"Službene novine Federacije BiH", br.

42/00,53/00
Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom. Član 2. Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno plave boje. Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima. Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine. Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA. Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 3. Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom. II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE Član 4. Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na njegov zahtjev. Član 5. Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka, 2. dan, mjesec i godina rođenja, 3. mjesto, općina, kanton i država rođenja, 4. državljanstvo,

1/7

Član 6. a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu. registarski i serijski broj lične karte. stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance. III . radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način: 1."Službene novine Federacije BiH". te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice. Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba). U rubriku ‘‘Registarski broj’‘ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar. Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj 3. na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice.UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU Član 9.-Radna knjižica. IV .-Registar o izdatim radnim knjižicama. pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno popuni. serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja. štampanim slovima. prema sjedištu poslodavca. br.REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA Član 8. 6. 8. ovog pravilnika. Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1. U rubriku ‘‘Lična karta’‘ upisuje se isprava. tintom. Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz člana 5. Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. ukoričene i ovjerene pečatom nadležne službe. 7. prebivalište.. Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom. 2. 2/7 . Stranice 1. Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave. Član 7. i 2. datum i mjesto izdavanja lične karte. Član 10.42/00. odnosno boravište građana.Zahtjev za izdavanje radne knjižice. podatke o školskoj i stručnoj spremi. uz zahtjev.53/00 5. Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane. prema mjestu prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice. Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2. Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose. jedinstveni matični broj građana. ovjerenih isprava i drugih dokaza.

U rubriku ‘‘Ime. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje. 3. a osigurana su kao poljoprivrednici. kanton. 8.’‘. 10. ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. Član 13. a mjesec slovima.42/00. Član 11.. naziv organa koji je tu ispravu izdao. iz isprave o obrazovanju u originalu. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca. Naziv. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu. broj i datum izdavanja. Na stranicama od 6-21. odnosno osnova osiguranja’‘ upisuje se: 1. U rubriku ‘‘Država rođenja’‘ upisuje se država u kojoj je podnosilac zahtjeva rođen. upisuju se podaci o završenoj školi. ili ovjerenom prijepisu. U rubriku ‘‘Jedinstveni matični broj’‘ upisuje se jedinstveni matični broj iz lične karte. U rubriku ‘‘Mjesto rođenja. kurs i sl. stručni ispit. ‘‘Naziv i sjedište poslodavca. i 4. U rubriku ‘‘Državljanstvo’‘ upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na osnovu lične isprave odnosno pasoša. U rubriku ‘‘Dan."Službene novine Federacije BiH". sjedište i registarski broj poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. 9.53/00 3. 7. Član 12.pravno lice kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu. 2. kanton i općina rođenja. 3/7 . Na stranicama 3. ove podatke upisuje poslodavac . stručnom ispitu. radne knjižice u rubriku ‘‘Završena škola. lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl. a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog lica odgovarajuća služba PIO. Na stranici 5. radne knjižice ‘‘Broj registra u penzijskom i invalidskom osiguranju’‘ upisuje se matični broj osiguranika pod kojim je registrovan u penzijskom i invalidskom osiguranju. Podatke iz stava 1. općina’‘ upisuje se mjesto. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. kursu i sl. 5. br. obrtnici. U rubriku ‘‘Prezime prije zaključenja braka’‘ upisuje se prezime koje je podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka. U rubriku ‘‘Prezime’‘ upisuje se prezime podnosioca zahtjeva. prijepisu. 4. ime oca’‘ upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva. mjesec i godina rođenja’‘ upisuje se brojkom dan i godina rođenja. stručnoj spremi. 6. ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO. 4.

Na stranicama 34.42/00. U rubriku ‘‘Potpis i pečat’‘ potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis. 4/7 .čunavanje. Član 18. vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava. dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa. broju. Podatke iz stava 1. ‘‘Podaci o privremenoj nezaposle. i 33. ovog člana upisuje poslodavac. naziv i sjedište poslodavca. 12/14. vrsta staža.stvu’‘. Na stranicama od 22-25. Na stranicama 36. periodi rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem (npr. pravni osnov-odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem. trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO. ‘‘Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana’‘ upisuju se slučajevi odobrenog odsustva. Član 15. trajanje zaposlenja. potpis lica koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis. u godinama. ‘‘Podaci o periodima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem’‘ upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište. nazivu i sjedištu poslodavca. Podatke iz stava 1."Službene novine Federacije BiH". upisuju se podaci o zaposljenu u inostranstvu. 12/16 mjeseci). podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu. ‘‘Podaci o zaposlenju u inostran. br. mjesecima i danima. datumu i mjestu izdavanja. trajanje staža. i 37.53/00 U rubriku ‘‘Početak rada-osigranja’‘ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na osiguranje. Član 16. Član 19. Na stranicama 26. Na stranicama 32. potpis lica koje unosi podatke i pečat poslodavca. Na stranicama 28-31. u rubriku: ‘‘Osnova za preračunavanje’‘ upisuju se odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno prera.nosti’‘ upisuje se naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na evidenciji. U rubriku ‘‘Staž’‘ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika. U rubriku ‘‘Prestanak rada-osiguranja’‘ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje. vrijeme trajanja odsustva. i 27. i 35. Podatke iz stava 1. Član 14. izdavaocu. ‘‘Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova’‘ u rubriku:’‘Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom’‘ upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena. potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO. Član 17. i to podaci o državi .’‘Podaci o priznatom penzijskom stažu’‘ upisuje se: broj i datum rješenja. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO.

Član 23. a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o prijemu. u radnu knjižicu se upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u rubriku ‘‘Bilješke’‘.53/00 Član 20. Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre. 22. a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu.PONI TAVANJE. Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje.POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Član 21. i 23. uz potvrdu o prijemu. Član 22. predaje radnu knjižicu. Na stranicama 38-40. Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom. VI ."Službene novine Federacije BiH". Član 24. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu. Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju. a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu. Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu. Dan predaje radne knjižice iz čl. Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom hemijskom olovkom. poslodavac. ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE KNJIŽICE Član 25. punoljetna djeca. V .42/00. o čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda. Član 26. u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa. vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati. nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca. članu njegove uže porodice (bračni drug. računanju i sl. 5/7 .’‘Bilješke’‘ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. br. U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena. roditelji).

Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica popunjena. U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi: ‘‘Druga radna knjižica’‘ i registarski broj popunjene stare knjižice. U zapisnik se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava. Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica. Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi. Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Broj djelovodnog protokola unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku ‘‘Primjedbe’‘ i to pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena. Član 28. O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu. poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i invalidskog osiguranja.42/00. izdaje se nova radna knjižica. koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena. duplikat radne knjižice. a za nezaposleno lice prema mjestu prebivališta. Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena. br."Službene novine Federacije BiH". Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku. Zaposleniku. Član 31. na njegov zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu. na osnovu isprava i drugih dokaza podnosioca zahtjeva. a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se riječi ‘‘Izdata druga radna knjižica’‘. Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO. Član 29. izdaje se. Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne službe.53/00 Član 27. Član 30. 6/7 .

Član 37."Službene novine Federacije BiH". Obrasci iz stava 1. mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘.. 2. raseljenih osoba i izbjeglica Član 35.PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Član 32..42/00. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH. sastavni su dio ovog pravilnika. i 4. br. br. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘‘Službenim novinama Federacije BiH’‘ 7/7 . Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati. 41/90 i 14/93).53/00 VII . ovog člana mogu se štampati uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike. Obrasci 1. Član 36. prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno. 3. Član 33. Član 34. Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici (‘‘Službeni list SRBiH’‘.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful