"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice. IV . i 2.42/00. 7. štampanim slovima. 6. prema sjedištu poslodavca.-Registar o izdatim radnim knjižicama. Član 6. prebivalište. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. datum i mjesto izdavanja lične karte.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. uz zahtjev. te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1. br.-Radna knjižica. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. ovog pravilnika. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave.53/00 5. 8. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. registarski i serijski broj lične karte. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. jedinstveni matični broj građana. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose.REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. odnosno boravište građana. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. Stranice 1. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). 2/7 . podatke o školskoj i stručnoj spremi. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1. Član 7. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu."Službene novine Federacije BiH". ovjerenih isprava i drugih dokaza. 2. Član 10. tintom. III .UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9..

‘‘Naziv i sjedište poslodavca. 7. stručnoj spremi. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. a osigurana su kao poljoprivrednici. ove podatke upisuje poslodavac . U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. stručni ispit. naziv organa koji je tu ispravu izdao. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. općina’‘ upisuje se mjesto. stručnom ispitu. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. 6. 4. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. prijepisu. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO.42/00. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na stranicama od 6-21. br. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. 3. a mjesec slovima. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. 3/7 . 4. Na stranici 5. obrtnici. U rubriku ‘‘Dan. Član 12. 8. U rubriku ‘‘Ime. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1.. kanton i općina rođenja. kurs i sl. Član 11. 5. Član 13. Na stranicama 3. sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. 9.53/00 3. i 4. kanton. broj i datum izdavanja. ili ovjerenom prijepisu. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja."Službene novine Federacije BiH". Podatke iz stava 1. Naziv. iz isprave o obrazovanju u originalu. 2.’‘. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. kursu i sl. 10. upisuju se podaci o završenoj školi. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl.

Član 16. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. broju. vrsta staža. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. datumu i mjestu izdavanja. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. Na stranicama 34. nazivu i sjedištu poslodavca. 12/14. vrijeme trajanja odsustva. trajanje zaposlenja.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. Član 15. naziv i sjedište poslodavca.’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. i 35.stvu’‘. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle.42/00. i 37. Član 18. Na stranicama od 22-25. u godinama. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. ovog člana upisuje poslodavac. podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. Podatke iz stava 1. trajanje staža. Član 17.čunavanje. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. Na stranicama 32. i 27. Na stranicama 26. i to podaci o državi . Na stranicama 36. br. izdavaocu. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. 4/7 ."Službene novine Federacije BiH". u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera. 12/16 mjeseci). U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. i 33. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. Član 14. Član 19. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. Podatke iz stava 1. Na stranicama 28-31. Podatke iz stava 1. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. mjesecima i danima.

računanju i sl. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. i 23. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. Dan predaje radne knjižice iz čl. Na stranicama 38-40. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. poslodavac. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu. roditelji). 22. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom.PONI TAVANJE. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca.53/00 Član 20.POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. V . VI . Član 24.42/00. predaje radnu knjižicu. Član 23. Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje. Član 22. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. uz potvrdu o prijemu. br. članu njegove uže porodice (bračni drug. Član 26. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. punoljetna djeca. 5/7 .’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom."Službene novine Federacije BiH". Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu.

Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. Član 31. 6/7 . na njegov zahtjev. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Član 29. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Član 30.42/00. Zaposleniku. izdaje se nova radna knjižica. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Član 28. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘.53/00 Član 27. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja."Službene novine Federacije BiH". U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. br. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. izdaje se. duplikat radne knjižice.

Član 33. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. 41/90 i 14/93). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. br. Obrasci iz stava 1. Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. 3. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno.53/00 VII . sastavni su dio ovog pravilnika. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 37. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘.42/00..PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32. Obrasci 1.. Član 34. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35. br. i 4. Član 36. ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 ."Službene novine Federacije BiH".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful