"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). ovog pravilnika. 2/7 . prebivalište.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9."Službene novine Federacije BiH". odnosno boravište građana. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. ovjerenih isprava i drugih dokaza. prema sjedištu poslodavca. i 2. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. 7. Član 7. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. Stranice 1. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. Član 10. 6. Član 6.-Radna knjižica. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. tintom. br. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. štampanim slovima. datum i mjesto izdavanja lične karte. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe.42/00. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava.-Registar o izdatim radnim knjižicama. IV .REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. podatke o školskoj i stručnoj spremi.53/00 5. 8. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. uz zahtjev. 2. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. registarski i serijski broj lične karte.. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. jedinstveni matični broj građana. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. III .

‘‘Naziv i sjedište poslodavca. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. stručni ispit. br. Podatke iz stava 1. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. 2. a osigurana su kao poljoprivrednici. Član 11. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. Član 13. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. 7. upisuju se podaci o završenoj školi.. Naziv. ili ovjerenom prijepisu. Član 12. 4. ove podatke upisuje poslodavac . Na stranicama od 6-21. 6. stručnoj spremi. a mjesec slovima. kanton i općina rođenja. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. i 4. stručnom ispitu.53/00 3. kursu i sl. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. U rubriku ‘‘Dan. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. U rubriku ‘‘Ime. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. 9. 3. 5. obrtnici. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. općina’‘ upisuje se mjesto. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte.42/00. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. prijepisu."Službene novine Federacije BiH". 10. naziv organa koji je tu ispravu izdao. 8. Na stranici 5. Na stranicama 3. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. broj i datum izdavanja. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. iz isprave o obrazovanju u originalu. 3/7 . 4. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja.’‘. kanton. kurs i sl. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl.

i 35. Član 18. broju. i to podaci o državi . Član 16. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. mjesecima i danima. nazivu i sjedištu poslodavca. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. u godinama.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. i 33. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. datumu i mjestu izdavanja. 4/7 . potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. i 37. br. Podatke iz stava 1. Član 19. Član 14.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. Na stranicama 32. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. vrsta staža. Podatke iz stava 1.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. Na stranicama 36. Član 17. Član 15. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. izdavaocu. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava.42/00. Na stranicama 28-31. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. Na stranicama 26. Na stranicama 34. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. Podatke iz stava 1. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. 12/14. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. trajanje staža. trajanje zaposlenja.stvu’‘. ovog člana upisuje poslodavac.čunavanje. naziv i sjedište poslodavca. Na stranicama od 22-25. i 27."Službene novine Federacije BiH". vrijeme trajanja odsustva. 12/16 mjeseci).

POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. članu njegove uže porodice (bračni drug.53/00 Član 20. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. V . Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. poslodavac. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. 22. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu.’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. Na stranicama 38-40. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. 5/7 . a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. predaje radnu knjižicu. VI . u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. roditelji).PONI TAVANJE. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. i 23. Dan predaje radne knjižice iz čl.42/00. br. punoljetna djeca."Službene novine Federacije BiH". Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. Član 24. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati. računanju i sl. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. Član 22. Član 23. Član 26. uz potvrdu o prijemu.

U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Član 30. na njegov zahtjev. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. izdaje se nova radna knjižica. duplikat radne knjižice.53/00 Član 27. br. Zaposleniku. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. Član 28. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja.42/00. Član 31. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. Član 29."Službene novine Federacije BiH". 6/7 . a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. izdaje se. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta.

ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. Član 36. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . Član 37.42/00. sastavni su dio ovog pravilnika. Obrasci iz stava 1. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. 2.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. Obrasci 1. 3.. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno."Službene novine Federacije BiH". i 4. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘. br. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. Član 34. br. 41/90 i 14/93).53/00 VII . Član 33..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful