P. 1
Transportni uredjaji

Transportni uredjaji

|Views: 4,325|Likes:
Published by zexzexter

More info:

Published by: zexzexter on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

UNI

UBEOGRADU

SIobodan B. Tosie

TRANSPORTNI UREDAJI
IvlEI-IANIZACIJA TRANSPORTA

MASINSKI FAKULTET lNSTITUT ZA MEHANIZACIJU Beograd, 19,99.

III

Dr Sloboc,!an Tosic, v. pruf. TRANSPORTNI UREDAJI
MEHANIZACIJA TRANSPORTA I izdanjc Recenzenti: Prof. dr h. c.Dragulin Popovic Prof. dr Davor Ostric .lzdavac: MASINSKIFAKULTET Univerziieta u Beogradu Beograd, 27. Marta br. 80 tel. (011) 3370-760 fax. (tif1 y337Q.-364 ;;.. '0 .~~-

PREDGOVOR
iV/go Til'lllJpOll11i Llrec/O/i' lIlehcl//iz£lC[jo IIl'l1lJpOll0 llOJ10fa/e Kao rezlIflallllq;/1z J'/j'egoc!t:Jr,,(ji/;. Il'ldova Ila ppq;eil0J'aI(jU i i(}11J'InlljYll(jil 1l1aJ'ii1£1 i lIIenonlzdllla za lileholl!iac[/ll Ilt:lI!spOlla. OSI10VlI %!(jXge L'iile IIJO.;t7 prec/aJ'aI(jo SllIdclIllilla MOJ'iilSi'og follillflla wlli'er:ilCIO tt iJeOl/lt7dlllt oli'lilt predlllelo TiYlllsporllli lIrec/a.Ii; fll-eJli7Snom70 Ila odseKll za MaJ'iiIJif.'e KOI1J'Irttk'cije i lllehaIJlZac(jll. . ' .. Ova K1(jiga /e pode(;t!lla II dl'a zoseb/lo de/o. 0 / delll se I"tlZlllall"tl/lI i"C.1fvi7(!!irtk'lle IIVlISp{)J111e 1Il0IIile iz oblosli llepl-eKidllog l/t:lI1SjJOllo, i 10, kllKO so J'ttc'lti/ll e/t;'1Il{!IIIOIIl, tOKO i bez VltCllog elf'll1elllo. TOKoc/e Stt Ivz/lloln7l1i i pOll1oeni IIVlIJpOlllli II1C'c/O/X ( blllll-e17; ZOIFClll'lCf: dodol'ocl), KOO i glt71'liaciolli irallJpOlleli Tit:lllSP0111li ttrec/O/X 11{'jJI-elimlog Ill'lllSpOlla SI'O/iill KOl7limllil'llli/ll lilc!OIlI'PJ1JlCll7l.lU zanleJ'olli KapaCliel Ill'lllspor/a zo Il'lzliCile dllffille Ill'lllsporla. PniJJeI{jll.li, se kao titmi'lauol/le llloJ'iile za pl-elloIelve 1l1aler(jola iii Kod prOlzvomlih lllaJ'iiJa za oJ1J'ani'al(j!'.' IlC'pl'l'.'IJmlog Plv/~~Fomlog PI"OCeJ'll, KOO i za Pl'l'.'}VZ (;um:-0.iJ;qJ,'1/;,:":tH2.1¥ se OJ/IOJllle pnillelle .S'ajJI'l'.'lllc'lliiz SiSfeJJla KOJJlpfeK.fI!e JJlelulI7izacije./'''JrP!-eKld'log Ilmlspolla, kl'l0 i Ollfolllolizacije IIprov(;al[/a ramlilll pl"OceJiIJ1a,).'a;;';cma/!li1ll Il'lJPo/'edoll! llii/ttL'iiwlva- pqjemillit ttred'O/o II zer/emlicKi rae/, sve II ci(ju Opfli/l/zac(je Iral/Jpol1llih lol.vFa malerijola II ttS/OFlilla FeiiloJ't?I;(jji:!'.' illdllJ1J;(jj'le PI'O/zvomve (;la hilijollla IllaJlilJ'k-e obll'lde, Illolliaze lid). PI'OIICaJ'aIl.le /Ileizamiacije Ill'lll,fPOll0 OlJlogltcl.lFa pl'O.leila;/11I d¢llirall/e sla;vo islow-eIlle710g lt7da vife IlmlSpOT/mit J'lt'tlJ'It.lH2 Jt7 SJ ~ill tjeJ.llilla IIfica.la- CUilaJJlic'i:l/;. pall'llllelara pn' b-elaJVu malel;(jala duz pJ()Jlol'lJ!'.' Irase. AlfiOJllalJio lIplvv!;olije Il'lcilllill proceJ'lilla o/llogucaJlll, porea pOJ'ec'OI(ja- KapoClil'.'la II'CIJISpOlla i lla/i'CICltWab/ije Ilj7I't7J'/;OIVe Kl'elaJ(jiiJla Illale/;(jo!a; ocbto.mo lelllj7a l'CIdo, il'lo i Il'ldol/oll/o Uk'(;Uc'I'J/alve po/eclzilliz Ill'lll.fjl0I1111it maIilla II za/edll/L'J:/ll'ld Zbog kli:Ieg s!zJWlaJVO izlozella Illaler(ja tt / de/II .Ie l'CIzJII'Slalla It /7 poglav(ja i PI·OPIt7C(:lla.le odgova;t7.1ilclil! bll'l.1illill Pl7ill!'.'l7iJla. Pn'IOZe/7.1e Fec/' blV/lablica i slicll, .i/o & IleJUm(;i'J'O i'O/illlii KaKo sllIde/llima za iZll'ldu zadalaKll, plv/dl'lla i ZOJ!l'J'Ill/;. d/plolllsl.'I/;, 1t7c/ova, 1£71-'0 ipl''O/dlallllilla pri L7l'ldi 1ae.lillit i glawlI/;. phyclald IZ oblasli lIlehalllZt:lc;(je Ilmlspollll, za polreb!'.' lildllJ'll;(jji:e pl'olil'ocbVe li lJldalopreJl'ld'iJ'ac'J:OIlI K'OmpklJ'lI, II prOCeJl/o/ lehiliCl; glt7c/!'.'villal:J'IJ1tt i /'l.tdaI'JIJ'a, omlosllo It J'aIIjJliJ'/'I'.'m; saobraco/u lid Pl-et:lllIel TivlIJpOl1lli tll-ec/O/i' k'O/i' pl-eda/elll tI V/ i V// selll~/nt Ila Mafli/SKOIJl j21Klllle!1I wi/ven/idO II iJeogll'lcil; obllizl'ala obfaJI l/f?jlrt'liaLlog IlLlilJ].J()lla KO/a se PI'/?IJICl Nos/m'l/f}111 plallli ip1VJ/lt7IJ11I pl"etla/e II V// J'ellleJ'IIU. Ovo obfosl izioZeI10.Ie II / dehili/./ige II p()glaJ,(;iilltl:.l, 4, _), .?; 8, .9, /(), / /, .12, .15 i /6 Ood/loslt Ila IJI-edhodlli lIdzbt'llIlc; Til'll/Sp0111ll 111-eC/O/l - IlejJl-eNdl!!' Ill'l»JpOll KO.//.Ie .fIaIJIjJall/< I'zdt71vu .A:faiiiIJ'Kog /ai'llhelo {/l/Ii,t!I'zliela II .iJeogll'ldll, .1990. god IZiJl:J'eile SI1 dOPIlIN! If. pogh7l'(;i/J/a: J. .9, /5 i /6, dok.le .17. jJogla)l(;e jJOlpllllO 1101'0. £)opII1Ve/l21p'OglaF(ja sam:!e i lSI/ode IZ Il'ldoJla Ko/e /e attlor ob/oJ!lo sa sClll'loitiCliJla II ['tI,Jv),lj'lil!{/ i Ila Ilatt('iIO-Jll'l1{'1l1ill Si/lj701'Iilla.

Za izdavaca: Dekan dr Dimitrije JankoviC, red. prof. Urednik: Dr Ncdeljko Plavsic, red. prufesor Prcdsednik Komisijc za izdavacku delatnost Masinskog fakulteta u Beogradu Tiraz: 200 primeraka Stampa: Stamparija "PREMIS" Beograd, Cerska 70 tel: (011) 423-778 fax: (011) 414-684 . ISBN 86-7083-34S-X © ZabrauJcno preSlampavanje - fotokopiranjc. Sva prava zadrzava izdavac i autor

v
IV
IZVOD lZ RECENZIJE
U II tielll A:/;f;i'!!e, Ih1/l.fpol'/Ili !Il'{'r/qji' - l1!e/kllli:XI("ljr.( lif{Rr.r/l'[lrA«" i I'lIC/;IIc'l"oJ( .ft'lez/IIcl{)g 1!'t7!1,rj-Y)!/0 obl'Oae/Jo 111010(;'0 OblilJJ'olo {1i'O j7o/:lm'!/I!: .I. u'je:wicc' zo IIIJIIII'O.li{/i.j{lbn{"ii 11'<l/1,rj-l(JII Illdln(;'oir! i 2. Zekz/l/r-'lijt/lll.rAi !!f711.fpe!/.
Izloztcl/d Illdle/(;t!II II ti('/illle j7l'c'tiq/e se 110//Jm7il,JA'0!!lpil'ftilelllIllJeogl'lldllIt ob'lill pl'a/;/N'M /i't:llllpOlllli III'{',/qji' ali Il/oze j"O/imo j7o.r/;(:7ii ,{r;j"O .rlllt'ir'll!lil/(/ IlIr·'/1t·7I1,'2";'("/If' j7d iZI't:k/i (/;j.JIOIlMAil! l'OelOI'O iz obloJ'Ii iIIf'I!IJlr(/sA'og (/{l/!,rpOIIt1 1!({7/t'nj(J/(I, Ic/j{) i illZ{'l(/Cllil1o 1/ pl'O/c:i"kllll.rAim 01;S'ITlli::-or/;;711Ia pli IC'J'fTwmjtl Illr"iIt'111i?O{'/;i:' //'t:/II,rj-7()l'/r/ Illalelj;t/it! II J(l'oc/el'li!tll:r/wl, !'!Iriors/I'!!, jll'ore,mo/lel!//ici iiI/ MT J.TtVil J'I~7lt:~£( j7oglm'!./o d(1je se pdt'1:ZI!o lile1't7ll1l'O lola 1Il0ze OSIIOI't'1 4"(1 i::'lI('i:TI'OI(I(> 0!(!(fJn71'!illce obk1.,1i LlI'O/{'i:T11C o:moAt: li/{'fi1/1I/'{' poglm/io ,I'/{ iJ'IOJ'('lllr? J{) o;?/!olO!l!t'1 tiol/!Jl /{.fjll:rillli({'!'Clllle. i?erCllZe/I//1110 d;' It,c. Lkogtfllill£ rOpOI'lClI led. pnyeSO/lt ilfai'lils,'(-og /ohi/I(>/rz
1/

lleoJ;'I'O{/;/ II pellz(ji i ell' .007'017.1 OSllicll, I'ed. pl'q'eSOI'lI ilfafiil.rA"og phi/leliT 1-1 lleogt'OtR{ 1/ pnlZ(;/ iZI'Oi'aI'OI1l ..70ltJ ,[Z/;Io.rl I!O A"oliSl11ill plilllerfb(7111t'1 / j(tAu bl Oi'iZ j'f{/!~f(O SI'{}jiill tJOlill!}111 /,J'Oo7:fO/Ol1 Olio ,{,topO!pI!l1(/O iplillICl'ell/;i7 nitl(lO!, Ko;iSI!ill laj"ot:/t:c pli/i;(y clo zO/lJ'Oliill 11'01111 Ve(;X()l'icll, ,/;pl Jl/ci.f. 1m!, a,rir/e/!I!1 Pl'ipl'Ol'lliI'Y, IJ'I'{}jiill st7!'O,/;!iri!71o ilft7!j;(Jlli.orogircl'/rcllj.J1 !!lOs. Ii!:!., A't'llof/;I.ondirll o7pl maS. lid / ,5'fl,17' S'ol'i(jzl ,/;pl 1710S. Ii?:?, 110 l/loi'nlOll! Inl/lit i ifll'O/ilo,rlipli le/mlc:'l'Oj obrael/ 1'l1J."opistl, l,IO i o.r/sle/!Il£ IIII' AIeJ.:S'Cllll/;Y LlrK/al, ,/;jll Illas. IiI:!. ltyi'je /I!t;zio InlelIla ::m '!:171/l/l{)/lln)/;' 1!'A:r/a ,{1t'111ljJt7!J(}g lIlalnj;elitz ZaI!J'O(;iijem se I!t:/IJ1j7o!7ji FI?EilflS - Lkogl'OeI, l'itIJ'!!il'11 I ,/;i,:l/(}!'ll Pledl'ag/{ ;/JiiiClf, 11a IJlale/?jol!7oj ile/J;llC/m/polJloc7pJi IZI'Oo7' tJI'C b!lj'ge, bez j'O/(> OJ '0 b!ligo Si..£(fII'fIO lIe bibtla ilo.fllf/lIIO (yioo('filIO f{ OI'Olllln"li!flilt. KIllo A'f(li:£(o ,j'l'O/iill o/JlillOIII i .f(Jo7~%O/(>!!l II /(>C"/;(fJll1 clt'/;I Pj{ 1't1::l/':IZi /I:!c (dT;i-(' tldzb/.;'Il!kv /z tJve obloJII: 100/10 pl'CciJ'lov(;i:l irIOI'I,{,/!!OIO / A()fifllll .r11l/('llIIlik!'t71/(!'// I! ovo/ ,Jpeci;'7t'l!{}j' oblo.J1l: A:l0JwtY ,rll ,£(I,{,}X(" / lJec/t).flt!ri 10A"O do rll Ae70 (111/01' SCI ::-Clltl'r7/;10fcll pr///I,71Iii '>1,(, sIIJ'esl/;e;' A'Onjllii lit II /J;1t'/;lrY'll! !'mill, J'Io It/ (lllltlJ,'I/(-ilo ,kl 1/01'0 1~"(lol!l(: bllclejofJ.TI/ilielll(je
7

26.07..1999. l(od. Beograd

AliIor

... Predme/ re('('11ZUc je priprel71ljclli rukopis knjige - udibenika namenjen slucfeniima Ma.finskih jakllile/(J i dip/omiranil7l inzenjrril7la u praksi istrazimnja, raZl'(lja, projrkiOl·.'p)ja, kOllstruisanja i eksplo([tacije mafina i IIrer1aja i sistema Imnsporla i 10 spcciji{)l0 II oblasli nel'rckidnog lransporta. /'vfafaijal j," iz/oien nil 623 simnice teksta sa odgOl'amjllfim cndima (407), jotografiiama (2), {abelmlla (61), dijagramim(J (23) i dr. illistracijama. Spisak liieraillre rim je IW 4 stranice i sadrii 71 lIas/o\'. Posebl)o je na 3 stranice dat registar os nov nih j)()jmol'a. Knjiga je podeljena na dc/a. Prv; deo kl(jige praisrm'Ua popravUcno, doplll7jeno ; pro.fireno izdanje udibenika au/ora .' "Transporlni neprl'kid"i IransporE" koji je izdao Ma.finski fakullel /990. godir:,: U oc!nosu l1a taj udibenik II ovoj knjizi izvrsel1e Sll brojne inlcl'l'ellcije uleksill. (1:')I)lll7jena 3,9,15, i 16, i doria!o 1101'0 pogJal'Ue 17. Drug; deo!c/1jige oJm/z1'i1!a (/1a 92 stranice) pOSI'/mil materijll iz oblasti ielezl1i/kog (kolosernog) ll'an,ljJorta primenjenog U 177eh{1I1izanji 1II1l1/ra,fnjeg transporla It induslriji i mdars[\·II. Prvi t/co knjigc pod nasJol'o/17 "IVeprekidni transport" podeljcn je l1a ]7 poglavlja. Prvu ;)(',,'.',n1jl' "Ul'Odn?! ra:ii:'alranja" obllhl'ata preghd . klasijikacije transp0rlliih /iredajJ neprekidnog lranSpOrla sa ob/aslima primel1e, sa aps/im napo177l'na/))a a lTsla/))(J i osobil/ama l77alerijala koji se tral1sportuju ol'im uratajima. Takaae, data su ll1'odna razmatmnja pris!lIpa i metoda prom/una kapacitera i otpora krelanjll lerrla oc/nosno \'116lC silC' , O{l!lO.\IIO Olpol'(l krel(lI7ja pu/nog organa IIrec1aja. Drugi deo obrac1/1je op§le leorijske oSllove prora/luWl'anja kapaciteta, snage pogonskog mot ora, re§enja pogonskih i zaleznih mehanizama, osnol'ne probleme kon('('pcijc pogona i reguiisGI(jc pu.flanja i zallSlavljanja lransponera. /510 tako, date su oSllove proracunal'Clllja siali/kill i dinal71i/kih oplererenja wI/nih elemenata Iransporlera. Poglm'Ua 3, 4, 5, 6 I 7 Iransporrere sa 1'II/nil71 organol7l. Za svaki tip Iral1sporll1ih IIrl'ctaja O1'e vrste delaljllo Sll obractcne mrijall/e konstrukcijskih re.fenja, prom/lin (JsIlO1'lIih pammerara kapacil('fo, snagI' za pogo/J, /latini prorahma\'onja slari/kih i c1illamii"kih oplcr(,(ccnja elel71enala kOllslrukcije, re.ifcllja konstmkcije gl{f\'l7ih ./ill7kcionolnih sklopova I specijalnih elcmenala, kao i pregled re.fClija za razii6te namcne i el'l:nlllalnih spl'cijainih konsfrukrijskih iZ1'O£fc"nja. Pogl{/1'!je 8 olJl1hm/a istll malcrijll samo za transportne urertaje sa vU/l1lm orga/)om, ali sajiksnim l'O(tclljC/17 fal'la. Za m::lilm od pogim'Tja 3 7, II poglal'Uu 9 obractcl1i SIt U svel71l1 IW isti na{in transporlni IIl'cctaji za \'I'rlikoilli transport e!e)'a/ori. Poglal'!ja 10, Jl i 12 oiJrac1l1j71 rran.lporlnc IIrc{tqje bez 1'1I/nog organa - puini (::al'Ojni) , osciiarorni i m!jkasti lransporleri, Poglal'!ja 13 i 14 oi7raallju lrallsportnc IIrectajc pnellmatskog i hidrallii/llog lransporla i njihova osnOl'nf1 konstl'llkcijska re§cnja, mplode proraru))G1'anja kapaci/I'ia i ,\'/Iage, kao i ,Ipccifi/nosli ri'.fl'nja kons/nl":cijl' I'lcl71('nata ifunkcionisanja, Pog/m'Ue 15 oimhmll/ kOllslmkcije i prorahll1e lJl1l1kl'ra, z(J{m!'(J/a, dozalora i doda\'O/a kao i pol/)oc'n(' 7II'('{loje za operacijc ll/om/'{J - is/omra koji sc primcnjujll U sistemima n('prekic/nog IrallSporla kao i eieml'nala za oiJezbc[tenje junkcionisanja i rada Irallsporfnih 7Iredaja transporla,

VI
Kao specijihw podrui'je lrallspormih uredaja Ileprekidllog lransporla poglavlje 16 obraduje :iL'are. Obu!ll'a(clli SlI svi problemi i reo"enja trallsporta koji se rda\'aju iii'arama, kao i .I've oSl1ove prorai'ullal'anja silage, OSllol'llih opterecellja eicmcnala iieare kao i IWI1SIl'llkcijska rdenja glavllih sklopova i specific'nih elemcllala. Poglavlje 17 je novo pogJavlje U odJ/osu na raniji udibellik i obuilvala specijic'iLO podruc"je gravilaciollog lrallsporla. Obractuju se prOraCltll krelanja i olpora, specifii'ne kOllslrukcije za re~c!lja opcracija trallsporla kod kojill se za pokrclanje matcrijala korisli sUa gral'liocije. Praktii'no u svim poglavljiljza .dati su brojni primer! rdenja kOllslrukcije i prora611lavanja, a posclmo se islii'u doplille koje sadric izvodc iz objavJjenih radova autora. Drugi deo kl{jige predslavlja kratke oSllove primcnc i korikenja ieleznii'kog kolosei'llog lranspOrla u re§e/{jima siwema mehal!iz(]cije ullutraj'njeg transporta u induslriji i rudarstvu. lzloicni su elenl<nli kuloseka, vuzila §inskog lransporla kao i pregled - osnovna upoZllavanja sa viic'nim ma§illama - lokomulivama primelljcnim u mehan/zadji Ullulrao"lljeg lrallsporiil. Materija obuhvata OSIlOVlle elemente proraeullavanja vuee - olpota, snage:, sile - oplere{ellja l1a elemente vagolla i vagonela. Posebno su dati opisi sphijic/lih lokomotiva - elektrii'nih / pogonjeJlih komprimovanim vazduhom. . . ,,'.' .' U celonz rukopisu nilsl:Jvi podnas/()vi su dati na jedinslveni nai~:ill, a podpodele udgovarajuobimu i speciji/Ily)stima pojedinih pog/avija. SlruklUra rukopisa udgovara sadriaju. Rukopis je pisan dqbrim jezikom, a stralli nazivi i imelia dati na jedillstvel1 /laCin kroz ceo rukopis. Pripremljeni rukopis je u potpu/lOsti spreman za §lampu i sa tehnic'ke sl/ane. Rukopis se zasniva 1l(1 s(1vrem(:l1im nautnirl i slrui'nim dosliglluCima U ovo)' oblasti sa doslednom prime/wm mernihjedinica i sirniJolima i nazivima priiago(tellim zakol1u i odgovarajuCim prcporukama. S~vi nazi vi struG'ne kategorije - procesi, ma§ille, i uredaji, fizic'ke veli6ne i dr. Sit kOllsekvenl!lO kori§L'eni fla jedinslvelt !latin, tako da je sa jasl1ll1l jezikom knjiga u celilli doslupna i lalw razumljiva i studclllima i dipiomiranim illicltjerima kao i dl'llgim iicfma koji je 11 delovima korislf II Sl'ojoj slruci. Prvi deo knjige II polpU/wsti prjkrira !laslw'lli program odnosnog prcdmela, s lim o"to u manjem dellt po obimu forma/no prelazi okvire naslavllog plalta, ali moie biti samo od koristi za laUe sal'lada\'anjc malerije silidenlima, ali zato za prakticYllu primellu predstavija veomali:orisnesadrzaje.in{ol.macije. opise i uputsll'a. Knjiga u cefini predslavlja Z(WL~a.ian doprinos obogadvanju udibcnic'kc i uop§te slruble lizeralure l1a visokolll slru(llom i lIau(nolll nivou /111 na§em jeziku u oblasti IranspoJ'tniil uredaja neprekidllog lramporta koja je jo§ uvek veoma oskudno zastupljena u lehl1ic'koj slruhwj lileraturi Ita srpsko/ll jeziku. Pored uloge udibenika za sludente Ma§inskog jakultela, hlljigo .ie pusebllo korisna za dipiomiranc iuienjere u praksi rda\'anja slozcl1ih problema mehanizacije transporta u indus/riji, rudarstvu, gradevinarslvu i poljoprivredi, kao i projcklovanju i kOllslruisanju, odnosllo razvoju ma§ina i ureLtaja neprekidllog transporla za sopstvenu proizvodnju, lako da se svesrdllo preporutuje svilll POlcllCljainim korisllicima. Smatram da rukopis moze da bude izdat i kao udibellik za predmet Transportni uredaji na maJillskim i drugim odgovarajuCimJllkullctirna.

VII

SADRZAJ
IDEO
NEPREKIDNI TRANSPORT
. J

r

f ~:

.rana

1.

UVODNA RAZMATRANJA .............................................................; ~ .. ,.. 3 1.1 Konstruktivna izvoaenja transportnih ureaaja neprekidnog ~ . transporta, podela i oblasti primene ...........................................¥, .... 3 1.2 Opste napomene 0 transportovanim materijalima i ureaajima .' ncprckidnog dejstva ................................................................ :.... , ..... 28 1.3 Uvodna razmatranja proracuna kapaciteta transportnili ureaaja ................................................................................ ,.......... :..... 31 1.4 Proracun otpora kretanja (vucne sile) pri ustaljenom kretanjli tcrcia u posudama odrcaenih zapremina ............... ,................. ,: ..... 33 1.5 Proracun otpora kretanja vucnog uredaja transportera ................. 35 OPSTA TEORIJSKA RAZMATRANJA ............................................... 43 O~rcaivanjc kapaciteta transportnih ureaaja neprekidnog deJstva .................................................................................................. 43 Snaga motora i koeficijcnt otpora kretanja ..................................... 46 2.3 Otpori, vucna sila i snaga motom za pogon transportera sa savitljivim vucnim elementom ............. ~: ..................................... ,...... 49 2.4 Pogonski i zatezni ureaaj transportera .................................. ........... 62 2.5 Transporteri sa vise pogona ........................................................ 'r .... 67
2.1

2.

30.07.1999.god Beograd

Recenzenli

VIII

IX

2.7
3.

OpravdanostpTimene transportera Sc7 .••••...... 67 2.5.2 Transporter pTavolinijske deonjcc sa pogonom II sredini........................................................................ ,............. 71 2.5.3 Sinhronizaci.ia Tada pogona .................................................. 73 2.5.4 Odredivanje brojapogona .................................................... 73 2.5.5 Uredaji pogona na srednjem dell! (rase transportera ........ 74 2.5.6 Pogoni na sredini linijf:l trasa trai([Jstih transportera i lancanih trf:lnsportcra ............................................................ 77 Dinamicke sile koje deluju n3 vucni element transportera sa lancem .................................................................................................. R2 Pustanje u pogon i zaustavljanje transportera ................................. 86
2.5.1

4.

TRAKASTI TRANSPORTERI ................................................................. 93 3.1 Osnovne napomene 0 trakastim transporterima ............................ 93 3.2 Traka transporter a; proracun trake ................................................ 102 3.3 Proraeun snage za pogon transportera i izracunavanje vuene sile u traci, kao i broja umetaka trake ................................. 110 3.4 Uredaji za nosenje i upravljanje trake ......................................... 114 3.5 Pogonski, zatezni i otklonski (skretni) uredaji .............................. 120 3.6 Utovarni i istovarni uredaji ............................................................ 128 3.7 Sigurnosni i pomocni uredaji transportera ................................... 134 3.8 Proracun prelazne duzine trake ispred dobosa ............................ 135 3.9 Proraeun sloga nosecih valjaka ...................................................... 137 3.10 Dijagram sila zatezanja transportne trake i izbor mesta pogona trakastog transportera .................................................... 140 3.11 Specijalne konstrukcije trakastih transportera 3.11.1 Trakasti transporteri sa vucnom uiadi.............................. 143 3.11.2 Trakasti transporteri sa vucnim iancima ........................... 146
3.11.3 Trakasti transporteri 7a premestanje

PLOCASTI TRANSPORTERL. ............................................................. 160 4.1 Osnovne napomcne 0 plocastim transporterima .......................... 160 4.2 PlocasLi lransporteri opste namene ................................................ 161 4.2.1 Opste nf:lpomene i ohif:lsti pIimenc .................................... 161 4.2.2 Elcmenti trf:lsportf:l ............................................................... 162 4.2.3 Proracun fJansportera ......................................................... 168 4.3 SaviJcni piocasti transporleri prostorne trase ................................ 177 Ureaaj za nasipanje (nalivanje) metala .......................................... 180 4.4 4.5 Eskalatori .......................................................................................... 181 4.5.1 Opste napomene ................................................................. 181 4.5.2 EJementi cskala10ra ............................................................. 184 4.5.3 Proracun eskaiatora ............................................................. 186 4.6 Putnieki transportcri ........................................................................ 186 GRABULJASTI TRANSPORTERI (STRUGACI) ............................ 190 5.1 Osnovne vrste i oblasti primcne ..................................................... 190 5.2 Transporteri sa visokim strugaCima oblika punih ploea .............. 192 5.2.1 Osnovna ohe/eija j osnOfmjparametri.............................. 192 5.2.2 Elemenri fransportera ......................................................... 194 5.2.3 Proracun transportera ......................................................... 197 5.3 Cevni grabuljasti transporteri ......................................................... 201 5.3.1 Opste napomcnc i parametri.............................................. 201 5.3.2 Elementi transportera ......................................................... 205 5.3.3 Proracun transportera ......................................................... 206 5.4 Transporteri sa niskim strugaCima oblika punih ploca ................ 207 5.4.1 Opste napomene j osnovniparametri ............................... 207 5.4.2 EJementi transportera ......................................................... 210 5.4.3 Proracun transportera ......................................................... 211 5.4.4 Osobcnosti konstrukcija tnl17sportera sa nisidm strugaCima 7a preno.<,'ieI?ic vrc}ih maten/aia ...................... 212 5.4.5 GrabuJjasti transportel] zapodzemni tramport ugJ;~q ..... 214 5.5 Transporteri sa profilisanim strugaCima ........................................ 215 5.5.1 Opste napomene j osnovni parametJi ............................... 215 552 EJementi transportera ......................................................... 218 553 Proracun tmnsportera ......................................................... 219

5.

krupnokomadnih materi.iala .............................................. 147 3.11.4 Specijaine transporlnc trake za sav/adavanje veiikih nagiba ...................................................................... 148 3.11.5 Trakasti transporteri kod masina za kontinua/ni iskop materijaia tia .............................................................. 151 3.12 Proracun kapaciteta trakastih transportera ................................... 157

x
5.6

XI

Poluzni grabuljasti transporicr za prcnoscnjc zavojne mctalne strugotinc ............................................................................ 220

8.4

6.

GRABULJASTO - KOFICASTI, KOFICASTI TRANSPORTERI I TRANSPORTERI LJULJUSKARI... ................ 222 6.1 Osnovni tipovi transportera ............................................................ 222 6.2. Grabuljasto - koficasti transporteri ................................................ 223 6.2.1 Uredaji i oblastiprimcne .................................................... 223 6.2.2 Elementi tnmspor[era ......................................................... 225 6.2.3 Proraclln !Tansporlera ......................................................... 225 Koficasti transporteri ~...................................................................... 227 6.3 6.3.1 Uredaji i oblastiprimcnc .................................................... 227 6.3.2 Eleme11ti {raI15portera ......................................................... 229 6.3.3 Proracll11 tra11sportera ......................................................... 232 6.4 Transporteri Ijuljhskart ....................................................................:233 65 Transporteri Donalta ....................................................................... 235 6.6 Transporteri - elevatori ................................................................... 236 VISECI TRANSPORTERI ...................................................................... 240 7.1 ViseCi transporteri za transportovanje rasulog materijala ........... 240 7.2 ViseCi transporteri ............................................................................ 244 7.3 Proracun viseCih transportera ......................................................... 246 TRANSPORTERI SA VODENJEM TERETA I KORACAJUCI TRANSPORTERI ..................................................... 250 8.1 Osnovni tipovi ................................................................................... 250 8.2 Transporteri vt-rlikalno zatvorene konstrukcije za voaenje tereta .................................................................................................. 252 8.2.1 Op§tc 11apoIllcne .................................................................. 252 8.2.2 Elementi transportcra ......................................................... 254 8.2.3 Proraclln transportcra ......................................................... 255 8.3 Poluzni lranporteri ........................................................................... 256 8.3.1 Opste napomcnc .................................................................. 256 8.3.2 Elementj transpor/era ......................................................... 257 8.3.3 Proracll11 transportcra ......................................................... 258

8.5

Horizontalno zatvorena kontura staze transportera i prostorno voacnje tereta kod transporter a sa kolicima sa automatskim izborom pravca - adresiranjem ........................... 259 8.4.1 Op§le napomcnc .................................................................. 259 8.4.2 Elementi lransporfera .......................................................... 264 KoracajuCi transporteri ................................. ,.......... c••••••••••••••••••••••• 267 8.5.1 Op§le napomene .................................................................. 267 8.5.2 Elementi transportera ...............................................i... ....... 271

9.

7.

8.

ELEV ATORI SA KOFICAMA, VILJUSKASTI ELEVATOR I I ELEV ATORI SA LJULJUSKAMA - LJULJASKARI ........ , ......... 272 9.1 Osnovni tipovi i oblast primene .............................................. ,: ...... 272 9.2 Koficasti elcvatori .................................................................·........ ,... 273 9.2.1 Opslc karaktcristike ipodvrslc .......................................... 273 9.2.2 NaCi11ipwljenja i praZ11jenja kofica ........... :.~ ........ :............ 276 9.2.3 Elcmenti clevalora .............................................................. 282 9.2.4 PTQraCll11 elevatora .............................................................. 289 9.3 Koficasti elevatori specijalnog tipa ................................................. 296 9A Vuljuskasti elevatori ......................................................................... 297 9.5 Elevatori sa ~juljaskama (ljuljaskari) .................................... :......... 300 9.6 Opste karakteristike elevatora sa koficama ! u poljoprivrednoj proizvodnji ......................................................... 301 9.7 Teorii.ske osnovc analize procesa istovara materijala . lZ kohca clevatora ...................................................................: .......... 307 9.8 Primena elcvatora u poljoprivrednoj proizvodnji. ........................ 313 10.1 Oblici i oblasti primene ..........................................................: ......... 316 10.2 Horizontalni transporteri ................................................................. 317 10.3 Vertikalni transporteri .............................................. ,...................... 321 lOA Cevi za transportovanje materijala ................................................. 325

10. ZAVOJNI TRANSPORTERI ...................................................... ,.......... 316

11. OSCILATORNI TRANSPORTERI ....................................................... 329 11.1 Osnovni tipovi i oblasti primene ..................................................... 329 11.2 Dinamicki rc'limi rada oscilatornih td'nsportera .......................... 331 11.3 Inercijalni transporteri ............................................................. ,....... 334

.. 476 16.....1 Osnovne napomene ........................ 493 17....4 Vcrtjkalni f7ihracioni transporteri ............. BUNKERSKI DODA V ACl 1 POMOCNI UREDAJI ZA UTOV ARNO PRETGV ARNE RADOVE .......... 414 14:6 Vazdusni oluci (aero zlebovi) ......................................2 Pravolinijske konstrukciJ' e strme rC!...... 476 16......... 435 15.........3 Odredivanje hrzine izbacivanj(1 m(1tcrij(1ia b(1c(1cem preko trakas{og fransportcra sa priti..................................... 444 15...........F ..........................................4 Vibracioni transporteri .....9 Odreai"anje maksimalnih sila zatezanja vucnih uiadi pUlnickih zicara' sa vagonima koji se kreeu poput klatna ..... 367 12............ 399 14..................................................................4 Pomoeni uredaji za utovarno .................3.........................1 Osnovne podele ...................................... 454 15.................2 Osnovne sheme i klasifikacija ..3 Vagoneti ...... 395 14........1 Osnovni fipovi........tovarna st(1nica ............................................. HIDRAULICNI TRANSPORTERI ...................... ........................... ...................................1 VJ:5te i opste napomene .........2.................. 426 14.......:ri.....................................vni kliznice .............9 Pneumatski podizaCi materijala ........................2 Vucno llze ... 461 16..........................................................................................1 Vi...............................................................2...2 Proracul1 nepogonjeniiJ transportera ................ 465 16. ................... 376 '' 15............ 367 12.. 395 14....................6............................................1 Bunkeri ..............................2.......... 17....1 Tipovi konstmkcij(1 ..................... 469 16.........................................3 Horizontaini i biago nagnuti vibracioni tran<................................................XII XIII 11.... GRA VITACIONI TRANSPORTERI ........... BUNKERI.. 465 16.............5 Proracun pneumatskih transportnih uredaja (PTU) ........... 494 ......................................3 Pogonjeni va:ljkasti transporteri .... V AZDUSNI (PNEUMATSKI) TRANSPORT...................... 337 11........... 474 16...................................3 Dodavaci ......... 435 15............................................ V ALJKASTI TRANSPORTER!............................... 385 13..................................6 Uzad kod zicara .................................2 Ttajcktor!fc ccstica pri obav/ianjllutovara -L..................... 477 16.........2 Latvaraci hunkcra .............................................3 Pneumatski transportni uredaji za prenosenjc materijala u zbijenom................... ..........................7 Specijalizovana transportna sredstva sa pneumatskim naCinom istovara .. 397 14....................... 368 12........2...............................................4.................................................................. ZICAR......... 493 17..........1 Utovarna stanic(1 ............................................ 486 16.......................................... 343 11...........................4............... .......8 PUlnicke zicare ..........4.................................. 363 12. 470 16.............2 Oprema hidraulicnih tranportnih ureaaja ....6.............ste plimene konstrukclja .... :.... ..... 376 12.............................. 440 15......................7 Os nove proracuna dvouzetnih 7...............................................................................................................................4 Hidraulicni transport koncentrisanih hidrosmesa (taloga) .................................... 391 14..................................... 467 16.........................4 Ugaone stanice ................1 Opsta razmatranja ...................... 385 13................478 16.......................1 Nosece ute ............... BUNKERA....... 340 11.................................5 Stubovi zicare ...........................2 Nepogonjeni vaJjkasti transporteri ...2........................4.......... 368 12...........8 Pneumatski islovar materijala ................................. 432 ........................................................................................................ ......... 424 14. 451 l:l.... 494 ~ 13.............................................4............................ 387 13..........icara ..... 474 16............... ... 487 17.................................................{ov3ra matenjaia dodavac(1 ......2 J<........... gustom sloju .......4......................................... .. 451 15.......tlke i vrstc konstmkcija .....j'Jorteli .....1 Vrste kOl1strukcija i oblasti primene ............................................................................ .......... 431 14. 389 13......................................................................................... 337 11.......1 Opste karakft............... 467 16...........3 Odredivanje osnovnih parametara hidraulicnih transportnih uredaja .2 Uticaj nasu[ih materijala nfl cfekthnos{ rada vibracionih transportera.4......................................... 373 12.. ....... .............k(1jllCim dobosem .................pretovarne radove pri prenosenju materijala ............2 Objekti i uredaji zicara ...................4 Osnovni elementi pneumatskih transportnih ureaaja ........................................................ 402 14...................1 Opilte napomene .........

.........3 Vagoneti .....3........5 Motorne lokumolivc na industrijskim ze!eznical1la ...............................3..... ....................3...................2 Kom....................................... ele111el1ala i llredaja elektlicne lokoI1101ive ................XIV XV 17......4 2.............1 Opstc napomene .......................4.. 629 lIDEO MEHANIZACIJA INDUSTRIJSKOG I RUDNICKOG ZELEZNICKOG TRANSPORTA 1............................1 ProraculJ kOSlll pravolinij:........ 562 1......... 583 OdredivaI1jc stablInosti vagoneta .........................1 Opste napol11ene .....2...3 ProracuI1 klJivohi1ijskih gravitaciomi1 klizflIlicd ...............................................................2 Transport prugom ......................................................8 Vuca i izvoz vagoneta uzetom ........ 563 1............................... 576 2..................................2............................................................flepogOl~jefli roigaflzi za :'pllstaflje 111aterijaia ..... 554 1............................... 577 2. 576 2.2 Proracllfl z!t:bova................................................3...............................J....klll kliznica za spustanje matcriiala .............................................................................3 V ozila sinskog transport a ...... 504 2.........................................3 Proracun gravitacionih kliznica .......4 PIimcfla klivohil1jskih gravitacio11ih klizflica ..............................:.......3 Glud za gravitadoIJo spuiflallje 111aLcrijaia ........4 Transport lokomolival1la na industrijskim zdcznicama .......................................................... ~ .yi za gra viladono spustanje _ n1aterijala ....................5 17........ 603 2.................................................. 496 172........... 582 SiJc koje deJu/u 11a vagoflct....................................................... 568 1........... cevi za gra vitaciono spuiftanje materijaJa:..................trukClja i proracull osnovnih masinskih............4 ProracuIl glaLkib...............ijkasle za VOjilC kliznice .......... 532 1................3...... 508 17.2 2..........3................................. 502 17........................ ................................... 532 1.......................2 ZJcbovi kao uLred.1 Gpste IJapomenc .. .......... zdvojnih pravolJi1ijskih i krivolinJji... 49) 17......5 vJ.............. 591 Vagoneti za prevoz ljlldi u Tlldnicima sa podze111no111 eksploatacijo111 Tllde .......................7 Proracun vuce ............................................................................................ .... 605 2............................................................... 603 2...................4. 508 17....... 534 1.................. 501 17...............6 Glalke zavojne kliznice ....................................................... .... 513 17.....................6 Elektricne lokol1lolive ...........................................3.....2..................... 524 2..................2 Industrijski koloseci i sine ............. 587 KonstruKqje iproraclln osnovmb eiemenata vagoIJcta .. 600 2......................1 2...........3 GSllovne llapomclle ................ 571 ZELEZNICKI I JAMSKI TRANSPORT ..3. 624 REGISTAR OSNOVNIH POJMOVA ..............................4 Lokomotive ......................2......... 518 17.... 549 1.......5 Lokomotive pogonjene komprimovanim vazduhom .....................ih gravitaciollih klizI1ica ........... IN DUSTRIJSKE ZELEZNICE ZA UNUTRASNJI FABRICKI TRANSPORT MATERIJALA .......3.................................. 618 LITERATURA ................. 582 2........................

IDEO TRANSPORTNI UREDAJI NEPREKIDNI TRANSPORT .

UVODNA RAZMATRANJA 1. /.Uvudna razmatranja 3 .) materijala. Ovi uredaji svojim konlinuiranim radom ostvaruju poslizanjc odredenog kapac. 4 . St. 6 .lovarna (prcsipna) sipka.uradaj I.revcr/jbilni pokrclni transporter.sine .1 Portalnu dizu/ica sa trunsponerimu '1 .transportt. Navodc sc l1cka konslruklivna izvodcnja urcdaja neprckidnog transporta. kornadnih i s1.1. Konstruktivna izvodenja transportnih uredaja neprekidnog transporta. 3 .a voznju. sa pripadajucim elemcntima i sklopovima.slaci()narni (ncpokrctni) transporter.pn. 2 .r sa prctuvarnim koiicima. podela oblasti primene Konslruklivna izvodcnja transportl1ih uredaja neprekidnog transporta oSlvaruju sc u zavisnOSli od oblasti primcne.most portalnc dizalice. Primenjuju se kao nezavisne rnasine za prenosenjc rnaterijala iii kod proizvodnih masina. 5 . a u cilju prenosenja velikih koliCina razlicilih (zrnastii1. za oslvarivanje ncprekidnog proizvodnog procesa bilo kojc proizvodne grane.teta bez obzira na daljinu transporlovallja materijala. 7 .

... clilnje. II hrod jarjJni: 2 .l.. :1 .okrctni ... 11 .iransporlna Lraki1: 4 . 4 .io (venae).kolosck < 7 noscCi valjci. 3 .pog(ln Iii ok.regulalor dcbljinc slnja.lOCKovi: r fi SI.. (rrijcl11ni) levak: 2 obrtni stu (venae).d(wndni ICY.ihilni urcuaj: 8 . 1.Uvodna razmatranja 5 Sf. j.dovodni (prijcmni) Icvalc 2 .natczni urcdaj: 6 . J.vratiln puza..povratni dobos.:ihilni transporter.rogonski rCVlT/.urcuaj za v()znju (pokrclno posloijc): 5 trnnsportcr sa lraknm.. 1.! konstTukcijel lTCll1<. . R . 3 .s!ogoYi !-)(I fl' nosc6m valjcima: 6 .kT~inji Jcyaj.({ovodn.nnscc. Y .portcro Sf.J1ogonski UfC{taj: St.lnwspnrlna trHka: 5 . 6 levilk. 5 . sa {rO!1sp()rtcrim.nlldclnik.noscca konstrukcij.dnvotini levak: 2 .. 4 . 5 .tockovi. 345 .:l %a utnv.i trak()rn~ za \'()~:nju. 10 .povratni doho~.usmcriva(~i.7 Sracinl1arni (ncl'okrernij transporter :'.4 Odlagac:i na /J/wu1!Iatici?l7[J c\ovoclni (prijcmni) Icvak: 2 ohrlni sln (vcllac)~ 3 .siog sa po\'rarnim valjcima: 11 .lk: 2 . 1. 1..'" korila.ispllst iz . 6 pogon za voY_nju 1 1 . 7 .ufcCfaj 73 nnlczanjc. 9 .srcclnji lc'i. () .na1c/.i: 7 .ni urc{j.rogonski urcdaj: 4 . 7 .urcdnj zo dizanjc..(1 rrakOtfl Sf.J~ __~.8 Pokretni i rP1Trzibiini trallsportcri sa traknlJ] 1 .3 flO <(!name. za ()hrtanjc.pognr.iran"'purlcr sa lrakom SI. Cprijcmni) leva/-:·.pogonski urcda. 3 lranSporlna lraka: ~ . 2 obrtni slo (venae): 3 . za vnznjll St. 3 .6 b Puzni dodm·a6 1 .odvodna sipka: 10 .l.slog sa nosc6m vaijcima: R .dnprcmni tranSp(1rtcr.P()goJ1ski dohos: 9 ndvndn:l 1() 01 klnnsk i 11 pnvTalni Vr):jci . 4 .15 Swcionarni I nCj7okrellli) od!agati 1 .povfalni valjci~ 7 .dovodni (doprcmni) transporter sa prel()v(lrnim lcvkom: 2 .2 Utov(Jrivat. ::. 6 .pognn za ()Orlanjc.korak spiraic trallsporln o g puza: 8: . 5 korito. 3 .prcn0sni-rcvcf.pogoJ)ski doh()s~ 9 .transporter sa 6 .korak 'piralc puza. 1.6 a Dodaro(:i sa trakom 1 .pogon 'in ohrtn njc: 4 ufc(ia.aj (medllI6aj) Sf..

1. 5 .12 Prevozni transporteri sa Ira/Will 1 .pogonski Jobos..natGznl 7 .vl)(:iica skipa.pugonski urcdaj. 8 . 6 .14 Tml1sporleri sa c'eli(flulf1 trakotn 1 .noscCi Sf.pokIelBi nosac sa uredajcm za tlizanje Sf..U Frenosn! (puIIlCl!iivi) transporteri sa lrakoll1 1 .lraIlspurlIla lraka. 7 .Ilut->eca konstrukcija.sa za dj. 5 .uzetll.pogonski urcdaj.ani transporter 1 .. SI. 6 ~ noscca klizna pillca. 8 .Balewi uredaj.puvfallli valjei. 9 Ilosac . 4 . 8 . 7 . 7 ~ p()vratni valjci. vJ.noseca kUl1slrukcija.celiena lfanspurlna lraka .uobos sa unutrasl1.noseCi valjci.prcklopni dovodni Icvak. 1.a pr~noscnjc lockiCi. 2 ..Iluscca konslrukcija.:n! un. 1.skip: 3 .!pka.9 J(oritasti zatvorelli lUllL'. 10 .izyozno uzc.uovodni lcvak: 2 ~ transporllli lanae: 3 .urcdaj I. 3 . 5 .povralni valjd. 9 .uoscca 6 . 8 . 6 . 5 .ouvuJui zkb.nu.uuvoulli lcvak.p()vrall1i dobos. 3 . Sf.JO lzvo:::. 3 . 1. 7 .noseCi valjci. 2 .iim pogunorn.tockovi: 4 vcsaljka~ 5 .transportna traka.7 Sf. 4 .I.ll()Se~a konslrukcija. l.c: 8 . 2 transportna traka.r1O korilo~ 4 .uc1vudna . 4 .ojacano k01cllU korita. SI1 Irakum 1 .dohos sa unutrasnjim pogonom.pogonski uredaj. 1U . 2 povralni Job".anic J Sf. 7 nosat UZcllljw:. 8 . 2 . 5 . natcznl uf()(iaj.13 Prev()zni trl1nsporter.-.logovi sa nosccim valjcima.povratni lockici. .uno. 6 .nate.natczni urcctaj.:daj.povraLui uobos. 3 povralui dobos.zatvorc. 6 noseci vaijci.tla sa aUlOmatskim iSl(HarOm skipa 1 .iaca: 9 ure(taj (viLlo).

.slanica .vertikalna krivinn: 10 .urcuaj za islovar transportcnl.1. 8 Zlcana transporlna lraka St.20 Donji (uiljebljeniJ transporteri sa tancel11 1 . ~ .horizontalnil krivina 9 . 6 .konstrukcija.pogonski urcdaj. 2 -" na1ezni uredaj~ 3 . 8 .krivina.vcrtikalna krivina.zahvatni element. 4 povratni valjak. 3 . potisnil11 §ipKal11{1 (pre{/wl11aj 1 . 1. 5 .daj %'11 rcgulisanjc visinc.Uvodna razm.Ih)rizonlalna krivina. 10 ./7 sa ufcdaj: 2 .noscCa kOl1slrukcija: 8 .""'-. 3 .dobos sa unutrHsnjim pogooom: 4 .~~~ ~- .natezni urcuaj. 4 .~ .povratni valjci.n!:l staza.zahvatni svornjak. 9 . noseci vaUd.kJizna ploca.pngonski d()h()~. 4 .:a.. 8 . 2 .1<1iI1l8. 3 ./6 Utovarni Iransporleri (utovarno ..lransporhi lanac.nalezni uredaj.18 Dvoflani tran. 5 . 3 . n..srcdnji urcdaj za voznjn. 11 ..transportni lanac~ 6 .klizna karika.krivinc: 4 ..rtI'mlja 9 SI.nosaci (guraci).kli.~: 3 .19 Donji tmnsporteri sa lanccm 1 .urcdaj za istovar ~.sporter sa SI. 6 .noseei valjci._Slw.k3. 2 . 6 .un_. 9 ufc(1aj za utovar.podesavajuci den lransportera~ Sf.vagonc\ (kolica).natczni urc<1aj.konslrukcij. staza. 10 .ravna 'pruga. 7 . 7 . 6 .~ " Sf. g . 1.-r •• Sf. sa ih"ol1ol1'! IraKol11 1 . 9 . 10 .gurac. l.pruga. 5 .lanac. 9 . 4 . U5 Transporter. 5 . 5 .ipkc (prci"kc).lransrorlna 1rfl. staza (ravna). 2 .vagoDcl (kolica).pogoDski uredaj. R urc(iaj za utovar..pOliSne ..povratni d()ho~.lanac.gurac. 2 povnttni d()h(). 5 natemi urcdaj.prerm'{lrni transporlcri) 1 . 7 .urcdaj za voznjll i dizanjc . 7 .pogonski uredaj. . 7 .HGl':ni urcctaj. 1.

23 Tcleskopski lransporleri sa trakom transportna lraka. 8 .. 11 . 5 . Grabuljaste transportere (strugaci).27. valjei (za ravall lransporter).~~ '-. 2 . 7· klizna ploea.povralni dobos.pogonski dobos.noseCi vaIici (za koritaste transporterc)..1. Simko se primcnjnju zbog visokog eksploatacionog kapaciteta.olklonski <lob os. 10 . kojima se Jastresiti malerijal transpOfluje premeSlanjern duz korita pomocu poprecnih grebaca koji su vezani za jedan iii dva bcskonacna vucna lanca.22. a) Uredaji sa vucnim elementom premestanje tereta ostvaruiIJ kretanjem beskonacne trake. 4 .vodec. <.22 Stac.Uvodna razmatranja 11 Masine i uredaji neprekiduog transporta mogu se razvIstati u tri osnovne grupe: a) Transportni vucnim elementom.zaslitna ograda.gurac.. a koriste sa za prenosenje materijala' na relativllO mala rastojanja.transporlna lraka.urcdaj za ucvrsClvanje '..~--'. 6 hririzonlalna slaw (pruga) ~ SI. 9 . SI.. 5 .iSlovama plol'a. 3 .pogollski uredaj.31. Trakaste transportere. valjei. beskonacna lanca.'kao i zbog rdativl10 jednoslavllih konstruktivnih izvodenja. 2 . . IlOSCC. . i -_.21 Donji horizontalni lranoporteri sa lancem 1 . 2 . 4 povralni valjei.nosda konslrukcija. 3 . SL 1.noseCi valjei (za ravan transporter)...lockov. Ovim transporterima prenose se komadni materijaii (tereti). S1. 6 .' da se primene za vertikaln6 prenosenje materijala: Postoji vise vrsta konstruklivnih izvodenja transportera. uredaji uredaji bez c) Pomocni uredaji.riogonski dobos. 8· nalezni nreda]. kod kojih transportovani materijal lezi na koje su vezane za dva paralelna. koji materijal transportuju bcskonacnom tralcorn.24. SI.nzdnzni sto . noseea konslrukcija. 1.pogonski medal.: Sf. lanc:a iIi uzeta. Slo sa lrallsporlllom lrakom pugollski urc:daj. b) Transporlni vucnog elementa.natcznl urcdaj..nalczni dobos. 5 . 2 . klizna ploea za lraku. 9 .1. tako da se mogu razvrstati sledece grupe: L Transportcre koji premeStajv terete po horizontali iIi pod manjim uglom nagiba i ovi uredaji ne mogu'. 8 .nalcwi urcdaj..- i . - 6 N N. 9 .lauac. 3 .unami (nepokretni) transporter...konslrukeija. - '\-~ ttl·· 1ff m. J . 4 . 6 . 7 . 1. sa trakama 1 . 7 .jama (udubljcnjc). (1 .. UpI.pogollski dobos.lransporlna lraka SU. Plocaste transportere. 5 . 4 kOllslrukcija transportera. 1.

· 7 .konstrukcijn: 5 .l plocH za lri1ku. 9 noscca konslrukcija Sf. Eleviltori mogu hiti stacionarni iIi pokretni. . 1.lalasasic celicnc plot\~ sa bocnim stranicamil.ki u[u1aL 2 .1 . 1.3 ._1~_____ · _______ • 2 .kIi'.cli(no!l1 transportnom trakon7 1 .uredaj za dizanjc (rcgnlisanjc vi'1inc). Elev3tore. sanduci.nc lranspnftnc: ploec: 6 .noscca knnstrukcija transp()rfera . :. Ii .pogonski dobns: fJ nak/ni dohos: 7 . 9 uzduzoi sto SI.26 S[O . a za razliku od koficastih clcvatora kojima se materiJal prcnosi 5amo vcrlikillno ili koso navise.transportne tok-nve materijala komadnog oblika (VfCCC.12 Uvodl1u '-·>7.27 l811C1.ieana transpoTlna traka. :) .pogonski urcdaj. 4 . 2 .vojnim vTctCI1nm. _______ .7.~. ..zastitna ograda~ R z.dnvodni levak..3. bale.1ockovi za v(1(]cnjc: ploca. 128 Plo{asti (krulni) transporter! 1 .kl1Z0. 5deo Plocasti tralls/7nrtcri 1 .transportnim stranlcama: 1-4 . a vucni uredaj je gumcna lraka iIi Ianac Ldva).25 Sto e".pogon<.natezni urcnaj.'a ('. koji mogu da se razvrstaju na: Elevatore sa koficama kojima se prenose vertikalno sitnozrnasti materijali.nalezni urcLlaj 11:::\.lnnci SCi normalnim valjcjma~ 8 . 3 . Elevatori sa viljuskama iii sa Ijuljaskama primenJuJu se za pretovarno .natGzni uredaj.vodica lanea.2 prckrivnc cclicnc <.pog(]nsizi dohos.cdr<ln SI.pruga (5ta2a). burad i slieno).pognnski urcn-aj.krivina: 7 .J1ogonski {aneBnid (zvczdc) 7 .prek Jorne cclicnc rayne p!occ.\j)orteri sa /('[vicama ~ Sf.. .. 8 - ccIicna lransportna traka.nalc.prcldornc ccllcllc pJoCc: 3. 4 po\'ratni lancanici (zvc7(k).tran5portnc ploec.konlintw. tako i za spustanjc malerijaJa. . 6 . primcnjujll sc kilo samostalni prctovarno transportni uredaji iIi kombinovilno sa nekim drugim pretovall1o .. 5 .nr dnh(.129 Prevozni tra/1.. 3.. 9 uzduzni sin Sf.vndCC<l 3 . mogu se primeniti kako za dizanje.konstrukcija. 1. 5 ni1{czni urcoaj: 6 ..-:nH ploca za Lrak u: 4 .svodastc (korit<:lS1c) cclicnc ploce sa hocnim 2.ya Zi(U110fll trans[Jorfnom traA(}rn 1 . 2 . 4 .vodaslc plocc: 3.lanae: 4 .nalczni urcdaj: 3 .3stitna ogrnda.. 2 .

3 nutczni Iancanici.. traka.. 'C<. lanac .33 3. odnosno koji je hranitelj).SI.noscca konslrukcija c!evatora. natczni nredaj. koficc (vcdricc) sa lanc<. . Il .zat voreno korito. nalczni urcdaj.:<:\. 10 . 7 .krajnji olvuri.vodica .onski iancanici. 1.. Elevator sa /Ijihajnim koficama iii ~iu(ja"kamil 5 dobos za punjcnjc. 12· laneanik (zvt:zda) Sf. La lraku.noscCa kOllslrukcija uredajern (prelovarnirn moslom ili U kombinaciji sa transportcrom. lanei. 8 . 1. J.lctvicc sa zah \ dLuim r"brom. duboka kofica (vcdrica).Iloseca konslrukcija-~ 9 . 9 . doho. U zavisnosti od vrste transportovanog matcrijala mogn se za rastresite i komadne materijale. 3 lanac sa skn. koji u tom slucaju prima materijal od elevatora. 5 ..31 Grabuljasli transponeri (slruga6) ulazni (utovarni) otvor.30 sa fetvicarrkl iii metalne) 1 . 8 prcklapajuca korica.32' Elevator sa kojicama devatora. 2 . 4 . vodica lanca. dno. 6 • plitka kofica (vcdrica). () . lanae. 7 .. Visece transportcrc .pug. 7 .urcdaj za prcvrlanjc koriea (vcelrica): 8 . 9 . nalczni "rcdaj za traku iii lanae. 5 .pugonski urcdaj. konvejerc koji saCilljavaju urcdaje ncprekidnog transporta sa lanccm kao vucnim elemcntom i mogu se razvrstati na urcdaje koji rade 11 jednoj ravni i na masine kojc fadc 11 prostoru. 2 . 6 . 4 .rtI. Za dizanje komadnih tereta clcvatori mogu bili sa podiznim uredajcm dzepova. 3 . let. pogonski urcdaj. U obliku Sf.m. 2 . 2 obloga cl"vailllra: 3 . 8 . 7 . 6 . levak (sipka). "tkIons!. odnosno na: ravanske prostorne trallsportere.. 9 .natezlli llrcdaj.rlSJ·}{)j·[prt St. (ockovi.dazlli utvor. 4 za lraku iii lanae.sigufl10sni urcdaj pri kidanju lanea .i:.::pcrilna (slruga6irnu).pogonski uredaj. 4 . 1.

2 .pogonski urcdaj. 6 . 10 . 5 .uredaji za kn:tanjc ve!ialjkc. 1.1. 5 .natczni uredaj.otklonski toeak.dvojni uredaji za krctanjc. 7 .stanica za ruen! utovar. 4 . 12 .36 Transporteri sa kruinim tokom transportni lanci.nosecc sipkc.lanac. Transporter (konvejer) sa veSflljkama 1 . 3 ploee.pogoI1ski uredaj.16 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 17 SI. 10 .veSaljke. 2 SI. 2 natczni uredaj. 9 . 2 ..lanac.35 Kruzni vised transporteri . staza (ravna).otklonski lancanici. 6 . 4 . 4 .1.vcrtikalna krivina. 3 .nosac.lanae. 8 . urectaj za krctanjc (vcsalica lanea) . 4 . 6 .37 SI.pruga. 7 .pogonski uredaj.pogonski laneaniei. 7 .pogonski toeak.urcctaj za automat ski utovar.pogonski tocak. 8 .pogonski uredaj.kOI1strukcija 1 . 3 .natczni uredaj SI.noseCa konstrukcija 1 .horizontalna krivina. 6 dzcpovi. 3 .natezni toeak.natczni toeak. 5 .1. 5 .rednj. 11 .automatski urcaaj za istovar.povratni toeak.34 Elevator sa diepovima 1 . 9 .

7 . 9 . vucno uze se oslanja preko koturova. a pri povecanom raslojanju izmedu vagoneta i velikom ugibu. S1. Duz linije zicare vucno uze pokrece vagonete.ravna pruga. 9 . 1. odnosno vucnog meta. za koje se prikopcavaju.horizontalna krivina.pruga za kretHnje kolica (staza za teret). sa vucnim lancem 1 . 11 . 6 . 4 . 14 . a koja prelaze 15 . Prikljucenje opterecenih vagoneta za vucno uze ostvaruje se u tacki 2.urcctaj za kretanje (vesaljkc).pruga za kretanjc lanca.1. a na drugom kraju uze je zategnuto protivtegovima 13.. a praznih u tacki 7. na pogonskoj stanici.hvatac. 3 lanac.ravna pruga. Na krajnjim stanicama uzad se povezuju jednosinskim stazama 1 i 5. Opterecenje i rasterecenje (utovar i istovar) vagoneta ostvaruju se njihovim kretanjem pomocu uredaja za guranje i delirnicno slobodnim kotrljanjem po jednosinskoj stazi. rude iIi za prevoz ljudi (turislicke Zicare. 20 km.vucni lanae.vagonet (kolica).stanica. 8 . 5 . neposredno pre nailaska vagoneta na nosece uze. Vagoneti dobijaju vucnu silu preko beskonacnog vucnog meta 12.40. Vucno uze se obavija preko pogonske uzetnjace (uzetnjaca) 6.39 Vise6 krufni transporleri sa dve staze. Vucni i noseCi ureclaji kod zicara su uzad. 2 . 12 .18 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 19 i Sl. tj. 8 .skretnica.uredaji za kretanjc (vdlaljkc). 10 horizontalna krivina Sl.40 Zicare . 3 -lanac. 5 . 13 . a koje zajedno sa nosecim uzetom lake i teske strane obrazuju zatvorenu konturu sa krmnim kretanjem vagoneta.urcctaj za dizanje U grupu transportnih uredaja bez vucnog elementa mogu se uVrstiti sledeCi uredaji: .Viseee iicane zeleznice Zicare se mogu uvrstiti u ureclaje za neprekidni transport sa kruznim kretanjem vagoneta. ski liftovi) na vrlo velika rastojanja. staza. a otkopcavanje se obavlja pre prelaska vagoneta sa meta na sinu. 4 . kojt su pricvrsceni sa obe strane stuba (stub ova) 10. Primenjuju se za transportovanje materijala.pogonski uredaj. b) SI. Nosece uze oplerecene grane 3 i rasterecene 8 na jednom kraju (iii deonici) zicare cvrsto je vezano ankerisanjem 4 za betonski fundament. preko odgovarajuCih koturova.vertikalna krivina.noseca kolica.pogonski uredaj. 2 .natezni urcdaj (natezna stanica).nalczni urcdaj. a na zateznoj stanici metnjaca se preko zateznog ureclaja 14 priteze (preko kotura i tega). 6 . 1. 7 .vertikalna krivina. OSlanjaju se pt'eko papuca 9 na stubove 11 dm citave linije trase. 10 . slaza.38 Vise((i transporteri sa vucnim lancem 1 .1..vucna karika.

6 . 10 . Sf.pogooski dob08. Ii pogonski urcuaj. tako sto se ohrtno kretanje sa jednog na drugi.dovodni lcvak. 8 . a sa dYe zavojnice .avojni transporter (puzni) 1 .valjak za pritiskivanjc.gonjcni noscCi valjak. 5 .izlazni lcvak Sf.1'0 valjcima i fJogollskom trakom 1 .LlJfL n itr-tr. ·.zalezni urcctaj.IcZajni prstcn. 2 . ~ . 7 . 11 . 5 ecvasto korito.PU? sa punom spiralom. 3 . SI. Inercijalni transporteri tako su konstrnktivno izvedeni da radni. duz noseceg rarna..42 Puzni cevasti tramporter 1 .m.krajnji IcZaj. Zavojni (puzni) transported ciji se rad bazira na prindpu zavoJnIce i navrtke. 5 punom spiralom i lopaticama. 2. Valjd rnogu da se pokrecu i elektrornotororn.pui za uviacenje (dodavanjc).l. doyodni lcyak.puz sa lrakaslom spiralom. dobijena silorn inercijc u radnom hodu. susedni valjak. lancanici.zastilnn ograda.ulazni Ievak. a pri povratnorn hodu proklizava ispod njega.J¥Ttl~ )j 5 Ll_C4.pogonska traka.dovodni lcvak (altcrnativno).20 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 21 1. 4 . tako da se u povratnorn hodu unekoliko srnanjuje brzina transportovanog materijala.43 Vertikall1i !'uzni lran. 3 ..41 SI.pogonski urcctaj. Razlikuje se tako radni i povratni hod.ispust. 8 .potporni valjei. 1.korak spirale puza sa 3.l.za prenos kornadnih tcreta.srcdnji (meun) 9 .pogonski urcctaj..konstrukcija rnJI. odnosno nosed element ovih tnll1sportera ima oscilatorno kretanjc. 6 . 3 . 8 ..cev sa unutnlsnjim puzcm.noseCi valjci.45 Transporteri . 2 .zatczni dobos. ostvaruje preko lanc3nog prenosa (zglobnim laneirna). 5 . Valjkasti transporteri (rolganzi) primenjujuse za prenosenje komadnih tereta koji se krecu preko valjaka poreaanih jedan do drugoga.44 sa sa fancallim pogol1om 1meuaj. 2 pogon.Slc'or. 9 povra!ni valjak Ii '\ . 7 .lporter 1 . 3 . 7 .IPr 7. Pri radnom hodu nosed element pokrece materijal koji se na njemu nalazi. 4 . 2 . 1.ozubljcni venae. 4 . 5 . 6 . 4 ..pogonski ureuaj.tr--~ Sf.korito. 4 . Zavojni transporter sa jednom zavojnicom primenjuje se za transportovanjc rastresitih materijala.pogonski zupcanik.urcuaj za pritiskivanjc..lransmisija. 2 . 1. 3 . 7 . 6 .puz za dizanje.pokrivna ploca kori!a.

razdc!jeni ravni valjak S1.49 Zavo}ne transportne staze sa valjcima Transporter! sa valjcima safrikcionim pogonom 1 . 4 . J . 2 • tockiCi. cevi. 5 . 4 . 9 . .48 T ratlJportne staze na tOGYkiCima 1 . konusni valjak.22 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 23 Teret se duz kosog valjkastog transportera moze kretati i pod dejstvom gravilacione sile iIi rucnom silom. 4 .transmiiija.1.silosa. 1 SI.ravni valjak.ecv (ornotai' valjka) SI. 2 . 5 .konstrukcija.50 Transportna staza sa valjcima za transport gravitacijom 1 . odakle je potrebno izvuci materijal (na primer iz skladiSta . osovina.nosaci. 2 .noseCi vaJjci SI. 3 . 7 .yodice.osovilla. 5 ·odstojnik 4. 10 . zatvorenih vagona itd. 7 . 4 skretnica.1.).46 SI.krivina. 2 . Pneumatska postrojenja kojima se ostvaruje prenosenje sitnozrnastog i praskastog materijaia strujom vazduha kroz specijaine vodove.konslrnkcija.pogonski uredaj. 6 . sto se zahvaljujuCi savitljivim cevnim vodovima mogu lako dohvatiti i nepristupacna mesta.ravni deo.oSQvina. 3 .valjci. brodova.47 Transporter! sa valjcima (transportne staze) 1 . 8 .frikcioni valjci. 6 .spojniea (vczni deo).spojnica (vczni deo). 3 .1. 3 .1.granicnik. ldaji sa kuCistern.prcklopni deo. Prednost ovakvog nacina prenosenja materijala ogieda se u tome.

rasuti materijal ne moze se transportovati valjkastim transporterima. 5 prikljucni deo (spoljni clement). ili komadna roba puznim transporterima.dr2ac.oslonci. Hidraulicni transport masovno se primenjuje u graaevinarstvu. Dodavaci (dozatori) predstavljaju ureaaje kojima se regulise ispustanje rnaterijala iz bunkera na odreaeni transportni ureaaj.ispusni (iz!azni) olvor. 5 . 6 . Pokretni pretovarivaci (pretovama kolica). 5 .razdvojni deo.mlaznica za visoki pritisak vode. 2 .zastitna obloga.'Tanicnik SI. 5. uslovljavaju se i odgovarajuca resenja tehnoloskog procesa transporta tereta. 2 . kao i zit masovni iskop zem:lje. Razni tipovi zatvaraca.sarnir. 1. 8 .51 Teleskopska trallsportlla staza sa valjcil11a produzna transportna staza sa valjcima.l.resctka. Kod ovih ureaaja materijal se transportuje pod uticajem sopstvcne tezine i tu spadaju: nagnuti oluci (zlebovi). 3 . SI. 7 .24 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 25 SI. Uredaji za merenje tdine (vage) transportovanog materijala.ojacani zidovi. 3 .53 Hiclraulicni transport 1 .opruga. 1. c) Pomocni ureaaji.52 Transportna staza sa valjcil11(J sa preklapalljel11 prcklopni deo. 7 . pri vaaenju. J harmonikasla (makazasta) lransportna staza sa valjcima.: rucni zatvaraCi. npr.1. 2 .tclcskopska transportna stazH sa valjcima sa komorom. Tako na primer.pumpa ----t---SI. 4 . zavisi i od vrste materijala koji se prenosi. 6 !. Pogon transportera. 6.58. postoji vise vrsta (a meau njima i podvrsta) transportera.1. SI.54 Urectaj za sklaclWenje l11atenjaia (bunker) 1 .svornjak 5. 4 .noseca konstrukcija. 6 .dovodni levak. Primena odredenog transportera kao prefovamo . 4 . a primenjuju se i motori SUS. zavojni oluci.Uredaji za skladistenje materijala. Na osnovu prikazanih slika transportera moze se uoCiti da prema konstruktivnim i funkcionalnim osobinama radnog uredaja. 1.nivo vode. mehaniCki zatvaraci itd. 2 . SI. U zavisnosti od konstruktivnih osobina radnih ureaaja.kana! ili korito.rasterctni deo 3. kao i odgovarajuCih temperatura. refuliranju peska i sljunka iz reka. kao sto su bunked i slicno.transportnog uredaja. 4 nosae sa tllckiCima.zid bunkera.transportnih uredaja (neki autori nazivaju ove uredaje konvejerima) ostvaruje se elektriCnom energijom. valjkasti transporteri bez pogona (rolganzi bez pogona. 3 .protivteg. . 5 . 2 . pretovarno . U OVU grupu spadaju sledeci uredaji: 1 Gravitacioni uredaji. 4.50).

4 .I. 5 " ploca zatvaraca. 2 .za vertikalni transport). 3 . Ukoliko bi se ipak takvo pitanje postaviIo. 5 tspusm dec (pnkljUcn: deo). odnosno vibracionim transporterima.scgmcnt zatvaraea (zatvarac). 8 motomi pogon (moto-rcduklor).ulaznr (naslpnr) otvor.pogon prelovarivaca. odnosno radnog uredaja. tada se moze uz odgovarajuca ogranicenja odgovoriti da su trakasti transporteri najblizi univerzalnim pretovarno .lancanik i lanae za rucno pomcranje zalvaraca. lancanim transporterima 1I okloPll. puznim transporterima. Transporlerima se ostvaruju pretovarno . 4 . Razume se. a sto je uslovljeno specijalnom namenom u eksploataciji ovakvih transportera. 5 .hidraulicni cilindar . 6 _ zupcanik i zupcasta poluga. tako i drugill karakteristicnih delova. plocastim (clankastim) transporterima. . te da nema univerzalnih pretovarno .pretovarna (prcsipna) sipka (lcvak). scgmcntni zat varac. 7 . 8 . 1. 4 _ konusni deo (konus).kontrolni otvor. 6 _ segmenl zalvaraca.i. kOJe imaju posebne osobenosti. 6 .celijom ~ viseugaoni (mnogougaoni). 9 .26 Transportni ureuaji Uvodna razmatranja 27 2 SII. Pogodnosti resavanja problema prenosenja materijala trans porte rima ogleda se prvenstveno u njihovom visokom kapacitetu. S obzirom na obilje vrsta i pbdvrsta transportera jasno se namece zakljucak da svaki transporter irna najoptimalniju primenu za uzi asortiman transportovanih materijala.segmentni zatvarac. 7 . pa i pU7Jli transporleri) iii kosi transporl.58 Pokretni pretovarivaCi (pre to varna kolica) 1 _ noscCi valjci. dok se vertikalni transport materijala najcesce ostvaruje. 9 lanac za rueno pomcranje Pretovarno _ transportni tehnoloski procesi najcesce se obavljaju: trakastim transporterima. dok se za pogon zahteva relativno mala instalisana ~naga i u odn?su na k~pacit~t im~ju malu jedinicnu tezinu. a I troskovl odrzavanJa transportera u eksploataciji nisu veliki.zupcantk 1 zupcasta lctva 1 . postoji i niz podvrsta.transportnim uredajima neprekidnog. 2 . ele:at~r~ma. 3 . cilindricni silos.56 RuC<ni zarvara6 bunkera 1 .transportni radovi. 8 izla:. 6 .u okvirll navedenih glavnih vrsta konstrukcija transportera. Investiciona ulaganja IllSU vehka. 2 _ !chji. 5 noseea konstrukcljU. . pneumalski c~lindar (elektromagnclni cilindar). 2 .mi (ispusni) olvor SI. 3 . Transport materijala u nekom tehnoloskom procesu ostvaruJe se bllo lsklJuclvo transporterima iii u kombinaciji sa nekim drugim pretovarnim ma~inama (na primer dizalice . kako u konstruktivnom izvodenju vucnog. 3 .plocasti zalvarac.silo~ sa jednom . plocasti zatvarac.silos sa vise celija (visecclijski silos).konslrukcija prelovanvaca Sl.ploCa zatvaraca. grabuljastim transporterima.otklonski dobo. zavojnim transporterima i inercijalnim.57 Mehanicki zatvaraCi bunkera 1 . 7 vodica. 7 .lockovi. 4 konzola sa Iczajcm za cilindar. elevatorima.1. kontinuiranog dejstva. uglavnom u horizontalnoj ravni (izuzetak su transporteri u oklopu.55 Silos S1.transportnih masina.ispusni deo.

.:.:O-+_.7---1 Kameni ugalj. 1 I 1090 . sitan do velicine oraha Cement portlandski ICement od sljake 800 ...____+-----. odreauje preko polueilindra. busen II 1 1 650 .2050 45 30 Pesak sitan. uglu prirodnog pada materijala (naslpDl ugao)...ica.. Sila trenja u opstem slucaju predstavlja otpor pomeranja nasutog materijala.. 4{) Ii celik I drvo Ii Guma o.. 1200 - I .7 I I?lina suva u komadu I 1000. 1~~r. Materijal kg/m 3 I I I ! Pri Pri kre... gustini. 900 . ~gao 5U U tablici 1. e . 0. ponasanju na mrazu.8 -~-+-~~~~-~__!-~-r__~~~~-+_----! Ivazduhom Shema odreaivanja ugla prirodnog pada materijala U galj suvi.440 40 45 0..poprecni preseci.. kao i od meausobne povezanosti cestiea. prikaza~i su oblici oluka (zlebova) i to: a.. 2000! 30 45 1 0. Obicno se ugao pnrodnog pada materijala. vlazan I 0.5 <po Nasipna gustina i koeficijenti trenja nekih materijala navedeni Karakteristil...1. Koeficijent trenja ----~r--------r------------.b... usvaja se u zavisnosti od ugla prirodnog pada pri mirovanju materijala (P. Cije su kose. d .40~_+.:::.::.:. S1. kom. 780 1_3_5_+-_5_0_+_--+--1--+-11-0-.2.6=5+_-_+. razlicte vlaznosti Pesak sitan.-15-·2-0-+1-----'-----l-----+--'------+-.7 .:..sa poprecnim pregradama.:0:. materijalima Noseca povrsina transportnih ureaaja koja prenosi materijal podvrgnuta je vibracijama.3'--'-0'2. kocflCl]entu trenp 0 tvrde nosece povrsine..--+-------1 1400 .8 0. krecn~_ 1600.c .. 1500 - I Ii I 1300 . u koji se usipa materijal.. •Alabaster.1.3. cemelltni IKamen.. suvi 11400 .... tg <p '= /1..dm 1250.64 j Oblici oluka (ilebova) a. Opste napomene 0 transportovanim uredajima neprekidnog dejstva Na S1.59 WwW oj b) c) SI..::.. 930 IKlinker. a registruje se onaj ugao <p pri kome materijal poCinje da se pomera nanize.. bocne izvodnice nagnute prema honzontah pod uglom pnrodnog pada materijala.75 0..:4.::=1_!ir__----J-.56 . Nasipni materijali su ogranicene pokretljivosti.0_1~0~. b..... 96:.::. oslona ravan (povrsina) mora da osciluje u vertikalnoj ravni..:. e sa slojem od nasutog materijala i koji se nanize prenosi preko pretbodno nasutog sloja. J. Pri tome nasuti materijal ~ormir~ zapreminu o~lika kupe.::. 850 I I 30 45 I i 0.7 1280 . Ako je nepoznat ugao prirodnog pada pri kretanju materijala.84 1 0...... 1. prZcni komadni Drobljeni gips. Koeficijent trenja materijala 0 razliCite povrsine odreauje se tako !lto se materijal postavlja na strmu ravan i postupno se povecava ugao nagiba ravni.7-=c5:....I mirotanJu I vanju . Stepen pokretljivosti zavisi od postojanja ul1utrasnjih sila trenja. 1900 30 45 G?esak krupni.0.:. kako bi se spreCilo babanje oluka usled trenja transportovanog materijala. C . usled cega se ugao prirodnog pad a materijala smanjuje. vlaznosti.28 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 29 1. k()madni 330 . 1 i 0.61 . prirodnog pada materijala predstavlja najveCi ugao koji moze da ob. a potom se ciJindar pazljivo podize. 1650 Treset suvi..:.60 800 . [-' li_u_na_k _ _ _ _+'}500.razuJe slobodna povrsina rasutog sloja prema borizontalnoj ravni.0_t--. .sa slojem od nasutog matcrijala _. za vreme mirovanja..:. d . Ugao prirodnog pada (0 ) Nasipnn gustma... abraziji itd.64~ :.. Da bi se odredio ugao prirodnog pada pri kretanju materijala. pri tome je.poprecni preseci....60. Tablica 1.::0:!.e nasipnih matcrijala 'I' Pri izboru ureaaja za transportovanje materijala treba voditi r..::02. 1900 I S-"' _ Krec..sa poprecnim pregradama.:.1.59. 1..16:. kao !ito je poznato.cuna 0 fizicko mehanickim svojstvima materijala: krupnoCi. 1600 ' I 0.. odnosno (pkret '" 0. pokretljivosti i vezivni~ ~vojstvima rest. gaseni u prahu 500 I Krec negascni 30 _____ ------1------+-------1 45 - t SI.-----.

lanae. savitljivog vucnog uredaja (traka. koji obavlja neprekidno traI1slatorno kretanje (SI.. ploee.5 . Kapacitet transportnog urectaja periodicnog dejstvaodreauje se iz izraza: .61. 1600 1200 .3. posebno usled transportovanja teiih i abrazivnih materijala. na primer. Potrebni kapacitct transporlnih masina moze se odrediti iz izraza: Q=-' Tsm kA (1. kapacitet se moze izraziti kao broj transportovanih jedinka za odreaeno vreme Z (korn/h).. unutar kosog oluka sa pregradama. b i c. kosa. Kod nekih transporter a.6 0.63 0. odnosno nagomilavanje materUala.6 - 0. trake. Tsm . zapreminski V (m 3/h) pri pretovaru rasutog tereta i sitnokomadnog materijala koji se nasipa.60..6 Mnogi urectaji neprekidnog transporta odlikuju se postojanjem elastienog.. koji obavlja premestanje materijala (tereta). e. pri premestanju komadnih tereta.. odnosno gravitacione sile tde (gravitacioni ureaaji). kako bi se izbeglo evcntuaIno zagusenje. I dIVO guma 0. A . U gao nagiba oluka iii cevi mora biti veCi od ugla trenja. Pri izraeunavanju transportnih masina i ureaaja treba teziti ka istovetnim metodama proracuna.koeficijenl zariha. a takode i formiranjem prethodno nasutog sloja. 1. Neophodno je predvideti i neke zalihe materijala pri planiranju i projektovanju kapaciteta transportnog procesa. tlsmeni.. Neki uredaji neprekidnog dejstva nemaju vueni urectaj. funkcije vucnog i radnog uredaja objedinjene su samom trakom. zavojni transporter iIi uredaji kojima se teret krece delovanjem inercijalne sile (vibracioni transporteri). 1. Oblici nekih oluka prikazani su na S1..3 0. 1800 1400. S1.. 1350 35 35 35 35 Pri mirovanju 50 45 45 45 celik Povecanje eksploatacionog veka oluka.. Uvodna razmatranja proracuna kapaciteta transportnih uredaja Kapacitet transportnih ureaaja moze se izraziti kao maseni kapacitet Q (tJh). d iii bez pregrada. 1.. 0.60.2 .. a. S1. Usmeravanje toka rasutog materijala do tehnoloskih aparata i transportnih urectaja ostvaruje se nagnutim olucima ili cevima.5 ... 1000 1500 . uze).61 gde su: k = 1. h. Popreeni presek oIuka usvaja se u zavisnosti od potrebnog kapaciteta i velieine komada transportovanog materijaIa. ostvaruje se nanosenjem metalnog sloja preko povrsine oluka. 1.3 . duz kojih se materijal krece pod dejstvom gravilacione sile teze.60. otpornih na habanje. Transportnim ureaajima reSava se problem transporta materijala nekog tehnoloskog procesa i zbog toga kapacitet mora odgovarati unapred odreaenim potrebama za zadovoljavanje tehnoloskog procesa neke proizvodne delatnosti (ako je u pitanju transport materijala). 0..66 0.61). kamena sitnez Lomljeni kamen MaterijaI za opeke (cigIe) 600 .trajanje smene.kapacitet transportnog ureaaja za jednu smenu.. tako da se moraju poznavati i zajednicka svojstva raznih konstrukcija transportera sa savitljivim vucnim ureaajem koji su prikazani na S1.. na primer trakastih. 3 kg/m Koeficijent trenja pada (0) Pri kretanju Sljaka kamenog uglja Tucanik za tursku kaldrmu.5 . 1. 1. topljenjem tvrdih legura.30 Transportni urellaji Uvodna razmatranja 31 Ugao prirodnog Materijal Nasipna gustl11a. 1.1) Sf. 1. kofka). Vucnim uredajem ostvaruje se kretanje radnog urectaja (strugaea. 0.6 - 1 0.

vreme praznjenja suda (voza)."C' ' It brojciklusa u jedinici vremena.n -.62 .3). a po 1 m' (S1. 1'2 srednja brzina kretanja suda .. (1.3600 Q . n 3600 _ 0 _ 0. 3.. dobija se osnovni izraz za odrectivanje kapaciteta transportnih ureclaja i to: Pri transportovanju nasipnih materijala kontinuiniranim tokom Q == vp = 3. 1. u m ( korak kofica ). b.62. U opstem slueaju je: gde su: to . prema zapremini koficc.2) gde je Gt . m/s. (1.kompozicije sa teretom. t (unutar zapremine vagona. kompozicije vagona. to jc sekundni kapacitet transportnog ureclaja jednak qv. s. tada je masa jedinice duzine transportnog urectaja q=-. Pri proracunu ureclaja neprekidnog transport a smatra se da se teret koji se prenosi ravnomerno (kontinualno) postavlja duz transportnog ureclaja i da je mas a jedinice duzine q. a easovni SI. (1. a) moze se izraziti preko ~ovrsine poprecnog preseka transportovanog materijala na nosecem urcclaju (m) i nasipne gustine materijala.masa tereta u posudi za transport materijala. kg/m 3 (tablica 1. m. h.60v . a G L Q = 3600qv = 3' 6 qv .6io p'lf .daljina prenosenja materijala. susedna tereta a. 1000 odatle je masa jedinice duzine transportnog uredaja (1.6v a . VI srednja brzina kretanja praznog suda (kompozieije). 62. m/s. 1. kg/s. svaki mase G i ako je rastojanje izmeclu dva uzastopna.62.trajanje ciklusa. SL 1. rastojanje izmedu kofica je a. s.4. Ako se teret krece brzinom V (m/s).ia 33 L.7) t Ako se materijal transportuje u posudama (koficama) zapremine io. kofice.1) q=Ap Pri prernestanju kornadnih tcrcta !'if Q= 3.1. Pri transportovanju u posudama (koficama) odreclenih zapremina Q == 3.t .6Apv .4) (1.koeficijent ispune kofice materijalom (noseceg uredaja) i predstavlja odnos zapremine materijala kOli ispunjava kofieu.62 Odrcdivanjc kapacitcta urcdaja neprckidnog transporta Ako se premestaju komandni tereti. . Proracun otpora kretanja (vucne sile) pri ustaIjenom kretanju tereta u posudama odredenih zapremina Pri transportovanju materijala.32 Transportni uredaji Uvodna razmatran. S1.3) Zamenom izracunate vrednosti mase jedinice duzine transportnog urectaja u izraz (1. tp .vreme punjenja posude (kompozicije). a). kosa pretovarne masine i slieno). a (1.. zavisi od trajanja pojedinaenih operacija..6) Masa jedinice dilline transportnog uredaja pri prenosenju nasipnih materijala kontinuiranim tokom. s. kg/m (Sl.5) q=JL. L .e. 1. to je gde je 'If . l: t . energija se obieno trosi na podizanje tereta i na savladavanje otpora koji nastaju pri premestanju materijala.

Kao sto je pozllato iz kursa Teorijske mehanike.koeficijent trcnja klizanja.65): . pri ustaljenom kretanju transportera. Otpon na pravolinijskoj deonici U praksi se susrecu sledeCi karakteristicni .= 0. u opstem slucaju. odreduje se i potrebna snaga motora za pogon transportera. Posebno se na svakoj deonici linije trase transportera izracunavaju otpori kretanja vucn~g uredaja i to u tackama povezivanja pravolinijske i krivolinijskc deonice (tacke: 1. a na koeficijent otpora w' ne ulicu samo lrenja u JeZajima. vee i konstruktivni parametri tockova (odnosno d. zavisi same od materijala oscilujuce transportne povrSene. Proracun otpora kretanja vucnog uredaja transportera Pri transportovanju materijala.11) uocava se da su u principu analogne velicine koeficijenla otpora w'i koeficijellta trenja klizanja J. D.l. m. energija se trosi na podizanje tcreta.34 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 35 Kada se telo lagano prelIlcSta konstantnolIl brzinom klizanjcm po nagnutoj povrsini (Sl. koja je suprotnog SIllcra u odnosu na relativno klizanje. 1. d .63. po stnnoj ravni ( Sl. u zavisnosti od materijala. koeficijent trenja kotrljanja.11) gde je w . posto pri velikim oplereeenjima osovina. pneumatika i putnog zastora. Cesto se pri proracunu transportnih uredaja na pncumaticima ovaj koeficijent naziva koeficijentom kOlrljanja. kao i sila trenja W. m. dobija se daje wcos f3 ± sin f3 ) Pri premestanju tereta na tockovima.koeficijcllt trenja klizanja u !czistima osovine. F = GbJ b). Potom se izracunati otpol'i sabiraju i saglasno ukupnom otporu vucnog uredaja. (1. Da bi se odredila opterecenja koja treba da se savladaju vucnim uredajem. a prema usvojenoj brzini kretanja transportnog uredaja. konstantnom brzinom.) i njegova vrednost menja se u sirokom dijapazonu.64).63. 1.64) se l'azdvaja na pravolinijske i krivolinijske deonice. a). a koja dostizu na primer kod kamiona kipera na povrsinskim kopovima i 500 kN.10) i (1.IJ). SI.slucajevi premestanja nasutih materijala transportnim uredajima (Sl. Iz uslova ravnoteZe 1: X. pokrivaca itd. tocka i povrsine. m. koje nastaju usled kretanja transportovanog materijala i pokretnih elemenata transportnog urcdaja.9) gde je 111 . sile trenja u 1ezajima 1ll0gU bili znatne. trasa transportera (Sl. 1: 1". a takode i kocficijent trenja kotrljanja f.= 0 projektovanjem sila na osu y dobija se da je N Isto tako je =Gbr casf3 (1. (LlO) Na SI. 1.63 (1. na tela deluju sila tdine Gbr (bruto). 2.koeficijent otpora kretanja transportnog nrcdaja koji je na tockovima.5.63 prikazano je odredivanje otpora kretanja tereta po strmoj ravni i to: a) pri klizanju. 1z uslova ravnoteZe 1: X.8) SI. 1. 1.12) f- gde su: J. sila vuce F koja je usmerena duz strme ravni u jednom iIi drugom sIlleru. 1.precnik locka. postoji relacija: ·1. masti za podmazivanje i relativne brzine klizanja. kao i na savladavanje sila otpora. b) pri kretanju na tockovima (kotrljanju).l" posto prcdslavljaju odnos sile olpora W pl'ema reakciji N ali u sustini koeficijent trenja J.l .1. Ako bi se teret premestao same u horizontalnom pravcu. tada se energija trosi iskljucivo na savladavanje sila otpora (nema podizanja tereta). slo se moze prihvatiti uslovno. Iz uspostavljcnih relacija (1. w' D (1. 3 i 4.= 0 dobija se da je Kocficijent trenja kotrljanja f zavisi od deformacije u tacki dodira tocka i oslone povrsine (celicnog tocka i sine.precnik osovine. W = Gbr ( W' cas f3 ± sin f3 ).

stacionarnih oslonih valjaka (S1. b).65. b . Radni ureclaj sa strugaCima klizi dui oluka i gura iii pov]aci materijal (S1. 1. opterecene (radne) i neopterecene (povratne) grane.masa jedinice duiine transportovanog materijala. a koji je oslonjen na pokretne valjke (valjci se krecu dui vodica (SI. opsti koeficijent w'. w'" . 1. a). Sila otpora po duinom metru pravolinijske deonice opterecene grane (trake) odreduje se iz izraza W. .36 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 37 1 2 3 4 Premestanje nosecom povrsinom (trakom).mase obrtnih delova osJonih valjaka. opterecenje leiaja oslonih valjnka opterecene grane transportera sastoji se od tezine valjka. SI. duz nepokretnog oluka.kretanjcm lanea transportcra uronjenog u sloj gde su: w" . koja se krece preko nepokretnih.pri krclanju trake prcko nepokrelnih valjaka.pri kretanju lrake prcko pokrclnih valjaka.15) U prakticnim proracunima uobicaje. 1. qo .odgovaraJ'uce mase po jedinici duiine obrtnih delova l' . q'v i q"v = G v .koeficijent otpora u rukavcima valjka. amasa jedinice .Vucom zarivenih strugaca (grabulja) po nasutom sloju materijala (S1.1 = (q +qo) g (w" cos f3 ± sin a otpor neopterecene grane iznosi WJp 13) + q'vg w"'. c).koeficUent otpora kretanja trake. nepokretnih oslonih valjaka (trakasti transporteri. pri tome su u izrazima (1.1. kojim se uzimaju U obzir otpori u rukavcima valjaka transportne trake.65. (1. 1. Guranjem (vucom) strugaca pricvfscenih za radni uredaj.masa jedinice duzine pokretnih del ova transportera.. odnosno matcrijala. = Gv G'v i G"v . 1. c .no je da se umesto dva koeficije.65.13) i (1. ncpokrelnog oluka: d . komponente teline trake i tereta koji se transportuje. koja je pricvrscena za vucni uredaj. a).65.otpori pri kretanju radnog urcctaja duz krivolinijskc deoniee (1.14): q .65. e . Prenosenje nosecom povrsinom (plocom). d).koraci valjaka-valjkastih oslonaca radne i povratne grane transportera.vucom radnog urectaja du:!.nta w" i w'" uvodi jedan.65. Odredil'anje ofpora kretanja l'UC170g i radl10g urea(~ia a . (1. /" valjaka na radnoj i povralnoj grani. 1. St.64 Pri kretanju nosece povrsine preko stacionarnih. kao i otpori usled previjanja trake preko valjaka. r i [" .14) SI.13) = qo g (w" cos ~ ± sin ~) + q"l'g w"'. koji se eksperimentalno odreduje.

b Wit = (q +qo) g (w' cos ~ Rad obimne sile Wz pri okretanju za isti ugao ± sin~).22) Wz = So (K1 -1).23) Pri transportoval1ju materijala plocastim transporterima. odakle je U izrazima (1.koeficijent korisnog dejstva zvezde i iznosi K1 = 1.ukupna sila pritiska na osovinu i iznosi lanca.24) Odakle je Wlp =qo g (w' cos ~ ± sin ~) .21) znak + se stavlja pri podizanju tereta. pa je rad sila otpora. 1. c. kako bi se vucni uredaj preveo iz horizontalnog u kosi pravac.26) (1. tako da se dobija jednostavniji izraz Wl. stoga se u proracunima koristi izraz za .d !. Pri premestanju materijala grabuljastim tral1sporterom. usled trenja u rukavcima dobosa prouzrokuje se otpor na dobosu. koji se maze odrediti na isti nacin kao i pri obavijanju zvczde lancem. pri tome je N .05. pa sledi da je: Sn+1 = KJ Sn.61.65. Prema tome lanac savladuje trenje u Idajima vratila zvezde (Sl.16) (1.pri spustanju. Otpod na krivolinijskoj deonici slvaraju se pri obavijanju zvezde (lancanika) ili dobosa vucnim uredajem. e) sHorn koja iznosi N fz.21) a za neopterecenu granu Wlp = qo g (j2 cos ~ ± sin ~) . Pri previjanjLl dobosa uzetom iii trakom. Sl.25) ali je W. kaa i zbog unutrasnjeg trenja veoma je teska. 1. karika lanca se relativno zaokrene za ugao <p (1.27) 360 0 u odnosu na sledecu z kariku. Pri nailasku karike lanca vucnog uredaja na zvezdu.d} _I_I + S. koja ostvaruje vodenje Za dati lanac sve veliCine mogu se usvojiti da su konstantne. (1. PYi tome je KJ .. e) dobos.65. (1. a takode i otpore usled trenja oboda valjaka duz vodica. Teorijsko odredivanje gubitaka energije usled ~esavitljivosti trake.+1. Na zglob lanca deluje sila nOTmalnog pritiska.17) = 180°.20) (1.1 = (q +qo +q'v) g w' cos ~ Posto je tezina zvezde u odnosu na silu zatezanja lanca mala.19) Pri tome koeficijel1t otpora w' obuhvata trenje u rukavicama. koja je jednaka sill zatezanja lanca S" i koja pri relativnom okretanju ostvaruje silu trenja fi Sn.Sn . Ciji rad se ostvaruje prema shemi na Sl. (1. odl1oSl1o blisko postavljel1i osloni valjci (baterija valjaka) nepokretni.1 = q g (jl cos (1.. (1. a takode otpor se moze stvoriti i unutrasnjim trenjern izmedu ziea u uzetu iii usled delimicnog prelaska mehanicke energije u drugi vid energije (toplotna) izmedu slojeva (gornjeg i donjeg) trake. otpor po duzl10m metru pravoIil1ijske deonlce opterecene grane odreduje se iz izraza Wl. ) (J.38 Transportni uredaji Uvodna razrnatranja 39 duzine oslonih valjaka pridodaje se masi pokretnih delova transportera.18) (1. odl1osl1o 13 ± sin ~) + qo g (f2 cos 13 ± sin 13) . za vreme ok- 2 +~ 2 . a znak . to je Za ugao obuhvata IX retanja zvezde za ugao <P N '" 5n + ± (q ± qo) g sin ~ . = Sn+1 . (1. otpere kotrljanja valjaka duZ vodica.20) i (1. Pri silasku sa zvezde lanac se ispravlja i karika se ponovo zaokrene za ugao <p i pod dejstvom sile SI1+1 nastaje sila trenja It SI1+J. Pri tome su (SL 1. 1. N = Su A=(S +S n n+1 Wlp = (q +qo) g (w' cos ~ ± sin~).65. (1.

pa se tako fiksira tacka 4'. sto se moze uoeiti na ranije navedenom primeru proracuna trakastog transportera.. 0. 1. Od taeke 2'.64.. veliCina Ss i povlaCi horizontal a 1I ("osa Hakon silaska trake sa zvezde").3. otpor na krivolinijskoj deoniei izraeunava se koriscenjem istovetnog izraza (1. Pri kotrljanju vucnog uredaja sa pokretnim valjcima po nepokretnoj krivolinijskoj vodici koja ima centralni ugao (J.31). povlaei se horizontala do preseka sa vertikalnom pravom 4. Ako osa cvrstoce prolazi ispod usvojene apscisne ose. 5% od zbira sila zatezanja u delu trake iIi lanca koji nailazi.31) Kada se vucni uredaj kotrlja preko baterije blisko postavljenih valjaka za usmeravanje vucnog uredaja. Na vertikali 1 usvaja se proizvoljna tacka 1'. Broj 1 odgovara tacki 5ilaska trake sa pogonskog dobosa. Koriscenjem ovoga dijagrama moguce je tako(te izvrsiti i proveru cvrstoce trake. S1. 3') povlaCi horizontala udaljena za Smin nanize.64. traka se razbija na pravolinijske i krivolinijske deonice. odnosno koji silazi sa dobosa iii zvezde (ako je lanne vucni uredaj).tacka. Kroz dobijenu taeku 1 povlaCi ~e horizontalna prava do preseka sa vertikalnom pravom 2 . Otpori na odvojenim deonicama transporter a prilikom proraeuna vuec mogu se sabirati kako algebarski. pa se za odredivanje otpora krctanja Wkr "" Sn+l Sn primenjuje izvedena formula Ojlera: S. a negativni . 2'. Otpori na dobosu iii zvezdi smatra se da iznose 3 .30) gde je e = 2. Crtanje dijagrama sila zatezanja trake transportera.40 Transportni uredaji Uvodna razmatranja 41 odredivanje otpora u kome se usvajaju eksperimentalno odredene vrcdnosti koeficijenta Kl. tada je (1. prema S1. 3'.64.64.4 (odsecak 2'. ako je rastojanje izmedu dobosa L u proizvoljno izabranoj razmeri. Linije 1'. 3' i 4' karakterisu zakon promene sila zatezanja trake duz transport era. Kod zatvorenih kontura. (J.29) iii (1. LITERATURA: (12]. traka zadovoljava uslove evrstoce. vueni uredaj moze uz izvesne aproksimacije da se tretira kao savitljivo vlakno.+1 Izbor polozaja apscisne ose na dijagramu. tacke spajanja ovih deonica obelezene su.. 2'. Konacno se za apscisnu osu usvaja ona osa koja je nih (1 iii II). 1.[42] .. 1.sile zatezanja u delu trake iii lanca koji nailazi.. S1. pa se tako obelezava presecna tacka 2'. - ugao obuhvata urad.28) gde je K2 0. Dijagram se konstruiSe tako sto se veliCina sile zatezanja nanosi u obliku odseeka llpravno na konturu koja odgovara razmatranoj tacki.72 . Potom se iz taeke l' nanosi sila koja odgovara silaznoj grani nanize.3 i 4. Wkr = S" (e wa -1) .03 . S1. 3' . 3' nanosi se velicina otpora na deonici 3 .1 N). Tacke 1'.05. Sledeca oznaka . (1.. 2 . sa oznakom 1 ("05a nakon oznaeavanja").30) umesto koeficijenta trenja Jl stavi koeficijent otpora w. Ako se u izrazu (1.dole u odnosu na tacku 1. Nedostatak ovog dijagrama ogleda se u tome sto zbog odsustva apscisne ose ne postoji mogucnost 'oeitavanja sa dijagrama velicine sile zatezanja.2") i kroz dobijenu tacku 2 3" N N . od koje se u odgovarajucoj razmeri nanosi velicina otpora na deonici 1 . Pozitivni otpori prikazuju se navise. 1. tako i geometrijski. vrsi se tako sto se iz taeke koja odgovara najmanjoj sili zatezanja opterecene grane (taeka 2'. (1. 3' i 4' povezuju se pTavim. 5{1 i Ss . Tako se iz taeke maksimalne sile zatezanja trake (tacka 4') nanosi nanize veliCina dopustenog opterecenja trake SOPI i provlaCi horizontal a (" osa evrstoce ").2 (odsecak l' .[21]. obeleZava se u smeru kretanja trake. crtanjem dijagrama sila zatezanja. Ovaj naCin prikazivanja dijagrama sila zatezanja koristi se kod transportera. = S"eJlC( .osnova prirodnog logaritma. odnosno koji silazi sa dobosa iii zvczde. ostvaruje se povlacenjem tri vertikalne prave kroz taeke 1.

Odredivanje kapaciteta transportnih uredaja neprekidnog dejstva Kapacitet transportnih uredaja iIi masina predstavlja kolicinn nasutog (u jedinicama mase iii zapremine) iii komadnog (u komadima) tereta koji se trallsportuje u jedinici vremella. Tehllicki kapacitet predstavlja kolicinu tereta koji se premesta u jedinici vremella pri potpUllOj (na bazi proracuna) ispuni elementa transportllog uredaja za nosenje tereta. vee i od stvarnih tehnickih uslova eksploatacije. Na taj nacill tehnicki kapacitet transportnih uredaja odreduje se iz tehnickih parametara uredaja. Eksploatacioni kapacitet odreduje se tako sto se uzimaju u obzir i lokalni eksploatacioni uslovi. pri odrZavanju radne brzine uredaja. odnosno stepen korisnosti uredaja u toku odredenog vremena (takode uzi" maju se u obzir i svojstva materijala koji se transportuje i to u slucaju da se u posebnim uslovima menjaju karakteristike transportovanog materijala). OPSTA TEORIJSKA RAZMATRANJA TRANSPORTNIH UREflAJA 2.Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 43 2. Tehnicki i eksploatacioni kapacitet medusobno su povezani odnosom . Zbog toga eksploatacioni kapacitet ne zavisi samood tehnickih parametara uredaja i svojstava materijala.1. Razlikuje se tehnicki i eksploatacioni kapacitet transportnih uredaja. kao i svojstava materijala koji se prenosi. kao sto su: stepen ispune elemenata uredaja za nosenje materijala.

ekspioatacioni (mascni i zapreminski) kapacilet urcclaja. (2. tada je masa tereta koji se nalazi na duznom metru transportnog ureclaja (kg/m. Ako se kapa~itet navodi za smenu. Sekundni kapacitet transportera jednak je proizvodu q. a tehnicki kJpacitet (tlh i m 3th) iznosi Q = 3600 Ao v P \jf . sa korakorn materijaia koji se prenosi al' (m). zapremine io (I) pri koeficijentu punjenja kofice \jf (zapremina materijala u kofici iznosi i = io\jf ). VslJ1 (m 3/sm) . a kada je opterecenje ureclaja nepotpuno i ureclaj u toku rada miruje neko vreme. t/h) (2..1 0) V = Ve~ _ Vsm . a T(h)traJ3nJe smene u easovrrna.4) 1000 ' qP 3 3 gde su: Qe(t/h) i Ve(m /h) . qzv.13) .3600qz v . iIi q' i brzine v (m/s) .11) Pri premistanju krnpnih komadnih tereta prosecne mase m (kg) iii ako je u svakoj partiji z komada tereta koji se transportuju. a casovni kapacitet (rnJ/h iii tth) iznosi: Q = 3.7) Zamenom vrednosti q. zapreminska koliCiria materijala (JIm) po jedinici duzine (m'): (2.tehnicki (maseni i zapreminski) kapacitet ureclaja. leh K . (2. koeficijent punjenja transportera materijalom je \jf (kod olnka je \jf manji.3) Q=3. i q' u izraze (2. (2. to je za korak kofica ak (m). preseka A (m2 ) . tada je povrsina poprecnog preseka materijala u oluku A = Ao\jf (m\ a koliCina materijala po duznom metru (11m iIi kg/m) qz = 1000 Ao\jf .5) q' := 1000 Ao P\jf .44 Transportni uredaji Opsta teodjska razmatranja transportnih uredaja 45 Qe Qteh =~=K ~eh e" Q = 3600q.!Lp~fV. Prosecna kolicina materijala po jedinici duzine elementa za nosenje tereta izrazava se u jedinicama zapremine (qz. 3) premestanje komadnih tereta.1) V = 3600 Ao v \jf . 2) prenosenjenasutih materijala u posebnim posudama.vp =36 I (2.K T ' e e (2. (2. tad a se srednji eksploatacioni kapacitet (t/h i mOth) odrecluje iz izraza gde je p .12) V . mz (2. --:: 1000 . Ako se nasuti materijal transportuje ncprckidnim tokom i ako element transportera za nosenje materijala ima oblik olub iIi cevi. pa se zbog toga naziva jos i racunski iIi konslruktivni kapacitet. na primer koficama. Ke _ ukupni eksploatacioni koeficijent koriscenja urcclaja. 11m) iIi mase (q'. kg/m). ak (/k i i (2.6) (2.3) i (2. koji prcdstavlja proizvod koeficijenta neravnomernosti opterccenja . Pri proracunu kapaciteta uredaja neprekidnog dejstva razmatraju se lri 05novna oblika prenosenja materijala ito: 1) prenosenje nasutog materijala neprekid~ nim tokom. opterecenjem je Ke = 1.2) 3 i casovni kapacitet (m /h.9) Prema svome znacaju tehnicki kapacitct odrazava glavne konstruktivne parametre ureclaja kojim se obezbecluje kapacitet jednog transportnog uredaja (preko geometrijskih mera elementa za prenosenje tereta i njegove radne brzine). tad a je Ke < 1).gustina nasutog materijala (tereta koji se transportuje). .6 2 v ap Q=3. vremenskog korisccnja ureclaja Kl' i spremnost ureclaja Ks (pri neprekidnom radu ureclaja.6. 3 Qteh(tlh) i Vteh(m /h) . jednak iii veCi od jedinice).6-v ap mz (2. na primer QSIJ1(tlsm). t/m .. iii a kapacitet (t/h) q=(/p ..6 . U sva tri navedena slucaja osnovni parametri koji odrecluju kapacitet su: prosecna koliCina materijala po jedinici duzine elementa 'transportera za nosenje tereta i radna brzina kojom se ostvaruje premestanje tereta.punjenja ureclaja K n ..6-vp = 3.3.8) Ako se nasuti teret prenosi u posudama. sa normalnim pllnjenjem.4) dobija se da je Q = Qsm i V = Vsm e T e T' (2.

nalaze se potrebni kapaciteti za obezbedenje tehnoloskog procesa. Izborom radne brzine. rad koji se ula'le na savladavanje otpora znatno se t'ovecava i moze da bude visestruko veCi od potrebnog rada za dizanje tereta. u jednoj ili vise ravni (pros(orna transportna staza).2. tada step en korisnosti u prethodnim izrazima takode tezi nuli (T] = 0). H = 0. krajnje tacke pri premestanju tereta nalaze se iznad iIi ispod pocetne. Geometrijske mere elemenata za nosenje tereta k8jim se premestaju krupni komadni tereti treba da odgovaraju dimenzijama tereta. 1z navedenog proizlazi da je kapacitet kod transportnih uredaja. koja zavisi od tipa transportnog uredaja. na primer: dimenzije preseka oluka iii cevi. a koji se naziva koeficijentoni otpora kretanja iIi ukupni koeficijent otpora transportne masine (uredaja). tad a koeficijent korisnog dejstva mora da obuhvati mehanicka svojstva takvog uredaja. ponekad se iskazuje kao kolicina transportovanih komada materijala u jedinici vremena. te tada ne moze da karakterise meharucka svojstva takvih uredaja. navise iii nanize iii cisto horizontalno.46 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 47 Kapacitet transportnih uredaja neprckidnog dejstva. geometrijski parametri su zapremina posude. kao i rastojanje. sto nema fizickog smisla.14) Potrebna snaga motora (kW) Z == 3600z t (2. koji se karakteriSe novim obele'ljima. koji moze biti pozitivan. U torn slucaju je koeficijent korisnog dejstva neznatan (cesto i hiljaditi dec jedinice). tereta. negativan iii jednak nuli. Ako transportni uredaj.iznosi t== premeStanje materijala moze da se obavlja bilo sarno u horizontalnoj iIi vertikalnoj ravni. Ipak.3600 = QH 360' (2. koji je veCi od nule. koji je nezavisan od vrste uredaja i smera premestanja tereta transportnim uredajem. a u slucaju da se premestaju zasebne kolicine materijala. 2. tada stepen korisnosti u prethodnim izrazima algebarski dobija negativnu vrednost. Ako se krajnja tacka transportnog uredaja nalazi ispod pocetne. tj. stepen korisnosti ureaaja ili masine odreduje njihoy stepen valjanosti. Stoga se uvodi novi koeficijent. ne uzimajuCi u obzir otpore (korisna snaga u kW). Preko koeficijenta otpora posebno se uzirna u obzir rad dizanja. oblik oluka itd. ako se transportovanje tereta ostvaruje tako sto se materijal spusta (H < 0).15) gde je T] . tj.17) Pri tome je maseni kapacitet (t/h) mZ Q= 1000 (2. kao i geometrijski parametri elemenata za nosenje tereta. Jednak je odnosu site otpora koja nastaje pri prememstanju tereta. U posebnim slucajevima I . koji premestaju komadne terete. Ako se teret premesta naviSe do visine H (m) i ako je kapacitet transportnog uredaja Q (tlh). u funkcionalnoj zavisnosti od dYe velicine: poprecnog preseka elemenla za nosenje tereta.stepen korisnosti prenosnog mehanizma transportnog uredaja. koji prenose rasuti materijal kontinuiranim tokom. kao i rad na savladavanju sile otpora liSled trenja. odnosno jedinicnog opterecenja i radne brzine. pa je zbog toga potreban drugi pokazatelj. Interval vremena (s) izmedu jcdinicnih opterecenja Hi partija (grupa2. sirina trake. u opstem slucaju. Ako se teret horizontalno transportuje. a naroCito kada su vece daljine horizontalnih premeStanja u odnosu na visinu dizanja. korak izmedu dye uzastopne posude. Kao sto je poznato u tehnici.16) Z == 3600 3600v ap 3600zv (2. prema sili tdine tereta. na primer koficasti elevator iii vertikalni podizac prenosi vertikalno ili priblizno vertikalno terel. kofice za nosenje tereta. pri prenosenju tereta kako u vertikalnom. Transportna staza kojom se teret premesta moze da bude pravolinijska ili savijena. tad a se potrebna snaga za podizanje tereta. Zbog toga stepen korisnosti ne karakterise u svim slucajevima mehanicka svojstva transportnog ureaaja. tako i u horizontalnom pravcu. Snaga motora i koeficijent otpora kretanja U opstem slucaju prenosenje tereta vezano je za njegov transport bilo u horizontalnoj iIi vertikalnoj ravni. odreauje iz izraza p n v pa proizlazi da je casovni kapacitet (kom/h) u tom slucaju = 10000H 100.

na vucni element deluju koncentrisani otpori. Za prikazivanje sile otpora na posebnoj deonici trase transportera uvodi se koeficijent odnosa sila otrpora w. poduzna komponenta sile tezine usmerena je suprotno od smera kretanja i uzima se sa pozitivnim predznakom. paralelne deonice (opterecene i rasterecene grane) i dye krajnje tacke . Kada se pocetna tatka transportovanog materijala nalazi na H (m) iznad konacne. a druga zatezna.18) u kome rad koji se ulaze na savladavanje sile otpora i koji je izrazen preko koeficijenta otpora w'. tada se visina H u izrazima uvodi sa negativnim predznakom (znak "minus") i Pn < 0 ali P moze biti vece. a drugu grupu grabuljasti i grabuljasto . a pri kretanju nanize . dok je kod reverzibilnih transporter a kretanja vucnog elementa u oba smera. Kod jednostavnih konstrukcija trasa transportnog uredaja sastoji se iz dye pravoIinijske. U opstem slucaju vucni element opterecen je uzdmnom komponentom sile tezine tereta i silom otpora kretanja pokretnih delova transportera.17) i (2. p ir WirY = 1000 ~ liiO(')' ~ 360 . Neopterccena (prazna) grana prihvata sarno silu kretanja vucnog elementa. to je u izrazu (2.==2. Sila otpora kretanja uvek je usmerena suprotno od smera kretanja. dok je pri horizontalnom kretanju ova komponenta jednaka nuli. tada se snaga iz prethodnog izraza odreduje kao (kW): P == ~(H + Lw'). plocasti (sa pokretnim bocnim stranama). utoliko je manji w'.21) 2.48 Transportni uredaji Opsta teori.18) H == 0. 360 (2. Na taj naCin. tada je snaga P < 0 [izraz (2. 1z izraza (2.20) sledi da $to je vece Tj. 360 (2. a koji se nalazi na obrtnom vratilu (Iancanik . kotur deta. manje iii jednako nuli. a da bi se zadrzalo ravnomerno kretanje po njemu. Takav urcdaj smatra se da je samodejstvujuCi. Prvu grupu Cine trakasti. vllcna sUa i snaga motora za pogon transportera sa savitljivim vucnim elementom Otpori na posebnim deonicama trase. a u obrtnim tackama (stanicama). pri kretanju (ereta navise.sa negativnim. a vucni element krece se duz zIeba oluka iIi po nekoj drugoj vodici). Otpori. pri H premestanje je Cisto vertikalno i tada je Otpori na pravolinijskoj deonici. U opstem slucaju trasa po kojoj se materijal premesta sastoji se iz pravolinijske i krivolinijske deonice.19) Ako pocetna i konacna tacka transportovanog materijala Ide u horizontalnoj ravni.zvezda. moze se primeniti na sve razmatrane slucajeve transporta materijala. koficasti. Savitljiv vucni element (lanac.stanice. u7.18) Ako Je kapacit"t transportovanog materijala izrazen u zapreminskim jedinicama V (m Ih).20) L. traka) premesta se duz nepokretne yodice obrazujuCi zatvorenu konturu. koje se suceljavaju u zajednickoj obrtnoj tacki u kojoj se vucni element pregiba preko obrtnog elementa. i odgovarajuca snaga Ptr (kW): w. prema nonnalnoj komponenti silc tezine tereta i pokretnih delova transportera duz iste deonice. dobos trake). a koji se moze utvrditi izjednacavanjem desnih strana izraza (2. transported sa vucnim elementom mogu se razvrstati u dye grupe ito: 1) vucni element istovremeno je i noseci element trausportovanog materijala.duzina transportnog uredaja i w' . U zavisnosti od nacina premestanja tereta. Pri H == 0 (horizontalno premestanje). od kojih je jedna obicno pogonska. lOq'Lw'v QLw' Tako je ukupna snaga (kW) polrebna za savladavanje sile otpora dizanja tereta i sile otpora trenja Q P ==Pn +Ptr =-(H+Lw'). Kod transportera prve grupe trans- . tada je sila ot- pora trehja Wir (N): Wtr ==q' g L w' = 10 q' L w' (N) . Kretanjem vucnog elementa duz pravoIinjske i krivolinijske deonice trase deluju kontinualni otpori. P" = 0 i P == Ptr. takode i Tj tezi nuli. treba da se ostvari prikoCivanje.18)]. Obicno je kretanje u jednom smeru. viseCi transproteri i transporteri sa tockiCima. koji predstavlja odnos sile otpora na odrectenoj deonici..koficasti transporteri. 2) transportovani materijal se delimicno iIi potpuno ul10si duz vodica (na primer materijal je smestcn u oluku. izraz (2. Kod strmih deonica.ukupni koeficijent otpora.iska razmatranja transportnih uredaja 49 Ako se sa q' (kg/m) oznaci masa tereta po jedinici duzine trasportnog uredaja. ostvaruje kruzno kretanje. kao i koficasti eleva tori.3. Ako se teret krece duz transportnog uredaja nanize (H < 0) i IHI Lw'.18): QH 360Tj ==~(H+Lw') 360 ' odakle je w'== ~(~-1) (2. U opstem slucaju su vrednosti ukupnog koeficijenta otpora w' i koeficijenta korisnog dejstva Tj povezane odredenim odnosnom.e. i pod dejstvom vucne sile koja se predaje vucnom elementu. L (m) . te se ispred nje stavlja pozitivan predznak.1 '11 (2.

kl" izmedu teret· .11.razliCit koeficijent otpora. pravolinijskoj deonici. a koji se primenjuju na primer kod viseCih transportera. 2. a kod transportera druge grupe .11. S1. usled trenja oboda valjaka 0 vooice.2 a).12). . pa je 4 b . kod kojih se traka.precnik rukavca osovine valjka. koja je postavljena pod uglom nagiba ~. OJI lZaJu ~uz voolca i pri tome je koeficijent trenja J. .sile teZine tereta i elemenata za nosenje tereta po jedinici duzine transportera. A tr Prema tome . 2.24) x I nsportova!1l teret naIazl na elementu za nosenje materijala i na v • ' vucnom e ementu k . nepokretnih valjaka. d .1 Shema opferecene grane transportera: ~ Wi c) Pozitivan predznak odnosi se na kretanje naviSe po strmoj trasi. . . Prvi naGin odnosi se na plocaste transportere. . Ako je F . za jedan obrt valjka. 51 portovani materijal i vucni elementi imaju jednak koeficijent otpora. a a 1 VOOlca ne ostvaruJe se kontakt. V' . . koja nosi teret. D . Ako se izvrse sledeea oznacavanja: ql (N/m) i qo (N/m) .22) '-t fqst1Sf.50 Transportni uredaji. put trenja klizanja krajnjih tack a oboda.d+2J 4 b .koeficijent otpora kretanja vucnog ureoaja preko vaijaka sa obodima. 2~ . po kome se. (2. Otpor kretanja pravolinijske. Najtipicnije kretanje vucnog e1ementa prve grupe duz trase transportera odnosi se na kretanje preko pokretnih valjaka (S1.1 .srednji precnik vaIjka.22) stavija da je qt = O. gde je: c .ugao konusa valjka i ~ll koet1cijent trenja klizanja po sini. Moze se odrediti otpor na nagnutoj.koeficijent trenja klizanja u rukavcima osovina. wdop a ukupni ko f " e lCIJent otpora u ovom slucaju iznosi WO 1J. dliZine L' [duzina horizontalne projekcije L'h (m) i vertikalne H' (m)]. koji predstavljaju oslonce traka.23) = (~)F7tblllSinf3 = 1tDF =3DfLlsmj3.2.sila pritiska na vaijak. valjak kotrlja bez klizanja (brzina klizanja Vkl = 0. J. d Opunsk'1 k oe f'" lClJent otpora kretanja je (pogledati 1. D . a drugi se primenjuje kod trakastih transportera. tada je koeficijent otpora kretanJ'a za · t ere t 1 VUC!1l element w = J. =-D--+3" Dill sznp. b). SI e trenJa khzan]a za Jedan obrt valjka D (2. Kod pokretnm valjaka sa konusnim obodom (S1. . 2.precnik valjka. rastereeene grane transportera odreouje se tako sto se u izrazu (2. b sirina oboda preko koga se ostvaruje kontakt izmedu valjka i staze trase. b) trakasti. Koeficijent otpora pri kretanju preko pokretnih iIi nepokretnih (stacionamih) vaijaka odreouje se iz izraza w=--"---"-'- a) plocasti. f -koeficijent trenja kotrIjanja. . smatra se. terei: se ne kotrlja sarno. kreee preko stacionarnih.. nJa sa obe strane srednjeg precnika fir =2G}bSinP=(~}bSinP. tj. moze se odrediti sila otpora kretanja iIi vucna sila (N): W'=(qt+q)L'sin~ +(qt+qo)cos~ W= (2. vee i kliza po putu. a negativan na kretanje nanize. 2. Ako se tra . Air i odgovarajuCi fad '1' . a) ili preko stacionarnih valjaka.1. c) grabuljasti Put kliza . Opsta teorij' ska razmatranja transportmh uredaja . zbog centriranja pokretnog vucnog elementa..

pa se stoga ovakve konstrukcije primenjuju uglavnom kada je mali ugao ex. opterecena je silom tdine tereta koji se transportuje. a Cije su osovine upravne na ravan krivolinijske deonice (Sl. u kojoj sc traka oslanja preko staeionarnih valjkastih oslonaca.52 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 53 Pri klizanju tereta duz horizontalnog oluka (na primer kod plocastog transportera.kotrljanjern preko pokretnih valjaka koji su postavljeni u horizontalnoj ravni (iIi su nagnuti). N/m.klizanjem duz krivolinijske yodice.kotrljanjem vucnog elementa preko baterije nepokretnih valjaka. zatvorenoj konturi. e). Kotrljanje vucnog elementa preko baterije (sloga) stacionarnih valjaka kao i u prethodnom slucaju karakterise se malim gubicimausled otpora kretanja ali je ovakva primena ogranicena svojstvima kotrljanja vucnog elementa preko valjaka.2 Shema za odrel1i\'(I!7je afpora kretanja pokrelnih. kao i radijalnom silom koja nastaje usled zatezanja vucnog elementa. pokretnim delovima transportcra. povecanjem otpora usled trenja. . koji su postavljeni duz konveksne krive. . Takav oblik najsire je primenjen kod trakastih transporters sa radijusom u vertikalnoj ravni. 11-2 . . c). 11-1 . Zbog toga.l2 . 2. Kotrljanje vucnog elementa po stazi sa jednom iii dYe sine. . U opstem slucaju vucni element prevodi se u krivolinijsku deonieu linije transportera na jedan od sledeCih naCina: . preJw 0510nih valjaka. pri savijanju u horizontalnoj iIi kosoj ravni.2. preko pokretnih valjaka. zbog cega su slozenije konstrukcije. konusnih mljaka Kod kosog transportera ovoga tipa. 2. odlikujc se malim gubicima uslcd otpora krctanja. kod koje lanae kao vucni element klizi po dnu i duz bocne strane oluka. Cije su osovine upravne na ravan krivolinijske deonice (SI. u horizontalnoj iii vertikalnoj ravni.opterecenje jedinice duzine dna i zida oluka. odl1osno kada se zahteva sto je moguce jednostavl1ija konstrukcija transportera. Krivolinijska deonica trase transportera postavljena je kao po pravilu. Klizanje vucnog elernenla duz krivoolinijske plltanje llsko je povezano sa qt +qo (2. b). Otpori kretanja dui krivolinijske deonice. Sl. i veti radijus zaokretanja. (qt +qo)cos~ (2.26) navedan je ukupni otpor po duznom metru. takav nacin kretanja vucnog elementa primenjuje se kada su uglovi savi- Vodica krivolinijske.koeficijent trenja klizanja vucnog elementa preko yodice. vucni element je sa ugradenim oslonim valjcima.3.kotrljanjem preko krivolinijski montiranih valjaka (u vertikalnoj ravni) iIi preko oslonih valjaka koji su povezani sa vucnim elementom. kada je sila pritiska tereta 0 dno i zid p'. zbog toga se ovi transporteri cesto primenjuju (siroka je oblast primene). Pri takvom naCinu kretanja vucnog elementa.koeficijent trenja klizanja tereta duz yodice (oluka). d. a u imeniocu . medutim. c) koeficijent odnosa sila otpora je w == Qo11-1 + P11-2 .25) gde je p . po ivici krivolinijskog oluka (S1. Kotrljanje vucnog clementa duz krivolinijskc yodice. 2. Sl.navise. 2. pod dejstvom sile zatezanja vucnog elementa. Tipican primer ovakve konstrukcije je viseCi lancani transporter sa prostornom trasom.3 Shema krh'ofinUskih deoni('(J finUa rransporrera w== U brojitelju izraza (2.po prostornoj krivoj.sila pritiska tereta i vucnog elementa 0 dno oluka.3. Na krivolinijskoj deonici u horizontalnoj ravni deluje radijalna sila. a u vertikalnoj sila tezine tereta i pokretnih delova transport era.3. a koja se ostvaruje duz krivolinijske yodice transportnog uredaja.3. vertikalne deonice. uz postojanje radijalne (bocne) sile naobodu pokretnog vaIjka (SI. krivolinijske deoniec mogu da se konstruisu sa malim radijusom. sve sile nalaze se u vertikalnoj ravni. po radijusu . duz citavc linije trase transportera. na primer po sini. a). sa krivolil1ijskirn vodicama (duz slaze sa je-dnom ili dye sine). Kod takvih deonica otpor kretanja vucnog elementa povecava se usled nastanka dopunskih radijalnih sila. 2. odnosno nanize. a znatno rede . koefieijent odnosa sila otpora je qo cos~o!ll + P'J. 2.26) SI. kako valjaka. tako i sinske staze.1. ostvaruje se silama koje se bocno prenose (usmerene su ka centru krivine) na yodice staze i prouzrokuju trenje i habanje.

obrtnih oslo nih valjaka. dobija se da je S'. Kod tranportera Ciji se vucni elementi kreeu duz horizontalne staze preko pOkretnih valjaka. J dS (f. tako slo je qt O. a). gde je w" . sto su veCi: 5ila zatezanja u pocetnoj tacki S'n.28). uz navedene ogranicavajuee uslove. .koeficijent otpora kretanja oslonih valjaka. gde je B.28) veliclna w" zamenjuje sa fl· 3. odnosno kada su veliki radijusi krivolinijskih deonica. vee kliza. odreduje se otpor kretanja po luku. dF' = (qt +qo) Rw'da . Shodno tome. D sledeeim primerima navode se i melode za odreaivanje otpora kretanja u nekim karakteristiCnim slucajevima ito: 1. to se u jednaCini (2. vee se kotrlja preko baterije stacionarnih nepokretnih valjaka. Na krivolinijskoj deonici rastereeene grane. Pri tome potrebno je obezbediti stabilnost pokretnih dclova transportera. sila zatezanja utacki silaska sa krivolinijske deonice nalazi se iz izraza (2. sa centralnim uglom da.27) gde se S's i S'n . Otpor na krivolinijskoj deonici (SI. koje su spojene sa vucnim elemenlima.S'n . Ako se zadrie svi prethodno razmatrani uslovi iz prvog slucaja. a vucni element nije vezan za oslone valjke. a negativan na kretanje nanize. bocne (radijalne) sHe pritiska prenose se na vodicu sine. silama koje su usmerene ka centru krivine. odnosno silaska sa krivolinijske deonice.4. a takode i slo je veCi koeficijent otpora kretanja dui staze i vodica sina.4. elementarna sila otpora kretanju iznosi dF" = Sw" da . Tako je otpor na krivolinijskoj deonici datog tipa transportera utoliko veCi. 2.na beskonaeno maloj deonici.odgovarajuee siJe zatezanja vucnog elementa u tacki nailaska. postavljenih po jedinici duzine transportne slaze jednak je (qt + qo) w'.3) iznosi Wkr = S's . Pri kretanju navise ili nanize po krivolinijskoj deonici. saglasno beskonacno maloj promeni centralnog ugla. Ako se pri zadriavanju svlh uslova iz prethodnog slucaja vucni element ne kotrlja duz vodica sina preko oslonih valjaka. a koeficijent trenja klizanja iznosi fl. koji se nalaze na krivolinijskoj deonici. a koja je ispupcena gore (Sl. gore ili dole i kada je kretanje navise iii naniZe.radijus krivine deonice. kada je dodatni koeficijent otpora w". gde je R . Pri zatezanju bilo koje taeke na luku vucnog elementa silom S. treba razlikovati krivolinijsku deonicu koja je ispupeena . na toj deonici. dF' = (qt + '10) (±sin B+ w' cos B)Rda. odgovara beskonaeno malom cenlralnom uglu da. ponekad se primenjuje kod viseCih transportera. 2. kao i kod transportera sa kolicima na dye sine. u opstem slueaju je promenljiva veliCina ali za uproseenje proraeuna usvaja se da je B= const i kaosto je prikazano na SI. odakle je In [(qt + qo)Rw' + Ss' w'] . masa transportovanih tereta i pokretnih delova transportera. = fda S'n (qt +qo)Rw'+Sw" o. preko vertikalnih osovinama. 2.ugao nagiba. po luku.In [( qt + qo)Rw' + Ss' w'J w" a . kao i sile zatezanja S od S'n do S's. radijus.28) (2. 2. pod dejstvom momenta preturanja. otpor usled sile teiine tereta i pokretnih delova transportera. Otpor pri kretanju tereta preko pokretnih valjaka i vucnih elemenata. tada i dalje vaii jednaCina (2.28). . ugao nagiba obrazuje tetivna prava sa horizontalnom pravom i pri tome u jednaCini pozitivan predznak ispred sin Bodnosl se na kretanje navise. kao i ugao krivine. a takode i kada je mala sila zatezanja vucnog elementa nil krivolinijskoj deonici. tj. dS= dF'+ dF" = ((qt +qo) Rw'+Sw"Jda odakle je dS 4. iIi (2. SmatrajuCi da je on ravnomerno rasporeden po citavoj duzini Iuka. Dkupna sila otpora kretanja. pri prelazu na krivolinijsku deonicu. odnosno zbir dF' + dF".konveksna. a. . Pri kretanju vucnog elementa preko pokretnih valjaka po krivollnijskoj stazi koja je u vertikalnoj ravni. Integraljcnjem ove jednacine. u granicama promene ugla od 0 '" a. Razmatrani nacin kretanja vucnog element a. jednaka je Sda. da.54 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 55 janja relativno mali. jednaka je prirastaju sile zatezanja vuenog elementa dS. sila pritiska na sinu (koja se takode smatra da se prostire po citavoj duzini luka).

30) manji od nule. skopcano sa mogucnoscu oscilovanja veliCine S i premestanja opterecene grane bez tereta. to se veliCina sile zatezanja S's dobija iz jednaCine (2. kao i radijaJna sila prenose na sinu preko istih pokretnih tockova. Dopunski otpor kretanja dvoosovinskih kolica proporcionalan je odnosu krutosti os nove Sb (baze) prema radijusu krivine staze R (usled "rasklinjavanja") w' = r (2. Posto se sila tdine tereta. stanja sine (suva. Dopunski otpori nastali usled sile trenja zavise od takvih faktora. Ako se kretanje ostvaruje duz horizontalnc. drugi clan moze biti pozitivan iIi negativan i Ss' So'. izraz [(2. tad a sila usled teiine tereta i pokretnih delova transporteraumanjuje silu pritiska pokretnih valjaka na sinu koja je voaica. pokretnih delova.31) Pri kretanju jednoosovinskih kolica koja imaju tockove sa vencem.3. b). usled zatezanjavucnog elementa. na primer.32) . (reba razlikovati kretanje jednoosovinskih i dvoosovinskih kolica. Prakticno. 2. kod nekih tipova p[ocastih i lakih transportera sa kolicima).29)su pozltlvna i uvek je S's > S'" a pri kretanju nanize. 2. d) pri kretanju na jednom iIi dva tocka koji su izmedu sine.30) U izrazu (2.2A b) Sheme krj1'olinijskih deonica trol1sporfera U l'erf. 6. Ako je krivolinijska deonica ispupcena (konveksna) sa donje strane (S1.31). a ne odozgo. Pri koriscenju dvoosovinskih kolica sa tockovima sa obodom (sto je karakteristicno. krivolinijske sinske staze.29) Ako je kretanje naVlse.5. na gomju vodicu. e) su zn3tni. Moze se smatrati da se osovina jednoosovinskih kolica postavlja radijalno.28) i iznosi S's =S'n ew'a +(q.48 za rasterecenu granu. 2. nema dopunskog klizanja dclova oboda tockova zbog dodirnog kontakta sa povrsinom sine ali se ostvaruje klizanje venaca tockova.30) pozitivan predznak ispred sin 13 odnosi se na kretanje naviSe. koja je posledica sile zatezanja S vucnog element a iznosi elF" = S w" d a . Tako je otpor kretanja opterecene grane dill krivolinijskog puta.24 za opterecenu i Kr = 0.1) . moze se pokazati da je drugi Clan na desnom delu jednaCine (2. kada je centralni ugao a (2.23)]. tako da prakticno nije moguce odvajanje (rasklinjavanje) tockova od sine./w/noj rani. Sabiranjem oba otpora i resavanjem diferencijalne jednaCine nalazi se da je (2.a koeficijent otpora kretanja iznosi w'.4. Kada je slaba sila zatezanja vucnog elementa S i velika raspodeia sile teiine tereta i pokretnih delova transporter a (qt + qo) ili sarno pokretnih delova transportera (qo) . tj.Transportni uredaji 56 Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 57 da se ugradi vodica odozdo. koji karakteriSe pove¢anje otpora u odnosu na otpor kretanja duz pravolinijske staze sine. da nema pritisk8. Elementarna sila otpora elF" usled pritiska valjaka.29) je ql = O. pa je stoga odredivanje ovih otpora veoma tesko. kao sto su visina i oblik oboda tocka. oba clana desnog dela jednaCine (2. U tom slucaju neophodno je Krsb R' pri tome je na osnovu eksperimentalnih istrazivanja Kr = 0. tako sto se desni deo jednacine uvecava za koeficijent K 1. Kod jednoosovinskih kolica (S1. mokra. tako da je 7. koja prima radijalnu silu i koja se sa pokretnih tockova prenosi na sinu. Kod rasterecene grane u jednacini (2. tockovi se izraauju sa vencem sa konusnim obodom. a njih ne povecava bit no radijalna sila pri relativno velikim radijusima krivina R i malim centralnim uglovima a. u ovom slucaju ugraduju se sine sa vodicama sa obe strane i to sa malim zazorom u odnosu na veliCinu tocka. (2. oj Sl.3. otpori usled "rasklinjavanja" kolica duz krivolinijskih staza sina (S1. Orijentaciono se velicina Ss' moze odrediti preko izraza (2. Stoga u proracunima nije potrebno uzeti u obzir uticaj radijalne sHe na veliCinu otpora. poc!mazana). + qo) R (ew'a . a negativan na kretanje nanize. 5.

( W+-. +400 C) nalaze se u sledecim rasponima gde je (J.pri prelazu sa obrlnog na pravolinijsko kretanje. Na obrtnim mestima koja sluze za povezivanje dye susedne deoniee trase transportera koje se nalaze jedna u odnosu na drugu pod uglom. . 25) pri tome je !.48Sb Wkr -qo R(J.37) WI = Wn = Otpori kretanja u obrtnim tackama.38) Otpori kretanja na koturovima.34) K=l+vv. iii zvezde (lancanika). S' (2.41) uredaja Prema eksperimentalnim ispitivanjima koeIicijellti trenja u lezajima vratila Ilv. Koturovi sa glatkim obodom primenjuju se za uzad iIi za lance kratkih karika.koeficijent trenja klizanja kliznih lezista iIi koeficijent trenja kotrljanja u lezajima sveden na precnik rukavca.s'n sila otpora na dobosu. 0.precnik rukavca.01).lancanika. kOlurovi sa pm'alelnim gran am a .lanca..35) gde je WI . trake iii uzeta prilikom savijanja u tackama nailaska.' (2. npr. R (2.58 Transportni uredaji a na raslerecenoj grani otpor krelanja izn~ Opsta teorijska razrnatranja transportnih uredaja 59 Otpor usled krutosti vucnog elementa. zvezde se primenjuju u opstem slucaju za zglobne lance. gdc je III . dobosima i lancanicima (zvezdama) stvaraju se u principu usled nastanka otpora trenja u lezajima vratila i otpora usled krulosti (otpora savijanja) vucnog element a . za lance sa okruglim karikama. ako se zanemari sila tezine dobosa Gd i prihvatajuCi da je priblizno Sn' ~ S8' (2. a posto je K> 1.(Jllja ofpora krel(1J~ju oko oiJrll1og S's = K/S'n = S'n [1+ ~ (Sin~d!lv +kJ J (2.+Rj IS' n Pri tome veliCine u zagradi predstavljaju geometrijski zbir sila zatezanja vucnog elemcnta u tackama nailaska Sn' i silaska Ss' i sile tehne dobosa iii zvezde Gd . Ilv . (S'fI+S'S)~ = 2S'n ~ D D gde je k . prirastaj sile zatezanja usled lljihove krutosti moze se smatrati da iznosi 1% od sile zatezanja nailazece grane (k = !"sn' = 0... 8 . Kod trake ili uzeta otpor se moze u opstem slucaju odrediti iz izraza (2.prccnik valjka zgloba.koefieijent trenja u zglobovima lanca. Kod traka iii lanaca saglasno eksperimentalnim ispitivanjima. dobosi se primcnjuju za trakc. kod lanea je (2. iii zvczde vucllim eJementom.koeficijent krutosti trake iii uzeta. pri savijanju i ispravljanju lanea.. iii zvezde lancanika moze se korektno odrediti kao proizvod sile zatezanja nailazece grane i ukupnog koeficijenta.za lance dugih karika. d .33) Sila zatczanja vucnog elemcnta u tacki silaska sa krivolinijske deonice staze S's W = (S '+S ') !ll(} Ins D' = S'" +Wkr . odnosno silaska .40) Tako je kod lanac~ a kod traka i uzadi je SI. prirastaj sile zatezanja. iii kolurace sa pravolinijskim granama. D .precnik dobosa. U opstem slucaju. odnosno zglobovima lanea Ill.39) Wv = I(S +S +G d )fl. - ugao obuhvala dobosa.d D' n:. Sila zatezanja silazne grane sa dobosa. kao i za lance sa okruglim karikmna. to je za dobose (2. koji zavisi od njihove konstrukcije i debljine. tj.. vucni elemcnt se savija preko kotura sa glatkim obodom Hi prcko dobosa. odnosno preko zvezde .) . a za razlicite temperaturne uslove rada (ako je temperatura okoline u granicama _5°C .otpor savijanja lanea. zavisi od sile trenja u zglobovima (zglobnog lanea): (2.36) .25 Shema odredi). Otpo]' u lezajima horizontalnog vralila (51.

a primenom obicnih. 0. ukljucujuci gubitke na pogonskom vratilu.... 55 = S 180 S4. Za ista ispitivanja.koeficijent korisnog dejstva prenosnog mehanizma pogona.15 .kada je kontinualno podmazivanje . poluzitkih maziva . kao i sHe otpora deonice izmedu dye uzastopne tacke konture.06 0.skoro dva puta. 1. . od- gde je Wo .kada nema podmazivanja .42) . snaga maiara.. U svim slucajevima korisno je otpoceti = Smin. (2. odreduje se vucna sila... S3 =SaS2....02 . Za odredivanje ukupne vucne sile transportera sa vucnim elementom prakticna je primena metode doslednog obilaska oko zatvorene konture.. 0. 56 = 55 +( qt + qo) (sin 13 + wcos 13 )L'.......1 .. . ... kada su niske temperature.. nalazi se odgovarajuca sila zatezanja u svim tackama...43) 8' tj. N. S1 0 'h=Sa.Q3 .. ... odnosno i + 1.15 ..+1. u eksperimentalnim uslovima. mote sc prihvatiti da su pri odgovarajucem uglu obuhvata vucnim elementom ad 90 i 180 .. tada je ukupna vucna sila Wo = S" . 0. odgovarajuce vrednosti za K t i KI sledece: Kt = S90° = 1... koriscenjem specijalnih masti otpornih na niske temperature..... 0.. Ako se transporter sastoji iz n pravolinijskih i krivolinijskih deonica.I is.. iIi da se isti postupak obavi iduCi od tacke do' tacke..45 obilazak oko konture pocev od tacke silaska vucnog elementa sa pogonskog uredaja....... .. 30%.kotrljajne (svedeni koeficijent). a sila zatezanja silazece i nailazece grane S.vucna sila. kao i obrtnih mesta.45) SI. K/ = S18CJ' = 1..... 2. a potom i potreh • snaga motora.2. gde su Si i Si+l .. prikazan je dijagram sila zatezanja transportera. S . Sile zatezanja u karakteristicnim tackama konture transportera odreduju se iz sledeCih izraza Vucna sila... ... prema tacki nailaska.. tako sto je jedna postavljena koso. odnosno.ja 61 fly: za lezaje: .klizna le2:ista . .. S4 = S3 + qo (-sin 13 + wcos 13 )L'..l. navedeni koeficijenti povecavaju se za 20 ....07 (gde je nosno zvezdi lancanika)... a deoniee su povezane koturovima.... Dijagram se erta pocev od tacke 1 (tacka silaska vucnog clementa sa pogona) i u tacki 1 je zatezanje S] = Smi".. odnosno dobosima iii zvezdama....... pocev ad tacke silaska vucnog elementa sa pogonskog uredaja.. u zavisnosti od precnika dobosa iii zvezde. Pri odredivanju sile zatezanja u svim tackama zatvorene konture koriste se opsta pravila: zatezanje vucnog element a u svakoj narednoj tacki pri obilasku duz zatvorene konture jednako je zbiru sila zatezanja u prethodnoj tacki.03 . a druga horizontalno....sila zatezanja izmedu dYe susedne tacke zatvorene konture i. kao i uslova rada..6 Graficki prikaz sila zatezanja VUCl10g elementa fransporlera Za priblizne proracune... v .tacki i sile otpora razmatrane deonice. obilaskom konture suprotno od smera kretanja vucnog elementa... Numeracijom tacaka duz zatvorene konture. S6. ... 11 . 0..25 0.... . .ukupni koefieijent otpora na dobos.. horizontalnom (pravolinijskom) delu.2 0... S2 = S1 + qoL"w.6. SS=S7+(qt+qo)L"w ..S1 .... sila zatezanja u svakoj narednoj tacki konture jednaka je razlici izmedu sUe zatezanja u prethodnoj .. 1.....Ss = S. Pogon transportera nalazi se na prednjem..... spajanjem pravolinijske i krivolinijske deonice konture transportera (ukljucujuCi i obrtna mesta).....44) Potrebna snaga motora odreduje se iz izraza (kW): p= Wov 1000'11 . mls.. . (2. Na S1. a iz razlike sila zatezanja nailazece i silazece grane...... tj....25 .25 0. (2........60 Transportni uredaji Opsta teorijska razIDatranja transportnih ureda...... koji se sastoji iz dye grane u vertikalnoj ravni.kada je periodicno podmazivanje . .sila otpora izmedu ovih tacaka na razmatranoj deonici .03.. a Wi _ (i + 1) ..brzina vucnog clementa. 0. Tako sledi da je (2..

da se. Ponekad je opravdano ugraditi pogonski ureclaj odmah nakon pravolinijske deonice. paralelne grane. 2. Ako se teret premesta duz kose grane nanize (SI. Kod kosog transportera.7 Shemalski prikazi ugradnje pogonskog i za/e:nug ureilaja transportera reZimom. a pri postojanju kose deonice . Kod transportera slozene konture vucnog element a i koji je poslavljen u horizonlalnoj ravni.S1 = S/1 . a pri postavljanju pogona gore najmanja sila zatezanja je na optereeenoj grani dole. 2.7. Prema tome.sin ~ + wcos ~) L > 0. 2. koje se neposredno prenosi na pogon. koji je neophodan za pIenos pogonske sile. sto eesto pruza mogucnost da se izbegnc dOPUllSko povecanje sHe zatezanja putem opterecenja zateznog ureclaja.d). kod pogona. smanji najveea sila zatezanja vucnog elementa. kao i dovoda eleklriene energije do transportnog ureclaja ild. dok je u suprotnom slucaju. u jednoslavnijem slucaju transporter se sastoji iz dye pravolinijske. lacka najmanje sile zatezanja nalazi se na neoptcrecenoj grani. a . kako bi se ogranicila potrebna sila na zateznom uredaju. taeka najmanje sile zatezanja nalazi se gore. zadnjeg dela.kod krajnjeg.2. neophodno je da se pogon tako postavi.4. kod koga se teret krece naviSe (Sl. . Kada se duz transportera teret premesta nanae i kada je ukupni otpor w > 0. kada nije veliki ugao nagiba.7. 2. na silaznoj grani.7. odnosno na krivolinijskim deonicama (na kojima su otpori proporcionalni sili zatezanja). d). kod eeonog kotura transportera (Sl. opsluzivanja. Pogon transportnog ureclaja monlira se na jedno od obrtnih mesla. zatezni ureclaj se obicno postavlja kod obrtne tacke. 2.pogon). u generatorskom (brzina vucnog element a reguliSe se Tacka "a" prcdstavlja mesto najmanje sile zatezanja na konturi vucnog elementa horizontalnog transportera i ona se uvek podudara sa tackom silaska vucnog element a sa pogonskog uredaja. 2.7. Kod transportera sa dYe paralelne grane. a i b gde je P . sa uglom obuhvata od 180 .Ss predstavlja VUCI1U silu Wo transportera.7. takocle treba respektovati i pitanja pogodnog upravljanja. sa strane silaska sa pogonskog uredaja. tad a pogo. Pogonski i zatezni uredaj transportera Opsti uslavi. Respcktovanje poslednjeg zahteva je veoma vazno. postavlja u ceoni deo transportera. +qo) (-sin ~ + W cos ~) > qo ( sin ~ + w cos ~ ).6.7. dole .n treba postaviti u eeoni deo transportera. navise (S1. sto je takocle opravdano. c). Pogon se postavlja u zonu velike sile zatezanja vucnog elementa. tj. 2. a u suprotnom slueaju. konstruktivnim i eksploatacionim zahtevima. eksploatacije i odrzavanja. na kraju opterecene gnne. a teret se premesla horizontalno iii koso. Za postavljanje zateznog uredaja obicno se ~oristi jcdllO od obrtnih mesta kotura vucnog elementa. tj. Kod takvih transportera opravdano je ugraditi pogonski ureclaj pre nego sto vucni element naide na obrtno mesto (to udaljenje je na bliskom rastojanju) i pre krivolinijske deonice.iIi kod pogona na silaznoj grani iIi kod donje taeke jedne od deonica sa kretanjem dole (na primer kod transportera prikazanog na SI. sa suprotne strane od pogonskog ureclaja (Sl. tada je ukupni otpor optereeene grane veCi nego neopterecene. Poseban slucaj odnosi se na ugradnju pogona transportera.62 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 63 Razlika S8 . Montaza pogona transportera cesto je uslovljena lokalnim. b) i kada jc olpor rastereeenc grane qo (. pogon radi sa motornim Od izbora mesta pogona na zatvorenoj konturi transportera zavisi sila zatezanja vuenog elementa odreclene deonice konture. ukoliko je to moguee. na primer pri projektovanju prostornog viseceg transportera slozene trase (konture). pogon je na zadnjem delu (SI. a koji se ispunjavaju. kao i mesto maksimalne sile zatezanja vucnog elemenla. vucni element ima najmanju silu zatezanja u blizini pogona. kada se leret krcce nanize i kada je pogon postavljen dole (SI. llajmanja sila zatezanja moze biti u tacki 4). graclevinskim. Kod kosog transportera. kao i odgovarajucih krivolinijskih deonica. jer se na tim mestima obrtni elementi obavijaju vucnim elementom. SI. na primer. kao i sila zatezanja na obrtnim mestima. (q. u zoni smanjene sile zatezanja. 2. kada se sila pogona preko vucnog elementa prenosi trenjem.7. c). Zbog toga. i tada se pogon. kod pogona. tj. 2. U opstem slucaju je opravdallo zatezni uredaj ugraditi na mesto najmanje sile zatezanja vucnog element a. postavljanjem masinskog ureclaja na fundament. a koji se sastoji iz veceg broja obrtnih mesla. d). dok kada je w < 0 kocnicom). tc uslcd veoma vclike sile otpora naslaje znalua sila zatezanja vucnog elementa.

dijagram sila zatezanja vucnog ele- -e 2 6·~~---- 3 Ako je reverzibilni transporter sa jednim pogonom na kraju. Sila na zateznom ureclaju. e). Sila zatezanja vucnog element a dobija maksimalnu vrednost Smax u tacki 4. a ako je EF < GD .46) SHa zatezanja u tacki silaska vucnog element a . pri tg ~ > w. na primer kod dugackih trakastih transportera. dvostrukoj vrednosti ordinate. 2.kod.pri usmerenju "ka pogonu". dobija se u obliku izlomljene linijc EFG. prikazuje se linijom ABC.'l1 == qo H + Smin . menta dobija oblik izlomljene linije DBE. nailaska. 2. priblizno je jednaka dvostrukoj vrednosti sile zatezanja vucnog elementa na tome mesh!.7. Ovim se ostvaruje mogucnost objedinjavanja vise funkcija sa jednog mesta (pregled i upravljanje mehaniCkim kompleksom transportera: pogon zatezni ureclaj). Kod horizontalnog transportera (Sl. koji se nalazi na obrtnom mestu. a na SI. to je W o > 0. U razmatranim slucajevima pogon je postavljen na jednom od krajnjih dobosa iii na jednoj od zvezda . kosih ili vertikalnih transporter a) svrsishodno je postaviti pogon kod sredisne tacke opterecene grane. Na S1. ti. 2. dijagram sila zatezanja vucnog e1ementa pri istoj sili zatezanja S'min premestanjem iz tacke 1 do tacke 4. koje deluju na vucni element. U tome slucaju dijagram sila zatezanja vuc110g element a pri kretanju navise.8.9.9. DB. Na taj naCin. tj. vee i maksimalna sila zatezanja vucnog elementa u tacki nailaska 11a pogon (KJ > KC). Slucaj kada je pogon u sredini transportera. treba odrediti za slucaj kretanja tereta navise. (2. sila na __~r--=~. Pri reverziranju. Ovo ce se razmotriti na vertikalnom transporteru i radi uproscenja analize. koja predstavlja mesto nailaska vucnog elementa na dobos: Smax= .'l4 == Smin + (qt +qo) H. dijagram zatezanja sila vucnog elementa (ako se zanemare otpori na obrtnom mestu 2 . kod koga kretanje niz pokretnu granu nastaje pod dejstvom komponente sile tdine (SL 2. (S"max> S'max). ponekad (na primer . Minimalna sila zatezanja S'min je na mestu tacke 1 (mesto silaska vucnog elementa sa pogona). 2. da bi se izbeglo znatno poveeanje maksimalne sile zatezanja vucnog elementa. . da bi se zadrzala nepromenljiva potrebna sila zatezanja. zatezni ureclaj montira se blize pogonu. 2.u koCionom (iii rekuperativnom) rezimu. odnosno suprotnom hodu transportera. dugackih. a) pri usmerenom transportovanju materijala ka pogonu (streiica v). a takode i vucnu silu na pogonu. silu na zateznom uredaju treba odrediti za slucaj transportovanja materijala u smeru "od pogona". tj. U cilju eventualnog smanjenja maksimalne sile zatezanja vucnog elementa.3) dobija oblik izlomljene linije ABC. pri tg ~ > w. To se moze razmotriti na primeru horizontalnog i kosog transportera. kod kosog reverzibilnog trasnsportera ugla nagiba ~. Ako se primeni zatezni uredaj sa tegom konstantne sile zatezanja. pri kretanju tereta duz strelice v'. sila zatezanja vucnog element a je u tacki 1.64 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 65 Ponekad. odnosno veea je od DB. zateznom ureclaju zadriava svoju vrednost. U principu. moze se primeniti zatezni ureclaj promenljive sile: 2DB pri premestanju tereta usmerenog ka pogonu i 2DF pri reverzibilnom premestanju.ostaje jednaka. rad pogona transportera odvija se u pogonskom rezimu.8 Promena sile zatczanja vucnog clement a kod horizontalnih i kosih rcvcrzibilnih transportera Ako je ordinata FE > GD. Osobenosti ugradnje zateznog uredaja kod reverzibilnog (povratnog) tl'ansportera. tj. Znatno manju preraspodelu sila zatezanja vucnog elementa predstavlja slucaj kosog reverzibilnog transportera.'lmin ne menja svoj polozaj.r~1 H~~----~~~--~~~D A~=---~m-----~~ b) SI. a' pokazane su za liniiu transportera u razvijenom obliku (u proizvoljnoj razmeri crtanja). a i a'. Wo . silu na zateznom medaju.9. U tome slucaju sila na zateznom ureclaju treba da bude jednaka dvostrukoj vrednosti ordinate DF. tj. Zbog toga dijagram sila zatezanja pri kretanju prema pogonu ima oblik HFJ. Zbog toga. smatraee se da su iednake nuli sile otpora kretanja kod obrtnih mesta. Proizlazi da ista sila na zateznom uredaju mora da bude i pri tral1Sportovanju usmerenom ka pogonu. a maksimalnu silu zatezanja vucnog elementa . tada pri promeni smera transportovanja materijala moze da nastupi preraspodela sila. Dijagram sila zatczanja vucnog e1ementa pri ugradnji pogona na ceonom mcstu prikazan je na S1. to kod reverzibilnog transportera ova sila ne moze cia bude manja od 2DF. veea nego u tacki silaska 4. kao i najvecll silu zatczanja vucnog e1ementa. b). a sile zatezanja obeleZene su na shemi konture transportera. zbog cega se postavlja spec~jalna petlja na silaznoj grani vucnog elementa (Sl.8. Vucna sila u oba slucaja.ceonoj ili zadnjoj. povecava se ne samo sila kod zateznog ureaaja.2. na silaznoj grani vucnog elementa kod pogona. nezavisno od promene otpora u nekim granicama na toj grani. Najmanja sila zatezanja vucnog element a .

Polozaj pogona na srednjem delu linije trase transportera poseduje jos jednu prcdnost. prim. (2. a sto se moze uociti izpostavljenih jednaeina (2. mora se napomenuti. Kada se kod trakastog transportera ugrade frikcioni pogoni na sredini linije trase transportera. Prema maksimalnoj sili zatezanja odreduju se i dimenzije vucnog elementa. sila zatezanja vuenog clementa ima maksimalnu vrednost u tackama 4 iIi 6 ali u oba slucaja.H + Smin. Pogon se postavlja kod tacke na sredini opterecene grane.48) i (2.48) U tom slucaju je sila zatezanja vucnog elementa u tacki nailaska na pogonski uredaj (2. tad a je sila zatezanje obe tacke jednaka i gotovo za 50% je manja. moguce je transportovati teret znatne rnase. Ako je q.5. za veliCinu qoH i shodno tome. znatno se povecava sila koja se prenosi na skretne.H. kod obrtnih mesta. a ~SminHtft-::-~ . kod kojih se vuena sila prenosi na vueni element preko dva iIi vise pogona. Medutim.1. Dijagrum silo zalezanja I'u(nog eleJJlf!n/a kad l'erti/. u kojoj je obiCno maksimalna vrednost sile zatezanja. od taeke silaska vUCnog elementa sa pogonskog uredaja. U zavisnosti da Ii je qt vece iIi manje vrednosti od qo. ako je duzina transportera velika i slozene konture. a to je smanjenje sile opterecenja na vratilu gomjcg dobosa od vucnog elementa. nego pri postavljanju pogona kod ceonog dobosa. Transporteri sa vise pogona 2. tako da se sila usled tezine opterecene grane koja nailazi iznad pogona. pri postavljanju pogonskog uredaja na srednjem delu linije trase transportera.9 Pri ugradnji pogona na sredini linije trase transportera. 2. zbog toga su potrebne odgovarajuce oslone konstrukcije koje mogu da prime navedene sileo Transporteri sa vise pogona. +qo Sila zatezanja gomje taeke zatvorene konture SJ == S6 == qo H + Sillin. nemaju prethodno navedene nedostatke.Smin == q.49). Da bi se izbegle suvise velike sile zatezanja i opterecenja vucnog elementa. medutim time se ipak stvaraju odgovarajuca preopterecenja.u tackama 4 i 6. uravnotezava silom teline rasterecene . a koji se postavIjaju na sredini Iinije trase transportera zatvorene konture. nego pri postavljanju pogona gore. na ceonom dobosu.2. Ji b) c) SI. vucna sila zadrZava ranije navcdenu svoju vrednost Wo == S4 -S5 == q. Odakle je 111----. ka tacki nailaska.suprotne grane Opravdanost primene transporter a sa viSe pogona Sib zatezanja savitljivog vucnog elementa u opstem slucaju povecava se od taeke silaska sa pogonskog vratila ka taeki nailaska. Tako kod slozene konture transporter a. smanjuje se masa vratila i oslone konstrukcije.ena pogona na sredini linije trase transportera iziskuje slozenija konstruktivna resenja i zbog toga je efikasna same u odredenim uslovima.5.47) q. kao i kod poeetka krivolinijskih deonica. u _ Hqo (2.49) Tako dijagram sila zatezanja opterecene grane dobija'stepenast oblik sa dva maksimuma .H. otklonske uredaje.66 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 67 SfTX1)( Wo '" -- malna sila zatezanja Smax je manja. pri velikoj transportnoj duzini. (2. maksi- . a prema ukazanoj potrebi teret se moze podizati do znatne visine bez pretovara. eesto se transporter razdvaja na deonice. == qo. a to znaGi da se na tim mestima povecava i sila otpora trenja.:il/J1og [{aI/spot/era sa (eunirn i sredi§nim pug ullom VUCIla sila iZIlosi Wo ==S4-SJ==q.46).

kada su deonice koje odgovaraju n svakome pogonu istovetne (smatra se da je i> 1 i i ceo broj). prikazan je dijagram silazatezanja vucnog elementa transportera sa 12 deonica.. .. Prilikom projektovanja transportera sa vIse pogona potrebno je respektovati odreaene osnovne uslove. to se dijagram sila Vucna sila svakog pogona . Zbog toga se kontura trase transportera razbija na odreaene deonice sa jednakim silama otpora.53) a ukupna vucna sila iznosi: (2. a).. Zbog toga. iii nesto mania instalisana snaga. umesto jednoga znatno veeeg. a visina "stepenika" se postepeno povecava. analizom tehno .jednake. Na S1. pogonima. na obrtnim mestima otpori se poveeavaju proporcionalno sili zatczanja vucnog elementa. razmatra se proracun uslovnog transportera sa jednim i sa nekoliko pogona.10. postoje tri iednaka maksimuma.. Svi odresci su istovetnog nagiba. 1100 1Il00 [K~ -l]W' .. To se moze razmotriti na primeru pravolinijskog transportera sa dYe paralelne grane.68 Transportni nredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih nreda. a koji se sastoji iz n naizmenicnih pravolinijskih deonica./ ~ ! -"" Kada je jedan pogon S" = Ss Kn-l + W' +K W' +K2 W' + . a takoae smanjuje se i ukupna vucna sila. a takoae je i zbir vucnih sila transportera sa tri pogona (DC + FE + HG = =3DC) manji.. Dopusta se da su sile otpora svih pravolinijskih deonica jednake i cia iznose W'./ .10 je gona transportera. Kod transportera sa i pogona jednake snage.. Prakticno pri ugradnji i pogonskih ureaaja smanJuJe se maksimalna sila zatezanja vucnog element a nesto vise nego "i" puta. zbog dovoda elektricne energije na nekoliko mesta.. oa postoje i nedostaci transportera sa vIse pogona. a u prvom redu je njihova veca cena u odnosu na transportere sa jednim pogonom. u tacki nailaska vucnog elementa na pogonski dobos ili zvezdu. Kod horizontalnog transportera sa jednim ceonim pogonom (Sl. posto je i sila otpora svih deonica jednaka.. Kada su tri pogona. Pri tome se maksimalna sila zatezanja vucnog elementa smanjuje za vise od tri puta. umesto na jedno. / C .11. c) prikazuje se linijo:m 1 . u svakom posebnom slucaju potrebno je proveriti opravdanost primene transportera sa vise pogona. D F 6 . Pri tome je koeficijent povecanja zatezanja K> 1 [pogledati izraze (2. potrebno je ostvariti moguenost preraspodele Silage i vucne sile izmeau ureaaja sa vise pogona. Unekoliko se takode smanjuje i utrosak energije na savladavanje otpora na obrtnim mestima. 2.V . b) sa vucnom silom jednakom otporu rasterecene (suprotne) grane i ako se zadrzi ceoni pogon isle vucne sile i iste maksimalne sile zatezanja Smax . Vucna sila Wo prikazuje se u ra"meri sile.40) i (2.11. na ovim mestima treba da budu. na racun smanjenja sile otpora na obrtnim mestima i na krivolinijskim deonicama. a to znaci i sa istovetnim. sila zatezanja vucnog elementa menja se po pravoj liniji A C D E F G. V .50) gde je W' . a to se najpre odnosi na najbolje iskoriseenje zatezne cvrstoce vucnog elementa pri njegovoj maksimalnoj sili zatezanja na odvojenim deonicama. ako je moguce.ia 69 Mora se naglasiti.sila otpora na odvojenoj deonici.. tada je sila zatezanja nailazeee grane svakog pogona.. pri ugradnji nekoliko pogonskih ureaaja transporter a. pri jednakoj velicini Ss: (2. teze je opsluzivanje.41)]. nego kada je jedan pogon (HB). . Potrebna je ista. . omoguceno DUagram .3 (otpor na obrtnom mestn 2 se zanemaruje). ti. Za odredivanje moguceg smanjenja sile zatezanja vucnog elementa. meausobno povezanih obrtnim tackama.. Smax = S" i vucnu silu W0 0 W' o =S' n -S' S =[K~-1_1]S S +~--'-K-l (2. posto se pri jednakom koeficijentu povecanja K. 2.54) L W' 0= iW'o. "..V I"" A 1 .3". Izlomljena linija AB pokazuje poveeanje sile zatezanja vucnog element a kada je jedan pogon. meautim.ekonomskih parametara svih varijanata koje se uporeauju. +K1 (Kn W' =Ss K n-1 + -'--K----'-l~ -l)W' 100 II . ukoliko ie to moguee . a koja nastaie. sa jednim i sa tri pogona.52) Ugradnjom jednoga iii nekoliko post.2 . sila zatezanja vucnog elementa povecava od tacko silaska sa pogonskog ureaaja. 2.. za jednim i sa Iri pagana istu maksimalnu silu zatezanja vucnog elementa.' s K-1 ( Kn -l)W' Deonfro konture (2. vertikalnim odreskom 3 .. do tacko nailaska.11.lila zatezanja \'U(J1Og elemenfa sa povecanje duzine trase transportera. 2.. kao po pravilu. 2. If) W = Sn o S =-(i n-1 -l)S s + -'-----'-. maksimalne zatezne sile kod odvojenih pogona. Mogu se prikazati i izrazi za maksimalnu silu zatezanja vucnog elementa.. dijagram sila zatezanja vucnog elementa (S1. Ako se kod zadnjeg dela transportera postavi drugi pogon (S1.

prenose vucnu silu sllprotne.11. Na Sl. 3. cetiri pogona.11.2. neoptereeene grane 8 . b. svi pogoni na sredini linije trase transporter a se ullificiraju prema svome konstruktivnom izvodenju i jednake su snage. a.4 se preko zvezde (lan~anika) koja se nalazi na srednjem delu linije trase transporlera i koja je u kontaktu sa obe grane. ler u prvo~ ~lucaJu: SL 2.:.5.3' i 4' _ .5_2. kod koje je sila specificnog otpora manja nego na oplereeenoj. a II nekim slucajevima i potpuno. pa se na pravolinijskom ogranku deonice koriste specijalni pogoni u sredini linije trase.7 se prcko eeonog kotura uravnotezava silaznom dconicom prazne. Nije teSko UOCltl ~a se'pH lston: specificnom otporu (Olporu po jedinici duzine tr<1 sn portera) opterecene 1 r~st. . 2.11.3 1 3 4. na obrtnim mestima.55) Na Sl.trase. cconi pogon prenosi vucnu silu na obe grane. odakle je L'= L(qt +qo) > L.'1.3.12. ako je moguee. pri tome ee vertikalni odresci 2' . 7 i 1.11. c) Sl. Na suprolnoj grani. 2 . a pri jednakoj maksimalnoj sili ~atczanJa S/IIUX. moze da se ostvari kada su obe grane transportera jedna~o~ otpora. Kod kosih transportera. 2.ze u drugom slucaju. odnosno da su paralelne). b i c prikazane su sheme ugradnje pogona kosog transportera sa vise pogona. tako da predaju pogonsku snagu islovrcmeno na obe grane. duz.10. 5 i 6 predaju sile za krctanje na deonicama opterccenih grana i to redom: 1 .I pogo/w .viseCi transporteri) pogon u sredini treba posta viti. 2. Na shcmatskol11 prikazu transportera. 2. ostvariti transporter veee duzine.v. a u drugom slucaJu . Na Sl.2' . nego na optereccnoj grani). Medutim. a i b . U poslednjem slucaju pogoni mogu biti razdvojeni iii zbirni ali dvoslrani. da uravnoldi na datoj deonici vucnu silu uzlazne grane. kada su jednake vrednosli vuene sile i makslmalne sIle zate~anja.Najveee . koji je sa obe strane u kontaktu sa vucnim elementom iii dva zasebna radna uredaja koji su kinematski medusobno povczani preko prcnosnog mehanizma. tj. kao i sa strane optereeene grane (a u razmatranom slncajn ovaj usloy je iSplll1jen ako je specificni otpor na suprotnoj. suprotne grane 9 . 5 i 6 prenose vuenu silu optcreeene grane (ispunjene transportovanim malerijalom) a dva pogona. rastojanjc izmedu pogonskih uredaja usvaja se rcspektovanjem sledeCih uslova: vucna sila i pogonska snaga treba da budu jcdnaki.poveeanje duzine transportera. c. na grani koja se kreee nanizc. S1. 3.duzine transportera prikazane su u jednakoj razmeri. neoptereeenoj grani za 2. kod trakastih iii plocastih).:rece?e (suprotne) grane (prave 1 . Kod transportera koji se sastoje iz dye paralelne grane (na primer. Transporter pravolinijske deonice sa pogonom u sredini Kod transportera slozene konlure trase (na primer .2. (qt+qo)(wcos~ -sin~)=qo(wcos~ +sin~).'lJOg e1emenla sa jedJJim i sa d!'t. neopterecene grane. 2. ako se kretanjc ostvaruje pod dejstvom sile tdine neoptcreeene grane. kada nije velIkl ugao nagiba ~. b. pri jednakoj makslmalnoJ sllI zatezanJa Smax.5 puta manji. u razmeri si.12.ate. a. Kao po pravilu. uravnolciC1va silaznom dconicom rastereeene.. nema otklonskih dobosa za eliminisanje krajnjih. 2.2'. 4.4'. Dconica 6 . a deonica 3 . uzduzna komponenta njene sile tezine prcnosi na uzlaznu granu i moze delimicno. 2.ina tran~porlera sa dva pogona moze da bude.2. tada se narusava jednakost pogona opterccene i rastereeenc grane. Ovakvi pogoni nazivaju se uravnotezavajuCim. Ako se oni nalazc u konlaktu sa obe grane transportera. 4 .9. poklapaju sa pravam~ 2 .12.70 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 71 zatezanja prikazuje linijom l' . Sl. qt +qo (2.(JJJja I'LU.le. . Jednaka dvostrukoj duzini transportera sa jednim pogol1om. tada se sila kretanja na silaznoj grani.3' . Na transporteru shematski prikazanom na S1. 4". na horizonlalnom i kosom transporteru sa vise pogona. na pnmer.2 i l' . kod transportera pri kretanju lerela nanize. ponekad je potrebno ugraditi kocione uredaje za kocenje pogona na sredini linije .6. prikazana je shema postavljanja krajnjih i pogona na sredini Unije trase. prcdstavljati vuenu silu zadnjeg i eeonog pogona.vucnu sllu pnhvata same optereeena grana: v - 2. ako se transporter kreee neoptereeen iii nepolpuno optereeen. U zavisnosti od uslova rada. Oboslrani pogoni sasloje se iz: jcdnog radnog uredaja. 5 .Jl DijagraJlJ silo . ~o.12. U tom~ slt:caju. kao i na S1. 2. pogoni na sredini Iinije trase postavljaju se sa jednc iIi obc grane transporlera. pet pogona .

b) i sarno poslednja dconica 4 5 (Sl. Prikazan je dijagram za slucaj kada je opterecena sarno prva deonica 1 2 (Sl. nego kod potpuno opterecenog transportera. za istu ukupnu snagu.72 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 73 Kod transportera cija je shema graficki prikazana na Sl. pogonskih urcclaja. deluju veca optereccnja. Suprotna. kao i cena. usled savlaaivanja ele ktricnih atpora.5.ekonomskih proracuna. prigusenje karakteristika motora i ravnomerna raspodela opterecenja motora ostvaruju se ukljucivanjem u kolo rotora dopunskih elektricnih otpora. Sinhronizacija rada pogona Ako se. smanjuje se. nalazi se najveca vrednost Smax. Smanjenjem broja pogona. 2. ovaj naCin usko je povezan sa neproizvodnim gubicima energije. a Ciji je otpor jednak 1/4 otpora opterecene grane. Izjednacavanje opterecenja i u ovom slucaju ostvaruje se preko vucnog clementa. Primenom kliznih motora iIi normalnih. Crtanjem dijagrama i za ostalc moguce kombinacije postavljanja transportovanog materijala duz transportera. ugradnJom prenosmh mehanizama jednakih prenosnih odnosa. ostvaruje kretanje preko krajnjeg pogona 7 . na motore prakticno deluju jednaka opterecenja.fe pogona 2. koje mogu da se bitno povecaju na odeljenim tackama konture. 3. neopterecena grana. neopterecene grane. kao sto potvrauju eksperimentalna istrazivanja na pogone "krnCih"-karakteristika. Meautim. U prvom slucaju same na deonici 1 .. Na SI. na drugim dconicama . Sve navedeno bice razmatrano na primeru horizontalnog transportera sa krajnjim i pogonima na srednjem dell! linije trase (Sl.12.5. sa povecanjem rastojanja izmeau pogonskih ureaaja. C. broj osoblja za opsluzivanje.12 Sf. Shematski prika: ugradnje pog{ma i dijagrama zatezanjlll'u(nog ('Iementa horizontalnog i kosog transporlera sa . a Smax u tacki 7.2. . koja se prenosi sa suprotne. 2. 3. a koja se predaje na deonicama opterecenih grana predstavlja razliku maksimalne sile zatezanja vncnog clementa i uravnotezavajuce sile kretanja. 2. kod svih pogona odrzava se pribliino jcdnaka vucna sila.13. sto je uobicajeno. 4 i 5. a prema tome.13. kratko spojenih motora u kompleksu sa hidrospojnicorri (iIi c1rugim tipom klizne spojnice) raspodela opterecenja izmeau pogona pri bilo kojoj raspodeli otpora duz odvojenih deonica transportera priblizno je jednaka za sve pogone.13). kao po pravilu ukupn~ masa i c. Pri jednakoj snazi svih pogona na srednjem delu linije trase transportera. kao sto je poznato. to.cno opferecenje transportera sa viJe pogona 2. U drugom slucaju Smin nalazi se u tacki 4. 2. a pri koriscenju motora trofazne struje sa faznim rotorom.13 Dijagram si/a zatezanja rucnog eleme~lfa kada je potpuno in delfm. Sila za ostvarivanje pogona.2 je povecana sila zatezanja vncnog elementa pod istim uglom kao i kod opterecenog transportera. 51. Kod transporter a velikih snaga.ena (motora i reduktora). Od tacke 2 ka tacki 5 zatezanje vucnog elementa se smanjuje. v\lcna sila pogona na srednjem delu linije trase transportera 2. Ako su mehanicke karakteristike pogona nejednake. a u tacki 2 je maksimalna vrednost Smax. to. tj. koja je po velicini veca. a takoae i ceonog i krajnjeg pogona transportera i nastankom u proce"u rada razliCitih deonica transporter a nejednakih opterecenja.4. 2. Meautim. a prikazan je c1ijagram sila zatezanja vucnog elementa pri jednakom opterecenju transportera duz citave c1uzine.1. 2.kao na neopterecenom transportern.13. kada nisu potrebne velike snage za pogonjcnje. pri tome se povecava najveca sila na vucnom elementu transportera. ali kod odvojenih deonica nastaje preraspodela 1 sila zatezanja vucnog cicmenta. 4 i ceonog 5 delimicno je uravnotczena sHorn kretanja usled tdine donjih rasterecenih deonica suprotne grane. pOJednostavlJuJu se i uslovi za ostvarivanje sinhronizovanog rada motora.i. Odredivanje broja pogona Optimalan broj pogona transportera (iIi optimalno rastojanje iznieau pogona pri odreaenoj dciini transportera) odreauje se metodom tehno . sa pogonima u tackama 2. U tacki 6 zatezanje je minimalne vrcdnosti Smin. a prema njoj odreauju se i dimenzije vucnog elementa. Opterecena grana podeljena je na cetiri deonice. ugraauju asinhroni elektromotori sa kratko spojenim rotorom koji ostvaruju jednake mehanickc (vucne) karakterist!ke. c).3. a shodno tome i njegova masa.

koji se mogu uzeti u obzir postavljanjem opsteg izraza za osnovne rashode. koriscenjem ovakvog tipa pogona mora da se ispuni uslov da je zavrsetak trake trakastog transportera osloboden od materijala koji se transporLuje na traci. e. dejstvuju i "usputni" faktori. kao i sile tezine tereta koji na njoj lezi (SI. 2. pri tg ~ >w Vucni clementi drugog tipa. eksploatacionc gubitke i teskoce vczanc za opsluzivanje. a prerna tome i vucne sHe svakog pogona W': Razlikuju se pogoni na' srcdnjern delu trase transportera koji prenose pogonsku silu preko zupcastih prenosika iIi proklizavanjern. pa je u tom smislu za ostvarenje dovoljene vuclle site neophodlla i znatlla duzina trake.5. Za povecanje sile sprezanja izmedu trake za nosenje tereta i pogonskih traka izraduju se pogonske trake na cijirn koturovima su pricvrSceni trajni magneti. a u drug om slucaju koristi se lanae ili traka.74 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 75 Povecanjem mase vucnog element a (ne previse). Na taj nacin. Pri korisccnju prvih primenjuje se lanac kao YUcni element. povecavaju se i gubiei energije. uporedenjcm rczultata mogu se uspostaviti odgovarajuce reladje za odredivanje potrcbnog broja pogona transport era. primenorn frikcionih prenosnika. Uredaji pogona na srednjem delu trase transp?rtera Tipovi pogona na sl'ednjem debt trase transportera.14.r qo(sin~ wcos~) (ql + qo )(sin ~ + wcos~) . dok se pri tome traka za nosenje tereta izraduje sa oblogom od mekog magneta. prema tlpU vucnog elementa za koji su predvideni pogoni na srednjern delu trase transportera. g). ¥~ oj _ flj:"bJW I Sf. koji se moze primeniti u datorn trenutku. Ova karakteristika se ispoljava kao nedostatak razmatranog pogona. Na Sl. u datomslucaju.14.14. pri uslovu da su na svim deoniearna jednake rnaksirnalne odnosno rninimalne sile zatezanja Smox. 2. 2. sila mora da bude utoliko veca. 2. kod nekih konstrukcija zamenjuje se traka laneem (kod opitnih konstrukeija guscniCni magnetni pogon). U zakljucku moze se razmotriti odnos raslojanja izrnedu pogona opterecene (L't) i suprolne. a prema tome i sila zatezanja vucnog elementa. c i d).a na srednjem Jelu trase fral1!JporLera Kod horizontalnog transportera je L' ~t= L' r Kod kosog transportera.f i g pogonska sila rnoze da se prenese na pravolinijsku deonicu trakastog transportcra tako !ito se postavljaju ispod trakastog transportera iii pogonske trake iii valjaka (St. odnosno Sllli". svrsishodna je primena manjeg braja pogona uvccane snage. ~ I i ~ W't = W'r = (qt +qo) (sin ~ +W cos ~ ) L't qo (sin ~ . Kao po pravilu. 2. Pri tome se zadatak odrcdivanja optirnalnog broja pogona. Ovirn je uslovljen. e). a kod kosih lransportera.w cos ~ )L'r. traka koja nosi teret pritisnuta je usled dejslva sopstvene tdine. trake i lanci prema svojim svojstvima manje su prilagodeni da prenesu odgovarajucu pogonsku silu sa mesta kojc se llalazi na sredini linije trase transportera. navedene su njihove ka~-akteristike prema nacinu prenoscnja pogonske sHe preko vucnog elementa.14.5. prikazane su sheme pogona na srednjem delu trase transporlera. 2.14 Sheme pogon. Zbog teskoca koje nastaju usled problema pricvrsCiva!1ja magnetnih koturova za pogonsku traku. a i postavljen pred konstrnktora zadatak oslvarenja pogona dovoljno velike SIlage na srednjem delu trase transportera. 2. rasterecene (L'r) grane transportera sa dye paralelne grane. a i b) ili obrazuju na zvezdi ili dobosu obuhvatni Iuk (SI. 2. kao i prema njegovom obliku na mestu prenosa pogollske sile. odakle je I I I } I. Kao lito se moze videti sa SI. sto je veCi ugao nagiba transportera. koja se formira obavijanjem trake oko pogonskog dobosa (Sl.1. 2. U primeni je i frikcioni pogon na sredini linije trase transportera sa dva para pneumatskih pogonskih tockova. Kod konstrukcija sa pogonskim tockovima.14. 2.14. a u tablici 2. kada se teret krece naviSe. Drugi pravae istrazivanja n ovoj oblasti ogled a se u koriscenju asinhronih motora linearnih karakteristika.14. koji priteZu kraj trake (Sl. kao i rastojanja izrnedu njih. e i /) iii obrazovanjem petlje na radnoj grani. a kod kosih i vertikalnih transporter a povecava se poduzna sila otpora. koji kod pogonskih elemenata obtno kretanje pretvaraju u pravolinijsko (Sl.t I. znatno uproscava. I I I t I I . It). I I ! j . Nije retkost da su joil pre izrade idejnih projekata poznate unapred snage pogona iii karakteristike vucnog eiementa.14.

a za to se koriste: lancanik i gusenicni uredaj. za pretovar transportovanog matcrijala.14. odnosno vazi relacija 21CR o == zt (2.2.14. ukoliko je moguce. trakasti pogoni.j) sirini) I J edan ili dva !LUCnim obuhvatom pogonska dobosa ! (31. Pri tome su korak lanca i izmereni korak po osnovnom krugu lancanika medusobno jednaki. Pravolinijski pogoni na sredini linija trasa trakastih transportcra primenjuju se kod lancanih transportera slozene konstrukcije trase. S1.2.14.f). g). . c) b) Savijanje preko koturova i lanaca za oritezanie (31. gde je R . a to je da transporter mora da ima ddpunski prostor na sredini staze. bez radikainih rekonstrukcija. ostvaruju najvecu vucnu silu koja se preko dobosa prenosi na traku ali je prisutan i veliki nedostatak ovakve konstrukcije.korak Ianea. Osnovni zahtev koji se postavlja pred transporterom ove konstrukcije ogleda se u 0bezbedenju. pogoni na sredini linija trasa trakastih transportcra dobijaju veliku prakticnu primenu. 2.14.2. e) Pravolinijski Traka Pogonski valjd (kontakt po citavoj (31. sto poskupljuje izradu transportera.56) Kao pogoni na srednjem delu linije trase transportera koriste se i pogonski eIektrovaIjci (S1.ie zt 2% I (2.14. z -broj zubaca lancanika (zvezde).]i ako se zahteva povecanje snage pogona transportera. usled povecanja duzine transportera ili usled povccanja kapaciteta. a koji obrazuju petlju (S1.14. 2.2. e najvise odgovaraju postavljenim eksploatacionim zahtevima. kako u periodu kontinualnog sprczanja zgIobova karika Ianca i zuba lancanika.76 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 77 Vrste pogona koji se nalaze na srcdini linije trase transportera Tablica 21 Vucni element Nacin transmisije I pogonske sHe vrsta elementa .6 Pogoni na sredini Iinija trasa lancanih transportera Kod lancanih transportera pre nos pogonske sile pogonom na sredini linije trase transportera. 2. I mcstu transmisije pogonske sile Pravolinijski oblik elementa na Vrsta pogona Sprezanjem Trenjem Gusenicni (S~~ Jedna ili dye zvezde Zvezda-lancanik: a) Savijanje preko Lanae i otklonskih dobosa I (Janci) Lucnim obuhvatom (S1.24 d) Pogonska traka (81. Kod sprezanja Ianca i lancanika .14. tako 5to se izmedu pogonskih elektrovaijaka ugraduju tfi osiona valka roine. Pogonski dobosi lla sredini linije trase transportera sa trakom za nosenje tereta.zvczde. Pri tome se za ostvarenje dovoljne vucne sHe ugraduje veCi broj valjaka duz trase transportera.14. Pogonski uredaji lancanika sa diskretizovanom lancanicom. h) ITraka (kontakt po ivici.14. ravnomernog kretanja vucnog lanca. ZahvaljujuCi navedenim prednostima.2.poluprecnik osnovnog kruga lancanika. kao i ceonim postravljanjem pogona ostvaruje se samosprezanjcm.2. poduzna osa lanca u datom trenutku predstavlja diskretizovanu lancanicu (analogija sa zupcastom letvom kod zupcanika) i irna pravae tangente na osnovnom krugu zvezde.2. i) Pravolinijske grane Traka Pravolinijski sa elektromagncti~ Lanci sa elemcntima Pravolinijske grane Pravolinijski za zahvatanje sa elektromagnetim: Od razmatranih tipova !takastih transporter a sa pogonom na sredini linije trase transportera. Pravolinijski Dve pritisnute irubu) pravolinijske grane (S1.. Njihova primena je efikasna kada je osnovna traka za nosenj)'! materijala ncdovoljnc poduzne cvrslocc . sto dozvoljava da se obezbedi najoptimaInije postavljanje pogona. t . g) I I Dva para pritisnutih I tockova (S1. Ako se usvoji da .5.56') . 2. tako i u trenutku njihovog ulaska u spregu.

Daljim obrtanjem lancanika. zglob lanca krece se po profilu zupca i to od njegove osnove. Kod gusenicnog pogonskog uredaja kretanje vucnog lanca transporter a ostvaruje se pogonskim gusenicnim laneem koji se povezuje sa vucnim lanaeem preko hvataca. 2. kao i zbog smanjenog haballja.57) 1 = 1 (k +0. odllosno roillica se kotrlja po zubu lancanika. kojom se prikazuje zub le visine. a) cvrsto iii pomicno (zglobno . potrebno je koristiti lanae unutar koga su pricvrscene dopunske larnele . sa zupcem moze da prouzrokuje iznenadno ispravljanje lanca kao i uspostavljanje oseilacija lanea.15. a kada sn dva lancanika. Hvataci se pricvrscuju za clanke pogollskog lallca (51.. zit.45 Ro. kod koga sila zatezanja nije velika u OdllOSU na silu zatezanja [anea sa i bez supljih osovinica. tj. susedni lancanici 1110raju da budu postavljeni pod centralnirn uglom 21t/zn. tj. za ugao 2 U opstcm slucaju pri 11 redllo postavljenih lancanika. Pri tome je 2 2 Rs Odakleje t ="2 ) ( +Ro· (2. koji ulaze u sprcgu sa zglobovirna iIi drugim elementima vucnog lanca. Prj tome zub postaje lanji ka vrhu..valjkaste osoviniee istog precnika. kako se zglob koji nailazi u spregu. koriscenjem jednacina (2. 2. U trenutku kada zglob lanca prilazi vrhu zupca. radijus spoljnog kruga R s.56) i (2. sa Gusenicni pravolinijski pogonski uretlaji.56) se dobija da je sredllJem delu liJJije frase IraIJsportera sa jall/im j sa uva /W1(.15).5) . visina zuba za obezbedenje kontinualnog sprezanja mora da bude jednaka 0. korak je u granicama 800 . pa do tcmena. kao kod zglobnog lanca (tako da se postize smanjeni korak sprezanja) iii se primenjuje pogon sa dva (reele tri) redno postavljena pognoska lallcanika.. Da bi se ovo izbeglo. kao i u zupeirna i zglobovima lanca. postavljaju se fazno pomereni za POIOVlllU centralnog ugla zuba. tj. n Z . Kao rezultat postoje konstrukcije kod kojih je Ro do 1200 mm. suprotna strana lanca prellosi silu jednakll otporu kretanja lanca. kao i broja zuba lancallika (a shodno tome i precllika zvezde). sto pri oslobadanjll zgloba iz spregt. prctpostavljaju se vrednosti gubitaka usled trenja u lezajima vratila lancanika.78 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 79 Kada je korak lanca jednak koraku lancanika po osnovnom krugu. zadrzavanjem jedllakog koraka lanca. Nije Lesko uoCiti da je u odnosu na Ro. za iste vrednosti: Ro. llego kada je jedan pogonski lancanik. . u sprcgu sa sledeCim zglobom nastupa naredni zubac zvezde (lancanika) i na laj naCin ostvaruje se kontinualno sprezanje. .15. a na koji deluje ukupna sila zalezanja lanca. 2. 2. Dva lancanika (zvezde). a odrcduje se iz trougla AOB: Shemt: pogol/u 11(/ a) SI.. obilazi oko ose simetrije zuba i da je njegovo konstruisanje nemogtice.58) 5 tim u vezi. moze se pokazati da evolventa.45 Ro).upravljacki hvataci. Valjkasti lanac pri ovakvom ponasanju. Potrebna visina zupca lancanika odreduje se preko radijusa spoljnog kruga zupea Rs (51. 51.. (S1. 2. kao i usled povecallja odgovarajuceg stepena korisnog dejstva pogona. Pri odredivanju ukupnog slepena korisnog dejstva pogona. veliCina Rs znatno vCGa (tako je za z = 6. kao i sa supljim osovinicama (rolnicama) valjcic.16. da bi se ostvarila konstalltlla brzina lanca. 900 mm.16. Odakle. zahva[jujuCi smalljenju gubitaka usled trenja u zupcima. Kao sto je pozllato iz tcorije sprczanja. a znaci i visina zuba kada su dva pogonska lancanika dobijaju se manje veliCine. ima u odnosu na njih prednosti.2. profil zuba prikazujc se evolvcnlom.\lJIika korakom lanca jednog lancanika u granieama 300 .15 b) R/ = 12 + R}. tj: (2. b). sprezanje svakog zupca lancanika sa zglobom lanca zapocinje u tacki dodira ose lanca sa osnovnim krugom lancanika (SI. Kod lanaca bez supljih osovinica. a raslojallje izmedu njih treba da iznosi . a). Rs = 1. 400 mm. b). Ona zateZe lanac u smeru ka podnozju zupca. Rastojanje 1 izmedu osa lancanika mora biti jednako u tom slucaju celom broju koraka k u zbiru sa polovinom koraka. krece po zupcu lancanika navise..

(2.17.-_. ./' : . <BAC=900-{a + ~l) Na taj naCin. 2. Meautim. Kako pokazuju istrazivanja.2. vee se menja po odreaenom periodicnom zakonu. . -.17 Shenw guseni(nog pogOl1a sa hl'a!a(ima koji su (Yrrsro priCI'r.59).~?=P.16. brzina pogonskog lanca vI' odreduje se prema jednaCini (2.zglobno Pogonski lanac zbog male duzine u odnosu na vucni lanae transpartera odlikuje se cinjenicom da su njegove odgovarajuce tacke cesce u obrtnom kretanju i vise su sklone frikeionom i zamornom habanju.. ) • \\ 0) ""11 . / ! . . . gde je i-ceo broj Na taj nacin. vazi proporcionalni odnos: ~ 0) cy mv A . primenom zglobnih hvataca i profilisane sine (S1. na primer.+. pogonski lancanik transmisionog pogonskog lanca treba da ima sto je moguce veCi broj zubaca. mora se obezbediti kontinualno sprezanje. -. b) <ACB=90o+a. .59) ~. Pravolinijski usmerena sina postavlja se paralelno poduznoj osi vucnog lanea iIi pod odredenim uglom prema vucnom laneu.16 Sheme gusenicnih pogona so hvataCima koji su pricl>r§ceni a) . -.2.17).2. /" f • P vcos(a + ~l) casa . b) .(c:eni Tako se koriseenjem (2. SI.h. Pri uglu nagiba ~1 izmeau ose pogonskog lanca i ose vucnog lanca (S1. a 17rema njemli .60) v vp sin(90o+a) odakle je v sin[900-(a+~d]' tp =!.18 duzina deonice lanca izmeau zubaea pogonShenw gusenh'!nog pogonskog urectaja skog i zateznog lancanika ne ostaje konstantna. a ponekad im se daje i oblik kukica kopCi. 2. I (2. to je: th = t I cas( a + ~1) (2. kao i ravnomeran izlazak hvataca iz sprege. V1 "PC IJ ~ 51.80 Transportni uredaji Opilta teorijska razmatranja transport nih uredaja 81 Na radnoj grani pogonski lanae se usmerava duz pravolinijske iIi profilisane (jednostrano iii dvostrano) sine. U dlju smanjenja neravnomernog obrtanja.t--+. Ako je zadat korak vncnog lanca tl. .r. postavljene pod uglom prema poduznoj osi vucnog lanca (S1.61) =-"""':--'-':':" . sto se ostvaruje. odgovarajuce konstrukcije. Prema tome. za vreme dok se lancanik okrene za jedan zub.59) nalazi da je jednacine Primenom sinusne teoreme dobija se da je casa Posto korak hvataca mora da bude deljiv sa korakom pogonskog lanca. Razmotrice se jedan od cesto primenjivanih tipova gusenicnog pogonskog ureaaja: pravolinijski lanac sa cvrsto pricvrscenim hvatacima pravolinijskog profila kreee se duz pravolinijske yodice. to se karak hvataca til nalazi iz sledcccg uslova: u periodu kada se vucni lanac brzinom v premesta sa korakom tl.korak pogonskog lanca . 2. sto pIOuzIOkuje stvaranje u lancu dopunske impulsne sile. radne grane hvataca koja se nalazi pod uglom a izmeau komponente v1 i upravnog pravca na osu pogonskog lanca. 51. b). pri zadatoj brzini vucnog lanca v..cvrsto. U tom slueaju brzina vucnog lanca v jednaka je geometrijskom zbiru brzina pogonskog lanca vI' i zgloba vucnog lanca vI. duzina navedene deonice lanca zayisi od toga da Ii pogonski i zatezni lancanik sadrze paran il! ne17aran broj zub~ i kako su rasporeaeni sinfazno iii antifazno.. Radne povrsine hvataca mogu biti pravolinijskog iIi krivolinijskog profila. prema zadatom koraku vucnog lanca odreauje se potreban karak hvataca. 170gonski lanac brzinom vI' 17remesta se sa korakom tho Prema tome.

Pri kO. a takode i rastojanje izmedu hV~laca. dva nep~rna broja: broja hvataca i broja clanaka lanca iZl11edu njih. at =-=-Rro sm<p. Oni se mogu posta viti :acunskllll p~tem III graficki iz crteza. ugao nagiba pogonskog ~anca prema osi vucnog lauca rh.19. Rastojanje izmedu osa pogonskog i zaleznog lancanika. Odredivanjem dinal1llC!e slle mogu se tacnije proracunali dimenzije vucnog lanca (u odnosu na proracun pl:ko ~tatIckih sila. sto su veca ubrzanja pri periodicllom kretanJu.33. odreduje se iz izraza VJ = Vo cos <p = R ro cos <p . 2.19.18. jer kod ovih 05e~laClj~ u~eSl~U]e n. Brzina lanca.lslantnoj ugaonoj brzini lancanika ro. ako se zane mare elasticna svojstva lanca. Ugao nagiba radne grane hvalaca usvaja se tako. pove. b). Brzina i ubrzanje lanca za navedene polozaje lancanika imaju sledeee vrednosti: Polozaj 1: V = RWCOS(!!:)'' 1 2 Polozaj 2: Vj :::: R = Vmax. a tak~de 1 bro] hvataca ceo broj. srediSni ugao ex. Dinamicke sHe koje deluju na vucni element transportera sa lancem .. koji obrazuje radijus 01 i osa Oy. Takvi prolzvodl1110gU bItl. ukupan broj karika pogouskog lanca odreduje se kao pro~zvod. iz uslova obezbedenja neprekidnog sprezanja I s.21.25.27. deJslava izazivaju u vucnol11 lancn pojavn zamora. U oba slucaja braj brika pogonskog lanca dobija se kao neparan. konstalltna je i obimna brzina zuba Va = Rw (ovde je R .63) Tri polozaja lallcanika ito: u pocetnom trcnutku sprezanja (1). a). a koji odgovara jednoj karici (clanku) Ianca . mellja se po zakOllU sinuslle teoreme: dv 2 . ako se sma Ira da se lanac krece priblizno translalomo. DaIjim okrelanjem lancanika zub 2 ulazi u spregu sa zglobom 2~. Ubrzallje lanca af za isti period. ne same duz radnih dconica. Na taj nacin. nakon zaokretanja za polovinu centralnog (sredisnog) ugla ex (2) i konacno. Trajanje perioda neravnomernog kre:anjil l~ll(~a Jedllako je vremcnu za koje se pogonski lancanik zaokrene za centrall1l (sredlsnI) ugao.cavaju ukupno dejstvo poduine sile na vucni element. . visina hvataca. koji ulazi u spregu sa zglobom Ianca 1~. . koji se ostvaruje metodom "obilaska po konturi"). na primer: 15. povezam ~~ odgovarajueim geomctrijskim odnosima. 35. (2. 2.ma). pre nego sto karika lanca. Izuzev uzd~zlle dmal11icke sile koja dcluje na Janac. Utvrdeno je da je najmanja tj. al = 0. 39 ltd. 2.. DinamiCke siIe ne same da. vee' se samo u proracun uZlmaJU uz d uzne oseIlacIJe.radijus pocelnog obimnog kruga temena lancanika). brzina kretanja lanca ne oslaje konslantna. Kada je veca brzina lanca ovi udan mogu ~a pncl:le razaranje zglobova. a na pocetku sledeceg perioda (3). utohko veCih po velicini. na kraju perioda sprczanja. dt (2.17. v •• v . 2. pri prameniugla <p u grallicama od -~ do ~.1ilkon sprezanja) po zakollu kosinusoide (S1.19. vee i na mestima nailaska na lancanik.. da sila zatezanja lanca pri silasku sa zuba bude po 1110gucnosli l11inimalna. ona se periodicno men]a (pulma) po odredenom kinemalskom zakonu. a) iii pd nepamol11 broju zubaca i njihovom sinfaznom rasporedu (S1.6. u tacki nailaska lanca na lancanik deJuje dinamicka sila koja je nsmerena pod uglom ka osi transportera i prouzrokuje udar prilikom sprezanja svakog narednog . razmatranJe (zanemaruJu se) .. b.l~b~~nog IZlasb hvalaca iz sprege. pokazana je' shema naiIaska lanca na lan~anik iIi kotur sa granama (laka i teska strana).62) gde je <p . 2. iii pri parnom braju zubaca lancanika i njihovim antifaznom rasporedu (S1. oscllacije se ne prenose na dugacku deonicu lanea. 2.:uba lancanika sa zglobom lanca. Pri konstanlnoj ugaonoj brzini pogonskog Iancanika (iIi kotma sa pravolinijSklI~ grana. dode u kontakt sa zubom lancanika (pogledati S1. Ukohko je rastojanje izmedu hvataca jednako celom broju karika. Poloiaj 3: . a). Zbog toga se pri odredivanju dll1anlJckl~ siia kOJe ~eluju na vucni element poprecne oseilacije ne uzimaju u .~era~nomernost kretanja VUCllOg elementa uslovljava nastanak u njemu dinar~Ick1h sIla. brzina lanea VI menja se tokom perioda zaokreta lancanika za ccntralni.:znatna masa transportera i lereta. Vucna sila predaje se preko zuba 1. pokazani su na Sf. a koja je posledica lleravnomernog kretanJa lanca. . 2. za koju je hvatac pnevrscen.promenljivi ugao. vec i usled uzastopl1lh. zub 3 sa zglobom 3~ itd. koji odgovara jednom koraku lanea tl (J.82 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 83 . kao 1 usl~ed ~remestanja mase tereta i samog transportera.18. najpovoljnija za lancanik promena duiine lanea lzmedu zubaca lancanika i to. Na S1. a takode i da ostvare poprecne oscilacije l~nc~: M~dutm~..

C] i C2 . Teret kod nekih transportera (na primer kod koficastih elevatora) transportlJje se zajedno sa lanecm. neophodno smanjiti odgovarajueu radnu brzinu. koje ucestvuju u kretanju. a i b). proporcionalno sa drugim stepenom brzine. a sto se u jednaCini (2. tj. mtr i mt . Energija sudara proporeionalna je kvadratu brzine zuba (v/) . U ciiju obezbedenja dovoljnog veka Tada transportera nije potrebno poveeavati silu koja deluje na lanae za neku propisanu vrednost. u trenutku kada zub lancanika ulazi u spregu sa zglobnim lancem.64) uzima U obzir preko kocficijenta C2 ~ 1. gde su n v . 2. (2.r + C2mr) almox. ako se uzme u obzir da je Sf. Ovo predstavlja uzrok nastanka u laneu uzduznih dinamickih optereeenja. na kretanje ceonog (. 60v ztl Dinamii'ke sile kaje defuju na vucni lanae. f! korak lanca pri sprezanju. Ako se u cilju poveeanja kapaciteta transportera zahteva poveeanje njegove brzine. 1 Sf. m. Odavde sledi da je najveee ubrzanje lanea (a shodno tome i najveea poduzna dinamicka sila) pri nepromenjenom hroju zuha lancanika i jednakom koraku lanca. . u zglobu lanca nastaje poprecno dinamicko optereeenje usled sudara zuba lancanika sa zglobom lanea pod uglom a/2. vee sarno neki njen deo. relativno U odnosu na premestanje transportera. a kod drugih (na primer kod grabuljastih transportera). 2. masi lanea i masi tereta koja je usmerena nanize.20. kao i cene lanea). m/s.65) Pmax = C1 (m. Maksimalna poduzna dinamicka sila odreduje se iz izraza (2.20 Dijagram hrzine i ubrzanja vuc"Ynog [anca (J)=-' nrc 30 ' n=--. sa malim brojem". istovremeno sa ulaskom u spregu zuba lancanika sa zglobom lanca. pri konstantnoj brzini i precniku lancanika. Masa lanea zavisi od niza faktora. pri konstantnom precniku lancanika. Prema tome. ukljucujuCi i silu zatezanja lanea na me stu nailaska na lancanik. ubrzanje lanca u uzduznom smeru trenutno se poveeava do vcliCine 2almox .:lanka lane a ne utice ukupna masa pokretnih del ova transportera.maksimalno ubrzanje lanca transportera.. U vezi sa elasticnim osobinama lanea.koeficijenti masa pokretnih delova tTansportera i tereta. ohrnuto je proporcionalno broju zuba lancanika. nalazi se da je z Usled velike ucestalosti obrtanja. tad a treba primeniti lanae sa kratkim clancima (karikama) i lancanike sa veCim hrojem zuba. mogu posluziti kao uzrocnik njihovih deformacija. koji se ohuhvata u jednaCini (2.srednja (radna) brzina lanca. 2.ucestanost obrtanja lancanika.mase del ova transp'Ortera i tereta koje se nalaze na transporteru i koje se kreeu ubrzanjem almox. Prema tome sledi da je kod transportera sa dugackim clancima lanea (koji se primenjuju u cilju smanjenja rnase. min-\ . ako je to moguee (odnosno veeeg precnika). Kao sto se moze videti sa dijagrama brzine i ubrzanja vucnog lanea (Sl. .64) koeficijentom Cl 1. visestruka poduzna i poprecna dinamicka optereeenja izazvana dinamickim naprezanjima clanaka limea i zuba lancanika. njegovim ugihom izmedu tacaka oslonaea (obrtnih mesta na konturi transportera).<:uba na lancaniku (fadi ogranicenja njegovog precnika).broj zuba lancanika.19 Shema kretanja tonea po {anconiku 2 3i1 2 3 Maksimalno poduzno uhrzanje lanea jednako je Rei sin (a/2). a direktno je proporcionalno koraku lanca.84 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih ureilaja 85 almax .64) gde su.

""" 6IJ .'" '"'" aJ --------- t P / t 'II. (2. odnosno niegovog kretania.:. fl. V al at 2./ t SI. a obrtnog momenta i snage motor a P na SL 2. U periodu pustanja motora u pogon saopstava se dopunski rad posto se masama saopstava kineticka energija.? ~ -. .22 Dijagram ubrzanja. kocione delove). = iTCn Tada je dm 30tp .67) gde su: Dd . zupcanik.moment inercije svih masa transportera koie se krecu translatorno i obrtno.. i . naprotiv.. kao i ubrzanje pri pravoliniskom kretanju. a takode i mase pOkretnih i nepokrelnih valjaka . koji se pustaju u pogon preko reostala. koje zavise od vclicina mas a koje se krecu.66) at = 2i ' Mdin '= '= (2. sveden na vratilo motora.- ). oV IOO .. n . Kod trakastih transportera velikih snaga ugraduju se. Za tacnije proracune moraju se uzeti n obzir takode i mase: dobosa. E ugaollo ubrzanie vratila molora u periodu pustanja motora u pogon). moment puslanja u pogon varira u neznatnim granicarna (SI.. na vucni clement osim statickih deluiu takode i dinamicke sile. - . b. Moment molora u periodu pustanja u pogon jednak je zbiru njegovog slatickog i dinamickog momenta: Mm'= MSf + Mdin. Ubrzanje pri pustanju u pogon v (2.P """ M V..precnik pogonskog dobosa (zvezde . 2. ti. pJatno transportera. tako da je moguce da se smatra da. br:.brzina vucnog elementa pri ustaljenom i translatornom kretanju. a reele kod plocastih iii viseCih transportera Ciji su vucni elementi znatno manjih brzina. Ugaono ubrzanje. zavise kako od veliCine pokretnih masa.68) EDd Mm '= iV/sf + JVIdin '= const. a drugi deo . -::. ti. -1 tanJa motora.rolni. Dinamicki moment motora je Mdin '= JO £ (gde je J ..inD.. jc konstantan: (j)=- nn 30' gde je CO . a prema tome i vreme perioda pustanja u pogon.22. Ispitivanja dinamickih procesa izvode se obicllO kod trakastih transportera veCih snaga.. u preJaznim rdimima rada... pri pustanju transportera u pogon. p- IX k ~k V. kao i ubrzanja (pozitivne iIi tlegativne vrednosti). tako i od dopunskog (dinal1lickog) momenta motora u tom periodu.ucestanost obr. kao po pravilu.22./ .. • IS(} 1/ 100 rJ/ ~ II I J 40 r--li tiT & [7 . Kod transportera sa vucnim elementom. Od obrtnih masa prakticno treba uzeti u obzir rotor elektromotora.. kod kojih se traka krece vecom brzinom./ r--. vucni clementi.'" ".86 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 87 Dijagrami ubrzanja i brzina u tom pcriodu prikazani su na SL 2.e asinhrDl10g %/oJ'u sa j'a:nim roforoJn Pri jednako ubrzanom hetanju je Pustanje u pagan trallsportera.21 Meh(fnh~ke Sf. JE const.~ ~ l I\. zupcastih sklopova kao i delova prenosnog mehanizma. Pustanje u pogon i zaustavljanje transportera Prilikom pustanja u pogon i zaustavljanja transportera. kincticka energija pokrelnih masa se apsorbuje. a.2. mm M .7. deo ovih mas a ima translatorno kretanje. kao i druge delove na vratilu motora vclike ucestanosti obrtanja (spojnica.21). u periodu zaustavljanja. odnosno naknadno ukljucenog otpara u kolo rolora. asinhroni elektromotori sa faznim rotorom. kao elementi za kretanje. a trajanje period a pustanja u pogon nn t =-=-""'-p at 30£' gde je v . '"" M.obrtno. 2. uhr/nog momenta i sl/age mororo u periodu pUSlunja u pOgOll karakleristi/..lancanika).ugaona brzina rnotora u periodu pustanja u pogon.prenosni odnos mehanizma pogona. ". Translatorno se krece citava traka. b) .'t. U tom slucaju.

Navedeni izrazi povezuju maksimalnu silu zatezanja vucnog elementa Sma.' moment pustanja motora u pogon M. Ako se ta vrednost srednje zagrade oznaci sa Jsv.lancanik.ugaona brzina motora u periodu pustanja u pogon.r Prj tome se vrcdnost strujc Jusvaja prema ukupnom otporu reostata.translatornih delova.75) gde je OJ .M st + [(qt +2Qo) t d +--.. N/m. Promenom po zakonu prave." i jacine struje 1.74) Sila koja deluje na vllcni element transportera u periodu pustanja u pogon: Snaga motora u periodu pustanja u pogon odrcctuje se iz izraza (2. u periodu pustanja transportera u pogon. zvezda . ovde je qv sila tezine obrtnih delova valjaka po jedinici duzine transportera.76) Kod asinhronog motora sa faznim rotoTom struja pri pustanju motora u pogon iznosi J = (1.69) u zagradi treba da bude (qf + 2qo + qv).71) Ako je J moment inercije drugih elemenata koji se nalaze na vratilu motora.. Kod horizontalnog transportera kocniea se ponekad ugraduje radi smal1jenja perioda "zaleta" (kada su male sile otpora koje deluju na transporter). jaCinu s1Iuje I i trajanje perioda pustanja u pogon tp. svedenih na vratilo motora.69) Smax = Sst + Sdin = Sst + . tada se pri vecem obrtnom momentu motora narusava odredcna kinematska veza izmcdu ovih vratila. jednak je proizvodu razlike poduzne komponente sile tezine tereta i sHe otpora koja deluje na vucni element. g gde je L duzina transportera. Kod transporter a sa premestanjem tereta navise. dobija se da je .88 Transportni uredaji Opsta teorijska razmatranja transportnih uredaja 89 (2.J:... proracun se obavlja prema maksimalnom momentu koji se prenosi spojnicom. fDd zamenom vre d ' za al na osnovu izraza (2.2) I. osim obrtanja i premestaju translatomom brzinom transportera. Zamajni moment rotora elektromotora GD Moment inercjje motora je g 4g (2.. a koja se menja po pravolinijskom zakonu.. moment sila koje deluju na pogonsko vratilo u smeru suprotnom od radnog uredaja. ukljucivanjem u proracun vrednosti maksimalnog momenta pustanja motora u pogon Mm. tp: (2. pa masu obrtnih del ova valjaka treba smatrati kao masu pokretno . kao po pravilu.. .. 2. valjci krecu brzinom koja je jednaka translatornoj brzini transportera. tada se. na poluprecniku radnog pogonskog elementa (kotur.-+J £. kocnica sluzi za-"precavanje nekontrolisanog kretanja transportera. Kod transportera kojim se materijal premesta nanize. velicina P dostize maksimalnu vrednost na kraju perioda pustanja u pogon. tada u izrazu (2.. Ako se na vratilo motora ugradi klizna spojniea kojom se obezbeduje da prenosnik na pogonskom vratilu transportcra ostvari obrtni moment koji ne prelazi zadate granice. Kod transportera kod kojih se teret transportuje navise. tada je ukupni moment na vratilu motora u periodu pustanja u pogon m J GD 2 =-- (2.. dobos): (2. Ako se vucni element premesta preko stacionamih valjaka i ako se priblizno celokupna masa obrtnih delova stacionarnih valjaka moZe smatrati da je rasporedena po obimu valjaka. Na vratilu motora sila Sdin stvara moment M'din = Sdin D2d (qt +2qo) La l (2. kao sto se moze i uociti.stepen korisnog dejstva prenosnog mehanizma od pogonskog vratila transportera do vratila motora. korniea iii ustavljac sluze za sprecavanje proizvoljnog kretanja transportera u suprotnom smeru pod dejstvom poduzne komponente sUe tezine tereta opterecene grane.77) Velicina u srednjoj zagradi predstavlja moment inereije pokretno .70) gde je T1 .73) La D GD M . 2 4gi TJ 4g 2 J Zallstavljanje tmnsportera. 2 navodi se u katalogu motonl. automatski kocioni iii zaustavni uredaji.8 . ITJ (2. U tom slucaju. Na pogone kosih transportera sa vucnim elementom postavljaju se.68).translatomih i obrtnih masa transportera. Ovi izrazi daju mogucnost da se odrcdi sila najvcceg zalezanja u traei i vreme trajanja perioda pustanja u pogon t r . at = 2i nostl ' nalazi se da je (2.72) '1' 11. Ako se kretanje ostvaruje peko pokretnih valjaka koji se.

Pri tome ostaju konstantnc i negativnc vrednosli ugaonih ubrzanja vratda i linijska pokretno . LITERATURA: [45] . ako su poznate mase i momenti inercijc pokretnih delova lransportera. U prakticnim proracunima mogu se uzeti u obzir samo momentl mercije 1'Otora motora i elemenata koji su postavljeni na vratilu motora.prccnik radnog. tada je staticki moment na kocnici iii ustavljacu (281) Prilikom izbora duzine puta kocenja treba uzeti u obzir ne same cksploatacioni zahlev.s!la tezme tereta zateznog urcdaja.1 ". vee kao sto je uobicajeno.' Cije maksi. apsorbuje se kineticka energija lereta.77) i (2. pri pustanju transportera u pogon da je konstantan.15). (2.tada je gde je CD - ugaona brzina obrtanja vratila motora.. odnosno ustavljac nc nalazc na pogonskom vratilu transportera. m. odnos koeflcljenla otpora proporcionalan je sa kvadratom oclnosa brzina.kincticka enc.malno zatezanje u gornjoj tacki optereecne grane (ako je G z . a urnes to E . vee i prcoptereeenje vucnog ele1l1Cnl~.84) Od obrtnih masa treba uzeti u obzir masu (moment illcrcijc) 1'Otora motora. Obicno se unapred zadaje duzina puta s na kojoj mora da se ostvari prikocivanje transportera. 1. put kocenja u periodu zauslavljanja s (m).80) . uz odrcdenu aproksimaciju mozc se srnatrati da je 11m 1. nn vralilu motora (iJi na vratilu na sredujem delu linije trase transportera). a prenosni odnos izmedu vratila motora i pogonskog vratila transpOrlera iZllosi "i". moguee je eksperi:nentaino odrcclili ukupni kocficijent delovanja olpora w'.90 Transportni ureaaji OpStu teorijska razmatranja transportllih ureaaja 91 gde je Dd .82) Kod horizontalnog transportera duzina slobodnog hoda nakon iskljucenja motora odreouje se lako slo se izjednacava izraz za kineticku energiju pokretnih masa transportera sa radom sila otpora na duzini slobodnog hoda lransporlera: (c + 2c )Lv 2 It 10 2g +" ~ == W s = K(q/ +2qo)Lw s. . ~ 0 J. Ako se kocnica nalazi na vratilu lllotora.78). to su llbrzanja na pravolinijskom putu "a" i ugaono ubrzanje E po svojim apsolutnim veliCinama (qt + qo)LCin0 -wcos0 (2.njegovu vrednost iz jednacine (2.25). 2 . kao i u razmalranom slucaju.i ) v2 = 0] .kineticka energija obrtnih masa. kocioni moment moze se smatrati. kocnicom se ne zaustavlja same transportcr zbog nekontrolisanog kretanja. od llormalnih radnih vrednosti v do nule. kao i pokrctnih dclova transporlera.hoda "zaleta". 2gsK (2. kao i eltiomellata koji su postavljeni na vratilu lllotora. 2s (2.. nakon iskljucenja motora . pri istoj radnoj brzini I'. vee 5e zaddava i cla radi u oclredenom rezimu. a kada su dva transporter a jcdnakih duzina "zaleta". drugi . uyodi se na dcsnom delu jcclnnCine (2. koji je postavljen u donjoj tacb lransportcra) za transportere sa uepokretaim valjcima iznosi Smax == Sst +Sdill == i (2.l:gUa mas~ koje se krcell translatorno. kao i duzina hod a nakon iskljucenja motora. koe[lciJcnt K UZima u obzir povecanjc ukupnog olpora transportcra uslcd otpora na krajnjim tacka~na (K ~ 1. a takoae i masu stacionarnih iIi pokrelnih valjaka transporlera. tokom odredenog vrClllcna (na pUlu oclre(lcne duzine). Ako je period zaustavljanja transportera jcdnak la (s). s-1 W=--.73) u kojoj umesto M st treba zameniti njegovu vrednost iz jednacina (2. tc se si1odno tome njihove brzine smanjuju po pravolinijskom zakonu promcnc. tj.slcpcn korisllosti prellosllog mchanizma izmcdu vratila. obrnuto proporcionalan duzini hoda transportera. Ako se kocnica. Ako se uz iZVeSI1U ap1'OkslmaCijll z<1nemari dclovanjc obrtnih masa[:L( E= w vw (2. lj. 8 prenosni oclnos izmedu toga vratila i eeonog pogonskog vratila transportera iznosi "i".83) U izrazu (2.83) je prvi clan 1evog del a jedllaCine .79) 1z izraza (2.74) mnozilelj C (orijentaciono je c = 1. n kod lrausportera vclikih kapacitcla i velike brzine preporucujc se poseban nai'ill izvooellja proracunu.translalorna ubrzanja [creta i delova transportera. Kod pojednostavljenih proracuna ovo je moguee uzeti u obzir tako Slo sc unekoliko povceava kocioni moment. Pri tome sc za odreaivanje potrebnog momenta kocenja Mk na vratilu motora moze primeniti jednacina (2.80): 1z izraza (2. pogonskog elementa. Kod transporlera kod kojih se tcrct tratlsportuje nanize.84) moze se zakljuciti da je kocficijcnt otpora WI'.83).78) gde je 11m . li.

a kod dnevnih kopova i do vise kilometara.dodavacem). odnosno ugradnjom bocnih straniea. povratne grane nema nikakvih oslonaea. Nalaze primenu za prenosenje rasutih materijala. Ipak ne moze se prenebreCi cinjenica da se trakastim transporterom ne zatvara u potpunosti mehanizovanost tehnoloskog procesa pretovara. sa manjim uglom nagiba (10° '" 28°). od 5 m. sto je optereeena grana oslonjena na kliznu sinu iIi veCi broj oslonih valjaka. horizontalnom iii kosom transportnom trasom. Prosipanje materijala je malo jer se sprecava oklopom transportera .Trakasti transporteri 93 3.1 .1. Brzine kretanja su male. v = 0.dodavac moze biti horizontalan iii kos. a veei kapaeitet ostvaruje se nanosenjem debljeg sloja materijala. a moze da se nabaeuje "hrani" bunkers kim samoutovarivacem (trakastim transporterom . vee se II tom cilju moraju primeniti dodatni transportni uredaji. ostvarenju velikih duzina transporta materijala. dodavaCi (pomoeni transportni uredaji). a koje se kreeu u sirokom dijapazonu. koje se ogladaju u: jednostavnosti konstrukeija.3 m.25 ".. Razlog siroke primene trakastih transportera lezi u cinjeniei da je ovaj oblik neprekidnog transport a praeen citavim nizom prednosti. do nekoliko stotina metara. dok ispod neoptereeene. TRAKASTI TRANSPORTERI 3. jednostavnom odrzavanju itd.3 mis. a ponekad i komadnih tereta. odnosno nabaeiv~nje materijala na transportnu traku transport era. a razlikuje se od pretovarnog transporter a po tome.. Dodavac ima bocne straniee te deluje kao transporter u oklopu. za nasipanje.dodavai'a. koji su madusobno razmaknuti na I = 0. Trakasti transporter .kom iz bunkera. Matedjal se nasipa utovarnim oln. DodavaCi se primenjuju za trans- . velikom kapacitetu. relativno mirnom i besumnon radu. 0. Osnovne napomene trakastim transporterima 0 Trakasti transporteri se najcesce primenjuju od svih transportnih uredaja neprekidnog dejstva. 0.

Kombinacijom mehanickih urcdaja za hranjenje transportcra sa aUlomalskim uredajima.povratna) krecu preko valjaka (rolni) 4 i 5. dok strugac (cislac) 11 skida sa trake evcntualno nalepljeni materijal. elektroprivredi. RcguIacija dovodenja materijala na traku transportcra . prema tipu i vrsti trake. poljoprivredi. primenom vage i s1.l:.1) preko kojih je prebacena beskrajna.porfera Pogonski dobos ostvaruje obrlno kretanje preko elektrol11ora 7 i reduktora 8. 3.~ S~ 5 - ~. moze se oslvarili potpuna mehanizovanost tehnoloskog procesa lrakastim transporterom. metalurgiji..element masine. Rasuti materijaln3sipa se na traku kroz Ieyak 9. b) SI. livnicama. dok se obe grane transporlne trake (gomja . a drugi je zalezni. Trakasti transporter sastoji se iz dva krajnja dobosa 1 i 2 (St. gde noseCi (gomji) deo trake nailazi na dobos. Jedan od dobosa je pogonski. 3.2 a. -+- ~" J S1. prehrambenoj industriji itd. na primer: u gradevinarstvu. fabrikam3 cementa.. Trakasti transportcri primenjuju se i u unutrasnjem transportu iii za pretovar u mnogim privrednim granama. PoveCilUje obLlhvatnog ugla trake oko pogonskog dobosa ostvaruje se preko valjka za upravljanje trake 6 (otklonski dobos).dodavaca oslvaruje se kliznim zatvaracem iIi promenom brzine trake. prema nacinu istovara l11aterijala sa trake itd. prema nacinu osl varivanja pogona transportcra. obicno na kraju. koji sprecavaju stvaranje velikih ugiba transportne trake.. b.! . C Ob/lei Iruku tra/. 2 .1 Shcmot.noseca i donja . 3. Moze se sprovesti vise klasifikacija lrakastih transporlcra.\Ki prikaz trakas/oR Irall. elasticn3 traka 3. prel11a razliCilim kriterijumima ito: prema obliku transportnc trake.:o.:aslili Iransportera .94 Transportni uredaji Trakasti transporteri 95 port zrnaslih materijala. rudarstvu. a eventualno i sitnokomadnih tereta. Traka kod ovakvih lransporlnih uredaja jc ncprekidnog dejstva i istovremeno je vucni i noseCi uredaj .---+- .

pri njenoj jednakoj sirini sa ravnom trakom.4. d) sa jednim pogonskim dobosem i sapriteznim valjkom.prikazana su razliCita konstruktivna resenja sistema pogona i ostvarivanja potrebne sile trenja izmedu pogonskog dobosa i trake. 51. a takode je i manje prosi· panje materijala sa olucaste trake.sila nailazne trake na dobos. b) sa metalnom trakom. Povecanje ugla obuhvata ostvaruje se tako sto se OSilll pogonskih dobosa (A) ugraauje i otklonski dobos (C) (skrctni dobos) Sl. 3. i duZ linije trase transportera pune se odgovarajuCi bunkeri.96 Transportni uredaji Trakasti transporteri 97 1. kada ugao obuhvata iznosi Umax = 180 .3. obezbeauje vee a sUa trenja. dul. kao i sa veCim uglom nagiba.prikazan je trakasti transporter sa olucastim profilom trake. tako sto se povecanjem ugla obuhvata povecava i sila trenja izmcau dobosa i trake. na taj nacin ostvaruje se i veCi kapacitet. sa naboranim ivicama i pregradama. a to je istovremeno i najjednostavniji pogonski ureaaj trakastih transportera za ostvarenje manjih kapaciteta transporta i manje snage pogona.3. b . a 5s . e) sa jednim pogonskim dobosemi sa priteznom trakom. b . b. oj d} b) c) Na S1. kao i velikih transportnih duzina transportovanja materijala. kod kosih transportera gde su potrebne izuzetno velike snage za ostvarivanje pogona. e): a) pogon sa jednim pogonskim dobosem. b i c.sa pritiskajuCim dobosem (8) koji preko op1llge pritiska traku na pogonski dobos (A).4.3. d. Na SL 3. bez obzira sto je slozenija konstrukcija noseCih valjaka. e Vrsre pagana trakastih tronsportera . 3. olucastc i spccijalnog oblika.istresanje materijala u bunker ostvan* preko dva kraka (sa obe strane).prikazan je trakasti transporter koji se sastoji iz slcdeCih elemenata: 1 . b. izmeau dva dobosa. gde posebna zatezna traka (TI) pritiska radnu traku transportera (T) na pognoski dobos (A). zahtcvaju ugradnju motora velikih snaga.3.3. c) sa dva pogonska dobosa. 2 . sa metalnom . d. bilo povecanjem ugla obuhvata. e. S1. b.elektromotor. 3. ocigledno obezbeduje veCi kapacitet transportne jcdinice. a time i mogucnost primene motora vece snage. c. a konstruktivno se tako izvode da se prilllenom slozenijih uredaja. c . Na S1. 3.3 a.3. a.mrezastom trakom. c) 3. c. 3.2. kao i transporlnih duzina. SL 3.2. A2) ugao obuhvata se povecava.shematski je prikazan horizontalni trakasti transporter sa istovarolll materijala sa trake na krajnjelll dobosu. 3. Urectaj se sastoji iz dva dobosa koje obuhvata traka i pri prelazu trake preko gornjeg dobosa istresa se materijal sa trake u bunker. 3. Transporteri veCih kapacitela.pogonski dobos. tako da iznosi U =350° .. e . za ostvarenje kosog transporta veCih uglova uspona. 3.ravoa traka. posto je U = UI + U2· Trakasti transporteri velikih kapaciteta. Prema vrsti pogona (SL 3. ~) pogon sa jednim pogonskim i jednim otklonskim dobosem (skretni dobos). die. 3. a . 3 . a. Olucasti profil trnke. c. 2.sila silazne trake sa dobosa.prikazana je specijalna gum en a traka pravougaonog profila. 480°. h. 4. transportne trake mogu se razvrstati na sledece oblike: rayne. Prema nacinu istovara materijala sa trake (S1. a . Za ostvarivanje istih zahteva izraauju se pogonski ureaaji dobosa prema SI. Prema tipu i vrsti trake: a) sa gumiranom trakom. Na SL 3.3. Sl. Prema obliku. c. U ovom slucaju se praznjenje . konstruktivno se izvode prema S1. Kod ureaaja sa dva pogonska dobosa (AI. tako sto materijal sa obe strane trake transportera pada. a.prikazan je shematski horizontalni transporter. Na Sl. Na S1. a na SL3.4. 4 . a. pomocu specijalnih kolica za skidanje mat~rijala sa trake i c) sa pluznim skidaCima materijala sa trake. Na SL 3. je sistem pogona sa jednim pogonskilll dobosem (A). 3.reduktor. a. Izbor profila trake trakastog transportera u prvom redu zavisi od konstrukcije noseCih valjaka.3 je 5n . cije linije se moze prelllestati ureaaj za istovar materij ala sa trake. d. b) sa istovarom materijala duz raspona trase transportera.3. d . b i c) razlikuju se trakasti transporteri: a) sa ist()varom materijala na krajnjem dobosu.. 3. te stoga je mnogo ceSca primena trakastih transportera sa olucastim profilom trake u odnosu na rayne trake. c. bilo povecanjem pritiska izmeau trake i dobosa.2.2.

. 3.22) Jr. a i h) koji se montira na noseCi ram transportera.4 i'r. pa zbog . S1. primcnjuju se skidaCi (grcbaci) pluzllOg oblika. zbog toga sto je slvarni ugao nagiba lralw u okolilli noseCih valjaka Yeci.\fe iI'U/1spor[cru pre..2 . kao i nasipne gustine nekih rnaterijala koji se najeesce lransportuju p (tlm\ mcdulim vrednosti za p su sal110 orijenlaciotlc. a kraCi se premeSlaju ruellO. rad. 0. Ugib trake je vcCi ako je traka manje zategnuta i ako je vece rastojanje izmedu valjaka. Dobosni skidac materijala sa trake. Ugao ugiba pluznih skidaca obieno iZllosi (0.4. b manje habn traku ali se ne moze primenili za rad kada se transporluju komadni lereli.. 3. Istovar materijala sa transportera vrsi se na bilo Sl.4.4. 3. Pokretni transporleri obieno imaju za promenu ugla nagiba koji mora da bude za 7° . ako su manjih duzina..:dini trast: izmedu krajnjih dobosa. ugao 8 moze cIa bude i lleSto veci. mogu se premestati duz linije trnnsporlera bilo rueno. 1011 manji od ugla trenja izmedu trake i terela koji se prelovara. 5 15 111. prilikom izbora pOlrebnog pogollskog elektromotora transportera. 3. 3. a. 'frakas(j transporleri mogu bili s(acionarni ili pokretni. a mana mu je sto dosta haba traku uslcd klizanja maLerijala. c. a moze i pomocu pogona same trake. a) b) '. 3. 3. tako i dobosni skidaei ugradeni na kolicimn.4. koji se mogu posta viti i na kolicima. Pluzni skidac je jcdnoslavllc konslrukcijc. cak i veCi od ugla trenja <p. zbog ugiba izmedu susednih nosecih cle111enala.4.. izmedu materijala i Lrake (ugaa nasipanja).5 Praklicllc dozvoljene vredllosli ugla nagiba za glatku gUl11ellu traku (8) i ugao nasipanja matcrijala (~) navedene su u tablici 3. SI. Za navedene vrcdnosli uglova nagiba 8 " malerijal ne klizi po traci.1. S!. 3. odnosno pomocu posebno ugradenog pogona. b i c iIi na kraju transporlera preko pogonskog dobosa. Teret se stavlja na traku POll)ocu utovarnog uredaja (SI. "J.) Sf. SI.!O llu61111 iSfOI'UI'(/ malenju/o U slucaju da se maLcrijal skida sa lrake ncgde na sn. u slucaju da je hrapava noseca povrsina trake.5 i pri lome se moraju nzeti dodalni otpori koji se stvaraju pri skidanju materijala sa trake. Ako je malerijal raVllomerno rasporedcll na traci duz eilave linijc trakastog transportera. Pokrclni lransporteri koji su duzi oel 5 111 nalaze se obieno na lockoyima.: : kome meslu preko istovarnog uredaja. Kako pluzni.. te je potrebno za svaki poseban slueaj prethodno proveriti vrednOSl nasipne gustine matcrijala koji ce se transportovati trakastim transporterom.92 Transportni uredaji Trakasti transporteri 99 ij . S!.

0. e) klinastu povrsinu.6 1.75 . u prvom.. 0. pogonskog i zatcznog uredaja transportera itd...5 . b (iii sa padom). a njihove veze ostvaruju se zavarivanjcm. vlazan Ugao nagiba transportera sa specijalnim rebrastim ~ klinastim oblicima povrsina gornjeg noseceg sloja trake (sa poprecnirri rebrima i klinovima) moze da se poveca za rr/3 rad.6 0. Ugao nagiba zavisi i od rastojanja izmedu valjaka za podrzavanje trake.0.1. d... . 0.5 1. 1.65 .65 .7. stubovi i poprecne veze. Prema liniji transporta trakasti transporter moze biti za horizontalni transport.100 Transportni uredaji Trakasti transporteri 101 toga stvarni ugao 8 treba da bude manji. Kapacitet trakastog transportera uglavnom zavisi od konstruktivnih osobina i funkcionalne uskladenosti osnovnih dclova..6 1.1. cist Lignit i mrki ugalj Lignit susen Zemlja Galovina) Krecnjak Gvozdena ruda c) Sf.8 0.8 . Konstrukciju rama transporter a sacinjavaju poduzni nosaci.6.0. S!.0 .. .0 0.1 Materijal Gustina materijaJa 0.2.4 .45 . . .7... vlazan I' ~uhinjska so.0 1. SI. 3. kosi iIi kombinovani. 1.0... urcdaja za podrzavanje transportne (rake.w gornjeg nosefeg gumenog s/oja {rake e) I Koks. d) rebrastu povrsinu... Na S1. c) prugastu povrsinu..1.horizontalni.0.6 .4 . 3..... . sitna Zitarice u zrnu Repa Secer Krec u prahu Ramovi se uvek izraduju od profilisanog celicnog materijala [ iIi L profila. Povecanje ugla nagiba ponekad moze da se ostvari i naslvanjem plocica na traku od koze.53 0. sitni i SJjunak fTroska Pesak. komadni IKoks.... kosi transport sa usponom. Cime se povecava trenje izmedu materijala i trake iii oblikovanjem povrsine gornjeg nosec'eg gumenog sloja trake u ciJju povec'anja njene hrapavosti.6 1. 14° 12° 24° . Sljaka od kamenog uglja Kamen. 1.. odnosno od cevi. vijcanom vezom iii ponekad zakivanjem. Ram transportera izraduje se u zavisnosti od namcnc transportera i uslova transport a materijala.0 2. pomesan sa jSljUnkOm Pesak.2 0.9 0.36 . 3. kao i od toga da Ii je 11 odredenom tehnoloskom pTocesu potreban stacionarni ili pokretan transporter. vrstc transportcra .. . IUgljeni prah .2.. SI..2 0..8 .Cement 'i Glina i. c iii sa vise promena pravca.0 0.5 . S1.85 0.4.6 Oblici pm'r§.3 . 0. b) bobicastu.. redu od: oblika i vrste transportne trake.6 1.2.8 ..55 1.8 0. lomljen u grudvama ! Glina u prahu IBeton.7..0 1..8 . 0. drveta iii metala poprecno u odnosu na smer kretanja.7 1.. 3...8 0. 1.. kombinovani transport sa jednom.....2 . uredaja za utovar i istovar materijala.2. 3. suv.85 a) b) Ugao Ugao nagiba nasipa 20° 18° 17° 16° 18° 20° 20° 18° 17° 18° 15° 15° 17° 16° 18° 18° 17° 15° 18° 27" 20° 18° 16° 15° 15° 15° 18° 18° 18° 18° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 30° 16° 12° 10° 40° Kameni ugalj.4 0. 3. 1.45 .1.5 .6 prikazani su obliei povrsina gornjeg nosec'eg gumenog sloja trake i to za: a) glatku povrsinu trake. 0.1. a..5 .9 2. Tablica 3.7.. .

tI) gumirana traka sa stepenasto porectanil11 uloscima. e) specijalno gumirana traka sa azbestnim i pojaCivackim uloscima.102 Transportni uredaji Trakasti transporteri 103 I 3. Orijcntacione vrednosti sirine trake. Gumena traka sasloji se iz nekoliko slojeva tekstilne tkaninc. od jute. najvise 10 ..mreZasle. c1ebljine . obicno od jllte.+~ I I 1 I tabelarno. a ncdostatak im je sto nisu otporne na vlagu. oni su razliCiti. habanja i ostalih Illehanickih ostecenja. Broj slojcva trake (S1. Izraduju se biIo tkanjcm iIi prosivanjem iz vise slojcva. kudeJje. mogucnost noscnja lransporlovanog materijala. Lanene.8 je sastav gumiranc trake. olpornost prcmCl habanju i udarima prilikom transportovunja matcrijala. a gumeni slojevi stite tekstilne uIoske od vlage.7 Ob/lei lilllja hU/lSPOfltJ trako.celicne. metalno . rasutih materijala. proracun trake Transporlna tTaka je istovremcno noseCi i vucni c!cment pa stoga predstavlja najodgovorniji clement transportera. Verc trajnosti. osim toga imaju i rclativno dugi eksploatacioni vek. 12 slojeva. . stoga se i primenjuju u zatvorcnim prostorijama. dugi vck trajanja. tako da postoje: gumene. a takodc j sile udara od lcreta koji pada n3 traku pri utovaru.2. Gornji sloj koji nosi matcrijal je od gumc debljinc SI.. kudcljne i od jute transportne trake nalazc primcnu pri transportu suvih. 3. metalno . Uz sve to mora 5C voditi racuna pri eksploataeiji 0 ceni transportne lrake. Traka transportera. lanene i s1. a sirinCl trake odrcdujc u najvecoj meri kapacitet transportcra. dobro su savitIjivc i relativno su male sopstvcne tdine. kao i finih komadnih tereta u pokrivellim prostorijama. jer se skupljaju i brw se habaju. tako sto jc: iJ) gurnirana traka sa pojcdinacllo izrCZallil11 llioscima. Eksploalacioni zahlcvi su: savilljivost trake. 3. a i otpornije su lrake izradelle od gUll1c. . a donji koji kEzi prcko oslonih valjaka i dobosa klizni cleo trake. transportne trake.8) uglavnol11 zavisi oel sirine trake. mogucnosl prenosenja potrebne silc zatczHnja. Tako gUl11iranc transportne trake olpornc su 11<1 habanje. vlagu. Sastoje se iz vise slojcva od jute (tekstilnc tkilDine) i vczivnog sloja od gumc. a sto se lice matcrijala. Na SI.t:. c) gumirana traka sa spiral no uvijenil11 uloscima. kidanje.2. kao i broj s!ojCV<l prikazane tabliea 3. Sll ~ I ski dobos glava a) I I uredaJ ------------~~ .\tih Irwuporlera . 3. St.ic 52. Mogu da se iunde i od dlakc kamilc ali su one skupIje. Tekslilni ulosci gUlllirane trake prihvataju i prenose zateznu siIu u traci. . h) glll11iranil traka sa uvijcnilll uloscima u sloju.

lignit (komadni).0 1..2512. moze da se smanji sirina trake 8.!".un> t"k'""J 800.25 Transportne trake normalne izrade mogu da se primenc u cksploataciji do temperature koja nije visa od 60° C.0 1. niti niza od _15 0 C. - I I I 1." k" Vrsta materijala Tablica 3. sirina transportne trake je B > 2000 mm.. a ispod njih u tablici date su i najvece vrednosti brzina VII/ax U zavisnosti od vrsta i od asortimana robe i tereta. broo> t"k. 3...25/1.4 z I 3. umetaka. u zavisnosti od vrste materijala koji se prenosi i sirine trake B (mm) u5vajaju se prema tablici 3. dakle lakse konstrukcije.. u komadima krupnoce do 150mm : Kamen.5/2.2 .5 i i i 0*"" b.0 I 1. c) povecano habanje transportne trake na mestima na kojima materijal pada na traku.0 ~ I Osim gumene trake sa tekstilnim uloscima od drvene vune..104 Transportni ureaaji Trakasti transported 105 (1) ~::::::HKt:::::::::: :::::m:::~::::: lit.::::: II:: i:: I::: ::1::::::: i::: :i:l::: :: ::::: I:::: II:l: i:~:» Kg::: ::] Xb :::::r.:: ::~} 3 2 1 S1 b) c) d) e) €~::::.0/4..512. 12 7 .0 2. koji prelaze 10000 t/h. 3.:.3 navode se srednje vrednosti brzina kretanja traka transportera vsr.:W!!!!:mm!!!::::::::'.25/4. VeliCina srednje brzine trake treba da bude tolika da omoguCi odvajanje materijala od trake pri istovam prcko dobosa.. kao i broj njenih slojeva.doj.. - I 1..514.. raz i 51. .::::: 1:1:. kao i usled materijaia koji se nalazi na traci. a na taj naein moze da se ugradi reduklor manjeg prenosnog odnosa. pa time i jeftiniji. 'i :'. izraduju se i gumene trake (St. drobljena truda.5/2.lT i maksimaine brzine vmax. koji se vulkanizuju u gumu i prevJace prelivom od bakra kako .2511. . pesak i slican materijal koji se sitni 1.5 2. Specijalno izraclene transportne trake sa umetkom od azbestnog sloja mogu da se primene i do temperature od +100° C.75 mis.5 2.5/4... odnosno prilikom silaska materijala sa trake..0/1 ...0 Vrednosti srednje brzine kretanja transportne trake transportera V..0/1.45° C.. 5 4 . [mm] 300 400 500 3 . I ruda vece krupnoce .0 1. zicanih strukova precnika 1.. Maksimalnu brzinu kretanja trakastog transportera ogranicavaju sledeCi parametri: a) krutost materijala..!!'. Brzina transportne trake Tabliea 3.75 2.2 400 1600 Ugalj.0 1.0 i II Eroj slojeva trake... a izracluju se i transportne trake koje mogu da rade i na temperaturi do .. 1600 vsrlv max [m/5] za sirinu trake 8 [mm] Broj slojeva trake Sirina trake E.0 I 1. b) povecavanje dinamickih opterecenja Id:aja oslonaca noseCih valjaka.3 S.0 3. Napomena: Kod trakastih transporter a velikih kapaciteta. a brzina kretanja trake je preko 5 m/s.. 10 16 . sljaka. : : : : :::::::.:::::: il:: jl::: it::::: :::'"".tl:f.75/2.75 I 2.::~9 i! " [f£!1!ttt':(:::t:t:):m::j::.. kao i od sirine trake 8(m)..0/1. a ne da materijal klizi niz traku i da tako haba njen gornji sloj. 8 15 . 3 .0/4..8 5 6 U tablici 3. sto je veoma vazno pri utovam materijaia na traku. 12 8 .75 1. podlozni drobljenju I Zrna5ti materijali: psenica. sortirani ugalj i sl.7512.25/1.0 -1.013. Ako se poveca brzina trake.0 3. kao i na mestima na kojima 5e ostvaruje ciscenje trake. 13 I Sljunak. 1.513. osim kada se trakastim transporterom premesta komadni teret.5 I I I - 1.. 6.t%tt:j!] SI.25/3. 6 500 650 T650 I I i 3.9) sa uloscima od celicnih.:::::: :i:i ii:: :::::: ::~ t§::::: :liC' :..5/2. . 4 mm.3.. .012. krecnjak. a koja na5taju zbog statiCke neuravnotezenosti valjab. Nije preporucljiva brzina trake ispod 0. so. i sl. . 7 I I 800 i 1000 11200 1400 I 1.:.512. pri islovaru transportovanog materijala preko prednjeg dobosa.5 1. od 150mm Koks. 1200 1200 .:~. najlona iii perlona.5 1.

mogu imati vek cksploatacijc u dijapazonu 700 .:::::f::::E:7B Sf. ovorn se trakom oSlvaruje transport malerijala temperature 100 .H. 300 mm. jedan sa drugim. a brzina krctanja celicne trake iZllosi do 1 m/s. proverava se da Ii je zaelovoljena vrcdnost najmanje sirinc trake. sIjunak.. c i d. 3. aJ b) bi se postigla veca adhezija izmedu iiea i gumc.!..::::f::::. Spajanje slobodnih krajeva trake moze da se oslvari na razlicitc nacine i lo: vulkanizacijom iIi prosivanjcm spoja.. odnosno istovarnog dobosa. c) d) SI. 3. m.11. 5000 casova rada. S obzirom na di. zahtevajLl vclike precnikc dobosa i vise oslonih valjaka na malom raslojanju. 3. na S1. 3.. Sirina trake za prenosenje materijala u raslltom stanju izracUllava se na osnovu koliCine malerijaia koji se lransportuje za 1 sat (kapaeitet) i odabrane brzine i to na sledeCi naCin: Iz polrebnog kapacitda izracunava se poprecni presek nasutog rnalerijala na traku. 5° manji nego kod gumenih traka. mm i najm<lnje sirine trake.11...menzije komada. 1. ukoliko jc potrebno. pesak i s1. u odnosu nil gumirane trake sa obicnim tekstilnim uloskom. Najceice primenjeni oblici poprecnog prcseka transportera sa gumenoJ11 trakofl] prikazani SLl na S1. 3. Karaktcrislicno je da su: vrlo otporne prema haballju i visokim temperalurama.) na krace transportnc daljine oslvaruje se pletenim trakama od celicnih zica. Precnik cetke iznosi 200 . Ciscenje trake od ostalaka nalepljenog transportovanog materijala ostvaruje se kruznim celkama od zice ili dlake. c je transporter sa olllcastom (rakom. 3. ~ ~------~ ~------=1 lW/Zi SI. a. Transportovanjc mokrog matcrijala (ugalj. 3. lako ela. zacijom. Kod (raka sa 4 i viSe sIojeva vrsi se stepenas(o isecanje pojedinih slojeva oba kraja. 3..10.11. prehrambenoj i sl.transporler sa oillcastom trakom. iIi se povecava sirina izabrane trake iIi se po potrebi smanjuje brzina trake transportera.106 Transportni uredaji Trakasti transporteri 107 G:£:::::*:::. pa se krajevi potom spajaju vulkani_ _ _ _ _ _ _. Zice se izractuju od visokovrednog cclika i ovakve trake su vece olpornosli na istezanje i lo 25 . S:l bOCnlITI valJclma koji Sll pod uglolll nagiba 20. Nalaze primenu u procesnoj induslriji._. a u oblikll slova V. 11. upotreblj a va se celicna traka debljine 0.9 Pl'Orac'uII trake.. iz preseka nasutog malerijala. 120 0 C.11 U slucaju da gumirana traka ne moze cIa izdrzi odredene komadne malerijalc.. 50 pula.2 mm i sirine do 800 mm.::E:. U lablici 3. d .4 daju se vrednosli najduze ivicc kOl1lada transportovanog materijaIa.. a na osnovu izabranog tipa lransportera (sa ravnom trakom. koje se brzo okrecu i tako ciste traku ispod pogonskog..10 u normalnim uslovima eksploatacije gumirane trake. a dozvoljeni ugao nagiba tih traka je za 2° . h. Ako se trakastim transporterom OSlvarujc prenosenje komadnih malcrijala Cije su l1ajvecc dimenzije (duzina stranice) 100 mm i vise. Posto so izraduju od ugUcnicnog i nerdajuceg celika. S1. Sirina trake za prenosenje kOll1adne robe odreduje se na OS110Vll dimenzija lransporlovanih komada.. sa bocnirn valjcima pod nagibom od A.6 . sa trakom oblika V iIi sa olllCasloll1 trakom) izracunava se potrebna . u zavisnosti od VIste malerijala koji se premesta trakastim lransporterom. a na 51.:::::fr::::.. Pri tome je n~ S1. = 30 e .

aktivna sirina trake.11.4 0. m. . 3.9 16° 18° 20° B [m] 0. a. tj. koji nisu prikazani na SI. u zavisnosti od ugJa nagiba transportera o. u zavisnosti od nacina dodavanja materijala na traku. Vrednost koeficijenta K2 usvaja se prema tablici 3. Tablica 3. . B[m] 1. . kao i za druge ugJove nagiba vaJjaka.6.4 - I 150 200 300 1z preseka nasutog materijala na traku izracunava se aktivna sirina trake. c i d. S1.0 1 4° 0 .5 I Ugao nagiba Koeficijent K2 2° 1.95 12° 0.98 8° 0. Stvarna sirina trake b izracunava se iz izraza pri tome su: (3.9 (3.65 0.=:30° 1 465 ~ ! Vrednost koeficijenta Kl krece se u granicama: KJ == 0. m2. m/s.0. Za druge uglove nasipanja..1. kao i ugao nasipanja materijala <po I I OIucasti Oblika V 450 A. za cetiri najcesce primenjena preseka.6 Poprecni presek transportera Vrednost faktora f Ravan 240 Vrednosti zapreminskih mas a (gustina) nekih materijala navedene su u tabliei 3.5.. 3.11.05 0. navedene su 1I tabliei 3. Vrednosti faktora oblika preseka nasipa materijala f. . transportovanog materijala.108 Transportni uredaji Trakasti transported 109 smna trake. 3. b.koeficijent smanjenja kapaciteta transportera zbog eventualnog nagiba transportera. t/m 3. b== bI +0. 3.brzina trake.=:20° Olucasti A. SI.1) V' A Q p v .0 1. Vrednosti faktora f iz tablice 3. a prema izrazu (3.faktor oblika preseka nasipa.2) gde su: Povrsina poprecnog preseka raslItog materijala na transportnoj traei odredllje se iz izraza: bI .2 1.99 6° 0.8 . f .4 Natduza ivica omada [mm] 100 Najmanja sirina trake Natluza ivica omada [mm] 400 500 600 - Tablica 3. .97 10° 0. Tablica 3. prikazanog na SI. a potom se usvaja najbliza veca vrednost iz niza sirina prema odgovarajucem standardu.11.povrsma prese k ' a naslpa.3) KI K2 Stvarna i aktivna sirina trake prikazani Sll na SI. treba odgovarajuce vrednosti fakotra f izracunati iz datih geometrijskih odnosa.93 14° 0. 1.6 vaze za ugao nasipa 15°.11.zapreminska masa (gustina).8 I Najmanja sirina I I trake .5 0. a takode i najveCi dozvoljeni ugao nagiba trake 0. sirina bI pokrivena nasipom.11.kolicina (masa) transportovanog materijala. t/h. . 3.koeficijent smanjenja teorijskog kapaciteta transportera zbog neravnomernog i nepotpunog nasipanja transportne trake. .

m. . kNlh zapreminska teiina transporlovanog matcrijala. kN/m.::'':':.8.29 1.::''1.9 16 3.j Za postrojcnja koja rade u P~~:" cnim us10vima rada IZ~-lesk~-uslove rada (mogucnost prodiranja prasine u lepljiv matcrija1) Za poslrojenja sa kliznim1dislima Obodna vucna si1a jednaka je aIgcbarskom zbiru sile potrcbne za horizontalno kretanje oplerecene trake i za obrtanje will dobosa i valjaka. kNlh. .':'~~_.~~_. Tako se obodua siia odrcauje iz izraza: Teorijska ldina za 1 sal transporlovanog materijala izracunava se iz izraza: gde je Yv.53 1. valjaka itd. odnosno spustanje tereta na traci. kao i broja umetaka trake Snaga za oSlvarivallje pogona optcrec.I1og lransportcra.37 1.koeficijent trcnja u lezajima dobosa.leorijska tezina trallsportovanog materijalu za 1 sat. za transport "malerija1a sa nC7na.64 1.74 I i 200 250 500 ()30 ~ 1.3.7.08 i 1. - G H V broj cistaca i slicnih uredaja. Ako je transportnCl lraka sa bocnim voaicama.. u zavisnosti od uslova rada.7) .. P" = 0. __"_---j1 II ___-'v1. Za koeficijcnl lrcnja t vrcdnosli se usvajaju prcma lablici 3. Za ralicilc dllzinc noscnja mogu se u proracunu uzeti intcrpolaeijom dobijene vrednosti toga faktora.2 I [~JJ I I 125 160 c 1. tezina pokrctnih dclova transportera (trake. kW. kOla se odreduJe korisccnjcm izraza: L Gt . kao i sile potrebne za podizanjc.8) . Proracun snage za pogon transportera j izracunavanje vucne sile u traci..1 4.6 6.~~: ::?:"::':'::l:'. do ose dobosa).6) (3.6 I 63 SO 2 1.23 I.5) . . kao sto su skidaCi malerijala.W L [m] 800 c 1.visina dizanja iIi spuslanja lcreta na traei (visinska razlika krajnjih tacaka aktivnog del a lrake). - Pd=1.5 c 5.7 c 32 2. ako je transporter nagnut. CislaCi (rake i sl.45 L em] 321l 400 c 1. isr·4 .brzina krctanja trake. .12 i I ! 7.faktor povecanja vucne sile koji uzima u obzir sporcdne otpore u pogonu transportera: Ako se l1a transportclu nabze ureaaji koji stvaraju dopullskc o:porc.6hl'n kW. a koje su navedene u tablici 0. koja otpada na 1 m duzine noscnja trake.9 2.dodatna snaga. gdc su: Pd 11 (3.) odreauje sc prema izrazu It I --.stvarna sirina trake.85 lOOO 1250 32 4() 6 5. [~] 4 5 c 9 i L em] 8 10 12. vucna sila na obodu dobosa. (3.110 Transportni uredaji Trakasti transporteri 111 Za trake koje su u cksploalaciji u rudnicima. . tada se za savladivanje otpora trcnja na vodicama mora dodati jos najmanje Vrednost [aklora c zavisi od duzinc noscnja L.. m. potrebna je dodatna snaga. vrednosti faklora c povccavaj"u se do 80%.0 i 100 1. Pri nepovo1jnim uslovima uzimaju se i vece vrednosti za p'" (3.duzina nosenja trakc (od 05e.6 2) I 3. u jamskim oknima.4) snaga na vrati1u pogonskog dobosa. dobosa i va1jaka).08 kW (po jcdinici duzine trakastog transportera). kW. kN/m gde su: c 3 - G = 3600 A v Y". b .':.15 gde su: Pho Fbo - (3.tl~li~m~~~~:!:!. bcz dOpUllSkih olpora (skidaca matcrijala i s1. m/s.5 4 L L [m] 20 25 [m] 50 c 2. m. Tablica 3. kN.

10) 11 step en iskoriseenja mehanickog prenosa pogona (od elektromotora do vratila pogonskog dobosa).... neravnomernost optereeenja svih ulozaka.66 1.15) m ..25 1...18 0. rad u vlaznoj atmosfcri Dobos glatko ostrugan. 3 _ za trake preko 0.30 0.84 0..11 Dobos oblozcn drvctom..... 4 (3.36 jDObOS gl~tko ostrugan.26 C( - ••• Vazi za stanje povdlinc doboSfl.76 0..40 ~ 0....54 0. izrazen u wdijanima. daN/em.71 1.64 0. i razlicite uglove e>lU..13) gde su. bcr m (3. rad u suvoj atmosfcri I z '" 9..22 Dobos glalko ostrugan.65 0.112 Transportni uredaji Trakasti transporteri 113 Snaga motora za pogon transportera odreauje sc prema izrazu: Broj pamucnih umetaka trake odreduje se prema izrazu: (3.. md u suvoj atmosfcri Ako kao umetak sluzi celicna traka..64 0...14 0...koefieijent sigurnosti... em.10 Tablica 3.46 0.... ..... Broj umetaka od vestackih vlakana odreduje se iz izraza: 0..20 2.40 0...14 0.19 0..50 0. odnosno uslovc racla 210' 240' 1.15 1 .8F b (J (3.~efi.09 I Preko koeficijenata sigurnosti K uzete su u obzir sledeee okolnosti: d~datno naprezanje zbog savijanja.sirina trake. _ cr m b zatezna cvrstoea po 1 em sirine umetka..9) gdcje (3..10 C( u (0) Broj nmetaka z navedene su u tablici 3.8 m sirine .- Vrednosti koeficijenatil sigurnosti u zavisnosti od broja umetaka navedene su u tablici 3..15 0.12) gde 8U: koeficijent trenja izmeau trake i dobosa..40 0. Vrednost izraza . Tabliea 39 Vrednost izraza 180' 2. clJcnt trenja jJ.39 0.broj umetaka.. IK. ..92 1.30 0.. __ 1-1" za razliCite vrednosti !J.35 0.9.64 0.. starenJe materijala.8 m Sirine . ugao obuhvilta trake na dobosu. z K (3. udari pri padu materijala na traku pri utovaru. povrsina icnjiivo .is 0...97 0..28 OJ3 360' 1. mokra povrsina Dobos obJozen drvctom iii tkaninolTI.12 0.24 0..1 ' za 300' 1.8Ft +1.30 I 0.ta" . Ukupna vucna sila na . (3.11) Broj umetaka ne moze biti manji od: a na osnovu toga odreauje se vucna sila u traci prema izrazu _ za trake do 0.32 330' 1..23 270' 1.50 0. /zracllnavanje vll{ne site u traci obodu pogonskog dobosa iznosi broja llmetaka trake...14) I I 0. stavlja se uvek sarno jedan umetak.15 0.1 0.vlazna (J..18 0. rad u suvoj atmos[eri !DObOS obJozcn tkaninom. Tada se potrebna zatezna cvrstoea po 1 em sirine celicne trake izracunava prema sledeeem izrazu: t =-- 9.45 0.n 0.

prcma oblikll sloga valjaka moze da bude razliCitog poprecnog preseka. Cime se povecava lrajnosl trake. SI. pohabanost trake. Kod ccJicnih traka primclljuje se noseCi eleme'nt od spiralne opruge. 3. Slog oslonih valjaka sastoji se iz valjaka koji podrzavaju radnu . pa tako izvodi ceo noseCi element iz ravnotcZe. moze da ima ravan iIi olueasti prom. U tom cilju treba tcziti da se kod svakog vaJjka transportera odstrani nezadovoljavajuce stanje lezaja osovinica. na svakih 20 . b.14) iz gornjih osionih valjaka (1) koji podrzavaju radnu. 1naee. koji se izraduju livcnjem. sto omogucavi< ua se ostvari ualcko lakSe podmazivallje lczaja. Uredaji za nosenje upravljanje trake Preko oslonih valjaka ostvarujc sc oslanjanje trake transportera nel ram tTansportne masine. vuce traku u levu stranu i tako je vraca u centraIni. 3. a raslcreccna grana trake (prazna grana) oslanja se sarno na rayne valjke. Da bi se to spreCilo primenjllju se odgovarajuCi zaplivaei (labirintski. koji nosi praznll. koja se izraduje prvcnstvel10 od valjanih celienih profila. u zavisnosti od tezine aJ b) cJ SI.12 transportovanog materijala. opterecena grana koja se podrzava valjcima. zeljeni polozaj. Kao sto je prethodno navedeno. Speeijalni valjei. Valjci se mogu izraditi bilo od cevi iIi IiveIljem. rastojanje iZmeGll noseCih elemenata trake na opterecenoj grani nalazi se u granicama od 800 .3. 25 m. S1. trajnost trake. odnosno prodor prasine u lezaje uslcd slabo izvedenog zaptivanja. Valjci na radnoj grani I1logu da se rasporede II jednoj ravni.13. Prilikom rada trakastog transportera lraka moze dOl sPJdne sa valjaka kao noseCih clemenata. S1. i oslonih valjaka koji nose praznu.. Na taj naCin moze se ostvariti da traka cclon'! svojm sirinom nalezc nC1 valjke. 1400 mm. oko nepokretne osovinicc. tada se traka bJago savija i tuko obrazuje olucasti profil. prcsovanjem iIi zavarivanjem.12. stvara se moment otpornih sila koje zaokrecu ceo element za ugao a. a. a llcestanost obrtanja vaJjka nije veca od 300 min'l. SI. Duzina vr ). raslerecellu granu trake (4). 3. Od ispravnosti valjaka zavisi i velie ina otpora kretanja trake.kraju noseceg elementa. iii sredllji valjak moze da sc izvuce iz ravIli bocnih vaijaka. tada so ona osJanja svojim bokom na vertikalni valjak. mali vaijak. neoptereCionu granu transportne trake.. Tako se raziiklljc slog valjka koji ima ravan iii olucasti profil.114 Transportni uredaji Trakasti transporteri 115 3. jedan slog oslonog valjka sastoji se (S1.4.. Oplcrccena grana transportne trake koja se podrzava oslonim valjcima. 3. opterecenu granu trake (2) i doujeg. U trcIlutku kada transportna traka bdi iz svog propisanog pravca. Spadanje trake spreeava se ugraunjom sp. slobodno se okreeu oko vertikalne osovine. Komplet valjaka koji saCinjava jednu osIonaeku jedinicu (rolllu) clrzi se preko specijalnih drzaea.opterecenu granu trake. oslonog valjka (3). .. dok jc ncoptcrecena grana oslonjclla sarno na rayne valjke. Na bokovima ovih valjaka nalaze se vertikalni valjci. kao i si1e zatezanja u traci. od gume iii plaslicne mase). povratna grana trake osJanja se na jedall ravaIl.12. c. Drzaei se na odredenom rastojanju pricvrscuju za nosecu konstrukciju transportcra. Usled povecanog otpora i to na jednom . 3. Kapacitet trakastog trallsportera povecava se ako se raclna grana trake oslanja na tri valjka koji obrazujll olucasli profil trake.. silom trenja teze da premeste traku u pravcu upravnom na osu okrelanja valjaka (vektor Komponenta toga vcktora vrsina.ecijalnih valjJka za centriranje trake i to duz opterecene grane. a bocne slrane valjaka su od ceJika iJi Jivenog gvoMa. te se tako i ostvaruje potrebno upravljanje trake. potrosnja eleklricne energije transportera. Transportna tTaka trakastog transportera krece se preko valjaka koji se okrecu preko kotrljajnih Iezaja. Rastojanje izmeGu valjaka na povratnoj grani dva puta je vece nego na rJdnoj grani. Precnik valjka transportera zavisi od brzine kretanja trake.12. Valjci koji se okrecu oko svojih osovina.

13 SI. 200 mm. c} oj SI. ~elicne trake. da krajevi valjaka prelaze sirinu trake sa obe strane za eea 50 . a takode omogueuje se i formiranje oluka segmentnog oblika. cime se stvara moguenost povceavanja debljine sloja transportovanog materijala.3.16) Sf. tako da ce se najveCi ugib trake ostvariti na mestu najmanje sile zatezanja trake. Sl.15 b i c valjd se izraduju od zice u obliku spiralne opruge iii iz vise kratkih valjaka sa osovinom od celicnog uzeta.. Za celicnu traku segmentnog oblika. Sl. Sl. 100 rnm. a klizna lezista valjka veoma se retko primenjuju. ima oblik vratila. Sl.16.. 3. Ovako izvedene konstrukcije oslonih valjaka stvaraju moguenost da se celicna traka ugiba poprecno (u odnosu na poduznu osu transportera). a precnik valjka iznosi 80 . 3.14 . d. 3. 3. na kome se nalazi nekoliko diskova. LeZaji su kotrIjajni. Osioni valjak raYne.116 Transportni uredaji Trakasti transporteri 117 valjaka kod gumenih traka treba da bude tolika. 3. 3.15 Traka se savija izmedu dva susedna noseea element a priblizno po paraboli.15. poredanih duz vratila na odredenom rastojanju.15. a... 1z Otpornosti materijala poznato je da se ugib (u ovom slucaju trake izmedu dva elementa) u temenu lancaniee moze odrediti iz sledeceg izraza: (3.

odnosno gde . qo +qr (3.025) 1. a sila zatczanja postize se poscbnom zaleznom napravom.17) tako da se sada moie odrediti i llajmanja.: !Jo: = (0. Kod trakastog transportera velike cvrstoee trake rastojanje izmeau dva susedna noseca valjka moze da bude veee na deonici na kojoj je veca sila zatezanja trake.. podataka iz lictralure.0125 . tj...20) Kada su relalivllo veca raslojanja izmedLl noseCih valjaka. .tdina jedillice duiine transporlne lrake. prouzrokovanog stvaranjem trbuha. dozvoljena sila u traei lz jednaGina (3..21 ) m (3.!J. prema nejcdnaCini: (3.!.0A)S . (0. koji nastaje zbog teline trake qo i tereta na traer ql kao i zbog minimalne vuclle silc transportne tl.25 .tezina materijala po jednom duznom metru opterecene grane trans- qo porlera. U savremenim proracunima raslojanje izmedu noseCih valjaka lrakaslog lransporlera najcesee sc odraduje u zavisnosli od nasipnc gustine transportovanog malcrijala i sirine trake... Sve to..Ovo ukazuje da se najveCi ugao nagiba trake 13max prema horizon tali.16 na oslone valjke.2 . povecale bi se silc otpora zbog poslojanja vclikih ugiba trake. kao i na bazi iskustvcnih podalaka iz prakse. negativno utice na kapacitet transport era. kao sto je vee navedeno.17) : Sfllin = (5 . 2. u oduosu na dconicu na kojoj je manja sila zatezanja. IS. kN Treba napoll1cnuli da prcterano velika rastojanja izmcctu suscclnih noseCih trans'portne trake l110gu dovesti do otdC1nog ccntriranja trake. ako se usvoji !IiIOX = 0.16) i (3.5 % od raslojanja izmeau dva susedna valjka opterecene grane. To se rastojanje na opterecenoj grani transportera mozc odrediti iz izraza ~ .tczina noseeeg valjka. tada je I = --1.ake Sill ill . Cesto je slvarno raslojanjc izmedu 1l0seCih valjaka transporlera manje od optimalnog raslojanja odredcnog proracullom. kN/l11. 51.18) (3. nalazi na meslu nailaza trake Rastojanje izmedu noseCih valjaka najcesce se odreduje na osnovu eksperimcnlalnih podalaka. kN.118 Transportni ureaaji Trakasti transporteri 119 gde su: q{ .. Negativno dejstvo ugla 13m"x ublaiuje se odgovarajuCim zatezanjem trake. nInz qo +q{ 1605 . (3.16). kN/m.19) .!!..... (3.3. tada se traka izmcdu njih znalno ugiba i moze dod do situacijc da Llgao kod noseceg valjka bude toliki da l11aterijal pocne da klizi niz traku. Ova zaiSIlosl se u litraluri prikazuje u obliku dijagrnma.02 I.22) Rastojanje izmedu noseCih valjaka transportne trake moze se odrediti i iz izraza za maksimalni ugib trakc (3. Eksperimentalno je ulvraeno da ugib lrake iZll1eau noseCih valjaka ne treba da bude veCi od 1. . 10) (qr+qo) t... a sve bi to prouzrokovalo povceanu polrosnju cnergije za pogon transportera. Zbog toga lreba iZVIsiti korekclju rastojanja izmeau noseCih valjaka trakaslog transportera prcma dozvoljenom OplCICCClljU po jednom nosecem valjku.ie G\' . Analilicki je veoma lcSko obuhvatiti sve Lllicajne parametre koji su relevanlni za lacno ulvdivanje rastojanja izmedu noseCih valjaka oplerecene grane trakastog transportera.m. a to ZllaGi i da je smanjcna elaslicllost ugradenog trakastog transportera . sto ima za posledicu da je veca cena Gitavog poslrojenja kojc se opsluiuje projektovanim lransportnim sistemom..

Traka kao vucni i noseCi uredaj transportera ostvaruje kretanje preko pogonskog dobosa. treba proveriti da Ii je: (z) treba da se . 6000 .005 B.za rejon.005 . posto je od tvrdog materijala.precnik dobosa. izraduie se od livenog gvozaa iIi od celika. 200 mm veea od sirine trake. RazliCita konstruktivna resenja kako pogonskih. perl on.~vilno vodenje trake. koja je za 100 .17. moze se uzeti da iznosi . f max=0.. odreduje se iz izraza: (3. razlika poluprecnika dobosa u sredini i na krajevima.obodna sila na pogonskom dobosu.za celik I--------~-----~~ SI.3. 2000 - za pamuk. s obzirom na otpore usled savijanja.---. trenjem izmedu dobosa i trake... daN/m2. gde Duzina dobosa (f) kod koga je gumena traka veea za 100 mm od sirine trake za trake sirine do 900 mm. tada je duzina dobosa (l) za 150 . kao i da se odredcnom silom pritiska ostvari sila potrebnog naleganja trake na povrsinu pogonskog dobosa.sire od 1000 mm.moe prenosenja sile sa dobosa na traku. kao zavarena konstrukcija. u zavisnosti od vrste umetaka trake kreee se u sledeeim granicama: p = 1600 . p = 2500 . ako su trake veee sirine . tako da ukoliko je veCi broj slojcva u traci.-r---~~~----~-------~~ . Duzina dobosa za celicnu transportnu traku nesto je manja od sirine trake.. (B) - = 0. D= 360Fb P'lt® ' (3. ti. odnosno zateznog uredaja.. 3000 . lOO+2OOmmr---------_ B Da bi se ostvarilo pr.---------~ .. Da bi se ostvarilo potrebno trenje neophodno je da se traka obavije oko dobosa za odredeni ugao.25) '" t~-·----· --' Moe prenosenja sile p. zatezni otklonski (skretni) uredaji Pogonski i zatezni uredaji neophodni su delovi svakog trakastog transportera.-~~~ gde su: D . 200 mm veca od sirine trake (B). f. ne bi pravila zareze na dobosu.17 S obzirom da izmedu precnika dobosa i broja umetaka u traci ispostuje odredeni odnos. Moze se staviti da ispupcenje odlivka dobosa u sredini iznosi IV? je 1 . tako i zateznih dobosa diktirana su u prvom redu uslovima primene transportera.----J:~'---'--~"'r__---"'J ~~. Precnik dobosa zavisi od broja slojcva (z) u traci. Obodna sila Fb. Fb p --. Precnik pogonskog dobosa odrcduje se iz izraza: ---------_. m.duzina dobosa. liveni dobosi. a veliCina ispupcenja dobosa u sredini. ---- II . Pogonski. daN. .sirina dobosa.23) Pri tome je B . kN. SI.... kako traka svojim ivicama.5. a i usled sile zatezanja trake preko zateznog dobosa. Sila pritiska trake na pogonski dobos posledica je tdine tereta na opterecenoj grani trake. a da bi se povecao koeficijent trenja izmedu trake i dobosa primenjuju se dobosi sa oblogom od drveta iIi gume.24) - . 3.. P = 5000 . Pogonski dobos. a takode i dobosi sa opsivkom od drveta izraduiu se malo ispupceno u sredini. (3. to ee u principu biti i veCi precnik dobosa.120 Transportni uredaji Trakasti transporteri 121 3. kao i tezine same trake..

. Ova vrednost odreduje se prema izrazu: D ~ (0.065 . a kod ostalilt elobosa (zatezni.05 .125) z . (3. elaN .D2. rezultanta sila prikazanih na SI.30) Precnik zalezllog dobosa iZllosi (dobosa bez pogona): D ~ ugao obuhvata (J. 0. . slim da je kod dobosa za ubacivanje materijab F=FJ.1 .26) Usvaja se veca vrednosl za precnik pogonskog dobosa (D) iz (3. 3.za rad izvan jame Izmedu (3. 180 0 11: (3. 0. pri tome je FIIIUX..125 .za rad transportera izvan jame (X..31) Precnik otklonskih dobosa odreduje se prema izrazu: D ~ (0.32) (3. (J. -1 (3. ukoliko je ispunjcn uslov ela je Fj{ ~ Fmux .65) z .34) vreelnosl za F/ odrectuje se prema izrazu: FJ =Fs(l+ e(lllad+~2a'2)_J (3. 0.sila na nailaznom. -1 za razlicite vrednosti ugla ficijenta f. 3. 3.sila na silaznom kraku trake.19.18) z . a koja se prikazllje tebelarno. tablica 3.. a .122 Transportni uredaji Trakasti transporteri 123 D ~ (0. - FJ = Ph (1 1 ). sto maci da izbor dobosa lreba obaviti na OSllOVU vrednosti n Sf.24) i (3.060 u daN. s tim !ito se potrebni parametri izracunavaju na osnovu SIlage na vratilu prvog elobosa P'f. postoji sledeca relacija (J. 0...broj obrta dobosa. lzraL'unovanje prdniku i oswlih karakteristika pogonskih do/Jo. i razlicile vreelnosti koe- Pf 60v S = _e_. + e tla . u zavisnosli oel vredllosli DiS i to za pogonske . SI.29) gde je F/ . SI. a drugi dobos usvaja se kao i prvi.. Postupak je ielentican onomc.27) i (J.35) (3. koja s6 izracunava prema Pored toga treba proverili da Ii rezullantna sila koja dclujc 11a osu dobosa.25). 0.05 . gdc je FI!.18.' a F2 .. otklonski.\ naveelcnc su labelarno.18) z za rad transportera u jami (rudniku) (3..08 . Sile F/ i F2 odrectuju se prema sleeleCim izrazima: .18 a taj izbor treba proverili na osnovu vreelnosti FI!.ne prekoracuje vrednost F IIWX... 3. zatezne i otklonske dobose.za rad transporter a u jami izrazcn u radijanima F2 = FJ .lIlOIll pogonu: Prccnik i oSlale karaklcristike pri dvodobosnom pogonu racunaju se sarno za prvi dobos. Dobos se llsvaja iz tab lice. = (X--. gde je n = -. za oelbacivanje) F=F2. FR.9.za rad transportera u jami 1 Vrednosti izraza ella.06) z . JUS M. n reD' ProraClln i izbor zalcznog i otklonskog elobosa vrsi se na osnovu uslova da jc FR::..fa prj dvodo/JO.F mux .za rad transportera izvan jame D ~ (0.Fb. b: (3..10) z .18. Vrednost za FR oelreduje sc prema izrazll: izrazu: (3. 0.. D ~ (0.r (0.najveca sila koja delujc na osu dQbosa. pri jcelnodobosnom pogOllu. koji je jace opterecen.min-1 . je (J.28) Za izbor pogonskog dobosa potrebno je joil odrediti snagu po jednom obrtaju dobosa S..33) FR =F)2(1-cosa)..

00 3.34 I i I 3.57 3.94 I 0 I 420 I 0 450 0 1480 0 2.51 6.22 2.61 4.87 J 1. Uredaj se sastoji iz dobosa koji je pokretan duz svojih vodica i zatezne·naprave.33 9.50 ~ 0.11 5.25 2.23.31 2. SL 3.2 4.81 6.51 '.20 i 3. SL 3.31 1.33 5.31 I' 0.02 110.01 2. a donekle i pomocu opruge.Transportni ureaaji 124 Trakasti transporteri 125 Sila Fs ce biti (3.12 1.52 1. kao i da sprece formiranje veceg ugiba trake izmedu osIonih valjaka.71 3.37 3. 3.1 0.77 7. 3.21.51 2. Sl.84 10.m 23. Prema SL 3.30 15. SL 3. dodatnim tegovima oblika diska.35 19.35 [ II 0.5] 1 Sf.20 Sf.63 7.33 14.19 3. 1.20 ostvaruje se zatezanje trake preko horizontalnih . 5.4 I 3.04 8.35 I 11. 3.00 18.22 ili opruge.60 2.50 16.87 2.19 2.00 13.59 300 0 330 0 360 1. tako sto se teg moze povecavati.69 I 2.00 4.20.. preko zateznog vretena.34 12. 3.15 = .85 4.36) Sf.27 8.52 4.00 Uredaji za zatezanje trake treba da ostvare potrebnu silu trenja izmedu trake i pogonskog dobosa.78 2.22 28. SL3. 3.37 1.14 --------'-=-1 3.87 2.16 5.51 10.3 I 0.69 2.50 I 1. 0 0 180 0 I 210 I I I I 0 240 0 2760 1.57 4.23.56 3.85 4..03 2.01 I 380 I 400 1. SL 3.00 1.19 12. I Stalno i jednako zatezanje trake.21.44 1. SL 3.60 I.19 Tablica 311 --+Sn I j j j Vrednost izraza za (X 11 I 0. Zatezanje se ostvaruje preko tega i zateznog dobosa koji se horizontalno pomera.21 Sf.21.08 3.73 2.20 6.08 3. iii vertikalno.33 9. bez obzira na istezanje trake iIi opterecenja trake od tereta ostvaruje se zatezanjem preko tega.

zalczne llavrlke..24. (3. 51.5% od ukupne duzine trake. 2 .promena pravca kretanja lrake oslvaruje se preko povratnog dobosa. a iIi olklonskog (skretnog) dobosa. s Cfo v. omogucuje automalski jcdnako zalezanje. _ _ Ss _5 oj 81.zateznog dobosa. Povratni i otklonski dobo. Kod kralkih lransparlera duzinc do 20 melara hod dobosa je u granicama od 1 . 3. 1. Zatczni urcctaj sa oprugom.26 ostvaruje se u obliku slobodno oblikovanog parabolicnog lrbuha. Najpovoljniji polozaj zateznog urectaja je onaj.25.kocficijent koji zavisi od ugla nasipanja (trenja) materijala <jl i nalazi se u gnmicama: .23 ul1lcslo vrclena sa rucnim prilezanjcm navrlkc. b ostvaruje se skrelanje trake. Hod zaleznag dobos3 pri zalezunju maze da bude do 400 mm kod transportera duzine 125 metara. a navrlka se ruCllO prileic. 3. C. 3 . Kod olucaste trake prelaz iz kosog Llspona .24.zalezllog vretena.24.. 2 . tj. SI. Zatezni urcaaj sa zavojnim vrclcnom. Zalczni ureaaj sastoji se iz: 1 zatcznog dobosa.klizaca. 3. 3. sinc. 3. SI.323 sn ~ros~ b} SI. na kojima se nalazi zalezni dobos.zalcznog vretcna. kod slozenih lransporlera sa duzinom transporlnc linije 50 .37) Preko otklonskog dobosa. 4 .324 .. C) kolica. 3. a zalczni urcdaj poslavlja se obieno na kraju transportera. SL 3. alucaslag p rofil a.24.fi . b_ SI. Isto skretanjc maze cia se oslvari i preko kliZIlt. 100 m.m. odnosno prelaz trake iz kosog pravca kretanja trake u horizontalni pravac ali sarno kod rayne lrake. gdc je najmanja sila zatezanja u traci. 3 . 3. pri tome je razmak l' SI. a kojc funkcionise dobra i u slucaju kada je zbijena konstrukcija zaleZlle naprave ugradcna na malom prastoru i sastoji se iz: 1 .. Ciji je radijus krivine direktno proporcionaian sili zalezanja u traci S.Ll horizontalni pravac kretanja ostvaruje Se preko gusto postavljenih oslonih valjaka. S1. tako da je zalczni dobos islovrcmeno i povralni.21 primcnjujc se kod transporlcra Cija optercccna grana nc prelazi 80 me tara i kada ncdostajc prostor u horizonlalnol1l pravcu za monlazu zalcznog urcdaja..3. SL 3. 51. Urcaaj sa vertikalnim zalczanjcm.22 primcnjujc se kod manjih duzina trakaslih transportera. S1.126 Transportni moedaji Trakasti transporteri 127 . 4 . a obrnulo proporcionalan tezini qo po clnznoll1 metru.zaleZlle opruge.25 Prelaz iz horizontalnog pravca trake u kosi uspon.3_26 Pri tome je v . Sl.klizaca.

.l den transportera. dok se istovar materijala bilo na kome me stu duz linije transportera. kada traka ponese materijal.za <p 129 =7° . aida se onemoguCi svako eventualno mehanicko ostecenje transportne trake. 3. ostvaruje se primenom pokretnog utovarnog uredaja. Tockovi se oslanjnju na ram transportera.da se omoguCi kontinuirano dovodenje i formiranje sloja materijala na traci. 1. Utovar rasip~ih mate.05. k~ko bi se sip ani materijal pravilno rasporedio po traei (po sirini i duzini trake): . tako i komadnih tereta sa trake. Otvor na. 3. 3. SI.a ko]! se slpa na traku. Kra] lev. razne rude itd. Konstrukcija utovarnog ureclajn zavisi od vrste maten)3l. ukoliko se na traku transportera utovaruju teski komadni tereti koji pri padu na traku mogu da ostete mehanicki traku.. kao i levak III od dasaka. 10° veCi od ugla trenja matenJ3la <p 0 dno I 0 bocue stranice levka. u obliku klina..... 3. a ..28. ostvaru]e se ur~c1aJIma za Slpanje ~ateriiala u obliku levka. 3. S1.na traku ostvaruje se odgovarajuCim uredajem koji predstavlja neophodm.. odnosno kako bi iskoriscenjc trakastog transportera bilo sto bolje. zahtevani kapacitet transportera. SI.za <p . 0. kao sto su: ugalj...128 Transportni uredaji Trakasti transporteri .. iitar·ice u zrnu. lstovar tereta sa trake. pa se tako stiti transportna traka od mehanickih ostecenja..i ko)i je oblika koso postavljene pre grade (stita) preko Citave sirine trake. Skretui uredaji jednostavne su konstrukcije i jeftine izrade u odnosu na konstrukcije sa dobosima. ostvaruje primenom uredaja u obliku skretnog uredaja iii izbacivaca koji sacinjava sistem dobosa i levka za odvodenje materijala. sa levkom. 3.. sa strane. Utovarni istovarni uredaji Uto~ar tereta .. tueanik. S1... a visoke su 100 . eime se mora ostvariti i planirani. iIi dvosmeran.ka se produzava niskim ivicama u obliku saonica. koji je na tockovima. SI. Saoniee se izracluju od lima. pesak itd. ukoliko je potrebno da se obavi bilo na kome mestu na traei.. . S1. odnosno arnortizovao udar prilikom utovara materijala.. koso dno levka mora biti resetkasto izbuse:no kako bi propustilo sitan materijal na traku. Skretnim ureclajima ostvaruje se skidanje kako rasutih. U slucaju da se na traku utovaraju teski i tvrdi materijali. = 16°. 20° ..30. preko povratnog dobosa materijal se istovaruje kroz istovarnu glavu sa kliznim olukom iIi kroz kliznu cev...kojim se materijal skrece sa trake. a koji bi kao zastitini sloj prihvatio ostale. duz trake _ za 1 . v = 1.. komadnih tereta. tako sto ce se montirati na ram transportera preko opruga iii sto ce se obavijati debljim slojem gume... kao i od tehnoloskog procesa koji treba da se ostvan trakastlm transporterom.0 m..levku (dno levka) iznosi 0. a nedostatak ovih konstrukcija je 5tO postoji stalna mogucnost zaglavljivanja materijala izmedu .sastav~. naroCito pri utovaru tvrdih..29 . b . a koji pruza moguc'nost nasutom matenjalu da se razmest! po traci pre nego !ito dostigne brzinu kretanj'a trake..28 St. Utovar materijala. te se stoga neuporedivo cesce i koriste. Prime nom uredaja za utovar materijala na traku potrebno je .. preko povratnog dobosa iIi bilo na kome delu trake. 15° . Skretni uredaj moze biti jednostran..27... kako bi se ublazio. 150 rum.6 .. nepravilnog oblika.6. Boene stranice levka koso su nag- Levak Tram St.rijal~: ugalj... a po duzini iZllosi eca 1. sljunak.za prihvatanje tereta. s tim 510 se unutrasnJ3 povrsma levka obicno oblaze limom).10.65 sirine trake B.27 nute ~rema horizo~tali... pesak.. 3. odbacivanjem materijala istresanjem sa trake. L~evak za ~tovar materijala izracluje se od lima (moze i od drveta..u pocetku. komadnog iIi rasipnog oblika ostvaruje se bilo na kraju trake. 3. Meclutim. 2 metra. ~gao nagiba treba da bude za 5° . krupne komade. 3.. v = 1.. Levak se preko kocniee moze pricvrstiti za odrecleno mesto duz linije utovara na transporteru.30. 27.00 . sa obe stranc. neophodno je da valjkasti oslonci budu elasticni. Na kraju trake.

ial~ sa trake slozenija. KoJ jednosmernog skrclaca vise dolazi Jo zakoscnja trake. 3. 5 bUIlAer. Sl. Na Sl. bilo jcJnosmcrnih iIi civosmernih. a i b.30. bitno jc pravilno odrcditi llgao skrelanja materijaia.pncwno!sk/ cilindfl. Dvosmerni skretac.a ogrulli(cnje 1Ii\'(}U pUlljenja bunkeru N/UI'u . 3.ic kocnicom. tako da se malcrijal odbacuje sa gornjeg clobosa u lcvalc Levak potom prihvata malcrijal i iSlJcsa ga preko eevi na slranu. tako da se islovm sa trake moze ostv21riti bilo n21 kelt] mcSlll duz linije trakastog lranspOrlcnl.~a /opa!oJll :!. 17 nalazi se na koiieima. a kocl pokretllog. 3. dvosmernog izbacivaca krela.30 b SI . pa se zbog toga ccscc primcnjuju skrclaci sa dvoslranim stitom u obliku klina. 3. kako bi malerijal mogao da skrene bocno sa lrake (levo. te tako mozc da dode do osleccnja trake. 3. SI. no (j SI.ILl /el'/. 3.us/irunjc lerela Prilikom iSlovara m3lerijaia preko skrctaca. a prikazan je jednosmerni pokrctni iLbacivac tcreta sa dva dobosa.31./nu. b) materijal se sa gornjih dobosa izbaeuje u leVilK sa obe strane.' 4 _ eel'i l'O(/U.I'(cdu. 2 . koji su smcstcni jed an iznad drugog i koji skrecu traku U obliku slova "S". koji treba da podrzavaju traku.31 (f SI. 6 .31.3.OI1l i k/i::llim U/Uk01J1 prilil'uhl!lje i ro::.29 U/O\'tlrtW JedJlosmerni skre/lj(r !ercla jet. koja se kreCu duz j'"I11. Takodc mozc da nastupi i brzo halxmjc trake. sa dva ispod lrake. na kojima se ucvrscuje dvos(rani slit.:.31. odnosno desno). JcJan od tockova na kolicima opremljcn . u oJnosu na poduznu osu trake. uslcJ trenja stila 0 traku.YllJcnJog dejs/I'{) I {J'OAO.vni l'en!!/: 7 _ rw. SI..130 Transportni uredaji Trakasti transporteri 131 skretac~\ i lrake.30. te je zato njihov rad savrseniji od skretaca i nema veclh habanJa tra~e all su zato skupiji i potrcbna je dodatna snaga za savladavanjc otpora usled savlJilllp . Sl.SkFefa(~: 3 . 3. UreElaj se nalazi na pokrctnim kolieima. Istovar rnalcrijala sa trake trakastog transportcra moze da se ostvan 1 izbacivacem Sa dobosima i racvaslim levkom.. trausportera.331 b Dl'osflJerni i:::bacil'u('r teretu sa tetiri dobuso Ociglcdno je da su konstruklivna resenja izbacivaca materi.'ficu . sa celiri clobosa (Sl. Sl. KocnicO!ll se kolica za oclredc!lO meslo iSlovara. b.

Pri tome. c ) moze se odredili iz izraza: Sila otpora kretanja istovarnih kolica odreouje se iz izraza: (3.331 c !stm'qrn.06 . 1.tdina istovarnih dobosa. kao i trenja u lezajima dobosa. (3. c).85 N/em olpor jednosmernog savijanja trake preko dobosa istiovarnih kolica.tdina istovarnih koliea.brzina transportne trake.39) gde su: Vk =0. ransportera (sl.. Gk . parabolicnoj putanji visine h. sa trake na traku ili pri istovaru tereta kroz resetke u bunker iii prelovarivac (SI. Snaga motora za kretanje istovarnih kolica !!-.32). nakon !lto materijal napusti predajnu traku brzinom V2 .40) istovarnih kolica.mage motora za kretanje pokretnih istovarnih kolica. - sila otpora cistaca po eentimetru sirine transportne trake (Po. em .00 N/cm). = 0. mls. N: f. a pre no !lto padne na dno levka ( istovara se po .41 ) . (3. qt .tdina materijala po duinom metru opterecene grane trakastog gde je: 1] - stepen korisnosti prcnosnog mehanizma pogona kretanja pogonskog mehanizma pogona kretanja istovarnih kolica. moze se nspostaviti slcdeca zavisnost: mgh. Gd .31.odnos precnika osoviniee doboSa.i. koja je prihlizno jednaka precniku predajnog dobosa D ). Proracun .31.c. = 1. brzina naiiaska materijala iz p'"etovarnog Icvka 1/3 treba da bude priblizno jednaka brzini prihvatne lrake V4 (SI 3.f = 0. urertaj na pakretl1im kolicima odnosno: (3. Prilikom pretovara tereta sa jedne na drugu transportnu traku. SI.00 ". 3. 3. U prvoj fazi pretovara tereta sa jedne na drugu traku. Koneentrisana sib otpora pri prelazu tereta sa pokretnih istovarnih kolica.122 Transportni uredaji Trakasti transporteri 133 trake preko dobosa.. poduine ose obe trake moraju da budu u istoj vertikalnoj ravni. 3.kW k - IOOOT] . w"=0. m. P0. prema precniku dobosa Wk.5 ". N. Takode se povecavaju gabaritne mere transportera zbog visine izbacivaca i to za eca 2 m.('.koeficijent trenja izmedu sine i oboda tocka koliea.sirina transportne trake.k' v P . v .38) gde su: B . Provera polozaja pretovarnog levka.0 m/s - brzina kretanja istovarnih kolica.15 D .

8. prelm'uflwg lel'ka 3. pomocu glfnlCIIOg hrisiU'a . koja 1110ze bili trakasla iii sa papucom. SI.d. 3. Usled premcStanja trakastim transporter om raznovrsnih matcrijala koji se hvataju i lepe za traku. kako bi se sprccilo nedopustivo iSlezanje ivice trake preko 0. 3. trake. predslavljaju pomocIle uredaje trakastog transportera.32 Shenwtski jJrif. te se brzina islovarnog malerijala V3.3.7%.za vlazne malerijale. Sigurnosni pomocni urecTaji transportera SI. najcesce od gume. dok brisaci trake. pre slupanja na prijemnu traku odreduje iz izraza: Kada se transportcrom podize materijal (kosi transporter)". ostvaruje sc pomocu slilnog skrctacaCistaca klinastog oblika koji sc postavlja odll1ah iza kranjeg dobosa. oclnosno sile otpora. Proracun prelazne duzine trake ispred dobosa Kako bi sc pravilno dovela transporlna traka na pogonski dobos. SI. tako i sa unutrasnje strane. 3. 12° i verlikalnog nagiba u pravcu krelanja trake 5° .a. kao kosi transporteri. noseCe strane od lepljivih malerijala oSlvaruje se nit meslu iza utovarnog dobosa .33 iIi pomocu rolucione ('elke. odnosno iz horizontalnog u olucasti. bilo spoljni iIi unutrasnji.3. ispred dobosa na raslojanju oel 1. ispred pogonskog dobosa.. 3.36). polrebno postepeno smanjiti nagib bocnih valjaka.:. prelazne duzine trasnsporlne trake Lp.· a moguci su izncnadni zasloji lrake bilo uslcd nestanka elcklricnc cnergijc Hi ako je veci ugao uspona. Ugraelnja kocnice je neophodna ukoliko se transporlerom premdla leret nanizc iii ako jc komponcnla LeZine malerijaia u pravcu pada veca od sile trenja. 7° (S1. koel povralnog dobosa. pa se odgovarajucim pomocnim uredajima mora oslvariti Ciscenje trake u toku rada.a koja se odreduje iz izraza: SI. kocnice iii specijalnog zauslavnog uredaja. ustavljaCi. kao i drugi spccijalni uredaji za zaustavljilnjc trake trakastog transportera prcma svojill1 komstruktivllill1 osobcnostill1a sigurnosni uredaji lransporlera..3. POlrcbno je napomenuti da je pri prelazu lransportne trake iz olucaslog polozaja u horizontalni. za suve materijale.5 m postavljaju se preiazni noseCi valjci horizontalnog nagiba bocnih valjaka od svega 10° .35. sigurnost transportera postize se ugradnjom uslavljaca. sa unutrasuje slram. koji tame moze dOl padnc ili da Sf: zalcpi.333 SI.42) Ciscenjc transportovanog materijala sa unutrasnjc .klizne stmne. OCigledno je da su kocnice.. Kocnica sc nalazi kod pogonskog urcdaja. Ovo se ostvaruje ostavljanjem tzv. to sc traka vremenom prlja i to kako sa spoljnc. 3. . za zauslavljanje transporlera potrebna jc kocnica..34 . pa bi lraka krenuJa u suprotan smer.. SI.0 .35 Kako se transporteri izraduju i pod uglom. SI.:. ONO LEV1<A (3. Horizonlalna projekcija istovarnog levka jc duzinc L/i.. trake sa njene spoljne. 1.134 Transportni uredaji Trakasti transporteri 135 U drugoj fazi teret se prcmeSta po radijalno zobljcnom dnu prelovarnog levka visine h1.7. odnosno: ! s.34 .

m.----. pa ce prema S1. pri tome je: I .25 1..60 085 1.za sinteticke trake.85 1.9. prelazna duzina transportne trake moze se usvojiti manja za 20% u odnosu na duzinu trake kod pogon~ skog dobosa. N. odnosno kod povratnog dobosa. m.- -- 2.65 0. preostali procenat.37 [7]. staticka opterecenja krajnjeg. (3.izvrsiti proveru opterecnja omotaca valjka u kriticnom. 3.25 G .20 1.44) G = (qo+qtmax) I = (qo+l .za pamucne trake.60 1.10 ~ I I I ~. Kao primer navode se prelazne duzine sintetickih transportih traka za odreaene vrednosti sirina traka B.015 .004 .50 1.nagib noseCih valjaka (0). Proracun sloga nosecih valjaka bill . staticko opterecnje sloga sa tri valjka iznosi: (3.00 1. a krajnji valjci.mm i nagiba bocnih valjaka ACO): Srednji valjak prihvata 50 . bm = 0. Ie = 20° i 30° za trouglasti profil trake. Pri proracunu sile opterecenja noseceg valjka." \ \.40 055 0.. kao i sile optrecenja rukavca valjka posebno je potrebno obratiti paznju na koeficijent udara.12 \ -.80 2. 70% ukupnog statickog opterecenja. bill Pri proracunu sloga noscCih valjaka transportne trake radne.60 Na utovarnom delu. zbog smanjenja vrednosti napona u traci. . I~ II I Bmm 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 N~b bocnib valjaka tran~ortne ".43) 3.75 e trakc Ie 30° 0. 'A . 2(1-cosle) -----.3qt) I..N. . 15% . I i 20 0. bm pri tome su: a" . 30° i 45° za trapezni profil trake.40 1.za trake sa jezgrom od celicne uiadi.proveriti vek trajanja lezaja. Ako se slog sastoji iz tri valjka . = 0.duzina jednog noseccg valjka . odnosno 25 .00 1.koeficijent koji zavisi od vrste materijala od koga je napravljena traka i iznosi : bm = 0. srednjem poprecnom preseku.136 Transportni uredaji Trakasti transporteri 137 Tablica 3. opterecene grane.- .. proveriti osovine rukavca valjka prema susednom spoju (kod koso postavljenih valjaka u slogu). odnosno srednjeg valjka iznositi: GA = 0. Ie = 20 e . potrebno je: .020 .m.rastojanje izmedu valjaka dva susedna sloga.~""~~~ SI. za olucasti poprecni presek transportne trake i iznosi: Ie = 0° za ravan profil transportne trake.336 Usmeral'aju(i pre{azl/i l7ose6 \'(fljC.

.37. GB := ku GI.1 = 3. U tablici 3.{ih valjaka transportera S~la o~:ei·ecenja.48) GA =ku GA .N.. FN := FN . Uslucaju da je zbir koeficijenata: k/+ .• portera iznosice: RAl = GA COSA (b-a). tada precnik valjka treba usvojiti 127 iii 152 mm. Napon u kriticnom preseku I-I usled momenta savijanja Mf i radijalne sHe: Reakcije oslonaca na mestu oslanjanja nosaca valjaka na uzduzne profile nosece metalne konstrukcije trakastog transportera iznosice: Ci =--+-SCidop'--z' M W1.51) nOfmalna sila F'N .m. Sf. . UZlmaJucl u ObZlf I opterecenJe valJka od bocne sile pritiska na valjak (G - Pri proracunu lezaja treba uzeti u obzir dinamicki faktor udara i dinamicku nosivost na osn9vu podataka iz kataloga prizvoaaca lezaja.50 G . sile opterecenjabocnih noseCih valjaka u slogu trakastog trans.52) 3 red 3· . Prilikom proracuna lezaja usvojiti fabricki vek trajanja leiaja T = 3 .eg (najopterecenijeg) noseceg valjka u slogu RB. 3. . (3.45) Dinamicko opterecenje krajnjih.50) gde je moment savijanja za dati presek: 1230 (3.N .cm -otporll1moment rukavca noseceg val]ka A= re~r 2 .1 Ffv A daN cm (3...cm 2 - povrsina opasnog preseska I-I . +k4 = 39 . brzine kJizanja trake preko valjka i vrste transportnog materijala. .46) (3. odnosno ku = 2. Pravilan izbor precnika valjka (nosece i povratne grane transportera) bitno utice na efektivnost rada transportera. ako je zbir sva cetiri parametra manji od os\.47) jerje FN = GA sinA. odnosno srednjeg noseceg valjka moze se odrediti mnozenjem statickih opterecenja valjaka koeficijentom udara ku. k4.. prema inostranim preporukama navode se vrednosti koeficijenata kJ .49) Ozanake a i b odnose se na odgovarajuce duzine krakova sila prema Sl. Za transportne trake Cirinepreko 900mm precnik valjka nesme da bude manji od 127 mm. Teorijski. rukavca noseceg valjka. tako da su: s Odnosno. koji za rasute sitnokomadne i zrnaste materijale iznosi ku =1. za trake sirine ispod 900 min. (3. tada precnik valjka treba da bude 100 mm ( valjak sa kotrljajnim Jeiajem). W1. GA 2sinAcosA COS A = GA SlnACOSA = --'-~---2 GA sin2A 2 (3.N b (3. debljine i krutosti transportne trake.5 za krupnokomadne transportiovane materijale ( krupne blokove i s1.138 Transportni uredaji Trakasti transported 139 G := 0. l~zaja sre?!lj. .N.. precnik valjka zavisi od rastojanja izmeau oslonaca valjka.13. ~~)~~ A (3. ). 4 godine.arajuCih parametara. 337 Shematskim prikaz oplere(tenja s/oga noseL.5. u zavisnosti od odg0v.

0.4 ffi 1 2 2 .-..13 . a odreduju se i minimalne sile zatezanja (S1..... 075 1 I 1 075. 15 2 16 2 08 .1 svakoj narednoj tacki razlikuje se od sile zatezanja u predhodnoj tacki za veliCinu sile otpora izmedu dye posmatrane tacke na konturi transportne trake. Sile otpora na pravolinijskim deonicama trase transportera direktno su proporcionalne njihovim duZinama...30 3 3 3 kamen 2 ...:6 j) 3 SI..D 3 ~ 1 ---". duz linije trase transportera..--t='--./"j*" 1Wal>Wp -t----f----'f-'--'-JI[4 i) ~7 4------f-----+---Lm ~------... nanose sve naredne sile koje deluju na traku. 3. Dijagrami sila zatezanja transportne trake mesta pogona trakastog transportera izbor ~ 2 W..Jll Wp > 0 Wo>O ----j..-.I. Koeficitezina Koefici.1 odgovarajucoj razmeri . 1......Y-O .. I B I I I I I a J - . iduCi po konturi ... Njegovom konstrukcijom graficki se odreduju sile zatezanja 1.38).. Konstrukcija dijagrama sila zatezanja transportne trake [7J graficki predstavlja zakon promene sile zatezanja transportne trake.. Konstrukcije dijagrama sila zatezanja transportne trake vrsi se tako sto se na osu apscise... Tako se. kao i sile zatezanja trake. nanosi ukupna duzina transportne trake kao vUCnog uredaja (opterecene i povratne rasterecene grane ).. kao vucnog uredaja...8 1 ugalj 8 1 025. Sila zatezanja 1...-_--...1 karakteristicnim tackama.10..38 prikazano je svih pet moguCih varijanata dijagrama sila za zatezanje transportne trake koji se odnose na sve moguce lokacije postavljanja pogona transportera.140 Transportni ureaaji Trakasti transporteri 141 23 . ~ ! ! rOJ casova zapreminskaj Brzina rada .5.. 3.338 Konstrukclje dUagrama sita zatezanjo rransportne trake .. 23 3 jJesak 0. dok se na ordinatu nanose sile otpora kretanja transportne trake.l!JJl c) d) I I --..::c: Wp>O Wo>O 1 ----- '" ffi'-1.. I+---.jent k4 ~:e i jent kl jala II t?ku 24 tim I...G Tablica 3.L.m 3. vrsi se provera cvrstoce trake....6 ..Vrsta Koeficikretanja Koeficitransportera i jent k2 materi~ala jent k3 materi.::UL I) g) h) H---. 16 ! 2 koks 4 24 1.:~..L.: Wp<D of ·t-'--'----+--.. lfI ..f. Na SI... e) f' IJ d . te se zavisnost prikazuje pravim Iinijama.-~"-+!l I 4' 1~ Wo<O W<::O 3 7 I. casa I 03 .

Pri pravolinijskoj lokaciji pogonske stanice smanjuju se sile zatezanja trake.200mm za manje opterecene. Kao konacna vrednost pocetne sHe zatezanja usvaja se veca sila zatezanja od dobijenih vrednosti po kriterijumu proklizavanja i ugiba trake.11. 3'. a ako predstavlja optereccnu-radnu granu. mogu se konstruisati trakasti transporteri veCih dmina lraka. njenog preseka sa vertikalnom pravom 4. koji se na bocnim stranama zavrsava zlebovima preko kojih traka naleze na vuc11olize. u proizvoljnoj razmeri. Specijalne konstukcije trakastih trnsportera 3. Kroz tatku I" povlaCi se horizontalna prava do preseka sa vertikalom 2-3. gledano upravcu kretanja radne grane transportera. U opstem slucaju osa klizanja moze bili ispod iIi iznad ose ugiba. a da pri tome 11e dode do proklizavanja transportne trake preko dobosa. Traka je sa 1 iii 2 uloska i gumenim ornotacem. Kako nema apscisne ose.. Izbor ose apscise vrsi se tako sto se najpre od tacke sa najmanjom silom zatezanja na opterecenoj grani nanosi nanize Somin i povlaci se horizontalna prava II (osa ugiba). . Brzina trake ovih transportera iznosi 1. odnosno. Rastojanje izmeau susednih obrt. a negativne namze. Zatim se tacke l' .11. 2' . zlebovi su na manjem rastojanju. Za osu apscise usvaja se konacno ona prava koja je niZa od dye konstruisane horizontalne prave. 3. bez obzira na smer kretanja ( vuce ) i bez «bzira na odnose sila zatezanja opterecene i povralne grane. Ako se osa cvrstoce nade ispod usvojene definisane ose apscise. a samim tim smanjena je i maksimalna sila zatezanja trake. i sile otpora na pogonskim dobosima i povecava se sigurnost da nece doCi do proklizavanja transportne trake.. Vazno je da se pogonski motor tako locira da moze da obezbedi sto je moguce manjiu silu zatezanja trake. to nije moguce ocitati na dijagramu vrednost odgovarajuce sile zatezanja. Ako deo transportera 1 -2 predstavlja povl'atnu granu. specijalnim lepkom. . kada je motor na niZoj koti i kada je Wo < O. 80 mm kod vise opterecenih traka odnosno 100.l1ih tockica predstavlja korak tockica.. Uporedenjem svih moguCih dijagrama prikazanih na 51. a time je stvorena mogucnost primene tockica manjih precnika (po dva komada u slogu na nosecoj grani). u zavisnosti od toga da Ii su navedene sile otpora manje ilia vece od 0. Potom se na prvoj vertikalnoj pravi 1 izabere proizvoljna tacka 1'. navise iii nanize. 3"). sto omogucava da su manji momenti savijanja nosaca tockica. 3.38 moze se zapaziti da je ta povrsina uvek manja ako se motor nalazi na visoj koti. Od tacke l' nanosi se nanize sila zarezaja u silaznoj tacki Ssmin i povlaCi se horizontalna prava I (osa klizanja). Na 51. 3. odnosno omogocava se primena transport11e trake manjecvrstoce.3' i 4' odreduje zakon promene sile zatezanja trake po njenoj dnzini. posto se vucna sila ostvaruje preko dva beskonacna uzeta (SI. Na unutrasnjoj strani. odnosno moguca je primena jeftinije trake. 3.1 Trakasti sa vl. Zastita od dejstva korozije ostvaruje se tako sto su sipke pocinkovane iIi plasificirane. Rastojanje izmedu poprecnih sipki iznosi 70 . Takode. a presecna tacka je oznacena sa 4'. Od te tacke. moze se izvuCi zakljucak: opravdano je postaviti pogonski motor na krajnjem delu transportera sa najvecom silom zatezanja. c i d. sto znaci da je obezbedena veca vrednost koeficijenta klizanja transportne trake preko dobosa. osim u slucaju kada se teret transportuje naniZe. Vrlo je vazno izvuCi i zakljucak : transportovani materijal svojim gravitaeionim dclovanjem mora da vrsi pritezanje transportne trake uz pogonski dobos. Linija 1'. Kroz dobijenu tatku 2".142 Trakasti transporteri Transportni uredaji Pri konstruisanju dijagrama sila zatezanja transportne trake.. a naredne konturne tacke prikazane su odgovarajuCim pravama. a ne i vucni. sto sve dovodi do produZetka radnog veka transportne trake.. 3. 3. tad a je povoljnija lokacija motora na nizoj koti.3' i 4' spajaju duzima. u odgovarajucoj razmeri. kao i vrsiti ' uporedivanje tih sila. nanosi se vrednost sile otpora opterecene grane W o. 143 Ako bi se izvrSila opsta i detaljna analiza svih pet mogtiCih varijanata odnosa sila otpora opterecene Wo i povratne grane W p . odnosno u zavisnosti od mesta postavljanja pogonskog motor a za vucu transportne trake. nije dozvoljeno da se dopusti mogucnost odvajanja trake od dobosa. a sirina do B =2000 mm. koja ustvari predstavlja povrsinu izmedu ose apscise i izlomljene linije sile zatezanja. Pozitivne vrednosti siJe otpora na dijagramu sila zatezanja nan05e se naviSe.I". U traci su vulkanizovane 11a odreaenom rastojenju poprecne sipke. Zatvorena kontura transportne trake podeljena je na pravoliniske i krivoliniske deonice. 3' -2".38. a presecna tacka se oznacava tackom 2'. 2 . 51. sto se predstavlja odseckom l' . nanosi se sila otpora kretanja povratne grane Wp.) mis. nanosi se vrcdnost sile otpora uredaja trake na delu 1 -2. Potom 5e od tacke 2'.. kao i da se ne prekoraCi dozvoljeni ugib trake izmedu oslonih valjaka. 2-3 i 4. a takode smanjen je i broj nastavaka transportne trake.38 je uslovno prikazno da je osa klizanja ispod ose ugiba. Provera transportne trake prema kriterijumu cvrstoce vrsi se tako sto seod tacke 4' odmerava naniZe racuns. na dmini L povlace se vertikalne prave 1. kada je Wo > 0 i Wp > 0. hladnim lepljenjem. Tehnologija nastavljanja trake obavlja se hladnim postupkom vulkanizacije. 3' nanosi velicina sile otpora kretanja trake na delu 3 -4 (2'.ka cvrstoca trake Sk i povlaci se horizontalna prava 1Il (osa cvrstoce).lcnom uiadi Kod trakastih transporter a sa YUcnom uzadi traka je samo noseCi uredaj.39) koja se duz linije [rase transportera oslanjaju preko tockica. Na taj nacin omoguceno je smanjenje sile silaznog zatczanja.3" povlaci se horizontalna prava do. traka zadovoljava prema kriterijumu cvrstoce.5 . kod traka pod nagibom.

.40. 5 . a poveeani su 1 trOskOVl lzrade tockIca zbog plastificiranja omotaca toekiea.40. 3.l1ose6" i pOl'ratni /{)('(ki6 uzadi. Ponekad se tockiCi oblaiu gumom III plastlenom mas?m. ~.fransportna (raka . manji broj oslonaca toekiea. Uporedivanje sa klasienim trakaslim transporterima. 3. tehnoloski su slozene izradc. odnosno uzctnjaca. te su zbog toga rclativno niske efikasnosti u eksploalaciji. vucna uzad sa obe strane linije transportne trake moraju se kretati jednakom brzinom.. a uzad podmazuju kako bi se produzio eksploatacioni vek ~r~nsporter.. Obuhvatni ugao iznosi (XI =211: . Olucasti poprecni presek ovih transportera je pliCi posto je potrebno obezbediti dovoljnu krutost inpregniranih sipki u karkasnom sloju trake. odnosno dobosa pokretnih kolICa duz sma i tegova Sl. ~. Kod povratnih koturaca nalazi se i zatezna stamca ~ kOJo] se ~rs. Traka se sporo haba i niska je potrosnja energije.d~ju se istosmernim plctenjem jer sc tako ostvaruje glatkn pov:sma (. Nedostatak ovih konstukcija u prvom redu se ogleda u einjenici da predstavljaju slozene i glomazne konstrukcije i to kako pogonske. .311: rad. sto zavisi od uslova rada.poprecne Cipke kutijastog popre{J1og preseka. Pogonski dobos travkastog transporlera sa vucnom uzadi moze se nalaziti ispred III lza pogonskIh koturaca.Glatka povrsina uZeta manje je Izlozena kId~n]u usled zamora materijala pri kretanju odnosno prclazu uieta preko mnog~~roJm~. Pomoeu usmeravajuCih koturova na povratnoj stanici uzad se odvod~ lspod transportnc lrake.. transporteri sa vucnom uzadi imaju manje sile otpora kretanja trake preko oslonaca. 2 . Na krajnjim stanicama transportna traka se odvaja. Osnovne karakteristike prora{una. 3.40 Shf'matski prikaz pogonske i zatezne stonier: Irakas/ng transporrera sa l'{a':nom [{!fadi .a. Da ne bi doslo do zakosenja transportne trake. sto bi neminovno doprinelo i poveeanju cena ovih traka. sipke u karkasnom sloju bile bi blize jedna drugoj (postavljene bi bile na manjem koraku) iii bi bile veceg poprecnog preseka (kvadratnog iii pravougaonog). Vucna uzad su precnika 0 25 . Trakasti transporteri sa vue nom uiadi mogu se pIOjektovati za obavljanje transporta materijala bez pretovara lll:l rastojanju i do 10 knr..obrtnih toekiea kao noseeih uredaja. a velika je i nabavna cena specijalne transportne trake. od povrsinskog kopa do termoelektrane i s1. te sve ovo doprinosi veeoj efektivnosti primene ovakvog oblika neprekidnog transporta materijala ( uglja. . 3 . (ockiCi su znatno manie tdine po duznom metru transporne trake i omogucavaju duii radni vek u eksploataciji.39 Shemafski prikoz transportera sa l'utnom uzadi transporfne (rake: St. tako i zatezne stanice. Vuena uzad se brzo habaju. . posto im je duzina radnog veka do 1600 l/h .i posebno zatezanje uzadi preko uzetnjaca. 1.nosera konsrukc(ja sloga tacklea. 35mm. izdiie iznad vucnih uzadi i ObaVI]a oko dobosa. . Medutlm OVI poslupci mogu imati i negalivne posledice: smanjenje koefl:l]et~ t~en]a na ~o~~nskIm uZetnJacama kada je uze podmazano. dok se uZad preko koturaee usmeravaju na pogonske.sto ~lJe sluca] kod unakrsnog pletenja). Ako bi se transportovao materijal vece gustine transporterom sa vucnom uzadi."uen~ uz~~ izra. 4 . Sl. o~nosno zatezn~ koturace.144 Trakasti transporteri Transportni uredaji 145 St. Sirina trake odreduje se kao i kod obienih transportera.).1'UCI10 ufe.

a llmesto srednjeg valjka dolaze nosaci lrake .l1osef. ukoliko transporter radi na otvorenom prostoru razliCite su vrednosti koeficijenta f.01.nosac trake. 2 . 6 . Na meslu utovara i . trake 2. 3. a Jl koeficijent trenja izmedu zlebova trake i uzadi.i prIjavstine na noseCim elementima transportne trake.\}octica. Mala je brzina ovih transportnih tIaka i traka se dosta brzo haba u eksploataciji.prema naCinu ostvarivanja veze izmedu nake i lanca (lanaca).41 Trakast! tr{jnsporter sa l'u(Ynim /oncem.:a p/o{ica . -pogonski /tJllc(J/lik.013 .prema broju lanaca.11..41.nosaca trake 6. a na drugom kraju se zateZe zateznnim dobosem. Olucasti oblik trake f?rmiraju.. 42) kod kojih je traka noseci i vucni uredaj. Traka se pokrece preko pogonskog dobosa. vrednost koeficijenta otpora kretanja uzeta prcko tockica iznosi w '" 0. .tdina uzeta po duznom metru. kisa. valjka 5 i nosece plocice . koje su medusobno povezane zglobnim iIi kalibrisanim lancima. suva iii podmazana. 4 . .41 a i b ) noseceg valjka 1. Maksimalna vrednost nagiba uzadi susednih tockica iznosi f:S (0. te je zbog toga potrebno ispuniti uslov: /3:S Jl. Lanci Sll na krajevima obavijeni preko lancanika. N/m. odnosno w =0. koji se postavljaju na kracem rastojanju (manji je korak valjaka).valjci 1.3 Trakasti transporteri za premestanjc krupnokomadnih materijala 3. . Vucni lanac 4 vuce nosece plocicc 6 na koje naleze traka 2. SIla zatezanja uzadi odreduje se "metodom obilaska po konturi".3 ..!anac.027 za lockice oblozene gumom. Postoji vise kriterijuma na osnovu kojih se mogll izvrsiti podele trakastih transportera sa vllcnim lancima ito: . gde je /3 . zbog promenljive sile tIenja u valaznoj atmosferi. 6 - l1os{!'(:u ploc'-:jca . Nedostatak ovih transportera je nesigurna frikciona veza izmedu trake i lanca. 3. Transportnim trakama mogu se savladati velika rastojanja..dozvoljeni ugao nagiba glatke trake olucastog porecnog prescka trakastog transportera sa vucnim uzadima u radijanima. a vucnu ulogu vrsi jedan iIi dva lanca..:j l'oIIjo/':. Navedeni problem se donekle llblazava primenom valjaka .: trall~porlera: D . Postoje inostrane konstrukcije za prenosenje krllpnokomadnih blokova (51. Pomocu sile trenja izmedu trake i traverze pokrecu se i nosece traverze sa lancima.. 0. m.IroKa.02 za celicne. I -nose. Traka se prenosi preko lucnih slogova sa traverzama. Granicni maksimalan ugao nagiba vuenih uzadi poslrojenja ovakvih transportera iznosi 13m ax =14 0 . Janca 4.146 Trakasti transporteri Transportni uredaji 147 Granicni ugao nagiba ovih transportera zavisi kako od ugla prirodnog nagiba klizanja matcraijala koji se transportujc. Krupnokomadni tereti (blokovi i sl.l'aIjIlJ:. .ploCice 6 ispod koJIh prolazl lanac 4 sa slogovima koji se krecu po nosaCima izmedu vodica 2.1I0S(I(:"'( trake. gde je I raslojanje izmedu dva susedna tockica . 0) shematski prika:.. Takode vrednost koeficijenta trenja Jl zavisi i od stanja vuenih liZadi.53) Pri tome je qu .amortizera. odnosno 0. I'u("ni la11oc'4. sa stacioniranim valjcima i sa kombinovanim pokretnim . Trakasti transporteri sa vuenim lancem (Jancima) sastoje se iz (51. sto doprinosi ceslom izbacivanju iz pogona klasicnih trakastih transportera sa viseCim valjcima.11.) kod klasicnih trakastih transportera izazivaju koncentrisana opterecenja trake koja stvaraju velike ugibe trake izmedu susednih valjaka radne grane transportera. a dliZ transportne Iinije transporter a postavlja se vise linijskih pogona. na jednolancane i dvolancal1e trakaste transportere.015. tako i od mogucnosti klizanja trake niz vucnu uzad. Za povoljne uslove eksploatacije transportne trake sa celiCim tockiCima sa obodom. na transportere sa trakom koja slobodno naleze na lanac ili specijalne nosece delove i na transportere kod kojih je traka ucvfscena za lanac. yodice 3. kao i zbog prosustv. 3.3. 5 . Minimalna sila zatezanja uzadi odreduje se iz izraza: 51.prema pokretnim delovima: na transportere sa pokretnim valjcima.!leztli uredaj .ubrlni dobo~\' PLJ: PL2. Velicina ukllpnog koeficijenta otpora krelallja uzeta preko toekica iznosi w= 0.l.0. b) deo Irake 2.. Broj ulozaka trake iznosi 2 . 3. m.4 i trake su jeftine. na otvorenom prostoru . Vrednost koeficijenta trenja Jl zavisi od atmosferskih uslova (sneg.2 Trakasti transporteri sa vucnim landma Kod trakastih transportera sa vllcnim lancima traka je sarno noseCi uredaj.015)1. ZU zt. (3. prasina temperatura vazduha).244 rad.delovima. SI.

N/m.koeficijent trenja izmeou pogonske trake i transportovanog tereta !-Lpt _koeficijent trenja izmedupritisne trake i tereta. N/m. Savaladavanje velikih nagiba. N/m. Da bi se u tom slucaju rnaterijal zadrzao na transportnoj traei potrebno je povecati silu trenja izmedu materijala trake. Dobra strana ovih tnsportera je sto se mogu ugraditi usmeravajuCi tockiCi s obe strane transportera koji se krecu po usmeravajuCim sinama na nosecoj metalnoj konstrukeiji.42 (3. Ovim transporterima omogucava se savaladavanje nagiba veCih od kriticnih za nekoliko stepeni. pritisne gumene lrakc pomocu baterije gumenih tockiea. Osnovni parametri pri proracunu specijalnih trakastih transportera velikiog nagiba koji treba da budu poznati jesu: qt .zadriaca na nosecoj grani trake.. pritika ostavaruje se zadrZavanje materijala na strmoj . primenom vise oslonih diskova (Sl.sopstvena tdina pritisnute (gornje) trake N/m.skol'(f oj . Zbog toga se u tom slucaju prelazi na primenu specijalnih traka kod kojih se trenje povecava sa porastom sile pritiska na traku tako sto se stvara bocni pritisak iii se postavaljaju pritisne trake.?: (qo+2q'!) w born dolazi do opadanja . Koeficijent otpora kretanja tockica po sinarna iznosi tv = 0. Kada je traka natovarena materijalorn veca je sigurnost da neee doCi do proklizavanja izmedll trake i slogova na lucnim traverzama. Do klizanja transportovanog tereta izmedu dye trake pod nagibom nece doCi ukoliko je ispunjen uslov: Osnovc proracllna. b) .. Sila pritiska na transportovani materij al kao i njegovo zadrzavanje kod transportera sa pritisnom trakom ostvaruje se pornocu gumene trake pritisnute baterijom gumenih tockica. dme je omoguceno njegovo transportovanje pod velikim uglom nagiba transportne trake. (3.58 za suvu trakll. !-L . Sf. i !-L = 0.koeficijent trenja izmedu traverzi oblozenih gumom i transportne trake i iznosi: !-L = 0.148 Trakasti transporteri Transportni uredaji 149 usmeravanja.njihovog kapaciteta i do 50%. a koji se iskazuje preko nejednacine: gde su: qo fl. Takooe se povecanje sile trenja na trad ostvaruje prirnenorn rcljefnih omotaca i pregrada . 3. bilo cilavom njcnom sirinom bilo sarno na krajevima. postavljanjem poprecnih pregrada na tTaci. !rakom prehacfllom preko d..jedinicna tezina lanca. Pritisak rnaterijala vrsi se pornocu gornje.55) tako se dobija ugao nagiba trake: Transporter za preno.43 Shematsk. Kod transportnih traka sa velikim ugi- Sf.ma .tezina korisnog tereta na pogonskoj ( donjoj ) traci. b) iii valjaka kao nosecih uredaja (SL 3. 3. 3. prika:: \'isedh Iransportn. qr .{en}e krupnokomadnih blokom . Kod trakastih transportera sa pritisnom trakom.025. a da se pri tome ne obezbeouje u potpunosti zadrzavanje krupnokomadnih tereta i blokova na traci. Tako je transportovani materijal zatvoren i pritisnut izrnedu dye transportne trake. kao i transport krupnih komada tereta ostvaruje se primenom pritisnih transportnih traka (Sl. silom. 3. rrakom prch{!(>:e!7om prt'ko nose6h lY//jaka c).. c).n :lebOl'. Pri tome je !-L .43 a.43.11. 25° primenjuju se specijalne trake. qO(! .44)..J1 fraka sa O/U(\lst.. Bocni pritisak materijala ostvaruje se kod visecih traka sa dubokim koritima. 0. postavljeni su amortizacioni i prelazni valjei na veoma malom rastojanju.35 za rnokru traku. ispred pogonskih dobosa.4 Specijalnc transportne trake za savladavanje velikih nagiba Za savladavanje velikih nagiba od 18 .02 . Potrebno je obezbediti uslov da ne dode do proklizavanja izmedu trake i nosecih traverzi..jedinicna tezina trake. Ovim transporterima mogu se prenositi krupnokomadni blokovi i abrazivni tereti.54) qo . nosecoj transportoj traei. 3.

58).lpt cos!).5 Trakasti transporteri kod masina za kontinualni iskop materijaJa tla (3.3.56) moze se odrediti tdina po jedinici duzine pritisne trake.mestu. tg~ ~ J. ukoliko J. preko tereta. kuke ili drugi elementi (SI. Njegovo ostvarenje omogucenoje specificnom konstrukcijom uredaja za iskop i visokim performansama transportnih masina i uredaja smestenih na masini .46. Ukupna sila zatezanja obe trake umanjuje se za silu zatezanja prouzrokovanu pritisnom trakom.lpt i quI' budu vece vrednosti. potrebno Je da na tom mestu bude sto manje zategnuta. kao zaddci tereta. siobodno nalegala na teret.150 Trakasti transporteri Transportni uredaji 151 aJ A-A +~. duzine L moze se odrediti iz izraza: Wop'" qopL J.58) Kako bi p:itisna traka. sila otpora kret3nja obuhvata obe trake i silu otpora vuce tereta. 3. 3. pri tome kod nosecih valjaka.11. npr: cevasti transporteri sa vucnim lancem. prikazan je na SI. 1z izraza(3. Najveca vucna sila kOJa se moze preneti pritisnom trakom. prc svega.44 SpeciJa/ni Irakas!i trallspurter su pritis}lolt1 Irilkum b) S" = qop (sin~ + J. pa potom u oblik cevi i obrnuto.% • SI.ukupni koeficijent otpora kretanja trake preko valjaka silazne grane. Ako se usvoji da na ton: . odnosno ugJa nagiba trake p.45. (3.w cosi3) L. 3. a Cija se vrednost odreduje prema izrazu (3. nailazna i silazna sila zatezanja iznosice: . Prednost transportera sa pregradama za zaddavanje transportovanog materijaJa.l + J. Osnovne karakteristike ovih transportera date su u tablici 3. cevasti transporteri sa pneumatskima jastukom. N Masine za kontinualni iskop materijala tla ( rotorni bageri i bageri vcdricari ) odlikuju se. nosecu traku. delovi Ianca.56) Prema poslednjem izrazu moze se zakIjuCiti da ugao nagiba trake moze biti utoliko veci.14.60) 8-8 gde je w . kao i sa pritisnom trakom je mogucnosl primene za materijale rzliCitog granulometrijskog sastava i za relativno visoki kapacitet. nema si1e zatezanja i ako se zancmare b'eznacajno male sile otpora na vaIJclma pn kretanJu pritisne trake nanize. SI.57) a ~oja se povecava sa porastom qt. pri veoma velikom nagibu transportnc staze. uz nju se vesaJu preko vulkanizovanib karika.59) (3.l pi ). Proracun nosece trake vrSi se metodom "obilaska po konturi".kopaeu. na pogonsku. transporteri promenljivog oblika trake pomocu pokretnih noseCih valjaka kod kojih se noseca traka pretvara iz rayne u oIucsti.l + qop qt (J.44) koji povecavaju silu pritiska trake. 3. kao i koeficijent trenja izmedu pritisne(gornjc) trake i tereta koji se transportuje. Da bi se poboljsalo dejstvo pritisne trake. Karakteristican sistem trakastih transportera na rotornom bageru velikog ucinka. izuzetno velikim uCinkom. 'lIke. napustanjem povratnog dobosa.lpl cos~) L. cevasti transporteri sa vucnim nzetom. (3. N (3. Postoje i druge specijalne konstrukcije trakastih transportera za savladavanje velikih nagiba. N SS = qop (sini3 .

3.relativno male gabaritne dimenzije htevani ucinak. 200 m. 3.5 3. m i m/s I 3. trake. omogucavaju odbacivanje transportovanog materijaia na rastojanju reda veliCine 1. SI ' 1 po l r...0 38 1 i ~ _" 6"-.46 m i .5 3.46.___+_::. 81. kojima se Trakasti transporteri... 7.0 22 8 19. 6' i 8'. 1~.45 Relativno velika brzina trake.mosni za transport od masine . 4'.istovarne.3 5 2x150 3..1 2.6 .5:.-l-. relativno male duzine.. duzine 20 . Trakasti transporteri koji se primenjuju kod bagera 'sa uzduznim iskopom materijala relativno su malih dliZina. iii za odlaganje materijala..6 3. .47 o / Z SI..46 2'._4~~~3~.9 1-..::x3::.konzolni.5 ostvaruje sprega elemenata transportnog sistema. portera tr~l e trake. duzine do 120 m 81. 'te a trake .2 1.----~ : 7 3. 3. 50 m.... __+_.:=2.1 2C 6' 84..-0_+___.6~~1~3.0 2.2-+ 53.3.152 Trakasti transporteri Transportni uredaji 153 Tablica 3.pretovarni.21 1 Specificnosti konstruktivnih resenja.3iL.. sr. Prema nameni i konstruktivnim karakteristikama.::..+-_::.:·ii'-'s"-'e:.::3 .. 9.5--i~2::.1~..3.c6J.4 2.visoka pouzdanost u radu.2 2x90 9 sr.47 i 3. imajuCi u vidu za- i -_ _ _--~--~---_---~k"'oiJ.46 .3 2.2 26 3.16 1. .-. I pOkg<!:la (h !oznake Duzina I' Sirina Brzina 'prema transk Sl.. 2 II~~-+-··~=--+-~=--+-~=--~~~--+-~--+-~~+-~~+-----+.6-11 .__. s obzirom na specificne uslove eksploatacije odlikuju se: . .5 120 8' 23. kojima se obavlja transport u okviru masine·kopaca...~2~.velika brzina vuce Snaga p~'\Vna ~ozn~ke I I Snag'l .-+!.49.. .4~~1~. sopstvena masa.·PlErosipa Transporteri za prenosenje materijala sa osnovnih transp~ 2' 29.:8:.14 Duzina Sir.48.6".kopaca do magistralnog transportera..:7::.6_"~. 81. poz.46 m Osnovni transporteri 1 16. duzine 150 . 3.48). m/s 3.3..~6~1 5 3. trakasti transporteri na bagerima za poprecni kontinualni iskop.ina Brzina prema trans-' .8 2..c5-4~1=2~0~~4~'__1__4~..5 2x500 2x240 120 1l--. 81.(~)~ __.:"".::0-l---.. 3.8 i 1.5 2x170 4.6 I 2.6 2.66 3 '57.2 m od gornje istovarne tacke.. 3.-=--. 3. za transport do magistrainog transportera. pozicije 4...::6.48 SI.. mogu da se svrstaju u sledece grupe: ...pomocne. ... pravolinijskog iii krivolinijskog oblika putanje premestanja materijla (81.. oblik i polozaj ovih transportera.0 28 i 1 2 .

Sf.prelaznim rezimom rada (pustanje u pogon i zaustavljanje). 3. 3. . S1. 51. 3. Sf.Noseca konstrukcija transportera smestenih na odloznim strelama izvodi se kao prostorna resetka trougaonog S1. S1.53. odnosno njegove funkcije. 3.154 Trakasti transporteri Transportni uredaji 155 Sf. St. spreceno je proklizavanje transportne trake na dopunskom pogonskom dobosu. u tomslucaju ostvaruje odgovarajuCim klinastim remenom. 2 h plu.51 Kod transportera velikih ucinaka. .prelaskolll trake preko sloga valjka.54 SpecificnOSli proraclina. ledna od osnovnih specificnosti proracuna razmatrane klase transportera. pozicija 1.50 iii cetvorougaonog preseka S1. mogu primeniti i za proracun transporter a smestenih na masini za kontinualni iskop tla. Elementi trakastih transportera smestenih na streli rotora bagera sa poprecnim iskopom. . Pri tome se pogon osnovnog dobosa ostvaruje sinhronini pogonskim motorom. a dopunskog dobosa. 3.redukfor. primenjujue se dvodobosni sistem sa odvojenim pogonima. asinhronim elektromotorom. 3. radi postizanja potrebne vucne sile. Pogon dobosa transporterolll kod bagera lllanjih snaga.elektrotno{or. cesto se koriste transporteri sa ravnim profilom trake.r! doba. 4 ~ dobos. 5 .ekscentricilctom i debalansom dobosa i valjka. . jeste neophodnost provere njihovog dinamickog ponasanja.52.54 prikazan je presek pogonskog dobosa za ravnu traku. 3. oslanjaju se na nosecu konstrukciju same strele. smestenim u sam dobos.va: 3 . 3. Kod bagera sa uzduznim iskopom materijala tla. pozicija 2. 3. ZahvaljujuCi ovakvoj konbinaciji elektromotora. ili hidromotorom.49 Konstruktino resenje nosece strukture transportera zavisi od mesta ugradnje. Postupci proracuna parametara stacionarnih trakastih trans- portera predhodno su navedeni ali se uz uzvesne dopune.53 J . odrectuje se elektromotorom. Na sl.50 Sf. Njeno vodenje se. posebno treba uzeti U obzir oscilovanje sistema izazvano: . .neravnomernoscu protoka transportovanog materijala.proeesima utovara i isrtovara materijala. Pri tome. 3.rukav(jc.

Sl. <p .71) i . pri tome su: S . ako je nagib zadnjeg valjka u slogu Ie = 54°.11. Sl.9 b .61): c .jedinicna masa trake iii masa trake i transportovanog materijala.ugao nasipauja materijala.brzina trake.0. PolazeCi od izraza za brzine prostiranja talasa u radnoj (VI) i povratnoj (V2) grani transportera: Ako se racuna sa uglom nasipanja <p = 15° a sto je najcesCi slucaj na povrsinskim kopovima lignita.69) (3. m 1h iIi kod ugla nasipanja <p = 15°: . Za tansporter duzine L.11. (3.0. m.9 b . 3.odreauje se kao 3 Qr = 900 v (0. m 1h (3.9 b .sila zatezanja u posmatranom delu trake.67) (3.05)2 tgqJ .05)2. u zavisnosti od slucaja koji se posmatra. N/m. Prekomernc amplitude poprecnih oscilacija trake moau u izvesnim sIucajevima da izazovu odbacivanje transportovanog materijala sa tr~ke.VI • 2v1v2 m S . m.v? Ptr +P ter S definiSe se svedena brzina prostiranja talasa: = (3.61) 3. ptr pter - jedinicna masa trake. P . a predzadnjeg Ie = 18°: . ili stanja bliskih rezonantnim.156 Trakasti transporteri Transportni uredaji 157 Pri tome se narocita paznja mora pokloniti analizi sopstvenih frekvencija sistema i frekvencija pobude izazvane trakastog transportera. gumenu traku. m 31h iii za ugao nasipanja <p = 15°: 3 QI = 586 v (0. odreauje se na osnovu izraza (3.05i(345 + 770 tg<p). izraz (3. d: +v2 (3.63) pri cemu su: E lr B lr - QI = v (0. kg/m.za olucastu traku sa bocnim valjcima.za olucastu traku sa bocnim valjcima.05)2.0.05)2.broj umetaka trake.12. srednja vrednost frekvencije osnovnog talasa odreduje se iz izraza: V * -1 S --v 2 Isr = 4L'S -1 (3. m/s. m31h (3.9 b -0.62) .9 b .9 b . sto se mora uzeti u obzir prilikom definisanja rastojanja izmeau slogova valjaka.70) trenutni modul elasticnosti trake. a . mls. jedicna masa transpoirtovanog materijala.9 b . pod nagibom (p = 30°. m . Qt = 427 v (0. 0.05i.34) moze da se napise u obliku: .za olucastu traku sa viSe valjaka u slogu. m 1h iii za ugao nasipanja <p = 15°: QI = 553 v (0.za olucastu traku sa bocnim valjcima pod nagibom Ie = 20°. 3. b .za ravnu gumenu traku: Qt =240 v (0. kg/m. Proracun kapaciteta trakastih transportera Teorijski kapacitet za ravnu. lr .65) Pri tome je: v .11.9 b -0.0. m 1h (3. pod nagibom Ie =36°: QI = v (0.05i( 245 + 840 tgqJ). . SL 3. N.rastojanje izmeau dva sloga. c: Qt = 900 v (0.64) I p = 21)%'S q (3. sa ciljem da se sprece evcntualne pojave rezonantnih stanja. kg/m. sirina trake. m31h 3 (3.stvarna sirina trake.66) EtrBtri m .0. Ucestanost poprecnih oscilacija trake na rasponu izmeau dva sloga valjka. m31h 3 (3.-.68) v =---.72) .koeficijent prijanj~nja transportovanog materijala na traku.0.05)2(390 + 725 tg<p).brzina trake. v .

o.85) LITERATURA: [7] .05i(495 + 595 tg<p) .0.79) . Tehnicki kapacitet gumenog transportera racuna se iz sledeceg izraza: za ravnu gumcnu traku. tlh (3.75) Eksploatacioni kapacit~t transportera jednak je tehnickom kapacitetu na cas Cistog rada.9 b -0.0. tako daje se koeficijent K2 daje se u tablici 3. a: Qth == 900 pv KJK2 (0.za olucastu traku sa bocnim valjcima pod nagibom Ie == 20°.[55]. c: Qlh == KJK2 pv (0.Za olucastu traku sa viSe valjaka u slogu.8 .m lh . m lh..76) (3. (3. pri transportu u usponu iii padu).K2 pv (0..73) (3.Zbog ugla nagiba transportera prcma horizontali (kod kosog transporlera. 0.tlh iii kog ugla nasipanja <p == 15°: Qlh == 553 P v K/K2 (0.05/tg<p.0.86) Tehnicki kapacitet transportera dobija se mnozenjem teorijskog kapaciteta koeficijentima KJ i K2.83) Qth = 856 P v KJK2 (0. tlh (3.[ 12].9 b . 20%.u slucaj u kada je slog sa cetiri valjka: 3 Qr == v (0. Teorijski kapacitet transportera treba izraziti u t/h: Q't==QI p.84) u slucaju kada slog ima pet valjaka: Qth =K/K2 pv (0.9 b .[8].9. 3.0.05)2(410 + 710 tg<p) . iii kod ugla nasipanja <p == 15°: Qlh == 472 P v K/K2 (0..0. a predzadlljeg <p == 18°: . tlh .OS)2 K2(0.05)2tg<p.81) . Sl.u slucaju kada je slog sa pet valjaka: 3 Qr == v (0.158 Trakasti transported Transportni uredaji 159 . tlh (3. .. obicno za 10 . tlh (3.[21]. Sl.05)2(345 + 770 tg(p) .9 b .0. tlh (3.82) (3..0.Zbog neravllomernosli punjenja gumene trake. 3.11. dakle tako sto se teorijski kapacitet umanjuje po dva osnova: .9 b . tlm 3 ..9 b .OSi(24S + 84S tg<p). tlh iIi za ugao nasipanja <p == 15°: Qlh == 240 pv (0.80) ° (3.11. tlh.u slucaju kada slog ima cetiri valjka: Qlh = K.0.OSiC495 + 595 tg<p) . odllosno umanjenom za koeficijent iskoriscenja vremena K v .9 b .[53].9 b .O.za olucastu lraku sa bocnim valjcima pod nagibom Ie == 36°: Qlh == K/K2 pv (0.9 b ..OSi(41O + 710 tg<p). tlh iIi kod ugla nasipanj a <p = 15°: (3.0.[56] .9 b .8 .[15 ].5.[46].05)2tg<p .9 b . tako je K/ == 0.gustina (nasipna masa) materijala (3.za olucaSlU traku sa bocnim valjcima.9 b .05itg<p . Qe == KI' Qth .77) .9).74) (3. pod nagibom Ie == 30°: Qlh == KJK2 pv (0. kod kojc je nagib zadnjeg valjka u slogu <p = 54°.78) (3.05)2(390 + 725 tg<p) . tlh Pri tome je p.

kao i prema po:ozaju trase. zbog ostvarivanja frikcionog pogona."aljujuCi Cinjenici da se koriste lanci. Prema konstrukciji poda ploeastog transportera. bojenju. Plocasti transporteri primenjuju se za prenosenje livenog metala (teeni metal.1 P/O(\lsrj transporteri pncvrscuJe kutlJastl pod. masinogradnji.25 m/s . bez bocnih strana. a postoje i podvrste plocastih transportera kao 5tO su: eskalatori. 4. ogranicena je njihova brzina kretanja. rudnicima uglja i mnogim drugim industrijskim granama.l. S1. Primena ovakvih traka dozvoljava poveeanje brzine transportera. energetici. Linija transport~ materijala unapred je projektom odreclena. razlikuju se p~oca~:i transporteri vertikalno zatvorene konstrukcije za opstu namenu (osnovlll tIp) 1 saviJeni transporteri za prostornu trasu.2. Radna grana trake sa podom oslanja se na prave. a suprotna grana krece se po sinama. Opste napomene i oblasti primene Osnovne napomene 0 plocastim transporterima Plocastim transporterima ostvaruje se neprekidni transport rasutih i komadnih materijala duz trase koja moze biti vertikalna. sklapanju. a pod za nosenje tereta je od ne~avltl]lvog metaLI. 4. Nedoslatak ovih kOl1strukcija neprekidnog transporta oglcda se u slozenosti del ova koji se kreeu. kako sa jednim. a poveeava se i raVl1omernost kretanja. kao i za podvrgavanje transportovanih materijala odredenom tehnoloskom procesu: kaljenju. metalurgiji. obicno do 1. a praznjenje se ostvaruje preko krajnjeg lancanika i levka 1. SI.t'1edutim.160 Plocasti transporteri 161 Transportni uredaji zidove poda. tako i sa nekoliko pogona. od jednog do drugog radnog mesta u serijskoj proizvodnji. a u posebnim slucajevima i prostorna. u pravcu uzduzne ose transportera. Transporter se puni prihvatanjem materijala preko nekoliko usipnih levaka 6 koji mogu da se nalaze bilo na kome mestu duz trase.2. rede od drveta iIi je gumirani. Vertikalno spojeni vucni lanci opremljeni su oslonim valjcima i kreeu se zajedno sa podom duz linije nosaca staze 5. ~a kOJu se preko specijalno vulkanizovanog podmetaca .1. Kod nekih pl~castih transportera kao vucni element koristi se gumirana ce~~cn~ . kao i ohladeni elementi). Vucni land se savijaju preko krajnjih lancanika i nalaze se u sprezi sa njihovim zupcima. a takode i za transportovanje proizvoda unutar nekog tehnoloskog procesa. bas zah. kontroli itd.1. to plocasti transporteri mogu Imatl znatnu dUZlIlU transportne linije i pri veeim oplerccenjima jedinice duzine transportera. a na krajnjim nosacima montiraju se dva lancanika.podloge y 'y Plocasti transporter. . Vucni. Takode se plocastim transportenma mogu ostvariti ostriji uglovi previjanja. hladenju. 4. . smanjenje mase transporlera i smanjenje habal1ja pokretnih delova. sa poveeanim uglom nagiba i pri relativno malim radijusima. vucnog lanca. Plocasti transporteri opste namene 4. Pod je lzraden od odvo]emh ploca. pogonski 2. Usled dejstva dinami6kih opterecenJ3 na vucne lance. ispiranju. sastoji se iz nosaca. sa zateznim ureaajima 8. transported za prevoz ljudi.4.t:aka. pa je po njima transporter i dobio ime. kao i u kosom pravcu. Pl06ASTI TRANSPORTERI 4. koje su pricvrscene za jedan iIi dva lanca 4. element transporter a je jedan iIi dva lanca. sa pogonom 9 i zatezni 7. kao i transporteri sa podom od slozenog profila. testo se plocasti transporteri koriste istovremeno i za tr~nsportovanje materijala. kao i poveeanom zatezanju radnih elemenata. otpustanju. Beskrajni pod 3 sastoji se iz odvojel1ih metalnih iIi rede drvenih ploca. oslone valJke. Praznjenje na sredini linije transportera moguee je sarno kod onih plocastih transportera koji su sa ravnim podom. preko valjaka koji su pricvrseeni za Plocasti transporteri primenjuju se za transportovanje materijala u horizontalnoj ravni. razlicitih rasutih i komadnih tereta. od plasticne mase i s1. a koriste se u hemijskoj industriji.

2). Tako su na S1. Transporteri ovog~ ti~a (Sl. SOO.. sa ostrijim. bocno ugradenim stranama.4). 4.2 Shemafski prika:. 4. U cilju bezbednog postavljanja tereta na pod plocastog transportera (npl'. a takode i zapaljivih. Nedoslatak Valjkasli lanci predstavljaju oslonc elemente preko kojih se sila tezine poda. tako da su slozeniji cksploatacioni uslovi zbog veceg broja Clanaka plocaslog transportera. pa su vece i njihove ccne.:. 4. cilindricnog oblika).3. 250. primenjuje se sarno kod transportera lakoga tipa.~j fere/a nu nagnutoj sekClji transporteru. ZU .162 Plocasti transporteri 163 Transportni llredaji Plocasti transported za razliku od trakastih mogu da ostvare transportovanje tezih.. c. 4. 4. u zavisnosti od karakteristika transportovanog materijala.S. a).ravni. krupnokomadnih. 160 i 200 mm moguce je objediniti lanac sa podom (Sl.3 prikazani su podovi plocastih transporter a: a) i b) . valjkasta lanca koraka t = 80. Plocasti transporlcri klasifikuj u se prcm<l konstrukciji poda. Prema montazi mogu biti slacionarni i prenosni.2.3. .2.3. 4. 4. duboki i kutijasti izraduju se izvlacenjem. Dva lanca su sa valjkaslim iIi sa spljim osovinicama iii su lanci sa okruglim karikama.3 prikazane razliCitc konstrukcijc poda plocastih transportera: bez bocnih strana. 4. SI. a odlikuju se i vclikim 3 kapaeitetom .i do 2000 m /h. utiskivanjem. Kod transportera sa supljim osovinicama lanaca. a iii od celicnih ploca. kao i bez valjaka. sa bocnim stranama. b) nugllllli. c) isto ali bez valjaka. kao i zbog mirnog i besumnog rada i mogucnosti direklnog punjenja (samoutovarom) iz bUllkera. Ravan i glatki pod izraduje se od drvenih plocica. lOOO i 1200 mm cesto se koriste za transport tereta vlsoklh temeperatura. koji su sa ravnim podom oblika pctlje sirine: 80. g i h. odlivei is!. postavlja se dm poda nepokretna bocna strana od dasaka iIi celika. kao vucni element.tIL/gnu/I. 12S. kao i transportovanog matcrijala. Usled velike cvrsloce vucnih lanaca i mogucnosli primene pogona u sredini dobijaju siroku primeau. a mogu biti bilo samohodni iIi se prevoze vozilom.sastavljeni sa valjcima SI. boce i s1. p/()(\/slih transporter(/.valoviti. 4. videti SI. su sa podom koji sc pridrZava posebnim valjcima sa osovinicama direktno pricvrscenim za karike lanca iIi za pod sirine preko 400 . abrazivnih (rude. Da bi se spreCilo ispadanje materijala sa plocastog transportera. po Cijel11 rubu se krecu karike lanca transportera (S1. iz celicnih limova debljine 4 . ravni . 100. Trase plocastih transporlera mogu bili veoma siozene (S1.tljci imaju vence za vodenje iii su bez oboda.) materijala. SI. Kada je pod gladak (S1. Kotrljajni lezaji primenjuju se kod transportera tezega tipa. zbijeni sa bocnim stranama. kao i visoke temperature (otkovci.:. Pojedine konstrukcije transportera sa plocama bez valjaka i sa lancem okruglih karika. c) na suprotnoj. Za transportovanje rasutih tereta primenjuju se podovi bez bocnih strana.talasasti. pri tome se za podmazivanje rolnica koristi centralni sistem za podmazivanje. 31S. sa jednog na drugi pravac. takav pod klizi duz metalne iii plasticne yodice tereta. c) /. bez bocnih strana . Pod kao element koji nosi teret plocastog transportera izvodi se sa bocnim stranama iii bez njih.~ Pod bez naslona primenjuje se za transportovanje komadnih tereta.uJ'i:ullw/J/o . 4. ravni. 400. . S1. kao i kod valjkastih lanaca. naroCito kod utovarnc sekcije. neoplerecenoj grani pod se krece preko valjaka. 4. ~OO mm. a i b. prcnosi na yodice trase transporlera.3. Prenosni transporteri korisle se kao utovarne i pretovarne masine. d) i e) . vidcti S1. 8 m). c i 4. oslone clemente cine nepokretni valjci koji su pricvrsceni za postolje. 10 mm. 160. kao i velikim lransportnim duzinama (neki plocasli transporleri duzine su i preko 2 km).alezlli uredaj plocastih transportera ogleda se u Cinjenici da su znatne mase poda i lanca. SI. d.). pod se izraduje od profilisanog materijala u obliku podesljivih oslonaca..plitki i duboki. razmaknuti podovi bez bocnih straaa sa valjcima. Jedan lanac. Ovakv~ noseCi valjei lako se opsluZuju i podmazuju i pri njihovoj zamelll IllJC potrebno skrdatl lanaco Kod spccijalnih transportera lakoga tip a kojim se prenose komadni matcrijali manjih tdina (npr.: elementi masina za ugradnju. sa bocnim stranama . 4. g) i h) plitki i duboki .3. mogu bili razliCite konstrukcijc poda. krupnokomadnih materijala. kao i valoviti ali sa nepokretnim.4) sirine poda: 800. 4.kutijasti. ravni podovi. Na SI. kao i malerijala visoke temperatnre. uglovima nagiba (3S 0 ••• 60°). 200. ravni sa razmaknutim valjeima. 4.. Osnovni parametri (sirina i vrsta poda) stacionarnih plocastih transportera opste namene su standardizovani. konfiguraciji trase i naCinu rnonlaze. j) isto. 4. e.: u) /. koji Sll povezani clemen tim a lanaca.3. u odnosu na trakaste transportere. kao i sa manjim prevojllim radijusima (S . 630 i 800 mm. kamen itd). 4. S1. f i kutijasti .2. Elementi transporta Vuclli element plocastog transportera Cine dva lamelasta.. sirine do 400 mm. 100. d) ravni. c.3. e) valoviti bez bocnih strana. 4. Takode isti se podovi ko- Sf. bez primelle dodavaca.1) J. Valoviti podovi bez bocnih strana. sa kliznim iii kotrljajnim lezajima. kao i sa bocnim stranama.orl:oJl/o/11I.\/o:el/{J (komhill{))'Olla) (rosa.3. zbijeni. V.3..}()I()i. Prevashodno su plocasti transporteri pOgOdlli za transporlovanje tezih.

. 200.4. sa hocnrm stranama. 4. 500. a to znaCi i stvaranje mogucnosti ostecenja tereta. primenjuje so ravan. 450 i 500 mm.. 315. 1200. a kutijasti podovi sa bocnim stranama primenjuju se za prenosenje iskljucivo rasutih materijala. 355.' tJ isfo.5. Ii) pfilki i duhok. e) vafol'. neprckidni pod sa bocnim stranama. kao i za ostvarenje veCih kapaciteta.e f ovde jept . a) i b) Sf. ovde je <ilk • ugao prirodnog pada tereta pri kretanju plocastog transportera. Vucni Ianci spajaju se cvrsto za ploce bocnih strana iIi preko osovina koje pro laze aJ SI. 250. Osnovne dimenzije poda. Smer kretanja poda mora da odgovara tacno prema oznacenom smeru strclice (smer streliea prikazan je na Sl. b.5 efemel1rima: 0) zbijtll. 650. a visine bocnih strana: 80. b) razmakl1uli b) Radni dco rraJ7sporfera sa rm'lIim (Jodom aNika petlje.5°). kUIlfaSli ' riste i za prenosenje: tereta visokih temperatura. kada su veCi uglovi nagiba (45" . 2 centraln.. a za valovit e = 5° . c) iSfO. Ploce bocnih strana pricvrscuju se vijcima iIi zakivcima iIi se z3varuju za ugaonike.164 Plocasti transporteri 165 Transportni uredaji kroz oba otvara na rastojanju jednog do tri koraka valjka. . r(~7~at:nU!j por/or! bez bocnih stroll a sa. 125.ugao trenja tereta 0 pod pri kame sc obezbeauje pouzdani polozaj postavljenog tereta. sa elementima::a I/o. 100. Podovi se izraduju sledeCih nominalnih sirina: 400. 4. Sl. 4. kao i tipa poda. kada je kosa nagnuta deonica plocastog transportera. Ugao nagiba plocastog transportera ~ odreauje se u zavisnosti ad vTste transportovanog materijala. 1400 i 1600 mm... U svakom slucaju ~ < (<ilk .na podove sa bocnim stranama)l . 4. zhijen. Kod glatkog i valoviiog poda ~ ~ Pt . komadnih tereta. u snprotnom slucaju mogucc jc ispadanje tereta izmedu ploca. kao i elemenata celicne strugotine.h'(Jnje .' d) ra)'ni. odnosno transportera. kada je glatki pod e = 9° . sislem za poc/mo7. a manji . valjcima. 6°.. 60°).(enje to'eta i \'u(':nim Sl.4 Popretni presek !"(JHsportera sa staciollarnim ()slo!1im \'aljcima: j ograda sa mrezom. 4.. Za transportovanje celicnih otpadaka limova u kovackoj proizvodnji.fi he: hoff/ill Sfrana. 1000. Sl.3). 160. 800. 3° ( veGi uglovi odnosese na podove~ bez bocnih strana. sa hotnim sfra/1amo' g) .3 su sirina B i visina h bocne strane (ukoliko je pod sa bocnim stranama). 400.3 Podovi pfo(astih rransportera: rav!1i. pri cemu je pod izraden sa zglobno spojenim plocama. koji su pricvrsceni za ploce vucnih Janaea. bet: l'aljaka.

kao i na postolju srednjih delova. obieno jc sa pel do osam zuba izlivcnih od celicnog liva.optereccnih lanaca. izmedu e1ektromotora i reduktora ugradujc se varijator brzina. a na komc se ostvarujc oslanjanje poda izraduje se u obliku posebnih sekcija. posto se teret SigllTllO zadrzava samo dok je u granicama visine oslanjanja 0 zidove kutijastog poda. g i h... Tada se nn pogollskom gusenienom laneu ugraduju elcktromagneti kojima se osigurava prelazak lanca preko pogonske zvezdc.kosog pogona. Jonih vodica pokrctnih lamica. a sa strane radne grane .. u zavisnosti od potrebne redukcije ucetanosli obrtnja. pri slucajnom iskljueenju elektromolora usled nestanka clektroenergije.ekcUe postolja ploc.ploCicc. ugraduju se zauslavni uredaji uSlavljackog iIi valjkastog tip a iIi se postavlja e1eklromagnetn3 koenica. ukoliko se pravac delovanja sile (dine tcreta bude nalazio unular povrsine oslanjanja tereta. koriste se ugaonici 1.7. 4. a i onemogucavanja eventualnog zakosenja lanaca. S1. b .srednjo. da je istovelan poloiaj zuba i meduzublja kod oba lancanika. pogledati S1. postavljaju se ograde.167 166 Plocasti transporteri Transportni uredaji Kod kutijastih pod ova za rasute materijale pod uglom nagiba ~ = 45° .3.6). 1000 mm..7. 60°. Kod krivolinijskih sekcija. 6 metara. Iedna od zvezda zateznog uredaja vezuje sc za vralilo preko klina. kao i tcie optereceni transportcri izvedeni su sa nckoliko pogona. 2 koraka lauca). kao po pravilu. izradujc se od ugaonika iIi eelienih [ 1'1'0fila (SI. kod transporlera leiega tipa primenjuju se [ profili iIi uzane pravolinijske sine.a deollica Postoljc transportera. SI. Tako se ploCasti transportcri duiine do 2 km izraduju sa ugradenim guscnicnim mehanizmima kojima se oSlvaruje pogon. Kod kosog transportcra iIi kombinovanc trasc. Kod transporter a dui pravolinijske prugc u jednoj ravni.6 oj ~ Zalezni ureda}: ::'(Jl'ojlli: b) opru:no z(J\'()jni Prcnosni mchanizam pogona transportera sastoji se iz reduklora iii reduktora sa dopunskim zupcanim iIi lancanim prenosnikom. kod transportera Jakog tip a. ugao nagiba transportera moze da se poveca do 60°. pogledati S1. Qsim toga izradujc sc i ozubljeni celieni venae koji se navlaCi na odlivak tela lancanika. U praksi se takode primenjuju i gusenicni pogoni sa elcktromagnetnim zahvatom clan aka lanaea transportcra.zvezde.. rctko se izraduje od sirovog gvozaa. kod kojih jc moguce samoslalno kretanje radnih elemenata. Profil zuba lancanika je standardizovan. Zatezni uredaj transportcra . f Pogon plocastog transporlera koji je savijen pod uglom iIi je pravolinijski (gusenicni). b iznad profila slaze transportera postavljaju se kontra SI. a srednji deo plocaslog transportera.zavojni ili opruino . Pri transportovanju komadnih materijala. metalne konstrukcije. a usvaja se u zavisnosti od koi'aka vllcnog lanca (obicno nije manji od 1. Krajevi trase plocastog trnnsportcra izraduju se u obliku zascbnih konstrukcija ramova za nosenje pogonskog i zateznog uredaja.'faslog trallsponera.7 Me/ulna kOJlSfrukcija :·. iIi usled prekida kinemalskc veze prenosnog mehanizma.6 .3. Ako je potrebna konlinualna regulacija brzine prenosIlog mehanizma. U svojstvu os- sine 2. a . Hod zateznog urcdaja 1znosi X = 320 . Pogonski lancanik kod pogona pod uglom . 4. sasloji se iz pogonskog lancanika . . 4. duzine izmedu 4 . prenosnog mchanizma i elektromotora. dok je druga slobodna zbog moguccg poddavanja polozaj~ clanaka Ian ca. kao i sediSta za radnike.4.. SI. 4.4. kada se na podu nalaze poprecni ustavljaCi materijala . pogonski lancanici se tako vezuju za pogonsko vralilo. 4. 4.7). Ploeasti transporteri veCih duzina.. posto Sll veCi uglovi nagiba (veCi od kapacitet lransportera se znatno snizava.. U cilju ostvarcnja kontillualnog prenosa vucne sile.kriro/inijs/:.zavojni ugraduje se na krajnjim zvezdama (SI.

8. C2 . Povrsina (m ) poprecnog preseka rasutog materijala duz poda plocastog transportera.·' .koeficijent korekcije.2) . bocnih strana.&).1) . A A2 + Poprecni presek rasutog materijala dut poda plocastog transportera: be..3. . gde je <p ugao prirodnog pada materijala kada je u stanju mirovanja. Kod plocastih transporter a obicno je <pl '" 0.4) gde je hI visina trougla (pogledati Sl.. b i c .95 0.0 -""--" sa bocnim stranama i I Do 10° l r .168 Plocasti transported 169 Transportni uredaji Vrednost koeficijenta c :J. tlm 3. Tabliea4. a kao sto je slucaj i sa trakastim transporterima sa pravim.85 I I 0.nasipna gustina matcrijala. (4.4<p i b 0.4. Duz poda. Proracun transportera Odredivanje osnovnih parametara. valjkastim osloncima. m.9 0. sirina poda (m) bez b · strana ocmh izraza: B '" 0 dreuuje . m. SL 4.20° Preko 20° 0.0 bez bocnih strana 1. a B _ sirina poda transportera.. se lZ 648c2 vptg<Pl a) a b) Sl. zbog krutosti poda i njegove male brzine kretanja omoguceno je usvajanje ugla osnove trougla <pI. . b sa pomerljivim bocnim stranama. kojim se uzima u obzir smanjenje povrSine rasutog materijala kod kosih plocastih transportera (tablica 4.8 c) (4.. bez bocnih strana. (4..8. 4.2. \If = h3 . transportovani rasutih materijal razastire se u obliku trouglastog poprecnog preseka.85 S.brzina transportera. 0. 4. SL 4.3) Kod pada sa bocnim stranama (pokrctni i ncpokrctni).1 ~n POD I JI 1.8. kao i dimenzije osnove trougla b veCih vrednosti nego kod trakastih transportera. bez bocnih strana iznosi: 2 I Kapacitet plocastog transportera: Qp 3600 Al P v gde su: p v 2 = 648 B p C2 v P tg~?j.sirina poda transporters bez bacnih strans.90 II I Medutim. m/s. a). c . P Kada je zadat kapacitct.65 .koeficijent ispune poprecnog preseka materijaJom do visine bocne strane h h (obicno se usvaja \If '" 0.1) gde su: Bh .sirina poda sa bocnim stranama.sa nepokretnim hocnim sfranama (4.povrsina poprecnog prcseka rasutog materijnln A jednaka je zbiru povrsina trougla A2 i pravougaonika A3.

65 0.5 400 (4. Tip poda Laki Srednji Teski ! Tablica 4. 300 mm.0.6v v (4. kao i maksimalne dirnenzije "a" tipskih komada rasutoa tereta navedeni su tabelarno.. 0.4 0. b _. pravolinijskih sekcija odrecluje se na bazi preporuka izlozenih u glavi 3. K~d~. mls 2 Q. Upotrebom zavarenih. 3 kN.3 Kapacitet horizontalnih plocastih transportera pri: V = 0. okruglill kanka.0 105. vece zapreminske terete (p~2 t/m3 ).25Bb2 B A .8) gde su: g. je t~r:~ ~rupno~omadni.2 152 535 1. 0. prema odgovarajucem standardu i{i katalogu proizvoda. mls . ~ao 1 ~ahteva ka smanjenju dinamickih opterecenja usled neravnomernostJ kOJc nastaJu pri k:'etanju lanca. C2= 1. dlmcnzljama komadnog tereta.5 1.5) = 3600 A v P = 3600 0. tako da je u tom slucaju: A2 = 0.3 Sirina poda. male zapreminske mase (p~l t/m\ a teskog tipa ..9 131 Prora{un vu{e.1I =0 1 . tIh v. 4..2 m. maze se podrazwncvati da se teret rasporeduje duz poda ravnomerno I da Je pravougaonog poprecnog preseka. dozvolJava se povecanje brzine plocastih transportera do 1. prcma tablici 4.. sa lancem kao vucllim elementom qo (N/m) odreduje se prema katalogu proizvodaca iIi na osnovu normativa i dokumentacije projektne organizacije.73-.9.gravitaciono ubrzanje.kao i kod trakastih transportera.4 172 44.za krupnokornadne." p~d' 11---- Kapacitet transportera i dopustene maksimallle velicine komadllog tereta i mlo " " " Tablica4.2m ! Obican materijal 16.63 m/s (granicne brzine usvajaju se prema normalnom nizu brojeva re~a 0. ~od plocastih tra~sportera sa Ian cern kao vucnim elementom. D~bijenu sirinu poda preko izraza (4..6 270 807 Bez bocnih strana Sa bocnim stranama.5 310 0. f. visine 0..~a. obicno je Sm.8 .05 .4 207 665 1.koeficijent koji se usvaja prema tablici 4. za nesortirani je X2 1. Kod plocastih transportera sa podom bez bocnih strana..2.5) potrebno je proveriti saglasno . talasastim stranama. (4.170 Plocasti transporteri 171 Transportni uredaji IV'.0 m/s).. Maksi~alna sila zatezanja Janca na os!l0vu koje se vrsi izbor lanca i odreduju dimenzije elemenata moguce je da se obavi odreclivanjem sila otpora duz zasebnih sekcija plocastog transportera.7) Kapacitet transportera (tlh) sa podom i bocnim stranama Qb gde su: (4. . SI. nacmu nJegovog pakovanja. rn 0. O:ako male brzine uslovljene su zbog primene lanca kao vucnog elemen~a. lanaca malog koraka.8 500 700 1100 preko 0.koeficijent (za sortirani materijal X2 == 2..2: B333 X2 a+200mm Orijentacione vrednosti koeficijenta A za celicni pod sa bocnim . \If = 0..0.. 15% I i Konacno se izabrana sirina poda. Brzina krelanja poda plocastih transportera usvaja se obicno da iznosi u granicama 0.sirina poda. Podovi lakoga tip a primenjuju se'la transportovanje zrnastih i sitnokomaclnih lereta. K~d komadnih tereta sirina poda se usvaja prema gabaritnim merama tereta.0. m.7). m 26. Napomcna: KoJ bocnih stranu vrcunost kocficijcr:ata A trcba Ja sc smanji za 10 . otpor dill zasebnih. zazar izmedu tereta duz transportera ne sme biti manji od 100 . . tablica 4.4 416 1. <p = 45°.. ISortirani materijal Maksimalna velicina "a"..01 . dok srednjeg tipa . Orij entaciono je qoz600B+A.. u zavisnosti od sirine i tip a poda transport era. mrn 120 180 265 i 350 470 74 110 165 220 295 590 370 700 445 800 520 Sila usled tdine jedinice c1uzine poda plocastog transporter a. .5 238 67. .kapacitet transporlera. a \If = 0. Usvaja se da minimalna sila zatezanje nije manja od 5% od dopustene sile zatezanja lanca odredenog tipa ali i da nije manje od 500 N po jednom lancu.5 m/s. kao i kod poda sa pokretnim bocnim stranama. 3. za slucaj da se pod opterecuje materijalom po nJcgovoJ CJta~oJ sl. brzine se usvaJaJu u zavlsnostJ od zadatog takta proizvodnje. Tdina jedinice duzine materijala (tereta) odreduje se iz izraza Qg Q qt =-=2.brzina kretanja plocastog transportera.6) =0 i p~d:~va~<bcz 600 800 I I I I 0. A == Bbh\lf.75 i h = 0. 1.65.7.2 Sirina poda.za terete srednjih karakteristika.. -a pocetna tacka je mesto najmanjeg zatezanja (pogledati glavu 2). njegovoj koliCini .8 3/h Kapacitet.3.nm.4 .3) i (4.. kao i vis ina bocnih strana mora zaokruziti na najblizu (iz normalnog nizu brojeva) dimenziju.8 700 1000 1500 I gde je X2 . m 0.2? m/s.

172 Plocasti transporteri

173 Transportni uredaji

Koeficijent w - otpora kretanja poda na pravolinijskoj deonici odreauje se prema izrazu (2.23) iii se usvaja iz tablice 4.4. Pri proracunu w prema [zrnu (2.23) preporueuje se da se usvoji koeficijent dopunskog otpora usled trenja oboda venea o sinu C 1,1 ... 1,2; redukovani koeficijent trenja kotrljanja u IcZajima ~l se uzmeu obzir i otpor koji nastaje usled podmazivanja i zaptivilnja), za dobre radne us!ove, iznosi 0,01.. Za srednje uslove rada redukovani kocficijcnt trenja kotrljanja 11 izn05i 0,025, a za teske uslovc rada 0,045; koeficijenl trenja 11 za klizna lezista (celik po liven om gvozau), pri redovnom podmazivanju iznosi: 0,1; 0,15 i 0,2, a pri periodicnom podmazivanju konzistentnom mascu je 11 ~ 0,15; 0,20 i 0,25; koeficijent trenja kotrljanja rolnica f za dobre radne llslove iznosi 0,06 em, za srednjc 0,08 em i za teske je f 0,1 cm. Orjentacionc vrcdnosti kojeficijenata otpora w kod lamclastih-valjkastih lanaca
r.:'~-

III

_ koeficijent trenja rasutog materijala portera;

0

zid bocne strane plocastog trans-

- radna visin<l bocne strane (do visinc naslltog materijala) m;

-=-

..

I
f - I_ _ _ _ _ _ _

Tablica 4.4

': Uslovi rada trnsportera

--=0:..::..==="/-:::....:...:.:==

klizni 0,06 ... 0.08 0,08 ... 0,10 0,10 ... 0,13'--_----'-_ _

0,045
Shema
7.<1

SI.4.9
proraru!1 p/ocastog rra!7sporrera ; dijagro!71 :atezrmja far/ra

Otpori na obrtnim zvezdama odrcauju se prema izrazu (2.39) gde je ukupni koeficijent otpora KII = 1,05 ... 1,08 (manjc vrednosti kocficijenta odnose sa na dobre, a vece na teze uslovc rada tT<lilSportera). Olpori na krivolinijskim dconicama sinn odreauju se prema izrazll (2.39). Maksimalni! sila statickog zatezanja lanca plocastog transportcra sa po.krctnim bocnim stnmama iii sa podom bez bocnih strana moze se za prclhoclni proracun transportera, zbog odrcaivanja dimcnzija Janca, odredi(i opstcg, pribli7.nog izraza: Smox ~ i,(;5 {Smin+ w [(qt+ qo) Lh + qoLr 1± (qt+qo) H}, (4.9) gde su: Lh i Lx - duZina horizontalne projekcije optcrecenc i ncopterccene grane transportera, m;

p

- nasipna masa

matcrijala, kg/m ;

3

1 + sin<p njenje horizontalnog pritisb matcrijaia na bocne strane usled meausobnog vezivanja cestica materijala; za prethodni pror3clln usvaja se cIa je I1b ~ 1. U prethodna dva izraza su:
v - brzina krctanja transportcnr, m/s;

nb

v+l,2 <" = - - - _ 1 - kocficijcnt bocnog pritiska, kojim se uzima u 0 b zir sma-

<p

-

ugao prirodnog pada matcrijala;

H visina dizanja, m (kod kosih transportera). Znak "pills" ispred poslednjeg elana u izrazu (4.9) odnosi se na dconicu duz koje se podize materijal, a znak "minus" - na deonicu duz koje se materijal spusta.
Kod transportera sa ncpokretnim bocnim sUanama, pri prenosenju rasutih materijala, u razmatranim izrnima za otpore dodaje se jos clan, Wb - otpor trenja materijala 0 nepokretnu bocnu stranu 2 Wb=1l1hb pgn bib, (4.10) gde Sll:

lb - duzina bocne stnmc, m. Usvajanjem malog broja zuba laneanika, proraelln vucnog lanca za brzine Vece od 0,2 m/s izvodi se premo ukupnom racunskom oplereccnju, tako sto se uzimaju u obzir dinamicb opterccenja, prcma izrazll (2.69).
lanea Ako se vllcni element sastoji iz dva lanca, tad a se racunsko opterecenje jednog SrI odreauje iz izraza:

(a)

174
Plocasti transporteri

175
Transportni uredaji

gde je Sr2 - racunsko optcreccl1je radl10g dela, odreauje se kod transportera sa jednim tancem iz izraza:
Sr2 = (Sr+Sdin)max
~

Kd Sr,

(b')

Wv 0,16 67740 ..•. Usvaja sc rastojanje izmeau dva p = 1000 1000. 0,75 = 13,6kN.

uzastopna

gde je Sr - maksimalna staticka sila zatezanja lanca, odrcaujc se prema proracunu vuee pri normalnom optcrecenju transportcra; Sdin - rnaksimalno dinamieko opterecenje lanca; Kd - koeficijent dinamiekog opterecenja. Racunsko opterecenjc jednog lanca pri odreaivanju nosece sposobnosti lanca iznosi
Sr2 = (Snn+Sdin )Illax ~ Kd Srm,

odlivka na transporteru ao; za precnik odlivka 0,6 m je ao = 0,6+0, 3 = 0, 9 m. Brzina transportera iznosi
v -

_ Qmaxao _ 600·0,9 = 0 16

3600

-

3600

,

m s.

/

(b

n )

gde je Srm - maksimalno staticka sila zatezanja lanca, odrcauje sc iz proracuna vuee prerna proraeunu vuee pri rnaksimall10m opterecenju transportera. U izrazu (a) je en - kocficijent neravnornernosti prenosenja opterecenja izmedu vuel1ih lanaca; za jedan vucni lanac je en = 1; kada su dva vuena lanca, ell = 1,6 ... 1,8; zavisi od tacnosti izrade lanaca, kao i od montaze plocaslog transportera. Vucna sila pogonskih zvezda odreduje se iz izraza (2.40), a potrebna snaga motora iz izraza (2.45).
Primer 4.1. Izvrsili proracun transportera za prenosenje vrelih odlivaka u livnici, iz odeljellja za iSlresanje u odeljenje za odsecanje, Sl. 4.9, a.

Zadrzava se ovako mala brzina, buduCi da je u toku ostvarenja transporta materijala potrcbilo da se teret ohladi (odlivak).

lz izraza (4.7) odreauje se tezina jedinice duzine poda plocastog transportera sa lancima: qo ~ 600 B + A = 600r:, 0,8+1100 ~1600 Nlm Posto je znatna masa odlivaka, to se usvaja pod tezcg tipa prema tablici 4.3, A= 1100.
Tezina jedinicc duzine tereta iznosi
q = gmt = 9,81·180 = 2000N / m. t ao 0,9

Poznato jc sledece: precnik odlivka 600 mm, visina 250 mm, mas a odlivka ml = 180 kg. Kapacitet transportera Q = 300 korn/h, koeflcijent neravnomemosti nailaska odlivaka na transporter K" = 1,92; koeficijent pripravnosti transportera Kp = 0,96.
Proracull. PolazcCi od dimenzija odlivka, obezbedenja meduprostornog zazora izmedu tcreta i bocnih strana do 100 mm, usvaja se pod sa boenim stranama, talasastog oblika, sirine Bb '" 800 mm, sa bocnim stranama visine h = 100 mm i dopunski ukruccnirn rcbarima. Kako poslojc bocne strane, iskljucuje se mogucnost ispadanja vrelih odlivaka sa poda transportera, kao i prosipanjc zemlje koja se nasipa prilikom formiranja jezgara.

Proracun vuce zapoCinje od tacke najmanje sile zatezanja. Najmanja sila zatezanja lanca moguce je n tacki 1 iIi 5; u tacki 1 pri qo (11 + [2) w > Hq" (ne uzimajuCi u obzir otpore na krivolinijskim sektorima 2 - 3 i 4 - 5), u taeki 5 pri qo (II +12) w < Hqo. Prerna tablici 4.4, za tcie uslove rada (livnice, u kojima su visoke temeperature), lanaca sa rolnicama sa kliznim lezistirna w = 0,13. Tadaje
qo (11 +12) = qo(1O+13) 0,13 = 5,2qo < qoH = 10 qo. Prema tome, 5m in = S5; tako da se usvaja 55 = 2000 N.

Kao vucni element usvajaju se dva lamelasta lanca valjkastog tipa, sa kliznim leZiStem, Proraeunski kapacitet transportera odreduje se iz izraza
K Kp 1,92 0,96

Qmax = Q_11 = 300-- = 600kom / h.

Maksimalna sila zatezanja pokretnih del ova nalazi se priblizno, na osnovu opsteg izraza (4.9): Smax =1,05{Smin + IV [(qt+qo )Lh+qu Lx]+(qt + qo)}
=1,05{ 2000+0,13 [(2000+1600) 60+160060] + (2000+1600) 10} = 82500N.

Maseni kapacite, t/h - odreduje se iz izraza
Q = m Qmax = 180 600 t 1000 1000

U prethodnom proracunu moguce je zaddati se na ovom rezultatu, usvajajuCi prema njernu lanac i elektromotor za ostvarenje pogona ploeastog transportera.

= 108t I h.

Pri detaljnom proracunu vuce, duz zatvorene konture, po razdvojenirn sektorima, odreduju se adckvatne sile zatezanja lanca

176
Plocasti transporteri

177
Transportni uredaji

S6=S5+Qo 13 w

= 2000 + 160020 0,13 = 6160 N
Zbog male brzine kretanja lanca (v = 0,16 mls) ne uzima se u obzir dinamicko optereeenje Janca. Usv<lja se vueni !<lnac sa rolnicama, koraka t = 315 mm, preenika rolnica 21 mm, a Cija sila kidanja iznosi 315 kN i Ciji je stepen sigurnosti 315/41,3 = 7,63 pri maksimalnom knpacitetu transportera i Kn = 1,92 - koeficijent neravnomernosti nailaska materij<ll<l (ocllivaka) na transporter.

S7=K1S6=1,08 6160 = 6660 N S8= S7 + (qt+qo) 18 w = 6660 + (2000 + 1600) 20 0,13 = 16020 N S9 = S8 K2 = S8 e~a=S 8 eO,13 0,3 = 160201,04
SlO = S9 + (Q[ + qo)(ll I
)V

= 16670 N
6670() N

+ H) = 16670 + (2000+1600)(300.13 +10)

Sll=K2S;o=1,04 66700 = 69400 N
SI2

= Smax= SII + (qt+qo)hw = 69400 + (2000+1600)

IOO,13

74100 N

4.3.
Savijeni plocasti transporteri prostorne trase
Savijenim plocastim transporterima mogu se prenositi rasuti i komadni tereti, kako u horizontalnoj, tako i vertikalnoj ravni, zahv<lljujuCi podu u obliku ploce koja se moze savij<lti, SI. 4.10. Ovakvo svojstvo plocastog transportera ostvaruje se primenom specij<llnog lanca i pod<l u obliku ploea - kojim se obezbeduje ostvarenje sigurnosti pri prostomom transportovanju matcrijala. Savijeni plocasti transported primenjuju se u rudnicima uglj<l - za transport uglj<l duz krivolinijskc trase, takone plocasti transporteri primenjuju se i za transportovanje drugih rasutih i komadnih tereta, ukljucujuCi i transport prtIjaga na savremenim aeroclromima. Osnovna prednost prostornih transportera ogled a sc u bespretovarnom transportu tereta duz prostome , slozene trase , umesto primenom nekoliko pravolinijskih transportera, uz obavezan pretonr tereta. Neclostatak im je - slozenost konstrukcije i skuplje odrZavanje II eksploataciji. I pored naveclenog, savijeni transporteri se siroko primenjuju u svim industrijski razvijcnim zemljama sveta. Kao vucni element savitljivog transportera korisle se jedan iii dva specijalna lanca, lamelasta iIi okruglih karika (sa dugim karikama), kao i dvoredni lanci. Pod plocastih transportera moze biti razlieitih konstrukcija, izraduje se kao i'elicna konstrukcija. a tesee od metalnih ploea, r<lvnih iii sa naborima, S1. 4.11. Na ravnim deonicama (naziva se jos i "naborna tI<lka"). pod od celiCnih ploCa - lamela, pricvrscnje se za karike vucnog lanca. Kod posebnih plocastih transporter<l kod ko~ jih je pod sa elasticnim naborom, omogueeno je konstruktivno izvodenje transportera sa malim radijusom zaokreta 1i11ije trase u horizontalnoj ravni, a postoje i grebenasti nabori, za ostvarenje vedh uglova nagiba (do 60°). Pod transportera opremljen je valjcima precnika 50 100 mm, to su osloni valjci u horizontalnoj ravni, koji su usmereni - prema vertikalnoj osi obrtanja. Osloni valjci kreeu se duz oboda pokretnih staza, primaju vertikalno optereeenje, obezbedujuCi1':retanje poda duz horizontalnih i nagnutih kosih sekcija, koje su postavljene u vertikalnoj ravni, kao kod obicnog plocastog transportera. Valjci u odnosu na vertikalnu osu obrtanja kotrljaju se unutar ili spolja izvan krivolinijske Yodice, obezbedujuei savijanje poda u horizontalnoj ravni Radijusi horizontalnih krivina kod jednol<lncanih transportera su 4 ... 7,5 m; kod dvolancanih su veei i iznose 10 ... 15 m. Sirina poda iznosi 400 ... 1400 mm. Pralnjenje materijala na sredini trase transporter a moze se ostvariti preko po-

Uporedivanjem rezultata koji su dobijeni prema opstem izrazu (4.9): 82500 N i prem~ detal~nom p:~racunu vuce, koji iznosi 74100 N, moze se uociti da prethodni proracun daJe pnbhzan rezultat sile vuce, kojn je za 11 % uvecana. Sile zatezanj u taekama 1 - 4 odreduju se obrnutim redosIedom:

S4 =
S3

~=
K2

2000 = 1930N;

1,04
+ J600 JO
11690 N

= S4 - Qo i2 w + qoH=1930 -16003(0)3

53 11690 S2 = - - - = 11220N' K2 1,04 '
SI

= S2 - qo 11 W = 11220 -1660 10 OJ3 = 9140 N

Vucna sila na pogonskim lancanicima iznosi: W=SI2 - S1 + Wp = S12 - SI + (S12 + SI) (Kl _
= 74100 - 9140 + (74100 + 9140) N

Dijagram zatezanja lanaca transportera prikazan je na S1. 4.9, h. Potrebna snaga elektromotora, kada je step en iskoriscenja prenosnih mehcnizma pogona transportera 1] = 0,75, a stepen sigurnosti Ks =1,0:
Wv 0,16·67740

p
Stepen sigumosti K, malnom kapacitetu.
v •

= 1000 1000.0,75 = 13,6kN.
- zbog toga sto je proracun izveden prema maksi-

= 1,0

Usvaja se elekt~omot~r ~~age.P = 15 kW; nOli = 980 min-I. Takode se usvaja vucm lanae prema racunskoJ SIl! po Jednom lancu, iz prethodno navedenog izraza:

Sr, = Smax = 74100 = 41300N. en 1,8

1

178 Plocasti transporteri

179 Transportni uredaji

precnog nagiba poda; duzina sektora rasterecenja - praznjenja sa obe sil-ane oSlvaruje se na sektoru duzine 8,0 ill. Pogon je pod uglom ako se nalazi na krajevima lancanika ili je gusenicni - kod pravolinijskih deoniea. Pogonska zvezda je sa 8 ... 12 zuba. Znatno se vise primenjuju transporteri sa vise pogona. Zatezni uredaji su opruzno - zavojni.
Sl.4.10
Shema SUI'ljonja pro.storJlog /n.llI~purler(j: P - pogon; ZU - !(Jle:ni ure(/aj

Karakteristike savijcllih piocastih trallsportera
~~-

Tablica 4.5
.-

Parametar Sir ina poda, B, mm Visina
bo~rlih

I
i

Tip

slrana, h, mm

Kapacitet Q, t/h (za ugalj) c------' Brzimi kretanja poda, v,m/s
II Duzina lrase transporlera, L, m
I

IIY - 50 500 140 330 ... 500 0,8 ... 1,2 500 20

.." ... D- 80 D - 65 M 650 800 150 180 290 .. .450 500 ... 750 0,8 ... 1,2 9_,8 ... 1,2 1600 1100 20 50 50 185 242 30 60 40 192 330 86 23 5000

tralA~pv,

Parametri transportera nsvajaju se uobicajenim postupkom.

IIMinimalni radijus savijanja u ravni:
!--------

- horizontalnoj, R, m - vertikalnoj, R, m

I

50 50

NajveCi ugao savijanja u horizontalnoj ravni u stepenima (0) Ukupno instalisana snaga, P, kW Masa jedinice duzine transportera, kg/m Vucni element: kombinovani lanac sa okruglim karikama: - korak karika t, mm precnik karike, d, rnm - sila kidanja, kN
I

40 194
i

80 18 4100

80 18 4100

Brzina kretanja poda iznosi v = 0,5 ... 1,0 mIs, a u posebnim sluc,~evima i do 2 mls. Kapaeitet transportera sirine poda B = 1000 mm iznosi Q = 350 m /h pri hOTizontalnom transportovanju, odnosno do 190 rn3/h pri kosom (13 meterijala, brzinom v == 1,0 mls. 60°) pTenosenju

Proracun vuce savijenih transportera izYodi se na slican natin kao i proraclln kod visecih transportera (pogledati glavu 7). Plocasti transporteri uglavnom se izraduju sa metalnim podom, sa bocnim stranama i sa lancima okruglih karika, a valjci su sa obodnim vencem. Pogonski Iancanik je prednji iii je u sredini pravolinijske trase, _prenos snage je preko reduktora sa hidraulicnom spojnicom. Zatezni nredaj je hidraulicni. Plocasti transporter za prenosenje prtljaga na aerodromima, 51. 4.12 konstruktivllo se izvodi sa centralno postavljenim vucnim lancem, lanac je dvoredni, a ploce su pricvrscene za lanac. Ploce Cine ravan pod od gume ili plasticne rnase. Krajevi ploca tako se sastavljaju da slobodno prekrivaju jedna drugu dui horizontalnih okretnica, kao i na vertikalnirn prevojima. Lanac se krece unutar ugradene staze od savijenih celicnih profila. Transporteri za prenosenje prtljaga izraduju se slozene,

Sf. 4.11
Pros/ot'lJi p!o(asti IJ'tlllJpurler: Y a - popru ,,; presek; h - sekcija i sklopoI'i; I - pod; 2 - fwwc . . .a jJ01'e::unim /...:urikonw; 3 _ oslolli ureouj; 4 - kOlr/jajni Idaj

180 Plocasti transporteri

181 Transportni uredaji

utovarnu rampu zeleznickog.,· koloseka. Podesavanje brzine i pogona transportera ostvaruje se varijatorom brzina. Urcclaji za nalivanje mogu da koristc i dva urcclaja za nalivanje obojenih mctala, npr.: bakar, olovo iIi kalaj. Ureclaj za nalivanjc sirovog gvoZda sastoji se obicno iz dva kosa, paralclno postavljena transportcra duzine 40 43 m; kor3k posuda iznosi 315 mm; mase ingota sirovog gvozcla su do 50 kg, a brzina kretanja posuda je u granicama 0,1 ... 0,2 m/s. Kapacitet ureaaja je cca 120 t/h. Da bi sc ubrzao proces hlaclenja nalivene rnase, posude se mogu polivati vodom.

SI.4.13
Pokrerni deo rna/fine :(/ !1(1sip(ll~ie rlu/h'anje rncra{a

S1. 4.12
Transporter
Z({

4.5
Eskalatori
4.5.1

preme,ftoJ1je prrljaga na aerodrol1lu:

a - poprd'ni presek: b - shema trase

horizontal no zatvorene prostorne trase, sa zadatkom da se opsluzi nekoliko punktova, kako za prijem, tako i za izdavanje prtljaga. Kretanjc prtljaga duz transportera registruje se i upravlja korisecnjem elektronskog racunara. Osnovni parametri ovih transportera su: 5irina poda koja iznos1 0,8 ...... 1,0 m; brzina kretanja do 1.7 mis, kao i duzina trase transportera koja mozc biti do 250 m - sa jcdnim guscnicnim pogonom.

Opste napomene
Eskalator predstavlja' kosi transporter oblika stepenista, sa pokretnim stepenicama koje se podizu i kojima sc prevoze Ijudi navise iii nanize, sa jednog nivoa - na drugi (SI. 4.14). Eskalator se sastoji iz poda u obliku stepenica 3, sa dva vucna lanca 5, pogonskih 7 i zateznih 1 zvezda, pogona 6, oslone metalne konstrukcije za voaenje 8, ulazne platfollUc 2, balustrade (ograde) sa karkasom 8, meclaja za pridriavanje rukom - rukohvata 4. Eskalatori se primenjuju za prcvoz Ijudi na sektorima dill kojih se ocekuje velika frekvencija pesackog saobracaja, npr. na stanicama metron, na stadionima, u veCim robnim kucama, bolnicama, zcleznickim sta£1icam3, aerodromima, u veCim ustanovama itd. Prema mestu ugradnje i saglasno intenzitetu saobracaja - frekvenciji Ijudi, razlikuju se dve vrste eskalatora ito: etazni, u zgradama i tunelski - za metroe, tablica 4.6. Prema propisima 0 bezbednosti pri prevozu Ijudi, brzina eskalatora ne sme biti veea od 1,0 m/s; prema tome - poveeanjem radne brzine eskalatora preko 1 mls ne ostvaruje se i poveeanje kapaciteta , zbog otezanog pristupa Ijudi ria brzohodni pod eskalatora i silaska sa njega. Prema inostranim standardima brzina eskalatora se usvaja u granicama 0,5 ... 0, 75 m/s.

4.4. Uredaj za nasipanje (naJivanje) metala
Uredaj za nasipanje je u obliku transportera kod koga se pokreec pod, a sastoji se iz posuda sa odlivcima, SI. 4.13 koje se u pravilnom nizu jedna za drugom pune iz kosa teenim metal om, dok se transporter za. sve vreme ravnomerno kreee. Duzina i brzina transportera tako se usvajaju, da kada posuda docle do kraja trase, ispunjeni metal u posudi se vee ohladio i otvrdnuo do takvog stanja, pri ko~e se on moze u formiranom obliku istresti sa transportera. Mesto istresanja skladistc odlivaka unapred je projektom odrecleno iii se materijal istresa na platformu -

182 Plocasti transporteri

183 Transportni uredaji

o Sllovm parame t n. i z vedellih kOllstrukcija eskalatora
Tip eskalatora

Tablica 4 6
Ii

t

Eskalator TUllelski JIT-2 16200 65 1000 JIT-3 16200

~

Etazlli IJIll-6K JIfl-7K 9720
i

I JIT-4
16200

JIT-S

1/

II

~Maksimanlna vis ina
IdlzanJa, m

Propusna moe Ijudi; ljudi/h

4860

16030 II
IiI 1000 II

8
1000

I

12 666

I

45 1000

,

25 1000

12

~

Ilsil:ina stepenika, mm

.b)

SI.4.14
Es/.:.a/a/or:
a - shelllu esJ:.(Jlalora; b - s/temo pulanje f.:relullja slepenica po odre(teuoj trosi, sa zafe::llom zl'e:dom na

kmjlljem podes!u

Maksimalni ugao nagiba eskalatora iznosi 35°. Radi bezbednog pristupa Ijudi na eskalator, kao i u eilju bezopasnog silaska, eskalatori se izraduju sa horizontalnim ulaznim i silaznim gazislem - podestom, duzine 0,8 .. , .. .1,2 m (manji za brzine poda, stepenika do 0,5 mIs, a veCi za brzine preko O,S m/s). Eskalatori se sastoje i iz kosih sekcija, kosi deo je pod uglom 30" ... 35° duz Citave trase transportera. Gornji dec stepenastog poda prostire se horizontalno. Nerazdvojiv dec putnickog eskalatora predstavlja pogonski dec sa dva rukohvata, a to su beskonacne, gumirane (presvucene gumom) trake, specijalnog profila, koje se krecu duz bocnih balustrada - ograda, pored stepenica - u obliku naslona visine 0,9 ... 1,0 m od nivoa stepenika, kako bi plltnici mogli udobno da se oslanjaju rukama 0 gornju granu jedne od traka. Prirucja, rukohvati su jednake brzine kretanja, kao i stepenik poda eskalatora. Osim putnickih, primenjuju se i teretni eskaIatori - za transport tereta.
U zavisnosti od frekvencije putnika, eskaiatori mogu biti neprekidnog iIi periSI.4.15
JI T ~ 3: 1 - SpOUII(J proto; 2 - oS!OI1UC lanco. 3 - ulIutru§Jlja p/ota; 4 - i'cJljc.""iL: (r()/J/(J~; 5 - (aura; 6 - :(~p~ji vaUak; 7 - ::.auSlUl'IIU poJ/o.vka; 8 - oS())'inica::.u spujolljt': 9 - p/U('(u za spajuJ1jf:',< j() - pUll a OS{),'II1ICO; J J opru:'ni prslen, osiguruL' (usi:o(nik)
VU(Jii /WlUC

t!skafa/ol'u {;pa

-

Eskalator Etazni JIll-6K JIfl-7K 0,54 0,54 Tunelski JIT-2 0,90 JIT-3 0,90 JIT-4 0,90

Tip eskalatora odicnog kretanja. Pri maloj frckvenciji eskalator se' automatski iskljucuje davacem, preko fotoelementa - pri nailasku putnika, eskalator se automatski ukljucuje i vremen ski deluje za period koji je potreban da se putnik podigne iii spusti do zeljenog nivoa, a potom se eskalator ponovo automatski iskljucuje do !lailaska sledeceg putnika.

I .TIT-5
i

Brzina dizanja stepenika (kretanja); mJs

I

0,90

za vucne lance i druga dva .. Stepenik eskalatora sastoji se iz metalnog karkasa sa oslonom plocom cesljem koji je od plasticne mase iii drvenih letvica. . a uldisteni su preko kotrIjajnih (kuglicnih) lezaja. opremljeni S11 kocnicama sa elektromagnetnim otkocivacem. 9 .. nerazdvojivim spojem. 2 . odnosno nizi je nivo buke pri radu eskalatora. Koriste sc takodc i reduktori sa dva izlazna vratila. 240 N.Primenjuju se puini rcduktori iii su zupcanici sa cHindricnim zupcima.oslonac lanca. sa svake strane po jedno.se Izraduju od celika. :ito se postize odgovarajuCim savijanjem yodice staze. duz Citave trase eskalatora (radne grane). vlakana itd. SI. precnika 100 180 mm. tako i punih) i caura sa lamelastim lancem eskalatora ~stvaruje se pres~vanim.4. 7 -.3 ito: 1 spoljna ploca.' t) ~ 17 10 (0 oblika SI.184 Plocasti transporteri 185 Transportni uredaji Na S1. odnosno uljnim prigusivacem.caura. svaki zasebno.. 4.15 prikazan je vucni lanac eskalalora lipa ITT .' 2 ~ podstepel/ik.ploea za spajanje: 10 _ puna osovlmea. sirina stcpenika iznosi 500 .f/ja. potnocni )'a/jak.17 se izraduju od plastiCne mase (karbolita. ukljucujuCi i mcsto prclaska stcpenika sa horizontalne na kosudeonicu..osovinica za spajanje. 11 opruzlU prstcn. Osnovni i pomocm valjci'imaju razliCite trase kretanja i krceu se duz cetiri yodice. a takode se od celika izraCluju i vaIJc! I eaure. 60 kg. Osobenost konslrukcije ovakvoa lanca ogleda se u mogucnosti osIanjanja na spoljnu plocu. kaka bi'se o_bezbe-dilo ujednaceno zaustavljanjeoptcrecenih elektromotora. 3 karkus. 5 . S!' 4..mvine wJI)af.. eskalatora: )'(lljak. 4. amasa stepenika 25 .oSI1Ol'ni . od kojih S11 dva osnovna i Cije su osovine vezane Valjci sfepel1ika eska/afora: a . te se taka lanae moie ~'cvijali sarno jednostrano·. Primena valjaka od plasticnih masa kao i gumiranih. kOJI se ! termlckr obraduju. koja je istovle~eno I ogramclvac s. 3 .vNa vtaj na~lI1: ovi oslonci zajedno sa voClicom lanca.16 oslan]a se na cetm val]ka. zaustavna podlo~ka. S1. ' Takode se primenjuju i eskalatori za rad na otvorenom prostoru.pomocna valjka. Ubrzanje pri pustanju u pogon. 4.ad plasticne mase.. Pogoni. 4 .4.:vlpnJa Ianca. Masa jedinice duzine poda iznosi priblizno 200 . L~~el~stt lan:l. pa se odgovarajuCi lancanici pogone posebno (sa svake strane). 275 kg/m za eskalatore tunelskog tipa.unutrasnja ploca. obezbcduju neizmenjen polozaj lanea u slucaju nJegovog krdanjil bllo na kome delu t.valjcie (Tolna). Korak stepenika iznosi 400 . Valjd. 4 . Umesto lancanog vucnog elementa ovakvi eskalatori pogonjeni su preko 4. Sl...suplji valpk.14. b.15.:a l'uen! /(}fIOC.. podstepenika i cetiri valjka. Pogon eskalatora ostvaruje se preko rcduktora koji ima izlazno vratilo sa jedne strane i sa dopunskim lancanim ili zupcanim prenosnikom. kao i llsporenje pri kocenjri elektromotora ne sme da bude veee od 0.2 Elementi eskalatora Kao vucni element eskalatora primenjuju se dva specijalna lamclasta valjkasta lanca. b i C . Svaki stepenik. Na taj nacin omogueava se horizontalan polozaj stepenika u svakom trenutku. 8 .< 5 ~ ce.5. koraka 100. Racunsko optcreccnje putnickih eskalatora iznosi 800 .:ateze. iii sa kose na horizontalnu deonicu.16 f ~ OS!101'fli Stepenik tune/sA-oF.. 4. 135 i 200 mm. v Postoje i dvobrzinski eskalatori koji sc krceu minimalnom brzinom a koja sc automatski ukljucuje pri maloj frekvanciji putnika. osigurac (uskocnik). pomocni )'aUetk sa gumenim obodom . Spajanje valjaka (kako supljih.eskalatora. tako sto se lanac pretho~~o :.. 405 mm (ovaj korak mora da bude obavezno deljiv sa korakom lanea).) iii su od metal a sa obodom od livene gume.rase transportera . 6 . Sl. 8 ' o. 1000 mm.6 m/s2 Inostrane konstrukcije eskalatora mogu biti sa nekoliko pogona duz trase eskalatora. karakterise se snizcnim sumom. 7..J7 Pod eskalatora c~n~ stepenice koje vezuju za dva vucna lanca.

moduIskih sekcija..27 .'unsko optereeenje jedinice duzine transportera eskalatol d lznOSl 60 N/Ill.. kao kod eskalatora. koraka 400 . Postoje i konstruktivna resenja sekcija koje imaju velike brzine krelanja. ko. 500 m). potreban je veliki kapaeitet transportera za prevoz ljudi. 4 .pokretni trotoari i putne pruge. koje Cine sredisne del~ve tras. i 2 i 5 . Putnicki transporter. 4.?ute:Jli ure(iaj... Kompaktno oslanjanje putnika preko gusto postavljenih valjkastih oslonaca omogucava udoban prevoz duz trase. '.opruga sa tegom iii samo sa leg~m.5. noseeoj povrsini imaju uzduzne recke .4 . 6 . a.grebene. kao zateznim uredajcm. Karakteristicno obeleZje putnickog transporter a ogJeda se u Cinjenici da postoje balustrade (branici) i pokretni rukohvati. kO!1 se nalaze kod nagnute sekcije eskalatora. kao i kod podzemnih pdackih prolaza. 1.nske zvezde eS~dIatola. 1 Zatezni uredaj eskalatora jc kao po pravilu opruzno . do 20 m. kada je v = 1 m/s)' A = 1 2 .6 . traka se kreee preko glatkih celicnih oslonaca. skupno . 4. 0.ruko!JI'a/.85 . a koje se razmatraju u specijalnim izvorima literature.'''' m a Ila]e nom stepemku..11) as gd~ su: Ijf = 0. .028. ~ ' k ' pesae og saobracaja na relativno malom prostoru. Savremeni putnicki transportni uredaji mogu se razvrstati u dye samostalnc. koeficijcnt otpora kretanja poda iznosi 0. bez boenih strana.3 Proracul1 eskalatora Kapacitel eskalatora (ljudi/h) odredujc se iz izraza 3600ljfAv = 9000A\!'v.transportni uredaji.4 mis. a koje se kreee i podize duz metalnih vodica pres..18 je vertikalni trakasti transporter zalvorene konture iIi je plocasti transporter kod koga kao noseCi element tereta pre svega sluzi traka (ccliena iIi rede gumirana) iIi je lamelasti. 2. (J zeleznickim stanicama. kao i sa rukohvatom _ pnruqem ko)c JC gumom protkano. konstruktivne grupe: putnicki transporteri za prevozenje putnika na relativno mala rastojanja (300 .18). a Ila)mall)a. 4. . sistemi transportera za prevozenje putnika vclikim brzinama (do 7.sekcija. Plocasti pod pricvrseuje se preko dva lamelasta valjkasta lanca i kreee se duz odredene staze.u/uzi. podesl. za horizontalno i blago nagnuto prevozenje putnika koriste se putnicki .. obezbcc1ujuCi jcdinstvcnu brzinu celokupne arane pokrctmh stepemka eskalalora. koje se kreeu malom brzinom.4.186 PIocasti transporteri 187 Transportni uredaji zupcastc letve. pogonski mehanizam eskalatora opremljen je i pOl11ocl1lm. .nr~cJe sc pokreee preko . '1 SI. sastoje se iz sklopova .ek. kao i kod plocastog transportera. Valjkasti oslonci su pravi.~A. P.meh3nizov3no prevozenje velikog broja putnika na javnim mestima ostvaruje se pomoeu transportnih uredaja ncprekidnog dejstva.37.5 kg/Ill.14. ~ . npr.. 600 mm. brzinom do 1. Putne pruge odlikuju se veeim osobenostima konstruktivnih resenja. 7 .'. (4.S ''''.A. 3 Iraka.brzina eskalatora' a = 04 0405 _ k k .0 m/s) u kabinama. r~i.zavojni. U:'eda! sa..' d . Eskalator se montira iz tipskih.gl.\jJurlera: pORon.18 Shema pUll1iL'ikot{ IrWJ. ?s.im o~novnog pogona. stimieama metIOa. . S1. S1. Broj sekcija eskalatora odreduje se prema ~isini eskalatora. 0...1:i§/G/..a odvojenim pog?llOm preko zupcaste letve sa svake strane poplecllO b plesekd. Trnka iIi pod nn gornjoj.prirw. na sajmovima. mahm pogollom. Masovno.. rukoh~a~o~n. otpornih na koroziju. sa 4. Pogoni rade sinhrol1lzovano Jedan sa drugun..bro]' put'k .0 m/s . preko vmtila po~ go.6 Putnicki transported U savremenim velikim gradovima k 0)' I' se 0 dlrkuju velikom frekveneiJ'om .osloni Proracun vuce eskalatora obavlja se istovetno kao i kod plocastog transportera.. Za vertikalni i strmo nagnuti prevoz putnika koriste se liftovi i eskalatori.. masa jedinice duzine ~1I1UCP !ZllO~l 1. ravno sastavljeni pod..0 Ill/s . Kod transportera manjih duzina. Zatezm uredaj optereeene grane smesten je kod otklonSklh ~otu:·ova. na svakoj sekcljl (ako jc eskalator veee duzine)....96 : koeficijellt ispune stepenika (najveCa je vrednost kada je brzllla 0. 4. na aerodromima. na rastojanjima od nekoliko kilometara.e. koellcljent trenja klizanja duz yodice eskalatora iZIlosi 0. kao kod stepenika eskalatora (prsten A . v = 0. . mora stepenika eskalatora.25 . ?.nt~lc kIet~nJ~.. s. SI. Q j - A-A """". a primel1juje se kombll1ova1l1 . ko)! se ukljucuje prilikom remonla iIi kOlllrole rada eskalatora.'ju . '.dvn lanacana prenosnika. a pl:edstavlja verlikalan transporter zatvorel1e VlICl1lIl1 elementom I nosacem tcreta.

. a u slucaju bilo kakvih nepredvidivih poteskoca prilikom eksploatacije uredaja. Transporter moze imati kako direktan hod. kako pri kontinualanom reZimu rada. duzina transportera iznosi 12 . Da bi se obezbedio normalan pristup putnika. snaga elektromotora glavnog pogona P =0 15 .. Osim motornog.." . Transporteri su opremljeni automatskim uredajem za pustanje u pogon. ncposredno sa pulta operatora. 300 m. kao i za zaustavljanje... kojim se moze ostvariti zaustavljanje transportera bilo na kome mestu duz trase. Transporteri su opremljeni uredajima za blokiranje.95 m/s. Putnicki transporteri su pribliZno elva pula jeftiniji od eskalatora. kao i izlazak sa putnickog transportera. brzina kretanja pod a iii trake 0..188 Plocasti transporteri Putniei se prevoze stojeCi. sa cesljevima kao i kod eskalatora. automotskog rezima rada.. 1130 mm.eksploatacioni vek 105 . LITERATURA: [21].90 . radna sirina trake do balustrada 730. 104 km predenog puta.0.[45] . ugla nagiba 0 . 930. tako i suprotan smer kretanja (reverzibilan).. a pridrlavaju se za rukohvate. 12°. preelviden je i rucni nacin upravljanja pogonom. ukupna sirina trake iii poda 800.. promenom smera obrtanja e1ektromolora. nivo buke .. tako i u zavisnosti da Ii su putniei prisutni na traei . 75 kW.platnu. ugraduju se ulazno silazni podesti (gazista). Izraduju se trakasti i plocasti transporteri sledeCih karakteristika: kapaci teta 8000 . 15 .manji je od 80 dB.. 1000. trajnost transportera . 16000 Ijudi/h. i 1200 mm.

a koriste se u livnicama za prenosenje vrele zemlje _ .0Iuka (zieba). karakleristicno je za poluzno gr~buijaste btransportere sa visokim strugacllna obhka punih ploca. a moze doCi i do zaglavljivanja materijala duz neopterecene . osoben?st Cine ccvni grabuljasti transporteri kruznih iIi pravo~gaol11h s. Veoma je rasirena primena grabuljastih transportera u rudnickim oknima sa zadalkom obogadvanja rude.en razvrstati na odredene konstruklivne grupe. ' Prema kar·. ukoliko strugac. Vucni lanci prelaze preko lancanika pogonske zvezde na prednjoj grani i preko Iancanika . 6. Tako se krti materijali mogu drobiti i sitniti strugacima.trans latorno v~retanje. U slucaju da je radna strana transportera gornja . GRABUlJASTI TRANSPORTERI (STRUGACI) nasipnog materijala. Takode je i znatna potrosnja energije 5.povratnim krelanjem slruaaca. SlrugaCi su konzolno pricvrsceni za lanac i potiskuju maleriial duz nepokretnog oluka koji je ucvrscen na nosecoi konstrukeiji transportera.akleru kretanja razlikuju se grabuljasli transporteri sa kontinualnim. a mokri i lepljivi .kolutni transporteri. Takode su jednostavni i uredaji sa tacnim vremenskim razmakom za praznjenje materijala (oslin kod vertikalnog sektora). zalim sljake. konstru~tivnu. kao i vrelih tereta. Posebnu.. prasinastih.zvezde zateznog uredaja na zadnjoj slrani. jedan ili dva. zrnastih i komadnih tereta. Takode treba napomenuti da je prafujenje grabuljastog transportera daleko lakse. jamskog transporta uglja u oknima. Nedostatak grabuljastih transportera je intenzivno habanje pokrelnih de1ova. a transportovani materijali mogu biti u teenom stanju. pula ~anje visine od zieba. a u veCini slucajeva i vucni lanae struze i trese oluk. Postoji i odredena analogij<1 izmeou viscceg lransportera koji prenosi terel. a bitno je da je za 3 . pravougaonog iii okruglog poprecnog preseka. iii eevi. visina niskih strugaca bliska je visini lanca.trugaca obhka pumh ploca. zalim u hemijskoj i prehrambenoj induslriji. Transporteri sa niskim strugaCima. Prenosenje materijala potiskivanjem ostvaruje se usled adhezije cestica sa laneem (obicno je lanae sa okruglim karikama) koji se krece u eevi. Transporteri sa visokim i niskim strugaeima oblika pUl1lh ploea medusobno se bitno razlikuju prel11a konstruktivnim karakteristikama. uslovljavajuCi razliCite konstruktlvne paramelre transportera. pepela i drugih razliCitih materijala. Karakteristicna osobenost ovih transportera Je slroka umverzalnost konfiguracije trase duz koje se premesta teret potiskivanjem. kao i oluka. mokrih. naroeito pri transportovanju abrazivnih materijala. SlrugaCi od punih ploca mogu biti visoki iii niski. visoke temperature. praskastih. Vucni lanei. predstavljaju osn0vne agregate podzemnog. Grabuljasti transporteri ne primenjuju se za transportovanje krtih. ukoliko je radna strana donja. tako da opada kapacilct transporlcra usled slabog praznjenja materijala na kraju trase.190 Grabuljasti transporteri 191 Transportni uredaji 5. Transporteri kod kojih su strugaci oblika punih ploca (uglavnom niskih) korisle se za transporlovanje i hladenjc vrelih tereta. posto lada oluk moze da bude otvoren po celoj svojoj duZini. jako vlaznih.strugaca cine glavlla obelezja na osnovu kojih se mogu grabuljastl transpor:. metalne slrugotine. lomIjivih. kod kojih se matcrijal pomocu pokrelnih strugaca premesta. malih kapaciteta (do 5 m /h). Povratno .lake grane transportera.grabulje kojim se ostvaruje potiskivanje malerijala duz oluka. primenjuju se za prenosenje razlicitih. Pozllati su lakodc i uzetno . lepljivih materijala. visina visO~lh strugaca priblizno je jednaka visini oluka i nekoliko puta je vece visine od Visme vucnog lanea.1 Osnovne vrste i oblasti primene Grabuljasli transporteri prema konslruktivnom izvooenju mogu biti razliCiti tra~sportn! uredaji. jer se u tom slucaju materijal moze prosipati kroz otvore na oluku koji se mogu rasporediti duz cit ave duzine transportera. sa grabuljastim transporterom. poviS~nc temeperature. koii se koriste· za transportovanie drvne mase i slienih materijala (drvo) u otvorenim olucima. Razlikuju se transpor~en kod kOjlh su strugaci oblika punih ploca iii su profilisanog oblika (konture obhka zagrade).. pOtlsklVanjem du~ . koji saCinjavaju grupu grabuljastih transportera koji nemaju slrugace. Prednost je i u mogucnosti prenosenja hermeticki zatvorenog materijala: prasinastih. kao sto su materijali u hemijskoj proizvodnji i melalurgiji. specifcne konstruktivne modifikacije. Prednost grabuljastih transportera ogleda se u jednostavnosli kOllstrukcija i uredaja za punjenje oluka materijalol11. ako se izvrse. Ob~lk 1 vlslIla . Grabuljasti lransporteri osnovnih tipova i oblika. nose izmedu sebe ploee .prilepljuju se za strugace.materijal se lakSe sipa u transportni oluk. Grabuljasti transporteri mogu biti i sa strugaCima specijalnog oblika. koji se primenjuju za prenosenje zavojne. sa strugacima oblika punih ploca ili profilisanim. kod koga se iznad oluka nalazi viseca staza pruga sa vucnim lancem i vodicama (lanac se krece duz nepokretnih vodiea). Profilisani strugaCi razvrstavaju se prema svome obliku. Nalaze 3 primenu lakodl: kratki grabuljasti transporteri. a radna strana transportera moze da bude gornja iii donja. translatormm ill translatomo .

a kod drugih nepozeljno.. gornJoJ.2. sa pricvrscenim na njcmu strugaclma 2. 350 l/h (u zavisnosti ocI konslrukeije) I sarno kod transportera specijainih vrsta.. h . Ovo sc moze izbeCi kod transportera koji imaju kutijaste strugace sa bocnim zidovima. Grabuljasti transporter sa visokim strugaCima oblika punih ploca (SI. 5.sa jec/Ilom granmn.transponov~ti po donjoj grani. kada se zaglave izmeclu strugaca i oluka (eevi).' P .nagnutom (Sl 5. pri simetricnom rasporedu strugaca. c i d) kod transportera sa cIva vucna lanca (Sl. kao i habanje. Praznjenje grabulJ3stog transportera ostvaruje se bilo na kome mestu duz transportera. Grabuljasti transporteri sa visokim strugaCima oblika punih ploca. Kod transportera manjih dimenzija ponekad se primenjuje rucni pogon.pr:gon. kroz otvore na dnu oluka. 5. zale:I/. Kretanje vucnog lanca ostvaruje se duz nepokretnih voaica. uzduz koga se krece eluz vertIkalno zatvorene konlure vucni lanae (iii elva lanca) 1. c) i horizontalno .5. ·~a prethodno zatczanje ostvaruje se posredstvom zateznog ureaaja 6.. ostvaruje se kapacitet i do 700 tlh.2. koji su prebaceni preko krajnjih (pogonski i zatezni) lancanika zvezda. a u posebnim slucajevima (kocI lransportera za ugalj) i 0.3) iii sa jednim lancem koji je opremljen oslonim vaIjcima u cilju usmeravanja pokretnih elemenata u zoni prelaza preko obrtnih lancanika.1 Osnovna obelezja i osnovni parametri .2. Obieno brzina transportera iznosi 0. Zatvarac se otvara pomocu elektromehanickog (zavojnog). uredaj: X .. Eksploatacione teskoce stvaraju se kada se transportuju tvrdi. sto je kod nekih matcrijala (npr.pogon.so dl'e grane . kao sto je poznato. osnovne konstruktivne verzije.1. Kombinovanje trasa moguce je sarno (St 5.. a kapacileti su 50 .4 mis. Tada dolazi cIo znatnog ostecenja vucnog lanca.1) sastOJI se IZ otvorenog oluka 5 koji je pricvrsccn za postolje 4. 5. S1. Sf.ma ohlika pun. duzinu i kapacitet transportera.. Osim toga.5. ZU .horizontalnom CSl.afe:ni urectaj. .52 Shema grabuUaslog fral1SpOrrera sa \'isokim srrugac. Sf.l. hod :alezI/og uredaja . a njima se ostvaruje GrabuUaSfi fra!1. Transportovani materijal ubacuje se u oluk transportera (posto je oluk otvoren).0 m/s. 5.!.192 Grabuljasti transporteri 193 Transportni uredaji usled trenja transportovanog materijala 0 pokretne delovc i oluk. a. ZU .7.1 5.gram (kod ~onzolnih strugaca) iii istovremeno po donjoj i gornjoj grani u raziIcltlm smerovlma. nepozeljno je i sitnjenje i drobljcnje materijala pri lransportovanju pOliskivanjem tereta. pneumatskog iii hidraulicnog pogona.. n3 svakom utovarnom ~estu duz linije transportera i potiskuje se strugacima duz oluka. izracluju se zatvorene vertikalne konture.. koksa) i nedopustivo. 0. nagnuto . a). rucnim iii daljinskim upravljanjem.5 . b).2. preko pogona 3.ljJorler sa )'jsokim srrugac'r. 1. ~Iavni parametar grabuijastog transportera je sirin3 strugaca ili lanca strugaca (u neklm slucaJevima i sir ina oluka).2 Transported sa vi so kim strugaCima oblika punih ploca 5. p/OC\l: a . a to su transporteri sa visokim oblikom strugaca.2. b.16 . Ter~t se moze. Znatan otpor premestanja tcreta. tesko drobljivi materijali. 5. ogranicavaju brzinu. nagnutom (Sl. transportovanje materijaia 'u horizontalnom (Sl. d) smeru. a moze doCi i do lomova na transporteru.ma ohlika punih p{oca: P . Sl. a kod ccvnih strugaca (standarduog tipa cevi) i spoljasnji precnik cevi. Duzine transportera su do 100 mctara. 5.2. koji se prekriva sibernim zasunom iii zatvaracem.

zivolnih nal11irnica. otpadaka nekog tehnoloskog procesa i slicnih materijala. Osnovni parametri grabuljastih transportera (prema SI 5 3) Tablica 5.3.1.. Kretanje. npr.zalvoreni. mm brzinom od O!5 m/s mm nasutog sortiranog u sloju 50 30 40 50 .idm'a. pogledati Sl. Tako se smanjuje otpOJ' premestanja tcrela i dozvoljava se upotreba kutijastih strugaca pri transportovanjll komaclnih tereta.63 m/s. Koriscenjem specijalnih. 5. lanca vlleni lanci imaju boeno poslavljenc strugace i krecu se. Kocl zatvorenih transportera metalna konstrukcija se zalvara celicnim limom.200_. 320 111m ostvaruju brzinc kretanja 0. Zbog toga je polrcbno primenll specijalnih lanilca bez valjaka proveriti.. Ipak je primena horizontalnih. po valjcima dui bocno usmercnih vodica. To je i znaeajno preimucstvo transportera sa visokim SI.3. b i c ~ sa pokretnim bO(. jer se njegoyim povecavanjem kapacitet transportera znatno smanjuje.1 . strugaCima U oclnosu na transportere drugih tipova kod kojih lanac i strugae klize po oluku iii dui cevi transportera. Sl. 5. uz dobro usmercne nepokretne yodice staze transportcra bice dllgOVeeniji od lanca bez valjaka...1.. 5. sirinom strugaca./'mu (kulJjusli sirugac'i) Izbor broja vucnih lanaca (jedan iIi dva) uslovIjcn je potrebnom vucnom silom.3. Transporteri Ciji su strugaci siroki 200 . kao dno sluzi nepokretan oluk transporlera. 1200 mm. mm konzoh1i llroj vucnih lanata Najvecc oopustcne dimenzUc komada lereta. mill visina Il" h" I [K i I$irina mm I ~tr~~:Ca ! I a" ~un I I k I Tip . 315 i 400 mm.strugaca Korak cillnaku lancu t. Osnovni ncdoslatak lamelastih lan3ca ogleda se u Cinjenici da se prljaju gIavcinc i valjci. kao i njegovo ubrzano habanje. kutijastih strugaca (Sl. 250.. a. Ipak kvalitetno izradeni lamaasti lanac.. Kocl transportera sa dva. Paramelri inostranih grabuljastih transportera standardne proizvodnje pravougaonog oblika strugaca dati su II tablici 5. v '" 0. Pokretni deo lransportera krece se klizanjem lanca skupa sa strugaCima po oluku iIi kotrljanjcm valjaka lanca duz usmcravajuCih vodica staze transportera. odredenim kapacitetom transportera i potrebnom cluzinom trans- . Teret kod kUlijastih strugaca ne haba bocnc zidove llcpokrelnog oluka i ne zagIavljujc se izmedu oluka i strugaca.2 EJemellti transportera Vllcni element transporlera sa visokim strugaCim<l cine obicno jedan iIi dva Iamelasta lanca koraka 160. Transporteri sa visokim strugaCi1l1a primenjuju se kao otvorcni ili zatvoreni (sa otvorenom i zatvorenom ispunom transportovanog materijala). zatvoreni transporteri.194 Grabuljasti transporteri 195 Transportni uredaji Ugao nagiha grahuljastog lransportera obieno ne prelazi 30° . 1. lako da dolazi i do prekida rada kada dode do velike zaprljanosti. Takva konstrukcija obrazuje kompletan slog pokretnih otvorenih kutija bez dna (Sl. Kod transportera sa jeclnim lanccm ver1ikalno zatvoreni vucni lanac prostire se po sredini sirine strugaca.. nalazi se iznad strugaca. l'iso/:im slruga6ma. be: bu(nih ::. 5. NajccSce sc primenjuju vertikalni. tiv.53 {j ~ Pokrellli cleo gr(1hufjostih fronsportera: sa prol'()ugaonim. kao po praviIu.1.1 Kapadtct (mJ!h) pri horizonhllnom transporttlvanju I I Dimcllzijc strugaca. pri transportovanju dubriva na farmama.1 i 5. b) sa pokretnim bocnim zidovima ugao nagiba transporter a povecava se do 50°. pokretnih delova koje se ostvaruje preko pokretnih valjaka ima najvecu prednost.. Time se prouzrokuje povccano zatazanje lanca. 200. a sa strugaCima sirine 400 . Sl. retko _ lanac ispod slrugaca. 40°. Kod transportera ovoga tipa cIanci vucnog lanca sa unutrasnje strane izraduju se od limova jednake visine sa strugaeima. jednolaneanih transportera retka. jednolancani grabuljasti transporteri sa visokim strugaCima koji se konzolno pricvrscuju za lanac.5 '" 0. a iIi je. 100 250 ' 125 320 400 500 650 160 200 200 I I I i ! I 320 320 500 160 160 1 1 ! I 30 50 60 konzolni konzolni konzolni i simctricni 60 SO 250 250 315 315 315 400 400 1 2 2 soo 630 630 630 800 800 too 125 200 250 400 630 180 120 150 200 220 300 350 kUlijasti 220 300 250 I 250 320 i kulijasLi kutijasti 2 2 HOO 1000 1200 I I 300 350 kulijasti kulijasti I 2 4()O I 2 I 400 5. a izraduju se i horizonlalno . sa tcrl11icki obradcnim elcl11entima. kod koga su lczaji valjeica pouzdano zasticeni. c).2.0 mIs.'flJim :ido\. 5.

2. 3 puta manja od njihove sirine (vece cifre odnose se na vece sirine). uzimajuCi u obzir koeficijent ispune zIeba \)1 transportovanim materijalom.3 ProraclIn transportera Odret1ivanje Dsnovnih parametara. Lako sipkavi. b.visina strugaca. poduznog preseka koji je blizak trapezu ncjcdnakih bocnih strana (SI. malo sipkavih tereta je 'V . oluk se ponekad izraduje od drveta. Sa povecanjem ugla P nagiba transportera. Postolje transportera izraduje se od valjanih profila. zazor izmedu strugaca i oluka usvaja se jednak i iznosi 5 . trapeznog iIi polukruinog (prema obliku strugaca) preseka. 4) hs. a kutijastih . lako sipkav materijal moze cak i da se zasipa kroz cesalj pogonskog strugaca. Prilikom praznjenja zIeba rasuti.'V. a ucvrscuju se rebrima. naroCito kod transportera srednjeg i tezeg (ipa. a takode i materijala koji izazivaju koroziju metalnog oluka (npr. Zapremina materijala koja se nalazi na razmaku izmeiiu dva uzastbpna strugaca zavisi od karakteristika materijab (velicina komada. 5. Jednostruki strugaCi pricvrscuju se konzoIno. 0. Pogon transportera ostvanlje se elektromotorom i reduktorom.d transportera sa visokim strugaCima zatezni ureiiaj pored uobicajenih zahteva treba da obezbedi stabilan poIozaj strugaca (iskljucuje se Proracun transportera ostvarllje se na bazi eksperimentalno odl'eiienog koeficijenta ispune zIeba materijalom . SI. Oluk se izraduje zavarivanjem iii presovanjem od celicnog lima debljine 4 . 1200 mm. sa konzolnim stmgacima. 15 mm...5. SI. ogleda se U otezanom punjenju (pri gornjem polozaju lanca) iIi praznjenju (pri donjem polozaju lanca) oluka transportera.dva lanca. koji predstavlja odnos izmedu zapremine materijaJa na sektoru izmedu dva uzastopna strugaca. St. zapremina materijala ispred strugaca se smanjuje. Obicno se korak strugaca as usvaja tako da bude jednak dvostrukoj vrednosti koraka lanca (320 .... iz sekcija duzine 3 . zrnastih materijaJa itd). b).6 koraka lanca.. Ko..zavojni. Transporteri sa dva lanca.7 . a za vece sirine .. sto se uzima u obzir uvodenjem u proracun . 5.6 .. pravougaonog. Ugao nagiba duze strane ovoga trapeza <p' blizak je uglu prirodnog pad a materijala pri kretanju. 5. mm. npr.. Kod ostalih tereta izabrani korak strugaca treba da obczbedi najbolje ispunjenje prostora izmeau strugaca. tako sto ostvaruju ispunu Citavog prostora izmedu dva uzastopna strugaca.5. a dvostruki . Za komadne terete korak strugaca mora biti vecih dimenzija od najveceg komada tereta. Korak strugaca se odreduje u zavisnosti od veliCine komada tereta i ugla prirodnog pada transportovanog materijaIa. b). gde je hs .5. prekrivanjem. zrnasti i prasinasti matcrijali prostiru se ispred strugaca posebnom posudom. Kod posebnih konstrukcija plast transportera. Sirina ravnih strugaca iznosi zakljucno do 650 mm. a sam proracun ukljucuje prosecne vrednosti. kao i transportcri sa jednim lancem .. 8 mm. 5.500 . posIcdnji se primenjuju kod transportera sa dye radne grane (gornja i donja. 6 m.: kuhinjske soli). prema geometrijskoj zapremini toga sektora. Na strani pogona i prenosnih mehanizama.. polukruznog (S1. Strugaci se izraduju razlicitog oblika: trapeznog. Kod lako sipkavih materijaia usvaja se da je \jl =0 0. zatvarajuCi lanac i zleb. Glavna karakteristika 0 kojoj treba voditi racuna prilikom izbora vucnog lanca je stabilan polozaj stmgaca...4) iIi pravouganog (jednostrukog ilii dvostrukog) oblika. a). Nedostatak transportera sa jednim lancem.. Prilikom transportovanja lakih materijaia (opiljaka.simetricno za vucni lanac.. Neki polukruzni strugaCi male sirine (do 320 mm) izraduju se od plasticne mase.5 . kamenim plocama (od bazalta i s1. ugla prirodnog pada) i brzine kretanja strugaca. a hod zateznog uredaja nije manji od 1. komadni materijali (npr. c. posto je lanac polozen po sredini oluka transportera. sto nije celishodno. oluk se sastavUa iz sekcija duzine 3 '" 6 m.). polukrufnih ploea 5. 5. pogledati S1.. Visina strugaca obicno se usvaja tako sto je za 2 . koji su ugradeni na zadnjoj zvezdi..4 Grahuljasri rransporrer sa srrugae'ima oblika puni". nemaju ove nedostatke..197 196 Grabuljasti transporteri Transportni uredaji portera..horizontalno zatvorene konture. Vlsme strugaca i koraka lanca. opravdano je da se ugradi zastitni uredaj (zarezana sigumosna civija sa jedne strane iIi spojnica maksimalnog momenta) radi zastite transportera od 10m ova pri iznenadnim. 800 mm) iIi as =0 (2 .0. StrugaCi se izraduju od celicnih limova debljine 3 .1. slucajnim preopterecenjima. 5. 6 mogucnost njihovog prevrtanja zbog kom:olnog dejstva opterecenja) na raeun povecanja sile prethodnog zatezanja. Zatezni ureiiaj transportera je zavojni iIi opruzno .a kod komadnih. Zbog toga se za strugace sirine do 400 mm primenjuje jedan vucni lanac. naroCito kada su uzani strugaci. 5. Inace. Malo sipkavi. povecanje eksploatacionog veka transportera ostvaruje se tako sto se dno oluka oblaze otpornim slojem.. Povrsina poprecnog preseka zIeba transportera odreduje se prema zadatom racllnskom kapacitetu Q (tlh). Pri vecem povecanju visine strugaca povecava se i racunska povrsina preseka oluka ali se povecava i konzolno opterecenje strugaca i lanca.8.4 izraduje se u obliku noseceg plasta. ugalj) transportuju se u sloju vece iIi manje debljine (S1. Pri transportovanju abrazivnih tereta.

.50 I wiwr I .. Eo i ho ..0. 15% i moze se usvojiti da je WI = 1-1. Kapacitet grabuljastog transportera odreduje se iz izraza Q=3600 A P v=3600 Bo flo 1jl C e pv = 3600 Ko h} C e P v (5.75 I I I 35° 40° I ~ gde su: Sn. za transportere sa jcdnirn lancern odgovarajaLlce vrcdnosti su: X.. ProraL'u!1 vuL'e.4 . (visina sloja materijala) Kocficijent otpora premeSlanja tereta po zlebn sa ravnim strugacima WI.5. N. 3.6) Sn = S. a za slucaj obienog tereta je X.1 1-1. odnosno punjcnja praznjcnja.5 Sht'IIl(l pros/ironja ra.. 0.. 7 i X" = 3 . 25 mm yeca od visine zIeba.2...sile z'ltez'lnja lanca na kraju i pocetku pravolinijske deonice.65 1.. = 2 .koeficijenti otpora kretanja pokretnih dclova i malerijala. pri tome se na opterecenoj. m. polazcCi od najvecc dimenzije komada datog tipa materijala.komadnc i slabo sipkave gdc su: 0° 1. SI.dnzina vertikalne projckcije . Racunska povrsina (m ) poprecnog preseka malerijala u zlebu. Olpor kretanja tereta. radnoj grani.63 m/s.. N/m. Brzina kretanja strugaca usvaJa se u granicama 0. C e :S: 1 vrednosti date u tablici 5.50 0. Cije su Sirina strugaca saglasl~o preporueenorn zazoru izmedu zieba i strugaea.lako sipkavc .. 1.5) as=i.. sUa lcZine jedinice duzine pokretnog dcla transportera. Dobijenu sirinu zIeba. N. Sn-J .WI = 0. polrebno jc provcriti prema granulometrijskom sastavu transportovanog materijaIa.koeficijent trenja tcreta po zIebn. Proracun vuce grabuljastog transportcra ostvarujc se razrnatranjern zasebnih sekcija (pogledali glavu 2).1) Ugao nagiba transportera f31 ( u stepenima) Ce ...6) znak "plus" se usvaja pri podizanjll malerijala transporterom..duzina horizontalne projekcije segmenta trase transportera.0 I I I I I 30° 0. 2. .85 1. Koeficijent olpora kretanja lanca sa pokrelnim valjcima. Kod kutijastih strugaca se koeficijent otpora kretanja tereta urnanjuje priblizno za 10 .10 .4) . zaokruzuje se. usvaja se da je X" = 3 .0 I 10° 0. Ispred trcceg clan a desnog dela izraza (5.radna sirina i visina zieba.5 a. kod lanca bez valjaka... 0. uzimajuCi u obzir otpor llsled trenja tereta 0 dno i 0 zid melalnog zIeba priblizno se moze usvojiti da iznosi:za veliki ugao . Tezina jcdinice duzine q" (N/m) pokretnih dclova transporter a (Ianca i strugae'l) odreduje se na osnovn kataloga proizvodaca iii prema pribliznom odnosn qo~KeB.kocficijcnt odnosa sirine i visine zieba ho h .Njm (5. Ko = Eo = 2..sila otpora krctanja na pravolinijskom sektoru.1 '" 0. koji se kreee bez klizanja WI = 0...198 Grabuljasti transporteri 199 Transportni uredaji koeficijenta koji se dobija na bazi eksperimentalnih ispitivanja.3) Konslruktivna visina strugaca II zavisnosti od nacina njegovog pricvrsCivanja za lana~ usvaja se da je za 20 .60 I 0. ako se uzime u obzir i koeficijent 1V: A 2 = Eo ho 1jl C e = Ko h} 1jl C e Tablica 5 2 (5. m.visin<l sektora.13..25 . pri sortiranom rnaterijalu koji se lnlllsporluje. .. u zavisnosti od tipa strugaea. 0. = 5 . kao i pokrelnih delova lransportcra izracunava prema izrazu: (5. Sirina zieba odreduje se iz izraza Eo=Koh o (5.7 a za druge malerijale je WI = 1. gde je 1-1 .Hllog ma/erija/u ispred punih I'isok//i struguc"u (5. 4. 0.za materijale : 1.0 I I I 20° 0. 4. prilikorn rastereeenja transportera.0 1. u zavisnosti od llslova rada. sa kliznim lczistern iznosi WI = 0..-1 + Wp = SIl-1 + (w qoHVt qt) I ± (q [+qo) h.40. Kod transporlera sa dva lanca.6 . odnosno materijala koji se transportuje. Preporueuje se da je: Bo=Xs a.5. a znak "minus" . za manji ngao i prasinasti malerijal WI = 0.. m.5 posto lanac prolazi po sredini zIeba i pogorsava uslove optereeenja.prilikom spustanja materijala.0 ..7 .2) Odakle je radna visina zIeba.. kao i korak strugaea.

vertikalno zatvorenu (Sl. u kombinatima stoene hrane.7 i 5. cement). Potrebnn sila prethodnog zatezanja vucnog elementa So Za 3°. (5.8) gde je h . secer. 5. krec.j).6 Shemalski prika. Da bi se resavanje problema uprostilo usvaja se da je jednako zatezanje lanea na pocelku i na kraju Clanka i da iznosi So. 1200. Cevni transporteri dobili Sll siroku primenu pri dopremanju krmnog bilja koje sluzi za ishranu u stocarskim farmama iIi za ishranu zivine (cev je precnika 60 mm.. strugotine od drveta. Materijal se premesta duz horizontalne i vertikalne trase. 5. brzina lanca iznosi do 0. za trensportere sa jednim lancem je Ke= 900 . B .: tucanik. Najpre ce se razmotriti uslov ravnoteze sila koje deluju na strugac. za siguran rad kod grabuljastih transportera je E ~ 2 . Ovo zaokretanje se sprecava sHorn zatezanja lanea So (Sl. Sila prethodnog zatezanja lanca So odrec!uje se iz uslova stabilllosti strugaca.3 Cevni grabuljasti transporteri 5. m. Tako se dolazi do momentne jednaCine W h COSE 5. u drvnoj industriji . zrno). prasine uglja i drugo. horizontalnu. a mogu imati i prostomu trasu kretanja materijala (Sl.. zmastih i sitnokomadnih (komada male evrstoce.. a . u horizontalnoj ravni horizontalno zatvorenn konturu . pesak. Uostalom. a takode i komadne terete velike cvrstoce (npr. m. caj. za koji su pricvTsceni okrugJi iIi pravougaoni strugaci 2. za neki ugao otklona f.korak clanaka (karika) lanca. kg. okruglog iIi pravougaonog poprecnog preseka i premesta kontinualnim tokom rasuti materijal. na mestu praznjenja montira se vibracioni uredaj 7 za Cisccnje lanca i strugaca od prilepljenih cestica matcrijala.1 Opste napomene i parametri Cevni grabuljasti transporter.7). kosu i kombinovanu. namenjeni su za transportovanje razliCitih prasinastih. koji se nalazi na jednom iii dva donja obrtna scgmcnta cevi. 5. kada je potrebno ostvariti male i sTednje kapaeitctc pri transportovanju polufabrikata i gotovih proizvoda u hemijskoj industriji. ctg .8 je zatvorene konture lanca 1. opiljaka livenog gvolaa..- > W h cose. (5.6).l2.ugao otklona elanka lanca. da je izmedu svih clanaka lanea ozbezbedena paralclnost.-. Cevni transporteri mogu imati razliCite trase: u vcrtikalnoj ravni . pa je tada W So ~19.. 5.. 2500 (vece vrednosti odnose se na transportere sa laneima povecane cvrstoce i na kutijaste transportere sa dva lanca). f .pri transportu opiljaka. .. (5.'isoke slrugae'e Wh=g mtWt.za zrnaste materijale. kreda..vis ina na koju deluje sila otpora kretanja tereta. obicno se usvaja da je jednaka visini strugaca hs za komadne terete iIi 0. Hermeticnost cevnih transportera omogucava njihovu primenu pri transportovanju otrovnih. Cevni grabuljasti transportcri prcthodno navcdeni.--. mirisnih i toplih rasutih materijala. industriji gradevinskih materijala (suva glina. Mesto punjenja cevi materijalom je 4. Na kraju racine grane.. Sl.. pri proizvodnji vatrostalnih materijala. si/" koje de/uju 110 . _ W"ctgf t Sine. slad.. Sl. a pralnjenje se ostvarujc na vise mesta dUl horizontalnc sckcije. koje se postavljaju i na krivolinijskom sektoru cevi 5. Cevnim transporterima nije moguce transportovati lepljive kao i brzoslezuce materijale. t (5. Takode se primenjuju i za transportovanje lako lomljivih materijala iIi u prehrambenoj industriji (brasno.3. m. Vucna sila i potrebna snaga motOfa odreauju se prema preporukama koje su izlozene u gJavi 2.1. kod transportera sa dva lanca je K" = 1500 .9. Obrtanje lanea u vcrtikalnoj iIi horizontalnoj ravni ostvaruje StO prcko obrtnih zvezda... proracun vuce kod grabuljastih transportera sprovodi se na isti nacin kao i kod plocastih transportera (pogledati glavu 4). rasutih materijala. 10 puta manjih od unutrasnjeg prccnika cevi). masa strugaca ne uzima se u obzir.9') gde je mt ..9. 5.9) horizontalnog transportera SI. 10 kN. drobina itd).10') Obieno je So = 3 . Kretanje lanca obrtanjem pogonske zvezde ostvaruje se preko pogona 8. (5. Otpor kretanja tereta W u posudi koja se nalazi ispred strugaca u zlcbu tezi da zaokrene strugac i clanak lanea za koji je strugac pricvrscen. g i 11).7. dimenzija priblizno 5 .cirkulacionu (Sl.10) E = f = 19. 5.masa posude tereta ispred strugaca. = So t sinE. Potrebna sifa prethodnog zatezanja je u principll nedostatak transportera sa visokim strugacima. t . nelepljivi materijali. Cevnim transporterima mogu sc prenositi zitki i po!uzitki. 3°.sirina strugaca.5. Otpor kretanja materijala (N) kod kosog transportera iznosi WIl=g Kod (B = 0) m[ (WI cosB+sinB) .56m/s). shob.8 hs .200 Grabuljasti transported 201 Transportni uredaji gde je Ke . Lanac sa strugaCima krcce se unutar hermalicki zatvorene cevi.empririjski koeficijent. Sila prethodnog zatezanja lanca oslvaruje se preko zateznog uredaja 9.

oplerecenja grabuljastog transportera. ukljucujllCi i prasinasti. U sekciju se dovodi hJadna voda. ravnomerno haballie dd oravolinijskih b) SI.:on/ure kretallja. tako 5tO se lanac kao i grabuJjasti transporter postavljaju unutar naknadno ugradenih sekcija cevnih omotaca kraz koje struji voda.. pri transportovanju abrazivnih materiiala. pa se na taj nacin skracuje vreme trajanja odredenog tehnoloskog pracesa. Tako se istovremeno dok traje ciklus premestanja tereta ostvaruje i njegovo hladenje. pa se zbog mogucllosti pojave ovakvih komada u ukupnoj masi tereta. Meautim. g i h . na mestima utovara . kod kojih Sll strugaci drukcije profilisani (nisu krllznog oblika). gotovih standardnih cevi i lanaca. . oclsustvu habanja lanca pri simetricnom pricvrsCivanju strugaca. a takoac i grabuljastih bilo koga Lipa. poduznih izduzenja.n :::glubolll $it zu a) p .:retni deD eel'nog grabuljas/ug !raJ/spottera: Jemon!o:ni /anoc prilagmten ::0 premesfClnje illadnih i l'relih muterijala: c ~ so lumelastim fOllcell! i z(Jsti(~en. astataka sagorclog pirila).8.zy. istom brzinom kao i strugac. mogucnosli llpotrebe unificiranih elemenata.Horne {rase krelanja moferija/a deonica cevi moguce je ostvariti periodicnim zaokreLanjem cevi oko poduzne ose za odredeni ugao.hori:OIl/U/I1U ::a!l'orelle kOlllure. temperature 700 . kao i na krajnjim sekcijama.::. Pri transportovanju vrclih terela.5. pouzdanoj hermeticnosli.5. ugraduju resetke koje ne dopustaju prador nezeljenih komada materijala u cev transportera. ZahvaljujuCi postojanjll slrugaca oblika kruznih.. duz horizonlalnog. Na taj naCin produzava se i eksploatacioni vek upotrebe cevnog grabuljastog transportera.8 (} i b Pu/. ZU . U tome je i bilna prednost cevnih transportera II odnosu nil transportere drugih tipova. njihovo hladenjc oSlvaruje se vodom. SI. pro. P . u visokom koeficijelltu ispllne cevi. transportovani materijal. p z t) g) h) SI. pa se tako obezbedujc kontinualna i intenzivna razmena toplate. 5.9 a _f - Shemats/':'i priku:i eel'nih grabuljustih Iransporter(J: l'erliJ. Na mestu vezivanja cevi za nepokretan stub. 5..203 202 Grabuljasti transporteri Transportni uredaji Takvi malerijali mogu da se zagl ave izmedu strugaca i cevi i tako da zaustavc lanac. Nedostatak cevnih transportera.pogon. tako i vertikalnog dela trase transportera krece se bez zaastajanja. a ispusta zagrejana.7 Shemo grabuljastog trompor/era s/o2t!ne. Prednost cevnih transportera og1eda se: II jednostavnosti konstrllkcija. postavJjaju se kompenzatori toplolnih.ate:ni uredaj sr. punih ploca po Citavom poprecnom presckll. llaJ'oCito 11(1 krivolinijskim sektorima. llOOoe (npr.:u!1I0 ZU!l'orelle }. mogucnosti ostvarivanja slozenih trasa za transporlovanje materijala. ogleda se II habanju cevi i strugaca.

debljine 10 . Obrtanje danaka takvih lanaca stvara dopunske otpore trenja. kod strugaca sa simetricnim vezivanjem ovakvi izrezi Sll neophodni. Parametar Tablica 5 3 I Dimenzije cevi (spl. U inostranoj praksi zglob lameJastog lanea stiti se kruznom gumom iIi plaslicnom masom (Sl. Poznata je takode i primena dvorednih zglobnih lanaea sa osovinicHma i sferno zatvorenim zglobovima koji su demontazni. 20 mm.200 11.4 3.3.ia.400 17. kao i land okruglih karika. 5.8. SL 5. .400 160 . Obrtne uredaje transportera. Korak strugaca as usvaja se u zavisnosti od koraka vucnog lanca t. 600 320 . Kacla je trasa sIozena (kombinovana). centar strugaca iii bocno.6 7.204 Grabuljasti transporteri 205 Transportni uredaji Preporucene vrednosti parametara cevnih grabuljastih transportera .6 28. okruglih karika. . gde su KI i K2 . maksimalne visine podizanJa matenJilla do 20 m.0 40.2 18. a bile bi veee i mase pokternih del ova transportera. mm Korak strugaca transportera.3 I 10.1 30.2 ~I Cevni transporteri.05 0. 0. savija i u levu i desnu stranu.4 0. 35 m3 /h).. a zatvoreni su hermeticki u plastu na .2 4.8.0. Kod transportera prostorne..I I 3.10.. c. koji sadrze vertikalne sekeije.10 0. kao i precnika cevi D..ni Janac ~(l korakom cclicnih strugaca 01. za pravolinijske sektore duzine do 60 m.5 142 320 .25 0.11) I 4. asimetricno.7 4 159/4.30 111.4 9. 4 i K2 = 1. I I' I' II Veoma abrazivni 102 I 152 i 1. It Racunski kapacitet transportera m lipri brzini od 0. kombinovane trase primenjuju se demontazni land.8 I[ II..2 Elementi transportera Vucni element cevnih transportera predstavlja jedan demontazni lameJasti lanac sa supljim osovinicama i korakom od 80. 36. tablica 5. kod transporterapravolinijskc trase (horizontalni i kosi).8 I I I I II Neabrazivni sa svojstvima ~ podmazivanja (tipa grafita) I II 5. Parametri cevnih grabuljastih transportera prostorne trasc premestanja materijala Karakteristike transpor1 tovanog materijaJa (tcreta) Preporucena brzina kretan.8 iIi zavarivanjem. Moguca su i povecanja vrcdnosti paramelara. StrugaCi sa bocnim vczivanjem nisu pogodni kod transportera kod kojih se trasa zaokrece.0 2. . . livcnog gvozaa. Kl = 2 . Kada se strugaCi bocno pricvrscllju i kada se lanae obavija preko zvezcla. medutim.. kada lanae prolazi kroz srediste..4 odnose se na cevrre grabuljaste transportere sa prostomom tr3som premestarrja materijala.. ravan izreza i zvezde ne podudaraju. 13. a obruc .32. 15 mm manji od unutrasnjeg precnika cevi..m/s. b i c saCinjava kotur sa glatkim obodom iIi zvezde... odnosno 100 mm iIi je lanae kalibrisan.125 0.0 ... koji su ulezisteni kotrljajnim Iezajima.0 21.3. prema preporukama iz literature primenjuju se za oSlvarivanje malih i srednjih kapaciteta (4 .bandaz od gume iIi p!nsticne mase..kombinovane trase Masa jcdinice duzine pokretnih del ova i transportera **. Poznale su konstrukeije kombinovarrih strugaca. Vezivanjc strugaca za lanae moze biti centralno (simctricno).0 I 43. Sl. nisu potrebni izrezi za prolaz strllgaca. b).lljni precnik/debljina zlda) :1 duzina transportera iznosi do 80 m. Bilo koja da je trasa transportera. plasticnc mase iIi gume. korak strugaca mora biti deljiv sa dvostrukom vrednoscu koraka Janca.7 2.. c).0 I Strugac sc vczujc za clanak (kariku) lanca vijcima.400 260. Strugm"i sc izraauju od celika. za komhinovanc trasc transportcra II i Parametri eevnih grabuljastih transportera navedeni su tabelarno.6 14. a ponckad jc i uze vllcni element.horizontalnog . kod kojih se centralni deo plasta izraauje od celika ili livcnog gvozda. iz odnosa (5.1 I 1O~1 20.2 26.. posto se moze dogoditi da se pri nekom zaokretanju strugaca.0 I' 0. m/s 0.6 5. 51.4 25.... 5.2 4..6 9 : 219/6 198 480 .20 TabJica 5. 100 mm ** Dcmnnl37.400 mm. kg/m 94 320 .6 14. pri brzinama transportovanja od 0.4 I 203 2. 108/4 Preenik strugaca.8 1.1 20{). 200 8.. SL 5...2 0. mm .6 16 i ii 5.8 2.16 m/s 3 /h * Deljiv sa korakom Janca 80 . mm: . 6 i K2 = 2. kod transportera kombinovane trase.0 9. to bi zahtevalo veliko povecanje gabaritnih mera transportera. obrtnih uredaja unutar konstrukcije transportera. meautim to dovodi do znatno slozenijih konstrukcija lanaca.3 22. saglasno vucnim karakteristikama standardnih i demontaznih lanaca.03 0.konstruktivni koeficijenti.4 18.. Izrezi se ponekad izvode na samim strugaCima (pogledati Sl.0 I 254 I 305 .4 Kapacitet transportera (m 3/h) pri spoljnom precniku cevi. a parametri transportera u tablici 5. .. 5. 3. Kl = 2 ..15 0.16 . a cev oblozena. a to znaci da su takvi lanci i skuplji.2 4. Precnik strugaca se usvaja da je za 10 . medutim to se ne preporucuje.7 7.4 .8.

0.6. Koeficijent otpora kretanja pokrelnih delova celicnih cevnih transportera i celicnih ili plasticnih slrugaca iznosi w = Is = 0.translatomo kretanje i osciIujuCi . pa se usvaja da je kod horizontalnih sektora transportera prosecna vrednost Wt = =0. Unulrasnja povrsina supljih cevi transportera po potre~i cisli se SpccijaInim struskama (dve do tIi na transporteru) od gumc iii sa gurrural11m obodom koji je uvecanog precnika.5.4.. Donja grana kIizi po dnu zIeba i premesta materijaI. Tako se dul' trase poslavljaju remontne sekcije kod kojih se poklopac moze prema ukazanoj potlebi otvarati. 5ekcije srcdnjeg dela transportera (horizontalnog i vertikaIllog) duzine 4 . a potom se on zaokruzuje na blizu. Brzina krelanja strugaca usvaja se u granicama 0. SI.11 Transporter sa niskim strugaCima oblika punih p!oc.6 .7. 0...uUaSlih ce\'JJih Iral/spor/era: (J .... na kraju kretace je horizontalna letva koja je neprekidno priljubIjena . zaseccnom civijom.11 (koji su posebno pnkazam na 51.. suprotna grana Ianca .5. Zatezni LIreeraj je zavojni (za transportcre malih duzina).pritisnuta pokretnim strugaCima. 51..0 m. Vuc~i Ian~e (iIi dva Ianca 51. a za vertikalne deoniee je Wlv =2. 5. a frekvencija 750 .. Struska se montira na cev bez zazora.206 Grabuljasti transporteri 207 Transportni uredaji kome se nalazc otvori za nadglcdanjc. Obrtni uredaji mogu biti i od kruznih.. Obrlanjem motora krctaca ostvaruje povratno .8 '" 0. nizi deo obrazuje zIeb za prernestanje malerijala .zavojni iIi je sa tegom. Koeficijent otpora premestanja matcrijaIa kroz cev Wt odreduje se tako sto se uzima u obzir pritisak materijala tereta 0 zidove cevi. 3. kao i u pIastu pogonske zvczde. 1500 .. 219 mm (ponekad i do 305 mm). koji kIize po njoj.1 . 5. pogIedati glavu 2. 6 m izraduju sc od standardnih eevi SpoljllOg prccnika 108 . uzimajuCi u obzir i ispunu zbog Ianca i strugaca. Pagan obicnog lip a transport0ra sa zvezdom i reduktorom opremlj0n je sigurnosnom....6 koraka Ianea.12~ sa strugaCirna 2. 5.3 Proracun transportera Prcma zadalom racnnskom kapacitetu odreduje sc unutrasnji prccnik cevi transportera.. zidova debljine 3 .3 . .. ravnomcrno obradcnih cevi radijusa 1. 51. Duz sekcija. 1500 oscilacija u minutu)..13) proIazl unlltar pIasta I obavija se preko krajnjih zvezda.0. 51. 5. usvaja se da IznOSI 0. b i c .'ra .. 5. 3 mm.u punjenje. Vibracije se pobuduju preko elektromotora na cijem vralilu je pricvrScen ekscenlar sa hetacom...3. 2000 N posto je potrebno da se iskljuCi mogucnosl prekomemog (za viSe od 2° ... 5. 30) zaohetanja strugaca.obrlni uref. standardnu dimenziju. 0.. opruzno ..9.uredaj .5 . 5.11 je u zatvorenom plastu 1.trese pokrctnc strugace (amplituda pomeranja iznosi 2 .taji 5naga elektromotora za pogon transportera odreduje se prema preporukama u gIayi 2. kOJe se mcdusobno spajaju vijcanom vczom. te se na taj nacin strugaCi oslobadaju od prilepljenih ceSlica matcrijaIa. 0.2 . Elcktromotor se za reduklor vczuje preko elasticne spojnice iIi se veza ostvaruje kaisnim prenosnikom. ~ila prethodnog zatezanja lanca kod transportera pravoIinijske trase usvaja se da Je Jcdnaka 500 '" 1000 N. za strugac presvucen gumom w =Ig = 0.. Praznjenje St. odnosno pogonskog kolura.. odnosno preko pogonskog 3.. Koeficijent Ispun. Urerlaj za 6J.11 1 zateznog 4 Iancanika..4 Transporteri sa niskim strugaCima oblika punih ploca 5. kada jc trasa prostorna.1 5.. predvidaju se hermelicki olvori radi inspekeijskog nadgledanja i odrzavanja pokretnih delova transportera.10 Shema e/emellaro gral.... Opste napomene i osnovni parametri Transporter sa hiskirn strugaCima. 6 IlUll.e preseka cevi.5 .. ·..4 m/s.'enje je vibracioni. Proracun vuee transportera ostvaruje se uobicajenim redosledom. Hod zateznog uredaja nije manji od 1. 2.

odnosno prcko odgovarajuccg prenosnog rnehanizrna. d i e) ida premestaju rasuti materijal u zbijenom.sa d1'o lanca . pre/asku sa horizontalne /10 kosu deol1. Cija je visina na horizontalnom sektoru znatna. c. kao i na osnovu us!ova i naCina punjenja ( intenziteta) dodavaca./) . fig .5. Posloje i konstrukcije transportera sa dva odvojena. Matcrijal koji se usipa bilo na korne l11estu horizontalnog zieba. Kod horizontalnog zIeba visina slo. Transporteri niskih strugaca mogu biti sa uglom nagiba do 60° (S1.14.los i transporteri sa uronjenim strugacima. t.zalezni urertoj. sredllja sekcija. sekcija Iroll. ako se na preIaznom i kosom sektoru trase Vlsma zIeba smanJI do visine strugaca. Kod nekih konstrukcija lanac se krece duz kompaktnog dna transportera iii se krece preko oslonih wlni.pogon. Transporteri sa niskim strngacima punog metalnog preseka nazivaju sc .komora zo rashladnu l'Oc/U Transporter. 6 pula od visine strugaca. jer su strugaci uronjeni u malerijal koji sc prenosi. SI. sa strugaCima pow:r["ane \'isine c) ~ f} SI. 5.. 5. a transporlovanjc malerijala sc ostvaruje istovremeno i po nizem i gornjcl11 oluku.13 Pokretni cleo transporrera sa n. sekcija pogonskog lallL'allika. ] . sarno su srncrovi prcl11estanja rnaterijala razliciti.5.posfavljonje nTaterfjala duf hod::Ofita/ne ({eonice i p".s/. 5 . 2 . c . Lanae ostvaruje kretanje preko pogonske zvezdc koja se okrece eleklromotororn.14. posto se uveca za vcliCinu zazora od 5 . Transporteri sa niskim strugacima izraauju se samo za vertikalno zatvorcnc konture kretanja vucnog lanca (lanaca).sportera sa komorom sa rash/ad!Jom l'odom. veca za 2 ". sto zavisi od svojstava transportovanog materijala. 5. Zbog toga se kod kosih transportera u nizu slucajeva usvajaju konstrukcije strugaca Cije su visine uvecane.ija j: visina jed~ naka visini strugaca. na cestice materijala deluje sila komponente tdine lransportovanog materijala.. SI.kosi.14 SI. gusto zbijenom sloju. e . c.cu . pribIizavajuCi se visini strugaca.14. helmeticki zatvorena oluka (ccvi).14.ma: a . sa urol1jenim struga(~ima.5.12 Grabuljasti transporter. odnosno za pravolinijskc (horizontalnc iii kosc) i kombinovane trase premestanja materijala. 10 mm (SI. Ovakvo transportovanjc matcrijala moguce .la transporlovanog materijala odreGuje se uglavnol11 na osnovu njegovih fizicko mehanickih svojstava. b . 4 ..hori:ontall1l' sa jcdnhn lancam..sheme transpnrtera. b) SI. premeSta se lancem i strugacima u neprckidnom. 5.dm sfrkugac. Za~ htevani kapacitet takvih transporler3 nije veliki ali zato ovi transporten nem3JU TIl veliku visinu poprecnog preseka oluka.ie zbog toga sto je sila klizanja (adhczije) delova materijala veca od otpora trenja materijala 0 zidove zIeba.208 Grabuljasti transporteri 209 Transportni uredaji nalazi se na gornjel11 delu pIa!':ta i krece se duz vod:ica. sa niskim strugaCima: a ___ . Kod kosih zIeba. neprekidnom sloju. pa se i visina sloja tereta znatno snizava. 6 .J .

. izI~ska lanc.80 .4.2 Elementi transportera Vucni element transportera niskih strugaca predslavlja lamelasti lanac sa caurama I rolllicama iii specijalni lanac u oblikll viljllske. sto ?OVOdl ~o snizenja njegove racunske povrsine.zavojni. visina sloja materijala jednaka je visini strugaca..16 . 1?0? mm i ostvaruju brzine transporta materijala 0.ac~ primenjuju se za transportovanje posebnih. mogucnost... obrcu se preko kotrijajnih lezaja i njihova tela nalaze se izvan plasta lransporlera. dna i krivoJinijske yodice pri prelasku (rase sa pravolinijskog pravca. l11ogucnost zakosenja slrugaca kod transportera sa dva lanca.. zIeba sirine i visine: Bo x h: 125 x ~O. Izraduju se transporteri niskih strugaca. 0. pogledati glavu 2.1 .3 Proracun transportera Sirina zieba transportera odreduje se prema racunsk. c). odnosno zvezde i nepokretne sine.. 320 x 200. Povrsina poprecnog preseka materijala koji se transportuje usvaja se da je jednaka proizvodu !iirine oluka i visine sloja materijala. zbog ~eravnomernog habanja lanaca. koraka 160 iIi 200 mm. Primenjuje se . Pogonska zvezda opremljena je viljuskastim skidacem kako bi se obezbedilo pravilno skidanje lanca sa.. veoma slpkavlh. kao I u prehrambenim preduzeCima. Zleb prvoga izvodenja primenjuje se prilikom kretanja suprotne grane lanca preko oslonih valjaka. kod hori . StrugaCi se izradllju iz ravnih traka (S1. zrnastih 1 sltnokomadnih materijala u preduzeCima razlicitili indusLrijskih g!ana.4. Transportcri sa niskim strugacima su sirine zIeba u granicama 125 . 5.13. Kod cevnog para: lanac oluk. a za vece sirine od 500 mm . poslcdnji treba da je duzeg eksploatacionog veka. a u posebnim slucaJevlllla I do 0. Kod hori~~ntalnih strmo nagnutih grabuljastih transportera visina strugaca Jednaka Je III lllza. 5. lakav zlcb je komplikovan za izradu i remonl ali je manje mase u odnosu na masu zieba drugog naCina izrade. pn brzmama 0. Mesto na kome se nalazi izlazno vratil0 transportera zaptiva se pouzdanim.4 m1s za horizontalno transporlovanje materijaIa. b . 5... a to su usmeravajuci koturovi. vukIjucujuCi i vrele terete.zvezde..om kap<:Icitetu i usvojenoj brzini. 5. a i tada se predvida mogucnost njihove brze zamene prilikom remonta. Ukoliko se lanac n procesu rad~ haba. 500 x 320.4 mis.14. praslllastlh. zontaJnih transporter a vis ina sloja hi uslovljena je svojstvima transportovanog ! . Zleb transportera moze se konstruktivno izvcsti na dva naCina ito: U obliku jednog zavarenog plasta ( za gornju i donju granu ) od celicnih limova debljine 2 . 30°. kapaciteta 5. S1. ostvaruje se dernonlazom segmenata trase novim olucima od tvrdog manganskog celika.... Kada su strugaCi sirine do 500 mm prirnenjuje se jedan lanac (SI. b) iii limemh traka (SI. sa elevatora za transportovanje zrnaslih materijala u mlmarskoJ mdustnJI. 5. S1. 650 mm i kapaciteta 25 . Kod transpol1era sa dva lanca strugaci se pricvrscllju za Clanke lanca pomocu punijih rascepki (SI.6 .. struaaca i dna olukva. potrebno je da se poveca stepen slgurnostl (do 20). 130 mm). a). temperature do 700 0 C.. ograniCenost duzine trase premestanja materijala.210 Grabuljasti transported 211 Transportni uredaji . Povecanje eksploatacionog veka na ovim deonicama.13. 65(] x 4(]0 mm. a I b).. Kod transportera sa jednim lancem. tako sto se blokiranjem davaca iskljucuje pogonski elektromotor u slucaju prekida pogol1skog lanca. 5..8 m1s. a koji treba uvek da se unapred pripremi.dva lanca..13. Kod lransportel~a za lransporlovanje zrnastih materijala primcnjuju se i lamelasli lanC! sa otvorcnlm zglobom.. Posebni uredaji primenjuju se kod transportcra za zaokretanje i olklone linije trase.. tako sto se uzima u obzir mo"ucnost slabljenja poprecnog preseka lanca. prednost transportera niskih sLrugaca moze se navesti hermeticnost uredaJa pn transportovanju materijala. Kod transportera na stmlO nagnutoj deol1ici sa niskim zlebom. 0.. duzine prenosenja materyala do 60 m.85. 175 tlh naIaze siroku primenu pn liOI?Zontalnom ill poIunagnutom (pod uglom podizanja do 15) transporto~anJu zrna I pro. kod blago nagnutih transportera.13. Transp~rteri niskih strug. jaJa koji se transportuje grabuljastim transporterom koriste se specijaJne cetke. zapremina koju ispunjava lanac sa strugaCima izracunava se tako sto se usvaja da je koeficijent ispune preseka : \1' = 0. kompaktnim sredstvima kako bi se obezbedila potrebna hermeticnosL Zatezni uredaj moze bili bilo zavojni iIi opruzno . termicki obradenog iIi se zlebovi izraduju od manganskih celika povecane debljine. kapaciteta su 5 . 5. na pravac sa nagibom iIi sa nagnlltog pravca na pravolinijsku deonicu. Za ciscenje lanca i strugaca od nalepljenih cestica materi- 5.habanje Janca. ~ao . ravl1lh strugaca. 400 till.. Najvece je habanje elemenata zIeba. Transporteri ovoga tlpa. i oblaganje dna oluka kamenim plocama od bazalta. strugaCi se zavaruju za Clanak lanca uspravno iIi pod nglom od priblizno 85° prema uzduznoj osi lanca. c). profila i ceIicnih limova. 12 mm..a iznad transportovanog malerijala (sto se ~paza kod dUZlh pravollIllJskIh deomca lransportera).ZIna. sa uglom naglba od 20° .12. Pogon obicnog tipa transportera ostvaruje se preko reduktora. . posto je zamcna zIeba teza od zamene lanca rezervnim. 30 mm). od VlSll1e lanca (50 ... 0. a sluze za osmatranje i remont pokretnih delova i dna zieba transportera. Korak strugaca usvaja se obicl1o da je jednak koraku iIi dvostrukoj vrednostl koraka lane a t. a kao ncdostatak .. strugaci se izraduju nelito vece visine od lanca (h s = 60 .. .. kao i nedovoljna krutost dugackih. a zleb transportera Cisli se specijalnim strugacem sa ispustima. 200 x 125. 4 mm iii u obliku dva posebna zieba koji se izraauju iz nosaca "[.. Zieb transportcra drugoga tipa obavezno treba da ima otvorc koji se hermetiCki zatvaraju.. Kolurovi. 5. u zoni dodira Janca sa habajuCim elementima.d.. g.. od 8 . zIeba Slrme 200 . profilisanih (S1.ukata . kao i osloni valjci.13. 320 m 3/h.

kao i kod transportera normalnc izrade i primene ali se izraduju od specijalnih celika. a vece na zrnasle materijalc)..:.c . Proracun vuce kod transportera izvodi se na istovetan naCin kao i kod transportera sa visokim strugacima (pogledati odeljak 5. 5. c. 5. otklonski koturovi i zvezde iste su konstrukcije. b . a odvodi se zagrejanil. c} 51.212 Grabuljasti transporteri 213 Transportni uredaji materijala i usvaja se.l~a sa dl'a Janca. gde se pretovaruje u zleb donje granc i transportuje 5e duz donje gram.16 Poc/zemni urahu!jasli transporter. Otvori za remont i osmatranje oblozeni su azbeslom.pugon.0.zbog naredne tehnoloske operacije.5.otuk . a u zavisnosli od ugla nagiba lransportera.15. gde je Bs . b pocetkll transportera. sa tri 1011co: d-e. u direktnom smeru premn kraju transportera.Oplf.3 '" 0.15 . '" (0. da iznosi priblizno 17.ate. 51. to se transportovanje tereta ostvarujc malom brzinom (0. 5 .9 0. Pri transportovanju lcreta visoke temperature grabuljastim transporterom.poprec':ni presek srednjeg de/a l'errikalno :atl'orene konrure !ransp(~rrf'. Za hladenje vrelog lereta u procesu njegovog transportovanja.ni urer1(~i.4 Sipkav materijal Osohenosti konstrukcija transportera sa niskim strllgacima za prenosenje vrelih matedjaJa Prilikom transportovanja vrelih materijala mogu se postaviti dva zahteva: bladenje transportovanog tereta iIi njegovo uskladistenje u jos lop 10m stanju. Takode se hlade i vratiia pogonske i zateznc zvczde.sirina strugaca. J . 4 . Noseca konstrukcija transporlera za transport vreIih tcreta se za posto\je nil jednom mestu (obicno kod pogona). 51.4.sa jedl1lm !anrem j hori:onfalJ70 Ul!l'Orenr konfure trallsportera sa jerlnrm /011('('111.15. a i h. plast lransportera izvodi 5e sa dva celicna zida izmedu kojih se stavlja toplotno izolacioni materijal.strugac.16 m/s) i to u tankom (ne debljcm od visine slrugaca) i u vcCini slucajcva transportovani materijal istovremenD se nalazi i na gornjoj i donjoj grani transportera.5. 2 :'. Levak za punjenje je povczan sa zlebolll lransportera specijalnim pokretnim hermeticnim uredajem sa "pescanim zatvaracem". 3 . kod strmo nagnutih transportera. :0 rr(JnsportOl'(ff~je \Tefih fereta: 1'ode du: oluJ.8. Lanac i strugaci. dno oluka transportera opremljeno . a. 5ve os tale sckcijc su slobodno oslonjene preko kliznih oslonaca.ie rashladnom komorom u sekcije neprekidno dotice hladna voda. S1.15. 5. 5. ako je neophodno .01 0.6) Bs. izgled. kao i svojstva transportovanog materijala. odnosno da bi se produzilo vremc za koje se leret nalazi u zlebu.2). :a rral15portol'(lIlje ug(ja If oknima: (l . prema eksperimentalnim podacima. ali nije nih od visine strugaca (manje vrednosti odnose se na prasinaste. pri tome se ma. Kod blago nagnutih tmnsportera smanjenje kapaciteta uzima sc u obzir preko koeficijcnla C" koji iznosi: C" 0.a donje i gornje grane fransportera. kada je visina sloja materijala jednaka visini strugaca usvaja se da je koeficijent Ce '" 1. kako bi se ostvarilo obezbedcnje od 1l10g11cih temperaturnih pomeranja. terijal usipa u zleb na kraju gornjc granc i premesta se u suprotnom smcru.fa!7(Jc. Da bi 5e proces hladenja transportovanog matcrijala u potpunosli obavio u zlebu. 51.

elektricni. dva iIi tTi vucna lanca.17).hori:onfall1o ::'l1tl'(Hene kOlllure . olucastog poprecnog preseka.. prema venikalnoj ravnL Vertikalno zatvorene konture transportera izracluju sc sa jedllim. kao i masa transporter. nagnuta I hOflzontalno .1 Opste napomene i osnovni parametri Transporteri sa profilisanim strugaCima (nazivaju se i transporteri u oklopu sistema Redler po imenu njihovog konstrnktora) sastoje se iz zatvorenog oluka. celicni. visine priblizno jednake visini lanca.16. d . odnosno zadnjcm delu transportcra ugradujc se po jeclan motor. povecana cena.eba. la~~~ (jedan. sa lri unutrasnje strane. kako bi se osl varila sto manja visina prilikom utovara uglja. portera.16. a Izradu]c se od termicki obradenog celika. a transportovani materijal izmedu strugaca kao da je oblika posllde koja se kontinualno premesla duz horizontalnog sektora transporlera. razlikuju se po~zelllIlI grabuljaSl1 transporteri: vertikalno zatvorene konture (Sl. Korak strugaca iznosi 480. honzontalno zatvorene konture (SI. 640 1 1024 mm. . . ojacane konstrukcije. Transporter se montinl direktno na pod okna.0 c. Kodtransportera sa jednim lancem strugaci se mogu pncvrstlt: za vucnl lan~c simetricno (Ianac je u sredini strugaca). 5. Jezgro profilisanog strugaca je oblika. kr~jllja zvezda montirana je u ravni koja se nalazi pod uglom od 45° prema horizon.16: b i sa tri. 5. a veza izmeclu elektromotora i reduk· lora ostvaruje se prcko hiclraulicne spojnice. e) i kombinovane konture.5 Transporteri sa profilisanim strugacima 5. Uslov je da se pogon iz· vodi kao eksplozivno bezopasan. podeljeni su na dva dela. 2.Trans~o~ter moze biti sa jednim. b i c . SL 5.l'crfika/no :utl'orene kO!l/ure kre/allja mater/jato. Vu~ni element . a na suprolnoj.16. a kretanje se ostvarnje preko pogonskog urecla]a. precnika jezgra 14 1 18 mm.17 Pokrelni deo trunsporlera sa projJlisolJim slrugacima: a. SI.l~al1lCavaJu nJlhovu pnmenu. koji su mDntiram ~a knljeVlma trase transporter a. 18 kg/m. !rasa. za koje su pricvfsceni mski strngaci I kOjl sc skupa sa vucnim clementom (lancem.a sa tri lanca og. unutar kojih se krece radna i povratna grana lanca sa spe· cijalno profilisanim strugaCima (llazivaju se jos i konturni strugaCi. od· nosno dva motora. izvlacenjcm od celicnog lima sa zakaljenom radnom povrsinom iii se segmentnc sekcije.. kao i za pouzdaniji rad. zIeba izraduju duzine 2. posto pri kldanju jednog lanca strugac ne gubi stabilnost.5. d). neopterecenoj grani. Pre~la polozaj:l vllcnog elementa (na radnoj i povrlnoj grani) .16. lancima) kreeu po dnu otv?renog zl. Sl. Medutim. c paralclno postavljena vucna Ian ca. Ovakav strugac formira oblik nasutog materijala koji se premesta ispred svakog pokretnog slrugaca. Sl. a . sa dva. Zleb se izracluje preso'vanjem. Transport~r sa tn !anca moze da bude za vece duzinc transporta. SlrugaCi su pricvrseeni za lance pod uglom od 45°. konzolno. 5. Razllovrsni oblici radova u ugljenokopima uslovili su veCi broj konstrnktivnih podvrsla grabuljaslih trans.4. na radnoj grani ugracluju se prema honzontalnoJ. dva iii tri) je demontazni.214 Grabuljasti transporteri 215 Transportni uredaji 5. pneumatski iIi elektrohidraulicni. 5. 5.5 Grabuljasti transporteri za podzernni transport ug\ja Siroko primenjeni grabuljasli transporter za podzemni transporl uglja sacinjava grupu transportera sa niskim strugaCima ali lljcgova konslrnkcija znalllO se razlikuje od konstrukcl]a transportera koji su prethodno razmatralli. te se tako radna sposobnost transporter~ ne nanlsava. StrugaCi 5U ~ ~~~ a) b) d) c) S1. materijal izmeclu dva strugaca skoro u potpunosti ispunjava poprecni presek oluka. transportera vertikaLno zatvorene konture za bespretovarno transportovanje ugl]a knvohmjske izra?e moze da bude: pravolinijska (horizontalna.5 m. koraka karika 50 iii 64 mm. Prcnosnik pogona je reduktor. 5. nagnuta) I savIJena u horizontaJnoj ravni (prostorno). mas a jedinice duZine Janca zajedno sa strllgaCima iznosi prosecno 10 . koraka cl~l11ka 80 Il1m III J~ okruglih karika.5. Lanac se obavija preko pogollske i zatezne zvezde. a posebno njegove racine grane. a takode 1 kruto II! zglobno (sa jednOSlranim zglobom). na prednjem. tall. Siroku primenu dobili su pogoni sa jednim. Kod poslednjih. PogOtl .16.a. SL 5. Jedan od osnovnih zahteva koji se postavlja pred podzemne grabuljasle transportcre jeste minimalna visina transportera..

koja je postavIjena u horizontalnoj ravni i cesto se primenjuje kao trasa za raspodelu ( distributivna trasa) mater~jala. tj.20. SlpljlVOSC. 6 .rae/no grana lancel .strugclt.pogonska :l'eze/a.216 Grabuljasti transporteri 217 Transportni uredaji Proces kontinualnog transportovanja materijala zasnovan je na Cinjenici da je otpor prolaska profilisanih strugaca preko nasutog matcrijala. prikazana je na SI. 5 . zanja strugaca po sloju materijala. 1 _ :afe:na zvezda.rasterC(:e'~je. prasine itd). u. veCi od otpora tTenja materijaJa 0 dno i zidove olllka.afl'orelle kOl1{ure. 2 .17.19. b . nego i u kosoj i vertikalnoj ravni. tako da se ostvari priblizno puni poprecni presek strugaca. 1 . 5.I!7()I'l'7 traSOIn rran.ma.radl/o gralla (laJ1(jc sa sfrugacima. Transporteri vertikalno zatvorene !conture (S1.ohrfni doho.5. te sc zhog toga u odreaenim uslovima dopusta transportovanje materijala ne sarno u horizontalnoj ravni. kada se povecava potrebna sila za transportovanje materijala.praznjenje fransportera ohlika elC!'otora.'(anik. koji se nalazi II oluku sa glatkim zidovima.a/uk transportel'a. SI. e .18 Popretni presek transporfera sa prqj1lisanim sfruga(fma: () .b. 4 .: cementa: ugljvene.verflkaiJ10 :WvrJrene kot1/ure: g . 3 ~ neoprere(ena grana sa sfrugac.:a perUe. koji se odlikuju vecom pokretljivoscu cestica i slabllTI veZIVanjem cestlca. d . kosu.prefer:: sa 1'ertika/ne -'w /lOrizollfa/Jlu deo!licl4 fran.{.ma: a . uocava se zaostajanje materijala u odnosu na strugace. prcdnj("nje tra!1Sp()rfera no horizon to/nom sek{oru.:a z)'(~zda . 2 . . kao i otporom khzanja cestrca. hie). c . Transporteri horizontalno zatvorene konture obicno imaju pravougaonu trasu kretanja materijala.19 Shema transporrera sa pro/flisanim slrugacima: a ··-f . S1. stvaraju i dopunski gubici usled kli./1oriz{}n/a/no zatl'()rene konture 3 g) 1 ~ 4 h) a) 51. Profilisani strugaci mogu efikasnije da prenesu pogonsku silu na Citav presek nasutog materijala.\·port{)WJl~i(j materija{a. z~a:nom stepenu uslovIjcn jc svojstvima materijala koji se premcsta: nJegov0rr:.18. od niskih strugaca punog poprecnog prescka. !cad a se izuzev smanjenja kapaciteta (zbog smanjene brzine transportovanog materijala). Ovaj nedostatak pokusava se da se iskIjuCi povecanjem radnog obima transportera (obima profilisanog strugaca. Pn transportovanju suvih.rasterecenje . Ova razli!ca brzine strugaca i materijala uocava se prilikom premestanja veoma sipkavih materijala.neoprere6ma grana /(lnca. vezivnim svojstvima cestica. ukoliko se Olporu llslcd trenja dodaje komponenta sile tezine tcreta. vertikalnim deonicama.5.l'erfikalno z. NaroCito je ovo zaostajanje izrazeno kod strmo nagnlltih i vertikalnih dconica. 5./ewlk Z{/ I'rac(lnje prosufog mofenja!o SI. prasinastih. a. veoma sipkavih materijaia (np~. 4 .· h .19) mogu imati horizontalnu.ll (pokretljivoSCll). ispunom slobodnog poprecl1og preseka lransportera dopunskim vezama.5. Transporteri sa profilisanim strugacima mogu da se izraauju tako da se pokretni delovi postavljaju u vertikalnoj iIi horizontalno zatvorenoj konturi.punje!~je fronsporfera fW hori:of}!a/nom sekroru.\JJOrfera sa kom/)hlO'\'(. SI. . g. h .pogons/. 5.faJ1(. Proces transportovanja materijala duz horizontalne ose. a posebno na vertikaln?m sektoru. 7 . 5. vertikalnu i kombinovanu trasu premeStanja materijala sa strmo nagnutim i 51. 3 . hori::.onralno :afl'orene kon(ure. 5.punjenje fransportera nbfO. materijal se krece manjom brzinom od Ianca sa strugacima.20 Element! Ironsporfera sa proji'/isanim srruga(.

1. .vltelt/u!ski prikaz !ranspor/era..05 . prema brzlIll lanca). po kombinovalloj trasi. kao i vlaznosl materijala. pri uglu nagiba ocl 16~ .elieni otkovci za koje se zavaruju profilisani strugaci.85 . zrnaslih i sort ira nih . PfilSkastih. b .5. . kod vcrtikalnih i strmo nagnutih transportera sa kOmblIl?.2 Eiemcnti transportera Pokrelni deo saCinjava vllcni lanC1c sa slrugacima (SI. lepljivosl malcrijala za metal . karakterisc zaostajanjc transportovanog m~­ Kv tcrijala u odnosu na brzinu lanca sa. Sirina oluka transportera treba cia se proved prema climenziji komaclnog tereta. takooc se primcnjllju i viljuskasli Ianei.. 5. 5. gde su:' \jI' = _ koeficijent ispune poprccnog preseka oluka. kao i Iaka drobljivih malerijala. r 'j zrnastih materijala.. uzimajuCi u obzir povrsinu ispune lanca sa strugacem.17 i 5. m (vicleti S1. _ [aktor brzine.. veliki . a za visine poclizanja do 20 m). .25 m/s (manjc vreclnosli odnose se na prenosenje prasinastih malcrijala). Koristc se takooe i lanci ad okruglih karika za kojc sc zavaruju strugaCi.90 .90 Bo i ho Kod horizonlalnih i blago nagnutih transportera.200. a primcnjuju se i livcni land bez abrade zglobne vczc. 0. tako i prcma konturi trase. samorcglllaciji opterecenja .. povccana pOlrosnja eIektricne enernemogucnost prcnosenja lcpljivih materijala. oJ SI..:: (8 .. strugaca i oluka.. 22 m 3/h. .. s~rugacima Qednak Je odnosu brzinc materijala.. .jedlla sekClja Irase fransporlera I I. koji se zaglavljlljll izmeou Slrugaca i oluka i na taj nacin nastaju novi. Tako se izraollju lanel zajcdno sa slrllgacima od kovanog gvozda. za brzine krclanja strugaca ad 0)6 mis. . Kv = 0. kako prcma nacinu izrade. kao i prema obliku slrugaca.18) i postoji vise kOllstruklivllih resenja. prasinastih. . 14 m3/h..20) 0. jeclnoslavnosti urcdaja koji sc puni na sreclini horizonlalnih i kosih dconica. kada je potrebno oSlvarili relalivno mali kapaeilct (priblizno do 60 tlh) i bela su malc eluzine transportovanja materijala (priblizno cia 50 m. 10) a. kao i predmcta sa tvrdim primesarna (saslojcima). 0.. Brzina krclanja strugaca obicllO je u grallicama 0. .3 Proracun transportera Racunski kapacilel lTanSportera sa profilisanim slrugacima odreouje se iz izraza (5. . K t = 1. raznovrsnom poslavljanju trase za lransportovanjc materijala u jednoj ravni.. (. prasinastih 2.. a u nekim slucajcvima strugaci mogu biti i od plasticne masc (staklcnc vunc). obczbcoUjllCi kapacitct tranSRorlcra pri prenoscnju zrnastih materijala Q = 4 .10 _ sirina i visina radnih clelova oluka..silnokomadnih materijala. .12) Q 3600 A v P \jI Kl'Kt = 3600 Bo 110 v P \jI Kl'Kt . praskasllh 1 s lC1111 rasuv •• v tih malcrijala).strugace. _ koeficijenl zbijenosti materijala u oluku. zaostajanje prasinaslih matcrijala oel slrugaca. Transporteri verliblno zalvorcne konlurc krclanja sa profilisanim slrugacllna izraouju se sledecih dimenzija sirine i visine oInka (B x Ii): 125 x 90. 5..21 Po/uilli grabufjasfi transporter :a prenostIJ/je :OI'ojlle me/aflle slrugoline: a ~ . 5. 0. poslojanje u transportovanom materijalu krupnih komada.5. Preclnost transportera sa profilisanim slrugacirna ogleda se u: hcrmeticllosti prilikom lransportovanja materijala.punjcnjll bez primene doclavaca. 320 x 200 mm. a manje na transportovanje prasinastlh..1 . Sva ostala oprema transporter a sa profilisanim slrugacima pIema svojoj konstrukciji je analogn3 oprcmi grabuljslih transporlera drugih lipova.80.6 . Kao nedoslaci mogu se navcsli: inlCnzivI10 habanjc Ianca. Znalnc (cSkoce pri transporlovanju malcrijala transporterima sa profilisanim strugacima Cine abrazivni malerijali. K . daklc male cvrstoce i tvrelace. StrllgaCi se izraduju oel celika iIi kovanog gvoZCla. clejstvo korozijc.5. 200 x 125..dodalni otpori. obicno je Eo :.060 0 10 (vece vrcdnostl oclnose se na transpOltovdnJe vanom tlasom JC v .218 Grabuljasti transporteri 219 Transportni uredaji Transporteri sa profilisanim slrugaCima primen)u]u se za lrallsportovanjc veoma sipkavih.

4 . kapacitet 3 je 1. 2. LITERATURA: [45) . 5.. PoIuzni transporter nije podesan za prenosenje sitnodrobljenih strugotina. precnika 0 76 i debUine 8 mm...220 Grabuljasti transporteri Proracun YUce transportera ostavaruje se doslednim sabiranjem sila otpora duz odvojenib deonica trase.0 tlh (8 .. kvadratnog poprecnog preseka.5 . a dimenzije oIuka su: ~ 600 x 600 mm.21. Sl. Poluga se preko specijalne osione grede 6 oslanja na dno oluka i pomera po njemu u smeru 7. Pomocu hidraulicnog guraca 5 poluga se krece povratno . Resenje slozenog zadalka transportovanja zavojne metalne strugotine ostvaruje se poluznim grabuljastim transporterom originalne konstrukcije. Hod poluge iznosi 1.. zapusava voaicu poluge i tako se oteZava lcretanje poluge. 5. kao i mogucnost transportovanja zavojne strugoline bilo koje vrste. Pri povratnom hodu poluge strugaCi i trnovi . Potrebna sila za poktretanje poiuge transportera ovih dimenzija zahteva sill! po jedinici duz:ine transportera od 1. odnosno strugaca.2 kN.. ispadaju iz mase slrugotine jer su zasiljcni profili strugaca usmereni u suprotnom smeru pri povratnom hodu poluge. posto su zasiljenog profila. 75 m. ' 10 m/min. sto predstavlja bitnu nepogodnost pri transportovanju. U sledecem radnom hodu poluga opet gura strugac napred i tako postupno strugaci premestaju materijal duz citave duzine oluka.. u smeru radnog hoda poluge. Poluzni transporteri su duzine 50 . izraaena od okrugle cevi. kao i za bocne vertikalne zidove oluka pricvrsceni su ostrougli trnovi 4. Sile otpora se odreauju tako sto se uzima u obzir pritisak transportovanog materijala 0 zidove oluka. Za polugu sc pod odreaenim ostrim uglom i sa odreaenim korakom u horizontalnoj i vertikalnoj ravni pricvrscuju strugaci 3.. Prednost poluznog grabuljastog transportera u prvom redu je jednostavnost konstrukcije. dimenzija i duz:ine. brzina kretanja je 5 .75 m. Zavojna strugotina koja se dovodi u oluk zahvata se strugacima i trnovima (bodljama) premesta se napred.6 Poluzni grabuljasti transporter za prenosenje zavojne metalne strugotine Od mnogobrojnih rasutih materijala jedan od najslozenijih za transportovanje je zavojna metalna strugotina zbog velike isprepletenosti i lancane povezanosti zasebnih zavojnib elemenata. Za gornji horizontalni zid. npI.translatorno. Konstrukcija je izvedena od zatvorenog celicnog oluka 1. Sitnez propada u oluk transportera... koja je nakvasena uljem i emulzijom.bodlje.. 1.5 . 15 m /h). te je ovo i osnovni nedostatak poluznog grabuljastog transportera. unutar koga se krece poluga 2. 3.

transported ove grupe sac1rze znatne razlike i prednosti.koficasti transporteri 6.koJh':(Jostih i koji(uslih Irallsporlera: p .koficasti transporter.2 Grabuljasto .1 Uredaji i oblasti primene Grabuljasto . SI.pra:'f/~jeJ/je Itaf/sporterq" 0_ P .KOFICASTI. KOFICASTI TRANSPORTERI I TRANSPORTERI LJULJASKARI ~ IPr pC} r I - zu c) SI. GRABULJASTO .zate':lIi Llredaj. SI.:ule:lli ureduj.eleva tori sa horizontalnim sektorima c1uz kojih se os\varujc punjenje i praznjenje transpoIlera materijalom. vucna lanea 4 za koje su cvrsto pricvrscene prizmaticne kofice 5. 6. kao i nekih slicnosti sa principima c1elovanja c1rugih vrsta transportera. zatvorene konture. c1uz citavog protezanja horizonCalnih (koc1 grabuljasto . Najpovoljniji polozaj pogona odreduje se pre rna ukazanirn preporukama u glavj 2. kao i u povecanoj masi pokrelnih del ova transportera. koc1 kojih se umesto kofica primcnjuju platneni isecci koji obrazuju svojcvrsne c1zepove za nosenje tcrcta..oc1govarajuce kofice iii zglobno vezane (vesane) police .Ijuljaske. koficasti. ZU . Uprkos istovetnosti transportnih linija. . 6. a takode i transporteri .' Shem({ grabuUos/o .isLovelne. koficasti i transporteri ljuljuskari 223 Transportni uredaji p FiF-i ~lrr Pr rr b) a) U3 b) 6.1 i transporteri Ijuljaskari.U!()\'(lrliU slalliea. Pr .2. Osnovni tipovi transportera Za transpoIlovanje materijala c1m SIOZCllC trase na horizontalnim i vertikalnim c1eonicama postavljenim obicno u vertikalnoj ravni (retko je prostorno orijentisana). koriste se grabuljasto . Grabuljasto . ZU .kujhYastih i !rumjJorlera.6.pogOl/. SI.koficastih i koficaslih transportera). 6. Pr i. 6.a transportera.1. T. Nec10statak ovih transportera ogled a se u slozenosti konstrukcija.:kode se ovi transporteri primelljuju i za prenosenjc vrelih rnatcnjala.1 5. U grupu koficastih transporlera ubrajaju se takode i transporteri Donalta.3 sastoji se iz dva beskonacna.koficasti. Kao vucni elementi ovih transportera koriste se c1va lamelasta lanca.koficasti i koficasti transporteri prenose rasute. koje se krecu c1uz horizontalnih deollica. a transporteri ljuljaskari . Prednost ovih transportera ogJeda se u prenosenju materijala bez prctovara agregata po vertikaIlloj i horizontalnoj trasi. 6. unutar otvorenog iIi zatvorenog oluka 1.. Jednostavno je praznjenje materijala u prostoru.2. oc1nosno vertikalnih (kod lransportera Ijuljaskara) c1eonica tra~. pogOJ1.222 Grabuljasto-kofiCasti.'hema grabllljas/o . Izbor poloiaja pogona transportera zavisi od rczultata analize sila zatezanja lanca na zasebnim dconicama trase.SIOl'Orll(f Jtunica - 6.\tOl'anw sfonica . a kao noseCi element . komac1ne terete.' U .' U utOl'onw stOIi/CU.2 k(~/h:(/Sfih d) Sf.

koficasti transporteri. Materijal moze da se prosipa bilo na kome me stu gornjeg horizo. ko._ gledati glavu 5).unutar zatvorenog plasta za usmcrenje krctanja 7. Oluk i plast transportera vezujLl se za oslonu metalnu konstrukciju 8.2.lClllh grabuljastih transportcra.flcastl transport en se relativno malo primenjuju. 6 mm.. a druga 2 jc zatczna.fice nakon obrtanja lanaca preko zvezela 6 . 6. koja se izraduje od valjanih [ prorila.2 Elemcnti transportera Vucni elementi satinjavaju elva lamelasta valjkasta Janca koraka t 315. ko.raka vucno. slicno strugaCima.~OO m 3/h' duzine ho.. pri kapacitctu transport~ra •.eelicnog lima elebljine 3 .224 Gralmljasto-koficasti. zrnastih i komaelnih nasutlh matenJala .koficastog transporte:-a o. a na vertikalnim sektorima podizu se unutar usmcravajuce staze (presek A .1 primenj. a dubine su hi = 150 .4. oel . Potrebna zapremina ko..:nJc.6vp'l' (6. visoka potrosnja pogonske. prasinastih. iz uslova podizanja materijala koflcama na vertlkalnom sektoru. doh vat ko. 400 i 500 mm.0 ko.ntalnog sektora kroz otvore na dnu oluka.1 ) . horizontalni sektor. ledna zvczda 3 (kao po pravilu gornja.?el Q = .obrtni moment prenosi se preko reeluktora na kome je u~radena kocnica i automatski ustavljac i na taj natin sc sprecava samohoelno kretanJe pokretnih elelo. S1. 6.fice (1) odreouje se iz izraza: 1 = . Qa 3.fl~a JC A = 300 . neg~ ko. Vlazni i lepJjivi materijali se ne transportuju ovakvim transportenma zhog do slozenog praznjenja i eiscenja kofica. e~erg~e.Izr~zeno.rizontalnih deonica iZllose elo 100 m. 250. Zatezni uredaj je zavojni iii opruzno .koficasfog Ir(l]t\pOrfera Rasuti materijal koji se transportuje doprema se u oluk eloelavacem (jedan iIi nekoliko) bilo na kome mestu nizeg.el zateznog uredaja iznosi 1. Na kraju donjeg. Pokretne kofice.va transporter a u suprotnu stranu.zavojni.. Da bi se obezbedIlo slobodno praznjenje. 6 i vodica kruznih sina. 25 Neelostatak grabuljasto .5 ..elreduje se prema preporukama u glavi 2.2. i strugaci grabuljastog transportera sa visokim strugacima (po. .automatski zahvataju materijal koji se transportuje i podizu ga vertikalno. Ho. na istovetan nacin kao. o . pri tome usmeravajuca staza ne dozvoljava otklone kofica bilo na koju stranu. Lanci se obavijaju preko obrlnih zvezda 3..g sektora. na kraju radne grane) jc pogonska. bocni zidovi kofica imaju ugao nagiba veCi od 45".-k.d Ob.. strugaCima.g lanca. 200.tereta (dlmanzije komada su obieno elo 150 mm).e veoma sipkavih. 6... ukoliko boefl[ zldoVI koflca IsklJueuJu tr.3 ProracllD traDsportera Kapacitet grabuljasto.3 Shema grahuUasto .uju se z~ transportovanj. Grabuljasto . 300 mm. Usleel ovih neelostataka grabulJasto.. koji se prema ukazanoj potrebi mogu zatvarati zatvaracima.6.luka. 1200 m~. a potom prelaze na gornji. 600 mm. Pagan . SI. '1 'f" 6. premda je ono. droblJcnJe I sltnJ:nJe transportovanog materijala. a Vlsma podlzanJa matenJala m. Kofice su prizmatiCnog oblika. 2. Valjci su sa obodom i kliznim Iczistem. 2. nizeg horizontalno. za koju se vezujc i usmeravajuca staza transportera 9. Rastojanje izmedu kofica (korak kofica) nije manji oel elvostruke vreelnostl koraka lanca. presipajllCi materija! u oluk i premestaju ga tada slicno. horizontalnog scktora transportera.. zahvataju mater~jal (teret) i premestaju ga duz oluka. matcnJ3la ~ vertikalne zielove o. Lanci sa koficama duz hClrizontaluih sektora krecu se eluz oluka preko pokretnih va!jaka koji sc kotrljaju duz usmeravajuce staze (presek B B).. sirina kofica iznosi B = 300 . zavarene konstrukcije. manJe . koficasti i transporteri Ijuljuskari 225 Transportni uredaji na vertikalnim deonicama .A). SI.koficastih transportcra u prvom re~u je povecano habanje kofica i oluka.

l!t:q)orfera: a pokretJJi deu.5 Shemu koj7{as/og Iransportt!rt. koficasti i transporteri Ijuljuskari 227 Transportni uredaji So = Smin = 3 . tako da su i koeficijenti istovetni. kao i njihov automatski povracaj u pocetni polozaj nakon praznjenja.3 Koficasti transporteri 6. 10 kN. dProracu~ :uc~ grabuljaslo . . p .kopeastog Irf.'fni lanae. prevrtanjem kofica. konture trase transporter a (pogledati a k "v. 0 1'"zatvorene . n . 6 .. v b ' . b .1 Uredaji (6. kao i grabuljaslo koficastog.5. 0 nosno 511 tezme pokretnih delova transportera bez tereta (za neopterecenu granu). . 3. \jf . sVl'rl'na (zdrelo) kraja kofice IspunJen gde su: a Xk oblasti primene . 6. k ' . za horizontalne deOllice. 1avu 2) Sile otpon duX I. 0 . .rasterec:ellje. Kod koficaslog transportera kofice se postavljaju takoae izmedu dva lamelasta valjkasta lanca ali se vezivanje za lance ostvaruje preko slobodnog sarnirnog zgloba. pogledati 51. ' z pravo 111IJS og.6 mls).u t/h'' ak .75 '" 0.u kgll. . odnosno obezbeduje se potrebna stabilnost postavljenih kofica za vreme kretanja.. m.koeficijent ispune kofice [ usvaja se da Je ~~dnak . 0.obr/Ili ureilaj 6.90 (manje vrednosti odnose se na komadne. .koficaslih transportera ostvaruje se tako sto se d osle no SablIa]U sile otpo"j k .pogol1sku zvezda. . pa se na taj naCin obezbeduje paralelnost pri kretanju kofka i to kako na vertikalnim.' 1 .dimenzija najveceg tipskog komada tereta.J. prafnjenje . . 51. .5 ....uredaj:o.. = 3 '" 5.6. Osovine vesanja kofica nalaze se uvek iznad tezista kofice.4 Elemenfi gru/Ju/jasto .3.konk kofl'ca' . honzontalnog sektora odreduju se na isti nacl~ a? 1 kod gr~buljastih transportera.koeficijent (za sortirane terete je Xk nesortirane je Xk 2.0). 3 kofice: 4 .2) Pri lransportovanju komadnih tereta lreba da bude' . 6.rzma kretanJa I anca sa koflcama (usvaja se ~ grarucama 0. tako i duz horizontalnih deonica transportera.vur. 2 . uslov·. II: I r' 1 '.226 Grabuljasto-koficasti.zafezuo zvezdu SI. gde su: Q. 5ila prelhodnog zatezanja lanca povecava se za: V' 5hematski prikaz trase koficastog transportera. Kod vcrtJka:ruh sektora slle otpora su jednake sili tezine pokretnih del ova sa teretom (za opterecenu gra u) d T . kao i prema naCinll premestanja tereta znatno razlikuje. B --t kao i kod grabuljastih transportera sa visokim strugacima.0.. pogledati glavu 5.16 ".. za dopremane po redu. 5 . 6.. za obezbedenje minimalnog otklona strugaca od vertikalne ose. a vece _ na praS111aste I zrnaste nasule materijale)J.1 II principu je istovetan ali se u konstruktivnom izvodenju. J I i R I I " ~ trJ 1 111 !iJ aJ b) SI.vodice.

koje se pricvrscuju za lamele lanca. koksa i krecnjaka ali u razlicitim koficama). osIanjaju se preko osovina.126 45 180 38 194 I 200 I I I I ! I 36 I 50 300 jedinice duzine pokretnog dela transportera. kao i u mogucnosti istovremenog zasehnog premcstanja razliCitih materijala. koficasti i transporteri ljuljuskari 229 Transportni uredaji Rasuti materijal puni se u kofice bilo na kome mestu donje horizontalne sekcije i premesta se duz horizontalne i vcrtikalne deonice bez prosipanja. koji obezbeauju ravnomerno doziranje matcrijala prilikom punjenja kofica. Ipak ne postoje striktne podele oblasti primena transportera sa zbijcnim i razmaknutiin koficama. 1 Korak vucnog lanca. a takode i pri vertikalnom transportll llglja iz jamskih okana. prasinastih. a to znaci da je i visoka cena transport a materijaia ovim tipom transportera: zbog vel ike mase pokretnih delova transportera. SI. Kofice se prazne bilo na kome mestu gornjeg horizontalnog sektora pomocu pokretnih iIi stacionarnih ureaaja za praznjenje.228 Grabuljasto-koficasti. 6. u proizvodnji hemijske industrije.. Lakse se. pri odgovarajucem aktiviranju urcaaja za punjenje. odnosno rasporedu kofica. Osnovni parametri kofii'astih transportera (SI. SI. 6. Ko/ice.2 E1cmcnti transportera Vucni element sastoji se iz dva lamelasta valjkasta lanca koraka: 315. .1). Prema gustini. SI.6 su zavarene. razlikuju se pokretni delovi transportera sa zbijenim. 6. cime se sprecava eventualno drobljenje i gnjecenje materijala koji se transportuje.3. u sistemima za dopremanje goriva do elektricnih central a. de~nice . pribliznokg/m I ISO I 220 I 270 Kapacitet koficastih transportera iznosi 10 . zbog velikog broja zglobova i valjaka koji se moraju odrzavati podmazivanjem. u fabnkama cementa.. 6. 500. a i b i rastavljenim. Primenjuju se koficasti transporteri prost orne trase all su oni sIozene konstrukcije te stoga nisu dobili siru rasprostranjenost. duzina horizontalne je. tako i pri eksploataciji transportera. 6. veoma sipkavih.icasti transporteri Ciji su osnovni parametri izlozeni tabelarno (tabliea 6. mrn ak kofice. da nema prosipanja materijaia . sto je i neophodno prilikom transportovanja gasovitih iii otrovnih materija.7. zhog moguceg Ijuljanja i meausohnih sudara kofica prilikom veCih transportnih brzina (veCim od 0. mm: redno slozen I Sortirani I 220 I 220 I I 160 1160 I 124 I ! I 250 I 250 I 200 320 II 2501! 320 komadni teret I 100 80 53 120 200 200 49 Dopusteno zatezanje pokretnih de'lova. zrnastih i komadnih nasutih materijaia.8.4 m/s).. m I Masa I 126 1. 6 mm. Rastavljene kofice se pune preko specijalnih urcdaja za punjenje. Nedostatak je u izvesnoj slozenosti kako za izradu.5. K?f. Punjenje zbijcnih kofica ostvaruje se direktno. Kada su kofice razrnaknute potrebno je da se punjenje tako ostvari. dok kod razmaknutih kofica postoji izvesno rastojanje izmedu uzastopnih kofica.7. a za~or izmeau njih se premoscuje bocnim plocarna. a to komplikuje ureaaj za punjenje materijala ali se zato dohija jednostavnija konstrukcija pokretnih delova. 920 1000 288 11000 310 I 740 i mm I 800 Geometrijska zapremina kofice. t 60 630 103 200 125 126 54 I 500 i 160 1 I 96 630 165 149 1186 800 200 250 I I 800 ! I Zayreminski kapacitet transportera 1 65 (m Ih) pri v=0. I I Korak p arametar 400 470 500 30 I 500 595 630 J 650 595 630 72. 6. kN Maksimalna visina podizanja tcreta gustine 1 t/m3 .315 m/s i \jf = 0. visina dizanja je do 60 m. Valjci SlI sa obodima sa kliznim. kada dimcnzijc tcreta zahtevaju velike koficc. C koficama. ostvarllje punjenje i praznjenjc kofica kada osovine ne prolaze Citavom duzinom kofice. obostrano neprekidnih ili konzolno postavljenih. do 150 m. a postavljaju sc gotOYO jedna lIZ drugu.85 I !Najvece dimenzijc komadnog Itereta. a prema zahtevanom kapacitctu nije neophodno dn sc smanji korak kofica. sitnjenja i gnjecenja transportovanog materijala.7. pnmenJuJu se za transportovanje suvih. 800 i 1000 mm.sto zahteva pravilno doziranje u jednakim koliCinama. Transporteri sa rastavljenim koficama obiCno se primenjuju prilikom transportovanja komadnih tcreta. a takoae moze se koristiti i suprotna grana za spustanje drugog materijala. Zbijene kofice.6) Tablica 6. mm Prednost prema prethodnim navodima koficastih transportra ogleda se u odsustvu drobljenja. od ce1icnog lima. u eksploataciji ugIja. Postoje i konstrukcije transportera kO]lma se Istovremeno ostvaruje prenosenje dva razlicita materijala na istom transpOI·teru (npT. 500 tlb. debljine 2 . odnosno kotrljajnim !czajima. I 1000 . S1. 630.. nije potrebno primeniti bocne ispuste i valjke za prevrtanje ispnsta.5 630 800 595 630 740 800 IDuzina kofice A. kao i ureaaje za prevrtanje kofica.1 Sirina kofica B. Metalna konstrukcija transportera moze biti otvorena (sa mreZastom ogradom) iIi zatvorena hermetickim plastom. pri gasifikaciji koksa. 400. Sl. SI. 6. bilo iz koga drugog transportcra iIi dodavaca. 6.

9. b.".I'u(ni lanae. 3 . Prevrtal1je kofica ostvaruje se tako sto Sll opremljene krivolil1ijskim granicnikom.6 Pokre!l1i deo aJ SI. 6. Ja raslavijenim kojh:ama: aJ 2 ~ transporter sa ispuslhna za prel'rtallje kojica.1).7.6. ~ .ispunjf!f1f! koJice !ral1sporter~l.jYino ::u pru:!njenje u radllom i 3' neradnom p%iaju.7 Shema pokrefnih delOl'eJ Iral1spotlera sa kuficama: I .n .. 2 Pagan koficastih transportera ostvaruje se prenosom snage preko redllktora sa automatskim koCionim uredajem. Kofice sa ispllstima (za pokretne delove sa zbijenim koficama) opremljene SlI lakode dodatnim. Moguee je takode i da su sine za islovar staciol1arno postavljene.6) za prevrtanje ispusta na koficama.8 Ure(taj ZO punjellje tram. koficasti i transporteri ljuljuskari 231 Transportni uredaji Praznjenje kofica jednog i drugog tip a ostvaruje se na gornjem horizontalnom sektoru transportenl. a i b).' c razmaknUlim Prevrtanje se ostvarllje preko sina za usmeravallje. kojima se daljil1ski upravlja sa centrall10g pulta preko tastera za upravljanje iii alltomatski prema zadatom programu. tako sto se kofica naginjc.'""- . ' Sf.grlJlliL'{llik.va/jei no koJicama./.urovorni trakasti /ran~porJer b) c) SI.6.fockic za usmerm'Gllje koji"ce Shemo urectoja zo pm:/I}enje kojic'aslOg Ironsportef'{J: za podizanje i grallh~/1. 6. a iIi kOllzolllim valjcima. 3 .grallic'lIik pruzlljeJ1jo kofice (j ib ::bijeJlim. Sf../juk za pre\'rlall}e KOjica. Prevrtanje ispllsta kod zbijenih kofica je neophodno 1I sIlIcaju da je trasa transportera tako postavljella da ima vise okretallja pokretnih delova preko zvezda na razlicitim stranama dllz Iillije trase transportcra (pogledati Sl.ko/ica. . 5 . Sl. 6.:olica sa ~'{iJ1u. Sl.ikom l1a koficama. J . 2 kope'. koja se nalazi na kolicima. 6.a.kojh.porlera .9.. prevodcnjem njenog prvog (koji naide) ispllsta iz gornjeg polozaja u nizi iIi se kofiea vIaea u transportni poIozaj (pogJedati Sl.9 a .230 Grabuljasto-koficasti.. 4 . b i c . konzolno postavljcnim valjkom 1 (poglcdati SI. sprecavajuCi tako kretanje pokretnih del ova 1I . SL 6. 6.9. a koja se pokrecu mehanickim pogonom dllz citavog fronta za praznjenje. 6= . Sina za istovar kofica pricvrseena je zglobno za kohca i moze se podizati 1I radni polozaj iIi spustati pomoeu cksccntarskog iii poluznog mehanizma. 6. a takode i preko sigl1ala davaca kojim se rcglliisc ispuna prijemnih blll1kcra. prevrtanjem preko sine za praznjenje. 6.

0.10) prema konslrukciji slicni su koficastim. pomocu razlicitih uredaja.sirina kofiee.mas a korisnog tereta na jedinici duzine transportera.4 Transporteri ljuljaskari Transportcri ljuljaskari (51.6t. - masa kofiee.=2 .resetki.. LjuJjaske ovih transportera primenjuju se za transportovllnje-i premestanje razlicitih komadnih tereta u toku odredenog tehnoloskog procesa (prtljaga.04. valjkasta lanca koraka (obicno) 100. u zavisnosti od oblika. 6.70 . kg/m. e).1). 6. g mk m..a k .11. tzv.9). kao i naeina njegovog utovara i istovara. Hod zateznog uredaja odrcdujc se iz izraza: gde je x :>:1. (6. .16 . Lh i Lx . zbog smanjenih dinamickih sila opterecenja lanca. . 5naga pogonskog motora odreduje se iz izraza (2. rucno iIi antomatski. knjiga. 200. Jik ..koficastih transportera.6) gde je S = 1..02.ie zavojni iIi opruzno-zavojni. Postoje veoma razlicita konstruktivl1a izvodenja noseCih elemel1ata.3.10.:\l1Sportera Ijuljaskara odreduje se prema jacini vucnih lanaea.koeficijent ko..05 ..gravitaeiono ubrzanje zel111jine teze. koficasti i transporteri Ijuljuskari 233 Transportni uredaji suprotnu stranu. .1) iIi se odreduje iz odnosa: in .. i obicno ne prclazi 150 m. elemenata masina. qo = (2500 . zapremina kofice iz izraza (6. 0.3) B .kolevki). Punjenje i prainjenje transportera Ijuljaskara ostvaruje se na vertikalnim sektorima. 5ila tezine po jedinici duzine (N/I11) pokretnih del ova transporter a usvaja se prema tablici (6. kao i istovaru. - korak kafica.85 (manja vrednost odnosi se na komadne (erele). m Maksimalna 5ila statickog zatezanja lanca kaficastih lransportera orijentaciono moze se odrediti iz izraza: Smax ~ S{ So + w[ (qt+qo) Lil +q(~ x 1 + (qt +qo) H} . dimenzija i mase transportovanog materijala.45). srednji i teski uslovi rada) sa valjkastim lancem i kotrljajnim lezajima i nalaze se u granicama W= 0. Postoje takode i konstrukcije sa jednim vucnim lancem ali one se odnose na elevatore ljnljaskare.06. 250 i 315 mm. a takode i unutar tehno]oskog procesa u susarama.koefieijent trenja krivolinijskog granicnika kofice duz sine za usmeravanje kretanja. isto kao i kod grabuljasto. Korak zbijenih kofica jednak je koraku lanca. U kojim3 delnje korozija. a kod rastavJjenih kofica mora da bude deljiv sa korakom Janca. usled agresivne sredil1e. H . sa . Kada su velike visine dizanja (npr. Koeficijent ispune zbijenih kofica usvaja sc da iznosi If = 0. . 5iJa otpora H-:. a .5) Zatezni uredaj . Proracun vuee koficastih transportera izvodi se doslednim sabiranjem otpora duz trase transportera (pogledati gJavu 2).. 6. Ijnljaskama (kolevkal11a). 1. kg. Najmanja sila prethodnog zatczanja lanca iznosi S. obicno se primenjuju Ijuljaske u obliku grebena . m. . koji ce se razmatrati u glavi 9. Ukupna duzina lr. Proracnn transportera Kapacitet koficastog transportera odreduje se iz izraza (2. pri visini vertikalnih sektora do 30 m. Pri transportovanju komadnih tereta dimenzije. m. za valjke sa kliznim lezisiima je w= 0. Pri automatskom utovaru tereta. koji su ugradeni na vertikalnoj deonici.08 i 0.4 ) gde su: 6. 160.232 Grabuljasto-koficasti. Najveca brzina usvaja se kada je lanac malog koraka. kofka treba da zadovolje navedene uslove (6. 6.2). Trasa premestanja je slozena. (6.. Sl..D3 i 0. m. sanduka itd) koji su relativl10 mal1jih masa. samo sto su umesto koficama opremljeni zglobno vesanim policama.3000)B.40 m/s. Vutni element predstavljaju dva lamelasta. u jamskim oknima) poznata je primena transportera sa viSe pogona. 0. 08 . 125. a ponckad se zatezanje ostvaruje i tegom. Brzina koficaslih transportera usvaja se u granicama 0. ' Transporlcri Ijuljaskari mogu da se koriste i za mednspratno prenoscne tereta. . 3 kN.obodima na pokretnim valjcima..3 (6.horizontalne projekcije optereccnih (Lh) i rasterecenih (Lx) sektora transportera.visina podizanja (ereta. (N) na uredaju za istovar odrcdujc se iz izraza (6.2.ii uzima u obzir lokalne gubitke pri okretanju zvezde. sa nekoliko gusenicnih pogonskih mehanizama. a sastoji se iz horizontalnih i vertikalnih seklora postavljenih u istoj vertikalnoj ravni (videti 51. Nosed elementi sn u obliku ljuljaski (vcsaljki . Koeficijenti otpora kretanja w duz pravolinijskih sektora usvajaju se saglasno uslovima rada transportera (laki. 0.

postoje razliCitc konstrukdjc ljuljaski za rucni utovar i istovar. I ! I :.traka od debelog platnenog materijala (za jedrenje).I'odico. 3 uredaj!tJ uIOl'ar. za tronsporlOl'C1nje cilinc!ri(nih elemeJlofo se na Istovetan naCln kao I kod druglh lancamh transportera (pogJedati glavu 2). naspramne osovinice (ne sve) lanca meousobno se povezuju poprecnim sipkama. postoje razliCite konslrukcije ljuljaski za rueni utovar i istovar.. sveznjeva. S1. za koje su prievrsceni odresci platna .fkama) r : b) Urectaji za punjenje i praznjenje transportera obicno se tako izvode (u obliku grebena .35 mIs.zatezni ureaaj. 6. 6. povrca itd). bala. tleo Iransportera sa Ijulja. 300 mm manja od rastojanja izmeau lanaca. sa supljim osovinicama..12.12. 5 . koficasti i transporteri Ijuljuskari 235 Transportni uredaji :± UreSaji za punjenje i prazlljenje transportera obicno se tako izvode (u obliku grebena . Njihova brzina obicno iznosi do 0.11 ~roracun vu~~ i odreaivanje p. 6.--~-----. Tako se duz vertikalnih S1. 6. c sektora transporter a obrazuju svojevrsni "dzepovi". 1000 mm.{kar: 1 .234 Grabuljasto-koficasti.. DuZina svakog odreska veca je od rastojanja izmeau punih sipki..resetki) da se teret sa Ijuljaski automalski zahvata iii skida za vreme kretanja transportera. jer se platno pod teretom koji se transportuje ugiba. . Ovi su transported sa dva paralelna vucna lanca. 2 . S1.:l'c::da ::0 prOmCI111 prow:a kretanja. Prema tome. Preko punih sipki slobodno su navucene cevi. St. 6 .16).. Sirina trake usvaja se da je obicno za 200 . 7 pokretni deo (land so Ijulja.otrebne snage pogona elektromotorom obavlja PUkrefJl. plodova voca.5 Transporteri Donalta Transporteri sa noseCim "dzepovima". koji su pogodni za polaganje i pakovanje komadnih tereta (dZakova.12 nazvani su prema njihovom konstruktoru. Kapacitet transportera Ijuljaskara odreauje se prema jednaCinama (2. a korak popreenih sipki . 6.-~-- Sf. obicno Jamelasta.pogon.resetkl) da se teret sa Ijuljaski automatski zahvata iii skida za vremc kretanja transportcra. b kao i horizontalnih.10 TrOllsporler Uu/jo. posto je automatsko iii rueno zah vatanje komadnih lereta pri veCim brzinama transportera otdano.vkamo sa d)'u !onca.ure(tuj:a iSfOl'or. 4 . ..15) i (2. Prema tome.jezgara iznosi 750 . 6.

odnosno za iskljucenje pogona pri havarijskim 10movima prilikom transportovanja matcrijala.eleva tori Transporter elevator iii" ". razlicitih paketa. b i c . transporteri se ugraduju na pokretne metalne konstrukcije (npr. od kojih je jedna (prednja) vezana unutrasnjim lancima 3. Transporter . tako da se nosece povrsine prostiru horizontalno...2 x 1. ZU . koraka 25 . Na vertikalnom sektoru spoljasnji i unutrasnji vucni land preko vodka (iIi obrtnih zvezda) obrazuju dYe vertikalne ravni. Konstrukcije takvih povrsma obezheduju noseCim elementima dovoljnu cvrstocll u poprecnom pravcu.kontinuiranom iIi prekidnom transporHI. Prethodno zatezanje lanca ostvaruje se preko zateznog iii opruzno .. kao police. I --~--r---~-.13 sastoji se iz dva horizontalna (utovarna i istovarna) sektora i vertikalnog (podiznog) sektora.6.transportera. obavljaju se rueno.transporter. Vu('ni element transportera sastoji se iz cetiri.236 Grabuljasto-koficasti.zure:::n! uredaj 6.zavojnog zateznog uredaja ZU. bala. SI. debelog platna za jedrilke iii tekstilnog platna (za trnnsportovanje sanduka). c) Sl.pokretni de/on· trallsportera Vertikalni utovarni iIi istovarni sektor transportera obicno se izvodi U oblikll slobodno viseceg . za utovar i istovar brodova. S tim u vezi.spoIjasnjim lancima 4. nasipne dimenzije 0. kao i veliku elasticnost prilikom prelaska noseceg elementa preko zvezde i vodica. Noseca povrsina 1. b) ~.3 m/s. npr..zaluzine. Nosdi clementi obIika elasticnih pravougaonih povrsina.. Don]3 obrtna zvezda ovoga sektora priCvrscuje se za pod izmedu donje palube i dna broda. izmedu donje palube i dna broda.13 Tran. na portalnoj dizaIici iIi pretovarnom mostu).. a transporter se pllni dllZ svake etaze. koficasti i transporteri Ijuljuskari 237 Transportni uredaji Transporteri ovoga tipa priblizno su istog oblika trasa kao i koficasti transporteri i primenjuju se uglavnom u lukama. 6.kljuna i moze da se podize i Spllsta u prostor izmedu donje palube 1 dna b~oda.6 Transporteri .6.pngon. sanduka i slicnih komadnih tereta mase 25 .. 6. Transporter je opremljen kocnicom i uredajem za zastitu. Slim u vezi. 1. trakastih iIi plocastih transportera. SI. . I I . 1000 kg. Punjenje i praznjenje transportera elevatora ostvaruje se automatski pomocll valjkastih.5 x 0. pri neprekidnom .7 .12 Transporter Dona/fa: a ~ shema.. a nalazi se na gornjem dell!. SI. .i I I f .\l){)rrer . kao po pravilu.13 pricvrscena je sa dye poprecne sipke 2.. sto predstavlja veliki nedostatak ovih transportera.5 m. Punjenje i praznjenje transportera (utovar i islovar) izmedu donje palube i dna broda.. za obavljanje utovarnih i istovarnih radova dllZ Citavog manipulacionog. Pogon: P . od komada tekstilnih traka (za terete mckane ambalaze i male mase) iIi od sIoga cvrstih letvica (metalnih iii drvenih) za koje se prievrscuju komadi eirade. a predviden je za transportovanje dzakova. pogledati S1. Brzina kretanja lanaca iznosi do 0.13 povezan je se pogonskim zvezdama. 100 mm.. masa transportovanog materijala ne prelazi 50 kg.elevator na isti nacin moze da ostvari i spustanje tereta. vrste tereta. podizuCi navise terete koji se na njih postavljaju. vertikalno zatvorene konture lanea (obii'no su lamelasti lanci sa supljim osovinicama i valjkastim rolnicama). a izraduju se u zavisnosti od mase i oblika.efel'oror: P . a drug a (zadnja) . pretovarnog pros lora na brodu. 6. transportera. elasticnie roJetne .ti f.

komadnih tereta. Moguda ostvare i funkciju sakupljanja tereta prilikom prekidnog transport a navedenih materijala.tereta. za kapacitele 1300 . hrzina kretallja noseCih povrsina: 0. mase do 30 kg.elevatora ogleda se u tome iSlO su relativllo male gabaritlle dimellzije ovih transportera. 1. 2800 komada/h.elevalori veoma se siroko primenjuju u razlicitim privredllim granama. kao i visoki casovni kapacitet..60 m/s.. transporteri . Poznate su konstrukcije transportera .. visilla podizanja materijala do 20 m (u posebnim slucajevima i do 50 m).16 . 0.238 Grabuljasto-koficasti.0 m/s.. mogucIlOS( automatskog utovara i obavljanje prelovarnih operaeija...elevatora su: nosivost povrsine 25 .. siroka jc lcpeza razlicilih predmcta koji se mogu trallsportovati.elevatori siroko se primelljuju na skladistima visine do 36 m. Transporteri . . 1000 kg. jer se primelljuju noseCi elementi elasticne povrsine "dzepovi". kao i trgovillskim preduzeCima i skladistima ambalazno .36 ..elevatora su sa produzenim frontom pUlljenja (duz etaza). Slim u vezi.. za·transportov3nje dzakova prilikom masovnog otpremanja. kao i praZnjcnja materijala . koficasti i transporteri ljuljuskari Osnovni parametri transportera . Prednost transporlera . LITERATURA: [45] .. kada je brzina dizanja materijala U opsegu 0.

Na mestu . kofiee 5e krecu duz zatvorenog oluka. a to znaCi da se omogueuje istovar materijala iz Prema uzajamnom polozaju kofica na vucnom elementu vised transporteri mogu da se razvrstaju na dva tipa: sa zbijenim kofieama . na bocnim stranama kofica nalaze se specijalni tockiCi. a pri tome se kretanje viseeeg transportera ostvaruje tockiCima koji su ugradeni na vucnim lancima. za tu svrhu savijenih sina. npr. 7. pa je zbog toga potrebno postaviti veee kofiee. kofice zahvataju materijal i prenose ga na odredenu visinu.240 Vised transporteri 241 Transportni uredaji kofica prosipanjem na bilo kome zeljenom me stu. VISECI TRANSPORTERI ViseCi transporteri u zavisnosti od vrste materijala . a to je na donjem. na liniji montaze motor a u fabrici motora automobilske industrije. Navcdena dva tipa transportera razlikuju Je meclusobno po nacinu utovara materijala: kod prvog tipa dovodenje materijala ostvaruje se kontinuirano. Drugi tip transportera sastoji se iz slozenijih uredaja za dodavanje transportovanog (komadnog) materijala u odnosu na prvi tip. Kofiee su obicnim laneima zgl6bno vezane pa se tako kreeu paralelno same sebi duz svih deonica trase viseeeg transportera. Na mestu prelaska kofica sa horizontalnog dela na vertikalni.1 7. Kapacitet transporter a odrecluje korak kofiea (rastojanje izmeclu dye uzastopne kofiee). Kod koficastih. SI. kofiee su cvrsto vezane za lamelaste lance (dva lamelasta lanca).1 Vised transporteri za transportovanje rasutog matedjala Rasuti materijali prenose se viseCim transporterima u koficama. kao i na viseee transportere kojima se pre nose komadni tereti. koje zadrzava sav. te 5e tada i kofica prevrce. u okviru odredenog tehno!oskog procesa koji predstavlja posebnu grupu. viseCih transportera sa neokretnim koficama. ~trans­ portuju materijal duz oluka potiskujuCi ga guranjcm isprcd sebe. Kao sto je navedeno. 7. Na delu transportera na kome se obavlja utovar materijala. ravnomerno. Drugi tip transportera primenjuje se za prenosenje krupnih komadnih tereta. tako i na vertikalnim deonieama. Koficc se praznc obicno na gornjem horizontalnom sektoru trase. Na SL 7. a to znaCi da na ovoj deoniei transporter radi kao grabuljasti transporter. vee su vezane direktno jcdna uz drugu i sa koficama vezanim sa vllcnim elemen tom na odredenom rastojanju. odnosno odgovarajuCi krivolinijski ispusti. odnosno zapremine kofica. horizontalnom delu.izmeclu kojih nema zazora. duz citave trase transportera namenjene za istovar materijala.k jena sina.tereta koji prenose iIi pretovaruju mogu da se razvrstaju na one koji prenose rasute materijale. a zasipanje kofiea prilikom njihovog punjenja ostvaruje se u odredenim kolicinama. tako sto se okreeu preko posebnih. sto znaCi da nn toj deonici transporter radi kao elevator. tako sto se kofiee mogu okretati iii su neckretne. specijalne sine se cesto postavljaju na pokretnim kolicima. Materijal se prenosi u kofieama kako dill horizontalnih. sto zavisi prvenstveno od velicine. a radi efikasnijeg i pouzdanijeg rada oblika su slova V. Mogu da se razvrstaju na: koficaste viseee transportere sa okretnim iIi neokretnim koficama.1 prikazan je koficasti transporter S3 okretnim kofieama.

koji'c{J.2 .242 Vised transported 243 Transportni uredaji prelaska kofica sa vertikalne trajektorije kretanja u gornji horizontalni do trase.koeficijent punjenja kofica i usvaja se za visece transportere sa okretnim koficama da iznosi: \j1 = 0.\'erlikalni pIa. 7. 5 . a zatezni uredaj je na pocetku vertikalnog dela transportera. prasinastih. 7. dela.65 .kretanja viseCih transportera postavlja se obicno na njegovorn gornjern delu 1 to na ]ednom od kljucnih granicnih rnesta.oll/u/ni ::al\'oreni :Ieb. a i transportovani materijal manje se drobi i sitni. na kome koflce silaze nanize. kofice se zajedno sa vucnim lancem zaokrecu za ugao od 90° i tako prosipaju noseni materijal u gornji. 7. posto premesta materijal duz oluka ...80. MatenJal se oblcno na donjem. U opstem slucaju. zatezni uredaj viseceg transportera moze se llgraditi bilo na kome mestu duz trase transportera. odnosno ugradnjc ovih transportcra. obicno na pocetkll horizontalnog dela.3 K0l1strukth'1l0 hvoctenje jee/nag ko/ic"astog transportera Jw I'utlli howe.mik Kao !ito se moze uoCiti. 4 . 0. praskastih i slicnih materijala u vise pravaca i to bez medupretovarnih operacija. horizontalnom deIll trase doprema dodavacima. Medutim. Konacno prosipanjc rnatcrijala se ostvarlljc otvaranjern zaSllna koji su postavljcni dill oluka. postoje i nedostaci viseCih transportera sa okretnim koficama.6~\!fPv. 6 . jer su manji otpori.1) gde su: \!f ak . sto je i glavna prednost ovog tipa neprekidnog trans porta. (7. Sf. d) Sl. horizontalnom delll materijal se rasporeduje po bunkerima pomocll zasuna ugradenih na horizontalnom oluku. dok se zatezni uredaj ugraduje na ~ednom od donjih cvorova transportera. koficasli transporteri 5e primenjuju za prenosenje rasutih. ako Za to posloje konstruktivne mogucnosti.2 prikazane su razlicitc shcme izradc. a osnovni se ogleda u Cinjenici da su slozeniji uredaji za punjenje kofiea materijalom.hori. Za prenosenje materijala koficastim transporterima sa okretnim koficama potrebna je manja snaga nego pri koriscenju viseCih transportera sa neokretnim kofieama.zafe::ni /anCt. a na gornjern. .3 shematski je prikazano konstruktivno izvodenje jednog koficastog transport era.':! transportera.gurajuci ga koflcama [spred. iz kojih se mOle uociti da plltanje vllcnog elernenta ~og~ da budu razliCitc. gde Je zatezna sila u lanell najmanja. Na Sl. Na Sl.. Pogon se nalazi na kraju horizontalnog. 2 . ProraCl1n viseCih transportera kada se malerijal premesta duz horizontalnih deonica . i (tlh). 7. a kod lransportera sa neokretnim koficama je \!f .Pogon . horizontalni oluk..ostvaruje se tako sto se otpori racunaju na istovetan nacin kao i kod grabuljastih transportera.pogol1ski lanL"onik. tako da na ovoj deonici transporter ponovo radi kao ?rabuljasti transporter. dok su na vertikalnim deonieama otpori isti kao i kod elevatora. Kapacitet koficastih transportera odreduje se iz sJedeceg izraza: Q=3. !ito prvenstveno zavisi od Iokalnih llslova eksploatacije vIseceg transportera.' 3 .

a i koji dazvaljava izvesna okretanjc susednih karika II ravni ase zgloba. tlm .30 mis. slozenim putanjama. kaa i da su laksa i jeftinija od svih VIsta lanaca. a po nozicama donjeg pajasa kreeu se koliea transpartera sa dva tocka 2. b adlikuju se velikam savitljivaseu. preklapni lanac. Viseei transporter sastaji se iz noseee sine 4 koja je abicna ad I prafilil. za transport ere sa okretnim koficama brzina iznosi: v =' 0. Oblik i dimenzije nosaca tereta prvcnstvena zavise ad dimenzija i vrsta (creta. Najcesce se viseCim transporterima ostvaruje prenosenje komadnih tereta. koji se izraallje kavanjem. kaa i jedan dea njegove horizantalne deanice. kao i da amagucnje savijanje i u dYe meau5abno ortaganalne ravni. a kod transportera sa neokretnim koficama je v ~ 0.5. slozene putanje kretanja materijala. 7.6)c Savijanje lanca II vertikalnaj ravni pastize se uzajamnim akretanjem advajenih dclava lanca izmeau harizontalnih zglabava. Obicni zglobni lancimogll 5e primeniti kaa vllcni element kod viseCih transpartera..40 . I (dm\ 7. Zavareni lanci. . Sl. kaji se izraauje kavanjem. 7.5. sa zavarenim laneem i sa celicnim uzetam. Brzina kretanja viscCih transpartera je u granicama ad nekalika em/min.244 Vised transporteri 245 Transportni uredaji v p ak iii . za radove na montazi. 7.gustina materijala. Kaa vucni element viseCih transportera primenjllje se i zglabni. pa je zbog taga patrebno da se abezbcdi znatna sila prethadnag zatezanja lanca.:l'o{lenje jcdnog koji"c'!astog lransportera Kaa vucni element viseCih transpartera primenjuje se i zglobni.4 Konstrukfil'l1o i.. m.5. DuZine trase transpartera magu da budn veama razlicite. sta znaci da se sam transpart obavlja po. u fabrici motora. Tako se viseeim transporterima mogu povezati jednim transportnim sredstvom nckoliko proizvadnih jedinica unutar jedne fabrike. Sl. laka sc vczuju za noseea kalica. s abzirom da je veca dadirna povrsina u zglabavima. 7. na koje se pastavlja teret kaji 5e transportuje. a mogu i laka da sc abavijaju aka grupe katurova duz harizantalnih krivina.. 0. 3 . Sl.brzina kretanja vucnog elementa viseceg transportera u m/s.5 c.4 shematski je prikazan jedan prastorni viseci transparter. a i kaji dozvoljava izvesno okrctanje susednih karika u ravni ase zgloba. pad uslavima da se vezuju za naseca kolica specijalnim karikama za vezu kaja imaju harizantalne zglabave (S1.korak kofice (rastojanje izmeau osa dye uzastopne kofice).5 prikazana jc nekaliko karakteristicnih ablika vucnih elemenata: sa zglabnim lancem. C St. Prernda su celicna uzad savitljiva u svim pravcim3. 7. 7. to je manje habanje karike i zglaba ovih lanaea. Na Sl. a nedostatak im je da se isteZu u radu usled defarmacija clan aka. 7.50 m/s. S obzirom na navedene pr~dnasti. 7. Ovi se lanei lako demantiraju (jednastavno je njihava spajanjc i razdvajanje). Vucni element viseCih transportera treba da je savitljiv u svim pravcima. Na adreaenim rastajanjima za koliea zglobno su vezani nosaci 3. S ohzirom da je veea dadirna pavrsina u zglobavima. se ana veama retko primenjuju kao vllcni element viseCih transportera zbog svog neprikladnog i teskag vezivanja sa naseCim kalicima S1.zapremina kofica. to.15 . recimo delova motora.'itije. . 0. sto zavisi ad zahtevanih lokalnih uslova prilikam prajektavanja transportera. kretanje kalica ostvaruje se taka sto su ana povezana vucnim lancem 1. Na Sl. 25 m/min. pa su taka pagadni za primenu kod viseCih transportera.. Osnovna prednost viseCih transportera u odnosu na os tale oblike transport a materijala zasigurno je mogucnost njihove primene za najrazlii.2 Vised transporteri ViseCi transporteri najsire se primenjuju za transportovanje komadnih tereta u velikoserijskoj proizvodnji neke industrije. taka da dastizu i vise hiljada metara. do. koje prelaze pri tame i na vise etaze jedne fabricke hale. kaa i od planiranag kapaciteta. lanci sa prcklopnim karikama 5e najcesce primenjuju kao vllcni element visecih transportera. Zavareni. nekalibrisani land pakrecu se trenjem izmeau glatkih vllcnih' koturava i karika lanea. . kaa i zbag rclativno male sapstvcne tezinc i niske cene izrade. prcklopni lanac.

(7. Dobra strana glatkog kotura je ta sto valjanost rada kotma ne zavisi od tacnosti izrade karika . preklopnih lanaca imaju jedan vucni Iancanik. a to su u prvom redu: vrsta transportovanog materijala. broj pojedinih komada tereta koji se premesla viseCim transporterom odreduje se iz izraza: z= Pogonski uredaji u slucaju primene kovanih.brzina kretanja viseceg transportera. 3600. ill Tezina qo pokretnih delova viseceg transportera.2) gde su: v m . duzine pojedinih sekcija.3) Za proracun viseCih transportera moraju se znati neki polazni parametri. . lanci proklizaju preko glatkih koturova i tako ne dolazi do eventualnih lomova prenosnog mehanizma.3 Proracnn visecih transportera (kN/m) .teZina llosiljke (korpe). kapaeitet transportera. kom. transportera.v'm ak (komlh). zvezda lancanik iii pogonski kotur.broj komada tereta na jednoj nosiljci. U slucaju preopterecenja.clanaka Janca. shema i duzina transportne slaze transportera sa naznacenim ulovarnim i istovarnim mestima. kao i njihovog izduzenja u toku rada. u odnosu na pocetnu visinu transportera ad poda. zavisno da li se primenjuju kalibrisani iIi nekalibrisani lanel. gde su: Gk - lezina kolica.tezina jediniee duzine lanca. visine odredenih vertikalnih deonica. m/s.5 Pri transportovanju komadnih tereta.rastojanje izmedu dYe uzastopne nosiljke (korpe). 7. Clk .6 SI. kN/m.7.246 247 Transportni uredaji Vised transporteri Mw~~ t~ Sf. . kN Gn . koja se odnosi na jedinicu njegove duzine (kN/m) moze se odrediti iz sledeceg izraza: 7. kN ql . (7. Kod primene zavarenih lanaca pogonski uredaj je.

. otpor na vertikalnim prevojima.06 . Sila nakon izlaska transportera iz krivine.sila u kraku lanca koji silazi sa lancanika. SiJa koja deluje na opterecenom kraku viseceg transportera sastoji se iz sopstvene tdine pokretnih delova i tdine transportovanog materijala q = qo 511 = u slucaju spustanja je (j) «(j) 511 _1 + w' q L + q h) . qo .. vis ina dizanja iii spustanja tereta.~N.pogonsko opterecenje. otpor na odbojnim koturovillla iii zvezdama. tj. tako se za transport ere koji rade u relativno teskim uslovima (u livnicama i s1. Izraz za opsti otpor kretanja duz pravoiinijskog dela trase transportera sastoji se iz otpora u Iezistima tockova kolica.duzina trase vertikalnog pregiba transportera.kW 11 (7. Zbirno su svi ovi otpori obuhvaceni koeficijentom otpora w~.. kN. m/s LITERATURA: [12] . kao i od uslova rada lransportera.q h ) . kN L .brzina kretanja transportera. (7..248 Vised transporteri 249 Transportni uredaji ak .opterecenje praznog dela.rastojanje izmedu dye uzastopne nosiljke (korpe). i usled krutosti vucnog elementa. povratne grane viseceg transportera. pa te velicine sabrati. m.. nosaca i vucnog elementa.04.koeficijent otpora vucnog kotura(ili zvezde) Snaga motora za ostvarivanje pogona viseceg transportera je:. m. otpora usled trenja kotrljanja tockova po stazi viseceg transportera kao i otpora trenja klizanja oboda tockova. <p = 1.04 .sila u delu koji silazi sa pogonske zvezde.) moze uzeti da je w' = 0. . Otpor na odbojnilll koturovima iIi lancanicillla (zvezdama) nastaje zbog lrenja u osovini odbojnog elelllenta.. Sn . cija veliCina zavisi od tip a leiista tockova. kao i otpor na kosim delovima trase transportera.' gde su: (7. pre ulaska u krivinu i posle' izlaska transportera iz krivine. u slucaju da za sva kolica nisu oznaceni nosaci za teret. Na vertikalnim pregibima otpor se sastoji iz otpora kretanja kolica duz staze transportera. Ako su poznate velicine q i qo mogu se odrediti otpori kretanja pri radu transportera ito: otpor na pravlinijskom delu putanje. kN.stepen korisnosti pogonskog mehanizma. potrebno je posebno da se izracunaju: pogol1ske tezine kolica. kN/m. q . tako da se ukupni otpor na vertikalnim pregibillla dobija kao razlika sila u vucnom elementu gde su: 11 . - tezina tereta koji se nalazi na jednoj nosiljci (korpi). 1.02. kN.8) pri tome su: 5n S. (7. rastojanje izmedu dye uzastopne nosiljke. - sila u delu vucnog lanca koji nailazi na pogonsku zvezdu. kao i otpora usled teiine. v . t. kN/m.sila u kraku lanca koji nailazi na lancanik.6) 511 = pri tome su: (j) «(j) 511 _1 + w' q L. m.1.2 . p = 5 0 v .koeficijent otpora. (7. m.5) = 1.7) + --'- G ak (kN/m).07 . u slucaju dizanja iznosi: Ako sva kolica nisu noseca. Ovaj otpor je srazmeran sili u vucnom elementu (Iancu) i iznosi: h Obimna sila na pogonskom delu transportera (koturu ili lancaniku) odreduje se iz izraza (7.9) Sn_l . s= 1.4) gde su: Gt ak (j) - koeficijent otpora. otpora usled savijanja lanca.

Sl.vom vucnog elemenla. kod transporter a vcrtikalno zatvorene konture kretanja.pretovarne operacije sa teretima mogu se ostvariti ovim transportni1l1 masinama u toku jednog transportno . Nedostatak transportera sa vodenjem tereta je u prvom redu slozeno opsIuzivanje kada se vucni Ianac (i uredaj) nalazi ispod poda.llija trallsportera sa voclenjem tereta. na kolica koja se kre~u po unapred .P0stavljenoj stazi iIi po podu. Trasa ovakvih transportera moze da obuhvati viSe 'etaza gradevinskog objekta. samoutovarivaCi.povratno. Mecl~tim. obezbeduju bespretovarno prenosenje tereta po slozenoj trasi. kada se vucni Ianac nalazi na podu. prema naCinu premestanja materijala njih nije moguce r:azvatl. 8. Posebnu grupu koracajuCih transportera predstavIjaJ u g.rezanih metalnih strucrotina (pogle. neprekidnom brzinom. kolica nisu pricvrseena za vucni element a premestanje se ostvaruje preko guraca iIi hvataca. na linijama mOlltaze.~oracajuCi transporteri za rasute materijale.1. TRANSPORTERI SA VODENJEM TERETA I KORACAJUCI TRANSPORTERI 8. Transporteri koji kolicima prenose teret jednostavno se dopunjuju sa drugim sredstvima transporta materijala po podu. ispod poda iii je viseCi. a karakter kretanja transportera u prvom redu je odreden taktom tehnoloskih operacija. te se zbog toga oni neee ni razmatratl u OkVlIU ovog pogIavlja. preko sopstvenih tockova.na viseeoj stazi. malim gabaritnim rnerama. sredstvima za prenosenje rnaterijala vodenjem tereta ne stvaraju se zagusenja na transportnim stazama unutar proizvodnih povrsina nekog radnog. tehnoloskog procesa. kao i na drugim slicl1im transportno tehnoloski1l1 linijama montaznih delatnosti. Saglasno tome razIikuju se transporteri sa kolicima za vodenje tereta. horizontainu iIi prostornu trasu kretanja. Sve utovarno . pri zavrsnim obradama.proizvodnog ciklusa.1 Osnovni tipovi . Takode treba napomenuti da postoji siroka mogucnost automatizacije li. Transporteri sa VUC~I~ eI~mentom ~ ~bliku. nepogonjenih vaIjaka . kao i regalne dizalice. kao i specipIm koraCajUCl transporten za prenosenje zavojno . sa automatskim adresiranjem putanje kretanja kolica.250 Transporteri sa vodenjem tereta i kOl'acajuCi transporteri 251 Transportni uredaji Prema polozaju vucnbg lanca transporteri sa kolicima za vodenje tereta mogu' imati vertikaInu.Iancem iznad poda za vodenje tereta ali su takvi transporteri ogranicene primene. Predl10st transportera sa vodel1jem tereta ogled a se u jednostavl1osti konstrukcije. Vucni element transportera sa vodenjem tereta moze biti jedan iIi rede dva Ianvc~. elektrokolica (elektrokare). pa tako nisu ni rasprostranjeni. . a premestal1je tereta ostvaruje se tako !lto se uzduzni ram sa teretom naizmenicno kreee translatorno . prilikom izvodenja remontnih radova. ncophodnost vracanja praznih kolica. Transporteri sa voaenjem tereta primenjuju se za premestanje komadnih tereta kod lancanih sistema proizvodnje. Transported za montazu i druge tehnoloske operacije krecu se kontinuirano. Kod tr~nsportera sa voaenjem tereta prenosenje komadnih tereta ostvaruje se dejs. Vucui lanci prema svome polozaju mogu da se nalaze ispod poda iii iznad poda . transportenma sa vodenjem tereta. Teret moze da se premesta i kotrIJaflJem preko staclOnar~ih. kao !ito su: automobiI. U tom smislu su jedino nepogodni transporteri sa vucnim element om .dye krute poluge. liZe iIi kombinacija lanca sa jednom .dati gla~u 5). KoracajuCim transporterima ostvaruje se slicna oblast primene. Zatim. KoracajuCi transporteri nemaju !coliea.~abulpsto . kao viscCi transporteri. a u izvesnim slucajevirna sistem transporla je prekidan. u re1l1ontnim bazama i na mehallizovanim skladistima. iIi klizanjem po podu.roIni. U tome je i osnovna razlika lzmedu transportera sa voaenjem tereta i transporlera sa kolicima za nosenje tereta. Kod transportera sa voaenJem lereta. relativno niskoj celli. krute poluge iIi u kombinaciji poluge sa Iancem (vucmm u~etom) naZlVajU se 1 koracajuei. puIsirajuCi. Pos1ednji bili su razmatrani u giavi 7. Transporteri sa prostornom trasom. 8.

51. 8. po· gona (pozicija 2 nel S1. 8. na 51. 51.1 Transporter sa l'O(tenjem terda be: kolica.1 i pozicija 5 na S1. Prilikom transportovanja tereta kolicima (a takode i ako se teret transportujc klizanjem po .3 Dconica po kojoj a Sf! krr6: transporter sa kolicima :a l'o(jenje {ereta: k0}1S1rukcija. 8.1) koja se postavlja direktno na pod. na 51. l'erlikafno :afl'orene kO!1Sfrukije. oj SI. 8.1) i obrtnih nreaaja 4. SI.1 i pozicija 2. 8.1 i pozicija 4. automobil. pa se tako omogu6uje znacajno uproscavanje i olaksanjc kOllstrnkeije transportera. Kada se premestanje ostvarujc sopstvenim kretanjem tereta.2 Shema \'t.1 iIi sa kolicima. na 51.1 Opste napomene Transporteri za vodenje tereta vertikalno zatvorene konstrukcije. klizanjem (51.2 kOji se obavija prcko pogollskc (pozicija 1 na 51.2) zvezde.8. 8.252 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 253 Transportni uredaji 8. vagon. pozicija 3. 8.1). 8.2.3.2) duz posebno izvedene staze 10 (pogledati 51. 8. oslone metalne konstrukcije 6 (51. kod kojih trasa moze biti bez kolica. 8. avion itd.) premesta se sopstvenim krctanjem iIi na kolicima 3 (pogledati S1. b pro]'(lcullska s!lema SI.:afl'()rcne kosrf'ukcije fransporfera za Izlaz.1).2) iIi kotrljanjem preko pokretnih valjaka 2.2). zateznog ureaaja 9 (pogledati S1. izvan metalnc konstrukeije transportera.8. 8.8. koji se automatski iii rueno odvajaju od tereta na kraju transportne staze. 8.1 i pozicija 1 na S1. 8.2 sastoje sc iz: vuenog lanca.rtikafno . 8.2 Transporteri vertikalno zatvorene konstrukcije za vodenje tereta 8. 8.1 i 8. 51. 8.2) i zatezne (pozicija 8. tada se teret vezuje vucnim lancima kopcama (kukom) iIi zategom 5 (pogledati S1. guraca l'octenje ko/rca sa ferefom du: horizonfa/no z{f{)'(Jrcne (rase v. na 51. za obal'ljanje mOflfa:e 'rak!o}"(f koji se hl'atu lancem lronsporfera Transportovani teret (traktor. koja se krcce duz ugradcne staze 7. 8.

mini: ] .\'ezdo.gurac. 8. u celicanama za dopremanje ingota II peCi itd. 8. Vertikalno zatvorene konstrukcijc transporlera veoma se mnogo prilllenjuju prilikom montaze i remonta vagona i nosccc platforllle vagona. Ova sila zavisi od nacina vezivanja vucnog clementa za teret koji se prernesta iIi za njegova kolica (ako teret nema tockova). Posebnu grupu cine vertikalno zatvorene konstrukcije sa vodenjcm tereta preko tockica (S1. 5 ~ usmerel1a staza fr(Jllsporlera pri tome SU: WI .2 i pozicija 3 na S1. 8.3 Pro rae un transportera Osnovni parametri transporlera za vodenje tereta odreauju se iz izraza koji su navedeni u glavi 2. a ponekad je celicno uze precnika 15 .:a zi'ezda.2 i pozicija 1 lla Sl. Duzina transportera dostize 300 m. Obezbedenje transportera od havarija 2b) Wd = W ·Kd = WI ( h t SI. Da bi se ostvarila kontinuirana promena brzine ugraduju se varijatori brzine.1.3) kojirn sc kolica zahvataju (pozicija 2 na S1. pre svega lamelasti lanac bez iIi sa supljim osovinicama. Zatezni ureaaj moze biti zavojni iIi opruzno . .) iIi kolica. Na vucnom uzetu su vezane kuke. 6. odnosno prcko tockova iii valjaka ..zavojni.rolni na podu. u odnosu na uzduznu osu lanca. 804) iii preko kompaktnog poda.4 WI. Ovi se transporteri (nazivaju se takode i lancanilll guraCima) primenjuju pri transportovanju odlivaka. 4 . (8. 8. Za premestanje vagona duz transportne staze koriste se ze1eznicke sine.1).2. Zahvatni uredaj je na ramu kolica sa ustavljacem. civije. 200 ml11.sila otpora premestanja tereta.zate::}1a ::.. Proracun VllCC se obavlja postupnim odredivanjel11 otpora na konturi duz posebnih dconica trase. 2 . za koje se vezuju poluge za vodcnje tereta koji tako ostvaruje sopstveno kretanje (S1.2.. kao i njihovih elemenata i uredaja: tockova i osovina. Ceoni gurac je zglobno iIi CVl'sto vezan za clanak lanca.pulsirajucem taktu lransporta 6 . koji reaguje u slucaju da transportovani teret nije sisao sa transport era. 8. brzina pri kontinuiranolll neprekidnom kretanju transporter a iznosi 0.rolni) na vucni lanac rnontiraju se guraci (pozicija 6 na S1. [ profila koji su polozeni na podu." 12 m/min. Kod poslednje deonice (pozicije) transportera obicno se ugraduje krajnji iskIjuCivac kretanja transportera. a pri prekidnom .0 milllin.. Namestanje i skidanje tereta sa transportera ostvaruje se sredstvima za podizanje tereta iIi teret (na primer traktor) silazi sa poslednje pozicije transportera sopstvenim pogonom.3. dopunski otpor je 8. b).1. 8. koraka 80 . a ponekad i preko dopunski umetnutog zupcastog iii lan¢anog prenosnika. Staze za vodenjc pokrelnih ddova yodice izraduju se od nosaca [ profila. sa jednostranom zglobnom vezom. Za terete koji se prel11estaju prcko ugradenih sopstvenih tockova iii ako je teret na kolieima sa tockovillla bez obodnog venea. sasija vagona.. Pogonski i zatezni uredaj ugl'aduju se ispod poda kako bi se obezbedio slobodan prilaz prilikom namestanja i skidanja tereta kao i odvodenja kolica.1) Shema l'erlikalllO zatl'OrelJe kon/ure Iraselransporlera sa l'odelljem terela "reko nepokrelllih ".opterecenoj grani moze odrediti kao zbir odvojenih otpora tereta koji se premesta i lanea.pogo!1s/.1 . Dkoliko se teret prelllesta preko sopstvenih tockova iii kolicima.i/jaku. oslvaruje se tako sto se pogon moze iskljuciti prskanjelll sigurnosne" zarezane sa jedne strane.3 vuclli 1011<.1(. Pagon transportera prenosi se preko reduktora. Prilikom [ransportovanja kolica sa teretom preko konzolnih guraca koji su vezani Ian cern (pogledati S1. i ako je lanac sa guracima na sopstvenim valjcima iIi se vuce. a rastojanje izmeau dva uzastopna guraca odgovara koraku transportovanih tereta. pogiedati S1. neophodno je cia se uzme u obzir dopunski otpor usled opterecenja koje nastaje delovanjem konzolne iii kose sile Vliet. u livnicama.. staze se sastoje jz nosaca . 8. pogledati S1.2 Elementi transportera )/uc'ni element je jedan lanac bilo koga tipa. to se ukupni otpor na radnoj . supljih kalupa i slicno. kabina i slicno.254Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 255 Transportni uredaji podu iIi kotrljanjern preko vaijaka . Kod transportera sa uzetnim pogonom koristi se dobosno vitro reverzibilnog (povratnog) dejstva. Prema tome.npr.3) iii se ncposredno oslone na teret koji se prernesta duz transportne staze. a u izvesnirn slucajevima se zatezanje rnoze ostvariti i tegom (kod transportera sa uzadirna). kako bi se iskljucila mogucnost zaglavljivanja tockova tereta (traktora . 8. 22 mm. 8. a mogu da se izrade i od ugaonika iii sina uzanog koloseka. 8.. 8.3.. lako sto je profil jedne staze okrenul za 180 0 u odnosu na [ profil druge staze cfl" i "LJ") pogledati S1. pa se tako obczbeduje da se koIica sIobodno dokotrljaju do Ianca sa guracima.

Vucni element krece se translatorno . a guraci poll.23). Na neopterecenoj. Poluga 3 oslanja se na oslone valjke 5.. ponekad je promenljiv korak guraca. duzina transportera iznosi 50 . zeleznickih vagona. narocito u slucaju ela su veee transportne elaljine i kada su veea opterecenja. 8.. Posebnu paznju treba posvetiti medusobnom usklaaivanju polozaja guraca obe poluge.5 sastoji se iz nosaca koji se izraduje oel posebnih elemenata I profila. Poluznim transporterima ostvaruje se premestanje komadnih tereta u proeesu montaze. koeficijent otpora se takode izracunava iz izraza (2. a koji su medusobno spojeni [ nosacem ili je nosae u obliku prizmaticne Sipke. a ukoliko je to nemoguce. 8.5 . Iancane. (jeelnostavnije su izraele). a premestanje tereta ostvaruje se guracima. bez elasticnih elemenata. Povratni . sa jednim nizom poluga iii dvopoluzni. Da bi se smanjila Vllena sila prilikom pustanja transportera u pogon. pogleelati Sl... 50 t (i viSe).3. Posebnu konstruktivnu osobenost predstavljaju poluzni transporteri sa zupcanim pogonom kod kojih se vucni element sastoji iz jeelne iii dye krute poluge postavijene uzeluz eitavog transportera.l na obiCne. jedan oel drugoga.25 . 8. Sl. Ovo je dozvoljeno kada se pri pustanju u pogon odmah ne transportuje ukupnn koliCina materijala duz oelvojenih deoniea transportera.3 Poluzni transporter 8.0 . krajevi poluga vezuju se lancem iii uzetom 2. a koje se pokrecu preko zajeelnickog pogona.0 . 0. Kombinovani laneano . Pri premestanju lanca i kolica na tockovima. jednak je koeficijentu trenja izmeau podmazanih celicnih povrsina. 15. Pomoeu valjaka poluga se krece duz yodice usmcrene staze metalne konstrukcije transportera. radne grane sastoji se iz nekoliko uzajamno povezanih nosaea . sa dva nezavisna. platformi. preko kojih se teret premesta bilo na svojim lockovima iii preko oslonih kolica. koje oelgovara koraku radnih pozicija transportera. rastojanje izmedu poluga transportera sa elve poluge iznosi 3.poluzili element optereeene. Brzina kretanja poluga iznosi 6. a pokrece se preko guraea za vodenje tereta 6. 8.0 m..lga pomeraju teret napred za jeelan korak. a rastojanje izmedu osovina sina koloseka iznosi preko bi h WI rastojanje izmedu valjaka i dohvat guraca (pogJedati Sl. GuraCi se vezuju kruto iii zgJobno za oslonce u smem raelnog boda na oelredenom medusobnom rastojanju.suprotni hod ostvaruje se okretanjem molora u suprotnom smeru. 8.. 30.. 3. a i ostvarivanjem jednostavnije vuce na suprotnoj. menja ·se smer obrtanja elektromotora i poluge bez tereta vraeaju se u prvobitan polozaj.Om. vucni element prima vucnu silu preko okrugle eeliene sipke 7 iii celicnog uzeta precnika 0 6 . koje predstavljaju celinu nekog tereta.0 ... pogona i zateznog ureaaja. 8..3.23).. Za polugu su pricvrseeni osloni valjci i guraCi... Duzina svakog komaela lanea je za 2 . Kada se leret premesla preko svojih lockova merodavan je postupak odreoivanja koeficijenta eksperimentalnim putem.poluga 3. jed an za elrugim.3. pa se na taj naein bitno smanjuju inereijalne sile.5 sastoji se iz jednog iIi dva kombinovana vucna elementa koji cine vertikalno zatvorenu konturu sa guracima..5.0 m/min.23).35. 3 m veca od eluZine raelnog hoela transportera. 8 mm.povralno i premesta teret sa jedne pozicije na drugu iIi se premestanje tereta ostvaruje preko oslonib kolica (jedna iii dvoja). Ukljucivanjem elektromotora pogona 8 krajevi lanaea sa polugama se pokreeu. aviona. koeficijenl otpora krelanja Janca. Sl. vee naizmenicno. Pri kotrljanju tereta preko valjaka . vertikalno zatvorene konstrukcije transportera za vodenje tereta imaju nizu proizvodnu cenu. ... koji se obavijaju preko pogonskog I iii zateznog 10 lancanika (elobosa iii kotura). neoptereeenoj grani. koeficijent otpora odreauje se prema izrazu (2.. a raelni hoel poluge je 5.1 Opste napomene Poluzni transporter za vodenje tereta. suprotnoj grani.. izrade iIi remonta leskih i glomaznih proizvoda masinograelnje (npr. moze se usvojili da je WI ~ 0.rolni. Primenjuju se za transportovanje posebno teskih i sirokih tereta. ZahvaljujuCi cinjenici da je na osnovnom delu radne grane transportera lanac zamenjen polugama sa guraCima. i rukovnje je jeelnostavnije. 8. armirano . kao i eskploatacionu eenu..0 m. transportuju se zasebni tcreti iii se transportuju odvojenc grupe materijala..WI- 2b koeflclJent dopunskog otpora .256 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 257 Transportni uredaji . to se ona odreduje priblizno iz izraza (2. 300 m. Poluzni transporteri izraduju se kao poluzni. Polom. paralelna niza poluga.betonskih fabrikata itel). poluzni transporteri u odnosl.2 Elementi transportera Poluga transportera. duz sinske staze 9. aktiviranjem automatskog iskljucivaca. masa transportovanog tereta komada iznosi 0. b).. zamenjujuCi dinamometrom silu premestanja tereta.

h. Kolica 7 kojim se transportuje teret.koeficijent otpora kretanja lanca preko obrt~ih zvezda. Za Clanak lanca privezuje se gurac 11 (krutom vezom). 8.3.3). .prema izrazu za silu (8.3 Proracun transportera Sila pomeranja poluga (N) pri radnom hodu transportera odreduje se iz izraza W pr "" <'. .05 wki WI' . Vze kao vucni element primenjuje se same kod jednopoluznih transportera jer kod dvopoluznih transportcra uzad. u prvom slucaju 8. mt n mki mp flo == 0. . . 8.4 Horizontalno zatvorena kontura staze transportera i prostorno vodenje tereta kod transportera sa kolicima sa automatskim izborom pravca .2). (I mt + n .broj kolica na transporteru. (8.2.odgovarajuce mase kolica i poluge (iIi dye poluge kod transportera sa dYe poluge .7. g . me J. .koeficijenti otpora kretanja odgovarajuCih kolica i poluga.m p + j. Veza vucnog Ianca sa opterecenim kolicima ostvaruje se na isti nacin kao i kod viseceg transportera sa guracem.dvopoIuznih transportera) sa valjcima i guracima.koeficijent trenja klizanja lanca i vucnog elementa duz vodica staze. kg. lw k .6 i 8.1 Opste napomene Horizontalno zatvorena kontura staze transportera i prostorno vodenje tereta kolicima po podu ostvaruju se transporterom sa kolicima. m k ) + wp .25 Dimenzije vucnog lanca i snaga pogonskog motora odreduju se prema sili (8. Vucni lanac transportera moze da se nalazi iznad poda.1 0 .adresiranjem 8. a iIi ispod poda u uzanom podliZnom kanalu.5 S/w[]Ja Irallsporlcra sa dve po/up: Xli vodcIlje Icreta EIEls{icni vllcni eiemeIlt moze biti lanae bilo koga tip a iii uze. pogledati 8. isto kao i kod viseCih transportera (pogledati giavu 7). a presek poluge za kretanje u suprotnom hodu . koji se nalaze na jednoj iIi nekoliko horizontalnih povrsina ali ·na razliCitim nivoima.ukupna mas a elasticnih vucnih elemenata (lanca i poluge).6 iIi se veza zglobno ostvaruje (jednostranisarnir). S1.4. S1. 8. zbog vclike razlike relativnih izduzenja. SI. kg.258 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 259 Transportni uredaji gde sn: S == 1. Pogon i zEllezni uredEJ/ su uobicajene konstrukcije. Sl.6. 8.7. Wpr WI's S1.3) . . 8. 8. .2) Pri povratnom hodu (8. kg. a sastoji se iz: vucnog lanca 1 koji je prebacen preko pogonske 5 i zatezne 4 zvezde i skretnih uredaja 2 i 3. ne mogu da obezbede sinhronizovano kretanje transporlera.ukupna masa svih transportovanih tereta na transporteru. Vertikaino usmeravanje lanca ostvaruje se preko usmerivaca pravca 6.

a upravljanje se moze ostvariti pomocll poluge. Transporteri sa kolieirna za vodenje tereta. Kolica sa teretom krccu se duz vodka transportne staze 10. 8.Ul'r. Kolica su opremijen3 sistemom za automatsko adresiranjc jer su nosilne adresa. a zahvatajtl se guracirna prcko pomocnog lanca i premestuju se prema unaprcd zadatom smeru.i2 b) Sf. sa nadpodnim p%iajem fanca. Cijim podizar0em iIi spustanjem. susenja.8 i 8. SI. 8.. sa nadpodnim polozajem lanea i staze. a nalazi se na meollspralnoj konstrukciji. 8. Vucni lanac krece se duz svoje yodice 9 (S1.6 i 8..7. moguce je zaustaviti kolica sa teretom na bilo kome mestu duz trase transportera.7. 8. b Cine slozenu horizontalno zatvorenu konturu kretanja iIi pros- tornu trasu sa mehanickim pogonom kolica preko sistema automatskog adresiranja sa jednog transportnog kruga na drugi.'pod poda: J .260 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 261 Transportni uredaji opremljena su jednostranim zglobnim osloneem 8 iii se poluga pomera u vertikaInom pravcu.. b. 2.i. pere. a koji Sll postavljcni duz trase transportera. S1. 8. 4 . Osnovni nedostatak ovih transportera ogleda se u postojanju veceg broja transportnih staza na podu hale.//ar/ poda: b ..n !(J!7cem: a . Automatskim pomeranjem skretnice. a prednost je sto nema zlebova u podu. a primenjuje se uglavnom na transportno .6 Shema i sklop0l'i prosfornog rransporfera sa kolidma za 1'o{fe'~ie ferera.koiica.7. 8. S1. Transporter sa kolicima za vodenje tereta. pranja itd). za .6 iIi najcesce direktno po podu proizvodne hale.a vortenje !erda "utn.iskljui'i1'(1c. te se pod lako odrzava. Kolka rnogu biti neupravljiva iii upravljiv3.'uclli ianac 'br . kolica se odvajaju i ukrstanjem usmeravaju. kada je horizontalna trasa duz zatvorene konture jednostavnija.6). a. Uzajamna povezanost nosioca adresa sa uredajima za ocitavanje.7.\'(nu mOJ1la=u kabina au/on1obifa Sf.7 Transporfer sa kolicima :.tehnoloskim linijama (na radovima montaze. 3 . ispred skretnica lransportnih staza. 8. S1. odnosno . bojenja.i. koja je pokrivena oslonim plocama 12 (cesto su cIanci lanca potpuno pokriveni) iIi duz klizaca sa valjcima. 8. S1. 8. obezbectllje sc automatski odredeni pravae kretanja kolica prerna unapred zadatoj adresi.9. Prednost transportera sa kolicima kod kojih se vllcni lanae nalazi ispod poda ogJeda se u neometanorn premdtanju tereta posto se lande ispod poda krece nes- ~~~iihJ~J. rucno iIi pomocu mehanickog llredaja za upravljanje. S1.poiuga.lako se pristupa stazi transporter a i laneu prilikom obavljanja rernonlnih radova (odrzavanja) iii pri nadgledanju rada transportera. sa ugradenorn stazom i Iancem ispod pod a.

ciscenju i remontu vucnog lanca i mehanizma. Osnovni paramctri transportera sa kolicima koja prenose teret po podu.skladistenje tereta u magacinskom skladistu ostvaruje se regalnim dizalicama iii specijalnim transportnim masinama za skladistenje.~/(j st. a dubina zieba u podu za lanac nijc veca od 250 mm od nivoa poda.'oo poda: Karakteristican primer mchanizacije transporta i prenosenja komadnih tereta do magacina skladiSta na zeleznici ostvaruje se prime nom sistema transportera sa lancem za vodenje kolica. 2000 i 3200 kg. 8.9.ca."kog sto})ari. opsluzivanju. Izvedena konstrukcija transportera sa kolicima na podu je sledeCih parametara: za nosivost kolica od 250 kg primenjuje se zglobni lanac koraka 200 mm. vucne sile do 4. ogranicava se mogucnost prelaza transporlne staze na vise etaze.5 m/min.komi one.. Duzina transportera sa jednim pogonom iznosi 50 . 8... se kolica sledeCih nosivosti tereta: 50.do 3 km. .. broj adresa . 500. Izraduju a shena pros/orne trase lransportera: b . a kao vucni element koriste se demontazni lanci koraka: 80.do 15. 100 i 160 mm. Nedostatak ovakvog oblika transporta ogleda se u slozenom i otezanom kontrolisanju rada transportera. Kod nekih konstrukcija transportera predvida se mogucnost prekrivanja zlebova gumenim trakama. zleb se u podu ponovo prekriva gumom (S1. Tereti se nalaze na zeleznickim vagonima i dopremaju se do magacinskog skladiSta iii se direktno dopremaju do ulovarne rampe. le ovaj lanac ne ometa druge nadpodne oblike transporta materijala.. zahvaljujuCi elasticnim svojstvima gumc. 8. Sl. blalo i uzgredni predmeti. a sa viSe pogona . 125. c .3 .. Kolica transportera ostvaruju kontinualno kretanje nominalnom brzinom 0. adresiranje je beskontaktno.9 Transporter sa lancima to l'oaenje lerela koji je p%len ispod n. a deponovanje . lanac je polozen ispod nivoa poda i prikazan je na Sl. NajveCi ugao nagiba staze obicno ne prelazi 15°.8 Shema horizOIl/alllo zafltorene kon/ure Ira/J.isla somo sa lamelastim lallcem Treba naglasiti da postoje kolica llosivosti i do 20 t. st.5).8. 8.pokretni deo frWL\portera i tral1sporll1(1 sloza sa demontainim lancem. . 1000. za melw!1fzl/ciju franspurta magacino jednog zelezlIfc. u zlebu. 250. su nosivost tereta i vucni element. Utovarno .5 kN. a odatle se utovaruju u vozila . 8. kojc obezbeduju slobodan proJaz polugc za vodcnje kolica i potom.500 m. a kod kojih je lanac ispod nivoa pod a. 47.. kod slozenih transportnih sistema odredenih transportno tehnoloskih linija sa automatskim adresiranjem tereta. odnosno tereta.\porlne staze transportera sa {ancem ispod podu :0 vo[/clIje ko{.262 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 263 Transportni uredaji metano duz trase lransportera. u koji mogu da zapadnu prasina.pretovarne operacije na platoima utovarnim rampama obavljaju se samoutovarivacima. kada je lanac polozen ispod poda. brzina kolica iznosi do 25 m/min. uslcd postojanja zieba u podu.

Pogon kretanja prenosi se od elektromotora zupcastim prenosom . kao i mali otpor kretanja na okretnicama transportne staze. isprcd skretnica za Tockovi sa celicnim obodom retko se primenjuju zbog toga sto su kod njih veCi otpori kretanja (kotrljanja) po neravnom . dvoredni lanci su sa dva zgloba. upravljanja i aulomatskog adresiranja transportera sa kolicima za transportovanja tereta po podu uglavnom su uniIicirani sa elementima viseCih transportera. Zatezni ureaaj moze biti zavojni. Treba imati u vidu da je kod transportera sa kolicima za vodenje tereta konstruktivno ispunjen sistem automatskog adresiranja. horizontalno zatvorcnu konturu krelanja (Sl. Skretni ureaaj izraduje se kao: baterija valjaka. U prednjem delu kolica ugraden je zglobni sigurnosni uredaj koji automatski iskopcava pOIUgli sa vucnim Iancem za vodenjc kolica prilikom nailaska i sudara kolica sa bilo kojom preprekom iii sa drugim kolicima. istoga tip a kao i kod viseCih transporlera ali sa postavljanjem na gornjem delu pogonske zvezde. Rastojanje izmedu mesta za otpremanje i prijema tereta odgovara odredenom broju impulsa. ciseenja i remonlovanjc -delova transportera. Sl... tcret se otprema pritiskom na dugme sa komadnog pulta za upravljanje. Nedostatak u prvom redu odnosi se na sloienost ovakvog uredaja. a kod primaoea uk~ ljucuje se signalna sijalica. 8. duzine sekcija od 3 . Nakon optercecnja kolica. Logicki odeljak elektricne sheme adresiranja konstruisan je prema vrsti feritno tranzistorskih modula. metalnim opiljeima. a zadnji su kruto spojeni osovinicama. Decentralizovani sistem adresiranja odlikuje se veeom jednostavnoseu. 6 m. Duz trase transportera. kod koga operator rucno stavlja jednu iii dye civije vertikalno u plocu za adresiranje koja se nalazi na prednjem zidu kolica. Sl. po podu koji je zaprljan uljem. Magnetni dobos obrce se sinhronizovano sa pogonoIll lransportera ali znatno manjom brzinom. a posle svakih 100 . narocito kada je manji broj adresa.redllktorom.9. dva prednja i dva zadnja tocka su obrtna.4. 100 i 160 mm.2 Elementi transportera Elementi opreme. 8. postavljaju se specijalne remontne sekcije za nadgledanje. postoji mnogo razliCitih konstruktivnih kontaktnih i beskontaktnih izvodenja. na odgovarajucu adresu prijema tereta. pre svega . a koja se mogu optimalno prilagoditi prema konkretnim zahtevima. a dva srednja locka kruto su vezana na zajednickoj osovini. Valjkasti lanae skrcee se preko obrtnih lancanika. Primenjuju se kako ugaoni. izraduju se bez betona u podu i obezbeduju pristup do pokretnih del ova lransportera.su demontaini. 8. Vuc"ni lanci . svi osnovni clementi za adresiranje ne nalaze se na trasi transportera . Takva kolica ostvaruju dobru pokretljivost. Vucni Ianac pribija se uz valjke lanca skretnog uredaja i povlaci ih sobom. koraka 80. Da bi se smanjili otpori kretanja Ianea. biraea. Slozeniji sistem centralizovanog adresiranja sastoji se iz prijema registratora pomeranja kojim se simulira kretanje kolica duz trase. opruino . Najjednostavnije konstruktivno resenje je sistem civija. a mogu da budu i specijalni lamelasti lanci bez supljih osovinica.. c. zbog razlicitog postavljanja elemenata za adresiranje na kolicima i pri prcvodenju preko skretnica (n3 pOdli i ispod poda). Civije su u tesnom kontaktu sa elementima uredaja za oCitavanje. koji dolaze od specijalnog davaca . Celicni tockovi su najpogodniji za krclanje po podu koji je od celicnih ploca. primenjuju se skretni uredaji u oblikll valjkastog lanca koji Cini pokretnll.pravolinijski pogonski lancanici.zavojni iIi hidraulicni. kao i da se produzi vreme eksploatacije lanaca. Nakon prispeea kolica sa teretom do naznacenog mestn daje se signal. Osnovna prednost ccntralizovanog sistema ogleda se u odsustvu nosioca adresa na kolicima i lll'edaja za ocitavanje ispred prevodnih skrelnica za usmeravanje kolica ka naznacenom mestu. te se tako obezbeduje njihovo bolje cuvanje kao i opsluzivanje. b. Kolim za nOSe!1je tereta su sa cctiri iIi scst tockova. Siroko se takode primenjuju i transporteri sa vise pogona. Sistem automatskog adresiranja i uprav!ianja jc centralizovan i svaki obuhvata svoje optimalne oblasti primene u zavisnosti od konkretnih uslova. koja se uvode na trasu transportera.predajnika i koji je mehanicki povezan sa lanccm transportera. kako bi se simuliralo kretanjc lanca transportera dui citavc trase. Tockovi sa pnellmatskim gumama dobro su prilagodeni svakom podnom zastoru ali sc pod optereeenjem sabijaju. te se tako menja visinski polozaj poluge kolica. Valjci se kotrljaju prcko lanca dui pojasa vodica.264 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 265 Transportni uredaji 8. koraka 160 i 200 mm. Kod kolica sa sest tockova.9.. koji obezbeduju veeu kompaktnost i pouzdanost rada sistema.:lko bi se kolica sa terctom uputila ka primaocu.6). te se zbog toga stvara i veee trenje usled kotrljanja. Kolh'a i zglobni oslonci Sl. 8. Uspesno se takvi tockovi primenjllju za kretanje preko bilo kakvog zastora na podu. kao i na visoku cenu. sto moie da prouzrokuje osteeenje poluge iIi vodceeg tocka. tako i. Operacija adresiranja ostvarujc se na sledeCi nacin. pored pulta zaupravljanje. Kod kolica sa cetiri tocka su prednji tockovi obrtni (konstrukcije kao kod klavira). skretnica za odvodenje tereta usmerava kolica ka prijemu k:. . Kao najunivcrzalniji pokazali su se tockovi sa obodom od cvrstc sirovc gume. 8. b. dui slaze od mctalnih vodica (Sl.9. kako bi se obavila potrebna podmazivanja.zacepIjenom podu. vee u ormaru. pozicija 3). 200 m. a Ciji kapacitet memorisanja odgovara broju adresnih operacija transportera.6. koturova obrtnih zvezda. iste su konstrukcije kao i kod viscCih transportera sa guraCima. Staza za kretanje transportera izraduje se od valjanih iii savijenih profila kutijastog popreenog preseka. strugotinom i hemikalijama. koji se bitno razlikuje od primenjenog sistema adresiranja kod viseCih transportera. koji su razmatrani u glavi 7. koji su postavljeni dui trase transportera. Kod centralizovanih sistema najjednostavniji zapis adrcse ostvaruje se na magnetnom dobosu.

KIln za upravijanje vraca se u prvobitan polozaj rucno iii automalski. 8. 51. nekoliko poelizaca 4 sa osionim valjeima 5.11 AUfomafsko adresiranje kulica sa beskolU. Klin za usmeravanje 9 sa rolnicol11 10 spusta se nanizc duz pogonske poluge 3 sa ruCicom 2. a ovaj upucuje rolnieu 10 u prorez bocne grane pula i kolica prelaze na odvodnu stazu (S1. 8. Ako se poloZaji odgovarjuceg granicnika za adresiranje 7 i Civije 4 po dud are. c).8. Duz trase transportera. adresa. za radove na monlazi iii termicke obraele u proizvodnim industrijskim objektima. u zoni prelaska civija i otklonskog grallicnika 8. na kojoj su olvori. 8. njenim postavljanjem u levi iii desni dec plocice.betonskih konstrukcija u gradevinskoj industriji.5. Premestanje (ereta ostvaruje se preko transportno . 8. i davaci sa Citacima. drugu sa leve strane) u razlicitim kombinacijama obezbecluje se odredivanje do 100 adresa. 8.1 Opste napomene KoracajuCi transporter slu'li za periodicno premestanje komadnih tereta: kada su posebne operacije tehnoloskih procesa u pogonima mehanicki obrade. U otvore se povezivalljem brojeva u razli6iti111 k0111billacijama stavljaju adreslle civije 4. Klin se izraduje kao dvostrani radi obezbedenja kretanja kolica desno iIi levo. kolica dovode kiin za uSl11eravanje 9 do olklonskog granicnika 8. b) i skakavicu 1 oelvode u stranu. 8. ispred svakog racvanja kod koga se kretanje prenosi skretnicom postavljeni su citaCi koji se sastoje iz dva granicnika za adresiranje 7. Postoje i druge konstrukeije beskontaktnih sistema adresiran j a. Kada se poduelare civije sa magnetima. u odgovarajucoj kombinaciji.5 KoracajuCi transporteri 8. Kod brojaca (Citaca) 4 nalaze se ispod poda u odgovarajucem poretku postavljeni davaci 5 koji su malih gabarita.11) kolica imaju dvostrani nosac adresa 1.8.povratnog. 5vaka kolica prelaze preko Citaca (5t.266 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 267 Transportni uredaji prcvodcnje.12 sastoji se iz nepokretnog rama 1 sa usmerivackim valjcima 2. U slllcaju da treba ostvariti do 20 adresa. a takode i pri fabrikaciji armirano . Druga civija pricvrscuje se II jedan od otvora. b) f::! R 7 () C) SI. horizontalnog i vertikalnog ("koracajuceg") kretanja pokretnog rama. izdaje se kOl11anda za ukljuCivanje skretnice radi odgovarajuceg usmeravanja kretanja prema odredenoj stazi.10) na prednji dec kolica 6 ugraduje se dvostrana okretna ploCica 5 koja je nosa6 adresa. a). Kod kontaktllog sistema adresiranja sa klillom za voclellje i upravljallje (S1. gurajuCih transportera i transportera za vodenje tereta kolieima sa gornjim polozajem transportnc trake. kao i drugih proizvoda.10. magnetni i radiofrekventni naGini oCitavanja adresa. 8. Proracun transportera sa kolicima za vodenje tereta istovetan je kao i kod viseCih. Koel beskontaktnog magnetnog sistema za adresiranje (St. i pogona 6 za premestanje pokretnog rama.JO Sis/enl A:On/akala ko" kolica sa aUloma/skim adresiranjem . Prvi koracajuci transporteri nasli su primenu prilikom montaze alatnih JUasina. S1. Stavljanjem dYe Civije (jednu sa desne.10. 8. opera- 51. pokretnog rama 3 koji je postavljen llnutar rama 1. oni kontaktom skrecu ploCicn 5 (51. NastavljajuCi krelanje.10. raziicite konstrukcije ovih transportera. a potom su izradene i druge. za montazu elektromotora. Poznati su kontaktni i bcskontaktni .12 na koji se postavlja teret. dovoljllO je primeniti same jednu Civiju za adresiranje. obicllO do to otvora sa svake strane. KoracajuCi transporter. prema llnapred propisanom zahtevu.fotoelektri6ni. koji se postavljaju u razliCitim kombinacijama poprecno u odnosu na uzduznu osu transportera.l('fnim Ilwgnetnim sistemoJt1 lor stavlja jednu iii dYe Civije 2 sa magnet om 3 koji je pricvrscen na krajn. na kojima lezi pokretni ram 5. sa prorezima II koje. nosioca.

13 prikazan je koracajllCi transporter sa pneumatskim pogonom za terete mase do 200 kg. b). obezbedujllCi tako automatski pretovar tereta sa jednog transportnog ureciaja nadrugi. Kada se teret premesti na sledecu radnu poziciju.12. valjkastim transporterirna. Ncdostatak ovih transportera oglcda se u ogranicenoj konfiguraciji trase (transporter se moze izraditi sarno kao pravolinijski). kao i kocenja i zaustavljanja.(1 Hod nazad :l! ij 5 UPoloZaj 8 mPoloZo' lVPoloZaj 9 10 ~ spuStanjeaJ JB. 8. O~I . pokretni ram premesta terete duz svih radnih pozicija za jedan korak napred. Transporter radi prema prethodno opisanom principu (poglcdati Sl.13 KonsfrukrUa koraL'Cajuc'eg fraJ1Sporfera sa pneu!71afskim pogonom . SI.Konstantno je postojanje dinamickih opterecenja pogona i nosecih konstrukcija zbog cestih pustanja u pogon. pneumatskog cilindra za ostvarivanje pogona pomeranja 4. a ukuDna mas\l.12. pokretni ram se za to vreme nalazi u spustenom polozaju. tj.'Iporfer SI. Neophodni su i ureaaji kao sto su: ramovi.6 1:. transDortera iznosi 3. SI. nakon cega se dejstvom pogona ponovo vraca u polazni polozaj. podizaCi.49 MPa. 8. a vreme ostvarivanja koraka napred sa teretom je saglasno ritmu tehnoloske operacije transporta materijala.. b. Na SI. 8. transporterima ljuljaskarima i sa samoutovarivacima. a koji se sastoji iz: pneumatskog cilindra za podizanje 1 sa leZajima 2 i polugama za podizanje 3 i 11.268 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 269 Transportni uredaji Transporter radi na sJedeCi nacm: Transportovani teret postavlja se na prvu poziciju nepokretnog rama. S9x500 ::29500 2 ~ f . 8. radni pritisak vazduha u pnellmatskom sistemu iznosi 0. spustanje. za rastojanje izmeau pokretnih pozicija. potezne poluge 5. ukljucuje se pogon i pokretni ram se premesta napred za jedan korak. Ukupna nosivost transportera iznosi 12 t. 1 ili:ret rem 1 nA oro} \ !"5<:l f8'l f8'l !"5<:l !"5<:l 1'5<"1 Prednost koracajuceg transporter a ogleda se u tome sto je teret lako dostupan. U okviru transportnih sistema koracajuCi transporteri lako i efikasno deluju u sprezi sa viseCim.11 ~ ~ 11 Koracuju6' Iran. rolni za vodenje 9 i oslonih rolni 10. teret koji se premesta je na nivou poda (poglcdati SI. . Kada je transporter ispunjen u potpunosti teretima.8. nernogucnosti kontinuiranog neprekidnog kretanja. konstrukcija transporlera je relativno jednostavna zbog malog broja obrtnih parova elemenata. hod rama transportera.. Tako se citav ciklus rada koracajuccg transportera ostvaruje automatski sa cetiri naizmenicna hoda pokretnog rama: podizanje. pokretnog rama 6 i nepokretllog rama 7. pogoni.. pokrelni ram se podize podizacima za 20 mm iznad nivoa nepokretnog rama i prihvata teret. transportovanog tereta 8.ostvaruje se stabilan polozaj transportovanog tcreta na nepokretnom ramu. 8. i sup rotan povratni hod. odnosno korak tereta iznosi 500 mm.12). radni hod napred. Zatim se pokretni ram spusta i teret postavlja na nepokretni ram.

masa jedinice duzine transportera 200 . 120 min. Gornja povrsina ramova prekriva se rebrastim. spllsta se pokretan ram i istovremeno se podizu oba podizaca (prvi bez kaillpa. Tereti se sa jednog transportcra prenose 11a drugi pomoeu pogonjenih valjkastih transportera.. Zatim se podizni ram gornjeg transportera premdta sa kulupimu za korak levo. Zbog toga u slicnim slucajevima lreba prednost dati jednom transporteru. poboljsavaju se uslovi rada u livnicama.q trullsporler zu pre!lo. 8...5 MPa.5 m. pri montazi. Na gornjem koracajucem transporteru oSlvaruje se npr. drllgi sa kalupom). LITERATURA: [45] . sa kojih se oclvode topiola i gasovi. fila Smer kretanja pokretnih ramova strogo se fiksira horizontalnim i verlikalnim valjcima za usmeravanje.. ' Podiza6 Sll pneumatski (za transportovanje tereta mase do 1. Dvoetaznim koracajllcim transporterom ostvaruje se znacajna usteda pri obavljanju transporta na proizvodnim povrsinama... Kada nema prelovarnih punktova.8. primenjuje se dvoetazni koracajuCi transporter (SI.3 . Ovi transporteri mogu da se primene nc samo za transportovanje livackih kalupa. tako da se pri suprotnom . koji se sastoji iz nekoliko. Pri pustanjll u pogon podizll se podizni ramovi gomjeg i donjeg transportera sa kalllpima i spustajll se oba podizaea (prvi sa kalupima. broj radnih pozicija 4 . Kada je pogon mehanicki neophodna je llgradnja kocnice. bojenju iIi susenju odredcnih proizvoda. a monliraju se iz zasebnih segmenata duzine 3 . kao i dva hidraulicna podizaca za premeStanje tereta sa jednog transportera na drugi. brzina premestanja ram a 1 . pri tome se zahvata naliveni kaillp sa prvog podizaca.. 25 m/min. Osnovni parametri koracajllCih transportera su: dllzina .. 900 t. nego sistem zasebnih koracajllCih transportera. ekscentarski i hidraulicki (za transportovanje tereta mase preko 1. zavojni.. 150 m..5 t). jediniea koracajuCih transportera. od valjanih celicnih pro- profila. koji su postavljeni jedan iznad drugog.. npr.2 Elementi transportera Ramovi su metalne konstrnkcije. 700 kg/m. 6 m. pri slicnim tehnoloskim uslovima. a pri zadr'lavaju njegove ukupne lransportne daljine. naizmcnicno postavljenih u horizontalnoj ravni.14 Dl'{}etailJi kora(ujic. vee takode i drugih proizvoda. Medlltim. sirina transportera na nepokretnom ramu 0. ct.. Sistem radi na sledeCi naein. 70. talasastim eelicnim [imom. 8 min. a ram donjeg transportera lldesno.5. otpome i nesavitljive.povratnom hodll ramovi vraeaju na pOlazne poJozaje.. U gornjem polozaju podizaea menju se transmisija pokretnih ramova. a postojanje predajnih uredaja snizava pOllzdanost njihovog rada. moguce je transportere projektovati u obliku horizonlalno zatvorenog sistema.1 . koji Cini sistem transportera vertikalno zatvorene konture kretanja.. poslavljanje i nalivanje topionickih. 3. budllCi da se hladenje kalupa.4 .. a na donjem njihovo hladenje. SI. ukllpna nosivost 4 . pritiska n mrezi do 6. Sislem transporta sasloji se iz dva obicna koracajuea transportera..14).cluzine.. Pri tome se na prvom podizacu nalazi naliveni kaillp.klipnom polugom. preko Zllpcaste [etve). donji transporler. ostvaruje u zasebnim zatvorenim prostorijama. tada ee jedan transporter biti pouzdaniji. 15 t. Ciklus rada dvoelaznog transportera ostvaruje se sa celiri uzastopna hod a mehanizma. kada su proizvodne hale ograniccnih gabaritnih dimenzija .. horizontalno zatvoren~ konlure kretanja sa kolicima.5 t). kako bi se tacno fiksirao' polozaj rama.270 Transporteri sa vodenjem tereta i koracajuCi transporteri 271 Transportni uredaji Da bi se povecao kapacitet transportera primenjenog na skladistu. takt operacija 20 . Prvi podizac spusla nalivene kaJupe sa gomjeg na nizi. pod pravim uglom.{enje lil'(/(kih ka{upm'(J )'erlikalno ::atl'orene kOJ1lure kretullja 8. mas a transportovanog lereta 0. Sve operacije mehanizma ostvaruju se automatski.. a predaje ohladeni kalup na drugi podizae.. a drugi bez kalupa) do njihovog donjeg polozaja. "I" profila). Pagon moze da bude elektromehanicki (krivajno . lancanih iIi pnellmatskih podizaca. a sa drugog podizaca se skida vee ohladeni kalup dizalicom i prenosi do resetke za iSlresanje iz kalupa.. a drugi podiZe ohladene kalupe. vreme trajanja kretanja jednog ciklusa 12 s . Da bi se povecala kolicina proizvodnih jedinica na koracajuCim transporlerima. pnellmatski iIi hidralllicni. takvi transportni sistemi tada sadrze vise uredaja. Kada se dostigne krajnji polo:zaj. livackih kalupa.

Prednost koficastih elevatora ogleda sc u malim gabaritnim merama poprecnog preseka.. u kojima se teret u procesu transportovanja oslobada od vode. zrna.kontinuirano. podize se koficama i prazni na gornjem dobosu (zvezdi) istresanjem materijala iz kofica u prikljucak na gornjem delu e1evalora. materijala otpornih na plamen i visoku temperaturu. Posebnu grupu cine specijalni vertikaini elevatori Ijuljaskari za transportovanje knjiga po spratovima. 50 m 3!h. 92. laka grana slobodno visi (S1.. za koji su cvrsto spojeni clementi koji nose teret kofice 2.2.zasebnih elemenata na skladistima.. sa jednim iIi sa dva lanca (neke konstrukcije Sll sa cetiri paralclna lanca). neke transportno . a prema smeru premestanja tereta elevatori mogu biti vertikalni (SI. Prema vrsti materijala koji se prenosi. . odnosno proces podizanja materijala protice bez prekida . Prema vrsti vucnog elementa razlikuju se trakasti i lancani. "stope" 10. Koriste se same da se tereti podignu od pocetne do krajnje tacke bez vremenskog razmaka izmedu oplerecenja i rasterecenja. 9. cementa. Plast elevatora sa unutrasnje strane opremljen je uredajem za vodcnje 7 (voaicama).1) i kosi (S1.272 Elevatori sa koficama. u silosima prehrambenih kombinata itd. Koficasti elevatori primenjuju se za prenosenje rasutih materijala: praskastih. . zrnastih i sitnokomadnih (npr. pocetno zatezanje ostvaruje se zateznim uredajem 8. u hemijskoj industriji. Prenosnik je opremljen ustavljacem 11 za sprecavanje krelanja pogonskih delova u suprotnom smeru.1 Osnovni tipovi i oblasti primene Elevatorima se ostvaruje transport rasutih i komadnih tereta duz vertikalnih iIi strmo nagnutih pravaca (60 0 . Za vertikalno i koso nagnuto transportovanje nekih rasutih i sitnokomadnih tereta primenjuju se elevatori sa dve trake. kombinatima za oplemenjivanje rude uglja. puni sc u kofice. Ljuljaskari.). a i b) iii se pridrZava (S1.. stovaristima u magacinima. mogucnosti dostiz3nja znatnih visina pri podizanju tereta (60 .pretovarne masine).. brasna. viljuskaste i elcvatore ljuljaskare. koji se sastoji iz gornjeg dela "glave" 6. kao i u preduzeCima razlicilih industrijskih profila proizvodnje.Ijuljaskari 273 Transportni uredaji Viljuskasti elcvatori (eleva tori Ijuljaskari sIde za prenosenje komadnih teTeta clZakova. VILJUSKASTI ELEVATORI I ELEVATORI SA LJULJASKAMA . Kod kosih elevatora neopterecena. a takode i eleva tori sa cetiri lanca (pogIcdati glavu 6). uglja.lJULJASKARI iiJ 9. Koficasti elevatori se mogu razvrstati na stacionarne i pokretne (ovi drugi se ugraduju na utovarno . kod kojih je transportovani terel pritisnut izmeau dYe !rake. hemikalija. metalurgiji.tehnoloske linije. treseta itd. bala. a prethodno. sa fazonski oblikovanim koficama. pa se prema tome mogu razvrstati na vertikalne i kose.2 Koficasti eleva tori 9. eleva tori se mogu razvrstati n3: koficaste. sanduka. pri oduzimanju vode.1) sastoji se iz vertikalno spojenog vucnog element a 1.. kao i u mogucnosti ostvarivanja sirokog kapaciteta transporta (5 . sa automatskim istovarom na etazama velikih biblioteka. kao i neki viljuskasti eleva tori mogu da podizu i spustaju terete (npr. u proizvodnji gradevinskih materijala. u susarama. sa jednog sprata na drugi) sa vremenskim razmakom izmedu opterecenja i rastcrecenja. vucni element se obavija preko gornjeg. 9. pa i vise). Nedostatak ovog transporta ispoljava se u mogucnosti kidanja lanca pri preopterecenju i neophodnom kontinlliranom zasipanjll kofica materijalom. Rasuti teret dovodi se ubacivanjem preko prikljucka (naglavka) na donjem delu elevatora. 9.2. viljuskasti eleva tori sa Ijuljaskama . srednjih sekcija 4 i donjeg dela. buradi. peska. Pogonski pokretni deo i obrtni uredaj elevatora nalaze se zatvoreni metalnim plastom. Koficasti elevator (S1. Posebne· su konstrukcije eleva tori sa centralnim punjcnjem i praznjenjem. a takode i odvojenih . kao i industriji masinogradnje (pogona livnica). npr.2). 70 m).1 Opste karakteristike i podvrste 9. pogonskog 5 i donjeg. c). 82°). 9. ELEVATORI SA KOFICAMA. zatcznog dobosa iii lancanika (zvezde). 9. Vucni element sa koficama pusta se u pogon preko prenosnika 12...

4 .5 mis. a. 9.. c) po kojima se krecu cianci lanca iii njihovi valjCici (najcesCi slucaj).. 9. dok je centralni polozaj na S1. 9. Prema poloZaju kofica na vucnom elemenlu razlikuju se elevatori sa razmaknutim polozajem kofica (SI.3. d.sa praznjenjem kofica uglavnom pod dejstvom sile tezine tereta. c . Centralni polozaj jc moguc samo kod elevatora sa dva lanca (retko se primenjuje).A:! ~u 0 0) {} b) SI. b). kada se povratna grana SI. postoje konstrukcije lancanih elevatora kod kojih se radna. Kofica se vezuje svojom zadnjom stranom za traku. '. a).. a kod lancanih elevatora duz vodka 2 (SI.3. 9.sa dj'{j Janca. b ~ la!1(:ani kod koga po)'ratna grana slobodllO visi..2. opterecena grana krece preko oslo nih rolniea (valjaka.1 Vertikall1i ko/hYasti elel'afor pridr:a\'G Kod koso nagnutih koficastih elevatora radna. b). Da Ii ce kot'ice biti razmaknute iii vezane jedna uz drugu za vucni element zavisi uglavnom od karakteristika materiiala koji se transportuje. kao i u silo sima ..2 M" c) ~ . kao i od naCina punjenja i praznjenja kofica.. Kod specijalnih koficastih elevatora (beskrajni koficasti elevatori) za vertikalni transport zma i brasna u mlinovima i prehrambenim kombinatima.3. S1. optereeena grana se krece preko oslonih valjaka 1. viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama ..2.9. 9."'-" Sheme koso· nagnutih ele\'QfOra sa :bijcnim rasporedom kafica: a _ trakasli.274 Elevatori sa koficama.. Leyak za praznjenje elevatora moze zauzimati bocni iii centralni polozaj.9. postavljenim tako da izmedu dye uzastopne kofice postoji izvesno rastojanje iii kofice mogu biti sastavljene (S1. kada su postavljene tik iedna uz drugu.3.Ijuljaskari 275 Transportni uredaji B 5 Prema naCinu punjenja i praznjenja koficasti eleva tori se mogu razvrstati na brzohodne kod kojih se praznjenje ostvaruje pod dejstvom eentrifugalne sile i sporohodne . bocni polozaj prikazan jc na S1. 9. 2. Brzina dizanja kofiea elevatora je u granicama 0. ti. b i e.

. sa zbijenim. .40 ICentrifugalni 1-"-"- . .a/lle sile. ruda.. pesak. drobljeni uga\j. Primena ovakvog nacina moguea je sarno pri neprckidnom razmestaju kofica jedne do druge. zrno.Lancani sporohodni.0 m/s.3. 100 !Trakasti brzohodnl sa razdvojenim. sa zbijcnim.~.3. 320 0) b) d) SI. odnosno zahvatanjem koje ne prouzrokuje znacajne otpore i koji bi se poveeavali pri poveeanju brzine dizanja kofica.. Prakticno se kofice pune zahvatanjem materijala (kod trakastih i lallcanih elevatora sa rastavljenim rasporedom kofica).3. ostrouglim tipa 0 IGravitacioni I LOK 'Lancani sporohodni.. Pri centrifugalnom praznjenju kofica istovar se ostvaruje uglavnom pod dejstvom centrifugalne sile. a reae lancanih) elevatora sa razdvojenim rasporedom kofka. strugotina. ostrouglim ikoficama tip a 0 I . zemIja. a kapaciteta su 5 . fosforno brasno itd.2 ..3.3 Sheme punjenja. Punjenje kofica ostvaruje se iIi zahvatanjem materijala iz nizih delova piasta eIevatora (Sl. praznjenja i pol{)fc~iCl koj7ca efel'arora punjenje . koja nastaje nakon prelaza kofica preko dobosa iii zvezde. pri tome se smanjuje brzina dizanja kofica (nije veea od 1.. Da bi se obezbedio uslov eentrifugalnog praznjenja i iskljuCila mogl1enost prosipanja materijala neophodno je da sc praviIno odredi broj obrta pogonskog dobosa. viljuskasti elevatori sa ljuljaskama . sitnokomadnih rasutih materijaIa (npr. tora TD f-------- NAZIV Kapacitet Q m 3Jh 3. kako ne bi dosJo do prosipanja materijaIa izmeclu dye uzastopne koficc.. 500 t/h zma i visine dizanja do 60 m). dnbokim Ikoficama tipa D TP ~1Trakasti bzohod~i--. b). sIobodno gravitaciono (Sl. a). .pra:njenje s/o/Jo(/nim pm/om: d cenlra{110 prailljenje ff!afenjala <' (j Krupnokomadni i abrazivni materijali (sIjunak. pri transportovanju suvih." 4.2 NaCini punjenja abrazivnih ostvaruje se ncposrednim nasipanjem materijala u kofice.3 .:. Rastojanjc izmeau kofica kod brzohodnih elevatora usvaja se tako da istreseni materijaI iz prethodne kofice ne dospeva pred naiJazecu koficu.1 Nacin prazr..2.0 m/s. pra:!nje!lje pod dejs/\'o/}/ cenlriluJ!.. praznjenje . c. Centrifl1galno praznjenje primenjuje se kod brzohodnih (prvenstveno trakastih. prasinasti ugalj. posto se pri vecim brzinama dizanja ostvaruje sIabijc punjenje i prazlljenje materijala iz kofica.Ijuljaskari 277 Transportni uredaji za zito. oblim ikoficama tipa OK I iGravitacioni I 40 . d) i usmereno gravitaciono (Sl.pUlljelljf! :asipol/jcm kojica. 9. Transportovani materijal prosipa se direktno u levak za praznjenje koji se nalazi na plastu elevatora. pa cak moze doCi i do kidanja vucnog elementa.8 .. c . praskasti. kao i polozaj levka za praznjenje elevatora na gornjem delu plasta. praskastih i prasinastih materijala..6 .0 mis.9.3 . postoje specificne konstruktivne osobenosti.-. sa razdvojenim. pri transportovanjl1 materijala koji sc lako sipaju. b).~-. 9. 9. zrnasti i sitnokomadni rasuti materijaIi..d~ojel1im. 4.3. sa zbijenim. 9. kao sto su: prasinasti. cement. 63 6. 100 1. a koje se kreeu u granieama 0. pUtkim ikoficama tipa P TO ITrakasti sporohodni..LD iLancani brzohodni.). Zahvatanje materijala koficama krupnokomadnih i Praznjenje kofica moze biti centrifugalno (Sl. krupni ugalj itd. dubokim · I .ienja ko lea Centrifugalni Centrifugalni Gravitacioni ~ felcvaTip :.. 9.slobodnim padom. 63 6. 9. iIi punjenjem kofica materijalom (Sl..0 m/s). a njihova maksimaIna brzina dizanja kofica iznosi do 4. praznjcnja kofica Vrste vertikalnih koficastih cievatora za transport rasutih materijala -.. TabJica 9.2 . a).276 Elevatori sa koficama. !J . :k oflcama tiP a D LP Lancani brzohodni sa razdvojenim. treset kopan glodacem. Brzina dizanja kofica eIevatora obicno iznosi 1.) tesko se zahvataju koficama jer se zbog veCih otpora mogu pokidati kofice. plitkim ikoficama tip a P LO I koficama I I 1.0 .:(Jhl'(ltD!~iem malerija/a.6 .40 Centrifugalni 3.

proCi ce kroz . sljake. raznih hemikalija. b) karakteristican je kod vertikalnih i kosih elevatora (trakasti i lane ani) sa neprekidnim. Osnovni kriterijumi karaktera praznjenja koJica.278 Elevatori sa koficama. penjuce grane vertikalnog elevatora do nailaska na gornji dobos dizu se vertikalno i pravolinijski i kako je transportovani materijal u kofid.brzina kretanja centra tezista tereta u kofici. Prelaskom preko gornjeg dobosa materijal se prosipa iz kofiee pod dejstvom gravitacione sile na zadnji zid prethodne kofice. Povecanjern broja obrta smanjuje se rastojanje pola i centrifugalna sila se povecava U odnosu na silu tezine. tj. okrene se kruzno oko ose dobosa i lada se ostvaruje dejstvo centrifugalne sile (9. kg. m. obostrano konzolno vezivanje kofica sa !eve i desne strane lanca) za bocne zidove. konzolno vezuju (paralelnim nizom. neoplereccnc granc sa clopunske usmeravajucc zvczde. kada se pol nalazi izvan kruznice koja prolazi kroz spoljasnju ivieu kofice (SI.5. Medutim. Vo . kada se pol nalazi unutar kruznice (SI.radijus okretanja kofice. Medutim. min-1. sa centralnim unutrasnjim praznjenjem kofiea (pogJedati S1. d). abrazivnih i delimicno kofica 0. pa se tako ponekad i kofiee vertikalnog e1cvatora prazne. S1. (9. rastojanje od tdista A malerijala u kofici do centra dobosa 0. b). Siobodno samopraznjcnjc ostvaruju specijalni elevatori sa dva lanca. Rastojanje hI' od tacke B do centra dobosa 0 naziva se rastojanjem pola.3) gde je n . pri transporlovanju komadnih. tj. c i 9. sve cestice materijala krecu se u kofici ka njenom spoljnom zidu i ostvaruje se centrifugalno praznjenje kofke.4) . krupnokomadnih ugljeva itd. 9. Prema tome. Uredaj za samopraznjenje (SI. r p tj. koksa itd).). 9. Kada je hI' > ra. U litereturi se pokazuje da je pri hI' ::.4.ucestanost obrtanja dobosa. nastaje gravitaciono praznjenje (samopraznjenje) kofice preko zadnje (blize dobosu) ivice. 1z slicnosli trouglova ABO i ABC dobija 5e da je: (9. lake grane moguc je samo kod specijalnih konstrukcija. Kada kofica sa vucnim elementom naide na dobos. veliCina centrifugalne sile znatno veca od sile tezine.dobija se da je (9. u slucaju da se gornji deo konstrukcije izvodi koso. Kod elevatora sa jcdllim lancem takav otklon neopterecene.). koji se lako sipaju (npr. Kada je rd < hI' ::. c) odlikuje se naknadnim otklonom kofica.: ugljcnc prasinc. vlaznc soli. rastojanje pola hI' zavisi sarno od broja obrta dobosa.8 mIs. a takode i krtih materijala (treseta. viljuskasti eleva tori sa ljuljaskama -Ijuljaskari 279 Transportni ureaaji Slobodno gravitaciono praznjenje (S1. ra nastaje kombinovani . koja se naziva polom. m/s. Praznjenje se ostvaruje smanjenjem brzine dizanja kofica (0. a cianci lanca zadrzavajn centralni polozaj u odnosu na uzduznu osu elevatora. mokrih i pahuljastih materijala.4 i 9. ovakav vid praznjenja kofica dovodi do znatnih dopunskih otpora. strugotine itd. 9. drvenog uglja..2) Zamenom vrednosti Vo = TCrn 30 . teskih. 9. Kofice opterecene. Kocl vertikalnih elevatora sloboclno gravilaciollo praznjcnje obczbcdujc sc otklonom lakc. kada su brzine dizanja 0.3. sa bocnim vezivanjem razdvojcnih iii zbijenih kofica uz vucne lancc. c). Ovakav naGin praznjenja primenjuje se kod sporohodnih elevatora. Zbog silnjenja transporlovanog materijala opada kvalitet ovakog oblika transporta.1) centar dobosa i bilo pri kome polozaju kofica vektor R presecace vertikalnu osu u istoj tacki B. ako se produzi veklor rezultante do preseka sa vertikalom. cime se obezbeduje slobodno praznjenje materijala pod dejstvom sile tezine. sila tezine je vehka u odnosu na centrifugalnu silu..6 . a). 0. Shodno tome.8 m/s).mesoviti naGin praznjenja (centrifugalni i gravitacioni. balerije valjaka (rede) iIi sina za usmeravanje koji se montiraju kod elevatora sa dva lanca. karakter praznjenja kofiea odreden je rastojanjem pola i radijusom dobosa: F r gde su: m . 9. 9. Ovakav oblik prazlljenja primenjuje 5e kocl vlaznih.masa tereta u kofici. to se on nalazi sarno pod dejstvom gravitacione sile P = mg (S1. zbijenim rasporedom kofica. r . rude. 9. prosLlli materijal krece se tako duz bocnog zida prethodne kofice i dospeva u levak za praznjenje elevatora.a tako i ubrzanog habanja lanca i vodica sina.4 abrazivnih materijala (sljunka.4. Rezultanta R sila P i F pri obrlanju kofice promenljive je veiiGine i smera.2) odakle je raslojanje pola hp =L 2 Vo 2 (9.5.3. kada 5e kofice clvoredno.5. a).3. Kod kosih elevatora 5e sloboclno samopraznjenje ostvaruje kosim polozajem samog elevatora.

Kod clevatora sa centrifugalnim i kombinovanim (centrifugalno .kornbil/O\'ot/og nac:inu pra:njenja Kod sprorohodih elevatora sa gravitacionim ~raznjenjem je B >3.'el1}u .K. centrifugalna sila i sila inercije.5 . 1.306 . te se tako iskljucuju udari cestica o zid plasta.grGl'itadnnog..za brzohodne eleva tore sa centrifugalnim i gravitacionim (kombinovanim) nacinom praznjenja B = 1. Pravilno konstrkuktivno izvodenje spoljnog oblika plasta doprinosi da sve izbacene cestice materijala budu usrnerene ka levku za praznjenje. nasuprot tome.9) Putanja matcl'ijala pri prosipanju iz kofiec.4 Shema ()dretlil'aJ~ia rastojonja pola SI.204v 2 (9.. 45°.612) }.6..205 .. b . o '" 'r (9. c .6v _ (9. Pri centrifugalnom nacinu praznjcnja kofica (Sl. Centrifugalno praznjenje kofica elevatora maze se osigurati kada obimna brzina dobosa elevatora nije velika i kada je mali precnik clobosa i. ReSavanjem jcdnacine kretanja cestice materijala omogucava se oclredivanje njenog puta.c: _ P Kod elevatora sa ccntrifugalnim i gravitacionim (kombinovanim) praznjcnjcm kofiea kojc se ostvaruje prcko unutrasnjeg zida kofice. 30° Priblizna trajektorija kretanja cestice materijala pri centrifugalnom i griwitacionom naCinu praznjenja kofiea prikazana je na Sl.5 a SUe ko}e deluiu pri raslere. 0. O.280 Elevatori sa koficama. hp>1Q S. Obrtanjem kofice sa materijalom preko gornjeg dobosa na cesticu materijala koja se premcsta koficom deluje sila tdine. 9. a). b) kretanje cestice u kofiei zapoCinje nakon z<lokretanja kofice za ugao ~o = 15° .za elevatore sa cen'trifugalnim naCinom praznjenja i sa velikim obimnim brzinama (9. kao i suvisno drobljenje i sitnjenje cestica i stvaranje prasine.2) dobija se da je: . H.1. 9. Saglasno putanji kretanja ccstica materijala.0.. Postavljanjem levka za praznjenje iskljucuje se.8) D b} c) SI. D d 2Bv g S. viljuskasti elevatori sa ljuljaskama . (9. .. 0.ljuljaskari 281 Transportni uredaji 1z izraza (9.6.6. projektuje se i kontura gornjeg dela plasta glave elevatora. za razlicite naCine praznjenja kofica: . DJ?:.. rnogucnost prosipanja cestica materijala na laku.. hp<''a F R ~8 ..gravitacionim) praznjenjem usvaja se da je ~ = 30~ .5) 2 B gde je v obimna brzina dobosa elevatora.n:eeB preporucuje sledeCi odnos izmedu precnika dobosa (iIi podeonog precnika zvezde) Dd (m) i brzine vucnog element a v (m/s).9. kao i brzine klizanja Vk.9. m/s. Na taj 11a6n se karakter praznjenja kofica elevatora ne odreduje preko njihovih apsolutnih vrednosti brzina dizanja. 9.6) . pri vecoj brzini i vecem precniku dobosa moze se ostvariti gravitacioni naCin praznjenja elevatora.4.286) /.3 DJ= (0. Nakon izbacivanja iz kofice cestica se krece po paraboli. vee n3 osnovu odnosa izmedu brzine i precnika dobosa. PoJozaj levka za praznjenje materijaJa oclreden je uglom praznjenja ~. Pocetak njenog izbacivanja zavisi od nacina praznjenja kofica. srednje obimne brzine dobosa (elevatori srednjih vrednosti brzina kretanja) B = 1. prouzrokovana Koriolisovim ubrzanjem i relativnim ubrzanjem usled klizanja cestice po rubu kofice. Apsolutna brzina materijala Va odreduje se u obliku geometrijskog zbira obimne brzine v = ffira i brzine klizanja Vk (pogledati Sl. suprotnu granu elevatora.pra:niel1ju ko/iea: prHikom cenfrifugalnog..<l?a.7) R ~ _.. DJ = (0.

7. b).. na kraju je vezana kofica sa kompaktnim dnom itd. gravilacionol11 praznjenju. Odredena iskustva vezana za primenu razdvojenih kofica koje sou naizmenicno postavljene duz sekcije. slabije sipaju.. prijanjanja cestica materijala za dno.vanjan. zemlja. Konstrukcijc..--O_-1-. cad.. b) su ostrih ivica prednjeg ruba i male su dllbine.shema s/aganja brzino cestica materijala.282 Elevatori sa koficama. zrnastih i sitnokomadnih rasutih matcrijaia. prasinastih. 9." 8 '=100+150 TO ! ([) 0-1..2. 9..6 Shema zu odredivill1je tfajektotije prosipanog materijala iz koJic-a: a . 9.7. a primenjllju se i sa zaobljenim dnom. te se zbog toga primcnjuju za transport vlainih materijala. OSllovni parametri kofiee su geometrijske dimCllZijc. varijanta 3). primenjuju 5e za suve malerijale... kao i drugi tipovi kofiea speeijalnih kon5trukcija. 9. l'ezil!anja dubokih kojTca Z(I fraku iii lanae Plitke kofice CSl. pesak. y flo \ Bt .stopnlh polozaja kofica (1 . sa zaobljcnim . sto doprinosi boljel11 praznjenju.7. njegovih fizickih svojstava. 9. W c) .. Vezivanjem dubokih kofica za bocne ivice sa dva lanca (Sl. koji se lako sipaju. a takode primena odredenih kofica zavisi od naCina njihovog punjenja. (j) il!- . 9. odnosno praznjenja. kao i zaprcmina koficc. Na sekciji sa dYe . X t1 ~ ~. a) imajll blago nagnllti rub prednje ivice i povecane su dubine.projil plas'ta eleva/ora). ovi parametri 5C konstruktivno usvajaju.IsIO. 4 . pri siobodnol11. kao i materijala koji se lako sabijaju. ostrih llglova. lalog kreca itd).7 ! 0) Shema kofTca verli/. sa boeno nagnutim ivicama ostrih uglova (Sl. dubokim koficama mogu se transporlovati i neki rasllti materijali koji se prema fizickim svojstvima slahije sipaju (npr.7. 9. d).. plitke (Sl. olklonol11 lake. b ~ Itujektorija ('tesfice pri cenlri/ugalnom prazlljenju za vi§e u.. za povecane zapreminc materijala.ljuljaskari 283 Transportni uredaji 9. kao i bez dna. a.7.3 Elementi e1evatora Kujice.. a).. Na vertikalnoj putanji u koficama koje su bez dna l11aterijal se zadrzava silom unutrasnjeg vezivanja .!fF-1 --"f:~1'~ 'I I LOX.. 2 .'::.Ijpral'ljena krlvo. II a) S-IOD+ISO TP I LP-1~ iI!- i ! t " b) X~ll Dllboke kofice (Sl. za prasinaste materijaIe. zrnaste i sitnokomadne.tri kofice koje nemaju zatvoreno dno. suma pri grovitaciotlom prulnjenju . rasute malerijale (npr. duzina L i visina H. postoje sa ciljem obezbedenja boljeg rasterecenja . c) i sa zaobljenim dnom (Sl. kao i kofice oblika trapeza.cilindricnim dnom. silan ugalj itd). sirina B.. 9. IJ . Kod verlikalnih konslrukcija elevatora predvidaju se cetiri tip a kofisa ito: duboke (Sl. Postojanje cilindricnog dna kod dubokih i plitkih kofica takode doprinosi njihovom boljel11 praznjenju i smanjenju mogucnosti lepljcnja.prijanjanja svojih cestica i osigu- Sf.7. sa dnom.praznjenja kofica prilikom transporta materijala koji se siabo sipaju. • ---t--Sf. Kod kosih elevatora prvenslveno 5U nasle primenll kofice boeno nagnlltih ivica.a!nih eiel'alora i njihopo vezivanje za vu{ni element: J . Tako se primenjujll kofiee oblika trapeza za povecane zapremine.7.. 9. viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama . odnosno vrste kofica elevatora llsvajajll se u zavisnosti od oblika transportovanog matcrijala. zrnaste. neoplerecene grane.'I . c ..

m. broj umetaka trake odreduje se proracunom vuce.0 187 235 I I 630 i Kofiee sa bocnim usmerenjem i ostrollgIim dnom (SL 9.2 izmedu zadnjeg zida koficC' i trake.7 4. tako sto se naknadno karike jos i telmicki obraduju. Duboke i plitke kofice primenjuju se sarno kod elevatora sa razdvojenim ras" poredom kofiea.2 0. Izraduju se od celicnog lima debljinc 1 . 62. mma in. Za sirillu kofice do 250 111m primcnjuje sc jed.5 I I ! 1.... prasinastih.1 iu/ t" lin. kao i komadnih tereta.2 26. kako gJava vijka ne bi omelaJa prelaz trake preko dobosa.6 19.4 5.0 24. Osnovni parametri kofiea dati su u tablici 9. c) primcnjuju se kod sporohodnih Janeanih elevatora za transportovanje rasutih materijala (iste: vrste). I 0. 9. io. 630 mm.1 0.8 8A 10.zicane.0 148. a karikc lanca mogu se izraditi zavarivanjem od okruglog cclicnog materijala precnika 16 ".5 5.5 0.. Ako se pri vczivanju trake i kofiea koriste metalni elementi (koeficijent cvrstocc spoja iznosi ksp 0. na traei mora biti najmanje cetiri otvora za vczivanje. Primenjuju se trake trakastih transportcra koje su protkane gu" morn ili su gllmeno .0 6.0 70 60.. a prilikom praznjenja osigurano je potpuno rasterecenje praznjenje materijala.87 3. takode se kofice izraduju i od plasticnih masa (vlaknastih masa. Da bi sc sprecilo brzo habanje na prednjoj ivici (zahvalajllcoj) kofiee se zavaruju iii se zakivanjem pricvrscuju umetci od tvrdog celika.8 6. a). zrnastih. Da bi se ostvarilo pouzdano pricvrscivanjc kofiea.8 11.upre· mlnH mm mm Zuprcmina i". II ' Sirina kuticc B I Sirin" trake B.30 2. pre svega sa caurama i rolnieama. te nije potebno uzcti u obzir naknadno slabljenje preseka. c).3 2.0 3. istoga tipa. kod standardnih plocastih lanaca mogllca su zacepljcnja sarnirnih zglobova i t3ko gubljenjc savitljivosti i pok" relljivosli. Osnovni parametri kofica (prema Sl. pri tome je traka od valjane zice. mogu hiti zavarene iii presovane.2 0. Kod kofica sa bocnim usmercnjem bilo koga tipa primenjujc se samozbijeni raspored kofica na traei iii lancu. Da bi se smanjilo habanje primenjuje se povrsinska termicka obrada karika lanca na dubini od 2 mm.1 i ~ 125 160 200 250 320 400 500 650 800 1000 200 150 320 320 400 315 400 500 600 400 500 500 630 630 . I 0.9. b).0 4.1 !lmapremina in. Pri transportovanju prasinastih i zrnastih.65 1. Elevatori sa 13!leima okruglih karika. 9.. 28 nun.3 12 16. abrazivnih matcrijala. Sirina trake mora biti za 25 ". Kao vucni element elevatora sa kofieama primenjuje se traka iIi lanae (jedan iIi dva). c). sa ccntrifugalnim I kombinovanim pr'aznjenjem naisli su na siroku primenu pri transportovanju prasinastih materijala.17 1. Primena plocastih lanaea.284 Elevatori sa koficama.2 6. 6 mm. Vucni element. kao sto je navedeno II glavi 3..66 rnm I Imina i.75 1. Kofiee se vezuju za traku vijcima sa speeijalnom glavom (SL 9..0 4. koje su termicki obraiiene.4 160 200 200 250 320 0. a kofice sirine 320 mm i veeih sirin3..8) Tablica 9.0 4. a primenjuju se za prenosenje materijala visokc temperature.1 zaprc- illft" llmprcmina i". staklcna vlakna) i od gume.8 18.8. takode i matcrijala u hemijskoj industriji koji prouzrokllju dejstvo korozije metala..7. ponekad se izlivaju iii su od livenog gvoZda.4 0.0 12.9.6 mm) ovi elemenli se podvrgavaju nitrocementaeiji.8.5 10.9.0 8. 60.' I zapreI"ft" • 11m il/b. Da bi se iskljucilo nagomilavanje cestica materijala . viljuskasti elevatori sa ljuljaskama -ljuljaskari 285 Transportni uredaji rava se kofieom sa kompaktnim dnom. 9.35 0.2 U inostranoj literaturi navodi se primena kofiea sirinc do 1600 mm. I (za trakaste elevatofc) j prvi red 125 160 200 250 300 370 450 550 700 mm Korl1k rUldvojenih Dubokc kotkc tipa I) J I Kunce sa bocnim usmercnt~~~. Lanci okruglih karika su otvorenog zgloba i prisustvo abrazivnih materijala ne sprecava pokretljivost njihovih zglobova (nema zadrzavanja cestica mnterijaia u njima) ali materijali prouzrokujll znatno haballje ovih lanaea. sa sirokim koficam3. kao i sa valjcima (poslednji se prvenstveno koriste kod kosih clevatora sa podrzavanom granom) od" nosi se nn lancc koraka ioo ".8. h) iIi trakom (Sl.4 2.4 tada bi sc proracunom dobio spoj jednake cvrstoce duz poprecnog preseka.06 " u 2.0 28. vijcima ili zakivcima. a) ili su umetei vulkanizovani.m vucni lanae sa centraillim nacinom pricvrscivanja zadlljeg zida kofice (St 9. 150 mm vece dimenzije od kofice. Plitkc kofice tipa P kotica drugi rcd tk Kornk zbije· nih kot'ica Ostrih uglova tipa 0 Zuobljenc lipa OK . na zadnjem zidu kofice su na mestu naleganja trake sa glavom vijka upustene. odnosno slepljcni sa koficom (SL 9. 0.0 120 118. a koji je oslabljcn zbog vezivanja kofiea. primenjuju se gumeni umetci (SL 9.4 . polazcCi od cvrstoce" trake.6 . a do ostvarene tvrdoce oel HRC 55 . time se povecava povrsinska tvrdoca rolniea i sllpljih CelLlra u granieama ERC 58 ". Gumeno zicane trake primenjuju se kod elevatora veCih visina. Da bi se iskljucilo povecanje zazora izmcQu valjka i caure Ianca (zazor iznosi 0. vezuju se sa dva vucna lanca za zadnjll iii bocnn stranu (St.0 7. Takode se koristc cleva tori sa zglobnim clancima. kofiee se izradujll sa rupama za odvod vode.0 16.24 0. Veza kofiee sa lancem ostvaruje se preko ugaonih ili fazonskib: e1emenata Cianaka.6 T 500 630 I 400 ·"ffi 14. a mogu biti izradene kovanjem u kovackim kalupima. 1zbor tipa lanea (plocasti iIi sa karikama od okTuglog celika) uslovljen je uglavnom karakteristikama materijala koji se prenosi.~ 1. Kod eleva" tora kojim se transportuje mokar materijal. Traka se proracunava na isti nacin kao i traka lrakastih transportera (pogledati glavu 3) ali se uzima u obzir slabljenje trake zbog postojanja olvora u traci za vezivanje kofica vijeim3 za traku.

kao i ma- Zatezni uredaj se ugraduje na vratilo donjeg dobosa (iii zvezde) i vezuje se za bocne zidove stope elevatora. '" (9. Tako ustavljaci mogu da budu besumni zaporni i zaustavljaCi sa valjcima. Dobosi kao po pravilu imaju frikcionu oblogu.. Kod elevatora tezega tipa u svojstvu ustavljaca takode se koristi i elektromagnetna kocnica.reduktori.(l11je kojlce zo fraka cJ Kod trakastih elevatora prccnik pogonskog dobosa Dd odreduje se u zavisnosti od naCina prilZnjenja kofica. Pogonska grupa se montira na gornjem delu elevatora. 150)7. 1000 mm.. praskastih i sitnonasipnih materijala.zavojni iii uredaj za zatezanje tegom. Pogon elevatora prcnosi se preko reduktora. visinom dizanja i karakteristikama transportovanog materijala. 500. Vratilo pogonskog dobosa iii zvezde je ule:tisteno preko podesljivih kotrljajnih ldaja. Lanci se prvenstveno primenjuju za vece kapacitete. Kod elevatora sa plocastim lancima pogonska zvezda treba da sadrii 5 . 630. . Kod trakastih elevatora zatezni dobos izraduje se sa resetkastim obodom vencem. j(ako bi se sa njega odstranio zalepljeni materijal koji se transportuje. Za male SIlage (do 10 kW) koriste se mota . kada su znatne vi sine dizanja materijala.9). Pagan. Da bi se sprcCilo kret3nje vucnog elementa u suprotnom smeru zajedno sa koficama. tako i lancani elevatori izraduju se sa razdvojcnim iii zbijenim rasporedom kofica. 9.0 VezlI'uJlje ko/ica: rraku.10). ako je moguce. 9. a povecava se sa po"vecanjem broja llmetaka u traei i. 9. Primenjuju sc: zavojni (S1. mm.8 a . Zalezni dobos (zvezda) obicno je istog precnika kao i pogonski dobos (zvezda). 500 mm.. 20 zuba. Sf. Ciji se precnik usvaja iz niza normalnih precnika dobosa odnosno lancanika.. za premestanje tdih komada.9 Vezi). a takode je manja sila pricvrsCivanja koLice za traku. viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama -Ijul.. nakon zaustavljanja elevatora. Elevatori sa lancima od okruglih karika kao zatezni uredaj koriste teg. Izbor tipa zateznog uredaja zavisi od tipa zateznog elementa i pogona. kod novijih konstrukcija. Kako trakasti. za transport prasinastih. Zbog toga se ovakve lrake primenjuju prvenstveno kod brzohodnih elevatora. a ugraduju se na vratilu pogonskog dobosa (zvezde) iIi se ugraduju na elasticnoj spojnici.286 Elevatori sa koficama. kao i povecanje visine elevatora. 320. 9. a koji ne prouzrokuju vece otpore prilikom punjenja kofica zahvatanjem materijala. Izbor trake iii lanca elevatora uslovljen je kapacitetom elevatora. Primena trake od gumirane zice dozvoljava znatno povecanje vucne sile. Saglasno slandardnom nizu brojeva.. U plastu glave elevatora izraduje se otvor sa hermelickim vratima za osmatranje i obavljanje remonla. a pogonski sklopovi sa obodnim vencem imaju glatko oblikovani ileb iii se primenjuje lancanik (zvezda) sa umetnlltim zubima. b ZL/jedan la/loc. c :. precnici se usvajaju iz sledeceg niza: 250.a dl'(J /anca oj b) Sf.11) iIi preko poluga. tako da je obicno Dd = (125 . Zatezni uredaj. a takode i materijala visokih temperatura. 800.6). opruzno . Traka protkana gumom u odnosu na lanac primenjuje se za vece brzine jer se manje haba pri transportovanju abrazivnih malerijala ali je manje vucne sile. montira se hidraulicna spojnica. a koji moze neposredno da deluje na vratilo zateznog dobosa iii zvezde (SI. kao i od visine elevatora. pogon je opremljen llstavljackim uredajem. Kod elevatora sa lancem od okruglih karika primenjuje se frikcioni pogon. Cije prenosenje gumenim trakama nije dozvoljeno zbog stanja i vrste transportovanog materijala. izmedu elektromotora i ulaznog vratila reduktora. Premestanje abrazivnih malerijala ostvaruje se. 400. pogledati izraze (9. Izmedu motora i reduktora. Hod zateznog uredaja moze biti u granicama 200 . trakastim elevalorom posto se lanci u dodiru sa transportovanim abrazivnim materijalom brzo habaju. Kod lancanih elevatora za vece visine dizanja materijala pogonska grupa se postavlja na srednjem delu (po visini).iaskari 287 Transportni uredaji terijala srednje gustine i zbijenosti.

m/s . koji u slucaju cepanja. Srednja sekcija 'plasta elevatora izraduje se od celicnog lima debljine 2 . korak kofica mora' da bude deljiv sa jednim iii dva koraka lanea. 2. t/m 3.. Na srednjim sekcijama plasta elevatora ugractuje se urectaj za usmeravanje kretanja pokretnih delova (S1.. Osim toga.koeficijent ispune kofice (pogledati tablicu 9. 1z zavisnosti zapremine na duzini jednog koraka standardnih kofica.4 Proracun elevatora .3). Tip elevatora i oblik kofica biraju se u zavisnosti od karakteristika transportovanog materijala (tabJica 9.(I\'ojno . v . 9.. na zadnje do bose (iii zvezde) elevatora ugractuju se releji brzina. Niski ureaaji su sa dnom Neki eleva tori izraauju se sa betonskim plastom. kod kofica sa bocno usmerenim stranama. 'V . pod uglom od 45° i primenjuju se za suve materijale koji se dobro sipaju.10) I I I I I t. iznenadnog kidanja lanca iii trake.zafe:ni urectaj l'ertikalnog koj'icustng elew/{ora gde su: ia . usvaja se prema katalogu proizvoaaca.korak kofica. 9. m.3) i zadatog kapaciteta Q."stope".. 3.5 m. Niski levak I I za purlienje I I I I I Odreaivanje parametara.korisna geometrijska zapremina kofice.kofice se vezuju celicnim uzetom sa bocne strane. odnosno kidanja trake (Ianca) . a kod elevatora sa trakom .12) sledi. pri tonie je H .1).10). 4 mm. viljuskasti eleva tori sa ljuljaskama . ' I I SI.gustina materijala.1O Niii den plaJfa i 7. cak i pri smanjenoj brzini.visina kofica.3.288 Elevatori sa koficama.9. Uredaj za zastilu.to je srednja sekcija ojacana ugaonim profilima u poduznom pravcu i po poprecnom preseku. Nizi deo plasta"stopa" elevatora moze da bude sa visokim iIi niskim polozajem urectaja za punjenje kofica elevatora (pogledati S1. Visoki levak za punjet'/ie 9.. m.. nalaze se otvori sa hermetickim vratima. a zbog veceg odnosa fa / tk. koje je postavljeno bez zatezanjau pravcu poduzne ose trake elevatora.1).. da eleva tori sa zbijenim koficama.brzina kretanja trake iIi lanea. Za zastitu pokretnih delova elevatora. veza sekcija ostvaruje se vijcima. Plast konstrukcije elevatora sastoji se iz cvrstog kostura koji mozeda prihvati staticka i dinamicka opterecenja..ijuljaskari 289 Transportni uredaji Plast (oklop). . kako ne bi ispali u slucaju eventualnog. primenjuju se specijalni zastitni uredaji ito: kod elevatora sa lancem hvataCi lanca. 1 (pogledati tablicu 9. u slucaju kidanja trake mad iskIjllCUjU mogucnost spadanja pokretnih delova i eventualnih havarijskih ostecenja elevatora. p .0) H. na bocnim zidovima. Za opsluzivanje i remont. mogu da obezbede visoki kapaeilet.vucnog element a iskyucuju rad pogonskog elektromotora elevatora.L-'-_-"': . primenjuje se pri transportovanju vlaznih materijala koji se slabije sipaju.. na nizem delu plasta . postavljenim kontinualno u nizu je Ik ~ H. Visina sekcije iznosi 2 . a ukrucenje se ostvaruje tako ::.5 .2. a kod hermaticnih veza primenjuju se zakivci. Kod elevator a sa lancem. Visoki urectaj "kljun" je sa dnom pod uglom od 60° prema horizontali. 9. za duboke i plitke razmaknuto postavljene je tk == (2. Kapacitel koficaslog elevatora odredllje se prema zapremina no duzini jednog koraka (11m): (9. . tk .pogledati tablicu 9. i sirine B (St..

koeficijent zahvatanja malerijala. brzine kretanja kofiea. saglasno uslovu: (9.. viljuskasti eleva tori sa Ijul. zazora izmedu kofica i zidova nizih delova plasta.firine kojice B (Iipol'i kojica: P .. Proracul1 vue'e. mm oJlrih agio v... koeficijent zahvatanja iznosi Kz Nm N' za . 9. za rasute materijale u obliku praha.L ?:'aXk.2. 4 N' M IkoflCa asa trake..Ijuljaskari 291 Transportni uredaji 9lJ(} loItk 110 OK 160 140 110 tfXJ '11 . .. D .0 . 2. Nm sre dnJe k oma dne matenJaIe Je K z = 2 . opterecene grane. anea i ' usvajaju 5e prema katalogu proizvodaca ili u skladu sa odgovarajuCim standardima. 0 OK sa okruglim dnom Sf. tipa kofica. za sortirane transportovane materijale je Xk = 4 . kao i za 1.0 I 1/ J I "" ~ 40 1D o ~~ tOO / 1/1 i / ~b ~ JOO St. .5 rasute.koeficijcnt (za materijalc nesortirane Xk = =2 . plitke. Xk . Nfm. .12 5lJtJ B. rastojanja izmedu kofica (koraka). 1..290 Elevatori sa koficama. Pri brzini kofica 1.12) Pri transportovanju komadnih materijala izabrane kofiee se proveravaju prema najvecoj dimenziji tipskog komada "a".25 . (9. gQ ql == 3.. stepena ispunjenosti plasta leretom i naCina prihvatanja tereta kofieama.jaskama .. 9. Ti otpori se odreduju opitnim putem i njihova velicina zavisi od karakteristika transportovanog materijala. 5).. Karakteristicna osobenost nastaje kada se uzmu u obzir nastali otpori zahvatanja materijala koficama razdvojenog rasporeda vezivanja i vucnih uredaja na donjem delu plasta elevatora.. izrazava jcdinicni rad koji se ulaze prilikom zahvatanja matcrijala. sitno .11) .5. Zal'iSIIOSI odnus" Utk od .25 mis.6v N'm N . duboke.jedinicna sila tezine malerijala koji se transportujc.komadne materijale. gde su: . Proraclll vuce kod elevatora ostvaruje se postupnim sabiranjem otpora duz segmenata trase elevatora.1 J DOl1ji ~ l1i5 deo p/a§til j uredaj zu zu/ezallje )'erlikalnog elel'ulura sa /OJJcem Otpor zahvatanja materijala koficama priblizno se odreduje iz izraza W: =Kzql. . gde je L ..duzina kofice (dohvat)..

Prema izrazu (9. pepca.25 ill.uuhok.80 II ! I I 0.prasinasti ICement.ostrih .::a"'y..45)..0.65 .7 ne 1 Moguce je smanjiti brzinu do 1.0 i 1.: P .0.. tk I = 5 usvaja se duboka kofica siJ-ine B = 250 mm i zapre= 300 mm.6 mIs. vcoma abrazivni I Kamen.Ijuljaskari 293 Transportni uredaji Preporuke za izbor tipa kofice elevatora Tablica 9. 85 1 1.40 I 0. 63 3.0.3.63 i \jf=--. I gravllaclOnllll pHlznJI. D .1. i treba je proveriti prema sili prijanjanja trake uz pogonski dobos. I I I i OK i 0. [ _II . viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama .6'1. pra-znjcnjem I Sporohodni sa I .I i t Prose-I cni I Brzinl-l.25 . '~I' 0 40 () 63 ~=~= tk 3.40 o.1 I I SrcdnjckomadnT.6vp1o = 0. cad !Spo~oh{:dn~ njcm <'.6 m/s iznosi Nasipni materijal Vrsta trunsportovanog matcrijala I ! I Tip elevatora Ikofice Id.40 I 1 1. mina 2 I. ruda. sa bocnim usmcTavanjcm IPrimcdba: Tip kofica: D . a) koji se koristi za transport kalupa u livnici. 3. m!evcno zrno (brasno. . sljaka gravltaclonlm praznJc- Spo~oh{:dn~ njcm sa u~mcrcnim Icvkom I I o D 080 Pcsak.6 praznjenjem I .RO II 1. [slcna .292 Elevatori sa koficama.:ohodni sa Komaclni (reset ccntrifugalnlm 0.34l/m. TVcm r uga] I dnom.6". dclimicno abrazivni f--_______--+p.8 . Sporohodni sa gravitacionim praznjcnjcm.0 I I I HranIjivi p"rodukti.. Izracunavanjem najveee sile zatezanja proverava se cvrstoca lanca.= 0. Zrnasti i sitno1 komadni.3) D 0.6vp\/f ° I! I 1 'i II 1z tab lice 9.6.I ~. a za I 1 Srednjckomadni a = 60 mm. 895 895 hp = .75 2. Poznati su sledcCi podaci elcvatora: Racunski kapacitct elevatora Q = 30 t/h.6 i I.2.70 I 0 ~ a2 I I . kao i za zadati kapacitet od 30 11h odreduje sc koeficijcnt ispune kofiee tkQ I I ..2 = -2.25 . sa bocnim usmcravanjcm. krcda u prahu: hcmlkalijc Br.4-30 3.13. Usvaja se traka sa cetiri umetka (sloja).5 t/m 3 .r.0'1 ! = 0.60 1°.85 I i I [ Brlohodni sa Suvo. Osnovni paramctri clevatora su sledeCi: Prema tablid 9.40 . slaho abra- zivni r--------rnj-cm--------1t:'---°D-K-+--+I---+. sljaka Igmvitacionim nJcm.6 ·1.0 .5.icnt I Ispune kofice I Tip I koefi. 1. .'" i I ! i' ". a radijus dobosa je prema tome rei = 0. 63 Za date parametre kofice i brzinu kretanja trake 1. Snaga molora elevatora odreduje se prema izrazu (2.6 Br. 1cvkom uglova ° I OK I 0.2411'1.2 I I i 1 II .3 za transport suve zemlje za modeliranje primenjuje se trakasti transporter sa razdvojenim dubokim koficama i brzinom kretanja trake v = 1. Ucestnnost obrtanja pri v = 1. ! kombinovanim r05rOmO braino (centrifugal nogravitacionim) praznjcnjcm I D 0.odni sa ccnlrifugalnim praznjcnjcm I I I 'l'" 040 080! 0 40 061 080 I I ' 0. stocna hrana) Prasinasti i zrnasli. odnosno lrake.... zbog toga je precnik pogonskog dobosa Dd = 125 ' 4 = 500 mm. 0.plilka: 0 .13) pri 'If '~ T310zcni hee.3 ~. saglasno opstoj teoriji frikcionog pogona..£.3 Kod elevatora kod kojih se pogon ostvaruje frikcijom vucnog elementa najveca sila zatezimja iznosi Smax = SII.l2'jC"'12'jc'-'nc.2. zcmlja. Proracunati vertikalni koficasti elevator (St 9. stoga je traka sirine Br 1. I ".> D I 0. gustina transportovane zemljc za kalupovanjc p = 1. OK .5·2 0. visina dizanja H = 22 m.8 je 30 =4..1. pcsak. 'I Proracun.sa okruglim J . 0. vcoma ! abrazivni Sljunak.80 I 1.70 °I I I 1°.lOhodni sa ccntrifugalnim praznjcnjcm I i j P 0. 0.60 1 0 20 ' "..6 m/s.4 m/s ali tada ona postaje nestandardna obezbeduje centrifugalno praznjenje.".' .6 '1. m!s traku i I lannc I I 0. Primer.'_ _ _ _-jI!-_-f-_ _f--__-+___ 1 Strugotina drvG!a: ivcr. ruda. I I I ~'I suva glina gnjccena.obezbeduje se centrifugalno praznjenje kofiea.0..lohoJni sa ccntrirugalnim praznjcnjcm p 0.4 m. Kamcni uga!j !Sporohodni ~a praznje'gravitacionim I BlI:oh.gJjcna pras!na Sporohodni sa gravitacionim praznjenjcm ! D 0.8 . Itrcset gloJacki. a korak kofice tk = 0." I I 08 20 I ~ I Hranljivo zrno I Zrnasti i sitno! komadni.8 :. koji sc slabo sipa Zcmlja. 2.. isto D O. vIazan. 1. n 61 Posto je hI' < rei .' [" Br. sHan Brzohodni sa ccnlrirugHlnim I I ! Rastojanje pola odrcdujc se prema izrazu (9.

posto se nzmu u obzir gubiei na dobosu odreduje se iz izraza W = (S3 . crm zalezna CVIstoca po em' sirine umetka.<X .37. b .S4= 1.37 (So+ 2376).2876)Sl. 25+ 9.08 = 2629 N = 1.0850 + 104 + 160· 22 = 1. = ( 5310 .15). daN/em.37 S4. tako je: S3 = 5 11 = 1.Ijuljaskari 295 Transportni uredaji Opterec:ellje jedinice duzine trake.l.55". Proracun se izvodi u opstem obliku.81· 2.Ss e[1<X . iIi u razmatranom slucaju.81·30 -52NI qt m.13 b) z= 5310·10 =322.13. posto je nepoznata sila zatezanja 54 silazne grane sa pognoskog dobosa.37. 25 N/m.0850 + 104.vucna sila u traci. Neka je K = 10.0850 + Kz qt 1.. Usvaja se da je 51 = 50' Sila zatezanja u tacki 2. 1z teorije frikeionih pogona dobija se da je Sn::.9. sa cetiri sloia od tkanine (umetaka) iznosi mlr = =2. Ft = 5max = 5310 N.sir ina lrake.294 Elevatori sa koficama. ReSavanjem ove jednaCine dobija se da je So 3 1272 N. a za a = 1800 dobija se da je e~HX = 1. Prema podacima proizvodaca masa duboke kofice sirine B = 250 mm iznosi rm = 3. Pri proracunu u smeru suprotonom od kretanja trake je Snaga pogonskog motora pri koeficijentu korisnog dcjstva 11 sigurnosti elevatora Ke = 1. uzimanjem u obzir otpore na dobosu i usled zahvatanja materijala.S4)'(. za tde uslovc rada. = Sn = S2 + qH = 1.6v 3.25.6618 kW = ' 1000·0.1. Masa jedinice duzine trake prema katalogu inostranih proizvodaca.13) z== F. 1.S4 Tako je qu' g mil' 9.55 kg/m.1.81·3. P == 100011 = 1. Potrebno jc ovu silu nesto povecati zbog clejstva sile prijanjanja.85 i stepenu S4 = Ss = S1 +qtH = So + 108·22 = So + 2376. am = 55 daN/em = 55 N/mm a) 51.5 kW sa ucestanoscu obrtallja n .38 kg.koeficijent SigUfIlosti. 300·55 ' S obziro'1l da [raka slabi zbog otvora za pricvrsCivanje. najmanju silu zatezanja trake treba ocekivati u tacki 1.85 980 min-I. Za celicne dobose. te je 11a strani sigu[Ilosti ako se usvoji da je So = 1500 N. 108 Pocetno opterecenje _ gQ _ 9.08 So + 3624 ::.37·3876 = 5310 N 3. Saglasno proracunskoj Potreban broj slojeva (umetaka) trake nalazi se iz izraza (3. a neophodno je da se kofice CITsto vezujn za traku. viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama . . Obimna sila na pogonskom dobosu. 1. Usvaja se elevator snage P = 6. taka da je: S3:S. K . to se zadrZava traka sa cetiri sloja. ili.·K shemi (S1. b).08 i Kz = 2: 52 =S51 + Wz S3 b· am ' gde jc z .08 So +3624.6 Opterecenje terecene grane jedinice duzine op- 54 = Ss + 2376 = 3876N q = qo+ qt = 108 + 52 = 160N/m Prora(un VULYe.v 0. za razmatrani slucaj je 1. odredujc se prema izrazu (9. em.25 odreduje se iz izraza Ke'W. b = B = 300 mm.6 ·1. Ft = Sma. S3 ::. = 0.2629.broj umetaka. 9..38 N 1m. za vece vlaznosti (elevator je mO!ltiran na otvorenom prostoru) koeficijent trenja iznosi i. pri S = 1.0850 + 2· 52 = 1. tada je: eiJ. neophodno jc da sc obezbedi sila potrebnog zalezanja.

Najpodesniji materijal za automatsko punjenje i praznjenje eleva lora je cilindrienog oblika.. Obicno se praznjenje elevatora ostvaruje u gornjoj taeki silazne grane.I'ti eleraror: a . Osnovni parametri su: smna kofice (200 .15 . Nedostatak je ::ito su ove konstrukcije slozenijeg oblika.Ijuljaskari 297 Transportni uredaji 9. a) izractuju se od gume. ostvaruje se elevatorima sa oblikovanim koficama u obliku dzepova. Laneima su na odredenom rastojanju kruto vezanc konzolne zahvatne police. korak kofica (sa zbijenim rasporedom 250 . . kapacitet elevatora (5 '" WOO m /h) i brzina transportovanja materijala (0. b). jedna tik uz drugu uzanom trakom 2 iii laneima sa okruglim karikama. ugradnjom otklonsko!l lancanika koiim se ostvaruie skretanie nailazeCih Doliea..15. sa centralnim gravitacionim punjenjem i praznjenjem (SI.:alni na pm'r(lfl1oj . 9. 9. oj bJ Sl. vee se materijal stavlja direktno u kofice . aglomerat.3 Koficasti elevatori specijalnog tipa Transportovanje abrazivnih ruda. kao sto su: prepecena opcka. vertr'kalni e1el'afor: h . c) i kosi (S1. naroCito kada postoje dYe paralelne trake. 710 mm). visina dizanja do 3 55 m. 1600 mm).710 mm). d . del Ova masina itd). Kofice 1 (SI. bala.4 Vijnskasti elevatori Viljuskasti elevatori mogu bili vertikalni (S1. kosi n(l radno) ~ opte/"(~d'enoj grani. a) sastoji se iz dva vertikalna. b .4 m/s)..296 Elevatori sa koficama.shema (rase efewltnra Prednost ovih elevatora ogleda se u tome sto se punjenje materijala ostvaruje bez zahvatanja.pokretn.14). 9.. c. opterecenoj grani.. sanduka. 9..14 Vilju. a time se smanjuju otpori pri punjenju. kosi e/(n'ator. a... 9. 9. ciji oblik stope zavisi od vrste materijala koji se premesta (S1. klinker.fku. temperature do 900°C. koji moze da se kotrlja po nagibu poda valjkastog transportera i da se lako pretovara sa polica elevatora.. odnosno donjeg lancanika.16). visina kofi~e (400 .. Punjenje i prainjenje stopa polica elevatora ostvaruje se automatski iIi rueno. zatvorene konstrukeije lanca. odnosno nema naknadnog drobljenja i sitnjenja materijala. plasticne mase iii relika (za vrele materijale) i vezuju se.14. S1. 9. Viljuskasti elevator (st 9. vertiJ. denjaka.15.15. a moguee je takocte i praznjenje malerijala na penjueoj. 2 2 OJ b) Sf.3 . c . 0. 9.dzepove. Koriste se za podizanje razlicitih komadnih materijala (buradi. deo. lako lepljivih briketa i vrelih materijala. koji su prebaceni preko gornjeg.proracul1ska shema C) Shemafski prika: j'ifjuJkastog elel'Clfora: a ..15. viljuskasti elevatori sa ijuljaskama . 9.

16.v/.l:.298 Elevatori sa koficama.lic>:ilih ripOi'a kod del'atora jljlju. 2 .:.to ce sila pritiska na yodice na meslu pricvrsCivanja police a) Sf.ta viljuske sa materijalom.'fanik ..ara: sa 0\'0 hmea. b rastojanje izmedu tacaka vezivanja police(viljuske) za lanac .3 m/s). Dopunski je otpor kretanja oslonih valjaka polica duz nepokretnih vodica. b).' 3 ~ \'ucni lanae. pomocu opruge iii sine za vodenje. 1. Ukupna potrebna sila za vertikalno podizanje police sa materijalom odreduje se iz izraza: (9.sa jednim faflcem. Viljuskasti elevatori su malih brzina (nisu vece od 0. Okretni uredaj police vraca se u pocetni polozaj.koeficijent otpora kretanju valjCica lanca duz vodica.Ijuljw~ku: 5 - 'ZafeZlli la/1. 4 .rastojanje od mesta vezivanja konzole do tezi!. 0. viljuskasti elevatori sa ijuljaskama . 9. 9.16 Vucni element viljuskastih elevatora moze biti lamelasli lanac sa supJjim osovinicama iii Galov lanac. kao po pravilu. 1.masa tereta na viljusci (polici). SI. 9.fkara Sf. koji dopusta da 5e matcrijal istovara bilo na kome mestu uzlazne grane elevatora tako sto se na mcstu istovara police postavlja sina za vodenje u isturenom polozaju iIi odbojnik.pogollski lanc'(allik.9. a) u zavisnosti od vrste materijala koji se prenosi. Ponekad je polica opremljena specijalnim okretnim uredajem (Sl.14) gde je w .16. b . d). (ne uzimajuCi u obzir sops'tvenu tezinu ljuljasake. 9.15) oj b) Shematski prikazi lliljusaka za z(Jh\'at(IJ~ie maler/jala ra-:.15.17 a b) Shemafski prikaz elel'afora /ju/ja. Proraeun vuee viljuskastih elevatora obavlj a se na uobicajeni naGin (pogledati glavu 2).2 .. Ako je m .Ijuljaskari 299 Transportni uredaji Polica za punjenje i nosenje materijala moze biti u obliku konzole sa savijenom iii ravnom stop om za oslanjanje tereta. a koji nastaje zbog konzolnog polozaja tereta u odnosu na osu lanca (Sl.pogon. kao i uticaj sile zatezanja"lanc~) biti sledeca: F =P b i dopunski otpor gmt (9.13) (9.

ZahvaljujuCi postojanju takvih Ijuljasaka ostvaruje se praznjenje elevatora bilo na kome mestu silazne grane. 7 .bunker. C ~ sklop kOl7i:olne IjuUa§ke: I .9.35.zi(aru. 9.25 . viljuskasti eleva tori sa Uuljaskama -Ijuljaskari 301 Transportni uredaji Ako je vucni lanac sa pokretnim rolnicama.18) opremljcn je na svakoj elazi uredajem za automatsko pllnjenjc i prazlljenje.filter. 12 urectqi za doziranje maferiju/a Transportni materijI se doprema u utovarnu stopu elevatora. 9.eik/oll. 0. urectaja za Ufol'ar i . tada je w = 0.utOl'arni urectqj z(1l'Oj!lOg 8 utm'arni Of\'ori na hunkerima. pri tome je 11 _ koeficijenl trenja Ianca duz vodica i zavisi od uslova rada elevatora. korenastih biljaka i drugih sitnozrnastih i sipkavih materijala poljoprivrednih kultura.05.elevatori premestaju materijaI sarno vertikalno navise. nakon cega se obrtni slo vraca u pocetni poIozaj.slol'Clr tere/a. Za transportovanje Iakih materijala (npr. .zale:ni ure(taj. Proracun elevatora . 2 . a razlika je sarno u konfiguraciji trase .fko. b) sa konzoInim Ijllijaskama. a transporteri naizmenicno.6 Opste karakteristike elevatora sa koficama u poljoprivrednoj proizvodnji U poIjoprivrednoj proizvocInji koficasti eleva tori se primenjuju za transport zitarica. Elel'afar sa Uuljcdkama sa jednim lancem za transport knjiga: a Op§f.19 Transport sto(ne hrane u iJlduslrUi za proi:I'(}(/nju s{()('(ne hrane . a).l'aijkasti transporter.kojfc':asr. 9.fetkasr. 3 . reSetkaste povrsine osnove.pneurnatski transport re1'. brasna. Skin uti teret po kosom stolu klizi do valjkastog transportera kojim se doprema do naznacenog mesta. Obicno se eIcvatori IjuIjaskari izraduju sa dva Ianca (St 9. 9. materijalom koji treba transportovati navise.SI01'(1'-.. Elevatori Ijuljaskari izraduju se kao i transporteri IjuIjaskari. e/el'ator: 3 . tada je w = 11 = 0.sfo za .'ito :a ul01'(Jr M M M 4 . a) 51. zavucnim jedno sa . Takav elevator (Sl.18 c) 51. Pritiskom na dugmc za llprnvljanje. II horizontalnom i vertikalnom smcru. Za razliku od viljuskastih eleva lora. na lstovetan nacin kao i kod transportera sa ljuljaskama (poglecIali gIan! 6). 2 . Preko komande za upravljanje obrtni sto se okrece unutar okna elevatora i spustanjem Ijuljaske ostavlja terel na sto.Uufja.17. h dement. 5 .. / I .' I u!(warn. ako su lanci bez roInica i ako kIize duz vodica. 0. 5 Fu(t'ni lanac: 6 . bunker. prihvatajllCi teret sa stoIa. 4 . 9. knjiga) primenjujll se elevatori sa jednim Iancem (Sl.300 Elevatori sa koficama. Ijuljaskama) 0 lance. Iransporfera.S Elevatori sa ljuljaskama (ljuljaskari) Elevatori ~a Ijuljaskama (Sl.. i:gled.. 7 .zal'ojni transporter.' 6 .17) namenjeni su za vertikalno transportovanje razlicitih komadnih materijala.17. a kofice elevatora se zarivaju iIi ispunjavaju z3sipanjem. 9.03 . slo se aUlomatski ymca u prvobitan polozaj.Ijuljaskara obavIja se uobicajenim postupkom (pogIedati glavu 2). Nakon skidanja tereta sa stoIa. resetkasti sto llredaja za utovar se zajedno sa teretom gura unutar okna elevatora i Ijuljaska se.korpe I'agone/a fic'ure. ispunjava utovarnll stopu eIevatora. elementi za nosenje tereta kod elevatora Ijuljaskara su sa zglobnim vesanjem polica (tzv.re. podize dllZ llzlazne grane.'l1a. 9 . 10 -l'isec:a :/('((111(1 :efeznica .pogon.

302
Elevatori sa koficama, viljuskasti eleva tori sa ljuljaskama - ljuljaskari

303
Transportni ureoaji

uredajem - lancem iii trakom. lstovar transportovanog materijala obavlja se u glavi elevator a, tako sto na matcrijal delujc centrifugalna sila iIi sila zemljine teie ( iii obe silc kod mesovitog naCina istovara materijala), te sc pod dejstvom navcdenih sila na materijal u koficama vrsi praznjcnje kofica. U zavisnosti od fizicko - mchanickih karaktcristika transportovanog materijala usvajaju sc sledece brzinc prenoscnja materijala, kod sporohodnih elevatora, do 20 mis, kod brzohodnih, 4 ... 5m/s. Kod sporohodnih se istovar malerijala vrsi preko unutrasnjeg ruba koficc pod dcjslvom sile zemljine lcze, dok se kod brzohodnih istovar matcrijla ostvaruje preko spoljasnje ivice koficc pod dejstvom ccntrifugalnc sileo
Ko/ice elevatora se izraduju zavarene konstrukcije, od celicnog I __ _.1_____ _ lima, a mogu se praviti i livene od kovanog sirovog gvozaa. Oblik kofice zavisi od fizicko mehanickih svojstava transportovanog Ip.aterijaIa, kao i od brzine transporta materijala. Kod brzohodnih elevatora primenjuju se kofice dva tipa ito: duboke (S1. 9.20, a), za transport veome sipkavih materijla, npr. zrnastog, suvog peska itd. i plitke za transport SI.9.20 slabosipkavih matcrijala (S1. 9.20, b), vlazne maVr"h kojic(J: a- duboke; b - plilke; c - oSlrougle; " . l'e:il'(Jl1je kofica za terijale koji se sleiu i podmet(J('fe koji se odlikuju veCim koeficijentom trenja.
l

Da bi se kofice bolje ukrutile, a kojima se prenose tcski i abrazivni materijali, ivice kofica se savijaju iii se ojaeavaju plocicama iIi se spoljasnji n,lb kofice savija oko celicne zice. ' Oblik kofice se odreduje u zavisnosli od sledeCih osnovnih·parametara(S1. 9.20): ugla zahvatanja materijala a, ugla povrsine rezanja f:I , sirine kofice B, duzine dohvata kofice A i dubine kofice C. Dimenzije kofka elevatora opste namene, kao i njihove zapreminc utvrdenc su inostranim sdandardima, kao i za elevatore specijalane namene za transport zrnastih poljoprivrednih kultura i za njihove preradcvinc, zapremine kofica iznosc od 0,81 ... 11 1. Kofice za transport gomoljastih biljaka, kao i za druge komadne materijale su dimaenzija: A ~ l i B ~ 1,5 I gde je 1 - najvcca duiina cestice transportovanog materijala. Za transport kukuruza u klipu izraduju sespecijalne kofke. Kofice se vczuju za lance bilo vijcima iIi zakivcima. Da bi se spreCiJo zaglavljivanje transportovanog materijaIa, izmedu zadnjeg zida kofice i trake postavljaju se poclmetaci (SI. 9.20, d). U inostranstvu su cesto u prakticnoj primeni elevatori sa koficama od plasticne mase i gumene ; kofice od gume su impregnirane celicnim skelctom. Ovakve kofice se ucvrscuju za traku specija\anim postupkom lepljenja. Navedene konstrukcije kofica smanjuju ukupnu teiinu elevatora i smanjuju stepen ostecenja trarisporlovanog materijala.
Vuc'ni uredaj kod elevatora su trake iii lanci. Trakc se prevashodno primenjuju kod brzohodnih elcvatora za transport zrnastih, sipkavih, praskastih i prasinastih materijala. Za komadne terete, a lakode i pri kosom lransportu, cesce se primenjuju lanci kao vucni urec!aji.

1

Navede vrste kofica spaJaJu se za vuene uredaje (lanci iIi traka) na podjednakom medusobnom rastojanju, kao slo je to prikazano na SI. 9.8, koja predstavlja korak kofica. Kod sporohodnih elevatora primenjuju se ostrougle (olucaste) kofice (51. 9.20,

Traka (S1. 9.20, d) sirine do 300 mm izraduje se iz ravnih gumiranih kaiseva odgovarajuceg standarda. Za vece zahtevane sirine, trake se izraduju od gumiranc tkanine. Razlikuju se tri vrste konstrukcija gumiranih kaiSeva : narezani u slojevima, uvijeni i zavojno uvijeni. Karkasni sloj pamucnog tkanja transportne trake povezuje se vulkanizacijom sa slojem gume. Boeni rubovi slojeva kaiS.eva transportne trake takode se stite zbog moguceg prodora vlage u njih ( na spojevima izmedu karkasnog sloja i sloja gume). Kofice se ucvrscuju uz transportnu traku specijalanim vijeil11a sa upustenim. glavama . Zbog bezbednog rada ( da se kofiee ne bi kidale usled mehanickog trenja o yodice na plastu elevatora ) sirina trake se tako usvaja da je za 35 ... 40 mID sira od sirine kofice. Broj karkasnih slojeva trake (koji nije l11anji od cetiri ) odreduje se proracunom cvrstoce trake. Lanci kao vucni uredaji izraduju se od lamelastih elel11enata sa supljim osovinicama, takode mogu biti lanci sa supljim osovinicama i rolnicama , tzv. Golovi

c), koje se vezuju sa trakom jedna uz drugu. Zbog toga se brzohodni elevatori nazivaju elevatorima sa rastavljenim koficama, a sporohodni sa zbijenim rasporedom kofica. Raspored, odnosno korak vczanih kofica na vue nom uredaju u odredenom stepenu predodreduje naCin njihovog istovara, odnosno praznjenja.

304
Elevatori sa koficama, viijllskasti elevatori sa Ijllijaskama - Ijllljaskari

305
Transportni lIredaji

lanci, koraka do 630 mm ili se izraCluju kao zavareni land ovalnih karika. Poncbd se lanci izraCluju presovanjem ili mogu bili lanci konbinovanc konstrukcije. Ukoliko su kofice siroke do 250 mm, dozvoljava se primena jcdnog vuenog lanca, za koji se kofice uevrscuju po sredini, zadnjim zidom ; dva vucna lanca primenjuju se sarno kada sir ina kofka prelazi 320 mm . U ovom slucaju kofice se sa lancima mogu povezati kako zadnjom stranom, tako i bocnim zidovima.
Stopa elevatora (S1. 9.21, a) saCinjava donji deo elevatora, a sastoji se iz plasta 1, utovarnog bunkera 3, sistema laneanika 2 (iIi dobosa) sa osovinom 5, i lezajima 4, koja preko specijalanog zateznog ureClaja 6 moze da se vertikalno pomera kroz povezani zleb u nosecem celicnom limu. Najcesce sa primenjuju zavojni zatezni ureaaji sa hodom zatezanja koji iznosi kod eleva lora sa lancima 1 ... 1,5 koraka lanca , a kod trakaslih elevatora 3 ... 5% od duzine trake. UreClaji za zalezanje tegom primenjuju se relativno relko kod trakastih elevatora.

tora sa centrifugalnim nacinom istovara postavi na vccu VISll1U, nego kod elev,litora sa mesovitim naCinom istovara (centrifugalni i gravitacioni). Na SI. 9.22, prikazan je utovar rastavljenih kofica, a na SI. 9.22, h - sa zbijenim rasporedom kofica. Da bi se obezbedili normalni uslovi utovara kofka u smeru utovara koji je suprotan od smera kretanja kofiea elevatora, potrebno ie visinu postavljenog gornjeg nivoa utovarnog kljuna h od donjeg nivoa stope elevatora odrediti iz empirijskog izraza:

h=(O,027.0,03)li+20,cm.

izv

(9.16)

gde su:
i - zapremina kofiee, em ; B - sirina kofice, em;
3

s

,)

Da bi se zadrz.ao konstantan zazor izmcdu kofica i dna stope elevatora, ponekad se primcnjuje stopa u obliku korita koje se okaCinje 0 osovinu dobosa. Meautim, ovo konstruktivno resenje umnogome tini konstukciju komplikovanom, posto ie potrebno u tom slucaju obezbediti pravlno zaptivanje izmeClu bocnih zidova konstrukcije elevatora 1 pokretnog korita stope elevatora.

z broj kofiea na duznom
metru trake, kof/m;
v - brzina lrake, m/s.

oj

bJ

SI.9.22
Shematskf prikazi nac;na utOl'(fra e/eWJfOra

Iz proizvoda z· v :=

.!. , odakle ie
t

t:=

_1_ , moze se odrediti vrcme prelaza dela
z·v

U procesu rada elavatora stopa se cesto KOl7srruk~Ua e/c1'alora : a - stope; b - is/{»'arl7e glm'e zapusava nagomilanim materijalom koji se transportuje. Da bi se spreeila mogucnost lomova (otkacinjanja kofica od vucnog elementa, kidanja vucnog ureClaja izbocavanjem konstrukcije plasta itd. ), to se u stope ugraauje gumena dijafragma, koja se pod teretom izbocava i tada preko specijalnog granicnog iskljuCivaca koji se aktivira obavlja se iskljucivanje pogonskog elevatora.
Sf. 9.21

trake elevatora izmeau dye ,yzastopne kofice, koje prakticno predstavlja korak kofica. Od pravilnog izbora mesta postavljanja utovarnog kljuna, kao i od njegove visine, umnogome zavisi naCin ostval'ivanja punjenja kofka, stepen njihove ispunjenosti materijalom i, konacno, kapacitet elevatora. Ova konstatacija je od posebnog znacaja pri projektovanju elevatora koji se ugraCluju kao slacionarne konstrukeije. '

Utovarni kljun za punjenje elevatora materijalom moze se postaviti na ulaznoj grani kofica elevatora , tada se utovar kofica ostvaruje sa strane koja je suprotna od smera kretanja trake iIi na silaznoj grani, kada se utovar kofka ostvaruje u smeru kretanja trake elevatora. Prednost se daje prvoj varijanti, zbog bolje ispune kofice i manje sile otpora pri utovaru kofica materijalom. Ulovar kofica vrsi se na pravolinijskoj, vertikalnoj grani trake ·elevatora. Pozeljno je da se ulovarni kljun kod elcva-

Glava elevatora (S1. 9.21, h) sastoji se iz pJasta 1, pogonskog lancanika 2 (iIi dobosa), zupcastog prenosnika 4 (ili reduktora), kaisnika 3 i ustavljaca 5.
Plast je oslonjen 0 postolje i predstavlja okvir konstrukcije elevatora. Opremljen je istovarnim kljunom i obicno se izraauje zavarene konstrukcije od celicnog lima. U nekim slucajevima plast glave elevatora izraduje se od drvene konstrukcije, npr. kod elevatora lokalne izvedbe, koji se ugraaujn neke masine.

306
Elevatori sa koficama, viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama -ljuljaskari

307
Transportni uredaji

U zavisnosti od vrsle energije za pogon elevatora, prenosni mehanizam elevatora moze se konstruisati kao zupcasti, kaiSni prenosnik iii u obliku reduktora, a moze se i direktno izvrsiti spajanje spojnicom gonjenog i pogonskog vratila ( koje je sa malim brojem obrta) masine na koju se ugraduje konstrukcija elevatora. Da bi se spreCilo kretanje lrake iii lanca elevatora II suprotnom smeru ohrtanja pri zaustavljanju, elevator se oprema ustavljacem koji se ugraduje na pogonsko vratilo, iIi na llmetnuto vratilo koje ima za cilj promenu smera obrtanja elevatora, odnosno kofica. Kod konstrukcija elevatora primenjuju se dva lipa ustavljaca ito: nazubljeni ustavljaci sa zapornim uredajem i ustavljaci sa valjCiCima.

9.7
Teorijske osnove analize procesa istovara materijala iz kofica elevatora
Sustina teorije istovara materijala iz kofica elevatora obradio je prof. ll.C K03bMHH, ogleda se u analizi sila koje nastaju u koficama prilikom istovara materijala. Pri pravolinijskom, vertikalnom ili nagnutom premestnju cestica materijala, na cestice deiuje sarno sila zemljine teze. Treba primetiti da se cestice koje se transportuju unutar kofka elevator a ne premestaju relativno, kao i da je otpor izmedu cestica neznatan. U trenutku zapoCinjanja obilaska kofica oko dobosa iii lancanika, na cestiee materijala ce delovati osim sile zemljine teze G '" mg i centrifugalna sila,

gde su:

.

g - ubrzanje sile zemljine teze (gravitaciono ubrzanje), mJs ;

2

m - masa cestice materijala, kg;

v - obimna brzina cestice materijala, m/s;
r radijus kruznice duz koje se premesta posmatrana cestiea materijala pri prelazu kofice preko dobosa, odnosno lancanika, m.
sa valjCi6ma

S1.9.23
UstavljaCi a - sa zapofnim uredajem, b

Da bi se obezbedio plast glave elevatora od udara prilikom istovara materijala, plast glave se tako konstruktivno oblikuje da je njegova konfiguracija tako podeSena da u potpunosti prati konstrukciju leta cestica materijala pri istovaru iz kofica. Zbog toga se gornji zid plasta glave ponekad oblaze limom koji je presvucen gumom fadi ublazavanja udara istovarnih cestica materijala.

St. 9.24
Odrediv(lnje ras/ojallju rrenuIl10g pola brzine

Rezultujuca sila FR koja delllje na transportnu cestieu bice jednaka materijala geometrijskom zbiru sila G i Fc. Najveca vrednost sile FR bice u trenutku zapoCinjanja obilaska kofice oko dobosa, pdnosno lancanika, a najmanja, kada kofica zauzme sa posmatranom cestieom vertikalan,. saosan polozaj sa precnikom dobosa, odnosno lancanika. U tom slucajil sile G i Fe su suprotnomsmerno usmerene (SI. 9.24).

308 Elevatori sa koficama, viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama - Ijuljaskari

309
Transportni uredaji

Na Sl .9.24, a shematski je prikazano delovanje sila na, transportovanu cesticu u kofici elevatora, kada je vrednost sile G konstantna, za tri razlicita pravca centrifugalne sile Fe (Cije su vrednosti odredene preko obimne brzine v). Geometrijskim sabiranjem sila G i Fe i produzavanjem rezultujuce sile FR do preseka sa vertikalnim pravcem poluprecnika r dobija se tacka E, Cije rastojanje od centra obrtanja 0 iznosi p i koje predstavlja rastojanje pola obrtanja posmatrane cestice materijala. Za odredivanje rastojanja pola brzin,e uspostavlja se odnos iz slicnosti trouglova ABO i AGFR', odnosno:
mv
r
2

D - precnik kruinice' oko dobosa iIi Iancanika oko koje se premeSta posmatrana cestica malerijala pri prelazu preko dobosa odnosno lancanika, m;

K - koeficijent brzine.

Prilikom projektovanja elevatora prethodno treba usvojiti zavisnost izmeau brzine v i precnika D, tj. prema koeficijentu brzine K moie se odrediti kinematska karakteristika uredaja, odnosno tip elevatora. Koeficijent brzine K karakterisu tri vrednosti ito: a) za K < 2,2Fc' < G (st 9.24, b), pol se nalazi izvan obima pntanje kretanja kofiee, tj. r < Pl. Ocigledno je da ce u tom slucaju istovar materijala iz kofica biti gravitacioni, tj. obavljace se preko unutrasnjeg ruba kofice pod dejstvom gravitaeione sile teie. Karakteristican zapis ovakvog b) oblika istovara materijala predstavljen je na SL 9.25, a, fotografisan je filmskom kamerom. b) za K = 2,2 sile koje deluju na t,ransportovani materija! su jednake, tj. Fe" '" G;_ tada je P2 '" r, kao sto je to prikazano na St 9.24, b. U ovom slucaju, istovar materijala iz SI.925 kofice nastupice usled delovanja Kinogromi (fill11ski snimci i islo1'or" ceslica malerijala iz k()/ica obe sUe i to u prvoj i uglavnom ele1'alOr(l u drugoj cetvrtini obima kruinice; kako pokazuju ispitivanja, istovar materijala nastupice nakon zaokretanja kofiee za ugao koji priblizno iznosi 25 ... 30". Pocctak istovara u prvoj cetvrtini obima kruinice putanje kofiee lakoae nastaje i zbog relalivnog pomeranja transportovanog materijala u kofici elevatora. Povrsina materijala pri istovaru teii da formira krivolinijsku konturu po ]ogaritamskoj krivoj, a koja se odlikuje skretanjem tangente u bilo kojoj njenoj tacki od pravca tangente povucene na kruznicu (opisanom iz pola), pod uglom prirodnog pada dalog materijala. Tako ce se, za K=2,2 istovar cestica materijala iz kofica obavljati meSovito (kombinovano), odnosno centifugalno - gravitaeiono. Ovakav oblik istovara cesce se primenjuje kod elevatora sa koficama malog kapacileta, pri transportu zrnastog materijala, brasna, mekinja, odnosno proizvoda koji se transporluju u nckom vremenskom intervalu, pri preradi stoene hrane i zivotnih namirnica. Filmski prikaz kombinovanog naCina istovara prikazan je na SL 9.25;

p:r=mg:--

odakle je

Ako se zameni vrednost obimne brzine v = rrcn , dobija se rastojanje poJa 30

(9.3)

1z izraza (9.3) moze se zakJjuCiti da rastojanje pola zavisi sarno od braja obrta, pa se povecanjem braja obrta rastojanje pola smanjuje, a povecavn se centrifugalna sila i, nasuprot tome, sa smanjenjem broja obrta rastojanje poJa se povecava, a smanjuje se centrifugalna sila. Moze se usvojiti odgovarajuci broj obrta, kao i precnik dobosa Dd, kada, pri gornjem poloiaju kofice elevatora, sila usled teiine cestice G i centrifugalne sile Fe
2 ~. . " mv posmatrane cestlce, postaJu Jednake, tJ. Fe=G, odnosno - - = mg , odnosno, v r 2

= rg,

odakle je

v

:. = )9,81. D r; ; : zamem sa K = 2,2, dobija se da je --2- = 2,2...; D ako se

v = K.fi5,ml s
gde su:

(9.17)

l

310
Elevatori sa koficama, viljllskasti elevatori sa Ijllijaskama . ljllijaskari

311
Transportni llredaji

c) pri K > 2,2 Fe''' > G i P3 < r (S1. 9.24, b). OdgovarajuCi filmski prikaz navedenog naCina istovara prikazan je na S1. 9.25, c. Teorijska istrazivanja, kao i eksperimenti sprovedeni, pokazuju da u ovoj varijanti, istovar materijala takocle nastaje pod dejstvom obe sile, materijal koji Cine krupnije cestice izbacuju se iz kofica pod dejstvom centrifugalne sile prcko spoljnog ruba kofice. Na Sl. 9.25, a, h, C fadi oCiglednosti, aproksimativnim punim linijama sa uSl11erenim strelical11a FR\ FR".FR'" , prikazani su sl11erovi rezultanata sila FR, a zasenceno - putanje leta cestica koje se istovaruju iz kofica. Ccntrifugalni naCin istovara kofka obavlja sc kod elevatora veCih kapaciteta, do 500 t/h, pri transportu Citarica i drugih l11aterijala. Nacin i vrsta istovara treba da prate odgovarajucu konstrukciju Iinije konture glave plasta elevatora. Posebno se mora voditi racuna prilikol11 projektovanja konfiguracije linije glave plasta, ako se radi 0 kOl11binovanol11 i centrifugalnom naCinu istovara l11aterijala.
U tom smislu potrebno je podrobno razmotriti pitanje konstruisanja glave plasta elevatora pri kOl11binovanom i centrifugalnom nacinu istovara. Putanja leta svake transportovane cestice materijala pri njenom napustanju kofice pokoravace se jedaCinama: x == v t (9.18)

veliCine 0,1: 0,2: 0,3: iz tacke I, II, III itd. nanose se nanize vrednosti ordinata

Y ==

2

. Dobijcne famitije krivih -

parabole, odrecluju nacin, odnosno tip istavara materijala iz kofke, odnosno konturu konstrukcije plasta istovarne glave elevatora. Na osnovu usvojenih i praracunatih parametara elevatora D, v i k, konstrukcija ureclaja plasta (51. 9.26, a) za kombinovani naCin iSlovara prikazuje se na sledeCi nacin. a) Kostruisanjem parabote 1 u najvisoj tacki 3, temenu parabate nalazi se i najvisa tacka podizanja ceslica materijala. Isla tacka 3 moze se odrediti ako je poznata visina H. Tada se kooordinatni pocclak usvaja u tacki 0, a aka se sa Xo i yo oznace horizontalna, onosno vertikalna rastojanja duz odgovarajuCih precllika dobosa, jcdnaCina parabole 1 sa lel11enom u tacki najviseg podizanja dobija oblik
1 Yo ==- rk +p -x o ;

2p

(2

2

)

za

Xo '"

0 i )'0

'"

H, dobija se:

Y

2
H
sa pocetkom koordinate svake tacke na kruznici trajektorije kofice radijusa n; koordinata x nanosi se u pravcu tangente na opisanu konstrukciju kruznice, npr. kroz provlacenje tangente kroz tacku "a" CSl. 9.26, a); koordinata y je uvek vertikalni odsecak, nanosi se nanize iz tacaka I, II, III itd. Pri konstruisanju trajektorije cestice materijala, kruznica radijusa rk deli se na nekoliko dc!ova, pa se iz tacaka na kruznici povlace tangente, na koje se nanose vrednosti x == v t , pri tome je: t - vreme, odnosno deo sekunde reda

= Tk + P
2p

2

2

,

(9.19)

gde su:
Tk -

radijus kruznice mba kofice; pastojanje pola.

p

b) Karaktcristicna tacka 5 koja _predstavlja pocelak konslrukcije plasta pronalazi se odredivanjem moguce visine podizanja materijala pri njegovom krev
2

tanju po inerciji naviSe. Tada je h = -

2g

.

1z slicnosti trouglova ABO i AGFR (51. 9.24, a)

Sf. 9.26
KOl1struisGnje ureaaja glove elevatura : (j - to. slucaj kombillovulLog nacina istovara,' b - pri cenlrifugalnom istmJaru

312
Elevatori sa koficama, viIjuskasti eleva tori sa ljuljaskama - Ijuljaskari

313
Transportni ureaaji

dobija sc vrcdnost

te se tako dobija:
2

glave elevatora. Prakticno je najudaljenija tacka podizanja cestice materijala udaljena od centra vratila dobosa na rastojanju, kojc je priblizno za cetiri puta vece od radijusa dobosa. Zbog toga se glava elevatora konstruise kod elevatora sa centrifugalnim nCinom istovara (Sl. 9.26, b) tako da je oblika parabole Po, koja prcseca parabole PI, pz, P3 itd (koje predstavljaju trajcktorije leta cestica materijala. U tackama preseka CSl. 9.26, b) parabole Po parabola Pi, P2, P3 itd, ugao izmec!u tangenata (na Po i PI, P2, P3 u prcsecnim tackama) treba da se nalazi u granicama 14 .. , 180 • Na taj nacin se omogucava bolje odbijanje transportovanih cestica materijala pri istovaru iz kofice 0 gornji zid plasta istovarne glave e1evatora.
(9.20)
== 11

h=2
2p
c) Ako se u jednacinu parabole 1 stavi da je janje od centra 0 do tacke 4, odnosno
Xo

i yo == 0, dobija se rasto-

9.8
Primena elevatora u pOIjoprivrednoj proizvodnji
U poljoprivrednoj proizvodnji, kao i u industriji prerade poljoprivrednih kultura, primena koficastih elevatora je veoma prisutna, medutim treba naglasiti da se

(9.21)

d) Iznad odgovarajuCih tacaka 5, 3 i 4 konstruise se parabola 2 koja obuhvata naredne tacke i ta parabola predstavlja teorijsku konstrukciju glave plasta elevatora. JednaCina para bole 2 je oblika:

o do najudaljenije tacke 6 na paraboli 2, odnosno:

Ako se zameni u ovoj jednaCini

Xo

== 12

i Yo == 0, dobija se rastojanje od ccntra

(9.22)

Razlika izmedu lJ i 12 daje uslovnu sirinu 1 proticanja materijala pri transportu, odnosno istovaru iz kofice u pravcu horizontalnc projekcije na horizontalnu osu,u pravcu precnika doboila:

(9.23)

U praksi se spoljasnja povrsina konstrukcije plasta istovarne glave elevatora izraduje iz nekoliko pravolinijskih segmenata koji skupa opisuju teorijsku krivu prikazanu isprekidanim linijama na Sl. 9.26, a. Trajektorija leta cestica materijala prilikom istovara iz elevatora sa centrifugalnim naCinom istovara konstruise se na istovetan naCin ali navedeni naCin konstruisanja plasta glave dovodi do prakticno veoma glomaznih konstrukcija istovarne

SI.9.27
Elevator; koji se prirnenjuju u poljoprivredi
a - elevator tipa TK - 0; b ~ elevator rna,fina za pripremu sfoc'Cne hrane; c samododav(lc konstruktora Krulovo (Rusija ); d· podiza( sa pogollom preko pedala

rede primenjuju od trakastih, zavojnih i grabuljastih transportera.

-h

na speclJalnom va~Jku. Radni obod kofice opremljen je zubima u eilju smanjenja sile olpora pri zahvatanju materijala. Konstrukcija samog elevatora se ne razlikuje od ranije opisanih konstrukcija.. bez plasta.[26]. vodeCi dobos 4.[27]. kojc se pokrecu auto masinom. koriste se za periodieno opsluzivanje prj odvijanju nekih telmoloskih procesa na stocarskim farmama. d sastoji se u tome sto se utovar materijala obavlja ostvarivanjem pogona preko pokretnih.i.[28]. Pogonsko vratilo 5 ugradeno jc preko lezaja u donju stopn 6 elcvalora. a). za do premanje materijala u bunkere. 2100 kg/h. kod stacionarnih vrsalica. Brzina kretanja kofica iznosi 0. Samohodni sarnododavac kukuruza u klipu konstruktora Krotova sastoji se iz sledeCih osnovnih elemenata: podiznog koficastog elevatora 1.[ 18]. Zaokrelanje koficastog elcvatora za drljanje i zahvatanje materijala koji je sa stuborn u procesu rada oslvaruje se automatski.27. teleskopskog trakastog transportera 5. Mogucnost ra~ijalnog o~:·e. sa dobrim manevarsklm kraktenstlkama. 9. tockovi se kotrlJ3Ju.(pogon preko pedala). omogucava ostvarivanje prcm~staIlJa ~ohca: napred-m. za transport ovakvog oblika prirrienjujll se elevalori kapaciteta do 7 till. zatezni uredaj 2 nalazi se u glavi 8. sa postoljem 6. 10. vucni uredaj 3 je lancani sa koficama 4. b ima slican shematski prikaz pogona. do bunkera. preko valjka 1. Da bi se smanjio pomcnuti broj radnika za opsluzlvanle odgovarajuceg elevatora pokusala se sa o. Prenosni. Konstrukcija jednoga od takvih elevatora prikazana je na Sl. Kao primer elevatora koji se primenjuje na vrsalic3m3 sa elektricnim pogonom moze da posluzi elevator za podizanje zita od trijera za zito. Prednost ove masine ogleda se u mogucnosti samohodnog kretanja. do ambara. duzine do 300 mm. kao i u Cinjenici da postoji slobodn3 i otvorena. odnosno u njen trap kOJl Je postavljen pod uglom od 25°. d. pri utovaru kukuruza u klipu. Elevator prikazan na Sl. elevator tipa TK-O ruske proizvodnje (51. u indllstriji prerade stoene luane. samohodne konstrukeije.27. Ugao zaokretanja podizno-koficastog elevatora jedne masine za drljanje sa slubom iznosi po 35° sa obe strane. viljuskasti elevatori sa Ijuljaskama -ljuJjaskari Transportni ure(!aji Stacionarni. 9. ugao iznosi 180°. 9. uredaja za Ciscenje zrnastih kllltura. Karkas elevatora izradcn je zavarivanjem ugaonika. 9. Ugracleni u razliCite poljoprivredne masine za obavljanje meduoperacije trans- torom 4 i reduktorom 3 i· transmisije 7 sa medulanCanikom. a zaokretanje trakastog transportcra kojim se vrsi odvottenje materijala. DuCina teleskopskog trakastog transport. brasna). a visina se menja u granicama 0. koji se primenJuJu kao elevatori za transport malerijala U mlinovima (zrnastih materijala... a cemu treba vodili racuna pri obavljanju proracuna elevatora. sa n = 970 min. c). Ponekad se koficasti elevatori primenjuju za utovarne radove pri Ciscenju zita koje se premcsla strujanjem. b).27. odnosno Iancaniku koji su tada zatezni. zatim relativl10 zaokretanje jednog od tockova. u glavi. Kao primer lakve masine moze da bude univcrzalni samododavac. Obrtanie od tocka. do odrcdenog mesta. 9. 3. npr. kao i za njihova susenje ild. pogon je postavljen u stopi. preko reduktora. ne~­ oliko radnika. za dopemu materijala do dozatora itd.[58] . Elevator i transporter vezuju se za kolica i mogu se obrtati u odnosu na vertikalnu osu. u potpunosll res:la sve postavljene konstruktivne zadatke. Da bi se obezbedio mehanizovani nacin utovara materijala iii mogucnost samohodnog premestanja masinc sa koficastim clevatorom.0 m. relativno jednostavnoj konstrukciji i relativno maloj masi (720 kg).Lad. Koficasti transporter (51. Karakteristika ove konstrllkcije ogleda se II tome sto je uproscena konstrukcija plasta elevatora. Kod nekih koficastih elevatora ugradenih u slozene konstrukcije masina. autora konstrukcije Krotova (S1. npr. obuhvata gornji 1 i donji lancanik.:) m/mm cml pnkazanu masinu veoma pokretljivom..era moie se povecati do 6 m. u istovarnoj glavi.l Dimenzije transportovanih produkata (krtolasle kulture) odredene su slededim merama: precnika su do 200 mm. koja se pokazala dobro u eksploataciji.. jer posle prenosenJa zrnastlh ~at~nJala. na gornjem dobosu. tockava . rasterecena grana vucnog uredaja. neophodno je izvrsiti prenosenje elevatora. Pogon kretanja od elektromotor~ snage 6 kW. Izraduje se sa zadatkom podizanja zrnastih materijala u tran~portnu masinu. Utom slucaju se zatezni uredaj trake iii lanca mora postaviti na vrhu.[45]. a za opsluzivanje elevatora prilikom utovara matcrijala potrebno le.27.~rem~njem navedeno? e~~vatora grabuljastim dodavacem ali takva konstrukclJa I1lJe . koje se izvlaci i samohodih kolica 2 sa elektromo- LITERATURA: [1]. kao 1 ostvafl~anJe samoulovara malcrijala u transportnu rnasinu. (I) sastoji se iz kosag metalnog rama 1.27. tj. zateznag uredaja 4 i pogonskog mehanizma 5. Pagan kretanja astvaruje se preko elektromotora 6. u silosima. a ne na vrhu.27. ecsto sc primcnjllju podizaci kao elevalorski uredaji. Karaktenstlcan pnkaz ovakvog elcvatora koji je prikazan na S1.8 . sa n = 1425 min.tanja transportera i samohodnog premestanja kolica brzinom od 0. konicnog zupcalllka 2 1 klmasto-remenog kalsnog prenos~ika 3 prcnosi se na gornji.315 314 Elevatori sa koficama. u dobrim rnaIievarskim sposobnostima. porta proizvoda (51. 9.1 m/s. trake 2 sa kofieama 3. Kapacitet navedene konslrukcijc elevatora iZllosi 500 .

sredi. Transportn3 duzina je relativno mala (obieno do 40 m po horizon tali i do 30 m . 12 . kao i u jednostavnom tehnickom opsluzivanju. dobra je hermeticnost ovih transportera. Praznjenje oluka se ostvaruje kroz jedan iii nekoliko otvora na dnu. Istovrcmenim okretanjcm matcrijala lransportnim puzem sprecava se dejstvo gravitacione sile materija!a.316 Transportni uredaji Zavojni transporteri 317 10. 10. ~ rttalEJ 51. okretanjcm vratila transportnog puza materijal se premcsta d11Z oluka.spojnice. kao i preduzeCima za izradu graaevinskih materijala.pod uglom do 20° (osnovni tip). a takoae su ovi transporteri veoma osetljivi na preopterecenje jer se unutar oluka (naroCito kod srednjeg leZaja) nagomilava materijal. vrelih.1 Zorojn. kao i njegovo trcnje 0 zid oluka. osim toga. a broj pocetaka jedan. ZAVOJNI TRANSPORTERI 10. Navedena tri tipa zavojnih transportera sadde kako sIicne. pri kapacitetll obieno do 100 tlh. kao j materijala jakog mirisa. koji S11 opremljcni zatvaraCima. tako i sprecificne karakteristike ali se posebno II konstruktivnom smislu. srednji /duj. 5 . Zavojni transporteri primenjuju se za transport praSi113stih.fni lew/k:sa prainjenje. Pre nos snnge se ostvarnje elektromotorom i reduktorom kojima se pokrece vratilo transportnog puza. duzina istovara materijala je prikladna. 3 .1) sastoji se iz transportnog puza postavljenog izmeou lezaja uzduznog vratila.4 .2 Horizontalni transporteri Horizontalni (iii blago nagnuti) zavojni transporter (SI. kao da sc duz vijka krece i navrtka zajednickog navojnog para. Nasipni materijal se uvodi u oluk kroz jcdan iIi nekoliko otvorn posto se otvori poklopac. nasipnih materijala. a takoae i veoma abrazivnih materijala.e/ektro!l1otor. kao i . sto ce kasnije biti razmatrano. Transportni pui ucvrscen je nn uzduznom vratilu i ualazi se unutar olnkn poludlindricnog dna. sto je posebno bitno prilikom premestanja prasinastih materijala.l'coli/o sa Ir(1I1SpOrlnim putemzal'ojno l'rafilo. Primcnjuju se II hemijskoj il1dustriji. 6 o/\'or za pregler!. razlikuju jedl1i u Od110S11 na druge prema nacinu dejstva. Zavojni transporteri nisu podesni za prenosenje JepJjivih i jako sabijenih. Zavojnica neprekidne povrsine primenjuje se prvenstvcno prilikom premestanja suvog. /0· zadnii /efaj. u obliku posebnih profilisanih lopalica (Sl.redukrar. Ovoj grupi konstrukcija mogu se pridodati i cevi za transport materijala. praskastih matcrijala i reae sitnokomadnih. /el'(Jk w punjenje. gabaritne mere transporter a nisu velike. Prednost zavojnih transportera ogleda se u jednostavnosti uredaja. povecanom habanju zavojnice i oluka. 10. sitnozrnastog. kao i vertikalni i strmo nagnllti. 7· oluk. transporter: 1. 8 .po vertikali). dva iii trio Povrsina transportnog puza moze da bude neprekidna. nadgledanje. Nedostatak zavojnih transportera ogleda se u velikoj specificnoj potrosnji elektricne energije. mlinarskoj. 2. u obliku trake iIi isprekidana. 1/ .2). znatnom usitnjavanju i habanju transportovanog materijala. 9 . 10.prednji leta). 10.1 Oblid i oblasti primene Zavojni transporteri prema konstruktivnom izvooenju mogu biti horizontalni iii blago nagnuti . 13 ~ prednji lel'tlk zo prainjenje Zavojnica transportera moze biti desna iIi leva.

3 Z(J)'ojni transporter postal'ljen iznud bUllketa lh'QcYkog odeljenja za pripremu z~n.Irakasli. koja se prenosi iz odeljenja za susenje u odeIjenjc za Iivenje. Zavojnica transportnog puza je punoga zida. kapacite! se snizava sa poveeanjem ugia nagiba. min. .intenzivno mesanje. a izraduje se kovanjem od celicnog lima ili iz trake. 10.gustina materijaIa koji se prenosi. Mazalice se nalaze gore. v=- 51. iIi u obliku trake.dozator u oIuk transportcra. k .1). Zavojnica trakastog. b .projtlisulli Na S1. a koji nije podlozan sleganju. leiaji su malog precnika i duzine (posto se zavojnica transportnog puza na duzini lezaja prekida). 10.3 pokazan je primer primenc zavojnog transportera. a takode su i kompaklne leonslrukcije.sa punim :ir:. a zatim se elementi zavaruju za vratilo. koraka t (m).318 Transportni uredaji Zavojni transporteri 319 nasipnog materijala u prahu. /3 .1) gde su: p . pneul11atskim transportom u cikIonu. Kapacitet zavojnog transportera (Q u t/h iii ~apreminski Qv .2) 60 Koeficijcnt ispune \jf kojim se izbegava nagomilavanje materijaia kod srednjeg leZajeva usvaja se da je relativno mali. Vratilo transportnog puza oslanja se preko srednjeg. Jedan od njih je noseCi i montira se obicno na onoj strani. 06to da su vratila cevne izrade manje mase i lakse se medusobno vezuju pomocu kralkih vralila za spajanje koja se poslavljaju na lcrajevima.lje Kod kosih zavojnih transportera za transportovanje materijala navise. naroCito kada postoji i srednji lezaj (medulezaj).[opaticni. d . na llosacu lezaja.ugao nagiba transportera st~pe- /3u k mma I L I 0 5 I 10 0.2 ZUI'ojni IrOllsporler: a . kako bi se izbeglo zasipanje cesticama transportovanog materijala. (10.7 20 0. Cesto su Iezaji u kojima se obreu spojena vratila klizni. 10.m /h) zavisl od preenika d (m). sa koje se materijal premesta. odnosno lcrajnjih leiaja. odnosno rUCllom pumpom za podmazivanje maseu. Ukoliko je moguee. koji zavisi od ugla llagiba zavojnog transportera. leao i lopatice lopaticnog transportnog puza pricvfscuju seza osovine kojc se potom uvlace u izbusene otvore l1a vratilu. ucestanosti obrtanja n. on zavisi od svojstava materijaIa koji se nasipa (tabliea 10. zavoJillca profilisanih lopatica primenjuje se u slucajevima kada prilikom premestanja materijala treba da se ostvari i odredeni telmoloski proces.6 1 0. Krajnji lezaji ugraduju se u ceone zidove oluka. iz koga se zemIja sipa kroz zatvarac . Srednji lezaj nalazi se na poprecnom nosacu i pricvrseen je odozgo za oluk. npr . Podmazivanje lezaja ostvaruje se mazalicama.9 Brzina transportera v (m/s) odreduje se iz izraza tn (10. za dopremanje do bunkera prosusene zemlje za kalupovanje.I0fl} (sa neprekldnol1! :Ol'oj1l0flJ f}()I'rJinom).koeficijent korekcije. Zbog pogodnije montaze vratilo transporll1og puza se izraduje iz zasebnih sekcija i moze biti pune leonslrukcije iii cevne izrade. t/m3.1 transportnog puza i koeficijenta ispunc poprecnog preseka transportnog pnza \jf: 3 51. da bi se pratiIo dejstvo sile istezanja uzdui ose vratila. C .8 15 0.

11 lako(le i savijanja na rastojanju 1 usleel sile tdine. Praznjenje transportera oslvaruje se kroz levak na vrhu plasta. D 2: (4 '" 6) amax.4. Vratilo sc okrece u cilinelricnom plastu . a i b).4) gele je a .8 D iii se usvaja da je 2 -" 3 zavojka transportnog puza. Izracunavanjc precnika transportnog puza za premestanje komaelnih tereta moguce je ako se uzme u obzir krupnoca komilelnih tereta koji se transportuju: D 2: (10 . sa rastojanjem I izmedu oslonaca . strugotina.4. Transporter se sastoji iz vratila koje je uleZistcno i duz leoga je neprekidna zavojnica.pri transportovanju navise materijala po nagibu.srednjem i krajnjem.tg(cx+<p) (10. D . Racunske vradnosti koeficijenata 0/.2. opiljci oel elrveta) Laki i neabrazivni (kreela. Deo vertikalnog transporlnog puza u donjem sektoru u koji se dovodi materijal je promenljivog precnika. a koji nastaje: usleel trenja kraja transportnog puza 0 cestice materijala. (10. Moment torzije (N1l1) na vratilu transportnog puZa je M = o 1000 60·P 11 .. zbog sakupljanja materijala koel sreelnjeg lezaja. gele je III . i b I .32 0. a kada se transportuju tesko prenosljivi. 0.elodavaca.lezaja. Takode. kao i trenja transportovanog tereta 0 povrsinu transportnog puza. brasno. 0. Vreelnost D u jeelnacini (10.32. 0.4.4 0.2 1.25.5) (10. a proverava prema jednacini (10. pesak. 0. koji se takocle okrece u cevi. mm Najveca uzeluzna sila koja sc ostvaruje obrtanjem transportnog puza (Fa) F = __M~o~_ a r. Takocle treba ela se proveri i eleformacija (ransportnog puza usled izvijanja. koji se smanjuje prema vrhu iIi se smanjuje korak. Zamenom vrednosti w u izrazu (2.koeficijent trenja materi. Takode zavisi i od abrazivnosti transportovanog materijala. tada se mogu otpori izracunati.25 0. r. leao i jednog (S1. Telo (vratilo) transportnog puza moze se tretirati leao profilisano vratllo sa vise oslonaca.0 I ~ 10.18) nalazl se snaga na vratiIu motora P (kW). KD "ele je r .koeficijent leorisnog dejstva pogonskog mehanizma. vlazna gEna) 2. Ucestanost obrtanja n usvaja se u zavisnosti od vrste materijala koji se prcnosi. cx .ugao penjanja zavojnice po raelijusu r. a) iIi dva odvojena (S1. 0. jaIa koji se transportuje 0 povrsinu zavojnog transportnog puza. Rad vratila pracen je razlicilim slozenim naponima..4. Osim toga.63 i 0.1.125 I 65 1.1 Materijali Laki i neabrazivni (zrnasti materijali. uzeluznog pritiska iii zatezanja usleel uzduzne sile Fa. komaelni ugaU. -1 ucestanost obrtanja.cevi. a takode i otpore dizanja . <p . elrobljena ruela. transporter se sasloji iz leratkog horizontalnog transportnog puza . pepeo. tg <p = Ill. umanjuje se do t = 0. A w 0..u kW i 11.16. b) pogona za oba transportnog puza. suva gEna) Tezi i abrazivni (cement.1).1). 0. na zavojni transporter eleluje elopunski otpor koji se tesko odrecluje. sljaka.1).8. soda) Racunske vrednosti koeficijcnata 0/ II i gele su: P .320 Transportni uredaji Zavojni transporteri 321 Korak transportnog puza. azbest.5.125.elimenzija najveCih komaela nasipnih materijala (razvrstanih prema krupnoCi).ugao trenja materijala 0 povrsinu transportnog puza.3) usvaja se ofijentaciono. otpora u svim lezajima . 10. ako se transportuju Iako prenosIjivi matcrijaIi usvaja se da iznosi t = D. Najveca ucestanost obrtanja (min-I) transportnog puza oelreduje sc iz izraza za elobijanje leoeficijenta otpora w koji uglavnom zavisi oel svojstva materijala koji se prenosi (pogleelati tablicu 10. 0. 10. m i orijentaciono usvaja sc ela Je r = 2 = :(0. Kaela je polrebno ostvariti vece visine elizanja materijala. ela bi se izbegao neuravnotezen rad vratila. I I 30 Ukupni otpor kretanja tereta koel zavojnih transportera dobija se sabiranjem: sile trenja tereta 0 zid oluka.u m. 12) a. 10. glina. 2nn (10. Njegova konacna vreelnost usvaja se iz reela stanelilrelnih precnika: 0. izvijanja pod dejstvom momenta Fo . A i w Tablica 10.3 Vertikalni transporteri Vertikalni zavojni transporteri preelstavljaju transportere specijalnog lip a (SI.5 4. Zbog toga je pri odredivanju snage motora najpogoelnije da se koriste rezultati dobijcni eksperimentalnim putem I I.7 . 0. ugljena prasina. . Ako je poznat koeficijent trenja. a pri tome ugib ne treba bitno ela mcnja zazor izrneclu kraja transporlnog puza i oIuka. kao i precnika transportnog puza i mora da omoguCi miran fad.8) D/2. ponekad se ugracluje srednji lezaj. Tako se moze navesti napon uvijanja pod elejstvom momenta torzije M o .6 50 45 I Tezi i malo abrazivni (soli. bez prcsipanja materijala koji se premesta. zadrZavanja i uvlacenja materijala u zazor izmeclu transportnog puZa i oIuka priIikom transportovanja materijala. treset.3) gde je A .6) K ·D·tg(cx+<p)' . ukljucujuCi i oslone lezaje.koeficijent (pogleelati tablicu 10. 0.raelijus na komc dcluje sila Fa. n .

!lp COSCi. R (10.5 ProroGYltl1ska shema vertikal/1og Z{JI'OjIlOg tral/spar/era Na cesticu materijala sile tdine G.. 10.4. 10.sila trenja cestice 0 povrsinll zavojnice G !lv cos a. tj. kod vertikalnog transportnog puza ogranicava se minimalno dopustena (kriticna) vrednost ucestanosti obrtanja pri transportovanjll materijala navise duz zavojnice transportnog puza. .masa cestice) i shodl1O tome... prerna t~rne. 10. ona je a . gde je!lp . Da bi se ostvarila neophodna centrifugalna sib transportni pllZ treba da ima dovoljno vcliku ucestanost obrtanja.vllgaonom ?rZil.se na sledee! naem.5).koeficijent trenja cestica 0 plast. mVIr!l !lv sina. a pod deJstvom sIle treIlJa lZmedu materijala i povrsine plasta kao i usled sile tdine usled c.koeficijent trenja (S1. Maten]HI kO]1 se dodajc horizontalnim transportcrom sa zavoJlllm transportnim puzcm je sa preeizno regnlisanim kapaeitetom. + P R mV. tj. sheno nav.IO. ~ prikazan je strmo nagnuti pre to varni.7) .lOm. koja deluje na povrsinu zavojnice transportnog Najveea brzina na obimu zavojnice transportnog pliZa pri kojoj cestice materijala nemajll aksijalno kretanje i oheeu se II mestu sa zavojnicom transportnog puza. buduei da 0 u horizontalnoj ravni delllje sila [renja cestice mu v 2 -'_P- zidove cilindricnog plasta. b ~ s/r!JlO naglluli jcdnaka Na SI. sllprotno od horizontalnog transportnog pllza kod koga se ogranicava maksimalna ucestanost obrlanja.ega ne~to zaostaje u kretanju u odnosu na povrsinu zavojlliee transportnog' puza. = O. b).5. od brzine premestanja neokretne navrtke duz zavojnice transportnog puza. od ugaonc brzine zavojniee transportnog puza. i druga . pada na vertlkalm zavo]il! transporter koji ostvaruje obrtno kretanje. odllosno R (SI. Sl. rnateTlJal ostvaruJe relat!vno kretan]e duz aksijalne ose transportllog puza. Kompopuza jednaka je nenta ove sile. gde je !lv . mgsma. Pri tomc materijal se ?od dCJstvom centrifugalnc silc pripija llZ povrsinu eilindricnog plasta.322 Transportni uredaji Zavojni transported 323 ostvaruje apsolutno kretanJe po zavojnoj trajektoriji ali je pri tome manja brzina u aksijalnom pravcu.romolorom sa pnrubnim spojem. K:'et~nje rasuto~ materijala navisc. .uzdnz vcrtikalnog transportnog puza ostvmuJ.)ettika//Ji.+mg!lv COS a. tJ. duz zavojne povrsine deillju dye sile: jedna je usmerena dllZ zavojne povrsine nanize i jednaka je G sin a. 10. Stoga treba objasniti kako se odreduje uccstanost obrtanja. kriticna brzina Vkr nalazi se iz jednaCine . vo~recc se manJom.e .4 ZUj'(~il1i IrOlUjJorter: R (ovde je m . Obrtalljem cestica materijaia po obimu zavojnice transportnog pliZa brzinom v nastaje centrifugalna sila mv 2 oj St. .rtel kOJa se prikocuje obrtanjem zavojniee vijka. zavojni transporter sa elekl.

9) Ako je ucestanost obrtanja cestice 11 > tada se materijal krece navisc duz zavojne povrsine transportnog puza.dobroj izolaciji transportovanog materijala duz citave duzine eevi. ti.7) na Cijem vrhu se nalazi krunica za busenje.9) moze sc uoCiti da je pri kretanju cestica nasutog materijala navise. zrnastih materijaIa.M D.ie monliran radni medaj masine za busenje. min-1 Sl.4 Cevi za transportovanje materijala (10. cilindricne povrsine.1p(cosa-J. Prednost cevnih zavojnih transportera ogleda se u relativno jednostavnoj konstrukciji. sa obe strane cevi. ovakvc ccvi se primenjuju za ostvarivanje odreaenih tehnoloskih procesa. Transport materijala duz zavojnih cevi takoae je u funkciji odrcdenog tehnoloskog procesa. (lO. T' Sf. Neke konstrukcije transportera ovoga lipa izvode se kao cevni transported bez zavojnih zlebova unutar cevi.anje materijala navise.324 Transportni uredaji Zavojni transporteri 325 Odakle je gR(sil1a + J. mesanja itd. Da bi se ostvarilo aksijalno kretanjc materijala.-cevi se tako postavljaju da su uvek sa nagibom u smeru kretanja materijala. dobija se kriticna uccstalost obrtanja zavoJmcc transportnog puza 10. kao i ncdostaci. dobroj pozudanosti transport a materijala. Osim oslonih valjaka ugracluju se na postolju.. Zavojna sipka sa busecom krunicom na vrhu (S1. Prednosti ovih transportera.1v sil1a) gdeje pv = arctgJ. Transportna zavojnica pUla je sipka na cijem vrhu . sirokom dijapazonu kapaciteta i razlicitim duzinama transporta.)Jl I) / V' / V Zavojni cevni transporteri izraauju se kao horizontalni iIi sa blagim nagiborn. aglomeracije.fipke .6) brzo se obrce. 30 m pri transportovanju materijala u prahu. Da bi se obezbedio dobar prijem nasutog materijala unnlar cevi. obicno se ostvaruje visina od 15 . kao i materijala koji se slabo sipaju. susenja. I1kr. Obrtanje ccvi prenosi se od pogona zupcastim prenosom. sto je veci ugao penjanja zavojnice i manji radijus zavojnice. vertikalni zavojni transporteri manjih su gabaritnih mera. Vertikalni zavojni transporteri primenjuju se za podi. a i velika je potrosnja elektricne energije po jedinici transportovanog materijala. . nasipni materijal. 1z izraza (10. a za slucaj kada nije veliki ullulrasnji prccnik cevi.1 v casa) J. 10. Zavojna cev za transportovanje materijla (SI.6 Buifeca §!pka sa 7xll'ojnicom tra!1SpOrfllog puza ::0 (ransp{)rto)'aJ~if! marerija/a i:: bu§ofine \::mls lJ. po dva potporna (odstojna) valjka kojima se sprecava aksijalno pomeranje ccvi. cevi su glatke...S. a) pricvrscuje se kOllusni zavojni segment. tako sto je poslcdnji zupcasti par u obliku nazubljenog prstena navllcen ua telo cevi. a kapaciteti su ograniceni. valja navesti: velika je masa transportera i transporteri su znatnih gabaritnih mer a.-. sa strane zahvatanja matcrijala (desno na S1. 10. ucestanost obrtanja zavojnice transportnog puza utoliko veca.S) Poseban slucaj primene vertikalnih zavojnih transpotera (pri veoma malom precniku zavojnice transportnog puza i malom knpacitetu) oglcda se u njihovoj primeni kao meclaja pri busenju vertikalnih uzanih rupa i busotina. a kao nedostatak. 10. 10. Obrlanjern cevi. pokrece se uzduz ose ccvi ka drug om kraju cevi. Unutar cevi. cev se obuhvata celicnim prstcnom prcko koga se ostvarujc kontakt i kotrljanje cevi preko valjaka. IZO 1.8) ostvaruje ohrtno kretanje preko para valjaka koji su montirani na odredenom rastojanju.7 Zm'. koji se uvodi u cev sa jednog kraja. pri tome su duZine cevi 200 . duz ose zavojnice transportnog puza. 10. U odnosu na koficaste elevatore.08 II. odnosno za vreme trajanja transporta materijala kroz ' cev treba da se okonca odredeni tehnoloski proces. npr: pecenja. 250 m cesto odredene vremenskim periodom trajanja zahtevanog tehnoloskog ciklus3. Brzina transportovanja materijala i kapacitet povecavaju se sa povecanjem ucestanosti obrtanja obrtne sipke (S1. 10. lakse se prazne bilo sa koje strane ali je za ostvarivanje transporta materijala znatno veca potrosnja elektricne energije. Na mestu gde se oslanja na valjke.IH fJ.S170st hr::ine frc/J1sporrm'al~i{/ rnaferiju/u od u(esranosfi ohrtanja buJece . .1v . Praznjenjc cevi ostvaruje se na suprotnoj strani cevi isipanjem materijala. odnosno sto je manji koeficijent trenja cestice 0 zavojnicu tran5portnog puza i vcCi koeficijent trenja cestica materijala 0 zidove plasta. duz zida izraden je zavojni zleb.0 J!on. a kao plast u ovom slucajll koristi se cilindricni zid cevi male dimenzijc otvora. Stavljanjem da je Vkr = 2n Rl1kr = n Dnkr. isti su kao i kod horizontalnih zavojnih transportera.

do verlikalne ose.5 D.3J D SlllCP ~ . b . kao i na ostvarivanje rada podizanja materijala koji se sipa u cev.l= (. I . (10.25 D).. Pri odredivanju Ilkr potrebno je da se razmolri uslov ravnoteze cestica sile tezine G. uccslanost obrtanja cevi ne sme da prede neb krilican broj nkr.3. odnosno okrece se zajedno sa njom. Gsinex= C+Gcosa)J. = 0. tada je moment u odnosu na osu cevi .. za ugao ex. Ako jc prema tehnoloskim zahtevima potrebno da se transportovani materijal zadrzi u cevi tokom vremena tv.pugoll.2).sila tezine materijala u cevi.326 Transportni ureaaji Zavojni transporteri 327 (gde je /-l W = tg cp .65 ) m. 10.. a). kocficijenl trenja cestica 0 zid cevi). Potrebna encrgija za obrtanje cevi ulaze se na savladavanje otpora oslonih valjaka. Usvajanjem da su pritisci na oslone valjke sa obe strane priblizno jednaki..us/olli l"a!jak.13) Uslov jednakosti centrifugalne sile C cevi ima smisla pri ex = 1800 • Tada je sile tezine materijala u gornjoj tacki (10. 0.11) .9. a brzina transportovanja materijala v .10) .15) L =v t".YulIska shema bJ cel'j 2U IrwUporfOl'anje malerija/a Ako je a .prccnici valjaka (roIni) i rukavaca valjaka.. 3 . to se potrebna duzina cevi odrectuje iz izraza: gde su: G 2F = G+Go P casa o (10...8 Za)'()jna frCJI1SpOrfll(J eel': a . 2J+wJ Dk M=G'a+2F . 6 .pOlporni \'(Iljri. pri kome sc materijal pod dejslvom centri· fugalne sile ne odvaja od cevi.1).. . P Dv 2' (10. b) oj Sl.9 Prorm. 5· po(porni (ods/ojlli) 1'(Jfjak.16) (10. Dk precnik venca po kome se cev kOlrIja preko oslonih valjaka: D" i d .2 .. Iz jednakosti je: Go .9. polovina centralnog ugla izmedu oslonih valjaka (SL 10. 4 . Korak zavojnice obicIlO se usvaja da je t terijalom \jI = 0.14) b) 51.sila uslcd ldine cevi.eel'. koje se podizu pri obrtanju cevi sa uceslanoscu obrtanja n. (G D gZ'W 2 +Gcosa ) /-l.opJYi oblik. 0. ~l if· koefieijenti trenja klizanja u rukavcima i kotrljanja venea cevi preko valjaka. rastojanje od tezista mase materijala koji se transportuje u sloju. (10. nalazi se da je n = 42. 30 sin( a -cp) (10.os{oni ram sa \Ialjcima. nalazi se sila pritiska na valjke iz izraza Kapacitet cevnog zavojnog transportera odreduje se iz izraza (10. a kocficijent ispune cevi maXo - Da bi materijal mogao da se prcmdta duz cevi..50 . Klizanje ovih cestica po zidu cevi zapocinje u lrenulku kada sila lrenja F 0 zid cevi postane manja od komponenle sile tezine cestica koje su usmerene duz tangenle (Sl. 2 .12) Ucestanost obrtanja I'lkr = nllWX nalazi se zamenom ex = 90° + cp 11k! = 42.3 1--'---''''Dsin<p = nn .as/olio . 10.prema izrazu (10. ram Prakticno granicna uceslanosl obrtanja usvaja se da je 11 = ( 0. koja prolazi kroz osu cevi (a ~ 0. 10.

Oscilacije kod inercijalnog transportera siroko su primenjivane kod podzemnog transportovanja uglja u jamama. Ove principijelne razlike u naCinu kretanja tereta uslovljavaju i razlicit intenzitet habanja zidova oluka transportera.17) s-\ T] .u hinizma. a zavisi od konstrukcije oscilatornog transportera. LITERATURA: [21].1 Osnovni tipovi i oblasti primene Oscilntorni transporter je u opstem obliku otvoren iii hermcticki zatvoren oluk iii cev. w . Oscilatorni lransporteri prema rezimu kretanja oluka i tereta mogu da se razvrstaju na inercijalne (sa konstantnim iIi promenljivim pritiskom tereta 0 dno oluka) i vibracione. tako i zbog njihovc tesne meausobne povezanosti. OSCILATORNI TRANSPORTERI 11.[45] . Zbog toga je adekvatna klasifikacija oscilatomih transportera veoma teska. Inace primena vibraeionih transportera je danas rasprostranjenija u poreaenju sa inercijalnim. (10. medutim zbog odreaenih nedostataka ovakvog oblika transporta materijala. Karakter premestanja tereta zavisi od fdima kretanja oluka iIi cevi.u Nm. karakteristike rada pogona i tipa oslonih uredaja. vertikalna komponenta ubrzanja oluka veca je od ubrzanja slobodnog pada. danas se vise ne primenjuju u rudarskim oknima.koeficijent kOfisnog dejslva prenosa pogonskoo meb 11. kao i razlicito sudelovanje mase transportovanog materijala U oseilatornom kretanju. tako da se deIovanjem oscilatornog kretanja teret pomera napred odredenom brzinom. snaga clektromotora u k\V p = Mw = Mnn Mn 1000T] 301000T] = 958611' gde su: M .trnllslatorno (oscilatorno) kretanje. Kocl inercijalnih transportera teret klizi duz oluka pod clejstvom sile inercije (vertikalna komponenta ubrzanja oluka manja je od ubrzanja slobodnog pada).328 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 329 odnosno. Oluk (cev) se pobudom vibracija dovodi u povratno . kako zbog obilja konstruktivnih rcSenja. na vibraeionom transporteru se teret odvaja od oluka ("poskakivanjem") i krece se u mikro skokovima. koji je okacen iii oslonjen na llosecu konstrukciju.

pri kapacitelu do 20 m 3/h. na duo oluka iIi cevi transportera) sastoji se iz normaine komponcnle sile tezine cestice i sile inercije: FN = m g casa + m ay (11. prasinasti malerijali (npr.J priblizno do 400 rn 3/h. da se. rezane. mogucnosti ostvarivanja razliCilih tehnoloskih operacija (prosejavanja. otrovnih. janja od oluka. Vcrtikalni oscilatorni transporteri spccijaInih konstrukcija takode se primenjufu za prenosenje sitnih masinskih elemenata (vijaka. lreba naglasiti da je utrosak elektricne energije relativno mali pri uslaljcnom kretanju transportera. u odcljenjima metalurgijske proizvodnje itd. a reae komadnih tereta. smanjenju brzine i kapaciteta pri transportovanju prasinastih i malorasipnih tereta. nemogucnosti lransportovanja lepljivih malerijala. sa koordlnatnim pocetkom n tezistu cestice materijaIa koji se premesta. g ~ gravitaciono ubrzanje zemIjine teze. vlazne gline). R (11. kao p~ pravilu rade u rezimu inercijalnih transportera. a u preduzeeima hemijske i melalurgijske induslrije. tj. Takoae treba napomcnuti da nije dozvoIjeno da se neuravnotezena konstrukcija transportera montir'u bez fundamenata na objekte meduspratnih konstukcija. Vertikalno osciIatorni transporter[ prenose materijale navise duz zavojne povrsine. elemcnala aparata).'iunska shema sjle priliska maleriju/tJ nJ o/uk gde su: m .a (02 sin<p sin~) (11. na linijama automatizovane proizvodnje.1 Prorac. p:-emda oni. J1. pri fabrikaciji graclevinskih malerijala itd. susenja. sljunka. tad a Je-komponenta ubrzanja ravni u pravcu ose y: . u horizontalnom iIi blago nagnutom pravcu. Normalna sila pntlska cestlce malerijala FN na ravan (tj. Isto tako se kao nedostatak moze navesti reIativno mali ekspIoatacioni vek lezaja i eIasticnih elemenala pogona transporlera. Prednost oscilatornih transportera ogleda se U relativno jednostavnoj konstrukciji. blago nagnule (sa podizanjem materijala navise. do visine od 12 m.senj~ le~ljivi~l materijala (npr. Oscilatorni (ukIjucujuCi i vibracioni) transported nisu pogodn! za ~ransp?r­ lovan'e peska.1) Horlzontolna raYOn SI. mogucnosti obezbeaenja potpune hermeticnosti pri transportovanju prasinastih. stanJu. Najoptimalnija oblast primene oscilatornih (a POSCliIlO vibracionih) trans~ portera odnosi sc na hcrmeticki zatvorene lransportere. a mogu da budu i vertikalni. a pri relativno malim transporlnim daljinama prerneSlanja do 50 m (relko do 100 m) i pri kapacitetl. a takocle i u livnicama pri transporlovanju vrele istrcsene zemlje i sitnih fabrikata temperature do 600°C. Ako se koordinatne ose x i y usmere paralelno i upravno na ra:an. navise. kao i prenosenju vibracionih opterecenja n3 oslo nee nosece konslrukcije. u masinogradnji. Nedostatak ovih transportera og1eda se u: smanjenom kapacitetu pri transportovanju materijala 5lrmo.ao SlntJ = .2 Dinamicki rezimi rada oscilatornih transportera Ako je ravan nagnuta pod uglom a prema horizon tali i dobija od spoIjnog iz~ vora energiju za osciIatorno kretanJe. prost orne spiTale. sa premestanJem tereta bez odva Premu profilu lrase oscilatorni transporteri se mogu razvrstati na horizoutalno .330 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 331 Takvi transporteri nazivaju se jos i vibr?bunkerim~. drob~ne. a veoma se slabo transportuJu flllodlspel ZlOlll . kamene sitndi. u~lja. .1). v 11.masa cestice materijala. Horizontalni oscilalorni transporteri koriste se za prenosenje sirovog gvoZcla. posto OVI matenjah mogu eflkasnlJe da se transportuju trakastim transportenma. ay ~ komponenta ubrzanja ao duz ose y. vrelih. za prenosenje prasinastih.pravolinijske. Sln<p SlntJ a sila pritiska materijala na povrsinu FN = m (g casa . pri izradi apa~ rata. pom~ra ?o povrsini. Prema tome.~r~a 1 sl1cIlll: naSl?nih ~aterijala u lljihovom uobicajenom. malom habanju oluka vibracionih transportera cak i prilikom premcstanja abrazivnih materijala i pre svcga.a (02 · · R . tada ce ceslica malerijala. gasovitih. odnosno spustanjclll pod uglom do 15°). Vibracioni transporteri svih tipova ne mogu da ostvare preno. sa premestanjcm materijala naviSe olukom koji se postavlja U obliku zavojne. kod inercijalnih transporlera kontwlise se intcnzitel habanja oluka prilikom lransportovanja abrazivnih materijala. sa ubrzanjem ao koje je usmcreno pod uglom ~ (St.slovima POtPUllC izolacijc okolnc sredine. zavojne (metalne) slrugoline Ll odeljcnjima masillske obrade.3 ) . koja Iezi na ravni. . hlaclenja) istovremeno sa lransportovanjem materijala.2) ay = . Oscilalorni transporteri primenjuju se za transporlovanje rasutih. zakivaka. na linijama mehanicke obrade i montaze. hemijski agresivnih rasutih malcrijala u u. cement). otrovnih i vrelih tereta. . 11. k~mena.

fazni ugao osciJovanja (ovde je t . pri minilllalnom dinamickom opterecenju pogona. Sa tacke gledista optimalnog prernestanja materijala. kao i elemenata transportera.11. Uzimanje optimaJnih vrednosti koeficijenta rezima rada transportera. Sl. A aw 2 Sln}J g (11.h transportera). U gao <p menja se od 0° do 360°. <p (J)'1.5) Koeficijent K karakterise dinamicki reZlm rada oscilalornog transportera (di· narnicka opterecenja pogona i drugih elemenata transportera).2).3). teret se brzo krece i otrze se od povrsine. jer bi se time onemogucilo racionalno premestanjc cestica matcrijala. konDijagran1 krefanja testi('(l malenja/a l'ibraC. podrazullleva oplimalno rcsenje osnovnih zadataka transportera . pa je koeficijent rezima .11.im inercijaln.3) koje se nalaze u zagradi odreduje smer sile pritiska materijala na ravan. Posle toga etapni ciklus kretanja ccstice se ponavlja. a koje su racionalno usaglasene sa kretanjclll oscilatorne povrsine oluka transportera. tp. .ostvarenje kretanja ceslica najvecim brzinama. Za neko vreme ta cestica materijala krece se zajedno sa olukom. pri K = 1 smatra se da je granicni uslov. a sin <p je maksimalne vrednosti koja je ravna jedinici pri <p '" rc/2 90° ..amplituda oscilovanja ravni.vreme). narocito pri K > 1. leta tr jednako iii deljivo sa ukupnim periodom oscilovanja lransporlera T. smer sile pritiska FN usmeren nanize i smatra sc da je pozitivan i teret sc neprekidno nalazi na dnu oluka. da' se u tom periodu cestiea materijala nalazi na povrsini oluka dok se oluk nalazi u hodu napred zajedno sa materijalom nR njemu.smer osd/owlIlja o/uka naziva se koeficijentom rezima rada oscilatornog transportera K. kontinuiranom kretanju u skokovirna cestica rnaterijab (bacanjem) ostvaruJe pn toji se iz nekoliko etapa koje se odlikuju razlicitim vremenskim trajanjern jednog perioda oseilovanja povrsine. pri g coso: < aol sin <p sin ~ sila pritiska usmerena je navise. prikaz kretanja c'resricc !71aferUafa rihraciollim rransporter017L" T ~ smer J.6) u gde je p . najracionalniji rezim rada transportera (idealni rezim) srnatra se da je SI. tj. Odnos izmedu veliCina desnog dela jednacine (11.2 Shematsk. 11. 3.332 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 333 gde su: a . Pri 1 < K S. pri K > 1 cestica se odvaja ad oscilatorne ravni i prelllesta se.4) = cos 0° 1.I' == aw 2 Sin(~)SinP = aw 2 sinp 2 prema komponenti ubrzanja sile teze g cos 0: SI. 0= pT (11. K = aw sinP.3 onaj pri kome se cestica bez prckida. 2 za vreme t3 . w . . gcosa Kod horizontalnog transportera cos rada _ K h0: (11. 0= cestica se odize od osciJat6rne ravni i obavlja slobodan let (mikro sk?k).:ref(J!7ja feSfice (ferefa): 00 . 11. tad a se putanja kretanja cestice materijala vertikalnoj ravni podudara sa smerom kretanja povrsine (Sl.3 kretanje cestice materijala sas- Zadatak obezbedenja najefikasnijeg kretanja cestice rnaterijala vibracionim transporterom (pri K >1) sastoji se u izboru vremena t2 (vreme za koje se cestiea koja se transportuje nalazi n(1 oluku) tako. kao i karakter kretanja cestica: pri K < 1 cestica (terct) lczi na oscilatornoj povrsini i premcsta se bez odvajanja od povrsine (rez. Eksperimentalno je ustanovljcno da se kretanje pri neprekidn~rn.t2. potom cestica ponovo pada na povrsinu ravni i krece se zaJedno sa nJorn 0= r Odnos maksimalne normalne komponente ubrzanja oluka ay nW. Ako povrsina ostvaruje harmonijske oscilacije pri koeficijentu rezima rada K = 1.prvenstveno mikro skokovima (rezim vibracionih transportera. tako je pri: 2 g coso: > a w sin <p sin ~. zatim sa povecanjem veliCine faznog ugJa cp i zavrsetkom Clape sa K> 1. za vrerne tp t2 _ 0.bilo koji ceo broj.ugaona brzina pobudivaca oscilacija.Ollim fransporterotn :a ra:ii{ile l'rednoSfi tinuirano baca i da je vreme njenog mikro koetrciicnata refima rada K. Vreme priprerne malcrij~la za sledeCi skok treba da je minirnalno I za to vreme ne treba da se malerijal kliza po povrsini oluka iii da sc premesw u suprotnom smeru.

8 1.2 .3 nastaje odreclena zona smanjenja brzine premestanja materijala. tako ela se l11atcrijal premesta napred zajedno sa olulcom. samo konstrukcije teskog lipa. prakticne vrednosti koeficijenata K i date su tab clarno tako iSto 5e uzimaju u obzir kako optimalna premestanja razliCitih materijala. Na osnovu eksperimenata ut vrdene su preporucene. duzina oluka.8 ...3) itd. 85 min'\ sirina olnka. kao i na osnOVll pritiska materijala na dno oluka razlikuju se dva osnovnCl lipa oscil8tornih incrcijalnih transportera i to: sa konstantnim.. zatim se bIZO smanjuje.. Transporter sa konstantnim pritiskom materijala na dno oluka (sistem Markusa) sasloji se iz oluka osIonjenog preko stacionarnih valjaka. U toku odrclenog penoda..6 .3 Inercijalni transporteri Kod inercijalnih transportera materijal se premesta pod dejstvom sile inercije. izostaje proporcionalno povecanje brzine.3 Ekscentarski 1.5 1. 200 . kapaciteta Q s 50 t/h Isto.. za kapacitete Q > 50 tlh i duzine L > 30 m ! i. za svaki mehanizl11a) krece se zajcdno sa olukom pri njegovom povratnom hodl!. U izvesnom vremenskorn razdoblju direktnog hoda oluka. brzina oluka se ravnomerno povecava. a sal110 u toku l11alog . Matenjal ce uvck Idali na dnu oluka. prekida se klizanje tereta. 1200 mm... 3 ~~ije IS10. 11. za kapacitete Q > 50 t.0 11.. 30° prema vertikali.5 . materijal se krece zajedno sa olukom bcz klizanja. Prema karakteru kretanja oluka za nosenje materijala. ne odvajajuCi se od njega. odnosno sa promenljivim pritiskom matcrijala na dno oluka. 2. frekvenCl]a oscilovanja (uceslanosl obrtanja pogonskog vratila). a ubrzanje dostigne nekn granicnu vrednost... Prema tome sledi da koeficijent reiima rada vibracionog transportera treba da se nalazi teorijski u granicama'1 < K s 3. za ~ = 30°). 3.. tj..elektromagnetm 3. 2.334 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 335 K (11.3 . Oluk opisllje pravolinijsko... raela lransportcra usvaja se tako da je povratl11 hod materija!a minimalan . klizcCi naprcd i p~J povrat~ nom hodu oluka. kapaciteta T ! 1J . kada je vreme tp mikro skoka cestice materijala jednako jednom celom periodu oscilovanja transportera. a oluk je kruto vezan za nosac i osloni ram i postavlja se pod uglom oel 20 0 . kao i pri povratnorn kretanju. Oluk dobija oscilatorno kretanje od . kao i dvokrivajnog pogona. brzina premestanja materijala. Jezaja i drugih elemenata.. pri p = 2. polorn naglo opada do nule i zatlm menja smer. Kad~ se brzina oluka naglo prorncni. pn povratnom llOdu.6 g.8 . Osnovni pararnetri transportera Markus . kod horizontalnog transportera obicno ne prelazi 0. 2.a su: amplituda oscijovanja olu~a koja je odreclena radijusom pogonskog mehanizma krivaje 50 . Na znatnorn delu dircktnog. 2. Q s 50 lIh. Pri povralnom hodu brzina oluka se u prvom delu povratnog hoda ravnomerno povecava. odnosno kada je tp = 2 T. samo konstrukcije teskog tipa.. a kao posledica nastaju veca dinamicka opterecenja pogonskih elemenata. .5 ~i~L~~<3~0~n~1________________ -t__________-t__________-t________~ Ekscentarski 1. menjajuci svoj smer. a takode ce biti konstantna i sila trenja materijala 0 oluk.2 m/s. Takav karakter kretanja oluka ostvaruje se pogonom dvokrivajnog rnehanizrna.. pravolinijskog hoda. 2. 40 . tako i dinamicka opterecenja (tablica 11. Talco se rnaterijal premeSta napred promcnlJlvorn brzlflorn kretanjn na najvecern delu direktnog i povralnog hoda oluka...7) Preporuccnc vl'cdnosti koeficijcnata rezima rada K vibracionih transportera Tablica 11.5 I 1.3 transporter radi sa znatnim ubrzanjima (npl'. 2. Prema tome. Stalno trenje materijala 0 dno oluka izazvace njegovo habanje. tada je K 6. vec'im od 6. Slla pnl!sk~ malerijala na dno oluka u toku svakog cIklusa oscIlov3nJa uvck ce bIt! ]ednaka SIll tdine materijala. ~ezlm.3. Transporteri sa promenljivil11 pritiskom materijala na dno oluka osionjeni su preko elasticnog nosaca.36 (pogledati SI..vreobrt ~nvaJllog menskog pcrioda ukupnog ciklusa oscilovanja (lj.praskastih I' . 150 mr:n.Ih f-~----' Dvocevni i jcdnocevni uravllotezcni. Jednocevni Uednoolucni) lakog i Centrifugalnl I srcdnjeg lipa.. Konslmkcija transportcra Kocficijcnt K pri Tip transportovanju materijala vihraclOnog transportcra I prasinastih i komadnih I . I isto 2 . Oluk prolclizava ispod tereta.1 Pri p = 1. da bi dolaskom do svoje najvece ncgativne vrednosti opet nastalo njeno naglo povecanje. lakog i srednjeg tipa.. matcrljal po merciji produzava premeStanje nap red sa nekim usporenjem.. pri K > 3. akumulirajuCi kincticku energijll.3..1). kocficijent rezima rada iznosi K = 3. visece i oslonjene kon. Ispitivanjima je utvrcleno da pri p > 1 i K > 3.3 2. do 50 m (ponekad i do 100 m). lranslatorno povratno kretanje razlicitim brzinama i ubrzanjima u horizolltalnoj ravni pri dlreklnom kretanju napred. iIi pogonom sa kulisnim mehanizmom.

obezbedujuei tako kretanje materijala napred i pri suprotnom hoelu oluka.4. Usled ranije istaknutih neelostataka inercijalnih transportera. Da bi se obezbedilo kretanje materijala napred. Ovo je moguce ostvariti posto se sila pritiska materijala na oluk i sila trenja smanjuju. Transporter sa promenljivim pritiskom materijala 0 ziel oluka preelstavlja prema konstruktivnom izvodenju prvi stepen prelaska oel inercijalnih ka vibracionim transporterima. upravno na dno oluka. Posto su nosaCi postavljeni pod uglom. Za kretanje materijala napred.4 Vibracioni transported 11. Prema broju istovremeno oseilujuCih masa oscilatornog sistema transportera razlikuju se transporteri sa jednom. blago nagnute i vertikalne. posto duz vertikalne ose deluju sila tezine i vertikalna komponenta sile inercije.nanize. kod horizontalnih transportera iznosi 0..2 m/s. 300 .336 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 337 obicnog krivajnog pogona. koji obicno ne prelazi 10° . 400 min'\ sidna oluka. (viseea. Za ostvarenje kretanja cestica materijala napred pri direktnom. dYe iIi vise masa. pa je sila pritiska materijala 0 elno oluka jednaka njihovoj razlici i sila trenja materijala se smanjuje. potrebno usvojiti koeficijent reiima K < 1. pri dopremanju materijala navise.1 Osnovni tipovi Postojidosta konstruktivnih reSenja vibracionih transportera. Osnovni parametri transportera sa promenljivim pritiskom materijala 0 zid oluka su: amplituda oscilovanja (odredena je radijusom krivaje). na kosom transporteru.direktnom hodu i povratnom hodu razlicite po svojim vreelnostima. ugao nagiba oslonih nosaca prema vertikalnoj osi. vee uslovljavaju i smer oscilovanja tereta (oluk dobija usmerene oscilacije). srednja brzina krctanja materijala. 200 . frckvencija oscilovanja.ucestanost obrtanja vratila krivaje. Zbog toga je za oscilovanje transporter a sa promenliivim pritiskom materijala 0 zid oluka. fJ. u smeru upravnom na oslone nosace. pri premeStanju oluka nazad. ~ . Brzina i ubrzanje oluka su usmereni upravno u odnosu na pravac oslonih nosaca. Pri kretanju oluka napred vertikalna komponenta brzine (i ubrzanja) usmerena je naviSe. to se pri kretanju napred oluk ne odize mnogo navise. podizu se cestiee materijala koje su leiale na dnu oluka. . koeficijent trenja materijala 0 dno oluka.. ove sile su usmerene nanize. kada se oluk kreee nazad (spusta). njihova sadasnja primena veoma je ogranicena (naceino primenjuju se u procesnoj industriji pri prenosenju materijala do odredenih masina. pri direktnom i povratnom hoelu oluka. opruga se sabija i na taj naCin akumulira kineticku energiju. elasticnim vesanjem . slobodno oscilujuea konstrukcija) i sa koso montiranim nosacima (oslona konstrukcija sa koso usmerenim elasticnim elementima).. Kada se oluk kreee napred. Elasticni nosaCi . Pri povratnom hodu. te tako preko svoje elasticne karakteristike opruga saopstava oluku nagomilanu energiju. a pri hodu oluka nazad . 11. 10 . brzina kretanja tereta pri uspinjanju se znatno smanjuje sa povecanjem ugla nagiba. 1000 mm. Kosi elasticni nosaci noseee konstrukcije ne sluze samo kao oslond element a za noseSenje tereta.. kako u dircktnom. za ostvarenje odredenog tehnoloskog proeesa). eevi) razlikuju se vibracioni transporteri sa slobodnim. a . 0. a sila tdine . koji se mogu klasifikovati prema razliCitim kriterijumima. neophodno je da bude horizontalna komponenta silc inereije veea od sile trenja...amplituda oseilovanja koja je jednaka radijusu krivaje. 15°. Na taj nacin su sile pritiska materijala na dno oluka pri radnom .: (11.preko amortizera.. vee ce kliziti po elnu oluka nekom promenljivom brzinom. tako i pri povratnom hodu.jalnu energiju elasticne sile pri povratnom hodu. U tom slucaju materijal se nikada nece odvojiti od oluka.nanize.. vertikalna komponenta sile inereije materijaia usmerena je navise. neophodno je da se materijal ne oc!vaja od oluka i ela sila inercije cestiea materijala u periodu usporenja oluka pri direktnom hodu bude veea od sile trenja materijala 0 povrsinu oluka. neophodno je da bude sUa trenja materijala 0 dno oluka veea oel horizontalne komponente sile inercije materijala. te se tako obezbeduju uslovi za neprekidno premest3nje materijala duz oluka. Ostvarenje drugog uslova moze se ispuniti oelgovarajueim izborom ubrzanja oluka ti.oprugc izraduju se od opruznog celika i predstavljaju svojevrsne akumulatore energije: pri direktnom hodu oluka napred.15 . Krivaja se obree konstantnom ugaonom brzinom i saopstava oluku povratno .8) gde su: n . Prema smeru prenosenja materijala vibracioni transporteri mogu se razvrstati na horizontalne..translatorno krctanje istog karaktera. Za ispunjenje prvog uslova neophodno ie da buck vertikalna komponenta ubrzanja oluka manja od ubrzanja sile tezine. SUa pritiska na dno oluka jednaka je zbiru sila tdine cestica materijala i vertikalne komponente sile inereije. 20 mm. a duz horizontalne ose deluju sila trenja i horizontalna komponenta sile inereije. dok se pri kretanju nanize oluk spusta. Prema naCinu oslanjanja elementa za nosenje materijala (oluka. a ta energija se pretvara u potenci. radnom hodu oluka transportera..

lZvan:cZOll a:1tl1lm podesenim elasticnim sistemom. kao i mogucllost automatskog upravljanja ovim operacijama. Olklanjanje ovih nedostataka ostvaruje se preko razraClenog niza specijalnih urcClaja. Takva konstrukcija primcnjuje se npr. duz vertikalne ose i kruzno.ovanJe 1 raspodelu cestic~ matcrijala prema njihovoj krupnoCi iIi za odvajanJe odhvaka I peska n hVl1lcama. ekscentarski (krivajno . Vibracioni transporleri ostvarujll relativno male amplilude oscilovanja (obicno 1 . Kod rezon. za.~). tj.likama.. b) brzine. dok se hidraulicni i pncumatski retko prirnenjuju i to za obavljanje radova u opasnim uslovima zbog moguCih eksplozija. t ransporten. Pred savremene konstrukeijc vibracionih transportera postavljaju se sledeCi osnovni zadaci: 1) minimalno prenosenje dinamickih optereeenja na osloI). ~rem.b:lO vczanc.4) sinusne promene pobudne sile. Kod dorezonantnog podcsavanja. 6) ostvarivanje malih gabarita po visini.l . transportovanje materijala iii t. 400 min.. frekvencija poremceajne sile za pobudu vibracij a co i osnovna fr~kv:ncIJa sopstvenih oscilacija elasticnog sistema transportcra co~ su jednake iii pnbhzno Jednake (prakticno se kod kontinualnog lransportcra usvaja da je 0. vee i na meduspratni prostor. 7) visoka pouzdanost elasticnih elemenata i pogona . udvoJcnc clemcnte. Osnovni nedostatak izvanrczonantnog podesavanja oglcda sc u mogucem znatnom povecanju naprezanja elasticnih elemenata zbog kratkotrajnog poveeanja amplituda oscilovanja pri prolasku kroz oblast rezonance. 15 mm) i velike frekvencije oscilovanja (3000 . namcn]em. 11. kao i masa oscilatornih delova po jedinici materijala koji se prenosi transporterom Uedinicni kapacitet transportera). eksploatacioni vek do prvog generalnog remonta nije manji od 8000 h. v!brosita za prosejavanjc materijala.85 < co < 1. frckvencija pobudne sile znatno je veea ~d frekvcncIJe sopstvemh oscilacija transportera (co » wo). Oscilovanje ureClaja koji nosi materijal oslvaruje se vibropobuClivacem koji moze da budc centrifugalni. sa jednim olukom iIi jcdnocevni) i sa dva clement a (dvooluenllh dvocevlll) . lativno lakog tipa.nlno podesenog elastlcno~ SIstema. moguee su izrade transportera visoko~ kap~clteta al! su potrebne znatnc pogonske sHe zbog velikc krutosti elast. uravnotczenosl!'.I'cifacijama: a) pomerallja. 8) postizanje malog nivoa buke pri radu transportera.98. Prema tome. Uredaj za nosenje cestica materijala horizontalllog vibracionog transportera.ansporteri _ sita za istovremen~ transport.klipno poluzni).. no ipak ovakvi transporteri nisu postigli siru primenu. mogu biti Izvanrezonantno podeseni elasticni sistemi nemaju veliku krutost. Transporteri sa jednim elementom za noscllje malerijala mogu Imat! Jcdnostruke III. oscilacije su poduzne i kruzne).lc:lOg SIstema. i P?deiSavanju elaslicnih oslonih elemenala (oscila- a) b} c) Sf. Rezonantno podesavanje elasticnog sistcma prevashodno se primenJuJe kod transportera srednjeg i teskog tipa. npr. saglasno vrednostima amplituda). 5) moguenost ostvarivanja bespretovarnog transportovanja materijala na najveCim rastojanjima.koeficijent spremnosti uredaja nije manji od 0. pogonska sila pri pustanju nije velika ali se poveeava potrosnja encrgije pri ustaljenom radu transportera. _ Pr. mala krutost elasticnih elemenata prouzrokuje njihovu znatnu deformaciju (sabijanjem) pod dejstvom site tezine. tako se koristc dvofrckventna (biharmonijska) oscilatorna kretanja. 2) potpuna hermeticnost pri transportovanju i to kako na krajnjim tackama transportera..ce konstrukcije. a oscIluJu kao jcdna celina. ~ormh sIstema) razhkuJu se vlbraClOl1l transporteri sa rezonantnim dorezonantnim i .' c) ubr::'llllja Rezonantn.a b~oju elcmenata za noscnje materijaia razlikuju se: vibracioni transporten :a }e~I1!m clcm~ntom (tj. .nrezonantl:og pode. Kod Izv~.o podcscni elasticni sistem transportera obezbeduje manju potrosnJu cnerglJe za odredeni rad transportera. uspostavljanje najoptimalnije duzine transportovanja po jednom pogonskom ureClaju. kao i moguenost montaze oslonog rama transportera ne same na fundament. Dorezonantna podesavanja relko se primenjuju. 3) moguenost punjenja i praznjenja duz linije transporter a. 4) najmanja ukupna masa. obrtno oko vertikalne ose (tj. elektroekscentarski. pri pustanju u pogon i uglavnom pri zallstavljanju trasnportera (u pcriodu poveeanja i smanjenja frekvencija pobudne sile i njenog podudaranja sa frekvencijom sopstvenih oscilacija sistcma). pobudivaca vibraClj~ znatno Je manja od frekvencije sopstvenih oscilacija transportera (co «w). ostvaruje pravolinijsko (kod posebnih transportera. Vertikalni vibracioni transporteri oSlvaruju dvojno harmonijsko oscilatorno kretanje: pravolinijsko. kruzno iii elipticno) simelricno oscilatorno kretanje (SI. frekvencija pobudne sile.ema kon~trukcionom izvodcnju vibracioni transporteri mogu bili dodavaci i dozaton. dye paralclnc eevi kojc su kruto meduso. pn lstovremenom transportu razlrCilih materijala. Primenjuju se transporteri kod kojih se promena periodicne pobudne sile ostvaruje prema drugim zakonima.4 DijagrwfJ promena fJarametara 'I'ibraciollog lransporfera pri harmonijskim u.338 Transportni uredaji Oscilatorni transported 339 Prema karakteru dinamickc uravnotczeni i l1curavnotcZeni. Prema karakt~ris. 11..~avanja. moguc je dugotrajni stabilan rad masine pri razlicitim promenama optereeenja. tako i pri punjenju i praznjenju lransportera duz linije transportera. le se zbog toga izvanrezonantno podesavanje primenjuje uglavnom kod viseCih i oslonjenih transportera re-. kao po pravilu.

2 ... . 5 _/osforno bra....6 mis...'ibracionog fransp()rtera (pre(nika revi 310 171m...) u znatnom stepenu zavisc od svojstava (uglavnom od granulometrijskog sastava .05 mm (npr.. prr' hon:on(a/nom IransporrOl'Cmju (a = 0°) i prj Iransportol't. 11. . 60 "' ~ "'" r-....d%mit u prahu./i·ehellcije 600 m... Nije pogodno transportovanje pr~sinaslih m~teTi­ jala dimenzija cestica manjih od 0.. 5 " drobljen lucanik. pri fratHportO\'anju: .5 111m ijrekl'encija f()OO .. amplilude oscilowlI1ja 12. prema brzini krelanja peska \'p. .....52) od ugla nagiba rrwuporrera. kamena .. SI. -'fiake iz l'isokih pe6 (dimetlziiu komoda 0 ... 3 pula manja. 4 suvog cemenll/og kiinkera (Jimellzije komada () .2 Uticaj svojstava nasutih materijala na efektivnost rada vibracionih transportera Za razliku od drugih tip ova transportera.. kao i konstrukcije vibracionog transportera koja bi obezbedila efektivno transportovanje prasinastih materijala....:a. Povecanjem ampli tude oscilovanja. za visinu sloja od 50 . kada je brzina njihovog premestanja za 2 . drohilla (dimel/zije () . mogu se transportovati razliciti nasipni materijali. istog oblika materijala praska... I\. r\ "'" .a). 10 mm). 7 .suri cemenl Najbolji efekat ostvaruje se pri transportovanju suvog. Ovim se objasnjava mala efeklivnost koja se postize prilikom transportovanja prasin3slih. Manja se efektivnost koriscenja vibra- U procesu vibracionog transportovanja prasinastih materijala. 2 .krupnoce cestica) transportovanog materijala.fkriljaca (dimenzije komada () . 11. stepent t-o 11011«• .340 Transportni uredaji Oscilatorni transported 341 80 ....· 4 ~ kotnadni ugaU.. 30 mm). koeficijellia rdima raJa K = 2.... cionih transportera ostvaruje prilikom prenosenja nasutih materijala razliCitog oblika cestica.. Pri jednakim vibracionim parametrima. 3IJmm)..sitl1okomadlla ruda...15 mis. ...' ~ ..5' l\ ~~ ~ .. O. cak i pri najvecoj amplitudi oscilovanja.silnokomadn(J !ilja/..' 8 !'Yamot u prahu..cement (prema isrra!iwJlljima BJUJUiHUAtaUl.... 10 ~ rx6 1 .. . nastaje tanak vazdusni sloj i stvara se povecani otpor vazduha usled mikro leta cestica materijala. sljake. Brzma nJlhovog honzontalnog premestanja obicno iznosi 0. Vazno je pitanje i izbora optimalnog rczima vibracija. "'" ... 35 mm).. takode i visina sloja materijala moze biti razlicita. 0. 6 ..1l. visina sloja transportovanog malerijala ltd. j pesak. Eksperimen{a/no dohijena zG\'isl1osr kapacifera Q (flh) d\'oc(!l'l7og .4.. Tehnicki zahtevi horizontalnih i blago nagnutih vibracionih tral1sportera regulisani su odgovarajuCim inostranim slandardima iz ove oblasti.5 Upo!'edn. :\ . .t/h r 180 1&0 1410 ~ \ k1 ~2 \ 110 tOO I" I'... t--... peska prirodne vlo:nosli.5 l11/n. 85 dB. 9 .. . t--. istim transporterom. \ """ ~ . brzina transportovanja. dUagram odnosa brzine ra:marraoog rnarer(ja!a 1'. uglja itd ) i do 0... .. ampliluJa osciloml1ja a '" 3.fno: 6 . te se (ako i ostvaruju razliCiti kapaeiteti (S1.l'ill1eZ. efektivnost rada vibracionih transportera (kapacitet.(lpati!..6 SI..f!1ju kosim I'ibracionim fraIlSn'Orfprr"" (a".. '" '" i. . pri najoptimalnijem rei:imu vibracija. fino nasutih materijala. 60 mm.. zrn~stih i sitnokomadnih nasutih materijala (peska... lJ.II'/. kada se cestice ovoga materijala bacaju uvis. koji se mogu premestati razlicitim brzinama.. koji sadrze veliku primesu prasinastih cestica. 3 ..5).. Ovo vazno svojstvo vibracionih transportera pri njihovoj primeni obavezno mora se uzeti u obzir.....koksa od ..... . metodom vibracija........ 10")..1 . 3 . efektivnost transpor- . cementa).

Da bi se obezbedilo prenosenje materijala u zadatom smeru. te se kod vecih uglova praklicno obustavlja trallsportovanje. 11. za svaki stepen povecanja nagiba (S1. Vibracioni transporter visece konstrukcije koja slobodno osciluje kao sistelll sa jednom masom (S1..7. v. vibracioni transporteri ne izvode za uglove nagiba vece od 10°. a) sastoji se iz elemenala za llosenje mateI:ijala (cevi iii oluka) 1.nema.. debalansni) vibracioni pobudivaci. kao po pravilu. odsustvom sitnih cestica. razliCitim plasticnim masama i gumom. sa povecanjem vlaZnosti u nekim slucajevima efektivnost transporlovanja materijala veoma se smanjuje. Postoje neki pokusaji oblaganja oluka transportera iznutra. 0. Lepljivi. Za adekvatlli izbor i primenu vibracionih transportera veoma je bitno da se dosledno uzmu u obzir sva svojstva odgovarajuCih Illaterijala koji treba da se transportuju. uprkos velikoj razlici njihovih gustina... 1. Ako ovi uslovi nisu ispllnjeni i pravae delovanja pobudne siIe.7.. U razlllatranim slucajevima potpuno simetricnih sistema u poprecnoj ravni.amortizera 3 na nepokretnu oslonu konstrukciju i koji dobija usmerene oscilacije preko centrifugalnog pogona 4 LIsmerenog dejstva i zastitnog pojasa 5.7. Pri prenosenju materijala nallize (pri spnstanju prakticno pod uglom od 10°) znatno se Iakse transporluju sve vrste tereta. od dva moto . transportovati prasinaste materijale koso. ~od. Kod prasinastih malerijala. Kao pogon koriste se centrifugalni (inercijalni...vibratora) prolazip kroz centar inercije (el) citavog oscilatomog sistema. ugao nagiba transporlera pri transportov3nju navise obicno ne prelazi 5°. 15 mm. npr. glina. 11. . Ukoliko bi cestice materijala u procesu oscilovanja ostvariie mikro skokove (mikro letove) to bi se materijal prenosio u smeru koji se podl.3 Horizontaini i blago nagnuti vibracioni transporter! Vised tramporteri. 20% manja nego pri kretan]u..5 .342 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 343 lovanja prasinastih materijala se povecava. cije se koordinate u prostomom sistemu odreduju prema opste poznatim zakonirila teorijske mehanike.2 . centar inercije se podudara sa lezistem sistema. transportuju se veoma slabo.. a. za vreme transport a oni prouzrokuju buku usled udara 0 dno oluka. pogon transportera mora da se taka posta vi. frekvencije 500 .. 5 %. pogon se tako postavlja. d).7.lclara sa Iinijom delovanja pobudlle sile iznad poduzne ose transportera (iii iznad gornjeg nivoa sloja Illaterijala u cevi). Raznorodni. priblizno identicne brzine transportovanja. sto je prikazano na (S1. drvem oplljcl I ruda gvozda ostvaruJu (pn jednaklm uslovima). koji su udvojeni iii su dva sinhronizovana elektromotora vibratora (S1. c). matenJala po glatkom dnu. Za obezbedenje strogo usmerenih pravolinijskih osciIacija elementa koji nosi teret.2 mm) i velika frekvencija (3000 min-i) oscilovanja. a koji se naziva uglom usmerenih oscilacija. lransportuju se kao Jedna masa bez odvajanja. Kombinovani materijali iz sIojeva peska. Kod transportera sa elektromagnetnom i vibrapobudom je mala amplituda (0.. a prauzrokuju i habanje oIuka. Povecanje postojanosti i otpornosti na habanje postize se oblaganjem oluka gumom.. 11. Brzina transportovanja komadnih terela. vibracio~~h trans~ortera . koji je neophodan zbog moguceg havarijskog kidanja elasticnog vesanja. 11..uzrokuje oscilovanje . bez olvora (pri istovetnim OstaJinl uslovima). Pogon moze imali donji (SI. 11. . Kod kosih transportera. koja-pro. cak u posebnim sIucajevima doprinosi povecanju brzina. 11. strugotina i drveni opiljci) ne ometa premestanje ovih materijala.. b) preko elasticnih veza .30° prema uzduznoj osi transportera. kod kojih se materijal prenosi navise. .4. brzina premestanja i kapacitet Q smanjuju se priblizno za 3 . nesortirani materijali transporluju se smanjenom brzinom. 400 min· l ).6). krede i d~obljene opeke jednake krupnoce. Sa povecanjem visine sloja brzina transportovanja zllatno se smanjuje.. 100 mm). npr. S1.. u odnosu na sitnije cestice materijala. Neznatna vlaznost (pribliZno do 10%) materijala koji ne poseduje lepljiva svojstva i viskoznost (npr. premda se na povrsini sloja prilllecllje izvesno povecanje brzine kretanja krupnijih komada tereta. sa dva oluka.. nanize.. medutim. brzma transportovanja je za 10 . matenjala. oblika klatna. cementa. te se zbog toga. medutim ne opazaju se potpuno odvojene cestice po frakcijama u ukupnom transportovanom sloju. Sorlirani. ukoliko je moguce. 11.. cisti pesak. dobra se transporluju vibracionim transporterom. sa otvorima za prosejavanje SIt~lh cesttc~. te se zbog toga njihovo prenosenje ostvaruje primenom vibracionih transportera sa ekscentarskim pogonom (amplitude oscilovanja 12 .. npr. pod uglom od 10° . da pravac dejslva pobudne sile bude uSllleren pod uglom od ~ = 20° .sita. iste vrste i homogenosti. krupni i srednjekomadni materijali.. Lako pokretljivi prasinasti i suvi zrriasti materijali u tankolll sloju premestaju se najvecom brzinom. pa je transportovanje prasinastih materijala prakticno necelishodno. 3 takode i nesortiranih materijala sa velikom kolicinom (vise od 60%) prasinaslih cestica..8.eliki uticaj na brzinu premestanja.7. sIobodno okacenog (iii osIonjenog. medutim. prikazan neprekidnim linijama) iIi gomji (pokazan isprekidanim linijama nl) istoj slici) polozaj u odnosu na element koji nosi materijal. gotovo ne zavisi od visine sloja i prakticno ostaje konstantlla pri razlicitim koeficijentima ispune oluka u granicama 0. zbog toga se takvi materijali lransportuju pri maloj visini sloja (50 . takode je moguce i drabljenje komada materijala.. vlaZni vezivni materijali. u cHju povecanja e[ektivnosti transportovanja materijala koji poseduju lepljiva svojstva. kako bi pravac delovanja pobudne sile (iii rezuItanta dye sile. Zbog toga je celishodno. Gustma trans~orlovanog v materijala . medulim nisll postignuli pozitivni rezultati. 50°.

masa transportovanog tereta (cestica materijala). sa cel1fr~'fuga/nom pobudom l'ibracija: a. b) treba da prolazi upravno na pravac usmerenih oscilacija.9) gde je mo .7. odreduje se resavanjem diferencijalne jednaCine prinudnih oscilacija centra inercije sistema (SI. na oslonce konstrukcije.7. !ito je za izvanrezonanlno podesavanje dopusteno. Pri zaustavljanju transportera neposfredno ispod ispusnog otvora bunkera.empirijski koeficijent koji iskazuje zavisnost mase transportovanog materijala od koeficijenta reZima rada K transportera (SI. a ne ometaju oscilatorno kretanje cevi iIi oluka.l1. koje nepovoljno delujc na proces transportovanja matcrijala. 0. Amplituda oscilovanja element a koji nosi materijal slobodno oscilatornog transporlera krutosti elaslicne veze c i kada je unutrasnji otpor u elasticnim vezama fl.prora(>runska shema Ovde je: me .. Za stabilno prostiranje oscilatornih kretanja vazno je takode obezbediti veliku krutost konzolno oslonjenog nosaca koji prenosi oscilatorno kretanje od pogona ka elementu transporter a kojim se teret premesta. eime se omogucuje skoro potpuno iskljucenje prenosa vibracionih opterecenja od transportera.odno osciialornih l·ibracionih fransporfera sa jednorn masom.ukupna masa eksceritra (debalansa) centifugalnog pobudivaca. odnosno oluka. nego i dopunsko obrtno oscilovanje. rastojanje od centra teziSta ekscentra do ose obrtanja.0 I. r.+ 1.. pritisak primaju "0.6 1. Ako se zanemare otpori u elasticnim vezam8 (Il 0) i uvedu neka druga uproscenja.11. masa vibraciol1og pobudivaca koji je prievrscen za cev.'l/a je ugradnja specijalnih dodavaca.1 zidovi nepokretnog levka kojirn se puni o transporter (moze da bude vise uredaja za 111 1.. neophodna Z(tl'iS!10sl ko(ficijenta A od koefictjenla re:. na primer bunker iii se primenjuje presipni levak preko elasticnog.ekscentricitet postavljcnih ekscentarskih masa. 11. 11. Levak za punjenje i praznjenje oscilatorne cevi transportera vezuJe se za nepokretnu konstrukciju. h. m .masa cevi (iIi oluka) transportcra sa svim elementima pricvrscenim za transporter. Zbog toga transporteri slobodnih oscilatornih sistema rade u izvanrezonantnom rezirnu. 11.8 izmedu bunkera i transportera. tj. osa kaisnog prenosnika (SI. to se obrazuje moment i sistem dobija ne sarno pravolinijsko..pUfem {prema iSfraiiw.ukupna masa oscilatornih delova transportera uzimanjem u obzir i prisajedinjene muse transportovanih cestica materijala.6 III K punjenje transportera iz bunkera). ver0. ro . Uh5ll:IKOn -a i Bl-fIIHHTITr-. d): ~ " - (J (m+mo). ..344 Transportni uredaji Oscilatorni t.10) Sl. tako i transrnisije pogona." 1.1 .3 koji se nalazi u bunkeru ne mora da se "I'-.i'+IlCX+CX = morow 2 sin(Dt. rebraslog cevnog prikljucka 2 (SI. A . Elasticna vesanja (iIi oslonci) transportera sadrze malu kwtost i sluze sarno kao amortized.plasticne mase iii evrste tkanine. 11. Sarno u tom slucaju oscilacije transportera nece stetno uticati na prenosnik i nece biti ogranicene amplitude oscilovanja cevi transportera. c ..mjima B.kOl1Sfruktil'!1e sherne.8 1.K.8). a) od gume.7. (11.1 1. Pri koriscenju kaiSnog (klinaslim kaisevirna) prenosnika za transmisiju pogona od elektromotora ka vratilu centrifugalne pobude vibracija usmerenog dejstva. to se amplituda oscilovanja transportera a (em) moze odrediti iz izraza 0= c) (11.ransporteri 345 sistema ne prolazi kroz centar inercije (teziste) sistema. d .fprenese na transporter. Ovakvi cevni prikljllcci obezbeduju henn<::licn~ vezu.7 Sheme s/o/.ll.Janr portere bilo koga tipa. Ove preraJa fral1Sporfera K dobijena eksperhnenfalnim powke odnose se na vibracione trans. frekvencija sopstvenih oscilacija sistema takvih vesanja znatno je niza od frekvencije pobudne sile.61. koji se nalazi u cevi pri proracunskom koeficijentu ispune cevi.'" tikalni pritisak stuba nasutog materijala 0. m[ . m" . Ako je mala krulost oslonjenog nosaca nastaje lokalno oscilovanje zidova cevi. koje nepovljno deluje na proces premestanja materijala i mogu nastati lomovi kako zidova cevi. Uslcd nemogucnosti postavljanja takvih levkova Sl. odnosno oluka.

Pri Ugradnji nckoliko vibropobudivaca tesko je ostvariti sinfazan. b). koji su pricvrsceni za zajednicku nosecu konstrukciju (Sl. vibracionog pogona 2. u mogucnosti ugradnjc urcclaja za vremcnsko praznjenje i punjenje. Tehnicke karakteristike oslonjenih olucastih vibracionih transportera konstrukcije BHHHIIl'M3lli-a sa ekscentarskim pogonom i gumenim elasticnim sistemom (SL 11. a). a) sastoji sc iz elementa za prenosenje materijala 4. kOd nekih konstrukcija oslonjenih transportera sa dye mase. cija je masa za 3 . a mala su i dinamicka optcrecenja oslonaca. tada bi pri malim amplitudama oscilovanja teskog rama.\jJortera sa eieklrotr/agne!l1im pogortom: Da bi se poveealc amplitude oscilovallja elementa koji nosi cestice materijala.9. armirano betonske konstrukcije). temperatura transportovanog materijala nije veca od lOO°e. sa nekoliko (obicno dva ili cetiri) elektromagnetnih vibracionih pobudivaca. kako viseCih. medutim sve to znatno otezava transporter. oslonih elemenata 3.. Pobudna sila pogona svakog tipa treba da je usmcrena pod uglom B u odnosu na pravac osci!ovanja. Osnovni i veoma bitan nedostatak transportera oslonjenc konstrukcije ogleda se u njihovoj neuravnoteZIlosti i prenosenju vibracionih oplerecenja (uglavnom u obliku reakcije oslonih elasticnihelemenata) nil oslonu konstrukciju. b) SI. posto povecanje dimenzija elementa koji nosi materijal uvecava njegovu sopstvenu masu i smanjuje amplitudu oscilovanja.sa rise masa Prednost viseCih vibracionih transportera ogleda se u njihovoj jednostavnoj konstrukciji. Svi ostali elementi isti su kao i kod viseceg transportera sa centrifugalnim pogonom.1l. Oslonjeni transporleri sa centrifugalnim pogonom oSlvaruju izvanrezonantno.sa dl'c mase.. rezonantno podesenu elasticnosl sistema. a . Vibracioni pobudljivac moze biti centrifugalni iIi elektromagnctni Uednociklicni). Oslonjeni vibracioni transporter sa kosim elasticni nosacem (St. . Oslonjeni vibracion! transporter!. Sve konstruktivne preporuke navedene za visece vibracione transportere odnose sc i na oslonjenc vibracionc transportere.c). 11. Kod viseCih transportera primenjuje se jednociklicni i d. 50 m /h i duzina: 4 .10. koji su nagnuti pod uglom ~ prema vertikalnoj osi u pravcu oslanjanja.2. drugu masu Cini reaktivni deo vibracionog pobudivaca 2. Nedostatak im je da su male daljine premestanja materijala. Ukoliko je kod zatvOl'enili oscilalornih sistema amplituda oscilovanja obrnuto proprorcionaln3 oscilatornim masama.9. pre svega. tako i oslonjenih. kao i amplilude oscilovanja pri vecem punjenju (uslcd po'vecanja oplerecenja transportera). Metalni ram je oslonjen na elasticne amortizere (SL l1. Transporteri ostvaruju amplitudu oscilovanja 6 mm.346 Transportni uredaji Oscilatorni transported 347 Duzina visece konstrukcije transportera zavisi od cvrstoce i krutOSli elementa koji nosi cestice materijala i obicno ne prelazi 6 m. ViseCi vibracioni transporteri sa elektromagnetnom pobudom oscilovanja predstavljaju oscilatorni sistem sa dYe mase (SL 11. kapacilet: 6 . 11.. oslonog rama 1. laksi element za nosenje materijala oslvariv30 uvccanu amplitudu oscilovanja. a kao posledica toga.... neophodna je izrada nosece podloge kako bi se ostvarilo oslanjanje transportera. h . a pravac dejstva pobudne sile mora da prolazi hoz centar inercije oscilatornog sistema. Ako se cev (oluk) ojaca poduznim rebrom 4 (Sl. tada se maksimalna duzina transportera moze povecati na 8 m. 320 i 400 m. 6m.lO. 11. Zbog toga se relativno inalo primenjuju konstrukeije vibracionih transportera sa vise pogona.9 Shcmt: l'ise6h I'ibraciollih fralJ. frekvenciju 680 min-\ ugao usmerenja oscilacija 22°. Glavni parametri vibracionih trans3 portera su precnik cevi: 160.9.. a takodc i ekscentarski. a): prvu masu predstavlja element koji nosi cestice malerijala (cev iii oluk) 1 za koji se pricvrscuje aktivni deo elektromagnetnog pobuclivaca 3. centrifugalni pogon postavlja se na teSkom nosecem ramu. 5 puta veca od mase elementa koji nosi cestice materijala.11) navedene su u tablici 11. Da bi se smanjila navedena opterecenja transporter se oprema (eskim ramom (u tom smislu izraduje se od metalne armature zalivene belonom. I pored ovih nedostataka navedeni transporteri imaju veliku primenu.vociklicni elektromagnetni pobudljivac. 200... u relativno maloj masi. sinhronizovan rad jedne cevi iii oluka vibraeionog transportera. b). Centrifngalni i elcktromagnetni vibracioni pobudivaCi mogu se ugraditi sa donje iii gornje strane. Postoje takode i viseCi vibracioni tran~porleri sa vise pogona (vise masa). 10. a sa elektromagnetnim i ekscentarskim pogonom. 11. koji se ugraduje bilo dircktno na nosecu pOdJOgU iii prcko elasticnih amortizcra 6 (Sl.

3 horizontalmm transpo~~c.10. oslonjeni transporteri sa ekscentarskim pogonom izraduju se iz dYe istovetne sekcije (S1.upsti i7. "./olljenih l'UJr(Jcion.lga/nim (if. kg/m Dirnenzije. kW lMasa 1 m 1 transportera.SCI dl'e mase.0 210/240 1500 655 882 I II 11 II Primedba: U brojioCll navodc sc vrcdnosti izvcdenih kons!rukcija transportcra sa olvorcnim. (' .2/3. c sa dw! mase sa re.lcdatiSI.a ~. so cenfrUi.popre(n.1'pOrler kO/1. pU1. izmedu .517. presek tr{f!1sporrer(J sa pogol7om TrCII1. sa hcrmcticki ~ b) SI. mm: A H L zatvorcnim olukom.11.fe /l1asa i sa dodall1im ekscentrirna a (bil\fi SSSR): a ..5110.320 . J I 870 390 448 l30/lS0 1050 470 632 7.11 c) SI.zoo KBIKr. a u imenioCll.ll. elekfrOll/il!. m /11 Snaaa elektromotora.1110 Sheme o:. h . d . e . c) D • W«WvU T a br 11 ') lea Tip transportera KB)Kr.-'" KBrX(-SOO Dimenzije oluka mm: sirina B ~ ~duzina 200 125 24000 10 2..- .sa jcc/nom masom.1'lrukcije BmUIDTMam Da bi se ostvarilo uravnotezenje poduznih opterecenja.Yklop e!asficYnog gumenog os/onca.0 80/96 320 160 30000 32 5.lIetnirn) pogol1om.5 I I 500 250 38000 64 I I Kapacitet pri transportovanju peska . H./1 transporfera: a . b .n ram om j ekscel1fars[.348 Transportni ure(laji Oscilatorni transporteri 349 Tehnicke karakteristike transportera konstrukcije BuuuiiiiLIJawa . d).sa l'j. kado su d\'e mast: spc{janjem u(h'ojede.sa ekSCe!11orskim pogO/10m.:g1ed.:im pogol1om.rkim osfon.rom. 11.

.iJlll od o::.. po jedllUCI duzine 36 .llo ef(JsltclJItn Slsfelt!OlJl i krulom POIU:110!n krc/I. Transportovane ceslice materijala premestaju se kroz gomju i donju cev u istom smeru koji je odreden nagiboll1 pod kojim su usmerene klackalice. posto je kuCiste lezaja pogonskog vratila vezano za jednu cev.. J lZ ceVI kOja elasticnih osIonaca 3. Tune je obezbedeno uravnotezavanje pokretnih masa transportera.. .I(Y " .lI '/ I po ugOtn _ krelal:om. SI. nizovana ' motovib. .. 7. (He ransportera sa i. a kojc su zavarene na nepokretnom ramu 1. 11. Za opisani transporter prema S1.' Dvoccvni transporter predstavlja uravnotezeni oscilalorni sistem sa dYe rnase.Ime.12. g toga jC moguca monlaza ovakvog lransportera sarno prcko nosece podloge. b) i ekseentarskog pogona 8 koji je vezan direktno za cevi. . ". cevi iIi oluka 7 i 3. . a olkloni obe cevi su jednaki.:ru/o!ll . onW ~kCIJC. b) SI. Poluzna kretaca pogona u krajnjem polozaju nalazi se upravno u odJloSU na poduznu osu klackalice 6 i opruzne lisnate gibnjeve 5./)l'(XCl'Jll' U{('{I'!lofezeni l'ibrac. a) iIi gumeno metalnih paketa 9 (S1. " . preko guDI'ocevl1i \'ibrucioni transporter proizl'odac':a BiJlder Austrija meno metalnih caura u glavCini vezuju za cevi i za osovine oslonca 4.....10. masa transportcla svakoga motora iznosi 1 . centrifugalnog' pOgbOirl 2 k'" se' OStV31 uJe preko dva samosin. Kod transportera sa ekscentarskim pogonom amplituda oscilovanja a ostvruje se preko ekscentarskog radijusa pogona i prenosi izmedu oslonog rama i elementa koji nosi cestice materijala obmuto proporcionalno njihovim ll1asall1a (pogledati S1. 0 I. .amp!lfudu OSClfOl'(llIjU. 11. 6 7 d). Islovremenun oscilovanjem dodatnih masa ob b" ':' mere no pome' . a nalazi se iznad iii izmedu cevi. . Klipne poluge pogona povezane su sa svakom sekeiJ'om i f .:.12.12 i paralelno 11. 11." . koji su medusobno zglobno povezani klaekalicama (polugama koje se njisu) 6 i elaslicnih veza .10. '(. osl()nog' Ut' t V ~'l ' rama l ' dodatnih I avno ezavaJuL. OJI vezan za nosecu podlogu (pbgledati S1.! 1 masa 6 koje su pricvrscene za elastl'cVne k I d uolom us.snovlli parametri tJanspol tera ovoga tip a su: precnik .eliO .u~no/~1 tef(/( dill \'ea1l10Jll :(1 jCr. ga fllll1 pogonom 1 oslomm ramom koji je kruto .l3 Klackalice 6 se zglobno.12.W ofJrur..meta/111m SrsletlJullI I 0 ~ e ({UJ/f! C ( prora(YulIs ke::.ci/u/ornih jJ](Jsu· a a . 11. 11. Cestice materijala transportovace se u smeru otklona poduzne ose klaekalice u odnosu na .e. / . _ . 11. 11.lI. /. k .13) sasloji se iz postavljenih elemenata za nosenje ccstica materijala. ez euuJe se usran]e cevl 1 transportovanje materijala kao . J ne . se ostvaruje uravnolezavanje komponcnala sila kOj'c' su I' IJL! ' L! lOTlZonta nomv" pravcu' ve I·tik'a Inc k omponente ostaJu neuravllolczene ' ' Zbo ' . a oscilatorne mase nalaze se iznad i ispod cevi koje nose cestice materijala (iIi oluka). 11. " ' celokupnog sistema.Olli rranspOrff'r: e!asth'lIih {Jokel" i elasticYnom [Joll/Porn kr I Y . ~Ja se postavlJa preko .152 .351 350 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri kOjih s~ ugradujc pogon. sa lzvanrezonantnim elasticnim sislemom cenlrifu .centar inercija).5 kW.12. udnos!1o sa e!osli("lIom po!:t " J. to su i amplitude njihovih oscilacija takode jednake (pogledati S1.. Preko ekscentarskog pogona gornja i donja cev ostvaruju povratno 0 . . Primenoll1 pogona sa elasticnom klipnom polugom amplituda oscilovanja je manja od radijusa ekscentra (S1. .. a nalazi se u grani koja prolazi kroz centar inercije sistema eel .w gurn. ' .. cevi .. a) odreduje se prema izrazu (11. dvoolucni) (iIi Dvocevni uravnotdeni vibracioni transporter oslonjene konstrukcije (SI. c). . )f >". a ukrsna glava kretace za drug u cev.'.radijus eA:SCellfra ' hro. ratora sa ekscentrima . kada se jedna cev krece napred. 0 nosl ceslIce malenjala (lll oluka) 4 pooledati SI 11 10 k'. . .preko lisnatih opruga. 27 m.O. I . a snag~ Amplituda oscilovanja transportera oslon'e . raznodelL'pomerene za I 180 0 .9).. . ' Oslonjeni transporter firme Ude (Zapadna Nem'leVk'i) S'as t" I s e ' . koje pro laze kroz nosece ploce (nosace) 2. ' 1 lzvesno UlavnotezavanJe v . ako je ram kruto vezan za nosecu podlogu. S obzirom da su mase obe cevi jednake.. b navedeni izraz daje pribliZno resenje.12. 610 mm' duzlIla 12 . Klackalice i opruzni gibnjevi postavljaju se pod ugJom usmerenih oscilacija ~ prema vcrtikalnoj osi. r . onzo e po ll1erem OSCI aelJa ~.12 . tada je amplituda element a koji nosi materijal jednaka radijusu ekscentra (a = r). gibnjeva 5 (S1.'h "1 . 11. druga cev se krece unazad. a = 1'12). 156 kg/m. .translalorna kretanja koja su medusobno paralelna ali su fazno pomerena za 180 . tj.

Takav J~dnocevl1l . . a uzduzne ose osovina za vezu sa osloncem svih klackalica treba da se nalaze u ravni poduzne ose simetrije u kojoj su postavljeni elementi za nosenje cestica materijala i koja prolazi kroz centar inercije ukupnog sistema. Dvocevni vibracioni transporteri izraduju se razlicitih precnika cevi ito: 160. 850 0 C. a takode i kada su jednaka premestanja malerijala duz ovih cevi. .. kao i olucne transportere. t duzme trans portera. Za prenosenje vrelih materijala primenjuju se transporteri sa celicnim. du Jliranom kapacitetu U odnosu na jednocevne transpol:tcre..1 (11. Dvocevni transporteri mogu biti opremljeni ureaaje:n za v:emens~i ograniceni interval punjenja i praznjenja. Osnovni parametri dvocevnih vibracionih transportcra proizvoaaca Binder (Austrija) sa gumeno .3.352 Transportni ureda. c). Da bi sistem bio uravnotez:en.10).masa jednog elementa transportera za nosenje cestica materijala sa svim ureci:ajima '!ezanim za njega i pridoelatom masom transportovanog materijala (pogledati izraz 11. l11 zamenJen je takoae transporter kod koga ie donJI element za nosenJe mateIlJala uravnotezavajuCim nosacem jeelnake mase (protlvtegom).sila deformacije elasticnih veza).maksimalna vrednost pobudne sile pogona transportera (za maksimalnu amplitudu pomeranja jednog elementa za nosenje cestica materijala).85 < wlwo < 1. 150 m 3/h pri transportovanju peska.ostvanl]C duz cltave. za vremensko punjenje i praznjenje transportera.3 Tip transportera Parametar RIO [04 10 250 370 -~--. ('3). v. R v· • = iyoS . Po. . transmaterijala elostize 60. Yo . no. Sistem transportera sa dYe mase pri potpunoj simetriji i kada su jec!nake mase gornje i donje cevi. Q i C3 _ koeficijenti krutosti opruga iIi gumeno .UednooIucni) transporter sa uravnotezav3Juclm. mm Gabaritne mere poprecnog preseka transportera.. Kapaciteti transportera su 10 '" 70 m 3/h.ose. zatvorene iii otvorene konstrukclJe: Za t:ansportovanje prasinastih i praskastih cestica matcrijaia male deblJllle ~ sIoJa daJe se prednost primeni zatvorenih olucnih transportera pravougaonog poprecnog preseka. kaela J'e potrebno da se proces punJenJ3 ." In .11) Tehnicke karakteristike dvocevnih vibracionih . . a koriste se za prenosenje materijala temperature 500 .pomeranje centra inercije sistema duz x . Izvesna neuravnotezenost nastala bi pri razlicitom opterecenju cevi cesticama materijala. Kapacitet transportera je 15 . 220. kao 1 slozenost konstrukclJe 1 UledaJa .e . 320 i 400 mm. Kao nedostatak transp~rtera moze se n~v~stl nesto I z ni]'a konstrukciJ'a velike oabaritne mere. x . mm: A I 35 H J 1452 I 900 Krutost elasticnih veza usvaja se za rezonantnu regulaciju iz uslova 0. l Jravnotezem SIS te . moze se priblizno razmatrati kao sistem sa jednom masom. 11. Element za nosenje materijala izra. po~tovanja ° agre~alom ~Jec!n:. C].fenje (Yestica materijala.12. a . mala je potrosnja energIJc za lVa JU~UCI rezo '. punJenJe. l1'mtnom ekscentarskog pogona.ukupni koeficijent otpora. II . zbo o kOllscenJ3 gonom. imm N~jyeca 220 25 700 680 310 60 750 1100 390 470 30 1000 1680 eluzina cevi. . b s dye mase s . ~ podesavanju elasticnog sistema. na]veca dalJma.12) gde je w0 = I m Vc1 + c2 + c3 _ kruzna frekvencija sopstvenih oscilacija sistema. S . Tada bi diferencijalna jednaCina kretanja polusistema sa krutom poluznom kretacom imala sledeci oblik (11.. bilo koje polo vine ovoga sistema. I r' .::: gde su: m . Isti proizvoaac u proizvodnom programu izraduje takode i transportere kod kojih su cevi pravouganog poprecnog preseka. neophodno je da su jednake mase gornjeg i donjeg elementa za nosenje cestica materijala. sa zatvaracima dobosnog III ventII~kog tIpa.ukupna sila (ovde je i ""J=1 . koji se oelnose na jednu masu.stdja) II Tablica 11.auje se u obliku cevi kruznog. pa i d? lOO m sa Jedmm poPrednosl J'e i sto je nepromenlJlva amplituda oscIlovanp. kvaelratnog ili pravougaonog poprecnog preseka III Je u obliku oluka razliCitog oblika konture.kruzna frekvencija pobudne sile...metalnim elasticnim sistemom (S1.imaginarna jedinica. odnosno moraju da budu jednake duzine gornjih i donjih ramena svih klackalica.ji Oscilatorni transporteri 353 vertikalnu osu povucenu iz centra gornjeg zgloba klackalice na uzduznu osu transportera. Prednost dvocevnih transportera ogleda se u uravnotezenon: o~cilovanju masa.sacem po~oda~ !e za ko::tlUU1ran~ . . sa jednim stepenom slobode (pogledati S1. R16 154 15 390 480 R22 R31 R39 R48 IDimenzije cevi unutrasnjeg precnika D. Ostvanvanje punjenja i praznjenja treba ela bude ravnomerno za obe cevl. lisnatim oprugama (gibnjevima). Elementi transportera Elementi za no.13) navedeni su u tablici 11. pri transportovanju i istovremenom prosepvanJu ceSlIca rna ellp .metalnih paketa (Ci) i gumeno _ metalnih zglobova (Q. 11. c transportera proizvo d aa u·m d er (A u. (j) .

centrifugalni i ekscentarski pogoni. kotve 4.podesavanje (kao po pravilu rezonantno) oscilatornog sistema transportera. ~ao i odgovarajuCim drugim materijalom.~~ od specIJ~lnog celika debljine 3 .Ih). a zazor izmedu njth kinematiku njihovog pravolinijskog. pri napajanju njegovog kalema monofaznom. pod pojmom vibracionog pogona podrazumeva se sveukupni uredaj za pobudu mehanickih oscilacija.. Dvociklicni vibracioni pobudivaci primen]u]u se kod dodavaca sa dye mase. OSllovna prednost jednociklicnih vibracionih pobudivaca ogIeda se u malim gabaritnim merama. Delovanjem naizmenicne i jednosmeme struje u statom se pobuduju jeclnosmerni i naizmenicni magnetni f1uksevi koji prouzrokuju povnitno . elektronska cev itd). u svakom periodu promene jaCine struje nastace same jedno privlacenje kotve ka slatorn. poprecl1og nosaca 5. 11. kao i kod transportera tezega tipa. 11. Poprecni nosac i opruge medusobno povezuju stator i kotvu elektromagneta. kuCista 8. kod koga se knvaJa malog radlJusa zamenjuje ekscentricno postavljenim diskom na pogonskom vratilu.principije/J/o shema. Kao rezultat ovoga. namolaja naizmenicne struje 3.gibnjeva (SI. Moguca Je takode I pnmena pneumatskih motora iii hidromotora. U tom slucaju. te se zbog toga ne primenjuje direktno ukljuCivanje kaiema u mrezu naizmenicne slruje.translatornog kretanja i. Kod elektromagnetnog pogona nema pobude elektromotorom. cvrsto medusobno povezane pomocu uzengija. odnosno druge kotve.. 15. Pri transportovanJu vrelrh malcn]ala vrsl se hladenjc transportera vazduhom.krivajnog pogona. kada se gornja kotva privlaCi ka staloru.14) sastoje se iz statora -. dva puta u toku jednog perioda kotva cc se privuCi prema staloru i pod dcjstvom reaktivne sile opruge. bj Sf. a) sastoji se iz statora 1 (sIikovito oblika H). povratno . njihov sustinski nedostatak . napajanje kalema slatora e1ktromagneta ostvaruje se preko jednog poluperiodicnog ispravljaca (selenski.i oIuci izraduju s: od visokokvalitetnih Iimova sa niskim sadrzajem uglJel1lk~ III . odvojice se od statonl. b). Ek~centarski po~on predstavlja podvrstu klipno . Tako visoku frekvcnciju nije moguce iskoristiti kod vibracionih transportera.50 Hz (3000 oscilacija u minutu). plastlcnom masom. a ncdostatak im je u maloj snazi (obicno ne vec?j od 1 k~). njihovog pretvaranja prenosenja do radnog elementa uredaja.. Pogon vibracionog transportera sacinjava sklop vibropobudivaca i elektromotora s~ ~dgovarajuCir~ elementima za ostvarivanje veza izmedu njih (ili bcz njib). Elasticna veza u obliku cilindricnih opruga iIi gumenih clemenata odreduje uzajalllili polozaj statora i kotve.Y : a . skupa sa tegovima za regulaciju . a spoJevl se moraju pouzclano ostvariti. pa ce i frekvencija oscilovanja vibracionog pobudivaca (a shodno tome i transporter a) bili jednaka frekvenciji naizmenicne struje .translatorno kretanje jcdne. ucestanost privlacenja kotve od strane statora iznosiCe 100 Hz. donja se udaljava.14 JedlJocikU{ni elektro{flagncl17i \'ibraciulli pobudil'CH. <?evi. elasticnih veza opruga 6. duzine sekcija 4 . odnosno olud iZllutra prekrivaju gumom. 11. Pagani.15. kako ne bi tokom rada usled vibraci~a closlo do razdva~anjil veza. Zbog to~a se primenjuju kod transporter a i dodavaca malog kapaclteta (pnbhzno do 20 m... lednociklicni elektromagnetni vibropobudivaci (St. 11. SHa privlacenja elcktromagneta direktno je proporcionalna jacini struje u namotajima kalcma. dYe kotve 2. kao i maloj masi.. b . 5 mm. elektromagneta 1 sa namotajima 2 koji se vezuju preko ispravljaca 3 na mrezu naizmenicne c1ektricne struje. Dvociklicni elektromagnctni vibracioni pobudivac (St. Osciiatorno krelanje statora i kotve cleklromagneta nastaje pod dejstvom pulsirajuce sile magnetnog privlacenja u statoru elaktromagneta. naizmenicnom eieklricnom strujom. kao i namotaja sa jednosmemom strujom 4 i elasticnih veza 5 koje se ostvaruju preko paketa lisnatih opruga . Pri tome. po!turetanom. sto omogucuje ponistavanje (iii smanjenje) jednog od sinusnog polutalasa struje.354 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 355 Elektromagnetni vibropobudivaci mogu biti jednociklicni iii dvociklicni. visece konstrukcije. prema tome. Uopsteno uzevsi. Da bi se smanjila frekvencija oscilovanja vibratora. Povccanje trajnosti cevi iIi oluka ostvaruj~ se sprecavanJcm habanJa tako sto se cevi.kOllslrukcija . i suprotno. kompleta tegova za regulaciju 7 i oklopa. Kod vibracionih transportera najsire se primenjuju elektromagnetni. 6 m koje se spaJaJu vIJclma. Pri sinusnoj promeni jatine struje maksimalna sila privlacenja magneta za jedan period promene jaCinc struje naslace dva puta. pri napajanju kalema (promenljivom) naizmenicnom strujom frekvencije 50 Hz.

sa llsmerenim dejstvom pobudne sile] objedinjeni (Sl. Stalnost frekvencije (3000 min-I).). Kod pogona sa centrifugalnim vibracionim pobudama jednostrllki ekscentri su [sa zglobno .16. kao i amplitude oscilovanja... a poprecnu komponentu Fx prihvata elasticni zglob (zbog toga je ovakav oblik prcnosenja oscilncija slican oscilacijama klatna) i ona se ne prenosi na transporter.5 . moto vibratora. a) opremljen je os10nol11 plocom 4 sa elasticnim zglobom 5. . kao i u jednostavnoj eksploataciji. 6..0 kW. Prednost elektromagnetnih vibropobudivaca ogleda se u odsustvu obrtnih elemenata. b) sa dva medusobno spregnuta zupcanika 6 (na dva vratila 3) pricvrsceni su jednaki ekscentri 2.. a) sastoji se iz elektromotora 1..16. pri snazi vibra(ora od 0.5 .356 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 357 ogleda se u velikoj masi. Projekcije centrifugalnc sile na x i y ase su Fx=Fcos(p. (11.2 mm) ogranicavaju mogucnost primene elektromagnctnih vibropobuaivaca za prenosenje prasinastih. 750 min. eije se uzduzne komponente Fy sabiraju (posto su istosmerno usmercne). Nedostatak centrifugalnog pogona u prvom redu je relativno mali eksploatacioni vek oslonih lezaja (do jedne godine).prenetog materijala).15) 2 aJ Sl.16.ucestanost obrtanja vratila. kao i male amplitude (0.11. b). a shodno tome i kapacitet transporlera se menja. niskom nivou buke pri radu.0 m). .25 mm i frekvenciji oscilovanja od 3000 min-I. Takoae se elcktromagnetni vibropobudivaCi primenjuju kod dodavaca. Ekscentarski. Obrtanjem zupcanika nastaju ccntrifugalnc sile F. 8. amplitudi oseilovanja 0..masa cksccntra. kao i pobudne sile (do 100 kN). kao i transportera malih duzina (2.15 bJ Dl'ociklitni e/eklrortwgnelni l'ibropobuctiwur': a prindpijefn(J shemo. Elektromagnetni vibropobudivaCi opremijeni su uredajem za upmvljanje koji dopusta ravnomernu promenu jaCine struje u namotajima elcktromagneta.. na kome se na odredenom rastojanju nalazi pricvrsceni ekscentar . c). b . velikim gabaritnim merama (do 20 kg .625 .. w . PJoca preko zgloba predaje transportcru sarno uzduznu komponentu cenlrifugaine sile F y.kOJ)slrukcUa Centrifugalni pogoni primenjuju se kod viseCih i oslonjenih transportera i dodavaca. u obliku dva ekscentra. Poslednji su u novije vreme ostvarili najsiru primenu. a poprecne komponente se uravnotcZavaju (s obzirom da su razlicito llsmerene). za svaku tonu na cas kapaciteta . 11. a) i krutim vezivanjem. vratila 3. ro .. Obrtanjem ekscentra nastaje centrifugaina sila F = mo 1'0 (j} (11.16. Nedostatak se ispoljava u znatnom smanjenju kapaciteta pri padu napona napajanja iz mreze izvora struje.ckscentricitet eksccntarskc mase... Dodavaci i transporteri sa elektromagnetnim pogonom (dvociklicni elektromagnetni vibropobudivaci) izraduju se za kapacitete od 50 . 1. mogucnosti ujednacenog regulisanja kapaciteta.5 . . praskastih i drugih nasutih cestica materijala.7. iii odvojeni. 11. jednostruki ccntrifugalni pogon vibropobudivaca (Sl. 650 t/h. Kod udvojenog centrifugalnog pogona (SL 11. mogucnosti ostv3Tivanja potpune hermeticnosti i 1 dobijanju sirokog dijapazona frekvencija (2800 . Prednost centrifugalnog pogona ogleda se u relativno jednostavnoj konstrukciji. kao i u velikoj masi dvociklicnih vibropobuaivaca. sa mogucnoscu samosinhronizacije (pogledati SL 11.16..13) gde su: mo .debalans 2.elaslicnim (St.14) Kako bi cev transportera prihvatila pravolinijske usmercl1e oscilacije: jednosIIuki ekscel1tarski pogon (SL 11. Maksimalna usmerena centrifugalna sila iznosi: 2Fy=2 morow 2 (11.. 11. Staticki moment mase eksccntra Fy=Fsin(p.

c i d . elasticni (gumeni) ekscentri. Polukruta i eiasticna klipna poluga vezuje se za element koji prenosi cesLice materijala preko elasticne veze .16.17) klipnim polugama primenjuju se kod jednocevnih i uglavnom kod uravnotezenih dvocevnih transportera sa rezonantno podeseni1l1 elasticnim sislemol1l. kvalitetno termicki obradenih opruznih celika. posto u ukupnom radu oscilatornog sistema ne ucestvuju sarno clasticne veze osnove. sa velikim (npr.16. lL18. koji je najekonomicniji i-. odnosno cevi.. 11. tada je amplituda oscilovanja cevi iii oluka transportera bliska po velicini ali ne i jednaka radijusu ekscentra. vec i e!asticne veze transmisije (pogledati Sl. za vreme pustanja transportera urad. d i 11. sa smanjenim dopustenim napollom za celike do 100 . a takode i relativno su kralkog eksploatacionog veka (1 .18. 11. Prednost gibnjeva ogled a se u Cinjenici da su ove konstrukcije jedncistavne i ekonomicne. 2) ugraduju se dva pogonska motora klasicne izrade i oba se uklj ucuj u· islovremeno pri pustanju transportera. 11.. Kod vibracionih transportera sa repode!lavanjem. . c). b).358 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 359 Smer kretanja t~ Ekscentarski pogoni (krivno klipno poluzni) sa krutim (pogledati S1. a sto je u funkciji siguruosti. pomeranja. deset puta veCim od nominalnog) momentom pustanja u pogon. Zbog prethodnog defonnisanja takvog krutog elasticnog sistema. Kod savremenih konstrukcija transportera najsire se primenjuje treCi nacin pustanja u pogon. 11. 11. koji se postavljaju u sferne JeZaje po]uga. dok se pri povratnom hodu vraca sakupljena energija. gibnjevi se proracunom proveravaju na savijanje. krutost zonantnim elasticnog sistema veoma je velika posto sislem pri hodu transportera naprcd akumulira veliku kineticku energiju cevi koja osciluje (iii otuka) sa materijalom koji se prenosi. a pri ustaljenom kretanju lransportera. klipna poluga ponasa kao elaticna. polukrutim i e!asticnim (SI.18. 11. Prednost njihove primene ogleda se u mogucllosti ostvarivanja sirokog dijapazona amplituda (do 15 mm). Kod polukrute klipne poluge elasticna veza je prethodno sabijena iii se njena krutost tako odabere. a kao nedostatak navodi se brzo habanje oslonih leZaja. Sl. klipne poluge sa uljnim prigusivanjem i drugo.11. cilindricno .cilindricne opruge iii preko pakeLa gumeno metalnih setova (pogledati Sl. pri pustanju transporlera potrebna je velika sila pustanja u rad.17 E. ona je neophodna samo za savladavanje otpora elasticnog sistema. kao kruta veza. b .17).11. d).najefikasniji. 2 godine) .12. 120 MPa.spiralnih opruga iIi od gumeno metalnih paketa (Sl.ekJrCllfarski pogOI1 Savladavanje velikih sila pri puslanj u transporlera moguce je ostvariti na sleded nacin: 1) pogonski molor transportera je velike snage koja se razvija nakon pustanja u pogon iIi je motor specijalne izrade. Kada se u transmisiji nalazi elastican element.16 Sheme pagono l'ibracioJ1ih fralIJportera: a. pa do potpunih radnih amplituda. Kao elasticni elementi primenjuju se polukrute i elasticne klipne poluge. 3) transmisioni mehanizam je sa ugradenim elasticnim elementom koji dozvoljava postupno oscilovanje elasticnog sistema i to od malih Sl. a).A:sct!lIlol'ski pogoll sa elusticYf/om klipnom polugom dl'ocel'llOg 1'ibraciollogjru!lsportera oprnga (S1. da se pri njoj.. Pri ustaljenom kretanju transportera nije potrcbno da se transportnom sistemu saopsti velika kineticka energija. frekvencija oscilovallja (od 400 do 800 u minutu). a nedostatak je da su u njima veliki naponi pri velikim amplitudama oscilovanja. kao i za transport malerijala duz oluka.cenlrifugafni POgOIl. Gibnjevi i opruge izraduju se od visokovrednih.metalni zglobovi (caure.. odnosno produzetka eksploatacionog veka. Elaslitne ve:e osnovnog oscilatornog sistema izraduju se od: celicnih limenih c) d) Sl. c). Kao elasticni elementi navode se takode gumeno . a pri ustaljencim kretanju jedan od motora se iskljucuje.

. Poznata je takode i primena gil:mjeva od plasticnih masa. a takode odreduju se i parametri pogona. staklo _ plastike. I I I iI a (mm za cestice materijala) .0 ..1). a . Prorai'un transportera Teorija i proracnn vibracionih transprotera ukljucuje tIi uzajamno povezana zadatka: 1) proracun oscilatornog sistema transportera.metalni paketi. transporfera: a .mm -1 - Prasinasti i I razni praskasti materijali 1.0 4.{isnali gibnjel'i ad p/rx'fa.mehanickih svojstava transportovanog materijala (tablica 11. kao i visoki eksploalacioni vek. ostvarnju vece amplitude oscilovanja. Oblik regulacije elasticnih veza sistema (dorezonantni iii rezonantni) odreauje se prema tipu konstrukcije transportera. Ugao usmernih oscilacija za co ~ usvaja se u zavisnosti od frekvencije oscilovanja co. kao po pravilu. kao i ugla nagiba transportera: v = (KJ ±K 2 Sina)a(OCOS~~l- c) SI. 3. 2) odrediv3nje dimenzija na osnovu poprecnog preseka elementa koji transportnje cestice materijala. a biraju se iz tab lie a 11.' C ..1000 800..meta/no {aura (zg/ob).. a .. Pri resavanju prvog zadatka odreauju se amplituda i frekvencija oscilovanja.75 .. 1500 1500 .0 0.16) gde su: KJ i K2 . Nakon usvajanja frekvencije i amplitude oscilovanja iz diferencijalne jednaCine kretanja sistema nalazi se karakteristika elasticnih veza transportera. jednostrani i 3000 1800.0 .0 IElektromagnetni I' Centrifugalni. co.empirijski koeficijenti koji zavise od fiziCko .5 2. proracuna srednje brzine premdtanja materijala i kapaciteta.2 ' (11.450 I Centrifugalni..2.2 ..2. c) optereceni su na smicanje (klizanjc).0 . b . Znacajnu' perspektivu imaju primene pneumatskih elastiCnih veza ali jos uvek zbog slozenosti konslruklivnih resenja nemaju vecu rasprostranjenost.360 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 361 zbog visokofrekventne promene karaktera opterecenja (naizmenicno . .4.. 1..gumetlo _ me/aln.0 1. Pri tome se primenjuju osnovne postavke teorije oseilovanja u mehanici. pogonska sila i elasticnost veza. Najjednostavnije jednaCine sistema i njihova resenja dati su pri razmatranju posebnih konstrukcija transportera.3.0 komadni 0.0 5. 11.. otpora premestanja cestica materijala. sto je ranije ukazano. drvene mase i slicno.18. kao i gubitaka u clasitcnim vezama oscilatornih sistema.4 u zavisnosti od tipa pogona i karakteristika transportovanog materijala. pa se zbog toga primenjuju pri povisenim temperaturama (visim od 100°C).0 2.ugao nagiba transportera. udvojeni 1 Ekscentarski - Brzina transportovanja v (m/s) zavisi od svojstava transportovanih cestiea materijala.. primenjuju se gumeno . a prikazuju se i rescnja diferencijalnih jednaCina kretanja sistema.. Gnmeno . . 3) odreaivanje snage za pogon transportera koja je potrebna zbog savladavanja inercijalnih sila.80...1).. kao i (eorija oscilacija dinamicnih sistema sa linearnim i nelinearnim elasticnim vezama. kao i njihovo regulisanje.18 Etas/ieni elemenf.0 . element . 8. pri razmatranju posebnih konstrukcija transportera.J=i ..metalni paketi (S1. 2.amplituda oscilovanja. 11. K koeficijent reiima rada transportera (pogledati tablicu 11. kao i dejstvo opterecenja na pogon transportera. 15. Frekvencija i amplituda oscilovanja transportera odreauju se prema preporucenom koeficijentu rezima rada (pogledati lablicu 11..promenljivog opterecenja).. . Kod e1asticnih klipnih poluga.5).

1.1 2. .1.6 .5 .5 . uravnotezeni.. . ugalj.2 .18) gde su: kocficijent pogodnosti materijala za transport.5 0.u) Dimenzije karakteristii'nih i'estica materijala.0 I ~ - Tablica 11. 0...n 5.kratke transportere dliZine L ~ 10 m je IPrasinasti ..... 5... . 2. Q . 50 10.5 .16) znak "minns" u zagradi usvaja se kod transporlera kojim se teret podize (pri dopremanju cestica materijala po nagibll...9 . 5 1.. nowise) a znak "plus" _ za transport ere kojim se teret spllsta (pri premeslanjll ceslica materijala po nagibu. m. sa II centrifugalnirn pogonol11 5. 0. prasinaste i praskaste.0 0.QhlI'IKOB i to za: . 6 K4 ViseCi.. pa je brzina Transportovani materijal (11. C = 1. ~e iz cvr~tvo~ cilindricllog plasta (cevi) 1. 0. apatit).. III hermetlckt zatvorena cev 2 sa spoljnom (iii unutrasnjom) zavOjtllcom.6 .za transport ere duzine L > 10 m Osionjeni.5 .362 Transportni uredaji Oscilatorni transported 363 U izrazu (11. 5 0.5 .0.K..6.0 Tablica 11. sa dYe rnase.. 6 3..glbnjeVlma. I usmerenim nosacima .5). sa jednom masom...0. 0. Cp - Sa elastic nom klipnom pO\llgom (kretacom) 5. 0.... za zrnaste i komadne rnaterijale. ... a kod kojih je smanjena pogodnost lransportovanja (cement. 11.5 7 . Srednje vrednostI k oer" lCIJcna manje od 0. oko piaS-ta pricvrscen je ?lVOren oIuk.. 5to je sitnija cestica materijala.6. nanize). K3 i K4 .5. L _ horizontalna projekcija duzine transporta materijala. 12 8. Sirina oluka i precnik cevi proveravaju se prema velicini komada materijala.. zrno).19. 10 5. sa ekscentarskim po...2.1 0.8 . kocficijenata Kl i K2 (prcma istl'azlvanJlma I 0pltIma B.4.5 1. Kod horizontalnih transporlera je K2sin 0: Srednjc.5 . .0 ..5 1...8 i za okrugle cevi \jf" = 0.0 ~ 0.. uopstene vrednosti empir~~skil:.. koji navodi B.5 Kapacitel vibracionog transportera odreduje se iz izraza (2..5 preko 50 11. Sa krutom klipnom poillgom (kretacom) Dvoccvni i jednocevni... Maksimalna dimenzija komada redom sipanih malerijala ne sme da prede 1/4.9.. 5 3. 200 0.' .ono.L2~ Zrno Praskasli (oblika praska) . 0...). to je manja i brzina njenog transportovanja (pogledati tablicu 11..visina podizanja cestica materijala (za kose transportere).racunski kapacitct transportera.6 Vibracioni transporter F=-- I 1 I RaCllnski kapacitct transportera t/h 5.4 i preko 50 .. Na vrhu iIi pri dnu plasta transportera ugraduJe se po- . za pravougaone cevi \jf = 0.. 50 4.a H B HHH nTMaw .5 ..... a) sastoji. mm 5 .5 0. sljaka.. 5. 10 1O)K4+~J. . a sortiranih 1/3 precnika cevi iIi sirinu oluka transporlera. ..50 I ~ 6 .7 5.17) preko 50 5 . 10 0. 3. duz kOje se ~dozdo navise transportuje materijal...4 3 .5 .4 Vertikalni vibracioni transporteri Vertikalni vibracioni transporter .. sa centrifugalnim pogonom (11. H ....6).8) pri koeficijentll ispune: za otvorene oluke \jf = 0.. sa jednom masom.4 .QMI'IKOB . '..16') IKnm"clni Vlaznost % Kl K2 Manje vrednosli koeficijenta KJ i vece K2 odnose se na sitnije cestice materijaIa. Snaga P pogonskog elektromotora sa uvecanim momentom pri pustanju urad odreduje se iz empirijskog izraza. m.3. za p nasipne rnaterijale. t/h... 1.K.. 0._------j - .5 .elevator (Sl. i - 0.36 (11...koeficijenti speci1icnc potrosnje snage (tablica 11.. . usvaja se da je Cp 1.8. sa koso I ... 5 4. 50 .. koji su veoma povoljni za transport (pesak. manje vrednosti primenjuju se za cestice malerijala sitnih frakcija.

odozgo i odozdo pomocu opruga za prigusenje 4 iii gumenih amortizera male krutosti..19.7 m. 8. 900 mm. najveca brzina transportovanja peska iznosi 0. kompollente amp/Uuda os('jl(})'m~ja transportera iznosi Dp . 11. koje uslovljavaju kretanje cestica materijala navise. (11.5 mm.visina dizanja cestica materiJala. ukljncujnCi i masu cestica materijala na transporteru.0 mm. sna~a elektromotora za najvecu visinu premestanja materijala iznosi 2 x 4 kW. c . pod odreaenim uglom (jedan u odnosu na drugi).364 Transportni uredaji Oscilatorni transporteri 365 gon vibropobuaivaca 3. koji predaje nosecem plastu usmerene oscilacije u aksijalnom pravcu i oko vertikalne ose (tj. unutar koga su postavljena dva paralelna vratila 6. koji su pricvrsceni pod uglom usmerenih oseilaeija.. korak zavojnice je 200 mm. SpoIjni precnik plasta LITERATURA: [21]. em.700 min-\ zbirne.ukupna rnasa delova transprotera koji osciluju. brzina transportera moze se odrediti prema izrazu (11. b . PobucIna oscilacija vertikalnog transportera moze se ostvariti preko dva elektromagnetna vibropobuaivaca ili ekscentarskih motovibratora. Obrtanjem ekscentarskih masa nastaju centrifugalne silc F. masa ]edinice duzine. Pi .. sinhrono i sinfazno obrtno kretanje preko elektromotora.. Ako je zadata amplituda oscilovanja a (em). koji stvara torzione oscilacije transportera. b i R .a je sa ekscenlarskim pogonom. usmerene amplitude oscilovanja (st 11.:0: HIlO.dimenzije (em) prema (St 11. c) iznose a = 0. transporter. tada masa 111(1' (kg) jednoga ad cetiri ekscentara vibraeionih pobuaivaca sa dva vratila iznosi: punienje 0) Sf. vertikalna komponenta F: ovih sila uslovljava oscilovanje transportera dllZ njcgove vertikalne ose.1500 min-I. Povezivanjem ovih oseilacija.poluprecnik inercije. na krajevima vratila nalaze se diskovi sa jednakim eksccntrima 7. .19. gde je H . Kod postojeCih uredaja je Dp = 300 . em.19). sekeije oluka koja nosi cestice materijala iznosi 120 kg/m. sirina oluka 100 . odnosno preko jednog centrifugalnog vibracionog pobnaivaca usmerenog dejstva sa dva vratila iii sa ekscentarskim pogonom.15 m/s. =45 0 . amplItuda os1 cilovanja 6. 700 min. obezbeauje se prenosenje materijala navise. Karakteristike transportera su slecIece: najveCi kapacitet ostvaruje se pn transportovanJu peska od 10 m3/h.ekscentrieitet ekscentarske rnase.2 2 £.[45] .ugao ugradnje ekscentara. spoljni precnik plasta transportera je 800 mm. ugao ugradnje elasticnih eJemenata je 4SO. ro . po zavojnici oluka. a postavljaju se po dva.8).shema v.19 a b) Vertika/ni l'ibracion. 400 mm.. b) sastoji se iz cvrstog pl3sta 5. uzduzne i torzione oscilacije).. a kapaciteta su do 20 m 3/h pri visini dizanja materijala 6 '" 12 m. Vertikalni transporteri sa elektromagnetnom pobudom vibracija ostvaruju frekvencije oscilovanja cIo 3000 min'\ a sa eentrifuglanom pobudom: 1000". za osnovn plasta transportera. £. Plast transportera slobodno okacene konstrukcijc vezan je preko oslonaca za postolje iii delove objekta. umesto ugla nagiba transportera ex treba staviti ugao penjanja zavojnice.. ' 2 + szn £. frekvencije su u rasponu 600 . Kapacitet transportera odreauje se prema izrazu (2. odnosno cevi.16). koji iznosi rp = 4° ". sistem je sa jednorn masorn. (PTJ cos bR . koji ostvaruju tacno. najveca visina transportera je 9.. Vratila su meallsobno povezana preko cilindricnih zupcastih prenosnika 8.19) gde su: m . duz zavojnice. horizontalne komponente Fx suprotno su usmerene tako da obrazuju moment. konSlrukril'na shema. tako sto. dok su frekvencije sa ekscentarskom pobudom u rasponu 800". Vibracioni pobuaivac S3 dva vratila (SL 11. sirina olu~a je 200 mrn.5 . sa rezonantnim pode~avanjem.. Vertikalni vibraeioni transporter proizvoaaca BmmlTTMmn .braciol1og pobu(til'(l(a sa dra lTarila. 8°. za odreaenu frekveneiju i amplitudu. zahvaljujuCi tome iskljucuje se prenosenje vibracionih opterecenja na oslonce konstrukcije (cIorezonanlna regulacija elasticnih veza).

pa se tako smanjuju otpori kretanja tereta. buduCi cia su rayne povrsine transportovanih tereta. cije su osovine obrtne u ramu transportera. koji mogu da se kotrljaju preko valjaka. oclnosno cia sn eilinclricnog obJika iii su im prava. a sila koja pokrece komadni teret je uzcluzna komponcnta sile tezine transportovanog materijala. VALJKASTI TRANSPORTERI 12. valjanih profila. Za prcmestanje komaclnih materijala nepogonjenim valjcima. kontejnera itd. Prilikom prenosenja materijala transporterom terel se kotrlja preko staeionarnih valjaka.Valjkasti transporteri 367 12. kalupniea. oslona rebra. (abH lima. Kod pogonjenih transportera valjd se pogone preko clcklromolora i ostvaruju obrtno kretanje koje saopstavaju komadima tereta koji na njima !eze. Prcma naCinu transportovanja tereta. uzcluzna. izraduju se sa malim uglom nagiba u praveu kretanja materijala. cevi. Takvi transporteri nazivaju sc gravitacionim i preclstavljaju u principu strmu ravan na kojoj se neprekidan nagib zamenjuje kotrljanjem valjaka. valjkastim transporterima _~ . Kod nepogonjenih transportera materijal se premesta pod dejstvom direklno saopslene sile krctanja. sanduka. valjkasti transporteri mogu se razvrstati na: pogonjene i nepogonjene. a valjci se kolrljanjem lereta dovode u obrtno kretanje. Najcescc se primenjuju nepogonjeni valjkasti transporteri.1 Osnovne podele transportera Valjkasti transporteri primenjuju se za horizontalno premestanje iii pod ncznatnim uglom nagiba i (0 komadnih tereta (odlivaka.).

Prema tipu valjaka razlikuju se transporlcri sa cilindricnim valjcima. Za prenosenje tereta cilindricnog oblika. primenjuju se valjci oblika c1iska. npr. ostvaruje se direktno. b). "" .. koji nisu teski. a izmedu nagrmtih osovina valjaka. sa nepokretnim osovinama. koji sacinjavaju deo okretne glave. . Na dnu svakog konte]~. kod krivolinijskih trasa transportera. " " ~ b) St. Isto tako.1. c.. okruglih celika i slicno.. sa spoljnim i unutrasnjim prstenima od plastiene mase. b). U mnogim slucajevima. . Kada su transportovani materijali manjih dimenzija. dui kojih se kreee materijal. Na SI. ...2 Nepogonjeni valjkasti transporteri 12. a koje se aktiviraju automatski iii rueno. naVIse.. koji su uleiisteni preko specijalnih kuglienih leiaja sa nepokretnim osovinama. jer su sa sfernim osloncima. Sa bocnih sekcija transportovani materijal silazi n3 elektrokohca. ... valjci se izraduju od sintetickih materijala.. a 1S- . a postojani su na koroziju... 12.. Na jednoj od ploCica ugraclena je.. Valjci su. rucnim pogonom. i u ramu transportera ugraclene su osovine valjaka. kao oblika diska krivine veea je nego sa unutrasnje). npr. a sastoji se iz oslonog ram a na noseeim stllbovima. Kada uslovi rada nisu teSki. pomoeu elektromagnetne glavc..1 Tipovi i konstrukcijc Valjkasti transporteri mogu se razvrstati na stacionarne iii prenosne (Sl. kako bi se omogueilo regulisanje ugla nagiba transport era. Rastojanje izmeclu valjaka treba da bude toliko. !T"T"'I 12.1. ~sovine valjaka u obliku diskova post3vljaju se II sahovskom rasporedu. 12. na kojoj se specijalnc sckcije mogu izraditi kao skretnice na zelezmeko] pruzL Na ukrstanju posebnih sekcija transportera llgraduje se kruina okrctnica i mogu se postaviti uzduzne osovine dui jednog iii drugog transportera (SI. lancanim prenosom. Oni su manje mase. mogu da se postave blize jedna drugoj. tako npI.. koji je u sklopu valjk~stog transportera sa bocnim granama pokazan na SL 12. 12. . a posedllju i odgovarajuca elastiCna svojstva. a u!eiisteni su preko kllglienih leiaja. 12.368 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 369 po horizontali iii koso. ciji broj odgovara broju ogranaka. Ovakvi valjci su 1'azliCitih konslrukcija. primenjuju se valjci konusnog oblika jli jedan slog saCinjavaju dva valjka cije su ose nagnute pod odreclenim uglom.. prelaskom tereta preko diskova sa radijalno postavljenim osovinama nastupa obrtanje diskova nejednakim ugaonim brzinama (brzina sa spoljne strane . a to znaCl. sklo~ I).. kodirana adresa transportera. ko]! se odvajaju od trase glavnog transportera. preko poluge za guranje itd... poveeallc su otpornosti na dejstvo kiselina.. ukljueivanjem skretnica na razvodnom transporteru. II cilju postizanja mirnog kretanja tereta. Pri kretanju tereta preko njih. umesto cilindricnih valjaka primenjuju se valjci oblika diska. . eevi. U jednostavnijim slucajevima premestanje materijala.2) itd. Primer ureclaja sa automatskim adresiranjem transportovanog tereta nalazi primenu pri prenosenju specijalnih kontejnerskih tereta. a.. dui transportera nalazi se lanne sa zahvatnim ureclajem za premestanje tereta. sto omogueuje mirnije kretanje tereta. a kada su tereti velike duiine i mogu da se savijll na rasponu izmeclu oslonih valjaka. tako da je omoguceno krelanje lereta bilo II koju straml (SI. SekcUa nepogonjenog l'flfjkasfog rral1sporfera Nepogonjeni valjkasti transproteri dopustaju presecanje i racvanje transportne staze.. Valjci se obicno izraclujll od celicnih cevi. takocle ne postoji prakticno klizanje tereta preko diskova... ovo je rastojanje jos i kraee..4 prikazan je uzduzni distributivni valjkasti transporter ciji sastavni deo saCinjavaju i cetiri prijemne bocne sekcije transportera. Noseei stubovi izracluju se kao pokretni (Sl. pa prakticno. 12.. a) i pogonjene. 12. ovo rastojanje se usvaja da nije veee od 1/3 duiine tereta. Ispred svake bocne gJave.. kao po pravilu.. 12....1 .. Valjci oblika diska ostvaruju odredenu prednost u odnosu na cilindricne.1. Transporter se izracluje iz vise sekeija.. transportovanim teretima pridodaje se spoljna sila koja se prenosi. npr. sa celienim glavCinama i ugraclenim prstenima (SI... sa jednorednim iii dvorednim lezajima. ugracluju se po dva valjka na zajednickoj osovini iii se postavljaju konllsni valjci. ..5. cilindricnog oblika.3.era prievrseeno je nekoliko metalnih plociea.na loekovima (Sl. 12. Da bi se smanjio otpor klizanja na krivolinijskoj deonici sa cilindricnim valjclm3..3.... mobilne ." ~ pit . da transportovani materijal II svakom trenutku leii istovremeno na najmanje dva valjkil. transport tereta ostvarujc se besumno.2."". a. samopodeSljivi su II odnosu na hod lransportovanog tereta... a). u prostoru izmeclu valjaka.

Pri 2lv < It < 31" usvaja se Fv = O. a u zavisnosti od precnika. a . Prema tome.\"{/ 1'(Iljtima ohfika diska. 100. prikazan je na SI. 0.5. Parametri izvedenih konstrukcija nepogonjenih valjkastih transportera od besavnih celicnih cevi iIi od zavarenih (elektricno) cevi su: precnik valjka.2 Tras(I frafJsporlera ..5. Racunsko opterecenje valjka Fv usvaja se priblizno u zavisnosti od 0dnosa it / Iv _ duzine tcreta. Ako se kodirana kombinadja na kontejneru podudara sa kombinacijom dalog uredaja za oCitavanje.370 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 371 pod valjaka transportera. 1. 800.SG. b. duzina valjka. a korak valjka iz standardnog reda: 50. za 411' < II < 511" F" = 0. u slucaju da se ne podudaraju kodovne kombinacije. Kada transportovani tereti silaze pod os trim uglom sa transportera. 500. 200. c . za odredeno vreme sprecava se njegovo kretanje trasom drugoga lransportera. normira se dodatak za obradu spoljne radne povrsme valjka. Mehanicki uredaji U obliku stuba. 160.12. granicno odstupanje ne treba da prelazi 0. 125. ugradllju se blokirajuci mehanicki ili elektricni uredaji. da bi se izbegli sudari materijala. kontejner nesmetano prelazi dati ogranak i produzava kretanje glavnim transporterom sve do odgovarajuceg ogranka. 80. Prolaskom tereta duz jednog transportera. 60. sa dva pokretno okretna kraka. lito zavisi od precnika valjka. 400. na transporteru se ugraduju elektricni iskljuCivaci i povezani su sa njim tako sto su u vczi sa uredajem za zaustavljanje transportera.jJtul'olinijska. c).4 . 1000. b c) s(fl'ije!l(J SI. 400. 650. koja kod obradcnih valjaka moze da iznosi 0. jer sc povecava i verovalnoca raspodele sile tezine tereta GI na veCi broj valjaka. ugraden je uredaj za oCitavanje. 500. kao i precnik krajeva njegove osovine. 12. 630.2 mm. SI.skrefnica. 320. 1200 mm. .5 Inm. pri 31v < II < 41". 250.. 250. u obliku dvokrake poluge.123 Nepogofljeni 1'(Jljkasri IfUlIsporfer: a . Duzina cilindricnog valjka usvaja se iz standardnog niza brojeva: 160. kojim se sprecavaju sudari transportovanih tereta. racunsko opterecenje valjka i masa b .uredaj :u granonje sa okrelilicoJ)J no kuglicamu valjka. na drugomse preko prekidaca izvlaci ustavljac i time se ostvaruje elektricnim putem blokada kretanja komadnog tereta.fran. 12. ono se smanjuje sa povecanjem ove vrednosli. 315. Fv = 0.2 . prema koraku valjka. Kod elektricnog naCina blokiranja kretanja tcreta (S1.33G.. 200. tada se salje komanda uredaju za skretanje i okretanjem poluge prevodi se kontejner na bocni transporter. Prilikom prolaska tereta duz jednog od naznacenih lransportera.\jWrleri so krh'olinijskim sekcijama.25G.. .

J • e/ekfrh:na kolica. tad a je sila izmedll valjaka i tereta u periodu ubrzanja valika jednaka G' /Jo.' I . 2.preme. 12.6. za jedal1 vremenski period. Aka se premesta z k0madnih tereta za jedan cas.povrsina OEAF). 2 _ daw/('! 7. 7 . nepogonjenog transportera. Dijagram obimne brzine valjka. za kretanje materijala brzinom V (m/s). Kao sto je poznato.prf!l'odna po/uga :0 premeltallje.razl'odni traJ/sporter St. 12. 6 . 12.6. 12. okretanjem valjaka ostvaruje se premestanje tereta. valjnk se okrece usporcno (prava BC) i potom ostaje u stanju mirovanja (prava CD). U opstem slllcajll koeficijent otpora kretanja tereta preko valjaka moze da se odredi iz izraza (2.372 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 373 12. 5 ...2. dok obimna brzina valjka ne postane jednaka brzini translatornog krelanja tereta v.6. gde potreban rad za obrtanje dcla valjka silom tezine F" iznosi: Sf. kao i potreban ugao nagiba 13 gravitacionog transportera. odavde je i put klizanja takode jednak 1't/12 (povrsina OEA).u kineticku energiju valjka. Nakon prelaska tereta (ako neposredno za njim ne nailazi novi teret) valjak se pod dejstvom sile trenja u lezajima okrece sa usporenjem i pre nailaska sledeceg tereta kotrIjanjem moze da se u potpunosti zaustavi.urectaji :a b/o/':iranje." Inace je rad tereta jednak dvostrukoj kinetickoj encrgiji valjka 2A.urectaj :w o6/al'(l!1je. 3 . a. a druga polovina ..23).5 . shodno tome jc rad potreban za transportovanje tereta G' Povt/. opisani ciklus se ponavlja iznova. 3 . Aka je G' .2 Proracun ncpogonjcnih transportera Prenosenje tereta preko stacionarnih valjaka transportera sustinski je razmatrano u glavi 2.koeficijent trenia klizanja prilikom premcStanja (ereta.elektricna sklopka.. teret se istovremcno prcko valjka kliza i kotrlja. koja moze da se smatra da je konstantna. a rastojanje na kome ova sila delujc iznosi vt)' (na SL 12. povecava se lincarno. transporter. a . 8 . prikazani su za ovaj slucaj na S1. Potrebno je odrediti silu W koja je potrebna za premestanje materijala duz horizontalnog. Nakon oslobadanja od tereta. Zatim se valjak okrece pod teretom konstantnom obimnom brzil10m v (prava AB).kontejner. jednak je vt'112 (povrsina OAF). prekida(.4. 6 .5 Sheme automatsNfl uredaja 7(J skreranje: a . Posle toga. 7 .stub sa dl'Okrakom polugom.(] oCital'Gnje. a shodno tome i njegova ugaona brzina.4 Nepogonjeni .. BIzina valjka.upra"Uaa. c .~tanje tere/a l/a skretni transporler. Put svake tacke po obimu valjka. "NaCin premeStanja na tockovima". b .sila pritiska tercta koji se transportuje na valjak i flo .. U pocetnom trenutku vremcna (1.prfjemne sekcUe. pri tome dolazi do trenja kotrIjanja tereta preko valjaka i trenja klizanja iii kotrijanja u lezajima valjaka. vreme u (s) jednog ciklusa iznosi tl '" 3600 I z. l'kJ'(Jni. po zakonu pravc Iinijc (OA na s1.\·tm·!jac . do nailaska sledeccg tereta kotrljanjem preko valjka. na koji deluje konstal1tna sila trenja klizanja usled kotrljanja tereta. a).'aUkas!! transporter 7(1 disfribudju maferija/a preko prr'jemne sekcije.2. Tako se polovina ukupnog rada tcreta u periodu rotacije valjka sa ubrzanjem pretvara urad trenia.u.skrefn. 4 .

1.. nepogonjenog valjkastog transportera iznosi: (12. tj. sasloji iz sledeCih komponenata: 1..5 . tereta preko valjka. b.0%.. a za svih z valjaka jcdnog transportera je 2Az... duz koga se teret krece konstantnom brzinom v: -------- I 30 lstruganc 1 15 . SI.5 3. Nije od malog znacaja i stanje lezaja.rezane W = W1 + W 2 + W3 = --+ ---=-~­ D G2f Odavde se nalazi koeficijent otpora kretanja tereta w' i jednak je tangensu ugla nagiba gravitacionog transportera ~. moguce je usvojiti vrednost odgovarajuce mase tereta.5 . prema tome je komponenta sHe otpora transportera duzine L (m) (put premestanja tereta) Tablica 12. smanjenjem sile ldine tereta povecava ugao nagiba transportera. sto je manji oclnos FvlG.0.. odnosno veca tezina tereta.0 0.6 DtjagnJIn promene br:ine l'oljka kad nepogol1jellog l'oljkastog transportera (12. ako se teret oslanja na z' valjaka (12.L .5. sto je manja sila tezine obrlnih clelova valjka... . tako i potreban ugao nagiba transportera manji. Nagib valjkastog transportera Transportov' (12.1.5) Ako je. kg iz tablice 12. m/s2. Kod krivolinijskih sekcija se oclgovarajuCi nagib povecava za 0.0 4. 12..4.2) gde je f. Tako se ukupna sib otpora kretanja tereta.2. a na osnovu podataka iz prakse.koeficijent koji uzima u obzir da ukupna masa obrtnih clelova valjka nije rasporedena po obimu valjka..50 100.5 3. Otpora kotrljanja tereta preko valjka SI.400 'Yo rtera 1.. Ako je interval vremena tl jednak periodu ravnomernog obrlanja valjka FH. lad a sila otpora i pOlreban ugao nagiba dostizu minimum: (12S) (12. Zbog toga se kod transportera sa valjcima.4) neispravljeni rcckani r--'--Obradeni. kao i usled predaje kineticke energije valjku. koji su jednakih karakterislika.koeficijent (renja kotrljanja Nezavisno od rdima predaje tereta valjkastom transporteru. ~~ __. praklicno se moze smatrati cla je Ko = 0. (dine G. Prema prasecnom nagibu transportera %. Otpora usled (renja u rukavcima valjka. preko valjkastog transportera.1 reta kg 30 30 30 30 30 10.3) Celicni lim: ispravijeni '.. 1.5 . OclgovarajuCi rad jednog valjka iznosi 2A. kao i velicina precnika valjka D.374 Transportni ureoaji KoFvv 2 Valjkasti transporteri 375 A=2g' pri tome je Ko < 1 . Otpora usled klizanja tereta po valjku.5 .0 .._.5 2.8 .1.~ 1.ubrzanje slobodnog pacla. ugao njegovog nagiba moze da bude utoliko manji. interval vremena izmedu tereta tl manji od perioda obrtanja valjka pod teretom t{' (tl < tl")' tada se valjak ne zaustavlja i njemu saopstena kineticka energija je manja.1.1) gcle je f ... .. 3.koeficijent trenja u rukavcima valjka.. posto su kako sila otpora. g . !ilo je prikazano u obliku dijagrama. nego u prethodnom slucaju.5.12. 0.precnik rukavca valjka.. 3. glatki odlivci Siravo gvozde Oblikovane kalupnice Drvcne grediec 'Daske: .0 Ukupna sila otpora kretanja tereta iIi potrebna sila za prenosenje tereta duz horizontalnog. d . 2.6.9.0 . 0.0 2.

. 1.0..7. pa se zbog toga.1 Masa tereta Transportovani materijali kg Valjkasti transporteri 377 Nagib transportera % 1 if I 10.0 2.l'fog fron.'aljka. 2... b prikazana je shema pogona preko kratkih pogonskih lanaca.0. Transporteri ovoga tipa osposobljeni su za tde uslove rada. 12. Sa drvenim dnom Kartonske kutije 3. 25 II 12.8 i I 8.0. Kod grupnogpogona se sila pogona prenosi nu valjke preko uzduznog vratila.. 1000 10.12.pogonjellje "oljko IUllcelll.l'porfera: a _ sa uzdufnim "rori/om i konusnim zupcaslim pur(J)'ima: h . 7 5. pri transportu dvrne grade.. 3..3. Na S1. Ovi se transporteri siroko primenjuju u vaIjaonicama. prenosniri pogone S1'oki par valjaka.376 Transportni uredaji Nastavak tablice 12. 6 4 .7).7.... 150 150..pogonjenje rrakolll Vratila su uleziStena preko spoljnih lezaja. 25 25 ..500 I 2. klinastim kaisevima iii trakom (SI.. dasaka i brvana... 12. 2. koji se ugraduju na konzolnom prepustu vratila valjka.. za prenosenje metala do masina za vaIjanje metala.5 1...5 6 . pogonskim luncima./ancan. a takode i do skladista gotovih proizvoda.. Na sl.30 30 . 1200 1. promena smera obrtanja ostvaruje se promenom smera obrtanja motora iii prenosnog mehanizma.5..3 Pogonjeni valjkasti trasnsporteri 12.5 .. Valjkasti transporteri u valjaonicama mogu se razvrstati na radne i transportne.5.. cesto se konstruktivno izvode kao reverzibilni. u pilanama.5.. tako sto svaki lanac povezuje dva valjka... testera.......0. 12.. uredaja za ispravijanje i uredaja za hiadenje. drvnopreradivackim preduzecima. Sira primena pogonjenih valjkastih transportera ostvaruje se u proizvodnji limova.5 "\ Limeni kontejneri . 2. a prikazana je shema pogona preko uzduznog vratila i konusnih zupcastih prenosnika. .. 2.5 1. pri rezanju i secenju profilisanih metala. 3 . 125 500 ..5 2. na kraju vratila postavljaju po dva lancanika. c . od jedne do druge masine za obradu drveta i s1.7 Shema pogona . 1.0 1.0 0.1 Vrste i opste napomene Kod pogonjenih valjkastih transportera. razlikuju se valjkasti transporteri sa grupnim i individualnim pogonom. Prvi se montiraju neposredno kod vaIjaonickih masina i primenjuju se za dopremanje i otpremanje metaIa. c) t d} SI.. Prema nacinu prenosenja pogonske sile. do makaza.. obrtno kretanje prenosi se sa motora na sve radne vaIjke... a drugi za obavljanje transportnih procesa u pogonima...metalni I ISanduci od slruganih dasaka ! I 500. d . .

pogonjeni elektromotorima.23)]. w. neophodno je da se transportovani tereti zaokrenu.23) pri f = 0. ako teret lezi oslonjen na "i" valjaka.15)1. prcko kojih se teretu sa jedne strane saopstava veea translatoma brzina.)v (12. Medutim. dobija se iz jednaCine (2. koji se okreeu preko planetarnog iii lancanog prenosnika u suprotnom smeru. U tom slucaju u jednacini (12. 12. c prikazan je valjak koji ostvaruje obrtno kretanje preko jednog pogonskog lanca zategnutog duz transportera (iIi duz jedne deoniee transportera). Takvi valjei sluze za pridrzavanje suprotne grane trake. broj valjaka transportera z. ostvaruju odredena eksploataciona preimucstva u nizll slucajeva. Na SI. w'J .11) treba usvojiti da je Zo = 1. kod ovih valjaka potrebne su sekcije znatne duiine za zaokretanjc tereta u krivini.2 Proracun pogonjenih transpol'tera Transportni konvejer. Zaokretanje transportovanog tereta na kratkom rastojanju iii cak i oko vertikalne ose.10) Tada je polrebna snag a elektromotora (kW) (ZoGw' +zFvw. Nakon proracuna kapaciteta transportnog konvejera Q (t/h) (llzimajuei u obzir neravnomerno pristizanje transportovanog materijala na transporter). odnosno ako se sila tezine tereta prostire na valjke sa koeficijentom neravnomernosi Kl > 1. 12. pri tome je w' . P NajveCi moment uvijanja (Nm) koji se saopstava jednom valjku. Trajanje (s) kretanja tereta duz transportera je 3600 Z (12. pri njihovom ravnomernom pristizanju na transporter.. brzine kretanja tereta v (m/s). kao i usvajanjem parametara kOllvejera kao sto su: duzina konvejera L (m). U nekim slucajevima.6) dok je broj komadnih tereta koji se istovremeno nalaze na transporteru Z =-=-o t 3600. Kod harizontalnog transportera H = 0 i Lh = L. Interval vremena (s) izmedu dva uzastopna prelaska lereta. Dve vrste valjaka za tde uslove rada. koji se po pravilu primenjuju za lakse uslove rada i manje brzine kretanja tereta. 12. nego sa druge strane. lanae se odozgo obezbeduje zastitnim oklopom.80 . tad a je .v T Z·L (12. poveeava se snag a mot ora.7. otkrivenog tipa (bez poklopca).8. odreauje se iz izraza t=--..7') Sa povecanjem kapaciteta 2 i broja valjaka z. Transporter ovakvog tipa odlikuje se ravnomemim i besumnim radom i moze da se uspesno primeni pri laksim uslovima rada.3.7. =~ . kada su potrebne vece brzine kretanja tereta. moguce je odrediti potrebnu snagumotora P (kW) iz izraza: (12.koeficijent otpora obrtanja valjka. Suprotna grana lane. U tu svrhu mogu se primeniti valjci konusnog oblika. visine dizanja tereta H (m). to se na osnOVll prethodnog izraza snaga moze izracunati kao (12. u odnosu na valjkaste transporlere sa grupnirn pogol1om. sile tezine 'obrtnih delova svakog valjka Fv (N).stepen korisnosti pogonoskog mehanizma. duzina horizontalne projekcije Lh (m). Posebne sheme lancanih prenosnika.9.10 prikazan je opsti oblik takvog transportera. 12. na zajednickoj osovini ugrade dva valjka. ako se umesto jednogog valjka. a u uslovirna visokoserijske proizvodnje. Da ne bi spao sa lancanika.9) 12. tj.) kreee se kliz.378 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 379 Na SI. potrebna snaga (kW) (12.7) Ako je zadata sila tdine tereta G (N) i broj komada na cas 2 [pogledati jednaCinu (2. da u toku nekog perioda nema tereta na transporteru. kod metalurgijskih trasnportera prikazane Sll na SI.koeficijent otpora premestanja tereta preko valjaka transportera [pogledati jednaCinu (2. u procesu transportovanja komadnih tereta valjkastim transporterom. moze da nastupi slucaj da je 20 < 1.)njem po uzduznom oluku. v (12. Kod valjkastog transportera ovoga tipa. nezavisI10 od toga da Ii u svakom trenutku preko svih valjaka transporter a prelaze transportovani materijali. Traka je polozena ispod radnih valjaka i pritiska se uz valjke dodatnim valjeima.11) 100011 Kada se valjkastim transporterom prenosi mali broj komadnih tereta n toku jednog casa. 12. d prikazana je shema pogona valjkastog transportera pomoeu trake. 11 . svi valjci neprekidno se obreu motorom.8) T=~.85. oko jedne tacke transportera moguee je ostvariti. Na SI. pa je shodno tome. pokazane su na SI. Valjkasti transporteri sa posebnim poganom jednostavnije Sll konstrukcije. Koeficijent korisnog dejstva usvaja se da je jednak 0. 0.

koeficijent tranja izmedu tereta koji miruje odgovarajuee povrsine valjka. 51. karakteristike pllstanja motora II rad i sile olpora.12) Ako se terel zaddava ustavljacem. do hi se kad )'aUa/. tada je moment uvijanja (Nm) M =[KJGJ. sa cestim i brzim promenama smera kretanja.. da su ugaono i translalomo llbrzanje na obimu valjaka konstantni. Sila trenja kojom se teret mase m premesta preko valjaka jednaka je iIi veca od sile inercije tereta. Smatra se da se broj obrta valjaka II tom periodu poveeava po pravolinijskom zakonu i. neophodno je da se uzme u obzir deJovanje dodalne sile u periodll ubrzanog kretanja. Pri tome se snaga P (kW) motora valjkastog transportera odreduje iz jednaCine (12. b . u zavisnosti od ubrzanja. tj. I v WI gde je fll . odgovarajuce snage. tj: 02.12.koeficijent trenja tereta 0 povrsinu valjka.\'{J [Jogonom: a ~ grupnim.l1 + (KIG + F) . 2' 1 I .sekcija sa prile'!l1im rockieima. .13) Radni transporter. c . usled cega se u periodu ubrzanja teret kotrlja i istovremeno kliza preko valjaka. shodno tome.12.translatorno ubrzanje tereta.sekcije so skupom mljaka.380 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 381 '= M (KIGW' + F . gde su: flo aD . a da se sila trenja kotrljanja smanjuje) i poveeava se za G(fll-¥} 100011 G~llV 100011 (12. Kod radnih transporter a u valjaonicama..inrlh'idua/nim 1. Pri tome su.14) m g 1"02 mao iii ao S g flo. krece se translatornom brzinom koja je jednaka obimnoj brzini valjka.7) (uzimajuCi u obzir da se sila trenja klizanja valjka poveeava. Sila trenja 0 valjak manja je od sile inercije tereta.9 VaUak mercllurgzjskog rransporfera . do sa !"!teem kop obuhl'ufa !ancal/ike pod uglorn od cca /80 2.15) . Ubrzanje tereta je a =g III (12. b .kratki prennsnik sa l'aljka 110 mljak. a valjci nastavc da se obreu. mogllea dva slucaia.8 Shema lu!1c'l'anog prenosl1ika na pogonjenom wtljkastorn tronsporferu: a . U torn slucaju se teret kotrlja preko valjaka bez klizanja.]D . ) D i 2' "WI (12.-a pOl'ecao o/Ju/ll'afni ugao sprezunja. bJ 51.

[21]. 1. 1) K'G D M=Mst+Mdin=M'+ ( Jv+J m+-.19) (12. jer masa tereta nema ulicaja na dejstvo dinamicke sile na transporter ali izmedu tereta i valjaka deluje sila trenja koja je konstantna po veliCini i koja iznosi Gil.[45] . Kod grupnog pogona transportera. ako su motori ugradeni na osovine valjaka.ugaono ubrzanje vratila elektromotora.prenosl1i odl1oS izmedu vratila motora i vratila valjka.1 .. to je ukupni moment na vratilu elektromotora u periodu ubrzanja (12. Najveca snaga motora u periodu ubrzanja usvaja se za krajnji trenutak ubrzanja.momenti inercije valjka.18') LITERATURA: [15].'D 2 =GF +(G+zF )f. (12. Obicno je moment pustanja motor a u pogon za 1. ako je manji.16) gde su: tm .20) saglasno (12. a 11 .koeficijent kojim se uzima u obzir koji se dec tezine tereta prenosi na valjak. 19 2 (12. .0 puta veCi od nominalnog momenta motora pri ustaljenom kretanju. c .12.--.2).382 Transportni uredaji Valjkasti transporteri 383 gde je: III . K'GIlJ D ( ) (12. K' . kada llcestanost obrtanja e1ektromotora dostigne svoju gomju granicu. moze se odrediti najveci moment torzije na vratilu motora [pogledati jednaCinu (12. 2. svih z valjaka islovremeno se dovodi u obrtno kretanje.koeficijent trenja klizanja tereta preko odgovarajuce povrsine valjka.stepen iskoriscenja prenosnog mehanizma.10 V(jljkasti transporter sa zasebnim l'O/jakO pog0l10111 2) (12.koeficijent trenja kotrljanja. tada je K'=l.8 .16') Kod zasebnih pogona.. Ugaono ubrzanje valjaka prvom i drugom slucaju je: 1) (12.19) Ako je ip . gde je f .12)].Jco.ld IUl)D 2' J v (12. SI.koeficijent kojim se uzima u obzir moment inercije obrtnih mas a prenosnog mehanizma (orijentaciono je c = 1.18) +f. Dinamicki moment na vratilu valjka je: U torn slucaju se teret u periodu ubrzanja krece zasebno u odnosu na valjke. ako je korak valjaka veCi od duzine tereta.17) 4 2) M = M st + Mdill =M +--i-2'+ Jv+J m c. koje je za ip puta vece od ubrzanje vratila valjka. odnosno rotora elektromotora. Staticki moment na vratilu valjka u periodu ubrzanja iznosi: 1) M = (Cw'+zF Sf v Wj' )D 2 =(G 2f D +zF. tad a je K' < 1. Prilikom izbora snage elektromotora treba uzeti u obzir karakteristike preopterecenja motora.ld .1T) gde su: J v i 1m ...

HIDRAULICNI TRANSPORT 13. meautim. oluk iii druga vestacka korita primenjuje se u hidromehanizaciji rudarskih radova. ogranicene su dimenzije transportovanih komada materijala. b). 13.1. Hidraulicni transportni ureaaji sa pump om odlikuju se jednostavnijom konstruktivnom shemom. Prema nacinu uvoaenja materijala u cevni transport.1 Opsta razmatranja PremeStanje relativno sitnih cestica materijaJa proticanjem tecnosti kroz cev. U opstem slucaju hidraulicni transport moze da se ostvari bilo slobodnim padom iii pod pritiskom (S1. a nedostatak instalacije je ostvarivanje relativno nizeg pritiska.1).1. kada je relativno kratko rastojanje izmeau povrsinskog kopa i ureaaja i instalacija za preradu unutar nckog prcduzeca. 13. hidraulicne transportne instalacije pod pritiskom mogu da se razvrstaju na ureaaje: sa pump om (SI. sto je uslovljeno dimenzijom protocnog preseka pumpnog kola. npr.cem omogucuje transportovanje Telativno krupnih komada. 13. prilikom vaaenja sirovina sa dnevnih kopova. Hidraulicni transportni ureaaj sa dodav:J. a) i na dodavace (SI.Hidraulicni transport 385 13. a takoae i prilikom transportovanja sirovina. U proizvodnji graaevinskih materijala siroka je primena hidraulicnih transportnih ureaaja sa odgovarajuCim pumpama. . slozenost i nedostatak pouzdanih ureaaja za uvoaenje u cevni transport nasipnih materijala pod pritiskom ogranicava njihovu primenu. cementa.

. pritiska..Ce1'ol'od pre6§celle vode. otrzanje od dna. granulometrijskog sastava.20 % veca). ovaj [dim skopcan je sa veCim gubicil11a cnergije pri transporlu jedinice mase materijala. 13. to je u sustini specijalna centrifugalna. a koje je prakticno moguce kod fino disperznih i drugih oblika hidrosmesa ali kada su vece brzine strujnog fluida. Razlikuju se sledeCi rezimi strujnog toka hidrosmesa jednog cevnog tJ'ansporta: L Kretanje koje je blisko ravnomemom transportu tvrdih' cestica kroz Citav poprecni presek trasnsportne cevi. 10 . kao i od poprecnog preseka cevi.2.. respektovanjem ukupne meduzavisnosti napora. 5 .0 mm). Pri ovakvol11 rezimu ponekad se obavlja prenosenje abrazivnih materijala. 3. zbog manjeg habanja cevovoda. jednostepena pumpa uvecane otpornosti prema habanju.dodol'ut. 4 "para! za sutell)e.pulpe u trullsportni cel'ovod Pri proracunu cevovoda.2 Oprema hidraulicnih transportnih uredaja Osnovna oprel11a hidraulicnog transportnog uredaja je pUl11pa za prepumpavanje hiJrosl11ese u cevovod. grubo disperzne (0. a u zavisnosti od protoka (napajanja). snage. Hidrosmesa prolazi kroz medulopaticni prostor kola 5. kod koje su svi prohodni kanali dovljnih dimenzija. Proces prenosa tvrdih cestica materijala strujanjem fluida. nerastvoreni krupni komadi prenose kotrlj anj em.talozllik. Pri tome se cevovod periodicno ispira cistom vodom.prOl'odJlik pulpe. Sa povecanjem brzine strujnog toka cestice se odvajaju od dna i ostvaruju nejednako. 13...pumpa.. b . Sl.. Hidrosmese Cine vise disperznih sistema. u opstem slucaju. obrazuju se razliCite dvokomponentne sredine. to 5e pri turbulentnom strujanju tecnosti prenosenje cvrstih ceslica ostvaruje neravnomerno i sa prekidima. Medutim.dakle neravnomerno. Pre odvajanja svake pojedinacne cestice sa dna cevi prethodi njeno odvajanje.05 . dospeva u odvodni kanal tela pumpe iz koga ulazi u cevovod pulpe (hidrosmese) 6.15 mm). a duzina trajektorija opisanih skokova zavisi od srednje brzine strujnog toka Huida.. a srednja brzina strujnog toka koja odgovara takvom stanju naziva se brzinom otrzanja. Nastalim strujanjem fluida transportuje se i hidromesavina horizontalnim cevnim transport om.. 13. koeficijenta korisnog dejstva i dozvoljene usisne visine.prijemni urutaj. na dnu. Kretanje strujnog toka fluida sa delimicnim talozenjem ceslica i stvaranjem nepokretnog sloja na dnu cevovoda. u skokovima kretanje. koji se sasloje iz cestica razliCitih dimenzija. tela pumpe 4. a usled cinjenice da je gradijent brzine usmeren vertikalno u odnosu na strujnice. Hidrosmesa krece se prema centru pumpnog kola 5 preko usisnog cevovoda 1 i levka 2. koje mogu da se razvrstaju na fino disperzne (cestice krupnoce 0. 6 . pri konstantnojucestanosti obrtanja pumpnog kola. 0. 5tO zavisi od krupnoce i gustine cvrstih cestica.pumpa.5 mm) i na suspenzije i nehomogene disperzne sisteme (cestice krupnije od 1. 1. Kretanjem lvrdih cestica kriticnom brzinom ostvaruje se minil11alna potrosnja energije pri transportu cevima. 20 % vece od kriticnih.. 7 .hWlker. pumpa se usvaja prema njenim karakteristikama./or./al'(J(etn i cel1fl'{fugall1orn pumpom: J . S1.. 8 . U veCini navedenih slucajcva brzine fluida kroz hidraulicne uredaje su za 6 . Zbog toga treba teziti u praksi da se brzina toka ceslica odrZi sto je moguce blize kriticnoj brzini (obicno je za 6 . duz zida cevi . Ovaj rezim nastaje kada je srednja brzina toka jednaka kriticnoj brzini Vkr. moze se predstaviti kao neravnomerno kretanje zasebnih cestica materijala.15 . koji dopustaju kretanje kroz njih komadnih materijala..Y z() dm'oc/ maferijala . odnosno od njihovih suspenzija.5 ... koji je vezan za prednji poklopac 3. 9 ... tako 5e npr.1 Sheme hidrau/h'rnih trasnporlllih ~redaja: a· sa pwnpom." 2 . U zavisnosti od sastava disperzije rude u smesi sa tecnoscu.. gustine i oblika cestica transportovanog materijala. 2.sa komorl/jm r. Kretanje strujnog toka pri neravnomernoj raspodeli tvrdih cestica materijala kroz poprecni presek cevi. kod hidraulicnog transporta naziva se konzistencijom hidromesavine (pulpa). 2.386 Transportni uredaji Hidraulicni transport 387 Odnos tvrdih cestica prema teen om fluidu TVITE. 3 . kako bi se spreCilo talozenje cestica po dnu unutrasnjeg zida cevovoda.centrifugalna pumpa za (!iSlu I'odu.

Radijus zaobljenja kolena obicno iznosi 500 .razdvojive veze... zbog veceg habanja pri prolasku abrazivnih materijala kroz cevovod.3 Armirana kolena prm'odnika pu/pe: a . Efikasna je i primena armiranih kolena. Pocetni podaci pri proracunu su kapacitet hidraulicne instalacijc.. odnosno vakuummetrom. a debljina uloska je u granicama 30 . Prilikom ispitivanja i proracuna hidraulicnih transportnih uredaja treba uzeti u obzir hidraulicnu krupnocu (brzinu lebdenja) pri kojoj je sila delovanja fluida jedanaka sili tezine cestice. zakaljenog sloja cevi bila tri puta veca od spoljasnjeg sloja. brusenih granitom iii nekim drugim tvrdim mineraloffi. (13.3 Odredivanje osnovnih parametara hidraulicnih transportnih uredaja Prilikom projektovanja hidralllicnog transportnog uredaja neophodno je izracunati pad napora (pritiska) u cevovodu. a to znaci da sc time znatno podize kvalitet ovih cevi. Takode postoje. a spajaju se prirubnicama u obliku zavarene iii vijcano . b) oj Sl. Rasirena je primena kolena sa izmenljivim celicnim uloscima..700 rnm.. Kolena su brzohabajuCi elementi cevovoda. pa time i njihova primena. Primenjuju se specijalni postupci za ccntrifugalno nalivanje cevi bazaltom. h oblagona sekcl. neutralisanje hidraulicnog udara ostvaruje se ugradnjom vazdusnog stub a . visina podizanja hidrosmesc.kape. daljina transportnog cevovoda.2 Pumpa :a hidraulicni frm7jport Kontrola rada. pri tome bi tvrdoca unutrasnjeg. a koji moze da nastane usled iskljucenja pumpe i kretanja struje hidrosmese u suprotnom smeru. Eksploatacioni vek ovakvih kolena je za 4 . kao i fizicko .3). gnstina. 13. 85 mm. 5 puta duzi od veka celicnih kolena (51. Takode se primenjuju i armirane unutrasnje povrsine cevi. odrediti granicnll brzinu i izvrsiti izbor opreme. koriScenjem odgovarajucih masina.388 Transportni uredaji Hidraulicni transport 389 U zavisnosti od otpora koji se savladuje pumpom. 13.. transportnog uredaja U perspektivi se predvida kao mogucnost primena cevi koje se sastoje iz dva sloja.fan7a od haza/ta Cevovodi sepregraduju zasunima. Sl. 13. Pri vecoj transportnoj daljini hidrosmese (voda pulpe). ..nbfagana celi(nim segrnent"na.. tako sto se ravnomerno nanosi rastopina bazalta. i neki postupci povrsinskog zakaljivanja cevi primenom elektricne struje visoke frekvencije. menja se i napajanje pumporn. 13. poroznost i drugo).mehanicka svojstva transportovanog materijaJa (krupnoca. Na napornom (pritisnom) vodu postavlja se povratni ventil za sprecavanje hidraulicnog udara pumpe. odnosno ispravnosti hidraulicnog ostvaruje se manometrom.1) . Kompenzacija temperaturnih dilatacija ostvaruje se prcko zaptivnih kompcnzatora. Cevni vodovi pulpe mogu da se izvedu kao cevi monolitnog ili zavarenog oblika (sa uzduznim iii zavojitim savom cevi).

2. (N/m ). Kod pribliznih proracuna moze se prihvatiti da je hus = 20 . Potreban napor koji treba da se ostvari pump om za hidraulicni transport nalaii se sabiranjem otpora duz Citave linije cevovoda kojim se transportuje pulpa.2 3.0 2. neelasticnih materijala (krede. m/s.gubitak usled lokalnih otpora u cevovodu. gline.brzina hidrosmese i iznosi (1.7 3.1 200 300 400 500 - Kriricna brzina trallsportovallja Vkr. t/m 3 Tablica 13.koeficijent otpora pri pIotoku ciste vode.1 hi. tucallik i II II hgm v2 == S2g Ph' gde je S .6 4. vertikalna komponenta brzine turbulentnog strujanja treba da bude Vv > Vo'.5 3. h gm . to se precnik cevovoda moze odrediti iz sledeceg izraza ! Ie I 250 I 0.8 2.8 frakcija gline 2. d - precnik cestica tvrdog materijala. 30 Pa.razlika kota. zavisi od pIecnika cevovoda.55 ..gustina hidrosmese.koeficijent (odreden prema eksperimentima Rittenger-a).1 2. 12 hiljada tona sirovina. hg = ZPh (Pa). Gubici pri podizanju. Pa. Lokalni gubici su 1 2.7 3. usponu pulpe.0 I Ido 10% krupnozrnasti pesak sa sadrfajcm sljullka do 45% sljunak.2) Vkr.0175 1 300 I 350 I 400 0. navedene su u tablici 13.2) Za pribliZne proracune je hgm = 0. a zavisno od kritiene brzine usvaja se precnik cevovoda i potrebna energija za obavljanje hidraulicnog transporLa.. L .preostali nap or. PM . a prilikom krctanja cestica tvrdog materijala u lebdecem stanju.2 sitllozrnasti pesak krupllozrnasti pesak sa sadrZajcm sljullka 2.8 3.4 4.1 '" 1. u zavisnosti od precnika cevovoda.0150 600 0. Pa. Ie .1) Vrednosti kriticnih brzina Vkr Ilekih karakteristicllih materijala.4 I 3. Pa: 13. Pa. kao i njihov transport sa povrsinskih .gubici usled razlike geodezijske kot: ose pumpe i taeke ispustanja hidrosmese.0 3.3 5.2 I 4.0155 I 450 I 0.0 2.8 I 4. Koriscenje mekih stena iii plastienih. tvrdih cestica materijala.4 2. hos . u zavisllosti od precllika cevovoda Precuik cevovoda. za razlicite precllike cevovoda I 3. m. hi .veliCina specificnih gubitaka u m. hI! . stvarna brzina tecnosti treba da je veea od vs. gde je Z .. Pa. mm gde su: hus .zbir koeficijenata lokalnih otpora Tablica 13. Vrednosti koeficijenata otpora za vodu.. Pa.relativna (u odnosu na vodu) gustina Hg = hus + hg + hi + hgm + has.0160 - J ! I D=~ (13.0145 0.6 ~ D mm 150 0.180 Ako je poznat casovni kapacitet pumpe za hidraulicni transport. na 1 m cevovoda. kao i posebnih oblika laporaca). Nakon izbora standardnog unutrasnjeg precnika cevi proverava se da li je ispunjen uslov v > Vkr. Odredivanje Vkr obavlja se preko empirijskog izraza iii na osnovu tabelarnih podalaka (tablica 13.gubici na usisnom delu.3) 'Pri krctanju duz vcrtikalnog cevovoda. Efikasan rad hidraulicnog transportnog uredaja zavisi od pravilnog izbora kriticne brzine Vkr.0185 200 0. 50 Pa.2 J JII Vredllosti koeficijcllata otpora za vodn.duiina cevovoda. Ph ..0155 500 0. Potom se dobijena vrednost pIecnika cevovoda zaokruiava na standardnu vrcdnost.gubitak usled otpora trenp duz linije cevovoda. Preostali napor na kraju transportovanja 2 pulpe iznosi hos = 30 .0165 I 0.4 Hidraulicni (taloga) transport koncentrisanih hidrosmesa U savremenoj proizvodnji fabrike cementa preraauju svakodnevno 8 . 3600v1t ' gde je v . (13.4 1 600 gde su: io . m.390 Transportni uredaji Hidraulicni transport 391 gde je C] = 0.2 3.. m/s u zavisnosti od materijala ·1:6[--1.6 2.

9 ..1 m/s.. vlaznosti 36 . koncentracija mase taloga 'TV: TE = 400: 600 kg (odnos tvrdog prema teenom je.skriljci. odvodi se u mIin u koji se istovremeno cevovodom doprema pdgovarajuca.. LITERATURA: [15] . pritisak pumpe za vodu iz~osi 0. kao sto je praksa pokazala..4 . 1. Brzina kretanja taloga kroz cevovod iznosi 1.35 MPa.02 .5 MPa.6 =13 0.45 MPa. apsolutno suvc gline iznosi 2.5 MPa.. takav hidrotransport ostvario bi se vcoma tesko. neophodno prethodno ispitati svojstva transportovanih materijala.. Casovni utrosak osusenog taloga iznosi =84 t/h ili vlaznoga ~ = 210 t/h iIi 160 m 3/h (Q = 160 m 3/h) . slozeniji je problem nego sto je prenosenje taloga meke sirovine.2 =02 m ' Usvaja se precnik cevovoda (standardni) D = 200 mm. 2.4 = 3 0. pri d\. Na primer. pritisak pulpe u cevima 1 . posebno s jeseni iii u zimskom periodu godine skopcan je! sa specificnim teskocama. Odnos smese kreda ... te je zbog toga. 3 mm.4 : 2..... Kolicina prepumpanog natalozenog taioga jednim 3 cevovodom.2 kWh. posto se transportovani materijal u toku prevoza kva~enjem omeksava i lepi za zidove vagona.. Godisnji broj radnih dana hidraulicne instalacije iznosi 307 dana..3 .6 'tlh 3. konzistenCija hidromesavine . U novije vredme je oblast primene hidraulicnog transport a u fabrikama cementa sve rasirenija. 0.pulpe). 3 : 1. glina u obliku taloga. u jednoj fabrici cementa..03 m..5 puta radni pritisak.2 m/s. pri vlaznosti od 60 %. a brzina kretanja taloga kroz jednu cev precnika 400 mm dostize 2. Sistem hidraulicnog transporta na daljini od eca 11 km sastoji se iz tri izvedene grane cevovoda preenika 0 400 mm i cetiri stanice za prepumpavanje. 38 % transportuju cevovodom do fabrike. 1.4 tlm3 . 307·7 1-0. sto omogucuje doprcmanje matcrijala do stanice za prepumpavanje.. Specificna potrosnja energije za prepumpavanje 1 m 3 taloga iznosi 1. potom se komadiCi u obliku muljevitog taloga. velie ina pritiska se brzo ali kratkotrajno povecava (u toku 30 .4 ... Razlika kola poeetka i kraja cevovoda iznosi 20 m (uspon je prema kraju cevovoda . 0. Precnik cevovoda odreduje se iz izraza (13. Smanjenje brzine natalozenog taloga do 2 m/s umanjuje gubitak pritiska do 0. Da bi se spreCilo smrzavanje taloga i omoguCilo nezaustavljanje sistema tehnoloskog procesa. 3. 0. pa se tako ostvaruje zeljena korekcija krupnoce sirovine cementa.. Dostava gline iIi krede od rudnickog okna.. Duzina transportovanja materijala iznosi 2 km. 0. pre projektovanja hidraulicnih transportnih ureaaja. Primer: Odrediti osnovne parametre hidraulicne transportne instalacije za dopremanje glinovitog taloga sa povrSinskog kopa. sto je usko vezano sa novim tehnologijama za pripremu sirovina. pri radu od 7 cas ova u toku 24 sata (za dan i noc). tj.. 0.7 . 2. naroCito pri pustanju u pogon. do suvog stanja.8 gr/cm3).6 4. ukupan transport potrebne sirovine obavlja se jednom pump om ukupnog nap ora vodenog stuba 85 mm. prirodne vlaznosti 25 %.2) 180000 D=V~= /4Q 4·160 36001t ·1. kao !ito je poznato. Krecnjak se zajedno sa talogom gline melje tako da se dobijajll komadiCi dimenzija 2 . Potrebna kolieina isusenog taloga. pri jamskom otkopu. iznosi 1200 '" 1400 m /h. Prilikom hidrotransporta taloga povecane'vlaznosti (55 .Zbog toga se transport ovakvih sirovina do proizvodnih pogona u fabrikama ostvaruje hidraulicnim transportnim uredajima. Tako se preporucuje primena hidrauIicnog transporta posto se najpre krecnjak iz dnevnog kopa drobi konusnom drobilicom i nakon sekundarnog drobljenja u drobilici sa cekiCima. sto dopusta primenu odgovarajuce pumpe relativno niskog napora. 3 MPa. Zapreminska gustina taloga iznosi Pv = 0. pripremljena u dnevnom kopu. odnosno karoserije kamiona (kipera). glina .166 m .392 Transportni uredaji Hidraulicni transport 393 kopova do fabrika cementa zeleznickim iIi kal1)ionskim transportom.4+0.6 .166+0. Ako bi se prilikom hidraulicnog transprota naslo 80 % ~rede u talogu. jer dostize 2 .glina iznosio je 6 :! 1. do fabrike cementa. Pokretanje sistema taloga velike koncentracije.!zini prenosa natalozene sirovine od cca 1 km i sa veoma nepovoljnim profilom linije hidraulicnog transporta. 2.fabrike)... Prepumpavanje taloga ostvaruje se centrifugalnim pumpama.. 40 s) inadmasuje za 2 .... Precnik cevi za provoaenje sil:ovine u obliku taloga i Ciste vode iznosio je 426 mm. Zbog toga. do mlinova obavlja se damperima ciji se sanduci zagrevaju kako se sirovina ne bi lepila za zidove.. U tom slucaju sirovina cementa prevodi se u talog u blizini mesta eksploatacije i u tako pripravljenom obliku transportuje se cevnim transportom do fabrike cementa. kao i elemenata hidraulicnog transporta. cevi se ukopavaju ispod dubine smrzavanja. Sadrzaj tvrdih cestica gline u 1 t taloga.. 60%) gubici napora po 1 m 1 duzine cevovoda pulpe iznose ip = 0. cvrsre sirovine (1. Gubitak pritiska na 1 km cevovoda iznosi 0. 1.. u kojoj se transportovana masa dodatno melje u mlinu sa kuglama. .

posto se materijal premesta cevovodom malog precnika.mogucnost transportovanja materijala kako u horizontalnom. takode je potreban i mali broj iZvTs[]ilca koji opsluzuju rad transportera. Osnovne prednosti penumatskog transport a su sledece: .higijenskih uslova rada.Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 395 14.1 Opste napomene Pneumatski transportni uredaji siroko se primenjuju u fabrikama gradevinskih malerija!a.hermeticnost duz linije po kojoj se materijal premesta. usisavanje sitnih frakcija iz mlina Hakon mlevenja i susenje pri transportovanju cevovodom odredene duzine i slicno. .visoki radni kapacitel koji treba nzeti u obzir pri planiranju mehanizacije za punjenje i prainjenje transportovanog materijala. ilto doprinosi smalljenju zagadenja sredine. koji moze biti ukopan iii izdignut na stubovima i s1. nag- . .. VAZDUSNI (PNEUMATSKI) TRANSPORTNI UREf)AJI 14.mogucnost montaze transportnog uredaja u ogranicenim gabaritima. . smanjenje gubitaka transportovanog materijala i poboljsanje sanitarno . npr. slabo disperznih materija!a. .mogucnost objedinjavanja nekoliko tehnoloskih operacija istovremeno sa obavljanjem transporta. praskastih i sitnozrnastih. tako nutom i vertikalnom pravcu. za premestanje prasinastih.

Takve instalacije su ocito kombinovanog dejstva (S1.2 Osnovne sheme i klasiflkacija U cevovodima pneumatskih transportnih ureaaja strujanje se vestacki ostvaruje. a) i kompresione (SI. Prema nacinu ostvarenja razlike pritisaka na pocetku i na kraju cevovoda. Premestanje materijala strujanjem vazduha duz cevovoda ostvaruje se kao rezultat transporta tvrdih cestica. kolena i cevovoda prilikom transporta materijala i drugo). u manjoj iii vecoj meri. Nedostatak pneumatskih transportnih ureaaja ogleda se u sledecem: .visoki stepen automatizacije procesa transporta i dopremanja materijab do bunkera. odstranjivanje vlage i ulja iz vazduha pre stupanja u ureaaj za pneumatski transport. a takoae i za istovar. koja nadmasuje 8 . 14.1.:=:+:*u==fim-' c) -=-vazduh . 14. veliko opterecenje ventila i brizgaljki komornih dodavaca. tako da se oblast primene pneumatskog transporta sve vise siri. vazduh se kroz mlaznicu 1 zajedno usisava n cevovod 2 i dolazi u taloznu komoru (separator) 3. pnenmatski transportniureaaji mogu se razvrstati na usisne (SI.padaju.siroki dijapazon kapaciteta. udaraju 0 zidove. kao i transportnih duzina (kapacitet pneumatskih transport nih ureaaja dostize 300 tlh. Pod dejstvom atmosferskog pritiska. njegovo ispustanje u atmosferu.brzo habanje posebnih elemenata instalacije pri kontaktu sa transportovanim materijalom (puznog transportera i plasta cilindra zavojnog dodavaca. eksploataciona preimucstva pneumatskog transporta veoma su bro]na. preko odgovarajuCih ureaaja koji cine kompleks jednog postrojenja za ostvarivanje pneumatskog transporta.396 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 397 .neophodno je preCiscavanje vazduha. i pored svega. b . pre svake primene pneumatskog transporta treba uzeti u obzir fizicko . 14. b). a transportna daljina do 1. Nastaje talozenje materijala koje podspesuje i vestacki stvorena vrtlozna struja u odvajacu. . . kla5icnom transportu istih materijala. Zbog toga.usisno . a pre svega njegova nasipna svojstva.smesa -.. uprkos ukazanih nedostataka. . 14 put a potrosnju energije pri mehanickom. pa usled gubitka brzine . usled koje se cestice materijala dizu po inerciji. Materijal se sa povecanim sadrzajem vlage lako lepi za zidove cevovoda i odvajaca i time zacepJjuje i smanjuje njihovu propusnu sposohnost. J aj ad kompresora r. 14.. Kod nekih pneumatskih transportnih ureaaja jedan deo predstavlja usisni. . Ipak nisusvi materijali pogodni za pneumatski transport.1. pri tome 5e brzina vazdusne struje veoma smanjuje.mogucnost otpremanja materijala istovremeno sa nekoliko punktova za utovar. .pOlisnog (kombinol'ollog) dejsll'a .1.1 Shema pneumarskag Iransporlnog ureaaja: a . odnosno narusava se proces transporta materijala.materljal Sl.relativno niski investieioni troskovi za opremu i podizanje instalacija.kompresionog (porisnog). c .usisnog. koje se opstrujavaju vazduhom i istiskuju nagomilane cestice materijala iii se pridodaje praskastom materijalu fluidnost zbog njegove zasicenosti vazduhom (aeracija). koja u znatnom stepenu zavise od vlaznosti. uz obavezno sprecavanje zagaaenja okolne sredine. 14. neophodno jc filtriranje i preCiscavanje vazduha. Kod usisnog pneumatskog transportnog ureaaja (S1.5 km).1. a) vaknum pumpa 6 ostvaruje razreaeni vazduh pneumatskog sistema. c). U praksi se kod svakog transportnog ureaaja primenjuju oba navedena faktora istovremeno.visoka specificna potrosnja energije pri transportu materijala. a drugi je prema svom karakteru kompresioni (potisni). Meautim.mehanicka svojstva materijala.. 14.

odnosno istovarnih mesta.1 MPa. od mesta prijema materijala.7 MPa. zatim se ecvovodom doprema do vakum pumpe. IskoriScelli vazduh prolazi kroz filter i potom se oelvodi u atmosferu. Pnellmalski transportni llredaji kompresionog. Pri radu pneumatskih transportnih uredaja usisno . dospeva potom u filter 4.20 . to se ove instalacije primenjuju uglavnom za prenosenje materijala kaela je manja transportna daljina. 0.. kaela se istovar obavlja na nekoliko istovarnih punktova. Tablica 14. potisnog elejstva. Materijal iz odvajaea i filtera odlaze se preko ustavnog zatvaraca 5. sheme instaiacije). dok se kod potisnih instalacija primenjuju ventilatori visokog pritiska.. u kome se prcciScava.. Dobra jc primena usisnog pneumatskog transportnog uredaja u slueaju kada se materijal prihvata sa nekoliko utovarnih mesta.40 kg I sloju materijala) . u koju se materijal prinudllo dovodi. dospeva u komoru dodavaca za mesanje materijala 7. vazduilne duvaljke i kompresori. odlikuju se visokim pritiskom na poectku cevovoda. svi aparati i cevovodi. pri istovaru prasinastih materijala iz vagona i s1.398 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 399 Vazduh koji sadrzi malo prasine doprema se eevovodom u filter 4 u kome se preCiscava i prolaskom kroz vakuum pumpu. Posto maksimalna razlika pritiska na usisnoj instalaciji teorijski moze da iznosi do 0.potisnog dcjstva. npI. gustom sloju U novije vreme. a kod instalacija visokog vakuuma. Uredaji usisno . odlikujll se veiiCinom postignutog razredenja. izbacuje u atmosferu. osim pncumatskih transportnih uredaja Ilavedenih u klasifikaciji PTU.1. sve vecu pnmenu kg I sloju vazduha . u kome se ostvaruje talozellje materijala. a prenosi ka jednom centralnom mestu istovara. koji propusta materijal iz filtera i sprecava prodor vazduha iz atmosfere u filter. tabliea 14. 14. b). rotacione vakuum pumpe iii turbo pumpe. Kod potisnog pneumatskog transportnog uredaja (Sl.1.1 Pneumatski transportni uredaji Potisni uredaji podesni su za prenosenje materijala sa jednog utovarnog mesta. a takode i u svojslvu prctovarnog uredaja. transportovani materijal sa jednog punkta moze da se prenese na nekoliko mesta. a pneumatski transportni uredaji usisnog. kompresori i ventilatori". vakuumnog dejstva. a koji se detaljno razmatrajll u okviru preelmeta "Pumpe. Izbor tipa mailine vazdusne duvaljke zavisi od namene i uslova ekspioatacije pneumatskog transportnog uredaja (karakteristike transportovanog materijala. od- _ " nosno pri niskoj koncentraciji ( /l . Kroz komoru materijal se intenzivllo prenosi vazeluhom i kroz transportni cevovoel 2 elospeva elo odvajaca 3. do mesta istovara materijala. vakuuma na kraju cevovoda. a praktieno oel 0. 14. Opsta klasifikacija pneumatskih transporlnih uredaja shematski je prikazana u tabliei 14.6 .1. vazduh sabijen kompresorom prolazi kroz ulje i oelvajac vlage.. Kod instalacija sa vakumom. a prema kojoj se materijali prenose u razredenom sloju. preko koje se provodi do potisnog voda kojim se ostvaruje prenosenje materijala. Koel pneumatskih transport nih uredaja usisno potisnog dejstva vazduh se sa materijalom prenosi vakuumskim punjenjem iz odvajaca 3. na kojima se ostvaruje praznjenje. a time se iskljueuje mogucnost zaprasivanja. Koel instalacija niskog i srednjeg vakuuma. kod uredaja za otprasivanje. masine za duvanje vazduha (vazdusne duvaljke) koriste obicno ventilatore. duz eitave linije trasnporta materijala nalaze se u razredenom stanju. Prcbacivalljc vazduslle strujc sa jedllog na elrugi odvajae ostvaruje se ugraelnjom biraca 8 na transportnom cevovodu.3 Pneumatski transportni uredaji za prenosenje materijala u zbijenom. duzine transportovanja materijala. Takvi uredaji primenjuju se pri otprasivanju mlinova i elrugih tehnoloskih aparata.potisnog dejstva primenjuju se u slucaju kada je nekoliko utovarnih.

tako i po vertikali: do pneumatskog transportnog oluka. potpuno i ravnomerno praznjenje posude.. . 14. Pauk se sa elektromotorom vezuje preko reduktora. odnosno kojim se obezbeduje kontinuirano snabdevanje transportnog eevovoda 3 aerosmesom II gustom sloju. a materijal aerira koji se prenosi. 30 min-I. Kada brzina vazduha u cevovodu dostigne 1.i{enja l1f!dOl'oljnD sipkan-h maferija/a zbijenng u gusfom sloju Ispitivanja pneumatskog transporta nedovoljno sipkavih materijala. ( ~l == 250 . Tako se vazduh dovodi u sud pod pritiskom naizmenicno kroz prstenaste sektore. tehnoloskog postrojenja. pneumatskog podizaca. dovodi se pauk 13 u obrtno kretanje i otvara se ventil 12. Sf. jer se pri smanjenoj potrosnji vazduha ostvaruje prenosenje smese materijala visoke koncentracije. Gubici energije sc snizavaju. 9 ~ slavin a za i:dul'GVGnje ~. 8 -. Takvlm pneumatsklm transportnnll kg I sloju vazduha gust om sloju . Kada je otvoren konusni ventil 1. Pauk 5.2 1 ~ ce\'ol'od..2 prikazana je shema pneumatskog transportnog uredaja za prenosenje sitnog. bez zahvata mao terijala. pauk).3).kOJ1usn(J slavinG. Broj i precnik cevnih prikljucaka.disk. Ovakav pneumatski transportni uredaj obezbeduje dobro dopremenje Iako sipkavih materijala ali pri transportovanju nedovoljno sipkavih. Disk postavljen na niZem cilindricnom delu transportnog cevovoda iskljucuje prodor vazduha II transportni cevovod na putu najmanjeg otpora duz cevi. Razvodnik vazduha (pauk) moze da bude ralzicite konstrukcije. kroz koji u datom trenutku prolazi sabijeni vazduh pod pritiskom. navedcni otvor naizmenicno se poklapa sa otvorom jednoga od eevnih prikljucaka statora. Prema ovoj shemi ostvaruje se dopremanje vazduha kojim se ostvarujetransport. vee preko prstenastog sektora 4. zasuna 2.1 fir St. kao filterom. 14. Transport materijala u gustom sloju siroko se primenjuje u proizvodnji stakla. ne odozgo. Sl.300 uredajima kretanje suvih materijala vazdusnom smesom ostvaruje se pri relativno niskoj potrosnji energijc.4. kao i sektora.4 IS Shema preno. 14.2 . 14. 14. Nakon podizanja pritiska u sudu do - . Ucestanost obrtanja rotora pauka iznosi 20 .prUemnik. 6 7 .statora i [otora. Shema prenosenja nedovoljno sipkavih materijala u gustom sloju prikazana je na S1. kg I sloju materijala].posuda. .4 m/s nastaje aerosmesa najviSeg stepena koncentracije materijala koji se premesta. zbijenog u gustom sloju (ccmcntnog praha. 2 Shema preno. U gustom sloju materijal se prenosi kako po horizontali. 14. 4 . 5 .slacem. sitno disperznih materijala koji imaju tendenciju ka uvecanju. . disperznog materijla. U sud koji je ispunjen sitno disperznim materijaiom uvodi se sabijeni vazduh koji opstrujava. vozila za cement.400 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 401 dobijaju pneumatski transportni uredaji kojima se pre nose materijali u zbijenom. sastoji se iz dva osnovna dela . 3 .. Nakon dostizanja gornjeg nivoa (ocitava se na visinskom pokazivacu).3 Posuda 1. Prstenasti sektor je izbusen i presvucen uloskom tkanine. postavljenog unutar suda (Sl. Na Sl.(enja maferijala u gustom sloju: slapinG sa prec. 1. punjenje suda se prekida i zatvara se sigurnosni venti!. EIektromotorom 15. . cisterne za prevoz cementa. preko reduktora 14. Na taj nacin obezbeduje se konstantno.u gustom sloju. sarze. sode.. Rotor ostvaruje obrtno kretanje preko elektromotora 6 koji sadrii OtVOL Obrtanjem.l'en(il sigurnosri. Sabijeni vazduh u prstenasti sektor dovodi se preko voda 2. iz kojih se cement pneumatskim postupkom prazni kao i do drugih uredaja.. kroz razvodnik 5 (tzv. ne obezbeduje se staino i ravnomerno praznjenje posude. sud 10 ispunjava se materijaiom. stakla) vrsena su tako sto se vazduh za prenosenje dovodio u sud 1.jilter. silosa. Na statoru se nalazi cevni prikljucak koji je povezan sa sektorima prstenova. mogu da se menjaju u zavisnosti od transportovanog materijala. te se sabijeni vazduh prenosi u sud. kako bi se sprecila zapusenja. kao i sigurnosni ventil 3.

brizgaljki (11 . mora se predvideti prikljueak sa produvavanje cevi u slucaju zagusenja. to je korak poslednjeg zavojka s = (0. 0. ISlrazivanja procesa prenosenja matcrijala n zbijenom sloju pokazuju da natpritisak (manometarski pritisak) vazduha zavisi od rastojanja prenosenja i obieno iznosi 0. kako ne bi doslo do kondenzacije vlage. povecanjem debljine radnog zida iii se zid oblaze poreeianom. ako je korak zavojnice s '" 0. to je bolja i hermetienost. Posle 25 . precnik nadviSenja cevi treba cIa bucIe veCi od petostruke vrednosti precnika cevovoda (D > Sd). klingerit.. Transportni eevovodi izraduju se od celicnih. ugao savijanja kolen3 ne treba da je veCi od 90°. Zavrsetak prenosellja materijala odreduje se donjim pokazivaeem nivoa 11. lokalnih otpora. Sto· je vece rastojanje koje je ispunjeno cepom prasine. ispred potencijalno moguCih mesta zagusenja cevovoda (kolena. karton.. . Pri montazi eevovoda neophodno je pridrzavati se sledeCih zahteva: Cevovod treba da sadrzi sto je moguce manji broj savijenih kolena.55 '" 0. paronit i slieno. Cevovod kojim se vazduh doprema od kompresora do uredaja za punjenje naziva se vazdusnim vodom. Radni uredaj zavojnog dodavaca (SI. zatvara se ventil12 i isklj ueuje elektromotor 15. tzv. Posle toga obustavlja se predaja sabijcnog vazdnha. promene smera strujanja. Cevni prikljucci za dopremu materijala do silosa izraduju se od livenog gvoZc!a. trokrakih eevi i drugih izvora. zaIlVata se puznim transporterom i prenosi se do komorc za mesanje smese.60) D. Uredaji za punjenje (dodavaCi) saeinjavaju odgovorniji deo pneumatskog transportnog uredaja. t9pljenjem. na ko!enu mora da bude povecane debljine. cevovod za prenosenje materijala . Cevovod se nalazi bilo u zatvorenoj prostoriji ili se izvodi toplotna izolacija cevovoda. besavnih . Brizgaljke se tako ugraduju.35 MPa. 20 s posto se otvori slavin a 9. te sesprecava prodor sabijenog vazduha iz komore za mesanje u prihvatni bunker.5 godine cev zaokrene za 180 0 oko svoje uzduzne ose. aparatura za daljinsko upravljanje. usitanj. ugradenog u cilindricni plast sa izmenljivim omotacem (kosuljicom).transportnim. to se u izlaznom otvoru materijal sabija. uredaj za punjenje (dodavac).4 Osnovni elementi pneumatskih transporntih uredaja Osnovne komponente u proecsu prcnosenja pneumatskim transportnim uredajima su potisna iii usisna masina za vazduh.402 Transpiortni ureilaji Vazdusni (pneumatski ) transportni nreilaji 403 racunskog (koji je potreban za ostvarivanje prenosenja materijala). tj. U nizem delu komore za mesaI~e smese nalaze se dva reda otvora.wa dodavani materijal preko puznog transportera. Izmedu njih je odredeni razmak. a zatvara se sigurnosna slavina 9. odvajaci. rade na zaustavnom principu. Venti! na slavini sa filterom 8 je zatvoren.2 . prijemnik vazduha. VazcIusni vod izraduje se od tankozidnih. kako bi se povecala otpornost prema habanju. meSajuCi se sa njim i obrazujuCi smesu koja se lako podize aero smesu. cevovodi. da sc vazdusne struje seku u jednoj tacki (:lizi).8 D. Produzenje eksploatacionog veka cevi ostvaruje se tako sto se nakon 1 . odnosno kod komore za mesanje smese. a potom se Hakon signala otvara izduvni ventil 4. preklopnika i drugih lokalnih otpora).1 Materijal prolazi iz bunkera II otvor za punjenje. Kraj puza ne nalazi se sasvim blizu ventila.. malo se otvara izduvni ventil 4 i sigurnosna slavina 9 i zapoCinje prenosenje materijala cevovodom 5 do prijemnog sud a 7 sa filterom 6. ulje i odvajac vode. U fabrikama gradevinskih materijala primenjuju se zavojni davaci. pri tome zid cevnog prikljucka 0 koji udara struja. Nakon 17 . Pritisak iz suda prcnosi se preko ventila 3 i sud se priprema za novo punjenje (eiklus se ponavlja). Kao zaptivni eiementi izmedu prirubnica ugraduju se: guma. Najrasprostranjeniji zavojni dodavaCi izraduju se sa korakom koji se smanjuje iduCi ka izlazu zavojnice transportnog puza. komorni do- 14. 1.5) izraduje se u obliku konzolnog puznog transportera. kod cevnih prikljueaka. Ueestanost obrtanja puznog transportera iznosi eea 1000 min. 13 komada) kroz koje se uvodi komprimovani vazduh. filteri. propustaju smesu transportovanog materijala i vazduha u transportni cevovod onemogucavaju odvod vazduha preko dodavaca.. Posto je korak puznog zavojnog transportera veCi kod otvora za punjenje nego kod izlaska. Prilikom izbora sheme eevovoda treba izbegavati suvisan broj kolena.. a eevovod za odvod vazduha u atmosferu . 30 s zatvara se izduvni ventil.. zaobljenja moraju da budu u skladu sa radijusom krivine. zatvara se izduvni ventil 4. 25 t/h.vruce vucenih cevi sa prirubnicama... a taj se meduprostor ispunjava zbijenim materijalom prasinastog oblika.. celicnih cevi sa prirubnicama.. unutrasnja povrsina kolena pozeljno je da se ojaea nanosenjem metalnog sloja.. Pri montazi treba unapred voditi racuna da se obezbedi laki prist up do cevovoda u slucaju obavljanja neophodnih remontnih radova. promene smera sa horizontalne na vertikalnu deonicu cevovoda prenosenja materijala. Kapaeitct uredaja zavisi od zapremine suda i iznosi 10 . 14. a koja se pod dejstvom kaskadnog (stepenastog) pritiska premeSta dliZ eevovoda sve do mesta praznjenja.. zatvaraea.aspiracionim vodom. Vazduh koji izlazi iz brizgaljke vecom brzinom.

pritisak u komori za mesanje). 14..404 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 405 C. nalaze se tacke B. 3 ~ ograda.spojn.tJ P/cW L. Primer: Odrediti za karakteristike prema (Sl.u (BHllllIITMaIII . tlh Redukovana duzina transportnog cevovoda. D. Ako jepoznat jedan od parametara dodavaca. kao i slucajni metalni predmeti. Takva graficka zavisnost za zavojni dodavac.2 I I . povecava se i potrebna snaga zavojnog dodavaca i nastaju velika habanja elemenata dodavaca. .. m UkljucujuCi po vertikali. Medutim. Osnovni parametri zavojnih dodavaca navedeni su tabelarno. a pri procesu transportovanja cementa kroz cevovod precnika 0 175 mm i prikazana je na Sl.4 0. sa povecanjem duzine cepa koji se formira zapusenim materijalom. 12 .2 HllB-63-Z 1IIIB-36-4 1IIIB-lIO-2 (K-2640) (K·2645) (K·2650) HIIB-63-4 (K·2655) 36 200 30 0..brf\'ljenje I'rafi/a. moguce jc odrediti i ostale parametre. 5 . koji je dove den do pumpe.' 36 400 30 0. 12 mm.t ?tJ(1 .rIg L II'" SI1I1 ~11() eksperimentalno je utvrdena u Rusija .2 (sa tehnickim karakteristikama) i odnose se na odredene uslove eksploatacije (duzina transportovanja materijala. u tablici 14. pri transportovanju eementa na rastojanju L" = 350 m.2 38 250 63 400 30 0. Zbog toga je kod konkretnih tip ova dodavaca eksperimentalno ustanovljena zavisnost kapaciteta i utrosene snage.5 Zm'ojni dodawn:: 1 ~ elektromotor. MPa Potrosnja sabijenog vazduha pri normalnim uslovima.ku6J/e e/emenfa za prihvaf(Jllje ma{erijala.hrizgaljka p ~ kriva snage maWra Osim zavojnih dodavaca za uvodenje cementa u transportni cevovodveoma se mnogo primenjuju komorni dodavaci (komorne pumpe). 4 ~ kucq.6 Karakleristike zal'ojnog dodal'oea prdllika 0200 mm.33 MPa.. JJ .6.fte leiaja. m3/min Unutrasnji precnik transportnog cevovoda.ca. dllzina transportovanja. 10 . Ip P. nn ordinatnoj osi nalazi se tacka A kojoj odgovara Lit = 350 m.3 I 110 200 30 0.· Q . pri proizvodnji sljako .J ~l 1. pritisak u komori za mesanje Pk = 0.I'elllil. Zbog toga je neophodno ugraditi ispred prijemnog bunkera uredaj za prosejavanje. G i konstatuje se da je za L" =350 m.. a ponekad i dopunski magnetni separator (npr.4 0. I 200 30 0..u)..4 0. Duzina cepa zagusenja moze se regulisati pomeranjem napred cilindricnog plasta tela dodavaca pomocu vijaka. MPa Radni pritisak u komori za mesanje. snaga potrebna za pokretanje elektromotora dodavaca P 72 kW. 14. Q = f(Pk).komora za me. Na dcsnoj strani grafika.oklop. 14. Pk = rOn) i koordinatnih osa. mm TA·14 (C-991) Tablica 14. E. C.. Prilikom napajanja zavojnog dodavaca materijalom treba izbeCi na svaki naCin mogucnost da u dodavac zapadnu nesamleveni klinker.2 18 140 I 63 '. kretanjem od nje do krivih L = f(rik).4 0. za postizanje odgovarajuceg pritiska u komori za meSanje. Kod krajnjih Jopatica zavojnog transporter a maksimalno smanjenje nominalnog precnika usled trenja ne sme da bude vece od 10 .4 0.I 22 175 25 175 I . 2 . Produzenje eksploatacionog veka ostvaruje se izradom lopatica zavojnog transportera iegiranjem. 7· puzni konzolni tral/sporrer. m Pritisak sabijenog vazduha. 8 .\d vi' - A J()() ll" i' -' ~F zoo 1110 I "'" Ib Sl. od tvrdih materijala.. 6 ~ zasun.# /.krivo kapacileta: L kriva duiine: Sl.6) osnovne parametrc zavojnog dodavaca precnika 0200 mm.vanje smese. 14. F.3 41 250 .portlandskog cementa). 9 . koji mogu da prouzrokuju lomove dodavaca. 7tJtJ 1 23 " ($ 10 ~ "" 10 . Zazor izmedu puza i oklopJjenog cilindra ne sme da bude veCi od 3 mm (obicno 1 . npr. a kapacitet pumpe iZllosi Q =45 t/h. sa puznom zavojnicom precnika 0 200 mm - TehniCke karatkcristil{e neldh konstrukcija zavojnih transportera proizvedenih u Rusiji Oznaka dodavaca Karakteristike Kapacitet za cement. so 1(1 . 2 mm).

. Pri odreclenoj masi materijala u doclavacu. 6 . a prcrna nacinu ubacivanja materijala u ccvovod . Aerirani cement potiskuje se u cevovod i transportuje clo mesta za dopremanje materijala. 5 ureilaj za aeracijL<.3. odnosno Q = 220 l/h.podeona kutija. doclavae TA . 7 . Pogon clobosa je elektricni. Komomi cloclavaCi U odnosu na puzne sadrze niz preimucstava: nema brzog kretanja. hidraillil'ni predajnik: 9 . . Na S1. Praznjenje se zavrsava padom pritiska u komori. 8 . pa lako i brzog habanja elemenata. prebacujuCi istovremeno razclelnik vazduha na prekicl punjenja. celicni rezervoari veCih dimenzija i opremljeni su uslavama sa zatvaraeima za ispustanje rnaterijala.odvodna cev.7) komora se puni kroz konusni propusni ventil koji jc ugradcn na gornjern delu. Karakteristikc komornih dodavaca navedene su u tablici 14.406 Transpiortni uredaji Nastavak tablice 14. pri Lb '" 250 m. hidrodavac ispunjene komore se aktivira . Q ] 25 t/h. Kapacitet cloclavaca zavisi od rastojanja. Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 407 Oznaka dodavaea Karakteristike Elektromotor: tip 'fA·14 (C-991) HIIB-6J-2 HIIB-J6-4 HIIB-lIO-2 (K·2645) (K-2650) (K-2640) A02·91·6 A02-92·(j A3-3J5-6 HllB·63-4 (K-2655) A02·RI-6 IA3-315M-6 [ 132 1000 4455 700 1065 3030 ~ I I Prerna broju kornornih pumpi rnogu se razvrstati na jednokornorne i dvokomorne. odvojnica.7 Dvokomorni pneumatski dodava( sa napojnom pumpon. 12 pneuma/ski cilindar w Kroz ustave sa zalvaraCima prenosi se rnaterijal iz oblasti viSeg pritiska u oblast nizeg pritiska i suprotno.venti! Zil pllflje/Ije materija/om. kapaciteta Q = 40 m 3lh: 1 . Separatori SU metalni.--"-I 55 1000 4135 660 1010 I 75 1000 4187 660 1010 -~---- 110 1000 4405 700 1065 2940 I I Ucestanost obrtanja. .2 ~=. Dobos se sa eelijarna (okcima oblika sila) okreee u svom kuCistu. min. masina Krasnogorski zavou masina inuuslrijl! cementa I Komorni pneumatski cloclavaci u sllstini koriste princip aeracije i sastoje se iz cilindricnog sucla (komore) sa sfernim iIi konusnirn gornjirn i clonjim dnom.14. Pri radu dvokornornog pneurnatskog dodavaca (S1. mm: 2420 640 870 930 2150 2252 LcnjingraJski zavo<. pri Lh ::: 500 m. Magistralni vod vazduha SI.na dodavacc sa gornjim iIi dOlljim ubacivalljcrn.kg Gabaritne mere. Zatvara se ventil za punjenje povoeu vazdusnog cilindra i ventila za ispustanje vazcluha. pod dejstvom sabijenog vazduha koji se doprerna odozgo i odozclo. J 1 :filter za vazduh.razdelnik va=duha. dancem.28 je kapacitcta Q .5 10:11). kao po pravilu. Materijal iz bunkera ispunjava eeJije dobosa i njegovim obrlanjem zasipa se u cevovod iii odvodni oluk.rezervoar. transportne claljine: tako npr.' 3 oslani podiza{. preko uredaja za aeraciju i brizgaljki. a veca je i potrebna potrosnja energije za clopremanje materijala u cevovod. Vreme punjenja je. Razdelnik vazduha posredstvom specijalnog ureclaja prebacuje se na "punjenje". Upravljanje radom sistema komore je automatsko i sastoji se iz hidrododavaca koji su povezani razdelnicima vazduha (9). a postoji mogucllost transportovanja materijala na veca rastojanja (clo 1. 14. Neclostgtak komornih dodavaea ogleda se u cinjenici cia su veCih gabaritinih mew.100 t/h.kompenzalOr. 10 . I Snaga. uvek krace od vremena praznjenja. Nakon praznjenja druge komore automatski se prekicla dopremanje sabijenog vazduha.l gradcy.1 duzina sirina visina masa.8 prikazana je shema sektorskog zatvaraea oblika clobosa. 14. 2 . u jedan iIi dva odvojena cevovoda. Za vreme punjenja jedne komore nastaje praznjenje druge komore. pri transportnoj claljini Lh '" 1000 m. Sabijeni vazcluh cloprema se sa zaclatkom otvaranja ventila za punjenje i vcntila za ispustanje vazcluha. Za to vreme prva komora se prazni. otvara se konusni ventil i komora se puni cementom. a za to vreme kroz zaporni ventil zapoCinje dopremanje sabijenog vazcluha u komoru dodavaca. IstovremenD se prekicla clopremanje vazcluha u komoru.~. kW 30 1000 . Lopatice clobosa su hermeticki zbijene uz kuCiste i sprecavaju izlazak vazduha.hrizga/jka.' 4 .

VeliCina povrsine koja se filtril'a zavisi od koliCine vazduha koji podleze preeiscavanju. MPa Sistem upravljanja ~ 25 150 100/12~1 1000/500 I 50 250 ---'I I ."l~EMMAlll"): Karakteristike Tip dodavaea Kapacitet (za cement).9. U fabrikama cemcnta siroko se primenjuju suvi rukavni filteri. na komprcsoru ugraauje se filter za preciScavanje vazduha (od prasine)..I 4. Unntrasnji preenik transportnog cevovoda. Tkallina kruinog oblika rukavnog filtera vczuje sc za cevni prikljueak kroz koji prolazi vazduh. sto zavisi sa koje se strane instalacije ugraauje kompresor.6 75 120175 ! 0.4 1565 K-1945 4520 2325 3340 - TA-29 3770 3350 4190 6. 14..65 I --j I I Zapremina komore. 0.6 Automatski I . Sf. na usisnom ccvovodu. Tablica 14. Oznaka dodavaca TA-23 3900 1012 1600 1. t/h Daljina transportovanja.. Zbog toga sc na poklopcu svakog silosa ugractuje po jedan rukavni filter koji je pod natpritiskom na svojoj unlltrasnjoj stranl.. mm: duzina 1810 1660 2750 1 1322 Nastavak tab lice 14....17 15 ..8 Sektorski zatvar{[(Y Tehnicke karakteristike komornih dodavaca (RlIsija . U proseku je potrcbna povrsina od 1 m 2 da bi se ostvarilo preCiscavanje fiitriranjerri koliCinom vazdnha od 1 m3/min vazduha. pa se tako cisti filtcr. 35 150 1 .3 _. m [Masa.10) podeljena je pregradama na sekcijc kojc su vczane ccvovodom. . 06 Automatski iii rneno do 0. rednkovana daljina. Prilikom pneumatskog transporta nastaju l1cizbcine oscilacije pritiska kojc prouzrokuju podrhtavanje rukavnog filtcra. m . u kome se ostvaruje grubo preCiscavanje vazduha od ulja i vlage. Mctalna komora drugog lipa usisnog filtera sa potpritiskom (SI.6 I 0.4 0.3 Iskorisceni vazdnh' prc odvoaenja n atillosferu prcCiscava se od prasine. mm Potrosnja sabijenog vazdnha pri normalnim nslovima: m3/min . prc odvooenja oslobaaa se od prasine.3 10900 TA-28 6000 3700 5500 18. a nalazi se isprcd dodavaea (odvajac ulja i vI age ). Vazduh koji se uduvava u silos pri pneumalskom transportu iii za otprasivanjc. 12 40 I K·1945 TA·29 TA-28 Sa dYe komore 40 200 60 1000 50 200 I 200 35 100 UkljnenjuCi i po vertikali (najviSe).4 .5 15 . a zatim se postavlja filter za suscnjc vlaznog sabijcnog vazduha (pogledati kurs "Pumpc. m Odvajac ulja i filter za susenje vlaznog sabijenog vazduha pozeljno je da se ugraouju ncposredno ispred ureaaja koji koristi sabijeni vazduh. . 17 0. Radni pritisak sabijenog Ivazduha.408 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 409 Snabdevanje pnenmatskih transportnih nreoaja sabijenim vazdnhom pod pritiskom ostvaruje sc kompresorima iz fabricke kompresorske stan ice. Vazduh koji dolazi iz silosa pod pritiskom koji je veci od atmosferskog prolazi kroz porozan materijal filtera i prasilla sc zadrzava za hrapavu. Najpre se (u smeru strujanja vazduha) nalazi odvajac ulja. 14. Oznaka dodavaca K·2305 I TA·23 Sajednom komorom 10 . 14..4 .. tc zahvaljujuCi takvom tresenju filtera prasina pada dole. Postoje i drugi sistemi konstrukcija rukavnih filtera. Karal{teristike K·2305 Gabaritne mere. kg 3 sirina visina I -- 3478 17000 Posto je okolni vazduh zaprasen. Osim rukavnih filtera koji su sa natpritiskom na svojoj unutrasnjoj strani prj_ menjuju se i rukavni filtcri kod kojih je potpritisak vazduha unutar filtcra. unutar kojih se postavljaju vesanjem rukavni filteri. unutrasnju povrsinll rukavnog filtera. kompresori i ventilatori" u ruskoj litcraturi). Gornji kraj rukavnog filtera zatvorcn je drvcllim eepom i kukicama je okacen 0 melalni ram. Takav filter prikazan je na SI.

. . po 1 m 2 povrsine fiitriranja. koji se nalazc na ramu postolja. " ' d :~l~~:. Normalno specificno opterecenje po filtriranoj povrsini iznosi q '" 180 . istovlcmeno daje se i zYUcni signal. 14. Zbog toga je u takvirn prostorima neophocina prirnena svih propisanih mera zastite koje su predvictene za eksplozivno opasne sredine (primena aparata koji su eksplozivno bezopasni. elektromotora i slieno.. 3 ~ " f~ I!!l t I I' " Ii it' •.220 m 3/h po 1 m2..14..":.:Y~~ ... Na tabli se montira komandni pult sa preklopnikom za upravljanje prikljuCivanja dvogranog eevovoda.. - ~:r oj SI. Proracun filtera sastoji se iz odrectivanja velicine povrsine filtera. okruglo erveno svet!t" Sijatiea koja je postavljena ispod stakla signalizira ispunjenost silosa. 10 mill uta rada rukavnog filtera unutrasnjost fillera prekriva se sIojem prasine. a precisceni vazdllh prolazi kroz tkaninu.. dospeva u gomju pregradu za odvajanje i cevovodom. . Dvograni preklopnik eevovoda (SI.. Ullutar kuciSta od livenog gvoZda 1 nalazi se tanjirasti ventil 2. signalne i komandne table.410 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 411 Dole su rukavni filteri pricvrSceni za nepokretne resetke sa otvorima.::. shematski je pokazan dvograni zatvarac. Prasina se zadrzava na unutrasnjoj povrsini rukavnog filtera.9 Rukavni filter sa fU1fpritiskorn sa unutraj'fnje strane Rukavni jilter sa potpritiskorn sa unlltrasnje slrane a) prvi ciklus rada. Usled tTenja cestica prasine. iii drugi otvor i usmerava se struja prema bocnoj grani cevovda.. te tako filter postaje gotovo nepropustljiv za vazduh. Tako je rukavni filter gore zatvoren. odnosno na glavni cevovod. r Ii' . preko razvodne. PreCisccn vazduh se vcntilatorom. a koje su elektricno vezane preko zivinog prekidaca. odvodi se u atmosferu. Prilikom koriscenja aparata za otprasivanje vazduha. Kod staza kod kojih su premestanja svetlosno obeleZena na tabli.. kao i svetlosni pokazivac na samoj shemi transportnog puta. " ~ .. prcko eevovoda usisava u bunker i tamo se taloze najkrupnije cestice prasine.. Prekid zVllcnog signala ostvaruje se pritiskom na dugme. koji se premesta polugom 3. uzemIjenjem preko provodnika kojima su opsivene sve tkanine filtera. zatvara se tanjirastim ventilom jedan.14. Povrsina na kojoj se ostvaruje filtriranje (m2) odreduje se iz izraza Na tabh se nalazi signalni uredaj kojim se kontroliSe ispunjenost sHosa. sktopkc ugradene kod dvogranog zatvaraca.neophodno je imati u vidu da je ona opasna zbog mogucnosti eksplozije. . " o· i1 J n " t.. Pri daljinskom upravljanju.. 490 Pa pri opterecenju od 180 m Ih po 1 m 2 filtrirane povrsine.. Prilikom projektovanja i izgradnje fabrika predvideno je eentralizovano upravljanje pneumatskim transportom... 0.1O b} SI.'.. a gore su rukavni filtcri navuceni preko kotutnih prstenova. a u sredini svakoga od njih nalazi se malo. kao i sprecavanje vamicenja kod elektrourectaja. I' r:llt::1 :1' ": .11) namenjen je za promenu smera strujanja. . Pokretanjem poluge.zapremina filtriranog vazduha. stepena zaprasenosti vazduha i vrste tJeanine.03 .. U zavisnosti od polozaja zatvaraea ukljucuje se jedna. koja je izvedcna spolja preko zaptivnog brtvljenja.~ "':. Pulevi su na tabli obeleieni i vidljivi kao posebne svetlece prosijane pruge obelezene signalnim sijalicama. m /h. Signalna sijalica je upaljena sve vreme za koje silos ostaje ispunjen materijalom. poluga 3 povezana je klipnim razvodnim eilindrom. " I: • I" i i I... Iz bunkcra Se zapraseni vazduh doprema u gde su: Vv .08 m/s.1' ~ :. Sposobnost zadrzavanja prasine tkaninom rukavnog filtera zaVlSl od vrste prasine. odnosno unosenje otvorenog plamena).. .. ! " " I . a dolc otvorcn. preko ventilatora.. q . s= Vv q . Za vreme od 5 . brzina filtriranja iznosi Vf'" 0. Otpor filtera Fri proracunu moze se prihvatiti da iznosi 290 ... Silosi su na komandnoj tabh oznaceni krugovima. elementi filtera u procesu rada sticu elektrostaticki naboj koji moze da bude pracen jakim varnicenjem. njenog obUka.:.... Zbog toga je II procesu rada neophodno da se peribdieno Cisti rukavni filter jakim otresanjem uz istovremeno propustallje Cistog vazduha u suprotnom smeru. Kod opisanog filtera ovakvo Ciscenje ostvaruje se automatski. odnosno druga sijalica. . Zbog toga je potrebno odvoditi elektrostatieki naboj sa tkanina rukavnih filtera i metalnih del ova plasta.speeificno opterecenje. m 3/h. b) drugi ciklus rada rukavni filter od takanine.. a koji saddi ugljenu iii drugu organsku prasinu... .

14. Pri radu sa cementom iIi peskom.12). 12. ono se zaustavlja. te se tako zaohece poluga i menja zivin kontakt. b) predvioen je za davanje signal a 0 ispunjenosti.11 Dvograni preklopnik SI.12 sastoji se iz kuciSta na koje se ugraouje elektromotor.12) sastoji se iz prikljucnice i davaea sa gipkom sondom od iice.konsfrukciju sa plovkom. Pokazivac nivoa.12. Kada je silos ispunjen cementom. huska pokazivaca nivoa se zaohece.14. 14. odnosno ispraznjenosti silosa.' C - sa gipkom sondom Signalizacija 0 ispunjenosti odgovarajuCih zapremina ostvaruje se razlicitim pokazivacima nivoa (SI. a na pultu se daje signaL Kada se silos isprazni. Pokazivac nivoa na SI. Kada nivo cementa dostigne lopaticno kolo. Elektromotor preko zupcastog i puznog prenosa saopstava obrtno kretanje lopaticnom kolu. Zaustavljanjem lopaticnog kola. konstrukcije sa plovkom (SL 14. Dodavac se sastoji iz tela i trna koji su pritegnuti umetnutom camom sa cevnim prikljuckom. 14. cevl i vratila sa lopaticnim kolom (SL 14.412 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 413 0) Sl. . 14.12 Pokazivac nivoa cemel1la odrerlene zapremine: a ~ sa obrtnim lopalic'{nim kolom. zivin kontakt se zatvara. h . puz se pomice u aksijalnom pravcu. a to znaci i puznog tocka. na haju gipke sonde se navlace samopodesljive ploee. Na mestu ulaza gipke sonde u tm postavljena je gumena kapica. postavljeni u dodavaeu prilikom savijanja sonde se zatvaraju. a). pokazivac zauzima vertikalan poloiaj i pri tome se takooe posredstvom zivinog kontakta prenosi signaL Pokazivae nivoa sa sondom od iice (SI. Dodavac se spaja vijkom sa prikljucnicom. Kontakti.

"R~radijus krivinc kolcna.1) je l: LII . Sile trenja vazduha prilikom opstrujavanja cestica ~ materijala obicno se zanemaruju. m..414 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 415 14. pri posmatranju sa strane krajnjeg pritiska T. pri kome cestiee vazduha. Razlika pritisaka u zonama bab' i bcb' odreduje intenzitet aerodinimickog dejstva.. jednaCina kretanja tela moze se postaviti u obliku: dv T-G=Gdt' pri tome je dv/dt .koeficijent koji zavisi od svo~­ stava materijala. kolena. . m/s2.. na duzini pravolinijske deonice. dvogranih preklopnika i drngo.relativna brzina vazduha. m. horizontalnih.4 Vrednosti L ckk . dvldt> 0. 3.pno komadni. kg/m. po otporima. nejednakih dimenzija I I~. . navedene su u tablici 14. pri odnosu * R/d e Vrsta transportovanog materijala 4 6 10 6.povrsina najveceg poprccnog preseka. VM . . .. Eksperimentalno je utvrdeno da je 2 I . 10 16 ..:. uzimanjem u obzir garantovane razervc od 10 . VI' . dc~unutrasnji precnik ccvi Prema eksperimenlalnim istrazivanjima. kretanjem preko ove povrsine.brzina cestica materijala. za ekvivalentnu cev u vertikalnoj ravni. Mnogobrojnim opitima je potvrdeno (S1. 35 20 8.. T < G.10 12 .. jednakih dimcnzija 4. T = G. .t". Sila T nastaje kao razultat delovanja sHe inercije struje (usled promene smera kretanja vazdusne struje) i aerodinamicnog efekta. zbog preklopnika u cevovodu. u tacki b cestice vazduha se odvajaju od povrsine tela. vertikalnih deollica. m. _ tela se krece naviSe sa izvesnim ubrzanjem. dvldt = 0. Tablica 14.4. i 2. odnosno moze se uzeli da iznosi 8 m.duzine vertikalnih deonica. m 2 (povrsina najvel:eg preseka predstavlja povrsinu projekcije tela na ravan upravnu na brzinu strujanja). 10 8 .. zasuna. 80 * Primcdb..2) Prasinasli Zrnasti.5 Proracun pneumatskih transportnih uredaja (PTU) Pocetni podaci za proracun pneumatskih transportnih uredaja su: kapacitet PTU za prenosenje cementa iIi drugih materijala Q (t/h). mls. usmerava u smeru kretanja struje. pri transportovanju cementa kroz koleno pod uglom od ex = 90° i odnosu radijusa krivine kolcna R i precllika cevovoda de: Ride ~ 3 iznosi 5 m..vM . l: LeU zbir ekvivalentnih duzina. cevovodu duzine Lekp = 8 m.81 ubrzanje sile zemljine tdc. . a takode. shema cevovoda sa predvidenim duzinama.gustina vazduha. Lokalni otpori u cevovodu (usled duzine horizontalnog cevovoda.- . 14. 90 - - I 60 . Pod uticajem sile tdine G i sile delovanja struje. pv . Amaxpp . m/s. m/s. 2: Lv . broj i vrsta postavljenih kolena. (14..10 - - I Sitno komadni.... Redukovana duzina cevovoda moze se odrediti iz izraza Lr = l: L. cestica ce se pokrenuti. kada se nadu na povrsini tela (cestica materijala) u tacki a. 20%. 2: Lekp .ako telo nema pocetnu brzinu.kada se postavi u ulaznu vazdusnu struju. Casovni kapacilct pneumatskih transprolnih uredaja odreduje se u zavisnosli od uslova eksploatacije i zavisi od maksimalnog kapacitela tchnoloske linije.1) . pada naniZe...13 Mogu postojati tri oblika odnosa sila T i Shema u:ajallJllog dejsll'a slruje 'l'azduha G... zbog kolena u cevovodu. to se ono nalazi u stanju mirovanja... za slucaj jace [orsiranog rezima eksploalacije tehnoloske linije... +l: Lekk + 2: Lekp pri tome je \jf .20 T= \jfPvAmax pp ( g vv+vM )2 ' (14. SI. T> G.. menjaju smer svoga kretanja. odnosno: /tla/eriju/a 1.ubrzanje cestice materijala (tela). Duzine cevovoda koje su ekvivalenlne lokalnim otporima.. te se zbog toga u tacki b obrazuje razredeno stanje. ako je ekvivalentna cev postavljena u horizontalnoj ravni.zbir duzina horizontalnih deonica. nej~dnakih dimenzija I 38 . vertikalnih i kosih deonica.zbir ekvivalentnih duzina.brzina vazduha.. 14. ekvivalentna duzina cevovoda Lekv. dv/dt < 0. 16 28 . m.) pri proracunu zamenjuju se ekvivalentnim otporima. Dvograni preklopnik ekvivalentan je. 8 5.45 70 . mJs . vv .telo se krece sa negativnim ubrzanjem. m. tj. U izrazu (14. ZanemarujuCi gubitke tezine tela stavljenog u sredinu struje vazduha. dvogranog preklopnika itd. g = 9.13) da se posmatrana cestica.

obicno se sabirak L/ u izrazu (14. ako 5e primeni na deonici na kojoj je pritisak blizak atmosferskom. hr::ine l'azduha na izlasku i'Z eel'Ol'or/a. Poveeanjem brzine kretanja vazduha kroz eevovod poveeava se i otpor u mrezi ccvovoda.koefieijent sigurnosti (n > 1).2 kg/m\ moze sc primeniti sledeCi izraz Ta hI'lea 145 Koeficijent C 1. a to znaCi i da se smanjuje efikasnost pneumatskog transportnog postrojenja. kao i kod mlazniea usisnih instalaeija (pv '" 1.redukovana duzina cevovoda.0 0.koeficijent kojim se uzima u obzir krupnoea cestiea transpor3 tovanog materijala (pogledati tablicu 14. stepen koneentracijc materijala u eevovodu). Vrednosti koefieijenata C za tela razliCitog oblika navedene su u tabliei 14.4dPM v s == C 1--'----'-"'Pv Grqjlk :a\'f'Sl1ns{. sfera Okruglog oblika sa nejednakom povrsinom Duguljastog oblika sa nejednakom povrsinom Telo plocastog oblika Za odredivanje brzine strujaja vazduha.416 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 417 S obzirom da se brzina vazdusne struje prakticno uvek menja u nekim grani· eama. Zbog toga sc pri prakticnim proracunima koriste podaci dobijeni eksperimentalnim putem.23. 5 . prasinastih materijala). od daljine prenosenja. a prema tome i instalisana snaga uredaja za ostvarivanje pneumatskog transporta.gustina cestiea materijala.4) ne uzima u obzir. tj.J! Vs = 28. koja je iste zapremine i tezine. koji zavisi od oblika i krupnoee komada materijala. PM .6). Kretanje cestiea u stanju suspenzije kroz horizontalni ecvovod ostvaruje se zahvaljujuCi izlaznom toku koji nastaje pri turbulentnom strujanju.4dp J'vl . kg/m . od duZiJle franSpDrta mafenjala gde je C . PM 3 gustina materijala. pa je za cesticu L /'" . U tom slucaju je izraz sledeeeg oblika odakle je 2dPMg 3\jfPv Prema eksperimentalnim ispitivanjima za loptu je materijala oblika lopte \jf == (14. na potisnoj instalaeiji. da se kreee treba da bude ispunjen uslov da je brzina vazduha u eevovodu veea od brzine lebdenja: Vv = 11 vs. to se osmatranjem moze ustanoviti da su relativne oseilaeije cestiee u vertikalnoj staklenoj eevi.koefieijent..3) 0. 0.1 Lr . . gustina cestiea. koja odgovara ovome stanju. m. Brzina struje vazduha vs.14. kg/m . jer od toga zavisi i potreban kapacitet instlllacije kompresora. Na S1. daljina transportovanja. Teorijski je veoma tesko da se odredi brzina strujanja vazduha kroz eevovod zbog veeeg broja faktora koji uticu na brzinu vazduha ( dimenzije cestiea. . Usled razliCitih oblika cestiea materijala koje se premestaju.57 I (14. Pravilan izbor brzine kretanja vazduha je od velikog prakticnog znacaja.5.. Vrednosti koeficijenata C za tela razlicitog oblik a Oblik cestice materijala Lopta. a pri T == G mogu smatrati.14 prikazan je grafik zavisnosti brzine strujanja vazduha na izlasku iz eevovoda pri transportu cementa. kao da cestiea lebdi. pa je neophodno i da se poveea pritisak kompresorom. da su takve.45 s-\ . naziva lebdenja (pri lebdenju je VM == 0). brzinom gde je n .4) pri tome je eM . 5)· 10koeficijenta ~ odgovara penosenju suvih. kod otvora za ispuslanje. Kod usisnih ureaaja cije dnZine eevovoda nisu veCih razmera. 5C Da bi materijal moga..64 0. m. V ~ / a za cestiee materijala drugog oblika Pv 28. tela koja su nepravilnog oblika uslovno se zamenjuju ekvivalentnom loptom.koefieijent koji uzima U obzir svojstva materijala (manja vrednost ~ == (2 . u odnosu na neki srednji polozaj.

m.atmosferski (baromelarski) pritisak.--- 4 Pritisak vazduha ostvaren kompresorom i koji je neophodan za kretanje struje zadatom brzinom zavisi od osobine transportovanog materijala.. prema izrazu gcle je A. Za svaki tip dodavaca (zavojni i komomi) prikazane su dye krive. odnosno na kraju cevovoda. 20 17. ..az Z(J\'istlosli kueji.. koncentracija smese opada sa povecanjem raslojanja. naroCilo kod lokalnih radijusa.. Gomju granicu vrednosti ~tk treba usvojili za suve.. sto narusava normal an rad instalacije.25 PI' PI" + pb 19dc je Pi>' .M koeficijent koji se odreduje iz grafickog prikaza (S1. zavisi od koncentracije smese A. izmcdu pritiska vazduha na pocetku cevovoda PI' i na kraju Pk uspostavlja se sledeca zavisnost za potisne uredaje (14. pb .001 . Na S1. PremeSlanje materijala pneumatskim lransportnim uredajem ostvaruje se na racun energije naslale sirenjem vazduha (prilisak opada sa stepenom udaljavanja od dodavaca). kg/hi 0.. tako da koeficijent otpora odreden prema opitima.019 koeficijent. a prema "BHHlIIITMalll" . koja je takode c10bijena opitnim putem.5. I I Srednjekomadni..16). medutim.~ Pk =O. MPa.cIjeJlla smese J. tj. priblizno je jednak 0.418 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 419 Vazan pokazatelj pneumatskog transportnog uredaja odnosi se i na koncentraciju mase..15 Grujicrki pJ'i/:.M Ilk.. ako je koncentracija suvise visoka moguce je zagusenje cevovoda. pa je sa gledista ekonomicnosti uredaja pozeljno da je koncentracija smese veca. h°. 14. Navedene tvrdnje dokazane su opitima. otpora cevovoda pri strujanju Cistog vazduha.. a nize granice Ilk usvojili za materijale manje gustine.. de . a takode i za vla'lne i abrazivne materijale.6) Vrsta transportovanog materijaia Prasinasti."-.5) za usisne uredaje - Tablica 14 6 . odnos masenog kapaciteta pneumatskog transportnog ureaaja prema masi utrosenog vazduha: Izracunavanjem vrednosti de i Vv nalazi se potrebna potrosnja vazduha (zapremina materijala se zanemaruje): Qv ' pri tome je Ilk .koeficijent otpora kretanja cistog vazduha.manometarski pritisak.15 prikazan je grafik za odredivanje koeficijenta koncentracije pri transportu sipkavih materijala. Sto je veCi koeficijent konccntracijc. a koji se moze koristiti za prethodne.1Pp~l.0 10 ..5/l. nUll su pp i Pk . de (14. Ostvarena vrednost koeficijenta A. je razlicita. tj. . 0. Vrednost koeficijenta CM.0 1. istovrsni 1z uslova garantovanja potrebne brzine kretanja vazduha odreduje se i precnik transportnog cevovoda.lk od frallsporlne duljine Lr Proracun cevovoda moze se obaviti prema navedenoj mclodoiogiji... 14. koji uzima u obzir krupnocu cestica materijala -.. kao i od koncentracije smese u ukupnoj masi vazduha i transportovanog materijala. to je manja potrosnja vazduha. orijentacione proracune.785d~vv' 2 JOI) J(}I) 101) Lrlfl 51. Eksperimenti pokazuju da sc pri strujanju smese vazduha i praska u navedenim izrazima sadrze dye faze: gasovita (od vazduha) i CVfsta (od materijala).. 10. a koji zavisi od velicine S. 20 40 . 3200 kg/m ).22 22. lako sipkave materijale vece 3 gustine (pM = 2500 .... 16 17. . istovrsni Sitnokomadni. = A..LTv. Koeficijent CM A. Vv = rcd e Vv = O. istovrsni Zmasti. 14. koje se podudaraju sa minimalnom i maksimalnom vrednoscu Ilk. .natpritisak . Kod horizontalnog cevovoda pri strujanju Cistog vazduha..koeficijent koncentracije smese.kapacitet instalacije.apsolutni pritisci na pocetku.0 . 80 10 .unutrasnji prccnik cevovoda. MPa.1 MPa].u' iznosi pri tome je QM . istovrsni Najvece dimenzilje cestica materija a 3max. 1.

. l!. 14.7) Pritis?k ostvaren kompresorom je vcCi kada se izracuna preko izraza AM 25..koeficijent kojim se uzima u obzir pad pritiska u dodavacu..2 t/m3 . m 3/min.. ~ 0.cement . gde je a = 1. uslovno se usvaja. kod usisnog urectaja pv' ~ 1 kg/m 3.. Za preklopnik.1 MPa (~:~J..16 - _ P M- AMVk 60..portland. flk .. pv' '" 1..kapacitct komprcsora (masine za duvanje vazduha).1 MPa.15 . a koji zavisi od karakteristika procesa sabijanja.2 kg/m~.. 300) = 6. .420 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 421 (14. 300 mm. Yk .6) pri kfetanju smese vazduha i materijala kroz cevovod uzimaju U obzir u obliku : Za potisne pneumatske transportne ureaaje Shema transportnog voda prikazana je na Sl. gustina cementa PM '" 3.6 . a kod usisnog PI' ~ 0.atmosfer ki (barometarski) pritisak.. pa se zbog toga izrazi (14. 10.kompresora (izotcrmski.75 ukupni koeficijent korisnog dejstva kompresora.. 0..25 . -. Pri izotermskom sabijanju je Zbog otpora u cevovodu neophodno je uzeti u obzir pad pritiska jer se materijal podize na visinu h (m): AM = 230300Pb l g PM.. adijabatski ili politropski proees). 0..7 ... Poznati su sledeCi podaci: vrsta transportovanog materijala ... 1. m. pM=a pp+l!. A AM flk.. Snaga motora kompresora odrcCluje se iz izraza (kW): IS Itl S . kapaeitet urea'!ja QM = 180 t/h. dve vc:::-tikalne deonice ukupne visine 55 m.55 . preporucuje ocekivana vrednost precnika eevovoda de ~ 200 . 14.. odreauje se ' iz izraza .. Primer: Odrediti osnovne parametre pneumatskog transportnog ureClaja sa komornim dodavacem Z11 dopremanje cementa od mlina do skladista u silosu. Kod potisnog ureaaja Pk gde je pb ~ 0.. Orijentaciono s:. Prema tablici 14.4 usvaja se za svako koleno ekvivalnetna duzina LeU = 6 m. Pi. Ti = 0. pv = 0.02 . saglasno preporukama je Lekp = 8 m. . gustin3 vazduha pv= 1.rad ulozen na sabijanje 1 m 3 vazduha. . gde je Lv duzina vertikalne deonice...0 kg/m 3 .srednja gustina vazduha u cevovodu potisnog ureaajaj. Brzina vazduha za transport cementa na izlazu iz voda cementa.0"7 211 '\: i\. radijusa zaobljenja 2 m i elva cevna preklopnika strujanja. If) 211 JfJ WI Sf) " 'If " SI.03 MPa pad pritiska u vazdusnom vodu (od kompresora do dodavaea).1 MPa (1 daN/cm 2) . 1000 11 ' ~ 100 nO'10 6$ Graficki prikoz :al'islIosfi koeFcijel1ta AM oJ S za l'isoko noporJle pneutnafske fransporfne urectaje gde su: AM . Lr '" LLh + LLekk+ LLekp + LLv =223+7·6 + 8·2+55 = 336 m Za usisne pneumatske transportne ureaaje 1. sedam kolena. masinc za duvanje vazduha . pv. Transportni eevovod sastoji se iz sest horizontalnih deonica ukupne duzine 223 m. Redukovana duzina cevovoda odreauje se iz izraza .5) i (14.....koeficijent koneentracije smese. 2.17. tako da sc moze odrediti odnos Ride = 2000/(200 .

° gde je QM . kg/h.stepen korisnog dejstva kompresora.tk 1610-7 . Py' = 1.249 2 Pp = OJ 1 + 0.9·1.35.16) AM: AM = 1610-7 . 14.785. Izracunavanjem velicine S. Lr (pogledati SI.16) AM: prikaza gde je 11 = 0. gdc je 1 = Pk .10 6 .tk. odreduje se koriscenjem grafickog prikaza (SI. odreduje se koriscenjcm grafickog (SI.01' z 0. odnosi se na 1 m usisanog vazduha pri izotermskom sabijanju. 0.35 daN/cn? ).82 MPa . odnosno na osnovu grafickog prikaza.. 14.6 .29 nt'ls = 77.koeficijent koji se odreduje eksperimentalnim putcm. usvajaju se za cement sledece vrednosti 3 iCinc S.14 m' Imzn .teorijski rad 3 mas inc za duvanje vazduha. eM. 0. hO. MPa. Potrosnja vazduha odreduje se iz izraza Vv = 0. 2.019 Usvaja se cev standardnog precnika 0 273 x 10 mm.4 m3/min Sl.16.15 . ~ . de = 0.25. .pritisak na izduvnom kraju cevovoda.0. 1.2 t/m .4 x 1.75 .785 d/ vv = 0.019 vvPvf.2·33" koeficijent. zavisi od aerirajuCih svojstava konstrukcije instalacije i nalazi se u granicama: a = 1.koeficijent gubitaka u medaju za punjenje.7). Apsolutni pritisak vazduha na pocetku transportnog cevovoda odreduje se iz izraza uredaja gde je a .69 + 0. a odreduje se iz izraza .019 ~ = 0. Unutrasnji precnik cevovodn odrcduje se iz izraza 1. Potreban apsolutni pritisnk vazduha u vazdusnom vodu kompresora PM = a pp + L\..422 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 423 gde je PM = 3. =33331.koeficijenti.257 '" 26.9 = 1. de 0.1= 85.tk 180000 = 257m 24. Snaga motora komprcsora s=/lkLrv...15): f.1 = 77.5/s0S.2572 24. 8.pv gubici pritiska 2 u dovodnom vazdusnom vod~. AM . L\.15 ·0..9 kglm3 cevovoda (1. 14. (8.0 kg/m\ - srednja gustina vazduha u vertikalnoj deonici Tako je: 2.usvojena gustina cestica cementa.03 MPa (0. ~ . uzimajuCi u obzir da je gubitak vazduha 10% Vk = Vv ·1. 4.257' = 33 kg/s materijala nn 1 kg/s vazduha 6.33.. 14.3 daNlcm ).55 .336.. pv =' 3. Kapacitet kompresora (svcdcn na atmosferski pritisak). 2 7.17 Shemalski prikaz pneulnutsA:og tl'LlllSPOrlllOg 5. a koji zavisi od pomocnc veliCine S (odreduje sc iz izraza (14. Koncentracija mase odreduje se prema graficki prikazanoj zavisnosti f. SL 14. AM .03 = 0.kapacitet instalacije.

o(h.14 _ EM- 9 601000./J). treba imati u vidu da je proracun pribIiznog karaktera. 14. prodire Ll materijal i tako ga aerira.18 prikazan je aero zleb koji se.pogonski eleklrol1)otor. supJjikavom pregradom. Delov<lnje takvih uredaja bazirano je na osobini praskastih materijala da ostvaruju laku pokretljivost. koja onemogucava da se tkanina ispnpci prilikom uduvavanja smese.3 usvaja se komomi dodavac TA 28 kojim se obezbeduje zahtevani kapacitet projektovanog cevovoda (pogledati detaljnija objasnjenja na str. kod pncllmatskih transportnih oluka vazduh se doprema preko porozne kerarnicke ploce iii kroz viseslojnu industrijsku tkaninu. neophodno je da se vazduh uvodi u praskasti materijal u AM = 230300· 0. Na 51.US.poro:l1(J pregrada. kod pneumatskih transportnih ureaaja kretanje materijala ostvaruje se pri veoma visokoj konccntraciji smese.14. kapilarne raspodele.isticanjem i 51.S/1.18 Shema pneumatskog transportnog ure(taja sa aero· olukom: bunker.. Prostar ispod porozne pregrade obrazuje kanal za provodenje.1 MPa (1 daNfcm 2). Vazduh koji je prosao preko materijala preCiscava se kroz jednostavne filtere od tkanina i potom se ispusta u atmosferu.{)(jn{/ eel'. 405.1 P _ 20834·85.1·1g 0.6 -4 3kW. 5abijeni vazduh prolazi kroz pore dna. 10 . odnosno pri umal1jenoj potrosnji vazduha (kretanje gustog sloja). 3 oluk (fff. Ukoliko postoji . 14.ekonoll1ski parall1etri valjanosti izvedenc inslalacijc u odnosll na racunskc vrednosti. Filter se sastoji iz tkanine (sukno. SI. filter. 01uk je po visini podeIjen poroznom. I pored toga sto se pri proracunu pneumatskih transportnih uredaja uzimaju u obzir prakticne vrednosti koeficijenata. 2 .. Materijalom se ispunjava gornji deo oluka na poroznoj pregradi. sekcije sc vijcima medusobno povezuju preko prirubnog zaptivnog spoja. Aeracija praska ostvaruje se duz nagnutog oluka do mesta praznjenja. radi ostvarivanja hermeticnosli. iznosi 0. kroz ispusni otvor . 6 . Praznjenje se ostvaruje preko uredaja za rasterecenje sa zasunom na odvodu. Brzina kretanja materijala orijentaciono se moze odrediti iz sledeceg izraza: V 10~Btg£. 7 priguJni \'enfi/. Pb atmosferski (barometerski) pritisak. 8 rehrasfo crel'O. 5 . m.venrilator.sirina oluka. Prema tablici 14. Vazduh se prenosi ventilatarom. sto podrazumeva da se.plter obliku tankog mlaza. Zbog toga je nakon montaze i pustanja u pogon uredaja. izmedu prirubnica postavljaju gumeni podmetaCi. pri njihovom zasicenju vazduholl1. Brizljivom regulacijom PTU znatno sc povccavaju tchno . sastoji iz sekcija izradenih od presovanog celicnog lima.vazduha. Transportovani ll1aterijal moze da se prazni bilo na kome mestu oluka preko istovarnog levka . U tom smislu. neophodan period regulacije PTU. U svojstvu mikroporoznih prcgrada oprcme za aeraciju primenjuju se tehnicke tkanine: pogonski pamllcni remeni kais koji je u potpunosti izraaen od tkanine iIi osmoslojna transportna pamucna traka. e 5 . 9 . kojom se obrazuje dno gornjeg olnka. Ciji napor i kapacitet zavise od kapaciteta instalacije kao i daljine transporta. pa i vise. 6° ugao nagiba oluka Kapacitet trasnportnih oluka dostize 220 t/h. tokom koga se opitnim putem odreduju optimalne vrednosti pritiska i kolicine usisanog vazduha. Da bi se ostvarila aeracija. coja za filtriranje) i metalne mreZe.82 = 20834Nm I m3 0. a transportna daJjina iznosi 40 m. koja je bliska fluidnosti tecnosti.424 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 425 Ovde je Ph tako je AM = 230300Pb Ig PM. gde je B .. 4 .6 Vazdusni oluci (aero zIebovi) Kao sto je prethodno naveden'o.

Ievak je izraaen od celicnog lima zavarivanjem.. 103 . pod pritiskom. Praznjenje cisterne zavrsava se kada pritisak padne na nulu. kompresor.\'Uzi/utlli . koje na nizem eleiu cisterne obrazuju oluk. 12 .19 Vo:::.. nalazi se povratni ventil. 8 . 6 ~ teg!jac.. koje se prazne pneumatskim istovarom.:a illslalacija. 7 . Vozila za prevoz cementa mogu da se razvrstaju na vozila sa gravitacionim punjenjem i vozila sa samoutovarom. 13 .20) ugraauje se oprema za njeno pneumatsko punjenje. Rukovanje kompresorom je iz kabine rukovaoca. 10 cislerna...19) i izraauju se sa uglom nagiba 6 . 5 slavil/o za slu(Jj JWI'arije. II . 2 .. kompreso)'s/.zas!irl1ik m/aznika. a pri prilisku od 2 . 14... j 4 . takoae.uredo) za prozn}en}e SI. a to su auto cisterne za prevoz cementa. ko(nica za :(Jus'. 4 .¥ vlage j uljo.jna za praznjenje. 16 . 250. 3 .na 10 prafnjel1je. !ito omogucuju otvori koji se hermeticki zatvaraju poklopcima. Na vazdusnom vodu. illel'cijalno ~ ulj'lIi Jlller.426 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 427 centraini ureaaj za odvajanje prasine. odnosno sode. 200. do silosa.primarnij7ller.'od..l\<ajcu.. 11 . 3 . 300 i 400 mm. 8 . pod uglom od 45 .7 Specijalizovana transportna sredstva sa pneumatskim naCinorn istovara Za prevoz cementa iz fabrika cementa. Kod auto cisterne za prevoz cementa sa samopunjenjem (Sl. a takoae i za dostavijanje sode do fabrika stakla potrebna je primena transportnih sredstava bez trenja pri obavljanju transporta materijala. 9 pokazh'GcY nivoa. 2 . Sirina silaznog otvora vazdusnog oluka serijske proizvodnje iznosi 100. Punjenje se ostvarujc iz ambarskih skladista' 14. }O • OJlolli poi/upirac'. or:. Punjenje cisterne vozila za prevoz cementa ostvaruje se kroz otvor za punjenje iz skladiSta tipa silo sa. 12 . 150. navedeni materijali mogu da se prevoze i zeleznickim cisternama. opravdano je da se pneumatski oluk prikljuCi na zajednicki sistem za odvajanje prasine.eel' za punjellje.' 7 . 15 .podes/. a same punjenje vozila za prevoz cementa kontrolise se manometarskim vakuummetrom.crevo. u koji se postavlja vazdusni levak sa poroznom pregradom..'ljonje. kolektora sa sigurnosnim ventilom i manometrom i sistemom vazdusnih vodova sa odgovarajuCim slavinama. iduCi od izduvne brizgaljke i prenosi se cevoyodom. aeroo/uk .' 9" oprema pneumafske ko(nice.' 3" pneumatsku opre. sa ispupcenim dnom (Sl.20 Shema l'ozi/a sa sall10pulljenjem zo prel'o: cementa: J . manome/orski \'ukUummelar. Pneumatska oprema vozila za prevoz cementa sastoji se iz rotornog kompresora sa odstranjivacem viage i ulja. 4 . 13 . Unutar cisterne. zu(/nji osfonoC'.. ' Aerirani cement prilikom praznjenja otice kroz levak za aeraciju prema cevnom prikljucku za praznjenje. koji se prenosi od kompresora. 103 Pa.crel'o za pWljenje..40 m. 5. 14. 300 m 3Jh po 1 m 2 porozne pregrade.oSOl'ino po/upriko/ice. zahvata se vazdusnom slrujom...a.' 14 sla\. sekundarnj jUter. Potrosnja vazduha iznosi 100 . 6 crel'o za l'ezh'Gnje.. Kontrola pritiska ili ispumpavanja ostvaruje se preko ugraaenog manometra na cisterni. . preko koga je zategnuta tkanina za aeraciju.i/o za prel'oz cementa: cisterna. sa obe strane su zavarene stranice. 7° prema slrani istovara. savitljivog cevovoda sabijenim vazduhom.hla'ohron. 14..14. Prainjenje vozila za prevoz cementa ostvaruje se preko gipkog. Sf.. koji prenosi vazduh do izduvne brizgaljke. Rezervoari-vozila za prevoz cementa su cilindricnog oblika. 50°. )'en{i/ sigurllosli. a duzina je u granicama 10 .

7. 14. Nakon punjenja otvor se hermeticki zatvara poklopcem 5.-w 0. koje je prikaceno na cevni prikljucak 9..21 Vagon cisterna za prel'oz cementa sa pneumatskim praXnjenjem t Pri praznJenju cementa vazduh se pod pritiskom do 0.5) 9100 2350 2950 7300 (samoutnv~~ro.5) 13350 2700 3800 Daljina prenosenja. na koje se ponekad postavlja poklopac 3 sa fillerom i pokazivacem nivoa ispunjenosti cisterne cementom. Dalje se cement istovara preko cevnog prikljucka za istovar 25 sa . Izmeou cevnog prikljucka za istovar i savitljivog creva nalazl se [sduvna brizgaljka 18. Na crevll se postavljaju povratni ventil 21 i slavina 6. I I I 17690 j ? 75 Vazduh Sl. Tehnicke karaktcristike auto cisterni za prevoz cementa Karakteristike C-927 8 3H/l-13061- Tablica 14. .7 C-972 13 MA3-504A MA3-5245 rNosivost.1.5 . a kojim se ostvaruje spajanje sa ureoajem za punjenje silosa. m'!min ~~~i (~r~~~~~12) Gabaritne mere. Umin -~. dopremanja. kosine su napravljene zbog Iakseg silaska cementa na aero oluke. m 3 Kapacitct praznjenja. Cisterna se puni preko cevnog prikljucka 1 za punjenje. Pogon kompresora na vozilu za prevoz cementa ostvaruje se od menpca.428 Transpiortni ure(taji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 429 koja nisu opremljenn ureoajima za obavljanje mehanizovanog transporta materijala. Cement se ispusta kroz vazdusni oluk na koji se postavljaju bocni nagibi 14 i razdvajaci 13. .0 50 20 100 PK-6!1 6 I 11. odozdo...::: ) 0.5) 9255 2500 3600 10900 I .15 (1. 4M 3AII- I 5302 21 ! 7 0.remenog kaisnog prenosnika. mm Kompresor: tip kqr. punjenje cementom moze se ostvariti neposredno preko 'centralnog otvora 2 pomocu bocnih ureoaja za punjenje. 66 MM3-584 . 1.15 (1. t ! * C-652 22 KPA3-221 Tip osnovnog vozila Tip poluprikolicc Korisna zapremina cisternc. odakJe se razvocli vazdusnim vodovnna 10 1 12 u aero oluke 26 i aero ploce 15. sode. 1z cisterne vazduh izlazi kroz specijalno zdrelo 4.poklopc:ID 19. 14. sa pneumatskim naCinom praznjenja (Sl. pre nos om snage prcko klinasto . Zeleznicka cisterna za prevoz cementa. m: duzina sirina visina Masa auto vozila (bez tereta). .3citet. potom preko slavine prigusnog ventila 17 i savitljivog creva 16 mate. . dva su rasecena. pravljenjem vakuuma unutar nekog prostora preko rotacionog kompresora (vakuum . m Precnik creva za praznjenje. sa donje strane nalazi se cevni prikljucak za praznjenje za koji se vezuje gipki transportni cevovod preko lako razdvojivog zatvaraca. u kolektor 11.15 (1.5 .pumpe).0 50 25 100 PK-9!1 9 0.8 0.a prcvoz cementa sa ~. prolazi kroz resetke zaluzina i pOl'ozne pregrade 27 aero oluka i aero plocice.. U srednjem delu cisterne.npl ~dlazl u silos.0 50 25 100 PK-6!1 (PKEH-61l) 6 I 0.1. m UkljucujuCi visinu. koji je sfernog oblika. kao i pokrivenih vagona. Tchnicke karakteristike auto cisterni za prevoz cementa sa pneumatskim prainjenjem navcdene su u tablici 14.1..2 MPa (2 daN!cm-) prenosi stacionarnim kompresorom preko savitljivog creva 8. kg * Auto cisterna 7..21) opremljena je duplim dnom sa cetiri aero o]uka. sa bocnim nagibom.

ruili i sitni eventualno otvrdh transportoval1l ma~ terijal. ... pneumatski istovar treba obustaviti u sledeCim slucajevima: ako pritisak u rezervoaru naraste iznad dopustene vrednosti iako su respektovani svi zahtevi navedeni uinstrukciji 0 eksploataciji. . m. sode i drugih praskastih materijala iz zatvorenih. mm . .. ... do prijemnih uredaja na skladiStu. preko P?luge sa siljcima i dva grebenasta diska.26 (Rusija). . 49...pumpom 7... da Ii je odstranjen.. pneumatski uredaji za praznjenje materija.usltnpvanJe 1 prihvatanje materijala nalaze se na samohod~lm kolIclma na dva tocka... vakuum pumpom 7 ili preko posebnog kompresora.. ostvaruje se kontrolom tezine. usled neispravnosti ventila sigurnosti. .). Vazduh se u aeraClOlll uredaJ komore za mesanje materijala doprema preko izduvnog cevovoda...la m~g~ da se razvrstaju na: usisne. .. .. Karakteristike vagon cistcrne Nosivost..22 prikazana je shema rada pneumatskog iSlovarivaca usisn~. Radni pritisak u cisterni. odakle se materijal transportuje do prijemnog uredaja..... ..l iz cisterne. visina .. Vazduh koji se nalazi zajedno sa cer:rentom u taloznoj komori 4 preciscava se u filter . . . Usled potpritiska ostvarenog vakuum .. .. usisno ... 14.. Masa (bez tereta). Pneumatski uredai za oretovar materiiala ooremlien ie Dokazivacem nivoa 3...... remont i zamenu elemenata. MPa Gabaritne mere... Samohodni uredaj za sitnjenje materlJala pre oslvarivanja procesa istovara 1..... in UkljucujuCi visinu..... a op:-emIjeni su siljcima za sitnjenje materijala.potisne .1 1..0 50 25 150 15 do 0. odaklc se puzmm transporterom prenosi u komoru za mesanje materijala.. . 3 . .0 .. pri nastanku pozara. Za opsluzivanje. mehalll~kom drlJacoll:. Pneumatski istovarivaCi usisnog tipa namenjeni su za istovar cementa..... .... da Ii je cisterna brizljivo pripremljena za prijem materija!a. .. soda : s1... unosi se u zeleznicki vagon 1 dripcom. kao i ispravnost uredaja za istovaL Punjenje cisterne.... na cisterni se nalaze spoljnc unutrasnje lestve. . m .....430 Transpiortni uredaji Vazdusni (pneumatski ) transportni uredaji 431 Kontrola rada sistema za vreme istovara ostvaruje se ugradnjom manometra 24 sa trokrakim ventilom 23 na kolektoru 11. .. ... veze. .. . koji u odredenom trenutku pokazuje da je pritisak opao do nule. preko odgovarajuce vage... ... U cilju sprecavanja l1l0guCih nesrecnill slucajeva. ako ga je bilo.. . ... 14.... kao i ventila sigurnosti 7 i slavine za ispustanje 22. pri neispravnosti manometra i nemogucnosti odredivanja pritiska drugim instrumentima....dZaku i vakuum pllmpom odvodl u atmosferu...... cement koji je zaostao gnjecenjem uz zidove cisterne. .22 Shemalski prika: rada pneumatskog iSlo). tako i na vagon cisterne.. izbocavanja..... po vertikali.2 12020 3000 4627 25... zahtevi odnose se kako na auto cisteme za prevoz cementa..potisnog dejstva lipa TA . ....ari~aca. ... Svi navedeni.. Potrebna potrosnja vazduha..... 2. m3/min . kidanja i cepanja podmetaca i zaptivaca..... ukoliko se na rezervoaru cisterne uoce naprsline. ... Takode se moraju proveriti vazdusni vodovi.... mateuJal ~e USlsava u radm cevovod 2 i doprema do zavojnog dodavaca..6 Sf... sa podestom.. .. Precnik creva za istovar. te se tako usitnjeni materijal prihvata usisnom mlazn~com (ce:nent.. preko potisnog voda istov. Na Sl. a koji ncposredno ugrozava rezervoar i materijal u njemu koji je pod pritiskom.. . t .. . .. a prek~ dva honzontalno ugradena grebenasta diska proces struJanJa matenpla bl se dovrsavao...... . . 14.... ....... Daljina prenosenja materijal:.... Zavrselak islovara cementa iz cisterne registruje se preko manometra.. t . Element! za . ..{lriva6) tnaterijala . Pre lltovara cementa u cisternu mora se proveriti tehnicko stanje unutrasnje i spoljasnje opreme. . rom: dliZina ... sirina .. pokrivenih ze!eznickih vagona.i polisne. kao po pravilll. .8 Pneumatski istovar materijala Prema principu delovanja. ..... K onsna zapremllla clsterne...

pri daljini prenosenja materijala do 12 m. Pneumatski zavojni podizaCi primenjuju se u principu zajedno sa istovarivacem cementa. pa se i proracun obavlja na slican naCin. Pneumatski zavojni podizac je prema svojoj konstrukciji slican pneumatskom zavojnom dodavacu.potisnog dejstva nemaju komoru za mesanje materijala. II DEO] . 14.12 150 1000 17 670 0.[15]. .17. a kojim se ostvaruje podizanje materijala posredstvom pneumatskog. mm IUcestanost obrtanja puznog transSnaga pogonskog elektromotora. m 60 35 I 100 35 0. Istovarivaci usisnog dejstva.23 Tehnicke karakteristike pneumatsko . predstavljen je na Sl. MPa I 0.5 I I 5.zavojnih podizaca navedene su u tablici 14.zavojnih podizaca (Rusija) " Karaktcristike I Tablica 14.12 125 1000 13 510 Kapacitet (nominalni). LITERATURA [12].22. kao i mogucnost daljinskog upravljanja. zavojnog podizaca. Sf. Tako samohodna kolica ostvaruju neophodnu manevarsku sposobnost.12 150 1500 22 670 8 -200 1000 40 1350 12 . odnosno 50 m i visini podizanja materijala 25 i 35 m. koriscenjem vazduha pod pritiskom. a zavoJmm dodavacem transportovani materijal neposredno se prenosi u prijemni ureaaj (bunker).8 Kapacitet pneumatskog istovarivaca usisnog dejstva.14. odnosno 90 t/h.£!cra. T A .[2.12 Radni pritisak vazduha u komori za imesanje matcrijala (najvise). T A . tako sto se paralelno vezuju odvojene sekcije 5 komore 4 sa atmosferom. 14. kg i P~trosnja IPrecnik puznog transpo.- TA-20 20 35 0. pri daljini dopremanja materijala od 40. Ureoaj za usitanjavanje materijala drljanjem (S1.portera.potisnog dejstva prema potisnom vodu.8. za razliku od istovarivaca usisno . kamiona za prevoz cementa i njcgovog dopremanja cevovodom do mesta prijema materijala. kW sabijenog vazduha. Shematski prikaz rada istovarivaca usisno . mm -1 IMasa.[21]._-- I . Razlika se ogleda jedina u tome sto nije istovctno dopremanje sabijenog vazduha u komoru za mesanje materijala. tipa T A . 14. Vakumslj pneumatski isrovaril'ac sa ureaajem usitnjm'anje maferijala 7:0 m Imin 3. t/h Visina dopremanja materijala (nominalna). TehniCke karakteristike pncumatsko .9 PneuIllatski podizaCi materijaia Pneumatski zavojni podizaci namenjeni su za vertikalno lransporlovanje cementa i drugih praskastih materijala cevovodom.432 Transpiortni uredaJi Vazdusni (pneumatski) transportni uredaji 433 U procesu rada pretovarnog uredaja ostvaruje se automatsko otprasivanje filtera produvavanjem.8 TA-21 36 35 C-I041 C-IOO8 ..18 iznosi 50.23) postavlja se na kolica sa posebnim pogonom svakog locka preko elektromotora. a takoae i za prijem cementa bez trenja iz: specijalnihvagona bunkera za prevoz cementa.27 ostvaruje 20 i 50 t/h.

. Mali bunkeri u gradevinarstvu mogu biti i pokretni.Bunked. BUNKERI. Bunkeri manjih zapremina. ZATVARACI BUNKERA. bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 435 15. zatvaraci bunkera. Bunkeri se izraduju kao limene zavarene konstrukcije sa nosecom konstrukeijom od celicnih profila.betonske konstrukcije. prasinastih. annirano . zahvaljujuCi kojima se obezbeduje 'kontinuiran rad odredenog tehnoloskog procesa. kao i kapaciteta masine koju bunker opsluzuje materijalom. praskastih i slienih materijala. a takode Cine i mesta za pretovar sa jednog transportnog uredaja na drugi. BUNKERSKI DODAVACI I POMOCNI UREDAJI ZA UTOVARNO PRETOVARNE RADOVE 15. Sakupljeni materijali u bunkerima tako predstavljaju poeetne. kod stacionarnih instalaeija. Koriste se za meduprostorne.1 Bunkeri Bunkerima 5e nazivaju odredene zapremine predvidene za kratkotrajno sakupljanje sipkavih. odnosno krajnje tacke transportnog ciklusa. Zapremina bunkera zavisi od vremena sakupljanja materijala u njemu. pri neravnomernom dopremanju materijala do bunkera. privremeno odlozene kolicine materijala. kao privremeni uredaji mogu da se izvedu od drveta.

poprecna dimenzija karakteristicnog komada. c). 15. d . ciji bi prolaz kroz izlazni olvor bio oteian. cementa i drugo) povrsina preseka izlaznog otvora ne sme da bude manja od 0.1. za ugalj 1: = 40 daN/m ). P (15. piramidni (SI.3 rn. Kapacitet (propusna sposobnost) bunkera odreduje se iz izraza Q = 3. c).ubrzante: pri slobodnorn padu tereta. <p . tJ. 15. 15. pri kome se pokrece stub materijala koji se nalazi 0) b) c) iznad izlaznog otvora i kod koga se [orImIra ceoni levak (Sl. 15. 15. jednaka 0. Pri normalnom praznjenju materijala.3 x 0.5) pri tome su: a .visina materijala u bunkeru. 15.08) tg <p.81 m/s2 .j'e Shemalski prikazi prafnienja materijala hunkera ravna ili postaje valovita. sljnnka.1. a) iii hidraulicno praznjenje (St 15. kg/m .2) kOl1usni.piramidni.6 za veoma sipkaye.koeficijent isticanja (praznjenja).2. pokretljivosti).hidraulicni radijus otvora Istlcanja. Kod prasinastih i zrnastih gradevinskih materijala (peska. paraboloidni gde je A. p nasipna gustina materijala.koeficijent uuutrasnjeg trenja.2. Punjenje bunkera ostvaruje se odozgo. a takode i od zahtevane brzille praznjenja. prirodnim padom materijala kroz ispusni otvor. primenjuju se prvenstveno za sakupljanje vecih kolicina materijala. h .09 m 2. Prema obliku mogu biti: piramidni (SI. f· ohlika roWl (15.konusni.odozdo. Postoje dva nacina praznjenjil bunkera: normalno praznjenje.1.napon smicanj~ (kod cementa je 1: =41 daN/m2. kada ugao njihovih nagiba prevazilazi uglove rav11i klizanja sipkavih materijala (a > 45° + <p/2) .4) gde su: asr . = 0. = 0.4 . p ~ gustina materijala. predstavlja projekciju ispusnog otvora na povrsinu upravnu na smer kretanja struje materijala.3) gde je h .436 Transportni uredaji Bunkeri. konusni (SI. to se bunker prekriva resetkastim okcima. m. odreduje se eksperimentalnirn putern i zavisi od pokrctljivosti i granulometriskog sastava materijala (A. praskaste i zrnaste materijalc. U odgovarajuCim uslovima moze da 5e ostvari i rneSovit (prostorno razmaknut) oblik praznjenja (Sl. e) i oblika rova (S1. Kako u bunker ne bi dospeli komadi suvise velikih dimenzija.1) . m.mehanickih svojstava (npr.2gR = 5. a): plizmaticno (S1.6A v (15. kod sljake 1: = 70 daN/m 2. a takbde i kada su strrni zidovi bunkera. m2. a ceona porvsina osta. pri kome se pokrece Citav materijal koji se Sl. 15. b). d). brzina se odreduje iz izraza v 'AJ3.konusni (S1. I-t . 15.2.1 Sheme hunkera: a . a praznjenje materijala .ugao nagiba dna prema horizontali u zoni postavljanja otvora. A.65'Afji.1. m/s.3) sa bocnirn isticanjem odreduje se iz izraza '" (15. Pri odredivanju hidraulicnog radijusa treba imati u vidu da se povrsina izlaznog otvoIa sm~njuje sa povrsinom poprccnog preseka karakteristicnog komada materijala. A} = obim otvora.ramhini. Brzina praznjenja materijala iz bunkera (SI.1.25 (as!' +0. 15. 15.ci/indrifno e . R = A/A} . paraboloidni. rn. kg/m 3.p.1. . 15.ugao unutrasnjeg (renja. f). Ra hidraulicki radijus uslovnog otvora isticanja. Poslednji navedeni oblik praznjenja ostvaruje se same kod razredenih materijala (betona sa dosta tecnosti i rastvora) iii pri jakim potresima zidova i vcoma pokretljivih materijala. (' .za komadne matcrijalc i A. Pri tome je brzina isticanja malerijala promenljiva. Minimalna povrsina (m2) preseka izlaznog otvora odreauje se iz empirijskog izraza: 2 2 A 6. cija dimenzija zavisi od granulomctrijskog sastava materijala i njegovih fizicko . g = 9.prizmati(ko . Sl. cilindricno . Pri hidraulicnom isticanju je v Kod paraboloidnih bunkera zidovi su optereceni sarno na istezanje i oni su najekonomicniji.22 za prasinaste i vlazne praskaste materijale). (15.brzina kretanja (isti3 canja) materijala. v . bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 437 gde je A . koja dopnstaju da se same odgovarajuce dimenzije komada naau u bunkeru.povrsina poprecnog preseka izlaznog otvora. = 0. 1: . b).2 nalazi u bunkeru. zatvaraCi bunker a.

l = tg <p m = 1 + 1. hidraulicni radijus R iznosi: nf)2 4nD' '" 0. pri tome su dimenzije c i h navedene na S1.ugao nagiba rebra.koeficijent spoljnog trenja materijala 0 zid bunkera.koeficijent unutrasnjeg trenja. Ostvareni nagib je minimalno dopusteni.23.133B 'p. g .4) odrectuje se iz uslova slobodnog silaska materijala preko rebra koje povezuje dva susedna.l .12) Nonnalna sila T koja de111je na element kojim se prekriva izlazni otvor bunkera zavisi od povrsine A (m2) preseka izlaznog otvora.11) Za kruzne izlazne otvore precnika D.8·0.2. m/s . pri zadatoj visini.25 D.ugao izmectu strana bunkera). Kod bunkera kvadratnog· preseka ~ arc tg 0.64 = 0.22'" 0. mj. 15. 15. 60°. visine stuba materijala h m i njegovih svojstava. pa je 3 gde su: 0 . posto se deo tezine uravnotezava sHama unutrasnjeg trenja izmedu cestica materijala. Kod nonnalnih sipkavih materijala sila T je manja. 15.rg8.6)1. Il' m == 0. prema normalnom pritisku razmatrane povrsine: Ugao nagiba a zida bunkera (SI. 0.. U mehanici rastresitih tela koeficijent pokretljivosti predstavlja odnos minimalnog bocnog pritiska. Materijal koji se nalazi na rebru naCi ce se u ravnoleZi pod dejstvom tezine G i sile trenja J. ~ (15.gustina materijaIa kg/m . 15. J. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 439 A-A T=Ahpg 3 (15. (15.lG uz usloy da je G (sin 9 . U tom slucaju u inzenjerskim proracunima moze se prihvatiti da je T=Ap= ApRg.3 Botllo pru:njenje malerija/a iz bunkera Sl. tako je Kod osnovnih gractevinskih materijala J. nagnuta zida. tj.srednji. tgO == tga / T==B pg·--".J2 . m. Prema tome.8) gde su: h .t. p . ' 0.4. zatvaraCi bunkera.25B. Posto se njegovim povecanjem. vertikalni (normalni) pritisak materijala..184 ° (15. smanjuje zap rem ina bunkera..6) Hidraulicni radijus za kvadratni izlazni otvor strane B (m) iznosi B2 R == - 4B = O..785D 2pg Q.9) Sl.. j. kod gractevinskih materijala on treba da se nalazi u granicama 45° .m cos 9) = O..t.8. (15. a T == . R hidraulicni radijus izlaznog olvora.25D == 10'5D 3P.3525 (c/h).184 t g<P-Il-~(~)' SlIl 2 > > Ilz (15. ~ .visina stuba materijaIa.25B (15..7) Ocilo da ovaj ugao mora da bude veCi od llgla prirodnog pada nepokretnog materijala (a > Pl).4 Shemotski prika::: odredil'onja ug/a nagibu Zic/il bunkera pri tome su: p ..28 -1.tako da je: . Kod zitkih materijala (zitki beton i rastvori) .10) 0. slobodan silazak materijala ostvarice se pri m=1+21l2 -21l~1+j. pa je prema tome R arctgJ2... == ~( redukovani koeficijent trenja (ovde je Z ) sm ~/2 mz .koeficijenl pokretljivosti. ubrzanje sIo2 bodnog pada tereta. m .184 2 O.t.438 Transportni uredaji Bunkeri.

i)." f) p ~ hJ SI. a.6. treba raz!oziti verlikalnu silu l' (silu pritiska na zatvarac) na dve komponente. tako da prenosenje vibracija na zidove bunkera onemogueava stvaranje svoda iii se. kada se materijal u potpunosti odvodi iz bunkera.. g ~ elaslh'!ni zafl'arari kopm~ ~e sprecava oblikolYmje s\'oda matf!rijala na . primenjujll sc za krllpnokomadne materijale (svaka laktasta poluga se zariva u materijal i preklopom preko otvora bunkera zascbno se zariva u materijal). 5 puta vece.. c) i horizontalni CSl. 15.T!Lc casa = l' (sina . . npr. c . Ako se i pored toga obrazu. 15.:<!. segmentni (Sl.fr.laktastog oblika (SI. (15.. odnosno da nije manji od 800 mm. koji se svaki put prilikom rastcrecenja polpuno prazne prekrivanjcm izlaznog otvora urcaaja.6..'ertikalnorn zupfastom leti'om. dimenzija izlazllog otvora ne i:nad otW!T(I hunkera treba da bude mallja od 3 a. prcko pneumatskih cilindara iIi elcktrohidraulicnih podizaca. Trazena komponenta pri koeficijcntu unutrasnjeg trenja !-tc iznosi [' "" T sin a ..fan('fanr : 1 - sekrorski obliku sektofskog rotor a koji se okrece prinucIno u hermeticki pri!jub!jenom kuCistu.'f-.ie cIa se izlazni otvor proracuna pri delovanjn sile 1'1 co K1' (gde je koeficijent K = 1. dvosegmenlni zatvaraCi.15.13) Moment koji opterecuje zatvarac iznosi. 2.6. takode je potrebno obezbecIiti brzo otvaranje i zatvaranje zatvaraca. sto je veoma mukotrpan posao. a) ostvaruje se kod bunkera malih zapremina.6.6..cr/?' . Posebna konstruktivna rcscnja su sektorski zatvaraci (Sl. celjusni (Sl. Takvi zatvaraCi primenjuju se kod instalacija pneumatskog transporta materijala. 15. . /) odIikuju se malim gabaritnim merama i jednostavnoScll konstrukcije. 15. 15. nazubljeni (Sl. ventilski sa podupiracem (Sl.5 . za zrnastc i komadne materijale.::/a:u. da se pri otvaranju i zalvaranju saopsti sto je moguce manja sila.•• . kada materijal pada sa veee visine. M = 1" a. u odredcnom stepenu. h) primcnjuju sc u istim sIucajevima kao i poluzno .6. Gotovo sve vrste materijala. skI one su ka sIeganju i formiranju cIzepova.6. Primena ventilskih preklopnih zatvaraca (Sl.'cnfilski sa podupiracem. formirani svod razbija dugackim cuskijama.uJlIta/l/otfl zup(osfom letl'om. 15.0. preklopn.. Da bi se odredilo optereccnje ventila zalvaraca.5) i na taj naGin ometa se normalno praznjcnje. Zatvaraci se primenjuju u slucaju kacIa se materijal iz bunkera odvodi u tacno odredenoj kolicini ili se prazni u potpunosti. izvedeni su u tp' ~ ~:. ravni verlikalni sa znpcaslom letvom. f· sa hor. Da bi se Sf.6. Zatvaracima se ostvaruje rcgulisanje ispustanja materijala iz bunkera. a moze j rtlCllO. neophodno .440 Transportni ureciaji Bunkeri. od maksimalnih dimenzija nasutog tereta. kocI metal nih bunkera ugraauju se pneumatski. njegovo rusenje moze se ostvariti na vcstacki nacin. b . 15. Konstrukcija zatvaraca mora da bude takva.tski.matski prika: olmco1'Onja sl'oda izlaznog otvora. terijale (koji dozvoljavaju CIobro regulisanje povrsine preseka izlaznc struje materijala). njegov protok.'.segmentni. mehanicki iii elektromagnetni vibratori. Nasuti materijal u bunkeru ima tendcnciju ka stvaranju svoda iznad otvora (Sl. poluzno .. ukoliko bunker ncma navecIenc ureaaje.. 15. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 441 Kod bunkera sakupljanje rastresitih materijala.sa . lancani (Sl.2 Zatvaraci bunkera Izlazni otvori bunker a prekrivaj'u se odgovarajuCim zatvaracem iii dodavacem. njegovo aktiviranje. preko poluge i vitIa. kao i ravnomeran prolaz materijala i mogucl1ost regulisanja brzine isticanja materijala. 15. Na OSllOVU rezultata ekspcrimentalnih ispitivanj<1 preporucuje se da dimenzije izlaznog otvora budu za 4 .lakrastog obfika: h . a upravljanje je daljinsko.renf.laktasti.6 i) 15.. a koji su poluzno .6. g). e) su uravnotcZeni.6. Mogucnost fonniranja svoda veca je pri periodlenom punjenju bunkera.ie svocI. kao sto je prikazano na Sl. d) za sitnokomadne i zrnaste ma- Zafi'arati hunkera: a .5 smanjila mogucnost stvaranja svoda iznad Sh. d . 15.llc cos a ). b) primenjuju se kod bunkera male i srednje zapremine. 15. e feljllsni. kaverni oblika svoda iznad grla bunkera. obezbectujuCi izolaciju bunkera od mcsta izrucenja materijala. 15. zatvaraCi bunkera. kojim se uzima u obzir povecanje sile iznad racunske vrednosti u periodu punjenja bunkera).l.

g. ne uzimajuCi u obzir moment usled tezine celjusti (koji se obicno uravnoleZava protivtegom) iznosi: Mr = T fie /" (15./)]' (15.6. Sl.17) 2(a ab + b) ]' to se pri otvaranju zatvaraca menja jedna dimenzija lla primer b-fb]o pa se shodno tome menja i R-fR/. odnosno zalvaraCi sa lancem.6.6 prikazane su slleme naJcesce primenjenih zatvaraca. a. koji se sastoje iz niza paralelnih.22) . strallice "a" i kT'( c + J.65?c. Moment usled otpora pomeranja poluga Ravni zatvaraCi sa zupcaslom Ie tv om osim prihvatanja spoljnih opterecel1ja treba da savladaju i silu lrenja u zlebu.lcosa ).6. Moment usled tdine poluga.11) N = Gl cos (a+~). polliZno-laktastog zatvaraca treba da se oslvari potreban moment za savladavanje otpora koji nastaju kao rezultat dejslva opterecenja 1 = T ( sin a . slobodno ol<accnih vucnih lanaca koji obrazuju gustu zavesu.!lc!ll sin~ + }J. Kod sanducustih zatvaraca sa preklopnikom.c N fie cos~ N sin~ =: 0 iii (15. odnosno dejstvo nastale sile pritiska N (Sl.18). za utovar materijala u zeleznicke vag one iii vozila cesto se primenjuju preklopni zatvaraci sa zlebom u obliku levka.442 Transportni uredaji Bunkeri.poluga). to je oCigledno da se promenom brzine isticanja moze ostvariti promena hidraulicnog radijusa R = Posto je kod veCine zatvaraca pravougaoni izlazlli otvor Cijc S11 A Uslov MJ > M2 izracunava se u obliku MJ == kM2. 15. gde je Tfie .14) Tezinom poluge.lciT ) lp ('os a "b". Moment trenja koji treba da se savlada (SL 15.16) 5U: k=:1. Za krupnokomadne materijale. Zbir projekcija svih sila na povrsinu dna je: T' . AJ==2(a+b) i R = [ (15. bunkerski dodavaci (pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove) 443 Segmenti. (15. Stoga je ~ .c cos a ) . d). brzina istican}a regulise se promenom ugla nagiba zIeba.21) Odavde. flo - koeficijent trenja u zlebu.step en sigurno5ti.lcos~ +sin~). Na dnevnim kopovima.P)J. Posto je v = 5. dobija se da je (15. te se na taj na6n sprecava prosipanje materijala. Ravni zatvaraci sa zupcastom letvom (Sl. zatvaraCi bunkera.6. primenJuJu se plocasti zatvaraci. trenja na celu poluga Regulisanje brzine isticanja materijala iz bunkera moze da se ostvari delimicnim otvaranjem zatvaraca. materijal poCinje da se prosipa iz bunkera.20) T' = GJ cos «H~)( !lJCO.25 i zamenom T' == T (sina _ -}J.koeficijent kojim se uzimaju u obzir otpori i neravno memost rada svih poluga.18) Zbir projekcija svih sila na povrsinu koja je upravna na povrsinu dna iznosi: P .6.24) Odnos brzina prema promeni veliCine poprecnog preseka izlaznog otvora iznosi: bl a +h) == K h(a+hj) IV Lanae lancanog zatvaraca treba da bude tezine G.15) (15.koefieijent trenja izmedu lanca i materijala.25 . gde je k == 1. c i f) zatvaraju ispusni otvor celicnim zasunom koji se krece duz vodica. (15. za koje je povrsina otvora A=ab. Gp iznosi: Mj == Gp Ip cosa. 15.\~ . 15.N cos~ +N}J.19) gde je }J. uvodenjem stepena sigurnosti k 1. Tako je odgovarajuca brzina isticanja (15.25) T' = N [ fie (cos~ fie sin~) + ( !llcos~ .sin~)l ' Zamenom vrednosti za N iz izraza (15. nalazi se da je Na SL 15.JR. (15.1 sin~ 0 iii P = N (eos~ !ll sin~). odnosno celjusni zatvarac prima ukupno opterecenje T koje dcluje na izlazni otvor.sila. Potrebna sila za pomeranjc zasuna horizontalnog zatvaraca iznosi a vertikalnog zatvaraca (15. Brzina sipanja materijala regulise se visinol11 podizanja lanea (Iaktastih.6. M2 == T' c +1 ficlr.}J. dovoljno je okrenuti olucni Beb u nagnuti polozaj i ostvarice se izruCivunje materijala. Sl. 15.J .25 . 15. Prema polozaju zasuna razlikuju se ver- G _ I - KT'(sina-ll/cos a ) cos(a+~)[cosNIlI +ll c )+sinp(l-llc)J. g). prema (Sl. Kada se lanac podigne vitIom.23) (15. b. koja je dovoljna da zadrzi materijal.

tj. primenjuju se i dvosegmentni zatvaraci (Sl. obicno ustavljacki. 15.l'ihracioni.6. Cilindricni segment zasuna zglobno je ucvrscen za tela i opremljen je polugom sa rukohvatom za upravljanje. 15. 0. zatvaraCi bunkera.2 m. f predstavlja gusemcl1l zatvarac.8. Kod doda~aca ~or­ isti se traka koja je protkana gumom. Konstruktivna izvodenja bunkerskih dodavaca su razlicita. bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 445 tikalni i horizontalni ravni zatvaraCi. h .trakaste transportere (Sl. Podvrstu horizontalnog ravnog zatvaraca. Pod dodavaca je sirine 0.8. d.. g) dodavaci.8. Kod gusenicnih zatvaraca traka ne klizi po materijalu. kao ! Vlbracioni (SI. 15.! se nade izmedu lopatiea. e) primenjuju se kao doz~tori..4 m.::al'qjni.8 SI1l!matski prika:i do(/m'oca: a _ trakasti: h . a brzina trake 0. celjusni zatvaraci. drobljenim i sitnokomadnim matcrijalima. Otvaranjem ispusnog otvora preko poluznog pogona. c) i tanji- . SI. rasti (oblika diska) (SI. 15. Segmentni zatvaraci.1(JJ~iir(}sN. sirine 0.5 . c . pa su prerna tome i otpori pri otvaranju. a) iii plocaste transportere (Sl.. industrijama gradevinskih materijala i slicno. pri kapacitetu do 1000 rn Ih. Oni dopustaju podizanje materijala pod uglom do 30°.8. odnosno zatvaranju manji.4 .ma. f . 15. kontinuirano odvodenje materijala iz bunkera.8. g . 15.c/oho§ni.a krupnoce do 100 mrn.plncos!. d . 2. Duzina dodavaca lznOSl do 4 m. 15. 1.8) se primenjuju za ravnomerrlo. radi ostvarivanja malih brzina. Znatnu primenu ostvarili su zavojni (SL 15.444 Transportni uredaji Bunkeri.pri okretanju za neki ugao.lopaticni dodavaCi (51.6.05 . gornji deo trake pomera se udesno. Takav zatvarac sastoji sc iz dva segmenta (celjusti) koji su zglobno pricvrsceni za tela zatvaraca. te se tako obezbeduje simetricno otvaranje celjusti.7 Gusenifni zarl'ara{ h) 51.8. pri kapacitetu do 300 m /h. prirnena daljinskog upravljanja aktiviranja rnehanizama za otvaranje i zatvaranje zatvaraca primenorn pneumatskih cilindara sve vise je zastupljena. a koji su ugradeni na postolju.7. 3 od prasinastih do srednjekomadnih. Plocasti dodavaci prime~uju se za predaju srednje i krupnokornadnih rnaterijala. f). specijalni pogon. Trakasti dodavaCi koriste se za dopremanje svih vrsta materijala iz bunkera.8. Sl. Radni deo trake podrZava se valjcima. primenjuju se pri radu sa mlevcnim. Koriste se takocle i dodavaCi na kolicirna (Sl. 15. e . Da bi se omoguCilo lakse pomeranje zasuna. 15... Dobosno . 15. :.usral'fjacki pogon frakasfng . Celjusni zasuni medusobno su povezaui zupcanim segmentima. e). Posebno je rasirena prirnena plocastih dodavaca u kamenolomu kod drobilica kamena. Brzina do- 15. 15..6. Neki od njih predstavljaju obicne trasnportere manjih transportnih daljina .. 15.. 15. Smer strujanja mlaza materijala kod jednosmernih zatvaraca zavisi od stepena otvorenosti zatvaraca. te se tako oslobada otvor bunkera.no ko{ic.krh'ajnn . a koriste se za predaju komadnih materi- 51. b) koji se nalaze ispod izlaznog otvora bunkera i koriste poseban. tzv.. Posto je tok materijala usrneren uvek ka centru zatvaraca. SI. Duzina dodavaca je do 18 m. umesto proreza cesto sc ugracluju osloni valjci.5 m/s.3 DodavaCi Dodavaci (Sl. nezavisno od stepena otvorenosti jednosegrnentnog zatvaraca. p{o(astog dndav(Jca 5 obzirom na sve vecu automatizaciju u fabrikama..' d) dodavaci. mogu da izruce tacno odredenu kolicinu matcTl]ala ko]. kojima se dobro doziraju materijali. Radni uredaj ovakvog zatvaraca je oblika zatvorene gumirane ili plasticne trake koja je prebacena preko krajnjih dobosa.

snaga koja se odreduje na osnovu izraza koji vazi za sve transportne uredaje. a sto se objasnjava veCim otporom vucnog elementa zbog postojanja bocnih ivica i veceg broja oslonih valjaka. It gill Dr + hctg'Pl ' (15.potrebna snaga (kW) za savladavanje gubitaka usled sile trenja. koji je siSao iz bunkera na noseCi element. c) postavljaju se radi isporuke sipkavih. d) se primenJuJu kada su materijali razliCite krupnoce. a takode i zbog pritiska stuba matcrijala koji je iz bunkera sisao na noseCi element.: 3 p p = TVI-l 1000' (15.446 Transportni uredaji Bunkeri.30) Za ucestanost obrtanja stoIa n u min-l. Ako se za silu pritiska gradevinskih materijala na pod dodavaca T (Sl. 15. a shodno njoj i optcrecenje vucnog elementa znatno (visestruko) su veCi od analognih veliCina kod odgovarajuCih vrsta transporter a. Odredivanje potrebne snage za pogon dbdavaca Kapacitet dodavaca Qob u kg/obrlu.. Za ostvarivanje malih brzina premestanja materijala plocastim i trakastim dodavacima. Precnik diska je do 1.29) Njegova zapremina.31) PolazeCi od uslova da se materijal ne sme odbacivati centripetalnom silom. a koja nastaje kao posledica pritiska stuba materijala. 7 mill. a uzima se u obzir boeno opsivanje noseceg elementa.32) m (f/ R = m g Ill. Ako je visina sloja koji se skida strugacetn h (m). zatvaraCi bunker a. uzimaJucl u obzir da je povrsina poprecnog preseka materijala trouglastog oblika i da se materijal grupise oko rukavca (mametne) precnika. a l llcestanost obrtanja diska n '" 4 .02 do 0. zbog lleravnomernog kretanja pri zaustavljanju pogona. Karakteristika dodavaca ovoga tipa ogleda se u njihovoj hermeticnosti. granicna vrednost obrtanja stoIa se odreduje iz jednakosti centripetalne sile i sile lrenja. Trakasti i plocasti dodavaCi opremljeni su bocnim ivicama. rnin. .27) Ovde su: T . 15. Il koeficijent trenja materijala 0 traku.koeficijent trenja materijala 0 spoljasnju povrsinu.33) pri tome su: g ubrzanje zemljina teze. kao i plasticnih i viskoznih vezivnih materijala za 3 male kapacitete transporta (do 30 m /h). dobija se da je snaga Pp u kW.. a tneterijal pri premestanju lezi pod uglom prirodnog pada pz.8. Materijal se istovara sa diska bocllim strugacem. Konstrukcija i proracun njihov se ne razlikuje od odgovarajuCih kod zavojnih transportera. tj: (15. to je povrsina poprecllog preseka materijala: (15.brzina trake dodavaca. b) usvoji srednja vrednost na izlaznom olvoru bunkera kvadratnog poprecnog preseka i usvajanjem da je dimenzija otvora jednaka sirini poda dodavaca. Tanjirasti dodavaci (Sl. Snaga pogona. tdih uslova rada zbog trenja svih elemenata. Kapacitel trakastih i plocastih dodavaca odreduje se prema opstim izrazima.8.5 m . zapreminski kapacitet u m /h iznosi: Qv = 30 'It Il h2p(Dr + (213) h ctgCjJ2). v .. usled cega mogu da se premestaju matcrijali u debljem sloju. bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 447 davaca je od 0. Snaga pogona trakastog i plocastog transportera odreduje se iz izraza P '" Pit· +Pp .2. odakle je ucestanost obrtanja Il.ustavljacki pogon mada se lljime ostvaruje nesto neravnomernije kretanje (Sl. praskastih i zrnastih materijala iz bunkera. (15.33. 15. Inostrani standardi predvidaju pet vrsta stacionarnih i pokretnih dodavaca. (15.4 m/s.J n = 30 0) = 30 'It gde su: Plr .8.sila priliska na uredaj kojim se pokriva izlazni otvor bunkera. B .strana kvadratnog izlaznog otvora bunkera u m. moze se primeniti krivajno . a. Kod izlaznog otvora bunkera postavlja se uzana pregrada koja prihvata silu pritiska stuba materijala. III .28) pri tome su: p . pri koeficijentu otpora trakastih dodavaca w = 0.8. h). za n u min-1 i p u kg/m3 iznosi: Proracun ostalih eleme!)ata trakastih i plocastih dodavaca ne razlikuje se od proracuna odgovarajuCih transportera. Pp . a kapaciteti nisu veliki (do 25 m 3/h). Osnovni pal'ametri plocastih dodavaca su standardizovani. (15.26) Zavojni dodavaCi ( SI: 15. Dr iznosi: (15. odnosno plocastih w '" 0. a debljina sloja materijala se regulise rukavcem (manzetnom).gustina materijala u kg/m3 .

Kapacitet dodavaca u m 3/h iznosi: Q1'=60 Z h . dr - precnik rukavca dobosnog dodavaca u m.uslovni broj pregrada koje su ispunjene materijalom. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 449 (15. =2 e . Ako sc tcZiSte materijala nalazi na rastojanju Dsr 12 od centra obrtanja. za kapacitete do 150 m 3/h. Sirina kolica iznosi 0. osim srednje i krupnokomadnih i lepljivih.7 .8 ..35) gde su: Go .8.a moze se uzeti u obzir preko koeficijenta R ~ 1. 60 u minutu..9550 . rukavca je: FT= 11 D/p.05 .koeficijent unutrasnjeg trenja cestica materijala. pri tome je Dsp .8.ucestanost obrtanja. Ucestanost obrtanja iznosi n = 40 min. Dd . J.448 Transportni urec1aji Bunkeri. f) se izrucuje materijal iz bunkcra pri povratnom translatornom kretanju kolica preko ekseentarskog pogona. 3 (15. min.1.1 . S V \jf 11.. 1.0. = 0.2. e .8..broj pregrada.2 m.iznosi: p A.15. . (15.koeficijent ispune. Rad sile trenja materijala 0 /1r .ekscentricitet ekscetarskog mehanizma. e) sa lopaticama mogu da se primene za do premanje bilo kojih materijala.hod stoIa u m.masa dodavaca u kg.sirina stoia u m.34) Put koji opisuje teziste materiji11a koji se prcmesta opisuje zavojnu putanju. ako se uzmu u obzir gubici usled sile trenja i rukavcima i od pritiska stuba materUala na dodavac iznosi: (15..39) (15. Put koji opisuje teziste materijala iznosi: LJ .2 m. usvajanjcm da je stepen korisnog dejstva 11 = 0. Broj hodova je 20 . \jf 0. pri tome su: B .precnik dobosa u m.L2 .40) sto za jedan obrt iznosi: (15. Dodavaci na kolicima su povoljni za izruCivanje krupnokomadnih materijala za kapacitete do 250 m 3/h.visina sloja materijala (jednaka je rastojanju izmedu povrsine stoIa kolica i kraja bunkera) u m. hod 0.38) gde su: z . 0. n ' ucestanost obrtanja ekscentarskog vratila u min. Sila pritiska stuba materijala na sto unutar manzetne.41) Dobosni dodavaci (St 15.36) Dodatni gnbici usled trenja materijala 0 strugac.zapremina jedne pregrade u m 3 . zatvaraCi bunkera...8 . Snaga pogona u kW: M'n p=-. \jf = V .25 . priblizan put koji preae teziste materijala u m iznosi: Moment sile otpora obrtanja dobosa u Nm. kao i zbog ostalih uslov.0.~ 2/3 'IT Dr Koeficijent unutrasnjeg trenja cestica materijala iznosi /12.koeficijent trenja u rukavcu dodavaca. n . Snaga pogona P u kW uzimajuCi u obzir i snagu praznog hoda Po.9 ' koeficijent ispune kolica materijalom.37) (15. Kapacitet dodavaca na kolicima u m /h odreduje se iz izraza: Q = 60 B h S \jf n. (15. 112 .t = m g L III + FT LJ /12 Dodavacima na kolicima (SJ.7 ' 0.spoljasnji precnik zavojnice (spiTale).l.

1 Opste karakteristike i vrste konstrukcija pri tome su: FI .25 iznosi : 2·s·n p = 60. pri tome se posebno primenjuju uspesno za dopremanje tereta do tesko pristupacnih mesta. 3) kombinacijom oba nacina.42) 15. pri izgradnji kolovozne konstrukcije. Prema rez. Sila otpora premeStanja kolica Fw u N iznosi: Fw = F w+FT 112 = FT (w+1l2) + (Go g+B L h 'I' P g) w.43) gde je: w z 0. Medutim. L .1 .1000 kFw =-3---"~'-00-0- kF ·s·n (15.i do peCi. kao i u plovnom transportu . 30 m). za nasipanje rude u sloju. obicno 15 '" 20 m/s. a u prostoru izmedu disk ova se sip a teret na . g) premestanje se ostvaruje mikro skokovima cestica materijala. 15.4.priguravanjem.450 Transportni ureaaji Bunkeri . Go .koeficijent otpora premestanja kolica. u N.masa dodavaca u kg. na skladistima uglja.9. Kompaktnije su masine sa ugnutnom transportnom trakom. potrebna je i velika dliZina masine. kao i na povrsinskim kopovima pri nasipanju gomila komada rude.u N. tako sto se primenjuj~ pobudne site srednjih i visokih frekvencija oscilovanja. koja se prenosi na kolica iznosi: F=FT+ Gog+B hL 'I' P g.15. u zeleznickom transportu. u metalurgiji. koja treba da bude mobilna.8. (15.duzina oluka (zIeba) u m. Vibracionim dodavaCima se dobro ostvaruje doziranje materijala. u proizvodnim prostorima (masine za skladistenje). 15.44) Kod vibracionih dodavaca (S1. Trakaste masine za bacanje transportovanog materijala mogu biti sa pravom i nagnutom transportnom trakom. Snaga pogona u kW pri stepenu sigurnost k = 1. medutim zbog toga se smanjuje zbijenost materijala u izlaznoj struji. Sila opterecenja F .kao i spremiSta . U rudarstvu masine-bacaci materijala se primenjuju u oknima .4 Pomocni uredaji za utovarno-pretovarne radove pri prenosenju materijala 15. Masine za premestanje materijala obavljaju transport tereta tako sto se materijal izbacuje.kocficijent unutrasnjeg trenja. (15. da bi se ostvarila takva brzina [ereta. zatvaraci bunkera. pri obavljanju nekog tehnoloskog procesa proizvodnje. Masinu sa pravom trakom (S1. te se zbog toga primenjuju u slucajevima kada je potrebno obaviti precizno dopremanje materijala. (kod masina za nasipanje zemlje).9. delimicno jednim i drugim nacinom. b i c) kod kojih se sila trenja tereta 0 traku znatno povecava usled delovanja centrifugalne sileo Kod ovih masina traka je savijena oko dobosa koji se sastoji iz dva diska. razvrstavaju se na masine kod kojih se ostvaruje premestanje tereta protokom transportovanih tereta odredenom brzinom i sa odredenim dohvatom: 1) trenjem transportovanih materijala 0 radni uredaj... koja se premesta velikom brzinom'. trakasto dobosasti transporteri (S1.imu rada sve rna sine za bacanje materijala mogu se primeniti za rad sa kontinuiranim (osnovni tip) i prekidnim dejstvom.potpalublja brodova (masine za slaganje tereta pri utovaru). lopaticni i oblika diska.za utovar pokrivenih vagona .istovarnih radova. pri izvodenju utovarno . sto znaci da se nasutom materijalu saopstava kineticka energija koja je neophodna da usmeri let cestica na zadato rastojanje (obicno u granicama od 20 . Po naCinu delovanja. 2) zahvatanjem . kao i pri izgradnji posteljice puteva od zemlje. kao i nekih drugih ruda. pri skladistenju-odlaganju rude. Prema konstruktivnom resavanju radnog uredaja. za dopremanje sarz. kao i radova na sortiranju zrnastih vrsta materijala koje se skladiSte u ambare (bacac zrnastih komada) itd.a) predstavlja kos transporter sa trakom. 112. razlikuju se tri vrste masina neprekidnog dejstva ito: trakasti. nasutih brana itd. tj. Ovakve masine neprekidnog transporta primenjuju se u razliCitim oblastima privrede. bunkerski dodavaCi pomocni ureaaji za utovarno pretovarne radove 451 Otpor premeStanja kolica se sastoji iz otpora kotrljanja kolica duz vodica i otpora pomeranja (smicauja) materijala preko drugih cestica malerijala.sila pritiska stuba materijala u zoni dodavaca a koji se nalazi ispod izlaznog olvora bunkera. Da bi se smanjila potrebna duzina masine usivaju se rebra.

10. 15. vrsi se preko zasebnih elektromotora unutar kojih su ugradeni zupcasti prenosnici (motoreduktori za pogon oba pogonska dobosa transportne trake). kao i trakaste masine.sa dobosem u kome se nalazi viSe diskova (Sl. zatvaraci bunkera. koja je u primeni u ministarstvll mornarice Rusije sluzi za skladistenje materijala u spremiSte brodova i prikazana je na Sl. vertikalnu iii kosu osovinu. brzina 18 mis. iii ako nema plasta. b i c . Masina visokog kapaciteta sa lopaticama za bacanje tereta. U zavisnosti od mesta izbacivanja tereta sa trake.bacaca materijala./opaticna masina za snabdel'anje . Pri tome je teret veee zbijenosti. Kod masina prvoga tipa osnovno je da se teret oa traku doprema u mlazu sa neke visine.9 Shematski prikaz mosina za transport materija/a bacanjem: a . Kod drugog tipa konstrukcija masina kod kojih je dobos postavljen na horizontalnu. Ugao za odgovarajuCi dohvat izbacenog materijala regulise se zaokretanjem ceonog dobosa 4 preko poluge 5. pa time i gustine. c. Na prvoj konstrukciji ma~ine je dobos sa ugradenim lopaticama na horizontalnom vratilu. masine trakastog dobosastog tip a mogu biti sa don·· jim (S1. kuciSta plasta dobosa. rasprasuju teret radijalno na sve strane (npI. Lopaticni dobos 10 opremljen je lzmenJlVlm gumenim umecima. Da bi se regulisao ugao bacanja premeStanjcm malog stita.15.15. Snaga svakog elektromotora iznosi po 5. Na Sl. mlaz cestiea tereta se dovodi po periferiji dobosa i moze da bude zllatlle pocetne brzine. kapacitet masille iznosi 80 m3/h.9. rayne povrsine iii sa radijalnim lopaticama. razlikuju se od horizontal· nih po tome. transportovanog tereta. 15.10. disko. Dimenzije najveCih komada materijala koji se nasipaju iznosi 100 mm.15.izbacivaca materijala sa kontiniralnim dejstvom . 15. b prikazana je trakasto-dobosasta masina izradena u bivsoj CSSR sa dodatnim' vratilom sa lopaticama. teret se usmerava kroz ccntralni otvor u plast dobosa nematnombrzinom i posto se brzina uvecava. kojima se zahvata teret i izbacuje kao i kod !opaticnih masina: kroz levak u cilindricnom delu plasta.1O Vrste maNna izhacivanje maferijala: a . moze da bude moguenost ukljestenja komadnih tereta izmedu iviea lopatice i zida plasta dobosa. Sirina trake je 500 mm. Kapacitet masine za krupnozrnaste zitarice iznosi 200 t/h. Na krivoIinijskom delu transportne trake ova brzina se znatno uvecava. Traka 7 se pogoni preko elektrodobosa 8.452 Transporni uredaji Bunked. Predl10st masina drugog tipa cini moguellost ostvarivanja veceg ugla obuhvata dobosa trakom.9.rna. bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 453 traku. -) S1.5 kW. Masina se skupa sa prijemnim levkom 9 postavlja na vertikalno vratilo i moze se oko njega zaokretati. sto se Sf. Ako je sirina trake izmedu diskova 325 mm i brzina 15 mIs. Dimenzija najveceg komada tereta iznosi 100 mm. trakasta masina sa ugnutom trakom iste strane i dovodenje (trakasto· dobosasta). Obrtanje obavijene trake preko dva krajnja pogonska dobasa. Nasuti teret proJazi kroz levak 2. pljosnate iii konusno obrtne diskove. b) i gornjim (SI. Dobos 6 sluzi za zatezanje trake. postavlja se poseban elektromotor II. koja naleze na diskove 1. Tetina masine iznosi 95 daN. a nedostatak l1jihov je slozenije dovodel1j e tereta na traku.15. Dva shematska prikaza lopaticnih (rotornih) masina data su na SI.10 prikazane su cetiri kOllstrukcijc masina za izbacivanje materijala razlicitih vrsta. Na sI. sto umesto llepokretnog okruglog dna plasta imaju raYne. c) izbacivanjem materijala.9. f) .?' maferijalom .1O. Nasipanje materijala ostvaruje se tako sto se masina premesta po terenu oslanjanjem preko oslone ploce.9. transporlna ogled a u tome da je sa maJina sa pravom trakom. klizanjem duz zida prijemnog levka. pri punjenju bu~kera iii potpalublja broda iz tacke koja je centralno postavljena). die· /opaticna ir%rna) if . teret se na pravolinijski dec trake usmerava znatnom brzinom. podize se lopaticama od centra ka periferiji.(1 Simens-Marfinove pec. a snaga elektrodobosa 8 kW. a u drugom. mlaz tereta se krece lucno i postize potreban smer kretanja. dozvoljavaju promenu pravca izlaznog mlaza: u prvom slucaju izdizanjem stita na plastu. die. sa dobosem na zajednickom vratilu. G. Lopatieni dobosi masina . 15. zaokretanjem Citavog tela.15. Trakasto dobosasta masina za nasipanje materijala prikazana je na SL 15. b ~ lrakasl(}~dobosasle masine za nasipanje maferijala. c lapaficna masino za ufovar malerija/a u potpafublje broda. Kao lledostatak masina ovog tipa u slucaju da se prenose komadni tereti. a zahvata se trakom 3. Upravljanje ovom masinom izvodi sc daljinskim naCinom. TreCi tip konstrukcija masina . d .

45) Cinjcnica je da se cestice materijala kreell u polju sile teze. pa uzimajuCi u obzir da je prirastaj brzine VI .EkO = An. 0.ll Odrei/ivanje rrajeklorije krelonja ceslica materijala: a .5 mIs._2smcx2 Ek. moze se napisati da je: portovane cestice materijala Vl ne zavisi od uglova al i CX2. SI.10. samo je potrebno zadrZati konacne vrednosti parametara h i I. sa visine h = hl + 112 (SL 15. koja se haba ne sarno usled kontakta sa teretolll. ostvaruje dopremanje tereta preko centralnog otvora. 15. abrazivnih materijala. Kod trakastih masina..Va. Pri tome se smer kretanja transportovanih cestica materijala u nekom konacnom .istovara materijala dodavacem Trajcktorija premestanja cestica materijala pri obavllanju utovara-istovara materilaia zavisi od polozaja i oblika radnog uredaja-dodavaca. a kapacitet izbacivanja iznosi 0. (15. kao i da je dozvoljeno postaviti mesto pregiba poda dodavaca kojim se cestice transportuju bilo na kome mestu. broj umetaka tTake ne sme da bude veri od 2 . kojima se visc osteeuju transportovani materijali.Martenovim peCima. posebno u slucaju komadnih.1 m g cosa2· Proizlazi da zbir fadova sila trenja duz Citave duzine poda dodavaca iznosi: h Ilmg cos (X2 _. 15°. d. Neka se posmatra trajektorija premestanja ceslice mase m koja se kotrlja nanize duZ oluka.47) 1z dobijenog izraza moze se izvesti zakljucak da vrednost krajnje brzine trans- (15.pri kOlrljanja reslice po obimu.. Kod lopaticnih masina obJaganje Jopatica i plasta sa unutrasnje strane ostvaruje sc materijalom kojl je otporan na habanje. sto je prikazano na S1.454 Transporni uredaji Bunkeri . (1) Za kocficijent trenja transportovanog materijala 0 povrsinu dna oluka ).a njihov opsti nedostatak se ogleda u brzom habanju pri kontaktu delova masine sa teretolll. sila trenja 11a pravoj deo11ici (sa visinc Ill) iznosi: ). 15. vee i zbog veeeg broja pregiba preko dobosa manjih precnika. zatvaraCi bunkera. tako da je : ----=mgh-lJmgl mvf mV6 2 2 odakle se dobija da jc : vl = ~v6 + 2gh . tako da vazi zakon o prirastaju kineticke energije na konacnom premestanju (integral energije).. U mnogim slucajevima treba takode racunati na propadanje tereta usled udma i trenja (poljoprivrednih zrnastih. kao i od brzine kretanj a cestica.1 m g com" a na drugoj (sa visine h2) iznosi ). Karakteristika njihova se ogleda u postavljanju nagnutih lopatica pod uglom od 12° . Il(upeHKo.4. za produzenje eksplatacionog veka trake. d je prikazan put kretanja cestica od unutrasnjosti ka spoljnoj sredini lopatiee..10.7 t/min. Masina je predvidena za dopremanje materijala do topionice u Simens .. 3. Zbog toga su trakaste masinc pouzdanije od Iopaticnih. Na SI. ani od visina hl i h2. bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 455 Masina sa lopaticama koju je konstruisao prof H. C.1. a sa radne strane traka mora da ima oblogu poveeane debljine.6 .pri silasku sa izdubljenog (nagIlUlnog) vuClIOg uretlajcL 15. Brizina izbacivanja materijala iz masine je 13.2!-lgl. Prakticno je potrebno da se usipni levak konstruktivno izvede U obliku krivolinijske povr§ine koja se asimptotski dovodi do noseee povrsine transportera.46) gde je An . naroCito semenskih kultura). d .rad svih spolja~njih sila koje deluju na cesticu dok ona vrsi konacno premdtanje iz pocetnog do krajnjeg polozaja. Nezavisno od vrste masine za izbacivanje materijal. c pri silasku sa nagnutnog \'u<'nog elemenla..lS.pri silasku sa doboJa. za razliku od prethodnih.11. (15.2 Trajektorije cestlca pri obavljanju utovara . b .

1 . tra~.0. odnosno da sc nc odvaja od povrsme trake transportera duz puta duzme l. ubrzanje transportovane cestice do brzine V ostvaruje se u toku vrcmena III i moze se odrediti sledeCirn razrnatranjern. Pri malirn brzinama noseceg uredaja. b).49) Ovo rastojanje nije veliko.a.l. sve do trenutka odvajanja sa povrsine transportera. Na pravolinijski nagnutoj deonici transportera (Sl. transportovana cestica sa horizontalne deonice prelazi na ispupceni . kada noseci uredaj dode do dobosa transportera. Ova tacka je karakteristicna po tome sto se u njoj centrifugalna sila kretanja cestice i kompo· nenta njene tezine m g sina uravnotezavaju. cak i kada je velika relativlla brzina cestica Tako npr. ~ako je tr~JektonJ~. .11. Brzina transportovane cestice materijala Vi mora da bude manja od brzine kretanja noseceg uredaja transportera v. A F 1 I' mora da bude J'ednaka kmellckoJ energlJI IstJh cestlca Ek.51) Na putu duzine I energija koja se predaje. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 457 trenutku vremena podudara sa smerom kretanja uredaja za nosenje cestica materijala i udar pri padu cestice 0 noseCl1 povrsinu transportera je minimalan. kretanp cestice materijala parabolicna. Kada je gravitadoni nacin odvajanja cestica materijala (Sl.?O 1I2 gl Prcma oVlm kordmatama se za razhclte · . 15. zatvaraci bunkera.9.53) v2 m-=mgsina OCigledno da se cestica materijal~ odvaja od povrsine noseceg ureClaja u gornjoj tacki transportera. F. SUa trenja cestica matenJala 0 noseCl Fir (15. Pri padu cestice rnaterijala na nosecu povrsinu transportera brzillorn VI. a nosed uredaj se krece brzinorn \'.rtovani.' t angen t1 x vrednosti vremena I moze konstruisati kriva odvajanja cestlce matenJa a sa povrsme transport era. = 0. cestiea materijala se premesta skupa sa noseCim ureClajem transportera. za h 2: r. s= 2~g 2.silazak cestice sa vucne povrsine transporter a iznosi: v2 h=rsina=g Posto se smatra da je to ubrzanje konstantno..spo.~estica materijala otpoCinje u gornjoj lacki dobosa transporter. odnosno. . te je put pri ubrzanom kretanju cestice Kod horizontalnog trakastog transportcra.anja . a potom nastavlJa slobodan let. l' . sto zavisi od brzine. krajnjem trenutku vremena treba da !lude ostvaren uslov A = Ek.atenJala preel put. Do odvajanja cestice nastupa u tacki u {ojoj je radijus krivine nagnut prema horizon tali za ugao a.17m Posto ostvari brzinu v. 15.prema inercijalnom obliku premestanja. to ce za vreme t c~stlca m. Istovar ccstica rnalcrijala prema inercijalnom obliku premeslanja cestica moze nastati samo pri velikim brzinama kretanja noseceg element a transportera.3 je rastojanjc s : v2 12 Vr . granicna brzina se odreduje iz us:ova da matenJal ko]! se }ransport:~Je ne zaostaJe.konveksni deo na kome se centrifugal. U Ja a lzn051 '"' = tr ...81 =0.50) Ordinata tacke u kojoj nastupa istovar . Ubrzallje koje se saopstava cestici materijala silorn trenja Ilmg prerna ovorn razmatranju iznosi: odakle je: a arCSin[~] gr (15.ama materi.vI a po paraboli y . nom Materijal koji se transportuje doprema se na nosed uredaj tran~?ortera brz~~ 1'2.1:.ce~tic. c) ~?ja je nagnuta pod uglom .48) u a j1g gde je Vr relativna brzina cestice materijala.3.r '[ == m (Vrnax odavde je: 2 2 -V2 2) (15. a za velike brzine .odvaja od povrsine noseceg uredaja. nom silorn: = uredaj iznosi: mg (/llCOS~ • sin~) (15.~. do odvaj.: za Vr 1 mls i /. moze se odrediti vreme ubrzanja cestice: Vr vr t =-=(15. Prema tome je: (15. r .~ .52) mv 2 Fc == . Do odvajanja cestice materijala moze nastupiti u razlicitirn tackama. . odvajanje Cestica materijala moze se ostvariti prema gravitacionorn obliku kretanja.456 Transporni urcdaji Bunked.

58) Razdvajanjem promenjivih dobija se da je: Tako je: Iz navedenog izraza moze se zakljuciti da ce let cestica materijala biti duzi (veca vrednost rastojanja L) ako je sopstena d!izina I noseceg uredaja na kome i nastaje ubrzanje cestica materijala veca. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovatne radove 459 Koriscenjem izraza za kretanje tela bacenog pod uglom. moce se dobiti da je: (15. a linearno ubrzanje. Ako na izdubljeni . kada se linearna brzina zameni ugaonom (v/~ cuR). g Maksimalna dctina leta cestice tada iznosi: 2v Ako se projektuju sve sile u pravcu tangente.11.577.8<p = 0.55) L= v~ +2gl(1l1 cos~-sin~) . prelaskom na diferencijalni oblik. mogu se odrediti (ako se zanemari otpor vazduha) rastojanje L = vreme trajanja leta cestice t=-sin~ v 2 g sin 2~ visina h = ~ sin 2 ~ g 2 2 mv -_P R .458 Transporni uredaji Bunkeri .09 Posto je Fill = ma.59) Resenje ove diferencijalne jednacine je: . . s obzirom cia je cos<p = () i sin<p = 1. komponenta brzine cestiee V2 transportovanog materijala usmerena u pravcu kretanja noseceg uredaja. 0. uproscavanjem prethodne jednacine.8 30° = 24° je: sin2j3(lllcos j3 . koji su namcnjeni za odbacivanje cestica materijala na veca rastojanja iii kada se zeli razbacivanje transportovanih cestica materijala po nekoj povrsini. centrifugalne sile (15. promenjivom brzinom vp. g sm2~= Za koeficijent trenja izmedu cestice materijala koja se premesta uredaja transportera Ill.bacaca cestica materijala.089".18/ sin24°) = 0. konkavan oblik nosece konstrukcije. posto je svaka ce'stica podvrgnuta delovanju sledeCih sila: tangentne inercijalne sile Fin.sinj3) = sin48°(0. kao i spoljasnjeg trenja (ukoliko nastupi premestanje cestica materijala) priblizno uzajamno jednaki odnosno: III ~ tg <p '" tg30° = 0.konkavni noseCi uredaj' padaju cestice materijala tezine G = mg.r iznosi: (15. koje deluju na transportovanu cesticu materijala. tada ce se do izjednacavanja brzine kretanja cestiea V2 sa 'brzinom noseceg uredaja v.sile trenja Fir i sopstvene tezine G.i.54) noseceg =~sin 2~ + 21 sin2NIll cos~ . tako da se na tom delu cestice materijala priljubljuju uz nosecu povrsinu centrifugalnom silom Fe (Sl.0743vi + 0. zatvaraci bunkera. d). Medutim. sila trenja F. moze se napisati da je: (15. sopstvena duzina noseceg uredaja I moze se bitno smanjiti ako se nosccem uredaju pridoda i izdubljen. ugaonim (a = dvp/dt = Rdcu/dt).577 cos24° L '" 0.57) Ukoliko pomeranje cestice materijala nastupi u oblasti kada je priblizno <p nl2. diferencijalna jednacina kretanja dobija Qblik: (15. 15. a imajuCi u vidu da je promenjiva vrednost brzine. cestice kretati sa ubrzanjem a. u smeru kretanja noseceg uredaja transportera.sin~) g v2 Kod veCine gradevinskih materijala 5U: ugao unutrasnjeg trenja cestica materijala <p. Ovo svojstvo se primcnjujc kod spccijalnih konstrukcija trakastih transportera . Za j3 = O.

15.460 Transporni uredaji Bunkeri. iznosi 0. deluju tri sHe i to : 1) G == mg . sa obe strane poprecnog preseka.) . ako je poznata vrednost ugla y.63) PolazeCi od zahtevane daljine leta cestice transportovanog materijalil L. a). a sto je dopusteno sarno kada su veoma velike brzille noseceg ureclaja (v >15m/s).. ~g III - .4. Na cestice materijala koje su rasporeclenc lueno po obimu trake. dobija se da je tJ == y/O) . Y . bunkerski dodavaci pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 461 1 dO) 1 0) t=-J--=--arctg-+C III 0)2 +£ R Ilb{i? Ii Ii fi? (15. a iz odnosa.12. odreauje se i vrednost odakle je: 15.12 (15.Ugao obuhvata trake dobosem precnika R. posto se uzmll u obzir i konstruktivni para·· metri dodavaca RiP.. 0. odredlljc sc potrebna ugaona brzina : Proizvoljna konstanta C odreauje se iz pocetnih uslova. Tada je: 0) = 0)2 ell} g . Cestice padaju na traku u pravcu tangentc pocetnom brzinom Vp. a prema prethodno navedenom izrazu. Koeficijent trenja cestica materijala 0 traku iznosi ll. za t tako da je : = 0: 0) = 0J2 = v2fR. 0)2 (iIi se unapred zada). tako Ccstice materijala padaju na ugnutu traku po obimu.1-r-.arctg U)2 R -g H' R .normalna sila reakcije na traku 3) Fir .62) Shemalski prikaz trakastog transportera sa pritiskujuCim doboJem ZG izbacivanje cesfica mater/ja/a potreban za ·njegol' proraCWl Ako se u pocetnoj jednacilli takoae zanemari i tezina cestice materijala. 0)= gL R2 sin2~ ---aretg--+C=O 1 0)2 ilIff ff 1 a potom. zatvaraci bunkera.1' 11 = FN II SI. C = ----arelg-- 0)2 Odredivanje brzine izbaeivanja materijala bacacem preko trakastog transportera sa pritiskajucim doboscm (15.60) (15. smatrajuCi da jc uticaj tdine materijala mali u odnosu na uticaj ccntrifugalne sile.3. a izbacuju se sa trake kOll3cnom brzinom Vk (Sl.15.2.1 + 0.61 ) IlIH H tlU) == Za period vremena t == da je: tJ.tdina eestice 2) FN . resellje diferencijalne jednaCine kretaIlja se lIproscava. dui radijusa R.

68) (15.-mgslIl<p dt ' R v2). dobija se da je: (15. jednaCina dobiia jednostavniji oblik. dv m-=M.67) iIi 2 Integeacijom ove jednaCine dobija se da je (15.cos<p . R v . to je: dt = ds v = Rep.( mgcosCf!+m.= M-v 2 + gR( M-cos<p . 5to je obicno slucaj trakastih transportera sa slabijim izbacivanjem cestica materijala.69) Ako se izraz 15.76) tre ba Da bi se ova jednaCina (oblika Berhulijeve jednaCine) sve!a nn linearni oblik.66) du _ 2!lU = 2Rg(M-cos<p -sin<p) d<p (15. spro~estI zamenu v '" U. kao i kada se izvrsi zamena da je <p = 0:2 : dv dl = M--+ g(M.66 i 15.76.) v . drugi clan podkorene veliCine izraza 15.35 m. nalazi se da ie: dv . to ce biti ds = Rdep.71) (15.SUl<p d<p .69 zameni u 15. dobija se da je : Proizvoljna integraciona konstanta C odreduje se iz uslova v = tako je: VI' pri <p = -<:1:1.67') Ako se zameni vrednost za FN iz izraza 15.2'" 30°.462 Transporni uredaji Bunkeri . i ako se u tom slucaju zanemari.70) (15. Pri velikoj brzini dopremanja cestica materijala na transportovanu traku. (15. za istu vrednost Vp iznosice Vk =13.73.75 postaje relativno mali. ti. (15.65) Aka sc sve silc projcktuju na pravac tangente i normaIc. a posto je s majue: da je v = dsldt.SlI1Cf!).6 (za komade rude) 0:1 '" 60°.68'.61'.72) FN = m-+mgcosCf! R v (15. za vp =: 5. Tada je za Il = 0. 2· . K = 0. odnosno sa manjim dometom transportovanih cestica.64. R =0. tJ.68') Ako se dliZina luka AB oznaci sa s.75) = R<p v (15.73) iIi 2 Brzina bacanja cestice Vk dobija se ako se u jednaCini 15. : Vk = Vp ella. (15. na trajektoriju cestice dabija se da je: mgsinCf! ma=G+FN+Ftr du vdv=- 2 ' odakle je: (15. pa je brzina izbacivanja komada rude odredena prema jednaCini 15.72 zameni nadena vrednost konstante C. (J.75. u srednjoj zagradi sa K12.4 m/s ~ Vk = 14. zatvaraci bunkera.8 mIs. a prema jednacini 15. bunkerski dodavaCi pomocni uredaji za utovarno pretovarne radove 463 lcdnaCina krctanja cestica matcrijala u vcktorskom obliku iznosi: (15.8 . Uzi- Oznacavanjem izraza 15.

[51]. do 45°. komadm leret utovaren na transportnu lraku u jednom redu (iIi JednosloJno.[50]. Jer t~ dovodi. ako Je sltnozrnasti materUal). b) iznosi 16. prirodna bogatstva zemlje.[10]. ako se stavl da Je y '" O. preko gusto naseljenih mesta itd. Pror~cun lreba Obavltl prema naJmanjoj brzini vI' ako se usvoji da . Brzina tereta predstavlja prOmenIJlv~ vree!nost od VI' do Vk. san:o do povecanja gubitaka usled lrenja lzmeau tel.77) ~alji~a leta merena po horizontali dobija se iz prethodne jednaCine 15. vrste i oblika materijala koji se transportnje. Pri tome je jedan od korena Xl '" 0. a dmgi iznosi 2 X2=~--- Vp sin2cx2 g (15. te se mogu primeniti i po snegu i sneinim nanosima. Eksploatacioni vek iieara je visegodisnji. ostvaruje upotrebom iieanih ielezllica . kao i LIsled otpora u ple~?SlIOm meh:Illzmu pogona ove transportne maSine. (15. Zicare su namenjene za prenos veCih kolicina materijala prcko tesko pristupacnih terena.[27]. pa je zbog toga. pa i viSe. Rad i primena zicara nisu prakticno ograniceni reljefom terena i meteoroloskim uslovima. Prema mestu ugradnje. . zahtevanog kapaciteta. " S.78) Vrednost X2max dobija se za (X2 = 45°.ii Zicare 465 m/s: Tak~ se ~ datom slucaju brzina trake moze usvojiti da iznosi Vk ~ 15 m/s. a iicarama se mogu savladati i velike visinske razlike izmedu utovarne i istovarne stanice. takode I LIsled trenJa PrJ savlJanJLI trake preko e!obosa. menja se i povrsina poprecnog preseka. za ugao bacanja (X2 (SL 15. u ovom sluCilJu 15 m/s !e ~pravdano.[ 15U26].[40].licara.464 Transporni ureda. a mogu se savladati i veliki nagibi.naga trans?ortne. Duiina trase jedne iicare dostiie 8 km. pomnoz~nom sa brzII10m komae!a koji se lransportuje. ne nalaze se uvek na lako pristupacnom terenu koji jc povezan saobracajnim komunikacijama. ZICARE 16. Zicara je tnlnsportno sredstvo sa vise vagoneta koji su obeseni 0 celieno uze. vece bfZl~e (rake od br~ine koja se saopstava teretu (komadi rude).ie leret koji se transpolluJe -. Kapacitel je proporcionalan POVlSII1! poprecnog preseka ulovarnog materijala na transporlnu traku. m"asine .komada tereta (ne uzimajuCi u obzir otpor vazduha). kao i povrsinski kopovi. a.77.eta I tlake all ne povecava brzmu lzbacivallja komada materijala koji se trallsportu]e. LITERATURA: [9]. UsvaJan~e. Takode mogu se primeniti i na terenima sa gus tim saobracajnim komunikacijama.12. rastojanja utovarne i istovarne stanice i slieno. eksploatacionog veka prirodnog nalazista.[54] . shodno tome. primena iicara sadrzi i niz nedostataka: prevozni vagoneti su relativl10 male zapremine. Jednacina putanje cestice . veliki je broj vagoneta na liniji (pli kmznom kretanju).trakastog transporetera sa pritiskajut:im dobosem ulaze se . jer se 5amo tako mogu opravdati relativno visoka investiciona ulaganja kojl! su potrebna za izgradnju iicare. na rae! sile lrenja ~h~anJa Izmedu komacla lerta 1 t~-ansportne trake pri njihovom relativnom krelanju. tako da se prevoz sirovina. bez velikih investicionih ulaganja. Transportne daljine su cesto velike. ekonomienosti.1 Osnovne napomene U nizu slucajeva. za ostvarivanje vecih kapaciteta iicare veoma tesko ostvariti potreban kapacitet utovara na utovarnoj stanici. Zicarama se mogu premostiti znalni rasponi izmeau stubova (500 m. u zavisnosti od reljefa lerena.~1a saopstavanJe cestIcama materijala kineticke energije. zicare mogu biti jamske (rudnicke) i vazdusne. a u nekim slucajevima i do 3000 m).. Medutim.

a mogu se takoele koristiti i paralelno spregnute dye zicare... istoyarna stanica. 300 111.ul~zu u utovarnu stanicu prelaze na viseCi kolosek i ureelaji za otkopcavanJe odvaJaJu Ih od vucnog uzeta.0 m.1 Shefr/(Jlski prikaz iiL>:are sa dva ute/a Na liniji kretanja. Kod ovih zicara jedno uze ostvaruje funkciju noseceg duz linije kretanja vagoneta.16.466 Transportni uredaji Zicare 467 Vazdusne veare koje se primenjuju na povrsinskim kopovima mogu biti: .vazdusne zieare sa dva uzeta. Ponekad se u graelevinarstvu primenjuju zieare koje dopustaju brzu montaZu i demontazu Citave opreme. ostvaruje istim uzetom dYe funkeije. tako se velika rastojanja premoscuju iz vise poteza.. Linija kretanja je na stubovima 4. 3 km. uzetnjace vucnog uzeta 3 (u zavisnosti od uslova rada zicare).1 Utovarna stanica Utovarna stanica sastoji se iz dva dela: ulazno . a na drugom sc zateze tegom 10... Za konstruisanje vazdusnih zicara potrebni su sledeCi osnovni podaci: . kao i profil terena. moze nastaviti. Po jcdnom uzetu krecu se optereceni vagoncti. Postoje i specijalne konstrukcije zieara. Istovarna stanica prikljucuje se na kruzl1u linjju preko polukruZno savijene sine 7.kapacitet zicare (godiSnji.2 Objekti i uredaji zicara 16.rastojanje i visinska razlika stanica. 250 tlh (izuzetno i do 300 t/h). te je to uze istovremeno i nosece i vucno. te su i manjeg kapaciteta. Utovarna stanica sastoji se iz prijemnog bunkera 1.5 . kruzno savijene sine utovarne staze 2. sastoji se iz noseceg uzeta 5 i vucnog uzeta 6. 3. 10 . Osnovni uredaji dvouzetne zicare (SI. ledna linija kretanja je najcesce do 8 km (6 . noseca uzad (lake i tes~e strane) oslonj. kao i njeno prenosenje na novo mesto. Duzina trase ovih zicara je prilieno velika.. Brzina kretanja vagoneta ovih zicara ilnosi 1 . uz brzinu kretanja vagoneta 1. ~IQ~2:f:41 Ii) 10 SI. 3 mis. u zavisnosti od lokalmh uslova slubovl se monUraJu na rastojanju od 100 ..ek? celicnih (reele drvenih) stub ova.. Nosece uze Je na }ednom kraJu ankerisano prcko specijalllog funda111enta 9.. 15 t/h. putnicke. Prema karakteru kretanja vagoneta.karakteristike izabranih vagoneta. Kapaciteti ovih zicara su 20 . . ... odnosno casovni kapacitet). tako da se ove zicare mogu brzo montirati. npr.izlaznog deJa vagoneta i bunkerskog postrojenja unapred definisane zapremine. skoro neogranicena. odnosno sa jednim vucnim ureelajem. Rast?janje izmeelu uzadi na stubovima iznosi 2.lokacije krajnjih stanica (utovarna i istovarna stanica).ena su pr. a s'!stoji se iz prijemnog bunker a iIi otvorenog prijemnog skladista i pogonske uzetnjace 8.2. u smeni.5 . 16. 2 mis. 16. ureelaja za otkopcavartje i ukopcavanje vucnog uzeta i vagoneta.. linija kretallja. pokretna kompozicija vagoneta i pogon vucnog uzeta. po drugom . sa duzinom jednog poteza od 2 . 7jcare mogu biti: a) sa kruznim kretanjem vagoneta.1) su: utovarna stanica. Zicara sa jednim uzetom "Pendel sistem" (Engleska zicara zbog svoje prve primene).. Takve zicare nazivaju se prenosnim.upotrebljavaju se skora uvek kao stalno transportno sredstvo. b) sa kretanjem vagoneta poput klatna (putnicke). Najcesce se primenjuju za privremeni transport. dok drugo vrsi pre nos vucne sile sa pogona na vagonet..vazdusne zieare sa jednim uzetom. posto se deo trase na kojoj je jedan pogon. a izuzetno i 30 tlh. Prazni vagoneti se krecu dalje sami. jer je viseci kolosek izveden sa . sto zavisi od konfiguracije terena).. ureelaja za punjenje vagoneta. .ispra~njeni. .. Prazni vag?neti na . turistieke itd. 10 km. Zieare sa dva uzeta ("Nemaeka zieara") .

16.2 prikazane su utovarno . a na S1. koja je istovremeno i pogonska.pogollska s{anica sa ulOl'urllim /Junkerorn. gde se obicno nalazi uredaj za zatezanje ovog uzcta preko kotura i tega. Na SI.finama: le\'o . a na drugom kraju je zategnulo lltegorn (protivtegom).istovarnih stanica zicare sa dv~ uzeta (levo je utovarna stanica.4 Shema d)'mdefne fi(are (i'ucno i 110sec:e ufe) . Svaka straml zicare (laka i teska) imn svoje noseee tlze. desl/o . Svako nosece uze ucvrseuje se na jednom kraju preko betonskog fundamenta. 16. U slucaju da je predviden prenos pomoenog iIi drugog materijala praznom stranom. sa deponije.J!ljca sa is/o).:u na kolosck vclikom brzinorn. Noscee uze na punoj strani jace je od noseeeg uzeta na praznoj strani. Puni vagoneti sc na ulazu iskopeavaju sa vucnog uzcta i obieno rucno guraju iznad bunkera gde se prazne. kamioni i sl. a drugo vllcno. Pune vagonete radnik gura do uredaja za ukopcavanje.2 Krajnje slan. :alezn{f . posto puni vagollcti nalc.povrafllo. pogonska uzctnjaca i pomoena metnjaca. Manipulacija u stanici je vrlo jednostavna.468 Transportni uredaji Zicare 469 blagim padom (eca 3 %). a na drugom kraju prebaceno je preko povratne uzetnjace. Na istovarnorn delu. Pogonski uredaj je elektrornotor.~>If. pa je zatezni ured~j u tom slucaju na utovarnoj stanici. onda i Olla mora imati isto uze kao i puna strana.4 shematski je prikazana zicara sa dva meta. Po ovako zategnutim uzadima.) na uredaju za vesanje. odakle se kreeu pogonom vucnog uzeta. Na'istovarnoj stanici nalazi se obieno pogonski uredaj. na koji se stavljaju prazni vagoneti radi opravke i podmazivanja. jedno je noseee. kocnica sa lrakom.16. te se ponovo ukopcavaju. kocnica sa papucama. reduktor. 16. transportovani materijal sc obicno utovara u dmga transportna srcdstva (zeleznica. Prazne vagonete' prihvata radnik i preko krivine gura do mesta utovara. a desno povratna. dok je Vllcno uze beskonacno i sluzi za obe strane zicare. 4 kom. koja je istovremeno i zatezna) Istovarna stanica Sastoji se takode iz dva dela: masinskog.16.{lrnim bunkerom u Sl.istovarnc stanice zicare sa kruznom sinom sa jednim uzetom.163 /zgfed krajnFh stonica d)'ouzelnf! ficare Sl.3 izgled utovarno .2. i prazni se krecu ka izlazu. Vucno llze prelazi na jednom kraju zicare preko pogonske uzetnjace. krecu sc vagoneti kao po sini. Na istovarnoj stanici ne predvida se nagib koloscka.2 Na utovarnoj stanici postavlja se jedan sporedan kolosek. ovaj kolosck je povezan skretnicom sa glavnirn kolosekorn. pomocu naroCitih tockiea koji nose sVHki vagonet (2. 16.). --J:L I Sl. Na sl. gde sc nalaze uredaji za otkopcavanjc i ukopcavanje vagoneta na vucno uze i istovarnog dela.ce jednouzetne ticare sa kJ'u:nim . otvorenog skladista. kao i prazni vagoneti koji sluze kao rezerva. sto im omogucava krctanjc do otvora za praznjcnje bez pomocne vucc.

UhWJltlOg ug/a _ \'w.16. 16.zastitna teretna kocnica. Na SI. pUl'eC(}uja o/.do 20 kN. 8 .. b) a.6 Kod zicara vagoneti mogu biti razlicitih konstrukcija. 5 b) c) d) 1J~~~ ol=" <i:::~d=2Ji oI.5 Sizemats!. pogone se odvojenim motorima. Na SI. Pogon. TIT Na SI. i to automatski. Meautim.. pri tome su pogonske obe uzetnjace. 16. u zavisnosti da Ii je zicara sa jednim iii dva uzeta.redaja celjusti hvataljke "ugrizu" uze. Vagonetima se prenosi materijal. 2 . a nedostatak ovoga pogona ogleda se u tome !ito je pri neravnomernom habanju obloga obe uzetnjace moguee preopterecenje uzeta sredisne grane. vagonet se sa druge strane kruzne sine ponovo ukopcava za uze. Sistem za prikopcavanje vagoneta postavljena se na odredenom rastojanju i preko naroCitog u. posto tockic napusti sinu i teret se prenese na hvataljku. obav!ia nadzor linije i pOdmazivanje. 4 . . d) a. Na S1.5.pomocna uzetnjaca. = 1.5. ex: = n. 16. pri tome svaki par tockova obrazuje kolica.470 Transportni uredaji Zicare 471 + .7 shematski su prikazani vagoneti sa 2 i 4 tocka.7 prikazane su dYe konstrukcije sistema za prikopcavanje vagoneta. 16. (c). Treba imati u vidu da se pod opterecenjem kolica podrazumeva . kod zicara sa dva uzeta. 16.5. a sa cetiri tocka .prikazana je shema pogonske uzetnjace sa dva zieba: 1 . d . c i d) podrazumevaju primenu dva vucna kotura. na krajnjim stanicama tockie (t). koji se nalazi pri vrhu uredaja za vesanje Celjuslla hl'a{a/ji:a sa jedll.elektromagnetna kocnica. =2n. SI.. a je najjednostavniji i ne zahteva dva kotura ali je mali obuhvatni ugao uzelom.prikazan je najveei obuhvatni ugao (ex = 3n).6 prikazana je eeljusna hvataljka Zicare sa jednim uzetom. 16. Pri uglu obuhvata ex = 2n. SI. 16.5n. 7 . slicno dvodobosnom pogonu trakastih transportera (primenjuje se kod zicara velikih kapaciteta). Ostalc sheme (0. Vagoneti tipskih zicara izraduju se sa korpom koja moze naginjanjem da se prazni.5.skretna uzetnjaca.. c i e ostvaruje se cesto primenjivani pogon vucnog uZeta preko dvozlebne pogonske uzetnjace. nailazi na krivu sinu. 5 . 3 reduktor.3 Vagoneti SI. a kreeu se preko dva iii cetiri tocka.elektromotor.16. Vagoneti sa dva tocka dopllstaju optereeenje kolica do 10 kN. Ovo je hvataljka sistema "Bleichert" (postoje i drugi sistemi). Takode oblik i konstrukcija vagoneta zavise i od namene zicare. 6 zupcasti prenosnik. vagoneta.i pr£ka::. 3n). U tom slucaju tdina vagoneta prenosi se na sinu. celjusti se otvore i vagonet napusta uze.m utelom Na S1. e . 16. koja uvodi vucno nze na liniju trase zicare.pogonska uzetnjaca.'rl1og uzefa 16.6 i 16.=3!r SI. c) a. Opruga (0) drfi celjusti zatvorene kada vagonet visi 0 uzetu.j 6 a) r~ .5 prikazane su sheme pogona vucnog uzeta (ugao obuhvata iznosi: a) a. '" n. Na S1. Po izvrsenom manevrisanju na odgovarajucoj krajnjoj stanici. te su oni sa dva zieba.

16. tako i teiina dela vucnog uieta koju prihvata jcdan vagonet (teiina praznog vagoneta. a).472 Transportni uredaji Zicare 473 kako sopstvena teiina kolica. bez materijala u njemu). 25 mm... klcsta se otvarajll i llze sc oslobada silaskom tockova sa sine. 500 t/h. Okretanje polugc hvataljkc nil krajnjim stanicama obavlja se automatski.7 Vagoneti sa dva j c) ceriri !oc'fka Polllgom 1 oncmogucava se preturanje korpe. Pokretna b. I~IJ Sf. Kod vagoneta sa cetiri tocka.7.8 svaka kolica zglobno su pricvrscena za ram i imaju mogucnost samostalnog postavljanja (posebno).el]ustI vezana je sponorn ' potegacom 6 za gornji kraj na kome se nalaze dva tockIca 8.2 t za kapacitet 400 . a kada je vagonet ispraznjen. b i c) sa dve celjusti..2 t bJ St. moment stabilnosti je veCi.7. to je ureaaj u obliku zglobnih klcsta (SL 16. Vracanje prevrnute korpe u radni polozaj nastaje rucno ili preko protivtega. da je pri opterecenom vagonetu veCi moment preturanja. celjusna hvataljka.c.8 prikazan je vagonet dvouzctnc zicare nosivosti 3. vesaljka. koji je tako postavljen i cija se tdina odreauje proracunom. Tezina rama i korpe vagoneta prenosi se preko potcgace 6 na polugu. Poluga pokretne . Na niiem delu konstrukcije okaccn je ram 9 vagoneta.ljust zavarena je za ram kolica 5. cime se ostvaruje ravnomerna raspodela optereccnja na sve tockove. a koji su pricvrsceni za osovinu 7. b i c) Cine pokretna kolka. Osnovni delovi vagoneta (Sl. Hvataljka sluii za vezivanje vagoneta za vucno uie. . 3. postavljanjem narocitih prepreka na putu. 16.7. Na SL 16. te se prevrnuti vagonet vraca u radni polozaj. korpa. koje prebacuju polugu 1 i otvaraju hvataljku.. a k?ji .8 Vagonet nosh'osf.16. Osa obrtanja korpe pomerena je u odnosu na srediSnll vertikalnu osu za 20 . i uze se steze kleStima. Sl. Kada vagonet rolnicama (tockiCima) 8 naide na specijalnu sinu 10 (SI.ima polugu 4. nepomicne 2 i pokretne 3. 16.16.

ako je zicara projektovana za dugogodisnji rad..4 Ugaone stanke Na mestima gde zicara menja pravac moraju se postaviti tzv.. a mogu biti i drvene konstrukcije. ..5 Stubovi zicara Na bazi projektovanog poduznog profila linije zicare proracunom se odreduje broj stubova..5#& SI.9 Ugaollo sfonica jednouletlle ticYare I·.--_... Stubovi se izraduju od metala. Na papucama postavlja se posteljiea od livenog gvoZda po kojoj klizi nosece uze..... 16. Stuboyi imaju dye konzole.:. i vucno uze koje prelazi preko kotura na donjoj konzoli.. 4 mali treba uvek provedti da vagoneti svojom donjom ivicom budu najmanje 1 m iznad zemljista. a u dolinama moze biti i mnogo veca." '-8 t n()se(~e <... Glava stuba izradena je takode od celicnih profila..: ~_r16.. -...... papuea (stopa) za nosece uze teske i lake strane i potpornih koturova sa vodieama za vucno uze. Na brdima visina stubova moze biti 3 ..10 Vrste rnera/nih stubOl'u: a .. Visina stubova na ravnom terenu je 6 .resetkasta konstrukcija stuba sastoji se iz: tela stuba. . montaza elemenata stuba obavlja se na lieu mesta vijcanom vezom. "..r --.. ako je teren tesko prislupacan. '"'./ SI. 8 m. celicne konstrukcije.0 m... . Telo stuba izradeno je od celicnih ugaonih profila spojenih zakiveima iIi kombinovano: zakivanjem i zavarivanjem.... -.: ::-:. a veza resetkaste celicne konstrukcije stuba sa fundamentom ostvaruje se preko ankernih vijaka. Temelji stusova su od betona. b ~ gornji deo.---=+4F.. ....:.' c .474 Transportni uredaji Zicare 475 11.~ -- ~ ~ --. a na krajevima nosi papuce za nosecll tlzad. --- . Medutim....~~-'+.....ops!i ob/iJ..5)JO 0) b) 16. Vagoneti moraju i ovde napustiti uze i preCi na kruznu sinu.16. Duzina papute krece se u granieama od 0.. 2.. papllce su od livenog gvozda iii se izraduju zavarivanjem celicnih delova. " .. da bi se na drugom kraju prikopcaJi za suprotan smer kretanja zicare.. ugaone stanice sa kruznim sinama.._--. Na Sl.. Zavarivanje se izvodi samo u slueaju da se stub moze u celosti iii u veCim delovima izneti do mesta koje je odredeno prema projektu. ...~~ I -'''"'- ..9 prikazana je dispozicija ugaone stanice jednouzetne zicare.. kao i njihova visina...papu(Ya za I-A uze Celicno ...6 ... za nosece... glave stuba. .16.

= 19 ziea. Primenom slobodno okacenih zateznih tegova obezbeauje sc konstantno zatezanje uzadi. koje su tako izradene.. od celika. a sib zatezanja ostaje konstantna.ol .16. b .da mogu lako da se previjaju prcko uzetnjace bcz ostccenja.. 20 0. Promenom opterecenja menja se sarno ugib noseceg uieta. Uze se UcvTscuje na mestu spajanja (obe polovine spojnice su konusnog otvora) celecnim klinom..16. glatke je povrsine. sastavljeno je od odredenog broja celicnih zica (19 zica i 37 zica) postavljenih obicno u (ri ili cetiri koncentricna sloja. odize od vodeCih koturova. to: zatvorene i 1"I!:.6. Zbog toga se na mcstu ugradnje zateznih tegova. Ponovno.(egovi. Sl. pa je trenje tockica po njemu znatno manje no kod otvorenih uiadi. Yagonet na taj naCin prelazi iznad vodecih koturova.6 Diad kod zicara 16. Uze sa 19 iiea je sa tri slo]a upletenih ziea: 1 + 6 + 12 cetiri sloja upletenih ziea: 1 + 6 + 12 -. 16. SI.12._ .476 Transportni uredaji Zicare 477 Na rastojanju 3 . kako bi naleglo na kotur.oreno ili glatko uze sastavljeno je od zica specijalnog preseka..2 VUCllO uze Yucno uze. a zbog smanjenja tezine izraduje se i od presovanog lima. =.5 m ispod papuea nalaze se potporni koturovi za vucno uze odredenog precnika. Nastavijanje vucnog uzeta vrSi se bez spojnica.. po kome klizi Vllcno uie. Odvojene deonice noseCih uiadi medusobno se povezuju spojnicama..11 VrSfe noseCih U:(J(/.. pravilno na\eganje vucnog uzeta na vodeci kotur obezbeduje se voaicama koje se nalaze na konstrukciji stuba.raduju od okruglog gvozda precnika 16 .. Na stubovima se vucno uze osIanja na vodece koturove odreaenog precnika. b) konstrukcije. i u tom trenutku (pri prelazu vagoneta preko stuba) uze se. sa kudeljnim jezgrom i relativno tankim zicama koje odgovaraju namcni . 3. Yodice za vllcno uze najceSce se i. Potporni kotur izraduje se od livenog gvozda. kao sto je navedeno.. Pored svakog kotura nalaze se yodice. tako da je vucno uze ispod papuce za eea 3 m.1 Nosece !lie Noseca uiad teske i lake strane zicare su specijalna uzad otvorene (SI. a zatezanje se ostvaruje preko specijalnih tegova kojima se tacno regulise sila zatczanja prema ukazanoj potrebi.: II . zicc ulaze jedna u drugu. Uze sa 37 zicairria Ugao pletenja uzeta oko centralne osovine iznosi 150 . 18 mm i poslavljaju se pod uglom od 30 prema horizonlali..12 Sp(!janje l1ose6h uiadi spojnicom SI.. Njegova konslrukcija ne dopusta prodor vlage u unutrasnjost preseka. Presek tih zica jc trapez iii sIovo "S". . postavljeni ispod leZaja papuce noseceg uzeta. 16. 18 = 37 ziea. Noseca uzad su velike krutosti (slabo su savitljiva) i ne mogu da se obmotavaju oko kotura malog radijusa. kako bise sto viSe olaksalo kotrljanje tockova vagoneta prilikom prelaska preko spojniee. 16.¥i$ $i S55R Zat\....otl'orel/(J . odnosno vucnog uicta.'Zatl'orena. a potom se na krajevima okacinju zatezni uredaji . Otl'oreno uze je zavojne konstrukcije. krajevi noseCih uzadi preko prelaznih spojnica povezuju sa obicnim uiadima. Yodice sluie da usmere vucno uze pri njegoyom spustanju.'. dok je sarno prslen. a spoljni ptecnik spojniee malo je veCi od precnika uzeta.6.. koja se prebacuju preko koturova. a. 16. te se stoga postavljaju nesto ispred potpornog kotura gJedano u smeru kretanja vagoneta. da jc konus sa blagim nagibom.11. koji SU. za razliku od noseceg je savitljivo.

Za prelhodni proracun moze se uzeti da je qu' = 1 .5) Za odreaivanje Sn i Ss koriste se Ojlerove jednacine Sn = Ss ella.. a pri automatskom obilasku iznosi 1. 0. daN. Elektromotor koji se nalazi u distaneiometru vezan je za pllzni reduktor (velikog prenosnog odnosa) i sporohodno vratilo. = 90°. Aka pravoIinijska deonica ima razliCite nagibe.7 Osnove proracuna dvouzetnih zicara Kapacitet zicare sa kruznim krctanjem vagoneta odreauje se iz izraza Q __ 360Gv Najuniverzaliniji metod proracuna ostvaruje se "Metodom obilaska po konturi" (iii kako se jos naziva "Metodom proracuna od tacke do tacke. pri prosecnom nagibu ~ moze se izraziti kao: S = So + (I/h). 800) q.. Potrebna zapremina vagoneta fo (m3) Go . a koji se primenjuje i kod trakastih transportera.. gde je SI/ .. °- Kod zicara sa kruznim kretanjem vagoneta. sto se ostvaruje automatski (ili rueno). .. Nakon svakog obrta sporohodnog vratila speeijalni kontakti zatvaraju kolo struje i pre nose signal za ukopcavanje (ukvaCivanje) vagoneta..008 koeficijent otpora premestanja vagoneta. to odgovara intervalu vremena izmedu dva uzastopna vagoneta koji stupaju na linijll. a veca skretanja mogu se ostvariti koturovima veCih precnika. Interval nailaska vagoneta iznosi 30 . Wk = (0. = 180°. t/m3 . Nosivost vagoneta G (kN) za zadati kapacitet Q (t/h) iznosi: G= Qa (kN).. uzetnjace Wo=Sn-Ss. Usvajarljem brzine kretanja i nosivosti vagoneta erta se shema zicare prema' odgovarajucoj karti reljefa. a (16. Pm 'V a (m) .75 mls. odreduje se sila pogonskog kotura. gde je d" .05)SI/. Ostvarivanje tacnog vrernenskog intervala izmedu dva uzastopna vagoneta postize se koriscenjern distanciometra. i site zatezanja uzeta i iznosi: pri CI.tezina vucnog uzeta.6) ..478 Transportni uredaji Zicare 479 Voaenje vucnog uzeta u stanicama obezbeauje se baterijama vodeCih koturova. minimalna sila zatezanja vucnog uzeta ne sme biti manja od Smil1 = (600 . zavisi od naCina opterecenja i pogonjenja vagoneta.. Rastojanje izmedu vagoneta prosecno iznosi 50 . (16. (16.. vagoneta.2) z G . tada se deonica razbija na delove..1) z (G + Go + q'u a)(w' cos~ ± sin~).4) gde su: So .'.sila zatezanja uzeta ostvarena zateznim tegom. Zbog toga se citava kontura zicare razbija na krivolinijske i pravolinijske deonice.0 mIs. . .. pa se potom sabirajll.koeficijent ispune kofice vagoneta. 50 s. Kod zicara sa kruznim kretanjem vagoneta. daN/m. 360v' (16.sopstvena tezina vagoneta.. precnik kotma ne srne biti manji od 70 d u i 900 0. a pri CI.nasipna gllstina materijala.. 0. Wk (0. daN...tezina vucnog vagoneta. (16. a = brzina vucnog uzeta.precnik uzeta i precnik zice od kojih se izraduje uze. potorn se pravi proracun vuce. 1. Brzina vagoneta zavisi od nacina obilaska vagoneta u krajnjim stanieama i usvaja se kod zicara bez automatskog obilaska 2. daN. G lo=---' lOPIn'V gde su: (3) m qu' . gde je V (m/s) - VeliCina gubitaka usled sila otpora na otklonskim koturovima Wk zavisi od ugla obuhvala CI.broj vagoneta.. VI. Obilaskom cit ave konture vucnog uzeta i izracunavanjem sila zatezanja njegovih zasebnih deonica. duz linije zicare).. 0. da bi se izbegli suvisni ugibi vucnog uzeta. 3. odnosno istovarnoj staniei. Pri tome.5 . Kada napravi jedan obrt.5 . na utovarnoj..006 . odnosno prema profilu trase. (16. SHa otpori se posebno racunaju za svaku deonicu. 16. 150 m.sila zatezanja na mestu nailaska uzeta na kotur u daN.3) w' = 0.04) SI/. sila zatezanja vucnog llzeta S na deonici. prosecno rastojanje izmedu vagoneta na liniji.04 . 2 daN/m.03 .

0. m.16 i Jl = 0. iz odgovarajuCih kataloga proizvodaca uzadi usvaja se standardno uze. m.tdina jedinice duzine noscceg uzeta.480 Transportni uredaji Zicare 481 gde su: Dopusteno opterecenje uzeta ugao obuhvata kotura. 3. Ovo treba uzeti u obzir pri izboru brzine kretanja vagoncta. m. a Jl koefieijent trenja. Pod dejstvom tezine vagoneta. (daN).. tezina vagoneta (bruto). kao i uzduina reakeija vucnog uzeta.18 .1. izmerena po horizontali (horizontalna projekcija). (16. . T _q"H_(Ga +q' +q"IL o max U U U) h ·1I 1""1 (daN). Snaga pogonskog motora zicare O.0.7) Ako izmedu kotma za zatezanje tereta 1 (pogledati SL 16... pri tome je Wo (kN). a iznosi 3. a rastojanje izmedu vagoneta. to ce maksimalna sila zatezanja noseceg uieta na opterecenoj (teskoj) grani biti (16.9S prek Tmax =--K-gde su: 0. ugao podizanja linije iicare. (16.koefieijent sigurnosti. Resavanjem jcdnaCina (16. (16.10) Tmax= To + q"uH + Tr r .tdina zateznog tereta. H Ttr . kada dospe na poslednji raspon.duiina horizontalne deonice zieare. asinhroni motor fadi u generatorskom reiimu.08 za neobloienu uzetnjacu..8) qu" . daN. obrce se podsinhronim brojem obrta. Sila zatezanja uzeta neopterece (prazne) grane odreduje se tako sto se stavlja da je G = 0. kada se llzme u obzir sila trenja.5 . Tezina zateznog tega odreduje se iz izraza: z broj tockova vagoneta. jednak je 0.. Izraeunavanjem sile kidanja S prema dalom izrazu. to ce maksimalna sila zatezanja biti u tacki prievrSCivanja uzeta.9 .odnos sile kidanja uzeta K II (16.75 u slucaju kada se ne uzima u obzir sila trenja uzeta u osloneima.visinska razlika. daN/m. b) i tacke pricvrsCivanja llzeta. p (kW). razlika nivoa iznosi H.15 za dad zatvorenog tipa i 0. daN.12) gde su: opterecenje po tocku vagoneta. gde su: To .stepen sigurnosti uzeta.13) . 2 daN/m . - sila trenja u osloncima. .6) nalaze se vrednosti za Ss is. Ako se zanemari trenje II lezajima koturova zateznih uzadi. gde su: Sprek K prekidna sila svih iiea u uietu. usvaja se da je jednak 3. ~ . koeficijent neravnomernosti. v(m/s). . uie se ugiba i vuee zalezno tlze naviSe. kojim se uzima u obzir neravnomernost prenosenja opterecenja izmedu tockova. iz uslova veka eksploataeije zicare (16.. zavojnu mad.11) Odakle je (16.9) eelosti prema raeunskoj sili kidanja svih ziea. Trr Z (~o +q>q:}h'Jl' (daN).prelaznih oslonaea.tdina po duznom metro vucnog uzeta. daN/m. gde su: Lh Jl .koeficijent trenja noseceg uzeta preko papuee (stope) . Proracun precnika uieta ostvaruje se preko empirijskog izrnza.za otvorenu. broj tockova vagoneta koji prelaze preko noseceg Uleta za 24 sata ( za dan i noc). savladavajuCi trenje u svim osloncima. iznosi 3. za uzetnjacu oblozcnu drvetom iIi plasticnom masom Jl 0.5) i (16. (daN). U slucaju kada se iicarom spusta teret.

maksimalni ugib od vagoneta. (daN).6 0.0.16) gde su: f max ' . cos ~ (tablica 1?1). to je zatezanja u tacki 2: T2 = Tj + q"u h.3 (16.1 cos ~J 2 (3 .20) Primer .. a drugi jos ne stupi ullutar raspona. . Go -. tj. horizontalna komponenta srednje sile zatezanJa moze se izraziti kao: Ho = Tsr cos~ .6 .18) (16. b..17) Shema ugiha lIosede'g uie/a qu" . (16. Ho . 0.. Zbirni maksimalni ugib noseeeg uzeta iznosi fmax=lmax+ I'max.45 ..maksimalni ugib usled sopstvene tezine uzeta.15) Neispunjavanjem ovoga uslova nosece uze se razbija na odvojene deonice.4) ~ cos ~ a 2 a cos ~ Pri tome se Ho izracunava na sledeCi nacin.1 a I .+qIlH. sila zatezanja zateznog Uleta treba da bude znatno veea od sHe trenja Uleta preko papuce (stope) razmaknutih stubova. I Prikazana sila zatezanja Tsr usmerena je paralelno tetivi 1 . Tfllill=T.2. obrazuje ~a horizontalom ugao ~. daN/m.19) . f max "-.Izracunati i usvojiti noseee uze opterecene grane dvouzetne zicare. m. I' Jmax l SI. 16. Da bi se ugib uzeta u ogranicenom vremenskom intervalu menjao u manjim granicama i da se uze brzo ispravi nakon opadanja opterecenja. 'tm -- koeficijent popravke. koje se posebno zatelu tegovima.13) i iznosi TJ.482 Transportni uredaji Zicare 483 Najmanja sila zatezanja vucnog uzeta ostvariee se kada se jedan vagonet izvede iz raspona.3 " (G . it pod dejstvom zateznog tereta nosece uze se ispravlja. prema profilu prikazanom shematski na S1. Sila zatezanja na sredini raspona iznosi Tl +T2 Tsr =--2- (16. .-:+q"+q. U tom slucaju se tTenje na osloncu uravnotezava tezinom zateznog tereta i smanjuje se sila zatezanja za velicinu sHe trenja.16. maksimalna sila zatezanja moze se ostvariti u tacki ucvrscivanja uzeta. na jednom od najvise postavljenog razmaknutog oslonca. daN. ") I <0.1. 2 A o cos/-' +--'tm .duzina raspona..rastojanje izmedu susednih vagoneta.. u kojoj je: a . tlsvaja se u zavisnosti od odnosa !!.45 0. Ako je poznata sila zatezanja u tacki 1 (SI. Prema tome. x (16..tdina jedinice duzine noseceg uzeta.horizontalna komponenta sHe zatezanja na sredini rasp on a u daN. Lh'~' Tablica 16. 16.14) 't m I I 1 2 (1 - Analogna situacija biee i u slucaju istezanja uzeta usled povisene temperature. U zavisnosti od profila terena zicare. Prakticno je neophodno da se ispuni uslov . w> ~ 2':0.tezina vagoneta (bruto). 4Ho Gol (16..13 gde su: q"L = 8H' . (16..

484

Transportni uredaji

Zicare

485

Transportovani materijal je krecnjak, nasipne gustine p = 1,6 t/m 3 . Kapacitet zicare Q = 120 tlh. Za dan i noc zicara efektivno radi trod = 18 h. Zapremina korpe vaogneta iznosi Vv = 0,6625 m3 . Vagonet je na kolicima sa cetiri tocka, a sopstvena tezina vagoneta iznosi G v = 575 daN. Brzina kretanja vagoneta je v = 2,5 m/s. Orijentaciona tezina vucnog uzeta iznosi qll' = 1,5 daN/m. Duzina zicare po horizontali (horizontalna projekcija linije zicare) L" = 1200 m. Visinska razlika nivoa utovarne i istovarne stanice koja se mora savladati iznosi H = 100 m. Rastojanja izmedu raspona su jednaka i iznose 300 m. Srednji (prosecni) ugao dizanja zicarc odrcduje se iz uslova
tg~ = HILh = 10011200 = 0,083

Tezina zateznog tereta (izraz 16.13 ):

To =Tmax-q"H- -:-+q"+q,,

. (G ' ") L"j..l=

~ = 5 .. sin ~ = 0,087; cos ~ = 0,99. Da bi se obezbedio zadati kapacitet treba uputiti sledeCi hroj vagoneta

= 42000 - 8,5 ·100 -

(1~~5 + 1,5+ 8,5}200. 0,15 == 35625 daN.

z =JL=
v

VvP

120 =114 0,6625 ·1,6 -

vagoneta/h Sila trenja uzeta na oslonom stubu (izraz 16.11)

Vremenski interval izmedu vagoneta na liniji
t

=3600 =3600 =31,6 s
Zv 114

T;r = (G; + q;, + q;; jt"j..l = C~~5 + 1,5 + 8,5 )1200 0.15 = 5525

daN

Rastojanje izmedu vagoneta
a = v t = 2,531,6 = 79 m.

Prema tome uslov je (nejednakost 16.16):

TeZina opterecenog vagoneta Go = G0l' + G v = 1060 + 575 = 1635 duN
Gop = P g Vv = 1,6100,6625 = 1060 daN

Tn <;j,35<T,ilspu¥jeJ1,/ lmax 8H ocosjJ 4ft 0 ' .n l Ugib uzeta Ila nizem rasponu (izraz 16.17):
't
m

"

?

't m·

Opterecenje po tocku vagoneta (izraz 16.8) FT= 1,1 (Go cos ~ + q'u a)( liz) =1,1(16350,99 +1,5 79)( 114)= 478 daN Broj vagoneta koji prelazi preko noseceg uZeta za 24 h (za dan i noc)
Z=trad Z Zv=18 4114=8208.

= __ 1_=
2acosp

Potrebna sila kidanja uzeta (izraz'16.7) Sprek = 0,78 FT K....JZ =0,78 478 3,758208 = 126670 daN Prema katalogu proizvoaaca uzadi usvaja se uze precnika 0 38,5 mm sa potrebnom prekidnom sHorn Sprek = 140000 daN; tezina uzeta jedinicne duzine qu" =
8,5 daN/m.

300 =19 2.79 '

U zadatom primerll je cos ~ '" 1; Ho = To Prema tablici (16.1) jc:

Dopusteno opterecenje uzeta (prema izrazu 16.9) Tmax

= 0,9S prek = 0,9 ·140000 = ~2000 daN.
K 3

f mox

= 8,5.300

2

8.35625

+ 1635·300·1,8 =922m 4.35625 ' .

486

Transportni uredaji

Zicare

487

16.8 Putnicke zicare
Putnicke iicane ieleznice primenjuju se uglavnom na planinskim, neravnim terenima, sa velikom visinskom razlikom izmedu krajnjih stanica. Konstrukcije iicara predvidene su za razliCitc namcne. Sportske (se izraduju kao "sadeinice" za jednog, dva iIi tri skijasa i pri tome se osoba nalazi iznad povrsine tla za vrcmc trajanja ciklusa prevoienja; konstrukcije kod kojih se osobe na skijama prevoze vucom i to sistemom "sidro" - za dye osobe iii sistemom "tanjirace", za jedllu osobu na skijama; iicare sistema "sedeinice" priSI.16.14 menjuju se i u banjskom transportu, Deollica dl'Ou::ellle, pUlllie'ke fie'are kao i za prevoz radnika i tehnickog osoblja iz radnickih naselja iii gradova do industrijskih preduzeca koja se nalaze na visokim planinama, Industrijske putnickc zicare izraduju se prvenstvcno sa klatncnim kretanjem, sa jcdnim iii dva uieta (St 16.14). Vagoni dvouzetnih zicara u cilju smanjenja pritiska na nosece uic obiCno sc izraduju sa kolicima sa balansirima sa sest iii oSam tockova, pa i vise. U zavisnosti od zahtevanog kapaciteta, vagoni putnickih zicara racunaju se za nekoliko putnika, pa do'vise dcsctina (i ';lolina) putnika. Brzina vagona pri klatnenom kretanju znatno je veca od brzine teretnih zicara sa kruznim kretanjem i cesto iznosi 8 ... 10 mIs, a u posebnim slucajevima, pri veCim transportnim daijinama i 12,5 mIs, Kod putnickih zicanih zeleznica posebna paznja poklanja se bezbednosti i bezopasnosti pri kretanju: primenjena uzad izracunavaju se sa vecim stepenom sigurnosti; kod vagona dvouzetnih zicara, a za slucaj kidanja vucnog uzeta, ugraduju se koCioni uredaji, hvataljke koje se prikopcavaju za nosece uze. Takode se koriste i sredstva automatske signalizacije, a stanje uzadi se sistematski proverava pomocu defektoskopa.

16.9 Odredivanje maksimalnih sila zatezanja vucnih uzadi putnickih zicara sa vagonima koji se krecu poput klatna
Kod putnickih zicara ovoga tipa vrsi se premestanje dva vagona tako lito se sa pocetnih stanica istovremeno pokrece po jedan vagon i nastavlja kretanje poput setalice klatna na satu. Ovakvo kretanje se obavlja sistemom vucnih utadi, Ciji proracun mora da obuhvati i slucaj havarijskog opterecenja nastalog kidanjem jednog od dva pogonska vucna uieta. Proracunom havarijskog opterecenja mogu se odrediti vrednosti stepena sigurnosti vucnih uzadi u odnosu na najvece din ami eke sile koje se u njima pojavljuju, odnosno da Ii jc u odredenom slucaju stepen sigurnosti vucnog uzeta dovoljan da obezbedi pouzdan rad sistema, sto podrazumeva dopremanjc vagona do stanice. Pretpostavlja se pri tome, da se vagoni sa putnicima nalaze na deonici sa najveCim nagibom trase ( iznad odgovarojuCih stubova ) i da je pogon kretanja iicare iskljucen.

JednaCine oscilovanja sistema
Pri resavanju postavljenog problema, zicara sa dovoljnom tacnoscu, moze da se modelira kao sistem sa tri stepena slobode, slika SL 16.15 [ 61 ]. Za generalisane koordinate sistema usvojena su pomeranja Xi, masa mi, i = 1, 2, 3. Mase mt i m3 su redukovane mase vagona sa putnicima, vesaljkama i odgovarajuCim uzadima, amasa m2 je ukupna masa tegova . Primenom Dalamberovog principa dolazi se" do sistema jednaCina:

miX! =2T2 -Tl -mlgsinYI-Fwl m2 X2=G-2T2 m3 3 = 2T2 - T3 - m3g sinr 2 - F w3

x

(16.21)

488

Transportni ureflaji

Zicare

489

pri tome su:
TJ = 0,5 (G - Fwl) + CjX] T2 = 0,5 G + c2(2x2 - Xl - X3 T3 = O,5(G - Fw3) + C3X3
)

(16.22)

Sile U odgovarajuCim uzadima lako se odreauju kada sc resenja sistema diferencijalnih jednacina (16.23) uvrste u izraze (16.22). Do izraza za sile u uzetnom sistemu pogona zicare moze da se dode i na drugi nacin . Nairne, sa diferencijalnih jednacina po pomerenjima, koriscenjem sistema jednacina (16.21) i dvostrukim diferenciranjem izraza (16.22) po vremenu, prelazi se na diferencijalne jednaCine po silama:

sile u odgovarajuCim vucnim uzadima, (T1, Tz, T3), Fwl = m1gfocoSY1 i Fw3 = = m3gfocos')'2 - staticki otpori kretanju vagona po noseCim uzadima , YI i Y2 nagibi odgovarajucih deonica trase noseceg uzeta, Ci (i = 1, 2, 3) su redllkovani koeficijenti krutosti uzadi (elasticnih veza u sistemu). Redukovani koefieijenti krutosti elasticnih veZ<l zavise od elasticnih svojstava i karaktera promene oblika "krive spustanja" uZadi. Koefieijent krutosti odreauje se na osnovu poznatog izraza:
C
U

~ + m;lc); - 2m;lcJ2 = -c1(m;1 1\,,1 + gsiny 1)

T2 _~-IC2~ +2c2(m;1 +2m;1 +m;1)T2 -m;1T,::=
::=c2(m;lG+m;11\v1 +m;lFw3 + g(siny 1 +sinY2»

(16.24)

=-=

EA L

EAcos~

T3 - 2m;lc3 T2 + m;1c31; = c3 (m;1 FW3 + gsiny 2)
Opste resenje sistema diferencijalnih jednacina (16.24) je oblika:

I

gde su E, AiL, modul elastiCnosti, povrSina poprecnog preseka i duzina uzeta, 1rastojanje krajnjih tacaka uzeta mercno po horizontali, a ~-nagib odgovarajuceg dela trase. Prilikom odreaivanja koefieijenta savitljivosti pri promeni oblika "krive spustanja" potrebno je razmotriti dva polozaja odgovarajuceg uzeta prvi, pri pocetnoj vrednosti horizontalne komponente site zatezanja H i drugi, pri prirastaju inteziteta horizontalne komponentc sile zatczanja za LllI i duzinc meta za LiL. Pomenuti koefieijent odreauje se iz izraza:

~ = 0,5(G -

? 1\vl) + 0,5[(co;: -CO 2 )(CO 2 - CO 2 )]-1 . [(G - F) CO 2 D2 1 3 1 wi i 3

-2~o(CO~ +CO}) 2~~V]COSCOlt-0,5[(C02 -CO;)(CO;
{( G - FwJco;co~

CO~)rl.

{( G -l\vl)CO ~CO; - 2~o (CO; + CO 2) - 2~~V) cosco 2 t - 0,5[(co~ - CO; )(CO~ -- CO~

)r 1 .

- 2~o (CO; + CO;) - 27;~V] cosco 3 t
(16.25)

.) 2 2 0.::= 0,5G-[(co; -(0 3 )(C0 3 -COl2)]-1 . [T"20 (2 +C0 2) + TIV] COSC0 1t+ CO 2 20 3
gde je qu jedinicna tezina uzeta. Redllkovani koeficijent krutosti uzeta iznosi

Uvoaenjem jednaCina (16.22) u sistcm jednacina (16.21) dobijaju se diferencijalne jednacine oscilovanja sistema:

m1 X j +(c1 + 2c2)xl - 4CZ x 2 + 2C 2X3 = O,5(G-mjg sinYl -Fwj)

m2 x2 - 2C2Xj + 4cZx 2 - 2c2x 3 = m3x3 + 2C2Xj - 4czx; + (2C2 + ('3 )X3

°

(16.23)
= O,5( G - m]g sin Y2 - Fw3 )

490

Transportni uredaji

Zicare

491

pri tome su:

Wi ,

i

= 1, 2,

3 - i-ta sopstvcna frekvencija sistema;

Stepeni sigurnosti vucrlih uzadi u odnosu na najvece dinamicke sile koje se u njlma pojavljuju iznose : Vl= 1,81, V2= 4,10 i V}= 2,34. Na osnovu dijagrama datih na SI. 16.16 [ 61] zakljucuje se sledece: - najveca sila u razmatranom havarijskom slucaju ostvaruje se u pogonskom vucnom liZetu 1 i veca je za 22% od najvece sHe u pogonskom vucnom uzetu 3. - najmanja sila nastaje u zateznom vucnom uzetu 2. - ucestanost promene opterecnja je najveca kod pogonskog vucnog uieta 1, dok su pomenute ueestanosti kod ostalih vucnih uZadi znatno manje; - stepeni sigurnosti vucnih uiadi su dovoljni da u posmatranom slucaju obezbede pouzdani rad sistema.

T1vio ,i = 1,2, 3 - cetvrti izvod po vrcmenu sile u i-tom uzetu u pocetnom trenutku vremena, t = o.

Primer prorllcuna havarijskog opterecenja vucnih ufadi
Primenom izlozenog postupka proracuna mogu se odrediti dinamieke sHe u vucnim liZadima turisticke zicare sa dva vagona koja se suprotosmemo krecu poput setalice klatna na satu, Ciji je profil trase prikazan na SI. 16.15. Pogon zicare nalazi se kod donje, a zatezni uredaj kod gomje stanke. Redukovane rnase, redukovane krutosti i sHe kidanja uzadi i statieki otpori kretanja vagona su: ml= 6000 kg
q= 816000 Nm-1

m2 = 12300 kg C2 =3570 Nm- 1 T2kid = 342 kN

m3 = 8000 kg C3 = 6340 Nm- l T3kid

Tlkid = 343 kN
Fwl

= 343
FW3

kN

= 334 N

= 455 N

Sistem diferncijalnih jednaCina moze (16.23) moze se reSiti numerieki primenom metode Runge-Kuta, sa korakom integracije /:; t 0,005 s [61]. Na SI. 16.16 dati su dijagrami promena sila u vucnim uZadima za vremenski interval 15 s. NajveCi intezitet sila u vuenim uiadima u trenucima njihovog ostvarivanja su: Tlmax = 187,3 kN, t1 = 4 s; T2max = 79,3 kN, t2 =4,2 s i T3mllX = 146,4 kN, t3 = 5,7 s.

o

8

10

12

14

16

1/1/

Sf. 16.16

LITERATURA: [6],[ 15],[ 16],[35],[42],[57],(591

Gravitacioni transporteri

493

17.
GRAVITACIONI TRANSPORTERI
17.1 Vrste konstrukcija i oblasti primene
Gravitacioni transported primenjuju se za premestanje komadnih i rasutih tereta delovanjcm silc teze, slobodnim klizanjem materijala dut kliznicc, koji se doprema samotokol11 iz nckog istovarnog uredajn< Transport matcrijala gravitaciol1om kIiznicom prema [9], [53],[54], u zavisnosti od vrste konstrukcije kliznicc, pravolinijskog ugla nagiba iIi ostvaruje se: duz strme ravni promenIjivog ugla nagiba - duz kombinovane kliznicc, dUl< oluka (nagnutog iii vertikalnog), duz ccvi, kosc kliznice, cevi iIi oluka u obliku zavojnice, kao i dut nepogonjenih valjkastih transportera, rolganga, kojL takode mogu biti nagnute iii vertikalno zavojnc konstrukeije< Poscbno sc cesto primenjuje grvitaeioni oblik transport a malerijala u fabrikama, livnicama, na skladistima, 11 postama, na visespratnim objcktima, kada se materijal u okviru tehnoloskog procesa nalazi na najvisoj koti< Pri projcktovanju i konstruisanju gravitacionih transportera dolazi do izrazaja kreativnost projektanata linija transport a materijala, S obzirom da se za spajanje i premoscavanje transportnih tokova l11aterijala mogu primeniti razliciti uredaj] gravitaciol1og tr~l1sporta koji ne moraju biti standardne konslrukciije< Siroka i masovna primena gravitacionih lransportera otvara mogucnost izvodenja velikog broja razliCitih kOl1strukcija< S bzirol11 na konstruktivnu jednostavnost gravitaeiol1ih transportcra, potrebno je posebnu paznju posvetiti ovoj oblasti neprekidnog transporta< Prednost gravitacionih transportera ogleda se u cinjcnici da se za premestanje materijala ne koriste spoljnji izvori energijc, kOl1strukcijc su rclativno jeftine. prema gabaritima konstrukcija pogodni su za ugradnju, jednostavni su za fukovanje i odrzavanje, mogu im se menjati kOl1struktivne, pa tako i transportne karaktcristikc.

494

Transportni uredaji

Gravitacioni transporteri

495

17.2 Pravolinijske konstrukcije strme rami - kliznice

Jednost °avnost konstrukcije, kako pravolinijskih-kosih kliznica, tako i kombinovanih kliznica promenljivog ugla nagiba dvc strme ravni, kao i niza cena izradc kliznice ovog tipa omogucavaju da se l1avedene kliznice l1aj6esce primenjuju. MCQutirn pravolinijske kliznice, uprkos sirokom dijapazonu ugla nagiba /3, od 40° .. 60°, ogranicenih su mogucnosli, naroCito u poglcdu postizanja minimalnih konacnih brzina materijala na izlazu. U praksi sc cesto primenjuju kombinovane pravolinijske kliznice, a na S1.l7.3 i 17.4 shematski su prikazane konstrukcije navedcnog lipa.

17.2.1 Vrste i primene konstrukcija

Premcstanjc komadnih tcreta cesto se obavlja niz strme ravni, S1.17.1 i 51.17.2, pravolinijskog iii kombinovanog oblika, konstantnog iii prorncnljivog ugla nagiba, duz kojih se rnaterijal premesta klizanjem, pod dcjstvorn gravitacionc sile, pri koefieijenlu trenja izmedu klizne povIsine strrne ravni i transportovanog materijala J..l. Duz kliznice materijl se moze prcmcstati i kotrijanjem. Ako se strme ravni koriste za premestanjc tereta klizanjem duz vOQica, transportovani tereti mogu biti okruglog poprecnog preseka (valjei, burad i s1.), a premestaju se pojedinacno, dok se tereti na kolicima premestaju po sinama ugradenim na kosim kliznieama. Slrme ravni za us mere no kretanje kolica izraduju se paralelnim postavljanjern dve cevi iii je konstrukeija slrme ravni za usmercno kretanje tereta na kolieima izvedena u obliku valjanih profila sina ( [ ili L profila). Noseca povrsina jc prema funkciji i opterecenju osnovni deo konstrukeije klizniee, dok su bocne povrsine manje opterecene, a namenjene su za usmeravanje lransportovanih matcrijala pri gravitaeionorn kretanju nanize.

5117.3
J(olllbI11OVal1i! Rosa prilvojliJJj~'kii kii:cnica Sfl lri
llgJ8 f11:lgiba

S1.17.4
"l~\'csLcpcIJa kOSl1 pnl vofjlllj~~kll kli:cnka sa praslonlllfl 1l!:1 razlicilinl J}ivujlJ18 La

/3, sa kljzninJ povr§illanw za

fnllJ!>porl dve v[ste 11l8lcrijala

odJagalllL' komadllliJ lereta, dfl1kova,

vreca, bala itd.

S1.17.J
SbCIlWlskiprikiv: pravoJiniiske kliznice If obliku sirmc ra vlli

S1.17.2
SIWlllillski prikm: kOlllNnov!.IIIc kJizllkc promcIIljivog ugla n,'giba dve sirmc ravni

Srnanjenje brzine kretanja transportovanog materijala, kao i istovar na kraju kliznice, SL17.2, laganim kretanjem materijala postize se primenom kombinovane klizniee razlicitog ugla nagiba dYe strme ravni. Kombinovana klizniea jc prakticno dvostepena iIi visestepena pravolinijska kliznica, kod koje je istovarni deo projektovan sa manjim uglom nagiba ~2 u odnosu na pocetni ugo /31' Konstrukcije kombinovanih kliznica mogu se izraditi i od razlicitih materijala, koeficljenata trenja ~ll i ~ . Obicno se kombinovane kliznice izraduju tak'o sto jc donji deo strme ravni manjeg ugla nagiba, ~2<~1' a veceg koeficijcnta trenja, "l,>"ll' da bi se ostvario usporeni dovod materijla do islovarnog dela kliznicc. Moguce je ostvariti kombinovane konstrukeije pravolinijski-kosih i horizontalnih segmenata slozene kliznice. U zavisnosti od namcne, prerna rczimu rada, ncprekidni gravitacioni transport kliznicama moze se ostvariti ubrzanim, jednolikim iii usporcnim kretanjem materijala.

Kostruklor treba da obrali posebnu paznJu pri izboIU oblika pravolinijske strme ravni ugla nagiba /3 kliznice, koji mora da bude veCi od ugla (renja malerijala koji se spusta kliznicom ali nije dopusteno da bude ni suvise vcliki, da ne bi nastupilo prosipanje malerijala sa kliznice iii ostecenje klizniee, sto bi dovelo do povecanja gabarila konslrukeijc kliznicc, odnosno do povecanja zapreminskog kapaciteta kliznice. Takode treba vodili racuna i 0 vrednosti pocetne vp , odnosno krajnje vk, brzine transportovanog tereta, kako bi se izvrsio pravilan izbor oblika strme ravni, kao i materijala povrsine kliznice. Kombinovana kliznica ne mora imali prornenljive uglove nagiba ~l i ~2 dYe spojene strme ravni, vee se konstruktivl1o moze izvesti kao pravolinijska kliznica oblika strme ravni, konstantnog ugla nagiba 0 ali razli6itih koefieijenata trenja ~ll i ~l:1 duz odgovarajuCih deoniea kliznice, SL17.26 b.

17.2.2 Ziebovi kao uredaji za gravitaciono spustanje materijaia

Zlebovima se prvenstveno ostvaruje gravitacioni transport rasutih materijala prihvatanjem iz sabimih bunkerskih postrojenja, a kod lransportera male duzine transporta koriste se kao pomocni uredaji za usmeravanje lereta do mesta za utovar, istovar iii pretovar. Zlebovi mogu bili razliCitog poprecnog preseka, SLl 7.5 , a . zajednicka karakteristika svih konstrukeija je da su otvorenog poprecnog preseka. \Zbog otvorene konstrukeije poprecnog preseka, zlebovima se obavlja transport
lv~,~

..

~J_:L

____ " .. :L

Ie se u tom slucaju materijal transportuje vertikalno nanize cevima.por( fnatcr{jf1/n Ponekad se postavlja zahtev da sc dve usmerene granc transportnog zIeba sjedine u jednu. a upravljanje je daIjinsko. npr. zavojnim transporterom (toboganom) iii kaskadnim nacinom gravitacionog transporta krupnokomadnih tereta (dzakova) duz vertikalnih cevi. koja za zadatu vrednost dopustene brzine transporta materijala predstavIja prinudno zadati parametar koji je ogranic. Ponekad se obrtanje cevi ostvaruje motornim pogonom.17. b) kvadratnog poprecnog preseka.S c i d.7 a i b. prikazane su (lr~ene konstrukcije zlebova.5 mogu biti: a) polukruznog poprecllog preseka.vi i to: a) kruznog poprecl1og preseka. zbog povecanja veka eksploatacije. a) b) c) d) 51. plocama od hrom-nikla. postavljanje strmo nagnutih zlebova je neprihvatljivo zbog neracionainog koriscenja prostora. b) pravougaonog. Uklanjanjem poklopca moze se vrsiti osmatranje.8 primenJuJu za usmereni transport zrnastih kultura sa jednog mesta prijema na utovarnom delu. . poscbno na donjem dclu konstrukcije zieba. kako bi se dobila krajnja brzina transportov3nog materijala slo manje vrednosti.17. a koja se opisuje donjim krajem cevne kliznice. I suprolno . Prednost gravitacionog transporta zlebom je jednostavnost konstrukcije i dobra pouzdanost u eksploataciji. d) pravougaonog poprecnog preseka (. praskastih. 7 Shemtll. Celicne konstrukcije z1ebova su od lima debljine 20 . NajceSce se obrtne cevne kliznicc. legiranog liva. ccvi Oluci i eevi izraauju se od istih materijala kao i zJebovi. Da bi se materijal transportovao do odreaenog mesta istovara koriste se racvaste iii obrto-zaokretnc cevi. kao i materijala koji prouzrokuju zagadenje oko!ine iii su stetni po zdravlje radnika. da ne bi doslo do osteccnja lrnasporlovanog matcrijala u sanduku (boca) iii dzaku. te da se tako sjedinjeni transportovani materijal usmeri prema isrovarnom delu koji ce se nalazili u zeljenom pracu. (b) 51. manganskog celika iii topljenog sintcrovanog bazalta. V h moze se smanjiti kombinovanjem zlebova razlicitih uglova nagiba iii se duz jednog zieba moze mel1jati koeficijenl trenja. do bilo kog mesta koje se nalazi na kruznici istovarnog dela. Pri transportu abrazivnih materijala. Ukoliko je visina transport a mater~iala velika. c) kvadratnog preseka drvene kOl1strukcije. Shematski prikazi obrtnih cevi za dopremanje materijala po citavom krugu. primenjuju se gravitacioni oluci zatvorenog poprecnog preseka" odnosno cc.3 Oluci za gravitaciono spustanje materijaia Za transport vrelih.l'kiprikii:::i ohrlnih ('('vi:::11 doprcmanjc malcrija/a po kru7nom prstcnu 17.175 Poprccnj prcscd konstrukqjB IJchoV8 /:8 fTam.. 30 mm.elicne kOl1strukcije sa demontaznim poklopcem. c) kvadratnog i d) trouglastog poprecnog preseka.. Na S1. SL17.496 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 497 zapraslvanju Zlebovi prema S1.. brzi113 materijala na kraju zieba. Transport materijala obavlja se bez pogol1skog mehanizma. Kao i kod nagnutih kliznica oblika strmih ravni. po prstenastoj povrsini dati su na S1.:vajuCi faktor pri razmdtanju masina i ureaaja u nekoj hali. a) b) c) d) 51176 Poprccni prc5'cci 7!llvOTCnih kOflstrukciia oJllkH . kao i remont oluka.17. da se jedna struja transportovanog materijala duz zieba razdeli u dve grane. Nedostalak gravitacionog zIeba za transport materijala je duzina zieba u pravcu horizontalne ose. na istovarnom delu transportnog zieba.2.17. zlebovi se oblazu materijalom koji je otporan na habanje.

900 Sila otpora vodenog stuba............. 2 ....... 650 Broj obrta frikcionog tockica.... pnmen..•................. 0.................498 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 499 7 "7 S1......... 300............. .. 6· ulovarni Icvak.•••••............... 1...... 4 .............8 obrtna cevna kliznka sa 8 istovarnih polozaja je sa automatskim upravljanjem.... 380 -.......................... 1000........... 'obrtl1a cevna kliznica sa 12 istovarnih polozaja.. Tehnicke karakteristike jedne obrtne cevne kliznice sa 8 istovarnih mesta........... ....... S1..................... obrlni slo............................ ZTnllslih ku/lur8 isLovar Savremene obrtne cevne kliznice razlikuju se prema broju istovarnih tacakakojc se opsluzuju materijlom kao i prema................17..........•.. ........... ..... :. min'! ..........3 Potrosnja vazduha pri usisavanju vazduha.•........................ obrlIJIl ccv.. 7· usmcravajuCi {oCkid.............. 3 osloI1i lockid......................................... 1400 Masa ccvne kliznice......... 20 ....•............. 0..... konstrukciji mehanizma za upravljanje pri obrtanju cevi kliznice............... 5 ...... .]J}J1 pUgUflUI11 Zil pn":ll1C..•••................ min'! ..'Ll:1lljL-' obrlJ1C ccvi u 8 poJozaja Lei.... mm ........Jcna na automatskim siiosima..........................9 prikaza~a je.......... precnika 0300 i 0380 mm su sledece: Precnik istovarnog otvora obrtne cevne kliznice................. Broj obIta cevi...................................... 9· driac........ rad..... 12 Precnik istovarnog levka'..... 380 211: (3600) Ug9 obrtanja... mm ............... sa elektncmm pogonom. ... pogOIJ pOSlrojCJJjH.178 Obrl1W CCVIJ3 kJj.............. kg ......••.......... mm ....... 15 Snaga elektromotora......kW ....18 Broj obrta elektromotora......•.. . 8· ccv Xa prcfJ1o/iCivaI1jc.......... Obrl118 CCV1W kiznicli S11 12 i\'lovarnllJ p%:lajH ccvi SiJ cJcklricl11l11 pogoIJom: / ......... 10 osiolJ8............ ispod vage nosivosti 20 t..... milf! .•••. Masa... kliznica je obesena 0 meduspratnu konslrukciju tavanice..........17...c Tehnicke karakteristike jedne obrtne cevne kliznice sa 12 istovarnih polozaja sa elektricnim pogonom obrtanja : Broj istovarnih levkova ...................... Mehanizam mde biti sa rucnim iii automatskim upravljanjcm............ m ' jh ........ ............ kruzni razdcJI1ik........ Na S1..... 1200 ~a ..... ...nica sa krajnji ) ckktric':............. kg.

...1O prikazana je gravilaciona kliznica \I kojoj se unutar vcrtikalne cevi pravongaonog poprecneg preseka ncvrscuju sa obe slrane.J 7. zahvaljujuCi..r. huga (cilindrincne povrsine) i parabole.. kada ne postoji mogucnost ostvarivanja prcvelikc brzine tereta pri padu sa visine....17. SJ. kg 40 Spoljasnji precnik huznog razdelnika. u naizmenicnom sahovskom rasporedu podne pregrade....4.... S1. te materijaln3 krivolinijskoj kliznoj pulanji osl.a najpovoljnije su cikloidne i cilindricne kliznicc. Na SL17J 1 prikazamt je vertikalna gravitaciona cevnit kliznica jednostav~e konstrukcije za transport sitnokomadnih. a slicl1e kOl1strukeije se mogu izvesti i kod odgovarajuCih zlcbova..17. bez obzira na odredenc prednosti u praksi retko primenjuju. Da bi se smanjila brzina lereta pri padu... . preko kojih se krupnokomadni tereti . na hajl! sp\lstanja koriste se vertikalne cevi.12 GnlVitsacionc O/UCflstc kli7. .. I i/~ l~ a) b) SJ.varuje manju brzinu krelanja... kao i pri uslovima koji dozvoljavaju veliku buku pri padu tcreta sa visinc usled udara. posto sc brzina l11aterijala smanjujc na haju kliznice.... .u:dvajal~ic fnl!1spOrlovanog n13tcn/aiB u dva poscbna oluka 17.. kako bi se obezbedio optimalan rezim kretanja razlicitih tereta (komadnih materijala... ... S1..11. diRkuV3... odnosno istovarnom delu prikazani su na SL17.. ispod prijemnog dela obrazuje se jastuk vazdusne struje koji amortizuje udar tereta pri padu..4 Primena krivolinijskih gravitacionih kliznica Krivolinijske gravitcione kliwice obezbeduju l1ajujednacenije bezudamo kretanje malerijala. na prcgradu. SU7l0 Vcrfikahu7tl CCV178 S11711 Vcrtjkalan8 ccv sa kaskHciJllfl117BL'io()J71 gnlvilacio17og trC1n~pOr!i:I sif!lokon1i:uini/] ma/cri/afa. obezbe(luje se dodalna sila trenja koja ne postoji kod pravolinijskih kosih kliznica.. poprecni presek cevi je oblika transportovanih tereta. mm 3250 Visina merena od pocelka utovarnog levka. vertikalno na nize.. . Oluei i eevi za racvanje transportovanog materijala na utovaniom. vee sc koriste kombinovane kliznice.... Pri spustanju tereta jednakih po obliku i dimenzijama. . U princi]Yii. SL17.. konstrukcije kliznica za gravilacioni transport materijala mogu biti bilo kojeg krivolinijskog oblika ali sc golovo iskljucivo 'izraduju u obliku cikloidc. umanjujc se incrcijalna sila pri kretanju materijala......dzakova. klixl1ica sa kaskndnin7 Iramporla teT(~{8.. bale i dzakovi prebacuju sa pregrade..... 70 Masa pogonskog postrojenja.. Na SL17.. mm .. b .. pakela vreca.. do haja istovarnog levka. sanduka itd... 1 puznog reduktora. poslojanju centrifugalne sile prj kretanju materijala nanize. 2320 Vertikalne cevi primenjuju se za transport materijala sa manjih visina spustanja. Osim toga. Ipak se krivolinijske kliznice. te sc tako sprecava hab~nje pregrada..... i.. zaostali delovi transportovanih materijala formiraju z1stitni sloj na pregradama (stepenicama)....nicc: a skllpljanjc lransportovtlnog matcr!/~1i8 II ccntralni Oillk. krompira i krtolastih plociovado skladista. Krivolinijske kliznice ostvaruju mnogo bolje brzinske karakteristike transporta materijala u odnosu na pravolinijske.500 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 501 Obiml1a sila pritiskajuceg tockica. .13...... . Ovakav na6n transportovanja materijala primenjuje se pri gravitacionom spustanju materijala kroz saht. odnosno spremista.. i.....10 i 1711. daN (N) 58 (568) Prenosni odnos: lancanog prenosnika. bala ... poljoprivrednih kultura. .. _.3 i 17.. Poznavanje zavisnosli promene brzine klizanja tereta (v).l7... u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom. Aim se dopusta velika brzina tereta. odnosno koeficijenta lrenja ~l razliCitih kliznica omogncava pravilan izbor materijala klizne povrsine.. od vrste podloge.12..10 i 17..). .. Pri transportu sitnijih matcrijala.. ...2.

smanjiti masu valjaka. Ugao nagiba zavisi od oblika tereta. u puniocima boca.. 17. Za premestanje posuda sa bocama.. kao i od reZima optcrecenja. Duzina valjaka llsvaja se za 100. Cesto se umesto cilindricnih vaijaka primenjuju roine diskosnog oblika. S1. zbog male ugaone brzine valjaka. ako je spoljnji precnik klizniee 2400 mm.poduprt je centralnim stubom.14 S]u:mal. Ram sa valjcima .1nlQ <.502 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 503 I x S1. Naginjanjem valjaka u odnosu na poduznc osc rama zavojne kliznicc nastupa poskakivanje tereta pri spustanju preko vaIjaka usled delovanja ccntrifugalne sileo Ukoliko se zeli rl{\nrprrl~nip h""rpt~ n~ upllvq n:p:. Da bi se smanjio ugao nagiba potrebno je. Stabilan polozaj transportovanog tereta prcko oslo nih valjaka obczbeduje se pravilnim izborom koraka valjaka (0.nepogonjeni rolganzi za spustanje materijala Valjkastc zavojnc kliznicc primenjuju sc za prenosenje tereta sa vece visine.2 . korak zavojnicc iznosi eca 900 mm. kako bi se po mogllcstvu smanjilo trenje tereta 0 bocnu ogradu valjkaste zavojne kliznice. Sl.17.5 Valjkaste zavojne kliznice . 0. Proraclln sHc otpora pri premcstanjll tcreta preko valjaka sliean je proracunu trakastih transprtera [51).:tt'l1!. 3 m. Smanjenjem koraka valjaka smanjuju se i vibracije tcreta.2. Valjci sa kliznim leZajima od plasticne mase daleko su jednostavnijc konstrukcijc. mogu se primcniti za rad u vIaznoj sredini.14 i spoljnjim vertikalnim nosacima izradenim od celicnih ugaonika. a (vidcti 12. cak su nesto jcdnostavnije konstrukcijc. korak zavojnice iznosi 7S0 mm.kc kJiznicc 17. 200 mm vece dimenzije od sirine transportovanog tereta. kotrljanjem nepogonjenih valjaka koji su ugradeni u nosece ramove. Za transportovanje tcreta sa velike visine ncekonomicno je koristiti klasicnu konstrukciju valjkastog transportera zbog vclikc duzine konstrukcijc.. Najcesce se valjkaste zavojne kliznicc sastoje iz niza zasebnih sekcija dje su dllzine 2. Kotrljajni lezaji kao oslonacki clementi valjaka obezbeduju najmanje sile otpora i izazivaju pojavu najmanjih uglova nagiba.12.. mase preko 20 kg.sh'pdknz va1jkaslc zavojiJc kliznicc Ugao nagiba zavojne kliznice u odnosu na horizontalll usvaja se u zavisnosti od oblika tereta i konstrukcije valjka.3 duzine tereta koji se transportujc). konstrukcija noscCih valjaka valjkaste zavojne kliznice skoro je identicna konstrukciji noscCih valjaka trakastih transportera... gubitke llsled trenja u rukavcima osovina valjaka i povecati precnik valjaka. te je u tom slucaju opravdano primel1iti zavojl1i valjkasti transporter.. ukoliko Sll kontaktne povfsine posuda posebno llglacanc. a nedostatak im jc veca sila otpora. jcftinije su izrade. tako da se strma zavojna povrsina za spustanje obrazujc iz niza valajka-rolni preko kojih teret klizi pri spustanju.:n n~it11~nl1rrt lltrnCVnTl1 plplrtrlr-np Pl"Ipro-iip .3.17.2).. a llgraduju se preko kuglicnih lezaja sa nepokretnim osovinama tc se koriste za spustanje ambalaziranih tercta. S1.13 ShCllwlski prikilz /aivo/in{i.

lstom kliznom povr§jnom: a) Olllcasta kOl1s/rukqja ZaVOjflC kJiznc poYr§inc sa rcbrima XII .16.15. Krivolinijske izvodnice cesto mogu biti oblika segmenla elipsc iIi kruga.17. aJuminijuma iIi plasticne mase.6 Glatke zavojne kliznice Glatkim zavojnim gravitacionim kliznicama ostvaruje se vertikalni transport materijala. S1. Posebno je vazna primena zavojnih valjkastih kliznica u livnicama. kruznog ili kosougle kontllre. po pravilu imaju bocne normaine izvodnicc. Zavojne kliznice se primenjuju preduzeCima prehrambene proizvodje za spustanje komadnih tereta:· dzakova. kao i u prehrarnbenim pogonima.a) iii dvohodna (S1. te je tako poprecni presek klizne povrsine.b). npI.17.~jc.inc. eJ S/u:nw kIix8nja Icrela po xavo/noj povr§inj i po spofja§njoj iyicl10j ogradJ" . Takode postoje i zavojne kliznice koje se sastoje iz zasebnih Iivenih sekcija medusobno spojenih samo vijcanom vezom. u odeJjenjirna: kaluparnica (za ostvarivanje mehanizacije radnog mcsta. u obliku prcsovanih sekcija. S1. Osnovna primena navedenog sistema trakastih i valjkastih transportera ostvaruje se na skladistima (za dopremanje paleta rolganzima do regalnih dizalica). dok zavojne kliznice sa pravom izvodnicom. U zavisnosti od poprecnog preseka formiranog oluka. tako sto se teret spusla sa velike visine (sa vise desctina me tar. u pogonima remontnih radionica. celika. kao i drugih proizvoda. b) Dclovanjc sl/a Jla kliznc povr§inc kada lerel istovrcmcno kli.504 Transportni ureciaji Gravitacioni transporteri 505 duz kilometarski dugih transport nih sistema.2.17. u 17.:. Duz dvohodne kliznice moguc je istovremcni kontinualni transport razlicitih materijala duz istog sprata iIi se transport ostvaruje unutar nekog preduzeca vcrtikalno nanize. te se za njih koristi termin olucaste kliznice.·lva ullutra/injcg trallsporla.15 Shematskiprika. Trakastim transporterom tereti se podizu.l7. Zavojne valjkaste kliznice oblika rolganga mogu biti stacionarne ili mobilne konstrukcije na obrtnim tockovima. pri njihovom zalivanju itd. od livenog gvozda. sarzirnica (pri transporlu lonaca sa sarzom). h) c) Zavojna kliznica izraduje se od drveta.jJloj I bocnoj ivicnoj p(IVl:. cistionica (pri opsluzivanju radnih mesta i masina. kosi iIi krivolinijski. velike duzine. bez centralnog noseceg stuba u sredini 51. odnosno izvodnice putanje: pray.:i po zav(..). b) ZaV(ijn8 k/fzllica sa bJago kosim podcs/om XII sakllp(ja.17.9dd8V8I1jC tcreta. Unutrasnji zidovi sekcije ucvrscuju se za zajednicki centralni noseci stub. a) u) b) 51. glatke zavojne kliznice mogu biti pravougaonog poprecnog preseka. pnmenJuJe se kombinacija kratkih trakastih transportera koji su pravolinijski. u silosima). a valjkastim rolganzima se spustaju do sledeceg trakastog transportera. Zavojna kliznica izraduje se kao jednohodna (S1.l7.. s/agalljc i utovar iransporlov8nog lorc/a U sred. transportu i hladenju odlivaka). Zavojnu kliznicu predstavlja oluk ciji se geometrijski oblik dobija kretanjem prave iIi krive po zavojnoj liniji. Kliznice sa pravom izvodnicom nazivaju se helikoidne zavojne kIiznice. pri dopremanju praznih kalupa.lni.d zavojnih k!imica: a) Pofoxaj lerelaja 1I osi kfhnc povl:. UposIednjem slucaju kliznica je glatke povrsine. strmo nagnuti. vreca ambalaziranog brasna i secera.16 KonslrukliVnEl rc§cnja Z8voinih gJatkih klhnlea sa Z8voliJOm i O/UC.17.17. skladista odlivaka itd.

18. octnosno mehanizma. 19 opm izgfedjcdIlc metafIlC kons/rukclje zavojiJc kfiZl1k'c za vcr/ika/n) lram. kao i U odsustvu pogol1skog motora.dce za tra1l5port dzakova Prednost gravitacione zavojne kliznice ogleda se u jednostavnosti konSlrukcije.: a) jcdnobodna.17. sa preporucenim uglom nagiba iii na zavojnici postoji spoljnja ograda.17 Olalka kfi:tJUl za voil1ic.porl dzakava.17.. ba/a i vJ'eCa S1.506 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 507 Na S1. Ii) dvo/JOdn8 Na S1. Centrifugallla sila koja nastaje pri spustanju tereta po zavojnoj povrsini teZi da izbaci teret sa zvojnice. POOLED "CO S1.17.17.20 Oravitadon[l zavojJl8 k/izIlic8 za vcrUka/ni transport ma/cr!/ala S1.18 Polovina drvcJlc kOJlstrukcije jCdlJC za V(~illc kli. 17. prikazana je polovina. Ugao penjanja zavojnice uredaja za spustnje tereta treba da bude veCi od ugla trenja tereta koji se trallsportuje.17. mogucl1osti oslvarivanja velikog kapaciteta. Nedostatak navedenih uredaja je uticaj trenja izmedu tereta i . te se zbog toga spoljnja straml zavojnice izraduje odignuta u odnosu na unulrasnju.Jedne zavojnc klizicc drvene konstrukcije. Zavojne gravitcione kliznice imaju svojstvo samuregulacije brzine u odredenim granicama. S1.19 prikazan it opsti izgled jedne metalne konstrukcije zavojne kliznicekoja se primenjuje za vertikalni transport dzakova ispunjenih brasnom ili drugim proizvodima.17.20. S1.

odnosno ~=34° . (2 . Mo ~" 17. \3=30° . lako se moze odrediti odnos L i H. 13°..7/a SH Ta.4) Izmena vrste materijala povrsine donjeg dela kliznicc u odnosu na gornji vrSi se da bi se smanjila brzina kretanja tereta. minimalni uglovi nagiba materijala se krecu od 14° . Zatvaranjem krajnjeg ispusnog otvora. Analogno pethodno opisanom postupku moze se dobiti izraz za odredivanje v" i to za razlicite materijale klizniea (~1*P'2' SI. za kretanje proizvoda u metalnoj ambalazi.. U zavisnosti od fizicko-mehanickih karakteristika materijala.17.1) 51.17. odnosno \3=36° . 20°.3 .21 Kosa pravolinij'ka kliznica za transport matcrij!lla mx mg(sinf3-J. 110 III (17. Otvori za kontrolu rada duz cevi zavojnog transporter a sluze za uklanjanje nagomilanog materijala i kriticnim tackama. korpi vreea i bala preko iste (celicne) povrsine kose kliznice. te se zbog toga poveeava koe£ieijent trenja (~>~1)' Ugao nagiba strme ravni celicne povrsine.1 Proracun kosih pravolinijskih kliznica za spustanje materijala -'= Proracun kosih pravoiinijskih kliznica za spustanje materijala moze se napisati u obliku integrala. .. kao pri transportu poljoprivrednih proizvooa.. za kretanje sanduka. Za povrsinu kliznice od drveta. 60°.5) Ako su krajnje brzine tereta v:s::2 mis. S1.£ Proracun gravitacionih kliznica Mo' III 131 ru ::r: 17. (17. respektivne vrednosti uglova nagiba iznose. 26°.. za vee navedene vrste transportovanih materijala..17.1cosf3)..port mEltcrij.22 tako da se oblikuje sto ravnomerniji prelaz izmedu susednih x g(sin 13 Was 13) 2" + x"t.18°.. Na konstrukciji kliznice treba predvideti mogucnost podesavanja ugla nagiba. kao i moguenost nagomilavanja tereta unutar oluka zavojne povrsine kliznice pri poveeanoj vlaznosti transportovanog materijala. tj..1 cos f3)t + x. Vece vrednosti ~ se usvajaju ukoliko je pocetna brzina vp=O.3.22 (17.2) Kosa pravolinij'lka kfiznica za gnlvilacioni (ram'.21 iznosi: ~=25° .EkO = A(m· g) + 11 f FNdx..508 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 509 povrsine zavoJll!ce. a spoj dva nagnuta element a treba postaviti sa razlicitim uglovima nagiba \31 i \32' S1. Postavljanjem diferencijalnih jednaCina kretanja materijalne Tacke po strmoj ravni dobijaju se izrazi: 5117.3) (17.J.. g( sin f3 .diCj{im ugfom flflb'iba paje: (17..: II L EkJ . elemenata kliznice.17. Da bi se-smanjila brzina kretanja tereta potrebno je konstrukciju klizl1ice izraditi sa manjim uglom nagiba \3 2 na istovarnom delu.22). zavojna kliznica Be pretvara u rezervoar transportovanog materijala.

_ "- . Pri klizanju tcreta nallize.8) 51.l7.1) jednakost: m 2Vkr-Vp=mgH odakle je: (17. S1. npr. Visina spustanja tereta. (2 2) /imgL.17. kao i zbog ogranicenih geometrijskih parametara L. Koriscenjem jednakosti visine pada tereta i kineticke energijc (creta na kraju 2 ." 2.7) Pri pretovarnim operacijama transportovanih tereta cesto su potrebne razliCite brzine Vb za odreClelle vrednosti L i H. kineticka energija koja je proporcionalna kvadratu brzine prelazi u energiju deformacije.6) clok je normalna komponenta brzine: V.: gnlvilll(..2S. S1. odnosno njena horizontalna projekcija L oclreduje se prema maksimalnoj brzini tereta na silasku sa kliznice.·cosj3 postaje jednaka nuli nakon udara tereta pri silasku sa strme ravni na trakasti transporter. S1. tezi se ka smanjenju brzine tereta na kraju gravitacionog spustanja cluz slrme kliznice.. !ito se moze ostvariti primenom kombinovanih kliznica. visokootporna plasticna mas a itd. moguca su tri slucaja kretanja [9] ito: . legure aluminijul11a.(Jiu.24. Izlazni cleo kliznice.23 Zavjsnast proflu:Ilc br.=v r . lj.L. izraduje se sa . Pri udarnom kontaktu.17. nastupa: komponenta brzine tereta duz trake ostvaruje brzinu: v)=v"sin/J..-'--~'--c_.. Klizl1ice se izraduju od celicnig lima ali se mogu upotrebiti i drugi materijali. a i b._ strme kliznice ( vkr ). odnosno kada je tgj3>jJ. a da se brzina u funkciji vremena menja linearno.L. > 2. .___ H dop -v~ 12g (1...24 ShCl1111tskiprika.<vp: U slucaju da je vp=O. ~-4. Udarno opterecenje nastaje pri silasku transportovanog tereta sa kose kliznice na trakasti transporter. kretanje tereta niz kosu kliznicu nijc l110guce ako je j3:S:p. H=jJ.26.24.. posto prilikom udara tereta duz kliznice iii usled medusobnog sudara transportovanih tereta duz kliznice. I slucaj: Jedn.j.1ctgj3) (17.:llJ1lja [creta Prema SI.88 6. sa promenom vrednosti kocficijenta trenja. j3=p.17.ln~') v. oclnosno nakon zaokretanja (creta za ugao 13. S1. kineticka energija transportovanog tereta trans[ormise se u deformaciju ambalaze tereta.2) moze se uspostaviti Odrcdivanjem H m "" duzina kliznice S.17. Na dijagramima..26..ako ubrzano kretanje. dcformaciju radne trake trakastog transporter a pri silasku tereta sa kliznice na traku. U tom slucaju nastaje udar tereta 0 transportnu traku. Pocctno kretanje u ovom slucaju moguce je iz uslova: (17.eo .h. v od duzine L Sl17. odnosno. a na osnovu jenacina (17. II slucaj: Ravnomerno kretanje brzinol11 v.l7.. tacla se tcrel zaokrcce za ugao [3. HiS. tgj3=jJ. kao i da se povecalljem koefieijenta trenja jJ.l7.j3>p..04. Analizom di'jagrama primecujc se postojanje regularnosti krelanja tereta u smislu stalnog povecanja brzine duz L.5) ukazuje da je ubrzanje tereta konstantno.510 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 511 Izraz (17. niz strn1U ravan (pravolinijska kosa kliznica). smalljuje brzina v tereta na izlasku sa strme kliznice. odnosno postoji uslov da brzina tereta ne pre de dozvoljenu vrednost.==Vk. cesto se ovo stanje naziva granicnim slanjem Posto je ambalaza za pakovanje tereta ogramcene krutosti._ L[m] H max = ----.: L>-T'p. kao i nagao ugiba 13 biraju se prema zahtevu kojim se obezbeduje klizanje tereta nal1ize. kada su: vkr>v p . S1.23 daje sc zavisnost promene brzine v od duzine L. kao i eksperimentom dobijenu dopustenu visinu pada tereta 2g H doP ' za odredeno pakovanje transportovanog materijala moze se dobiti maksimalna vis ina kliznice: :3. (17.:joJ]c kljzJ]jcc prj oured/vaJJju brX1Jn: kn. koja direktno deluje na ambalazu upakovanog transportovanog tereta . III slucaj: Jednako usporeno kretanje brzinom v. a. H>jJ.

koeficijenta trenja Ill' odnosno ~l2' SL17.l7..11) I-l-koeficijent tTenja klizanja cesticc Takoje: 0 povrsinu kIiznice.27 . a.sa razlicitim koeficijentima trenja. c 51. S1.13) G1sinfJ-fl G1cosfJ>O. +1)' (17. Sl. Donji stupnjevi viscstepel1ih klizniea.17. to je za krclanje nanize posmatrane cestice potrebno ispuniti uslov: (17.l~L. tako i za vertikalni transport matcrijla.+l) fl/(khkf' N=G1cosfJ. 1z izraza (17. Za kosu kliznicu.17.10) pri tome su: Shcmalski prikllzi ccvnih kfixnjca: fl) xa sipkavc nw!crijiJlc: h) Xa tramporl matcrijala 11 VrCCflfl18 i dfakovima: cj poprccni proseci cevi gravitacionilJ kliznica Ako se sila teze transportovane cestice malerijaia G I razl07j na normalnu komponentu N i tangcntnu T.12 koriste se za nagomilavanje tral1sportovanih materijala. koc!iclicl1!a In:n. dok su ccvi zatvorcnog preseka..26.3 a) b) I . iN-'l' .17.17. krace zadrzavanje i meduskladistenjc. I Snizenje izlazne brzine tereta sa kliznice postize sc tako sto je povrsina silaznog kraja kliznice proizvedena od materijala sa veCim koefiCijentom trenja ~l. S1.25 Trenutak silaska teretN sa kliznicc na Irakasti (ran.ina B i '~I::t:1 i~' t t-----~. Zbog toga SLI ccvi llnivcrzalnijc primcnc i mogu 5e upotrebiti kako za kosi. cevi za gravitaciono spust.=O je: L= H(k.27. za vp=O i vk." odnosno !l.3. (17.' I / / 17.26 Shemalskj prikazi komhinovanih k/jmica: aj sa dye s{rme ravni..i!a.16.10) mogll se odrediti: pocetna vp iIi krajnja brzina Vb' ugao nagiba kliaznice ~ itd. (17..17. relevantni su i konstrllktivni parametri kombinovanih kIiznica: (17.'porter 51. hj gravi{[lciona slrma klfznica jc kon.17.L_=--. b.anje materijala / /~ ~ / Prema S1.3 i 17.2 Proracun ilebova.512 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 513 manjim uglom nagiba ~2 iii se pojedini stupnjevi kliznice izradllju od razliCitog materijala..9) Kod kombinovane kliznice sa jednom kosom ravni i dva koeficijenta trenja ~ll i ll.4 razlika izmcdu zIeba i eevi gravitacione klizniee za spnstanjc matcrijala ogled a sc u cinjcnici da su zlebovi otvorcnog poprccnog preseka.b izlazna brzina je u JlInkciji koeficijenta trenja i geometrijskih parametera [29]: . ~v ~ c) ~ 51.\'tsnfnog ugla J1agihB 8ij razliCi{og malcri}.12) gde su: ~=GlsjnfJ. Da bi se odredila brzina kretanja matcrijaia potrebno je sprovesti analizu kretanjatereta duz strme kliznicc. oblika cevi. Osim koeficijenta trenja ~ll i ~l. .«ll.f] 1'1 i 1'2 dux odgovNrajuCih klizllih povri. .

koeficijent dobijen na bazi eksperimentalnih islrazivanja. b moze usvojiti na bilo kojoj visini.65. relaIlJe silosima vol . ukoliko nema dovoda vazduha. b. l' Ii . I 0 JC >~l . ' 1 lstovara. Primenom zakona 0 promeni kineticke energije materijalne tacke.17) moze se zakljuCiti da se za zadatu v. . S1. a ne pravolinijski. . 1" t" d k' . koeficijent trenja ~l i ako je zadata visina h.14) moze se uspostavitijednaCina: gde je <p-ugao Irenja cestice. Pri Iransportu vreca duz usmeravajuceg levka. da se ne bi ostetila ambalaza trenjem. tJ. vp . pocetna brzina vp . . je cesto potrebno ostvariti veliku vredllost k onaene b rzme. Posto je odnosno tako se dobija to je: (17.masa cestiee.15) Prema rezultatima sprovedenih is or . s [me raVlll prema 10nzonla veel od ugla trenp eesllee 0 povrsinu kliznice. pn transportu zrnastog materijala ° '. . konacna brzina ne sme da bude velika. S1. se odredila konacna brzina cesticc potre. te se zbog toga konstrukcija levka izraduje promenljivog ugla nagiba. iz .: y.17. odnosno vrecama. g . " -' Yt U b)' . da bi se ccstica kretala k . krajnju brzinu kako bi se ' "1 y ' .konacna brzina cestiee.. Pri projektovanju oluka kliznice.14) gde su: m .17) Ek2 . V kr .80..l)no . Ukol'k " T N k ' . Tako je brzina zrna duz cevne kliznice: (17.E"I =: 6Ek I~J ±A(F. b Da bi. re cnostl transportovanog materijala sto dovodi do gubltka klnetrCke energlJc zrnastog materijala k . ~. Prema tome.16) gde je C . I' .18) L=--~~- 2 gil 1z izraza (17. pri dovodu vazduha u gornji deo cevi je C=O. .27.pocetna brzina ccstiee. kao i za zadatu vrednost pocetne i konacnebrzine. (17. npI'. iii pravougaonog.. Gravitacioni transporteri 515 zrnastog materijala cevnom kliznicom manja od brzine slobodnog kretanja krutog tela duz strme pravolinijskc: kliznice oblika strme ravni. c sa vertikalnim iii kosim bocnim zidovima. og toga Je rzma transportovanog . k' . C=O. c"estl'cc nanize cc biti ravnomcrno ubrzano. .. mesto pregiba cevne kliznice. ugao ~ usvaja se vcce vrednostl od ugla trenja transportovanih materijaJa u dzakovlma.27.. kroz cev dolazi do pojave raz 'ct.). Ak o se lzvrSl zamena m == -Gj posle Sl'e"'I'y' . O 1 0 mJe potre no ogramCltI onemoguCl 0 osteeenJe transportovanoo matcriJ'ala pn'I'k om .isinu tranasporta materijala. . ". . I Je ana lZlra 1 Je' naemu oJa " t" 1 ~k' Je postav Jcna pnmenom zakona 0 promeni killctl'C'kc cnrglJc ma cnJa nc tac e. analog no izrazu (17. moze se odrediti vrednost ugla ~1' Cevne klizniee su razliCitog poprecnog preseka: kruznog. " . (17.17. k' k 0 b' . a 1 se S 0 0 Je IzvrSl a lspuna vagona iIi bunkera uk l ' k " b 'Y' . roz eev oJa JC postavlJena kao strma khzlllca potrebno Je ISPUllltI us]ov da je ugao nagl'ba '1' .27. Ako su poznati: ukupna vis ina H. II dl1. d b" . SL17. 1 b bunkera ili elevatora doprcma u eevnu kliznicu ZbOJl se S? bOdr:im padom. pi lVanJa. . -vir (17.Ja 0 l)a se lzraz: Vkr = ~2g(H -IlL)+v~ 2gH +v.514 Transportni uredaji odnosno tgj3>J1 j3>rp. .

..25 1z prikazanih podataka moze se zakljuciti da precnik ccvne kliznice vertikalno postavljcne moze biti znatno manje vreelnosti od koso postavljenih kliznica.91 1.. 33 36 1...brzina transporta materijala kroz cev.. a ako bi se ista kliznica kvadratnog poprecnog preseka zarotirala za 45°. c) Kapacitet cevnih kliznica u znatnoj mcri zavisi od vrstc materijala od koga su ccvi napravljene..0 2.. \ji koeficijent ispune poprecnog preseka cevne kliznice. Ako se usvoji da je kapacitet jcelinicne vrednosti Qj za koefidjent trenja izmcdu cestica malerijala i povrsine ccvi kliznicc ~l=OA7.56 l5 0.516 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 517 Eksperimentalna ispitivanja pokazuju da se za isti transportovani materijal dopusta najmanja vrednost ugla nagiba premn horizontali na cevnim kliznicama kruznog poprecnog preseka..... to sc izmedu H i eI mogu uspostaviti slcdece rcladje: H.... 3.. za zrnaste zitarice iznosi: 0..:=: = .~ oelnosno..27 Faklor kapacitcta: ()..pctgf3) . b) Kapacitet kliznica u znatl10j meri zavisi od ugla nagiba cevi. A ..... . Ako se za ugao nagiba od 36° cevne kliznice usvoji da je kapacilel jedinicne vredl1osrti.5........ .34 45 1. 4..13.0 0.. . potreban je prosecan ugao nagiba cevi od 33°. Za jednaku povrsinu poprecnog preseka: precnik ccvi kliznice kruznog poprccnog preseka iznosi: gde su: Q . .... m.50° krupna prekrupa .70 0...32 0. ..85 0.. ...p " to Je: ----. tj. pri transportu proizvoda u mlinarskoj industriji cevnom kliznicom kruznog poprecnog preseka.00 0.93 0...47 25 0.. tada je potrcbno da se postavi pod uglom od 30° prema horizon tali.60° sitna prekrupa (griz) ....0 1.0 O.. ako se prvi element cevne kliznice razliCilog ngla nagiba umesto cilil1dricnog oblika konslruiSe kao zarubljeni konus...4 90 2... nego za izradu kruzne eevne kliznice.70 5..47 0.0 0..19) brasno i praskasti materijali .-· V-..... ... .... 50° .. za ugao trenja izmedu cestiea materijala koii se transportuje (p ~25°.. gde su: nd . za jednaku povrsil1u poprecnog prcseka.... tada se iz izraza (17.20) dobijaju sledece z3visnosti kapaciteta Q U odnosu na jedinicni kapacitet Q j i koeficijent trcnia klizanja ~l : 4a =4-JA ..4 . tada ie za elrugc vrcdnosli ugla nagiba faktor kapaciteta sledec'ih vrednosti: Ugao nagiba cevi...79 0......... 70° ..fA .33 ct.62 0...19) i (17. Da bi se dobili konacni izrazi za oelredivanje precnika ccvne kliznicc kruznog poprecnog preseka.. 1z navedenih izraza mogu se izvuCi sledeCi zakljucci: a) Sto je veea visina H.80 0..19 d= (4A 1/--.......JA 1 ..54" A ~.51 0. myp V'7ClYPV ~2gH(1. Tako npr...... .povrsina cevi kruznog poprecnog prescka. Tako vazi jednakost...45° .. .. 0. . 80° proso (mekinje). kgls..uctgfJ) 1 a=-JA=~ Q = lfpv Q lfP~2gH(I ...67 10 0.. za iednaku povrsll1u poprecnog preseka potrebl1o je za izradu cevne kliznice kvadratnog poprecnog prcseka 13% vise materijala........... v . . ti.. potrebno je zameniti u prcthoelnim jednaCinama vrednost povrsina poprecnog preseka i brzine.09 0....0 37 39 1. oel koeficijenta trenia izmcQu transportovanog matcrijala i povrsine ccvi. Sa aspekta racionalne potrosnje ugradenog matcrijala za izradu cevne kliznice....76 4. u zavisnosti od kapaciteta.. tako npr... . Inace.. utoliko moze biti manji prccnik cevi.2 0. rastojanje izmedu utovarnog i istovarnog deja poprecnog prescka ccvnc kliznice...S5 3... 0...70 0.=..5 1. Q =2 -1L.40 1. sto se moze zakljuciti sledeCim razmatranjem.. ako se usvoji da se utovarni otvor ccvne kliznice nalazi na visini H=lm od povrsine podlogc i da jc pecnika d=lm.58 0. ....45.25...fA....... .. . kg/m ........4SO . strana cevi kvadratnog poprccnog preseka iznosi a.... 50° zrnaste poljoprivredne kulture .......51 0. tada se precnici ostalih cilindricnih elcmenata mogu smanjiti.... ....51 20 0.. mrs..2 .5 1...36° d~ (4A=2 fA =2l V--. 3 p _ zapreminska gustina transportovanog materijala.. m...kapacitet cevne kliznice. odnosno a: 1.... za otpatke i prasinu.. .0 0. m 2• Posto je obim cevi kvaelratnog poprecnog prescka.m: 1....36 U prakticnim proractlnima usvaja se sledcca vreelnost najmanjeg ugJa nagiba eevi prema horizontalnoj osi za razlicite matcrijalc (17. dok je za postizanie iste propusne kolicine transportoval1og materijala ccvnom kliznicom kvadratnog poprecl1og preseka potreban ugao nagiba cevi od 34°.m: 0.09 1... kao za kliznicu kvadratnog poprecnog prcseka strane a.45 50 0...17 41 43 1. Tako se mogu elobiti sledeCi izrazi za odredivanje eI. kruzni prcsek je povoljniji oel kvadratnog. 0: 30 nd = nJ¥ = 3. 1V~0...-' m'..13 )l 1...obim cevi kruznog poprecnog preseka.

centralni ugao trenutnog polozaja transportovanog tereta. staklcni zidovi su glatke povrsine koje obezbeduju klizanje lransportovanog materijala pri malom koeficijentu trellja ~l. a.17.poluprecnik kruga. Savremcnc konstrukcijc cevnih kliznica cesto se izraduju od stakla zbog niza preimucstava. na onim mestima na kojima se u eksploataciji cevnih kliznica occkuje veee habanje preporucuje se veca primena cevnih kliznica pravougaonog poprecnog preseka zbog moguenosti zamcnc pohabanog dela cevi. Dno pravougaone cevne klizniee posto se pohaba moze se zameniti. narocito u dOlljem dclu kliznice.. te je zbog toga remont pravougaonih cevnih kliznica jednostavniji od kruznih. ~ifere~c!jalna jednacina kretanja tereta mase m duz krivolinijske putanje radiJusa r. zbog elektricne neprovodljivosti rnaterijala stakla moze nastupiti akumulacija elektriciteta koji moze da bude uzrok havarija staklenih cevnih kliznica. r .. b ~ 2 _. Providnost staklenih cevnih kliznica omogucava jednostavl1o.poluprecnik cikloide.t povecava kapacitet transportovanog materijala cevnom kliznicom. Di[erencijalna jednacina krelanja tereta duz kose kruzne kliznice. bez demontazllih radova. 80 .. (17.ds . Prilikom transporta zrnastih kultura. zbog neravnomernog pritiska transportovanih malerijala na zidove cevi. te se zbog toga takve cevi habaju znatno sporije.23) i (17. v-+ JL. je oblika dv v . Za odvodel1je statickog elektrieiteta koji moze da bude uzrocnik havarije staklenih cevllih kliznica.tFc' odnosno: (17.. gr( . Ostale velicine su kao i kod opste krivolinijske putanje prikazane na S1. U cevnim kliznicama kruznog poprccnog preseka veoma brzo nastupa habanje ullutraslljeg zida cevi.518 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 519 1z izraza (17.28..3 Proracun krivolinijskih gravitacionih klizniea U jednaCinama (17.staklene cevne kliznice nanosi sloj asfaltnog laka iIi nitroemajl gled. <p.13 [9J je oblika : m dv dt =mg(sin~-~cos~) (17.3.= g (Sin 13 ds R a za kliznicu oblika cikloide. 8 . dok se kod cevi pravougaonog poprecnog preseka opterecenje na zidove cevi transportovanim matcrijalom prenosi ravnomerno po citavoj povrsini. odnosno cilindricne povrsine i parabole. secera u prahu i s1.17. d<p ugao polozaja i prirastaja ugla polozaja transportovanog tereta. pn koe[lclJentu 'trenja j.28 Pronn<unskc sheme kdvoilnjjskjJ) kJizlljca a) kruzn8 kljznica.' yt .kruzni luk i prirastaj kruznog luka.centralni ugao kruznog luka duzine s.24) d<p 2 y c .13 lJastaje dopunska sila trenja na klizlloj vodici koj~ iZlJosi j. p .t. Pri kretanju duz zatvoreq. U silosima se primenjuju kliznice za odvod zrnastih kultura kruznog iii pravougaonog poprecnog preseka../ ~ 1° / I I \ ~ x a) K xr x y b) S1. S1.l7. utvrdivanjc mesta zacepljivanja transportovanog materijala. koji su dobri provodnici elektriciteta. I pored toga ove staklcne eevne kliznice treba uzemljiti bakarnim provodnikom na kraju konstrukeije. R. Navcdena preimucstva daju dobru preporuku staklenim eevima za primenu u pneumatskom transportu brasna. Prema tome. kruznice.28.21) . Cevi kliznica pravougaonog poprecnog preseka manje se habaju od cevi kruznog poprccnog preseka. te se na taj naCin ostvarujc i veCi kapacitet takvih kliznica.17. 17. Zbog toga se brasno u mlinovima transportuje cevnim kliznicama od pocinkovanog lima. velikom brzinom kroz staklenc cevi stvara se staticki clektricitet.ih gravitacionih kliznica. unutrasnja povrsina cevnih kliznica mora da bude glatka. peos 13) .17. S1. b) kosa dkJoiun8 kliznica. SL17. kao i nesrecnih slucajeva i povreda osoblja koje radi na opsluzivanju cevne klizniec.20) moze se zakljuciti da se opadanjem vrednosti koeficijenta j.19) i (17.23) -+-v= dv .l'lf/<p. brasna. Da bi se ostvarila mala vrednost koeficijenta lrenja.24) su : s.2 ' 2 -<p) J-lSIn 2 v (17. kao i nesrecnih slucajeva i povreda osoblja koje radi na opsluzivanju cevne kliznice potrebno je izvrsiti uzemljenje cevne kliznice bakarnim provodnikom iIi se preko povrsine . S1.22) Krivolinijska klizna povrsina najcesce je oblika cikloide. zbog koje teret na krivolinijskoj putanji ostvaruje manju brzinu.13.

'~LijJ2 =-mgsin<jl+FN . takole u ta-ki K. u jednacini (17.00 : I 1-'=0 > 2. .------.:nicc 51. 510 je od posebnog naucno-strucnog znacaja. (17. 5f. te se dobija: U slucaju kretanja tereta po eikloiditreba napomenuti da cikloida zadovoljava uslove tautohronosti i brahistohronosti.30. "'''. Vkc dobijaju se izlazne brzine na kraju kliznice.:nici Analiza promenc brzine kretanja tereta v duz zakrivljene povrsine kliznice duzine. Sa dijagrama se moze uociti da osim za prakticno nepostojeCi slucaj [1=0.."" ---------r---------r------I . uzimajuCi za geneialisanu koordinatu ugao (jJ (smatra se da je za t=O. '9°: Zavisnost v od L prikazana je u obliku dijagrama na S1. u jednacini (17.27) .29). L (m J ). Juzina luka i poluprecnik krivinc dati su izrazima: mLip = mg cosqJ . Parametarske ]cdl1acme ~ikloide.24) za pocetne uslove v=v p • odnosno v=v p ..-------. prema [54) moze se sprovesti projektovanjem sila koje deluju na teret.27) dohija se : (17.520 Transportni ureda..17. e.ii Gravitacioni transporteri 521 Resavanjem jednaCina (17.26) 6..17.----------j (17.55 .--. <p=0...30) (17.23). za kruznu kliznicu [9]: u tacki K ito: V= L~.29) pri tome je: odnosno (P=7i:. pocetna ugaona brzina ~o = 0 ).. (17. !1'=0.l730 L D(jagrami promcnc bainc v dul krulnc k1i. s=O. Brahist~hronost znaci da kriva Iinija ima osobinu da je vreme prclaza od jednog do drugog polozaja najrnanje. te se tako dobija neregularno kretanje ali s~ povceanjem kocficijenta trenja fl moze obezbediti krajnja brzina koja ne prelazl preporucenu vrednost.25) odnosno za eikloidnu kliznicu. Zamenorn vrcdnosti za FN iz (17.+. (17.-:n . visJne i radijusa L (kretanje po kruznici). Kretanje po cikloidi takode se predstavlja difere~cijah::. na pravce normale i tangente (SI.23) i (17. brzina v po dostizanju najveee vrednosti pocinje da opada. ~~rT""T~1..24) na kraju kliznice 8=8 0 i ~=O.QIa -.'tlFN . kao i 11a primeru kruznice. koje se nalaze u razlicitim polozajima na cikloidi.28) ~=eo (za 8=0).28) u (17.17. sve matematicke tacke ee za isto vremc StlCl u terne clklOlde. .t!:""~~":2:-..om jednaCinom kretanja [54). pusti da se kreeu bez poc~:~e brzine ka ~em~nu cikloide. .. Tautohronost znaGi sledeee: ako se vise rnatematickih tacaka.29 Kretanjc lcrela po kru7noj kli. .b"":-""'"~.

.' .. s{rJ1Joj povr.ciklOlde. . za.. . J b) (17.iI..po kruin(!i .33 Graik'ki prikazi prorncflc brzine kre/an...2..:.17. . dobija se: mi.:+. .. --------l 1 .'==mg Gravitacioni transporteri 523 ·-R-l.35..' 4 .522 Transportni uredaji Projektovanjem sila na tangentni i nonnalni pravac kretanja [54].tereta duz raznovrsnih konstrukcija gravitacionih kliznica. . prikazane su zavisnosli brzinc kretanja tereta [53J od vremena. I .:R-2.O. a.I'll za J1=0.34 GrBficki pnkllz ZllViSfloslj brzinc klizBnja {ercla od kodiqjcnla {ren/a J1: 1 . I -----1 . b.32).mic8/9j Na S1.~~. ~----M--l _L _____ .34) 51. . {erela dll:! raZfl()vr. VrCdIl()slipoiuprCCJJlKa krivinc R: a . ---------r---------r-. 51..32..r.i. . a j b.t=0. .33 dat je graficki prikaz promene brzine sp. .& : 2 •• c.1II : 1. . kao i prevodenjem lucne koordinate u ugaonu. konacno se dobija: .kruzIJlce Na dijagramu.17. ____ 1 .8 ---------r-. za jedinstvenu vrednost koeficijenta trenja tcreta 0 podlogu kliznice (f..--------..wosl balllC krelaJUll Icrcta ()d vrcmena.• . . . Kao 1kod kruznice.\'in/ Punc IjJ1Jjc .33. S1.17. odnosno cikloide.. I I I .CIKloidIla klj. Rk cfj 4.mjca: 2 .._j---------..<j:> s 2 (17.17. .. ! •. ---. za razliCite vrednosti poluprecnika krivine R. .-<'. 2 .po ciki()idi. i smatrjuCi da je pocetna brzina So 0.33) N 1 : I I I .. a na S1. .. ! Vr.34 pnkazana Je zaVlsnost brzine klizanja tereta od koeficijenta trenja ~t... . ------_. I . I 1. I ..po .. I I I .17. .35) Zavi..32. S1. Na SU 7.5j+-R-2j . <P m-=-mgSln-+ F'N' ·2 S ~ .{jnc xa grii vilado]]i transport rnalcrijii/a S1. J t.31 Dljagram xavjsIlostipromcnc brxi])c v du:! raspon8 L"'ffR cikioidc kao obfika zakriv/jcne povr. .---r---------! f Zamenom izraza za FN iz (17. .31 prikazana je zavisnost promene brzine V duz raspona L=nR. ------r---------r. . . . . ----1"'------"1I . .5jc-R-3j 12.cilindricIloj povr'{iJ]j~' 3 .. za (=0..32.~~.17.111 ---------j---------j---------- (17.:. parabolicnojpovdjJ1J.. . . " I I I • 1 .--.po pravoJ.33) u (17.·2 .f __ ...32 v == == 2R sin. razij61<."". . . . ':... ---------r"-------2 (17.00 51..... S1.~.32) .17.. . . za fl=O.mjiI kOlJslrukCIj8 gravjlacioIlj/J kiizJ1ica i 10: 1 .ustanja . . I I I ... I I I ! fl.17. : I . . --..17. C.. povrsina po kojima se krece teret. . a isprckjdaIlc za J1=O. kruga. b .prv()ljnij:~ka kli. primccuje se postojanje nercgularnosti kretanja. 3 .35).krllzna kljzlJiea..

dok najmanju vrednost ~ ima granicna zavojnica spoljasnje iviee. Svojstvo samoregulisanja brzine tereta pri njegovom kretanju po helikoidnoj povrSini kliznice U odredenom stepenu kompenzuje promenu vreduosti koeficijenta trenja.17. SI 17.35 Proracunskc sheme gla/ke 78vojne kli7nicc: a . 5117. moze se zakljuciti cla je ugao' nagiba zavojnice kliznice nejednak: najmanji ugao nagiba zavojnice je uvek p':Jred spoljnje ivice zavojne kliznice.:aviy'm) kli.35.38) gde SU: lo i bo . 80 mm.korak zavojne povrsine. b iznosi: (17. do poduzne osc zavojne povrsine. sa najveCim radijusom R Sl. a prema S1. S1. Ugao ~ je najveCi kada je graniCna zavojnica na unutrasnjoj vertikalnoj iviei. usled smanjcnja centrifugalne sile. pomerace se u pravcu poduznc ose kliznice i brzina ce mu se povccavati. Usled promene radijusa zavojne putanjc. Kada teret dode u konlakt sa spoljnom bocnom ivicom nastupa umanjenjc brzine. b i c.: b .cvo!vcn{a 7.3. dok je najveCi pored stuba. Koeficijent trenja 0 bocnu ivicn il1 moze biti za 2 .17. cija se vrednost menja u granicama od r o. S1..17.odgovarajuca duzin3 i sirina tereta.8V(ync /infic. a. sto opet prouzroknjc smanjenje brzine.radijus stuba. Brzina kretanja tcreta zavisi od radijusa putanje r po kojoj se teret hece.rastojanje od stub a do tereta.:nicc.lS.35).15. to saglasno izrazu (17.I'ila na tcret koji sc krecc po 78 vojnoj kli7nici .17. zbog pojave hocne silc trcnja. U protivnom. s=40 .4 Proracun glatldh zavojnih.15. zavojna kliznica je geometrijski oblik gravitacionog kretanja materijala dobijell kretanjem prave iii hive po zavojnoj liniji. tg0 zavisi od odgovarajuceg rastojanja R. odnosno rastojanja zavojnc linije od vertikalne ose. odnosno ~>p Ugao nagiba ~ je promenljiva velicina.2. b. Druga karakleristika hclikoidne povrsinc kliznice kao uredaja za gravitacioni transport materijala je pojava eenlrifugalnc silc koja deluje na teret lIsled njegovog kruznog kretanja oko uzduzne ose kliznice. Zavojne konstrukcijc kliznica obezbectuju konstantnu hrzinn klizanja.36) Ugao nagiba ~ zavojlle povrsine odreduje se iz poznatog izraza: (17.35. a. teret ce imati razlicita uhrzanja.. Ro .shemEi dcJovanja . 1 . . a) 2 Do= 2RO=2 (r+s+bo ) + (1)2 2' ' (17.6. Zavojna linija za najveCi radijus Ro zavojllc kliznice moze se predstaviti kao hipotenuza pravouglog trougla. Posto se radijus zavojnice zavojne kliznice nalazi u granicarna r do Ro (SI.rastojanje od posmatrane zavojne linije po kojoj se teret krece iii trenulnG nalazi. zavisi od polozaja.36 i 17. ugla nagiba zavojne linije ~ i koeficijenta trenja [11 tereta 0 kliznu povrsinu zavojne kliznicc.37) gde su: H . pravolinijskih i krivolinijskih gravitacionih kliznica Kao sto je napomenuto u 17. te se Ie ret pod dejstvom centrifugalne sile premesta u zonu koja jc udaljcnija od poduzne osc. koja ce biti utoliko veca.17.17.524 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 525 17. Korak zavojnice zavojne kliznice H je konstantnc vrednosti bilo na kome rastojanjn R. Naime. NajveCi precnik zavojne kliznice (Do=2R()) mora imati vrednost koja obezveduje slohodan prolaz tereta dui radne povrsine kliznice. do R.15.l7. radijusa r. Uvccavilnjcm brzine kretanja tereta povecava se i njegova centrifugalana sila.. koeficijent trenja je ~tl' dok je koeficijent .. Takode u slucaju kada se teret bude nasao na najudaljenijem radijusu. Katete trougla cine obim cilindra 2rrRil i korak zavojne linije visine H."2 pri klizanju lcrela 0 bocnu ivicu. 3 p'uta vecc vrednosti od trenja klizanja tereta 0 helikoidnu povrsinu. S1. Ugao nagiba ~ bilo koje zavojne klizne povrsine treba da bude veCi od ugla trenja tereta po povrsini spu5tanja. 1=10 cos~.1S. pri klizanju tcreta 0 hclikoidnu povrsinu. Sl. Navedenc osobenosti zavoinih povrsina kJiznica obczbeduju u izvesnoj meri samoregulisanje brzine kretania. pri krctanju tereta po nosecoj povrsini. odnosno klizanja terela. s . od sluba. . ukoliko se leret nalazi blize poduznoj osi helikoidne povrsine. U smeru prcma periferiji kliznice.37). Ova sila dclllje U praveu izvodnice..projekcija duzine lereta na horizontalnu ravan. r .

SL17. L'.) 2 b 2 .17. a nalazi se obicno u granicama L'.lz>~l" odnosno ~l:I=(2 . Da bi se teret ravnO!1lemo spustao niz kliznicu..17.ma radijus R: F2 = f. Ako je ugao nagiba spoljnje zavojne linije manji od ugla trenja. Ivlinimalni spoljasnji radijus (radijus spoljasnje iviCne ogrde) R tn1n . Kod zavojnih kliznica u veCini slucajeva je Pl"'f. duz kliznice. tada je za kretanje tereta maksimalne dimcnzije am". R . b. 3)~11· Koristrukcija iviee ograde zavojne klizniee.37 Shcl11alski prikaz ZHVOjllC klizJ1ice Uslov kretanja tereta klizanjem po zavojnoj kliznoj povr{ini.37.".41) odakle se dobija da je: H ?: f.lz. Ako se usvoji precnik unutrasnje ivicne ograde nosece klizne povrsine r o.komponenla sile teze G Cijim delovanjem se teret prerneSta nanize. zbir svih sUa 'koje deluju na teret mora da bude jednak nuli (pogledati S1.36.40) treba da i. cije se vrednosti daju u obliku tabelarnog prikaza (tablica 17.L G ~ . prema izrazu (17.36 OdJ10.37) je: H 2rcRo tg13 = ?: tgp .39) Ako je ugao llagiba zavojne linije jcdnak uglu lrenja. b): Rmin gde je: _ - max (rO+c. odreduje se iz izraza [29J: 51. i b".16.koeficijent trenja tereta 0 kliznieu.17.40) gde su: G1=GsinjJ .lporlujc Poprecni profil zavojne kliznice izraduje se olucastog oblika sa rebrastim poprecnim ispustima koji povecavaju koeficijent trenja ~ll' S1. moguce je kretanje tereta pod dejslvom sile leze onog del a cestica koje se nalaze na povrsini Cija je linija zavojnice strmija. rnada se desava da je f.. odnosno koja je bliza stubu zavojne kliznice.L. (17. koji za date dimenzije tereta obezbedujc minimalni zazor.? : tgp =f. na kome se nagomilavaju i sa koga se lako vrsi manipulacija prispelim teretirna .=flGcOSjJ . za /-l1=/-l2=/-l je: H tg13 = . ~l .+a nuLt ) + ( -2.17. ivicu kliznice. do centra tezista tereta.17. pod dejstvorn centrifugalne tereta.1) . 2rcRmax (17.rastojanje od ose kliznice. polreban zazor c" S1..L21tRmax ..35.le IrilJl. (17.l kqllslwkdiskih pHnll11clara ZilvOjl1C kliZl1icc j dlJl1CJ1Zijc Icreta ko.garantovani zazor izmedu tereta i ivice. .S1.sila lrenja tereta g R sile.36) i (17.sila trenja tereta 0 0 povrSinu kliznice.J. tada jc ubrzano kretanje tereta niz kliznicu. Da bi se teret slobodno premestao po zavojnoj kliznici treba odrediti geometrijske karakteristike konstrukcije kliznc povrsine.=40 .526 Transportni uredaji Gravitacioni transporteri 527 Razume se da je pri gravitacionom kretanju tereta po nagnutoj povrsini ugao nagiba ravni ~ prema horizon tali obavezno jednak iIi neslo veCi od ugla trenja tereta po ravall klizne povrsine. prema (17.36 i 17. pira se u zavisnosti od dimenzije F.. b . 80 mm.

tada se na njoj i ne moze ostvariti ravnomemo kretanje materijala.34 ~-0. sanduka sa bocama.45 f· t. ~=20 . Prema eksperimentalnim podacima ugao nagiba zavojne linije ~ treba usvojiti. 1 mv 2 .. ~=15 ..41) moze se oc!rcditi H. Konstantna brzina tereta niz gravitacionu zavojnll kliznicu ne uspostavlja se trenlltno.46 Tako je brzina kretanja tereta duz zavojne kliznice v = Sin~ gR -F-. Tablica 17.[54] pri tome su: F2mR v 2 FIl2 = F2 Fc - sija trenja 0 zid bocne ivice zavojne kliznice usled 1 mv 2 dejstva centrifugalne sile Fc. v = (17. J (17.30 ~t-0.. . Za izradu zavojnih klizniea od drveta je H=1200 . 23°.27 ~t-0.61 ~ _ koeficijent trenja kJizanja tereta 0 povrsinu zida bocne povrsine kliznice. gde je Fe =2R+2R' S1. . centrifugalne sile i trenja 0 dno i zid bocne ivice kliznice moze se sprovesti iz uslova da je zbir projekcija svih sila u pravcu ose kretanja tereta jednak nuli. c!olazi se do zakljucka da brzina kretanja tereta po zavojnoj kliznici varira U odredenim granicama.31 ~-0.44) odakle je: v= gR(sin~-Fl cos~) F2 cos ~ 2 = const . te je [9]: (17.cosB = const .[40].52 ~-O.[16].15. u zavisnosti od vrste transportovanog tereta.[9]. te je zbog toga.43) Razume se. To maci.528 Koeficijenti trenja ~ dzakova od 'ute i lana ispunjenih bra8nom Kretanje klizanjem dzaka preko dzaka Kretanje preko uglacane borove daske Krelanje preko politirane daske Kretanje preko 8per ploce Kretanje preko pocinkovanog celika Kretanje preko pocinkovanog lima Kretanje preko kIiznice oblozene transportnom tIakom Kretanje preko betonirane kliznice Kretanje preko asfaltirane kliznice Shodno tome je.2000mm.49 ~-0. pod dejstvom normalne komponente sile tde.15. sa uglom nagiba ~. Transportni uredaji Gravitacioni transported 529 ~J - koeficijent trenja klizanja tereta 0 radnu zavojnu kEznu povrsinu. ~=-O.20°.t-0. ako je duzina zavojne kliznicc kratka.17. vee na duzini odredenog segmenta puta klizanja s. .24°: sanduka.cos~ ( J= const. Zbog svojstva samoregulacije brzine kretanja tereta niz zavonu kliznicu koje je prethodno objasnjeno...17.0. S1. precizno odredivanje brzine ravnomernog kretanja tereta mase m niz zavojnu putanju radijusa R. c.. .1 . (17.[51]. u granicama: pri transportu punih vreea i dzakova.[501.45) LITERATURA: [2]..42) Uz odredenu aproksimaciju moze se smatrati da je: sin ~ gRo ( . 1z izraza (17. prilikom projektovanja zavojnih kliznica neophodno potrebno izracunati potrebnu duzinu kliznice na cijem se kraju ostvaruje konstantna brzina kretanja.[45]. 13=19 .

IIDEO TRANSPORTNI UREDAJI MEHANIZACIJA INDUSTRIJSKOG I RUDNICKOG ZELEZNICKOG TRANSPORTA .

estalcade. akvadukti. a sastoje se iz oS:JOvnih elemenat:a.finc.vijadukti. 51. Povrsine za prijern istovarenog materijala pored koloseka rnogu se formirati sa obe strane industrijskog koloseka nasipanjem istovarenog materijala iii se na mestima koja su predviaena za istovar matcrijala iz vagona kopaju kanali-transerije odgovarajuceg poprccnog prcscka koji ohezbeduju zahtevani kapacitet. rudarstvu. U veCim industrijskim prednzeCima polaganje zeleznickog koloseka za obavljanje unutrasnjeg transporta materijala predstavlja veliku invcsticiju. Inace. 2-nfl. poveeanjem brzina transporta. odnosno vagoneta. b) prikljncna oprema. kako prilikom nabavljanja potrebne opreme. mctalurgiji itd. rude i sirovil1e koji se tral1sportuju zeleznicom moraju se automatizovano istovarati iz kompozicije zelcznickih vagon8. prenosnice. normalni sirine 1435 mm. ito: sina. Investicionu opremu industrijskih zeleznica saclIlJ3vaju : a) sinski kolosecni pribor. dodavacima i transporterima. tako i za vezu izrnedu fabrike i nalazista rude.. INDUSTRIJSKE ZELEZNICE ZA UNUTRASNJI FABRICKI TRANSPORT MATERIJALA p!oc'a. sirina koloseka mcri se upravno na osu kolosekvd i predstavlja razmak unlltrasnjih strana glava dve sine. kompozicija vagona. . U sirem sn1lSlu gorn]l stroJ obulw~ta l.<·.532 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport mater~iala 533 zastitni jarkovi po potrebi sa gomje strane terena. c) lokomotive. Unutrasnji transport industrijskim zelezl1icama predstav~ja integralni deo ukupnog transportndg sistema preduzeca koje je i u obavezi da odrzava i vrsi remont svih tran?portnih sreds(ava. predstavljaju nadgradnju 11a donjem strojn. objckti za obezbeaenje pruge od bUJlca. dru~~ postrojenja. Kaopo pravilu. e) manevarska j pomocna sredstva.I'iJiski ckscri 'T" iii "T" ohlikll 1. 5-pod/07J7H 1.1 Opste napomene Zeleinicki transport je od velikog znacaJa u procesu prerade sirovina u graacvinarstvu. kolske vage. oblozni i potpor~i zidovi . SL 1. snega 1 lav1l1a.'trqjfl. skladista materijala. ukrstaji. procesnoj tehnici. kao i uzani koloseci koji su manjih sirina. Gornji stroj zeleznicke pruge cine promenljivi parametri. skretnicka i !11ostovska graaa 1 sl. 4-.1 Zc/cxnicki ko!osck: i-poslcljica donjcg . okretnicc. propllsti sistemi za prihvatallje i odvoaenje povrsinskih i podzemnih voda(jarkovi t1 u~ecima i Duzin3 istovarne prijemnc transeje pored pruge zavisi od broja transportnih jedinica --vagona i vrernena koje je potrcbno za njihov istovar. povecanjem osovinskog opterecenja: odnosno pritbka tocka na sinn.Jg· 3-pTag. Donji stroj zcleznicke pIuge u osnovi prcdstavlja zemljani (rup pruge sa svim vestackim objcktima. Primenjuje se za prevoz sirovina kako unutar fabrickih proizvodnih pogona. tako i prilikom njenog postavljanja i oddavanja u eksploalaciji. Za obavljanje zelezniCkog transport a m8terijala koriste sc koloscci razlici(ih sirina.1. kod useka i nasipa terena sa nagjbo~. galer:ije. istovarnih bunkcra opremljenih bunkerskim zatvaracima. pragova. tako i uzanog leoloseka moraju obezbediti mehanizovani transport materijala sve veceg kapaciteta ito: elektrifikacijom pruga. mereno na 14 mm ispod GIS·a (gornje ivice sina). nadvoznjaci i podvoznjaci.<. a to su: mostovi. IUneli. razna osiguranja trupa pruge itd. . d) vitIa i utovarna sredstva. Najvisi nivo mchanizacijc istovara materijala iz kompozicl]e vagona ostvar~je se prime nom prijemnih. 6-. U graaevinskom smislu zeleznicku prngu cine osnovni eleme~ti: donji stroj pruge. Industrijske zeleznice na prugam3 kaleo normalnog. drenazni rovovi i potkopi). gprnji stroj pruge. kao sto su skretnicc. drenaze.1. primenom savremcnije mehanizacije na Zeleznici. kolosecnog pribora i zastora. a to zna6 da se istovarivanje iz svakog vagona obavlja automatizovano u specijalane transeje za prijem materijala u prijemne bunkere. koloSCClll tnangh 1 pe\ouglovi.

a to znaci da sve neravnine treba ublaziti proseeanjel11 useka.534 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala 535 S1. e-rastojanje izrneau tockova na zajednickoj osovini vagoneta.poslUi. Sa pove'canjell1 zazora iZll1eau tocka i sine pojacavaju sc parazitna kretanja vozila.2 sastoji se iz podloge (posteljice tla donjeg stroja). 0.1 Vrsta koloseka Sirina koloseka Proeentualna zastupljenost pojcdih sirina koloseka 62% 6% 9% 8')!o Sin~ je.zadrzavaju se na odreaenoj visiniskoj koti..2 IDdustrijski koloseci i sine .. a sine i pragovi . Z:leznicke sinc se izraauju iz valjanih profila standardnih dimenzija. ll. kao i poprecnim 1 poduznim profIlom terena.siroki kolosek . odnosno postoji zazor izmeau oba tocka i sine. Osov1l1a koloseka pruge postavlja se obelezavanjem 11a terenu iIi se nanOS1 11a kartu i naZ1va se trasom pruge. sto minimalnije radijuse krivina. Inace. obezbedujuCi konstantl1li sirinu koloseka. i spojevi sina sa pragovima.. iiljake i peska.:'1IJt1 prag. I ~ss~--- ~~xl_ Trasa pruge mora imati. S obzirom da zeleznicka pruga II horizonlalnoj projekeiji nije uvek pravolinijska. 51.=1676mm S. Polozaj zelezn1cke pruge odreden je trasom pruge.. ZahvaljujuCi nasipu pruga je elesticna. '~astojanje izmeau n¥spramnih tockova na zajcdnickoj osovini. DOpllstena vrednost x na pravolinijskim deonieama podzemne zeleznice (zazor izmeau tocka i sine) usvaja sc 10 mm.. ako je moguce. x-zazor izmeau oboda tocka i sine preko kooa sc vrsi slobodno kretanje tockova u poprecnom pravcu "tamo _ amo". 20 mm. sledeca: Tabliea 1. po dve naspramne sine mogu bili postavljcne na nekim poluprecnicima krivina. gl. Debljina nasipa kod pruga uzanog koloseka iznosi 0.. SI.definisana je izmeau ~ll1utrasnjih iviea glava sina na pruzi..sirina zeleznickog koloseka. odnosno vllcne lokomotivc.0JJ3IJlfJ 1. oLinosIlo r astojanjcm lzmcclu spoljasnJIh radmh IVIea oboda tockova na zajedniCkoj OSOVIIll vagona.uzani kolosek .sa sine.1. dok siriria nasutog sloja mbra\ da bude za 20 . 40 mm i peska 3 .= e+x =: b+2c +x. Profil koloseka mora biti ravnomeran. Sirina zelezmckog kojos~ka .=1067 mm S. c .siroki kolosek . a koja se nepovoljno odrazavajll na eksploatacioni vek kako tocova. kao i mogucnosti iskakanja lokomotive i kompozicijc vag on eta . 2-nasip. pragovi. a siiapritiska pokrctnc zeleznicke kompozicije prenosi se na nasipni. odnosno drugll sinu. J-prdg. Posteljiea tla donjeg stroja i nasuti sloj gornjeg stroja Cine noseCi deo pruge i predSlavljaju vazan deo konslrukcije sinske staze. S1.. zastora.=1435 ll1m nalazi se u granieama -2 .s':il1Ski ckscn" "T" iii "T" obhka . VeliCin3 x treba da iskljuci mogllcnost naleganja obodnih venaea tockova zajednicke osovinc na sine.avni element gornjeg stroja zeleznicke pruge koji neposredno prima sva stallcka I dlIlanllcka opterecenja koja se u koloseku mogu javiti. 5-pOJ/U/rul ploca prcko koje se .1. .normalni kolosek .. Najbolji nasip formira se od mcsavine tu\anika..os tali v . +5 ll1ll1. pragova i sina sa kolosecnim pricvrsl1im priborom.2 Ze!ezlljckj ku/usck: 1. Gornji slroj indllstrijske zeleznicke pruge saCinjavaju: zastorni sloj( nasuti sloj tucumka). zelezicki koloSfk. Ze!eznicka pruga.3 m.sloj.uzani kolosek .3 Par ~'{jllskjh tockova f13 . tako i sine.sirina oboda tocka.ica d(}f~ic. zaseka. 4-sjnc.=1435 mm S. odnosno vucnc lokol11otlve. zastupljenost odgovarajuCih sirina koloseka na zeleznicama u svetu je prcma tabliei 1. mm (11) gde su: S. a koji se usvajaju prema vazeCim normama za projektovanje ze!eznickih pruga.3. nasutog slop. i uticu na povecanje sila otp. projekcija trase u horizontalnoj ravni naZIva se planom zelcznicke pruge.=1524 mm ( u zemljama bivseg SSSR-a) S.=1000rnm 9% 6% ukupno 100% S.. sine. Pragovi preko kojih se ucvrscyju sine koloseka povezuju obe prugd. . dok je projekcija trase u vertikalnoj ravni proW pruge. odnos11o na industrijskim ze!eznieama dopupslena vrednost x na nOl'malnim kolosecima sirine S. Dill1enzije tueanika od tvrdih stena su 20 .2 .40 em veca od duzine p~ligova. kao sto su vijuganjc. odnosno izradomnasipa.filla jJosfav!. '" b- Us ted habanja oboda locka zazor izmeau oboda locka I sme se vremel10m povccava. te se tako pri obrtanju tockovi premestaju duz sin a i svojim obodom pritiskaju cas jednu.ora kretanja kompozicijc. ' v S.1.. Preko pruznih sina i pragova se pritisak vagona raVl1omerno prenosi na nasipni sloj.1. zaokrctanje i ljuljanje. slroj/:l. ublazcne su sile udara tockova pokretne kompozicije 0 sine. 6-. 1.

C i Delate Sll tabelarno.536 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materi.5.l'inc tip. bolji su prigtt5ivaCi uelara jer su elasticniji i do 4 puta od betonskih. Tabliea 13 h1 1.iala 537 Pragovi Sll obeno od drveta (eetinarske grade). a mogll bili j metalni. lJ nasoj zemlji se ~a pruga~~ normalnog koloseka najcesce primenjuju sine tipa 49. UIC 54 E. Ako se kOl11pozicija vagona vuce lokomotivom. 4 W. Pri pre]a::~ va~ona podrazumeva se da .r~mena ~aba: odnosno predstavlja deo kome se tokom vremena smanJuJe masa 1 Vlsma. k{. Glava sme Je dec sine koji prima opterecenje od vozila neposredno te se s:o?a toko~ v. ~ tIme 1 otporni moment glave i eele sine..ic samo jedan tocak iZl11edu dva susedlla praga.3 417. h1 C 18 17 17 Grupa 1 2 3 4 ] a 26 25 25 24 22 h 16 15 15 A 26 25 25 24 22 B 16 1) 15 14 14 D 18 17 17 16 16 B 9 8 8 8 7 C 8 5 260 260 250 250 230 14 14 16 16 8 8 8 7 i~ . Raslojanje izmedu pragova lZ110S1 600. drveni pragovi 511 sk~Flji od bet?llskih ali se jos uvek najvise koriste jer se lako ugradllj11 i ohraduju. Dimenzije skretnickih pragova (grade) oblika A.4 OhHci poprecnog prc. lako se podbijaju i postavljaju manje zahteve npoglcdu zastora i podloge.+ 511. .(m). stirn sto ih sa odstupanjima moze bili najvisc do 20 'Yo od kolieine u prijemu. anliseptike kojima se sprecava zaraza klicama koje napadaju drvo_ Prema dimenzijama pragovi Sll podeljenji II pet grupa (za pruge normalnog ko!oseka).?skom priti~ku. 1.ce mase odgovaraju za saobracaj inteziteta. sme lzmedu dva susedna praga pri prelazu kompozicije opterecen je na savijanje. 2 I. lJ tablici 1.'>4. mm 67 d Pragovi uzanog koloseka sirine 750 mm su duzine 1. tablica 1. 1. Z~.. 49.4 date su mere i osnovm parametn na]cesee upotrebljavanih sinskih profila u nasoj zCl11lji na prugama normalnog koloseka. .<"'ck. a u tablici 1.0 km pruge). Sme v~. em 3 Wy h mm 142 149 161 159 172 bl mm b.43 60.44 49. Na s1.. sine tip a 4.84 62.55 69.34 76.81 54.2 prema SL 1.:::==------+. h ± 1 em.....43 57. Vral sine je zaobljen prema glavl sme 1 prema nozici.. Inace.97 68. odnosno za pruge sa veelm saobracajnim opterecelljem po osovini za vece brzine.3 u em.'>.4. kao i na masu po duznom melru. sine 45 49 UIC54E UIC54 UIC60 cm cm crn 4 em 3 mm 14 14 14 16 16. I _ a -4 I ~~ 511.? 49 '" b Grupa 1 2 I 230-480 380-400 a 26 h A 16 B 16 2U C 2() B 11 11 C 10 12 26 3D 30 l6 26 Tablica 14 Tip g kg/m A T.. .4 Tablica 12 b Sina kao glavni element gorjeg stroja zeleznieke prng.5 45. Za obicne pragove toIerancije su sIedece: I ± 5 em.. gde je l-dnzina praga. 49. l)IC 60 znaci da su mase oko 45.5 513 67 67 70 72 53.. Pre polaganja zeleznii"kog koloseka treba im3ti prethodne podatkc 0 osovi. Deo. odnosno armirano--betonskc konstrukcije i postavljaju se ispod simL Drveni pragovi sc stite od truljenja tako sto se natapaju u hemijska sredstva.86 1552 290 215 240 276 279 46 51 55 60 125 125 125 140 1819 320 341. Tip sine je odreden mas om sine u kilogramima po duznom metru (g.prikazan]~ po~:e:~l presek sine tip a 49. 60 kg/m..5 navode se osnovne karakteristike razlicitih sin a uzanog ko]oseka. b ± 2 em.34 2308 2346 3055 335 68 ISO Osnovni podaci koji dcfinisu sinu odnose sc na ukupnu visinu sine. a dimenzije za obI ike A 13. B i C prcm3 Sl. a napon savijanja mora biti l11anji od dopllstenog. .5 Poprecni prcsek fe!cznicke .'> m. u kompoziciji je naJteza 10komotIva. sa pncvrsmm pnborom nema problema kao kod hetollskih.4 date Sll U tabliei 1. 800 mm ( 1500 pragova l1a rastojanju od 1..cka xcicznicio/l pragov3 Durn1HIJ1og ko!o.e ~~prestano)'ri~a sva statieka i dinamieka opterecenja koja se u koloseku mogu Javlt!. te se preima izabranDj ]okO[l1otivi i dopustenol11 osovinskom pritisku ]okol11otive odreduje vrsta i tip zeleznicke sine koja ce se poloziti.

eli ~e prem~ funkciji koju ima u koloseku na tri osnovne v to:..n. .624 7. Da pricvrsti sinu za ~rag : ~_to ~uz~. Veza tirfonima sa i bcz podlozne ploce prikazana je na SU.'(iV3fljc lfilC ckserfJl1li: a) bex pooloLnc 51.za up~trebu na drvenim pragovima.1. Da bi se optereeenje prenelo na vecu povrsinu praga. Za. c) dopunski pribor koji sluzi za ojacan'e res. kontaktom.1.302 0. Oni se ne zabijaju n prag kao ekseri vee se uvrcu ili odvrcu specijalnim kljucevima ili masinama za zavijanje i odvijanje tirfona tj.8. b) spojni pribor kOJlm . 600Nfmm2.538 0. kN 30 .090 8 4 2 " 539 4.. 1. odnosno da bi se smanjio specilicni pritisak na prag. konstruisani su elesticni ekseri koji se u odredenim okolnostima mogu uspesno primeniti. da medusobno poveze dye sme}:z~rsl ~Jlhovo .. a i b.a podloska Topolov umetak 0. Seslostrana navrtka 4 .360 - fJ edinicna masa sine. odrzava pn(ez~u silu potrebne velicine.datak kolo~ec!log pribora je raznolik. da srnan'i kOjl sma prellosl na prag. a i b.6. Razni delovi kolosecnog pribora koji sJe IzraduJ.a I. 1 .7 Vcze lirfonima: a-sa pOdJOLflOJJ1 plo6com " p/oCiec. mm 65 91 90 107 Tablica 1.6 masa.oj zernlji se na prugarna normalnog koloseka koristi kruti klasicni pnbor tJpa K . .kg 15.b. 1. nemm Na prugama uzanog koloseka pnevrscenje sin a za drveni prag ostvaruje se sins kim ekserima "[''' iii "T" oblika. ispod sine se cesto postavlja podlozna celicna ploca-podmetac. a) koloseclll pnbor kohm se sine vezuju za pragove.~uhsanJe ~ honzontalnom i vertikalnom smeru. Sastavi mogu bll! ~~lmalm I kos!. .5 Dopusteno osovinsko optereeenje sine.020 2.. Kako je pricvrscenje ekserima i tirfonima kruto i lako dolazi do labavljenja veze. onda se sila bocnog otpora aktivira kod svih eksera. Na elektroflClramm prugama sastavi sina povezani su elekt" .kg broj komada 2 4 4 Tablica 1. gr~?e. elektricna vuca kompozicija na prugama uzanog koloseka plJIllen. a sastoji se iz: podlozne ploe. " Sastavi~~ sin~ nazivaju se mesta uzajmnog povezivanja dye sine. koja npI. koji su takode ekseri ali kruznog poprecnog preseka sa narezanim navojem.slenog pncv~sno~ pr~bo~a 51...e medusobno povezllju. 1ma. izuzev elaslicnih prstenova (pod~oskJ).6 Prfcvr. Ako se ekseri koriste bez podlozne place za pricvrsCivanje sina.: lZ el~menata pr~kazan:h u tablici 1.u o~ cel:ka zalezne cvrstoce 400 .Po]eduuh :lemenat~ elaslicnog pricvrscenog pribora izraduju se od opruznog cehka zatezne evrstoce rznad 1280 N/mm2 . Nesto je bolja situacija ako se u kolosek ugraduju tirfoni.luJu se sme JedlIllcne mase 18 i 24 kg/m. 511.a. jer svi zajedno upiru 0 podloznu plocu.510 0.6.1'3 podloiJ]()lll plaCieolll b-bcx podlaine plaGee Naziv elernenta ."lila: a-naspramni.540 1. a u veZl sa trm : nJegova skupoca U odnosu na savremene tipove pricvrsnih pnbora. 125 - .6 VrsLc normaJnih sasLava . H. Ako se koriste podlozne ploce kao na Sl. Spajanje sina ostvaruje se izmedu pragova. Tirfonima se postize neilto veca i dugotrajnija pritezna sila nego obicnim ekserima.. sprave protiv bocngg pome. u pnmem samo normalni sastavi sina.7. dopunsko pntezanJe. b-llllwnClli&Ji kolose~n~ pribor d. zem]" JI se po pravi u O~I~tl n~spramni sastav sina.. onda je sila bocnog otpora nedovoljna pa dolazi do sirenja rnpa za eksere u gornjem delu pruga i povecanja sirine koloseka. zbog cega je i otpor podnznim silama nedovoljan.538 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala Tirfon sa ravnom nalezucom povrsinom Dvostruka elasticna prstenast. pa je dvostruko veca sila otpora. po jednom drvenom pragu iznosi 24 k! cellka.. Danas s~.l. Lose strane su velika masa kruto tlpa K.40 65 60 . Naziv su dobili po francuskom inzenjeru Tirfonu i danas su vrlo cesto u upotrebi kao sastavni element sinskih pricvrsnih pribora.156 Prescci jednog tirfona i jednog sinskog eksera prikazani su na S1.'.208 0.i.' Ako je n:oto~na. Oni po svom 6 6 b) " polozaJu u kolosekukmogu bIll naspramm i naizmenicni (SI .635 0.. Podlozna ploca Pricvrsna plocica Vijak za pricvrsne ploCice ~ masa. U nas.r~nJa pl:gova ~ dr. kao sto je prikazano na SLl. Podnozna ploca predstavlja najtezi i naskuplji de~ prlbora tipa K. zbog toga treba vrsiti ceste ko trol . b) . vehk~ bIOJ sastavmh elemenata. n e1 ~la. 59 90 . kgiIn 8 15 18 24 Visina sine.. U nasoJ '1 . Sluze kao i obicni sinski ekseri za direktno pricvrsCivanjc sine za prag.6.se sm. 1 K~losecni ~peclfl~lll pnt~sa~ pllCvVrS~l .304 0. 1.etke: kao !ito Sll sprave protiv putovanja sina. uvreu se u unapred izbusene rupe u pragu .

540
b)

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala

541

priteze rucno iIi masinski. U sini i vezici moraju se bllsiti rllpe kako bi se ostvarila njihova vijcana veza. Precnik rupe u vezici d, treba da bude kao precnik vijka, uvecan za 2 mm zbog dozvoljenih toleraneija pri izradi vijka i same rupe u vezici. ZeleZnicka pruga sastoji se iz pravolinijskih deonica meausobno spojenih blagim krivinama. Poduzni profil zeleznicke pruge sastoji se iz horizontalnih i deonica sa nagibom povezanih spojnim lukovil11a. Velicina poduinog nagiba obe sinske trake meri se langesom ugla nagiba , tj. i=tg i3 i oznacava se decimalnim brojem iii u promilima( %0)' Npr. nagib od 4 hiljadita oznacava se kao i=O.004 iii i= 4

%,.
511.8
Poprccnipresck ciemeJ1ata xa prH5vr§6vBnjc §ina:
iI-l;rf(m; b-ckcscr 'T" oblika

U praveu su obe sine zeleZnicke pruge na istoj visini. Sine su nagnute u odnosu

na osu koloseka u nagibu 1:20, !ito se postize podloinim plocal11a i cime se omogucuje voaenje vozila. U skretnicama, ukrstajima ,okrctnicama i dilatacionim spravama sine su postavljenc bez nagiba. U slucaju da je izmedu dYe skrctnice spojni kolosek duiine 1:0:50 m, onda se i on izvodi sa podloznim plocama bez nagiba.

Uzduini nagib pruge uzanog koloseka usvaja se u granical11a 15 .. .20%0' U
rudnicima sa jamskom eksploataeijom, u reonu podesta, da bi se spreCilo nekontrolisano kretanje vagoneta, usvaja se manja vrednost uzduznog nagiba, u zavisnosti od nosivosti vagoneta u kompoziciji, tj. : Nosivost vagoneta, t.. ..... _ __ ..... ...... _ Uspojni pribor kojim se vezuju dYe sine spadaju vezice i vijci. Sastavi sina su na]svtabllnlja mesta u koloscku, kako u pogledu komfora voznje, tako i u pogledu odrzavanJa. D~ ne bl dolazllo do povecanih ugiba sina i njihovog brzog propadanja, odnosn~. da bl se opterecenje lakse prenelo sa jedne sine na drugu, na mesti~!a sastava sma ugraauju se vezice. _. Na SL 1.9 prika::ana.ie vezica~na sini tipa 49. IzgJed vezice sa polozajem rupa za vl.Jke za pnmenu na smama Upa 4) I 49 pnkazan je na S1. LlO, a busenje krajeva 1ia S1. 1.11. . .
TIP 49

1

2
5

3
4

4

Nagib pruge, %0 ...

..................... 6

3

Zastor j podJoga. Osnovni zadaci zastora SlI sledeCi: da ravnomerno prenose primIjeno opterecenje od pragova na planum. na vcliku povrsinu, cime se dobija mali specificni pritisak na planum, u grallicama nosivosti tIa; da sprece poduino i bocno pomeranje pragova i obezbede poduinu i poprecl1u niveletu koloseka; da omoguce !ako i efikasllo odvodnjavanje; da deluju kao prigusivac primljcnih oseilacija. Zastor mora bili postojan na mrazu_ a takoae mora posedovati osobine visoku udarnu cvrstocu, otpornost na pritisak sto zavisi od zbijenosti i gustine, oblika i veliCine zrna zastornog materijala. Ispod zastora planum mora imati poprecni nagib od sredine koJoseka 3+5%.
Najbolji materijal za zastor je tucanik od eruptivnih stena Sljunak tRkooe moze sluziti kao zastorni materijal ,a pesak se narocito koristi kao materiJal za tampon, a za zastor se moze iskoristiti ako je razmak pragova mali i ako je dobra zbijenost. Debljina zastorne prizme (SI. 1.12) na glavnim pTugama I reda treba da iznosi 29 em ispod donje iviee praga. Presek zastorne prizme dat je na SI1.12, a dimenzije u tablici 1.7.

100 580

165

J 75

!

Sf. 1.10
Izg/ed vc;:icc sa p%ia/e!n rupf.! xc; pnincDu nfl §inama tip!l 45 i 49

o
45.5 165

o

.

.Vc~~e~ i:8 ;fI~i tiPIi 49 '

~1.9

~1.ll Brulcnic krajcvlI §ina

511.12
PoprccJ1i presek zflsiomc prizme

~ude nepr?menlj!va. Kod starijih tipova vijaka glava je okrugfa, a kod novijih je
cetvrtasta I oslan]a se na rebro vezice, cime se sprecava odvijanje vijka. Navrtka ;e

SpO]11l vI]el Ima]U zadatak da fiksiraju vezu na sastavu dYe sine tako da ona

542

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala

543

Tablica 1 7 Najmanje dimenzije u em Pruga GJavna I reda sa drvenim pragom Glavna I reda sa betonskim pragom Glavna I reda Spore dna I reda Stanicni, lozionicki radionicki i industrijski koloseci a b k c d

postoji zahtev za obezbedenje istovetnih kota nivoa sina zeleznickog koloseka i nivoa podloge fabrike ili [abrickog kruga. Zeleznicka pruga uzanog koloseka sa ukopanom podlogom postavlja se ~nu~ar industrijskog kompleksa kad se preseca u islom nivou sa automobllskim saobracajnicama, prilaznim putevima koji vode do fabrickih objekata, ako se pored prugc nalaze radnc povrsine, platforme, trotoari itd. U slucaju izgradnje pruge uzanog koloseka sa neukopanorr: podl~gom i naknadnim zahtevima za izgradnjom poprecnih prelaza preko pruge u IStom mvou za saobracaj vozila, onemogucava se odvod povrsinskih voda u fab~ckom krugu i narusava se normalno uredenje industrijskog kompleksa u krugu fabnke.
Veze koloseka. Kolosek zeleznicke prugc postavlja se prema projektu u kome se prikazuju poduzni i poprecni profil pruge, mes.ta postavlja~ja mehaniz~rr:a skretnica, veze i pruzni prikljucci. U krivini se spoljna sma postavlJ3 lznad unutrasnJe zbog smanjenja dejstva centrifugalne silc na stabilnost kompozicije voza.

260 264 250 250 230

330 320 320 290 270

35 40 35 20 20

600 600 540 450 450

45 45 40 33 30

1'10 zemlje-planum treba, kao kod puteva, pripremti za prijcm opterceenja II cksploataciji 7.eleznicke pruge. Zbog toga je potrebno prilikom izgradnje dOlljcg stroja pruge prayilno izgraditi nasip prime nom vibracionih masina i slatickih valjaka za stabilizaciju tla. Tako stabiliz()van tamponski sloj mora imati dobru nosivost tla. Interes izrade tamponskog sloja ogleda se II tome sto prilikom atmos[erskih padavina voda prodire kroz tucanik do peska i iz njega se brzo drenira van koloseka. U protivnom dolazi do raskvasivanja podtla i upadanja una tucanika u donji stroj, a tako i do vrlo brzog stvaranja blatnih korita (51. 1.13, a i b). Tamponski sloj je debljine 20+30 cm, a nikako manje od J 5 em, inace nije svrsishodan. Pritisak koji se od zastora prenosi na donji stroj pruge zavisi od duzine praga i visine zastorne prizme. Sirina pritisnllte povrsine uvecava se postepeno i trapezasto.

Za prcvodenje kompozicije sa jednog koloseka .~a drugi mog~ se k.oristiti specijalni urcdaji koji cine dve grupe ito: 1) ur~.daJI za pre~o~.enJe :a Jed.~og koloseka na drugi svakog vagona posebno; 2) ureda]1 za skretan]c cltave zelezlllcke kompozicije. Obrtna platforllla (51. 1.15) izraduje se kao lako obrtna kfmna ploca i ugraduje se zbog Olllogucavanja ukrstanja zeleznickih koloseka. Obrtna ~loca se navla~i na eentralni rukavac, a na krajevima se oslanja preko kuglIea postavl]elllh u prstenastom zljebu nepokretnc ploce. Veze dva iIi vise koloseka koji mogu biti medusobno pod ma kojim uglom iIi paralelni, moze se uspostaviti okretnicama i trianglima (kolosecnim tro~glovima). Ako sc izmedll dva koloseka ne uspostavlja mogucnost prelaza vozlla sa ]ednog na drugi kolosek, onda se takva veza zove ukrstaj. Okretnica (51. 1.15, 1.16,1.17,1.18 i 1.19) je postrojenje kruznog oblika koje ima pokretnu konstrukeiju za smeStaj zeleznickog vozila. Njome se usposlavlja veza dva iIi vise koloseka koji se susticu p~od m3 kojim llglom i cije se ose preseeaju u jednoj tacki. 1'a tacka se nalazl u sredlstu okretnice i u njoj sc ona okrecc oko svoje vertikalne ose. Vozilo se ovako moze okrenuti i za 180°. Precnik pJot';e zit dvoosovinska teretna kola i iznosi 5+10 m, a za cetvoroosovinska kola i do 20 m. Koriste se dosta i u pristanistima.

b)
Ko!u sine Illl ulu.';ku

Sf 1.13
BIllLlJa kodLa U t8JJlPOIlU poi/loge dOJ~i()g stnya: a) poi/uZJli prcsck; b) jJoprd'ni presck z8stoTa ipodJoge idcz1Jickog koloseka

51.1.14
Poprcc"nipn:sek zcJcxmckog k%sck8: a) sa J1cukopaiiom
podlugoln' b) ,~'8 ukopaIlo111 pOd/ugofn j lJasJj)f]Jil1 ;casfororll

u nivou terena

Podlol? preko koje se nasipa tucanik ili sljaka kao noseCi sloj zastora na prugama llzanog koloscka moze biti neukopana (51. 1.14, a) iIi ukopana (51. 1.14, b). Pozeljno je da se kolosek sa neukopanom podlogom postavlja na kraju llllutraslljeg fabrickog trails porta ili na deonicama udaljenijim od fabrike i ako se u okolini zeleznickc pruge ne odvija automobilski saobracaj veceg inteziteta iii kada ne

51.1.16
Prosta voa okrc/lJicom

Sf 1.17
KOlJSlrukcija okrclnk·c koi/ kojc sc koloscci ukr§laiu poi/ uglomoi/90"

Sf 1.18
Povczivi1njc okrctnicom Iepezlf:do poslavlicIIih ko/OSt:k8 poi/uglom

51.1.19
POVGZivllnjc paralcJm/J koloscka okrclIljcom

544

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala

545

Prenosnice sluze za premestanje vozila na paralelni kolosek, SI. 1.20. Njihove konstrukcije ne zahtevaju vcliki prost or, kao i okretnicc ali im je propllsna moe manja. Brzina krctanja pri premeslanju iznosi 1 mis, a sa elektricnim pogom do 2 m/s. Upotrebljavaju sc u radionicama, lozionicama, ponekad na ceonim putnickim stanicama, velikim teretnim stanicama i u pristanistima. Izraduju se kao spustene prenosnice sa ozidanom jamom, dubine do 0,5 m iIi kao povrsinske prenosnice, bez jame, kod kojih postoji rampa koja je zglobom vezana za prenosnicu. Nedost.atak spustenih prenosnica, Sl. 1.20 je sto jama pre kid a koloseke, te bi u slucaju kvara prenosnice nastupio potpllni pre kid saobracaja, pa se zbog toga koloseei povezuju skretnieama !ito je na slici i prikazano. Kod povrsinskih prenosnica je zglob slabo mesto, sine SlI izdignllte iznad sina paralelnih voznih koloseka za 45 .. SO mm, pa .ie zato potrebna rampa. Ovc prenosnicc su manje nosivosti od spustenih prenosnica (do 30 t) jer su slabi poduzni nosaei, a primenjuju se u pristanistima, lakoteretnim stanicama, radionicama, industrijskim preduzeCima za proizvodnju gradevinskog materijala (ciglane, Sl. 1.21), za povezivanjc vise paralelnih industrijskih ko]oseka, odnosno za skretanje pokretnih noseCih platformi iIi vagoneta na nekoliko paralelnih koloseka. Zbog toga se eeslo primenjuju koliea koja se kreeu poprecno po sinskoj pruzi i koja opsluzuju nekoliko paralelnih fabrickih koloseka ( S1. 1.21). Na noseeu platformu popreenih koliea postavljaju se kratke sine preko kojih se kotrIjaju tockovi vagoneta kako bi se glava sine na poprecnim kolicima nalazila na istom nivou sa glavom sina paralelnih koloseka, pa se kolosek poprecnih kolica nalazi nkopan u odnosu na nivo povrsine tla terena.

51.1.22
K%/-J'ceni triangl

U1(J'staji. Ukrstanje nastaje kada se dva koloseka u istom nivou presecaj.u pod pravim iii kosim uglom, a nije moguc prdaz vozila sa jednog koloseka na drug!. Ak:: oba traka sin a jednog koloseka scku oba traka drugog kolosek.a, ond~ ~~ :~s~ potpuno ukrstanje koloseka. Potpuni ukrstaj moze biti pravougaom 'p:'a:~I:~IJskI III kosi pravolinijski, kao na Sl 1.23 a, i 1.23 b. Ako gU oba koloseka ~ kI'1:'lm, ill Je sarno jedan u krivini, a drugi u pravoj, to je krivolinijski P?tpuni ukrst~Ja"pnkazan Je ~a SL 1.24. Polozaj sina kod svih ukrstaja uvek je verllkalan. UkrstaJI se ugraduJu na drvenim pragovima i na dobroj podlozi. Vertikalni polozaj sina ~~stize se u~radnJom podloznih pioca bez nagiba. Prelaz sadela ~oloseka na kome su.s1l1e sa nag.lbon; 20.1 na den koloseka gde su sine bez naglba vrSl se kao kod skretmca, ugradnJom Jedne podlozne ploce sa nagibom 1:40 na pragu iza sastava.

8Ffj:Jg: LII jJUlJ U
KOLOSEJ( POPRECNlH KOLIeA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

51.1. 23
Potpunj ukriiliyi: a) praV()ugllOno pr8v,,/iluj:,k,;' b) kosi pravo/jnjjskj

51.1.24
Kdvo/inij'ki potpunj ukriftaJI

511.20
prc{JosJ]ica (VTBt!i su sa nhc slrttnc ioifjonjcc, a koioscci sc povc;wju skrclnjcama)
Spll.~';tcna

51.1.21
Prenosnica vagonctll poprCG'IJJI77 vagonctom

Kolosecni triangli. Osim okretnica, za okretanje lokomotiva iIi drugih kola u polozaj koji odgovara za voznju u nekom praveu koriste se i kolosecni trouglovi (triangli). Veza moze biti os tva rena i kolosecnim petougiom.
Kolosecni triangl CSt. 1.22) sastoji se iz tri koloseka obicno povezana pros tim skretnieama, od kojih je jedan ko]osek (maticni, osnovica trougla) pray, a ostala dva su u krivini. Mogu i sva tri koloseka biti u krivini. Kolosecni triangl koji je zatvoren sa jedne strane (slepi kolosek) sluzi samo za okretanje vozila. Triangl moze biti simetriean i nesimctrican. Kolosecni triangli su jeftiniji od okretniee, manje su podlozni kvarovima, gradenje je jednostavno. Nedostatk im je sto zauzimaju dosta proslora, propusna moe triangla je manja od propusnc moci okrelnica.

5kretnice. Skretniea je postrojenje koje omogucuje prelaz zelezr:ickih vozila sa jednog koloseka na drugi. ZQQg \enae~ na toe~ovima pl:ela~ na ~:~?l k~losek m~ra da bude neprekidan, odnosno sto krac'!. Skrel~lce r.n0raJu bltl bnzlJlvo :<:vede!lC J~r predstavljaju slabe tacke u saobraeaju vozila 1 n~l tim mestlma se najce;see desavaJ~ iskliznuca vozila. Kolosek od koga se odvaja drugl koiosek zove se mallCl1l, a kolosek koji sa maticnog vodi u skretallje zove se odvojni ko]osek. Mehanizam skretnic:ov (St 1.25a i SL 1.25b) sastoji se iz sledeCih glavnih del ova: menjahce III prcvodmckog uredaja; sredl1jeg dela iii medusina i srcista.

546

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za nnutrasnji fabricki transport materijala

547

b)

Slobodai i tovami p[ofil. Prostor u poprecnom prese:cu upr.avnom na osovinu koloseka koji mora da bude potpuno slobodan za. saobrac~! ~ozila I u, kome sed~~ smeju nalaziti nikakvi predmeti, uredaji , zgrade, slgna:lzaclJa ltd., z?~e s\sl??O ma fl T "abarit. Dimenzije slobodnog prostora su Iste u pravoJ 1 u nVll1a pro 1 b R;:" 250 m ako su one izvedene bez nadvisenja koloseka. po uprecm k a ~

11:

Oblik i dimenzije slobodnog profila prikazani su na Sl. 1.26. Povremeno,,~e vrsi kontrola slobodnog profila, i to na svim .prug~ma i kolosecima u ~k~~oata~IJ:i O~~ rovera takode se vrsi i posle izvodenJa sVlh radova pnhkom oJ! ]e os,o ~omeranja osovine iii nivelete koloseka. Slobodm profll sc stalno,.ko~trohst Ila mcstima gde se izvode radovi ua pruzi ili pored pruge 111 gdc se vrSl mampu aCl!~ materijalom. kao i na mestima gde je pruga ugrozena od elementarmh nepogoda ill ima pomeranja terena iii objekata 1 s1.

S11.25
a) Mcilani7.am skrellljce,: b) (jllijski prikm:jcJllt' prosle skrelnke

Poeetak skretnice prcdstavlja spoj sina ispred menjalice. sredisle iii sredina skretnice je tacka u kojoj se seku ose skretnickih koloseka, a kraj skretnice predslavlja spoj sina iza srcista, Sl. 1.25, b. Na Sl. 1.25,a oznaceni su slcdcCi delovi prostc skrctnice: 1-jezicak ( dva komada, koji gU sastavni dco mcnjalicc zc!eznicke skrctuice sa potcznom molkom i postavljaccm); 2-prva nalcZna 5ina i kriva nalczna 5ina; 3-mehanizam menjalice, 4srciste; 5-spojni trak i skretnicka krivina; 6-sine yodice. MClljalica sluzi za usmeravallje vozila u pravcu ili skretanjc. Sastoji se iz dva jezicka, dye naleznc glavlle sine, kliznih jastuciCa, spojlle i potezl1e motkc i skretnickog poslavljaca. Jezicak skrctnice izradujc sc bruscnjcm delova sine tako da dobljaju oblik kUna, pri tome jc prednji kraj jczicka ostriji i naziva se 05lricom, a suprolan kraj korcnom. Jezied skretnice medusobno su povczani poprccnim steznim kopcama. Kada je jedan jezicak uz naleznu sinu, drugi je odmaknut na rastojanju koje jc dovoljno za prolaz oboda tocka. Ovo rastojanje predstavlja hod jezicka. Srciste 4 izraduje se od celicnog !iva iii je zavarene konstrukcije. Na suzenom delu skretne sinske staze nastaje prekid, i na tom delu tockovi strum sinu, te se zbog toga na lome mestu postavlja sin a vOdica,6 suprotno od srcista 4. Srednji cleo skrelniec sasloji sc iz obicnih 51na, od koji11 dye vodc u pravac. a dye u skretanjc. se sasloji iz vrha srca, dve krilne sine yodice ( vodilica) naspram vrha srca . Zleb i krilna silla omogucavaju da vcnae tocka predc vozni rub onog traka preko kojeg se u tom trenutku ne vozi. Ugao koji osovina maticnog koloseka pravi ~a osovinom odvojnog koloseka u sredistu skrclnice zove se ugao skretnicc ili ugao skretanja. Velicina ugla skrelanja izrazava se uglom u slepenima iii tangensom ugla 1:n; gdc jc n-nagib. Tako npI. obclezavanje moze biti: a=6°(tga= 1:9,514: odgovara polnprecniku R=200 m i R= 225 m); a=7"{tga=1:8,145; odgovara poluprecniku R=150 m i R=180 m). Velicina ugla skretanja uliec na duzinu skretnice, a time i na brzinu voznjc u skrctnici. Ukoliko je ugao a manji, utoliko je krivina odvojnog koloseka duza, pa je duza i skrctnica, te je moguca i veca brzina u njoj. Potezna motka i postavljac skretnice mogu se prcbacivati fucno iii automatki, motornim iii elektromagnetnim pogonom.
Sl~cistc

I

r
f7()(J

I
I ,

,/
'

I

j:m
.---;

~I

I

,,If

1/

,
. I

i

17SQ

1

\

1
1
~

I
I
t
I

1700

127'5

S1.1.26
DimcJlxijc ,]obodllog profila

548

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala
Nn otvorcnoj pnlzi

549

1
/
/
/ ", ott'

1
.
• ......

IHi

. / .I"
I

/ t:=""---i ---:1
110

,,
--.. "

1
S1.1.28
Dimcnzfjc s/o/Jodllog proiiia na pn/?:j 117.iJJJOg k%seka
'

-->r-----+----1-4..
... ,

1. _.-!!!>

li

"
I

f '!!J---- t
7OVARNI,.
It

.us
1J1C-C1

" '. },

'f \

'\

VAlE'1 TOVARNI I PROFit NA .---, ", VAlE';1 tWARNI PROFI/, NA

Ji ,

,

4.1

-,..!P.!-- ---J..
31 41

,515

Dimenzijc slobodnog profila na pruzi uzanog koloscka, sirine koloseka 750 mm prikazane su na SI. 1.28. Gornja, kola slobodnog profila: 1-1- za objcklC izradenc od vatrostalnih nesagorivih materijala na deonici pruge koja nije elektrifieirana; II-II za gradu podgradc i rudniku sa jamskom ckspJoatacijom koja .jc zasticcna od pozara na clcktrificiranim deonieama pruge; III-III - za gradu podgradc u rudniku od zapaljivih materijala; IV-IV -, za gradu podgradc u rudniku od vatrostalnih i ncsagorivih materijala na elektrificiranim deonicama prugc.

1.3 Vozila sinskog t:ranspo:rta
Sl1.27
Oblik j dIinen7,ijc /ovarnog pro/iiN

.~rover~. sIo~odnog profila vrsi s'c sablonima koji su ucvTsceni za sinsko vozilo iIi specIJalmm sll1skIm vozilom.
kolo~ek~. cIJe. gramce ne sm~Ju preci natovarcna vozila nijednim svojim delom, ni
konstrukcije-.~ablona .
Tova;-.ni profil, SI. 1.27 j~ onaj prostor u poprecnom preseku upravnom na osu

Za prevoz sirovina sa povrsinskog kopa do proizvodnih kapacileta primenjuju se vozila sinskog transporta razlicitih konslrukcija, kao sto su jednostavne konstrukcijc vagoneta nosivosti 0.5. ..1,0 t, do slozenih konstrukeija vagona sa automats kim istovarom, nosivosti 40 ... 60 t, sa pneumatskim uredajem za prevrtanje vagona. Postoje i specijalne konstrukcije vozila za obavljanje unutrasnjcg industrijskog transporta. Za prevoz poinfabrikata, kao i gotovih proizvoda primenJuju se razliCiti prikljucni iii samohodni vagoneti Cije konstrukcije treba da zadovolje propisanc tehnoloske zahteve proizvodnih kapaciteta (susare, doprema polufabrikata do .peCi itd.). Tako npr. se u savremenim fabrikama cementa za dopremanje sirovina sa povrsinskog kopa koriste vagoni sa samoistovarom materijla nosivosti 40 ... 90 t. U industriji za proizvodnju gradevinskih materijala, crepa i opekc, sa samoistovarom, primenjuju se vagoni-platforme uzanog ko]oseka, nosivosli 5,0 ... 10,0 t, zapremine 2,5 ... 5,Om'. Vagoneti prevrtaci imaju prednost nad obicnim jer se brzo istovaraju i ne iziskuju posebne uredaje za prevrtanje-vipere, te se tako skracuje vrcme za istovar jer nema manevrisanja ali je nepovoljno sto su nesto teze konstrukcijc od obicnih i sto u jamskoj eksploataciji zahtevaju nes(o sire hodnike.

v~zmm sIgnabma. Kontrola dImenzIJa natovarenih otvorenih kola vrsi se u pojedinim

stdIllcarna, na odredcnom koloseku pomocu spccijalnc tovarnog pro[lla k0.J11C ugraden u bctonske tcmelje.>

, . Slobodni gradcvinski profil mor~ da bude veCih dimenzija od gabarita (ovarnog plOflJa ~ako bI ~'~llIkom prolaza vozlla ostao meduprostor, koji treba da odgovara navedenulj proplSlma.

550

Transportni uredaji

Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala

551

Postoje i vagoneti sa automatskim otvaranjem dna, te se tako mogu islovariti u bunkere bez prevrtaca. Na povrsinskim kopovima primel1juju se vagol1i prevrtaCi kod kojih je skraceno vrcme iSlovara materijala, a to znaCi da sc povecava vreme saobracaja, a smanjuje vozni park za isli kapacitet transporta. Takode treba napomenuti da primena vagoneta i vagona vcCih nosivosli smanjuje broj lransporlnih jedinica, poboljsavaju se llslovi obavljanja ulovara prime nom utovarnih sredstava (bagera , utovarivaca) velikih kapacileta, pojcdnoslavljujc se remonl, odrzavanje i opsluzivanje. Vrsta kOllslrukcijc vagoneta zavisi od nacina obavljanja islovara. U industrijskom povrsinskom tansportu prvenstveno se primenJuJu vagoneti sa istovarom vagoneta istresanjem. Kako je kod tib vagoneta visoko teziste, to oni moraju biti dovoljno stabilni, kako u poduznom, tako i u poprecnom pravcu. Uredaji za prikopcavanje vagoneta sastoje iz kuka i lanca. Kuke se postavljaju sa obe strane dva susedna vagoneta. Postoje i sistemi lanca sa kukama i osiguracem na svakoj kuki, tako da se sprecava izvlacenje kuke iz karike lanca ( S1. 1.29), a to podrazumeva da je tako formirana kompozicija vagonela pouzdanija od eventualnog otkaCinjanja vagoneta. 51.1.31
Opsli izgJcd kruzlJog prevrlaca

Sa svake slrane vagoneta l1a noseccm postolju ugraduju se odbojnici Ciji)e zadatak da sprece oslecenje sal1duka prilikom sudara vagoneta. ~rema domaClm propisima dopusta sc primena sarno gvozdenih odbojnika na vagol1etul1a. Uredaj za ukopcavanje vagoneta mora bili pouzdan, stepena sigurnosti k=6.u OdIlOSU na maksimalnu staticku silu opterecenja. U slucaju da se pogon krel~nJa kompozicije oSlvaruje duz stnnih deol1ica, galerij~ i vijadukata, nan:ol~va::Jem vucnog uzeta, sila prikopcavanja vagoneta mora se racunal! premar:aJ~plerecemJ~m, prednjem vagonetu u kompoziciji. Osnovni par~metri ~~rakt.enst:cm z~ proracun vagoncla su: zapremina vagoneta, vucna slla, osovl!1ski pntrsak 1 bro] OSOVllla. Dopuslena sila priliska po osovini .. n~ ind.ustrijskim zeleznicama uzan~g koloseka sirine 750 mm, olaksane konstrukclje lznos140 kN, a normall1c konstrukcl]e 60kN. Pri izboru zapremine vagoneta, osim kapaciteta ncophodn~ jc voditi ra~una i 0 nacinu njihovog utovara. Tako je ustal1ovljeno da se pri koriscenJu ba~era .~a Jedn~,?1 kasikom' za ulovar u vagonete najoptimalnija eksploataCl]a mehalllzacIJe postlzc ukoliko je zapremina vagoneta 4 ... 6 puta veca od zaprcmine kasike bagera. Za manje radove pri dopremanju sirovina sa povfsinskog ~opa do proizvodnih kapacilcta primcnjuju se vagoneti prevrtaci, zaprcmine 0,75, 1,0 11,5 m\ S1. 1.32. Za obavljanje lakseg istovara vagonela, kao i za pov~canje kap~cileta transporla materijala, prevrtanje sandnka i otvaranje slramca ostvaruJu se automatski, Cimc se postize visi stepen mehal1izacije transporta. Na SI. 1.32, b prikazan je vagonet sa prevrtanjem sal1duka: pri. tome su: 1poduzni nosaCi ramne konstrukcije koji su medusobno blizu poslavljelll, te tako obrazuju nosecu "kicmu", pa se ponekad lakve plat~:)rme nazivaju "~red~om kicmom". Na gredama su postavljel1e ykonzol? 2 ~a. kOJlll1a Je z~lobno ucvrscena platIorma 3. Na platfofmi 3 nalazi se bocna ploca 4 c1J1m sc pOdlZal1Jell1 preko pol~ga olvara sanduk radi isovara. Bocna poluga je ucvrscena zgloblllm pol~gama 51? Plalforma sanduka je obczbedena od prevrtanja lancima 7 preko kOJlb se vezuJe sanduk sa rall10m vagoneta. Sanduk vagoneta opterecuje se ravnomerno, te se n~lazi u stanju ravno!eZe, no kako je teziSte platforme iznad tacke oslonca sanduka, to Je rav!loteza ,nes:abllna. ~a bi se noseca palatforma nagnula potrebno je oslobodltr lance aktrvlranJem manJe radnc sile, posle cega zapocinje pomeranje platforme t~ko sto se kru~no z~?kre~e oko zgloba 8. Na kraju prevrtanja platforma udara 0 specljalnu~darn~ ~lP~U III plocu koji se nalaze na ramu vagoneta, Cime sc postize lakse I potpU1111e praznJenJe sanduk~ vagontta. Dok 5e platforma naginje, bocna ploca.5e podize o~r~zujuc~ ?tvor kro~ ~OJI se materijal isipa. Vagoneti ovoga tipa izraduJu se sa kocmcom III bez kocmce.

51.1.29
J(UAC i Janac;,a prikopcllVllnjc vagolJela

Urcdlljza pnkopG'8vlU4c vaguIlcla sa Vlf{_~.}Onl
JOkO!1JOlivof1)

51.1.30

Ovakvo prikopcavanjc vagol1ela U slucaju vuee lokomolivom nije dozvoljeno, te se u tom slucaju pri11lenjuju savrseniji sislemi za prikopcavanje vagoneta SI. 1.30. Obrtne spojnice za prikopcavanje vagoua primenjuju se na industrijskim zeleznieama sa visokim stepenom mehanizacijc transporta, kada je potrebuo oslvariti vclike ~apaeilete lransporta. Prema nacinu 'prevrtanja razlikuju se cconi i kruzni prevrtaci. Ceoni prevrtaci omogucavaju istovar prema ceonoj strani vagoncta (unapred), a kod kruznih prevrtaea prema bocnoj strani. Kapacitel ceonog prevrtaca je veoma slab jer ne dopusta istovar cele kOll1pozicije bez rastavljanja vagoneta( vagoneti su sa obrtnim spojnicama). Kruzni prevrtac (SI. 1.31) dopusta proguravanje vagoncta, kao i istovaranje citave kompozicije bez rastavljanja vagoneta, Ie u tom slucaju svi vagoncti moraju imati obrlne spojnice. Proguravanjem vagonela kroz prevrlac skracuje se vreme manevrisanja kompozicije vagoneta pri istovaru. Vagoneli se mogu istovarati po jedan iIi po dva odjednom, sa rastavljanjem ili bez rastavljanja kompozicije (obrtne spojnice). ,

'wvim. . (Istresac) nOSlVostl 50 t sanduka zapreminc 226 m 1 Vagon J'e c~el'x k t k'" .nicka pll1t(urn7t1 nosivosti 20 f.135 TeTe-Ini vllgoni: 8-dv()().552 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala 553 Kocnica je z~voj~a.ka . b) prevTlfinjcln s[J!]ciuka i otvarilfi/cn7 z/ldn'jc . postoljc sc osl. 51. korisne nosivosti 601. . Za vracanje prazl10g sanduka u normal~l poI~zaJ potrebna Je odredena sila. SI. pod se izraduje od trostrukog sloja lima. nosiv()sti 60t . 1.34 prikazal1 je vagOll prevrtac . Ilosivosti 50 i 90 1. S1. /rcctvoTo(Js()vinski v8fjon lip:J ''poJuvagofla-''. Da bi se ublaiilo udal' materijala 0 pod vagona prilikom utov3ra sa visiuc. Za (erete koji ne smcju da dodu u dodir sa atrnos[crskirn padavinama za vremc transport a primcnjuju sc pokriveni i zatvoreni vagoni nosivosli 20 i 60 l.lovar: o.t()vtJr vagonctN prc vrf1ClJ: a) prcvrtajcm oj sanduka.0 m pri utovaru bagerom.(c/c.~smestene ~a gornjoj povrsini glavllog nosara. a opremljcn Je ~:ta~dar?ll1m automatsklm urcd3Jcm za prikopcavanje..(.132 stT/:lile sanduka /t. ons ru :lje I. Oslone tacke va~ona su ekscentn~no post~:ljelle Ie se povlacal1jem poluzl1e rucice vagol1 pod teZll10m . Donji sloj poda se izraduje od celicnog lima debljine o=8mm. Njihov sallduk je o~lolljen na nosace. sa visine do 2. Na S1. a i b. . kao i pneumatskim koclOmm slstemom. zavarene . Za :elike ka!?acitete tral1sporta sirovil1a industrijskim ieleznicama primelljuju se va~oU! prevrta~l.33.krece 1 malerlJal se automatski isipa. lCne. 1. Ram sanduka izradcn je od [ 24. 134 l/lfgOf) prcvrlm: ll(}siv()sti 50 { Prcvrtanje sanduka vagona ostvaruje se preko pneumatskih cilindara koji se aktiviraju sabijenim vazduhom iz kompresora u lokomotivi. a) 51. a zbog znatne visine vagoneta. stepen borne stabill10sti je manje vredl1ostJ. Veoma cesto se transport sirovina industrijskim ieleznicama obavlja vagonim3 na prugama normalnog koloseka sa cetiri osovine. te je njIhova transportna brzil1a do 15 km/h. 1. a koriste se i dvoos()vinske platforme nosivosti 20 t. ktp~r-vagoU!.35. 5f 133 Vagnn pTcvrtac Sf} povr/fil7!'i'kog O{kOj?li SJ.. tip a poluvagona... Konstrukcije ovakvih vagona prevrtaca odlikuju se velikom cvrstocom jer se pri njihovom proracunu uzima u obzir i mogucnosl pada krupnih komada rnaterijala mase i do 2 I.anj3 prck? dvoosovinskih kolica (podvoza).

tako i pri utovaru. pare u parnoj masini. (1.N prevo/: CCfl1cntn CClVO[()()suvinski VLigO/J flO. ·Im .'/V(lSli kod elektricnih lokomotiva snaga elektromotora iZ110Si '. sila vuce na kopCi Fv koja je manje vrednosti od FT za velicinu sile otpora kretanja lokomotive. z. Vagon sa samostalnim l~l(~varom malenjala (S1. Pnmen?m ovakvih kOl1strukcija vagona za lranspo: t cementa. akumulatorske lokomotive ).36) je celicne konstrukcije koja je hermeticki zatvorena.. ~os vagona . Uslovno razlikuju se sledeee siIe: a) b) tangentna sila vuce lokomotive FT koja deluje na obodu pogollskih tockova. a vagol1 se prazni kroz dva lst~varna levka sa obe strall(~ vagona koji su opremljeni poluznim zatvaracima sa rucmm pogonom. ostvaruju se langentne sile na kontaktlloj povrsini izmedu tockova i 5ina koje su jednake ali suprotno usmcrene. Vazdusni transportni ureaaji. . 555 kontaktno-akumulatorske Zaprevo~ ce~enta prim~njuju se specijalni pokriveni cetvoroosovinski vagoni::-bllnkcn. l1~dostat~k primen: ovakvih vago. pritiska pare u koHn parne lokomotive i sL ). Lokomotivski transport je najrasprostranjeniji na povrsinskim PnmenJUjU se parne. napon na kontaktima motora.sila otpora kretanja lokomotive pri ustaljenom kretanju: VeliCina tangentne sile vuce lokomotive zavisi od tIi faktora ito: od momenta koji razvija motor. Zbog toga se skladista za prijem cementa iz vagona sa samoistovarom na~aze pore. odnosllo nastaju O'ubitci transporto~anog v~aten}ala. zelezmcama . 17 m = FT ·v 1000 odakle je 1000 kW.brzina e1ektricne lokomotive. Usled siIe trenja izmedu oboda pogonskih tockova pri njihovom obrtanju i silla. Maksimalna velicina tangentne vucne sile koja zavisi od pogollskog motora razliCitih tipova lokomotiva moze se izraziti bilo preko snage pogollskog motora iii preko pogonskog momenta koji motor razvija: a) . sila rcakcije i sila vuce lokomotive. koja prcdstavJja spoljasnju silu. Cement se utovara u ~agon odozgo. Medllti~.554 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala lokomotive (sa trolom ili kontaktne. (12) N. Da bi lokomotiva mogla da se kreee.d zeleznicke ~ruge. molorne (sa benzinskim' l' dizel otkopima. Svaka Iokomotiva kao rezultat deIovanja e1ektrieiteta u e1ektromotoru. mora da savlada silu otpora kretanja kao spoljnu silu.broj elektromotora elektricne lokomotive..<. motorom) i elektricne 11m.slepen korisllog dejstva motora i prenosnika. kao 1 druglh praskastlh maten]ala uproseava se islovar. Ceom ZldOVl kao I kod bunkera nagnuti su pod uglom od 50°.3) 1. mls. V.36 60 t 7. a to znaci i da za sobom povuce vagone. . gas a u cilindru motor a SUS. v. 1.4 Transport lokomotivama na industrijskim gde su: U m . razvija motorna 5ila koja se sa izvesnim gubitcima 1I prenosnom mehanizmll predaje pogonskim osovinama Iokomotive. od leline lokomotive koja se prcllosi na pogonske osovine lokomotive i od stepena preoptereeenja izvora energijc ( maksimalnog praznjenja struje iz baterijc akllmulatora. Zbog toga su i konstruisani vagoni za prevoz cem:nta sa pneumatsklm naclIlom lstovara koji SU opisani u §14. Cement se iSipa nanize kroz istovarne levkove koji se nalaze na dnu bunkera.bunkerskog lipa podeljen je na dva dela vertikalnim pregradnim zidom. preko krova.radna struja elektromotora. smanjuju se 1 gUbltc! transportovanog malerijala i to kako pri transportu. a opremljenasu specijalanim prijemnim urectajima. a kO]I Sll postavl]em Ispodzelezmckc pruge. odnosno: gdc jc F WL . noslvo~tJ 60 t kOJI se samostalno istovaraju. 1m. S11. A.ca zaprasenost matefljala. p= z·U". kroz utovarni levak.~a oglcda se u cinjici da je prilikom js~ovara pnsutna v~.

Ako 511 kotrljajni lezaji veca Je za 20.7) v.. osnovna sila otpora izn05i gde su: P-snaga motora. stanja povrsine sine. (1. kN. Sila otpora kretanja zhog otpora vazdl. W. nepravilne ugradnje para tockova na osovini. Tlm.N. gde su: vcliCina sHe pritiska lokomotive na vodeCim tockovima. cm. kN. a za klizna leZista veca je za 50 . d.P'TJ m N Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijaia c) sila otpora kretanja usled trenja klizanja izmedu tocka i sine. konienih kotrljajnih povrsina tockova. em.N. D.·d (1. Osnovna sila otpora krctanja Fwo opterecene kompozicije naziva se specifieni otpor kretanja i iznosi gde su: F w . em. Q c tezina lokomotivc.stepen korisnosti prcnosnog mehanizma. kao i od hrzine kretanja lokomotivc.koeficijent athezije izmedu vodeceg toeka i sine (l. lranslatomom kretanju. FT =1000·Fpo ·W. IV. F w.8) f. opstrujavanjem modela pokretne kompozicije u aerodinamickom tunclu. h) sila otpora kretanja usled trenja kotrljanja tockova po sinama.6) Pri polasku kompozieije sila otpora kretanja zbog trenja u leZajima FWI jeveca nego pri ustaljenom. Velicina tangentne sile vuce zavisi od tdine lokomotive koja se prenosi na njcne pogonske osovinc i za svc tipove ]okomoliva iznosi gde su: --D-.precnik locka. a koje nastaju iz vise razloga i koji se mogu razvrslati u pet grupa ito: a) sila otpora kretanja zbog trcnja u lezajima. m/s. Razlikuje sc osnovna i dodatna sila otpora kretanja. izraeunava se preko izraza iz aeroclinamikc.ukupna sila otpora kretanja kompozieije. Sila otpora kretanja usled lrenja klizanja izmedu locka i sine FW3 nastaje usled talasastog habanja sine (valovilosti). v " (1.vertikalna sila optereccnja osovine. Pri ustaljenom kretanju kompozicije duz pravolinijske i horizontalne pruge nastaje s~mo osnovna sila otpora kretanja koju treba smatrati kao zbir vise parcijalnih sila otpora. 557 d) sila otpora kreta~ja usled gubitaka kineticke energije zbog sudara oscilovanja kompozicije.' nastaje kao posJedica sudara tockova na spojevima sina.koeficijent trenja izmedu osovinc i glavCine tocka ( iii u lezistima osovine ). Sila otpora kretanja uslcd trenja kotrljanja tocka po sini iznosi Vrednost koeficijenta athezije IV zavisi od stanja povrsme kotrljanja ohoda locka.5) F. .brzina motorne lokomotive. kao i zbog odstupanja prccnika jednog para tockova na zajednickoj osovini. fl. Qv. kada deo kineticke energije prelazi u mehanicki rad sudara. Sila otpora kretanja usled trcnja u lezajima iznosi F·jJ.preenik osovinc tocka. Fws' Prema tome.koefieijent trenja kotrljanja. Pri ncustaljenom kretanju ukupna sila vuee lokomotive razlaze sc na uhrzanje kompozicije i na savladivanjc sile otpora krctanja kompozicije.. 30%. N.lha proporcionalna je kvadratu brzine.. N.4) e) sila otpora kretanja zbog otpora vazduha. Fw 1 .. a na osnovu koeficijcnata koji su dobijeni eksperimentalnim putem. Sila otpora kretanja zbog sudara povccava se sa povecanjem brzine (vrcdnosti FW3 i FW4 odreduju se opitnim putem). kN..556 b) kod lokomotiva sa motorom SUS je FT . N kN' (1.tdina vagoneta ( bruto ). N. 70%. Sila otpora kretanja po jedinici tdine kompozicije naziva se opsti specifieni otpor krctanja i oznacava se sa w gde su: 21· D . Sila otpora kretanja usled gubitaka kineticke energije zbog sudara i oscilovanja kompozieije F w.

. kao i zbog klizanja tockova po sinama razlicitih poluprecnika krivine (spoljna i unutrasnja sina u krivini). na pruzi normalnog iIi uzanog koloseka. .SS8 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala S59 Za male uglove nagiba moze se smatrati da ie sin~=tg~=i.3 N =2.zapremina vagoneta.3+0. Sila kocenja mUle nastati pritiskom papuca kocnicc uz tockove iii promcnom rezima rada elektromotora iz motornog u generatorski (elektricno koccnje).bruto tdina vagona (vagoneta) . R.5 6.sir ina koloseka. m.. Fwo Wo = N Q + Qv ' kN' L (1. kN. m'.6 w.38 Shcmatski pnkaz dc!ovallja 5iia na tocak prj kocenju QL. m..7 6.37 SlJCll18 delovanj" ".0 5.0 Tabliea 18 Specificni otpor kretanja vagoncla iii vagona ciji se istovar obavlja prevrtanjem.1..1.12) gdc je W u .11) ~odatna sila otpora ~astaje pri kretanju na usponu iii u krivil1i.tdina lokomotive.14) Specificni otpor kretanja duz pravolinijske i horizontalne trase vagona.38.. moze se odrediti iz empirijskog izraza 2 16. Razlaganjcm sila pri krelanju kompozicijc nil usponu (S1.0056·v + .brzina kretanja kompozicije. S1. Shodno tome. Fwu =(QL +Qv)'wu . wo.9) Takoje (1.poluprecnik krivine. Razmolrice se najkaraktcristicniji slucaj mehanickog koccnja.nagib pruge. odnosno vagoneta <:iji se istovar ostvaruje prevrtanjem.15) gde su: S. ukupna sila otpora kretanja pri ustaljcnom kretanju iznosi Spccificni otpor kretanja pri polasku kompozicije priblizno se moze odrcditi iz izraza (l. Najveca vrednost zbira sila kocenja koja prcdstavlja racunsku vrednost naziva se sila kocel1ja kompozicije.10) gde su: v.37). - -350 S. 1z jednacina (1. Specificna sila otpora pri laetanju tocka u krivini moze se odrediti iz izraza Vrednosti specificnog otpora kretanja vagoneta iIi vagona Ciji se istovar obavlja prevrtanjcm. Zapremina vagona m3 3.12) i (1. a velicinn ove sile otpora moze regulisati masinista. 'R' N kN' (1. za transportnc brzine u kmllh 5 10 15 7.je njene brzine iii brzo zaustavljanje ostvaruju se prinudnim dodatnim otporima. gde ie i.1. navode se u lablici 1. dodatna sila otpora na nagibu iznosi (1. N/kN.0 5. wo. m/s q. Sila otpora krctanj3 na llsponn proporclOnalna je tcZini kompozicije i moze sc odrediti iz izraza: (1. u zavisnosti od brzine kretanja.4 7. Qv..N.1..14) sledi da ie wu =1000i=io .31 51. kN' q+0.specificni otpor krctanja na usponu.16) Osim razmatranih neprisilnih otpora kretanja kompozicije.13) gdc su: 51.8 8. (1. gde je io.nagib pruge u %0' Dodalna siia otpora pri kretanju kompozicije u krivini nastaie usled trenja oboda locka osinu.jia pri krcl8nju kompozicijc na USPOllU wI) (1.8. kN. N/kN. smanjc:r.

kN.20) Meclutim. N. tj. posto .~ Posto se sa povecanjem brzinc kretanja smanjnje ~l.560 Transportni uredaji Industrijske zeieznice za unutrasnji fabricki transport mater~iala Specificna sila kocenja iznosi 561 Pri kocenju na tocak deluje sila athezije izmedu tocka i sine koja iznosi 100001 '1'.ukupna sila otpora krctal1ja zeleznicke kompozicije.0015v. N. Ako ne bude ispunjena nejednakost (1. te se tada pribegava i kocenju iz koCionih vagona.17) tockovi ce prestati da se obrcu i nastupice klizanje tockova po sinama.0. . (1. Za elektriCne i motorne vozove na povrSinskim kopovima usvaja se g dt (1. te ce jednacina krctanja bili oblika 1000(QL +Qv)( l+v). odnosI:o do pogorsavanja uslova kocenja.. matcflpla papuce kocl1Ice. m/s 2 dt Ako je FT > odnosno za FT < Najveca vrednost sile pritiska papuce iznosi Ukoliko je FT = FN ::. nastupice ustaljeno kretanje.0 pUla manji. L FI!' IOOOQLO. potrebno jc da sc ispuni uslov (1. 1000QL Ij/ = 0. N. ~oeficijent .:renja pa~uce 0. ~~ > 0 i brzina zeleznicke kompozicije se povecava.dv cit 0. 0.- 1000( Q L + 0v ) g mas a zcleznicke kompozicijc . ounosi1o vagoneta.21) gde su: sila pritiska papuce kocnice ~l0 tocak i predstavlja normall1~1 silu.ie dt < 0 i brzina se smanjuje.O. kg. Pri slobodnom polasku kompozicijc BJ(=O. gdeje <5 kocficijent pritiska papuce i kocnice.koeficijent trenja klizanja izmedu tocka i sine pri kretanju. dv g dt ' gde su: (1. km/h. Tada ce aktivnll silu otpora dclovali i pril111dna sila koccnja.19) liZ . nego pri relativl10m mirovanju. \V. ..20 . te ce jcdnacine kretanja bili oblika dv dt 0=0. ' . f1 (1. ukljucujuCi i silu kocenja. ~bod locka ~l zavisi od brzine kretanja.. 2. v-koeficijenzt koji uzima u obzi'r 'obrtne mase zeleznickc kompozicije.8 Ukupna sila kocenja zeleznicke kompozicije iznosi (1. OL tezina lokomotive koja se prenosi na vodece tockove kao sEa pritiska. --'-="'--':::::-"-'.ie koeficijcnt trenja klizanja pri kretanJlI 1.5 . kao i od vrcmena trajanja koccnja i mozc se Izracunati primenom empirijskog izraza f1 0= L Fw . dv L Fw . spccificnog ?TItIska. kada je BK". dogada sc da je neuovoljno kocenje sarno lokomotivom.7.17) (1.18) L Fw.23) . dv -lIbrzanje zeleznicke kompozicije. koefieijent trenja papuce 0 obod tocka.22) . N i sib kocenja. U periodu neustaljenog kretanja (pustanja u pogon iii kocenja) jednaCina kretanja imace oblik 1000(QL +Qv)( l+v). Klizanjc tockova se nikada ne dopusta jer dovodi do habanja oboda i sine. Da bi se spreCilo kretanje lokomotive sa prikocenim tockovima. gde je \V'. odnosno da ne dode do proklizavanja tockova. gde je v-brzina kretanja. to sc za razlicite pokretne kompozicije usvaja i (3 razliCite vrednosti.koeficijent athez~je izmedu tocka i sine. Kocenje kompozicije se vrsi sa ukljuccnim motorirna. FT = L Fw tangetna sila vuce. U trenutku nastanka klizanja lockova po sinama sila kocenja ce biti jednaka 10000L\V'.

molorne lokomotive se mogll razvrstati i prerna tipu i snazi motora.S1. sa dizel rnotorom koji se pogoni leskim lecnim gorivom.40. postavlja se preko . 10 t (sp?IJ. sa koga se struJa kablorn 4 dovodl. Prerna snazi pogonskih motora mogu biti: male snage (3.'kjpIika.:nwl. U velIkll11 fabnk~ma cementa za prenos sirovina primenjuju se elektricne lokomohve normaInog koloseka mase 80 t. na motornoj lokomotivi sa dvoja kolica sa samo pogonskim osovinama izraz koji definise tockove kolica (pogonski iIi gonjeni) nos ice oznaku 0-2-0+0-2-0. druga cifra oznacava broj pogol1skih osovina. 100 kN) na koje se ugraduje lrolni produini prenosnik struj~... Da bi motor startovao u praznom hodu.. dok zadnja os ovilla llepogonska obezbeduje povecanje stabilllosti lokomotive.6 Elektricne lokomotive Na indnstrijskim ieleznicama primenjuju se elektricne lokomotive jednosmerne struje. zbog toga svaka kolica nose oznaku koja definise broj osovina. oznaka 0-2-0 kazuje da se na lokomotivi nalazc sarno dve osovine i obc Sl! pogollske. Kod nekih tipova parnih iIi elektricnih lokomoliva normalnog koloseka osim pogonskih postoje i osovine koje podriavaju kretanje iIi povecavaju stabilnost u zavisnosli od polozaja..a normaillog i uzanog koloseka za vucu kompozicije vagona iIi vagonela od povrsinskog kopa do industrijskih prcradivackih kapacitcta. 'ne noseca konstrukcija postolJa lokomotlVa ovog a tip a . .f: lokomotive je elektricno.~abla 6 dovo. a aktiviranje koclllca. crepova i opeka itd. vrSl se ruc~oi Os~:t~~. po kome klizi strujni prenoslllk eleklncne lokomotlve.562 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala 563 dv Resavalljem jednacilla (1.23) po dt moze se v 0 dIe d" u b rzallJe . KO. cementa. Na motornim iIi elektriCnim lokomotivama uzanog koloseka obicno su sve osovine pogonske. broj i raspored osovina. Na prug. t ovez~na u paru preko Iancanog prenosnika. 1. Prednja podriavajuca nepogonska osovina lokomotive obezbeduje ravnomcran prolaz lokomotivc kroz krivinu. te se nece r<lzmatrati. Motorne lokornotive velike snage retko se primenjujll. Principijelni prikaz clektricIle lokomotive sa shemom delovanja daje se na . (1.21). ?og. . . Tako npr. kao i zbog promene profila prnge. Osirn opstih pararnctan kao sto S~l: teiina iokornotive. Obrtno. lako sto prva cifra oznacava broj prednjih llepogonskih osovina. a koIica se medusobno povezuju znakom +. Zbog ncmogucnosti promene smera obrtanja motoIa u motome lokomotive ugraduju se mehanicka promena smera kretanja. znpc~lllka U su kretllnjc. KOl1Strukcija motornih lokomoliva sa molorom SUS izradllje se po sistemn: motor-ukljucna spoJl1lCa-mellJac sa prornenljivim smerom obrtanja-radna transmisija. 1.ne tezme 70 . srednje (22 . Itl pri polasku. 74 kW) i velike snage (74 kW. npr. Na S1. 22 kW ). Posto se struja pretvori u jednosmern~. 1. Broj i raspored svih OSOVillU na lokomotivi oznacava se ciframa (tri cirre.5 . a izmedu svake cifre povlaCi se crtica). k . v r? obrtno kretanja lokimotive ostvaruje se uklJucenJem um~tnutog. preko.ClOlll v. Da bi bezbedno proIazila kroz hivine malog poluprecnika 51. pa n<lvise). do iivinog ispravljaca 5. na prugama normalnog i uzanog koloseka. ' .. naroCito u illdustrijskoj proizvodllji gradevinskog materijala.dl se do kontaklnog provodnika 7.. a treca cifra oznacava broj zadlljih nepogonskih osovina.5 Motorne lokomotive na industrijskim zeIeznicama Motome lokornotive pogone sc rnotorima SUS. Zbog potrebe stepenaste promene brzine prilikom pnstanja motora U pogon.: J1)O/OrJlC }okomo/jVG 1.39 S}](..1. lokomolive ovoga tipa opremljene SU ukljucno-iskljucnom spojnicom (frikciona) preko koje se iskljucuje iz radne transmisije.slstemv na mo orm~ hkomotivama ovoga tipa je poIuini.ama ~~anog koloseka korisle se rudnickc elekltricne Iokomotive mase 7 .. '. Prerna tipu pogol1skog motOIa mogu biti: sa bcnzinskim motorom(karburatom) antomobiiskog iIi traktorskog tipa koji koriste kao pogol1sko gorivo benzin iIi kerozin.. a prirnenjuju se cesto na intluslrijskirn ielcznicam.kohca medus obno . odnosno da Ii su postavljene ispred iIi iza pogonskih osovina. Ncki tipovi lokomotiva Sll na kolicima sa odredenim brojem pogonskih osovina. usporcnje pri kocenju iii slobodno kretanje kompozicije. Elektricna struja visokog napona preko kabla 1 dov?dl se do podsta~lee elektrovuce 2 u kojoj sei nalazi transformator 3. Da bi sve osovine bile pogonske na lokomotlVl~svaka . n motorne ]okomotivc ugraduje se mcnjacka kntija.22) i (1. naftom.39 prikazana je lokomollva uzanog oose proizvodnje. Ovakav raspored sklopova i podsklopova konstrukcije rnotOrIle Iokol11otiv9 uzima u obzir svojslva motora SUS. te je zahvaIjlljuCi tom a mOJ:ce re~att~~o~k:~~~~: kolica za odredeni ugao u odnosll na n~sece post?lJe. v:etan~ ~ella smcra ostvaruje se preko kardnskog vratlla. o~~~je~ih kolica vezanih zglobno.on]eno g rnen]acem.

smema struja upravlja preko kontrolera ngradenih u kabini masiniste.1cuju se i iskljucuju bregasti kontaktori. Svaka osovina pogoni se r:. Povecanje athezione sile pri polasku oSlvaruje 5e ispustanjem peska iz lokomotive koji se nalazi u posebnom sandukll.reko zasebnog ektromotora. Postolje e!ektricne lokomotive izradeno je kutijastog obIika sa bocnim zidovima izradenim od celicnih limova debIjine 40«. Okrelanjcm rncice glavnog bregastog kaIema od nultog polozaja 1. sada vc:c generatora ukIjuclljC se otpornik za pustanje u pogon. Povlacenjem rucice za obrlanjc vratila u sllprotnom smerll iskljllcllje se kontroler i prj tome se istovremeno blokira glavni kalem kontro!era. 141 Rudllic'k8 ckklricna /okumofivB Sl. Ukoliko je razlicita visina prikopcavanja vagoncta iz kompozicije sa lokomotivom.41 dat je prikaz jedne eleklricne lokomotive uzanog koloseka sa motorima jcdnosmerne struje. Pri clektricnom kocenju glavna rnciea se obrce od nullog polozaja u smcru suprolnom od smera obrtanja kazaIjke na salu. Ram postolja obesen je na lisnate opruge (gibnjevc) preko balansira. Pri radu II motornom rcZimu glavna ruCica sc obrcc od nultog (iskljucenog) polozaja u smeru kazaljke na salu.42. Dno rama u postolju ispunjeno je plocama od Iivenog gvozda dcbljine 100«. Na SI.60 mm.va /fCfl70f]] dc/ovlJnja : I-kab!. a tako i krctanjc lokomotive u supI'otnom smeru. Konacno kocenje ostvaruje se rucnom kocnicom.Vesanje pogonskih elektromotora ostvareno Je tako da Je omoguceno slobodno oscilovanje postolja na gibnjevima.1.O!lr){II. pa se na elektricl1im lokomotivama ugraduju dugacke trole. a takocle vrsi se i prebacivanjc elektromotora sa Tedne na paraIdnu vezu. takode su i tockovi cvrsto navuceni ua osovinu koja je obrtna II prstenu valjkastog lezaja. Elektromotorima se Kontrolne vodove nose drveni iIi melalni stubovi iii konzole.koji su islov[emeno odbojnici. tada se po visini odbojnika izraCiuje nekoliko udubljena za kukll.1klj1.. a nalaze se u zidovima graaevinskih objekata. Kontaktni vod za napajanje elcktricnih lokomotiva elcktro energijom osoblje koje radi na odrzavanju mreze ne sme spustati nisko u odnosu na povrsinu tla jer moze doCi do ometanja i opasnosti po drumski saobrac'aj prilikom llkrstanja drumskih saobracajnica sa zcleznickim. te zbog toga spojevi sina moraju imati elektricnu kontaktnu vezu. 9-odvodJ)j kab/ Elcktricna shema clektricne Iokomotive dozvoljava rad u motornom rcZimu (priIikom pllstanja urad. Za promcnu smcra kretanja i iskljuCivanje molora sa nUcZe sluzi kalem za promenu smera kretanja.'8 dugackin7 prenosnikom c!cktricJ)c stTlljc Tockovi elektricne lokomotive izradeni su sa navllcenim obodom.40 PnJJCJj7{/c/ni pri/HZ c. za prenos struje od kontaktne mreze do motora SI.4-ilJlOuni kRhl.130 mm. kao i prilikom premestanja auto dizalica koje izvocle ulovarno-pretovarne radove II rcol1u kontaklnc mrezc ektricnih lokomotiva. Tako. U preIazllom rczimu mogucc je krelanje elcklricne lokomotive napred i nazad. sin a 8 i odvodnog kabla 9 prenosi sc do nul tog voda transformatora. vil./c:kfriC7JC /okomofivc . Napajal1je lokomotrve elektroenergijom obavlja se preko dvolucnog iii trolnog kontaktllog pantografa kojim se cleklricna struja provodi do lokomotive. S1. Kocenje se ostvaruje palicom sa volanorri.1 smeru krelanja kazaljke na satu 1. dok su ceoni zidovi masivne izrade od livenog gvoZda.. preko kojih sc 1. a takode se prebacuju i preko poprecno vezanih cclicnih uzadi. 5-livin ispravliRc: ()-. Pri elektricnom kocenju lokomotiva se iskljucuje iz struje preko kontrolnog provodnika i u koIo motora.1. a potom se osigurava civijom. kao i kretanja pri rcdnom i paralclnom vezivanju motora). jedna veca (glavna ) za obrtanje bregastog kalema i druga prenosna manja kojom se vrsi promena smera obrtanja vratila. 1. 8-linc.okog Ck:ktroVllCC: 3-fTllns[ormator. Upravljanje elektricnom lokomotivom vrsi se preko kontrolera na kome se nalaze dYe rucice. nakon rulanja e!ektricne lokomotive sine sluze kao odvodni provodnici. panlografi i sl.564 Transportni uredaji Indnstrijske zeleznice za nnutrasnji fabricki transport materijala 565 2 Jedno. ito. Sf. Zbog toga se kontktna mreza moze nalazili clovoljno visoko.42 Rudnicka cJcktricflEJ lokomotivR 5. a sa njih preko tockova elektricne lokomotive. lako sto se uzad vezuje sa obe strane prllge u stanicne objekte. Od strnjnog prijemnika preko kontrolera struja dolazi u e!ektromotore.'7J 7-konlaklni vod. a prenosi se Istovremeno na sva cetiri locka. 1.1kIjucuju i iskljllCUju otpornici kojim se vrsi pustanje motora u pogon. stubove i sl. . Otpomici za pustanje u pogon ugraaeni su u predniem delu lokomotivc. Za prikopcavanje lokomotive sa vagonetom na odbojniku Sll izradena udubljenja u koja sc poslavlja kuka. pomocu zavojnicc i sistema poluga. sto je potrebno zbog ostvarivanja potrebne ldine lokomotive. Elektricno kocenje se moze uspesno primeniti za brzine iznad 8 km/h.

a radna struja se llkljucuje eiektromagnetnim kontaktorima koji deluju preko struje za upravljanje. to se kao karakteristika motora ne ubraja bro] obrta motora.ll~ vue. Elektri. pruzi sa jedx:i~l kol~sekom ugr.566 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala VI 567 =14kmlh i v 2 =llkmlh. Zbog potrebne bczbedl10sli kontaktni vodovi ne smeju biti okaceni na visini lspod 3. Na SI.43 prikazane su karakteristike JHJu ek(~omotora. \clllkaina I hOllzontdlna prava do preseka sa zaj'ednickom krl'vo m b'"' 'k .. A.. odnosno osovina ostvaruje se preko e]esticnih lisnatih opruga. Prema karakteristici zagrevanja motora razlikuju se jednocasovna i trajna (visecasovna) snag a motora.aduju se jednokonzolni nosaci kontaknog voday~oJe nose dlvem stUbOVL a na pruzlllm ukrsaJlma postavljaju se dvokonzolni nosael. Na.. . OS! nan?SI se Jacma struJe u al11peril11a.1. Zbog toga je prilikom proracuna vremena trajanja voznje zeleznicom potrebno Citav poduzni profil pruge podeliti na deonice i za svaku deonicu prema karakteristikama Vllce odrediti brzinu.1 m. 0 ora pre d s tavr' k ~ra k t~n~tlke motora.44 prikazana je elektricna lokomotiva normalnog koloseka koja se primenjuje u industriji cementa za prevoz sirovina od povrsinskog iskopa do fabrike cementa. a po(om i ukupno vreme trajanja prevoza .cne lokomoti.43 Efckfro[J]chllI71Z'i. odnosno par osovina cine jedna kolica. ' Jll1la 0 govaraJu rzme ~~fl~l~e s. t:kO~~1 Kao osnovna karakteristika snage motora clektricne lokomotive usvaja se casovna snag a .== 5000N = 500daN . 1. Ova clektricna lokomotiva je sa cetiri osovine. ta k 0 se u prese k u vertr ala sa knvolU brzine v dobijaju tacke A i B ko" . Trajnu snagll P" motor moze da razvije radeCi tokom dugog vremenskog perioda bez pregrevanja namotaja.ve opre~1l1jenc su elektromotorima koji mogu da razviju vehkl obrtlll .Je~lh u v~lektric~oj lokomotivi. Upravljanjc motorima vdi se preko kontrolera. a kolica nose postolje sa citavom konstrukcijom lokomotive. KoehclJent konsnog dejstva izrazava se % a brzina u km/11 po's(o'e k d 'h a prenosni odnos pogon. S1. d ' . Brzina i sila vuce u zavisnosti od jai:'ine upotreblJ'ene struJ'e elektrom t . 5000 10000 FI == -2.== 2500N = 250daN.~rer:ra" ka~'kteris~ikam~ v~ce elektromotora (S1. N. Kroz nadene lacke povraci ~e " . ako elektricna jokomotiva sa dva elektromotora razvija na ho:izonlalnoj pruzi silu vuce 5000N.5 .44 E!cklriclJa/okofl}o/iva Tako npr. le je broj kolica-2. Na prikazanom dijagramu na hOllzontaln. Sistel11 upravljanja opisane clektricne lokomolive ua industrijskim zeleznicama mase 80 t je indirektan. lzmc. pnmen. v na ordinatnoj osi.43) nalaze se na krivo' ko' a .m~ment pn pustanJu u pogon. a na vertikalnoj osi sila vuce F. Svaka osovina se pogoni preko zasebnog elektromotora casovne snage Ph=208 kW. to je odgovarajuca sila vuce po ]edno1l1 motoru .nihb IO~lomo:kiva j~dnak.kih zupcanika J i pre~mcl 0 rtm 1 toc ova su konstantni. a prema tome menja se takode i brzina kretanja voza.0J. gibnjeva (amortizera). . Veza izmedu kolica i tockova."1I lalr1Jklcn~'likH vucc cJckiromolonl c!eklriG'nc /okOf]]olivc 51. b . Na SI. 1. Duz slozenog profila zeleznicke pruge rnenja se sila vuce. F.: F l~cke kOje odgovaraju ovim silarna. a elektromotor se takode reostatno koCi.Pod jednocasovnom se podrazumeva snag a Ph koju motor moze da razvije bez prekida u toku jednog casa. Kod elektromotora je clc~tr.4.ic.. == -2. pri tome masinista kontrolerom prebacllje smer kola struje za upravljanje. vce brzina elektricne lokomotive. Eleklricna lokomotiva je sa pneumatskim koCionim sistemom. Smanjenjem opterecenja broj obrta redno postavlJcmh elektromotora se poveeava. 1. a na usponu 10000N. 1.

tezina optereeene kompozicije vagona . ubrzanje voza pri polasku. + w. . If' + (QL + Qvr ). za usvojeni tip vagona. odnosno vagoneta. odnosno tezina lokomotive.koeficijent kojim se uzima u obzir masa obrtnih tockova. Taela je (1. Broj vagona (vagoneta) u kompoziciji iznosi v n=---.08 . Takoae sc proracullom mora odrediti najoptimalnija konstrukcija lokomotive koja bi obezbedila najcfikasnijc sprovodenje transport a materijala vagonima koji se utovaruju odredenim utovarnim sredstvom (npL bagerom) pozllatog kapaciteta na povrsinskom kopu. QL .29) ql . kN. m/s. i za doelatl1u silu otpora pri kretal1ju vena u krivini w" uvodi se jedan koeficijent (1. kN Ako su poznati tezina kompozicije. Umesto da se u odgovarajueem izrazu uvode dva koeficijcnta koji su karakteristicni za proracunski uspon i. Stoga je potrebno sprovesti proracull vuce za zadatu trasu i poduzni proW pruge..20 m/s2). elv .proscena tezina praznog vagona (vagoneta).te::1ina lokomotivc koja se prenosi na pogonske osovine. If' . . Tezina kompozicije proraeunava se prema sili vuee lokomotivc i maksimalnom usponu pruge na deonici cija duzina nije veea od 250 m.26) (1. uzimajuCi u obzir i uticaj inercijalnih sila. odnOSIlO vagoncta (iz stanja mirovanja) u najnepovoljnijim uslovima: na maksimalnom usponu. odnosno vagoncta u kompoziciji i za zadatu tezinu kompozicijc.II' uravnotezava se silom otpora kretanja voza. Ako su poznati trasa i profil terena pri proracunu vuce pristupa se resavanju dva osnovna zadatka ito: a) prema zadatom profilu pruge.25) pa je ukupna tezina voza krivine pruge. b) prema poznatom profilu pruge. tako Slo sc uzimaju u obzir sile otpora kretanja voza u krivini pruge. duz nagiba. ~V. to se~moze odrediti maksimalni ugao nagiba pruge na duzini od L?:250 m (racunski uspon pruge) 1000.koeficijent athezije izmedu tocaka i sine pri polasku voza (iz stanja mirovanja). kN. . pri minimalnom radijusu .. Ovr. kN.27) odakle tezina voza iznosi (1.2 (obicno se usvaja u granicama v = 0. q. q.26) mora se proveriti u slucaju polaska optereene kompozicije vagona. Ako jc nagib suvisc veliki moze se dogoditi da izabrana Tezina voza koja se izracunava prema izrazu (1.proseena tezina tereta u vagonu. Zbog toga se primenjuje jednaCina krctnja voza pri polasku iz staanja mirovanja u obliku: lOOO(QL JOOOQLIf'=(QL +QJ(w~ +ik)+----~---'''-'­ g (1.15.=a - P dt 0. Prilikom proraeuna unutrasnjeg fabriekog transporta moze se uz izvesne aproksimacije smatrati da su specificni otpori kretanja vagona (vagoneta) i lokomotive jednaki.24) Pri ustaljenom kretanju sila \(uee lokomotive Fr jednaka je 1000 QI. na potesu pruge izmedu povrsinskog kopa i fabrike.30) QL +Qvr Pri kretanju zeleznickc kompozicije nanize. a p ) (1. 0. za usvojeni tip prikljuenih transportnih sredstava u kompozieiji vagona iii vagoneta i za poznate karakteristike vuce lokomotive odreduje se maksimalna tezina kompozicije koju lokomotiva moze povuCi. proracunom sc odrcduju karaktcristikc vuce lokomotive i potom se vrsi izbior odgovarajuce lokomotive iz kataloga proizvodaca.spccifieni otpor krelanja pri polasku voza. + Il 0.568 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnJi fabricki transport materijaia 569 1. +qv pri tome su: Q (1. kocenje se moze ostvariti bilo koeenjem sarno iz lokomotive iii koeenjcm kako iz lokomotive tako i vagona (vagoneta).7 Proracun Vllce Ako je poznata snaga lokomotive kao i njena mas a na industrijkoj pruzi odreaenog maksimalnog uspona potrebno jc proracunom odrediti broj natovarenih vagona u kompoziciji kojc lokomotiva moze povuei.28) gde su: 01.

U fabrikarna gradevinskih materijala vuca vagoneta uzetorn ostvaruje se na povrsinskim kopovirna i to za izvlacenjc vagonela dui strmih nasipa i vijadukata na kojima se ohavlja utovar-istovar materijala. tada se vuca ostvarllje vucnim uictorn. kN. Pri postojanjn koCionih vagolla(vagoneta) je 8= _ __ _ K 'k ~~nos zbi:il si~a pritiska papuea prema zbiru sila opterecenja na osovine koje se QL +QVK Shodno tome je (1. Sila koecllja iZllosi Prerna mestLl i nacinu primenc vuca vagoneta uzetom moze se razvrstali na: (1.37) (1.ll1eJu da klIzaJu po small1a.18). kN.8 QVK .1<1 me lC a energlja kretanja kornpozicije voza prelazi urad sila o pora rethllJa I olpora usled kocenja.tezina lokomotive koja se prenosi na njene pogonske osovine.31) gde Sll: K . primenom uieta koje se krece po zatvorenoj konturi.dvouzellw vuea: 1. 1. Q!. Ako se ulvrdi da je zaustavni put koecnja u slucaju da se koCi sarno lokomotivom. ~cnJ. b) BK = lOOO( Q L + QVK )<5.45°.. " .33) a) transport prekidnog dcjstva (ciklicnog).. tako i koCionih tockova vagona (. tada je potrebno u kornpoziciju postaviti vagonete (vagonc) sa koenicama.. Ponekad se vuca vagoneta obavlja i na veoma strmim Llsponima.34) II d Sila k~cenja. g~ne1a) ncv s. Koristi se trenje izmedll llznice na uietnjaci i uieta. V' odaklc je (1. N. kada se vuca vagoneta obavlja vucnim Llzctom Uedno ili dva vucna uzeta) koje se pogoni vitlom na kraju pruge. koeficijenl athezije.nja tockovi kako 10koll1otivc. it . ka~ sto je prethodno navedcno naziva se koeficijentoll1 pritiska papnca OClllce 1 Oznacava se sa 0.30° prill1enjujll specijalne konstrukcije vagoneta sa sandukom na specijalnom poslolju koje stalno zauzill1a horizontalni poloiaj. a pogoni sc vitlom preko llzetnjace. ~n.cni vagonetj .koeficijent trcnja izmectu papauce i locka zavisi od brzine kretanja. a odreduje se iz izraza (1. neprekidni transport.kN. 3optcn. .45. .zbirna sila pritiska kocionih papuca. bvuca prcko dva Ide/a j dva doboia 118 kraju prugc . te se tako racionalnije koristi zapremina sandllka.:~S~~::~~~t kocenja pri krctanju kOll1pozicije po nagibu nanize odreduje se iz prebaccflog prcko villa n8 kraju prugc.35) Prilikom kocen" k' Ck . pri llglu nagiba 40°. \j! - VuCa i izvoz vagoneta uzetom Kada Sll veliki uglovi nagiba na ieleznickoj pruzi te llije rnoguca Vllca vagona(vagoneta) lokomotivom.Vllca sumo jcdnijl1 UZClOfll jCdna~.Y..vjlio.32) K ~ (QL + QVK ). pa prema tome sila trenja ostvarena papucama kOCInce mora da bude manja od sile atheziJ'e iZll1edu t Vk ' .ll. k . <5 . 1. Sl. vcCi od proracunatog. 2 . t 511. se 0 nose na lkN tezlllC kompOZlClje Tako specif1cna sila kocenja iznosi proraeunll (1.koje deillju na zelezniekll kompozicij. odnosno: oc ova 1 sme.45 Vuca vagoncla vi/10m na kraju )fdc/nicke pruge: a . Obicno se pri uglovima veCim od 25°.36) kO~lP?zicija prerna proracunu silc vuec lokornotivc ne zadovoljava potrebnu silu kocenJa pI! krctanJu nanize II slllcaju iZllcnadnog kocellja. k~o i drugc siI? .u. (1. va) P~i1ikOl~ koc:. kN U norrnalnim uslovirna kocenja je 0=0... .tczina vagona (vagoneta) opremljenih kocnieama.uze.570 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za uuutrasnji fabricki transport materijala 571 (1..8.

47. a drugi za dobos ugradcn na vrhu vitIa: pri namotavanju uzeta na dobos naslaje podizanje vagoneta. 3-povrafllo uie. U tom slllcaju protivteg obavlja islu funkciju kao i vagoneli "lake" strane (istovarni vagoneti) kod dvouzetne vuce vagoneta dvodobosnim pogonom na kraju pruge.obuhvatni ugao uzctnjace. trenjem uzeta u uznici uzetnjace.sila zatezanja u silaznoj grani uzeta. koristc se dva uzeta. tako slo se uznica uzetnjacc oblaze frikcionim materijalom koji se ocUikllje vcCim koeficijcnlom trenja (drvo.1 uznici uzetnjace iznosi . Sila trenja uzeta kao elasticnog tcla 1. kad je jedan krajvucnog uzeta ucvrseen za vagonet (iIi kompoziciju vagoneta).l.Industr~iske 572 Transportni uredaji ieleznice za unlltrasnji fabricki transport materijala 573 S1. odnosno sile trenja izmedu uzeta i UZl1lCC U uzetnjaci ostvarujc se poveeanjem obuhvatnog ugla uzetnjacc ili poveeanjem koeficijcnta trenja izmedu uzela i uznicc.zfI{czni ureda. 145. 2 Podizanje vagoneta duz strmih vijadukata i nadvoznjaka pri obavljanju utovarno-istovarnih openrcija moze se ostvariti prime nom frikcionog vitia. 1. a).krc1jnj!111ifc/ni?cEI. premestanjem vagoneta u oba smera. Princip dejstva navcdcnih uredaja zasniva se na prcnoscnje Vllcne silc lrenja izmedu uzcta i sleznog uredaja. a drugo povratno. kOla. za vueu rasterecenih vag on eta. Zbog toga se ugraduju dva jcdnoclobosna villa iii jedno c1vodobosl1o. 148 shematski su prikazane kOIlslrukcije uzclnjaca vitIa kod kojih se poveeava obuhvatni ugao uzeta. N. \l izrazu za sHn trenja dobija sc (138) Poveeanje vllcne sile. Sn . 1. Vagoneti se premestaju kotrljanjem tockova po sinama. Sila vuce beskonacnog uzeta (videti SL ostvaruje se vitlom.45. te pri spustanju vitlo radi u koCionom rczimu. 53mo se u tom slucaju smanjenjc momcuta na vratilu dobosa pri spustanju i podizanju ostvarujc ugradnjom pokretnog protivtega izmedu osovinskih sina za vagoneta u jednom ili dIugor!! pravcu.sila zatezanja u nailaznoj grani uzeta. rad. tako da se kreeu jedni prema drugima u susret. motor vitIa pri spustanju vago11eta radi u koCio110111 rezimu. Zamenom vrednosti S" i S.1.kra/f70 liic): a . dok se spustanje mobilne kompozicije vrsi pod dejstvom sopstvenc tdine. 5-mesl" SpH/IIlJ/a tdadi: o-vagofl . b) Dvoclobosno vitIo ponekad se primenjuje i 11a pruzi sa jednim kolosekom.46 S/wnUl Vl/ce vag017ctll krll7nim hcsknnacniJ77 uxctom: 1 . jedno radno. S1.preko vi·kstrukc S/1 /ucnim profilom uil1icc. Pri tome su karakteristicne dvc sbcmc Vllce vagoneta: Prema pozna tom izrazu Ojlera jc gde su: a) vuca vagoneta ostvaruje se preko vitIa na jednom kraju putanje vagoneta. Prikljucivanje vagoneta za pogonsko vucno uzc ostvaruje se steznOlll viljuskom. sa jednim dobosom (S1. 4-kotllr. 2~radJ1(J U7. p . S1. dok je pri spustanju vagoncta neophodllO kocenje vitia. kada se vagoneti premestaju po pruzi sa dva koloseka. Na SI. 145. b-prin7Cflom lIfl7CtIlU/C ulctnilG'ie. b). Karakteristika vuce vagoneta vitlom na kraju pruge ogleda se u primeni na pruzi velikog nagiba talco da vitlo radi u motornom reZimu samo prilikom podizanja tereta.C. momenat na vitlu je manje vrednosti i vitlo za podizanje vagoneta radi samo u pogonskom (motornom) rezimu. a vuku se bcslcrajnim vucnim uzetom. Ako se transport vagoneta na horizontalnoj pruzi ostvarujc vucnim uzadima.. c ~ prinlCf70n7 dve llmctnlltc uzctnjBcc Sl1. Primenjuje se u [abrikama za proizvodnju gradevinskog materijala.koeficijent trcnja izmedu ulcta i ulnice u ulctnjaCi. dvouzetna vuca vagoneta ostvaruje se preko vitIa sa dva dobosa (S1.pagon.48 c) vlIcnog ufeta (bC5. br-zina spustanja vagoneta u tom slucaju rcgulise se kocnicom. 3 .). a po~izanJe vagoneta u tom slucaju ostvarujc se motorom.47 S/7emH rada dvolJictnog vit/a. dok se spustanjc vagoneta vrsi iskljuciv8njcm frikcionog ureclaja. iIi klinaslim steznim uredajcm. N: S. tj.Cllljlu'~C b) S1. a) Shcn7R/ski prikl:l?: virlB 78 nm77(}lClVaf~jc lJ. deiovanjcm sopstvene tdine vagoneta. Pri vuci vagoncta U oba smera sopslvene tezine "lake" i "teske" strane medusobno se uravnotezavaju. a to znaci i si'" trenja. ukljucivanjcm frikcionog ureda]a. a . b. prolivteg se kreee po svojim sinama koje su ispod osnovnih i millloilazi se sa va'gonetima.:8 nU1ncvri'ian/c kon7pozjq/e vagonEJ: i-vil/(}.i F Sn-S. plasticna mas a itd.

39) i (1. . za vagonet (iIi viSe vagoneta u kompoziciji) odreduje se iz izraza (1. LITERATURA: [1]. Kapacitet izvoza materijala vncom vagonela vucnim uzetom odreduje se iz izraza Go .pIOsecna brzina vagonela. t . 0 b av I'Je1111 lransporlllll Cl'k lusa za jedan cas. m/s. . a=v{ .tczina jedinice duzine vUCllog uzeta. m. Broj vagoneta u kompoziciji se ogranicava zbog potrebe obezbedivanja jaCine veze prikopcavanja vagol1eta u kompoziciji.transporlna duzina vuce vagonela. e) pomocni uredaji (tocki6. mls.0 m/s.42) aL Tc =-+tm. Broj vagoneta koji se istovremeno nalaze na svakoj strani vucnog Uleta iznosi L Z=-.potrebno vrell1e manevrisanja vagoneta u krajnjim slanicama linije vuce. tm . L .[6] z. a (1.40) gde su: a .nosivost vagoneta. kada se premestaju dYe posude. a takode i prelazom sa jcdnosmcrnog na dvosmerni tok kretanja vaoneta (kruzno kretajne vagoneta "Iakom" i "teSkom" stranom). kao i potrebna snaga motora za pogon VUCl10g villa. d) uredaj za prikopcavanje vagoneta.masa tereta u vagonetu.[3]. Interval vremena izmeelu elva uzastopna vagolleta zavisi od konstrukcije uredaja za prikopcavanje. i usvaja se granicama 30 . .koeficijent otpora kretanja vagoneta.. Prilikom premeStanja vagoneta vucl1im uletom ncophodno je obavljati pavzljivo opsluzivanje vagoneta.39) Sl1aga clektomotora za pogOl1 vitIa: kW 1000· 7J ' 3600 =T c . m.rastojanje izmedu susedl1ih vagoneta. t/h. .broj vagoneta u kOll1poziciji.sopstvena tezina vagoneta. b) vitlo..[2].[4]. s. HI' koeficijent otpora okretanja koturova vucnog uzeta vagoneta. skracenjem vremena trajanja operaciJe manevrisanja vagoneta u krajnjim stamcama.).interval pristupa svakog vagoneta. t. Vrell1e jednog transportnog ciklusa vagoneta gde su: a (1. t/h. a=1. Go . odnosno pruge vagonela. moze se izracunati vucna sila uzeta. iz izraza fJ . s.[5].41 ) gde su: G. a takoele i koeficijent otpora premestanja . Poslo se vagoneti prikopcavaju vucnim uzetom u trenutku krelanja vagoneta.. t. G.tezina materijala koji se prenosi vagonetom. to se brzinCl uzeta mora nalaziti u granicama 0. a=2. !:ito odgovara rastojanju izmedu snsednih vagonela oel30 . N.43) Ako je poznat broj.koeficijent koji uzima u obzir tip konstrukcije za vucu vagoneta. povecanjem brzine kretanja (vuce) vagoneta. N/rn.ugao nagiba transportne staze vagoneta. p= Fwo'v g gde su: Z .brzina kretanja vucnog uzeta. Pri izvlacenju sarno jedne posude ujednom smeru. I) . gde su: v.40 m. Q = 3600Gv . N. Iz izraza (l.574 Transportni uredaji Industrijske zeleznice za unutrasnji fabricki transport materijala w' .40 $. Sila u uzelu na mestu naijaska uzela na dobos vucnog vitia u slucaju da se vuca vagonela ostvaruje vezivanjem kraja vucnog uzeta.1. g n .40) moze se zakljuciti da se povecanje kapaciteta prcmestanjem vagoneta vucnim uzelom moze oSlvariti povecanjem broja vagoneta koji se islovremeno premeStaju.broj vagoneta. pri cemu se istovremeno u svakom smeru krece po jedna posuda. iznenadl10 i nekontrolisano otkacinjanje vagoneta oel vllcnog uzcta pri velikom uglu nagiba sinske staze moze dovesli do ozbiljl1ih havarija. hvatac Uleta na steznom uredaju itd.slepen korisl1osti prellosnog mehanizma vitIa. stepena mehanizacije manevarskih operacija kompozicije vagoneta. 575 Kapacitct transporta vagoneta VUCl1l111 uzetol1l koje se pogoni uZetnjacom izracunava se kao i kod ostalih lransportnih urcdaja prekidnog dejstva.s. kao i tezil1a vagoneta koji se istovrerncno premestajn. v. (1. Da bi se uhvatili i zaelrzali otrgnuti vagoneti sa vucnog uzeta treba koristiti specijalnc stacionarne iIi pokrctl1o nasadene hvatace vagoneta.8 . q" . U uredaje i opremu za vucu vagoneta i njihovo premestanje vucnill1 uzetom po sinskoj stazi spadaju: a) vucno uze. c) zatezni uredaj. 'j 'j -b IOJ. v (1.

. slepim Ok111ma. a kod bctol1skih pragova zIcbasti gllmeni umetak. . postoji samo vcrtikalna sila od vozila (spoljnja sila). koja deluje i kada kolosek nije opterecen. a istovremeno usled temperaturnih uticaja postoji i unntrasnja sila u sinama. 11 zavisnosli od poluprecnika krivine R i brzine voznjc v. pri tome je sila otpora krctanja istovarcnih vagoneta na uskopu jec!naka sili olpora krelanja nalovarenih vagonela na niskopu. vrsi izdizanje spoljnje sine. pragova. smanjenja habanja glavc spoljnje sine i zbog opasnosli od iskliznuca vozila. One se u horizontalnoj ravni mogu raz10ziti