Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 4. 9. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.608

Lagumd`ija kod ^ovi}a u Mostaru

O smjenama nakon izbora
Oglasilo se {kolsko zvono
EKONOMSKI FORUM U KRYNICAMA

2. strana

Oslobo|enje strate{ki partner konferencije u Poljskoj

23. strana

Foto: Senad GUBELI]

DAN RADOSTI I ZEBNJE
28. strana

DANAS PRILOG

DR@AVA UNI[TAVA POLJOPRIVREDU

Blokada grani~nih prelaza i cesta

6-7. strana

Lagumd`ija kod ^ovi}a u Mostaru

U @I@I

2

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Predsjednik RS-a Milorad Dodik tvrdi

O smjenama nakon izbora
Proces rekonstrukcije Vlade FBiH i Vije}a ministara bit }e “zamrznut” tijekom rujna
Lideri HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i SDP-a Zlatko Lagumd`ija na ju~era{njem sastanku u Mostaru su se usuglasili kako }e proces rekonstrukcije Vlade FBiH i Vije}a ministara biti “zamrznut” tijekom rujna i to zbog predizborne kampanje za predstoje}e lokalne izbore. ^ovi} i Lagumd`ija su kazali kako ne `ele da se u predizborno vrijeme name}u teme koje mogu izazvati turbulencije u politi~kom `ivotu zemlje. niti {ta je njen posao, nego ga zanima vlast, izjavio je Lagumd`ija. Razlika izme|u SDP-a i SDA je u tome, smatra Lagumd`ija, da SDA koristi svaku proceduralnu mogu}nost da barem dan dulje ostane u vlasti. SDP-u, tvrdi, ne trebaju nikakve procedure da ih odr`e na vlasti. Tako|er, Lagumd`ija je rekao kako je s ^ovi}em razgovarao i o rebalansu federalnog prora~una “koji je nu`no uraditi zbog aran`mana s MMF-om” . - @elimo do}i do rebalansa prora~una koji }e odra`avati politi~ku volju nove parlamentarne ve}ine u FBiH, a to su dva HDZ-a, SBB i SDP. Mi `elimo da rebalans bude odraz potreba koje imaju na{u zajedni~ku podr{ku. Ovo {to sada u Federaciji radi njen predsjednik @ivko Budimir je zaista ne{to {to je politi~ki i moralno nedopustivo. ^etiri spomenute stranke imaju ve}inu u Federaciji, a predsjednik Federaci-

SA LAGUMD@IJOM IMAM
Tvrdnja da s Dodikom imam bilo kakav dogovor, pogotovo pre{utni, jeste najobi~nija glupost tvrdi Lagumd`ija
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ju~e da su tvrdnje o koaliranju njegove stranke sa SDA apsolutno neta~ne. On je optu`io lidera SDP-a BiH Zlatka Lagumd`iju da takvim izjavama poku{ava da odbrani sebe. U izjavi medijima u RS-u ustvrdio je i da s Lagumd`ijom “ima pre{utni dogovor o ru{enju BiH” , prenosi Fena. - Ona najbolje odslikava militantnost la`nog demokrate, koji svoje stvarne namjere vi{e ne mo`e ni da sakrije. Svima u BiH, osim ostra{}enom Lagumd`iji, potpuno je jasno da BiH ne mo`e da egzistira, jer da mo`e on bi danas mogao da odgovori na najprostije pitanje koje sebi postavljaju svi u BiH, ko je danas vlast u FBiH, u onom istom dijelu BiH za koji je svojevremeno samouvjereno tvrdio da }e biti kao Zapadna Njema~ka, ustvrdio je Dodik i dodao da je od ‘dr`ave za ~ovjeka’ ostala fikcija zvana BiH, kojoj samrtni udarac zadaje upravo Zlatko Lagumd`ija i njemu sli~ni avanturisti, koji la`no brane}i BiH u stvari ru{e temelje na kojima se ona klima. Nakon Dodikove izjave oglasio se Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH. - Tvrdnja da Milorad Dodik ima bilo kakav dogovor sa mnom, pogotovo pre{utni, jeste najobi~nija glupost, istakao je Lagumd`ija. - Najbolji dokaz apsurdnosti Dodikove izjave le`i u ~injenici da s jedne strane tvrdi kako sa mnom ima

DOGOVOR O RU[ENJU BiH
dogovor, a s druge strane me brutalno u kontinuitetu napada iz svih raspolo`ivih oru`ja. Za{to me napada ukoliko sam mu ja, kako ka`e “saveznik u ru{enju BiH”Re}i }u . vam: napada me zato {to u meni, kao predsjedniku SDP-a, vidi najve}u prepreku u ostvarivanju svojih ciljeva. I ja }u ostati njegova najve}a prepreka, kazao je Lagumd`ija.

Ko je u {estorki?
- Razgovarali smo o rekonstrukciji Vlade FBiH i {to je realno o~ekivati od tog procesa s obzirom na ambijent u kojem se nalazimo. Informirao sam Lagumd`iju o amandmanima na ustave BiH i FBiH, koje smo predali zajedno s HDZ-om 1990, te u kojoj mjeri taj prijedlog odstupa od onoga {to smo zajedno predlagali, rekao je ^ovi} nakon sastanka.

La`ni demokrata
- I SNSD i SDA imaju svoje razloge protiv pona{anja i politike koju vodi lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija. Iskreno govore}i, s Lagumd`ijom imam pre{utni dogovor o ru{enju BiH, a ne s Tihi}em i SDA, ustvrdio je Dodik i dodao da mu je “drago {to se ru{enju BiH pridru`io i Lagumd`ija, te da niko nema namjeru da ga u tome spre~ava” . Dodik je kritizirao izjavu lidera SDP-a Zlatka Lagumd`ije kako nema mirnog razlaza u BiH, ustvrdiv{i da ona “predstavlja prijetnju i poziv na oru`je i ne mo`e se pravdati ~injenicom da je izre~ena na predizbornom skupu” .

Tihi} - Dodik koalicija
- Sve ovo {to se de{ava posljednjih dana vrlo jasno pokazuje da je na sceni ta nova Tihi} - Dodik koalicija ~iji je cilj razdru`ivanje BiH. @elim jasno re}i ono {to sam oduvijek govorio i {to }u uvijek govoriti: nema nikakvog razdru`ivanja BiH ve} samo postoje procesi koji }e voditi ka daljnjem udru`ivanju na normalnim euroatlantskim i civilizacijskim osnovama, kategori~an je Lagumd`ija. Pojasnio je da ve} sada svima treba biti jasno da do, ~ak i poku{aja razdru`ivanja zemlje, posebno zemlje kao {to je BiH, ne mo`e pro}i bez nasilja.

Lider HDZ-a BiH je istaknuo kako je s Lagumd`ijom razgovarao i o smjeni ministara SDA u Vije}u ministara. - Stav HDZ-a je da bi bilo mudro rujan ostaviti za kampanju, uz jasan naglasak da `elimo nastaviti procese koje smo zapo~eli prije dva ili tri mjeseca. Bojim se kako bi se u suprotnom sve to moglo koristiti u svrhu predizborne kampanje, a to `elimo izbje}i. Ipak, `elimo rije{iti pitanje funkcioniranja Vlade FBiH, izjavo je ^ovi}. Lagumd`ija je, pak, istaknuo kako {estorku, odnosno koaliciju {est stranaka na razini BiH danas ~ine SNSD, SDS, dva HDZ-a, SDP i SBB, te kako se SDA gr~evito dr`i vlasti. - Mi nastavljamo razgovarati o realizaciji onoga {to je {estorka ranije dogovorila, ali bez SDA. Sada imamo ovu koaliciju {est spomenutih stranaka i novu koaliciju koja je ve} nazvana DT - koalicija, odnosno koalicija koju ~ine Dodik i Tihi}. Ta koalicija jo{ nije do kraja jasna, ali ona evidentno postoji. O~igledno da u ovom trenutku Tihi} poku{ava SDA vratiti u {estorku. Njega ne zanima ko je ta {estorka

je ne dozvoljava da se ta parlamentarna ve}ina realizira. Istovremeno, on se bavi radnjama koje nemaju veze s kr{enjem Ustava, nego s kr{enjem osnovnih moralnih normi i to zbog pomilovanja odre|enih ljudi. U predizborno vrijeme kriminalci i ubice se vra}aju na ulice. Predsjednik FBiH je vr{io pomilovanja koja su u suprotnosti s moralnim principima i u neskladu s onim {to su stru~ne komisije predlagale, kazao je ~elnik SDP-a.

Nepravilnosti
On je istaknuo i kako su ga ~lanovi SDP-a iz HN@-a informirali o “velikim nepravilnostima u radu javnih poduze}a koja imaju sjedi{te u Mostaru, ali i s nepravilnostima koje se ti~u kriminala u oblasti poticaja za poljoprivredu” . - Tim se stvarima treba stati ukraj. Oni koji nisu dio ove parlamentarne ve}ine bezo~no financiraju svoje predizborne kampanje javnim novcem. Oni svoje zadnje dane u vlasti koriste da javne pare prebace u d`epove svojih prijatelja i rodbine, rekao je Lagumd`ija.
J. GUDELJ

V I J E S T I

VANREDNA SJEDNICA VLADE FBiH

Pripremljena odluka o novom zadu`enju kod MMF-a
Federalna Vlada ju~er je na vanrednoj telefonskoj sjednici pripremila prijedlog odluke o prihvatanju zadu`enja FBiH po IV stand by aran`manu sa Me|unarodnim monetarnim fondom koja treba biti usvojena u Parlamentu FBiH, a ra zmatrani su i informacija o pomenutom kreditnom zadu`enju, tehni~ki memorandum o razumijevanju i pismo namjere. Za du `e nje izno si do SDR 225.466.667 (oko 534.416.876 KM), odnosno dvije tre}ine od ukupno odobrenih sredstava za BiH u iznosu od SDR 338.200.000 (oko 801.625.314 KM), koje }e se koristiti za podr{ku bud`etu FBiH u cilju finansiranja bud`etskog deficita i unapre|enja srednjoro~ne fiskalne odr`ivosti, o~uvanja kontinuiteta aran`mana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rje{avanje fiskalnog debalansa, ja~anja finansijskog sektora i provo|enja dogovorenih fiskalnih reformi. Rok otplate je pet godina, s grace periodom od tri godine, po~ev{i od dana dozna~avanja svake tran{e i promjenjivom kamatnom stopom, koju odre|uje

MMF za SDR (trenutno 1,08 posto godi{nje). Sredstva kredita }e se dozna~iti bud`etu FBiH u periodu od tri godine u tran{ama, od kojih }e svaka biti utvr|ena i dozna~ena nakon ocjene MMF-a o uspje{nos ti provo|enja pro gra ma, pu tem kvar tal nih pregleda kvantitativnih kriterija izvr{enja i strukturnih reformi. Vlada je ju~er donijela i odluku o zadu`enju FBiH putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

U @I@I

3

Danas zasjeda Dom naroda Parlamenta FBiH

Vanredno o rebalansu i kreditu MMF-a
Odbijen Zuki}ev prijedlog
Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH raspravljat }e o rebalansu ovogodi{njeg federalnog bud`eta, odluci za novu tran{u kredita MMF-a i izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH
Za danas je zakazana 10. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, na kojoj bi se trebali raspravljati materijali ~iji usvajanje je uslov za dobivanje ~etvrte tran{e kredita MMF-a. Na ranije najavljenom dnevnom redu bile su predvi|ene samo dvije ta~ke i to prijedlog izmjena i dopuna ovogodi{njeg federalnog bud`eta (rebalans) i prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvr{enju ovogodi{njeg federalnog bu`eta obje po hitnom postupku. Saznajemo da je federalni premijer Nermin Nik{i} ju~er zatra`io dopunu dnevnog reda sa jo{ dvije ta~ke koje se odnose na ~etvrtu tran{u kredita MMF-a. [ef Kluba delegata iz reda bo{nja~kog naroda Amir Zuki} u pro{li petak je uputio zvani~ni prijedlog da se dana{nja sjednica otka`e. - Uputio sam dopis kojim sam predlo`io da sukladno Ustavu i Poslovniku bude otkazana sjednica, jer prethodno nije odr`ana sjednica Predstavni~kog doma o istim ta~kama dnevnog reda, jer je, kako znamo, otkazana nakon odluke Ustavnog suda FBiH. Propisi ka`u da Dom naroda u pravilu zasjeda nakon Predstavni~kog doma. Ovako }emo opet nakon Predstavni~kog doma morati u vezi sa istim stvarima zasjedati u Domu naroda, ka`e Zuki}. Sekretar Doma naroda Izmir Had`iavdi} ka zao je da su telefonski kontaktirani ~lanovi Kolegija Doma naroda, u kojem ju~er nije bilo ve}ine da se sjednica otka`e do zasjedanja Predstavni~kog doma.

Rok MMF-a 7. septembar
Nakon {to je na ju~era{njoj vanrednoj telefonskoj sjednici Vlada FBiH pripremila dokumente neophodne za ~etvrtu tran{u kredita MMF-a, premijer Nik{i} je u Domu naroda Parlamenta FBiH zatra`io da se na dnevni red, osim rebalansa i izmjena i dopuna zakona o izvr{avanju ovogodi{njeg bud`eta, stave i prijedlog odluke o prihvatanju zadu`enja Federacije BiH

Premijer tra`io dopunu dnevnog reda

po ~etvrtom stand by aran`manu sa MMF-om, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za bankarstvo. - Uslov za sklapanje aran`mana s MMF-om je usvajanje u Parlamentu FBiH rebalansa bud`eta FBiH za 2012. i Zakona o izmjena ma i do pu na ma Za ko na o Agenciji za bankarstvo FBiH, a rok da se ovo uradi koji je dao

MMF je 7. septembar 2012. godine, poja{njeno je ju~er iz Vlade FBiH nakon vanredne sjednice. Novo zadu`enje kod MMF-a iznosi oko 534.416.876 KM sa rokom otplate pet godina i grejs periodom od tri godine, a koristi}e se, uglavnom, za finansiranje bud`etskog deficita. Kredit }e biti dozna~en u periodu od tri godine i to po tran{ama, ali tek nakon ocjena MMF-a.

FINANSIRANJE DEFICITA U BUD@ETU Novo zadu`enje kod MMF-a iznosi oko 534.416.876 KM sa rokom otplate pet godina i grejs periodom od tri godine, a koristi}e se, uglavnom, za finansiranje bud`etskog deficita

Pove}anje prihoda i rashoda za 3,9 posto
Rebalansom su planirani ukupni javni prihodi i primici od 1.999,1 miliona KM i ve}i su u odnosu na ovogodi{nji bud`et za

75,3 miliona KM ili 3,9 posto. Ukupni rashodi i izdaci rebalansom su pove}ani za isti iznos. Planirano je smanjenje sredstava za pla}e i naknade za 8,4 miliona KM, a 100.000 KM manje na pozicijama teku}e rezerve, kao i 14,8 miliona manje na teku}im transferima. U prijedlogu rebalansa stoji da je izvr{eno pove}anje na pozicijama izdataka za materijal i usluge, kapitalne transfere, izdatke za kamate, nabavku stalnih sredstava, pozajmljivanje i u~e{}e u dionicama te otplatu dugova u ukupnom iznosu od 98,7 miliona KM. Na otplatu duga planiran je povrat dodatne emisije trezorskih

zapisa u nominalnom iznosu od 59,2 milion a KM. Prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduze}a rebalansom su neizmijenjeni i iznose 64,9 miliona KM, a planira se smanjenje prihoda od indirektnih poreza za 50,3 miliona KM. Pove}anje se o~ekuje u neporeznim prihodima i to za 342,4 miliona KM, primici su planirani u visini od 466,6 miliona KM, od ~ega su 58,7 miliona KM sredstva Evropske komisije, 157,9 miliona KM sredstva stand by aran`mana MMF-a. Od dugoro~nih obveznica primici su 130 miliona KM, a 120 miliona KM primici od trezorskih zapisa.
M. \UROVI] RUKAVINA

BUDIMIR SA MAJKAMA SREBRENICE I @EPE

VLADA KANTONA SARAJEVO PRED SMJENOM

RS treba obe{tetiti `rtve genocida
Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir primio je ju~er predstavnice udru`enja Majke enklava Srebrenica i @epa, kojim je dao potporu za odlazak u Strasbourg, gdje }e Evropskom sudu za ljudska prava biti predata tu`ba za po~injeni genocid, javlja Fena. Predstavnice udru`enja Munira Suba{i} i Kada Hoti} informirale su predsjednika Budimira o klju~nim problemima prognanih Srebreni~ana, pored ostalog, o nemogu}nosti odr`ivog povratka i ostvarenja osnovnih prava, za {to optu`uju aktuelnu vlast u oba entiteta i na razini BiH. Posebno su istakle indolenciju vlasti u Federaciji BiH, koje su ih, kako su kazale, prevarile. Budimir je tokom razgovora, pored ostalog, ponovio svoj raniji stav o pitanju civilnih `rtava rata, a koje su uvedene u pravo kao stradali vojnici s nakanom rje{avanja statusa obitelji, ~ime je otvorena mogu}nost promjene kategorije optu`nica odgovornih za te zlo~ine, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u Predsjednika FBiH. On smatra da je potrebno dopuniti postoje}a zakonska rje{enja o ci-

Raste nezadovoljstvo
Nakon {to je upu}ena inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Vladi KS-a, po~eo je otkucavati rok od 30 dana u kojem je predsjedavaju}a Skup{tine KS-a Mirjana Mali} du`na sazvati sjednicu. Nezadovoljni radom Vlade su zastupnici SDA Kemal Ademovi}, Haris Ali}, Eldar ^omor, D`evad Hod`i}, Elmedin Konakovi}, Amor Ma{ovi} i Amir Zuki}, te Stranke za BiH Besim Mehmedi}, Mirsad Pind`o, Sabahudin Hod`i} i Fikreta Mulaosmanovi}, kao i Esed Radelja{, zastupnik BOSS-a, i nezavisni zastupnik Enes Zekovi}. Konakovi} je kazao da u Skup{tini KS-a postoji i vi{e nego dovoljno ruku da se izglasa nepovjerenje Vladi, ali i dodao da o~ekuje opstrukcije prilikom sazivanja sjednice. - O~ekujemo da }e biti opstrukcija prilikom sazivanja sjednice, ali Poslovnik predvi|a i druga rje{enja. Mislimo da }e SDP raditi kao i do sada, izbjegavati pravila, zakone i Poslovnik da bi {to du`e ostali na vlasti. Ali, u skladu sa zakonom iskoristit }emo sve mogu}nosti da bi se procedura zavr{ila do kraja, rekao je on. Kada se, sada je ve} izvjesno, Vlada smijeni, Kanton ne}e ostati bez izvr{ne vlasti.

vilnim `rtvama rata s posebnim odnosom prema `rtvama genocida. - Na taj na~in bila bi stvorena pretpostavka za obe{te}enje tih `rtava od Republike Srpske, ~ije su postrojbe i politika odgovorni za genocid u Srebrenici, kazao je predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir. Advokat Axel Hagedorn, koji zastupa udru`enja pre`ivjelih Srebreni~ana u tu`bama protiv UN-a i Holandije, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za Anadoliju da }e u oktobru ove godine tu`ba protiv UNa i Holandije biti predata Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Hagedorn podsje}a da posljednjih pet godina poku{ava dokazati da je UN odgovoran {to nije sprije~io genocid u Srebrenici.

- Nijedan dan Kanton ne}e biti bez Vlade. S obzirom na sva de{avanja, potpunu politi~ku anarhiju koju je demonstrirao SDP na svim nivoima vlasti, sigurno je da SDP-ova Vlada u tehni~kom mandatu ne bi najbolje radila. Nakon izglasavanja nepovjerenja i}i }e se {to je br`e mogu}e sa imenovanjem nove, pojasnio je Konakovi}. O imenima ~lanova nove Vlade, prema njegovim rije~ima, nije bilo pregovora. - Vo|eni su razgovori o nekim konceptima i ovo je trenutak u kojem su sva kola krenula nizbrdo. Moraju se precizirati rokovi za rje{avanje problema, istakao je. Nova ve}ina, prema Konakovi}evim rije~ima, veoma je ~vrsta. S. H.

4

DOGA\AJI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Poznajem na{ mentalitet, mislimo da smo najbolji i najja~i, a to nije tako

VATRA I DALJE BUKTI

Na Ruji{tu jo{ gori

Siktor fudbalske reprezentacije Srbije ni{a Mihajlovi}, sele

Turci gasili u Konjicu
ZAO
Helikopter koji je iznad udarnih dijelova letio skoro dva sata, uspio je ugasiti dobar dio {umskih predjela i niskog rastinja
Helikopter iz Turske, koji je stigao u BiH u nedjelju popodne, ju~er je gasio po`ari{ta na podru~ju Konjica. Prema posljednjim informacijama, helikopter koji je iznad udarnih dijelova letio skoro dva sata, uspio je ugasiti dobar dio {umskih predjela i niskog rastinja. blem bilo je i izdvajanje iz bud`etskih rezervi za gorivo. S tim u vezi, iz Ministarstva sigurnosti BiH ka`u da se, kroz odluku Vije}a ministara, iz bud`etskih rezervi za jednu vo`nju, koja traje sat-dva, izdvoji oko 3.000 maraka za gorivo, a jedan helikopter potro{i za sat gotovo 800 litara. Ruski helikopter, koji je nakon BiH poslat u Srbiju, potro{io je 40.000 maraka goriva. Agi} napominje da }e ovaj helikopter biti vra}en u na{u zemlju ukoliko se situacija opet otme kontroli. Prema izvje{tajima lokalnih civilnih za{tita, stanje je i dalje najte`e u Konjicu, Jablanici i njak u blizini Donjeg Vardi{ta, kazao je Agi} te dodao da su ju~er djelovali jedan helikopter MUP-a Republike Srbije i ruski avion.

DOBAR LO[

FRANJO TOPI]
Predsjednik HKD-a Napredak prof. dr. Franjo Topi} u intervjuu za Oslobo|enje rekao je kako se, nasuprot otporu koji dolazi od nekih iz Hercegovine prema svemu iz Sarajeva, u BiH osje}a gra|aninom Evrope. Naglasio je i da je ve}ina ljudi s kojima pri~a u Hrvatskoj - i s Josipovi}em i s Pusi}evom - i sa lijevim i sa desnim, za stabilnu BiH. Ove Topi}eve rije~i valja poslu{ati.

Nepristupa~an teren
Po`ari na podru~ju Mostara vi{e ne prijete stambenim i gospodarskim objektima, no dva velika i dalje su aktivna, saop}ili su ju~er mostarski vatrogasci. - Dulje od deset dana na podru~ju Mostara su aktivni po`ari koji se ne mogu gasiti kopnenim snagama zbog nepristupa~nog i dijelom miniranog terena. Rije~ je o po`aru na lokalitetu Ruji{ta, sjeverno od Mostara i u

Za sat 800 litara goriva
Samir Agi}, pomo}nik ministra sigurnosti BiH, ka`e da je situacija znatno bolja na podru~ju Konjica te da su vatrogasne ekipe, zajedno sa mje{tanima i svim ostalim raspolo`ivim sredstvima, uspjele smanjiti veliki

MUHAMED BUDIMLI]
Me|u nagra|enim pojedincima u okviru Policijade nije bilo nijednog pripadnika Druge policijske uprave - Novo Sarajevo. Zato ne ~udi ogor~enje na~elnika ove PU Halida Ganije koji se pita kako je mogu}e da niko od njih nije zaslu`io priznanje, dok ministar policije KS-a Muhamed Budimli} neuspje{no sa sebe poku{ava sprati krivnju za ovaj propust.

U`areno kamenje se obru{ava
U Jablanici i selu Glogo{nica situacija je povoljnija u odnosu na protekle dane. - Imamo jedan po`ar dug ~etiri kilometra koji prijeti okolnim selima, a dr`imo ga pod kontrolom. Problem je obru{avanje u`arenog kamenja i kotrljanje izgorjelih panjeva, ka zao nam je Omer Dre`njak, zapovjednik Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica.
Letjelica iz Turske ostaje jo{ nekoliko dana u BiH

NP TUZLA
Narodno pozori{te Tuzla novu sezonu }e po~eti 7. septembra premijernim izvo|enjem predstave “Igraju}i `rtvu”, komedije bra}e Vladimira i Olega Pre{njakova. Da se u ovoj kulturnoj ku}i ozbiljno radi, potvr|uje i zahtjev za prijem u radni odnos pet mladih glumaca upu}en kantonalnim vlastima. Na`alost, odgovora jo{ nema.

KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA
Na{i ko{arka{i sve su bli`i plasmanu na Evropsko prvenstvo u Sloveniji naredne godine. Ovaj put u Skenderiji su pora`eni Holan|ani (99:83), ~iji su ko{ izre{etali Teletovi}, Wright, Kikanovi} i dru{tvo. Njih do kraja kvalifikacija o~ekuju jo{ utakmice protiv Gruzije i Rumunije u kojima bismo trebali ovjeriti kartu za EP.

VIJEST U

miliona maraka bi}e izdvojena za aktivnosti Centralne izborne komisije BiH tokom op}inskih izbora.

BROJU

4,3

broj po`ari{ta, a sve je potpomognuto pu{tanjem vode iz zraka. - Helikopter iz Turske, kako smo ve} najavili, iznad na{e zemlje }e se zadr`ati jo{ pet dana, a {to se ti~e helikoptera OSBiH, ju~er je jedan ve} gasio vatru na podru~ju Trebinja, a jo{ }e jedan biti anga`ovan nakon obaveznog remonta, potvrdio je Agi}. Na upit zbog ~ega se toliko ~ekalo na aktiviranje zra~nih snaga, bilo doma}ih ili onih iz drugih zemalja, Agi} ka`e da je sve zako~ila neophodna papirologija te dogovori izme|u ministra sigurnosti i ambasadora Turske i Rusije. Tako|er, dodatni pro-

Mostaru u Federaciji, a u RS-u na podru~ju Trebinja, Nevesinja i Isto~nog Mostara, tako da su ova podru~ja najprioritetnija za anga`ovanje helikoptera. Na podru~ju Vi{egrada ju~er je nastavljeno djelovanje nadle`nih iz Ministarstva unutra{njih poslova, Sektora za vanredne situacije Republike Srbije koje je u skladu sa sporazumom izme|u BiH i Republike Srbije o saradnji u uvjetima prirodnih i drugih nesre}a. - U rejonu Tare, ove snage su i ju~er gasile na podru~ju BiH, i to na po`arom zahva}enom podru~ju planine Stari vlah kod mjesta Pa-

predjelu mjesta Grabovica. Na Ruji{tu je po`arna situacija sanirana i u tom dijelu vatra vi{e ne prijeti naseljenim mjestima. Isti po`ar se pro{irio s Ruji{ta na Podporim, Hume i Prijevorac preko Zijemlja, Vilina polja i Plo~noga pa sve do padina Vele`a, saop}ili su vatrogasci. Drugi po`ar koji se ne mo`e u cijelosti ugasiti je na lokalitetu Vidova i Glogova, odnosno Grabo vi ce, ta ko|er sje ver no od Mostara. Taj po`ar vatrogasci gase samo kada do|e do podru~ja koje omogu}ava ga{enje ili do stambenih objekata.
J. GUDELJ - E. GODINJAK

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

INTERVJU

5

Milutin Mi{i}, ~lan Kolegija direktora Instituta za nestale BiH

^INI MI SE DA NIKOME NE TREBAMO
Niko nikada nije postavio pitanje odgovornosti Instituta, ponekad neka NVO. Ispada da samo svako od nas mora tra`iti politi~ku za{titu da bi opstao. Nekad pomislim da je Institut za nestala lica izgubljena institucija BiH
Razgovarala: Edina KAMENICA

Milutin Mi{i}, ~lan Kolegija direktora Instituta za nestale BiH iz reda srpskog naroda, dan prije razgovora bio je u Doboju i na Majevici, na skupovima posve}enim nestalim osobama. [ta je osjetio kod prisutnih spram njega, iz dr`avne institucije koju u RS-u mnogi kritikuju? - Bilo je manje ljudi, ali i vi{e ogor~enja, vi{e negativnog naboja i poku{aja manipulacija. Bilo je i zloupotreba pojedinih porodica od onih koji u ovom procesu mo`da imaju i neke sasvim li~ne interese, da ne ka`em druga~ije. Ono {to generalno gledano nije dobro jeste to da se te porodice i dalje (dez)informi{u pomalo zaobilaze}i nas ovdje, u Institutu, a mi zaista poku{avamo biti otvoreni i dostupni svima. Ovo je najosjetljivija populacija stradalnika iz rata i ne prija nikako osje}aj da i poslije 17 godina ne mo`emo sa tim porodicama uspostaviti normalnu komunikaciju. Ne `ele}i skidati odgovornost s Instituta, nestalim se ne bavi jedino Institut, {to se, na`alost, ne zna ili ne}e da zna.

Neodgovornost prema `rtvama
• Predsjednik UO Instituta je nedavno rekao da je Vije}e ministara BiH vrlo neodgovorno prema Institutu kao jedan od njegovih suosniva~a. - BiH je neodgovorna. Mislim, prije svega, na Savjet ministara, ali i na sve ono {to je ispod Savjeta. Nikoga ne bih amnestirao. A BiH je formiranjem Instituta sebi na-

pravila alibi da bude neodgovorna prema procesu tra`enja nestalih, prema `rtvama napose. Kao jedan od suosniva~a, BiH se preko SM ne pona{a kako treba, nego je dopustila Me|unarodnoj komisiji za nestale da bude nosilac kompletnog procesa. Moj je utisak da smo mi vi{e pod patronatom me|unarodnih organizacija nego dr`ave BiH. • Iz ICMP-a stalno isti~u da `ele osamostaljenje Instituta? - Da bi ICMP iza{ao iz ovog procesa, moraju postojati pretpostavke. Istoga momenta kada se to desi pada sporazum o preuzimanju uloge suosniva~a za Institut za nestale osobe BiH, pada Zakon o nestalim osobama BiH. Ako ICMP iza|e, Zakon postaje irelevantan, neprimjenjiv, kao i sam proces, potpuno. Zato je potrebno da se s ICMPom napravi novi sporazum i novi zakon, koji }e odgovarati novoj situaciji. Sporazum je proistekao iz Zakona, a trebalo je biti obrnuto, jer ovo je me|unarodni sporazum, a Zakon provode institucije BiH i kako o~ekivati da se Zakon, lo{, prevazi|en, provodi preko me|unarodnog sporazuma? Apsurdno. • Da li Kolegij direktora Instituta nekome na ovo ukazuje? - Mi kao kolegij imamo o tome razli~ite stavove. Mislim da Kolegij treba obezbijediti ICMP-u izlaznu strategiju iz ovoga. Na kraju, ICMP to i `eli. Sporazum je i napravljen na dvije godine i organe uprave su na dvije godine izabrali, nadaju}i se da }e iza}i iz ovoFoto: Damir ]UMUROVI]

ga procesa, ali su se upetljali suvi{e. • A za {ta su Va{e kolege Amor Ma{ovi} i Marko Juri{i}? - Oni smatraju da je proces potpuno zavisan od ICMP-a i treba ostati. • [ta sada? - Ako bi se BiH apsolutno uklju~ila, onda bismo svi bi-

jesu kadrovi. Pazite, u sektoru za tra`enje, ekshumaciju i identifikaciju je samo jedan ~ovjek, {ef, koji mora sve dr`ati pod kontrolom, {to je nemogu}e. Mi se zovemo institut, ali smo kadrovski jako lo{e popunjeni da bismo opravdali taj naziv, da bismo odgovorili potrebama i da bi od nas neko ne{to tra`io. Da-

Foto: S. GUBELI]

Sve je biznis
- Trenutno pla}amo kosturnicama 1.100.000 KM za ~uvanje kostiju, {to je rasipanje novca. Zar ne bi bilo bolje da kosti budu na jednom mjestu, te da i tro{kovi budu manji, a ve}a briga i kvalitetniji postupci u vezi s njima? Da ni ne govorim o tome da neke firme imaju monopolski polo`aj i da dobro profitiraju od ~uvanja kostiju! Po~eo je sada proces revizije kosturnica, ali sve ide presporo, smatra Mi{i}. li uvezaniji, mislim na MUPove, bezbjednosne, obavje{tajne agencije, na SIPA itd, a na osnovu toga, pod patronatom Tu`ila{tva i Suda BiH, imali bismo {iri pristup dr`ave BiH ovom procesu. No, ono {to mi kao menad`ment Instituta nismo obezbijedili nas od nas niko ni{ta ne tra`i i ponekad mi se u~ini da nikome nismo ni potrebni i da niko ni ne zna za nas, osim kada neko ne{to medijski ne zatalasa, da postojimo zbog samih sebe. Niko nikada nije postavio pitanje odgovornosti Instituta, ponekada ne-

ka NVO, i to je ono {to meni jako smeta i vrije|a me. Ispada da samo svako od nas mora tra`iti politi~ku za{titu da bi opstao. Nekad pomislim da je Institut za nestala lica izgubljena institucija BiH. To je stra{an osje}aj, demotiviraju}i. • Ka`ete da BiH treba preuzeti apsolutnu odgovornost, a znate i sami kako se Vije}e ministara pona{a. Kako bi tek bilo da nema ICMP-a? - Nisam kontradiktoran. Institucije BiH se sada zahvaljuju}i ICMP-u izvla~e. Opet, ICMP popunjava vakuum, na na~in kako njima odgovara. Ispada da svima ovo odgovara. Pa, znate li vi da mi u Savjetu ministara nikoga nemamo nazvati. Samo nam ka`u imate ICMP. A {ta je najve}a frustracija? Recimo, na|e se grobnica, saznanja ka`u da je ma{inski izmje{tana, a nemate trag kamo to ide i nemate u BiH organ kojem se mo`ete obratiti. Je li to logi~no? Onda se sve svede na nas koji nemamo nikakvo ovla{tenje, pa ni da privedemo svjedoka. Vru} krompir damo Tu`ila{tvu.

Zatvoreni krug
• Zar to nije normalno? - Jeste na papiru, ali dok god je prazan sektor za tra`enje i dok je tako malo izvr{ilaca u Tu`ila{tvu, neka niko ne ra~una na unapre|enje procesa. Zar ne bi bilo uredu da imamo suglasnost oko toga u Kolegiju? Jednako kao i o uspostavljanju centralne evidencije nestalih. Stvari su postavljene u startu lo{e. Po~eli smo s verifikacijom samo prona|enih, identifikovanih, predatih porodici i sahranje-

nih. CEN bi trebalo da bude u funkciji tra`enja, a mi nemamo verifikovanog nijednog ~ovjeka koji je aktivan slu~aj. Nadam se da }e sve ubrzati ovaj projekat od sto hiljada eura, koje smo dobili od britanske ambasade preko ICMP-a, ali i to {to je postignuta saglasnost oko aktivnih slu~ajeva. No, meni smeta {to mi se ~esto ka`e ti si novi, {ta ho}e{ kada to neko radi 20 godina. U ovom procesu je premnogo novca i li~nih interesa i ljudi su, u procesu uop{te, a ne samo u Institutu, stvorili poseban zatvoreni krug, u kojem nove ideje i sadr`aji te{ko prolaze. • Bilo je dilema oko Va{eg mandata? - Primljen sam konkursom nakon ostavke Bogdani}a na ~etiri godine, kao ~lan Ko le gi ja iz re da srpskog naroda. A kada je trebalo rje{avati pitanje ostalih ~lanova Kolegija, kojima je istekao ~etverogodi{nji mandat, odluka je preina~ena, pa je ispalo da }u ja biti do kraja kolektivnog mandata. Sada smo svi vr{ioci du`nosti, a ja sam podnio zahtjev za za{titu zakonitosti Upravnom odboru. • ICMP smatra da se o tome moralo raspraviti prije raspisivanja konkursa. - Ali nije. Mo`da se ja ne bih ni javio na konkurs. Razumijem kolege koje misle da nismo u ravnopravnom statusu, ali za to nisam ja kriv. Znate i sami da je UO obustavio postupak izbora dok se oba suosniva~a ne usaglase. Sada je sve u tehni~kom mandatu, a ovo nikako ne mo`e biti poligon za tehni~ko nadmetanje interesnih grupa.

Istina i zdravo starenje

VIJEST U OBJEKTIVU

U Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo i u predivnom ambijentu ju~er je promovisan be~ki dnevnik Jovana Divjaka “O~ekuju}i istinu i pravdu”, koji je penzionisani general pisao dok je bio nepravedno zato~en u glavnom gradu Austrije pro{le godine. Knjiga je izdava~ki projekt Oslobo|enja, koje je ve} feljtoniziralo Divjakov dnevnik na svojim stranicama. Osobe tre}e `ivotne dobi pokazale su veliku zainteresiranost za knjigu. Nagla{eno je da cijeli prihod od prodanih knjiga ulazi u poseban fond iz kojeg Udru`enje Obrazovanje gradi BiH stipendira djecu - `rtve rata u BiH.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

EK razo~aran bh. ~elnicima
Evropska komisija je ju~er izra zila duboku ra zo~aranost time {to ~elnici BiH nisu do dogovorenog roka uspjeli dogovoriti promjene Ustava, {to je jedan od uvjeta za podno{enja zahtjeva za ~lanstvo u EU, izjavila je glasnogovornica Komisije Maja Kocijan~i~, javila je Fena. Politi~ki ~elnici BiH obavezali su se krajem juna pred EK-om da }e do 31. augusta posti}i saglasnost o amandmanu na Ustav zemlje kako bi se on uskladio s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. Kocijan~i~ je pro~itala dio izjave povjerenika za pro{irenje [tefana Fülea, koji je izrazio razo~aranost ~injenicom da je politi~kim ~elnicima u BiH va`nije njihove me|usobno nadmetanje od evropske budu}nosti zemlje. - Vjerujemo da su dr`avljani Bosne i Hercegovine zaslu`ili bolje, rekao je Füle.

Blokadom grani~nih prelaza i cesta poljoprivrednici upozorili na nemar vlasti
Desetine hiljada bosanskohercegova~kih poljoprivrednika ju~er su, umjesto na polja, svoju mehanizaciju izvele na grani~ne prelaze i magistralne puteve, gdje su vi{esatnom blokadom, kako su istaknule, posljednji put upozorile vlasti BiH da poduzmu konkretne mjere s ciljem o~uvanja poljoprivrede na{e zemlje. Desetine traktora i te{ke mehanizacije stajale su ju~er i ispred grani~nog prelaza izme|u BiH i Republike Hrvatske u Bosanskoj Gradi{ki. Vladimir Usorac, predsjednik Udru`enja poljoprivrednika RS-a, istakao je da poljoprivrednici ~etiri godine upozoravaju vlasti u Sarajevu da ne rade dobro i da rade protiv interesa poljoprivrednika u BiH.

DR@AVA UNI[TA
Oko deset hiljada bh. poljoprivrednika ju~er je na nekoliko sati blokiralo ceste i grani~ne prelaze tra`e}i promjenu odnosa vlasti prema doma}oj proizvodnji, isplatu poticaja, a u FBiH i ostavku federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a

OSLOBO\ENJE

Sa protesta u Bosanskoj Gradi{ki

Veliki gubici
“Osnovni razlozi zbog kojih su se poljoprivrednici iz cijele BiH odlu~ili na protestna okupljanja su u ~injenici da se ugovori o slobodnoj trgovini ne po{tuju u potpunosti i da vlasti u Sarajevu poljoprivrednim proizvo|a~ima nisu osigurale izvozne brojeve za plasman proizvoda u zemlje Evropske unije i donijele propise o nabavci plavog dizela koji bi u znatnoj mjeri pojeftinio poljoprivrednu proizvodnju” rekao je , Usorac. Govore}i o nebrizi dr`avnih institucija, Usorac je kazao da samo na nedosljednoj primjeni propisa o slobodnoj trgovini BiH godi{nje gubi milijardu KM. Bh. poljoprivreda, ustvrdio je Usorac, ne mo`e opstati ako se litra goriva pla}a 2,5 KM. “Sve to navodi na zaklju~ak da neko `eli uni{titi na{u poljoprivredu. Ne mo`emo to dozvoliti jer na selima `ivi 200.000 doma}instava i jedino oni stvaraju dohodak u BiH. Ako prestanemo proizvoditi, BiH }e propasti” rekao je prvi ,

Selja~ka buna
“Ovo je zadnja opomena vlastima i poku{aj uspostavljanja dijaloga”, rekao je Nik{i}, te dodao da poljoprivrednici vi{e nemaju vremena da hodaju po ulicama. “Na{ naredni korak ne}e biti protesti, nego selja~ka buna. Onda ne}e biti na udaru samo ministar Lijanovi} nego kompletna vlast. Selja~ku bunu ne}emo najaviti, nego }emo ponijeti vilju{ke, krampe i motike i bujrum - zna se definicija selja~ke bune. Protjera}emo ove koji su nas doveli u ovakvu situaciju”, istaknuo je Nik{i}.
Poljoprivrednik Muhamed Dedi}: Kako izgledaju poticaji?

Odbijen zahtjev za novo su|enje
Sudsko vije}e Ha{kog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karad`i}a za novo su|enje zbog problema u objelodanjivanju doka za odbrani, javlja Fena. O-Gon Kwon, predsjedavaju}i Sudskog vije}a, saop}avaju}i odluku na statusnoj konferenciji, naveo je kako optu`eni Karad`i} nije pokazao da je pretrpio {tetu zbog toga {to je Ha{ko tu`ila{tvo kasnilo s objelodanjivanjem doka za odbrani. - Iako je broj kr{enja obaveze objelodanjivanja u ovom predmetu prikazao Tu`ila{tvo u lo{em svjetlu, posebno u odnosu na znanje u tome {ta se nalazi u tomovima dokaza i njihovom pristupu objelodanjivanju, Sudsko vije}e nije do{lo do zaklju~ka da je optu`eni pretrpio {tetu zbog ovih kr{enja, navodi se u odluci Sudskog vije}a.

~ovjek Udru`enja poljoprivrednika RS-a. Uz pitanje kakvi to ljudi vode BiH kada ne `ele da pune njen bud`et, Usorac je dodao da }e BiH, kada je rije~ o izvoznim brojevima, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju na po~etku naredne godine imati 50 miliona litara mlijeka koje ne}e mo}i plasirati. “Mi samo tra`imo da se na nas primijeni ono {to zemlje potpisni-

ce Sporazuma o slobodnoj trgovini u`ivaju u BiH” naglasio je , Usorac. Prema njegovim rije~ima, iako je Vlada RS-a pro{le sedmice poduzela neke korake kojima }e poljoprivrednicima djelimi~no ubla`iti posljedice ovogodi{nje su{e, to ni izbliza ne}e sistemski rije{iti probleme u ovoj oblasti. Na pitanje novinara kako komentira zahtjeve poljoprivredni-

ka iz FBiH za smjenu federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a, Usorac je rekao da }e poljoprivrednici RS-a podr`ati sve zahtjeve svojih kolega. “Kod nas je stanje lo{e, a u FBiH su poljoprivrednici dovedeni u katastrofalan polo`aj” naveo je , Usorac. Ju~era{njim protestom, kazao je on, poljoprivrednici su poslali posljednje upozorenje Vije}u mi-

Uposlenici 21. decembra pred zgradom Vlade FBiH
Vojna saradnja sa Njema~kom
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} primio je ju~er u opro{tajnu posjetu dosada{njeg vojnog ata{ea Njema~ke u BiH pukovnika Ingoa Klausa Gnoykea i u nastupnu posjetu novoimenovanog vojnog ata{ea Njema~ke u BiH, pukovnika Ruper ta Steegera. Ministar Ibrahimovi} je zahvalio pukovniku Gnoykeu na dosada{njoj vrlo dobroj saradnji, te mu po`elio uspjeh na novoj du`nosti, a Steegeru dobrodo{licu u BiH i izrazio `elju da se tempo dosada{nje saradnje izme|u BiH i Njema~ke nastavi i ubudu}e.

Posljednju platu primili u februaru
Dobili obe}anje od predsjednika Federacije BiH da }e njihov prijedlog biti razmatran na sjednici Vlade
Zaposlenici u zeni~kom preduze}u 21. decembar, koje je u ste~aju od po~etka pro{le godine, ju~er ujutro okupili su se pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu u znak protesta zbog nepo{tivanja dogo vo ra ko ji je pos ti gnut izme|u radnika ovog preduze}a i federalnog premijera Nermina Nik{i}a u februaru ove godine. ostaviti da rade u hotelu, s tim da bi Op}ina preuzela hotel te da bi on bio drugi studentski dom koji je, kako isti~u radnici, potreban Zenici jer se postoje}i ne mogu smjestiti svi studenti. Me|utim, od svega dogovorenog ispo{tovano je samo to da je deset radnika pre{lo da radi u rudnik Jama, i to na vlastitu inicijativu, a oni koji su ostali rade mjesecima bez ikakvih naknada. Dva de set i de vet ra dni ka, ko li ko ima ho tel, pla tu ni je pri mi lo od fe bru ara, a i ta da su dobili samo po stotinu mara ka, a ni zdrav stve no osi gu ranje im nije upla}eno mjeseci ma.

Bez zdravstvenog
Premijer Nik{i} je kazao kako }e, u dogovoru sa Op}inom, Elektroprivredom i Rudnikom, zbrinuti deset radnika u rudnik Jama, deset u Studentski dom Zenica, a ostale

AVA POLJOPRIVREDU

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Sutra isplata penzija
Isplata penzija za august po~et }e sutra, odlu~io je Upravni odbor federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije }e biti obra~unate i ispla}ene po ve} poznatim koeficijentima, to jest 1,73 za redovne te 1,485 za penzije koje se finansiraju iz bud`eta Federacije BiH. Skla dno to me, izno si naj ni `e, za ja m~e ne i naj vi {e pen zi je os ta ju is ti te ta ko naj ni `a pen zi ja izno si 310,73 KM, zajam~ena 414,30 KM, a najvi{a penzija 2.071,50 KM. Situacija, kako su nam rekli u PIO, nije sjajna ali }e imati dovoljno da obezbijede pen zi ju svi ma.
Blokada Mostarskog raskr{}a
Foto: S. GUBELI]

nistara i Parlamentarnoj skup{tini BiH, koji su ove probleme trebali davno rije{iti. Ukoliko do 20. septembra zahtjevi poljoprivrednika ne budu uva`eni, protesti }e poprimiti radikalnije oblike koji }e podrazumijevati potpunu blokadu grani~nih prelaza, terminala i institucija BiH. Poljoprivredni proizvo|a~i s kojima smo razgovarali kazali su nam da se njihov polo`aj iz godine u godinu pogor{ava. “Ko mo`e obra|ivati zemlju i biti konkurentan na tr`i{tu s gorivom koje pla}amo 2,5 KM, ovakvim akcizama i poticajima koji kasne mjesecima” pitaju se ogor, ~eni ratari i farmeri. Ibrahim Hoti}, proizvo|a~ tovne junadi i vlasnik muznih krava iz okoline Bosanske Gradi{ke, naglasio je da }e bez poticaja, uz katastrofalne posljedice od su{a, biti primoran da radikalno smanji proizvodnju i da uni{ti sto~ni fond. Poljoprivrednici Unsko-sanskog kantona iza{li su na protestnu vo`nju traktorima od Biha}a do Kamenice, nadomak grani~nog prelaza Iza~i}.

Krajina: Nismo uspjeli kod MMF-a sprije~iti smanjenje poticaja
Federalni ministar finansija Ante Krajina ju~er je, na sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a (ESV) za teritoriju FBiH u Sarajevu, ka zao da su stavke koje se nala ze u rebalansu federalnog bud`eta ve} usagla{ene s Me|unarodnim monetranim fondom i da se tokom pregovora nije uspjelo do}i do toga da se poljoprivrednicima ne smanje poticaji za 10 miliona KM, javila je Fena. “MMF je tu bio kategori~an i mi nismo mogli 'odbraniti' poziciju da se s 78,3 miliona KM poticaji ne smanjuju na 68,3 miliona KM. Bez obzira na to {to su doma}u poljoprivredu zadesili nevrijeme i su{a, mi u bud`etu FBiH nemamo sredstva da interveniramo”, rekao je Krajina, i dodao da FBiH ima stalno elementarnu nepogodu ~im ima i stalni bud`etski deficit. “Stanje u poljoprivredi je vrlo te{ko, vrlo kriti~no. Pro{le godine sam imao 22 grla koja su proizvodila mlijeko, sad imam deset. To je, ni{ta drugo, nego odraz ma}ehinskog odnosa dr`ave prema nama. Deveti je mjesec, a ni marku od poticaja nismo vidjeli” rekao , nam je poljoprivrednik Muhamed Dedi}, ~lan Skup{tine Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a mlijeka Biha}. On tvrdi da je preboljeno ono {to im je oteto, ali da se tra`i ono na {ta sad imaju pravo. Razumije da je u dr`avi stanje lo{e, ali smatra da nije ni rje{enje u klanju `ivotinje - trenutno drugog izlaza nema, a na to poljoprivrednike tjera katastrofalna godina. “Urod sila`e je podbacio. Ni trava nije dovoljna. Bila je su{a, a na{i usjevi su prepolovljeni. Nekima je ~ak bilo jeftinije pustiti da sve propadne, nego da plate za `etvu. Nedostaje sijena, `ita i hrane s kojom bi se mogle prehraniti `ivotinje. Umanjivanje sto~nog fonda je neminovno” zaklju~io je , Dedi}. - Mi tra`imo da se ispuni samo ono {to nam je obe}ano, jer mi ovako vi{e ne mo`emo. Raditi moramo, ali moramo od ne~ega i `ivjeti. Prije ovoga smo bili tri dana pred zgradom Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona, ali ni tamo ni{ta nismo postigli. Premijer je sa mo u pro la zu vi dio da smo tu i nije uop{te reagovao, kazala je Aida Dilaver, jedna od uposlenica.

Mehmed Nik{i} iz Koordinacije poljoprivrednih udru`enja i saveza FBiH proteste poljoprivrednika je predvodio tokom dvosatne blokade magistralnog puta M-17 na Mostarskom raskr{}u, u blizini Sarajeva. Nakon mirnih protesta, rekao nam je da federalni poljoprivrednici zahtijevaju od ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a da podnese ostavku.

Boljitak ra~una na svoju omladinu
Prva ljetna {ko la Mla dih za Bo lji tak - Bo ra ~ko jezero 2012. zavr{ena je u izvi|a~kom kampu Bora~kog jezera. Pred oko 200 mla dih kan di da ta za op}in ska vi je}a u FBiH i skup {ti ne op {ti na u RS-u te dis tri ktu Br~ko, pred sjednik stran ke Mla den Ivan kovi} Li ja novi} je ka zao da su mla di kan di da ti Na ro dne stran ke Ra dom za bo lji tak istin sko osvje`enje u svo jim sredi na ma, te da pred stavljaju novu generaciju Boljitkovih lo kal nih po li ti ~a ra sa ko ji ma mjesta i gradovi iz kojih dola ze u budu}nosti mo gu da ra ~una ju. - Vi ste budu}nost na{ih lokalnih sredina, na{e domovine. Budite ponosni na sredine odakle potje~ete i doprinesite njihovom napretku i ra zvoju, ka zao je Lijanovi}.

Jasni zahtjevi
“Na{i su zahtjevi jasni - ministar Lijanovi} treba podnijeti ostavku zbog nepo{tivanja zakona, nelegalnog tro{enja novca, planskog uni{tavanja doma}e proizvodnje i nepo{tivanja zaklju~aka sa tematske sjednice Parlamenta FBiH. Tra`imo hitnu isplatu poticaja za primarnu proizvodnju i da se zaustavi isplata poticaja za ostale podr{ke u kojima je novac ispla}ivan nelegalno” rekao nam je Nik{i}. , Protesti poljoprivrednika ju~er su odr`ani u Biha}u, Sanskom Mostu, Klju~u, Velikoj Kladu{i, Sarajevu, Bosanskoj Gradi{ki, @ivinicama...
G. KATANA - Dk. OMERAGI] - F. BENDER

Budimirov poziv
Nakon nekoliko sati provede nih is pred zgra de Vla de, predstavnike radnika pozvali su na sastanak u zgradu pomo }ni ci pre mi je ra Ni k{i }a.

Radnici cijeli dan proveli pred zgradom Vlade FBiH

Na sastanku je re~eno kako se Vla da FBiH ve} an ga `o va la na rje{avanju ovog problema, ali su radnici to demantovali te istakli kako tra`e da im se pru`i finansijska pomo}, ali su dobili odgovor da sredstava u bud`etu za to nema. Nakon toga predsjednik Federacije @ivko Budimir pozvao ih je na sastanak u Predsjedni{tvo gdje im je rekao kako }e zadu`iti savjetnika koji }e uzeti papire od ra dni ka te ka ko }e ovaj problem staviti na dnevni red naredne sjednice. Radnici su i nakon ovih obe}anja ostali pred zgradom Vlade FBiH.
M. PAMUK

Koalicija Boljitak - HSP u [irokom Brijegu
“Napredak i boljitak op}ine [iroki Brijeg je prioritet koalicije izme|u Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a za predstoje}e lokalne izbore 2012”, stoji u spora zumu koji su ju~er u [irokom Brijegu potpisali op}inski povjerenici Mario Alpeza (Boljitak) i Viktor Kvesi} (HSPBiH). - Stranke potpisnice spora zuma su se obavezale da }e u predstoje}em mandatu u Op}inskom vije}u [iroki Brijeg podr`ati sve ra zvojne i infrastrukturne projekte, jer nam je interes stanovnika na prvom mjestu - izjavio je na potpisivanju spora zuma @arko Kara~i}, kandidat za na~elnika [irokog Brijega.

Foto: D. TORCHE

8

DOGA\AJI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Nastavak sage o spomeniku poginulim pripadnicima HVO-a Sarajevo

UZ [AHOVNICU I LJILJANI
Iz Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Sarajevo tvrde da su putem Op}ine Centar jo{ 9. februara 2012. podnijeli inicijativu za podizanje spomen-obilje`ja
Situacija oko spomen-obilje`ja svim poginulim pripadnicima HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” jo{ je nerazja{njena, a svoje stajali{te o ovoj problematici ima i Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Sarajevo (UOOUDB HVO-a Sarajevo). Predstavnici pomenutog udru`enja reagovali su na ~injenice iznesene u tekstu ranije objavljenom u Oslobo|enju. Tako iz UOOUDB-a HVO-a Sarajevo, koji predvodi prof. dr. Marinko Peji}, osniva~ i prvi ratni predsjednik HVO-a Sarajevo, podsje}aju da su putem Op}ine Centar 9. februara 2012. godine podnijeli inicijativu za podizanje spomen-obilje`ja svim poginulim pripadnicima HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” gradona~elniku Sarajeva.
Skica spomenika

Prof. dr. Marinko Peji}: Respektabilna formacija Foto: D`. KRIJE[TORAC

Prihva}ena inicijativa
Iz UOOUDB-a navode i da je, sukladno ~lanu 5. odluke o spomenicima od zna~aja za Grad Sarajevo, Op}ina Centar proslijedila inicijativu gradona~elniku Sarajeva na razmatranje i odlu~ivanje, koji je inicijativu, putem nadle`ne slu`be, proslijedio Komisiji za spomenike Gradskog vije}a Sarajeva. Komisija je na sjednici 14. marta 2012. donijela zaklju~ak da je inicijativa UOOUDB-a HVO-a Sarajevo za podizanje spomen-obilje`ja svim poginulim braniteljima HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” u Sarajevu od zna~aja za Grad Sarajevo i da je predlo`ena u skladu s propisanim kriterijima. Nakon {to je inicijativa dopunjena tra`enim elementima, Komisija za spomenike Gradskog vije}a Sarajeva na sjednici 11. juna 2012. donijela je zaklju~ak kojim utvr|uje prijedlog odluke o postavljanju spomen-obilje`ja svim poginulim braniteljima HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” u Sarajevu koji }e, po dono{enju elaborata o spomenicima od interesa za Grad Sarajevo, biti upu}en na kona~no razmatranje i usvajanje. Zbog svega navedenog, UOOUDB-a HVO-a Sarajevo uskoro o~ekuje kona~nu suglasnost o podizanju spomenika i preciznoj gradskoj lokaciji. Prof. dr. Marinko Peji} nagla{ava da je uz povijesni grb hrvatskog naroda, {ahovnicu, sarajevski HVO, za razliku od her-

jevo je predstavljao respektabilnu vojnu organizaciju koja je ujedinjavala Sarajevo, smatra Peji}. On nadalje kao zna~ajne karakteristike HVO-a Sarajevo isti~e multinacionalnu strukturu, te njegovanje i ~uvanje me|usobnog povjerenja, suradnje i solidarnosti razli~itih naroda.

Dizdar i Krle`a
Na prednjoj strani ste}ka, spomen-obilje`ja, bit }e istaknut tekst sje}anja na sve poginule branitelje HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko”, dok }e na lijevoj strani biti istaknut tekst o nastanku i djelovanju HVO-a Sarajevo, te o broju poginulih bojovnika. Na desnoj strani spomenobilje`ja bit }e istaknuta oznaka HVO-a Sarajevo, a koja je sastavljena od povijesnog grba hrvatskog naroda, povijesni grb BiH, odnosno grb suverene i me|unarodno priznate Republike BiH, povijesni znamen kralja Tvrtka, plavi grb sa {est zlatnih ljiljana. Ovaj grb ujedno simbolizira poginule branitelje HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” koji nisu hrvatske nacionalnosti. Na stra`njoj strani ste}ka, spomen-obilje`ja, bit cegbosanskog, usvojio i kao znak na odorama istaknuo i tada{nji dr`avni grb Bosne i Hercegovine sa zlatnim ljiljanima. To je, prema Peji}evom mi{ljenju, bio izraz punog {tovanja tradicije, povijesne ba{tine i vi{estoljetne suverenosti BiH. - HVO Sarajevo je bio autohtona forma}e istaknuti svi koji su podr`ali njegovu izgradnju te citati Maka Dizdara i Miroslava Krle`e o ste}cima: - Ste}ak je za mene ono {to nije za druge, ono {to na njemu i u njemu nisu drugi unijeli ni znali da vide. Jest kamen, ali jeste i rije~, jest zemlja, ali jeste i nebo, jeste materija, ali jeste i duh, jest krik, ali jeste i pjesma, jest smrt, ali jeste i `ivot, jest pro{lost, ali jeste i budu}nost. (Mak Dizdar) -.. .Neka oprosti gospo|a Evropa, samo Bosna ima spomenike, ste}ke. [ta je ste}ak? Oli~enje gor{taka, Bosanca! [ta radi Bosanac na ste}ku? Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku! Ali nigdje nikad niko nije prona{ao ste}ak na kome Bosanac kle~i ili moli, na kome je prikazan kao su`anj. (Miroslav Krle`a) cija, nastala pod okriljem Hrvatskog gospodarskog dru{tva BiH. U cjelini uzev{i, mo`e se re}i da se uloga i zna~aj HVO-a Sarajevo, i pored mnogih slabosti i zastranjivanja pojedinih njegovih ~elnika, ipak ne mogu zanemariti, posebice kad se uzmu u obzir uvjeti u kojima je nastao i djelovao. HVO Sara-

Specifi~nosti
- Sarajevski HVO bi ostao u svakom pogledu do kraja sarajevski da nije bilo utjecaja sa strane, Gruda i Zagreba, i njegova bi uloga bila mnogo zna~ajnija i za obranu Sarajeva i za izgradnju su`ivota u njemu. Poginuli branitelji HVO-a Sarajevo zaslu`uju spomenik u ovom gradu, ali i tu opet probleme prave oni koji su nas zava|ali, pa to poku{avaju i danas, inzistiranjem da na spomeniku, umjesto povijesnog grba hrvatskog naroda, budu istaknuti grb nepostoje}e tvorevine Herceg-Bosne i naziv HVO, bez rije~i Sarajevo kao sastavnog dijela slu`benog naziva formacije HVO Sarajevo. Njihov prijedlog lociranja spomenika iz razdoblja Domovinskog rata uz katoli~ki vjerski objekt, na crkvenom zemlji{tu, tako|er je krajnje neumjesan i neprimjeren, s obzirom na to da su za slobodu Sarajeva poginula 104 pripadnika HVO-a Sarajevo razli~ite nacionalne i vjerske pripadnosti. Tim prijedlogom svjesno se poku{avaju zanemariti multinacionalna struktura H0VO-a Sarajevo i njegove specifi~nosti, smatra Peji}.
Dejan MOCNAJ

Sud BiHl Ja{arevi} i ostalil
Sud BiH ju~er je produ`io pritvor Mevlidu Ja{arevi}u, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmetspahi}u, optu`enim za organizovanje teroristi~ke grupe i napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu 28. oktobra 2011. Tako|er, dr`avni Sud proveo je odluku kojom je optu`eni Ja{arevi} premje{ten iz Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo u zatvorsku jedinicu pri Sudu BiH.

“Meta su bili teroristi iz Ambasade”
- Kada teroristi nisu iza{li iz Ambasade, bio sam u dilemi {ta da radim. Nisam ga vidio (policajca koji ga je ranio op. a), a i da jesam, ne vjerujem da bih pucao. Meta su bili teroristi iz Ambasade, kazao je Ja{arevi}. Drugi je svjedo~io Smail @ili}, o~evidac napada, koji je kazao da je optu`eni Ja{arevi} stalno govorio da ne namjerava pucati po bra}i muslimanima, te da je dopustio nekom, svjedoku nepoznatom mladi}u, da pomogne ranjenom policajcu. Tre}i ju~era{nji svjedok Adnan [migalovi}, istra`itelj iz Odjeljenja za krivi~na djela terorizma SIPA, vodio je zapisnik o pretresima i oduzetim predmetima, prilikom akcija pretresa objekata koje su koristili optu`eni u Gornjoj Mao~i. On je potvrdio autenti~nost potpisa na zapisnicima. Prema mi{ljenju svjedoka, oru`je koje je prona|eno bilo je izmje{teno nekoliko dana prije pretresa. Odbrane optu`enih poku{avale su osporiti zakonitost pretresa, navode}i da o njima nisu bili obavije{teni optu`eni i njihovi advokati, kao i to da su pretresi vr{eni bez pisanog odobrenja.

Laka meta
Tre}eoptu`eni Ahmetspahi} opet je tra`io da bude zamijenjen jedan od njegovih advokata, {to je

Sudsko vije}e odbilo. Kao svjedok Tu`ila{tva BiH ju~er je svjedo~io Avdo Ibrica, pripadnik MUP-a KS-a, koji je ranio Ja{arevi}a za vrijeme napada. Svjedok je rekao da je na optu`enog Ja{arevi}a pucao dva puta, prvi put je proma{io, dok ga je drugi put uspio raniti. Ibrica je kazao da je Ja{arevi} bio laka meta, te da je na njega pucao sa platoa ispred Srednje ma{inske {kole u Sarajevu. Optu`eni Ja{arevi} kazao je da nije imao namjeru pucati ni na koga, osim na one koje je o~ekivao da iza|u iz zgrade Ambasade.

Nastavak 10. septembra
Sud BiH odbacio je prijedlog dr`avnog Tu`ila{tva da u nastavku su|enja kao svjedoke pozovu dodatne o~evice napada, ocijeniv{i da za tim nema potrebe. Nastavak su|enja zakazan je za 10. septembar, kada bi, kao svjedok Tu`ila{tva BiH, trebala da se pojavi i Ja{arevi}eva supruga Mirela Demirovi}, iako ima petogodi{nju zabranu ulaska u BiH.
D. M.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Izabrani rektor Sarajevskog univerziteta dr. Muharem Avdispahi}

Spremna ve}ina knjiga za deveti razred
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} potvrdio je ju~er da je ve}ina ud`benika za deveti razred osnovnih {kola ve} distribuirana na prodajna mjesta, a prema najavama izdava~a, preostala koli~ina bit }e dostupna u~enicima tokom ove sedmice. - Bez obzira na najave onih koji su `eljeli osporiti taj projekt i koji su kazali da ud`benika ne}e biti zadugo, ud`benici }e biti. Ako budu i kasnili, ne}e mnogo. Zna~i, radi se o ovoj, maksimalno narednoj sedmici. Ve}ina ud`benika je ve} danas na tr`i{tu, kazao je ministar Ma{i}. Naglasio je da su, prvenstveno zahvaljuju}i pojedinim izdava~ima koji su dru{tveno odgovorniji od ostalih, sni`ene cijene ud`benika, prosje~no jednu do dvije KM. Ministri Luli}, Oru~evi} i Ma{i} posjetili su O. [. “Edhem Mulabdi}” u Sarajevu i promovisali postavljanje le`e}ih policajaca i vibracionih traka u blizini {kola u KS-u.

Dr. Avdispahi} na sjednici Senata UNSA

Nezakonito mije{anje

u ovlasti Senata
Oktobar i novembar 2007. nisu vi{e bili mjeseci za izmjene Pravila UNSA koja se temelje na zakonu donesenom prije Okvirnog, nego za pripremu i usvajanje novog kantonalnog zakona i novog Statuta Univerziteta, ka`e dr. Avdispahi}
U inspekcijskom nalazu nakon pregleda na Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje Sifet Kukuruz utvrdio je, izme|u ostalog, da se zaklju~ci UO Univerziteta od 27. februara teku}e godine baziraju u relevantnom dijelu, ta~ka 4, na izmjenama i do pu na ma Pra vi la UN SA iz 2007. godine na koja kona~nu saglasnost resorno ministarstvo nikad nije dalo. Inspekcijski pregled potvrdio je da je procedura izbora rektora UNSA dr. Muharema Avdispahi}a provedena u skladu sa zakonskim rje{enjima, a da je odluka Vlade KS-a kojom je zatra`eno poni{tenje izbora nelegalna. Doktor Avdispahi} je napomenuo da je i u svom zahtjevu Kantonalnom sudu istakao da Okvirni zakon ne predvi|a zakon sku mo gu }nost Kan to nu Sarajevo da u smislu ~lana 84. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” broj 18/10) stavi van snage relevantne odredbe Okvirnog zakona do dana “integracije univerziteta kao javne ustanove u vezi sa pokretanjem i provo|enjem procedure raspisivanja konkursa za izbor akademskog osoblja, izbor rektora...” (stav 3).

SDS tra`i smjenu Be}irovi}a
Klub poslanika SDS-a u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH dostavio je predsjedavaju}em Miloradu @ivkovi}u inicijativu za smjenu poslanika SDPa Denisa Be}irovi}a sa funkcije ~lana Kolegija Predstavni~kog doma. U obrazlo`enju poslani~ke inicijative navodi se da je Be}irovi}, zloupotrebljavaju}i poziciju ~lana Kolegija Predstavni~kog doma, u vi{e navrata iza{ao iz okvira du`nosti koju obavlja i bez konsultacija sa ostalim ~lanovima Kolegija, na {ta ga obavezuje Poslovnik Predstavni~kog doma, na neprimjeren na~in upustio u pisanu komunikaciju sa predsjednicima drugih parlamenata, OHR-om, Delegacijom EU u BiH i ambasadorima u BiH te tako uzurpirao funkciju Kolegija i Predstavni~kog doma, ali i Predsjedni{tva BiH, u ~ijoj se nadle`nosti nalazi vo|enje spoljne politike.

FKN: Sjednica Upravnog odbora iza zatvorenih vrata

Foto: D. ]UMUROVI]

Ustavnost ~lana 158.

Bespredmetni prijedlozi
Datum prijedloga tre}e izmjene Pravila Univerziteta bio je 28. juni 2007. No, mjesec nakon, krucijalno se promijenio kontekst cijele pri~e jer je Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine donijela 31. juna 2007. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 59/07 od 7. avgusta 2007). Zakonom je propisana obaveza svim visoko{kolskim ustanovama (~lan 60, stav 1) da svoje statute i druge op}e akte usklade s ovim zakonom u roku od {est mjeseci i obaveza RS-u i kantonima u Federaciji (~lan 63, stav 1) da u istom roku usklade Zakone o visokom obrazovanju s ovim zakonom. - Time je postao bespredmetan kako junski prijedlog izmjene Pravila Univerziteta, tako i davanje saglasnosti kantonalnog Ministarstva na takav prijedlog 22. oktobra 2007. godine, kao i nenadle`no usvajanje kona~nog

Zasjedao UO Fakulteta za kriminalistiku

Odbijen prigovor dvojice profesora
Sjednici Upravnog odbora Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ju~er se nije moglo prisustvovati, a jedna od ta~aka dnevnog reda je, kako saznajemo, bila razmatranje prigovora profesora Muslije Muhovi}a i Nusreta Agi}a na otkaze koji su im uru~eni. Podsje}amo, Vlada KS-a osporila je izbor dekana FKN-a prof. dr. Ned`ada Korajli}a tako {to je preuzela funkciju Upravnog odbora Fakulteta i imenovala za v.d. dekana prof. dr. Ramu Masle{u kojem je istekao i drugi mandat na tom mjestu. Uz pretpostavku da su podr`ali prof. Korajli}a me|u kandidatima za dekana, nije bilo zakonski raspisanog konkursa na koji bi se Muhovi} i Agi} javili, ve} im je poslato pismo u kojem je navedeno da vi{e ne predaju na FKN-u. Ju~er su im ~lanovi UO Fakulteta odbili prigovore, a nezvani~no smo saznali kako je jedan od otpu{tenih profesora najavio zahtjev za inspekcijskim pregledom. Kako su profesori nezakonito otpu{teni, kaznu bi mogli dobiti i dekan i sama visoko{kolska ustanova. ^lanovi Upravnog odbora nisu razmatrali izbor prof. Korajli}a na mjesto dekana, a inspekcijski nalaz po ovom pitanju o~ekuje se u ovoj sedmici. tek sta iz mje na i do pu na od Upravnog odbora 27. novembra iste godine, a na koje Ministarstvo nauke i obrazovanja KSa nije dalo saglasnost. Oktobar, novembar 2007. nisu vi{e bili mjeseci za izmjene Pravila Univerziteta koja se temelje na zakonu donesenom prije Okvirnog, nego za pripremu i usvajanje novog kantonalnog zakona o visokom obrazovanju i novog Statuta Univerziteta umjesto Pravila, kazao je za Oslobo|enje izabrani rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Avdispahi}.

- [tavi{e, ni Okvirni zakon, a ni kantonalni Zakon o visokom obrazovanju ne daju pravo Vladi Kantona Sarajevo da se mije{a na bilo koji su{tinski na~in u izbor rektora Univerziteta u Sarajevu. Sporna je ustavnost ~lana 158. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju (pre~i{}eni tekst Slu`bene novine Kantona Sarajevo 22/10) jer se njime omogu}uje neograni~ena primjena zate~enih internih akata Univerziteta, ~iji standardi su u suprotnosti i sa standardima Okvirnog zakona i sa standardima va`e}eg kantonalnog zakona, upozorio je profesor Prirodno-matemati~kog fakulteta, koji je dobio povjerenje 21 senatora prilikom izbora za rektora. Uz to, dr. Avdispahi} je dodao da je sporna i primjena onih odredbi zate~enih Pravila Univerziteta koje nisu u saglasnosti sa standardima Okvirnog i kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju.
J. M.

Nacionalna grupa predmeta za bo{nja~ke |ake
U centralnoj Osnovnoj {koli “Petar Petrovi} Njego{“ u Srebrenici ju~er je po~ela nastava u novoj {kolskoj godini i uvedena je nacionalna grupa predmeta za u~enike Bo{njake, koji }e nastavu iz historije, geografije i bosanskog jezika imati po programu Tuzlanskog kantona, javila je Fena. Pomo}nica direktora ove {kole Amela Had`i} izjavila je da su se po broju u~enika Bo{njaka u ovoj {koli stvorili uvjeti za uvo|enje nacionalne grupe predmeta i da je to odobrilo Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a.

10

KOMENTARI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Zlatko Lagumd`ija: Jesen patrijarha P
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Lider SDP-a je uspio da se nakon najboljeg izbornog rezultata vlastite stranke za manje od dvije godine dovede do statusa najnepo`eljnijeg koalicionog partnera koji mijenja taktiku ~e{}e nego ~arape i koji no` u le|a nije zabio jo{ jedino pe~enom piletu (to mu rade konobari). U takvom stanju, on ~eka jesenje op{tinske izbore

rvi je ro|en dan nakon Bo`i}a po gregorijanskom kalendaru, drugi je ro|en dan nakon Nove godine po julijanskom. Prvi je, dakle, ro|en na samom kraju 1955. godine, a drugi na samom po~etku 1958. Prvi je, zna~i, stariji od drugog jedva dvije godine, skoro da su generacija. Obojica su ro|eni u Sarajevu. Tako bi mogao zapo~eti du`i i ambiciozniji tekst s radnim naslovom “Zlatko Lagumd`ija i Boris Tadi}: paralelne biografije” Obojica sinovi ugle. dnih roditelja i marljivi u~enici, s tim {to je stariji imao ve}u sklonost ka prirodnim, a drugi ka dru{tvenim naukama. Prije ulaska u visoku politiku, obojica su radila u prosvjeti. Obojica su se dvaput `enili. Obojica su danas predsjednici stranaka socijaldemokratske orijentacije, koje su, u skladu s tom ~injenicom, i ~lanice Socijalisti~ke internacionale. Po~etkom septembra 2012. godine, njihove politi~ke pozicije unutar vlastitih stranaka i sopstvenih dr`ava na prvi pogled nisu pretjerano sli~ne. Tadi} je osam godina bio predsjednik Republike Srbije, a najve}i dio tog vremena i ubjedljivo najmo}niji ~ovjek u zemlji. Nakon {to je u drugom krugu predsjedni~kih izbora pora`en od Tomislava Nikoli}a, sedmicama se ~inilo da }e mu biti povjeren mandat za sastav Vlade te da }e jedina promjena u njegovom (politi~kom) `ivotu biti ta {to }e od predsjednika postati premijer. Tako|er, sedmicama nakon poraza u drugom

V

krugu predsjedni~kih izbora, gotovo niko mu nije osporavao ~elnu poziciju unutar Demokratske stranke. Nakon {to je, me|utim, premijer Srbije postao Ivica Da~i} i nakon {to je DS oti{ao u opoziciju, pritisak na Tadi}a da podnese ostavku na mjesto predsjednika Demokratske stranke iz dana u dan raste. Glavni takmac na njegovo mjesto je Dragan \ilas, gradona~elnik Beograda. U Srbiji se ve} danima prepri~ava vic kako je razlika izme|u Tita i Tadi}a u tome {to se Tito na vrijeme rije{io - \ilasa. ic je duhovit, ali u politi~kom smislu zapravo i nije ta~an, i ne samo zato {to je pore|enje izme|u Tita i Tadi}a besmisleno. Neta~an je prvenstveno zbog besmislenosti pore|enja izme|u dvojice \ilasa, Milovana i Dragana. Disidentstvo Milovana \ilasa nije bilo plod borbe za mjesto Tita-umjesto-Tita, nego rezultat su{tinski ideolo{kog loma; on je htio izi}i iz zadatog okvira, mijenjati pravila igre. Dragan \ilas je pak vje{t operativac li{en ideologije. Puno smislenije pore|enje, ne samo u kontekstu paralelne pri~e o Lagumd`iji i Tadi}u, jeste pore|enje izme|u Dragana \ilasa i @eljka Kom{i}a. Da bismo istakli sli~nosti izme|u njih dvojice, prvo nam valja podsjetiti i na razlike. Dragan \ilas je bogat ~ovjek, jedan od - kako se to u posljednje vrijeme uobi~ava kazati - “dobitnika tranzicije” S druge, pak, . strane, veliki dio popularnosti @e-

O

ljko Kom{i} duguje ra{irenom dojmu o svom li~nom po{tenju i nesklonosti kra|i, korupciji i nepotizmu. Skoro kao amblem te njegove osobine figurira podatak da on i danas `ivi u stanu u kojem je `ivio i prije po~etka svog politi~kog uspona. va razlika, ipak, u politi~kom smislu, ostaje u sjeni mnogo va`nije sli~nosti. I \ilas i Kom{i} mnogo su vi{e operativci i pragmati~ari, nego dr`avnici i ideolozi. Obojica su harizmu stekli na lokalnom nivou: Kom{i} kao na~elnik Op}ine Novo Sarajevo, a \ilas kao gradona~elnik Beograda. Prigovori koji ponajbolji beogradski politi~ki komentatori i kolumnisti ovih dana upu}uju \ilasu povodom njegove ambicije da preuzme stranku frapantno su sli~ni prigovorima upu}ivanim Kom{i}u nakon njegovog prvog trijumfa u trci za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Za obojicu, naime, kriti~ari tvrde da su sposobni lideri na lokalnom nivou bez neophodnog diplomatskog {lifa za globalnije role. Tako|er, obojica su vje{ti populisti koji znaju “di}i” masu i stavovima ne pretjerano povezanim sa nominalnom (socijaldemokratskom) orijentacijom: od otpora organizovanju Gay parade (\ilas) do (pre)agresivnog mahanja patriotskim bojama (Kom{i}, ali i \ilas). Varirajmo naposljetku pominjani vic. U ~emu je razlika izme|u Lagumd`ije i Tadi}a? U tome {to se Lagumd`ija na vrije-

U

me rije{io svog zamjenika {to je namjerio da mu preotme ~elno mjesto, da ba{ ne ka`em svog “|ilasa” Ipak, ako se odmaknemo . od vica i vratimo po~etnim “paralelnim biografijama” Lagu, md`ijina pozicija se pokazuje puno manje zavidnom. On jeste predsjednik SDP-a kojem unutar stranke (barem glasno) niko va`an vi{e ne osporava lidersku poziciju, on jeste i zamjenik dr`avnog premijera i ministar vanjskih poslova, ali je tako|er i politi~ar koji je uspio da se nakon najboljeg izbornog rezultata vlastite stranke za manje od dvije godine dovede do statusa najnepo`eljnijeg koalicionog partnera, onog koji mijenja taktiku i strategiju ~e{}e nego ~arape i koji no` u le|a nije zabio jo{ jedino pe~enom piletu (to mu rade konobari). takvom stanju, on ~eka jesenje op{tinske izbore, a prema porukama koje je ovih dana uputio iz Zenice, reklo bi se da ih ~eka u prili~noj panici. @ao je, navodno, Lagumd`iji {to je Kom{i} oti{ao iz SDP-a, pa mu je post festum poru~io da SDP nije ni @eljko ni Zlatko. Kasno je, me|utim, za takvu retoriku. Odavno je Lagumd`ija, na`alost, sudbinu SDP-a izjedna~io sa sopstvenim politi~kim usudom. Zato sada s njim tone i partija. S jeseni pada li{}e, listovi na granama su rijetki; bi}e ih, ipak, mnogo, mnogo vi{e negoli glasa~kih listi}a na kojima }e biti zabilje`eni glasovi za SDPove kandidate.

Prva etapa na putu do Brazila

A

kcija zvana plasman na Svjetsko fudbalsko prvenstvo Brazil 2014. za reprezentaciju Bosne i Hercegovine po~ela je ju~e okupljanjem izabranika Safeta Su{i}a u `ivopisnom gradi}u Feldkirchu na samom zapadu Austrije. Ovo mjesto je odabrano zato {to se nalazi u neposrednoj blizini Lihten{tajna, prvog protivnika na{e najbolje selekcije na startu kvalifikacija, sa kojim }emo odmjeriti snage u petak u Vaduzu, ali i zato {to jo{ nije zavr{en trening-kamp u Zenici, koji uskoro treba da postane baza svih reprezentativnih selekcija. Na startu svakog kvalifikacionog ciklusa nadali smo se da }e se fudbalska reprezentacija plasirati na jedno veliko takmi~enje, ali je u posljednja dva zapinjala u doigravanju protiv Portugala. Bogatiji za ta dva iskustva, ali i ohrabreni ~injenicom da se u stru~nom {tabu i igra~kom kadru gotovo ni{ta nije promijenilo, sa nikad ve}im optimizmom ~ekamo po~etak takmi~enja. Za one koji to ne znaju samo da napomenemo da se BiH nalazi u kvalifikacionoj grupi G u kojoj su jo{ selekcije Gr~ke, Slova~ke, Litve, Latvije i Lihten{tajna. Mo`e se re}i i da smo prilikom pregovora o rasporedu utakmica u kvalifikacijama imali dosta uspjeha, tako da je i to jedan od razloga za optimizam. Pored ovog susreta sa Lihten{tajnom, igramo 11. septembra u Zenici sa Latvijom, te jo{ ove godine u jesenskom ciklu-

su sa Gr~kom 12. oktobra u gostima i 16. oktobra u goste nam dolazi Litva. Realno gledaju}i, u duelima sa reprezentacijama koje na posljednjoj, avgustovskoj ranglisti FIFA zauzimaju 148. i 70. mjesto, trebali bismo na startu takmi~enja zabilje`iti dvije pobjede, na konto staviti {est bodova i do~ekati oktobarske duele sa te`im protivnicima emocionalno osna`eni po~etnim uspjesima. No, ne smijemo se zavaravati, danas vi{e nema lakih protivnika koji se mogu dobiti pukim istr~avanjem na teren. Ne smije kao razlog za opu{tanje biti ni ~injenica da selektor Hans Peter Zaugg ima na raspolaganju samo 15 igra~a, jer bez obzira na to ko istr~i na teren, sigurno je da }e se boriti da sa~uvaju svoj gol. Kako se to malo stru~nije ka`e, svih deset fudbalera nalazi}e se gotovo sve vrijeme iza lopte, a u kontranapadima poku{a}e da ugroze Begovi}a, koji }e se najvjerovatnije nalaziti na golu. Amateri iz Lihten{tajna jesu protivnik po mjeri za start kvalifikacija, ali bi isto tako pogubno bilo potcijeniti ih. Samo ~etiri dana kasnije D`eku, Misimovi}a, Ibi{evi}a i dru{tvo ~eka daleko ozbiljniji protivnik. Na novi travnjak renoviranog stadiona Bilino polje u Zenici, ispod koga su ugra|eni i grija~i, kao protivnici na{im najboljim igra~ima istr~a}e Latvijci. To je ekipa koja je u stanju, ako im se pru`i iole {ansi, da iznenadi svakog protivnika. Ipak, nadamo se da }e se za-

crtani plan i ostvariti, naravno uz pomo} kao i uvijek prepunog gledali{ta, te da }e se na kontu na{e selekcije nakon ovog susreta na}i maksimalan broj bodova. U ovoj godini na{a najbolja fudbalska selekcija odigra}e, kao {to smo ve} napomenuli, jo{ dva susreta, protiv Gr~ke i Litvanije. Ako uspijemo da u gostima protiv Gr~ke izvu~emo bar bod, jer poznata je ~injenica da Grci na startu kvalifikacija uvijek igraju ne{to slabije, te zabilje`imo novu pobjedu u duelu sa Litvancima, onda }e prvi susret u narednoj godini odlu~ivati ko }e biti glavni konkurent za prvo mjesto. Naime, u 2013. godini prvi susret selekcija BiH igra sa Gr~kom 22. marta. Ako nas tada Su{i}eva ~eta obraduje, zaista se mo`emo nadati da }emo i mi vidjeti kako izbliza izgleda takmi~enje u zemlji kafe, fudbala i jo{ mnogo ~ega - Brazilu 2014. godine. No, da li }e se to zaista i dogoditi, odlu~iva}e i dueli sa Slova~kom, sa kojom se u kratkom roku, 6. i 10. septembra idu}e godine, sastajemo prvo na na{em terenu, a zatim u Bratislavi. Kvalifikacije se zavr{avaju u oktobru (11. i 15) naredne godine, kada }e se BiH sastati sa Lihten{tajnom i Litvom u gostima. Vjerujemo da }emo se ve} tada radovati, mada ne treba smetnuti s uma da se do Brazila mo`e do}i i na te`i na~in kroz dva susreta play-offa. Tada bi i za nas mogla da zaigra tre}a sre}a. Nadamo se da do toga ipak ne}e do}i i da }emo vizu za Mundijal izvaditi ve} u oktobru.

OSVRT

Pi{e: Branko MAJSTOROVI]

Ako nas tada Su{i}eva ~eta obraduje na startu sa {est bodova, zaista se mo`emo nadati da }emo i mi vidjeti kako izbliza izgleda takmi~enje u zemlji kafe, fudbala i jo{ mnogo ~ega

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
EKONOMSKI BAROMETAR

KOMENTARI

11

Zima u mraku?
N
Pi{e: Eldar DIZDAREVI]

Zemlje jugoisto~ne Evrope, a posebno Balkana, mogle bi se u zimskim mjesecima ove i naredne godine suo~iti sa velikom krizom u opskrbi elektri~nom energijom koja je posljedica rekordno niske razine proizvodnje hidroenergije zbog dugotrajne, dvogodi{nje su{e

a`alost, svjedoci smo posljednjih godina da snijeg koji padne u januaru u na{oj zemlji uvijek iznenadi javne komunalne kompanije koje su zadu`ene za njegovo ~i{}enje ili ih bar zatekne nespremne. Ovaj se obrazac sa “iznenadnim snijegom u januaru” mo`e, naravno, primijeniti na sve ovda{nje komunalne i javne kompanije, jer je dugoro~no promi{ljanje ne{to {to je potpuna nepoznanica u tim preduze}ima. Zbog toga }emo, po{tovani ~itatelji, poku{ati ovog puta na vrijeme upozoriti nadle`ne {ta nas mo`e do~ekati u zimskim mjesecima u segmentu snabdijevanja elektri~nom energijom. O toj temi mediji u regiji op{irno analiziraju situaciju u posljednje vrijeme, dok se kod nas - po na{em starom, dobrom obi~aju - po tom pitanju ne de{ava apsolutno ni{ta. Ukratko: zemlje jugoisto~ne Evrope, a posebno zemlje Balkana, mogle bi se u zimskim mjesecima ove i naredne godine suo~iti sa velikom krizom u opskrbi elektri~nom energijom koja je posljedica rekordno niske razine proizvodnje hidroenergije zbog dugotrajne, dvogodi{nje su{e. Iako je to zapravo izli{no, dodajmo jo{ i to - uglavnom zbog bh. nadle`nih institucija i ljudi koji tamo besposleno sjede - da se i Bosna i Hercegovina ubraja u zemlje jugoisto~ne Evrope, odnosno u dr`ave na Balkanu. Analiti~ari koji prate elektroenergetsku oblast ka`u da se trenutno velika ljetna potra`nja za strujom uglavnom kompenzira velikim izvozom iz Slovenije i Ma|arske te dijelom iz Bugarske (iz nuklearnih elektrana, op. a), ali da bi pravi problemi mogli nastati najesen i u zimskim mjesecima, naravno pod uvjetom da se su{ni period nastavi. Ako se to desi, uslijedit }e dramati~no pove}anje cijena elektri~ne energije u regiji, {to bi se naravno moglo odraziti i na nas. Iako je kod nas uobi~ajeno mi{ljenje da BiH ima “struje na bacanje” to zapravo ni, je tako. Igor Gavran, analiti~ar za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH, ve} je sredinom ove godine upo-

zorio na jednu za nas veoma “~udnu stvar” koja ka`e da se u prvih {est mjeseci 2012. desio dramati~an pad izvoza u segmentu trgovine elektri~nom energijom, ~ija vrijednost je smanjena za ~ak 150.014.136 KM, odnosno 68,08 posto, uz dodatno pove}anje vrijednosti uvoza za 27.481.674 KM, odnosno 56,50 posto. Time je iz kontinuiranog izrazitog suficita, BiH pre{la u deficit u trgovini elektri~nom energijom, {to je zaista nepojmljivo, s obzirom na energetske potencijale i raspolo`ive proizvodne kapacitete, naglasio je on. Samo mjesec nakon toga, nezavisno od podataka Vanjskotrgovinske komore, iz sjedi{ta najve}e bh. kompanije, Elektroprivrede BiH Sarajevo, objavljeno je da je u prvih {est mjeseci ove godine proizvodnja u hidrocentralama manja za 42 posto u odnosu na planiranih 3.280 GWh, odnosno da je proizvodnja iz hidropotencijala ~inila samo 18 posto od ukupne proizvodnje kompanije. Elvedin Grabovica, direktor Elektroprivrede BiH, potom je saop{tio da }e u ovoj godini proizvodnja biti za 20-ak posto manja u odnosu na 2011. godinu i to dijelom zbog remonta postrojenja termoelektrane u Tuzli, ali ve}im dijelom zbog izuzetno nepovoljne hidrolo{ke situacije. Dodajmo jo{ i to da se u BiH oko 40 posto ukupno proizvedene elektri~ne energije stvara iz hidropotencijala, a preostali dio iz termoelektrana. Dakle, imamo nedvosmislene potvrde iz na{e zemlje da je situacija i kod nas po pitanju proizvodnje elektri~ne energije i dugotrajne su{e problemati~na. Na`alost, problemi bi u tom smislu mogli eskalirati najesen i u zimu, prvenstveno zbog toga {to po~etkom i sredinom ove godine jednostavno nije bilo dovoljno ki{a da se napune “rezervoari” akumulacionih jezera, zbog ~ega bi se regija u ~etvrtom kvartalu 2012. godine, pred po~etak sezone grijanja, mogla suo~iti sa ozbiljnim problemima u snabdijevanju elektri~nom energijom. Nakon pomenutog postavlja se logi~no pitanje {ta bi se trebalo uraditi da bi se preduprijedili problemi. Prvo, istaknimo to da je

mo`da ve} i sada kasno za potencijalno rje{avanje ovog problema, jer su se ovi problemi trebali rje{avati prije dva-tri mjeseca ugovaranjem dodatne kupovine rezervne koli~ine elektri~ne energije s isporukom u ~etvrtom kvartalu ove godine. Jer, prije nekoliko mjeseci cijena elektri~ne energije u Ma|arskoj, koja je zbog nuklearnih elektrana glavni oslonac za snabdijevanje regije, bila je jo{ koliko-toliko povoljna, ali ta cijena, kako se pribli`ava ~etvrti kvartal, konstantno raste. Prema podacima trgovaca elektri~nom energijom, raspon nabavnih cijena ovih dana ide i do 20 eura razlike, dok se, recimo, u istom periodu lani taj raspon cijena kretao do maksimalno 10 eura. Sada, dakle, imamo sve ulazne elemente. Imamo upozorenja stru~njaka o problemati~nom snabdijevanju, imamo na{e podatke o padu izvoza i pove}anju uvoza struje u BiH, imamo najave najve}eg bh. proizvo|a~a o smanjenoj proizvodnji ove godine, imamo tako|er i najave meteorologa da se ni u septembru ne mogu o~ekivati zna~ajnije padavine... jednom rije~i, imamo sve {to nam treba kako bi se potakli nadle`ni na djelovanje u pravo vrijeme. A da li }e se to desiti, na`alost, ne zavisi od nas kojima ne preostaje ni{ta drugo nego da sa~ekamo decembar i januar i da vidimo ho}emo li sjediti u toplim domovima ili pak u hladnim i u mraku. Ako `elimo da nam bude toplo i da imamo struje u decembru i januaru, nadle`ni su ve} trebali ne{to poduzeti jer zvona za uzbunu odavno zvone. Uostalom, i stara bosanska narodna poslovica fino ka`e pametnom je i i{aret dovoljan. Me|utim, ako je suditi po dosada{njem iskustvu i pona{anju menad`menta ovda{njih javnih komunalnih kompanija, koje snijeg zna i u januaru iznenaditi, moglo bi se lako desiti da svi ovi i{areti i zvona budu uzaludni. Jer paralelno sa starom bosanskom poslovicom postoji i Murphyev zakon koji ka`e da ljudi pribjegnu razumnim rje{enjima tek onda kada iscrpe sve druge mogu}nosti.

U OBJEKTIVU

Magarac na plakatu
Poster za Nacionalnu konvenciju demokrata u Sjevernoj Karolini postavljen je na me|unarodnom aerodromu “Charlot te Douglas” u Charlot teu po~etkom septembra. Logo magarca je prvi put koristio ameri~ki predsjedni~ki kandidat Andrew Jackson 1828, jer su ga protivnici zvali “jackass” (magarac) i danas je to nezvani~ni logo stranke. Reuters/Jessica Rinaldi

12

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

NA[A MALA KLINIKA Iz izvje{taja direktora

I dalje dvije {kole pod istim krovom
Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i spor ta HNK-a Zlatko Had`iomerovi} posjetio je ju~er ^apljinu. On se sreo s na~elnikom Op}ine ^apljina Smiljanom Vidi}em i kazao kako je u razgovoru bilo rije~i o odluci Suda u Mostaru koji je presudio kako se postojanjem dvije {kole pod jednim krovom kr{i Zakon o zabrani diskriminacije te da je Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i spor ta HNK-a nalo`io da do 1. septembra spomenutu praksu ukine. - Rok koji je nalo`io Sud, a rije~ je o 1. septembru ove godine, bio je jako kratak. Moramo konzultirati {kolske odbore, ali i roditelje jer je rije~ o njihovoj djeci, a vremena nije bilo dovoljno, kazao je Vidi} i dodao da bi problem trebao biti rije{en do po~etka sljede}e {kolske godine. U FBiH imaju 34 takva slu~aja u tri kantona - HNK, SBK i ZDK.

HIRURZI PACIJENTE [ILI KONCEM STARIM 14 GODINA
Ljekari ismijali aktiviste Centara civilnih inicijativa
Foto: D. ]UMUROVI]

Ljekari napla}uju usluge, djeca poznatih imaju pre~e pravo lije~enja, pi{e u zvani~nom izvje{taju direktora Kantonalne bolnice u Gora`du Pacijenti hirurzima pla}ali po 100 KM za mre`ice koje se u{iju pacijentima kod operacija kila na trbuhu...
Aktivisti Centara civilnih inicijativa zamolili su ljekare Kantonalne bolnice u Gora`du da potpi{u papir na kojem pi{e da od pacijenata ne}e uzimati mito, ali su ih ljekari ismijali, ba{ kao {to su aktivisti ismijani kada su u krug bolnice donijeli plakate na kojima je ispisan slogan protiv mita i korupcije, napisao je, me|u ostalim, u svom polugodi{njem izvje{taju (1. 1 - 30. 6. 2012) Vladi Bosanskopodrinjskog kantona doktor Bejaudin Lutvi}, direktor Kantonalne bolnice u Gora`du, sve opisuju}i borbu protiv korupcije, diskriminacije i mobinga u ovoj javnoj ustanovi. kojima je rok trajanja istekao davne 1997. godine” Ti konci, upozorio je . direktor Lutvi}, skoro 14 godina su nakon isteka roka upotrebe kori{teni. ^esto su se, navodi on u svom izvje{taju, mogle ~uti `albe ljekara koji operi{u i samih pacijenata da im konci pucaju jo{ u operacionoj sali ili poslije toga, kada se dine odmah su sklonjeni ti konci sa isteklim rokom od 14 godina i kupljeni novi (pla}eni 14.000 KM, op. a)” utje{io je direktor Vladu , BPK-a. Al’ nakratko. Napisao je kako su hirurzi (dr. Fuad Rov~anin i dr. Baker Abdulrahman iz Sirije, op. a) u operacionoj sali imali metalne dovoljan za jednog pacijenta, a pacijenti su je hirurzima pla}ali po 100 KM. Hirurzi navode da nemaju ni{ta protiv ako bi pacijenti sami kupovali te mre`ice. Zamoljeni su da sklone te kasete iz operacione sale, {to nipo{to ni su htje li, on da mo jim na re|enjem je to odmah uklonjeno. Od tada bolnica nabavlja te famozne mre`ice, sve je to, naravno, kao i uvijek ura|eno uz prethodnu saglasnost biv{eg premijera (dr. Emir Fra{to) i ZZOBPK-a” izvijestio je direktor. , Nakon mre`ica i hirurga, pre{ao je direktor na cirkumcizije pacijenata. Na sune}enje! Najprije je ~lanove Vlade upoznao s faktom da se sune}enje, kao nemedicinski zahvat, prema federalnom cjenovniku, napla}uje 55 KM. No, iz njegovog }e izvje{taja ministri saznati da hirurzi prije operacije zahtijevaju od roditelja djece po 100 KM. “Poneki se roditelj `ali, ali niko ne `eli ni{ta da preduzme, npr. da potpi{e izjavu. Pro{le godine su oba hirurga imala preko 110 suneta u bolnici. Op{ti hirurzi i ne moraju da rade ove cirkumcizije, bolnica ima dva urologa ~ija je to specijalnost i oni sigurno

Upisana 7. generacija u~enika UWC-a
Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru (UWC Mostar) upisao je u novu {kolsku godinu sedmu generaciju u~enika. Rije~ je o 73 u~enika, koja dolaze iz BiH i jo{ 30 zemalja svijeta. Slu`benom dobrodo{licom za nove u~enike zavr{ena je i orijentacijska sedmica, u kojoj su se pobli`e upoznali s misijom UWC-a Mostar, programom me|unarodne mature, re`imom `ivota u u~eni~kim rezidencijama te s gradom Mostarom. Zajedno sa osobljem i u~enicima UWC-a Mostar, dobrodo{licu novoj generaciji po`eljela je direktorica Koled`a ujedinjenog svijeta u Mostaru Valentina Mindoljevi}.

Anketa
I ~lanove Udru`enja oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser iz Gora`da zanimao je rad Kantonalne bolnice. Uradili su 2010. anketu koja je porazna po ovu ustanovu. Na pitanja Bisera odgovaralo je 1.126 ispitanika. Njih 929 koristilo je usluge ljekara u ovoj bolnici. Koliko su zadovoljni odnosom ljekara prema pacijentima? 893 ispitanika (79,30 posto) nisu bila zadovoljna odnosom ljekara spram pacijenta, 145 jeste. Organizacijom rada u Kantonalnoj bolnici nezadovoljno je 912 (80,99 posto). Za modernizaciju bolnice bilo je 1.070 (95,02 posto) ispitanika. Samo 119 ispitanika (10,57 posto) mislilo je da je menad`ment koji je bolnicom upravljao 2010. sposoban modernizirati bolnicu - ~ak 758 ispitanika je posumnjalo u takvu mogu}nost. unutra{nje rane otvore (radi se o koncima za {ivenje dubokih struktura tkiva). “Niko konkretno ne reaguje 14 godina, {ute, a po sistematizaciji radnih mjesta, odgovornost je na {efu anesteziologije (dr. Elvira Kazagi}, op. a) koja je istovremeno i {ef operacione sale. Maja pro{le gokasete na kojima su bila ispisana njihova imena. U tim su kasetama, napisao je dr. Lutvi}, dr`ali “u nekoj te~nosti mre`ice koje se u{iju pacijentima kod operacija kila na trbuhu” . “Svaka mre`ica koja ko{ta od 100 do 150 KM je razrezana na ~etiri dijela. Samo jedan dio je

Konac djelo krasi
“Na prigodnim mjestima u bolnici ovi plakati su postavljeni, skoro svi ljekari su to osudili, jer ih time navodno `igo{em da uzimaju mito. Dalje, CCI je zamolio da se potpi{u oni ljekari koji ne uzimaju mito ili ne}e vi{e da to ~ine, doslovce, tog dana svi do jednog prisutnog u sali za sastanke su ismijali ovaj ~in” pojasnio je direktor , Vladi BPK-a. Nadalje, naveo je u zvani~nom izvje{taju kako su u operacionoj sali bolnice prona|ene, pazi sada, “ve}e koli~ine hirur{kih konaca

Karamati} predsjednik HSS-a u Br~kom
U Br~kom je odr`an Prvi sabor Hrvatske selja~ke stranka (HSS) BiH, na kojem je za predsjednika te stranke izabran Mario Karamati}, a za njegovog zamjenika Ivan Krndelj, javlja ju~er Fena. Za dopredsjednike HSS-a izabrani su Pejo Mende{, Ines Muci} i Zoran Bo{njak, a za predsjednicu Glavnog odbora izabrana je Ljiljana Lovri}. - HSS }e se zalagati za izgradnju BiH kao svoje domovine jer samo ona osigurava opstanak Hrvata na ovom podru~ju. Zalagat }emo se i za cjelovite ustavne reforme kako bi BiH postala savremena evropska dr`ava, kazao je Karamati}. Uz brojne goste, na Prvom saboru HSS-a BiH u Br~kom bio je i glavni tajnik HSS-a Republike Hrvatske Ilija ]ori}.

Savezi osnovnog i srednjeg obrazovanja Zeni~ko-dobojskog kantona zahtijevaju od resornog ministarstva da svi ~lanovi sindikata budu zadr`ani na svojim radnim mjestima, te da ni u jednom slu~aju ne smije do}i do progla{enja potpunog tehnolo{kog vi{ka. Isti~u da nisu zadovoljni organizacijom po~etka {kolske godine, naro~ito radnopravnim statusima radnica na odr`avanju ~isto}e i tehni~kog osoblja koji su progla{eni potpunim tehnolo{kim vi{kom. Na ju~era{njoj pres-konferenciji re~eno je kako je samo osam odjeljenja manje formirano u osnovnim {kolama u ZDK-u u odnosu na pro{lu {kolsku godinu, a da su sredstva za isplatu plata i naknada zaposlenih u obrazovanju ve} planirana u bud`etu ZDK-a.

Tra`e odlazak premijera Plevljaka
“U prethodnom periodu sa resornim ministarstvom uspje{no smo rje{avali problem tehnolo{kog vi{ka u {kolama kroz kvalitetan socijalni dijalog, te se uvijek do po~etka {kolske godine sigurno znalo da svi zaposlenici ostaju na svojim radnim mjestima. Ove godine, na`alost, to nije slu~aj, a svu odgovornost za ovakvu situaciju snosi kantonalni premijer i resorno ministarstvo” kazao je Selvedin [atorovi}, , predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK-a. Zbog nedostatka adekvatne reakcije na zahtjev KO Saveza samostalnih sindikata ZDK-a, naru{avanja jedinstvene politike plata, trenutne ekonomske situacije u ZDKu, nepo{tivanja kolektivnih ugovora, neisplate regresa, nepostojanja

Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja ZDK-a

socijalnog dijaloga, nepotpisivanja aneksa na granske kolektivne ugovore, neispla}ivanja tu`benih zahtjeva, neuva`avanja radnika i okrivljavanja istih za stanje u dr`avi tra`ili su smjenu premijera ZDKa Fikreta Plevljaka. D`evad Had`i}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture ZDK-a, pozvao je premijera ZDK-a da podnese ostavku kako bi do{ao novi premijer koji }e zajedno sa sindikatom na}i rje{enja i po ovim pitanjima. KO Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja }e zbog svega odr`ati {trajk upozorenja ispred zgrade ZDK-a do 14. septembra, a KO Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture do 15. septembra. Mi. D.

Selvedin [atorovi}: Potreban socijalni dijalog

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

Kantonalne bolnice u Gora`du Vladi BPK-a

Radoji~i} na konvenciji ameri~kih demokrata
Predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} nastavlja boravak u SADu u~e{}em na Forumu me|unarodnih lidera koji se organizira povodom Konvencije Demokratske stranke SAD-a u Charlot teu. Radoji~i} je tokom vikenda imao sastanke s predstavnicima udru`enja gra|ana iz RS-a u SAD-u, a razgovarao je o njihovom boljem povezivanju sa RS-om, ekonomskom i politi~kom, javlja Fena. Tako|er, iznio je i ideju boljeg umre`avanja mladih u dijaspori sa posebnim akcentom na to da }e na realizaciji ovog projekta srpska zajednica u Chicagu i SAD-u u budu}nosti imati posebnu ulogu, saop}eno je iz kabineta Radoji~i}a.

ne bi ljudima uzimali mito, ali jednostavno, narod se ne obra}a na{im urolozima” naru`io je di, rektor, malkice, i pacijente. Potom je pisao o tome kako je evidentno “pobolj{anje opho|enja medicinskog kadra prema pacijentima” da bi zaklju~io “kako bolni, ca ne mo`e nikoga vaspitavati ako je npr. neko propustio ku}no i/ili {kolsko vaspitanje, ili ako je takve genetsko-psihi~ke strukture” On. da je, pi{u}i izvje{taj, pre{ao na odjeljak radnog naziva “Borba protiv diskriminacije” I krenuo vrlo . konkretno. “Starija pedijatrica (dr. Sabrija D`anovi}) je na{oj novoj mladoj pedijatrici (dr. Ganimeta Bakalovi}), nakon zavr{ene specijalizacije pro{le godine, zabranila na period od pet godina da radi u pedijatrijskoj ambulanti. O ovome se `ustro raspravljalo na sjednici Upravnog odbora bolnice. Starija pedijatrica za svoju odluku navodi razloge da je to njena ambulanta i da mlada doktorica treba da radi prvo na odjeljenju da u~i, gdje ina~e nema puno pacijenata, time i malo prilika da razvija vje{tinu lije~enja pedijatrijskih pacijenata. Pored toga, od

svoje {efice je mlada pedijatrica dobijala samo nekoliko dana pripravnosti mjese~no” navodi , direktor bolnice. Pa stariju pedijatricu (dr. D`anovi}, op. a) optu`uje za diskriminaciju “prema djeci poznatih i manje poznatih roditelja u gradu” Pi{e, ka. da je iz pripravnosti pozovu da pre-

krvi i, naravno, hospitalizaciju. Pregledao je kod svoje ku}e, naravno, uz izvjesnu nov~anu nadoknadu. Pri ovom razgovoru bila je prisutna glavna sestra bolnice. Zatra`io sam (od oca pacijentkinje, op. a) da pred na{im pravnikom potpi{e izjavu, nije htio, sa obrazlo`enjem da }e

SUNET Pro{le godine su oba hirurga imala preko 110 suneta u bolnici. Op{ti hirurzi i ne moraju da rade ove cirkumcizije, bolnica ima dva urologa ~ija je to specijalnost i oni sigurno ne bi ljudima uzimali mito, ali jednostavno, narod se ne obra}a na{im urolozima, naru`io je direktor, malkice, i pacijente
gleda neko dijete, “ona pita kako se zove, i ako je to dijete vi|enih roditelja, onda do|e od ku}e da pregleda dijete, ovu ostalu djecu naru~uje na pregled za sljede}i dan” . “Zimus se otac maloljetnice H. N. `alio na poznatog gora`danskog ginekologa” (dr. Mesud [ehi}) da nije htio da mu pregleda i primi u bolnicu k}erku koja je danima krvarila zbog pro du `e nog men stru al nog krvarenja, sa krvnom slikom koja je zahtijevala transfuziju mo`da ginekolog da mu zatreba” , naveo je direktor u izvje{taju.

[ute pacijenti, ali i doktori
Naravno, navodi iz izvje{taja su nas zanimali, obreli smo se u Gora`du. Pacijenti, nekoliko njih, pristaju na razgovor, ali bez da im u novinama objavimo ime i fotografiju. Obja{njavamo, ako govore istinu, nema ~ega da se boje, istinom se, a ne {utnjom, bori protiv korupcije. Uzalud. Stoga valjda i zaslu`uju da im se doga|a ono {to je direktor opi-

sao u svom izvje{taju. Kako god, pacijenti u neformalnom razgovoru dijelom potvr|uju navode iz izvje{taja direktora, dodaju neke nove detalje. No, odlu~ujemo da ih ne navodimo. Ako je direktor precizno napisao i potpisao to {to navodi u svom izvje{taju Vladi BPK-a, i pacijenti bi, ako govore istinu, trebalo da to rade javno. Obreli smo se i u bolnici. Tamo nas ljubazno primaju. Obja{njavaju, direktor je na godi{njem odmoru. Ipak, razgovaramo, neformalno i opu{teno s dva doktora. Ime jednog od njih spomenuto je u izvje{taju. Iznena|eni su sadr`ajem direktorovog izvje{taja Vladi BPKa. Ka`u, bilo bi korektno da je, prije nego je takav izvje{taj poslao Vladi, direktor o svemu trebalo da porazgovara s lije~nicima i mo`da rije{i probleme. Da su, kojim slu~ajem, pristali na zvani~an razgovor, ~itali biste ono {to su rekli. Ovako... neka direktoru u brk skre{u to {to imaju za re}i. No, mo`da je zanimljivo primijetiti kako su svi akteri ove pri~e, barem kada su direktor bolnice i ljekari u pitanju, ~lanovi razli~itih politi~kih opcija. A predizborna kampanja samo {to nije. Ili je u Gora`du ve} po~ela.
Asaf BE^IROVI]

Pomo} Merhameta sirijskim izbjeglicama
Muslimansko dobrotvorno dru{tvo Merhamet je, zahvaljuju}i solidarnosti gra|ana BiH, tokom akcije prikupilo znatna sredstva za izbjeglice iz Sirije u Turskoj, javlja Fena. Merhamet nije zaboravio ni stanovni{tvo turske pokrajine Van, koje je pro{le godine pogodio katastrofalan zemljotres, te je i za njih prikupljena zna~ajna pomo}, saop}eno je iz ovog humanitarnog dru{tva. Predsjednik HO Merhamet Hajrudin [ahi} }e danas predati ~ek ambasadoru Republike Turske u BiH Ahmetu Jildizu.

Provo|enje presude iz Strasbourga

Sejdi} i Finci podr`ali prijedlog SDU
Prijedlog Socijaldemokratske unije BiH za provo|enje presude Sejdi} - Finci najkonkretnije je rje{enje ovog za sve nas va`nog pitanja, kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu koordinator Vije}a Roma BiH i jedan od podnosilaca tu`be Dervo Sejdi}. - SDU nudi prijedlog za bezbolno provo|enje presude, s tim da mu je jedina mana {to po njemu politi~ke partije predla`u kandidate za ~lanove Predsjedni{tva BiH i Dom naroda Parlamenta BiH, zbog mogu}ih zloupotreba pri deklarisanju. Uprkos tome, bio bih sretan da ovaj prijedlog do|e u parlamentarnu proceduru, istakao je Sejdi} te kao primjer zloupotreba naveo Igora Radoji~i}a, Damira Had`i}a i Muhameda Alaima, koji su kao predstavnici nacionalnih manjina lo jer nepriznavanjem izbora, oni koji su sada na vlasti tu }e i ostati, naglasio je Pe}anac, dok je njegov strana~ki kolega i ~lan Predsjedni{tva SDU Stjepan Kljui} upozorio da stranke na vlasti ne `ele da rije{e ovo pitanje zajedni~ki, nego svaka pojedina~no daje prijedlog kojim poku{ava da ostvari neke svoje ciljeve. SDUBiH je krajem jula prezentirao prijedlog za provo|enje presude Sejdi} i Finci protiv BiH po kojem bi se ~lanovi Predsjedni{tva BiH birali direktnim izborom gra|ana, a Predsjedni{tvo bi sa~injavala ukupno ~etiri ~lana: Hrvat, Srbin, Bo{njak i predstavnik ostalih te da se ~lanovi Predsjedni{tva BiH biraju s teritorije cijele dr`ave BiH i s jedne liste na kojoj bi politi~ki subjekti delegirali svoje kandidate iz reda konstitutivnih naroda i ostalih. L. RIZVANOVI]

GDS: Dati izvornu nadle`nost Sarajevu
Gra|ani BiH na lokalnim izborima imaju jedinstvenu priliku da donesu odluke o sebi, svojoj porodici i zemlji i njenoj evropskoj orijentaciji. Izgradnja moderne, demokratske dr`ave za evropske integracije podrazumijeva i novu dinami~nu i kreativnu organizaciju op{tinskih i gradskih vlasti. Ovo rje{enje podrazumijeva i dono{enje dr`avnog zakona o Sarajevu sa izvornim nadle`nostima. Sarajevo treba da bude istovremeno glavni grad BiH i grad regija, grad koji garantuje sva gra|anska prava i slobode, uklju~uju}i i pravo na slobodan i direktan izbor vije}nika i gradona~elnika. Tako|er, GDSBiH poziva sve zainteresovane gra|ane, organizacije i institucije da se udru`imo u BH Evropski savez, koji }e onemogu}iti podjele BiH i siroma{enje dru{tva, saop}eno je iz GDS-a.

SDU nudi bezbolno provo|enje presude

Foto: S. GUBELI]

ili ostalih izabrani na funkcije, a nikad u svojoj politi~koj praksi nisu {titili prava tih kategorija. Podr{ku prijedlogu SDU dao je i Jakob Finci. Predsjednik SDUBiH Nermin Pe}anac je kazao kako }e prijedlog uputiti direktno Predsjedni{tvu BiH,

s obzirom na to da SDU nije parlamentarna stranka i ne mo`e ga poslati u parlamentarnu proceduru. - Svi znamo za diskretna upozorenja predstavnika me|unarodne zajednice da op}i izbori 2014. ne}e biti priznati ako se presuda ne provede. Nekima bi to sasvim i odgovara-

14

CRNA HRONIKA
Predragu Petrovi}u(30) iz Bratunca, koji je osumnji~en za ubistvo starice Dikosave Petrovi} (80), odre|en je jednomjese~ni pritvor, potvrdio je za Srnu de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeljini Aleksandar Radan. Petrovi} je ranije priznao policiji da je 30. augusta uve~er mu~io i ubio staricu u njenoj ku}i u srebreni~kom selu Orahovica, a policija je saop{tila da je zlo~in izvr{en iz koristoljublja.

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Ubici starice jednomjese~ni pritvor

Na prevaru uzeo novac od radnice

Policija [irokog Brijega radi na rasvjetljavanju tri krivi~na djela po~injena tokom vikenda. Naime, u petak je nepoznati mu{karac na prevaru od prodava~ice u prodavaonici Nameks u Dobri~u uzeo manju svotu novca. Dan kasnije je sa 110 KV dalekovoda ^ule - [iroki Brijeg, u mjestu Kne{polje, odsje~ena i ukradena bakarna `ica, dok je u nedjelju obijena porodi~na ku}a u mjestu Jare.

Uhva}en bjegunac
Slu`benici PU [iroki Brijeg uhapsili su Peru Skoku (1981) iz Uzari}a, za kojim je 17. novembra 2011. MUPZHK-a, po naredbi {irokobrije{kog Op}inskog suda, raspisao potjernicu. Skoko, za kojim se tragalo zbog dilanja droge, sproveden je u KPZ Mostar, a o svemu je obavije{ten Op}inski sud [iroki Brijeg. L. S.

Mostar

Pero Skoko

Pe`o i policijski opel nakon sudara

Preti~u}i udario u
policijski automobil
Dva policajaca, pripadnika PS-a Sjever u Mostaru, lak{e su povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er dogodila u mjestu Potoci, sjeverno od Mostara, prilikom sudara pe`oa 206 i slu`benog vozila opel astra. Policajci su, kako saznajemo, nakon {to im je ukazana pomo}, pu{teni na ku}no lije~enje, dok je voza~ pe`oa pro{ao bez povreda. U ovom sudaru na oba vozila pri~injena je materijalna {teta, a, prema prvim informacijama, do udesa je do{lo kada je voza~ pe`oa, preti~u}i, izgubio kontrolu nad autom, te udario u policijski automobil.
L. S.

Sarajlija se specijalizovao za plja~kanje stranaca?

Ju suf Mu ha re ma gi} (26) i Alen [i{i} (32) iz Sarajeva uhap{eni su u nedjelju zbog te{kih kra|a, te predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a. Nakon saslu{anja, obojica su pu{teni na slobodu, a protiv njih je Tu`ila{tvu dostavljen izvje{taj. Iz policije saznajemo da je Muharemagi}, koji je od prije

Jusuf Muharemagi} pokrao i Nijemca
poznat policiji, prethodno pokrao njema~kog dr`avljanina Wolfganga Gruenkea. Tako je sredinom jula Muharemagi} oplja~kao japanskog turistu I. M, od kojeg je oteo kameru. Prethodno je 1. marta hap{en jer je, uz prijetnju no`em, u Stola~koj ulici, sa Kenanom Tuki}em i Nedimom Kaljancem oteo golf od D`enana ^.

Prije toga, Kaljanac i Muharemagi} su zajedno s Adisom Kihi}em (28), Izabelom Miketek (29) i maloljetnim \or|em L. (16) pretukli i oplja~kali Hasana Husevina Yildiza i Gultekima Yesiloglua, dr`avljane Turske. Od njih su tada oteli dva mobitela i oko 3.000 dolara. A Mu ha re ma gi} je osu|ivan i zbog dilanja droge. D. P.

Po naredbi Op}inskog suda Ljubu{ki

Potjernice zbog te{kih kra|a
Po naredbi Op}inskog su da Lju bu {ki, MUPZHK-a ra spi sao je potjernice za dvije osobe. Be ri slav [e ke ri ja (1977), zva ni Be ro, ro|en u Bugojnu, nasta njen u Vi li}-Po lju, op}ina Uskoplje-Gornji Vakuf, te Jozo Marki} (1983), ro|en u Mostaru, nastanjen u mjestu Radi{i}i, op}ina Ljubu{ki, kako je objavljeno na web stranici MUP-a ZHK-a, terete se za te{ke kra|e. Iz policije su zamolili gra|ane koji imaju informaciju o boravku i kretanju ovih osoba, da o tome obavijeste najbli`u policijsku stanicu pozivom na besplatni telefonski broj 122.
Berislav [ekerija Jozo Marki} L. S.

Foto: Bljesak.info

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

CRNA HRONIKA
U Ulici Hamdije ^emerli}a slu`benici Druge sarajevske PU su u nedjelju kontrolisali mercedes, kojim je upravljao Z. E. (1982) iz Sarajeva, te kod njega prona{li pi{tolj ^Z, kalibra 7,65 mm, sa okvirom i sedam metaka. Oru`je i municija su oduzeti jer Z. E. nema odobrenje, a on je priveden zbog nelegalnog posjedovanja pi{tolja. O svemu je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

15

Od voza~a mercedesa oduzeto oru`je

Tu~a u Zlatnom burencetu

Tri osobe su privedene, a policija traga za jo{ tri koje se sumnji~e za u~e{}e u tu~i tokom vikenda u kafi}u Zlatno burence u Isto~nom Sarajevu. U Zlatnom burencetu su se I. [, P. V. i D. P. sukobili sa tri osobe, koje su se udaljile. Zate~eni su privedeni, rad na rasvjetljavanju je u toku, dok je protiv M. P. podnesen zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka jer je to~io alkoholna pi}a pijanim gostima.

AKCIJA TITAN Pretresi i hap{enja u Fo~i i Bijeljini

“Poslove” s drogom

vodio iz zatvora
Policija pretresla prostorije u KPZ-u Fo~a, gdje @eljko Radovanovi} izdr`ava kaznu • Osumnji~eni Mile Rosi}, koji je u banjalu~kom zatvoru, njegov brat Mi{o, te jo{ 11 osoba
Vi{e osoba je uhap{eno, a pretresi su izvr{eni na 21 lokaciji u okviru ju~era{nje akcije MUP-a RS-a kodnog naziva Titan, izvedene po nalogu Tu`ila{tva BiH, s ciljem razbijanja organizovane kriminalne grupe koja se bavila {vercom narkotika. formacijama, zaplijenjeno oko 900 grama kokaina, vlasni{tvo @eljka Radovanovi}a. Ovaj Bijeljinac je, podsjetimo, bio prvooptu`eni u grupi narkodilera protiv kojih je Specijalno tu`ila{tvo za organizovani kriminal Srbije podiglo optu`nicu 2008. i jedini je pripadnik ove me|unarodne kriminalne grupe kojem se sudilo i presudilo u odsustvu, jer je pobjegao u BiH, ~iji je dr`avljanin. Izre~ena mu je kazna od 13 godina zatvora, te je za njim me|unarodnu potjernicu raspisalo Posebno odjeljenje za organizovani kriminal Okru`nog suda u Beogradu, a ona je dostavljena Sudu BiH. U toj grupi uhap{en je i su|en i Ljuban E}im, nekada{nji zamjenik {efa Slu`be dr`avne bezbjednosti u Banjoj Luci, koji je u Posebnom odjeljenju za organizovani kriminal Okru`nog suda u Beogradu osu|en na dvije godine i ~etiri mjeseca zatvora zbog nedozvoljenog dr`anja i no{enja oru`ja te falsifikovanja dokumenata. Tu`ila{tvo je odustalo od optu`bi protiv E}ima za prodaju heroina i kokaina zbog nedostatka dokaza. Osim Radovanovi}a i E}ima, u toj kriminalnoj grupi osu|eni su Aleksandar Stevanovi}, zvani Sale Pauk, iz Loznice, Velimir Bila, zvani Bile, iz Petrinje u Hrvatskoj, Predrag Njegovan, zvani Pe|a, iz Nove Gradi{ke u Hrvatskoj, te Igor Rankovi} iz Bijeljine.

Loparac, Bato, Gago...
Portparol MUP-a RS-a Mirna [oja rekla je da je policija obavila pretrese i hap{enja na podru~jima koje pokrivaju CJB-ovi Bijeljina i Isto~no Sarajevo i to zbog sumnje na organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. Pojasnila je da je organizator slao kurire iz BiH, koji su kokain iz EU trebali donositi u na{u zemlju, ali su sa po{iljkama “padali” u Njema~koj i Hrvatskoj. Kokain, koji je dolazio u BiH, prodavan je i na ulicama Bijeljine, na {ta, prema rije~ima [oje, ukazuju i uli~ne akcije policije. Grupom su, kako se moglo saznati, rukovodili @eljko Radovanovi} (1973), zvani Kre~o, iz fo~anskog zatvora, te Mile Rosi}, koji je nedavno iz bijeljinskog,

^etiri dr`ave
Radovanovi}eva kriminalna grupa, koja je jutros pohap{ena u RS-u {vercovala je kokain u Hrvatsku i Njema~ku, a on ima deblji policijski dosje u RS-u, gdje je u vi{e navrata osu|ivan te je izdr`avao kazne zbog krivi~nih djela iz oblasti narkomanije. Stanislav ^a|o, ministar unutra{njih poslova RS-a, rekao je da su se uhap{ene osobe bavile rasturanjem narkotika ili su sara|ivale sa sli~nim osobama u drugim zemljama. “Rije~ je o akciji koja je koordinisana sa drugim aktivnostima na prostorima Srbije, Hrvatske, Austrije i Njema~ke” zaklju~io je , ^a|o. D. P.

Sa pretresa ku}e Radovanovi}a

Foto: RTRS

preba~en u zatvor u Banjoj Luci, dok je u Bijeljini privedeno 12 pripadnika ove organizovane kriminale grupe. Me|u njima su Miletov brat Mi{o Rosi} iz Bijeljine, koji je osu|en na zatvorsku kaznu zbog ubistva 14-godi{njaka tokom oru`ane plja~ke 2005 i Vlado Ili} iz Ugljevika, te osobe poznate pod nadimcima Loparac, Bato i Gago... Radovanovi}evu porodi~nu ku}u, koja se nalazi u Bijeljini, policija je pretresla u ranim jutarnjim satima, a istovremeno su

pretresene i odre|ene prostorije KPZ-a u Fo~a, gdje on izdr`ava kaznu. Prema prikupljenim dokazima, neki od osumnji~enih bili su me|u glavnim krijum~arima kokaina za podru~je BiH. Radovanovi} je iz zatvorske }elije kontrolisao poslove oko prodaje droge, a naredbe je izdavao mobitelom ili preko posrednika, odnosno osoba koje su mu dolazile u posjetu. U me|unarodnoj akciji Titan ju~er je, prema neslu`benim in-

ZENICA Udes kod robne ku}e Bosna

Motociklom udario u reno i d`etu
Nadin Hamzi}, 30-godi{nji Zeni~anin, zadobio je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} u blizini robne ku}e Bosna u strogom centru Zenice. On je, upravljaju}i motociklom kavasaki (279-J-330), udario u reno (827-M-427), koji je vozio H. S. iz Zenice, i d`etu (O09-J-202), za ~ijim se upravlja~em nalazio T. E. Tom prilikom motociklista je zadobio te{ke povrede koljena i desne ruke. On je odmah prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje mu je pru`ena ljekarska pomo}, te je smje{ten na Odjel ortopedije. Uvi|aj na mjestu udesa izvr{ila je zeni~ka policija, a kako je do{lo do ove nesre}e, trebalo bi biti poznato nakon {to stignu nalazi nalo`enih vje{ta~enja.
Mi. D. Sa uvi|aja: 30-godi{nji Nadin Hamzi} prevezen u bolnicu

16

OGLASI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Malotona`na hemija d.d. - u ste~aju 1. drinske brigade br. 3, Vitkovi}i - Gora`de ID broj: 4245008610000 Ste~ajni upravnik Broj: 45 0 St 014667 09 St Gora`de, 4. 9. 2012. godine Na osnovu ~lanova 101, 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH, 29/03, 32/04), Odluke Skup{tine povjerilaca o uslovima i na~inu prodaje imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavljuje:

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton Op}ina Zenica JU O[ "Hamza Humo" Zenica, Babino Na osnovu ~lana 88. Zakona o osnovnoj {koli i ~lana 139. Pravila {kole, Odluke direktora {kole i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport raspisuje se

za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Poslovi odr`avanja higijene u {koli - puna norma, na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2013. godine. I Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e uslove: 1. Zavr{ena najmanje osnovna {kola. II Uz prijavu sa biografijom, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije): 1. dokaz o stru~noj spremi, 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. uvjerenje o dr`avljanstvu, 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, 5. ljekarsko uvjerenje (po prijemu), Dokumentacija pod rednim brojevima 3. i 4. ne mo`e biti starija od {est mjeseci. III Pored dokumentacije iz ta~ke II, kandidati su obavezni uz prijavu na oglas dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se izvr{iti bodovanje kandidata (originale ili ovjerene kopije): • rje{enje o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, • uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, • uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, • uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, • dokaz o du`ini radnog sta`a u obrazovanju (kopija radne knji`ice i kopija va`e}eg ugovora o radu), a za osobe iz ~lana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica slijede e dokumente: • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog borca, • Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, • Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Ze-do kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili va`e}i ugovor o radu na odre|eno vrijeme u {koli, • Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju Ze-do kantona. Tako|er, osobe iz ~lana 15. navedenog zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa ispla}ena otpremnina. IV Osobe u statusu civilne `rtve rata obavezne su pored uvjerenja o prebivali{tu na podru~ju Ze-do kantona prilo`iti i uvjerenje resorne slu`be sa podru~ja Ze-do kantona, a kojom se potvr|uje status civilne `rtve rata. V Prioriteti u zapo{ljavanju prije bodovanja pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa ~lanom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica i to: ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ~lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca. VI Ostali prioriteti pri zapo{ljavanju prije bodovanja su: a) osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u {kolama na podru~ju Ze-do kantona. Ako se prijavi ve}i broj kandidata po istom osnovu prednosti, bira}e se kandidat sa du`im vremenom tog statusa provedenog u obrazovanju. Osobe koje ostvaruju pravo po ovom osnovu uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu prila`u samo rje{enje o utvr|enom tehnolo{kom vi{ku izdato od nadle`ne kantonalne komisije za zbrinjavanje mogu}eg tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju Ze-do kantona i kopiju radne knji`ice. b) osobe sa utvr|enim statusom civilne `rtve rata sa prebivali{tem na podru~ju Ze-do kantona. VII Sa prijavljenim kandidatima }e biti obavljen intervju. Prisustvo intervjuu je obavezno, a ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat }e se da je odustao od konkursa. Intervju }e se obaviti 20. 9. 2012. godine od 13 do 15 sati u prostorijama centralne {kole. VIII Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. IX Prijave slati putem po{te na adresu: O[ "Hamza Humo" Zenica, 72 207 Babino bb, sa naznakom "za oglas". Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidati }e biti obavije{teni u zakonskom roku.

OGLAS

O G L A S
o VIII javnoj prodaji imovine ste~ajnog du`nika metodom usmenog javnog nadmetanja Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika Malotona`na hemija d.d. - u ste~aju, Vitkovi}i, metodom usmenog javnog nadmetanja i to: A) NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je imovina LOT sa ekonomskim dvori{tem (saobra}ajnice, platoi i zelene povr{ine); LOT ~ini slijede}a imovina: Upravna zgrada - zgrada razvoja i investicija, istra`na laboratorija, radionica MIRT slu`be, centralna laboratorija, ve{eraj i kupatilo, biv{i magacin NO - topovska {upa, autogara`a i ekonomsko dvori{te, broj zemlji{ta (parcele) 3900/32 povr{ine 244 m2 upravna zgrada i 398 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/19 povr{ine 782 m2 privredna zgrada (istr. laboratorija i MIRT) i 6.142 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/18 povr{ine 1.092 m2 centralna laboratorija i 5.111 m2 ekonomsko dvori{te. Ukupnu povr{inu u LOT 1 sa~injava 13.769 m2 i to: privredna zgrada sa 2.118 m2, te ekonomsko dvori{te sa 11.651 m2. 1. USLOVI PRODAJE a) Navedena imovina prodaje se kao cjelina kako je navedeno u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje. b) Prodaja imovine }e se odr`ati 4. 10. 2012. godine (~etvrtak) u 12 ~asova u sjedi{tu ste~ajnog du`nika Vitkovi}i bb. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan ponu|a~ koji ispunjava ostale uslove iz Zakona. - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena od 227.188,50 KM je po~etna cijena nadmetanja, ispod koje nije mogu}a prodaja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu }e biti najmanje 1.000,00 KM, a najvi{e 10.000,00 KM, - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati ponu|a~i koji izvr{e polog nov~anih sredstava (depozit) u visini 10% po~etne cijene imovine, - uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1325002009092423, otvoren u NLB Tuzlanskoj banci, Filijala Gora`de, - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve tro{kove ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava i ostale tro{kove snosi kupac, - imovina se prodaje po principu "vi|eno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu ne}e uva`iti, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti iznos kupljene imovine u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prodaje, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu kupljene imovine u nazna~enom roku iz prethodnog stava, smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estvovao u postupku prodaje, - uplatnicu kao dokaz uplate depozita sa ponudom u zatvorenoj koverti i naznakom "ne otvaraj", ponu|a~ }e dostaviti prije po~etka javnog nadmetanja na adresu ponu|a~a. c) Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom od 8 do 16 h u sjedi{tu MTH Vitkovi}i - u ste~aju, te na kontakt-telefone 061/202 758 i 061/ 526 883. Ste~ajni upravnik

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OGLASI

17

18

REGION

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske

Josipovi}: Osjetljivo pitanje

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je u povodu ju~era{nje najave premijera Zorana Milanovi}a da }e Vlada Hrvatskom saboru uskoro na ratifikaciju uputiti grani~ni sporazum s BiH koji su 1999. potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik BiH Alija Izetbegovi}, kako je rije~ o jednom od mogu}ih rje{enja, te osjetljivom pitanju koje treba dobro objasniti hrvatskim gra|anima.

Uskoro o sporazumu Tu|man-Izetbegovi}
Objasniti gra|anima

- Ja sam upozorio, s obzirom na to da je rije~ o osjetljivom pitanju, va`no je da Vlada gra|anima objasni za{to se i pod kojim uvjetima ide u ratifikaciju, {to zna~i ratifikacija s obzirom na Badinterove granice i da gra|anima bude jasno za{to je za Hrvatsku taj sporazum dobar. Taj je sporazum jedno dostupno rje{enje, rekao je hrvatski predsjednik novinarima. - Moramo govoriti o dostupnim rje{enji-

ma. Rje{enja koja bismo mo`da `eljeli, a nisu dostupna, ne treba ni razmatrati. Prema tome, to je jedno od mogu}ih rje{enja, rekao je. Josipovi} smatra da polemika s ~elnikom Srpskoga narodnog vije}a Miloradom Pupovcem ne}e lo{e uticati na poglavlje temeljnih ljudskih prava. - Ne vidim za{to bi. Dapa~e, mislim da je polemika upravo i{la za popravljanjem polo`aja nacionalnih manjina, posebno srpske manjine i otvaranja ve}eg prostora za sve predstavnike srpske nacionalne manjine. Prema tome, ne vidim da bi neko to mogao ocijeniti kao lo{e, odgovorio je Josipovi} novinarima.

Nema planova za Nikoli}a
Prema rije~ima hrvatskoga predsjednika, zasad nema planova za sastanak sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikoli}em, iako taj sastanak srbijanski mediji najavljuju za 1. oktobar.

Pusi} - Erjavec

Novi sastanak o Ljubljanskoj banci
Hrvatska ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Vesna Pusi} i slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec razgovarali su ju~er o pitanju Ljubljanske banke i ulozi obje dr`ave u pribli`avanju zemalja regije Evropskoj uniji te su izrazili umjereni optimizam radom finansijskih stru~njaka dvije dr`ave za pitanje Ljubljanske banke najaviv{i njihov novi sastanak za 18. septembar. Rije~ je o drugom sastanku imenovanih stru~njaka Zdravka Rogi}a i Franceta Arhara posve}enom tra`enju rje{enja za pitanje kojim Slovenija posredno uvjetuje ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora s EU. Iako je te{ko re}i da }e finansijski eksperti za pitanje Ljubljanske banke na svom drugom sastanku odmah ponuditi rje{enja, svi pokazatelji s njihovog prvog sastanka govore da je mogu}e posti}i rje{enje koje koje }e proizvesti "win-win" situaciju za obje dr`ave i da bi oni sa svojim prijedlogom mogli iza}i u dogledno vrijeme, kazala je Pusi}. Ona je

Umjereni optimisti

pritom upozorila da je evropsko partnerstvo Hrvatske i Slovenije dugoro~nije od svega ostaloga, jer je njihovo susjedstvo trajno. - Dogovorili smo se za nastavak dijaloga, samo dijalog donosi rje{enje, pa i za najte`a pitanja, rekao je Erjavec.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

REGION
VIJESTI

19

Ivica Da~i}, premijer Srbije

Fusnota izgubljena bitka
Po Da~i}u, nije uop}e bitno ho}e li fusnota koja govori o trenutnom statusu Kosova biti na plo~ici ili na prate}im dokumentima, kako je to usvojila srbijanska Vlada
Premijer Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~e dan uo~i posjete Bruxellesu da instrukcija Vlade Srbije kojom je odblokirano u~e{}e Srbije na skupovima na kojima u~estvuje i Pri{tina, a koja obezbje|uje asimetri~no predstavljanje privremenih kosovskih institucija, ne predstavlja ustupak Pri{tini.

Jednoglasna Vlada
- Ne}emo se valjda `rtvovati zbog zvjezdice i fusnote? Srbija ne dobija ni{ta neu~estvovanjem na tim skupovima. Mi smo se u pro{loj vladi `rtvovali za zvjezdicu i fusnotu, a u drugom dogovoru smo maltene uveli carinu. Nikakve uzaludne `rtve ne treba da dajemo za unaprijed izgubljene bitke, a izgubljene bitke su fusnota i zvjezdica, rekao je Da~i} na Televiziji B92, dodaju}i da je takvu odluku Vla-

Da~i}: Ne}emo se valjda `rtvovati?

da Srbije donijela jednoglasno, prenosi Fena. Da~i} je pojasnio da se takvom odlukom ni{ta novo nije

Spremni za nastavak dijaloga
Da~i} je kazao kako je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Pri{tinom. - Srbija }e u~initi sve da dobije datum za otpo~injanje pregovora o ~lanstvu u Evropskoj uniji, ali ne}e prihvatiti ne{to {to nije u njenom nacionalnom i dr`avnom interesu, rekao je Da~i} novinarima. - @elimo nastaviti evropski put, ali i da EU bude korektna prema nama i nema novih uslova oko dobivanja datuma za po~etak pregovora, dodao je.

desilo i da Srbija ostaje pri stavu da Kosovo mora biti asimetri~no predstavljeno, {to je definirano fusnotom. - Vlada se rukovodi da Kosovo mora biti asimetri~no predstavljeno, to je definirano zvjezdicom. Fusnota je u dokumentima iako to nije ispunjeno, ako postoje dr`avna obilje`ja Kosova, Srbija ne}e u~estvovati na takvim skupovima, rekao je Da~i}, prenio je Tanjug. Pre ma nje go vim ri je ~i ma,

Srbija ima mnogo va`nijih problema oko Kosova nego da li je fusnota na tabli ili se nalazi u dokumentima, pa je pogre{no da ne u~estvuje na skupovima ukoliko se fusnota ne nalazi na tabli. On je dodao da ovdje nije rije~ o raspravi {ta je prethodna vlada dogovorila budu}i da }e Vlada Srbije primijeniti sve dogovore. - Mi ovdje ne raspravljamo {ta je prethodna vlada dogovorila, to mora da se ispuni ili }e se re}i da ne va`i, ali onda ne}emo biti kredibilna dr`ava. Su{tina zahtjeva Srbije je da Kosovo bude ozna~eno druga~ije nego druge zemlje, a to smo dobili. U tom dogovoru nigdje ne pi{e da fusnota mora da bude na tabli. To je problem razli~itog tuma~enja, kazao je Da~i}.

Uvredljiv grafit protiv ^anka
Nepoznati po~inioci u novosadskom prigradskom naselju Veternik ispisali uvredljiv grafit "^anak usta{a", protiv predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada ^anka. Na zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ju~er je osvanuo sli~an grafit protiv gradona~elnika Igora Pavli~i}a, a sa zgrade je nestala i tabla sa nazivom Ulice dr. Zorana \in|i}a. Ispisivanje grafita mr`nje najo{trije je osudila Liberalno-demokratska partija i zatra`ila od nadle`nih da prona|u i kazne po~inioce.

Po`ar isklju~io \erdap dva
Po`ar koji je ju~er oko podneva buknuo na deponiji sela Prahovo zaustavio je agregate hidroelektrane \erdap dva na Kusjaku. Rukovodstvo elektrane isklju~ilo je 110-kilovoltni dalekovod koji je bio ugro`en vatrom. Oko kriti~nog dalekovoda anga`ovane su ekipe vatrogasaca sa hidroelektrana \erdap jedan i \erdap dva, kao i vatrogasci iz Negotina. Kako javlja reporter B92, oni su napravili takozvani po`arni put, sprije~iv{i tako da izgore gara`a i ostali pomo}ni objekti na kusjakovoj elektrani. Po`ar, ~iji se plamen prostire i do deset metara u visinu, zbog jake ko{ave pro{irio se na oko 50 hektara {uma i rastinja. Isporuka elektri~ne energije je smanjena.

Direktne {tete
Srbija je dosad bojkotovala regionalne skupove na kojima su sudjelovali i predstavnici Kosova. Kako pi{u srbijanski mediji, instrukcija je prihva}ena kako bi se sprije~ile daljnje "izravne i neizravne gospodarske {tete" nastale nesudjelovanjem srbijanskih predstavnika na tim skupovima.

Fimi-media: Nastavak hrvatskog su|enja stolje}a
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Sanader je tra`io, morao sam platiti
firme Gredelj, tvrtke k}eri Hrvatskih `eljeznica Antona Fabeka, koji je sucima do detalja ispri~ao kako je uo~i parlamentarnih izbora 2007. za financiranje kampanje HDZ-a glavnom HDZ-ovom rizni~aru Bari{i}u morao iske{irati 500.000 kuna, a zatim jo{ i 10.000 eura koje je osobno posudio od dvojice poduzetnika. - Sanader je tra`io, morao sam platiti, rekao je ovaj svjedok. Novac je donio Bari{i}u i predao mu ga, kako tvrdi, naruke. Primopredaja tog novca, potvrdio je, obavljena je u zagreba~koj sredi{njici HDZ-a, a dio u upravi Carine, gdje je Bari{i} tada {efovao. Sve to doga|alo se nakon {to je Bari{i}, tvrdi ovaj svjedok, zatra`io milijun kuna, ali ga je on, ka`e, odbio uz poja{njenje da dr`avna tvrtka kojoj je bio na ~elu ne mo`e dati toliki novac HDZ-u. Fabek je onda pozvan na raport u zgradu Vlade RH. Sjetio se detaljno razgovora koji je u Banskim dvorima vodio s tada{njim premijerom Sanaderom. Sanader mu je
Fabek: Novac sam dao nakon prijetnje Sanadera

Fabek tvrdi da je uo~i parlamentarnih izbora 2007. za financiranje kampanje HDZ-a glavnom rizni~aru Bari{i}u morao iske{irati 500.000 kuna, a zatim jo{ i 10.000 eura

Hrvatsko su|enje stolje}a za dosad najve}u korupcijsku aferu poznatiju pod nazivom Fimi-media nakon ljetne stanke nastavljeno je ju~er na zagreba~kom @upanijskom sudu. Na optu`eni~koj klupi su najve}a hrvatska oporbena stranka HDZ, njihov biv{i {ef i eks-premijer Ivo Sanader, biv{i glasnogovornik hrvatske Vlade i HDZ-a Ratko Ma~ek, kojeg se procesuira kao nekada{njeg {efa predizbornih kampanja, biv{i glavni rizni~ar HDZ-a, ujedno i {ef Carine Mladen Bari{i}, njegova bliska prijateljica i vlasnica Fimi-medije Nevenka Jurak te tako|er danas biv{a strana~ka blagajnica Branka Pavo{evi}, a tereti ih se za pronevjeru najmanje 10 milijuna eura dr`avnog novca.

Protest u~enika i nastavnika na Kosovu
U svim osnovnim i srednjim {kolama i pred{kolskim ustanovama na Kosovu ju~er su odr`ani protestni skupovi sa kojih je poslana poruka KFOR-u i ostalim me|unarodnim mirovnjacima da prestanu sa politi~kim nasiljem. U~esnici i nastavnici su tokom protesta nosili parole na kojima je pisalo "KFOR-u je mjesto u kasarni", "Ne}emo KFOR u {kole", "Ne}emo logore" i druge. Srednjo{kolci koji putuju do svojih {kola zahtijevali su da KFOR prestane sa blokadom puteva i prekomjernom upotrebom sile nad nedu`nim gra|anima. Protest su "zbog sveukupne situacije" inicirali roditelji, a organizovali u~eni~ki parlamenti. U pet op{tina na centralnom Kosovu vi{e od 3.000 |aka ju~er je krenulo u osnovne i srednje {kole kojima su isklju~ene struja i voda zbog nepla}enih ra~una.

dao `uti karton, ka`e, zbog odbijanja da da novac u ke{u. Odnosno, priprijetio mu je smjenom, a to je bila posljednja opomena, citirao je rije~i eks-premijera.

@uti karton
Su|enje je ju~er nastavljeno svjedo~enjem biv{eg direktora

Prigovor
Prvooptu`eni Sanader je nakon ovog svjedo~enja prigovorio

kako Fabek nije pozvan na sastanak u Vladu 2007, ve} dvije godine kasnije, a Ma~ek je negirao tvrdnje svjedoka kako je i on sjedio na spomenutom sastanku. Sanader ina~e pori~e sve navode optu`nica za korupciju kojih sada ve} ima pet.
Jadranka DIZDAR

20 SVIJET

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Polemika u Guardianu

Tutu: Blaira i
EU - metafora slabosti
Zgrada Evropskog parlamenta ju~er je djelimi~no zatvorena po{to su otkrivene pukotine u stubovima iznad plenarne dvorane. U saop{tenju iz Parlamenta navodi se da su pukotine u tri od 21 drvenog stuba otkrivene tokom rutinske inspekcije, ali da je potreban dodatan rad na pronalasku korijena izvora problema, zbog ~ega je administracija zatvorila dio zgrade. “Parlament je donio odluku da, zbog predostro`nosti i prevencije, preduzme sna`ne mjere”, rekao je por tparol Evropskog parlamenta Jaume Duch. Naredna plenarna sjednica Evropskog parlamenta zakazana je od 10. do 13. septembra u sjedi{tu parlamenta u Strasbourgu. Britanski poslanik Nigel Farage rekao je da je djelimi~no zatvaranje zgrade “fantasti~na metafora strukturalne slabosti EU”.

Busha u Haag
Nadbiskup je optu`io Blaira i Busha da su fabricirali dokaze za napad na Irak Blair: Sadam hemijskim oru`jem pobio hiljade gra|ana Iraka u samo jednom danu
Nekada{nji ju`noafri~ki anglikanski nadbiskup Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir i borac protiv aparthejda, izjavio je u nedjelju da bi se biv{em britanskom premijeru Tonyu Blairu i biv{em ameri~kom predsjedniku Georgeu W. Bus hu tre ba lo su di ti pred Me|unarodnim kaznenim sudom u Haagu zbog pokretanja rata u Iraku. kontroverzna ameri~ko-britanska akcija s ciljem zbacivanja Sadama Huseina s vlasti kreirala uslove za postoje}i gra|anski rat u Siriji i mogu}i {iri bliskoisto~ni sukob s Iranom. Nadbiskup je optu`io Blaira i Busha da su fabricirali dokaze za napad na Irak i pona{aju}i se kao nasilnici na igrali{tu, doveli svijet do novih podjela i do ruba ponora na kojem je danas. Kazav{i da postoje dvostruki standardi kada su u pitanju kazneni progoni protiv afri~kih ~elnika i onih zapadnih, Tutu smatra da je broj poginulih tokom i nakon rata u Iraku sam po sebi dovoljan da se Blairu i Bushu sudi u Haagu. “U dosljednom svijetu, oni koji su odgovorni za tolike gubitke `ivota i tolike patnje trebali bi imati isti put kao i neki od njihovih afri~kih ili azijskih kolega koji su pozvani da odgovore za postupke pred sudom” , smatra Tutu. Osim te{kih ljudskih gubitaka, ira~ki rat nanio je ogromne moralne rane civilizaciji, a nije rezultirao nikakvim dobicima. “Je li prijetnja od terorizma smanjena? Jesmo li pribli`ili takozvane muslimanske i judeo-kr{}anske svjetove? Jesmo li posijali sjeme razumijevanja i nade?” zapitao , je Tutu. Biv{i britanski premijer na istom je mjestu odgovorio svom kriti~aru. “Po{tujem nadbiskupovu borbu protiv aparthejda, ali ponavljati staru neistinu da smo mi lagali kada smo govorili o na{im obavje{tajnim podacima potpuno je proma{eno, kao {to je i pokazala svaka nezavisna analiza dokaza. A nastrano je re}i da je ~injenica da je Sadam Husein pobio stotine hiljada svojih sugra|ana irelevantna u usporedbi s gubicima pri njegovu svrgnu}u. Nedavno smo imali godi{njice pokolja u Halabd`i, gdje je Sadam hemijskim oru`jem pobio hiljade ljudi u samo jednom danu, i sve~anost sje}anja na `rtve Iransko-ira~kog rata u kojem su se `rtve brojale u milionima, uklju~uju}i mnoge pobijene hemijskim oru`jem” , odgovorio mu je Blair.

U Hami ubijena 21 osoba
Najmanje 21 osoba ubijena je u nedjelju u napadu sirijske vojske na ruralno podru~je pokrajine Hame u sredi{tu zemlje, izvijestio je sirijski Opservatorij za ljudska prava (SOHR). “Postoji mogu}nost pove}anja broja `rtava te vojne operacije, jer se brojne osobe vode kao nestale, a neki ranjeni su u kriti~nom stanju”, precizira SOHR, koji ne navodi jesu li `rtve civili ili pobunjenici. Slu`bena agencija Sana je navela su svi poginuli ~lanovi teroristi~ke oru`ane skupine. Sve ih je ubila vojska koja je zaplijenila njihovo oru`je, dodaje Sana. Pokrajina Hama je jedno od upori{ta pobune protiv re`ima predsjednika Ba{ara al-Asada. U ratu u Siriji poginulo je vi{e od 26.000 ljudi u gotovo 18 mjeseci, a stotine hiljada ljudi su izbjegle, prema podacima SOHR-a.

Nasilnici na igrali{tu
Tutu je u autorskom ~lanku za podlistak Guardiana Observer optu`io biv{e britanske i ameri~ke lidere za laganje o postojanju oru`ja za masovno uni{tenje, {to je bilo opravdanje za napad na Irak, i kazao da je ta invazija podijelila i destabilizirala svijet vi{e nego ijedan konflikt u historiji. Tutu smatra da je

La` kao amanet
Blair i Bush, nastavio je, ostavili su svijetu stra{an primjer. “Ako lideri mogu lagati, ko bi trebao govoriti istinu? Ako je prihvatljivo da lideri poduzimaju takve drasti~ne akcije na temelju la`i, bez isprike ili priznanja kad su u njoj uhva}eni, {to bismo onda trebali u~iti djecu?” .

U Belfastu kao 90-ih

Briselska rezolucija

[to manja pakovanja, to ve}a kriza
Zbog te{ke ekonomske krize i osiroma{enja stanovni{tva, proizvo|a~i pripremaju jeftinije verzije proizvoda za osiroma{ene slojeve stanovni{tva u EU. U planu su mini porcije, jednostavna ambala`a i recepti za niskobud`etne obroke. Industrijski proizvo|a~i tako reaguju na rastu}e siroma{tvo u zemljama jugoisto~ne Evrope pogo|ene krizom. Pritom se slu`e strategijama koje se ve} godinama primjenjuju u afri~kim i azijskim zemljama u razvoju. Nude ma nje por ci je bez lu ksu zne opreme da bi se zadr`ali i kupci skromnijeg bud`eta. Eksperti upozoravaju da, recimo, jedan [panac sada potro{i samo 17 eura kada ode u nabavku. Zato mu se vi{e ne mo`e prodavati dosada{nji pra{ak za ve{, koji bi ga ko{tao pola njegovog bud`eta. U [paniji se ve} prodaje pra{ak za ve{ Surf u pakovanjima za samo pet pranja. U Gr~koj se nude manja pakovanja pirea od krompira i majoneze, dok se osnovni proizvodi, poput ~aja i maslinovog ulja, pod posebnom markom prodaju po vrlo niskoj cijeni. Koncern Nestle proizvodi ve} godinama liniju manjih porcija sa niskim cijenama, kao {to su, naprimjer,

Atmosfera u sjevernom dijelu Belfasta je napeta

Reuters

Berlin i Izrael ostaju u dobrim odnosima
Njema~ka vlada odbacila je medijske izvje{taje u kojima se navodi da su odnosi Berlina sa Izraelom pogor{ani zbog mogu}e prodaje podmornica Egiptu. - Ni{ta se nije promijenilo u pona{anju Njema~ke prema Izraelu ili obavezi Berlina da garantuje sigurnost jevrejske dr`ave, rekao je portparol njema~ke vlade Steffen Seibert. Njegovi komentari uslijedili su nakon izvje{taja objavljenog ju~er u izraelskom dnevniku Jediot Aharonot, u kojem je prenesena izjava neimenovanih vladinih izvora u Izraelu, koji su rekli da bi mogu}a prodaja podmornica dovela do dramati~nog pogor{anja odnosa izme|u dvije zemlje. Izvje{taj u izraelskom dnevniku objavljen je nakon komentara komandanta egipatske mornarice Osame al-Gindija za doma}e medije da je sporazum o kupovini njema~kih podmornica 209 ve} potpisan.

U neredima povrije|eno 47 policajaca
U nemirima koji su izbili tokom parade Republikanskog duha~kog orkestra u Belfastu u Sjevernoj Irskoj povrije|eno je 47 policajaca. Tokom nemira policajci su napadnuti benzinskim bombama, petardama, ciglama i bocama. Policija je tokom nemira upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala masu. Me|u uhap{enima zbog izgreda je i 17-godi{njak. Do eskalacije je do{lo kasno popodne tokom povratka u~esnika mar{a. Policija Sjeverne Irske saop{tila je da su nasilje izazvali lojalisti koji su demonstrirali zbog parade republikanskog benda. Stranka Sinn Fen saop{tila je da su na ku}u u zapadnom dijelu Belfasta ba~ene benzinske bombe. Atmosfera u sjevernom dijelu Belfasta je napeta jo{ od prethodnog vikenda, kada su se lojalisti usprotivili zabrani da njihovi bendovi sviraju sekta{ke pjesme dok prolaze pored crkve svetog Patrika. Postoji bojazan i od novih nemira krajem ovog mjeseca, kada }e nekoliko hiljada lojalista pro}i pored crkve svetog Patrika 28. septembra. Tada je zakazana parada posve}ena obilje`avanju stogodi{njice Ulsterskog sporazuma, koji je potpisalo vi{e od 400.000 protestanata. Ovaj sporazum ovjekovje~en je u pjesmi britanskog pisca Rudyarda Kiplinga “Ulster 1912” .

magi-kocka, nes-kafe za jednu {oljicu ili supa u vre}ici za samo jedan tanjir. Istovremeno, vr{e se i izmjene recepata da bi se, osim standardnih supa, mogao ponuditi i jednostavniji proizvod sa puno manje sastojaka, a po ni`oj cijeni. [ef koncerna Henkel Karspar Rorsted vrlo je skepti~an prema razvoju situacije u ju`noj Evropi. Kriza u Gr~koj, [paniji, Italiji i Portugalu, smatra on, jo{ godinama }e gu{iti rast kupovine. I Henkel je uveo jeftinije pakete te~nog deterd`enta za pranje ve{a bez poklopca za doziranje i prakti~nog otvora za izlijevanje, ali zato jeftinijeg.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Po anketama Reutersa i Ipsosa

Obama i Romney izjedna~eni
Obojica po 45 posto glasova me|u bira~ima • Strana~ke konvencije u pravilu kandidatima donose skok u anketama

Pro{le sedmice glumac i re`iser Clint Eastwood, obra}aju}i se praznoj stolici, rekao je da “kada neko ne radi svoj posao, morate da ga sklonite” pri ~emu je pre{ao prstom pre, ko grla. Ameri~ki predsjednik Barack Obama je nakon ovog zami{ljenog dijaloga i ne ba{ vje{tog performansa ipak rekao da nije uvrije|en i dodao da “ako se lako vrije|ate, vjerovatno treba da izaberete drugu profesiju” . Nakon toga je na svom twiter profilu postavio svoju sliku u stolici u kabinetu za sastanke i napisao “Ta stolica je zauzeta” .

250 eura za dobacivanje `enama
Gradske vlasti u Bruxellesu uvele su od 1. septembra kaznu u vrijednosti od 250 eura za nepristojno dobacivanje `enama na ulici. Briselske vlasti donijele su zakon kao odgovor na videofilm, koji je snimila studentkinja Filmske akademije u Belgiji Sofi Peters. U filmu je dotaknut problem sistematskih seksualnih zlostavljanja `ena, sa kojim se suo~avaju stanovnice Bruxellesa na ulici. Kratki film je bio postavljen na internetu krajem jula. Broj pregleda i komentara za sedam dana bio je ve}i od nekoliko miliona.
Bijela ku}a proteklog vikenda objavila knjigu recepata za pivo
Reuters

Jo{ jedan mandat?
Mjesta za {alu mogu}e da ima, jer su Obama i njegov republikanski protukandidat Mitt Romney izjedna~eni u anketi Reutersa i Ipsosa. Rezultati su objavljeni nekoliko dana po zavr{etku republikanske i uo~i demokratske konvencije na kojoj }e Obama slu`beno prihvatiti nominaciju svoje stranke za jo{ jedan mandat. U anketi Reutersa i Ipsosa objavljenoj u nedjelju obojica predsjedni~kih kandidata }e dobiti 45 posto glasova me|u vjerojatnim bira~ima. Prije sedam dana u istoj anketi Obama je vodio s 46 prema 42 posto glasova, {to zna~i da je republikanska konvencija u Tampi Romneyu dala o~ekivani skok u popularnosti, ali ipak nedovoljan da bi pretekao aktuelnog predsjednika. “^injenica da su Obama i Romney i dalje izjedna~eni govori da republikanski kandidat ne}e dobiti nikakav zna~ajniji zamah. S obzirom na to da sada ulazimo u sedmicu u kojoj }e biti demokratska konvencija, Romney }e se morati dobro boriti da zadr`i korak s Obamom” kaza,

la je analiti~arka Ipsosa Julia Clark. Strana~ke konvencije u pravilu kandidatima donose skok u anketama. “Sada }e se prednost vjerojatno vratiti na Obaminu stranu” rekla , je Clark. Demokratska konvencija po~inje u utorak u Charlottei u Sjevernoj Karolini.

Kroz pivo do zvijezda
U isto vrijeme, svijet obilaze fotografije ameri~kog predsjednika na kojima on degustira pivo, zbog ~ega je Bijela ku}a podlegla pritisku i za vikend objavila u subotu recept dviju vrsta piva koje predsjednik Barack

Obama priprema u ku}noj radinosti. Obama i njegovi saradnici ve} sedmicama govore o pivu koje on voli, ali dosad su svi odbijali objaviti recept iako su ga novinari stalo tra`ili, a ~ak je pokrenuto i potpisivanje online peticije. Prepoznaju li ga ljudi kao ljubitelja piva, ka`u marketin{ki stru~njaci, lak{e }e se identificirati s njim, a usput je i podsjetnik da je Obamin republikanski protukandidat mormon koji vodi sasvim druga~iji `ivot, a pri tome i ne pije. Bijela ku}a nije zaboravila napomenuti da je predsjednik sam platio postavljanje male ku}ne pivovare i sve sastojke piva.

Stop cenzuri u Ukrajini
Vi{e od deset ukrajinskih novinara ustalo je tokom govora ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovi~a o slobodi medija i dr`alo natpise protiv vladine cenzure. Janukovi~ je govorio prilikom otvaranja Kongresa svjetske {tampe u Kijevu usljed zabrinutosti zbog pada medijskih sloboda u toj biv{oj sovjetskoj republici. Neposredno nakon Janukovi~evog govora novinari su ustali i dr`ali natpis “Stop cenzuri”. Janukovi~ nije reagovao na protest i do sada nije bilo komentara iz njegove kancelarije. Organizacije za za{titu medija saop{tile su da je sloboda {tampe u padu od kada je Janukovi~ do{ao na vlast 2010. godine.

Facebook

UBISTVO

Psihopatske tendencije
ju holandski mediji, Polly V. i njen mladi} dali su Jinhua K. poruku sa adresom `rtve i rekli mu kada }e ona biti kod ku}e. Jinhua K se izvinio sudu zbog svojih poteza. On je rekao da je djevojka na njega vr{ila pritisak i nije mogao da je ne poslu{a. Ljekari ka`u da on pati od ozbiljnog poreme}aja pona{anja sa psihopatskim tendencijama, s tim da je sudija rekao sudu da su posljedice ubistva “izazvale ogroman {ok u naselju, gradu i zemlji” Otac `rtve rekao je . da je on izgubio k}erku, a da je njen ubica osu|en samo na godinu zatvora.

15-godi{nji Holan|anin osu|en je na godinu zatvora za maloljetnike nakon {to je priznao ubistvo {kolske drugarice zbog spora nastalog na Facebooku. Jinhua K. imao je 14 godina kada je no`em na smrt izbo Joyce Vinsi u njenoj ku}i. Par tinejd`era pojavi}e se narednog mjeseca pred sudom optu`en da je naredio ubistvo. Jinhua K je pred sudom u isto~nom gradu Arnhemu optu`en i zbog poku{aja da ubije oca svoje `rtve, navodi BBC. Osim godinu u zatvoru za maljotenike on se suo~ava sa tri godine na psihijatrijskoj usta-

novi. Na sudu je re~eno da je sukob po~eo kada su se {kolski drugovi Polly V. I Joyce Vinsi

Hau posva|ali oko komentara koji je Joyce postavila na Pollyn “zid” na Facebooku. Kako javlja-

PAKISTAN

Uginulo 17 nasukanih kitova

Reuters

Imam osumnji~en
Kr{}anskoj djevoj~ici podmetnuti spaljeni listovi Kur’ana
Uhap{en je imam po imenu Khalid Chishti, koji je optu`io maloljetnu kr{}ansku djevoj~icu za spaljivanje dijelova Kur’ana. Tereti se da je podmetnuo la`ne dokaze u slu~aju koji su popratili i me|unarodni mediji, a koji je sam imao vrlo neobi~ne okolnosti. Policija je kod djevoj~ice koja je skupljala papir za potpalu prona{la vre}ice sa spaljenim stranicama. Iskazi navodnih svjedoka bili su sumnjivi tako da zapravo i nije bilo dokaza da je djevoj~ica, koja je sada u 14-dnevnom pritvoru, zapravo zapalila dijelove Kur’ana. Kako nije bilo ~vrstih dokaza, imam ih je podmetnuo. Djevoj~ica je uhap{ena nakon {to je gnjevna rulja tra`ila da bude ka`njena. Kori{tenje zakona iz vremena apartheida podsjetilo je na bolnu i ne tako davnu pro{lost. Slu~aj je izazvao veliku svjetsku pozornost i zbog ~injenice da je bila uhap{ena maloljetna djevoj~ica, navodno s Downovim sindromom. Bogohuljenje u Pakistanu mo`e biti ka`njeno i do`ivotnim zatvorom, zbog ~ega su u ovom dijelu svijeta do sada na surove kazne optu`eni mnogi mu{karci i `ene.

Dvadeset i dva kratkoperajna kita nasukala su se na obali Floride, a usprkos naporima da ih se spasi, njih 17 je uginulo. Samo pet mladih kitova je pre`ivjelo i preba~eni su u lokalni rehabilitacijski centar, dok su ostali, ili umrli prirodnim putem, ili su eutanazirani, prenosi Reuters. Ovi kitovi, koji su najve}i u porodici dupina, nakon kitova ubojica, nasukali su se pored Fort Piercea, koji le`i na atlantskoj obali poluostrva Floride. Ovi kitovi ~esto se nasukavaju po obalama {irom svijeta i posjeduju vrlo visoku inteligenciju. Ina~e, dr`e se dubokih voda, a nau~nici njihovo nasukavanje dovode u vezu s infekcijama i parazitima koji uti~u na rad njihovog mozga i remete njihovu sposobnost orijentacije u moru.

22

OGLASI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SVIJET FINANSIJA

23

OSLOBO\ENJE STRATE[KI PARTNER KONFERENCIJE U POLJSKOJ

BiH

EU

DANAS PO^INJE EKONOMSKI

FORUM U KRYNICAMA
Rije~ je o najve}em ekonomskom forumu centralne i isto~ne Evrope na kojem svake godine u~estvuje 2.500 lidera iz svijeta politike, ekonomije i nevladinog sektora
U Krynicama, pored Krakova u Poljskoj, danas po~inje 22. ekonomski forum, koji }e trajati do 6. septembra. Rije~ je o najve}em ekonomskom forumu centralne i isto~ne Evrope na kojem svake godine u~estvuje 2.500 lidera iz svijeta politike, ekonomije, nevladinog sektora te vi{e od 500 novinara.

Uspostava ekonomske i monetarne unije
Sljede}e sedmice Odbor za ekonomska i monetarna pitanja Evropskog parlamenta organizirat }e sastanak o prijedlozima za uspostavu prave ekonomske i monetarne unije, a Upravno vije}e Evropske sredi{nje banke u Frankfurtu }e raspravljati o planu za ubla`avanje krize u eurozoni, prenosi Fena. U ponedjeljak popodne s ~lanovima Odbora za ekonomska i monetarna pitanja iza zatvorenih vrata razgovarat }e predsjednik Evropske sredi{nje banke Mario Draghi. Nakon toga na otvorenoj sjednici Odbora sudjelovat }e povjerenici za evropske komisije za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn i za fi nan sij ske uslu ge Mic hel Barnier. Na sastanku }e se raspravljati o prijedlogu koji priprema Komisija kojim bi se Evropskoj sredi{njoj banci dale ovlasti za nadzor svih banaka u eurozoni. Komisija bi taj prijedlog trebala objaviti 12. septembra. U ~etvrtak }e se u Frankfurtu sastati Upravni odbor Evrop ske sre di {nje ban ke (ECB) na kojem }e se raspravljati o planu da ECB kupuje obveznice [panije i Italije, koje imaju pote{ko}a da se finansiraju na finansijskim tr`i{tima. Tom prijedlogu o{tro se protivi Njema~ka, koja isti~e da takva praksa slabi odlu~nost za provedbu reformi u tim zemljama. Ve} neko vrijeme radi se na kompromisu, prema kojem bi one zemlje koje `ele da ECB kupuje njihove obveznice potpisale reformski program s europskim fondom za spa{avanje zemalja u poto{ko}ama. U petak i subotu u Pafosu na Kipru odr`at }e se takozvani Gymnich, neformalni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ~lanica. Predsjednik Evropskog vije}a koji priprema prijedlog za pretvaranje eurozone u pravu fiskalnu i politi~ku uniju sljede}e sedmice posjetit }e Njema~ku, Francusku, Italiju i Gr~ku.

U~esnici
Neki od u~esnika Foruma su Vojtech Belling, ~e{ki ministar vanjskih poslova za evropska pitanja, Reiner Martin iz Evropske centralne banke, Mario Baldassari, senator i predsjednik odbora za finansije italijanskog parlamenta, Andrej Bogdanov, predsjednik Demokratske partije Rusije, Ivan Miklos, ministar finansija Slova~ke, Petr Poros chen ko, mi nis tar za eko nomski razvoj i trgovinu Ukrajine, Peter Chase, direktor za Evropu Ameri~ke privredne komore, Miroslav Laj~ak, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Slova~ke, Vinkele Inze, ministar za socijalna pitanja Latvije, Mark le Gross Allen, regionalni predstavnik MMF-a, Alastair Teare, direktor Deloittea za centralnu Evropu, Olaf Boehnke, direktor Berlinskog ure da Evrop skog sa vje ta za vanjske poslove, Siwei Cheng, pred sje dnik Me|una ro dnog ekonomskog foruma Kine, te Mirek Topolanek, biv{i premi-

Forum prati 500 novinara

jer ^e{ke Republike. Iz Bosne i Hercegovine na Forumu }e u~estvovati Mujo Selimovi}, direktor MIMS grupacije, Enes ^engi}, generalni direktor Energoinvesta, Sa{a Toperi}, predsjednik Ameri~ko-bosanske fondacije i vi{i stru~ni saradnik Centra za transatlantske odnose SAIS u Washingtonu, te Goran Nedi}, ekonomski ekspert i predsjednik Upravnog odbora Ameri~kobosanske fondacije, saop}eno

je iz American Bosnia Foundation.

Bloomberg TV pokrovitelj
Generalni medijski pokrovitelj Ekonomskog foruma je Bloomberg TV iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, a Oslobo|enje je dobilo status medijskog strate{kog partnera 22. ekonomskog foruma u Poljskoj iz BiH. Na Forum je pozvana i @eljka Cvijanovi}, ministrica u Vladi RSa, ali zbog ranije preuzetih obaveza nije mogla prihvatiti u~e{}e.

Zbog ekonomske krize u Evropskoj uniji

Umanjena proizvodna aktivnost eurozone
Prema posljednjim podacima istra`iva~ke kompanije Markit, proizvodna aktivnost u eurozoni umanjena je tokom posljednjih sedam mjeseci, prenosi Srna. Rukovode}i kupovni indeks (PMI) bio je 45,1 posto u augustu, {to je pad u odnosu na predvi|enih 45,3 posto, ali i pove}anje prema 44 posto, koliko je bilo u julu. PMI je klju~na mjera proizvodne aktivnosti i podaci ni`i od 50 posto ukazuju na smanjenje ekonomije. Zvani~nik Markita Rob Dobson rekao je da je samo u Irskoj

zabilje`en rast proizvodne aktivnosti, dok su ve}e ekonomije, poput Francuske i Njema~ke, u negativnom sektoru. Prema njegovim rije~ima, si-

tuacija u Italiji izaziva sve ve}u zabrinutost. Proizvodna aktivnost u Italiji je najni`a u proteklih deset mjeseci i iznosi 43,6 posto.

Broj nezaposlenih u Francuskoj prema{io je tri miliona, pi{e francuski dnevnik Le Figaro. List navodi da posljednji podaci zna~e dodatni pritisak na francuskog predsjednika Francoisa Hollandea, ~ija je administracija na meti kritika da ne ~ini dovoljno na oporavku ekonomije. Stopa nezaposlenosti u Francuskoj trenutno je deset posto. Prema pisanju Figaroa, u Francuskoj je granica od tri miliona nezaposlenih posljednji

Francuska: Tri miliona nezaposlenih

put pre|ena 1999. godine. Francuski ministar za zapo{ljavanje Michel Sapin potvrdio je podatke francuskom radiju i upozorio je da }e najvjerovatnije do}i do daljeg rasta. Francuski premijer Jean-Marc Ayrault nazvao je podatke “veoma nasilnim” . Figaro podsje}a da je vlada pro{le sedmice saop{tila da je u julu bilo vi{e od 2,9 miliona nezaposlenih, zbog ~ega je bilo o~ekivano da }e granica od tri miliona biti pre|ena u augustu.

24

OGLASI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 213480 11 Ps Sarajevo, 21. 8. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`ioca MERCATOR BH DOO SARAJEVO, ul. Lo`ioni~ka 16, Sarajevo, protiv tu`enog GLAM TEAM DOO SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a br. 160, Sarajevo, radi isplate potra`ivanja, v.s.p. 30.238,78 KM; na osnovu ~lana 348. stav 3 Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta objavljuje

Na temelju ~lanka 65. stavak 2. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KON KURS/NATJE ^AJ
za mjesto jednog ~lana Odbora dr`avne slu`be za `albe Federacije Bosne i Hercegovine Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs/natje~aj treba da ispunjavaju slijede}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - VSS - VII stupanj, zavr{en pravni fakultet - da posjeduje radno iskustvo od najmanje {est mjeseci - polo`en stru~ni upravni ispit - da je zdravstveno sposoban za vr{enje du`nosti ~lana Odbora za `albe - da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - da nije obuhva}en ~lankom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Kandidati uz prijavu treba da dostave slijede}e dokumente (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu 3. uvjerenje o dr`avljanstvu 4. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 5. ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak 6. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en ~lankom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti ~lana Odbora za `albe. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije mjesec od dana objave konkursa/natje~aja u dnevnim listovima i "Slu`benim novinama Federacije BiH" na adresu: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Komisija za izbor ~lana Odbora dr`avne slu`be za `albe - Ul. Alipa{ina 41 71 000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

OGLAS
Dana 4. 10. 2011. godine tu`ilac MERCATOR BH DOO SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog GLAM TEAM DOO SARAJEVO radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog GLAM TEAM d.o.o. Sarajevo da tu`itelju MERCATOR BH d.o.o. Sarajevo, Lo`ioni~ka 16, isplati duguju}i iznos od 30.238,78 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama po stopi predvi|enoj zakonom o visini stope zateznih kamata, od dana dospije}a svakog ra~una pojedina~no pa do isplate i to: - za iznos od 26.215,58 KM od 1. 3. 2010. godine pa do isplate, - za iznos od 1.005,80 KM od 1. 12. 2010. godina pa do isplate, - za iznos od 1.005,80 KM od 1. 1. 2011. godine pa do isplate, - za iznos od 1.005,80 KM od 2. 2. 2011. godine pa do isplate, - za iznos od 1.005,80 KM od 1. 3. 2011. godine pa do isplate, te da obave`e tu`enog da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 30 dana, a sve pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19 Broj: 09 65 Mals 022233 06 Mals Sarajevo, 17.8.2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja OSLOBO\ENJE DOO SARAJEVO, Ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog VOLODER RABIJA vl. STR "TOMBA", Had`i}i, ul. Bjela{ni~ka br. 15, radi isplate duga, v.p.s. 1.959,25 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP)

O BJAV LJU JE
- DOSTAVU TU@BE NA ODGOVOR Tu`bom od 22.12.2006. godine, tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati iznos od 1.959,25 KM na ime glavnog duga, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, kako slijedi: na iznos od 92,65 KM po~ev od 8.2.2006. godine, pa do isplate; na iznos od 125,80 KM po~ev od 8.3.2006 godine, pa do isplate; na iznos od 109,65 KM po~ev od 8.4.2006. godine, pa do isplate; na iznos od 135,15 KM po~ev od 8.5.2006. godine pa do isplate; na iznos od 109,65 KM po~ev od 8.6.2006. godine pa do isplate; na iznos od 191,25 KM po~ev od 8.7.2006. godine pa do isplate; na iznos od 202,30 KM po~ev od 8.8.2006. godine pa do isplate; na iznos od 198,05 KM po~ev od 8.9.2006. godine pa do isplate; na iznos od 177,65 KM po~ev od 8.10.2006. godine pa do isplate; na iznos od 142,80 KM po~ev od 8.11.2006. godine pa do isplate; na iznos od 169,15 KM po~ev od 8.12.2006. godine pa do isplate; na iznos od 85,00 KM po~ev od 08.01.2006. godine pa do isplate; na iznos od 125,80 KM po~ev od 8.12.2005. godine pa do isplate, na iznos od 100,30 KM po~ev od 8.9.2005. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U ~injeni~nom supstratu tu`be se navodi da je tu`itelj sa tu`enim stupio u obligacioni odnos, potpisivanjem ugovora o komisionoj prodaji br. 88/06 od 14.2.2006. godine, kojim se tu`eni obavezao da }e u svom prodajnom objektu prodavati izdanja tu`itelja, te da }e za prodate primjerke izvr{iti pla}anje tu`itelju u roku od 8 dana od dana prijema fakture. Kako tu`eni nije ispunio svoju obavezu, to tu`itelj ustaje sa tu`bom i predla`e dono{enje presude kako je navedeno. Obavje{tava se tu`eni VOLODER RABIJA VL. STR "TOMBA" da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijeni adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom }e se odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, s.r. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-12-000 946 Te{anj, 28. 8. 2012. godine Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lanova 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-000 946 a po zahtjevu ]osi} Ivana, sina Ilije, iz Omanjske po punomo}niku D`ido Martinu, advokatu iz Jelaha, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 514 k.o. @abljak, ozna~ene kao k.~. broj 133/3 Bara, njiva 4. kl. u pov. 1.819 m2, stambeno-poslovna zgrada u pov. 204 m2 i dvori{te u pov. 500 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovaraju nekretninama upisanim u zk. ul. broj 614 K.O. SP-@ABLJAK, ozna~enim kao k.~. broj 133/3 Bara, njiva 4. kl. u pov. 1.819 m2, stambeno-poslovna zgrada u pov. 204 m2 i dvori{te u pov. 500 m2. Prema podacima katastra op}ine Usora, posjednik je nekre-

tnina ]osi} Ivan, sin Ilije, iz Omanjske sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Husi~i} Ajka, Ahmetovi} Smajo, Ahmetovi} Mustafa, [eljmo Pa{a, Ibrahimkadi} Mehmed, Ibrahimkadi} Salih, Ibrahimkadi} Ibrahim, Ibrahimkadi} Behija, Sofi} Osman, Sofi} Pemba, Ahmi} Osman, [eljmo Dedo, Halilovi} Salih, [eljmo Hasan, [eljmo Sulejman, Husi} Niza, Muli} Mina, Muli} Mejra, Had`i} Melva, Had`imujagi} Muhamed, Jaband`i} Zekija, Korajli} Hanifa, Ibrahimkadi} Tahir, Deljki} Pa{a, Muli} Salih, Muli} Hamdo, Muli} Avdo, Bedak Ramo, Had`i} Fata, Had`i} Osman, Had`i} Adil, Had`i} Halid, Had`i} Alija, Had`i} Mina, Vidi} Peja, Had`i} Alija, Had`i} Ramo, Ivi} Anto, Vidi} Petar, Vidi} Ivan, Ileif Marija, Vidi} Mara, Vidi} Ilija, ]osi} Marjana, Penava Iva, Stojkovi} Slavica i Had`i} Mustafa. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ned`ad Ljevakovi}

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA DONJI VAKUF Komisija za provo|enje konkursa БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН ОПШТИНА ДОЊИ ВАКУФ Комисија за провођење конкурса

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo civilnih poslova BiH

25

Komisija za provo|enje konkursa Op}ine Donji Vakuf na osnovu ~lana 45. Stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 25/03, 16/04 i 67/05), ~lana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06), ~lana 10. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Sl. glasnik Op}ine Donji Vakuf, broj 6/04) i Zaklju~ka Op}inskog vije}a, broj 01-31-02045/12, od 31. 8. 2012. godine d o n o s i odluku

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/03 i 37/03), a u skladu sa zaklju~cima Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donesenim na 14. sjednici, odr`anoj 26. 7. 2012. godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH o b j a v lj u j e

J AVNI K O N K URS
za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine 1. Opis poslova i radnih zadataka 1.1. Direktor Agencije Direktor Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine neposredno rukovodi Agencijom, predstavlja i zastupa Agenciju, organizuje i osigurava blagovremeno, zakonsko, efikasno i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Agencije, osigurava saradnju sa zavodima, slu`bama i drugim odgovaraju}im organima nadle`nim za oblast rada i zapo{ljavanja, predla`e nadle`nom organu pokretanje pregovora vezanih za zaklju~ivanje me|unarodnih sporazuma o saradnji u vezi s pitanjima koja se odnose na oblast rada i zapo{ljavanja, organizuje rad sektora, te vr{i stalne analize radi racionalnog rasporeda osoblja i tehni~kih sredstava, osigurava primjenu i po{tivanje utvr|enih standarda profesionalnih vje{tina i obuke za osoblje, donosi propise i izdaje druge akte za koje je ovla{ten i preduzima i druge mjere iz nadle`nosti Agencije, u skladu sa zakonima i drugim propisima o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika i zaposlenika Agencije u vr{enju slu`be, obavezan je da na osnovu i u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i smjernica Vije}a ministara savjesno vr{i povjerenu mu funkciju i li~no je odgovoran za njeno vr{enje, kao i za rad organa kojim rukovodi, odgovoran je za zakonitost rada Agencije i za zakonito tro{enje sredstava dodijeljenih Agenciji iz bud`eta institucija BiH, odgovara za zakonitost rada Agencije, za svoj rad odgovara Vije}u ministara. 2. Op}i uvjeti za izbor i imenovanje direktora Agencije Svi kandidati za imenovanje na upra`njenu poziciju du`ni su ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da protiv njih nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri ili vi{e godina ili da im nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno sa umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini. 3. Pored op}ih uvjeta pod 2. kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete za izbor i imenovanje direktora Agencije: a) visoka stru~na sprema (VII stepen) - zavr{en pravni fakultet, ekonomski fakultet ili fakultet politi~kih nauka - smjer sociologija rada, b) najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci, c) iskustvo na rukovode}im poslovima, d) polo`en stru~ni upravni ispit, e) dobre komunikacijske sposobnosti. 4. Spisak potrebnih dokumenata Uz prijavu kandidati za direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH du`ni su prilo`iti original ili ovjerene kopije: 1. univerzitetske diplome VSS VII stepen (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. god), 2. uvjerenja o dr`avljanstvu, ne starije od 6 ({est) mjeseci od dana prijavljivanja na ovaj konkurs, 3. obavijesti/potvrde o prebivali{tu, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana prijavljivanja na ovaj konkurs, 4. uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, 5. potvrde ili uvjerenja kao dokaz o tra`enom radnom iskustvu, 6. dokaza o iskustvu na rukovode}im poslovima, 7. uvjerenja da protiv njih nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri ili vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno sa umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini. Uz prijavu na ovaj konkurs kandidati su du`ni dostaviti svoje kontakt podatke. 5. Ostale informacije ^lanom 10. Zakona o Agenciji za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09) propisano je da direktora i zamjenika direktora Agencije, na prijedlog ministra i zamjenika ministra civilnih poslova, vode}i ra~una o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda, imenuje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na period od ~etiri godine i da }e oni biti iz razli~itih entiteta (NAPOMENA: 14. 4. 2011. godine Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na period od ~etiri godine, imenovalo je zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske). Direktor Agencije imenuje se na period od ~etiri godine. Za direktora Agencije ne mo`e biti imenovana osoba koja se nalazi na funkciji u politi~koj stranci. Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Komisija za izbor }e prije intervjua zahtijevati od kandidata koji su u{li u u`i izbor da daju podatke o ranijim poslodavcima od kojih se mogu dobiti informacije i preporuke o kandidatima. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dat }e izjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Podnositelji prijava sa kojima se ne bude moglo stupiti u kontakt u roku od 5 (pet) dana nakon isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti razmatrani u daljnjem procesu imenovanja. 6. Podno{enje prijava Ovaj javni konkurs se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku distrikta Br~ko BiH" i dnevnim novinama "Dnevni list", "Euroblic" i "Oslobo|enje". Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog javnog konkursa. Prijave se podnose li~no ili dostavljaju preporu~enom po{iljkom, na adresu:

PONI[TAVA SE
JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini u svrhu izgradnje kompleksa poslovnih objekata, objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf, 18. 1. 2012. godine i raspisuje: PONOVNI

JAVNI K O N K URS
za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje prodajnog centra 1. U cilju izgradnje kompleksa poslovnih objekata - prodajnog centra, parking-prostora, interne saobra}ajnice i zelene povr{ine u Donjem Vakufu, ul. 770. "Sbbr", ogla{ava se otvorenim konkurs za dodjelu, na kori{tenje radi gra|enja, gra|evinsko zemlji{te dr`avnog vlasni{tva ozna~enog kao: - k.~. br. 1146/14 iz ZK ul. br. 3442 KO Donji Vakuf povr{ine 2.531 m2, zv. "Park kod Doma kulture Janj", po kulturi park, k.~. br. 1146/38 iz ZK ul. br. 3442 KO Donji Vakuf, povr{ine 148 m2 zv. "JanjPark", po kulturi park, {to odgovara upisu, u Katastarskom uredu Op}ine Donji Vakuf: kao k.p. br. 1226/2 iz PL br. 309/17 KO Donji Vakuf I, povr{ine 2.531 m2, zv. "Bare", po kulturi ekonomsko dvori{te, k.p. br. 1226/3 iz PL br. 309/17 KO Donji Vakuf I, povr{ine 148 m2, zv. "Janj", po kulturi Park; k.~. br. 1146/23 iz ZK ul. br. 3442 KO Donji Vakuf povr{ine 1.509 m2, zv. "Gradili{te", po kulturi gradili{te i k.~. br. 1146/26, iz ZK ul. br. 3422 KO Donji Vakuf, povr{ine 1.741 m2, zv. "Dom kulture", po kulturi gradili{te {to odgovara upisu u Katastarskom uredu Op}ine Donji Vakuf: kao k.p. br. 1230/2 ukupne povr{ine 3.250 m2, zv. "Bare", po kulturi ku}a, zgrada i ekonomsko dvori{te.

Napomena: - Na navednim zemlji{noknji`nim parcelama ustanovljeno je dr`avno vlasni{tvo sa upisanim pravom kori{tenja u korist Op}ine Donji Vakuf sa 1/1 dijela. - Na navedenim katastarskim parcelama upisano je pravo posjeda u korist Op}ine Donji Vakuf sa 1/1 dijela. 2. Izgradnja kompleksa poslovnih objekata mora biti u skladu sa prethodno izdatim Rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti i rje{enjem o odobrenju za gra|enje s tim da kompleks objekata mora biti maksimalnih dimenzija i to: - prodajni centar, spratnost: prizemlje sa galerijom maksimalnih dimenzija 50,80 -20,80 + 67,90-23,5 (m), stepenaste dispozicije, odnosno maksimalne NP 2923,40 m2; - parking-prostori i interne saobra}ajnice povr{ine cca 2.464 m2 - zelene povr{ine oko objekta povr{ine cca 672 m2 3. Naknada za dodijeljeno neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - Po~etna cijena naknade za zemlji{te iznosi 30,00 KM po 1 m2; - Cijena naknade za pogodnosti - renta za netto korisnu povr{inu iznosi 39,00 KM po 1 m2; - Cijena naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta za netto korisnu povr{inu iznosi 26,00 KM po 1 m2; 4. Obaveze investitora - Da ukloni nedovr{eni objekat na predmetnoj lokaciji, a u skladu sa Idejnim urbanisti~kim rje{enjem; - Na ime izvr{avanja ovih obaveza cijena naknade za pogodnosti i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta mo`e se umanjiti za iznos nastalih tro{kova, a najvi{e do iznosa ovih naknada obra~unatih za povr{inu postoje}eg nedovr{enog objekta; - Da u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta plati ponu|enu cijenu za zemlji{te. 5. Kriterij i mjerila - Visina ponu|ene cijene po 1 m2; - Kvalitet razvojnog programa; - Broj novozaposlenih radnika; - Visina investicije. 6. Pravo u~e{}a i prijava na javni konkurs - Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno organizacije; - Prijava na javni konkurs treba da sadr`i: ime i prezime, odnosno naziv firme, ta~nu adresu, odnosno sjedi{te i kontakt-telefon prijavljenog kandidata, odnosno ovla{tene osobe i ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa. Uz uredno potpisanu i ovjerenu prijavu potrebno je prilo`iti ovjereno: - Fotokopiju li~ne karte (za fizi~ka lica) ili izvod iz sudskog registra (za pravna lica); - Rje{enje nadle`nog ministarstva (za organizacije); - Izjavu o broju novozaposlenih radnika i visina investicije; - Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza prema Op}ini Donji Vakuf; - Dokazi (uvjerenje/potvrda) o izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda zaklju~no sa 31. 8. 2012. godine (porezi, doprinosi za PIO/MIO, doprinosi za zdravstveno osiguranje, obaveze po osnovu indirektnih poreza); - Dokaz poslovne banke o solventnosti ponu|a~a; - Dokaz o upla}enoj kauciji u visini od 10% od po~etne cijene, koja iznosi 17.787,00 KM na ra~un Op}ine Donji Vakuf, broj 1011 3300 5426 4342, vrsta prihoda: 722431 kod Privredne banke Sarajevo u Donjem Vakufu. (U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo kupnje upla}eni iznos kaucije se vra}a, a prijavljenom kandidatu koji bude izabran upla}eni iznos }e se ura~unati u visinu naknade. Upla}eni iznos kaucije se ne}e vratiti prijavljenom kandidatu koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude) 7. Svaki podnosilac prijave je du`an na ime tro{kova konkursa uplatiti nov~ani iznos od 200,00 KM na ra~un Op}ine Donji Vakuf, broj 1011 3300 0000 6907, vrsta prihoda: 722431 kod Privredne banke Sarajevo u Donjem Vakufu, a koji }e biti predo~en sa prijavom na konkurs. 8. Prijavu na javni konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Komisija za provo|enje javnog konkursa - ne otvarati", na adresu: Op}ina Donji Vakuf, ul. 14. septembar, br. 22, 70 220 Donji Vakuf ili neposredno na protokol Op}ine Donji Vakuf. O datumu otvaranja prijava ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 9. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf; 10. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati, a Komisija za provo|enje konkursa }e donijeti zaklju~ak kojim se takva prijava odbacuje; 11. Prijavljeni kandidati }e se o rezultatima javnog konkursa obavijestiti u roku od osam dana od dana zaklju~enja konkursa i isti }e biti objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf; 12. Navo|enje la`nih podataka u prijavi predstavlja osnov za odbacivanje prijave ili za poni{tenje rje{enja o dodjeli. 13. Op}ina Donji Vakuf ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava pravo da konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa. Komisija za provo|enje konkursa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 71 000 Sarajevo, Trg BiH broj 3 “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH”

26

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Prijedlog premijera RS-a Aleksandra D`ombi}a

Ni`a stopa PDV-a na repromaterijal
D`ombi} smatra da bi diferencirana stopa PDV-a poljoprivrednim proizvo|a~ima otklonila probleme
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi} najavio je da }e u roku od dva dana u Vije}e ministara BiH i Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) BiH biti upu}ena inicijativa za uvo|enje diferencirane stope PDV-a, gdje bi se ni`a stopa primjenjivala za repromaterijal, javila je Srna. "U roku od dan-dva uputi}emo pisanu inicijativu i obaviti razgovore u Vije}u ministara BiH i sa ~la no vi ma Upra vnog odbo ra UIOBiH", istakao je D`ombi}. s tim ciljem ranije predlagano uvo|enje plavog dizela, ali da ta inicijativa nije dobila zeleno svjetlo u Vije}u ministara BiH i UO UIOBiH. On ka`e da je za usvajanje ovog prijedloga potrebna jednoglasna odluka tri ministra finansija i UO UIOBiH. "Nismo imali razumijevanje ni Vije}a ministara BiH ni FBiH. To je bila samo na{a inicijativa i na{ ministar je uvijek glasao za to, ali nije pro{lo", ka`e predsjednik Vlade RS-a. Predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a-sto~ara Republike Srpske Vladimir Usorac nam je rekao da od Vlade RSa proizvo|a~i ne tra`e privilegije, te da bi diferencirana stopa PDV-a bila dobra za potro{a~e koji bi kupovali jeftiniju hranu. "Takvu inicijativu smo spremni
Aleksandar D`ombi}

da podr`imo zbog potro{a~a. Jedna od mjera Vlade RS-a, a koja se odnosi na plavi dizel, ponovo je i ko zna koji put oti{la u Vije}e ministara BiH. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} je nekoliko puta rekao da je rje{avanje ovog problema u toku. Nama je bitno da potro{a~i imaju ja~u kupovnu mo}, a o tome treba da se brine dr`ava. Ni`a stopa PDV-a na repromaterijal bi zna~ila i ni`u cijenu na{ih proizvoda", ka`e Usorac.

Plavi dizel
On je novinarima u Banjoj Luci rekao da bi uvo|enje diferencirane stope PDV-a poljoprivrednim proizvo|a~ima otklonilo pro ble me i omo gu }i lo una pre|enje proizvodnje. D`ombi} je napomenuo da je

Lak{i uvoz
Mehmed Nik{i} iz Koordinacije poljoprivrednih udru`enja i saveza FBiH ka`e da bi se diferenciranom stopom PDV-a olak{ao uvoz `itarica koje ne mo`emo proizvoditi u dovoljnoj mjeri.
Dk. O.

HT Eronet

Nakon 20 godina propadanja

Turci spremni obnoviti Bosanku
Studija izvodljivosti predvi|a proizvodnju 100-200 asortimanskih proizvoda uz investiciju od 10 miliona KM
Me|u pet prijeratnih prehrambenih giganata u biv{oj Jugoslaviji bila je Bosanka iz Doboja. Ve} 20 godina ova firma ne radi, me|utim, pojavio se tra~ak nade da bi ipak mogla biti obnovljena i da bi mogla proraditi.

Pametni ure|aji na rate
Svi postoje}i i novi korisnici Eronet postpaid usluga od sada mogu kupiti mobilni ure|aj na rate, pla}anjem putem mjese~nih telefonskih ra~una. Naime, oni koji potpi{u ugovor na 24 mjeseca mogu na 12 rata kupiti mobilne ure|aje koji ko{taju 100 ili vi{e KM. Iz bogate ponude mobitela, laptopa, netbooka i tableta izdvajamo posebno tri ure|aja. Postoje}i korisnici koji koriste tarifu 25 Plus mogu dobiti mobitel Nokia Asha 303 za 6,55 KM mjese~no, HTC Desire C za 21,58 KM i Samsung P5100 Galaxy Tab 10.1 za 58,33 KM mjese~no u 12 rata, saop}io je Eronet.

500 radnih mjesta
Naime, ukoliko bi se realizovao projekat koji vodi Amer Jerlagi}, u saradnji sa na~elnikom Op{tine Doboj Obrenom Petrovi}em, Bosanka bi mogla proraditi, tu bi bilo posla za 70.000 kooperanata iz op{tina Doboj, Tesli}, Te{anj, Derventa, Zavidovi}i, pa ~ak i iz Br~kog i Srebrenice, a posao u proizvodnji dobilo bi 300 do 500 ljudi. "Studija izvodljivosti koju smo uradili predvi|a proizvodnju 100-200 asortimanskih proizvoda uz investiciju od 10 miliona KM", poja{njava Jerlagi} te dodaje kako je prije po~etka projekta potrebno otkupiti zemlji{te na kojem se Bosanka nalazi. Na tom prostoru su 42 duluma zemlje te zidane hladnja~e za 42 {lepera vo}a i povr}a i tri bunara s vodom. Projekat je ve} ponu|en investitorima i sa njima se pregovara, a rije~ je o jednoj kompaniji iz Turske koja je zainteresovana za ulaganje u Bosanku. Jerlagi} ka`e da lokalna zaje-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 172 - 4. 9. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.588973 Kanada 124 CAD 1 1.573339 Hrvatska 191 HRK 100 26.105475 ^e{ka R 203 CZK 1 0.078370 Danska 208 DKK 1 0.261829 Ma|arska 348 HUF 100 0.684781 Japan 392 JPY 100 1.982058 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.267197 [vedska 752 SEK 1 0.231810 [vicarska 756 CHF 1 1.624700 Turska 949 TRY 1 0.852759 V.Britanija 826 GBP 1 2.465799 SAD 840 USD 1 1.552308 Rusija 643 RUB 1 0.047891 Kina 156 CNY 1 0.244828 Srbija 941 RSD 100 1.647319 SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 08. 2012 =

1.955830 1.955830 1.592955 1.596937 1.577282 1.581225 26.170902 26.236329 0.078566 0.078762 0.262485 0.263141 0.686497 0.688213 1.987026 1.991994 0.566448 0.567864 0.267867 0.268537 0.232391 0.232972 1.628772 1.632844 0.854896 0.857033 2.471979 2.478159 1.556198 1.560088 0.048011 0.048131 0.245442 0.246056 1.651448 1.655577 USD 1.52201 BAM 2.360472

Posao za 70.000 kooperanata

dnica podr`ava ovaj projekat, ako se uzme u obzir ~injenica da na ovom prostoru imaju 22.000 povratnika, projekat dobija na zna~aju, ali njegova najve}a vrijednost je to {to ne pravi podjele me|u ljudima po bilo kojem osnovu.

Otkup zemlji{ta
Jerlagi} nam je kazao da je projekat podijeljen u tri faze, od toga je prva faza, izrada studije izvodljivosti, ve} zavr{ena. Nakon toga slijedi ot-

kup zemlji{ta te posljednja faza izrada glavnog projekta, izgradnja fabrike, instaliranje opreme itd. Predvi|eno je da partner donese tehnologiju, opremu i vjerovatno izgradi jo{ nekoliko objekata te renovira postoje}e. Ukoliko bi sve teklo prema planu, bez zna~ajnijih prepreka, ve} pred sljede}u ljetnu sezonu Bosanka bi mogla po~eti raditi, pesimisti~ki scenarij je da }e projekat za`ivjeti za dvije godine. J. Sa.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

BIZNIS/BERZE
1.416,23
813,69
BIRS BIFX

27

Prodajom obveznica prikupljeno 97 miliona KM

681,16 1.712,11
FIRS

SASX-10

897,70 767,44
ERS10

SASX-30

VLADA FBiH U POHODU
Vlada FBiH ju~er je donijela odluku o novom zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM. Rije~ je o 20.000 obveznica, s nominalnom vrijedno{}u jedne obveznice od 1.000 KM i rokom dospije}a od dvije godine. Bi}e ovo tre}a emisija obveznica u ovoj godini kojom se nastoji prikupiti novac koji nedostaje u bud`etu ovog entiteta za 2012. godinu.

NA NOVIH 20 MILIONA KM

Glavni kupci entitetskih obveznica u prve dvije aukcije bile su banke

Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 301.695,94 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 155.610,65 KM, a u sklopu 16 transakcija

SASE: Promet 301.695 KM

prometovane su 12.103 dionice. Kurs ovog emitenta iznosio je 12,89 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 17.479,50 KM, a u sklopu osam transakcija prometovane su 3.733 dionice. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Crobih fonda d.d. Mostar u iznosu od 11.492,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,28 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se u iznosu od 328,80 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 3. septembar/rujan 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar 3,78 5,28 -0,47 -1,31 3,80 5,35 3,70 5,28 1.583 2.150 5.987,50 11.492,00 6 2 12,89 2,57 12,9 12,2 12.103 155.610,65 16

Vrijednosni papiri na naplatu dospijevaju 2014, 2015. i 2017.

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija T PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo IK Banka dd Zenica BOR BANKA DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Famos d.d. Sarajevo TERCIJARNO SLOBODNO TRŽIŠTE Tehnogra|a d.d. Br~ko 3,00 5,00 0,00 0,00 3,00 5,00 3,00 5,00 75 951 225,00 4.755,00 1 6 18,00 17,10 65,00 95,00 0,95 -1,72 0,00 0,00 18,00 17,10 65,00 95,00 18,00 17,10 65,00 95,00 227 105 100 315 4.086,00 1.795,50 6.500,00 29.925,00 2 3 3 1 30,00 98,50 98,00 75,00 96,83 94,57 2,01 0,00 0,00 0,00 3,55 2,78 30,00 98,50 98,00 75,00 97,00 95,00 30,00 1.096 98,50 16.979 98,00 4.237 75,00 20.040 95,33 36.339 94,00 10.466 328,80 16.724,32 4.152,26 15.030,00 35.186,21 9.897,70 1 1 1 2 6 3

Rupe u bud`etu
Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila izvje{taj o prethodne dvije aukcije obveznica i uputila ga federal nom Par la men tu na usvajanje. Izvje{taj o zadu`enju FBiH po osnovu emisije obveznica pokazuje da je tokom dvije aukcije Vlada FBiH, za popunjavanje bud`etskih rupa u ovoj godini, prikupila 97,11 miliona KM. Prilikom prve aukcije obveznica putem Sarajevske berze FBiH je ponudila 80.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici sa rokom dospije}a tri godine. Kako je

navedeno u izvje{taju Vlade FBiH, za vrijeme aukcije pristiglo je 19 ponuda za kupovinu 108.865 obveznica, prihva}eno je 15 ponuda putem kojih je prodato svih 80.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 80.000.000 KM, {to predstavlja 100 posto planiranog obima.

Malo se precijenili
Najvi{a prihva}ena cijena iznosila je 102,13 KM uz kamatnu stopu 4,48 posto, a najni`a 97,22 KM uz kamatu 6,28. Ukupan iznos pri ku plje nih sred sta va iznosi 79,98 miliona KM, a obveznice dospijevaju na naplatu 30. maja 2015. godine. Najvi{e obveznica kupile su banke, 98,75 pos-

to, a ostatak od 1,25 posto osiguravaju}e ku}e. Tokom druge aukcije, obveznice su kupovale samo banke i tom prilikom Vlada FBiH je prikupila 17,13 miliona KM, iako je bilo ponu|eno 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po dionici sa rokom dospije}a pet godina, tako da one na naplatu dospijevaju u junu 2017. godine. Za vrijeme aukcije pristiglo je 18 ponuda za kupovinu 23.365 obveznica, a prihva}eno je njih 13 putem kojih je prodato 17.165 obveznica no mi nal ne vri je dnos ti 17.165.000 KM, {to je svega 57 posto planiranog obima emisije.
J. Sa.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 3. septembar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,3 5,29 3,68 5,77 0,94 -1,49 0 3,41 4,3 5,3 3,68 5,79 4,3 5,25 3,68 5,51 120 83 62 4.045 516,00 438,90 228,16 23.326,56 0,011 0,735 0,59 0,46 0,52 0,46 0,2 0,25 1,54 0,502 -15,38 0,55 -0,17 0 -1,89 0 -11,5 0 0 0 0,011 0,735 0,591 0,46 0,52 0,46 0,2 0,25 1,54 0,502 0,011 0,735 0,59 0,46 0,52 0,46 0,2 0,25 1,53 0,502 23.000 224 3.681 1.000 1.102 1.645 2.500 4.600 13.597 500 253,00 164,64 2.172,32 460,00 573,04 756,70 500,00 1.150,00 20.936,38 251,00

Termoelektrana Ugljevik

U februaru po~inje gradnja elektrane
Izgradnja nove termoelektrane u Ugljeviku po~e}e u februaru naredne godine, izjavio je direktor kompanije Comsar Energy za Republiku Srpsku Sini{a Majstorovi}, prenose agencije. “Dobili smo lokacijske uslove za izgradnju, u toku je procedura za dobijanje ekolo{ke dozvole, zavr{ena je druga faza istra`ivanja rezervi uglja i sve te~e prema planu, uz odli~nu saradnju sa lokalnim i vlastima RS-a” , rekao je Majstorovi}. On je najavio da }e prezentacija do sada ura|enog na izgradnji nove termoelektrane biti odr`ana danas u hotelu Energetik u Ugljeviku. Na prezentaciji se o~ekuje prisustvo

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.d. Banja Luka Internacional motel a.d. Banja Luka Rudnik kre~njaka Integral Carmeuse a.d. Doboj Fabrika kre~a Carmeuse Integral a.d. Doboj Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 1,7 0,2 0,912 0,678 48,76 46 46,77 43,86 41 41,01 0 0 -2,98 -2,87 0,52 0 1,23 2 0,24 0 1,7 0,2 0,912 0,678 49 46 47 43,99 41 41,01 1,7 0,2 0,912 0,678 48,51 46 46,5 43 41 41 468 1.526 650 631 40.296 50.466 24.000 15.800 44.902 80.700 795,60 305,20 592,80 427,82 19.647,99 23.214,36 11.225,00 6.930,62 18.409,82 33.091,42

ambasadora Ruske Federacije u BiH Aleksandra Bocan-Har~enka i {e fa Predstavni{tva RS-a u Moskvi Du{ka Perovi}a. Prema Majstorovi}evim rije~ima, prezentacija je ura|ena po sred stvom pro mo ti vnog fil ma o Comsar Energyu koji traje 45 minuta, a rukovodstvo kompanije za RS govori}e i o planovima za zavr{etak projekta Ugljevik 3

i o ukupnim investicijama u RS. Comsar Energy u Srpskoj dio je grupacije ~iji je vlasnik Rus Ra{id Serdarov, a procjenjuje se da je vrijednost investicija u izgradnju nove termoelektrane i rudnika uglja oko 550 miliona KM. O~ekuje se da }e ovaj projekt zna~ajno uposliti doma}e kompanije. U novoj termoelektrani }e posao dobiti 800 radnika.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

114,64 2,78

$ 0,06 %

1.692,10 31,86

$ 0,27 %

906,00 799,75

$ 1,09 %

PLIN
$ 0,43 %

SREBRO
$ 1,35 %

KUKURUZ
$ 1,08 %

28

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

PRVI DAN [KOLE
[kolsko zvono, koje je ju~er je zazvonilo nakon vi{emjese~ne pauze, ozna~ilo je po~etak prvog {kolskog dana za osnovce i srednjo{kolce u KS-u. U O[ “Aleksa [anti}” koja je upisala najve}i , broj prva~i}a u Novom Gradu, prvo septembarsko zvono za sve mali{ane se oglasilo u 12 sati, s tim da je organizovana priredba i upoznavanje u~enika sa njihovim u~iteljicama. - Priredba, koja se odr`ava svake godine, jedan je vid dobrodo{lice na{im u~enicima. Znamo da neki dolaze sa rado{}u, neki sa zebnjom, ali se zaista trudimo da im prvi dan bude poseban trenutak. Na{e prvo septembarsko {kolsko zvono je sve~an trenutak za sve na{e mali{ane, istakao je Muamer Tinjak, direktor O[ “Aleksa [anti}” .

Oglasilo se {kolsko zvono

Djeca prije u~e kucati na tastaturi nego pisati, ka`e direktorica Be{irevi} • Radne sveske samo za strane jezike, isti~e direktor Tinjak

Novi drugari
Ina~e, ova {kola u prethodne tri godine imala je veliki broj upisanih, ove godine njih 118, dok je pretpro{le upisala ~ak 136 u~enika. Ove {kolske godine je formirano pet odjeljenja, te u 2013. izlazi i prva generacija de-

vetogodi{nje {kole, a zadnja generacija osmogodi{nje. Pored toga, direktor je naglasio kako se vr{ila edukacija i nastavnog osoblja za novi devetogodi{nji plan i program, kroz razli~ite radionice. - Mi smo isto tako izvr{ili i reviziju, donijetu od Ministarstva

da svaki predmet ima po jedan ud`benik, dok na{i nastavnici u radu izbjegavaju radne sveske, osim ako se ne radi o stranim jezicima, dodao je Tinjak. Djeca op}ine Novi Grad imaju posebnu podr{ku, i to ona slabijeg imovinskog stanja, ona iz porodica koje {koluju vi{e djece, te

mali{ani romske populacije. - Ja sam puno sretan {to }u i}i u {kolu. Upozna}u puno drugara s kojima }u se igrati, kazao je Haris Depri}. Kada smo posjetili O[ “Alija Nametak” do~ekao nas je veliki , broj uzbu|enih roditelja i prva~i}a, ali i starijih |aka koji su im priredili specijalni program dobrodo{lice. Ove godine manifestaciju su otvorili pjesmom i osmi{ljenom koreografijom samo za ovaj dan. - Ja ve} znam ~itati i pisati. Jedva sam ~ekala da po|em u {kolu. Imam i ro|aka, nismo u istom razredu, ali nema veze. Ja }u da upoznam puno drugarica, rekla je Ena Rogovi}, dok je njena majka Elma dodala da je ovogodi{nja priredba jedna od najljep{ih do sada. U O[ “Alija Nametak” dosad je upisano 66 prva~i}a od 651 djeteta u op}ini Centar.

Nema pritiska
- Mi smo sretni brojem upisanih, ne vlada gu`va i napravili smo tri odjeljenja. Ova generacija se razlikuje od prethodnih,

zato {to su spremniji i dosta slobodniji nego prethodne generacije. Mada je pomalo tu`no, prije u~e slova na tastaturi nego ~itati i pisati. Barem ve}ina njih. Nama je cilj da kroz prvi razred djeca postepeno u~e, nemaju pritiska jer nema ni ocjenjivanja u prvom polugodi{tu. Kroz igru oni u~e, socijaliziraju se, ali i imaju govorne vje`be, istakla je Mediha Be{irevi}, direktorica O[ “Alija Nametak” . Valja naglasiti da su dana{nja djeca prije devetogodi{nje {kole obavezna poha|ati i pred{kolske ustanove, zbog ~ega razvijaju izvjesnu socijalizaciju prije polaska u {kolu. - Svoje mali{ane obradujemo svake godine. Od Op}ine Centar dobivaju ruksake sa svim potrebnim priborom, te ~okoladu i loptu, jer simboli~no to zna~i da se oni jo{ trebaju igrati, ali i kroz to u~iti, kazao je D`evad Be}irevi}, na~elnik Op}ine Centar. Priredba je nastavljena uz pjesmu starijih |aka: “...Nije va`na boja, nije va`na nacija, mi `elimo isto, mi smo generacija...”
D. IBRAHIMBEGOVI]

Po~ela nastava u osnovnim i srednjim {kolama

Za u~enike iz Rje~ice i Reljeva

Sve vi{e |aka u rubnim dijelovima grada
Najvi{e upisanih u~enika u prigradskim op}inama, a najmanje u Centru i Starom Gradu • Upisano 20.000 srednjo{kolaca
Oko 60 hiljada u~enika, me|u kojima gotovo ~etiri hiljade prva~i}a, ju~er je sjelo u {kolske klupe u osnovnim i srednjim {kolama Kantona Sarajevo. U 74 osno vne {ko le upi sa no je ne{to manje od 40 hiljada u~enika, dok je u 39 sre dnjih {ko la upi sa no go to vo 20 hi lja da sre dnjo {ko la ca. - Ove go di ne upi sa no je ne {to vi{e prva~i}a nego {to smo mi progno zi rali, o~i gle dno je da se tu ra di o broju povratnika, koji su tu brojku pove}ali za 30 u~enika. Sve {kole spremno su do~ekale novu {kolsku godinu. Za sada nemamo nikakvih informacija da je bilo spornih mo me na ta. Iako je da na {nji dan protekao u upoznavanju s ra spo re dom i nas ta vnim pla nom i pro gramom, ve} su tra se po~i nje ozbiljno raditi, kazao je ju ~er za Oslobo|enje Sretko @muki}, savjetnik za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje Ministarstva na uke, obrazovanja i mladih KS-a. U prve ra zre de osno vnih {ko la ve} tradicionalno najvi{e |aka je upisano u op}inama Had`i}i, Ilid`a i Novi Grad. - U ovim prigradskim op}inama pre dnja ~i Osno vna {ko la 6. mart Had`i}i sa 120 upisanih u~enika. U Osnovnoj {koli “Ha{im Spahi}” kao , i u “Umihana ^uvidina” i {koli “Aleksa [anti}” upisano je vi{e od 100 u~enika. Ipak, u Petoj osnovnoj {koli upisano je ne{to manje, odnosno oko 90 u~enika. Op}ine Ilid`a i Novi Grad poprili~no su optere}ene brojem u~enika, istakao je @muki}. U op}inama Stari Grad i Centar iz godine u godinu smanjuje se broj upisanih u~enika u prve razrede. Tako je najmanje u~enika upisano u Osnovnu {kolu “Vladislav Skari}” i O[ “Hasan Kaimija” svega po 20. , Po~etak nove {kolske godine poziv je i za oprez voza~ima.
@muki}: Broj prva~i}a nadma{io prognoze M. T.

Nova {kolska godina je po~ela, a prevoz u~enika sa podru~ja Rje~ice i Reljeva je nakon godinu ponovo uspostavljen. V.d. na~elnika Op}ine Novi Grad Aner [uman, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Haris Pleho, izvr{ni direktor autobuskog i minibuskog saobra}aja Grasa Adis [ehi}, te predstavnici Savjeta MZ ju~er su u~enicima pravili dru{tvo u kombiju na putu do {kole u Dobro{evi}ima. Prema rije~ima predsjednika Savjeta MZ Reljevo Suada Osmanagi}a, veliki problem za ovo naselje predstavljao je prevoz oko 160 |aka iz Rje~ice i Reljeva u O[ Dobro{evi}i. Kako je naveo Osmanagi}, pro{le godine ukinut je kombi Grasa za prevoz |aka tako da su u~enici pje{a~ili od pet do {est kilometara u jednom pravcu do {kole i nazad s obzirom na to da redovna kombi-linija nije mogla primiti ve}i broj u~enika.

Obezbije|en prevoz do {kole

Foto: S. GUBELI]

PUN RADOSTI I ZEBNJE

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Pravilnika nema, Oru~evi} zapo{ljava i bez konkursa?
Iako su inspektori Prosvjetne i Inspekcije rada tokom pro{le sedmice posjetili Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih KS-a zbog famoznog ~lana 11. Pravilnika o tehnolo{kom vi{ku u kojem je navedeno da prednost pri zapo{ljavanju imaju oni koji su radili u obrazovanju 11. decembra 2009. godine, resorni ministar nije se ogla{avo po pitanju usvajanja pravilnika sa kriterijima za zapo{ljavanje. Naime, iako su u Sindikatu osnovnog odgoja i obrazovanja KS-a, uva`avaju}i primjedbe koje su dobili iz {kola, izradili pravilnik u julu, ministar Fahrudin Oru~evi} nikad nije formirao komisiju koja bi tekst pravilnika razmotrila i stavila na snagu. Time bi se sprije~ila situacija da u Ministarstvo, a {to se upravo i desilo, stigne oko stotinu pri-

Dva pedagoga za jednu {kolu
Nakon {to je u Ministarstvo stiglo stotinu primjedbi za 400 radnih mjesta, slijede novi konkursi, a kriterija jo{ nema
sam o ovome i sa predsjednikom Sindikata srednjeg obrazovanja Farukom Be{li}em, imamo njihovu podr{ku, a postoji mogu}nost da se kriteriji za zapo{ljavanje, koje smo izradili, primijene i u srednjim {kolama, napominje Sivro. Predsjednik Sindikata zatra`io je od ministra Oru~evi}a da javno ka`e za{to nije bilo konkursa za mjesto pedagoga u Desetoj osnovnoj {koli u Osjeku, jer je on bio raspisan za druga radna mjesta u toj ustanovi. - Da li je na to mjesto primljen neko mimo procedure? Sa druge strane, u Tre}u O[ kao tehnolo{ki vi{ak iz Ministarstva su poslali pedagoga, a biv{a direktorica {kole, kojoj je mandat istekao 15. augusta, radi na tom istom mjestu, napominje Sivro.
J. M.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

U Desetoj osnovnoj {koli izostavljen konkurs za jedno mjesto

go vo ra i `al bi kan di da ta za upra`njena radna mjesta u {kolama, nakon 400 raspisanih konkursa. Predsjednik Sindikata Saudin Sivro isti~e kako je o~igledno da u Ministarstvu nauke, obrazovanja i mladih KS-a ne `ele ni

da ~uju ni da reaguju na nastali problem. - O~igledno je da ni{ta ne `ele raditi po tom pitanju, a konkursa }e biti jo{. Da su stvari poslo`ene kako treba, `albi bi bio minoran broj. Da sam ministar, zabrinuo bih se. Razgovarao

Had`i}ka {kola 6. mart

Usluge za gra|ane u Op}ini Ilid`a

Uvedeni novi standardi

Osnovne {kole u Had`i}ima spremno su do~ekale novu {kolsku godinu, a nastavu }e u ovoj op}ini poha|ati oko 2.200 osnovaca. Tradicionalno, u tri osnovne {kole, 6. mart, 9. maj i “Hilmi ef. [ari}” , uprili~eni su sve~ani prijemi za nove |ake. - I ove godine imamo najve}i broj prva~i}a u Kantonu Sarajevo, jer je upisano 120 |aka koji }e nastavu poha|ati

[est odjeljenja prva~i}a

Krajem avgusta u Op}ini Ilid`a je proveden certifikacijski audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i Sistema okolinskog upravljanja EN ISO 14001:2004, a implementator je bila certifikacijska ku}a Tuvadria. - Implementacijom ovih standarda vr{it }e se unapre|enje svih segmenata rada Op}ine Ilid`a s ciljem postizanja zadovoljstva kod svih na{ih korisnika. Op}ina }e nastaviti ispunjavati svoju viziju da ima efikasnu administraciju. Tako|er, `elimo biti i ekonomski jaki sa velikim brojem zaposlenog stanovni{tva, da imamo dobro rije{enu infrastrukturu, razvijen turizam, kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu za{titu, ure|en obrazovni sistem, ali i bogat kulturni i sportski `ivot u okviru ekolo{ki o~uvane cjeline, naglasio je na~elnik Senaid Memi}. Z. T.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

u {est odjeljenja. Na{a {kola trenutno broji 1.197 u~enika od I do IX razreda. Mali{ani su se prvo upoznali sa nastavnicima i stru~nim osobljem, a u u~ionicama su ih do~ekale korpe sa vo}em. Kru{ke i jabuke su ubrane iz na{eg dvori{ta, nisu prskane i potpuno su zdrave, kazala je \enana Alispahi}, direktorica O[ 6. mart Had`i}i.
Z. T.

Isklju~enja struje
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 12 do 13.30 sati Krivajevi}i, Had`i}i, od 9 do 15 Donja Vogo{}a, Ferhatovi}a 4, Hrastovi, Krakinje, Mi{evi}i 2, Poljine, od 13.30 do 15 Gornji Ivan~i}i, od 9 do 10.30 Bijambare, Stomorine, od 10.30 do 12 La|evi}i, Malinovac, od 13.30 do 15 Ni{i}i 3, od 9 do 14 sati Po{ta 5, Kadari}i 1, Centar BiH i Kadri}i 1.
sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan

PORODILI[TA

6 11

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

bljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Koeln 13.05, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom,

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich/Koeln 12.25, Lju-

~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11

u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

KULTURA

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevo Chamber Music Festival

Sa koncerta Manhattan String Quarteta i Christophera Taylora

Muzicirati zajedno, stvarati umjetnost
Esma SULEJMANAGI]

Foto: Almin ZRNO

Zahvaljuju}i inicijativi sarajevske Muzi~ke akademije i Manhattan String Quarteta, Sarajevo je u proteklih devet dana imalo zaista nesvakida{nju privilegiju biti centar izvo|enja, razgovora, promi{ljanja, osje}anja i `ivljenja kamerne muzike kao najuzvi{enijeg oblika muzi~ke umjetnosti. Muzicirati zajedno, stvarati umjetnost u simbiozi bila je i ostala filozofija i `ivotni credo svih onih koji su ove godine u~estvovali u realizaciji jo{ jednog izdanja Sarajevo Chamber Music Festivala.

Koncert Manhattan String Quarteta i pijaniste Christophera Taylora za ovogodi{nju festivalsku zavr{nicu
tverostava~nog djela istakli liri~nost, kao osnovnu misao, kao nit koja povezuje tonove u prepoznatljivo Dvořakovu muziku. Izrazita energi~nost, i istan~an osje}aj za tipi~nu ritmiku dvor`akovskog tipa, te nezaobilazna virtuoznost obilje`ili su sarajevsku izvedbu ovog kamernog djela. Publika je s velikim nestrpljenjem ~ekala i izvedbu Klavirskog tria op. 65 u f-molu prvenstveno zbog nastupa pijaniste Christophera Taylora. Nakon solisti~kog recitala na kojem je Taylor publici do~arao jedan mali dio vlastitog poimanja i percepcije muzike kroz izvanrednu interpretaciju, njegova transformacija u druga~ijem okru`ju kamerne muzike potvrdila je da je zaista rije~ o vrhunskom umjetniku. Odli~na komunikacija pijaniste sa violinistom Calvinom Wiersmom i violon~elistom Chrisom Finckelom vodila je umjetnike kroz ovo ~etverostava~no djelo pro`eto lirikom, ali i ritmikom folklornog ti-

Vrhunski umjetnici
Vrhunski umjetnici, izvrsne izvedbe, sala Doma Oru`anih snaga BiH ispunjena i preko svojih kapaciteta, intenzivan rad studenata u okviru majstorskih radionica samo su djeli}i mozaika Festivala. I upravo je pravi na~in za zaklju~ivanje jo{ jednog festivalskog poglavlja bio briljantan koncert doma}ina Sarajevo Chamber Music Festivala, presti`nog kamernog ansambla Manhattan String Quartet i vrhunskog ameri~kog pijaniste Christophera Taylora. Festi-

valska zavr{nica bila je posve}ena djelima ~e{kog kompozitora Antonina Dvořaka, koja je s posebno pa`njom i odu{evljenjem pratila sada ve} stalna publika kamerne muzike u Sarajevu. Koncert je otvoren Terzetom za dvije violine i violu op. 74 u C-duru koji su izveli ~lanovi Manhattan String Quarteta, violinisti Calvin Wiersma i Curtis Macomber, te violista John Dexter. Ovo Dvořakovo djelo nastalo je 1887. s namjerom da ga izvode sam kompozitor, ina~e violista, i njegova dvojica prijatelja, violinista. Izvedba ~lanova MSQ-a jo{ jednom je podsjetila na Dvořaka kao istinskog majstora kamerne muzike, a samim tim, kako dr. Ivan ^avlovi} navodi, kompozitora “esteti~ki relevantne” velike muzike koja je “slu{ala~ki i publi~ki `iva na svim prostorima i kroz sva vremena” pa tako i u Sarajevu. , Go tovo sjedinjeni u jedno umjetni~ko bi}e, ~lanovi kvarteta su svojom izvedbom ovog ~e-

pa kojoj je Dvořak bio posebno naklonjen. Dinami~ke gradacije nevjerovatnih raspona, ogromna energija, ali i zvuk koji u potpunosti pro`ima auditorij, primoravaju}i na aktivno slu{anje, a time i partipcipaciju u izvedbi, uz izvanrednu virtuoznost i smjenu u solisti~kom izlaganju tema. Izvedba ovog Klavirskog tria odu{evila je sarajevsku publiku, koja je izvedbu ispratila gromoglasnim aplauzom.

Dugotrajan aplauz
U drugom dijelu koncerta Manhattan String Quartet izveo je Guda~ki kvartet op. 106, br. 13 u G-duru. Ovo Dvořakovo djelo nastalo je 1895. vrlo va`ne godine u njegovom `ivotu. Naime, tada se vratio u Evropu iz SAD-a i ispunjen utiscima sa drugog kontinenta nastavlja komponovati. Ve} u prvom stavu kvarteta utjecaj ameri~kog folklora je vrlo prepoznatljiv, a u izvedbi Manhattan String Quarteta takvi odlomci odi{u jednim posebnim {armom, gotovo svjesno istaknuti

u odnosu na ostali muzi~ki materijal. Energi~nu i virtuoznu izvedbu prvog stava slijedio je vrlo mra~an drugi stav, ispunjen dubokom boli, gotovo kao muzi~ki oma` Dvořakovoj prvoj ljubavi koja je umrla iste godine kada je djelo nastalo. Izvedba ovog kvarteta nagra|ena je dugotrajnim aplauzom, koji je ujedno bio i zahvalnica vjerne sarajevske publike Manhattan String Quartetu za nezaboravan muzi~ki ugo|aj i ove godine na SCMF-u. Posljednje djelo izvedeno na ovogodi{njem festivalskom izdanju bio je drugi stav Guda~kog kvarteta no. 13, op. 29 u amolu, poznatijeg kao Rosamunde kompozitora Franza Schuberta. Tipi~no schubertovski liri~an i pjevan, pomalo sanjivog raspolo`enja, ovaj stav zaklju~io je Festival koji je ove godine prema{io sva o~ekivanja. Sa `eljom da svako slijede}e festivalsko izdanje bude ve}e, bolje, ljep{e, svi istinski ljubitelji muzike pozvani su da i naredne godine uz vrhunske umjetnike Manhattan String Quarteta i njihove goste budu dio velike sarajevske pri~e o kamernoj muzici, muzici nad svim ostalim muzikama.

U~e{}e na festivalu u Bugarskoj
Pozori{te lutaka Mostar novu sezonu po~inje u~e{}em na velikom me|unarodnom lutkarskom festivalu koji je po~eo ju~er i trajat }e do 8. septembra u bugarskom gradu Plovdivu. Ovim zna~ajnim festivalom, koji se odr`ava dvadeseti put, Lutkarsko pozori{te Plovdiv slavi 65 godina postojanja i rada. U iznimno bogatom programu nastupit }e 37 predstava iz 13 zemalja Evrope, Azije i Ju`ne Amerike, te sva zna~ajnija bugarska pozori{ta lutaka. Sa prostora biv{e Jugoslavije ~ast da u~estvuju na ovom Festivalu dobili su samo Mini teatar iz Ljubljane i Pozori{te lutaka Mostar. Pro}i strogu selekciju nije bilo nimalo jednostavno. Mostarski lutkari izabrani su u konkurenciji od preko stotinu profesionalnih lutkarskih ku}a iz cijeloga svijeta. Na ovom festivalu Pozori{te lutaka Mostar, koje ove godine slavi 60. ro|endan, u~estvovat }e sa svojom vi{estruko nagra|ivanom predstavom “@elim biti normalan” Teodore Popove u re`iji Todora Valova. U predstavi igraju Ned`ad Maksumi}, Diana Ondelj-Maksumi}, Nermina Denjo i Ser|o Rado{. Pozori{te lutaka Mostar na ovaj na~in nastavlja nisku uspjeha i iznova dokazuje visok kvalitet svoga rada. Tako se ova teatarska ku}a, na najbolji na~in, suprotstavlja letargiji, bezna|u i nebrizi koji prijete kulturnim institucijama ove zemlje.
Mr. S.

Pozori{te lutaka Mostar

Iz nagra|ivane predstave “@elim biti normalan”

POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM namje{tenu jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, kablovska TV i gara`u, iza SC Skenderije. Tel. 212-124.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten, Gornja Breka Sarajevo, sa centralnim grijanjem, cijena povoljna. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem na Vratniku. Tel: 061/541-016.k POSLOVNI prostor, 10 m2, 100 KM, Skenderija. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici-zgrada. Tel. 061/150-080 i 061/190008.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja, dnevna soba) od 80 m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k POTPUNO namje{ten renoviran jednosoban stan u Hrasnom I centralno grijanje. Tel. 061/209-705.k DVIJE studentice tra`e sustanarku namje{ten ~etverosoban stan Ciglane. Tel: 061/922-483.k

PONUDA
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k IZDAJE se stan od 90 m2 sa novim namje{tajem. Dva parking mjesta, zaseban ulaz, dvije velike sobe i dnevni boravak. Donji Vele{i}i.Tel: + 387603154274.sms IZDAJEM dvosoban potpuno namje{ten stan kod rtva. Tel: 063/963-994.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac potpuno renoviran za trgovinske namjene cijena 2000, 00 km. Tel. 033/265-715.sms ADAPTIRAN jednosoban stan studenticama. Tel: 061/904-253.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu `enskim osobama. Tel: 061/253-382.sms IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, 25 m2, na Ko{evskom brdu. Tel. 033/205313.sms

NEKRETNINE ZAMJENA
STANOVI ZAMJENA SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola 4 dunuma zemlje pola pod vo}em u okolini Sarajeva za Novi grad RS za vikend ku}u ili stan. Tel: 033/218-753. MIJENJAM garsonjeru 28 m2 u Vi{egradu za Sarajevo. Tel. 061/530-314.k MIJENJAM stan u centru Sarajeva, 36 m2, za Banja Luku. Tel. 066/423-718.k MIJENJAM trosoban stan 85 m2 na Dobrinji II za dvosoban na Grbavici. Tel. 061/513-810.k MIJENJAM stan 52 m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel.542668.k MIJENJAM dvosoban stan na Mojmilu ul. Olimpijska I sprat, za trosoban u Centru uz nadoplatu. Tel: 451-154.k MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, 240 m2 + 30 m2 gara`e + 1.450 m2 oku~nice za stan 60 m2 od ^engi} Vile do Pofali}a. Mob. 061/299627.k

POTRA@NJA
TRA@IM smje{taj (sobu ili manji stan) za dulji period. Po`eljno predgra|e, selo, planina. Tel: 065/449-120.sms POTREBAN jednoiposoban ili dvosoban prazan ili polunamje{ten stan na du`i period, na prostoru Marin dvor do Otoke. Mob. 065/417-832.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet kone-

kcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potreban prazan jednosoban stan u zgradi za najam. Mob. 061/350448.k STUDENT tra`i cimera u dvosobnom namje{tenom stanu u centru blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 065/250-223.k AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel. 061/132279.k

POTREBAN prazan jednosoban i dvosoban stan u zgradi za najam. Tel. 061/350-448.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k

32

mali

Oglasi
IZDAJEM namje{ten stan za studentice, povoljno u centru. Tel. 061/145-361.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, donji Vele{i}i. Tel. 061/530045.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i trosoban u centru. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM sobu studentici, Grada~a~ka. Tel. 640-200.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ba{~ar{iji-Mihrivode 13-a poseban ulaz i komunalije 100 KM + re`ije. tel. 033/557-037, 066/033-383.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije iza nebodera Zvijezda. Tel. 033/202-509, 062/391-106.k IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu, prostrana. Tel. 062/008-931.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Dobrinji III, 250 KM + re`ije. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350 KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, renoviran, Ul. Nurije Pozderca 10/I, Tel. 063/454-648.k IZDAJEM dvosoban stan u blizini Medicinsko stomatolo{kog fakulteta. Tel. 033/443-743.k IZDAJEM stan na Dobrinji nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k IZDAJEM stan (ku}a) nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan centralno grijanje, stambena zgrada. Tel. 062/869-174.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM trosoban stan za tri studentice na Vi{njiku 150 KM + re`ije. Tel. 062/908-901.k IZDAJEM pos. prostor 40 m2 novogradnja zasebna cjelina, struja, voda, plin kod FDS-Pofali}i. Tel. 033/657979.k IZDAJEM namje{ten stan sa posebnim ulazom. Mob: 062/527-254.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u centru, Ul. ^obanija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant ^. vila. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM prazan dvosoban stan u Hrasnom Ul. Azize [a~irbegovi} 16/2. Tel. 061/390-538.k IZDAJEM garsonjeru iznad Mejta{a studentici. Tel. 061/656-149.k IZDAJEM namje{tenu sobu upotreba kuhinje i kupatila, centar. Tel. 200-564.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, Ul. Antuna Hangija. Tel. 033/442-998, 061/525-795.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882-545.k IZDAJEM dvoiposoban stan, prazan, 69 m2, Lu`ani - Ilid`a, ul. Ramiza Ja{ara 6/3, vrlo povoljno. Tel. 648-093 i Mob. 061/686-903.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, blizu pozori{ta, ul. ^obanija br. 24. Tel. 033/201-670.k IZDAJEM sobu studentici, grijanje, upotreba kuhinje, kod UKC Ko{evo. tel. 033/442-289.k CENTAR, trosoban stan izdajem, namje{ten, mo`e i za kancelarije. Mob. 061/335-591.k IZDAJEM lijepu namje{tenu sobu na du`e vrijeme, samcu ozbiljnom, zaposlenom, Alipa{ino polje. Tel. 463-977.k IZDAJE sobu od oktobra, studentici, Grbavica. Mob. 061/047-960.k ISTO^NO Sarajevo - Lukavica, izdajem skladi{te, gra`e i stan. Mob. 061/047960.k IZDAJEM dvosiposoban polunamje{ten stan, Ul. Trg Djece Dobrinje 19, Dobrinja III, III sprat, prednost imaju pla}anje unaprijed, cijena 250 KM. Tel. 033/434-238.k IZDAJEM nov dvosoban namje{ten stan na du`e vrijeme. Tel. 061/161726.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516695.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM studenticama trosoban stan Teheranski trg. Tel. 061/460-150.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Ko{evskom brdu, ul. A. Hangija. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM trosoban stan namje{ten, kod okretaljke Jezero. tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM jednosoban stan 300 m od Medicinskog fakulteta. tel. 061/836810.k IZDAJEM jednosoban konforan stan zaseban ulaz u privatnoj ku}i u centru Sarajeva. Tel. 063/629-848.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u centru. Tel. 070 203-479.k IZDAJEM lijepo namje{ten jednosoban stan studenticama. Tel. 033/813-049, 062/006-768.k KOD BBI centra izdajem dvosoban namje{tan stan dvjema studenticama. Mob. 064/424-7067 i 033/442-331.k

utorak, 4. septembar/rujan 2012.
SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM stan studentima ili radnicima kod FDS. Tel. 6544-385.k IZDAJEM prazan dvosoban stan na D. Malti. Tel. 065/046-670.k IZDAJEM poslovni prostor 105 m2 na pijaci Grbavica. Tel. 061/172-518.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten.Tel. 033/535-475.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u centru grada. Tel. 061/357-846.k POFALI]I blizu kampusa i fabrike duhana izdajem dvosoban namje{ten stan. Mob: 062/439-329 i 066/430-574.k IZDAJEM namje{ten poslovni prostor za granapa, 300 KM. Mob. 061/358772.k IZDAJEM u strogom centru dobro opremljenu garsonjeru, centralno grijanje, kablovska TV. Mob. 061/336-660.k IZDAJEM namje{tenu sobu u centru, Marijin dvor. Tel. 667-994.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan prednsot studenticama. Tel. 643-515.k IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru kod bolnice Abdulah Naka{. Tel. 062/982881.k IZDAJEM smje{taj za studentice ili uposlene u trosobnom stanu. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM prazan dvosoban stan na drugom spratu, pored T.C. Robota u Hrasnom. Mob. 061/390-538.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

OSLOBO\ENJE

PONUDA
IZDAJEM gara`u na Grbavici preko puta Bugarske ambasade. Mob. 061/078399.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu poseban ulaz upotreba kupatila studentima. Tel. 033/532-035 i 061/653-806.k IZDAJEM exstra sre|en i namje{ten apartman za jednu osobu u strogom centru, 400 KM. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM komfornu dvokrevetnu sobu studenticama u strogom centru. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM stan 60 m Bolni~ka namje{ten. Tel. 061/866-070.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882-545.k IZDAJEM jednosoban stan u centru Sarajeva, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Mob. 061/836-030.k NAMJE[TEN stan, 40 m2, balkon, internet, kablovska i garsonjera 30 m2, internet, kablovska, parking, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u centru, dvjema studenticama ili zaposlenim. Tel. 033/442-331 i 064/424-7067.k IZDAJEM jednosoban stan zaposlenom paru kod studentskih domova Ned`ari}i. Tel. 033/213-558.k IZDAJEM sobu studentici u strogom centru, odli~ni uslovi. Tel. 033/833-045.k IZDAJEM trosobni stan hitno, namje{ten. Tel. 063/284-767, 063/284-768.k IZDAJEM namje{ten stan, Titova, povoljno na du`i period studentu. Tel. 00386 41 825544.k IZDAJEM na Alipa{inom polju A faza dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/191-061.k
2

prodajem garsonjeru, 24 m2, adaptirana. ul.Muvekita-Ferhadija, 3 sprat, kvadrat 3500 km. Kontakt tel.061/902710.sms DOBRINJA 2, stan 28 m2, terasa, lift, plin, centralno grijanje, pvc prozori, blind vrata, odmah useljiva. cijena po dogovoru. Tel: 062/303-614.sms PRODAJEM ku}u u centru kod gorenje nebodera, sa dva stana odvojena i 300 m2 oku}nice 150 000 KM. Tel: 065/361-160.sms PRODAJEM povoljno trosoban stan, 73 m2, u ulici Franca Lehara, marijin dvor, 2 sprat. Tel: 062/777-717.sms PRODAJEM stan kod socijalnog 61 m2. Tel: 062/170-056.sms PRODAJEM ku}u na Kobilja~i 13 puta 9 sa 1350 oku}nice 061/339-287.sms PRODAJEM adaptiran stan na Alipa{inom polju A faza 56 m2 062/170056.sms POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67, 5 m2 + dva balkona dva mokra ~vora, dvostran. Tel. 033/649-457.k ALIPA[INO polje kod Binga, 78 m2, trosoban, potpuno adaptiran, centralno grijanje, 110.000 KM. Mob. 061/702-881 i 066/995-944.k GRBAVICA, ul. Kemala Kapetanovi}a, adaptiran, V sprat, 72 m2, 156.000 KM i Grbavica, ul. Grbavi~ka, XIV sprat, 72 m2, 125.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM 3.500 m2 zemlje, pogodno za sve namjene 1 m2=10 KM. Tel. 061/019-313.k VALTERA Peri}a, peterosoban, I sprat, 138 m2, 400.000 KM, M. ]azima }ati}a, trosoban, I sprat, 74 m2, 100.000 eura. Mob. 061/320-439.k ISTO^NO Sarajevo, ul. Spasovdanska, novogradnja, IV sprat, 50 m2, 72.000 KM. Mob. 063/034-355.k BJELAVE, ul. Derbent, plac 230 m2 + ru{evna ku}a, papiri 1/1, 260.000 KM. Mob. 061/702-881.k STAN, ul. Grbavi~ka, V sprat, 70 m2, 2 balkona, centralno grijanje, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM imanje u Fo~i-Drago~eva blizu Briona devastiranom ku~om, 3000 m2 zemlji{ta uz rijeku, voda i dr, cijena po dogovoru. Tel. 062/405-910.k KISELJAK-Pale{ka }uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em, prodajem.Tel: 033/647-851 i 061/555-949.k VRLO POVOLJNO prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM hitno zemlji{te 1470 m2 Paljevo - Novi grad. Tel. 033/218-753.k PRODAJEM stan u Ul. ^obanija, X sprat, 96 m2, centralno grijanje, balkon, dva lifta. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM ku}u Gornji Hotonj 85 m2 prizemlje + potkrovlje 750 m2. oku}nice struja, plin, voda. Tel.062/105-901.k PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa oku}nicom ipriklju~cima. Tel. 033/527364 i mob: 062/527-254. k PRODAJEM stan 84 m2 ul. Valtera Peri}a Marijin Dvor. Tel. 066/783-856.k PRODAJEM IZNAJMLJUJEM gara`u u [opingu Grbavica. Tel. 521-358.k LIJEPU ku}u na Mihrivodama 155m sa gara`om i ure|enim vrtom 400m, cijena po dogovoru. Mob: 061/262-336.k PRODAJEM uslovnu manju bosansku ku}u na Vratniku, bez ba{te centralno grijanje. Tel. 061/521-194.k PRODAJEM stan 71 m2 Centar fiksno 160.000 KM. Tel. 061/398-420.k PRODAJEM stan 70 m2 ul. Trg Nezavisnosti Alipa{ino Polje. Tel. 033/460064.k DOVOSOBAN stan Novo Sarajevo prodajem ili dugoro~ni najam. Tel. 062/184126, vlasnik.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 1. sprat kod Doma Armije. Tel. 445-371 iza 15 sati.k PRODAJEM stan 58 m2 c.g. 3 sprat 2 balkona Grbavica. Tel. 033/655-390.k PRODAJEM ~etverosoban stan u ul. Skenderija III sprat, 120m + podrum, 17 m2, koji se mo`e urediti za poslovni prostor. Tel. 066/050-719.k

PRODAJA
POVOLJNO prodajem dvosoban stan ^. Vila I 67, 5 m2 + dva balkona, dva mokra ^vora dvostran. Tel: 033/649-457 i 033/649-457. 4917 STAN 62 m2, Dobrinja prvi sprat. Tel: 061/102-212.sms

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
PRODAJEM stan kod Bolnice koji se sastoji od dvije posebne cjeline a mo`e i zajedno. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM gara`u p-16 m2 na Ciglanama vlasni{tvo 1/1 Hakije Kulenovi}a bb. Tel: 065/463-810.k PRODAJEM stan u Pofali}ima, 73 m , IV sprat, lif, dva balkona i c.g. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan na Hvaru, Stari grad, 65 m2 + tarasa i vrt (ba{ta). Tel. 066/201411.k PRODAJEM trosoban stan 70 m u Hrasnom, ul. Aleja Lipa, I sprat. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, trosoban stan, 63 m2. Mob. 062/153-857.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845.k PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570 m2 zemlje. Mob. 062/354883.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com GARA@A, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12, 5 m2, vl. 1/1, grunt, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 52 m , Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM jednosoban stan sa ustakljenom lo|om, 42 m2, Ive Andri}a 7/14. Tel. 061/183-842.k PRODAJEM noviju ku}u sa tri odvojena stana sa velikim dvori{tem, Ba{~ar{ija-Sagrd`ije 40. Tel. 033/441-435, 066/033-383.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/III, 68 m2, 70.000 eura. Tel. 061/205-235.k MARIN DVOR, Augusta Brauna 7/III 76 m2, trosoban. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA, Fetaha Be}irbegovi}a 60 m2, VI sprat, lift, 110.000 KM. Tel. 061/205-235.k OREBI] ku}a 120 m2 + 600 m2 oku}nice, Ul. Trsteni~ka, 100m od pla`e. Tel. 061/205-235.k BREKA 90 m , IV sprat + gara`a 15 m , 230.000 KM. Tel. 061/205-235.k PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106 m2 trosoban sa trpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan bez posrednika. Tel. 062/254-859.k PRODAJEM trosoban stan 77 m2, Bolni~ka, VIII sprat. tel. 061/893-105.k PRODAJEM useljiv trosoban stan 89 m2 sa dva balkona, super lokacija. Tel. 062/945-224.k PRODAJEM stan 52 m2 A. Polje mo`e zamjena za Banja luku. Tel. 033/542668.k PRODAJEM dvoiposoban stan 55 m2, centar Sarajeva, Ul. Avde Jabu~ice. Tel. 060 315 9301.k NEUM dvosoban stan, Tiha Luka, 30 metara od mora. Tel. 061/205-235.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121 m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221533.k PRODAJEM jednoiposoban stan na Trgu heroja 45 m2, III sprat, sve novo, adaptiran. Tel. 061/540-015.k PRODAJEM poslovni prostor u Vele{i}ima 87 m2 pogodno za sve namjene, cijena povoljna. Tel. 061/540-015.k
2 2 2 2 2

mali
MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8 + 2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 85.000 KM. Tel. 061/309-268.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM vikendicu ^elina-Trebevi}, gara`a, struja, voda, 1400 m2. Tel. 061/158-049.k PRODAJEM garsonjeru u novogradnji 32, 40 m2 Stup-Tibra2. Tel. 061/540015.k PRODAJEM jednoiposoban stan 45 m2, III sprat, sve novo, adaptiran na Trgu heroja. Tel. 061/540-015.k PRODAJEM stan na Alipa{inom A faza 70 m2, 95.000 KM. Tel. 061/312217.k PRODAJEM povoljno manju vikendicu u dunum ba{te u gornjem Vlakovu. Tel. 033/442-324.k PRODAJEM 10 duluma livade na maloj visoravni lijep pogled na Rajlova~ko polje, papiri uredni. tel. 063/030-326, 057/343-015.k PRODAJEM 2, 5 duluma zemlje, parcela je pod sitnom {umom i malo livade, Reljevo kod novog nadvo`njaka. Tel. 063/030-326, 057/343-015.k PRODAJEM ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, parking, ba{ta, Adema Bu~e. Tel. 033/442-998, 061/525-795.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 100 m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, parking, ba{ta, ul. Adema Bu}e. Tel. 033/442-998 i 061/525795.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 69 m2, renoviran, V sprat, Alipa{ino, ul. S. Fra{te, povoljno. tel. 033/442-998 i 061/525-795.k ULICINJ plac 500 m2, 1/1, 45.000 eura, hitno. Tel. 062/810-752.k PRODAJEM u Gladnom polju devastiranu ku}u 240 m2 + gara`a 30 m2 + 1.450 m2 oku~nice, sve 1/1, povoljno. Mob. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju op{tina Ilid`a, cijena dunuma 18.000 eura. Mob. 061/299-627.k DERVENTA, useljiva ku}a 56 m2 sa ba{tom, gra|evinsko zemlji{te - 750 m2. Mob. 062/304-171.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM stan 81 m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240 m2 stambenog prostora, 500 m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57 m2. Tel. 062/383-064.k GRBAVICA, dvoiposoban stan 60 m2, III sprat, useljiv, papiri uredni. Mob. 061/335-591.k od restorana Imid`, 58 m2, 1.300 m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM stan 72 m2 Logavina, Ul. M.].]ati}a 18/III. Tel. 033/458-700, 061/906-641.k OSENIK -Pazari} 6400 m2 zemlje uz poto~i}, sun~ano, sve po 7 KM/m2. tel. 061/709-430.k IGMAN 8 dunuma zemlje pored asfaltnog puta (skretnica za Dej~i}e) 20 KM/m2. Tel. 061/709-430.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m , 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77 m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35 m2, 77 m2. Mob. 062/383-064.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + ga ra `a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k
2 2

Oglasi

33

PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 useljiv u novogradnji Stup-Tibra. Tel. 061/540-015.k PRODAJEM stan 89 m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM trosoban stan u centrau, Kaptol, 73 m2, I sprat. Tel. 061/49-009, 033/209-708.k PRODAJEM stan 60 m , gara`u 15 m , Trg Heroja - Hrasno. Mob. 061/047960.k ISTO^NO Sarajevo - Lukavica, kod pijace prodajem ku}u. Mob. 061/047960.k GRBAVICA, stan 60 m2, useljiv, 1.600 KM/m2. Mob. 061/335-591.k PRODAJEM stan na Ciglanama, Ul. Avde Hume 74 m2, trosoban, I sprat. Tel. 061/540-015.k STAN, centar, 121 m2 i 147 m2, austrougarska gradnja, ul. M. Tita. Mob. 062/758-330.k KU]A Kova~i, 150 m2, gara`a, 300 m2 ba{te. Mob. 061/299-911.k STAN Grbavica, 55 m2, VI kat. Mob. 063/157-832.k STAN, centar, 84 m2, II kat, 96 m2, 75 m2. Mob. 061/299-911.k VI[E gra|evinskih placeva na podru~ju grada od 1.800 m2 do 5.000 m2. Mob. 062/758-330.k STAN, Ciglane, 79 m , 32 m , Breka 105 m2, povoljno. Mob. 063/157-832.k ILID@A, Famos, industrijska zona, gra|evinsko zemlji{te, 8.000 m2, extra povoljno. Mob. 061/350-448.k PRODAJEM na Ba{~ar{iji ~etverosoban 116 m2, I sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/536-763.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM stanove: 58 m2, 30 m2, 80 m2, 87 m2, 75 m2, 68 m2, 117 m2, 154 m2. tel. 061/460-150.k PRODAJEM u Derventi useljivu ku}u 56 m2, 750 m2 zemlji{ta. Tel. 062/304171.k PRODAJEM ~etverosoban stan 106 m2, Ul. Muse ^azima ]ati}a 16/II. Tel. 533-828.k PRODAJEM pos. prostor u Vele{i}ima 87 m2 pogodan za sve namjene, cijena povoljna. Tel. 061/540-015.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 useljiv, novogradnja Tibra 2-Stup. Tel. 061/540-015.k PRODAJEM stan na Ciglanama Ul. Avde Hume 74 m2, trosoban, I sprat. Tel. 061/540-015.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele@yahoo.com PRODAJEM jednosoban stan 50 m2, Ul. Antuna [imi}a 10. Tel. 061/303-068, 033/617-742.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742.k PRODAJEM ku}u u Neumu Tiha luka, vlastiti parking, prizemlje garsonjera sa terasom, I sprat, dnevni boravak sa kuhinjom, II sprat tri sobe, balkon. wc i kupatilo. Tel. 061/220-369.k PRODAJEM dvosoban stan 54 m2, III sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Tel. 063/595406.k PRODAJEM ku}u sa 5 stanova, 150.000 eura. Tel. 063/284-767.k PRODAJEM trosoban stan u privatnoj ku}i, 60.000 KM. Tel. 063/284-767.k PRODAJEM dvosoban stan 60 m2 u Banja Luci naselje Borik. Tel. 051/370-141.k PRODAJEM devastiranu vikendicu sa vo}njakom i {umom, Male{i}i-Ilija{. Tel. 033/456-263.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59 m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67 m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k
2 2 2 2

BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90 m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383064.k STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOLAC M. Fojni~ka, 56 m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56 m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33 m2 + 16 m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PRODAJEM stan u centru Sarajeva 49 m2. Tel. 062/216-110.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM trosoban stan, 69 m2, na VI spratu, Ilid`a - Lu`ani. Tel. 033/621976.k PRODAJEM u Trnovu-Rajski do devastirane vikend ku}e 1000 m2 zemlje. Tel. 61/200-699.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k KU]A u Had`i}ima sa oku~nicom, dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319 i 521-187.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724504.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM stolice, fotelje, dvosjede i stolove za ba{te i balkone, razne korpe i dr. proizvode pletenog namje{taja. Cijene izuzetno povoljne. Tel. 061/200-894 i 033/525-966.sms KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|e boje, vrlo povoljno. Mob. 061/378-523.k PRODAJEM kau} trosjed na rasklapanje malo upotrebljavan, cijena 100 KM. Tel. 061/926-212.k PRODAJEM radni sto i sto za kompjuter za 90 KM. Tel. 062/008-931.k PRODAJEM medicinski drveni krevet sa hidraulikom i digitalnim pode{avanjem, madrac protiv dekubitusa. Mob. 061/219-075.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2, 00m, visina 1, 70m i dubina 0, 90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k

OSTALO
KOLEKCIONARI ozbiljna zbirka filatelije, ex yu, taba~i}i, 1500 kom. ne prekupcima.Tel.066/451-409.sms PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM nov medicinski krevet za nepokretne osobe. Mob. 065/417-832.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553633.k PRODAJEM polovni, polukoncertni klavir marke Forster, povoljno. Tel. 033/207-055. 4847 PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom od 8 do13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM plinske boce 2 i 5 kg sa kuhalom, pune i {iva}e ma{ine u koferu, povoljno, dovozim li~no na adresu. Mob. 061/145-504.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM ma{inu za bru{enje parketa. Tel. 061/905-659.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer, ljevica manuelna, 500 KM. Mob. 061/160-439.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo "Susler", fiksno 100 KM. Tel. 061/194929.k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka 1992 - 2011 BH 1000 KM i HB 400 KM u albumima. Tel. 061/194-220.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM sat "Citizen Promaster" automatik diver, cijena 300 KM. Tel: 062/463-047.k PRODAJEM kazan za rakiju 120l. Tel. 066/888-099.k PRODAJEM grobno mjesto na groblju Sv Mihovila Katoli~ka parcela. Tel. 062/760-373.k PRODAJEM sitni stomatolo{ki inventar. Tel. 066/973-852.k VRLO povoljno prodajem pianino. Mob. 061/223-819.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM platu za ro{tilj-pli, gril za pe~enje - plin. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM stolicu za kupanje u kadi. Mob. 062/970-817.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7, 65, komplet sa okvirima, futrola i municija, 350 KM. Mob. 061/130-348.k SOBNI prozori, 5kom, drveni, u odli~nom stanju, dupla stakla, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k PRODAJEM podloge i kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546456.k NEKORI[TEN komplet pribora posu|a marke "Solingen" za ugostiteljstvo i doma}instvo. Tel. 546-456.k PRODAJEM hodalicu za invalide povoljno. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM balkonska vrata s prozorom, dva trokrilna prozora. Tel. 061/530314.k PRODAJEM proto~ni bojler 5 l, motor za {krinju i ve{ ma{inu. Tel. 061/530314.k

TEHNIKA
PRODAJEM zamrziva~ 6 ladica, Obod Baukneht. Tel: 062/549-601.sms PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM {krinju, ve}u, za trgovinsku radnju i ugostiteljstvo, mo`e i za doma~instvo, povoljno. Mob. 061/227-189.k

VOZILA
PRODAJEM Golf 4 TDI 2001 reg, oktobar 2012 crni alu felge ugra|ena za{tita, automatik tiptronik, cd changer sa kasetom u dobrom stanju. Tel. 061/375966.sms PRODAJEM Reno CLIO 1997 god. Zadnja cijena je 2.9OO KM. Tel. 061/191603.sms PRODAJEM TV SONY ekran 8O cm, 2OO KM. Tel. 061/191-603.sms TOYOTA yaris, 2008 god.1, 3 benzin.pre{la 13.000km.full oprema, tek reg.15.500km. Tel: 061/531-588.sms MERCEDES 311 CDI 2003 god 85 kw 2, 2 cm3 300.000 km extra stanje 16.000 KM. Tel: 061/169-704.sms SEAT-CORDOBA dizel 1.4 TDI, god2004/2005, mis-metalik, limuzina, tek registrovan, FUL-OPREMA, servisna knjiga, vozilo u odli~nom stanju, cijena8.200 KM. Tel: 061/162-382.sms GOLF 4, SDI, 2002. godina, registrovaan mart 2013, cijena po dogovoru. Mob. 063/522-144.k POLO 1.4, benzin, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 01/2013. godine. Mob. 061/555-270.k PRODAJEM RENO "SCENIC" 97. godina, 1600 kubika benzin, klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJE Opel Corsu, 1, 2 benzin, 1998. godina, gara`irana, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM Peugeot 306 Sedan, 1992. god, cijena 4.400 KM. Tel. 061/229686.k PRODAJEM Opel Corsa 1, 2 benzin, 1998. god gara`irana, registrovana. Tel. 061/375-168.k GOLF 2 u ispravnom stanju god. 1991. 3 vrata {iber, boja antracit. Tel.033/536765 i 061/134-544.k KIA - Ceed, 4 alu felge sa ljetnim gumama kao nove, 450km. Mob. 061/145636.k PRODAJEM BMW 318i, 1997. god pre{ao 162.000km, o~uvan, 6500 KM. Tel. 061/223-602.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

34

mali

Oglasi
ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za ~i{}enje i kuhanja u doma}instvu Sarajevo Adija Mulabegovi}a. Tel: 065/560-446.sms POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855 i 062/445-037.k TRA@IM posao pomo}nog kuhara ili picmajstora. Mob. 062/118-260.k RESTORANU pored Op{tine Stari Grad potrebna pomo~na radnica i dostavlja~ hrane. Tel. 061/173-835.k TRA@IM ozbiljnu familiju za odr`avanje, ~i{}enje stana. Tel. 062/081-830.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje. Mob. 062/316-953.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k KOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%! Tel: 061/935-697.sms DAJEM sate gitare. Tel: 063/930-078.sms MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k DUBINSKO pranje: itisona, tepiha, namje{taja, dvosjeda, trosjed, a fotelja, automobila.Tel: 066/367-208.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k POVOLJNO pru`am kompletne pravne usluge legalizacije objekata sa izradom projekta i rje{avanjem imovinsko pravnih odnosa. tel. 065/903-934, 033/544121.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 061/268-442.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k TAPETAR, radi kau~e i stolice i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 033/544-932 i 062/522-986.k INSTRUKCIJE iz matemaike, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062/419-501.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066 NASTAVNICA engleskoge jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kolta. Tel. 062/007-099.k ZIDANJE maltanje i ostali unutarnji i vanjski radovi. Tel. 062/940-366.k KERAMI^ARSKE usluge postavljanje laminata. Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara, stolovi. Tel. 062/466-093.k VR[IMO postavljanje, bru{enje, lakiranje parketa, {ipoda i krpljenje starog, postavljanje laminata uz garanciju. Tel. 061/310-147, 033/542-009.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k STAKLOREZA^KA radnja EDO obavljamo sve staklarske poslove uramljujemo slike, ogledala, Ul. H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k OPSLU@IVALA bi starija iznemogla lica. Tel. 062/569-444.k UDATA, zdravstvena radnica ~uvala bi dijete, ima preporuku. Tel. 062/657144.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja, i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 033/541-878, 062/421-050.k TAPETAR-dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156-728, 061/926560.k KERAMI^ARSKE usluge postaavljanje laminata. Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. tel. 062/256-376.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572966.k MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262973.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno - eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore kvalitetnim gusanim radijatorima. Mob. 061/922-476 i 033/800-514.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a. TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926560.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a. k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k DAJEM instrukcije iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945.k

utorak, 4. septembar/rujan 2012.
VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/742-732.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika dolazim ku}i. Tel. 033/214-346.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k MOLERI nude usluge gletovanje, moleraj, stolarija, tepete, radijatore. Tel. 061/219-768, 033/456-979.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061/606-441.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Tel. 062/332-230.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k ELEKTRI^AR, lampe, osigura~e, uti~nice, indikatori (banja), kablovi. Mob. 061/901-646.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k AUTO kombi prevoz stvari, namje{taja mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 033/541-878, 062/421-050.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k ISCJELENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. tel. 062/419-501.k MOLER molujem stanove jednosobni oko 120 KM, dvosoban oko 180 KM, trosobni oko 250 KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213-040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048-497.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9 IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM vjen}anicu unikat nova ne kori{tena super izgleda i izrade. Tel. 062/252-593.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220068 ili 061/147-359.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist hrvatska. Mob. 065/367-128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50 m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k TU^EPI, apartman na pla`i za 6 + 2 osobe od 16.9.2012. povoljno. Mob. 061/299-627.k NEUM, izdajem apartmane uz more, svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k NEUM, izdajem apartmane uz more sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752 i 061/183-981.k NEUM, apartmani, sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6osoba. Mob: 062/439-329 i 066/430-574.k GRADAC, sobe sa balkonima i pripadaju}im kupatilima sa wc-om, upotreba kuhinje, Buljuba{i}. Tel. + 38521697340.k PODACA-Makarska rivijera, izdajem apartman 2 + 1 le`aj, blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k ULICINJ apartmani kod hotela Albatros 100 metara od mora. Tel. 38296656514.k NEUM apartmani sobe pet metara od mora parking. Tel. 036/880-582, 061/488043.k NEUM apartmani komforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k PODACA - Makarska rivijera iznajmljujem apartman 2 + 1 le`aj blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k TRPANJ izdajem povoljno nove apartmane i sobe parking u hladovini. Tel. 00385 20 743-420, 00385 98 9938666.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4 + 1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2 + 1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

KUPOVINA
KUPUJEM zemlju (obradivu povrsinu i sumu). Da ima voda. Tel: 065/449120.sms AKO imate zlato lomljeno, ispravno, nakit, dukate, {orvane, najbolje pla}am do 37E/gr.Isplata odmah. Tel: 062/375771.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, ordenje, zidne satove i ostale starine. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostao od zlata najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno zlato, dikate, {orvane i ostalo od zlata. Tel. 061/965126.k KUPUJEM stare satove, zdne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM knjige za srednju {kolu, dobro pla}am po dogovoru dolazim na adresu. Tel. 061/903-709.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Tel. 061/533-792.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM stan u Sarajevu u cijenu stana dajem auto. Tel. 061/540-015.k KUPUJEM sve vrste dionica i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze i prodajem certifikate. Tel. 065/974-799 i 061/188-488.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

USLUGE
ALU `aluzine 20 KM/m trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001 "VITALIS", ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001 "DOM VITALIS", smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 MOLER moluje stanove 1-sobni oko 120 KM, 2-sob oko 180 KM, 3-sob. oko 250 KM mob. 062/073-760, 033/630-332.sms MOLERSKE usluge: kre~enja i gletovanja. Radimo uredno, povoljno i kvalitetno. Tel: 061/709-956.sms MOLER moluje stanove 1-sobni oko 120 km 2-sob. oko 180km 3-sob. oko250km. Mob.062/073-760. Tel. 033/630-332.sms "KIRBY" - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061/350-688.k
2

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125

BRA^NE PONUDE
POTREBNA `ena od karaktera do 60 godine radi poznanstva i braka. Mob.061/240-856.k

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

KULTURA
Skulptura u Italiji

35

Otvoreni 17. dani hrvatskog filma

Radost umjetnosti i `ivota
Bit }e prikazana selekcija filmova sa ovogodi{njeg festivala u Puli, te dokumentarac Pjera @alice “Orkestar”
Od subote pa sve do 11. septembra, Ora{je }e biti obasjano obojenom svjetlo{}u. Manifestacija Dani hrvatskog filma, 17. u nizu, otvorena je u 1. septembra sve~anom projekcijom filma “Pismo }a}i” Damira ^u~i}a, mali nezavisni film koji je iznenadio sve osvojiv{i Zlatnu arenu u Puli ove godine. Osim ovog, na “maloj Puli” kako or, ganizatori vole zvati svoj festival, bi}e prikazani i ostali filmovi iz selekcije onog velikog: “No}ni brodovi” Igora Mirkovi}a, “Sonja i bik” Vlatke Vorkapi}, “Ljudo`der vegetarijanac” Branka Schmidta, “Halimin put” Arsena Ostoji}a, “Zabranjeno smijanje” Davora @mega~a, “Slu~ajni prolaznici” Joze Patljaka, ali i “Orkestar” Pjera @alice.
Impresivna `eljezna skulptura

^ovjek iz Sarajeva
Armin Omerovi} i [piro Guberina
Foto: M. MI[KOVI]

Ugledni gosti
Festival je ugostio i ugledne filmske radnike, kao {to su [piro Guberina, Goran Navojec, Judita Frankovi}, Vedran Mlikota, Ana Kari}, Radko Poli~, Goran Grgi}, Slaven Knezovi}, Armin Omerovi} i drugi, a prisu-

tne je na ve~eri otvaranja pozdravio i Ivo Gregurevi}, ~ovjek koji je pokrenuo i koji i danas vodi ovaj zanimljiv projekt. - Ovo je jedinstven festival koji se doga|a samo u Ora{ju, rekao je doajen hrvatskog glumi{ta [piro Guberina. - Umjetnici u`ivaju kad pro{etaju crvenim tepihom, ali ovdje Ivo (Gregurevi}, op. a.) svoje prijatelje do~ekuje na zele-

nom tepihu, u prirodi i mi jednostavno u`ivamo u svemu. Okru`uju nas sjajni ljudi, sve je nekako prirodno i spontano i zato sam ja redovito na Danima filma u Ora{ju gdje obnavljam duh i skupljam energiju, naglasio je Guberina.

Lijepo dru`enje
Prvi put na Danima hrvatskog filma u Ora{ju pojavio se i slovena~ki glumac Radko Poli~ koji nije skrivao zadovoljstvo svojeg dolaska. - Ivo me svake godine zove da do|em, ali redovito me ne{to spre~avalo. Lani sam zapisao datum i rezervirao termin i evo me prvi put u lijepom Ora{ju. Mislim da ovakvog festivala nigdje nema, ovo je ne{to fantasti~no, nije skrivao uzbu|enje Poli~. - Ovdje je lijepo dru`enje, dolazi puno ljudi da budu {to bli`e glumcima, dru`imo se, ple{emo i zabavljamo. Ovo je radost umjetnosti i radost `ivota.
N. SELIMOVI]

U italijanskoj regiji Emilia Romagna, u gradskom vrtu italijanskog grada Riccione, postavljena je skulptura od `eljeza - “^ovjek iz Sarajeva” rad kipa, ra Giuseppea Gentilija. Skulptura je napravljena u znak sje}anja na `rtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i kao podsjetnik na rat za koji su, prema rije~ima gradona~elnika Ravenne, Massima Pironija, evropske zemlje pokazale ravnodu{nost i nezainteresiranost. - Ne zaboravimo `rtve rata, koji je bjesnio u na{em susjedstvu i koji je bio okrutan i

besmislen kao {to su svi ratovi. Ova inicijativa zaslu`uje svaku pohvalu jer samo ~uvaju}i sje}anje mo`emo se odbraniti od tame rata i nasilja, kazao je Pironi. Rad }e u Riccioneu biti postavljen dva mjeseca, a u Sarajevo bi trebao biti dopremljen krajem godine. Kipar Giuseppe Gentili ro|en je 1942, a izlagati je po~eo u 25. godini. Od po~etka svoje umjetni~ke karijere koristi inovativne tehnike i materijale te svojim neobi~nim skulpturama kritikuje dru{tvo i dru{tvena zbivanja.

Izlo`ba u Mariboru

JA VI[E NIKADA
ne}u pri~ati o ratu
Kao dio bogate ponude Maribora, koji je ove godine europska prijestolnica kulture, i izlo`ba “Ja vi{e nikada ne}u pri~ati o ratu” (I will never talk about the war again). Posjetioci }e radove umjetnika i umjetnica iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Rusije mo}i pogledati do kraja septembra. Da rat i kada se zavr{i, godinama nije gotov, nego se nastavlja kroz `ivote svih onih koje je slomio ili tek protresao, kroz svoja djela govore umjetnici sa podru~ja biv{e Jugoslavije, uz malo poja~anje Nikolaja Olejnjikova i grupe Chto Delat iz Rusije. Umjetnici i umjetnice ~iji su radovi postavljeni su Marina Abramovi}, Lana ^maj~anin, Chto Delat, Igor Grubi}, @ivko Grozdani} Gera, Adela Ju{i}, Nikolaj Olejnikov, Shadow Museum, Alma Suljevi}, Jaroslav Supek, a kustos je Vladan Jeremi}. Naslov izlo`be pozajmljen je iz videoperformansa “Ja vi{e nikada ne}u pri~ati o ratu” bh. umjet, nica Adele Ju{i} i Lane ^maj~anin. Za svoj posljednji zvu~ni rad “Pri~e za laku no}” ove su , umjetnice sakupile pri~e iz svakodnevnog `ivota tokom 1.395 dana duge opsade Sarajeva. Rad Igora Grubi}a - “East Side Story” bavi se pitanjem seksu, alnih manjina u dru{tvima ko-

Radko Poli~ i Ana Kari}

Foto: I. GALOVI] / Pixsell

Uo~i Prvog svjetskog foruma urbanizma

Le Courbiseur u objektivu SVOGA VREMENA
Od {estog do devetog rujna Sarajevo }e biti susreti{te nekih od najzna~ajnijih svjetskih imena iz oblasti arhitekture, urbanizma i teritorijalnog ure|enja, a sve u sklopu doga|anja i programa na Prvom svjetskom forumu urbanizma, tijekom ~ijeg }e trajanja biti odr`ane i ~etiri konferencije o temama: “Ambicije Projekta Velikog Pariza” “Od, nos kulture i kulturnog naslije|a - ekonomski interes” “Iza, zovi modernog transporta u svjetskim metropolama” i “Koncept moderne metropole nakon Kyotoa” . No, do po~etka Prvog svjetskog foruma urbanizma, u Sarajevu bit }e odr`ano i nekoliko manifestacija koje predstavljaju uvod u ono {to }e se doga|ati na njemu. Nakon sino}njeg otvorenja izlo`be Paviljona Arsenala u Hanikahu, odnosno izlo`be koja govori o izlo`benom mjestu pari{kih projekata, ve~eras }e u Umjetni~koj galeriji BiH biti sve~ano otvorenje izlo`be fotografija “Le Corbusier u objektivu svoga vremena” koja }e u , Sarajevu imati svjetsku premijeru i za posjetitelje je otvorena do 15. rujna. Naredne ve~eri (srijeda) u 18 sati, u kinu Cinema city, bit }e uprili~eno sve~ano otvorenje manifestacije “Pariz u slikama” ,

Lana ^maj~anin i Adela Ju{i}

Charles le Courbiseur (1887-1965)

u sklopu koje }e biti prikazano pet razli~itih filmova. Projekcije }e biti odr`avane od petog do devetog rujna. Ulaz na sve na vedene doAn. [. ga|aje je slobodan.

ja nasilno reaguju na svako ispoljavanje razli~itosti, na primjerima neuspjelih parada ponosa u Beogradu i Zagrebu. Svojim performansom “Svete ratnice” , Alma Suljevi} upu}uje direktan izazov islamofobiji zapadnih dru{tava i podsje}a nas na posljedice neprijateljskog stava, kao svjedokinja balkanskih ratova i genocida nad bosanskim muslimanima. Jedan od najradikalnijih ranih performansa umjetnice Marine Abramovi} bio je rad Ritam 2, koja je 1974. pred publikom okupljenom u Galeriji za savremenu umjetnost u Zagrebu, uzela lijekove koji se prepisuju u slu~ajevima katatonije, kao i one namijenjene agresivnim i deMr. S. presivnim osobama.

36

SCENA

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKO JUTRO PROSLAVILO RO\ENDAN

Ro|endanska torta bila je neizbje`na

TRINAEST GODINA EMITOVANJA
Kako ka`u oni na kojima po~iva ovaj karakteristi~ni jutarnji TV program, formula uspjeha je biti edukativan i zabavan u isto vrijeme
Jedan od najdugovje~nijih doma}ih TV programa obilje`io je ju~er svoj jubilej - 13 godina emitovanja. Radi se o emisiji Sarajevsko jutro, koja se jo{ od 1999. emituje na Televiziji Sarajevo, a koja uljep{ava jutra mnogim gra|anima Sarajeva, bilo da se radi o pripremama za odlazak na posao, u {kolu ili upoznavanju sa ser vi snim in for ma ci ja ma. Ro|endanski program ju~er su vodili Brankica Rudan, Sun~ica [ehi} i Haris Du~i}, a slavilo se uz tortu, sje}anja i veselu atmosferu. Gosti su bili svi oni koji su na bilo koji na~in ostavili pe~at u radu, stvaranju i osnivanju Jutarnjeg programa za proteklih 13 godina.

Vesela atmosfera u studiju

Prepoznatljiv prvi sat programa
Sarajevsko jutro se emitira radnima danima od sedam do 10 sati. Emisija je prepoznatljiva po svom prvom satu, koji obiluje servisnim informacijama i vijestima, izvje{tajima o doga|ajima u Sarajevu iz prethodne ve~eri, kao i najavama aktuelnih doga|aja u toku dana. Vijesti se emituju u 7, 8 i 9 sati, a Sarajevsko jutro oboga}uju i reporterska javljanja u`ivo iz Sarajeva. je ono {to nas ~ini druga~ijima, ka`e Rudan. - Mislim i da dinamika tog jutarnjeg servisa u kojem poku{avamo biti {to aktuelniji ide u prilog tome. Svih ovih 13 godina mi smo ovakvi kakvi jesmo, i najbolji je dokaz kvalitete programa da se on jo{ emituje u identi~noj formi. ji i ruhu same emisije, ali ne}emo ni{ta krucijalno mijenjati {to se ti~e koncepta. Sve ovisi od bud`eta, i mora}emo sa~ekati kraj ove godine da bismo mogli planirati bilo {ta. Do promjena estetske prirode }e zasigurno do}i. Standardni trio voditelja, koji uz Rudan ~ine i Amela HubjerHati} i Haris Du~i}, tako|er ostaje u studiju i u narednim sezonama, ali na ju~era{njoj konferenciji za medije, uredni{tvo je predstavilo i mlade snage na kojima po~iva sav reporterski posao, kao i onaj koji se ~esto ne vidi, ali je vrlo bitan za program, novinare Naidu Korman, Elmu Ko{trebu i Armina Toti}a.
N. S.

Bez velikih promjena
Sarajevsko jutro je i program koji je prepoznatljiv sa svojim opu{tenim i direktnim pristupom temama i sagovornicima. Brankica Rudan, jedna od producentica i voditeljica programa, ka`e da to nije iznena|enje. - Mi poku{avamo biti i edukativni i zabavni u isto vrijeme, i to

Promjene estetske prirode
Ali, svi televizijski programi su podlo`ni promjenama, pa barem i onim estetskim, jer kod gledalaca lako do|e do zasi}enja. Rudan ka`e da }e promjena biti, ali da zavise od nekih faktora na koje ne mogu uticati. - Mi }emo se prvenstveno fokusirati na promjene u scenografi-

Dame su dobile i ru`u na poklon

Bh. gitarista Sanel Red`i}

Nastupi u ^ileu i Japanu
Perspektivni bh. gitarista Sanel Red`i} putuje u novembru na 39. internacionalno takmi~enje Doctor Luis Sigall u Viña del Mar u ^ileu, kao jedan od 18 u~esnika iz 13 zemalja. Red`i}u je ovo drugi put da predstavlja BiH u ^ileu. Ovaj umjetnik }e 15. decembra nastupiti i u Tokiju, u koncertnoj sali Tokyo Bunka Kaikan, gdje se odr`ava 55. internacionalno takmi~enje Tokyo International Guitar Competition. Po~etkom juna Red`i} je svirao u Hamburgu, te u gradovima Buffalo i Williamsvile u SAD-u, a krajem juna imao je dva koncerta i odr`ao masterklas u Xiamenu u Kini. U augustu su uslijedila jo{ dva koncerta u [paniji. U koncertnoj sezoni 2012/13. Red`i} }e nastupati u Njema~koj, Rumuniji, SAD-u, [paniji, Portugalu i Belgiji, uklju~uju}i Konzertgebouw u Amsterdamu i Nacionalnu filharmoniju Ukrajine u Kijevu. Trenutno su u toku pregovori za koncert u Dubaiju u narednoj sezoni.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
ultna makedonska alterrok grupa Mizar 21. septembra odr`at }e koncert u Sarajevu, a mjesto odr`avanja koncerta je popularni klub Sloga. U 22 sata na scenu }e iza}i bend uz ~ije su pjesme odrastale mnoge generacije. Cijena ula zni ce u pret pro da ji je 15 KM, a na dan koncerta 20 KM. Karte se mogu rezervisati na mail: frontpromocije@gmail.com ili putem telefona na broj: 061 069 292. Rije~ Mizar predstavlja spoj is to ka i za pa da, kr{}an stva i islama, zvijezdu nade. Zvijezda Mizar bila je vodilja putnicima kroz pustinju. Prvobitna ideja nastala je jo{ 1981, a potekla je od gi ta ris te Go raz da ^a pov skog (ro|en 1965. u Skoplju) i pjeva~a Gorana Tanevskog. Prvi ve}i uspjeh, pod imenom Mizar, grupa je postigla 1987. godine na Omla din skom fes ti va lu u Subotici kada je po glasovima `irija podijelila prvo mjesto s grupama KUD Idioti, Grad, Tu-

SCENA

37

K

MAKEDONSKA GRUPA NASTUPA U SARAJEVU

Mizar ponovo sija

`ne u{i i Indust bag. Krajem 1991. gru pa je pres ta la s radom. Tanevski se posvetio organizaciji koncerata, a ^apovski je oti{ao u Australiju, gde je u janu aru 1993. go di ne osno vao sastav Kismet, nastavljaju}i se na rad grupe Mizar. Godine 1997. na makedonskom tr`i{tu pojavila se kompilacija Mizara pod nazivom “Svedo`ba” a materijali su na CD , prebacivani s vinilnih izdanja. Ideja o ponovnom okupljanju benda nastala je 2002. Uskoro se sastaju pod nazivom Mizar - Tre}e otkrovenje, ovaj put u velikoj postavi sa svima koji su u razli~itim fazama do la zi li i odla zi li u Mi zar. Po ~et kom 2003. iz da ju sin gl “Po ~e sna strel ba” ko ji u krat, kom vre me nu ru {i sve re kor de po pu lar nos ti. Da nas je ta pje sma pro gla {e na naj bo ljom ma ke don skom pje smom nas ta lom na kon ra spa da Ju go sla vi je.
D. R.

Lo{a strana slavne glumice

MILA JOVOVI]

priznala kra|u
Slavna holivudska glumica srpskog porijekla Mila Jovovi} priznala je da je sa prijateljem tokom jedne posjete Londonu ukrala set za ~aj iz hotela, ali da se ubrzo nakon toga set razbio. - Moj gay mu` i ja, ne Pol, imam drugog mu`a koji je gay, ukrali smo jednom cijeli set za ~aj iz hotela Linsburg. Ukrali smo ~etiri {oljice i tanjiri}a, i posude za {e}er i mlijeko, ali nismo uspjeli da uzmemo ~ajnik, rekla je Jovovi}. Glumica je dodala da je kra|a lo{a stvar i da se ba{ zbog toga set polomio. Ona je priznala kako je ranije bila prava “lo{a devojka” i da je nekoliko puta imala posla sa policijom u mladosti. - Smatrala sam sebe lo{om djevojkom dok sam bila mlada. Kr{ila sam zakon nekoliko puta, ulazila u autobus bez pla}anja karte. Pronalazila sam tu|e nov~anike i koristila kreditne kartice iz njih i bila hap{ena zbog toga. Ispisivala sam grafite po zidovima, moj potpis je bio Rile, rekla je glumica.

Filmska ljubav

HEIDI PONOVO LJUBI

Pre{ao magi~nu cifru od milijardu dolara

Mo`da je to i razlog zbog kojeg je Heidi Klum prohujala aerodromom u Los Angelesu: ba{ kao u filmu, njen novi de~ko ujedno je njezin tjelohranitelj! Dok su ljetovali na Sardiniji, fotografije 39-godi{nje manekenke i tjelohranitelja su obi{le svijet. Iako ne izmjenjuju nje`nosti, samo zajedni~ke fotografije su bile dovoljne da tra~ za`ivi. Malo ko je po~etkom mjeseca i sumnjao u Heidinu novu ljubav, kada joj je upravo tajanstveni tjelohranitelj pravio dru{tvo dok je odra|ivala jutarnje vje`be. Ina~e, nakon pro{logodi{njeg razvoda od pjeva~a Seala, ovo je prvi put da lijepa Heidi, ako je vjerovati brojnim medijima, opet ljubi!

Vitez tame: Povratak
Svjetski blockbuster na kojeg se dugo ~ekalo, posljednji nastavak nove “Batman” trilogije Christophera Nolana, dostigao je magi~nu cifru od milijardu dolara zarade u kinima {irom planete. Prema izvje{taju Hollywood Reportera, film je do prvog septembra zaradio 431,2 miliona dolara u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i 574 miliona dolara u kinima {irom svijeta. Ukupna suma iznosi 1,005 milijardi dolara. “Vitez tame: Povratak” je tako postao trinaesti film u historiji kinematografije koji je pre{ao cifru od milijardu dolara. Njegov prethodnik, “Vitez tame” tako|er je pre{ao ovu cifru 2008. Analiti~ari vjeruju da bi zarada na po, sljednjem filmu serijala bila jo{ ve}a da se nije dogodila tragi~na pucnjava na premijeri ovog filma u kinu u Aurora u Coloradu.

38

[TAMPA•TISAK

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

OSOBA TJEDNA Milena Mi~i}

Puljanka koja spa{ava

jadranske kornja~e
Znanstvena suradnica u rangu docentice, zahvaljuju}i ostvarenju vizije, protkane ljubavlju prema moru i morskim stanovnicima, danas je - pored svega - uspje{na poduzetnica u ~iji Aquarium, koji ove godine proslavlja 10. ro|endan, sti`u brojni inozemni i doma}i turisti, u~enici, grupe `eljne edukacije o morskoj ekologiji i biologiji, slu~ajni prolaznici namjernici
Slobodna Dalmacija, Split

More entuzijazma, znanja, truda i upornosti, uz jake struje rizika i poslovne neizvjesnosti, ulila je u realizaciju svoga `ivotnog sna dr. sci. Milena Mi~i}, vlasnica pulskog Aquariuma u tvr|avi Verudela, jedinstvenog u Hrvatskoj. Ta magistrica oceanologije i doktorica biologije, te znanstvena suradnica u rangu docentice, zahvaljuju}i ostvarenju svoje vizije, protkane ljubavlju prema moru i morskim stanovnicima, danas je - pored svega - uspje{na poduzetnica u ~iji Aquarium, koji ove godine proslavlja 10. ro|endan, sti`u brojni inozemni i doma}i turisti, u~enici, grupe `eljne edukacije o morskoj ekologiji i biologiji, slu~ajni prolaznici namjernici. Tijekom susreta s na{om sugovornicom u Aquariumu, gdje `ivi vi{e od sto vrsta riba i 150 vrsta beskralje`aka, o kojima brine, na{a ekipa uvjerila se u znati`elju brojnih posjetitelja, koji su govorili svim stranim jezicima, od njema~kog, engleskog, talijanskog, francuskog do ruskog, ~e{kog, poljskog, ma|arskog... Dr. sc. Milena Mi~i} predsjednica je i Udruge Morski obrazovni centar Pula, pod ~ijim je okriljem i jedini Centar za oporavak morskih kornja~a u na{oj zemlji. Zajedno s Plavim svijetom i Dr`avnim zavodom za za{titu prirode, Udruga se uspjela kandidirati za europski projekt Adriatic IPA, pod skra}enim nazivom NETCET, ~iji je glavni cilj razvoj glavne strategije za za{titu kitova i dupina, te morskih kornja~a u cijelom Jadranu. Uz hrvatske "ambasadore", u ovaj projekt u{li su jo{ i predstavnici Italije, Albanije, Crne Gore i Slovenije. Udruga je na temelju ovog europskog projekta dobila 137 tisu}a eura za infrastrukturu "bolnice" za morske kornja~e, dok cijeli projekt "te`i" 2,7 milijuna eura. Ovaj centar tako|er koristi financiranje "Leonardo

Dr. sci. Milena Mi~i} predsjednica je i Udruge Morski obrazovni centar Pula

Foto: Goran [EBELI] / Cropix

EKOLO[KI SUSTAV Razvili smo edukaciju i s aspekta ekolo{kog morskog sustava, od fizike, kemije, geologije i biologije mora, a te~ajeve organiziramo na brodu, na obali, u praktikumima i u samom Aquariumu, napominje na{ vodi~ kroz ovaj impozantan svijet mora
da Vinci" partnerstva, u suradnji sa [panjolskom, Italijom i Turskom, gdje se razmjenjuju iskustva u lije~enju morskih kornja~a i educiraju veterinari i biolozi u lije~enju i spa{avanju te ugro`ene morske vrste. morskih kornja~a. Svaki nalaznik ozlije|ene kornja~e zove Centar 112 koji obavje{tava pomorsku policiju i Dr`avni zavod za za{titu prirode, te se koordinira akcija spa{avanja ozlije|enih morskih kornja~a. Iako najte`i slu~ajevi uginu, mi smo ipak uspjeli izlije~iti i u more pustiti vi{e od 65 kornja~a - isti~e Milena Mi~i}, upoznaju}i nas s tri kornja~e koje su na rehabilitaciji, nakon {to je jednoj amputirana prednja desna peraja, drugoj izlije~en ranjeni vrat, a tre}oj ozlije|eno oko. Na pitanje ve`e li se emocionalno uz svaku morsku kornja~u, na{a sugovornica odgovara potvrdno, te navodi kako svaka od njih dobije ime, pa kada krenu, po`ele im dug `ivot i dobro zdravlje. No, dodaje, ponajprije je

Poziv Centru 112
- Ne ko li ko go di na una trag Hrvatska je napravila dobru i u~inkovitu mre`u otkrivanja i transporta ozlije|enih i uginulih

MORAMO BITI PAMETNIJI Sama priroda se mijenja, dovoljno je da se promijeni stupanj mora, dovode}i u pitanje pre`ivljavanje riba i morskog svijeta. Zato mi, ljudi, moramo biti pametniji, znati {to treba ~initi da bi se o~uvala priroda i bioraznolikost, te se tako i pona{ati, veli Milena

va`no profesionalno i stru~no uraditi posao. I Ministarstvo kulture prepoznalo je va`nost ove "morske" institucije, te }e dotirati dio novca, a Milena Mi~i} o~ekuje i zeleno svjetlo od Ministarstva poduzetni{tva, koje poti~e `ene poduzetnice. Naime, nakon 18-godi{njeg znanstvenog rada u rovinjskom Centru za istra`ivanje mora Instituta "Ru|er Bo{kovi}", ona je odlu~ila pokrenuti svoj privatni projekt. Godine 1999. pozvana je u "[kolu u prirodi" u onda{nji Dje~ji rekreacijski centar u Punti`eli, pokraj Pule, gdje je i zapo~ela svoju prvu morsku {kolu. Ve} sljede}e godine uredila je i prvi akvarij u kojem je "udomljavala" morske je`ince, zvjezda~e i ostale beskralje`njake, kako ne bi ronila prije svakog po~etka nastave... Zatim je na Punti`eli dobila i prostor, na kojem je iznikao i prvi akvarij (Aquarium Punti`ela) povr{ine 200 metara ~etvornih, s manjim bazenima, ali sa svim vrstama manjih riba karakteristi~nih za sjeverni Jadran. Za to vrijeme ona i suprug su radili, a s djecom su jedne godine spavali pod {atorom.

Me|utim, zbog tehni~kih problema samog prostora u koji je prodirala voda nakon obilnih ki{a, bili su prisiljeni tra`iti novi prostor. Nakon {to im je Arenaturist d.o.o. ustupio devastiranu i zapu{tenu utvrdu iz doba AustroUgarske, fort Verudela, znala je da }e kona~no mo}i ostvariti svoju `elju. Zato joj nije bilo te{ko, zajedno s obitelji, zasukati rukave i danono}no odvoziti sme}e, uklanjati dra~u oko tvr|ave, drve}e s krova, ~istiti okoli{ i unutra{njost budu}eg rasko{nog i jedinstvenog akvarija u zemlji. Dakako, valjalo je i ulo`iti svog novca, odnosno novca dobivenog kreditom, koji nije zadovoljavao potrebe jednog ve}eg akvarija i tako velike utvrde, zbog ~ega su ih ljudi smatrali prekomjernim entuzijastima koji mo`da i ne}e uspjeti napraviti ono {to su zamislili. Danas, desetlje}e nakon po~etka ove avanture, Milena Mi~i} ima itekako razloga da bude zadovoljna i ponosna. - U Aquariumu smo postavili ~etiri sistema koji posjetiteljima, uz obilje edukativnih panoa, informacija, didakti~kih pomagala, omogu}uju da se educiraju, informiraju i do`ive zna~ajke, ljepotu i bogatstvo svakog od njih. Postavili smo tematski "Sjeverni Jadran", "Ju`ni Jadran", u kojem sam posebno ponosna na busenasti koralj koji prikazuje najve}i koraljni greben Mediterana, a nalazi se na otoku Mljetu, zatim "Morski tropski", ~ije je odr`avanje financijski vrlo skupo i te{ko jer zbog odr`avanja temperature od 22 do 28 stupnjeva mo ra mo ima ti, uz gri ja nje, i hla|enje.

Kornja~e izba~ene iz ku}e
Svi na{i sistemi moraju imati i obvezni dio svakog sustava za odr`avanje `ivota u akvariju: pje{~ani i biolo{ki filtar, dio za sakupljanje proteina, ozonator, UV sterilizator, ali i hladilo. ^ak za neke posebne vrste kao {to su {kampi, koji ne trpe temperaturu ve}u od 18 stupnjeva, imamo i dodatno hla|enje. Tu je i "Slatkovodni tropski sistem" u kojem dominiraju paku pirane, koje narastu velike, a jedini u Hrvatskoj imamo i slatkovodne hladnovodne bazene u kojima su ve}i somovi, ke~ige, tolstolobici, {arani, jegulje, a jedini smo u zemlji koji imamo i tzv. azil za

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
slatkovodne tropske kornja~e koje ljudi kupe kao ku}ne ljubimce, a potom ih se neprimjereno rje{avaju. Mi te kornja~e darujemo onim ljudima koji za njih imaju odgovaraju}i smje{taj. S obzirom na na{a iskustva, bilo bi bolje da se ova vrsta uop}e ne prodaje - napominje vlasnica Aquariuma. Na{a sugovornica, uz dozvolu Ministarstva ribarstva, svakodnevno sa suprugom roni na dah u potrazi za manjim ribama i planktonskim ra~i}ima, kojima se hrane morski konjici, ~iji smo pomladak uo~ili pri vrhu posebnog akvarija. Aquarium zapo{ljava, uz vlasnicu, deset djelatnika, kojima poslodavka u odnosu na poslovanje svake godine pove}ava pla}u kako bi ih nagradila i stimulirala za posao, koji, po njezinim rije~ima, nije lagan. U prilog tomu, Milena Mi~i} isti~e da ako se, primjerice, temperatura mora u akvariju promijeni za nekoliko stupnjeva, dolazi do pomora menula, rombova, ra`a i morskih pasa.

[TAMPA•TISAK

39

Igre sjenki i provokacija
Te{ko je re}i da tradicionalna umjetnost Japana mo`e da bude relevantna za aktuelnu svjetsku scenu. Me|utim, otvaranje prema Zapadu proizvelo je brojne izuzetne primjere savremene kulture
Nin, Beograd

Japanska umjetnost

Riba i u horoskopu
Pitamo je da li se u nas pove}ala svijest o spa{avanju ugro`enih vrsta. - Apsolutno, posebno u usporedbi otprije deset godina. To posebno vidimo sura|uju}i s ribarima, koji reagiraju, informirani su, educirani u pogledu ne samo za{tite morskih kornja~a, nego i riba. Ina~e sama priroda se mijenja, dovoljno je da se promijeni stupanj mora, dovode}i u pitanje pre`ivljavanje riba i morskog svijeta. Zato mi ljudi moramo biti pametniji, znati {to treba ~initi da bi se o~uvala priroda i bioraznolikost, te se tako i pona{ati - veli Milena. Zanima nas kako je uspjela poslovno valorizirati znanstveni rad, ljubav prema morskom svijetu, unato~ recesiji. - Opstala sam zahvaljuju}i zanimanju javnosti i turista za `ivi svijet mora. Osim {to je na{a ponuda atraktivna, ona je i vrlo edukativna. Najbrojniji su nam individualni strani turisti, koji s obiteljima i djecom rado ovdje provode vrijeme. "Otkrili" su nas i Nijemci, koji u velikom broju dolaze radi edukativnih programa iz oceanologije i biologije mora, u predsezoni i posezoni. Razvili smo edukaciju i s aspekta ekolo{kog morskog sustava, od fizike, kemije, geologije i biologije mora, a te~ajeve organiziramo na brodu, na obali, u praktikumima i u samom Aquariumu - napominje na{ vodi~ kroz ovaj impozantan svijet mora. Premda je ro|ena u horoskopskom znaku Ribe, njemu ne pridaje neki poseban utjecaj na njezinu stru~nu i poslovnu orijentiranost. Pred njom su ambiciozni planovi, poput projekta podkupolskog prostora, gdje }e biti bazen od sto kubika za morske pse, zatim na prvom katu bazen za ribe otvorenog mora, u kojem }e `ivjeti srdele, sku{e, gofovi, {uri, lancarde, te kona~no izrada kupole, za {to kani povu}i novac iz strukturnih europskih fondova.
Branka @U@I]

Japan nema visoku kulturu, samo supkulture - od filmskih junaka do erotskih mangi. Mislim da nam jednog dana vi{e ne}e biti potrebni umetnost i umetnici. Zato je Japan budu}nost, zar ne? Nemamo nikakvu religiju, sve {to nam je potrebno jeste velika mo} zabave", smatra Taka{i Murakami, jedna od klju~nih figura savremene japanske scene. "Japanski Vorhol", kako ga zovu, svojim radovima te`i izjedna~avanju visoke i popularne kulture, stalno preispituju}i granice Istoka i Zapada, pro{losti i sada{njosti... Jo{ u meiji periodu bivaju suprotstavljene dve struje u umetnosti - jedna koja te`i da ide ukorak sa Zapadom, i ona koja mu pretpostavlja tradicionalno. Taj dualizam, ~ini se, odlikuje i japansku savremenu umetni~ku scenu koja u ekstremima balansira izme|u svog nacionalnog identiteta i apetita moderne svetske umetni~ke scene. "Te{ko je re}i da tradicionalna japanska umetnost mo`e da bude relevantna za aktuelnu svetsku scenu. I nedostatak prave kriti~ke literature na tu temu na engleskom jeziku, pokazuje da nekog ozbiljnog interesovanja gotovo i da nema", konstatuje Dejan Sandi}, kustos za me|unarodnu saradnju Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i koordinator izlo`be "Hikari - iz Japana Srbiji", koja se otvara 6. septembra. U pitanju je putuju}a izlo`ba namenjena promociji japanske savremene umetnosti, odnosno umetnika koji svojim radovima reflektuju odnos sa zapadnja~kom umetno{}u, ali uz akcenat na tradicionalnom. Asocijacije "Oni prvenstveno

komuniciraju s premisama koje o japanskoj umetnosti ve} imamo, koje su nama jasne asocijacije na Japan. Tu su tradicionalne tehnike, na primer, koje su nama poznate kao tipi~no japanske crte`i tu{em ili kaligrafija, specijalne ilustracije pesama, poezija koja dobija svoj vizuelni odraz u domenu likovnih umetnosti. Zanimljivo je da je veliki broj radova nagra|en od strane razli~itih ministarstava, {to zna~i da dr`ava stimuli{e o~uvanje te tradici-

panski umetnici danas zaista mogu da konkuri{u na svetskoj sceni?

Inserti
To{ijuki Jamazaki, na primer, izra|uje minijaturne skulpture od grafitnog "srca" olovke. Mladi Nagai Hidejuki stvara neverovatne crte`e koji kada se gledaju iz ugla od 90 stepeni izgledaju i stvaraju utisak trodimenzionalne slike ili iluzije... Kumi Jama{ita igra se svetlo{}u - postavljaju}i predmete u odre|ene polo`aje u odnosu

Umjetnost i katastrofa
"Hikari" zna~i svetlost, ali u japanskom su simboli i umetnost povezani mnogo ja~e nego kod nas, tako da se na tu re~ nadovezuje i ~itav niz pojmova kao {to su obnova, mir, nada… Naime, beogradska izlo`ba je dogovorena odmah nakon cunamija, tako da smo re{ili da kroz nju pove`emo pri~u o katastrofi koja je zadesila Japan, kao i ratu i njegovim posledicama kroz koje je ne tako davno pro{la Srbija", navodi Dejan Sandi}, ukazuju}i na tradicionalno dobre odnose na{e zemlje i Japana na kojima se, izme|u ostalog, zasniva koncept izlo`be "Hikari - iz Japana Srbiji". Tako|e 6. septembra, paralelno s otvaranjem ove izlo`be u MPU, iz Japana Srbiji sti`e jo{ malo "svetlosti" - u Biblioteci grada odr`a}e se promocija knjige fotografija Amazing Japan Bojana Kova~i}a. Kako je navedeno, fotografije su na~injene tokom autorovih boravaka u Japanu i odabrane sa ciljem da se publici u Srbiji, pogotovo onoj koja jo{ nije imala priliku da poseti "zemlju izlaze}eg sunca", Japan pribli`i kroz slike njegovih prirodnih lepota, originalnih i interesantnih predela, znamenitosti, obi~aja, ljudi…

proboja ameri~ke kulture u Japan, a s njom je stigao i strip kao specifi~na forma. Japanski autori su je obradili tako da je pribli`e potrebama tamo{nje publike i - mange su danas u Evropi popularnije od italijanskog stripa, koji kod nas na primer preplavljuje kioske. Mange su osvojile svet specifi~nim stilom koji je u punom smislu spoj ameri~ke i japanske kulture, ali koji strip tretira ne samo kao vizuelnu umetnost, ve} kao medij u punom smislu. Teme kojima se bave idu od onih za decu, pa do anga`ovanih", obja{njava Bojan Vukadinovi}, predsednik dru{tva ljubitelja japanske popkulture "Sakurabana".

Koketiranje
Specifi~na estetika, ali i komunikativnost mangi poslu`ili su kao osnova izraza vode}ih savremenih umetnika Japana u dijalogu sa Zapadom - oni se ne libe da se poslu`e "jezikom" zapadnja~ke pop kulture, ali ni toga da je prozovu i prokomentari{u iz svoje perspektive, neminovno opcrtane tradicionalnim. Tako se, predvo|en kontroverznim Murakamijem, formulisao ~itav pokret umetnika koji koketiraju s masovnom kulturom nude}i d`inovske plasti~ne skulpture inspirisane mangama i animirane junake kojima naizgled negiraju ne samo tradicionalnu, ve} umetnost uop{te. Aida Makoto odlazi jo{ dalje u svojoj provokaciji - u nastojanju da iz miljea klasi~ne japanske kulture komentari{e trenutno stanje u svetu i umetnosti, ~ak je uspeo da izazove advokate ku}e Dizni prikazav{i poludelog Mikija Mausa dok seksualno zlostavlja Mini. Ne{to manje eksplicitan anga`man prisutan je i u delima Jo{itoma Nare, poznatog po delima inspirisanim grafitima ili pank-rok muzikom, kao i kod autora koji se oslanjaju na tradicionalno, ali ga sme{taju u kontekst "strit arta" i urbanog `ivota savremenog Japana kao {to to ~ini Hisa{i Tenmioja. Kad se sve sabere, mo`da savremena japanska umetnost u takvim fuzijama ostvaruje najefektivniji odnos sa tradicionalnim.
Ana KALABA

POLUDJELI MIKI Aida Makoto odlazi jo{ dalje u svojoj provokaciji - u nastojanju da iz miljea klasi~ne japanske kulture komentari{e trenutno stanje u svijetu i umjetnosti, ~ak je uspio da izazove advokate ku}e Dizni prikazav{i poludjelog Mikija Mausa dok seksualno zlostavlja Mini
je. ^ini se da to {to dr`ava nalazi za potrebno da interveni{e preko konkursa i nagrada govori o trenutnoj poziciji tradicionalnih izraza Japana. Globalizacija u umetnosti je oti{la suvi{e daleko, tako da je nacionalni identitet ugro`en {to, naravno, ne va`i samo za Japan. S druge strane, spolja deluje da su Japanci poprili~no amerikanizovani, a onda shvatite koliki je na njihovoj sceni taj dijapazon od doslednosti tradiciji do potpuno nekriti~kog prihvatanja svega {to dolazi sa Zapada", ka`e Sandi}. Me|utim, {ta je ono s ~ime jana izvor svetlosti i pravi "skulpture" od senke. Vatiru Itou je napravio fantasti~an zamak od papira podi`u}i tradicionalnu origami umetnost na novi nivo. Ali, ako isklju~imo te pojedina~ne eksperimente s formom, ~ini se da je najja~i potencijal u popartu. Naime, ba{ kao {to su svojevremeno impresionistima "prodali" svoju "pop-umetnost", tako i sad japanski umetnici, posebno zahvaljuju}i uspehu manga stripova, efikasno infiltriraju inserte svoje kulture u tokove svetske savremene umetnosti. "Posle rata, do{lo je do velikog

NEVJEROVATNI CRTE@I Mladi Nagai Hidejuki stvara nevjerovatne crte`e koji, kada se gledaju iz ugla od 90 stepeni, izgledaju i stvaraju utisak trodimenzionalne slike ili iluzije...

40

OGLASI
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA USORA OP]INSKI NA^ELNIK

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Konzorcij BBM d.o.o. Sarajevo Ul. Branislava \ur|eva br. 6 71 000 Sarajevo Rudar d.o.o. Mitra Trifunovi}a U~e br. 9 75 000 Tuzla BBM-NL d.o.o. Sarajevo Ul. Branislava \ur|eva br. 6 71 000 Sarajevo Na osnovu ukazane potrebe, Konzorcij dru{tava BBM d.o.o. Sarajevo, Rudar d.o.o. Tuzla i BBM-NL d.o.o. Sarajevo raspisuje

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 12/03 i 34/03) i ~lanka 41. Statuta Op}ine Usora ("Slu`beni glasnik op}ine Usora", broj: 2/08), op}inski na~elnik objavljuje

za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Op}a knji`nica" Usora Objavljuje se javni oglas za upra`njenu poziciju u Javnoj ustanovi "Op}a knji`nica" Usora 1. Upravni odbor - 2 ~lana I Nadle`nost Upravnog odbora - donosi pravila knji`nice, - imenuje i razrje{ava ravnatelja ustanove, - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - donosi op}e akte o unutarnjem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i statutom ustanove, - usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, - odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, - podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{}e o poslovanju ustanove, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i poslovima knji`nice. Mandat ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Status: Aktom o imenovanju ~lan Upravnog odbora ne zasniva radni odnos u Ustanovi. Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|uje se u skladu sa aktima Javne ustanove "Op}a knji`nica" Usora.

J AV N I O G L A S

K O N K U R S
za prijem u radni odnos - Rad u SR - Njema~koj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dipl. in`enjer rudarstva - vi{e izvr{ilaca Rudarski tehni~ar - vi{e izvr{ilaca Radnici za rad u rudniku - vi{e izvr{ilaca Elektrotehni~ar ili KV elektri~ar KV mehani~ar - hidrauli~ar KV radnik metalske struke - varilac - vi{e izvr{ilaca KV bravar - vi{e izvr{ilaca Dipl. in`enjer gra|evine - vi{e izvr{ilaca KV tesar - vi{e izvr{ilaca KV zidar - vi{e izvr{ilaca KV kerami~ar - vi{e izvr{ilaca - Rad u Australiji 1. 2. 3. Dipl. in`enjer rudarstva - vi{e izvr{ilaca Rudarski tehni~ar - vi{e izvr{ilaca Rukovaoci rudarske mehanizacije - vi{e izvr{ilaca

II UVJETI ZA IZBOR I IMENOVANJE U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE Kandidati za imenovanje na pozicije u Upravnom odboru Javne ustanove "Op}a knji`nica" Usora moraju ispunjavati slijede}e op}e i posebne uvjete. OP]I UVJETI 1. da je dr`avljanin BiH; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene pozicije; 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 5. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije osu|ivan za kazneno djelo privredni prijestup, nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru ustanove; 6. da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj: 70/08). POSEBNI UVJETI 1. da ima VII stupanj stru~ne spreme; 2. iznimno ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa visokom stru~nom spremom, mogu se imenovati prijavljeni kandidati sa vi{om ili srednjom stru~nom spremom IV stupnja; 3. da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; 4. da nema privatni-financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se Upravni odbor kandidira; 5. da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije ~lana Upravnog odbora; 6. da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora. III PODNO[ENJE PRIJAVA Prijava kandidata treba sadr`avati kra}i `ivotopis, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti i slijede}e dokumente kao dokaz o ispunjavanju uvjeta: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 ({est) mjeseci; 2. ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice; 3. dokaz o {kolskoj spremi; 4. dokaz o radnom iskustvu; 5. uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Od kandidata koji u|u u u`i izbor mo`e biti zatra`eno i dostavljanje dodatne dokumentacije. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu trebaju biti originali ili ovjerene kopije. Prijava kandidata s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijave, ne}e biti razmatrana u daljnjem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju od Povjerenstva za izbor koje imenuje op}inski na~elnik. Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti rang-listu s najboljim kandidatima op}inskom na~elniku. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovana na~ela ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi op}inskom na~elniku u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" Sarajevo i na oglasnoj plo~i Op}ine Usora. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili po{tom, preporu~eno na adresu: Op}ina Usora, Siv{a bb, 74230 Usora, sa naznakom Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Op}a knji`nica" Usora - NE OTVARATI. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479. OP]INSKI NA^ELNIK Anto ^i~ak, ing.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: - Za poziciju pod red. br. 1 zavr{en rudarski fakultet; - Za poziciju pod red. br. 8 zavr{en gra|evinski fakultet; - Za sve ostale pozicije odgovaraju}a stru~na sprema; - Za poziciju pod red. br. 1 i 8 (SR Njema~ka) aktivno poznavanje njema~kog i po`eljno poznavanje engleskog jezika; - Za poziciju pod red. br. 1(Australija) aktivno poznavanje engleskog i po`eljno poznavanje njema~kog jezika; - Za pozicije 2-7 i 9-11 za rad u SR - Njema~koj poznavanje njema~kog jezika, stepen B2; - Za poziciju 2, 3 za rad u Australiji poznavanje engleskog jezika, stepen B2. Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 15 dana od dana objave konkursa na adresu: BBM d.o.o. Sarajevo Ul. Branislava \ur|eva 6 71 000 Sarajevo Kontakt-telefon: 033/563-050 ili putem e-mail aplikacije: jobbbm@operta-bbm.de ili RUDAR d.o.o. Tuzla Ul. Mitra Trifunovi}a U~e br. 9 75 000 Tuzla Kontakt-telefon: 035/282-651 Ili putem e-mail aplikacije: doorudar@bih.net.ba ili BBM-NL d.o.o. Sarajevo Ul. Branislava \ur|eva 6 71 000 Sarajevo Kontakt-telefon: 033/ 563-050 ili putem e-mail aplikacije: jobbbm@operta-bbm.de Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

POMO] U KU]I

41

Ku}ne biljke i alergija

NOVOSTI I PREPORUKE

[to dalje od

alergena
Fikus, filadendron, suncokret, kaktusi i biljke s lukovicama naj~e{}i izaziva~i
Nekada se mo`e desiti da osjetite simptome alergije, a da nemate predstavu {ta je tu alergiju izazvalo - koliko znate, niste alergi~ni ni na {ta, ili niste bili u kontaktu s onim na {ta ste alergi~ni. Svrbe vas o~i, suze, imate crvene pe~ate na ko`i, ki{ete i/ili ka{ljete... Sve su to tipi~ni simptomi alergije, ali {ta ju je izazvalo? Ako vam se ovako ne{to desilo, prisjetite se da li ste bili u kontaktu s ku}nim biljkama. Ku}ne biljke mogu da izazovu alergije, i ne

Toplo vrijeme pospje{uje tahikardiju
samo polen koji poti~e od korovskih biljaka. Razli~iti dijelovi biljaka mogu da izazovu alergiju; alergeni mogu da budu sitni molekuli koje ispu{taju stabljika, listovi, korijen, plodovi, polen u vrijeme cvjetanja... Ako ste ~e{}e izlo`eni ovakvoj vrsti napada (naprimjer, ako je biljka na koju ste alergi~ni ona koja ukra{ava kancelariju koju dijelite s kolegicama), to mo`e da bude neprijatno. Sada, na koju biljku da posumnjate? Biljke u saksijama koje naj~e{}e izazivaju alergije su fikus, filadendron, suncokret, kaktusi i biljke s lukovicama. Nezgodno, kada uzmete u obzir da su to biljke koje se naj~e{}e gaje, naro~ito su fikusi i filadendroni popularni u kancelarijama. [ta da radite ako posumnjate da ste alergi~ni na neku od ovih biljaka? Koliko god je to mogu}e, poku{ajte da se dr`ite dalje od te biljke. Ako je to neka od biljaka koje dr`ite u ku}i ({to nije vjerovatno, jer biste dosad i sami primijetili da ste alergi~ni na nju, javila bi se reakcija svaki put kada je dodirnete ili budete u njenoj blizini), poklonite je nekome ko nema tih problema. A ako se radi o kancelarijskom primjerku, probajte da se dogovorite s kolegama i {efom da se ta biljka prebaci negdje drugdje.

Kardiolozi upozoravaju da se ubrzan rad srca (tahikardija) ~e{}e javlja tokom ljetnih vru}ina, promjena vremena i visoke vla`nosti vazduha. Uzrok, tako|er, mo`e da bude pretjerano konzumiranje duhana, ve}i unos kofeina, pojedinih lijekova, stres izazvan jakim emocijama ili produ`enom napeto{}u. Poreme}aj u radu srca mo`e da bude i posljedica sr~anih bolesti i zato ovakve simptome ne treba zanemarivati, ve} treba {to prije posjetiti ljekara koji }e uraditi sve neophodne preglede od kojih zavisi eventualno dalje lije~enje. Vrijeme nije jedini krivac za pojavu tahikardije koja se mo`e javiti i u slu~aju gubitka te~nosti i minerala, kod osoba koje su imale infarkt, kod svih koji pate od trbu{ne kile (hijatus hernija), kod metaboli~kih poreme}aja, kod pacijenata koji imaju endokrini poreme}aj, naro~ito kod onih kojima je oboljela {titna `lijezda.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Rije{ite se ispucalih usana
Najbolji na~in za njegu suhih, ispucalih usana su nje`ni piling i hidratacija. Ljeto je tako|er godi{nje doba koje je kriti~no kada je njega usana u pitanju. Nemojte da zaboravite da topao vazduh, sunce i more dovode do ispucalih i suhih usana pa je potrebno i tim dijelovima tijela pru`iti dodatnu njegu. Masirajte usne ~etkicom za zube, pa zatim nanesite med i pustite da djeluje 10 minuta. Na ovaj na~in uradi}ete piling usana, ali ih nahraniti i hidrirati medom. Napravite masku za usne od mrkve i sira. Pomije{ajte sok od mrkve sa svje`im kravljim sirom i nanesite masku na usne 10-15 minuta. Sam sok od mrkve je dovoljan za oporavak suhih usana pa ga mo`ete s vremena na vrijeme nanijeti na usne. Po{to ste uradili piling, dobro bi bilo na usne nanesete i kremu bogatu vitaminima A i E sa za{titnim faktorom 15. Pokazalo se da kreme sa za{titnim faktorom smanjuju pojavu sitnih linija i bora na povr{ini usana.

uzorcima koji mogu biti prugice, cvjetni motiv ili pak oni apstraktniji poput krugova ili `ivotinjskog printa, bi}e nastavljeni i u jesen, a odli~no je i {to su savr{eni odjevni komad za prelazno razdoblje. Hla~e s printom lako se mogu kombinovati s obi~nim bijelim majicama i tenisicama, najva`nije je da su od laganog i prirodnog materijala, lepr{ave i vesele za ovo prelazno razdoblje. Mo`ete ih na}i i u raznim krojevima, od onih sa {irim nogavicama, trapez ili pak kao tajice, a kombinirajte ih uz klasi~nu obu}u ili sandale na punu petu, ovisno o tome koji stil preferirate. Idealne su i u dnevnoj i ve~ernjoj varijanti jer su upadljive i uz njih nije potrebno mnogo drugih modnih dodataka i {minke.

I ove jeseni hla~e s printomma i [areni ljetni trend u raznim boja

Piletina s blitvom
Potrebno:
500 g pile}eg filea 100 g ka~kavalja 100 g pile}e {unke 200 g blitve biber, so ulje 1 dl neutralne pavlake kajmak

Priprema:
Blitvu oprati, o~istiti od dr{kica, isjeckati i pr`iti na ulju oko pet minuta. Pile}i file isje}i na ~etiri dijela i dobro ga izlupati. Na polovinu {nicle staviti tanko isje~en ka~kavalj, blitvu i pile}u {unku. Za~initi i preklopiti drugom polovinom. Pr`iti na malo ulja oko 15 minuta. U drugoj posudi izmije{ati mladi kajmak s pavlakom i kratko prodinstati. Punjene {nicle isje}i napola. Servirati uz grilovano povr}e i preliti sosom.

42

OGLASI

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

KORAK NAPRIJED
Google rje{ava problem sa lozinkama
Kori{tenje Incognito re`ima pretra`ivanja u okviru Chrome pretra`iva~a za iOS mo`e biti dobar na~in da korisnici u dodatnoj mjeri za{tite i unaprijede privatnost, ali to mo`e imati i suprotan efekt na njihove sa~uvane lozinke. Naime, veliki broj iPhone i iPad korisnika po`alio se na to da su njihove sa~uvane lozinke jednostavno nestale u nedavno unaprije|enoj Chrome iOS aplikaciji. Na Chrome razvojnom sajtu Chromium navodi se da je problem povezan sa zatvaranjem Incognito taba nakon anonimnog pretra`ivanja. Google je najavio da }e svim korisnicima vratiti izgubljene lozinke u najkra}em mogu}em roku.

43

Toshiba Canvio Personal Cloud
Toshiba vi{e ne proizvodi portabl hard drajvove pa je sljede}i logi~an korak predstavljanje ve}ih diskova. Upravo je to ono {to je i ura|eno, budu}i da je ova kompanija predstavila Canvio Personal Cloud, njihov prvi mre`ni proizvod za skladi{tenje. Ovaj drajv dostupan je u dvije verzije, i to 2TB i 3TB, ali ono {to je najva`nije jeste ~injenica da je mogu}e koristiti razli~ite aplikacija za uploadovanje fajlova i pristupanje daljinskim putem. Ove aplikacije podrazumijevaju desktop softver, kao i mobilne aplikacije za iOS i Android, a dizajnirane su tako da vr{e upload muzi~kih i video sadr`aja, kao i dokumenata.

Snima~ Diamond Multimedia GC1000 HD
Diamond Multimedia je na tr`i{tu predstavila HD 1080 USB HDMI snima~ za konzole kao {to su Sony PlayStation 3, Xbox 360 i Wii. Novi model nosi oznaku GC1000 i on korisnicima omogu}ava snimanje i editovanje sesija igara, kao i snimanje, prilago|avanje i dijeljenje snimaka u okviru igara bez ikakvog uticanja na sam tok igre. Tradicionalni ure|aji za snimanje videosadr`aja ne podr`avaju video Pass-through i bili su namijenjeni samo za konvertovanje VHS traka u digitalne formate i DVD, a GC1000 popunjava taj jaz na najbolji mogu}i na~in. O~ekuje se veliko zanimanje za ovaj snima~.

Igre Square Enix CoreOnline
Kompanija Square Enix predstavila je novi servis koji igra~ima omogu}ava da igraju HD naslove preko Web pretra`iva~a. CoreOnline vr{i besplatni streaming igara, a korisnici se ohrabruju da sebi obezbijede dodatno vrijeme za igranje gledanjem reklamnih sadr`aja. Me|u naslovima koji su trenutno u ponudi nalazi se i popularna igra Hitman, a u narednom periodu o~ekuje se i Tomb Raider. Izvr{ni direktor Square Enixa Yoichi Wada navodi da je Square Enix na pragu novog poslovanja i servisnih modela u okviru igra}e industrije. Jo{ jedan servis pod nazivom Gaikai nudi demoprikaze vrhunskih igara.

Kontrast, vidljivi kut

Budu}nost transporta

Kako nas varaju
kod prodaje TV-a?
[to se krije iza inflatornih brojki nove generacije LCD i plazma televizora, te kako se u sve to uklapa LED tehnologija? Donedavno smo se divili LCD televizorima s kontrastom od 1.000:1. Dana{nji rekorderi po tom pitanju deklariraju 15.000:1. Ima li zaista 15.000 puta bolji kontrast? [to se krije iza 100 Hz, 200 Hz te Panasonicovih 600 Hz? Je li plazma zastarjela tehnologija? Pitanja ima bezbroj, a brojke zbunjuju. Ali sve to pada u vodu kada se marketin{kih {arenih la`i dohvate stru~njaci i rasture mitove s ambala`a i oglasa. Kratko i jasno: ~ak bi i na{i politi~ari mogli {to{ta nau~iti o la`ima iz svijeta marketinga TV proizvo|a~a. Kontrast je omiljeno igrali{te markentiga{a. Definira se kao omjer svjetline bijele i crne boje na televizoru.

Milionski kontrast, inflacija herca, savr{eni vidljivi kut - istina ili la`?

FUTURISTI^KI MOTOCIKL koji se ne mo`e prevrnuti
C-1, elektri~ni hibrid automobila i motocikla, koji trenutno razvija kalifornijska kompanija Lit Motors, ima `iroskope koji su postavljeni na dnu vozila i koji se vrte u suprotnim smjerovima. Kao rezultat toga, C-1 ne samo da mo`e stajati uspravno, ve} ga je skoro nemogu}e prevrnuti. Kompanija je demonstrirala sposobnosti ovog vozila uz pomo} prototipa stvarne veli~ine. Prema njihovim rije~ima, ~ak i ukoliko drugo vozilo udari u C-1 sa strane, ne}e ga mo}i oboriti. Za upravljanje ovim vozilom }e biti potrebna voza~ka dozvola za motocikle. U C-1 se ulazi kroz vrata i njime se upravlja ba{ kao i automobilom - ima volan i papu~ice. C-1 }e se prodavati kao dvosjed. Ve}ina funkcija ovog vozila }e se aktivirati preko monitora postavljenog na volanu, i to pomo}u aplikacija za pametne telefone. Vozilo }e imati po jedan elektri~ni motor u svakom to~ku. Iz kompanije su rekli da }e C-1 na jedno punjenje mo}i pre}i 320 kilometara, pri maksimalnoj brzini od 105 kilometara na sat. Proizvodnja ne}e po~eti prije 2014. godine. Cijena vozila }e biti 19.900 dolara.

Ukoliko TV svijetli s 300 cd/m2 za bijelu boju, te 0,5 cd/m2 za crnu, njegov je kontrast 300/0,5. tj. 600:1. Naravno, ve}a brojka je bolja, no LCD paneli imaju nativni kontrast oko 5.000:1 i to za najbolje PVA matrice mjereno po ANSI metodi, s crno-bijelom {ahovskom plo~om na ekranu. Do inflacije brojki do{lo je uvo|enjem pametnog upravljanja pozadinskim osvjetljenjem ekrana - tzv. dinami~ki kontrast, te mjerenjem on/off metodom (mjeri se prvo ci-

jeli svijetli ekran, pa cijeli crni - a to u praksi gotovo ni{ta ne vrijedi…). Kad je ve}ina slike tamna, zatamnjuje se i pozadinsko svjetlo, i obrnuto. To ima za posljedicu svjetliju bijelu, i tamniju crnu, no zapravo samo kvari sliku - promjena svjetline se vidi, iritira i slika stalno varira od tamne do supersvijetle, zavisno od kadra. Dakle, milionske brojke ne zna~e ba{ ni{ta, a kontrast mo`e poslu`iti tek da uporedite televizore iste tvrtke. No, i to je ne{to, zar ne?

Novosti Mi{ koji je san iz BMW-a svakog gamera

USKORO na tr`i{tu

Smartphone koji
mo`e testirati AIDS
Nau~nici su razvili softver i mikroskop koji }e mo}i fotografirati uzorke krvi i analizirati ih, posebno u podru~jima u kojima nema laboratorija. Jung Kyung Kim iz Kookmin univerziteta u Ju`noj Koreji je kazao da je cilj dobiti fotografije putem aplikacija razvijenih za smartphone. Kim je istakao da }e klini~ki eksperimenti zapo~eti sljede}e godine. Novost nazvana smartscope se sastoji od milimetarskog mikroskopa. Kada se uzorak krvi stavi ispred mikroskopa, aplikacija na smartphoneu napravi fotografije uzoraka i analizira }elije. Mi{ futuristi~kog izgleda koji su dizajnirali stru~njaci BMW-a nazvan je Level 10. Cilj novog mi{a je da unese revoluciju u svijet gamera. U pore|enju sa obi~nim, BMW-ov mi{ je poput automobila visokih performansi u pore|enju sa porodi~nim automobilom. Glavni dio mi{a na kojem le`i dlan korisnika je mogu}e pode{avati po visini i bo~nom nagibu. Gornji dio mi{a je i probu{en na nekoliko mjesta kako bi se omogu}ila ventilacija dlana. Mi{ je napravljen od legure koja se koristi u aeronautici i arhitekturi. Mi{ mo`e da svijetli u razli~itim bojama. Mo`e se naru~iti na internetstranici kompanije Thermaltake. Dostupan je i u ve}im maloprodajnim i online prodavnicama u SAD-u, Evropi i Aziji po cijeni od 99 dolara.

Istra`iva~i iz Ju`ne Koreje i Ju`ne Afrike rade na smartphoneu koji }e mo}i uraditi testiranje na AIDS.

44

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Privatna pred{kolska ustanova "Zvjezdica" Travnik Broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip Kiseljak, 13. 8. 2012. godine

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU

Broj: 28/12 Datum: 3. 9. 2012. godine U skladu sa ~lanom 41. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju i ~lanom 39. Statuta Privatne pred{kolske ustanove "Zvjezdica", Upravni odbor PPU "Zvjezdica" Travnik r a s p i s u j e

za prijem radnika u radni odnos u 2012/2013. godini 1. odgajatelj na odre|eno vrijeme, do 31. 8. 2013. godine 2. kuhar na odre|eno vrijeme, do 31. 8. 2013. godine Pored op}ih uvjeta propisanim zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i ostale uvjete propisane Zakonom o pred{kolskom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti i: - diplomu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerene o neka`njavanju Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: PRIVATNA PRED[KOLSKA USTANOVA "ZVJEZDICA" 72 270 TRAVNIK Mehmeda Kulenovi}a bb sa naznakom: za konkurs Upravni odbor PPU "Zvjezdica"

KONKURS

Op}inski sud u Kiseljaku, sudac Bo`ana Banduka, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), Podgaj broj 3, koju zastupa Muhamed Mahmutovi}, ste~ajni upravnik, protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, ul. Mehmeda Spahe broj 11, radi izvr{enja na nekretnini, vsp. 150.000,00 KM, 13. 8. 2012. godine donio je

ZAKLJU^AK O PRODAJI NEKRETNINE
1. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: - nekretnina upisana u zemlji{noknji`ni izvadak broj 1056 i to k.~. 431 u naravi poslovne zgrade 1, 2, 3. Ukupna povr{ina predmetne nekretnine iznosi 376,24 m2 u vlasni{tvu izvr{enika. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem u ^ETVRTAK, 4. 10. 2012. GODINE, u 11 sati. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. 2. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoje tereti, odnosno potra`ivanje vjerovnika 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, na osnovu sudskog rje{enja Op}inskog suda u Fojnici broj 116/97 od 15. 1. 1998. godine. 3. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 utvr|ena je nalazom i mi{ljenjem stalnog sudskog vje{taka iz oblasti graditeljstva Lejla Spaho iz Visokog u iznosu od 1.089.325,00 KM od 8. 12. 2011. godine. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina, nekretnine iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~l. 88. ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, Sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86. Zakona o izvr{nom postupku. 7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, Sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom ponu|a~u koji treba u roku koji mu odredi Sud deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuju u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze, Sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 8. Sud }e obaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli Suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. SUDAC Bo`ana Banduka PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

AUTOTRANS d.d. VARE[ Na osnovu ~lanova 241, 242, 244. Zakona o privrednim dru{tvima, i ~lana 26. Statuta Autotrans d.d. Vare{, Nadzorni odbor Dru{tva u skladu sa Odl. br. 848/12, od 3. 9. 12. g. objavljuje

5. Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju Dru{tva. Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % dionica mogu predlo`iti izmjene dnevnog reda u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje za u~e{}e u radu Skup{tine, najkasnije tri dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Dioni~ari koje }e na Skup{tini zastupati punomo}nici du`ni su dostaviti uredno ovjerenu punomo} u skladu sa ~lanom 250. Zakona o privrednim dru{tvima. Pisane prijave o u~e{}u na Skup{tini, kao i prijedloge dioni~ara dostaviti u prostorije AUTOTRANS d.d. VARE[ u Vare{u, ul. Rudarska 16, direktno ili preporu~enom po{iljkom. Uvid u isprave i materijale o pitanjima uvr{tenim u dnevni red Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama uprave AUTOTRANS d.d. VARE[, tel/fax: 032/845-419. NADZORNI ODBOR

O SAZIVANJU IZBORNE SKUP[TINE AUTOTRANS d.d. VARE[ Izborna skup{tina AUTOTRANS d.d. Vare{ saziva se za 24. 9. 2012. g. (ponedjeljak), sa po~etkom u 10 sati. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama Autotrans d.d. Vare{, ul. Rudarska br. 16. Za Skup{tinu utvr|en je slijede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine, 2. Razrje{enje ~lanova Nadzornog odbora, 3. Razrje{enje ~lanova Odbora za reviziju Dru{tva, 4. Imenovanje ~lanova Nadzornog odbora,

O B AV J E [ T E N J E

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti - Nadzorni odborNa{ znak: 11 / 2012 Konjic, 3.9.2012. godine Predmet: Konkurs Na osnovu ~lana 36 Statuta RTV d.o.o. Konjic i Odluke Nadzornog odbora RTV d.o.o. Konjic br: 10/2012. od 3. 9. 2012. godine raspisuje se: rani `urnalista; da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u elektronskim medijima; • da posjeduje organizacione sposobnosti vezane za obavljanje pomenutih poslova; • poznavanje rada na ra~unaru; • da ne postoje zakonske smetnje za izbor i imenovanje. Imenovanje se vr{i na period od 4 godine od dana imenovanja, uz saglasnost Osniva~a. Konkurs ostaje otvoren do ~etvrtka, 13. 9. 2012. godine. Prijave dostavljati na adresu: RTV d.o.o. Konjic, Trg dr`avnosti - Alija Izetbegovi} do broja 1, 88400 Konjic, sa naznakom «Za konkursnu komisiju». Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkursna komisija • Broj: Mal - 9841/05 Sarajevo, 17.8.2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca UniCredit Bank d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar (pravni sljednik UniCredit Zagreba~ka banka d.d.), protiv tu`enog Nermin Uzunovi} iz Sarajeva, ul. Fadila Jahi}a [panca 109, radi duga, vrijednost spora 1.108,07 KM, van ro~i{ta 17.8.2012. godine, donio je:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da isplati tu`iocu iznos od 1.108,07 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1.5.2005. godine pa sve do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 347,25 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

KONKURS Za izbor i imenovanje direktora
RTV d.o.o. Konjic 1. Direktor RTV d.o.o. Konjic - 1 izvr{ilac Za direktora RTV d.o.o. Konjic mo`e biti imenovano lice koje pored op{tih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove: • da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) zavr{en fakultet dru{tvenih nauka - diplomi-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 235195 12 Ps Sarajevo, 23. 8. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja INTERMERKUR NOVA d.o.o. Sarajevo, ul. Stupska bb, protiv tu`enog ISMET TELAREVI], VLASNIK STR "VA[ DOM", ul. Franje Kluza do br. 3, Sarajevo, radi isplate duga, vsp. 3.486,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 24. 2. 2012. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog ISMET TELAREVI], VLASNIK STR "VA[ DOM", ul. Franje Kluza do br. 3, Sarajevo, radi isplate duga, vs.p. 3.486,00 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od ukupno 3.486,00 KM na ime isplate duga sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 20. 3. 2010. godine pa do isplate, te se nala`e tu`enom da tu`itelju isplati i sve tro{kove postupka u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.

Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: Mal - 9838/05 Sarajevo, 20. 8. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca UniCredit Bank d.d. Mostar, ul. Karadinala Stepinca bb, Mostar (pravni sljednik UniCredit Zagreba~ke banke d.d.), protiv tu`ene Selvira ^oli} iz Sarajeva, ul. Porodice Ribar 47, radi duga, vrijednost spora 1.196,54 KM, van ro~i{ta 20. 8. 2012. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`iocu isplatiti iznos od 1.196,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 4. 2005. godine pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 352,59 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s. r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i Suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (29)

FELJTON
necija preda cima gr~ko ostrvo Krit, {i da odbrani grad 1669.VepodneturuspijevlaopTurdom od 1648.Heraklion, koji je bio skom sa ki pi i plo Fransoa Rene bri roman 1768.Ro|en`efrancus[atosacjan,diprvimatakogti~ar u francuskoj knji vnosti. Kao tvorac francus

45

NA DANA[NJI DAN

Oru`jem u odbranu Bosne
Nagla{avano je i da bi Bosna i Hercegovina trebalo da proglasi svoju nezavisnost ako Slovenija i Hrvatska iza|u iz SFRJ, te da Bo{njaci ne dozvoljavaju ni aludiranje o podjeli Bosne i da }e, ako zatreba, oru`jem braniti Bosnu
Na skup{tinama za osnivanje op}inskih i regionalnih organizacija SDA isticano je i da je u proteklim vremenima bo{nja~ki narod na razne na~ine siroma{en, jer mu je oduzimana imovina - zemlja i {ume, ali da je kulturno siroma{enje, oduzimanjem bo{nja~kog identiteta, najte`i oblik siroma{enja; - da su se mnogi Bo{njaci borili u redovima partizanske vojske, a da uprkos tome, poslije rata bo{nja~ki narod nije dobio ravnopravnost; - da je Islamska zajednica nadstrana~ka organizacija, ali da njoj nije svejedno ko }e biti na vlasti: - da je interes Islamske zajednice da u demokratskim uslovima na vlast do|e ona partija koja }e bez prepreka omogu}avati izgradnju d`amija i koja }e Islamskoj zajednici vratiti vakufsku imovinu. nu samobitnost i autohtonost; - da su Muslimani nacija i da se nikada vi{e ne}e izja{njavati kao Srbi, Hrvati ili “neopredijeljeni”; - da Muslimani imaju svoju kulturu i tradiciju, da po{tuju kulturu drugih naroda; - da je administrativna podjela Sand`aka na region U`ica i region Kraljeva, ustvari, oblik pritiska da se Muslimani iseljavaju iz Sand`aka; - da su u Sand`aku ugro`ena ljudska prava i da se prema Bo{njacima Sand`aka primjenjuju staljinisti~ke metode; - da se narodi na Balkanu nalaze na pragu velike revolucije, a to je demokratizacija, {to je Slovenija ve} ostvarila progla{enjem svoje nezavisnosti, te da Bo{njaci koji `ive i rade u toj dr`avi trebaju koristiti njene demokratske tekovine; - da Bo{njaci u Sloveniji, u {kolama, trebaju imati nastavu na bosanskom jeziku; - da Bo{njaci u Sloveniji trebaju osnovati svoje kulturne i vjerske ustanove i da se u njima okupljaju, te da zauvijek skinu sa sebe komplekse manje vrijednosti, jer ih neki tretiraju samo kao `ivu fizi~ku radnu snagu; - da su Bo{njaci, iako tromilionski i tre}i po brojnosti narod u Ju go sla vi ji, obes prav ljen i poni`en, jer nije imao mogu}nost da afirmira svoje kulturne vrijednosti; - da su Bo{njake u Sloveniji poni`avali tako {to su ih tretirali samo kao `ivu radnu snagu, - da svi narodi u Jugoslaviji moraju priznati Bo{njake kao autohton narod, a BiH kao suverenu i ravnopravnu republiku unutar Jugoslavije; - da se Adil Zulfikarpa{i} odlu~io napustiti SDA i formirati svoju stranku iz karijeristi~kih razloga, jer je bez demokratske procedure htio da mu se prije demokratskih izbora obe}a funkcija predsjednika Predsjedni{tva RBiH, {to se nikome, pa i njemu, nije moglo unaprijed garantirati; - da je Zulfikarpa{i} u svojim karijeristi~kim ambicijama bio pretjerano nestrpljiv, te da se prilikom istupanja iz SDA poslu`io neistinama i optu`bama koje nikako ne mo`e dokazati; - da je ideal Bo{njaka Bosna i Hercegovina kao gra|anska, demokratska, slobodna republika, ne islamska, ali ne ni socijalisti~ka, radi ~ega je potreban pristanak i Srba i Hrvata; - da, ako se ostvari prijetnja da Slovenija i Hrvatska iza|u iz SFRJ, Bosna ne}e ostati u krnjoj Jugoslaviji, drugim rije~ima, Bosna ne}e ostati u velikoj Srbiji da bude njen dio; - da Bosna i Hercegovina proglasi svoju nezavisnost ako Slovenija i Hrvatska iza|u iz SFRJ; - da Bo{njaci ne dozvoljavaju ni aludiranje o podjeli Bosne, te da }e, ako zatreba, oru`jem braniti Bosnu; - da SDA ne}e sara|ivati ni sa jednom strankom koja ne priznaje integritet Bosne i Hercegovine; - da }e SDA, ako dobije vlast, na funkcije postavljati sposobne ljude, bez obzira kojoj stranci i naciji pripadaju; - da }e SDA na}i novac za autoput od [amca do mora, pokrenuti ekonomski `ivot u Bosni, otvoriti najmanje 50.000 malih preduze}a sa 10-15 ljudi, pozvati strane investitore da ula`u i otvaraju svoje firme i ohrabrit }emo strani kapital, smanjiti poreze i fiksirati ih, podignuti na noge Agrokomerc; - da }e SDA osigurati slobodu, ljudska i nacionalna prava, raspustiti politi~ku tajnu policiju, osloboditi politi~ke zatvorenike i proglasiti amnestiju za ostale zatvorenike, jer ~ak i kriminalci zaslu`uju milost;

1823. 1824. 1870. 1886. 1907. 1929. 1944. 1965. 1970. 1972. 1974. 1975. 1989. 1992. 1995. 1997. 1998. 2001. 2002. 2008.

Poni`enje umjesto zahvalnosti
Tako|er, isticano je da komunisti~ka vlast, koriste}i monopol u medijima, SDA etiketira kao nacionalisti~ku partiju, te da su gra|ani, upravo zbog takvih kvalifikacija, u dilemi, pla{e}i se da uklju~ivanjem u SDA ne do|u u nemilost komunisti~kih vlasti; - da je osnovna zada}a SDA da otklanja strahove i ideolo{ke prepreke kako bi se gra|ani osje}ali slobodno i da se bez bilo kakvog straha uklju~uju u politi~ku stranku koju sami izaberu; - da su komunisti od naroda oduzimali imovinu, ali da je za opstanak Bo{njaka bilo mnogo te`e oduzimanje kulturolo{kog i nacionalnog identiteta; - da su Bo{njaci dali veliki doprinos Narodnooslobodila~koj borbi tokom Drugog svjetskog rata, ali da je pona{anje komunista u vezi s tim apsurdno, jer su ih, umjesto zahvalnosti za u~e{}e u toj borbi, ponizili oduzimaju}i pravo na vlastitu nacional-

Autonomija Sand`aka
Isticano je i da }e SDA insistirati na kulturolo{koj autonomiji Sand`aka i na demokratskim rje{enjima za Kosovo; - da }e SDA izvr{iti reviziju {kolskih programa i obezbijediti besplatno osnovno {kolovanje; - da }e SDA povesti BiH u Evropu, ali da ne}e prekidati veze sa islamskim zemljama; - da }e se bo{nja~kom narodu osigurati da vi{e ne ide pognute glave, da u~e svoju, a ne tu|u istoriju, da slave svoje, a ne tu|e junake, da prvo znaju svoje, pa tek onda i druge pjesnike, da im se vi{e ne doga|aju afere, kao {to je afera Agrokomerc, u kojoj su Bo{njaci osiroma{eni...
(Kraj)

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

modernog stila, bio je uzor novim generacijama pisaLos An|eles ca (“Duh kr{}anstva”, “Na~eze”, “Memoari s onu stranu groba”). Ro|en Mihailo Obrenovi}, knez Srbije [panski naseod 1839. do1842. i od 1860. do 1868, kada je ubijen u Ko{utnjaku. Tokom vladavine izvr{io ljenici osnovali je zna~ajne reforme u dr`avnoj upravi i vojsci, osno“Grad na{e gospe vao je Narodni muzej i Narodno pozori{te. kraljice an|ela” (El Pueblo de Nuestra Ro|en austrijski kompozitor i orgulja{ Anton Brukner, kasni romanti~ar koji je Senora La Reina stvarao pod utjecajem Ludviga van Betovena i Riharde Los Angeles), da Vagnera. Komponovao je devet simfonija, osam dana{nji Los misa, kantate. An|eles. Francuska postala republika, ~ime je okon~ano Drugo carstvo [arla Luja Napoleona III. Car je svrgnut sa vlasti nakon te{kog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francuskopruskom ratu. Poglavica Apa~a D`eronimo, vo|a posljednje velike pobune ameri~kih Indijanaca protiv bijelih porobljiva~a, predao se u Skeleton kanjonu u Arizoni ameri~kom generalu Nelsonu MajSemjuel Morze lsu. Umro norve{ki kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grig, koji je Semjuel Morafirmisao norve{ku muziku u svijetu (orkestarska svize s uspjehom ta “Per Gint”, Klavirski koncert u a-molu). demonstrirao Njema~ki diri`abl “Grof Cepelin” okonrad svog izuma ~ao putovanje oko svijeta. Let je trajao telegrafa. devet dana 20 sati i 23 minuta, a na vazdu{nom brodu je bilo 40 ~lanova posade i 14 putnika. Britanske i kanadske trupe oslobodile u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antverpen. U Gabonu umro alza{ki ljekar, filozof, teolog, muzi~ari humanista Albert [vajcer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1952. za humanitarni rad. Kao muzi~ar doprinio je novoj interpretaci- Robert [uman ji Bahove muzike. U ^ileu Salvador Aljende Gosens kao prvi marksista u zapadnoj hemisferi izUmro francuski abran za predsjednika dr`ave. Ubijen je u septembru dr`avnik i finan1973. u pu~u ~ileanske armije. sijski stru~njak Na Olimpijskim igrama u Minhenu Robert [uman. ameri~ki pliva~ Mark [pic osvojio je se1950. osmislio dmu medalju i time postavio rekord u osvojenim meplan na osnovu daljama na jednoj olimpijadi. kojeg je 1952. SAD kao posljednja zapadna zemlja usosnovana Evroppostavile diplomatske odnose sa Njeska zajednica za ma~kom Demokratskom Republikom. ugalj i ~elik, pretIzrael i Egipat u @enevi potpisali sporahodnica Evropske zum o povla~enju izraelskih trupa sa Siunije. naja i uspostavljanju tampon zone UN-a na poluostrvu. Umro francuski pisac @or` Simenon, autor kriminalisti~kih romana o inspektoru Megreu. Biv{i predsjednik Bugarske Todor @ivkov, koji je smijenjen 1989, osu|en na sedam godina zatvora pod optu`bom za pronevjeru Isto~ni Timor dr`avnih fondova. Pod geslom “Ujedinjeni Jerusalim je . na{“, Izrael je zapo~eo 15-mjese~nu Na referenduproslavu 3000. godi{njice proglasa kralja Davida o mu o budu}em tom gradu kao prijestonici jevrejskog naroda. statusu Isto~nog U eksploziji tri bombe u Jerusalemu poTimora 78,5 posginulo sedam i ranjeno oko 200 ljudi. to stanovni{tva Tribunal UN-a za ratne zlo~ine u Ruandi glasalo je za neosudio je biv{eg premijera @ana Kamzavisnost od D`abanda na do`ivotni zatvor zbog njegove uloge u genokarte, dok je svecidu tokom rata 1994. ga 21 posto poMahendra ^adri, prvi etni~ki Indijanac dr`alo autonomikoji je bio premijer Fid`ija, izabran je za ju pod indoneposlanika parlamenta, zajedno sa D`ord`om Spejtom, `anskom uprakoji je 16 mjeseci ranije oborio ^adrijevu vladu. vom. ProindoneUmro francuski pijanista poljskog pori`anske snage su jekla Vlado Perlemuter. Zapa`en je po potom izazvale izvo|enju djela ~uvenih francuskih kompozitora Morisukobe u kojima sa Ravela i Gabriela Forea, sa kojima je studirao. je stradalo nekoUmrla poznata francuska fotoreporterliko stotina ljudi, ka Fransoaz Demilder, prva `ena koja je a desetine hiljada osvojila nagradu za fotografiju godine World Press napustile su glaPhoto 1977. Pokrivala je ratove u Vijetnamu, Kambovni grad Dili. d`i i Libanu.

1781.

1837.

1963.

1999

46

SPORT

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

STATISTIKA 5. KOLA BHT PLBiH LISTA STRIJELACA
5 golova 4 gola
Jusufba{i} (GO[K), Had`i} (Sarajevo); Belo{evi} (Sarajevo);

Emir Had`i} nakon ubjedljive pobjede nad GO[K-om

3 gola 2 gola 1 gol

Presretan sam {to smo ponovo prvi
To nam je bio cilj uo~i nedjeljne utakmice u koju smo u{li sa dozom opreza, {to se isplatilo jer je poznato kako se zavr{io pro{losezonski me~ sa rivalom iz Gabele, rekao je najbolji pojedinac u ovom susretu
Fudbaleri Sarajeva ubjedljivo su savladali GO[K (4:0) i tako se vratili na vode}u poziciju tabele BH Telecom Premijer lige BiH nakon petog kola. Ovo je bila ~etvrta uzastopna pobjeda bordo sastava, koji se revan{irao ekipi iz Gabele za poraz od 0:2 kod ku}e u proljetnom dijelu pro{log prvenstva. Najzaslu`niji za trijumf ko{evskog premijerliga{a bio je napada~ Emir Had`i} sa tri postignuta gola, dok je Zoran Belo{evi} dao jo{ jedan pogodak u me~u sa Gabeljanima.

Svraka (@eljezni~ar), Stoki} (Borac), Me{anovi} (^elik); ]emalovi}, Hebibovi} (Vele`), Adilovi}, Selimovi} (@eljezni~ar), D`afi} (Gradina), Miki} (Rudar), Filipovi} (Leotar), Wagner ([iroki Brijeg), Bara} (^elik); Zoleti}, Turbi} (Gradina), [araba, Jankovi}, Cimirot (Leotar), ]uri}, Oki} (Vele`), Kruni}, Grahovac (Borac), Regoje, Muharemovi}, Bu~an, Vidovi} (Olimpic), Rami}, Kruz, Hand`i}, Rastoka, Levond`ava (Rudar), Zeba, Kerla, Be{lija (@eljezni~ar), Husejinovi}, Torlak (Sarajevo), Marjanovi}, Pehar, Stojki} (Zrinjski), Kokot, Memi}, Ra{evi}, Vidi} (Slavija), Halilovi}, Savi} (Zvijezda), Kordi}, Roskam, Bajano ([iroki Brijeg), Ostoji}, ]ulum (Radnik), Lihovac, Zatagi}, Mi{i}, Popovi} (Travnik);

@UTI KARTONI
19 18 16 14 13 12 11 10 8 7
Zrinjski Travnik Go{k Gradina Sarajevo, Vele` [iroki Brijeg, Olimpic, ^elik Leotar, Borac, Slavija Rudar, Zvijezda Radnik @eljezni~ar

Napredak u igri
"Presretan sam {to smo pobijedili i ponovo zauzimamo prvo mjesto. To nam je bio cilj uo~i nedjeljne utakmice u koju smo u{li sa dozom opreza, {to se isplatilo jer je poznato kako se zavr{io pro{losezonski me~ sa ovim rivalom. Bili smo bolji i zaslu`eno osvojili tri boda. Rezultat je mogao biti ubjedljiviji. Osjetio se napredak u igri, mada ima prostora da ona bude jo{ bolja. Nadam se }emo u tome uspjeti u narednim duelima. [teta je {to slijedi prvenstvena pauza. Nju }emo iskoristiti da pobolj{amo odre|ene segmente u igri", rekao je Had`i}. On je dosad bio strijelac

CRVENI KARTONI
2 1
Olimpic Borac, @eljezni~ar, Travnik, Radnik, [iroki Brijeg, Gradina, Vele`;

Emir Had`i} postigao ~etiri gola u dosada{njem toku prvenstva

Foto: D`. KRIJE[TORAC

SUDIJE
7 6.85 6.83
Husein Terzi} (1 utakmica) Elmir Pilav (4) Edin Jakupovi} (3) Radosav Vukasovi} (4), Darko Obradovi} (2) Eldis Pro{i} (3), Muamer Burekovi} (3) Emir Ale~kovi} (3), Tomislav ^ui} (1), Vedran Zovko (1) Vladimir Bjelica (3) Danijel Paji} (3), Predrag Stanki} (2), Ilija @ivkovi} (2), Ognjen Valji} (1), Adis Mulahasanovi} (1) Goran Parad`ik (2) Dragan Petrovi} (1)

6.75

6.66 6.65 6.16 6 5.75 5

~etiri gola u prvenstvu (pogodio mre`u i protiv Gradine), dok se tri puta upisao u strijelce u kvalifikacijama Evropske lige, kada je postigao gol protiv Hiberniansa na doma}em terenu i bio dvostruki stri je lac pro tiv ovog malte{kog tima na gostovanju. Mada je bio najbolji pojedinac u pobjedi nad GO[K-om, navalni igra~ ekipe sa Ko{eva pohvalio je igru cijele ekipe kazav{i da su njegovi pogoci i golovi tima. "Lopta je dolazila do mene u zavr{nici akcija. Timski smo odigrali kva-

litetno. Najva`nije je da smo pobijedili, te da nastavimo igrati i dalje dobro. Hvala navija~ima na podr{ci. Za je dni ~ki }e mo poku{ati ostvariti cilj." Sarajevo se nalazi na prvom mjestu sa 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani @eljezni~ar. Izabranici Dragana Jovi}a su u prednosti zbog bolje golrazlike od aktuelnog prvaka na{e zemlje. "Vodimo ra~una o svojim igra ma. Mi slim da ima mo naj bo lji tim u dr`avi i da }emo osvojiti titulu prvaka ove sezone. Dobro }e nam do}i pauza

kako bismo spremno do~ekali nastavak sezone. Nakon dva dana odmora, trenira}emo u srijedu."

Ostati vode}i
Vode}a ekipa na{eg prvenstva bi}e doma}in Vele`u u {estom kolu. Povoljan raspored name}e joj obavezu osvajanja punog plijena. "Kao i u svakoj utakmici, pogotovo na Ko{evu, tako i protiv mostarske ekipe idemo na pobjedu. O~ekujem da je zabilje`imo i ostanemo prvi", naglasio je Had`i}.
Z. RA[IDOVI]

TIM KOLA

Z
CIMIROT
(Leotar) (Sarajevo)

HAD@I] GRAHOVAC
(Borac)

(Sarajevo)

SULJI]

([iroki Brijeg)

]ORI]

(Zvijezda)

SAVI]

(Travnik)

RIBI]

(@eljezni~ar)

KERLA

[KALJI]
(Olimpic)

(Travnik)

MI[I]

(Vele`) Trener: Nermin Ba{i} (Travnik)

BOBI]

rinjski je na gostovanju kod Zvijezde, koja je do pro{log kola bila u ulozi fenjera{a, pora`en rezultatom 0:2. Malo je ko o~ekivao poraz, posebno ako se pogleda forma u kojoj se nalaze plemi}i. Identi~nim rezultatom 1:0 slavili su u posljednje tri utakmice i to protiv nimalo laganih protivnika, u Mostaru su pali [iroki Brijeg i Borac, a na Piroti je pobije|en Travnik. "Ako neko tra`i krivca za poraz, onda neka ga tra`i u meni. Jedino se ja moram izviniti na{im navija~ima koji su u Grada~cu o~ekivali tri sigurna boda. S obzirom na to da smo u sjajnoj seriji, normalno je da su o~ekivali i ~etvrtu pobjedu zaredom", rekao je strateg Zrinjskog Dragan Peri}. Najve}a i, kako ka`e Pe-

Peri} preuzeo krivicu na sebe
Sada nam se valja vaditi, a to ne}e biti nimalo lako, jer u Mostar dolazi aktuelni prvak @eljezni~ar, ka`e Peri}
neko vrijeme vuku povrede, ali sam `elio da ih gurnem u igru kako bih ih {to bolje vratio u formu. To mi se obilo o glavu. Trebao sam dati priliku nekim mla|im igra~ima. Sada nam se valja vaditi, a to ne}e biti nimalo lako jer u Mostar, nakon pauze u prvenstvu, dolazi aktuelni prvak @eljezni~ar. Ipak, pred svojim navija~ima se ne bojimo nikoga i pobjedom koju o~ekujem protiv @e lje na pra vi li bi smo ogroman korak ka vrhu tabele", kazao nam je Dragan Peri}.
M. K.

Zrinjski (ne)o~ekivano pora`en od Zvijezde

Dragan Peri}: Pogrije{io jer se oslonio na rovite igra~e

ri}, jedina gre{ka koju je napravio u duelu sa Zvijezdom, bila je ta {to je ukazao povjerenje rovitim fudbalerima koji, po-

kazalo se, uop{te nisu bili spremni za 90 minuta. "Mel her, [}e pa no vi}, @ur`inov i Radelji} ve}

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SPORT
Su{i}ev spisak za Lihten{tajn i Latviju

47

REPREZENTACIJA BiH Po~ela operacija - {est bodova iz dva me~a

N

ogometni reprezentativci BiH na razli~ite na~ine su najavili po~etak kvalifikacija za SP, odnosno utakmicu protiv Lihten{tajna, koju }emo 7. septembra odigrati na stadionu u Vaduzu.

Panenka pa isklju~enje
Okupljanje je po~elo u Austriji, gdje }e se na{i reprezentativci spremati za po~etak kvalifikacija, nakon ~ega se vra}aju u Sarajevo, gdje }e se spremati za utakmicu protiv Latvije (11. septembar). Vratimo se nastupima na{ih tokom vikenda, koji su bili itekako upe~atljivi, svaki na svoj poseban na~in. Kapiten Emir Spahi} je te{ko nastradao u sudaru sa vlastitim suigra~em, nakon ~ega je u polusvjesnom stanju iznesen sa terena. Ipak, Spahi} se, prema po slje dnjim in for ma ci ja ma, osje}a dobro i danas }e se priklju~iti ostalim reprezentativcima. Za razliku od njega Boris Pand`a }e, ~ini nam se, presko~iti duele protiv Lihten{tajna i Latvije, a selektor Safet Su{i} nema namjeru pozivati jo{ nekog novog igra~a, barem ne za prvi me~. U vikendu iza nas, BiH je imala tek dvojicu strijelaca. Pogodili su Edin D`eko u susretu protiv QPR-a, te Senijad Ibri~i}, koji je sa bijele ta~ke postigao pobjedonosni pogodak u pobjedi Gaziantepa protiv Trabzona. Ibri~i} je sjajno izveo panenku i prevario golmana Trabzona, a ukupni dojam je pokvario crvenim kartonom, koji je dobio u nastavku me~a. Pobjedu, penal i crveni karton za Ibri~i}a sa tribina stadiona Gaziantepa posmatrao je novi igra~ ovog tima

Golmani: Asmir Begovi} (Stoke), Ibrahim [ehi} (Mersin), Asmir Avduki} (Borac, Banja Luka). Odbrana: Avdija Vr{ajevi} (Hajduk), Emir Spahi} (Sevilla), Toni [unji} (Zorya Lugansk), Mensur Mujd`a (Freiburg), Ognjen Vranje{ (Krasnodar). Vezni red: Ivan Sesar (Sarajevo), Senad Luli} (Lazio), Miralem Pjani} (Roma), Zvjezdan Misimovi} (Dina mo, Mos kva), Se jad Sa li ho vi} (Hof fen he im), Adnan Za hi ro vi} (Spartak, Nalchik), Damir Vran~i} (Eintracht, Braunschweig), Haris Medunjanin (Gaziantepspor), Senijad Ibri~i} (Gaziantepspor), Muamer Svraka (@eljezni~ar). Napad: Vedad Ibi{evi} (Stuttgart), Edin D`eko (Manchester City).
Edin D`eko ju~er je izazvao euforiju na Aerodromu Sarajevo
Foto: D`. KRIJE[TORAC

TROJICA CRVENIH
najavila bitku za Vaduz
Razli~ite vrste najave za Lihten{tajn - Ibi{evi}, Ibri~i} i Salihovi} isklju~eni tokom vikenda, Pand`a i Spahi} se povrijedili, a zabijali su samo D`eko i Ibri~i}

BOATENG ISPROVOCIRAO IBI[EVI]A Zaista mi nije bila namjera da zaradim crveni karton. Bio je to veoma `estok dvoboj, a moja je reakcija isprovocirana od Boatenga, koji me verbalno provocirao, izjavio je Ibi{evi}
Haris Medunjanin, koji }e narednu godinu provesti kao posu|en igra~ u Turskoj. Uz Ibri~i}a, pocrvenili su i Sejad Salihovi}, koji je u dresu Hoffenheima samo u ~etiri minute, po ulasku u igru, dobio dva `uta, te Vedad Ibi{evi}, koji je zbog udaranja Boatenga dobio direktan crveni karton. “Zaista mi nije bila namjera da zaradim crveni karton. Bio je to veoma `estok dvoboj, a moja je reakcija isprovocirana od Boatenga, koji me verbalno provocirao” rekao je njema~kim me, dijima Vedad Ibi{evi}, nakon me~a u kojem je njegov Stuttgart pora`en u duelu protiv Bayerna sa ubjedljivih 6:1.

Haris Medunjanin pratio je sa tribina kako Ibri~i} daje gol i dobija crveni

Na okupljanje bez minute nastupa tokom vikenda sti`e i Miralem Pjani}, koji je presjedio pobjedu Rome protiv Intera, za razliku od Luli}a, koji je odigrao svih 90 minuta u trijumfu Lazija od 3:0 protiv Palerma. Na{ reprezentativac u ovom me~u upisao je i asistenciju za pogodak Klosea.

Spahi} kasni
Osim Spahi}a, koji je dobio dopu{tenje selektora Su{i}a za ne{to kasniji dolazak, svi ostali reprezentativci (izuzimaju}i povrije|enog Pand`u), sino} su stigli u Feldkirch u Austriji gdje su zapo~eli operaciju - {est bodova iz dva susreta kvalifikacija. Ina~e, iz Sarajeva su za Austriju ju~er otputovali Ivan Sesar, Muamer Svraka, Asmir Avduki}, te Edin D`eko, koji je na svojoj oficijelnoj stranici naglasio kako s nestrpljenjem o~ekuje po~etak kvalifikacija. J. LIGATA

Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi}, tako|er, su isklju~eni tokom vikenda

48

SPORT

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Slaven Musa, trener [irokog Brijega

Moramo po~eti pobje|ivati u gostima
Dino ]ori} zaradio tre}i `uti karton i ne}e ga biti u me~u protiv Gradine • U Grada~cu `elim tri boda i ni{ta manje od toga, ka`e Musa
Ekipa [irokog Brijega protiv Rudara iz Prijedora upisala je drugu prvenstvenu pobjedu (2:1) te je tako uspjela da ostane u trci za vode}im klubovima na tabeli BH Telecom Premijer lige. Sada se nalaze na sedmom mjestu sa sedam osvojenih bodova, uz omjer od po dvije pobjede i dva poraza te jednim remijem. Ovi statisti~ki podaci od posebne su va`nosti strategu tima s Pecare Slavenu Musi, kojem je ovo bila tek tre}a utakmica na klupi [irokobrije`ana. Prije susreta s Rudarom Musa je najavljivao da je vrlo va`no pobijediti u tom me~u i na prvenstvenu pauzu oti}i s pozitivnim mislima. "Situacija prije duela sa Rudarom nije bila nimalo blistava. Ekipa je bila nervozna nakon poraza od ^elika, igra~i su izgubili vjeru u sebe i to se osjetilo i u ovoj utakmici. Ipak, kvalitet i iskustvo koje moji igra~i posjeduju bili su presudni. Svi su odigrali na visokom nivou. Primili smo gol desetak minuta prije kraja kod rezultata 2:0, pa smo u{li u neizvjesnu zavr{nicu. Na kraju je sve dobro ispalo. [teta {to je va`na karika u timu, Dino ]ori}, zaradio tre}i `uti karton i ne}e ga biti u narednom me~u koji igramo protiv Gradine u gostima. Ne krijem da, nakon pauze, u Grada~cu `elim tri boda i ni{ta manje od toga. Moramo kona~no po~eti pobje|ivati i na strani", kazao M. K. nam je Slaven Musa.

Mlada fudbalska selekcija BiH okupila se u Vogo{}i

Prci} otpao zbog povrede
Iznenadili smo Gr~ku pobjedom na gostovanju i ona }e u~initi sve da nam se revan{ira. Me|utim, nas interesuju samo nova tri boda, izjavio je selektor na{ih nada Vlado Jagodi}
Mlada fudbalska reprezentacija BiH okupila se sino} u vogo{}anskom hotelu Park uo~i dvije posljednje kvalifikacione utakmice za EP 2013. protiv Gr~ke, u petak, 7. septembra i sa Njema~kom, tri dana kasnije. Oba me~a igra}e se u 17 sati na stadionu Ko{evo. U21 selekcija na{e zemlje do~eka}e u odli~nom raspolo`enju presudne duele u borbi za plasman u bara`. Selektor na{ih nada Vlado Jagodi} mo`e ra~unati na 22 igra~a. To su: golmani: Semir Bukvi} (@eljezni~ar), Almin Abdihod`i} (Sarajevo), Stefan Tomovi} (Slavija), odbrana: Benja min ^o li} (@e lje zni ~ar), Amer Dupovac (Sarajevo), Josip Kvesi} (@eljezni~ar), Toni Marki} (Zrinjski), Enes Sipovi} (Otelul), Dino ]ori} ([iroki Brijeg), vezni red: Ognjen Gnjati} (Rad), Sr|an Grahovac (Borac), Miroslav Stevanovi} (Vojvodina), Asmir Sulji} (Sarajevo), Mateo Su{i} (Istra 1961), Muhamed Be{i} (HSV), Edin Vi{}a (Istanbul BB), Goran Zakari} (Lokomotiva Zagreb), Nermin Zoloti} (@eljezni~ar), napad: Nemanja Bilbija (Vojvodina), Milan \uri} (Cremonese), Jasmin Me{anovi} (^elik) i Marko Maleti} (Stuttgart). “Prci} se povrijedio igraju}i utakmicu za drugi tim Sochauxa. Uradio je magnetnu rezonancu i danas ide na operaciju ligamenata koljena. Svi smo uz njega i `elimo mu brz oporavak. Razgovara}u sa saradnicima iz stru~nog {taba i odu~iti o slanju naknadnog

Slaven Musa: U prvenstvenu pauzu oti{lo se mirnih glava

Opro{taj Berbatova

Dimitar Berbatov, doskora{nji napada~ Manchester Uniteda, koji je ovog ljeta obukao dres Fulhama, ostao je ~vrst u namjeri da vi{e ne obla~i dres reprezentacije Bugarske. Uo~i objavljivanja spiska za kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo 2014. godine (protiv Italije 7. septembra i Armenije 11. septembra) odbio je poziv

selektora Luboslava Peneva. "Ostajem pri odluci koju sam donio. Dvije godine je puno vremena. Sada imam druga~iji stil `ivota i treninga. Znam da }e oni uspjeti i bez mene", rekao je Berbatov. Berbatov se od reprezentacije oprostio po~etkom 2010. godine, a i dalje je najbolji strijelac u istoriji sa 48 golova u 77 odigranih utakmica.

Vlado Jagodi} optimista uo~i me~a sa Gr~kom

Bona~i} novi trener Zagreba

Fudbaleri Zagreba u prvih sedam kola {ampionata Hrvatske nisu osvojili nijedan bod, ~vrsto dr`e posljednju poziciju {to je rezultiralo promjenom trenera. Dra`en Besek podnio je ostavku, a na njegovo mjesto sjeo je Luka Bona~i}. "Zahvaljujemo Beseku na poletu koji je dao na{oj ekipi kad nam je to bilo najpotrebnije i na njegovom predanom anga`manu. @elimo mu svu sre}u u nastavku karijere", saop{tili su iz Zagreba, potvrdiv{i da je ostavka usvojena. U klubu iz Kranj~evi}eve su ekspresno reagirali, te su imenovali iskusnog Luku Bona~i}a. U dosada{njoj karijeri Bona~i} je vodio Hajduk, Rijeku, Varteks, Slaven Belupo, a posljednji anga`man imao je u Iranu, gdje je vodio Sepahan.

poziva. Ako ga bude, u obzir dolazi ofanzivni vezni igra~ sa {ireg spiska. Najprije }emo sagledati zdravstveno stanje igra~a” izjavio je Jagodi}. , Strateg U21 tima je optimista i ka`e da razmi{ljamo samo o utakmici sa Grcima. “Svjesni smo da sami odlu~ujemo o bara`u. Iznenadili smo Gr~ku pobjedom na gostovanju i ona }e u~initi sve da nam se revan{ira. Me|utim, nas interesuju samo nova tri boda” po, ru~io je Jagodi}. Tehni~ki direktor N/FSBiH Denijal Piri} pozdravio je mlade reprezentativce, te za`elio im uspjeh u narednim susretima. “Okupljanje je zna~ajno po{to se kvalifikacije pribli`avaju

kraju. Ova generacija igra~a i stru~ni {tab uradila je ogroman posao na afirmaciji na{eg fudbala. Dosada{nji rezultati daju nadu za plasman mladih u bara`. To je `elja svih nas zbog stvaranja {to boljeg ambijenta. Nogometni savez BiH ispo{tovao je `elje struke i fudbalera koji }e imati najbolje uslove za pripreme i odigravanje dva va`na me~a. Igra~i trebaju pru`iti maksimum kako bi publika napustila stadion punog srca, kao i da gledaoci pred televizijskim ekranima budu odu{evljeni njihovim anga`manom i rezultatom koji bi predstavio BiH u najljep{em svjetlu” kazao je Piri}. ,
Z. RA[IDOVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH uta pob ner por d:p-g

49
bod

Prva liga Federacije BiH

Branitelj preuzeo vrh
Interesantan je podatak da je u anketi web portala NSFBiH, u kojoj je glasalo preko 1.000 posjetilaca, ve}ina glasa~a (35 posto) prognozirala da }e Jedinstvo biti novi prvak Prve lige FBiH
U okviru ~etvrtog kola Prve lige Federacije BiH ~ak pet susreta je zavr{eno bez pobjednika dok su tri me~a okon~ana pobjedama doma}ina. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila je ekipa Gora`da koja je kod ku}e deklasirala Kraji{nik 3:0. Podgrme~ je ostvario minimalnu pobjedu nad Slobodom dok je Branitelj tako|er sa 1:0 bio bolji od kakanjskog Rudara {to mu je donijelo plasman na sami vrh tabele jer je do ovog kola prvoplasirano Bratstvo na svom stadionu Luke odigralo bez golova protiv Krajine. Doma}i kiks napravili su i fudbaleri Jedinstva koji su odigrali 1:1 sa banovi}kom Budu}nosti i tako propustili priliku da zasjednu na ~elo tabele. Interesantan je podatak da je u anketi web portala NSFBiH, u kojoj je glasalo preko 1.000 posjetilaca, ve}ina glasa~a (35 posto) prognozirala da }e Jedinstvo biti novi prvak Prve lige FBiH. Na drugom mjestu se na{la Sloboda (32 posto) koja je u ovom kolu pora`ena na gostovanju u Sanskom Mostu, dok je po mi{ljenju glasa~a na tre}em mjestu Bratstvo (11 posto). .

4 3 0 1 4 2 2 0 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 0 3 1 4 0 0 4 IDU]E KOLO Rudar K. - Jedinstvo Vitez - Branitelj Radni~ki - Troglav Sloboda - ^apljina Kraji{nik - Bratstvo Iskra - Podgrme~ Budu}nost - Gora`de Krajina - Bosna V.

1. Branitelj 2. Bratstvo 3. Vitez 4. Jedinstvo 5. Krajina 6. Budu}nost 7. Podgrme~ 8. Sloboda 9. Gora`de 10. Rudar K. 11. Iskra 12. ^apljina 13. Troglav 14. Bosna V. 15. Radni~ki 16. Kraji{nik

6:4 2:0 10:5 8:5 6:5 4:3 3:2 6:3 9:9 4:4 2:5 6:8 5:7 4:8 3:4 2:10

9 8 7 7 7 7 7 6 6 6 4 4 4 4 3 0

TROGLAV
Ekipa Branitelja nalazi se na liderskoj poziciji

2 2

VITEZ
Gledalaca: 400. Sudija: Tomislav ]ui} (Tomislav-Grad), pomo}nici: Tarik Ke~o (Sarajevo) i Ermin Halilagi} (Sarajevo). Strijelac: 1:0 - ]osi} (67). @uti kartoni: Podinavac, Brki}, Halki}, Fifi} (Podgrme~), Memi{evi}, Jahi} (Sloboda). PODGRME^: Hamzabegovi}, Dedi} (od 59. Hod`i}), ]osi}, Kranti}, Fifi}, Brki}, Rizvan, Ali{i} (od 78. Halki}), Podunavac, Kaltak, Ibri~i} (od 83. Husi}). SLOBODA: Divkovi}, Nezi} (od 62. [migalovi}), Salihovi}, Omi}, Jahi}, Muminhod`i} (od 80. Hasanovi}), Mahmutovi}, Musi}, Memi{evi} (od 76. Pr{e{), Sanchez, Peji}.

vi}, Dizdari} (od 59. Nuspahi}), Me{i}, D`aferovi}, Hod`i}, ^izmi}, Nuhanovi}, Treji}, Galin, Ahmedovi} (od 69. Mirvi}). BUDU]NOST: Husi}, Sli{ko, ]oli} (od 28. Kavazovi}), Sarajli} (od 61. Deli}), Osmanovi} (od 90. Lugavi}), Kova~evi}, Husi}, Imamovi}, Muji}, D`ini}, ^ergi}.

GORA@DE KRAJI[NIK

3 0

JEDINSTVO

1 1

BUDU]NOST

Biha}. Stadion Pod bori}ima. Gledalaca: 1.000. Sudija: Mirko Buljan (Mostar), pomo}nici: Boris Bilje{ko (Novi Travnik) i Oliver @ili} (Vitez). Strijelci: 0:1 Osmanovi} (71), 1:1 - Me{i} (74). @uti kartoni: Dizdari}, Ahmetovi}, ^izimi} (Jedinstvo), ^o~li}, D`ini} (Budu}nost). JEDINSTVO: Drlja~a, Kova~e-

Gora`de. Stadion “Midhat Drljevi}” Gledalaca: 300. Sudija: Huse. in Terzi} (Travnik), pomo}nici Muhamed Bogilovi} (Sarajevo) i Amir Omerba{i} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Bajri} (18 ag), 2:0 - Ad`em (49), 3:0 - [eko (52). @uti kartoni: Drljevi}, [unti} (Gora`de). GORA@DE: Efendi}, ^ehaja, Huseinspahi} (od 76. Okovi}), Ad`em (od 67. Geca), [unti}, Drljevi}, Isakovi}, ^akar, Omanovi}, [eko (od 73. D`ebo), D`afi}. KRAJI[NIK: Me{anovi}, Bajri}, Tori}, [abi} (od 83. [abi}), Arfad`an (od 67. Ajdinovi}), Kova~evi}, Kurtovi} (od 73. Alibegi}), Omeragi}, Dizdarevi}, Por~i}, Rahmanovi}.

li}, Toromanovi}, Stambolija, [u{njar, Pali} (Krajina). BRATSTVO: [abi}, Panti}, Muslimovi} (od 61. Husejnovi}), Mahovi}, [u{a, Dijabang (od 46. [ako), Kadri}, \ukanovi}, Rizvanovi}, Mevki}, Efendi} (od 46. Kadi}). KRAJINA: Karali}, Muzgonja, Pali}, Sinanovi} (od 80. Nuhi}), Stambolija (od 90. Babi}), Toromanovi} (od 89. Red`i}), Sahinovi}, [u{njar, Deli}, ^au{evi}, Be~i}.

BOSNA ISKRA

1 1

BRATSTVO KRAJINA

0 0

Gra~anica. Gradski stadion Luke. Gledalaca: 500. Sudija: Mirza Ti~i} (Sarajevo), pomo}nici: Silvio Bubalo (Mostar) i Dalibor Mavrak (Mostar). @uti kartoni: Dijabang, Mevki} (Bratstvo), De-

Visoko. Stadion Luke. Gledalaca: 250. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg), pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk) i Samir Spahali} (Mostar). Strijelci: 1:0 - Arnaut (31), 1:1 - Seferovi} (64). @uti kartoni: Hasanhod`i}, ^esa, Alihod`i}, D`afi} (Bosna), Kula{, Kara{in, Zec (Iskra). BOSNA: Bekan, Mujezinovi}, Hod`i}, ^abaravdi}, ]esa (od 56. D`afi}), Arnaut (od 74. Alihod`i}), Kraji{nik, [iljak (od 75. Lepi}), Oru~, Hasanhod`i}, Fo~i}. ISKRA: Kara{in, Kova~, Kula{, Behi} (od 46. Nebi}), Kmeta{, Seferovi}, Batini}, Vrlji} (od 90. Tankovi}), Zeko, Smaji}, Mirvi} (od 46. Zec).

Livno. Stadion Zgona. Gledalaca: 100. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica), pomo}nici: Emir Hasi} (Gra~anica) i Arnel Novali} (Doboj). Strijelci: 0:1 - Dilaver (13), 0:2 - Livaja (21), 1:2 - Kai} (66), 2:2 - Musli (80). @uti kartoni: Krivi}, Milo{, Musli, Vukadin, Crnjak, Vrgo~, ]osi}, Juri} (Troglav), Grbavac, Imamovi}, Livaja, Vidovi}, @ivkovi} (Vitez). TROGLAV: Vrgo~, Mad`ar (od 12. Kai}), Krivi}, Mio~evi}, Milo{, Musli, Radi}, Vukadin, Milak (od 37. Crnjak), Novokmet (od 46. Juri}), ]osi}. VITEZ: @ivkovi}, Ali} (od 68. [anti}), Juri}, Hasanovi}, He}o (od 52. Vidovi}), Livaja, Dilaver, Dedi} (od 86. [anti}), Imamovi}, Grbavac, Pranjkovi}.

^APLJINA RADNI^KI

2 2

BRANITELJ RUDAR K.

1 0

PODGRME^ SLOBODA

1 0

Sanski Most. Gradski stadion.

^apljina. Stadion Bjelave. Gledalaca: 100. Sudija: Mirza Kazlagi} (Cazin), pomo}nici: Zlatko Budimli} (Biha}) i D`emal Burzi} (Cazin). Strijelci: 0:1 - Jaranovi} (12), 1:1 - Trumi} (26), 1:2 - Kiti} (39), 2:2 - Bo{njak (80). @uti kartoni: Red`i}, Hod`i}, Kiti}, ^ejvanovi} (Radni~ki). ^APLJINA: Kaltak, Delali} (od 46. Dre`njak), Rozi}, Rai}, Kozica (od 65. Jurkovi}), Obad, Vila, D`ananovi} (od 68. Bo{njak), [iljeg, Ragu`, Kuki}. RADNI^KI: Hod`i}, ^ejvanovi}, [ubi}, Jusufovi}, Trumi} (od 90. \erzi}), Kiti}, Nuri}, Red`i} (od 68. D`ani}), Jaranovi} (od 46. Bekti}), Gogi}, Bekri}.

Mostar. Stadion SC Rodo~. Gledalaca: 200. Sudija: Sanel Sili} (Cazin), pomo}nici: Admir Ba{i} (Travnik) i Adis Durakovi} (Bugojno). Strijelac: 1:0 - Corando (44). @uti kartoni: Musa, Do Nascimento, Gagro, Zlati}, Deli} (Branitelj), Topalovi} (Rudar). BRANITELJ: Rami}, Gagro, Do Nascimento, Corando (od 60. Glavina), Bubalo (od od 88. Vazge~), Bebani}, Zlati}, Mari} (od 46. Pinjuh), Dragi~evi}, Musa, Deli}. RUDAR K: Tiri}, Spahi}, Topalovi} (od 83. Kova~), Duro, Prki}, Spaho, Gafurovi}, Musi} (od 46. Hrustanovi}), ^elikovi} (od 46. Muri}), [aboti}, Goralija.
Pripremio: M. KADI]

Snovi - BMW i8 Spyder Concept

Po~etak budu}nosti
Test - Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline

Ljubav na drugi pogled
Novitet - [koda Rapid

Novi imid` za nove uspjehe

50

SPORT

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

US OPEN Serena Williams se poigrala sa Hlavackovom

Federer bez borbe pro{ao dalje
Satisfakciju za navija~e igra~a iz SAD-a donio je Andy Roddick, koji je eliminisao Italijana Fabija Fogninia sa 3:1 i tako jo{ jednom odgodio kraj karijere za barem jo{ jedan me~ • \okovi} lako protiv Benneteaua
Tomas Berdych prvi je ~etvrtfinalista US Opena u mu{koj konkurenciji. ^eh je u ~etvrtom kolu savladao Nicolasa Almagra sa 3:0, po setovima 7:6, 6:4, 6:1. U borbi za polufinale Berdych }e igrati protiv Rogera Federera po{to se njegov rival Mardy Fish povukao sa turnira zbog zdravstvenih problema. Njema~ki teniser Philipp Kohlschreiber {okirao je Johna Isnera, savladav{i nakon pet setova favorizovanog ameri~kog tenisera i 9. nositelja u 3. kolu US Opena sa 6:4, 3:6,4:6, 6:3, 6:4. Ovaj me~ je trajao tri sata i 20 minuta igre, a zanimljiv je podatak da je ovaj dvoboj igran do dva sata i 26 minuta ujutro, {to je bio izuzetno rijedak doga|aj na US Openu. Rekorde po trajanju me~a na US Openu postavili su [ve|ani Mats Wilander i Mikael Pernfors, koji su prije 19 godina svoj me~ igrali do 2 sata i 24 minute ujutro. Satisfakciju za navija~e tenisera iz SAD-a donio je Andy Roddick, koji je ranije najavio opro{taj od aktivnog bavljenja tenisom. On je eliminisao Italijana Fabija Fogninia sa 3:1 i tako jo{ jednom odgodio kraj karijere za barem jo{ jedan me~. U osmini finala Roddick }e igrati sa Argentincem Juanom Martinom del Potrom. Oba tenisera osvajala su po jednom naslove pobjednika US Opena i njihov duel bi trebao da ponudi veoma zanimljiv i neizvjestan me~. Branitelj naslova Novak \okovi} lako je pro{ao dalje pobijediv{i Juliena Benneteaua s 6:3, 6:2, 6:2, a u osmini finala }e se sastati sa Wawrinkom, koji je puno lak{e od o~ekivanog s 6:4, 6:4, 6:2 izbacio Dolgopolova. Kod teniserki najvi{e zanimanja izazvao je duel izme|u Marion Bartoli i Petre Kvitove. Francuskinja je bila uspje{nija u tri seta, eliminisav{i bez ve}ih problema ~e{ku teniserku sa 6:1, 6:2, 6:0 za prolaz dalje. Ana Ivanovi} plasirala se u ~etvrtfinale US Opena prvi put u karijeri. Srbijanska teniserka je u
Isner nije mogao obuzdati frustraciju porazom pred svojom publikom
Reuters

~etvrtom kolu savladala Tsvetanu Pironkovu sa 2:0, po setovima 6:0, 6:4. U ~etvrtfinalu }e snage odmjeriti sa prvom favoritkinjom turnira Serenom Williams, koja je u osmini finala deklasirala ^ehinju Andreu Hlavackovu bez izgubljenog gema, 6:0, 6:0. Rezultati, osmina finala, teniserke: Pironkova - Ivanovi} 0:6, 4:6, Hlavackova - Williams 0:6, 0:6, Kerber - Errani 6:7, 3:6, Samantha Stosur (Aus/7) - Laura Robson (VBr) 6:4, 6:4, Viktorija Azarenka (Blr/1) - Ana Tati{vili (Gru) 6:2, 6:2, Marion Bartoli (Fra/11) - Petra Kvitova (^e{/5) 1:6, 6:2, 6:0, Marija [arapova (Rus/3) - Nadija Petrova (Rus/19) 6:1, 4:6, 6:4; te-

niseri, 3. kolo: Almagro - Berdych 6:7, 4:6, 1:6, Federer - Fish M. (Fish predao), Janko Tipsarevi} (Srb/8) - Grega @emlja (Slo) 6:4, 6:3, 7:5, Novak \okovi} (Srb/2) Julien Benneteau (Fra) 6:3, 6:2, 6:2, David Ferrer ([pa/4) - Lleyton Hewitt (Aus) 7:6 (9), 4:6, 6:3, 6:0, Juan Del Potro (Arg/7) - Leonardo Mayer (Arg) 6:3, 7:5, 7:6 (9), Stanislas Wawrinka ([vi/18) - Aleksandr Dolgopolov (Ukr/14) 6:4, 6:4, 6:2, Andy Rod dick (SAD/20) - Fabio Fognini (Ita) 7:5, 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, Richard Gasquet (Fra/13) - Steve Johnson (SAD) 7:6 (4), 6:2, 6:3, Philipp Kohlschreiber (Njem/19) - John Isner (SAD/9) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4.

PARAOLIMPIJSKE IGRE U LONDONU

Zina Begovi} - velika nada svjetskog golfa!
U programu presti`nog CN Canadian Women’s Open golf turnira odr`anog u Coquitlamu od 20. do 26. avgusta odr`an je i CN Kanadski juniorski nacionalni golf turnir, na kojem se takmi~ila i Zina Begovi}. Mlada djevojka, porijeklom iz BiH, zauzela je drugo mjesto, te samim tim pokazala kako je pred njom svijetla budu}nost kako kanadskog, tako i svjetskog golfa. Zinini roditelji Amila i Faruk Begovi} su iz Bosne i Hercegovine, a kako ka`u, nisu iznena|eni k}erkinim uspjehom. “Zina je veoma disciplinovana, te uz {kolske aktivnosti, sti`e da redovno trenira golf” ka`e otac Fa, ruk, ina~e amaterski igra~ golfa i dodaje kako Bosna i Hercegovina nema razvijen sport u golfu, pa je njegova k}erka odlu~ila trenirati i takmi~iti se u Kanadi. Naravno, ne isklju~uje se mogu}nost da u skorijoj budu}nosti Zina predstavlja BiH na internaciJ. Li. onalnim golf turnirima.

Zina igra za Kanadu, ali nije isklju~eno da zaigra pod zastavom BiH

Za 6. polumaraton u Sarajevu vlada veliko zanimanje

BiH SE POIGRALA SA RUANDOM
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjede}oj odbojci nadigrala je selekciju Ruande u tre}em kolu sa 3:0, po setovima 25:7, 25:12. 25:8. Ovo je na{im reprezentativcima tre}a uzastopna pobjeda na paraolimpijskom turniru u Londonu. Za

Ko ne mo`e 21, neka tr~i ~etiri kilometra
Za 6. Sarajevo polumaraton, koji }e se odr`ati 16. septembra 2012, do sada se putem web stranice www.sarajevomarathon.ba prijavilo preko 200 u~esnika iz 18 zemalja. Posebno je zna~ajan interes za Securitas Fun Run, kratku trku od ~etiri km, gdje se o~ekuje u~e{}e izme|u 500 i 700 u~esnika, ~ime }e ukupni broj u~esnika i u~esnica na startu obje trke biti oko rekordnih 1.000, {to je izvrsno za promociju grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. “Sarajevski polumaraton iz godine u godinu dobija na zna~aju, {to potvr|uje porast broja u~esnika i u~esnica, kako rekreativaca, tako i trka~a koji se natje~u na svjetskim maratonima” istakao je , Franjo [ola, predsjednik udru`enja Marathon Sarajevo, objasniv{i da se o~ekuje prisustvo nekoliko elitnih trka~a iz regiona koji su nastupili na olimpijskom maratonu u Londonu. Od posebne va`nosti su uloga i podr{ka u projektu koju }e osigurati NATO. “Pozivamo sve rekreativce da, ako ve} ne mogu istr~ati 21 kilo-

razliku od sino}njeg me~a sa Ruandom, na{i zlatni odbojka{i danas }e imati puno te`i izazov s obzirom na to da }e snage odmjeriti sa braniocem zlatne medalje iz Pekinga, reprezentacijom Irana. Ovaj me~ igra se u 17 sati po na{em vremenu.

O~ekuje se rekordan broj u~esnika

Golf-turnir u Sarajevu

Ajster pobjednik
Slovenac Sebastijan Ajster pobjednik je drugog Pro AM BH Telecom turnira u golfu, koji je odr`an u Sarajevu. Ajster je slavio ispred Hakana Yamaca iz Turske, dok je tre}i bio Slovenac Urban Legat iz Slovenije. U amaterskoj konkurenciji najuspje{niji je bio Samir Smaji}, a u `enskoj konkurenciji Lamija ^ehaji}, saop}eno je iz Golf-asocijacije Bosne i Hercegovine.

metar, u~estvuju u Securitas Fun Run trci od ~etiri kilometra i budu dio ovog sportsko-humanitarnog projekta” naglasio je [ola, najaviv, {i interes predstavnika diplomatskog kora za ovu trku. On je podsjetio da }e, po uzoru na svjetske maratone, dio prihoda biti usmjeren Centru za kreativno odrastanje za djecu sa posebnim potrebama. Online registracija, dodatne informacije i o polumaratonu, kao i o trci Securitas Fun Run dostupne na oficijelnoj web stranici polumaratona www.sa-

rajevomarathon.ba. Zlatni sponzor polumaratona je NATO, a generalni sponzori su Grad Sarajevo i Coca Cola Hellenic BiH. Zna~ajnu podr{ku cijelom projektu pru`aju i Securitas, Development studio, Novo Nordisk, Toyota, Oracle, Mercator BH, hotel Bristol, EUFOR, Ecoton, francuska ambasada, kantonalno Ministarstvo kulture i sporta, BBI centar, Sportlife, Gumapro, Olimpijski komitet BiH, UN, YERP projekat i Op}ina Centar.
Una BEJTOVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.

SPORT

51

Holandija apsolvirana, slijedi te{ko gostovanje u Gruziji

Jo{ milimetar i u Sloveniji smo
Bh. reprezentativci su protiv Holandije odgirali ponajbolju utakmicu u kvalifikacijama Na{a reprezentacija otputovala je ju~er u Gruziju

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

Mali broj igra~a na{ je najve}i problem. Rezerve su na nuli, rekao je selektor Petrovi} • Ovo je bila veoma dobra utakmica, koju je presudio fenomenalni Teletovi}, kazao je Jan Wilem Jansen
Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo nakon {to je upisala ~etvrtu pobjedu u kvalifikacijama. Na{i momci su protiv Holandije svjesno u{li u utakmicu znaju}i da im ona otvara vrata Eurobasketa. Protivnik je djelovao nervozno, a nas je kona~no {ut i{ao od ruke. Trojke Teletovi}a i Ma{i}a napravile su razliku, a Wright je bio sjajan u oba segmenta igre. U taboru bh. selekcije nakon trijumfa niko nije skrivao zadovoljstvo, a selektor Aco Petrovi} po ko zna koji put ukazao je na najve}i problem na{e reprezentacije - kratak roster. i da odmaraju kada imamo ve}u prednost, a tako se ne igra. Pored toga, previ{e gubimo lopte i fulamo zicere. Kada je u pitanju me~ sa Holandijom, umalo nas je pad koncentracije ko{tao me~a. Ipak, kada je zagustilo, prvi put smo u liko dana pred me~” zaklju~io je , sjajni strateg na klupi na{e selekcije. Najbolji igra~ bh. selekcije i njen pravi lider Mirza Teletovi} ubacio je protiv lala ~ak 36 poena, a njima dodao sedam skokova i tri asisprotiv Latvije. O~ito je da se opustimo kada imamo 15-ak poena prednosti, a to ne smijemo raditi. Protiv Gruzije }e biti dosta te{ko s obzirom na to da imaju dobru reprezentaciju i dobru publiku” za, klju~io je na{ kapiten.

OCJENA TELETOVI]A Ponekad ne igramo dobro zonsku odbranu. Ne sti`emo pokriti {ut, ali sigurno da treba vremena da se poslo`e kockice. Igra~i su mladi, nova je ekipa i sve se to odra`ava na igru
kvalifikacijama odigrali dobru odbranu. U tom periodu smo sa -4 stigli na +16” rekao je Petrovi} i do, dao: “Sada idemo na petu pobjedu koja nas vodi u Sloveniju. Bitno je da se plasiramo, kako-tako. U Gruziji ne}emo ~uvati snagu, a ono {to }emo napraviti jeste smanjiti intenzitet treninga ovih nekotencije. Potvrdio je time da je najbolji igra~ kvalifikacija, a nakon susreta je kazao: “Ponekad ne igramo dobro zonsku odbranu. Ne sti`emo pokriti {ut, ali sigurno da treba vremena da se poslo`e kockice. Igra~i su mladi, nova je ekipa i sve se to odra`ava na igru. Protiv Holandije smo napravili istu gre{ku kao

Zahvalni gosti
Jedan od klju~nih igra~a u pobjedi BiH nad Holandijom bio je Elmedin Kikanovi}, koji je upisao double-double u~inak (20 poena i deset skokova) i to na svoj ro|endan. “Dobro smo u{li u me~, vodili smo, ali je u nastavku do{lo do pada u na{oj igri. Protivnik je preokrenuo, a to nam je bio posljednji alarm. Popravili smo igru u odbrani i uspjeli vratiti prednost i na kraju slaviti. Trijumf nam je dobro do{ao i u dobrom raspolo`enju idemo u Gruziju. Do kraja su ostale dvije utakmice i idemo po pobjede” rekao je Kikanovi}. ,

Rezerve na nuli
“Mali broj igra~a na{ je najve}i problem. Rezerve su na nuli, a {to se ti~e snage, tu smo u crvenom. To nas dovodi u situaciju da igra~i dozirano gledaju u semafor

Selektor gostiju Jan Wilem Jansen bio je, i pored poraza, poprili~no zadovoljan igrom svog tima u Skenderiji. “Ovo je bila veoma dobra utakmica, koju je presudio fenomenalni Teletovi}. Razbio nas je u posljednjoj ~etvrtini, kada smo trebali imati inicijativu da pobijedimo. Komplimenti mom kolegi Petrovi}u i hvala na gostoprimstvu” re, kao je selektor Jansen, dok je rije~i hvale na igru na{e reprezentacije imao i Robin Smeulders, najbolji pojedinac pora`ene ekipe. “BiH je bila odli~na u drugoj ~etvrtini, a u skok igri su bili fenomenalni. U nastavku su se malo opustili {to smo iskoristili. Ipak, ponovo su stvar u svoje ruke preuzeli Teletovi}, Wright i Kikanovi} i napravili razliku. Sve u svemu, bilo je zabavno, publika je bila odli~na i zaista smo u`ivali igraju}i” za, klju~io je Smeulders.
A. MEHANOVI]

Paraolimpijske igre u Londonu

Saneli Red`i} ~etvrto mjesto
Sanela Red`i}, reprezentativka BiH u bacanju kugle (F42/44), u ukupnom plasmanu osvojila je ~etvrto mjesto na Paraolimpijskim igrama u Londonu. Sanela je od {est bacanja imala pet uspje{nih, a ve} u prvom bacanju kugle ostvarila je svoj najbolji rekord od 8,64 m. Preostala bacanja bila su ispod li~nog rekorda, tako da je u drugom bacanju kuglu bacila na udaljenost od 8,31 m, a u tre}em bacanju napravila je prestup. U ~etvrtom bacanju bacila je pet cen ti me ta ra ma nje nego u prvom 8,59 m, a u petom bacanju kuglu je bacila na Veliki uspjeh: Sanela Red`i} udaljenost od 8,47 m. U posljednjem bacanju kugle zabilje`ila je 8,8 m. Sanela je u kategoriji F42, gdje su jo{ bile i atleti~arka iz Hrvatske Jelena Vukovi}, te atleti~arka Leitu Viliamu iz Samoe, osvojila prvo mjesto sa ostvarenim rezultatom od 8,64 m i ukupno osvojenih 809 poena iz prvog bacanja. Prvo mjesto pripalo je Kineskinji Juan Yao, koja je postavila novi svjetski rekord od 13,5 m, a drugoplasirana je bila njena sunarodnjakinja Yue Yang sa 12,22 m. Tre}a pozicija pripala je Njemici Michaeli Floeth, koja je zabilje`ila svoj najbolji rezultat sezone od 12,21 m.

KKK “Hariz Sulji}” odbranio titulu
Kajak i kanu klub “Hariz Sulji}” iz Br~kog odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine na dr`avnom prvenstvu u kajaku i kanuu na mirnim vodama, odr`anom proteklog vikenda u Br~kom. Br~aci su zauzeli prvo mjesto s 988 osvojenih bodova u ukupnom plasmanu, a osvojili su prva mjesta u svim kategorijama, saop}eno je iz KKK “Hariz Sulji}” . Na 11. dr`avnom prvenstvu BiH u kajaku i kanuu u~estvovalo je deset ekipa. Odr`ane su 74 utrke, nakon kojih je drugo mjesto pripalo ekipi KKK 550 @ep~e, dok je tre}a bila ekipa DobojIstok. Prvenstvo su organizirali Kajaka{ki savez BiH i KKK “Hariz Sulji}” pod pokroviteljstvom Vla, de distrikta Br~ko.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{tenu jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, kablovska TV i gara`u, iza SC Skenderije. Tel. 212-124.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici-zgrada. Tel. 061/150-080 i 061/190008.k IZDAJEM dvosiposoban polunamje{ten stan, Ul. Trg Djece Dobrinje 19, Dobrinja III, III sprat, prednost imaju pla}anje unaprijed, cijena 250KM. Tel. 033/434-238.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja,dnevna soba) od 80m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k IZDAJEM exstra sre|en i namje{ten apartman za jednu osobu u strogom centru, 400KM. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM pos. prostor 40m2 novogradnja zasebna cjelina, struja, voda, plin kod FDS-Pofali}i. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, donji Vele{i}i. Tel. 061/530045.k IZDAJEM namje{ten stan za studentice, povoljno u centru. Tel. 061/145-361.k IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu, prostrana. Tel. 062/008-931.k IZDAJEM stan 60m2 Bolni~ka namje{ten. Tel. 061/866-070.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i trosoban u centru. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM jednosoban stan u centru Sarajeva, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Mob. 061/836-030.k NAMJE[TEN stan, 40m2, balkon, internet, kablovska i garsonjera 30m2, internet, kablovska, parking, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u centru, dvjema studenticama ili zaposlenim. Tel. 033/442-331 i 064/424-7067.k IZDAJEM studenticama trosoban stan Teheranski trg. Tel. 061/460-150.k IZDAJEM trosoban stan namje{ten, kod okretaljke Jezero. tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM prazan dvosoban stan u Hrasnom Ul. Azize [a~irbegovi} 16/2. Tel. 061/390-538.k IZDAJEM stan studentima ili radnicima kod FDS. Tel. 6544-385.k IZDAJEM jednosoban stan 300 m od Medicinskog fakulteta. tel. 061/836-810.k IZDAJEM jednosoban konforan stan zaseban ulaz u privatnoj ku}i u centru Sarajeva. Tel. 063/629-848.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u centru. Tel. 070 203-479.k IZDAJEM lijepo namje{ten jednosoban stan studenticama. Tel. 033/813-049, 062/006-768.k IZDAJEM sobu studentici, Grada~a~ka. Tel. 640-200.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM stan na Dobrinji nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k IZDAJEM stan (ku}a) nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u centru, Ul. ^obanija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant ^. vila. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu sobu upotreba kuhinje i kupatila, centar. Tel. 200-564.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, Ul. Antuna Hangija. Tel. 033/442-998, 061/525-795.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ba{~ar{iji-Mihrivode 13-a poseban ulaz i komunalije 100KM+ re`ije. tel. 033/557037, 066/033-383.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Dobrinji III, 250KM+re`ije. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM dvosoban stan u blizini Medicinsko stomatolo{kog fakulteta. Tel. 033/443-743.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM poslovni prostor 105m2 na pijaci Grbavica. Tel. 061/172-518.k IZDAJEM trosoban stan za tri studentice na Vi{njiku 150KM+re`ije. Tel. 062/908-901.k IZDAJEM namje{ten stan sa posebnim ulazom. Mob: 062/527-254.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516695.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k KOD BBI centra izdajem dvosoban namje{tan stan dvjema studenticama. Mob. 064/424-7067 i 033/442-331.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k POTPUNO namje{ten renoviran jednosoban stan u Hrasnom I centralno grijanje. Tel. 061/209-705.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

utorak, 4. septembar/rujan 2012.
PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k PRODAJEM ku}u Gornji Hotonj 85m2 prizemlje+potkrovlje 750 m2. oku}nice struja, plin, voda. Tel.062/105-901.k VRLO POVOLJNO prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa oku}nicom ipriklju~cima. Tel. 033/527364 i mob: 062/527-254. k PRODAJEM noviju ku}u sa tri odvojena stana sa velikim dvori{tem, Ba{~ar{ija-Sagrd`ije 40. Tel. 033/441-435, 066/033-383.k BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, trosoban stan, 63m2. Mob. 062/153-857.k PRODAJEM ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, parking, ba{ta, ul. Adema Bu}e. Tel. 033/442-998 i 061/525795.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 69m2, renoviran, V sprat, Alipa{ino, ul. S. Fra{te, povoljno. tel. 033/442-998 i 061/525-795.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM stan 71m2 Centar fiksno 160.000KM. Tel. 061/398-420.k PRODAJEM stan 70m2 ul. Trg Nezavisnosti Alipa{ino Polje. Tel. 033/460064.k DOVOSOBAN stan Novo Sarajevo prodajem ili dugoro~ni najam. Tel. 062/184126, vlasnik.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 1. sprat kod Doma Armije. Tel. 445-371 iza 15 sati.k PRODAJEM stan 58m2 c.g. 3 sprat 2 balkona Grbavica. Tel. 033/655-390.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570m2 zemlje. Mob. 062/354883.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com GARA@A, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12,5m2, vl. 1/1, grunt, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/III, 68m2, 70.000 eura. Tel. 061/205-235.k MARIN DVOR, Augusta Brauna 7/III 76m2, trosoban. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA, Fetaha Be}irbegovi}a 60m2, VI sprat, lift, 110.000KM. Tel. 061/205-235.k OREBI] ku}a 120m2 + 600m2 oku}nice, Ul. Trsteni~ka, 100m od pla`e. Tel. 061/205-235.k BREKA 90m2, IV sprat + gara`a 15m2, 230.000KM. Tel. 061/205-235.k NEUM dvosoban stan, Tiha Luka, 30 metara od mora. Tel. 061/205-235.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221533.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106m2 trosoban sa trpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan bez posrednika. Tel. 062/254859.k PRODAJEM trosoban stan 77m2, Bolni~ka, VIII sprat. tel. 061/893-105.k PRODAJEM ~etverosoban stan 106m2, Ul. Muse ^azima ]ati}a 16/II. Tel. 533828.k PRODAJEM stan 52m2 A. Polje mo`e zamjena za Banja luku. Tel. 033/542668.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k PRODAJEM jednosoban stan sa ustakljenom lo|om, 42m2, Ive Andri}a 7/14. Tel. 061/183-842.k od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2 Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 85.000KM. Tel. 061/309-268.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM vikendicu ^elina-Trebevi}, gara`a, struja, voda, 1400m2. Tel. 061/158-049.k PRODAJEM na Ba{~ar{iji ~etverosoban 116m2, I sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/536-763.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM stanove: 58m2, 30m2, 80m2, 87m2, 75m2, 68m2, 117m2, 154m2. tel. 061/460-150.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan na Mojmilu, ul. Olimpijska, I sprat, za trosoban u Centru uz nadoplatu. Tel: 451-154.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola 4 dunuma zemlje pola pod vo}em u okolini Sarajeva za Novi grad RS za vikend ku}u ili stan. Tel. 033/218-753. SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel.542668.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k POTREBAN prazan jednosoban i dvosoban stan u zgradi za najam. Tel. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan kompletno namje{ten, na Grbavici, cijena 400 KM + re`ije, ul. Grbavi~ka 40 D. Mob. 061/145-122.
1383

IZDAJEM poslovni prostor 60m2 sa kori{tenjem ve}eg dvori{ta. Nalazi se na veoma pogodnom mjestu. Tel. 033/610-151.
4895

DVIJE studentice tra`e sustanarku namje{ten ~etverosoban stan Ciglane. Tel: 061/922-483.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k

PRODAJA
POVOLJNO prodajem dvosoban stan ^. Vila I 67,5m2 +dva balkona, dva mokra ^vora dvostran. Tel: 033/649-457 i 033/649-457.
4917

POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67,5m2+dva balkona dva mokra ~vora, dvostran. Tel. 033/649-457.
4802

HRASNO 53m2, 65m2, N. Sarajevo 44m2, Dobrinja 55, 68, 89m2, Alipa{ino P. 67 i 78m2, ^engi} V. 53m2, Centar 32m2, I. Sarajevo 60 i 92m2. Mob. 061/375-787.
4926

KU]E: Gladno polje, uz put, Ilid`a-Rakovica, (parcela 1.000m2-115.000 KM, Reljevo uz put, P+I, parcela 1.000m2, 70.000 KM, Vratnik kod Hendek d`amije, P+I, 400m2, 125.000 KM. Mob. 061/375-787.
4926

HITNO i povoljno, Alipa{ino P. 67m2, 75.000 KM, Dobrinja I 55m2, 74.000 KM, Skenderija 57m2, 86.000 KM. Mob. 066/488-818.
4926

PRODAJEM hitno zemlji{te 1470m2 Paljevo - Novi grad. Tel. 033/218-753.k

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
POSLJEDNJI SELAM na{em dragom sinu i bratu
POSLJEDNJI SELAM voljenom suprugu i ocu

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASANU (LUTVE) HAD@AJLI]U

HASANU (LUTVE) HAD@AJLI]U
Ne postoje rije~i koje mogu izraziti na{u neizmjernu tugu. Te{ko }emo nadomjestiti radost i sre}u koju smo skupa `ivjeli. Uzdamo se u snagu na{ih srca oboga}enim na{om uzajamnom ljubavlju. Tvoje voljene: supruga Biserka i k}erke Alisa i Amela
1389

HASAN (LUTVE) HAD@AJLI]
preselio na ahiret u petak, 31. augusta 2012, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Mulka, supruga Biserka, k}erke Alisa i Amela, bra}a Husein i Samir, sestre [e}a i Mujesira, zetovi Adil i Ismet, punica Razija, punac Hakija i supruga [evala, {ure Jasmin i Adnan sa porodicama, te porodice Had`ajli}, Husovi}, Zorani}, Ku~evi}, Kari{ik, Me|edovi}, Sadikovi}, Gu{o, Be}irevi}, Tufek, Jajagi}, Ma{i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Francuske revolucije 19, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Ostat }emo ponosni tvojim uzornim primjerom supruga, oca, sina, brata, dobrog i po{tenog ~ovjeka. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: majka Mulka, bra}a Husein i Samir, sestra [e}a i zet Adil
1389

VOZILA
PRODAJEM Golf 6, godi{te 2010, 1.6 TDI, boja crvena, tornado,,pre{ao 23.000 km. Tel. 062/790-469.sms PRODAJEM Reno “Scenic” 97. godina, 1600 kubika benzin,klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Peugeot 306 Sedan, 1992. god, cijena 4.400KM. Tel. 061/229-686.k PRODAJEM Opel Corsa 1,2 benzin, 1998. god., gara`irana, registrovana. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno - eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore kvalitetnim gusanim radijatorima. Mob. 061/922-476 i 033/800-514.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062/419-501.k

INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. tel. 062/256-376.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika dolazim ku}i. Tel. 033/214-346.k STAKLOREZA^KA radnja EDO obavljamo sve staklarske poslove uramljujemo slike, ogledala, Ul. H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k OPSLU@IVALA bi starija iznemogla lica. Tel. 062/569-444.k UDATA, zdravstvena radnica ~uvala bi dijete, ima preporuku. Tel. 062/657144.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231.k

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

STOJANKI (PEJANOVI]) LABUDOVI]

AMELA (JUSUFA) OV^INA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. septembra 2012, u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 17 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica.

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.
001

OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k MOLERI nude usluge gletovanje, moleraj, stolarija, tepete, radijatore. Tel. 061/219-768, 033/456-979.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061/606-441.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a. k

Sanja, Mujesira, Semezdin i Harun
EN

O`alo{}eni: majka [aha, otac Jusuf, sestre Amira i Amra, sestri} Dino i sestri~na Ema, zetovi Abedin i Mirza, amid`e, daid`e i tetke sa porodicama, te porodice Ov~ina, Musi}, Dobrunaj, Semi}, Buljko, Lendo, [anjta, ^ustovi}, Mula}, Mustafi}, Ajeti, Kari}, Salki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, Ul. kulenvakufska 2 - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172001 948.

NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k NEUM apartmani sobe pet metara od mora parking. Tel. 036/880-582, 061/488043.k PODACA - Makarska rivijera iznajmljujem apartman 2+1 le`aj blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k NEUM apartmani komforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-biancaneum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172001 948.

JASMINA (SULEJMANA) ^E[KO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. septembra 2012, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre [efika, Fatima, Sabina i Vezira, brat Ismet, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ^e{ko, Gogalija, Bu}o, U{tovi}, Arnautovi}, ^ohodar, Husi}, [ojko, Muhovi}, Topalovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Sedrenik br. 62.
000

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.
4472

KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k DUBINSKO pranje: itisona, tepiha, namje{taja, dvosjeda, trosjed,a fotelja, automobila.Tel: 066/367-208.k

U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10KM, Brist hrvatska. Mob. 065/367-128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom kolegi i prijatelju

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HUSEINU SELMANOVI]U
Hvala ti {to si bio dio na{eg kolektiva. S ponosom }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. BOSNALIJEK d.d.
001

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom kolegi i prijatelju

SAFET ISOVI]
2007 - 2012.

SEAD (ALIJE) MULOVI]

HUSEINU SELMANOVI]U

Trajna ljubav i veliko po{tovanje! Benjamin, Esma, Ishak i Ira
4937

preselio na ahiret u subotu, 1. septembra 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Vije}nice u 12.45 sati (Komercijala stajali{te) sa zaustavljanjem ispred ku}e `alosti u Aerodomskom Naselju, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Nermina, sin Denis, k}erka Lejla, snaha Amina, unu~ad Din i Damija, sestra Hidajeta, brat Ned`ad, snahe Anamarija i Mel}a, sestri}i Irhad, Mirsad i Senad, sestri~ne Mirsada, Irhada i Senada, brati} Edin, brati~na Kanita, amid`a Nijaz, tetka Esma, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Bahro i snaha Nisa sa porodicom, svastika Jasmina i bad`enog Ismet sa porodicom, te porodice Mulovi}, Rujevi}, Had`i{a}irovi}, Hasanagi}, Trnka, Mostarac, Bo`i}, Peci, Somun, Had`isalihovi}, Had`iabdi}, Selmanovi}, Had`ali}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Mahala - Dobrinja. Ku}a `alosti: Ul. Andreja Andrejevi}a br. 130, Aerodromsko Naselje.
000

S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji i radne kolege iz Bosnalijeka d.d. Sarajevo, sektor Op{te usluge
4935

POSLJEDNJI SELAM dragom i voljenom

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju

HASANU (LUTVE) HAD@AJLI]U

HUSEINU HUSI SELMANOVI]U
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoje kolege: Amela, Sabina, Mirza, Aida i Jasmina
4936

Uvijek }emo te se sje}ati po dobroti. Porodica Be}irevi}: Didara, Ismet, Armin i Alma
1389

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga tetka

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

55

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BRANKI [IMI]
majci na{eg prijatelja Zlatana [imi}a Haso Taji} sa porodicom i Avdo ^au{evi} sa porodicom
1388

HATID@A (OSMANA) TARABAR
preselila na ahiret u nedjelju, 2. septembra 2012. godine. D`enaza }e se klanjati u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 13 sati, a ukop }e se obaviti na mezarju Klop~e. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. O`alo{}eni: sestri~ne i sestri}i, porodice Defterdarevi}, Serdarevi}, Muradbegovi}, [esti}, Su{i}, Smailbegovi}, Filipovi}, Tarabar, Tanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Sarajevo, Ul. I. Mujezinovi}a 2/I.
4929

FADIL (JUSE) KATANA
preselio na ahiret u nedjelju, 2. septembra 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 17 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O`alo{}eni: supruga [emsa, sin Muhamed, k}erke Raza, Mirsada i Suvada, snaha Admira, unu~ad Haris, Ned`ad, Emir, Ammar, Hena i Amina, zetovi Mehemed, Salko i Admir, te porodice Katana, Sarajki}, Kukan, Mahmutovi}, Mrakovi}, [ehovi}, Selimovi}, Bijelonja, Kadi}, Plo~o, Imamovi}, Salki}, ]emo, Muhovi}, Smje~anin, Hamzi}, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u porodi~noj ku}i rahmetlije, Delija{ bb - Trnovo. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Sokolovi} Kolonija i terminal Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE na kolegu i jarana

POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju i dobrom ~ovjeku

DRAGI[U OSTOJI]A
4. 9. 2011 - 4. 9. 2012.

HAMDIJI DEMIRU
Du{ko, Nedeljko i Jadranka Masle{a

Sa dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

^etvrtog septembra 2012. navr{ava se osam godina od smrti

Gaga
4904

4932

AN\A MAJI] - MAZUL

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj preminula 2. septembra 2012. u 88. godini.

SEADA (IBRAHIMA) [IRBEGOVI]A

NA\I (REUFA) BEGANOVI]
1930 - 2012.

Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 17 sati na rimokatoli~kom groblju Stup. O`alo{}eni: k}erke Ljiljana, Ivanka i Marija, zet Safet, unuci Armin i Alma, strina Ru`a Ili}, ro|aci Vinko, Stjepan i Zdenka sa obiteljima, Pavao i Vido sa obiteljima, Jerko Ili}, obitelji Maji}, Ra{i}, Juki}, Majdand`i}, Mato{, Verki}, Juri}, Kne`evi}, Rozi}, Jeli}, Martinovi}, Zeli}, Ko`ul, @galj, Tataragi}, Dru{ko, kom{ije Munevera, Refo i Ferida, Jamakovi}, Ali} i ostala rodbina i prijatelji
1387

Dragi tata, Na{a ljubav i sje}anje na tebe su svetkovina... to nikada ne prolazi. Vole te tvoji: supruga Murveta, k}erka Vedina, sin Emir, snaha Mirna i unu~ad Oja, Ada, Ema i Alen
4927

Uvijek }emo Te voljeti i rado sje}ati. Tvoji: Nejra, Ajla, [e{ko, Biba i Sutka
4934

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj prijateljici

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom ocu, bratu i dedi

SJE]ANJE Pro{la je godina od smrti na{eg dragog zeta

SEADU (ALIJE) MULOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Hvala ti za sve! Tvoji: k}erka Samija An|eli}, zet Lazo, unuke Marina i Jelena, k}erka Sana D`inovi}, zet D`evad, unu~ad Samir i Fatima, sestra Hidajeta Mostarac sa djecom i unu~adima, kao i brat Ned`ad sa suprugom Anamarijom, sinom Edinom, k}erkom Kanitom, zetom Amelom i unu~adima Eminom i Amarom
002

]AMILA ROK[E
4. 9. 2011 - 4. 9. 2012.

NEVZETI CICI JOSIFOVI], ro|. OV^INA
od Mirsade, [emse, Ranke, Vi{nje i Snje`ane
4930 4928

Mnogo nam nedostaje. Sead i Ned`ad s porodicama

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

^etvrtog septembra 2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{eg dragog

...za ovaj trenutak - pripremajte se -(hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat, svekar i dedo

FEIZALA ICKA KULENOVI]A

MUSTAFA (HAMDIJE) HURLA

AVDO (SALKE) PLAV^I]
preselio na ahiret u nedjelju, 2. septembra 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 17sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Midhat, sestra Advija, snaha Amina, unu~ad Elma, Bakir i Nid`ara, zet Rizah, nevjesta Jagoda, svastike Hasija, Rabija, Pa{a, Maida i Ramiza, sestri}i, sestri~ne, prijatelj Ho`bo D`emal, prijatelji Ga~o Adil i Almasa, te porodice Plav~i}, Smaji}, Smajlovi}, [ehovi}, Ga~o, Popovac, Sari}, Kuri}, Mu{anovi}, Bijedi}, Ljubovi}, Berbi}, Ho`bo, Sokolovi}, Veliba{i}, Hasanbegovi}, Hamamd`i}, ^engi}, Ra{idbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. sarajevskih gazija 1.

U snu jo{ smo zajedno, smijemo se na{im tvojim {alama i dogodov{tinama... U javi... FALI[ NAM STRA[NO!!! Ne ka`emo Zbogom, ve} samo do vi|enja... Volimo te. Porodica Toga dana u 15.30 sati polo`it }emo cvije}e na njegov grob.
4925

preselio na ahiret u utorak, 28. augusta 2012, u Americi New York, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: bra}a Muhamed, Ned`ad i Mehmed, sestre Fatima, Kana i Mirsada, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Hurla, Hod`i}, Had`i}, D`ananovi}, Barakovi}, Burek, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Osmana Naka{a br. 12 - kod sestre Fatime.

SJE]ANJE ^etvrtog septembra 2012. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg

002

^etvrtog septembra 2012. navr{avaju se dvije godine od kada nas je napustio na{ dobri

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

TOMISLAV TONI ^OLI]

U ponedjeljak, 3. septembra, navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako s nama vi{e nije na{a voljena majka, nena i punica

TOMISLAVA ^OLI]A
Ponosni i tu`ni. Tvoji: Zlata, Dario, Nata{a, Nik, Arijan i Sven
1386

Vrijeme prolazi, plemenitost i uspomene na vrijeme provedeno sa tobom ostaju. Puno nam nedostaje{! Tvoji prijatelji: Jovo, Nikola, Anto, Tana, Vlado, Ibro, Fiko, Slavko, Zdravko, Nikica, Rifat, Aco, Milenko, Ljubo, Zelo, Dobrota, Salih, Spaso, Kemo i Badnjak
4923

KADEMLIJA (HALILOVA) ISLAMOVI], ro|. KARAD@A
iz Prozora/ Bugojna

^etvrtog septembra 2012. navr{ava se 21 tu`na godina od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

Sa neizmjernom ljubavlju, bolom i osje}ajem nenadoknadivog gubitka, uvijek }emo je se s ponosom sje}ati. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijep d`enet i vje~ni rahmet.

SJE]ANJE

STAKE LUBARDA, ro|. MALOVI]
O`alo{}ena porodica
4921

MUHAREMU VU^KOVI]U
od porodice Bjelovi} i Krai{nik
1385

SULEJMAN BE^IRBA[I]
4. 9. 2007 - 4. 9. 2012.

Njeni: sin Ramiz, k}erke Rahima, Rabija, Razija, Fata i Abida, te unuke, unuci i zetovi iz Bugojna, Tuzle, Linca i Duisburga
030

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
71120

Danas je ~etrdeset dana od kada smo ostali bez na{eg dragog kuma

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!
SJE]ANJE

ICKA

MARIJA BO@I], ro|. HRZEK
4. IX 1998 - 4. IX 2012.

prof. dr. LJUBO BO@I]
1. I 1984 - 4. IX 2012.

Razdvojile su nas daljine i godine, sa~uvali smo na{e prijateljstvo, a sa~uva}emo i lijepo sje}anje na tebe. Porodica [tok

Uvijek s nama. Maja i Vera sa porodicama
4922

4919

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
^etvrtog septembra 2012. navr{ava se godina od smrti

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
^etvrtog septembra 2012. navr{ava se godina od odlaska na{eg voljenog

57

ZAREME BUZALJKO, ro|. PIRIJA

]AMIL ROK[A

Draga Memo... mnogo nam nedostaje{...

Amila, Asja, Igor, Una, Uma, Ada, Davor i Sani
Tvoji: Davor i Gordana Buzaljko
88104 1380

SJE]ANJE

Na dana{nji dan prije petnaest godina prestalo je da kuca plemenito srce na{e voljene

^etvrtog septembra 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

Godina je od odlaska mog voljenog supruga

DRAGICE FALAD@I], ro|. BELOVI]
Njen dragi lik i sje}anja na sretne dane dok je bila sa nama ispunjavaju na{u svakodnevnicu. Suprug Mugdim, k}i Vedrana, sin Goran, unu~ad: Aida, Miran i Affan, zet Semir Ramadanovi} i nevjesta Lejla Voljevica
88104

VUKANA SERDARA

]AMILA ROK[E
Uvijek u mom srcu i mislima. Supruga Velida
4902

1925 - 2008. dipl. pravnik

Uvijek sa nama, sa po{tovanjem i ljubavlju. Supruga Vinka, k}erke Sonja i Tanja, unuci, zetovi, rodbina i prijatelji
4899

TU@NO SJE]ANJE

^etvrtog septembra 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti dragog {kolskog kolege i nezaboravnog prijatelja

Pro{lo je ~etrdeset dana od kada je oti{ao moj djever Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EMSA (HAKI-bega) TANKOVI], ro|. OMERBEGOVI]
preselila na ahiret u subotu, 1. septembra 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. septembra 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Smail-beg, sinovi Sead i Said, sestre Dika i Ramiza, brat Ibrahim-beg, snahe Devleta i Edina, unu~ad Sabina, Emina i Edin, praunuk, zaova Pa{a, jetrva Fatima, snahe [evka, Igbala i Hasnija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~na, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice Tankovi}, Omerbegovi}, Komarica, Herenda, ^ov~i}, Bezdrob, Osmankovi}, Vukas, Arnautovi}, ^engi}, Brankovi}, Kukavica, Fazlagi}, Berkovac, D`indo, Had`i hasanovi}, Medo{evi}, [ertovi}, Mustedanagi}, Tuti}, Kari}, Mili}, Suljagi}, Ajanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Breka br. 52.
000

dr. FEIZAL KULENOVI]
Sa sjetom i po{tovanjem, snaha Hida
4873

TOMISLAVA TOMIJA ^OLI]A
ing. arh.

Tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima, ponosni smo {to smo te imali i voljeli kao iskrenog i velikog prijatelja. Stalno ostajemo tu`ni za tobom. Porodica Petrovi}, Ivica, @eljka i Aneta
AX

^etvrtog septembra 2012. navr{ava se godina otkako na{ dragi tetak

SJE]ANJE

]AMIL ROK[A RISTO (VOJISLAVA) BESAROVI]
4. 9. 1998 - 4. 9. 2012.

nije sa nama. S ljubavlju, njegovi Amila, Adi, Aida i Armin
4910

Uvijek tvoji: Branka, Vojka i Mirza
4915

58

PREDAH

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Prili~no ste samouvjereni i umijete da nametnete svoje stavove, ali postoji poslovna varka koju za sada ne primje}ujete. Bolje je da odgodite neke zvani~ne situacije i da se uzdr`ite od finansijskih transakcija. Emotivna lagodnost koju osje}ate kod svog partnera poti~e bas na sumnji~avost i na preispitivanje zajedni~kih planova. Nema razloga da se dodatno zamarate napornim obavezama. Sti~ete utisak da okolina ne razumije u potpunosti detalje koje iznosite u vezi s poslovnim aktivnostima i da }e se to odraziti na zajedni~ke interese. Rje{enje postoji, ali morate da odaberete varijantu koja vam se manje dopada. Pronalazite podr{ku u svojoj okolini i ljubavnom partneru, tako da nove doga|aje posmatrate sa vi{e optimizma. Posjedujete sposobnost da se prilagodite na nove uslove u poslovanju i da ispunite o~ekivanja okoline. Nema razloga da mijenjate uobi~ajeni plan i raspored aktivnosti, osim ako vam neko ponudi primamljivu mogu}nost. Dopadaju vam se novi emotivni izazovi, ali ne `elite da rizikujete izvan poznatih pravila igre. Umijete da se zaustavite u kriti~nom trenutku. Stalo vam je da ostvarite sve ciljeve i spremni ste na odre|ene ustupke zarad dugoro~nijih poslovnih interesa. Va`no je da iskombinujete razli~ite mogu}nosti kako biste ostvarili najbolje rezultate. Emocije vas navode na neobi~an izbor, potrebno vam je da ~ujete jo{ ne~ije mi{ljenje prije nego {to donesete odluku. Osje}ate emotivni nemir. Potrudite se da pravilno uskladite misli i osje}anja. Umijete da napravite dobru selekciju obaveza i saradnika, ali ponekad splet okolnosti na poslovnom polju ne zavisi od va{e volje ili uticaja. Va`no je da se uspje{no prilago|avate na nove situacije u skladu sa svojim interesima. Spremni ste za odre|eni ustupak pred voljenom osobom pod uslovom da prethodno dobijete neke ~vrste garancije za svoje planove. Pou~eni dobrim iskustvom prilago|avate svoju strategiju poslovnog pona{anja i jasno defini{ete nove ciljeve. Sve je mogu}e ostvariti kada se napravi dobar organizacioni plan u dogovoru sa pouzdanim saradnicima. Poku{avate da udovoljite svom partneru na razli~ite na~ine, bez obzira na neke propratne komplikacije. Umijete da usre}ite one koje volite. Obratite pa`nju na snove. Imate dobru procjenu poslovnih mogu}nosti, {to vam olak{ava kompletno planiranje i da provedete uspje{nu akciju. Va`no je da pravilno koordinirate razli~ite saradnike u skladu sa njihovim sposobnostima i zajedni~kim interesima. Ne uspijevate da odolite nekim novim ili neobi~nim situacijama. Osje}ate potrebu da do`ivite novo emotivno iskustvo. Izbjegavajte impulsivne reakcije. Pravilna poslovna organizacija mo`e da vas po{tedi dodatnih obaveza i neprijatnosti. Ono {to vam izgleda jednostavno nije uvijek i najbolje rje{enje. Morat }ete da se vratite na neke nedovr{ene situacije. Sve bi bilo bolje kada biste osjetili ne~iju emotivnu naklonost. U svom tipi~nom maniru prije biste se povukli u stranu nego da zatra`ite ono {to vam pripada. Lak{e vam je da rje{avate neke iznenadne poslovne situacije ili nove probleme nego da se bavite ustaljenim protokolom. Ne treba da zanemarite ne~ije stru~no mi{ljenje kada je rije~ o osjetljivim poslovnim temama. Nerazumijevanje u odnosu sa voljenom osobom je prolaznog karaktera, zbli`it }e vas novi doga|aji koje niste o~ekivali. Obratite pa`nju na umjereniju ishranu i na redovan odmor. Splet novih okolnosti na poslovnom polju mijenja va{u orijentaciju i prvobitnu procjenu. U~inite ono {to je neizbje`no u dogovoru sa bliskim saradnicima. Ne treba da forsirate individualni stil u rizi~nim situacijama. Ponekad emocije mogu da navedu na pogre{no vi|enje stvarnosti, ali ni previ{e razuma ne bi zadovoljilo sve va{e potrebe i o~ekivanja. Prijat }e vam opu{tenija atmosfera i relaksacija. U susretu sa saradnicima ponekad treba da postavite ultimativna pravila kako bi okolina ozbiljnije shvatila va{e poslovne namjere. Upornost donosi pozitivan efekat u situacijama kada postoje podijeljena mi{ljenja. Za sada ne `elite da se izja{njavate o svojim emotivnim dilemama, ali partner primje}uje va{u odsutnost ili zaokupljenost drugim temama. Posvetite slobodno vrijeme nekim sportskim aktivnostima. Su~eljavanje ponekad donosi vi{e koristi nego {to se to moglo pretpostaviti u uvodnoj fazi. Va`no je da balansirate izme|u razli~itih opcija koje predla`u va{i saradnici. Mudrost je da sa~uvate ono {to imate i da ostavite dobar utisak. U odnosu sa partnerom umijete da do~arate neku druga~iju stvarnost ili situaciju koja vi{e odgovara va{im potrebama. Prijat }e vam vi{e vitamina i te~nosti.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: hipi, idel, tenk, nota, agr, irak, natali delon, tmina, r{, ga, eis, skelari, r, estonija, vi, vati, ant, eskivirati, nta, ira, o~i, cini~an, lev, inatan, rano, ja, pre`ihov.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne prete`no sun~ano, poslije podne promjenljivo obla~no, ponegdje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, promjenljivog pravca, na sjeveru slab do umjeren sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 12 do 16, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 26 do 31, u Hercegovini do 34°C. Sutra prije podne promjenljivo obla~no, poslije podne sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U ~etvrtak obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U petak i subotu sun~ano. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 33° C.

Danas }e obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom biti na sjeveroistoku Evrope, iznad Skandinavskog poluostrva, Apeninskog poluostrva i u oblasti Alpa. Sun~ano }e biti iznad isto~ne Evrope i ve}eg dijela Balkanskog i Pirinejskog poluostrva. Vjetar olujne ja~ine puha}e u oblasti zapadnog Mediterana i Egejskog mora. Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa temperaturom od 16, a najtopliji Atina sa temperaturom od 34°C. Danas na Balkanu sun~ano i veoma toplo. Jedino }e na zapadu i sjeverozapadu poluostrva i u oblasti sjevernog i srednjeg Jadrana biti umjereno do potpuno obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 34°C.

60

KULTURNI VODI^
VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 16.45 i 20 sati. ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16 sati.

BANJA LUKA

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati.

BORNOVO NASLJE\E

SARAJEVO

^UDESNI SPIDER-MAN

KINA
KRITERION
STOP MAKING SENSE
dokumentarni, re`ija: Jonathan Demme, uloge: David Byrne, Bernie Worrell, Alex Weir... po~etak u 18 sati. akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.30 i 20.20 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 20.15 i 22.30 sati.

JANE EYRE
drama, re`ija: Cary Fukunaga, uloge: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell… po~etak u 20.20 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU

ART-KU]A SEVDAHA

akcija, re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Irrfan Khan, Emma Stone… po~etak u 15.30 i 18.30 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

KINOTEKA
PEPELJUGA
animirana avantura, re`ija: Clyde Geronimi, uloge: Ilene Woods, James MacDonald, Eleanor Audley… po~etak u 19 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel… po~etak u 18 i 20.30 sati. komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hil... po~etak u 15.50 i 18 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 18 sati.

MELANHOLIA
psiholo{ki, re`ija: Lars von Trier, uloge: Kristen Dunst, Charlot te Gainsbourg, Kiefer Sutherland… po~etak u 21 sat.

CINEMA CITY
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 20.45 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 17, 18.45 i 20.30 sati.

BIHA]

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati.

ARV
komedija, re`ija: Aki Kaurismaki, uloge: Andre Wilms, Blondin Miguel, JeanPierre Darroussin… po~etak u 15 i 17 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 20 i 22.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

NA TAJNOM ZADATKU
akcija, komedija re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube... po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

KINA
UNA
BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 21 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D
animirana komedija, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 16 i 18 sati.

110795
animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 13.50 i 16 sati. Stalna postavka eksponata ciji je o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Otvorena svakim danom od 10 do 21 sat.

TUZLA

^UDESNI SPIDER-MAN
akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans... po~etak u 19 sati.

NOBELOV TESTAMENT

ZA^IN ZA BRAK
romanti~na komedija, re`ija: David Frankel, uloge: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell… po~etak u 18.30 i 20.10 sati.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZENICA GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. drama, re`ija: Peter Flinth, uloge: Malin Crépin, Björn Kjellman, Leif Andrée... po~etak u 22 sata.

MERIDA HRABRA 2D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 13.10 i 15.20 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 19 i 21.25 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West,

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012. Ju`ni Bruklin
15.40 BHT 1

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Kada Santoro pomogne bratu da se rije{i kockarskih dugova i rije{i problem sa lokalnim kladioni~arem snimiv{i svoj razgovor s njim, i sam postaje sumnjiv. Snimak dospijeva u ruke korumpiranog poru~nika Dentona i on ga poku{ava iskoristiti kako bi bio unaprije|en. Da bi pomogao Santoru, za kojeg se sada sumnja da je umije{an u nezakonite poslove iznude, Donovan preuzima ovaj slu~aj.

Ne daj se, Nina!
16.00 FTV

17. Patricija donosi Davi du pri je dlo ge za ure|enje kantine H-Mode. No David je nezainteresiran i tjera je iz ureda, nestrpljiv {to jo{ nema Nine s financijskim izvje{}em. Monika nastavlja dogovore s informati~arom Ani}em oko nabave opreme za svoj internet-kafi}. Petar ih zatje~e u razgovoru i nasla|uje se njezinom suludom idejom. Marko na recepciji upoznaje Koraljku, novu djelatnicu H-Mode. Dok flertuje s njom, prilazi im ljubomorna Patricija. U isto vrijeme, Tony Cetinski sti`e u H-Modu snimati naslovnicu "Helene". Patricija dolazi na set pozdraviti ga. Prisje}aju}i se Patricije s proslave novogodi{nje no}i, Tony govori Petru kako je David proveo no} s Patricijom. Petar je zadovoljan dobivenom informacijom...

Fantasti~na petorka
Beerfest, 2006.

22.25 NOVA

KOMEDIJA

Re`ija: Jay Chandrasekhar Uloge: M.C. Gainey, Paul Soter, Erik Stolhanske, Cloris Leachman, Jürgen Prochnow

Bra}a Todd i Jan Wolfhouse odlaze u Njema~ku kako bi prosuli pepeo svoga pokojnog djeda na Oktoberfestu. Tamo nai|u na tajno i stolje}ima staro podzemno natjecanje, svojevrsne Olimpijske igre u ispijanju piva. Po dolasku u djedovinu njihovi ih ro|aci Von Wolfhousen ne do~ekaju ba{ srda~no. [tovi{e, kleve}u njihovo naslje|e i, najgore od svega, pobijede ih u ispijanju. Zaklev{i se da }e se vratiti za godinu i obraniti obiteljsku ~ast, bra}a Wolfhouse okupe ekipu pivopija iz snova...

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Maratonci tr~e po~asni krug
21.00 RTRS
Maratonci tr~e po~asni krug, 1982.

FIL

M

Umi{ljeni junaci
19.55 BHT 1 KOMEDIJA
Re`ija: Dan Harris Uloge: Sigourney Weaver, Jeff Daniels, Emile Hirsch, Michelle Williams Imaginary Heroes, 2004.

FIL

M

Sultan odlazi Hurem iznerviran njezinim pona{anjem. [ta }e u~initi kada vidi Huremino stanje? Kako }e sultan reagovati prema Mahidevran? Sultanija majka pronalazi priliku u odlasku sultana u rat. @eli u{utkati Hurem, koja se svakim danom sve vi{e uzdi`e. Smi{lja plan za Hurem o kojem ona ni{ta ne zna. S druge strane, sultan Sulejman postavlja utvrde na istok i zapad Carstva kojima bi zbunio neprijatelja. Hurem je nezadovoljna provedenim vremenom sa sultanom, te za to okrivljuje njegovu desnu ruku Ibrahima. S druge strane, jedno srce pati i strahuje za Ibrahimov `ivot u pohodu na Beograd.

TRAGIKOMEDIJA
Re`ija: Slobodan [ijan Uloge: Bogdan Dikli}, Pavle Vujisi}, Danilo Stojkovi}, Mija Aleksi}, Milivoje Tomi}, Jelisaveta Sabli}

[est je mjeseci nakon atentata na kralja Aleksandra 1934. Porodica Topalovi} generacijama vodi radnju mrtva~kih sanduka "Dugo kona~i{te". Nakon pradjeda Maksimilijana, djeda Aksentija, oca Milutina i sina Lakija, najmla|i Topalovi}, unuk Mirko, ne `eli nastaviti posao. Mirkova odluka stigne u najgori trenutak, jer je porodica upravo ostala bez osniva~a radionice Pantelije Topalovi}a...

Tragom nestanka
22.40 OBN
Trivial, 2007.

FIL

Ben, glava obitelji Travis, obo`ava najstarijeg sina Matta, vrsnog pliva~a kojeg, po njegovom mi{ljenju, ~eka velika karijera. Benova `ena Sandy je vi{e vezana za najmla|eg sina Tima. K}erka Penny studira u drugom gradu i dolazi samo za praznike. Njihovu svakodnevnicu poremetit }e Mattovo samoubojstvo, koje Bena tjera u izolaciju od ostalih ~lanova obitelji. Svaki od ~lanova porodice pati od tragedija i trauma iz pro{losti koje rezultiraju disfunkcionalnim pona{anjem i otu|enosti...

M

^ovjek u vatri
00.40 PINK DRAMA
Re`ija: Elie Chouraqui Uloge: Scott Glenn, Brooke Adams, Danny Aiello, Joe Pesci Man On Fire, 1987.

FIL

M

Asi

21.05 FTV

DRAMA
Re`ija: Sophie Marceau Uloge: Christopher Lambert, Sophie Marceau, Marilou Berry

Demir se sprema osvetiti majku koja je po~inila samoubistvo dok je on bio dje ~ak. Go spo din Ihsan ima potpuno novi plan. Porodica Kozd`uolu je ponovno suo~ena s opasno{}u da ne}e mo}i prodati urod koji su te{kom mukom uzgojili.

Larin izbor
13.00 PINK

Propali detektiv Jacques Renard upravo je iza{ao iz sanatorija. U policiji mu dodjeljuju nezna~ajne slu~ajeve, dok ne sretne tajanstvenu `enu koja ga moli za pomo}. Prije nego nestane, ostavlja mu trag: soba 217, hotel Riviera. Vlasnik pala~e u Deauvillen je nestao. Otimica? Ubojstvo? Samoubojstvo? Detektiv Renard zapo~inje istragu tijekom koje otkriva mre`u obiteljskih tajni koje upu}uju na prekrasnu mrtvu glumicu, koja sli~i upravo `eni koju je sreo...

Biv{i agent CIA prihvati posao tjelesnog ~uvara k}erke poznatog ameri~kog bogata{a koju nakon kratkog vremena otme skupina terorista.

A Promise Kept: The Oksana Baiul Story
13.30 HRT2 DRAMA
Re`ija: Charles Jarrott Uloge: Monica Keena, Miguel Ferrer, Sonja Lanzene, Susanna Thompson, Oksana Baiul A Promise Kept: Oxana Baiul Story, 1994.

FIL

M

106. Nikol se budi i misli kako su njeni roditelji jo{ u braku. Ton~i i Nela su prisiljeni glumiti da je sve u redu me|u njima kako ne bi povrijedili Nikol. Jakov, Lara i Mate vra}aju se u brodogradili{te. Jakov otkriva prazni kanister benzina. Sad su se njegove sumnje ostvarile. Nik{a dolazi po Laru i `eli je odvesti ku}i. Jakov optu`uje Nik{u da je on podmetnuo po`ar da mu se osveti. Lara ne vjeruje u to. Odlazi za Nik{om s namjerom da o svemu razgovara s njim, ali otkriva da Nik{a ima ope~eno rame. Shvati da je lagao. Leila ipak otkriva da Lidija mo`e hodati, te tra`i od nje da prizna kako mo`e hodati...

Na rubu tame
21.05 HRT2 TRILER
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Mel Gibson, Bojana Novakovic, Ray Winstone, Danny Huston, Shawn Roberts, Damian Young Edge Of Darkness, 2010.

FIL

M

Thomas Craven sretan je {to mu dolazi k}i u posjet. Otkako je odselila i zaposlila u drugom gradu, rijetko je vi|a. Unato~ tome, veza me|u njima je bliska i Emma voli oca kao i on nju. Tokom ve~eri osje}a se lo{e, a kad joj pote~e krv iz nosa, odlu~i priznati ocu da mora k lije~niku. Pred ku}nim vratima pogodi ju metak i Emma na mjestu umre. Craven je o~ajan, no odlu~i po~eti istragu...

Kad je Oksana imala dvije godine, nju i majku Marinu napustio je njezin otac Sergej. Majka je jo{ dugo postavljala stol za ~etvero: baku, Sergeja, sebe i Oksanu. Ali otac se nije vratio. Kad je Oksana imala ~etiri godine, za ro|endan je dobila polovne klizaljke. Na klizali{te je i{la s babu{kom. Iako stara, baka se uspijevala odr`avati na ledu, pa ~ak i sasvim dobro klizati, a mala Oksana padala je kao tek ro|eno `drijebe. Ipak, uporno je poku{avala. Te poku{aje zapazio je kliza~ki trener Stanislav i odmah oti{ao Oksaninoj majci predlo`iti da trenira djevoj~icu...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Prirodna ba{tina BiH: Vrbas voda nosila jablana, dok. program 07.30 Obale pri~aju rijeka slu{a: Rijeka Dre`anka, 2. dio 08.00 Ne daj se, Nina!, 15. ep. 09.00 Vijesti 09.05 O{trica no`a, serija, 1. ep. 09.40 Artur, crtani film 10.10 Poko, crtani film 10.25 Frankina stopala, crtani film 10.35 Hot Wheels, crtani film 11.00 Super {pijunke, crtani film 11.25 Magazin LP u nogometu (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, serija, 5. ep. (r)

utorak, 4. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

07.35 Prirodna ba{tina BiH: Vode planine Vranice (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, serija, 14/22 (r) Program za djecu i mlade 09.05 Veliko drijemanje, animirani film 09.10 BHT slagalica 09.35 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 44/52 (r) 09.50 @ivahni zeko, animirani film (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 31/77 11.05 Carica Sisi, igrana serija, 1/4 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Pod krovom, magazin (r) 12.45 BH Telecom Premijer liga BiH (r) 13.15 18. SFF: Kafa sa Olivierom Nakacheom i Ericom Toledanom (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu 14.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.00 BHT slagalica 15.25 Gorila mojih snova, animirani film 15.40 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 15/22 16.30 Prirodna ba{tina BiH: Na Bora~kom jezeru 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Pravda za svako dijete, 3/5 18.00 Carica Sisi, serija, 2/4 19.00 Dnevnik 1 19.40 Muzi~ki program 19.55 Umi{ljeni junaci, igrani film 21.45 Dani hrvatskog filma Ora{je 2012, reporta`a 22.00 BHT vijesti 22.15 Business News 22.20 Historija mode, dok. serija, 3/5 23.15 G. Rossini: Seviljski berberin, opera, 1/2 00.55 Pregled programa za srijedu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.15 14.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Merlinove avanture, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e veterinara Boleta, (r) Blagoje u svijetu igra~aka, (r) Ognji{ta, dok. program (r) Heroji i fenomeni, dok. program (r) Dnevnik 1 Heroj na{eg doba, serija (r) Larin izbor, serija

06.10 Zakon ljubavi, serija, 106/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 127/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Jaha~i sudbine, film 09.00 Vijesti 09.05 Put u Anvoli, serija, 1 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 94/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, serija, 1 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi kultura, 10/14 13.00 Vijesti 13.05 Jaha~i sudbine, film 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 128/134

TV1

06.00 06.45 07.45 08.00 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.45 11.59 12.00 13.00

HAYAT

Bandini, 115. ep. Kad li{}e pada, serija TV Izlog Take{ijev dvorac, TV show Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moji d`epni ljubimci, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Ben 10 Ultimate Alien, crtani film Winx, crtani film Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Bandini, 115. ep. Kad li{}e pada, serija, 10. ep.

06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand show, muzi~ki show (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija 16.10 Info top, informativni program

PINK

07.00 Rollbots, crtani film 07.20 Oggy I `ohari, crtani film 07.40 Ronny Olly Roni, crtani film 07.55 An|eli I prijatelji, crtani film 08.10 Dibidogs, crtani film 08.35 Roni Olly roni, crtani film 08.45 Gerald McBoing, crtani film 09.10 Hairy Scary, crtani film 09.20 Skrivena kamera 10.35 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 10.10 Ljubav-vjera-nada, serija 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info

OBN

Poko

10.10

Ono kao ljubav
15.00 15.10 16.00 16.30 17.10 18.00 18.50 19.30 20.10 21.00 22.45 23.15 00.50 02.30 03.15 03.40 04.00 04.25

20.10

Zauvijek mlad

Bumba
22.10

09.00

Brze pare

12.45

Vox populi

22.35

13.10 Larin izbor, 106. ep. 14.00 Svakodnevica: I ja tebi, dok. program 14.30 Dopunska nastava, 11. emisija 15.00 Vijesti Program za djecu 15.10 Artur, crtani film 15.35 Hot Wheels, crtani film 16.00 Ne da se Nina!, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 18.20 O{trica no`a, serija 19.05 Profesor Baltazar, crtana serija 19.10 Super Loto, prijenos 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija 21.05 Asi, igrana serija 22.00 Lud, zbunjen normalan, serija 23.25 Dnevnik 3 00.00 Larin izbor, serija 00.45 Ha{ki dnevnik 01.15 Dnevnik 3 (r) 01.45 Pregled programa za srijedu

Vijesti Larin izbor, serija Zdravlje je lijek Srpska danas Merlinove avanture, serija Divlji zapad, dok. program Iz h u h, serija Dnevnik 2 Sport Ono kao ljubav, serija Maratonci tr~e po~asni krug, film Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Antimafija{ka jedinica, serijski film Heroj na{eg doba, serija Divlji zapad, dok. serija (r) Dnevnik 2 (r) Ognji{ta, dok. program (r) Heroji i fenomeni, dok. program (r) Maratonci tr~e po~asni krug, film (r)

15.00 Vijesti 15.05 Put u Anvoli, serija, 16.00 Morska patrola, serija, 5/13 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 95/109 18.15 Najava Dnevnika 19:00 18.16 Zauvijek mlad, serija, 11/28 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Potraga za pravdom, serija, 2 21.00 Eliza, serija, 43/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Zauvijek mlad, serija, 11/28 22.40 CSI: New York (s8), serija, 1 23.40 CSI: New York (s7), serija, 1 00.40 Dnevnik TV1 (r) 01.40 Grmalj: Gospodar sunca, igrani film 03.00 No}ni program

14.55 Muzi~ki program 15.50 Krv nije voda, serijski program, 2. ep. 16.28 Sport centar 16.30 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 17.00 Kraj, serija, 7. ep. 18.00 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.55 Bandini, 116. ep. 21.00 Dodjela nagrade “Isa beg Ishakovi}” izmjena 22.00 Kraj, serija, 8. ep. 23.00 Druga istina, igrani film, 2. dio 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Dodjela nagrade “Isa beg Ishakovi}”

16.30 Mala nevjesta, indijska, serija (r) 17.30 Ljubavn, navika, panika, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18 17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna show biz-emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska, serija 20.10 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 21.00 Sla`i ako sme{, zabavni kviz 22.00 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 23.00 Multimilioner, kviz (r) 00.00 Nemogu}a misija, reality emisija 00.40 ^ovjek u vatri, ameri~ki film

12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.50 In Magazin, (r) 13.35 Princ iz Bel Aira, serija 14.30 Skrivena kamera 15.08 Odba~ena, serija 16.30 Sulejman Veli~anstveni, serija 17.35 Dejana talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin 20.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 21.00 Odba~ena, serija 22.35 Vox populi 22.40 Trivial, igrani film 00.30 Eso TV, tarot 02.30 OBN Info (r) 02.40 OBN Sport (r) 02.45 Vox populi (r) 02.50 ^uvari planete, dok. program 03.50 ^uvari planete, dok. program 04.30 OBN Info (r) 04.45 OBN Sport (r) 04.50 Vox populi (r) 04.55 ^uvari planete, dok.program

Na{a mala klinika
17.25 FTV
Dok [emso isprobava ma|ioni~arske trikove, Klinici se pribli`avaju kola Hitne pomo}i i, umjesto da se zaustave pred vratima, udare u vrata NMK-a. Mile (Igor Me{in) od {oka po~ne mucati, a [emso odlu~i izlije~iti ga pod svaku cijenu. U sali za sastanke Kuni} i Slavi~ek igraju pikado sa slikom omiljene poslovne direktorice. U me|uvremenu Grospi}ka predla`e svom kolektivu da se i NMK uklju~i u trend i po~ne pacijentima pru`ati usluge estetske kirurgije.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.50 Privatni `ivot-remek djela (r) 11.40 Saga o Forsajtima, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Put za Evonli, film, 15.00 Saga o Forsajtima, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Sport magazin (r) 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Statisti, 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Gladijatorska akademija 20.00 Prokletstvo Mona Lize 20.50 Tarih 21.00 Vijesti TVSA 21.5 Muzi~ki program 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela 0.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

08.00 Budilica probudilica 09.05 Put u Ejvonli, (r) 10.05 Kinali Kar, (r) 11.00 Potraga za pravdom, (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Na{e pri~e 13.15 Tribunal 14.00 Istinite pri~e 15.00 Put u Ajvonli, serija 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar 18.15 Ostali 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Crtani film 20.05 Potraga za pravdom 20.50 Vremenska prognoza 21.00 TV razglednice 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti 22.40 CSI: New York, serija (8. s) 23.30 CSI: New York, serija (7. s) 00.15 Potraga za pravdom, serija (r)

MRE@A

09.05 Put u Anvoli, serija, 1 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 94/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, serija, 1 (r) 15.05 Put u Anvoli, serija, 2 17.15 Kinali kar, serija, 95/109 20.00 Potraga za pravdom, serija, 2 22.40 CSI: New York (s8), serija, 1 23.40 CSI: New York (s7), serija

TV MOSTAR

09.05 Put u Anvoli, serija, 1 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 94/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, serija, 1 (r) 15.05 Put u Anvoli, serija, 2 17.15 Kinali kar, serija, 95/109 20.00 Potraga za pravdom, serija, 2 22.40 CSI: New York (s8), serija, 1 23.40 CSI: New York (s7), serija

TV ZENICA

08.00 Jutarnji program 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas, (r) 09.30 Glas Amerike, (r) 10.00 Serija (r) 11.00 Serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.05 Music box (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Kris Angel, (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Razglednica (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Igrana serija 21.00 Ljeto u gradu, TV izlog 22.40 Igrana serija 23.40 Muzi~ki spotovi 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike 01.00 Odjava programa

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 09.00 Bra}a koale 09.20 Program TV Sahar 11.30 Poznati 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Plavi planet 14.00 Poznati 14.30 Velika plja~ka, film 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Plavi planet 18.00 Mini serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Formati 21.00 Mini serija 22.00 Jusuf a.s., serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Te{anjska hronika (r) 09.00 TV Fiva (r) 09.30 Liberty TV (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hazreti Jusuf, (r) 12.40 Te{anjska hronika (r) 13.10 TV Fiva - Hronika (r) 13.35 Liberty TV (r) 14.00 Razgoli}ena nauka 15.00 Serija 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Hazreti Jusuf, serija 21.10 Sedam dana u Maglaju 21.50 Auto Shop Magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r)

TV USK

08.05 Jutro uz western, igrani film 09.05 Strasti i intrige 10.00 Vijesti 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Avanture [irli Holms, serija (r) 15.00 ^itajk BiH - doma}a lektira (r) 15.30 Moje dijete 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Gradovi svijeta: D`ajpur 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Ekologika 20.30 Meraklije, muzi~ki program 21.30 Tragovi sudbina, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, uklju~enje u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Muzicki sou 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Suceljavanja predizborni program 21.00 Izborna hronika 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 13 izazova, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Winx 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.34 Sport centar 16.35 Sasuke, nind`a ratnici 17.05 Kraj, serija 18.00 Krv nije voda, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 23.00 Druga istina II 16+, film 00.30 Sport centar 00.35 No}ni program

OSLOBO\ENJE utorak, 4. septembar/rujan 2012.
07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.20 09.48 10.00 10.12 11.05 12.00 12.15 12.19 12.40 13.35 14.20 14.29 14.30 14.55 16.00 16.25 16.35 16.58 17.00 17.10 17.40 17.50 18.10 19.00 19.30 19.53 19.58 20.00 20.05 21.05 22.35 23.03 23.06 23.15 00.45 01.15 02.45 03.30 04.55

TV PROGRAM
05.30 Dodir s neba, serija 06.20 Stuart Mali, crtana serija 06.45 Polja nade, serija (r) 07.45 TV izlog 08.00 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 5 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Polja nade, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Fantasti~na petorka, igrani film 00.25 Duboko modro more, igrani film (r) 02.15 Mu{karci u krizi, serija 02.55 Glupost nije zapreka, serija 03.15 Rosario, serija 04.00 Ezo TV, tarot show 04.40 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE RI JA

HRT1

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi (r) Vijesti Pogled na Zemlju 1, dok. serija Zavolite svoj dom 3, dok. serija Dnevnik Sport TV kalendar (r) Mo} sudbine, serija Dr. Oz 2, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Kulturna ba{tina Prosjaci i sinovi, dramska serija Sinovi i o~evi: Belgija, dok. serija Fotografija u Hrvatskoj TV kalendar (r) Hrvatska u`ivo uvod Vijesti Hrvatska u`ivo, 1. dio HAK - Promet info Hrvatska u`ivo, 2. dio 8. kat: U potrazi za roditeljima, talk-show Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Ciklusi, dok. film (r) Ciklus hrvatskog filma: Licem u lice Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Videodrom, film Seks i grad 4, serija A Promise Kept: The Oksana Baiul Story, film (r) Dr. Oz 2, talk show (r) Reprizni program 8. kat: U potrazi za roditeljima, talk-show (r)

06.15 Mo} sudbine, serija 07.00 Mala TV 07.30 [aolinski pa`evi, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 08.45 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 09.10 [kolski sat Navrh jezika 10.00 Moj najbolji prijatelj se `eni, film 11.40 Idemo na put s Goranom Mili}em (r) 12.25 Split: More (r) 12.55 Vrtlarica (r) 13.30 A Promise Kept: The Oksana Baiul Story, film 15.10 [kolski sat (r) Navrh jezika (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.35 100% poduzetnik 16.40 Mala TV (r) 17.10 Crtani film 17.25 Rekonstrukcija 17.55 Edgemont 4, serija za mlade 18.20 Dharma i Greg 5, serija 18.40 Ve~eras 18.45 Atletski miting Zagreb, prijenos 21.05 Na rubu tame, ameri~ki film (r) 23.00 Momci s Madisona 4, serija 23.45 Paraolimpijske igre London 2012 - sa`etak 00.00 Mu}ke 6A, serija 00.50 Bitange i princeze 4, serija 01.25 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.25 No}ni glazbeni program

HRT2

NOVA

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 19.30

AL-JAZEERA B.

20.00 21.00 21.30 22.00 23.05 23.30

00.00 00.30 01.00

Sportski Magazin (r) Spor oko plave linije (r) Kontekst, talk show (r) 48 - Havana (r) Gaza dolazimo, (r) Sportski Magazin (r) Gaza dolazimo, (r) Kontekst, talk show (r) AJE program Sportski Magazin (r) Kontekst, talk show (r) Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija, (r) Vijesti, program Hodo~a{}e Panama (r) Kontekst, talk show (r) Vijesti, program Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, 1. dio Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, 2. dio (r) Vijesti, program Vijesti, program Kontekst, talk-show Vijesti Kontekst, talk show (r) Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, 1. dio (r) AJE Vijesti Kontekst, talk show (r) Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, 2. dio (r)

08.00 08.15 09.00 09.05 10.05 10.09 10.35 11.05 11.10 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.15 22.40 22.45 23.15 00.00

RTS

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Gra|ani sela Luga svadba, serija (r) Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis, reporta`a Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija, (r) Na dana{nji dan Hronika Slavonije, Baranje i Z. Srema (r) Ecce homo: Ljubomir Tadi} Ovo je Srbija Sre}ni ljudi, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz (r) Program za djecu Srbija na vezi Dnevnik Sre}ni ljudi, serija (r) Za sva vremena: Aca Seltik (r) Trend setter Muzi~ki program Vijesti Oko, info Ekskluzivno: \avolji podrum (r) Dnevnik

06.30 Jutarnji program 09.05 Dokumentarni serijal BBC 10.00 Dnevnik u 10,00 10.30 Znam da zna{, kviz 11.05 Zapis 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija 13.05 Ekologija 13.30 A tempo 14.00 Vijesti 14.05 Program za djecu 14.30 Sat tv: Aktuelno 14.40 Natura viva 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv: Dijaspora vijesti 16.00 Dokumentarni program 16.30 Obrazovna emisija 17.00 Dokumentarni serijal (BBC) 18.00 Crna Gora u`ivo 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 21.00 Obrazovni program 21.30 Poetika montenegrina 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sat tv 23.30 Ekologija

RTCG

Carica Sisi

18.00 BHT 1
Sa prvim danima zajedni~kog `ivota Sisi i car Franjo uvi|aju da su veoma razli~iti. @ivot na dvoru i zajedljiva svekrva Sophie, gu{e Sisi, koja se sve vi{e po~inje zanimati za politiku. Car shva}a da bi mu Sisina popularnost u Ma|arskoj mogla biti od koristi, te sa k}erkama kre}u u Budimpe{tu...

IzgubljenaERIJA ~ast
10.10 BHT 1
Nakon {to odlu~i da se vi{e ne}e vra}ati, Fatmagul se javlja svojoj porodici. Kerim `eli oti}i po nju. Selim i Meltem se sva|aju zbog toga {to je ona prislu{kivala njegov razgovor. Asu je uzbu|ena jer mora istovremeno da krije dvije strane. Na jednoj strani ona, na drugoj Mustafa. Njen prijatelj predla`e da je “zaposle”. Asu ne odgovara na Mustafine pozive i poruke. Mustafa posumnja i ide kod nje ku}i...

S

03.00 Tenis, US Open, u`ivo 05.00 Tenis, US Open 08.45 Motorsports Weekend magazin 09.00 Fudbal, SP U-20 (@) Japan, u`ivo, polufinale 11.00 Tenis, US Open 12.30 Fudbal, SP U-20 `ene Japan, u`ivo, polufinale 14.30 Reli, ^e{ka 15.00 Tenis, US Open 17.00 Tenis, US Open, u`ivo

EUROSPORT

03.30 Biciklizam, Tour of Spain 05.30 Tenis, US Open 07.30 GP3, SpaFrancorchamps, Belgija 08.00 Auto trke, SpaFrancorchamps, Belgija

EUROSPORT 2

Autotrke

08.00

DISCOVERY

08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Generalka 13.30 Trgovci automobilima - 2 epizode 13.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? 20.00 Razotkrivanje mitova 21.00 Savjeti za bezbjednu vo`nju - 2 epizode 22.00 Pre`ivljavanje u automobilu 23.00 Strastveni ribolovci 00.00 Pecanje golim rukama

N. GEOGRAPHIC

08.00 Megafabrike 08.55 Megagra|evine 09.50 [apta~ psima 10.45 Drevne tajne 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Sekunde do katastrofe 13.30 [apta~ psima 14.25 Istra`ivanje planete Zemlje 15.20 Posljednji ratni heroji 16.15 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e 18.05 [apta~ psima 19.00 Megafabrike 19.55 Megagra|evine 21.00 Megafabrike 21.55 Megagra|evine 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Megafabrike 00.40 Megagra|evine 01.35 ]orkirani u inostranstvu

US Open
Tenis

17.00

08.30 Tenis, US Open 10.00 Biciklizam, Tour of Spain 11.30 Australijski fudbal 12.30 Biciklizam, Tour of Spain 13.30 Fudbal, 2. Bundesliga 14.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 15.30 Fudbal, Ekstraklasa, Legia Warszawa Podbeskidzie Bielsko-Biala 17.00 Tenis, US Open, u`ivo

06.15 Premier League: Liverpool - Arsenal 09.30 Pregled belgijske lige 10.30 [panska liga: Betis At Madrid 12.30 Premier League: Newcastle - Aston Villa 14.15 Pregled Premier League 15.15 [panska liga: Real Madrid - Granada 17.00 Pregled Championship 17.30 KHL: Dinamo M Avangard, direktno 20.00 Pregled portugalske lige - Portugol 20.30 Pregled ruske lige 21.00 Specijal na licu mjesta: Moto GP Mugello 22.30 Vijesti 22.45 Premier League News 23.00 Pregled argentinske lige 00.00 Greatest Goals Season 00.15 Pregled belgijske lige 01.15 Pregled Championship 01.45 Vijesti 02.00 Premier League News 02.15 Fudbal 04.00 Pregled {panske lige 05.00 Snowboard - River Jump 05.30 Barca TV: Mesi, tihi vodja

SPORT KLUB

07.00 Fudbal Francuska Liga: Highlights 08.00 Fudbal: Uefa Classic Matches 08.30 Fudbal: Uefa Classic Matches 09.00 Fudbal Francuska Liga: Marseille Rennais 11.00 Fudbal Italijanska Liga: Udinese Juventus 13.00 Fudbal Liga [ampiona: Play Off Maribor - Dinamo Z. 15.00 Fudbal Klupske Tv Liverpool Tv 17.00 Fudbal: Uefa Classic Matches 17.30 Fudbal: Uefa Classic Matches 18.00 Fudbal Liga [ampiona: Superkup Chelsea - Atletico Madrid 20.00 Bundes Liga:Magazin Rukomet Bundes Liga: Magdeburg Hamburg 22.00 Automotosport Gt1: Russia Highlights 23.00 Fudbal: Uefa Classic Matches Ep 03 23.30 Fudbal: Uefa Classic Matches

ARENASPORT 1

06.00 Ufc: Jackson Machida 07.30 Motosport Mundial: Magazin 08.00 Fudbal Italijanska Liga: Atalanta - Lazio 10.00 Ko{arka Aba Liga: Hemofarm Crvena Zvezda 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Chicago Green Bay 14.30 Olympic Series: Episode 33 15.30 Automotosport Dtm: Zandvort 16.30 Rukomet Bundes Liga: Season Review Lemgo - Berlin 18.00 Ko{arka Aba Liga: Crvena Zvezda Budu}nost 20.00 Kotv Magazin 20.45 Fudbal Liga [ampiona: Play Off 22.45 Fudbal Liga [ampiona: Play Off 00.45 Bejzbol Mlb: Atlanta - San Francisco

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.00 Istorija ameri~kih indijanaca: D`eronimo 11.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 12.00 Najgori poslovi u istoriji 13.00 Ko si zapravo ti? 14.00 Dnevnik skulptura 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 17.00 Tragovima Tintina 18.00 Najgori poslovi u istoriji 19.00 Napoleon 20.00 Rim: Posljednja granica 21.00 Aleksandrova najve}a bitka 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Tragovima Tintina 00.00 Razbija~i {ifara 01.00 Zavjera na ostrvu Ustika 02.00 Majka Tereza - Svetica tame

ANIMAL PLANET

11.50 Siroti{te za divlje `ivotinje 12.15 Siroti{te za divlje `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 12.40 Dobar apetit velike bijele ajkule 14.30 Ned Bruha: [apta~ tvorovima 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Planeta beba 16.25 Ma~ke iz kom{iluka - 2 epizode 17.20 Sve o psima 18.15 Spasavanje divljih `ivotinja {irom svijeta 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivotinjsko carstvo 19.35 [amvari: @ivot u divljini 20.05 Australija - ljeto ajkula 21.00 @ivotinje na aerodromu 21.55 Spasavanje divljih `ivotinja 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Pre`ivio sam

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Ubistva u Midsameru 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Monk 13.20 Panduri novajlije 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Ubistva u Midsameru 19.20 Monk 20.20 Panduri novajlije 21.20 Kraljevski bolesnici 22.20 Kraljevski bolesnici 23.20 Poslednji Mohikanac, igrani film 01.30 Medijum 02.30 Dobra `ena 03.25 Bra}a i sestre 04.15 Dijagnoza ubistvo 05.10 Prave doma}ice iz Njujorka

TV1000

06.10 Vrata raja, igrani film 10.00 Lambada, igrani film 12.00 F/X Ubistvo trikom, igrani film 14.00 Purpurna ru`a Kaira, igrani film 16.00 Olovni vojnici, igrani film 18.00 F/X - Ubistvo trikom 2., igrani film 20.00 Udata za mafiju, igrani film 22.00 Vrelina tijela, igrani film 00.00 Samo u dupe, molim 2., igrani film 01.00 Da sve pr{ti 3., igrani film 02.15 Svje`e i ~iste, igrani film

FOX LIFE

10.45 [kola za parove 11.00 Vill i Grejs 11.25 [tiklama do vrha 12.20 O~ajne doma}ice 13.10 Seks i grad 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 [tiklama do vrha 16.50 Rokerka Rita 17.40 Knji`arka 18.05 [kola za parove 18.30 Vill i Grejs 18.55 Uvod u anatomiju 20.00 O~ajne doma}ice 20.55 Seks i grad 21.25 Seks i grad 22.15 Seks i grad 23.00 [apat duhova 23.50 [kola za parove 00.20 Sudije za stil 00.50 Sudije za stil 01.10 Super zvijezde plesa 02.00 [apat duhova 03.20 [tiklama do vrha 04.10 Prevrtljiva pravda

FOX CRIME

11.40 Pariski forenzi~ari 12.30 Aerodrom 13.20 An|elinine o~i 14.10 Policajci iz Detroita 15.00 Policajci iz Detroita 15.50 Ne~ujno 16.40 Brojevi 17.30 Pariski forenzi~ari 18.20 Monk 19.10 Dojlova Republika 20.00 Rimski forenzi~ari 20.55 Policajci iz Detroita 21.45 Policajci iz Detroita 22.35 Ne~ujno 23.25 Prevaranti 00.15 Dekster 01.05 Dojlova Republika 01.50 Pariski forenzi~ari 02.35 Ne~ujno 03.20 An|elinine o~i 04.15 Pariski forenzi~ari 05.15 An|elinine o~i 06.15 Pariski forenzi~ari

HBO

06.00 Sestre, film 07.45 Pravi ~elik, film 09.50 Inspektor Gadget, film 11.10 Rango, film 12.55 Snovi o bejzbolu, film 14.45 Ja u ljubav vjerujem, film 16.50 Sammy na putu oko svijeta 3D, film 18.15 Pustolovine Adele Blanc-Sec, film 20.05 Ravnica u plamenu, film 21.50 ^arobni grad, ep. 8, serija 22.40 Carstvo poroka II, ep. 3, serija 23.35 Carstvo poroka II, ep. 4, serija 00.30 Marinac iznad zakona 2, film 02.05 Velika pustolovina u Tokiju, film 03.35 Seks i grad 2, film

CINESTAR

09.00 Duhovi Sarajeva, igrani film 11.00 Vra`ja sre}a, igrani film 13.00 Luther, igrani film 15.15 Istina o ljubavi, igrani film 17.00 Ni~ija budala, igrani film 19.15 Kralj slonova, igrani film 21.00 Granice, igrani film 23.00 Romulus, igrani film 01.00 Ku}epazitelj, igrani film

REPREZENTACIJA BiH Po~ela operacija - {est bodova iz dva me~a

Trojica crvenih najavila bitku za Vaduz
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 4. septembar/rujan 2012.

Prvo su|enje za korupciju u hrvatskim medijima

Svilan uzeo mito od ~etvrt milijuna eura
Osim uzimanja provizije za emitirane emisije, Svilan se tereti i za odavanje poslovnih tajni jer je vlasnicima Core Media navodno signalizirao programske planove Nove TV
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

^i{}enje Save od mina
Memorandum o razumijevanju izme|u Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutra{njih poslova ^e{ke Republike o stru~noj pomo}i na uklanjanju neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava iz rijeke Save potpisan je ju~er u Sarajevu. Potpisali su ga ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} i ambasador ^e{ke Republike u BiH Toma{ Szunyong. Ahmetovi} je ka zao da }e na osnovu ovog memoranduma pripadnici Odjela za specijalne ronila~ke aktivnosti MUPa ^e{ke u saradnji sa SIPA u~estvovati u pronala`enju i uklanjanju neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava iz Save na podru~ju op}ine Ora{je. Tako|er, precizirane su obaveze bh. strane - koordinacija aktivnosti u sklopu nadle`nosti institucija BiH uklju~enih u ovaj projekt i provo|enje svih potrebnih sigurnosnih mjera. Po njegovim rije~ima, tim iz ^e{ke }e poslati ~etiri ronioca - za podvodno uklanjanje mina, dva tehni~ara za eksplozive i 11 osoba za podr{ku. Projekt }e biti realiziran od 3. do 12. septembra. Ovaj projekt ko{ta oko 15.500 eura.

Na @upanijskom sudu u Zagrebu ju~er je po~elo su|enje biv{em direktoru programa zagreba~ke Nove TV Sini{i Svilanu zbog primanja mita. Ovo je prvo su|enje u Hrvatskoj za korupciju u medijima.

Cjenovnik
Tog nekada mo}nog ~ovjeka jedne od najmo}nijih hrvatskih komercijalnih televizija s nacionalnom koncesijom Tu`iteljstvo tereti da je od zagreba~kog poduzetnika i vlasnika producentske ku}e Core Media Vladimira [elebaja Selliera od 2004. do 2007. uzeo ukupno 262.000 eura kako bi emisije koje je producirala Core Media bile otkupljene i emitirane u programu Nove TV. Po svojoj tada{njoj poziciji, Svilan je bio nadle`an i za aran`mane s tzv. vanjskom produkcijom. Tvrdi se da je Svilanova tarifa bilo 1.000 eura po svakoj prikazanoj emisiji. Za prikazivanje 30 emisija talk-showa "Jedan na jedan", Svilanu je navodno iske{i ra no 30.000 eura, za ci klus "Is tra ga" 102.000, za politi~ki magazin "U sridu" 118.000, a za emisije "Interijeri" 12.000 eura. Svilan je na taj na~in inkasirao vi{e od ~etvrt milijuna eura, a ovaj novac mu je u ke{u dostavljan u kuvertama, o ~emu su istra`iteljima sve navodno ve} ispri~ali svjedoci koji su ove kuverte osobno donosili nekada{njem direktoru programa Nove TV. Osim uzimanja provizije za emitirane emisije, Svilan se tereti za odavanje poslovnih tajni jer je vlasnicima Core Media navodno signalizirao programske planove TV za koju je radio.

Svilan: Rekao da se ne osje}a krivim

Odgovaraju}i na optu`nicu, Svilan je rekao da se ne osje}a krivim. Nekada{nji ~lan Uprave Nove TV Branko ^akarmi{ ju~er je posvjedo~io da su na nekim od sastanaka na kojima se pri~alo o konceptima emisija sjedile i novinarke HTV-a Hloverka Novak - Srzi}, koja je svojevremeno radila i za Novu TV, te Dijana ^uljak, koju se predstavljalo kao [elebajevu suprugu. Danas biv{a supruga, ^uljak je i biv{a urednica HTV-a, a za ovu biv{u `urnalisti~ku perjanicu nacionalne televizije tvrdi se da je suvlasnica firme Core Media. Tako|e, spekulira se da je Core Media za realizaciju svojih projekata anga`irala puno stalnih zapo-

slenika HTV-a kojima su honorari za rad u fu{u za konkurentsku Novu TV ispla}ivani tako|er na crno.

Musalu osvojila 132 bh. planinara
U sklopu proslave 120 godina organiziranog planinarstva, grupa od 152 planinara iz 35 dru{tava, ~lanova Planinarskog saveza iz cijele BiH, krenula je put Bugarske na uspon na Musalu (2.925 metara), najvi{i vrh Bugarske i regije jugoisto~ne Evrope, a taj uspon uspje{no je krunisan izlaskom na vrh 132 planinara. Iz Planinarskog saveza BiH isti~u da su put i sam uspon protekli bez pote{ko}a i povreda. - Datum 1. septembar 2012. godine }e ostati upisan zlatnim slovima u bogatu historiju bh. planinarstva. To je najmasovni uspon bh. planinara na neku od planina van na{e dr`ave. Najmla|i u~esnik koji je iza{ao na vrh imao je 13, a najstariji 71 godinu, isti~u iz PSBiH.

Novi posao na Pinku
Prema najavama, planirano je ispitivanje 30-ak svjedoka. Ukoliko optu`be budu sudski dokazane, 53-godi{nji Svilan mo`e zavr{iti 10 godina iza brave, dok }e dr`avi morati vratiti i sve dobivene eure. No, kako prenose zagreba~ki mediji, Svilan je novo uhljebljenje na{ao kod prvih kom{ija: prije nekoliko dana postao je direktor za regiju Televizije Pink iz Beograda.
Jadranka DIZDAR

POSLJEDNJE VIJESTI
HRVATSKA: POLICIJA TRA@I POMO] GRA\ANA - MUP Hrvatske je ju~er zatra`io pomo} gra|ana u rasvjetljavanju okrutnog ubistva 31-godi{nje Meksikanke na splitskom Marjanu objaviv{i na svojim internetskim stranicama fotografije sportske majice koju je, pretpostavlja se, koristila osoba koja bi mogla imati saznanja o po~initelju i kaznenom djelu. MADAGASKAR: SELJACI UBILI VI[E OD 60 KRADLJIVACA STOKE - Seljaci na Madagaskaru ubili su vi{e od 60 kradljivaca stoke u odvojenim napadima u ~etiri oblasti na jugu ostrva, saop}ila je ju~e `andarmerija te zemlje, prenose agencije. Jedan potpukovnik je za agenciju AFP rekao da su kradljivci ubijeni u napadima u kojima je, tako|er, povrije|eno 12 seljaka, a ukradeno 98 od ukupno 100 predvodnika goveda zebu. BiH PREUZELA ZGRADU AMBASADE U OSLU BiH je 31. augusta 2012. godine od Republike Srbije preuzela zgradu ambasade biv{e SFRJ koja se nalazi u Oslu. Komisije BiH i Republike Srbije su izvr{ile primopredaju svih imovinsko-pravnih i investiciono-tehni~kih dokumenata, kao i primopredaju pokretne imovine. Primopredaja je izvr{ena na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije biv{e SFRJ. Nakon potpisivanja zapisnika ispred objekta je podignuta zastava BiH, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u MVP-a BiH.

Kambod`a - [vedska

Otvorena d`amija u Godu{i

Pirat Bay na sudu
Jedan od osniva~a internet-stranice Pirat Bay Gotfrid Svartholm Varg (27) uhap{en je u Kambod`i na zahtjev policije [vedske, jer nije do{ao na izdr`avanje zatvorske kazne izre~ene zbog kr{enja autorskih prava. Stranica je osnovana 2003. i ima vi{e od 30 miliona korisnika {irom svijeta. Na stranici je korisnicima omogu}eno da razmjenjuju velike fajlove poput filmova i televizijskih serija. Varg je uhap{en u Pnom Penu na osnovu potjernice objavljene za njim u aprilu, nakon {to nije do{ao na izdr`avanje jednogodi{nje zatvorske kazne. Varg i koosniva~i internet-stranice Fredrik Neij i Peter Sunde, te njihov finansijer Karl Lundstroem osu|eni su zbog podsticanja kr{enja autorskih prava 2009. godine.

U povodu otvorenja novosagra|ene d`amije u selu Godu{a na podru~ju viso~ke op}ine uprili~en je mevlud koji su prou~ili imami Med`lisa IZ-a Visoko, predvo|eni glavnim imamom Ibrahimom ef. Had`i}em. Ina~e, u Godu{i se nalazi jedna od najstarijih d`amija u ovom kraju koja se prvi put spominje u sid`ilu Sarajevskog mule 1565/66. D`amija se trenutno ne koristi, ali mje{tani je namjeravaju obnoviti kako bi je za{titili od daljnjeg propadanja. Mi. D.