1.

APSOLUTNA GEOMETRIJA
Euklidska geometrija izvedena sintetiˇckim metodom zasniva se na aksiomama
koje su podeljene u pet grupa i to: aksiome rasporeda, aksiome incidencije,
aksiome podudarnosti, aksiome neprekidnosti i aksiomu paralelnosti. Deo te
teorije koji se izvodi iz prve ˇcetiri grupe aksioma, dakle bez aksiome paralel-
nosti, naziva se apsolutnom geometrijom. Zadaci iz ovog ˇclana su iz te apso-
lutne geometrije, pa se njihovo reˇsavanje zasniva iskljuˇcivo na primeni poznatih
stavova iz tog dela geometrije.
1.1. Konveksni i konkavni likovi
Definicija 1.1. Lik ω nazivamo konveksnim ako sve taˇcke duˇzi koja je odre
-
dena
bilo kojim dvema taˇckama toga lika pripadaju tome liku; ako taj uslov nije
zadovoljen, lik ω nazivamo konkavnim. Tako su likovi predstavljeni na slikama
1 i 3 konveksni, a na slikama 2 i 4 konkavni.
sl.1. sl.2. sl.3. sl.4.
Definicija 1.2. Lik ω nazivamo ograniˇcenim ako postoji kruˇzna povrˇs koja
sadrˇzi sve taˇcke lika ω; ako takva kruˇzna povrˇs ne postoji, lik ω nazivamo
neograniˇcenim. Tako su likovi predstavljeni na slikama 1 i 2 ograniˇceni, a na
slikama 3 i 4 neograniˇceni.
Definicija 1.3. Najve´cu od duˇzi koju spajaju po dve taˇcke ograniˇcenog lika ω
nazivamo preˇcnikom ili dijametrom lika ω.
Definicija 1.4. Pravu s koja se nalazi u ravni lika ω i koja s tim likom ima jednu
ili viˇse zajedniˇckih taˇcaka, pri ˇcemu se sve ostale taˇcke lika ω nalaze s iste strane
od prave s nazivamo pravom oslonca lika ω.
Definicija 1.5. U odnosu na svaku ravnu povrˇs ω sve taˇcke ravni dele se na
unutraˇsnje, spoljaˇsnje i graniˇcne. Taˇcku A nazivamo unutraˇsnjom taˇckom povrˇsi
ω ako postoji kruˇzna povrˇs sa srediˇstem A ˇcije sve taˇcke pripadaju povrˇsi ω.
Taˇcku B nazivamo spoljaˇsnjom u odnosu na ravnu povrˇs ω ako u ravni te povrˇsi
postoji kruˇzna povrˇs sa srediˇstem B koja ne sadrˇzi ni jednu taˇcku povrˇsi ω.
Taˇcku C ravne povrˇsi ω nazivamo graniˇcnom ako u ravni povrˇsi ω svaka kruˇzna
povrˇs sa srediˇstem C sadrˇzi i taˇcaka koje pripadaju i taˇcaka koje ne pripadaju
povrˇsi ω. Skup svih graniˇcnih taˇcaka povrˇsi ω predstavlja izvesnu liniju koju
nazivamo granicom ili rubom povrˇsi ω.
Definicija 1.6. Za ravnu liniju kaˇzemo da je konveksna ako ona predstavlja
granicu neke konveksne povrˇsi.
ZADACI
1. Dokazati da je svaka
(a) trougaona povrˇs,
1
(b) kruˇzna povrˇs,
konveksna.
2. Ako sva temena neke poligonske povrˇsi (A
1
. . . A
n
) pripadaju nekoj konvek-
snoj povrˇsi ω, dokazati da sve taˇcke poligonske povrˇsi (A
1
. . . A
n
) pripadaju
povrˇsi ω.
3. Dokazati da je presek konaˇcnog broja od n konveksnih likova tako
-
de konvek-
san lik.
4. Ako je a
1
, . . . , a
n
konaˇcan skup od n duˇzi koje pripadaju jednoj pravoj i od
kojih svake dve imaju najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku, dokazati da svih n duˇzi
toga skupa imaju najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku.
5. Ako konaˇcan skup od n polupravih neke prave p pokriva celu tu pravu,
dokazati da u tom skupu polupravih postoje takve dve poluprave koje tako
-
de
pokrivaju celu tu pravu.
6. Ako je ω
1
, . . . , ω
n
konaˇcan skup od n (n ≥ 4) konveksnih povrˇsi jedne ravni
od kojih svake tri imaju najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku, dokazati da svih n
povrˇsi ima tako
-
de bar jednu zajedniˇcku taˇcku (Helijeva teorema u ravni).
7. Ako je A
1
, . . . , A
n
konaˇcan skup od n taˇcaka jedne ravni, pri ˇcemu svake tri
od tih n taˇcaka pripadaju nekoj kruˇznoj povrˇsini polupreˇcnika r, dokazati da
postoji kruˇzna povrˇs polupreˇcnika r koja sadrˇzi svih n taˇcaka.
8. Ako konaˇcan skup ¦α
1
, . . . , α
n
¦ od n poluravni neke ravni pokriva celu
tu ravan, dokazati da u tom skupu poluravni postoje takve tri poluravni koje
pokrivaju celu tu ravan.
9. Ako je ¦l
1
, . . . , l
n
¦ konaˇcan skup od n kruˇznih lukova sadrˇzanih na istom
krugu l pri ˇcemu je svaki od tih lukova manji od poluobima kruga l, a svaka tri
od tih lukova imaju najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku, dokazati da svi likovi tog
kruga imaju najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku.
10. Ako za svake tri taˇcke P, Q, R prostog ravnog poligona A
1
, . . . , A
n
postoji u
tom poligonu taˇcka S takva da sve unutraˇsnje taˇcke duˇzi PS, QS, RS se tako
-
de
nalaze u tom poligonu, dokazati da u tom poligonu postoji taˇcka O takva da se
unutraˇsnje taˇcke svih duˇzi koje spajaju taˇcku O s taˇckama tog poligona tako
-
de
nalaze u tom poligonu (Teorema M.A. Krasnoseljskog).
11. Ako su A
1
i A
2
bilo koje dve unutraˇsnje taˇcke konveksne povrˇsi ω, dokazati
da su sve ostale taˇcke duˇzi A
1
A
2
unutraˇsnje taˇcke povrˇsi ω.
12. Ako je A
1
unutraˇsnja i A
2
graniˇcna taˇcka konveksne povrˇsi ω, dokazati da
su sve ostale taˇcke duˇzi A
1
A
2
unutraˇsnje taˇcke povrˇsi ω.
13. Ako su A
1
i A
2
dve graniˇcne taˇcke konveksne povrˇsi ω, dokazati da su
unutraˇsnje taˇcke duˇzi A
1
A
2
ili sve unutraˇsnje ili sve graniˇcne taˇcke povrˇsi ω.
14. Dokazati da svaka prava s kroz bilo koju unutraˇsnju taˇcku P konveksne
povrˇsi ω moˇze da ima s rubom te povrˇsi najviˇse dve zajedniˇcke taˇcke.
15. Dokazati da svaka prava s kroz bilo koju unutraˇsnju taˇcku P ograniˇcene
konveksne povrˇsi seˇce granicu te povrˇsi u dvema taˇckama.
16. Ako svaka prava kroz bilo koju unutraˇsnju taˇcku ograniˇcene povrˇsi ω seˇce
rub te povrˇsi u dvema taˇckama, dokazati da je povrˇs ω konveksna.
17. Ako se kroz svaku taˇcku ruba ograniˇcene povrˇsi ω moˇze konstruisati naj-
manje jedna prava oslonca te povrˇsi, dokazati da je povrˇs ω konveksna.
2
18. Ako je P zajedniˇcka taˇcka povrˇsi ω i prave l oslonca povrˇsi ω, dokazati da
je P graniˇcna taˇcka povrˇsi ω.
19. Ako je duˇz MN dijametar konveksne povrˇsi ω, dokazati da su prave m i n,
koje su u taˇckama M i N upravne na pravoj MN, prave oslonca povrˇsi ω.
1.2. Kombinatorni zadaci iz apsolutne geometrije
20. Dokazati da skup koji se sastoji iz konaˇcnog broja od n pravih neke ravni
Π, pri ˇcemu se svake dve od tih pravih seku, a nikoje tri i viˇse ne seku u jednoj
taˇcki, razlaˇze ravan Π na α
n
=
1
2
(n
2
+ n + 2) konveksnih oblasti od kojih je
β
n
= 2n neograniˇcenih i γ
n
=
1
2
(n
2
−3n + 2) ograniˇcenih.
21. Dokazati da skup koji se sastoji iz konaˇcnog broja od n krugova neke ravni
Π, pri ˇcemu se svaka dva kruga iz tog skupa seku, a nikoja tri i viˇse ne seku u
jednoj taˇcki, razlaˇze ravan Π na n
2
−n + 2 oblasti.
22. Ako je l broj preseˇcnih taˇcaka svih dijagonala konveksnog poligona A
1
, . . . , A
n
,
kod kojeg se nikoje tri i viˇse dijagonala ne seku u jednoj taˇcki, dokazati da je
l =
1
24
n(n −1)(n −2)(n −3).
23. Ako je f
n
broj poligonskih povrˇsi koje se dobijaju razlaganjem konveksne
poligonske povrˇsi A
1
, . . . , A
n
njenim dijagonalama, pri ˇcemu se nikoje tri i viˇse
dijagonala ne seku u jednoj taˇcki, dokazati da je
f
n
=
1
24
(n −1)(n −2)(n
2
−3n + 12).
24. Dokazati da se oblasti dobijene razlaganjem ravni proizvoljnim pravama
a
1
, . . . , a
n
mogu podeliti na dva skupa tako da svaka oblast pripada samo jednom
od tih skupova i da nikoje dve susedne oblasti ne pripadaju istom skupu.
1.3 Ostali zadaci iz apsolutne geometrije
25. Dokazati da ne postoji poligon A
1
. . . A
2n+1
sa neparnim brojem temena
kome bi sve stranice sekle izvesnu pravu p.
26. Ako su A, B, C tri nekolinearne taˇcke, dokazati da
(a) postoji prava koja seˇce produˇzenja polupravih AB, BC, AC;
(b) ne postoji prava koja seˇce produˇzenja polupravih AB, BC, CA.
27. Ako je ˇcetvorougao ABCD konveksan, dokazati da se njegove dijagonale
seku, i obratno, ako se dijagonale ˇcetvorougla ABCD seku, dokazati da je on
konveksan.
28. Ako je ˇcetvorougao ABCD konkavan, dokazati da se njegove dijagonale ne
seku, i obratno, ako se dijagonale ˇcetvorougla ABCD ne seku, dokazati da je
on konkavan.
29. Ako duˇz koja spaja dve unutraˇsnje taˇcke naspramnih stranica AB i BC
seˇce dijagonale AC i BD ˇcetvorougla ABCD, dokazati da se dijagonale tog
ˇcetvorougla seku, tj. da je taj ˇcetvorougao konveksan.
30. Dokazati da je kod svakog konveksnog ˇcetvorougla zbir dijagonala ve´ci od
zbira bilo kojih dveju naspramnih stranica.
3
31. Ako je S presek dijagonala konveksnog ˇcetvorougla ABCD i P proizvoljna
taˇcka njegove ravni, dokazati da je
SA+SB +SC +SD ≤ PA+PB +PC +PD.
32. Dokazati da je zbir dijagonala konveksnog ˇcetvorougla ve´ci od poluobima,
a manji od obima tog ˇcetvorougla.
33. Dokazati da je zbir svih dijagonala konveksnog petougla ve´ci od obima tog
petougla.
34. Ako je P proizvoljna taˇcka u ravni konveksnog poligona A
1
. . . A
n
, dokazati
da je
PA
1
+PA
2
+. . . +PA
n
>
1
2
(A
1
A
2
+A
2
A
3
+. . . +A
n
A
1
).
35. Ako je P proizvoljna taˇcka u konveksnom poligonu A
1
. . . A
n
, dokazati da
je
PA
1
+PA
2
+. . . +PA
n
<
n −1
2
(A
1
A
2
+A
2
A
3
+. . . +A
n
A
1
).
36. Taˇcka D je srediˇste stranice BC trougla ´ABC. Ako je AC > AB,
dokazati da je ∠BAD > ∠CAD, i obrnuto, ako je ∠BAD > ∠CAD, dokazati
da je AC > AB.
37. Ako je D bilo koja unutraˇsnja taˇcka stranice BC trougla ´ABC, dokazati
da je
AB +AC −BC < 2AD.
38. Ako su a, b, c stranice trougla i m
a
teˇziˇsna linija koja odgovara stranici a,
dokazati da je
b +c −a < 2m
a
< b +c.
39. Ako su m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne linije trougla i p njegov poluobim, dokazati da
je
p < m
a
+m
b
+m
c
< 2p.
40. Ako je P proizvoljna taˇcka simetrale unutraˇsnjeg ugla ∠A, a O proizvoljna
taˇcka simetrale spoljaˇsnjeg ugla ∠A trougla ´ABC, dokazati da je
[PB −PC[ ≤ [AB −AC[ i QB +QC ≥ AB +AC.
41. Ako je kod trougla ´ABC stranica AB manja od stranice AC, taˇcka D
srediˇste stranice BC, taˇcka E presek raspolovnice ugla ∠A sa stranicom BC i
N podnoˇzje visine iz temena A, dokazati da je ∠AEB < ∠AEC, BE < CE, a
taˇcka E izme
-
du taˇcaka N i D.
42. Ako su ´ABC i ´A

B

C

dva trougla kod kojih je AB = A

B

, AC = A

C

i ∠A > ∠A

, dokazati da je BC > B

C

.
43. Ako su ´ABC i ´A

B

C

dva trougla kod kojih je AB = A

B

, AC = A

C

i BC > B

C

, dokazati da je ∠A > ∠A

.
44. Dokazati da su kod trougla ABC stranice AB i AC me
-
du sobom jednake
ako su mu jednake:
(a) teˇziˇsne linije BB
1
i CC
1
;
(b) simetrale BB
2
i CC
2
unutraˇsnjih uglova B i C;
4
(v) visine BB
3
i CC
3
.
45. Neka su AA
1
, BB
1
, CC
1
teˇziˇsne linije i AA
2
, BB
2
, CC
2
visine trougla
´ABC, a A

A

1
, B

B

1
, C

C

1
teˇziˇsne linije i A

A

2
, B

B

2
, C

C

2
visine trougla
´A

B

C

. Dokazati da su trouglovi ´ABC i ´A

B

C

podudarni ako je:
(a)
KEY WORDAB = A

B

, AC = A

C

, AA
1
= A

A

1
(b)
AB = A

B

, AC = A

C

, BB
1
= B

B

1
(v)
AB = A

B

, A = A

, CC
2
= C

C

2
(g)
BC = B

C

, BB
2
= B

B

2
, CC
2
= C

C

2
(d)
BC = B

C

, AA
1
= A

A

1
, AA
2
= A

A

2
46. Ako su teˇziˇsne linije AD i uglovi BAD, CAD trougla ABC jednaki teˇziˇsnoj
liniji A

D

i uglovima B

A

D, C

A

D

trougla A

B

C

, dokazati da je ´ABC

=
´A

B

C

.
47. Ako je kod trouglova ABC i A

B

C

razlika stranica AB i AC jednaka
razlici stranica A

B

i A

C

stranica BC jednaka stranici B

C

i teˇziˇsna linija
AD jednaka teˇziˇsnoj liniji A

D

, dokazati da je ´ABC

= ´A

B

C

.
48. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i AD = BC, dokazati
da je ∠C = ∠D, a taˇcka odre
-
dena srediˇstima stranica AB i CD osa simetrije
ˇcetvorougla ABCD.
49. Ako je kod prostog konveksnog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠C = ∠D,
dokazati da je AD = BC i AC = BD.
50. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠D > ∠C, dokazati da
je BC > AD.
51. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i BC > AD, dokazati
da je ∠D > ∠C.
52. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD AD = BC i ∠A > ∠B, dokazati
da je ∠C > ∠D.
53. Ako su naspramni uglovi prostog ˇcetvorougla me
-
du sobom jednaki, dokazati
da su njegove naspramne stranice me
-
du sobom tako
-
de jednake.
54. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠B = ∠D i ako je srediˇste O
dijagonale AC na dijagonali BD, dokazati da su kod tog ˇcetvorougla naspramne
stranice me
-
du sobom jednake.
55. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD zbir stranica AB i BC jednak zbiru
stranica CD i DA, i ako je srediˇste O dijagonale AC taˇcka dijagonale BD,
dokazati da su kod tog ˇcetvorougla ABCD naspramne stranice me
-
du sobom
jednake.
56. Ako prave odre
-
dene stranicama prostog ˇcetvorougla dodiruju neki krug
koji se nalazi u tom ˇcetvorouglu, dokazati da je kod tog ˇcetvorougla zbir dveju
naspramnih stranica jednak zbiru drugih dveju naspramnih stranica.
5
57. Ako su stranice prostog ˇcetvorougla ABCD na tangentnom krugu k koji se
nalazi izvan tog ˇcetvorougla, dokazati da je razlika dveju naspramnih stranica
jednaka razlici drugih dveju stranica tog ˇcetvorougla.
58. Ako su stranice sloˇzenog ˇcetvorougla ABCD na tangentama kruga k,
dokazati da je razlika dveju naspramnih stranica jednaka razlici drugih dveju
stranica tog ˇcetvorougla.
59. Ako je ABCD konveksan ˇcetvorougao kod koga krugovi upisani u trouglove
ABC i CDA dodiruju dijagonalu AC u istoj taˇcki, dokazati da se u ˇcetvorougao
ABCD moˇze upisati krug.
60. Ako je ABCD konveksan ˇcetvorougao takav da krugovi upisani u trouglove
ABC i CDA dodiruju dijagonalu AC u istoj taˇcki, dokazati da i krugovi upisani
u trouglove ABD i BCD dodiruju stranicu u istoj taˇcki.
61. Ako su A i B dodirne taˇcke dveju tangenata a i b nekog kruga k sa srediˇstem
O, a M
1
i M
2
dodirne taˇcke drugih dveju tangenata m
1
i m
2
, od kojih prva
seˇce prave a i b u taˇckama A
1
i B
1
, a druga seˇce prave a i b u taˇckama A
2
i B
2
,
dokazati da su uglovi A
1
OB
1
i A
2
OB
2
jednaki ili suplementni zavisno od toga
da li su taˇcke M
1
i M
2
na istom ili na raznim lucima AB kruga k.
62. Dokazati da je poligon A
1
. . . A
n
pravilan ako su sve njegove stranice me
-
du
sobom jednake i n −2 uzastopnih unutraˇsnjih uglova me
-
du sobom jednaki.
63. Ako je A
1
. . . A
n
prost poligon s parnim brojem temena ˇcije stranice
dodiruju neki krug k sa srediˇstem S, dokazati da je
(a) A
1
A
2
+A
3
A
4
+. . . +A
n−1
A
n
= A
2
A
3
+A
4
A
5
+. . . +A
n
A
1
;
(b) ∠A
1
SA
2
+ ∠A
3
SA
4
+ . . . + ∠A
n−1
SA
n
= ∠A
2
SA
3
+ ∠A
4
SA
5
+ . . . +
∠A
n
SA
1
.
64. Dva konveksna n-tougla A
1
. . . A
n
i A

1
. . . A

n
imaju sve odgovaraju´ce stran-
ice jednake izuzev stranica A
1
A
2
i A

1
A

2
. Ako su za ν = 3, 4, . . . , n svi ili samo
neki od uglova A
ν
ve´ci od odgovaraju´cih uglova A

ν
, a ostali me
-
du sobom jed-
naki, dokazati da je A
1
A
2
> A

1
A

2
.
65. Dva ravna konveksna n-tougla A
1
. . . A
n
i A

1
. . . A

n
imaju sve odgovaraju´ce
stranice jednake izuzev stranica A
1
A
2
i A

1
A

2
, a za ν = 3, 4, . . . , n uglovi A
ν
nisu manji od odgovaraju´cih uglova A

ν
. Ako je A
1
A
2
> A

1
A

2
, dokazati da je
bar jedan od uglova A
ν
ve´ci od njemu odgovaraju´ceg ugla A

ν
.
66. Dva konveksna n-tougla A
1
. . . A
n
i A

1
. . . A

n
sa jednakim odgovaraju´cim
stranicama nemaju sve jednake odgovaraju´ce unutraˇsnje uglove. Ako temenima
n-tougla A
1
. . . A
n
dodelimo znake plus ili minus zavisno da li su uglovi kod tih
temena ve´ci ili manji od odgovaraju´cih uglova n-tougla A

1
. . . A

n
, dokazati da
broj promena ovih znakova uzetih redom kod temena A
1
, . . . , A
n
nije manje od
ˇcetiri.
67. Ako od pet komplanarnih taˇcaka A
1
, A
2
, A
3
, A
4
, A
5
nikoje tri ne pripadaju
jednoj pravoj, dokazati da me
-
du njima postoje ˇcetiri taˇcke koje predstavljaju
temena konveksnog ˇcetvorougla.
68. Ako svake ˇcetiri od n komplanarnih taˇcaka A
1
. . . A
n
predstavljaju temena
konveksnog ˇcetvorougla, dokazati da za datih n taˇcaka predstavljaju temena
nekog konveksnog n-tougla.
69. Dokazati da je zbir dvaju unutraˇsnjih uglova trougla manja od zbira dvaju
pravih uglova.
6
70. Ako je ´ bilo koji trougao, dokazati da postoji trougao ´
1
takav da je zbir
S
1
unutraˇsnjih uglova trougla ´
1
jednak zbiru S unutraˇsnjih uglova trougla ´,
a jedan od uglova trougla ´
1
bar dvaput manji od naznaˇcenog ugla trougla ´.
71. Dokazati da zbir unutraˇsnjih uglova trougla ne moˇze biti ve´ci od zbira dvaju
pravih uglova.
72. Dokazati da zbir unutraˇsnjih uglova prostog ravnog n-tougla ne moˇze biti
ve´ci od zbira (2n −4) pravih uglova.
73. Ako su M i N dve razne taˇcke jednog kraka oˇstrog ugla XOY , a M

i N

upravne projekcije tih taˇcaka na drugom kraku i ako je taˇcka M izme
-
du taˇcaka
O i N, dokazati da je
(a) ∠OMM

≥ ∠ONN

;
(b) MM

< NN

.
74. Ako je C

podnoˇzje visine iz temena C pravog ugla trougla ABC, dokazati
da je ∠ACC

≥ ∠ABC.
75. Dokazati da manjoj visini trougla odgovara ve´ca stranica, i obrnuto, da
manjoj stranici trougla odgovara ve´ca visina.
76. Ako neka prava s kroz srediˇste P osnovice BC jednakokrakog trougla ABC
seˇce prave AC i AB u taˇckama Q i R takvim da je taˇcka P izme
-
du taˇcaka Q i
R, dokazati da je QR ≥ BC.
77. Dokazati da je simetrala jedne stranice trougla upravna na pravoj koja je
odre
-
dena srediˇstima drugih dveju stranica tog trougla.
78. Ako su A, B, C tri razne taˇcke neke prave l i A

, B

, C

istim redom taˇcke
neke druge prave l

takve da je AB = A

B

i BC = B

C

, dokazati da srediˇsta
P, Q, R duˇzi AA

, BB

, CC

pripadaju jednoj pravoj ili se poklapaju (Teorema
Hjelmsleva).
79. Ako sve taˇcke konaˇcnog skupa taˇcaka ne pripadaju jednoj pravoj, dokazati
da postoji prava koja sadrˇzi samo dve taˇcke tog skupa taˇcaka.
80. Ako svaka prava odre
-
dena dvema taˇckama nekog konaˇcnog skupa od n
taˇcaka sadrˇzi najmanje joˇs jednu taˇcku tog skupa, dokazati da svih n taˇcaka tog
skupa pripadaju jednoj pravoj.
81. Ako je u ravni dat konaˇcan skup od n pravih pri ˇcemu se svake dve od tih
pravih seku u taˇcki koja pripada bar joˇs jednoj pravoj iz tog skupa, dokazati da
se svih n datih pravih seku u jednoj taˇcki.
7
2. PARALELNOST
2.1 Paralelnost pravih
U ovom ˇclanu svrstani su zadaci za ˇcije je reˇsavanje neophodno pretpostaviti
da je uvedena aksioma paralelnosti euklidske geometrije i da su izvedene osnovne
teoreme koje iz nje proizilaze. To je pre svega stav o zbiru unutraˇsnjih uglova
poligona, stav prema kome je u svakom krugu srediˇsnji ugao dva puta ve´ci od
periferijskog nad istim lukom, stav prema kome se prave odre
-
dene visinama
trougla seku u jednoj taˇcki koju nazivamo ortocentrom tog trougla, stav prema
kome se teˇziˇsne linije trougla seku u jednoj taˇcki koju nazivamo teˇziˇstem tog
trougla, itd.
82. Ako je ´ABC trougao kome ugao ∠A nije prav. D taˇcka iza A u odnosu
na B takva da je AD = AC, a E podnoˇzje upravne iz B na pravoj koja sadrˇzi
D i uporedna je sa stranicom AC, dokazati da je duˇz BE jednaka zbiru visina
BB
1
i CC
1
trougla ´ABC.
83. Ako je ´ABC trougao kome ugao ∠A nije prav. D taˇcka poluprave AB
takva da je AD = AC, a E podnoˇzje upravne iz B na pravoj koja sadrˇzi D i
uporedna je sa stranicom AC, dokazati da je duˇz BE jednaka razlici visina BB
1
i CC
1
trougla ´ABC.
84. Ako ugao ∠A trougla ´ABC nije prav iako su M i N taˇcke polupravih
BC i CB takve da je ∠BAM = ∠C i ∠CAN = ∠B, dokazati da je ´AMN
jednakokrak trougao.
85. Ako je D taˇcka u kojoj simetrala ugla ∠A seˇce stranicu BC trougla ´ABC,
S srediˇste upisanog kruga i P taˇcka u kojoj taj krug dodiruje stranicu BC,
dokazati da je ∠BSP = ∠CSD.
86. Ako su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ´ABC i ako je
D podnoˇzje visine iz temena A, dokazati da je pri AC > AB
∠A

B

D = ∠A

C

D = ∠B −∠C.
87. Ako su A
1
, B
1
, C
1
taˇcke u kojima upisani krug trougla ´ABC dodiruje
stranice BC, CA, AB; A
2
, B
2
, C
2
taˇcke u kojima upisani krug trougla ´A
1
B
1
C
1
dodiruje stranice B
1
C
1
, C
1
A
1
, A
1
B
1
; itd, zatim R prav ugao, dokazati da je
∠B
n
A
n
C
n
=
2
3
R +
1
(−2)
n
(A−
2
3
R).
88. Ako obeleˇzimo sa E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg
ugla ∠A trougla ´ABC seku pravu BC, sa D podnoˇzje visine iz temena A, sa
G taˇcku poluprave AC takvu da je AB = AG, sa O srediˇste kruga l opisanog
oko trougla ´ABC i sa L taˇcku u kojoj tangenta kruga l u taˇcki A seˇce pravu
BC, dokazati da je
(a)
∠DAE = ∠AFE = ∠GBC =
1
2
(∠B −∠C)
(b) poluprava AE bisektrisa ugla ∠OAD;
(c) taˇcka L srediˇste duˇzi EF.
8
89. Ako je D proizvoljna taˇcka prave koja sadrˇzi stranicu BC trougla ´ABC,
a O
1
i O
2
srediˇsta krugova opisanih oko trouglova ´ABD i ´ACD. Dokazati
da su konveksni uglovi ∠O
1
AO
2
i ∠BAC jednaki i istosmerni.
90. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC i R prav ugao,
dokazati da je
(a)
∠BSC = R +
1
2
A
(b)
∠BS
a
C = R −
1
2
A
(c)
∠BS
b
C = ∠CS
c
B =
1
2
A
91. Ako su l i k opisani krug i upisani krug trougla ´ABC i k
a
, k
b
, k
c
spolja
upisani krugovi koji odgovaraju respektivno stranicama BC, CA, AB, dokazati
da su zajedniˇcka unutraˇsnja tangenta krugova k i k
a
koja je razliˇcita od prave
BC i zajedniˇcka spoljaˇsnja tangenta krugova k
b
i k
c
koja je razliˇcita od prave BC
paralelne s pravom t koja u temenu A dodiruje krug l, zatim da su odstojanja
pomenutih tangenata od prave t jednaka visini iz temena A trougla ABC.
92. Dokazati da kod prostog ˇcetvorougla
(a) simetrale dvaju uzastopnih unutraˇsnjih uglova zahvataju ugao jednak
poluzbiru drugih dvaju unutraˇsnjih uglova;
(b) simetrale dvaju naspramnih uglova zahvataju ugao jednak polurazlici
drugih dvaju unutraˇsnjih uglova;
(c) simetrale uglova koji su odre
-
deni naspramnim stranicama zahvataju ugao
jednak poluzbiru dvaju naspramnih uglova.
93. Ako su P, Q, R, S podnoˇzja upravnih kroz presek O dijagonala, na strani-
cama AB, BC, CD, DA ˇcetvorougla ABCD, dokazati da je ∠SOQ = 2T ±
1
2
(∠R −∠P) gde je T prav ugao.
94. Ako je ABCD pravougaonik kome je AB = 3BC, zatim E, F par taˇcaka
stranice AB takvih da je AE = EF = FB i R prav ugao, dokazati da je
∠AED +∠AFD +∠ABD = R.
95. Ako su ABCD i A

, B

, C

, D

dva konveksna ˇcetvorougla s odgovaraju´cim
jednakim stranicama i ako je ∠A > ∠A

, dokazati da je
∠B < ∠B

, ∠C > ∠C

, ∠D < ∠D

.
96. Dokazati da su srediˇsta stranica svakog ˇcetvorougla ABCD s neparalelnim
dijagonalama temena paralelograma ˇcije su stranice paralelne s dijagonalama
AC i BD i jednake polovinama tih dijagonala. Ako su dijagonale AC i BD
ˇcetvorougla ABCD paralelne, dokazati da srediˇsta njegovih stranica pripadaju
jednoj pravoj.
97. Ako su dijagonale ˇcetvorougla me
-
du sobom upravne, dokazati da su duˇzi
koje spajaju srediˇsta naspramnih stranica tog ˇcetvorougla me
-
du sobom jednake.
9
98. Ako su duˇzi koje spajaju srediˇsta naspramnih stranica ˇcetvorougla me
-
du
sobom jednake, dokazati da su dijagonale tog ˇcetvorougla me
-
du sobom upravne.
99. Ako su P, Q, R, S srediˇsta stranica AB, BC, CD, DA i M, N srediˇsta dijag-
onala AC i BD ˇcetvorougla ABCD, dokazati da se duˇzi PR, QS, MN seku u
jednoj taˇcki koja je srediˇste svake od njih.
100. Dokazati da taˇcke simetriˇcne nekoj taˇcki O u odnosu na srediˇste stranica
ˇcetvorougla ABCD i neparalelnim dijagonalama predstavljaju temena paralel-
ograma ˇcije su stranice uporedne i jednake dijagonalama tog ˇcetvorougla.
101. Dokazati da srediˇsta krakova i srediˇsta dijagonala bilo kojeg trapeza pri-
padaju jednoj pravoj.
102. Dokazati da je srednja linija konveksnog trapeza jednaka poluzbiru, a
duˇz odre
-
dena srediˇstima dijagonala jednaka polurazlici uporednih stranica tog
trapeza.
103. Ako je duˇz koja spaja srediˇsta dveju naspramnih stranica AD i BC
ˇcetvorougla ABCD jednaka poluzbiru ili polurazlici drugih dveju stranica, dokazati
da su stranice AB i CD tog ˇcetvorougla me
-
du sobom uporedne.
104. Ako duˇz odre
-
dena srediˇstima M i N naspramnih stranica AD i BC bilo
kojeg ˇcetvorougla ABCD seˇce dijagonale AC i BD u taˇckama P i Q,i ako je
duˇz MP jednaka duˇzi NQ, dokazati da su druge dve naspramne stranice AB i
CD me
-
du sobom uporedne.
105. Ako su naspramne stranice AB i CD ˇcetvorougla ABCD me
-
du sobom
jednake, dokazati da je prava odre
-
dena srediˇstima drugih dveju stranica upravne
na pravoj koja je odre
-
dena srediˇstima dijagonala tog ˇcetvorougla.
106. Ako su naspramne stranice AB i CD ˇcetvorougla ABCD me
-
du sobom
jednake, dokazati da prava odre
-
dena srediˇstima drugih dveju stranica zahvata
sa pravama AB i CD jednake uglove.
107. Ako zbir duˇzi koje spajaju srediˇsta naspramnih stranica ˇcetvorougla jed-
nak poluobimu tog ˇcetvorougla, dokazati da je taj ˇcetvorougao paralelogram.
108. Neka se kod ˇcetvorougla ABCD prave odre
-
dene naspramnim stranicama
AB i CD seku u taˇcki P, a prave odre
-
dene naspramnim stranicama AD i BC
seku u taˇcki P

. Ako su M, N, M

, N

taˇcke polupravih PA, PC, P

A, P

C takve
da je PM = AB, PN = CD, P

N

= AD, P

N

= BC, dokazati da su duˇzi MN
i M

N

jednake i istosmerne.
109. Ako je duˇz koja spaja srediˇsta osnova AB i CD trapeza ABCD jednaka
polurazlici tih osnova i ako je AB > CD, dokazati da je zbir unutraˇsnjih uglova
A i B tog trapeza prav ugao.
110. Dokazati da upravne projekcije jednog temena trougla na simetralama
unutraˇsnjih i spoljaˇsnjih uglova kod druga dva temena pripadaju jednoj pravoj.
111. Ako je k krug opisan oko jednakostraniˇcnog trougla ABC i P proizvoljna
taˇcka kruga k, dokazati da je duˇz AP jednaka zbiru ili razlici duˇzi BP i CP,
prema tome da li je taˇcka P na luku BC kruga k na kome nije teme A ili je pak
na kruˇznom luku BAC.
112. Ako su a, b, c tri prave jedne ravni koje se seku u istoj taˇcki O i koje razlaˇzu
ravan u kojoj se nalaze na ˇsest jednakih uglova, dokazati da su podnoˇzja A, B,
C upravnih iz proizvoljne taˇcke P razliˇcite od O na pravama a, b, c temena
jednakostraniˇcnog trougla.
10
113. Ako su a, b, c tri prave koje se seku u istoj taˇcki O i koje razlaˇzu ravan
u kojoj se nalaze na ˇsest jednakih uglova, dokazati da je odstojanje proizvoljne
taˇcke P te ravni od prave a jednako zbiru ili razlici odstojanja te taˇcke od drugih
dveju pravih b i c.
114. Ako je O srediˇste, AB preˇcnik i P proizvoljna taˇcka nekog kruga k, zatim
M podnoˇzje upravne iz taˇcke P na pravoj AB, O taˇcka poluprave PO takva da
je PO = 2AM i R druga preseˇcna taˇcka prave AO s krugom k, dokazati da je
∠AOR = 3∠AOP.
115. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta krugova k
1
i k
2
, P
1
i P
2
taˇcke u kojima proizvoljna
prava koja sadrˇzi zajedniˇcku taˇcku M tih krugova seˇce k
1
i k
2
, a N taˇcka
simetriˇcna s taˇckom M u odnosu na srediˇste O duˇzi O
1
O
2
, dokazati da je taˇcka
N na simetrali s duˇzi P
1
P
2
.
116. Ako su B

i C

taˇcke u kojima proizvoljan krug kroz temena B i C seˇce
stranice AB i AC trougla ABC, dokazati da je prava B

C

uporedna s pravom
koja u temenu A dodiruje krug opisan oko trougla ABC.
117. Ako su B

i C

taˇcke u kojima neka prava uporedna s pravom koja u
temenu A dodiruje opisani krug trougla ABC seˇce stranice AB i AC, dokazati
da taˇcke B, C, B

, C

pripadaju jednom krugu.
118. Ako je dijagonala AC preˇcnik kruga opisanog oko tetivnog ˇcetvorougla
ABCD, dokazati da su upravne projekcije bilo kojih dveju naspramnih stranica
tog ˇcetvorougla na drugoj dijagonali me
-
du sobom jednake.
119. Ako je P proizvoljna taˇcka kruga l opisanog oko trougla ABC, a P
1
, P
2
, P
3
taˇcke simetriˇcne s taˇckom P u odnosu na simetrale uglova A, B, C, dokazati da
su prave AP
1
, BP
2
, CP
3
me
-
du sobom uporedne.
120. Ako su AB i CD paralelne tetive dvaju krugova koji se seku u taˇckama
M i N, dokazati da su uglovi AMC i BND jednaki ili suplementni.
121. Ako su A, B i C, D taˇcke u kojima neka prava p seˇce dva kruga k i l
koji se seku u taˇckama M i N, dokazati da su uglovi AMC i BND jednaki ili
suplementni zavisno od toga imaju li tetive AB i CD zajedniˇckih taˇcaka ili ne.
122. Ako su M i N taˇcke u kojima se seku dva kruga k i l, A i B taˇcke u kojima
proizvoljna taˇcka kruga k seˇce krug l, a C dodirna taˇcka, dokazati da su uglovi
AMC i BNC jednaki ili suplementni, zavisno od toga da li je C unutraˇsnja
taˇcka tetive AB ili je na njenom produˇzenju.
123. Ako su A i B dodirne taˇcke bilo koje zajedniˇcke tangente dvaju krugova k i
l koji se seku u taˇckama M i N, dokazati da su uglovi AMB i ANB suplementni.
124. Ako su AB i CD dve paralelne tetive dvaju krugova k i l koji se dodiruju
u nekoj taˇcki M, dokazati da su uglovi AMC i BND jednaki ili suplementni.
125. Ako je M dodirna taˇcka dvaju krugova k i l, a A, B i C, D taˇcke u kojima
neka prava seˇce krugove k i l, dokazati da su uglovi AMC i BMD jednaki ili
suplementni, zavisno od toga da li se krugovi k i l dodiruju iznutra ili spolja.
126. Ako je M dodirna taˇcka dvaju krugova k i l, p proizvoljna prava koja seˇce
krug k u taˇckama A, B i dodiruje krug l u taˇcki C, dokazati da su uglovi AMC
i BND jednaki ili suplementni, zavisno od toga da li se krugovi k i l dodiruju
iznutra ili spolja.
127. Ako su M i N preseˇcne taˇcke dvaju krugova k i l, p i q dve prave kroz
taˇcku N od kojih prva seˇce krugove k i l u taˇckama A i B, a druga seˇce krugove
k i l u taˇckama C i D, dokazati da su uglovi AMB i CMD jednaki.
11
128. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta dvaju krugova k
1
i k
2
koji se seku u taˇckama M i
N, a P
1
i P
2
taˇcke u kojima proizvoljna prava kroz N seˇce k
1
i k
2
, dokazati da
je ∠P
1
MP
2
= ∠O
1
MO
2
.
129. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta dvaju krugova k
1
i k
2
koji se seku, P jedna njihova
preseˇcna taˇcka, a M
1
, M
2
i N
1
, N
2
dodirne taˇcke zajedniˇckih dirki tih krugova
pri ˇcemu su M
1
i M
2
s one strane prave O
1
O
2
s koje nije P, dokazati da je
∠M
1
PM
2
=
1
2
∠O
1
PO
2
i ∠N
1
ON
2
=
1
2
∠2R
1
2
∠O
1
PO
2
.
130. Ako su M i N preseˇcne taˇcke dvaju krugova k
1
i k
2
, p i q poluprave kojima
je zajedniˇcki kraj M i koje s polupravom MN zahvataju jednake uglove. Ako
su P
1
i P
2
preseci poluprave p s krugovima k
1
i k
2
, a O
1
i O
2
preseci poluprave
q s krugovima k
1
i k
2
, dokazati da su duˇzi P
1
P
2
i Q
1
Q
2
me
-
du sobom jednake.
131. Ako su P i Q srediˇsta lukova AB i AC kruga opisanog oko trougla ABC,
dokazati da je tetiva PQ upravna na simetrali ugla A tog trougla.
132. Ako su P, Q, R, S srediˇsta lukova AB, BC, CD, DA kruga opisanog
oko konveksnog tetivnog ˇcetvorougla ABCD, pri ˇcemu navedeni luci ne sadrˇze
ostala temena tog ˇcetvorougla, dokazati da se tetive PR i OS seku pod pravim
uglom.
133. Ako su S i T taˇcke u kojima se seku dva kruga k
1
i k
2
, P i Q taˇcke u
kojima proizvoljna prava kroz taˇcku T seˇce krugove k
1
i k
2
, a R taˇcka u kojoj
se seku dirke krugova k
1
i k
2
konstruisane u taˇckama P i Q, dokazati da taˇcke
P, Q, R, S pripadaju jednom krugu.
134. Ako su P i Q taˇcke u kojima proizvoljan krug kroz temena B i C trougla
ABC seˇce stranice AB i AC, a P

i Q

taˇcke u kojima prave kroz P i Q uporedne
sa stranicama AC i AB seku stranicu BC, dokazati da taˇcke P, P

, Q, Q

pripadaju jednom krugu.
135. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta dvaju krugova k
1
i k
2
koji se seku u taˇckama A i
B, a C i D taˇcke u kojima prave AO
1
i AO
2
seku krugove k
2
i k
1
, dokazati da
taˇcke B, C, D, O
1
, O
2
pripadaju jednom krugu.
136. Ako su P i Q taˇcke u kojima simetrale stranica AC i AB seku prave
odre
-
dene stranicama AB i AC trougla ABC, a O srediˇste kruga opisanog oko
trougla ABC, dokazati da taˇcke B, C, P, Q, O pripadaju jednom krugu, ili pak
jednoj pravoj.
137. Ako su AD, BE, CF visine trougla ABC, a M i N taˇcke simetriˇcne s
taˇckom D u odnosu na prave AB i AC, dokazati da taˇcke E, F, M, N pripadaju
jednoj pravoj.
138. Dokazati da podnoˇzja upravnih kroz bilo koju taˇcku kruga opisanog oko
nekog trougla na pravama koje su odre
-
dene stranicama tog trougla, pripadaju
jednoj pravoj (Simsonova teorema).
139. Ako je ABC jednakostraniˇcan trougao i P proizvoljna taˇcka njegove ravni
koja nije na opisanom krugu oko tog trougla, dokazati da postoji trougao ˇcije
su stranice jednake duˇzima PA, PB, PC (Teorema Pompejca).
140. Krug k seˇce stranice BC, CA, AB trougla ABC u taˇckama P i P

, Q i
Q

, R i R

. Ako se normale u taˇckama P, Q, R na pravama BC, CA, AB seku
u jednoj taˇcki dokazati da se normale u taˇckama P

, Q

, R

na pravama BC,
CA, AB tako
-
de seku u jednoj taˇcki.
141. Ako su AA

, BB

, CC

visine oˇstrouglog trougla ABC, dokazati da je
ortocentar H tog trougla srediˇste upisanog kruga trougla A

B

C

.
12
142. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC kome je ugao A tup, dokazati
da je ortocentar H tog trougla srediˇste spolja upisanog kruga trougla A

B

C

koji dodiruje stranicu B

C

.
143. Dokazati da taˇcke simetriˇcne s ortocentrom u odnosu na prave odre
-
dene
stranicama trougla pripadaju krugu koji je opisan oko tog trougla.
144. Ako je H ortocentar trougla ABC, dokazati da su polupreˇcnici krugova
opisanih oko trouglova ABC, HBC, HCA, HAB me
-
du sobom jednaki.
145. Ako je H ortocentar, T srediˇste, O srediˇste kruga opisanog oko trougla
ABC i A
1
srediˇste stranice BC, dokazati
(a) da je duˇz OA
1
istosmerna s duˇzi AH i jednaka njenoj polovini
(b) da taˇcke O, T, H pripadaju jednoj pravoj, pri ˇcemu je HT = 2TO.
146. Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao, E ortocentar trougla ABD i F orto-
centar trougla ABC, dokazati da je ˇcetvorougao CDEF paralelogram.
147. Dokazati da taˇcke simetriˇcne s ortocentrom u odnosu na srediˇsta stranica
trougla pripadaju krugu koji je opisan oko tog trougla.
148. Ako su H i O ortocentar i srediˇste opisanog kruga trougla ABC, a M i
N srediˇste duˇzi AH i teˇziˇsne linije AD iz temena A, dokazati da taˇcke O, M,
N pripadaju jednoj pravoj,ˇstaviˇse da je taˇcka N srediˇste duˇzi OM.
149. Ako je H ortocentar, O srediˇste opisanog kruga, i D podnoˇzje visine iz
temena A trougla ABC, zatim M taˇcka u kojoj se seku prave AO i BC, E
srediˇste duˇzi OH i F srediˇste duˇzi AM, dokazati da taˇcke D, E, F pripadaju
jednoj pravoj.
150. Ako su H i D ortocentar i srediˇste stranice BC trougla ABC, a E i F
podnoˇzja upravnih iz taˇcke H na simetrali unutraˇsnjeg i simetrali spoljaˇsnjeg
ugla A, dokazati da taˇcke D, E, F pripadaju jednoj pravoj.
151. Ako je O srediˇste opisanog kruga trougla ABC, M taˇcka simetriˇcna s
ortocentrom H tog trougla u odnosu na teme A i N taˇcka simetriˇcna s temenom
A u odnosu na srediˇste D stranice BC, dokazati da taˇcke O, M, N pripadaju
jednoj pravoj.
152. Dokazati da srediˇsta stranica, podnoˇzja visina i srediˇsta duˇzi koje spajaju
ortocentar s temenima trougla pripadaju jednom krugu (Ojlerov krug).
153. Dokazati da se srediˇste Ojlerovog kruga bilo kojeg trougla poklapa sa
srediˇstem duˇzi koja spaja ortocentar sa srediˇstem opisanog kruga tog trougla,
zatim da je polupreˇcnik toga kruga jednak polovini polupreˇcnika opisanog kruga.
154. Ako obeleˇzimo sa A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC = a, CA = b, AB = c
trougla ABC, sa p poluobim tog trougla, sa l(O, r) opisani krug tog trougla, sa
P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug k(S
1
, ) dodiruje stranice BC, CA, AB,
sa P
i
, Q
i
, R
i
za i = a, b, c taˇcke u kojima spolja upisani krug k
i
(S
i
,
i
) dodiruje
prave BC, CA, AB, sa M i N taˇcke u kojima simetrala stranice BC seˇce krug
l pri ˇcemu je taˇcka M na luku BAC, a sa M

i N

podnoˇzja upravnih iz taˇcaka
M i N na pravoj AB, dokazati da je
(a)
AQ
a
= AR
a
= p
(b)
QQ
a
= RR
a
= a
13
(v)
Q
b
Q
c
= R
b
R
c
= a
(g)
AQ = AR = BR
c
= PP
c
= CP
b
= CQ
b
= p −a
(d)
PP
a
= b −c
P
b
P
c
= b +c
(
-
d)
PA
1
= A
1
P
a
, P
c
A
1
= A
1
P
b
(e)
A
1
M =
1
2
(
b
+
c
), A
1
N =
1
2
(
a
−)
(ˇz)
MM

=
1
2
(
b

c
), NN

=
1
2
(
a
+)
(z)
AM

=
1
2
(b −c), AN

=
1
2
(b +c)
(i)

a
+
b
+
c
= 4r +
155. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB oˇstrouglog ili pravouglog
trougla ABC, O i r srediˇste i polupreˇcnik opisanog kruga, a polupreˇcnik
upisanog kruga, dokazati da je
OA
1
+OB
1
+OC
1
= r +.
156. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC kome je
ugao A tup, O i r srediˇste i polupreˇcnik kruga l opisanog oko trougla ABC i
polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
OA
1
+OB
1
+OC
1
= r +.
157. Ako obeleˇzimo sa ABCD konveksan ˇcetvorougao upisan u krugu k i sa

1
,
2
,
3
,
4
polupreˇcnici krugova upisanih u trouglove BCD, CDA, DAB, ABC,
dokazati da je

1
+
3
=
2
+
4
.
158. Ako je H ortocentar oˇstrouglog trougla ABC, r polupreˇcnik opisanog
kruga, polupreˇcnik upisanog kruga i
a
polupreˇcnik spolja upisanog kruga
koji dodiruje stranicu BC, dokazati da je
(a) AH = 2r + −
a
;
(b) AH −BH +CH = 2(r +).
159. Ako su M i N taˇcke u kojima krug odre
-
den temenima B, C i srediˇstem
S upisanog kruga trougla ABC seˇce prave AB i AC, dokazati da je prava MN
zajedniˇcka dirka upisanih krugova trougla ABC koji dodiruju stranicu BC.
14
160. Ako su S
b
i S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova k
b
i k
c
trougla ABC, a
M i N taˇcke u kojima krug opisan oko tetivnog ˇcetvorougla BCS
b
S
c
seˇce prave
AB i AC, dokazati da je prava MN zajedniˇcka spoljaˇsnja dirka krugova k
b
i k
c
.
161. Ako se dijagonale AC i BD tetivnog ˇcetvorougla ABCD seku u taˇcki O
pod pravim uglom, dokazati da su podnoˇzja, P, Q, R, S upravnih iz taˇcke O
na pravama AB, BC, CD, DA temena tangentnog i tetivnog ˇcetvorougla.
162. Ako je ABCD tetivan i tangentan ˇcetvorougao ˇcije stranice AB, BC, CD,
DA dodiruju upisani krug u taˇckama P, Q, R, S, dokazati da se duˇzi PR i QS
seku pod pravim uglom.
163. Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao, dokazati da su srediˇsta S
A
, S
B
, S
C
,
S
D
krugova upisanih u trouglove BCD, CDA, DAB, ABC temena pravouglog
paralelograma.
164. Ako je D podnoˇzje visine koje odgovara hipotenuzi BC pravouglog trougla
ABC, dokazati da je prava odre
-
dena srediˇstima S
1
i S
2
krugova k
1
i k
2
upisanih
u trouglove ABD i ACD upravna na simetrali ugla A trougla ABC.
165. Ako su p
b
i p
c
, q
c
i q
a
, r
a
i r
b
trisektori unutraˇsnjih uglova A, B, C
proizvoljnog trougla ABC pri ˇcemu se poluprave p
b
i p
c
nalaze do polupravih
AC i AB koje sadrˇze stranice naspram temena B i C, itd, dokazati da su taˇcke
P, Q, R u kojima se seku poluprave q
a
i r
a
, r
b
i p
b
, p
c
i q
c
temena jednakostranog
trougla (Morlejeva teorema).
15
3. PROPORCIONALNOST DU
ˇ
ZI I SLI
ˇ
CNOST LIKOVA
166. Ako su C i C

taˇcke dveju uporednih duˇzi AB i A

B

takve da je AB :
CB = A

C

: C

B

, dokazati da se prave AA

, BB

, CC

seku u jednoj taˇcki ili
su me
-
du sobom uporedne.
167. Ako su A, B, C tri taˇcke neke prave p, a A

, B

, C

taˇcke neke druge prave
p

takve da je AB

| BA

i AC

| CA

, dokazati da je i BC

| CB

(Paposova
teorema).
168. Ako su A, B, C tri taˇcke jedne prave, a A

, B

, C

taˇcke izvan te prave
takve da je AB

| BA

, AC

| CA

i BC

| CB

, dokazati da taˇcke A

, B

, C

tako
-
de pripadaju jednoj pravoj (Obratna Paposova teorema).
169. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC, a M i N
taˇcke u kojima proizvoljna prava kroz teme A seˇce prave A
1
B
1
i A
1
C
1
, dokazati
da je BM | CN.
170. Kroz naspramna temena A i C paralelograma ABCD konstruisane su
dve paralelne prave od kojih prva seˇce prave odre
-
dene stranicama BC i CD u
taˇckama P i Q, a druga seˇce prave odre
-
dene stranicama AB i AD u taˇckama R
i S, dokazati da je PR | QS.
171. Ako su H i D ortocentar i podnoˇzje visine iz temena A trougla ABC, a
M i N taˇcke u kojima upravne iz taˇcke D na pravama AB i AC seku prave
koje su u taˇckama B i C upravne na stranici BC, dokazati da taˇcke H, M, N
pripadaju jednoj pravoj.
172. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima proizvoljna prava s seˇce prave odre
-
dene
stranicama BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da ortocentri trouglova AB

C

,
A

BC

, A

B

C pripadaju jednoj pravoj.
173. Dokazati da su ortocentri ˇcetriju trouglova koji su odre
-
deni sa ˇcetiri prave
od kojih nikoje dve nisu paralelne i nikoje tri nisu konkurentne pripadaju jednoj
pravoj.
174. Ako su E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A
trougla ABC seku pravu BC, dokazati da je
(a)
BE : CE = AB : AC;
(b)
BF : CF = AB : AC.
175. Ako obeleˇzimo sa S srediˇste upisanog kruga trougla ABC, sa S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova koji odgovaraju redom stranicama BC, CA,
AB a sa E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A seku
pravu BC, dokazati da je
(a)
AS : SE = AS
a
: S
a
E = (AB +AC) : BC;
(b)
AS
b
: S
b
F = AS
c
: S
c
F = [AB −AC[ : BC.
176. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC, zatim P,
P
a
, P
b
, P
c
taˇcke u kojima ti krugovi dodiruju pravu BC i A
1
srediˇste stranice
BC, dokazati da je
16
(a)
SA
1
| AP
a
;
(b)
S
a
A
1
| AP;
(v)
S
b
A
1
| AP
c
;
(g)
S
c
A
1
| AP
b
.
177. Ako su D i A
1
podnoˇzje visine iz temena A i srediˇste stranice BC trougla
ABC, zatim k(S, ), k
a
(S
a
,
a
), k
b
(S
b
,
b
), k
c
(S
c
,
c
) upisani krugovi trougla
ABC i X, X
a
, X
b
, X
c
taˇcke u kojima prave SA
1
, S
a
A
1
, S
b
A
1
, S
c
A
1
seku pravu
AD, dokazati da je
(a)
AX =
(b)
AX
a
=
a
(v)
AX
b
=
b
(g)
AX
c
=
c
178. Ako su X i Y taˇcke u kojima simetrale uglova B i C trougla ABC seku
duˇz koja spaja teme A s taˇckom P
a
u kojoj spolja upisani krug k
a
dodiruje
stranicu BC, dokazati da je
AX : AY = AB : AC.
179. Dokazati da se duˇzi koje spajaju temena A
i
ˇcetvorougla A
1
A
2
A
3
A
4
sa
teˇziˇstima T
i
trouglova koji su odre
-
deni ostalim temenima, seku u jednoj taˇcki,
teˇziˇstu tog ˇcetvorougla, pri ˇcemu je
A
i
T : TT
i
= 3 : 1.
180. Ako je AA
1
preˇcnik kruga k, B proizvoljna taˇcka kruga k razliˇcita od
taˇcaka A i A

, a C taˇcka duˇzi AA

takva da je AB = CA

, dokazati da se
simetrala ugla A, teˇziˇsna linija iz temena B i visina iz temena C trougla ABC
seku u jednoj taˇcki.
181. Ako je D srediˇste stranice BC trougla ABC, P taˇcka u kojoj simetrala
ugla ADB seˇce stranicu AB i Q taˇcka u kojoj simetrala ugla ADC seˇce stranicu
AC, dokazati da je
´ABC ∼ ´APQ.
182. Ako je ugao ∠A trougla ´ABC oˇstar i ako su B

i C

podnoˇzja visina iz
temena B i C, dokazati da je
´ABC ∼ ´AB

C

.
17
183. Ako je ugao ∠A trougla ´ABC oˇstar i ako su B

i C

podnoˇzja visina
iz temena B i C, a O srediˇste kruga k opisanog oko tog trougla, dokazati da je
OA ⊥ B

C

.
184. Neka je taˇcka S izvan kruga k. Ako su P i Q taˇcke u kojima tangente kroz
S dodiruju k, a A i B taˇcke u kojima proizvoljna prava kroz S seˇce k, dokazati
da je
AP : BP = AQ : BQ.
185. Ako su A

i C

taˇcke u kojima krug kroz temena A, B, C paralelograma
ABCD seˇce prave AD i CD, dokazati da je
A

B : A

C = A

C

: A

D.
186. Ako obeleˇzimo sa D proizvoljnu taˇcku prave koja je odre
-
dena stranicom
BC trougla ´ABC, a sa O
1
i O
2
srediˇsta krugova opisanih oko trouglova ´ABD
i ´ACD, dokazati da je
´ABC ∼ ´AO
1
O
2
.
187. Ako su p i p

dve prave koje se seku u taˇcki O, zatim A, B, C taˇcke
prave p i A

, B

, C

taˇcke prave p

takve da je O(A, B, C), O(A

, B

, C

) i
AB : BC = A

B

: B

C

, dokazati da se krugovi opisani oko trouglova OAA

,
OBB

, OCC

seku u istim taˇckama ili se me
-
du sobom dodiruju u taˇcki O.
188. Ako su A

, B

, C

podnoˇzja visina iz temena A, B, C trougla ´ABC,
dokazati da je
´ABC ∼ ´A

B

C

∼ ´A

BC

∼ ´A

B

C.
189. Ako je ∠PAQ prav, A proizvoljna taˇcka poluprave OQ, a B, C, D taˇcke
poluprave OP, takve da je [OBCD] i OA = OB = BC = CD, dokazati da je
´ABC ∼ ´DBA.
190. Ako su P i Q taˇcke stranica AB i AC trougla ´ABC takve da je AB =
nAP i AC = (n + 1)AQ, dokazati da su za sve vrednosti broja n prave PQ
konkurentne.
191. Ako su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA, AB trougla ´ABC takve da je
BP : PC = CQ : QA = AR : RB, dokazati da se teˇziˇsta trouglova ´ABC i
´PQR poklapaju.
192. Ako su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA, AB trougla ´ABC takve da je
BP : PC = CQ : QA = AR : RB = k, dokazati da postoji trougao kome su
stranice jednake duˇzima AP, BQ i CR.
193. Ako je D srediˇste osnove BC jednakokrakog trougla ´ABC, E podnoˇzje
upravne iz D na stranici AC, F srediˇste duˇzi DE, dokazati da je duˇz BE
upravna na duˇzi AF.
194. Neka su ´ABC i ´A

B

C

dva homotetiˇcna trougla u odnosu na neku
taˇcku O, a p, q, r prave kroz taˇcku O uporedne sa pravama BC, CA, AB.
Ako trougao ´PQR, koji je upisan u trougao ´ABC, odre
-
duje na stranicama
trougla ´A

B

C

jednake odseˇcke, dokazati da trougao ´PQR odre
-
duje i na
pravama p, q, r jednake odseˇcke.
18
195. Ako su B i C taˇcke u kojima prave AB i AC dodiruju krug k, a P, Q, R
podnoˇzja upravnih iz proizvoljne taˇcke S toga kruga na pravama BC, CA, AB,
dokazati da je
SP
2
= SQ SR.
196. Ako je k krug opisan oko trougla ´ABC, t dirka kruga k u taˇcki A i D
taˇcka u kojoj prava kroz B uporedna sa t seˇce AC, dokazati da je
AB
2
= AC AD.
197. Ako je D taˇcka u kojoj simetrala ugla ∠A seˇce stranicu BC trougla
´ABC, E taˇcka u kojoj upravna kroz D na simetrali unutraˇsnjeg ugla ∠B seˇce
pravu AB i F taˇcka u kojoj upravna kroz D na simetrali spoljaˇsnjeg ugla C
seˇce pravu AC, dokazati da je
AD
2
= AE AF.
198. Ako upravna kroz proizvoljnu taˇcku P hipotenuze BC pravouglog trougla
´ABC seˇce prave AC i AB u taˇckama Q i R, a opisani krug oko trougla ´ABC
u taˇcki S, dokazati da je
PS
2
= PQ PR.
199. Ako je PQRS kvadrat upisan u pravougli trougao ´ABC pri ˇcemu su
temena P i Q hipotenuze BC, a temena R i S na stranicama AC i AB, dokazati
da je
PQ
2
= BP CQ.
200. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima proizvoljna prava kroz teme A paralelo-
grama ABCD seˇce prave BC, CD, BD, dokazati da je
AR
2
= PR QR.
201. Prava kroz presek S dijagonala AC i BD uporedna sa stranicom AB
ˇcetvorougla ABCD seˇce prave CD, BC, AD u taˇckama P, Q, R. Dokazati da
je
PS
2
= PQ PR.
202. Ako su A, B, C tri razne taˇcke kruga k, A

i B

upravne projekcije taˇcaka
A i B na pravoj c koja u taˇcki C dodiruje krug k i C

upravna projekcija taˇcke
C na pravoj AB, dokazati da je
AA

BB

= CC
2
.
203. Ako su AB i CD osnovice jednakokrakog trapeza ABCD opisanog oko
kruga polupreˇcnika r, dokazati da je
AB CD = 4 r
2
.
204. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA a x i y duˇzi jed-
nake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇcetvorougla ABCD, dokazati
da je
x
y
=
a d +b c
a b +c d
.
19
205. Ako su kod trougla ABC stranice BC, CA, AB jednake duˇzima a, b, c i
ako je ∠A = 2∠B, dokazati da je
a
2
= b (b +c).
206. Ako su kod trougla ABC stranice BC, CA, AB jednake duˇzima a, b, c i
ako je ∠A = 2∠B, dokazati da je
a
2
= b (b +c).
207. Ako su kod trougla ABC stranice BC, CA, AB jednake duˇzima a, b, c i
ako je a
2
= b (b +c), dokazati da je
∠A = 2∠B.
208. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima proizvoljna prava kroz teme A paralelo-
grama ABCD seˇce prave BC, CD, BD, dokazati da je
1
AR
=
1
AP
+
1
AQ
.
209. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima proizvoljna prava s kroz teˇziˇste T trougla
ABC seˇce prave BC, CA, AB pri ˇcemu su taˇcke Q i R s iste strane od T,
dokazati da je
1
TP
=
1
TQ
+
1
TR
.
210. Ako su dijagonale AC i BD ˇcetvorougla ABCD seku u taˇcki O i ako prava
kroz taˇcku O uporedna sa stranicom AB seˇce stranice AD i BC u taˇckama A
1
i B
2
, prava kroz taˇcku O uporedna sa stranicom BC seˇce stranice AB i CD u
taˇckama B
1
i C
2
, prava kroz taˇcku O uporedna sa stranicom CD seˇce stranice
BC i AD u taˇckama C
1
i D
2
, a prava kroz taˇcku O uporedna sa stranicom DA
seˇce stranice CD i AB u taˇckama D
1
i A
2
, dokazati da je
A
1
B
2
AB
+
B
1
C
2
BC
+
C
1
D
2
CD
+
D
1
A
2
DA
= 4.
211. Ako je D proizvoljna taˇcka stranice BC trougla ABC, a E i F taˇcke
stranica AC i AB takve da je AB | DE i AC | DF, dokazati da je
ED
AB
+
ED
AC
= 1.
212. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima uporedne prave kroz temena A, B, C
trougla ABC seku prave BC, CA, AB, dokazati da je
1
AA

+
1
BB

+
1
CC

= 0.
213. Ako su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC; P, Q, R
taˇcke u kojima proizvoljna prava s seˇce prave BC, CA, AB i P

, Q

, R

taˇcke
u kojima ta ista prava seˇce prave B

C

, C

A

, A

B

, dokazati da je
1
PP

+
1
QQ

+
1
RR

= 0.
20
214. Ako krug upisan u trougao ABC seˇce teˇziˇsnu liniju AA
1
u taˇckama M i
N takvim da je AM = MN = NA
1
, dokazati da je pri AC > AB,
AB : BC : CA = 5 : 10 : 13.
215. Ako je prava koja sadrˇzi visinu AD trougla ABC dirka kruga opisanog
oko trougla, dokazati da je razlika unutraˇsnjih uglova B i C prav ugao.
216. Ako je razlika unutraˇsnjih uglova B i C trougla ABC prav ugao, dokazati
da je prava koja sadrˇzi visinu AD dirka kruga opisanog oko trougla ABC.
217. Ako je prava koja sadrˇzi visinu AD trougla ABC dirka kruga opisanog
oko tog trougla, dokazati da je
AD
2
= BD CD.
218. Ako je podnoˇzje D visine iz temena A na produˇzenju stranice BC trougla
ABC i pri tome AD
2
= BDCD, dokazati da je prava AD dirka kruga opisanog
oko trougla ABC.
219. Neka simetrala ugla A seˇce stranicu BC trougla ABC u taˇcki E, dokazati
da je ugao A tog trougla prav ako i samo ako je
1
AB
+
1
AC
=

1
BE
2
+
1
CE
2
.
220. Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇsnjih uglova B i C prav
ugao i D podnoˇzje visine iz temena A, dokazati da je
1
AB
2
+
1
AC
2
=
1
AD
2
.
221. Ako je D podnoˇzje visine iz temena A trougla ABC i pri tome
1
AB
2
+
1
AC
2
=
1
AD
2
,
dokazati da je zbir ili razlika unutraˇsnjih uglova B i C tog trougla prav ugao.
222. Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇsnjih uglova B i C prav
ugao i ako je D podnoˇzje visine iz temena A, dokazati da je
(a)
AD
2
= BD CD
(b)
AB
2
: AC
2
= BD : CD
223. Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇsnjih uglova B i C prav
ugao i ako je r polupreˇcnik kruga opisanog oko trougla ABC, dokazati da je
AB
2
+AC
2
= 4 r
2
.
224. Ako je ugao A trougla ABC prav i T teˇziˇste tog trougla, dokazati da je
BT
2
+CT
2
= AT
2
.
21
225. Ako su E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjih uglova B i C seku
naspramne stranice trougla ABC, a P, Q, R podnoˇzja upravnih iz proizvoljne
taˇcke M duˇzi EF na stranicama BC, CA, AB, dokazati da je
MP = MQ+MR.
226. Ako su M i N taˇcke u kojima prava kroz presek O dijagonala AC i BD
trapeza ABCD uporedna s osnovicama AB i CD seˇce prave AD i BC, dokazati
da je taˇcka O srediˇste duˇzi MN.
227. Ako je ABCD trapez sa nejednakim kracima AD i BC, dokazati da je
AC
2
−BD
2
AD
2
−BC
2
=
AB +CD
AB −CD
.
228. Ako su P i Q taˇcke na kracima AD i BC trapeza ABCD takve da je
AP : PD = BQ : QC = m : n, dokazati da je
PQ =
n AB +m DC
m+n
.
229. Ako je T teˇziˇste trougla ABC i s proizvoljna prava u ravni tog trougla, a
T

, A

, B

, C

uporedne projekcije taˇcaka T, A, B, C na pravoj s, dokazati da je
TT

=
1
3
(AA

+BB

+CC

).
230. Dva kruga k
1
i k
2
s polupreˇcnicima r
1
i r
2
dodiruju se spolja u taˇcki
P. Ako je Q podnoˇzje upravne iz taˇcke P na bilo kojoj spoljaˇsnjoj dirki tih
krugova, dokazati da je
PQ =
2r
1
r
2
r
1
+r
2
.
231. Ako su M i N taˇcke stranica AB i CD, a P i Q taˇcke stranica AD
i BC ˇcetvorougla ABCD takve da je AM : MB = DN : NC = m : n i
AP : PD = BQ : QC = p : q, dokazati da se duˇzi MN i PQ seku u taˇcki O
takvoj da je MO : OM = p : q i PO : OQ = m : n.
232. Ako je kod trougla ABC stranica BC jednaka poluzbiru drugih dveju
stranica, dokazati,
(a) da teme A, srediˇsta M i N stranica AB i AC, srediˇste O opisanog kruga
i srediˇste S upisanog kruga pripadaju jednom krugu k;
(b) da je simetrala AS ugla A upravna na pravoj OS;
(v) da dirka kruga k u taˇcki S sadrˇzi teˇziˇste T trougla ABC.
233. Ako je kod trougla ABC stranica BC jednaka poluzbiru drugih dveju
stranica, dokazati da je
(a)
h
a
= 3 =
a
(b)
a
2
= 4(2r −)
234. Neka je AD visina koja odgovara hipotenuzi BC pravouglog trougla ABC,
DE visina trougla ABD i DF visina trougla ACD. Ako je BC = a, AD =
h
a
, BE = m, CF = n dokazati da je
22
(a)
h
3
a
= amn;
(b)
a
2
= m
2
+n
2
+ 3h
2
a
;
(v)
3

a
2
=
3

m
2
+
3

n
2
.
235. Ako je O srediˇste duˇzi AB, a C i D taˇcke prave AB takve da je OC :
OD = k, dokazati da je
AC
2
−BC
2
= k(AD
2
−BD
2
).
236. Ako su AB i CD dve tetive kruga k koje se seku u taˇcki S pod pravim
uglom i ako su O i r srediˇste i polupreˇcnik kruga k, dokazati da je
AB
2
+CD
2
= 4(2r
2
−OS
2
).
237. Ako su AB i CD dve tetive kruga k(O, r) koje se seku u nekoj taˇcki S
pod pravim uglom, dokazati da je
AS
2
+BS
2
+CS
2
+DS
2
= 4r
2
.
238. Neka je ugao A trougla ABC prav i D podnoˇzje visine iz temena A.
Ako su r, r
1
, r
2
polupreˇcnici opisanih i ,
1
,
2
polupreˇcnici upisanih krugova
trouglova ABC, ABD, ACD dokazati da je
(a)
r
2
= r
2
1
+r
2
2
;
(b)

2
=
2
1
+
2
2
.
239. Ako se krugovi k
1
(O
1
, r
1
) i k
2
(O
2
, r
2
) dodiruju spolja u taˇcki S, a prave p
1
i p
2
seku u taˇcki S pod pravim uglom, pri ˇcemu prava p
1
seˇce k
1
i k
2
u taˇckama
A i B, a prava p
2
seˇce k
1
i k
2
u taˇckama C i D, dokazati da je
AB
2
+CD
2
= 4(r
1
+r
2
)
2
.
240. Ako su r
1
i r
2
polupreˇcnici dvaju krugova k
1
i k
2
koji se spolja dodiruju
u taˇcki P i ako je d odstojanje taˇcke P od jedne njihove spoljaˇsnje zajedniˇcke
dirke, dokazati da je
1
r
1
+
1
r
2
=
2
d
.
241. Ako su r
1
i r
2
polupreˇcnici dvaju krugova k
1
i k
2
koji se me
-
du sobom
spolja dodiruju i ako su T
1
i T
2
dodirne taˇcke jedne njihove spoljaˇsnje dirke,
dokazati da je
T
1
T
2
= 2

r
1
r
2
.
242. Neka su k, k
1
, k
2
tri kruga upisana u ugao ω, pri ˇcemu krugovi k
1
i k
2
dodiruju krug k, zatim l
1
i l
2
krugovi koji dodiruju jedan krug ugla ω a pri
23
tome krug l
1
dodiruje krugove k i k
1
, a krug l
2
dodiruje krugove k i k
2
. Ako su
r,
1
,
2
polupreˇcnici krugova k, l
1
, l
2
dokazati da je

1
+

2
=

r.
243. Ako su BB

i CC

visine iz temena B i C trougla ABC, a r polupreˇcnik
opisanog kruga i d odstojanje njegovog srediˇsta od stranice BC, dokazati da je
BC : B

C

= r : d.
244. Ako je H ortocentar trougla ABC i O srediˇste kruga opisanog oko tog
trougla, dokazati da je
BC
2
+AH
2
= 4OA
2
.
245. Ako je H ortocentar trougla ABC, r polupreˇcnik kruga opisanog oko tog
trougla i a, b, c duˇzi jednake stranicama BC, CA, AB, dokazati da je
AH
2
+BH
2
+CH
2
= 12r
2
−(a
2
+b
2
+c
2
).
246. Ako su AA

, BB

, CC

visine i H ortocentar trougla ABC, dokazati da je
(a)
AH AA

=
1
2
(AB
2
+AC
2
+BC
2
)
(b)
AH AA

+BH BB

+CC

=
1
2
(AB
2
+BC
2
+CA
2
)
247. Ako je M srediˇste kvadrata nad hipotenuzom BC trougla ABC koji se
nalazi s one strane od prave BC s koje nije teme A, sa N srediˇste kvadrata nad
hipotenuzom BC koji se nalazi s one strane od prave BC sa koje je teme A,
dokazati da je
(a)
AM =

2
2
(AB +AC)
(b)
AN =

2
2
(AB −AC)
248. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA,
AB trougla ABC, a A

, B

, C

podnoˇzja upravnih iz proizvoljne taˇcke M kruga
k na pravama BC, CA, AB i P

, Q

, R

podnoˇzja upravnih iz taˇcke M na
pravama QR, RP, PQ, dokazati da je
MA

MB

MC

= MP

MQ

MR

.
249. Ako su ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova k, k
a
, k
b
, k
c
zatim P,
P
a
, P
b
, P
c
taˇcke u kojima ti krugovi dodiruju pravu BC i P

, P

a
, P

b
, P

c
taˇcke
u kojima prave AP, AP
a
, AP
b
, AP
c
seku krugove k, k
a
, k
b
, k
c
, dokazati da je
(a)
AP PP

= 2h
a
24
(b)
AP
a
P
a
P

a
= 2
a
h
a
(c)
AP
b
P
b
P

b
= 2
b
h
a
(d)
AP
c
P
c
P

c
= 2
c
h
a
250. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, M i N taˇcke u kojima simetrale spoljaˇsnjeg i unutraˇsnjeg ugla A
seku opisani krug trougla ABC, kome je polupreˇcnik r, dokazati da je
(a)
SA SN = 2r
(b)
S
a
A S
a
N = 2r
a
(c)
S
b
A S
b
M = 2r
b
(d)
S
c
A S
c
M = 2r
c
251. Ako su a, b, c stranice trougla, r polupreˇcnik opisanog kruga i h
a
visina
koja odgovara stranici a, dokazati da je
b
c
= 2rh
a
.
252. Ako su r i h
a
polupreˇcnik opisanog kruga i visina iz temena A trougla
ABC, l
a
i
¯
l
a
simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A, a N i M taˇcke u kojima
te simetrale seku opisani krug, dokazati da je
(a)
AN =
2rh
a
l
a
(b)
AM =
2rh
a
¯
l
a
253. Ako su b i c duˇzi jednake stranicama AC i AB trougla ABC, l
a
i
¯
l
a
simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A, a N i M taˇcke u kojima te simetrale
seku opisani krug, dokazati da je
(a) AN =
bc
l
a
;
(b) AM =
bc
¯
l
a
.
254. Ako je h
a
visina iz temena A, l
a
simetrala ugla A i r polupreˇcnik opisanog
kruga trougla ABC, dokazati da je
r =
l
2
a
2h
a

m
2
a
−h
2
a
l
2
a
−h
2
a
.
255. Ako obeleˇzimo sa b i c stranice naspram temena B i C trougla ABC, sa
k(S, ) upisani krug, sa k
a
(S
a
,
a
) k
b
(S
b
,
b
), k
c
(S
c
,
c
) spolja upisane krugove
25
koji odgovaraju, respektivno, temenima A, B, C a sa d, d
a
, d
b
, d
c
odstojanja
taˇcaka S, S
a
, S
b
, S
c
od prave koja sadrˇzi teˇziˇsnu liniju AA
1
= m
a
, dokazati da
je
(a)
d =
(b −c)
2m
a
(b)
d
b
=
(b +c)
b
2m
a
(c)
d
a
=
(b −c)
a
2m
a
(d)
d
c
=
(b +c)
c
2m
a
256. Ako su a, b, c stranice i h
a
, h
b
, h
c
njima odgovaraju´ce visine nekog trougla,
zatim p poluobim, r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga,
dokazati da je
(a)
h
a
+h
b
+h
c
=
a b +b c +c a
2 r
(b)
h
a
+h
b
+h
c
= 2 p (
1
a
+
1
b
+
1
c
)
257. Ako su ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova trougla ABC i h
a
visina
iz temena A, dokazati da je
(a)
1


1

a
=
2
h
a
(b)
1

b
+
1

c
=
2
h
a
258. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC, a ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici njegovih
upisanih krugova, dokazati da je
(a)
1

a
+
1

b
+
1

c
=
1

(b)
1
h
a
+
1
h
b
+
1
h
c
=
1

(c)
1
h
a
+
1
h
b

1
h
c
=
1

c
259. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla ABC, a ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova tog trougla, dokazati da je
26
(a)

a
= (p −b) (p −c)
(b)

b

c
= p (p −a)
260. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla ABC, a ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova, dokazati da je
(a)

a
(
b
+
c
) = a
p
(b)

a
+
b

c
= b
c
(c)

b

c

a
=
b
2
+c
2
−a
2
2
(d)

a

b
+
b

c
+
c

a
= p
2
261. Ako su ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova trougla ABC i p poluo-
bim tog trougla, dokazati da je
(a)

a

b

c
= p
2

(b)

b

c
= (p −a)
2

a
262. Ako su a, b, c stranice trougla ABC, a ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih
krugova i r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je

2
+
2
a
+
2
b
+
2
c
= 16r
2
−(a
2
+b
2
+c
2
).
263. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla ABC, a ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici
upisanih krugova i r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
(a)
a
2
= (
a
−)(
b
+
c
)
(b)
a
2
+b
2
+c
2
= 2p
2
−2
2
−8r
(v)
ab +bc +ca = p
2
+
2
+ 4r
264. Ako su a, b, s, stranice i p poluobim trougla ABC, r i polupreˇcnici
opisanog i upisanog kruga, a
a
polupreˇcnik spolja upisanog kruga koji se nalazi
u uglu A, dokazati da je
(a)
abc = 4rp
(b)
abc = 4r
a
(p −a)
265. Ako su P i Q taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A
trougla ABC seku pravu BC, dokazati da je
27
(a)
AP
2
= AB AC −BP PC
(b)
AQ
2
= BQ CQ−AB AC
266. Ako su l
A
i
¯
l
a
simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A trougla ABC,
a, b, c, duˇzi jednake stranicama BC, CA, AB i p poluobim tog trougla, dokazati
da je
(a)
l
2
A
=
4bcp(p −a)
(b +c)
2
(b)
¯
l
2
a
=
4bc(p −b)(p −c)
(b −c)
2
267. Ako su a, b, c, stranice i p poluobim trougla ABC, a S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta
upisanih krugova tog trougla, dokazati da je
(a)
AS
2
=
bc(p −a)
p
(b)
AS
2
a
=
bcp
p −a
(v)
AS
2
b
=
bc(p −c)
p −b
(g)
AS
2
c
=
bc(p −b)
p −c
268. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, a r i p polupreˇcnik opisanog kruga i poluobim, dokazati da je
(a)
AS
2
+BS
2
+CS
2
= p
2
+
2
−8r
(b)
AS
2
a
+BS
2
a
+CS
2
a
= p
2

2
+ 2a
2
−4r + 4r
a
(v)
AS
2
a
+BS
2
b
+CS
2
c
= p
2
+
2
+ 8r + 16r
2
269. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC i a, b, c duˇzi
jednake stranicama BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
AS
2
bc
+
BS
2
ca
+
CS
2
ab
= 1
(b)
bc
AS
2
a
+
ca
BS
2
b
+
ab
CS
2
c
= 1
28
270. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC, a h
a
, h
b
, h
c
njegove visine i r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
(a)
AS
2
h
a
+
BS
2
h
b
+
CS
2
h
c
= 2r
(b)
h
a
AS
2
a
+
h
b
BS
2
b
+
h
c
CS
2
c
=
1
2r
.
271. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, a O i r srediˇste i polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
(a)
OS
2
= r(r −2)
(b)
OS
2
a
= r(r + 2
a
)
(v)
OS
2
+OS
2
a
+OS
2
b
+OS
2
c
= 12r
2
272. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla ABC, a S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta
upisanih krugova, dokazati da je
(a)
SS
2
a
=
a
2
bc
p(p −a)
(b)
S
b
S
2
c
=
a
2
bc
(p −b)(p −c)
273. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, a r polupreˇcnik kruga opisanog oko tog trougla, dokazati da je
(a)
SS
2
a
= 4r(
a
−)
(b)
S
b
S
2
c
= 4r(
b
+
c
)
(v)
SS
2
a
+SS
2
b
+SS
2
c
= 8r(2r −)
(g)
S
b
S
2
c
+S
c
S
2
a
+S
a
S
2
b
= 8r(4r +)
274. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC i ako je
polupreˇcnik upisanog kruga, r polupreˇcnik opisanog kruga i p poluobim tog
trougla, dokazati da je
(a)
AS BS CS = 4r
2
(b)
AS
a
BS
b
CS
c
= 4rp
2
(v)
SS
a
SS
b
SS
c
= 16r
2

29
(g)
S
a
S
b
S
b
S
c
S
c
S
a
= 16r
2
p
275. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trouglova dokazati da je
(a)
AS AS
a
= AB AC
(b)
AS
b
AS
c
= AB AC
.
276. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga, polupreˇcnik upisanog kruga, S
srediˇste upisanog kruga i S
a
srediˇste spolja upisanog kruga koji odgovara stranici
BC, dokazati da je
AS SS
a
= 4.
277. Ako su duˇzi b i c jednake stranicama AC i AB trougla ABC, S i srediˇste
i polupreˇcnik upisanog kruga r polupreˇcnik opisanog kruga tog trougla, dokazati
da je
AS
2
= bc −4r.
278. Ako obeleˇzimo sa h
a
, h
b
, h
c
visine iz temena A, B, C trougla ABC, sa S
srediˇste upisanog kruga i sa r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
SA
2
h
a
+
SB
2
h
b
+
SC
2
h
c
= 2r.
279. Ako su n
a
, n
b
, n
c
odseˇcci koje trougao ABC odre
-
duje na pravama koje
sadrˇze srediˇste upisanog kruga, a paralelne su respektivno sa stranicama BC =
a, CA = b, AB = c, dokazati da je
n
a
a
+
n
b
b
+
n
c
c
= 2.
30
4. KARAKTERISTI
ˇ
CNE TEOREME I NJIHOVE PRIMENE
4.1. Apolonijeva teorema
280. (Apolonije) Ako je X taˇcka stranice BC trougla ABC takva da je BX :
XC = m : n, dokazati da je
nAB
2
+mAC
2
+nBX
2
+mCX
2
+ (m+n)AX
2
.
281. Ako je X proizvoljna taˇcka ravni pravougaonika ABCD, dokazati da je
AX
2
+CX
2
= BX
2
+DX
2
.
282. Dokazati da je kod paralelograma zbir kvadrata stranica jednak zbiru
kvadrata dijagonala.
283. Ako je kod ˇcetvorougla ABCD zbir kvadrata stranica jednak zbiru kvadrata
dijagonala, dokazati da je taj ˇcetvorougao paralelogram.
284. Ako je X taˇcka stranice BC trougla ABC takva da je BX : XC = m : n,
Y taˇcka u kojoj prava AX seˇce krug upisan oko trougla ABC, dokazati da je
nAB
2
+mAC
2
= (m+n)AX AY.
285. Ako je D podnoˇzje visine iz temena A i A
1
stranice BC trougla ABC,
dokazati da je
AC
2
−AB
2
= 2BC DA
1
.
286. Ako je D taˇcka stranice BC trougla ABC takva da je BD = 2DC,
dokazati da je
AB
2
−2AC
2
= 3AD
2
+ 6AD
2
.
287. Ako su X i Y taˇcke stranice BC trougla ABC takve da je BX = XY =
Y C, dokazati da je
AB
2
+AC
2
= AX
2
+AY
2
+ 4XY
2
.
288. Ako su AA
1
, BB
1
, CC
1
teˇziˇsne linije trougla ABC i T njegovo teˇziˇste,
dokazati da je
(a)
AA
2
1
=
1
4
(2AB
2
+ 2AC
2
−BC
2
)
(b)
AA
2
1
+BB
1
1
+CC
2
1
=
3
4
(AB
2
+BC
2
+CA
2
)
;
(v)
AT
2
+BT
2
+CT
2
=
1
3
(AB
2
+BC
2
+CA
2
).
289. Ako su P i Q srediˇsta dijagonala AC i BD ˇcetvorugla ABCD, dokazati
da je
PQ
2
=
1
4
(AB
2
+BC
2
+CD
2
+DA
2
−AC
2
−BD
2
).
31
290. Ako su l
1
i l
a
simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A trougla ABC,
zatim a, b, c stranice naspram temena A, B, C i p poluobim tog trougla, dokazati
da je
(a)
l
2
a
=
4bcp(p −a)
(b +c)
2
(b)
l
2
a
=
4abc(p −b)(p −c)
(b −c)
2
.
291. Ako je taˇcka M srediˇste tetive AB kruga k kome je srediˇste O. N
proizvoljna taˇcka kruga l kome je duˇz OM preˇcnik i C, dokazati da je
AC
2
+BC
2
= 4NC
2
.
292. Ako su H, T, O, S ortocentar, teˇziˇste, srediˇste opisanog kruga i srediˇste
upisanog kruga bilo kojeg trougla, a r i polupreˇcnik opisanog i upisanog kruga,
dokazati da je
(a)
SH
2
+ 2SO
2
= 3(ST
2
+ 2OT
2
)
(a)
3(ST
2
+ 2OT
2
) −SH
2
= 2r(r −2)
293. Dokazati da je polupreˇcnik kruga koji dodiruje katete i opisani krug
pravouglog trougla jednak preˇcniku upisanog kruga.
294. Ako su stranice BC, CA, AB trougla ´ABC jednake duˇzima a, b, c i
ako je O srediˇste i r polupreˇcnik kruga opisanog oko trougla ´ABC, a O

taˇcka
simetriˇcna sa O u odnosu na pravu BC, dokazati da je
AO
2
= r
2
+b
2
+c
2
−a
2
.
295. Ako je kod trougla ´ABC AB
2
+ AC
2
= 5BC
2
, dokazati da su teˇziˇsne
linije iz temena B i C me
-
du sobom upravne.
296. Ako je S srediˇste kruga upisanog u trougao ´ABC i P proizvoljna taˇcka
ravni tog trougla, dokazati da je
BCBA
2
+CAPB
2
+ABPC
2
= BCSA
2
+CASB
2
+ABSC
2
+(BC+CA+AB)PS
2
.
297. (M. Stewart) Ako je X taˇcka stranice BC trougla ´ABC, dokazati da je
BC AX
2
= XC
2
AB
2
+BX AC
2
−BX XC bc.
298. Ako su r i polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
trougla ´ABC kome je stranica BC najmanja, a M i N taˇcke stranica AB i
AC takve da je MB = NC = BC = a, dokazati da je
MN
2
=
a
2
r
(r −2).
32
299. Ako su r i
a
polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
koji odgovara stranici BC trougla ABC, a M i N taˇcke pravih AB i AC takve
da je A−B −M i MB = NC = BC = a, dokazati da je
MN
2
=
a
2
r
(r + 2
a
).
300. Ako su B

i C

podnoˇzja upravnih iz temena B i C na simetrali unutraˇsnjeg
ugla A trougla ABC, dokazati da je
BB

=

c
b
(p −b) (p −c) i CC

=

b
c
(p −b) (p −c).
301. Ako su a i c osnovice, b i d kraci, e i f dijagonale trapeza, dokazati da je
e
2
= ac +
ad
2
−cb
2
a −c
i f
2
= ac +
ab
2
−cd
2
a −c
.
302. Odrediti skup svih taˇcaka P za koje je m AP
2
+n BP
2
= l
2
gde su A i
B date taˇcke, m i n dati brojevi i l data duˇz.
303. Neka je O srediˇste i r polupreˇcnik kruga k, a A taˇcka u njegovoj ravni i
d duˇz jednaka duˇzi OA. Ako su M i N promenljive taˇcke kruga k takve da je
ugao ∠MAN prav:
(a) dokazati da je skup svih srediˇsta svih tetiva MN kruga k tako
-
de krug
l kome se srediˇste poklapa sa srediˇstem duˇzi OA, a polupreˇcnik je jednak duˇzi
1
2

2r
2
−d
2
;
(b) dokazati da je skup svih preseˇcnih taˇcaka dirki kruga k u taˇckama M i
N tako
-
de izvestan krug l
1
koji je homotetiˇcan s krugom l u odnosu na taˇcku O.
304. Ako je ABCD tangentan i tetivan ˇcetvorougao, r polupreˇcnik opisanog
kruga, polupreˇcnik upisanog kruga i d duˇz koja spaja srediˇsta tih krugova,
dokazati da je
1
(r +d)
2
+
1
(r −d)
2
=
1

2
.
4.2. Lajbnicova teorema i njena primena
305. (G.W. Leibnitz) Ako je T teˇziˇste trougla ´ABC i P proizvoljna taˇcka,
dokazati da je
PA
2
+PB
2
+PC
2
= TA
2
+TB
2
+TC
2
+ 3PT
2
.
306. Ako je T teˇziˇste ˇcetvorougla ABCD i P proizvoljna taˇcka, dokazati da je
PA
2
+PB
2
+PC
2
+PD
2
= TA
2
+TB
2
+TC
2
+TD
2
+ 4PT
2
.
307. Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao sa upravnim dijagonalama, a r polupreˇcnik
opisanog kruga dokazati da je
AB
2
+CD
2
= BC
2
+AD
2
= 4r
2
.
33
308. Ako su a, b, c stranice trougla ABC, O i r srediˇste i polupreˇcnik opisanog
kruga, a T i H teˇziˇste i ortocentar tog trougla, dokazati da je
(a)
OT
2
= r
2
1
9
(a
2
+b
2
+c
2
);
(b)
OH
2
= 9r
2
−(a
2
+b
2
+c
2
);
(v)
TH
2
= 4r
2

4
9
(a
2
+b
2
+c
2
);
(g)
AH
2
+BH
2
+CH
2
= 12r
2
−(a
2
+b
2
+c
2
).
309. Ako obeleˇzimo sa O, H, T srediˇste opisanog kruga, ortocentar i teˇziˇste
trougla ABC, sa p njegov poluobim sa r polupreˇcnik opisanog kruga i sa
polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
OT
2
=
1
9
(9r
2
−2p
2
+ 2
2
+ 8r)
;
(b)
OH
2
= 9r
2
−2p
2
+ 2
2
+ 8r
;
(v)
HT
2
=
4
9
(9r
2
−2p
2
+ 2
2
+ 8r)
;
(g)
AH
2
+BH
2
+CH
2
= 12r
2
−2p
2
+ 2
2
+ 8r
.
310. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, a a, b, c stranice, p poluobim, r polupreˇcnik opisanog kruga i T
teˇziˇste tog trougla, dokazati da je
(a)
9TS
2
= p
2
+ 5
2
−16r
;
(b)
9TS
2
a
= p
2

2
+ 6
2
a
−4r + 12r
a
;
(v)
TS
2
+TS
2
a
+TS
2
b
+TS
2
c
= 16r
2

4
9
(a
2
+b
2
+c
2
)
.
311. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta i ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova
trougla ABC, a a, b, c stranice, p poluobim, r polupreˇcnik opisanog kruga, T
teˇziˇste i H ortocentar tog trougla, dokazati da je
34
(a)
HS
2
= 4r
2
+ 4r + 3
2
−p
2
;
(b)
HS
2
a
= 4r
2
+ 4r +
2
+ 2
2
a
−p
2
;
(v)
HS
2
+HS
2
a
+HS
2
b
+HS
2
c
= 48r
2
−4(a
2
+b
2
+c
2
)
.
312. Ako je O
1
srediˇste Ojlerovog kruga, H ortocentar i r polupreˇcnik opisanog
kruga trougla ABC, dokazati da je
(a)
O
1
A
2
+O
1
B
2
+O
1
C
2
=
1
4
(3r
2
+a
2
+b
2
+c
2
)
;
(b)
O
1
A
2
+O
1
B
2
+O
1
C
2
+O
1
H
3
= 3r
2
.
4.3. Karnoova teorema i njena primena
313. (L. Carnot) Ako su P, Q, R, taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da se prave upravne u taˇckama P, Q, R
na pravama BC, CA, AB seku u jednoj taˇcki ako i samo ako je
BP
2
−PC
2
+CQ
2
−QA
2
+AR
2
−RB
2
= 0.
314. Ako obeleˇzimo sa O proizvoljnu taˇcku koja se nalazi u ravni poligona
A
1
, . . . , A
n
i sa P
1
, . . . , P
n
podnoˇzja upravnih iz taˇcke O na pravama A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
,
dokazati da je
A
1
P
2
1
+A
2
P
2
2
+. . . +A
n
P
2
n
= P
1
A
2
2
+P
2
A
2
3
+. . . +P
n
A
2
1
.
315. Primenom Karnoove teoreme dokazati da se simetrale stranica trougla
seku u jednoj taˇcki.
316. Primenom Karnoove teoreme dokazati da se prave odre
-
dene visinama
trougla seku u jednoj taˇcki, ortocentru tog trougla.
317. Dokazati da se normale kroz srediˇsta spolja upisanih krugova trougla na
odgovaraju´cim stranicama seku u jednoj taˇcki.
318. Od tri kruga kojima srediˇsta nisu na jednoj pravoj svaka dva kruga se
seku. Dokazati da se prave odre
-
dene zajedniˇckim tetivama tih krugova seku u
jednoj taˇcki, radikalnom srediˇstu tih krugova.
319. Ako su A

, B

, C

ponoˇzja visina iz temena A, B, C trougla ABC, dokazati
da se normale kroz temena A, B, C na pravama B

C

, C

A

, A

B

seku u jednoj
taˇcki,srediˇstu O kruga opisanog oko trougla ABC.
35
320. Ako je O proizvoljna taˇcka ravni trougla ABC a A

, B

, C

podnoˇzja
upravnih kroz O na pravama BC, CA, AB, dokazati da se normale kroz temena
A, B, C na pravama B

C

, C

A

, A

B

seku u jednoj taˇcki.
321. Ako su A

, B

, C

upravne projekcije temena A, B, C trougla ABC na
nekoj pravoj p, dokazati da se prave kroz taˇcke A

, B

, C

upravne na pravama
BC, CA, AB seku u izvesnoj taˇcki P, ortopolu prave p u odnosu na trougao
ABC.
322. Dva trougla ABC i A

B

C

pripadaju istoj ravni. Ako se upravne kroz
taˇcke A, B, C na pravama B

C

, C

A

, A

B

seku u jednoj taˇcki, dokazati da
se i upravne taˇcke A

, B

, C

na pravama BC, CA, AB tako
-
de seku u jednoj
taˇcki.
4.4.
ˇ
Cevijeva teorema i njena primena
323. (Giovanni Ceva) Ako su P, Q, R taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da se prave AP, BQ, CR seku u jednoj
taˇcki ako i samo ako je
BP
PC

CQ
QA

AR
RB
= 1.
324. Primenom
ˇ
Cevijeve teoreme dokazati da se
(a) teˇziˇsne linije trougla seku u jednoj taˇcki;
(b) prave odre
-
dene visinama trougla seku u jednoj taˇcki;
(v)simetrale unutraˇsnjih uglova trougla seku u jednoj taˇcki;
(g) simetrale jednog unutraˇsnjeg ugla i simetrale dva spoljaˇsnja ugla kod
druga dva temena trougla seku u jednoj taˇcki.
325. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima krug upisan u trougao ´ABC dodiruje
stranice BC, CA, CB, dokazati da se prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki
(
ˇ
Zergonova teorema).
326. Ako su P
a
, Q
a
, R
a
taˇcke u kojima krug upisan u trougao ´ABC dodiruje
stranicu BC i produˇzenja stranica CAi AB, dokazati da se prave AP
a
, BQ
a
, CR
a
seku u jednoj taˇcki.
327. Ako su P
a
, Q
b
, R
c
taˇcke u kojima spolja upisani krugovi trougla ´ABC
dodiruju stranice BC, CA, AB dokazati da se prave AP
a
, BQ
b
, CR
c
seku u jed-
noj taˇcki.
328. Neka je ´ABC proizvoljan trougao i k krug koji seˇce prave BC, CA, AB
u taˇckama P i P

, Q i Q

, R i R

. Ako se pri tome prave AP, BQ, CR seku u
jednoj taˇcki, dokazati da se i prave AP

, BQ

, CR

tako
-
de seku u jednoj taˇcki.
329. Dokazati da se prave od kojih svaka sadrˇzi po jedno teme trougla i razlaˇze
obim tog trougla na dva jednaka dela, seku u jednoj taˇcki.
330. Ako je P srediˇste stranice BC trougla ABC i ako su Q i R taˇcke u kojima
neka prava uporedna sa stranicom BC seˇce prave AC i AB, dokazati da se prave
AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki.
331. Neka je ´ABC proizvoljan trougao i neka su P, Q, R taˇcke pravih BC,
CA, AB takve da se prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki. Ako su A

, B

,
C

srediˇsta duˇzi AP, BQ, CR, dokazati da se prave A

P

, B

Q

, C

R

seku u
jednoj taˇcki.
36
332. Neka su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC. P, Q, R
taˇcke pravih BC, CA, AB i P

, Q

, R

taˇcke simetriˇcne sa P, Q, R u odnosu
na na A

, B

, C

. Ako se pri tome prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki,
dokazati da se i prave AP

, BQ

, CR

tako
-
de seku u jednoj taˇcki.
333. Neka su AA

, BB

, CC

simetrale unutraˇsnjih uglova trougla ABC, a P i
P

, Q i Q

, R i R

taˇcke pravih BC, CA, AB takve da su prave AP

, BQ

, CR

simetriˇcne sa pravama AP, BQ, CR u odnosu na prave AA

, BB

, CC

. Ako se
pri tome prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki S, dokazati da se i prave AP

,
BQ

, CR

tako
-
de seku u jednoj taˇcki S

. Dokazati zatim da upravne projekcije
taˇcaka S i S

na pravama BC, CA, AB pripadaju jednom krugu.
334. Neka je A
1
. . . A
2n−1
ravan mnogougao s neparnim brojem stranica i S
proizvoljna taˇcka njegove ravni. Ako prave SA
1
, . . . , SA
2n−1
odre
-
dene taˇckom S
i temenima mnogougla seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama u taˇckama
P
n
, P
n+1
, . . . , P
2n−1
, . . . , P
n−1
, dokazati da je
A
1
P
1
P
1
A
2

A
2
P
2
P
2
A
3

A
2n−1
P
2n−1
P
2n−1
A
1
= 1.
4.5. Menelajeva teorema i njena primena
335. (Menelaus) Dokazati da taˇcke P, Q, R pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC pripadaju jednoj pravoj ako i samo ako je
BP
PC

CQ
QA

AR
RB
= −1.
336. Dokazati da taˇcke P, Q, R u kojima simetrale spoljaˇsnjeg ugla A i un-
utraˇsnjih uglova B i C seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama trougla
ABC, pripadaju jednoj pravoj.
337. Dokazati da taˇcke P, Q, R u kojima simetrale spoljaˇsnjih uglova A, B,
C seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama trougla ABC, pripadaju jednoj
pravoj.
338. Dokazati da taˇcke P, Q, R u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC
u njegovim temenima seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama, pripadaju
jednoj pravoj, Menelajevoj pravoj trougla ABC.
339. Dokazati da su kod trougla srediˇste jedne visine, dodirna taˇcka odgo-
varaju´ce stranice sa spolja upisanim krugom i srediˇste upisanog kruga tri kolin-
earne taˇcke.
340. Dokazati da su kod trougla srediˇste jedne visine, dodirna taˇcka odgo-
varaju´ce stranice sa upisanim krugom i srediˇste spolja upisanog kruga koji odgo-
vara toj stranici tri kolinearne taˇcke.
341. Dokazati da su kod trougla srediˇste visine iz jednog temena, srediˇste
spolja upisanog kruga koji odgovara drugom temenu i dodirna taˇcka spolja up-
isanog kruga koji odgovara tre´cem temenu, sa pravom koja sadrˇzi stranicu odgo-
varaju´cu s pomenutom visinom, tri kolinearne taˇcke.
342. Ako je O srediˇste opisanog kruga trougla ABC, M taˇcka simetriˇcna s
ortocentrom H tog trougla u odnosu na teme A i N taˇcka simetriˇcna s temenom
37
A u odnosu na srediˇste D stranice BC, dokazati da taˇcke O, M, N pripadaju
jednoj pravoj.
343. Ako su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA, AB trougla ABC takve da je
BP : PC = CQ : QA = AR : RB i P

taˇcka u kojoj se seku prave BC i PQ,
dokazati da je
BP

: CP

= CP
2
: BP
2
.
344. Ako su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, CB, M presek duˇzi AA

i
BC

, a N presek pravih AB i CM, dokazati da je
AB = 3 AN.
345. Ako su M i N taˇcke na stranicama AB i AC trougla ABC takve da je
AM = AN a D

taˇcka u kojoj teˇziˇsna linija AD trougla seˇce duˇz MN, dokazati
da je
MD

: D

N = AC : AB.
346. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima neka prava seˇce prave odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da njima simetriˇcne taˇcke P

, Q

, R

u
odnosu na srediˇsta stranica BC, CA, AB pripadaju jednoj pravoj.
347. Ako dve prave s i s

seku prave odre
-
dene stranicama BC, CA, CB trougla
ABC u taˇckama P, Q, R i P

, Q

, R

, dokazati da preseˇcne taˇcke X, Y, Z pravih
BC i QR

, CA i RP

, AB i PQ

pripadaju jednoj pravoj.
348. Ako je O proizvoljna taˇcka ravni trougla ABC, dokazati da taˇcke P, Q,
R u kojima upravne u taˇcki O na duˇzima OA, OB, OC seku respektivno prave
BC, CA, AB pripadaju jednoj pravoj.
349. Ako su AD i AE teˇziˇsna linija i simetrala ugla A trougla ABC, a P, Q,
R upravne projekcije proizvoljne taˇcke M prave AE na pravama BC, CA, AB,
dokazati da se prave AD, MP, QR seku u jednoj taˇcki.
350. Ako je ABCD proizvoljan ˇcetvorougao, E taˇcka u kojoj se seku prave AB
i CD, F taˇcka u kojoj se seku prave BC i DA, dokazati da srediˇsta P, Q, R
duˇzi AC, BD, EF pripadaju jednoj pravoj.
351. Ako je ABCD ravan ˇcetvorougao, E preseˇcna taˇcka pravih AB i CD, F
preseˇcna taˇcka pravih BC i AD, A

, B

, C

, D

taˇcke u kojima ˇcetiri uporedne
prave kroz temena A, B, C, D seku pravu EF, dokazati da je
1
AA

+
1
CC

=
1
BB

+
1
DD

.
352. Ako obeleˇzimo sa A, B, C, D ˇcetiri razne taˇcke neke prave p takve da je
AB = BC = CD, sa O proizvoljnu taˇcku izvan prave p i sa A

, B

, C

, D

taˇcke
u kojima neka prava p

koja ne sadrˇzi taˇcku O seˇce prave OA, OB, OC, OD,
dokazati da je
AA

A

O
+
DD

D

O
=
BB

B

O
+
CC

C

O
.
353. Ako su P
1
, . . . , P
n
taˇcke u kojima neka prava p seˇce prave odre
-
dene strani-
cama A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
n-tougla A
1
. . . A
n
, dokazati da je
A
1
P
1
P
1
A
2

A
2
P
2
P
2
A
3
. . .
A
n
P
n
P
n
A
1
= (−1)
n
.
38
4.6. Dezargova teorema i njena primena
354. (G. Dezargues) Neka su ABC i A

B

C

dva trougla koji pripadaju jednoj
ravni i kojima se prave odre
-
dene odgovaraju´cim stranicama BC i B

C

, CA i
C

A

, AB i A

B

seku u taˇckama P, Q, R. Ako se pri tome prave AA

, BB

,
CC

seku u jednoj taˇcki, dokazati da taˇcke P, Q, R pripadaju jednoj pravoj, i
obratno, ako taˇcke P, Q, R pripadaju jednoj pravoj, dokazati da se prave AA

,
BB

, CC

seku u jednoj taˇcki.
355. Ako su taˇcke P, Q, R na pravama odre
-
denim stranicama BC, CA, AB
trougla ABC takve da se prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki O, dokazati
da preseˇcne taˇcke P

, Q

, R

pravih BC i QR, CA i RP, AB i PK pripadaju
jednoj pravoj.
356. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, dokazati da taˇcke P, Q, R
u kojima se seku prave BC i B

C

, CA i C

A

, AB i A

B

pripadaju jednoj
pravoj.
357. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA,
AB trougla ABC, dokazati da se taˇcke X, Y , Z u kojima se seku prave QR i
BC, RP i CA, PQ i AB nalaze na jednoj pravoj
358. Ako su P
a
, Q
b
, R
c
taˇcke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju stranice
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da se taˇcke X, Y , Z u kojima se seku
Q
b
R
c
i BC, R
c
P
a
i CA, P
a
Q
b
i AB nalaze na jednoj pravoj.
359. Dokazati da se ose perspektiva triju trouglova, perspektivnih u odnosu na
istu taˇcku, seku u jednoj taˇcki.
4.7. Paskalova teorema i njena primena
360. (B. Pascal) Ako je A
1
, . . . , A
6
tetivan ˇsestougao, dokazati da taˇcke P, Q,
R u kojima se seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama A
1
A
2
i A
4
A
5
, A
2
A
3
i A
5
A
6
, A
3
A
4
i A
6
A
1
pripadaju jednoj pravoj.
361. Neka se tri tetive AA

, BB

, CC

istog kruga k seku u jednoj taˇcki S. Ako
obeleˇzimo sa X proizvoljnu taˇcku kruga k i sa P, Q, R taˇcke u kojima prave
XA

, XB

, XC

seku respektivno prave BC, CA, AB, dokazati da taˇcke P, Q,
R, S pripadaju jednoj pravoj.
362. Ako obeleˇzimo sa D proizvoljnu taˇcku trougla ABC, sa P i Q podnoˇzja
upravnih iz taˇcke D na pravama AB i AC, a sa R i S podnoˇzja upravnih iz
taˇcke A na pravama DB i DC, dokazati da su prave BC, PS, QR konkurentne.
363. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz proizvoljne taˇcke O na pravama
koje su odre
-
dene stranicama BC, CA, AB trougla ABC, a P

, Q

, R

taˇcke
u kojima krug l odre
-
den taˇckama P, Q, R seˇce prave BC, CA, AB, dokazati
da preseˇcne taˇcke X, Y, Z pravih QR

i Q

R, RP

i R

P, PQ

i P

Q pripadaju
pravoj koja je odre
-
dena taˇckom O i srediˇstem S kruga l.
364. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima neka prava s kroz izvesnu taˇcku O seˇce
prave odre
-
dene stranicama BC, CA, AB trougla ABC, a P

, Q

, R

taˇcke u
kojima prave OA, OB, OC seku opisni krug oko tog trougla, dokazati da se
prave PP

, QQ

, RR

seku u jednoj taˇcki koja se nalazi na opisanom krugu oko
tog trougla.
39
4.8. Brijanˇsonova teorema i njena primena
365. (M. Brianchon) Dokazati da se prave odre
-
dene naspramnim temenima
tangentnog ˇsestougla seku u jednoj taˇcki, Brijanˇsonovoj taˇcki tog ˇsestougla.
366. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima stranice BC, CA, AB dodiruju upisani
krug trougla ABC, dokazati da se prave AP, BQ, CR seku u jednoj taˇcki.
367. Ako su P, Q, R, S taˇcke u kojima prave odre
-
dene stranicama AB, BC,
CD, DA tangentnog ˇcetvorougla ABCD dodiruju upisani krug k, dokazati da
se prave AC, BD, PR, QS seku u jednoj taˇcki.
368. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC, CA,
AB trougla ABC, zatim A

, B

, C

taˇcke pravih BC, CA, AB takve da se prave
AA

, BB

, CC

seku u jednoj taˇcki O, a P

, Q

, R

taˇcke u kojima se seku druge
dirke kruga k iz taˇcaka B

i C

, C

i A

, A

i B

, dokazati da se prave PP

, QQ

,
RR

seku u taˇcki O.
4.9. Van Obelova teorema i njena primena
369. (Van Aubel) Ako su A

, B

, C

taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC takve da se prave AA

, BB

, CC

seku u jednoj
taˇcki O, dokazati da je
AO
OA
=
AC

C

B
+
AB

B

C
.
370. Ako je T presek teˇziˇsnih linija AA

, BB

, CC

trougla ABC, dokazati da
je
AT : TA

= 2 : 1.
371. Ako je S srediˇste upisanog kruga trougla ABC, a E taˇcka u kojoj prava
AS seˇce stranicu BC, dokazati da je
AS : SE = (b +c) : a.
372. Ako je G
ˇ
Zergonova taˇcka trougla ABC, a P taˇcka u kojoj upisani krug
dodiruje stranicu BC, dokazati da je
AG
GP
=
a(p −a)
(p −b)(p −c)
.
373. Ako je S
c
srediˇste spolja upisanog kruga trougla ABC kome je AC > AB
i F taˇcka u kojoj prava AS
c
seˇce pravu BC, dokazati da je
AS
c
: S
c
F = (b −c) : a.
374. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
trougla ABC, zatim P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC,
CA, AB i G
ˇ
Zergonova taˇcka trougla ABC, dokazati da je
AG
GP

BG
GQ

CQ
GR
=
4r

.
40
375. Ako je N Nagelova taˇcka trougla ABC i P
a
u kojoj spolja upisani krug
dodiruje stranicu BC. Dokazati da je
AN
NP
a
=
a
p −a
.
376. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
trougla ABC, zatim P
a
, Q
b
, R
c
taˇcke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju
stranice BC, CA, AB i N Nagelova taˇcka tog trougla, dokazati da je
AN
NP
a

BN
NQ
b

CN
NR
c
=
4 r

.
377. Ako su M
1
i N
1
taˇcke stranica AB i AC takve da je BM
1
: M
1
A = AN
1
:
N
1
C = k
1
, a M
2
i N
2
taˇcke tih istih stranica takve da je BM
2
: M
2
A = AN
2
:
N
2
C = k
2
, dokazati da se prave M
1
N
1
i M
2
N
2
seku u nekoj taˇcki S pri ˇcemu
je M
1
S : SN
1
= k
2
i M
2
S : SN
2
= k
1
.
4.10. Ptolemejeva teorema
378. (K. Ptolemej) Ako je ABCD konveksan i tetivan ˇcetvorougao, dokazati
da je proizvod njegovih dijagonala jednak zbiru proizvoda njegovih naspramnih
stranica, tj. da je
AC BD = AB CD +BC AD.
379. Primenom Ptolemejeve teoreme dokazati Pitagorin stav.
380. Ako je k krug opisan oko kvadrata ABCD, a M proizvoljna taˇcka luka
CD kruga k na kome nisu temena A i B, dokazati da je
MA+MC = MB

2 i MA−MC = MD

2.
381. Ako je a stranica i d dijagonala pravilnog petougla A
1
. . . A
5
, dokazati da
je
d =
a
2
(1 +

5).
382. Ako je A
1
. . . A
7
pravilan sedmougao, dokazati da je
1
A
1
A
2
=
1
A
1
A
3
+
1
A
1
A
4
.
383. Ako je ABC jednakostraniˇcan trougao i P taˇcka kruga k opisanog oko tog
trougla, dokazati da je duˇz AP jednaka zbiru ili razlici duˇzi BP i CP, prema
tome da li taˇcka P pripada luku BC krugu k na kome nije A ili je na kruˇznom
luku BAC.
384. Ako je ABCD konveksan i tetivan ˇcetvorougao, a E taˇcka u kojoj prava
kroz C uporedna sa dijagonalom BD seˇce opisani krug, dokazati da je
AE BD = AB BC +CD DA.
385. Ako je ABCD paralelogram i E taˇcka u kojoj krug opisan oko trougla
ABC seˇce polupravu AD, dokazati da je
AD AE = AC
2
−AB
2
.
41
386. Ako su A

, B

, C

, D

taˇcke u kojima proizvoljan krug kroz teme A
paralelograma ABCD seˇce poluprave AB, AC, AD, dokazati da je
AC AC

= AB AB

+AD AD

.
387. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA a x i y
duˇzi jednake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇcetvorougla ABCD,
dokazati da je
x
y
=
ad +bc
ab +cd
.
388. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA a x i y
duˇzi jednake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇcetvorougla ABCD,
dokazati da je
x
2
=
(ac +bd)(ad +bc)
ab +cd
, i y
2
=
(ac +bd)(ab +cd)
ad +bc
.
389. Ako je AB preˇcnik i r polupreˇcnik kruga k, a C i D taˇcke na raznim
lucima AB tog trougla, dokazati da je
CD =
1
2r
(AC

4r
2
−AD
2
+AD

4r
2
−AC
2
).
390. Ako je AB preˇcnik kruga k, a C i D taˇcke na istom luku AB toga kruga
takve da je ˇcetvorougao ABCD konveksan, dokazati da je
CD =
1
2r
(AC

4r
2
−AD
2
+AD

4r
2
−AC
2
).
391. Ako obeleˇzimo sa S preseˇcnu taˇcku dijagonala ˇcetvorougla ABCD up-
isanog u krugu polupreˇcnika r, a sa r
1
, r
2
, r
3
, r
4
polupreˇcnike krugova opisanih
oko trouglova SAB, SBC, SCD, SDA, dokazati da je
r
2
=
(r
1
r
2
+r
3
r
4
)(r
1
r
4
+r
2
r
3
)
r
1
r
3
+r
2
r
4
.
392. Ako je A
1
. . . A
6
konveksan ˇsestougao upisan u krug k i ako njegove
uzastopne stranice A
1
A
2
, . . . , A
6
, A
1
obeleˇzimo sa a
1
, . . . , a
6
dijagonale A
1
A
4
,
A
2
A
5
, A
3
A
6
sa d
1
, d
2
, d
3
, dokazati da je
d
1
d
2
d
3
= a
1
a
3
a
5
+a
2
a
4
a
6
+a
1
a
4
d
3
+a
2
a
5
d
1
+a
3
a
6
d
2
.
393. Ako su d
1
, . . . , d
2n+1
rastojanja temena pravilnog poligona A
1
. . . A
2n+1
s neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem
luku A
1
A
2n+1
kruga opisanog oko tog poligona, dokazati da je
d
1
+d
3
+d
5
+. . . +d
2n+1
= d
2
+d
4
+d
6
+. . . +d
2n
.
4.11. Ojlerova teorema iz geometrije ˇcetvorougla i njena primena
42
394. (L. Euler) Ako su P i Q srediˇsta dijagonala AC i BD ˇcetvorougla ABCD,
dokazati da je
AB
2
+BC
2
+CD
2
+DA
2
= AC
2
+BD
2
+ 4PQ
2
.
395. Dokazati da je zbir kvadrata stranica paralelograma ABCD jednak zbiru
kvadrata njegovih dijagonala, tj. da je
AB
2
+BC
2
+CD
2
+DA
2
= AC
2
+BD
2
.
396. Ako su kod ˇcetvorougla ABCD taˇcke K i L srediˇsta naspramnih stranica
AB i CD, a taˇcke M i N srediˇsta naspramnih stranica BC i DA, dokazati da
je
AC
2
+BD
2
= 2(KL
2
+MN
2
).
397. Ako su kod ˇcetvorougla ABCD dijagonale AC i BD me
-
du sobom up-
ravne, dokazati da su zbirovi kvadrata naspramnih stranica tog ˇcetvorougla
me
-
du sobom jednaki, tj. da je
AB
2
+CD
2
= BC
2
+AD
2
.
398. Ako su kod ˇcetvorougla ABCD zbirovi kvadrata naspramnih stranica
jednaki, dokazati da su prave odre
-
dene dijagonalama AC i BD me
-
du sobom
upravne.
43
5. HARMONIJSKI SPREGNUTI ELEMENTI. DVORAZMERA
5.1. Harmonijske taˇcke i harmonijske prave
Definicija 5.1. Ako su A, B, C, D ˇcetiri razne kolinearne taˇcke takve da je
AC : CB = AD : DB, tada kaˇzemo da su taˇcke C i D harmonijski spregnute
sa taˇckama A i B ili da su taˇcke A, B, C, D harmonijski spregnute.
ˇ
Cinjenicu da su A, B, C, D ˇcetiri harmonijske taˇcke simboliˇcki obeleˇzavamo
sa H(A, B; C, D).
Definicija 5.2. Za ˇcetiri konkurentne ili paralelne prave a, b, c, d kaˇzemo da su
harmonijski spregnute ako postoji prava s koja ih seˇce redom u harmonijskim
taˇckama A, B, C, D.
ˇ
Cinjenicu da su a, b, c, d ˇcetiri harmonijske prave simboliˇcki obeleˇzavamo sa
H(a, b; c, d).
399. Ako su A, B, C tri razne kolinearne taˇcke, dokazati da postoji jedna i
samo jedna taˇcka D takva da je H(A, B; C, D).
400. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D),
dokazati da je H(C, D; A, B).
401. Ako su A, B, C, D ˇcetiri razne taˇcke neke prave p, O taˇcka izvan prave p
a E i F taˇcke u kojima prava kroz B uporedna sa OA seˇce OC i OD, dokazati
da je H(A, B; C, D) ako i samo ako je taˇcka B srediˇste duˇzi EF.
402. Ako su A, B, C, D ˇcetiri razne kolinearne taˇcke i ako je taˇcka O srediˇste
duˇzi AB, dokazati da je H(A, B; C, D) ako i samo ako je
OB
2
= OC OD.
403. Dokazati da su ˇcetiri razne kolinearne taˇcke A, B, C, D harmonijski
spregnute ako i samo ako je
1
AC
+
1
AD
=
2
AB
.
404. Ako su A, B, C, D razne kolinearne taˇcke, dokazati da je H(A, B; C, D)
ako i samo ako je
OC
AC
+
OD
AD
=
2
AB
.
405. Ako su A, B, C, D razne kolinearne taˇcke, dokazati da je
(OA+OB)(OC +OD) = 2(OA OB +OC OD).
406. Ako su A, B, C, D kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D), dokazati
da je
1
AC
+
1
BC
+
1
AD
+
1
BD
= 0.
407. Ako su A, B, C, D kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i ako je O
srediˇsne duˇzi AB, dokazati da je
1
AC BC
+
1
AD BD
=
1
AO BO
.
44
408. Ako su A, B, C, D kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i ako je
taˇcka O srediˇste duˇzi AB, dokazati da je
AD BD = CD OD.
409. Ako su A, B, C, D kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i ako je
taˇcka O srediˇste duˇzi AB, dokazati da je
OC
2
+OD
2
= CD
2
+ 2OB
2
.
410. Ako su A, B, C, D kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) a taˇcke O
i O

srediˇsta duˇzi AB i CD, dokazati da je
OB
2
+OD
2
= OO
2
.
411. Ako su A, B, C, A

, B

, C

taˇcke jedne prave takve da je H(A, A

; B, C),
H(A, A

; C, A), H(C, C

; A, B), dokazati da je
1
AA

+
1
BB

+
1
CC

= 0.
412. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i ako
je pri tome AC : CB = m : n, dakle i AD : DB = m : n, dokazati da je
DB
BC
=
m+n
m−n
i
DA
AC
=
m+n
m−n
.
413. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i
AC : CB = m : n, i ako je taˇcka N srediˇste duˇzi CD, dokazati da je
AN : NB = m
2
: n
2
.
414. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i
AC : CB = m : n, a taˇcke M i N srediˇsta duˇzi AB i CD, dokazati da je
MN
AB
=
1
2

m
2
+n
2
m
2
−n
2
.
415. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D), a M
i N srediˇsta duˇzi AB i CD, dokazati da je
AB
2
+CD
2
= 4MN
2
.
416. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D) i pri
tome AC : CB = m : n, dokazati da je
AB
CD
=
m
2
−n
2
2mn
.
417. Ako obeleˇzimo sa E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg
ugla A trougla ABC seku pravu BC, i sa S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova
tog trougla, dokazati da je
45
(a)
H(B, C; E, F)
;
(b)
H(A, E; S, S
a
)
;
(v)
H(A, P; S
b
, S
c
)
.
418. Ako je A
1
srediˇste stranice BC, D podnoˇzje visine iz temena A, a E i
F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A trougla ABC seku
pravu BC, dokazati da je
(a)
4A
1
D A
1
E = (b −c)
2
;
(b)
4A
1
D A
1
F = (b +c)
2
;
(v)
A
1
D EF = bc
.
419. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA,
AB trougla ABC, a S taˇcka u kojoj prava QR seˇce pravu BC, dokazati da je
H(B, C; P, S).
420. Ako su P
a
, Q
a
, R
a
taˇcke u kojima spolja upisani krug koji odgovara
temenu A trougla ABC dodiruje prave BC, CA, AB i S taˇcka u kojoj prava
Q
a
R
a
seˇce pravu BC, dokazati da je H(B, C; P
a
, S).
421. Ako su P
a
, Q
b
, R
c
taˇcke u kojima spolja upisani krugovi trougla ABC
dodiruju stranice BC, CA, AB i ako je S taˇcka u kojoj prava Q
b
R
c
seˇce pravu
BC, dokazati da je H(B, C; P
a
, S).
422. Ako su Q
a
i R
a
taˇcke u kojima spolja upisani krug koji odgovara stranici
BC trougla ABC dodiruje prave AC i AB, a Q
b
i R
c
taˇcke u kojima spolja
upisani krugovi tog trougla dodiruju stranice AC i AB, dokazati da su prave
BC, Q
a
R
a
, Q
b
R
c
konkurentne.
423. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima konkurentne prave AO, BO, CO seku
prave odre
-
dene stranicama BC, CA, AB trougla ABC i S taˇcka u kojoj se seku
prave BC i QR, dokazati da je H(B, C; P, S).
424. Neka su P i P

, Q i Q

, R i R

taˇcke pravih koje su odre
-
dene strani-
cama BC, CA, AB trougla ABC, takve da je H(B, C; P, P

), H(C, A; Q, Q

),
H(A, B; R, R

). Ako su pri tome prave AP, BQ, CR konkurentne, dokazati da
su taˇcke P

, Q

, R

kolinearne; i obrnuto, ako su taˇcke P

, Q

, R

kolinearne,
dokazati da su prave AP, BQ, CR konkurentne.
425. Ako je ABCD proizvoljan ˇcetvorougao, P taˇcka u kojoj se seku prave AB
i CD, Q taˇcka u kojoj se seku prave BC i AD, a R i S taˇcke u kojima prave
AC i BD seku pravu PQ, dokazati da je H(P, Q; R, S).
46
426. Ako neka prava p

seˇce ˇcetiri harmonijske prave a, b, c, d u raznim taˇckama
A

, B

, C

, D

, dokazati da je H(A

, B

; C

, D

).
427. Ako su prave c i d simetrale uglova koje odre
-
duju prave a i b, dokazati da
je H(a, b; c, d).
428. Ako obeleˇzimo sa D podnoˇzje visine iz temena A trougla ABC, sa E i F
taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A seku pravu BC i O
srediˇste kruga opisanog oko tog trougla, dokazati da je H(AO, AD; AE, AF).
429. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjih uglova A, B, C
seku naspramne stranice trougla ABC, a B

, C

taˇcke u kojima se seku prave
A

C

i BB

, A

B

i CC

, dokazati da je prava AA

simetrala ugla B

AC

.
430. Ako je H taˇcka u kojoj se seku prave odre
-
dene visinama AA

, BB

, CC

trougla ABC, D srediˇste stranice BC i E taˇcka u kojoj se seku prave BB

i
CC

, dokazati da je AD ⊥ HE.
431. Ako je D srediˇste stranice BC, E podnoˇzje visine iz temena A i F taˇcka u
kojoj krug opisan oko trougla ABC seˇce krug u kome je dijametar AD, dokazati
da je H(AB, AC; AE, AF).
432. Ako su M i N taˇcke u kojima prava kroz presek O dijagonala AC i BD
uporedna sa osnovicom AB seˇce krake AD i BC trapeza ABCD, dokazati da
je
1
MN
=
1
2

1
AB
+
1
CD

.
433. Ako je ABCD pravougaonik i ako su P, Q taˇcke prave AC takve da je
H(A, C; P, Q), a R, S taˇcke prave BD takve da je H(B, D; R, S), dokazati da
taˇcke P, Q, R, S pripadaju jednom krugu.
434. Ako obeleˇzimo sa P i Q srediˇsta lukova AB istog kruga k, sa R taˇcku
prave koja dodiruje krug k u taˇcki Q, sa D bilo koju od taˇcaka u kojima krug l
opisan oko trougla PQR seˇce pravu AB i sa C taˇcku u kojoj prava kroz taˇcku
Q paralelna sa pravom RD seˇce pravu AB, dokazati da je H(A, B; C, D).
435. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke, k
1
i k
2
krugovi od kojih prvi
sadrˇzi taˇcke A i B, a drugi taˇcke C i D, zatim P i R preseˇcne taˇcke tih krugova,
S preseˇcna taˇcka pravih PR i AB, T dodirna taˇcka jedne od dirki kroz S na k
1
ili k
2
, a X i Y taˇcke u kojima krug l(S, ST) seˇce pravu AB, dokazati da je
H(A, B; X, Y ) i H(C, D; X, Y ).
5.2. Dvorazmera ˇcetiri taˇcke i dvorazmera ˇcetiri prave
Definicija 5.3. Dvorazmerom ˇcetiri kolinearne taˇcke A, B, C, D nazivamo
koliˇcnik dveju razmera AC : DB i AD : DB. Ako tu dvorazmeru simboliˇcki
obeleˇzimo sa ¹(A, B; C, D), bi´ce
¹(A, B; C, D) =
AC
CB
:
AD
DB
.
Definicija 5.3. Dvorazmerom ˇcetiri konkurentne ili paralelne prave nazivamo
dvorazmeru taˇcaka A, B, C, D u kojima neka prava s seˇce prave a, b, c, d. Ako
47
dvorazmeru ˇcetiri prave a, b, c, d obeleˇzimo sa ¹(a, b; c, d), bi´ce
¹(a, b; c, d) = ¹(A, B; C, D).
436. Ako su A, B, C tri taˇcke orijentisane prave p i k realan broj, dokazati da
je taˇcka M na pravoj p za koju je ¹(A, B; C, M) = k jednoznaˇcno odre
-
dena.
437. Ako su A, B, C tri taˇcke neke prave p, A

i B

taˇcke neke druge prave kroz
C takve da je A

C : B

C = k, S preseˇcna taˇcka pravih AA

i BB

i D taˇcka u
kojoj prava kroz S uporedna sa A

B

seˇce p, dokazati da je ¹(A, B; C, D) = k.
438. Ako su A, B, C, D ˇcetiri taˇcke jedne prave, dokazati da je
¹(A, B; C, D) = (
1
AB

1
AD
) : (
1
AB

1
AD
).
439. Ako su O, A, B, C, D taˇcke orijentisane prave p, dokazati da je
¹(A, B; C, D) =
OA−OC
OB −OC
:
OA−OD
OB −OD
.
440. Ako su A, A

, B, B

, C, C

, D, D

i O taˇcke neke prave takve da je OA
OA

= OB OB

= OC OC

= OD OD

= k, dokazati da je
¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

).
441. Ako su A, B, C, D, A

, B

, C

, D

, O kolinearne taˇcke takve da je OAOA

=
OB OB

= OC OC

dokazati da je
¹(A, B; C, C

) = ¹(A

, B

; C

, C).
442. Ako su A, B, C, D, A

, B

, C

, D

, M, N kolinearne taˇcke takve da je
¹(A, A

; M, N) = ¹(B, B

; M, N) = ¹(C, C

; M, N) = ¹(D, D

; M

, N

),
dokazati da je
¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

).
443. Ako su A, B, C, D, C

, D

kolinearne taˇcke takve da je
¹(A, B; C, D) = ¹(A, B; C

, D

),
dokazati da je
¹(A, B; C, C

) = ¹(A, B; D, D

).
444. Ako su A, B, X, Y, Z taˇcke jedne prave, dokazati da je
¹(A, B; X, Y ) ¹(A, B; Y, Z) ¹(A, B; Z, Y ) = 1.
445. Ako su A, B, C, D ˇcetiri razne kolinearne taˇcke, dokazati da je
¹(D, A; B, C) ¹(D, B; C, A) ¹(D, C; A, B) = −1.
48
446. Ako su A, B, C, D, E, F razne kolinearne taˇcke takve da je
¹(A, B; C, F) = ¹(C, D; B, F) = ¹(E, B; D, F) = −1,
dokazati da je
¹(A, E; B, F) = −1.
447. Ako su A, B, C, Dˇcetiri razne kolinearne taˇcke dokazati da je H(A, B; C, D)
ako i samo ako je
¹(A, B; C, D) = ¹(A, B; D, C).
448. Ako su A, B, C, D, E proizvoljne taˇcke jedne prave, dokazati da je
¹(A, B; C, D) ¹(A, B; D, E) = ¹(A, B; C, E).
449. Ako su A, B, C, D ˇcetiri taˇcke orijentisane prave, dokazati da je
(a)
¹(A, B; C, D) ¹(A, B; D, C) = 1;
(b)
¹(A, B; C, D) +¹(A, C; B, D) = 1.
450. Ako su A, B, C, D ˇcetiri taˇcke orijentisane prave, dokazati da je
¹(A, B; C, D) = ¹(B, A; D, C) = ¹(C, D; A, B) = ¹(D, C; B, A).
451. Ako su A, B, C, D ˇcetiri taˇcke na orijentisanoj pravoj takve da je
¹(A, B; C, D) = k, dokazati da je
(a)
¹(A, B; D, C) =
1
k
(b)
¹(A, C; B, D) = 1 −k
(c)
¹(A, C; D, B) =
1
1 −k
(d)
¹(A, D; C, B) =
k
k −1
(e)
¹(A, D; B, C) =
k −1
k
452. Ako su A, B, C, D, E taˇcke jedne prave takve da je ¹(A, B; C, D) = m i
¹(A, B; C, E) = n dokazati da je
(a)
¹(A, B; E, D) =
m
n
(b)
¹(A, C; E, D) =
m−1
n −1
49
(c)
¹(B, C; E, D) =
n(m−1)
m(n −1)
(d)
¹(C, D; B, E) =
m−n
m(1 −n)
453. Ako dve prave p i p

seku ˇcetiri konkurentne prave a, b, c, d, prva u
taˇckama A, B, C, D a druga u taˇckama A

, B

, C

, D

, dokazati da je
¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

).
454. Neka su A, B, C, D taˇcke neke prave p i A

, B

, C

, D

taˇcke neke druge
prave p

takve da je ¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

). Ako se pri tome prave
AA

, BB

, CC

seku u nekoj taˇcki S, dokazati da i prava DD

sadrˇzi taˇcku S.
455. Ako su A, B, C tri taˇcke jedne prave s i A

, B

, C

tri taˇcke neke druge
prave s

, dokazati da taˇcke P, Q, R u kojima se seku prave BC

i B

C, CA

i
C

A, AB

i B

A pripadaju jednoj pravoj.
456. Ako su E i F proizvoljne taˇcke naspramnih stranica AB i CD ˇcetvorougla
ABCD, dokazati da taˇcke P, Q, R u kojima se seku dijagonale ˇcetvorougla
ABCD, AEFD, EBCF pripadaju jednoj pravoj.
457. Ako prave odre
-
dene dvema tetivama AB i CD nekog kruga k sadrˇze
srediˇste S tetive MN tog istog kruga, dokazati da su taˇcke X i Y u kojima
prava MN seˇce prave AD i BC simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu na taˇcku S.
458. Ako su O i O

bilo koje dve taˇcke ravni trougla ABC, a P, Q, R taˇcke u
kojima prave O

A, O

B, O

C seku prave BC, CA, AB, dokazati da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = 1.
459. Neka su P, P

; Q, Q

; R, R

taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC takve da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = 1.
460. Ako dve prave s i s

seku prave odre
-
dene stranicama BC, CA, AB trougla
ABC u taˇckama P, Q, R i P

, Q

, R

, dokazati da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = 1.
461. Neka su P, P

; Q, Q

; R, R

taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB, trougla ABC takve da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = 1.
Ako pri tome taˇcke P, Q, R pripadaju nekoj pravoj s, dokazati da i taˇcke
P

, Q

, R

tako
-
de pripadaju nekoj pravoj s

.
462. Ako je S proizvoljna taˇcka u ravni trougla ABC i ako su P, Q, R taˇcke u
kojima prave SA, SB, SC seku respektivno prave BC, CA, AB, a P

, Q

, R

taˇcke u kojima neka prava s seˇce prave BC, CA, AB, dokazati da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = −1.
50
463. Ako obeleˇzimo sa S proizvoljnu taˇcku ravni trougla ABC, sa P, Q, R
taˇcke u kojima prave SA, SB, SC seku respektivno prave BC, CA, AB i sa P

,
Q

, R

taˇcke pravih BC, CA, AB takve da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = −1,
dokazati da taˇcke P

, Q

, R

pripadaju jednoj pravoj.
464. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima neka prava s seˇce prave odre
-
dene strani-
cama BC, CA, AB trougla ABC, a P

, Q

, R

taˇcke pravih BC, CA, AB takve
da je
¹(B, C; P, P

) ¹(C, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = −1.
465. Ako su uglovi koje odre
-
duju ˇcetiri prave a, b, c, d jednog pramena jednaki
odgovaraju´cim uglovima koje odre
-
duju ˇcetiri prave a

, b

, c

, d

drugog pramena,
dokazati da je
¹(a, b; c, d) = ¹(a

, b

; c

, d

).
466. Ako su A, B, C, D, S, S

proizvoljne taˇcke nekog kruga k, dokazati da je
¹(SA, SB; SC, SD) = ¹(S

A, S

B; S

C, S

D).
467. Ako su S, S

, A, B, C proizvoljne taˇcke nekog kruga k, a D taˇcka u ravni
toga kruga takva da je
¹(SA, SB; SC, SD) = ¹(S

A, S

B; S

C, S

D),
dokazati da i taˇcka D pripada krugu k.
51
6. GEOMETRIJA KRUGOVA
6.1. Ortogonalni krugovi
Definicija 6.1. Uglom dveju krivih linija l
1
i l
2
u njihovoj preseˇcnoj taˇcki P
nazivamo oˇstar ili prav ugao odre
-
den tangentama u toj taˇcki na tim linijama.
Specijalno, ako je taj ugao prav kaˇze se da su linije l
1
i l
2
u taˇcki P me
-
du sobom
upravne ili ortogonalne.
468. Dokazati da su uglovi u preseˇcnim taˇckama dvaju krugova me
-
du sobom
jednaki.
469. Ako su dva kruga k
1
i k
2
ortogonalna, dokazati da dirke u preseˇcnim
taˇckama na bilo kojem od tih krugova sadrˇze srediˇste drugog kruga.
470. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta i r
1
i r
2
polupreˇcnici dvaju ortigonalnih krugova
k
1
i k
2
, dokazati da je O
1
O
2
2
= r
2
1
+r
2
2
.
471. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta i r
1
i r
2
polupreˇcnici dvaju krugova k
1
i k
2
pri
ˇcemu je O
1
O
2
= r
2
1
+r
2
2
, dokazati da se krugovi k
1
i k
2
seku pod pravim uglom.
472. Dokazati da je proizvod polupreˇcnika r
1
i r
2
dvaju ortogonalnih krugova
k
1
i k
2
jednak polovini proizvoda zajedniˇcke tetive tih krugova i duˇzi koja spaja
srediˇsta O
1
i O
2
krugova k
1
i k
2
.
473. Dva kruga k
1
i k
2
ˇciji su polupreˇcnici jednaki duˇzi r seku se pod pravim
uglovima. Ako je A jedna od preseˇcnih taˇcka i s prava kroz A koja seˇce k
1
i k
2
u taˇckama B i C, dokazati da je
AB
2
+AC
2
= 4r
2
.
474. Ako su data dva ortogonalna ugla, dokazati da su svake dve dijametralno
suprotne taˇcke C i D jednog od tih krugova harmonijski spregnute s taˇckama
A i B u kojima prava CD seˇce drugi krug.
475. Ako je par taˇcaka C, D harmonijski spregnut s parom taˇcaka A, B, dokazati
da je krug kome je duˇz CD preˇcnik ortogonalan na svakom krugu koji sadrˇzi
taˇcke A, B.
476. Ako je srediˇste O kruga l na krugu k i ako proizvoljna prava kroz taˇcku O
seˇce krug k u taˇcki A, pravu koja sdrˇzi zajedniˇcku tetivu krugova l i k u taˇcki
B i krug l u taˇckama C i D, dokazati da su taˇcke C i D harmonijski spregnute
s taˇckama A i B.
477. Dokazati da je opisani krug oko trougla odre
-
denog sa pravama koje sadrˇze
dijagonale potpunog ˇcetvorougla, ortogonalna na krugovima kojima su preˇcnici
dijagonale tog ˇcetvorougla.
478. Ako je H ortocentar trougla ABC, dokazati da su krugovi k
1
i k
2
s
preˇcnicima AH i BC ortogonalni.
479. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC, dokazati da
su krugovi l
1
i l
2
s preˇcnicima SS
a
i S
b
S
c
me
-
du sobom ortogonalni.
480. Ako je AB preˇcnik i O srediˇste nekog kruga k, a P proizvoljna taˇcka tog
kruga, dokazati da su krugovi OPA i OPB ortogonalni.
6.2. Pol i polara u odnosu na krug
52
481. Ako je P proizvoljna taˇcka koja se nalazi u krugu k ili izvan njega, dokazati
da skup svih taˇcaka, od kojih svaka s taˇckom P obrazuje par harmonijski spreg-
nutih s parom koji se nalazi na krugu k i kolinearan je s taˇckom P, pripada
jednoj pravoj, polari taˇcke P u odnosu na krug k.
482. Ako polara taˇcke P u odnosu na krug k sadrˇzi taˇcku Q, dokazati da i
polara taˇcke Q u odnosu na krug k sadrˇzi taˇcku P.
483. Ako se pol prave p nalazi na pravoj q, dokazati da se i pol prave q nalazi
na pravoj p.
484. Dokazati da se polare svih taˇcaka jedne prave p u odnosu na neki krug k
seku u jednoj taˇcki P, poluprave p u odnosu na krug k.
485. Dokazati da se polovi svih pravih jednog pramena S definisanih u odnosu
na neki krug k, nalaze na jednoj pravoj, polari s taˇcke S u odnosu na krug k.
486. Ako su a i b polare dveju taˇcaka A i B u odnosu na neki krug k, dokazati
da je preseˇcna taˇcka P pravih a i b pol prave AB u odnosu na krug k.
487. Dve prave kroz taˇcke S dodiruju neki krug k u taˇckama A i B. Ako je
P taˇcka u kojoj dirka kruga k u nekoj taˇcki C seˇce pravu AB, dokazati da je
prava SC polara taˇcke P u odnosu na krug k.
488. Dve prave kroz taˇcku P seku krug k, jedna seˇce u taˇckama A i B, a
druga u taˇckama C i D. Dokazati da se preseˇcne taˇcke Q i R pravih BC i AD,
odnosno AC i BD nalaze na polari taˇcke P u odnosu na krug k.
489. Ako su A i A

, B i B

, C i C

, D i D

taˇcke u kojima neki krug k seˇce
ˇcetiri prave jednog pramena i ako su S i S

proizvoljne taˇcke kruga k, dokazati
da je
¹(SA, SB; SC, SD) = ¹(S

A

, S

B

; S

C

, S

D

).
490. Dokazati da ortocentri svih trouglova, koji imaju jedno zajedniˇcko teme
A, a druga dva temena svakog od tih trouglova su dijametralno suprotne taˇcke
nekog kruga k, pripadaju jednoj pravoj, polari taˇcke A u odnosu na krug k.
491. Ako su A, B, C, D ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da je H(A, B; C, D),
dokazati da su polare a, b, c, d tih taˇcaka u odnosu na neki krug k harmonijski
spregnute prave, tj. da je H(a, b; c, d).
492. Ako su a, b, c, d ˇcetiri prave takve da je H(a, b; c, d), dokazati da su polovi
A, B, C, D tih pravih u odnosu na neki krug k ˇcetiri kolinearne taˇcke takve da
je H(A, B; C, D).
493. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC,
CA, AB trougla ABC i S preseˇcna taˇcka pravih BC i QR, dokazati da je
H(B, C; P, S).
494. Ako su P
a
, Q
a
, R
a
taˇcke u kojima spolja upisani krug k
a
dodiruje stranicu
BC i produˇzenja stranica CA i AB trougla ABC, a S
a
preseˇcna taˇcka pravih
BC i Q
a
R
a
, dokazati da je H(B, C; P
a
, S
a
).
495. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima krug k upisan u trougao ABC dodiruje
stranice BC, CA, AB, dokazati da taˇcke X, Y , Z u kojima prave kroz srediˇste
S kruga k uporedne s pravama QR, RP, PQ seku prave BC, CA, AB pripadaju
jednoj pravoj.
496. (Salmonova teorema) Ako su a i b polare dveju taˇcaka A i B u odnosu
na krug k(O, r) a C i D podnoˇzja upravnih iz taˇcaka A i B na pravama b i a,
53
dokazati da je
OA : AC = OB : BD.
497. Ako su P i Q srediˇsta dveju tetiva AB i CD nekog kruga k i ako je prava
AB simetrala ugla CPD, dokazati da je i prava CD simetrala ugla AQB.
6.3. Spregnute taˇcke i spregnute prave u odnosu na krug
Definicija 6.2. Za dve taˇcke P i Q kaˇzemo da su spregnute ili konjugovane u
odnosu na neki krug ako polara svake od tih taˇcaka sadrˇzi drugu taˇcku.
Definicija 6.3. Za dve prave p i q kaˇzemo da su spregnute ili konjugovane u
odnosu na neki krug ako svaka od tih pravih sadrˇzi pol druge prave.
498. Ako su A i B dve spregnute taˇcke u odnosu na krug k, dokazati da je krug
l, kome je duˇz AB preˇcnik, ortogonalan na krugu k.
499. Ako su k i l dva ortogonalna kruga, dokazati da je svaki par dijametralno
suprotnih taˇcaka jednog od tih krugova spregnut u odnosu na drugi krug.
500. Ako su taˇcke C i D spregnute u odnosu na krug k i ako prava CD seˇce
krug k u taˇckama A i B, dokazati da su taˇcke C i D harmonijski spregnute s
taˇckama A i B.
501. Ako su a i b dve dirke kruga k koje se seku u taˇcki P, a c i d dve prave kroz
P koje su spregnute u odnosu na krug k, dokazati da su prave c i d harmonijski
spregnute s pravama a i b.
502. Ako je jedan par suprotnih temena pravougaonika spregnut u odnosu na
neki krug, dokazati da je i drugi par spregnutih temena pravougaonika spregnut
u odnosu na taj krug.
503. Ako je A, B par spregnutih taˇcaka u odnosu na krug k, nekolinearnih
sa srediˇstem O kruga k, dokazati da je pol P prave AB u odnosu na krug k
ortocentar trougla OAB
504. Ako je A, B par spregnutih taˇcaka u odnosu na krug k, nekolinearnih sa
srediˇstem O toga kruga, dokazati da je jedan od uglova koje odre
-
duju polazne
taˇcke A i B u odnosu na krug k jednak uglu AOB.
505. Ako su O i r srediˇste i polupreˇcnik kruga k, a A i B dve spregnute taˇcke
u odnosu na taj krug, dokazati da je
AB
2
= OA
2
+OB
2
−2r
2
.
506. Ako su A i B dve spregnute taˇcke u odnosu na krug k, obe izvan njega,
dokazati da je zbir kvadrata tangenata iz taˇcaka A i B na krugu k jednak
kvadratu duˇzi AB.
507. Ako je P taˇcka u kojoj se seku polare taˇcaka A i B u odnosu na krug k
sa srediˇstem O, dokazati da je
AP
2
−BP
2
= OA
2
−OB
2
.
508. Ako su k
1
, k
2
, k
3
tri kruga ˇcija srediˇsta ne pripadaju jednoj pravoj,
dokazati da je skup svih taˇcaka, ˇcije se polare u odnosu na krugove k
1
, k
2
, k
3
seku u jednoj taˇcki, krug ortogonalan na krugovima k
1
, k
2
, k
3
.
54
6.4. Polarni i ortogonalni krugovi. Polarni krug trougla
Definicija 6.4. Neka su u ravni k data dva trougla ABC i A

B

C

. Ako su prave
BC, CA, AB polare taˇcaka A

, B

, C

u odnosu na krug k, a prave B

C

, C

A

,
A

B

polare taˇcaka A, B, C u odnosu na isti krug k, tada kaˇzemo da su trouglovi
ABC i A

B

C

spregnuti, ili konjugovani, ili polarni u odnosu na krug k, a za
krug k kaˇzemo da je polaran u odnosu na spregnute trouglove ABC i A

B

C

.
Ako se trouglovi ABC i A

B

C

poklapaju, tj. ako su prave BC, CA, AB polare
taˇcaka A, B, C u odnosu na krug k, tada kaˇzemo da je trougao ABC spregnut
sa samim sobom ili da je autopolaran u odnosu na krug k. U tom sluˇcaju krug
k nazivamo polarnim krugom trougla ABC.
509. Ako su ABC i A

B

C

dva trougla u ravni kruga k takva da su prave BC,
CA, AB polare taˇcaka A

, B

, C

u odnosu na krug k, dokazati da su i prave
B

C

, C

A

, A

B

polare taˇcaka A, B, C u odnosu na krug k, tj. da su trouglovi
ABC i A

B

C

polarni u odnosu na krug k.
510. Ako su prave odre
-
dene stranicama AB i AC trougla ABC polare taˇcaka
C i B u odnosu na neki krug k, dokazati da je i prava BC polara taˇcke A, tj. da
je trougao ABC ortogonalan u odnosu na krug k.
511. Dokazati da se ortocentar svakog autopolarnog trougla u odnosu na neki
krug poklapa sa srediˇstem tog kruga.
512.Dokazati da je svaki autopolaran trougao u odnosu na neki krug tupougli
i da svaki tupougli trougao ima svoj polarni krug.
513. Dokazati da su krugovi, ˇciji su preˇcnici stranice trougla autopolarnog u
odnosu na krug k, ortogonalni na krugu k.
514. Dokazati da je dijagonalni trougao svakog ˇcetvorotemenika upisanog u
neki krug autopolaran u odnosu na taj krug.
515. Dokazati da je dijagonalni trougao svakog ˇcetvorostranika opisanog oko
nekog kruga autopolaran u odnosu na taj krug.
516. Ako je PQR dijagonalni trougao ˇcetvorotemenika ABCD upisanog u krug
k sa srediˇstem O, dokazati da je OP ⊥ OR, OQ ⊥ PR, OR ⊥ PQ.
517. Ako je XY Z dijagonalni trougao ˇcetvorostranika abcd opisanog oko kruga
k sa srediˇstem O, dokazati da je OX ⊥ Y Z, OY ⊥ ZX, OZ ⊥ XY .
518. Dokazati da su krugovi, ˇciji su dijametri stranice dijagonalnog trougla
ˇcetvorotemenika upisanog u neki krug k, ortogonalni na krug k.
519. Dokazati da su krugovi, ˇciji su dijametri stranice dijagonalnog trougla
ˇcetvorostranika opisanog oko nekog kruga k, ortogonalni na krug k.
520. Ako je M promenljiva taˇcka kruga k opisanog oko nekog trougla ABC i
ako su P, Q, R taˇcke u kojima prave AM, BM, CM seku pravu BC, CA, AC,
dokazati da prave odre
-
dene odgovaraju´cim stranicama svih trouglova PQR
obrazuju pramenove pravih.
521. Ako polarni krug trougla seˇce pravu odre
-
denu sa dva njegova temena,
dokazati da su preseˇcne taˇcke harmonijski spregnute s tim temenima.
6.5. Sliˇcnost krugova
55
Definicija 6.5. Za dve taˇcke P i P

krugova k i k

koji su kolinearni sa spoljaˇsnjim
ili unutraˇsnjim srediˇstem sliˇcnosti tih dvaju krugova kaˇzemo da su homologne
ili antihomologne u odnosu na to srediˇste sliˇcnosti zavisno od toga da li su
polupreˇcnici koji odgovaraju tim taˇckama istosmerni ili ne.
Definicija 6.6. Za dve tetive PQ i P

Q

krugova k i k

kaˇzemo da su homologne
ili antihomologne u odnosu na srediˇste S sliˇcnosti tih dvaju krugova zavisno od
toga da li su taˇcke P

i Q

homologne ili antihomologne sa taˇckama p i Q u
odnosu na isto srediˇste sliˇcnosti S tih krugova.
522. Dve prave kroz srediˇste S sliˇcnosti krugova k i k

seku te krugove; jedna
seˇce krug k u taˇckama A i B, a krug k

u taˇckama A

i B

, druga seˇce krug k u
taˇckama C i D, a krug k

u taˇckama C

i D

. Ako su pri tome A i A

, B i B

,
D i D

homologne taˇcke krugova k i k

, dokazati da je
AA

BB

= CC

DD

.
523. Ako su A, B

i C, D

dva para antihomolognih taˇcaka dvaju krugova k i
k

definisani u odnosu na isto srediˇste S sliˇcnosti tih krugova, dokazati da je
SA SB

= SC SD

.
524. Ako su A, B

i C, D

dva para antihomolognih taˇcaka krugova k i K

odre
-
denih u odnosu na isto srediˇste S sliˇcnosti tih krugova, dokazati da taˇcke
A, B

, C, D

pripadaju jednom krugu ili jednoj pravoj.
525. Ako neki krug l dodiruje dva kruga k i k

u taˇckama A i B, dokazati da
su A i B antihomologne taˇcke krugova k i k

.
526. Dokazati da je skup svih taˇcaka kojima su rastojanja od srediˇsta O
1
i O
2
krugova k
1
i k
2
srazmerna polupreˇcnicima r
1
i r
2
tih krugova tako
-
de krug kome
je preˇcnik duˇz odre
-
dena srediˇstima S
1
i S
2
sliˇcnosti tih krugova.
527. Ako je l krug sliˇcnosti dvaju krugova k
1
i k
2
, dokazati da je skup svih
taˇcaka iz kojih parovi dirki na krugovima k
1
i k
2
zahvataju jednake uglove, onaj
deo kruga l koji se nalazi izvan krugova k
1
i k
2
.
528. Ako su k
1
, k
2
, k
3
tri kruga s nejednakim polupreˇcnicima i kolinearnim
srediˇstima, dokazati da se od ˇsest srediˇsta sliˇcnosti tih krugova uzetih u parovima
po tri nalaze na ˇcetiri prave.
529. Dokazati da su ortocentar H i teˇziˇste T trougla ABC srediˇsta sliˇcnosti
opisanog kruga l i Ojlerovog kruga l

trougla ABC.
530. Ako su S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta upisanih krugova trougla ABC, dokazati
da je taˇcka S spoljaˇsnje srediˇste sliˇcnosti krugova l

i l opisanih oko trouglova
S
a
S
b
S
c
i ABC.
531. Ako je k upisani krug trougla ABC i k

krug kome je visina AA

preˇcnik,
dokazati da je taˇcka u kojoj spolja upisani krug k
a
dodiruje stranicu BC spoljaˇsnje
srediˇste sliˇcnosti krugova k i k

.
532. Ako je k
a
spolja upisani krug trougla ABC, i k

krug kome je visina
AA

preˇcnik, dokazati da je taˇcka u kojoj upisani krug k trougla ABC dodiruje
stranicu BC unutraˇsnje srediˇste sliˇcnosti krugova k
a
i k

.
533. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇzi srediˇsta O
1
i O
2
dvaju krugova k
1
i
k
2
ortogonalan na krugu sliˇcnosti krugova k
1
i k
2
.
56
534. Dokazati da je bilo koje srediˇste sliˇcnosti dvaju krugova k
1
i k
2
jednako
udaljeno od dirki na tim krugovima koje su konstruisane na njihovim preseˇcnim
taˇckama.
535. Ako su O
1
, O
2
, O
3
srediˇsta triju krugova l
1
, l
2
, l
3
od kojih svaki dodiruje
ostala dva, P
1
, P
2
, P
3
dodirne taˇcke krugova l
1
i l
2
, l
3
i l
1
, l
1
i l
2
, a X i Y taˇcke
u kojima prave P
1
P
2
i P
1
P
3
seku krug l
1
, dokazati da taˇcke O
1
, X, Y pripadaju
jednoj pravoj koja je uporedna sa pravom O
2
O
3
.
6.6. Potencija taˇcke u odnosu na krug
Definicija 6.7. Neka je M proizvoljna taˇcka ravni nekog kruga k. Ako su P i Q
promenljive taˇcke kruga k kolinearne sa taˇckom M, tada je proizvod duˇzi MP
i MQ konstantan. Tu konstantu nazivamo stepenom ili potencijom taˇcke M u
odnosu na krug k. Potencija taˇcke M u odnosu na krug k ima pozitivan znak
ako je taˇcka M izvan kruga k, a negativan ako je taˇcka M u krugu k.
536. Ako je M taˇcka ravni kruga k, a A i B par taˇcaka kruga k kolinearnih sa
M, dokazati da je proizvod duˇzi MA i MB konstantan.
537. Ako je M taˇcka izvan kruga k, a T dodirna taˇcka jedne od dirki kruga k
kroz taˇcku M, dokazati da je potencija taˇcke M u odnosu na krug k jednaka
kvadratu duˇzi MT.
538. Ako je O srediˇste i r polupreˇcnik kruga k, a d duˇz koja spaja neku taˇcku
M sa taˇckom O i p(M) potencija taˇcke M u odnosu na krug k, dokazati da je
p(M) = ±(d
2
−r
2
), prema tome da li je taˇcka M izvan ili u krugu k.
539. Dokazati da je potencija ortocentra H trougla ´ABC u odnosu na krug
l opisan oko tog trougla jednak ˇcetvorostrukoj potenciji iste taˇcke H u odnosu
na Ojlerov krug k tog trougla.
540. Dokazati da je zbir potencija temena trougla ABC u odnosu na Ojlerov
krug k tog trougla jednak ˇcetvrtini zbira kvadrata stranica tog trougla.
541. Ako su A
1
, B
1
, C
1
taˇcke simetriˇcne sa ortocentrom H u odnosu na temena
A, B, C trougla ABC, dokazati da je zbir potencija taˇcaka A
1
, B
1
, C
1
u odnosu
na krug l trougla ABC jednak zbiru kvadrata stranica tog trougla.
542. Ako su a, b, c stranice trougla ABC, r polupreˇcnik opisanog kruga i p
potencija ortocentra H u odnosu na opisani krug, dokazati da je
p = a
2
+b
2
+c
2
−8r
2
.
543. Ako je T teˇziˇste trougla ABC, dokazati da su potencije taˇcaka A, B, C u
odnosu na krugove TBC, TCA, TAB me
-
du sobom jednake.
544. Dokazati da je kvadrat polupreˇcnika polarnog kruga trougla jednak polovini
potencije ortocentra u odnosu na opisani krug tog trougla.
545. Dokazati da je potencija srediˇsta bilo kojeg upisanog kruga u odnosu
na opisani krug trougla jednak dvostrukom proizvodu polupreˇcnika tih dvaju
krugova.
546. Dokazati da je zbir potencija odrediˇsta svih upisanih krugova u odnosu
na opisani krug jednak 8r
2
, gde je r polupreˇcnik opisanog kruga.
57
547. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla ABC, a d
2
i d
2
a
potencija
srediˇsta S i S
a
upisanih krugova u odnosu na opisani krug tog trougla, dokazati
da je
d
2
=
abc
2p
, d
2
a
=
abc
2(p −a)
.
548. Ako je X jedna od taˇcaka u kojima spolja upisani krug sa srediˇstem S
a
seˇce opisani krug l trougla ABC, a Y taˇcka u kojoj prava S
a
X seˇce krug l,
dokazati da je duˇz S
a
Y jednaka preˇcniku kruga l.
549. Ako su O i r srediˇste i polupreˇcnik kruga k, a A i B taˇcke kolinearne s
taˇckom O, takve da je OA OB = r
2
, dokazati da je zbir potencija taˇcaka A i
B u odnosu na krug k jednak kvadratu duˇzi AB.
6.7. Radikalna osa dvaju krugova. Radikalno srediˇste triju krugova
Definicija 6.8. Skup svih taˇcaka kojima su potencije u odnosu na dva data
kruga me
-
du sobom jednake je prava koju nazivamo radikalnom osom tih dvaju
krugova.
550. Dokazati da je skup svih taˇcaka kojima su potencije u odnosu na dva
data kruga me
-
du sobom jednake prava upravna na pravoj koja spaja srediˇsta
tih dvaju krugova.
551. Dokazati da se radikalne ose triju krugova seku u jednoj taˇcki, ili su me
-
du
sobom uporedne, ili su pak istovetne.
552. Dokazati da skup srediˇsta svih krugova koji su ortogonalni na datim
krugovima k
1
i k
2
predstavljaju taˇcke radikalne ose tih krugova koje se nalaze
izvan krugova k
1
i k
2
.
553. Ako je srediˇste kruga k taˇcka radikalne ose krugova k
1
i k
2
, a krug k
ortogonalan na krugu k
1
, dokazati da je krug k ortogonalan na krugu k
2
.
554. Ako je P taˇcka radikalne ose s krugova k
1
i k
2
, dokazati da se polare p
1
i
p
2
taˇcke P u odnosu na krugove k
1
i k
2
seku u taˇcki koja se tako
-
de nalazi na
pravoj s, ili su paralelne s pravom s.
555. Ako se seˇcice AB i CD dvaju krugova k
1
i k
2
seku na radikalnoj osi s tih
krugova, dokazati da taˇcke A, B, C, D pripadaju jednom krugu.
556. Ako neki krug k seˇce dva kruga k
1
i k
2
, prvi u taˇckama A i B, a drugi u
taˇckama C i D, dokazati da se prave AB i CD seku na radikalnoj osi s dvaju
krugova k
1
i k
2
ili su uporedni s pravom s.
557. Dokazati da se prave odre
-
dena dvema antihomolognim tetivama A
1
B
1
i
A
2
B
2
krugova k
1
i k
2
seku na radikalnoj osi s tih krugova.
558. Dokazati da se dirke dvaju krugova u antihomolognim taˇckama seku na
radikalnoj osi tih krugova, ili su uporedne sa radikalnom osom tih krugova.
559. Ako se dirke dvaju krugova k
1
i k
2
seku na radikalnoj osi tih krugova,
dokazati da su dodirne taˇcke tih dirki antihomologne.
560. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, dokazati da se preseˇcne taˇcke
P, Q, R pravih BC i B

C

, CA i C

A

, AB i A

B

nalaze na radikalnoj osi
krugova l i l

opisanih oko trouglova ABC i A

B

C

.
58
561. Ako su S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova trougla ABC, dokazati
da se preseˇcne taˇcke P, Q, R pravih BC i S
b
S
c
, CA i S
c
S
a
, AB i S
a
S
b
, nalaze
na radikalnoj osi krugova l i l

opisanih oko trouglova ABC i S
a
S
b
S
c
.
562. Ako su S, S
b
, S
c
srediˇste upisanog kruga i srediˇste spolja upisanih krugova
trougla ABC, dokazati da se preseˇcne taˇcke P, Q, R pravih BC i S
b
S
c
, CA
i SS
c
, AB i SS
b
nalaze na radikalnoj osi krugova l i l

opisanih oko trouglova
ABC i SS
b
S
c
.
563. Dokazati da je prava odre
-
dena visinom AA

trougla ABC radikalna osa
krugova ˇciji su preˇcnici teˇziˇsne linije BB
1
i CC
1
tog trougla.
564. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC, dokazati
da su simetrale unutraˇsnjih uglova trougla A
1
B
1
C
1
radikalne ose upisanih kru-
gova k, k
a
, k
b
, k
c
trougla ABC.
565. Dokazati da je ortocentar trougla radikalno srediˇste triju krugova ˇciji su
preˇcnici stranice tog trougla.
566. Ako je M taˇcka u ravni trougla ABC takva da prave MA, MB, MC seku
prave BC, CA, AB u taˇckama P, Q, R, dokazati da je ortocentar H trougla
ABC radikalno srediˇste krugova sa dijametrima AP, BQ, CR.
567. Dokazati da je razlika potencije neke taˇcke P u odnosu na dva kruga
k
1
i k
2
jednaka dvostrukom proizvodu duˇzi koja spaja srediˇsta tih krugova i
odstojanja taˇcke P od radikalne ose tih krugova.
568. Dokazati da je skup svih taˇcaka kojima je razlika potencija u odnosu
na dva kruga k
1
i k
2
stalna, prava uporedna ili istovetna s radikalnom osom s
krugova k
1
i k
2
.
569. Ako su O
1
i O
2
srediˇsta, a r
1
i r
2
polupreˇcnici dvaju krugova k
1
i k
2
i O
srediˇste duˇzi O
1
O
2
, dokazati da je
2O
1
O
2
OS = r
2
1
−r
2
2
.
570. Ako su O i r srediˇste i polupreˇcnik opisanog kruga trougla ABC, H
ortocentar tog trougla i X podnoˇzje normale iz taˇcke O na ortiˇckoj pravoj tog
trougla, dokazati da je
OX =
3r
2
+OH
2
4OH
.
571. Ako je l(O, r) opisani i k(S,) upisani krug trougla ABC, a X taˇcka u
kojoj prava OS seˇce pravu s na kojoj se nalaze preseci simetrala spoljaˇsnjih
uglova sa produˇzenjima naspramnih stranica tog trougla, dokazati da je
OX
2
= (r +q)
2

r
r −2q
.
572. Ako je l(O, r) opisani i k
a
(S
a
,
a
) spolja upisani krug trougla ABC a
X
a
taˇcka u kojoj prava OS
a
seˇce pravu s
a
na kojoj se nalaze preseci simetrale
spoljaˇsnjeg ugla A i simetrala unutraˇsnjih uglova B i C sa pravama odre
-
denim
naspramnim stranicama trougla ABC, dokazati da je
OX
2
a
= (r −
a
)
2

r
r + 2
a
.
59
573. Neka su s
1
, s
2
, s
3
radikalne ose krugova k
2
i k
3
, k
3
i k
1
, k
1
i k
2
. Ako prave
s
1
i s
2
sadrˇze srediˇsta O
1
i O
2
krugova k
1
i k
2
, dokazati da i prava s
3
sadrˇzi
srediˇste O
3
kruga k
3
.
574. Dokazati da je skup srediˇsta svih krugova koje seku dati krugovi k
1
i k
2
u
dijametralno suprotnim taˇckama, odseˇcak na radikalnoj osi krugova k
1
i k
2
koji
se nalazi u krugovima k
1
i k
2
.
6.8. Pseudoradikalna osa dvaju krugova. Pseudoradikalno srediˇste
triju krugova
Definicija 6.9. Pravu simetriˇcnu s radikalnom osom dvaju krugova u odnosu
na srediˇste duˇzi koja spaja centre tih krugova nazivamo pseudoradikalnom ili
antiradikalnom osom tih dvaju krugova.
S obzirom da za svaku taˇcku P radikalne ose s dvaju krugova k
1
(O
1
r
1
) i
k
2
(O
2
r
2
) imamo da je O
1
P
2
−O
2
P
2
= r
2
1
−r
2
2
, za svaku taˇcku P

pseudoradikalne
ose s

tih dvaju krugova bi´ce O
1
P
2
−O
2
P
2
= r
2
2
−r
2
1
.
Definicija 6.10. Taˇcku S

simetriˇcnu s radikalnim srediˇstem S triju krugova k
1
,
k
2
, k
3
u odnosu na srediˇste O kruga koji je odre
-
den srediˇstima tih triju krugova
nazivamo pseudoradikalnim ili antiradikalnim srediˇstem tih krugova k
1
, k
2
, k
3
.
575. Dokazati da je skup srediˇsta svih krugova koji seku dva data kruga k
1
i
k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama pseudoradikalna osa krugova k
1
i k
2
.
576. Dokazati da se pseudoradikalne ose triju krugova seku u jednoj taˇcki, ili
su me
-
du sobom uporedne, ili su pak istovetne.
6.9. Eliptiˇcki, paraboliˇcki i hiperboliˇcki pramenovi krugova
Definicija 6.11. Skup svih krugova jedne ravni od kojih svaka dva imaju za
radikalnu osu istu pravu s nazivamo sistemom koaksijalnih krugova ili pramenom
krugova, a pravu s radikalnom osom tog pramena krugova.
Iz ove definicije neposredno sleduju ove osobine. Ako se u jednom pramenu
krugova dva kruga seku u istim taˇckama, npr. A i B, tada se svaka dva kruga
tog pramena seku u taˇckama A i B; ako se u jednom pramenu krugova dva
kruga dodiruju u nekoj taˇcki S, tada se svaka dva kruga tog pramena dodiruju
u taˇcki S; ako u jednom pramenu krugova dva kruga nemaju zajedniˇckih taˇcaka,
tada nikoja dva kruga tog pramena nemaju zajedniˇckih taˇcaka. S obzirom na
takav uzajamni poloˇzaj krugova jednog pramena, razlikujemo slede´ce tri vrste
pramenova krugova:
(1) Eliptiˇcki pramen krugova kod kojeg se svi krugovi seku u dvema istim
taˇckama, osnovnim taˇckama tog pramena krugova (sl.2);
(2) Paraboliˇcki pramen krugova kod kojeg se svi krugovi me
-
du sobom dodiruju
u istoj taˇcki, osnovnoj taˇcki tog pramena krugova (sl.3);
(3) Hiperboliˇcki pramen krugova kod kojeg nikoja dva kruga nemaju za-
jedniˇckih taˇcaka (sl.4);
Pored navedene tri vrste pramenova krugova, koje smatramo nedegener-
isanim, postoje joˇs dve vrste degenerisanih pramenova krugova. To je pramen
koncentriˇcnih krugova koji za radikalnu osu imaju beskrajno daleku pravu i
pramen pravih, tj. krugova beskrajno velikih polupreˇcnika (pravih koje se seku
60
u jednoj taˇcki ili su me
-
du sobom uporedne). U ovom poglavlju prouˇcava´cemo
samo osobine nedegenerisanih pramenova krugova.
Slika !
Nedegenerisani pramen krugova potpuno je odre
-
den ako su data dva njegova
kruga, ili pak ako su dati njegova radikalna osa i jedan njegov krug. Nije teˇsko
dokazati da skup srediˇsta svih krugova bilo kojeg nedegenerisanog pramena kru-
gova nalazimo na jednoj pravoj. Zaista, ako su O
1
, O
2
, O
3
, . . . srediˇsta krugova
k
1
, k
2
, k
3
, . . . nekog pramena, sve prave O
1
O
2
, O
1
O
3
, . . . sadrˇze taˇcku O
1
a up-
ravne su na radikalnoj osi s tog pramena krugova, prema tome, one su istovetne.
Prava koja sadrˇzi srediˇsta krugova nekog pramena naziva se srediˇsnja ili cen-
tralna prava tog pramena krugova, a taˇcka u kojoj ta prava seˇce radikalnu osu
naziva se srediˇste ili centar tog pramena krugova. Prirodno se name´ce i pitanje
da li je svaka taˇcka srediˇsnje prave nekog pramena krugova, srediˇste izvesnog
kruga koji pripada tom pramenu krugova. Odgovor na ovo pitanje dajemo poje-
dinaˇcno za pojedine vrste pramenova krugova. Ako je pramen krugova eliptiˇcki,
taˇcke A i B u kojima se seku svi njegovi krugovi, simetriˇcne su me
-
du sobom
u odnosu na srediˇsnju pravu o tog pramena, pa je svaka taˇcka prave o srediˇste
izvesnog kruga koji sadrˇzi taˇcke A i B, i prema tome pripada tom pramenu.
Ako je pramen krugova paraboliˇcki, taˇcka C u kojoj se dodiruju svi njegovi
krugovi je na srediˇsnjoj pravoj o tog pramena. Stoga je svaka taˇcka prave o,
izuzev taˇcke C, srediˇste izvesnog kruga koji u taˇcki C dodiruje sve krugove tog
pramena, i prema tome pripada tom pramenu. Ako je pramen krugova hiper-
boliˇcki, njegovo srediˇste C kao taˇcka radikalne ose jednake potencije u odnosu
na sve krugove tog pramena, i to pozitivne jer se taˇcka C nalazi izvan svih tih
krugova. Stoga je za svaki krug k(O, r) tog pramena CO
2
− r
2
= c
2
, i prema
tome CO > C. Otuda sleduje da samo one taˇcke O

srediˇsne prave za koje
je CO

> c predstavljaju srediˇsta krugova koji pripadaju tom pramenu. Stoga
taˇcke C
1
i C
2
srediˇsnje prave koje se nalaze s raznih strana od taˇcke C takve
da je CC
1
= CC
2
= C nazivamo graniˇcnim taˇckama tog hiperboliˇckog pramena
krugova.
577. Dokazati da su potencije proizvoljne taˇcke radikalne ose nekog pramena
krugova u odnosu na sve krugove tog pramena me
-
du sobom jednake.
578. Dokazati da se taˇcka s jednakim potencijama u odnosu na sve krugove
nekog pramena krugova nalazi na radikalnoj osi tog pramena krugova.
579. Ako je srediˇste kruga l na radikalnoj osi nekog pramena krugova i ako
je krug l ortogonalan na jednom krugu k tog pramena, dokazati da je krug l
ortogonalan na svim krugovima tog pramena krugova.
580. Ako je krug l ortogonalan na dvama krugovima k
1
i k
2
nekog pramena
krugova, dokazati da je krug l ortogonalan na svim krugovima tog pramena
krugova.
581. Dokazati da je svaka taˇcka radikalne ose nekog pramena krugova koja
se nalazi izvan tih krugova srediˇste jednog kruga koji je ortogonalan na svim
krugovima tog pramena krugova.
582. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima nekog pramena kru-
gova tako
-
de obrazuju pramen krugova.
583. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima eliptiˇckog pramena
obrazuju hiperboliˇcki pramen.
61
584. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima hiperboliˇckog pra-
mena obrazuju eliptiˇcki pramen.
585. Dokazati da krugovi ortogonalni na krugovima paraboliˇckog pramena
obrazuju paraboliˇcki pramen.
586. Dokazati da postoji jedan i samo jedan krug koji pripada datom pramenu
krugova, a koji sadrˇzi datu taˇcku izvan radikalne ose tog pramena krugova.
587. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇzi graniˇcne taˇcke hiperboliˇckog pramena
krugova ortogonalan na svim krugovima tog pramena krugova.
588. Dokazati da su taˇcke u kojima srediˇsnja prava hiperboliˇckog pramena kru-
gova seˇce bilo koji krug tog pramena krugova harmonijski spregnute sa graniˇcnim
taˇckama tog pramena krugova.
589. Ako je C jedna od graniˇcnih taˇcaka hiperboliˇckog pramena krugova i D
taˇcka u kojoj prava kroz C dodiruje neki krug tog pramena krugova, dokazati
da su taˇcke C i D harmonijski spregnute sa taˇckama A i B u kojima ta dirka
seˇce bilo koji drugi krug tog pramena krugova.
590. Ako su k
1
, k
2
, k
3
krugovi jednog pramena, A i B taˇcke u kojima jedna
prava dodiruje krugove k
1
i k
2
, a C i D taˇcka u kojima ta ista prava seˇce krug
k
3
, dokazati da su taˇcke C i D harmonijski spregnute s taˇckama A i B.
591. Ako su srediˇsta svih krugova k
1
, k
2
, . . . na jednoj pravoj i ako postoji taˇcka
P koja ima jednake potencije u odnosu na sve te krugove, dokazati da ti krugovi
pripadaju izvesnom pramenu krugova.
592. Ako postoje dve taˇcke P i Q od kojih svaka ima jednake potencije u
odnosu na krugove k
1
, k
2
, . . ., dokazati da pomenuti krugovi pripadaju izvesnom
pramenu krugova.
593. Dokazati da su krugovi koji su ortogonalni na istom krugu i kojima se
srediˇsta poklapaju nalaze na jednoj pravoj obrazuju pramen krugova.
594. Dokazati da se polare jedne taˇcke u odnosu na krugove bilo kojeg pramena
seku u jednoj taˇcki ili su me
-
du sobom uporedne.
595. Ako se polare neke taˇcke P u odnosu na krugove k
1
, k
2
, . . . kojima su
srediˇsta na jednoj pravoj, seku u jednoj taˇcki Q, dokazati da pomenuti krugovi
pripadaju izvesnom pramenu krugova.
596. Ako su taˇcke A i B spregnute u odnosu na neki krug k, dokazati da je
kvadrat duˇzi AB jednak zbiru potencija taˇcaka A i B u odnosu na krug k.
597. Ako je kvadrat duˇzi AB jednak zbiru potencija taˇcaka A i B u odnosu na
krug k, dokazati da su taˇcke A i B spregnute u odnosu na taj krug.
598. Ako su k
1
, k
2
, k
3
me
-
du sobom ortogonalni krugovi, dokazati da su srediˇsta
bilo koja dva od tih krugova spregnuta u odnosu na tre´ci krug.
599. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC
konstruisane u temenima A, B, C seku prave BC, CA, AB, dokazati da krugovi
k
1
(A

, A

A), k
2
(B

, B

B), k
3
(C

, C

C) pripadaju eliptiˇckom pramenu krugova.
600. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC
konstruisane u temenima A, B, C seku prave BC, CA, AB, dokazati da krugovi
k
1
, k
2
, k
3
kojima su duˇzi AA

, BB

, CC

preˇcnici pripadaju izvesnom pramenu
krugova kome je radikalna osa Ojlerova prava trougla ABC. Dokazati zatim da
je dobijeni pramen krugova eliptiˇcki, paraboliˇcki ili hiperboliˇcki zavisno od toga
da li je trougao ABC oˇstrougli, pravougli ili tupougli.
62
601. Ako je l krug koji pripada pramenu ¦k¦, dokazati da se radikalna osa svih
parova krugova, koji su obrazovani od krugova l i krugova pramena ¦k¦, seku
u jednoj taˇcki na radikalnoj osi s pramena ¦k¦, ili su uporedne sa radikalnom
osom tog pramena.
602. Ako su O, O
1
, O
2
srediˇsta triju krugova k, k
1
, k
2
bilo kojeg pramena
krugova, dokazati da su potencije svake taˇcke kruga k u odnosu na krugove k
1
i k
2
srazmerne duˇzima O
1
O i O
2
O.
603. Dokazati da je skup svih taˇcaka, ˇcije su potencije u odnosu na dva data
kruga k
1
i k
2
srazmerne datim duˇzima m i n, krug pramena kojeg odre
-
duju
krugovi k
1
i k
2
.
604. Dokazati da krug k sliˇcnosti dvaju krugova k
1
i k
2
pripada pramenu kojeg
odre
-
duju krugovi k
1
i k
2
.
605. Dokazati da krugovi kojima su dijametri dijagonale bilo kojeg ˇcetvorostranika,
pripadaju izvesnom pramenu krugova (Teorema K.F. Gausa i Bodenmilera).
606. Dokazati da srediˇsta dijagonala ˇcetvorostranika pripadaju jednoj pravoj,
Gausovoj pravoj ˇcetvorostranika.
607. Dokazati da ortocentri ˇcetiri trougla, koji su odre
-
deni stranicama nekog
ˇcetvorostranika, pripadaju jednoj pravoj Oberovoj pravoj tog ˇcetvorostranika.
608. Dokazati da su Gausova prava i Oberova prava istog ˇcetvorostranika up-
ravne me
-
du sobom.
609. Dokazati da se srediˇste kruga opisanog oko dijagonalnog trougla bilo kojeg
ˇcetvorostranika nalazi na Oberovoj pravoj tog ˇcetvorostranika.
610. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima neka prava seˇce prave odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da krugovi k
1
, k
2
, k
3
kojima su duˇzi AP,
BQ, CR preˇcnici, pripadaju izvesnom pramenu krugova.
611. Ako su dva para suprotnih temena ˇcetvorostranika spregnuta u odnosu na
neki krug, dokazati da je i tre´ci par suprotnih temena spregnut u odnosu na taj
krug.
612. Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao kome su produˇzene naspramne stranice
AB i CD seku u taˇcki E, a produˇzene naspramne stranice BC i AD seku u
taˇcki F, dokazati da je krug k
3
kome je preˇcnik EF krug sliˇcnosti krugova k
1
i
k
2
kojima su preˇcnici AC i BD.
613. Dokazati da krugovi sliˇcnosti triju datih krugova k
1
, k
2
, k
3
pripadaju
izvesnom pramenu krugova.
614. Ako je l krug ortogonalan na krugovima k
1
, k
2
, k
3
i k krug odre
-
den
srediˇstima krugova k
1
, k
2
, k
3
, dokazati da se srediˇsta krugova sliˇcnosti datih
krugova k
1
, k
2
, k
3
nalaze na radikalnoj osi krugova k i l.
615. Ako su T i H teˇziˇste i ortocentar trougla ABC, dokazati da opisani krug
l tog trougla, Ojlerov krug l
1
tog trougla i krug l
2
kome je duˇz TH preˇcnik,
pripadaju hiperboliˇckom, paraboliˇckom ili eliptiˇckom pramenu krugova, prema
tome da li je trougao ABC oˇstrougli, pravougli ili tupougli.
616. Ako proizvoljna prava seˇce dva kruga k
1
i k
2
u taˇckama A, B i C, D a
ne sadrˇzi nijedno srediˇste sliˇcnosti tih krugova, i ako su a, b i c, d tangente u
taˇckama A, B i C, D na krugovima k
1
i k
2
, dokazati da taˇcke u kojima prave
a i b seku prave c i d pripadaju jednom krugu, a zatim da taj krug pripada
pramenu koji je odre
-
den krugovima k
1
i k
2
.
63
617. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, a P proizvoljna taˇcka njegove
ravni, dokazati da krugovi k
1
, k
2
, k
3
opisani oko trouglova ´PAA

, ´PBB

, ´PCC

pripadaju izvesnom pramen krugova.
618. Dve prave l i l

kroz zajedniˇcku taˇcku P svih krugova eliptiˇckog pramena
seku tri kruga tog pramena u taˇckama A, B, C i A

, B

, C

. Dokazati da je:
AB : BC = A

B

: B

C

.
619. Ako su O
1
, O
2
, O
3
srediˇsta i r
1
, r
2
, r
3
polupreˇcnici triju krugova istog
pramena, dokazati da je:
r
2
1
O
2
O
3
+r
2
2
O
3
O
1
+r
2
3
O
1
O
2
+O
1
O
2
O
2
O
3
O
3
O
1
= 0.
620. Ako su O
1
, O
2
, O
3
srediˇsta krugova k
1
, k
2
, k
3
nekog pramena, a d
1
, d
2
, d
3
odseˇcci na dirkama krugova k
1
, k
2
, k
3
kroz proizvoljnu taˇcku P koja se nalazi
izvan njih, dokazati da je:
d
2
1
O
2
O
3
+d
2
2
O
3
O
1
+d
2
3
O
1
O
2
= 0.
64
7. INVERZIJA
7.1. Inverzne taˇcke
Definicija 7.1. Ako je P proizvoljna taˇcka ravni nekog kruga k(O, r) i P

taˇcka
poluprave OP takva da je OP OP

= r
2
, tada kaˇzemo da je taˇcka P

inverzna
sa taˇckom P u odnosu na krug k. Iz definicije neposredno sledi da je i taˇcka
P inverzna sa taˇckom P

u odnosu na isti krug k. Stoga se tako
-
de kaˇze da su
taˇcke P i P

me
-
dusobno inverzne u odnosu na krug k. Krug k nazivom krugom
inverzije, taˇcku O srediˇstem inverzije, a duˇz r polupreˇcnikom inverzije.
621. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇzi par taˇcaka P, P

inverznih u odnosu
na neki krug k, ortogonalan na krugu k.
622. Ako su l i k dva ortogonalna kruga, dokazati da su taˇcke u kojima
proizvoljna prava kroz srediˇste kruga k seˇce krug l, inverzne u odnosu na krug
k.
623. Dokazati da je par taˇcaka P, P

inverznih u odnosu na krug k harmonijski
spregnut s parom taˇcaka u kojima prava PP

seˇce krug k.
624. Ako su A i B dijametralno suprotne taˇcke kruga k, a P i P

taˇcke har-
monijski spregnute sa taˇckama A i B, dokazati da su taˇcke P i P

inverzne u
odnosu na krug k.
625. Ako je A, A

par inverznih taˇcaka u odnosu na krug k kome je srediˇste O,
a M proizvoljna taˇcka kruga k, dokazati da je ´AOM ∼ ´MOA

.
626. Ako P, P

i Q, Q

dva para nekolinearnih taˇcaka, inverznih u odnosu na
isti krug k sa srediˇstem O, dokazati da su trouglovi ´OPQ i ´OQ

P

inverzno
sliˇcni.
627. Dokazati da svaka dva para nekolinearnih taˇcaka P, P

i Q, Q

inverznih u
odnosu na isti krug k pripadaju jednom krugu l koji je ortogonalan na krugu k.
628. Ako su P i P

inverzne taˇcke u odnosu na krug k(O, r), a Q proizvoljna
taˇcka kruga k, dokazati da je
OP : OP

= PQ
2
: P

Q
2
.
629. Ako je P, P

par inverznih taˇcaka u odnosu na krug k, dokazati da su
duˇzi koje spajaju proizvoljnu taˇcku M toga kruga s taˇckama P i P

srazmerne
odseˇccima na koje krug k deli duˇz PP

.
630. Dokazati da simetrala stranice BC trougla ABC seˇce prave AB i AC u
taˇckama P i Q inverznim u odnosu na opisani krug tog trougla.
631. Ako je AB proizvoljna tetiva i M proizvoljna taˇcka kruga k, dokazati da
prave MA i MB seku simetralu duˇzi AB u dvema inverznim taˇckama.
632. Ako su P, P

par inverznih taˇcaka u odnosu na krug k i M proizvoljna
taˇcka tog kruga, dokazati da prave MP i MP

seku krug k u taˇckama A i B
takvim da je tetiva AB upravna na pravoj PP

.
7.2. Inverzni likovi
Definicija 7.2. Ako je ω proizvoljan lik koji se nalazi u ravni nekog kruga, ω

lik koji se sastoji iz taˇcaka inverznih s taˇckama lika ω u odnosu na krug k, tada
kaˇzemo da je lik ω

inverzan s likom ω u odnosu na krug k.
65
Iz ove definicije neposredno sleduje da je i lik ω inverzan s likom ω

u odnosu
na krug k, pa se kaˇze da su likovi ω i ω

inverzni me
-
du sobom u odnosu na krug
k.
633. Ako su M i M

inverzne taˇcke u odnosu na krug k koji je opisan oko
trougla ABC, a P, Q, R i P

, Q

, R

podnoˇzja upravnih iz taˇcaka M i M

na
pravama BC, CA, AB, dokazati da su trouglovi PQR i P

Q

R

sliˇcni.
634. Ako su M i M

dve taˇcke u ravni trougla ABC, a P, Q, R i P

, Q

, R

,
podnoˇzja upravnih iz taˇcaka M i M

na pravama BC, CA, AB pri ˇcemu su
trouglovi PQR i P

Q

R

sliˇcni, dokazati da su taˇcke M i M

inverzne u odnosu
na krug k koji je opisan oko trougla ABC.
635. Dokazati da su graniˇcne taˇcke hiperboliˇckog pramena krugova inverzne u
odnosu na svaki krug tog pramena krugova.
636. Ako su dve taˇcke P i P

inverzne me
-
du sobom u odnosu na krugove
k
1
, . . . , k
n
, dokazati da pomenuti krugovi pripadaju jednom pramenu.
637. Ako su A i B dve proizvoljne taˇcke u ravni kruga k(O, r), a A

i B

njima
inverzne taˇcke u odnosu na krug k, dokazati da je
A

B

= AB
r
2
OA OB
.
638. Ako su A, B, C, D ˇcetiri taˇcke neke prave p i A

, B

C

, D

njima inverzne
taˇcke u odnosu na neki krug kome se srediˇste nalazi na pravoj p, dokazati da je
¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

).
639. Ako su O, A, B, C taˇcke neke prave p, pri ˇcemu je B srediˇste duˇzi AC,
a A

, B

, C

taˇcke inverzne s taˇckama A, B, C u odnosu na bilo koji krug sa
srediˇstem O, dokazati da su taˇcke H(O, A

, B

, C

) harmonijske.
640. Neka su k
1
, . . . , k
n
krugovi nekog pramena krugova. Ako je A proizvoljna
taˇcka van srediˇsnje prave tog pramena, A
1
taˇcka inverzna sa taˇckom A u odnosu
na krug k
1
, A
2
taˇcka inverzna sa taˇckom A
1
u odnosu na krug k
2
, itd, dokazati
da taˇcke A, A
1
, . . . , A
n
pripadaju jednom krugu koji je ortogonalan na svim
krugovima pomenutog pramena krugova.
641. Dokazati da je inverzan lik prave l u odnosu na krug k tako
-
de prava ili
krug, prema tome da li prava l sadrˇzi ili ne sadrˇzi srediˇste kruga k.
642. Dokazati da je inverzni lik kruga l u odnosu na neki krug k, prava ili krug,
prema tome da li krug l sadrˇzi ili ne sadrˇzi srediˇste kruga k.
643. Ako je krug l ortogonalan na krug k, dokazati da je krug l inverzan samom
sebi u odnosu na krug k, i obrnuto, ako je krug l inverzan samom sebi u odnosu
na krug k, dokazati da su krugovi l i k me
-
du sobom ortogonalni.
644. Ako su krug l i prava p inverzni likovi u odnosu na krug k, dokazati da je
prava p radikalna osa krugova l i k.
645. Ako su l i l

inverzni krugovi u odnosu na krug k, dokazati da krugovi k,
l, l

pripadaju jednom pramenu.
646. Dokazati da opisani krug l
1
, Ojlerov krug l
2
, polarni krug l
3
trougla ABC
i krug l
4
opisan oko njegovog potencijalnog trougla A
1
B
1
C
1
pripadaju jednom
pramenu.
66
647. Dokazati da se srediˇste kruga opisanog oko potencijalnog trougla nalazi
na Ojlerovoj pravoj datog trougla.
648. Ako krugovi k
1
, k
2
, k
3
, k
4
imaju takav poloˇzaj u ravni da krug k
1
dodiruje
krug k
2
u taˇcki A, krug k
2
dodiruje krug k
3
u taˇcki B, krug k
3
dodiruje krug
k
4
u taˇcki C, krug k
4
dodiruje krug k
1
u taˇcki D. Dokazati da dodirne taˇcke A,
B, C, D pripadaju jednom krugu ili jednoj pravoj.
649. Ako su w i w

dva lika inverzna me
-
du sobom u odnosu na neki krug l, a
w
1
i w

1
njima inverzni likovi u odnosu na neki krug l
1
, dokazati da su i likovi
w
1
i w

1
inverzni me
-
du sobom u odnosu na neki krug l
2
.
650. Ako krug odre
-
den bilo kojim trima taˇckama nekog konaˇcnog skupa taˇcaka
sadrˇzi najmanje joˇs jednu taˇcku tog skupa, dokazati da sve taˇcke tog skupa
pripadaju jednom krugu.
651. Dokazati da je ugao pod kojim se seku dve linije u nekoj taˇcki jednak s
uglom pod kojim se seku u odgovaraju´coj taˇcki njima inverzne linije u odnosu
na neki krug k.
652. Ako se dve linije l i l

inverzne me
-
du sobom u odnosu na neki krug k seku
u taˇcki P, dokazati da krug k seˇce linije l i l

u taˇcki P pod jednakim uglovima.
653. Ako su A, B, C, D taˇcke takve da je krug OAB ortogonalan na krugu
OCD i krug OAC ortogonalan na krugu OBD, dokazati da je krug OBC or-
togonalan na krugu OAD.
654. Ako su A, B, C, D proizvoljne taˇcke jedne ravni, dokazati da je ugao
pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak uglu pod kojim se seku krugovi
ACD i BCD.
655. Ako je P jedna od preseˇcnih taˇcaka dvaju krugova k
1
i k
2
, koji dodiruju
jednu pravu u taˇckama A i B, a drugu pravu u taˇckama C i D, dokazati da se
krugovi l
1
i l
2
opisani oko trouglova PAB i PCD dodiruju u taˇcki P.
656. Ako su l
1
, l
2
, l
3
, tri me
-
du sobom ortogonalna kruga kojima su zajedniˇcke
tetive AB, CD, EF, dokazati da se krugovi ACE i ADF dodiruju u taˇcki A.
657. Neka su l i l

inverzni krugovi, a P i P

, Q i Q

inverzne taˇcke u odnosu na
isti krug k. Ako su pri tome taˇcke P i O inverzne u odnosu na krug l, dokazati
da su taˇcke P

i O

inverzne u odnosu na krug l

.
658. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC,
CA, AB trougla ´ABC, dokazati da je Ojlerov krug l

trougla PQR inverzan
s opisanim krugom l trougla ABC u odnosu na krug k.
659. Dokazati da Ojlerov krug trougla dodiruje sva ˇcetiri upisana kruga tog
trougla (Fojerbahova teorema).
660. (Ptolemejeva teorema) Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao, dokazati da je
AB CD +BC DA = AC BD.
661. Ako su d
1
, . . . , d
n
rastojanja temena A
1
, . . . , A
n
pravilnog n-tougla A
1
. . . A
n
od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem luku A
1
A
n
kruga opisanog oko
tog n-tougla, dokazati da je
1
d
1
d
2
+
1
d
2
d
3
+
1
d
3
d
4
+. . . +
1
d
n−1
d
n
=
1
d
1
d
n
.
67
662. Ako su d
1
,. . .,d
2n+1
rastojanja temena pravilnog poligona A
1
. . . A
2n+1
s
neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem luku
A
1
A
2n+1
kruga opisanog oko poligona, dokazati da je
d
1
+d
3
+d
5
+. . . +d
2m+1
= d
2
+d
4
+d
6
+. . . +d
2n
.
663. Ako su p
1
, . . . , p
2n
odstojanja proizvoljne taˇcke P kruga od pravih koje
sadrˇze stranice A
1
A
2
, . . . , A
2n
A
1
poligona A
1
. . . A
2n
upisanog u krug, dokazati
da je
p
1
p
3
p
5
. . . p
2n−1
= p
2
p
4
. . . p
2n
.
664. Ako su p
1
, . . . , p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P kruga l od pravih
koje sadrˇze stranice A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
n-tougla A
1
. . . A
n
upisanog u krug l, a
q
1
, . . . , q
n
odstojanja taˇcke P od dirki kruga l u taˇckama A
1
, . . . , A
n
, dokazati
da je
p
1
p
2
. . . p
n
= q
1
q
2
. . . q
n
.
665. Ako su a
1
,. . .,a
n
duˇzi jednake stranicama A
1
A
2
, . . .,A
n
A
1
n-tougla A
1
. . . A
n
upisanih u krug l, a p
1
,. . .,p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P luka A
n
A
1
kruga
l od pravih koje sadrˇze stranice A
1
A
2
,. . .,A
n
A
1
dokazati da je
a
1
p
1
+. . . +
a
n−1
p
n−1
=
a
n
p
n
.
666. Ako su p
1
, . . . , p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P manjeg luka A
n
A
1
kruga l opisanog oko pravilnog poligona A
1
. . . A
n
od pravih koje sadrˇze stranice
A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
, dokazati da je
1
p
1
+
1
p
2
+. . . +
1
p
n−1
=
1
p
n
.
68
8. INVOLUCIJA
Definicija 8.1. Jednoznaˇcno preslikavanje f taˇcaka A, B, C . . . neke prave p u
taˇcke A

, B

, C

, . . . te iste prave p nazivamo involucionim ili kratko involucijom
ako na toj pravoj p postoji taˇcka O takva da je
OA OA

= OB OB

= OC OC

= . . . = l.
Parove odgovaraju´cih taˇcaka involucionog preslikavanja nazivamo spregnutim ili
konjugovanim, pravu p na kojoj se nalaze te taˇcke nazivamo osnovom, a taˇcku
O srediˇstem involucionog preslikavanja.
S obzirom na znak konstante l razlikujemo dve vrste involucionog preslika-
vanja i to hiperboliˇcko i eliptiˇcko involuciono preslikavanje. Involuciono pres-
likavanje nazivamo hiperboliˇckim ili eliptiˇckim prema tome da li je l > 0 ili
l < 0.
Iz ove definicije neposredno sleduje da su u hiperboliˇckom involucionom pres-
likavanju odgovaraju´ce taˇcke sa iste strane od srediˇsta O a u eliptiˇckom involu-
cionom preslikavanju s raznih strana od srediˇsta O tog involucionog preslika-
vanja. Stoga u hiperboliˇckom involucionom preslikavanju, postoje na osnovi p s
raznih strana od srediˇsta O dve taˇcke X i Y takve da je OX
2
= OY
2
= l. To su
taˇcke koje u pomenutom preslikavanju odgovaraju samima sebi, te ih nazivamo
dvojnim ili invarijantnim taˇckama tog hiperboliˇckog involucionog preslikavanja.
Eliptiˇcko involuciono preslikavanje nema dvojnih taˇcaka.
667. Dokazati da su preseˇcne taˇcke jedne prave sa krugovima nekog pramena
krugova od odgovaraju´ce taˇcke nekog involucionog preslikavanja.
668. Dokazati da krugovi odre
-
deni odgovaraju´cim taˇckama nekog involucionog
preslikavanja i jednom fiksiranom taˇckom koja se nalazi izvan osnove tog pres-
likavanja obrazuju pramen krugova.
669. Dokazati da je involuciono preslikavanje jednoznaˇcno odre
-
deno sa dva
para odgovaraju´cih taˇcaka.
670. Dokazati da su odgovaraju´ce taˇcke hiperboliˇckog involucionog preslika-
vanja harmonijski spregnute s dvojnim taˇckama tog preslikavanja.
671. Dokazati da su parovi kolinearnih taˇcaka spregnutih u odnosu na neki
krug u involuciji kojoj se dvojne taˇcke nalaze na tom krugu.
672. Dokazati da su parovi pravih jednog pramena koje su spregnute u odnosu
na neki krug u involuciji kojoj su dvojne prave dirke toga kruga.
673. Dokazati da su parovi taˇcaka u kojima neka prava seˇce prave odgovaraju´cih
pravih neke involucije tako
-
de u involuciji.
674. Dokazati da u eliptiˇckom involucionom preslikavanju prave na samu sebe
postoje dve taˇcke P i Q simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu na tu pravu takve da
su za svaki par odgovaraju´cih taˇcaka M i M

tog preslikavanja uglovi MPM

i
MQM

pravi.
675. Dokazati da u svakoj involuciji pramena pravih postoji jedan par odgo-
varaju´cih pravih koje su me
-
du sobom upravne; ako takvih pravih ima viˇse,
dokazati da su svake dve odgovaraju´ce prave te involucije upravne me
-
du sobom.
69
676. Ako su A i A

, B i B

, C i C

tri proizvoljna para odgovaraju´cih taˇcaka
jedne involucija, dokazati da je
¹(A, B; C, A

) = ¹(A

, B

; C

, A).
677. Ako su A, A

, B, B

, C, C

taˇcke jedne prave takve da je ¹(A, B; C, A

) =
¹(A

, B

; C

, A), dokazati da su A i A

, B i B

, C i C

parovi odgovaraju´cih
taˇcaka izvesne involucije.
678. Ako su A i A

, B i B

, C i C

tri para odgovaraju´cih taˇcaka involucije
dokazati da je
AB

BC

CA

+A

B B

C C

A = 0.
679. Ako su A, A

, B, B

, C, C

taˇcke jedne prave takve da je AB

BC

CA

+
A

B B

C C

A = 0, dokazati da su A i A

, B i B

, C i C

para odgovaraju´cih
taˇcaka involucije.
680. Dokazati da su parovi taˇcaka P i P

, Q i Q

, R i R

u kojima neka prava s
seˇce naspramne stranice AB i CD, BC i DA, AC i BD ˇcetvorotemenika ABCD
u involuciji.
681. Ako je S taˇcka ravni trougla ABC, a s prava koja seˇce prave BC, CA,
AB u taˇckama P, Q, R i prave SA, SB, SC u taˇckama P

, Q

, R

, dokazati da
su P i P

, Q i Q

, R i R

odgovaraju´ce taˇcke involucionog preslikavanja.
682. Ako neka prava s seˇce stranice BC, CA, AB trotemenika ABC u taˇckama
P, Q, R i ako su P

, Q

, R

taˇcke prave s koje u nekoj involuciji odgovaraju
taˇckama P, Q, R, dokazati da se prave AP

, BQ

, CR

seku u jednoj taˇcki.
683. Ako su P, P

i Q, Q

parovi taˇcaka u kojima neka prava s seˇce naspramne
stranice AB, CD i BC, AD ˇcetvorotemenika ABCD upisanog u krug k, dokazati
da taˇcke X i X

u kojima prava s seˇce krug k odgovaraju jedna drugoj u involuciji
koja je odre
-
dena parovima taˇcaka P, P

i Q, Q

.
684. (Karnoova teorema) Ako neki krug k seˇce prave odre
-
dene stranicama BC,
CA, AB trougla ABC u taˇckama P i P

, Q i Q

, R i R

, dokazati da je
BP
PC

CQ
QA

AR
RB

BP

P

C

CQ

Q

A

AR

R

B
= 1.
685. Ako je O srediˇste involucije odre
-
dene s dva para odgovaraju´cih taˇcaka
A, A

i B, B

, dokazati da je
(a)
OA
OB
=
AB

BA

;
(b)
OA
OA

=
AB AB

A

B A

B

686. Dokazati da su graniˇcne taˇcke hiperboliˇckog pramena krugova dvojne
taˇcke involucije odre
-
dene parovima taˇcaka kojima srediˇsnja prava seˇce krugove
tog pramena krugova.
687. Ako su X i Y graniˇcne taˇcke hiperboliˇckog pramena krugova, a X
1
i
Y
1
dvojne taˇcke involucije odre
-
dene parovima taˇcaka u kojima neka prava seˇce
70
krugove tog pramena krugova, dokazati da taˇcke X, Y, X
1
, Y
1
pripadaju jednom
krugu.
688. Ako su X i Y dvojne taˇcke involucije odre
-
dene parovima odgovaraju´cih
taˇcaka A, A

i B, B

, dokazati da su taˇcke X i Y odgovaraju´ce u involuciji koja
je odre
-
dena parovima taˇcaka A, B i A

, B

.
689. Ako su A i A

, B i B

, C i C

parovi odgovaraju´cih taˇcaka neke involucije
a D i D

taˇcke takve da je ¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

), dokazati da su
taˇcke D i D

odgovaraju´ce u toj involuciji.
690. Ako su A i A

, B i B

, C i C

, D i D

parovi odgovaraju´cih taˇcaka neke
involucije, dokazati da je ¹(A, B; C, D) = ¹(A

, B

; C

, D

).
691. Ako su P, Q, R projekcije temena A, B, C iz proizvoljne taˇcke S
na naspramnim stranicama trotemenika ABC, a P

, Q

, R

taˇcke u kojima
proizvoljna prava s seˇce stranice BC, CA, AB tog trotemenika, dokazati da je
¹(B, C; P, P

) ¹(Q, A; Q, Q

) ¹(A, B; R, R

) = −1.
692. Ako su Ai A

, B i B

, C i C

parovi naspramnih temena nekog ˇcetvorougaonika
i O proizvoljna taˇcka u njegovoj ravni, dokazati da su parovi pravih OA i OA

,
OB i OB

, OC i OC

u involuciji.
693. Ako su A i A

, B i B

, C i C

taˇcke u kojima tri prave kroz istu taˇcku seku
neki krug k i ako je S proizvoljna taˇcka kruga k, dokazati da su parovi pravih
SA i SA

, SB i SB

, SC i SC

u involuciji.
71
9. ZNA
ˇ
CAJNE TA
ˇ
CKE I LINIJE U GEOMETRIJI TROUGLA
I
ˇ
CETVOROUGLA
U geometriji trougla i ˇcetvorougla ve´c smo upoznali niz znaˇcajnih taˇcaka
i linija kao ˇsto su u geometriji trougla: teˇziˇste, ortocentar, srediˇste opisanog
kruga, srediˇsta upisanih krugova,
ˇ
Zergonova taˇcka, Nagelova taˇcka, Fojerbahova
taˇcka, upisani krugovi, opisani krug, polarni krug itd, a u geometriji ˇcetvorougla:
teˇziˇste, Gausova prava, Oberova prava itd. U ovom ˇclanu upozna´cemo joˇs neke
znaˇcajne taˇcke i linije u geometriji trougla i ˇcetvorougla.
9.1 Simsonova prava trougla i ˇcetvorougla
694. Dokazati da podnoˇzja upravnih iz bilo koje taˇcke P kruga opisanog oko
bilo kojeg trougla ABC na pravama koje su odre
-
dene stranicama tog trougla,
pripadaju jednoj pravoj koju nazivamo Simsonovom pravom taˇcke P u odnosu
na trougao ABC.
695. Ako se podnoˇzje upravnih iz neke taˇcke P na pravama koje su odre
-
dene
stranicama jednog trougla nalaze na jednoj pravoj, dokazati da je ta taˇcka P
na krugu koji je opisan oko tog trougla.
696. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, dokazati da podnoˇzja P, Q,
R, S upravnih iz taˇcka A

na pravama AB, AC, BB

, CC

pripadaju jednoj
pravoj.
697. Ako tri razne tetive istog kruga imaju jedan zajedniˇcki kraj, dokazati da
se krugovi kojima su te tetive preˇcnici seku u taˇckama koje pripadaju jednoj
pravoj (Salmonova teorema).
698. Ako se tri kruga s preˇcnicima PA, PB, PC seku u taˇckama koje pripadaju
jednoj pravoj, dokazati da je taˇcka P na krugu koji je opisan oko trougla ABC.
699. Ako upravne iz proizvoljne taˇcke P kruga opisanog oko trougla ABC na
pravama BC, CA, AB seku krug joˇs u taˇckama A

, B

, C

, dokazati da su
prave AA

, BB

, CC

uporedne sa Simsonovom pravom taˇcke P u odnosu na
trougao ABC.
700. Ako su A

, B

, C

taˇcke kruga opisanog oko trougla ABC takve da
je AA

, BB

, CC

, dokazati da se prave kroz taˇcke A

, B

, C

upravne na
pravama BC, CA, AB seku u izvesnoj taˇcki P koja se nalazi na krugu, zatim da
se podnoˇzja A

, B

, C

tih normala nalaze na jednoj pravoj, Simsonovoj pravoj
taˇcke P u odnosu na trougao ABC.
701. Dokazati da Simsonova prava taˇcke P u odnosu na trougao ABC sadrˇzi
srediˇste duˇzi koja spaja tu taˇcku P sa ortocentrom H trougla ABC.
702. Ako tri trougla ABC, A

B

C

, A

B

C

upisana u isto krugu k imaju
zajedniˇcko teˇziˇste, dokazati da se Simsonove prave proizvoljne taˇcke M kruga k
u odnosu na te trouglove seku u jednoj taˇcki.
72
703. Ako je O srediˇste kruga opisanog oko trougla ABC, dokazati da je jedan
od uglova koje odre
-
duju Simsonove prave dveju taˇcaka P
1
i P
2
kruga u odnosu
na trougao ABC jednak polovini ugla P
1
OP
2
.
704. Ako su p
1
i p
2
Simsonove prave dveju taˇcaka P
1
i P
2
u odnosu na trougao
ABC, dokazati da se prave n
1
i n
2
kroz taˇcke P
1
i P
2
upravne na pravama p
1
i
p
2
seku na krugu koji je opisan oko trougla ABC.
705. Dokazati da se Simsonove prave p
1
i p
2
dveju dijametralno suprotnih
taˇcaka P
1
i P
2
u odnosu na isti trougao ABC seku pod pravim uglom u taˇcki
koja se nalazi na Ojlerovom krugu tog trougla.
706. Ako je ABCD tetivan ˇcetvorougao, dokazati da se Simsonove prave
temena A, B, C, D u odnosu na trouglove BCD, CDA, DAB, ABC seku
u jednoj taˇcki.
707. Ako je P proizvoljna taˇcka kruga opisanog oko tetivnog ˇcetvorougla
ABCD, dokazati da podnoˇzja upravnih iz taˇcke P na Simsonovim pravama
te iste taˇcke u odnosu na trouglove BCD, CDA, DAB, ABC pripadaju jednoj
pravoj, koju nazivamo Simsonovom pravom taˇcke P u odnosu na ˇcetvorougao
ABCD.
9.2. Mikelova taˇcka trougla i ˇcetvorougla
Definicija 9.2. Ako su P, Q i R taˇcke stranica BC, CA i AB trougla ABC,
tada se krugovi opisani oko trouglova AQR, BRP, CPQ seku u izvesnoj taˇcki
M. Krugove opisane oko trouglova AQR, BRP, CPQ nazivamo Mikelovim
krugovima, a taˇcku M Mikelovom taˇckom trougla ABC za trojku taˇcaka P, Q
i R.
708. Ako su P, Q, R proizvoljne taˇcke stranica BC, CA i AB trougla ABC,
dokazati da se krugovi opisani oko trouglova AQR, BRP, CPQ seku u jednoj
taˇcki.
709. Ako su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA i AB, a M Mikelova taˇcka
tog trougla za trojku P, Q, R, dokazati da duˇzi MP, MQ, MR zahvataju s
odgovaraju´cim stranicama tog trougla jednake uglove, zatim da je ∠BMC =
∠BAC +∠RPQ.
710. Ako su P, Q, R proizvoljne taˇcke stranica BC, CA i AB trougla ABC, a
A

, B

, C

srediˇsta krugova opisanih oko trouglova AQR, BRP, CPQ, dokazati
da je ´ABC ∼ ´A

B

C

.
711. Ako su P
1
i P
2
, Q
1
i Q
2
, R
1
i R
2
proizvoljne taˇcke stranica BC, CA i AB
trougla ABC, zatim A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta krugova opisanih oko trouglova AQ
1
R
1
,
BR
1
P
1
, AQ
1
R
1
, CP
1
Q
1
, i A
2
, B
2
, C
2
srediˇsta krugova opisanih oko trouglova
AQ
2
R
2
, BR
2
P
2
, AQ
2
R
2
, CP
2
Q
2
, dokazati da je ´A
1
B
1
C
1
∼ ´A
2
B
2
C
2
.
712. Dokazati da se krugovi opisani oko ˇcetiri trougla koji su odre
-
deni sa ˇcetiri
prave koje se seku u jednoj taˇcki, Mikelovoj taˇcki tog ˇcetvorougla.
713. Dokazati da se srediˇsta krugova opisanih oko trouglova koji su odre
-
deni
sa ˇcetiri prave i Mikelova taˇcka ˇcetvorougla koji je odre
-
den tim pravama nalaze
na jednom krugu.
714. Dokazati da su ortocentri trouglova koji su odre
-
deni sa ˇcetiri prave kolin-
earni.
73
9.3. Ojlerova prava trougla i ˇcetvorougla
Definicija 9.2. Pravu koja je odre
-
dena srediˇstem opisanog kruga i ortocentrom
trougla nazivamo Ojlerovom pravom tog trougla.
715. Dokazati da se teˇziˇste T trougla ABC nalazi na Ojlerovoj pravoj tog
trougla, tj. pravoj koja je odre
-
dena ortocentrom H i srediˇstem O opisanog
kruga tog trougla, pri ˇcemu HT : TO = 2 : 1.
716. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC, dokazati
da se Ojlerova prava trougla A
1
B
1
C
1
poklapa sa Ojlerovom pravom trougla
ABC.
717. Ako je O srediˇste i r polupreˇcnik opisanog kruga, a S srediˇste i polupreˇcnik
upisanog kruga trougla ABC, zatim P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug
dodiruje stranice BC, CA, AB i H

ortocentar trougla PQR, dokazati da taˇcke
O, S, H

pripadaju jednoj pravoj, Ojlerovoj pravoj trougla PQR, pri ˇcemu je
taˇcka H

iza S u odnosu na O takva da je OS : SH

= r : .
718. Dokazati da se prave kroz srediˇsta stranica tetivnog ˇcetvorougla upravne
na pravama koje su odre
-
dene naspramnim stranicama seku u jednoj taˇcki koja
je simetriˇcna sa srediˇstem opisanog kruga u odnosu na teˇziˇste tog ˇcetvorougla.
Tu taˇcku nazivamo Kantorovom taˇckom ili ortoteˇziˇstem tetivnog ˇcetvorougla.
719. Neka je A
1
A
2
A
3
A
4
ˇcetvorougao upisan u krug l(O, r). Ako su H
ij
taˇcke
simetriˇcne sa taˇckom O u odnosu na prave A
k
A
l
za razliˇcite vrednosti indeksa
i, j, k, l = 1, 2, 3, 4, dokazati da se prave h
ij
kroz taˇcke H
ij
upravne na pravama
A
i
A
j
seku u jednoj taˇcki, ortocentru H tog ˇcetvorougla, pri ˇcemu je taˇcka H
na Ojlerovoj pravoj OT tog ˇcetvorougla takva da je HT : TO = 3 : 1.
720. Ako je H ortocentar ˇcetvorougla A
1
A
2
A
3
A
4
upisanog u krug l(O, r),
dokazati da su ortocentri H
1
, H
2
, H
3
, H
4
trouglova A
2
A
3
A
4
, A
3
A
4
A
1
, A
4
A
1
A
2
,
A
1
A
2
A
3
simetriˇcni sa temenima A
1
, A
2
, A
3
, A
4
u odnosu na srediˇste S duˇzi OH,
i prema tome da taˇcke H
1
, H
2
, H
3
, H
4
pripadaju krugu l

(H, r) koji je simetriˇcan
sa krugom l u odnosu na taˇcku S. Taˇcku S nazivamo srediˇstem ili centrom,
a pravu s koja je u taˇcki S upravna na pravoj OH nazivamo srediˇsnom ili
centralnom pravom tog ˇcetvorougla.
721. Dokazati da se srediˇste S tetivnog ˇcetvorougla A
1
A
2
A
3
A
4
sa upravnim
dijagonalama A
1
A
3
i A
2
A
4
poklapa sa presekom dijagonala tog ˇcetvorougla.
9.4. Ojlerov krug trougla i ˇcetvorougla
722. Dokazati da se srediˇsta stranica, podnoˇzja visina i srediˇsta duˇzi koje
spajaju ortocentar sa temenima bilo kojeg trougla pripadaju jednom krugu,
Ojlerovom krugu tog trougla.
723. Dokazati da se srediˇste Ojlerovog kruga bilo kojeg trougla poklapa sa
srediˇstem duˇzi koja spaja ortocentar sa srediˇstem opisanog kruga tog trougla,
zatim da je polupreˇcnik tog kruga jednak polovini polupreˇcnika opisanog kruga.
724. Ako su S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova trougla ABC, dokazati
da je opisani krug trougla ABC Ojlerov krug trougla S
a
S
b
S
c
.
725. Ako je H ortocentar, T teˇziˇste, O srediˇste opisanog kruga i O

srediˇste
Ojlerovog kruga trougla ABC, dokazati da su taˇcke T i H harmonijski spregnute
sa taˇckama O i O

.
74
726. Ako je H ortocentar i T teˇziˇste trougla ABC, a l opisani krug i l

Ojlerov
krug tog trougla. Dokazati da je taˇcka T unutraˇsnje, a taˇcka H spoljaˇsnje
srediˇste sliˇcnosti krugova l i l

.
727. Ako su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, AB i S, S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta
upisanih krugova trougla ABC, dokazati da se srediˇsta Ojlerovih krugova trou-
glova SBC i S
a
BC nalaze na simetrali unutraˇsnjeg ugla A

, a srediˇsta Ojlerovih
krugova trougla S
b
BC i S
c
BC na simetrali spoljaˇsnjeg ugla A

trougla A

B

C

.
728. Ako je H ortocentar, O

srediˇste Ojlerovog kruga i r polupreˇcnik opisanog
kruga trougla ABC, dokazati da je
O

A
2
+O

B
2
+O

C
2
+O

H
2
= 3r
2
.
729. Ako su a, b, c stranice trougla ABC, a p(M) potencija taˇcke M u odnosu
na Ojlerov krug tog trougla, dokazati da je
p(A) +p(B) +p(C) =
a
2
+b
2
+c
2
4
.
730. Ako su H i S ortocentar i srediˇste ˇcetvorougla A
1
A
2
A
3
A
4
upisanog u
krug (O, r), dokazati da srediˇsta S
1
, S
2
, S
3
, S
4
duˇzi koje spajaju taˇcku O sa
ortocentrima H
1
, H
2
, H
3
, H
4
trouglova A
2
A
3
A
4
, A
3
A
4
A
1
, A
4
A
1
A
2
, A
1
A
2
A
3
,
podnoˇzja B
1
, B
2
, B
3
, B
4
upravnih iz temena A
1
, A
2
, A
3
, A
4
srediˇsnjim pravama
tih trouglova i srediˇsta C
1
, C
2
, C
3
, C
4
duˇzi HA
1
, HA
2
, HA
3
, HA
4
pripadaju
krugu k(S,
r
2
), Ojlerovom krugu tetivnog ˇcetvorougla A
1
A
2
A
3
A
4
.
9.5. Nagelova taˇcka trougla
Ako su P
a
, Q
b
, R
c
taˇcke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju stranice
BC, CA, AB trougla ABC, tada se, prema zadatku ..., duˇzi AP
a
, BQ
b
, CR
c
seku u jednoj taˇcki koju nazivamo Nagelovom taˇckom trougla.
731. Ako su A

, B

, C

srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC, dokazati
da je srediˇste kruga upisanog u trougao ABC Nagelova taˇcka trougla A

B

C

.
732. Dokazati da Nagelova taˇcka N, teˇziˇste T i srediˇste S upisanog kruga
trougla ABC pripadaju jednoj pravoj, pri ˇcemu je taˇcka T izme
-
du taˇcaka N i
S takva da je NT : TS = 2 : 1.
733. Ako je O srediˇste opisanog kruga, S srediˇste upisanog kruga, H ortocentar
i N Nagelova taˇcka trougla ABC, dokazati da je HN|OS i HN = 2OS.
9.6. Spikerov krug trougla
Definicija 9.6. Krug opisan u medijalni trougao A
1
B
1
C
1
trougla ABC nazivamo
Spikerovim krugom trougla ABC.
734. Dokazati da se srediˇste Spikerovog kruga trougla ABC poklapa sa srediˇstem
duˇzi koja spaja srediˇste S upisanog kruga s Nagelovom taˇckom N tog trougla.
735. Ako je S srediˇste upisanog kruga k, S
1
srediˇste Spikerovog kruga k
1
, T
teˇziˇste i N Nagelova taˇcka trougla ABC, dokazati da su taˇcke T i N harmonijski
spregnute s taˇckama S i S
1
, zatim da su taˇcke T i N srediˇsta sliˇcnosti krugova
k i k
1
.
75
9.7. Furmanov krug trougla
Definicija 9.7. Krug kome je preˇcnik duˇz odre
-
dena ortocentrom H i Nagelovom
taˇckom N trougla ABC nazivamo Furmanovim krugom trougla ABC.
736. Ako su X, Y , Z taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjih uglova A, B, C seku
opisani krug trougla ABC, dokazati da se taˇcke X

, Y

, Z

simetriˇcne s taˇckama
X, Y , Z u odnosu na prave BC, CA, AB nalaze na Furmanovom krugu trougla
ABC.
737. Ako su X, Y , Z taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjih uglova A, B, C
seku opisani krug trougla ABC, a X

, Y

, Z

njima simetriˇcne taˇcke u odnosu
na prave BC, CA, AB, dokazati da su trouglovi XY Z i X

Y

Z

inverzno sliˇcni.
738. Dokazati da Furmanov krug trougla ABC seˇce prave odre
-
dene visinama
AA

, BB

, CC

u taˇckama A

, B

, C

takvim da je AA

= BB

= CC

= 2,
gde je polupreˇcnik upisanog kruga tog trougla.
739. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima Furmanov krug seˇce prave odre
-
dene
visinama AA

, BB

, CC

trougla ABC, dokazati da su trouglovi ABC i A

B

C

inverzno sliˇcni.
9.7. Izometriˇcke taˇcke u odnosu na duˇz i na trougao
Definicija 9.7. Dve taˇcke P i P

prave koja sadrˇzi neku duˇz AB, simetriˇcne
me
-
du sobom u odnosu na srediˇste O te duˇzi nazivamo izotomiˇcki spregnutim ili
samo izotomiˇckim taˇckama u odnosu na tu duˇz.
740. Ako su P, Q, R taˇcke pravih koje su odre
-
dene stranicama BC, CA,
AB trougla ABC, a P

, Q

, R

njima izometriˇcki spregnute taˇcke u odnosu na
odgovaraju´ce stranice tog trougla, i ako se pri tome prave AP, BQ, CR seku
u jednoj taˇcki O, dokazati da se i prave AP

, BQ

, CR

tako
-
de seku u nekoj
taˇcki O

. Taˇcke O i O

nazivamo izotomiˇcki spregnutim, ili samo izotomiˇckim u
odnosu na trougao ABC.
741. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima neka prava seˇce prave odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da i njima izotomiˇcki spregnute taˇcke u
odnosu na odgovaraju´ce stranice tako
-
de pripadaju jednoj pravoj.
742. Prave kroz temena trougla ABC uporedne s naspramnim stranicama
odre
-
duju izvestan trougao A

B

C

. Ako je K

srediˇste kruga upisanog u trougao
A

B

C

, a K taˇcka izotomiˇcki spregnuta s taˇckom K

u odnosu na trougao
A

B

C

, dokazati da trougao ABC odseca na pravama, koje sadrˇze taˇcku K, a
uporedne su sa stranicama tog trougla, jednake odseˇcke.
9.8. Izogonalne prave u odnosu na ugao. Izogonalne taˇcke u
odnosu na trougao.
Definicija 9.8. Dve prave kroz teme nekog ugla simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu
na simetralu tog ugla nazivamo izogonalno spregnutim pravama, ili samo izog-
onalnim pravama u odnosu na taj ugao. Tako je npr. prava koja sadrˇzi visinu
AA
1
trougla ABC izogonalna s pravom koja sadrˇzi polupreˇcnik OA opisanog
kruga tog trougla u odnosu na ugao ∠A. Simetrala jednog ugla izogonalna je
samoj sebi u odnosu na taj ugao.
76
743. Ako su m i n dve izogonalne prave u odnosu na ugao ∠POQ, a A i
B podnoˇzja upravnih iz proizvoljne taˇcke M prave m na pravama OP i OQ,
dokazati da je n ⊥ AB.
744. Ako su M i N proizvoljne taˇcke dveju pravih izogonalnih u odnosu na
ugao ∠POQ, dokazati da su odstojanja taˇcke M od pravih OP i OQ obrnuto
proporcionalna odstojanjima taˇcke N od pravih OP i OQ.
745. Ako su M i N taˇcke u ravni ugla POQ takve da su odstojanja taˇcke M od
pravih OP i OQ obrnuto proporcionalna odstojanjima taˇcke N od pravih OP i
OQ, dokazati da su prave OM i ON izogonalne u odnosu na ugao ∠POQ.
746. Ako su M i N proizvoljne taˇcke dveju pravih koje su izogonalne u odnosu
na ugao ∠POQ, dokazati da podnoˇzja upravnih iz taˇcaka M i N na pravama
OP i OQ pripadaju jednom krugu, kome se srediˇste poklapa sa srediˇstem duˇzi
MN.
747. Ako je O proizvoljna taˇcka u ravni trougla ABC, dokazati da se prave
izogonalne s pravama OA, OB, OC respektivno u odnosu na A, B, C, seku u
jednoj taˇcki O

, ili su me
-
du sobom uporedne. Taˇcke O i O

nazivamo izogonalno
spregnutim ili samo izogonalnim u odnosu na trougao ABC.
748. Ako su O i O

dve taˇcke izogonalne u odnosu na trougao ABC, dokazati da
podnoˇzja upravnih iz taˇcaka O i O

na pravama BC, CA, AB pripadaju jednom
krugu, kome se srediˇste poklapa sa srediˇstem duzi OO

. Taj krug nazivamo
pedalnim krugom dveju taˇcaka izogonalnih u odnosu na trougao ABC.
749. Ako neki krug k seˇce stranice BC, CA, AB trougla ABC u taˇckama P i
P

, Q i Q

, R i R

, pri ˇcemu se normale u taˇckama P, Q, R na stranicama BC,
CA, AB seku u jednoj taˇcki O, dokazati da se i normale u taˇckama P

, Q

, R

tako
-
de seku u jednoj taˇcki O

, zatim da su taˇcke O i O

izogonalne u odnosu na
trougao ABC.
750. Ako su O i O

dve taˇcke izogonalne u odnosu na trougao ABC, a A

, B

,
C

, taˇcke simetriˇcne s taˇckom O u odnosu na prave BC, CA, AB, dokazati da
je taˇcka O

srediˇste kruga opisanog oko trougla A

B

C

.
9.9. Lemoanova taˇcka i Lemoanova prava trougla
Definicija 9.9. Ako je duˇz AA

medijana iz temena A trougla ABC, a A

taˇcka
u kojoj prava simetriˇcna s pravom AA

u odnosu na simetralu unutraˇsnjeg ugla
∠A seˇce stranicu BC, kaˇzemo da je duˇz AA

unutraˇsnja simedijana ili samo
simedijana iz temena A trougla ABC. Ako je T taˇcka u kojoj dirka kroz taˇcku
A kruga opisanog oko trougla ABC seˇce pravu BC, kaˇzemo da je duˇz AT
spoljaˇsnja simedijana iz temena A trougla ABC. Specijalno, ako je ugao ∠A
trougla ABC prav, simedijana iz temena A poklapa se s visinom iz tog istog
temena.
751. Dokazati da prava odre
-
dena simedijanom AA

trougla ABC sadrˇzi pol
A
0
prave BC u odnosu na krug opisan oko trougla ABC.
752. Ako su AA

i AT unutraˇsnja i spoljaˇsnja simedijana trougla ABC,
dokazati da su prave AA

i AT harmonijski spregnute s pravama AB i AC.
753. Ako je AA

simedijana iz temena A trougla ABC, dokazati da je
BA

: A

C = AB
2
: AC
2
.
77
754. Dokazati da se simedijane AA

, BB

, CC

trougla ABC seku u jednoj
taˇcki simedijalnoj ili Lemoanovoj taˇcki trougla ABC.
755. Ako je L Lemoanova taˇcka trougla ABC, tj. taˇcka u kojoj se seku simedi-
jane AA

, BB

, CC

, dokazati da je
AL : LA

= (AB
2
+AC
2
) : BC
2
756. Dokazati da su odstojanja Lemoanove taˇcke trougla od pravih koje su
odre
-
dene stranicama tog trougla srazmerne njegovim odgovaraju´cim strani-
cama.
757. Ako su odstojanja taˇcke L od pravih koje su odre
-
dene stranicama trougla
ABC srazmerna odgovaraju´cim stranicama, dokazati da je L Lemoanova taˇcka
tog trougla.
758. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA,
AB trougla ABC, dokazati da je
ˇ
Zergonova taˇcka G trougla ABC Lemoanova
taˇcka trougla PQR.
759. Dokazati da se Lemoanova taˇcka pravouglog trougla poklapa sa srediˇstem
visine koja odgovara hipotenuzi tog trougla.
760. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz Lemoanove taˇcke L na stranicama
BC, CA, AB trougla ABC, dokazati da je taˇcka L teˇziˇste trougla PQR.
761. Dokazati da je Lemoanova taˇcka L trougla ABC pol Lemoanove prave
s(v.3...) u odnosu na opisani krug tog trougla.
762. Ako je L Lemoanova taˇcka i O srediˇste opisanog kruga trougla ABC,
dokazati da je prava OL upravna na Lemoanovoj pravoj s tog trougla.
763. Ako su AA

i AA

medijana i simedijana iz temena A trougla ABC. Ako
su Q i R podnoˇzja upravnih iz proizvoljne taˇcke P medijane AA

na stranicama
AB i AC, dokazati da je QR ⊥ AA

, i obrnuto, ako su Q

i R

podnoˇzja upravnih
iz proizvoljne taˇcke P

simedijane AA

na stranicama AB i AC, dokazati da je
Q

R

⊥ AA

. Najzad, dokazati da je PQR ∼ P

R

Q

.
764. Ako simedijana AA

koja odgovara temenu A trougla ABC sadrˇzi srediˇste
duˇzi MN kojoj su krajevi na stranicama AB i AC, dokazati da je ˇcetvorougao
BCMN tetivan.
765. Ako su M i N taˇcke stranica AB i AC trougla ABC takve da je ˇcetvorougao
BCNM tetivan, dokazati da se srediˇste K duˇzi MN nalazi na simedijani koja
odgovara temenu A trougla ABC.
766. Neka su P i Q taˇcke stranica AB i BC, a R i S taˇcke stranica AC i
BC takve da su ˇcetvorouglovi APQC i ARSB tetivni. Ako su pri tome duˇzi
PQ i RS jednake, dokazati da se prave PQ i RS seku na pravoj koja sadrˇzi
simedijanu iz temena A trougla ABC, ili su uporedne s tom pravom.
767. Ako su P i Q taˇcke stranica AB i BC, a R i S taˇcke stranica AC i BC
takve da su ˇcetvorouglovi APQC i ARSB tetivni. Ako se pri tome prave PQ i
RS seku na pravoj, koja sadrˇzi simedijanu iz temena A trougla ABC. Dokazati
da je PQ = RS.
9.10. Lemoanovi krugovi trougla
78
768. Dokazati da prave kroz Lemoanovu taˇcku trougla uporedne sa stranicama
seku taj trougao u taˇckama koje pripadaju jednom krugu, prvom Lemoanovom
krugu tog trougla.
769. Dokazati da se srediˇste prvog Lemoanovog kruga trougla poklapa sa
srediˇstem duˇzi koja spaja Lemoanovu taˇcku sa srediˇstem opisanog kruga tog
trougla.
770. Dokazati da ˇsest taˇcaka u kojima prvi Lemoanov krug seˇce trougao
odre
-
duju dva me
-
du sobom podudarna trougla.
771. Ako su Q
3
i P
2
taˇcke u kojima prvi Lemoanov krug seˇce stranicu BC
trougla ABC, dokazati da je
BQ
3
: Q
3
P
2
: P
2
C = AB
2
: BC
2
: CA
2
.
772. Ako su Q
2
P
1
, Q
3
P
2
, Q
1
P
3
duˇzi koje prvi Lemoanov krug odseca od
stranica AB, BC, CA trougla ABC. Dokazati da je
Q
2
P
1
: Q
3
P
2
: Q
1
P
3
= AB
3
: BC
3
: CA
3
.
773. Dokazati da prave kroz Lemoanovu taˇcku trougla, od kojih je svaka an-
tiparalelna s jednom stranicom tog trougla u odnosu na ostale dve stranice,
seku taj trougao u taˇckama koje pripadaju jednom krugu, drugom Lemoanovom
krugu tog trougla. Srediˇste tog kruga je Leomanova taˇcka tog trougla.
774. Ako su r
1
i r
2
polupreˇcnici prvog i drugog Lemoanovog kruga i r polupreˇcnik
opisanog kruga trougla ABC, dokazati da je
4r
2
1
−r
2
2
= r
2
775. Dokazati da kod trougla prvi Lemoanov krug seˇce drugi Lemoanov krug
u dijametralno suprotnim taˇckama.
9.11. Tikerovi krugovi trougla
776. Ako su A

, B

, C

taˇcke duˇzi LA, LB, LC koje spajaju Lemoanovu taˇcku L
s temenima trougla ABC takve da je LA : LA

= LC : LC

, zatim P
1
i Q
1
taˇcke
u kojima prava B

C

seˇce stranice AB i AC, P
2
i Q
2
taˇcke u kojima prava C

A

seˇce stranice BC i AB, P
3
i Q
3
taˇcke u kojima prava A

B

seˇce stranice AC
i BC, dokazati da ˇsest taˇcaka P
1
, Q
1
, P
2
, Q
2
, P
3
, Q
3
pripadaju jednim krugu,
Tikerovom krugu trougla ABC.
777. Dokazati da se srediˇsta Tikerovih krugova trougla nalaze na pravoj koja
je odre
-
dena Lemoanovom taˇckom i srediˇstem opisanog kruga tog trougla.
9.12. Tajlorov krug trougla
778. Dokazati da upravne projekcije podnoˇzja svih visina trougla na pravama
koje sadrˇze neodgovaraju´ce stranice tog trougla, pripadaju jednom krugu, Tajlorovom
krugu tog trougla.
779. Dokazati da se srediˇste Tajlorovog kruga trougla nalazi na pravoj koja je
odre
-
dena Lemoanovom taˇckom i srediˇstem opisanog kruga tog trougla.
79
9.13. Brokarove taˇcke trougla
Slede´cim zadatkom bi´ce dokazano da u ravni proizvoljnog trougla ABC pos-
toji jedna i samo jedna taˇcka X takva da je XAB = XCA, zatim da postoji
jedna i samo jedna taˇcka X

takva da je X

AC = X

BA = X

CB.Taˇcku X
zva´cemo prvom, taˇcku X

drugom Brokarovom taˇckom trougla ABC. Sem toga,
poluprave AX, BX, CX zva´cemo prvim, a poluprave AX

, BX

, CX

drugim
Brokarovim polupravama trougla ABC.
780. Dokazati da u ravni trougla ABC postoji jedna i samo jedna taˇcka X
takva da je XAB = XBC = XCA, zatim da postoji jedna i samo jedna taˇcka
X

takva da je X

AC = X

BA = X

CB.
781. Dokazati da su Brokarove taˇcke trougla izogonalno spregnute u odnosu na
taj trougao.
782. Ako je ABC proizvoljan trougao, k krug koji sadrˇzi teme B i dodiruje
pravu AC u taˇcki C, a D taˇcka u kojoj prava kroz teme C uporedna sa stranicom
AB seˇce krug k, dokazati da je taˇcka X u kojoj prava AD seˇce krug k prva
Brokarova taˇcka trougla ABC.
783. Ako su X i X

prva i druga Brokarova taˇcka trougla ABC, a X
a
i X

a
taˇcke u kojima prave AX i AX

seku pravu BC, dokazati da je
(a)
BX
a
X
a
C
=
c
2
a
2
,
BX

a
X

a
C
=
a
2
b
2
;
(b)
AX
XX
a
=
a
2
b
2
+b
2
c
2
a
2
c
2
,
AX

X

X

a
=
b
2
c
2
+a
2
c
2
a
2
b
2
.
784. Ako je X prva Brokarova taˇcka trougla ABC i ako su A

, B

, C

taˇcke
u kojima prave CX, AX, BX seku opisani krug trougla ABC, dokazati da su
trouglovi ABC i A

B

C

podudarni, zatim da je taˇcka X druga Brokarova taˇcka
trougla A

B

C

.
785. Ako su X i X

Brokarove taˇcke i srediˇste opisanog kruga trougla ABC,
dokazati da je OX = OX

.
786. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz bilo koje Brokarove taˇcke X na
stranicama BC, CA, AB, dokazati da je ´ABC ∼ ´RPQ.
787. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz prve Brokarove taˇcke, a P

, R

, Q

podnoˇzja upravnih iz druge Brokarove taˇcke na stranicama BC, CA, AB trougla
ABC, dokazati da je ´PQR ∼ ´R

P

Q

.
9.14. Brokarov krug trougla
Definicija 9.14. Krug kome je preˇcnik duˇz odre
-
dena srediˇstem opisanog kruga
i Lemoanovom taˇckom trougla nazivamo Brokarovim krugom tog trougla. Iz
ove definicije neposredno sleduje da su Brokarov krug i prvi Lemoanov krug
koncentriˇcni. Simetrale stranica BC, CA, AB seku Brokarov krug trougla ABC
u taˇcki O, srediˇstu opisanog kruga, i u taˇckama A
1
, B
1
, C
1
koje obrazuju prvi
Brokarov trougao A
1
B
1
C
1
datog trougla ABC. Prave koje sadrˇze simedijane
iz temena A, B, C seku Brokarov krug trougla ABC u Lemoanovoj taˇcki L,
i u taˇckama A
2
, B
2
, C
2
koje odre
-
duju drugi Brokarov trougao A
2
B
2
C
2
datog
trougla ABC.
80
788. Dokazati da se Brokarove taˇcke trougla nalaze na Brokarovom krugu tog
trougla.
789. Dokazati da je Brokarov prvi trougao inverzno sliˇcan s datim trouglom.
790. Dokazati da se prave kroz temena trougla uporedne s odgovaraju´cim
stranicama prvog Brokarovog trougla seku u jednoj taˇcki koja se nalazi na
opisanom krugu datog trougla. Tu taˇcku nazivamo
ˇ
Stajnerovom taˇckom datog
trougla.
791. Dokazati da se prave kroz temena trougla upravne na odgovaraju´cim
stranicama Brokarovog prvog trougla seku u jednoj taˇcki, koja se nalazi na
opisanom krugu datog trougla. Tu taˇcku nazivamo Tarijevom taˇckom tog trougla.
792. Dokazati da su temena drugog Brokarovog trougla srediˇsta duˇzi koje
odseca opisani krug datog trougla na pravama odre
-
denim simedijanama tog
trougla.
793. Ako je ABC proizvoljan trougao, dokazati da se krugovi k
1
i k
2
od kojih
prvi sadrˇzi teme B i dodiruje stranicu AC u taˇcki A, a drugi sadrˇzi teme C i
dodiruje stranicu AC u taˇcki A, seku sem u taˇcki A u izvesnoj taˇcki A
2
, koja
predstavlja teme drugog Brokarovog trougla datog trougla ABC.
9.15. Apolonijevi krugovi i izodinamiˇcke taˇcke trougla
Definicija 9.15. Neka su E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg
ugla A trougla ABC seku pravu BC. Krug k
a
kome je duˇz EF preˇcnik nazivamo
Apolonijevim krugom koji odgovara temenu A ili stranici BC trougla ABC.
Analogno se konstruiˇsu i Apolonijevi krugovi k
b
i k
c
koji odgovaraju temenima
B i C tog trougla. S obzirom da je ugao EAF prav, teme A je na krugu k
a
.
Isto tako je teme B na krugu k
b
, a teme C na krugu k
c
.
794. Dokazati da je opisani krug trougla ortogonalan na Apolonijevim krugov-
ima tog trougla.
795. Dokazati da je Brokarov krug trougla ortogonalan na Apolonijevim kru-
govima tog istog trougla.
796. Dokazati da je Lemoanova prava trougla radikalna osa Brokarovog kruga
i opisanog kruga istog trougla.
797. Dokazati da Apolonijevi krugovi trougla pripadaju eliptiˇckom pramenu
krugova. Taˇcke u kojima se seku ti krugovi nazivamo izodinamiˇckim taˇckama
datog trougla.
798. Dokazati da se izodinamiˇcke taˇcke trougla nalaze na pravoj koja je odre
-
dena
srediˇstem opisanog kruga i Lemoanovom taˇckom tog trougla.
799. Dokazati da je srediˇste bilo kojeg Apolonijevog kruga trougla srediˇste
sliˇcnosti druga dva Apolonijeva kruga tog trougla.
800. Dokazati da je prava odre
-
dena preseˇcnim taˇckama opisanog kruga s
Apolonijevim krugom koji odgovara jednom temenu trougla sadrˇzi simedijanu
iz istog temena tog trougla.
801. Dokazati da je prava koja sadrˇzi simedijanu iz jednog temena trougla,
polara srediˇsta opisanog kruga u odnosu na Apolonijev krug koji odgovara istom
temenu tog trougla.
9.16. Droz-Farnijevi krugovi trougla
81
Definicija 9.16. Krugove kojima se srediˇsta poklapaju sa ortocentrom nekog
trougla nazivamo Droz-Farnijevim krugovima tog trougla. Polarni krug trougla
(v.3...) je specijalan Droz-Farnijev krug tog trougla.
802. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB trougla ABC, a t
a
, t
b
, t
c
krugovi jednakih polupreˇcnika kojima su srediˇsta A, B, C, dokazati da taˇcke P
1
i
P
2
, Q
1
i Q
2
, R
1
i R
2
u kojima prave B
1
C
1
, C
1
A
1
, A
1
B
1
seku respektivno krugove
t
a
, t
b
, t
c
pripadaju jednom krugu, kome se srediˇste poklapa s ortocentrom H
tog trougla.
803. Ako su polupreˇcnici krugova t
a
, t
b
, t
c
navedenih u prethodnom zadatku
jednaki duˇzi
0
, a polupreˇcnici njima odgovaraju´ceg Droz-Farnijevog kruga i
opisanog kruga trougla ABC jednaki duˇzima r
0
i r, dokazati da je
r
2
0
= 4r
2
+
2
0

1
2
(a
2
+b
2
+c
2
).
804. Ako su A

, B

, C

podnoˇzja visina iz temena A, B, C i O srediˇste opisanog
kruga trougla ABC, dokazati da taˇcke P
1
i P
2
, Q
1
i Q
2
, R
1
i R
2
u kojima krugovi
(A

, A

O), (B

, B

O), (C

, C

O) seku respektivno prave BC, CA, AB pripadaju
jednom krugu kome se srediˇste poklapa s ortocentrom H tog trougla.
805. Ako su A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB i H ortocentar trougla
ABC, dokazati da taˇcke P
1
i P
2
, Q
1
i Q
2
, R
1
i R
2
u kojima krugovi (A
1
, A
1
H),
(B
1
, B
1
H), (C
1
, C
1
H) seku respektivno prave BC, CA, AB pripadaju jednom
krugu kome se srediˇste poklapa sa srediˇstem O opisanog kruga trougla ABC.
9.17. Adamsovi krugovi trougla
806. Dokazati da taˇcke u kojima prave kroz
ˇ
Zergonovu taˇcku trougla upravne
na simetralama njegovih unutraˇsnjih uglova seku taj trougao, pripadaju jednom
krugu, Adamsovom krugu tog trougla.
807. Dokazati da se srediˇste Adamsovog kruga trougla poklapa sa srediˇstem
upisanog kruga tog trougla.
808. Ako je G
i
ˇ
Zargonova taˇcka koja odgovara spolja upisanom krugu k
i
(i =
a, b, c) trougla ABC, a S
i
srediˇste kruga k
i
, dokazati da taˇcke u kojima prave
kroz taˇcku G
i
upravne na pravama AS
i
, BS
i
, CS
i
seku respektivno prave AB
i BC, BC i BA, CA i CB, pripadaju jednom krugu, Adamsovom krugu koji
odgovara spolja upisanom krugu k
i
trougla ABC
809. Dokazati da se srediˇste Adamsovog kruga koji odgovara spolja upisanom
krugu k
i
trougla ABC poklapa sa srediˇstem S
i
kruga k
i
trougla ABC.
9.18. Ortopol prave u odnosu na trougao
810. Ako su A

, B

, C

upravne projekcije temena A, B, C trougla ABC na
nekoj pravoj s, dokazati da se prave kroz taˇcke A

, B

, C

, upravne na pravama
BC, CA, AB seku u izvesnoj taˇcki S, ortopolu prave s u odnosu na trougao
ABC.
811. Dokazati da ortopolovi S
1
i S
2
dveju uporednih pravih s
1
i s
2
u odnosu
na isti trougao ABC odre
-
duju duˇz koja je upravna na pravama s
1
i s
2
i jednaka
me
-
dusobnom odstojanju pravih s
1
i s
2
.
82
812. Dokazati da se ortopol prave koja sadrˇzi srediˇste opisanog kruga trougla
u odnosu na taj trougao, nalazi na Ojlerovom krugu tog trougla.
813. Ako su P i Q taˇcke u kojima neka prava s seˇce opisani krug trougla ABC,
dokazati da se Simsonove prave taˇcaka P i Q u odnosu na trougao ABC seku
u ortopolu prave s u odnosu na trougao ABC.
83
10. GEOMETRIJA POLIGONA
10.1. Opˇsti poligoni
814. Ako je ¦A
1
, . . . , A
n
¦ konaˇcan skup od n taˇcaka, dokazati da se teˇziˇsne
linije koje spajaju taˇcke A
i
tog skupa sa teˇziˇstima T
i
podskupova koji se sastoje
iz preostalih n − 1 taˇcaka seku u jednoj taˇcki T, teˇziˇstu tog skupa taˇcaka, pri
ˇcemu je
A
i
T : TT
i
= (n −1) : 1.
815. Ako je konaˇcan skup ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka razloˇzen na dva podskupa
S
1
i S
2
, od kojih prvi sadrˇzi p, a drugi preostalih n − p taˇcaka, dokazati da se
teˇziˇste T datog skupa nalazi izme
-
du teˇziˇsta T
1
i T
2
podskupova S
1
i S
2
, pri
ˇcemu je
TT
1
: TT
2
= (n −p) : p.
816. Ako su P
1
, . . . , P
n
taˇcke stranica A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
n-tougla A
1
, . . . A
n
takve da je A
1
P
1
: P
1
A
2
= . . . = A
n
P
n
: P
n
A1, dokazati da se teˇziˇsta poligona
A
1
, . . . A
n
i P
1
, . . . P
n
poklapaju.
817. Ako je T teˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka jedne ravni, i
ako su T

, A

1
, . . . , A

n
¦ uporedne projekcije taˇcaka T, A
1
, . . . , A
n
na nekoj pravoj
s koja je tako
-
de u toj ravni, dokazati da je
TT

=
1
n
(A
1
A

1
+. . . +A
n
A

n
).
818. (Lajbnicova teorema) Ako je T teˇziˇste konaˇcnog skupa od n taˇcaka ¦A
1
, . . . , A
n
¦
i P bilo koja taˇcka, dokazati da je:
n

i=1
PA
2
i
=
n

i=1
PA
2
i
+nPT
2
.
819. Ako je ¦A
1
, . . . , A
n
¦ proizvoljan skup od n taˇcaka, T teˇziˇste tog skupa i
T
i
teˇziˇste podskupa ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦, dokazati da je:
(a)
A
i
T
2
i
=
1
(n −1)
2
[n
n

j=1
A
i
A
2
j

n

j,k=1
A
j
A
2
k
]
(b)
n

i=1
A
i
T
2
=
n
(n −1)
2
n

i,j=1
A
i
A
2
j
(v)
n

i=1
TT
2
i
=
1
n(n −1)
2
n

i,j=1
A
i
A
2
j
, i < j
(g)
n

i=1
A
i
T
2
=
1
n
n

i,j=1
A
i
A
2
j
84
820. Ako su P i Qteˇziˇsta dvaju konaˇcnih skupova taˇcaka A
1
, . . . , A
m
i B
1
, . . . , B
n
,
dokazati da je
PQ
2
=
1
mn

m

i=1
n

j=1
A
i
B
2
j

m

i,k=1
A
i
A
2
k

m
n
n

j,l=1
B
j
B
2
l

.
821. Ako je T teˇziˇste proizvoljnog skupa A
1
, . . . , A
n
od n taˇcaka i ako su P i
Q dve bilo koje taˇcke, dokazati da je
(PA
2
1
+. . . +PA
2
n
) −(QA
2
1
+. . . +QA
2
n
) = n((PT
2
−QT
2
).
822. Odrediti skup svih taˇcaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od n datih
taˇcaka A
1
, . . . , A
n
jednak kvadratu date duˇzi l.
10.2.Tetivni i tangentni poligoni
823. Dokazati da je kod prostog tetivnog poligona A
1
, . . . , A
2n
s parnim brojem
stranica zbir unutraˇsnjih uglova kod temena s neparnim indeksima jednak zbiru
unutraˇsnjih uglova kod temena s parnim indeksima.
824. Ako dva poligona A
1
, . . . , A
2n
i B
1
, . . . , B
2n
upisani u isti krug k imaju
2n − 1 uporednih odgovaraju´cih stranica, dokazati da su i preostale dve odgo-
varaju´ce stranice tih poligona me
-
du sobom uporedne.
825. Ako dva poligona A
1
, . . . , A
2n+1
i B
1
, . . . , B
2n+1
upisani u isti krug k imaju
2n uporednih odgovaraju´cih stranica, dokazati da su preostale dve odgovaraju´ce
stranice tih poligona me
-
du sobom jednake.
826. Ako su unutraˇsnji uglovi tetivnog poligona A
1
, . . . , A
2n+1
s neparnim
brojem stranica me
-
du sobom jednaki, dokazati da je taj poligon pravilan.
827. Ako je P taˇcka kruga opisanog oko tetivnog n-tougla A
1
, . . . , A
n
, dokazati
da podnoˇzja upravnih iz taˇcke P na Simsonovim pravama te iste taˇcke u odnosu
na (n − 1)-touglove A
1
. . . A
i−1
A
i+1
. . . A
n
za i = 1, . . . , n pripadaju jednoj
pravoj koju nazivamo Simsonovom pravom taˇcke P u odnosu na n-tougao A
1
, . . . , A
n
.
828. Ako je T teˇziˇste proizvoljnog skupa A
1
, . . . , A
n
od n taˇcaka nekog kruga
l(O, r), dokazati da se prave kroz teˇziˇsta podskupova A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
j−1
, A
j+1
, . . . , A
n
upravne na pravama A
i
A
j
(i, j = 1, . . . , n; i ,= j) seku u jednoj taˇcki, ortoteˇziˇstu
K datog skupa taˇcaka. Dokazati zatim da je taˇcka K na Ojlerovoj pravoj OT
tog skupa taˇcaka, pri ˇcemu je OT : TK = (n −2) : 2.
829. Ako je T teˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka nekog kruga
l(O, r), metodom matematiˇcke indukcije dokazati da se prave kroz ortocentre
podskupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
j−1
, A
j+1
, . . . , A
n
¦ upravne na pravama
A
i
A
j
seku u jednoj taˇcki, ortocentru H datog skupa taˇcaka. Dokazati zatim da
je taˇcka H na Ojlerovoj pravoj OT datog skupa taˇcaka, pri ˇcemu je HT : TO =
(n −1) : 1.
830. Ako je H ortocentar proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka nekog
kruga l(O, r), dokazati da su ortocentri H
i
podskupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦
simetriˇcni sa taˇckama A
i
u odnosu na srediˇste S duˇzi OH. Taˇcku S nazivamo
srediˇstem ili centrom, a pravu s koja je u taˇcki S upravna na Ojlerovoj pravoj,
nazivamo srediˇsnjom ili centralnom pravom datog skupa taˇcaka.
85
831. Ako je skup ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka nekog kruga l(O, r) razloˇzen na
proizvoljan naˇcin na dva podskupa S
1
i S
2
taˇcaka, dokazati da su ortocentri tih
podskupova simetriˇcni me
-
du sobom u odnosu na srediˇste S datog skupa taˇcaka.
832. Ako je S srediˇste, a H ortocentar proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n
taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da se H
i
podskupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦
nalaze na izvesnom krugu l

kome je srediˇste H, a polupreˇcnik jednak duˇzi r.
833. Ako je ¦A
1
, . . . , A
n
¦ proizvoljan skup od n taˇcaka nekog kruga l(O, r),
dokazati da se prave n
i
kroz taˇcke A
i
upravne na centralnim pravama s
i
pod-
skupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦ seku u ortocentru H datog skupa taˇcaka.
834. Ako je S centar i H ortocentar proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ sa n
taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da ortocentri S
i
podskupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦,
podnoˇzje B
i
upravnih iz taˇcaka A
i
na centralnim pravama s
i
podskupova ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦
i srediˇsta C
i
duˇzi HA
i
pripadaju jednom krugu k, kome je srediˇste S, a polupreˇcnik
jednak polovini duˇzi r. Krug k nazivamo Ojlerovim karakteristiˇcnim krugom
datog skupa taˇcaka.
835. Dokazati da se ortopolovi P
ijk
centralnih pravih p
ijk
podskupova
¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
j−1
, A
j+1
, A
k−1
, A
k+1
, . . . , A
n
¦
u odnosu na trouglove odre
-
dene taˇckama A
i
, A
j
, A
k
datog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦
od n taˇcaka nekog kruga l(O, r), nalaze na Ojlerovom karakteristiˇcnom krugu
datog skupa taˇcaka.
836. Ako je H ortocentar i K ortoteˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od
n taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da teˇziˇsta T
i
(i = 1, . . . , n) podskupova
¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦ i taˇcke E
i
duˇzi KA
i
takve da je A
i
E
i
: E
i
K =
(n − 2) : 1, pripadaju jednom krugu l
1
, kome je srediˇste O
1
taˇcka duˇzi OH
takva da je HO
1
: O
1
O = (n −2) : 1, a polupreˇcnik r
1
duˇz takva da je r : r
1
=
(n −1) : 1.Krug l
1
nazivamo Ojlerovim centralnim krugom datog skupa taˇcaka.
837. Ako su K, T i O
1
ortoteˇziˇste, teˇziˇste i srediˇste Ojlerovog centralnog kruga
l
1
proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati
da su taˇcke T i K harmonijski spregnute sa taˇckama O i O
1
, ˇsta viˇse da su taˇcke
T i K srediˇsta sliˇcnosti krugova l i l
1
.
838. Ako je T teˇziˇste i K ortoteˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n
taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je
(a)
OT
2
= r
2

1
n
2

n

i,j=1
A
i
A
j
(b)
OK
2
=
1
(n −2)
2
[n
2
r
2

n

i,j=1
A
i
A
j
2
]
(v)
KT
2
=
4
(n −2)
2
[r
2

1
n
2

n

i,j=1
A
i
A
j
2
], i < j
839. Ako je H ortocentar, K srediˇste i S srediˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦
od n taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je
86
(a)
n

i=1
HA
2
i
= n (n −1)
2
r
2
−(n −2)
n

i=1
A
i
A
j
2
(b)
n

i=1
KA
2
i
=
4n
(n −2)
2
r
2
+
n −4
(n −2)
2

n

i,j=1
A
i
A
2
j
, i < j
(v)
n

i=1
SA
2
i
=
n(n −2)
2
4
r
2

n −4
4

n

i,j=1
A
i
A
2
j
, i < j
840. Ako je H ortocentar, T teˇziˇste i K ortoteˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦
od n taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je
(a)
HO
2
= n
2
r
2

n

i,j=1
A
i
A
2
j
, i < j
(b)
HT
2
= (n −1)
2
r
2

(n −1)
2
n
2
n

i,j=1
A
i
A
2
j
, i < j
(v)
HK
2
=
n
2
(n −3)
2
(n −2)
2
(r
2

1
n
2
n

i,j=1
A
i
A
2
j
), i < j
841. Ako je S centar i H ortocentar proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n
taˇcaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je
n

i=1
SA
2
i
−(n −4)SH
2
= nr
2
.
842. Ako je K ortoteˇziˇste proizvoljnog skupa ¦A
1
, . . . , A
n
¦ od n taˇcaka nekog
kruga l(O, r), a T
i
teˇziˇste podskupa ¦A
1
, . . . , A
i−1
, A
i+1
, . . . , A
n
¦ dokazati da
je
(a)
KA
2
i
=
1
(n −2)
2
[4r
2
+ (n −2)
n

j=1
A
i
A
2
j

n

j,k=1
A
j
A
2
k
], j < k
(b)
KT
2
i
=
1
(n −1)
2
(n −2)
2
[4(n −1)
2
r
2
−(n −2)
n

j=1
A
i
A
2
j

n

j,k=1
A
j
A
2
k
], j < k
843. Ako je T teˇziˇste poligona A
1
. . . A
n
upisanog u krug k kome je srediˇste O
i polupreˇcnik r, i ako je d duˇz odre
-
dena taˇckama O i T, dokazati da je
TA
2
+. . . +TA
2
n
= n(r
2
−d
2
).
87
844. Ako je T teˇziˇste poligona A
1
. . . A
n
upisanog u krug k i ako su B
1
, . . . , B
n
taˇcke u kojima prave A
1
T, . . . , A
n
T seku krug k, dokazati da je
A
1
T
TB
1
+. . . +
A
n
T
TB
n
= n.
845. Ako su p
1
, . . . , p
2n
odstojanja proizvoljne taˇcke P kruga l od pravih koje
sadrˇze stranice A
1
A
2
, . . . , A
2n
A
1
poligona A
1
. . . A
2n
upisanog u krug l, dokazati
da je
p
1
p
3
p
5
. . . p
n
= p
2
p
4
. . . p
2n
.
846. Ako su p
1
, . . . , p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P kruga l od pravih koje
sadrˇze stranice n-tougla A
1
. . . A
n
upisanog u krug l, a q
1
, . . . , q
n
odstojanja
taˇcke P od dirki kruga l u taˇckama A
1
, . . . , A
n
, dokazati da je
p
1
p
2
. . . p
n
= q
1
q
2
. . . q
n
.
847. Ako su a
1
, . . . , a
n
duˇzi jednake stranicama A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
n-tougla
A
1
. . . A
n
upisanog u krug l, a p
1
, . . . , p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P luka
A
n
A
1
kruga l od pravih koje sadrˇze stranice A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
, dokazati da je
a
1
p
1
+
a
2
p
2
+. . . +
a
n−1
p
n−1
=
a
n
p
n
.
10.3. Pravilni poligoni
Definicija 10.1. Prost ravan poligon kome su jednake sve stranice i svi unutraˇsnji
uglovi nazivamo pravilnim. Prost ravan poligon kome je zadovoljen samo jedan
od pomenutih dvaju uslova nazivamo polupravilnim. Stoga razlikujemo dve
vrste polupravilnih poligona i to polupravilne jednakostraniˇcne i polupravilne
jednakougaone poligone.
U ovom ˇclanu prouˇcava´ce se pravilni poligoni.
848. Ako je r polupreˇcnik i P proizvoljna taˇcka kruga opisanog oko pravilnog
poligona A
1
. . . A
n
, dokazati da je
PA
2
1
+. . . +PA
2
n
= 2nr
2
.
849. Ako su M
1
, . . . , M
n
srediˇsta stranica A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
pravilnog poligona
A
1
. . . A
n
, a P proizvoljna taˇcka kruga k(O, r) opisanog oko tog poligona, i a
stranica tog poligona, dokazati da je
PM
2
1
+. . . +PM
2
n
= 2nr
2

1
4
na
2
.
850. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
pravilnog poligona A
1
. . . A
n
, zatimP proizvoljna taˇcka upisanog kruga, dokazati
da je
PA
2
1
+. . . +PA
2
n
= n(r
2
+
2
).
851. Ako su A
1
, . . . , A
n
i B
1
, . . . , B
n
dva pravilna poligona s jednakim brojem
stranica, upisana u isti krug k, i ako je P proizvoljna taˇcka u ravni tog kruga,
dokazati da je
PA
2
1
+. . . +PA
2
n
= PB
2
1
+. . . +PB
2
n
.
88
852. Ako je A
1
. . . A
2n
pravilan poligon s parnim brojem stranica i P bilo koja
taˇcka njegove ravni, dokazati da je
PA
2
1
+PA
2
n+1
= PA
2
2
+PA
2
n+2
= . . . = PA
2
n
+PA
2
2n
.
853. Ako su d
1
, . . . , d
2n+1
rastojanja temena pravilnog poligona A
1
. . . A
2n+1
s neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem
luku A
1
A
2n+1
kruga opisanog oko tog poligona, dokazati da je
d
1
+d
3
+. . . +d
2n+1
= d
2
+d
4
+. . . +d
2n
.
853. Ako su d
1
, . . . , d
2n+1
rastojanja temena A
1
, . . . , A
n
pravilnog n-tougla
A
1
. . . A
n
od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem luku A
1
A
n
kruga
opisanog oko tog n-tougla, dokazati da je
1
d
1
d
2
+
1
d
2
d
3
+
1
d
3
d
4
+. . . +
1
d
n−1
d
n
=
1
d
1
d
n
.
854. Ako su d
1
, . . . , d
n
rastojanja temena A
1
, . . . , A
n
pravilnog n-tougla A
1
. . . A
n
od proizvoljne taˇcke P koja se nalazi na manjem luku A
1
A
n
kruga opisanog oko
tog n-tougla, dokazati da je
1
d
1
d
2
+
1
d
2
d
3
+
1
d
3
d
4
+. . . +
1
d
n−1
d
n
=
1
d
1
d
n
.
855. Ako su p
1
, . . . , p
n
odstojanja proizvoljne taˇcke P manjeg luka A
n
A
1
kruga l opisanog oko pravilnog poligona A
1
. . . A
n
od pravih koje sadrˇze stranice
A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
, dokazati da je
1
p
1
+
1
p
2
+. . . +
1
p
n−1
=
1
p
n
.
856. Ako su a
n
i b
n
stranice dvaju pravilnih konveksnih n-touglova od kojih je
prvi opisan a drugi upisan u krugu polupreˇcnika r, zatim d
2n
stranica pravilnog
konveksnog 2n-tougla opisanog oko tog istog kruga, dokazati da je
(a)
1
a
2n
=
1
a
n
+
1
b
n
;
(b) a
2n
= 4r
2

1
b
n

1
a
n

.
857. Ako je a
n
stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇcnika
r, a a

n
stranica pravilnog konveksnog n-tougla opisanog oko tog istog kruga,
dokazati da je
a

n
=
2ra
n
4r
2
−a
2
n
.
858. Ako je a
n
stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇcnika
r, a a
2n
stranica pravilnog konveksnog 2n-tougla upisanog u taj isti krug,
dokazati da je
a
2n
=

2r
2
−r

4r
2
−a
2
n
.
859. Ako je a
n
stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇcnika
r, a a
3n
stranica pravilnog 3n-tougla upisanog u taj isti krug, dokazati da je
a
3
3n
−3r
2
a
3n
+r
2
a
n
= 0.
89
860. Dva pravilna poligona A
1
. . . A
n
i A

1
. . . A

2n
imaju jednake obime. Ako
je r polupreˇcnik opisanog i polupreˇcnik upisanog kruga poligona A
1
. . . A
n
,
a r

polupreˇcnik opisanog i

polupreˇcnik upisanog kruga poligona A

1
. . . A

2n
,
dokazati da je

=
1
2
(r +), r

=

r

.
861. Ako je p
n
obim pravilnog n-tougla opisanog oko kruga k, q
n
obim pravilnog
n-tougla upisanog u tom krugu, p
2n
obim pravilnog 2n-tougla oko kruga k i q
2n
obim pravilnog 2n-tougla upisanog u tom krugu, dokazati da je
1
p
2n
=
1
2

1
p
n
+
1
q
n

,
1
q
2n
=

1
p
2n

1
q
2n
.
862. Ako je A
1
. . . A
7
pravilan sedmougao, dokazati da je
1
A
1
A
2
=
1
A
1
A
3
+
1
A
1
A
4
.
863. Ako je O preseˇcna taˇcka dijagonala AC i BD pravilnog konveksnog
petougla ABCDE, dokazati da je AO
2
= AC OC.
864. Dokazati da je stranica pravilnog konveksnog desetougla upisanog u krug
jednaka ve´cem odseˇcku polupreˇcnika podeljenog zlatnim presekom.
865. Ako je a
10
stranica pravilnog konveksnog desetougla, a b
10
stranica pravilnog
konveksnog desetougla, koji su upisani u isti krug polupreˇcnika r, dokazati da
je
(a)
b
10
−a
10
= r
(b)
a
10
b
10
= r
2
866. Ako je a
10
stranica pravilnog konveksnog desetougla upisanog u krug
polupreˇcnika r, a b
10
stranica pravilnog zvezdastog desetougla upisanog u taj
isti krug, dokazati da je
(a)
a
10
=
r
2
(

5 −1)
(b)
b
10
=
r
2
(

5 + 1)
867. Ako je a
5
stranica pravilnog konveksnog petougla upisanog u krug k
polupreˇcnika r, a b
5
stranica pravilnog zvezdastog petougla upisanog u taj isti
krug, dokazati da je
(a)
a
5
=
r
2

10 −2

5
(b)
b
5
=
r
2

10 + 2

5
90
868. Ako je a
8
stranica pravilnog konveksnog osmougla upisanog u krug k
polupreˇcnika r, a b
8
stranica pravilnog zvezdastog osmougla upisanog u taj isti
krug, dokazati da je
(a)
a
8
= r

2 −

2
(b)
b
8
= r

2 +

2
869. Ako je a
12
stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla, b
12
stranica
pravilnog zvezdastog dvanaestougla, i a
4
stranica kvadrata koji su svi upisani u
isti krug, dokazati da je
b
12
−a
12
= a
4
.
869/2. Ako je a
12
stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla A
1
. . . A
12
, a
4
duˇz jednaka dijagonali A
1
A
4
i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
a
12
+a
4
= 2.
870. Ako je a
12
stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla upisanog u krug
k polupeˇcnika r, a b
12
stranica pravilnog zvezdastog dvanaestougla upisanog u
taj isti krug, dokazati da je
(a)
a
12
= r

2 −

3
(b)
b
12
= r

2 +

3
871. Ako je a
15
stranica pravilnog konveksnog petnaestougla upisanog u krug
polupreˇcnika r, a b
(1)
15
, b
(2)
15
, b
(3)
15
stranice pravilnih zvezdastih petnaestouglova
upisanih tako
-
de u krug polupreˇcnika r, dokazati da je
(a)
a
15
=
r
4
[

10 + 2

5 −3(

5 −1)]
(b)
b
(1)
15
=
r
4
[

3(

5 + 1) −

10 −2

5]
(v)
b
(2)
15
=
r
4
[

3(

5 −1) +

10 −2

5]
(g)
b
(3)
15
=
r
4
[

3(

5 + 1) +

10 −2

5]
872. Ako su a
5
, a
6
, a
10
stranice pravilnog konveksnog petougla, ˇsestougla, de-
setougla koji su upisani u isti krug k, dokazati da je
a
2
6
+a
2
10
= a
2
5
.
91
873. Ako su a
6
, b
5
, b
10
bilo stranice pravilnog ˇsestougla, pravilnog zvezdastog
petougla i pravilnog zvezdastog desetougla koji su upisani u isti krug k, dokazati
da je
a
2
6
+b
2
10
= b
2
5
.
874. Ako su a
3
, a
10
, b
10
bilo stranice pravilnog trougla, pravilnog konveksnog de-
setougla i pravilnog zvezdastog desetougla koji su upisani u isti krug k, dokazati
da je
a
2
10
+b
2
10
= a
2
3
.
92
11. RAZLAGANJE POVR
ˇ
SI I ODRE
-
DIVANJE POVR
ˇ
SINA
11.1. Razlaganje povrˇsi
875. Dokazati da se ravan moˇze razloˇziti na pravilne, podudarne poligonske
povrˇsi na pet razliˇcitih naˇcina.
Slika
876. Dokazati da se ravan moˇze razloˇziti
(a) na trougaone povrˇsi koje su podudarne s proizvoljnom trougaonom povrˇsi;
(b) na ˇcetvorougaone povrˇsi koje su podudarne s proizvoljnomˇcetvorougaonom
povrˇsi;
(v) na ˇsestougaone povrˇsi koje su podudarne s proizvoljnom centralno simetriˇcnom
ˇsestougaonom povrˇsi.
877. Dokazati da se ravan moˇze razloˇziti na trougaone povrˇsi tako da se u
svakom temenu sustiˇcu
(a) po tri trougaone povrˇsi
(b) po ˇcetiri trougaone povrˇsi
(v) po pet trougaonih povrˇsi
pri ˇcemu ni jedno teme tih povrˇsi nije unutraˇsnja taˇcka stranice susedne povrˇsi.
878. Dokazati da se konveksna poligonska povrˇs s neparnim brojem stranica
ne moˇze razloˇziti na paralelogramske povrˇsi.
879. Dokazati da svaka konveksna centralno simetriˇcna poligonska povrˇs se
moˇze razloˇziti na paralelogramske povrˇsi.
880. Ako svakoj stranici konveksne poligonske povrˇsi odgovara njoj jednaka par-
alelna stranica te povrˇsi, dokazati da je ta poligonska povrˇs centralno simetriˇcna,
i da se prema tome moˇze razloˇziti na paralelogramske povrˇsi.
881. Ako se konveksna poligonska povrˇs moˇze razloˇziti na konaˇcan broj cen-
tralno simetriˇcnih poligonskih povrˇsi, dokazati da je i ta konveksna povrˇs cen-
tralno simetriˇcna.
882. Ako je f
n
broj poligonskih povrˇsi koje se dobijaju razlaganjem konveksne
poligonske povrˇsi (A
1
. . . A
n
njenim dijagonalama, pri ˇcemu se nikoje tri i viˇse
dijagonala ne seku u jednoj taˇcki, dokazati da je
f
n
=
1
24
(n −1)(n −2)(n
2
−3n + 12).
11.2. Odre
-
divanje povrˇsina
883. Dokazati da razloˇzivo jednake poligonske povrˇsi imaju jednake povrˇsine.
884. Dokazati da dopunski jednake poligonske povrˇsi imaju jednake povrˇsine.
885. Dokazati da su pravougaone povrˇsi sa jednakim povrˇsinama razloˇzivo
jednake.
886. Dokazati da su trougaone povrˇsi sa jednakim povrˇsinama razloˇzivo jed-
nake.
93
887. Teorema F. Boljaja-Gervina. Dokazati da su poligonske povrˇsi sa jed-
nakim povrˇsinama razloˇzivo jednake.
888. Paposova teorema. Ako su ABKL i ACMN dva paralelograma konstru-
isana nad stranicama AB i AC bilo kojeg trougla ABC, s onih strana pravih AB
i AC s kojih nije taj trougao i ako je D presek pravih KL i MN, zatim BCPQ
paralelogram s bilo koje strane prave BC takav da je BQ|AD i BQ = AD,
dokazati da je
S(BCPQ) = S(ABKL) +S(ACMN).
889. Ako neka prava paralelna sa stranicom AB paralelograma ABCD seˇce
stranicu BC u taˇcki P i dijagonalu AC u taˇcki Q, dokazati da je
S(ABP) = S(AQD).
890. Ako je P proizvoljna taˇcka u paralelogramu ABCD, dokazati da je
S(PAB) +S(PCD) = S(PBC) +S(PAD).
891. Ako je P proizvoljna taˇcka ravni paralelograma ABCD, dokazati da je
S(PAC) = S(PAB) = S(PAD).
892. Ako su M i N taˇcke stranice BC trougla ABC takve da je BM = MN =
NC, P proizvoljna taˇcka duˇzi MN, a R i Q taˇcke u kojima prave kroz M i N
uporedne sa AP seku stranice AB i AC, dokazati da je
S(ARPQ) = S(BPR) = S(CPQ).
893. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima tri uporedne prave kroz temena A, B, C
seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama trougla ABC, dokazati da je
S(PQR) = 2S(ABS).
894. Neka je ABC proizvoljan trougao i P proizvoljna taˇcka. Ako su A

, B

,
C

teˇziˇsta trouglova PBC, PCA, PAB, dokazati da je
S(ABC) = 9S(A

B

C

).
895. Ako su P

, Q

, R

upravne projekcije proizvoljne taˇcke O koja se nalazi u
trouglu ABC na pravama BC, CA, AB a P, Q, R taˇcke polupravih OP

, OQ

,
OR

takve da je OP = BC, OQ = CA, OR = AB, dokazati da je
S(PQR) = 3S(ABC).
896. Ako obeleˇzimo sa O taˇcku koja se nalazi u konveksnom ˇcetvorouglu
ABCD, sa K

, L

, M

, N

podnoˇzja upravnih iz taˇcke O na pravama AB,
BC, CD, DA i sa K, L, M, N taˇcke polupravih OK

, OL

, OM

, ON

takve
da je OK = AB, OL = BC, OM = CD, ON = DA, dokazati da duˇzi KL,
LM, MN, NK obrazuju izvesnu povrˇs ω takvu da je S(ω) = 2S(ABCD).
897. Kroz srediˇste svake dijagonale konveksnog ˇcetvorougla ABCD konstru-
isana je prava uporedna s drugom dijagonalom. Dokazati da duˇzi koje spajaju
94
presek O tih pravih sa srediˇstima stranica razlaˇzu ˇcetvorougaonu povrˇs (ABCD)
na ˇcetiri ekvivalentne ˇcetvorougaone povrˇsi.
898. Ako je ABCD konveksan ˇcetvorougao i ako su A

, B

, C

, D

taˇcke
simetriˇcne s taˇckama A, B, C, D respektivno u odnosu na taˇcke B, C, D, A,
dokazati da je
S(A

B

C

D

) = 5S(ABCD).
899. Ako je ABCD proizvoljan konveksan ˇcetvorougao. Ako su K i L taˇcke
stranice AB takve da je AK = KL = LB, a M i N taˇcke stranice CD takve
da je CM = MN = ND, dokazati da je
S(KLMN) =
1
3
S(ABCD).
900. Ako su M i N srediˇsta stranica AB i CD konveksnog ˇcetvorougla ABCD,
a P i Q taˇcke u kojima duˇzi AN i BN seku duˇzi DM i CM, dokazati da je
S(PMQN) = S(DAP) +S(BCQ).
901. Ako obeleˇzimo sa P i Q srediˇsta dijagonala AC i BD prostog ˇcetvorougla
ABCD i sa R taˇcku u kojoj se seku prave odre
-
dene naspramnim stranicama
AB i CD, dokazati da je
S(PQR) =
1
4
S(ABCD).
902. Ako obeleˇzimo sa P i Q srediˇsta dijagonala AC i BD prostog ˇcetvorougla
ABCD kome se prave odre
-
dene naspramnim stranicama AB i CD seku u jednoj
taˇcki E, a prave odre
-
dene naspramnim stranicama BC i AD seku u nekoj taˇcki
F, dokazati da je
S(PQE) = S(PQF).
903. Neka su AB = a i CD = b osnovice trapeza ABCD kome se dijagonale
seku u taˇcki O. Ako je P proizvoljna taˇcka stranice AB, Q taˇcka u kojoj se
seku duˇzi PD i AC, dokazati da je
S(PQR) =
a +b
b
S(OQR).
904. Ako su E i F taˇcke u kojima simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A
seku pravu odre
-
denu stranicom BC trougla ABC i ako je AB : AC = m : n,
dokazati da je
S(ABC)
S(AEF)
=
m
2
−n
2
2mn
.
905. Ako su P i Q taˇcke paralelnih stranica AB i CD konveksnog trapeza
ABCD takve da je AB = kPB i DC = kQC, dokazati da je
S(ABCD) = nS(PBCQ).
906. Ako su P
1
, . . . , P
n
paralelne projekcije temena A
1
, . . . , A
n
poligonske
povrˇsi (A
1
. . . A
n
) na nekoj pravoj p koja sa tom poligonskom povrˇsi nema za-
jedniˇckih taˇcaka, a B
1
, . . . , B
n
, redom, taˇcke na duˇzima A
1
P
1
, . . . , A
n
P
n
takve
da je A
1
P
1
= kB
1
P
1
, . . . , A
n
P
n
= kB
n
P
n
, dokazati da je
S(A
1
. . . A
n
) = kS(B
1
. . . B
n
).
95
907. Ako dve poligonske povrˇsi (A
1
. . . A
2n
) i (B
1
. . . B
2n
) imaju zajedniˇcka
srediˇsta odgovaraju´cih stranica, dokazati da je
S(A
1
. . . A
2n
) = S(B
1
. . . B
2n
).
908. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa stran-
icom BC trougla ABC seˇce stranice AB i AC u taˇckama M i N takvim da
je
S(BCNM) : S(AMN) = m : n.
909. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa os-
novicama seˇce krake AD i BC trapeza ABCD u taˇckama M i N takvim da
je
S(ABNM) : S(MNCD) = m : n.
910. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa datom
pravom p razlaˇze datu trougaonu povrˇs (ABC) na dve povrˇsi ω
1
i ω
2
takve da
je
S(ω
1
) : S(ω
2
) = m : n.
911. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna s datom
pravom p razlaˇze datu konveksnu poligonsku povrˇs na dve poligonske povrˇsi ω
1
i ω
2
takve da je
S(ω
1
) : S(ω
2
) = m : n.
912. Odrediti u ravni ˇcetvorougla ABCD skup svih taˇcaka X takvih da je
S(AXB) +S(CXD) = S(BXC) +S(DXA).
913. Ako su P i Q srediˇsta dijagonala AC i BD tangentnog ˇcetvorougla ABCD,
a O srediˇste kruga upisanoga u tom ˇcetvorouglu, dokazati da taˇcke P, Q, O
pripadaju jednoj pravoj. (Njutnova teorema.)
914. Ako je ABCD proizvoljan ˇcetvorougao, E taˇcka u kojoj se seku prave AB
i CD, F taˇcka u kojoj se seku BC i DA, dokazati da se srediˇsta P, Q, R duˇzi
AC, BD, EF nalaze na jednoj pravoj (Gausova teorema).
915. Ako su a, b, c stranice i h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC, r polupreˇcnik
opisanog kruga i S povrˇsina trougaone povrˇsi (ABC), dokazati da je
a.
S =
abc
4r
b.
S
2
=
r
2
h
a
h
b
h
c
916. Ako su ,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici upisanih krugova trougla ABC, a p
poluobim tog trougla, dokazati da je
a.
S(ABC) = p, S(ABC) = (p −a)
a
b.
S
2
(ABC) = p(p −a)(p −b)(p −c)
96
c.
S
2
=
a

b

c
917. Ako su b i c katete, a hipotenuza, p poluobim i S povrˇsina povrˇsi (ABC)
kojoj je ugao A prav, dokazati da je
S = p(p −a) i S = (p −b)(p −c).
918. Ako su A

, B

, C

podnoˇzja visina oˇstrouglog trougla ABC, a r polupreˇcnik
opisanog kruga i p

poluobim trougla A

B

C

, dokazati da je
S(ABC) = rp

.
919. Ako su S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova oˇstrouglog trougla
ABC, a p poluobim tog trougla i r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
S(S
a
S
b
S
c
) = 2pr.
920. Ako su n
a
, n
b
, n
c
odseˇcci koje odre
-
duje trougao ABC na pravama koje
sadrˇze srediˇste S upisanog kruga a paralelne su respektivno na stranicama BC,
CA, AB, zatim h
a
, h
b
, h
c
visine iz temena A, B, C tog trougla, dokazati da je
S =
1
4
(n
a
h
a
+n
b
h
b
+n
c
h
c
).
921. Ako su l
a
i
¯
l
a
simetrale unutraˇsnjeg i spoljaˇsnjeg ugla A trougla ABC
kome su stranice AB i AC srazmerne datim duˇzima m i n, dokazati da je
S(ABC) =
m
2
−n
2
4mn
l
a
¯
l
a
.
922. Ako su m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne linije trougla ABC, a m poluzbir tih teˇziˇsnih
linija, dokazati da je
S(ABC) =
4
3
m(m−m
a
)(m−m
b
)(m−m
c
).
923. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC, a h poluzbir tih visina, dokazati
da je
1
S(ABC)
= 4h(h −h
a
)(h −h
b
)(h −h
c
).
924. Ako su duˇzi a, b, c, d jednake stranicama AB, BC, CD, DA konveksnog
ˇcetvorougla ABCD upisanog u krug k, a p poluobim tog ˇcetvorougla, dokazati
da je
S(ABCD) = (p −a)(p −b)(p −c)(p −d).
925. Ako su a, b, c, d stranice tetivnog i tangentnog ˇcetvorougla ABCD,
dokazati da je
S
2
(ABCD) = abcd.
926. Ako je ABCD konveksan ˇcetvorougao upisan u krug k polupreˇcnika r, E
taˇcka u kojoj prava kroz C uporedna sa BD seˇce k i ako je AC = e, BD = f,
AE = g; dokazati da je
S(ABCD) =
efg
4r
.
97
927. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD zbir duˇzi koje spajaju srediˇsta
naspramnih stranica jednak duˇzi l i ako je AC = BD = d, dokazati da je
S(ABCD) =
1
2
(l
2
−d
2
).
928. Ako su a i b stranice, d
1
i d
2
dijagonale i S povrˇsina paralelogramske
povrˇsi, dokazati da je
S
2
= a
2
b
2

1
16
(d
2
1
−d
2
2
)
2
.
929. Ako obeleˇzimo sa ABCD romb, a sa r
1
i r
2
polupreˇcnike krugova opisanih
oko trouglova ABC i ABD, dokazati da je
S(ABCD) =
8r
2
1
r
2
2
(r
2
1
+r
2
2
)
2
.
930. Ako su a i b stranice i S povrˇsina paralelogramske povrˇsi (ABCD), zatim
n
a
, n
b
, n
c
, n
d
rastojanja proizvoljne taˇcke N od taˇcaka A, B, C, D, dokazati da
je
S
2
= a
2
b
2

1
4
(n
2
A
−n
2
B
+n
2
C
−n
2
D
)
2
.
931. Ako su a, b, c, d stranice, a e, f dijagonale i S povrˇsina bilo koje
ˇcetvorougaone povrˇsi (ABCD), dokazati da je
S
2
=
1
16
(4e
2
f
2
−(a
2
−b
2
+c
2
−d
2
)
2
).
932. Ako je P proizvoljna taˇcka u ili na pravilnom n-touglu A
1
. . . A
n
i
polupreˇcnik upisanog kruga tog poligona, zatim d
1
, . . . , d
n
odstojanja taˇcke P
od pravih A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
, dokazati da je
d
1
+. . . +d
n
= n.
933. Ako su a
1
, . . . , a
n
odstojanja temena A
1
, . . . , A
n
pravilnog n-tougla A
1
. . . A
n
proizvoljne dirke t kruga k opisanog oko tog n-tougla i ako je r polupreˇcnik kruga
k, dokazati da je
a
1
+. . . +a
n
= nr.
934. Nad stranicama trougla ABC konstruisani su spolja jednakokraki trou-
glovi BCA

, CAB

, ABC

kod kojih su unutraˇsnji uglovi pri vrhovima A

, B

,
C

me
-
du sobom jednaki. Dokazati da se prave AA

, BB

, CC

seku u jednoj
taˇcki.
935. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine i
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova
trougla ABC, dokazati da je
h
b
+h
c

a
+
h
c
+h
a

b
+
h
a
+h
b

c
= 6.
936. Ako je O taˇcka u ravni trougla ABC i ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima
prave AO, BO, CO seku respektivno prave BC, CA, AB, dokazati da je
98
a.
OA

AA

+
OB

BB

+
OC

CC

= 1
b.
AO
AA

+
BO
BB

+
CO
CC

= 1
937. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, a A

, B

, C

taˇcke u kojima
prave AA

, BB

, CC

seku krug opisan oko trougla ABC, dokazati da je
AA

AA

+
BB

BB

+
CC

CC

= 4.
938. Ako je O taˇcka u trouglu ABC i ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima prave
AO, BO, CO seku odgovaraju´ce stranice BC, CA, AB, dokazati da je
AO
OA

BO
OB

CO
OC

=
AO
OA

+
BO
OB

+
CO
OC

+ 2.
939. Ako su AA

, BB

, CC

visine trougla ABC, a AA

, BB

, CC

podnoˇzja
upravnih iz proizvoljne taˇcke O na pravama BC, CA, AB, dokazati da je
OA

AA

+
OB

BB

+
OC

CC

= 1.
940. Ako su a, b, c prave kroz proizvoljnu taˇcku O uporedne sa stranicama
BC, CA, AB trougla ABC i ako prava AB i AC u taˇckama B
1
i C
1
, prava b
seˇce prave BC i BA u taˇckama C
2
i A
2
, prava c seˇce prave CA i CB u taˇckama
A
3
i B
3
, dokazati da je
B
1
C
1
BC
+
C
2
A
2
CA
+
A
3
B
3
AB
= 2.
941. Ako su A

, B

, C

taˇcke u kojima prave odre
-
dene preˇcnicima AA

, BB

,
CC

kruga opisanog oko trougla ABC seku prave BC, CA, AB, dokazati da je
A

A

AA

+
B

B

BB

+
C

C

CC

= 1.
942. Ako je O srediˇste i r polupreˇcnik kruga opisanog oko trougla ABC, A

,
B

, C

taˇcke u kojima prave AO, BO, CO seku prave BC, CA, AB, dokazati
da je
1
AA

+
1
BB

+
1
CC

=
2
r
.
943. Ako su A

, B

, C

taˇcke na stranicama ili produˇzenjima stranica BC,
CA, AB trougla ABC takve da se prave AA

, BB

, CC

seku u jednoj taˇcki O,
dokazati da je
AO
OA
=
AC

C

B
+
AB

B

C
.
944. Ako su P, Q, R taˇcke u kojima krug upisan u trougao ABC dodiruje
stranice BC, CA, AB i ako je G
ˇ
Zergonova taˇcka trougla ABC, a r polupreˇcnik
opisanog i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
AG
GP

BG
GQ

CG
GR
=
4r

.
99
945. Ako su kod trouglova ABC i A

B

C

uglovi A i A

jednaki ili suplementni,
dokazati da je
S(ABC)
S(A

B

C

)
=
AB AC
AB

A

C

.
946. Ako su na stranicama BC, CA, AB trougla ABC taˇcke P i P

, Q i Q

, R
i R

simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu na srediˇsta tih stranica, dokazati da je
S(PQR) = S(P

Q

R

).
947. Ako stranice BC, CA, AB trougla ABC dodiruju upisani krug u taˇckama
P, Q, R i spolja upisane krugove u taˇckama P

, Q

, R

, dokazati da je
S(PQR) = S(P

Q

R

).
948. Ako su stranice trougla A

B

C

jednake teˇziˇsnim linijama trougla ABC,
dokazati da je
S(A

B

C

) : S(ABC) = 3 : 4.
949. Ako su ω
a
, ω
b
, ω
c
bilo kakve sliˇcne poligonske povrˇsi konstruisane na
stranicama pravouglog trougla ABC, pri ˇcemu su hipotenuza BC i katete CA
i AB odgovaraju´ce duˇzi u tom preslikavanju, dokazati da je
S(ω
a
) = S(ω
b
) +S(ω
c
).
950. Ako su taˇcke A
1
, B
1
, C
1
srediˇsta stranica BC, CA, AB proizvoljnog
trougla ABC i M bilo koja taˇcka njegove ravni, dokazati da je
S(MAA
1
) = S(MBB
1
) = S(MCC
1
).
951. Ako su A
1
, B
1
, C
1
taˇcke stranica BC, CA, AB trougla ABC takve da je
BA
1
: A
1
C = CB
1
: B
1
A = AC
1
: C
1
B = m : n, a A
2
, B
2
, C
2
taˇcke u kojima se
seku prave BB
1
i CC
1
, CC
1
i AA
1
, AA
1
i BB
1
, dokazati da je za m < n
S(ABC)
S(A
2
B
2
C
2
)
=
m
2
+mn +n
2
(m−n)
2
.
952. Ako su A
1
, B
1
, C
1
, D
1
taˇcke stranica AB, BC, CD, DA paralelograma
ABCD takve da je AA
1
: A
1
B = BB
1
: B
1
C = CC
1
: C
1
D = DD
1
: D
1
A =
m : n a A
2
, B
2
, C
2
, D
2
taˇcke u kojima se seku prave DA
1
i A
1
B, AB
1
i BC
1
,
BC
1
i CD
1
, CD
1
i DA
1
, dokazati da je
S(ABCD)
S(A
2
B
2
C
2
D
2
)
=
(m+n)
2
+m
2
m
2
.
953. Ako su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA, AB trougla ABC takve da je
BP : PC = CQ : QA = AR : RB = m : n, dokazati da je
(a)
S(ARQ) = S(BPR) = S(CQR) =
mn
(m+n)
2
S(ABC)
100
(b)
S(PQR) =
m
2
−mn +n
2
(m+n)
2
S(ABC)
954. Ako su P, Q, R taˇcke stranice BC, CA, AB trougla ABC takve da je
BP : PC = p
1
: p
2
, CQ : QA = q
1
: q
2
, AR : RC = r
1
: r
2
, dokazati da je
(a)
S(AQR)
S(ABC)
=
r
1
q
1
(r
1
+r
2
) (q
1
+q
2
)
(b)
S(PQR)
S(ABC)
=
p
1
q
1
r
1
+p
2
q
2
r
2
(p
1
+p
2
) (q
1
+q
2
) (r
1
+r
2
)
955. Ako su M i N taˇcke stranica AB i AC trougla ABC takve da je ??AMN????ABC,
dokazati da je
S
2
(ABN) = S(AMN) S(ABC).
956. Ako je O presek dijagonala AC i BD trpeza ABCD kome je AB > CD,
dokazati da je
S(ABCD) = S(ABO) +S(CDO).
957. Ako su P i Q taˇcke stranica AB i AC trougla ABC i R taˇcka prave PQ
takve da je BP : PA = AQ : QC = PR : RQ, dokazati da je
S(RBC) = 2S(APQ).
958. Ako su P i Q taˇcke stranica AB i AC trougla ABC i R taˇcka duˇzi PQ
takve da je BP : PA = AQ : QC = PR : RQ, dokazati da je
S(ABC) =??
3
S(BPR) +
3
S(CQR).
959. Ako je O presek dijagonala konveksnog trapeza ABCD, dokazati da je
S
2
(BOC) = S(AOB) S(COD).
960. Ako se dijagonale AC i BD ˇcetvorougla ABCD seku u taˇcki O pod pravim
uglom, dokazati da je
S(AOB) S(COD) = S(BOC) S(AOD).
961. Ako je ABC trougao, P proizvoljna taˇcka stranice BC, a Q i R taˇcke
stranica AC i AB takve da je PQ???AB i PR???AC, dokazati da je
S
2
(AQR) = S(BPR) S(CPQ).
962. Ako su OA i OB dva upravna polupreˇcnika kruga k, P i Q taˇcke u kojima
proizvoljna dirka kruga k seˇce prave OA i OB, M dodirna taˇcka i N podnoˇzje
upravne kroz M na pravoj OA, dokazati da je
S
2
(OAB) = S(OMN) S(OPQ).
101
963. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz neke taˇcke M na pravama koje
su odre
-
dene stranicama BC, CA, AB trougla ABC i ako je O srediˇste i r
plupreˇcnik kruga l opisanog oko trougla ABC, a duˇz koja spaja taˇcke O i M,
dokazati da je
S(PQR)
S(ABC)
= ±
1
4
(1 −
d
2
r
2
),
pri ˇcemu se uzima znak + ili − prema tome da li je taˇcka M u ili izvan kruga l.
964. Ako su r i polupreˇcnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC, a
P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA, AB dokazati da
je
S(PQR)
S(ABC)
=

2r
.
965. Ako su r i
a
polupreˇcnici opisanog kruga i spolja upisanog kruga k
a
trougla ABC, a P
a
, Q
a
, R
a
taˇcke u kojima krug k
a
dodiruje prave BC, CA,
AB dokazati da je
S(P
a
Q
a
R
a
)
S(ABC)
=

a
2r
.
966. Ako su r i polupreˇcnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC; P, Q,
R taˇcke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC, CA, AB, a P

, Q

, R

podnoˇzja visina trougla PQR, dokazati da je
S(P

Q

R

)
S(ABC)
=

4r
2
.
967. Ako su r i
a
polupreˇcnici opisanog kruga i spolja upisanog kruga k
a
trougla ABC, a P
a
, Q
a
, R
a
taˇcke u kojima krug k
a
dodiruje prave BC, CA,
AB a P

a
, Q

a
, R

a
podnoˇzja visina trougla P
a
Q
a
R
a
, dokazati da je
S(P

a
Q

a
R

a
)
S(ABC)
=
a
4r
2
.
968. Ako su P, Q, R podnoˇzja upravnih iz teˇziˇsta T trougla ABC na pravama
BC, CA, AB, a a, b, c duˇzine stranica BC, CA, AB, dokazati da je
S(PQR
S(ABC)
3
=
4
9
a
2
+b
2
+c
2
a
2
b
2
c
2
.
969. Ako obeleˇzimo sa P, Q, R taˇcke u kojima upisani krug k trougla ABC
dodiruje stranice BC, CA, AB i sa P
i
, Q
i
, R
i
taˇcke u kojima spolja upisani
krug k
i
za i = a, b, c dodiruje prave BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
S(P
a
Q
a
R
a
) +S(P
b
Q
b
R
b
) +S(P
c
Q
c
R
c
) −S(PQR) = 2S(ABC)
(b)
1
S(P
a
Q
a
R
a
)
+
1
S(P
b
Q
b
R
b
+
1
S(P
c
Q
c
R
c
=
1
S(PQR)
970. Ako obeleˇzimo sa P, Q, R dodirne taˇcke upisanog kruga k sa stranicama
BC, CA, AB trougla ABC; sa P
i
, Q
i
, R
i
dodirne taˇcke spolja upisanog kruga
102
k
i
(i = a, b, c) sa pravama BC, CA, AB; sa P

, Q

, R

podnoˇzja visina trougla
PQR; sa P

i
, Q

i
, R

i
podnoˇzja visina trougla P
i
Q
i
R
i
; sa polupreˇcnik kruga k
i sa p poluobim trougla ABC; dokazati da je
(a)
S(P
a
Q
a
R
a
) S(P
b
Q
b
R
b
) S(P
c
Q
c
R
c
) =
p
2
2
S(PQR)
3
(b)
S(P

a
Q

a
R

a
) S(P

b
Q

b
R

b
) S(P

c
Q

c
R

c
) =
P
4
4
S(P

Q

R

)
3
971. Prave kroz taˇcku O koja se nalazi u trouglu ABC uporedne sa stranicama
razlaˇzu trougaonu povrˇs (ABC) na tri paralelograma i tri trougaone povrˇsi.
Dokazati da je proizvod povrˇsina tih paralelogramskih povrˇsi osam puta ve´ci od
proizvoda povrˇsina tih trougaonih povrˇsi.
972. Ako prave odre
-
dene dvema tetivama AB i CD nekog kruga k sadrˇze
srediˇste S tetive MN tog istog kruga dokazati da su taˇcke X i Y u kojima
prava MN seˇce prave AD i BC simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu na taˇcku S.
973. Ako su a, b, c stranice trougla ABC takve da je a −b = b −c = d i ako je
polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
b
2
−4d
2
= 12
2
.
974. Ako su a, b, c stranice trougla ABC takve da je a − b = b − c i ako je r
polupreˇcnik opisanog kruga, a polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
ac = 6r.
975. Ako je D taˇcka u kojoj raspolovnica ugla A seˇce stranicu BC trougla
ABC, a E i F taˇcke prave BC takve da je ??DAE =??DAF, dokazati da je
AE
2
AF
2
=
BE CF
BF CF
i
AB
2
AC
2
=
BE BF
CE CF
.
103
12. Nejednakosti u planimetriji
976. Ako za svake tri prave proizvoljnog skupa pravih jedne ravni postoji
krug polupreˇcnika r koji sa svakom od tih triju pravih ima zajedniˇckih taˇcaka,
dokazati da postoji krug polupreˇcnika r koji sa svakom pravom datog skupa ima
zajedniˇckih taˇcaka.
977. Ako je d dijametar bilo kojeg ograniˇcenog skupa a
1
, . . . , a
n
pravih jedne
ravni, dokazati da postoji krug polupreˇcnika r ≤
d
2

3
koji sa svakom pravom
datog skupa ima najmanje jednu zajedniˇcku taˇcku.
978. Ako je d dijametar bilo kojeg skupa taˇcaka neke ravni, dokazati da postoji
kruˇzna povrˇs polupreˇcnika r =
d

3
koja sadrˇzi sve taˇcke tog skupa (Jungova
teorema).
979. Ako je d dijametar bilo kojeg ograniˇcenog skupa taˇcaka u ravni, dokazati
da postoji pravilna trougaona povrˇs sa stranicama a ≤

3d koja sadrˇzi sve
taˇcke tog skupa taˇcaka.
980. Ako je a
1
, . . . , a
n
konaˇcan skup od n duˇzi, dokazati da je
a
1
a
2
+
a
2
a
3
+. . . +
a
n
a
1
≥ n.
981. Ako je a
1
, . . . , a
n
konaˇcan skup od n duˇzi, dokazati da je
(a
1
+. . . +a
n
)(
1
a
1
+. . . +
1
a
n
) ≥ n
2
.
982. Ako je a
1
, . . . , a
n
konaˇcan skup od n duˇzi, dokazati da je
1
n
(a
1
+. . . +a
n
)
2
≤ a
2
1
+. . . +a
2
n
≤ (a
1
+. . . +a
n
)
2
.
983. Ako su A
n
i H
n
aritmetiˇcka i harmonijska sredina duˇzi a
1
, . . . , a
n
dokazati
da je
(a)
min(a
1
, . . . , a
n
) ≤ H
n
(b)
max(a
1
, . . . , a
n
) ≥ A
n
984. Ako su P i Q srediˇsta stranica AD i BC ˇcetvorougla ABCD, dokazati da
je
[AB −CD[ ≤ 2PQ ≤ AB +CD.
985. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠C = ∠D, dokazati
da je BC > AD.
986. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD ∠A = ∠B i BC > AD, dokazati
da je ∠D > ∠C.
987. Ako je kod prostog ˇcetvorougla ABCD AD = BC i ∠A > ∠B, dokazati
da je ∠C > ∠D.
104
988. Dokazati da je kod svakog trougla ABC
h
a
≤ l
a
≤ m
a
.
989. Dokazati da kod trougla ve´coj stranici odgovara manja teˇziˇsna linija, i
obrnuto, da manjoj teˇziˇsnoj liniji odgovara ve´ca stranica.
990. Ako je kod trougla ABC AC > AB, dokazati da je l
b
< l
c
.
991. Ako je ABC jednakostraniˇcan trougao i P proizvoljna taˇcka njegove ravni,
dokazati da je
AP ≤ BP +CP.
992. Ako je C srediˇste kruˇznog luka ALB i D bilo koja druga taˇcka tog kruˇznog
luka, dokazati da je
AC +BC > AD +BD.
993. Ako su duˇzi a, b, c jednake stranicama nekog trougla, dokazati da su za
svaki prirodni broj n odseˇcci
n

a,
n

b,
n

c tako
-
de jednaki stranicama nekog
trougla.
994. Ako su b i c katete i a hipotenuza pravouglog trougla, a n prirodan broj
ve´ci od 2, dokazati da je
(a)
a

2 ≥ b +c
(b)
a
n
> b
n
+c
n
995. Ako je razlika kateta b i c pravouglog trougla jednaka simetrali pravog
ugla, dokazati da je pri b > c
b
c
=

2 +

6
2
.
996. Ako su a, b, c hipotenuze i katete pravouglog trougla, h
a
visina koja
odgovara hipotenuzi i polupreˇcnik kruga upisanog u taj trougao, dokazati da
je
(a)
b +c < a +h
a
(b)
2
5
h
a
< <
1
2
h
a
997. Ako je h
a
visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla, r polupreˇcnik
opisanog i polupreˇcnik upisanog kruga tog trougla, dokazati da je
(a)
h
a
≤ (

2 + 1)
(b)
≤ r(

2 −1)
998. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga, polupreˇcnik upisanog kruga i h
a
visina iz temena A proizvoljnog trougla ABC, dokazati da je
105
(a)
r ≥ 2
(b)
h
a
> 2
999. Ako su a, b, c stranice trougla pri ˇcemu je a ≤ b i a ≤ c, zatim h
a
visina
kojoj odgovara stranica a, a i
a
polupreˇcnici upisanih krugova, dokazati da
je
(a)
h
a
≥ 3
(b)
h
a

a
1000. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga
tetivnog i tangentnog ˇcetvorougla, dokazati da je
r ≥

2.
1001. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga, polupreˇcnik upisanog kruga i h
a
najve´ca visina netupouglog trougla ABC, dokazati da je
r + ≤ h
a
.
1002. Ako su a, b, c stranice netupouglog trougla pri ˇcemu je a ≤ b i a ≤ c
zatim r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati
da je
r


b +c
a
.
1003. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC, dokazati da je
1
h
a

1
h
b
<
1
h
c
<
1
h
a
+
1
h
b
.
1004. Ako je p poluobim trougla ABC, r polupreˇcnik opisanog kruga,
polupreˇcnik upisanog kruga i
a
polupreˇcnik spolja upisanog kruga koji dodiruje
stranicu BC, dokazati da je
(a) p > 2r −, ako je trougao ABC oˇstrougli.
(b) p > 4r −
a
, ako je kod trougla ABC ugao A tup.
1005. Ako je p poluobim trougla ABC i M bilo koja njegova unutraˇsnja taˇcka,
dokazati da je
p < MA+MB +MC < 2p.
1006. Ako obeleˇzimo sa H ortocentar trougla ABC, sa O srediˇste i sa r
polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je
OH < 3r.
1007. Ako je H ortocentar, O srediˇste upisanog kruga i S srediˇste opisanog
kruga trougla, dokazati da je
OH ≥

2SH.
106
1008. Dat je konveksan ugao MON i u njemu taˇcka P. Odrediti na kracima
OM i ON ugla MON taˇcke X i Y kolinearne s taˇckom P takve da obim trougla
OXY bude minimalan.
1009. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla, dokazati da je
(a)
8(p −a)(p −b)(p −c) ≤ abc
(b)
a
2
(p −a) +b
2
(p −b) +c
2
(p −c) ≤
3
2
abc
(v)
ab(a +b) +bc(b +c) +ca(c +a) ≥ 6abc
(g)
ab(a +b) +bc(b +c) +ca(c +a) ≥ 48(p −a)(p −b)(p −c)
1010. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla, dokazati da je
(a)
1
a +b
+
1
b +c
+
1
c +a

9
4p
(b)
a
b +c
+
b
c +a
+
c
a +b

3
2
(v)
p −a
b +c
+
p −b
c +a
+
p −c
a +b

3
4
(g)
p +a
b +c
+
p +b
c +a
+
p +c
a +b

15
4
1011. Ako su a, b, c stranice trougla, p njegov poluobim, r polupreˇcnik opisanog
kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
1
p −a
+
1
p −b
+
1
p −c
≥ 2(
1
a
+
1
b
+
1
c
)
(b)
1
p −a
+
1
p −b
+
1
p −c

9
p
(v)
1
p −a
+
1
p −b
+
1
p −c


3

(g)
1
p −a
+
1
p −b
+
1
p −c

2

3
r
1012. Ako su a, b, c stranice trougla, dokazati da je
(a)
a
2
+b
2
+c
2
≥ ab +bc +ca
107
(b)
a
2
+b
2
+c
2

1
3
(a +b +c)
2
(c)
a
2
+b
2
+c
2
< 2(ab +bc +ca)
(d)
a
2
+b
2
+c
2
<
1
2
(a +b +c)
2
1013. Ako su a, b, c stranice trougla, dokazati da je
(a)
ab +bc +ca ≤
1
3
(a +b +c)
2
(b)
ab +bc +ca >
1
4
(a +b +c)
2
1014. Ako je p poluobim trougla, r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik
upisanog kruga, dokazati da je
(a)
3

3 ≤ ≤

3
3
(4r +) ≤
3

3
2
r;
(b)
27
2
r ≤ 3(4r +) ≤ 16r −5
2

2
≤ 4r
2
+ 4r + 3
2

3r
2
(4r +).
1015. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla, a r polupreˇcnik opisanog
kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
1
a
+
1
b
+
1
c

9
3p
(b)
1
a
+
1
b
+
1
c


3

(v)
1
a
+
1
b
+
1
c


3

1016. Ako su a, b, c stranice trougla, r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik
upisanog kruga, dokazati da je
(a)
ab +bc +ca ≤ 9r
2
(b)
ab +bc +ca ≥ 18r
(v)
ab +bc +ca ≥ 36
2
108
(g)
ab +bc +ca ≤ 4(r +)
2
(d)
ab +bc +ca ≥ 4(5r −)
()
ab +bc +ca ≥ 4(4r +)
1017. Ako su a, b, c stranice trougla, r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik
upisanog kruga, dokazati da je
(a)
a
2
+b
2
+c
2
≥ 36
2
;
(b)
a
2
+b
2
+c
2
≥ 18r;
(v)
a
2
+b
2
+c
2
≥ 9r
2
;
(g)
a
2
+b
2
+c
2
≥ 4(2r
2
+
2
);
(d)
a
2
+b
2
+c
2
≥ 12(2r −);
()
a
2
+b
2
+c
2
≥ 4(4r +).
1018. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine i
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova
trougla ABC, dokazati da je
a
h
a
+
b
h
b
+
c
h
c
≥ 3.
1019. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla, p njegov poluobim, r polupreˇcnik
opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je :
(a)
h
a
+h
b
+h
c
≥ 9;
(b)
h
a
+h
b
+h
c


3p;
(c)
h
a
+h
b
+h
c

9
2
r;
(d)
h
a
+h
b
+h
c
≤ 4r +;
(e)
h
a
+h
b
+h
c
≤ 3(r +);
(f)
h
a
+h
b
+h
c
≤ 2r + 5.
109
1020. Ako su l
a
, l
b
, l
c
simetrale unutraˇsnjih uglova trougla, p njegov poluobim,
r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
l
a
+l
b
+l
c


3p;
(b)
l
a
+l
b
+l
c

9
2
r;
(c)
l
a
+l
b
+l
c
≥ 9;
(d)
l
a
+l
b
+l
c
≤ 4r +;
(e)
l
a
+l
b
+l
c
≤ 3(r +).
1021. Ako su
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova, r i polupreˇcnici
opisanog i upisanog kruga i p poluobim trougla ABC, dokazati da je
(a)

a
+
b
+
c


3p;
(b)

a
+
b
+
c
≥ 9;
(v)

a
+
b
+
c
≥ 3(r +);
(g)

a
+
b
+
c

9
2
r.
1022. Ako su m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne linije, r i polupreˇcnici opisanog i upisanog
kruga i p poluobim trougla ABC, dokazati da je
(a)
3
2
p < m
a
+m
b
+m
c
< 2p;
(b)
9 ≤ m
a
+m
b
+m
c

9
2
r.
1023. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine, l
a
, l
b
, l
c
simetrale uglova, m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne
linije,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova trougla ABC, dokazati da
je
(a)
h
a
+h
b
+h
c
≤ l
a
+l
b
+l
c
≤ m
a
+m
b
+m
c
;
(b)
l
a
+l
b
+l
c

b

c
+

c

a
+

a

b

a
+
b
+
c
;
1024. Ako su a, b, c stranice i p poluobim trougla, a r polupreˇcnik opisanog i
polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
110
(a)
abc ≤
8
27
p
3
;
(b)
abc ≤ 3

3r
3
;
(c)
abc ≥ 24

3
3
;
(d)
abc ≥ 8p
2
;
(e)
abc ≤ 2pr
2
;
(f)
abc ≤ 6

3r
2
;
(g)
abc ≥ 12

3r
2
;
1025. Ako su
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova, polupreˇcnik
upisanog kruga, r polupreˇcnik opisanog kruga i p poluobim tog trougla, dokazati
da je
(a)

a

b

c
≥ 27
3
;
(b)

a

b

c

27
2
r
2
;
(c)

a

b

c

27
4
r
2
;
(d)

a

b

c

27
8
r
3
;
(e)

a

b

c


3
9
p
3
;
(f)

a

b

c

1
27
(4r +)
3
.
1026. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla, p njegov poluobim, r polupreˇcnik
opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je :
(a)
h
a
h
b
h
c


3
9
p
3
;
(b)
h
a
h
b
h
c

27
8
r
3
;
111
(c)
h
a
h
b
h
c
≥ 27
3
;
(d)
h
a
h
b
h
c
≤ p
2
;
(e)
h
a
h
b
h
c

27
2
r
2
;
(f)
h
a
h
b
h
c

27
4
r
2
.
1027. Ako su l
a
, l
b
, l
c
simetrale unutraˇsnjih uglova trougla, p njegov poluobim,
r polupreˇcnik opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
l
a
l
b
l
c
≤ p
2
;
(b)
l
a
l
b
l
c


3
9
p
3
;
(c)
l
a
l
b
l
c

27
4
r
2
;
(d)
l
a
l
b
l
c

27
8
r
3
;
(e)
l
a
l
b
l
c
≥ 27
3
.
1028. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine, r i polupreˇcnici opisanog i upisanog kruga i
p poluobim trougla ABC, dokazati da je
(a)
h
2
a
+h
2
b
+h
2
c
≥ p
2
;
(b)
h
2
a
+h
2
b
+h
2
c

27
4
r
2
;
(c)
h
2
a
+h
2
b
+h
2
c

27
2
r;
(d)
h
2
a
+h
2
b
+h
2
c
≤ p
2
;
1029. Ako su l
a
, l
b
, l
c
simetrale uglova, r i polupreˇcnici opisanog i upisanog
kruga i p poluobim trougla ´ABC, dokazati da je:
(a)
l
2
a
+l
2
b
+l
2
c
≤ p
2
(b)
l
2
a
+l
2
b
+l
2
c

27
4
r
2
112
(c)
l
2
a
+l
2
b
+l
2
c
≤ 3(2r
2
+
2
)
(d)
l
2
a
+l
2
b
+l
2
c
≥ 27
2
1030. Ako su
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova, polupreˇcnik
upisanog kruga, r polupreˇcnik opisanog kruga i p poluobim trougla, dokazati
da je:
(a)

2
a
+
2
b
+
2
c
≥ p
2
(b)

2
a
+
2
b
+
2
c
≥ 27
2
(c)

2
a
+
2
b
+
2
c

27
4
r
2
.
1031. Ako su m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne linije i p poluobim trougla, a r polupreˇcnik
opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je: (a)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c
≥ p
2
(b)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c
≥ 27
2
(c)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c

27
2
r
(d)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c

27
4
r
2
(e)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c
≤ 3(2r
2
+
2
)
(f)
m
2
a
+m
2
b
+m
2
c
≥ 9(2r −)
1032. ako su
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja upisanih krugova, polupreˇcnik
upisanog kruga i r polupreˇcnik opisanog kruga, dokazati da je:
(a)

a

b
+
b

c
+
c

a

27
2
r,
(b)

a

b
+
b

c
+
c

a
≥ 27
2
,
(c)

a

b
+
b

c
+
c

a

27
4
r
2
1033. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla, a p njegov poluobim, r polupreˇcnik
opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je:
113
(a)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a
≥ 27
2
(b)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a

27
2
r
(c)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a

27
4
r
2
(b)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a
≤ p
2
1034. Ako su a, b, c stranice, h
a
, h
b
, h
c
visine i
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja
upisanih krugova, dokazati da je:
(a)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a

a

b
+
b

c
+
c

a
(b)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a

3
4
(a
2
+b
2
+c
2
)
(c)
h
a
h
b
+h
b
h
c
+h
c
h
a

3
4
(ab +bc +ca)
1035. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine, l
a
, l
b
, l
c
simetrale uglova i m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne
linije trougla ´ABC, dokazati da je:
(a)
1
h
a
+
1
h
b
+
1
h
c

1
l
a
+
1
l
b
+
1
l
c

1
m
a
+
1
m
b
+
1
m
c
(b)
h
2
a
+h
2
b
+h
2
c
≤ l
2
a
+l
2
b
+l
2
c
≤ m
2
a
+m
2
b
+m
2
c
1036. Ako su m
a
, m
b
, m
c
teˇziˇsne linije i r polupreˇcnik kruga opisanog oko
trougla ´ABC, dokazati da je:
1
m
a
+
1
m
b
+
1
m
c
>
2
r
.
1037. Ako je P srediˇste a p

bilo koja druga taˇcka stranice BC trougla ´ABC,
zatim M i N podnoˇzja upravnih iz P, a M

i N

podnoˇzja upravnih iz P

na
pravama AB i AC, dokazati da je:
PM PN > P

M

P

N

.
1038. Ako je D podnoˇzje visine iz temena A trougla ´ABC, a E taˇcka u kojoj
simetrala ugla A seˇce stranicu BC, dokazati da je:
[AC
2
−AB
2
[ ≥ 2[BC DE[.
1039. Ako su AB i CD dve tetive kruga k koje se seku u nekoj taˇcki S pod
pravim uglom i ako su O i r srediˇste i polupreˇcnik kruga k, a d duˇz odre
-
dena
taˇckama O i S, dokazati da je:
114
(a)
AB +CD ≥ 2r
(b)
AB CD ≤ 2(2r
2
−d
2
)
1040. U ravni trougla ABC odrediti taˇcku X takvu da zbir duˇzi AX, BX,
CX bude minimalan.
1041. U ravni ˇcetvorougla ABCD odrediti taˇcku X takvu da zbir duˇzi AX,
BX, CX, DX bude minimalan.
1042. U prostom ˇcetvorouglu ABCD odrediti taˇcku X takvu da zbir duˇzi AX,
BX, CX, DX bude minimalan.
1043. Ako stranice AB, BC, CD, DA i dijagonale AC, BD ˇcetvorougla ABCD
obeleˇzimo respektivno sa a, b, c, d, e, f dokazati da je
e
2
+f
2
≤ b
2
+d
2
+ 2ac.
1044. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA i e, f duˇzi
jednake dijagonalama AC, BD proizvoljnog ˇcetvorougla ABCD, dokazati da je
(a +b +c +d)(e +f) > 2(e
2
+f
2
).
1045. Ako su A, B, C, D ˇcetiri proizvoljne taˇcke jedne ravni, dokazati da je
AC BD ≤ AB CD +BC AD.
1046. Ako je M proizvoljna taˇcka ravni trougla ABC kome su stranice BC,
CA, AB srazmerne datim brojevima p, q, r, dokazati da je
pAM ≤ qBM +rCM.
1047. U ravni trougla ABC odrediti taˇcku X takvu da zbir
pAX +qBX +rCX,
gde su p, q, r dati pozitivni brojevi, bude minimalan.
1048. Ako obeleˇzimo sa M proizvoljnu taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanja taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanja
taˇcke M od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
X
a
+X
b
+X
c
≥ 2(y
a
+y
b
+y
c
);
(b)
1
X
a
+
1
X
b
+
1
X
c

1
2
(
1
y
a
+
1
y
b
+
1
y
c
);
(v)
X
a
X
b
X
c
≥ 8y
a
y
b
y
c
;
(b)
X
a
X
b
X
c
≥ (y
b
+y
c
)(y
c
+y
a
)(y
a
+y
b
).
115
1049. Ako obeleˇzimo sa M bilo koju taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanja taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanja
taˇcke M od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
X
2
a
+X
2
b
+X
2
c
> 2(y
2
a
+y
2
b
+yc
2
);
(b)

X
a
+

X
b
+

X
c
≥ 2(

y
a
+

y
b
+

y
c
).
1050. Ako obeleˇzimo sa M bilo koju taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanja taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanja
taˇcke M od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
(X
a
+X
b
+X
c
)(
1
y
a
+
1
y
b
+
1
y
c
) ≥ 18.
(b)
(X
2
a
+X
2
b
+X
2
c
)(
1
y
2
a
+
1
y
2
b
+
1
y
2
c
) ≥ 36.
1051. Ako obeleˇzimo sa M proizvoljnu taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanje taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanje
taˇcke M od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
aX
a
+bX
b
+cX
c
≥ 2(ay
a
+by
b
+cy
c
).
1052. Ako obeleˇzimo sa M proizvoljnu taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanje taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanje
taˇcke M od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
X
a
y
a
+X
b
y
b
+X
c
y
c
≥ 2(y
b
y
c
+y
c
y
a
+y
a
y
b
);
(b)
X
b
X
c
+X
c
X
a
+X
a
X
b
≥ 2(X
a
y
a
+X
b
y
b
+X
c
y
c
);
(b)
X
b
X
c
+X
c
X
b
+X
a
X
b
≥ 2(y
b
y
c
+y
c
y
a
+y
a
y
b
);
1053. Ako obeleˇzimo sa M taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa X
a
, X
b
, X
c
rastojanje taˇcke M od temena A, B, C i sa y
a
, y
b
, y
c
odstojanje taˇcke M od
pravih BC, CA, AB, dokazati da je
(a)
1
y
b
y
c
+
1
y
c
y
a
+
1
y
a
y
b
≥ 2(
1
X
a
y
a
+
1
X
b
y
b
+
1
X
c
y
c
;
(b)
1
X
a
y
a
+
1
X
b
y
b
+
1
X
c
y
c
≥ 2(
1
X
b
X
c
+
1
X
c
X
a
+
1
X
a
X
b
;
(c)
1
y
b
y
c
+
1
y
c
y
a
+
1
y
a
y
b
≥ 4(
1
X
b
X
c
+
1
X
c
X
a
+
1
X
a
X
b
.
1054. Ako je S srediˇste i polupreˇcnik kruga upisanog u trouglu ABC, dokazati
da je
116
(a)
SA+SB +SC ≥ 6
(b)
SA SB SC ≥ 8
3
1055. Ako su d
1
, . . . , d
n
rastojanja proizvoljne taˇcke kruga opisanog oko pravilnog
poligona koji ima n stranica od njegovih temena i r polupreˇcnik opisanog kruga,
dokazati da je
(a)
d
1
+. . . +d
n
≥ r

2n
(b)
d
1
+. . . +d
n
≤ nr

2
1056. Ako je T teˇziˇste poligona A
1
. . . A
n
upisanog u krug polupreˇcnika r,
dokazati da je
TA
2
1
+. . . +TA
2
n
≤ nr
2
.
1057. Ako je T teˇziˇste konaˇcnog skupa od n taˇcaka A
1
, . . . , A
n
i P proizvoljna
taˇcka, dokazati da je
TA
2
1
+. . . +TA
2
n
≤ PA
2
1
+. . . +PA
2
n
.
1058. Ako je T teˇziˇste konaˇcnog skupa od n taˇcaka A
1
, . . . , A
n
, zatim P
proizvoljna taˇcka neke prave p i Q podnoˇzje upravne iz taˇcke T na pravoj p,
dokazati da je
PA
2
1
+. . . +PA
2
n
≤ QA
2
1
+. . . +QA
2
n
.
1059. Ako obeleˇzimo sa M proizvoljnu taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
X
a
, X
b
, X
c
rastojanja taˇcke M od temena A, B, C i sa polupreˇcnik upisanog
kruga tog trougla, dokazati da je
(a)
X
a
+X
b
+X
c
≥ 6
(b)
X
2
a
+X
2
b
+X
2
c
≥ 12
2
1060. Ako obeleˇzimo sa M proizvoljnu taˇcku iz unutraˇsnjosti trougla ABC, sa
y
a
, y
b
, y
c
odstojanja taˇcke M od pravih BC, CA, AB a sa r i polupreˇcnik
opisanog i upisanog kruga tog trougla, dokazati da je
y
2
a
+y
2
b
+y
2
c
≥ 12

4
r
2
.
1061. Dokazati da od svih trouglova upisanih u dati oˇstrougli trougao najmanji
obim ima trougao koji je odre
-
den podnoˇzjima visina datog trougla.
1062. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC i y
a
, y
b
, y
c
odstojanja proizvoljne
taˇcke iz unutraˇsnjosti trougla ABC od pravih BC, CA, AB, dokazati da je
min(h
a
, h
b
, h
c
) ≤ y
a
+y
b
+y
c
≤ max(h
a
, h
b
, h
c
).
117
1063. Ako su h
a
, h
b
, h
c
visine trougla ABC i polupreˇcnik upisanog kruga,
dokazati da je
min(h
a
, h
b
, h
c
) ≤ 3 ≤ max(h
a
, h
b
, h
c
).
1064. Neka je M proizvoljna taˇcka iz unutraˇsnjosti trougla ABC i M

Lemoanova
taˇcka tog trougla. Ako su P i P

, Q i Q

, R i R

podnoˇzja upravnih iz taˇcke M
i M

na pravama BC, CA, AB dokazati da je
MP
2
+MQ
2
+MR
2
≥ M

P
2
+M

Q
2
+M

R
2
.
1065. Dokazati da od svih trouglova upisanih u dati trougao najmanji zbir
kvadrata stranica ima trougao kome su temena podnoˇzja upravnih iz Lemoanove
taˇcke na stranicama datog trougla.
1066. Ako je O proizvoljna taˇcka iz unutraˇsnjosti trougla ABC i ako su
A

, B

, C

taˇcke u kojima prave AO, BO, CO seku respektivno stranice BC, CA, AB,
dokazati da je
(a)
AA

AO
+
BB

BO
+
CC

CO

9
2
(b)
AA

OA

+
BB

OB

+
CC

OC

≥ 9
1067. Ako je O proizvoljna taˇcka iz unutraˇsnjosti trougla ABC i ako su
A

, B

, C

taˇcke u kojima prave AO, BO, CO seku respektivno stranice BC, CA, AB,
dokazati da je
(a)
AO
AA

BO
BB

CO
CC


8
27
(b)
OA

AA

OB

BB

CO
CC


1
27
1068. Ako je O proizvoljna taˇcka iz unutraˇsnjosti trougla ABC i ako su A

, B

,
C

taˇcke u kojima prave AO, BO, CO seku respektivno stranice BC, CA, AB,
dokazati da je
(a)
AO
OA

+
BO
OB

+
CO
OC

≥ 6,
(b)
AO
OA

+
BO
OB

+
CO
OC

≥ 8.
1069. Ako se dijagonale AC i BD ˇcetvorougla ABCD seku u taˇcki O i ako
prava kroz O uporedna sa AB seˇce stranice AD i BC u taˇckama A
1
i B
1
, prava
kroz O uporedna sa BC seˇce stranice AB i CD u taˇckama B
1
i C
2
, prava kroz
O uporedna sa AD seˇce stranice CD i AB u taˇckama D
1
i A
2
, dokazati da je
A
1
B
2
AB

B
1
C
2
BC

C
1
D
2
CD

D
1
A
2
DA
≤ 1.
1070. Ako su a, b, c stranice i S povrˇsina trougaone povrˇsi, dokazati da je
118
(a)
S ≤
1
2
(a
2
−ab +b
2
);
(b)
S ≤
1
8
(a +b)
2
;
(v)
S ≤
1
4
(a
2
+B
2
);
(g)
S <
1
6
(a
2
+b
2
+c
2
).
1071. Ako su a, b, c stranice i S povrˇsina trougaone povrˇsi, dokazati da je
(a)
S ≤

3
36
(a +b +c)
2
;
(b)
S ≤

3
12
(a
2
+b
2
+c
2
);
(v)
S ≤

3
12
(ab +bc +ca);
(g)
S ≤

3
12
[a
2
+b
2
+c
2
−(a −b)
2
−(b −c)
2
−(c −a)
2
].
1072. Ako je S povrˇsina i p poluobim neke trougaone povrˇsi, a r polupreˇcnik
opisanog kruga i polupreˇcnik upisanog kruga, dokazati da je
(a)
S ≤

3
9
p
2
;
(b)
S ≥ 3

3
2
;
(v)
S ≤
3

3
2
r;
(g)
S ≤
3

3
4

2
;
(d)
S ≤

3
3
(2r
2
+
2
;
(
-
d)
S ≤

3
27
(4r +)
2
;
119
(e)
S ≤

3
3
(r +)
2
.
1073. Ako su r i polupreˇcnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC,
dokazati da je
S(ABC) > 2

r.
1074. Ako su a, b, c stranice i S povrˇsina neke trougaone povrˇsi, dokazati da je
(a)
S ≤

3
4
3

a
2
b
2
c
2
;
(b)
S ≤
1
4

a
2
b
2
+b
2
c
2
+c
2
a
2
;
(v)
S ≤
1
4

a
4
+b
4
+c
4
.
1075. Ako su a, b, c stranice, h
a
, h
b
, h
c
visine,
a
,
b
,
c
polupreˇcnici spolja
upisanih krugova i S povrˇsina neke trougaone povrˇsi, dokazati da je
(a)
S ≤

3
4
3

a
2
b
2
c
2
;
(b)
S ≤

3
3
3

2
a

2
b

2
c
;
(v)
S ≥

3
3
3

ha
2
a
ha
2
b
ha
2
c
;
(G)
S ≤

3
12
(a
2
+b
2
+c
2
);
(d)
S ≤

3
9

a
2

b
2

c
2
.
1076. Ako je r polupreˇcnik opisanog kruga, polupreˇcnik upisanog kruga i S
povrˇsina povrˇsi pravouglog trougla, dokazati da je
S ≤
1
2
(r +)
2
.
1077. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA i e i f duˇzi
jednake dijagonalama AC i BD prostog ˇcetvorougla ABCD, dokazati da je
(a)
S(ABCD) ≤
1
4
(a
2
+b
2
+c
2
+d
2
);
(b)
S(ABCD) ≤
1
4
(e
2
+f
2
).
120
1078. Ako su a, b, c, d duˇzi jednake stranicama AB, BC, CD, DA i e i f duˇzi
jednake dijagonalama AC i BD konveksnog ˇcetvorougla ABCD, dokazati da je
S(ABCD) <
sqrt3
12
a
2
+b
2
+c
2
+d
2
+e
2
+f
2
.
1079. Ako su a, b, c, d stranice konveksnog ˇcetvorougla ABCD, dokazati da je
S(ABCD) ≤
1
4
(a +c)(b +d).
1080. Ako je p poluobim i S povrˇsina tangentne i tetivne ˇcetvorougaone povrˇsi
ABCD, dokazati da je
S ≤
1
4
p
2
.
1081. Neka je P taˇcka u konveksnom uglu AOB i neka su s i s

dve razne prave
kroz S, od kojih prva seˇce krake OA i OB ugla AOB u taˇckama P i Q, a druga
seˇce krake OA i OB u taˇckama P

i Q

.Ako je pri tome taˇcka S srediˇste duˇzi
PQ, dokazati da je
S(OPQ) < S(OP

Q

).
1082. Ako je k krug upisan u trougao ABC, a A

B

C

jednakostraniˇcan trougao
upisan u krug k, dokazati da je
S(ABC) ≥ 4S(A

B

C

).
1083. Ako su temena P, Q, R trougla PQR na stranicama BC, CA, AB
trougla ABC, dokazati da je povrˇsina bar jedne od trougaonih povrˇsi (AOR),
(BRP), (CPQ) manja ili jednaka od povrˇsine trougaone povrˇsi (PQR).
1084. Ako su ABC i A
1
B
1
C
1
dva trougla od kojih je BC = B
1
C
1
, ∠A = ∠A
1
,
a razlika stranica AB i AC manja od razlike stranica A
1
B
1
i A
1
C
1
, dokazati da
je
S(ABC) > S(A
1
B
1
C
1
).
1085. Ako su ABC i A
1
B
1
C
1
dva trougla od kojih je BC = B
1
C
1
, ∠A = ∠A
1
,
a razlika uglova B i C manja od razlike uglova B
1
i C
1
, dokazati da je
S(ABC) > S(A
1
B
1
C
1
).
1086. Ako dva trougla ABC i A
1
B
1
C
1
imaju jednake obime i jednake stranice
BC i B
1
C
1
, i ako je razlika uglova B i C manja od razlike uglova B
1
i C
1
,
dokazati da je
S(ABC) > S(A
1
B
1
C
1
).
1087. Dokazati da od svih trougaonih povrˇsi koje imaju jednak po jedan ugao
i jednake zbirove stranica koje zahvataju te uglove, najve´cu povrˇsinu ima ona
trougaona povrˇs kojoj su te dve stranice me
-
du sobom jednake.
1088. Dokazati da od svih trapeza koji imaju jednake obime i jednake odgo-
varaju´ce uporedne stranice, najve´cu povrˇsinu ima povrˇs jednakokrakog trapeza.
1089. Dokazati da od svih paralelogramskih povrˇsi koje imaju jednak po jedan
ugao i koje imaju jednake obime, najve´cu povrˇsinu ima povrˇs romba.
121
1090. Dokazati da od svih trougaonih povrˇsi s jednakim obimima, najve´cu
povrˇsinu ima povrˇs jednakostraniˇcnog trougla.
1091. Dokazati da od svih ˇcetvorougaonih povrˇsi s jednakim obimima, najve´cu
povrˇsinu ima kvadratna povrˇs.
1092. Dokazati da od svih konveksnih ˇcetvorougaonih povrˇsi koje imaju jednake
odgovaraju´ce stranice, najve´cu povrˇsinu ima ona ˇcetvorougaona povrˇs oko koje
se moˇze opisati krug.
1093. Dokazati da od svih konveksnih ˇcetvorougaonih povrˇsi koje imaju jednake
obime i jednake odgovaraju´ce uglove, najve´cu povrˇsinu ima ona ˇcetvorougaona
povrˇs u koju se moˇze upisati krug.
1094. Dokazati da od svih poligonskih povrˇsi koje imaju po n stranica i koje
su upisane u isti krug, najve´cu povrˇsinu ima pravilna poligonska povrˇs.
1095. Dokazati da od svih poligonskih povrˇsi koje imaju jednak broj stranica i
kojima stranice dodiruju isti krug k, najmanju povrˇsinu ima pravilna poligonska
povrˇs.
1096. Dokazati da od svih n-tougaonih povrˇsi s jednakim obimima, najve´cu
povrˇsinu ima pravilna n-tougaona povrˇs.
1097. Ako su (A
1
...A
n
) i (B
1
...B
n
) dva pravilna poligona sa jednakim obimima,
dokazati da je
S(A
1
...A
n
) < S(B
1
...B
n+1
).
1098. Ako trougaona povrˇs ω pripada paralelogramskoj povrˇsi λ, dokazati da
je
S(λ) ≥ 2S(ω).
1099. Dokazati da postoji paralelogramska povrˇs λ koja sadrˇzi proizvoljnu
konveksnu poligonsku povrˇs ω pri ˇcemu je
S(λ) ≤ 2S(ω).
1100. Dokazati da postoji trougaona povrˇs λ koja sadrˇzi datu konveksnu
poligonsku povrˇs ω, pri ˇcemu je
S(ω) ≥
1
2
S(λ).
1101. Dokazati da postoji trougaona povrˇs λ sadrˇzana u datoj konveksnoj
poligonskoj povrˇsi ω, pri ˇcemu je jedna stranica povrˇsi λ uporedna s datom
pravom p, a
S(λ) ≥
3
8
S(ω).
1102. Ako je ω pravilna ˇsestougaona povrˇs, a λ trougaona povrˇs sadrˇzana
u povrˇsi ω, pri ˇcemu je jedna stranica povrˇsi λ uporedna s jednom stranicom
povrˇsi ω, dokazati da je
S(λ) ≤
3
8
S(ω).
1103. Dokazati da povrˇsina trougaone povrˇsi upisane u konveksni poligon
ne moˇze biti ve´ca od povrˇsine maksimalne trougaone povrˇsi odre
-
dene trima
temenima tog konveksnog poligona.
122
1104. Svaki ravan lik ω dijametra d moˇze se razloˇziti na tri lika tako da di-
jametar svakog od dobijenih likova bude manji od d (Borsukova teorema).
1105. Ako je d ˇsirina ograniˇcene konveksne povrˇsi ω, dokazati da postoji kruˇzna
povrˇs λ polupreˇcnika
d
3
kojoj sve taˇcke pripadaju povrˇsi ω.
1106. Dokazati da uporedne prave oslonca ograniˇcene povrˇsi ω koje imaju
najve´ce mogu´ce odstojanje, sadrˇze samo po jednu taˇcku te povrˇsi, pri ˇcemu
je duˇz koja je odre
-
dena tim taˇckama upravna na pomenutim pravama oslonca
povrˇsi ω.
1107. Dokazati da je maksimalno odstojanje izme
-
du dveju paralelnih pravih
oslonca konveksne povrˇsi ω jednako dijametru d povrˇsi ω.
1108. Dokazati da se oko svake konveksne povrˇsi ω moˇze opisati kvadrat.
123
13. KONSTRUKTIVNI ZADACI
13.1 Metoda geometrijskih mesta
1109. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka jednako udaljenih od dveju datih taˇcaka
A i B.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1110. b ±c, a, A.
1111. b ±c, a, B.
1112. b ±c, a, h
b
.
1113. b ±c, h
c
, B.
1114. b ±c, B, C.
1115. b ±c, a, B −C.
1116. b ±c, m
a
, h
b
.
1117. b ±c, h
b
, h
c
.
1118. b +c, h
b
+h
c
, a.
1119. b −c, h
c
−h
b
, a.
1120. p, B, C.
1121. p, h
a
, B.
1122. a, b ±h
a
, b = c.
1123. h
a
, m
a
, a = 2b.
1124. h
a
, l
a
, m
a
.
1125. B −C, h
a
, m
a
.
1126. B −C, l
a
, m
a
.
1127. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A jednak datom uglu α, zbir
stranica AB i AC jednak datoj duˇzi m, a zbir visine BD i odseˇcka CD jednak
datoj duˇzi n.
1128. Dati ku krug k sa srediˇstem O, preˇcnik AB kruga k i na polupravoj OB
taˇcka S. Konstruisati pravu koja sadrˇzi taˇcku S i seˇce krug k u taˇckama X i Y
takvim da je ∠AOX = 3∠BOY .
1129. Konstruisati pravougaonik kome je razlika dveju susednih stranica jed-
naka datoj duˇzi d, a ugao izme
-
du dijagonala jednak datom uglu ω.
1130. Konstruisati krug koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i seˇce dati krug k u
taˇckama C i D takvim da je duˇz CD uporedna sa pravom p.
1131. Konstruisati krug koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje datu pravu m u
datoj taˇcki M.
124
1132. Konstruisati krug koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje datu pravu m u
datoj taˇcki M.
1133. Konstruisati krug koji sadrˇzi dati taˇcku A i dodiruje dati krug m u datoj
taˇcki M.
1134. Konstruisati krug k koji dodiruje dati krug i datu pravu m u datoj taˇcki
M.
1135. Konstruisati krug koji dodiruje dati krug l i dati krug m u datoj taˇcki
M.
1136. Konstruisati krug koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i seˇce dati krug l u
taˇckama C i D takvim da tetiva CD bude uporedna s datom pravom p.
1137. Date su ˇcetiri taˇcke A,B,C,D. Konstruisati krug koji sadrˇzi taˇcke A i B
tako da parovi njegovi dirki iz taˇcaka C i D zahvataju jednake uglove.
1138. Date su tri taˇcke A,B,C. Konstruisati krug kome parovi dirki iz taˇcaka
A,B,C zahvataju uglove jednake datom uglu ω.
1139. Konstruisati krug k ˇcija su odstojanja od ˇcetiri date taˇcke A,B,C,D
me
-
du sobom jednaka. Analizirati sluˇcaj kada su sve ˇcetiri date taˇcke izvan ili u
krugu k i sluˇcaj kada su neke od njih izvan, a neke u krugu k.
1140.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka jednako udaljenih od dveju datih pravih
a i b.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1141. a, b +c, h
b
+h
c
.
1142. a, b −c, h
c
−h
b
.
1143. A, a, b ±c.
1144. A, a, h
b
±h
c
.
1145. Konstruisati krug k koji dodiruje datu pravu a i dati krug l u datoj taˇcki
M.
1146.(*) Konstruisati skup temena svih uglova jednakih datom uglu ω, a u
kojima kraci sadrˇze taˇcke A i B.
Konstruisati trougao ABC kada znamo
1147. A, a, m
a
.
1148. A, a, h
a
.
1149. A, a, h
b
.
1150. A, h
a
, p.
1151. A, r, p.
1152. A, a, b ±c.
1153. A, r, b ±c.
1154. A, a, h
b
±h
c
.
1155. A, r, h
b
±h
c
.
1156. A, a, b(b ±c).
1157. A, r, b(b ±c.
1158. a, h
b
, h
c
.
125
1159. m
a
, h
a
, h
b
.
1160. m
a
, h
b
, h
c
.
1161. B −C, m
a
, a.
1162. B −C, a, b ±c.
1163. B −C, h
b
, b ±c.
1164. B −C, b, c.
1165. U dati krug l upisati ˇcetvorougao ABCD kada znamo:
(a) AC, BD, AB ±BC;
(b) AC, AB +BC, AD −CD.
1166. Date su ˇcetiri komplanarne taˇcke A, B, C, D. Konstruisati taˇcku X
takvu da uglovi AXB i CXD budu jednaki datim uglovima α i β.
1167. Konstruisati romb ABCD kome je stranica jednaka datoj duˇzi a, a zbir
ili razlika dijagonala jednaka datoj duˇzi l.
1168. Date su dve uporedne prave p i q, na pravoj p taˇcka A i izvan pravih p i
q taˇcka B. Konstruisati pravu koja sadrˇzi taˇcku B i seˇce prave p i q u taˇckama
X i Y takvim da je
(a) AX = AY ;
(b) AX = XY .
1169. U ravni trougla ABC odrediti taˇcku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC =
∠CXA.
1170. Konstruisati Brokarove taˇcke datog trougla ABC, tj. taˇcke X i X

takve
da je ∠XAB = ∠XBC = ∠XCA i ∠X

AC = ∠X

CB = ∠X

BA.
1171. Konstruisati trougao ABC kome stranice BC, CA, AB respektivno
sadrˇze date taˇcke P, Q, R i kome je ugao A jednak datom uglu α, visina iz
temena A jednaka datoj duˇzi h
a
, a prava AP simetrala ugla A.
1172. Konstruisati paralelogram ABCD kome je stranica AB jednaka datoj
duˇzi a, zbir ili razlika dijagonala jednaka datoj duˇzi l, a jedan od uglova izme
-
du
dijagonala jednak datom uglu ω.
1173. Konstruisati paralelogram ABCD kome je obim jednak datoj duˇzi p,
dijagonala AC jednaka datoj duˇzi d, a razlika uglova BAC i CAD jednaka
datom uglu ω.
1174. Date su tri nekolinearne taˇcke A, B, C. Konstruisati taˇcku takvu da
ˇcetvorougao ABCD bude tetivan i tangentan.
1175. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD koji je tangentan i tetivan ikome je
dijagonala AC jednaka datoj duˇzi l, ugao B jednak datom uglu β, a jedan od
uglova izme
-
du dijagonala jednak datom uglu ω.
1176. Date su tri taˇcke B, C, D. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A
jednak datom uglu α, a taˇcka D na simetrali unutraˇsnjeg ili spoljaˇsnjeg ugla A.
1177. U dati krug l upisati trougao ABC takav da stranice AB i AC budu
uporedne s datim pravama m i n, i da prava odre
-
dena stranicom BC sadrˇzi
datu taˇcku P.
1178. U dati krug l upisati trougao ABC takav da prave odre
-
dene stranicama
AB i AC sadrˇze date taˇcke M i N, a stranica BC bude jednaka datoj duˇzi a.
1179. U dati krug k upisati trapez kome je visina jednaka datoj h, a zbir ili
razlika osnovice jednaka datoj duˇzi l.
126
1180. Konstruisati kvadrat ABCD takav da prave odre
-
dene njegovim strani-
cama AB, BC, CD, DA sadrˇze respektivno date taˇcke P, Q, R, S.
1181. Oko datog ˇcetvorougla PQRS opisati ˇcetvorougao ABCD kome je di-
jagonala AC uporedna i jednaka datoj duˇzi MN, a uglovi koje ta dijagonala
zahvata sa stranicama AB i AD jednaki datim uglovima α
1
i α
2
.
1182. Oko datog ˇcetvorougla PQRS opisati ˇcetvorougao ABCD kome dijag-
onala AC zahvata sa stranicama AB,AD, BC uglove jednake datim uglovima
α
1
, α
2
, γ
1
, γ
2
.
1183. Date su tri razne taˇcke A, B, C i prava l. Odrediti na pravoj l taˇcku X
takvu da razlika uglova ABX i ACX bude jednaka datom uglu ω.
1184. Dat je krug k, dve taˇcke A i B na krugu k i taˇcka P izvan kruga k.
Konstruisati pravu koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce krug k u taˇckama C, D takvim da
je jedan od uglova koje zahvataju prave AD i BC jednak datom uglu ω.
1185. Dati su krug k i na njemu tri razne taˇcke A, B, C. Konstruisati taˇcku
X da prave AX, BX, CX seku krug k u taˇckama A

, B

, C

takvim da tetive
A

B

i B

C

budu jednake datim duˇzima m i n.
1186. Dati su prava p, krug k i na krugu k dve taˇcke A, B. Odrediti na pravoj
p taˇcku X takvu da prave AX i BX seku krug k u taˇckama A

i B

pri ˇcemu je
tetiva A

B

jednaka datoj duˇzi l.
1187. Date su dve prave p i q koje se seku u taˇcki S i izvan tih pravih dve taˇcke
M, N. Konstruisati krug koji sadrˇzi taˇcke S, M i seˇce prave p, q u taˇckama P,
Q takvim da taˇcke N, P, Q budu na jednoj pravoj.
1188. Date su prava a, na njoj taˇcka A i izvan prave a taˇcke B, C. Konstruisati
krug k koji sadrˇzi taˇcke A, B i seˇce pravu a u taˇcki D pri ˇcemu prava CD
dodiruje krug k u taˇcki D.
1189. Dat je prav ugao POQ i na kraku OP date su dve taˇcke A i B. Odrediti
na kraku OQ taˇcku X takvu da je ∠AXB = 2∠ABX.
1190. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve taˇcke A, B i dodiruje datu pravu p.
1191. Date su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇcke A, B. Odrediti na
pravoj p taˇcku X takvu da konveksni ugao AXB bude maksimalan.
1192. Date su dve prave koje se seku u taˇcki A i na jednoj od njih dve taˇcke
B, D. Odrediti na drugoj pravoj taˇcku C da prava kroz tu taˇcku i srediˇste S
kruga opisanog oko trougla ABC sadrˇzi taˇcku D.
1193. Dati su dva kruga koji s iste strane dodiruju izvesnu pravu p. Odrediti
na toj pravoj p taˇcku X da zbir uglova koje zahvataju dirke kroz tu taˇcku na
datim krugovima bude jednak datom uglu.
1194. Dati su krug k sa srediˇstem O i taˇcka S razliˇcita od O. Konstruisati
krug kome je srediˇste S, a seˇce k pod uglovima jednakim datom uglu ω.
1195. Date su prava p i izvan te prave taˇcke M, N. Konstruisati krug kome
je polupreˇcnik jednak datoj duˇzi r, koji dodiruje pravu p pri ˇcemu su njegove
dirke kroz taˇcke M i N me
-
du sobom uporedne.
1196. Dati su krug k, linija l, i taˇcka P. Konstruisati pravu koja sadrˇzi taˇcku
P, seˇce liniju l u taˇcki S i krug k u taˇckama A, B takvim da je S srediˇste duˇzi
AB.
1197.(*) Dat je kruˇzni luk BLC
127
(a) Konstruisati skup srediˇsta krugova upisanih u trouglove kojima su dva
temena taˇcke B i C, a tre´ce teme promenljiva taˇcka luka BLC.
(b) Konstruisati skup srediˇsta spolja upisanih krugova svih pomenutih trou-
glova koji dodiruju stranice BC.
(v) Konstruisati skup srediˇsta spolja upisanih krugova svih pomenutih trou-
glova koji dodiruju stranice CA, zatim skup srediˇsta spolja upisanih krugova
koji dodiruju stranice AB.
1198. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, A, .
1199. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, A,
a
.
1200. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, A,
b
.
1201. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, r, .
1202. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, r,
a
.
1203. Konstruisati trougao ABC kada znamo a, r,
b
.
1204. Konstruisati trougao ABC kada znamo A, r, .
1205. Konstruisati trougao ABC kada znamo A, r,
a
.
1206. Konstruisati trougao ABC kada znamo A, r,
b
.
1207. Konstruisati skup srediˇsta svih tetiva datog kruga k koje pripadaju
pravama datog pramena P.
1208. Konstruisati pravu koja sadrˇzi datu taˇcku P i seˇce dati krug k u taˇckama
A, B takvim da zbir ili razlika duˇzi AP i BP bude jednaka datoj duˇzi l.
1209. Konstruisati pravu koja sadrˇzi datu taˇcku P i seˇce dati krug k u taˇckama
A i B takvim da zbir ili razlika odstojanja tih taˇcaka od date prave p bude
jednaka datoj duˇzi l.
1210. Konstruisati skup svih taˇcaka kojima je zbir ili razlika odstojanja od
dveju datih pravih m, n jednaka datoj duˇzi l.
1211. Na datoj pravoj p odrediti taˇcku X takvu da zbir ili razlika njenih
odstojanja od dveju datih pravih m i n bude jednaka datoj duˇzi l.
1212. Date su dve orijentisane prave a, b i na njima taˇcke A, B. Konstruisati
skup srediˇsta svih duˇzi PQ kojima su krajevi P i Q promenljive taˇcke pravih a
i b takve da je AP = BQ.
1213. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b taˇcke A, B. Odrediti na
pravama a i b taˇcke X i Y takve da je AX = BY , a srediˇste Z duˇzi XY na
pravoj c.
1214. Konstruisati skup temena pravih uglova svih pravouglih trouglova koji
su podudarni s nekim datim pravouglim trouglom A
o
B
o
C
o
a kojima ostala dva
temena pripadaju raznim kracima datog pravog ugla XOY .
1215. Date su tri prave a, b, c od kojih su prve dve upravne me
-
du sobom.
Odrediti na pravama a, b, c taˇcke A, B, C takve da trougao ABC bude podu-
daran s datim trouglom A
o
B
o
C
o
kome je ugao C
o
prav.
1216. Dat je ugao AOB i duˇz l. Ako su P i Q promenljive taˇcke polupravih
OA i OB takve da je PQ = l, konstruisati skup svih taˇcaka R u kojima se seku
upravne na polupravama OA i OB u taˇckama P i Q.
1217. Date su tri razne prave a, b, c i duˇz l. Odrediti na pravoj c taˇcku C takvu
da podnoˇzja A i B upravnih iz taˇcke na pravama a i b odre
-
duju duˇz jednaku
duˇzi l.
128
1218.(*) Dati su krug l i na njemu dve razne taˇcke B, C. Konstruisati skup
ortocentara svih trouglova kojima su dva temena taˇcke B i C, a tre´ce teme
promenljiva taˇcka A kruga l.
1219. Dati su krug l, prava p i na krugu k dve razne taˇcke B, C. Odrediti na
krugu l taˇcku A takvu da ortocentar trougla ABC bude na pravoj p.
1220.(*) Dat je jednakostraniˇcan trougao ABC. Konstruisati skup svih taˇcaka
P takvih da prave BP i CQ seku prave AC i AB u taˇckama Q i R pri ˇcemu je
BQ = CR.
1221. Dat je jednakostraniˇcan trougao ABC i u njegovoj ravni prava p. Odred-
iti na pravoj p taˇcku P takvu da prave BP i CP seku prave AC i AB u taˇckama
Q i R pri ˇcemu je BQ = CR.
1222.(*) Dati su krug k, na njemu dve fiksirane taˇcke A, B i promenljiva taˇcka
P. Konstruisati skup podnoˇzja svih upravnih iz srediˇsta duˇzi AP na pravoj
BP.
1223.(*) Date su u jednoj ravni dve prave l1 i l2 koje nisu paralelne niti upravne
me
-
du sobom i izvan tih pravih taˇcka H. Konstruisati skup svih taˇcaka P kojima
simetriˇcne taˇcke P1 i P2 u odnosu na prave l1 i l2 odre
-
duju pravu koja sadrˇzi
taˇcku H.
1224. Dati su krug k i prava s koja sadrˇzi njegovo srediˇste O. Konstruisati
skup svih taˇcaka u kojima tangente kruga k dodiruju promenljivi krug l koji
sadrˇzi taˇcku O, a srediˇste mu se nalazi na pravoj s.
1225. Data su dva komplanarna kruga k i l koji se seku u dvema taˇckama
A i B. Konstruisati skup ortocentara svih trouglova PQR kojima je teme P
promenljiva taˇcka kruga k, dok su temena Q i R taˇcke u kojima prave PA i PB
seku krug l.
1226. Neka je A fiksirana taˇcka nekog kruga k, B promenljiva taˇcka tog kruga
i ABCD kvadrat na duˇzi AB.
(a) Konstruisati skup temena C svih kvadrata ABCD;
(b) Konstruisati skup temena D svih kvadrata ABCD.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1227. A, , h
a
.
1228. A, , l
a
.
1229. A, ,
a
.
1230. A, ,
b
.
1231. A, , a.
1232. A, , p.
1233. A, , a −b.
1234. A, , b +c.
1235. A, , h
b
±h
c
.
1236. A,
a
, h
a
.
1237. A,
a
, l
a
.
1238. A,
a
,
b
.
1239. A,
a
, a.
1240. A,
a
, a +b.
129
1241. A,
a
, b ±c
1242. A,
a
, h
b
±h
c
.
1243. A,
b
, h
a
.
1244. A,
b
, l
a
.
1245. A,
b
,
c
.
1246. A,
b
, a.
1247. A,
b
, p.
1248. A,
b
, a +b.
1249. A,
b
, b ±c.
1250. A,
b
, h
b
±h
c
.
1251. A, p, a.
1252. A, p, h
a
.
1253. A, p, l
a
.
1254. A, p, b ±c.
1255. A, p,
a
±.
1256. A, p,
b
±
c
.
1257. A, b +c,
a
−.
1258. A, b +c,
b
±.
1259. A, b −c,
a
±.
1260. A, b −c,
b
+
c
.
1261. B −C, h
a
, r.
1262. B −C, h
a
, .
1263. B −C, h
a
,
a
.
1264. B −C, h
a
,
b
.
1265. B −C, h
a
, m
a
.
1266. B −C, l
a
, m
a
.
1267. B −C, l
a
, r.
1268. B −C, l
a
, .
1269. B −C, l
a
,
a
.
1270. B −C, l
a
,
b
.
1271. B −C, p,
a
.
1272. B −C, p,
b
.
1273. B −C, b +c, r.
1274. B −C, b +c,
b
.
1275. B −C, b +c,
b
+
c
.
1276. B −C, b −c, r.
1277. B −C, b −c, .
1278. B −C, b −c, a.
1279. B −C, b −c, a −.
1280. B −C, ,
a
.
130
1281. B −C,
b
,
c
.
1282. B −C, r, .
1283. B −C, r,
a
.
1284. B −C, r,
b
.
1285. B −C, r, m
a
.
1286. a, p, .
1287. a, p,
a
.
1288. a, p,
a
±.
1289. a, p,
b
±
c
.
1290. a, b ±c, .
1291. a, b ±c,
a
.
1292. a, b ±c,
b
.
1293. a, b ±c,
a
±.
1294. a, b ±c,
b
±
c
.
1295. a, ,
a
.
1296. a,
b
,
c
.
1297. b, c,
a
+.
1298. b, c,
b

c
.
1299. b ±c, ,
a
.
1300. b ±c,
b
,
c
.
1301. b ±c, +
a
, r.
1302. b ±c,
b
+
c
, r.
1303. b −c, r, .
1304. b −c, r,
a
.
1305. b +c, r,
b
.
1306. b −c, m
a
, .
1307. b −c, m
a
,
a
.
1308. b +c, m
a
,
b
.
1309. b −c, h
a
, .
1310. b −c, h
a
,
a
.
1311. b +c, h
a
,
b
.
1312. b −c, h
b
, .
1313. b −c, h
b
,
a
.
1314. b +c, h
b
,
b
.
1315. p, ,
a
.
1316. p,
b
,
c
.
1317. p, h
a
,
a
.
1318. p, l
a
,
a
.
1319. r, ,
a
.
1320. r,
b
,
c
.
131
1321. h
a
, l
a
, m
a
.
1322. h
a
, l
a
, r.
1323. Date su tri nekolinearne taˇcke S
a
, S
b
, S
c
. Konstruisati trougao ABC
kome su taˇcke S
a
, S
b
, S
c
srediˇsta spolja upisanih krugova.
1324. Date su tri nekolinearne taˇcke S, S
b
, S
c
. Konstruisati trougao ABC kome
je taˇcka S srediˇste upisanog kruga, taˇcka S
b
srediˇste spolja upisanog kruga koji
dodiruje stanicu AC, a taˇcka S
c
srediˇste spolja upisanog kruga koji dodiruje
stranicu AB.
1325. Konstruisati trougao ABC kada su date taˇcke K, L, N, u kojima njegov
opisani krug seˇce prave odre
-
dene visinom AD, teˇziˇsnom linijom AA
1
i sime-
tralom AE unutraˇsnjeg ugla A.
1326. Konstruisati trougao ABC kada su date taˇcke K, L, N, u kojima njegov
opisani krug seˇce prave odre
-
dene visinom AD, teˇziˇsnom linijom AA
1
i sime-
tralom AF spoljaˇsnjeg ugla A.
1327. Date su tri kolinearne taˇcke D, E, A
1
. Konstruisati trougao ABC kome
je taˇcka D podnoˇzje visine iz temena A, taˇcka E presek simetrale ugla A sa
stranicom BC, A
1
srediˇste stranice BC i kome je duˇz koja spaja teme A sa
ortocentrom H jednaka datoj duˇzi d.
1328. Date su tri razne taˇcke D, E, O. Konstruisati trougao ABC kome
je taˇcka D podnoˇzje visine iz temena A, taˇcka E presek simetrale ugla A sa
stranicom BC i taˇcka O srediˇste opisanog kruga.
1329. Date su tri taˇcke A, A
1
, H. Konstruisati taˇcke B i C takve da ABC
bude trougao kome je taˇcka H ortocentar, a taˇcka A
1
srediˇste stranice BC.
1330. Dat je krug l i u njegovoj ravni taˇcka H. U krug l upisati trougao ABC
kome je ortocentar taˇcka H, a stranica BC jednaka datoj duˇzi a.
1331. Konstruisati trougao ABC kome je stranica BC jednaka datoj duˇzi a,
duˇz koja spaja teme A sa ortocentrom jednaka duˇzi d, a polupreˇcnik upisanog
kruga jednak datoj duˇzi .
1332. Konstruisati trougao ABC kome je stranica BC jednaka datoj duˇzi a,zbir
ili razlika stranica AB i AC jednaka datoj duˇzi s, a duˇz koja spaja teme A sa
ortocentrom H jednaka datoj duˇzi d.
1333. Dat je krug l i u njegovoj ravni taˇcka T. Upisati u krug l trougao ABC
kome je taˇcka T teˇziˇste, a razlika uglova B i C jednaka datom uglu ω.
1334. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S, E. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A1 srediˇste stranice BC, taˇcka S srediˇste upisanog kruga, a E
taˇcka u kojoj simetrala unutraˇsnjeg ugla A seˇce stranicu BC.
1335. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S
a
, E. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, taˇcka S
a
srediˇste spolja upisanog kruga
koji dodiruje stranicu BC i R taˇcka u kojoj simetrala unutraˇsnjeg ugla A seˇce
stranicu BC.
1336. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S, F. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, taˇcka S srediˇste upisanog kruga, a F
taˇcka u kojoj simetrala unutraˇsnjeg ugla A seˇce stranicu BC.
1337. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S
a
, F. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, taˇcka S
a
srediˇste spolja upisanog kruga
132
koji dodiruje stranicu BC i F taˇcka u kojoj simetrala spoljaˇsnjeg ugla A seˇce
pravu BC.
1338. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S
b
, E. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, taˇcka S
b
srediˇste spolja upisanog kruga
koji dodiruje stranicu CA i E taˇcka u kojoj simetrala unutraˇsnjeg ugla A seˇce
stranicu BC.
1339. Date su tri nekolinearne taˇcke A
1
, S
b
, F. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, taˇcka S
b
srediˇste spolja upisanog kruga
koji dodiruje stranicu CA i F taˇcka u kojoj simetrala spoljaˇsnjeg ugla A seˇce
pravu BC.
1340. Date su tri nekolinearne taˇcke A, A
1
, S
1
. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, a taˇcka S
1
srediˇste Ojlerovog kruga.
1341. Date su tri nekolinearne taˇcke B, C, S
1
. Konstruisati taˇcku A takvu da
taˇcke A, B, C budu temena trougla kome je taˇcka S
1
srediˇste Ojlerovog kruga.
1342. Date su tri nekolinearne taˇcke A, D, S
1
. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka A jedino teme, taˇcka D podnoˇzje visine iz tog temena i S
1
srediˇste
Ojlerovog kruga.
1343. Dati su krug l

, taˇcka T i ugao ω. Konstruisati trougao ABC kome je l
Ojlerov krug, T teˇziˇste a razlika uglova B i C jednaka uglu ω.
1344. Date su dve konkurentne prave AX, AY i u njihovoj ravni taˇcka S
1
.
Konstruisati trougao ABC kome je taˇcka S
1
srediˇste Ojlerovog kruga, ortocentar
H na pravoj AX, a srediˇste S upisanog kruga na pravoj AY .
1345.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima je razlika kvadrata rastojanja
od dveju datih taˇcaka A i B jednaka kvadratu date duˇzi l.
1346.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od
dveju datih taˇcaka A i B jednak kvadratu date duˇzi l.
1347.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od n
datih taˇcaka A
1
, . . . , A
n
jednak kvadratu date duˇzi l.
1348.(*) Date su ˇcetiri taˇcke A, B, C, D. Konstruisati skup svih taˇcaka P za
koje je
PA
2
+PB
2
= PC
2
+PD
2
.
1349. (*) Data su dva konaˇcna skupa taˇcaka A
1
, . . . , A
m
i B
1
, . . . , B
n
. Kon-
struisati skup svih taˇcaka P za koje je
PA
2
1
+ +PA
2
m
= PB
2
1
+ +PB
2
n
.
1350. (*) Dati su par taˇcaka A, B, duˇz l i dva realna broja p, q. Konstruisati
skup svih taˇcaka X takvih da je
pAX
2
+qBX
2
= l
2
.
1351. (*) Date su tri taˇcke A, B, C, duˇz l i tri realna broja p, q, r. Konstruisati
skup svih taˇcaka X za koje je
pAX
2
+qBX
2
+rCX
2
= l
2
.
133
1352. (*) Dato je n komplanarnih taˇcaka A
1
, . . . , A
n
, duˇz l i n realnih brojeva
k
1
, . . . , k
n
. Konstruisati skup svih taˇcaka X za koje je
k
1
A
1
X
2
+k
2
A
2
X
2
+ +k
n
A
n
X
2
= l
2
.
Konstruisati trougao ´ABC kada znamo:
1353. a, h
a
, b
2
±c
2
.
1354. a, m
a
, b
2
±c
2
.
1355. a, r, b
2
±c
2
.
1356. a, A, b
2
±c
2
.
1357. a, h
a
, mb
2
+nc
2
.
1358. a, m
a
, mb
2
+nc
2
.
1359. a, r, mb
2
+nc
2
.
1360. a, A, mb
2
+nc
2
.
1361. Dato je ˇsest taˇcaka A, B, C, D, E, F. Konstruisati taˇcku P takvu da je
PA
2
+PB
2
= PC
2
+PD
2
= PE
2
+PF
2
.
1362. Dat je konaˇcan skup od n taˇcaka A
1
, . . . , A
n
. Na datoj pravoj p odrediti
taˇcku P takvu da izraz PA
2
1
+ +PA
2
n
bude minimalan.
1363. Date su tri razne taˇcke A, B, C. Kroz taˇcku C konstruisati pravu s
takvu da razlika odstojanja AX i BY taˇcaka A i B od te prave bude jednaka
kvadratu date duˇzi r.
1364. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima su potencije u odnosu na dva
data ekscentriˇcna kruga k
1
i k
2
jednake.
1365. Konstruisati taˇcku X kojoj su potencije u odnosu na tri data ekscentriˇcna
kruga jednake.
1366. Konstruisati krug koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i dodiruje datu pravu
p.
1367. Konstruisati krug koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i dodiruje dati krug k.
1368. Dati su krug k i dve taˇcke A, B, obe u krugu k ili obe izvan kruga
k. Odrediti na krugu k taˇcke X i Y takve da konveksni ugao ∠AXB bude
maksimalan, a konveksni ugao ∠AY B bude minimalan.
1369. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koji seku dva data ekscen-
triˇcna kruga k
1
i k
2
pod pravim uglovima.
1370. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koje seˇce svaki od dvaju
datih ekscentriˇcnih krugova k
1
i k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama.
1371. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koji seku svaki od dvaju
datih ekscentriˇcnih krugova k
1
i k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama.
1372. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koji seku dati krug k
1
pod
pravim uglovima i dati krug k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama.
1373. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koje seˇce dati krug k
1
pod
pravim uglovima i dati krug k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama.
134
1374. (*) Konstruisati skup srediˇsta svih krugova koji seku dati krug k
1
u di-
jametralno suprotnim taˇckama i koje seˇce dati krug k
2
u dijametralno suprotnim
taˇckama.
1375. Dati su krug k, prava a i na pravoj a taˇcka A. Konstruisati krug koji
dodiruje pravu a u taˇcki A i
(a) seˇce krug k pod pravim uglovima;
(b) seˇce krug k u dijametralno suprotnim taˇckama;
(c) kojeg seˇce krug k u dijametralno suprotnim taˇckama.
1376. Dati su krug k i dve taˇcke A, B. Konstruisati krug koji sadrˇzi taˇcke A,
B i
(a) seˇce krug k pod pravim uglovima;
(b) seˇce krug k u dijametralno suprotnim taˇckama;
(c) kojeg seˇce krug k u dijametralno suprotnim taˇckama.
1377. Dati su krugovi k
1
i k
2
i taˇcka A. Konstruisati krug l koji sadrˇzi taˇcku
A i
(a) koji seˇce krugove k
1
i k
2
pod pravim uglovima;
(b) koji seˇce krugove k
1
i k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama;
(v) kojeg seku krugovi k
1
i k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama.
1378. Data su tri kruga k
1
, k
2
, k
3
. Konstruisati krug
(a) koji seˇce krugove k
1
, k
2
, k
3
pod pravim uglovima;
(b) koji seˇce krugove k
1
, k
2
, k
3
u dijametralno suprotnim taˇckama;
(v) kojeg seku krugovi k
1
, k
2
, k
3
u dijametralno suprotnim taˇckama.
1379. Dati su krugovi k
1
, k
2
i taˇcka A. Konstruisati krug l koji sadrˇzi taˇcku
A,
(a) seˇce krug k
1
pod pravim uglovima i krug k
2
u dijametralno suprotnim
taˇckama;
(b) seˇce krug k
1
pod pravim uglovima i kojeg seˇce krug k
2
u dijametralno
suprotnim taˇckama;
(v) seˇce krug k
1
u dijametralno suprotnim taˇckama i kojeg seˇce krug k
2
u
dijametralno suprotnim taˇckama.
1380. Data su tri kruga k
1
, k
2
, k
3
. Konstruisati krug koji seˇce
(a) krugove k
1
, k
2
pod pravim uglovima i krug k
3
u dijametralno suprotnim
taˇckama;
(b) krugove k
1
, k
2
pod pravim uglovima i kojeg seˇce krug k
3
u dijametralno
suprotnim taˇckama;
(v) krugove k
1
, k
2
u dijametralno suprotnim taˇckama i kojeg seˇce krug k
3
u
dijametralno suprotnim taˇckama.
1381. Konstruisati krug koji ima polupreˇcnik jednak duˇzi r i koji pripada
pramenu krugova odre
-
denim sa dva data kruga k
1
i k
2
.
1382. Konstruisati krug k koji pripada pramenu krugova odre
-
denim sa dva
data kruga k
1
, k
2
i koji dodiruje tre´ci dati krug l.
1383. Konstruisati krug k koji pripada pramenu krugova odre
-
denim sa dva
data kruga k
1
i k
2
, a ortogonalan je na datom krugu l koji ne pripada tom
pramenu krugova.
1384.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka u kojima je razlika potencija u odnosu
na dva data ekscentriˇcna kruga k
1
i k
2
jednaka kvadratu date duˇzi l.
135
1385. Na datoj pravoj p odrediti taˇcku X kojoj je razlika potencija u odnosu
na dva data kruga k
1
i k
2
kvadratu date duˇzi a.
1386.(*) Date su dve razne taˇcke A, B i dve duˇzi m, n. Na pravoj AB odrediti
skup svih taˇcaka X za koje je AX : BX = m : n.
1387. Date su tri nekolinearne taˇcke A, B, C. Konstruisati pravu koja sadrˇzi
taˇcku C i kojoj su odstojanja od taˇcaka A i B srazmerna dvema datim duˇzima
m i n.
1388. Date su tri nekolinearne taˇcke A, B, C. Konstruisati pravu x kojoj su
odstojanja od taˇcaka A, B, C proporcionalna s trima duˇzima p, q, r.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1389. a,
a
,
a
: .
1390. b, c,
a
: .
1391. b −c, h
a
,
a
: .
1392. b −c, l
a
,
a
: .
1393. b −c, m
a
,
a
: .
1394. b −c, B −C,
a
: .
1395. a, l
a
,
b
:
c
.
1396. b, c,
b
:
c
.
1397. b +c, h
a
,
b
:
c
.
1398. b +c, l
a
,
b
:
c
.
1399. b +c, m
a
,
b
:
c
.
1400. b +c, B −C,
b
:
c
.
1401. l
a
, B −C, b : c.
1402. h
a
, B −C, b : c.
1403. h
a
, l
a
, b : c.
1404. h
a
, a,
a
: .
1405. h
a
, p,
a
: .
1406. h
a
, b +c,
a
: .
1407. h
a
, m
a
,
a
: .
1408. h
a
, l
a
,
a
: .
1409. h
a
, r,
a
: .
1410. h
a
, a,
b
:
c
.
1411. h
a
, p,
b
:
c
.
1412. h
a
, b −c,
b
:
c
.
1413. h
a
, m
a
,
b
:
c
.
1414. h
a
, l
a
,
b
:
c
.
1415. h
a
, r,
b
:
c
.
1416. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇcke A, B, C. Odrediti na pravoj
p taˇcku D takvu da je H(A, B; C, D).
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
136
1417. h
a
, , a.
1418. h
a
, , p.
1419. h
a
, , b ±c.
1420. h
a
, , a +b.
1421. h
a
, , m
a
.
1422. h
a
, , r.
1423. h
a
,
a
, a.
1424. h
a
,
a
, b ±c.
1425. h
a
,
a
, a −b.
1426. h
a
,
a
, m
a
.
1427. h
a
,
a
, r.
1428. ,
a
, b.
1429. ,
a
, b +c.
1430. ,
a
, a ±b.
1431. ,
a
, m
a
.
1432. ,
a
, l
a
.
1433. ,
a
, r.
1434. h
a
,
b
, a.
1435. h
a
,
b
, p.
1436. h
a
,
b
, b ±c.
1437. h
a
,
b
, a −b.
1438. h −a,
b
, m
a
.
1439. h
a
,
b
, r.
1440.
b
,
c
, b.
1441.
b
,
c
, b −c.
1442.
b
,
c
, a ±b.
1443.
b
,
c
, m
a
.
1444.
b
,
c
, l
a
.
1445.
b
, rho
c
, r.
1447.
a
,
b
,
c
.
1448. h
a
, m
a
, b ±c.
1449. B −C, r, b ±c.
1450. Date su dve razne taˇcke A, B i duˇz l. Odrediti na pravoj AB taˇcke C i
D takve da je H(A, B : C, D) i CD = l.
Konstruisati trougao kada znamo:
1451. A, a, l
a
.
1452. A, a, l
a
.
1453. A, r, l
a
.
1454. a, r, l
a
.
1455. h
a
, l
a
, a.
137
1456. l
a
, l
a
, a.
1457. B −C, h
a
, a.
1458. B −C, h
a
, a.
1459. B −C, H
a
, b ±c.
1460. B −C, l
a
, b ±c.
1461. h
a
, l
a
, b ±c.
1462. l
a
, l
a
, b ±c.
1463. A, h
a
, b ±c.
1464. h
a
, + −a, b ±c.
1465. h
a
, +
a
, a.
1466. h
a
, +
a
, p.
1467. h
a
, +
a
, r.
1468. h
a
, +
a
, m
a
.
1469. h
a
, +
a
, l
a
.
1470. h
a
, +
a
, A.
1471. h
a
, +
a
, B −C.
1473. h
a
,
b

c
, b ±c.
1474. h
a
,
b

c
, p.
1475. h
a
,
b

c
, r.
1476. h
a
,
b

c
, .
1477. h
a
,
b

c
,
a
.
1478. h
a
,
b

c
, l
a
.
1479. h
a
,
b

c
, A.
1480. h
a
,
b

c
, B −C.
1481. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇcke A, B, O. Odrediti na pravoj
p taˇcke C i D takve da je H(A, B : C, D) i O srediˇste duˇzi CD.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1482. A, l
a
, b +c.
1483. h
a
,
a
−, b ±c.
1484. h
a
,
a
−, p.
1485. h
a
,
a
−, l
a
.
1486. h
a
,
a
−, h
b
.
1487. h
a
,
a
−, A.
1488. h
a
,
a
−, b.
1489. h
a
,
a
−, B −C.
1490. h
a
,
a
−,
b
− −c.
1491. A, l
a
, b −c.
1492. h
a
,
b
+
c
, b ±c.
1493. h
a
,
b
+
c
, p.
1494. h
a
,
b
+
c
, l
a
.
138
1495. h
a
,
b
+
c
, h
b
.
1496. h
a
,
b
+
c
, A.
1497. h
a
,
b
+
c
, B.
1498. h
a
,
b
+
c
, B −C.
1499. h
a
,
b
+
c
,
a
+.
1500. l
a
, bc, a.
1501. l
a
, bc, p.
1502. l
a
, bc, r.
1503. l
a
, bc, .
1504. l
a
, bc,
a
.
1505. l
a
, bc, h
a
.
1506. l
a
, bc, m
a
.
1507. l
a
, bc, A.
1508. l
a
, bc, B.
1509. l
a
, bc, B −C.
1510. l
a
, bc, a.
1511. l
a
, bc, r.
1512. l
a
, bc, r.
1513. l
a
, bc, h
a
.
1514. l
a
, bc,
a
.
1515. l
a
, b
c
, m
a
.
1516. l
a
, b
c
, A.
1517. l
a
, b
c
, B.
1518. l
a
, b
c
, B −C.
1519. h
a
, b
c
, B −C.
1520. Data su na nekoj pravoj p dva para taˇcaka A, B i C, D. Odrediti na
pravoj p par taˇcaka X, Y takav da je H(A, B : X, Y ) i H(C, D : X, Y ).
1521. Konstruisati trougao ABC kad znamo r,
a
+,
b

c
.
1522. Dat je ugao XAY i na bisektrisi tog ugla taˇcka E. Konstruisati pravu
koja sadrˇzi taˇcku E i seˇce krake AX i AY tog ugla u taˇckama B i C takvim da
duˇz BC bude jednaka datoj duˇzi a.
1523. Dat je ugao XAY i na bisektrisi njemu naporednog ugla taˇcka F i seˇce
krake AX i AY u taˇckama B i C takvim da duˇz BC bude jednaka datoj duˇzi
a.
1524. Kroz datu taˇcku M koja se nalazi na simetrali ugla naporednog s datim
uglom O konstruisati pravu koja seˇce krake datog ugla OXY u taˇckama P i Q
takvim da je zbir duˇzi MP i MQ jednak datoj duˇzi l.
1525. Kroz datu taˇcku M koja se nalazi na raspolovnici datog ugla O konstru-
isati pravu koja seˇce krake tog ugla u taˇckama P i Q takvim da je razlika duˇzi
MP i MQ jednak datoj duˇzi l.
1526. Dat je ugao A i na raspolovnici tog ugla taˇcka E. Konstruisati pravu
koja sadrˇzi taˇcku E i seˇce krake tog ugla u taˇckama B i C takvim da je zbir
duˇzi AB i AC jednak datoj duˇzi l.
139
1527. Dat je ugao A i na simetrali njemu naporednog ugla taˇcka F. Konstru-
isati pravu koja sadrˇzi taˇcku F i seˇce krake datog ugla A u taˇckama B i C
takvim da je razlika duˇzi AC i AB jednak datoj duˇzi l.
1528. Konstruisati trougao ABC kome su duˇzi AP, BQ, CR respektivno
jednake datim duˇzima p, q, r, gde su P, Q, R taˇcke stranica BC, CA, AB
takve da je BP : PC = CQ : QA = AR : RB = k i k dati broj.
1529. Konstruisati trougao ABC kome su stranica BC i odstojanja taˇcaka B
i C od simetrale unutraˇsnjeg ugla A jednaka datim duˇzima a, m, n.
1530. Konstruisati ´ABC kome su stranice BC i odstojanja taˇcaka B i C od
simetrale spoljaˇsnjeg ugla A jednaka datim duˇzima a, m, n.
1531. Konstruisati trougao ABC kome su simetrale unutraˇsnjeg ugla A i odsto-
janja temena B i C od te simetrale jednaka datim duˇzima l
a
, m, n.
1532. Konstruisati ´ABC kome su simetrala spoljaˇsnjeg ugla A i odstojanja
temena B i C od te simetrale jednaka datim duˇzima l
a
, m, n.
1533. Dati su trougao ABC i u njegovoj ravni taˇcka S. Konstruisati pravu
koja sadrˇzi taˇcku S i seˇce prave AB, AC, BC u taˇckama P, Q, R takvim da je
H(P, Q, R, S).
1534. Dati su krug k, prava s koja sadrˇzi njegovo srediˇste S i na krugu k dve
taˇcke A i B. Odrediti na krugu k taˇcku Z takvu da prave AZ i BZ seku pravu
s u taˇckama X i Y pri ˇcemu su duˇzi SX i SY srazmerne dvema datim duˇzima
m i n.
1535. Date su tri taˇcke O,S,S
a
. Konstruisati trougao ABC kome je taˇcka
O srediˇste opisanog kruga, taˇcka S srediˇste upisanog kruga i taˇcka S
a
srediˇste
spolja upisanog kruga koji dodiruje stranicu BC.
1536. Date su tri nekolinearne taˇcke A,P,P
a
. Konstruisati trougao ABC kome
upisani krug seˇce stranicu BC u taˇcki P, a spolja upisani krug koji odgovara
temenu A dodiruje stranicu BC u taˇcki P
a
.
1537. Date su tri nekolinearne taˇcke A,P
b
,P
c
. Konstruisati trougao ABC kome
spolja upisani krugovi koji odgovaraju temenima B i C dodiruju pravu BC.
1538. Dati su krug l, na njemu taˇcka A i u njegovoj ravni taˇcka S. Odrediti na
krugu l taˇcke B i C takve da taˇcka S bude srediˇste kruga upisanog u trougao
ABC.
1539. Date su tri nekolinearne taˇcke D, A
1
, S. Konstruisati trougao ABC
kome je taˇcka D podnoˇzje visine iz temena A, taˇcka A
1
srediˇste stranice BC, a
taˇcka S srediˇste upisanog kruga.
1540.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima su odstojanja od dveju datih
pravih a i b srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1541. U ravni datog trougla ABC odrediti taˇcku X kojoj su odstojanja od
pravih BC, CA, AB srazmerna datim duˇzima p, q, r.
1542. U ravni datog ˇcetvorougla ABCD odrediti taˇcku X kojoj su odstojanja
od pravih AB i CD srazmerna datim duˇzima m i n, a zbir ili razlika odstojanja
od pravih BC i AD jednaka datoj duˇzi l.
1543.(*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima su rastojanja od dveju datih
taˇcaka A i B srazmerna dvema datim duˇzima m i n.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
140
1544. a, b : c, h
a
.
1555. a, b : c, m
a
.
1556. a, b : c, l
a
.
1557. a, b : c, l
a
.
1558. a, b : c, A.
1559. a, b : c, B −C.
1560. h
a
, m
a
, a : b.
1561. l
a
, a, b +c.
1562. l
a
, a, b −c.
1563. h
a
, a, b −c.
1564. l
a
, a, p.
1565. h
a
, a, p.
1566. l
a
, m
a
, (b +c) : a.
1567. l
a
, m
a
, (b −c) : a.
1568. l
a
, r, (b +c) : a.
1569. l
a
, r, (b −c) : a.
1570. h
a
, l
a
, (b ±c) : a.
1571. h
a
, m
a
, (b ±c) : a.
1572. h
a
, r, (b ±c) : a.
1573. B −C, h
a
, (b ±c) : a.
1574. B −C, l
a
, (b ±c) : a.
1575. Konstruisati jednakokraki trougao ABC kome je zbir ili razlika osnovice
BC i jednog kraka jednaka datoj duˇzi, a visina koja odgovara osnovici jednaka
datoj duˇzi h
a
.
1576. Date su dve prave a, b i dve taˇcke A, B. Konstruisati taˇcku X kojoj su
odstojanja od pravih a i b, a isto tako rastojanja od taˇcaka A i B srazmerna
dvema datim duˇzima m i n.
1577. Date su dve paralelne prave p i q, na pravoj p taˇcka A i izvan tih pravih
taˇcka S. Konstruisati druge dve paralelne prave od kojih jedna sadrˇzi taˇcku A,
a druga taˇcku S tako da sa datim pravama odre
-
duje paralelogram ABCD kome
je zbir ili razlika dveju susednih stranica jednaka datoj duˇzi l.
1578. Dati su trougao ABC i tri duˇzi p, q, r. U ravni trougla ABC odrediti
taˇcku X takvu da je
AX : BX : CX = p : q : r.
1579. Dati su trougao ABC i tri realna broja p, q, r. U trouglu ABC odrediti
taˇcku X takvu da je
S(XBC) : S(XCA) : S(XAB) = p : q : r.
1580. Date su tri razne taˇcke A, B, C. Konstruisati krug k koji sadrˇzi taˇcku
B takav da tangente na tom krugu kroz taˇcku A zahvataju ugao jednak datom
uglu α.
141
1581. Date su tri razne taˇcke A, B, C. Konstruisati krug k koji sadrˇzi taˇcku C
tako da njegove tangente kroz taˇcku A zahvataju ugao jednak datom uglu α, a
kroz taˇcku B ugao β.
1582. Date su tri razne taˇcke A, B, C. Konstruisati krug k ˇcije tangente kroz
taˇcku A zahvataju ugao jednak datom uglu α, a tangente kroz taˇcku B zahvataju
ugao jednak datom uglu β, a tangente kroz C zahvataju ugao jednak datom uglu
γ.
1583. Date su tri razne kolinearne taˇcke, redom A, B, C. Konstruisati skup
svih taˇcaka X za koje je ∠AXB = ∠BXC.
1584. Date dve razne prave p i q i na pravoj p tri razne taˇcke redom A, B, C.
Odrediti na pravoj q taˇcku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC.
1585. Na nekoj pravoj p date su ˇcetiri razne taˇcke, redom A, B, C, D. Kon-
struisati taˇcku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC = ∠CXD.
1586. Dat je krug k i na pravoj p koja sadrˇzi njegovo srediˇste date su dve taˇcke
A, B. Odrediti na krugu k taˇcku X tako da prave AX i BX seku krug k u
taˇckama Y i Z takvim da je XY = XZ.
1587. Date su ˇcetiri razne kolinearne taˇcke, redom A, B, C, D. Konstruisati
skup svih taˇcaka X za koje je ∠AXB = ∠CXD.
1588. Date su dve prave p, q i na pravoj p ˇcetiri razne taˇcke, redom A, B, C, D.
Na pravoj q odrediti taˇcku X takvu da je ∠AXB = ∠CXD.
1589. Dato je ˇsest kolinearnih taˇcaka redom A, B, C, D, E, F. Konstruisati
taˇcku X takvu da je ∠AXB = ∠CXD = ∠EXF.
1590. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka X takvih da parovi tangenata kroz
svaku od tih taˇcaka na dvama datim krugovima k
1
i k
2
zahvataju jednake uglove.
1591. Na datoj pravoj p odrediti taˇcku X takvu da parovi tangenata kroz tu
taˇcku na datim krugovima k
1
i k
2
zahvataju jednake uglove.
1592. Konstruisati taˇcku X takvu da parovi tangenata kroz istu na trima datim
krugovima k
1
, k
2
, k
3
zahvataju jednake uglove.
1593. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima su potencije u odnosu na dva
data kruga k
1
i k
2
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1594. Na datoj pravoj p odrediti taˇcku X kojoj su potencije u odnosu na dva
data kruga k
1
i k
2
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1595. Konstruisati polaru date taˇcke P u odnosu na dati krug k.
1596. Konstruisati pol date prave p u odnosu na dati krug k.
1597. Dati su krug k i u njegovoj ravni tri taˇcke P, Q, R. Kroz taˇcku P
konstruisati pravu p koja seˇce krug k u taˇckama A, B i kroz taˇcku Q konstruisati
pravu q koja seˇce krug k u taˇckama C, D takvim da se prave BC i AD seku u
taˇcki R.
1598. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima se polare u odnosu na tri data
kruga k
1
, k
2
, k
3
seku u jednoj taˇcki.
1599. Na datoj pravoj p odrediti taˇcku X kojoj se polare u odnosu na tri data
kruga k
1
, k
2
, k
3
seku u jednoj taˇcki.
1600. (*) Konstruisati skup svih taˇcaka kojima su polare u odnosu na dva data
kruga k
1
i k
2
upravne me
-
du sobom.
142
1601. Data su dva ekscentriˇcna kruga k
1
, k
2
i prava p. Odrediti na pravoj
p taˇcku P kojoj su polare p
1
i p
2
u odnosu na krugove k
1
i k
2
upravne me
-
du
sobom.
1602. (*) Dat je krug k i taˇcka A koja ne pripada tome krugu. Konstruisati
skup ortocentara svih trouglova kojima je zajedniˇcko teme A, dok su ostala dva
temena svakog od tih trouglova dijametralno suprotne taˇcke kruga k.
1603. Dati su prava p, krug k i taˇcka A koja ne pripada krugu k. Konstruisati
trougao ´ABC kome je stranica BC preˇcnik kruga k, a ortocentar H na pravoj
p.
1604.(*) Dat je trougao ABC kome je AB = AC. Odrediti u trouglu ABC
skup svih taˇcaka X kojima rastojanja od osnovice BC geometrijske sredine
rastojanja od stranica AB i AC.
1605. Dat je jednakostraniˇcan trougao ABC kome je visina jednaka duˇzi h.
Konstruisati skup svih taˇcaka M kojima odstojanja x, y, z od pravih BC, CA,
AB zadovoljavaju jednakost
x
2
+y
2
+z
2
= h
2
.
1606.(*) Dati su krug l i na njemu dve taˇcke B, C. Konstruisati skup srediˇsta
Ojlerovih krugova svih trouglova kojima su dva temena taˇcke B i C, a tre´ce
teme promenljiva taˇcka A kruga l.
1607. Dati su krug k, prava p i na krugu k dve taˇcke B, C. Odrediti na krugu
k taˇcku A takvu da srediˇste Ojlerovog kruga trougla ABC bude na pravoj p.
1608.(*) Dati su krug l i na njemu dve razne taˇcke B, C. Konstruisati skup
srediˇsta svih trouglova kojima su dva temena taˇcke B i C, a tre´ce teme promenljiva
taˇcka A kruga l.
1609.(*) Date su dve komplanarne duˇzi AB, CD i realan broj l. Konstruisati
u ravni kojoj pripadaju te duˇzi skup svih taˇcaka M za koje je
S(MAB) +S(MCD) = l
2
.
13.2 Metoda transformacija
(a) Sliˇcnost
1610. Konstruisati lik Ω

homotetiˇcan s datim likom Ω ako je dato srediˇste O
i koeficijent k te homotetije. Analizirati sluˇcaj kada lik predstavlja (a) pravu,
(b) krug, (v) trougao, (g) ˇcetvorougao, (d) n-tougao.
1611. Date su dve prave a, b izvan tih pravih taˇcka O. Konstruisati pravu
s koja sadrˇzi taˇcku O i seˇce prave a ib u taˇckama A iB takvim da duˇzi OA
iOBbudu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1612. Data su dva kruga a i b i taˇcka O. Odrediti na krugovima a ib taˇcke A
i B kolinearne s taˇckom O pri ˇcemu su duˇzi OA i OB srazmerne dvama datim
duˇzima m i n.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1613. A, l
a
, b : c.
143
1614. A, h
a
, m
b
.
1615. A, m
a
, c.
1616. m
a
, h
b
, h
c
.
1617. l
a
, h
b
, h
c
.
1618. a, h
a
, m
b
.
1619. a, h
b
, m
c
.
1620. a, r, ∠(a, m
b
).
1621. a, m
b
, b
2
−c
2
.
1622. a, b
2
−c
2
, ∠(a, m
b
).
1623. b, c, l
a
.
1624. b, c, m
a
.
1625. m
a
, m
b
, m
c
.
1626. a, m
b
, b : c.
1627. a, m
b
, b
2
+c
2
.
1628. a, m
a
, ∠(c, m
c
).
1629. a, r, ∠(m
b
, m
c
).
1630. a, A, ∠(m
b
, m
c
).
1631. a, r, (b +c) : (b −c).
1632. a, A, (b +c) : (b −c).
1633. Date su dve prave b, c i dve taˇcke M, N. Konstruisati trougao ABC
kome su temena B i C na pravama b i c, a taˇcke M i N srediˇsta stranica AB i
AC.
1634. Date su prave a, b, c, d i taˇcka T. Konstruisati trougao ABC kome se
temena A, B, C nalaze na pravama a, b, c; srediˇste D stranice BC nalazi na
pravoj d, a teˇziˇste tog trougla je taˇcka T.
1635. Na datim pravama a, b, c, d odrediti taˇcke A, B, C, D takve da je
ˇcetvorougao ABCD paralelogram kome je srediˇste data taˇcka S.
1636. Dati su krug k prava p i na krugu k dve taˇcke B, C. Odrediti na krugu
k taˇcku A takvu da taˇcke A, B, C odre
-
duju trougao kome se teˇziˇste nalazi na
pravoj p.
1637. Konstruisati trougao ABC kome je simetrala AE unutraˇsnjeg ugla A
jednaka datoj duˇzi l
a
dok su polupreˇcnici krugova opisanih oko trouglova ABE
i ACE jednaki datim duˇzima r
1
i r
2
.
1638. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A jednak datom uglu α, dok
su polupreˇcnici krugova opisanih oko trouglova ABE i ACE gde je E taˇcka u
kojoj simetrala ugla A seˇce stranicu BC, jednaki datim duˇzima r
1
i r
2
.
1639. Date su tri taˇcke P, Q, R i ˇsest duˇzi p
1
, p
2
, q
1
, q
2
, r
1
, r
2
. Konstruisati
trougao ABC takav da prave BC, CA, AB sadrˇze respektivno taˇcke P, Q, R
pri ˇcemu je BP : PC = p
1
: p
2
, CQ : QA = q
1
: q
2
, AR : RB = r
1
: r
2
.
1640. Dati su krug k, taˇcka O i dve duˇzi m, n. Konstruisati pravu s koja sadrˇzi
taˇcku O i seˇce krug k u taˇckama A, B, takvim da je OA : OB = m : n.
1641. Kroz preseˇcnu taˇcku P dvaju datih krugova k
1
i k
2
konstruisati pravu s
koja seˇce krugove k
1
i k
2
joˇs u taˇckama Q i R takvim da tetive PQ i PR budu
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
144
1642. Data su dva kruga k
1
, k
2
i taˇcka S. Konstruisati dve paralelne prave t
1
i t
2
od kojih prva dodiruje krug k
1
a druga krug k
2
tako da odstojanja taˇcke S
od tih pravih t
1
i t
2
budu srazmerna dvema datim duˇzima m i n.
1643. Data su dva koncentriˇcna kruga k
1
, k
2
i taˇcka P. Kroz taˇcku P konstru-
isati pravu koja seˇce krug k
1
u taˇckama A, B i krug k
2
u taˇckama C, D takvim
da tetive AB i CD budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1644. Data su tri koncentriˇcna kruga a, b, c i taˇcka P. Konstruisati pravu s
koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce date krugove redom u taˇckama A, B, C, takvim da
duˇzi AB i BC budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1645. Konstruisati pravu s koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce ˇcetiri data koncentriˇcna
kruga a, b, c, d redom u taˇckama A, B, C, D takvim da je duˇz AB jednaka duˇzi
CD.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1646. A, b : c, h
a
.
1647. A, b : c, l
a
.
1648. A, b : c, m
a
.
1649. A, b : c, p.
1650. A, b : c, .
1651. A, B, h
a
.
1652. A, B, l
a
.
1653. A, B, m
a
.
1654. A, B, p.
1655. A, B, b ±a.
1656. A, B, ah
a
.
1657. A, a : h
a
, m
a
.
1658. A, a : h
a
, l
a
.
1659. A, a : h
a
, r.
1660. A, a : h
a
, .
1661. A, a : h
a
, p.
1662. A, a : h
a
, b ±a.
1663. B, a : h
a
, l
a
.
1664. B, a : h
a
, m
a
.
1665. B, a : h
a
, r.
1666. B, a : h
a
, .
1667. B, a : h
a
, p.
1668. B, a : h
a
, b ±a.
1669. a : h
a
, b : c, r.
1670. a : h
a
, b : c, .
1671. a : h
a
, b : c, p.
1672. a : h
a
, b : c, l
a
.
1673. a : h
a
, b : c, m
a
.
145
1674. A, :
a
, h
a
.
1675. A, :
a
, l
a
.
1676. A, :
a
, m
a
.
1677. A, :
a
, r.
1678. A, :
a
, a.
1679. A, :
a
, b ±c.
1680. A,
b
:
c
, h
a
.
1681. A,
b
:
c
, l
a
.
1682. A,
b
:
c
, m
a
.
1683. A,
b
:
c
, r.
1684. A,
b
:
c
, .
1685. A,
b
:
c
, p.
1686. A,
b
:
c
, a.
1687. A,
b
:
c
, b ±c.
Konstruisati trougao ABC kome je D podnoˇzje visine iz temena A ako
znamo:
1688. A, BD : DC, h
a
.
1689. A, BD : DC, l
a
.
1690. A, BD : DC, m
a
.
1691. A, BD : DC, r.
1692. A, BD : DC, .
1693. A, BD : DC, p.
1694. A, BD : DC, b ±c.
1695. B, BD : DC, h
a
.
1696. B, BD : DC, l
a
.
1697. B, BD : DC, m
a
.
1698. B, BD : DC, r.
1699. B, BD : DC, .
1700. B, BD : DC, p.
1701. B, BD : DC, b ±c.
1702. BD : DC, b : c, h
a
.
1703. BD : DC, b : c, l
a
.
1704. BD : DC, b : c, m
a
.
1705. BD : DC, b : c, p.
1706. BD : DC, b : c, r.
1707. BD : DC, b : c, .
1708. BD : DC, b : c,
a
.
Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kada znamo:
1709. A, C, AC, AB : AD, BC : CD.
146
1710. A, C, AB : BC, AB : AD, BC : CD.
1711. A, C, AC : BD, AB : AD, BC : CD.
1712. A, AB : AD, AC, BC, DC.
1713. A, B, C, AC, AB : AD.
1714. Konstruisati kvadrat ABCD kome je zbir ili razlika dijagonale i stranice
jednaka datoj duˇzi l.
1715. Konstruisati tetivan ˇcetvorougao ABCD kome je ugao A jednak datom
uglu α, dijagonala AC jednaka datoj duˇzi d
1
i kome su stranice AB i AD
srazmerne dvema datim duˇzima m i n, a stranice BC i CD srazmerne dvema
datim duˇzima p i q.
1716. Dati su ugao AOB, prava p i taˇcka S. Konstruisati pravu koja je
paralelna s pravom p i koja seˇce krake OA iOB ugla AOB u taˇckama X i Y
takvim da ugao XSY bude jednak datom uglu ω.
1717. Dati su ugao AOB,prava p i taˇcka S. Konstruisati pravu koja je paralelna
s pravom p i koja seˇce krake OA i OB ugla AOB u taˇckama X i Y takvim da
duˇzi SX i SY budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1718. Na stranicama BC, CA, AB datog trougla ABC odrediti taˇcke P, Q, R
takve da duˇz QR bude paralelna s datom pravomp,duˇzi PQi PR budu srazmerne
dvema datim duˇzima m i n, a ugao QPR jednak datom uglu ω.
1719. U dati trougao ABC upisati trougao PQR kome su stranice QR, RP, PQ
paralelne s datim pravama p, q, r.
1720. U dati trougao ABC upisati kvadrat PQRS kome su temena P i Q na
stranici BC a temena R i S na stranicama CA i AB.
1721. U dati trougao ABC upisati paralelogram PQRS koji je sliˇcan s datim
paralelogramom P

Q

R

S

i kome se temena P i O nalaze na stranici BC, a
temena R i S na stranicama CA i AB.
1722. U dati trougao ABC upisati pravougaonik PQRS kome su temena P
i O na stranici BC, temena R i S na stranicama CA i AB, a dijagonala PR
paralelna s datom pravom l.
1723. Dat je trougao ABC i na stranici BC taˇcka P. Odrediti na stranicama
BC, CA, AB taˇcke Q, R, S takve da ˇcetvorougao PQRS bude paralelogram
kome su susedne stranice PQ i QR srazmerne datim duˇzima m i n.
1724. Na stranicama AB, BC, CD, CA datog ˇcetvorougla ABCD odrediti
taˇcke P, Q, R, S takve da ˇcetvorougao PQRS bude romb kome su stranice par-
alelne s dijagonalama AC i BD.
1725. Konstruisati trapez ABCD kome su uglovi A i B na osnovici jednaki
datim uglovima α i β, a dijagonale AC i BD jednake datim duˇzima d
1
i d
2
.
1726. Konstruisati pravu S koja je paralelna s datom pravom p i koja seˇce
stranice AB i AC datog trougla ABC u taˇckama X i Y takvim da su duˇzi BX
i CY srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1727. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je AX = XY = Y C.
1728. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je BX = XY = Y C.
147
1729. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da duˇz XY bude jednaka datoj duˇzi d, a duˇzi BX i CY srazmerne dvema datim
duˇzima m i n.
1730. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da duˇzi BX i CY budu srazmerne dvema dati duˇzima m i n, a duˇz XY jednaka
zbiru ili razlici duˇzi BX i CY .
1731. Na pravoj p date su dve razne taˇcke A i B. Konstruisati dva kruga koji
dodiruju pravu p u taˇckama A i B, koji se dodiruju me
-
du sobom i kojima su
polupreˇcnici srazmerni datim duˇzima m i m.
1732. Date su dve prave a, b i na svakoj od njih po jedna taˇcka A, B. Konstru-
isati dva kruga k i l kojima su polupreˇcnici srazmerni datim duˇzima m i n, koji
se dodiruju me
-
du sobom i kod kojih prvi dodiruje pravu a u taˇcki A a drugi
dodiruje pravu b u taˇcki B.
1733. Konstruisati pravu koja sadrˇzi datu taˇcku S i seˇce krake OA i OB datog
ugla AOB u taˇckama X i Y takvim da duˇzi OX i OY budu srazmerne dvema
datim duˇzima m i n.
1734. Date su tri konkurentne prave a, b, c i van njih taˇcka S. Konstruisati
pravu s koja sadrˇzi taˇcku S i seˇce prave a, b, c respektivno u taˇckama A, B, C
takvim da duˇzi AB i BC budu srazmerne datim duˇzima m i n.
1735. Date su ˇcetiri prave a, b, c, d. Konstruisati pravu p koja je uporedna
pravoj d i seˇce prave a, b, c u taˇckama A, B, C takvim da duˇzi AB i BC budu
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1736. Date su komplanarne prave a, b, c, d, e i dve duˇzi m, n. Konstruisati
pravu s koja je paralelna s pravom e i seˇce prave a, b, c, d u taˇckama A, B, C, D
takvim da je
AB : CD = m : n.
1737. Konstruisati pravu koja je paralelna sa datom pravom p i koja seˇce
stranice AB i CD datog ˇcetvorougla ABCD u taˇckama M i N takvim da je
AM : MB = DN : NC.
1738. Date su tri planarne prave a, b, c i na svakoj od tih pravih po jedna taˇcka
A, B, C. Konstruisati pravu s koja seˇce prave a, b, c u taˇckama X, Y, Z takvim
da duˇzi AX i BY budu srazmerne dvema datim duˇzima l i m, a duˇzi BY i CZ
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1739. Date su tri paralelne prave a, b, c i na svakoj od njih po jedna taˇcka
A, B, C. Odrediti na pravama a, b, c taˇcke X, Y, Z takve da duˇzi AX i BY budu
srazmerne datim duˇzima l i m, duˇzi BX i CZ budu srazmerne datim duˇzima
m i n, a ugao XY Z bude jednak datom uglu ω.
1740. Date su dve uporedne prave p, q i izvan njih dve taˇcke A i B. Konstruisati
dve prave od kojih jedna sadrˇzi taˇcku A i seˇce prave p i q u taˇckama X i Y , a
druga sadrˇzi taˇcku B i seˇce prave p i q u taˇckama Z i Y takvim da je
(a) XY = Y Z;
(b) XZ = Y Z.
1741. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je XY | BC i XY = BX ±CY .
148
1742. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je XY | BC i XY
2
= AX XB.
1743. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je XY | BC i XY
2
= BX
2
+CX
2
.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1744. A, a +b, a +c
1745. A, a −b, a −c.
1746. A, a +b, b +c.
1747. A, a −b, b −c.
1748. A, a, b + 2c.
1749. m
a
±a, ∠(m
a
, a), b.
1750. m
a
±a, ∠(m
a
, a), b : c.
1751. A, m
b
, b ±c.
1752. B, a, b −h
a
.
1753. h
a
, h
b
, h
c
.
1754. Konstruisati jednakokraki trougao kome je krak jednak datoj duˇzi b, a
zbir ili razlika osnovice i njoj odgovaraju´ce visine jednaka datoj duˇzi l.
1755. Konstruisati trougao ABC kada znamo A, a, nc gde je n dati broj.
1756. Konstruisati trougao ABC kome upisani krug seˇce teˇziˇsnu liniju AA
1
u
taˇckama M i N takvim da je AM = MN = NA
1
i kome je poznat jedan od
elemenata: a, b +c, p, h
a
, m
a
, l
a
, r, q.
1757. Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇcku D takvu da polupreˇcnici
krugova upisanih u trouglove ABD i ACD budu me
-
dusobno jednaki.
1758. Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇcku D tako da polupreˇcnici
spolja upisanih krugova trougla ABD i ACD koji odgovaraju stranicama BD i
CD budu me
-
dusobno jednaki.
1759. Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇcku D tako da polupreˇcnici
spolja upisanih krugova trouglova ABD i ACD koji odgovaraju stranicama AB
i AC budu me
-
dusobno jednaki.
1760. Dat je trougao ABC i na pravoj BC data je taˇcka P. Konstruisati
pravu s koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce prave AB i AC u taˇckama X i Y takvim da
je BX = CY .
1761. Data su dva kruga k
1
I k
2
i taˇcka A. Konstruisati pravu koja sadrˇzi
taˇcku A, a seˇce krug k
1
u taˇckama X
1
, Y
1
i krug k
2
u X
2
, Y
2
takvim da tetive
X
1
Y
1
i X
2
Y
2
budu srazmerne polupreˇcnicima krugova k
1
i k
2
1762. Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k
1
i k
2
pri ˇcemu prava
kroz dodirne taˇcke sadrˇzi datu taˇcku A.
1763. Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k
1
i k
2
pri ˇcemu prava
kroz dodirne taˇcke mora biti paralelna datoj pravoj p.
1764. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dva date taˇcke A, B i dodiruje datu pravu
p.
1765. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje dve date prave
p
1
i p
2
.
149
1766. Konstruisati krug k koji dodiruje dve date prave p
1
i p
2
i dati krug k.
1767. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje date pravu p i
dati krug l.
1768. Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k
1
i k
2
i datu pravu p.
1769. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje dva data kruga
l
1
i l
2
.
1770. Konstruisati krug k koji dodiruje tri data kruga l
1
, l
2
i l
3
.
1771. Dat je konveksan ugao XAY i u njemu taˇcka P. Konstruisati pravu koja
sadrˇzi taˇcku P i seˇce krake AX i AY tog ugla u taˇckama B i C takvim da obim
trougla ABC bude minimalan.
1772. Date su tri nekolinearne taˇcke A, B, C. Na pravoj AB odrediti taˇcku P
takvu da je AB BP = CP
2
.
1773. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇcke A, B, C i dve duˇzi m, n. Odrediti
na pravoj p taˇcku P takvu da je ¹(A, B; C; P) = m : n.
13.3. Inverzija
1774. Dati su krug k i taˇcka A, prava a i krug l.
(a) Konstruisati taˇcku A

inverznu s taˇckom A u odnosu na krug k.
(b) Konstruisati pravu a

inverznu s pravom a u odnosu na krug k.
(c) Konstruisati krug l

inverzan s krugom l u odnosu na krug k.
1775. Date su prave a, b i taˇcka O. Konstruisati pravu koja sadrˇzi taˇcku O
i seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvim da proizvod duˇzi OX i OY bude
jednak kvadratu date duˇzi r.
1776. Data su dva kruga a, b i taˇcka O. Na krugovima a i b odrediti taˇcke
A i B kolinearne s taˇckom O takve da proizvod duˇzi OA i OB bude jednak
kvadratu date duˇzi r.
Konstruisati trougao ´ABC kada znamo:
1777. A, a, b (b ±c).
1778. A, r, b (b ±c).
1779. a, r, b (b ±c).
1780. Konstruisati trougao ´ABC kome je stranica BC podudarna datoj duˇzi
a, a ugao ∠A jednak datom uglu ∠α, a proizvod duˇzi BA i BD, gde je D
podnoˇzje visine iz temena C, jednak kvadratu date duˇzi r.
1781. Odrediti srediˇste i koeficijent inverzije u kojoj trima datim taˇckama A,
B, C odgovaraju nekolinearne taˇcke A

, B

, C

takve da trougao ´A

B

C

bude
podudaran sa datim trouglom A
1
B
1
C
1
.
1782. Konstruisati srediˇste O inverzije proizvoljnog koeficijenta r u kojoj trima
datim kolinearnim taˇckama A, B, C odgovaraju kolinearne taˇcke A

, B

, C

takve
da taˇcka C

bude srediˇste duˇzi A

B

.
1783. Konstruisati srediˇste i koeficijent inverzije u kojoj svaki od triju datih
krugova k
1
, k
2
, k
3
odgovara samom sebi, drugim reˇcima, konstruisati krug koji
seˇce ortogonalno tri data kruga k
1
, k
2
, k
3
.
150
1784. Konstruisati srediˇste i koeficijent inverzije u kojoj trima datim krugovima
k
1
, k
2
, k
3
na nekolinearnim srediˇstima S
1
, S
2
, S
3
odgovaraju krugovi k

1
, k

2
, k

3
kojima se srediˇsta S

1
, S

2
, S

3
nalaze na datoj pravoj l

.
1785. Date su tri taˇcke A, B, C i duˇz r. Kroz taˇcku C konstruisati pravu s
takvu da podnoˇzja X i Y upravnih iz taˇcaka A i B na toj pravoj s zadovoljavaju
relaciju:
(a) AX BY = r
2
,
(b) AX
2
−BY
2
= r
2
.
1786. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i seˇce dati krug l pod
pravim uglovima.
1787. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i seˇce dati krug l pod
uglovima jednakim datom uglu ω.
1788. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i dodiruje datu pravu
p.
1789. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i dodiruje dati krug
l.
1790. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku A i seˇce date krugove l
1
i l
2
pod uglovima jednakim datim uglovima ω
1
i ω
2
.
1791. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku R dodiruje datu pravu p i
dati krug l.
1792. Konstruisati krug k koji sadrˇzi datu taˇcku A i dodiruje dva data kruga
k
1
i k
2
.
1793. Konstruisati krug k koji seˇce ortogonalno dva data kruga k
1
i k
2
i dodiruje
dati krug k
3
.
1794. Konstruisati krug k koji seˇce ortogonalno dva data kruga k
1
i k
2
i krug
k
3
pod uglovima jednakim datom uglu ω.
1795. Konstruisati krug k koji dodiruje tri data kruga k
1
, k
2
, k
3
(Apolonijev
problem).
1796. Konstruisati krug k koji dodiruje dva data kruga k
1
, k
2
i seˇce dati krug
k
3
pod uglovima jednakim datom uglu ω.
1797. U dati krug k upisati n-tougao A
1
. . . A
n
takav da prave odre
-
dene nje-
govim stranicama A
1
A
2
, . . . A
n
A
1
sadrˇze respektivno date taˇcke P
1
, . . . , P
n
.
13.4 Translacija
1798. Data su dva kruga k
1
, k
2
i prava p. Odrediti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke
X i Y takve da duˇz XY bude paralelna sa pravom p i jednaka datoj duˇzi l.
1799. Dati su dva kruga k
1
, k
2
i prava p. Konstruisati pravu s koja je paralelna
sa pravom p i koja seˇce krug k
1
u taˇckama A, B i krug k
2
u taˇckama C, D takvim
da je tetiva AB jednaka tetivi CD.
1800. Dati su dva kruga k
1
, k
2
i prava p. Konstruisati pravu s koja je paralelna
s pravom p i koja seˇce krug k
1
u taˇckama A, B i krug k
2
u taˇckama C, D takvim
da je zbir ili razlika tetiva AB i CD jednaka datoj duˇzi l.
1801. Dati su dva kruga k
1
, k
2
i taˇcka S. Kroz taˇcku S konstruisati pravu koja
seˇce krug k
1
u taˇckama A, B i krug k
2
u taˇckama C, D takvim da je tetiva AB
jednaka tetivi CD.
151
1802. Kroz preseˇcnu taˇcku P dvaju datih krugova k
1
i k
2
konstruisati pravu s
koja seˇce krugove k
1
i k
2
joˇs u taˇckama Q i R takvim da je zbir ili razlika tetiva
PQ i PR jednaka datoj duˇzi l.
1803. Date su tri razne taˇcke A, B, C. Kroz taˇcku A konstruisati pravu s takvu
da duˇz koja spaja podnoˇzja upravnih iz taˇcaka B i C na toj pravoj bude jednaka
datoj duˇzi l.
1804. Dati su prava p,krug k i na krugu k dve taˇcke A, B. Odrediti na krugu
k taˇcku X takvu da prave AX i BX seku pravu p u taˇckama Y i Z pri ˇcemu je
duˇz Y Z jednaka datoj duˇzi d.
1805. Dati su krug k i na njemu dve taˇcke A, B, zatim prava s i na njoj taˇcka
S. Odrediti na krugu k taˇcku X takvu da prave AX i BX seku pravu s u
taˇckama Y i Z pri ˇcemu su duˇzi SY i SZ srazmerne datim duˇzima m i n.
1806. Data su dva kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima S
1
, S
2
i taˇcka P. Odrediti na
krugovima k
1
i k
2
taˇcke A
1
i A
2
takve da je S
1
A
1
| S
2
A
2
i ∠S
1
PA
1
= ∠S
2
PA
2
.
1807. Data su dva kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima S
1
, S
2
i dve taˇcke P
1
, P
2
. Odrediti
na krugovima k
1
i k
2
taˇcke A
1
i A
2
takve da je S
1
A
1
| S
2
A
2
i ∠S
1
P
1
A
1
=
∠S
2
P
2
A
2
.
1808. Date su u ravni ˇcetiri prave a, b, c, d pri ˇcemu je a | b i c | d. Kroz
datu taˇcku M konstruisati pravu s koja seˇce date prave u taˇckama A, B, C, D
takvim da je AB = CD.
1809. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b taˇcke A, B. Konstruisati pravu
s koja je paralelna s pravom c i koja seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvim
da su duˇzi AX i BY srazmerne datim duˇzima m i n.
1810. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b taˇcke A i B. Konstruisati pravu
s koja je paralelna s pravom c i koja seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvim
da je zbir ili razlika duˇzi AX i BY jednaka datoj duˇzi l.
1811. Date su dve prave a, b i na svakoj od njih po jedna taˇcka A, B. Kon-
struisati pravu s koja seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvim da je duˇz XY
jednaka datoj duˇzi d, a duˇzi AX i BY srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1812. Date su dve prave a, b i na svakoj od tih pravih po jedna taˇcka A, B.
Konstruisati pravu s koja seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvim da je duˇz
XY jednaka datoj duˇzi d, a zbir ili razlika duˇzi AX i BY jednaka datoj duˇzi l.
1813. Date su prave a, b, c, d, p. Konstruisati pravu s koja je paralelna s pravom
p i koja seˇce prave a, b, c, d respektivno u taˇckama A, B, C, D takvim da duˇzi
AB i CD budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1814. Date su kolinearne prave a, b, c, d, p. Konstruisati pravu s koja je par-
alelna s pravom p i koja seˇce prave a, b, c, d u taˇckama A, B, C, D takvim da je
zbir ili razlika duˇzi AB i CD jednaka datoj duˇzi l.
1815. Date su dve paralelne prave a, b i dve taˇcke M, N koje se nalaze s raznih
strana svake od tih pravih. Odrediti na pravama a i b taˇcke A i B takve da duˇz
AB bude paralelna s datom pravom p, a zbir duˇzi MA, AB, BN minimalan.
1816. Date su ˇcetiri prave a, b, c, d takve da je a | b i c | d, zatim dve taˇcke
M, N koje se nalaze s raznih strana svake od tih pravih. Odrediti na pravama
a, b, c, d taˇcke A, B, C, D takvim da duˇzi AB i CD budu respektivno paralelne
s dvema datim pravama p i q, a zbir duˇzi ???? AB, BC, CD, DN minimalan.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
152
1817. m
a
, m
b
, m
c
.
1818. h
a
, m
a
, m
b
.
1819. h
a
, m
b
, m
c
.
1820. m
a
, h
a
, h
b
.
1821. m
a
, h
b
, h
c
.
1822. m
a
, b, c.
1823. m
a
, h
a
, b : c.
1824. m
a
, h
b
, b : c.
1825. m
a
, m
b
, b : c.
1826. A, m
b
, m
c
.
1827. A, m
a
, m
b
.
1828. A, m
a
, h
a
.
1829. A, m
a
, h
b
.
1830. A, m
a
, b
2
±c
2
.
1831. A, m
a
, b
2
±c
2
.
Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kada znamo:
1832. AB, CD, AC, BD, ∠(AC, BD).
1833. AB, BC, CD, DA, ∠(AB, CD).
1834. AC, BD, AB : CD, BC : AD, ∠(AC, BD).
1835. A, B, AC, BD, ∠(AC, BD).
1836. A, B, BC, CD, DA.
1837. A, B, AB, CD, ∠(AB, CD).
1838. A, B, AB, CD, AD : BC.
1839. A, B, AB, CD, AD ±BC.
1840. A, B, AB, AD ±BC, ∠(AB, CD).
1841. A, B, C, AB, CD.
Konstruisati trapez ABCD sa paralelnim stranicama AB i CD kada znamo:
1842. AB, BC, CD, DA.
1843. AB, CD, AC, BD.
1844. AD, BC, AC, BD.
1845. AB, AC, BD, ∠(AC, BD).
1846. A, B, AB, CD.
1847. A, B, AC, BD.
1848. A, B, AB : CD, AC.
1849. A, B, AB ±CD, AC : BD.
1850. Na katetama AB i AC datog pravouglog trougla ABC odrediti taˇcke X
i Y takve da duˇz XY bude jednaka datoj duˇzi d, a zbir kvadrata duˇzi BX i CY
jednak kvadratu date duˇzi l.
153
1851. Oko datog trougla PQR opisati trougao ABC kome su stranice BC, CA, AB
respektivno jednake datim duˇzima a, b, c.
1852. Oko datog trougla PQR opisati jednakostraniˇcan trougao ABC maksi-
malnog obima.
1853. Konstruisati pravougaonik ABCD takav da stranica AB bude jednaka
datoj duˇzi i da prave odre
-
dene stranicama AB, BC, CD, DA sadrˇze respektivno
date taˇcke P, Q, R, S.
1854. Konstruisati paralelogram kome znamo stranice i ugao izme
-
du dijago-
nala.
1855. Konstruisati trapez ABCD kome znamo dijagonale AC i BD, duˇz koja
spaja srediˇsta dijagonala i duˇz koja spaja srediˇsta dveju naspramnih stranica.
1856. U dati krug l upisati trapez ABCD kome znamo visinu i zbir ili razliku
paralelnih stranica AB i CD.
1857. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome znamo stranice AB, BC, CD, DA
i duˇz koja spaja srediˇsta M i N naspramnih stranica AB i CD.
1858. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD, DA
jednake datim duˇzima a, b, c, d, a duˇz koja spaja srediˇsta M i N naspramnih
stranica AB i CD jednaka datoj duˇzi l.
1859. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD, DA
jednake datim duˇzima a, b, c, d, a duˇz koja spaja srediˇsta P i Q dijagonala AC
i BD
1860. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD, DA
jednake datim duˇzima a, b, c, d, a duˇz MN jednaka datoj duˇzi l,gde su M i N
taˇcke stranica AB i CD takve da je AM : MB = m : n i DN : NC = m : n, a
m i n date duˇzi.
1861. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD, DA
jednake datim duˇzima a, b, c, d, a duˇz PQ jednaka datoj duˇzi l,gde su P i Q
taˇcke dijagonala AC i BD takve da je AP : PC = m : n i BQ : QD = m : n, a
m i n date duˇzi.
1862. U dati trougao ABC upisati pravougaonik PQRS kome su temena P
i Q na stranici BC, temena R i S na stranicama AC i AB, a dijagonala PR
jednaka datoj duˇzi d.
1863. U dati trougao ABC upisati pravougaonik PQRS kome su temena P
i Q na stranici BC, temena R i S na stranicama AC i AB, a dijagonala PR
minimalne duˇzine.
1864. U dati trougao ABC upisati pravougaonik PQRS datog obima 2p tako
da njegova dva temena P i Q budu na stranici BC, a ostala dva temena R i S
na stranicama AC i AB.
1865. U dati trougao ABC upisati pravougaonik maksimalne povrˇsine tako da
njegova dva temena P i Q budu na stranici BC, a ostala dva temena R i S na
stranicama AC i AB.
1866. U dati trougao ABC upisati pravougaonik PQRS date povrˇsine k tako
da njegova dva temena P i Q budu na stranici BC, a ostala dva temena R i S
na stranicama AC i AB.
1867. Dat je trougao ABC i u njemu taˇcka P. Odrediti na trouglu taˇcku Q
takvu da izlomljena linija APQ razloˇzi trougaonu povrˇs (ABC) na dve jednake
povrˇsi.
154
1868. Kroz datu taˇcku P koja se nalazi na stranici AB date ˇcetvorougaone
povrˇsi (ABCD) konstruisati pravu koja razlaˇze tu povrˇs na dve ekvivalentne
povrˇsi.
1869. Kroz teme A
1
konveksne poligonske povrˇsi (A
1
A
2
. . . A
n
) konstruisati
k −1 pravih koje razlaˇzu tu poligonsku povrˇs na k ekvivalentnih povrˇsi.
4.Simetrija
Simetrija u odnosu na taˇcku
1870. Date su dve prave a, b i van njih taˇcka S. Konstruisati pravu s koja
sadrˇzi taˇcku S i seˇce prave a i b u taˇckama A i B takvim da je taˇcka S srediˇste
duˇzi AB.
1871. Dat je konveksan ugao XAY i u njemu taˇcka P. Konstruisati pravu
koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce krake AX i AY u taˇckama B i C takvim da povrˇsina
trougla ABC bude minimalna.
1872. Kroz preseˇcnu taˇcku P datih krugova k
1
i k
2
konstruisati pravu p na
kojoj krugovi k
1
i k
2
odsecaju jednake tetive.
1873. Kroz preseˇcnu taˇcku P dvaju datih krugova k
1
i k
2
konstruisati pravu p
koja seˇce krugove k
1
i k
2
joˇs u taˇckama Q i R takvim da je zbir ili razlika tetiva
PQ i PR jednaka datoj duˇzi l.
1874. Dati su krug k, na njemu dve taˇcke A i B, zatim prava p i na njoj taˇcka
P. Odrediti na krugu k taˇcku X takvu da prave AX i BX seku pravu p u
taˇckama X i Z koje su simetriˇcne me
-
du sobom u odnosu na taˇcku P.
1875. Data je prava p i s iste strane od te prave date su dve taˇcke B

, C

.
Konstruisati trougao ABC kome se stranica BC nalazi na pravoj p, i kome su
taˇcke B

i C

podnoˇzja visina iz temena B i C.
1876. Dat je ugao XAY i u njegovoj ravni taˇcka S
1
. Konstruisati trougao ABC
kome se srediˇste Ojlerovog kruga poklapa s taˇckom S
1
, ortocentar H nalazi na
pravoj AX, a srediˇste upisanog kruga na polupravoj AY .
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1877. m
a
, m
b
, m
c
.
1878. m
a
, m
b
, g
c
.
1879. m
a
, h
b
, h
c
.
1880. m
a
, h
b
, b ±c.
1881. m
a
, h
a
, b
2
±c
2
.
1882. m
a
, h
a
, b : c.
1883. A, m
a
, h
a
.
1884. A, m
a
, h
b
.
1885. A, m
a
, b?c.
1886. A, m
a
, b
2
±c
2
.
1887. A, m
a
, b(b ±c).
1888. A, m
b
, m
c
.
1889. A, , b −c.
1890. A,
a
, b −c.
155
1891. A,
b
, b +c.
1892. A, , h
b
−h
c
.
1893. A,
a
, h
b
−h
c
.
1894. A,
b
, h
b
−h
c
.
1895. Dat je konaˇcan skup od n taˇcaka S
1
, . . . , S
n
. Konstruisati n-tougao
A
1
. . . A
n
kome su taˇcke S
1
, . . . , S
n
respektivno srediˇsta stranica A
1
A
2
, . . .,
A
n
A
1
. Analizirati posebno sluˇcaj kada je n neparan i sluˇcaj kada je n paran
broj.
Simetrija u odnosu na pravu
1896. Dati su krugovi k
1
, k
2
, prava s i ne njoj taˇcka A. Odrediti na krugovima
k
1
i k
2
taˇcke B i C takve da ABC bude trougao kome je prava s simetrala ugla
A, dok su stranice AB i AC srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1897. Date su dve razne prave a i b i izvan njih taˇcka P. Na pravoj a odrediti
taˇcku Q takvu da duˇz PQ bude jednaka zbiru odstojanja taˇcaka P i Q od prave
b.
1898. Dati su prava a i dve taˇcke B i C. Odrediti na pravoj a taˇcku A takvu
da razlika uglova B i C trougla ABC bude jednaka datom uglu.
1899. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇcke A i B. Odrediti na pravoj
p taˇcku X takvu da zbir ili razlika duˇzi bude jednaka datoj duˇzi d.
1900. Konstruisati krug k koji sadrˇzi dve date taˇcke A, B i dodiruje datu pravu
p.
1901. Dati su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇcke A, B. Odrediti na
pravoj p taˇcku X takvu da konveksni ugao AXB bude maksimalan.
1902. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b respektivno taˇcke A, B. Odrediti
na pravama a i b taˇcke X i Y takve da je XY | c i AX = BY .
1903. Date su dve prave a, b i na njima respektivno taˇcke A, B. Odrediti na
pravama a i b taˇcke X i Y takve da je AX = BY , a duˇz XY jednaka datoj duˇzi
l.
1904. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b respektivno taˇcke A, B. Odrediti
na pravama a i b taˇcke X i Y takve da je AX = BY , a srediˇste duˇzi XY na
pravoj c.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1905. a, h
a
, b ±c.
1906. a, h
a
, m
b
±m
c
.
1907. a, b
2
−c
2
, m
b
±m
c
.
1908. m
a
, h
a
, b ±c.
1909. h
a
, l
a
, b : c.
1910. a, h
a
, l
a
.
1911. a, l
a
,
¯
l
a
.
1912. B −C, a, h
a
.
1913. B −C, a, l
a
.
1914. B −C, a, b
2
−c
2
.
156
1915. B −C, b, c.
1916. B −C, r, b ±c.
1917. B −C, r, b
2
±c
2
.
1918. B −C, r, b(b ±c).
1919. B −C, b : c, h
a
.
1920. B −C, b : c, l
a
.
1921. B −C, b : c, m
a
.
1922. B −C, b : c, p.
1923. B −C, b : c, r.
1924. B −C, b : c, .
1925. B −C, b : c,
a
.
Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome se teme C nalazi na simetrali ugla
A i kome znamo:
1926. AB, BC, CD, DA.
1927. AB, AD, AC, BC : CD.
1928. AB, AD, AC, B −D.
1929. BC, CD, AB : AD, B −D.
U dati krug k upisati ˇcetvorougao ABCD kada znamo:
1930. AB, CD, BC : AD.
1931. AB, CD, BC ±AD.
1932. AB, CD, BC
2
±AD
2
.
1933. AB, CD, BC(BC ±AD).
Konstruisati tangentan ˇcetvorougao ABCD kada znamo:
1934. AB, AD, B, D.
1935. AB −AD, BD, B, D.
1936. Dati su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇcke A, B. Odrediti na
pravoj p taˇcku X takvu da zbir duˇzi AX i BX bude minimalan.
1937. Dati su prava p i s raznih od te prave dve taˇcke A, B. Odrediti na pravoj
p taˇcku X takvu da razlika njenih rastojanja od taˇcaka A i B bude minimalna.
1938. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇcke M i N. Odrediti na pravoj
p dve taˇcke X i Y takve da duˇzXY bude jednaka datoj duˇzi l i da zbir duˇzi
MX, XY , Y N bude minimalan.
1939. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇcke M i N. Odrediti na pravoj
p taˇcku X takvu da duˇzi MX i NX odre
-
duju s pravom p jednake uglove.
1940. Data je prava PQ i izvan nje date su dve taˇcke M i N. Odrediti na
pravoj PQ taˇcku X takvu da je MXP = 2NXQ.
1941. Date su dve prave p, q i izvan njih dve taˇcke M i N. Odrediti na pravoj
p taˇcku A i na pravoj q taˇcke B i C takve da taˇcka M bude na pravoj AB,
taˇcka N na pravoj AC i da bude AB = AC.
1942. Dati su prava p i izvan nje dve taˇcke A i B. Odrediti na pravoj p taˇcku
C takvu da trougao ABC bude minimalnog obima.
157
1943. Dati su oˇstrougli trougao ABC i na stranici BC taˇcka P. Odrediti na
stranicama CA i AB taˇcke Q i R takve da obim trougla PQR bude minimalan.
1944. U dati oˇstrougli trougao PQR upisati trougao PQR minimalnog obima.
1945. Date su dve prave p, q i izvan njih taˇcka A. Odrediti na pravama p i q
taˇcke B i C takve da obim trougla ABC bude minimalan.
1946. Na trima datim pravama a, b, c odrediti taˇcke P, Q, R takve da zbir
duˇzi PQ, QR, AB bude minimalan.
1947. Konstruisati trougao ABC ako su date tri taˇcke H
a
, H
b
, H
c
koje su
simetriˇcne s ortocentrom H tog trougla u odnosu na prave odre
-
dene stranicama
BC, CA, AB.
1948. Konstruisati trougao ABC ako su date tri taˇcke O
a
, O
b
, O
c
koje su
simetriˇcne sa srediˇstem O opisanog kruga u odnosu na prave odre
-
dene strani-
cama BC, CA, AB.
1949. Konstruisati trougao ABC ako su ate tri taˇcke P, Q, R u kojima sime-
trale uglova A, B, C seku opisani krug.
1950. Date su tri konkurentne prave s
a
, s
b
, s
c
i na pravoj s
a
taˇcka A. Odred-
iti na pravama s
b
, s
c
taˇcke B i C takve da prave s
a
, s
b
, s
c
budu simetrale
unutraˇsnjih i spoljaˇsnjih uglova trougla ABC.
1951. Dati su krug k sa srediˇstem S i tri prave s
a
, s
b
, s
c
koje se seku u taˇcki
S. Odrediti na pravama s
a
, s
b
, s
c
taˇcke A, B, C takve da prave BC, CA, AB
budu tangente kruga k.
1952. Date su tri konkurentne prave s
a
, s
b
, s
c
i na pravoj s
a
taˇcka A
1
. Kon-
struisati trougao ABC kome je taˇcka A
1
srediˇste stranice BC i kome su prave
s
a
, s
b
, s
c
simetrale stranica BC, CA, AB.
1953. Dat je konaˇcan skup od n taˇcaka s
1
, . . . , s
n
. Konstruisati n − tougao
A
1
. . . A
n
kome su prave s
1
, . . . , s
n
respektivno simetrale unutraˇsnjih ili spoljaˇsnjih
uglova A
1
, . . . , A
n
. Analizirati posebno sluˇcaj kada je n paran broj i sluˇcaj kada
je n neparan broj.
1954. Dat je konaˇcan skup od n komplanarnih pravih s
1
, . . . , s
n
. Konstru-
isati n-tougao A
1
. . . A
n
kome su prave s
1
, . . . , s
n
respektivno simetrale stranica
A
1
A
2
, . . . , A
n
A
1
. Analizirati posebno sluˇcaj kada je n paran i sluˇcaj kada je n
neparan broj.
1955. Dati su taˇcka S
1
i konaˇcan skup od n − 1 pravih s
2
, . . . , s
n
. Konstru-
isati n-tougao A
1
. . . A
n
kome se srediˇste stranice A
1
A
2
poklapa s taˇckom S, a
simetrale stranica A
2
A
3
, . . . , A
n
A
1
poklapaju respektivno s pravama s
2
, . . . , s
n
.
1956. U dati krug k upisati n-tougao A
1
. . . A
n
kome su stranice A
1
A
2
, . . . , A
n
A−
1 respektivno paralelne s datim pravama p
1
, . . . , p
n
. Analizirati posebno sluˇcaj
kada je n neparan i sluˇcaj kada je n paran broj.
1957. U dati krug k upisati n-tougao A
1
. . . A
n
kome prava odre
-
dena stranicom
A
1
A
2
sadrˇzi datu taˇcku P
1
, dok su stranice A
2
A
3
, . . . , A
n
A − 1 respektivno
paralelne s datim pravama p
2
, . . . , p
n
. Analizirati posebno sluˇcaj kada je n
paran i sluˇcaj kada je n neparan broj.
13.5. Rotacija
158
1958. Date su dve linije a i b od kojih svaka predstavlja pravu ili krug i taˇcka S.
Odrediti na linijama a i b taˇcke A i B takve da ugao ASB bude jednak datom
uglu ω a duˇzi SA i SB srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1959. Date su dve linije a i b od kojih svaka predstavlja pravu ili krug i taˇcka
S. Odrediti na linijama a i b taˇcke X i Y takve da ugao XSY bude jednak
datom uglu ω, a proizvod duˇzi SX i SY jednak kvadratu date duˇzi r.
1960. Dati su prava ili krug l i taˇcka A. Odrediti na liniji l taˇcke B i C takve
da ugao BAC bude jednak datom uglu ω, a duˇzi AB i AC srazmerne dvema
datim duˇzima m i n.
1961. Dati su prava l ili krug l i taˇcka A. Odrediti na liniji l taˇcke B i C takve
da ugao BAC bude jednak datom uglu ω i da proizvod duˇzi AB i AC bude
jednak kvadratu date duˇzi r.
Konstruisati trougao ABC kada znamo:
1962. A, h
a
, b
c
.
1963. A, r, b
c
.
1964. A, a, b
c
.
1965. B −C, r, b
c
.
1966. B −c, h
a
, b
c
.
1967. B −c, l
a
, b
c
.
1968. a, r, bc.
1969. h
a
, l
a
, b
c
.
1970.
¯
l
a
, l
a
, bc.
1971. Dat je trougao MAN i u njegovoj ravni taˇcka S
1
. Odrediti na kracima
AM i AN tog ugla taˇcke B i C takve da ABC bude trougao kome je taˇcka S
1
srediˇste Ojlerovog kruga.
1972. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram PQRS kome su dijag-
onale PR i QS srazmerne dvema datim duˇzima m i N, a jedan od uglova koje
odre
-
duju dijagonale jednak datom uglu.
1973. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram PQRS kome su stran-
ice PQ i RS srazmerne dvema datim duˇzima m i n, a dijagonale PR i QS seku
se pod uglom jednakim datom uglu ω.
1974. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram PQRS kome je jedan
od uglova izme
-
du dijagonala jednak datom uglu ω, a proizvod dijagonala jednak
kvadratu date duˇzi r.
1975. U dati paralelogram ABCD upisati pravougaonik PQRS kome dijago-
nale zahvataju ugao jednak datom uglu ω.
1976. U dati paralelogram ABCD upisati romb PQRS kome su dijagonale
srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1978. Konstruisati tetivan ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD,
DA respektivno jednake datim duˇzima.
1979. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su stranice AB, BC, CD, DA
respektivno jednake datim duˇzima a, b, c, d a zbir naspramnih uglova B i D
jednak datom uglu ω.
159
1980. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su uglovi B i D jednaki datim
uglovima β i γ, stranice BC i CD jednake datim duˇzima b i c, a stranice AB i
AD srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1981. U dati kvadrat ABCD upisati kvadrat PQRS kome je stranica jednaka
datoj duˇzi l.
1982. Konstruisati kvadrat ABCD takav da prave odre
-
dene njegovim strani-
cama AB, BC, CD, DA respektivno sadrˇze date taˇcke P, Q, R, S.
1983. Dati su krug k i dve taˇcke A i B. Konstruisati tangentu t kruga k takvu
da odstojanja AM i AN taˇcke A od prave t i upravne kroz taˇcku B na pravoj
t budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n.
1984. Dati su krug k sa srediˇstem S, dve taˇcke A, B i ugao ω. Odrediti na
krugu k taˇcke C i D takve da je AC

= BD i ∠CSD

= ω.
1985. Dat je krug l i na njemu taˇcka A. Odrediti na krugu taˇcke B i C takve da
ugao BAC bude jednak datom uglu ω, a zbir ili razlika tetiva AB i AC jednaka
datoj duˇzi D.
1986. Date su dve prave m i n i taˇcka S. Konstruisati krug k koje je srediˇste
S i koji seˇce pravu m u taˇckama A, B i pravu n u taˇckama C, D takvim da je
zbir ili razlika tetiva AB i CD jednaka datoj duˇzi l.
1987. Data su dva koncentriˇcna kruga k
1
, k
2
i taˇcka P. Konstruisati pravu
s koja sadrˇzi taˇcku P seˇce krug k
1
u taˇckama A, B i krug k
2
u taˇckama C, D
takvima da tetive AB i CD budu srazmerne dvema duˇzima m i n.
1988. Data su dva koncentriˇcna kruga k
1
, k
2
i taˇcka P. Odrediti na krugovima
k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve da duˇz X
1
X
2
budu jednake datoj duˇzi l, a ugao
X
1
PX
2
jednak datom uglu ω.
1989. Dati su dva kruga k
1
i k
2
, taˇcka O i ugao ω. Kroz taˇcku O konstruisati
dve prave p
1
i p
2
koje zahtevaju ugao jednak s uglom ω i na kojima krugovi k
1
i k
2
odsecaju jednake tetive.
1990. Date su dve prave a, b i taˇcka S. Konstruisati dva kruga k
1
i k
2
koji se
me
-
du sobom dodiruju u taˇcki S, kojima su polupreˇcnici srazmerni dvema datim
duˇzima m i n, i od kojih prvi dodiruje pravu a, a drugi pravu b.
1991. Data su dva kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima S
1
, S
2
i dve taˇcke M
1
, M
2
. Odred-
iti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve da ugao S
1
M
1
X
1
bude jednak s
uglom S
2
M
2
X
2
, a jedan od uglova koje zahvataju prave S
1
X
1
i S
2
X
2
jednak je
sa datim uglom ω.
1992. Data su dva kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima S
1
, S
2
i dve taˇcke M
1
, M
2
. Odred-
iti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve da je razlika uglova S
1
M
1
X
1
i
S
2
M
2
X
2
jednaka s datim uglom δ, a jedan od uglova koje odre
-
duju prave S
1
X
1
i S
2
X
2
jednak s datim uglom ω.
1993. Date su dve konkurentne prave a, b i dve taˇcke C, D. Odrediti na pravama
a i b taˇcke A i B takve da su duˇzi AC i BD srazmerne dvema datim duˇzima m
i n, a jedan od uglova koje odre
-
duju prave AC i BD jednak datom uglu ω.
1994. Date su tri paralelne prave a, b, c i krug d. Konstruisati kvadrat ABCD
kome temena A, B, C, D pripadaju respektivno linijama a, b, c, d.
1995. Dati su tri koncentriˇcna kruga a, b, c i prava d. Konstruisati kvadrat
ABCD kome temena A, B, C, D pripadaju respektivno linijama a, b, c, d.
160
1996. Konstruisati srediˇste S obrtne sliˇcnosti dvaju obrtno sliˇcnih likova ω i ω

ako su data dva para odgovaraju´cih taˇcaka A, A

i B, B

.
1997. Date su dve prave a, b na njima respektivno taˇcke A, B i van tih pravih
taˇcka P. Konstruisati pravu p koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce prave a i b u taˇckama
X i Y takvima da su duˇzi AX i BY srazmerne dvema datom duˇzima m i n.
1998. Date su tri prave a, b, c i na pravama a, b respektivno taˇcke X i Y takve
da prave XY i c budu me
-
du sobom paralelne, a duˇzi AX i BY srazmerne dvema
datim duˇzima m i n.
1999. Date su prave a, b i na njima respektivno taˇcke A, B. Konstruisati pravu
p koja seˇce prave a i b u taˇckama X i Y takvima da duˇzi AX i BY budu
srazmerne dvema datim duˇzima m i n, a duˇz XY jednaka datoj duˇzi l.
2000. Data su dva ekscentriˇcna kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima O
1
,
2
, na tim kru-
govima respektivno taˇcke A
1
, A
2
i taˇcka P koja ne pripada tim krugovima.
Odrediti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve da uglovi A
1
O
1
X
1
i A
2
O
2
X
2
budu jednaki i istosmerni, a taˇcke P, X
1
, X
2
kolinearne.
2001. Data su dva ekscentriˇcna kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima O
1
, O
2
i na njima
respektivno taˇcke A
1
, A
2
. Odrediti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve
da uglovi A
1
O
1
X
1
i A
2
O
2
X
2
budu jednaki i istosmerni, a prava X
1
X
2
paralelna
s datom pravom p.
2002. Data su dva ekscentriˇcna kruga k
1
, k
2
sa srediˇstima O
1
, O
2
i na njima
respektivno taˇcke A
1
, A
2
. Odrediti na krugovima k
1
i k
2
taˇcke X
1
i X
2
takve
da uglovi A
1
O
1
X
1
i A
2
O
2
X
2
budu jednaki i istosmerni, a duˇz X
1
X
2
jednaka
datoj duˇzi l.
2003. Date su dve prave a, b, na njima respektivno taˇcke A, B i van tih pravih
taˇcka P. Konstruisati pravu p koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce prave a i b u taˇckama
X i Y takvim da je zbir ili razlika duˇzi AX i BY jednaka datoj duˇzi l.
2004. Date su dve prave x, y, na pravoj x dve taˇcke A, B i na pravoj y dve
taˇcke C, D. Odrediti na pravama x i y taˇcke X i Y takve da duˇzi AX i CY
budu srazmerne dvema datim duˇzima m i n, a duˇzi BX i DY srazmerne dvema
datim duˇzima p i g.
2005. Date su tri prave a, b, c i na njima respektivno taˇcke A, B, C. Konstru-
isati pravu s koja seˇce prave a, b, c u taˇckama X, Y , Z takvim da je
AX = BY = CZ.
2006. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇcke X i Y takve
da je
BX = XY = Y C.
Konstruisati ˇcetvorouglove ABCD kada znamo:
2007. A, B, AB, CD, AD : BC.
2008. A, B, C, AB, AD : BC.
2009. Date su ˇcetiri prave a, b, c, d koje se seku u istoj taˇcki O. Konstruisati
paralelogram ABCD kome su temena A, B, C, D respektivno na pravama a, b,
c, d a stranice AB i BC jednake s datim duˇzima m i n.
161
2010. Dati su trougao XAY , taˇcka P i trougao A
1
B
1
C
1
. Konstruisati pravu s
koja sadrˇzi taˇcku P i seˇce krake AX i AY ugla XAY u taˇckama B i C takvim
da je
S(ABC) = S(A
1
B
1
C
1
).
2011. Data su dva kruga k i k

koji se seku u taˇckama A i B. Odrediti na
krugovima k i k

taˇcke X i X

takve da zbir ili razlika uglova ABX i ABX

bude jednaka datom uglu ω, a duˇz XX

jednaka datoj duˇzi l

.
2012. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su uglovi A, B, C respektivno
jednaki s datim uglovima α, β, γ a dijagonale AC i BD jednake datim duˇzima
d
1
i d
2
.
2013. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD kome su uglovi A, B, C jednaki datim
uglovima α, β, γ, dijagonale AC i BC srazmerne dvema datim duˇzima m i n,
a obim jednak datoj duˇzi l.
2014. Konstruisati pravougaonik ABCD kome stranice AB, BC, CD, DA
sadrˇze respektivno date taˇcke P, Q, R, S i kome je dijagonala AC jednaka
datoj duˇzi d.
2015. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD koji je sliˇcan s datim ˇcetvorouglom
A
1
B
1
C
1
D
1
i kome stranice AB, BC, CD, DA pripadaju pravama koje respek-
tivno sadrˇze date taˇcke P, Q, R, S.
2016. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD koji je sliˇcan s datim ˇcetvorouglom
A
1
B
1
C
1
D
1
i kome temena A, B, C, D respektivno pripadaju datim pravama
a, b, c, d.
2017. Konstruisati ˇcetvorougao ABCD koji je sliˇcan s datim ˇcetvorouglom
A
1
B
1
C
1
D
1
i kome teme A pripada datom krugu k a prave odre
-
dene stranicama
BC, CD i dijagonalom BD sadrˇze respektivno date taˇcke P, Q, R.
2018. Date su ˇcetiri prave a, b, c, d i tri duˇzi p, q, r. Konstruisati pravu s koja
seˇce prave a, b, c, d u taˇckama A, B, C, D takvim da je
AB : BC : CD = p : q : r.
162

(b) kruˇna povrˇ, z s konveksna. 2. Ako sva temena neke poligonske povrˇi (A1 . . . An ) pripadaju nekoj konveks snoj povrˇi ω, dokazati da sve taˇke poligonske povrˇi (A1 . . . An ) pripadaju s c s povrˇi ω. s 3. Dokazati da je presek konaˇnog broja od n konveksnih likova takode konvekc san lik. 4. Ako je a1 , . . . , an konaˇan skup od n duˇi koje pripadaju jednoj pravoj i od c z kojih svake dve imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku, dokazati da svih n duˇi c c z toga skupa imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku. c c 5. Ako konaˇan skup od n polupravih neke prave p pokriva celu tu pravu, c dokazati da u tom skupu polupravih postoje takve dve poluprave koje takode pokrivaju celu tu pravu. 6. Ako je ω1 , . . . , ωn konaˇan skup od n (n ≥ 4) konveksnih povrˇi jedne ravni c s od kojih svake tri imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku, dokazati da svih n c c povrˇi ima takode bar jednu zajedniˇku taˇku (Helijeva teorema u ravni). s c c 7. Ako je A1 , . . . , An konaˇan skup od n taˇaka jedne ravni, pri ˇemu svake tri c c c od tih n taˇaka pripadaju nekoj kruˇnoj povrˇini polupreˇnika r, dokazati da c z s c postoji kruˇna povrˇ polupreˇnika r koja sadrˇi svih n taˇaka. z s c z c 8. Ako konaˇan skup {α1 , . . . , αn } od n poluravni neke ravni pokriva celu c tu ravan, dokazati da u tom skupu poluravni postoje takve tri poluravni koje pokrivaju celu tu ravan. 9. Ako je {l1 , . . . , ln } konaˇan skup od n kruˇnih lukova sadrˇanih na istom c z z krugu l pri ˇemu je svaki od tih lukova manji od poluobima kruga l, a svaka tri c od tih lukova imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku, dokazati da svi likovi tog c c kruga imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku. c c 10. Ako za svake tri taˇke P , Q, R prostog ravnog poligona A1 , . . . , An postoji u c tom poligonu taˇka S takva da sve unutraˇnje taˇke duˇi P S, QS, RS se takode c s c z nalaze u tom poligonu, dokazati da u tom poligonu postoji taˇka O takva da se c unutraˇnje taˇke svih duˇi koje spajaju taˇku O s taˇkama tog poligona takode s c z c c nalaze u tom poligonu (Teorema M.A. Krasnoseljskog). 11. Ako su A1 i A2 bilo koje dve unutraˇnje taˇke konveksne povrˇi ω, dokazati s c s da su sve ostale taˇke duˇi A1 A2 unutraˇnje taˇke povrˇi ω. c z s c s 12. Ako je A1 unutraˇnja i A2 graniˇna taˇka konveksne povrˇi ω, dokazati da s c c s su sve ostale taˇke duˇi A1 A2 unutraˇnje taˇke povrˇi ω. c z s c s 13. Ako su A1 i A2 dve graniˇne taˇke konveksne povrˇi ω, dokazati da su c c s unutraˇnje taˇke duˇi A1 A2 ili sve unutraˇnje ili sve graniˇne taˇke povrˇi ω. s c z s c c s 14. Dokazati da svaka prava s kroz bilo koju unutraˇnju taˇku P konveksne s c povrˇi ω moˇe da ima s rubom te povrˇi najviˇe dve zajedniˇke taˇke. s z s s c c 15. Dokazati da svaka prava s kroz bilo koju unutraˇnju taˇku P ograniˇene s c c konveksne povrˇi seˇe granicu te povrˇi u dvema taˇkama. s c s c 16. Ako svaka prava kroz bilo koju unutraˇnju taˇku ograniˇene povrˇi ω seˇe s c c s c rub te povrˇi u dvema taˇkama, dokazati da je povrˇ ω konveksna. s c s 17. Ako se kroz svaku taˇku ruba ograniˇene povrˇi ω moˇe konstruisati najc c s z manje jedna prava oslonca te povrˇi, dokazati da je povrˇ ω konveksna. s s

2

18. Ako je P zajedniˇka taˇka povrˇi ω i prave l oslonca povrˇi ω, dokazati da c c s s je P graniˇna taˇka povrˇi ω. c c s 19. Ako je duˇ M N dijametar konveksne povrˇi ω, dokazati da su prave m i n, z s koje su u taˇkama M i N upravne na pravoj M N , prave oslonca povrˇi ω. c s 1.2. Kombinatorni zadaci iz apsolutne geometrije 20. Dokazati da skup koji se sastoji iz konaˇnog broja od n pravih neke ravni c Π, pri ˇemu se svake dve od tih pravih seku, a nikoje tri i viˇe ne seku u jednoj c s 1 taˇki, razlaˇe ravan Π na αn = 2 (n2 + n + 2) konveksnih oblasti od kojih je c z βn = 2n neograniˇenih i γn = 1 (n2 − 3n + 2) ograniˇenih. c c 2 21. Dokazati da skup koji se sastoji iz konaˇnog broja od n krugova neke ravni c Π, pri ˇemu se svaka dva kruga iz tog skupa seku, a nikoja tri i viˇe ne seku u c s jednoj taˇki, razlaˇe ravan Π na n2 − n + 2 oblasti. c z 22. Ako je l broj preseˇnih taˇaka svih dijagonala konveksnog poligona A1 , . . . , An , c c kod kojeg se nikoje tri i viˇe dijagonala ne seku u jednoj taˇki, dokazati da je s c l= 1 n(n − 1)(n − 2)(n − 3). 24

23. Ako je fn broj poligonskih povrˇi koje se dobijaju razlaganjem konveksne s poligonske povrˇi A1 , . . . , An njenim dijagonalama, pri ˇemu se nikoje tri i viˇe s c s dijagonala ne seku u jednoj taˇki, dokazati da je c fn = 1 (n − 1)(n − 2)(n2 − 3n + 12). 24

24. Dokazati da se oblasti dobijene razlaganjem ravni proizvoljnim pravama a1 , . . . , an mogu podeliti na dva skupa tako da svaka oblast pripada samo jednom od tih skupova i da nikoje dve susedne oblasti ne pripadaju istom skupu. 1.3 Ostali zadaci iz apsolutne geometrije 25. Dokazati da ne postoji poligon A1 . . . A2n+1 sa neparnim brojem temena kome bi sve stranice sekle izvesnu pravu p. 26. Ako su A, B, C tri nekolinearne taˇke, dokazati da c (a) postoji prava koja seˇe produˇenja polupravih AB, BC, AC; c z (b) ne postoji prava koja seˇe produˇenja polupravih AB, BC, CA. c z 27. Ako je ˇetvorougao ABCD konveksan, dokazati da se njegove dijagonale c seku, i obratno, ako se dijagonale ˇetvorougla ABCD seku, dokazati da je on c konveksan. 28. Ako je ˇetvorougao ABCD konkavan, dokazati da se njegove dijagonale ne c seku, i obratno, ako se dijagonale ˇetvorougla ABCD ne seku, dokazati da je c on konkavan. 29. Ako duˇ koja spaja dve unutraˇnje taˇke naspramnih stranica AB i BC z s c seˇe dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD, dokazati da se dijagonale tog c c ˇetvorougla seku, tj. da je taj ˇetvorougao konveksan. c c 30. Dokazati da je kod svakog konveksnog ˇetvorougla zbir dijagonala ve´i od c c zbira bilo kojih dveju naspramnih stranica. 3

32. . c 33. dokazati s c da je AB + AC − BC < 2AD. taˇka E presek raspolovnice ugla ∠A sa stranicom BC i s c N podnoˇje visine iz temena A. c s dokazati da je ∠BAD > ∠CAD. Ako su ABC i A B C dva trougla kod kojih je AB = A B . Ako su ma . . Ako je P proizvoljna taˇka simetrale unutraˇnjeg ugla ∠A. Ako su a. . dokazati c da je 1 P A1 + P A2 + . + P An < 2 36. . . zs (b) simetrale BB2 i CC2 unutraˇnjih uglova B i C. c c 42. dokazati da je BC > B C . 37.31. mb . Dokazati da su kod trougla ABC stranice AB i AC medu sobom jednake ako su mu jednake: (a) teˇiˇne linije BB1 i CC1 . + P An > (A1 A2 + A2 A3 + . AC = A C i BC > B C . dokazati da zs je p < ma + mb + mc < 2p. 41. . Dokazati da je zbir dijagonala konveksnog ˇetvorougla ve´i od poluobima. An . s 4 . 2 35. Ako je P proizvoljna taˇka u konveksnom poligonu A1 . Ako je S presek dijagonala konveksnog ˇetvorougla ABCD i P proizvoljna c taˇka njegove ravni. AC = A C i ∠A > ∠A . ako je ∠BAD > ∠CAD. dokazati da je ∠A > ∠A . An . Taˇka D je srediˇte stranice BC trougla ABC. 34. Ako je AC > AB. 40. 44. Ako je D bilo koja unutraˇnja taˇka stranice BC trougla ABC. 38. zs dokazati da je b + c − a < 2ma < b + c. a O proizvoljna c s taˇka simetrale spoljaˇnjeg ugla ∠A trougla ABC. + An A1 ). . Ako je P proizvoljna taˇka u ravni konveksnog poligona A1 . . i obrnuto. BE < CE. 39. c stranice trougla i ma teˇiˇna linija koja odgovara stranici a. . taˇka D c srediˇte stranice BC. . mc teˇiˇne linije trougla i p njegov poluobim. P A1 + P A2 + . c c a manji od obima tog ˇetvorougla. dokazati da je ∠AEB < ∠AEC. dokazati da c je n−1 (A1 A2 + A2 A3 + . dokazati da je c SA + SB + SC + SD ≤ P A + P B + P C + P D. Ako su ABC i A B C dva trougla kod kojih je AB = A B . . dokazati da je c s |P B − P C| ≤ |AB − AC| i QB + QC ≥ AB + AC. Dokazati da je zbir svih dijagonala konveksnog petougla ve´i od obima tog c petougla. + An A1 ). 43. a z taˇka E izmedu taˇaka N i D. b. Ako je kod trougla ABC stranica AB manja od stranice AC. dokazati da je AC > AB. .

Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠B = ∠D i ako je srediˇte O c s dijagonale AC na dijagonali BD. dokazati da je ABC ∼ A B C . Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠D > ∠C. 5 .(v) visine BB3 i CC3 . 55. dokazati da c je BC > AD. Ako su naspramni uglovi prostog ˇetvorougla medu sobom jednaki. CC1 teˇiˇne linije i AA2 . zs = 48. 52. dokazati da je ABC ∼ = ABC. 45. Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD AD = BC i ∠A > ∠B. Dokazati da su trouglovi ABC i A B C podudarni ako je: (a) KEY W ORDAB = A B . dokazati da je kod tog ˇetvorougla zbir dveju c c naspramnih stranica jednak zbiru drugih dveju naspramnih stranica. 47. Ako su teˇiˇne linije AD i uglovi BAD. BB1 . Ako je kod trouglova ABC i A B C razlika stranica AB i AC jednaka razlici stranica A B i A C stranica BC jednaka stranici B C i teˇiˇna linija zs AD jednaka teˇiˇnoj liniji A D . AA1 = A A1 (b) AB = A B . CC2 = C C2 (d) BC = B C . Ako je kod prostog konveksnog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠C = ∠D. c dokazati da je AD = BC i AC = BD. AA2 = A A2 46. a A A1 . BB2 . AC = A C . 51. s c dokazati da su kod tog ˇetvorougla ABCD naspramne stranice medu sobom c jednake. A = A . 56. C A D trougla A B C . CC2 visine trougla zs ABC. CAD trougla ABC jednaki teˇiˇnoj zs zs liniji A D i uglovima B A D. 53. Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i AD = BC. BB2 = B B2 . i ako je srediˇte O dijagonale AC taˇka dijagonale BD. B B2 . a taˇka odredena srediˇtima stranica AB i CD osa simetrije c s ˇetvorougla ABCD. dokazati c . C C2 visine trougla zs A B C . AA1 = A A1 . Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i BC > AD. AC = A C . da su njegove naspramne stranice medu 54. Neka su AA1 . dokazati c da je ∠D > ∠C. C C1 teˇiˇne linije i A A2 . BB1 = B B1 (v) AB = A B . dokazati c da je ∠C > ∠D. Ako prave odredene stranicama prostog ˇetvorougla dodiruju neki krug c koji se nalazi u tom ˇetvorouglu.sobom takode jednake. dokazati da su kod tog ˇetvorougla naspramne c stranice medu sobom jednake. Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD zbir stranica AB i BC jednak zbiru c stranica CD i DA. B B1 . c 49. CC2 = C C2 (g) BC = B C . dokazati c da je ∠C = ∠D. 50.

od kojih prva c seˇe prave a i b u taˇkama A1 i B1 . dokazati da je s (a) A1 A2 + A3 A4 + . 64. . . An i A1 . Dva konveksna n-tougla A1 . . . c 67. A3 . dokazati da c c broj promena ovih znakova uzetih redom kod temena A1 . . Dokazati da je zbir dvaju unutraˇnjih uglova trougla manja od zbira dvaju s pravih uglova. An i A1 . Ako je ABCD konveksan ˇetvorougao kod koga krugovi upisani u trouglove c ABC i CDA dodiruju dijagonalu AC u istoj taˇki. Ako svake ˇetiri od n komplanarnih taˇaka A1 . . . Ako su stranice prostog ˇetvorougla ABCD na tangentnom krugu k koji se c nalazi izvan tog ˇetvorougla. A4 . dokazati da medu njima postoje ˇetiri taˇke koje predstavljaju c c temena konveksnog ˇetvorougla. . . An pravilan ako su sve njegove stranice medu . . n svi ili samo neki od uglova Aν ve´i od odgovaraju´ih uglova Aν . An i A1 . . Ako je A1 . c 61. dokazati da se u ˇetvorougao c c ABCD moˇe upisati krug. . a M1 i M2 dodirne taˇke drugih dveju tangenata m1 i m2 . Dokazati da je poligon A1 . . A2 . c 65. a druga seˇe prave a i b u taˇkama A2 i B2 . . c 68. + ∠An SA1 . a za ν = 3. . Ako su stranice sloˇenog ˇetvorougla ABCD na tangentama kruga k. c 62. A5 nikoje tri ne pripadaju c jednoj pravoj. An dodelimo znake plus ili minus zavisno da li su uglovi kod tih temena ve´i ili manji od odgovaraju´ih uglova n-tougla A1 . . . . sobom jednake i n − 2 uzastopnih unutraˇnjih uglova medu s 63. . . dokazati da je c bar jedan od uglova Aν ve´i od njemu odgovaraju´eg ugla Aν . Dva ravna konveksna n-tougla A1 .sobom jednaki. An . dokazati da je razlika dveju naspramnih stranica c jednaka razlici drugih dveju stranica tog ˇetvorougla. An imaju sve odgovaraju´e stranc ice jednake izuzev stranica A1 A2 i A1 A2 . Ako temenima c s n-tougla A1 . . . + An−1 An = A2 A3 + A4 A5 + . + ∠An−1 SAn = ∠A2 SA3 + ∠A4 SA5 + . . . . 4. a ostali medu sobom jedc c naki. An nije manje od ˇetiri. Dva konveksna n-tougla A1 . An prost poligon s parnim brojem temena ˇije stranice c dodiruju neki krug k sa srediˇtem S. . Ako je A1 A2 > A1 A2 . c 58. c c 66. Ako od pet komplanarnih taˇaka A1 . c 59. . . z c dokazati da je razlika dveju naspramnih stranica jednaka razlici drugih dveju stranica tog ˇetvorougla. c c c c dokazati da su uglovi A1 OB1 i A2 OB2 jednaki ili suplementni zavisno od toga da li su taˇke M1 i M2 na istom ili na raznim lucima AB kruga k. . Ako su za ν = 3. Ako su A i B dodirne taˇke dveju tangenata a i b nekog kruga k sa srediˇtem c s O. . Ako je ABCD konveksan ˇetvorougao takav da krugovi upisani u trouglove c ABC i CDA dodiruju dijagonalu AC u istoj taˇki. dokazati da za datih n taˇaka predstavljaju temena c c nekog konveksnog n-tougla. . . 6 .57. . + An A1 . . . z 60. dokazati da je A1 A2 > A1 A2 . dokazati da i krugovi upisani c u trouglove ABD i BCD dodiruju stranicu u istoj taˇki. An imaju sve odgovaraju´e stranice jednake izuzev stranica A1 A2 i A1 A2 . . . . (b) ∠A1 SA2 + ∠A3 SA4 + . . An sa jednakim odgovaraju´im c stranicama nemaju sve jednake odgovaraju´e unutraˇnje uglove. . n uglovi Aν nisu manji od odgovaraju´ih uglova Aν . 69. An predstavljaju temena c c konveksnog ˇetvorougla. . 4. .

79. BB . c 7 . 72. Ako sve taˇke konaˇnog skupa taˇaka ne pripadaju jednoj pravoj. Ako je C podnoˇje visine iz temena C pravog ugla trougla ABC. CC pripadaju jednoj pravoj ili se poklapaju (Teorema z Hjelmsleva). Ako je bilo koji trougao. 75. c 71. dokazati c c c da postoji prava koja sadrˇi samo dve taˇke tog skupa taˇaka. C tri razne taˇke neke prave l i A . dokazati da postoji trougao 1 takav da je zbir S1 unutraˇnjih uglova trougla 1 jednak zbiru S unutraˇnjih uglova trougla . 74. a M i N c s upravne projekcije tih taˇaka na drugom kraku i ako je taˇka M izmedu taˇaka c c c O i N . Ako su M i N dve razne taˇke jednog kraka oˇtrog ugla XOY . dokazati da svih n taˇaka tog c z s c c skupa pripadaju jednoj pravoj.70. da c manjoj stranici trougla odgovara ve´a visina. dokazati da c s se svih n datih pravih seku u jednoj taˇki. dokazati da je (a) ∠OM M ≥ ∠ON N . R duˇi AA . Ako svaka prava odredena dvema taˇkama nekog konaˇnog skupa od n c c taˇaka sadrˇi najmanje joˇ jednu taˇku tog skupa. Ako je u ravni dat konaˇan skup od n pravih pri ˇemu se svake dve od tih c c pravih seku u taˇki koja pripada bar joˇ jednoj pravoj iz tog skupa. Ako neka prava s kroz srediˇte P osnovice BC jednakokrakog trougla ABC s seˇe prave AC i AB u taˇkama Q i R takvim da je taˇka P izmedu taˇaka Q i c c c c R. 81. Ako su A. dokazati da je QR ≥ BC. Dokazati da manjoj visini trougla odgovara ve´a stranica. (b) M M < N N . B . dokazati z da je ∠ACC ≥ ∠ABC. i obrnuto. Dokazati da zbir unutraˇnjih uglova trougla ne moˇe biti ve´i od zbira dvaju s z c pravih uglova. Dokazati da je simetrala jedne stranice trougla upravna na pravoj koja je odredena srediˇtima drugih dveju stranica tog trougla. dokazati da srediˇta s P . c 73. B. s 78. Q. Dokazati da zbir unutraˇnjih uglova prostog ravnog n-tougla ne moˇe biti s z ve´i od zbira (2n − 4) pravih uglova. C istim redom taˇke c c neke druge prave l takve da je AB = A B i BC = B C . c 76. 77. z c c 80. s s a jedan od uglova trougla 1 bar dvaput manji od naznaˇenog ugla trougla .

stav prema kome je u svakom krugu srediˇnji ugao dva puta ve´i od s c periferijskog nad istim lukom. A2 . 83. To je pre svega stav o zbiru unutraˇnjih uglova s poligona. AB. dokazati da je AM N jednakokrak trougao. Ako su A . c c S srediˇte upisanog kruga i P taˇka u kojoj taj krug dodiruje stranicu BC. 82. c s z 8 . dokazati da je ∠Bn An Cn = 1 2 2 R+ (A − R). Ako su A1 . dokazati da je duˇ BE jednaka razlici visina BB1 z i CC1 trougla ABC. Ako je ABC trougao kome ugao ∠A nije prav. Ako obeleˇimo sa E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg z c s s ugla ∠A trougla ABC seku pravu BC. D taˇka iza A u odnosu c na B takva da je AD = AC. a E podnoˇje upravne iz B na pravoj koja sadrˇi z z D i uporedna je sa stranicom AC. stav prema kome se prave odredene visinama trougla seku u jednoj taˇki koju nazivamo ortocentrom tog trougla. s c dokazati da je ∠BSP = ∠CSD.1 Paralelnost pravih U ovom ˇlanu svrstani su zadaci za ˇije je reˇavanje neophodno pretpostaviti c c s da je uvedena aksioma paralelnosti euklidske geometrije i da su izvedene osnovne teoreme koje iz nje proizilaze. sa D podnoˇje visine iz temena A. Ako ugao ∠A trougla ABC nije prav iako su M i N taˇke polupravih c BC i CB takve da je ∠BAM = ∠C i ∠CAN = ∠B. B2 . 86. stav prema c kome se teˇiˇne linije trougla seku u jednoj taˇki koju nazivamo teˇiˇtem tog zs c zs trougla. C srediˇta stranica BC. 87. itd. 85. a E podnoˇje upravne iz B na pravoj koja sadrˇi D i z z uporedna je sa stranicom AC. zatim R prav ugao. itd. PARALELNOST 2. Ako je ABC trougao kome ugao ∠A nije prav. B1 . C2 taˇke u kojima upisani krug trougla A1 B1 C1 c dodiruje stranice B1 C1 . dokazati da je pri AC > AB z ∠A B D = ∠A C D = ∠B − ∠C. Ako je D taˇka u kojoj simetrala ugla ∠A seˇe stranicu BC trougla ABC. dokazati da je (a) 1 ∠DAE = ∠AF E = ∠GBC = (∠B − ∠C) 2 (b) poluprava AE bisektrisa ugla ∠OAD. AB trougla ABC i ako je s D podnoˇje visine iz temena A. (c) taˇka L srediˇte duˇi EF . sa z G taˇku poluprave AC takvu da je AB = AG. D taˇka poluprave AB c takva da je AD = AC. 84. C1 taˇke u kojima upisani krug trougla ABC dodiruje c stranice BC. 3 (−2)n 3 88. B . sa O srediˇte kruga l opisanog c s oko trougla ABC i sa L taˇku u kojoj tangenta kruga l u taˇki A seˇe pravu c c c BC.2. CA. C1 A1 . A1 B1 . CA. dokazati da je duˇ BE jednaka zbiru visina z BB1 i CC1 trougla ABC.

S podnoˇja upravnih kroz presek O dijagonala. s (c) simetrale uglova koji su odredeni naspramnim stranicama zahvataju ugao jednak poluzbiru dvaju naspramnih uglova. dokazati da je ∠AED + ∠AF D + ∠ABD = R. Ako je D proizvoljna taˇka prave koja sadrˇi stranicu BC trougla ABC. CD. Dokazati da kod prostog ˇetvorougla c (a) simetrale dvaju uzastopnih unutraˇnjih uglova zahvataju ugao jednak s poluzbiru drugih dvaju unutraˇnjih uglova. 90. AB. Q. 92. B . kc spolja upisani krugovi koji odgovaraju respektivno stranicama BC. ∠C > ∠C . Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC i R prav ugao. c z a O1 i O2 srediˇta krugova opisanih oko trouglova ABD i ACD. dokazati da je ∠B < ∠B . zatim da su odstojanja pomenutih tangenata od prave t jednaka visini iz temena A trougla ABC. s dokazati da je (a) 1 ∠BSC = R + A 2 (b) 1 ∠BSa C = R − A 2 (c) 1 ∠BSb C = ∠CSc B = A 2 91. Ako su dijagonale ˇetvorougla medu sobom upravne. na straniz cama AB. Ako je ABCD pravougaonik kome je AB = 3BC. R. Ako su P. 93. BC. CA. Dokazati s da su konveksni uglovi ∠O1 AO2 i ∠BAC jednaki i istosmerni.89. 97. F par taˇaka c stranice AB takvih da je AE = EF = F B i R prav ugao. dokazati da su duˇi c z koje spajaju srediˇta naspramnih stranica tog ˇetvorougla medu sobom jednake. 95. D dva konveksna ˇetvorougla s odgovaraju´im c c jednakim stranicama i ako je ∠A > ∠A . C . dokazati da srediˇta njegovih stranica pripadaju c s jednoj pravoj. zatim E. Sa . DA ˇetvorougla ABCD. 96. Dokazati da su srediˇta stranica svakog ˇetvorougla ABCD s neparalelnim s c dijagonalama temena paralelograma ˇije su stranice paralelne s dijagonalama c AC i BD i jednake polovinama tih dijagonala. Ako su S. s c 9 . s (b) simetrale dvaju naspramnih uglova zahvataju ugao jednak polurazlici drugih dvaju unutraˇnjih uglova. dokazati da je ∠SOQ = 2T ± c 1 2 (∠R − ∠P ) gde je T prav ugao. Ako su l i k opisani krug i upisani krug trougla ABC i ka . kb . ∠D < ∠D . dokazati da su zajedniˇka unutraˇnja tangenta krugova k i ka koja je razliˇita od prave c s c BC i zajedniˇka spoljaˇnja tangenta krugova kb i kc koja je razliˇita od prave BC c s c paralelne s pravom t koja u temenu A dodiruje krug l. Ako su ABCD i A . Ako su dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD paralelne. 94. Sb .

c 10 . 110. dokazati da prava odredena srediˇtima drugih dveju stranica zahvata s sa pravama AB i CD jednake uglove. z 112. M . Ako su a. P N = BC. c s 100. c c 101. Ako je k krug opisan oko jednakostraniˇnog trougla ABC i P proizvoljna c taˇka kruga k. 105. s c 106. Ako su M. s z C upravnih iz proizvoljne taˇke P razliˇite od O na pravama a. dokazati da su duˇi M N z i M N jednake i istosmerne. dokazati da se duˇi P R. dokazati da su podnoˇja A. CD. c 104. a prave odredene naspramnim stranicama AD i BC c seku u taˇki P . N. dokazati da je duˇ AP jednaka zbiru ili razlici duˇi BP i CP . Dokazati da je srednja linija konveksnog trapeza jednaka poluzbiru. 103. S srediˇta stranica AB. Q. M N seku u c z jednoj taˇki koja je srediˇte svake od njih. BC. dokazati da je taj ˇetvorougao paralelogram. P N = CD. 102. Ako su naspramne stranice AB i CD ˇetvorougla ABCD medu sobom c jednake. N srediˇta dijags s onala AC i BD ˇetvorougla ABCD. Dokazati da srediˇta krakova i srediˇta dijagonala bilo kojeg trapeza pris s padaju jednoj pravoj.i ako je c c c duˇ M P jednaka duˇi N Q. c temena c c jednakostraniˇnog trougla. B. Dokazati da upravne projekcije jednog temena trougla na simetralama unutraˇnjih i spoljaˇnjih uglova kod druga dva temena pripadaju jednoj pravoj. c c 108. Dokazati da taˇke simetriˇne nekoj taˇki O u odnosu na srediˇte stranica c c c s ˇetvorougla ABCD i neparalelnim dijagonalama predstavljaju temena paralelc ograma ˇije su stranice uporedne i jednake dijagonalama tog ˇetvorougla. dokazati c da su stranice AB i CD tog ˇetvorougla medu sobom uporedne. dokazati da su dijagonale tog ˇetvorougla medu sobom upravne. 109. N taˇke polupravih P A. Ako su duˇi koje spajaju srediˇta naspramnih stranica ˇetvorougla medu z s c sobom jednake. dokazati da je zbir unutraˇnjih uglova s A i B tog trapeza prav ugao. 107. b. a duˇ odredena srediˇtima dijagonala jednaka polurazlici uporednih stranica tog z s trapeza. P N = AD. Ako je duˇ koja spaja srediˇta dveju naspramnih stranica AD i BC z s ˇetvorougla ABCD jednaka poluzbiru ili polurazlici drugih dveju stranica. P A. c tri prave jedne ravni koje se seku u istoj taˇki O i koje razlaˇu c z ravan u kojoj se nalaze na ˇest jednakih uglova.98. s s 111. Ako zbir duˇi koje spajaju srediˇta naspramnih stranica ˇetvorougla jedz s c nak poluobimu tog ˇetvorougla. Ako su P. QS. Ako je duˇ koja spaja srediˇta osnova AB i CD trapeza ABCD jednaka z s polurazlici tih osnova i ako je AB > CD. Neka se kod ˇetvorougla ABCD prave odredene naspramnim stranicama c AB i CD seku u taˇki P . DA i M. c z z prema tome da li je taˇka P na luku BC kruga k na kome nije teme A ili je pak c na kruˇnom luku BAC. c 99. Ako su naspramne stranice AB i CD ˇetvorougla ABCD medu sobom c jednake. P C takve c c da je P M = AB. Ako duˇ odredena srediˇtima M i N naspramnih stranica AD i BC bilo z s kojeg ˇetvorougla ABCD seˇe dijagonale AC i BD u taˇkama P i Q. R. P C. dokazati da je prava odredena srediˇtima drugih dveju stranica upravne s na pravoj koja je odredena srediˇtima dijagonala tog ˇetvorougla. dokazati da su druge dve naspramne stranice AB i z z CD medu sobom uporedne. b.

b. Ako su AB i CD paralelne tetive dvaju krugova koji se seku u taˇkama c M i N . P2 . dokazati da su uglovi AM B i CM D jednaki. c 119. a P1 . C. dokazati da su uglovi AM C i BN D jednaki ili suplementni. 117. AB preˇnik i P proizvoljna taˇka nekog kruga k. c c 122. Ako je M dodirna taˇka dvaju krugova k i l. P3 c taˇke simetriˇne s taˇkom P u odnosu na simetrale uglova A. Ako su AB i CD dve paralelne tetive dvaju krugova k i l koji se dodiruju u nekoj taˇki M . dokazati da su uglovi AM C i BM D jednaki ili c suplementni.113. CP3 medu sobom uporedne. dokazati da je c c ∠AOR = 3∠AOP . dokazati da je prava B C uporedna s pravom koja u temenu A dodiruje krug opisan oko trougla ABC. Ako su A i B dodirne taˇke bilo koje zajedniˇke tangente dvaju krugova k i c c l koji se seku u taˇkama M i N . zavisno od toga da li se krugovi k i l dodiruju iznutra ili spolja. Ako je dijagonala AC preˇnik kruga opisanog oko tetivnog ˇetvorougla c c ABCD. Ako je P proizvoljna taˇka kruga l opisanog oko trougla ABC. Ako su A. c 124. 126. zatim s c c M podnoˇje upravne iz taˇke P na pravoj AB. B i C. A i B taˇke u kojima c c proizvoljna taˇka kruga k seˇe krug l. D taˇke u kojima c c neka prava seˇe krugove k i l. B . c tri prave koje se seku u istoj taˇki O i koje razlaˇu ravan c z u kojoj se nalaze na ˇest jednakih uglova. c 118. Ako su M i N preseˇne taˇke dvaju krugova k i l. Ako su O1 i O2 srediˇta krugova k1 i k2 . P1 i P2 taˇke u kojima proizvoljna s c prava koja sadrˇi zajedniˇku taˇku M tih krugova seˇe k1 i k2 . D taˇke u kojima neka prava p seˇe dva kruga k i l c c koji se seku u taˇkama M i N . 121. Ako su B i C taˇke u kojima proizvoljan krug kroz temena B i C seˇe c c stranice AB i AC trougla ABC. a A. dokazati da su upravne projekcije bilo kojih dveju naspramnih stranica tog ˇetvorougla na drugoj dijagonali medu sobom jednake. O taˇka poluprave P O takva da z c c je P O = 2AM i R druga preseˇna taˇka prave AO s krugom k. c z 123. Ako je M dodirna taˇka dvaju krugova k i l. dokazati da su uglovi AM C i BN D jednaki ili suplementni. Ako su M i N taˇke u kojima se seku dva kruga k i l. 115. 114. dokazati da su uglovi AM C i BN D jednaki ili c suplementni zavisno od toga imaju li tetive AB i CD zajedniˇkih taˇaka ili ne. a C dodirna taˇka. dokazati da su uglovi AM B i AN B suplementni. dokazati c da taˇke B. c 125. B i dodiruje krug l u taˇki C. zavisno od toga da li je C unutraˇnja s taˇka tetive AB ili je na njenom produˇenju. dokazati da su uglovi c c c AM C i BN C jednaki ili suplementni. B i C. Ako je O srediˇte. a druga seˇe krugove c c c c k i l u taˇkama C i D. z 116. dokazati da je taˇka c c s z c N na simetrali s duˇi P1 P2 . C pripadaju jednom krugu. C. c 11 . 120. zavisno od toga da li se krugovi k i l dodiruju iznutra ili spolja. B. dokazati da je odstojanje proizvoljne s taˇke P te ravni od prave a jednako zbiru ili razlici odstojanja te taˇke od drugih c c dveju pravih b i c. Ako su B i C taˇke u kojima neka prava uporedna s pravom koja u c temenu A dodiruje opisani krug trougla ABC seˇe stranice AB i AC. p proizvoljna prava koja seˇe c c krug k u taˇkama A. dokazati da c c c su prave AP1 . a N taˇka z c c c c simetriˇna s taˇkom M u odnosu na srediˇte O duˇi O1 O2 . p i q dve prave kroz c c taˇku N od kojih prva seˇe krugove k i l u taˇkama A i B. Ako su a. 127. BP2 . dokazati da su uglovi AM C c c i BN D jednaki ili suplementni.

z 131. c 141. 2 2 2 130. Ako su P i Q taˇke u kojima simetrale stranica AC i AB seku prave c odredene stranicama AB i AC trougla ABC. AB seku c u jednoj taˇki dokazati da se normale u taˇkama P . Ako su S i T taˇke u kojima se seku dva kruga k1 i k2 . CA. BB . O2 pripadaju jednom krugu. Q. Q i c c Q . dokazati da c taˇke B. S srediˇta lukova AB. P . N pripadaju c c jednoj pravoj. dokazati da je s ortocentar H tog trougla srediˇte upisanog kruga trougla A B C . 133. pripadaju jednoj pravoj (Simsonova teorema). 132. Q. Ako su O1 i O2 srediˇta dvaju krugova k1 i k2 koji se seku u taˇkama A i s c B. dokazati da je c ∠M1 P M2 = 1 ∠O1 P O2 i ∠N1 ON2 = 1 ∠2R 1 ∠O1 P O2 . p i q poluprave kojima c c je zajedniˇki kraj M i koje s polupravom M N zahvataju jednake uglove. R. Q. Ako su AA . dokazati da taˇke P . Q. a P i Q taˇke u kojima prave kroz P i Q uporedne c c sa stranicama AC i AB seku stranicu BC. z 140. Ako su P i Q taˇke u kojima proizvoljan krug kroz temena B i C trougla c ABC seˇe stranice AB i AC. Ako je ABC jednakostraniˇan trougao i P proizvoljna taˇka njegove ravni c c koja nije na opisanom krugu oko tog trougla. Q . 137. DA kruga opisanog s oko konveksnog tetivnog ˇetvorougla ABCD. O pripadaju jednom krugu. a M1 . Ako su O1 i O2 srediˇta dvaju krugova k1 i k2 koji se seku. dokazati da postoji trougao ˇije c su stranice jednake duˇima P A. R na pravama BC. Dokazati da podnoˇja upravnih kroz bilo koju taˇku kruga opisanog oko z c nekog trougla na pravama koje su odredene stranicama tog trougla. 138. BE. a C i D taˇke u kojima prave AO1 i AO2 seku krugove k2 i k1 . M . Ako su M i N preseˇne taˇke dvaju krugova k1 i k2 . C. Ako se normale u taˇkama P . 134. a P1 i P2 taˇke u kojima proizvoljna prava kroz N seˇe k1 i k2 . N2 dodirne taˇke zajedniˇkih dirki tih krugova c c c c pri ˇemu su M1 i M2 s one strane prave O1 O2 s koje nije P .128. 135. BC. Ako su P . 129. dokazati da taˇke B. CD. s dokazati da je tetiva P Q upravna na simetrali ugla A tog trougla. CA. P . dokazati da taˇke c c P . R na pravama BC. CF visine trougla ABC. Ako su P i Q srediˇta lukova AB i AC kruga opisanog oko trougla ABC. dokazati da c c je ∠P1 M P2 = ∠O1 M O2 . P jedna njihova s preseˇna taˇka. C. s 12 . R i R . Ako c su P1 i P2 preseci poluprave p s krugovima k1 i k2 . AB takode seku u jednoj taˇki. P C (Teorema Pompejca). F . ili pak c jednoj pravoj. P i Q taˇke u c c kojima proizvoljna prava kroz taˇku T seˇe krugove k1 i k2 . pri ˇemu navedeni luci ne sadrˇe c c z ostala temena tog ˇetvorougla. a O1 i O2 preseci poluprave q s krugovima k1 i k2 . CC visine oˇtrouglog trougla ABC. a O srediˇte kruga opisanog oko s trougla ABC. AB trougla ABC u taˇkama P i P . dokazati da su duˇi P1 P2 i Q1 Q2 medu sobom jednake. Q. Ako su AD. M2 i N1 . O1 . S pripadaju jednom krugu. a M i N taˇke simetriˇne s c c taˇkom D u odnosu na prave AB i AC. c 136. R. c c CA. 139. dokazati da taˇke E. Krug k seˇe stranice BC. Q c pripadaju jednom krugu. a R taˇka u kojoj c c c se seku dirke krugova k1 i k2 konstruisane u taˇkama P i Q. Ako su O1 i O2 srediˇta dvaju krugova k1 i k2 koji se seku u taˇkama M i s c N . dokazati da se tetive P R i OS seku pod pravim c uglom. D. P B.

F pripadaju s z s z c jednoj pravoj. CA = b. M . a sa M i N podnoˇja upravnih iz taˇaka c c z c M i N na pravoj AB. 152. dokazati da je ortocentar H tog trougla srediˇte spolja upisanog kruga trougla A B C s koji dodiruje stranicu B C . E c srediˇte duˇi OH i F srediˇte duˇi AM . F pripadaju jednoj pravoj. B1 . c c 154. R taˇke u kojima upisani krug k(S1 . 153. M . c sa Pi . c 147. Ako je H ortocentar. s z zs c N pripadaju jednoj pravoj. c c 146. Ako je H ortocentar trougla ABC. Ri za i = a. r) opisani krug tog trougla. s s c s z 149. HCA. HAB medu sobom jednaki. AB. s z s zatim da je polupreˇnik toga kruga jednak polovini polupreˇnika opisanog kruga. Ako su AA . dokazati da taˇke D. CA. sa P . O srediˇte opisanog kruga. AB. Dokazati da taˇke simetriˇne s ortocentrom u odnosu na prave odredene c c stranicama trougla pripadaju krugu koji je opisan oko tog trougla. Dokazati da se srediˇte Ojlerovog kruga bilo kojeg trougla poklapa sa s srediˇtem duˇi koja spaja ortocentar sa srediˇtem opisanog kruga tog trougla. Dokazati da srediˇta stranica.142. sa M i N taˇke u kojima simetrala stranice BC seˇe krug c c l pri ˇemu je taˇka M na luku BAC. sa l(O. CA. 148. Ako su H i O ortocentar i srediˇte opisanog kruga trougla ABC. a M i s N srediˇte duˇi AH i teˇiˇne linije AD iz temena A. 144. 145. E. dokazati s (a) da je duˇ OA1 istosmerna s duˇi AH i jednaka njenoj polovini z z (b) da taˇke O. a E i F s podnoˇja upravnih iz taˇke H na simetrali unutraˇnjeg i simetrali spoljaˇnjeg z c s s ugla A. Dokazati da taˇke simetriˇne s ortocentrom u odnosu na srediˇta stranica c c s trougla pripadaju krugu koji je opisan oko tog trougla. i ) dodiruje c prave BC. Ako je H ortocentar.ˇtaviˇe da je taˇka N srediˇte duˇi OM . zatim M taˇka u kojoj se seku prave AO i BC. Qi . dokazati da je ˇetvorougao CDEF paralelogram. H pripadaju jednoj pravoj. pri ˇemu je HT = 2T O. dokazati da taˇke O. E. O srediˇte kruga opisanog oko trougla s s ABC i A1 srediˇte stranice BC. HBC. 150. dokazati da taˇke D. Q. c 151. podnoˇja visina i srediˇta duˇi koje spajaju s z s z ortocentar s temenima trougla pripadaju jednom krugu (Ojlerov krug). 143. ) dodiruje stranice BC. T srediˇte. c taˇke u kojima spolja upisani krug ki (Si . CC visine trougla ABC kome je ugao A tup. BB . N pripadaju s c jednoj pravoj. sa p poluobim tog trougla. dokazati da taˇke O. AB = c z s trougla ABC. Ako obeleˇimo sa A1 . Ako su H i D ortocentar i srediˇte stranice BC trougla ABC. i D podnoˇje visine iz s z temena A trougla ABC. M taˇka simetriˇna s s c c ortocentrom H tog trougla u odnosu na teme A i N taˇka simetriˇna s temenom c c A u odnosu na srediˇte D stranice BC. Ako je O srediˇte opisanog kruga trougla ABC. dokazati da je (a) AQa = ARa = p (b) QQa = RRa = a 13 . dokazati da su polupreˇnici krugova c opisanih oko trouglova ABC. b. T . C1 srediˇta stranica BC = a. Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao. E ortocentar trougla ABD i F ortoc centar trougla ABC.

156. r polupreˇnik opisanog s c kruga. O i r srediˇte i polupreˇnik kruga l opisanog oko trougla ABC i s c polupreˇnik upisanog kruga. dokazati da je 1 + 3 = 2 + 4. 3 . a polupreˇnik s c c upisanog kruga. CDA.(v) Qb Qc = Rb Rc = a (g) AQ = AR = BRc = P Pc = CPb = CQb = p − a (d) P Pa = b − c Pb Pc = b + c (d) P A1 = A1 Pa . c 14 . Ako su A1 . C1 srediˇta stranica BC. 157. Ako su A1 . B1 . AN = (b + c) 2 2 + b + c = 4r + 155. dokazati da je c OA1 + OB1 + OC1 = r + . N N = a + ) 1 1 (b − c). Ako je H ortocentar oˇtrouglog trougla ABC. Ako obeleˇimo sa ABCD konveksan ˇetvorougao upisan u krugu k i sa z c c 1 . Pc A1 = A1 Pb (e) A1 M = (ˇ) z MM = (z) AM = (i) a 1 ( 2 1 ( 2 b + c ). 2 . A1 N = 1 ( 2 1 ( 2 a − ) b − c ). CA. AB oˇtrouglog ili pravouglog s s trougla ABC. dokazati da je prava M N c zajedniˇka dirka upisanih krugova trougla ABC koji dodiruju stranicu BC. AB trougla ABC kome je s ugao A tup. CA. DAB. dokazati da je (a) AH = 2r + − a . 159. O i r srediˇte i polupreˇnik opisanog kruga. C1 srediˇta stranica BC. 4 polupreˇnici krugova upisanih u trouglove BCD. 158. ABC. Ako su M i N taˇke u kojima krug odreden temenima B. B1 . (b) AH − BH + CH = 2(r + ). dokazati da je OA1 + OB1 + OC1 = r + . polupreˇnik upisanog kruga i a polupreˇnik spolja upisanog kruga c c koji dodiruje stranicu BC. C i srediˇtem c s S upisanog kruga trougla ABC seˇe prave AB i AC.

R u kojima se seku poluprave qa i ra . SB . S. itd. c 162. Ako su Sb i Sc srediˇta spolja upisanih krugova kb i kc trougla ABC. C s proizvoljnog trougla ABC pri ˇemu se poluprave pb i pc nalaze do polupravih c AC i AB koje sadrˇe stranice naspram temena B i C. dokazati da se duˇi P R i QS c z seku pod pravim uglom. dokazati da su taˇke z c P . DA temena tangentnog i tetivnog ˇetvorougla. c s SD krugova upisanih u trouglove BCD. 165. DAB. Ako se dijagonale AC i BD tetivnog ˇetvorougla ABCD seku u taˇki O c c pod pravim uglom. 15 . c s 161. Ako su pb i pc . CD. ra i rb trisektori unutraˇnjih uglova A. S upravnih iz taˇke O z c na pravama AB. B. R. dokazati da su srediˇta SA . Q. c c DA dodiruju upisani krug u taˇkama P . a s M i N taˇke u kojima krug opisan oko tetivnog ˇetvorougla BCSb Sc seˇe prave c c c AB i AC. P .160. R. Q. Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao. CDA. dokazati da je prava odredena srediˇtima S1 i S2 krugova k1 i k2 upisanih s u trouglove ABD i ACD upravna na simetrali ugla A trougla ABC. BC. 163. Ako je D podnoˇje visine koje odgovara hipotenuzi BC pravouglog trougla z ABC. SC . qc i qa . CD. BC. ABC temena pravouglog paralelograma. Q. 164. pc i qc temena jednakostranog trougla (Morlejeva teorema). Ako je ABCD tetivan i tangentan ˇetvorougao ˇije stranice AB. rb i pb . dokazati da je prava M N zajedniˇka spoljaˇnja dirka krugova kb i kc . dokazati da su podnoˇja.

Ako su S. dokazati da je 16 . Ako su C i C taˇke dveju uporednih duˇi AB i A B takve da je AB : c z CB = A C : C B . C1 srediˇta stranica BC. CA. AC CA i BC CB . B . dokazati da je P R QS. Ako obeleˇimo sa S srediˇte upisanog kruga trougla ABC. Pc taˇke u kojima ti krugovi dodiruju pravu BC i A1 srediˇte stranice c s BC. Ako su A. a M i N s taˇke u kojima proizvoljna prava kroz teme A seˇe prave A1 B1 i A1 C1 . B . CA. dokazati da je (a) BE : CE = AB : AC. CC seku u jednoj taˇki ili c su medu sobom uporedne. Ako su A1 . A B C pripadaju jednoj pravoj. C taˇke neke druge prave c c p takve da je AB BA i AC CA . Sb . dokazati da je (a) AS : SE = ASa : Sa E = (AB + AC) : BC. zatim P . Ako su A . C c takode pripadaju jednoj pravoj (Obratna Paposova teorema). dokazati da ortocentri trouglova AB C . (b) BF : CF = AB : AC. 175. CA. M . Sb . a z M i N taˇke u kojima upravne iz taˇke D na pravama AB i AC seku prave c c koje su u taˇkama B i C upravne na stranici BC. Sa . AB trougla ABC. dokazati da taˇke H. dokazati da se prave AA . (b) ASb : Sb F = ASc : Sc F = |AB − AC| : BC. B . A BC . Pb . 173. 168. PROPORCIONALNOST DUZI I SLICNOST LIKOVA 166. 171. a druga seˇe prave odredene stranicama AB i AD u taˇkama R c c c i S. s AB a sa E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A seku c s s pravu BC. B1 . Ako su H i D ortocentar i podnoˇje visine iz temena A trougla ABC. 170. Sc z s srediˇta spolja upisanih krugova koji odgovaraju redom stranicama BC. 176. 172. 174. C taˇke u kojima proizvoljna prava s seˇe prave odredene c c stranicama BC. s Pa . sa Sa . N c c pripadaju jednoj pravoj. Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC. B. C tri taˇke neke prave p. BB . a A . dokazati da taˇke A . a A . Dokazati da su ortocentri ˇetriju trouglova koji su odredeni sa ˇetiri prave c c od kojih nikoje dve nisu paralelne i nikoje tri nisu konkurentne pripadaju jednoj pravoj. AB trougla ABC. dokazati da je i BC CB (Paposova teorema). 167. Ako su E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A c s s trougla ABC seku pravu BC. C taˇke izvan te prave c c takve da je AB BA . Ako su A. 169. B . B. C tri taˇke jedne prave. Kroz naspramna temena A i C paralelograma ABCD konstruisane su dve paralelne prave od kojih prva seˇe prave odredene stranicama BC i CD u c taˇkama P i Q.ˇ ˇ 3. dokazati c c da je BM CN .

Sc A1 seku pravu c AD. Ako je AA1 preˇnik kruga k.(a) SA1 (b) Sa A1 (v) Sb A1 (g) Sc A1 APb . zs c teˇiˇtu tog ˇetvorougla. 182. Ako su D i A1 podnoˇje visine iz temena A i srediˇte stranice BC trougla z s ABC. dokazati da je (a) AX = (b) AXa = (v) AXb = (g) AXc = c b a APa . P taˇka u kojoj simetrala s c ugla ADB seˇe stranicu AB i Q taˇka u kojoj simetrala ugla ADC seˇe stranicu c c c AC. Sb A1 . 180. teˇiˇna linija iz temena B i visina iz temena C trougla ABC zs seku u jednoj taˇki. c ) upisani krugovi trougla ABC i X. a ). 178. dokazati da je AX : AY = AB : AC. APc . 177. zatim k(S. Xa . dokazati da je ABC ∼ AP Q. dokazati da se c c z simetrala ugla A. B proizvoljna taˇka kruga k razliˇita od c c c taˇaka A i A . dokazati da je ABC oˇtar i ako su B i C podnoˇja visina iz s z ABC ∼ AB C . Dokazati da se duˇi koje spajaju temena Ai ˇetvorougla A1 A2 A3 A4 sa z c teˇiˇtima Ti trouglova koji su odredeni ostalim temenima. AP . Sa A1 . kc (Sc . Ako je ugao ∠A trougla temena B i C. Xb . 17 . b ). Xc taˇke u kojima prave SA1 . ka (Sa . pri ˇemu je zs c c Ai T : T Ti = 3 : 1. Ako su X i Y taˇke u kojima simetrale uglova B i C trougla ABC seku c duˇ koja spaja teme A s taˇkom Pa u kojoj spolja upisani krug ka dodiruje z c stranicu BC. ). a C taˇka duˇi AA takva da je AB = CA . 179. kb (Sb . seku u jednoj taˇki. c 181. Ako je D srediˇte stranice BC trougla ABC.

Ako su A i C taˇke u kojima krug kroz temena A. Ako je ugao ∠A trougla ABC oˇtar i ako su B i C podnoˇja visina s z iz temena B i C. CA. A proizvoljna taˇka poluprave OQ. dokazati da je ABC ∼ DBA. C. Ako obeleˇimo sa D proizvoljnu taˇku prave koja je odredena stranicom z c BC trougla ABC. 190. B . koji je upisan u trougao ABC. 192. Neka su ABC i A B C dva homotetiˇna trougla u odnosu na neku c taˇku O. BQ i CR.183. Ako su P i Q taˇke u kojima tangente kroz c c S dodiruju k. dokazati da trougao P QR odreduje i na c pravama p. C paralelograma c ABCD seˇe prave AD i CD. B . B. C taˇke prave p takve da je O(A. Q. dokazati da je c A B : A C = A C : A D. 184. dokazati da je ABC ∼ AO1 O2 . dokazati da postoji trougao kome su stranice jednake duˇima AP . E podnoˇje s z upravne iz D na stranici AC. q. 187. q. 191. OBB . dokazati da je s OA ⊥ B C . AB trougla ABC takve da je c BP : P C = CQ : QA = AR : RB. Ako su p i p dve prave koje se seku u taˇki O. dokazati da se krugovi opisani oko trouglova OAA . 186. Ako su P . dokazati da se teˇiˇta trouglova ABC i zs P QR poklapaju. dokazati da su za sve vrednosti broja n prave P Q konkurentne. c c Ako trougao P QR. c 18 . dokazati c c da je AP : BP = AQ : BQ. Ako je D srediˇte osnove BC jednakokrakog trougla ABC. Q. Ako je ∠P AQ prav. D taˇke c c poluprave OP . Ako su A . F srediˇte duˇi DE. dokazati da je duˇ BE s z z upravna na duˇi AF . a sa O1 i O2 srediˇta krugova opisanih oko trouglova ABD s i ACD. B. CA. a B. Ako su P . C trougla ABC. C taˇke c c prave p i A . 189. C). OCC seku u istim taˇkama ili se medu sobom dodiruju u taˇki O. C ) i c AB : BC = A B : B C . O(A . Neka je taˇka S izvan kruga k. B. r jednake odseˇke. AB. AB trougla ABC takve da je c BP : P C = CQ : QA = AR : RB = k. R taˇke stranica BC. B . CA. r prave kroz taˇku O uporedne sa pravama BC. a O srediˇte kruga k opisanog oko tog trougla. z 193. takve da je [OBCD] i OA = OB = BC = CD. B. C podnoˇja visina iz temena A. zatim A. 185. a A i B taˇke u kojima proizvoljna prava kroz S seˇe k. odreduje na stranicama trougla A B C jednake odseˇke. c c 188. Ako su P i Q taˇke stranica AB i AC trougla ABC takve da je AB = c nAP i AC = (n + 1)AQ. R taˇke stranica BC. z 194. z dokazati da je ABC ∼ ABC ∼ A BC ∼ A B C. a p.

BC. 198. b. E taˇka u kojoj upravna kroz D na simetrali unutraˇnjeg ugla ∠B seˇe c s c pravu AB i F taˇka u kojoj upravna kroz D na simetrali spoljaˇnjeg ugla C c s seˇe pravu AC. c. 199. d duˇi jednake stranicama AB. CD. dokazati da je c c AB 2 = AC · AD. CD. Q. AD u taˇkama P . A i B upravne projekcije taˇaka c c A i B na pravoj c koja u taˇki C dodiruje krug k i C upravna projekcija taˇke c c C na pravoj AB.195. 202. AB. Ako upravna kroz proizvoljnu taˇku P hipotenuze BC pravouglog trougla c ABC seˇe prave AC i AB u taˇkama Q i R. a P . Ako je D taˇka u kojoj simetrala ugla ∠A seˇe stranicu BC trougla c c ABC. CA. dokazati da je c AR2 = P R · QR. dokazati da je c AD2 = AE · AF. Ako je P QRS kvadrat upisan u pravougli trougao ABC pri ˇemu su c temena P i Q hipotenuze BC. Ako su A. C tri razne taˇke kruga k. Ako je k krug opisan oko trougla ABC. B. Prava kroz presek S dijagonala AC i BD uporedna sa stranicom AB ˇetvorougla ABCD seˇe prave CD. t dirka kruga k u taˇki A i D c taˇka u kojoj prava kroz B uporedna sa t seˇe AC. 203. BC. Ako su B i C taˇke u kojima prave AB i AC dodiruju krug k. R c podnoˇja upravnih iz proizvoljne taˇke S toga kruga na pravama BC. 196. 197. dokazati da je c AB · CD = 4 · r2 . Q. 204. BD. 201. Q. a temena R i S na stranicama AC i AB. Ako su P . y a·b+c·d 19 . DA a x i y duˇi jedz z nake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇetvorougla ABCD. 200. R. Ako su AB i CD osnovice jednakokrakog trapeza ABCD opisanog oko kruga polupreˇnika r. dokazati da je AA · BB = CC 2 . dokazati c da je a·d+b·c x = . Dokazati da c c c je P S 2 = P Q · P R. a opisani krug oko trougla ABC c c u taˇki S. Ako su a. R taˇke u kojima proizvoljna prava kroz teme A paraleloc grama ABCD seˇe prave BC. dokazati da je c P S 2 = P Q · P R. dokazati da je P Q2 = BP · CQ. z c dokazati da je SP 2 = SQ · SR.

prava kroz taˇku O uporedna sa stranicom BC seˇe stranice AB i CD u c c taˇkama B1 i C2 . Ako su dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD seku u taˇki O i ako prava c c kroz taˇku O uporedna sa stranicom AB seˇe stranice AD i BC u taˇkama A1 c c c i B2 . CA. R s taˇke u kojima proizvoljna prava s seˇe prave BC. 206. dokazati da je c 1 1 1 = + . Q. dokazati da je a2 = b · (b + c). prava kroz taˇku O uporedna sa stranicom CD seˇe stranice c c c BC i AD u taˇkama C1 i D2 . C A . Q. R taˇke u kojima proizvoljna prava kroz teme A paraleloc grama ABCD seˇe prave BC. CA. Ako su kod trougla ABC stranice BC. CA. CA. Ako su kod trougla ABC stranice BC. c i z ako je ∠A = 2∠B. AB BC CD DA 211. dokazati da je ED ED + = 1. R taˇke c c c u kojima ta ista prava seˇe prave B C . CD.205. B. b. Ako su A . Q. A B . AB jednake duˇima a. a E i F taˇke c c stranica AC i AB takve da je AB DE i AC DF . Ako su P . Q . C taˇke u kojima uporedne prave kroz temena A. dokazati da je a2 = b · (b + c). dokazati da je 1 1 1 + + = 0. CA. AB. AB trougla ABC. AB jednake duˇima a. AB jednake duˇima a. c c c dokazati da je 1 1 1 = + . 208. dokazati da je c c A1 B2 B1 C2 C1 D2 D1 A2 + + + = 4. B . AB AC 212. Ako je D proizvoljna taˇka stranice BC trougla ABC. TP TQ TR 210. B . Ako su A . c i z ako je a2 = b · (b + c). b. b. R taˇke u kojima proizvoljna prava s kroz teˇiˇte T trougla c zs ABC seˇe prave BC. PP QQ RR 20 . AB i P . dokazati da je ∠A = 2∠B. CA. a prava kroz taˇku O uporedna sa stranicom DA c c seˇe stranice CD i AB u taˇkama D1 i A2 . Ako su kod trougla ABC stranice BC. C c trougla ABC seku prave BC. c i z ako je ∠A = 2∠B. AA BB CC 213. CA. BD. C srediˇta stranica BC. P . dokazati da je c 1 1 1 + + = 0. 207. AB pri ˇemu su taˇke Q i R s iste strane od T . Ako su P . AR AP AQ 209.

Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇnjih uglova B i C prav s ugao i ako je D podnoˇje visine iz temena A. 215. Ako je prava koja sadrˇi visinu AD trougla ABC dirka kruga opisanog z oko trougla. dokazati da je AD2 = BD · CD. Neka simetrala ugla A seˇe stranicu BC trougla ABC u taˇki E. dokazati s da je prava koja sadrˇi visinu AD dirka kruga opisanog oko trougla ABC. Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇnjih uglova B i C prav s ugao i D podnoˇje visine iz temena A. dokazati c c da je ugao A tog trougla prav ako i samo ako je 1 1 + = AB AC 1 1 + . s 222. 218. Ako je ugao A trougla ABC prav i T teˇiˇte tog trougla. dokazati da je pri AC > AB. 219. Ako krug upisan u trougao ABC seˇe teˇiˇnu liniju AA1 u taˇkama M i c zs c N takvim da je AM = M N = N A1 . dokazati da je razlika unutraˇnjih uglova B i C prav ugao. dokazati da je zs BT 2 + CT 2 = AT 2 . BE 2 CE 2 220.214. Ako je kod trougla ABC zbir ili razlika unutraˇnjih uglova B i C prav s ugao i ako je r polupreˇnik kruga opisanog oko trougla ABC. dokazati da je z (a) AD2 = BD · CD (b) AB 2 : AC 2 = BD : CD 223. AB : BC : CA = 5 : 10 : 13. dokazati da je prava AD dirka kruga opisanog oko trougla ABC. Ako je razlika unutraˇnjih uglova B i C trougla ABC prav ugao. z 217. Ako je podnoˇje D visine iz temena A na produˇenju stranice BC trougla z z ABC i pri tome AD2 = BD ·CD. 2 2 AB AC AD2 221. dokazati da je z 1 1 1 + = . 21 . s 216. 224. AB 2 AC 2 AD2 dokazati da je zbir ili razlika unutraˇnjih uglova B i C tog trougla prav ugao. dokazati da je c AB 2 + AC 2 = 4 · r2 . Ako je prava koja sadrˇi visinu AD trougla ABC dirka kruga opisanog z oko tog trougla. Ako je D podnoˇje visine iz temena A trougla ABC i pri tome z 1 1 1 + = .

dokazati da se duˇi M N i P Q seku u taˇki O z c takvoj da je M O : OM = p : q i P O : OQ = m : n. AD2 − BC 2 AB − CD 228. 3 230. Ako je BC = a. Dva kruga k1 i k2 s polupreˇnicima r1 i r2 dodiruju se spolja u taˇki c c P . Q. Ako su M i N taˇke u kojima prava kroz presek O dijagonala AC i BD c trapeza ABCD uporedna s osnovicama AB i CD seˇe prave AD i BC. Neka je AD visina koja odgovara hipotenuzi BC pravouglog trougla ABC. A. Ako su M i N taˇke stranica AB i CD. R podnoˇja upravnih iz proizvoljne z taˇke M duˇi EF na stranicama BC. a P i Q taˇke stranica AD c c i BC ˇetvorougla ABCD takve da je AM : M B = DN : N C = m : n i c AP : P D = BQ : QC = p : q. C uporedne projekcije taˇaka T. (v) da dirka kruga k u taˇki S sadrˇi teˇiˇte T trougla ABC. dokazati da je PQ = n · AB + m · DC . m+n 229. dokazati da je (a) ha = 3 = a (b) a2 = 4(2r − ) 234. B. Ako je kod trougla ABC stranica BC jednaka poluzbiru drugih dveju stranica. B . Ako je ABCD trapez sa nejednakim kracima AD i BC. dokazati. AB. dokazati da je c TT = 1 · (AA + BB + CC ). dokazati da je 2r1 r2 PQ = . BE = m. srediˇta M i N stranica AB i AC. CF = n dokazati da je 22 . DE visina trougla ABD i DF visina trougla ACD. Ako su P i Q taˇke na kracima AD i BC trapeza ABCD takve da je c AP : P D = BQ : QC = m : n. Ako je kod trougla ABC stranica BC jednaka poluzbiru drugih dveju stranica. dokazati da je c z M P = M Q + M R. 226. C na pravoj s. Ako su E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjih uglova B i C seku c s naspramne stranice trougla ABC. AD = ha . CA. dokazati da je AB + CD AC 2 − BD2 = . a P. A . a zs T . 232.225. c z zs 233. Ako je T teˇiˇte trougla ABC i s proizvoljna prava u ravni tog trougla. c s z 227. dokazati c da je taˇka O srediˇte duˇi M N . Ako je Q podnoˇje upravne iz taˇke P na bilo kojoj spoljaˇnjoj dirki tih z c s krugova. (a) da teme A. r 1 + r2 231. s (b) da je simetrala AS ugla A upravna na pravoj OS. srediˇte O opisanog kruga s s i srediˇte S upisanog kruga pripadaju jednom krugu k.

r2 polupreˇnici opisanih i . zatim l1 i l2 krugovi koji dodiruju jedan krug ugla ω a pri 23 . Ako se krugovi k1 (O1 . z Ako su r. 1 . 240. 236. 235. a (v) √ 3 a2 = √ 3 m2 + √ 3 n2 . r1 ) i k2 (O2 . ABD. Ako su r1 i r2 polupreˇnici dvaju krugova k1 i k2 koji se medu sobom c spolja dodiruju i ako su T1 i T2 dodirne taˇke jedne njihove spoljaˇnje dirke. 237. 242. dokazati da je 1 2 1 + = . Ako su AB i CD dve tetive kruga k koje se seku u taˇki S pod pravim c uglom i ako su O i r srediˇte i polupreˇnik kruga k. Ako je O srediˇte duˇi AB. k2 tri kruga upisana u ugao ω. 2 polupreˇnici upisanih krugova c c trouglova ABC. r1 r2 d 241. Neka su k. dokazati da je AS 2 + BS 2 + CS 2 + DS 2 = 4r2 . r) koje se seku u nekoj taˇki S c pod pravim uglom. a prave p1 c i p2 seku u taˇki S pod pravim uglom. dokazati da je AC 2 − BC 2 = k(AD2 − BD2 ). Ako su r1 i r2 polupreˇnici dvaju krugova k1 i k2 koji se spolja dodiruju c u taˇki P i ako je d odstojanje taˇke P od jedne njihove spoljaˇnje zajedniˇke c c s c dirke. dokazati da je s c AB 2 + CD2 = 4(2r2 − OS 2 ). pri ˇemu prava p1 seˇe k1 i k2 u taˇkama c c c c A i B. a C i D taˇke prave AB takve da je OC : s z c OD = k. a prava p2 seˇe k1 i k2 u taˇkama C i D. r1 . 239. Ako su AB i CD dve tetive kruga k(O. k1 . ACD dokazati da je (a) 2 2 r 2 = r1 + r2 . a (b) a2 = m2 + n2 + 3h2 . dokazati da je c c AB 2 + CD2 = 4(r1 + r2 )2 . r2 ) dodiruju spolja u taˇki S. 238. pri ˇemu krugovi k1 i k2 c dodiruju krug k. c s dokazati da je √ T 1 T 2 = 2 r1 r2 . (b) 2 = 2 1 + 2 2. Neka je ugao A trougla ABC prav i D podnoˇje visine iz temena A.(a) h3 = amn.

249. Ako su . 244. c AB trougla ABC.tome krug l1 dodiruje krugove k i k1 . CA. dokazati da je s BC : B C = r : d. Ako je H ortocentar trougla ABC. B . r polupreˇnik kruga opisanog oko tog c trougla i a. CA. Pa . BB . dokazati da je MA · MB · MC = MP · MQ · MR . a A . l1 . a krug l2 dodiruje krugove k i k2 . RP . APc seku krugove k. dokazati da je z AH 2 + BH 2 + CH 2 = 12r2 − (a2 + b2 + c2 ). AB. kc . kc zatim P . Ako su P . Ako je H ortocentar trougla ABC i O srediˇte kruga opisanog oko tog s trougla. Ako je M srediˇte kvadrata nad hipotenuzom BC trougla ABC koji se s nalazi s one strane od prave BC s koje nije teme A. C podnoˇja upravnih iz proizvoljne taˇke M kruga z c k na pravama BC. Ako su r. l2 dokazati da je c √ √ √ r. b . CC visine i H ortocentar trougla ABC. ka . dokazati da je BC 2 + AH 2 = 4OA2 . APb . Pc taˇke c c u kojima prave AP . CA. ka . 246. c Pa . R podnoˇja upravnih iz taˇke M na z c pravama QR. c polupreˇnici upisanih krugova k. Ako su AA . Q . P Q. R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. sa N srediˇte kvadrata nad s hipotenuzom BC koji se nalazi s one strane od prave BC sa koje je teme A. 1+ 2 = 243. Pb . c duˇi jednake stranicama BC. dokazati da je (a) 1 AH · AA = (AB 2 + AC 2 + BC 2 ) 2 (b) 1 AH · AA + BH · BB + CC = (AB 2 + BC 2 + CA2 ) 2 247. a . Ako su BB i CC visine iz temena B i C trougla ABC. 1 . Q. dokazati da je (a) √ 2 (AB + AC) AM = 2 (b) √ 2 AN = (AB − AC) 2 248. AB i P . dokazati da je (a) AP · P P = 2 ha 24 . 245. Pc taˇke u kojima ti krugovi dodiruju pravu BC i P . kb . b. Pb . APa . a r polupreˇnik c opisanog kruga i d odstojanje njegovog srediˇta od stranice BC. 2 polupreˇnici krugova k. kb .

Sb . M i N taˇke u kojima simetrale spoljaˇnjeg i unutraˇnjeg ugla A c s s seku opisani krug trougla ABC. dokazati da je bc (a) AN = . ) upisani krug. a . la bc (b) AM = ¯ . kc (Sc . la simetrala ugla A i r polupreˇnik opisanog c kruga trougla ABC. a N i M taˇke u kojima te simetrale s s c seku opisani krug. dokazati da je r= 2 la · 2ha m2 − h2 a a . dokazati da je c (a) SA · SN = 2r (b) Sa A · Sa N = 2r (c) Sb A · Sb M = 2r (d) Sc A · Sc M = 2r c b a a ha 251. la i ¯a z l simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A. Sa . dokazati da je bc = 2rha . c stranice trougla. kome je polupreˇnik r. b. c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. Ako su b i c duˇi jednake stranicama AC i AB trougla ABC. r polupreˇnik opisanog kruga i ha visina c koja odgovara stranici a. b ). Sc srediˇta i . Ako su r i ha polupreˇnik opisanog kruga i visina iz temena A trougla c ABC. a N i M taˇke u kojima l s s c te simetrale seku opisani krug.(b) APa · Pa Pa = 2 (c) APb · Pb Pb = 2 b ha (d) APc · Pc Pc = 2 c ha 250. Ako su S. Ako obeleˇimo sa b i c stranice naspram temena B i C trougla ABC. c ) spolja upisane krugove 25 . la 254. b . sa ka (Sa . Ako su a. dokazati da je (a) 2rha AN = la (b) AM = 2rha ¯a l 253. 2 l a − h2 a 255. Ako je ha visina iz temena A. 252. la i ¯a simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A. a ) kb (Sb . sa z k(S.

dokazati da je (a) 1 1 1 1 + + = a b c polupreˇnici njegovih c (b) 1 1 1 1 + + = ha hb hc (c) 1 1 1 1 + − = ha hb hc c 259. respektivno. upisanih krugova. C a sa d. dokazati da c z zs je (a) (b − c) · d= 2ma (b) db = (c) da = (d) dc = (b + c) · 2ma c (b + c) · 2ma (b − c) · 2ma b a 256.koji odgovaraju. Ako su ha . Sa . c 258. c stranice i ha . r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. Ako su a. b. dokazati da je c . c polupreˇnici upisanih krugova trougla ABC i ha visina c iz temena A. hc njima odgovaraju´e visine nekog trougla. c stranice i p poluobim trougla ABC. da . a . Ako su . Sc od prave koja sadrˇi teˇiˇnu liniju AA1 = ma . db . Sb . b . hc visine trougla ABC. a. temenima A. c 26 . c zatim p poluobim. a . dc odstojanja taˇaka S. dokazati da je (a) 1 1 2 − = ha a (b) 1 b + 1 c = 2 ha b. a . c c dokazati da je (a) a·b+b·c+c·a ha + hb + hc = 2·r (b) 1 1 1 ha + hb + hc = 2 · p · · ( + + ) a b c 257. b. b. hb . hb . Ako su a. B. a polupreˇnici upisanih krugova tog trougla.

dokazati da je (a) abc = 4r p (b) abc = 4r a (p − a) 265. a . b. c stranice i p poluobim trougla ABC. c stranice i p poluobim trougla ABC. a. c polupreˇnici upisanih krugova trougla ABC i p poluoc bim tog trougla. b. upisanih krugova i r polupreˇnik opisanog kruga. stranice i p poluobim trougla ABC.(a) · (b) b a = (p − b) · (p − c) c · = p · (p − a) . Ako su . b . Ako su P i Q taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A c s s trougla ABC seku pravu BC. a a polupreˇnik spolja upisanog kruga koji se nalazi c u uglu A. a . a . Ako su a. b . r i polupreˇnici c opisanog i upisanog kruga. Ako su a. b . krugova i r polupreˇnik opisanog kruga. dokazati da je 27 . s. dokazati da je c (a) a · ( b + c ) = ap (b) · (c) b a + b · c = bc · · c − · + · a = b2 + c2 − a2 2 c (d) a b b c + · a = p2 261. dokazati da je c 2 polupreˇnici upisanih c + 2 a + 2 b + 2 c = 16r2 − (a2 + b2 + c2 ). b. c 263. Ako su a. c 260. a polupreˇnici upisanih krugova. c stranice trougla ABC. a . b. dokazati da je c (a) a2 = ( a − )( b + c ) (b) a2 + b2 + c2 = 2p2 − 2 (v) ab + bc + ca = p2 + 2 2 polupreˇnici c − 8r + 4r 264. b. Ako su a. dokazati da je (a) 2 a b c =p (b) b c = (p − a)2 a c 262. a .

duˇi jednake stranicama BC. Sb . a . dokazati da je (a) bc(p − a) AS 2 = p (b) 2 ASa = bcp p−a (v) 2 ASb = bc(p − c) p−b bc(p − b) p−c (g) 2 ASc = 268. b. Ako su a. c duˇi s z jednake stranicama BC. Sc srediˇta s upisanih krugova tog trougla. l s s a. Sb . Sa . Sb . dokazati z da je (a) 4bcp(p − a) 2 lA = (b + c)2 (b) ¯2 = 4bc(p − b)(p − c) la (b − c)2 267. Sa . Ako su S. Ako su S. AB i p poluobim tog trougla. Ako su lA i ¯a simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A trougla ABC. stranice i p poluobim trougla ABC. Sa . a S. c. dokazati da je c (a) AS 2 + BS 2 + CS 2 = p2 + 2 − 8r (b) 2 2 2 ASa + BSa + CSa = p2 − 2 + 2 a2 − 4r + 4r 2 a (v) 2 2 2 ASa + BSb + CSc = p2 + + 8r + 16r2 269. c. AB. b. Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC i a. CA. b .(a) AP 2 = AB · AC − BP · P C (b) AQ2 = BQ · CQ − AB · AC 266. b. Sc srediˇta i . CA. c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. a r i p polupreˇnik opisanog kruga i poluobim. dokazati da je (a) AS 2 BS 2 CS 2 + + =1 bc ca ab (b) bc ca ab + 2 + CS 2 = 1 2 ASa BSb c 28 .

Ako su S. Ako su S. c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. Sa . Sb . Sb . Sb . hc s njegove visine i r polupreˇnik opisanog kruga. Ako su S. b. a . b . Sc srediˇta i . Sa . Ako su a. c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. Sb . 2 ASa BSb c 271. Sa . hb . a ha . a . Ako su S. a r polupreˇnik kruga opisanog oko tog trougla. a O i r srediˇte i polupreˇnik opisanog kruga. Sc srediˇta s upisanih krugova. Sa . Sb .270. c stranice i p poluobim trougla ABC. a S. b . dokazati da je s c (a) OS 2 = r(r − 2 ) (b) 2 OSa = r(r + 2 a) (v) 2 2 2 OS 2 + OSa + OSb + OSc = 12r2 272. Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC i ako je s polupreˇnik upisanog kruga. Sa . dokazati da je c (a) AS 2 BS 2 CS 2 + + = 2r ha hb hc (b) ha hb hc 1 + 2 + CS 2 = 2r . Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC. dokazati da je (a) AS · BS · CS = 4r 2 (b) ASa · BSb · CSc = 4rp2 (v) SSa · SSb · SSc = 16r2 29 . dokazati da je (a) a2 bc 2 SSa = p(p − a) (b) 2 S b Sc = a2 bc (p − b)(p − c) 273. dokazati da je c (a) 2 SSa = 4r( a − ) (b) 2 Sb Sc = 4r( b + c) (v) 2 2 2 SSa + SSb + SSc = 8r(2r − ) (g) 2 2 2 Sb Sc + Sc Sa + Sa Sb = 8r(4r + ) 274. r polupreˇnik opisanog kruga i p poluobim tog c c trougla. Sc srediˇta i .

dokazati da je s c SB 2 SC 2 SA2 + + = 2r. C trougla ABC. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga. Sb .(g) Sa Sb · Sb Sc · Sc Sa = 16r2 p 275. hc visine iz temena A. S i srediˇte z s i polupreˇnik upisanog kruga r polupreˇnik opisanog kruga tog trougla. a b c 30 . Ako su S. nc odseˇci koje trougao ABC odreduje na pravama koje c sadrˇe srediˇte upisanog kruga. Ako obeleˇimo sa ha . sa S z srediˇte upisanog kruga i sa r polupreˇnik opisanog kruga. dokazati c c da je AS 2 = bc − 4r . 277. Ako su duˇi b i c jednake stranicama AC i AB trougla ABC. Sc srediˇta upisanih krugova trouglova dokazati da je s (a) AS · ASa = AB · AC (b) ASb · ASc = AB · AC . S c c srediˇte upisanog kruga i Sa srediˇte spolja upisanog kruga koji odgovara stranici s s BC. dokazati da je nb nc na + + = 2. Sa . a paralelne su respektivno sa stranicama BC = z s a. dokazati da je AS · SSa = 4 . 276. ha hb hc 279. hb . AB = c. polupreˇnik upisanog kruga. nb . Ako su na . 278. B. CA = b.

Ako su P i Q srediˇta dijagonala AC i BD ˇetvorugla ABCD. c 284. 281. Ako je X proizvoljna taˇka ravni pravougaonika ABCD. 287. Dokazati da je kod paralelograma zbir kvadrata stranica jednak zbiru kvadrata dijagonala. dokazati da je c c nAB 2 + mAC 2 = (m + n)AX · AY. KARAKTERISTICNE TEOREME I NJIHOVE PRIMENE 4. Ako je D taˇka stranice BC trougla ABC takva da je BD = 2DC. Ako su X i Y taˇke stranice BC trougla ABC takve da je BX = XY = c Y C. CC1 teˇiˇne linije trougla ABC i T njegovo teˇiˇte. 288. 283. z dokazati da je AC 2 − AB 2 = 2BC · DA1 . Apolonijeva teorema 280. Ako je X taˇka stranice BC trougla ABC takva da je BX : XC = m : n. dokazati s c da je 1 P Q2 = (AB 2 + BC 2 + CD2 + DA2 − AC 2 − BD2 ). 286. 3 289. zs zs dokazati da je (a) 1 AA2 = (2AB 2 + 2AC 2 − BC 2 ) 1 4 (b) 3 1 2 AA2 + BB1 + CC1 = (AB 2 + BC 2 + CA2 ) 1 4 . Ako su AA1 . 4 31 . BB1 . 282.1. c dokazati da je AB 2 − 2AC 2 = 3AD2 + 6AD2 . c Y taˇka u kojoj prava AX seˇe krug upisan oko trougla ABC. Ako je D podnoˇje visine iz temena A i A1 stranice BC trougla ABC. dokazati da je taj ˇetvorougao paralelogram. 285. Ako je kod ˇetvorougla ABCD zbir kvadrata stranica jednak zbiru kvadrata c dijagonala. (Apolonije) Ako je X taˇka stranice BC trougla ABC takva da je BX : c XC = m : n.ˇ 4. dokazati da je AB 2 + AC 2 = AX 2 + AY 2 + 4XY 2 . dokazati da je c AX 2 + CX 2 = BX 2 + DX 2 . dokazati da je nAB 2 + mAC 2 + nBX 2 + mCX 2 + (m + n)AX 2 . (v) 1 AT 2 + BT 2 + CT 2 = (AB 2 + BC 2 + CA2 ).

297. (b − c)2 291. C i p poluobim tog trougla. Ako su stranice BC. s s zatim a. c stranice naspram temena A. Ako su r i polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga c c trougla ABC kome je stranica BC najmanja. dokazati da je (a) 4bcp(p − a) 2 la = (b + c)2 (b) 2 la = 4abc(p − b)(p − c) . Ako je taˇka M srediˇte tetive AB kruga k kome je srediˇte O. Ako su l1 i la simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A trougla ABC. c dokazati da je (a) SH 2 + 2SO2 = 3(ST 2 + 2OT 2 ) (a) 3(ST 2 + 2OT 2 ) − SH 2 = 2r(r − 2 ) 293. 295. S ortocentar. dokazati da je BC·BA2 +CA·P B 2 +AB·P C 2 = BC·SA2 +CA·SB 2 +AB·SC 2 +(BC+CA+AB)·P S 2 . a M i N taˇke stranica AB i c AC takve da je M B = N C = BC = a. (M. Ako su H. dokazati da je c AO 2 = r2 + b2 + c2 − a2 . dokazati da je MN2 = a2 · (r − 2 ). dokazati da je BC · AX 2 = XC 2 · AB 2 + BX · AC 2 − BX · XC · bc. Ako je kod trougla ABC AB 2 + AC 2 = 5BC 2 . teˇiˇte. AB trougla ABC jednake duˇima a.290. Dokazati da je polupreˇnik kruga koji dodiruje katete i opisani krug c pravouglog trougla jednak preˇniku upisanog kruga. Ako je S srediˇte kruga upisanog u trougao ABC i P proizvoljna taˇka s c ravni tog trougla. T . c i z ako je O srediˇte i r polupreˇnik kruga opisanog oko trougla ABC. b. srediˇte opisanog kruga i srediˇte zs s s upisanog kruga bilo kojeg trougla. a O taˇka s c c simetriˇna sa O u odnosu na pravu BC. dokazati da su teˇiˇne zs linije iz temena B i C medu sobom upravne. Stewart) Ako je X taˇka stranice BC trougla c ABC. b. B. O. r 32 . N c s s proizvoljna taˇka kruga l kome je duˇ OM preˇnik i C. 292. c 294. dokazati da je c z c AC 2 + BC 2 = 4N C 2 . 296. CA. a r i polupreˇnik opisanog i upisanog kruga. 298.

2. Ako su r i a polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga c c koji odgovara stranici BC trougla ABC. c z s dokazati da je 1 1 1 + = 2. e i f dijagonale trapeza. c c 304. dokazati da je BB = c · (p − b) · (p − c) b i CC = b · (p − b) · (p − c). (G. r polupreˇnik opisanog c c kruga. Lajbnicova teorema i njena primena 305. Ako su B i C podnoˇja upravnih iz temena B i C na simetrali unutraˇnjeg z s ugla A trougla ABC. m i n dati brojevi i l data duˇ. b i d kraci. c 301. 306. a polupreˇnik je jednak duˇi s s z c z 1 2r2 − d2 . Ako je ABCD tangentan i tetivan ˇetvorougao.299. Ako su M i N promenljive taˇke kruga k takve da je z z c ugao ∠M AN prav: (a) dokazati da je skup svih srediˇta svih tetiva M N kruga k takode krug s l√ kome se srediˇte poklapa sa srediˇtem duˇi OA. 307. 2 2 (r + d) (r − d) 4. polupreˇnik upisanog kruga i d duˇ koja spaja srediˇta tih krugova. dokazati da je zs c c P A2 + P B 2 + P C 2 + P D2 = T A2 + T B 2 + T C 2 + T D2 + 4P T 2 . dokazati da je e2 = ac + ad2 − cb2 a−c i f 2 = ac + ab2 − cd2 . a A taˇka u njegovoj ravni i s c c d duˇ jednaka duˇi OA. Odrediti skup svih taˇaka P za koje je m · AP 2 + n · BP 2 = l2 gde su A i c B date taˇke.W. Ako su a i c osnovice. 2 (b) dokazati da je skup svih preseˇnih taˇaka dirki kruga k u taˇkama M i c c c N takode izvestan krug l1 koji je homotetiˇan s krugom l u odnosu na taˇku O. 33 . Ako je T teˇiˇte ˇetvorougla ABCD i P proizvoljna taˇka. Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao sa upravnim dijagonalama. Leibnitz) Ako je T teˇiˇte trougla zs dokazati da je ABC i P proizvoljna taˇka. Neka je O srediˇte i r polupreˇnik kruga k. dokazati da je MN2 = a2 · (r + 2 · r a ). 300. a M i N taˇke pravih AB i AC takve c da je A − B − M i M B = N C = BC = a. a−c 302. c P A2 + P B 2 + P C 2 = T A2 + T B 2 + T C 2 + 3P T 2 . a r polupreˇnik c c opisanog kruga dokazati da je AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 = 4r2 . c z 303.

Ako su S. 311. c stranice. 310. b. 309. c stranice. p poluobim. dokazati da je c (a) 1 OT 2 = (9r2 − 2p2 + 2 2 + 8r ) 9 . (v) 4 2 2 2 T S 2 + T Sa + T Sb + T Sc = 16r2 − (a2 + b2 + c2 ) 9 . T c teˇiˇte i H ortocentar tog trougla. dokazati da je zs (a) 1 OT 2 = r2 (a2 + b2 + c2 ). a . Ako su S. (v) 4 T H 2 = 4r2 − (a2 + b2 + c2 ).308. Sa . r polupreˇnik opisanog kruga. b . dokazati da je zs (a) 9T S 2 = p2 + 5 2 − 16r . b . ortocentar i teˇiˇte z s zs trougla ABC. Ako obeleˇimo sa O. a . Ako su a. a T i H teˇiˇte i ortocentar tog trougla. r polupreˇnik opisanog kruga i T c teˇiˇte tog trougla. a a. H. c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. Sb . (b) 2 9T Sa = p2 − 2 +6 2 a − 4r + 12r a . p poluobim. b. dokazati da je zs 34 . sa p njegov poluobim sa r polupreˇnik opisanog kruga i sa c polupreˇnik upisanog kruga. Sb . O i r srediˇte i polupreˇnik opisanog s c kruga. (b) OH 2 = 9r2 − 2p2 + 2 2 + 8r . b. (g) AH 2 + BH 2 + CH 2 = 12r2 − 2p2 + 2 2 4 2 (9r − 2p2 + 2 9 2 + 8r ) + 8r . Sc srediˇta i . 9 (b) OH 2 = 9r2 − (a2 + b2 + c2 ). (v) HT 2 = . c polupreˇnici upisanih krugova s c trougla ABC. a a. c stranice trougla ABC. Sc srediˇta i . 9 (g) AH 2 + BH 2 + CH 2 = 12r2 − (a2 + b2 + c2 ). Sa . T srediˇte opisanog kruga.

C na pravama B C . B. . (b) 2 HSa = 4r2 + 4r + 2 2 − p2 +2 2 a − p2 . C trougla ABC. dokazati da se prave upravne u taˇkama P . + An Pn = P1 A2 + P2 A2 + . . (v) 2 2 2 HS 2 + HSa + HSb + HSc = 48r2 − 4(a2 + b2 + c2 ) . Primenom Karnoove teoreme dokazati da se prave odredene visinama trougla seku u jednoj taˇki. . ortocentru tog trougla. An A1 . . . Primenom Karnoove teoreme dokazati da se simetrale stranica trougla seku u jednoj taˇki. 2 3 1 315. Pn podnoˇja upravnih iz taˇke O na pravama A1 A2 . A B seku u jednoj taˇki. . Karnoova teorema i njena primena 313.(a) HS 2 = 4r2 + 4r + 3 . 314. An i sa P1 . Ako su A . c s 319. . 312. R. . dokazati da je (a) 1 O1 A2 + O1 B 2 + O1 C 2 = (3r2 + a2 + b2 + c2 ) 4 . Q. . . taˇke pravih koje su odredene stranicama c BC. CA. Ako obeleˇimo sa O proizvoljnu taˇku koja se nalazi u ravni poligona z c A1 . Ako je O1 srediˇte Ojlerovog kruga. z c dokazati da je 2 2 2 A1 P1 + A2 P2 + . R c na pravama BC. c c 318. c s 35 . Od tri kruga kojima srediˇta nisu na jednoj pravoj svaka dva kruga se s seku. CA. . AB seku u jednoj taˇki ako i samo ako je c BP 2 − P C 2 + CQ2 − QA2 + AR2 − RB 2 = 0. .srediˇtu O kruga opisanog oko trougla ABC. C A . . . Dokazati da se normale kroz srediˇta spolja upisanih krugova trougla na s odgovaraju´im stranicama seku u jednoj taˇki. + Pn A2 . 4. Q. c 316. (L. C ponoˇja visina iz temena A. Dokazati da se prave odredene zajedniˇkim tetivama tih krugova seku u c jednoj taˇki. (b) O1 A2 + O1 B 2 + O1 C 2 + O1 H 3 = 3r2 . dokazati z da se normale kroz temena A. H ortocentar i r polupreˇnik opisanog s c kruga trougla ABC. B. . radikalnom srediˇtu tih krugova. B . . AB trougla ABC.3. Carnot) Ako su P . c 317.

Primenom Cevijeve teoreme dokazati da se (a) teˇiˇne linije trougla seku u jednoj taˇki. B . dokazati da se prave AP. ortopolu prave p u odnosu na trougao c ABC. Q. CA. BQ . BQ.320. zs c (b) prave odredene visinama trougla seku u jednoj taˇki. A B seku u jednoj taˇki. CR takode seku u jednoj taˇki. Ako je O proizvoljna taˇka ravni trougla ABC a A .4. c CA. CR seku u jednoj taˇki ako i samo ako je c BP CQ AR · · = 1. C A . CA. CA. C R seku u s z jednoj taˇki. Ako su P. AB trougla ABC. c 325. dokazati da se prave c AP . c 36 . Ako su Pa . AB c u taˇkama P i P . Q. CR seku u jednoj taˇki c ˇ (Zergonova teorema). Neka je ABC proizvoljan trougao i neka su P . CB. c c 329. B. c 327. Ako se pri tome prave AP. C trougla ABC na nekoj pravoj p. R taˇke pravih BC. B . BQ. Dokazati da se prave od kojih svaka sadrˇi po jedno teme trougla i razlaˇe z z obim tog trougla na dva jednaka dela. B. c C srediˇta duˇi AP . Cevijeva teorema i njena primena 323. C upravne projekcije temena A. Ako se upravne kroz taˇke A. AB dokazati da se prave APa . CA. C na pravama B C . dokazati da c c se i upravne taˇke A . Ako je P srediˇte stranice BC trougla ABC i ako su Q i R taˇke u kojima s c neka prava uporedna sa stranicom BC seˇe prave AC i AB. CA. c 330. AB. CA. B Q . B . AB seku u izvesnoj taˇki P . (Giovanni Ceva) Ako su P . seku u jednoj taˇki. R taˇke pravih koje su odredene stranicama c BC. BQb . dokazati da se i prave AP . CRa z seku u jednoj taˇki. B . Q i Q . C na pravama B C . c ˇ 4. P C QA RB ˇ 324. dokazati da se normale kroz temena A. c 321. Dva trougla ABC i A B C pripadaju istoj ravni. R i R . c (v)simetrale unutraˇnjih uglova trougla seku u jednoj taˇki. Ako su Pa . CR seku u jednoj taˇki. Neka je ABC proizvoljan trougao i k krug koji seˇe prave BC. AB takode seku u jednoj c taˇki. CR seku u jednoj taˇki. c 328. CR seku u c jednoj taˇki. dokazati da se prave AP. CA. BQ. CR. Ako su A . BQ. C upravne na pravama c BC. BQa . Rc taˇke u kojima spolja upisani krugovi trougla ABC c dodiruju stranice BC. dokazati da se prave A P . B. c 331. dokazati da se prave kroz taˇke A . C A . s c (g) simetrale jednog unutraˇnjeg ugla i simetrale dva spoljaˇnja ugla kod s s druga dva temena trougla seku u jednoj taˇki. Ra taˇke u kojima krug upisan u trougao ABC dodiruje c stranicu BC i produˇenja stranica CA i AB. A B seku u jednoj taˇki. C na pravama BC. BQ. R taˇke u kojima krug upisan u trougao ABC dodiruje c stranice BC. 326. Q. AB takve da se prave AP . Qa . Qb . Ako su A . C podnoˇja c z upravnih kroz O na pravama BC. B . CRc seku u jednoj taˇki. dokazati da se prave APa . BQ. 322.

. R taˇke simetriˇne sa P . CA. . SA2n−1 odredene taˇkom S c c i temenima mnogougla seku prave odredene naspramnim stranicama u taˇkama c Pn . Dokazati da taˇke P . sa pravom koja sadrˇi stranicu odgoc z varaju´u s pomenutom visinom. P2n−1 . BQ. AB pripadaju jednom krugu. C srediˇta stranica BC. R pravih koje su odredene stranicama c BC. c 340. dodirna taˇka odgos c varaju´e stranice sa spolja upisanim krugom i srediˇte upisanog kruga tri kolinc s earne taˇke. pripadaju jednoj pravoj. c BQ . BQ . R u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC c u njegovim temenima seku prave odredene naspramnim stranicama. (Menelaus) Dokazati da taˇke P . Neka su AA . CR takode seku u jednoj taˇki S . A2n−1 ravan mnogougao s neparnim brojem stranica i S proizvoljna taˇka njegove ravni. Neka je A1 . Q. . . AB takve da su prave AP . Ako je O srediˇte opisanog kruga trougla ABC. c 334. Q . R u kojima simetrale spoljaˇnjih uglova A.332. BQ. c 333. R u odnosu c c c na na A . . pripadaju jednoj pravoj. c dokazati da se i prave AP . CC simetrale unutraˇnjih uglova trougla ABC.5. a P i s P . Pn−1 . 339. AB i P . CA. . dokazati da se i prave AP . tri kolinearne taˇke. Q. P C QA RB 336. BB . Menelajeva teorema i njena primena 335. B . AB trougla ABC pripadaju jednoj pravoj ako i samo ako je BP CQ AR · · = −1. Dokazati da taˇke P . M taˇka simetriˇna s s c c ortocentrom H tog trougla u odnosu na teme A i N taˇka simetriˇna s temenom c c 37 . Pn+1 . . Neka su A . . c s C seku prave odredene naspramnim stranicama trougla ABC. CR takode seku u jednoj taˇki. 338. BQ. Ako prave SA1 . . R u kojima simetrale spoljaˇnjeg ugla A i unc s utraˇnjih uglova B i C seku prave odredene naspramnim stranicama trougla s ABC. srediˇte s s spolja upisanog kruga koji odgovara drugom temenu i dodirna taˇka spolja upc isanog kruga koji odgovara tre´em temenu. AB trougla ABC. B . Q i Q . dodirna taˇka odgos c varaju´e stranice sa upisanim krugom i srediˇte spolja upisanog kruga koji odgoc s vara toj stranici tri kolinearne taˇke. BQ . Menelajevoj pravoj trougla ABC. Dokazati da su kod trougla srediˇte jedne visine. CR seku u jednoj taˇki S. CA. C . Ako se pri tome prave AP . Q. B. c c 342. CA. Dokazati zatim da upravne projekcije c taˇaka S i S na pravama BC. R i R taˇke pravih BC. R s taˇke pravih BC. Dokazati da su kod trougla srediˇte visine iz jednog temena. P . BB . Q. dokazati da je A1 P1 A2 P2 A2n−1 P2n−1 · · = 1. CA. CR c simetriˇne sa pravama AP . . CR u odnosu na prave AA . P1 A2 P2 A3 P2n−1 A1 4. . Q. CC . 337. Q. . Ako se c pri tome prave AP . . Dokazati da taˇke P . Dokazati da su kod trougla srediˇte jedne visine. CR seku u jednoj taˇki. c 341. . pripadaju jednoj pravoj.

An A1 n-tougla A1 . Q. C. AB pripadaju jednoj pravoj. Ako su AD i AE teˇiˇna linija i simetrala ugla A trougla ABC. R taˇke u kojima neka prava seˇe prave odredene stranicama c c BC. Q. EF pripadaju jednoj pravoj. dokazati da preseˇne taˇke X.. 343. sa O proizvoljnu taˇku izvan prave p i sa A . 344. A . Ako je O proizvoljna taˇka ravni trougla ABC. CA. AB. Ako dve prave s i s seku prave odredene stranicama BC. . R u c c odnosu na srediˇta stranica BC. . N pripadaju s c jednoj pravoj. B. . C. . CA. Ako obeleˇimo sa A. An . AB trougla ABC. C . R taˇke stranica BC. B . CA i RP . Y. QR seku u jednoj taˇki. CA. C srediˇta stranica BC. Q. Ako su A . 345. AA CC BB DD 352. C . zs R upravne projekcije proizvoljne taˇke M prave AE na pravama BC. R i P . M. c dokazati da se prave AD. OC seku respektivno prave c z BC. F c c c preseˇna taˇka pravih BC i AD. a N presek pravih AB i CM . D taˇke c u kojima neka prava p koja ne sadrˇi taˇku O seˇe prave OA. dokazati da je 1 1 1 1 + = + . . AB trougla ABC takve da je c BP : P C = CQ : QA = AR : RB i P taˇka u kojoj se seku prave BC i P Q. 348. M presek duˇi AA i s z BC . Q . D ˇetiri razne taˇke neke prave p takve da je z c c c AB = BC = CD. D taˇke u kojima ˇetiri uporedne c c c c prave kroz temena A. CB trougla ABC u taˇkama P . R . CA. CB. E taˇka u kojoj se seku prave AB c c i CD. M P. dokazati da njima simetriˇne taˇke P . Ako je ABCD ravan ˇetvorougao. a P . Ako je ABCD proizvoljan ˇetvorougao. CA. Ako su P . Pn taˇke u kojima neka prava p seˇe prave odredene stranic c cama A1 A2 . . B . Z pravih c c c BC i QR . z c c dokazati da je AA DD BB CC + = + . OB. B . F taˇka u kojoj se seku prave BC i DA. c 350. s 347. . 346. AB i P Q pripadaju jednoj pravoj. dokazati da taˇke O. AO DO BO CO 353. D seku pravu EF .A u odnosu na srediˇte D stranice BC. Q. c dokazati da je BP : CP = CP 2 : BP 2 . . dokazati c zs c z da je M D : D N = AC : AB. . R c s duˇi AC. B. c c R u kojima upravne u taˇki O na duˇima OA. E preseˇna taˇka pravih AB i CD. dokazati da je AB = 3 · AN. dokazati da je A1 P1 A2 P2 An Pn · . Ako su M i N taˇke na stranicama AB i AC trougla ABC takve da je c AM = AN a D taˇka u kojoj teˇiˇna linija AD trougla seˇe duˇ M N .. Ako su P1 . = (−1)n . 349. Q . . dokazati da taˇke P . CA. Ako su P . CA. Q. AB pripadaju jednoj pravoj. Q. OB. BD. OD. dokazati da srediˇta P . z 351. P1 A2 P2 A3 Pn A1 38 . OC.

CA. 356. Q. sa P i Q podnoˇja z c z upravnih iz taˇke D na pravama AB i AC. dokazati da taˇke P . QQ . Q. AB. P Q i AB nalaze na jednoj pravoj 358. a P . Q . CA i C A . Ako su Pa . Z u kojima se seku c Qb Rc i BC. P S. . RP i CA. c s 364. Q. 361. A6 tetivan ˇestougao. R taˇke u kojima prave OA. Neka se tri tetive AA . dokazati da taˇke P . dokazati da se prave AA . . R taˇke u kojima prave z c c XA . Rc taˇke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju stranice c BC. R. RP i R P . (B. R pripadaju jednoj pravoj. Ako su P . 362.7. Dezargues) Neka su ABC i A B C dva trougla koji pripadaju jednoj ravni i kojima se prave odredene odgovaraju´im stranicama BC i B C . Qb . CA. Y . R pravih BC i QR. a sa R i S podnoˇja upravnih iz c z taˇke A na pravama DB i DC. Paskalova teorema i njena primena 360. AB i P K pripadaju c c jednoj pravoj. seku u jednoj taˇki. A3 A4 i A6 A1 pripadaju jednoj pravoj. Q. s c R u kojima se seku prave odredene naspramnim stranicama A1 A2 i A4 A5 . AB. Y. OB. CC visine trougla ABC. Z pravih QR i Q R. dokazati da se taˇke X. QR konkurentne. dokazati c da preseˇne taˇke P . Q. dokazati c c da preseˇne taˇke X. c BB . 359. P Q i P Q pripadaju c c pravoj koja je odredena taˇkom O i srediˇtem S kruga l. c AB trougla ABC. CA. CA i RP . CA. Dokazati da se ose perspektiva triju trouglova. AB trougla ABC. R na pravama odredenim stranicama BC. Y . R taˇke u kojima neka prava s kroz izvesnu taˇku O seˇe c c c c prave odredene stranicama BC. Ako obeleˇimo sa D proizvoljnu taˇku trougla ABC. S pripadaju jednoj pravoj. RR seku u jednoj taˇki koja se nalazi na opisanom krugu oko c tog trougla. AB i A B pripadaju jednoj pravoj. BB . Rc Pa i CA. R taˇke c u kojima krug l odreden taˇkama P . Ako su taˇke P . CR seku u jednoj taˇki O. c 363. Q. CA. AB trougla ABC. . CC seku u jednoj taˇki. (G. 357. R podnoˇja upravnih iz proizvoljne taˇke O na pravama z c koje su odredene stranicama BC. dokazati da se prave P P . Q. AB trougla ABC. AB i A B seku u taˇkama P .6. Q. c R. R c u kojima se seku prave BC i B C . CA. CA. c CC seku u jednoj taˇki. Ako su P . c 355. R seˇe prave BC. Q. CA i c C A . Q. dokazati da su prave BC.4. dokazati da taˇke P . ako taˇke P . c c 4. OC seku opisni krug oko tog trougla. BB . Pascal) Ako je A1 . Ako c obeleˇimo sa X proizvoljnu taˇku kruga k i sa P . Q . Pa Qb i AB nalaze na jednoj pravoj. a P . Ako se pri tome prave AA . 39 . XB . CC istog kruga k seku u jednoj taˇki S. i c c obratno. dokazati da taˇke P . dokazati da se taˇke X. R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. A2 A3 i A5 A6 . BQ. Q. Q . perspektivnih u odnosu na istu taˇku. AB c trougla ABC takve da se prave AP . Q. Ako su P . . Dezargova teorema i njena primena 354. XC seku respektivno prave BC. R pripadaju jednoj pravoj. Z u kojima se seku prave QR i c BC. Ako su AA . BB .

dokazati da se prave AP . 371. Q. Brianchon) Dokazati da se prave odredene naspramnim temenima tangentnog ˇestougla seku u jednoj taˇki. CC seku u jednoj taˇki O. BB . AB takve da se prave c AA . dokazati da je c AG BG CQ 4r · · = . R taˇke u kojima stranice BC. Ako su P . CC seku u jednoj taˇki O. CA. c 368. C taˇke pravih BC. BB . c AB trougla ABC. Ako su P . Ako je S srediˇte upisanog kruga trougla ABC. BD. c 367. Brijanˇonova teorema i njena primena s 365. dokazati da c se prave AC.8. c CD. a P . AB i G Zergonova taˇka trougla ABC. dokazati da zs je AT : T A = 2 : 1. Ako je G Zergonova taˇka trougla ABC. Q . dokazati da je c c ASc : Sc F = (b − c) : a. c RR seku u taˇki O. c 4. a P taˇka u kojoj upisani krug c c dodiruje stranicu BC. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga i c polupreˇnik upisanog kruga c trougla ABC. (M. Q. QS seku u jednoj taˇki. AB trougla ABC takve da se prave AA . Van Obelova teorema i njena primena 369. C i A . dokazati da se prave P P . BC. c ˇ CA. CA. zatim P . BB . C taˇke pravih koje su odredene stranicama c BC. OA CB BC 370.9. CA. AB dodiruju upisani c krug trougla ABC. Brijanˇonovoj taˇki tog ˇestougla. QQ . ˇ 372. B . R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. a E taˇka u kojoj prava s c AS seˇe stranicu BC. s c s c s 366. Q. R taˇke u kojima se seku druge c c dirke kruga k iz taˇaka B i C . S taˇke u kojima prave odredene stranicama AB. B . CC trougla ABC. CR seku u jednoj taˇki. R. dokazati da je c AS : SE = (b + c) : a. Q. R taˇke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC. Ako su P . Ako je T presek teˇiˇnih linija AA . Ako je Sc srediˇte spolja upisanog kruga trougla ABC kome je AC > AB s i F taˇka u kojoj prava ASc seˇe pravu BC. dokazati da je c AC AB AO = + . A i B . P R. GP GQ GR 40 . (Van Aubel) Ako su A . DA tangentnog ˇetvorougla ABCD dodiruju upisani krug k. BQ. CA. 374. dokazati da je a(p − a) AG = . zatim A . GP (p − b)(p − c) 373.4.

380. Ako je A1 . . 381. a M proizvoljna taˇka luka c CD kruga k na kome nisu temena A i B. prema z z tome da li taˇka P pripada luku BC krugu k na kome nije A ili je na kruˇnom c z luku BAC. a E taˇka u kojoj prava c c kroz C uporedna sa dijagonalom BD seˇe opisani krug. A7 pravilan sedmougao. . N Pa N Qb N Rc 377. N Pa p−a 376. 41 . Ptolemej) Ako je ABCD konveksan i tetivan ˇetvorougao. zatim Pa . . 384. 2 382. Ako je k krug opisan oko kvadrata ABCD. dokazati da je 1 1 1 = + . 4. dokazati da se prave M1 N1 i M2 N2 seku u nekoj taˇki S pri ˇemu c c je M1 S : SN1 = k2 i M2 S : SN2 = k1 . Rc taˇke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju c stranice BC. dokazati da je √ √ M A + M C = M B · 2 i M A − M C = M D · 2. Dokazati da je AN a = . Ako je ABC jednakostraniˇan trougao i P taˇka kruga k opisanog oko tog c c trougla. da je AC · BD = AB · CD + BC · AD. 379. 385. dokazati c da je proizvod njegovih dijagonala jednak zbiru proizvoda njegovih naspramnih stranica. Ako je ABCD konveksan i tetivan ˇetvorougao. a M2 i N2 taˇke tih istih stranica takve da je BM2 : M2 A = AN2 : c N2 C = k2 . Ako su M1 i N1 taˇke stranica AB i AC takve da je BM1 : M1 A = AN1 : c N1 C = k1 . dokazati da je c AE · BD = AB · BC + CD · DA. Ako je ABCD paralelogram i E taˇka u kojoj krug opisan oko trougla c ABC seˇe polupravu AD. Primenom Ptolemejeve teoreme dokazati Pitagorin stav. A5 .10. A1 A2 A1 A3 A1 A4 383. CA. dokazati da je √ a d = · (1 + 5). . Ako je r polupreˇnik opisanog kruga i c polupreˇnik upisanog kruga c trougla ABC. Ako je N Nagelova taˇka trougla ABC i Pa u kojoj spolja upisani krug c dodiruje stranicu BC. Ptolemejeva teorema 378. AB i N Nagelova taˇka tog trougla. (K.375. dokazati da je c AN BN CN 4·r · · = . dokazati da je c AD · AE = AC 2 − AB 2 . dokazati da je duˇ AP jednaka zbiru ili razlici duˇi BP i CP . Qb . Ako je a stranica i d dijagonala pravilnog petougla A1 . tj.

393. + d2n+1 = d2 + d4 + d6 + . ad + bc 389. AD. . + d2n .386. . BC. a C i D taˇke na istom luku AB toga kruga c c takve da je ˇetvorougao ABCD konveksan. d2 . a6 dijagonale A1 A4 . dokazati da je c CD = 1 (AC 2r 4r2 − AD2 + AD 4r2 − AC 2 ). SDA. D taˇke u kojima proizvoljan krug kroz teme A c paralelograma ABCD seˇe poluprave AB. 390. 387. SBC. Ako su a. A6 konveksan ˇestougao upisan u krug k i ako njegove s uzastopne stranice A1 A2 . d3 . BC. AC. Ako su A . DA a x i y z duˇi jednake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇetvorougla ABCD. . 4. Ako obeleˇimo sa S preseˇnu taˇku dijagonala ˇetvorougla ABCD upz c c c isanog u krugu polupreˇnika r. . . Ako je AB preˇnik i r polupreˇnik kruga k. . z c dokazati da je ad + bc x = . dokazati da je d1 + d3 + d5 + . . Ako je AB preˇnik kruga k. . r3 . 391. . . Ako su d1 . dokazati da je c AC · AC = AB · AB + AD · AD . CD. r2 . . d duˇi jednake stranicama AB. a C i D taˇke na raznim c c c lucima AB tog trougla. . Ojlerova teorema iz geometrije ˇetvorougla i njena primena c 42 . r4 polupreˇnike krugova opisanih c c oko trouglova SAB. ab + cd i y2 = (ac + bd)(ab + cd) . . Ako je A1 . c. r1 r3 + r 2 r 4 392. . dokazati da je CD = 1 (AC 2r 4r2 − AD2 + AD 4r2 − AC 2 ). Ako su a. B .11. z A2 A5 . . d duˇi jednake stranicama AB. A1 obeleˇimo sa a1 . z c dokazati da je x2 = (ac + bd)(ad + bc) . SCD. . . d2n+1 rastojanja temena pravilnog poligona A1 . C . b. A2n+1 s neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem c luku A1 A2n+1 kruga opisanog oko tog poligona. . dokazati da je d1 d2 d3 = a1 a3 a5 + a2 a4 a6 + a1 a4 d3 + a2 a5 d1 + a3 a6 d2 . DA a x i y z duˇi jednake dijagonalama AC i BD konveksnog i tetivnog ˇetvorougla ABCD. CD. c. y ab + cd 388. A6 . A3 A6 sa d1 . . dokazati da je r2 = (r1 r2 + r3 r4 )(r1 r4 + r2 r3 ) . . b. a sa r1 .

Ako su kod ˇetvorougla ABCD dijagonale AC i BD medu sobom upc ravne. s c dokazati da je AB 2 + BC 2 + CD2 + DA2 = AC 2 + BD2 + 4P Q2 . Dokazati da je zbir kvadrata stranica paralelograma ABCD jednak zbiru kvadrata njegovih dijagonala. da je AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 . 43 . (L. Ako su kod ˇetvorougla ABCD taˇke K i L srediˇta naspramnih stranica c c s AB i CD. Euler) Ako su P i Q srediˇta dijagonala AC i BD ˇetvorougla ABCD. tj. 396.394. 395. tj. 398. a taˇke M i N srediˇta naspramnih stranica BC i DA. 397. Ako su kod ˇetvorougla ABCD zbirovi kvadrata naspramnih stranica c jednaki. dokazati da su zbirovi kvadrata naspramnih stranica tog ˇetvorougla c medu sobom jednaki. dokazati da su prave odredene dijagonalama AC i BD medu sobom upravne. dokazati da c s je AC 2 + BD2 = 2(KL2 + M N 2 ). da je AB 2 + BC 2 + CD2 + DA2 = AC 2 + BD2 .

B. B. c 400. C. C.2. B. C. B. c. C tri razne kolinearne taˇke. B. dokazati da je H(A. B. D). Za ˇetiri konkurentne ili paralelne prave a. c. B. B. B). D). c. D harmonijski c c spregnute ako i samo ako je 1 2 1 + = . 401. D ˇetiri razne kolinearne taˇke takve da je c c AC : CB = AD : DB. D kolinearne taˇke takve da je H(A. tada kaˇemo da su taˇke C i D harmonijski spregnute z c sa taˇkama A i B ili da su taˇke A. HARMONIJSKI SPREGNUTI ELEMENTI. AC AD AB 405. dokazati da je H(A. DVORAZMERA 5. C. C. D) ako i samo ako je taˇka B srediˇte duˇi EF . AC BC AD BD 407. 403. AC · BC AD · BD AO · BO 44 . B. 399. C. B. C. Dokazati da su ˇetiri razne kolinearne taˇke A. B. B. dokazati c da je 1 1 1 1 + + + = 0. c c ˇ Cinjenicu da su A. c ˇ Cinjenicu da su a. D harmonijski spregnute. Ako su A. d ˇetiri harmonijske prave simboliˇki obeleˇavamo sa c c z H(a. D razne kolinearne taˇke. B. 406. Ako su A. Ako su A. B. d kaˇemo da su c z harmonijski spregnute ako postoji prava s koja ih seˇe redom u harmonijskim c taˇkama A. b. D.5. C. Ako su A.1. O taˇka izvan prave p c c c a E i F taˇke u kojima prava kroz B uporedna sa OA seˇe OC i OD. C.1. C. C. D ˇetiri razne taˇke neke prave p. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. dokazati da je s z 1 1 1 + = . B. B. Ako su A. C. AC AD AB 404. D). dokazati da je c (OA + OB)(OC + OD) = 2(OA · OB + OC · OD). D kolinearne taˇke takve da je H(A. Ako su A. D ˇetiri razne kolinearne taˇke i ako je taˇka O srediˇte c c c s duˇi AB. D) c ako i samo ako je OC OD 2 + = . c c dokazati da je H(C. C. C. Ako su A. Definicija 5. D ˇetiri harmonijske taˇke simboliˇki obeleˇavamo c c c z sa H(A. D) i ako je O c srediˇne duˇi AB. C. dokazati da postoji jedna i c samo jedna taˇka D takva da je H(A. dokazati c c da je H(A. c s z 402. D. C. b. B. A. C. b. C. D) ako i samo ako je z OB 2 = OC · OD. Ako su A. C. D razne kolinearne taˇke. Harmonijske taˇke i harmonijske prave c Definicija 5. C. B. B. B. Ako su A. d). D). B.

B. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. dokazati da je c s z OC 2 + OD2 = CD2 + 2OB 2 . a M c c i N srediˇta duˇi AB i CD. B. C. Ako obeleˇimo sa E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg z c s s ugla A trougla ABC seku pravu BC. i sa S. C. B. dokazati da je 45 . Ako su A. Ako su A. D) i pri c c tome AC : CB = m : n. C. B. D) i ako c c je pri tome AC : CB = m : n. B. Ako su A. dokazati da je s z AB 2 + CD2 = 4M N 2 . B. c H(A. C. AC m−n 413. dakle i AD : DB = m : n. C. B. C. C. A. C. B. B. C. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. H(C. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. D). C.408. D kolinearne taˇke takve da je H(A. dokazati da je DB m+n = BC m−n i DA m+n = . D) i ako je c taˇka O srediˇte duˇi AB. A). B). 410. B. B. D) i c c AC : CB = m : n. C taˇke jedne prave takve da je H(A. Sb . B. Sa . B. a taˇke M i N srediˇta duˇi AB i CD. 414. Ako su A. D) i ako je c taˇka O srediˇte duˇi AB. CD 2mn 417. 416. 409. i ako je taˇka N srediˇte duˇi CD. B. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. Ako su A. A . C. AB 2 m − n2 415. C . dokazati da je c s z MN 1 m2 + n2 = · 2 . dokazati da je c s z AN : N B = m2 : n2 . C. Ako su A. dokazati da je AB m2 − n2 = . dokazati da je s z OB 2 + OD2 = OO 2 . C. C. Ako su A. C). 411. C. B. C. B. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. D kolinearne taˇke takve da je H(A. B . D) a taˇke O c c i O srediˇta duˇi AB i CD. A . C. Ako su A. D) i c c AC : CB = m : n. Ako su A. AA BB CC 412. dokazati da je 1 1 1 + + = 0. C. A . B. B. Sc srediˇta upisanih krugova s tog trougla. dokazati da je c s z AD · BD = CD · OD. D kolinearne taˇke takve da je H(A.

S. a R i S taˇke u kojima prave c c AC i BD seku pravu P Q. 424. P . Q taˇka u kojoj se seku prave BC i AD. S). Ako su Pa . CA. CO seku c prave odredene stranicama BC. F ) . Ako je ABCD proizvoljan ˇetvorougao. Q. Ra taˇke u kojima spolja upisani krug koji odgovara c temenu A trougla ABC dodiruje prave BC. (v) A1 D · EF = bc . Rc taˇke u kojima spolja upisani krugovi trougla ABC c dodiruju stranice BC. (b) 4A1 D · A1 F = (b + c)2 . Ako su pri tome prave AP . Ako su P . Pa . Q. D podnoˇje visine iz temena A. C. Qa . E. takve da je H(B. c 421. C. AB i S taˇka u kojoj prava c Qa Ra seˇe pravu BC. Q ). P. BQ. P taˇka u kojoj se seku prave AB c c i CD. ako su taˇke P . A. 425. R. CR konkurentne. Q. 46 . dokazati da je H(P. C. a Qb i Rc taˇke u kojima spolja c upisani krugovi tog trougla dodiruju stranice AC i AB. dokazati da je c c H(B. dokazati da su prave BC. Qa Ra . C. C. c AB trougla ABC. P ). 418. S). R kolinearne. CA. a E i s z F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A trougla ABC seku c s s pravu BC. R i R taˇke pravih koje su odredene stranic cama BC. (v) H(A. Q i Q . 420. R taˇke u kojima konkurentne prave AO. Q .(a) H(B. R. AB trougla ABC i S taˇka u kojoj se seku c prave BC i QR. Neka su P i P . P. Sa ) . H(C. CA. Sc ) . Ako su Qa i Ra taˇke u kojima spolja upisani krug koji odgovara stranici c BC trougla ABC dodiruje prave AC i AB. c c dokazati da su prave AP . dokazati da je H(B. dokazati da je H(B. i obrnuto. Qb . BQ. 423. BO. S). P. R ). Ako je A1 srediˇte stranice BC. R kolinearne. Ako su Pa . AB i ako je S taˇka u kojoj prava Qb Rc seˇe pravu c c BC. H(A. S). AB trougla ABC. CA. Sb . (b) H(A. E. 422. R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. dokazati da je (a) 4A1 D · A1 E = (b − c)2 . CR konkurentne. dokazati da su taˇke P . Ako su P . a S taˇka u kojoj prava QR seˇe pravu BC. Pa . C. S). 419. CA. dokazati da je H(B. Q . Qb Rc konkurentne. Q. B.

B. sa E i F z z taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A seku pravu BC i O c s s srediˇte kruga opisanog oko tog trougla. ST ) seˇe pravu AB. T dodirna taˇka jedne od dirki kroz S na k1 c c c ili k2 . AF ). B. Ako je ABCD pravougaonik i ako su P . c 435. A B i CC . dokazati da je H(a. dokazati da je AD ⊥ HE. b. Ako je D srediˇte stranice BC. D u kojima neka prava s seˇe prave a. Ako c c 47 .3. c. dokazati da je c c H(A. C. Ako su A . D srediˇte stranice BC i E taˇka u kojoj se seku prave BB i s c CC . C taˇke u kojima se seku prave c A C i BB . C . d. C. Ako obeleˇimo sa D podnoˇje visine iz temena A trougla ABC. zatim P i R preseˇne taˇke tih krugova. Y ) i H(C. B . CC c trougla ABC. BB . dokazati da c je 1 1 1 1 = + . AE. 5.426. Dvorazmerom ˇetiri kolinearne taˇke A. Ako obeleˇimo sa P i Q srediˇta lukova AB istog kruga k. S taˇke prave BD takve da je H(B. C. X. 431. D) = AC AD : . B. k1 i k2 krugovi od kojih prvi c c sadrˇi taˇke A i B. S pripadaju jednom krugu. z c c c c S preseˇna taˇka pravih P R i AB. Ako neka prava p seˇe ˇetiri harmonijske prave a. R. AD. B. D ). CB DB Definicija 5. C. C c s seku naspramne stranice trougla ABC. sa D bilo koju od taˇaka u kojima krug l c c opisan oko trougla P QR seˇe pravu AB i sa C taˇku u kojoj prava kroz taˇku c c c Q paralelna sa pravom RD seˇe pravu AB. dokazati da je H(AO. a drugi taˇke C i D. b. dokazati da je H(A. bi´e z c R(A. d u raznim taˇkama c c c A . Q taˇke prave AC takve da je c H(A. AF ). Ako je H taˇka u kojoj se seku prave odredene visinama AA . B.3. D . D). Q. D nazivamo c c koliˇnik dveju razmera AC : DB i AD : DB. 430. B. c. Ako su M i N taˇke u kojima prava kroz presek O dijagonala AC i BD c uporedna sa osnovicom AB seˇe krake AD i BC trapeza ABCD. dokazati c da je H(AB. D. AC. C. a R. C. d). X. C taˇke u kojima simetrale unutraˇnjih uglova A. 427. dokazati da je H(A . 432. dokazati da c taˇke P . D. a X i Y taˇke u kojima krug l(S. B . B.2. Dvorazmera ˇetiri taˇke i dvorazmera ˇetiri prave c c c Definicija 5. D). c. D ˇetiri kolinearne taˇke. Y ). sa R taˇku z s c prave koja dodiruje krug k u taˇki Q. s 429. c 434. Ako su prave c i d simetrale uglova koje odreduju prave a i b. Ako tu dvorazmeru simboliˇki c c obeleˇimo sa R(A. b. C. P. C . dokazati da je prava AA simetrala ugla B AC . B . AE. 428. a B . E podnoˇje visine iz temena A i F taˇka u s z c kojoj krug opisan oko trougla ABC seˇe krug u kome je dijametar AD. S). B. MN 2 AB CD 433. Ako su A. Dvorazmerom ˇetiri konkurentne ili paralelne prave nazivamo c dvorazmeru taˇaka A. R. Q).

C. X. B. C. D) = R(A. B. M . A i B taˇke neke druge prave kroz c c C takve da je A C : B C = k. C. Ako su A. 48 . c 438. O kolinearne taˇke takve da je OA·OA = c OB · OB = OC · OC dokazati da je R(A. A. N kolinearne taˇke takve da je c R(A. dokazati da je R(A. A . 444. dokazati da c je taˇka M na pravoj p za koju je R(A. Ako su A. S preseˇna taˇka pravih AA i BB i D taˇka u c c c kojoj prava kroz S uporedna sa A B seˇe p.dvorazmeru ˇetiri prave a. B. B. Y. N ). C. B. c c 437. D kolinearne taˇke takve da je c R(A. C. A . d). C. D) = ( 1 1 1 1 − ):( − ). B. B . dokazati da je c R(A. B . D) = OA − OC OA − OD : . B. C ) = R(A . B. B. C . A) · R(D. Y. dokazati da je R(A. B. C. Ako su O. B. A . D ). A. C tri taˇke orijentisane prave p i k realan broj. Ako su A. B. b. b. C tri taˇke neke prave p. D . B . Ako su A. M. AB AD AB AD 439. B. C . B. D ˇetiri razne kolinearne taˇke. D. M ) = k jednoznaˇno odredena. D ). b. D. d) = R(A. C. Y ) · R(A. C. C. dokazati da je c c R(D. dokazati da je c c R(A. Ako su A. Z. bi´e c z c R(a. N ) = R(C. C. C . B. C. B. C . D). B . M. 443. Y ) = 1. D. Ako su A. C . B. B. A. Z taˇke jedne prave. C. D ˇetiri taˇke jedne prave. D. c. X. N ) = R(B. 436. D. M. Ako su A. B. B. dokazati da je R(A. C. B. B . B . C . 445. M. C. D ). D . C). OB − OC OB − OD 440. B. B . C. d obeleˇimo sa R(a. C. Z) · R(A. C. B. dokazati da je c R(A. C . Ako su A. c. 441. B. D i O taˇke neke prave takve da je OA · c OA = OB · OB = OC · OC = OD · OD = k. D taˇke orijentisane prave p. B. A . Ako su A. B. D ). D) = R(A . C . D) = R(A . C . N ) = R(D. c. C. C ) = R(A. C) · R(D. B) = −1. D . dokazati da je R(A. B. D) = k. 442.

B. B. D. B. B. (b) R(A. A. D) · R(A. Ako su A. dokazati da je c c (a) R(A. B. C. F ) = −1. D. D. C. 448. D) = k. D. C. C. B) = R(D. C) = k−1 k k k−1 1 1−k 452. D) = R(B. B. C. E. 451. C. E proizvoljne taˇke jedne prave. C. C. C. E) = R(A. C. B.446. D. D) = 1. Ako su A. B. E) = n dokazati da je (a) m R(A. Ako su A. dokazati da je c R(A. C. E). B. Ako su A. D) = m i c R(A. A). Ako su A. C. B. D ˇetiri taˇke orijentisane prave. C) = k (b) R(A. D ˇetiri razne kolinearne taˇke dokazati da je H(A. B. F ) = R(C. D. C) = R(C. D ˇetiri taˇke orijentisane prave. D. dokazati da je c c R(A. E taˇke jedne prave takve da je R(A. B. B. Ako su A. B. D) = n (b) m−1 R(A. B. C. D) = 1 − k (c) R(A. B. D) = n−1 49 . D. C. 449. C. B. D) c c ako i samo ako je R(A. dokazati da je (a) 1 R(A. B) = (e) R(A. B. dokazati da je R(A. B) = (d) R(A. B. C. C). E. 450. B. D. Ako su A. C. F ) = R(E. D ˇetiri taˇke na orijentisanoj pravoj takve da je c c R(A. E. B. B. D. B. B. B. B. C. D. C) = 1. C. B. D) + R(A. C. E. C. C. D. D. F ) = −1. F razne kolinearne taˇke takve da je c R(A. D) = R(A. 447. C. C. D. B. B. D) · R(A. B. A.

CA i c C A. P. Q. CA. Q. AB trougla ABC u taˇkama P . D) = (d) R(C. c c c 458. P ) · R(C. R. C. Q. dokazati da taˇke P . D. C. Ako pri tome taˇke P . R. SC seku respektivno prave BC. dokazati da je c c R(A. CA. B. B . B . E) = n(m − 1) m(n − 1) m−n m(1 − n) 453. CA. Ako su A. R taˇke pravih koje su odredene stranicama c BC. C .(c) R(B. Q . C . C. R. dokazati da i prava DD sadrˇi taˇku S. R pripadaju nekoj pravoj s. C. B. C tri taˇke jedne prave s i A . R ) = 1. D taˇke neke prave p i A . Q . B. CA. R. C. C. Q. P ) · R(C. P. Q. a P . Ako prave odredene dvema tetivama AB i CD nekog kruga k sadrˇe z srediˇte S tetive M N tog istog kruga. O B. C. R u kojima se seku prave BC i B C. BB . O C seku prave BC. AB. D . P . C tri taˇke neke druge c c prave s . B. AB i B A pripadaju jednoj pravoj. C . A. AEF D. 462. Q . P. c z c 455. R . 456. Ako dve prave p i p seku ˇetiri konkurentne prave a. c. B. B. Ako je S proizvoljna taˇka u ravni trougla ABC i ako su P . CA. Ako se pri tome prave AA . AB. R ) = −1. AB. 459. B. Q. B. CA. 460. AB. D ). dokazati da je R(B. R. EBCF pripadaju jednoj pravoj. B . P ) · R(C. R taˇke pravih koje su odredene stranicama c BC. R ) = 1. B. R taˇke u kojima neka prava s seˇe prave BC. Q. Ako dve prave s i s seku prave odredene stranicama BC. R taˇke u c c kojima prave SA. A. P. CC seku u nekoj taˇki S. C . B . C. Q ) · R(A. b. dokazati da taˇke P . B. R. Q . C. dokazati da i taˇke c c P . 457. Q. Q ) · R(A. trougla ABC takve da je R(B. P ) · R(C. Q. D taˇke neke druge c c prave p takve da je R(A. R ) = 1. R takode pripadaju nekoj pravoj s . Q. Neka su P . dokazati da su taˇke X i Y u kojima s c prava M N seˇe prave AD i BC simetriˇne medu sobom u odnosu na taˇku S. Q . 461. Ako su E i F proizvoljne taˇke naspramnih stranica AB i CD ˇetvorougla c c ABCD. Ako su O i O bilo koje dve taˇke ravni trougla ABC. R. P. C. E. a P . P ) · R(C. D a druga u taˇkama A . B . D) = R(A . R ) = 1. P . Q. R taˇke u c c kojima prave O A. B. Neka su A. A. Neka su P . Q ) · R(A. SB. AB trougla ABC takve da je R(B. R u kojima se seku dijagonale ˇetvorougla c c ABCD. A. Q. dokazati da je c c R(B. prva u c taˇkama A. D ). D) = R(A . A. Q ) · R(A. 454. d. dokazati da je c R(B. 50 . Q ) · R(A. Q. R i P .

A. Ako obeleˇimo sa S proizvoljnu taˇku ravni trougla ABC. AB trougla ABC. CA. R ) = −1. Q . B. Q. 467. c Q . R taˇke pravih BC. AB takve da je c R(B. b. Q. SB. c 51 . b . R. AB i sa P . C. Ako su A. R taˇke pravih BC. d drugog pramena. d ). R z c taˇke u kojima prave SA. P ) · R(C. c 464. S proizvoljne taˇke nekog kruga k. R pripadaju jednoj pravoj. Q. S B. dokazati da je c R(SA. c c dokazati da je R(a. P. 465. a P . Ako su uglovi koje odreduju ˇetiri prave a. C proizvoljne taˇke nekog kruga k. Q . B. SC seku respektivno prave BC. SB. c . S C. SB. AB takve c da je R(B. A. c. C. R taˇke u kojima neka prava s seˇe prave odredene stranic c cama BC. b . Q. S D).463. A. S. dokazati da i taˇka D pripada krugu k. R ) = −1. SC. SD) = R(S A. B. P ) · R(C. d) = R(a . sa P . 466. Ako su S. SD) = R(S A. Q ) · R(A. CA. P. SC. a D taˇka u ravni c c toga kruga takva da je R(SA. S D). c. R. B. dokazati da taˇke P . Ako su P . S . CA. S B. D. CA. b. d jednog pramena jednaki c odgovaraju´im uglovima koje odreduju ˇetiri prave a . c . Q ) · R(A. C. S C.

Pol i polara u odnosu na krug 52 . Ako su O1 i O2 srediˇta i r1 i r2 polupreˇnici dvaju krugova k1 i k2 pri s c 2 2 ˇemu je O1 O2 = r1 + r2 . s c Specijalno. Ako su S. a P proizvoljna taˇka tog c s c kruga. c 472. c 479. Ako su data dva ortogonalna ugla. dokazati da je c AB 2 + AC 2 = 4r2 . c 480. D harmonijski spregnut s parom taˇaka A. Uglom dveju krivih linija l1 i l2 u njihovoj preseˇnoj taˇki P c c nazivamo oˇtar ili prav ugao odreden tangentama u toj taˇki na tim linijama. dokazati da je O1 O2 = r1 + r2 . c 477. Ako su dva kruga k1 i k2 ortogonalna.2. Dokazati da je opisani krug oko trougla odredenog sa pravama koje sadrˇe z dijagonale potpunog ˇetvorougla. c 475. Ako su O1 i O2 srediˇta i r1 i r2 polupreˇnici dvaju ortigonalnih krugova s c 2 2 2 k1 i k2 . dokazati da su svake dve dijametralno suprotne taˇke C i D jednog od tih krugova harmonijski spregnute s taˇkama c c A i B u kojima prava CD seˇe drugi krug. Ako je A jedna od preseˇnih taˇka i s prava kroz A koja seˇe k1 i k2 c c c u taˇkama B i C. c 478. c 476. dokazati c c da je krug kome je duˇ CD preˇnik ortogonalan na svakom krugu koji sadrˇi z c z taˇke A. dokazati da s su krugovi l1 i l2 s preˇnicima SSa i Sb Sc medu sobom ortogonalni. 6. 468. ortogonalna na krugovima kojima su preˇnici c c dijagonale tog ˇetvorougla.6. 474. Sb . dokazati da su krugovi k1 i k2 s preˇnicima AH i BC ortogonalni. 469. Ako je AB preˇnik i O srediˇte nekog kruga k. dokazati da su taˇke C i D harmonijski spregnute c c s taˇkama A i B. B. B. Ako je par taˇaka C. Ako je srediˇte O kruga l na krugu k i ako proizvoljna prava kroz taˇku O s c seˇe krug k u taˇki A. Dokazati da je proizvod polupreˇnika r1 i r2 dvaju ortogonalnih krugova c k1 i k2 jednak polovini proizvoda zajedniˇke tetive tih krugova i duˇi koja spaja c z srediˇta O1 i O2 krugova k1 i k2 . Dva kruga k1 i k2 ˇiji su polupreˇnici jednaki duˇi r seku se pod pravim c c z uglovima.1. Ako je H ortocentar trougla ABC. Ortogonalni krugovi Definicija 6. Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC.1. 471. ako je taj ugao prav kaˇe se da su linije l1 i l2 u taˇki P medu sobom z c upravne ili ortogonalne. Sa . s 473. GEOMETRIJA KRUGOVA 6. dokazati da se krugovi k1 i k2 seku pod pravim uglom. dokazati da su krugovi OP A i OP B ortogonalni. c z s 470. pravu koja sdrˇi zajedniˇku tetivu krugova l i k u taˇki c c z c c B i krug l u taˇkama C i D. dokazati da dirke u preseˇnim c taˇkama na bilo kojem od tih krugova sadrˇe srediˇte drugog kruga. Dokazati da su uglovi u preseˇnim taˇkama dvaju krugova medu sobom c c jednaki.

dokazati c c da je R(SA. S B . d tih taˇaka u odnosu na neki krug k harmonijski c spregnute prave. Pa . Dokazati da se polovi svih pravih jednog pramena S definisanih u odnosu na neki krug k.481. D tih pravih u odnosu na neki krug k ˇetiri kolinearne taˇke takve da c c je H(A. Ra taˇke u kojima spolja upisani krug ka dodiruje stranicu c BC i produˇenja stranica CA i AB trougla ABC. B. c. dokazati da se i pol prave q nalazi na pravoj p. d ˇetiri prave takve da je H(a. SD) = R(S A . c 488. da je H(a. C. Z u kojima prave kroz srediˇte c s S kruga k uporedne s pravama QR. c 482. d). polari taˇke A u odnosu na krug k. C. 495. poluprave p u odnosu na krug k. c. a druga dva temena svakog od tih trouglova su dijametralno suprotne taˇke c nekog kruga k. Ako se pol prave p nalazi na pravoj q. c 486. pripada c jednoj pravoj. c. b. Ako su P . d). 496. c 485. D). Dokazati da se polare svih taˇaka jedne prave p u odnosu na neki krug k c seku u jednoj taˇki P . Dokazati da se preseˇne taˇke Q i R pravih BC i AD. dokazati da je c c c prava SC polara taˇke P u odnosu na krug k. polari taˇke P u odnosu na krug k. Ako su P . C. Ako je P proizvoljna taˇka koja se nalazi u krugu k ili izvan njega. 493. D ˇetiri kolinearne taˇke takve da je H(A. C. polari s taˇke S u odnosu na krug k. B. dokazati c da je preseˇna taˇka P pravih a i b pol prave AB u odnosu na krug k. AB trougla ABC i S preseˇna taˇka pravih BC i QR. c 491. pripadaju jednoj pravoj. od kojih svaka s taˇkom P obrazuje par harmonijski spregc c nutih s parom koji se nalazi na krugu k i kolinearan je s taˇkom P . Ako je c c P taˇka u kojoj dirka kruga k u nekoj taˇki C seˇe pravu AB. Ako su A. AB. dokazati da su polovi c A. D i D taˇke u kojima neki krug k seˇe c c ˇetiri prave jednog pramena i ako su S i S proizvoljne taˇke kruga k. SC. 492. r) a C i D podnoˇja upravnih iz taˇaka A i B na pravama b i a. Dokazati da ortocentri svih trouglova. Q. Q. c. c CA. dokazati da i c z c polara taˇke Q u odnosu na krug k sadrˇi taˇku P . 484. Dve prave kroz taˇku P seku krug k. B i B . c c c odnosno AC i BD nalaze na polari taˇke P u odnosu na krug k. Ako su a i b polare dveju taˇaka A i B u odnosu na neki krug k. dokazati da je H(B. P Q seku prave BC. SB. c c dokazati da su polare a. dokazati c da skup svih taˇaka. a c c c druga u taˇkama C i D. tj. D). c z c 483. C. dokazati da je c c H(B. c 489. Ako polara taˇke P u odnosu na krug k sadrˇi taˇku Q. R taˇke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC. S C . CA. koji imaju jedno zajedniˇko teme c A. z c 53 . b. nalaze na jednoj pravoj. C i C . Y . Sa ). dokazati da taˇke X. b. B. AB pripadaju jednoj pravoj. CA. b. a Sa preseˇna taˇka pravih z c c BC i Qa Ra . c c 487. R taˇke u kojima krug k upisan u trougao ABC dodiruje c stranice BC. 490. B. RP . jedna seˇe u taˇkama A i B. (Salmonova teorema) Ako su a i b polare dveju taˇaka A i B u odnosu c na krug k(O. Ako su A i A . S). Ako su a. 494. P. Qa . S D ). Dve prave kroz taˇke S dodiruju neki krug k u taˇkama A i B. Ako su Pa . C.

ˇije se polare u odnosu na krugove k1 . dokazati da je svaki par dijametralno suprotnih taˇaka jednog od tih krugova spregnut u odnosu na drugi krug. k2 . B par spregnutih taˇaka u odnosu na krug k.3. Ako su A i B dve spregnute taˇke u odnosu na krug k. krug ortogonalan na krugovima k1 . dokazati da je krug c l. obe izvan njega. ortogonalan na krugu k.3. 502. k2 . kome je duˇ AB preˇnik. k2 . c 500. Ako su taˇke C i D spregnute u odnosu na krug k i ako prava CD seˇe c c krug k u taˇkama A i B. 503. c 505. Ako je A. nekolinearnih sa c srediˇtem O toga kruga. dokazati da su prave c i d harmonijski spregnute s pravama a i b. c 501. dokazati da je i drugi par spregnutih temena pravougaonika spregnut u odnosu na taj krug. c s dokazati da je skup svih taˇaka. dokazati da je jedan od uglova koje odreduju polazne s taˇke A i B u odnosu na krug k jednak uglu AOB. Spregnute taˇke i spregnute prave u odnosu na krug c Definicija 6. dokazati da je s AP 2 − BP 2 = OA2 − OB 2 . a c i d dve prave kroz c P koje su spregnute u odnosu na krug k. Ako su k i l dva ortogonalna kruga. Ako su A i B dve spregnute taˇke u odnosu na krug k. Za dve taˇke P i Q kaˇemo da su spregnute ili konjugovane u c z odnosu na neki krug ako polara svake od tih taˇaka sadrˇi drugu taˇku. c 54 . dokazati da je AB 2 = OA2 + OB 2 − 2r2 . Ako je P taˇka u kojoj se seku polare taˇaka A i B u odnosu na krug k c c sa srediˇtem O. 6. dokazati da je pol P prave AB u odnosu na krug k s ortocentar trougla OAB 504. Ako su a i b dve dirke kruga k koje se seku u taˇki P . Ako su O i r srediˇte i polupreˇnik kruga k. Ako su P i Q srediˇta dveju tetiva AB i CD nekog kruga k i ako je prava s AB simetrala ugla CP D.2. k3 . nekolinearnih c sa srediˇtem O kruga k. c dokazati da je zbir kvadrata tangenata iz taˇaka A i B na krugu k jednak c kvadratu duˇi AB. Ako je A. k3 c c seku u jednoj taˇki. 497. dokazati da je i prava CD simetrala ugla AQB. a A i B dve spregnute taˇke s c c u odnosu na taj krug. dokazati da su taˇke C i D harmonijski spregnute s c c taˇkama A i B. z 498.dokazati da je OA : AC = OB : BD. z c 499. Ako su k1 . z 507. B par spregnutih taˇaka u odnosu na krug k. c z c Definicija 6. Za dve prave p i q kaˇemo da su spregnute ili konjugovane u z odnosu na neki krug ako svaka od tih pravih sadrˇi pol druge prave. Ako je jedan par suprotnih temena pravougaonika spregnut u odnosu na neki krug. 508. k3 tri kruga ˇija srediˇta ne pripadaju jednoj pravoj. 506.

da su trouglovi c ABC i A B C polarni u odnosu na krug k. Sliˇnost krugova c 55 . 521. CA. 514. ˇiji su preˇnici stranice trougla autopolarnog u c c odnosu na krug k. tj. OY ⊥ ZX.4. CA. c 520. AB polare taˇaka A. Polarni krug trougla Definicija 6. ortogonalni na krugu k. C u odnosu na krug k.Dokazati da je svaki autopolaran trougao u odnosu na neki krug tupougli i da svaki tupougli trougao ima svoj polarni krug. CA. s 517. OR ⊥ P Q. B.5. CM seku pravu BC. c c 6. c A B polare taˇaka A. c 519. C u odnosu na krug k. ortogonalni na krug k. tada kaˇemo da su trouglovi c z ABC i A B C spregnuti. 510. Neka su u ravni k data dva trougla ABC i A B C . a prave B C . C u odnosu na isti krug k. Dokazati da je dijagonalni trougao svakog ˇetvorotemenika upisanog u c neki krug autopolaran u odnosu na taj krug. Ako je P QR dijagonalni trougao ˇetvorotemenika ABCD upisanog u krug c k sa srediˇtem O. Polarni i ortogonalni krugovi. C A . c dokazati da su preseˇne taˇke harmonijski spregnute s tim temenima. ortogonalni na krug k. ˇiji su dijametri stranice dijagonalnog trougla c ˇetvorostranika opisanog oko nekog kruga k. s 512. tj. c dokazati da prave odredene odgovaraju´im stranicama svih trouglova P QR c obrazuju pramenove pravih. 509.4. AC. tada kaˇemo da je trougao ABC spregnut c z sa samim sobom ili da je autopolaran u odnosu na krug k. AB polare taˇaka A . CA.6. B. OQ ⊥ P R. B. ili konjugovani. 515. Q. C A . Dokazati da su krugovi. Ako su prave odredene stranicama AB i AC trougla ABC polare taˇaka c C i B u odnosu na neki krug k. OZ ⊥ XY . dokazati da su i prave c B C . tj. AB polare taˇaka A . 516. Ako polarni krug trougla seˇe pravu odredenu sa dva njegova temena. s 518. C u odnosu na krug k. dokazati da je OP ⊥ OR. dokazati da je OX ⊥ Y Z. A B polare taˇaka A. U tom sluˇaju krug c k nazivamo polarnim krugom trougla ABC. R taˇke u kojima prave AM. 513. z Ako se trouglovi ABC i A B C poklapaju. ˇiji su dijametri stranice dijagonalnog trougla c ˇetvorotemenika upisanog u neki krug k. Ako je XY Z dijagonalni trougao ˇetvorostranika abcd opisanog oko kruga c k sa srediˇtem O. Dokazati da je dijagonalni trougao svakog ˇetvorostranika opisanog oko c nekog kruga autopolaran u odnosu na taj krug. a za krug k kaˇemo da je polaran u odnosu na spregnute trouglove ABC i A B C . Ako su prave BC. Dokazati da su krugovi. BM. ako su prave BC. B . Dokazati da se ortocentar svakog autopolarnog trougla u odnosu na neki krug poklapa sa srediˇtem tog kruga. B . 511. Ako su ABC i A B C dva trougla u ravni kruga k takva da su prave BC. Ako je M promenljiva taˇka kruga k opisanog oko nekog trougla ABC i c ako su P . Dokazati da su krugovi. dokazati da je i prava BC polara taˇke A. da c je trougao ABC ortogonalan u odnosu na krug k. C u odnosu na krug k. ili polarni u odnosu na krug k.

528. Sb . Ako su S. B .Definicija 6. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇi srediˇta O1 i O2 dvaju krugova k1 i z s k2 ortogonalan na krugu sliˇnosti krugova k1 i k2 . Dve prave kroz srediˇte S sliˇnosti krugova k i k seku te krugove. dokazati da je c AA · BB = CC · DD . dokazati da taˇke s c c A. Ako su A. c z s c 527. B i C. Za dve taˇke P i P krugova k i k koji su kolinearni sa spoljaˇnjim c s ili unutraˇnjim srediˇtem sliˇnosti tih dvaju krugova kaˇemo da su homologne s s c z ili antihomologne u odnosu na to srediˇte sliˇnosti zavisno od toga da li su s c polupreˇnici koji odgovaraju tim taˇkama istosmerni ili ne. c c D i D homologne taˇke krugova k i k . 525. D dva para antihomolognih taˇaka krugova k i K c odredenih u odnosu na isto srediˇte S sliˇnosti tih krugova. Za dve tetive P Q i P Q krugova k i k kaˇemo da su homologne z ili antihomologne u odnosu na srediˇte S sliˇnosti tih dvaju krugova zavisno od s c toga da li su taˇke P i Q homologne ili antihomologne sa taˇkama p i Q u c c odnosu na isto srediˇte sliˇnosti S tih krugova. Ako je l krug sliˇnosti dvaju krugova k1 i k2 . D pripadaju jednom krugu ili jednoj pravoj. dokazati da je s c SA · SB = SC · SD . onaj c deo kruga l koji se nalazi izvan krugova k1 i k2 . 531.5. Dokazati da je skup svih taˇaka kojima su rastojanja od srediˇta O1 i O2 c s krugova k1 i k2 srazmerna polupreˇnicima r1 i r2 tih krugova takode krug kome c je preˇnik duˇ odredena srediˇtima S1 i S2 sliˇnosti tih krugova. Sa . s c 532. a krug k u taˇkama C i D .6. Ako je ka spolja upisani krug trougla ABC. 523. c dokazati da je taˇka u kojoj spolja upisani krug ka dodiruje stranicu BC spoljaˇnje c s srediˇte sliˇnosti krugova k i k . c 526. dokazati s da je taˇka S spoljaˇnje srediˇte sliˇnosti krugova l i l opisanih oko trouglova c s s c Sa Sb Sc i ABC. c 529. dokazati da c su A i B antihomologne taˇke krugova k i k . jedna s c seˇe krug k u taˇkama A i B. 530. Ako su pri tome A i A . k3 tri kruga s nejednakim polupreˇnicima i kolinearnim c srediˇtima. c 56 . C. dokazati da se od ˇest srediˇta sliˇnosti tih krugova uzetih u parovima s s s c po tri nalaze na ˇetiri prave. B i C. Ako je k upisani krug trougla ABC i k krug kome je visina AA preˇnik. D dva para antihomolognih taˇaka dvaju krugova k i c k definisani u odnosu na isto srediˇte S sliˇnosti tih krugova. a krug k u taˇkama A i B . Ako su A. Sc srediˇta upisanih krugova trougla ABC. Dokazati da su ortocentar H i teˇiˇte T trougla ABC srediˇta sliˇnosti zs s c opisanog kruga l i Ojlerovog kruga l trougla ABC. dokazati da je taˇka u kojoj upisani krug k trougla ABC dodiruje c c stranicu BC unutraˇnje srediˇte sliˇnosti krugova ka i k . s s c 533. dokazati da je skup svih c taˇaka iz kojih parovi dirki na krugovima k1 i k2 zahvataju jednake uglove. c c Definicija 6. Ako neki krug l dodiruje dva kruga k i k u taˇkama A i B. B i B . 524. i k krug kome je visina AA preˇnik. k2 . druga seˇe krug k u c c c c taˇkama C i D. s c 522. Ako su k1 .

a d duˇ koja spaja neku taˇku s c z c M sa taˇkom O i p(M ) potencija taˇke M u odnosu na krug k. Dokazati da je kvadrat polupreˇnika polarnog kruga trougla jednak polovini c potencije ortocentra u odnosu na opisani krug tog trougla. X. gde je r polupreˇnik opisanog kruga. 544.7. tada je proizvod duˇi M P c c z i M Q konstantan. Dokazati da je bilo koje srediˇte sliˇnosti dvaju krugova k1 i k2 jednako s c udaljeno od dirki na tim krugovima koje su konstruisane na njihovim preseˇnim c taˇkama. T CA. T AB medu sobom jednake. Ako su A1 .534.6. r polupreˇnik opisanog kruga i p c potencija ortocentra H u odnosu na opisani krug. B. c stranice trougla ABC. B. c 57 . B1 . Ako je O srediˇte i r polupreˇnik kruga k. C u zs c odnosu na krugove T BC. 546. P2 . Ako je M taˇka izvan kruga k. a X i Y taˇke c c u kojima prave P1 P2 i P1 P3 seku krug l1 . Neka je M proizvoljna taˇka ravni nekog kruga k. dokazati da taˇke O1 . c c 536. dokazati da je proizvod duˇi M A i M B konstantan. dokazati da je zbir potencija taˇaka A1 . b. dokazati da je c c p(M ) = ±(d2 − r2 ). 542. Dokazati da je potencija srediˇta bilo kojeg upisanog kruga u odnosu s na opisani krug trougla jednak dvostrukom proizvodu polupreˇnika tih dvaju c krugova. Tu konstantu nazivamo stepenom ili potencijom taˇke M u c odnosu na krug k. a T dodirna taˇka jedne od dirki kruga k c c kroz taˇku M . a negativan ako je taˇka M u krugu k. P1 . Ako je T teˇiˇte trougla ABC. O3 srediˇta triju krugova l1 . dokazati da je p = a2 + b2 + c2 − 8r2 . l3 i l1 . Potencija taˇke u odnosu na krug c Definicija 6. Dokazati da je zbir potencija temena trougla ABC u odnosu na Ojlerov krug k tog trougla jednak ˇetvrtini zbira kvadrata stranica tog trougla. 540. C1 u odnosu c na krug l trougla ABC jednak zbiru kvadrata stranica tog trougla. Ako su O1 . C trougla ABC. Ako su a. c 535. l2 . prema tome da li je taˇka M izvan ili u krugu k. C1 taˇke simetriˇne sa ortocentrom H u odnosu na temena c c A. dokazati da je potencija taˇke M u odnosu na krug k jednaka c c kvadratu duˇi M T . l1 i l2 . P3 dodirne taˇke krugova l1 i l2 . B1 . l3 od kojih svaki dodiruje s ostala dva. 6. Dokazati da je zbir potencija odrediˇta svih upisanih krugova u odnosu s na opisani krug jednak 8r2 . Y pripadaju c jednoj pravoj koja je uporedna sa pravom O2 O3 . z 538. Dokazati da je potencija ortocentra H trougla ABC u odnosu na krug l opisan oko tog trougla jednak ˇetvorostrukoj potenciji iste taˇke H u odnosu c c na Ojlerov krug k tog trougla. 545. Ako je M taˇka ravni kruga k. c 539. Potencija taˇke M u odnosu na krug k ima pozitivan znak c ako je taˇka M izvan kruga k. O2 . c 541. z 537. a A i B par taˇaka kruga k kolinearnih sa c c M . Ako su P i Q c promenljive taˇke kruga k kolinearne sa taˇkom M . 543. dokazati da su potencije taˇaka A.

a A i B taˇke kolinearne s s c c taˇkom O. a drugi u c c taˇkama C i D. Ako se dirke dvaju krugova k1 i k2 seku na radikalnoj osi tih krugova. Dokazati da se dirke dvaju krugova u antihomolognim taˇkama seku na c radikalnoj osi tih krugova. Ako su AA . dokazati da se preseˇne taˇke c c P . BB .547. AB i A B nalaze na radikalnoj osi krugova l i l opisanih oko trouglova ABC i A B C . Dokazati da je skup svih taˇaka kojima su potencije u odnosu na dva c data kruga medu sobom jednake prava upravna na pravoj koja spaja srediˇta s tih dvaju krugova. Dokazati da se radikalne ose triju krugova seku u jednoj taˇki. ili su paralelne s pravom s. Dokazati da se prave odredena dvema antihomolognim tetivama A1 B1 i A2 B2 krugova k1 i k2 seku na radikalnoj osi s tih krugova. dokazati da se prave AB i CD seku na radikalnoj osi s dvaju c krugova k1 i k2 ili su uporedni s pravom s. c 560. B. Ako se seˇice AB i CD dvaju krugova k1 i k2 seku na radikalnoj osi s tih c krugova. c 556. a krug k s c ortogonalan na krugu k1 . Ako neki krug k seˇe dva kruga k1 i k2 . dokazati da taˇke A. 558. Ako su a. c stranice i p poluobim trougla ABC. Ako je P taˇka radikalne ose s krugova k1 i k2 . z c 549. b. z 6. Q. 552. Radikalna osa dvaju krugova. 553. D pripadaju jednom krugu. ili su pak istovetne. dokazati da je zbir potencija taˇaka A i c c B u odnosu na krug k jednak kvadratu duˇi AB. Skup svih taˇaka kojima su potencije u odnosu na dva data c kruga medu sobom jednake je prava koju nazivamo radikalnom osom tih dvaju krugova. a d2 i d2 potencija a srediˇta S i Sa upisanih krugova u odnosu na opisani krug tog trougla. dokazati s da je abc abc . c c c dokazati da je duˇ Sa Y jednaka preˇniku kruga l. dokazati da su dodirne taˇke tih dirki antihomologne. Ako je srediˇte kruga k taˇka radikalne ose krugova k1 i k2 .8. 58 . Radikalno srediˇte triju krugova s Definicija 6. 559. 557. 550.7. C. Dokazati da skup srediˇta svih krugova koji su ortogonalni na datim s krugovima k1 i k2 predstavljaju taˇke radikalne ose tih krugova koje se nalaze c izvan krugova k1 i k2 . Ako je X jedna od taˇaka u kojima spolja upisani krug sa srediˇtem Sa c s seˇe opisani krug l trougla ABC. CC visine trougla ABC. prvi u taˇkama A i B. d2 = . ili su medu c sobom uporedne. Ako su O i r srediˇte i polupreˇnik kruga k. 554. a Y taˇka u kojoj prava Sa X seˇe krug l. 555. takve da je OA · OB = r2 . dokazati da se polare p1 i c p2 taˇke P u odnosu na krugove k1 i k2 seku u taˇki koja se takode nalazi na c c pravoj s. R pravih BC i B C . CA i C A . 551. d2 = a 2p 2(p − a) 548. ili su uporedne sa radikalnom osom tih krugova. dokazati da je krug k ortogonalan na krugu k2 .

c 566. 565. Sc srediˇta spolja upisanih krugova trougla ABC. 562. Dokazati da je prava odredena visinom AA trougla ABC radikalna osa krugova ˇiji su preˇnici teˇiˇne linije BB1 i CC1 tog trougla. Ako su S. nalaze c c na radikalnoj osi krugova l i l opisanih oko trouglova ABC i Sa Sb Sc . s 567. Ako je M taˇka u ravni trougla ABC takva da prave M A. Sb . B1 . CA. R. 563. dokazati da je 2 OXa = (r − 2 a) · r r+2 . Dokazati da je razlika potencije neke taˇke P u odnosu na dva kruga c k1 i k2 jednaka dvostrukom proizvodu duˇi koja spaja srediˇta tih krugova i z s odstojanja taˇke P od radikalne ose tih krugova. dokazati da je 3r2 + OH 2 OX = . Ako su Sa . Dokazati da je skup svih taˇaka kojima je razlika potencija u odnosu c na dva kruga k1 i k2 stalna. dokazati s da se preseˇne taˇke P . AB trougla ABC. C1 srediˇta stranica BC. CA i Sc Sa . M C seku c prave BC. H s c ortocentar tog trougla i X podnoˇje normale iz taˇke O na ortiˇkoj pravoj tog z c c trougla. r) opisani i ka (Sa . ) upisani krug trougla ABC. R pravih BC i Sb Sc . CA. r − 2q 572. Q. a 59 . Ako su O i r srediˇte i polupreˇnik opisanog kruga trougla ABC. dokazati s da su simetrale unutraˇnjih uglova trougla A1 B1 C1 radikalne ose upisanih krus gova k. CR. 569. a X taˇka u c kojoj prava OS seˇe pravu s na kojoj se nalaze preseci simetrala spoljaˇnjih c s uglova sa produˇenjima naspramnih stranica tog trougla. AB i Sa Sb . c c zs 564. dokazati da je z OX 2 = (r + q)2 · r . a r1 i r2 polupreˇnici dvaju krugova k1 i k2 i O s c srediˇte duˇi O1 O2 . CA c c i SSc . dokazati da je ortocentar H trougla c ABC radikalno srediˇte krugova sa dijametrima AP . M B. AB u taˇkama P . Ako je l(O. Sb . ka . dokazati da se preseˇne taˇke P . 4OH 571. Q. dokazati da je s z 2 2 2O1 O2 · OS = r1 − r2 . R pravih BC i Sb Sc . Q. Dokazati da je ortocentar trougla radikalno srediˇte triju krugova ˇiji su s c preˇnici stranice tog trougla. c 568. kc trougla ABC. Ako su O1 i O2 srediˇta. a ) spolja upisani krug trougla ABC a Xa taˇka u kojoj prava OSa seˇe pravu sa na kojoj se nalaze preseci simetrale c c spoljaˇnjeg ugla A i simetrala unutraˇnjih uglova B i C sa pravama odredenim s s naspramnim stranicama trougla ABC. r) opisani i k(S. prava uporedna ili istovetna s radikalnom osom s krugova k1 i k2 . Ako je l(O.561. AB i SSb nalaze na radikalnoj osi krugova l i l opisanih oko trouglova ABC i SSb Sc . 570. Sc srediˇte upisanog kruga i srediˇte spolja upisanih krugova s s trougla ABC. BQ. Ako su A1 . kb .

razlikujemo slede´e tri vrste z c pramenova krugova: (1) Eliptiˇki pramen krugova kod kojeg se svi krugovi seku u dvema istim c taˇkama. postoje joˇ dve vrste degenerisanih pramenova krugova. Dokazati da je skup srediˇta svih krugova koje seku dati krugovi k1 i k2 u s dijametralno suprotnim taˇkama.11. Eliptiˇki. Pseudoradikalno srediˇte s triju krugova Definicija 6. a pravu s radikalnom osom tog pramena krugova. k3 u odnosu na srediˇte O kruga koji je odreden srediˇtima tih triju krugova s s nazivamo pseudoradikalnim ili antiradikalnim srediˇtem tih krugova k1 . za svaku taˇku P pseudoradikalne c 2 2 ose s tih dvaju krugova bi´e O1 P 2 − O2 P 2 = r2 − r1 . ili su pak istovetne. tada se svaka dva kruga tog pramena dodiruju c u taˇki S. 6. c c Pored navedene tri vrste pramenova krugova. Neka su s1 . osnovnoj taˇki tog pramena krugova (sl.9. Iz ove definicije neposredno sleduju ove osobine. Pseudoradikalna osa dvaju krugova. c c c tada nikoja dva kruga tog pramena nemaju zajedniˇkih taˇaka.573. c c (3) Hiperboliˇki pramen krugova kod kojeg nikoja dva kruga nemaju zac jedniˇkih taˇaka (sl. Pravu simetriˇnu s radikalnom osom dvaju krugova u odnosu c na srediˇte duˇi koja spaja centre tih krugova nazivamo pseudoradikalnom ili s z antiradikalnom osom tih dvaju krugova. Skup svih krugova jedne ravni od kojih svaka dva imaju za radikalnu osu istu pravu s nazivamo sistemom koaksijalnih krugova ili pramenom krugova.9. A i B. k2 . To je pramen s koncentriˇnih krugova koji za radikalnu osu imaju beskrajno daleku pravu i c pramen pravih. Ako se u jednom pramenu krugova dva kruga seku u istim taˇkama. ako u jednom pramenu krugova dva kruga nemaju zajedniˇkih taˇaka.10. tada se svaka dva kruga c tog pramena seku u taˇkama A i B.3).8. ili c su medu sobom uporedne. c Definicija 6. Ako prave s1 i s2 sadrˇe srediˇta O1 i O2 krugova k1 i k2 . k3 . c c s k2 . c 576. c c (2) Paraboliˇki pramen krugova kod kojeg se svi krugovi medu sobom dodiruju c u istoj taˇki. krugova beskrajno velikih polupreˇnika (pravih koje se seku c 60 . paraboliˇki i hiperboliˇki pramenovi krugova c c c Definicija 6. koje smatramo nedegenerisanim. osnovnim taˇkama tog pramena krugova (sl. s 574. Taˇku S simetriˇnu s radikalnim srediˇtem S triju krugova k1 . 6. s 575. ako se u jednom pramenu krugova dva c kruga dodiruju u nekoj taˇki S. odseˇak na radikalnoj osi krugova k1 i k2 koji c c se nalazi u krugovima k1 i k2 . dokazati da i prava s3 sadrˇi z s z srediˇte O3 kruga k3 . Dokazati da je skup srediˇta svih krugova koji seku dva data kruga k1 i s k2 u dijametralno suprotnim taˇkama pseudoradikalna osa krugova k1 i k2 .2). s2 . s3 radikalne ose krugova k2 i k3 . tj. S obzirom da za svaku taˇku P radikalne ose s dvaju krugova k1 (O1 r1 ) i c 2 2 k2 (O2 r2 ) imamo da je O1 P 2 −O2 P 2 = r1 −r2 . k3 i k1 . npr. k1 i k2 .4). Dokazati da se pseudoradikalne ose triju krugova seku u jednoj taˇki. S obzirom na c c takav uzajamni poloˇaj krugova jednog pramena.

577. srediˇta krugova s k1 . i prema tome pripada tom pramenu. 582. k2 . . dokazati da je krug l ortogonalan na svim krugovima tog pramena krugova.u jednoj taˇki ili su medu sobom uporedne). Ako je srediˇte kruga l na radikalnoj osi nekog pramena krugova i ako s je krug l ortogonalan na jednom krugu k tog pramena. . c 61 . z c Ako je pramen krugova paraboliˇki. njegovo srediˇte C kao taˇka radikalne ose jednake potencije u odnosu c s c na sve krugove tog pramena. Ako je krug l ortogonalan na dvama krugovima k1 i k2 nekog pramena krugova. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima eliptiˇkog pramena c obrazuju hiperboliˇki pramen. 580. . 578. Dokazati da su potencije proizvoljne taˇke radikalne ose nekog pramena c krugova u odnosu na sve krugove tog pramena medu sobom jednake. Slika ! Nedegenerisani pramen krugova potpuno je odreden ako su data dva njegova kruga. . i prema tome pripada tom pramenu. ako su O1 . i prema tome CO > C. O2 . . 583. taˇka C u kojoj se dodiruju svi njegovi c c krugovi je na srediˇnjoj pravoj o tog pramena. dokazati da je krug l ortogonalan na svim krugovima tog pramena krugova. ili pak ako su dati njegova radikalna osa i jedan njegov krug. . Odgovor na ovo pitanje dajemo pojedinaˇno za pojedine vrste pramenova krugova. . c c taˇke A i B u kojima se seku svi njegovi krugovi. srediˇte izvesnog c s s kruga koji pripada tom pramenu krugova. . sadrˇe taˇku O1 a upz c ravne su na radikalnoj osi s tog pramena krugova. O1 O3 . pa je svaka taˇka prave o srediˇte s c s izvesnog kruga koji sadrˇi taˇke A i B. . 579. Dokazati da se taˇka s jednakim potencijama u odnosu na sve krugove c nekog pramena krugova nalazi na radikalnoj osi tog pramena krugova. nekog pramena. Zaista. sve prave O1 O2 . one su istovetne. srediˇte izvesnog kruga koji u taˇki C dodiruje sve krugove tog c s c pramena. prema tome. i to pozitivne jer se taˇka C nalazi izvan svih tih c krugova. Dokazati da je svaka taˇka radikalne ose nekog pramena krugova koja c se nalazi izvan tih krugova srediˇte jednog kruga koji je ortogonalan na svim s krugovima tog pramena krugova. Nije teˇko s dokazati da skup srediˇta svih krugova bilo kojeg nedegenerisanog pramena krus gova nalazimo na jednoj pravoj. a taˇka u kojoj ta prava seˇe radikalnu osu c c naziva se srediˇte ili centar tog pramena krugova. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima nekog pramena krugova takode obrazuju pramen krugova. s c izuzev taˇke C. U ovom poglavlju prouˇava´emo c c c samo osobine nedegenerisanih pramenova krugova. Stoga je svaka taˇka prave o. k3 . Prirodno se name´e i pitanje s c da li je svaka taˇka srediˇnje prave nekog pramena krugova. 581. Stoga je za svaki krug k(O. Ako je pramen krugova hiperboliˇki. simetriˇne su medu sobom c c u odnosu na srediˇnju pravu o tog pramena. Ako je pramen krugova eliptiˇki. O3 . Otuda sleduje da samo one taˇke O srediˇne prave za koje c s je CO > c predstavljaju srediˇta krugova koji pripadaju tom pramenu. Stoga s taˇke C1 i C2 srediˇnje prave koje se nalaze s raznih strana od taˇke C takve c s c da je CC1 = CC2 = C nazivamo graniˇnim taˇkama tog hiperboliˇkog pramena c c c krugova. Prava koja sadrˇi srediˇta krugova nekog pramena naziva se srediˇnja ili cenz s s tralna prava tog pramena krugova. r) tog pramena CO2 − r2 = c2 .

dokazati c da su taˇke C i D harmonijski spregnute sa taˇkama A i B u kojima ta dirka c c seˇe bilo koji drugi krug tog pramena krugova. pravougli ili tupougli. Dokazati zatim da je dobijeni pramen krugova eliptiˇki. s 594. . AB. k3 medu sobom ortogonalni krugovi. CA. c 598. dokazati da su srediˇta s bilo koja dva od tih krugova spregnuta u odnosu na tre´i krug. kojima su c srediˇta na jednoj pravoj. dokazati da pomenuti krugovi pripadaju izvesnom pramenu krugova. dokazati da pomenuti krugovi s c pripadaju izvesnom pramenu krugova. k2 (B . B B). dokazati da krugovi k1 . dokazati da su taˇke C i D harmonijski spregnute s taˇkama A i B. c c 591. Ako su srediˇta svih krugova k1 . z c 597. Dokazati da krugovi ortogonalni na svim krugovima hiperboliˇkog prac mena obrazuju eliptiˇki pramen. C seku prave BC. CC preˇnici pripadaju izvesnom pramenu z c krugova kome je radikalna osa Ojlerova prava trougla ABC.584. AB. C taˇke u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC konstruisane u temenima A. Dokazati da krugovi ortogonalni na krugovima paraboliˇkog pramena c obrazuju paraboliˇki pramen. c 585. A i B taˇke u kojima jedna c prava dodiruje krugove k1 i k2 . Ako su A . c 600. k3 krugovi jednog pramena. . dokazati da su taˇke A i B spregnute u odnosu na taj krug. C taˇke u kojima dirke kruga opisanog oko trougla ABC c konstruisane u temenima A. c 590. c 595. Ako su k1 . k2 . . k3 kojima su duˇi AA . 593. Dokazati da su krugovi koji su ortogonalni na istom krugu i kojima se srediˇta poklapaju nalaze na jednoj pravoj obrazuju pramen krugova. Ako je kvadrat duˇi AB jednak zbiru potencija taˇaka A i B u odnosu na z c krug k. 588.. c 586. 596. . . Ako su k1 . B . dokazati da ti krugovi pripadaju izvesnom pramenu krugova. s 62 . k2 . B . . Ako se polare neke taˇke P u odnosu na krugove k1 . Dokazati da su taˇke u kojima srediˇnja prava hiperboliˇkog pramena kruc s c gova seˇe bilo koji krug tog pramena krugova harmonijski spregnute sa graniˇnim c c taˇkama tog pramena krugova. A A). a C i D taˇka u kojima ta ista prava seˇe krug c c k3 . Ako je C jedna od graniˇnih taˇaka hiperboliˇkog pramena krugova i D c c c taˇka u kojoj prava kroz C dodiruje neki krug tog pramena krugova. k2 . Dokazati da postoji jedan i samo jedan krug koji pripada datom pramenu krugova. k2 . Ako su taˇke A i B spregnute u odnosu na neki krug k. 592. dokazati da je c kvadrat duˇi AB jednak zbiru potencija taˇaka A i B u odnosu na krug k. na jednoj pravoj i ako postoji taˇka s c P koja ima jednake potencije u odnosu na sve te krugove. Ako postoje dve taˇke P i Q od kojih svaka ima jednake potencije u c odnosu na krugove k1 . k2 . Ako su A . c 599. B. C seku prave BC. BB . . . B. seku u jednoj taˇki Q. . Dokazati da se polare jedne taˇke u odnosu na krugove bilo kojeg pramena c seku u jednoj taˇki ili su medu sobom uporedne. a koji sadrˇi datu taˇku izvan radikalne ose tog pramena krugova. c 589. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇi graniˇne taˇke hiperboliˇkog pramena z c c c krugova ortogonalan na svim krugovima tog pramena krugova. C C) pripadaju eliptiˇkom pramenu krugova. k2 . z c 587. CA. paraboliˇki ili hiperboliˇki zavisno od toga c c c da li je trougao ABC oˇtrougli. dokazati da krugovi c k1 (A . k3 (C .

pripadaju jednoj pravoj Oberovoj pravoj tog ˇetvorostranika. z c pripadaju hiperboliˇkom. c 611. krug pramena kojeg odreduju z krugovi k1 i k2 . Ako su dva para suprotnih temena ˇetvorostranika spregnuta u odnosu na c neki krug. Ojlerov krug l1 tog trougla i krug l2 kome je duˇ T H preˇnik. CR preˇnici. c 613. Ako je l krug koji pripada pramenu {k}. dokazati da je krug k3 kome je preˇnik EF krug sliˇnosti krugova k1 i c c c k2 kojima su preˇnici AC i BD. D na krugovima k1 i k2 . ili su uporedne sa radikalnom c osom tog pramena. k2 . R taˇke u kojima neka prava seˇe prave odredene stranicama c c BC. k2 . ˇije su potencije u odnosu na dva data c c kruga k1 i k2 srazmerne datim duˇima m i n. a zatim da taj krug pripada pramenu koji je odreden krugovima k1 i k2 . paraboliˇkom ili eliptiˇkom pramenu krugova. k3 pripadaju c izvesnom pramenu krugova. dokazati da su potencije svake taˇke kruga k u odnosu na krugove k1 c i k2 srazmerne duˇima O1 O i O2 O. CA. d tangente u z s c taˇkama A. k2 . c c 608. dokazati da je i tre´i par suprotnih temena spregnut u odnosu na taj c krug. k3 nalaze na radikalnoj osi krugova k i l. 63 . pravougli ili tupougli. c 607. Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao kome su produˇene naspramne stranice c z AB i CD seku u taˇki E. 609. k3 kojima su duˇi AP . z BQ. Q. c c 610. Dokazati da srediˇta dijagonala ˇetvorostranika pripadaju jednoj pravoj. O2 srediˇta triju krugova k. s 616. dokazati da opisani krug zs l tog trougla.601. dokazati da se srediˇta krugova sliˇnosti datih s s c krugova k1 . koji su odredeni stranicama nekog c ˇetvorostranika. 612. seku u jednoj taˇki na radikalnoj osi s pramena {k}. Dokazati da krug k sliˇnosti dvaju krugova k1 i k2 pripada pramenu kojeg c odreduju krugovi k1 i k2 . O1 . Ako proizvoljna prava seˇe dva kruga k1 i k2 u taˇkama A. dokazati da krugovi k1 . B i C. 606. k2 . Dokazati da ortocentri ˇetiri trougla. a produˇene naspramne stranice BC i AD seku u c z taˇki F . Dokazati da su Gausova prava i Oberova prava istog ˇetvorostranika upc ravne medu sobom. k3 i k krug odreden srediˇtima krugova k1 . D a c c ne sadrˇi nijedno srediˇte sliˇnosti tih krugova. Dokazati da je skup svih taˇaka. dokazati da se radikalna osa svih parova krugova. Gausa i Bodenmilera). 605. Dokazati da krugovi sliˇnosti triju datih krugova k1 . Ako je l krug ortogonalan na krugovima k1 . dokazati da taˇke u kojima prave c c a i b seku prave c i d pripadaju jednom krugu. k2 . Ako su T i H teˇiˇte i ortocentar trougla ABC. Ako su P . 614. k3 . koji su obrazovani od krugova l i krugova pramena {k}. AB trougla ABC. 602. 604. prema c c c tome da li je trougao ABC oˇtrougli. Dokazati da krugovi kojima su dijametri dijagonale bilo kojeg ˇetvorostranika. s c Gausovoj pravoj ˇetvorostranika. b i c. z 603. c pripadaju izvesnom pramenu krugova (Teorema K. Dokazati da se srediˇte kruga opisanog oko dijagonalnog trougla bilo kojeg s ˇetvorostranika nalazi na Oberovoj pravoj tog ˇetvorostranika. k2 bilo kojeg pramena s krugova.F. pripadaju izvesnom pramenu krugova. B i C. i ako su a. Ako su O. k1 . 615.

C i A . d3 s odseˇci na dirkama krugova k1 . dokazati da je: 2 2 2 r1 · O2 O3 + r2 · O3 O1 + r3 · O1 O2 + O1 O2 · O2 O3 · O3 O1 = 0. k2 . r3 polupreˇnici triju krugova istog s c pramena. 618. Ako su O1 . Dve prave l i l kroz zajedniˇku taˇku P svih krugova eliptiˇkog pramena c c c seku tri kruga tog pramena u taˇkama A. BB . P CC pripadaju izvesnom pramen krugova. a P proizvoljna taˇka njegove c ravni. k2 . Ako su O1 . 620. a d1 . O3 srediˇta krugova k1 . k3 kroz proizvoljnu taˇku P koja se nalazi c c izvan njih. O3 srediˇta i r1 . O2 . d2 . dokazati da je: d2 · O2 O3 + d2 · O3 O1 + d2 · O1 O2 = 0. CC visine trougla ABC. k3 nekog pramena. 1 2 3 64 . B . dokazati da krugovi k1 . k2 . r2 . Dokazati da je: c AB : BC = A B : B C . 619. C . P BB .617. O2 . k3 opisani oko trouglova P AA . B. Ako su AA .

7. INVERZIJA 7.1. Inverzne taˇke c Definicija 7.1. Ako je P proizvoljna taˇka ravni nekog kruga k(O, r) i P taˇka c c poluprave OP takva da je OP · OP = r2 , tada kaˇemo da je taˇka P inverzna z c sa taˇkom P u odnosu na krug k. Iz definicije neposredno sledi da je i taˇka c c P inverzna sa taˇkom P u odnosu na isti krug k. Stoga se takode kaˇe da su c z taˇke P i P medusobno inverzne u odnosu na krug k. Krug k nazivom krugom c inverzije, taˇku O srediˇtem inverzije, a duˇ r polupreˇnikom inverzije. c s z c 621. Dokazati da je svaki krug koji sadrˇi par taˇaka P , P inverznih u odnosu z c na neki krug k, ortogonalan na krugu k. 622. Ako su l i k dva ortogonalna kruga, dokazati da su taˇke u kojima c proizvoljna prava kroz srediˇte kruga k seˇe krug l, inverzne u odnosu na krug s c k. 623. Dokazati da je par taˇaka P , P inverznih u odnosu na krug k harmonijski c spregnut s parom taˇaka u kojima prava P P seˇe krug k. c c 624. Ako su A i B dijametralno suprotne taˇke kruga k, a P i P taˇke harc c monijski spregnute sa taˇkama A i B, dokazati da su taˇke P i P inverzne u c c odnosu na krug k. 625. Ako je A, A par inverznih taˇaka u odnosu na krug k kome je srediˇte O, c s a M proizvoljna taˇka kruga k, dokazati da je AOM ∼ M OA . c 626. Ako P, P i Q, Q dva para nekolinearnih taˇaka, inverznih u odnosu na c isti krug k sa srediˇtem O, dokazati da su trouglovi OP Q i OQ P inverzno s sliˇni. c 627. Dokazati da svaka dva para nekolinearnih taˇaka P, P i Q, Q inverznih u c odnosu na isti krug k pripadaju jednom krugu l koji je ortogonalan na krugu k. 628. Ako su P i P inverzne taˇke u odnosu na krug k(O, r), a Q proizvoljna c taˇka kruga k, dokazati da je c OP : OP = P Q2 : P Q2 . 629. Ako je P, P par inverznih taˇaka u odnosu na krug k, dokazati da su c duˇi koje spajaju proizvoljnu taˇku M toga kruga s taˇkama P i P srazmerne z c c odseˇcima na koje krug k deli duˇ P P . c z 630. Dokazati da simetrala stranice BC trougla ABC seˇe prave AB i AC u c taˇkama P i Q inverznim u odnosu na opisani krug tog trougla. c 631. Ako je AB proizvoljna tetiva i M proizvoljna taˇka kruga k, dokazati da c prave M A i M B seku simetralu duˇi AB u dvema inverznim taˇkama. z c 632. Ako su P , P par inverznih taˇaka u odnosu na krug k i M proizvoljna c taˇka tog kruga, dokazati da prave M P i M P seku krug k u taˇkama A i B c c takvim da je tetiva AB upravna na pravoj P P . 7.2. Inverzni likovi Definicija 7.2. Ako je ω proizvoljan lik koji se nalazi u ravni nekog kruga, ω lik koji se sastoji iz taˇaka inverznih s taˇkama lika ω u odnosu na krug k, tada c c kaˇemo da je lik ω inverzan s likom ω u odnosu na krug k. z 65

Iz ove definicije neposredno sleduje da je i lik ω inverzan s likom ω u odnosu na krug k, pa se kaˇe da su likovi ω i ω inverzni medu sobom u odnosu na krug z k. 633. Ako su M i M inverzne taˇke u odnosu na krug k koji je opisan oko c trougla ABC, a P , Q, R i P , Q , R podnoˇja upravnih iz taˇaka M i M na z c pravama BC, CA, AB, dokazati da su trouglovi P QR i P Q R sliˇni. c 634. Ako su M i M dve taˇke u ravni trougla ABC, a P , Q, R i P , Q , R , c podnoˇja upravnih iz taˇaka M i M na pravama BC, CA, AB pri ˇemu su z c c trouglovi P QR i P Q R sliˇni, dokazati da su taˇke M i M inverzne u odnosu c c na krug k koji je opisan oko trougla ABC. 635. Dokazati da su graniˇne taˇke hiperboliˇkog pramena krugova inverzne u c c c odnosu na svaki krug tog pramena krugova. 636. Ako su dve taˇke P i P inverzne medu sobom u odnosu na krugove c k1 , . . . , kn , dokazati da pomenuti krugovi pripadaju jednom pramenu. 637. Ako su A i B dve proizvoljne taˇke u ravni kruga k(O, r), a A i B njima c inverzne taˇke u odnosu na krug k, dokazati da je c A B = AB · r2 . OA · OB

638. Ako su A, B, C, D ˇetiri taˇke neke prave p i A , B C , D njima inverzne c c taˇke u odnosu na neki krug kome se srediˇte nalazi na pravoj p, dokazati da je c s R(A, B; C, D) = R(A , B ; C , D ). 639. Ako su O, A, B, C taˇke neke prave p, pri ˇemu je B srediˇte duˇi AC, c c s z a A , B , C taˇke inverzne s taˇkama A, B, C u odnosu na bilo koji krug sa c c srediˇtem O, dokazati da su taˇke H(O, A , B , C ) harmonijske. s c 640. Neka su k1 , . . . , kn krugovi nekog pramena krugova. Ako je A proizvoljna taˇka van srediˇnje prave tog pramena, A1 taˇka inverzna sa taˇkom A u odnosu c s c c na krug k1 , A2 taˇka inverzna sa taˇkom A1 u odnosu na krug k2 , itd, dokazati c c da taˇke A, A1 , . . . , An pripadaju jednom krugu koji je ortogonalan na svim c krugovima pomenutog pramena krugova. 641. Dokazati da je inverzan lik prave l u odnosu na krug k takode prava ili krug, prema tome da li prava l sadrˇi ili ne sadrˇi srediˇte kruga k. z z s 642. Dokazati da je inverzni lik kruga l u odnosu na neki krug k, prava ili krug, prema tome da li krug l sadrˇi ili ne sadrˇi srediˇte kruga k. z z s 643. Ako je krug l ortogonalan na krug k, dokazati da je krug l inverzan samom sebi u odnosu na krug k, i obrnuto, ako je krug l inverzan samom sebi u odnosu na krug k, dokazati da su krugovi l i k medu sobom ortogonalni. 644. Ako su krug l i prava p inverzni likovi u odnosu na krug k, dokazati da je prava p radikalna osa krugova l i k. 645. Ako su l i l inverzni krugovi u odnosu na krug k, dokazati da krugovi k, l, l pripadaju jednom pramenu. 646. Dokazati da opisani krug l1 , Ojlerov krug l2 , polarni krug l3 trougla ABC i krug l4 opisan oko njegovog potencijalnog trougla A1 B1 C1 pripadaju jednom pramenu.

66

647. Dokazati da se srediˇte kruga opisanog oko potencijalnog trougla nalazi s na Ojlerovoj pravoj datog trougla. 648. Ako krugovi k1 , k2 , k3 , k4 imaju takav poloˇaj u ravni da krug k1 dodiruje z krug k2 u taˇki A, krug k2 dodiruje krug k3 u taˇki B, krug k3 dodiruje krug c c k4 u taˇki C, krug k4 dodiruje krug k1 u taˇki D. Dokazati da dodirne taˇke A, c c c B, C, D pripadaju jednom krugu ili jednoj pravoj. 649. Ako su w i w dva lika inverzna medu sobom u odnosu na neki krug l, a w1 i w1 njima inverzni likovi u odnosu na neki krug l1 , dokazati da su i likovi w1 i w1 inverzni medu sobom u odnosu na neki krug l2 . 650. Ako krug odreden bilo kojim trima taˇkama nekog konaˇnog skupa taˇaka c c c sadrˇi najmanje joˇ jednu taˇku tog skupa, dokazati da sve taˇke tog skupa z s c c pripadaju jednom krugu. 651. Dokazati da je ugao pod kojim se seku dve linije u nekoj taˇki jednak s c uglom pod kojim se seku u odgovaraju´oj taˇki njima inverzne linije u odnosu c c na neki krug k. 652. Ako se dve linije l i l inverzne medu sobom u odnosu na neki krug k seku u taˇki P , dokazati da krug k seˇe linije l i l u taˇki P pod jednakim uglovima. c c c 653. Ako su A, B, C, D taˇke takve da je krug OAB ortogonalan na krugu c OCD i krug OAC ortogonalan na krugu OBD, dokazati da je krug OBC ortogonalan na krugu OAD. 654. Ako su A, B, C, D proizvoljne taˇke jedne ravni, dokazati da je ugao c pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak uglu pod kojim se seku krugovi ACD i BCD. 655. Ako je P jedna od preseˇnih taˇaka dvaju krugova k1 i k2 , koji dodiruju c c jednu pravu u taˇkama A i B, a drugu pravu u taˇkama C i D, dokazati da se c c krugovi l1 i l2 opisani oko trouglova P AB i P CD dodiruju u taˇki P . c - sobom ortogonalna kruga kojima su zajedniˇke 656. Ako su l1 , l2 , l3 , tri medu c tetive AB, CD, EF , dokazati da se krugovi ACE i ADF dodiruju u taˇki A. c 657. Neka su l i l inverzni krugovi, a P i P , Q i Q inverzne taˇke u odnosu na c isti krug k. Ako su pri tome taˇke P i O inverzne u odnosu na krug l, dokazati c da su taˇke P i O inverzne u odnosu na krug l . c 658. Ako su P , Q, R taˇke u kojima upisani krug k dodiruje stranice BC, c CA, AB trougla ABC, dokazati da je Ojlerov krug l trougla P QR inverzan s opisanim krugom l trougla ABC u odnosu na krug k. 659. Dokazati da Ojlerov krug trougla dodiruje sva ˇetiri upisana kruga tog c trougla (Fojerbahova teorema). 660. (Ptolemejeva teorema) Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao, dokazati da je c AB · CD + BC · DA = AC · BD. 661. Ako su d1 , . . . , dn rastojanja temena A1 , . . . , An pravilnog n-tougla A1 . . . An od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem luku A1 An kruga opisanog oko c tog n-tougla, dokazati da je 1 1 1 1 1 + + + ... + = . d1 d2 d2 d3 d3 d4 dn−1 dn d1 dn

67

.. .. . . An .. . . . . . p n = q 1 · q 2 .. .. . p1 pn−1 pn 666.. . .. .pn odstojanja proizvoljne taˇke P luka An A1 kruga c l od pravih koje sadrˇe stranice A1 A2 . A2n upisanog u krug. a z q1 . . p2n odstojanja proizvoljne taˇke P kruga od pravih koje c sadrˇe stranice A1 A2 .. . . An upisanog u krug l. . Ako su p1 .An A1 dokazati da je z an−1 an a1 + . + = . . . . Ako su p1 . . + d2n .. . a p1 . pn odstojanja proizvoljne taˇke P kruga l od pravih c koje sadrˇe stranice A1 A2 . . p1 p2 pn−1 pn 68 .. Ako su d1 . . . . . . An z upisanih u krug l.. 663.An A1 n-tougla A1 . . . + = . . dokazati c c da je p1 · p2 . Ako su p1 . . . . qn odstojanja taˇke P od dirki kruga l u taˇkama A1 . .. . 664. . An A1 . . dokazati z da je p1 · p3 · p5 . . . p2n−1 = p2 · p4 . .662. Ako su a1 . . . . dokazati da je 1 1 1 1 + + . . . An od pravih koje sadrˇe stranice z A1 A2 . . . . pn odstojanja proizvoljne taˇke P manjeg luka An A1 c kruga l opisanog oko pravilnog poligona A1 . A2n A1 poligona A1 . . . . . . An A1 n-tougla A1 . + d2m+1 = d2 + d4 + d6 + . 665. p2n .d2n+1 rastojanja temena pravilnog poligona A1 . . . . .. A2n+1 s neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem luku c A1 A2n+1 kruga opisanog oko poligona. .an duˇi jednake stranicama A1 A2 . . . . . q n . dokazati da je d1 + d3 + d5 + . .

Dokazati da su preseˇne taˇke jedne prave sa krugovima nekog pramena c c krugova od odgovaraju´e taˇke nekog involucionog preslikavanja. To su s c taˇke koje u pomenutom preslikavanju odgovaraju samima sebi. INVOLUCIJA Definicija 8.8. c 69 . B. ako takvih pravih ima viˇe. te iste prave p nazivamo involucionim ili kratko involucijom c ako na toj pravoj p postoji taˇka O takva da je c OA · OA = OB · OB = OC · OC = . Dokazati da u svakoj involuciji pramena pravih postoji jedan par odgovaraju´ih pravih koje su medu sobom upravne. . Involuciono presc c likavanje nazivamo hiperboliˇkim ili eliptiˇkim prema tome da li je l > 0 ili c c l < 0. Dokazati da su parovi kolinearnih taˇaka spregnutih u odnosu na neki c krug u involuciji kojoj se dvojne taˇke nalaze na tom krugu. B . 673. neke prave p u c c taˇke A . Dokazati da su parovi pravih jednog pramena koje su spregnute u odnosu na neki krug u involuciji kojoj su dvojne prave dirke toga kruga. Dokazati da je involuciono preslikavanje jednoznaˇno odredeno sa dva c para odgovaraju´ih taˇaka. 669. Dokazati da su odgovaraju´e taˇke hiperboliˇkog involucionog preslikac c c vanja harmonijski spregnute s dvojnim taˇkama tog preslikavanja. c c 667. c c 670. Iz ove definicije neposredno sleduje da su u hiperboliˇkom involucionom presc likavanju odgovaraju´e taˇke sa iste strane od srediˇta O a u eliptiˇkom involuc c s c cionom preslikavanju s raznih strana od srediˇta O tog involucionog preslikas vanja. . Dokazati da su parovi taˇaka u kojima neka prava seˇe prave odgovaraju´ih c c c pravih neke involucije takode u involuciji. = l. a taˇku c c O srediˇtem involucionog preslikavanja. . C . postoje na osnovi p s c raznih strana od srediˇta O dve taˇke X i Y takve da je OX 2 = OY 2 = l. 674. . 675. c s dokazati da su svake dve odgovaraju´e prave te involucije upravne medu sobom. te ih nazivamo c dvojnim ili invarijantnim taˇkama tog hiperboliˇkog involucionog preslikavanja. Dokazati da u eliptiˇkom involucionom preslikavanju prave na samu sebe c postoje dve taˇke P i Q simetriˇne medu sobom u odnosu na tu pravu takve da c c su za svaki par odgovaraju´ih taˇaka M i M tog preslikavanja uglovi M P M i c c M QM pravi. s S obzirom na znak konstante l razlikujemo dve vrste involucionog preslikavanja i to hiperboliˇko i eliptiˇko involuciono preslikavanje.1. Dokazati da krugovi odredeni odgovaraju´im taˇkama nekog involucionog c c preslikavanja i jednom fiksiranom taˇkom koja se nalazi izvan osnove tog presc likavanja obrazuju pramen krugova. Jednoznaˇno preslikavanje f taˇaka A. . . c c Eliptiˇko involuciono preslikavanje nema dvojnih taˇaka. c c 668. pravu p na kojoj se nalaze te taˇke nazivamo osnovom. c 671. . c 672. C . Stoga u hiperboliˇkom involucionom preslikavanju. Parove odgovaraju´ih taˇaka involucionog preslikavanja nazivamo spregnutim ili c c konjugovanim.

Dokazati da su graniˇne taˇke hiperboliˇkog pramena krugova dvojne c c c taˇke involucije odredene parovima taˇaka kojima srediˇnja prava seˇe krugove c c s c tog pramena krugova. CR seku u jednoj taˇki. C i C tri proizvoljna para odgovaraju´ih taˇaka c c jedne involucija. Ako su A. BQ . A i B. B i B . Ako su A i A . a X1 i c c c Y1 dvojne taˇke involucije odredene parovima taˇaka u kojima neka prava seˇe c c c 70 . Ako je O srediˇte involucije odredene s dva para odgovaraju´ih taˇaka s c c A. Q parovi taˇaka u kojima neka prava s seˇe naspramne c c stranice AB. C i C para odgovaraju´ih c taˇaka involucije. R. (Karnoova teorema) Ako neki krug k seˇe prave odredene stranicama BC. B . c c 683. A . P C QA RB P C Q A R B 685. 677. Q. B . dokazati da je (a) OA AB = OB BA . Ako neka prava s seˇe stranice BC. Ako su A i A . Q. AD ˇetvorotemenika ABCD upisanog u krug k. Q . dokazati c da taˇke X i X u kojima prava s seˇe krug k odgovaraju jedna drugoj u involuciji c c koja je odredena parovima taˇaka P. B . Q i Q . C . B i B . A ) = c R(A . Q . CA. R i prave SA. 679. dokazati da je c BP CQ AR BP CQ AR · · · · · = 1. Ako su P. R . dokazati da se prave AP . dokazati da je R(A. B . B. Ako su A. R taˇke prave s koje u nekoj involuciji odgovaraju c taˇkama P . C. c c 682. B. A ) = R(A . SC u taˇkama P . Q i Q . AB trougla ABC u taˇkama P i P . B. Q i Q . A). Ako su X i Y graniˇne taˇke hiperboliˇkog pramena krugova. C taˇke jedne prave takve da je R(A. Q. C taˇke jedne prave takve da je AB · BC · CA + c A B · B C · C A = 0. C. c 684. c 680. B i B . AB trotemenika ABC u taˇkama c c P . B. dokazati da su A i A . P i Q. dokazati da c c su P i P . c c AB u taˇkama P . C . CA. (b) OA AB · AB = OA AB·AB 686. B .676. AC i BD ˇetvorotemenika ABCD c c u involuciji. 681. c CA. c 678. SB. B i B . a s prava koja seˇe prave BC. BC i DA. CD i BC. A). dokazati da su A i A . 687. Dokazati da su parovi taˇaka P i P . R i R u kojima neka prava s c seˇe naspramne stranice AB i CD. R i ako su P . C. R i R . C i C parovi odgovaraju´ih c taˇaka izvesne involucije. C. R i R odgovaraju´e taˇke involucionog preslikavanja. P i Q. C i C tri para odgovaraju´ih taˇaka involucije c c dokazati da je AB · BC · CA + A B · B C · C A = 0. A . Q . Ako je S taˇka ravni trougla ABC.

a P . C i C taˇke u kojima tri prave kroz istu taˇku seku c c neki krug k i ako je S proizvoljna taˇka kruga k. Ako su X i Y dvojne taˇke involucije odredene parovima odgovaraju´ih c c taˇaka A. Ako su A i A . 692. D i D parovi odgovaraju´ih taˇaka neke c c involucije. D ). C i C . R taˇke u kojima c proizvoljna prava s seˇe stranice BC. B. B. B i A . dokazati da su parovi pravih c SA i SA . R. C . P ) · R(Q. OC i OC u involuciji. B . B i B . B . A. B i B . A i B. Y1 pripadaju jednom c krugu. dokazati da je c R(B. AB tog trotemenika. Ako su A i A . Ako su A i A . Q. B . C i C parovi odgovaraju´ih taˇaka neke involucije c c a D i D taˇke takve da je R(A. 688. C iz proizvoljne taˇke S c na naspramnim stranicama trotemenika ABC. Q . C i C parovi naspramnih temena nekog ˇetvorougaonika c i O proizvoljna taˇka u njegovoj ravni. C. B. B. dokazati da taˇke X. C . dokazati da su taˇke X i Y odgovaraju´e u involuciji koja c c c je odredena parovima taˇaka A. 691. P. B . C.krugove tog pramena krugova. X1 . B i B . dokazati da su parovi pravih OA i OA . Y. 693. Q ) · R(A. Ako su P . D ). c 689. D) = R(A . c OB i OB . C. R projekcije temena A. D) = R(A . Ako su A i A . Q. CA. dokazati da su c taˇke D i D odgovaraju´e u toj involuciji. B i B . dokazati da je R(A. SC i SC u involuciji. R ) = −1. SB i SB . c c 690. 71 .

1 Simsonova prava trougla i ˇetvorougla c 694. C tih normala nalaze na jednoj pravoj. A B C . B . dokazati da se Simsonove prave proizvoljne taˇke M kruga k c zs c u odnosu na te trouglove seku u jednoj taˇki. Ako se tri kruga s preˇnicima P A. dokazati da su s c prave AA . 698. Nagelova taˇka. AB seku u izvesnoj taˇki P koja se nalazi na krugu. B . Ako tri trougla ABC. CA. 697. dokazati da je taˇka P na krugu koji je opisan oko trougla ABC. s z c 702. BB . Ako su A . z R. dokazati da se prave kroz taˇke A . P C seku u taˇkama koje pripadaju c c jednoj pravoj. U ovom ˇlanu upozna´emo joˇ neke zs c c s znaˇajne taˇke i linije u geometriji trougla i ˇetvorougla. Q.ˇ ˇ 9. c 701. Simsonovoj pravoj z taˇke P u odnosu na trougao ABC. c c c 9. c 699. zatim da c se podnoˇja A . Fojerbahova s c c taˇka. srediˇte opisanog s zs s ˇ kruga. CC visine trougla ABC. S upravnih iz taˇka A na pravama AB. Ako upravne iz proizvoljne taˇke P kruga opisanog oko trougla ABC na c pravama BC. P B. ZNACAJNE TACKE I LINIJE U GEOMETRIJI TROUGLA ˇ I CETVOROUGLA U geometriji trougla i ˇetvorougla ve´ smo upoznali niz znaˇajnih taˇaka c c c c i linija kao ˇto su u geometriji trougla: teˇiˇte. AC. pripadaju jednoj pravoj koju nazivamo Simsonovom pravom taˇke P u odnosu c na trougao ABC. Oberova prava itd. Gausova prava. A B C upisana u isto krugu k imaju zajedniˇko teˇiˇte. 696. a u geometriji ˇetvorougla: c c teˇiˇte. Ako tri razne tetive istog kruga imaju jedan zajedniˇki kraj. 700. CA. CC uporedne sa Simsonovom pravom taˇke P u odnosu na c trougao ABC. upisani krugovi. C . dokazati da c se krugovi kojima su te tetive preˇnici seku u taˇkama koje pripadaju jednoj c c pravoj (Salmonova teorema). 695. dokazati da podnoˇja P . polarni krug itd. opisani krug. C upravne na c pravama BC. BB . c 72 . B . C taˇke kruga opisanog oko trougla ABC takve da c je AA . srediˇta upisanih krugova. Dokazati da podnoˇja upravnih iz bilo koje taˇke P kruga opisanog oko z c bilo kojeg trougla ABC na pravama koje su odredene stranicama tog trougla. BB . Ako se podnoˇje upravnih iz neke taˇke P na pravama koje su odredene z c stranicama jednog trougla nalaze na jednoj pravoj. BB . ortocentar. Ako su AA . AB seku krug joˇ u taˇkama A . B . CC . CC pripadaju jednoj c pravoj. dokazati da je ta taˇka P c na krugu koji je opisan oko tog trougla. Dokazati da Simsonova prava taˇke P u odnosu na trougao ABC sadrˇi c z srediˇte duˇi koja spaja tu taˇku P sa ortocentrom H trougla ABC. Zergonova taˇka.

CA i AB. 706. M Q. Ako su P1 i P2 . dokazati da podnoˇja upravnih iz taˇke P na Simsonovim pravama z c te iste taˇke u odnosu na trouglove BCD. 710. CDA. 714. BRP . dokazati da duˇi M P . Ako je O srediˇte kruga opisanog oko trougla ABC. CP Q seku u izvesnoj taˇki c M . Ako su p1 i p2 Simsonove prave dveju taˇaka P1 i P2 u odnosu na trougao c ABC. Mikelova taˇka trougla i ˇetvorougla c c Definicija 9. Krugove opisane oko trouglova AQR. ABC pripadaju jednoj c pravoj. dokazati da se Simsonove prave c temena A. B2 . c c c 713. CA i AB trougla ABC. BR2 P2 . ABC seku u jednoj taˇki. Dokazati da se srediˇta krugova opisanih oko trouglova koji su odredeni s . B . D u odnosu na trouglove BCD. Q i R taˇke stranica BC. Q. Ako je ABCD tetivan ˇetvorougao. dokazati s da je ABC ∼ A B C . R proizvoljne taˇke stranica BC. CP Q seku u jednoj taˇki. 704. DAB. BRP . CDA. Ako su P . dokazati da je jedan s od uglova koje odreduju Simsonove prave dveju taˇaka P1 i P2 kruga u odnosu c na trougao ABC jednak polovini ugla P1 OP2 . Ako su P . 705. c dokazati da se krugovi opisani oko trouglova AQR. DAB. c 707. Q. dokazati da se prave n1 i n2 kroz taˇke P1 i P2 upravne na pravama p1 i c p2 seku na krugu koji je opisan oko trougla ABC. BRP . BRP . Ako je P proizvoljna taˇka kruga opisanog oko tetivnog ˇetvorougla c c ABCD. CA i AB trougla ABC. Q. Dokazati da se Simsonove prave p1 i p2 dveju dijametralno suprotnih taˇaka P1 i P2 u odnosu na isti trougao ABC seku pod pravim uglom u taˇki c c koja se nalazi na Ojlerovom krugu tog trougla. c 709. Dokazati da se krugovi opisani oko ˇetiri trougla koji su odredeni sa ˇetiri c c prave koje se seku u jednoj taˇki. C srediˇta krugova opisanih oko trouglova AQR. Mikelovoj taˇki tog ˇetvorougla. 73 . Ako su P . a taˇku M Mikelovom taˇkom trougla ABC za trojku taˇaka P .tim pravama nalaze sa ˇetiri prave i Mikelova taˇka ˇetvorougla koji je odreden c c c na jednom krugu. R1 i R2 proizvoljne taˇke stranica BC.2. AQ2 R2 . Ako su P . dokazati da je A1 B1 C1 ∼ A2 B2 C2 .2. CA i AB trougla ABC. 9. 711. R taˇke stranica BC. Q c c c i R. B1 . CA i AB c trougla ABC. 712. zatim A1 . s BR1 P1 . AQ1 R1 . Q1 i Q2 . a c A . CP2 Q2 . zatim da je ∠BM C = c ∠BAC + ∠RP Q. R. C. Dokazati da su ortocentri trouglova koji su odredeni sa ˇetiri prave kolinc earni. i A2 . R proizvoljne taˇke stranica BC. Q.703. C2 srediˇta krugova opisanih oko trouglova s AQ2 R2 . C1 srediˇta krugova opisanih oko trouglova AQ1 R1 . koju nazivamo Simsonovom pravom taˇke P u odnosu na ˇetvorougao c c ABCD. M R zahvataju s z odgovaraju´im stranicama tog trougla jednake uglove. CP Q. CP1 Q1 . B. a M Mikelova taˇka c c tog trougla za trojku P . 708. c tada se krugovi opisani oko trouglova AQR. CP Q nazivamo Mikelovim krugovima.

dokazati s da je opisani krug trougla ABC Ojlerov krug trougla Sa Sb Sc . r). pravoj koja je odredena ortocentrom H i srediˇtem O opisanog s kruga tog trougla. r). dokazati da su taˇke T i H harmonijski spregnute c sa taˇkama O i O . dokazati s da se Ojlerova prava trougla A1 B1 C1 poklapa sa Ojlerovom pravom trougla ABC. Ojlerov krug trougla i ˇetvorougla c 722. Dokazati da se srediˇte S tetivnog ˇetvorougla A1 A2 A3 A4 sa upravnim s c dijagonalama A1 A3 i A2 A4 poklapa sa presekom dijagonala tog ˇetvorougla. Ojlerovoj pravoj trougla P QR. Dokazati da se srediˇta stranica. A3 A4 A1 . c 9. Dokazati da se prave kroz srediˇta stranica tetivnog ˇetvorougla upravne s c na pravama koje su odredene naspramnim stranicama seku u jednoj taˇki koja c je simetriˇna sa srediˇtem opisanog kruga u odnosu na teˇiˇte tog ˇetvorougla. AB i H ortocentar trougla P QR. H3 . l = 1. c 721. Ako je O srediˇte i r polupreˇnik opisanog kruga. H pripadaju jednoj pravoj. CA. T teˇiˇte. 3. Ako je H ortocentar ˇetvorougla A1 A2 A3 A4 upisanog u krug l(O. Ako je H ortocentar. c 74 . dokazati da taˇke c O. CA. A3 . Pravu koja je odredena srediˇtem opisanog kruga i ortocentrom s trougla nazivamo Ojlerovom pravom tog trougla. 723.3. H2 . pri ˇemu je c taˇka H iza S u odnosu na O takva da je OS : SH = r : . a S srediˇte i polupreˇnik s c s c upisanog kruga trougla ABC. Dokazati da se teˇiˇte T trougla ABC nalazi na Ojlerovoj pravoj tog zs trougla. AB trougla ABC. B1 . c c s a pravu s koja je u taˇki S upravna na pravoj OH nazivamo srediˇnom ili c s centralnom pravom tog ˇetvorougla. Sb .2. c c 724. k. A4 u odnosu na srediˇte S duˇi OH. c 718. H4 pripadaju krugu l (H. Ako su Sa . Taˇku S nazivamo srediˇtem ili centrom. j. Sc srediˇta spolja upisanih krugova trougla ABC. dokazati da se prave hij kroz taˇke Hij upravne na pravama c Ai Aj seku u jednoj taˇki. Ojlerovom krugu tog trougla. A2 . A4 A1 A2 . r) koji je simetriˇan c c sa krugom l u odnosu na taˇku S. C1 srediˇta stranica BC. Ojlerova prava trougla i ˇetvorougla c Definicija 9. zatim P . c c zs c 719. 4. S. H4 trouglova A2 A3 A4 . s z s zatim da je polupreˇnik tog kruga jednak polovini polupreˇnika opisanog kruga. c 720. Neka je A1 A2 A3 A4 ˇetvorougao upisan u krug l(O. 715.4. H3 . Ako su Hij taˇke c c simetriˇne sa taˇkom O u odnosu na prave Ak Al za razliˇite vrednosti indeksa c c c i. O srediˇte opisanog kruga i O srediˇte zs s s Ojlerovog kruga trougla ABC. Dokazati da se srediˇte Ojlerovog kruga bilo kojeg trougla poklapa sa s srediˇtem duˇi koja spaja ortocentar sa srediˇtem opisanog kruga tog trougla. Ako su A1 . podnoˇja visina i srediˇta duˇi koje s z s z spajaju ortocentar sa temenima bilo kojeg trougla pripadaju jednom krugu. pri ˇemu HT : T O = 2 : 1. c s zs c Tu taˇku nazivamo Kantorovom taˇkom ili ortoteˇiˇtem tetivnog ˇetvorougla. Q. 2. c s z i prema tome da taˇke H1 . 717. tj. c 716. ortocentru H tog ˇetvorougla. 725.9. c dokazati da su ortocentri H1 . pri ˇemu je taˇka H c c c c na Ojlerovoj pravoj OT tog ˇetvorougla takva da je HT : T O = 3 : 1. H2 . R taˇke u kojima upisani krug c dodiruje stranice BC. A1 A2 A3 simetriˇni sa temenima A1 .

AB trougla ABC.6. S3 . Sa . B4 upravnih iz temena A1 . dokazati da su taˇke T i N harmonijski zs c c spregnute s taˇkama S i S1 . A4 A1 A2 .. Dokazati da se srediˇte Spikerovog kruga trougla ABC poklapa sa srediˇtem s s duˇi koja spaja srediˇte S upisanog kruga s Nagelovom taˇkom N tog trougla. B . Rc taˇke u kojima spolja upisani krugovi dodiruju stranice c BC. c 9. CA. A2 . Ako je S srediˇte upisanog kruga k. a l opisani krug i l Ojlerov zs krug tog trougla. B2 . prema zadatku . zatim da su taˇke T i N srediˇta sliˇnosti krugova c c s c k i k1 . dokazati da je O A2 + O B 2 + O C 2 + O H 2 = 3r2 .. S2 . a p(M ) potencija taˇke M u odnosu c na Ojlerov krug tog trougla. H ortocentar s s i N Nagelova taˇka trougla ABC. Sb . r). 729. C4 duˇi HA1 . podnoˇja B1 . A1 A2 A3 . Ako je H ortocentar i T teˇiˇte trougla ABC. CA. B3 . BQb . 734. C3 . CA. a srediˇta Ojlerovih s s krugova trougla Sb BC i Sc BC na simetrali spoljaˇnjeg ugla A trougla A B C .. Ako su a. S1 srediˇte Spikerovog kruga k1 . HA2 . S srediˇte upisanog kruga. 4 730. A3 . pri ˇemu je taˇka T izmedu taˇaka N i c c c S takva da je N T : T S = 2 : 1. HA4 pripadaju s z r krugu k(S. dokazati da je HN OS i HN = 2OS. C2 . dokazati da srediˇta S1 . z s c 735.5. 75 . Ako su H i S ortocentar i srediˇte ˇetvorougla A1 A2 A3 A4 upisanog u s c krug (O. duˇi APa . Ako je O srediˇte opisanog kruga. s 728. Krug opisan u medijalni trougao A1 B1 C1 trougla ABC nazivamo Spikerovim krugom trougla ABC. Ojlerovom krugu tetivnog ˇetvorougla A1 A2 A3 A4 . Dokazati da je taˇka T unutraˇnje. Ako su A . C srediˇta stranica BC. Ako su A . Qb . CRc z seku u jednoj taˇki koju nazivamo Nagelovom taˇkom trougla. AB trougla ABC. tada se. dokazati da se srediˇta Ojlerovih krugova trous glova SBC i Sa BC nalaze na simetrali unutraˇnjeg ugla A .6. b. AB i S. Sc srediˇta s s upisanih krugova trougla ABC. A3 A4 A1 . H3 . A4 srediˇnjim pravama z s tih trouglova i srediˇta C1 . c 9. teˇiˇte T i srediˇte S upisanog kruga c zs s trougla ABC pripadaju jednoj pravoj. Spikerov krug trougla Definicija 9. Dokazati da Nagelova taˇka N . Nagelova taˇka trougla c Ako su Pa . 2 ). c c 731. O srediˇte Ojlerovog kruga i r polupreˇnik opisanog s c kruga trougla ABC. dokazati s da je srediˇte kruga upisanog u trougao ABC Nagelova taˇka trougla A B C . dokazati da je p(A) + p(B) + p(C) = a2 + b2 + c2 .726. H4 trouglova A2 A3 A4 . T s s teˇiˇte i N Nagelova taˇka trougla ABC. s c 727. B . c stranice trougla ABC. S4 duˇi koje spajaju taˇku O sa s z c ortocentrima H1 . C srediˇta stranica BC. H2 . s c 732. Ako je H ortocentar. a taˇka H spoljaˇnje c s c s srediˇte sliˇnosti krugova l i l . 733. HA3 .

Y . BB . B. BB . R taˇke pravih koje su odredene stranicama BC. B . c 739. R njima izometriˇki spregnute taˇke u odnosu na c c odgovaraju´e stranice tog trougla. C seku c s opisani krug trougla ABC. a K taˇka izotomiˇki spregnuta s taˇkom K u odnosu na trougao c c c A B C . prava koja sadrˇi visinu z AA1 trougla ABC izogonalna s pravom koja sadrˇi polupreˇnik OA opisanog z c kruga tog trougla u odnosu na ugao ∠A. ili samo izotomiˇkim u c c c c odnosu na trougao ABC. Z njima simetriˇne taˇke u odnosu c c na prave BC. c AB trougla ABC. dokazati da se i prave AP . Izogonalne taˇke u c Definicija 9. jednake odseˇke. Ako su A . Krug kome je preˇnik duˇ odredena ortocentrom H i Nagelovom c z taˇkom N trougla ABC nazivamo Furmanovim krugom trougla ABC. Y . Q . C takvim da je AA = BB = CC = 2 .8.7. AB trougla ABC. Tako je npr.9. BQ. Z simetriˇne s taˇkama c c c X. AB nalaze na Furmanovom krugu trougla ABC. c c z 740. Q. CA. a X . dokazati da trougao ABC odseca na pravama. Dve prave kroz teme nekog ugla simetriˇne medu sobom u odnosu c na simetralu tog ugla nazivamo izogonalno spregnutim pravama. Furmanov krug trougla Definicija 9. Y . Ako su X. R taˇke u kojima neka prava seˇe prave odredene stranicama c c BC. CA. 741. a z c uporedne su sa stranicama tog trougla. a P .7. c gde je polupreˇnik upisanog kruga tog trougla. Y . Simetrala jednog ugla izogonalna je samoj sebi u odnosu na taj ugao. 737.7. B. AB. Izogonalne prave u odnosu na ugao. C taˇke u kojima Furmanov krug seˇe prave odredene c c visinama AA . Dokazati da Furmanov krug trougla ABC seˇe prave odredene visinama c AA . B . Ako su P . Dve taˇke P i P prave koja sadrˇi neku duˇ AB. CC u taˇkama A . i ako se pri tome prave AP . Z taˇke u kojima simetrale unutraˇnjih uglova A. Z u odnosu na prave BC. BQ . C c s seku opisani krug trougla ABC. 76 . Izometriˇke taˇke u odnosu na duˇ i na trougao c c z Definicija 9. c 742. ili samo izogonalnim pravama u odnosu na taj ugao. Taˇke O i O nazivamo izotomiˇki spregnutim. Y . c 736.7. dokazati da i njima izotomiˇki spregnute taˇke u c c odnosu na odgovaraju´e stranice takode pripadaju jednoj pravoj. dokazati da su trouglovi ABC i A B C inverzno sliˇni. Ako su X. CA. Z taˇke u kojima simetrale unutraˇnjih uglova A. c 9. Ako su P . Ako je K srediˇte kruga upisanog u trougao s A B C . Q. c 9. CC trougla ABC. simetriˇne c z z c medu sobom u odnosu na srediˇte O te duˇi nazivamo izotomiˇki spregnutim ili s z c samo izotomiˇkim taˇkama u odnosu na tu duˇ. CR takode seku u nekoj c taˇki O . odnosu na trougao. dokazati da su trouglovi XY Z i X Y Z inverzno sliˇni. koje sadrˇe taˇku K. CR seku c u jednoj taˇki O. c 738.8. CA. Prave kroz temena trougla ABC uporedne s naspramnim stranicama odreduju izvestan trougao A B C . dokazati da se taˇke X .

CA. R i R . Ako su m i n dve izogonalne prave u odnosu na ugao ∠P OQ. AB. dokazati da podnoˇja upravnih iz taˇaka M i N na pravama z c OP i OQ pripadaju jednom krugu. a A i B podnoˇja upravnih iz proizvoljne taˇke M prave m na pravama OP i OQ. pri ˇemu se normale u taˇkama P . Q i Q . 753. seku u jednoj taˇki O . Specijalno. dokazati da su prave OM i ON izogonalne u odnosu na ugao ∠P OQ.9. c 749. dokazati da c podnoˇja upravnih iz taˇaka O i O na pravama BC. AB trougla ABC u taˇkama P i c c P . c C . AB pripadaju jednom z c krugu. B. zatim da su taˇke O i O izogonalne u odnosu na c c trougao ABC. c s 9. R c c takode seku u jednoj taˇki O . Ako je O proizvoljna taˇka u ravni trougla ABC. Ako je duˇ AA medijana iz temena A trougla ABC. Dokazati da prava odredena simedijanom AA trougla ABC sadrˇi pol z A0 prave BC u odnosu na krug opisan oko trougla ABC. c c CA. Q.9. kaˇemo da je duˇ AT c z z spoljaˇnja simedijana iz temena A trougla ABC. ili su medu sobom uporedne. 77 . dokazati da je BA : A C = AB 2 : AC 2 . Ako su M i N proizvoljne taˇke dveju pravih izogonalnih u odnosu na c ugao ∠P OQ. R na stranicama BC. dokazati da c c c je taˇka O srediˇte kruga opisanog oko trougla A B C . Ako neki krug k seˇe stranice BC. c 745. Taj krug nazivamo s s pedalnim krugom dveju taˇaka izogonalnih u odnosu na trougao ABC. 747. a A taˇka z c u kojoj prava simetriˇna s pravom AA u odnosu na simetralu unutraˇnjeg ugla c s ∠A seˇe stranicu BC. 752. 748. C. a A . z c dokazati da je n ⊥ AB. Lemoanova taˇka i Lemoanova prava trougla c Definicija 9. taˇke simetriˇne s taˇkom O u odnosu na prave BC. Ako je T taˇka u kojoj dirka kroz taˇku c c A kruga opisanog oko trougla ABC seˇe pravu BC. Ako su M i N proizvoljne taˇke dveju pravih koje su izogonalne u odnosu c na ugao ∠P OQ. Ako su O i O dve taˇke izogonalne u odnosu na trougao ABC. 751.743. dokazati da se prave c izogonalne s pravama OA. dokazati da su odstojanja taˇke M od pravih OP i OQ obrnuto c proporcionalna odstojanjima taˇke N od pravih OP i OQ. kaˇemo da je duˇ AA unutraˇnja simedijana ili samo c z z s simedijana iz temena A trougla ABC. kome se srediˇte poklapa sa srediˇtem duˇi s s z MN. CA. Ako su M i N taˇke u ravni ugla P OQ takve da su odstojanja taˇke M od c c pravih OP i OQ obrnuto proporcionalna odstojanjima taˇke N od pravih OP i c OQ. 746. dokazati da se i normale u taˇkama P . CA. s s dokazati da su prave AA i AT harmonijski spregnute s pravama AB i AC. ako je ugao ∠A s trougla ABC prav. kome se srediˇte poklapa sa srediˇtem duzi OO . simedijana iz temena A poklapa se s visinom iz tog istog temena. Q . Taˇke O i O nazivamo izogonalno c c spregnutim ili samo izogonalnim u odnosu na trougao ABC. AB seku u jednoj taˇki O. B . Ako je AA simedijana iz temena A trougla ABC. 750. Ako su O i O dve taˇke izogonalne u odnosu na trougao ABC. OB. OC respektivno u odnosu na A. Ako su AA i AT unutraˇnja i spoljaˇnja simedijana trougla ABC. 744.

Najzad. BB . Ako su P i Q taˇke stranica AB i BC. Ako su Q i R podnoˇja upravnih iz proizvoljne taˇke P medijane AA na stranicama z c AB i AC. 760. dokazati da je AL : LA = (AB 2 + AC 2 ) : BC 2 756.. 766. BB . dokazati da je ˇetvorougao z c BCM N tetivan. Ako su pri tome duˇi c z P Q i RS jednake. 764. Ako su P . 763. dokazati da je L Lemoanova taˇka c c tog trougla. a R i S taˇke stranica AC i BC c c takve da su ˇetvorouglovi AP QC i ARSB tetivni. Ako je L Lemoanova taˇka trougla ABC. CC .3. 9. Ako simedijana AA koja odgovara temenu A trougla ABC sadrˇi srediˇte z s duˇi M N kojoj su krajevi na stranicama AB i AC. Dokazati da se simedijane AA . dokazati da je QR ⊥ AA . a R i S taˇke stranica AC i c c BC takve da su ˇetvorouglovi AP QC i ARSB tetivni. Ako je L Lemoanova taˇka i O srediˇte opisanog kruga trougla ABC.754. R podnoˇja upravnih iz Lemoanove taˇke L na stranicama z c BC. R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. dokazati da se srediˇte K duˇi M N nalazi na simedijani koja s z odgovara temenu A trougla ABC. CA. dokazati da je Zergonova taˇka G trougla ABC Lemoanova c taˇka trougla P QR.) u odnosu na opisani krug tog trougla. Q. tj. Dokazati da je Lemoanova taˇka L trougla ABC pol Lemoanove prave c s(v. 765.. c ˇ AB trougla ABC. Ako su AA i AA medijana i simedijana iz temena A trougla ABC. koja sadrˇi simedijanu iz temena A trougla ABC. Ako su P . i obrnuto. Dokazati z da je P Q = RS. 767. Q. ili su uporedne s tom pravom. c 759. AB trougla ABC. dokazati da je c Q R ⊥ AA . ako su Q i R podnoˇja upravnih z iz proizvoljne taˇke P simedijane AA na stranicama AB i AC.10. Ako su M i N taˇke stranica AB i AC trougla ABC takve da je ˇetvorougao c c BCN M tetivan. Ako se pri tome prave P Q i c RS seku na pravoj. dokazati da se prave P Q i RS seku na pravoj koja sadrˇi z simedijanu iz temena A trougla ABC. CA. 762. Ako su odstojanja taˇke L od pravih koje su odredene stranicama trougla c ABC srazmerna odgovaraju´im stranicama. Lemoanovi krugovi trougla 78 . c zs 761. c c 755. 758. taˇka u kojoj se seku simedic c jane AA . 757. dokazati da je taˇka L teˇiˇte trougla P QR. c s dokazati da je prava OL upravna na Lemoanovoj pravoj s tog trougla. CC trougla ABC seku u jednoj taˇki simedijalnoj ili Lemoanovoj taˇki trougla ABC. Neka su P i Q taˇke stranica AB i BC. dokazati da je P QR ∼ P R Q . Dokazati da se Lemoanova taˇka pravouglog trougla poklapa sa srediˇtem c s visine koja odgovara hipotenuzi tog trougla. Dokazati da su odstojanja Lemoanove taˇke trougla od pravih koje su c odredene stranicama tog trougla srazmerne njegovim odgovaraju´im stranic cama.

768. Dokazati da prave kroz Lemoanovu taˇku trougla uporedne sa stranicama c seku taj trougao u taˇkama koje pripadaju jednom krugu, prvom Lemoanovom c krugu tog trougla. 769. Dokazati da se srediˇte prvog Lemoanovog kruga trougla poklapa sa s srediˇtem duˇi koja spaja Lemoanovu taˇku sa srediˇtem opisanog kruga tog s z c s trougla. 770. Dokazati da ˇest taˇaka u kojima prvi Lemoanov krug seˇe trougao s c c odreduju dva medu sobom podudarna trougla. 771. Ako su Q3 i P2 taˇke u kojima prvi Lemoanov krug seˇe stranicu BC c c trougla ABC, dokazati da je BQ3 : Q3 P2 : P2 C = AB 2 : BC 2 : CA2 . 772. Ako su Q2 P1 , Q3 P2 , Q1 P3 duˇi koje prvi Lemoanov krug odseca od z stranica AB, BC, CA trougla ABC. Dokazati da je Q2 P1 : Q3 P2 : Q1 P3 = AB 3 : BC 3 : CA3 . 773. Dokazati da prave kroz Lemoanovu taˇku trougla, od kojih je svaka anc tiparalelna s jednom stranicom tog trougla u odnosu na ostale dve stranice, seku taj trougao u taˇkama koje pripadaju jednom krugu, drugom Lemoanovom c krugu tog trougla. Srediˇte tog kruga je Leomanova taˇka tog trougla. s c 774. Ako su r1 i r2 polupreˇnici prvog i drugog Lemoanovog kruga i r polupreˇnik c c opisanog kruga trougla ABC, dokazati da je
2 2 4r1 − r2 = r2

775. Dokazati da kod trougla prvi Lemoanov krug seˇe drugi Lemoanov krug c u dijametralno suprotnim taˇkama. c 9.11. Tikerovi krugovi trougla 776. Ako su A , B , C taˇke duˇi LA, LB, LC koje spajaju Lemoanovu taˇku L c z c s temenima trougla ABC takve da je LA : LA = LC : LC , zatim P1 i Q1 taˇke c u kojima prava B C seˇe stranice AB i AC, P2 i Q2 taˇke u kojima prava C A c c seˇe stranice BC i AB, P3 i Q3 taˇke u kojima prava A B seˇe stranice AC c c c i BC, dokazati da ˇest taˇaka P1 , Q1 , P2 , Q2 , P3 , Q3 pripadaju jednim krugu, s c Tikerovom krugu trougla ABC. 777. Dokazati da se srediˇta Tikerovih krugova trougla nalaze na pravoj koja s je odredena Lemoanovom taˇkom i srediˇtem opisanog kruga tog trougla. c s 9.12. Tajlorov krug trougla 778. Dokazati da upravne projekcije podnoˇja svih visina trougla na pravama z koje sadrˇe neodgovaraju´e stranice tog trougla, pripadaju jednom krugu, Tajlorovom z c krugu tog trougla. 779. Dokazati da se srediˇte Tajlorovog kruga trougla nalazi na pravoj koja je s odredena Lemoanovom taˇkom i srediˇtem opisanog kruga tog trougla. c s 79

9.13. Brokarove taˇke trougla c Slede´im zadatkom bi´e dokazano da u ravni proizvoljnog trougla ABC posc c toji jedna i samo jedna taˇka X takva da je XAB = XCA, zatim da postoji c jedna i samo jedna taˇka X takva da je X AC = X BA = X CB.Taˇku X c c zva´emo prvom, taˇku X drugom Brokarovom taˇkom trougla ABC. Sem toga, c c c poluprave AX, BX, CX zva´emo prvim, a poluprave AX , BX , CX drugim c Brokarovim polupravama trougla ABC. 780. Dokazati da u ravni trougla ABC postoji jedna i samo jedna taˇka X c takva da je XAB = XBC = XCA, zatim da postoji jedna i samo jedna taˇka c X takva da je X AC = X BA = X CB. 781. Dokazati da su Brokarove taˇke trougla izogonalno spregnute u odnosu na c taj trougao. 782. Ako je ABC proizvoljan trougao, k krug koji sadrˇi teme B i dodiruje z pravu AC u taˇki C, a D taˇka u kojoj prava kroz teme C uporedna sa stranicom c c AB seˇe krug k, dokazati da je taˇka X u kojoj prava AD seˇe krug k prva c c c Brokarova taˇka trougla ABC. c 783. Ako su X i X prva i druga Brokarova taˇka trougla ABC, a Xa i Xa c taˇke u kojima prave AX i AX seku pravu BC, dokazati da je c c2 BXa a2 BXa = 2, = 2; (a) Xa C a Xa C b AX a2 b2 + b2 c2 AX b2 c2 + a2 c2 (b) = , = . XXa a2 c2 X Xa a2 b2 784. Ako je X prva Brokarova taˇka trougla ABC i ako su A , B , C taˇke c c u kojima prave CX, AX, BX seku opisani krug trougla ABC, dokazati da su trouglovi ABC i A B C podudarni, zatim da je taˇka X druga Brokarova taˇka c c trougla A B C . 785. Ako su X i X Brokarove taˇke i srediˇte opisanog kruga trougla ABC, c s dokazati da je OX = OX . 786. Ako su P, Q, R podnoˇja upravnih iz bilo koje Brokarove taˇke X na z c stranicama BC, CA, AB, dokazati da je ABC ∼ RP Q. 787. Ako su P, Q, R podnoˇja upravnih iz prve Brokarove taˇke, a P , R , Q z c podnoˇja upravnih iz druge Brokarove taˇke na stranicama BC, CA, AB trougla z c ABC, dokazati da je P QR ∼ R P Q . 9.14. Brokarov krug trougla Definicija 9.14. Krug kome je preˇnik duˇ odredena srediˇtem opisanog kruga c z s i Lemoanovom taˇkom trougla nazivamo Brokarovim krugom tog trougla. Iz c ove definicije neposredno sleduje da su Brokarov krug i prvi Lemoanov krug koncentriˇni. Simetrale stranica BC, CA, AB seku Brokarov krug trougla ABC c u taˇki O, srediˇtu opisanog kruga, i u taˇkama A1 , B1 , C1 koje obrazuju prvi c s c Brokarov trougao A1 B1 C1 datog trougla ABC. Prave koje sadrˇe simedijane z iz temena A, B, C seku Brokarov krug trougla ABC u Lemoanovoj taˇki L, c i u taˇkama A2 , B2 , C2 koje odreduju drugi Brokarov trougao A2 B2 C2 datog c trougla ABC.

80

788. Dokazati da se Brokarove taˇke trougla nalaze na Brokarovom krugu tog c trougla. 789. Dokazati da je Brokarov prvi trougao inverzno sliˇan s datim trouglom. c 790. Dokazati da se prave kroz temena trougla uporedne s odgovaraju´im c stranicama prvog Brokarovog trougla seku u jednoj taˇki koja se nalazi na c ˇ opisanom krugu datog trougla. Tu taˇku nazivamo Stajnerovom taˇkom datog c c trougla. 791. Dokazati da se prave kroz temena trougla upravne na odgovaraju´im c stranicama Brokarovog prvog trougla seku u jednoj taˇki, koja se nalazi na c opisanom krugu datog trougla. Tu taˇku nazivamo Tarijevom taˇkom tog trougla. c c 792. Dokazati da su temena drugog Brokarovog trougla srediˇta duˇi koje s z odseca opisani krug datog trougla na pravama odredenim simedijanama tog trougla. 793. Ako je ABC proizvoljan trougao, dokazati da se krugovi k1 i k2 od kojih prvi sadrˇi teme B i dodiruje stranicu AC u taˇki A, a drugi sadrˇi teme C i z c z dodiruje stranicu AC u taˇki A, seku sem u taˇki A u izvesnoj taˇki A2 , koja c c c predstavlja teme drugog Brokarovog trougla datog trougla ABC. 9.15. Apolonijevi krugovi i izodinamiˇke taˇke trougla c c Definicija 9.15. Neka su E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg c s s ugla A trougla ABC seku pravu BC. Krug ka kome je duˇ EF preˇnik nazivamo z c Apolonijevim krugom koji odgovara temenu A ili stranici BC trougla ABC. Analogno se konstruiˇu i Apolonijevi krugovi kb i kc koji odgovaraju temenima s B i C tog trougla. S obzirom da je ugao EAF prav, teme A je na krugu ka . Isto tako je teme B na krugu kb , a teme C na krugu kc . 794. Dokazati da je opisani krug trougla ortogonalan na Apolonijevim krugovima tog trougla. 795. Dokazati da je Brokarov krug trougla ortogonalan na Apolonijevim krugovima tog istog trougla. 796. Dokazati da je Lemoanova prava trougla radikalna osa Brokarovog kruga i opisanog kruga istog trougla. 797. Dokazati da Apolonijevi krugovi trougla pripadaju eliptiˇkom pramenu c krugova. Taˇke u kojima se seku ti krugovi nazivamo izodinamiˇkim taˇkama c c c datog trougla. 798. Dokazati da se izodinamiˇke taˇke trougla nalaze na pravoj koja je odredena c c srediˇtem opisanog kruga i Lemoanovom taˇkom tog trougla. s c 799. Dokazati da je srediˇte bilo kojeg Apolonijevog kruga trougla srediˇte s s sliˇnosti druga dva Apolonijeva kruga tog trougla. c 800. Dokazati da je prava odredena preseˇnim taˇkama opisanog kruga s c c Apolonijevim krugom koji odgovara jednom temenu trougla sadrˇi simedijanu z iz istog temena tog trougla. 801. Dokazati da je prava koja sadrˇi simedijanu iz jednog temena trougla, z polara srediˇta opisanog kruga u odnosu na Apolonijev krug koji odgovara istom s temenu tog trougla. 9.16. Droz-Farnijevi krugovi trougla 81

Q1 i Q2 .) je specijalan Droz-Farnijev krug tog trougla. CA. Ako su A1 . AB pripadaju jednom krugu kome se srediˇte poklapa sa srediˇtem O opisanog kruga trougla ABC. pripadaju jednom s krugu. C O) seku respektivno prave BC. (B . BSi . R1 i R2 u kojima krugovi (A1 . dokazati da se prave kroz taˇke A .18. ˇ 808. BC i BA. C1 srediˇta stranica BC. C podnoˇja visina iz temena A..16. Ako su polupreˇnici krugova ta . (C . ortopolu prave s u odnosu na trougao c ABC. A1 B1 seku respektivno krugove ta . Ako su A . R1 i R2 u kojima prave B1 C1 . B. AB seku u izvesnoj taˇki S. dokazati da taˇke P1 i P2 . 2 804. Ako je Gi Zargonova taˇka koja odgovara spolja upisanom krugu ki (i = c a. Ako su A . a polupreˇnici njima odgovaraju´eg Droz-Farnijevog kruga i z c c opisanog kruga trougla ABC jednaki duˇima r0 i r. dokazati da taˇke P1 i P2 . C i O srediˇte opisanog z s kruga trougla ABC. AB i H ortocentar trougla s ABC. A O). tc s krugovi jednakih polupreˇnika kojima su srediˇta A. Ortopol prave u odnosu na trougao 810. CA i CB. B . Ako su A1 . s s 9. B1 . kome se srediˇte poklapa s ortocentrom H s tog trougla. a Si srediˇte kruga ki . s 9. B1 . tc pripadaju jednom krugu. CA. dokazati da je z 2 r0 = 4r2 + 2 0 1 − (a2 + b2 + c2 ). AB trougla ABC. c) trougla ABC. CA. C trougla ABC na nekoj pravoj s. B . tb . Dokazati da se srediˇte Adamsovog kruga koji odgovara spolja upisanom s krugu ki trougla ABC poklapa sa srediˇtem Si kruga ki trougla ABC. CA. AB pripadaju jednom krugu kome se srediˇte poklapa s ortocentrom H tog trougla. R1 i R2 u kojima krugovi c (A . Dokazati da taˇke u kojima prave kroz Zergonovu taˇku trougla upravne c c na simetralama njegovih unutraˇnjih uglova seku taj trougao. tb . CSi seku respektivno prave AB c i BC. B. B . tb .. pripadaju jednom krugu. c (B1 . C. 803. Q1 i Q2 .17. 82 . B O). Adamsovom krugu koji odgovara spolja upisanom krugu ki trougla ABC 809. b. 807. B. dokazati da taˇke P1 i c s c P2 . 802. Dokazati da ortopolovi S1 i S2 dveju uporednih pravih s1 i s2 u odnosu na isti trougao ABC odreduju duˇ koja je upravna na pravama s1 i s2 i jednaka z medusobnom odstojanju pravih s1 i s2 . Dokazati da se srediˇte Adamsovog kruga trougla poklapa sa srediˇtem s s upisanog kruga tog trougla. C1 srediˇta stranica BC.3. upravne na pravama c BC. Adamsovi krugovi trougla ˇ 806. 811. dokazati da taˇke u kojima prave s c kroz taˇku Gi upravne na pravama ASi . s 805. C1 H) seku respektivno prave BC. tc navedenih u prethodnom zadatku c jednaki duˇi 0 . B1 H). C . Polarni krug trougla (v. Q1 i Q2 . a ta . Krugove kojima se srediˇta poklapaju sa ortocentrom nekog s trougla nazivamo Droz-Farnijevim krugovima tog trougla. (C1 . A1 H). C1 A1 . C upravne projekcije temena A. Adamsovom krugu tog trougla.Definicija 9. CA.

c c dokazati da se Simsonove prave taˇaka P i Q u odnosu na trougao ABC seku c u ortopolu prave s u odnosu na trougao ABC. Dokazati da se ortopol prave koja sadrˇi srediˇte opisanog kruga trougla z s u odnosu na taj trougao. Ako su P i Q taˇke u kojima neka prava s seˇe opisani krug trougla ABC.812. 83 . 813. nalazi na Ojlerovom krugu tog trougla.

An } proizvoljan skup od n taˇaka.1. n 818.j=1 (g) n Ai T 2 = i=1 1 Ai A2 j n i.10. dokazati da je TT = 1 (A1 A1 + . 815. A1 . dokazati da se teˇiˇta poligona zs A1 . 817. . Opˇti poligoni s 814. Ako je konaˇan skup {A1 . An } od n taˇaka jedne ravni. Pn poklapaju. . . . . i < j j i. Ai−1 . 816. . od kojih prvi sadrˇi p. . . . . . Ako su P1 . A1 . dokazati da je: c n n P A2 i i=1 = i=1 P A2 + nP T 2 . Ako je T teˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 . . Ako je {A1 . . . pri c c zs c ˇemu je c Ai T : T Ti = (n − 1) : 1. . . An } konaˇan skup od n taˇaka. . An } zs c c i P bilo koja taˇka. . . . . GEOMETRIJA POLIGONA 10. i 819. . dokazati da je: zs (a) n n 1 Ai Ti2 = Ai A2 − Aj A2 ] [n k j (n − 1)2 j=1 j. pri zs zs ˇemu je c T T1 : T T2 = (n − p) : p. . Ai+1 . An } uporedne projekcije taˇaka T. An c takve da je A1 P1 : P1 A2 = . . . dokazati da se z c teˇiˇte T datog skupa nalazi izmedu teˇiˇta T1 i T2 podskupova S1 i S2 . . . . . . teˇiˇtu tog skupa taˇaka. An }. . . . = An Pn : Pn A1. . . i zs c c ako su T . .j=1 (v) n T Ti2 = i=1 1 n(n − 1)2 n Ai A2 . + An An ). An A1 n-tougla A1 . Ako je {A1 . An na nekoj pravoj s koja je takode u toj ravni. . Pn taˇke stranica A1 A2 . . . . . T teˇiˇte tog skupa i c zs Ti teˇiˇte podskupa {A1 . . (Lajbnicova teorema) Ako je T teˇiˇte konaˇnog skupa od n taˇaka {A1 . . .j=1 n 84 . dokazati da se teˇiˇne c c zs linije koje spajaju taˇke Ai tog skupa sa teˇiˇtima Ti podskupova koji se sastoje c zs iz preostalih n − 1 taˇaka seku u jednoj taˇki T . . . . . . . An } od n taˇaka razloˇen na dva podskupa c c z S1 i S2 . An i P1 . a drugi preostalih n − p taˇaka. . . . . . . .k=1 (b) n Ai T 2 = i=1 n (n − 1)2 n Ai A2 j i.

820. Ako su P i Q teˇiˇta dvaju konaˇnih skupova taˇaka A1 , . . . , Am i B1 , . . . , Bn , zs c c dokazati da je P Q2 = 1 mn
m n 2 Ai Bj − i=1 j=1 i,k=1 m

Ai A2 − k

m n

n 2 Bj Bl . j,l=1

821. Ako je T teˇiˇte proizvoljnog skupa A1 , . . . , An od n taˇaka i ako su P i zs c Q dve bilo koje taˇke, dokazati da je c (P A2 + . . . + P A2 ) − (QA2 + . . . + QA2 ) = n((P T 2 − QT 2 ). 1 n 1 n 822. Odrediti skup svih taˇaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od n datih c taˇaka A1 , . . . , An jednak kvadratu date duˇi l. c z 10.2.Tetivni i tangentni poligoni 823. Dokazati da je kod prostog tetivnog poligona A1 , . . . , A2n s parnim brojem stranica zbir unutraˇnjih uglova kod temena s neparnim indeksima jednak zbiru s unutraˇnjih uglova kod temena s parnim indeksima. s 824. Ako dva poligona A1 , . . . , A2n i B1 , . . . , B2n upisani u isti krug k imaju 2n − 1 uporednih odgovaraju´ih stranica, dokazati da su i preostale dve odgoc varaju´e stranice tih poligona medu sobom uporedne. c 825. Ako dva poligona A1 , . . . , A2n+1 i B1 , . . . , B2n+1 upisani u isti krug k imaju 2n uporednih odgovaraju´ih stranica, dokazati da su preostale dve odgovaraju´e c c stranice tih poligona medu sobom jednake. 826. Ako su unutraˇnji uglovi tetivnog poligona A1 , . . . , A2n+1 s neparnim s brojem stranica medu sobom jednaki, dokazati da je taj poligon pravilan. 827. Ako je P taˇka kruga opisanog oko tetivnog n-tougla A1 , . . . , An , dokazati c da podnoˇja upravnih iz taˇke P na Simsonovim pravama te iste taˇke u odnosu z c c na (n − 1)-touglove A1 . . . Ai−1 Ai+1 . . . An za i = 1, . . . , n pripadaju jednoj pravoj koju nazivamo Simsonovom pravom taˇke P u odnosu na n-tougao A1 , . . . , An . c 828. Ako je T teˇiˇte proizvoljnog skupa A1 , . . . , An od n taˇaka nekog kruga zs c l(O, r), dokazati da se prave kroz teˇiˇta podskupova A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , Aj−1 , Aj+1 , . . . , An zs upravne na pravama Ai Aj (i, j = 1, . . . , n; i = j) seku u jednoj taˇki, ortoteˇiˇtu c zs K datog skupa taˇaka. Dokazati zatim da je taˇka K na Ojlerovoj pravoj OT c c tog skupa taˇaka, pri ˇemu je OT : T K = (n − 2) : 2. c c 829. Ako je T teˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog kruga zs c l(O, r), metodom matematiˇke indukcije dokazati da se prave kroz ortocentre c podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , Aj−1 , Aj+1 , . . . , An } upravne na pravama Ai Aj seku u jednoj taˇki, ortocentru H datog skupa taˇaka. Dokazati zatim da c c je taˇka H na Ojlerovoj pravoj OT datog skupa taˇaka, pri ˇemu je HT : T O = c c c (n − 1) : 1. 830. Ako je H ortocentar proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog c kruga l(O, r), dokazati da su ortocentri Hi podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } simetriˇni sa taˇkama Ai u odnosu na srediˇte S duˇi OH. Taˇku S nazivamo c c s z c srediˇtem ili centrom, a pravu s koja je u taˇki S upravna na Ojlerovoj pravoj, s c nazivamo srediˇnjom ili centralnom pravom datog skupa taˇaka. s c

85

831. Ako je skup {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog kruga l(O, r) razloˇen na c z proizvoljan naˇin na dva podskupa S1 i S2 taˇaka, dokazati da su ortocentri tih c c podskupova simetriˇni medu sobom u odnosu na srediˇte S datog skupa taˇaka. c s c 832. Ako je S srediˇte, a H ortocentar proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n s taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da se Hi podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } c nalaze na izvesnom krugu l kome je srediˇte H, a polupreˇnik jednak duˇi r. s c z 833. Ako je {A1 , . . . , An } proizvoljan skup od n taˇaka nekog kruga l(O, r), c dokazati da se prave ni kroz taˇke Ai upravne na centralnim pravama si podc skupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } seku u ortocentru H datog skupa taˇaka. c 834. Ako je S centar i H ortocentar proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } sa n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da ortocentri Si podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An }, c podnoˇje Bi upravnih iz taˇaka Ai na centralnim pravama si podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } z c i srediˇta Ci duˇi HAi pripadaju jednom krugu k, kome je srediˇte S, a polupreˇnik s z s c jednak polovini duˇi r. Krug k nazivamo Ojlerovim karakteristiˇnim krugom z c datog skupa taˇaka. c 835. Dokazati da se ortopolovi Pijk centralnih pravih pijk podskupova {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , Aj−1 , Aj+1 , Ak−1 , Ak+1 , . . . , An } u odnosu na trouglove odredene taˇkama Ai , Aj , Ak datog skupa {A1 , . . . , An } c od n taˇaka nekog kruga l(O, r), nalaze na Ojlerovom karakteristiˇnom krugu c c datog skupa taˇaka. c 836. Ako je H ortocentar i K ortoteˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od zs n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da teˇiˇta Ti (i = 1, . . . , n) podskupova c zs {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } i taˇke Ei duˇi KAi takve da je Ai Ei : Ei K = c z (n − 2) : 1, pripadaju jednom krugu l1 , kome je srediˇte O1 taˇka duˇi OH s c z takva da je HO1 : O1 O = (n − 2) : 1, a polupreˇnik r1 duˇ takva da je r : r1 = c z (n − 1) : 1.Krug l1 nazivamo Ojlerovim centralnim krugom datog skupa taˇaka. c 837. Ako su K, T i O1 ortoteˇiˇte, teˇiˇte i srediˇte Ojlerovog centralnog kruga zs zs s l1 proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati c da su taˇke T i K harmonijski spregnute sa taˇkama O i O1 , ˇta viˇe da su taˇke c c s s c T i K srediˇta sliˇnosti krugova l i l1 . s c 838. Ako je T teˇiˇte i K ortoteˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n zs zs taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je c (a) n 1 Ai Aj OT 2 = r2 − 2 · n i,j=1 (b) OK 2 = (v) KT 2 = 4 1 · [r2 − 2 · Ai Aj 2 ], i < j 2 (n − 2) n i,j=1
n

1 · [n2 r2 − Ai Aj 2 ] (n − 2)2 i,j=1

n

839. Ako je H ortocentar, K srediˇte i S srediˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } s s od n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je c 86

(a)
n n

HA2 = n · (n − 1)2 · r2 − (n − 2) · i
i=1 i=1 n

Ai Aj 2

(b)
n

KA2 = i
i=1

n−4 4n · r2 + · Ai A2 , i < j j 2 (n − 2) (n − 2)2 i,j=1 n(n − 2)2 2 n − 4 ·r − · Ai A2 , i < j j 4 4 i,j=1
n

(v)
n

SA2 = i
i=1

840. Ako je H ortocentar, T teˇiˇte i K ortoteˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } zs zs od n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je c (a)
n

HO2 = n2 r2 −
i,j=1

Ai A2 , i < j j

(b) HT 2 = (n − 1)2 r2 − (v) HK 2 = n2 (n − 3)2 2 1 (r − 2 (n − 2)2 n
n

(n − 1)2 n2

n

Ai A2 , i < j j
i,j=1

Ai A2 ), i < j j
i,j=1

841. Ako je S centar i H ortocentar proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog kruga l(O, r), dokazati da je c
n

SA2 − (n − 4)SH 2 = nr2 . i
i=1

842. Ako je K ortoteˇiˇte proizvoljnog skupa {A1 , . . . , An } od n taˇaka nekog zs c kruga l(O, r), a Ti teˇiˇte podskupa {A1 , . . . , Ai−1 , Ai+1 , . . . , An } dokazati da zs je (a) KA2 = i (b) KTi2 = 1 [4(n − 1)2 r2 − (n − 2) Ai A2 − j (n − 1)2 (n − 2)2 j=1
n n

1 [4r2 + (n − 2) Ai A2 − j (n − 2)2 j=1

n

n

Aj A2 ], j < k k
j,k=1

Aj A2 ], j < k k
j,k=1

843. Ako je T teˇiˇte poligona A1 . . . An upisanog u krug k kome je srediˇte O zs s i polupreˇnik r, i ako je d duˇ odredena taˇkama O i T , dokazati da je c z c T A2 + . . . + T A2 = n(r2 − d2 ). n 87

844. Ako je T teˇiˇte poligona A1 . . . An upisanog u krug k i ako su B1 , . . . , Bn zs taˇke u kojima prave A1 T, . . . , An T seku krug k, dokazati da je c A1 T An T + ... + = n. T B1 T Bn 845. Ako su p1 , . . . , p2n odstojanja proizvoljne taˇke P kruga l od pravih koje c sadrˇe stranice A1 A2 , . . . , A2n A1 poligona A1 . . . A2n upisanog u krug l, dokazati z da je p1 · p3 · p5 · . . . · pn = p2 · p4 · . . . · p2n . 846. Ako su p1 , . . . , pn odstojanja proizvoljne taˇke P kruga l od pravih koje c sadrˇe stranice n-tougla A1 . . . An upisanog u krug l, a q1 , . . . , qn odstojanja z taˇke P od dirki kruga l u taˇkama A1 , . . . , An , dokazati da je c c p1 · p2 · . . . · pn = q 1 · q 2 · . . . · q n . 847. Ako su a1 , . . . , an duˇi jednake stranicama A1 A2 , . . . , An A1 n-tougla z A1 . . . An upisanog u krug l, a p1 , . . . , pn odstojanja proizvoljne taˇke P luka c An A1 kruga l od pravih koje sadrˇe stranice A1 A2 , . . . , An A1 , dokazati da je z a2 an−1 an a1 + + ... + = . p1 p2 pn−1 pn 10.3. Pravilni poligoni Definicija 10.1. Prost ravan poligon kome su jednake sve stranice i svi unutraˇnji s uglovi nazivamo pravilnim. Prost ravan poligon kome je zadovoljen samo jedan od pomenutih dvaju uslova nazivamo polupravilnim. Stoga razlikujemo dve vrste polupravilnih poligona i to polupravilne jednakostraniˇne i polupravilne c jednakougaone poligone. U ovom ˇlanu prouˇava´e se pravilni poligoni. c c c 848. Ako je r polupreˇnik i P proizvoljna taˇka kruga opisanog oko pravilnog c c poligona A1 . . . An , dokazati da je P A2 + . . . + P A2 = 2nr2 . 1 n 849. Ako su M1 , . . . , Mn srediˇta stranica A1 A2 , . . . , An A1 pravilnog poligona s A1 . . . An , a P proizvoljna taˇka kruga k(O, r) opisanog oko tog poligona, i a c stranica tog poligona, dokazati da je 1 2 2 P M1 + . . . + P Mn = 2nr2 − na2 . 4 850. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga i c polupreˇnik upisanog kruga c pravilnog poligona A1 . . . An , zatim P proizvoljna taˇka upisanog kruga, dokazati c da je P A2 + . . . + P A2 = n(r2 + 2 ). 1 n 851. Ako su A1 , . . . , An i B1 , . . . , Bn dva pravilna poligona s jednakim brojem stranica, upisana u isti krug k, i ako je P proizvoljna taˇka u ravni tog kruga, c dokazati da je 2 2 P A2 + . . . + P A2 = P B1 + . . . + P Bn . 1 n 88

. = P A2 + P A2 . . . . . 853. 4r − a2 n 858. . . dokazati da je d1 + d3 + . An od pravih koje sadrˇe stranice z A1 A2 . Ako je A1 . An pravilnog n-tougla A1 . . Ako su d1 . 3n 89 . . . d1 d2 d2 d3 d3 d4 dn−1 dn d1 dn 854.. d1 d2 d2 d3 d3 d4 dn−1 dn d1 dn 855. a2n an bn 1 1 2 (b) a2n = 4r − . . + = . An pravilnog n-tougla A1 .852. A2n+1 s neparnim brojem stranica od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem c luku A1 A2n+1 kruga opisanog oko tog poligona. Ako je an stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇnika c r. . . An A1 . Ako su d1 .. dokazati da je 1 1 1 (a) = + . .. An od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem luku A1 An kruga opisanog oko c tog n-tougla. a a3n stranica pravilnog 3n-tougla upisanog u taj isti krug. dn rastojanja temena A1 . dokazati da je a2n = 2r2 − r 4r2 − a2 . . . A2n pravilan poligon s parnim brojem stranica i P bilo koja taˇka njegove ravni. . d2n+1 rastojanja temena A1 . zatim d2n stranica pravilnog c konveksnog 2n-tougla opisanog oko tog istog kruga.. .. a a2n stranica pravilnog konveksnog 2n-tougla upisanog u taj isti krug. + = . Ako je an stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇnika c r. 1 n+1 2 n+2 n 2n 853. . dokazati da je 1 1 1 1 1 + + + . . . + = . d2n+1 rastojanja temena pravilnog poligona A1 . . .. p1 p2 pn−1 pn 856. . + d2n . . . Ako su d1 . . . . n 859. dokazati da je c P A2 + P A2 = P A2 + P A2 = . . . . Ako je an stranica pravilnog konveksnog n-tougla upisanog u krug polupreˇnika c r. . . . . . . a an stranica pravilnog konveksnog n-tougla opisanog oko tog istog kruga. . . . Ako su an i bn stranice dvaju pravilnih konveksnih n-touglova od kojih je prvi opisan a drugi upisan u krugu polupreˇnika r. . dokazati da je 2ran an = 2 . dokazati da je 1 1 1 1 + + . dokazati da je 1 1 1 1 1 + + + . Ako su p1 . dokazati da je a3 − 3r2 a3n + r2 an = 0. pn odstojanja proizvoljne taˇke P manjeg luka An A1 c kruga l opisanog oko pravilnog poligona A1 . + d2n+1 = d2 + d4 + . An od proizvoljne taˇke P koja se nalazi na manjem luku A1 An kruga c opisanog oko tog n-tougla. bn an 857. . .

. koji su upisani u isti krug polupreˇnika r. Dva pravilna poligona A1 . .860. qn obim pravilnog n-tougla upisanog u tom krugu. Ako je r polupreˇnik opisanog i polupreˇnik upisanog kruga poligona A1 . dokazati da je (a) √ r 10 − 2 5 a5 = 2 (b) √ r b5 = 10 + 2 5 2 90 . dokazati da je (a) r √ a10 = ( 5 − 1) 2 (b) r √ b10 = ( 5 + 1) 2 867. . . a b10 stranica pravilnog zvezdastog desetougla upisanog u taj c isti krug. c c dokazati da je 1 = (r + ). r = r· . . a b10 stranica pravilnog konveksnog desetougla. . A7 pravilan sedmougao. dokazati da je 1 1 1 1 = + . Dokazati da je stranica pravilnog konveksnog desetougla upisanog u krug jednaka ve´em odseˇku polupreˇnika podeljenog zlatnim presekom. . 2 861. A1 A2 A1 A3 A1 A4 863. . Ako je O preseˇna taˇka dijagonala AC i BD pravilnog konveksnog c c petougla ABCDE. Ako je a10 stranica pravilnog konveksnog desetougla. Ako je pn obim pravilnog n-tougla opisanog oko kruga k. a b5 stranica pravilnog zvezdastog petougla upisanog u taj isti c krug. Ako je a5 stranica pravilnog konveksnog petougla upisanog u krug k polupreˇnika r. An i A1 . 864. A2n . c c a r polupreˇnik opisanog i polupreˇnik upisanog kruga poligona A1 . dokazati da je 1 1 1 = + . . p2n 2 pn qn 1 = q2n 1 1 · . . c c c 865. An . Ako je A1 . p2n q2n 862. dokazati da c je (a) b10 − a10 = r (b) a10 · b10 = r2 866. p2n obim pravilnog 2n-tougla oko kruga k i q2n obim pravilnog 2n-tougla upisanog u tom krugu. A2n imaju jednake obime. dokazati da je AO2 = AC · OC. Ako je a10 stranica pravilnog konveksnog desetougla upisanog u krug polupreˇnika r.

Ako je a15 stranica pravilnog konveksnog petnaestougla upisanog u krug (1) (2) (3) polupreˇnika r. b15 stranice pravilnih zvezdastih petnaestouglova c upisanih takode u krug polupreˇnika r.868. dokazati da je (a) √ a8 = r 2 − 2 (b) b8 = r 2+ √ 2 869. dokazati da je z c a12 + a4 = 2 . dokazati da je a2 + a2 = a2 . a b15 . 869/2. dokazati da je c (a) √ √ r a15 = [ 10 + 2 5 − 3( 5 − 1)] 4 (b) √ r √ √ (1) b15 = [ 3( 5 + 1) − 10 − 2 5] 4 (v) √ r √ √ (2) b15 = [ 3( 5 − 1) + 10 − 2 5] 4 (g) √ r √ √ (3) b15 = [ 3( 5 + 1) + 10 − 2 5] 4 872. a10 stranice pravilnog konveksnog petougla. b15 . ˇestougla. Ako su a5 . i a4 stranica kvadrata koji su svi upisani u isti krug. 6 10 5 91 . Ako je a12 stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla A1 . des setougla koji su upisani u isti krug k. a6 . dokazati da je (a) √ a12 = r 2 − 3 (b) b12 = r 2+ √ 3 871. a b8 stranica pravilnog zvezdastog osmougla upisanog u taj isti c krug. b12 stranica pravilnog zvezdastog dvanaestougla. . dokazati da je b12 − a12 = a4 . Ako je a12 stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla upisanog u krug k polupeˇnika r. a4 duˇ jednaka dijagonali A1 A4 i polupreˇnik upisanog kruga. A12 . Ako je a8 stranica pravilnog konveksnog osmougla upisanog u krug k polupreˇnika r. a b12 stranica pravilnog zvezdastog dvanaestougla upisanog u c taj isti krug. 870. Ako je a12 stranica pravilnog konveksnog dvanaestougla. .

dokazati da je a2 + b2 = b2 . dokazati da je a2 + b2 = a2 . b10 bilo stranice pravilnog ˇestougla. b5 . pravilnog konveksnog desetougla i pravilnog zvezdastog desetougla koji su upisani u isti krug k. 6 10 5 874. b10 bilo stranice pravilnog trougla. Ako su a3 . a10 . pravilnog zvezdastog s petougla i pravilnog zvezdastog desetougla koji su upisani u isti krug k.873. 10 10 3 92 . Ako su a6 .

886. RAZLAGANJE POVRSI I ODREDIVANJE POVRSINA 11. c 882. 24 11. podudarne poligonske z z povrˇi na pet razliˇitih naˇina. Dokazati da se konveksna poligonska povrˇ s neparnim brojem stranica s ne moˇe razloˇiti na paralelogramske povrˇi. s (v) na ˇestougaone povrˇi koje su podudarne s proizvoljnom centralno simetriˇnom s s c ˇestougaonom povrˇi. Odredivanje povrˇina s 883. s s (b) na ˇetvorougaone povrˇi koje su podudarne s proizvoljnom ˇetvorougaonom c s c povrˇi. Ako svakoj stranici konveksne poligonske povrˇi odgovara njoj jednaka pars alelna stranica te povrˇi. Ako se konveksna poligonska povrˇ moˇe razloˇiti na konaˇan broj cens z z c tralno simetriˇnih poligonskih povrˇi. z s s 884. Dokazati da su pravougaone povrˇi sa jednakim povrˇinama razloˇivo s s z jednake. c s s c s 878. Dokazati da su trougaone povrˇi sa jednakim povrˇinama razloˇivo jeds s z nake.1. s s c i da se prema tome moˇe razloˇiti na paralelogramske povrˇi. z z s 881. . 93 . Ako je fn broj poligonskih povrˇi koje se dobijaju razlaganjem konveksne s poligonske povrˇi (A1 . pri ˇemu se nikoje tri i viˇe s c s dijagonala ne seku u jednoj taˇki. Dokazati da razloˇivo jednake poligonske povrˇi imaju jednake povrˇine. s s 885. z z s 879. dokazati da je ta poligonska povrˇ centralno simetriˇna. Dokazati da se ravan moˇe razloˇiti na pravilne.ˇ ˇ 11. dokazati da je c fn = 1 (n − 1)(n − 2)(n2 − 3n + 12). Dokazati da svaka konveksna centralno simetriˇna poligonska povrˇ se c s moˇe razloˇiti na paralelogramske povrˇi. An njenim dijagonalama. Dokazati da se ravan moˇe razloˇiti z z (a) na trougaone povrˇi koje su podudarne s proizvoljnom trougaonom povrˇi. s s 877. Razlaganje povrˇi s 875. . dokazati da je i ta konveksna povrˇ cenc s s tralno simetriˇna.2. z z s 880. Dokazati da se ravan moˇe razloˇiti na trougaone povrˇi tako da se u z z s svakom temenu sustiˇu c (a) po tri trougaone povrˇi s (b) po ˇetiri trougaone povrˇi c s (v) po pet trougaonih povrˇi s pri ˇemu ni jedno teme tih povrˇi nije unutraˇnja taˇka stranice susedne povrˇi. s c c Slika 876. Dokazati da dopunski jednake poligonske povrˇi imaju jednake povrˇine.

dokazati da je zs S(ABC) = 9S(A B C ). OQ . zatim BCP Q paralelogram s bilo koje strane prave BC takav da je BQ AD i BQ = AD. Ako je P proizvoljna taˇka u paralelogramu ABCD. Ako su P . Ako su ABKL i ACM N dva paralelograma konstruisana nad stranicama AB i AC bilo kojeg trougla ABC. N podnoˇja upravnih iz taˇke O na pravama AB. s onih strana pravih AB i AC s kojih nije taj trougao i ako je D presek pravih KL i M N . Ako su P. Dokazati da duˇi koje spajaju z 94 . Ako su A . dokazati da je c S(P AB) + S(P CD) = S(P BC) + S(P AD). CD. CA. OL . Neka je ABC proizvoljan trougao i P proizvoljna taˇka. L. 895. dokazati da je S(P QR) = 2S(ABS). L . N K obrazuju izvesnu povrˇ ω takvu da je S(ω) = 2S(ABCD). M . sa K . Q. dokazati da je S(P QR) = 3S(ABC). M N . Ako obeleˇimo sa O taˇku koja se nalazi u konveksnom ˇetvorouglu z c c ABCD. DA i sa K. B. Q . Dokazati da su poligonske povrˇi sa jeds nakim povrˇinama razloˇivo jednake. OQ = CA. P proizvoljna taˇka duˇi M N . dokazati da duˇi KL. R taˇke polupravih OP . B . Ako su M i N taˇke stranice BC trougla ABC takve da je BM = M N = c N C. 891. s z 888. z LM . R taˇke u kojima tri uporedne prave kroz temena A. M . c C teˇiˇta trouglova P BC. P AB. 890. C c seku prave odredene naspramnim stranicama trougla ABC. dokazati da je c c S(ABP ) = S(AQD). Boljaja-Gervina. 893. z c BC. 894. Kroz srediˇte svake dijagonale konveksnog ˇetvorougla ABCD konstrus c isana je prava uporedna s drugom dijagonalom. ON = DA. dokazati da je S(ARP Q) = S(BP R) = S(CP Q).887. ON takve c da je OK = AB. 892. Paposova teorema. s 897. Q. dokazati da je S(BCP Q) = S(ABKL) + S(ACM N ). a R i Q taˇke u kojima prave kroz M i N c z c uporedne sa AP seku stranice AB i AC. dokazati da je c S(P AC) = S(P AB) = S(P AD). AB a P. Ako je P proizvoljna taˇka ravni paralelograma ABCD. P CA. Teorema F. OM . Ako neka prava paralelna sa stranicom AB paralelograma ABCD seˇe c stranicu BC u taˇki P i dijagonalu AC u taˇki Q. OL = BC. OM = CD. R upravne projekcije proizvoljne taˇke O koja se nalazi u c trouglu ABC na pravama BC. 889. N taˇke polupravih OK . 896. OR = AB. c OR takve da je OP = BC.

. . b 904. c c c dokazati da je S(A B C D ) = 5S(ABCD). C . . . . dokazati da je S(A1 . Q taˇka u kojoj se c c c seku duˇi P D i AC. . Ako su P1 . An ) na nekoj pravoj p koja sa tom poligonskom povrˇi nema zas s jedniˇkih taˇaka. Ako su M i N srediˇta stranica AB i CD konveksnog ˇetvorougla ABCD. . Ako su E i F taˇke u kojima simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A c s s seku pravu odredenu stranicom BC trougla ABC i ako je AB : AC = m : n. redom. . s c a P i Q taˇke u kojima duˇi AN i BN seku duˇi DM i CM . . Ako je ABCD konveksan ˇetvorougao i ako su A . . . Ako je P proizvoljna taˇka stranice AB. A. a B1 . . C. Bn ). . . 3 900. Ako su K i L taˇke c c stranice AB takve da je AK = KL = LB. dokazati da je c z z S(P M QN ) = S(DAP ) + S(BCQ). 95 . . S(AEF ) 2mn 905. . . Ako je ABCD proizvoljan konveksan ˇetvorougao. An Pn = kBn Pn . . 901. Pn paralelne projekcije temena A1 . 903. . Ako obeleˇimo sa P i Q srediˇta dijagonala AC i BD prostog ˇetvorougla z s c ABCD i sa R taˇku u kojoj se seku prave odredene naspramnim stranicama c AB i CD. dokazati da je S(P QR) = 1 S(ABCD). 4 902. D respektivno u odnosu na taˇke B. 906.presek O tih pravih sa srediˇtima stranica razlaˇu ˇetvorougaonu povrˇ (ABCD) s z c s na ˇetiri ekvivalentne ˇetvorougaone povrˇi. 899. An poligonske povrˇi (A1 . dokazati da je S(KLM N ) = 1 S(ABCD). . Bn . dokazati da je S(ABCD) = nS(P BCQ). dokazati da je S(P QE) = S(P QF ). Neka su AB = a i CD = b osnovice trapeza ABCD kome se dijagonale seku u taˇki O. An ) = kS(B1 . a M i N taˇke stranice CD takve c da je CM = M N = N D. . Ako su P i Q taˇke paralelnih stranica AB i CD konveksnog trapeza c ABCD takve da je AB = kP B i DC = kQC. B. . B . Ako obeleˇimo sa P i Q srediˇta dijagonala AC i BD prostog ˇetvorougla z s c ABCD kome se prave odredene naspramnim stranicama AB i CD seku u jednoj taˇki E. . D. C. a prave odredene naspramnim stranicama BC i AD seku u nekoj taˇki c c F . . . D taˇke c c simetriˇne s taˇkama A. c c s 898. . An Pn takve c c c z da je A1 P1 = kB1 P1 . taˇke na duˇima A1 P1 . dokazati da je z S(P QR) = a+b S(OQR). dokazati da je S(ABC) m2 − n2 = .

913. (Njutnova teorema. dokazati da je a. a . . B2n ). S(ABC) = p . B2n ) imaju zajedniˇka s c srediˇta odgovaraju´ih stranica. Q. E taˇka u kojoj se seku prave AB c c i CD. Ako su a. . S(ABC) = (p − a) a b. BD. hb . r S 2 = ha hb hc 2 916. 915. Q.907. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna s datom pravom p razlaˇe datu konveksnu poligonsku povrˇ na dve poligonske povrˇi ω1 z s s i ω2 takve da je S(ω1 ) : S(ω2 ) = m : n. O s c c pripadaju jednoj pravoj. Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa stranicom BC trougla ABC seˇe stranice AB i AC u taˇkama M i N takvim da c c je S(BCN M ) : S(AM N ) = m : n. s c a O srediˇte kruga upisanoga u tom ˇetvorouglu. c stranice i ha . dokazati da se srediˇta P . dokazati da taˇke P . S 2 (ABC) = p(p − a)(p − b)(p − c) 96 . 912. 908. EF nalaze na jednoj pravoj (Gausova teorema). Ako su . . Ako dve poligonske povrˇi (A1 . . A2n ) = S(B1 . F taˇka u kojoj se seku BC i DA. A2n ) i (B1 . 910. dokazati da je s c S(A1 . r polupreˇnik c opisanog kruga i S povrˇina trougaone povrˇi (ABC). hc visine trougla ABC. b. 909. dokazati da je s s a. . Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa datom pravom p razlaˇe datu trougaonu povrˇ (ABC) na dve povrˇi ω1 i ω2 takve da z s s je S(ω1 ) : S(ω2 ) = m : n. . abc S= 4r b. Ako je ABCD proizvoljan ˇetvorougao. b . Odrediti potreban i dovoljan uslov pod kojim prava s uporedna sa osnovicama seˇe krake AD i BC trapeza ABCD u taˇkama M i N takvim da c c je S(ABN M ) : S(M N CD) = m : n. . . R duˇi c s z AC. Odrediti u ravni ˇetvorougla ABCD skup svih taˇaka X takvih da je c c S(AXB) + S(CXD) = S(BXC) + S(DXA). Ako su P i Q srediˇta dijagonala AC i BD tangentnog ˇetvorougla ABCD. c polupreˇnici upisanih krugova trougla ABC.) 914. a p c poluobim tog trougla. 911.

C tog trougla. dokazati da je S= 1 (na ha + nb hb + nc hc ). AB. S(ABC) 924. 926. dokazati da je S(ABC) = 4 m(m − ma )(m − mb )(m − mc ). hb . 4mn 922. mc teˇiˇne linije trougla ABC. 3 923. hc visine trougla ABC. c. dokazati da je z S(ABC) = m2 − n2 ¯ la la . mb . 919. S(ABCD) = 4r 97 . BC. a h poluzbir tih visina. d stranice tetivnog i tangentnog ˇetvorougla ABCD. Ako su A . c dokazati da je S 2 (ABCD) = abcd. p poluobim i S povrˇina povrˇi (ABC) s s kojoj je ugao A prav. b. C podnoˇja visina oˇtrouglog trougla ABC. BD = f . Ako je ABCD konveksan ˇetvorougao upisan u krug k polupreˇnika r. B. dokazati da je ef g . Sc srediˇta spolja upisanih krugova oˇtrouglog trougla s s ABC. dokazati c c da je S(ABCD) = (p − a)(p − b)(p − c)(p − d). b. hb . nc odseˇci koje odreduje trougao ABC na pravama koje c sadrˇe srediˇte S upisanog kruga a paralelne su respektivno na stranicama BC. zatim ha . a p poluobim tog ˇetvorougla. DA konveksnog z ˇetvorougla ABCD upisanog u krug k. dokazati da je c S(Sa Sb Sc ) = 2pr. c c AE = g. Ako su ha .c. dokazati da je S = p(p − a) i S = (p − b)(p − c). dokazati da je S(ABC) = rp . B . Ako su na . a r polupreˇnik z s c opisanog kruga i p poluobim trougla A B C . Ako su la i ¯a simetrale unutraˇnjeg i spoljaˇnjeg ugla A trougla ABC l s s kome su stranice AB i AC srazmerne datim duˇima m i n. dokazati da je 1 = 4h(h − ha )(h − hb )(h − hc ). S2 = a b c 917. d jednake stranicama AB. hc visine iz temena A. CD. 925. Ako su duˇi a. z s CA. Ako su ma . a p poluobim tog trougla i r polupreˇnik opisanog kruga. 920. a hipotenuza. Ako su b i c katete. a m poluzbir tih teˇiˇnih zs zs linija. 4 921. E c c taˇka u kojoj prava kroz C uporedna sa BD seˇe k i ako je AC = e. c. 918. Ako su Sa . Sb . Ako su a. nb .

Dokazati da se prave AA . nd rastojanja proizvoljne taˇke N od taˇaka A. dokazati da je s 1 S 2 = a2 b2 − (d2 − d2 )2 . hb . . an odstojanja temena A1 . dokazati da je c s S2 = 1 (4e2 f 2 − (a2 − b2 + c2 − d2 )2 ). Ako su a1 . . . ABC kod kojih su unutraˇnji uglovi pri vrhovima A . Ako su a i b stranice. . . B .927. . Ako su a. dokazati da je hb + hc a + hc + ha b + ha + hb c = 6. Ako je P proizvoljna taˇka u ili na pravilnom n-touglu A1 . dokazati da je z S(ABCD) = 1 2 (l − d2 ). dokazati da je a1 + . . b . . B. An A1 . f dijagonale i S povrˇina bilo koje s ˇetvorougaone povrˇi (ABCD). 934. . CAB . . dokazati da je 98 . c 935. dokazati da c c je 1 S 2 = a2 b2 − (n2 − n2 + n2 − n2 )2 . . 2 16 1 929. Ako su a i b stranice i S povrˇina paralelogramske povrˇi (ABCD). B C D 4 A 931. BB . + an = nr. Ako je O taˇka u ravni trougla ABC i ako su A . Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD zbir duˇi koje spajaju srediˇta c z s naspramnih stranica jednak duˇi l i ako je AC = BD = d. . Ako obeleˇimo sa ABCD romb. An pravilnog n-tougla A1 . dokazati da je d1 + . . . . An i c polupreˇnik upisanog kruga tog poligona. s C medu sobom jednaki. . d1 i d2 dijagonale i S povrˇina paralelogramske s povrˇi. a e. . BO. C taˇke u kojima c c prave AO. CO seku respektivno prave BC. . CA. + dn = n . . dokazati da je S(ABCD) = 2 2 8r1 r2 2 2 . . 936. 16 932. . . a sa r1 i r2 polupreˇnike krugova opisanih z c oko trouglova ABC i ABD. zatim s s na . B . hc visine i a . b. 933. Ako su ha . nc . C. c. 2 928. . d stranice. dn odstojanja taˇke P c c od pravih A1 A2 . nb . An proizvoljne dirke t kruga k opisanog oko tog n-tougla i ako je r polupreˇnik kruga c k. . Nad stranicama trougla ABC konstruisani su spolja jednakokraki trouglovi BCA . zatim d1 . D. (r1 + r2 )2 930. c polupreˇnici spolja upisanih krugova c trougla ABC. CC seku u jednoj taˇki. AB.

Ako su P . CC visine trougla ABC. Ako su AA . AB i ako je G Zergonova taˇka trougla ABC. dokazati da je c AO BO CO AO BO CO · · = + + + 2. dokazati da je AA BB CC + + = 4. BO. Ako su A . OA OB OC + + =1 AA BB CC AO BO CO + + =1 AA BB CC b. C taˇke u kojima prave odredene preˇnicima AA . c dokazati da je AO AC AB = + . C taˇke u kojima prave c c AO. CC seku krug opisan oko trougla ABC. C taˇke u kojima c prave AA . CA. AB. CC seku u jednoj taˇki O. 937. Ako su A . BB . AB trougla ABC i ako prava AB i AC u taˇkama B1 i C1 . a r polupreˇnik c c opisanog i polupreˇnik upisanog kruga. Ako je O srediˇte i r polupreˇnik kruga opisanog oko trougla ABC. BB . a AA . A . CA. dokazati da je c AG BG CG 4r · · = . Ako je O taˇka u trouglu ABC i ako su A . dokazati da je B1 C1 C2 A2 A3 B3 + + = 2. B . AA BB CC 940. Q. dokazati da je c OA OB OC + + = 1. CA. BC CA AB 941. dokazati c da je 1 1 1 2 + + = . B . a A . AB. AB. AA BB CC r 943. CO seku prave BC. prava c seˇe prave CA i CB u taˇkama c c c c A3 i B3 . c c CC kruga opisanog oko trougla ABC seku prave BC. BB . c prave kroz proizvoljnu taˇku O uporedne sa stranicama c BC. AB trougla ABC takve da se prave AA . BB . CC podnoˇja z upravnih iz proizvoljne taˇke O na pravama BC. OA CB BC 944. GP GQ GR 99 . B . CA. R taˇke u kojima krug upisan u trougao ABC dodiruje c ˇ stranice BC. BB . AA BB CC 938. c z CA. C taˇke na stranicama ili produˇenjima stranica BC. CA. CC visine trougla ABC. BB . OA OB OC OA OB OC 939.a. CA. dokazati da je BB CC AA + + = 1. s c B . b. BO. AB. AA BB CC 942. B . Ako su a. C taˇke u kojima prave AO. prava b c seˇe prave BC i BA u taˇkama C2 i A2 . Ako su AA . CO seku odgovaraju´e stranice BC.

948. CD1 i DA1 . AB1 i BC1 . C1 taˇke stranica BC. dokazati da je c z S(ωa ) = S(ωb ) + S(ωc ). = S(A B C ) AB · A C 946. CA. dokazati da je c S(P QR) = S(P Q R ). dokazati da je S(ABCD) (m + n)2 + m2 = . ωc bilo kakve sliˇne poligonske povrˇi konstruisane na c s stranicama pravouglog trougla ABC. CA. Ako su na stranicama BC. c BC1 i CD1 . S(A2 B2 C2 D2 ) m2 953. dokazati da je za m < n m2 + mn + n2 S(ABC) = . CD. Ako su stranice trougla A B C jednake teˇiˇnim linijama trougla ABC.945. Ako stranice BC. AB trougla ABC takve da je c BA1 : A1 C = CB1 : B1 A = AC1 : C1 B = m : n. R i spolja upisane krugove u taˇkama P . 950. CA. 951. BC. DA paralelograma c ABCD takve da je AA1 : A1 B = BB1 : B1 C = CC1 : C1 D = DD1 : D1 A = m : n a A2 . dokazati da je c S(M AA1 ) = S(M BB1 ) = S(M CC1 ). Q . B1 . CA. AA1 i BB1 . dokazati da je c s S(P QR) = S(P Q R ). 947. C1 . R taˇke stranica BC. pri ˇemu su hipotenuza BC i katete CA c i AB odgovaraju´e duˇi u tom preslikavanju. Q i Q . Ako su taˇke A1 . AB trougla ABC takve da je c BP : P C = CQ : QA = AR : RB = m : n. C1 srediˇta stranica BC. AB proizvoljnog c s trougla ABC i M bilo koja taˇka njegove ravni. Q. B1 . S(A2 B2 C2 ) (m − n)2 952. AB trougla ABC dodiruju upisani krug u taˇkama c P . 949. B1 . Ako su A1 . Ako su kod trouglova ABC i A B C uglovi A i A jednaki ili suplementni. B2 . dokazati da je S(ABC) AB · AC . Ako su A1 . R c i R simetriˇne medu sobom u odnosu na srediˇta tih stranica. C2 taˇke u kojima se c seku prave BB1 i CC1 . Ako su P. R . CA. AB trougla ABC taˇke P i P . zs dokazati da je S(A B C ) : S(ABC) = 3 : 4. ωb . B2 . Ako su ωa . Q. D1 taˇke stranica AB. dokazati da je (a) mn S(ARQ) = S(BP R) = S(CQR) = S(ABC) (m + n)2 100 . a A2 . CC1 i AA1 . C2 . D2 taˇke u kojima se seku prave DA1 i A1 B.

Ako su P. 956. Ako je O presek dijagonala konveksnog trapeza ABCD. a Q i R taˇke c c stranica AC i AB takve da je P Q???AB i P R???AC. Ako je ABC trougao. Ako je O presek dijagonala AC i BD trpeza ABCD kome je AB > CD. Q. P i Q taˇke u kojima c c proizvoljna dirka kruga k seˇe prave OA i OB. dokazati da je S 2 (AQR) = S(BP R) · S(CP Q). Ako se dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD seku u taˇki O pod pravim c c uglom. AR : RC = r1 : r2 . M dodirna taˇka i N podnoˇje c c z upravne kroz M na pravoj OA. Ako su P i Q taˇke stranica AB i AC trougla ABC i R taˇka duˇi P Q c c z takve da je BP : P A = AQ : QC = P R : RQ. Ako su M i N taˇke stranica AB i AC trougla ABC takve da je ??AM N ????ABC. dokazati da je S(AOB) · S(COD) = S(BOC) · S(AOD). 101 . 957. dokazati da je S(ABCD) = S(ABO) + S(CDO). 958. Ako su OA i OB dva upravna polupreˇnika kruga k. 960. dokazati da je S(ABC) =??3 S(BP R) +3 S(CQR). 962. CQ : QA = q1 : q2 . CA. R taˇke stranice BC. dokazati da je S(RBC) = 2S(AP Q). AB trougla ABC takve da je c BP : P C = p1 : p2 . dokazati da je S 2 (BOC) = S(AOB) · S(COD). dokazati da je S 2 (OAB) = S(OM N ) · S(OP Q).(b) S(P QR) = m2 − mn + n2 S(ABC) (m + n)2 954. dokazati da je (a) S(AQR) r1 q 1 = S(ABC) (r1 + r2 ) · (q1 + q2 ) (b) S(P QR) p1 q 1 r 1 + p2 q 2 r 2 = S(ABC) (p1 + p2 ) · (q1 + q2 ) · (r1 + r2 ) 955. c dokazati da je S 2 (ABN ) = S(AM N ) · S(ABC). 961. Ako su P i Q taˇke stranica AB i AC trougla ABC i R taˇka prave P Q c c takve da je BP : P A = AQ : QC = P R : RQ. P proizvoljna taˇka stranice BC. 959.

b. b. dokazati da je z S(Pa Qa Ra ) a = 2. Qi . Ako su P . AB i sa Pi . S(ABC) 2r 966. Ako su r i polupreˇnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC. a c P. a a. Q. AB dokazati da c je S(P QR) = . a duˇ koja spaja taˇke O i M . Ako obeleˇimo sa P . CA. CA. CA. R podnoˇja upravnih iz neke taˇke M na pravama koje z c su odredene stranicama BC. a Pa . CA. Ako obeleˇimo sa P . R taˇke u kojima upisani krug k trougla ABC z c dodiruje stranice BC. CA. AB. Q. c z c dokazati da je S(P QR) 1 d2 = ± (1 − 2 ). c R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. CA. CA. R c podnoˇja visina trougla P QR. c duˇine stranica BC. S(ABC) 4r 967. Q.963. S(ABC) 4 r pri ˇemu se uzima znak + ili − prema tome da li je taˇka M u ili izvan kruga l. Q. CA. dokazati da je z S(P Q R ) = 2. S(ABC)3 9 a2 b2 c2 969. dokazati da je z S(P QR 4 a2 + b2 + c2 = . Ri taˇke u kojima spolja upisani c krug ki za i = a. Ako su P . AB. sa Pi . S(ABC) 4r 968. R dodirne taˇke upisanog kruga k sa stranicama z c BC. Ako su r i a polupreˇnici opisanog kruga i spolja upisanog kruga ka c trougla ABC. a P . Ako su r i a polupreˇnici opisanog kruga i spolja upisanog kruga ka c trougla ABC. Qa . Q. Ri dodirne taˇke spolja upisanog kruga c 102 . Q . Qa . AB. CA. Ra podnoˇja visina trougla Pa Qa Ra . Qi . c AB a Pa . AB trougla ABC. c AB dokazati da je S(Pa Qa Ra ) a = . AB trougla ABC i ako je O srediˇte i r s plupreˇnik kruga l opisanog oko trougla ABC. S(ABC) 2r 965. R podnoˇja upravnih iz teˇiˇta T trougla ABC na pravama z zs BC. c c 964. P . AB. Ako su r i polupreˇnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC. CA. c dodiruje prave BC. a Pa . dokazati da je (a) S(Pa Qa Ra ) + S(Pb Qb Rb ) + S(Pc Qc Rc ) − S(P QR) = 2S(ABC) (b) 1 1 1 1 + + = S(Pa Qa Ra ) S(Pb Qb Rb S(Pc Qc Rc S(P QR) 970. Q. Ra taˇke u kojima krug ka dodiruje prave BC. Qa . R taˇke u kojima upisani krug dodiruje stranice BC. Ra taˇke u kojima krug ka dodiruje prave BC.

sa polupreˇnik kruga k z c i sa p poluobim trougla ABC. 974. b. dokazati da je c c ac = 6r . AB. sa P . Ako prave odredene dvema tetivama AB i CD nekog kruga k sadrˇe z srediˇte S tetive M N tog istog kruga dokazati da su taˇke X i Y u kojima s c c prava M N seˇe prave AD i BC simetriˇne medu sobom u odnosu na taˇku S. dokazati da je c AE 2 BE · CF = AF 2 BF · CF i AB 2 BE · BF = . c stranice trougla ABC takve da je a − b = b − c i ako je r polupreˇnik opisanog kruga. Qi . AC 2 CE · CF 103 . CA. Ri podnoˇja visina trougla Pi Qi Ri . c stranice trougla ABC takve da je a − b = b − c = d i ako je polupreˇnik upisanog kruga. R podnoˇja visina trougla z P QR. b. s s 972. Q . Ako je D taˇka u kojoj raspolovnica ugla A seˇe stranicu BC trougla c c ABC. Ako su a. c) sa pravama BC.ki (i = a. Ako su a. a E i F taˇke prave BC takve da je ??DAE =??DAF . a polupreˇnik upisanog kruga. 975. Prave kroz taˇku O koja se nalazi u trouglu ABC uporedne sa stranicama c razlaˇu trougaonu povrˇ (ABC) na tri paralelograma i tri trougaone povrˇi. dokazati da je c b2 − 4d2 = 12 2 . sa Pi . c c 973. z s s Dokazati da je proizvod povrˇina tih paralelogramskih povrˇi osam puta ve´i od s s c proizvoda povrˇina tih trougaonih povrˇi. b. dokazati da je (a) p2 S(Pa Qa Ra ) · S(Pb Qb Rb ) · S(Pc Qc Rc ) = S(P QR)3 2 (b) P4 S(Pa Qa Ra ) · S(Pb Qb Rb ) · S(Pc Qc Rc ) = S(P Q R )3 4 971.

dokazati da s c je |AB − CD| ≤ 2P Q ≤ AB + CD. . c c 980. 985. . . Ako je d dijametar bilo kojeg ograniˇenog skupa a1 . . . c c 977. da je 986. + ≥ n. . Ako je a1 . Ako je d dijametar bilo kojeg ograniˇenog skupa taˇaka u ravni. . . . . Ako je d dijametar bilo kojeg skupa taˇaka neke ravni. . c c c dokazati da postoji krug polupreˇnika r koji sa svakom pravom datog skupa ima c zajedniˇkih taˇaka.. Ako su An i Hn aritmetiˇka i harmonijska sredina duˇi a1 . Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD AD = BC i ∠A > ∠B. an ) ≤ Hn (b) max(a1 . dokazati da je c z 1 (a1 + . an ) ≥ An 984. . . . dokazati c ∠D > ∠C. Ako je a1 . an pravih jedne c d ravni. . 1 n n 983. dokazati da je c z (a1 + . . dokazati c ∠C > ∠D. da je Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i ∠C = ∠D. . an konaˇan skup od n duˇi.12. dokazati c c√ da postoji pravilna trougaona povrˇ sa stranicama a ≤ 3d koja sadrˇi sve s z taˇke tog skupa taˇaka. Nejednakosti u planimetriji 976. . + an )2 . an konaˇan skup od n duˇi. . dokazati c BC > AD. . . . dokazati da postoji c d z c kruˇna povrˇ polupreˇnika r = √3 koja sadrˇi sve taˇke tog skupa (Jungova z s c teorema). . Ako je kod prostog ˇetvorougla ABCD ∠A = ∠B i BC > AD. an konaˇan skup od n duˇi. . . . . c c 978. Ako su P i Q srediˇta stranica AD i BC ˇetvorougla ABCD. . an dokazati c z da je (a) min(a1 . a1 an 982. Ako za svake tri prave proizvoljnog skupa pravih jedne ravni postoji krug polupreˇnika r koji sa svakom od tih triju pravih ima zajedniˇkih taˇaka. . Ako je a1 . + ) ≥ n2 . . + a2 ≤ (a1 + . + an )( 1 1 + . . . a2 a3 a1 981. + an )2 ≤ a2 + . dokazati da postoji krug polupreˇnika r ≤ 2√3 koji sa svakom pravom c datog skupa ima najmanje jednu zajedniˇku taˇku.. . dokazati da je c z a1 a2 an + + .. . da je 987.. . 104 . 979. .

dokazati da je AC + BC > AD + BD. Ako je C srediˇte kruˇnog luka ALB i D bilo koja druga taˇka tog kruˇnog s z c z luka. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga. dokazati da je lb < lc . Ako su duˇi a.988. c hipotenuze i katete pravouglog trougla. 991. dokazati da je pri b > c √ √ 2+ 6 b = . dokazati da je 105 . da manjoj teˇiˇnoj liniji odgovara ve´a stranica. c c dokazati da je AP ≤ BP + CP. b. Ako je razlika kateta b i c pravouglog trougla jednaka simetrali pravog ugla. Ako su a. Ako je ha visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla. c jednake stranicama nekog trougla. Dokazati da kod trougla ve´oj stranici odgovara manja teˇiˇna linija. a n prirodan broj ve´i od 2. i c zs obrnuto. dokazati da je c (a) √ a 2≥b+c (b) an > bn + cn 995. polupreˇnik upisanog kruga i ha c c visina iz temena A proizvoljnog trougla ABC. n c takode jednaki stranicama nekog c trougla. zs c 990. 989. Ako su b i c katete i a hipotenuza pravouglog trougla. Dokazati da je kod svakog trougla ABC ha ≤ la ≤ ma . dokazati da c je (a) b + c < a + ha (b) 2 ha < 5 < 1 ha 2 997. Ako je ABC jednakostraniˇan trougao i P proizvoljna taˇka njegove ravni. c 2 996. ha visina koja odgovara hipotenuzi i polupreˇnik kruga upisanog u taj trougao. dokazati da su za z √ √ √ svaki prirodni broj n odseˇci n a. 994. 992. Ako je kod trougla ABC AC > AB. r polupreˇnik c opisanog i polupreˇnik upisanog kruga tog trougla. 993. b. dokazati da je c (a) √ ha ≤ ( 2 + 1) (b) √ ≤ r( 2 − 1) 998. n b.

1007. Ako su a. 1006. b. Ako je p poluobim trougla ABC i M bilo koja njegova unutraˇnja taˇka. 1005. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga c c tetivnog i tangentnog ˇetvorougla. ha hb hc ha hb 1004.(a) r≥2 (b) ha > 2 999. ako je trougao ABC oˇtrougli. dokazati da je 1 1 1 1 1 − < < + . a i a polupreˇnici upisanih krugova. sa O srediˇte i sa r z s polupreˇnik opisanog kruga. a 1003. dokazati da je c √ 2. polupreˇnik upisanog kruga i ha c c najve´a visina netupouglog trougla ABC. dokazati da je c OH < 3r. r≥ 1001. Ako obeleˇimo sa H ortocentar trougla ABC. hc visine trougla ABC. 106 . dokazati da je c r+ ≤ ha . Ako je p poluobim trougla ABC. Ako je r polupreˇnik opisanog kruga. Ako je H ortocentar. ako je kod trougla ABC ugao A tup. zatim ha visina c kojoj odgovara stranica a. b. c stranice trougla pri ˇemu je a ≤ b i a ≤ c. Ako su ha . Ako su a. dokazati da je (a) p > 2r − . r polupreˇnik opisanog kruga. s (b) p > 4r − a . dokazati c c da je r b+c ≤ . 1002. dokazati da je √ OH ≥ 2SH. O srediˇte upisanog kruga i S srediˇte opisanog s s kruga trougla. hb . c polupreˇnik upisanog kruga i a polupreˇnik spolja upisanog kruga koji dodiruje c c stranicu BC. s c dokazati da je p < M A + M B + M C < 2p. c stranice netupouglog trougla pri ˇemu je a ≤ b i a ≤ c c zatim r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. dokazati da c je (a) ha ≥ 3 (b) ha ≥ a 1000.

Dat je konveksan ugao M ON i u njemu taˇka P . dokazati da je (a) 8(p − a)(p − b)(p − c) ≤ abc (b) a2 (p − a) + b2 (p − b) + c2 (p − c) ≤ (v) ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) ≥ 6abc (g) ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) ≥ 48(p − a)(p − b)(p − c) 1010. Ako su a. Ako su a. r polupreˇnik opisanog c kruga i polupreˇnik upisanog kruga. c stranice i p poluobim trougla. b. c stranice i p poluobim trougla. p njegov poluobim. 1009. dokazati da je c (a) 1 1 1 1 1 1 + + ≥ 2( + + ) p−a p−b p−c a b c (b) 1 1 1 9 + + ≥ p−a p−b p−c p (v) 1 1 1 + + ≥ p−a p−b p−c (g) √ 3 3 abc 2 √ 1 1 1 2 3 + + ≥ p−a p−b p−c r 1012. c stranice trougla. dokazati da je (a) 1 1 1 9 + + ≥ a+b b+c c+a 4p (b) a b c 3 + + ≥ b+c c+a a+b 2 (v) p−a p−b p−c 3 + + ≥ b+c c+a a+b 4 (g) 15 p+a p+b p+c + + ≥ b+c c+a a+b 4 1011. b. Ako su a. Odrediti na kracima c OM i ON ugla M ON taˇke X i Y kolinearne s taˇkom P takve da obim trougla c c OXY bude minimalan.1008. dokazati da je (a) a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca 107 . b. c stranice trougla. b. Ako su a.

c stranice i p poluobim trougla. Ako su a. r polupreˇnik opisanog kruga i c upisanog kruga.(b) a2 + b2 + c2 ≥ (c) a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca) (d) a2 + b2 + c2 < 1 (a + b + c)2 2 1 (a + b + c)2 3 1013. 2 1015. c stranice trougla. Ako su a. Ako su a. dokazati da je (a) √ √ √ 3 3 3 3 3 ≤ ≤ (4r + ) ≤ r. b. dokazati da je c (a) 1 1 1 9 + + ≥ a b c 3p (b) 1 1 1 + + ≥ a b c (v) 1 1 1 + + ≤ a b c √ 3 √ 3 1016. a r polupreˇnik opisanog c kruga i polupreˇnik upisanog kruga. r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik c c upisanog kruga. 3 2 (b) 27 r ≤ 3 (4r + ) ≤ 16r − 5 2 2 polupreˇnik c ≤ 2 ≤ 4r2 + 4r + 3 2 ≤ 3r (4r + ). b. dokazati da je (a) 1 ab + bc + ca ≤ (a + b + c)2 3 (b) 1 ab + bc + ca > (a + b + c)2 4 1014. c stranice trougla. Ako je p poluobim trougla. dokazati da je (a) ab + bc + ca ≤ 9r2 (b) ab + bc + ca ≥ 18r (v) ab + bc + ca ≥ 36 2 108 . b.

109 . Ako su ha . dokazati da je a. p njegov poluobim. (v) a2 + b2 + c2 ≥ 9r2 . 2 √ 3p. Ako su ha . () a2 + b2 + c2 ≥ 4 (4r + ). 9 r. b. hc visine i trougla ABC. b. dokazati da je : c (a) ha + hb + hc ≥ 9 . (f) ha + hb + hc ≤ 2r + 5 . r polupreˇnik c opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik c c upisanog kruga. hb . c 2 ). (b) a2 + b2 + c2 ≥ 18r . (e) ha + hb + hc ≤ 3(r + ).(g) ab + bc + ca ≤ 4(r + )2 (d) ab + bc + ca ≥ 4 (5r − ) () ab + bc + ca ≥ 4 (4r + ) 1017. 1018. Ako su a. ha hb hc 1019. hb . (b) ha + hb + hc ≤ (c) ha + hb + hc ≤ (d) ha + hb + hc ≤ 4r + . polupreˇnici spolja upisanih krugova c b c a + + ≥ 3. c stranice trougla. dokazati da je (a) a2 + b2 + c2 ≥ 36 2 . hc visine trougla. (g) a2 + b2 + c2 ≥ 4(2r2 + (d) a2 + b2 + c2 ≥ 12 (2r − ).

c polupreˇnici spolja upisanih krugova. 2 1023. a . a+ b+ c ≥ (b) a 9 r. r i polupreˇnici c c opisanog i upisanog kruga i p poluobim trougla ABC. c stranice i p poluobim trougla. (v) a + + ≥ 3(r + ). mb . mc teˇiˇne zs linije. Ako su a. lb . 9 r.1020. lb . r i polupreˇnici opisanog i upisanog zs c kruga i p poluobim trougla ABC. s r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. b . 1024. b. hb . Ako su ha . lc simetrale unutraˇnjih uglova trougla. hc visine. c polupreˇnici spolja upisanih krugova trougla ABC. 2 + b b + c c ≥9 . lc simetrale uglova. Ako su la . dokazati da je (a) √ 3p. p njegov poluobim. dokazati da je c c (a) √ la + lb + lc ≤ 3p. dokazati da je (a) 3 p < ma + mb + mc < 2p. 2 (g) a + b + c ≤ 1022. dokazati da je c 110 . (d) la + lb + lc ≤ 4r + . (b) la + lb + lc ≤ √ b c + √ c a + √ a b ≤ a + b + c. dokazati da c je (a) ha + hb + hc ≤ la + lb + lc ≤ ma + mb + mc . 2 (b) 9 9 ≤ ma + mb + mc ≤ r. mb . Ako su ma . ma . Ako su a . mc teˇiˇne linije. b . (b) l a + lb + l c ≤ (c) la + l b + l c ≥ 9 . 1021. (e) la + lb + lc ≤ 3(r + ). a r polupreˇnik opisanog i c polupreˇnik upisanog kruga. la .

hb . Ako su a . (b) a b c ≥ 27 2 r .(a) abc ≤ (b) (c) (d) abc ≥ 8p 2 . c polupreˇnici spolja upisanih krugova. 27 1026. polupreˇnik c c upisanog kruga. 8 111 . √ abc ≥ 24 3 3 . 1025. 27 √ abc ≤ 3 3r3 . 8 3 p . 8 √ 3 3 p . dokazati c da je (a) 3 a b c ≥ 27 . r polupreˇnik opisanog kruga i p poluobim tog trougla. p njegov poluobim. b . hc visine trougla. (f) (g) √ abc ≤ 6 3r2 . Ako su ha . r polupreˇnik c opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. 9 (b) 27 3 ha hb hc ≤ r . √ abc ≥ 12 3r 2 . 2 27 2 r . 9 (c) a b c ≤ (d) a b c ≤ (e) a b c ≤ (f) a b c ≤ 1 (4r + )3 . (e) abc ≤ 2pr2 . 4 27 3 r . dokazati da je : c (a) √ 3 3 ha hb hc ≤ p .

Ako su la . 4 27 2 r . a b c (b) h2 + h2 + h2 ≤ a b c (c) h2 + h2 + h2 ≤ a b c (d) h 2 + h2 + h2 ≤ p2 . Ako su ha . hb . lc simetrale uglova. dokazati da je c c (a) l a l b l c ≤ p2 . r i polupreˇnici opisanog i upisanog kruga i c p poluobim trougla ABC. hc visine. 9 27 2 r . (b) l a l b lc ≤ (c) la lb l c ≤ (d) l a l b lc ≤ (e) la lb lc ≥ 27 3 . 2 1027. p njegov poluobim. lb . s r polupreˇnik opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. 1028. (d) ha h b hc ≤ p2 . Ako su la . 8 27 2 r . lc simetrale unutraˇnjih uglova trougla. dokazati da je: (a) 2 2 2 l a + l b + l c ≤ p2 (b) 2 2 2 l a + lb + l c ≤ √ 3 3 p . (e) h a hb hc ≤ (f) h a hb hc ≤ 27 2 r . lb . 4 27 3 r . a b c 1029. 2 27 2 r 4 112 .(c) ha hb hc ≥ 27 3 . dokazati da je (a) h2 + h2 + h2 ≥ p2 . r i polupreˇnici opisanog i upisanog c kruga i p poluobim trougla ABC. 4 27 r .

a b+ b c+ c a ≥ 2 (b) 2 a b + b c + c a ≥ 27 . b . 1031. ako su a . c polupreˇnici spolja upisanih krugova. mb . c upisanog kruga i r polupreˇnik opisanog kruga. c polupreˇnici spolja upisanih krugova. hc visine trougla. dokazati da je: c 113 .(c) 2 2 2 la + lb + lc ≤ 3(2r2 + 2 ) (d) 2 2 2 la + lb + lc ≥ 27 2 1030. Ako su ha . a p njegov poluobim. r polupreˇnik c opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. mc teˇiˇne linije i p poluobim trougla. Ako su ma . a r polupreˇnik zs c opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. dokazati da je: (a) c m2 + m2 + m2 ≥ p2 a b c (b) m2 + m2 + m2 ≥ 27 a b c (c) m2 + m2 + m2 ≥ a b c (d) m2 + m2 + m2 ≤ a b c (e) m2 + m2 + m2 ≤ 3(2r2 + a b c (f) m2 + m2 + m2 ≥ 9(2r − ) a b c 1032. b . hb . r polupreˇnik opisanog kruga i p poluobim trougla. dokazati c da je: (a) 2 2 2 2 a+ b + c ≥p (b) 2 a + 2 b + 2 c ≥ 27 2 (c) 2 a + 2 b + 2 c ≥ 27 2 r 4 . polupreˇnik c c upisanog kruga. (c) a b 2 2 27 r 2 27 2 r 4 ) polupreˇnik c + b c + c a ≤ 27 2 r 4 1033. Ako su a . dokazati da je: c (a) 27 r .

mb . 1039. hc visine. b. c stranice. dokazati da je: PM · PN > P M · P N . ma mb mc r 1037. s c zatim M i N podnoˇja upravnih iz P . a d duˇ odredena s c z taˇkama O i S. lc simetrale uglova i ma . Ako je P srediˇte a p bilo koja druga taˇka stranice BC trougla ABC.(a) ha hb + hb hc + hc ha ≥ 27 (b) h a hb + hb hc + hc ha ≤ (c) ha hb + hb hc + hc ha ≤ (b) h a h b + h b h c + h c h a ≤ p2 1034. dokazati da je: c 114 ABC. Ako je D podnoˇje visine iz temena A trougla z simetrala ugla A seˇe stranicu BC. dokazati da je: c |AC 2 − AB 2 | ≥ 2|BC · DE|. c polupreˇnici spolja c upisanih krugova. dokazati da je: (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + ≥ + + ≥ + + ha hb hc la lb lc ma mb mc (b) 2 2 2 h2 + h2 + h2 ≤ la + lb + lc ≤ m2 + m2 + m2 a b c a b c 1036. 1038. Ako su AB i CD dve tetive kruga k koje se seku u nekoj taˇki S pod c pravim uglom i ako su O i r srediˇte i polupreˇnik kruga k. la . b . mb . mc teˇiˇne zs linije trougla ABC. ha . dokazati da je: (a) ha hb + hb hc + hc ha ≤ a b + b c + c a (b) ha h b + hb hc + hc ha ≤ (c) ha hb + hb hc + hc ha ≤ 3 (ab + bc + ca) 4 3 2 (a + b2 + c2 ) 4 27 2 r 4 27 r 2 2 1035. dokazati da je: 1 1 1 2 + + > . a M i N podnoˇja upravnih iz P na z z pravama AB i AC. lb . hb . hc visine i a . hb . Ako su a. mc teˇiˇne linije i r polupreˇnik kruga opisanog oko zs c trougla ABC. a E taˇka u kojoj c . Ako su ma . Ako su ha .

Xc rastojanja taˇke M od temena A. dokazati da je c (a + b + c + d)(e + f ) > 2(e2 + f 2 ). q. d duˇi jednake stranicama AB. Ako obeleˇimo sa M proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. 1044. c. bude minimalan. CA. dokazati da je c (a) Xa + Xb + Xc ≥ 2(ya + yb + yc ). DX bude minimalan. 1046. r dati pozitivni brojevi. b. 1043. AB srazmerne datim brojevima p. B. CD. C i sa ya . DX bude minimalan. BD ˇetvorougla ABCD c obeleˇimo respektivno sa a. Ako su A. CX. U ravni trougla ABC odrediti taˇku X takvu da zbir c pAX + qBX + rCX. U ravni trougla ABC odrediti taˇku X takvu da zbir duˇi AX. C. AB. U prostom ˇetvorouglu ABCD odrediti taˇku X takvu da zbir duˇi AX. d. q. e. b. Ako je M proizvoljna taˇka ravni trougla ABC kome su stranice BC. sa z c s Xa . BX. f duˇi z z jednake dijagonalama AC. (b) Xa Xb Xc ≥ (yb + yc )(yc + ya )(ya + yb ). dokazati da je pAM ≤ qBM + rCM. CX. U ravni ˇetvorougla ABCD odrediti taˇku X takvu da zbir duˇi AX. 1047. BC. f dokazati da je z e2 + f 2 ≤ b2 + d2 + 2ac. c c z BX. c. yb . gde su p. B. Xb . 1041. c CA. CD. Ako stranice AB. DA i dijagonale AC. 1045. r. dokazati da je c c AC · BD ≤ AB · CD + BC · AD. 115 . BD proizvoljnog ˇetvorougla ABCD.(a) AB + CD ≥ 2r (b) AB · CD ≤ 2(2r2 − d2 ) 1040. DA i e. 1048. Ako su a. yc odstojanja c taˇke M od pravih BC. (b) 1 1 1 1 1 1 1 + + ≤ ( + + ). D ˇetiri proizvoljne taˇke jedne ravni. 1042. BC. Xa Xb Xc 2 ya yb yc (v) Xa Xb Xc ≥ 8ya yb yc . c c z BX. c z CX bude minimalan.

yb . B. Ako je S srediˇte i polupreˇnik kruga upisanog u trouglu ABC. yc odstojanja c taˇke M od pravih BC. Xb . yb . C i sa ya . CA. B. ya yb yc (b) 2 2 2 (Xa + Xb + Xc )( 1 1 1 + 2 + 2 ) ≥ 36. yc odstojanje c taˇke M od pravih BC. AB. sa z c s Xa . sa z c s Xa . sa z c s Xa . X a ya X b yb X c yc Xb Xc Xc Xa Xa Xb (c) 1 1 1 1 1 1 + + ≥ 4( + + . (b) Xb Xc + Xc Xb + Xa Xb ≥ 2(yb yc + yc ya + ya yb ). CA. 1052. 1050. Xc rastojanje taˇke M od temena A. y b yc yc ya ya yb Xb Xc Xc Xa Xa Xb 1054. sa z c s Xa .1049. Xc rastojanja taˇke M od temena A. dokazati da je c aXa + bXb + cXc ≥ 2(aya + byb + cyc ). yb . CA. dokazati da je c (a) 1 1 1 (Xa + Xb + Xc )( + + ) ≥ 18. Xc rastojanje taˇke M od temena A. Xc rastojanja taˇke M od temena A. (b) Xb Xc + Xc Xa + Xa Xb ≥ 2(Xa ya + Xb yb + Xc yc ). Ako obeleˇimo sa M proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. yb . dokazati da je (a) 1 1 1 1 1 1 + + ≥ 2( + + . B. Ako obeleˇimo sa M bilo koju taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. sa Xa . yb yc yc ya ya yb X a ya X b yb X c yc (b) 1 1 1 1 1 1 + + ≥ 2( + + . dokazati s c da je 116 . Ako obeleˇimo sa M bilo koju taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. dokazati da je c (a) Xa ya + Xb yb + Xc yc ≥ 2(yb yc + yc ya + ya yb ). B. Xc z c s rastojanje taˇke M od temena A. AB. 1053. C i sa ya . AB. Xb . B. (b) Xa + Xb + √ √ √ Xc ≥ 2( ya + yb + yc ). Ako obeleˇimo sa M taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. AB. C i sa ya . yc odstojanje c taˇke M od pravih BC. yc odstojanje taˇke M od c c pravih BC. C i sa ya . CA. C i sa ya . yb . dokazati da je c (a) 2 2 2 2 2 Xa + Xb + Xc > 2(ya + yb + yc2 ). CA. Xb . AB. 2 ya yb yc 1051. yc odstojanja c taˇke M od pravih BC. Xb . Ako obeleˇimo sa M proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. Xb .

dn rastojanja proizvoljne taˇke kruga opisanog oko pravilnog c poligona koji ima n stranica od njegovih temena i r polupreˇnik opisanog kruga. . . Ako je T teˇiˇte poligona A1 . + T A2 ≤ nr2 . c z c dokazati da je P A2 + . hc ). + dn ≤ nr 2 1056. . . An . Ako obeleˇimo sa M proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. z 1062. zatim P zs c c proizvoljna taˇka neke prave p i Q podnoˇje upravne iz taˇke T na pravoj p. . . + QA2 . AB a sa r i polupreˇnik c c opisanog i upisanog kruga tog trougla. . 1 n 1057. hb . dokazati da je (a) Xa + Xb + Xc ≥ 6 (b) 2 2 2 Xa + Xb + Xc ≥ 12 2 1060. dokazati da je c T A2 + . Xb . dokazati da je c s min(ha . Ako su d1 . yb . sa z c s ya . . . CA. 1 n 1 n 1059. hb . AB. . Xc rastojanja taˇke M od temena A. . . . . + P A2 . An i P proizvoljna zs c c taˇka. + P A2 ≤ QA2 + . . .(a) SA + SB + SC ≥ 6 (b) SA · SB · SC ≥ 8 3 1055. . An upisanog u krug polupreˇnika r. yc odstojanja taˇke M od pravih BC. Dokazati da od svih trouglova upisanih u dati oˇtrougli trougao najmanji s obim ima trougao koji je odreden podnoˇjima visina datog trougla. hc visine trougla ABC i ya . . . hc ) ≤ ya + yb + yc ≤ max(ha . . Ako obeleˇimo sa M proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti trougla ABC. . . . hb . yb . c dokazati da je (a) √ d1 + . Ako je T teˇiˇte konaˇnog skupa od n taˇaka A1 . 117 . . . yc odstojanja proizvoljne taˇke iz unutraˇnjosti trougla ABC od pravih BC. CA. Ako je T teˇiˇte konaˇnog skupa od n taˇaka A1 . Ako su ha . 1061. B. C i sa polupreˇnik upisanog c c kruga tog trougla. . + T A2 ≤ P A2 + . sa z c s Xa . + dn ≥ r 2n (b) √ d1 + . . 1 n 1 n 1058. zs c dokazati da je T A2 + . dokazati da je 4 2 2 2 ya + yb + yc ≥ 12 r2 . .

hb . c stranice i S povrˇina trougaone povrˇi. 1064. B . CO seku respektivno stranice BC. Ako su ha . CO seku respektivno stranice BC. Neka je M proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti trougla ABC i M Lemoanova c s taˇka tog trougla. c 1066. hb . hc visine trougla ABC i polupreˇnik upisanog kruga. OA OB OC 1069. hc ). Ako se dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD seku u taˇki O i ako c c prava kroz O uporedna sa AB seˇe stranice AD i BC u taˇkama A1 i B1 . Ako je O proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti trougla ABC i ako su A . OA OB OC (b) AO BO CO + + ≥ 8. C taˇke u kojima prave AO. CA. C taˇke u kojima prave AO. Dokazati da od svih trouglova upisanih u dati trougao najmanji zbir kvadrata stranica ima trougao kome su temena podnoˇja upravnih iz Lemoanove z taˇke na stranicama datog trougla. AB. c dokazati da je min(ha . Ako su a. CA. hc ) ≤ 3 ≤ max(ha . 1065. BO. AB. dokazati da je c c A1 B2 B1 C2 C1 D2 D1 A2 · · · ≤ 1. c s C taˇke u kojima prave AO. Q i Q . Ako su P i P . CO seku respektivno stranice BC. B . c dokazati da je (a) AO BO CO 8 · · ≤ AA BB CC 27 (b) 1 OA OB CO · · ≤ AA BB CC 27 1068. CA. AB dokazati da je M P 2 + M Q2 + M R2 ≥ M P 2 + M Q 2 + M R 2. hb . b. Ako je O proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti trougla ABC i ako su c s A . AB BC CD DA 1070. dokazati da je s s 118 . B . BO. prava kroz c c O uporedna sa AD seˇe stranice CD i AB u taˇkama D1 i A2 . c dokazati da je (a) BB CC 9 AA + + ≥ AO BO CO 2 (b) AA BB CC + + ≥9 OA OB OC 1067. CA. R i R podnoˇja upravnih iz taˇke M c z c i M na pravama BC. Ako je O proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti trougla ABC i ako su c s A . AB. prava c c kroz O uporedna sa BC seˇe stranice AB i CD u taˇkama B1 i C2 .1063. c dokazati da je (a) AO BO CO + + ≥ 6. BO.

4 1 (a + b)2 . 27 119 .(a) S≤ (b) S≤ (v) S≤ (g) S< 1 2 (a + b2 + c2 ). dokazati da je s s (a) √ 3 (a + b + c)2 . S≤ 12 (v) √ 3 S≤ (ab + bc + ca). dokazati da je c (a) √ 3 2 S≤ p . c stranice i S povrˇina trougaone povrˇi. b. 2 1071. (d) 3 2 (2r + 3 2 . 2 √ 3 3 S≤ 4 √ S≤ (d) S≤ 2 (g) . 9 (b) √ S ≥ 3 3 2. 8 1 2 (a − ab + b2 ). a r polupreˇnik s s c opisanog kruga i polupreˇnik upisanog kruga. √ 3 (4r + )2 . Ako su a. (v) √ 3 3 S≤ r . S≤ 36 (b) √ 3 2 (a + b2 + c2 ). 12 (g) √ 3 2 S≤ [a + b2 + c2 − (a − b)2 − (b − c)2 − (c − a)2 ]. Ako je S povrˇina i p poluobim neke trougaone povrˇi. 6 1 2 (a + B 2 ). 12 1072.

Ako su a. c polupreˇnici spolja c upisanih krugova i S povrˇina neke trougaone povrˇi. d duˇi jednake stranicama AB. 4 (b) 1 a2 b2 + b2 c2 + c2 a2 . 12 (d) √ 3 2 2 2 S≤ a b c . Ako je r polupreˇnik opisanog kruga. b . Ako su a. c stranice i S povrˇina neke trougaone povrˇi. c. b. 9 1076. Ako su a. 3 (v) √ 33 S≥ ha2 ha2 ha2 . b. 2 1077. ha . dokazati da je s s (a) √ 3√ 2 2 2 3 S≤ a b c . dokazati da je s s (a) √ 3√ 2 2 2 3 S≤ a b c . 3 √ polupreˇnici opisanog i upisanog kruga trougla ABC. c stranice. hc visine. BC. S≤ 4 (v) 1 S≤ a4 + b4 + c4 .(e) S≤ 1073. c S(ABC) > 2 r . dokazati da je c (a) 1 S(ABCD) ≤ (a2 + b2 + c2 + d2 ). CD. 4 (b) 1 S(ABCD) ≤ (e2 + f 2 ). Ako su r i dokazati da je √ 3 (r + )2 . hb . a c b 3 (G) √ 3 2 S≤ (a + b2 + c2 ). 4 1075. b. a . dokazati da je s s S≤ 1 (r + )2 . 4 120 . 1074. 4 (b) √ 33 2 2 2 S≤ a b c. polupreˇnik upisanog kruga i S c c povrˇina povrˇi pravouglog trougla. DA i e i f duˇi z z jednake dijagonalama AC i BD prostog ˇetvorougla ABCD.

najve´u povrˇinu ima ona c s trougaona povrˇ kojoj su te dve stranice medu sobom jednake. 1082. a A B C jednakostraniˇan trougao c upisan u krug k. s s (BRP ). d stranice konveksnog ˇetvorougla ABCD. c. R trougla P QR na stranicama BC. c c s s 1089. CA. AB trougla ABC. dokazati da je S(ABC) > S(A1 B1 C1 ). Ako je p poluobim i S povrˇina tangentne i tetivne ˇetvorougaone povrˇi s c s ABCD. dokazati da je 1 S ≤ p2 . i ako je razlika uglova B i C manja od razlike uglova B1 i C1 . 1083. a druga c c seˇe krake OA i OB u taˇkama P i Q . ∠A = ∠A1 . Ako su ABC i A1 B1 C1 dva trougla od kojih je BC = B1 C1 . b.1078.Ako je pri tome taˇka S srediˇte duˇi c c c s z P Q. a razlika uglova B i C manja od razlike uglova B1 i C1 . Ako dva trougla ABC i A1 B1 C1 imaju jednake obime i jednake stranice BC i B1 C1 . Neka je P taˇka u konveksnom uglu AOB i neka su s i s dve razne prave c kroz S. 1086. Ako su temena P . 4 1081. 1087. Ako su ABC i A1 B1 C1 dva trougla od kojih je BC = B1 C1 . Dokazati da od svih trapeza koji imaju jednake obime i jednake odgovaraju´e uporedne stranice. najve´u povrˇinu ima povrˇ romba. Ako su a. od kojih prva seˇe krake OA i OB ugla AOB u taˇkama P i Q. b. 4 1080. a razlika stranica AB i AC manja od razlike stranica A1 B1 i A1 C1 . Ako je k krug upisan u trougao ABC. dokazati da je S(OP Q) < S(OP Q ). c. Q. CD. Ako su a. dokazati da je c S(ABCD) ≤ 1 (a + c)(b + d). najve´u povrˇinu ima povrˇ jednakokrakog trapeza. 12 1079. Dokazati da od svih trougaonih povrˇi koje imaju jednak po jedan ugao s i jednake zbirove stranica koje zahvataju te uglove. c s s 121 . (CP Q) manja ili jednaka od povrˇine trougaone povrˇi (P QR). s s 1084. dokazati da je S(ABC) > S(A1 B1 C1 ). d duˇi jednake stranicama AB. ∠A = ∠A1 . s 1088. dokazati da je S(ABC) ≥ 4S(A B C ). dokazati da je c S(ABCD) < sqrt3 2 a + b2 + c2 + d2 + e2 + f 2 . Dokazati da od svih paralelogramskih povrˇi koje imaju jednak po jedan s ugao i koje imaju jednake obime. DA i e i f duˇi z z jednake dijagonalama AC i BD konveksnog ˇetvorougla ABCD. dokazati da je S(ABC) > S(A1 B1 C1 ). 1085. dokazati da je povrˇina bar jedne od trougaonih povrˇi (AOR). BC.

c s s 1095...An ) < S(B1 . pri ˇemu je jedna stranica povrˇi λ uporedna s jednom stranicom s c s povrˇi ω. Dokazati da od svih ˇetvorougaonih povrˇi s jednakim obimima. a 3 S(λ) ≥ S(ω). Dokazati da povrˇina trougaone povrˇi upisane u konveksni poligon s s ne moˇe biti ve´a od povrˇine maksimalne trougaone povrˇi odredene trima z c s s temenima tog konveksnog poligona.. najve´u s c povrˇinu ima povrˇ jednakostraniˇnog trougla... dokazati da je S(A1 . 1099. a λ trougaona povrˇ sadrˇana s s s z u povrˇi ω. Ako su (A1 .. 8 1102.Bn ) dva pravilna poligona sa jednakim obimima. najve´u s c povrˇinu ima pravilna n-tougaona povrˇ. Ako trougaona povrˇ ω pripada paralelogramskoj povrˇi λ. 8 1103. najve´u povrˇinu ima ona ˇetvorougaona c c s c povrˇ u koju se moˇe upisati krug.. najve´u c s c povrˇinu ima kvadratna povrˇ. Dokazati da postoji trougaona povrˇ λ sadrˇana u datoj konveksnoj s z poligonskoj povrˇi ω. pri ˇemu je s c S(ω) ≥ 1 S(λ). 122 . s 1096. Dokazati da postoji trougaona povrˇ λ koja sadrˇi datu konveksnu s z poligonsku povrˇ ω. Ako je ω pravilna ˇestougaona povrˇ.An ) i (B1 . najmanju povrˇinu ima pravilna poligonska s povrˇ. s z 1094. Dokazati da od svih trougaonih povrˇi s jednakim obimima. najve´u povrˇinu ima pravilna poligonska povrˇ. s s 1097. dokazati da je s 3 S(λ) ≤ S(ω).1090. Dokazati da od svih poligonskih povrˇi koje imaju po n stranica i koje s su upisane u isti krug. z 1093. dokazati da s s je S(λ) ≥ 2S(ω). 2 1101. najve´u povrˇinu ima ona ˇetvorougaona povrˇ oko koje c c s c s se moˇe opisati krug. Dokazati da od svih konveksnih ˇetvorougaonih povrˇi koje imaju jednake c s odgovaraju´e stranice. Dokazati da od svih poligonskih povrˇi koje imaju jednak broj stranica i s kojima stranice dodiruju isti krug k. s s c 1091. s s 1092.. 1098.Bn+1 ). Dokazati da od svih konveksnih ˇetvorougaonih povrˇi koje imaju jednake c s obime i jednake odgovaraju´e uglove. Dokazati da postoji paralelogramska povrˇ λ koja sadrˇi proizvoljnu s z konveksnu poligonsku povrˇ ω pri ˇemu je s c S(λ) ≤ 2S(ω). 1100. pri ˇemu je jedna stranica povrˇi λ uporedna s datom s c s pravom p. Dokazati da od svih n-tougaonih povrˇi s jednakim obimima.

s 1107. s s 1108. s c c s 3 1106. 1105. Dokazati da je maksimalno odstojanje izmedu dveju paralelnih pravih oslonca konveksne povrˇi ω jednako dijametru d povrˇi ω. dokazati da postoji kruˇna s c s z povrˇ λ polupreˇnika d kojoj sve taˇke pripadaju povrˇi ω. Dokazati da se oko svake konveksne povrˇi ω moˇe opisati kvadrat. sadrˇe samo po jednu taˇku te povrˇi. Ako je d ˇirina ograniˇene konveksne povrˇi ω. pri ˇemu c c z c s c je duˇ koja je odredena tim taˇkama upravna na pomenutim pravama oslonca z c povrˇi ω. Svaki ravan lik ω dijametra d moˇe se razloˇiti na tri lika tako da diz z jametar svakog od dobijenih likova bude manji od d (Borsukova teorema).1104. Dokazati da uporedne prave oslonca ograniˇene povrˇi ω koje imaju c s najve´e mogu´e odstojanje. s z 123 .

1121.1 Metoda geometrijskih mesta 1109. Konstruisati krug koji sadrˇi dve date taˇke A. 1116. Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1110. hc . z 1128. Dati ku krug k sa srediˇtem O. b ± c. (*) Konstruisati skup svih taˇaka jednako udaljenih od dveju datih taˇaka c c A i B. hb . a. Konstruisati pravougaonik kome je razlika dveju susednih stranica jednaka datoj duˇi d. b = c. b ± c.13. b ± c. Konstruisati krug koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje datu pravu m u z c datoj taˇki M . B. C. hb . a ugao izmedu dijagonala jednak datom uglu ω. ma . ma . B. b ± ha . ha . ma . 1111. z 1130. 1122. ha . Konstruisati pravu koja sadrˇi taˇku S i seˇe krug k u taˇkama X i Y c z c c c takvim da je ∠AOX = 3∠BOY . B. a = 2b. 1124. b ± c. a zbir visine BD i odseˇka CD jednak z c datoj duˇi n. C. a. 1129. B. ma . 1127. c 124 . ha . 1123. c z 1131. 1125. la . KONSTRUKTIVNI ZADACI 13. a. hc . 1112. 1117. a. p. b + c. hb + hc . 1126. 1114. B. B i seˇe dati krug k u z c c taˇkama C i D takvim da je duˇ CD uporedna sa pravom p. preˇnik AB kruga k i na polupravoj OB s c taˇka S. hc − hb . b ± c. p. b − c. ha . B − C. a. 1113. la . 1119. b ± c. 1118. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A jednak datom uglu α. B − C. 1115. a. B − C. 1120. ma . zbir stranica AB i AC jednak datoj duˇi m. A. a. b ± c. b ± c. hb .

Konstruisati krug koji sadrˇi taˇke A i B c c z c tako da parovi njegovi dirki iz taˇaka C i D zahvataju jednake uglove. a. b(b ± c). A. A.C. r. hb ± hc . 1152.B. A.B. b ± c. a. A. r. 1157. 1150. 1142. 1155. p. c 1138. a. b(b ± c. a. hc − hb . A. Date su tri taˇke A.D.C. 1154. z c Konstruisati trougao ABC kada znamo 1147. ha .(*) Konstruisati skup svih taˇaka jednako udaljenih od dveju datih pravih c a i b. 1151. 1144. 1135. c 1140. 1146.C zahvataju uglove jednake datom uglu ω. Konstruisati krug koji sadrˇi dve date taˇke A. A. Konstruisati krug kome parovi dirki iz taˇaka c c A. hb . a u kojima kraci sadrˇe taˇke A i B. p. c 1133. c 1134. a.(*) Konstruisati skup temena svih uglova jednakih datom uglu ω. A. Date su ˇetiri taˇke A. 1156. A. 1149.B. ma . b ± c. Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1141. a. c 1137. 1148. Konstruisati krug koji dodiruje dati krug l i dati krug m u datoj taˇki c M.D c c c medu sobom jednaka. 1143. B i seˇe dati krug l u z c c taˇkama C i D takvim da tetiva CD bude uporedna s datom pravom p. Konstruisati krug koji sadrˇi dati taˇku A i dodiruje dati krug m u datoj z c taˇki M . hb + hc . A. A. r. Konstruisati krug k ˇija su odstojanja od ˇetiri date taˇke A. b − c. 1145. A. a neke u krugu k. a. hb . hb ± hc . hb ± hc . Konstruisati krug koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje datu pravu m u z c datoj taˇki M . a. r. ha . 1153. a. Konstruisati krug k koji dodiruje dati krug i datu pravu m u datoj taˇki c M. A. 1136. A. a. Analizirati sluˇaj kada su sve ˇetiri date taˇke izvan ili u c c c krugu k i sluˇaj kada su neke od njih izvan. hc .C. b ± c. b + c. 125 . Konstruisati krug k koji dodiruje datu pravu a i dati krug l u datoj taˇki c M. 1158.1132. 1139.B. a.

b. z 126 . U dati krug l upisati trougao ABC takav da prave odredene stranicama AB i AC sadrˇe date taˇke M i N . z 1172. 1170. R i kome je ugao A jednak datom uglu α. 1160. AB ± BC. a zbir ili razlika osnovice jednaka datoj duˇi l. 1165. Konstruisati Brokarove taˇke datog trougla ABC. Q. c s s 1177. tj. i da prava odredena stranicom BC sadrˇi z datu taˇku P . ma . (b) AC. Konstruisati taˇku X c c c takvu da uglovi AXB i CXD budu jednaki datim uglovima α i β. C. D. D. hb . a zbir z ili razlika dijagonala jednaka datoj duˇi l. b ± c. B − C. ugao B jednak datom uglu β. 1171. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A c jednak datom uglu α. Date su tri nekolinearne taˇke A. hb . B − C. Konstruisati paralelogram ABCD kome je stranica AB jednaka datoj duˇi a. taˇke X i X takve c c da je ∠XAB = ∠XBC = ∠XCA i ∠X AC = ∠X CB = ∠X BA. 1162. c 1178. hc . AB + BC. zbir ili razlika dijagonala jednaka datoj duˇi l. 1161. U dati krug l upisati ˇetvorougao ABCD kada znamo: c (a) AC. C. B − C. 1169. c. a taˇka D na simetrali unutraˇnjeg ili spoljaˇnjeg ugla A. ha . a razlika uglova BAC i CAD jednaka z datom uglu ω. 1164. a. B − C. Konstruisati paralelogram ABCD kome je obim jednak datoj duˇi p. a jedan od z uglova izmedu dijagonala jednak datom uglu ω. Konstruisati ˇetvorougao ABCD koji je tangentan i tetivan ikome je c dijagonala AC jednaka datoj duˇi l. U dati krug k upisati trapez kome je visina jednaka datoj h. z dijagonala AC jednaka datoj duˇi d. Date su dve uporedne prave p i q. B. AB respektivno sadrˇe date taˇke P . a jedan od uglova izmedu z z dijagonala jednak datom uglu ω. 1176. (b) AX = XY . Konstruisati taˇku takvu da c c ˇetvorougao ABCD bude tetivan i tangentan. 1173. a stranica BC bude jednaka datoj duˇi a. 1163. a prava AP simetrala ugla A. ma . a. ma . z c z 1179. U dati krug l upisati trougao ABC takav da stranice AB i AC budu uporedne s datim pravama m i n. Konstruisati pravu koja sadrˇi taˇku B i seˇe prave p i q u taˇkama c z c c c X i Y takvim da je (a) AX = AY . 1166. 1167. B. Konstruisati romb ABCD kome je stranica jednaka datoj duˇi a. C. c 1175. hb . visina iz z c temena A jednaka datoj duˇi ha . 1174. na pravoj p taˇka A i izvan pravih p i c q taˇka B.1159. U ravni trougla ABC odrediti taˇku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC = c ∠CXA. Konstruisati trougao ABC kome stranice BC. b ± c. AD − CD. z 1168. BD. Date su tri taˇke B. CA. Date su ˇetiri komplanarne taˇke A.

Konstruisati pravu koja sadrˇi taˇku c z c P . Oko datog ˇetvorougla P QRS opisati ˇetvorougao ABCD kome dijagc c onala AC zahvata sa stranicama AB. a uglovi koje ta dijagonala z zahvata sa stranicama AB i AD jednaki datim uglovima α1 i α2 . Oko datog ˇetvorougla P QRS opisati ˇetvorougao ABCD kome je dic c jagonala AC uporedna i jednaka datoj duˇi M N . Dati su prava p. B takvim da je S srediˇte duˇi c c c s z AB. Konstruisati kvadrat ABCD takav da prave odredene njegovim stranicama AB. 1183. Dati su dva kruga koji s iste strane dodiruju izvesnu pravu p. BX. 1184. Odrediti na c pravoj p taˇku X takvu da konveksni ugao AXB bude maksimalan. Q.1180. q u taˇkama P .(*) Dat je kruˇni luk BLC z 127 . Dat je krug k. CX seku krug k u taˇkama A . Dati su krug k sa srediˇtem O i taˇka S razliˇita od O. Q budu na jednoj pravoj. dve taˇke A i B na krugu k i taˇka P izvan kruga k. Konstruisati c c krug k koji sadrˇi taˇke A. P . Odrediti na toj pravoj p taˇku X da zbir uglova koje zahvataju dirke kroz tu taˇku na c c datim krugovima bude jednak datom uglu. seˇe liniju l u taˇki S i krug k u taˇkama A. DA sadrˇe respektivno date taˇke P . Dat je prav ugao P OQ i na kraku OP date su dve taˇke A i B. koji dodiruje pravu p pri ˇemu su njegove c z c dirke kroz taˇke M i N medu sobom uporedne. Date su prava a. s c 1195. Konstruisati krug k koji sadrˇi dve taˇke A. B. Odrediti na pravoj c p taˇku X takvu da prave AX i BX seku krug k u taˇkama A i B pri ˇemu je c c c tetiva A B jednaka datoj duˇi l. C. Dati su krug k i na njemu tri razne taˇke A. Dati su krug k. Odrediti c na kraku OQ taˇku X takvu da je ∠AXB = 2∠ABX. krug k i na krugu k dve taˇke A. B. Date su dve prave p i q koje se seku u taˇki S i izvan tih pravih dve taˇke c c M . Date su dve prave koje se seku u taˇki A i na jednoj od njih dve taˇke c c B. α2 . BC uglove jednake datim uglovima α1 . na njoj taˇka A i izvan prave a taˇke B. 1197. CD. z c c c Q takvim da taˇke N . N . Konstruisati s c c krug kome je srediˇte S. D. Konstruisati krug koji sadrˇi taˇke S. Date su tri razne taˇke A. B. R. 1182. a seˇe k pod uglovima jednakim datom uglu ω. C i prava l. i taˇka P . linija l. Konstruisati krug kome c je polupreˇnik jednak datoj duˇi r. z c 1191. γ1 . z c 1193. C takvim da tetive c z A B i B C budu jednake datim duˇima m i n. 1186. c 1190. N . γ2 . Konstruisati taˇku c c X da prave AX. c 1188. D takvim da z c c c je jedan od uglova koje zahvataju prave AD i BC jednak datom uglu ω. B i dodiruje datu pravu p. B. 1194. B . Odrediti na pravoj l taˇku X c c takvu da razlika uglova ABX i ACX bude jednaka datom uglu ω. M i seˇe prave p. z 1187. c 1196. c 1189.AD. c c Konstruisati pravu koja sadrˇi taˇku P i seˇe krug k u taˇkama C. S. Date su prava p i izvan te prave taˇke M. c 1192. Date su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇke A. C. Odrediti na drugoj pravoj taˇku C da prava kroz tu taˇku i srediˇte S c c s kruga opisanog oko trougla ABC sadrˇi taˇku D. z c 1181. 1185. BC. B i seˇe pravu a u taˇki D pri ˇemu prava CD z c c c c dodiruje krug k u taˇki D.

1214. a . r. B. 1201. b . Konstruisati trougao ABC kada znamo a. c od kojih su prve dve upravne medu sobom. Konstruisati trougao ABC kada znamo a. zatim skup srediˇta spolja upisanih krugova s koji dodiruju stranice AB. Konstruisati skup temena pravih uglova svih pravouglih trouglova koji su podudarni s nekim datim pravouglim trouglom Ao Bo Co a kojima ostala dva temena pripadaju raznim kracima datog pravog ugla XOY . a . r. r. b i na njima taˇke A. z z 1209. Konstruisati pravu koja sadrˇi datu taˇku P i seˇe dati krug k u taˇkama z c c c A. z 1212. . Konstruisati c skup srediˇta svih duˇi P Q kojima su krajevi P i Q promenljive taˇke pravih a s z c i b takve da je AP = BQ. Konstruisati trougao ABC kada znamo a. Dat je ugao AOB i duˇ l. r. Konstruisati trougao ABC kada znamo a. c i duˇ l. 1208. n jednaka datoj duˇi l. A. a srediˇte Z duˇi XY na c s z pravoj c. Date su tri razne prave a. c 1217. Odrediti na pravoj c taˇku C takvu z c da podnoˇja A i B upravnih iz taˇke na pravama a i b odreduju duˇ jednaku z c z duˇi l. z 128 . B takvim da zbir ili razlika duˇi AP i BP bude jednaka datoj duˇi l. Odrediti na pravama a. 1207. b. A. Konstruisati trougao ABC kada znamo A. Konstruisati trougao ABC kada znamo a. Ako su P i Q promenljive taˇke polupravih z c OA i OB takve da je P Q = l. Konstruisati trougao ABC kada znamo A.(a) Konstruisati skup srediˇta krugova upisanih u trouglove kojima su dva s temena taˇke B i C. z 1210. b . Konstruisati trougao ABC kada znamo a. Date su dve orijentisane prave a. konstruisati skup svih taˇaka R u kojima se seku c upravne na polupravama OA i OB u taˇkama P i Q. C takve da trougao ABC bude poduc daran s datim trouglom Ao Bo Co kome je ugao Co prav. 1199. c c c (b) Konstruisati skup srediˇta spolja upisanih krugova svih pomenutih trous glova koji dodiruju stranice BC. 1206. b taˇke A. A. c i na pravama a. 1203. b . . Konstruisati skup srediˇta svih tetiva datog kruga k koje pripadaju s pravama datog pramena P . r. 1216. a tre´e teme promenljiva taˇka luka BLC. a . c taˇke A. Na datoj pravoj p odrediti taˇku X takvu da zbir ili razlika njenih c odstojanja od dveju datih pravih m i n bude jednaka datoj duˇi l. . Date su tri prave a. Konstruisati skup svih taˇaka kojima je zbir ili razlika odstojanja od c dveju datih pravih m. 1204. Konstruisati pravu koja sadrˇi datu taˇku P i seˇe dati krug k u taˇkama z c c c A i B takvim da zbir ili razlika odstojanja tih taˇaka od date prave p bude c jednaka datoj duˇi l. b. (v) Konstruisati skup srediˇta spolja upisanih krugova svih pomenutih trous glova koji dodiruju stranice CA. 1215. b. 1200. 1213. B. 1202. r. B. 1205. Date su tri prave a. 1198. Konstruisati trougao ABC kada znamo A. Odrediti na c pravama a i b taˇke X i Y takve da je AX = BY . z 1211. b.

b. 1238. A. a .(*) Dat je jednakostraniˇan trougao ABC. Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1227. . z c s 1225. Konstruisati skup c ortocentara svih trouglova kojima su dva temena taˇke B i C. A. A. 1230. 1237. B promenljiva taˇka tog kruga c c i ABCD kvadrat na duˇi AB. ha . 1223. A. 1221. . 1240. Dati su krug l. a . A. (b) Konstruisati skup temena D svih kvadrata ABCD. la . Odredc iti na pravoj p taˇku P takvu da prave BP i CP seku prave AC i AB u taˇkama c c Q i R pri ˇemu je BQ = CR.(*) Dati su krug k. 1234. A. 1235. A. la . 1232. Konstruisati skup svih taˇaka P kojima c c simetriˇne taˇke P 1 i P 2 u odnosu na prave l1 i l2 odreduju pravu koja sadrˇi c c z taˇku H. a. c 1222. 1226. . na njemu dve fiksirane taˇke A. z (a) Konstruisati skup temena C svih kvadrata ABCD. 129 .(*) Dati su krug l i na njemu dve razne taˇke B. ha . 1239. 1231. . Dat je jednakostraniˇan trougao ABC i u njegovoj ravni prava p. a . . Konstruisati z s skup svih taˇaka u kojima tangente kruga k dodiruju promenljivi krug l koji c sadrˇi taˇku O. A. a tre´e teme c c promenljiva taˇka A kruga l. A. a + b. Konstruisati skup podnoˇja svih upravnih iz srediˇta duˇi AP na pravoj z s z BP . b. C. p. A. A. 1236. c 1220. A. Dati su krug k i prava s koja sadrˇi njegovo srediˇte O. . dok su temena Q i R taˇke u kojima prave P A i P B c c seku krug l. B i promenljiva taˇka c c P . b + c. a. c 1219. A. Neka je A fiksirana taˇka nekog kruga k. a. a . hb ± h c . . 1233. A. 1228. a srediˇte mu se nalazi na pravoj s. . Data su dva komplanarna kruga k i l koji se seku u dvema taˇkama c A i B. a − b.(*) Date su u jednoj ravni dve prave l1 i l2 koje nisu paralelne niti upravne medu sobom i izvan tih pravih taˇka H. c 1224. Konstruisati skup ortocentara svih trouglova P QR kojima je teme P promenljiva taˇka kruga k. Odrediti na c krugu l taˇku A takvu da ortocentar trougla ABC bude na pravoj p.1218. C. Konstruisati skup svih taˇaka c c P takvih da prave BP i CQ seku prave AC i AB u taˇkama Q i R pri ˇemu je c c BQ = CR. 1229. prava p i na krugu k dve razne taˇke B. . a.

A. 1257. b . b + c. A. ma . b . A. 1266. 1270. p. b . b + c. p. b . B − C. r. B − C. A. a . A. b ± c . b . B − C. a. A. 1250. 1263. b . 1274. b + c. p. a . a ± . a − . 1278. B − C. 1253. b − c. B − C. 1279. 1261. A. 1249. b . 1264. la . a . ha . 1242. b . la . B − C. B − C. p. b + c . b . 1247. a . ha . A. r. 1268. b ± . . 130 . 1244. b ± c. ha .1241. 1252. a ± . ha . a . la . p. ma . a . A. b − c. b . 1256. . la . p. . a. la . A. a + b. b . a. b − c. B − C. B − C. b + c. 1276. la . 1272. B − C. hb ± hc . B − C. A. 1269. 1280. c . 1246. B − C. A. 1260. B − C. b . p. p. 1255. 1248. 1273. B − C. 1251. 1254. A. la . a − . b − c. B − C. A. 1245. r. 1275. 1258. 1267. 1259. A. . hb ± hc . 1243. B − C. B − C. B − C. A. A. 1265. b − c. 1262. b ± c A. 1277. p. r. b − c. ha . 1271. ha . b + c . A. ha . b + c. B − C. b ± c. B − C. A.

c. b . a. p. 1292. b ± c. ha . 1285. b ± c. 1313. b + c. c. a. 1314. p. ma . a . r. r. b. B − C. 1307. . 1294. a. b − c. . c . a. b + c. b ± c. 1299. a. b . a . a . 1291. b − c. B − C. p. a. b − c. a . hb . B − C. 1310. b . a. b − c. b ± c. 1297. 1311. 1306. r. ma . c . 1302. b ± c. . 1301. b + c. p. . a . 1293. b − c. a ± . B − C. 1289. p. . 1303. r. a . a . hb . 1319. a . 1317. p. 1287. b . p. b + c. a . b − c . b . r. b ± c. 1304. a. 1312. b ± c . . 1318. 1296. b . . c . . 1284. 1298. a ± . 1305. b − c. 131 . r. ma . 1316. 1300. la . a + . b ± c. b . b ± c. ha . b . 1315. 1309. a . . a. b + c . + a . r. b ± c . b ± c. a . . a . b. a. r. c . c . a. b . 1286. a . 1283. 1290. p. hb . ma . 1295. 1282. b .1281. 1320. r. b − c. 1288. B − C. . b − c. r. ha . r. ha . 1308. b .

Konstruisati taˇke B i C takve da ABC c c bude trougao kome je taˇka H ortocentar. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. L. Upisati u krug l trougao ABC c kome je taˇka T teˇiˇte. Sc srediˇta spolja upisanih krugova. F . c zs 1334. a F c s c s taˇka u kojoj simetrala unutraˇnjeg ugla A seˇe stranicu BC. Dat je krug l i u njegovoj ravni taˇka T . c s c 1337. s 1327. O. ha . Sb . A1 .1321. taˇka S srediˇte upisanog kruga. ma . a razlika uglova B i C jednaka datom uglu ω. Sa . H. F . c s c 1335. z 1328. a polupreˇnik upisanog z z c kruga jednak datoj duˇi .zbir z ili razlika stranica AB i AC jednaka datoj duˇi s. c z 1331. E. 1325. 1322. s 1326. Date su tri kolinearne taˇke D. U krug l upisati trougao ABC c kome je ortocentar taˇka H. taˇka E presek simetrale ugla A sa c z c stranicom BC. Date su tri nekolinearne taˇke S. z 1333. Konstruisati trougao ABC kome je stranica BC jednaka datoj duˇi a. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. ha . taˇka E presek simetrale ugla A sa c z c stranicom BC i taˇka O srediˇte opisanog kruga. A1 . Sb . u kojima njegov c opisani krug seˇe prave odredene visinom AD. la . Konstruisati trougao ABC c kome su taˇke Sa . Konstruisati trougao ABC kome c je taˇka D podnoˇje visine iz temena A. E. Sb . N . 1336. N . a duˇ koja spaja teme A sa z z ortocentrom H jednaka datoj duˇi d. Konstruisati trougao ABC kome je stranica BC jednaka datoj duˇi a. E. teˇiˇnom linijom AA1 i simec zs tralom AE unutraˇnjeg ugla A. a E c s c s taˇka u kojoj simetrala unutraˇnjeg ugla A seˇe stranicu BC. Date su tri nekolinearne taˇke A1 . taˇka S srediˇte upisanog kruga. c s 1324. teˇiˇnom linijom AA1 i simec zs tralom AF spoljaˇnjeg ugla A. Konstruisati trougao ABC kada su date taˇke K. a taˇka A1 srediˇte stranice BC. Date su tri nekolinearne taˇke A1 . Date su tri nekolinearne taˇke Sa . Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. Konstruisati trougao ABC kome c je taˇka S srediˇte upisanog kruga. Sc . la . Sc . z 1332. 1323. Date su tri taˇke A. Konstruisati trougao ABC kada su date taˇke K. Date su tri razne taˇke D. u kojima njegov c opisani krug seˇe prave odredene visinom AD. L. taˇka Sb srediˇte spolja upisanog kruga koji c s c s dodiruje stanicu AC. c c s 1330. c s 1329. E. z duˇ koja spaja teme A sa ortocentrom jednaka duˇi d. Date su tri nekolinearne taˇke A1 . a stranica BC jednaka datoj duˇi a. taˇka Sa srediˇte spolja upisanog kruga c s c s koji dodiruje stranicu BC i R taˇka u kojoj simetrala unutraˇnjeg ugla A seˇe c s c stranicu BC. a taˇka Sc srediˇte spolja upisanog kruga koji dodiruje c s stranicu AB. A1 srediˇte stranice BC i kome je duˇ koja spaja teme A sa s z ortocentrom H jednaka datoj duˇi d. S. Date su tri nekolinearne taˇke A1 . Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. r. S. Sa . Dat je krug l i u njegovoj ravni taˇka H. taˇka Sa srediˇte spolja upisanog kruga c s c s 132 . Konstruisati trougao ABC kome c je taˇka D podnoˇje visine iz temena A.

a taˇka S1 srediˇte Ojlerovog kruga. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. C. .(*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od n c datih taˇaka A1 . Date su dve konkurentne prave AX. duˇ l i dva realna broja p.(*) Date su ˇetiri taˇke A. S1 . Konstruisati c z skup svih taˇaka X za koje je c pAX 2 + qBX 2 + rCX 2 = l2 . Konstruisati skup svih taˇaka P za c c c koje je P A2 + P B 2 = P C 2 + P D2 . T teˇiˇte a razlika uglova B i C jednaka uglu ω. Date su tri nekolinearne taˇke A. (*) Data su dva konaˇna skupa taˇaka A1 . C. Bn . 1340. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. r. B. taˇka Sb srediˇte spolja upisanog kruga c s c s koji dodiruje stranicu CA i E taˇka u kojoj simetrala unutraˇnjeg ugla A seˇe c s c stranicu BC. . . Sb . c c s 1342. Date su tri nekolinearne taˇke A1 . .(*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima je zbir kvadrata rastojanja od c dveju datih taˇaka A i B jednak kvadratu date duˇi l. s 1345. A1 . . c z 1347. . taˇka Sb srediˇte spolja upisanog kruga c s c s koji dodiruje stranicu CA i F taˇka u kojoj simetrala spoljaˇnjeg ugla A seˇe c s c pravu BC. S1 . zs 1344. F .(*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima je razlika kvadrata rastojanja c od dveju datih taˇaka A i B jednaka kvadratu date duˇi l. Konstruisati taˇku A takvu da c c taˇke A. . 133 . Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC. B. Date su tri nekolinearne taˇke A. B. . Sb . (*) Date su tri taˇke A. Date su tri nekolinearne taˇke B. . 1 m 1350. Am i B1 . . c s c s 1341. D. taˇka D podnoˇje visine iz tog temena i S1 srediˇte c c z s Ojlerovog kruga. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka A jedino teme. c z 1346. (*) Dati su par taˇaka A. S1 . E. 1349. . q. c z 1348. Konc c struisati skup svih taˇaka P za koje je c 2 2 P A2 + · · · + P A2 = P B1 + · · · + P Bn . 1343. Dati su krug l . ortocentar c s H na pravoj AX. a srediˇte S upisanog kruga na pravoj AY . Konstruisati trougao ABC kome je l c Ojlerov krug. Konstruisati c z skup svih taˇaka X takvih da je c pAX 2 + qBX 2 = l2 . 1338. 1351. C. taˇka T i ugao ω. c Konstruisati trougao ABC kome je taˇka S1 srediˇte Ojlerovog kruga. q. 1339. . B. AY i u njihovoj ravni taˇka S1 . Date su tri nekolinearne taˇke A1 . C budu temena trougla kome je taˇka S1 srediˇte Ojlerovog kruga.koji dodiruje stranicu BC i F taˇka u kojoj simetrala spoljaˇnjeg ugla A seˇe c s c pravu BC. D. An jednak kvadratu date duˇi l. duˇ l i tri realna broja p.

ma . A. C. B. B i dodiruje dati krug k. B. . D. Konstruisati krug koji sadrˇi dve date taˇke A. . ABC kada znamo: a. Konstruisati skup svih taˇaka X za koje je c k1 A1 X 2 + k2 A2 X 2 + · · · + kn An X 2 = l2 . a. ha . . 1357. Konstruisati trougao 1353. duˇ l i n realnih brojeva c z k1 . mb2 + nc2 . . (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koji seku dati krug k1 pod s pravim uglovima i dati krug k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. mb2 + nc2 . 1369. . B i dodiruje datu pravu z c p. Dati su krug k i dve taˇke A. 1360. (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koje seˇe svaki od dvaju s c datih ekscentriˇnih krugova k1 i k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. 1359. F . mb2 + nc2 . (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koji seku svaki od dvaju s datih ekscentriˇnih krugova k1 i k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. . b2 ± c2 . Kroz taˇku C konstruisati pravu s c c takvu da razlika odstojanja AX i BY taˇaka A i B od te prave bude jednaka c kvadratu date duˇi r. ma . 1362. . c c 1371. E. z 1364. (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koje seˇe dati krug k1 pod s c pravim uglovima i dati krug k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. c 1373.1352. (*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima su potencije u odnosu na dva c data ekscentriˇna kruga k1 i k2 jednake. . 1358. c 1370. mb2 + nc2 . ha . . c c 1372. b2 ± c2 . a. 1354. B. Date su tri razne taˇke A. (*) Dato je n komplanarnih taˇaka A1 . r. c 1365. Odrediti na krugu k taˇke X i Y takve da konveksni ugao ∠AXB bude c maksimalan. 1366. c n 1 1363. 1367. a. Konstruisati taˇku X kojoj su potencije u odnosu na tri data ekscentriˇna c c kruga jednake. 1361. . 1356. 1355. Dato je ˇest taˇaka A. obe u krugu k ili obe izvan kruga c k. Dat je konaˇan skup od n taˇaka A1 . a. a konveksni ugao ∠AY B bude minimalan. a. An . Na datoj pravoj p odrediti c c taˇku P takvu da izraz P A2 + · · · + P A2 bude minimalan. r. (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koji seku dva data ekscens triˇna kruga k1 i k2 pod pravim uglovima. c 134 . Konstruisati krug koji sadrˇi dve date taˇke A. A. . . z c 1368. C. An . b2 ± c2 . Konstruisati taˇku P takvu da je s c c P A2 + P B 2 = P C 2 + P D2 = P E 2 + P F 2 . a. kn . a. b2 ± c2 .

k2 . c z c Bi (a) seˇe krug k pod pravim uglovima. c (b) seˇe krug k1 pod pravim uglovima i kojeg seˇe krug k2 u dijametralno c c suprotnim taˇkama. k2 . (*) Konstruisati skup srediˇta svih krugova koji seku dati krug k1 u dis jametralno suprotnim taˇkama i koje seˇe dati krug k2 u dijametralno suprotnim c c taˇkama. Dati su krugovi k1 i k2 i taˇka A. c (v) seˇe krug k1 u dijametralno suprotnim taˇkama i kojeg seˇe krug k2 u c c c dijametralno suprotnim taˇkama. c 1378. c 1379. k2 i taˇka A. k2 pod pravim uglovima i kojeg seˇe krug k3 u dijametralno c suprotnim taˇkama. Konstruisati krug l koji sadrˇi taˇku c z c Ai (a) koji seˇe krugove k1 i k2 pod pravim uglovima. c c (c) kojeg seˇe krug k u dijametralno suprotnim taˇkama. Dati su krug k i dve taˇke A. k3 pod pravim uglovima. k2 . Konstruisati krug koji c dodiruje pravu a u taˇki A i c (a) seˇe krug k pod pravim uglovima. c (v) krugove k1 . Konstruisati krug koji sadrˇi taˇke A. Data su tri kruga k1 . c c (v) kojeg seku krugovi k1 . k2 . Konstruisati krug koji ima polupreˇnik jednak duˇi r i koji pripada c z pramenu krugova odredenim sa dva data kruga k1 i k2 . k2 u dijametralno suprotnim taˇkama i kojeg seˇe krug k3 u c c dijametralno suprotnim taˇkama. c c 1376. a ortogonalan je na datom krugu l koji ne pripada tom pramenu krugova. prava a i na pravoj a taˇka A. k3 . Konstruisati krug l koji sadrˇi taˇku c z c A.(*) Konstruisati skup svih taˇaka u kojima je razlika potencija u odnosu c na dva data ekscentriˇna kruga k1 i k2 jednaka kvadratu date duˇi l. c 1381. c (b) koji seˇe krugove k1 . 1382. Data su tri kruga k1 . Dati su krug k. Konstruisati krug koji seˇe c (a) krugove k1 . (a) seˇe krug k1 pod pravim uglovima i krug k2 u dijametralno suprotnim c taˇkama. c (b) seˇe krug k u dijametralno suprotnim taˇkama. k2 i koji dodiruje tre´i dati krug l. k2 pod pravim uglovima i krug k3 u dijametralno suprotnim taˇkama. c (b) krugove k1 . Konstruisati krug k koji pripada pramenu krugova odredenim sa dva data kruga k1 . k3 u dijametralno suprotnim taˇkama. c c (v) kojeg seku krugovi k1 i k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. c 1383. c (b) seˇe krug k u dijametralno suprotnim taˇkama. 1384. Dati su krugovi k1 . c z 135 .1374. c 1375. Konstruisati krug (a) koji seˇe krugove k1 . k3 . c c (c) kojeg seˇe krug k u dijametralno suprotnim taˇkama. c 1380. k2 . B. Konstruisati krug k koji pripada pramenu krugova odredenim sa dva data kruga k1 i k2 . c (b) koji seˇe krugove k1 i k2 u dijametralno suprotnim taˇkama. k3 u dijametralno suprotnim taˇkama. c c 1377.

a : . 1394. c. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇke A. p. ma . 1416. 1405. ha . 1411. b : c . 1396. la . ma . 1407. q. c z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1389. ha . la . 1395. C. 1414. b − c. a . D). 1406. a : . a : . b + c. b − c. a : . b. ha . b + c. la . B − C. b + c. B i dve duˇi m. 1392. ha . 1398. b : c . B. b : c. r. z 1386. 1390. b : c . ha . 1410. ha . 1402. la . b : c . b. ha . r. b + c. a. ha . 1388. 1397. ha . ha . a : . Na datoj pravoj p odrediti taˇku X kojoj je razlika potencija u odnosu c na dva data kruga k1 i k2 kvadratu date duˇi a. 1403. a. 1404. B − C. ha . a. B − C. B − C. 1393. a : . ha . Konstruisati pravu koja sadrˇi c z taˇku C i kojoj su odstojanja od taˇaka A i B srazmerna dvema datim duˇima c c z m i n. a : .1385. b : c . B. ma . C. a : . b : c . b : c. n. la . a : . Date su tri nekolinearne taˇke A. 1391. b + c. la . c 1387. ma . Odrediti na pravoj c p taˇku D takvu da je H(A. 1413. ha . b : c . b : c . b − c. b : c . 1399. C. B. b − c.(*) Date su dve razne taˇke A. p. b : c. B. la . 1408. 1401. C. C proporcionalna s trima duˇima p. b : c . ha . c Konstruisati trougao ABC kada znamo: 136 . r. Na pravoj AB odrediti c z skup svih taˇaka X za koje je AX : BX = m : n. Konstruisati pravu x kojoj su c odstojanja od taˇaka A. b : c . a : . 1409. a : . ha . B. b : c . a : . Date su tri nekolinearne taˇke A. 1415. 1400. b − c. 1412. ha . a. c.

rhoc . A. ma . ha . a . a . ha . . ha . la . 1435. ha . a . r. 1443. ha . ha . 1431. b . a . r. b ± c. a . 1441. a . ma . la . ha . . a. c . 1445. 1429. a − b. c . r. p. B : C. b . 1433. b ± c. 1437. 137 . ha . ha . Date su dve razne taˇke A. p. . . la . 1421. b . a . 1439. 1438. 1430. r. a. b . D) i CD = l. ha . 1427. 1428. r. b . ha . 1419. a. a ± b. ha . 1436. b . B i duˇ l. a . b . ha . ma . A. . b + c. 1426. ha . B − C. 1450. a ± b. . c . b ± c. a + b. ha . b . a. a. a . 1448. a . 1455. r. . ha . c . b ± c. 1423. la . 1454. 1432. a − b. . 1440. 1418. ma . ma . c . b . 1422. ma . Konstruisati trougao kada znamo: 1451. la . 1444. ha . A. la . b − c. a. b ± c. 1447. b . c . a. 1425. a . 1442. Odrediti na pravoj AB taˇke C i c z c D takve da je H(A. la . ha . a . b . b . 1424. . b. b. 1434. . 1452. . b . 1453. 1420. r. . h − a.1417. r. 1449.

+ a . b − c. ha . + − a. A. 1487. 1488. b + c . b − c . A. ha . b ± c. b ± c. 1479. b − c . ha . 1485. 1463. 1475. ha . Ha . ha . 1461. ha . la . a. 1490. h b . b ± c. r. b − − c. B − C. ha . ha . ha . ha . b − c . a − . c s z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1482. b − c . a. b − c . ha . 1481. ha . la . a − . B − C. b ± c. ha . B − C. A. + a . A. b ± c. 1469. p. B − C. a − . ha . 1459. 1476. la . l a . 1480. b + c. O. D) i O srediˇte duˇi CD. A. p. a. + a . Odrediti na pravoj c p taˇke C i D takve da je H(A. la . A. ha . + a . ha . ha . l a . B − C. + a . ha . B − C. 1484. 1458. + a . b ± c. b − c . 1462. . p. ha . a. 1464. a − . ma . la . la . b ± c. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇke A. b + c . 1483. a − . B. 1471. 1493. 1492. 1466. b + c . la . 1474. a . ha . a − . b − c . ha . 1465. b ± c. a − . 138 . la . 1457. ha . ha . ha . ha . 1468. ha . a − . 1478. 1489. 1467. 1470. la . ha .1456. 1477. ha . B − C. 1494. b. 1486. la . B : C. 1491. r. ha . 1473. ha . b ± c. ha . 1460. + a . b − c . p.

1516.1495. 1497. bc . bc. c 1521. z 1526. b + c . Dat je ugao XAY i na bisektrisi njemu naporednog ugla taˇka F i seˇe c c krake AX i AY u taˇkama B i C takvim da duˇ BC bude jednaka datoj duˇi c z z a. ha . b + c . 1498. bc. 1510. Y takav da je H(A. z z 1523. la . 1505. ha . 1517. 1508. la . la . A. Y ). B. B − C. B − C. b − c . b + c . 1511. ha . 1502. z z 139 . la . bc . la . Kroz datu taˇku M koja se nalazi na simetrali ugla naporednog s datim c uglom O konstruisati pravu koja seˇe krake datog ugla OXY u taˇkama P i Q c c takvim da je zbir duˇi M P i M Q jednak datoj duˇi l. bc. a. la . Kroz datu taˇku M koja se nalazi na raspolovnici datog ugla O konstruc isati pravu koja seˇe krake tog ugla u taˇkama P i Q takvim da je razlika duˇi c c z M P i M Q jednak datoj duˇi l. la . bc . B. B. la . Konstruisati pravu c koja sadrˇi taˇku E i seˇe krake tog ugla u taˇkama B i C takvim da je zbir z c c c duˇi AB i AC jednak datoj duˇi l. a . bc. 1519. 1520. bc. 1514. 1512. a . Odrediti na c pravoj p par taˇaka X. A. 1500. ha . bc. ha . bc. la . r. 1496. 1503. la . B − C. la . B i C. la . r. A. la . D : X. z z 1525. 1522. 1507. bc . a. la . ma . la . 1515. r. bc. . D. bc. bc. la . la . B − C. B : X. bc . a + . ha . 1501. bc. 1524. Y ) i H(C. b + c . Konstruisati pravu c koja sadrˇi taˇku E i seˇe krake AX i AY tog ugla u taˇkama B i C takvim da z c c c duˇ BC bude jednaka datoj duˇi a. ha . 1499. 1513. Dat je ugao XAY i na bisektrisi tog ugla taˇka E. ha . ma . 1506. Dat je ugao A i na raspolovnici tog ugla taˇka E. hb . 1504. bc. 1518. bc. b + c . bc. 1509. la . la . bc. Data su na nekoj pravoj p dva para taˇaka A. Konstruisati trougao ABC kad znamo r. p. a + .

(*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima su odstojanja od dveju datih c pravih a i b srazmerne dvema datim duˇima m i n. Konstruisati trougao ABC kome su stranica BC i odstojanja taˇaka B c i C od simetrale unutraˇnjeg ugla A jednaka datim duˇima a. Dati su krug k. n. Konstruisati trougao ABC kome c upisani krug seˇe stranicu BC u taˇki P . A1 . Konstruisati trougao ABC kome su simetrale unutraˇnjeg ugla A i odstos janja temena B i C od te simetrale jednaka datim duˇima la . BC u taˇkama P . Date su tri nekolinearne taˇke A. n. z 1542. R taˇke stranica BC. taˇka A1 srediˇte stranice BC. Konstruisati trougao ABC c kome je taˇka D podnoˇje visine iz temena A. R. m.Pc . n. CA. c z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 140 . m. Dat je ugao A i na simetrali njemu naporednog ugla taˇka F . Date su tri nekolinearne taˇke A. c 1537. CR respektivno z jednake datim duˇima p. m. z 1543. S). Odrediti na krugu k taˇku Z takvu da prave AZ i BZ seku pravu c c s u taˇkama X i Y pri ˇemu su duˇi SX i SY srazmerne dvema datim duˇima c c z z m i n. Q. r. a spolja upisani krug koji odgovara c c temenu A dodiruje stranicu BC u taˇki Pa . BQ. Dati su trougao ABC i u njegovoj ravni taˇka S. Konstruisati trougao ABC kome c spolja upisani krugovi koji odgovaraju temenima B i C dodiruju pravu BC.Sa . 1529. Date su tri taˇke O. Konstruisati trougao ABC kome je taˇka c c O srediˇte opisanog kruga. n. z 1532. na njemu taˇka A i u njegovoj ravni taˇka S. S. a zbir ili razlika odstojanja z od pravih BC i AD jednaka datoj duˇi l.Pb . U ravni datog ˇetvorougla ABCD odrediti taˇku X kojoj su odstojanja c c od pravih AB i CD srazmerna datim duˇima m i n. Odrediti na c c krugu l taˇke B i C takve da taˇka S bude srediˇte kruga upisanog u trougao c c s ABC. Konstruisati ABC kome su simetrala spoljaˇnjeg ugla A i odstojanja s temena B i C od te simetrale jednaka datim duˇima la .(*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima su rastojanja od dveju datih c taˇaka A i B srazmerna dvema datim duˇima m i n.S. 1538. AC. r. m. CA. z 1533.1527. s z 1530. AB srazmerna datim duˇima p. U ravni datog trougla ABC odrediti taˇku X kojoj su odstojanja od c pravih BC. 1535. Konstruisati trougao ABC kome su duˇi AP . Q. c s 1540. Konstruisati ABC kome su stranice BC i odstojanja taˇaka B i C od c simetrale spoljaˇnjeg ugla A jednaka datim duˇima a. z 1541. prava s koja sadrˇi njegovo srediˇte S i na krugu k dve z s taˇke A i B. 1534. Q.P . a c z c s taˇka S srediˇte upisanog kruga. z z 1528. taˇka S srediˇte upisanog kruga i taˇka Sa srediˇte s c s c s spolja upisanog kruga koji dodiruje stranicu BC. Konstruc isati pravu koja sadrˇi taˇku F i seˇe krake datog ugla A u taˇkama B i C z c c c takvim da je razlika duˇi AC i AB jednak datoj duˇi l. 1539. Konstruisati pravu c koja sadrˇi taˇku S i seˇe prave AB. AB z c takve da je BP : P C = CQ : QA = AR : RB = k i k dati broj. Date su tri nekolinearne taˇke D. gde su P . 1536. R takvim da je z c c c H(P.Pa . q. s z 1531. q. Dati su krug l.

1575. ma . B − C. (b ± c) : a. A. 1560. a : b. a. ma . r. 1572. 1568. Konstruisati jednakokraki trougao ABC kome je zbir ili razlika osnovice BC i jednog kraka jednaka datoj duˇi. Konstruisati druge dve paralelne prave od kojih jedna sadrˇi taˇku A. na pravoj p taˇka A i izvan tih pravih c taˇka S. 1557. B. la . b + c. Date su tri razne taˇke A. b : c. 1555. a. z 1576.1544. la . la . (b − c) : a. b : c. la . p. r. a. ha . (b ± c) : a. 1580. Date su dve paralelne prave p i q. 1559. U ravni trougla ABC odrediti z taˇku X takvu da je c AX : BX : CX = p : q : r. ma . B − C. p. ha . 1562. b − c. q. la . (b + c) : a. r. Dati su trougao ABC i tri realna broja p. la . Dati su trougao ABC i tri duˇi p. a. 1564. 141 . ha . a. b : c. (b − c) : a. la . ha . q. b : c. ha . la . 1563. a. ha . a isto tako rastojanja od taˇaka A i B srazmerna c dvema datim duˇima m i n. z 1578. a. B − C. 1565. z 1577. Date su dve prave a. (b ± c) : a. 1579. a. 1566. b : c. 1556. ma . B. b i dve taˇke A. ha . C. 1573. a visina koja odgovara osnovici jednaka z datoj duˇi ha . (b + c) : a. b − c. a. r. c z c a druga taˇku S tako da sa datim pravama odreduje paralelogram ABCD kome c je zbir ili razlika dveju susednih stranica jednaka datoj duˇi l. 1571. U trouglu ABC odrediti taˇku X takvu da je c S(XBC) : S(XCA) : S(XAB) = p : q : r. 1567. a. 1561. 1569. la . Konstruisati krug k koji sadrˇi taˇku c z c B takav da tangente na tom krugu kroz taˇku A zahvataju ugao jednak datom c uglu α. (b ± c) : a. ma . 1570. r. (b ± c) : a. ha . 1558. Konstruisati taˇku X kojoj su c c odstojanja od pravih a i b. la . la . 1574. a. b : c.

Date su tri razne kolinearne taˇke. Konstruisati taˇku X takvu da parovi tangenata kroz istu na trima datim c krugovima k1 . c 1587. (*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima su potencije u odnosu na dva c data kruga k1 i k2 srazmerne dvema datim duˇima m i n. E. B. q i na pravoj p ˇetiri razne taˇke. c 1586. C. c 1598. C. c c Na pravoj q odrediti taˇku X takvu da je ∠AXB = ∠CXD. B i kroz taˇku Q konstruisati c c c pravu q koja seˇe krug k u taˇkama C. k2 . 1597. c 1585. c 1599. (*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima su polare u odnosu na dva data c kruga k1 i k2 upravne medu sobom. Konc c struisati taˇku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC = ∠CXD. c 1588. C. Konstruisati krug k koji sadrˇi taˇku C c z c tako da njegove tangente kroz taˇku A zahvataju ugao jednak datom uglu α. B. D. B. c 1584. redom A. c 1596. Konstruisati krug k ˇije tangente kroz c c taˇku A zahvataju ugao jednak datom uglu α. C. redom A. a tangente kroz C zahvataju ugao jednak datom uglu γ. redom A. k3 seku u jednoj taˇki. (*) Konstruisati skup svih taˇaka kojima se polare u odnosu na tri data c kruga k1 . Konstruisati skup c svih taˇaka X za koje je ∠AXB = ∠BXC. c 1589. c 1600.1581. B. Na datoj pravoj p odrediti taˇku X kojoj se polare u odnosu na tri data c kruga k1 . C. k2 . B. k3 zahvataju jednake uglove. a c kroz taˇku B ugao β. Dati su krug k i u njegovoj ravni tri taˇke P. Konstruisati pol date prave p u odnosu na dati krug k. c Odrediti na pravoj q taˇku X takvu da je ∠AXB = ∠BXC. c 1592. Konstruisati polaru date taˇke P u odnosu na dati krug k. D. Date su dve prave p. Date su ˇetiri razne kolinearne taˇke. redom A. F . 142 . Date su tri razne taˇke A. D takvim da se prave BC i AD seku u c c taˇki R. Date dve razne prave p i q i na pravoj p tri razne taˇke redom A. Konstruisati s c taˇku X takvu da je ∠AXB = ∠CXD = ∠EXF . 1593. Na datoj pravoj p odrediti taˇku X takvu da parovi tangenata kroz tu c taˇku na datim krugovima k1 i k2 zahvataju jednake uglove. B. B. c 1591. C. D. (*) Konstruisati skup svih taˇaka X takvih da parovi tangenata kroz c svaku od tih taˇaka na dvama datim krugovima k1 i k2 zahvataju jednake uglove. Kroz taˇku P c c konstruisati pravu p koja seˇe krug k u taˇkama A. Dat je krug k i na pravoj p koja sadrˇi njegovo srediˇte date su dve taˇke z s c A. Q. Date su tri razne taˇke A. C. c 1582. D. Na datoj pravoj p odrediti taˇku X kojoj su potencije u odnosu na dva c data kruga k1 i k2 srazmerne dvema datim duˇima m i n. 1583. c 1590. B. Konstruisati c c skup svih taˇaka X za koje je ∠AXB = ∠CXD. Odrediti na krugu k taˇku X tako da prave AX i BX seku krug k u c taˇkama Y i Z takvim da je XY = XZ. k2 . z 1595. R. Na nekoj pravoj p date su ˇetiri razne taˇke. C. Dato je ˇest kolinearnih taˇaka redom A. a tangente kroz taˇku B zahvataju c c ugao jednak datom uglu β. k3 seku u jednoj taˇki. z 1594. B.

Konstruisati z u ravni kojoj pripadaju te duˇi skup svih taˇaka M za koje je z c S(M AB) + S(M CD) = l2 . 1605. krug k i taˇka A koja ne pripada krugu k. Odrediti na pravoj c p taˇku P kojoj su polare p1 i p2 u odnosu na krugove k1 i k2 upravne medu c sobom.2 Metoda transformacija (a) Sliˇnost c 1610. C. y. Konstruisati skup c srediˇta svih trouglova kojima su dva temena taˇke B i C. Konstruisati skup srediˇta c s Ojlerovih krugova svih trouglova kojima su dva temena taˇke B i C. C. z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1613.(*) Dati su krug l i na njemu dve taˇke B. b izvan tih pravih taˇka O. Konstruisati lik Ω homotetiˇan s datim likom Ω ako je dato srediˇte O c s i koeficijent k te homotetije. 1602. (d) n-tougao. c 1609. Dati su krug k. 1606.(*) Dati su krug l i na njemu dve razne taˇke B. 1604. la . Odrediti na krugovima a ib taˇke A c c i B kolinearne s taˇkom O pri ˇemu su duˇi OA i OB srazmerne dvama datim c c z duˇima m i n. c 1607. Konstruisati pravu c s koja sadrˇi taˇku O i seˇe prave a ib u taˇkama A iB takvim da duˇi OA z c c c z iOBbudu srazmerne dvema datim duˇima m i n. CA. prava p i na krugu k dve taˇke B. c s 1608. dok su ostala dva c temena svakog od tih trouglova dijametralno suprotne taˇke kruga k. CD i realan broj l. Dat je jednakostraniˇan trougao ABC kome je visina jednaka duˇi h. k2 i prava p. c AB zadovoljavaju jednakost x2 + y 2 + z 2 = h2 . Dati su prava p. Analizirati sluˇaj kada lik predstavlja (a) pravu.(*) Dat je trougao ABC kome je AB = AC. a ortocentar H na pravoj c p. C.(*) Date su dve komplanarne duˇi AB. c 1603. c (b) krug. 13. Date su dve prave a. c z Konstruisati skup svih taˇaka M kojima odstojanja x. b : c. a tre´e teme promenljiva s c c taˇka A kruga l. (v) trougao. Odrediti na krugu c k taˇku A takvu da srediˇte Ojlerovog kruga trougla ABC bude na pravoj p. (g) ˇetvorougao.1601. 143 . Konstruisati c skup ortocentara svih trouglova kojima je zajedniˇko teme A. Data su dva ekscentriˇna kruga k1 . (*) Dat je krug k i taˇka A koja ne pripada tome krugu. a tre´e c c teme promenljiva taˇka A kruga l. Data su dva kruga a i b i taˇka O. z 1612. z od pravih BC. A. Konstruisati c trougao ABC kome je stranica BC preˇnik kruga k. c 1611. Odrediti u trouglu ABC skup svih taˇaka X kojima rastojanja od osnovice BC geometrijske sredine c rastojanja od stranica AB i AC.

Konstruisati trougao ABC kome se c temena A. r. a. Kroz preseˇnu taˇku P dvaju datih krugova k1 i k2 konstruisati pravu s c c koja seˇe krugove k1 i k2 joˇ u taˇkama Q i R takvim da tetive P Q i P R budu c s c srazmerne dvema datim duˇima m i n. c i dve taˇke M . c. c 1640. b. mc . zs c 1635. n. a. Dati su krug k prava p i na krugu k dve taˇke B. R z c pri ˇemu je BP : P C = p1 : p2 . CA. 1618. 1617. Dati su krug k. mc ). a teˇiˇte tog trougla je taˇka T . ∠(mb . hb . c. a. ha . D takve da je c ˇetvorougao ABCD paralelogram kome je srediˇte data taˇka S. 1616. d i taˇka T . b. b : c. mb . mb ). jednaki datim duˇima r1 i r2 . 1626. takvim da je OA : OB = m : n. a. 1620. hc . b. (b + c) : (b − c). c. B. 1619. AB sadrˇe respektivno taˇke P . ∠(c. mc ). B. 1631. a. ha . c s c 1636. r2 . a. C. q1 . 1632. z 144 . 1637. 1625. Q. Konstruisati trougao ABC kome je ugao A jednak datom uglu α. CQ : QA = q1 : q2 . c. dok su polupreˇnici krugova opisanih oko trouglova ABE i ACE gde je E taˇka u c c kojoj simetrala ugla A seˇe stranicu BC. 1624. ma . b2 − c2 . A. a. mb . (b + c) : (b − c). la . ∠(mb . la . C nalaze na pravama a. Na datim pravama a. c. mb . 1633. 1627. mb . ma . 1629. c c c 1641. 1628. Date su prave a. b2 + c2 . AR : RB = r1 : r2 . p2 . R i ˇest duˇi p1 . Date su tri taˇke P . a. mb . b. 1634. a. mb ). r. Odrediti na krugu c k taˇku A takvu da taˇke A. 1615. srediˇte D stranice BC nalazi na s pravoj d. a. C odreduju trougao kome se teˇiˇte nalazi na c c zs pravoj p. c z 1639. C. A. d odrediti taˇke A.1614. c. B. 1622. Konstruisati trougao ABC c kome su temena B i C na pravama b i c. hb . mb . mc . z 1638. ∠(a. N . r. 1623. b2 − c2 . 1630. a. b. mc ). A. r1 . B. Q. Konstruisati pravu s koja sadrˇi c z z taˇku O i seˇe krug k u taˇkama A. 1621. Konstruisati c s z trougao ABC takav da prave BC. hb . ∠(a. ma . Konstruisati trougao ABC kome je simetrala AE unutraˇnjeg ugla A s jednaka datoj duˇi la dok su polupreˇnici krugova opisanih oko trouglova ABE z c i ACE jednaki datim duˇima r1 i r2 . ma . a taˇke M i N srediˇta stranica AB i c s AC. A. a. ma . q2 . taˇka O i dve duˇi m. hc . Date su dve prave b.

ma . 1649. Data su dva koncentriˇna kruga k1 . Konstruisati pravu s c c koja sadrˇi taˇku P i seˇe date krugove redom u taˇkama A. a : ha . b : c. a : ha . 1653. Konstruisati dve paralelne prave t1 c i t2 od kojih prva dodiruje krug k1 a druga krug k2 tako da odstojanja taˇke S c od tih pravih t1 i t2 budu srazmerna dvema datim duˇima m i n. A. A. ma . b. r. z 1644. 1664. A. . a : ha . b. 1661. B. 1648. 1647. A. b ± a. B. b : c. 1669. . p. B. r. b : c. a : ha . A. Kroz taˇku P konstruc c c isati pravu koja seˇe krug k1 u taˇkama A. 1655. c i taˇka P . a : ha . b : c. a : ha . a : ha . A. . a : ha . a : ha . a : ha . p. la . 1666. B i krug k2 u taˇkama C. la . D takvim da je duˇ AB jednaka duˇi c z z CD. A. B. A. d redom u taˇkama A. B. a : ha . Data su tri koncentriˇna kruga a. ma . A. p. B. 1658. 1656. ma . 1665.1642. Data su dva kruga k1 . ma . 1657. z 1643. 1662. . A. la . 1654. B. 1671. b : c. 1652. B. A. B. A. b : c. b : c. Konstruisati pravu s koja sadrˇi taˇku P i seˇe ˇetiri data koncentriˇna z c c c c kruga a. B. p. ha . A. b ± a. D takvim c c c da tetive AB i CD budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. b : c. takvim da z c c c duˇi AB i BC budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. 1663. 1650. 1651. a : ha . a : ha . C. a : ha . Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1646. 1672. B. B. ha . 1659. r. la . k2 i taˇka S. 1667. p. A. B. 1673. a : ha . c. A. a : ha . 1668. z z 1645. A. 145 . 1660. B. b : c. a : ha . A. aha . C. 1670. b : c. b ± a. k2 i taˇka P . la .

r. ma . A. r. 1678. b ± c. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kada znamo: c 1709. B. BD : DC. c . 1693. A. 1687. . A. 1676. 1704. 1689. 1703. ma . a. 1708. 1680. BD : DC. BD : DC. b : c. 1698. B. BD : DC. p. ha . A. c . B. c . BD : DC. 1707. AC. la . A. A. c . a . b ± c. 1706. A. 1695. BD : DC. b : c. B. . A. BD : DC. 1699. A. b : c. a . BD : DC. BD : DC. 1690. c. 1705. p. .1674. ha . c . A. ma . c . 1681. 1683. 1682. a. 1685. A. a . A. a . r. 1696. 1691. b : : : : : : : : ± c. BD : DC. ha . ma . ha . a . BD : DC. AB : AD. r. BD : DC. 1684. b : c. b : c. BD : DC. BD : DC. la . la . 1697. A. 146 . BD : DC. A. 1701. BD : DC. ma . A. 1694. 1679. BD : DC. 1700. A. A. p. 1702. 1686. 1692. BD : DC. b : c. 1677. r. B. BD : DC. b ± c. a. : : : : : : b b b b b b b b a . BC : CD. BD : DC. p. Konstruisati trougao ABC kome je D podnoˇje visine iz temena A ako z znamo: 1688. A. 1675. . la . A. A. C. A. B. BD : DC. b : c. ha . A. la . B. c .

AB : AD. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da je BX = XY = Y C. U dati trougao ABC upisati paralelogram P QRS koji je sliˇan s datim c paralelogramom P Q R S i kome se temena P i O nalaze na stranici BC. z 1719. Konstruisati pravu koja je c paralelna s pravom p i koja seˇe krake OA iOB ugla AOB u taˇkama X i Y c c takvim da ugao XSY bude jednak datom uglu ω. 1712. AB : AD. z 1727. z z 1718. AB datog trougla ABC odrediti taˇke P. U dati trougao ABC upisati kvadrat P QRS kome su temena P i Q na stranici BC a temena R i S na stranicama CA i AB. Na stranicama BC. AB : BC. BC : CD. Dati su ugao AOB. 1717. r. Odrediti na stranicama c BC. 1723. 147 . 1728. 1720. Dati su ugao AOB. Q. AC : BD. S takve da ˇetvorougao P QRS bude paralelogram c c kome su susedne stranice P Q i QR srazmerne datim duˇima m i n. R. Konstruisati pravu koja je paralelna c s pravom p i koja seˇe krake OA i OB ugla AOB u taˇkama X i Y takvim da c c duˇi SX i SY budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. AB : AD. q.duˇi P Q i P R budu srazmerne z z dvema datim duˇima m i n.1710. 1711. BC : CD. Dat je trougao ABC i na stranici BC taˇka P . BC. AC. dijagonala AC jednaka datoj duˇi d1 i kome su stranice AB i AD z srazmerne dvema datim duˇima m i n. 1713. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da je AX = XY = Y C. a temena R i S na stranicama CA i AB. z 1715. z 1724. 1721. z 1716. a dijagonala P R paralelna s datom pravom l. P Q paralelne s datim pravama p. prava p i taˇka S. Konstruisati kvadrat ABCD kome je zbir ili razlika dijagonale i stranice jednaka datoj duˇi l. temena R i S na stranicama CA i AB. Konstruisati trapez ABCD kome su uglovi A i B na osnovici jednaki datim uglovima α i β. U dati trougao ABC upisati trougao P QR kome su stranice QR. A. a ugao QP R jednak datom uglu ω. C. AB taˇke Q. RP. AB : AD. B. a stranice BC i CD srazmerne dvema z datim duˇima p i q. A. A. C. A. CD. 1722. S takve da ˇetvorougao P QRS bude romb kome su stranice parc c alelne s dijagonalama AC i BD. a dijagonale AC i BD jednake datim duˇima d1 i d2 . Q. DC. Konstruisati pravu S koja je paralelna s datom pravom p i koja seˇe c stranice AB i AC datog trougla ABC u taˇkama X i Y takvim da su duˇi BX c z i CY srazmerne dvema datim duˇima m i n. CA datog ˇetvorougla ABCD odrediti c taˇke P. R. CA. C. z 1726. Konstruisati tetivan ˇetvorougao ABCD kome je ugao A jednak datom c uglu α. Na stranicama AB. R c takve da duˇ QR bude paralelna s datom pravom p. AC. 1714.prava p i taˇka S. U dati trougao ABC upisati pravougaonik P QRS kome su temena P i O na stranici BC. BC. CA. 1725.

z 1736. 1737. a duˇi BX i CY srazmerne dvema datim z z z duˇima m i n. C takvim da duˇi AB i BC budu c c z srazmerne dvema datim duˇima m i n. c i na svakoj od tih pravih po jedna taˇka c A. c u taˇkama X. z z 1735. b i na svakoj od njih po jedna taˇka A. B. d. b. b. a duˇi BY i CZ z z z srazmerne dvema datim duˇima m i n. Date su tri konkurentne prave a. B. Konstruisati pravu koja je paralelna sa datom pravom p i koja seˇe c stranice AB i CD datog ˇetvorougla ABCD u taˇkama M i N takvim da je c c AM : M B = DN : N C. z 1730. Na pravoj p date su dve razne taˇke A i B. C. c i van njih taˇka S. n. c i na svakoj od njih po jedna taˇka c A. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da duˇ XY bude jednaka datoj duˇi d. B. q i izvan njih dve taˇke A i B. Konstruisati c pravu s koja sadrˇi taˇku S i seˇe prave a. D c c takvim da je AB : CD = m : n. duˇi BX i CZ budu srazmerne datim duˇima z z z m i n. Konstruisati z pravu s koja je paralelna s pravom e i seˇe prave a. Konstruc isati dva kruga k i l kojima su polupreˇnici srazmerni datim duˇima m i n. b. B. Date su ˇetiri prave a. Y. c. a ugao XY Z bude jednak datom uglu ω. z 1734. Date su tri planarne prave a. 1741. Date su dve uporedne prave p. b. b.1729. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da duˇi BX i CY budu srazmerne dvema dati duˇima m i n. (b) XZ = Y Z. c 1733. C z c c c takvim da duˇi AB i BC budu srazmerne datim duˇima m i n. z 1731. Z takve da duˇi AX i BY budu c z srazmerne datim duˇima l i m. B. c z 1732. b. a duˇ XY jednaka z z z zbiru ili razlici duˇi BX i CY . b. d u taˇkama A. Konstruisati pravu koja sadrˇi datu taˇku S i seˇe krake OA i OB datog z c c ugla AOB u taˇkama X i Y takvim da duˇi OX i OY budu srazmerne dvema c z datim duˇima m i n. Odrediti na pravama a. Konstruisati pravu s koja seˇe prave a. z 1739. a z c c c druga sadrˇi taˇku B i seˇe prave p i q u taˇkama Z i Y takvim da je z c c c (a) XY = Y Z. e i dve duˇi m. c u taˇkama A. b. Z takvim c c da duˇi AX i BY budu srazmerne dvema datim duˇima l i m. C. c respektivno u taˇkama A. Konstruisati dva kruga koji c dodiruju pravu p u taˇkama A i B. Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da je XY BC i XY = BX ± CY . c. Konstruisati c dve prave od kojih jedna sadrˇi taˇku A i seˇe prave p i q u taˇkama X i Y . 1738. Y. d. Date su tri paralelne prave a. Date su dve prave a. B. 148 . Konstruisati pravu p koja je uporedna c pravoj d i seˇe prave a. C. Date su komplanarne prave a. b. koji se dodiruju medu sobom i kojima su c polupreˇnici srazmerni datim duˇima m i m. 1740. c taˇke X. b. c. koji c z se dodiruju medu sobom i kod kojih prvi dodiruje pravu a u taˇki A a drugi c dodiruje pravu b u taˇki B.

1757. q. A. 1749. ma . b + c. 1753. Konstruisati c pravu s koja sadrˇi taˇku P i seˇe prave AB i AC u taˇkama X i Y takvim da z c c c je BX = CY . Konstruisati pravu koja sadrˇi c z taˇku A. 1751. Konstruisati krug k koji sadrˇi dva date taˇke A. 1750. p. la . B. 1748. b + c. ha . a − b. Konstruisati trougao ABC kada znamo A. 1759. b. Konstruisati trougao ABC kome upisani krug seˇe teˇiˇnu liniju AA1 u c zs taˇkama M i N takvim da je AM = M N = N A1 i kome je poznat jedan od c elemenata: a. a + b. Na da je XY 1743. a. b : c. Y2 takvim da tetive c c c X1 Y1 i X2 Y2 budu srazmerne polupreˇnicima krugova k1 i k2 c 1762. Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇku D tako da polupreˇnici c c spolja upisanih krugova trougla ABD i ACD koji odgovaraju stranicama BD i CD budu medusobno jednaki. 1758. A. c 1764. 1756. B i dodiruje datu pravu z c p. A.1742. b ± c. A. 1760. hc . Y1 i krug k2 u X2 . a + c 1745. Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇku D tako da polupreˇnici c c spolja upisanih krugova trouglova ABD i ACD koji odgovaraju stranicama AB i AC budu medusobno jednaki. 1754. a). ∠(ma . Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k1 i k2 pri ˇemu prava c kroz dodirne taˇke mora biti paralelna datoj pravoj p. a). Dat je trougao ABC i na pravoj BC data je taˇka P . a − c. 1761. a. ∠(ma . ma ± a. 1747. nc gde je n dati broj. 1765. 149 . Data su dva kruga k1 I k2 i taˇka A. ma ± a. Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje dve date prave z c p1 i p2 . a + b. a z zbir ili razlika osnovice i njoj odgovaraju´e visine jednaka datoj duˇi l. b − c. A. Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1744. A. b − ha . b + 2c. a. stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c BC i XY 2 = BX 2 + CX 2 . c z c 1763. ha . a seˇe krug k1 u taˇkama X1 . hb . Na stranici BC datog trougla ABC odrediti taˇku D takvu da polupreˇnici c c krugova upisanih u trouglove ABD i ACD budu medusobno jednaki. Na da je XY stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c BC i XY 2 = AX · XB. c z 1755. Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k1 i k2 pri ˇemu prava c kroz dodirne taˇke sadrˇi datu taˇku A. Konstruisati jednakokraki trougao kome je krak jednak datoj duˇi b. 1746. a − b. 1752. r. mb .

Na pravoj AB odrediti taˇku P c c takvu da je AB · BP = CP 2 . 1773. Date su na nekoj pravoj p tri razne taˇke A. Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje dva data kruga z c l1 i l2 . gde je D z podnoˇje visine iz temena C. b · (b ± c). a. c 150 . a proizvod duˇi BA i BD. 1779. Inverzija 1774. 1770. 1767. Odrediti c z na pravoj p taˇku P takvu da je R(A. C i dve duˇi m. B . Na krugovima a i b odrediti taˇke c c A i B kolinearne s taˇkom O takve da proizvod duˇi OA i OB bude jednak c z kvadratu date duˇi r. A. Date su prave a. a. c c (b) Konstruisati pravu a inverznu s pravom a u odnosu na krug k. Dat je konveksan ugao XAY i u njemu taˇka P . B. r. a ugao ∠A jednak datom uglu ∠α. konstruisati krug koji c seˇe ortogonalno tri data kruga k1 . b i taˇka O. B. Konstruisati srediˇte i koeficijent inverzije u kojoj svaki od triju datih s krugova k1 . Konstruisati srediˇte O inverzije proizvoljnog koeficijenta r u kojoj trima s datim kolinearnim taˇkama A.3. drugim reˇima. Dati su krug k i taˇka A. C takve da trougao A B C bude c podudaran sa datim trouglom A1 B1 C1 . Konstruisati pravu koja sadrˇi taˇku O c z c i seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvim da proizvod duˇi OX i OY bude c c z jednak kvadratu date duˇi r. 1780. C. Odrediti srediˇte i koeficijent inverzije u kojoj trima datim taˇkama A. b i taˇka O. P ) = m : n. k3 odgovara samom sebi. Konstruisati krug koji dodiruje dva data kruga k1 i k2 i datu pravu p. 1768. k2 . Date su tri nekolinearne taˇke A. Konstruisati trougao ABC kome je stranica BC podudarna datoj duˇi z a. k2 .1766. c (a) Konstruisati taˇku A inverznu s taˇkom A u odnosu na krug k. 1771. z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1777. k3 . Konstruisati krug k koji dodiruje dve date prave p1 i p2 i dati krug k. Konstruisati pravu koja c sadrˇi taˇku P i seˇe krake AX i AY tog ugla u taˇkama B i C takvim da obim z c c c trougla ABC bude minimalan. 1775. jednak kvadratu date duˇi r. 1782. Data su dva kruga a. z z 1781. Konstruisati krug k koji dodiruje tri data kruga l1 . c s z 1783. B. C odgovaraju kolinearne taˇke A . A. C odgovaraju nekolinearne taˇke A . C takve c c da taˇka C bude srediˇte duˇi A B . r. b · (b ± c). (c) Konstruisati krug l inverzan s krugom l u odnosu na krug k. z 1776. Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje date pravu p i z c dati krug l. c 13. B. B . 1778. l2 i l3 . n. b · (b ± c). s c B. 1769. 1772. prava a i krug l. C.

1790. s 1785. S3 nalaze na datoj pravoj l . . . Konstruisati krug k koji sadrˇi dve date taˇke A. . z c 13. 1796. 1800. Konstruisati krug k koji sadrˇi dve date taˇke A. 1789.1784. C i duˇ r. Kroz taˇku C konstruisati pravu s c z c takvu da podnoˇja X i Y upravnih iz taˇaka A i B na toj pravoj s zadovoljavaju z c relaciju: (a) AX · BY = r2 . Date su tri taˇke A. Dati su dva kruga k1 . Konstruisati pravu s koja je paralelna sa pravom p i koja seˇe krug k1 u taˇkama A. Konstruisati krug k koji dodiruje tri data kruga k1 . . Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku R dodiruje datu pravu p i z c dati krug l. Konstruisati krug k koji seˇe ortogonalno dva data kruga k1 i k2 i dodiruje c dati krug k3 . . B i krug k2 u taˇkama C. An A1 sadrˇe respektivno date taˇke P1 . B. Kroz taˇku S konstruisati pravu koja c c seˇe krug k1 u taˇkama A. 1787. . k2 i prava p. z 1801. k2 . B i seˇe dati krug l pod z c c pravim uglovima. Dati su dva kruga k1 . z z 1799. k2 i prava p. Konstruisati pravu s koja je paralelna s pravom p i koja seˇe krug k1 u taˇkama A. k2 i seˇe dati krug c k3 pod uglovima jednakim datom uglu ω. S2 . k2 i prava p. Konstruisati krug k koji dodiruje dva data kruga k1 . (b) AX 2 − BY 2 = r2 . B i krug k2 u taˇkama C. Konstruisati krug k koji seˇe ortogonalno dva data kruga k1 i k2 i krug c k3 pod uglovima jednakim datom uglu ω. . B i seˇe dati krug l pod z c c uglovima jednakim datom uglu ω. Konstruisati krug k koji sadrˇi dve date taˇke A. . Odrediti na krugovima k1 i k2 taˇke c X i Y takve da duˇ XY bude paralelna sa pravom p i jednaka datoj duˇi l. 1786. 1794. D takvim c c c da je zbir ili razlika tetiva AB i CD jednaka datoj duˇi l. Dati su dva kruga k1 . k3 s kojima se srediˇta S1 . k3 (Apolonijev problem). Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku A i dodiruje dva data kruga z c k1 i k2 . 1795. S3 odgovaraju krugovi k1 . D takvim da je tetiva AB c c c jednaka tetivi CD. 1793. k2 . An takav da prave odredene njegovim stranicama A1 A2 .4 Translacija 1798. Konstruisati krug k koji sadrˇi dve date taˇke A. 1791. . U dati krug k upisati n-tougao A1 . B i dodiruje dati krug z c l. 151 . k3 na nekolinearnim srediˇtima S1 . B i krug k2 u taˇkama C. Konstruisati krug k koji sadrˇi datu taˇku A i seˇe date krugove l1 i l2 z c c pod uglovima jednakim datim uglovima ω1 i ω2 . B i dodiruje datu pravu z c p. 1797. Data su dva kruga k1 . Pn . Konstruisati srediˇte i koeficijent inverzije u kojoj trima datim krugovima s k1 . 1788. 1792. S2 . D takvim c c c da je tetiva AB jednaka tetivi CD. k2 i taˇka S. k2 .

1809. d. c. B. Date su tri prave a. Date su tri prave a. c c z z 1806. B. zatim prava s i na njoj taˇka c c S. c i na pravama a. Odrediti na pravama a i b taˇke A i B takve da duˇ c z AB bude paralelna s datom pravom p. c. d respektivno u taˇkama A. BC. z 1803. b taˇke A. C. Data su dva kruga k1 . b. k2 sa srediˇtima S1 . z z z 1813. B. BN minimalan. C. Date su kolinearne prave a. Date su prave a. z 1814. b. B. DN minimalan. z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 152 . b. z 1804. c 1807. z z 1810. Konstruisati pravu s koja je paralelna s pravom p i koja seˇe prave a.1802.krug k i na krugu k dve taˇke A. Konstruisati pravu c s koja je paralelna s pravom c i koja seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvim c c da su duˇi AX i BY srazmerne datim duˇima m i n. D takvim da duˇi c c z AB i CD budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. d taˇke A. Odrediti na krugu k taˇku X takvu da prave AX i BX seku pravu s u c taˇkama Y i Z pri ˇemu su duˇi SY i SZ srazmerne datim duˇima m i n. Odrediti na s c krugovima k1 i k2 taˇke A1 i A2 takve da je S1 A1 S2 A2 i ∠S1 P A1 = ∠S2 P A2 . B. CD. zatim dve taˇke c c M. D takvim da je c c zbir ili razlika duˇi AB i CD jednaka datoj duˇi l. Kroz preseˇnu taˇku P dvaju datih krugova k1 i k2 konstruisati pravu s c c koja seˇe krugove k1 i k2 joˇ u taˇkama Q i R takvim da je zbir ili razlika tetiva c s c P Q i P R jednaka datoj duˇi l. Date su u ravni ˇetiri prave a. z z 1805. Odrediti s c na krugovima k1 i k2 taˇke A1 i A2 takve da je S1 A1 S2 A2 i ∠S1 P1 A1 = c ∠S2 P2 A2 . C. z z 1815. Date su dve prave a. B. C. C. AB. Date su dve paralelne prave a. Konstruisati pravu s koja je paralelna s pravom p i koja seˇe prave a. b i dve taˇke M. Date su ˇetiri prave a. a zbir duˇi M A. B. Data su dva kruga k1 . Dati su krug k i na njemu dve taˇke A. B. c. P2 . a zbir duˇi ???? AB. Odrediti na krugu c k taˇku X takvu da prave AX i BX seku pravu p u taˇkama Y i Z pri ˇemu je c c c duˇ Y Z jednaka datoj duˇi d. p. N koje se nalaze s raznih strana svake od tih pravih. b i na svakoj od njih po jedna taˇka A. D c c c takvim da je AB = CD. Odrediti na pravama a. S2 i taˇka P . c. z 1816. b. D takvim da duˇi AB i CD budu respektivno paralelne c z s dvema datim pravama p i q. c. N koje se nalaze s raznih c strana svake od tih pravih. z z z 1812. Kroz taˇku A konstruisati pravu s takvu c c da duˇ koja spaja podnoˇja upravnih iz taˇaka B i C na toj pravoj bude jednaka z z c datoj duˇi l. c i na pravama a. b i na svakoj od tih pravih po jedna taˇka A. b. Konc struisati pravu s koja seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvim da je duˇ XY c c z jednaka datoj duˇi d. d u taˇkama A. k2 sa srediˇtima S1 . 1808. Dati su prava p. b. Date su tri razne taˇke A. B. S2 i dve taˇke P1 . c. Kroz c c datu taˇku M konstruisati pravu s koja seˇe date prave u taˇkama A. b taˇke A i B. c. d takve da je a b i c d. a zbir ili razlika duˇi AX i BY jednaka datoj duˇi l. p. d pri ˇemu je a b i c d. d. z z 1811. c Konstruisati pravu s koja seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvim da je duˇ c c z XY jednaka datoj duˇi d. b. b. Date su dve prave a. b. B. a duˇi AX i BY srazmerne dvema datim duˇima m i n. Konstruisati pravu c s koja je paralelna s pravom c i koja seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvim c c da je zbir ili razlika duˇi AX i BY jednaka datoj duˇi l.

A. AB. 1841. CD. B. CD. h a . A. 1848. AC. 1822. AB. ma . 1835. A. b : c. B. AC : BD. AB. CD. ma . 1837. ma . ma . CD. A. 1839. b. AB. 1821. A. A. AB : CD. B. 1825. ∠(AC. AB. ∠(AC. Konstruisati trapez ABCD sa paralelnim stranicama AB i CD kada znamo: 1842. ma . ha . A. ha . AC. B. 1849. m c . B. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kada znamo: c 1832. b : c. A. ma . 1826. 1847. 1840. DA. ∠(AB. BC : AD. AD : BC. A. A. h c . BD. 1833. BD. AB. BD). CD. 1829. CD. CD). mb . AB. 1823. B. z 153 . BC. 1828. mc . CD. AD ± BC. BD. ∠(AB. b2 ± c2 . BD). ∠(AC. a zbir kvadrata duˇi BX i CY z z z jednak kvadratu date duˇi l. AB. ha . AC. b2 ± c2 . h b . Na katetama AB i AC datog pravouglog trougla ABC odrediti taˇke X c i Y takve da duˇ XY bude jednaka datoj duˇi d. 1834. 1843. AD ± BC. ∠(AC. BD. AB. BD. 1818.1817. 1820. BD. A. h b . 1844. 1838. B. AC. hb . mb . ha . ma . 1845. A. DA. ma . 1824. CD. ma . m b . 1819. 1846. hb . mb . BD. AB : CD. m b . 1836. A. 1850. A. AC. AC. B. c. B. DA. A. m a . 1831. ma . 1827. B. AB. C. BC. ∠(AB. A. m c . CD. BC. ma . 1830. CD). A. BC. AB ± CD. AC. AC. AB. b : c. BD). BD). CD. ma . B. AD. CD). m b .

z 1863. d. z s 1858. CD.1851. z 1861. BC. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. DA c jednake datim duˇima a. DA sadrˇe respektivno z z date taˇke P. U dati trougao ABC upisati pravougaonik P QRS datog obima 2p tako da njegova dva temena P i Q budu na stranici BC. c. duˇ koja z spaja srediˇta dijagonala i duˇ koja spaja srediˇta dveju naspramnih stranica. U dati trougao ABC upisati pravougaonik P QRS kome su temena P i Q na stranici BC. s 154 . Odrediti na trouglu taˇku Q c c takvu da izlomljena linija AP Q razloˇi trougaonu povrˇ (ABC) na dve jednake z s povrˇi. b. c. 1865. a duˇ koja spaja srediˇta M i N naspramnih z z s stranica AB i CD jednaka datoj duˇi l. U dati trougao ABC upisati pravougaonik P QRS kome su temena P i Q na stranici BC. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. a dijagonala P R jednaka datoj duˇi d. S. a ostala dva temena R i S na stranicama AC i AB. 1855. DA c jednake datim duˇima a. z 1852. a dijagonala P R minimalne duˇine. b. 1853. Konstruisati paralelogram kome znamo stranice i ugao izmedu dijagonala. Konstruisati trapez ABCD kome znamo dijagonale AC i BD. c 1854. BC. DA c jednake datim duˇima a. Oko datog trougla P QR opisati trougao ABC kome su stranice BC. BC. Konstruisati pravougaonik ABCD takav da stranica AB bude jednaka datoj duˇi i da prave odredene stranicama AB. a duˇ koja spaja srediˇta P i Q dijagonala AC z z s i BD 1860. a duˇ P Q jednaka datoj duˇi l. a duˇ M N jednaka datoj duˇi l. CA. U dati krug l upisati trapez ABCD kome znamo visinu i zbir ili razliku paralelnih stranica AB i CD. d. CD. Oko datog trougla P QR opisati jednakostraniˇan trougao ABC maksic malnog obima. R. DA c i duˇ koja spaja srediˇta M i N naspramnih stranica AB i CD. d. CD. s z s 1856. DA c jednake datim duˇima a. c. c. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome znamo stranice AB.gde su M i N z z z taˇke stranica AB i CD takve da je AM : M B = m : n i DN : N C = m : n. 1857. b. CD. CD. temena R i S na stranicama AC i AB. c. 1866. d. z 1864. 1867.gde su P i Q z z z taˇke dijagonala AC i BD takve da je AP : P C = m : n i BQ : QD = m : n. BC. BC. a ostala dva temena R i S na stranicama AC i AB. Q. U dati trougao ABC upisati pravougaonik P QRS date povrˇine k tako s da njegova dva temena P i Q budu na stranici BC. a c m i n date duˇi. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. temena R i S na stranicama AC i AB. z 1862. AB respektivno jednake datim duˇima a. BC. b. a c m i n date duˇi. U dati trougao ABC upisati pravougaonik maksimalne povrˇine tako da s njegova dva temena P i Q budu na stranici BC. z 1859. Dat je trougao ABC i u njemu taˇka P . Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. b. a ostala dva temena R i S na stranicama AC i AB. CD.

m b .Simetrija Simetrija u odnosu na taˇku c 1870. A. hb . 1884. na njemu dve taˇke A i B. b i van njih taˇka S. ma . 1872. Odrediti na krugu k taˇku X takvu da prave AX i BX seku pravu p u c taˇkama X i Z koje su simetriˇne medu sobom u odnosu na taˇku P . A. A. 1888. ma . c Konstruisati trougao ABC kome se stranica BC nalazi na pravoj p. b(b ± c). b ± c. Dat je konveksan ugao XAY i u njemu taˇka P . s 1869. b − c. Konstruisati pravu c koja sadrˇi taˇku P i seˇe krake AX i AY u taˇkama B i C takvim da povrˇina z c c c s trougla ABC bude minimalna. 1878. g c . 1880. A. a . 1890. s Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1877. 1885. 1879. b − c. 1887. Data je prava p i s iste strane od te prave date su dve taˇke B . ha . A. A. m c . hb . . A. a srediˇte upisanog kruga na polupravoj AY . ma . 155 . Kroz preseˇnu taˇku P datih krugova k1 i k2 konstruisati pravu p na c c kojoj krugovi k1 i k2 odsecaju jednake tetive. z s s 4. h c . ma . 1873.1868. ortocentar H nalazi na s c pravoj AX. Konstruisati pravu s koja c sadrˇi taˇku S i seˇe prave a i b u taˇkama A i B takvim da je taˇka S srediˇte z c c c c s duˇi AB. c c c 1875. b : c. 1881. zatim prava p i na njoj taˇka c c P . b?c. 1882. Kroz datu taˇku P koja se nalazi na stranici AB date ˇetvorougaone c c povrˇi (ABCD) konstruisati pravu koja razlaˇe tu povrˇ na dve ekvivalentne s z s povrˇi. ma . mc . Date su dve prave a. . b2 ± c2 . Kroz preseˇnu taˇku P dvaju datih krugova k1 i k2 konstruisati pravu p c c koja seˇe krugove k1 i k2 joˇ u taˇkama Q i R takvim da je zbir ili razlika tetiva c s c P Q i P R jednaka datoj duˇi l. b2 ± c2 . m b . mb . C . Konstruisati trougao ABC c kome se srediˇte Ojlerovog kruga poklapa s taˇkom S1 . ma . 1886. ha . ma . 1889. 1883. i kome su taˇke B i C podnoˇja visina iz temena B i C. Dat je ugao XAY i u njegovoj ravni taˇka S1 . A. Dati su krug k. . ma . z 1871. z 1874. h b . ha . ma . c z 1876. ma . Kroz teme A1 konveksne poligonske povrˇi (A1 A2 . An ) konstruisati s k − 1 pravih koje razlaˇu tu poligonsku povrˇ na k ekvivalentnih povrˇi. ma .

mb ± mc . b i na njima respektivno taˇke A. b respektivno taˇke A. 1913. ha . A. b + c. 1906. 1893. ha . 1912. B. 1911. . 1908. b2 − c2 . la . z 1897. . Dati su krugovi k1 . hb − hc . la . 1899. c 1902. 1898. prava s i ne njoj taˇka A. Odrediti na krugovima c k1 i k2 taˇke B i C takve da ABC bude trougao kome je prava s simetrala ugla c A. Odrediti na c pravama a i b taˇke X i Y takve da je AX = BY . Odrediti na c pravoj p taˇku X takvu da konveksni ugao AXB bude maksimalan. Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1905. Konstruisati n-tougao c c A1 . 1910. Odrediti na pravoj a taˇku A takvu c c da razlika uglova B i C trougla ABC bude jednaka datom uglu. a . c i na pravama a. ha . Odrediti na pravoj c p taˇku X takvu da zbir ili razlika duˇi bude jednaka datoj duˇi d. b ± c.1891. Dati su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇke A. B. b2 − c2 . 1892. b ± c. B. Simetrija u odnosu na pravu 1896. ma . . mb ± mc . 1894. A. 1907. B − C. a. 1904. b respektivno taˇke A. Na pravoj a odrediti c taˇku Q takvu da duˇ P Q bude jednaka zbiru odstojanja taˇaka P i Q od prave c z c b. a. ha . . Dat je konaˇan skup od n taˇaka S1 . . B i dodiruje datu pravu z c p. la . c z z 1900. . Analizirati posebno sluˇaj kada je n neparan i sluˇaj kada je n paran c c broj. A. . . la . b. A. a. a. . 156 . Dati su prava a i dve taˇke B i C.. c s An A1 . Date su tri prave a. b . B. Sn . k2 . Odrediti c na pravama a i b taˇke X i Y takve da je AX = BY . 1909. . B − C. l B − C. Date su dve razne prave a i b i izvan njih taˇka P . hb − hc . c 1903. . Odrediti c na pravama a i b taˇke X i Y takve da je XY c i AX = BY . a. a. 1901. c i na pravama a. An kome su taˇke S1 . b. a. Konstruisati krug k koji sadrˇi dve date taˇke A. a. Sn respektivno srediˇta stranica A1 A2 . . 1914. a srediˇte duˇi XY na c s z pravoj c. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇke A i B. . ha . Date su tri prave a. b : c. a duˇ XY jednaka datoj duˇi c z z l. ¯a . dok su stranice AB i AC srazmerne dvema datim duˇima m i n. b . Date su dve prave a. ha . hb − hc . 1895. .

AB. c c 1938. 1921. AB. b(b ± c). BD. Odrediti na pravoj p taˇku c c C takvu da trougao ABC bude minimalnog obima. CD. B − C. b : c. ma . BC : AD. b. CD. c. r. AB. b : c. 1922. AD. CD. Data je prava P Q i izvan nje date su dve taˇke M i N . BC : CD. 1935. la . B − C. 1931. Dati su prava p i izvan nje dve taˇke A i B. 1917. 157 . B − C. 1919. AB. ha . Odrediti na pravoj c p taˇku X takvu da razlika njenih rastojanja od taˇaka A i B bude minimalna. U dati krug k upisati ˇetvorougao ABCD kada znamo: c 1930. B − C. Odrediti na pravoj c p taˇku X takvu da duˇi M X i N X odreduju s pravom p jednake uglove. b : c. b : c. B − C. q i izvan njih dve taˇke M i N . DA. r. B − C. AB. r. B − C. B. Date su dve prave p. 1927. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇke M i N . BC(BC ± AD). BC. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome se teme C nalazi na simetrali ugla c A i kome znamo: 1926. c 1942. . AB : AD. Odrediti na c pravoj P Q taˇku X takvu da je M XP = 2N XQ. CD. b2 ± c2 . b : c. B. c 1941. B. 1925. 1939. Y N bude minimalan. r. b : c. AB − AD. B − D. Dati su prava p i sa iste strane od te prave dve taˇke A. a . 1932. b ± c. D. AB. B − C. Odrediti na pravoj c p taˇku A i na pravoj q taˇke B i C takve da taˇka M bude na pravoj AB. 1933. Odrediti na c pravoj p taˇku X takvu da zbir duˇi AX i BX bude minimalan. AD. AB. AD. Dati su prava p i s raznih od te prave dve taˇke A. 1916. D. B − C. b : c. p. 1923. c z 1940. BC ± AD. Odrediti na pravoj c p dve taˇke X i Y takve da duˇXY bude jednaka datoj duˇi l i da zbir duˇi c z z z M X. Data je prava p i izvan nje date su dve taˇke M i N . 1918. c z 1937. AC. XY . AC. B. 1928. 1929. B − D. Konstruisati tangentan ˇetvorougao ABCD kada znamo: c 1934. BC. 1936. CD. CD. 1924. 1920. AB. c c c taˇka N na pravoj AC i da bude AB = AC. B − C. B − C.1915. BC 2 ± AD2 .

. 1953.1943. . . Konstruisati n − tougao c c A1 . Dat je konaˇan skup od n komplanarnih pravih s1 . c 1944. . . An kome su prave s1 . . sn respektivno simetrale unutraˇnjih ili spoljaˇnjih s s uglova A1 . dok su stranice A2 A3 . Odrediti na pravama p i q c taˇke B i C takve da obim trougla ABC bude minimalan. . . 1950. . Konstruc c isati n-tougao A1 . . . . sc simetrale stranica BC. . R takve da zbir c duˇi P Q. sb . Ob . sb . . . . q i izvan njih taˇka A. . Date su tri konkurentne prave sa . sc budu simetrale c unutraˇnjih i spoljaˇnjih uglova trougla ABC. Konstruisati trougao ABC ako su date tri taˇke Oa . CA. R u kojima simec trale uglova A. C takve da prave BC. . B. Q. . c 13. Konc struisati trougao ABC kome je taˇka A1 srediˇte stranice BC i kome su prave c s sa . CA. . . sb . . 1956. . Konstruc isati n-tougao A1 . . QR. An A1 poklapaju respektivno s pravama s2 . Rotacija 158 . . U dati krug k upisati n-tougao A1 .5. . s 1945. sn . a s c simetrale stranica A2 A3 . c 1957. . s s 1951. sb . Dat je konaˇan skup od n taˇaka s1 . . Q. C seku opisani krug. sn . Dati su taˇka S1 i konaˇan skup od n − 1 pravih s2 . Odredc iti na pravama sb . pn . . Oc koje su c simetriˇne sa srediˇtem O opisanog kruga u odnosu na prave odredene stranic s cama BC. . . . Konstruisati trougao ABC ako su ate tri taˇke P . 1952. sc i na pravoj sa taˇka A1 . . An kome prava odredena stranicom A1 A2 sadrˇi datu taˇku P1 . An A− 1 respektivno paralelne s datim pravama p1 . sn . An . An kome se srediˇte stranice A1 A2 poklapa s taˇkom S. An A − 1 respektivno z c paralelne s datim pravama p2 . . sc koje se seku u taˇki s c S. sc i na pravoj sa taˇka A. . 1955. . Analizirati posebno sluˇaj c kada je n neparan i sluˇaj kada je n paran broj. Na trima datim pravama a. . . . AB. . . . . An A1 . sc taˇke B i C takve da prave sa . z 1947. . . . sn respektivno simetrale stranica A1 A2 . Date su dve prave p. . U dati krug k upisati n-tougao A1 . . . . sc taˇke A. AB. AB. An kome su prave s1 . Analizirati posebno sluˇaj kada je n paran i sluˇaj kada je n c c neparan broj. c 1946. CA. b. Analizirati posebno sluˇaj kada je n c paran i sluˇaj kada je n neparan broj. Odrediti na s c stranicama CA i AB taˇke Q i R takve da obim trougla P QR bude minimalan. 1954. . Konstruisati trougao ABC ako su date tri taˇke Ha . 1948. . Hb . An kome su stranice A1 A2 . . . c odrediti taˇke P . . CA. Odrediti na pravama sa . sn . . AB bude minimalan. sb . B. Date su tri konkurentne prave sa . . 1949. pn . AB c budu tangente kruga k. . . . Hc koje su c simetriˇne s ortocentrom H tog trougla u odnosu na prave odredene stranicama c BC. Analizirati posebno sluˇaj kada je n paran broj i sluˇaj kada c c je n neparan broj. U dati oˇtrougli trougao P QR upisati trougao P QR minimalnog obima. Dati su oˇtrougli trougao ABC i na stranici BC taˇka P . . Dati su krug k sa srediˇtem S i tri prave sa . sb . .

s 1972. z 1979. l 1971. bc . 1973. 1968. la . a. bc . c Odrediti na linijama a i b taˇke A i B takve da ugao ASB bude jednak datom c uglu ω a duˇi SA i SB srazmerne dvema datim duˇima m i n. a. z 1961. 1964. a jedan od uglova koje z odreduju dijagonale jednak datom uglu. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram P QRS kome je jedan od uglova izmedu dijagonala jednak datom uglu ω. 1963. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. z z 1960. ha . bc. Dati su prava ili krug l i taˇka A. a dijagonale P R i QS seku z se pod uglom jednakim datom uglu ω. la . bc . z 1978. bc . r. 1965. d a zbir naspramnih uglova B i D z jednak datom uglu ω. BC. DA c respektivno jednake datim duˇima a. a duˇi AB i AC srazmerne dvema z datim duˇima m i n.1958. r. Dati su prava l ili krug l i taˇka A. Odrediti na kracima c AM i AN tog ugla taˇke B i C takve da ABC bude trougao kome je taˇka S1 c c srediˇte Ojlerovog kruga. z Konstruisati trougao ABC kada znamo: 1962. la . bc . ha . z z 1959. CD. c. B − C. 1976. A. B − c. a proizvod dijagonala jednak kvadratu date duˇi r. A. 1969. ¯a . U dati paralelogram ABCD upisati pravougaonik P QRS kome dijagonale zahvataju ugao jednak datom uglu ω. 1970. B − c. U dati paralelogram ABCD upisati romb P QRS kome su dijagonale srazmerne dvema datim duˇima m i n. Odrediti na linijama a i b taˇke X i Y takve da ugao XSY bude jednak c datom uglu ω. 1974. bc . Date su dve linije a i b od kojih svaka predstavlja pravu ili krug i taˇka c S. 1967. CD. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram P QRS kome su stranice P Q i RS srazmerne dvema datim duˇima m i n. A. a proizvod duˇi SX i SY jednak kvadratu date duˇi r. Odrediti na liniji l taˇke B i C takve c c da ugao BAC bude jednak datom uglu ω. bc . 159 . z 1975. BC. ha . bc. U dati paralelogram ABCD upisati paralelogram P QRS kome su dijagonale P R i QS srazmerne dvema datim duˇima m i N . r. Konstruisati tetivan ˇetvorougao ABCD kome su stranice AB. 1966. Dat je trougao M AN i u njegovoj ravni taˇka S1 . Date su dve linije a i b od kojih svaka predstavlja pravu ili krug i taˇka S. b. Odrediti na liniji l taˇke B i C takve c c da ugao BAC bude jednak datom uglu ω i da proizvod duˇi AB i AC bude z jednak kvadratu date duˇi r. c DA respektivno jednake datim duˇima.

Data su dva koncentriˇna kruga k1 . b. C. D z c c c c takvima da tetive AB i CD budu srazmerne dvema duˇima m i n. Date su dve konkurentne prave a. S2 i dve taˇke M1 . Konstruisati krug k koje je srediˇte c s S i koji seˇe pravu m u taˇkama A. c. DA respektivno sadrˇe date taˇke P . z 1991. z 1984. a drugi pravu b. 1994. c i prava d. D pripadaju respektivno linijama a. CD. kojima su polupreˇnici srazmerni dvema datim c c duˇima m i n. d. Dati su dva kruga k1 i k2 . Odrediti na krugu taˇke B i C takve da c c ugao BAC bude jednak datom uglu ω. d. b. D takvim da je c c c zbir ili razlika tetiva AB i CD jednaka datoj duˇi l. z 1986. z 1987. Data su dva kruga k1 . M2 . a jedan od uglova koje zahvataju prave S1 X1 i S2 X2 jednak je sa datim uglom ω. D. B i pravu n u taˇkama C. dve taˇke A. D pripadaju respektivno linijama a. b. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su uglovi B i D jednaki datim c uglovima β i γ. U dati kvadrat ABCD upisati kvadrat P QRS kome je stranica jednaka datoj duˇi l. Konstruisati tangentu t kruga k takvu c da odstojanja AM i AN taˇke A od prave t i upravne kroz taˇku B na pravoj c c t budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. b i taˇka S. k2 sa srediˇtima S1 . Dati su tri koncentriˇna kruga a. b. Dat je krug l i na njemu taˇka A. c = = 1985. a jedan od uglova koje odreduju prave S1 X1 i S2 X2 jednak s datim uglom ω. a ugao c z z X1 P X2 jednak datom uglu ω. Dati su krug k sa srediˇtem S. Odreds c iti na krugovima k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve da ugao S1 M1 X1 bude jednak s c uglom S2 M2 X2 . k2 sa srediˇtima S1 . Konstruisati kvadrat c ABCD kome temena A. a jedan od uglova koje odreduju prave AC i BD jednak datom uglu ω. Konstruisati pravu c c s koja sadrˇi taˇku P seˇe krug k1 u taˇkama A. R. 160 . Date su dve prave a. 1992. Kroz taˇku O konstruisati c c dve prave p1 i p2 koje zahtevaju ugao jednak s uglom ω i na kojima krugovi k1 i k2 odsecaju jednake tetive. k2 i taˇka P . Date su tri paralelne prave a. Odrediti na pravama c a i b taˇke A i B takve da su duˇi AC i BD srazmerne dvema datim duˇima m c z z i n. c. 1989. B. z c 1983. Q. a stranice AB i z AD srazmerne dvema datim duˇima m i n. c i krug d. B i ugao ω. z 1982. a zbir ili razlika tetiva AB i AC jednaka datoj duˇi D. Odreds c iti na krugovima k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve da je razlika uglova S1 M1 X1 i c S2 M2 X2 jednaka s datim uglom δ. Konstruisati kvadrat ABCD kome temena A. C. 1993.1980. k2 i taˇka P . Data su dva koncentriˇna kruga k1 . B. Data su dva kruga k1 . z 1988. B i krug k2 u taˇkama C. Konstruisati kvadrat ABCD takav da prave odredene njegovim stranicama AB. BC. M2 . Date su dve prave m i n i taˇka S. i od kojih prvi dodiruje pravu a. Konstruisati dva kruga k1 i k2 koji se c medu sobom dodiruju u taˇki S. stranice BC i CD jednake datim duˇima b i c. 1990. S. taˇka O i ugao ω. z 1981. 1995. S2 i dve taˇke M1 . b i dve taˇke C. Odrediti na krugovima c c k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve da duˇ X1 X2 budu jednake datoj duˇi l. Dati su krug k i dve taˇke A i B. Odrediti na s c krugu k taˇke C i D takve da je AC ∼ BD i ∠CSD ∼ ω.

Na stranicama AB i AC datog trougla ABC odrediti taˇke X i Y takve c da je BX = XY = Y C. AB. z z z 2000. d koje se seku u istoj taˇki O. d a stranice AB i BC jednake s datim duˇima m i n. O2 i na njima c s respektivno taˇke A1 . A. B. Konstruisati srediˇte S obrtne sliˇnosti dvaju obrtno sliˇnih likova ω i ω s c c ako su data dva para odgovaraju´ih taˇaka A. Odrediti na pravama x i y taˇke X i Y takve da duˇi AX i CY c c z budu srazmerne dvema datim duˇima m i n. Data su dva ekscentriˇna kruga k1 . B . AD : BC. 2002.1996. Date su dve prave a. D respektivno na pravama a. A. b. Konstruisati pravu c p koja seˇe prave a i b u taˇkama X i Y takvima da duˇi AX i BY budu c c z srazmerne dvema datim duˇima m i n. Date su ˇetiri prave a. b respektivno taˇke X i Y takve c da prave XY i c budu medu sobom paralelne. A i B. CD. X1 . y. z 1999. na pravoj x dve taˇke A. B. a duˇ XY jednaka datoj duˇi l. z 2005. Date su tri prave a. c 2001. B i na pravoj y dve c taˇke C. a taˇke P. AB. k2 sa srediˇtima O1 . Konstruisati pravu p koja sadrˇi taˇku P i seˇe prave a i b u taˇkama c z c c c X i Y takvima da su duˇi AX i BY srazmerne dvema datom duˇima m i n. c i na njima respektivno taˇke A. Date su dve prave x. a prava X1 X2 paralelna s datom pravom p. C. z 2003. k2 sa srediˇtima O1 . Y . c c Odrediti na krugovima k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve da uglovi A1 O1 X1 i A2 O2 X2 c budu jednaki i istosmerni. b. O2 i na njima c s respektivno taˇke A1 . z z 1998.2 . k2 sa srediˇtima O1 . Konstruisati c c paralelogram ABCD kome su temena A. c u taˇkama X. Data su dva ekscentriˇna kruga k1 . B. a duˇ X1 X2 jednaka z datoj duˇi l. B i van tih pravih c taˇka P . Odrediti na krugovima k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve c c da uglovi A1 O1 X1 i A2 O2 X2 budu jednaki i istosmerni. B. c. 2009. Konstruc isati pravu s koja seˇe prave a. b. C. a duˇi AX i BY srazmerne dvema z datim duˇima m i n. D. c. 2006. A2 . Konstruisati ˇetvorouglove ABCD kada znamo: c 2007. c c 1997. 2008. a duˇi BX i DY srazmerne dvema z z datim duˇima p i g. b. Z takvim da je c c AX = BY = CZ. Odrediti na krugovima k1 i k2 taˇke X1 i X2 takve c c da uglovi A1 O1 X1 i A2 O2 X2 budu jednaki i istosmerni. Konstruisati pravu p koja sadrˇi taˇku P i seˇe prave a i b u taˇkama c z c c c X i Y takvim da je zbir ili razlika duˇi AX i BY jednaka datoj duˇi l. Date su dve prave a. b. B i van tih pravih c taˇka P . C. X2 kolinearne. Data su dva ekscentriˇna kruga k1 . A2 i taˇka P koja ne pripada tim krugovima. AD : BC. c i na pravama a. B. b. z 161 . Date su prave a. A2 . Date su tri prave a. na tim kruc s govima respektivno taˇke A1 . na njima respektivno taˇke A. z z 2004. b na njima respektivno taˇke A. b i na njima respektivno taˇke A.

Dati su trougao XAY . 2013. c. d u taˇkama A. C respektivno c jednaki s datim uglovima α. Q. DA pripadaju pravama koje respektivno sadrˇe date taˇke P. Odrediti na c krugovima k i k taˇke X i X takve da zbir ili razlika uglova ABX i ABX c bude jednaka datom uglu ω. Data su dva kruga k i k koji se seku u taˇkama A i B. CD. c. D respektivno pripadaju datim pravama a. r. CD i dijagonalom BD sadrˇe respektivno date taˇke P . γ a dijagonale AC i BD jednake datim duˇima z d1 i d2 . C jednaki datim c uglovima α. BC. 2011. Q. R. Konstruisati ˇetvorougao ABCD koji je sliˇan s datim ˇetvorouglom c c c A1 B1 C1 D1 i kome teme A pripada datom krugu k a prave odredene stranicama BC. d. S i kome je dijagonala AC jednaka z c datoj duˇi d. Konstruisati ˇetvorougao ABCD koji je sliˇan s datim ˇetvorouglom c c c A1 B1 C1 D1 i kome temena A. γ. Date su ˇetiri prave a. BC. 2017. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su uglovi A. S. z a obim jednak datoj duˇi l. C. z c 2018. B. CD. z 2015. DA sadrˇe respektivno date taˇke P . Q. q. z z 2012. z c 2016. R. Konstruisati pravu s c koja sadrˇi taˇku P i seˇe krake AX i AY ugla XAY u taˇkama B i C takvim z c c c da je S(ABC) = S(A1 B1 C1 ). d i tri duˇi p. Konstruisati ˇetvorougao ABCD kome su uglovi A. B. β. taˇka P i trougao A1 B1 C1 . B. a duˇ XX jednaka datoj duˇi l . c. β. dijagonale AC i BC srazmerne dvema datim duˇima m i n. D takvim da je c c AB : BC : CD = p : q : r. z 2014. B. b. Konstruisati pravu s koja c z seˇe prave a. Konstruisati pravougaonik ABCD kome stranice AB. C. R. b. 162 . Konstruisati ˇetvorougao ABCD koji je sliˇan s datim ˇetvorouglom c c c A1 B1 C1 D1 i kome stranice AB. b.2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful