Priručnik o sigurnosti - Maliciozni programi - Virusi

Virusi
Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi, crvi, spywarei... Osim njihove raznolikosti, raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je virus? Virusom se smatra skriveni maliciozni računalni program čija je funkcija namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. S obzirom da se danas pojam virus često nepravilno koristi kako bi se opisao puno širi skup malicioznih programa (engl. malware), bitno je spomenuti dva osnovna svojstva svakog virusa: 1. samoumnoţavanje – kao i onaj biološki, računalni virus će prilikom svog izvršavanja traţiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se moţe proširiti 2. samoizvršavanje – virus se izvršava samostalno, najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke Konačni utjecaj virusa na zaraţeno računalo varira od sasvim destruktivnog pa sve do „samo“ iritirajućeg i naočigled bezopasnog. Destruktivne inačice najčešće će značajno oštetiti ili u potpunosti izbrisati neke od preostalih računalnih programa ili datoteka, a u najgorem slučaju reformatirati (pobrisati) cijeli tvrdi disk računala. Manje opasne inačice neće nanijeti direktnu štetu već će se replicirati s osnovnom namjerom prikazivanja raznih poruka u audio, video ili teksutalnom obliku. No i te manje opasne inačice zauzimaju memoriju računala predviĎenu za izvršavanje legitimnih programa i time nanose probleme i smanjuju efikasnost rada računala. Kako radi virus? Poput svoje biološke inačice, računalni virus ne moţe preţivjeti bez domaćina. Domaćin je u većini slučajeva drugi računalni program ili datoteka na računalu. Virus će svoj kod umetnuti u postojeći kod drugog programa ili datoteke i čekati na njegovo pokretanje, odnosno otvaranje datoteke. Proces umetanja malicioznog koda u „zdravu“ datoteku poznat je pod imenominfekcija, a proces pokretanja inficirane datoteke naziva se aktivacija virusa. Inficirati se moţe bilo koji dio računala namjenjen za pohranu podataka (tvrdi disk, disketa, optički medij, memorija). Za aktivaciju virusa nuţan je korisnik računala, koji nesvjesno pokreće inficirani program, otvara inficiranu datoteku ili podiţe računalo sa zaraţenog medija. Prilikom aktivacije, odnosno pokretanja inficiranog računalnog

programa ili otvaranja inficirane datoteke, virus se sa tvrdog diska seli u memoriju računala i počinje njegovo izvršavanje. Izvršavajući se, virus se umnaţa te nastanjuje u (inficira) nove računalne programe i datoteke. Virus se moţe umnoţiti ciljano u samo jedan program, nasumično odabran skup programa ili pak u svaki naĎeni program na računalu. Istovremeno, dok se pokrenuti zaraţeni računalni program nastavlja ponašati naočigled uobičajeno, u pozadini i nezamjetno korisniku izvršavaju više ili manjedestruktivne instrukcije virusa koje mogu ozbiljno oštetiti preostale podatke na računalu ili smanjiti njegovu efikasnost. Računalni virusi šire se prenošenjem i pokretanjem inficiranih datoteka. U današnje vrijeme, prenošenje meĎu računalima odvija se ponajviše putem Interneta (npr. privicima elektroničke pošte) i lokalnih mreţa (Ethernet). Prijenosni mediji svih vrsta (diskete, CD/DVD mediji) takoĎer su pogodni za širenje, ali danas u sve manjoj mjeri u usporedbi s Internetom i lokalnim mreţama. Kategorije virusa Virusi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija, u ovisnosti o cilju svog napada: 1. virusi datotečnog sustava Napadaju i inficiraju isključivo izvršne datoteke računalnih programa (ekstenzije datoteka .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Velika većina trajno ostaje u memoriji računala (engl. memory resident) što znači da će prilikom sljedećeg pokretanja neinficirani programi automatski postati inficirani. Virusi ove vrste mogu inficirati domaćina na tri načina, ovisno o načinu umetanja svog koda: 1. umetanje virusnog koda prebrisavanjem postojećeg, zdravog koda domaćina – na ovaj način uništava se originalni program te ga se više ne moţe pokrenuti. Pokušaj pokretanja inficiranog programa samo će aktivirati virus koji će se se početi širiti na druge domaćine te potencijalno destruktivno djelovati na sustav. 2. umetanje virusnog koda na početak datoteke domaćina – ovakav način infekcije neće naštetiti domaćinskom programu te će se on nastaviti izvršavati bez očitih promjena. Istovremeno, virusni kod će se aktivirati. 3. umetanje virusnog koda na kraj datoteke domaćina – slično kao i kod umetanja na početak, domaćinski program ostaje netaknut, a virus se aktivira bez očitih promjena za korisnika. 2. sistemski virusi Nastanjuju se u sistemskom dijelu bilo tvrdog bilo floppy diska (diskete). Prilikom podizanja računala sa jednog od navedenih, virusi se aktiviraju. Većina takvih virusa pisana je za MS-DOS operativni sustav, ali su i dan danas jednako opasni po bilo koji operativno sustav PC računala. Dovoljno je pokrenuti računalo s inficiranom disketom i virus će se aktivirati i trajno nastaniti u memoriji računala. Jednom kad se to dogodi, inficirat će se svaka nova „zdrava“ disketa koja se umetne u disketnu jedinicu, osim ako

na njoj nije uključena zabrana pisanja (write protection). Virusi ove vrste napadaju bilo Master Boot Sector (MBR) bilo System Boot Sector (SBS) tvrdog ili floppy diska. Posljedica aktivacije često je nemogućnost podizanja računala, ali moţe biti i destruktivnija. PREPORUKA ! Oprezno sa starim disketama, obavezno ih formatirajte prije novog korištenja, a nakon korištenja uključite write protection na poleĎini diskete kao što je prikazano na narednoj slici.

1. multipartite virusi Inficiraju paralelno izvršne datoteke programa i boot sektore diska. Naročito ih je teško ukloniti jer ukoliko nisu ukonjeni i iz datoteka i iz boot sektora, naknadno će se ponovno proširiti na jedno od navedenog. 2. makro virusi Inficiraju podatkovne datoteke koje imaju mogućnosti korištenja makro jezika. Najčešće su to Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint and Access datoteke. Najrašireniji su zbog jednostavnosti izrade, a danas nanose najviše štete kompanijama diljem svijeta. Aktiviraju se otvaranjem neke od spomenutih datoteka kada se kod virusa kopira u izvršni kod programa koji ga je otvorio, na primer u MS Word. Nakon toga, svaka nova datoteka koja se otvori tim programom bit će zaraţena. Neki makro virusi aktiviraju se pak na odreĎene akcije pokrenute kroz izbornik (npr. spremanje datoteke na tvrdi disk), a neki čak i skrivaju pojedine dijelove izbornika, posebice one pomoću kojih bi se virusi eventualno mogli otkriti i ukloniti.

PAŽNJA !

tzv. ali na trţištu takoĎer postoje i specijalizirana programska rješenja isključivo za tu namjenu. No sama instalacija i redovno osvjeţavanje antivirusnog softvera nije dovoljna. Sve veća prijetnja su i datoteke koje se primaju putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. Tools-Customize) postoji velika šansa da je računalo zaraţeno makro virusom! Kako prepoznati zaraţeno računalo? Nakon što ste pokrenuli inficirani program ili otvorili inficiranu datoteku. virusni skeneri. ali jednako tako mogu biti posljedica nekog drugog skopovskog ili softverskog problema nevezanog uz virus. Većina antivirusnih alata posjeduje tu mogućnost. full scan računala. Vrlo se često koriste metode socijalnog inţenjeringa putem kojih se korisnik mami na otvaranje i pokretanje raznih malicioznih sadrţaja. no više o praktičnim savjetima o odabiru i korištenju softverske zaštite od virusa takoĎer saznajte u našem praktičom dijelu priručnika. Za kraj. obavezna je redovita izrada rezervne kopije (backup) svih . ftp posluţitelja ili web stranica. Naročit oprez potreban je ukoliko je korisnik takvog programa za komunikaciju dijete ili pak korisnik sa slabom informatičkom naobrazbom. Pritom se misli na email poruke sa sumnjivim privicima te skidanje raznih datoteka putem p2p (peer-to-peer) programa. Kako se zaštititi od virusa? Kao što je već napomenuto. a sumnjivog su podrijetla. Yahoo Messenger i sl. tzv. Poseban oprez potreban je prilikom otvaranja sadrţaja koji su dostupni putem Interneta. Svakako se preporuča povremeno „skeniranje“ svih datoteka na računalu.). najčešće nećete primjetiti virus sve dok se računalo ne počne ponašati neuobičajeno. Većina antivirusnih alata inicijalno ima uključenu takvu opciju i upozorit će korisnika ukoliko smatra da se pokušava instalirati potencijalno opasan program. Jedini način kako da otkrijete virus je instalacija antivirusnog programa i njegovo redovito osvjeţavanje aktualnim definicijama virusa. Koristeći antivirusni alat. ICQ.nemogućnost obavljanja ikakvih operacija (popularno smrzavanje)  učestalo rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava  neispravan rad programske podrške (aplikacija) računala  nedostupnost diskova ili diskovnih pogona  neobične poruke o greškama  deformirani i izmjenjeni izbornici i dijalozi Navedeni simptomi su vrlo učestali kod virusa.Ako primjetite da neki uobičajeni izbornici u pojedinom MS Office programu nedostaju (tipicno Tools-Macro. osnovni korak u prevenciji od virusa je instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. svakako se preporuča provjeriti svaki novi računalni program koji se namjerava instalirati na računalo. Primjeri takvog ponašanja:  konstantno sporiji i tromiji rad računala  zaključavanje računala .

No postoji jedna ključna razlika koja crve čini znatno naprednijim malicioznim programima od virusa. virus je potrebno ukloniti. mjesecu 2006.Maliciozni programi . Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. za razliku od virusa koji se mogu širiti i prijenosnim medijima. To je jedini način sigurne zaštite podataka ukoliko se dogodi aktivacija destruktivnog virusa. Što su crvi? Crvi su maliciozni programi koji su vrlo slični virusima pa ih neki stručnjaci za sigurnost stavljaju pod kategoriju virusa. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Osim njihove raznolikosti. crvima za širenje i djelovanje nije potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. Priručnik o sigurnosti . zauzimaju jedino i samo crvi (izvor: Sophos. Širenje se redovitno odvija putem računalnih mreţa (Etherneta i Interneta). Kako ukloniti virus? Iako je prevencija putem aktualizirang antivirusnog programa najbolje rješenje.. Uklanjanje se u velikoj većini slučajeva moţe izvršiti automatski koristeći antivirusni program ili virusni skener. crvi. .com). crv je samostalan program kojeg nije potrebno aktivirati poput virusa (korisničkim pokretanjem inficirane datoteke) već se širi i djeluje koristeći isključivo vlastite mehanizme. Windows Live OneCare safety scanner. a općenite naputke moţete pronaći u našem praktičnom dijelupriručnika. spywarei. u slučajevima kada je za to prekasno. Koliko su crvi danas rasprostranjeniji u odnosu na viruse dokazuje i podatak da prvih 10 mjesta na listi prijavljenih virusa i crva u 9. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. Nadalje. Naime.Crvi Crvi Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Upute za ručno uklanjanje najbolje je pronaći na stranicama proizvoĎača antivirusnog programa koji se koristi na računalu.podataka na računalu koji su od vaţnosti za korisnika.. ali je u nekim slučajevima moguće jedino ručno uklanjanje.

crv se ubacuje u sustav. Zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem. Kategorije crva Crvi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija. širenje crva računalnim mreţama znatno je brţe od virusa. U najgorem i vrlo čestom slučaju. Korisničkim otvaranjem inficiranog privitka. zomibe računalo te ga onda koristiti za razne protuzakonite radnje (od kraĎe osobnih podataka i lozinki pa do slanja spam poruka na ostala računala i Dos napade). takvo rapidno širenje crva u većini će slučajeva značajno naškoditi računalnim mreţama.000 puta! Generalno gledajući. Najopasniji crvi će pregledavanjem mreţe ustanoviti nezaštićena računala (npr.2001. u Outlook adresaru). kriptirati ih kako bi postala nedostupna korisniku ili pak poslati zaraţene dokumente putem elektroničke pošte. a nalazi se u tijelu poruke elektroničke pošte. u svega 9 sati postojanja replicirao više od 250. svrha crva je preuzeti kontrolu nad korisničkim računalom. Crvi će najčešće iskoristiti sigurnosni propust u operacijskom sustavu računala te onda primjerice obrisati neke podatke na računalu. crv Code Red se 19. Širenje crva moţe se postići i slanjem URL adrese (linka) koja vodi do inficirane web stranice. Način na koji to crvi postiţu je poznat kao backdoor entry. odnosno otvaranje „straţnjih vrata“ koja se onda koriste za preuzimanje i upravljanje računalom. Email crvi To je najraširenija vrsta crva koja se širi koristeći privitke elektroničke pošte. No šteta koju crvi mogu nanijeti pojedinačnim računalima moţe biti značajno ozbiljnija. bandwidtha). Primjerice. umanjujući njihovu efikasnost trošenjem raspoloţivog kapaciteta (engl. ona bez redovnih sigurnosnih . u ovisnosti o načinu propagacije: 1.Kako rade crvi? Crvi su najčešće napravljeni kako bi iskoristili mogućnosti računala za prijenos i razmjenu podataka. Najčešće funkcionira na način da se pošalje na sve e-mail adrese koje pronaĎe na korisničkom računalu (npr. pretvoriti ga u tzv.7.

File sharing crvi Širenje crva dogaĎa se putem Peer-To-Peer (P2P) programima za razmjenu sadrţaja preko Interneta. Način je vrlo jednostavan – svim kontaktima u adresaru šalju se poruke s URL adresama koje vode na inficirane web stranice. 1. Slijedi nekoliko takvih primjera: 1. dijeljene i nezaštićene direktorije u lokalnoj mreţi . Nastanjuju se pod bezazlenim imenima u dijeljene mape korisnika i na taj način postaju dostupne svim korisnicima P2P programa za preuzimanje i pokretanje. crv iskorištava ranjivosti operativnih sustava (posebice onih računala koja nemaju aţurirane sigurnosne postavke) kako bi se probio i kopirao u računala ili računalne mreţe. IRC kanalima.wab datoteka (koriste se za pohranu adresara MS Outlook Expressa) 3. ICQ i sl. 3. ali s naglaskom na grupne diskusije koje se odvijaju u tzv. crv probija javne mreţe (Web i FTP posluţitelje). IRC crvi IRC (Internet Relay Chat) je još jedan način komunikacije u stvarnom vremenu. pretraţivanje adresara MS Outlook / Outlook Express programa 2. Internet crvi Internet crvima nazivamo brojne crve koji se sluţe alternativnim metodama širenja koje do sad nismo spomenuli.Ethernetu) nakon čega pokušava u potpunosti ovladati računalom 2. Iskorištavanje ranjivosti naziva se exploiting-om. pretraţivanje raznih podatkovnih datoteka u potrazi za email adresama 4. web stranice) te čeka korisnike da se spoje na posluţitelj. pretraţivanje *. potvrdno odgovarati na sve zahtjeve i širiti se na sve sudionike pojedine mreţe. IRC crvi šire se putem IRC kanala za chat na identičan način kao i email crvi – slanjem zaraţenih datoteka ili URL adresa koje vode na inficirane web stranice. slanje svoje kopije u obliku odgovora na sve pronaĎene poruke u pretincu za poštu 5. crv pronalazi sljedećim tehnikama: 1. generiranje novih email adresa konstruiranih iz nasumce odabranih imena i često korištenih domena 2.).aţuriranja operativnog sustava) te se putem mreţnih servisa nastaniti u njih bez ikakve potrebe za interakcijom korisnika. Dakle jedina razlika u odnosu na email crve je medij putem kojeg se crv prenosi. 2. virusi inficiraju računalo . Prilikom navedenog spajanja. 3. crv se kopira u razne dostupne mreţne resurse (npr. Napredniji crvi ove vrste sposobni su imitirati kompletne protokole mreţa za razmjenu sadrţaja. inficira datoteke na posluţitelju (npr. Email adrese na koje će se proširiti. Instant messaging crvi Ovi crvi šire se putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN.

4. Netsky-P. Slijedi tipičan primjera takve email poruke: . brojni crvi danas koriste dvije ili više metoda za svoje širenje kako bi što efikasnije napadali računala. *. Adrese na koje će se poslati pronalazi na računalu na kojem se nalazi u raznim datotekama koje sluţe za pohranu adresara (npr. crv koristi druge maliciozne programe (npr. a njegov autor Sven Jaschan ubrzo otkriven i osuĎen.wab. Ovakve vrste napada danas su sve češće i opasnije. Trojanske konje) koji mu sluţe kao prijenosnici i otvaraju pristup drugim računalima. Ovaj podatak dodatno pojašnjava činjenicu da su crvi danas izuzetno opasna i raširena vrsta malicioznih programa od koje je potreban poseban oprez i zaštita. Iako je prvi puta zabiljeţen u oţujku 2004. Netsky je tipični email crv koji se širi šaljući svoje kopije putem email privitaka koristeći vlastiti ugraĎeni SMTP posluţitelj. Bez obzira na navedenu kategorizaciju. Email poruka pomoću koje se crv širi uobičajeno ima krivotvoreno ime pošiljatelja (više o tome vidite pod email spoofing) te različite naslove. Tipičan primjer crva u akciji Pogledajmo primjer najčešće prijavljenog crva u rujnu 2006. *.. Računala s otvorenim straţnjim vratima popularno se nazivaju zombie računalima iz razloga što se nad njima moţe preuzeti potpuna kontrola te ih koristiti za daljnje napade i širenje malicioznih programa. *. tijela i privitke kojima se ţeli zavarati primaoca..pab.s kojeg se spajanje dogodilo. crv Netsky u svojim brojnim podvarijatama preţivljava te je danas u svijetu na vrhu po učestalosti pojavljivanja. Navedeno otvaranje pristupa naziva se i otvaranjem straţnjih vrata (backdoor entry) čime i crvi dobijaju mogućnost širenja.pst).

dovoljan je samo i pregled ovakve poruke (bez otvaranja privitka) kako bi se crv automatski pokrenuo. Praktične upute moţete pronaći.bat.Iz ove poruke moţe se vidjeti nekoliko karakterističnih stvari za crve.pif) nikako ne otvarajte. dio – Firewall) priručnika. takoĎer u našem praktičom dijelu priručnika. Otvaranjem privitka takve poruke. moţda se i najlakše zaštiti – oprezom. . na računalima sa starijim verzijama Internet Explorera (5. a crv ju je vjerojatno pronašao na računalu s kojeg se poslao. Tijelo poruke sadrţi kratki tekst u kojem se korisnika navodi na otvaranje privitka. Privitak poruke sadrţi sumnjivu datoteku. ništa nećete postići upozoravajući ga da ima crva na svom računalu jer to nije nuţno točno. ali većina će ih vjerojatno biti prisutna.Potpis poruke sadrţi nekoliko redova teksta kojima se simulira poruka koja je tipična za antivirusne programe koji skeniraju poruku i zaključe da je s njom sve u redu. firewall) drugi je korak koji će zaštiti računalo od većine crva koji se šire pretraţivanjem i napadanjem nezaštićenih računala.exe. . Instalacija sigurnosne stijene (engl. Konačno. o čemu saznajte više u našem praktičom dijelu priručnika. Adresa pošaljaoca dakako je laţna. Ovom metodom crv pokušava zavarati korisnika dajući mu dojam da je primljena poruka odgovor na poruku koju je on inicijalno poslao.5) te neaţuriranim Windows operativnim sustavom. posebice u obliku izvršnih datoteka (npr. Ponekad. U ovom slučaju datoteka bi trebala biti formata . Kako se zaštititi od crva? Zaštita od crva vrlo je slična zaštiti od virusa i kao prvi korak preporuča se instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. . crv će sigurno zaraziti računalo i nastaniti se u njegovoj memoriji. Instalaciju i korištenje Windows Firewall-a takoĎer smo obradili u našem praktičnom dijelu (link na prakt. nakon primanja i prije otvaranja email poruke pokušajte si odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja:  da li poznajete pošiljaoca email poruke?  da li ste već primili email poruku s te adrese?  da li ste očekivali tu email poruku?  da li sadrţaj i privitak poruke imaju smisla?  da li antivirusni program dojavljuje moguću opasnost od malicioznog . Od email crva. Zaraţena email poruka nemora imati sve ove simptome. . Dakle. redovito skidanje i instalacija sigurnosnih zakrpa u sklopu Windows Updates servisa učinit će računalo dodatno sigurnim. Naslov poruke sadrţi riječ „Re:“ kojom se uobičajeno označava odgovor na email poruku koju ste nekome poslali. danas prisutnih u ogromnom broju.vbs. kada primite ovakvu email poruku i u polju pošiljaoca prepoznate adresu svog prijatelja/kolege/poznanika. kao niti klikajte na sumnjive URL adrese u sadrţaju poruka. No prije svega. Sumnjive privitke poruka. pogaĎate.zip (čest kompresijski format). ali pogled na netipičnu ikonu kojom je predstavljena ukazuje da vjerojatno nije tako i da se radi o zaraţenoj datoteci.1 i 5.

Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. uklanjanje crva najčešće je moguće automatski. Osim njihove raznolikosti. trojanskih konja) od korisnika. spywarei. virusa.sadrţaja? Ukoliko niste sigurni u odgovor na bilo koje od navedenih pitanja. Windows Live OneCare safety scanner. Ukoliko antivirusni program ili virsni skener pronaĎu i identificiraju crva. danas . Općenite savjete za uklanjanje moţete pronaći u našem praktičnom dijelu priručnika. OPREZ ! Socijalni inţenjering pomoću kojega se korisnik pokušava namamiti na izvoĎenje gore spomenutih radnji sve je rašireniji i sofisticiraniji. budite posebno oprezni i imajte na umu mogućnost od infekcije. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . a nemogu ga ukloniti. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika.. spyware-a. Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. preciznije rečeno. koristeći aktualizirani antivirusni alat pomoću kojeg je potrebno napraviti detaljno pretraţivanje svih datoteka računala (full scan) te potom uklanjanje pronaĎenih crva. blokatorima spyware-a i sl. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. stoga je potreban poseban oprez! Kako ukloniti crva? Jednako kao i za viruse. crvi.virusi.. u većini slučajeva na stranicama proizvoĎača antivirusnih programa postojat će upute za ručnouklanjanje crva ili pak specijalzirani program upravo za tu namjenu. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. procesa. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka.

Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. . Linux. PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. novi Microsoft-ov operativni sustav. Naime. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. Windows Vista. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. prilikom instalacije novih programa na računalo). rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode).com). ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. Solaris i druge. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. User Account Control). ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl.postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija.

Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. 3. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. 4. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. 2. programa koji stvaraju tzv.Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. Osim navedenog načina. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. Jednom kada je pristup osiguran. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. Nadalje. jer . otvorene pristupe. Kao što je već rečeno. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. S obzirom na tu karakteristiku. „straţnja vrata“ (engl. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. napadač ručno instalira rootkit. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. Umjesto toga. spam napada i sl. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu.

TakoĎer. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa.osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. Primjerice. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. TakoĎer. nova verzija Windows Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. korištenjem brojki. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. slova različite veličine i specijalnih znakova). redovno aţuriranje operativnog sustava. . korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava.

. Linux. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo.Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija.virusi. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. ..com). spywarei. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. preciznije rečeno. Osim njihove raznolikosti. Solaris i druge. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. virusa. procesa. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. trojanskih konja) od korisnika. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. Naime. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. crvi. spyware-a. blokatorima spyware-a i sl. danas postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave.

Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. prilikom instalacije novih programa na računalo). Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. Windows Vista. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. Umjesto toga. spam napada i sl. User Account Control). zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. .PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. Nadalje. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. Jednom kada je pristup osiguran. Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. novi Microsoft-ov operativni sustav. otvorene pristupe. Kao što je već rečeno. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. programa koji stvaraju tzv. „straţnja vrata“ (engl. napadač ručno instalira rootkit. Osim navedenog načina. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr.

Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. 2. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. slova različite veličine i specijalnih znakova). nova verzija Windows . S obzirom na tu karakteristiku. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. korištenjem brojki. 4. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. 3. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. jer osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa.Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. redovno aţuriranje operativnog sustava. Primjerice. TakoĎer. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. TakoĎer. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1.

. Riječ je o vrlo raznolikom tipu informacija od adresa web stranica koje posjećujete do opasnijih koji pokušavaju presresti koje tipke pritišćete kako bi pokušali prikupiti vaše lozinke i . Osim njihove raznolikosti. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. Što je to spyware? Spyware je pojam kojim se označava vrlo široka kategorija malicioznog softvera čije je djelovanje usmjereno prema preuzimanju djelomične kontrole nad korisnikovim računalom bez postavljanja upita i osiguravanja suglasnosti korisnika da mu se takav softver instalira na računalo. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Najjednostavnije govoreći – spyware moţemo okarakterizirati kao softver koji biljeţi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. spywarei. Spyware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu.virusi. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada.Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika.. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Sam naziv „spyware“ u sebi uključuje riječ „spy“ koja označava špijuniranje pa se moţe steći dojam kako je spyware namijenjen špijuniranju ponašanja korisnika dok radi na računalu. no u posljednje vrijeme pojam spyware poprima šire značenje i oslikava široku kategoriju softvera malicioznog djelovanja. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. crvi. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. često na korist trećih strana. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu.

spywareom se kao sredstvom za prikupljanje informacija sluţe: online napadači često vezani uz organizirani kriminal. Informacije koje prikupljaju spyware programi Spyware programi prikupljaju vrlo raznoliku paletu informacija. Iz ovih je razloga potrebno posvetiti dodatnu pozornost i educirati se o ovim pojavama kako bih ih uspješno izbjegavali. Premda ovdje nije riječ o klasičnom spywareu u onom najmalicioznijem smislu – i dalje ih smatramo spywareom ili adwareom. U velikom broju slučajeva ti su ugovori pisani na takav način da korisniku ne daju jasnu i potpuno razumljivu informaciju o načinu rada potencijalnog spyware programa kojeg instaliraju. marketinške organizacije (tvrtke. S pravnog stanovišta – onog trenutka kada se sloţite s instalacijom tog programa. mnogi se korisnici bez ikakvog čitanja i razumijevanja ugovora slaţu s odredbama istog i na taj način omogućavaju instalaciju spyware programa. Ukoliko spyware program u svojem Licenčnom ugovoru (LUKK – Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. on se više ne tretira kao spyware.druge povjerljive informacije.članovi iz pojedinih skupina meĎusobno suraĎuju u svojim pothvatima kako bi ostvarili svoje ciljeve na štetu društva ili organizacija. Tko se sluţi spywareom Brojni su motivi zašto bi netko kreirao spyware – informacije o navikama i karakteristikama korisnika su vrlo cijenjene jer pruţaju jasan uvid i omogućavaju specifično oglašavanje i čitav niz drugih personaliziranih elemenata. agencije) i „insajderi“. biljeţenje pritisnutih tipki… Ukratko – gotovo da nema podatka na vašem računalu kojeg spyware ne moţe prikupiti i poslati zlonamjernom napadaču. njihove nejasnoće i kompleksnosti. mahom za svrhe oglašavanja. EULA – End-user licence agreement) navede i opiše da će prikupljati i slati prikupljene podatke o korisnikovim aktivnostima. Upravo zbog duţine tih ugovora. No ovdje treba obratiti dodatnu pozornost na sam sadrţaj gore spomenutih ugovora. Neke tvrtke u svoje proizvode uključuju oblike spywarea i adwarea. a organizacije koje se bave pitanjima privatnosti korisnika interneta ističu kako spyware značajno umanjuje privatnost korisnika. ili na neki drugi način učiniti dostupnima zlonamjernom korisniku. Sigurnosne organizacije ističu kako pripadnost jednoj od gornje 3 skupine nije isključivo – drugim riječima . Globalno gledano. screenshotove. Spyware je s vremenom postao toliko sofisticiran da je u staju prikupljati gotovo svaku informaciju vezanu uz vaše navike i načine uporabe računala – pregledavanje datoteka na diskovima. Pojam spywarea se često veţe i uz adware. koristili za ucjenu i na druge načine kako bi pokušali ostvariti financijsku dobit. Ovi potonji se često spywareom sluţe kako bi prikupili osjetljive i zaštićene informacije o organizaciji u kojoj rade te ih kasnije prodavali na crnom trţištu. te ako korisnik te odredbe prihvati – onda se ne moţe govoriti o spywareu. Da bi neki program smatrali spywareom on mora zadovoljiti nekoliko kriterija – mora prikupljati informacije bez suglasnosti korisnika i te prikupljene informacije mora slati. .

spyware programi će pokušati prevariti korisnika koji će im omogućiti nesmetanu instalaciju na računalo. autori spyware programa su postali još sofisticiranijima kako bi prevarili korisnike i naveli ih na instaliranje spywarea. U današnje vrijeme. spyware najčešće prikuplja podatke vezane uz:  aktivnost na Internetu (koje web stranice posjećujete. primjerice. U ovom kontekstu se mogu promatrati i trojanski konji – programi koji u sebi imaju zlonamjerne karakteristike. dok oni u pozadini izvršavaju zlonamjerne akcije. Upravo je taj način i najrašireniji način prijenosa spywarea i njegovog širenja. zabiljeţeni su slučajevi da se spyware distribuira i s glazbenim CD medijima. Primjer takvog načina distribucije spyware je iskoristio P2P (peer-tp-peer) program za razmjenu datoteka Kazaa. Informacija o spywareu koji se na taj način instalira na korisnikovo računalo često nije niti navedena ili se nalazi paţljivo uključena u Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. ali izgledom i samim opisom korisniku izgledaju kao poţeljni i ispravni programi. ponekada pisana vrlo sitnim slovima kao sasvim sporedna odredba koju velika većina korisnika nikada niti ne pročita. No.Prema informacijama američkog CERT-a (United States Computer Emergency Readiness Team). Korisnik instalira takav softver. . spyware se širi na drugačije načine i najčešće se sam spyware program ne prenosi s jednog računala na drugo. spyware se često distribuira zajedno s. Umjesto toga. a paralelno s njim se instalira i spyware. Treći način distribucije spywarea uključuje pokušaje zlonamjernih korisnika da svojim akcijama zaobiĎu sigurnosne mjere koje se nalaze uključene u web preglednicima poput Microsoft Internet Explorera. Još jedan od načina distribucije spywarea uključuje i postupke kojima se spyware distribuira zajedno sa shareware programima ili ostalim softverom koji se moţe preuzeti s interneta. naizgled. običnim i korisnim programima. Korisnik takve programe preuzima s Interneta i pokreće ih. koliko se na njima zadrţavate…)  elektroničku poštu i kontakte  sadrţaj meĎuspremnika (Clipboard)  pritisnute tipke na tipkovnici (keylogging)  screenshotove i  mreţni prome Načini na koje spyware dospijeva na vaše računalo Za razliku od virusa koji imaju mogućnost samoreplikacije ili virusa. Kako je s vremenom porasla i svjesnost dijela korisnika Interneta o opasnostima spywarea.

Dodatno. Pitanja mogu izgledati poput „Do you want to enhance your Internet Connection?“ (Ţelite li poboljšati svoju vezu na Internet?) s gumbima koji izgledaju kao „Yes“ i „No“ no čak ako i korisnik klikne na „No“. Zlonamjerni korisnici tada često pokušavaju putem skočnih prozora (popup windows) korisnike navesti na akciju instalacije neţeljenog spywarea. kako bi se softver instalirao.Kako je automatsko preuzimanje (download) softvera bez dozvole korisnika u pravilu onemogućeno. Novije inačice Internet Explorera imaju poboljšanja koja korisnicima pomaţu u borbi protiv ovakvog načina „zaraze“ spywareom. potrebno je izvesti neku akciju poput klikanja na link. preuzimanje spyware moţe započeti na korisnikovo računalo. spyware se na računalo korisnika moţe instalirati tako da .

postoji mogućnost da ga neće biti moguće jednostavno očistiti i vratiti u normalno stanje. Primijetite li ijedan od gornjih simptoma.iskoristi sigurnosne propuste u web pregledniku. pozivima za pristupe na stranice sa sadrţajima za odrasle – onda sasvim sigurno na svojem računalu imate instaliran spyware ili adware. nego će biti potrebna potpuno formatiranje diska i ponovna instalacija cijelog sustava. Ukoliko tijekom rada na računalu primijetite kako vam se pojavljuju skočni prozori s reklamama. No. ukoliko primjetite kako se vaše računalo ponaša neobično. Naime. te da se usporilo. za razliku od klasičnih programa i aplikacija koje nam se predstavljaju svojim sučeljem. neočekivani mreţni promet – sve su to simptomi koji upućuju na postojanje spywarea na računalu. Za više informacija kako to učiniti pogledajte upute o korištenju Microsoft Update sustava. Neki spyware programi idu toliko daleko da čak mijenjaju izvorne datoteke na sustavu kako bi se što bolje prikrili i oteţali svoje uklanjanje. no odgovor na njega nije posve jednostavno dati. Dodatno. pojava alatnih traka (toolbars) u vašem web pregledniku takoĎer moţe (ali ne nuţno) označavati da se na vašem računalu nalazi spyware. Prepoznavanje spywarea na računalu Nalazi se na mojem računalu instaliran spyware? To je pitanje koje zanima brojne korisnike računala. moţete saznati u našem vodiču zauporabu Windows Defender alata za suzbijanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Iz tih je razloga vaţno koristiti najnovije inačice web preglednika poput Internet Explorera i redovito osvjeţavati svoj sustav s najnovijim dodacima i sigurnosnim ispravcima. veliko zauzeće prostora na disku. društvo i na samog korisnika je dalekoseţan i ne moţe biti jednostavno sagledan. Neka od područja na koja spyware izrazito utječe su navedena u nastavku:  Smanjena pouzdanost korisnika prema modelima online poslovnih transakcija (e-banking. Kako to učiniti. mudro bi bilo pregledati vaš sustav na postojanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Utjecaji spywarea na društvo i ekonomiju u cjelini Utjecaj spywarea na globalnu ekonomiju. Povećana aktivnost procesora. Ponekada korisnici ove pojave niti ne povezuju s postojanjem spywarea već s neispravnim hardverom. velika je vjerojatnost da se na njemu nalazi instaliran spyware. kupovanje preko Interneta…)  Smanjena radna produktivnost  Povećan rizik i izloţenost sigurnosnim problemima  Pitanje intelektualnih prava i zaštite istih  Povećanje troškova sluţbi za podršku korisnicima  Gubitak poslovnog i društvenog ugleda . neki spyware programi uopće ne moraju biti vidljivi kao klasične aplikacije i stoga ih nije uvijek lako prepoznati. Ukoliko je vaše računalo izuzetno „zaraţeno“ spywareom. Pojava neočekivane početne web stranice (homepage) prilikom korištenja vašeg web preglednika znak je da je spyware izmijenio vaše postavke bez vašeg dopuštenja. upravljačkim programima (driverima) i slično.

SpyFalcon. OPREZ ! Budite posebno oprezni ukoliko dobijete ponudu da na svoje računalo instalirate antispyware programe. Edukacija je ključan element zaštite i uz kombinaciju s tehnološkim rješenjima. Naime. SpyBan. SpyAxe. PAL Spyware Remover. Posebnu pozornost obratite na tekst koji je pisan sitnijim slovima kako bi se učinio nebitnim. Uporaba Microsoft Update sustava je izvrstan način da zaštitite svoje računalo i omogućite da se ispravke i sigurnosti propusti brzo i učinkovito riješe. WorldAntiSpy. a redovito su i digitalno potpisani. adwarea i čitavog niza ostalih malicioznih programa. Svoj operativni sustav drţite uvijek aţurnim. Privacy Defender. Besplatan i izvrstan softver takve vrste je Windows Defender kojeg moţete besplatno preuzeti od Microsofta i instalirati na svoje računalo. PSGuard. pogledajte naš vodič i upute za uporabu Winodows Defendera. Redovito koristite anti-spyware softver koji će voditi brigu o vašem sustavu i pronaĎene spyware i ostale malicionzne programe učinkovito ukloniti s vašeg računala. Spyware Quake. Spyware Stormer. Budite oprezni prilikom preuzimanja programa s Interneta od nepouzdanih izvora. BraveSentry. Nanošenje izravne štete brendu Kako se zaštititi i boriti protiv spywarea Unatoč velikoj raširenosti spywarea. Spy Sheriff. Proučite Licenčni ugovor – ukoliko niste sigurni da ste razumjeli točno sve što je navedeno u ugovoru. SpyWiper. WinFixer. Adware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. postoje kvalitetni načini zaštite i borbe protiv spywarea. AlfaCleaner. Neki od njih su: The Shield 2006. nemojte ga prihvatiti i odustanite od instalacije softvera. Kako bi naučili kako koristiti Windows Defender i odrţati svoje računalo čistim. Malware Wipe. pruţa dobru polaznu točku kako bi se uspješno branili od malicionzih programa. Pest Trap. Danas imamo veliki broj različitih . AntispywareSoldier i Mallware. SpyTrooper. brojni programi koji sebe karakteriziraju kao antispyware su i sami spyware i štetni su za vaše računalo. Windows Defender dolazi kao sastavni dio Windows Vista operativnog sustava. VirusBurst. Ovdje pročitajte detaljne upute kako korištenjem Microsoft Updatea svoj sustav moţete odrţavati aţurnim. SpywareStrike. Velike i ugledne tvrtke poput Microsofta svoje programe distribuiraju posebnim i pouzdanim kanalima. AntiVirus Gold. Trustcleaner Pro.

Tih opasnosti korisnik treba biti svjestan. No. adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi. Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala. Ljudi u zajednici su oduvijek okruţeni oglašavanjem i ono pruţa vaţne usluge ako se provodi ispravno i odgovorno. čak i kada niste na Internetu. Adware/Spyware Često se dogaĎa da ljudi zamjene pojmove adwarea s pojmovima spywarea ili malwarea. Danas adware prikuplja svojim tvorcima velike količine novčanih sredstava. Za tvorca adwarea. Tvorci ovakvih adwarea tvrde kako nije riječ o spywareu upravo zbog evidentnosti rada samog programa.virusi. Što je to adware? Adware je softver koji na vašem računalu prikazuje razne oglase ili reklame. Recimo da je jedan korisnik instalirao adware na svoje računalo te je pristao na praćenje svojih aktivnosti. uglavnom jer se ovi koncepti preklapaju.što ga čini neţeljenim softverom na vašem računalu. on predstavlja jedan od načina povrata dijela financijskih troškova nastalih samim razvojem programa. Oglašavanje. crvi. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Postupno je počeo pokazivati neka svojstva spywarea te su ţrtve napada često bile onemogućene vratiti stare postavke svog internetskog preglednika. Adware je softver integriran s programom. na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. adware će bez njegovog pristanka početi pratiti i njegovo računalo te zbog toga postaje spyware. MeĎutim adware moţe poprimiti druga obiljeţja – ne pruţa korisniku cjelokupnu obavještenost ili kontrolu nad operativnim sustavom . .. odrţavanja i nadograĎivanja softverskog proizvoda. U počecima internetskog oglašavanja. Adware ne smatramo spywareom kada on sakuplja i šalje podatke o aktivnostima korisnika ili korisnikove osobne informacije. No. ali samo ako je korisnik izričito pristao na takve radnje. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. s vremenom je ovaj softver postajao sve pametniji.malicioznih programa . spywarei.. nakon što bi ih adware izmijenio. kada drugi korisnik posjeti to računalo. Osim njihove raznolikosti. a zarada od reklamiranja dalje motivira programera na nastavak pisanja. Sam adware moţe u odreĎenim okolnostima postati spyware. Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa. samo po sebi najčešće nije problem (neke kompanije čak nude „besplatan“ softver u zamjenu za reklamiranje na vašem računalu te na taj način one zaraĎuju novac). Često bi bio onemogućen pristup cijelim grupama postavki.

a procesi se odvijaju brzo i učinkovito. vaše računalo neometano obraĎuje podatke. To je program koji grafički prikazuje trenutne performanse vašeg računala i veze na Internet. Kliknite na karticu Performance i prikazat će vam se prozor koji pokazuje sposobnost računala da brzo obraĎuje informacije.Djelovanje na računalo Pritisnite na vašoj tipkovnici istovremeno CTRL-ALT-DEL kako biste pozvali Windows Task Manager. Izgleda li vaš Windows Task Manager poput ovog na slici ispod? Ova slika prikazuje primjer nesposobnosti računala da brzo obraĎuje podatke jer mu se previše procesa odvija u isto vrijeme. . U navedenom primjeru su i procesor i radna memorija gotovo u potpunosti iscrpljeni što rezultira izuzetno usporenim radom računala. Ako Windows Task Manager izgleda kao na drugoj slici.

Na primjer. Posebni tip adwarea je nešto što je Microsoftov MVP Jim Eshelman nazvao „Betrayware“. Popularni anti-spyware alati često se često ne uspijevaju boriti s problemom jer se suoče s ogromnom količinom softvera kojeg treba maknuti te se s tim teretom teško nose. čijim klikom započinjete instalaciju adwarea. Postoje dvije najčešće metode pomoću kojih se takav napad ostvaruje. U jednom slučaju vas se navodi da kliknete link na skočnom prozoru (pop-up) koji zatim instalira adware na vaše računalo. a katkad se uopće ne mogu pokrenuti. a koji u sebi potajno sadrţava i adware. Radi se o tome da se pred vama odjednom otvori dijaloški prozor koji upozorava da je računalo zaraţeno ili bi moglo biti zaraţeno spywareom te vas upućuje na link koji trebate slijediti kako biste besplatno pokrenuli skeniranje računala. Otvorit će vam se prozor sličan standardnom Windows dijaloškom okviru. Katkada su adware skočni prozori namjerno zavaravajući. Teško „zaraţeni“ sustavi rade vrlo usporeno. Imajte na umu da su programi za dijeljenje datoteka često nositelji raznih vrsta adwarea. najočitiji problem s kojim se većina korisnika suočava nakon što je na njihovom računalu instaliran adware je nestabilnost računala. često se ruše. Betrayware danas uspijeva prevariti mnogo korisnika. Problemi s adwareom Tehnički gledano. moţe se dogoditi da s Interneta preuzimate besplatni program za dijeljenje datoteka. Ovo je primjer jednog dijaloškog prozora Betraywarea. Nemojte vjerovati svemu što na ovaj način pročitate. Uspješno uklanjanje raznih adwarea i .Metode upada adwarea na računalo Najčešće se neovlašteni adware instalira potajno na računalo tako da korisnik toga isprva nije ni svjestan. Čak postoje primjeri laţnih gumba za zatvaranje prozora. Drugi način ubacivanja adwarea u vaše računalo je instalacijom freewarea koji uključuje adware. ali klikom na NO ili CANCEL ste zapravo kliknuli YES ili INSTALL. Na još problema korisnici nailaze kada ţele očistiti svoj operativni sustav. Naţalost. Time ste zapravo instalirali adware ili spyware.

kao i od većine ostalih malicioznih programa. Naţalost. Već smo spomenuli da adware moţe poprimiti obiljeţja spywarea kada počne izvještavati o tome gdje idete na Internet. kada i koliko često te što najčešće upisujete u polja za pretragu ili na koje reklame reagirate. ISP) uvode zaštitu od adwarea i spywarea. provjerite i web stranicu izdavača. license agreement) koji moţete otvoriti u nekom koraku tijekom same instalacije. Kada maliciozni softver preuzme kontrolu nad Internet preglednikom na način za izmjeni vašu početnu stranicu. čineći računalo praktički neiskoristivim. . Ako još uvijek niste sigurni. Katkada se skočni prozori nameću web pregledniku na način da preuzimaju cijeli zaslon te ih je često vrlo teško ili nemoguće zatvoriti. Osim slanja vaših osobnih informacija. Kako se zaštititi? Kada se novi korisnik suoči s potrebom uklanjanja adwarea ili spywarea. Recimo da kliknete link koji se čini bezazlen te se otvori dijaloški prozor kao na slici ispod. Internet Service Providers. vjerojatno je u redu instalirati ga. Imajte na umu da mnogi freeware programi uključuju adware jer na taj način ostvaruju financijsku dobit. mnogo skočnih prozora se javlja uzastopno u kratkim rokovima. Ako niste sigurni sadrţava li novi softver adware. Adware najčešće upada na računalo tako od vas na prevaru dobije dopuštenje za instalacijom. Kako bi dodatno zaštitili svoje korisnike. Nemojte nesvjesno instalirati softver. adware s obiljeţjima spywarea moţe i preuzimati oglase 24 sata na dan ili preuzeti kontrolu nad postavkama vašeg preglednika kao što su početna stranica (home page) ili stranica pretraţivanja (search page). ne smatra se klasičnim virusom. Reklamiranje preko skočnih prozora (pop-up) takoĎer moţe biti izraziro problematično. neki pruţatelji internetskih usluga (engl. U najgorim slučajevima. moţete potraţiti na diskusijskim grupama (newsgroups) ime programa zajedno s ključnim riječima adware ili spyware.spywarea je samo po sebi dovoljno teško da bi prevencija trebala biti glavni prioritet. paţljivo pročitajte licenčni ugovor (engl. Stariji antivirusni programi čak niti ne sprječavaju ulazak adwarea budući da ih ne smatraju virusima ili crvima. MeĎutim. to moţe biti vrlo zastrašujuće. Kada instalirate novi softver. Katkad je adware čak sposoban sam sebe dodati u popis za propuštanje za propuštanje u vašem blokatoru skočnih prozora (popup blocker) ili u popis za vatrozidno propuštanje. a kako ne nanosi stvarnu štetu vašem računalu. osim smanjenja performansi. moţete biti izloţeni još većem riziku budući da stranice na koje vas tada vodi mogu instalirati dodatne maliciozne programe na vaše računalo. Ako ne naĎete nikakva upozorenja o programu. čak i vrhunskim stručnjacima moţe biti izrazito teško riješiti se nekih od najgorih softvera. Ako moţete. budite sigurni da on ne sadrţava adware. najnoviji programi imaju ugraĎenu i obranu od adwarea.

Dijaloški okvir poput ovog na slici je posljednji korak gdje još uvijek moţete odustati i nemojte instalirati programe koje niste sami odabrali. svakako vam preporučujemo tu nadogradnju. pogledajte naš praktični vodič. U ovom slučaju se nudi instalacija Microsoftovog programa pa nema opasnosti od neţeljenog softvera.0. Blokator skočnih prozora vam upravo to omogućuje. Ako vaš sustav nema Service Pack 2. Nemojte se dati prevariti preuzimanjem ili nabavom malicioznih programa poput adwarea ili spywarea.Nemojte odmah kliknuti Yes. phishing. TakoĎer preporučujemo i Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003 (a koji će biti u sastavu i Windows Viste).). koji sa sobom donosi brojna sigurnosna poboljšanja o kojima više moţete naučiti u našem praktičnom dijelu o sigurnosnim osobinama Internet Explorera 7. Kako biste se osigurali da su vaši Windows stalno aţurirani i kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne prijetnje. Za više informacija o sigurnosnim značajkama Internet Explorera (blokiranje skočnih prozora. Microsoftov Internet Explorer 7. upravljanje ActiveX kontrolama i ostalim aktivnim sadrţajem. Kako biste se učinkovito borili protiv adwarea i ostalih malicioznih programa. Veliki dio neţeljenog softvera se instalira nakon što kliknete link na skočnom prozoru pa je dobro niti ne dobiti priliku za to. Za upute o uprabi Windows Defendera. . TakoĎer zapamtite da Windows XP Service Pack 2 štetnom softveru jako oteţava pristup na vaše računalo.0 dolazi s ugraĎenim blokatorom skočnih prozora.. Za upute o radu s Microsoft Updateom. Za uklanjanje adwarea i spywarea te poboljšanje performansi vašeg računala koristite Windows Defender. nemojte ići dalje od ovoga. Service Pack 2 je nadogradnja na Windows XP koja donosi mnogo korisnih noviteta. potrebno je koristiti Microsoft Update značajku. moţete pročitati ovdje. Preporučuje se koristiti blokator skočnih prozora (pop-up blocker) kako biste spriječili otvaranje adware ili spyware prozora. pogledajte naš praktični vodič.. ali ako sumnjate. a u našem praktičnom vodiču saznajte kako koristiti Windows Defender i aktivno zaštititi svoje računalo. koristite Windows Defender.

Osim njihove raznolikosti. ali koji ne djeluje kao tipičan maliciozni softver. Osim što se korisnik sa scarewareom moţe suočiti zbog postojanja spornog softvera na njegovom tvrdom disku.Maliciozni programi . Primjer je mali program koji u dijaloškom okviru korisniku postavi pitanje „Ţelite li formatirati tvrdi disk“. spywarei.. ClipGenie. Gator. treba naglasiti da i neke web stranice prikazuju skočne prozore (pop-up windows) s reklamama ili natpisima koji sadrţe uznemiravajuće poruke kao na primjer: „Vaše računalo je moţda zaraţeno opasnim spyware programima te je što prije potrebno njihovo uklanjanje. budući da je scareware samo softver zastrašivanja. MeĎutim. Priručnik o sigurnosti . Ova skupina programa zapravo nastoji povećati svoju opazivu vrijednost „bombardiranjem“ korisnika neprestanim porukama upozorenja. Što je to scareware? Scareware je vrsta softvera isključivo stvorena zbog uznemiravanja korisnika čije računalo napadne. kliknite 'Da'. stvaraju mnoštvo neozbiljnih i alarmantnih upozorenja ili prijetećih poruka. Kako se zaštititi od scarewarea? . Kako biste skenirali vaš tvrdi disk. Smiley Central. PornDigger!. bez obzira koji odgovor odaberete. Ebates MoneyMaker. Cydoor.Poznati adware programi Slijedi popis poznatih adware programa te vam preporučujemo da ih ne instalirate na svoje računalo: 123 Messenger. CometCursor. 180 Solutions. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. BlockChecker. Korisnici koji se po prvi put susreću s ovakvom vrstom „problema“ često budu potpuno izbezumljeni. ne znajući kako „spasiti“ svoje računalo. WeatherBug i WhenU.“ Za proizvode koji se u svom reklamiranju sluţe ovakvim ili sličnim metodama. Najčešće se radi o programima koji pokrenu dijaloški prozor koji korisniku upućuje uznemirujuću poruku ili pitanje.. Takve poruke ni na koji način neće povećati korisnikovu učinkovitost. ErrorSafe. a ponuĎeni odgovori su „Da“ i „Da“ ili je na primjer onemogućeno klikanje na „Ne“ gumb. WinFixer.Scareware Scareware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. crvi. Direct Revenue. kaţemo da spadaju u scareware. StumbleUpon. Često se u praksi pojam scareware koristi kako bi se opisao skup softverskih proizvoda koji su posebni po tome što uz sluţenje svojoj osnovnoj svrsi. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Battlefield 2142. nikakva stvarna šteta se neće nanijeti vašem računalu. Hotbar. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Bonzi Buddy. a svi ponuĎeni odgovori ili reakcije su naizgled neţeljene.

crvi. primjerice. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Područje koje se bavi proučavanjem ovakvih napada se naziva kriptovirologija. . Naravno. Dokumentirani slučajevi ovakvih napada su rijetki.Maliciozni programi . Cryptotrojan ili Cryptoworm. Vaţno je naučiti prepoznavati ovakve programe i ne uznemiravati se porukama. Takav program se naziva Cryptovirus. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. da bi zatim napadač iznuĎivao novac u zamjenu za ključ dešifriranja koda. Jedan od prvih dokumentiranih slučajeva napada ransomwareom je zabiljeţen u svibnju 2005. putem posebno izraĎenih programa koji se šalju kao privitak elektroničke pošte koja se pošalje ţrtvi. program se pokrene i šifrira odreĎeni broj datoteka (ili sve datoteke) na tvrdom disku računala. Priručnik o sigurnosti . no postoje i znatno kompleksniji programi koji rabe hibridne metode na razini vojnog šifriranja. Kako napada ransomware? Ucjenjivački napad ransomwareom se izvodi. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ţrtva otvori ili aktivira privitak. Osim njihove raznolikosti. zaštita od scarewarea ne mora predstavljati apsolutni prioritet.Budući da scareware nije sam po sebi opasan po vaše računalo. Sam program koji šifrira datoteke često nije jako teţak za rješavanje. no u porastu. koju će napadač (navodno) poslati ţrtvi nakon što mu uplati odreĎeni novčani iznos. Što je to ransomware? Ransomware je vrsta malicioznog programa ili koda koji otima i šifrira datoteke ţrtve. godine. i dalje vrijedi da je scareware nepoţeljan softver jer smanjuje učinkovitost korisnika stalnim pojavljivanjem..Ransomware Ransomware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. spywarei. U elektroničkoj pošto se nalazi i poruka koja kaţe da će se uspješno dešifriranje moći provesti samo uz odgovarajući ključ dešifriranja..virusi.

posebno ako mu se novac uplaćuje preko bankovnih transakcija koje nije teško pratiti. MeĎutim. ne povlači za sobom da se učestalost napada neće povećavati i da oni neće postati sofisticiraniji. Kako se zaštititi od ransomwarea? Dobra vijest je da ne trebate posebne anti-ransomware programe kako biste se zaštitili. Danas se većina "hakera" ne ţeli nepotrebno izlagati opasnostima koje napadi ransomwareom nose sa sobom. No. ključ za dešifriranje često u samom programu i moţe se izvući van bez kontaktiranja napadača. Neki analitičari smatraju da je „tehnika“ napada ransomwareom još u povojima i da nas u budućnosti čeka borba s puno kompleksnijim paketima ransomwarea koje će biti izrazito teško dešifrirati. niti ovaj način nije manje rizičan od standardnog napada ransomwareom.Korisnik čije je računalo napadnuto često ima čitljiv samo dokument u kojem je „obaviješten“ o napadu i dokument s instrukcijama kako će povratiti otete datoteke. što ukazuje na neiskustvo napadača. U svakom od ovih koraka napadač riskira razotkrivanje. Zatim mora ostaviti maliciozni kôd. čekati odgovor te na kraju primiti isplatu. kada se program oslanja isključivo na simetričnu kriptografiju. Često se dogaĎa da napadač upadne u računalni sustav samo kako bi dokazao da moţe te bi iznuĎivao novac da ne napadne. Mnogostruki slojevi sigurnosti kakvi se danas tipično . Ransome je opasan i za napadača Od svih metoda koje napadač moţe odabrati. Naime. što nije lako neopaţeno izvesti uz današnje mjere sigurnosti. činjenica da su ovakvi napadi rizični. ransomware se smatra najrizičnijim za samog napadača. napadač mora prvo upasti u sustav. MeĎutim. obavijestiti ţrtvu.

Budite prilično oprezni prilikom preuzimanja softvera (igrice. Što je phishing? Pojam phishing podrazumijeva kriminalnu aktivnost kojom zlonamjerni pojedinac pokušava doći do osjetljivih i privatnih korisničkih informacije. KraĎa identiteta KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila.KraĎa identiteta . osobito oni manje iskusni – početnici i djeca... detalji o vašim kreditnim karticama – kao i čitav niz različitih drugih informacija. Ipak. vaţno je spoznati kako je adekvatna edukacija zaposlenika vaţna koliko i elektronička zaštita sustava.Phishing Phishing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu.Phishing . čuvari zaslona (screen saveri). Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. uz razumne mjere opreza. korisnička imena. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. Analize napada u tvrtkama koje su imale problema s ransomwareom su pokazale da je maliciozni program ušao u sustav zato jer su mu zaposlenici tvrtke svjesno ili nesvjesno „otvorili vrata“. Priručnik o sigurnosti . poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti.koriste – vatrozidovi. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. Za upute o uporabi Windows Defendera pogledajte naš praktični vodič. TakoĎer je dobro imati blokator skočnih prozora (pop-up blocker) budući da se dio ransomwarea isporučuje i putem skočnih prozora. Softver koji je najpreporučljiviji korisnicima u borbi protiv neţeljenih programa je Windows Defender. osobito weba. Ipak. uz razumne mjere opreza.) jer on moţe sadrţavati kôd ransomwarea. Imajući ovo na umu. primjerice. vaše lozinke. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Te informacije mogu biti. detekcija upada u mreţu i slično će najvjerojatnije zaustaviti ransomware. Svjesnost korisnika je takoĎer veliki čimbenik u obrani od ransomwarea. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. antivirusni i antispyware programi. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Stjecanjem vlasništva ili . osobito weba. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti.

ona ih moţe uporabiti kako bi. Učestalo će phisheri koristiti i izmijenjene web adrese (URL-ove) kako bi vas naveli da kliknete na njih i u uvjerenju da odlazite na valjanu stranicu.0 dolazi s ugraĎenim Phishing Filterom koji vam pomaţe u borbi protiv phishinga.america-online zabiljeţen prvi pokušaj phishinga u klasičnom smislu riječi. misleći da se nalazite na ispravnoj i pouzdanoj web stranici. treba spomenuti kako phishing nije „od jučer“ već je prisutan u manje ili više izmijenjenim oblicima još od 1996.verify-microsoft. s vašom kreditnom karticom obavila kupnju i time teretila vaš račun – i sve to bez vašeg znanja i suglasnosti. Takve poruke elektroničke pošte obično koriste i grafičke elemente poput logotipa tvrtke.0 boriti protiv phishinga.microsoft. godine kada je na diskusijskoj grupi (newsgrupi) alt. Primjerice. a u pokušaju da vas obmane. . Vjeruje se kako je i sam naziv phishing zapravo nastao kao preinaka riječi „fishing“ koja znači „pecanje“.com ili http://www. Internet Explorer 7.com . upisali svoje osjetljive podatke i informacije do kojih bi onda zlonamjerni korisnik lako mogao doći. odete na phishing stranicu. Obično je riječ o porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traţe da potvrde svoje osobne informacije ili lozinke. Metode phishinga i kako ga prepoznati Zlonamjerni korisnici koji se phishingom ţele domoći vaših osobnih i financijskih informacija koriste vrlo širok raspon metoda kojima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve. Premda je cijela priča oko phishinga postala osobito aktualna u posljednje vrijeme. a sve u svrhu kako bi što uspješnije prevarili korisnike pretvarajući se da su respektabilne tvrtke ili servisi. zabavu ili online kupovinu.com . Hoćete li biti „upecani“ ovisi posve o vama i vašoj upoznatosti s idejom phishinga i načinima učinkovite zaštite. te se tvrtke. U današnje vrijeme kada je računalo i sam Internet dostupan velikom broju korisnika koji ga koriste za posao.pristupa takvim informacijama od strane zlonamjerne osobe. phishing postaje sve ozbiljnijim problemom od kojeg se trebamo naučiti zaštitit kako bi naš rad. drţavne institucije i pojedinci protiv phishing nastoje boriti zakonskim odredbama. te bi se u tom smislu phishing mogao promatrati i kao pokušaj „pecanja“ korisnika korištenjem raznih tehnika kako bi se „ulovile“ njihove povjerljive informacije. kvalitetnim programskim rješenjima i edukacijom korisnika. Zlonamjerni korisnici koriste čitav niz različitih načina i tehnika kako bi došli do vaših informacija i identiteta – najčešće koriste laţne web stranice koje svojim izgledom podsjećaju na prava i pouzdana web sjedišta kako bi vi. U posljednje vrijeme najčešće ţrtve phishinga su korisnici banaka i sustava za online plaćanje poput PayPala i čitavog niza drugih srodnih servisa. web adresa tvrtke Microsoft glasi http://www. Većina se metoda temelji na pokušaju da se linkovi unutar elektroničkih poruka prikaţu kao da pripadaju pravim. korektnim tvrtkama.mircosoft. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je phishing okarakterizirana kao kriminalna djelatnost. pogledajte praktični dio tečaja. primjerice.online-service. zabava ili kupovina na Internetu postali ugodniji i sigurniji. phisheri će moţda koristiti stranice čije će adrese glasitihttp://www. Za više informacija kako se uporabom Internet Explorera 7.

neke phishing sadrţaje moţete naučiti jednostavno prepoznavati i izbjegavati. pokazuje primjer poruke elektroničke pošte koja je poslana s namjerom da primatelja poruke dovede u uvjerenje kako mu je poruku poslala njegova banka i da je potrebno odgovoriti na nju i. Donja slika. dati niz osobnih ili financijskih informacija. često se koriste vrlo sofisticiranim metodama. a čiji je cilj pomoći vam u sigurnijem korištenju Interneta i borbi protiv phishinga. Prepoznavanje phishinga Premda Windows Internet Explorer 7. Kako zloćudni korisnici Interneta svakim danom sve više pokušavaju prevariti nevine korisnike.Premda se paţljivim očitavanjem adrese moţe vidjeti da nije riječ o originalnoj Microsoftovoj web stranici. najvjerojatnije.0 dolazi s ugraĎenom značajkom Phishng Filter o kojoj će biti više detalja u nastavku sadrţaja. u ţurbi će mnogi manje iskusni korisnici bez mnogo razmišljanja slijediti neispravan link i nasjesti na pokušaj phishera. Osim što u poruke elektroničke pošte mogu dodati logotip i na slične načine .

korisničko ime. u protivnom. banke – phisheri će često u sadrţaj poruke dodati i link koji po svojem izgledu vodi na valjano web sjedište banke (oznaka 1.) Gotovo da nema tvrtke ili institucije koja će od vas zatraţiti da im putem elektroničke poruke pošaljete svoju lozinku. Spoofing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. izgubiti svoj račun – ili da je vaš račun kompromitiran i kako je potrebna vaša potvrda da ste vi vlasnik. vaš će račun biti zatvoren.) U ovom slučaju je korišten pokušaj stvaranja potrebe da ţurno odgovorite na poruku bez razmišljanja jer ćete. Sve ovo upućuje na činjenicu da je riječ o phishingu. (Provjerite svoj račun.) Poruka ne sadrţi vaše ime i prezime već koristi neku općenitu frazu koja se moţe odnositi na bilo koga. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. Kako bi jednostavnije i sigurnije uspjeli prepoznati poruke elektroničke pošte koje su moţda vezane uz phishing. navodno. U trenutku kada se naĎete na laţnoj web stranici. postoji velika vjerojatnost da će vaše informacije biti zlouporabljene jer ćete. U ovoj . Na sljedećoj slici ce nalazi primjer takvog linka – no postavljanjem pokazivača miša iznad linka (bez klikanja na isti!). u ţutom pravokutniku se ispisuje prava adresa web stranice. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. 2.) Elektroničke poruke često mogu sadrţavati linkove prema phishing web sjedištima na kojima se nalaze elektronički obrasci u koje korisnici upisuju svoje osobne podatke. osobito weba. a sve u svrhu laţne „provjere računa“. 4. bez straha svoje informacije upisati i poslati u ruke zlonamjernih korisnika. Verify your account. Phisheri u elektroničkim porukama postavljaju linkove koji na prvi pogled ostavljaju dojam kao da vode prema sluţbenom i valjanom web sjedištu – a često u prikazima tih linkova koriste nazive tvrtki kako bi djelovali što uvjerljivije. na gornjoj slici) i taj link je veza prema phishing web stranici ili skočnom (pop-up) prozoru koji će često svojim izgledom podsjećati na sluţbenu stranicu banke ili neke druge ustanove i servisa. (Kliknite na donji link kako bi pristupili svojem računu. no zapravo je pravi link prikazan u okviru ispod (oznaka 2. Click the link below to gain access to your account. broj kreditne kartice i slične osobne informacije. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. your account will be closed. na gornjoj slici). primjerice.pokušati oponašati vizualni identitet. uz razumne mjere opreza. Ipak. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. 3. Dear Valued Customer (Dragi cijenjeni korisniče. Niz neobičnih brojeva (koji predstavljaju IP adresu web sjedišta na kojoj je smještena phishing stranica) ukazuje na činjenicu da je i ovdje riječ o pokušaju prijevare korisnika i iznuĎivanje njegovih osobnih podataka. (Ukoliko ne odgovorite u roku od 48 sati. uvjereni da se nalazite na valjanoj stranici. Phisheri ovo čine zbog toga jer automatizmom šalju vrlo velike količine poruka elektroničke pošte bez oslovljavanja krajnjih korisnika nekim specifičnim imenom i prezimenom. pogledajte nalaze li se u njima fraze poput niţe navedenih: 1. If you don't respond within 48 hours.

kako će njihov mreţni račun biti izbrisan. u poruci stoji.cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. navedenih na različitim izvorima koji se bave problematikom e-mail spoofinga.  Korisnik dobija poruku u kojoj se pojedinac ili ustanova predstavljaju kao sluţba za korisničku podršku i korisnika mole za suradnju i potvrdu osobnih i drugih informacija. Zlonamjerni korisnici ovime ţele prevariti nevinog korisnika. E-mail spoofing je u svojoj osnovi temeljen na izmjeni izgleda zaglavlja (header) poruke elektroničke pošte. koji u uvjerenju da je dobio elektroničku poruku s adrese kojoj vjeruje. premda je u biti poslana s neke druge adrese elektroničke pošte. primjerice). traţeći od njih da te informacije pošalju elektroničkom poštom. spoofing moţemo podijeliti u tri glavne kategorije:  E-mail spoofing  IP spoofing i  URL spoofing E-mail spoofing U većini slučajeva e-mail spoofing je okarakteriziran u sljedećem scenariju: korisnik prima poruku elektroničke pošte za koju se čini kako je stigla od jednog pošiljatelja (kojem korisnik moţda vjeruje). financijskim i drugim zaštićenim i povjerljivim informacijama. uključuju slijedeće:  Korisniku stiţe poruka elektroničke pošte koja izgleda kao da je poslana s adrese računalnog administartora unutar tvrtke ili slične ustanove.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. hoaxing i citav niz drugih pojmova ovisno o kontekstu. Ukoliko to ne učine. moţe odgovarajući na takvu poruku proslijediti i svoje osobne ili financijske informacije (broj kreditne kartice. . Neki od mogućih scenarija. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Što je to spoofing? Pojam spoofinga u domeni računalne sigurnosti označava bilo kakvu pojavu u kojoj se krosnika pokušava prevariti – u prvom redu – stvaranjem dojma da je netko pouzdana osoba koja time moţe dobiti pristup osobnim. Uporaba e-mail spoofinga je jedna od omiljenih metoda distributera spama (neţeljene elektroničke pošte). Oni se e-mail spoofingom koriste kako bi korisnika naveli da njihove poruke pročitaju ili čak i odgovore na njih. Spoofing je toliko širok pojam da se pod spoofing aktivnostima smatraju phishing. S obzirom na načine izvedbe. Primjera e-mail spoofinga ima mnogo i nije moguće na jednom mjestu popisati sve moguće scenarije u kojima se e-mail spoofing pojavljuje. u kojoj se od korisnika traţi da svoju lozinku za neki od mreţnih računa promijene u niz znakova koji im je naveden u poruci. kako bi se na korisnika ostavio dojam kako je poruka stigla iz nekog drugog izvora.

Uporaba digitalnih potpisa. e-mail spoofing je moguće zahvaljujući činjenici da SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Glavni protokol koji se koristi za slanje poruka elektroničke pošte) u sebi ne uključuje nekakav mehanizam autentifikacije. Ukoliko se na toj stranici od korisnika pokušavaju prikupiti osobne ili financijske informacije tada je riječ o pokušaju phishinga. u praksi primjenjuje rijetko. eBay.0 moţete naučiti ovdje. Cijel a se ideja sastoji u stvaranju IP paketa (IP packets) s laţnom izvorišnom IP adresom. Kako se zaštititi od spoofinga E-mail spoofing  Koristite sigurnosne značajke za zaštitu sadrţaja vaših poruke elektroničke pošte. E-mail spoofing svake godine donosi velike financijske gubitke njihovim primateljima. Više o phishingu moţete saznati ovdje. Ovom se metodom učestalo koriste napadči koji ţele steći neovlašteni pristup nad mreţnom infrastrukturom pokušavajući zavarati sustave za autentifikaciju koji se temelje na IP adresama. Korisnik obično dobije poveznicu (link) ili poruku elektroničke pošte u kojoj se nalazi poveznica koja djeluje poznato. donose poboljšanja i ispavke sigurnosnih i drugih propusta. URL spoofing URL spoofing se sastoji u pokušaju da se URL (Universal Resource Locator) neke zlonamjerne stranice prikaţe kao URL pouzdane stranice. a širenjem Interneta i njegove primjene. Napadači koji se sluţe ovom tehnikom često iskorištavaju sigurnosne propuste u web preglednicima. Premda je ugradnja sigurne komunikacije i uprabe SMTP-a u tom pogledu moguća. Treba znati kako je ovakav način napada ipak prilično sloţen i obično ga je nemoguće izvesti s računala na kojima se nalazi instaliran operativni sustav Microsoft Windows.Gledajući s tehničke strane. IP spoofing je poprimio značajne razmjere. naţalost. PayPal… IP spoofing IP Spoofing (Internet Protocol Spoofing) se ubraja u jedan od najraširenijih oblike „online kamuflaţe“. u pravilu. Zbog ovih razloga je uvijek dobro koristiti najnovije inačice web preglednika koje. to se. a o metodama zaštite od phishinga koje vam pruţa Internet Explorer 7. sigurnosnih . te korisnik klikne na nju vjerujući da odlazi na ispravno i valjano web – sjedište. u zaglavlju svakog IP paketa se nalazi njegova izvorišna adresa i obično je riječ o adresi s koje je IP paket i poslan. Mnoge su velike i ugledne tvrtke postale ţrtvama e-mail spoofinga – izmeĎu ostalih i Microsoft. Naime. Zlonamjerni korisnik moţe krivotoriti zaglavlje i time stvoriti dojam da je paket poslan s drugog računala. ali i tvrtkama koje se „pojavljuju“ u takvim porukama. The Bank of America. U akademskim je krugovima ideja IP spoofinga razamtrana još u 80-im godina prošlog stoljeća.

Rječnik Rječnik Blog Javni dnevnik na mreţi. osiguravate primatelju vaše poruke elektroničke pošte sigurnost da je poruka koju je primio stigla upravo od vas. Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u zaštiti .Rječnik . značajno ćete smanjiti mogućnosti za IP spoofing. u slučaju potrebe.  certifikata ili kriptografskih potpisa poput PGP-a (Pretty Good Provacy) su primjeri dobre prakse. Rječnik pojmova . propitajte se o mogućnostima postavljanja ACL-a (Access Control List).0 Ukoliko vladate engleskim jezikom. Zatraţite od administartora vaše računalne infrastrukture (ukoliko to nije učinjeno) da osigura da vaš pristup vašem SMTP-u nije direktan i otvoren za svakoga kako zlonamjerni korisnici ne bi iskoristiti priliku i preko vašeg SMTP porta slali poruke. Kako bi osigurali da vaš Outlook uvijek ima najnovije definicije neţeljene pošte. IP Spoofing Filtriranje IP paketa na routeru predstavlja jednu od mjera borbe protiv IP spoofinga. pogledajte praktični vodič za zaštitu od phishinga korištenjem Phishing Filter značajke koja dolazi s novim Internet Explorerom 7. Crv Zlonamjerni program koji se samostalno širi putem informacijskih mreţa. Time ćete uspješno izbjeći većinu e-mail spoofing pokušaja. Naime. raspitajte se i predloţite postavljanje i osiguravanje da se na infrastrukturi zaduţenoj za upravljanje porukama elektroničke pošte vrši dovoljno detaljno biljeţenje (logging) pristupa SMTP portu kako bi. korisne informacije ćete pronaći i na ovim web stranicama. U novoj inačici Internet protokola (Ipv6) te se dvije opcije moguće.  URL spoofing  Kako se URL spoofing dobrim dijelom veţe na phishing. Ukoliko ste i sami mreţni administrator ili ste u kontaktu s osobom koja se bavi mreţnom administracijom. Napredni programi za čitanje i organizaciju elektroničke pošte poput Microsoft Office Outlooka imaju mogućnost prepoznavanja spam poruka i njihovog izdvajanja i brisanja. mogli raspolagati informacijama koje će vam olakšati ulaţenje u trag i spriječavanje napadača. Dodatno.  Uključivanjem mogućnosti poput enkripcije i autentifikacije. korištenjem gornjih elemenata. U velikom broju slučajeva e-mail spoofing je povezan sa spamom (neţeljenim porukama elektroničke pošte). Redovito nadograĎujte programe kojima čitate elektroničku poštu. potrebno ga je nadograditi uporabom Microsoft Update značajke.

Neki forumi sadrţe arhivu koju moţete koristiti za pretraţivanje odreĎene teme. Poslužitelj Program koji distribuira datoteke na računala na mreţi na temelju unaprijed definiranih pravila. Operacijski sustav omogućuje računalu kontrolu. Crvi ometaju rad sustava ili računala te mogu širiti ostale zlonamjerne programe. Preuzimanje Čuvanje datoteka s Interneta na svom računalu. na primjer. Forum na mreži Mjesto za raspravu na Internetu. Apple® Mac-OS i Linux®. nadzor i korištenje instaliranog softvera. crvi mogu pristupiti nezaštićenim računalima kada je računalo povezano s Internetom. virusi. Neki od foruma na mreţi zahtijevaju registraciju. Napomena: pojam "haker" ima dva značenja: moţe se odnositi i na zaljubljenika u računala. Haker. Operacijski sustav Osnovni program koji radi "izmeĎu" računala i softverske aplikacije. npr. crvi i trojanski konji Program ili dio programa osmišljen za uzrokovanje neţeljenih dogaĎaja u računalnom ili informacijskom sustavu. Čak i kada korisnik ništa ne radi. Korisnici Interneta. Na nekim forumima administrator ima pravo izbrisati ili urediti neke poruke ili zabraniti pristup korisniku koji se ne pridrţava pravila. provalnik Osoba koja neovlašteno pristupa informacijskoj mreţi ili sustavu tvrtke ili ih koristi bez odobrenja. Opasni programi: virusi. Elektronički prijenos teksta ili slika koje se šalju s jedne adrese računalne aplikacije na drugu. svoje poruke e-pošte dobivaju od mreţnog posluţitelja e-pošte. Pošta. Protuvirusni program . crvi ili trojanski konji. e-pošta Poruka e-pošte.informacija u internetskom pregledniku ili operacijskom sustavu. Bezvrijedna e-pošta obično se istovremeno šalje velikom broju primatelja. Pojam "posluţitelj" obično se koristi za računalo na kojem se nalazi posluţiteljski program. obično s odreĎenom temom. Uobičajeni operacijski sustavi su Microsoft® Windows®. na kojem se mogu postaviti poruke putem formata koji odreĎuje davatelj usluga. Neželjena ili bezvrijedna pošta Neţeljena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe.

Taj prozor obično ne sadrţi svoju web-adresu. . Vatrozid Softver ili ureĎaj osmišljen za kontrolu komunikacije izmeĎu mreţa ili izmeĎu mreţe i računala. ali to nije uvijek slučaj. Vatrozid moţe. Virusi mogu smanjiti operacijski kapacitet računala ili sustava. Soba za razgovor (Chat Room) Forum na mreţi u stvarnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah jedna za drugom pojavljuju na zaslonu. Sigurnost podataka obuhvaća povjerljive informacije.Program osmišljen za sprječavanje pristupa zlonamjernih programa sustavu prepoznavanjem zaraţenih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem. Zaštita podataka Skup pravila koji osigurava povjerljivost informacija. na primjer. promet ograničiti na temelju unaprijed definiranih pravila te dopustiti komunikaciju samo izmeĎu odreĎenih adresa. Računalo se moţe zaraziti virusom kada korisnik pretraţuje Internet ili kada otvori privitak e-pošte. a provodi se putem smjernica za sigurnost informacija ili izjave o privatnosti. Skočni prozor (Pop-up window) Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora internetskog preglednika. Virus se moţe širiti putem datoteka. Skočni prozori koji se otvaraju bez zahtjeva korisnika obično sadrţe reklame. Virus Zlonamjerni program koji se širi kopiranjem u druge programe. kao što su osobni podaci. Sigurnost informacija Primijenjene smjernice koje kontroliraju rizik za sigurnost informacija. Poruke se zamjenjuju kada se napišu nove tako da je vidljiva samo posljednja poruka. e-pošte ili internetskih stranica.