12

Ravan u prostoru

Ravan u prostoru je analogna pravoj u ravni. Naime, obe objekta su opisana jednom linearnom jednaˇinom, samo ˇto je u sluˇaju prave ta jednaˇina po dve c s c c promenlive x, y, a u sluˇaju ravni, ta je jednaˇina po tri promenljive x, y, z. c c Odatle dobijamo je dimenzija prave 2 − 1 = 1, a dimenzija ravni 3 − 1 = 2. Zato je za generisanje prave potreban jedan vektor pravca, za dimenziju ravni je potrebno dva nezavisna vektora.

12.1

Implicitna jednaˇina ravni c

Ravan α je odredjena taˇkom A(x0 , y0 , z0 ) koja joj pripada i normalnim vekc → torom ravni koga obiˇno oznaˇavamo sa nα . To je nenula vektor sa koordic c → natama nα (a, b, c). Da bi izveli jednaˇinu ravni, neka je M (x, y, z) ∈ α proizvoljna taˇka ravni. c c Tada je AM upravan na normalni vektor pa vaˇi: z 0 = =
→ → →

a(x − x0 ) + b(y − y0 ) + c(z − z0 ) = ax + by + cz − ax0 − by0 − cz0 .

nα · AM = (a, b, c) · (x − x0 , y − y0 , z − z0 ) =

Dakle jednaˇinu proizvoljne ravni u prostoru moˇemo zapisati u obliku c z ax + by + cz + d = 0, (35)

pri ˇemu nisu sva tri koeficienta a, b i c istovremeno jednaka nuli. Jednaˇina c c (35) se naziva implicitna jednaˇina ravni. c Primetimo da paralelne ravni i samo one imaju proporcionalne normalne vektore.

6 →
A α

b

c

E

©
A α

t b

E
s c

‚ M

‚©

M

Slika 25: Implicitna i parametarska jednaˇina ravni c Posmatramo funkciju fα : E3 → R, f (x, y, z) = ax + by + cz + d. Ona je jednaka 0 na taˇkama ravni α, pa je zbog neprekidnosti ve´a od 0 u jednom c c poluprostoru, a manja od nule u drugomm poluprostoru odredjenom sa ravni α. To nam obezbedjuje naˇin da karakteriˇemo poluprostor, tj. da proverimo c s da li su dve taˇke sa iste strane ravni α ili ne. Naime, taˇke X i Y pripadaju c c istom poluprostoru odredjenom sa ravni α ako i samo ako su fα (X) i fα (Y ) istog znaka . → Ako je normalni vektor ravni jediniˇni, tj. | nα |2 = a2 + b2 + c2 = 1 onda c se jednaˇina (35) naziva normalizovana jednaˇina ravni. c c

48

c) = u × v . Dakle jednaˇina ravni β je: z c 1(x − 1) − 3(y − 3) + 4(z + 2) = x − 3y + 4z + 16 = 0. c Reˇenje: a) Kako paralelne ravni imaju proporcionalne normalne vektore.2 Data je ravan α parametarski: x = y = z = 3 + 2t −7 − t.3 Prelazak iz parametarskog oblika u implicitni i obrnuto Ako je ravan zadata parametarski. taˇka A se dobija baˇ za t = 0 = s. c u jednaˇini (35). c Drugi naˇin. 6s. Tada se svaka taˇka c M ravni α moˇe zapisati u obliku z M (t. jeste da izraˇunamo norc c malni vektor ravni → → → nα = (a.1 a) Odrediti ravan β koja sadrˇi taˇku B(1. jednaˇinom (37) tada eliminacijom paramc etara s i t dobijamo implicitnu jednaˇinu ravni. s c c 12. t. −1. y. 6s = −y − z − 7. z0 ) i c s c → → dva vektora u (ux . 3) nalaze sa iste strane ravni β. −3. s ∈ R. b. iz druge jednaˇine imamo t = −7 − y. s → → moˇemo uzeti nβ =nα = (1. Naime. c 12. taˇke su sa iste strane ravni β. uz ) i v (vx . Preostali koeficienat d je c c odredjen relacijom d = −ax0 − by0 − cz0 . Primer 12. Mnoˇe´i prvu jednaˇinu sa 6 i oduzimaju´i od z c c c druge dobijamo jednaˇinu ravni α : 6x + 13y + z + 73 = 0. Kako s je f (A) = 18. ”eliminacijom parametara” c c z t i s. koji je pogodniji za implementaciju. 1) i C(−1. y0 . vy . Recimo. b. tj. Kada to zamenimo u prvu c i tre´u jednaˇinu dobijamo: c c . = z0 + tuz + svz . a f (C) = 30. −2) i paralelna ravni z c α : x − 3y + 4z − 6 = 0. Prvi naˇin: Jednaˇina ravni se moˇe dobiti tzv. b) Da li se taˇke A(1. s ∈ R ˇto obiˇno zovemo parametarska jednaˇina ravni.2 Parametarska jednaˇina ravni c Drugi naˇin da opiˇemo ravan α jeste da joj zadamo jednu taˇku A(x0 . b) Funkcija koja karakteriˇe ravan β je fβ (x. s = x + 2y + 11. eliminisali smo parametar t. Vektorska c s jednaˇina (36) se u koordinatama zapisuje kao c x y z = x0 + tux + svx . s) = M = A + t u +s v . t + − s.Primer 12. Odrediti implicitni oblik te ravni. → → (36) za neke brojeve t. z) = x − 3y + 4z + 16. tj. ˇime su odredjeni koeficienti a. vz ) paralelna ravni α. = y0 + tuy + svy . (37) za t. 4). s ∈ R. 1. uy . 3. c 49 .

y. 6.Drugi naˇin: Iz jednaˇina se vidi da taˇka A(3. → Prvi naˇin: Normalni vektor ravni α je nα = (1. t + 6s. y = 0 dobijamo z = − 6 . z) zadovoljavalju jednaˇinu c ax + by + cz = 0. s. v = (1. −1. Nije teˇko proveriti da taˇka c s c A(N a. Uzmimo da su y = t i z = s parametri. −7. recimo A(1. −1). c → Tada su vektori paralelni ravni normalni na normalni vektor ravni nα = (a. 0. b. Obrnuto. → → → → → (38) Iz tog uslova je potrebno odrediti nezavisne vektore u i v paralelne ravni. pa njihove koordinate (x. N = uvek pripada pravoj. c). vektor (1. 0). a da c c c → → su vektori u = (2.3 Odrediti parametarski oblik ravni α : x − y + 6z − 1 = 0. Zato c c je parametarska jednaˇina ravni c x y z = = = 1 + − 6t. Zgodnije je uzeti kolinearan → → vektor u = (6. Primetite da parametarske jednaˇine jedne iste ravni mogu da budu potpuno c razliˇite. s.4 Izbor koordinatnog sistema u odnosu na datu ravan Za reˇavanje mnogih problema korisno je pre´i na novi ortonormirani koordis c natni sistem Ax′ y ′ z ′ u kom data ravan α : ax + by + cz + d = 0 ima jednaˇinu c z ′ = 0. Taˇka c c ravni je bilo koja taˇka koja zadovoljava jednaˇinu ravni. 1). −6) paralelni ravni α. Potrebno je odrediti i jednu taˇku A ravni α. 1). 0. Koeficienat d izraˇunamo po navedenoj formuli i dobijamo jednaˇinu ravni α : c c 6x + 13y + z + 73 = 0. N b. Zato su vektori c paralelni ravni α normalni na njega i zadovoljavalju jednaˇinu x−y +6z = 0. Sliˇno za x = 0. Za c 1 1 x = 1. N c). c 12. + b 2 + c2 Drugi naˇin: Moˇemo jednaˇinu ravni α posmatrati kao sistem jednaˇina c z c c koji treba reˇiti. Zato je nα = u × v = (6. 1). tj. pa je parametarkska jednaˇina ravni: c x y z = 1 = = + t − t. 6s. 0) pripada ravni. 0. 13. Primer 12. −1. a2 −d . − 6 ). 6). pretpostavimo da je ravan α zadata implicitno jednaˇinom (35). 50 . 0. y = 1 dobijamo vektor v = (0. Tada je x = 1+y −6z = s 1 + t − 6s.

→ 6 e3 ] α → nα 3 → E O → + e1 → e2 c A © b ” Slika 26: Koordinatni sistem u odnosu na datu ravan Vektor z ′ ose. 12. c 51 . nα ) bude ortonormirana baza pozitivne orjentacije. v . Vektor v =nα × u . z c Napomenimo da izbor tog kordinatnog sistema nije jedinstven. To je c → → → jediniˇni vektor normale nα . c Odrediti parametrizaciju kruga k polupreˇnika r = 2 sa centrom C koji pripada c ravni α. y ∈ → R.1 Ravni x − y − 2 = 0 odrediti parametarski jednaˇinu. Jednaˇina (38) s c 3 → postaje x + 2y + 2z = 0. 2π). 0). y. → c Reˇenje: Jediniˇni normalni vektor je nα = 1 (1. . nα ) je ortonormiran pozitivne orjentacije. Pored proizvoljnosti → u izboru koordinatnog poˇetka A ∈ α i znaka ± nα jedniˇnog vektora normale c c → → i ortonormirana baza ( u . Zato vektori u i v → moraju da zadovoljavaju jednaˇinu (38). 1. c c ´e tada biti jediniˇni i ortogonalan na prethodn dva. Tako konstruisani reper c c → → → ( u .4 Data je ravan α : x + 2y + 2z − 1 = 0 i u njoj taˇka C(3.5 Veˇbanja z 12. 15 → → Sada je parametrizacija kruga k: M (φ) = C + 2 cos φ u +2 sin φ w. φ ∈ [0. a iz uslova da je u normiran. 2). −4 5. raˇunamo y i dobijamo c √ √ 2 5 5 → u = (− . Vektor u = (x. 5 5). v ) ravni α je do na rotaciju proizvoljna. 0). Potrebno je izabrati joˇ i vektore u i v tako da c s → → → → → ( u . Za novi koordinatni poˇetak c moˇem uzeti bilo koju taˇku A ∈ α. y. Izbor takvog koordinatnog sistema je koristan kada ˇelimo da analitiˇki predz c stavimo likove u datoj ravni α kao u narednom primeru. a jedan vektor koji je zadovoljava je u = (−2y. v . −2). tre´i novi bazni vektor je do na znak jedinstven. Primer 12. 2. tj. z) biramo da bude c → → → ma koji jediniˇni vektor koji zadovoljava tu jednaˇinu. 5 5 Konaˇno je c → v = nα × u = → → √ √ √ 1 (−2 5.

Recimo. Jedan je primenljiv u svakoj s c dimenziji: zadavanje prave taˇkom i vektorom pravca.1 Parametarski oblik jednaˇine prave c → Prava u prostoru je zadata taˇkom P (x0 . To c odgovara ˇinjenici da je dimenzija prave 3 − 2 = 1. c Kada jednaˇine prave (40) reˇimo po parametru t dobijamo c s x − x0 y − y0 z − z0 = = = t. β: a1 x + b1 y + c1 z + d1 = 0 → → → (42) → koje predstavljaju ravni α i β. Vektorska jednaˇina c s c (16) se u koordinatama zapisuje kao x = y z = = x0 + tpx . 2. B(−1. tj. 2. cc 13. Primetimo da on nije s c c jedinstven. 52 . 13. y0 . → (39) za neko t ∈ R. 1). − s + 2s. z0 + tpz . c z c 13 Prava u prostoru Postoji viˇe naˇina da zadamo pravu u prostoru. Primetimo da u prostoru c prava nema jedinstven normalni vektor. pz ). −1) i C(0. Ako su vektori nα i nβ kolinearni. 12. py . ve´ ˇitavu ravan normalnih vektora. prave su paralelne ili se poklapaju. Prava se moˇe zadati i c z kao presek dve ravni. 3). Kao i u ravni. sistemom dve linearne jednaˇine po tri nepoznate. taˇka P se dobija baˇ za t = 0. px py pz (41) ˇto se ˇesto zove kanonski oblik jednaˇine prave. pa dakle ni zaista kanonski. ako su vektori nα i nβ nezavisni one se seku po jedinstvenoj pravoj p = α ∩ β. z0 ) i nenula vektor pravca p (px . U suprotnom.2 Odrediti implicitni oblik ravni α : x = y = z = 2 3 1 − 3t − t + s. (40) t ∈ R ˇto obiˇno zovemo parametarska jednaˇina prave. pri z ˇemu je parametar t vreme. c Tada se svaka taˇka M prave p moˇe zapisati u obliku c z M (t) = M = P + t p .12. y0 + tpy . | nα × nβ → → | = 0. 0. s c c → parametarski oblik moˇemo videtikao kretanje konstantnom brzinom p .2 Prava kao presek dve ravni Posmatrajmo sistem dve linearne jednaˇine c α : ax + by + cz + d = 0.3 Odrediti jednaˇinu ravni koja sadrˇi taˇke A(1. tj.

c z s c Neka je. −1.1 Skup svih ravni koje sadrˇe pravu p koja je data jednaˇinom z c (42). pa taˇka P (0. 2) i nβ = (1. c Teorema 13. osim ravni β je dat jednaˇinom c γλ : ax + by + cz + d + λ(a1 x + b1 y + c1 z + d1 ) = 0. nβ . ako je prava p zadata u obliku (41) tada je lako odrediti dve ravni koje se po njoj seku. primetimo da beskonaˇno mnogo ravni sadrˇi datu pravu p .1 Pravu p koja je presek ravni α : 3x − y + 2z + 1 = 0 i β : x − z = 0 predstaviti u kanonskom obliku. 5. Tada je x = t. pa je zato p =nα × nβ . → → Da bismo dobili taˇku prave p. c c Zato je x−2 y − 11 z−2 = = 1 5 1 kanonski oblik prave p. recimo: x − x0 y − y0 y − y0 z − z0 γ: = . px py py pz Konaˇno. 0) pripada p. Tada je druga c jednaˇina zadovoljena. a y = 3x + 2z + 1 = 3t + 2t + 1 = 5t + 1. → → Prvi naˇin: Imamo da je nα = (3. recimo ono za z = 0 (ako takvo s postoji). neka je recimo x = 2 = z. −1). Reˇavanjem po t dobijamo jednaˇinu prave p : s c y−1 z x = = (= t) 1 5 1 Primetimo da ”kanonska” jednaˇina jedne iste prave moˇe da ima razliˇit oblik. Primer 13. z = t. 1. 1).p β α nα → j 6 → p G nβ → Slika 27: Prava kao presek dve ravni Poˇto prava p pripada obema ravnima ona je normalna na njihove normalne s → → → → → vektore nα . c z c Obrnuto. Dokaz: Primetimo da je jednaˇina ravni γλ zavisna od jednaˇina α i β ako i c c samo ako je sistem koji se sastoji od njihove tri jednaˇine ekvivalentan sistemu c (42). Da bismo odredili jednu taˇku prave p c dovoljno je odrediti jedno reˇenje sistema (42). pa je c → p =nα × nβ = (1. Geometrijski reˇeno: α ∩ β = p = α ∩ β ∩ γλ ˇto vaˇi ako i samo ako je c s z γλ ⊃ p. pramen ravni. δ: = . 0. ⊓ ⊔ 53 . Drugi naˇin: Moˇemo pravu p dobiti reˇavanjem sistema jednaˇina α i β. a iz prve dobijamo y = 11. recimo.one c c z ˇine tzv. za λ ∈ R.

1 Odrediti rastojanje taˇke M (1.1 Rastojanje taˇke M (x0 .2 moˇe se dokazati slede´a teorema c z c Teorema 14. 1) jednako 14.4 Veˇbanja z 13.1 Pravu p : x = t + 4. c → → → 13. ali se umesto c → → p prave p. y = t + 2. z −2x = 0. c 14. 14 14. v . 2. → | p | Sliˇno Teoremi 6. z = c z = −2t − 2. y = −2t + 1. c c 54 . 0.2 Odrediti rastojanje taˇke M (1. c 14. 0. i ˇije je rastojanje od taˇke M (3. c p 6e3 → ] → p 3 → E P c O → + e1 e2 → © b ” Slika 28: Koordinatni sistem u odnosu na datu pravu Ortonormirana baza ( u .1 Medjusobni odnosi linearnih objekata u prostoru Rastojanja u prostoru Na osnovu Teoreme 6. p ) dobija se kao u sluˇaju ravni.3 Koordinatni sistem u odnosu na datu pravu Sliˇno kao u sluˇaju ravni u primenama se javlja potreba za odredjivanjem c c koordinatnog sistema Ox′ y ′ z ′ u odnosu na koji se data prava p poklapa sa Oz ′ osom. 12) od prave p : x−y −1 = 0. 13. U tom sistemu jednaˇina prave p je p : x′ = 0. z − 2x = 0 zapisati parametarski. Za koordinatni poˇetak moˇe se uzeti bilo vektora nα uzima vektor c z koja taˇka prave p. z0 ) od ravni α : ax + by + cz + d = 0 c dato je formulom |ax0 + by0 + cz0 + d| √ d(M.3 Odrediti jednaˇinu ravni α koja sadrˇi pravu p : x √ 4t − 2. 12) od ravni α : x − y − 4z = 0. α) = . y0 . z = 3t − 2. t ∈ R zapisati kao presek dve ravni.1 koja vaˇi i u prostoru rastojanje taˇke M od prave p je z c dato formulom → → | p × PM | d= .2 Pravu p : x − y − 1 = 0. a 2 + b 2 + c2 14. y ′ = 0.13.

Videli smo da se ista prava moˇe predstaviti razliˇitim jednaˇinama. tj. Za implementaciju je pogodan ekvivalentan uslov | nα × nβ | = 0. P Q kolinearni. u implementaciji se uslov kolinearnosti vektora p i q odredjuje c → → uslovom | p × q | = 0. Kod mimoilaznih pravih ta tri vektora nisu koplanarna. b′ = λb. tj. c → → Neka su prave p i q date vektorima pravca p i q i taˇkama P ∈ p. q i P Q . za neki λ = 0. ako je a′ = λa. da budu paralelne ili da se seku po pravoj. prave se poklapaju ili su paralelne ako i samo ako su im vektori pravca kolinearni.2 Prave koje se seku i mimoilazne prave → → → → → → → → Vektori pravca pravih koje se seku i mimoilaznih pravih su nekolinearni. dokazali smo teoremu Teorema 14. da P Q bude nula vektor). . tj. Q ∈ q. c) i nβ = (a′ . . Ako dve prave u z prostoru nisu koplanarne tada takve prave zovemo mimoilazne. b′ . ako su im normalni vektori → → nekolinearni. . da se seku i da budu mimoilazne. posmatrajmo i vektor P Q . Kako onda razlikovati ova dva sluˇaja? c → → → Pored vektora pravih p i q .3. Prave se poklapaju ako i samo ako su sva ta tri vektora kolinearna (pri tome se moˇe desiti. q . c′ = λc. Kako onda razlikovati ta dva sluˇaja? Prave koje se seku su koplanarne. su one i koplanarne. 3) Ravni se seku po pravoj ako nisu paralelne. Zato z c c ´emo posebnu paˇnju posvetiti i sluˇaju kada se prave poklapaju. c′ ) kolinearni. s → → 14. tj. postoji jedinstvena ravan koja ih sadrˇi.1 Paralelne prave i prave koje se poklapaju Primetimo prvo da. pa su zato c → → → koplanarni i vektori p . Dakle. ˇto je ekvivalentno sa | nα × nβ | = 0. tj. d′ = λd. ako je c a′ = λa. b′ = λb. Pogledajmo kako se ovi sluˇajevi analitiˇki lako zapisuju c c Neka su date ravni α : ax + by + cz + d = 0 i β : a′ x + b′ y + c′ z + d′ = 0. c 14. Prave su paralelne ako vektor P Q c → → nije kolinearan sa p i q . → → 2) Ravni su paralelne ako su im normalni vektori nα = (a. 14.3 Medjusobni poloˇaji dve prave u prostoru z Ako su dve prave u prostoru paralelne ili se seku. tada i samo tada. Dakle.2 i) Prave p i q se poklapaju ako i samo ako su vektori p . Kao i obiˇno. prave u prostoru mogu da budu paralelne.2 Medjusobni poloˇaji dve ravni z Dve ravni u prostoru mogu da se poklapaju. z c 55 . c′ = λc. ako je z sluˇajno P = Q. problemu c z c kako ustanoviti da li neke jednaˇine predstavljaju istu pravu. za neki broj λ = 0. b. Prethodno razmatranje moˇemo sumirati slede´om teoremom. Primetimo da je uslov paralelnosti ravni specijalni uslov poklapanja ravni. → → ii) Prave p i q su paralelne i razliˇite ako i samo ako su vektori p i q c kolinearni. 1) Ravni se poklapaju ako su im jednaˇine proporcionalne. a vektor P Q im nije kolinearan. jer bi u suprotnom i prave p i q bile koplanarne.3.14.

4 Odrediti medjusobni poloˇaj pravih (i preseˇnu taˇku ako postoji) pravih: z c c a) b) b) p: p: p: x−2 y−2 z−2 = = 1 0 −1 q: q: q : 2x = y. Taj nam postupak daje i koordinate preseˇne taˇke ukoliko c c c ona postoji. z = 4s − 2. z = t + 2. ii) Prave p i q su mimoilazne ako i samo ako vektori p . y = 3s. c c s prave se ne seku. c s jer zamenom u tre´u jednaˇinu dobijamo −3 = −10. tj. ve´ mimoilazne. 3x = z x−1 y−2 z−3 = = 1 0 −1 x+1 y−2 z+7 = = −2 0 2 y−2 z−2 x−2 = = 1 0 −1 x−2 y−2 z−2 = = 1 0 −1 56 . c 14. 1 5 1 q: x−1 y z+2 = = . uslovom [ Medjusobni poloˇaj dveju pravih moˇemo odrediti postupkom koji je opisan z z u slede´em primeru. q i P Q su koplanarni. prave nisu paralelne. linearne zavisnosti tri vektora. s Tada vaˇi z p : x = t + 2. Dakle. c Primetimo da se medjusobni poloˇaj dveju pravih moˇe odrediti diskusijom z z sistema (43).1 Odrediti medjusobni poloˇaj pravih z p: x−2 y − 19 z−2 = = . pa su ili mimoilazne ili paralelne. 3. To ipak nije reˇenje sistema. Da bismo dobili preseˇnu taˇku izjednaˇimo x. Naime. q : x = 2s + 1. 4) nisu kolinearni. Uslov koplanarnosti.3 i) Prave p i q se seku ako i samo ako su vektori p i q nisu → → → kolinearni. y i z koordinatu i dobijamo sistem c c c po t i s: t + 2 = 2s + 1. prave se seku. ako s ima beskonaˇno mnogo reˇenja (tj. ako sistem ima jedinstveno reˇenje. 1) i q = (2. Primer 14. Kako njihovi vektori pravca → → p = (1. 5. (43) Iz prve dva jednaˇine dobijamo t = −5. a pravu q parametrom s. q . a ako je protivreˇan prave su ili paralelne ili mimoilazne. y = 5t + 19. sve tri jednaˇine po t i s su svode na jednu) c s c prave se poklapaju. se obiˇno odredjuje c → → → p . 5t + 19 = 3s. t + 2 = 4s − 2. s = −2. 2 3 4 → → → → → Reˇenje: Parametrizujmo pravu p parametrom t. ˇto je kontradikcija. P Q] = 0. q i P Q nisu koplanarni. a vektori p .Teorema 14.

4 se izraˇava i preko s z meˇovitog proizvoda.5 Rastojanje izmedju mimoilaznih pravih p i q dato je slede´om c formulom → → → |[ p . Kako je n ⊥ α i p ⊂ α vaˇi z i n ⊥ p i prave n i p se seku u nekoj taˇki M . → → | p × q | Dokaz: Vektori p . ⊓ ⊔ Moˇe se pokazati da upravo rastojanje izmedju podnoˇja M i N zajedniˇke z z c normale realizuje minimum rastojanja izmedju pravih p i q. rastojanju mimoilaznih pravih p i q.4 Mimoilazne prave Osnovna teorema za mimoilazne prave je slede´a. vaˇi n ⊂ γ. tj. q . pravu n koja seˇe obe prave p i q i na njih je upravna. Za njegovu osnovu moˇemo z → → uzeti paralelogram koga razapinju vektori p . Neka je γ ravan z koja sadrˇi pravu p i upravna je na ravni β. Ona seˇe pravu q u nekoj taˇki N . Prave z c z n i p pripadaju istoj ravni γ. Kako je zapremina V paralelepipeda jednaka proizvodu povrˇine B baze i visine h. q) = . q . q) = d(M. P Q]| = V = B h = | p × q | d(p.14. c Teorema 14. Za odredjivanje tog rastojanja ˇesto se koristi formula koju dokazuc jemo slede´om teoremom. a po Teoremi 14. imamo s |[ p . c Neka je β ravan koja sadrˇi pravu q i paralelna je pravoj p. Kako su c c i prava n i ravan γ upravne na ravan β i obe sadrˇe taˇku N . c Teorema 14. z c c Dokaˇimo da je prava n koja sadrˇi taˇku N i upravna je na ravan β je traˇena z z c z normala. pa je prava n zaista zajedniˇka c c normala. P Q]| d(p. tj. q i koji se nalazi u ravni α iz dokaza prethodne teoreme. 57 → → → → → → → → . n p α q p1 β N γ M P Slika 29: Mimoilazne prave Prava n seˇe pravu q u taˇki N i upravna je na q ⊂ β (jer je n ⊥ β). tj. d(p. q i P Q razapinju paralelepiped. q).4 Mimoilazne prave p i q imaju jedinstvenu zajedniˇku norc malu. koplanarne su. tj. Odgovaraju´a visina h paralelepipeda jednaka je rastojanju c izmedju paralelnih ravni α i β u kojima se nalaze osnova i protivosnova. N ).

−3s + 4. (44) 58 . Zato su podnoˇja zajedniˇke c z c normale M (3. odnosno c z → → p ˇto nam daje jednaˇinu: 0 =M N · s c 0 = 2(−6 + 4s − 2t) + 1(2 − 3s − t) − 1(16 − 5s + t) = −26 + 10s − 6t. D = ax0 + by0 + cz0 + d.odakle sledi tvrdjenje.5 Odrediti zajedniˇku normalu i rastojanje izmedju mimoilaznih pravih p : c = y+3 = z−12 i q : x−3 = y−1 = z−1 .2 Odrediti zajedniˇku normalu i rastojanje izmedju mimoilaznih c pravih y−5 z x+1 y−4 z − 15 x−6 = = q: = = p: 3 4 0 4 −3 −5. Da pri prava M N bila zajedniˇka normala mora da vaˇi M N ⊥ p. 1. odakle se dobija jednaˇina po parametru t c (apx + bpy + cpz )t = −(ax0 + by0 + cz0 + d). 0) i N (7. 4 −3 5 √ Rastojanje izmedju pravih je d(p. q) = M N = 5 2. 5). Iz prethodne dve jednaˇine dobijamo s = 2. n: x−4 1 → 14. Sliˇno iz uslova M N ⊥ q dobijamo jednaˇinu c c 0 = 4(−6 + 4s − 2t) − 3(2 − 3s − t) − 5(16 − 5s + t) = −110 + 50s − 10t.4. Dakle jednaˇina normale je c x−3 y−1 z = = .5 Medjusobni poloˇaj prave i ravni z Prava p i ravan α mogu da se seku u jednoj taˇki. Vektor M N je dat sa M N (−6 + 4s − 2t. t + 2. −t − 1). Oznaˇimo c N = apx + bpy + cpz . 16 − 5s + t). relacije c (40) u ravan. −5s + 15). Reˇenje: Taˇka M prave p je parametrizovana sa s c M (2t + 5. −2. t = −1. 2 −1 −7 2 3 14. tj. c Primer 14. ali i metod opisan u slede´em primeru. 2 − 3s − t. a taˇka N prave q sa: c N (4s − 1. da budu paralelne ili da prava c pripada ravni. Da bi odredili presek prave p: x − x0 y − y0 z − z0 = = =t px py pz i ravni α : ax + by + cz + d = 0 potrebno je zameniti jednaˇine prave. ⊓ ⊔ Za analitiˇko odredjivanje zajedniˇke normale moˇe se primeniti postupak c c z opisan u Teoremi 14.

U ovom sluˇju jednaˇina (44) je zadovoljena za svako a c t ∈ R. na osnovu jedz nakosti uglova sa normalnim kracima. tj. y0 .→ Primetimo da je vrednost N jednaka nula ako i samo ako je nα ⊥ p . D = 0.1 Ugao izmedju dve prave Ugao izmedju pravih p i q definiˇemo kao oˇtar ugao izmedju njihovih normalnih s s vektora. b) = oˇtar ∠(nα . Ugao izmedju ravni α i β jednak je uglu izmedju c pravih a i b. tj. 3 −1 −1 c) r : x−1 = y−2 = z−3 . s z 14. p ⊂ α. tj. Pri reˇavanju jednaˇine (44) razlikujemo tri sluˇaja: s c c D i) N = 0. p α. normalna je na njihovu preseˇnu pravu) i koja ih c seˇe po pravama redom a i b. c c ii) N = 0. Takodje.5. s | p || q | U prethodnoj formuli. x + y − z + 5 = 0. D = 0. −y + 3z + 2 = 0. β) = ∠(a. z iii) N = 0. pa prava i ravan nemaju c s zajedniˇkih taˇaka. p ⊂ α. Neka je γ ravan koja je normalna na ravni α i β (tj. 3 7 1 b) q : x = y−2 = z−1 .2 Ugao izmedju dve ravni → → Podsetimo se kako se odredjuje ugao izmedju ravni α i β. s 59 → → → → . apsolutnu vrednost | p · q | smo uzeli kako bismo dobili oˇtar ugao. Geometrijski. z0 ) ∈ p pripada c ravni α. q ) = arccos → → . nβ . γ a b γ : nα → s © nβ β → a nα nβ s W → → b α Slika 30: Ugao izmedju ravni Kako za normalne vektore ravni α i β vaˇi nα ⊥ a i nβ ⊥ b. Postoji jedinstvena preseˇna taˇka koja je odredjena sa t = − N . q) = oˇtar∠( p . imamo ∠(α. dok c c iz D = 0 vaˇi da P ∈ α. prava je podskup ravni. Jednaˇina (44) nema reˇenje. → → → → | p · q | ∠(p. e) t : x − z + 2 = 0. broj D je jednak nuli ako i samo ako taˇka P (x0 . 3 −1 −1 d) s : x − y = 1. Odrediti presek te ravni sa pravama: a) p : x−2 = y−4 = z . → 14. iz N = 0 sledi da je p paralelna ravni α. Ovu definicija ugla vaˇi i za mimoilazne prave. tj. 14.5.6 Data je ravan α : x−2y +5z −1 = 0.

0. 2 4 −1 15. x − z + 2 = 0 i ravni α : x − 4y + 2z + 2 = 0.3 Ugao izmedju prave i ravni Ugao izmedju prave p i ravni α je po definiciji ugao izmedju prave p i njene normalne projekcije p′ na ravan α. 14. 15. c 15.Zato ugao izmedju ravni raˇunamo slede´om formulom c c ∠(α. 1). 1) u odnosu na pravu c c c x l : −2 = y−3 = z−4 kao i projekciju P ′ taˇke P na pravu l. a normalna je na l i {S} = α ∩ l Tada je S srediˇte duˇi z s z P Q. a sa ravni β : 4x + y − z + 2 = 0 gradi ugao od π . c 14.5. x + 2y − 2 = 0.3 Odrediti taˇku Q koja je simetriˇna taˇki P (3. → → Uz pomo´ normalnog vektora nα ravni α i vektora pravca p prave p taj se c ugao moˇe izraziti kao: z → → → π π | p · nα | ∠(p.7 Izraˇunati ugao ravni α : x + 2y − 3z − 1 = 0 i β : 2x − 3y + 4z + 2 = 0 c (za raˇunanje arccos koristiti digitron). −2.1 Odrediti jednaˇinu normale iz taˇke A(2. 3. nα ) = − arccos → → . β) = | nα · nβ | → → → → | nα || nβ | . s 2 2 | p || nα | ′ → nα T p′ α → p Slika 31: Ugao izmedju prave i ravni 14. α) = ∠(p. −1) na ravan α : 2x + y − c c 4z + 5 = 0. 60 x−1 2 = y+2 1 = z−3 3 i nor- . 15 Razni zadaci 15.) 15.8 Odrediti ravan α koja sadrˇi taˇku M (1. −2. (Uputstvo: Neka je c 4 1 α ravan koja sadrˇi P . 3) i normalna je na c z c pravu q : x+1 = y−3 = z−3 . 4 14. −4) u odnosu na ravan c c c α : 6x + 2y − 3z − 75 = 0 kao i projekciju P ′ taˇke P na ravan α. p ) = − oˇtar ∠( p . paralelna je pravoj p : z c x + z = 0.5 Odrediti jedanˇinu ravni koja sadrˇi pravu l : c z malna je na ravan α : 2x − 4y + z + 5 = 0.2 Odrediti jednaˇinu ravni koja sadrˇi taˇku M (−1.4 Odrediti taˇku Q koja je simetriˇna taˇki P (−1. −1.9 Izraˇunati (koriste´i digitron za arccos) ugao izmedju prave p : x + 2y − c c 3z − 1 = 0.

p ) iste orjentacije.6 Odrediti λ tako da se prave p : x−2 = 3 seku. Recimo.0. c onda taˇku M moˇemo odrediti kao presek prave p i ravni trougla ABC. Odredjivanje prodora prave. v . u . U sluˇaju da seˇe odrediti koordinate preseˇne c c c taˇke. 6). Zato se ˇesto javlja potreba da odredimo prodor date prave p c kroz trougao ABC. Ako smo uslovom (45) utvrdili da prava seˇe trougao. 0). P B i P C su ivice triedra kom pripada i trougao ABC. Kako ako i samo ako su baze ( v . p ] = sign[ u . w=P C . w. −2). u . Koje su koordinate preseˇne taˇke? c c x−1 2 y+4 5 = z−1 −2 iq: x−λ 2 = y−3 1 = z+5 0 15.7 Odrediti jednaˇinu prave koja sadrˇi taˇku L(2. C(6. p ).15. 4. p ]. pa je potrebno proveriti da li nadjena taˇka pripada unutraˇnosti trougla ili ne. u =P B. ako je [ v . −3 1 −1 −3 0 Prodor prave kroz trougao 15. B(−4. c z y c 15. baze iste orjentacije daju isti znak meˇovitog proizvoda dobijamo da taˇka M s c pripada trouglu ako i samo ako sign[ v . ( u . Za to postoje razni naˇini. 4.4 Kako ´emo ubrzo videti. c s c od kojih mi izlaˇemo onaj koje podse´a na reˇenje sliˇnog problema u ravni. c 61 . v . Neka je c M = P prodorna taˇka prave p kroz ravan trougla ABC i c → → v =P A. tada umesto P treba izabrati neku drugu taˇku prave p. c c Ukoliko je P = M . ako P ∈ α.8 Ispitati da li prava p : x−1 = −6 = z+1 seˇe trougao ABC. → → → → → → → → → (45) Ako je neki od tih meˇovitih proizvoda jednak nuli. tj. 7) i seˇe prave p : c z c c = y−4 = z−3 i q : x−7 = y−11 = z+2 . poluprave ili duˇi kroz ravan z α tog trougla smo opisali u prethodnom poglavlju. p ] = sign[w. ako je 2 −4 A(2. i (w. To ´e se desiti c c → → → → → → → → → p ) . −1. to znaˇi da taˇka M pripada s c c → → → pravoj odredjenom odgovaraju´om ivicom trougla. Primetimo da ce prava p se´i trougao ako i samo ako ona pripada tom triedru. w. sloˇeniji objekti u prostoru se ˇesto aproksimiraju c z c trouglovima. c Primetimo da nije potrebno odredjivati preseˇnu taˇku M da bi utvrdili da c c li ona pripada trouglu. p ] = 0 c to znaˇi da taˇka M pripada pravoj AB. z c s c C  → w I B → p v P → M u z A Slika 32: Prodor prave kroz trougao Neka je prava p odredjena vektorom pravca p i taˇkom P ∈ p. → → → → → Prave P A. u . 2.

2. 3 )}. 0). c 62 .9 Odrediti presek trougla ABC i ravni α : x − y + 2z − 3 = 0. z 15. Primer 15. 0. teme trougla. 3) i C(2.15. 1. 15.0. ali ne znaˇajno.1 Odrediti presek trougla ABC i ravni α : x − y = 0. 3). 2. duˇ (koja nije ivica z z trougla). 2t.10 Odrediti presek trougla ABC i ravni α : x − 2y + 2z + 5 = 0.0. t ∈ [0. 0. 5). Naroˇitu paˇnju treba s c c z posvetiti analizi raznih sluˇajeva koji se mogu javiti. dobijamo (1 − t) − 2t = 0. 2. ako je A(1. 1. B(−1. 0).6 Presek dva trougla Da bi se odredio presek dva trougla sasvim zadovoljavaju´i algoritam je da se c traˇe prodori svake ivice jednog trougla sa drugim trouglom i obrnuto. 1] pri ˇemu za t = 0 i t = 1 dobijamo taˇke A i B. dok je [BC] ∩ α = c z c {Q(1. 2 . postoji presek duˇi AB i ravni α i to je taˇka z c 3 2 P ( 3 . ako je A(1. −2. 0). B(2. Dakle. Postoje z algorimi koji su neˇto bolji od ovog. 0). razni sluˇajevi c Jednostavan i efikasan naˇin da se odredi presek ravni i trougla jeste da se c svaka ivica trougla preseca sa ravni. 3). Zamenom u jednaˇinu c c c ravni. 2. B(0. 3 Sliˇnim postupkom dobijamo da duˇ [AC] ne seˇe α. odakle je t = 1 ∈ [0. Taj algoritam je veoma jednostavan za implementaciju.5 Presek trougla i ravni Presek ravni i trougla moˇe biti: prazan skup. Reˇenje: Taˇka M duˇi [AB] parametarski se zapisuje sa s c z M = A + t AB → ⇐⇒ M (1 − t. 0). 1]. z Slika 33: Presek ravni i trougla. ivica trougla ili trougao moˇe da pripada ravni. ako je A(0. Navodimo primer. 15. 1. 0) i C(1. 2 Dakle presek trougla ABC i ravni α je duˇ P Q. Detalji se prepuˇtaju c s ˇitaocu. 2) i C(2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful