"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. registarski i serijski broj lične karte. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice.. Član 6. 6. odnosno boravište građana. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. štampanim slovima. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. datum i mjesto izdavanja lične karte. ovjerenih isprava i drugih dokaza. ovog pravilnika.-Registar o izdatim radnim knjižicama. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. 7. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. br.53/00 5. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. prebivalište. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. III . 2. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose.-Radna knjižica. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave."Službene novine Federacije BiH".REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. podatke o školskoj i stručnoj spremi. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). tintom. jedinstveni matični broj građana. 2/7 . Član 10.Zahtjev za izdavanje radne knjižice.42/00. 8. i 2. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. IV . Stranice 1. uz zahtjev. prema sjedištu poslodavca. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. Član 7.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9.

4. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. Član 12. Naziv. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl. Na stranicama 3. 10. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. Na stranicama od 6-21. stručnom ispitu. kanton.. 3/7 . ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. 6. 9. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. 2. broj i datum izdavanja. Član 11. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. 8. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje.’‘. stručnoj spremi. i 4. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. općina’‘ upisuje se mjesto. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca. 4. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. br.53/00 3. 5. kurs i sl. obrtnici. stručni ispit. 7. a mjesec slovima. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja. a osigurana su kao poljoprivrednici. Podatke iz stava 1. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. U rubriku ‘‘Ime. upisuju se podaci o završenoj školi.42/00. ili ovjerenom prijepisu. ove podatke upisuje poslodavac . ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. 3. Na stranici 5. Član 13. naziv organa koji je tu ispravu izdao. U rubriku ‘‘Dan. iz isprave o obrazovanju u originalu. kursu i sl."Službene novine Federacije BiH". kanton i općina rođenja. prijepisu. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju.

‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. Član 14. Podatke iz stava 1. 4/7 .53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. u godinama. Na stranicama od 22-25. izdavaocu. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. Član 18. Član 17. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. Podatke iz stava 1. datumu i mjestu izdavanja. 12/14. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. Član 16. i 35. i 37. vrsta staža. broju. i to podaci o državi ."Službene novine Federacije BiH". Član 15. mjesecima i danima. i 27. naziv i sjedište poslodavca.stvu’‘. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. Na stranicama 36. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. 12/16 mjeseci). Na stranicama 28-31. ovog člana upisuje poslodavac.42/00.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. trajanje staža. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. br. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. trajanje zaposlenja. Na stranicama 26. Na stranicama 34.čunavanje. Podatke iz stava 1. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. Na stranicama 32. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. i 33. Član 19. nazivu i sjedištu poslodavca. vrijeme trajanja odsustva.

Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje. punoljetna djeca. Član 24. Član 22. računanju i sl. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. 5/7 . a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu."Službene novine Federacije BiH".’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. uz potvrdu o prijemu. 22. i 23. Dan predaje radne knjižice iz čl. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. Na stranicama 38-40. br. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre.POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. Član 26. VI . članu njegove uže porodice (bračni drug. predaje radnu knjižicu. roditelji). V .PONI TAVANJE. poslodavac.42/00. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. Član 23. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati.53/00 Član 20. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu.

na njegov zahtjev. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. duplikat radne knjižice. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. Član 30. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. br. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘.53/00 Član 27.42/00. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. Član 29. Zaposleniku. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. Član 31. izdaje se. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja. Član 28. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. izdaje se nova radna knjižica. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. 6/7 ."Službene novine Federacije BiH". a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu.

i 4.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.. 3. Član 34. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. 2. 41/90 i 14/93). Obrasci iz stava 1. Član 36.53/00 VII . ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno. Član 37. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . Obrasci 1. Član 33. br.. br.42/00."Službene novine Federacije BiH". Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘. sastavni su dio ovog pravilnika. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘.