P. 1
Pravilnik o radnoj knjizici Službene novine br.42-00,53-00

Pravilnik o radnoj knjizici Službene novine br.42-00,53-00

|Views: 471|Likes:
Published by sergejbubko

More info:

Published by: sergejbubko on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

Stranice 1. 7. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. prema sjedištu poslodavca. 6. 2. Član 6. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. IV . tintom. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. štampanim slovima. odnosno boravište građana.. br. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu.42/00. 2/7 . i 2. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. prebivalište. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. uz zahtjev. Član 7. jedinstveni matični broj građana.REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. podatke o školskoj i stručnoj spremi.-Radna knjižica. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. ovjerenih isprava i drugih dokaza. III . registarski i serijski broj lične karte.-Registar o izdatim radnim knjižicama. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9. ovog pravilnika. 8."Službene novine Federacije BiH". te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. datum i mjesto izdavanja lične karte.53/00 5. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. Član 10. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5.

Na stranicama 3. stručnoj spremi. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. 2. 4. 8. Podatke iz stava 1. Na stranici 5.53/00 3. 9. 4. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša.42/00. 7.’‘. upisuju se podaci o završenoj školi. naziv organa koji je tu ispravu izdao. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. 3. br. Na stranicama od 6-21. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. prijepisu. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. kurs i sl. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca. i 4. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. Naziv. 6. općina’‘ upisuje se mjesto. stručni ispit. 5. broj i datum izdavanja."Službene novine Federacije BiH". Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. Član 11. ili ovjerenom prijepisu. obrtnici. Član 13. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. iz isprave o obrazovanju u originalu. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. stručnom ispitu. a mjesec slovima. 3/7 . ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. U rubriku ‘‘Ime. U rubriku ‘‘Dan. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. kanton i općina rođenja. ove podatke upisuje poslodavac . odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. a osigurana su kao poljoprivrednici. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja. kursu i sl. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. Član 12. 10.. kanton. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu.

Podatke iz stava 1. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. Na stranicama 34. Na stranicama 26. ovog člana upisuje poslodavac."Službene novine Federacije BiH". ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. broju. Član 19. Na stranicama 36. i 37. i 35. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. i 27. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. 4/7 . Podatke iz stava 1. izdavaocu. br. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. 12/14. Podatke iz stava 1. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. i 33. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava.čunavanje. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. nazivu i sjedištu poslodavca. trajanje zaposlenja.stvu’‘. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. vrsta staža. Član 18. Na stranicama 32. Na stranicama 28-31. trajanje staža.42/00. Na stranicama od 22-25. Član 16. Član 15. mjesecima i danima. 12/16 mjeseci). trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. u godinama.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. i to podaci o državi . Član 14. naziv i sjedište poslodavca. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. datumu i mjestu izdavanja. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. Član 17. vrijeme trajanja odsustva.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji.

Član 24. punoljetna djeca.42/00. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. Na stranicama 38-40. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. i 23. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. VI . roditelji). Član 22."Službene novine Federacije BiH".53/00 Član 20. Član 23.POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. uz potvrdu o prijemu. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. članu njegove uže porodice (bračni drug. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati.’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. Član 26. 5/7 . Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. br. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. Dan predaje radne knjižice iz čl. 22. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena.PONI TAVANJE. V . predaje radnu knjižicu. računanju i sl. poslodavac. Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje.

Član 28. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. 6/7 . a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. br.53/00 Član 27. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. duplikat radne knjižice.42/00. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Zaposleniku. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘."Službene novine Federacije BiH". na njegov zahtjev. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. izdaje se. Član 30. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. Član 29. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. Član 31. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. izdaje se nova radna knjižica. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu.

Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. br.53/00 VII . raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. Član 33. i 4. Obrasci iz stava 1. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno. 41/90 i 14/93)."Službene novine Federacije BiH"... Član 34.42/00. 3. sastavni su dio ovog pravilnika. br. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Obrasci 1. Član 36. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . 2.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. Član 37. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->