"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

podatke o školskoj i stručnoj spremi.. štampanim slovima. 6. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. 8.-Radna knjižica. 7.53/00 5.-Registar o izdatim radnim knjižicama. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9. br. ovjerenih isprava i drugih dokaza. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. III . radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. jedinstveni matični broj građana. odnosno boravište građana. ovog pravilnika. uz zahtjev. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. IV . prema sjedištu poslodavca. Stranice 1. prebivalište.Zahtjev za izdavanje radne knjižice.42/00. i 2. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. 2. 2/7 . a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. datum i mjesto izdavanja lične karte. tintom. Član 6. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni.REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. registarski i serijski broj lične karte. Član 10."Službene novine Federacije BiH". Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. Član 7. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2.

a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO.’‘.53/00 3. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. broj i datum izdavanja. 4. općina’‘ upisuje se mjesto. Član 13. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. Član 11. a osigurana su kao poljoprivrednici. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. Podatke iz stava 1. 5. i 4. 2. upisuju se podaci o završenoj školi. 3/7 . Član 12. stručni ispit. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl. stručnom ispitu. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. kurs i sl. 9. 6. ove podatke upisuje poslodavac . 3. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. Na stranicama 3. prijepisu. Na stranici 5. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja. 7. Na stranicama od 6-21. br. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. Naziv. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. obrtnici. naziv organa koji je tu ispravu izdao. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. U rubriku ‘‘Ime. a mjesec slovima.42/00. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. kanton. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka.. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. kanton i općina rođenja. iz isprave o obrazovanju u originalu.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. 4. U rubriku ‘‘Dan. ili ovjerenom prijepisu. kursu i sl."Službene novine Federacije BiH". mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. 10. stručnoj spremi. 8.

nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. Na stranicama 32. Na stranicama od 22-25. ovog člana upisuje poslodavac. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. i 35. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. Na stranicama 34. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. mjesecima i danima. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. Član 18. u godinama. trajanje staža. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. Na stranicama 28-31. Član 16. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. i 27. Član 17. 4/7 . vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. Podatke iz stava 1. br. datumu i mjestu izdavanja. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. i 33. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. Član 19."Službene novine Federacije BiH". i 37.42/00. naziv i sjedište poslodavca. nazivu i sjedištu poslodavca. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. trajanje zaposlenja. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. Na stranicama 36. Član 15. vrsta staža. 12/16 mjeseci). Podatke iz stava 1. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran.stvu’‘. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. broju. Član 14. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. Na stranicama 26. izdavaocu. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje.čunavanje. i to podaci o državi . vrijeme trajanja odsustva. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. 12/14. Podatke iz stava 1.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja.

članu njegove uže porodice (bračni drug. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25.’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. poslodavac. Član 23. Na stranicama 38-40. Član 26.PONI TAVANJE. V . upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. VI . 5/7 .POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. Član 24. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. 22. uz potvrdu o prijemu. i 23.42/00. predaje radnu knjižicu. računanju i sl. punoljetna djeca. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. Dan predaje radne knjižice iz čl. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda.53/00 Član 20. roditelji). br."Službene novine Federacije BiH". ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati. Član 22. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca.

na njegov zahtjev. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva.42/00. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice.53/00 Član 27. izdaje se nova radna knjižica. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Član 29. br. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Član 30. Zaposleniku. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena."Službene novine Federacije BiH". Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘. 6/7 . duplikat radne knjižice. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. Član 31. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. Član 28. izdaje se.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘.42/00. Član 37. 41/90 i 14/93). ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. br. 2. Član 34. Obrasci iz stava 1.. i 4. 3.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. sastavni su dio ovog pravilnika. Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. br. Član 36.53/00 VII .. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘."Službene novine Federacije BiH". Obrasci 1. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 33. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . raseljenih osoba i izbjeglica Član 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful