P. 1
Pravilnik o radnoj knjizici Službene novine br.42-00,53-00

Pravilnik o radnoj knjizici Službene novine br.42-00,53-00

|Views: 471|Likes:
Published by sergejbubko

More info:

Published by: sergejbubko on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

6.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. prema sjedištu poslodavca. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. ovjerenih isprava i drugih dokaza.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9.42/00. 7. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. ovog pravilnika. registarski i serijski broj lične karte. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). 8. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar."Službene novine Federacije BiH". a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4.REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8.-Radna knjižica. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. Član 10. uz zahtjev. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. jedinstveni matični broj građana. datum i mjesto izdavanja lične karte. štampanim slovima. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. 2. Član 7. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. Stranice 1. odnosno boravište građana. 2/7 . br.. i 2. III . Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. podatke o školskoj i stručnoj spremi. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.53/00 5. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. IV . Član 6. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. prebivalište. tintom.-Registar o izdatim radnim knjižicama.

ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. 6. 10. upisuju se podaci o završenoj školi. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. U rubriku ‘‘Dan. kanton i općina rođenja. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. ili ovjerenom prijepisu. 9. 8. Član 11. Podatke iz stava 1. 7. Na stranicama od 6-21.’‘. Na stranici 5. stručnoj spremi. stručnom ispitu. općina’‘ upisuje se mjesto. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. ove podatke upisuje poslodavac . kanton. kurs i sl. Na stranicama 3. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja.. 4. 4. i 4. obrtnici. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. 3.53/00 3. br. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. 2. broj i datum izdavanja. 5. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu."Službene novine Federacije BiH". stručni ispit. a osigurana su kao poljoprivrednici. Član 12. Član 13. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. U rubriku ‘‘Ime. a mjesec slovima. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. naziv organa koji je tu ispravu izdao. kursu i sl. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. 3/7 . Naziv. prijepisu. iz isprave o obrazovanju u originalu. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola.42/00. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1.

vrijeme trajanja odsustva. 12/16 mjeseci). Na stranicama 28-31. i 35. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. Na stranicama 36. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. naziv i sjedište poslodavca. i 37. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. Na stranicama od 22-25. br. ovog člana upisuje poslodavac. Na stranicama 26. Podatke iz stava 1. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. 4/7 . Član 16. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis.stvu’‘. Član 15. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. vrsta staža. 12/14. i 27. Član 18. broju. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. izdavaocu.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. Na stranicama 34. trajanje staža. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. i to podaci o državi . ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva."Službene novine Federacije BiH". i 33.42/00.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. mjesecima i danima. Član 17. Član 14.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje.čunavanje. nazivu i sjedištu poslodavca. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. u godinama. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. Na stranicama 32. trajanje zaposlenja. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. Podatke iz stava 1. Član 19. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. Podatke iz stava 1. datumu i mjestu izdavanja.

Član 23. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. članu njegove uže porodice (bračni drug.’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. Član 22. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. Član 24. 5/7 . Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati."Službene novine Federacije BiH". upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘.53/00 Član 20. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. Na stranicama 38-40. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. uz potvrdu o prijemu. punoljetna djeca. Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje.42/00. Član 26. VI . a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. V . 22. računanju i sl. i 23. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena.PONI TAVANJE. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. br. poslodavac. predaje radnu knjižicu. Dan predaje radne knjižice iz čl. roditelji).POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21.

Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Član 30.53/00 Član 27."Službene novine Federacije BiH". 6/7 . koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. br. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. izdaje se. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. duplikat radne knjižice. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. Član 31. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Član 29. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. na njegov zahtjev. izdaje se nova radna knjižica. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘.42/00. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. Zaposleniku. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Član 28. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja.

53/00 VII . br. Član 33. Obrasci 1. br. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. 3. Član 36.. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘.. Obrasci iz stava 1. ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike.42/00.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. i 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 ."Službene novine Federacije BiH". Član 37. Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘. 41/90 i 14/93). 2. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. sastavni su dio ovog pravilnika. Član 34. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->