"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. prebivalište. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5.53/00 5. Član 6. 2/7 . br. 2. ovjerenih isprava i drugih dokaza. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. Stranice 1. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. tintom. ovog pravilnika. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. prema sjedištu poslodavca. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. i 2. 7. registarski i serijski broj lične karte."Službene novine Federacije BiH". jedinstveni matični broj građana. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. datum i mjesto izdavanja lične karte. Član 10. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). odnosno boravište građana. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. IV . podatke o školskoj i stručnoj spremi. III . Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice.42/00. 6.-Radna knjižica.-Registar o izdatim radnim knjižicama. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. štampanim slovima. Član 7. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2.. 8. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. uz zahtjev.

Na stranicama 3.42/00. 3.53/00 3. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. a osigurana su kao poljoprivrednici. stručnoj spremi. kurs i sl. prijepisu. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. 4. kanton i općina rođenja. općina’‘ upisuje se mjesto. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO."Službene novine Federacije BiH". U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca. Na stranici 5. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu.. a mjesec slovima. stručni ispit. 3/7 . a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. i 4. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. obrtnici. 6. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja. 7. 4. 8. ove podatke upisuje poslodavac .’‘. 10. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. Podatke iz stava 1. Naziv. Član 11. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. Na stranicama od 6-21. 9. kanton. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. ili ovjerenom prijepisu. Član 12. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. iz isprave o obrazovanju u originalu. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. kursu i sl. 2. br. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. upisuju se podaci o završenoj školi. 5. Član 13. U rubriku ‘‘Ime. broj i datum izdavanja. stručnom ispitu. naziv organa koji je tu ispravu izdao. U rubriku ‘‘Dan. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO.

4/7 . vrijeme trajanja odsustva. i 35. datumu i mjestu izdavanja. naziv i sjedište poslodavca. trajanje zaposlenja. u godinama. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. izdavaocu. Podatke iz stava 1. 12/16 mjeseci). trajanje staža. i to podaci o državi . dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. Na stranicama od 22-25.čunavanje. Član 16. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. Na stranicama 26. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. Član 19. Član 18. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. br.42/00. nazivu i sjedištu poslodavca. Na stranicama 36. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. vrsta staža. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. Član 15. Na stranicama 34. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. Na stranicama 28-31. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. i 37. 12/14. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. Na stranicama 32. i 27. i 33.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. ovog člana upisuje poslodavac. Član 17. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. mjesecima i danima. Član 14."Službene novine Federacije BiH". broju. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu.stvu’‘. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. Podatke iz stava 1. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. Podatke iz stava 1. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis.

Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. br. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. 22.’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. predaje radnu knjižicu. Član 22. VI . Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje. 5/7 . u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. članu njegove uže porodice (bračni drug. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. Na stranicama 38-40. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. Član 23. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom.53/00 Član 20. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca.42/00.PONI TAVANJE. V . punoljetna djeca."Službene novine Federacije BiH". uz potvrdu o prijemu. roditelji). i 23. Član 24. poslodavac. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati. računanju i sl. Član 26. Dan predaje radne knjižice iz čl.POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa.

a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Član 30. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. izdaje se nova radna knjižica. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Član 29. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. duplikat radne knjižice. Član 28. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. na njegov zahtjev. Član 31. 6/7 . Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena.53/00 Član 27. izdaje se. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku.42/00. Zaposleniku. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. br. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO."Službene novine Federacije BiH".

i 4. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno..PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. br. Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati.42/00. 3. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. sastavni su dio ovog pravilnika.53/00 VII . prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . Član 36. Član 33. Obrasci 1. br. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. Obrasci iz stava 1.. Član 37. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘."Službene novine Federacije BiH". 41/90 i 14/93). Član 34. ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful