Priručnik o sigurnosti - Maliciozni programi - Virusi

Virusi
Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi, crvi, spywarei... Osim njihove raznolikosti, raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je virus? Virusom se smatra skriveni maliciozni računalni program čija je funkcija namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. S obzirom da se danas pojam virus često nepravilno koristi kako bi se opisao puno širi skup malicioznih programa (engl. malware), bitno je spomenuti dva osnovna svojstva svakog virusa: 1. samoumnoţavanje – kao i onaj biološki, računalni virus će prilikom svog izvršavanja traţiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se moţe proširiti 2. samoizvršavanje – virus se izvršava samostalno, najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke Konačni utjecaj virusa na zaraţeno računalo varira od sasvim destruktivnog pa sve do „samo“ iritirajućeg i naočigled bezopasnog. Destruktivne inačice najčešće će značajno oštetiti ili u potpunosti izbrisati neke od preostalih računalnih programa ili datoteka, a u najgorem slučaju reformatirati (pobrisati) cijeli tvrdi disk računala. Manje opasne inačice neće nanijeti direktnu štetu već će se replicirati s osnovnom namjerom prikazivanja raznih poruka u audio, video ili teksutalnom obliku. No i te manje opasne inačice zauzimaju memoriju računala predviĎenu za izvršavanje legitimnih programa i time nanose probleme i smanjuju efikasnost rada računala. Kako radi virus? Poput svoje biološke inačice, računalni virus ne moţe preţivjeti bez domaćina. Domaćin je u većini slučajeva drugi računalni program ili datoteka na računalu. Virus će svoj kod umetnuti u postojeći kod drugog programa ili datoteke i čekati na njegovo pokretanje, odnosno otvaranje datoteke. Proces umetanja malicioznog koda u „zdravu“ datoteku poznat je pod imenominfekcija, a proces pokretanja inficirane datoteke naziva se aktivacija virusa. Inficirati se moţe bilo koji dio računala namjenjen za pohranu podataka (tvrdi disk, disketa, optički medij, memorija). Za aktivaciju virusa nuţan je korisnik računala, koji nesvjesno pokreće inficirani program, otvara inficiranu datoteku ili podiţe računalo sa zaraţenog medija. Prilikom aktivacije, odnosno pokretanja inficiranog računalnog

programa ili otvaranja inficirane datoteke, virus se sa tvrdog diska seli u memoriju računala i počinje njegovo izvršavanje. Izvršavajući se, virus se umnaţa te nastanjuje u (inficira) nove računalne programe i datoteke. Virus se moţe umnoţiti ciljano u samo jedan program, nasumično odabran skup programa ili pak u svaki naĎeni program na računalu. Istovremeno, dok se pokrenuti zaraţeni računalni program nastavlja ponašati naočigled uobičajeno, u pozadini i nezamjetno korisniku izvršavaju više ili manjedestruktivne instrukcije virusa koje mogu ozbiljno oštetiti preostale podatke na računalu ili smanjiti njegovu efikasnost. Računalni virusi šire se prenošenjem i pokretanjem inficiranih datoteka. U današnje vrijeme, prenošenje meĎu računalima odvija se ponajviše putem Interneta (npr. privicima elektroničke pošte) i lokalnih mreţa (Ethernet). Prijenosni mediji svih vrsta (diskete, CD/DVD mediji) takoĎer su pogodni za širenje, ali danas u sve manjoj mjeri u usporedbi s Internetom i lokalnim mreţama. Kategorije virusa Virusi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija, u ovisnosti o cilju svog napada: 1. virusi datotečnog sustava Napadaju i inficiraju isključivo izvršne datoteke računalnih programa (ekstenzije datoteka .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Velika većina trajno ostaje u memoriji računala (engl. memory resident) što znači da će prilikom sljedećeg pokretanja neinficirani programi automatski postati inficirani. Virusi ove vrste mogu inficirati domaćina na tri načina, ovisno o načinu umetanja svog koda: 1. umetanje virusnog koda prebrisavanjem postojećeg, zdravog koda domaćina – na ovaj način uništava se originalni program te ga se više ne moţe pokrenuti. Pokušaj pokretanja inficiranog programa samo će aktivirati virus koji će se se početi širiti na druge domaćine te potencijalno destruktivno djelovati na sustav. 2. umetanje virusnog koda na početak datoteke domaćina – ovakav način infekcije neće naštetiti domaćinskom programu te će se on nastaviti izvršavati bez očitih promjena. Istovremeno, virusni kod će se aktivirati. 3. umetanje virusnog koda na kraj datoteke domaćina – slično kao i kod umetanja na početak, domaćinski program ostaje netaknut, a virus se aktivira bez očitih promjena za korisnika. 2. sistemski virusi Nastanjuju se u sistemskom dijelu bilo tvrdog bilo floppy diska (diskete). Prilikom podizanja računala sa jednog od navedenih, virusi se aktiviraju. Većina takvih virusa pisana je za MS-DOS operativni sustav, ali su i dan danas jednako opasni po bilo koji operativno sustav PC računala. Dovoljno je pokrenuti računalo s inficiranom disketom i virus će se aktivirati i trajno nastaniti u memoriji računala. Jednom kad se to dogodi, inficirat će se svaka nova „zdrava“ disketa koja se umetne u disketnu jedinicu, osim ako

na njoj nije uključena zabrana pisanja (write protection). Virusi ove vrste napadaju bilo Master Boot Sector (MBR) bilo System Boot Sector (SBS) tvrdog ili floppy diska. Posljedica aktivacije često je nemogućnost podizanja računala, ali moţe biti i destruktivnija. PREPORUKA ! Oprezno sa starim disketama, obavezno ih formatirajte prije novog korištenja, a nakon korištenja uključite write protection na poleĎini diskete kao što je prikazano na narednoj slici.

1. multipartite virusi Inficiraju paralelno izvršne datoteke programa i boot sektore diska. Naročito ih je teško ukloniti jer ukoliko nisu ukonjeni i iz datoteka i iz boot sektora, naknadno će se ponovno proširiti na jedno od navedenog. 2. makro virusi Inficiraju podatkovne datoteke koje imaju mogućnosti korištenja makro jezika. Najčešće su to Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint and Access datoteke. Najrašireniji su zbog jednostavnosti izrade, a danas nanose najviše štete kompanijama diljem svijeta. Aktiviraju se otvaranjem neke od spomenutih datoteka kada se kod virusa kopira u izvršni kod programa koji ga je otvorio, na primer u MS Word. Nakon toga, svaka nova datoteka koja se otvori tim programom bit će zaraţena. Neki makro virusi aktiviraju se pak na odreĎene akcije pokrenute kroz izbornik (npr. spremanje datoteke na tvrdi disk), a neki čak i skrivaju pojedine dijelove izbornika, posebice one pomoću kojih bi se virusi eventualno mogli otkriti i ukloniti.

PAŽNJA !

Primjeri takvog ponašanja:  konstantno sporiji i tromiji rad računala  zaključavanje računala . ftp posluţitelja ili web stranica. osnovni korak u prevenciji od virusa je instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. Kako se zaštititi od virusa? Kao što je već napomenuto. Vrlo se često koriste metode socijalnog inţenjeringa putem kojih se korisnik mami na otvaranje i pokretanje raznih malicioznih sadrţaja. Yahoo Messenger i sl. Pritom se misli na email poruke sa sumnjivim privicima te skidanje raznih datoteka putem p2p (peer-to-peer) programa.nemogućnost obavljanja ikakvih operacija (popularno smrzavanje)  učestalo rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava  neispravan rad programske podrške (aplikacija) računala  nedostupnost diskova ili diskovnih pogona  neobične poruke o greškama  deformirani i izmjenjeni izbornici i dijalozi Navedeni simptomi su vrlo učestali kod virusa.). tzv. ali jednako tako mogu biti posljedica nekog drugog skopovskog ili softverskog problema nevezanog uz virus. tzv. a sumnjivog su podrijetla. ICQ. virusni skeneri. full scan računala. Većina antivirusnih alata inicijalno ima uključenu takvu opciju i upozorit će korisnika ukoliko smatra da se pokušava instalirati potencijalno opasan program. Za kraj. no više o praktičnim savjetima o odabiru i korištenju softverske zaštite od virusa takoĎer saznajte u našem praktičom dijelu priručnika. Koristeći antivirusni alat. obavezna je redovita izrada rezervne kopije (backup) svih . Poseban oprez potreban je prilikom otvaranja sadrţaja koji su dostupni putem Interneta. najčešće nećete primjetiti virus sve dok se računalo ne počne ponašati neuobičajeno. svakako se preporuča provjeriti svaki novi računalni program koji se namjerava instalirati na računalo. Sve veća prijetnja su i datoteke koje se primaju putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. No sama instalacija i redovno osvjeţavanje antivirusnog softvera nije dovoljna. Svakako se preporuča povremeno „skeniranje“ svih datoteka na računalu. Jedini način kako da otkrijete virus je instalacija antivirusnog programa i njegovo redovito osvjeţavanje aktualnim definicijama virusa. Naročit oprez potreban je ukoliko je korisnik takvog programa za komunikaciju dijete ili pak korisnik sa slabom informatičkom naobrazbom. Tools-Customize) postoji velika šansa da je računalo zaraţeno makro virusom! Kako prepoznati zaraţeno računalo? Nakon što ste pokrenuli inficirani program ili otvorili inficiranu datoteku.Ako primjetite da neki uobičajeni izbornici u pojedinom MS Office programu nedostaju (tipicno Tools-Macro. Većina antivirusnih alata posjeduje tu mogućnost. ali na trţištu takoĎer postoje i specijalizirana programska rješenja isključivo za tu namjenu.

crvima za širenje i djelovanje nije potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. ali je u nekim slučajevima moguće jedino ručno uklanjanje.. Naime. crv je samostalan program kojeg nije potrebno aktivirati poput virusa (korisničkim pokretanjem inficirane datoteke) već se širi i djeluje koristeći isključivo vlastite mehanizme. crvi. Uklanjanje se u velikoj većini slučajeva moţe izvršiti automatski koristeći antivirusni program ili virusni skener. a općenite naputke moţete pronaći u našem praktičnom dijelupriručnika. za razliku od virusa koji se mogu širiti i prijenosnim medijima. u slučajevima kada je za to prekasno. virus je potrebno ukloniti. . Priručnik o sigurnosti . To je jedini način sigurne zaštite podataka ukoliko se dogodi aktivacija destruktivnog virusa. Windows Live OneCare safety scanner. Koliko su crvi danas rasprostranjeniji u odnosu na viruse dokazuje i podatak da prvih 10 mjesta na listi prijavljenih virusa i crva u 9. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Osim njihove raznolikosti.Maliciozni programi . Kako ukloniti virus? Iako je prevencija putem aktualizirang antivirusnog programa najbolje rješenje. mjesecu 2006. No postoji jedna ključna razlika koja crve čini znatno naprednijim malicioznim programima od virusa. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. Širenje se redovitno odvija putem računalnih mreţa (Etherneta i Interneta). Što su crvi? Crvi su maliciozni programi koji su vrlo slični virusima pa ih neki stručnjaci za sigurnost stavljaju pod kategoriju virusa.Crvi Crvi Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu.com). Nadalje.podataka na računalu koji su od vaţnosti za korisnika. zauzimaju jedino i samo crvi (izvor: Sophos.. spywarei. Upute za ručno uklanjanje najbolje je pronaći na stranicama proizvoĎača antivirusnog programa koji se koristi na računalu. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.

a nalazi se u tijelu poruke elektroničke pošte. Najčešće funkcionira na način da se pošalje na sve e-mail adrese koje pronaĎe na korisničkom računalu (npr. pretvoriti ga u tzv. Primjerice. u Outlook adresaru). Crvi će najčešće iskoristiti sigurnosni propust u operacijskom sustavu računala te onda primjerice obrisati neke podatke na računalu. svrha crva je preuzeti kontrolu nad korisničkim računalom. Najopasniji crvi će pregledavanjem mreţe ustanoviti nezaštićena računala (npr. odnosno otvaranje „straţnjih vrata“ koja se onda koriste za preuzimanje i upravljanje računalom. umanjujući njihovu efikasnost trošenjem raspoloţivog kapaciteta (engl. Korisničkim otvaranjem inficiranog privitka. bandwidtha). No šteta koju crvi mogu nanijeti pojedinačnim računalima moţe biti značajno ozbiljnija. U najgorem i vrlo čestom slučaju. crv se ubacuje u sustav. takvo rapidno širenje crva u većini će slučajeva značajno naškoditi računalnim mreţama.000 puta! Generalno gledajući. u ovisnosti o načinu propagacije: 1. crv Code Red se 19.Kako rade crvi? Crvi su najčešće napravljeni kako bi iskoristili mogućnosti računala za prijenos i razmjenu podataka. ona bez redovnih sigurnosnih .7. u svega 9 sati postojanja replicirao više od 250. Širenje crva moţe se postići i slanjem URL adrese (linka) koja vodi do inficirane web stranice. Email crvi To je najraširenija vrsta crva koja se širi koristeći privitke elektroničke pošte. Način na koji to crvi postiţu je poznat kao backdoor entry. Zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem. zomibe računalo te ga onda koristiti za razne protuzakonite radnje (od kraĎe osobnih podataka i lozinki pa do slanja spam poruka na ostala računala i Dos napade). Kategorije crva Crvi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija. kriptirati ih kako bi postala nedostupna korisniku ili pak poslati zaraţene dokumente putem elektroničke pošte.2001. širenje crva računalnim mreţama znatno je brţe od virusa.

aţuriranja operativnog sustava) te se putem mreţnih servisa nastaniti u njih bez ikakve potrebe za interakcijom korisnika. web stranice) te čeka korisnike da se spoje na posluţitelj. virusi inficiraju računalo . Prilikom navedenog spajanja. IRC crvi IRC (Internet Relay Chat) je još jedan način komunikacije u stvarnom vremenu. 2. crv pronalazi sljedećim tehnikama: 1. slanje svoje kopije u obliku odgovora na sve pronaĎene poruke u pretincu za poštu 5. pretraţivanje *. Dakle jedina razlika u odnosu na email crve je medij putem kojeg se crv prenosi. Nastanjuju se pod bezazlenim imenima u dijeljene mape korisnika i na taj način postaju dostupne svim korisnicima P2P programa za preuzimanje i pokretanje. IRC crvi šire se putem IRC kanala za chat na identičan način kao i email crvi – slanjem zaraţenih datoteka ili URL adresa koje vode na inficirane web stranice. 3. pretraţivanje raznih podatkovnih datoteka u potrazi za email adresama 4. File sharing crvi Širenje crva dogaĎa se putem Peer-To-Peer (P2P) programima za razmjenu sadrţaja preko Interneta. Način je vrlo jednostavan – svim kontaktima u adresaru šalju se poruke s URL adresama koje vode na inficirane web stranice.Ethernetu) nakon čega pokušava u potpunosti ovladati računalom 2. ICQ i sl. inficira datoteke na posluţitelju (npr. Iskorištavanje ranjivosti naziva se exploiting-om. 1. crv iskorištava ranjivosti operativnih sustava (posebice onih računala koja nemaju aţurirane sigurnosne postavke) kako bi se probio i kopirao u računala ili računalne mreţe. Internet crvi Internet crvima nazivamo brojne crve koji se sluţe alternativnim metodama širenja koje do sad nismo spomenuli. pretraţivanje adresara MS Outlook / Outlook Express programa 2. generiranje novih email adresa konstruiranih iz nasumce odabranih imena i često korištenih domena 2. crv se kopira u razne dostupne mreţne resurse (npr. IRC kanalima.). potvrdno odgovarati na sve zahtjeve i širiti se na sve sudionike pojedine mreţe. Napredniji crvi ove vrste sposobni su imitirati kompletne protokole mreţa za razmjenu sadrţaja. 3. ali s naglaskom na grupne diskusije koje se odvijaju u tzv. Email adrese na koje će se proširiti. Instant messaging crvi Ovi crvi šire se putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. dijeljene i nezaštićene direktorije u lokalnoj mreţi .wab datoteka (koriste se za pohranu adresara MS Outlook Expressa) 3. Slijedi nekoliko takvih primjera: 1. crv probija javne mreţe (Web i FTP posluţitelje).

Iako je prvi puta zabiljeţen u oţujku 2004. Ovakve vrste napada danas su sve češće i opasnije. tijela i privitke kojima se ţeli zavarati primaoca. brojni crvi danas koriste dvije ili više metoda za svoje širenje kako bi što efikasnije napadali računala. Trojanske konje) koji mu sluţe kao prijenosnici i otvaraju pristup drugim računalima. Tipičan primjer crva u akciji Pogledajmo primjer najčešće prijavljenog crva u rujnu 2006.s kojeg se spajanje dogodilo. Računala s otvorenim straţnjim vratima popularno se nazivaju zombie računalima iz razloga što se nad njima moţe preuzeti potpuna kontrola te ih koristiti za daljnje napade i širenje malicioznih programa. crv Netsky u svojim brojnim podvarijatama preţivljava te je danas u svijetu na vrhu po učestalosti pojavljivanja.. *. Netsky-P. Bez obzira na navedenu kategorizaciju. crv koristi druge maliciozne programe (npr. 4. a njegov autor Sven Jaschan ubrzo otkriven i osuĎen. Adrese na koje će se poslati pronalazi na računalu na kojem se nalazi u raznim datotekama koje sluţe za pohranu adresara (npr. Ovaj podatak dodatno pojašnjava činjenicu da su crvi danas izuzetno opasna i raširena vrsta malicioznih programa od koje je potreban poseban oprez i zaštita.. Navedeno otvaranje pristupa naziva se i otvaranjem straţnjih vrata (backdoor entry) čime i crvi dobijaju mogućnost širenja.wab.pab. *. *. Netsky je tipični email crv koji se širi šaljući svoje kopije putem email privitaka koristeći vlastiti ugraĎeni SMTP posluţitelj.pst). Slijedi tipičan primjera takve email poruke: . Email poruka pomoću koje se crv širi uobičajeno ima krivotvoreno ime pošiljatelja (više o tome vidite pod email spoofing) te različite naslove.

Naslov poruke sadrţi riječ „Re:“ kojom se uobičajeno označava odgovor na email poruku koju ste nekome poslali. a crv ju je vjerojatno pronašao na računalu s kojeg se poslao. Dakle. dio – Firewall) priručnika. Konačno. takoĎer u našem praktičom dijelu priručnika. Ovom metodom crv pokušava zavarati korisnika dajući mu dojam da je primljena poruka odgovor na poruku koju je on inicijalno poslao. na računalima sa starijim verzijama Internet Explorera (5.vbs.Potpis poruke sadrţi nekoliko redova teksta kojima se simulira poruka koja je tipična za antivirusne programe koji skeniraju poruku i zaključe da je s njom sve u redu. posebice u obliku izvršnih datoteka (npr. ali pogled na netipičnu ikonu kojom je predstavljena ukazuje da vjerojatno nije tako i da se radi o zaraţenoj datoteci.1 i 5. Zaraţena email poruka nemora imati sve ove simptome. Sumnjive privitke poruka. Praktične upute moţete pronaći. Ponekad. ništa nećete postići upozoravajući ga da ima crva na svom računalu jer to nije nuţno točno. .zip (čest kompresijski format). Od email crva. pogaĎate. Privitak poruke sadrţi sumnjivu datoteku.pif) nikako ne otvarajte. kada primite ovakvu email poruku i u polju pošiljaoca prepoznate adresu svog prijatelja/kolege/poznanika.bat. redovito skidanje i instalacija sigurnosnih zakrpa u sklopu Windows Updates servisa učinit će računalo dodatno sigurnim. Adresa pošaljaoca dakako je laţna. . crv će sigurno zaraziti računalo i nastaniti se u njegovoj memoriji. moţda se i najlakše zaštiti – oprezom. No prije svega. kao niti klikajte na sumnjive URL adrese u sadrţaju poruka. o čemu saznajte više u našem praktičom dijelu priručnika. Tijelo poruke sadrţi kratki tekst u kojem se korisnika navodi na otvaranje privitka. dovoljan je samo i pregled ovakve poruke (bez otvaranja privitka) kako bi se crv automatski pokrenuo. ali većina će ih vjerojatno biti prisutna. danas prisutnih u ogromnom broju.exe. Otvaranjem privitka takve poruke. U ovom slučaju datoteka bi trebala biti formata . Instalacija sigurnosne stijene (engl. . .Iz ove poruke moţe se vidjeti nekoliko karakterističnih stvari za crve. firewall) drugi je korak koji će zaštiti računalo od većine crva koji se šire pretraţivanjem i napadanjem nezaštićenih računala.5) te neaţuriranim Windows operativnim sustavom. Instalaciju i korištenje Windows Firewall-a takoĎer smo obradili u našem praktičnom dijelu (link na prakt. Kako se zaštititi od crva? Zaštita od crva vrlo je slična zaštiti od virusa i kao prvi korak preporuča se instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. nakon primanja i prije otvaranja email poruke pokušajte si odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja:  da li poznajete pošiljaoca email poruke?  da li ste već primili email poruku s te adrese?  da li ste očekivali tu email poruku?  da li sadrţaj i privitak poruke imaju smisla?  da li antivirusni program dojavljuje moguću opasnost od malicioznog .

Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . trojanskih konja) od korisnika. crvi. stoga je potreban poseban oprez! Kako ukloniti crva? Jednako kao i za viruse. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. OPREZ ! Socijalni inţenjering pomoću kojega se korisnik pokušava namamiti na izvoĎenje gore spomenutih radnji sve je rašireniji i sofisticiraniji.virusi. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. budite posebno oprezni i imajte na umu mogućnost od infekcije. spyware-a. uklanjanje crva najčešće je moguće automatski. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. blokatorima spyware-a i sl. Općenite savjete za uklanjanje moţete pronaći u našem praktičnom dijelu priručnika... procesa. preciznije rečeno. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. spywarei. u većini slučajeva na stranicama proizvoĎača antivirusnih programa postojat će upute za ručnouklanjanje crva ili pak specijalzirani program upravo za tu namjenu. Windows Live OneCare safety scanner. a nemogu ga ukloniti. virusa. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. Ukoliko antivirusni program ili virsni skener pronaĎu i identificiraju crva. Osim njihove raznolikosti. danas .sadrţaja? Ukoliko niste sigurni u odgovor na bilo koje od navedenih pitanja. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. koristeći aktualizirani antivirusni alat pomoću kojeg je potrebno napraviti detaljno pretraţivanje svih datoteka računala (full scan) te potom uklanjanje pronaĎenih crva.

Naime. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. novi Microsoft-ov operativni sustav. User Account Control). Solaris i druge. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist.com). PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. prilikom instalacije novih programa na računalo). Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava.postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. . dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. Linux. Windows Vista. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri.

3. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr.Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. programa koji stvaraju tzv. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. Jednom kada je pristup osiguran. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. S obzirom na tu karakteristiku. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. napadač ručno instalira rootkit. jer . 2. Nadalje. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. Osim navedenog načina. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. Umjesto toga. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. Kao što je već rečeno. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. otvorene pristupe. 4. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. spam napada i sl. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. „straţnja vrata“ (engl.

Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. nova verzija Windows Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. redovno aţuriranje operativnog sustava. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. slova različite veličine i specijalnih znakova). a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. korištenjem brojki. . Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. Primjerice. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. TakoĎer. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. TakoĎer.osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik.

blokatorima spyware-a i sl. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. procesa. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima.. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika.com). zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. spywarei. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. Osim njihove raznolikosti. Linux.virusi. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. spyware-a.Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. danas postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. Naime. Solaris i druge. preciznije rečeno. crvi. .. trojanskih konja) od korisnika. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. virusa. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima.

Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. prilikom instalacije novih programa na računalo). rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. Umjesto toga. Jednom kada je pristup osiguran. User Account Control). programa koji stvaraju tzv.PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. spam napada i sl. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. Osim navedenog načina. ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. novi Microsoft-ov operativni sustav. Windows Vista. Nadalje. napadač ručno instalira rootkit. Kao što je već rečeno. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. . „straţnja vrata“ (engl. otvorene pristupe. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala.

Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. TakoĎer. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. slova različite veličine i specijalnih znakova). 4. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene.Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. S obzirom na tu karakteristiku. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. redovno aţuriranje operativnog sustava. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. nova verzija Windows . S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. 2. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. jer osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. Primjerice. TakoĎer. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. 3. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. korištenjem brojki. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu.

no u posljednje vrijeme pojam spyware poprima šire značenje i oslikava široku kategoriju softvera malicioznog djelovanja. Najjednostavnije govoreći – spyware moţemo okarakterizirati kao softver koji biljeţi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom.. često na korist trećih strana. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Spyware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. Osim njihove raznolikosti. Sam naziv „spyware“ u sebi uključuje riječ „spy“ koja označava špijuniranje pa se moţe steći dojam kako je spyware namijenjen špijuniranju ponašanja korisnika dok radi na računalu. Što je to spyware? Spyware je pojam kojim se označava vrlo široka kategorija malicioznog softvera čije je djelovanje usmjereno prema preuzimanju djelomične kontrole nad korisnikovim računalom bez postavljanja upita i osiguravanja suglasnosti korisnika da mu se takav softver instalira na računalo. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo.virusi. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata.. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. Riječ je o vrlo raznolikom tipu informacija od adresa web stranica koje posjećujete do opasnijih koji pokušavaju presresti koje tipke pritišćete kako bi pokušali prikupiti vaše lozinke i . Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. crvi. spywarei. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje.Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita.

mahom za svrhe oglašavanja. Da bi neki program smatrali spywareom on mora zadovoljiti nekoliko kriterija – mora prikupljati informacije bez suglasnosti korisnika i te prikupljene informacije mora slati.članovi iz pojedinih skupina meĎusobno suraĎuju u svojim pothvatima kako bi ostvarili svoje ciljeve na štetu društva ili organizacija. EULA – End-user licence agreement) navede i opiše da će prikupljati i slati prikupljene podatke o korisnikovim aktivnostima. Tko se sluţi spywareom Brojni su motivi zašto bi netko kreirao spyware – informacije o navikama i karakteristikama korisnika su vrlo cijenjene jer pruţaju jasan uvid i omogućavaju specifično oglašavanje i čitav niz drugih personaliziranih elemenata. agencije) i „insajderi“. S pravnog stanovišta – onog trenutka kada se sloţite s instalacijom tog programa. biljeţenje pritisnutih tipki… Ukratko – gotovo da nema podatka na vašem računalu kojeg spyware ne moţe prikupiti i poslati zlonamjernom napadaču. Informacije koje prikupljaju spyware programi Spyware programi prikupljaju vrlo raznoliku paletu informacija. Premda ovdje nije riječ o klasičnom spywareu u onom najmalicioznijem smislu – i dalje ih smatramo spywareom ili adwareom. . Neke tvrtke u svoje proizvode uključuju oblike spywarea i adwarea. Ukoliko spyware program u svojem Licenčnom ugovoru (LUKK – Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. U velikom broju slučajeva ti su ugovori pisani na takav način da korisniku ne daju jasnu i potpuno razumljivu informaciju o načinu rada potencijalnog spyware programa kojeg instaliraju. Ovi potonji se često spywareom sluţe kako bi prikupili osjetljive i zaštićene informacije o organizaciji u kojoj rade te ih kasnije prodavali na crnom trţištu. mnogi se korisnici bez ikakvog čitanja i razumijevanja ugovora slaţu s odredbama istog i na taj način omogućavaju instalaciju spyware programa. Globalno gledano. koristili za ucjenu i na druge načine kako bi pokušali ostvariti financijsku dobit. ili na neki drugi način učiniti dostupnima zlonamjernom korisniku. on se više ne tretira kao spyware.druge povjerljive informacije. a organizacije koje se bave pitanjima privatnosti korisnika interneta ističu kako spyware značajno umanjuje privatnost korisnika. Pojam spywarea se često veţe i uz adware. Upravo zbog duţine tih ugovora. Spyware je s vremenom postao toliko sofisticiran da je u staju prikupljati gotovo svaku informaciju vezanu uz vaše navike i načine uporabe računala – pregledavanje datoteka na diskovima. marketinške organizacije (tvrtke. Iz ovih je razloga potrebno posvetiti dodatnu pozornost i educirati se o ovim pojavama kako bih ih uspješno izbjegavali. njihove nejasnoće i kompleksnosti. No ovdje treba obratiti dodatnu pozornost na sam sadrţaj gore spomenutih ugovora. te ako korisnik te odredbe prihvati – onda se ne moţe govoriti o spywareu. screenshotove. spywareom se kao sredstvom za prikupljanje informacija sluţe: online napadači često vezani uz organizirani kriminal. Sigurnosne organizacije ističu kako pripadnost jednoj od gornje 3 skupine nije isključivo – drugim riječima .

U današnje vrijeme. spyware se širi na drugačije načine i najčešće se sam spyware program ne prenosi s jednog računala na drugo. Informacija o spywareu koji se na taj način instalira na korisnikovo računalo često nije niti navedena ili se nalazi paţljivo uključena u Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. običnim i korisnim programima. Korisnik instalira takav softver. Umjesto toga. Kako je s vremenom porasla i svjesnost dijela korisnika Interneta o opasnostima spywarea. No. koliko se na njima zadrţavate…)  elektroničku poštu i kontakte  sadrţaj meĎuspremnika (Clipboard)  pritisnute tipke na tipkovnici (keylogging)  screenshotove i  mreţni prome Načini na koje spyware dospijeva na vaše računalo Za razliku od virusa koji imaju mogućnost samoreplikacije ili virusa. Upravo je taj način i najrašireniji način prijenosa spywarea i njegovog širenja. U ovom kontekstu se mogu promatrati i trojanski konji – programi koji u sebi imaju zlonamjerne karakteristike. autori spyware programa su postali još sofisticiranijima kako bi prevarili korisnike i naveli ih na instaliranje spywarea. naizgled. a paralelno s njim se instalira i spyware. ponekada pisana vrlo sitnim slovima kao sasvim sporedna odredba koju velika većina korisnika nikada niti ne pročita. Treći način distribucije spywarea uključuje pokušaje zlonamjernih korisnika da svojim akcijama zaobiĎu sigurnosne mjere koje se nalaze uključene u web preglednicima poput Microsoft Internet Explorera. zabiljeţeni su slučajevi da se spyware distribuira i s glazbenim CD medijima. . Još jedan od načina distribucije spywarea uključuje i postupke kojima se spyware distribuira zajedno sa shareware programima ili ostalim softverom koji se moţe preuzeti s interneta. spyware najčešće prikuplja podatke vezane uz:  aktivnost na Internetu (koje web stranice posjećujete. ali izgledom i samim opisom korisniku izgledaju kao poţeljni i ispravni programi. dok oni u pozadini izvršavaju zlonamjerne akcije. spyware se često distribuira zajedno s. Korisnik takve programe preuzima s Interneta i pokreće ih. spyware programi će pokušati prevariti korisnika koji će im omogućiti nesmetanu instalaciju na računalo.Prema informacijama američkog CERT-a (United States Computer Emergency Readiness Team). Primjer takvog načina distribucije spyware je iskoristio P2P (peer-tp-peer) program za razmjenu datoteka Kazaa. primjerice.

Zlonamjerni korisnici tada često pokušavaju putem skočnih prozora (popup windows) korisnike navesti na akciju instalacije neţeljenog spywarea. kako bi se softver instalirao. Dodatno. preuzimanje spyware moţe započeti na korisnikovo računalo.Kako je automatsko preuzimanje (download) softvera bez dozvole korisnika u pravilu onemogućeno. Pitanja mogu izgledati poput „Do you want to enhance your Internet Connection?“ (Ţelite li poboljšati svoju vezu na Internet?) s gumbima koji izgledaju kao „Yes“ i „No“ no čak ako i korisnik klikne na „No“. Novije inačice Internet Explorera imaju poboljšanja koja korisnicima pomaţu u borbi protiv ovakvog načina „zaraze“ spywareom. spyware se na računalo korisnika moţe instalirati tako da . potrebno je izvesti neku akciju poput klikanja na link.

Ukoliko je vaše računalo izuzetno „zaraţeno“ spywareom. Primijetite li ijedan od gornjih simptoma. društvo i na samog korisnika je dalekoseţan i ne moţe biti jednostavno sagledan. mudro bi bilo pregledati vaš sustav na postojanje spywarea i ostalih malicioznih programa. velika je vjerojatnost da se na njemu nalazi instaliran spyware. Kako to učiniti. za razliku od klasičnih programa i aplikacija koje nam se predstavljaju svojim sučeljem. neočekivani mreţni promet – sve su to simptomi koji upućuju na postojanje spywarea na računalu. Utjecaji spywarea na društvo i ekonomiju u cjelini Utjecaj spywarea na globalnu ekonomiju. veliko zauzeće prostora na disku. Neki spyware programi idu toliko daleko da čak mijenjaju izvorne datoteke na sustavu kako bi se što bolje prikrili i oteţali svoje uklanjanje. neki spyware programi uopće ne moraju biti vidljivi kao klasične aplikacije i stoga ih nije uvijek lako prepoznati. upravljačkim programima (driverima) i slično. moţete saznati u našem vodiču zauporabu Windows Defender alata za suzbijanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Ponekada korisnici ove pojave niti ne povezuju s postojanjem spywarea već s neispravnim hardverom. Povećana aktivnost procesora. nego će biti potrebna potpuno formatiranje diska i ponovna instalacija cijelog sustava. no odgovor na njega nije posve jednostavno dati. kupovanje preko Interneta…)  Smanjena radna produktivnost  Povećan rizik i izloţenost sigurnosnim problemima  Pitanje intelektualnih prava i zaštite istih  Povećanje troškova sluţbi za podršku korisnicima  Gubitak poslovnog i društvenog ugleda . postoji mogućnost da ga neće biti moguće jednostavno očistiti i vratiti u normalno stanje. Pojava neočekivane početne web stranice (homepage) prilikom korištenja vašeg web preglednika znak je da je spyware izmijenio vaše postavke bez vašeg dopuštenja. Naime. te da se usporilo. Dodatno. Ukoliko tijekom rada na računalu primijetite kako vam se pojavljuju skočni prozori s reklamama. pojava alatnih traka (toolbars) u vašem web pregledniku takoĎer moţe (ali ne nuţno) označavati da se na vašem računalu nalazi spyware. Prepoznavanje spywarea na računalu Nalazi se na mojem računalu instaliran spyware? To je pitanje koje zanima brojne korisnike računala. Iz tih je razloga vaţno koristiti najnovije inačice web preglednika poput Internet Explorera i redovito osvjeţavati svoj sustav s najnovijim dodacima i sigurnosnim ispravcima. Za više informacija kako to učiniti pogledajte upute o korištenju Microsoft Update sustava. Neka od područja na koja spyware izrazito utječe su navedena u nastavku:  Smanjena pouzdanost korisnika prema modelima online poslovnih transakcija (e-banking. ukoliko primjetite kako se vaše računalo ponaša neobično. pozivima za pristupe na stranice sa sadrţajima za odrasle – onda sasvim sigurno na svojem računalu imate instaliran spyware ili adware.iskoristi sigurnosne propuste u web pregledniku. No.

Kako bi naučili kako koristiti Windows Defender i odrţati svoje računalo čistim. Nanošenje izravne štete brendu Kako se zaštititi i boriti protiv spywarea Unatoč velikoj raširenosti spywarea. Spy Sheriff. pruţa dobru polaznu točku kako bi se uspješno branili od malicionzih programa. VirusBurst. Privacy Defender. Budite oprezni prilikom preuzimanja programa s Interneta od nepouzdanih izvora. Danas imamo veliki broj različitih . Besplatan i izvrstan softver takve vrste je Windows Defender kojeg moţete besplatno preuzeti od Microsofta i instalirati na svoje računalo. PSGuard. WinFixer. Redovito koristite anti-spyware softver koji će voditi brigu o vašem sustavu i pronaĎene spyware i ostale malicionzne programe učinkovito ukloniti s vašeg računala. Svoj operativni sustav drţite uvijek aţurnim. SpyWiper. SpyTrooper. Spyware Quake. adwarea i čitavog niza ostalih malicioznih programa. SpyAxe. pogledajte naš vodič i upute za uporabu Winodows Defendera. AntispywareSoldier i Mallware. SpyBan. WorldAntiSpy. postoje kvalitetni načini zaštite i borbe protiv spywarea. a redovito su i digitalno potpisani. OPREZ ! Budite posebno oprezni ukoliko dobijete ponudu da na svoje računalo instalirate antispyware programe. AlfaCleaner. Proučite Licenčni ugovor – ukoliko niste sigurni da ste razumjeli točno sve što je navedeno u ugovoru. Edukacija je ključan element zaštite i uz kombinaciju s tehnološkim rješenjima. nemojte ga prihvatiti i odustanite od instalacije softvera. Posebnu pozornost obratite na tekst koji je pisan sitnijim slovima kako bi se učinio nebitnim. BraveSentry. Uporaba Microsoft Update sustava je izvrstan način da zaštitite svoje računalo i omogućite da se ispravke i sigurnosti propusti brzo i učinkovito riješe. Windows Defender dolazi kao sastavni dio Windows Vista operativnog sustava. Neki od njih su: The Shield 2006. Spyware Stormer. Pest Trap. SpywareStrike. Trustcleaner Pro. Naime. Ovdje pročitajte detaljne upute kako korištenjem Microsoft Updatea svoj sustav moţete odrţavati aţurnim. PAL Spyware Remover. brojni programi koji sebe karakteriziraju kao antispyware su i sami spyware i štetni su za vaše računalo. SpyFalcon. Velike i ugledne tvrtke poput Microsofta svoje programe distribuiraju posebnim i pouzdanim kanalima. Adware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Malware Wipe. AntiVirus Gold.

U počecima internetskog oglašavanja. No. na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. s vremenom je ovaj softver postajao sve pametniji. Što je to adware? Adware je softver koji na vašem računalu prikazuje razne oglase ili reklame. Sam adware moţe u odreĎenim okolnostima postati spyware. adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi. Ljudi u zajednici su oduvijek okruţeni oglašavanjem i ono pruţa vaţne usluge ako se provodi ispravno i odgovorno. on predstavlja jedan od načina povrata dijela financijskih troškova nastalih samim razvojem programa. odrţavanja i nadograĎivanja softverskog proizvoda. adware će bez njegovog pristanka početi pratiti i njegovo računalo te zbog toga postaje spyware. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Recimo da je jedan korisnik instalirao adware na svoje računalo te je pristao na praćenje svojih aktivnosti. Adware/Spyware Često se dogaĎa da ljudi zamjene pojmove adwarea s pojmovima spywarea ili malwarea. kada drugi korisnik posjeti to računalo.. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Postupno je počeo pokazivati neka svojstva spywarea te su ţrtve napada često bile onemogućene vratiti stare postavke svog internetskog preglednika. Adware je softver integriran s programom. Često bi bio onemogućen pristup cijelim grupama postavki. . Oglašavanje. čak i kada niste na Internetu.virusi. uglavnom jer se ovi koncepti preklapaju. MeĎutim adware moţe poprimiti druga obiljeţja – ne pruţa korisniku cjelokupnu obavještenost ili kontrolu nad operativnim sustavom . Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa. Tvorci ovakvih adwarea tvrde kako nije riječ o spywareu upravo zbog evidentnosti rada samog programa. No. spywarei. Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala. nakon što bi ih adware izmijenio. ali samo ako je korisnik izričito pristao na takve radnje. crvi. Za tvorca adwarea. samo po sebi najčešće nije problem (neke kompanije čak nude „besplatan“ softver u zamjenu za reklamiranje na vašem računalu te na taj način one zaraĎuju novac).. Tih opasnosti korisnik treba biti svjestan. a zarada od reklamiranja dalje motivira programera na nastavak pisanja.što ga čini neţeljenim softverom na vašem računalu. Danas adware prikuplja svojim tvorcima velike količine novčanih sredstava.malicioznih programa . Adware ne smatramo spywareom kada on sakuplja i šalje podatke o aktivnostima korisnika ili korisnikove osobne informacije. Osim njihove raznolikosti.

Izgleda li vaš Windows Task Manager poput ovog na slici ispod? Ova slika prikazuje primjer nesposobnosti računala da brzo obraĎuje podatke jer mu se previše procesa odvija u isto vrijeme. . Ako Windows Task Manager izgleda kao na drugoj slici.Djelovanje na računalo Pritisnite na vašoj tipkovnici istovremeno CTRL-ALT-DEL kako biste pozvali Windows Task Manager. a procesi se odvijaju brzo i učinkovito. To je program koji grafički prikazuje trenutne performanse vašeg računala i veze na Internet. vaše računalo neometano obraĎuje podatke. U navedenom primjeru su i procesor i radna memorija gotovo u potpunosti iscrpljeni što rezultira izuzetno usporenim radom računala. Kliknite na karticu Performance i prikazat će vam se prozor koji pokazuje sposobnost računala da brzo obraĎuje informacije.

U jednom slučaju vas se navodi da kliknete link na skočnom prozoru (pop-up) koji zatim instalira adware na vaše računalo. a katkad se uopće ne mogu pokrenuti. Time ste zapravo instalirali adware ili spyware. Ovo je primjer jednog dijaloškog prozora Betraywarea. ali klikom na NO ili CANCEL ste zapravo kliknuli YES ili INSTALL. moţe se dogoditi da s Interneta preuzimate besplatni program za dijeljenje datoteka. Drugi način ubacivanja adwarea u vaše računalo je instalacijom freewarea koji uključuje adware. Imajte na umu da su programi za dijeljenje datoteka često nositelji raznih vrsta adwarea. najočitiji problem s kojim se većina korisnika suočava nakon što je na njihovom računalu instaliran adware je nestabilnost računala.Metode upada adwarea na računalo Najčešće se neovlašteni adware instalira potajno na računalo tako da korisnik toga isprva nije ni svjestan. Čak postoje primjeri laţnih gumba za zatvaranje prozora. Problemi s adwareom Tehnički gledano. Postoje dvije najčešće metode pomoću kojih se takav napad ostvaruje. Popularni anti-spyware alati često se često ne uspijevaju boriti s problemom jer se suoče s ogromnom količinom softvera kojeg treba maknuti te se s tim teretom teško nose. Katkada su adware skočni prozori namjerno zavaravajući. Nemojte vjerovati svemu što na ovaj način pročitate. Radi se o tome da se pred vama odjednom otvori dijaloški prozor koji upozorava da je računalo zaraţeno ili bi moglo biti zaraţeno spywareom te vas upućuje na link koji trebate slijediti kako biste besplatno pokrenuli skeniranje računala. Betrayware danas uspijeva prevariti mnogo korisnika. Na još problema korisnici nailaze kada ţele očistiti svoj operativni sustav. čijim klikom započinjete instalaciju adwarea. Otvorit će vam se prozor sličan standardnom Windows dijaloškom okviru. Uspješno uklanjanje raznih adwarea i . a koji u sebi potajno sadrţava i adware. Naţalost. često se ruše. Posebni tip adwarea je nešto što je Microsoftov MVP Jim Eshelman nazvao „Betrayware“. Teško „zaraţeni“ sustavi rade vrlo usporeno. Na primjer.

moţete biti izloţeni još većem riziku budući da stranice na koje vas tada vodi mogu instalirati dodatne maliciozne programe na vaše računalo. kao i od većine ostalih malicioznih programa. budite sigurni da on ne sadrţava adware. to moţe biti vrlo zastrašujuće. Nemojte nesvjesno instalirati softver. moţete potraţiti na diskusijskim grupama (newsgroups) ime programa zajedno s ključnim riječima adware ili spyware. kada i koliko često te što najčešće upisujete u polja za pretragu ili na koje reklame reagirate. Ako moţete. Reklamiranje preko skočnih prozora (pop-up) takoĎer moţe biti izraziro problematično. adware s obiljeţjima spywarea moţe i preuzimati oglase 24 sata na dan ili preuzeti kontrolu nad postavkama vašeg preglednika kao što su početna stranica (home page) ili stranica pretraţivanja (search page). . Ako još uvijek niste sigurni. paţljivo pročitajte licenčni ugovor (engl. Kako se zaštititi? Kada se novi korisnik suoči s potrebom uklanjanja adwarea ili spywarea. Recimo da kliknete link koji se čini bezazlen te se otvori dijaloški prozor kao na slici ispod. Kako bi dodatno zaštitili svoje korisnike. neki pruţatelji internetskih usluga (engl. Stariji antivirusni programi čak niti ne sprječavaju ulazak adwarea budući da ih ne smatraju virusima ili crvima. MeĎutim. Osim slanja vaših osobnih informacija. Imajte na umu da mnogi freeware programi uključuju adware jer na taj način ostvaruju financijsku dobit. provjerite i web stranicu izdavača. najnoviji programi imaju ugraĎenu i obranu od adwarea. mnogo skočnih prozora se javlja uzastopno u kratkim rokovima. Internet Service Providers. čineći računalo praktički neiskoristivim.spywarea je samo po sebi dovoljno teško da bi prevencija trebala biti glavni prioritet. ne smatra se klasičnim virusom. ISP) uvode zaštitu od adwarea i spywarea. a kako ne nanosi stvarnu štetu vašem računalu. Ako niste sigurni sadrţava li novi softver adware. Adware najčešće upada na računalo tako od vas na prevaru dobije dopuštenje za instalacijom. osim smanjenja performansi. Kada instalirate novi softver. Katkada se skočni prozori nameću web pregledniku na način da preuzimaju cijeli zaslon te ih je često vrlo teško ili nemoguće zatvoriti. U najgorim slučajevima. Ako ne naĎete nikakva upozorenja o programu. Naţalost. Kada maliciozni softver preuzme kontrolu nad Internet preglednikom na način za izmjeni vašu početnu stranicu. Katkad je adware čak sposoban sam sebe dodati u popis za propuštanje za propuštanje u vašem blokatoru skočnih prozora (popup blocker) ili u popis za vatrozidno propuštanje. Već smo spomenuli da adware moţe poprimiti obiljeţja spywarea kada počne izvještavati o tome gdje idete na Internet. license agreement) koji moţete otvoriti u nekom koraku tijekom same instalacije. čak i vrhunskim stručnjacima moţe biti izrazito teško riješiti se nekih od najgorih softvera. vjerojatno je u redu instalirati ga.

0. Blokator skočnih prozora vam upravo to omogućuje. nemojte ići dalje od ovoga. pogledajte naš praktični vodič. Veliki dio neţeljenog softvera se instalira nakon što kliknete link na skočnom prozoru pa je dobro niti ne dobiti priliku za to.Nemojte odmah kliknuti Yes. koristite Windows Defender. moţete pročitati ovdje.). svakako vam preporučujemo tu nadogradnju. Nemojte se dati prevariti preuzimanjem ili nabavom malicioznih programa poput adwarea ili spywarea. ali ako sumnjate.. U ovom slučaju se nudi instalacija Microsoftovog programa pa nema opasnosti od neţeljenog softvera. Dijaloški okvir poput ovog na slici je posljednji korak gdje još uvijek moţete odustati i nemojte instalirati programe koje niste sami odabrali. Preporučuje se koristiti blokator skočnih prozora (pop-up blocker) kako biste spriječili otvaranje adware ili spyware prozora. Kako biste se učinkovito borili protiv adwarea i ostalih malicioznih programa. upravljanje ActiveX kontrolama i ostalim aktivnim sadrţajem.. TakoĎer preporučujemo i Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003 (a koji će biti u sastavu i Windows Viste). Service Pack 2 je nadogradnja na Windows XP koja donosi mnogo korisnih noviteta. pogledajte naš praktični vodič.0 dolazi s ugraĎenim blokatorom skočnih prozora. Za upute o radu s Microsoft Updateom. a u našem praktičnom vodiču saznajte kako koristiti Windows Defender i aktivno zaštititi svoje računalo. Kako biste se osigurali da su vaši Windows stalno aţurirani i kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne prijetnje. . TakoĎer zapamtite da Windows XP Service Pack 2 štetnom softveru jako oteţava pristup na vaše računalo. Za uklanjanje adwarea i spywarea te poboljšanje performansi vašeg računala koristite Windows Defender. potrebno je koristiti Microsoft Update značajku. Za više informacija o sigurnosnim značajkama Internet Explorera (blokiranje skočnih prozora. Ako vaš sustav nema Service Pack 2. Za upute o uprabi Windows Defendera. Microsoftov Internet Explorer 7. koji sa sobom donosi brojna sigurnosna poboljšanja o kojima više moţete naučiti u našem praktičnom dijelu o sigurnosnim osobinama Internet Explorera 7. phishing.

Bonzi Buddy. Najčešće se radi o programima koji pokrenu dijaloški prozor koji korisniku upućuje uznemirujuću poruku ili pitanje. Korisnici koji se po prvi put susreću s ovakvom vrstom „problema“ često budu potpuno izbezumljeni. Što je to scareware? Scareware je vrsta softvera isključivo stvorena zbog uznemiravanja korisnika čije računalo napadne. Priručnik o sigurnosti . crvi. kliknite 'Da'. ErrorSafe.Maliciozni programi . Direct Revenue. PornDigger!. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. Često se u praksi pojam scareware koristi kako bi se opisao skup softverskih proizvoda koji su posebni po tome što uz sluţenje svojoj osnovnoj svrsi. Kako biste skenirali vaš tvrdi disk. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. StumbleUpon. treba naglasiti da i neke web stranice prikazuju skočne prozore (pop-up windows) s reklamama ili natpisima koji sadrţe uznemiravajuće poruke kao na primjer: „Vaše računalo je moţda zaraţeno opasnim spyware programima te je što prije potrebno njihovo uklanjanje. Osim njihove raznolikosti. Ova skupina programa zapravo nastoji povećati svoju opazivu vrijednost „bombardiranjem“ korisnika neprestanim porukama upozorenja. budući da je scareware samo softver zastrašivanja.Scareware Scareware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Hotbar. Takve poruke ni na koji način neće povećati korisnikovu učinkovitost. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. ClipGenie.Poznati adware programi Slijedi popis poznatih adware programa te vam preporučujemo da ih ne instalirate na svoje računalo: 123 Messenger. nikakva stvarna šteta se neće nanijeti vašem računalu. Gator.“ Za proizvode koji se u svom reklamiranju sluţe ovakvim ili sličnim metodama. Primjer je mali program koji u dijaloškom okviru korisniku postavi pitanje „Ţelite li formatirati tvrdi disk“. Osim što se korisnik sa scarewareom moţe suočiti zbog postojanja spornog softvera na njegovom tvrdom disku. WinFixer. MeĎutim. spywarei. BlockChecker. Battlefield 2142.. kaţemo da spadaju u scareware. Kako se zaštititi od scarewarea? . CometCursor. ne znajući kako „spasiti“ svoje računalo. a svi ponuĎeni odgovori ili reakcije su naizgled neţeljene. bez obzira koji odgovor odaberete. Smiley Central.. a ponuĎeni odgovori su „Da“ i „Da“ ili je na primjer onemogućeno klikanje na „Ne“ gumb. Cydoor. ali koji ne djeluje kao tipičan maliciozni softver. 180 Solutions. WeatherBug i WhenU. Ebates MoneyMaker. stvaraju mnoštvo neozbiljnih i alarmantnih upozorenja ili prijetećih poruka.

Sam program koji šifrira datoteke često nije jako teţak za rješavanje. Osim njihove raznolikosti. Naravno. Dokumentirani slučajevi ovakvih napada su rijetki. i dalje vrijedi da je scareware nepoţeljan softver jer smanjuje učinkovitost korisnika stalnim pojavljivanjem. da bi zatim napadač iznuĎivao novac u zamjenu za ključ dešifriranja koda. spywarei.Maliciozni programi . koju će napadač (navodno) poslati ţrtvi nakon što mu uplati odreĎeni novčani iznos. Vaţno je naučiti prepoznavati ovakve programe i ne uznemiravati se porukama... U elektroničkoj pošto se nalazi i poruka koja kaţe da će se uspješno dešifriranje moći provesti samo uz odgovarajući ključ dešifriranja. Područje koje se bavi proučavanjem ovakvih napada se naziva kriptovirologija. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. . Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. primjerice. no u porastu.Budući da scareware nije sam po sebi opasan po vaše računalo. no postoje i znatno kompleksniji programi koji rabe hibridne metode na razini vojnog šifriranja. program se pokrene i šifrira odreĎeni broj datoteka (ili sve datoteke) na tvrdom disku računala. zaštita od scarewarea ne mora predstavljati apsolutni prioritet. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Kako napada ransomware? Ucjenjivački napad ransomwareom se izvodi. crvi. Priručnik o sigurnosti . Što je to ransomware? Ransomware je vrsta malicioznog programa ili koda koji otima i šifrira datoteke ţrtve. godine. putem posebno izraĎenih programa koji se šalju kao privitak elektroničke pošte koja se pošalje ţrtvi. Cryptotrojan ili Cryptoworm. Ţrtva otvori ili aktivira privitak. Takav program se naziva Cryptovirus.virusi. Jedan od prvih dokumentiranih slučajeva napada ransomwareom je zabiljeţen u svibnju 2005.Ransomware Ransomware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu.

čekati odgovor te na kraju primiti isplatu. Neki analitičari smatraju da je „tehnika“ napada ransomwareom još u povojima i da nas u budućnosti čeka borba s puno kompleksnijim paketima ransomwarea koje će biti izrazito teško dešifrirati. Danas se većina "hakera" ne ţeli nepotrebno izlagati opasnostima koje napadi ransomwareom nose sa sobom. obavijestiti ţrtvu. ključ za dešifriranje često u samom programu i moţe se izvući van bez kontaktiranja napadača. MeĎutim. Kako se zaštititi od ransomwarea? Dobra vijest je da ne trebate posebne anti-ransomware programe kako biste se zaštitili. No. Često se dogaĎa da napadač upadne u računalni sustav samo kako bi dokazao da moţe te bi iznuĎivao novac da ne napadne. posebno ako mu se novac uplaćuje preko bankovnih transakcija koje nije teško pratiti.Korisnik čije je računalo napadnuto često ima čitljiv samo dokument u kojem je „obaviješten“ o napadu i dokument s instrukcijama kako će povratiti otete datoteke. niti ovaj način nije manje rizičan od standardnog napada ransomwareom. MeĎutim. ransomware se smatra najrizičnijim za samog napadača. kada se program oslanja isključivo na simetričnu kriptografiju. napadač mora prvo upasti u sustav. Zatim mora ostaviti maliciozni kôd. Naime. Ransome je opasan i za napadača Od svih metoda koje napadač moţe odabrati. činjenica da su ovakvi napadi rizični. U svakom od ovih koraka napadač riskira razotkrivanje. što nije lako neopaţeno izvesti uz današnje mjere sigurnosti. ne povlači za sobom da se učestalost napada neće povećavati i da oni neće postati sofisticiraniji. Mnogostruki slojevi sigurnosti kakvi se danas tipično . što ukazuje na neiskustvo napadača.

čuvari zaslona (screen saveri). Ipak.koriste – vatrozidovi. Što je phishing? Pojam phishing podrazumijeva kriminalnu aktivnost kojom zlonamjerni pojedinac pokušava doći do osjetljivih i privatnih korisničkih informacije. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. antivirusni i antispyware programi.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. Svjesnost korisnika je takoĎer veliki čimbenik u obrani od ransomwarea. detekcija upada u mreţu i slično će najvjerojatnije zaustaviti ransomware. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Te informacije mogu biti. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Analize napada u tvrtkama koje su imale problema s ransomwareom su pokazale da je maliciozni program ušao u sustav zato jer su mu zaposlenici tvrtke svjesno ili nesvjesno „otvorili vrata“. Imajući ovo na umu. Za upute o uporabi Windows Defendera pogledajte naš praktični vodič. Softver koji je najpreporučljiviji korisnicima u borbi protiv neţeljenih programa je Windows Defender. Stjecanjem vlasništva ili .Phishing Phishing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca.Phishing . korisnička imena. primjerice. Ipak.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. osobito weba.KraĎa identiteta .) jer on moţe sadrţavati kôd ransomwarea. TakoĎer je dobro imati blokator skočnih prozora (pop-up blocker) budući da se dio ransomwarea isporučuje i putem skočnih prozora. uz razumne mjere opreza. Budite prilično oprezni prilikom preuzimanja softvera (igrice. KraĎa identiteta KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila.. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. vaţno je spoznati kako je adekvatna edukacija zaposlenika vaţna koliko i elektronička zaštita sustava. uz razumne mjere opreza. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. osobito weba. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. detalji o vašim kreditnim karticama – kao i čitav niz različitih drugih informacija. Priručnik o sigurnosti . vaše lozinke..

U današnje vrijeme kada je računalo i sam Internet dostupan velikom broju korisnika koji ga koriste za posao. te se tvrtke. phisheri će moţda koristiti stranice čije će adrese glasitihttp://www. phishing postaje sve ozbiljnijim problemom od kojeg se trebamo naučiti zaštitit kako bi naš rad. Metode phishinga i kako ga prepoznati Zlonamjerni korisnici koji se phishingom ţele domoći vaših osobnih i financijskih informacija koriste vrlo širok raspon metoda kojima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je phishing okarakterizirana kao kriminalna djelatnost. zabava ili kupovina na Internetu postali ugodniji i sigurniji. U posljednje vrijeme najčešće ţrtve phishinga su korisnici banaka i sustava za online plaćanje poput PayPala i čitavog niza drugih srodnih servisa. treba spomenuti kako phishing nije „od jučer“ već je prisutan u manje ili više izmijenjenim oblicima još od 1996. primjerice. Učestalo će phisheri koristiti i izmijenjene web adrese (URL-ove) kako bi vas naveli da kliknete na njih i u uvjerenju da odlazite na valjanu stranicu. Takve poruke elektroničke pošte obično koriste i grafičke elemente poput logotipa tvrtke. Internet Explorer 7.pristupa takvim informacijama od strane zlonamjerne osobe. Primjerice. web adresa tvrtke Microsoft glasi http://www. Premda je cijela priča oko phishinga postala osobito aktualna u posljednje vrijeme. . Za više informacija kako se uporabom Internet Explorera 7. Vjeruje se kako je i sam naziv phishing zapravo nastao kao preinaka riječi „fishing“ koja znači „pecanje“. a u pokušaju da vas obmane. Obično je riječ o porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traţe da potvrde svoje osobne informacije ili lozinke.0 boriti protiv phishinga. zabavu ili online kupovinu.verify-microsoft.america-online zabiljeţen prvi pokušaj phishinga u klasičnom smislu riječi.com ili http://www.microsoft. drţavne institucije i pojedinci protiv phishing nastoje boriti zakonskim odredbama. a sve u svrhu kako bi što uspješnije prevarili korisnike pretvarajući se da su respektabilne tvrtke ili servisi. pogledajte praktični dio tečaja. misleći da se nalazite na ispravnoj i pouzdanoj web stranici. upisali svoje osjetljive podatke i informacije do kojih bi onda zlonamjerni korisnik lako mogao doći. kvalitetnim programskim rješenjima i edukacijom korisnika.online-service. te bi se u tom smislu phishing mogao promatrati i kao pokušaj „pecanja“ korisnika korištenjem raznih tehnika kako bi se „ulovile“ njihove povjerljive informacije. godine kada je na diskusijskoj grupi (newsgrupi) alt. s vašom kreditnom karticom obavila kupnju i time teretila vaš račun – i sve to bez vašeg znanja i suglasnosti.mircosoft. Hoćete li biti „upecani“ ovisi posve o vama i vašoj upoznatosti s idejom phishinga i načinima učinkovite zaštite. odete na phishing stranicu.com . ona ih moţe uporabiti kako bi. Zlonamjerni korisnici koriste čitav niz različitih načina i tehnika kako bi došli do vaših informacija i identiteta – najčešće koriste laţne web stranice koje svojim izgledom podsjećaju na prava i pouzdana web sjedišta kako bi vi.com . Većina se metoda temelji na pokušaju da se linkovi unutar elektroničkih poruka prikaţu kao da pripadaju pravim.0 dolazi s ugraĎenim Phishing Filterom koji vam pomaţe u borbi protiv phishinga. korektnim tvrtkama.

Donja slika. neke phishing sadrţaje moţete naučiti jednostavno prepoznavati i izbjegavati. Prepoznavanje phishinga Premda Windows Internet Explorer 7. Kako zloćudni korisnici Interneta svakim danom sve više pokušavaju prevariti nevine korisnike. u ţurbi će mnogi manje iskusni korisnici bez mnogo razmišljanja slijediti neispravan link i nasjesti na pokušaj phishera. često se koriste vrlo sofisticiranim metodama. a čiji je cilj pomoći vam u sigurnijem korištenju Interneta i borbi protiv phishinga. pokazuje primjer poruke elektroničke pošte koja je poslana s namjerom da primatelja poruke dovede u uvjerenje kako mu je poruku poslala njegova banka i da je potrebno odgovoriti na nju i.0 dolazi s ugraĎenom značajkom Phishng Filter o kojoj će biti više detalja u nastavku sadrţaja.Premda se paţljivim očitavanjem adrese moţe vidjeti da nije riječ o originalnoj Microsoftovoj web stranici. najvjerojatnije. Osim što u poruke elektroničke pošte mogu dodati logotip i na slične načine . dati niz osobnih ili financijskih informacija.

) U ovom slučaju je korišten pokušaj stvaranja potrebe da ţurno odgovorite na poruku bez razmišljanja jer ćete. your account will be closed. Na sljedećoj slici ce nalazi primjer takvog linka – no postavljanjem pokazivača miša iznad linka (bez klikanja na isti!). 2. na gornjoj slici). Niz neobičnih brojeva (koji predstavljaju IP adresu web sjedišta na kojoj je smještena phishing stranica) ukazuje na činjenicu da je i ovdje riječ o pokušaju prijevare korisnika i iznuĎivanje njegovih osobnih podataka. izgubiti svoj račun – ili da je vaš račun kompromitiran i kako je potrebna vaša potvrda da ste vi vlasnik. Kako bi jednostavnije i sigurnije uspjeli prepoznati poruke elektroničke pošte koje su moţda vezane uz phishing.pokušati oponašati vizualni identitet. u ţutom pravokutniku se ispisuje prava adresa web stranice. Spoofing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. Ipak. vaš će račun biti zatvoren. na gornjoj slici) i taj link je veza prema phishing web stranici ili skočnom (pop-up) prozoru koji će često svojim izgledom podsjećati na sluţbenu stranicu banke ili neke druge ustanove i servisa. (Kliknite na donji link kako bi pristupili svojem računu. Dear Valued Customer (Dragi cijenjeni korisniče. no zapravo je pravi link prikazan u okviru ispod (oznaka 2. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. If you don't respond within 48 hours. korisničko ime. broj kreditne kartice i slične osobne informacije. U ovoj . pogledajte nalaze li se u njima fraze poput niţe navedenih: 1. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. Verify your account. Click the link below to gain access to your account.) Elektroničke poruke često mogu sadrţavati linkove prema phishing web sjedištima na kojima se nalaze elektronički obrasci u koje korisnici upisuju svoje osobne podatke. uz razumne mjere opreza. (Ukoliko ne odgovorite u roku od 48 sati. bez straha svoje informacije upisati i poslati u ruke zlonamjernih korisnika. a sve u svrhu laţne „provjere računa“. (Provjerite svoj račun. uvjereni da se nalazite na valjanoj stranici.) Poruka ne sadrţi vaše ime i prezime već koristi neku općenitu frazu koja se moţe odnositi na bilo koga.) Gotovo da nema tvrtke ili institucije koja će od vas zatraţiti da im putem elektroničke poruke pošaljete svoju lozinku. navodno. u protivnom. Phisheri u elektroničkim porukama postavljaju linkove koji na prvi pogled ostavljaju dojam kao da vode prema sluţbenom i valjanom web sjedištu – a često u prikazima tih linkova koriste nazive tvrtki kako bi djelovali što uvjerljivije. banke – phisheri će često u sadrţaj poruke dodati i link koji po svojem izgledu vodi na valjano web sjedište banke (oznaka 1. U trenutku kada se naĎete na laţnoj web stranici. Phisheri ovo čine zbog toga jer automatizmom šalju vrlo velike količine poruka elektroničke pošte bez oslovljavanja krajnjih korisnika nekim specifičnim imenom i prezimenom. Sve ovo upućuje na činjenicu da je riječ o phishingu. postoji velika vjerojatnost da će vaše informacije biti zlouporabljene jer ćete. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. primjerice. 3. osobito weba. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. 4.

premda je u biti poslana s neke druge adrese elektroničke pošte. Zlonamjerni korisnici ovime ţele prevariti nevinog korisnika. kako će njihov mreţni račun biti izbrisan. Spoofing je toliko širok pojam da se pod spoofing aktivnostima smatraju phishing. hoaxing i citav niz drugih pojmova ovisno o kontekstu. . primjerice). u kojoj se od korisnika traţi da svoju lozinku za neki od mreţnih računa promijene u niz znakova koji im je naveden u poruci.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. Neki od mogućih scenarija. Što je to spoofing? Pojam spoofinga u domeni računalne sigurnosti označava bilo kakvu pojavu u kojoj se krosnika pokušava prevariti – u prvom redu – stvaranjem dojma da je netko pouzdana osoba koja time moţe dobiti pristup osobnim. Oni se e-mail spoofingom koriste kako bi korisnika naveli da njihove poruke pročitaju ili čak i odgovore na njih. u poruci stoji. Uporaba e-mail spoofinga je jedna od omiljenih metoda distributera spama (neţeljene elektroničke pošte). spoofing moţemo podijeliti u tri glavne kategorije:  E-mail spoofing  IP spoofing i  URL spoofing E-mail spoofing U većini slučajeva e-mail spoofing je okarakteriziran u sljedećem scenariju: korisnik prima poruku elektroničke pošte za koju se čini kako je stigla od jednog pošiljatelja (kojem korisnik moţda vjeruje). S obzirom na načine izvedbe. kako bi se na korisnika ostavio dojam kako je poruka stigla iz nekog drugog izvora. financijskim i drugim zaštićenim i povjerljivim informacijama. koji u uvjerenju da je dobio elektroničku poruku s adrese kojoj vjeruje.  Korisnik dobija poruku u kojoj se pojedinac ili ustanova predstavljaju kao sluţba za korisničku podršku i korisnika mole za suradnju i potvrdu osobnih i drugih informacija. moţe odgovarajući na takvu poruku proslijediti i svoje osobne ili financijske informacije (broj kreditne kartice.cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. E-mail spoofing je u svojoj osnovi temeljen na izmjeni izgleda zaglavlja (header) poruke elektroničke pošte. Ukoliko to ne učine. traţeći od njih da te informacije pošalju elektroničkom poštom. navedenih na različitim izvorima koji se bave problematikom e-mail spoofinga. uključuju slijedeće:  Korisniku stiţe poruka elektroničke pošte koja izgleda kao da je poslana s adrese računalnog administartora unutar tvrtke ili slične ustanove. Primjera e-mail spoofinga ima mnogo i nije moguće na jednom mjestu popisati sve moguće scenarije u kojima se e-mail spoofing pojavljuje.

Premda je ugradnja sigurne komunikacije i uprabe SMTP-a u tom pogledu moguća. Ukoliko se na toj stranici od korisnika pokušavaju prikupiti osobne ili financijske informacije tada je riječ o pokušaju phishinga. u pravilu. a širenjem Interneta i njegove primjene. e-mail spoofing je moguće zahvaljujući činjenici da SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Glavni protokol koji se koristi za slanje poruka elektroničke pošte) u sebi ne uključuje nekakav mehanizam autentifikacije. Uporaba digitalnih potpisa. The Bank of America.0 moţete naučiti ovdje. IP spoofing je poprimio značajne razmjere. URL spoofing URL spoofing se sastoji u pokušaju da se URL (Universal Resource Locator) neke zlonamjerne stranice prikaţe kao URL pouzdane stranice. u praksi primjenjuje rijetko. naţalost. eBay. Kako se zaštititi od spoofinga E-mail spoofing  Koristite sigurnosne značajke za zaštitu sadrţaja vaših poruke elektroničke pošte. U akademskim je krugovima ideja IP spoofinga razamtrana još u 80-im godina prošlog stoljeća. Korisnik obično dobije poveznicu (link) ili poruku elektroničke pošte u kojoj se nalazi poveznica koja djeluje poznato. Ovom se metodom učestalo koriste napadči koji ţele steći neovlašteni pristup nad mreţnom infrastrukturom pokušavajući zavarati sustave za autentifikaciju koji se temelje na IP adresama. a o metodama zaštite od phishinga koje vam pruţa Internet Explorer 7.Gledajući s tehničke strane. E-mail spoofing svake godine donosi velike financijske gubitke njihovim primateljima. ali i tvrtkama koje se „pojavljuju“ u takvim porukama. Napadači koji se sluţe ovom tehnikom često iskorištavaju sigurnosne propuste u web preglednicima. Zbog ovih razloga je uvijek dobro koristiti najnovije inačice web preglednika koje. Mnoge su velike i ugledne tvrtke postale ţrtvama e-mail spoofinga – izmeĎu ostalih i Microsoft. Više o phishingu moţete saznati ovdje. te korisnik klikne na nju vjerujući da odlazi na ispravno i valjano web – sjedište. Zlonamjerni korisnik moţe krivotoriti zaglavlje i time stvoriti dojam da je paket poslan s drugog računala. u zaglavlju svakog IP paketa se nalazi njegova izvorišna adresa i obično je riječ o adresi s koje je IP paket i poslan. Treba znati kako je ovakav način napada ipak prilično sloţen i obično ga je nemoguće izvesti s računala na kojima se nalazi instaliran operativni sustav Microsoft Windows. donose poboljšanja i ispavke sigurnosnih i drugih propusta. Naime. Cijel a se ideja sastoji u stvaranju IP paketa (IP packets) s laţnom izvorišnom IP adresom. PayPal… IP spoofing IP Spoofing (Internet Protocol Spoofing) se ubraja u jedan od najraširenijih oblike „online kamuflaţe“. to se. sigurnosnih .

IP Spoofing Filtriranje IP paketa na routeru predstavlja jednu od mjera borbe protiv IP spoofinga. Dodatno. u slučaju potrebe.  Uključivanjem mogućnosti poput enkripcije i autentifikacije.Rječnik Rječnik Blog Javni dnevnik na mreţi. Kako bi osigurali da vaš Outlook uvijek ima najnovije definicije neţeljene pošte.  URL spoofing  Kako se URL spoofing dobrim dijelom veţe na phishing.Rječnik . U velikom broju slučajeva e-mail spoofing je povezan sa spamom (neţeljenim porukama elektroničke pošte). Redovito nadograĎujte programe kojima čitate elektroničku poštu. pogledajte praktični vodič za zaštitu od phishinga korištenjem Phishing Filter značajke koja dolazi s novim Internet Explorerom 7.0 Ukoliko vladate engleskim jezikom. osiguravate primatelju vaše poruke elektroničke pošte sigurnost da je poruka koju je primio stigla upravo od vas. Crv Zlonamjerni program koji se samostalno širi putem informacijskih mreţa. Ukoliko ste i sami mreţni administrator ili ste u kontaktu s osobom koja se bavi mreţnom administracijom. Rječnik pojmova . Naime. propitajte se o mogućnostima postavljanja ACL-a (Access Control List).  certifikata ili kriptografskih potpisa poput PGP-a (Pretty Good Provacy) su primjeri dobre prakse. potrebno ga je nadograditi uporabom Microsoft Update značajke. mogli raspolagati informacijama koje će vam olakšati ulaţenje u trag i spriječavanje napadača. korištenjem gornjih elemenata. korisne informacije ćete pronaći i na ovim web stranicama. Zatraţite od administartora vaše računalne infrastrukture (ukoliko to nije učinjeno) da osigura da vaš pristup vašem SMTP-u nije direktan i otvoren za svakoga kako zlonamjerni korisnici ne bi iskoristiti priliku i preko vašeg SMTP porta slali poruke. raspitajte se i predloţite postavljanje i osiguravanje da se na infrastrukturi zaduţenoj za upravljanje porukama elektroničke pošte vrši dovoljno detaljno biljeţenje (logging) pristupa SMTP portu kako bi. Time ćete uspješno izbjeći većinu e-mail spoofing pokušaja. značajno ćete smanjiti mogućnosti za IP spoofing. Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u zaštiti . Napredni programi za čitanje i organizaciju elektroničke pošte poput Microsoft Office Outlooka imaju mogućnost prepoznavanja spam poruka i njihovog izdvajanja i brisanja. U novoj inačici Internet protokola (Ipv6) te se dvije opcije moguće.

svoje poruke e-pošte dobivaju od mreţnog posluţitelja e-pošte. Poslužitelj Program koji distribuira datoteke na računala na mreţi na temelju unaprijed definiranih pravila. Neželjena ili bezvrijedna pošta Neţeljena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe. Uobičajeni operacijski sustavi su Microsoft® Windows®. Haker. crvi i trojanski konji Program ili dio programa osmišljen za uzrokovanje neţeljenih dogaĎaja u računalnom ili informacijskom sustavu. e-pošta Poruka e-pošte. Preuzimanje Čuvanje datoteka s Interneta na svom računalu. npr. Operacijski sustav omogućuje računalu kontrolu. obično s odreĎenom temom. Čak i kada korisnik ništa ne radi. Apple® Mac-OS i Linux®. nadzor i korištenje instaliranog softvera. na kojem se mogu postaviti poruke putem formata koji odreĎuje davatelj usluga. provalnik Osoba koja neovlašteno pristupa informacijskoj mreţi ili sustavu tvrtke ili ih koristi bez odobrenja. crvi ili trojanski konji. Na nekim forumima administrator ima pravo izbrisati ili urediti neke poruke ili zabraniti pristup korisniku koji se ne pridrţava pravila. Neki forumi sadrţe arhivu koju moţete koristiti za pretraţivanje odreĎene teme. Napomena: pojam "haker" ima dva značenja: moţe se odnositi i na zaljubljenika u računala. Korisnici Interneta. Neki od foruma na mreţi zahtijevaju registraciju. Crvi ometaju rad sustava ili računala te mogu širiti ostale zlonamjerne programe.informacija u internetskom pregledniku ili operacijskom sustavu. Pojam "posluţitelj" obično se koristi za računalo na kojem se nalazi posluţiteljski program. virusi. Pošta. Opasni programi: virusi. crvi mogu pristupiti nezaštićenim računalima kada je računalo povezano s Internetom. Forum na mreži Mjesto za raspravu na Internetu. na primjer. Bezvrijedna e-pošta obično se istovremeno šalje velikom broju primatelja. Elektronički prijenos teksta ili slika koje se šalju s jedne adrese računalne aplikacije na drugu. Protuvirusni program . Operacijski sustav Osnovni program koji radi "izmeĎu" računala i softverske aplikacije.

Program osmišljen za sprječavanje pristupa zlonamjernih programa sustavu prepoznavanjem zaraţenih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem. Sigurnost informacija Primijenjene smjernice koje kontroliraju rizik za sigurnost informacija. a provodi se putem smjernica za sigurnost informacija ili izjave o privatnosti. promet ograničiti na temelju unaprijed definiranih pravila te dopustiti komunikaciju samo izmeĎu odreĎenih adresa. Virusi mogu smanjiti operacijski kapacitet računala ili sustava. Sigurnost podataka obuhvaća povjerljive informacije. Računalo se moţe zaraziti virusom kada korisnik pretraţuje Internet ili kada otvori privitak e-pošte. Poruke se zamjenjuju kada se napišu nove tako da je vidljiva samo posljednja poruka. Vatrozid moţe. e-pošte ili internetskih stranica. na primjer. Virus Zlonamjerni program koji se širi kopiranjem u druge programe. kao što su osobni podaci. Soba za razgovor (Chat Room) Forum na mreţi u stvarnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah jedna za drugom pojavljuju na zaslonu. Skočni prozor (Pop-up window) Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora internetskog preglednika. Zaštita podataka Skup pravila koji osigurava povjerljivost informacija. Taj prozor obično ne sadrţi svoju web-adresu. Skočni prozori koji se otvaraju bez zahtjeva korisnika obično sadrţe reklame. ali to nije uvijek slučaj. . Vatrozid Softver ili ureĎaj osmišljen za kontrolu komunikacije izmeĎu mreţa ili izmeĎu mreţe i računala. Virus se moţe širiti putem datoteka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful