Priručnik o sigurnosti - Maliciozni programi - Virusi

Virusi
Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi, crvi, spywarei... Osim njihove raznolikosti, raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je virus? Virusom se smatra skriveni maliciozni računalni program čija je funkcija namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. S obzirom da se danas pojam virus često nepravilno koristi kako bi se opisao puno širi skup malicioznih programa (engl. malware), bitno je spomenuti dva osnovna svojstva svakog virusa: 1. samoumnoţavanje – kao i onaj biološki, računalni virus će prilikom svog izvršavanja traţiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se moţe proširiti 2. samoizvršavanje – virus se izvršava samostalno, najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke Konačni utjecaj virusa na zaraţeno računalo varira od sasvim destruktivnog pa sve do „samo“ iritirajućeg i naočigled bezopasnog. Destruktivne inačice najčešće će značajno oštetiti ili u potpunosti izbrisati neke od preostalih računalnih programa ili datoteka, a u najgorem slučaju reformatirati (pobrisati) cijeli tvrdi disk računala. Manje opasne inačice neće nanijeti direktnu štetu već će se replicirati s osnovnom namjerom prikazivanja raznih poruka u audio, video ili teksutalnom obliku. No i te manje opasne inačice zauzimaju memoriju računala predviĎenu za izvršavanje legitimnih programa i time nanose probleme i smanjuju efikasnost rada računala. Kako radi virus? Poput svoje biološke inačice, računalni virus ne moţe preţivjeti bez domaćina. Domaćin je u većini slučajeva drugi računalni program ili datoteka na računalu. Virus će svoj kod umetnuti u postojeći kod drugog programa ili datoteke i čekati na njegovo pokretanje, odnosno otvaranje datoteke. Proces umetanja malicioznog koda u „zdravu“ datoteku poznat je pod imenominfekcija, a proces pokretanja inficirane datoteke naziva se aktivacija virusa. Inficirati se moţe bilo koji dio računala namjenjen za pohranu podataka (tvrdi disk, disketa, optički medij, memorija). Za aktivaciju virusa nuţan je korisnik računala, koji nesvjesno pokreće inficirani program, otvara inficiranu datoteku ili podiţe računalo sa zaraţenog medija. Prilikom aktivacije, odnosno pokretanja inficiranog računalnog

programa ili otvaranja inficirane datoteke, virus se sa tvrdog diska seli u memoriju računala i počinje njegovo izvršavanje. Izvršavajući se, virus se umnaţa te nastanjuje u (inficira) nove računalne programe i datoteke. Virus se moţe umnoţiti ciljano u samo jedan program, nasumično odabran skup programa ili pak u svaki naĎeni program na računalu. Istovremeno, dok se pokrenuti zaraţeni računalni program nastavlja ponašati naočigled uobičajeno, u pozadini i nezamjetno korisniku izvršavaju više ili manjedestruktivne instrukcije virusa koje mogu ozbiljno oštetiti preostale podatke na računalu ili smanjiti njegovu efikasnost. Računalni virusi šire se prenošenjem i pokretanjem inficiranih datoteka. U današnje vrijeme, prenošenje meĎu računalima odvija se ponajviše putem Interneta (npr. privicima elektroničke pošte) i lokalnih mreţa (Ethernet). Prijenosni mediji svih vrsta (diskete, CD/DVD mediji) takoĎer su pogodni za širenje, ali danas u sve manjoj mjeri u usporedbi s Internetom i lokalnim mreţama. Kategorije virusa Virusi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija, u ovisnosti o cilju svog napada: 1. virusi datotečnog sustava Napadaju i inficiraju isključivo izvršne datoteke računalnih programa (ekstenzije datoteka .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Velika većina trajno ostaje u memoriji računala (engl. memory resident) što znači da će prilikom sljedećeg pokretanja neinficirani programi automatski postati inficirani. Virusi ove vrste mogu inficirati domaćina na tri načina, ovisno o načinu umetanja svog koda: 1. umetanje virusnog koda prebrisavanjem postojećeg, zdravog koda domaćina – na ovaj način uništava se originalni program te ga se više ne moţe pokrenuti. Pokušaj pokretanja inficiranog programa samo će aktivirati virus koji će se se početi širiti na druge domaćine te potencijalno destruktivno djelovati na sustav. 2. umetanje virusnog koda na početak datoteke domaćina – ovakav način infekcije neće naštetiti domaćinskom programu te će se on nastaviti izvršavati bez očitih promjena. Istovremeno, virusni kod će se aktivirati. 3. umetanje virusnog koda na kraj datoteke domaćina – slično kao i kod umetanja na početak, domaćinski program ostaje netaknut, a virus se aktivira bez očitih promjena za korisnika. 2. sistemski virusi Nastanjuju se u sistemskom dijelu bilo tvrdog bilo floppy diska (diskete). Prilikom podizanja računala sa jednog od navedenih, virusi se aktiviraju. Većina takvih virusa pisana je za MS-DOS operativni sustav, ali su i dan danas jednako opasni po bilo koji operativno sustav PC računala. Dovoljno je pokrenuti računalo s inficiranom disketom i virus će se aktivirati i trajno nastaniti u memoriji računala. Jednom kad se to dogodi, inficirat će se svaka nova „zdrava“ disketa koja se umetne u disketnu jedinicu, osim ako

na njoj nije uključena zabrana pisanja (write protection). Virusi ove vrste napadaju bilo Master Boot Sector (MBR) bilo System Boot Sector (SBS) tvrdog ili floppy diska. Posljedica aktivacije često je nemogućnost podizanja računala, ali moţe biti i destruktivnija. PREPORUKA ! Oprezno sa starim disketama, obavezno ih formatirajte prije novog korištenja, a nakon korištenja uključite write protection na poleĎini diskete kao što je prikazano na narednoj slici.

1. multipartite virusi Inficiraju paralelno izvršne datoteke programa i boot sektore diska. Naročito ih je teško ukloniti jer ukoliko nisu ukonjeni i iz datoteka i iz boot sektora, naknadno će se ponovno proširiti na jedno od navedenog. 2. makro virusi Inficiraju podatkovne datoteke koje imaju mogućnosti korištenja makro jezika. Najčešće su to Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint and Access datoteke. Najrašireniji su zbog jednostavnosti izrade, a danas nanose najviše štete kompanijama diljem svijeta. Aktiviraju se otvaranjem neke od spomenutih datoteka kada se kod virusa kopira u izvršni kod programa koji ga je otvorio, na primer u MS Word. Nakon toga, svaka nova datoteka koja se otvori tim programom bit će zaraţena. Neki makro virusi aktiviraju se pak na odreĎene akcije pokrenute kroz izbornik (npr. spremanje datoteke na tvrdi disk), a neki čak i skrivaju pojedine dijelove izbornika, posebice one pomoću kojih bi se virusi eventualno mogli otkriti i ukloniti.

PAŽNJA !

Svakako se preporuča povremeno „skeniranje“ svih datoteka na računalu. osnovni korak u prevenciji od virusa je instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. Vrlo se često koriste metode socijalnog inţenjeringa putem kojih se korisnik mami na otvaranje i pokretanje raznih malicioznih sadrţaja. Tools-Customize) postoji velika šansa da je računalo zaraţeno makro virusom! Kako prepoznati zaraţeno računalo? Nakon što ste pokrenuli inficirani program ili otvorili inficiranu datoteku. No sama instalacija i redovno osvjeţavanje antivirusnog softvera nije dovoljna. Većina antivirusnih alata inicijalno ima uključenu takvu opciju i upozorit će korisnika ukoliko smatra da se pokušava instalirati potencijalno opasan program.). Za kraj. Yahoo Messenger i sl. ali jednako tako mogu biti posljedica nekog drugog skopovskog ili softverskog problema nevezanog uz virus. najčešće nećete primjetiti virus sve dok se računalo ne počne ponašati neuobičajeno. Većina antivirusnih alata posjeduje tu mogućnost. ICQ. ali na trţištu takoĎer postoje i specijalizirana programska rješenja isključivo za tu namjenu. obavezna je redovita izrada rezervne kopije (backup) svih . no više o praktičnim savjetima o odabiru i korištenju softverske zaštite od virusa takoĎer saznajte u našem praktičom dijelu priručnika. Poseban oprez potreban je prilikom otvaranja sadrţaja koji su dostupni putem Interneta. Primjeri takvog ponašanja:  konstantno sporiji i tromiji rad računala  zaključavanje računala . svakako se preporuča provjeriti svaki novi računalni program koji se namjerava instalirati na računalo. Kako se zaštititi od virusa? Kao što je već napomenuto. virusni skeneri. tzv. Jedini način kako da otkrijete virus je instalacija antivirusnog programa i njegovo redovito osvjeţavanje aktualnim definicijama virusa. a sumnjivog su podrijetla. ftp posluţitelja ili web stranica. Pritom se misli na email poruke sa sumnjivim privicima te skidanje raznih datoteka putem p2p (peer-to-peer) programa. Koristeći antivirusni alat. full scan računala. Sve veća prijetnja su i datoteke koje se primaju putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. tzv.Ako primjetite da neki uobičajeni izbornici u pojedinom MS Office programu nedostaju (tipicno Tools-Macro.nemogućnost obavljanja ikakvih operacija (popularno smrzavanje)  učestalo rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava  neispravan rad programske podrške (aplikacija) računala  nedostupnost diskova ili diskovnih pogona  neobične poruke o greškama  deformirani i izmjenjeni izbornici i dijalozi Navedeni simptomi su vrlo učestali kod virusa. Naročit oprez potreban je ukoliko je korisnik takvog programa za komunikaciju dijete ili pak korisnik sa slabom informatičkom naobrazbom.

crvi. Naime.com). Nadalje. Windows Live OneCare safety scanner. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Priručnik o sigurnosti . Osim njihove raznolikosti. ali je u nekim slučajevima moguće jedino ručno uklanjanje. Uklanjanje se u velikoj većini slučajeva moţe izvršiti automatski koristeći antivirusni program ili virusni skener. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. mjesecu 2006.. spywarei. crvima za širenje i djelovanje nije potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. Kako ukloniti virus? Iako je prevencija putem aktualizirang antivirusnog programa najbolje rješenje. crv je samostalan program kojeg nije potrebno aktivirati poput virusa (korisničkim pokretanjem inficirane datoteke) već se širi i djeluje koristeći isključivo vlastite mehanizme. Koliko su crvi danas rasprostranjeniji u odnosu na viruse dokazuje i podatak da prvih 10 mjesta na listi prijavljenih virusa i crva u 9.podataka na računalu koji su od vaţnosti za korisnika. . raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.Maliciozni programi . Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. To je jedini način sigurne zaštite podataka ukoliko se dogodi aktivacija destruktivnog virusa. Što su crvi? Crvi su maliciozni programi koji su vrlo slični virusima pa ih neki stručnjaci za sigurnost stavljaju pod kategoriju virusa. za razliku od virusa koji se mogu širiti i prijenosnim medijima. Širenje se redovitno odvija putem računalnih mreţa (Etherneta i Interneta). No postoji jedna ključna razlika koja crve čini znatno naprednijim malicioznim programima od virusa. a općenite naputke moţete pronaći u našem praktičnom dijelupriručnika.Crvi Crvi Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. zauzimaju jedino i samo crvi (izvor: Sophos. Upute za ručno uklanjanje najbolje je pronaći na stranicama proizvoĎača antivirusnog programa koji se koristi na računalu.. u slučajevima kada je za to prekasno. virus je potrebno ukloniti.

Kategorije crva Crvi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija. Primjerice. širenje crva računalnim mreţama znatno je brţe od virusa. pretvoriti ga u tzv. u Outlook adresaru).2001.000 puta! Generalno gledajući. kriptirati ih kako bi postala nedostupna korisniku ili pak poslati zaraţene dokumente putem elektroničke pošte. Korisničkim otvaranjem inficiranog privitka. u ovisnosti o načinu propagacije: 1. ona bez redovnih sigurnosnih . umanjujući njihovu efikasnost trošenjem raspoloţivog kapaciteta (engl. Najčešće funkcionira na način da se pošalje na sve e-mail adrese koje pronaĎe na korisničkom računalu (npr. u svega 9 sati postojanja replicirao više od 250. Email crvi To je najraširenija vrsta crva koja se širi koristeći privitke elektroničke pošte. a nalazi se u tijelu poruke elektroničke pošte. crv se ubacuje u sustav. Najopasniji crvi će pregledavanjem mreţe ustanoviti nezaštićena računala (npr. takvo rapidno širenje crva u većini će slučajeva značajno naškoditi računalnim mreţama. U najgorem i vrlo čestom slučaju. Širenje crva moţe se postići i slanjem URL adrese (linka) koja vodi do inficirane web stranice. svrha crva je preuzeti kontrolu nad korisničkim računalom.Kako rade crvi? Crvi su najčešće napravljeni kako bi iskoristili mogućnosti računala za prijenos i razmjenu podataka. odnosno otvaranje „straţnjih vrata“ koja se onda koriste za preuzimanje i upravljanje računalom.7. Način na koji to crvi postiţu je poznat kao backdoor entry. Crvi će najčešće iskoristiti sigurnosni propust u operacijskom sustavu računala te onda primjerice obrisati neke podatke na računalu. bandwidtha). crv Code Red se 19. No šteta koju crvi mogu nanijeti pojedinačnim računalima moţe biti značajno ozbiljnija. Zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem. zomibe računalo te ga onda koristiti za razne protuzakonite radnje (od kraĎe osobnih podataka i lozinki pa do slanja spam poruka na ostala računala i Dos napade).

Internet crvi Internet crvima nazivamo brojne crve koji se sluţe alternativnim metodama širenja koje do sad nismo spomenuli. potvrdno odgovarati na sve zahtjeve i širiti se na sve sudionike pojedine mreţe. ICQ i sl. crv iskorištava ranjivosti operativnih sustava (posebice onih računala koja nemaju aţurirane sigurnosne postavke) kako bi se probio i kopirao u računala ili računalne mreţe. 1. 3. pretraţivanje *. crv pronalazi sljedećim tehnikama: 1. crv probija javne mreţe (Web i FTP posluţitelje). dijeljene i nezaštićene direktorije u lokalnoj mreţi . pretraţivanje adresara MS Outlook / Outlook Express programa 2. Nastanjuju se pod bezazlenim imenima u dijeljene mape korisnika i na taj način postaju dostupne svim korisnicima P2P programa za preuzimanje i pokretanje.aţuriranja operativnog sustava) te se putem mreţnih servisa nastaniti u njih bez ikakve potrebe za interakcijom korisnika. Email adrese na koje će se proširiti. slanje svoje kopije u obliku odgovora na sve pronaĎene poruke u pretincu za poštu 5. pretraţivanje raznih podatkovnih datoteka u potrazi za email adresama 4. ali s naglaskom na grupne diskusije koje se odvijaju u tzv. virusi inficiraju računalo . File sharing crvi Širenje crva dogaĎa se putem Peer-To-Peer (P2P) programima za razmjenu sadrţaja preko Interneta. Iskorištavanje ranjivosti naziva se exploiting-om. Slijedi nekoliko takvih primjera: 1. crv se kopira u razne dostupne mreţne resurse (npr. IRC kanalima. 2. IRC crvi šire se putem IRC kanala za chat na identičan način kao i email crvi – slanjem zaraţenih datoteka ili URL adresa koje vode na inficirane web stranice. generiranje novih email adresa konstruiranih iz nasumce odabranih imena i često korištenih domena 2.wab datoteka (koriste se za pohranu adresara MS Outlook Expressa) 3.). IRC crvi IRC (Internet Relay Chat) je još jedan način komunikacije u stvarnom vremenu. web stranice) te čeka korisnike da se spoje na posluţitelj. Dakle jedina razlika u odnosu na email crve je medij putem kojeg se crv prenosi.Ethernetu) nakon čega pokušava u potpunosti ovladati računalom 2. inficira datoteke na posluţitelju (npr. 3. Način je vrlo jednostavan – svim kontaktima u adresaru šalju se poruke s URL adresama koje vode na inficirane web stranice. Napredniji crvi ove vrste sposobni su imitirati kompletne protokole mreţa za razmjenu sadrţaja. Prilikom navedenog spajanja. Instant messaging crvi Ovi crvi šire se putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN.

tijela i privitke kojima se ţeli zavarati primaoca. brojni crvi danas koriste dvije ili više metoda za svoje širenje kako bi što efikasnije napadali računala. Računala s otvorenim straţnjim vratima popularno se nazivaju zombie računalima iz razloga što se nad njima moţe preuzeti potpuna kontrola te ih koristiti za daljnje napade i širenje malicioznih programa. crv koristi druge maliciozne programe (npr. Ovakve vrste napada danas su sve češće i opasnije.. Slijedi tipičan primjera takve email poruke: . Navedeno otvaranje pristupa naziva se i otvaranjem straţnjih vrata (backdoor entry) čime i crvi dobijaju mogućnost širenja. Netsky-P. *. Trojanske konje) koji mu sluţe kao prijenosnici i otvaraju pristup drugim računalima. Netsky je tipični email crv koji se širi šaljući svoje kopije putem email privitaka koristeći vlastiti ugraĎeni SMTP posluţitelj. Adrese na koje će se poslati pronalazi na računalu na kojem se nalazi u raznim datotekama koje sluţe za pohranu adresara (npr. Ovaj podatak dodatno pojašnjava činjenicu da su crvi danas izuzetno opasna i raširena vrsta malicioznih programa od koje je potreban poseban oprez i zaštita.pst). Tipičan primjer crva u akciji Pogledajmo primjer najčešće prijavljenog crva u rujnu 2006.wab.pab. crv Netsky u svojim brojnim podvarijatama preţivljava te je danas u svijetu na vrhu po učestalosti pojavljivanja. 4. Iako je prvi puta zabiljeţen u oţujku 2004. *. Email poruka pomoću koje se crv širi uobičajeno ima krivotvoreno ime pošiljatelja (više o tome vidite pod email spoofing) te različite naslove. *..s kojeg se spajanje dogodilo. a njegov autor Sven Jaschan ubrzo otkriven i osuĎen. Bez obzira na navedenu kategorizaciju.

takoĎer u našem praktičom dijelu priručnika. dio – Firewall) priručnika. crv će sigurno zaraziti računalo i nastaniti se u njegovoj memoriji. kada primite ovakvu email poruku i u polju pošiljaoca prepoznate adresu svog prijatelja/kolege/poznanika.pif) nikako ne otvarajte. Zaraţena email poruka nemora imati sve ove simptome.Iz ove poruke moţe se vidjeti nekoliko karakterističnih stvari za crve.Potpis poruke sadrţi nekoliko redova teksta kojima se simulira poruka koja je tipična za antivirusne programe koji skeniraju poruku i zaključe da je s njom sve u redu. ništa nećete postići upozoravajući ga da ima crva na svom računalu jer to nije nuţno točno. nakon primanja i prije otvaranja email poruke pokušajte si odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja:  da li poznajete pošiljaoca email poruke?  da li ste već primili email poruku s te adrese?  da li ste očekivali tu email poruku?  da li sadrţaj i privitak poruke imaju smisla?  da li antivirusni program dojavljuje moguću opasnost od malicioznog . Instalaciju i korištenje Windows Firewall-a takoĎer smo obradili u našem praktičnom dijelu (link na prakt. o čemu saznajte više u našem praktičom dijelu priručnika. a crv ju je vjerojatno pronašao na računalu s kojeg se poslao. No prije svega. danas prisutnih u ogromnom broju. Konačno. Privitak poruke sadrţi sumnjivu datoteku. U ovom slučaju datoteka bi trebala biti formata . posebice u obliku izvršnih datoteka (npr. Adresa pošaljaoca dakako je laţna. Dakle. Instalacija sigurnosne stijene (engl. . Ponekad. pogaĎate. Praktične upute moţete pronaći. redovito skidanje i instalacija sigurnosnih zakrpa u sklopu Windows Updates servisa učinit će računalo dodatno sigurnim. . dovoljan je samo i pregled ovakve poruke (bez otvaranja privitka) kako bi se crv automatski pokrenuo. .1 i 5. Naslov poruke sadrţi riječ „Re:“ kojom se uobičajeno označava odgovor na email poruku koju ste nekome poslali.5) te neaţuriranim Windows operativnim sustavom. ali pogled na netipičnu ikonu kojom je predstavljena ukazuje da vjerojatno nije tako i da se radi o zaraţenoj datoteci. Tijelo poruke sadrţi kratki tekst u kojem se korisnika navodi na otvaranje privitka. firewall) drugi je korak koji će zaštiti računalo od većine crva koji se šire pretraţivanjem i napadanjem nezaštićenih računala.vbs. kao niti klikajte na sumnjive URL adrese u sadrţaju poruka. moţda se i najlakše zaštiti – oprezom.exe. ali većina će ih vjerojatno biti prisutna. . Od email crva. Ovom metodom crv pokušava zavarati korisnika dajući mu dojam da je primljena poruka odgovor na poruku koju je on inicijalno poslao. na računalima sa starijim verzijama Internet Explorera (5. Otvaranjem privitka takve poruke. Kako se zaštititi od crva? Zaštita od crva vrlo je slična zaštiti od virusa i kao prvi korak preporuča se instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa.zip (čest kompresijski format).bat. Sumnjive privitke poruka.

koristeći aktualizirani antivirusni alat pomoću kojeg je potrebno napraviti detaljno pretraţivanje svih datoteka računala (full scan) te potom uklanjanje pronaĎenih crva. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. procesa.virusi. Osim njihove raznolikosti.sadrţaja? Ukoliko niste sigurni u odgovor na bilo koje od navedenih pitanja. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. virusa. danas . Općenite savjete za uklanjanje moţete pronaći u našem praktičnom dijelu priručnika. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. u većini slučajeva na stranicama proizvoĎača antivirusnih programa postojat će upute za ručnouklanjanje crva ili pak specijalzirani program upravo za tu namjenu. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Windows Live OneCare safety scanner. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. blokatorima spyware-a i sl. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. Ukoliko antivirusni program ili virsni skener pronaĎu i identificiraju crva. spywarei. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. uklanjanje crva najčešće je moguće automatski. a nemogu ga ukloniti. OPREZ ! Socijalni inţenjering pomoću kojega se korisnik pokušava namamiti na izvoĎenje gore spomenutih radnji sve je rašireniji i sofisticiraniji. Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. spyware-a. crvi.. trojanskih konja) od korisnika. preciznije rečeno. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr.. stoga je potreban poseban oprez! Kako ukloniti crva? Jednako kao i za viruse. budite posebno oprezni i imajte na umu mogućnost od infekcije. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili.

No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. . ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode).postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. prilikom instalacije novih programa na računalo). ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. Solaris i druge. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. User Account Control). Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. Naime. Windows Vista. Linux. novi Microsoft-ov operativni sustav. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist.com).

računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. otvorene pristupe. Osim navedenog načina. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. programa koji stvaraju tzv. 3. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. Jednom kada je pristup osiguran. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. S obzirom na tu karakteristiku. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. napadač ručno instalira rootkit. spam napada i sl. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. Kao što je već rečeno. Nadalje. jer . kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. Umjesto toga.Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. „straţnja vrata“ (engl. 4. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. 2.

a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. . Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. slova različite veličine i specijalnih znakova). Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. redovno aţuriranje operativnog sustava. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. TakoĎer. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Kako ukloniti rootkit? Naţalost. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa.osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. korištenjem brojki. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. TakoĎer. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. nova verzija Windows Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. Primjerice.

trojanskih konja) od korisnika. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. .virusi. spyware-a. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. preciznije rečeno. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. crvi. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. danas postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri.. Linux. Solaris i druge. procesa. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili.Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa .com). to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. Naime. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. spywarei. blokatorima spyware-a i sl.. Osim njihove raznolikosti. virusa. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima.

backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. napadač ručno instalira rootkit. programa koji stvaraju tzv. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. otvorene pristupe. . Windows Vista. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja.PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. spam napada i sl. „straţnja vrata“ (engl. ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. prilikom instalacije novih programa na računalo). Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. novi Microsoft-ov operativni sustav. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. Osim navedenog načina. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. User Account Control). dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. Nadalje. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. Jednom kada je pristup osiguran. Kao što je već rečeno. Umjesto toga. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode).

Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. Primjerice. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. 3. TakoĎer. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. jer osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. TakoĎer. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. S obzirom na tu karakteristiku. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. slova različite veličine i specijalnih znakova). 2. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. 4. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt).Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. nova verzija Windows . user mode) ili jezgrenom načinu (engl. redovno aţuriranje operativnog sustava. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. korištenjem brojki.

a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . spywarei.Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Što je to spyware? Spyware je pojam kojim se označava vrlo široka kategorija malicioznog softvera čije je djelovanje usmjereno prema preuzimanju djelomične kontrole nad korisnikovim računalom bez postavljanja upita i osiguravanja suglasnosti korisnika da mu se takav softver instalira na računalo. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu.virusi. Riječ je o vrlo raznolikom tipu informacija od adresa web stranica koje posjećujete do opasnijih koji pokušavaju presresti koje tipke pritišćete kako bi pokušali prikupiti vaše lozinke i .. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. crvi. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. Sam naziv „spyware“ u sebi uključuje riječ „spy“ koja označava špijuniranje pa se moţe steći dojam kako je spyware namijenjen špijuniranju ponašanja korisnika dok radi na računalu. Osim njihove raznolikosti.. Spyware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. no u posljednje vrijeme pojam spyware poprima šire značenje i oslikava široku kategoriju softvera malicioznog djelovanja. često na korist trećih strana. Najjednostavnije govoreći – spyware moţemo okarakterizirati kao softver koji biljeţi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih).

EULA – End-user licence agreement) navede i opiše da će prikupljati i slati prikupljene podatke o korisnikovim aktivnostima. agencije) i „insajderi“. S pravnog stanovišta – onog trenutka kada se sloţite s instalacijom tog programa. Spyware je s vremenom postao toliko sofisticiran da je u staju prikupljati gotovo svaku informaciju vezanu uz vaše navike i načine uporabe računala – pregledavanje datoteka na diskovima. biljeţenje pritisnutih tipki… Ukratko – gotovo da nema podatka na vašem računalu kojeg spyware ne moţe prikupiti i poslati zlonamjernom napadaču. Pojam spywarea se često veţe i uz adware. marketinške organizacije (tvrtke. on se više ne tretira kao spyware.članovi iz pojedinih skupina meĎusobno suraĎuju u svojim pothvatima kako bi ostvarili svoje ciljeve na štetu društva ili organizacija. njihove nejasnoće i kompleksnosti.druge povjerljive informacije. mahom za svrhe oglašavanja. U velikom broju slučajeva ti su ugovori pisani na takav način da korisniku ne daju jasnu i potpuno razumljivu informaciju o načinu rada potencijalnog spyware programa kojeg instaliraju. Sigurnosne organizacije ističu kako pripadnost jednoj od gornje 3 skupine nije isključivo – drugim riječima . ili na neki drugi način učiniti dostupnima zlonamjernom korisniku. te ako korisnik te odredbe prihvati – onda se ne moţe govoriti o spywareu. Iz ovih je razloga potrebno posvetiti dodatnu pozornost i educirati se o ovim pojavama kako bih ih uspješno izbjegavali. screenshotove. a organizacije koje se bave pitanjima privatnosti korisnika interneta ističu kako spyware značajno umanjuje privatnost korisnika. . Upravo zbog duţine tih ugovora. mnogi se korisnici bez ikakvog čitanja i razumijevanja ugovora slaţu s odredbama istog i na taj način omogućavaju instalaciju spyware programa. Informacije koje prikupljaju spyware programi Spyware programi prikupljaju vrlo raznoliku paletu informacija. Da bi neki program smatrali spywareom on mora zadovoljiti nekoliko kriterija – mora prikupljati informacije bez suglasnosti korisnika i te prikupljene informacije mora slati. Globalno gledano. koristili za ucjenu i na druge načine kako bi pokušali ostvariti financijsku dobit. Premda ovdje nije riječ o klasičnom spywareu u onom najmalicioznijem smislu – i dalje ih smatramo spywareom ili adwareom. Ovi potonji se često spywareom sluţe kako bi prikupili osjetljive i zaštićene informacije o organizaciji u kojoj rade te ih kasnije prodavali na crnom trţištu. Neke tvrtke u svoje proizvode uključuju oblike spywarea i adwarea. No ovdje treba obratiti dodatnu pozornost na sam sadrţaj gore spomenutih ugovora. Tko se sluţi spywareom Brojni su motivi zašto bi netko kreirao spyware – informacije o navikama i karakteristikama korisnika su vrlo cijenjene jer pruţaju jasan uvid i omogućavaju specifično oglašavanje i čitav niz drugih personaliziranih elemenata. spywareom se kao sredstvom za prikupljanje informacija sluţe: online napadači često vezani uz organizirani kriminal. Ukoliko spyware program u svojem Licenčnom ugovoru (LUKK – Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom.

Kako je s vremenom porasla i svjesnost dijela korisnika Interneta o opasnostima spywarea. Još jedan od načina distribucije spywarea uključuje i postupke kojima se spyware distribuira zajedno sa shareware programima ili ostalim softverom koji se moţe preuzeti s interneta. Primjer takvog načina distribucije spyware je iskoristio P2P (peer-tp-peer) program za razmjenu datoteka Kazaa. Umjesto toga. Korisnik instalira takav softver. U ovom kontekstu se mogu promatrati i trojanski konji – programi koji u sebi imaju zlonamjerne karakteristike. ali izgledom i samim opisom korisniku izgledaju kao poţeljni i ispravni programi. običnim i korisnim programima. primjerice. spyware programi će pokušati prevariti korisnika koji će im omogućiti nesmetanu instalaciju na računalo.Prema informacijama američkog CERT-a (United States Computer Emergency Readiness Team). ponekada pisana vrlo sitnim slovima kao sasvim sporedna odredba koju velika većina korisnika nikada niti ne pročita. autori spyware programa su postali još sofisticiranijima kako bi prevarili korisnike i naveli ih na instaliranje spywarea. spyware se širi na drugačije načine i najčešće se sam spyware program ne prenosi s jednog računala na drugo. U današnje vrijeme. spyware najčešće prikuplja podatke vezane uz:  aktivnost na Internetu (koje web stranice posjećujete. Korisnik takve programe preuzima s Interneta i pokreće ih. naizgled. dok oni u pozadini izvršavaju zlonamjerne akcije. Treći način distribucije spywarea uključuje pokušaje zlonamjernih korisnika da svojim akcijama zaobiĎu sigurnosne mjere koje se nalaze uključene u web preglednicima poput Microsoft Internet Explorera. a paralelno s njim se instalira i spyware. Informacija o spywareu koji se na taj način instalira na korisnikovo računalo često nije niti navedena ili se nalazi paţljivo uključena u Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. Upravo je taj način i najrašireniji način prijenosa spywarea i njegovog širenja. koliko se na njima zadrţavate…)  elektroničku poštu i kontakte  sadrţaj meĎuspremnika (Clipboard)  pritisnute tipke na tipkovnici (keylogging)  screenshotove i  mreţni prome Načini na koje spyware dospijeva na vaše računalo Za razliku od virusa koji imaju mogućnost samoreplikacije ili virusa. spyware se često distribuira zajedno s. No. . zabiljeţeni su slučajevi da se spyware distribuira i s glazbenim CD medijima.

preuzimanje spyware moţe započeti na korisnikovo računalo. Dodatno. Zlonamjerni korisnici tada često pokušavaju putem skočnih prozora (popup windows) korisnike navesti na akciju instalacije neţeljenog spywarea.Kako je automatsko preuzimanje (download) softvera bez dozvole korisnika u pravilu onemogućeno. kako bi se softver instalirao. potrebno je izvesti neku akciju poput klikanja na link. Novije inačice Internet Explorera imaju poboljšanja koja korisnicima pomaţu u borbi protiv ovakvog načina „zaraze“ spywareom. spyware se na računalo korisnika moţe instalirati tako da . Pitanja mogu izgledati poput „Do you want to enhance your Internet Connection?“ (Ţelite li poboljšati svoju vezu na Internet?) s gumbima koji izgledaju kao „Yes“ i „No“ no čak ako i korisnik klikne na „No“.

Ukoliko je vaše računalo izuzetno „zaraţeno“ spywareom. veliko zauzeće prostora na disku. Neka od područja na koja spyware izrazito utječe su navedena u nastavku:  Smanjena pouzdanost korisnika prema modelima online poslovnih transakcija (e-banking. postoji mogućnost da ga neće biti moguće jednostavno očistiti i vratiti u normalno stanje.iskoristi sigurnosne propuste u web pregledniku. Prepoznavanje spywarea na računalu Nalazi se na mojem računalu instaliran spyware? To je pitanje koje zanima brojne korisnike računala. neki spyware programi uopće ne moraju biti vidljivi kao klasične aplikacije i stoga ih nije uvijek lako prepoznati. Utjecaji spywarea na društvo i ekonomiju u cjelini Utjecaj spywarea na globalnu ekonomiju. Ponekada korisnici ove pojave niti ne povezuju s postojanjem spywarea već s neispravnim hardverom. neočekivani mreţni promet – sve su to simptomi koji upućuju na postojanje spywarea na računalu. Ukoliko tijekom rada na računalu primijetite kako vam se pojavljuju skočni prozori s reklamama. ukoliko primjetite kako se vaše računalo ponaša neobično. za razliku od klasičnih programa i aplikacija koje nam se predstavljaju svojim sučeljem. upravljačkim programima (driverima) i slično. društvo i na samog korisnika je dalekoseţan i ne moţe biti jednostavno sagledan. Primijetite li ijedan od gornjih simptoma. pozivima za pristupe na stranice sa sadrţajima za odrasle – onda sasvim sigurno na svojem računalu imate instaliran spyware ili adware. Kako to učiniti. no odgovor na njega nije posve jednostavno dati. Dodatno. Povećana aktivnost procesora. Naime. moţete saznati u našem vodiču zauporabu Windows Defender alata za suzbijanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Iz tih je razloga vaţno koristiti najnovije inačice web preglednika poput Internet Explorera i redovito osvjeţavati svoj sustav s najnovijim dodacima i sigurnosnim ispravcima. Pojava neočekivane početne web stranice (homepage) prilikom korištenja vašeg web preglednika znak je da je spyware izmijenio vaše postavke bez vašeg dopuštenja. velika je vjerojatnost da se na njemu nalazi instaliran spyware. pojava alatnih traka (toolbars) u vašem web pregledniku takoĎer moţe (ali ne nuţno) označavati da se na vašem računalu nalazi spyware. Za više informacija kako to učiniti pogledajte upute o korištenju Microsoft Update sustava. kupovanje preko Interneta…)  Smanjena radna produktivnost  Povećan rizik i izloţenost sigurnosnim problemima  Pitanje intelektualnih prava i zaštite istih  Povećanje troškova sluţbi za podršku korisnicima  Gubitak poslovnog i društvenog ugleda . Neki spyware programi idu toliko daleko da čak mijenjaju izvorne datoteke na sustavu kako bi se što bolje prikrili i oteţali svoje uklanjanje. te da se usporilo. mudro bi bilo pregledati vaš sustav na postojanje spywarea i ostalih malicioznih programa. nego će biti potrebna potpuno formatiranje diska i ponovna instalacija cijelog sustava. No.

Kako bi naučili kako koristiti Windows Defender i odrţati svoje računalo čistim. Spy Sheriff. Redovito koristite anti-spyware softver koji će voditi brigu o vašem sustavu i pronaĎene spyware i ostale malicionzne programe učinkovito ukloniti s vašeg računala. AntiVirus Gold. Edukacija je ključan element zaštite i uz kombinaciju s tehnološkim rješenjima. SpyTrooper. Trustcleaner Pro. Proučite Licenčni ugovor – ukoliko niste sigurni da ste razumjeli točno sve što je navedeno u ugovoru. SpyAxe. Nanošenje izravne štete brendu Kako se zaštititi i boriti protiv spywarea Unatoč velikoj raširenosti spywarea. VirusBurst. brojni programi koji sebe karakteriziraju kao antispyware su i sami spyware i štetni su za vaše računalo. Naime. Ovdje pročitajte detaljne upute kako korištenjem Microsoft Updatea svoj sustav moţete odrţavati aţurnim. WorldAntiSpy. Svoj operativni sustav drţite uvijek aţurnim. Spyware Quake. postoje kvalitetni načini zaštite i borbe protiv spywarea. SpywareStrike. pruţa dobru polaznu točku kako bi se uspješno branili od malicionzih programa. Uporaba Microsoft Update sustava je izvrstan način da zaštitite svoje računalo i omogućite da se ispravke i sigurnosti propusti brzo i učinkovito riješe. OPREZ ! Budite posebno oprezni ukoliko dobijete ponudu da na svoje računalo instalirate antispyware programe. Malware Wipe. SpyFalcon. a redovito su i digitalno potpisani. Pest Trap. Adware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. PAL Spyware Remover. Velike i ugledne tvrtke poput Microsofta svoje programe distribuiraju posebnim i pouzdanim kanalima. Spyware Stormer. pogledajte naš vodič i upute za uporabu Winodows Defendera. Privacy Defender. Budite oprezni prilikom preuzimanja programa s Interneta od nepouzdanih izvora. SpyBan. adwarea i čitavog niza ostalih malicioznih programa. BraveSentry. PSGuard. Neki od njih su: The Shield 2006. AntispywareSoldier i Mallware. nemojte ga prihvatiti i odustanite od instalacije softvera. AlfaCleaner. WinFixer. Posebnu pozornost obratite na tekst koji je pisan sitnijim slovima kako bi se učinio nebitnim. Windows Defender dolazi kao sastavni dio Windows Vista operativnog sustava. Besplatan i izvrstan softver takve vrste je Windows Defender kojeg moţete besplatno preuzeti od Microsofta i instalirati na svoje računalo. SpyWiper. Danas imamo veliki broj različitih .

Sam adware moţe u odreĎenim okolnostima postati spyware. samo po sebi najčešće nije problem (neke kompanije čak nude „besplatan“ softver u zamjenu za reklamiranje na vašem računalu te na taj način one zaraĎuju novac). a zarada od reklamiranja dalje motivira programera na nastavak pisanja. Postupno je počeo pokazivati neka svojstva spywarea te su ţrtve napada često bile onemogućene vratiti stare postavke svog internetskog preglednika. čak i kada niste na Internetu. odrţavanja i nadograĎivanja softverskog proizvoda. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. spywarei. . Adware ne smatramo spywareom kada on sakuplja i šalje podatke o aktivnostima korisnika ili korisnikove osobne informacije. s vremenom je ovaj softver postajao sve pametniji. Često bi bio onemogućen pristup cijelim grupama postavki.virusi. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. adware će bez njegovog pristanka početi pratiti i njegovo računalo te zbog toga postaje spyware.što ga čini neţeljenim softverom na vašem računalu. Adware je softver integriran s programom. Osim njihove raznolikosti. Recimo da je jedan korisnik instalirao adware na svoje računalo te je pristao na praćenje svojih aktivnosti. on predstavlja jedan od načina povrata dijela financijskih troškova nastalih samim razvojem programa. uglavnom jer se ovi koncepti preklapaju. Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala. kada drugi korisnik posjeti to računalo. Što je to adware? Adware je softver koji na vašem računalu prikazuje razne oglase ili reklame. No.. Ljudi u zajednici su oduvijek okruţeni oglašavanjem i ono pruţa vaţne usluge ako se provodi ispravno i odgovorno. crvi. Adware/Spyware Često se dogaĎa da ljudi zamjene pojmove adwarea s pojmovima spywarea ili malwarea. Danas adware prikuplja svojim tvorcima velike količine novčanih sredstava. adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi. na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. U počecima internetskog oglašavanja.malicioznih programa . Za tvorca adwarea.. Tih opasnosti korisnik treba biti svjestan. Tvorci ovakvih adwarea tvrde kako nije riječ o spywareu upravo zbog evidentnosti rada samog programa. Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa. Oglašavanje. MeĎutim adware moţe poprimiti druga obiljeţja – ne pruţa korisniku cjelokupnu obavještenost ili kontrolu nad operativnim sustavom . nakon što bi ih adware izmijenio. No. ali samo ako je korisnik izričito pristao na takve radnje.

. Izgleda li vaš Windows Task Manager poput ovog na slici ispod? Ova slika prikazuje primjer nesposobnosti računala da brzo obraĎuje podatke jer mu se previše procesa odvija u isto vrijeme. To je program koji grafički prikazuje trenutne performanse vašeg računala i veze na Internet. Kliknite na karticu Performance i prikazat će vam se prozor koji pokazuje sposobnost računala da brzo obraĎuje informacije. vaše računalo neometano obraĎuje podatke. Ako Windows Task Manager izgleda kao na drugoj slici.Djelovanje na računalo Pritisnite na vašoj tipkovnici istovremeno CTRL-ALT-DEL kako biste pozvali Windows Task Manager. U navedenom primjeru su i procesor i radna memorija gotovo u potpunosti iscrpljeni što rezultira izuzetno usporenim radom računala. a procesi se odvijaju brzo i učinkovito.

a katkad se uopće ne mogu pokrenuti. Nemojte vjerovati svemu što na ovaj način pročitate. Drugi način ubacivanja adwarea u vaše računalo je instalacijom freewarea koji uključuje adware. Ovo je primjer jednog dijaloškog prozora Betraywarea. Naţalost. najočitiji problem s kojim se većina korisnika suočava nakon što je na njihovom računalu instaliran adware je nestabilnost računala. Uspješno uklanjanje raznih adwarea i . Betrayware danas uspijeva prevariti mnogo korisnika. Popularni anti-spyware alati često se često ne uspijevaju boriti s problemom jer se suoče s ogromnom količinom softvera kojeg treba maknuti te se s tim teretom teško nose. Posebni tip adwarea je nešto što je Microsoftov MVP Jim Eshelman nazvao „Betrayware“. Na primjer. Čak postoje primjeri laţnih gumba za zatvaranje prozora. Na još problema korisnici nailaze kada ţele očistiti svoj operativni sustav. U jednom slučaju vas se navodi da kliknete link na skočnom prozoru (pop-up) koji zatim instalira adware na vaše računalo. čijim klikom započinjete instalaciju adwarea. Problemi s adwareom Tehnički gledano. Time ste zapravo instalirali adware ili spyware. Katkada su adware skočni prozori namjerno zavaravajući. često se ruše. ali klikom na NO ili CANCEL ste zapravo kliknuli YES ili INSTALL. a koji u sebi potajno sadrţava i adware. Imajte na umu da su programi za dijeljenje datoteka često nositelji raznih vrsta adwarea. moţe se dogoditi da s Interneta preuzimate besplatni program za dijeljenje datoteka. Otvorit će vam se prozor sličan standardnom Windows dijaloškom okviru.Metode upada adwarea na računalo Najčešće se neovlašteni adware instalira potajno na računalo tako da korisnik toga isprva nije ni svjestan. Radi se o tome da se pred vama odjednom otvori dijaloški prozor koji upozorava da je računalo zaraţeno ili bi moglo biti zaraţeno spywareom te vas upućuje na link koji trebate slijediti kako biste besplatno pokrenuli skeniranje računala. Postoje dvije najčešće metode pomoću kojih se takav napad ostvaruje. Teško „zaraţeni“ sustavi rade vrlo usporeno.

neki pruţatelji internetskih usluga (engl. adware s obiljeţjima spywarea moţe i preuzimati oglase 24 sata na dan ili preuzeti kontrolu nad postavkama vašeg preglednika kao što su početna stranica (home page) ili stranica pretraţivanja (search page). Ako niste sigurni sadrţava li novi softver adware. kada i koliko često te što najčešće upisujete u polja za pretragu ili na koje reklame reagirate. Nemojte nesvjesno instalirati softver. a kako ne nanosi stvarnu štetu vašem računalu. Već smo spomenuli da adware moţe poprimiti obiljeţja spywarea kada počne izvještavati o tome gdje idete na Internet. license agreement) koji moţete otvoriti u nekom koraku tijekom same instalacije. Kako bi dodatno zaštitili svoje korisnike. to moţe biti vrlo zastrašujuće. Katkada se skočni prozori nameću web pregledniku na način da preuzimaju cijeli zaslon te ih je često vrlo teško ili nemoguće zatvoriti. ne smatra se klasičnim virusom. vjerojatno je u redu instalirati ga. Kada maliciozni softver preuzme kontrolu nad Internet preglednikom na način za izmjeni vašu početnu stranicu. moţete potraţiti na diskusijskim grupama (newsgroups) ime programa zajedno s ključnim riječima adware ili spyware. Recimo da kliknete link koji se čini bezazlen te se otvori dijaloški prozor kao na slici ispod.spywarea je samo po sebi dovoljno teško da bi prevencija trebala biti glavni prioritet. Ako moţete. najnoviji programi imaju ugraĎenu i obranu od adwarea. čineći računalo praktički neiskoristivim. Imajte na umu da mnogi freeware programi uključuju adware jer na taj način ostvaruju financijsku dobit. osim smanjenja performansi. Naţalost. budite sigurni da on ne sadrţava adware. ISP) uvode zaštitu od adwarea i spywarea. provjerite i web stranicu izdavača. moţete biti izloţeni još većem riziku budući da stranice na koje vas tada vodi mogu instalirati dodatne maliciozne programe na vaše računalo. kao i od većine ostalih malicioznih programa. paţljivo pročitajte licenčni ugovor (engl. Reklamiranje preko skočnih prozora (pop-up) takoĎer moţe biti izraziro problematično. MeĎutim. Ako još uvijek niste sigurni. Ako ne naĎete nikakva upozorenja o programu. Osim slanja vaših osobnih informacija. Adware najčešće upada na računalo tako od vas na prevaru dobije dopuštenje za instalacijom. Internet Service Providers. Stariji antivirusni programi čak niti ne sprječavaju ulazak adwarea budući da ih ne smatraju virusima ili crvima. mnogo skočnih prozora se javlja uzastopno u kratkim rokovima. Kako se zaštititi? Kada se novi korisnik suoči s potrebom uklanjanja adwarea ili spywarea. . Katkad je adware čak sposoban sam sebe dodati u popis za propuštanje za propuštanje u vašem blokatoru skočnih prozora (popup blocker) ili u popis za vatrozidno propuštanje. U najgorim slučajevima. čak i vrhunskim stručnjacima moţe biti izrazito teško riješiti se nekih od najgorih softvera. Kada instalirate novi softver.

Nemojte se dati prevariti preuzimanjem ili nabavom malicioznih programa poput adwarea ili spywarea. TakoĎer preporučujemo i Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003 (a koji će biti u sastavu i Windows Viste). svakako vam preporučujemo tu nadogradnju. Za upute o uprabi Windows Defendera.Nemojte odmah kliknuti Yes.).0 dolazi s ugraĎenim blokatorom skočnih prozora. koristite Windows Defender. U ovom slučaju se nudi instalacija Microsoftovog programa pa nema opasnosti od neţeljenog softvera. nemojte ići dalje od ovoga. pogledajte naš praktični vodič. Kako biste se osigurali da su vaši Windows stalno aţurirani i kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne prijetnje. Ako vaš sustav nema Service Pack 2. moţete pročitati ovdje.. upravljanje ActiveX kontrolama i ostalim aktivnim sadrţajem. Za upute o radu s Microsoft Updateom. Service Pack 2 je nadogradnja na Windows XP koja donosi mnogo korisnih noviteta. potrebno je koristiti Microsoft Update značajku.. pogledajte naš praktični vodič. TakoĎer zapamtite da Windows XP Service Pack 2 štetnom softveru jako oteţava pristup na vaše računalo. . Dijaloški okvir poput ovog na slici je posljednji korak gdje još uvijek moţete odustati i nemojte instalirati programe koje niste sami odabrali. koji sa sobom donosi brojna sigurnosna poboljšanja o kojima više moţete naučiti u našem praktičnom dijelu o sigurnosnim osobinama Internet Explorera 7. Microsoftov Internet Explorer 7. a u našem praktičnom vodiču saznajte kako koristiti Windows Defender i aktivno zaštititi svoje računalo. Blokator skočnih prozora vam upravo to omogućuje.0. Za uklanjanje adwarea i spywarea te poboljšanje performansi vašeg računala koristite Windows Defender. Za više informacija o sigurnosnim značajkama Internet Explorera (blokiranje skočnih prozora. phishing. Preporučuje se koristiti blokator skočnih prozora (pop-up blocker) kako biste spriječili otvaranje adware ili spyware prozora. ali ako sumnjate. Kako biste se učinkovito borili protiv adwarea i ostalih malicioznih programa. Veliki dio neţeljenog softvera se instalira nakon što kliknete link na skočnom prozoru pa je dobro niti ne dobiti priliku za to.

Cydoor. Osim njihove raznolikosti. Bonzi Buddy. crvi. Ova skupina programa zapravo nastoji povećati svoju opazivu vrijednost „bombardiranjem“ korisnika neprestanim porukama upozorenja. nikakva stvarna šteta se neće nanijeti vašem računalu. Što je to scareware? Scareware je vrsta softvera isključivo stvorena zbog uznemiravanja korisnika čije računalo napadne. kliknite 'Da'. Takve poruke ni na koji način neće povećati korisnikovu učinkovitost. spywarei. StumbleUpon. ClipGenie. PornDigger!. a svi ponuĎeni odgovori ili reakcije su naizgled neţeljene.Maliciozni programi . Priručnik o sigurnosti . bez obzira koji odgovor odaberete. Smiley Central. ne znajući kako „spasiti“ svoje računalo. CometCursor. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.Poznati adware programi Slijedi popis poznatih adware programa te vam preporučujemo da ih ne instalirate na svoje računalo: 123 Messenger.“ Za proizvode koji se u svom reklamiranju sluţe ovakvim ili sličnim metodama. BlockChecker. WinFixer. Ebates MoneyMaker. WeatherBug i WhenU. Battlefield 2142. Kako biste skenirali vaš tvrdi disk. Direct Revenue. MeĎutim. a ponuĎeni odgovori su „Da“ i „Da“ ili je na primjer onemogućeno klikanje na „Ne“ gumb. ErrorSafe.. budući da je scareware samo softver zastrašivanja. Korisnici koji se po prvi put susreću s ovakvom vrstom „problema“ često budu potpuno izbezumljeni. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. kaţemo da spadaju u scareware. treba naglasiti da i neke web stranice prikazuju skočne prozore (pop-up windows) s reklamama ili natpisima koji sadrţe uznemiravajuće poruke kao na primjer: „Vaše računalo je moţda zaraţeno opasnim spyware programima te je što prije potrebno njihovo uklanjanje.Scareware Scareware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Osim što se korisnik sa scarewareom moţe suočiti zbog postojanja spornog softvera na njegovom tvrdom disku.. Često se u praksi pojam scareware koristi kako bi se opisao skup softverskih proizvoda koji su posebni po tome što uz sluţenje svojoj osnovnoj svrsi. Gator. Primjer je mali program koji u dijaloškom okviru korisniku postavi pitanje „Ţelite li formatirati tvrdi disk“. stvaraju mnoštvo neozbiljnih i alarmantnih upozorenja ili prijetećih poruka. Kako se zaštititi od scarewarea? . 180 Solutions. Hotbar. Najčešće se radi o programima koji pokrenu dijaloški prozor koji korisniku upućuje uznemirujuću poruku ili pitanje. ali koji ne djeluje kao tipičan maliciozni softver.

crvi. godine. U elektroničkoj pošto se nalazi i poruka koja kaţe da će se uspješno dešifriranje moći provesti samo uz odgovarajući ključ dešifriranja. Dokumentirani slučajevi ovakvih napada su rijetki. Što je to ransomware? Ransomware je vrsta malicioznog programa ili koda koji otima i šifrira datoteke ţrtve. Jedan od prvih dokumentiranih slučajeva napada ransomwareom je zabiljeţen u svibnju 2005. .. no postoje i znatno kompleksniji programi koji rabe hibridne metode na razini vojnog šifriranja. no u porastu. Područje koje se bavi proučavanjem ovakvih napada se naziva kriptovirologija. Cryptotrojan ili Cryptoworm. Takav program se naziva Cryptovirus. Kako napada ransomware? Ucjenjivački napad ransomwareom se izvodi.. Ţrtva otvori ili aktivira privitak. Priručnik o sigurnosti . spywarei.virusi. program se pokrene i šifrira odreĎeni broj datoteka (ili sve datoteke) na tvrdom disku računala. koju će napadač (navodno) poslati ţrtvi nakon što mu uplati odreĎeni novčani iznos. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa .Ransomware Ransomware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. da bi zatim napadač iznuĎivao novac u zamjenu za ključ dešifriranja koda. primjerice. zaštita od scarewarea ne mora predstavljati apsolutni prioritet. Sam program koji šifrira datoteke često nije jako teţak za rješavanje. putem posebno izraĎenih programa koji se šalju kao privitak elektroničke pošte koja se pošalje ţrtvi. Naravno. Osim njihove raznolikosti. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo.Budući da scareware nije sam po sebi opasan po vaše računalo. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. i dalje vrijedi da je scareware nepoţeljan softver jer smanjuje učinkovitost korisnika stalnim pojavljivanjem.Maliciozni programi . Vaţno je naučiti prepoznavati ovakve programe i ne uznemiravati se porukama.

Često se dogaĎa da napadač upadne u računalni sustav samo kako bi dokazao da moţe te bi iznuĎivao novac da ne napadne. ne povlači za sobom da se učestalost napada neće povećavati i da oni neće postati sofisticiraniji. činjenica da su ovakvi napadi rizični. kada se program oslanja isključivo na simetričnu kriptografiju. Ransome je opasan i za napadača Od svih metoda koje napadač moţe odabrati. posebno ako mu se novac uplaćuje preko bankovnih transakcija koje nije teško pratiti. što nije lako neopaţeno izvesti uz današnje mjere sigurnosti. U svakom od ovih koraka napadač riskira razotkrivanje. MeĎutim. ransomware se smatra najrizičnijim za samog napadača. čekati odgovor te na kraju primiti isplatu. Zatim mora ostaviti maliciozni kôd. obavijestiti ţrtvu. niti ovaj način nije manje rizičan od standardnog napada ransomwareom. Danas se većina "hakera" ne ţeli nepotrebno izlagati opasnostima koje napadi ransomwareom nose sa sobom. Neki analitičari smatraju da je „tehnika“ napada ransomwareom još u povojima i da nas u budućnosti čeka borba s puno kompleksnijim paketima ransomwarea koje će biti izrazito teško dešifrirati. Mnogostruki slojevi sigurnosti kakvi se danas tipično . što ukazuje na neiskustvo napadača. ključ za dešifriranje često u samom programu i moţe se izvući van bez kontaktiranja napadača. No. Naime.Korisnik čije je računalo napadnuto često ima čitljiv samo dokument u kojem je „obaviješten“ o napadu i dokument s instrukcijama kako će povratiti otete datoteke. Kako se zaštititi od ransomwarea? Dobra vijest je da ne trebate posebne anti-ransomware programe kako biste se zaštitili. napadač mora prvo upasti u sustav. MeĎutim.

velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Priručnik o sigurnosti .KraĎa identiteta . Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. detalji o vašim kreditnim karticama – kao i čitav niz različitih drugih informacija.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. Imajući ovo na umu. uz razumne mjere opreza. vaţno je spoznati kako je adekvatna edukacija zaposlenika vaţna koliko i elektronička zaštita sustava. Ipak. osobito weba.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti.Phishing . U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing.koriste – vatrozidovi. Ipak. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Što je phishing? Pojam phishing podrazumijeva kriminalnu aktivnost kojom zlonamjerni pojedinac pokušava doći do osjetljivih i privatnih korisničkih informacije. osobito weba. Analize napada u tvrtkama koje su imale problema s ransomwareom su pokazale da je maliciozni program ušao u sustav zato jer su mu zaposlenici tvrtke svjesno ili nesvjesno „otvorili vrata“. korisnička imena. Za upute o uporabi Windows Defendera pogledajte naš praktični vodič. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. vaše lozinke. čuvari zaslona (screen saveri). antivirusni i antispyware programi. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila.. Svjesnost korisnika je takoĎer veliki čimbenik u obrani od ransomwarea. primjerice. Softver koji je najpreporučljiviji korisnicima u borbi protiv neţeljenih programa je Windows Defender. uz razumne mjere opreza. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing.) jer on moţe sadrţavati kôd ransomwarea. Stjecanjem vlasništva ili . KraĎa identiteta KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. TakoĎer je dobro imati blokator skočnih prozora (pop-up blocker) budući da se dio ransomwarea isporučuje i putem skočnih prozora.Phishing Phishing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. Budite prilično oprezni prilikom preuzimanja softvera (igrice. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca.. Te informacije mogu biti. detekcija upada u mreţu i slično će najvjerojatnije zaustaviti ransomware. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca.

zabava ili kupovina na Internetu postali ugodniji i sigurniji.com ili http://www.0 boriti protiv phishinga. godine kada je na diskusijskoj grupi (newsgrupi) alt.microsoft. Premda je cijela priča oko phishinga postala osobito aktualna u posljednje vrijeme.verify-microsoft.com . drţavne institucije i pojedinci protiv phishing nastoje boriti zakonskim odredbama. odete na phishing stranicu. zabavu ili online kupovinu. s vašom kreditnom karticom obavila kupnju i time teretila vaš račun – i sve to bez vašeg znanja i suglasnosti.pristupa takvim informacijama od strane zlonamjerne osobe. Za više informacija kako se uporabom Internet Explorera 7.mircosoft. misleći da se nalazite na ispravnoj i pouzdanoj web stranici. treba spomenuti kako phishing nije „od jučer“ već je prisutan u manje ili više izmijenjenim oblicima još od 1996. web adresa tvrtke Microsoft glasi http://www. Internet Explorer 7. Zlonamjerni korisnici koriste čitav niz različitih načina i tehnika kako bi došli do vaših informacija i identiteta – najčešće koriste laţne web stranice koje svojim izgledom podsjećaju na prava i pouzdana web sjedišta kako bi vi. Učestalo će phisheri koristiti i izmijenjene web adrese (URL-ove) kako bi vas naveli da kliknete na njih i u uvjerenju da odlazite na valjanu stranicu. phishing postaje sve ozbiljnijim problemom od kojeg se trebamo naučiti zaštitit kako bi naš rad. te se tvrtke. pogledajte praktični dio tečaja. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je phishing okarakterizirana kao kriminalna djelatnost. Vjeruje se kako je i sam naziv phishing zapravo nastao kao preinaka riječi „fishing“ koja znači „pecanje“. phisheri će moţda koristiti stranice čije će adrese glasitihttp://www. primjerice. U posljednje vrijeme najčešće ţrtve phishinga su korisnici banaka i sustava za online plaćanje poput PayPala i čitavog niza drugih srodnih servisa. ona ih moţe uporabiti kako bi. Primjerice. Takve poruke elektroničke pošte obično koriste i grafičke elemente poput logotipa tvrtke. Metode phishinga i kako ga prepoznati Zlonamjerni korisnici koji se phishingom ţele domoći vaših osobnih i financijskih informacija koriste vrlo širok raspon metoda kojima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve. te bi se u tom smislu phishing mogao promatrati i kao pokušaj „pecanja“ korisnika korištenjem raznih tehnika kako bi se „ulovile“ njihove povjerljive informacije.online-service.0 dolazi s ugraĎenim Phishing Filterom koji vam pomaţe u borbi protiv phishinga. U današnje vrijeme kada je računalo i sam Internet dostupan velikom broju korisnika koji ga koriste za posao. kvalitetnim programskim rješenjima i edukacijom korisnika. . upisali svoje osjetljive podatke i informacije do kojih bi onda zlonamjerni korisnik lako mogao doći. a u pokušaju da vas obmane. Većina se metoda temelji na pokušaju da se linkovi unutar elektroničkih poruka prikaţu kao da pripadaju pravim.america-online zabiljeţen prvi pokušaj phishinga u klasičnom smislu riječi. Obično je riječ o porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traţe da potvrde svoje osobne informacije ili lozinke. Hoćete li biti „upecani“ ovisi posve o vama i vašoj upoznatosti s idejom phishinga i načinima učinkovite zaštite. a sve u svrhu kako bi što uspješnije prevarili korisnike pretvarajući se da su respektabilne tvrtke ili servisi.com . korektnim tvrtkama.

dati niz osobnih ili financijskih informacija. Donja slika. često se koriste vrlo sofisticiranim metodama. Kako zloćudni korisnici Interneta svakim danom sve više pokušavaju prevariti nevine korisnike. pokazuje primjer poruke elektroničke pošte koja je poslana s namjerom da primatelja poruke dovede u uvjerenje kako mu je poruku poslala njegova banka i da je potrebno odgovoriti na nju i.Premda se paţljivim očitavanjem adrese moţe vidjeti da nije riječ o originalnoj Microsoftovoj web stranici. a čiji je cilj pomoći vam u sigurnijem korištenju Interneta i borbi protiv phishinga.0 dolazi s ugraĎenom značajkom Phishng Filter o kojoj će biti više detalja u nastavku sadrţaja. u ţurbi će mnogi manje iskusni korisnici bez mnogo razmišljanja slijediti neispravan link i nasjesti na pokušaj phishera. najvjerojatnije. Prepoznavanje phishinga Premda Windows Internet Explorer 7. neke phishing sadrţaje moţete naučiti jednostavno prepoznavati i izbjegavati. Osim što u poruke elektroničke pošte mogu dodati logotip i na slične načine .

) Elektroničke poruke često mogu sadrţavati linkove prema phishing web sjedištima na kojima se nalaze elektronički obrasci u koje korisnici upisuju svoje osobne podatke. na gornjoj slici). osobito weba. no zapravo je pravi link prikazan u okviru ispod (oznaka 2. korisničko ime.) Gotovo da nema tvrtke ili institucije koja će od vas zatraţiti da im putem elektroničke poruke pošaljete svoju lozinku. pogledajte nalaze li se u njima fraze poput niţe navedenih: 1. banke – phisheri će često u sadrţaj poruke dodati i link koji po svojem izgledu vodi na valjano web sjedište banke (oznaka 1. izgubiti svoj račun – ili da je vaš račun kompromitiran i kako je potrebna vaša potvrda da ste vi vlasnik. U ovoj .) U ovom slučaju je korišten pokušaj stvaranja potrebe da ţurno odgovorite na poruku bez razmišljanja jer ćete. Phisheri u elektroničkim porukama postavljaju linkove koji na prvi pogled ostavljaju dojam kao da vode prema sluţbenom i valjanom web sjedištu – a često u prikazima tih linkova koriste nazive tvrtki kako bi djelovali što uvjerljivije. uz razumne mjere opreza. vaš će račun biti zatvoren. U trenutku kada se naĎete na laţnoj web stranici. bez straha svoje informacije upisati i poslati u ruke zlonamjernih korisnika.pokušati oponašati vizualni identitet. broj kreditne kartice i slične osobne informacije. your account will be closed. Dear Valued Customer (Dragi cijenjeni korisniče. na gornjoj slici) i taj link je veza prema phishing web stranici ili skočnom (pop-up) prozoru koji će često svojim izgledom podsjećati na sluţbenu stranicu banke ili neke druge ustanove i servisa. (Provjerite svoj račun. u ţutom pravokutniku se ispisuje prava adresa web stranice. (Kliknite na donji link kako bi pristupili svojem računu. If you don't respond within 48 hours. Phisheri ovo čine zbog toga jer automatizmom šalju vrlo velike količine poruka elektroničke pošte bez oslovljavanja krajnjih korisnika nekim specifičnim imenom i prezimenom. Spoofing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. Verify your account. primjerice. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Ipak. Niz neobičnih brojeva (koji predstavljaju IP adresu web sjedišta na kojoj je smještena phishing stranica) ukazuje na činjenicu da je i ovdje riječ o pokušaju prijevare korisnika i iznuĎivanje njegovih osobnih podataka. Na sljedećoj slici ce nalazi primjer takvog linka – no postavljanjem pokazivača miša iznad linka (bez klikanja na isti!). (Ukoliko ne odgovorite u roku od 48 sati.) Poruka ne sadrţi vaše ime i prezime već koristi neku općenitu frazu koja se moţe odnositi na bilo koga. 3. navodno. a sve u svrhu laţne „provjere računa“. 4. postoji velika vjerojatnost da će vaše informacije biti zlouporabljene jer ćete. 2. Click the link below to gain access to your account. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. Kako bi jednostavnije i sigurnije uspjeli prepoznati poruke elektroničke pošte koje su moţda vezane uz phishing. Sve ovo upućuje na činjenicu da je riječ o phishingu. u protivnom. uvjereni da se nalazite na valjanoj stranici. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta.

Ukoliko to ne učine. Zlonamjerni korisnici ovime ţele prevariti nevinog korisnika. S obzirom na načine izvedbe. premda je u biti poslana s neke druge adrese elektroničke pošte. kako bi se na korisnika ostavio dojam kako je poruka stigla iz nekog drugog izvora. Primjera e-mail spoofinga ima mnogo i nije moguće na jednom mjestu popisati sve moguće scenarije u kojima se e-mail spoofing pojavljuje. navedenih na različitim izvorima koji se bave problematikom e-mail spoofinga. traţeći od njih da te informacije pošalju elektroničkom poštom.cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. Što je to spoofing? Pojam spoofinga u domeni računalne sigurnosti označava bilo kakvu pojavu u kojoj se krosnika pokušava prevariti – u prvom redu – stvaranjem dojma da je netko pouzdana osoba koja time moţe dobiti pristup osobnim. koji u uvjerenju da je dobio elektroničku poruku s adrese kojoj vjeruje. Uporaba e-mail spoofinga je jedna od omiljenih metoda distributera spama (neţeljene elektroničke pošte). te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. u kojoj se od korisnika traţi da svoju lozinku za neki od mreţnih računa promijene u niz znakova koji im je naveden u poruci. Oni se e-mail spoofingom koriste kako bi korisnika naveli da njihove poruke pročitaju ili čak i odgovore na njih. primjerice). financijskim i drugim zaštićenim i povjerljivim informacijama. kako će njihov mreţni račun biti izbrisan. uključuju slijedeće:  Korisniku stiţe poruka elektroničke pošte koja izgleda kao da je poslana s adrese računalnog administartora unutar tvrtke ili slične ustanove.  Korisnik dobija poruku u kojoj se pojedinac ili ustanova predstavljaju kao sluţba za korisničku podršku i korisnika mole za suradnju i potvrdu osobnih i drugih informacija. u poruci stoji. Neki od mogućih scenarija. . hoaxing i citav niz drugih pojmova ovisno o kontekstu. E-mail spoofing je u svojoj osnovi temeljen na izmjeni izgleda zaglavlja (header) poruke elektroničke pošte. moţe odgovarajući na takvu poruku proslijediti i svoje osobne ili financijske informacije (broj kreditne kartice.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. spoofing moţemo podijeliti u tri glavne kategorije:  E-mail spoofing  IP spoofing i  URL spoofing E-mail spoofing U većini slučajeva e-mail spoofing je okarakteriziran u sljedećem scenariju: korisnik prima poruku elektroničke pošte za koju se čini kako je stigla od jednog pošiljatelja (kojem korisnik moţda vjeruje). Spoofing je toliko širok pojam da se pod spoofing aktivnostima smatraju phishing.

URL spoofing URL spoofing se sastoji u pokušaju da se URL (Universal Resource Locator) neke zlonamjerne stranice prikaţe kao URL pouzdane stranice. Cijel a se ideja sastoji u stvaranju IP paketa (IP packets) s laţnom izvorišnom IP adresom. ali i tvrtkama koje se „pojavljuju“ u takvim porukama. u praksi primjenjuje rijetko. Premda je ugradnja sigurne komunikacije i uprabe SMTP-a u tom pogledu moguća. naţalost. u pravilu. IP spoofing je poprimio značajne razmjere. a o metodama zaštite od phishinga koje vam pruţa Internet Explorer 7. Ovom se metodom učestalo koriste napadči koji ţele steći neovlašteni pristup nad mreţnom infrastrukturom pokušavajući zavarati sustave za autentifikaciju koji se temelje na IP adresama. to se. Više o phishingu moţete saznati ovdje. Napadači koji se sluţe ovom tehnikom često iskorištavaju sigurnosne propuste u web preglednicima. e-mail spoofing je moguće zahvaljujući činjenici da SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Glavni protokol koji se koristi za slanje poruka elektroničke pošte) u sebi ne uključuje nekakav mehanizam autentifikacije. The Bank of America.0 moţete naučiti ovdje. sigurnosnih . E-mail spoofing svake godine donosi velike financijske gubitke njihovim primateljima.Gledajući s tehničke strane. Naime. U akademskim je krugovima ideja IP spoofinga razamtrana još u 80-im godina prošlog stoljeća. eBay. Mnoge su velike i ugledne tvrtke postale ţrtvama e-mail spoofinga – izmeĎu ostalih i Microsoft. Zbog ovih razloga je uvijek dobro koristiti najnovije inačice web preglednika koje. Zlonamjerni korisnik moţe krivotoriti zaglavlje i time stvoriti dojam da je paket poslan s drugog računala. Ukoliko se na toj stranici od korisnika pokušavaju prikupiti osobne ili financijske informacije tada je riječ o pokušaju phishinga. Treba znati kako je ovakav način napada ipak prilično sloţen i obično ga je nemoguće izvesti s računala na kojima se nalazi instaliran operativni sustav Microsoft Windows. u zaglavlju svakog IP paketa se nalazi njegova izvorišna adresa i obično je riječ o adresi s koje je IP paket i poslan. te korisnik klikne na nju vjerujući da odlazi na ispravno i valjano web – sjedište. donose poboljšanja i ispavke sigurnosnih i drugih propusta. PayPal… IP spoofing IP Spoofing (Internet Protocol Spoofing) se ubraja u jedan od najraširenijih oblike „online kamuflaţe“. Korisnik obično dobije poveznicu (link) ili poruku elektroničke pošte u kojoj se nalazi poveznica koja djeluje poznato. a širenjem Interneta i njegove primjene. Kako se zaštititi od spoofinga E-mail spoofing  Koristite sigurnosne značajke za zaštitu sadrţaja vaših poruke elektroničke pošte. Uporaba digitalnih potpisa.

Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u zaštiti . Kako bi osigurali da vaš Outlook uvijek ima najnovije definicije neţeljene pošte. Naime. mogli raspolagati informacijama koje će vam olakšati ulaţenje u trag i spriječavanje napadača. Ukoliko ste i sami mreţni administrator ili ste u kontaktu s osobom koja se bavi mreţnom administracijom.Rječnik Rječnik Blog Javni dnevnik na mreţi. značajno ćete smanjiti mogućnosti za IP spoofing. Zatraţite od administartora vaše računalne infrastrukture (ukoliko to nije učinjeno) da osigura da vaš pristup vašem SMTP-u nije direktan i otvoren za svakoga kako zlonamjerni korisnici ne bi iskoristiti priliku i preko vašeg SMTP porta slali poruke. korisne informacije ćete pronaći i na ovim web stranicama. korištenjem gornjih elemenata. u slučaju potrebe.0 Ukoliko vladate engleskim jezikom.  Uključivanjem mogućnosti poput enkripcije i autentifikacije. potrebno ga je nadograditi uporabom Microsoft Update značajke. raspitajte se i predloţite postavljanje i osiguravanje da se na infrastrukturi zaduţenoj za upravljanje porukama elektroničke pošte vrši dovoljno detaljno biljeţenje (logging) pristupa SMTP portu kako bi. U novoj inačici Internet protokola (Ipv6) te se dvije opcije moguće. Crv Zlonamjerni program koji se samostalno širi putem informacijskih mreţa.  URL spoofing  Kako se URL spoofing dobrim dijelom veţe na phishing. Redovito nadograĎujte programe kojima čitate elektroničku poštu. U velikom broju slučajeva e-mail spoofing je povezan sa spamom (neţeljenim porukama elektroničke pošte). propitajte se o mogućnostima postavljanja ACL-a (Access Control List). pogledajte praktični vodič za zaštitu od phishinga korištenjem Phishing Filter značajke koja dolazi s novim Internet Explorerom 7. osiguravate primatelju vaše poruke elektroničke pošte sigurnost da je poruka koju je primio stigla upravo od vas. Dodatno.  certifikata ili kriptografskih potpisa poput PGP-a (Pretty Good Provacy) su primjeri dobre prakse. Napredni programi za čitanje i organizaciju elektroničke pošte poput Microsoft Office Outlooka imaju mogućnost prepoznavanja spam poruka i njihovog izdvajanja i brisanja. IP Spoofing Filtriranje IP paketa na routeru predstavlja jednu od mjera borbe protiv IP spoofinga. Rječnik pojmova .Rječnik . Time ćete uspješno izbjeći većinu e-mail spoofing pokušaja.

Crvi ometaju rad sustava ili računala te mogu širiti ostale zlonamjerne programe. Operacijski sustav omogućuje računalu kontrolu. na primjer. Korisnici Interneta. Preuzimanje Čuvanje datoteka s Interneta na svom računalu. Pojam "posluţitelj" obično se koristi za računalo na kojem se nalazi posluţiteljski program. npr. Uobičajeni operacijski sustavi su Microsoft® Windows®. Poslužitelj Program koji distribuira datoteke na računala na mreţi na temelju unaprijed definiranih pravila. Protuvirusni program . Operacijski sustav Osnovni program koji radi "izmeĎu" računala i softverske aplikacije. nadzor i korištenje instaliranog softvera. crvi i trojanski konji Program ili dio programa osmišljen za uzrokovanje neţeljenih dogaĎaja u računalnom ili informacijskom sustavu. Apple® Mac-OS i Linux®. obično s odreĎenom temom. na kojem se mogu postaviti poruke putem formata koji odreĎuje davatelj usluga. Haker. crvi ili trojanski konji. e-pošta Poruka e-pošte.informacija u internetskom pregledniku ili operacijskom sustavu. crvi mogu pristupiti nezaštićenim računalima kada je računalo povezano s Internetom. Forum na mreži Mjesto za raspravu na Internetu. Pošta. svoje poruke e-pošte dobivaju od mreţnog posluţitelja e-pošte. virusi. Čak i kada korisnik ništa ne radi. Neželjena ili bezvrijedna pošta Neţeljena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe. provalnik Osoba koja neovlašteno pristupa informacijskoj mreţi ili sustavu tvrtke ili ih koristi bez odobrenja. Elektronički prijenos teksta ili slika koje se šalju s jedne adrese računalne aplikacije na drugu. Opasni programi: virusi. Neki od foruma na mreţi zahtijevaju registraciju. Na nekim forumima administrator ima pravo izbrisati ili urediti neke poruke ili zabraniti pristup korisniku koji se ne pridrţava pravila. Napomena: pojam "haker" ima dva značenja: moţe se odnositi i na zaljubljenika u računala. Neki forumi sadrţe arhivu koju moţete koristiti za pretraţivanje odreĎene teme. Bezvrijedna e-pošta obično se istovremeno šalje velikom broju primatelja.

Vatrozid Softver ili ureĎaj osmišljen za kontrolu komunikacije izmeĎu mreţa ili izmeĎu mreţe i računala. Vatrozid moţe. kao što su osobni podaci. Soba za razgovor (Chat Room) Forum na mreţi u stvarnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah jedna za drugom pojavljuju na zaslonu. Taj prozor obično ne sadrţi svoju web-adresu. a provodi se putem smjernica za sigurnost informacija ili izjave o privatnosti.Program osmišljen za sprječavanje pristupa zlonamjernih programa sustavu prepoznavanjem zaraţenih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem. ali to nije uvijek slučaj. Virus se moţe širiti putem datoteka. Sigurnost informacija Primijenjene smjernice koje kontroliraju rizik za sigurnost informacija. e-pošte ili internetskih stranica. Virusi mogu smanjiti operacijski kapacitet računala ili sustava. . Virus Zlonamjerni program koji se širi kopiranjem u druge programe. promet ograničiti na temelju unaprijed definiranih pravila te dopustiti komunikaciju samo izmeĎu odreĎenih adresa. Sigurnost podataka obuhvaća povjerljive informacije. Računalo se moţe zaraziti virusom kada korisnik pretraţuje Internet ili kada otvori privitak e-pošte. Poruke se zamjenjuju kada se napišu nove tako da je vidljiva samo posljednja poruka. Skočni prozor (Pop-up window) Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora internetskog preglednika. na primjer. Zaštita podataka Skup pravila koji osigurava povjerljivost informacija. Skočni prozori koji se otvaraju bez zahtjeva korisnika obično sadrţe reklame.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful