatori, TA peći i - Zna "čitati" električne šeme dr. uređaja. - Rastavlja i sastavlja (montira i demontira) osnovne elemente uređaja. - Koristi logičku - Opisuje i šemu (blok objašnjava osnovne dijagram) za - karakteristične otkrivanje kvarova kvarove kod (defektažu). termičkih kućnih - Zna provjeriti uređaja. ispravnost ključnih djelova

- Razvija osjećaj preciznosti i sistematičnosti u radu. - Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom.

Vježba: - Izvršiti rastavljanje (demontažu) "unimjerom", kontrolistai ispravnosti električnih komponenti, i sastaviti (montirati) pojedinačne termičke uređaje: el.rešo, el.pegla, usisivač za prašinu, el.grijalica, el.kalorifer, el.bojler. Vježba: - Demontirati grejne ploče el. štednjaka, provjeriti ispravnost i montirati. Vježba: - Provjeriti

81

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Vrši popravku ili zamjenu neispravnih elemenata.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave ispravnost rada kontakata preklopnika na regulaciju na el. štednjaku. Vježba: - Demontirati grijače rerne el. štednjaka, provjeriti ispravnost i montirati. Vježba: - Sa TA peći demontirati sve električne djelove. mjerenjem kontrolisati ispravnost grijača, kao i rad kontakata regulacionog termostata. Na kraju sve montirati na mjesto.

Rashladni uređaji u domaćinstvu - Poznaje vrste i - Upoznavanje principe rada rashladnih uređaja rashladnih za domaćinstvo uređajaja u (vrste, električne domaćinstvu: šeme veza, princip ventilator, klima i način rada): uređaj, frižider, ventilator, frižider, zamrzivač i sl.. zamrzivač, klima - Zna "čitati" uređaj i sl. električne šeme uređaja. - Rastavlja i sastavlja (montira i demontira) osnovne elemente uređaja. - Koristi logičku - Opisuje i šemu (blok objašnjava osnovne dijagram) za - karakteristične otkrivanje kvarova kvarove kod (defektažu). rashladnih kućnih - Zna provjeriti uređaja. ispravnost ključnih djelova

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Stiče osjećaj o samostalnom donošenju odluka.

Vježba: - Izvršiti rastavljanje (demontažu) "unimjerom", kontrolistai ispravnosti električnih komponenti ventilatora i na kraju sve sastaviti. Vježba: - Mjernim instrumentom provjeriti ispravnost motora kompresora i automatike frižidera. Vježba: - Demontirati regulacioni termostat

82

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Vrši popravku ili zamjenu neispravnih elemenata.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave frižidera, provjeriti ispravnost kontakata i vratiti sve na mjesto (montirati).

Termički i rashladni uređaji u privredi - Poznaje vrste i - Upoznavanje principe rada rashladnih i rashladnih termičkih uređaja uređajaja u za domaćinstvo domaćinstvu: (vrste, električne rashladne vitrine, šeme veza, princip ledomati, i način rada): industrijske veš industrijske veš mašine, i sl. mašine, rashladne - Zna "čitati" vitrine, ledomati i električne šeme sl. uređaja. - Provjerava ispravnost ključnih djelova. Stručna ekskurzija - Grupna posjeta firmi ili servisu koja se u tehnološkom procesu bavi rashladnim i termičkim uređajima. - Shvata značaj praktične obuke u radionici. - Analizira uočene postupke pri radu sa rashladnim i termičkim uređajima. - Vrednuje značaj ispravnog vođenja tehničkotehnološke dokumentacije.

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Razumije potrebu zaštite na radu.

Vježba: - Navesti sve praktične razlike između veš mašine za kućnu upotrebu i industrijske (npr. Za hotelsku upotrebu). Vježba: - Sa električne šeme rashladne vitrine "očitati" sve bitne karakteristike električnih komponenata.

- Razumije zahtjeve zaštite na radu. - Razvija osjećaj o značaju komunikacije sa saradnicima i korisnicima usluga.

- Napisati izvještaj o uočenim rashladnim i termičkim uređajima i posebnim alatima koji se koriste pri radu sa njima. - Obrazložiti ulogu i značaj dokumentacije koja se vodi u tehnološkom procesu posjećene firme / servisa.

83

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji Učenik Veš mašine - Upoznaje se sa funkcijom, načinima rada, djelovima i principom rada veš mašine. - Upoznaje: vrste, konstrukcije i princip rada programatora, vremenski i funkcionalni dijagram rada (program) veš mašine.

Formativni ciljevi Učenik - Zna "čitati" električnu šemu veš mašine i pratiti i kontrolisati pojedinačne strujne krugove. - Zna princip rada veš mašine, ulogu svih djelova i njihovu međuzavisnost. - Razumije vremenski dijagram toka programa i prema njemu kontroliše rad veš mašine i njenih djelova. - Poznaje sve principe procedure koje se se odvijaju pri programu pranja, kao i sve podsklopove koje u procedurama učestvuju. - Demontira, kontroliše i montira djelove veš mašine. - Koristi logičku šemu (blok dijagram) za otkrivanje kvarova (defektažu). - Vrši popravku ili zamjenu neispravnih elemenata.

Socijalizacijski ciljevi Učenik - Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Razumije potrebu zaštite na radu. - Razvija osjećaj preciznosti i sistematičnosti u radu.

Preporuke za izvođenje nastave - Koristeći osnovnu električnu šemu veš mašine, kao i vremenski dijagram programatora: Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine princip prijema aditiva, vode na predpranju, pranju i ispiranju. Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine princip zagrijavanja vode i miješanja (okretanja). Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine princip centrifugiranja sa izbacivanjem vode. Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine princip otkuvavanja sa miješanjem. Vježba: - Prateći logički blok dijagram defektaže (utvrđivanja kvarova) i

- Opisuje i objašnjava osnovne - karakteristične kvarove kod veš mašine.

84

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik

Formativni ciljevi Učenik

Socijalizacijski ciljevi Učenik

Preporuke za izvođenje nastave električne šeme pojedinačnih principa, izvršiti provjeru tipičnih kvarova na veš mašini.

Mašine za pranje suđa - Upoznaje se sa funkcijom, načinima rada, djelovima i principom rada mašine za pranje suđa. - Upoznaje vrste, konstrukcije i princip rada programatora, vremenski i funkcionalni dijagram rada (program) mašine za pranje suđa.

- Opisuje i objašnjava osnovne (karakteristične) kvarove kod mašine za pranje suđa.

Zna "čitati" električnu šemu mašine za pranje suđa i pratiti i kontrolisati pojedinačne strujne krugove. Zna princip rada mašine za pranje suđa, ulogu svih djelova i njihovu međuzavisnost. Razumije vremenski dijagram toka programa i prema njemu kontroliše rad mašine i njenih djelova. - Koristi logičku šemu (blok dijagram) za otkrivanje kvarova (defektažu). - Demontira, kontroliše i montira sve djelove mašine za pranje suđa. - Vrši popravku ili zamjenu neispravnih elemenata.

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Razumije potrebu zaštite na radu. - Razvija osjećaj preciznosti i sistematičnosti u radu.

- Koristeći osnovnu električnu šemu mašine za pranje suđa, kao i vremenski dijagram programatora: Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine procese natapanja, kvašenja i predpranja. Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine procedure zagrijavanja i pranja. Vježba: - Izdvojiti električnu podšemu i prekontrolisati sve elemente koji čine procedure ispiranja, naknadnog ispiranja i sušenja. Vježba: - Prateći logički blok dijagram defektaže (utvrđivanja kvarova) i električne šeme pojedinačnih principa izvršiti provjeru tipičnih

85

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik Klima uređaji - Upoznaje se sa funkcijom, režimima rada, djelovima i principom rada klima uređaja.

Formativni ciljevi Učenik

Socijalizacijski ciljevi Učenik

Preporuke za izvođenje nastave kvarova na mašini za pranje suđa.

- Opisuje i objašnjava osnovne - karakteristične kvarove kod veš mašine.

- Zna "čitati" električnu šemu klima uređaja. - Zna princip rada, ulogu svih djelova. - Demontira, kontroliše i montira sve djelove klima uređaja. - Koristi logičku šemu (blok dijagram) za otkrivanje kvarova (defektažu). - Vrši kontrolu i zamjenu filtera – prečistača.

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. - Razumije potrebu zaštite na radu. - Stiče osjećaj o samostalnom donošenju odluka.

Vježba: - Izvršiti kontrolu filtera vazduha u klima uređaju. Vježba: - Kontrolisati "unimjerom" električne šeme automatike klima uređaja. Vježba: - Demontirati termostat, proveriti funkcionalnost i montirati ga nazad.

Vježba: - Prateći logičku blok šemu defektaže prekontrolisati najčešće kvarove. Rad na simulatoru rashladnih uređaja - bezbijedno rukovanje freonom Vježba: - Nabraja elemente i - Poznaje elemente i - Razvija osjećaj - Demonstrirati sve preciznosti i razumije princip upoznaje način pojedinačne sistematičnosti u rada simulatora rada simulatora postupke pri radu. rashladnih uređaja. rashladnih uređaja. bezbijednom - Razumije potrebu - Zna sve metode i - Upoznaje se sa rukovanju sa zaštite na radu. postupke načinima freonom: punjenje, korišćenja uređaja korišćenja uređaja zamjenu, za bezbjednu za bezbjednu reciklažu, zamjenu zamjenu freona. vakumiranje, i rashladnog fluida. odlaganje. Primjeri upravljanja procesima na sistemu Siemens PLC LOGO - Razvija sposobnost Vježbe: - Vrši pripremu, - Upoznaje se sa - Na računaru, u povezivanja crtanje šema, sistemom siemens okviru softvera teorijskih znanja sa testiranje i PLC LOGO, sistema PLC LOGO, praksom. simulaciju na PLC njegovim crtati električne - Podstiče kreativno LOGO uređaju. mogućnostima i šeme različitih razmišljanje. - Testira ponašanje softverskim i termičkih i električnih šema za - Uviđa potrebu i hardverskim rashladnih uređaja, značaj timskog razne vrijednosti segmentima. testirati i simulirati rada. parametara. rad na uređaju PLC - Razvija pravilan - Analizira rezultate - Upoznaje se sa LOGO. odnos prema i vrši korekciju praktičnim

86

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik realizacijama različitih električnih šema automatike i upravljanja procesima.

Formativni ciljevi Učenik električne šeme u cilju dobijanja optimalnih rezultata. - Priključuje različite izvršne organe automatskog upravljanja i regulacije na PLC uređaj i vrši praktičnu provjeru. - Razumije tehnološki proces rada rashladnih i termičkih uređaja. - Analizira uočene postupke pri radu sa rashladnim i termičkim uređajima. - Vrednuje značaj vođenja tehničkotehnološke dokumentacije.

Socijalizacijski ciljevi Učenik ekonomičnoj upotrebi materijala za rad.

Preporuke za izvođenje nastave Napomena: - Na izlazu LOGO-a kao izvršni organ postaviti LED diodu direktno ili sijalicu koristeći relej (odn. Sklopnik). - Značenje skraćenice: PLC programic logical control. - Napisati izvještaj o posjeti firmi/ servisu. - Obrazložiti ulogu i značaj pojedinačne dokumentacije koja se vodi u posjećenoj firmi / servisu.

Stručna ekskurzija - Grupna posjeta firmi ili servisu koja se u tehnološkom procesu bavi rashladnim i termičkim uređajima.

- Shvata značaj zaštite na radu. - Razvija osjećaj o značaju komunikacije sa saradnicima i korisnicima usluga. - Shvata značaj timskog rada.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. S. Branković: Praktična nastava, Niš,1998. - M. S. Branković: Priručnik - Sa uputstvima za električarske radove, Niš,1995-6. - V. Brajović: Elektrotermički uređaji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1989. - M. Radosavljević: Rashladni uređaji za III razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,2ooo. - M. Radosavljević: Rashladni uređaji za IV razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - D. Jakob: Rashladni uređaji i frižideri - principi i praksa, Novinsko izdavačka radna organizacija, Tehnička knjiga, Beograd, 1986. - M. Justinijanović: Električne instalacije sa osvjetljenjem, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991. - M. Justinijanović: Električne instalacije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989. - B. Tomić: Električne instalacije, Školska knjiga, Zagreb, 1975. - Priručnik (zbirka pitanja i propisa), JEP Elektroprivreda Crne Gore - Služba zaštite na radu, Nikšić, 1995. - Unido, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Priručnik za servisere rashladnih i klima uređaja, Podgorica, 2009. - D. Janković, A. Matić, M. Radivojević: Elementi elektroenergetskih postrojenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - M. Popović: Razvodna postrojenja i elektrane, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

87

- J. Menart, D. Martinović, Z. Pendić, D. Đurić: Industrijska elektronika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989. - D. Dimić: Električna mjerenja u energetici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989. - Elektromonterski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb,1987. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave Redni Opis – alati, instrumeni i uređaji broj Univerzalni radni-ispitni sto, sa elementima: 1. osigurači, utičnice, ispravljači, mjerni instrumenti, odvojni-regulacioni trefo i dr. 2. Digitalni multimetar univerzalni (u,i,r,...) ~/= Mega-om-metar za mjerenje izolacije, 3. 500-5000 v, do 1 tom, sa memorijom 4. Aparat za autogeno varenje - tvrdo lemljenje 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Aparat za gasno varenje sa Co2 Uređaj za simulaciju rada rashladnih uređaja Uređaj za reciklažu, bezbijednu zamjenu i punjenje rashladne instalacije freonom Akumulatorska bušilica – odvijač, 14 mm, 0 – 1800 min-1, sa opremom Ručna bušilica, 220v~, sa opremom Ručna brusilica, 220v~, sa opremom Lemilica stona sa regulacijom, 80 - 100 w „pištolj“ lemilice, 220v~, 100 w Ubodna testera, 220v~, do 40mm „pištolj“ za vezice (za kablovske snopove) Kompleti ručnog elektro-mehaničarskog alata (razna izolovana kliješta, razni odvijači, razni mehaničarski ključevi i sl.) Ručna testera za metal Kompleti turpija za metal, raznih profila Makaze za lim Pomično mjerilo ("šubler") Fen za zagrijavanje termobužira, za izolovanje spojeva Personalni računar, sa štampačem i projektorom Elektrotehnički softveri za crtanje električnih šema i simulaciju Uređaj za simulaciju i praktičnu demostraciju raznih električnih šema i procesa Različiti rashladni i termički uređaji za očiglednu nastavu (rešo, pegla, frižider, elektični štednjak, mikrotalasna peć, bojler, veš mašina, klima uređaj i dr...) Kompleti zaštitne opreme: radni mantil, rukavice, kaciga, zaštitne naočari i dr.

Oznaka Tina, Edison, Eegle i sl. Siemens PLC LOGO -

Kom. 8 16 1 1 1 1 1 4 2 2 8 8 2 2 8 8 8 8 2 2 1 Po 1 1 Po 1 16

88

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i u toku praktičnog rada. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Praktični rad (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. ocjenjuje se kvalitet vođenja dnevnika praktične nastave, razumijevanje zadataka i poslova, urednost, preciznost, tačnost, poštovanje propisa zaštite, odgovoran odnos prema instrumentima, alatima). - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inzenjer elektrotehnike – smjer energetike; - profesor elektrotehnike – smjer energetike; - inženjer elektrotehnike – smjer energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Alati i rukovanje alatima - Elektrotehnički materijali - Elektrotehnički simboli - Izvori električne energije - Električni potrošači Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Električne instalacije - Osnovni električarski alat - Električne instalacije - Električne instalacije - Električne instalacije osnove elektrotehnike Električne instalacije Električni termički uređaji Električni rashladni uređaji - Osnovne fizičke i hemijske osobine elektrotehničkih materijala - Crtanje električnih šema pomoću grafičkih simbola - Standardne vrijednosti mrežnih napona - Pretvaranje električne energije u druge vidove: mehaničku i toplotnu - Određivanje presjeka provodnika prema snazi potrošača - Električne i mehaničke osobine materijala za provodnike - Standardni presjeci provodnika i vrste kablova - Električne (izolacione) i mehaničke osobine materijala za izolatore - Elemenati električnih instalacija - Napon dodira i mjere zaštite

- Električni provodnici

- Električne instalacije

- Električni izolatori - Elementi električnih instalacija - Zaštitne mjere od visokog napona dodira

- Električne instalacije - Električne instalacije - Električne instalacije

89

Znanja - Elementi automatike -

- Osnovni elektronski elementi i označavanje - Upoznavanje rashladnih i termičkih aparata i uređaja - Rad sa elementima rashladnih i termičkih uređaja - Regulacja temperature kod rashladnih i termičkih uređaja - Izvršni elementi automatskog upravljanja - Termički aparati i uređaji u domaćinstvu - Rashladni uređaji u domaćinstvu - Termički i rashladni uređaji u privredi - Veš mašine

-

- Mašine za pranje suđa

-

- Klima uređaji - Primjeri upravljanja procesima na sistemu siemens PLC LOGO

-

Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Primijenjena elektronika - Elektronski i elektromehanički elementi Električne mašine i pogoni sistema automatske Električne instalacije regulacije - Izvršni organi automatskog upravljanja Primijenjena elektronika - Osnovne elektronske komponente Električni termički uređaji - Princip rada osnovnih rashladnih i termičkih Električni rashladni uređaja uređaji Električni termički uređaji - Uloga pojedinih elemenata rashladnih i termičkih Električni rashladni uređaja i njihov princip rada uređaji Električni termički uređaji - Vrste i osobine regulatora temperature (termostata) i Električni rashladni njihov princip rada uređaji Primijenjena elektronika - Vrste i osobine izvršnih Električne mašine i pogoni elemenata: grijača, elektro motora i sl. Električni termički uređaji - Vrste i princip rada termičkih uređaja za domaćinstvo Električni rashladni - Vrste i princip rada uređaji rashladnih uređaja za domaćinstvo Električni termički uređaji - Vrste i princip rada rashladnih i termičkih Električni rashladni uređaja u privredi uređaji Električni termički uređaji - Princip rada veš mašine, djelovi i njihova funkcija - Vremenski dijagram programatora Električni termički uređaji - Princip rada mašine za pranje suđa, djelovi i njihova funkcija - Vremenski dijagram programatora Električni termički uređaji - Vrste i principi rada rashladnih i uređaja za Električni rashladni klimatizaciju uređaji - Rad sa operativnim Primjena računara u sistemom i softverom elektrotehnici - Električne šeme i način Primijenjena elektronika povezivanja elemenata Električne instalacije - Osnovne elektronske komponente

90

1.3. IZBORNA NASTAVA 1.3.1. ENGLESKI (JEZIK STRUKE) 1. Naziv predmeta: ENGLESKI (JEZIK STRUKE) 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72 72 72 66 282

3. Opšti ciljevi nastave - Razvijanje sklonosti ka učenju engleskog jezika. - Razvijanje komunikativne sposobnosti. - Upoznavanje i pripremanje za uspješno korišćenje pojmova iz stručno–teorijskih predmeta. - Povećavanje povezanosti teorijskog i praktičnog znanja. - Motivisanje na aktivno učešće u nastavi i upotrebu naučenog u konkretnim situacijama. - Razvijanje samostalnosti i kretivnosti. - Podsticanje na pravilan razvoj ličnosti u intelektualnom, emocionalnom i moralnom smislu. - Podsticanje radoznalosti za korišćenje literature na stranom jeziku i upotrebu interneta. - Ohrabrivanje za preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i znanje i oblikovanje svojih ličnih ciljeva. - Proširivanje svojih znanja o drugim narodima i kulturama. - Sticanje pozitivnog odnosa prema prostoru i kulturi stanovanja.

91

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Fonološki sistem jezika - Pronalazi sličnosti i - Podstiče svijest o - Upoznaje se sa fonološkim uočava razlike u poštovanju sistemom jezika. izgovoru u odnosu inostranih kultura. - informiše se o na maternji jezik. pravilima izgovora.

Preporuke za izvođenje nastave - Uvježbavati spelovanje na nazivima poznatih kompanija. - Pozdravljati i odgovarati na pozdrav. - Izvinjavati se i zahvaljivati. - Pair work. - Popunjavati formulare. - Povezivati tekst i slike. - Pair work. - Qestionnaire. - Brainstorming. - Uočavanje vrsta alata. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Rješavanje zadataka višestrukog izbora. - Ispravljanje grešaka. - Brainstorming. - Ispunjavanje praznine u tekstu. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Pair work. - Predstavljanje članova porodice. - Razlikovanje električnih uređaja. - Predstavljati sebe i drugoga. - Pisati kraći e–mail. - Ispravljati greške u kraćem tekstu.

Plural of Nouns - Upoznaje se sa množinom imenica: regular & irregular, countable & uncountable nouns.

- Razlikuje i koristi jedninu i množinu imenica, na primjerima iz stuke.

- Podstiče ličnu motivaciju.

Articles - Nabraja članove: indefinite article A, AN; definite article THE; zero article.

- Upotrebljava članove, na primjerima zadatog teksta.

- Stiče sigurnost. - Razvija svijest o budućem poslu.

Pronouns - Nabraja zamjenice: personal, possessive, demonstrative, reflexive, interrogative, idefinite. Verbs - Upoznaje se sa upotrebom glagola: TO BE, TO DO, TO HAVE.

- Koristi različite vrste zamjenica i primjenjuje ih u zadatim primjerima. - Određuje pripadnost. - Postavlja kratka pitanja. - Razlikuje osnovne oblike glagola i njihovu upotrebu u svim vremenskim oblicima.

- Podstiče inicijativnost. - Razvija sklonost ka učenju engleskog jezika.

- Stiče samopouzdanje. - Podstiče na samostalan rad i

92

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik učenje.

Preporuke za izvođenje nastave - Dopunjavati tekst ili tabele. - Računar i internet. - Iznositi karakteristike osoba i predmeta. - Opisivati radno mjesto. - Povezivati tekst i sliku. - Pair work. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke.

Prepositions - Upoznaje se sa upotrebom prijedloga: AT, IN, ON.

- Koristi prijedloge na zadatim primjerima teksta. - Zna da opisuje položaj elemenata nekog sklopa (npr. Razvodne table). - Na primjerima upotrebljava osnovne veličine: napon, struja, snaga itd. i jedinice iz struke. - Razlikuje vremenske oblike i njihovu upotrebu u konkretnim situacijama. - Zna da opisuje računar i njegove osnovne funkcije.

- Razvija komunikativnost. - Stiče preciznost.

Vocabulary - Upoznaje se sa osnovnim pojmovima iz struke. Verb forms - Upoznaje se sa vremenskim oblicima: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Forms (will, going to), Imperative.

- Razvija svijest o budućem zanimanju.

- Podstiče uključenje u društveni život. - Ohrabruje timski rad i donošenje odluka. - Pospješuje motivaciju za učenje stranog jezika.

- Razgovarati o budućem zanimanju. - Slati poruke putem e-maila i faksa. - Prevoditi stručne tekstove. - Diskutovati o radnom okruženju. - Role play. - Računar i internet. - Team work. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Uporediti radni dan u školi i na praksi. - Upoređivati materijale. - Upoređivati zanimanja. - Team work. - Računar i internet. - Ispunjavati upitnik. - Opisati uslove na radnom mjestu.

Comparison of Adjectives - Poznaje i koristi - Upoznaje se sa pravilne i komparacijom nepravilne oblike pridjeva: regular & komparacije Irregular. pridjeva.

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog učenja jezika. - Izražava spremnost na saradnju.

Adverbs - Nabraja priloge: manner, place, time, degree,

- Na primjerima upotrebljava priloge za način,
93

- Stvara pogodnu društvenu klimu. Razvija

Informativni ciljevi i sadržaji učenik freqvency.

Formativni ciljevi učenik mjesto, vrijeme i dr.

Socijalizacijski ciljevi učenik komunikativnost.

Preporuke za izvođenje nastave - Praviti dijaloge i intervjue;. - Questionnaire. - Računar i internet. - Nabrojati standardne niske i visoke napone. - Opisati poslove u mjenjačnici. - Tražiti informacije o redu vožnje. - Role play. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Pisati radne naloge i uputstva za rad. - Navoditi radne obaveze u radionici. - Nabrajati dužnosti i obaveze u porodici. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Objašnjavati upotrebu opremu, sredstava za rad, instrumente i uređaje u kabinetu. - Računar i internet. - Group work. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke.

Numbers - Nabraja brojeve: Cardinal Numbers, Ordinal Numbers.

- Razlikuje i koristi osnovne i redne brojeve na različitim primjerima. - Piše podatke o adresi, broju telefona, datumu rođenja; razlikuje sate, mjesece i godine. - Razlikuje tipove modalnih glagola i upotrebljava ih u konkretnim situacijama. - Traži informacije o raznim aparatima i uređajima.

- Razvija snalažljivost. - Stiče samopouzdanje. - Podstiče komunikativnost

Modal verbs - Definiše modalne glagole: can, could, must, have to, need, may, might.

- Ističe spremnost i sposobnost za saradnju. - Stiče sposobnost postizanja sporazuma.

Passive voice - Upoznaje se sa pasivom: Present, Past.

- Razlikuje pasiv u sadašnjem i prošlom vremenu, na primjerima iz tekstova.

- Razvija smisao za zajedništvo. - Izražava spremnost za ispunjavanje radnih obaveza.

94

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tense revision - Rezimira glagolske oblike.

Formativni ciljevi učenik - Pravilno upotrebljava glagolske oblike. - Predlaže rješenja za postavljene probleme.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče preciznost u izražavanju. - Ističe spremnost i sposobnost za saradnju. - Razvija komunikativnost.

Preporuke za izvođenje nastave - Popuniti prijavu za posao. - Pisati e-mail. - Pripremati intervju. - Računar i internet. - Pair work: Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Navoditi djelove radnog pribora. - Nabrajati vrste materijala za rad. - Povezati sadržajno slike sa tekstom. - Pisati i slati pozivnice. - Group work. - Dati informacije o radnom okruženju. - Opisati radno mjesto. - Povezati slike sa teksto. - Izraditi propagandni plakat i poster. - Računar i internet. - Team work. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Diskutovati o radnom okruženju i opisati događaje sa radnog mjesta. - Pair work. - Role play. - Računar i internet. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

Nouns, double genitive - Razlikuje rod - Rezimira imenice. imenica. - Upoznaje Double - Razlikuje forme genitive. imenica i adekvatno ih koristi. - Razlikuje double genitiv u primjerima tekstova. Prepositions - Poznaje upotrebu - Upoznaje se sa prijedloga, na upotrebom konkretnim prijedloga: primjerima. position, direction, - Prepoznaje i time. pronalazi sličnosti i razlike u maternjem jeziku.

- Podspješuje motivisanost. - Razvija sklonost ka timskom radu.

- Razvija snalažljivost. - Razvija spremnost na pomoć.

Vocabulary - Na primjerima - Upoznaje se sa upotrebljava nove novim pojmovima pojmove iz struke. iz struke. Relative pronouns / relative clauses - Razlikuje i koristi - Nabraja odnosne odnosne zamjenice. zamjenice. - Upoznaje se sa - Oblikuje odnosne odnosnim rečenice na rečenicama: konkretnim defining, nonprimjerima. defining.

- Podstiče timski rad. - Podstiče komunikativnost. - Pospješuje razumijevanje odnosa u skladu sa uslovima rada.

95

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Present / past habits - Upoznaje se sa - Pravilno iskazuje kazivanjem sadašnje i prošle sadašnjih i prošlih navike. navika. - Zna da opiše radne navike na radnom mjestu i da upoređuje prošle i sadašnje navike ljudi iz okruženja. Infinitive, gerund - Pravilno - Upoznaje se sa upotrebljava upotrebom infinitiv i glagolske infinitiva i imenice, na glagolske imenice. primjerima. - Izražava svoje (ne)slaganje sa dužnostima i obavezama. - Navodi primjere informacija o zabranama. Conditional clauses - Pravilno koristi - Nabraja uslovne rečenice: type 1, forme kondicionala 2, 3. u cilju izražavanja želje, kulturnog obraćanja i iskazivanja mišljenja. Passive voice - Primjenjuje pasiv u - Rezimira pasiv: rečenici. with direct object - Nabraja prošle, and indirect sadašnje i object. pretpostavljene buduće tehnologije, koristeći pasiv. Reported speech - Razlikuje i ispravno - Upoznaje se sa upotrebljava neupravnim upravni i neupravni govorom: govor. statements, - Ilustruje na questions, primjerima iz commands. struke upotrebu upravnog i neupravnog govora. - Piše o aktuelnim

Socijalizacijski ciljevi učenik - Podspješuje razumijevanje društvenih odnosa. - Podstiče inicijativnost.

Preporuke za izvođenje nastave - Opisati svoje uobičajeno ponašanje u radionici. - Group work. - Računar i internet. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Diskutovati o budućem zanimanju (likes/dislikes). - Izražavati osjećanja, potrebe i želje. - Role play. - Debate. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Planirati putovanje. - Govoriti o radnom vremenu i slobodnim danima. - Računar i internet. - Team work. - Uvježbavati stručni vokabular. - Pripremiti intervju. - Pair work. - Računar i internet. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Diskutovati o osnovnim električnim veličinama. - Role play. - Pair work. - Računar i internet. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Stiče samopouzdanje. - Postiže preciznost u izražavanju.

- Podstiče timski rad.

- Podstiče efikasnost. - Razvija kulturu ophođenja.

- Razvija komunikacijske sposobnosti. - Stiče samopouzdanje.

96

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Word Formation - Upoznaje se sa građenjem riječi: derivation of nouns, verbs, adjectives, adverbs.

Formativni ciljevi učenik događajima. - Pravilno vrši promjenu imenica, glagola, pridjeva i priloga u rečenici. - Ispravno određuje redoslijed riječi u rečenici.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Podstiče preciznost. - Razvija samopouzdanje.

Preporuke za izvođenje nastave

- Upoređivati srodna zanimanja. - Prevoditi stručne tekstove. - Definisati i opisati faze i operacije projekta električne instalacije. - Pair work. - Koristiti pojmove iz struke.

97

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tenses - Utemeljuje vremena: Verb Forms, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Aspects: will, going to, Present Continious, Present Simple.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija komunikativne sposobnosti. - Stiče sigurnost u izražavanju.

Preporuke za izvođenje nastave - Nabrajati i opisati poslove iz domena zanimanja. - Pisati biografiju. - Diskutovati o zanimanjima. - Pair work. - Group work: Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Pravilno koristi vremenske oblike u rečenici. - Pronalazi sličnosti i razlike u konstrukciji vremenskih oblika u odnosu na maternji jezik. - Identifikuje vremenske oblike u autentičnim stručnim tekstovima. Nouns / double genitive, saxon genitive - Razlikuje rod i - Utemeljuje forme imenica i imenice. adekvatno ih slaže - Double Genitive, u rodu i broju. Saxon Genitive. - Poredi rod imenica sa rodom u maternjem jeziku. - Upotrebljava genitive u opisivanju pripadnosti. Vocabulary - Upoznaje se sa novim pojmovima iz struke. Adjectives / adverbs - Rezimira upotrebu pridjeva i priloga. - Adverbs (word order, comparison). - Na primjerima stručnih tekstova uvježbava korišćenje stručnih pojmova. - Ilustruje na primjerima i adekvatno koristi forme pridjeva uz imenice. - Zna da upoređuje rezultate u postupku mjerenja električnih veličina. - Pravilno određuje redosljed riječi u rečenici; - Ispravno vrši

- Podstiče motivisanost. - Razvija sklonost ka učenju jezika.

- Nabrajati opremu u radionici ili kabinetu. - Sastavljati listu radnih zadataka. - Prevoditi stručne tekstove. - Pripremati kraće izlaganje group work. - Koristiti pojmove iz struke. - Računar i internet. - Group work. - Koristiti pojmove iz struke. - Upoređivati radni dan u školi i na praksi. - Analizirati tok događaja. - Role play. - Pair work. - Vježbavati sa pojmovima iz struke. - Rješavati zadatke višestrukog izbora. - Opisivati postupke popravke uređaja.

- Razvija snalažljivost.

- Podstiče pozitivnu orjentaciju prema zanimanju. - Razvija pozitivnu identifikaciju.

Word building - Obrazlaže građenje riječi: Derivation of Nouns, Adjectives, verbs, adverbs

- Podstiče marljivost. - Podstiče timski

98

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik promjenu riječi u rečenici.

Socijalizacijski ciljevi učenik rad. - Ističe spremnost za saradnju;

Preporuke za izvođenje nastave - Pair work. - Koristiti pojmove iz struke. - Komentarisati ilustrovane događaje. - Govoriti o obavezma i dužnostima. - Razgovarati o svojim ambicijama u struci. - Planirati postupak održavanja mašine. - Brainstorming. - Group work. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke. - Analizirati rezultate praktičnih vježbi. - Rješavati zadatke višestrukog izbora. - Praviti uputsva za korišćenje uređaja. - Team work. - Računar i internet. - Koristiti pojmove iz struke. - Analizirati stručne tekstove. - Pair work. - Uvježbavati sa pojmovima iz struke.

Verbs - Utemeljuje glagole: Modal Verbs, Multi – Part Verbs, Participles (Present, Past), Modals + Perfect Infinitive, I wish (Present, Past).

- Pravilno koristi glagolske oblike u izražavanju želja i žaljenja. - Pravilno koristi modalne glagole i na adekvatan način ih kombinuje sa infinitivom. - Pravilno koristi forme i wish, u cilju izražavanja želje i kulturnog obraćanja.

- Stiče samopouzdanje. - Razvija socijalnu sigurnost.

Passive - Uvježbava pasiv (all tenses).

- Pravilno prepoznaje i upotrebljava sve oblike pasiva (sva vremena), u primjerima tekstova.

- Podstiče efikasnost. - Podstiče timski rad.

Linking words - Uvježbava veznike.

- Ispravno koristi veznike u rečenicama.

- Stiče samopouzdanje. - Postiže preciznost u izražavanju.

99

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nouns Rezimira imenice: foreign plural, plural with different meaning, compounds, derivates, conversion (N – V, V – N, N – adj.), Synonyms, Antonyms, Homonyms.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Ispravljati greške u stručnim tekstovima. - Diskutovati na temu iz struke. - Brainstorming. - Group work. - Project work. - Računar i internet. Napomena: N - noun V - verb Adj. - adjective - Računar i internet. - Group work. - Koristiti pojmove iz struke. - Time table. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Razvija - Razlikuje forme snalažljivost. imenica i adekvatno ih koristi - Podstiče timski u odgovarajućim rad. situacijama. - Ispravno vrši konverzije imenica. - Pravilno koristi sinonime, antonime i homonime. - Analizira objekte u primjerima grafičkog dizajna. - Na primjerima upotrebljava pojmove iz struke. - Pravilno upotrebljava oblike budućeg vremena. - Planira i predviđa situacije u radnom okruženju. - Planira radne zadatke za naredni period. - Planira odmor i putovanje. - Stiče samopouzdanje.

Vocabulary - Upoznaje se sa novim pojmovima iz struke. Future tense - Upoznaje se sa budućim vremenima: Future Continuous Tense, Future Perfect Tense.

- Podstiče sposobnost samostalnog donošenja odluka. - Stiče samopouzdanje.

Adverbs & adjectives - Rezimira pridjeve i - Adekvatno koristi priloge. forme pridjeva uz imenice u cilju opisivanja i poređenja željenih pojmova i ilustruje primjerima. - Pravilno upotrebljava priloge. - Opisuje situacije sa radnog mjesta. - Daje opis jednostavne situacije. Passive - Utemeljuje pasiv: - Pravilno

- Razvija odgovornost. - Stiče preciznost.

- Analizirati primjere mjerenja veličina. - Brainstorming. - Koristiti pojmove iz struke.

- Pospješuje

- Pripremati kratka

100

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Passive Infinitive / Gerund, Passive Construction whith say / belive, Reported speech, verbs of reporting + gerund, infinitive. Clauses - Utemeljuje: Clauses of Purpose, Result, Reason, Comparison, Contrast, Concession, Relative & Participle Clauses. Conditional - Rezimira: Conditional Clauses, Mixed Conditional. Prepositions - Rezimira: Prepositions (of time, place, position, direction).

Formativni ciljevi

učenik upotrebljava različite forme pasiva. - Izražava slaganje ili - Poboljšava neslaganje sa razumijevanje svojim dužnostima društvenih odnosa. i obavezama.

Socijalizacijski ciljevi učenik razumijevanje odnosa u skladu sa uslovima rada.

Preporuke za izvođenje nastave izlaganja o izumima iz oblasti elektrotehnike. - Upoređivati uslove za rad. - Računar i internet - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Identifikovati namjenu instrumenata, na primjerima. - Računar i internet. - Group work. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Računar i internet. - Role play. - Koristiti pojmove iz struke. - Group work. - Time table. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Izražava namjere i sopstveno mišljenje. - Pronalazi skriveno značenje u primjerima tekstova. - Logički ispravno iskazuje lični stav i razloge. - Analizira i pravilno koristi uslovne rečenice. - Ugovara poslovne sastanke. - Poznaje i pravilno koristi različite vrste prepozicija. - Traži i daje uputstva.

- Iskazuje tolerantnost. - Postiže ekonomičnost. - Razvija komunikacijske sposobnosti. - Razvija odgovornost.

- Stiče sposobnost prevazilaženja problema. - Ističe spremnost i sposobnost za saradnju.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - V. Hollett: Tech talk Elementary Student`s Book,Oxford University press, 2003. - V. Hollett: Tech talk Pre-Intermediate Student`s Book,Oxford University press, 2003. - S. S. Miljković, Lj. Nedeljković, I. Brković: Engleski jezik, Tekstovi za I, II, III i IV razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sedstva, Beograd, 1996. - U toku prvog razreda obavezno je obraditi tekstove ESP i to 10% ukupnog fonda časova, u toku drugog razreda 15%, trećeg 20% i četvrtog 25%. - Autentični dokumenti (mape, posteri, razglednice), štampa, časopisi, novine i internet. - Pored udžbenika preporučenih i odobrenih od strane Ministarstva, nastavnici su slobodni da u nastavi koriste i druge priručnike za ostvarivanje ciljeva predviđenih programom.

101

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se odvija u učionici koja je opremljena kasetofonom, TV prijemnikom, videom i računarima sa stalnim priključkom na Internet i projektorom. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismeni zadaci - po jedan u polugodištu. - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; - profesor engleskog jezika i književnosti. 10. Povezanost predmeta Znanja - Imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi, prilozi, brojevi - Stručna terminologija Poveznost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Maternji jezik i kniževnost - Imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi, prilozi, brojevi - Osnove elektrotehnike - Informatika - Praktična nastava - Windows, Excel, Internet - Osnovi električnih instalacija - Osnovi električnih mašina

102

1.3.2. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

58

14

72

3. Opšti ciljevi nastave - Usvajanje znanja iz osnova ekologije. - Razvijanje svijesti o značaju zaštite životne sredine. - Usvajanje znanja o uzročnoposljedičnim odnosima žive i nežive prirode. - Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. - Razvijanje svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine. - Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine.

103

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji - Navikava se da - Definiše pojmove: - Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija, životna međusobnu posljedice. sredina, ekološki zavisnost žive i faktori. nežive prirode. - Određuje elemente životne sredine. - Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. Ekologija populacije - Uočava osnovne - Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije. ekološka - Shvata pojam ravnoteža. opterećenosti populacije. - Upotrebljava - Upoznaje faktore pojam ekološke koji određuju ravnoteže i strukturu obrazlaže na populacije. primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine. Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi - Razvija analitičko - Analizira na - Definiše pojmove: mišljenje. primjeru producent organske kompleksnost materije, potrošač odnosa u ishrani. organske materije, - Interpretira reducent organske kruženje materije i materije. proticanje energije u ekosistemu. - Analizira odnose - Definiše lanac među članovima ishrane. lanca ishrane na primjeru energetske piramide. Ekosistem - Razvija svijest o - Određuje - Opisuje kopnene, značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. ekosistema. ekosisteme. - Definiše sukcesije u - Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.

Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: - Terenski rad: Posmatranje različitih staništa i zajednica.

Vježbe: - Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.

104

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. - Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Zagađivanje vazduha - Određuje uzroke - Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha. vazduha i otrovne - Analizira posledice materije u previsokih vazduhu. koncentracija - Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem. (kisjele kiše, - Ocjenjuje značaj ozonske rupe, stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte). vazduha. - Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje, industrijski filteri, automobilski katalizatori). Zagađivanje voda- mora i slatke vode - Određuje glavne - Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. posljedice. - Razlikuje metode prečišćavanja. - Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. Zagađivanja zemljišta - Ukazuju na - Opisuje izvore i posledice oblike zagađivanja savremene zemljišta. intenzivne poljoprivrede proizvodnje. - Interpretira problem prenaseljenosti

- Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema.

- Film o zagađivanju vazduha.

- Razvija analitičko mišljenje.

Vježbe: - Zaštita okoline.

- Razvija analitičko mišljenje.

Vježbe: - Zaštita zemljišta.

105

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija - Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja.

Formativni ciljevi učenik zemlje.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Shvata važnost očuvanja životne sredine.

Preporuke za izvođenje nastave

- Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice. - Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja. Ugrožene biljne i životinjske vrste - Analizira značaj - Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. nekih životinjskih - Ukazuje na značaj vrsta. pošumljavanja terena koji su podložni eroziji. - Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. - Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. Mjere za zaštitu životne sredine - Određuje načine - Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora. vode u - Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji. prema pitkoj vodi. - Analizira značaj - Navodi alternative traženja i energetske izvore. korišćenja novih ekoloških izvora energije. - Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini.

- Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima, Černobil, itd.).

- Navikava se na poštovanje normi i propisa.

Vježbe: - Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta.

- Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.

Vježbe: - Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.

106

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode, ugroženih, endemskih biljnih i životinjskih vrsta.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Jablanović, D. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine, Zavod za udžbenike, Beograd, 1998. - I. Savić, V.Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine, Zavod za udžbenike, Beograd. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Dijaprojektor, slajdovi, grafoskop, TV prijemnik, video- rikorder i video- kasete. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani biolog ili - diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 10. Povezanost predmeta Znanja - Zagađenje vode, vazduha i zemljišta - Zaštita životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Elektrotehnički materijali - Materijali koji se koriste u elektrotehnici - Električne instalacije i - Elektrotehnički standardi i osvjetljenja propisi - Elektrane i razvodna - Zaštite u razvodnim postrojenja postrojenjima

107

1.3.3. ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa strukturom materije. - Upoznavanje sa podjelom elektrotehničkih materijala i uočavanje važnosti njihove primjene. - Upoznavanje sa uticajem temperature na specifičnu električnu otpornost. - Upoznavanje sa bakrom, aluminijumom i njihovim legurama, kao i mogućnostima njihove primjene. - Upoznavanje sa specijalno provodnim materijalima i njihovom ulogom u elektrotehnici. - Primjena poluprovodnika u elektronici. - Primjena dielektrika u elektrotehnici i elektronici. - Primjena magnetnih materijala u elektrotehnici.

108

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Struktura materije - Pojašnjava strukturu - Razvija osjećaj o - Upoznaje se sa atoma. važnosti strukturom atoma. - Razlikuje i analizira elektrotehničkih - Navodi vrste elementarne čestice: materijala u elementarnih elektrotehnici. čestica. elektron, proton i neutron. - Razvija analitičko - Objašnjava građu - Pojašnjava građu mišljenje. atoma. atoma. - Upoznaje se sa - Pojašnjava i vrstama hemijskih razlikuje načine veza: jonska veza, vezivanja pozitivnih i kovalentna veza i negativnih čestica u metalna veza. hemijskim vezama. - Upoznaje se sa - Pojašnjava i uočava agregatnim stanjima razlike između materije. agregatnih stanja materije. - Objašnjava strukturu - Pojašnjava i tečnih kristala. razlikuje stanja tečnih kristala. - Objašnjava strukturu - Analizira strukturu polimera. polimera. - Navodi osobine - Pojašnjava i elektrotehničkih razlikuje osobine materijala. elektrotehničkih materijala. Podjela elektrotehničkih materijala - Razlikuje načine - Povezuje teorijsko sa - Navodi načine klasifikacije klasifikacije praktičnim znanjem. elektrotehničkih elektrotehničkih materijala prema: materijala. - Razvija osjećaj energetskom - Definiše pojam kritičke analize. procjepu, specifičnoj energetskog procjepa i specifične električnoj električne otpornosti. otpornosti. - Definiše energetski - Pojašnjava pojam procjep kod energetskog provodnika, procjepai pojam pluprovodnika i specifične električne dielektrika. otpornosti. - Navodi vrste - Pojašnjava i energetskih analizira energetski procjepa. procjep kod provodnika, poluprovodnika i

Preporuke za izvođenje nastave

109

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik dielektrika. - Razlikuje direktni i indirektni energetski procjep.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Provodnici - Objašnjava opšte karakteristike provodnika. - Opisuje uticaj temperature na specifičnu električnu otpornost. - Opisuje uticaj primjesa na specifičnu električnu otpornost. - Opisuje uticaj obrade materijala na specifičnu električnu otpornost. - Navodi načine podjele provodnika.

-

-

-

-

- Analizira i definiše opšte karakteristike provodnika. - Pojašnjava i analizira uticaj temperature na specifičnu električnu otpornost. - Pojašnjava i analizira uticaj primjesa na specifičnu električnu otpornost. - Analizira uticaj obrade materijala na specifičnu električnu otpornost. - Usvaja načine podjele provodnika prema: nosiocima naelektisanja i stepenu provodnosti. Objašnjava podjelu - Razlikuje podjelu provodnika prema provodnika prema nosiocima nosiocima naelektrisanja. naelektrisnja. Objašnjava podjelu - Razlikuje podjelu provodnika prema provodnika prema stepenu provodnosti. stepenu provodnosti. Upoznaje se sa - Razlikuje metale metalima velike velike provodnosti. provodnosti. Definiše - Uočava razlike karakteristike između čistog bakra bakra(cu) i njegovih i njegovih legura. legura. Navodi primjene - Razlikuje i analizira bakra i njegivih primjene bakra i legura. njegovih legura. Definiše - Pojašnjava i uočava karakteristike razlike između čistog aluminijuma (au) i aluminijuma i njegovih legura. njegovih legura. Navodi primjene - Razlikuje i analizira aluminijuma i primjene njegovih legura. aluminijuma i

Stiče osjećaj o važnosti čuvanja plemenitih metala.

Razvija osjećaj za snalaženje u hijerarhiji socijalnih odnosa.

Razvija retoričke sposobnosti.

Razvija preciznost i tačnost pri radu.

Razvija logičko razmišljanje.

Stiče spososbnost razlikovanja, analiziranja i zaključivanja.

110

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Navodi plemenite metale koji se koriste u elektrotehnici. -

Formativni ciljevi učenik njegovih legura. Pojašnjava i razlikuje plemenite metale koji se koriste u elektrotehnici. Pojašnjava karakteristike srebra i zlata. Analizira i razlikuje primjene srebra i zlata. Označava simbole pojedinih važnijih provodnika. Razlikuje otporne materijale. Pojašnjava specijalne provodne materijale. Uočava povezanost između specijalnih provodnih materijala i metala male i velike provodnosti. Pojašnjava pojam termopara. Analizira princip rada i ulogu termopara. Pojašnjava pojam topljivog osigurača. Razlikuje vrste topljivih osigurača. Pojašnjava pojam električnih kontakata. Razlikuje vrste električnih kontakata. Analizira štetne uticaje električnog luka kod topljivih osigurača i električnih kontakata i uočava načine njegovog uspješnog gašenja. Pojašnjava pojam elektrolita.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče osjećaj odgovornosti za zaštitu od djelovanja električne struje.

Preporuke za izvođenje nastave

- Definiše karakteristike srebra (Ag) i zlata (Au). - Navodi primjene srebra i zlata. - Upoznaje se sa otpornim materijalima. - Navodi vrste otpornih materijala. - Upoznaje se sa specijalnim provodnim materijalima. -

- Definiše pojam termopara. - Objašnjava princip rada i ulogu termopara. - Definiše pojam topljivog osigurača. - Navodi vrste topljivih osigurača. - Definiše pojam električnih kontakata. - Navodi vrste električnih kontakata.

-

- Definiše pojam elektrolita.

-

111

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik - Analizira i - Upoznaje se sa pojašnjava optićke optičkim provodnike. provodnicima. - Pojašnjava ulogu - Objašnjava ulogu optičkih vlakana. optičkih vlakana. Superprovodnici - Pojašnjava pojam - Upoznaje se sa superprovodnosti. pojmom superprovodnika. - Definiše i analizira - Objašnjava opšte opšte karakteristike karakteristike superprovodnika. superprovodnika. - Analizira ponašanje - Opisuje ponašanje suprprovodnika u superprovodnika u magnetnom polju. magnetnom polju. - Uočava razlike - Navodi razlike između provodnika i između superprovodnika. superprovodnika i provodnika. - Prepoznaje - Upoznaje se sa superprovodne superprovodnim materijale. materijalima. - Analizira i razlikuje - Navodi primjene primjene superprovodnika. superprovodnika. Poluprovodnici - Objašnjava princip - Analizira princip provođenja struje u provođenja struje u poluprovodnicima. poluprovodnicima. - Razlikuje vrste - Navodi vrste poluprovodnika. poluprovodnika. - Analizira - Objašnjava poluprovodnik P poluprovodnik P tipa. tipa. - Analizira - Objašnjava poluprovodnik N poluprovodnik N tipa. tipa. - Skicira simbole diode i bipolarnih tranzistora. - Navodi osobine - Razlikuje osobine poluprovodnika i poluprovodnika i mogućnosti njihove analizira mogućnosti primjene. njihove primjene. - Opisuje uticaj - Analizira uticaj temperature na temperature na osobine osobine poluprovodnika. poluprovodnika. - Skicira zavisnosti

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija osjećaj za red i urednost radnog prostora.

- Razvija individualnost u rešavanju problema.

- Razvija pozitivnu orjentaciju preme zanimanju. - Razvija osobine ličnosti: inicijativnost, efikasnost, snalažljivost i samokontrolu.

112

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik koncentracije, - Opisuje uticaj pokretljivosti i električnog polja na provodnosti osobine poluprovodnika od poluprovodnika. temperature. - Objašnjava optićke - Analizira uticaj osobine električnog polja na poluprovodnika; osobine poluprovodnika. - Pojašnjava i analizira optičke osobine - Objašnjava poluprovodnika. luminiscentna - Pojašnjava i analizira svojstva luminiscentna poluprovodnika. svojstva poluprovodnika. - Prepoznaje pojedine poluprovodničke elemente. Dielektrici - Pojašnjava i definiše - Upoznaje se sa opšte karakteristike opštim dielektrika. karakteristikama dielektrika. - Analizira - Objašnjava elektroprovodnost elektroprovodnost dielektrika. dielektrika. - Definiše dielektrične - Pojašnjava dielektrične gubitke. gubitke. - Definiše kritičnu - Pojašnjava kritičnu jačinu električnog jačinu električnog polja. polja. - Navodi vrste - Razlikuje i dielektrika. upoređuje vrste dielektrika. - Objašnjava - Pojašnjava i analizira izolacione izolacione materijale materijale. - Objašnjava - Pojašnjava i analizira kondezatorske kondezatorske materijale. materijale. - Objašnjava - Pojašnjava i analizira specijalne specijalne dielektrične dielektrične materijale. materijale. - Opisuje ulogu - Analizira ulogu dielektrika u dielektrika u mikroelektronici. mikroelektronici.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Razvija sposobnost za saradnju. Priprema se za timski rad.

113

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Magnetni materijali - Pojašnjava pojam - Razvija - Definiše pojam jačine magnetnog komunikativnost, jačine magnetnog pola i razlikuje tolerantnost i pola (H). jednosmjerni tok sposobnost struje od postizanja naizmjeničnog. kompromisa. - Pojašnjava pojam - Definiše pojam magnetne indukcije. - Razvija spretnost i magnetne indukcije inovativnost u (B). - Upoznaje se sa - Pojašnjava i definiše rješavanju problema. opštim opšte karakteristike karakteristikama magnetnih magnetnih materijala. materijala. - Navodi gubitke u - Uočava razlike feromagnetnim između gubitaka u materijalima. feromagnetnim materijalima. - Opisuje uticaj - Analizira uticaj temperature na temperature na magnetne magnetne materijale. materijale. - Navodi podjele - Razlikuje i magnetnih upoređuje magnetne materijala. materijale. - Opisuje magnetno - Analizira magnetno meke materijale; meke materijale. - Opisuje magnetno - Analizira magnetno tvrde materijale. tvrde materijale. - Skicirati histerezisnu petlju kod magnetno mekih i tvrdih materijala i uočiti razlike između njih.

Preporuke za izvođenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - V. Altaras: Elektrotehnički materijali, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2002. - Dr P. M. Nikolić, Dr I. Raković: Elektrotehnički materijali i komponente, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Beograd, 1995. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: računarom, A/V sredstva, grafoskop, dijaprojektor sa odgovarajućim slajdovima, uzorcima raznih materijala (provodnika, poluprovodnika, dielektrika, raznih specijalnih materijala i dr.). 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.

114

- Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike; - profesor elektrotehnike. 9. Povezanost predmeta Znanja - Struktura materije - Energetski procjep - Bakar i aluminijum - Niskotemperaturni i visokotemperaturni provodnici - Poluprovodnici P i N tipa - Dielektrici - Jačina magnetnog polja i magnetna indukcija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Hemija - Atom i njegove Fizika elementarne čestice Elektronika - Proboj PN spoja Hemija - Provodnici Osnove elektrotehnike Osnove elektrotehnike - Zavisnost otpora od temperature - Kristalna struktura rešetke i provodnost poluprovodnika - Izolacije - Magnetno polje

- Elektronika - Osnove elektrotehnike - Fizika - Osnove elektrotehnike

115

1.3.4. RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE 1. Naziv predmeta: RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 144

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 72 144

Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave - Usvajanje osnovnih znanja iz informatike i aplikativnog softvera. - Razumijevanje uticaja informatičkih tehnologija na društvo. - Sticanje osnovnih znanja, vještina i navika za pravilno i uspješno korišćenje informacijske tehnologije za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba. - Sticanje osnovnih znanja u korišćenju softvera za dizajn, kompjutersku grafiku, 3d animaciju i izradu web prezentacija. - Sticanje znanja za projektavanje i korišćenje kompjuterske grafike. - Razumijevanje mjesta i uloge internet tehnolgija za razmjenu informacija u društvu. - Primjenjivanje raznih programa za izradu web prezentacije. - Sticanje sposobnosti za pretražitivanje i instaliranje softvera za grafiku, animaciju i web prezentaciju. - Prepoznavanje savremenih potreba i pravaca razvoja softvera na području grafike, animacije i web prezentacije. - Razvijanje samoinicijativnosti pri izboru rješavanja postavljenih problema. - Shvatanje značaja timskog rada i njegove organizacije. - Sticanje sposobnosti za prilagođavanje aplikacije svojim potrebama radi udobnijeg i efikasnijeg korišćenja. - Razvijanje sposobnosti i sticanje iskustava na području upotrebe stručne literature i dobijanja informacija. - Razumijevanje pravila korišćenja elektronskih izvora podataka i informacija. - Navikavanje na upotrebu standarda i poštovanje autorskih prava. - Razumijevanje moralnih i etičkih pitanja koja su povezana sa upotrebom softvera.

116

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI COREL DRAW Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Savlađuje vještinu u - Razvija sposobnost - Upoznaje osnove radu sa komandnim Corel-a i objašnjava za rad u grupi. panelima. postupak rada na - Prilagođava interfejs doradi crteža, logoa, grafika i svojim potrebama. njihove pripreme za - Primjenjuje osnovni - Razvija smisao za štampu. estetiku. radni prozor Corel Draw; - Objašnjava - Instalira program instalaciju i Corel Draw. pokretanje Corel Draw-a. Rad sa fajlovima - Razvija smisao za - Objašnjava postupak - Kreira dokument. logičko razmišljanje rada sa fajlovima. i rasuđivanje. - Objašnjava formate - Koristi filtre za uvoz zapisa i preuzimanje i izvoz fajlova drugih fajlova drugih formata. formata (Import, Export). - Objašnjava filtere za - Koristi filtere za Corel-ove proizvode. uvoz i izvoz drugih tipova fajlova. Podešavanje stranica - Objašnjava - Razlikuje i - Razvija vizionarsku podešavanje primjenjuje različite kreativnost. stranica. formate i stilove papira. Rad sa alatkama - Podsiče svijest o - Objašnjava palete sa - Analizira i koristi palete sa alatkama. osnovnim alatkama procjenjivanju (Toolbox). vlastitih potreba.

Preporuke za izvođenje nastave

- Podijeliti učenike na grupe i upoznati ih sa sa računarima na kojima će raditi po principu jedan učenik jedan računar ukoliko je moguće.

Vježba: - Importovanje i exportovanje fajlova.

Vježba: - Podešavanje i formatiranje stranice po zadatim vrijednostima. Vježba: - PrtSc ekrana i pravljenje slike sa tekstualnim opisom alatki. Vježba: - Precizno selektovanje objekta na fotografiji.

Rad sa objektima - Objašnjava selektovanje, grupisanje i razgrupisavanje jednog i više objekta.

- Koristi selektovanje - Podstiče spretnost, objekata, kreira ih i rukovanje i manipuliše njima. povezivanje. - Pravi grupe objekata.

117

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Crtanje geometrijskih i drugih oblika (shapes-a) - Opisuje postupak - Kreira i oblikuje Vježba: crtanja osnovnih razne geometrijske i - Razvija osjećaj o - Crtanje i geometrijskih oblika. druge oblike. modifikacija važnosti i potrebi preciznosti pri radu. pravougaonika, elipsi, poligona, podešavanje dimenzija, crtanje iz centra, stavljanje pravilnih poligona, spirala i tabela... Crtanje putanja i popuna - Stiče preciznost, Vježba: - Objašnjava postupak - Bira postupak sigurnost i upornost. - Crtati putanje raznih podešavanja atributa podešavanja atributa. debljina, praviti h jednog grafičkog nevidljivim, crtati prikaza. linije, crtati - Objašnjava putanje - Crta vrstu linija - Razvija odgovornost putanje. (otvorene i prema radu i radnom "slobodnom rukom". - Crtati početak, zatvorene). prostoru. završetak, - Definiše boju linije - Praktično primjenjuje izbor automatsko selektovane boja, korišćenje zatvaranje otvorene putanje. preliva. linije,rotiranje za određeni ugao. - Objašnjava docker-e. - Praktično primjenjuje - Crtati krive, Docker-e. označavanjem čvorova i - Objašnjava alatke za - Primjenjuje kotiranje za djelovanjem na njih. umjetničko crtanje interaktivno uz primjenu - Kreirati prelive. povezivanje posebnih efekata. elemenata. Dejstvo shape tool-a na geometrijske oblike - Objašnjava dejsto - Crta zaobljene forme - Razvija preciznost. Vježba: Shape tool-a na - Shape tool. (odsječak, luk). osnovne - Primjenjuje geometrijske oblike. odsijecanje. Rad sa tekstom - Objašnjava rad na - Unosi tekst i vrši - Razvija kreativnost. Vježba: - Rad sa tekstom, tekstu (definisanje oblikovanje i vektorski zapis popunjenosti i modifikaciju teksta. fontova, unos teksta obvojnice). u pasusima, izbor fonta, njegove veličine, njegovog stila, poravnanje, uvlačenje i ostale namjene, prelom reda...

118

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Rad sa čvorovima Vježba: - Opisuje i objašnjava - Kreira linije i radi sa - Razvija svijest o - Rad sa čvorovima: rad sa čvorovima. čvorovima. važnosti internet tehnolgije u prenosu brisanje, spajanje, razdvajanje čvorova, informacija i konvertovanje krive komunikacije među u pravu liniju i ljudima. obrnuto,postavljanje čvorova i “poluga”. - Rad sa tzv. zaobljenim (mekim), oštrim i simetričnim čvorovima. - Razvija kreativnost. - Crtati i mijenjati smjer krive, širiti krivu radi zatvaranja, automatski - Razvija sposobnost zatvarati otvorene za saradnju i timski selektovane krive. rad. Rad sa nožem i gumicom i slobodne transformacije - Opisuje početak i - Primjenjuje rezanje - Razvija odgovornost Vježba: kraj reza. linije nožem, i stiče radne navike. - Primjeniti rezanje i - Objašnjava slobodne rezanje objekta po bezier-ova svojstva transformacije. toj liniji, korišćenje linije reza. noža slobodnom - Primjeniti akcije rukom uz korišćenje gumice, brisanje u Bezierovih tačkama, brisanje po svojstava. pravim linijama... Rad alatkama Vježba: - Opisuje i objašnjava - Primjenjuje alatke - Razvija svijest o rad sa alatkama. za pretapanje, potrebi preciznosti - Rad sa alatkama za: pretapanje, konture, distorziju, pri radu. distorziju, ovojnicu, eksturziju... efekat eksturzije, sjenku i providnost. Podešavanje i rad sa menijem - Objašnjava: Edit, - Koristi i primjenjuje - Razvija sposobnost Vježba: za analitičko - Podešavati menije. View, Layout, Tools naredbe iz menija. mišljenje. - Na primjerima meni. koristiti menije Edit, - Objašnjava - Analizira standardne View, Layout, standardne i dodatne i dodatne opcije Tools... opcije u Corel Draw. programa. Arrange meni - Objašnjava meni - Primjenjuje - Razvija svijest za Vježba: Arrange. transformacije. tehnološku disciplinu - Transformacija i i tehničku kulturu. dupliciranje objekta sa odgovarajućim

119

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave atributima, rotacija objekta za specificirani ugao i izbor centra rotacije, skaliranje i omogućavanje lika u ogledalu. - Aranžiranje objekata poravnanje, spajanje putanja, razdvajanje, grupisanje ili razgrupisavanje...

Bitmaps meni - Objašnjava 3D Effects.

- Crta i na konkretnim - Podstiče samopouzdanje i primjerima kreativnost. primjenjuje 3D Rorate, Cylinder, Emboss, Page Curl, Perspective, Sphere, Blur, Camera, Color Noise, Sharpen...

Vježba: - Nacrtati 3D izgled prostorije u stanu.

Text meni - Unosi tekst i vrši 2D i - Razvija svijest o - Objašnjava rad sa Vježba: tekstom koji se savremenim - Izrada vizit karte, 3D obradu obavlja u režimima - (skaliranje, potrebama i novim simbola, amblema, Artistic Text i tehnologijama grba i sl. pomjeranje, Paragraph text. proizvodnje uređaja selektovanje i za prenos rotiranje...). informacija.

120

PHOTOSHOP Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Objašnjava instalaciju i pokretanje Photoshop-a. - Upoznaje i objašnjava radno okruženje Photoshop-a. - Opisuje prilagodjavanje i podešavanje Photoshop-a korisniku. Rad sa selekcijama - Objašnjava i navodi vrste selekcija.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija smisao za - Usvaja način instalacije i timski rad i pokretanje toleranciju. Photoshop-a. - Prepoznaje i uočava elemente radnog - Razvija preciznost okruženja pri radu. Photoshop-a. - Pojašnjava podešavanje i prilagođavanje Photoshop-a korisniku.

Vježba: - Instalacija i prilagođavanje Photoshop-a korisniku.

- Stiče orijentraciju u Vježba: - Razlikuje vrste radnom okruženju. - Izbor pravougaone, selekcija i načine okrugle, laso, Magic njihove upotrebe. - Razvija kreativnost u Wand selekcije. - Analizira osnovne - Opisuje i navodi radu. osnovne operacije sa operacije sa selekcijama. selekcijama. Rad sa slikama - Stiče sposobnost - Razlikuje i Vježba: - Upoznaje i objašnjava postupke pojašnjava postupke ocjenjivanja i obrade - Promjena veličine, obrade slike. kontrasta i obrade slike. slike. osvjetljenja slike. Vježba: - Promjena Levels, Curve i Color slike. Crtanje i bojenje - Objašnjava i opisuje - Pojašnjava i usvaja - Stiče sposobnost za Vježba: - Crtanje postupak crtanja postupak crtanja grafičku pravougaonika, osnovnih osnovnih intepretaciju i kruga, mnogougla i geometrijskih oblika. geometrijskih oblika. prikazivanje. definisanih oblika. Rad sa stilovima - Upoznaje se sa - Usvaja i pojašnjava - Razvija svijest o Vježba: načinom primjene načine primjene važnosti i potrebi - Definisanje stilova različitih stilova. različitih stilova. preciznosti pri radu. (Drop Shadow, Inner Shadow...). Bojenje površina - Razlikuje i - Navodi i opisuje - Podstiče kreativnost. Vježba: preproznaje vrste vrste bojenja sa - Bojanje sa prelivom – bojenja sa prelivom. prelivom. Gradient (Linear, Radial, Angle, Reflected i

121

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Rad sa tekstom - Objašnjava i opisuje unošenje teksta. - Objašnjava i opisuje postupak formatiranja teksta. - Objašnjava i opisuje primjenu stilova i filtera na tekst. Rad sa slojevima - Upoznaje se sa pravljenjem novog sloja. - Objašnjava pojmove: vidljivost i providnost sloja.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave Diamond).

- Usvaja postupak unošenja teksta; - Pojašnjava postupak formatiranja teksta. - Analizira primjenu stilova filtera na tekst.

Vježba: - Unošenje i formatiranje teksta. Vježba: - Izrada vizit karte.

- Objašnjava postupak ravnanja i promjene međusobnog položaja slojeva. - Objašnjava i opisuje postupak stapanja više slojeva u jedan. Rad sa filterima - Navodi i objašnjava - Razlikuje i vrste filtera. prepoznaje vrste filtera. Brisanje - Navodi i objašnjava alate za brisanje.

- Razvija sposobnost Vježba: - Usvaja postupak povezivanja teorije i - Pravljenje slojeva, pravljenja novog podešavanje prakse. sloja. vidljivosti, - Uočava razliku providnosti i izmedju pojmova: ravnanja sloja. vidljivost i providnost sloja. Vježba: - Usvaja postupak - Stapanje povezanih i ravnanja i promjene vidljivih slojeva u medjusobnog jedan. položaja slojeva. - Analizira postupak stapanja više slojeva u jedan. - Razvija samopouzdanje. Vježba: - Upotreba filtera po izboru na fotografiju.

- Razlikuje i analizira - Razlikuje nevažno od Vježba: alate za brisanje. važnog. - Brisanje djelova slike upotrebom Eraser Tool, Background i Magic Eraser.

122

3 DS MAX Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uvod i kreiranje slika pomoću kompjuterske - Razlikuje 3D i 2D - Upoznaje istoriju i aplikaciju. osnove 3D tehnologije i objašnjava kako i gdje se koristi kompjuterska 3D grafika. Orijentacija u 3ds max-u - Objašnjava i nabraja - Shvata orjentaciju geometrijskih oblika koordinatne sisteme koji se mogu koristiti u koordinatnim sistemima. u 3DS MAX-u. - Razlikuje termine - Nabraja različite korišćene za objekte tipove objekata i površine: primitivi, korišćenih u 3DS bulovi objekti, MAX-u. lofting, splajn, nurbs, modifikatore.... - Analizira i priprema - Objašnjava: animaciju u 3DS skladištenje, MAX-u. transformaciju, - Analizira tok i vezu obradu, sjenčenje podataka o objektu i objekata... primjenjuje transformaciju. Interfejs 3DS MAX-a - Nabraja i objašnjava - Koristi komandne panele. komandne panele: create, modify, hierarchy, motion, display i utilities. - Kreira objekte i - Objašnjava modifikuje ih kroz kreiranje, rad u komandnim modifikovanje panelima. objekata i manipulaciju njima, - Razumije postupak navigacije kroz glavnu paletu sa prikaze i sjenke. alatima, komande u okviru menija. Modeliranje - Upoznaje mesh modeliranje. - Upoznaje i nabraja načine modeliranja pomoću primitiva,

Socijalizacijski Preporuke za ciljevi izvođenje nastave učenik grafike - Podstiče kreativnost. Vježba: - Pravljenje 2D i 3D objekta (Potoshop, Corel Draw).

- Razvija svijest o uticaju grafike na razvoj i socijalizaciju ličnosti.

Vježba: - Vršiti uvoz objekata pomoću parametara i animacija ključnih frejmova u 3D grafici.

- Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja.

- Razvija svijest o Vježba: - Korišćenje ključnih važnosti internet tehnolgije u prenosu komandi sa linije menija i osnovnih informacija i alata za animaciju, komunikacije među kretanje kroz ljudima. objekat i manipulacija njima u prikazima.

- Razvija predstavu o - Bira metod prostornoj modeliranja. orijentaciji. - Koristi modifikatore za modeliranje;

Vježba: - Načini realizacije modeliranja objekata.

123

Informativni ciljevi i sadržaji učenik modifikatora i složenih objekata. - Objašnjava bezier splajnove, modeliranje mreža od bezier splajnova, spajanje geometrije iz različitih fajlova, modeliranje tipa editable mesh. Modeliranje isječaka - Upoznaje organsko modeliranje bazirano na splajnovima.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Modelira složene forme od jednostavnih.

Pravi modele korišćenjem različitih tehnika modeliranja. - Objašnjava i navodi - Koristi 3DS MAX-ov Surface Tools za Bezier isječke, nove kreiranje patch osobine isječaka i modela. splajn kaveza, metode modeliranja isječaka. - Kreira složeni - Objašnjava splajn organski mode. kavez i Surface Tools, optimizaciju low-poly modela. Primjena teksturnih mapa i materijala - Razumije strukturu - Upoznaje osnove materijala i modele materijala i boja, postupak mapiranja. sjenčenja, materijale i mape. Napredni materijali - Objašnjava efekat: - Primjenjuje i dinamičke podešava napredne karakteristike, materijale. refleksije i refrakcije putanje i zraka. Animacija - Upoznaje vremenski - Koristi max-ove alatke za animaciju raspored animacije. - Objašnjava MAX-ove - Kreira jednostavne alatke za animaciju, animacije transformacije Track View, parametarske animiranje animacije, animira transformacije, sa uvijanjem parametarsku prostora... animaciju, uvijanje prostora...

- Stiče sposobnost Vježba: ocjenjivanja vlastitih - Modeliranje ljudske glave korišćenjem potreba. opcije Surface Tools.

- Stiče sposobnost opažanja, razlikovanja i upoređivanja.

Vježba: - Odmotavanje koordinata mapiranja za lowpoly karaktere. Vježba: - Mrtva priroda - scena sa lampom i stolom.

- Stiče sigurnost i upornost.

- Razvija smisao za toleranciju i timski rad.

Vježba: - Animacije sa primjerima za različite objekte.

124

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Usavršavanje animatorskih vještina - Razvija - Bira i koristi - Objašnjava odgovornosti. detaljnije kontrolere animacije, kreiranje mehanizme i editovanje ključeva animacije. u prikazu Track. - Primjenjuje stečena - Objašnjava znanja na kratke jednostavno animacije. povezivanje animacije. Hijerarhijska animacija karaktera - Stiče sposobnost - Upoznaje naprednu i - Razlikuje vrste inverznu kinematiku. inverzne kinematike. uočavanja, razlikovanja i - Objašnjava nove IK - Razumije postupak zaključivanja. razriješivače, koršćenja skeletne animacije, hijerarhije. modifikatore. Renderovanje i efekti okruženja - Objašnjava postavku - Razumije i koristi MAX-ove alatke za prozora renderovanje. Environment, atmosferske efekte, max-ove alatke za renderovanje...

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Izrada kratke animacije.

Vježba: - Kompletiranje animcije.

- Podstiče kreativnost. Vježba: - Simulacija različitih atmosferskih efekata (efekat požara, magle...).

125

Razred: TREĆI WEB DIZAJN Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Planiranje web sajta - Razvija preciznost u - Ocjenjuje i - Navodi alate za primjenjuje alate za tehničkom kreiranje web oblikovanju i sajtova (Front Page, kreiranje web-a. sposobnost Microsoft Publisher – kreativnog Web Publication, izražavanja. Dreamweaver MX, notepad itd.). - Primjenjuje - Opisuje interfejs interfejs programa. programa i navodi: menie, palete, panoe, prilagođavanje elemenata ekrana i pomoć. Organizovanje web sajta - Analizira web i - Razvija vizionarsku - Objašnjava dizajn kreativnost. web sajta: upotrebu weba. tipografiju, boje, raspored, strukturu - Razvija sposobnost web sajta. - Navodi pripremne - Primjenjuje upotebu sagledavanja potreba i realizacije postupke za izradu šablona za web zamisli. web sajta. sajtove i šablone za strane. - Opisuje uvoz - Primjenjuje direktorijuma, postupke planiranja datoteka i web prilikom izrade web sajtova u web sajt. sajta. Kreiranje web sajta - Poznaje osnove - Definiše osnove - Stiče osjećaj o HTML-a, PHP-a. HTML-a, PHP-a. razvoju i primjeni - Primjenjuje - Objašnjava novih tehnologija u formatiranje teksta. cilju zadovoljenja dodavanje teksta. - Objašnjava individualnih i - Primjenjuje hiperlinkove. kolektvinih potreba. hiperlinkove (e-mail). Dizajniranje i postavljanje web strane - osnove - Razvija sposobnost - Primjenjuje - Upoznaje za analitičko umetanje, hiperlinkove na mišljenje. uređivanje i slikama i kreiranje pozicioniranje slika. vrućih tačaka. - Opisuje umetanje i - Primjenjuje upotrebu i umetanje modifikaciju slika clip- art sličica. kao pozadine.

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Upotreba programa za kreiranje web sajta.

Vježba: - Kreiranje web strana. Dodavanje direktorijuma i daoteka.

Vježba: - Formatiranje teksta i povezivanje preko hiperlinkova.

Vježba: - Ubacivanje slika.

126

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Dizajniranje i postavljanje web strane - multimedije - Primjenjuje crtanje - Opisuje crtanje i Vježba: i upotrebu alata za upotrebu - Dodavanje zvuka i crtanje. multimedije. videa na web sajt. - Primjenjuje - Opisuje dodavnje boje, prilagođavanje i specijalnih efekata, upotrebu i konvertovanje 2D i trodimenzionalnih 3D oblika. oblika. - Dodaje i podešava - Opisuje upotrebu zvuk i video. zvuka i videa. Dizajniranje i postavljanje web strane - tabele - Primjenjuje - Opisuje upotrebu - Razvija osjećaj Vježba: kreiranje tabele. tabela. odgovornosti i - Tabele i ćelije. - Primjenjuje - Objašnjava radnih navika – dodavanje ivica, dodavanje, motivacije. boje, slika u formatiranje pozadini i korisničkih dimenzija tabele, rad sa ćelijama. stilova u tabele. Dizajniranje i postavljanje web strane - liste - Uočava uređene i Vježba: - Opisuje kreiranje - Razvija logičko neuređene liste. - Modifikacija liste. lista. mišljenje i - Primjenjuje - Obajšnjava sposobnost za formatiranje, nastavljanje pravilno rasuđivanje promjene fonta i prekinute liste i i zaključivanje. boje teksta, stila, promjenu stavki u označavanje njoj. uređene i neuređene liste. Dizajniranje i postavljanje web strane – modifikovanje web stranice - Opisuje modifikaciju - Vrši modifikaciju - Razvija kreativnost. Vježba: web stranice. i postavljanje preko - Modifikacija i mreže. publikovanje strana. - Objašnjava - Analizira izbor web publikovanje i domaćina, modifikaciju web postavljanje sajta na sajta. web server i uvoz weba. Interaktivni sajtovi - forme Vježba: - Razvija svjest o - Opisuje i objašnjava - Primjenjuje - Upotreba formi. kreiranje formi, upotrebu formi. važnosti internet polja za potvrdu, tehnolgije u prenosu dugmadi, padajućih informacija i listi... komunikacije među - Objašnjava ubotrebu - Primjenjuje ljudima. zapisivanje rezultata objekata forme, vrijednosti forme i u obliku datoteke,

127

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik zapisivanje korišćenjem Rezultata. elektronske pošte. Interaktivni sajtovi - animacije - Razvija tehnološku - Definiše efekat - Opisuje animaciju disciplinu. marquee. sajta. - Primjenjuje dhtml - Objašnjava animaciju elemenata effects, lebdeću strane prelaz strane, dugmad i pravi prelaz stranice. lebdeću dugmad. - Primjenjuje - Definiše efekat formatiranje teksta marquee. koji se kreće po hodizontali. Interaktivni sajtovi –komponente - Primjenjuje teme, - Razvija sposobnost - Opisuje upotrebu sagledavanja banere za stranu, web komponenata. potreba i realizacije knjigu utisaka i web zamisli. za diskusiju. - Primjenjuje web - Opisuje upotrebu template. tema i šablona. - Primjenjuje web - Primjenjuje komponente. komponenata. Interaktivni sajtovi – java script - Navodi Plug-inove, - Uočava softver za interaktivni rad na activex kontrole, sajtu. Java Apleti i Java Script. Programski jezici za Web - Upoznaje i opisuje - Primjenjuje HTML, php, java script... izradu atraktivnog - Primjenjuje web sajta. ubacivanje radnog - Opisuje integraciju lista Worda , Excela, Microsoft Officea u Adobe Acrobat (pdf). sajt.

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Primjena i modifikacija animacije.

Vježba: - Upotreba web dinamički efekat, web search, brojač pogodaka, radne listove i dijagrame, foto-galeriju, ubačeni sadržaj, linije linkova, listu top 10. Vježba: - Ubacivanje Pluginova, ActiveX kontrola, Java Apleti i Java Script.

Razvija svijest o savremenim potrebama i novim tehnologijama proizvodnje uređaja za prenos informacija.

Vježba: - Primjena CSS stilova. Vježba: - Osnovna strukura Web strane. Vježba: Pravljenje web sajta sa svim usvojenim formama.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Bain: Corel DRAW 12, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005. - T. Boardman: 3DS MAX 5, New Riders Publishing, - R. Polevoi: 3D Studio MAX R, The Coriolis Group, - M. Imamović, D. Ćosić: Adobe Photoshop 7.0, Soho Graph, Beograd, 2002. - C. Rose: Naučite Adobe Photoshop CS2 za 24 časa, Sams, 2005. - T. A. Powell: Web Design, Osborne/McGraw-Hill, 2001. - D. Elderbrock i D. Karlins: FrontPage 2002 Biblija,

128

Hungry Minds Inc., 2002. - E. Castro, HTML za WWW, Peachpit Press, - K. Jamsa, K. King i A. Anderson: HTML i Web dizajn kroz praktične primere, Osborne/McGraw-Hill, 2002. - M. Moncur: DHTML – naučite za 24 časa , SAMS, - K. Bartlett: CSS za 24 časa, SAMS, - J. Jaworski: JavaScript i JScript - Detaljan izvornik, Sybex, - K. Annwn Page: Macromedia Dreamweaver MX 2004, iz prve ruke, Macromedia Pr, 2004. - B. Blake: Flash 5, Osborne/McGraw-Hill, 2001. Za izvođenje nastave potreban je softver (2004): - CorelDRAW Graphic Suite (12) ili noviji; - Adobe Photoshop 7.0 ili noviji; - 3D Studio Max (5.0) ili noviji; - Microsoft Office 2003: Front Page i Microsoft Publisher ili noviji; - Macromedia Essentials MX 2004: Dreamweaver MX, Fireworks MX, Macromedia Flash MX,... ili noviji; - Mix 1 ACDSee (6.0), WinZip (8.0), Nero (6.0), Visual Studio 6.0, Internet Explorer (6.0), Firefox Mozilla,Opera, CuteFTP, HTML Assistant, HTML Writer, Mapedit, Adobe Illustrator 10, Illustrator 7, Adobe Acrobat (5.5), ili noviji... 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se izvodi u računarskoj učionici koja je opremljena sa najmanje 15 računara i perifernom opremom (A/V sredstvima, projektorom, skenerom, štampačem). - Računari su sa odgovarajućim softverom za izradu kompjuterske grafike, 2D i 3D animacije i web prezentacije, uzorcima alata, šemama i dr. Treba omogućiti pristup Internetu, dostupnoj literaturi, tehničkim podacima, priručnicima, časopisima koji obrađuju teme vezane za softver itd. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Vježbe - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer računarske tehnike i informatike - diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike ili telekomunikacija - diplomirani matematičar - smjer računarske nauke.

129

9. Povezanost predmeta Znanja - Grafika - Animacija - WEB Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Primjena računara u - Linija, crtež, slika elektrotehnici - Primjena računara u - Simulacija elektronskih kola i elektrotehnici korišćenje raznih softvera u elektrotehnici - Fizika - Grafika, zvuk, slika.

130

1.3.5. ELEKTROENERGETSKA EFIKASNOST 1. Naziv predmeta: ELEKTROENERGETSKA EFIKASNOST 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 66 138

72 66 138

3. Opšti ciljevi nastave - Shvatanje potreba za električnom energijom, njenog značaja i uloge za razvoj društva. - Poznavanje vrsta elektrana i načina proizvodnje električne energije. - Upoznavanje sa nekonvencionalnim metodama proizvodnje električne energije. - Upoznavanje problema prenosa velikih snaga. - Usvajanje stručnih znanja o transformatorskim i razvodnim postrojenjima, namjeni i sastavnim djelovima. - Upoznavanje sa organizacijom elektroenergetskog sistema crne gore. - Upoznavanje sa značajem elektroenergetske efikasnosti i održivosti elektroenergetskog sistema u crnoj gori. - Razumijevanje i poznavanje pravilne upotrebe stručne terminologije. - Upoznavanje sa opasnostima pri radu sa elektroenergetskim uređajima i poznavanje propisa o sigurnosti na radu. - Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera.

131

4. Sadržaji/standardi znanja predmeta/operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni dio - Uočava povezanost - Razumije značaj i - Upoznaje se sa energetike sa svim ulogu električne značajem i ulogom granama privrede. energije za razvoj energije za razvoj Društva. društva. - Shvata potrebu za - Upoznaje se sa Planiranjem razvoja savremenim energetskim Elektroprivrede. trendovima u svijetu. Elektrane - Razvija ekološku - Razlikuje - Opisuje hidrološke od karakteristike svijest. energetskih hidroelektrana(he). karakteristika hidroelektrana. - Objašnjava glavne - Razlikuje vrste djelove brana. hidroelektrana - Razumije ulogu (sistem zahvata, akumulacije, vodostana…. brana, zahvata, dovod vode, - Razvija pozitivan - Zna za koje padove vodostan i odnos prema se koriste pojedine cjevovod). timskom radu i turbine. - Navodi vrste tolerantan odnos - Razumije razliku vodenih turbina. prema kolegama. između akumulacionih i - Objašnjava podjelu protočnih hidroelektrana. hidroelektrana kao i razliku između - Upoznaje glavne derivacionih i karakteristike pribranskih. hidroelektrana u - Upoređuje crnoj gori. karakteristike HE - Opisuje uticaj perućica, HE Piva. hidroelektrana na - Razvija želju za okolnu sredinu. istraživanjem i - Objašnjava podjelu - Razumije uticaj novim saznanjima. hidroelektrana na termoelektrana i okolnu sredinu. navodi glavne - Analizira blok šemu djelove termoelektrane i termoelektrana. na njoj pokazuje osnovne djelove. - Opisuje princip - Razvija osjećaj - Na primjeru TE rada nuklearne odgovornosti u pljevlja upoznaje elektrane. radu. glavne karakteristike TE. - Opisuje uticaj - Analizira princip termoelektrana na

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati slajdove Ili grafičke prezentacije o savremenim energetskim trendovima u svijetu.

- Posjetiti hidroelektranu ili termoelektranu. - Prikazati slajdove ili grafičke prezentacije principa rada pojedinih elektrana. - Prikazati slajdove ili grafičke prezentacije skladištenja otpada kod termoelektrana i nuklearnih elektrana. - Zadatak: potražiti na internetu informacije o akcidentima kod nuklearnih elektrana. - Zadatak: podijeliti učenike na grupe. Zadati im istraživanje o alternativnim izvorima energije. Diskusija.

132

učenik rada nuklearne elektrane koristeći blok šemu. - Nabraja alternativne izvore - Razumije posljedice energije. zagađivanja vazduha i probleme smještanja nuklearnog otpada. - Razlikuje načine dobijanja električne energije iz alternativnih izvora. Elementi razvodnih postrojenja - Zna na osnovu čega - Upoznaje ulogu i se vrši vrste sabirnica. dimenzionisanje sabirnica. - Objašnjava vrste - Razlikuje vrste potpornih i izolatora na osnovu provodnih oznaka. izolatora. - Opisuje ulogu i - Razlikuje različite nabraja vrste vrste rastavljača. rastavljača. - Upoznaje ulogu - Poznaje način visokonaponskih izbora osigurača. visokonaponskih osigurača. - Upoznaje ulogu i - Opisuje načine vrste rada različitih vrsta visokonaponskih visokonaponskih prekidača. prekidača. - Upoznaje ulogu i - Razlikuje naponske vrste mjernih i strujne mjerne transformatora. transformatore. Prenaponi kratki spojevi i zemljospojevi - Poznaje sredstva za - Upoznaje vrste zaštitu od prenapona. prenapona(odvodni ci prenapona). - Vrši proračun - Objašnjava uzroke struje kratkog nastajanja kratkih spoja na spojeva. jednostavnom primjeru. - Analizira - Objašnjava uzroke zemljospoj u pojave sistemu sa zemljospojeva. izolovanim

Informativni ciljevi i sadržaji učenik okolinu.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razumije važnost pridržavanja propisa.

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija analitičnost i logično razmišljanje.

- Prikazati slajdove elemenata razvodnih postrojenja i kataloge proizvođača,

- Pozitivno ocjenjuje važnost novih znanja. iz svoje struke

- Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim primjerima.

- Razvija sposobnost opažanja. - Razvija osjećaj odgovornosti u radu. - Razvija pozitivan odnos prema timskom radu i tolerantan odnos prema kolegama. - Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i

- Podjeliti učenike u grupe i dati im jednostavne projektne zadatke u kojima će izvršiti proračun struje kratkog spoja.

133

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik zvjezdištem.

Socijalizacijski ciljevi učenik doprinosi nalaženju rješenja. - Razvija odgovornosti u radu i potrebu zaštite na radu. - Razumije važnost pridržavanja propisa.

Preporuke za izvođenje nastave

Zaštite u razvodnim postrojenjima - Zna opasnosti od - Upoznaje uticaj strujnog udara i struje na čovjeka i mjere koje treba zna postupak preduzeti prilikom ukazivanja prve prve pomoći. pomoći. - Poznaje zaštite od - Opisuje zaštitu od atmosferskog atmosferskog pražnjenja. pražnjenja. - Opisuje pogonsko i - Shvata šta je napon dodira i napon zaštitno koraka. uzemljenje na visokom i niskom naponu.

- Prikazati slajdove sa mogućim posljedicama od strujnog udara i ukazati na važnost poštovanja propisa o zaštiti.

134

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi Učenik Učenik Učenik Električna postrojenja u radu i energetska efikasnost - Razvija sposobnost - Crta i analizira - Navodi tipove za prepoznavanje dnevni dijagram dijagrama problema i opterećenja i krivu opterećenja i doprinosi nalaženju trajanja objašnjava ih. rješenja. opterećenj.. - Definiše proizvodne - Analizira pokrivanje dnevnog troškove za 1kwh. dijagrama u cilju što manjih - Upoznaje načine gubitaka električne kompenzacije - Razvija sposobnost energije. reaktivne energije. kombinovanja i - Razlikuje vrste analiziranja više troškova kod - Opisuje zadatak različitih šema. prizvodnje dispečerske službe. električne energije. - Upoznaje - Shvata značaj automatsku kompenzacije regulaciju reaktivne energije učestanosti i snage. na veću energetsku efikasnost sistema. - Stiče sposobnost za - Opisuje princip razlikovanje automatizacije - Zna sve aspekte nevažnog od elektroenergetskog kvaliteta električne važnog. sistema. energije. - Analizira dijagram zavisnosti učestanosti od snage. - Crta i objašnjava blok šemu primjera potpune automatizacije. Komandni i signalni uređaji u razvodnim postrojenjima - Razvija sposobnost - Crta i analizira - Objašnjava šeme za prepoznavanje šeme spajanja spajanja glavnih problema i sabirnica, strujnih krugova. doprinosi nalaženju transformatorskog - Upoznaje ručno i rješenja. polja i električno - Razumije važnost dalekovodnog komandovanje pridržavanja polja. visokonaponskim propisa. - Razlikuje vrste uređajima. - Pokazuje pokretanja - Objašnjava šeme sposobnost da prekidača snage. spajanja pomoćnih upravo stečeno - Analizira načine strujnih krugova. teorijsko znanje upravljanja - Opisuje vrste poveže sa prekidačima snage signalizacije u prethodnim. na odgovarajućim razvodnim šemama. postrojenjima. - Raspoznaje vrste

Preporuke za izvođenje nastave - Posjetiti lokalni dispečerski centar.

- Prikazati slajdove dnevnih i godišnjih dijagrama opterećenja.

- Zadatak: dati učenicima da snime dnevni dijagram potrošnje u svojoj kući.

- Diskutovati različite dijagrame.

- Posjetiti visokonaponsko razvodno postrojenje ili prikazati slajdove.

135

Učenik signalizacije u funkciji sigurnosti osoblja u postrojenjima. Transformatorska i razvodna postrojenja - Razvija osjećaj za - Razlikuje - Opisuje vrste primjenu zaštitnih postrojenja za transformatorskih i mjera pri radu sa unutrašnju razvodnih uređajima pod montažu od postrojenja. visokim naponom. postrojenja na otvorenom prostoru. - Poznaje vrste oklopljenih postrojenja. Radovi na izgradnji električnih postrojenja - Razumije važnost - Shvata važnost - Opisuje montažne pridržavanja pridržavanja radove u ćelijama i propisa. propisa i tehničke poljima, u dokumentacije zgradama i na proizvođača otvorenom prilikom montažnih prostoru. radova. Pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja - Razumije važnost - Shvata važnost - Nabraja uslove za pridržavanja poznavanja stavljanje propisa. uputstava i propisa električnog za svaku vrstu rada - Stiče osjećaj postrojenja u odgovornosti za u pogon. zaštitu od elektroenergetskim - Nabraja vrste djelovanja postrojenjima. kontrola i remonta električne struje. rasklopne opreme. - Poznaje mjere za bezbjedan rad u beznaponskom stanju. - Razlikuje mjesečne kontrole i godišnji remont rasklopne opreme. Energetska efikasnost sistema za grijanje i hlađenje u zgradi - Razvija sposobnost - Vrši proračun - Objašnjava fizičke za prepoznavanje opterećenja osnove rashladnih i problema i uređaja za grijanje termičkih tehnika. doprinosi nalaženju i hlađenje po - Nabraja i opisuje rješenja. aktuelnim komponente normama. rashladnih i - Planira i termičkih dimenzioniše postrojenja. površine uređaja - Opisuje solarno za grijanje i termička hlađenje. postrojenja.

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi Učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Prikazati slajdove različitih vrsta transformatorskih i razvodnih postrojenja.

- Prikazati tehničku dokumentaciju proizvođača.

- Prikazati tehničku dokumentaciju proizvođača.

- Pronaći na internetu informacije o energetski pasivnim kućama. - Posjetiti pasivnu kuću.

136

Učenik - Analizira solarno Termička Postrojenja sa Aspekta energetske Efikasnosti. Energetska efikasnost na primjeru osvjetljenja - Razvija analitičnost - Prema namjeni - Opisuje izvore i logično prostorije vrši svjetlosti sa razmišljanje. fotometrijski smanjenom - Pozitivno ocjenjuje proračun i odabira potrošnjom važnost novih odgovarajuće električne znanja iz svoje štedne sijalice. energije. struke. - Poznaje osnovne elemente potrebne za regulaciju osvjetljenja javnih površina. Energetska efikasnost korišćenja velikih potrošača - Razvija sposobnost - Analizira trenutno - Obrazlaže način za prepoznavanje stanje pogonske mogućeg problema i tehnike. smanjenja doprinosi nalaženju - Analizira i predlaže potrošnje rješenja. moguća smanjenja električne energije - Razumije važnost potrošnje za industrijske i pridržavanja električne zanatske procese. propisa. energije. - Razvija osjećaj ekonomičnosti i uštede.

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi Učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Upoređivati karakteristike svjetlosnih izvora koristeći kataloge proizvođača.

- Posjetiti proizvodno preduzeće i analizirati na licu mjesta trenutno stanje procesne i pogonske tehnike. Na osnovu prikupljenih informacija analizirati i predlagati smanjenje potrebe za električnom en. - Zadatak: analizirati stanje potrošnje električne energije u svojoj kući i predložiti rješenja za postizanje energetske efikasnosti.

Primjeri - Objašnjava primjenu solarnih kolektora za domaćinstvo. - Objašnjava primjenu fotonaponskih panela. - Objašnjava primjenu vjetrogeneratora za napajanje objekata. - Objašnjava primjenu kombinacije fotonaponskog panela i

- Procjenjuje potrebu za toplom vodom i grijanjem za jedno domaćinstvo i proračunava potreban broj solarnih kolektora. - Procjenjuje potrebnu snagu potrošača i proračunava površinu potrebnog panela. - Određuje potrebne elemente za korišćenje snage vjetra (generator,

- Pokazuje sposobnost da upravo stečeno teorijsko znanje poveže sa prethodnim. - Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i doprinosi nalaženju rješenja. - Razvija pozitivan odnos prema timskom radu i tolerantan odnos prema kolegama.

137

Informativni ciljevi i sadržaji Učenik vjetrogeneratora za napajanje objekata. - Objašnjava načine uštede električne energije u domaćinstvu korišćenjem energetski efikasnijih uređaja.

Formativni ciljevi Učenik akumulator,inverto r..). - Procjenjuje potrebnu snagu potrošača i proračunava površinu potrebnog fotonaponskog panela i snage vjetrogeneratora kao i pripadajuće elemente (akumulator, invertor...). - Procjenjuje koji uređaji se mogu zamijeniti sa energetski efikasnijim.

Socijalizacijski ciljevi Učenik - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Prof. dr S. Škuletić: Osnovi elektroenergetike, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2006. - Prof. dr S. Škuletić: Elektrane, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2006. - M. Popović: Razvodna postrojenja i elektrane, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - D. Janković, A. Matić, M. Radivojević: Elementi elektroenergetskih postrojenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - Prof. dr M. Đurović: Izazovi budućnosti i energija, Pegaz, Bijelo Polje. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena računarom, a/v sredstvima (grafoskop, dijaprojektor s odgovarajućim slajdovima). 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Zismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike; - profesor elektrotehnike – smjer energetike;

138

- diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer industrijske energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Elektrane - Elementi razvodnih postrojenja - Prenaponi, kratki spojevi i zemljospojevi - Zaštite u razvodnim postrojenjima - Električna postrojenja u radu i energetska efikasnost - Relejna zaštita u elektroenergetskim postrojenjima - Komandni i signalni uređaji u razvodnim postrojenjima - Transformatorska i razvodna postrojenja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Osnove elektrotehnike - Proizvodnja električne Fizika energije Matematika - Dimenzionisanje sabirnica Praktična nastava - Vrste izolacionih materijala Osnove elektrotehnike - Proračun struje kratkog Matematika spoja Praktična nastava - Opasnost od strujnog udara Osnove elektrotehnike Praktična nastava Praktična nastava Automatsko upravljanje - Kompenzacija reaktivne energije - Selektivnosti zaštite - Zaštitni i signalni uređaji - Vrste transformatorskih i razvodnih postrojenja

- Praktična nastava - Električne mašine i pogoni

139

1.3.6. MEHATRONIKA 1. Naziv predmeta: MEHATRONIKA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 66 138

72 66 138

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa značajem primjene mehatronike u industriji. - Sticanje osnovnih znanja iz upravljanja. - Usvajanje znanja iz pneumatike, hidraulike i elektrotehnike kao i mogućnosti primjene pneumatskih, hidrauličkih i elektropneumatskih komponenti kod izgradnje mehatroničkih sistem. - Upoznavanje i razumijevanje pneumatskog, hidrauličkog i elektro-pneumatskog upravljanja. - Razvijanje sposobnosti razumijevanja i rješavanja konkretnih problemskih zadataka iz mehatronike. - Korišćenje upravljačkog i edukativnog softvera za simulaciju rada sistema. - Ovladavanje stručnom terminologijom neophodnom za komunikaciju u struci. - Razvijanje osjećaja odgovornosti. - Razvijanje radnih navika.

140

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Predmet i primjena mehatronike - Razvija sposobnost - Shvata značaj - Definiše pojam analiziranja i mehatronike. mehatronike. logičkog - Pronalazi primjere - Navodi primjenu zaključivanja. primjene mehatronike. pneumatskih, hidrauličkih i elektropneumatskih sistema. - Shvata pojam - Upoznaje osnovne tehnike pojmove tehnike upravljanja. upravljanja. - Navodi i objašnjava - Razlikuje i analizira analogno,digitalno načine upravljanja. i binarno upravljanje. - Upoređuje sinhrono, asinhrono i logičko upravljanje. - Analizira upravljački lanac. - Razlikuje analogne, diskretne,digitalne i binarne signale. Grafički simboli i blok dijagrami - Razvija sposobnost - Navodi mogućnosti - Shvata potrebu orijentacije u prikazivanja prikazivanja prostoru. kretanja radnih kretanja radnih elemenata. elemenata. - Upoznaje elemente - Crta blok dijagrame blok dijagrama. mehatroničkih sistema. - Crta i analizira - Objašnjava dijagrame: putupravljački i druge korak, put-vrijeme dijagrame i i upravljački funkcijski plan. dijagram. - Koristi funkcijski plan kao sredstvo sporazumijevanja. - Poznaje simbole za - Nabraja i ilustruje izradu funkcijskih grafičke simbole. planova. Mehanika - Navodi i objašnjava - Shvata pojam sile. - Razvija sposobnost podjelu mehanike i - Razlikuje analiziranja

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati slajdove elemenata mehatroničkih sistema: hidrauličke, pneumatske i elektropneumatske.

- Crtanje dijagrama put-korak i putvrijeme za konkretan primjer. - Na konkretnim primjerima prikazivati funkcijski plan.

Na primjerima: - Izračunati silu

141

Informativni ciljevi i sadržaji učenik pojam sile. - Objašnjava moment sile, spreg sila i moment sprega. - Navodi i objašnjava pojam, vrste i značaj trenja. -

Formativni ciljevi učenik spoljašnje i unutrašnje sile. Određuje moment sile za tačku. Shvata pojam sprega i određuje moment sprega. Razumije pojam i značaj trenja. Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja. Određuje intezitet, pravac i smjer sile trenja. Uočava značaj podmazivanja na smanjenje sile trenja. Zna da izračuna osnovne veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadanih veličina. Zna da izračuna srednju brzinu kretanja klipa. Uočava i analizira pravolinijsko i kružno kretanje kod pneumatskih i hidrauličkih elemenata. Zna da izračuna rad sile pri kretanju na osnovu zadatih podataka. Zna da izračuna i analizira rad cilindara. Određuje snagu hidromotora na osnovu zadanih podataka. Određuje stepen korisnosti.

Socijalizacijski ciljevi učenik izaključivanja.

Preporuke za izvođenje nastave pritiska koja djeluje na čelo klipa. - Izračunati obrtni moment na vratilu hidromotora. - Izračunti teorijsku i stvarnu snagu radnog cilindra. - Izračunavati teorijsku i korisnu snagu pumpe. - Izračunavati snagu obrtnog pneumatskog motora. - Izračunavati stepen korisnog dejstva u mehatroničkom sistemu.

- Definiše i objašnjava pojmove: kretanje, put, brzina, ubrzanje, srednja brzina, ugaono ubrzanje. - Opisuje pravolinijsko i kružno kretanje.

-

-

- Definiše i objašnjava pojmove: rada, snage i energije.

-

-

- Definiše stepen korisnog djelovanja. Hidraulika - Nabraja fizička svojstva radne tečnosti

-

- Ovladava osnovnim pojmovima hidraulike kroz

- Razvija logičko mišljenje i sposobnost za

- Prikazati slajdove elemenata hidrauličkog

142

Informativni ciljevi i sadržaji učenik hidrauličkih sistema. - Objašnjava i na primjerima analizira pojmove: pritisak, potisak, protok, strujanje, isticanje, stepen korisnosti. - Navodi i objašnjava podjelu i princip rada pojedinih pumpi.

Formativni ciljevi učenik analizu jednostavnih primjera. - Pronalazi primjere primjene hidraulike.

Socijalizacijski ciljevi učenik pravilno zaključivanje.

Preporuke za izvođenje nastave sistema.

- Identifikuje sastavne djelove pumpi. - Razlikuje i analizira princip rada pojedinih vrsta pumpi. - Navodi i objašnjava - Shvata princip rada klipnih, pločastih i izvršne i razvodnika sa upravljačke sjedištem. elemente i to: translatorni izvršni - Poznaje i upoređuje načine elementi, rotacioni aktiviranje izvršni elementi, razvodnika. ventili, razvodnici, - Analizira princip zatvarači. rada nepovratnih, pritisnih i protočnih ventila. - Shvata ulogu - Upoznaje i opisuje prečistača-filtera. vezivne elemente - Prepoznaje ulogu za: prečišćavanje rezervoara i radne tečnosti, akumulatora. smještaj, hlađenje - Shvata i analizira i grijanje rad hidromotora akumuliranje obrtnog kretanja. hidrauličke - Bira i analizira rad energije. hidrauličkih radnih cilindara. - Poznaje ulogu vezivnih elemenata. - Pronalazi primjere primjene hidrauličkih motora. Hidrauličko upravljanje - Razvija sposobnost - Definiše hidrauličko - Shvata osnovne analiziranja i logičke funkcije i upravljanje i zaključivanja. poznaje načine navodi primjene

- Izrada šema hidrauličnih sistema pomoću

143

Informativni ciljevi i sadržaji učenik upravljanja.

Formativni ciljevi učenik kako se one realizuju hidrauličkim elementima. Crta i analizira hidrauličke šeme upravljanja za konkretne primjere. Pridržava se pravila pri projektovanju hidrauličkih sistema. Poznaje načine ispitivanja hidrauličkih komponenti. Crta i simulira konkretne primjere šema hidrauličkog upravljanja, koristeći softver FLUID SIM. Izrađuje hidrauličke sisteme na radnim stolovima za hidrauliku. Shvata značaj i poznaje postupke zaštite i održavanja hidrauličkih sistema.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče navike tačnosti i sistematičnosti u radu.

Preporuke za izvođenje nastave simbola za konkretne primjere. - Izrada šema i simulacija rada hidrauličkog sistema u FLUID SIM-u. - Realizacija šema na demonstracionim stolovima za hidrauliku.

- Obrazlaže načine realizovanja logičkih funkcija hidrauličkim elementima. - Ilustruje hidrauličke šeme i navodi metode rešavanja.

-

-

-

- Upoznaje upravljački i edukativni softver FLUID SIM (festo).

-

-

- Obrazlaže postupke zaštite i održavanja hidrauličkih sistema.

-

144

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Pneumatika - Navodi sastav i karakteristike vazduha. - Definiše osnovne veličine stanja: pritisak, zapremina, temperatura.

Formativni ciljevi učenik - Pravi razliku između atmosferskog podpritiska i nadpritiska. - Shvata i analizira pritisak, temperaturu i specifičnu zapreminu. - Koristi jednačinu stanja za izračunavanje veličina stanja na osnovu zadanih podataka. - Upoređuje i analizira izobarske,izohorske, izotermske, adijabatske i politropske promjene stanja. - Analizira osobine vlažnog vazduha. - Razlikuje pojedine vrste kompresora. - Identifikuje sastavne djelove kompresora. - Upoređuje princip rada pojedinih vrsta kompresora. - Upoređuje apsorpcijski, adsorpcijski i termički postupak hlađenja. - Shvata ulogu pripremne grupe za vazduh. - Razlikuje i upoređuje klipne, pločaste i razvodnike sa sjedištem. - Upoređuje i shvata način rada nepovratnih, pritisnih i protočnih ventila. - Pronalazi primjere

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost analiziranja i zaključivanja.

Preporuke za izvođenje nastave - Odrediti veličine stanja vazduha na primjerima. - Prikazati na slajdovima elemente pneumatskih sistema.

- Obrazlaže osnovne zakone za vazduh. - Nabraja promjene stanja vazduha. - Upoznaje, razumije i objašnjava osobine i komponente sistema za dobijanje i razvod komprimovanog vazduha: kompresori, rezervoari, pripremna grupa, cjevovodi, Vezivni elementi. - Navodi i objašnjava izvršne, upravljačke i pomoćne elemente: translatorni izvršni elementi, rotacioni izvršni elementi, razvodnici, ventili, zatvarači, prigušivači I drugi.

145

učenik primjene pneumatskih motora. - Uočava razliku između pneumatskih motora obrtnog i translatornog kretanja. - Opisuje ulogu i način spajanja cjevovoda. Pneumatsko upravljanje - Razlikuje analogne, - Definiše diskretne, binarne i pneumatsko digitalne signale. upravljanje. - Razlikuje i analizira - Navodi primjere vođeno, programsko i primjene upravljanje sa pneumatskog samoodržanjem. upravljanja. - Navodi i objašnjava - Shvata osnovne logičke funkcije i zna osnovne logičke kako se one realizuju funkcije i obrazlaže pneumatskim način realizovanja elementima. logičkih funkcija pneumatskim - Crta i analizira elementima. pneumatske šeme - Objašnjava upravljanja za pneumatske šeme konkretne primjere. upravljanja i navodi - Prepoznaje elemente metode rešavanja. kojima se mogu realizovati - Objašnjava vremenske i pritisne upravljački i funkcije. edukativni softver - Uočava pojavu za simulaciju rada blokirajućeg signala. pneumatskih sistema (FLUID SIM). - Razlikuje matematičke i inženjerijske - Obrazlaže postupke (praktične) metode zaštite i održavanja rešavanja pneumatskih blokirajućeg signala. sistema. - Rješava problem blokirajućeg signala funkcijskim,kaskadni m i koračnim metodama. - Crta i analizira funkcijski krug za konkretne primjere. - Koristeći FLUID SIM softver simulira konkretne primjere

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija sposobnost analiziranja i zaključivanja. - Stiče navike tačnosti i sistematičnosti u radu.

- Izrada šema pneumatskih sistema pomoću simbola za konkretne primjere. - Izrada šema i simulacija rada pneumatskog sistema u FLUID SIM –u. - Realizacija šema na demonstracionim stolovima za pneumatiku.

146

učenik pneumatskog upravljanja. - Izrađuje pneumatske sisteme na radnim stolovima za pneumatiku. - Shvata značaj zaštite iodržavanjapneumats kih sistema. Osnovi elektro-pneumatike - Razvija - Definiše električne i - Razlikuje osnovne odgovornost. izvršne elemente elektro-pneumatske upravljanja i poznaje izvršne elemente - Razvija smisao za njihovu funkciju, automatike. zajedništvo. način rada i povezivanja u - Definiše i upoznaje šemama: tasteri, elektro-pneumatske krajnji prekidači, razvodnike – Beskontaktni davači ventile. signala (magnetni, kapacitivni i opto- Definiše i upoznaje elektronski), releji, elektro-pneumatske vremenski releji, pretvarače. sklopnici (kontaktori) i dr. - Poznaje i upoređuje razne varijante elektro-pneumatskih razvodnika - ventila, sa različitim brojem ulaza – izlaza. - Shvata princip rada i razlikuje tipove elektro-pneumatskih pretvarača: pe pretvarač, elektropneumatski pretvarač niskog pritiska, elektropneumatski pretvarač signala (pritisna sklopka). Mjere i propisi elektrozaštite u elektropneumatici - Razvija pozitivan - Poznaje osnovne - Definiše osnovne odnos prema pojmove, sredstva i pojmove, metode i zdravlju. metode elektro sredstva elektrozaštite, zaštitni stop zaštite. - Razvija svijest o taster, zaštitna potrebi zaštite na glavna sklopka i dr. - Opisuje pomoćne radu. - Poznaje i pomoćne strujne krugove i strujne krugove i strujne krugove

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Povezivanje osnovnih izvršnih elemenata upravljanja u električnim šemama. - Demonstracija upravljanja radom elektro-ventila u osnovnim šemama upravljanja.

147

Informativni ciljevi i sadržaji učenik blekade. - Upoznaje signalnodojavne uređaje.

Formativni ciljevi

učenik strujne krugove blokade. - Razlikuje vrste signalno-dojavnih uređaja. Elektrotehnički grafički simboli i oznake u elektro-pneumatici - Razvija urednost. - Zna crtati elektro- Upoznaje elektropneumatske grafičke pneumatske simbole i slovne grafičke i slovne oznake. simbole i oznake - Koristi slovnozaštite. brojčane oznake zaštite. Električne šeme i sklopovi elektro-pneumatike - Razlikuje vrste šema - Razvija logičko - Upoznaje vrste zaključivanje. u elektro-pneumatici šema u elektroi njihovu ulogu. pneumatici. - Razvija pozitivan - Poznaje tabele - Upoznaje tabele stav prema novim istinistosti i njihovu istinitosti (U-I saznanjima. primjenu na signala). rješenjima osnovnih elektro-pneumatskih - Upoznaje osnovne šema. logičke elektro- Zna povezati osnovne - Razvija pneumatske šeme snalažljivost. logičke elektro(logičko I, ILI i NE). pneumatske šeme - Upoznaje osnovne (logičko I, ILI i NE). šeme i sklopove u elektro-pneumatici. - Crta i analizira osnovne šeme upravljanja u elektro-pneumatici, upravljanje jednorednim cilindrom, upravljanje dvorednim cilindrom, paralelna veza, redna (serijska) veza, spoj blokade i spoj samodržanja, upravljanje jednosmjernim ili dvosmjernim cilindrom pomoću spoja samodržanja, indirektno dvostrano upravljanje, automatsko vraćanje cilindra, oscilirajuće kretanje dvosmjernog

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Koristiti primjere šema.

- Povezati elektropneumatske šeme osnovnih logičkih funkcija I, ILI, i NE. - Povezati elektropneumatsku šemu upravljanja elektro-ventilom 5/2, sa samodržanjem i blokadom. - Povezati elektropneumatsku šemu upravljanja elektro-ventilom 5/2, sa vremenskim relejem i samodržanjem.

148

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Upoznaje osnovne šeme i sklopove upravljanja vremenskim relejima.

Formativni ciljevi učenik cilindra, automatsko vraćanje pomoću graničnog prekidača. - Crta i analizira osnovne šeme i sklopove upravljanja vremenskim relejima. mehatroničkih sistema - Poznaje postupke izrade finalne elektro-pneumatske šeme spajanja prema zadatim uslovima metodama: - sistemskim - pokušaja (intuitivna, iskustvena).

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Izrada šema spajanja - Upoznaje metode izrade spojne šeme: sistemske metode i metoda pokušaja (intuitivna iskustvena metoda).

- Razvija odgovoran odnos prema radu.

- Izrada projekta šeme spajanja izabranom metodom, prema zadatim uslovima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Nikolić: Hidrauličke, pneumatske i električne komponente, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. - P. Mitrović i Z.Radojević : Hidraulika i pneumatika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,2005. - G. Nikolić: Pneumatika i hidraulika, Školska knjiga, Zagreb,2006. - Festo Didactic: Elektropneumatika, Festo doo Zagreb, 1995. - S. Đurić, Mehanika II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,2004. - M. Plavšić i drugi: Mehanika I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - G. Nikolić: Upravljanje i regulacija, Školska knjiga, Zagreb,2003. - G. Nikolić: Pneumatsko upravljanje, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,1990. - Pneumatsko upravljanje, Festo Didactic,2007. - Festo katalozi, Festo Didactic, 2008. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se izvodi u kabinetu opremljenim: računarom sa multimedijalnom opremom, demonstracionim tablama za hidrauliku, pneumatiku i elektropneumatiku, uzorcima i modelima hidrauličkih, pneumatskih i elektropneumatskih komponenti,šemama pneumatskih, hidrauličkih i ekektropneumatskih sistema. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja - najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

149

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike; - diplomirani inženjer mašinstva. 10. Povezanost predmeta Znanja - Grafički signali i blok dijagrami - Mehanika Hidraulika Hidrauličko upravljanje Pneumatika Pneumatsko upravljanje Osnovi elektro-pneumatike Mjere i propisi elektrozaštite u elektropneumatici - Elektrotehnički grafički simboli i oznake u elektropneumatici - Električne šeme i sklopovi elektro-pneumatike - Izrada šema spajanja Povazanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Elektrotehnički grafički - Praktična nastava simboli - Blok dijagrami - Osnovni mašinski elementi - Praktična nastava - Praktična nastava - Elementi automatike - Izvršni elementi automatskog upravljanja - Elektro zaštita - Zaštitne mjere od visokog napona dodira - Elektrotehnički grafički simboli - Elementi električnih šema - Crtanje i povezivanje elemenata električnih šema - Povezivanje elemenata električnih šema

- Praktična nastava - Praktična nastava - Osnove elektrotehnike - Praktična nastava - Praktična nastava

150

1.3.7. ORGANIZACIJA RADA I SISTEM KVALITETA 1. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA RADA I SISTEM KVALITETA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

72 54 126

12 12

72 66 138

3. Opšti ciljevi nastave - Usvajanje osnovnih znanja iz oblasti industrijskog inženjeringa. - Razumijevanje i poznavanje pravilne upotrebe stručne terminologije. - Upoznavanje osnovih sistema kvaliteta i njihove primjene. - Sticanje znanja o faktorima studije rada kao elementima unapređivanja proizvodnog procesa. - Upoznavanje s sa korišćenjem informacionih sistema u poslovanju. - Razvijanje preduzetničke sposobnosti. - Razvijanje shvatanja da dostizanje standarda znanja omogućava sticanje stručnih kompetencija za samostalni rad i nastavak stručnog usavršavanja. - Shvatanje pojma komunikacije u širem smislu riječi. - Upoznavanje različitih kultura, običaja i tradicija koje opredjeljuju razlike u poslovnom ponašanju. - Usvajanje osnovnih pravila poslovnog ponašanja i pravila poslovnog bontona. - Shvatanje značaja različitih vrsta i oblika poslovne komunikacije. - Usvajanje pozitivnih stavova pri vođenju i učestvovanju u poslovnoj komunikaciji. - Shvatanje značaja profesionalnog ponašanja.

151

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Studija rada - Jača - Razlikuje - Upoznaje se sa samouvjerenost i organizacione pojmovima pouzdanost u radu. oblike rada i radnih psihologija i mjesta. fiziologija rada. - Uočava pojam - Definiše metode mjerenje rada. rada. - Zna da primijeni - Upoznaje pisani standardni standardizaciju postupak. rada. - Utvrđuje normirano - Objašnjava vrijeme izrade sastavne elemente sistemom unaprijed normiranog određenih vremena. vremena. Osnove sistema upravljanja kvalitetom - Navikava se na - Razlikuje sisteme - Definiše kvalitet. tačnost i koji utiču na razvoj pouzdanost u radu. kvaliteta. - Uočava razloge razvoja kvaliteta proizvoda i usluga. Osnovni pojmovi i terminologija kvaliteta JUS ISO 8402 - Razlikuje pojmove: - Razvija analitičnost - Definiše pojam i tačnost u radu. petlja kvaliteta, kvalitet. politika kvaliteta, upravljanje kvalitetom, obezbjeđivanje kvaliteta, sistem kvaliteta, plan kvaliteta, kontrola kvaliteta, provjera kvaliteta. - Na primjerima - Objašnjava nadzor ukazuje na značaj nad kvalitetom. kontrolisanja – inspekcija kvaliteta. Razvoj sistema kvaliteta - Ukazuje na značaj - Razvija smisao za - Opisuje razvoj odnosa sa kupcima. toleranciju. sistema kvaliteta u - Uočava pojam svijetu. kultura preduzeća. - Stiče osjećaj o važnosti tabelarnih - Definiše pojmove - Razlikuje i grafickih prikaza u sistema kvaliteta. komunikaciju i poslovnoj motivaciju i komunikaciji. analizira timski - Definiše rad.

Preporuke za izvodjenje nastava - Korišćenje dijagramima i grafikonima.

- Prikazati blok šemu sistema za obezbjedjivanje kvaliteta proizvodnje. - Koristiti blok šemu totalnog upravljanja kvalitetom ”top menadžer”. - Objasniti sistem kvaliteta na konkretnim primjerima proizvodnje i održavanja termičkih i rashladnih uređaja.

- Koristiti blok šemu ”petlja kvaliteta”.

152

učenik - Razlikuje pojmove metrologija i standardizacija’ - Analizira totalno upravljanje kvalitetom. Ciljevi, politika i strategija kvaliteta - Razvija sposobnost - Utvrđuje sisteme - Definiše politiku povezivanja ciljeva kvaliteta. kvaliteta. teorijskih znanja sa - Poznaje osnove praktičnim dokumenata znanjima. politike kvaliteta. - Razlikuje strategiju kvaliteta i program unapređivanja kvaliteta. Ciljevi i značaj standarda ISO 9000, ISO 10000, ISO 14000 - Opisuje ciljeve - Pozanje standarde - Razvija analitičko definisane serija mišljenje. standardima serije JUS ISO 10000, JUS ISO 9000. JUS ISO 14000. - Motiviše kritičku analizu.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podsisteme za razvoj kvaliteta.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvodjenje nastava

- Koristiti blok dijagrame ”kodeksi u totalnom upravljanju kvalitetom”.

- Koristiti tabele mjerne kategorije za unapređivanje kvaliteta kao neprekidnog procesa. - Objasniti sistem kvaliteta na konkretnim primjerima proizvodnje i održavanja termičkih i rashladnih uređaja. - Koristiti blok šemu struktura i područja primjene grupe standarda jus iso 9000.

Struktura standarda jus iso 9000 - Prepoznaje: - Opisuje model odgovornost obezbjeđivanja rukovodstva, standarda kvaliteta provjeru sistema prema ISO 9000, kvaliteta. 9002 i 9003. - Prepoznaje kvalitet - Objašnjava u marketingu. upravljanje - Prepoznaje kvalitet kvalitetom i u proizvodnji. elementima - Na primjerima sistema kvaliteta ukazuje na znacaj prema standardu metrologije, JUS ISO 9004. vodjenja dokumentacije i zapisa o kvalitetu. - Ukazuje na znacaj obrazovanja kadrova, odgovornost za

- Razvija svijest o društvenoj odgovornosti. - Navikava se na tačnost i pridržavanje propisa. - Razvija svijest o važnosti očuvanja kvaliteta.

153

učenik kvalitet proizvoda i statističke metode. Informacioni sistemi i njihova podrška u ostvarivanju kvaliteta - Razlikuje pojmove - Opisuje poslovne – standardizacija, proizvodne - Razvija svijest o kodiranje i informacione značaju upotrebe šifriranje. sisteme. savremenih - Poznaje poslovno tehnoloških proizvodnu dostignuća. dokumentaciju. - Poznaje način formiranja i strukturu algoritama.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvodjenje nastava

- Koristiti šematski prikaz petlje kvaliteta.

154

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uvod - Definiše pojam - Uočava značaj komunikacije. komunikacije. Poslovna kultura i poslovni bonton - Razlikuje kulturu - Upoznaje pojam rada i kulturu poslovne kulture i ponašanja. poslovnog bontona. - Uočava značaj - Upoznaje kulturu poslovne kulture. rada i kulturu ponašanja. - Upoređuje i - Opisuje odnos pronalazi sličnosti i prema razlike u odnosu rukovodiocu, prema ostalim zaposlenim rukovodiocu, i strankama. ostalim zaposlenima i - Upoznaje se sa strankama. radnom disciplinom - Obavlja poslovne i oslovljavanjem razgovore. među zaposlenima. Sredstva za komunikaciju - Razlikuje namjenu - Upoznaje tehnička i koristi tehnička sredstva (uređaje) sredstva za komunikaciju (telefon, telefaks, računar, štampač, skener i fotokopirni aparat) Komunikacija sa strankama - Uspostavlja - Upoznaje pojam komunikaciju sa stranke i strankama i planira objašnjava odnos prijem stranke. prema strankama. - Objašnjava organizaciju, način prijema i poziva stranaka. Korespodencija - Uočava značaj - Upoznaje pojam, korespondencije i značaj, lica i vrste razlikuje lica i korespondencije. vrste korespondencija. - Objašnjava i navodi - Razlikuje načelo ekspeditivnosti, osnovna načela tačnosti i korespondencije. zakonitosti, pisanja službenim i poslovnim stilom, čuvanja poslovne

Socijalizacijski ciljevi učenik - Stiče sposobnost za saradnju. - Razvija komunikativnost. - Razvija sposobnost postizanja kompromisa.

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Demonstrirati poslovni bonton.

Vježba: - Korišćenje telefona, telefaksa, računara i fotokopir aparata

- Razvija komunikativnost i kulturu ponašanja. - Razvija spremnost i sposobnost za saradnju. - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju.

Vježba: - Pozivanje i prijem stranke.

- Razvija tolerantnost.

155

učenik tajne, tehničke obrade i dr. Poslovna korespondencija - Razvija spremnost i - Uočava značaj - Upoznaje pojam sposobnost za poslovne poslovne saradnju. korespondencije. korespodencije. - Razlikuje stilove i - Upoznaje stilove i fraze u poslovnoj fraze u poslovnoj korespondenciji. korespondenciji. - Upoznaje poslovno - Razlikuje obavezne - Razvija sposobnost pismenog i neobavezne pismo i njegove komuniciranja. elemente elemente. poslovnog pisma i - Opisuje koverat i vrši njihovo adresiranje pisanih oblikovanje. pošiljki. - Vrši kovertiranje i - Upoznaje kratka adresiranje pošte. poslovna pisma. - Uočava razloge - Upoznaje korišćenja kratkih inkorespondenciju. poslovnih pisama. - Uočava značaj inkorespondencije. Službena korespodencija - Razvija sposobnost - Razlikuje vrste - Upoznaje vrste pisanog službene službene izražavanja. korespondencije. korespondencije. - Razlikuje pisane - Upoznaje vrste sastave u službenoj pisanih sastava u korespondenciji. službenoj korespondenciji. - Sastavlja i oblikuje - Objašnjava službeni dopis. primjenu i djelove službenog dopisa. Korepodencija u robnom prometu - Razvija kreativnost - Razlikuje vrste i - Upoznaje vrste i i snalažljivost. formu poslovnih formu poslovnih pisama u robnom pisama u robnom - Razvija smisao za prometu (upiti, prometu. saradnju. ponude, porudžbine). - Uočava razliku - Navodi obrasce u između robnom prometu. zaključnice, otpremnice, pretfakture i fakture. Korespodencija u vezi sa službenim putovanjima - Objašnjava pojam i - Planira i organizuje - Razvija vrste službenih službeno samostalnost, putovanja. putovanje. samopouzdanje i - Objašnjava kreativnost.
156

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Oblikovanje poslovnog pisma.

Vježba: - Oblikovanje ponude i porudžbine. - Popunjavanje otpremnice.

Vježba: - Popunjavanje putnog naloga i putnog računa.

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik - Priprema i sastavljanje i sastavlja putni oblikovanje nalog i putni račun. korespondentnih - Sastavlja izvještaj sastava u vezi sa o obavljenom službenim službenom putu. putovanjima. - Razlikuje - Upoznaje pojam akontaciju i akontacije i dnevnicu. dnevnice. Korespodencija u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa - Sastavlja i oblikuje - Razvija sposobnost - Upoznaje pismenog cv (curriculum korespondentne komuniciranja. vitae). sastave u vezi sa - Popunjava prijavu zasnivanjem o slobodnom radnog odnosa. radnom mjestu. - Uočava značaj - Upoznaje ugovor o ugovora o radu. radu.

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Sastvalja i oblikuje cv (curriculum vitae).

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Lj. Kosar: Ekonomika i organizacija preduzeća, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ,Beograd ,2002. - Prof. S. Đorđević: Praktikum iz kontrole kvaliteta I, II, III deo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, - B. Subotić, S. Rajković: Kancelarijsko poslovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ,Beograd, 2006. - J. Manojlović, S. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. - D. Spasić, J. Rakinić: Korespodencija sa sekretarskim poslovanjem, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena računarom, štampačem, faksom, telefonskim aparatom, projektorom i projekcionim platnom, internetom. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8.Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika U trećem razredu: - diplomirani inženjer organizacije rada;

157

- diplomirani ekonomista. U četvrtom razredu: - diplomrani pravnik; - diplomirani ekonomista. 10. Povezanost predmeta Znanja - Studija rada - Organizacija radnih mjesta - Standardizacija rada - Osnove sistema upravljanja kvalitetom - Razvoj sistema kvaliteta u svijetu - Ciljevi, politika i strategija kvaliteta - Ciljevi i značaj standarda ISO 9000, ISO 10000, - ISO 14000 - Informacioni sistemi i njihova podrška u ostvarivanju kvaliteta - Poslovna komunikacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Praktična nastava - Osnovni pojmovi psihologije i fiziologije - Praktična nastava - Faktori studija rada - Praktična nastava - Praktična nastava - Praktična nastava - Praktična nastava - Praktična nastava - Primjena računara u elektrotehnici - Primjena računara u elektrotehnici - Preduzetništvo - Pisani standardni postupak - Sistemi koji utiču na razvoj kvaliteta - Pojmovi komunikacija, motivacija i timski rad - Politika kvaliteta - Program unapređivanja kvaliteta - Standardi serije ISO 9000, ISO 10000 i ISO 14000 - Algoritmi i algoritamske strukture - Komunikacija sa strankama, korespodencija

158

1.3.8. ALTERNATIVNI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. Naziv predmeta: ALTERNATIVNI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno

66 66

66 66

3. Opšti ciljevi nastave - Shvatanje potrebe za električnom energijom, njenog značaja i uloge za razvoj društva. - Upoznavanje vrsta elektrana i načina proizvodnje električne energije. - Shvatanje potrebe za nekonvencionalnim metodama proizvodnje električne energije. - Upoznavanje sa organizacijom elektroenergetskog sistema crne gore. - Sticanje sposobnosti čitanja šema i upotrebe tehničke dokumentacije. - Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera. - Razvijanje ekološke svijesti o nužnosti štednje svih vrsta energije. - Razvijanje svijesti o potrebi energetske efikasnosti. - Razvijanje radnih navika i rada u grupi.

159

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Razvija analitičnost - Shvata tijesnu - Upoznaje značaj i i tačnost u radu. povezanost ulogu električne električne energije energije za razvoj sa svim granama društva. privrede. - Uočava vezu - Upoznaje se sa između podataka o neophodnošću prognozi potreba i predviđanja potrošnji električne potreba u energije užeg i električnoj energiji šireg regiona. i snazi. - Shvata da - Upoznaje se sa povećanje energetskom efikasnosti kod efikasnošću. krajnjih potrošača nudi najdirektniju i najefikasniju priliku da se smanji potrošnja energije. Solarne elektrane - Razvija analitičnost - Navodi mogućnosti - Nabraja prednosti i logično korišćenja neposrednog razmišljanje. sunčevog zračenja korišćenja u odnosu na sve sunčevog zračenja. ostale korišćene energetske izvore. - Razlikuje načine dobijanja električne energije kod elektrana koje koriste direktno pretvaranje energije sunčevog zračenja u toplotnu energiju. - Shvata direktno pretvaranje energije sunčevog zračenja u električnu energiju korišćenjem fotonaponskog efekta. - Razumije specifičnosti koje

Preporuke za izvođenje nastave - Prikazati slajdove Raznih vrsta Elektrana.

- Zadatak:pronaći na internetu podatke o solarnim elektranama. Diskutovati različita rješenja.

160

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik se javljaju sa korišćenjem sunčeve energije u elektroenergetsko m sistemu. - Poznaje postupak korišćenja energije vjetra za dobijanje električne energije. - Poznaje vrste turbina na vjetar. - Uočava probleme koji se javljaju kod elektrana na vjetar. - Poznaje uticaj elektrana na vjetar na okolinu.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Elektrane na vjetar - Opisuje postupak korišćenja energije vjetra za dobijanje električne energije.

- Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara. - Navikava se na tačnost i pouzdanost u radu.

- Zadatak:pronaći na internetu podatke o elektranama na vjetar. Diskutovati različita rješenja.

Elektrane na biomasu - Zadatak:pronaći na - Analizira blok šemu - Razvija - Opisuje načine internetu podatke odgovornost o korišćenja biomase transformisanja o načinima zaštiti životne za dobijanje biomase u korišćenja biomase sredine. električne električnu za proizvodnju energije. energiju. električne - Poznaje postupak energije. korišćenja biomase Diskutovati i uglja u različita rješenja. termoelektranama. - Poznaje postupak dobijanja gasa iz biomase i njegovog pretvaranja u električnu energiju. Elektrane koje koriste geotermalnu energiju - Jača samouvjere- Poznaje - Zadatak:pronaći na - Opisuje mogućnosti internetu podatke geotermalnu nost i pouzdanost u korišćenja o načinima energiju i način radu. geotermalne korišćenja njenog korišćenja energije za geotermalne za proizvodnju proizvodnju energije za električne električne proizvodnju energije. energije. električne - Razumije probleme energije. kod korišćenja Diskutovati geotermalne različita rješenja. energije. Elektrane na plimu i oseku - Opisuje princip - Poznaje princip - Razvija sposobnost - Zadatak:potražiti

161

učenik rada elektrane na plimu i oseku. - Analizira prednosti i nedostatke elektrane na plimu i oseku u odnosu na klasične elektrane. Elektrane koje koriste unutrašnju toplotnu energiju mora - Razvija sigurnost i - Objašnjava - Opisuje princip pouzdanost u radu. principijelnu šemu rada elektrane koja modela elektrane koristi unutrašnju koja koristi toplotnu energiju unutrašnju mora. toplotnu energiju mora. - Analizira prednosti i nedostatke elektrana koje koriste unutrašnju toplotnu energiju mora. Magnetno hidro dinamički generatori (mhdg) - Opisuje princip - Razumije princip - Razvija svijest o rada magnetno rada mhd važnosti hidro dinamičkog generatora. pridržavanja generatora za tehničkih proizvodnju standarda i električne propisa. energije. - Navikava se na red i urednost.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik rada elektrane na plimu i oseku.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim primjerima.

Preporuke za izvođenje nastave na internetu podatke o postojećim elektranama na plimu i oseku. Diskutovati različita rješenja. - Zadatak:pronaći na internetu podatke o elektranama koje koriste unutrašnju toplotnu energiju mora.

- zadatak: uporediti Proučavane Alternativne izvore I diskutovati Primjenjiva Rješenja u Crnoj gori. - Napraviti ppt Prezentaciju o Alternativnim Izvorima električne Energije po izboru.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Prof. dr S. Škuletić: Osnove elektroenergetike, Univerzitet Crne GoreElektrotehnički fakultet, Podgorica, 2006. - Prof. dr S. Škuletić: Elektrane, Univerzitet Crne Gore-Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2006. - Prof. dr M. Đurović: Izazovi budućnosti i energija, Pegaz- Bijelo Polje, 2006. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: računarom, A/V sredstva, grafoskop, dijaprojektor sa odgovarajućim slajdovima, uzorcima raznih materijala (provodnika, poluprovodnika, dielektrika, raznih specijalnih materijala i dr.). 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.

162

- Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike; - profesor elektrotehnike - smjer eneretike; - diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer industrijske energetike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Uvodni dio - Solarne elektrane - Elektrane na vjetar - Elektrane na biomasu - Elektrane koje koriste geotermalnu energiju - Elektrane na plimu i osjeku - Elektrane koje koriste unutrašnju toplotnu energiju mora - Magnetno hidro dinamički generatori Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Elektrane i razvodna - Vrste konvencionalnih postrojenja elektrana Fizika - Sunčeva energija Primijenjena elektronika - Fotonaponski efekat Električne mašine i pogoni - Princip rada vjetrogeneratora - Karakteristike biomase Hemija Elektrane i razvodna - Ko-sagorijevanje u postrojenja termoelektranama Hemija - Mineralizacija i korozivno dejstvo Elektrane i razvodna - Upoređenje sa postrojenja hidroelektranama Elektrane i razvodna - Objašnjenje postrojenja kondenzatora, isparivača - Faradejev princip dobijanja električne energije - Korišćenje mhd generatora u termoelektranama

- Osnove elektrotehnike - Elektrane i razvodna postrojenja

163

2. STRUČNI ISPIT 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA 2.1.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1. Naziv ispitnog kataloga: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2. Cilj ispita Na ispitu se ocjenjuje: - da li je učenik ovladao osnovnim pojmovima iz elektrotehnike, - da li zna i razumije osnovne zakonitosti u kolima jednosmjerne i naizmjenične struje, - da li je stekao osnovna znanja iz elektrostatike i elektromagnetizma, - da li može samostalno da rješava prosta i složena kola jednosmjerne i naizmjenične struje, - da li razumije i zna pravilno upotrijebiti stručnu terminologiju. 3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Električna svojstva materije 1. Objasniti strukturu materije i njenu valentnost na primjerima atoma. 2. Uporediti izolatore, poluprovodnike i provodnike. 3. Navesti osnovne jedinice međunarodnog si sistema i definisati amper. Elektrostatika 4. Definisati pojam tačkastog naelektrisanja. 5. Definisati kulonov zakon i na primjeru odrediti silu koja djeluje između naelektrisanja. 6. Definisati elektrostatički fluks i navesti gausovu teoremu. 7. Definisati električno polje i veličine koje ga karakterišu. 8. Definisati potencijal električnog polja i napon. 9. Definisati električni kondenzator i na primjeru odrediti kapacitivnost kondenzatora. 10. Definisati i na primjeruizračunati kapacitivnost pločastog kondenzatora. 11. Odrediti ekvivalentnu kapacitivnost, količinu elektriciteta i napone za: - rednu vezu kondenzatora, - paralelnu vezu kondenzatora, - mješovitu vezu kondenzatora. 12. Objasniti vezu kondenzatora u trougao i zvijezdu i njihovu transformaciju iz jedne veze u drugu. 13. Definisati energiju električnog polja i njenu gustinu i računski ih odrediti. Jednosmjerna struja 14. Definisati i odrediti: - električnu otpornost, - električnu provodnost, - zavisnost električne provodnosti i otpornosti od temperature. 15. Definisati Omov zakon i primijeniti ga na prosto električno kolo. 16. Definisati Džulov zakon i izračunati gubitke snage. 17. Definisati I i II Kirhofov zakon i primijeniti ih na jednostavnim primjerima. 18. Odrediti ekvivalentnu otpornost za: - rednu vezu otpornika,

164

- paralelnu vezu otpornika, - mješovitu vezu otpornika. 19. Rješavati primjere složenih električnih kola metodom: - Kirhofovih zakona, - konturnih struja, - tranfiguracije. 20. Definisati i izračunati električnu snagu i energiju potrošača. Elektromagnetizam 21. Definisati i odrediti magnetnu indukciju - Jačinu magnetnog polja i vektor magnetnog polja. - Magnetni fluks i njegovu gustinu. 22. Navesti jedan od zakona: - Amperov zakon, - Lencovo pravilo, - Kap – Hopkinsonov zakon, - Faradejev zakon. 23. Definisati i odrediti: - elektrodinamičku silu, - elektromagnetnu silu. 24. Objasniti i odrediti - samoindukciju i međusobnu (uzajamnu) indukciju, - induktivnost i međusobnu induktivnost. 25. Objasniti princip rada transformatora. 26. Definisati i odrediti energiju magnetnog polja i gustinu energije. 27. Definisati magnetno polje u materijalnoj sredini i grafički prikazati krivu magnećenja. 28. Definisati magnetna kola i veličine koje ga karakterišu. 29. Na primjeru izračunati veličine koje su karakteristične za vremenski promjenljivo električno i magnetno polje. Naizmjenična struja 30. Objasniti princip proizvodnje indukovane elektromotorne sile i definisati parametre naizmjeničnih veličina. 31. Objasniti i odrediti elemente u kolima naizmjenične struje. 32. Izračunati impedansu i nacrtati vektorske dijagrame napona i struja u rednoj vezi elemenata: - RL, - RC, - LC, - RLC. 33. Na primjeru analizirati uticaj frekvencije na redno RLC kolo. 34. Odrediti snagu kod redne veze elemenata. 35. Definisati faktor snage i na primjeru analizirati uticaj faktora snage na ukupnu snagu u kolu. 36. Opisati na koji način se vrši popravka faktora snage. 37. Izračunati admitansu u kolu naizmjenične struje i nacrtati vektorske dijagrame napona i struja: - RL, - RC, - LC, - RLC. 38. Na primjeru analizirati uticaj frekvencije na paralelno RLC kolo. 39. Odrediti snagu kod paralelne veze elemenata.

165

40. Objasniti način rješavanja složenih kola metodom: - provodnosti, - Kirhofovih zakona, - konturnih struja. 41. Objasniti - redno oscilatorno kolo; - paralelno oscilatorno kolo. 42. Objasniti princip rada trofaznog generatora i motora. 43. Uporediti karakteristike trofaznog i jednofaznog sistema. 44. Opisati načine vezivanja u trofaznim sistemima: - veza namotaja u trougao i zvijezdu, - veza potrošača u trougao i zvijezdu. 45. Izračunati snage trofaznog sistema (aktivnu, reaktivnu i prividnu izraženu preko linijskih faznih napona i struja). 4. Tip ispita - Usmeno. - Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u ispitnom katalogu. - Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. - Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. - Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. - Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na predlog ispitivača. 5. Dozvoljena pomagala - Na ispitu nijesu predviđena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Literatura i drugi izvori dati su u katalogu znanja i godisnjem planu rada nastavnika.

166

2.1.2. ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI 1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI 2. Cilj ispita Na ispitu se ocjenjuje: - da li učenik poznaje vrste rashladnih uređaja i njihove sastavne djelove. - da li učenik poznaje komponente za automatsko upravljanje rashladnih uređaja. - da li je učenih osposobljen za čitanje električnih šema i druge prateće dokumentacije različitih rashladnih uređaja u domaćinstvu i privredi. - da li je učenik shvatio ulogu energetske efikasnosti uopšte i njenu primjenu u proizvodnji i eksploataciji različitih rashladnih uređaja. - da li je učenik razvio svijest o potrebi očuvanja životne sredine i da li je upoznat sa potrebom pravilnog deponovanja i reciklaže pokvarenih i istrošenih rashladnih uređaja i njihovih komponenti. 3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Uvod u tehniku hlađenja 1. Definisati količinu toplote i temperaturu, kao osnovne termičke veličine. 2. Definisati pritisak i objasniti manometar kao instrument za mjerenje pritiska. 3. Objasniti zavisnost pritiska i temperature pomoću pt dijagrama. 4. Definisati vlažnost, relativnu vlažnost i objasniti princip rada uređaja za mjerenje vlažnosti. Razmjena toplote 5. Objasniti razmjenu toplote provođenjem, definisati termičku provodnost i toplotni protok. 6. Objasniti razmjenu toplote prenošenjem, definisati toplotni protok i Njutnov zakon protoka. 7. Objasniti razmjenu toplote zračenjem i definisati koeficijente apsorpcije, refleksije i propuštanja. Radne materije u tehnici zračenja 8. Navesti kriterijume za izbor rashladnog fluida u tehnici hlađenja. 9. Navesti koji se freoni najčešće koriste i njihove osobine i primjenu. 10. Objasniti štetni uticaj freona na životnu sredinu. 11. Objasniti postupak za bezbjednu zamjenu rashladnog fluida i njegovo deponovanje. Principi hlađenja 12. Objasniti princip hlađenja na bazi promjene agregatnog stanja objasniti princip hlađenja isparavanjem, širenjem i prigušivanjem. Osnovni elementi rashladnih sistema 13. Objasniti ulogu i vrste kompresora u rashladnoj instalaciji. 14. Navesti osnovne elemente klipnog kompresora i objasniti princip rada. 15. Objasniti rashladni kapacitet klipnog kompresora i analizirati indikatorski dijagram. 16. Navesti i objasniti načine regulacije rashladnog kapaciteta klipnog kompresora. 17. Nacrtati i objasniti šemu dvostepenog klipnog kompresora. 18. Objasniti ulogu i vrste kondenzatora u rashladnoj instalacij. 19. Objasniti vrste i principe rada kondenzatora hlađenih vazduhom.

167

20. Objasniti vrste i principe rada kondenzatora hlađenih vodom. 21. Objasniti princip rada evaporativnih kondenzatora. 22. Objasniti ulogu i vrste kondenzatora u rashladnoj instalaciji. 23. Navesti vrste i objasniti način rada isparivača za hlađenje vazduha. 24. Navesti vrste i način rada isparivača za hlađenje tečnosti. 25. Navesti vrste i uloge raznih ventila u rashladnoj instalaciji. 26. Objasniti ulogu odvajača ulja u rashladnom sistemu. 27. Objasniti ulogu skupljača tečnog fluida u rashladnom sistemu. 28. Objasniti ulogu i vrste izmenjivača toplote u rashladnom sistemu. Termička izolacija i energetska efikasnost 29. Objasniti ulogu izolacije i zahtjeve koje treba da ispune izolacioni materijali. 30. Objasniti kako izolacija utiče na energetsku efikasnost rashladnod uređaja. Pretvarači u uređajima za hlađenje 31. Navesti i objasniti pretvarače temperature koji se koriste u rashladnoj instalaciji. 32. Navesti i objasniti pretvarače pritiska i njihovu ulogu u rashladnoj instalaciji. 33. Navesti i objasniti pretvarače vlažnosti i njihovu ulogu u rashladnoj instalaciji. Zaustavna kontrolna i regulaciona aparatura 34. Objasniti vrste, ulogu i princip rada elektromagnetnih ventila. 35. Objašnjava ulogu i princip rada pokaznog manometra i presostata. 36. Objašnjava ulogu i princip rada pokaznog termometra i termostata. Kućni frižideri i zamrzivači 37. Objasniti princip rada jednofaznog asinhronog motora, karakteristike i način uključivanja. 38. Objasniti električnu šemu kućnog kompresionog hladnjaka. 39. Objasniti električnu šemu i princip rada kućnog zamrzivača. 40. Objasniti električnu šemu sobnog klimatizatora. Rashladni sistemi u privredi 41. Navesti i objasniti specifičnosti rashladnih vitrina, ormana i pulteva. 42. Objasniti specifičnosti rashladnih komora na brodovima, vagonskih, odnosno kamionskih hladnjaka. 43. Objasniti šemu i princip rada klima centralnog klima uređaja. 44. Objasniti agregatirane uređaje za hlađenje vazduha i tečnosti. Elementi sistema SAU i SAR rashladnih uređaja 45. Objasniti strukturu sistema automatske regulacije kod rashladnog uređaja. 46. Objasniti ulogu regulatora uopšte a posebno primjer Pregulatora. 47. Objasnti ulogu regulatora uopšte a posebno primjer i Regulatora. 48. Objasniti ulogu regulatora uopšte a posebno primjer Dregulatora. 49. Navesti ulogu i vrste izvršnih organa i objasniti principe rada. 50. Analizirati automatsku regulaciju temperature u hladnjačama. 51. Analizirati automatsku regulaciju temperature u sistemu klimatizacije. 52. Navesti primjer i objasniti primjenu i ulogu računara u sistemu automatske regulacije. 53. Analizirati šemu za automatsko mjerenje i zapisivanje temperature u rashladnoj komori. Održavanje, mogući kvarovi i njihovo otklanjanje 54. Navesti redoslijed radova prilikom montaže i probnog pogona rashladnog uređaja.

168

55. Navesti i analizirati moguće kvarove na kompresoru, kao i načine popravke. 56. Analizirati moguće kvarove na kondenzatoru i isparivaču i načine njihovog otklanjanja. 57. Analizirati kvarove na elementima automatike i njhovo otklanjanje. 58. Analizirati kvarove zbog prisustva vlage ili ulja u rashladnom sistemu. 59. Analizirati kvarove zbog prisustva ulja ili mehaničke nečistoće u rashladnom sistemu. 60. Analizirati kvarove koji mogu nastati zbog manjka fluida u rashladnom sistemu. 4. Tip ispita - Usmeno. - Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u ispitnom katalogu. - Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. - Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. - Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. - Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na prijedlog ispitivača. 5. Dozvoljena pomagala - Razni modeli, uzorci, panoi, grafoskop ili kompjuterska slika, animacija i slično. 6. Literatura i drugi izvori - Literatura i drugi izvori su dati u katalogu znanja u godišnjem planu nastavnika.

169

2.1.3. ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI 1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRIČNI TERMIČKI UREĐAJI 2. Cilj ispita - Na ispitu se ocjenjuje: - da li je učenik upoznao vrste i uloge elektrotermičkih aparata i uređaja, - da li je učenik upoznao i razumije ulogu komponenti za automatsko upravljanje elektrotermičkih uređaja, - da li je učenik osposobljen za pravilno rukovanje i održavanje elektrotermičkih uređaja, - da li je učenik osposobljen za čitanje električnih šema raznih elektrotermičkih uređaja, - da li je učenik razvio svijest o potrebi primjene energetske efikasnosti uopšte a posebno pri proizvodnji i primjeni elektrotermičkih uređaja, - da li je učenik razvio svijest o potrebi očuvanja životne sredine a posebno o potrebi reciklaže i deponovanja pokvarenih i istrošenih elektrotermičkih uređaja. 3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Toplota, energija, temperatura 1. Definisati pojam toplote i temperature i njihove jedinice. 2. Definisati pojam toplotnog kapaciteta tijela i objasniti njegovu ulogu. 3. Definisati pojam toplotni stepen iskorišćenja i analizirati ga na konkretnom termičkom uređaju. Prenos toplote 4. Objasniti prijenos toplote provođenjem (kondukcijom) i navesti potrebne uslove za nju. 5. Objasniti prijenos toplote strujanjem (konvekcijom) i napisati numerički izraz konvekcionog prijenosa. 6. Objasniti prijenos toplote zračenjem (radijacijom) i analizirati izraz za snagu zračenja tijela u prostoru. 7. Definisati koeficijente refleksije, apsorpcije i propustljivosti toplote i objasniti suštinu crnog, bijelog i dijatermalnog tijela. 8. Uporediti osobine različitih vrsta prijenosa toplote i na konkretnom primjeru analizirati koji je prijenos toplote zastupljen. Materijali za izradu grejnih tijela i izolacije 9. Navesti i analizirati koje su potrebne osobine materijala za izradu grejnih tijela. 10. Navesti osnovne vrste elektrootpornih legura i analizirati temperaturna područja primjene. 11. Navesti elektroizolacione materijale i analizirati osobine i mjesta primjene na termičkom uređaju. 12. Navesti termoizolacione materijale, njihove osobine i moguća mjesta primjene na termičkom uređaju. 13. Navesti vatrostalne materijale, njihove osobine i moguća mjesta primjene na termičkim uređajima. 14. Navesti termoakumulacione materijale, njihove osobine i mjesta primjene u elektrotermiji.

170

Vrste, osobina i primjena grejnih tijela 15. Definisati šta su to električni grejači i opisati konstrukcione oblike grejnih tijela. 16. Objasniti šta je specifično vatno opterećenje grejača i od kojih faktora zavisi njegova vrijednost. 17. Objasniti izraze za proračun prečnika i dužine žice grejača metodom vatnog opterećenja. 18. Objasniti kako se proračunom grejača obezbjeđuje dovoljna mehanička jačina u zagrejanom stanju. 19. Objasniti kojim se parametrom osigurava potreban životni vijek grejne spirale. 20. Nacrtati primjere rednog i paralelnog vezivanja grejača, objasniti kako se izračunava jačina snaga. 21. Nacrtati primjere veze trofaznih grejača u zvjezdu i trougao i proračunati snagu. Mjerenje i regulacija temperature kod grejnih tijela 22. Definisati termičku vremensku konstantu termometra i objasniti na koji način se određuje. 23. Objasniti mehaničke pretvarače temperature : dilatacione i bimetalne termometre, njihove osobine i najčešće primjere primjene kod termičkih uređaja. 24. Objasniti električne pretvarače temperature: (termootporei termoelemente), njhove osobine i najčešće primjere primjene kod termičkih uređaja. 25. Objasniti radijacione pretvarače temperature (radijacioni pirometri), njihove osobine i najčešće primjere primjene kod termičkih uređaja. 26. Objasniti ulogu kompenzacionog voda i termostata u sistemu termičkog uređaja. 27. Objasniti ulogu i princip rada vitstonovog kompenzacionog mosta u sistemu mjerenja temperature. 28. Objasniti sistem regulacije temperature „sve ili ništa i sve ili nešto“. 29. Definisati kontaktor i njegovu ulogu pri povezivanju grejnih elemenata kod snažnijih uređaja. 30. Objasniti kontinualnu regulaciju temperature pomoću poluprovodničkih prekidača. Energetska efikasnost električnih termičkih uređaja 31. Objasniti pojam „energetska efikasnost“ i kakve veze ona ima sa očuvanjem životne sredine. 32. Objasniti primjenu energetske efikasnosti pri izradi termičkih uređaja. 33. Analizirati energetsku efikasnost termičkog uređaja u zavisnosti od lokacije uređaja. 34. Analizirati energetsku efikasnost termičkog uređaja u zavisnosti od različitih načina korišćenja. Električni termički aparati i uređaji 35. Objasniti princip rada rešoa, djelove i materijale od kojih je izrađen. 36. Navesti različite vrste pegli, njihove sastavne djelove i objasniti funkcionalni princip rada. 37. Navesti različite vrste grejalica, njihove sastavne djelove i objasniti princip rada. 38. Navesti djelove električnog šporeta i objasniti funkcije grejača ringli i rerne. 39. Objasniti funkcionalnu šemu bojlera i ulogu osnovnih djelova u njemu.

171

Složeni prijenos toplote 40. Objasniti primjer složenog prijenosa u kojem ima i konvekcije i radijacije. 41. Objasniti primjer složenog prijenosa toplote kroz zid. 42. Objasniti primjer složenog prijenosa toplote kroz višeslojni zid. 43. Definisati toplotni ekran i opredijeliti njegovu primjenu kod termičkih uređaja. 44. Definisati toplotni reflektor i opredijeliti njegovu primjenu kod termičkih uređaja. 45. Definisati toplotni akumulator i objasniti njegovu primjenu kod termičkih uređaja. 46. Definisati termičku vremensku konstantu, i njenu ulogu pri proračunu termičkog uređaja. Električni termički uređaji i peći sa elektrootpornim zagrijavanjem 47. Definisati Džulov zakon konverzije električne energije u toplotnu. 48. Objasniti princip rada aparata za elektrootporno kontaktno zavarivanje. 49. Objasniti primjenu i princip rada peći sa indirektnim elektrootpornim grijanjem. Električni termički uređaji i peći sa indukcionim zagrijavanjem 50. Objasniti osnovni princip sistema indukcionog grejanja i dubinu prodiranja struje. 51. Objasniti potrebu i načine konpenzovanja faktora snage kod indukcionih peći. 52. Objasniti princip indukcione peći sa magnetnim jezgrom(na primjeru pokazati kako se za zadate uslove određuje potrebni presjek magnetnog kola i broj navojaka kalema). 53. Objasniti princip rada i primjenu indukcionih peći bez magnetnog jezgra. Električni uređaji i peći sa elektrokinetičkim zagrijavanjem 54. Objasniti pojam električnog luka i njegovu primjenu u elektrotermiji. 55. Objasniti principe rada el. peći sa otkrivenim i sa pokrivenim električnim lukom. 56. Objasniti primjenu električnog luka kod elektrolučnog zavarivanja i sječenja. 57. Objasniti princip rada i primjenu peći sa električnom plazmom. Klima – uređaji grejanja 58. Objasniti princip rada modernog klima-uređaja, i njegovu efikasnost pri grejanju prostorija. 59. Analizirati ulogu pojedinih djelova sistema klima-uređaja. 60. Definisati norme i propise u vezi montaže i eksploatacije sistema klima uređaja. Složenije šeme djelovanja termičkih uređaja 61. Analizirati tehničku dokumentaciju i šeme djelovanja termo peći. 62. Analizirati tehničku dokumentaciju i šeme djelovanja mašine za pranje veša. 63. Analizirati ulogu i rad programatora veš-mašine preko vremenskog dijagrama. 64. Analizirati tehničku dokumentaciju i šeme djelovanja mašine za pranje sudova. 65. Analizirati ulogu i rad programatora mašine za pranje sudova preko vremenskog dijagrama. Elementi SAU i SAR kod termičkih uređaja 66. Objasniti strukturu i djelove jednog sistema automatskog upravljanja termičkog uređaja. 67. Objasniti ulogu regulatora uopšte i princip rada Pregulatora. 68. Objasniti ulogu regulatora a posebno princip rada Pregulatora.

172

69. Objasniti ulogu regulatora uopšte i princip rada Dregulatora. 70. Navesti vrste i ulogu izvršnih organa u sistemu AU termičkih uređaja. 71. Objasniti princip pretvaranjma solarne energije u toplotnu u solarnim kolektorima. 72. Objasniti šemu za automatsku regulaciju temperature u sistemu za pretvaranje solarne enrgije u toplotnu, za zagrejavanje prostorija. Mogući kvarovi kod termičkih uređaja i njihovo otklanjanje 73. Analizirati moguće kvarove na elementima automatike i odrediti načine popravljanja. 74. Analizirati moguće kvarove mjernih elemenata i opredijeliti postupak popravke. 75. Analizirati moguće kvarove grejača i grejnih tijela i načine njihove popravke. 4. Tip ispita - Usmeno. - Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u ispitnom katalogu. - Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. - Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. - Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. - Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na prijedlog ispitivača. 5. Dozvoljena pomagala - Razni modeli, uzorci, panoi, grafoskop ili kompjuterska slika, animacija i slično. 6. Literatura i drugi izvori - Literatura i drugi izvori su dati u katalogu znanja i godišnjem planu nastavnika.

173

2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA – STRUČNI RAD 1. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA – STRUČNI RAD 2. Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: - povezanost stručno-teorijskih i praktičnih znanja, - stepen osposobljenosti za nalaženje i otklanjanje kvarova u električnim uređajima, - odgovarajući pristup i izbor postupaka kod obavljanja zadataka, - pravilnu upotrebu stručne tehnologije, - samostalnost u odabiru i upotrebi mjernih instrumenata, - stepen osposobljenosti za primjenu gotovih programa (softvera) za rješavanje određenih zadataka, - racionalnu upotrebu energije, materijala i vremena, - poštovanje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite životne sredine, - odgovornost za kvalitet vlastitog rada. 3. Spisak tema/zadataka TROFAZNI ASINHRONI ELEKTROMOTOR - Princip rada i konstrukcija trofaznog asinhronog motora - Praktični dio: povezivanje elemenata zadate šeme automatike i puštanje u rad JEDNOFAZNI ASINHRONI ELEKTROMOTOR - Princip rada i šeme spajanja jednofaznih asinhronih motora - Praktični dio: povezivanje šeme i puštanje u rad jednofaznog asinhronog motora DVOBRZINSKI MOTOR - Konstrukcija, princip rada i regulacija brzine kod dvobrzinskog asinhronih motora - Praktični dio: povezivanje šeme i demonstriranje rada dvobrzinskog motora ŠEME UPRAVLJANJA TROFAZNIM ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM - Električne šeme upravljanja radom trofaznog asinhronog motora - Praktični dio: povezivanje zadate šeme veza i puštanje u rad ELEMENTI UPRAVLJANJA TROFAZNIM ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM - Vrste, princip rada i uloga elemenata automatike za kontrolu rada elektromotora - Praktični dio: montaža i povezivanje elemenata automatike po zadatoj šemi MOTORI JEDNOSMJERNE STRUJE - Vrste, princip rada i šeme regulacija brzine kod motora jednosmjerne struje (jss) - Praktični dio: povezivanje šeme i demonstriranje rada motora jss KOMPRESORI KOD RASHLADNIH UREĐAJA - Rashladni sistem frižidera - Praktični dio: zamjena kompresora kod rashladnih uređaja KONDENZATORI I ISPARIVAČI KOD RASHLADNIH UREĐAJA - Rashladni sistem rashladnih vitrina

174

- Praktični dio: postupak ispitivanja i zamjene kondenzatora i/ili isparivača RASHLADNI FLUIDI - Uloga, vrste i osobine rashladnih fluida - Praktični dio: bezbjedni načini zamjene rashladnih fluida TERMOSTATI KOD RASHLADNIH UREĐAJA - Princip rada i regulacija temperature rashladnih uređaja - Praktični dio: ispitivanje i zamjena termostata GREJNA TIJELA ELEKTRIČNOG ŠTEDNJAKA - Vrste i uloga grejnih tijela - Praktični dio: provjera i zamjena grijača električnih štednjaka MIKROTALASNE PEĆI - Princip rada mikrotalasne peći - Praktični dio: ispitivanje elemenata mikrotalasne peći ELEKTROMAGNETNI VENTILI I PRESOSTATI VEŠ MAŠINE - Vrste i uloga elektromagnetnih ventila i presostata - Praktični dio: ispitivanje i zamjena elektromagnetnih ventila veš mašine TERMOSTATI VEŠ MAŠINE - Načini regulacije temperature i vrste i uloga termostata - Praktični dio: ispitivanje i zamjena termostata veš mašine GRIJAČI I REGULACJA TEMPERATURE VEŠ MAŠINE - Vrste i uloga grejnih tijela i regulacija temperature kod veš mašine - Praktični dio: ispitivanje i zamjena grijača veš mašine ELEKTROMOTORI VEŠ MAŠINE - Pogonski elektromotor veš mašine i vodena pumpa - Praktični dio: ispitivanje dvobrzinskog elektromotora PROGRAMATOR VEŠ MAŠINE - Vrste, elementi konstrukcije i uloga programatora i vremenski dijagram - Praktični dio: ispitivanje kontakata programatora, po strujnim krugovima ELEMENTI AUTOMATIKE VEŠ MAŠINE - Konstrukcija i princip rada elemenata automatike veš mašine - Praktični dio: ispitivanje i zamjena presostata veš mašine TERMO-AKUMULACIONE PEĆI - Vrste i konstrukcija grijača i regulacija temperature pomoću termostata - Praktični dio: provjera ispravnosti i zamjena termostata ELEKTRIČNI KLIMA UREĐAJI - Princip rada i električne šeme klima uređaja - Praktični dio: ispitivanje električnih komponenti klima uređaja ELEKTRIČNI BOJLERI - Vrste, konstrukcija i princip rada bojlera - Praktični dio: ispitivanje i zamjena termostata bojlera

175

ELEKTRIČNE PEGLE - Konstrukcija i princip rada elemenata pegle - Praktični dio: provjera ispravnosti grijača pegle ELEKTRIČNI REŠO - Električni i izolacioni materijali - Praktični dio: provjera ispravnosti termostata i grejne ploče USISIVAČ - Kolektorski elektromotori - Praktični dio: zamjena četkica kod motora usisivača ELEKTRIČNE GRIJALICE - Načini prenosa toplote - Praktični dio: ispitivanje i zamjena štapnih grijača ULJANI ELEKTRIČNI RADIJATORI - Prncip rada toplotnih pumpi - Praktični dio: ispitivanje i zamjena grijača kod uljanog radijatora ELEKTRIČNI KALORIFER - Vrste i princip rada malih asinhronih elektromotora - Ispitivanje i zamjena ventila ventilatora kalorifera ELEKTRIČNI FEN - Načini prenosa toplote - Ispitivanje ispravnosti električnih komponenti fena ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE - Princip rada i konstrukcija konvertora - Praktični dio: ispitati električne komponente podnog grijanja SIEMENS LOGO - Program i uređaj za simulaciju električnih šema - siemens plc logo - Praktična demonstracija rada zadate električne šeme na uređaju siemens logo 4. Uputstvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za stručni rad priprema seminarski rad ili praktičan zadatak sa odgovarajućom tehničko – tehnološkom dokumentacijom; - Odbrana seminarskog rada obuhvata prezentaciju a praktičnog zadatka demonstraciju i prezentaciju rada; - Kandidat izrađuje stručni rad po planu koji je uskladio sa mentorom; - Teme, odnosno zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno – teorijskih predmeta i praktične nastave; - Kandidat u završnoj godini školovanja bira temu odnosno zadatak i obrađuje ga individualno; - Ispitni odbor pismeno izdaje teme odnosno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i drugim obavezama i uslovima.

176

5. Dozvoljena pomagala Prilikom praktičnog dijela završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: - mašine, oruđa, alati, oprema, materijal i pomagala u skladu sa ispitnim zadatkom; - priručnici, udžbenici, pribor za crtanje, računar, siemens logo. 6. Literatura i drugi izvori - Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Nastavni predmet Obavezni načini provjeravanja znanja broj - Usmeni odgovori - Pismeni zadaci 1. Osnove elektrotehnike - Rad na vježbama - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 2. Električne instalacije - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 3. Primjena računara u elektrotehnici - Rad na vježbama - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 4. Električne instalacije - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 5. Primijenjana elektronika - Rad na vježbama - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 6. Električne mašine i pogoni - Rad na vježbama - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 7. Električni rashladni uređaji - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 8. Električni termički uređaji - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 9. Preduzetništvo - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 10. Praktična nastava - Praktične vježbe IZBORNA NASTAVA - Usmeni odgovori 1. Engleski (jezik struke) - Pismeni zadaci - Pismene vježbe 2. Ekologija i zaštita životne sredine - Usmeni odgovori - Usmeni odgovori 3. Elektrotehnički materijali - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 4. Računarska grafika i internet tehnolgije - Rad na vježbama - Usmeni odgovori 5. Elektroenergetska efikasnost - Pismene vježbe - Usmeni odgovori 6. Mehatronika - Pismene vježbe

177

Redni broj 7. 8.

Nastavni predmet Organizacija rada i sistem kvaliteta Alternativni izvori električne energije

Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeni odgovori Pismene vježbe Usmeni odgovori Pismene vježbe

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje završava se nakon položenog stručnog ispita koji se sastoji iz: - pismenog ispita iz maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz matematike ili stranog jezika. - usmenog ispita iz jednog stručno-teorijskog predmeta (po izboru učenika) i to: osnove elektrotehnike, električni rashladni uređaji i električni termički uređaji. - stručnog rada. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - U skladu sa zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama, škola je obavezna da na osnovu važećeg programa izradi poseban program. - Posebni program omogućava prilagođeno izvođenje nastave kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima, a time i stručne kompetencije. 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH - Programi stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: - iz nastavnog plana se izostavljaju predmeti fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti, koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja; - škola je obavezna da odraslim ponudi sportske aktivnosti kojima se oni mogu dobrovoljno priključiti; - škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja; - za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle; - se provjeravanje znanja izvodi putem ispita, pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno, pismeno, vježbe, praktični rad), određeni obrazovnim programima; - odrasli ne polažu međuispit iz uspješnosti praktičnog obrazovanja.

178

7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i stručnih Nastavni predmet broj saradnika - diplomirani inženjer elektrotehnike 1. Osnove elektrotehnike - diplomirani inženjer elektronike - profesor elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike 2. Električne instalacije - profesor elektrotehnike - smjer energetike - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike. - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektronike ili telekomunikacija 3. Primjena računara u elektrotehnici - diplomirani inženjer elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 4. Primijenjana elektronika elektronike ili telekomunikacija - diplomirani inženjer elektronike - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike - profesor elektrotehnike - smjer energetike 5. Električne mašine i pogoni - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike - profesor elektrotehnike - smjer energetike 6. Električni rashladni uređaji - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike 7. Električni termički uređaji - profesor elektrotehnike - smjer energetike - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike 8. Preduzetništvo - diplomirani ekonomista - diplomirani inzenjer elektrotehnike – smjer energetike 9. Praktična nastava - profesor elektrotehnike – smjer energetike - inženjer elektrotehnike – smjer energetike IZBORNA NASTAVA - profesor engleskog jezika i književnosti 1. Engleski (jezik struke) - diplomirani filolog za engleski jezik i književnost - diplomirani biolog 2. Ekologija i zaštita životne sredine - diplomirani inzenjer pejzažne arhikteture - diplomirani inženjer elektrotenike 3. Elektrotehnički materijali - profesor elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer računarske tehnike i informatike - diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer Računarska grafika i internet 4. elektronike ili telekomunikacija tehnologije - diplomirani matematičar - smjer računarske nauke

179

Redni broj

Nastavni predmet

5.

Elektroenergetska efikasnost

6.

Mehatronika

7.

Organizacija rada i sistem kvaliteta

8.

Alternativni izvori električne energije

Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike - profesor elektrotehnike - smjer energetike - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike - diplomirani inženjer elektrotehnike - diplomirani inženjer mašinstva u trećem razredu: - diplomirani inženjer organizacije rada - diplomirani ekonomista u četvrtom razredu: - diplomrani pravnik - diplomirani ekonomista - diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetike - profesor elektrotehnike - smjer energetike - diplomirani inženjer elektronike – smjer industrijske energetike

Saradnik u nastavi iz oblasti elektronike i telekomunikacija - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektronike, telekomunikacija ili automatike; - Inženjer elektrotehnike – smjer elektronike, telekomunikacija ili automatike; - V stepen - specijalista iz oblasti elektronike ili telekomunikacija. Saradnik u nastavi iz oblasti računara - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer računarske tehnike i informatike; - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektronike ili telekomunikacija; - Diplomirani matematičar - smjer računarske nauke; - Inženjer računarstva i informacionih tehnologija; - Inženjer elektrotehnike; - V stepen – specijalista iz oblasti računarstva. 8. OBLIK ORGANIZACIJE I IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA - Obrazovni program se organizuje i izvodi u školskom obliku. 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni odjeljenje dijeli Nastavni predmet broj na grupe T V P T V P 144 108 36 36 I 1. Osnove elektrotehnike II 108 72 36 36 2. Električne instalacije I 108 108 Primjena računara u 3. II 72 72 72 elektrotehnici 72 36 36 36 II 4. Primijenjena elektronika III 108 72 36 36 72 II 5. Električni rashladni uređaji III 108
180

Ukupno časova

Razred

Redni broj

Nastavni predmet

Vrsta nastave T V P

Broj časova kod kojih se odjeljenje dijeli na grupe T V P

6. 7. 8. 9.

Električni termički uređaji Električne mašine i pogoni Preduzetništvo Praktična nastava

IV II III IV III IV IV I II III IV I II II IV I II II III III IV III IV III IV IV

Ukupno časova 99 72 108 99 72 66 66 144 144 216 198 72 72 72 66 58 72 72 72 72 66 72 66 72 66 66

Razred

72 33 40

33 26 144 144 216 198

33 144 144 216 198

IZBORNA NASTAVA 1. Engleski (jezik struke) Ekologija i zaštita životne sredine Elektrotehnički materijali Računarska grafika i internet tehnolgije Elektroenergetska efikasnost Mehatronika Organizacija rada i sistem kvaliteta Alternativni izvori električne energije T – Teorija. V – Vježbe. P – Praktična nastava. 72 72 72 66 14 72 72 72 72 66 72 66 72 54 66 72 72

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12

9. PROFESIONALNA PRAKSA - Učenici I, II i III razreda nakon završetka nastavne godine obavljaju profesinalnu praksu u skladu s nastavnim planom. - Profesinalna praksa se izvodi u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. - Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. - Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. - Realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. U dnevniku učenik po danima upisuje sadržaje rada, a potrebno je priložiti skice, šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. Dnevnik profesionalne prakse potpusije lice zaduženo za realizaciju programa.

181

- Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika, mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. - Profesionalna praksa se ne ocjenjuje, ali je uslov za završetak razreda. 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI - Slobodne aktivnosti učenika su sastavni dio nastavnog plana i obrazovnog programa. - Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome, da sa jedne strane doprinose rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika, a sa druge strane upotpunjavanju stručnog znanja. - Slobodne aktivnosti sadrže obavezne sadržaje i sadržaje po izboru učenika. - Program slobodnih aktivnosti radi škola, polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I, II, III razredu po 36 časova, a u IV - 33 časa godišnje) - Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole a sastoji se iz tri cjeline: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje - Dani sporta, - Ekološke aktivnosti, - Filmske, pozorišne, muzičke predstave i likovne izložbe, - Posjeta istorijskim spomenicima, muzejima, sajmu knjiga i dr. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje - Posjete institucijama i preduzećima koje su stručno vezane sa obrazovnim programom koji se realizuje, - Posjete sajmovima informatike, tehnike i nastavne tehnologije, - Učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Sadržaji po izboru učenika Uučešće u raznim sekcijama (sportska, dramska, literarna, muzička, likovna, informatička, prva pomoć, saobraćajni propisi, tehnički i internet klub i dr.), - Socijalni rad učenika i dr., - Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje, ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje iz jednog u sljedeći razred kao i za završetak obrazovnog programa. 11. SPISAK UČESNIKA KOJI SU UČESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA - Melanija Ćalasan, dipl.elektroing., JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“-Podgorica. - Dragan Perović, dipl.elektroing., JU Srednja stručna škola-Nikšić. - Marjan Drašković, dipl.elektroing. , JU Srednja stručna škola-Nikšić. - Miloš Plavšić, dipl.elektroing. , JU Srednja mješovita škola-Tivat. - Dragoljub Draganić, dipl. mašinski ing., Prva stručna škola-Nikšić. - Igor Dragaš, dipl.elektroing. , JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“Podgorica. - Svetlana Drašković, prof.engleskog jezika, JU Srednja stručna škola-Nikšić. Koordinator: - Sandra Brkanović, dip.elektroing., Centar za stručno obrazovanje- Podgorica.

182