Priručnik o sigurnosti - Maliciozni programi - Virusi

Virusi
Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi, crvi, spywarei... Osim njihove raznolikosti, raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je virus? Virusom se smatra skriveni maliciozni računalni program čija je funkcija namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. S obzirom da se danas pojam virus često nepravilno koristi kako bi se opisao puno širi skup malicioznih programa (engl. malware), bitno je spomenuti dva osnovna svojstva svakog virusa: 1. samoumnoţavanje – kao i onaj biološki, računalni virus će prilikom svog izvršavanja traţiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se moţe proširiti 2. samoizvršavanje – virus se izvršava samostalno, najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke Konačni utjecaj virusa na zaraţeno računalo varira od sasvim destruktivnog pa sve do „samo“ iritirajućeg i naočigled bezopasnog. Destruktivne inačice najčešće će značajno oštetiti ili u potpunosti izbrisati neke od preostalih računalnih programa ili datoteka, a u najgorem slučaju reformatirati (pobrisati) cijeli tvrdi disk računala. Manje opasne inačice neće nanijeti direktnu štetu već će se replicirati s osnovnom namjerom prikazivanja raznih poruka u audio, video ili teksutalnom obliku. No i te manje opasne inačice zauzimaju memoriju računala predviĎenu za izvršavanje legitimnih programa i time nanose probleme i smanjuju efikasnost rada računala. Kako radi virus? Poput svoje biološke inačice, računalni virus ne moţe preţivjeti bez domaćina. Domaćin je u većini slučajeva drugi računalni program ili datoteka na računalu. Virus će svoj kod umetnuti u postojeći kod drugog programa ili datoteke i čekati na njegovo pokretanje, odnosno otvaranje datoteke. Proces umetanja malicioznog koda u „zdravu“ datoteku poznat je pod imenominfekcija, a proces pokretanja inficirane datoteke naziva se aktivacija virusa. Inficirati se moţe bilo koji dio računala namjenjen za pohranu podataka (tvrdi disk, disketa, optički medij, memorija). Za aktivaciju virusa nuţan je korisnik računala, koji nesvjesno pokreće inficirani program, otvara inficiranu datoteku ili podiţe računalo sa zaraţenog medija. Prilikom aktivacije, odnosno pokretanja inficiranog računalnog

programa ili otvaranja inficirane datoteke, virus se sa tvrdog diska seli u memoriju računala i počinje njegovo izvršavanje. Izvršavajući se, virus se umnaţa te nastanjuje u (inficira) nove računalne programe i datoteke. Virus se moţe umnoţiti ciljano u samo jedan program, nasumično odabran skup programa ili pak u svaki naĎeni program na računalu. Istovremeno, dok se pokrenuti zaraţeni računalni program nastavlja ponašati naočigled uobičajeno, u pozadini i nezamjetno korisniku izvršavaju više ili manjedestruktivne instrukcije virusa koje mogu ozbiljno oštetiti preostale podatke na računalu ili smanjiti njegovu efikasnost. Računalni virusi šire se prenošenjem i pokretanjem inficiranih datoteka. U današnje vrijeme, prenošenje meĎu računalima odvija se ponajviše putem Interneta (npr. privicima elektroničke pošte) i lokalnih mreţa (Ethernet). Prijenosni mediji svih vrsta (diskete, CD/DVD mediji) takoĎer su pogodni za širenje, ali danas u sve manjoj mjeri u usporedbi s Internetom i lokalnim mreţama. Kategorije virusa Virusi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija, u ovisnosti o cilju svog napada: 1. virusi datotečnog sustava Napadaju i inficiraju isključivo izvršne datoteke računalnih programa (ekstenzije datoteka .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Velika većina trajno ostaje u memoriji računala (engl. memory resident) što znači da će prilikom sljedećeg pokretanja neinficirani programi automatski postati inficirani. Virusi ove vrste mogu inficirati domaćina na tri načina, ovisno o načinu umetanja svog koda: 1. umetanje virusnog koda prebrisavanjem postojećeg, zdravog koda domaćina – na ovaj način uništava se originalni program te ga se više ne moţe pokrenuti. Pokušaj pokretanja inficiranog programa samo će aktivirati virus koji će se se početi širiti na druge domaćine te potencijalno destruktivno djelovati na sustav. 2. umetanje virusnog koda na početak datoteke domaćina – ovakav način infekcije neće naštetiti domaćinskom programu te će se on nastaviti izvršavati bez očitih promjena. Istovremeno, virusni kod će se aktivirati. 3. umetanje virusnog koda na kraj datoteke domaćina – slično kao i kod umetanja na početak, domaćinski program ostaje netaknut, a virus se aktivira bez očitih promjena za korisnika. 2. sistemski virusi Nastanjuju se u sistemskom dijelu bilo tvrdog bilo floppy diska (diskete). Prilikom podizanja računala sa jednog od navedenih, virusi se aktiviraju. Većina takvih virusa pisana je za MS-DOS operativni sustav, ali su i dan danas jednako opasni po bilo koji operativno sustav PC računala. Dovoljno je pokrenuti računalo s inficiranom disketom i virus će se aktivirati i trajno nastaniti u memoriji računala. Jednom kad se to dogodi, inficirat će se svaka nova „zdrava“ disketa koja se umetne u disketnu jedinicu, osim ako

na njoj nije uključena zabrana pisanja (write protection). Virusi ove vrste napadaju bilo Master Boot Sector (MBR) bilo System Boot Sector (SBS) tvrdog ili floppy diska. Posljedica aktivacije često je nemogućnost podizanja računala, ali moţe biti i destruktivnija. PREPORUKA ! Oprezno sa starim disketama, obavezno ih formatirajte prije novog korištenja, a nakon korištenja uključite write protection na poleĎini diskete kao što je prikazano na narednoj slici.

1. multipartite virusi Inficiraju paralelno izvršne datoteke programa i boot sektore diska. Naročito ih je teško ukloniti jer ukoliko nisu ukonjeni i iz datoteka i iz boot sektora, naknadno će se ponovno proširiti na jedno od navedenog. 2. makro virusi Inficiraju podatkovne datoteke koje imaju mogućnosti korištenja makro jezika. Najčešće su to Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint and Access datoteke. Najrašireniji su zbog jednostavnosti izrade, a danas nanose najviše štete kompanijama diljem svijeta. Aktiviraju se otvaranjem neke od spomenutih datoteka kada se kod virusa kopira u izvršni kod programa koji ga je otvorio, na primer u MS Word. Nakon toga, svaka nova datoteka koja se otvori tim programom bit će zaraţena. Neki makro virusi aktiviraju se pak na odreĎene akcije pokrenute kroz izbornik (npr. spremanje datoteke na tvrdi disk), a neki čak i skrivaju pojedine dijelove izbornika, posebice one pomoću kojih bi se virusi eventualno mogli otkriti i ukloniti.

PAŽNJA !

virusni skeneri. Većina antivirusnih alata posjeduje tu mogućnost. ali na trţištu takoĎer postoje i specijalizirana programska rješenja isključivo za tu namjenu. najčešće nećete primjetiti virus sve dok se računalo ne počne ponašati neuobičajeno. Svakako se preporuča povremeno „skeniranje“ svih datoteka na računalu. Pritom se misli na email poruke sa sumnjivim privicima te skidanje raznih datoteka putem p2p (peer-to-peer) programa. Koristeći antivirusni alat. Primjeri takvog ponašanja:  konstantno sporiji i tromiji rad računala  zaključavanje računala . Poseban oprez potreban je prilikom otvaranja sadrţaja koji su dostupni putem Interneta. obavezna je redovita izrada rezervne kopije (backup) svih . no više o praktičnim savjetima o odabiru i korištenju softverske zaštite od virusa takoĎer saznajte u našem praktičom dijelu priručnika. osnovni korak u prevenciji od virusa je instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. No sama instalacija i redovno osvjeţavanje antivirusnog softvera nije dovoljna. ali jednako tako mogu biti posljedica nekog drugog skopovskog ili softverskog problema nevezanog uz virus. tzv. a sumnjivog su podrijetla. ICQ. svakako se preporuča provjeriti svaki novi računalni program koji se namjerava instalirati na računalo. Naročit oprez potreban je ukoliko je korisnik takvog programa za komunikaciju dijete ili pak korisnik sa slabom informatičkom naobrazbom. Tools-Customize) postoji velika šansa da je računalo zaraţeno makro virusom! Kako prepoznati zaraţeno računalo? Nakon što ste pokrenuli inficirani program ili otvorili inficiranu datoteku. Kako se zaštititi od virusa? Kao što je već napomenuto. Vrlo se često koriste metode socijalnog inţenjeringa putem kojih se korisnik mami na otvaranje i pokretanje raznih malicioznih sadrţaja. Yahoo Messenger i sl. Za kraj. tzv. full scan računala. Većina antivirusnih alata inicijalno ima uključenu takvu opciju i upozorit će korisnika ukoliko smatra da se pokušava instalirati potencijalno opasan program.Ako primjetite da neki uobičajeni izbornici u pojedinom MS Office programu nedostaju (tipicno Tools-Macro.nemogućnost obavljanja ikakvih operacija (popularno smrzavanje)  učestalo rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava  neispravan rad programske podrške (aplikacija) računala  nedostupnost diskova ili diskovnih pogona  neobične poruke o greškama  deformirani i izmjenjeni izbornici i dijalozi Navedeni simptomi su vrlo učestali kod virusa. ftp posluţitelja ili web stranica. Sve veća prijetnja su i datoteke koje se primaju putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN.). Jedini način kako da otkrijete virus je instalacija antivirusnog programa i njegovo redovito osvjeţavanje aktualnim definicijama virusa.

ali je u nekim slučajevima moguće jedino ručno uklanjanje. No postoji jedna ključna razlika koja crve čini znatno naprednijim malicioznim programima od virusa. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. Nadalje. Priručnik o sigurnosti . Širenje se redovitno odvija putem računalnih mreţa (Etherneta i Interneta). Što su crvi? Crvi su maliciozni programi koji su vrlo slični virusima pa ih neki stručnjaci za sigurnost stavljaju pod kategoriju virusa. crvima za širenje i djelovanje nije potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. Naime. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo.. za razliku od virusa koji se mogu širiti i prijenosnim medijima.com). virus je potrebno ukloniti. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Osim njihove raznolikosti. zauzimaju jedino i samo crvi (izvor: Sophos. Uklanjanje se u velikoj većini slučajeva moţe izvršiti automatski koristeći antivirusni program ili virusni skener. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. a općenite naputke moţete pronaći u našem praktičnom dijelupriručnika. crv je samostalan program kojeg nije potrebno aktivirati poput virusa (korisničkim pokretanjem inficirane datoteke) već se širi i djeluje koristeći isključivo vlastite mehanizme. spywarei. Kako ukloniti virus? Iako je prevencija putem aktualizirang antivirusnog programa najbolje rješenje. mjesecu 2006. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi.podataka na računalu koji su od vaţnosti za korisnika. u slučajevima kada je za to prekasno. Upute za ručno uklanjanje najbolje je pronaći na stranicama proizvoĎača antivirusnog programa koji se koristi na računalu. Koliko su crvi danas rasprostranjeniji u odnosu na viruse dokazuje i podatak da prvih 10 mjesta na listi prijavljenih virusa i crva u 9. Windows Live OneCare safety scanner. .Crvi Crvi Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. To je jedini način sigurne zaštite podataka ukoliko se dogodi aktivacija destruktivnog virusa. crvi..Maliciozni programi .

000 puta! Generalno gledajući. crv Code Red se 19. u ovisnosti o načinu propagacije: 1. zomibe računalo te ga onda koristiti za razne protuzakonite radnje (od kraĎe osobnih podataka i lozinki pa do slanja spam poruka na ostala računala i Dos napade). svrha crva je preuzeti kontrolu nad korisničkim računalom. pretvoriti ga u tzv. u Outlook adresaru). a nalazi se u tijelu poruke elektroničke pošte. crv se ubacuje u sustav. širenje crva računalnim mreţama znatno je brţe od virusa.Kako rade crvi? Crvi su najčešće napravljeni kako bi iskoristili mogućnosti računala za prijenos i razmjenu podataka. U najgorem i vrlo čestom slučaju. Email crvi To je najraširenija vrsta crva koja se širi koristeći privitke elektroničke pošte. Najopasniji crvi će pregledavanjem mreţe ustanoviti nezaštićena računala (npr. Najčešće funkcionira na način da se pošalje na sve e-mail adrese koje pronaĎe na korisničkom računalu (npr.7. Korisničkim otvaranjem inficiranog privitka. Način na koji to crvi postiţu je poznat kao backdoor entry. kriptirati ih kako bi postala nedostupna korisniku ili pak poslati zaraţene dokumente putem elektroničke pošte. Primjerice. bandwidtha).2001. odnosno otvaranje „straţnjih vrata“ koja se onda koriste za preuzimanje i upravljanje računalom. ona bez redovnih sigurnosnih . umanjujući njihovu efikasnost trošenjem raspoloţivog kapaciteta (engl. takvo rapidno širenje crva u većini će slučajeva značajno naškoditi računalnim mreţama. No šteta koju crvi mogu nanijeti pojedinačnim računalima moţe biti značajno ozbiljnija. Kategorije crva Crvi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija. u svega 9 sati postojanja replicirao više od 250. Crvi će najčešće iskoristiti sigurnosni propust u operacijskom sustavu računala te onda primjerice obrisati neke podatke na računalu. Zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem. Širenje crva moţe se postići i slanjem URL adrese (linka) koja vodi do inficirane web stranice.

Internet crvi Internet crvima nazivamo brojne crve koji se sluţe alternativnim metodama širenja koje do sad nismo spomenuli. pretraţivanje *. Nastanjuju se pod bezazlenim imenima u dijeljene mape korisnika i na taj način postaju dostupne svim korisnicima P2P programa za preuzimanje i pokretanje. Slijedi nekoliko takvih primjera: 1. generiranje novih email adresa konstruiranih iz nasumce odabranih imena i često korištenih domena 2.aţuriranja operativnog sustava) te se putem mreţnih servisa nastaniti u njih bez ikakve potrebe za interakcijom korisnika. 1. File sharing crvi Širenje crva dogaĎa se putem Peer-To-Peer (P2P) programima za razmjenu sadrţaja preko Interneta. crv se kopira u razne dostupne mreţne resurse (npr. ICQ i sl. virusi inficiraju računalo .wab datoteka (koriste se za pohranu adresara MS Outlook Expressa) 3. Iskorištavanje ranjivosti naziva se exploiting-om. Email adrese na koje će se proširiti. IRC crvi šire se putem IRC kanala za chat na identičan način kao i email crvi – slanjem zaraţenih datoteka ili URL adresa koje vode na inficirane web stranice. 3.). inficira datoteke na posluţitelju (npr. potvrdno odgovarati na sve zahtjeve i širiti se na sve sudionike pojedine mreţe. Prilikom navedenog spajanja. IRC kanalima. 2. Napredniji crvi ove vrste sposobni su imitirati kompletne protokole mreţa za razmjenu sadrţaja. slanje svoje kopije u obliku odgovora na sve pronaĎene poruke u pretincu za poštu 5. crv pronalazi sljedećim tehnikama: 1. ali s naglaskom na grupne diskusije koje se odvijaju u tzv. web stranice) te čeka korisnike da se spoje na posluţitelj. crv probija javne mreţe (Web i FTP posluţitelje). dijeljene i nezaštićene direktorije u lokalnoj mreţi . Instant messaging crvi Ovi crvi šire se putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. pretraţivanje adresara MS Outlook / Outlook Express programa 2. pretraţivanje raznih podatkovnih datoteka u potrazi za email adresama 4. 3. Dakle jedina razlika u odnosu na email crve je medij putem kojeg se crv prenosi. Način je vrlo jednostavan – svim kontaktima u adresaru šalju se poruke s URL adresama koje vode na inficirane web stranice. IRC crvi IRC (Internet Relay Chat) je još jedan način komunikacije u stvarnom vremenu. crv iskorištava ranjivosti operativnih sustava (posebice onih računala koja nemaju aţurirane sigurnosne postavke) kako bi se probio i kopirao u računala ili računalne mreţe.Ethernetu) nakon čega pokušava u potpunosti ovladati računalom 2.

crv Netsky u svojim brojnim podvarijatama preţivljava te je danas u svijetu na vrhu po učestalosti pojavljivanja. brojni crvi danas koriste dvije ili više metoda za svoje širenje kako bi što efikasnije napadali računala. Ovaj podatak dodatno pojašnjava činjenicu da su crvi danas izuzetno opasna i raširena vrsta malicioznih programa od koje je potreban poseban oprez i zaštita. Email poruka pomoću koje se crv širi uobičajeno ima krivotvoreno ime pošiljatelja (više o tome vidite pod email spoofing) te različite naslove.pst). Bez obzira na navedenu kategorizaciju. a njegov autor Sven Jaschan ubrzo otkriven i osuĎen. Adrese na koje će se poslati pronalazi na računalu na kojem se nalazi u raznim datotekama koje sluţe za pohranu adresara (npr..wab. Netsky je tipični email crv koji se širi šaljući svoje kopije putem email privitaka koristeći vlastiti ugraĎeni SMTP posluţitelj. Trojanske konje) koji mu sluţe kao prijenosnici i otvaraju pristup drugim računalima. Iako je prvi puta zabiljeţen u oţujku 2004. 4. crv koristi druge maliciozne programe (npr. tijela i privitke kojima se ţeli zavarati primaoca. Netsky-P.. *. *.s kojeg se spajanje dogodilo. Računala s otvorenim straţnjim vratima popularno se nazivaju zombie računalima iz razloga što se nad njima moţe preuzeti potpuna kontrola te ih koristiti za daljnje napade i širenje malicioznih programa. Tipičan primjer crva u akciji Pogledajmo primjer najčešće prijavljenog crva u rujnu 2006. Navedeno otvaranje pristupa naziva se i otvaranjem straţnjih vrata (backdoor entry) čime i crvi dobijaju mogućnost širenja. Slijedi tipičan primjera takve email poruke: .pab. *. Ovakve vrste napada danas su sve češće i opasnije.

exe. dio – Firewall) priručnika. takoĎer u našem praktičom dijelu priručnika. . ništa nećete postići upozoravajući ga da ima crva na svom računalu jer to nije nuţno točno. Praktične upute moţete pronaći.Iz ove poruke moţe se vidjeti nekoliko karakterističnih stvari za crve.Potpis poruke sadrţi nekoliko redova teksta kojima se simulira poruka koja je tipična za antivirusne programe koji skeniraju poruku i zaključe da je s njom sve u redu. nakon primanja i prije otvaranja email poruke pokušajte si odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja:  da li poznajete pošiljaoca email poruke?  da li ste već primili email poruku s te adrese?  da li ste očekivali tu email poruku?  da li sadrţaj i privitak poruke imaju smisla?  da li antivirusni program dojavljuje moguću opasnost od malicioznog . a crv ju je vjerojatno pronašao na računalu s kojeg se poslao. Otvaranjem privitka takve poruke. .1 i 5. crv će sigurno zaraziti računalo i nastaniti se u njegovoj memoriji. U ovom slučaju datoteka bi trebala biti formata . Konačno. Adresa pošaljaoca dakako je laţna. Privitak poruke sadrţi sumnjivu datoteku. kada primite ovakvu email poruku i u polju pošiljaoca prepoznate adresu svog prijatelja/kolege/poznanika.zip (čest kompresijski format). Instalacija sigurnosne stijene (engl. Zaraţena email poruka nemora imati sve ove simptome.5) te neaţuriranim Windows operativnim sustavom. Instalaciju i korištenje Windows Firewall-a takoĎer smo obradili u našem praktičnom dijelu (link na prakt. Ponekad. Sumnjive privitke poruka. posebice u obliku izvršnih datoteka (npr. Ovom metodom crv pokušava zavarati korisnika dajući mu dojam da je primljena poruka odgovor na poruku koju je on inicijalno poslao. na računalima sa starijim verzijama Internet Explorera (5.bat. dovoljan je samo i pregled ovakve poruke (bez otvaranja privitka) kako bi se crv automatski pokrenuo.vbs. moţda se i najlakše zaštiti – oprezom. pogaĎate. Od email crva. ali pogled na netipičnu ikonu kojom je predstavljena ukazuje da vjerojatno nije tako i da se radi o zaraţenoj datoteci. Kako se zaštititi od crva? Zaštita od crva vrlo je slična zaštiti od virusa i kao prvi korak preporuča se instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. redovito skidanje i instalacija sigurnosnih zakrpa u sklopu Windows Updates servisa učinit će računalo dodatno sigurnim. o čemu saznajte više u našem praktičom dijelu priručnika. Tijelo poruke sadrţi kratki tekst u kojem se korisnika navodi na otvaranje privitka. . . No prije svega. ali većina će ih vjerojatno biti prisutna. kao niti klikajte na sumnjive URL adrese u sadrţaju poruka.pif) nikako ne otvarajte. danas prisutnih u ogromnom broju. firewall) drugi je korak koji će zaštiti računalo od većine crva koji se šire pretraţivanjem i napadanjem nezaštićenih računala. Dakle. Naslov poruke sadrţi riječ „Re:“ kojom se uobičajeno označava odgovor na email poruku koju ste nekome poslali.

a nemogu ga ukloniti.. OPREZ ! Socijalni inţenjering pomoću kojega se korisnik pokušava namamiti na izvoĎenje gore spomenutih radnji sve je rašireniji i sofisticiraniji. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. crvi. Windows Live OneCare safety scanner. Osim njihove raznolikosti. trojanskih konja) od korisnika. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. virusa. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. u većini slučajeva na stranicama proizvoĎača antivirusnih programa postojat će upute za ručnouklanjanje crva ili pak specijalzirani program upravo za tu namjenu.sadrţaja? Ukoliko niste sigurni u odgovor na bilo koje od navedenih pitanja. koristeći aktualizirani antivirusni alat pomoću kojeg je potrebno napraviti detaljno pretraţivanje svih datoteka računala (full scan) te potom uklanjanje pronaĎenih crva. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili.virusi. uklanjanje crva najčešće je moguće automatski. preciznije rečeno. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. danas . blokatorima spyware-a i sl. spywarei. spyware-a. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva.. Općenite savjete za uklanjanje moţete pronaći u našem praktičnom dijelu priručnika. budite posebno oprezni i imajte na umu mogućnost od infekcije. procesa. Ukoliko antivirusni program ili virsni skener pronaĎu i identificiraju crva. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. stoga je potreban poseban oprez! Kako ukloniti crva? Jednako kao i za viruse.

No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. novi Microsoft-ov operativni sustav. ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. Linux. Naime. Solaris i druge. Windows Vista. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. prilikom instalacije novih programa na računalo). PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. User Account Control).com). Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. .postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita.

Umjesto toga. Kao što je već rečeno. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. 4. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. S obzirom na tu karakteristiku. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. napadač ručno instalira rootkit. Osim navedenog načina. programa koji stvaraju tzv. otvorene pristupe. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. Nadalje. 3. 2. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. spam napada i sl. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. Jednom kada je pristup osiguran.Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. jer . „straţnja vrata“ (engl. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo.

No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu.osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. slova različite veličine i specijalnih znakova). nova verzija Windows Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. . redovno aţuriranje operativnog sustava. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. Primjerice. TakoĎer. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Kako ukloniti rootkit? Naţalost. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. korištenjem brojki. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. TakoĎer. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje.

Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. Solaris i druge.com).. trojanskih konja) od korisnika. crvi. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. Naime. spyware-a. . rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri.virusi. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. Osim njihove raznolikosti. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . spywarei. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. preciznije rečeno. blokatorima spyware-a i sl. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. virusa. Linux. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. danas postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. procesa..

prilikom instalacije novih programa na računalo). Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. Osim navedenog načina. „straţnja vrata“ (engl.PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. Jednom kada je pristup osiguran. Windows Vista. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. programa koji stvaraju tzv. napadač ručno instalira rootkit. Umjesto toga. Nadalje. otvorene pristupe. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. novi Microsoft-ov operativni sustav. ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. Kao što je već rečeno. spam napada i sl. User Account Control). Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). .

rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. 4. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. redovno aţuriranje operativnog sustava. slova različite veličine i specijalnih znakova). Primjerice. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. nova verzija Windows . Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. korištenjem brojki. 2. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. S obzirom na tu karakteristiku. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala.Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. TakoĎer. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. 3. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). TakoĎer. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. jer osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa.

Kako ukloniti rootkit? Naţalost. Riječ je o vrlo raznolikom tipu informacija od adresa web stranica koje posjećujete do opasnijih koji pokušavaju presresti koje tipke pritišćete kako bi pokušali prikupiti vaše lozinke i . Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. Sam naziv „spyware“ u sebi uključuje riječ „spy“ koja označava špijuniranje pa se moţe steći dojam kako je spyware namijenjen špijuniranju ponašanja korisnika dok radi na računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Osim njihove raznolikosti. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje.Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. Spyware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. crvi. Najjednostavnije govoreći – spyware moţemo okarakterizirati kao softver koji biljeţi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom..virusi. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje.. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. no u posljednje vrijeme pojam spyware poprima šire značenje i oslikava široku kategoriju softvera malicioznog djelovanja. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. spywarei. često na korist trećih strana. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je to spyware? Spyware je pojam kojim se označava vrlo široka kategorija malicioznog softvera čije je djelovanje usmjereno prema preuzimanju djelomične kontrole nad korisnikovim računalom bez postavljanja upita i osiguravanja suglasnosti korisnika da mu se takav softver instalira na računalo.

. Ovi potonji se često spywareom sluţe kako bi prikupili osjetljive i zaštićene informacije o organizaciji u kojoj rade te ih kasnije prodavali na crnom trţištu. Ukoliko spyware program u svojem Licenčnom ugovoru (LUKK – Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. biljeţenje pritisnutih tipki… Ukratko – gotovo da nema podatka na vašem računalu kojeg spyware ne moţe prikupiti i poslati zlonamjernom napadaču. Pojam spywarea se često veţe i uz adware. U velikom broju slučajeva ti su ugovori pisani na takav način da korisniku ne daju jasnu i potpuno razumljivu informaciju o načinu rada potencijalnog spyware programa kojeg instaliraju. Sigurnosne organizacije ističu kako pripadnost jednoj od gornje 3 skupine nije isključivo – drugim riječima .članovi iz pojedinih skupina meĎusobno suraĎuju u svojim pothvatima kako bi ostvarili svoje ciljeve na štetu društva ili organizacija. EULA – End-user licence agreement) navede i opiše da će prikupljati i slati prikupljene podatke o korisnikovim aktivnostima.druge povjerljive informacije. a organizacije koje se bave pitanjima privatnosti korisnika interneta ističu kako spyware značajno umanjuje privatnost korisnika. Tko se sluţi spywareom Brojni su motivi zašto bi netko kreirao spyware – informacije o navikama i karakteristikama korisnika su vrlo cijenjene jer pruţaju jasan uvid i omogućavaju specifično oglašavanje i čitav niz drugih personaliziranih elemenata. spywareom se kao sredstvom za prikupljanje informacija sluţe: online napadači često vezani uz organizirani kriminal. Iz ovih je razloga potrebno posvetiti dodatnu pozornost i educirati se o ovim pojavama kako bih ih uspješno izbjegavali. ili na neki drugi način učiniti dostupnima zlonamjernom korisniku. No ovdje treba obratiti dodatnu pozornost na sam sadrţaj gore spomenutih ugovora. on se više ne tretira kao spyware. marketinške organizacije (tvrtke. Da bi neki program smatrali spywareom on mora zadovoljiti nekoliko kriterija – mora prikupljati informacije bez suglasnosti korisnika i te prikupljene informacije mora slati. koristili za ucjenu i na druge načine kako bi pokušali ostvariti financijsku dobit. Premda ovdje nije riječ o klasičnom spywareu u onom najmalicioznijem smislu – i dalje ih smatramo spywareom ili adwareom. mahom za svrhe oglašavanja. Upravo zbog duţine tih ugovora. Spyware je s vremenom postao toliko sofisticiran da je u staju prikupljati gotovo svaku informaciju vezanu uz vaše navike i načine uporabe računala – pregledavanje datoteka na diskovima. mnogi se korisnici bez ikakvog čitanja i razumijevanja ugovora slaţu s odredbama istog i na taj način omogućavaju instalaciju spyware programa. Globalno gledano. Informacije koje prikupljaju spyware programi Spyware programi prikupljaju vrlo raznoliku paletu informacija. screenshotove. njihove nejasnoće i kompleksnosti. S pravnog stanovišta – onog trenutka kada se sloţite s instalacijom tog programa. te ako korisnik te odredbe prihvati – onda se ne moţe govoriti o spywareu. agencije) i „insajderi“. Neke tvrtke u svoje proizvode uključuju oblike spywarea i adwarea.

autori spyware programa su postali još sofisticiranijima kako bi prevarili korisnike i naveli ih na instaliranje spywarea. naizgled. spyware najčešće prikuplja podatke vezane uz:  aktivnost na Internetu (koje web stranice posjećujete. Treći način distribucije spywarea uključuje pokušaje zlonamjernih korisnika da svojim akcijama zaobiĎu sigurnosne mjere koje se nalaze uključene u web preglednicima poput Microsoft Internet Explorera. Informacija o spywareu koji se na taj način instalira na korisnikovo računalo često nije niti navedena ili se nalazi paţljivo uključena u Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. zabiljeţeni su slučajevi da se spyware distribuira i s glazbenim CD medijima. U ovom kontekstu se mogu promatrati i trojanski konji – programi koji u sebi imaju zlonamjerne karakteristike. spyware se širi na drugačije načine i najčešće se sam spyware program ne prenosi s jednog računala na drugo. Primjer takvog načina distribucije spyware je iskoristio P2P (peer-tp-peer) program za razmjenu datoteka Kazaa. primjerice. ponekada pisana vrlo sitnim slovima kao sasvim sporedna odredba koju velika većina korisnika nikada niti ne pročita. Korisnik takve programe preuzima s Interneta i pokreće ih. U današnje vrijeme.Prema informacijama američkog CERT-a (United States Computer Emergency Readiness Team). a paralelno s njim se instalira i spyware. Umjesto toga. . ali izgledom i samim opisom korisniku izgledaju kao poţeljni i ispravni programi. No. dok oni u pozadini izvršavaju zlonamjerne akcije. Kako je s vremenom porasla i svjesnost dijela korisnika Interneta o opasnostima spywarea. Još jedan od načina distribucije spywarea uključuje i postupke kojima se spyware distribuira zajedno sa shareware programima ili ostalim softverom koji se moţe preuzeti s interneta. spyware se često distribuira zajedno s. spyware programi će pokušati prevariti korisnika koji će im omogućiti nesmetanu instalaciju na računalo. Upravo je taj način i najrašireniji način prijenosa spywarea i njegovog širenja. koliko se na njima zadrţavate…)  elektroničku poštu i kontakte  sadrţaj meĎuspremnika (Clipboard)  pritisnute tipke na tipkovnici (keylogging)  screenshotove i  mreţni prome Načini na koje spyware dospijeva na vaše računalo Za razliku od virusa koji imaju mogućnost samoreplikacije ili virusa. Korisnik instalira takav softver. običnim i korisnim programima.

Kako je automatsko preuzimanje (download) softvera bez dozvole korisnika u pravilu onemogućeno. Zlonamjerni korisnici tada često pokušavaju putem skočnih prozora (popup windows) korisnike navesti na akciju instalacije neţeljenog spywarea. Dodatno. spyware se na računalo korisnika moţe instalirati tako da . Pitanja mogu izgledati poput „Do you want to enhance your Internet Connection?“ (Ţelite li poboljšati svoju vezu na Internet?) s gumbima koji izgledaju kao „Yes“ i „No“ no čak ako i korisnik klikne na „No“. kako bi se softver instalirao. potrebno je izvesti neku akciju poput klikanja na link. Novije inačice Internet Explorera imaju poboljšanja koja korisnicima pomaţu u borbi protiv ovakvog načina „zaraze“ spywareom. preuzimanje spyware moţe započeti na korisnikovo računalo.

Ukoliko tijekom rada na računalu primijetite kako vam se pojavljuju skočni prozori s reklamama. Prepoznavanje spywarea na računalu Nalazi se na mojem računalu instaliran spyware? To je pitanje koje zanima brojne korisnike računala. Neka od područja na koja spyware izrazito utječe su navedena u nastavku:  Smanjena pouzdanost korisnika prema modelima online poslovnih transakcija (e-banking. ukoliko primjetite kako se vaše računalo ponaša neobično. moţete saznati u našem vodiču zauporabu Windows Defender alata za suzbijanje spywarea i ostalih malicioznih programa.iskoristi sigurnosne propuste u web pregledniku. Iz tih je razloga vaţno koristiti najnovije inačice web preglednika poput Internet Explorera i redovito osvjeţavati svoj sustav s najnovijim dodacima i sigurnosnim ispravcima. za razliku od klasičnih programa i aplikacija koje nam se predstavljaju svojim sučeljem. Ukoliko je vaše računalo izuzetno „zaraţeno“ spywareom. upravljačkim programima (driverima) i slično. Ponekada korisnici ove pojave niti ne povezuju s postojanjem spywarea već s neispravnim hardverom. veliko zauzeće prostora na disku. No. velika je vjerojatnost da se na njemu nalazi instaliran spyware. Pojava neočekivane početne web stranice (homepage) prilikom korištenja vašeg web preglednika znak je da je spyware izmijenio vaše postavke bez vašeg dopuštenja. društvo i na samog korisnika je dalekoseţan i ne moţe biti jednostavno sagledan. Utjecaji spywarea na društvo i ekonomiju u cjelini Utjecaj spywarea na globalnu ekonomiju. nego će biti potrebna potpuno formatiranje diska i ponovna instalacija cijelog sustava. postoji mogućnost da ga neće biti moguće jednostavno očistiti i vratiti u normalno stanje. pojava alatnih traka (toolbars) u vašem web pregledniku takoĎer moţe (ali ne nuţno) označavati da se na vašem računalu nalazi spyware. neočekivani mreţni promet – sve su to simptomi koji upućuju na postojanje spywarea na računalu. kupovanje preko Interneta…)  Smanjena radna produktivnost  Povećan rizik i izloţenost sigurnosnim problemima  Pitanje intelektualnih prava i zaštite istih  Povećanje troškova sluţbi za podršku korisnicima  Gubitak poslovnog i društvenog ugleda . te da se usporilo. no odgovor na njega nije posve jednostavno dati. Povećana aktivnost procesora. Dodatno. Kako to učiniti. Za više informacija kako to učiniti pogledajte upute o korištenju Microsoft Update sustava. pozivima za pristupe na stranice sa sadrţajima za odrasle – onda sasvim sigurno na svojem računalu imate instaliran spyware ili adware. mudro bi bilo pregledati vaš sustav na postojanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Naime. Primijetite li ijedan od gornjih simptoma. Neki spyware programi idu toliko daleko da čak mijenjaju izvorne datoteke na sustavu kako bi se što bolje prikrili i oteţali svoje uklanjanje. neki spyware programi uopće ne moraju biti vidljivi kao klasične aplikacije i stoga ih nije uvijek lako prepoznati.

Ovdje pročitajte detaljne upute kako korištenjem Microsoft Updatea svoj sustav moţete odrţavati aţurnim. WorldAntiSpy. Kako bi naučili kako koristiti Windows Defender i odrţati svoje računalo čistim. SpyTrooper. adwarea i čitavog niza ostalih malicioznih programa. brojni programi koji sebe karakteriziraju kao antispyware su i sami spyware i štetni su za vaše računalo. Uporaba Microsoft Update sustava je izvrstan način da zaštitite svoje računalo i omogućite da se ispravke i sigurnosti propusti brzo i učinkovito riješe. pogledajte naš vodič i upute za uporabu Winodows Defendera. AntiVirus Gold. Spyware Stormer. postoje kvalitetni načini zaštite i borbe protiv spywarea. Budite oprezni prilikom preuzimanja programa s Interneta od nepouzdanih izvora. Svoj operativni sustav drţite uvijek aţurnim. SpyFalcon. Pest Trap. Spy Sheriff. Proučite Licenčni ugovor – ukoliko niste sigurni da ste razumjeli točno sve što je navedeno u ugovoru. Neki od njih su: The Shield 2006. Nanošenje izravne štete brendu Kako se zaštititi i boriti protiv spywarea Unatoč velikoj raširenosti spywarea. OPREZ ! Budite posebno oprezni ukoliko dobijete ponudu da na svoje računalo instalirate antispyware programe. Danas imamo veliki broj različitih . SpyBan. SpywareStrike. PAL Spyware Remover. AlfaCleaner. Spyware Quake. Privacy Defender. PSGuard. BraveSentry. Velike i ugledne tvrtke poput Microsofta svoje programe distribuiraju posebnim i pouzdanim kanalima. Adware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Windows Defender dolazi kao sastavni dio Windows Vista operativnog sustava. Besplatan i izvrstan softver takve vrste je Windows Defender kojeg moţete besplatno preuzeti od Microsofta i instalirati na svoje računalo. a redovito su i digitalno potpisani. SpyAxe. pruţa dobru polaznu točku kako bi se uspješno branili od malicionzih programa. Redovito koristite anti-spyware softver koji će voditi brigu o vašem sustavu i pronaĎene spyware i ostale malicionzne programe učinkovito ukloniti s vašeg računala. WinFixer. Posebnu pozornost obratite na tekst koji je pisan sitnijim slovima kako bi se učinio nebitnim. Naime. Trustcleaner Pro. VirusBurst. SpyWiper. nemojte ga prihvatiti i odustanite od instalacije softvera. AntispywareSoldier i Mallware. Malware Wipe. Edukacija je ključan element zaštite i uz kombinaciju s tehnološkim rješenjima.

Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Tih opasnosti korisnik treba biti svjestan. nakon što bi ih adware izmijenio. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. ali samo ako je korisnik izričito pristao na takve radnje. Sam adware moţe u odreĎenim okolnostima postati spyware. Što je to adware? Adware je softver koji na vašem računalu prikazuje razne oglase ili reklame. Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala.malicioznih programa .što ga čini neţeljenim softverom na vašem računalu. Često bi bio onemogućen pristup cijelim grupama postavki. adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi. uglavnom jer se ovi koncepti preklapaju. čak i kada niste na Internetu. No.virusi. Adware ne smatramo spywareom kada on sakuplja i šalje podatke o aktivnostima korisnika ili korisnikove osobne informacije. kada drugi korisnik posjeti to računalo. Osim njihove raznolikosti. No. . Za tvorca adwarea.. odrţavanja i nadograĎivanja softverskog proizvoda. Recimo da je jedan korisnik instalirao adware na svoje računalo te je pristao na praćenje svojih aktivnosti. Tvorci ovakvih adwarea tvrde kako nije riječ o spywareu upravo zbog evidentnosti rada samog programa.. on predstavlja jedan od načina povrata dijela financijskih troškova nastalih samim razvojem programa. Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa. Adware/Spyware Često se dogaĎa da ljudi zamjene pojmove adwarea s pojmovima spywarea ili malwarea. U počecima internetskog oglašavanja. MeĎutim adware moţe poprimiti druga obiljeţja – ne pruţa korisniku cjelokupnu obavještenost ili kontrolu nad operativnim sustavom . na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. spywarei. a zarada od reklamiranja dalje motivira programera na nastavak pisanja. Danas adware prikuplja svojim tvorcima velike količine novčanih sredstava. Adware je softver integriran s programom. samo po sebi najčešće nije problem (neke kompanije čak nude „besplatan“ softver u zamjenu za reklamiranje na vašem računalu te na taj način one zaraĎuju novac). Oglašavanje. adware će bez njegovog pristanka početi pratiti i njegovo računalo te zbog toga postaje spyware. crvi. s vremenom je ovaj softver postajao sve pametniji. Postupno je počeo pokazivati neka svojstva spywarea te su ţrtve napada često bile onemogućene vratiti stare postavke svog internetskog preglednika. Ljudi u zajednici su oduvijek okruţeni oglašavanjem i ono pruţa vaţne usluge ako se provodi ispravno i odgovorno.

Ako Windows Task Manager izgleda kao na drugoj slici. . U navedenom primjeru su i procesor i radna memorija gotovo u potpunosti iscrpljeni što rezultira izuzetno usporenim radom računala. Izgleda li vaš Windows Task Manager poput ovog na slici ispod? Ova slika prikazuje primjer nesposobnosti računala da brzo obraĎuje podatke jer mu se previše procesa odvija u isto vrijeme. a procesi se odvijaju brzo i učinkovito. To je program koji grafički prikazuje trenutne performanse vašeg računala i veze na Internet. Kliknite na karticu Performance i prikazat će vam se prozor koji pokazuje sposobnost računala da brzo obraĎuje informacije.Djelovanje na računalo Pritisnite na vašoj tipkovnici istovremeno CTRL-ALT-DEL kako biste pozvali Windows Task Manager. vaše računalo neometano obraĎuje podatke.

Čak postoje primjeri laţnih gumba za zatvaranje prozora. Radi se o tome da se pred vama odjednom otvori dijaloški prozor koji upozorava da je računalo zaraţeno ili bi moglo biti zaraţeno spywareom te vas upućuje na link koji trebate slijediti kako biste besplatno pokrenuli skeniranje računala. ali klikom na NO ili CANCEL ste zapravo kliknuli YES ili INSTALL. moţe se dogoditi da s Interneta preuzimate besplatni program za dijeljenje datoteka. čijim klikom započinjete instalaciju adwarea. Na primjer. Betrayware danas uspijeva prevariti mnogo korisnika. Otvorit će vam se prozor sličan standardnom Windows dijaloškom okviru. najočitiji problem s kojim se većina korisnika suočava nakon što je na njihovom računalu instaliran adware je nestabilnost računala. Drugi način ubacivanja adwarea u vaše računalo je instalacijom freewarea koji uključuje adware.Metode upada adwarea na računalo Najčešće se neovlašteni adware instalira potajno na računalo tako da korisnik toga isprva nije ni svjestan. Postoje dvije najčešće metode pomoću kojih se takav napad ostvaruje. često se ruše. Problemi s adwareom Tehnički gledano. U jednom slučaju vas se navodi da kliknete link na skočnom prozoru (pop-up) koji zatim instalira adware na vaše računalo. Na još problema korisnici nailaze kada ţele očistiti svoj operativni sustav. Nemojte vjerovati svemu što na ovaj način pročitate. a koji u sebi potajno sadrţava i adware. Katkada su adware skočni prozori namjerno zavaravajući. Posebni tip adwarea je nešto što je Microsoftov MVP Jim Eshelman nazvao „Betrayware“. Time ste zapravo instalirali adware ili spyware. Uspješno uklanjanje raznih adwarea i . a katkad se uopće ne mogu pokrenuti. Imajte na umu da su programi za dijeljenje datoteka često nositelji raznih vrsta adwarea. Ovo je primjer jednog dijaloškog prozora Betraywarea. Popularni anti-spyware alati često se često ne uspijevaju boriti s problemom jer se suoče s ogromnom količinom softvera kojeg treba maknuti te se s tim teretom teško nose. Naţalost. Teško „zaraţeni“ sustavi rade vrlo usporeno.

Naţalost. provjerite i web stranicu izdavača.spywarea je samo po sebi dovoljno teško da bi prevencija trebala biti glavni prioritet. ISP) uvode zaštitu od adwarea i spywarea. Recimo da kliknete link koji se čini bezazlen te se otvori dijaloški prozor kao na slici ispod. Stariji antivirusni programi čak niti ne sprječavaju ulazak adwarea budući da ih ne smatraju virusima ili crvima. Osim slanja vaših osobnih informacija. . ne smatra se klasičnim virusom. Reklamiranje preko skočnih prozora (pop-up) takoĎer moţe biti izraziro problematično. Kako se zaštititi? Kada se novi korisnik suoči s potrebom uklanjanja adwarea ili spywarea. to moţe biti vrlo zastrašujuće. kao i od većine ostalih malicioznih programa. Kada instalirate novi softver. Ako ne naĎete nikakva upozorenja o programu. čineći računalo praktički neiskoristivim. paţljivo pročitajte licenčni ugovor (engl. Ako moţete. license agreement) koji moţete otvoriti u nekom koraku tijekom same instalacije. MeĎutim. budite sigurni da on ne sadrţava adware. Ako još uvijek niste sigurni. Katkad je adware čak sposoban sam sebe dodati u popis za propuštanje za propuštanje u vašem blokatoru skočnih prozora (popup blocker) ili u popis za vatrozidno propuštanje. Imajte na umu da mnogi freeware programi uključuju adware jer na taj način ostvaruju financijsku dobit. Nemojte nesvjesno instalirati softver. neki pruţatelji internetskih usluga (engl. Ako niste sigurni sadrţava li novi softver adware. moţete biti izloţeni još većem riziku budući da stranice na koje vas tada vodi mogu instalirati dodatne maliciozne programe na vaše računalo. Kada maliciozni softver preuzme kontrolu nad Internet preglednikom na način za izmjeni vašu početnu stranicu. Kako bi dodatno zaštitili svoje korisnike. kada i koliko često te što najčešće upisujete u polja za pretragu ili na koje reklame reagirate. mnogo skočnih prozora se javlja uzastopno u kratkim rokovima. adware s obiljeţjima spywarea moţe i preuzimati oglase 24 sata na dan ili preuzeti kontrolu nad postavkama vašeg preglednika kao što su početna stranica (home page) ili stranica pretraţivanja (search page). najnoviji programi imaju ugraĎenu i obranu od adwarea. moţete potraţiti na diskusijskim grupama (newsgroups) ime programa zajedno s ključnim riječima adware ili spyware. a kako ne nanosi stvarnu štetu vašem računalu. osim smanjenja performansi. Internet Service Providers. Adware najčešće upada na računalo tako od vas na prevaru dobije dopuštenje za instalacijom. U najgorim slučajevima. čak i vrhunskim stručnjacima moţe biti izrazito teško riješiti se nekih od najgorih softvera. Katkada se skočni prozori nameću web pregledniku na način da preuzimaju cijeli zaslon te ih je često vrlo teško ili nemoguće zatvoriti. Već smo spomenuli da adware moţe poprimiti obiljeţja spywarea kada počne izvještavati o tome gdje idete na Internet. vjerojatno je u redu instalirati ga.

nemojte ići dalje od ovoga. upravljanje ActiveX kontrolama i ostalim aktivnim sadrţajem. Za upute o uprabi Windows Defendera. moţete pročitati ovdje. Veliki dio neţeljenog softvera se instalira nakon što kliknete link na skočnom prozoru pa je dobro niti ne dobiti priliku za to. svakako vam preporučujemo tu nadogradnju. . ali ako sumnjate.0. Za upute o radu s Microsoft Updateom. Kako biste se osigurali da su vaši Windows stalno aţurirani i kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne prijetnje.Nemojte odmah kliknuti Yes. koji sa sobom donosi brojna sigurnosna poboljšanja o kojima više moţete naučiti u našem praktičnom dijelu o sigurnosnim osobinama Internet Explorera 7. koristite Windows Defender.. phishing. Preporučuje se koristiti blokator skočnih prozora (pop-up blocker) kako biste spriječili otvaranje adware ili spyware prozora. pogledajte naš praktični vodič. a u našem praktičnom vodiču saznajte kako koristiti Windows Defender i aktivno zaštititi svoje računalo. potrebno je koristiti Microsoft Update značajku. Dijaloški okvir poput ovog na slici je posljednji korak gdje još uvijek moţete odustati i nemojte instalirati programe koje niste sami odabrali. Nemojte se dati prevariti preuzimanjem ili nabavom malicioznih programa poput adwarea ili spywarea. Ako vaš sustav nema Service Pack 2. Microsoftov Internet Explorer 7. U ovom slučaju se nudi instalacija Microsoftovog programa pa nema opasnosti od neţeljenog softvera. Blokator skočnih prozora vam upravo to omogućuje. TakoĎer zapamtite da Windows XP Service Pack 2 štetnom softveru jako oteţava pristup na vaše računalo. Service Pack 2 je nadogradnja na Windows XP koja donosi mnogo korisnih noviteta.0 dolazi s ugraĎenim blokatorom skočnih prozora..). TakoĎer preporučujemo i Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003 (a koji će biti u sastavu i Windows Viste). pogledajte naš praktični vodič. Za više informacija o sigurnosnim značajkama Internet Explorera (blokiranje skočnih prozora. Za uklanjanje adwarea i spywarea te poboljšanje performansi vašeg računala koristite Windows Defender. Kako biste se učinkovito borili protiv adwarea i ostalih malicioznih programa.

Priručnik o sigurnosti . bez obzira koji odgovor odaberete.Maliciozni programi . Primjer je mali program koji u dijaloškom okviru korisniku postavi pitanje „Ţelite li formatirati tvrdi disk“. 180 Solutions.“ Za proizvode koji se u svom reklamiranju sluţe ovakvim ili sličnim metodama. Hotbar. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ebates MoneyMaker. PornDigger!. CometCursor. MeĎutim. Osim što se korisnik sa scarewareom moţe suočiti zbog postojanja spornog softvera na njegovom tvrdom disku. Najčešće se radi o programima koji pokrenu dijaloški prozor koji korisniku upućuje uznemirujuću poruku ili pitanje. Smiley Central. Korisnici koji se po prvi put susreću s ovakvom vrstom „problema“ često budu potpuno izbezumljeni. nikakva stvarna šteta se neće nanijeti vašem računalu. Što je to scareware? Scareware je vrsta softvera isključivo stvorena zbog uznemiravanja korisnika čije računalo napadne. Takve poruke ni na koji način neće povećati korisnikovu učinkovitost.. Osim njihove raznolikosti. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi.. treba naglasiti da i neke web stranice prikazuju skočne prozore (pop-up windows) s reklamama ili natpisima koji sadrţe uznemiravajuće poruke kao na primjer: „Vaše računalo je moţda zaraţeno opasnim spyware programima te je što prije potrebno njihovo uklanjanje. WeatherBug i WhenU. WinFixer.Poznati adware programi Slijedi popis poznatih adware programa te vam preporučujemo da ih ne instalirate na svoje računalo: 123 Messenger. Gator. crvi. StumbleUpon. Battlefield 2142. ErrorSafe. Bonzi Buddy. Cydoor. Kako se zaštititi od scarewarea? . a ponuĎeni odgovori su „Da“ i „Da“ ili je na primjer onemogućeno klikanje na „Ne“ gumb. spywarei. kliknite 'Da'. Kako biste skenirali vaš tvrdi disk. BlockChecker. stvaraju mnoštvo neozbiljnih i alarmantnih upozorenja ili prijetećih poruka. Ova skupina programa zapravo nastoji povećati svoju opazivu vrijednost „bombardiranjem“ korisnika neprestanim porukama upozorenja. ali koji ne djeluje kao tipičan maliciozni softver. ne znajući kako „spasiti“ svoje računalo. kaţemo da spadaju u scareware. Direct Revenue.Scareware Scareware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Često se u praksi pojam scareware koristi kako bi se opisao skup softverskih proizvoda koji su posebni po tome što uz sluţenje svojoj osnovnoj svrsi. budući da je scareware samo softver zastrašivanja. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. ClipGenie. a svi ponuĎeni odgovori ili reakcije su naizgled neţeljene.

Maliciozni programi . i dalje vrijedi da je scareware nepoţeljan softver jer smanjuje učinkovitost korisnika stalnim pojavljivanjem. Cryptotrojan ili Cryptoworm. Osim njihove raznolikosti. spywarei. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Jedan od prvih dokumentiranih slučajeva napada ransomwareom je zabiljeţen u svibnju 2005.virusi. zaštita od scarewarea ne mora predstavljati apsolutni prioritet.. Ţrtva otvori ili aktivira privitak. Naravno. Dokumentirani slučajevi ovakvih napada su rijetki. .Budući da scareware nije sam po sebi opasan po vaše računalo. no postoje i znatno kompleksniji programi koji rabe hibridne metode na razini vojnog šifriranja. Sam program koji šifrira datoteke često nije jako teţak za rješavanje.Ransomware Ransomware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. primjerice. Priručnik o sigurnosti . no u porastu. program se pokrene i šifrira odreĎeni broj datoteka (ili sve datoteke) na tvrdom disku računala. Što je to ransomware? Ransomware je vrsta malicioznog programa ili koda koji otima i šifrira datoteke ţrtve. Takav program se naziva Cryptovirus. U elektroničkoj pošto se nalazi i poruka koja kaţe da će se uspješno dešifriranje moći provesti samo uz odgovarajući ključ dešifriranja. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Kako napada ransomware? Ucjenjivački napad ransomwareom se izvodi. crvi.. da bi zatim napadač iznuĎivao novac u zamjenu za ključ dešifriranja koda. godine. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. putem posebno izraĎenih programa koji se šalju kao privitak elektroničke pošte koja se pošalje ţrtvi. koju će napadač (navodno) poslati ţrtvi nakon što mu uplati odreĎeni novčani iznos. Područje koje se bavi proučavanjem ovakvih napada se naziva kriptovirologija. Vaţno je naučiti prepoznavati ovakve programe i ne uznemiravati se porukama.

napadač mora prvo upasti u sustav. niti ovaj način nije manje rizičan od standardnog napada ransomwareom. što ukazuje na neiskustvo napadača. Mnogostruki slojevi sigurnosti kakvi se danas tipično .Korisnik čije je računalo napadnuto često ima čitljiv samo dokument u kojem je „obaviješten“ o napadu i dokument s instrukcijama kako će povratiti otete datoteke. Kako se zaštititi od ransomwarea? Dobra vijest je da ne trebate posebne anti-ransomware programe kako biste se zaštitili. ransomware se smatra najrizičnijim za samog napadača. Zatim mora ostaviti maliciozni kôd. što nije lako neopaţeno izvesti uz današnje mjere sigurnosti. U svakom od ovih koraka napadač riskira razotkrivanje. ključ za dešifriranje često u samom programu i moţe se izvući van bez kontaktiranja napadača. MeĎutim. Danas se većina "hakera" ne ţeli nepotrebno izlagati opasnostima koje napadi ransomwareom nose sa sobom. Često se dogaĎa da napadač upadne u računalni sustav samo kako bi dokazao da moţe te bi iznuĎivao novac da ne napadne. posebno ako mu se novac uplaćuje preko bankovnih transakcija koje nije teško pratiti. Ransome je opasan i za napadača Od svih metoda koje napadač moţe odabrati. činjenica da su ovakvi napadi rizični. kada se program oslanja isključivo na simetričnu kriptografiju. Neki analitičari smatraju da je „tehnika“ napada ransomwareom još u povojima i da nas u budućnosti čeka borba s puno kompleksnijim paketima ransomwarea koje će biti izrazito teško dešifrirati. čekati odgovor te na kraju primiti isplatu. ne povlači za sobom da se učestalost napada neće povećavati i da oni neće postati sofisticiraniji. MeĎutim. No. obavijestiti ţrtvu. Naime.

poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. antivirusni i antispyware programi. Analize napada u tvrtkama koje su imale problema s ransomwareom su pokazale da je maliciozni program ušao u sustav zato jer su mu zaposlenici tvrtke svjesno ili nesvjesno „otvorili vrata“. detekcija upada u mreţu i slično će najvjerojatnije zaustaviti ransomware.KraĎa identiteta . Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. osobito weba. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. osobito weba. Ipak.Phishing .0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca.Phishing Phishing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. primjerice. vaše lozinke. vaţno je spoznati kako je adekvatna edukacija zaposlenika vaţna koliko i elektronička zaštita sustava. uz razumne mjere opreza. Softver koji je najpreporučljiviji korisnicima u borbi protiv neţeljenih programa je Windows Defender.koriste – vatrozidovi. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. čuvari zaslona (screen saveri). Priručnik o sigurnosti .. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing.) jer on moţe sadrţavati kôd ransomwarea. Za upute o uporabi Windows Defendera pogledajte naš praktični vodič. Svjesnost korisnika je takoĎer veliki čimbenik u obrani od ransomwarea. detalji o vašim kreditnim karticama – kao i čitav niz različitih drugih informacija. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. Te informacije mogu biti. Budite prilično oprezni prilikom preuzimanja softvera (igrice. Što je phishing? Pojam phishing podrazumijeva kriminalnu aktivnost kojom zlonamjerni pojedinac pokušava doći do osjetljivih i privatnih korisničkih informacije. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Stjecanjem vlasništva ili . KraĎa identiteta KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. TakoĎer je dobro imati blokator skočnih prozora (pop-up blocker) budući da se dio ransomwarea isporučuje i putem skočnih prozora. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. korisnička imena. uz razumne mjere opreza. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta.. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. Imajući ovo na umu. Ipak.

america-online zabiljeţen prvi pokušaj phishinga u klasičnom smislu riječi. Metode phishinga i kako ga prepoznati Zlonamjerni korisnici koji se phishingom ţele domoći vaših osobnih i financijskih informacija koriste vrlo širok raspon metoda kojima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve. Hoćete li biti „upecani“ ovisi posve o vama i vašoj upoznatosti s idejom phishinga i načinima učinkovite zaštite. Premda je cijela priča oko phishinga postala osobito aktualna u posljednje vrijeme. zabavu ili online kupovinu. te se tvrtke. misleći da se nalazite na ispravnoj i pouzdanoj web stranici. godine kada je na diskusijskoj grupi (newsgrupi) alt.com ili http://www. kvalitetnim programskim rješenjima i edukacijom korisnika. phisheri će moţda koristiti stranice čije će adrese glasitihttp://www.0 boriti protiv phishinga. a sve u svrhu kako bi što uspješnije prevarili korisnike pretvarajući se da su respektabilne tvrtke ili servisi.mircosoft. odete na phishing stranicu. web adresa tvrtke Microsoft glasi http://www. Zlonamjerni korisnici koriste čitav niz različitih načina i tehnika kako bi došli do vaših informacija i identiteta – najčešće koriste laţne web stranice koje svojim izgledom podsjećaju na prava i pouzdana web sjedišta kako bi vi. pogledajte praktični dio tečaja. ona ih moţe uporabiti kako bi. upisali svoje osjetljive podatke i informacije do kojih bi onda zlonamjerni korisnik lako mogao doći. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je phishing okarakterizirana kao kriminalna djelatnost. te bi se u tom smislu phishing mogao promatrati i kao pokušaj „pecanja“ korisnika korištenjem raznih tehnika kako bi se „ulovile“ njihove povjerljive informacije. Većina se metoda temelji na pokušaju da se linkovi unutar elektroničkih poruka prikaţu kao da pripadaju pravim. U današnje vrijeme kada je računalo i sam Internet dostupan velikom broju korisnika koji ga koriste za posao. drţavne institucije i pojedinci protiv phishing nastoje boriti zakonskim odredbama.pristupa takvim informacijama od strane zlonamjerne osobe.com . a u pokušaju da vas obmane. s vašom kreditnom karticom obavila kupnju i time teretila vaš račun – i sve to bez vašeg znanja i suglasnosti.verify-microsoft. Obično je riječ o porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traţe da potvrde svoje osobne informacije ili lozinke. Primjerice. korektnim tvrtkama. zabava ili kupovina na Internetu postali ugodniji i sigurniji.online-service. phishing postaje sve ozbiljnijim problemom od kojeg se trebamo naučiti zaštitit kako bi naš rad.0 dolazi s ugraĎenim Phishing Filterom koji vam pomaţe u borbi protiv phishinga.microsoft.com . primjerice. Učestalo će phisheri koristiti i izmijenjene web adrese (URL-ove) kako bi vas naveli da kliknete na njih i u uvjerenju da odlazite na valjanu stranicu. Za više informacija kako se uporabom Internet Explorera 7. Takve poruke elektroničke pošte obično koriste i grafičke elemente poput logotipa tvrtke. Vjeruje se kako je i sam naziv phishing zapravo nastao kao preinaka riječi „fishing“ koja znači „pecanje“. . treba spomenuti kako phishing nije „od jučer“ već je prisutan u manje ili više izmijenjenim oblicima još od 1996. Internet Explorer 7. U posljednje vrijeme najčešće ţrtve phishinga su korisnici banaka i sustava za online plaćanje poput PayPala i čitavog niza drugih srodnih servisa.

Osim što u poruke elektroničke pošte mogu dodati logotip i na slične načine . najvjerojatnije.0 dolazi s ugraĎenom značajkom Phishng Filter o kojoj će biti više detalja u nastavku sadrţaja. a čiji je cilj pomoći vam u sigurnijem korištenju Interneta i borbi protiv phishinga. pokazuje primjer poruke elektroničke pošte koja je poslana s namjerom da primatelja poruke dovede u uvjerenje kako mu je poruku poslala njegova banka i da je potrebno odgovoriti na nju i. Kako zloćudni korisnici Interneta svakim danom sve više pokušavaju prevariti nevine korisnike. Donja slika. u ţurbi će mnogi manje iskusni korisnici bez mnogo razmišljanja slijediti neispravan link i nasjesti na pokušaj phishera. dati niz osobnih ili financijskih informacija. neke phishing sadrţaje moţete naučiti jednostavno prepoznavati i izbjegavati. često se koriste vrlo sofisticiranim metodama.Premda se paţljivim očitavanjem adrese moţe vidjeti da nije riječ o originalnoj Microsoftovoj web stranici. Prepoznavanje phishinga Premda Windows Internet Explorer 7.

na gornjoj slici) i taj link je veza prema phishing web stranici ili skočnom (pop-up) prozoru koji će često svojim izgledom podsjećati na sluţbenu stranicu banke ili neke druge ustanove i servisa. If you don't respond within 48 hours. Click the link below to gain access to your account. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. osobito weba. Spoofing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. Niz neobičnih brojeva (koji predstavljaju IP adresu web sjedišta na kojoj je smještena phishing stranica) ukazuje na činjenicu da je i ovdje riječ o pokušaju prijevare korisnika i iznuĎivanje njegovih osobnih podataka. izgubiti svoj račun – ili da je vaš račun kompromitiran i kako je potrebna vaša potvrda da ste vi vlasnik. korisničko ime. Ipak. bez straha svoje informacije upisati i poslati u ruke zlonamjernih korisnika. (Ukoliko ne odgovorite u roku od 48 sati.pokušati oponašati vizualni identitet. broj kreditne kartice i slične osobne informacije. Kako bi jednostavnije i sigurnije uspjeli prepoznati poruke elektroničke pošte koje su moţda vezane uz phishing. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. U ovoj . a sve u svrhu laţne „provjere računa“. Sve ovo upućuje na činjenicu da je riječ o phishingu. no zapravo je pravi link prikazan u okviru ispod (oznaka 2. uz razumne mjere opreza. Dear Valued Customer (Dragi cijenjeni korisniče. pogledajte nalaze li se u njima fraze poput niţe navedenih: 1. U trenutku kada se naĎete na laţnoj web stranici.) Gotovo da nema tvrtke ili institucije koja će od vas zatraţiti da im putem elektroničke poruke pošaljete svoju lozinku.) U ovom slučaju je korišten pokušaj stvaranja potrebe da ţurno odgovorite na poruku bez razmišljanja jer ćete.) Poruka ne sadrţi vaše ime i prezime već koristi neku općenitu frazu koja se moţe odnositi na bilo koga. u ţutom pravokutniku se ispisuje prava adresa web stranice. Phisheri ovo čine zbog toga jer automatizmom šalju vrlo velike količine poruka elektroničke pošte bez oslovljavanja krajnjih korisnika nekim specifičnim imenom i prezimenom. banke – phisheri će često u sadrţaj poruke dodati i link koji po svojem izgledu vodi na valjano web sjedište banke (oznaka 1. na gornjoj slici).) Elektroničke poruke često mogu sadrţavati linkove prema phishing web sjedištima na kojima se nalaze elektronički obrasci u koje korisnici upisuju svoje osobne podatke. navodno. Na sljedećoj slici ce nalazi primjer takvog linka – no postavljanjem pokazivača miša iznad linka (bez klikanja na isti!). vaš će račun biti zatvoren. Phisheri u elektroničkim porukama postavljaju linkove koji na prvi pogled ostavljaju dojam kao da vode prema sluţbenom i valjanom web sjedištu – a često u prikazima tih linkova koriste nazive tvrtki kako bi djelovali što uvjerljivije. (Kliknite na donji link kako bi pristupili svojem računu. (Provjerite svoj račun. primjerice. 2. your account will be closed. 4. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. 3. uvjereni da se nalazite na valjanoj stranici. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. postoji velika vjerojatnost da će vaše informacije biti zlouporabljene jer ćete. Verify your account. u protivnom.

uključuju slijedeće:  Korisniku stiţe poruka elektroničke pošte koja izgleda kao da je poslana s adrese računalnog administartora unutar tvrtke ili slične ustanove. premda je u biti poslana s neke druge adrese elektroničke pošte. Ukoliko to ne učine. Što je to spoofing? Pojam spoofinga u domeni računalne sigurnosti označava bilo kakvu pojavu u kojoj se krosnika pokušava prevariti – u prvom redu – stvaranjem dojma da je netko pouzdana osoba koja time moţe dobiti pristup osobnim. primjerice). u poruci stoji. Spoofing je toliko širok pojam da se pod spoofing aktivnostima smatraju phishing. Neki od mogućih scenarija. moţe odgovarajući na takvu poruku proslijediti i svoje osobne ili financijske informacije (broj kreditne kartice.cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. navedenih na različitim izvorima koji se bave problematikom e-mail spoofinga.  Korisnik dobija poruku u kojoj se pojedinac ili ustanova predstavljaju kao sluţba za korisničku podršku i korisnika mole za suradnju i potvrdu osobnih i drugih informacija. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. kako će njihov mreţni račun biti izbrisan. Zlonamjerni korisnici ovime ţele prevariti nevinog korisnika. u kojoj se od korisnika traţi da svoju lozinku za neki od mreţnih računa promijene u niz znakova koji im je naveden u poruci. S obzirom na načine izvedbe. Oni se e-mail spoofingom koriste kako bi korisnika naveli da njihove poruke pročitaju ili čak i odgovore na njih. spoofing moţemo podijeliti u tri glavne kategorije:  E-mail spoofing  IP spoofing i  URL spoofing E-mail spoofing U većini slučajeva e-mail spoofing je okarakteriziran u sljedećem scenariju: korisnik prima poruku elektroničke pošte za koju se čini kako je stigla od jednog pošiljatelja (kojem korisnik moţda vjeruje). traţeći od njih da te informacije pošalju elektroničkom poštom. financijskim i drugim zaštićenim i povjerljivim informacijama. koji u uvjerenju da je dobio elektroničku poruku s adrese kojoj vjeruje. .0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. E-mail spoofing je u svojoj osnovi temeljen na izmjeni izgleda zaglavlja (header) poruke elektroničke pošte. hoaxing i citav niz drugih pojmova ovisno o kontekstu. Uporaba e-mail spoofinga je jedna od omiljenih metoda distributera spama (neţeljene elektroničke pošte). kako bi se na korisnika ostavio dojam kako je poruka stigla iz nekog drugog izvora. Primjera e-mail spoofinga ima mnogo i nije moguće na jednom mjestu popisati sve moguće scenarije u kojima se e-mail spoofing pojavljuje.

u zaglavlju svakog IP paketa se nalazi njegova izvorišna adresa i obično je riječ o adresi s koje je IP paket i poslan. a o metodama zaštite od phishinga koje vam pruţa Internet Explorer 7. IP spoofing je poprimio značajne razmjere. a širenjem Interneta i njegove primjene. sigurnosnih . u praksi primjenjuje rijetko. u pravilu. ali i tvrtkama koje se „pojavljuju“ u takvim porukama. te korisnik klikne na nju vjerujući da odlazi na ispravno i valjano web – sjedište. Cijel a se ideja sastoji u stvaranju IP paketa (IP packets) s laţnom izvorišnom IP adresom. e-mail spoofing je moguće zahvaljujući činjenici da SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Glavni protokol koji se koristi za slanje poruka elektroničke pošte) u sebi ne uključuje nekakav mehanizam autentifikacije. Ovom se metodom učestalo koriste napadči koji ţele steći neovlašteni pristup nad mreţnom infrastrukturom pokušavajući zavarati sustave za autentifikaciju koji se temelje na IP adresama. donose poboljšanja i ispavke sigurnosnih i drugih propusta. Naime. Više o phishingu moţete saznati ovdje. eBay. E-mail spoofing svake godine donosi velike financijske gubitke njihovim primateljima. to se. Zlonamjerni korisnik moţe krivotoriti zaglavlje i time stvoriti dojam da je paket poslan s drugog računala. Premda je ugradnja sigurne komunikacije i uprabe SMTP-a u tom pogledu moguća. The Bank of America. Zbog ovih razloga je uvijek dobro koristiti najnovije inačice web preglednika koje. Uporaba digitalnih potpisa. Mnoge su velike i ugledne tvrtke postale ţrtvama e-mail spoofinga – izmeĎu ostalih i Microsoft. Korisnik obično dobije poveznicu (link) ili poruku elektroničke pošte u kojoj se nalazi poveznica koja djeluje poznato. Ukoliko se na toj stranici od korisnika pokušavaju prikupiti osobne ili financijske informacije tada je riječ o pokušaju phishinga. U akademskim je krugovima ideja IP spoofinga razamtrana još u 80-im godina prošlog stoljeća. Treba znati kako je ovakav način napada ipak prilično sloţen i obično ga je nemoguće izvesti s računala na kojima se nalazi instaliran operativni sustav Microsoft Windows. PayPal… IP spoofing IP Spoofing (Internet Protocol Spoofing) se ubraja u jedan od najraširenijih oblike „online kamuflaţe“.Gledajući s tehničke strane. URL spoofing URL spoofing se sastoji u pokušaju da se URL (Universal Resource Locator) neke zlonamjerne stranice prikaţe kao URL pouzdane stranice. naţalost.0 moţete naučiti ovdje. Kako se zaštititi od spoofinga E-mail spoofing  Koristite sigurnosne značajke za zaštitu sadrţaja vaših poruke elektroničke pošte. Napadači koji se sluţe ovom tehnikom često iskorištavaju sigurnosne propuste u web preglednicima.

Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u zaštiti . pogledajte praktični vodič za zaštitu od phishinga korištenjem Phishing Filter značajke koja dolazi s novim Internet Explorerom 7.  Uključivanjem mogućnosti poput enkripcije i autentifikacije. osiguravate primatelju vaše poruke elektroničke pošte sigurnost da je poruka koju je primio stigla upravo od vas.  URL spoofing  Kako se URL spoofing dobrim dijelom veţe na phishing. Napredni programi za čitanje i organizaciju elektroničke pošte poput Microsoft Office Outlooka imaju mogućnost prepoznavanja spam poruka i njihovog izdvajanja i brisanja. potrebno ga je nadograditi uporabom Microsoft Update značajke. U velikom broju slučajeva e-mail spoofing je povezan sa spamom (neţeljenim porukama elektroničke pošte).0 Ukoliko vladate engleskim jezikom. korištenjem gornjih elemenata. Naime. Ukoliko ste i sami mreţni administrator ili ste u kontaktu s osobom koja se bavi mreţnom administracijom.Rječnik . u slučaju potrebe. mogli raspolagati informacijama koje će vam olakšati ulaţenje u trag i spriječavanje napadača. Dodatno. raspitajte se i predloţite postavljanje i osiguravanje da se na infrastrukturi zaduţenoj za upravljanje porukama elektroničke pošte vrši dovoljno detaljno biljeţenje (logging) pristupa SMTP portu kako bi. Zatraţite od administartora vaše računalne infrastrukture (ukoliko to nije učinjeno) da osigura da vaš pristup vašem SMTP-u nije direktan i otvoren za svakoga kako zlonamjerni korisnici ne bi iskoristiti priliku i preko vašeg SMTP porta slali poruke. Redovito nadograĎujte programe kojima čitate elektroničku poštu. Rječnik pojmova . propitajte se o mogućnostima postavljanja ACL-a (Access Control List). korisne informacije ćete pronaći i na ovim web stranicama. Kako bi osigurali da vaš Outlook uvijek ima najnovije definicije neţeljene pošte. Time ćete uspješno izbjeći većinu e-mail spoofing pokušaja. Crv Zlonamjerni program koji se samostalno širi putem informacijskih mreţa. značajno ćete smanjiti mogućnosti za IP spoofing.Rječnik Rječnik Blog Javni dnevnik na mreţi. IP Spoofing Filtriranje IP paketa na routeru predstavlja jednu od mjera borbe protiv IP spoofinga.  certifikata ili kriptografskih potpisa poput PGP-a (Pretty Good Provacy) su primjeri dobre prakse. U novoj inačici Internet protokola (Ipv6) te se dvije opcije moguće.

Crvi ometaju rad sustava ili računala te mogu širiti ostale zlonamjerne programe. crvi ili trojanski konji. Na nekim forumima administrator ima pravo izbrisati ili urediti neke poruke ili zabraniti pristup korisniku koji se ne pridrţava pravila. Neki forumi sadrţe arhivu koju moţete koristiti za pretraţivanje odreĎene teme. Protuvirusni program . Preuzimanje Čuvanje datoteka s Interneta na svom računalu. provalnik Osoba koja neovlašteno pristupa informacijskoj mreţi ili sustavu tvrtke ili ih koristi bez odobrenja. npr. na kojem se mogu postaviti poruke putem formata koji odreĎuje davatelj usluga. na primjer. obično s odreĎenom temom. Forum na mreži Mjesto za raspravu na Internetu. Apple® Mac-OS i Linux®. crvi i trojanski konji Program ili dio programa osmišljen za uzrokovanje neţeljenih dogaĎaja u računalnom ili informacijskom sustavu. Elektronički prijenos teksta ili slika koje se šalju s jedne adrese računalne aplikacije na drugu. e-pošta Poruka e-pošte. Korisnici Interneta. Neki od foruma na mreţi zahtijevaju registraciju. crvi mogu pristupiti nezaštićenim računalima kada je računalo povezano s Internetom. Bezvrijedna e-pošta obično se istovremeno šalje velikom broju primatelja. virusi.informacija u internetskom pregledniku ili operacijskom sustavu. Neželjena ili bezvrijedna pošta Neţeljena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe. Pošta. Pojam "posluţitelj" obično se koristi za računalo na kojem se nalazi posluţiteljski program. Poslužitelj Program koji distribuira datoteke na računala na mreţi na temelju unaprijed definiranih pravila. svoje poruke e-pošte dobivaju od mreţnog posluţitelja e-pošte. nadzor i korištenje instaliranog softvera. Operacijski sustav omogućuje računalu kontrolu. Čak i kada korisnik ništa ne radi. Operacijski sustav Osnovni program koji radi "izmeĎu" računala i softverske aplikacije. Opasni programi: virusi. Uobičajeni operacijski sustavi su Microsoft® Windows®. Napomena: pojam "haker" ima dva značenja: moţe se odnositi i na zaljubljenika u računala. Haker.

Taj prozor obično ne sadrţi svoju web-adresu. Skočni prozori koji se otvaraju bez zahtjeva korisnika obično sadrţe reklame. kao što su osobni podaci. Zaštita podataka Skup pravila koji osigurava povjerljivost informacija. promet ograničiti na temelju unaprijed definiranih pravila te dopustiti komunikaciju samo izmeĎu odreĎenih adresa. Skočni prozor (Pop-up window) Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora internetskog preglednika. Virus Zlonamjerni program koji se širi kopiranjem u druge programe. Virus se moţe širiti putem datoteka. Soba za razgovor (Chat Room) Forum na mreţi u stvarnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah jedna za drugom pojavljuju na zaslonu. e-pošte ili internetskih stranica. Vatrozid Softver ili ureĎaj osmišljen za kontrolu komunikacije izmeĎu mreţa ili izmeĎu mreţe i računala. na primjer. Sigurnost podataka obuhvaća povjerljive informacije. . ali to nije uvijek slučaj. Sigurnost informacija Primijenjene smjernice koje kontroliraju rizik za sigurnost informacija. a provodi se putem smjernica za sigurnost informacija ili izjave o privatnosti. Virusi mogu smanjiti operacijski kapacitet računala ili sustava. Poruke se zamjenjuju kada se napišu nove tako da je vidljiva samo posljednja poruka. Vatrozid moţe. Računalo se moţe zaraziti virusom kada korisnik pretraţuje Internet ili kada otvori privitak e-pošte.Program osmišljen za sprječavanje pristupa zlonamjernih programa sustavu prepoznavanjem zaraţenih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem.